230047 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

101

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Κ/ΤΕΥΧΟΣ 3ο

Ημερομηνία Έκδοσης

9/12/1909
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
-:οΠ
Β. Λ Α
ιΐί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΠΣΕΦΗΜΕΡΙΛΟΣΤ ν ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ε" Μ
VI»*
1Έ1ΓΧΟ1 ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 9
1^09.
101ος
Αριθ. Ιΐρωτ. 386
Τ
-·5ω«
Γόρτυνος .^,
ΔιαΛηρύττϊΐ ότι, 'Λ
τα τϊ-,ν ένεργειδίΤσαν με οδοσίαν των δόβςυλίνων
ιν έν τί", άγορα Μοιρών χα'ά την 22«ν Ν)6ρι'ου 1909
τί(ςύπ αριθ. 375 τής 28 Ό/Τιοδρίο·> ι. ί. ,πρίκηρύ-
ϊιά την κατασκευήν
' Αριθ. Πρακτ. 6187
> Δΐίκχ. 2341
Μ£Η.ΜΤΗΖ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΞ
Λαβόντες 1π* ίψιν την ύποδληθεΐσαν ημίν αίτησιν τιΰ Ιωάν¬
νου Μ. Πάτρου τελωνοφύλακος κατοιΆβυ πόλεις Ρεθύμνης τέΊβί
Καλονύκτι Δήμου Ρουστίκου Ρεθήμνης αίτουμένου ό'πως τού" 1Τ - , ιηΛ· - ν·-,* « ιλ 'ιο
.. ., , ί . , . > ο - ί Ιανουαοιου ΐυΐ!-1 ημέραν ΙιΛίθΛϊθ/ κα' ώραν
II)
—!2 κ. μ. εν
λοΐϊθΰ βίρτί το οικογενειβχον τού 5«ω»ι;μον "Ιίοοροαχης». ^ τλ; ' ^ -,ττ ι ι - - · -, · » ι
ττ ^ - ' > » '-ϋ > τω Είίηνοί'κεϋ ώ Κατίστημακ Μοιρών .νωπειον τής αυτής «πι-
Προσκαλουμεν -πάντας το«ς εχοντας ευλόγους αντιρρ^οεις '_'...;,. „ · . ► · ι
. , , , ,ι . . -, ' > "ροπής και οπο τίος ίν τί! ανωτίρω πρ:/ηρ^ςί! »»«—Λ«Μΐ.ίιιβιιι?
,*ατ»; τής μετωνομασιας ταύτης οπω; υποβάλωσι ταυτβς εις την .«"'·» "» ' * *
κβθ' Ημάς Ανωτ. Διεύθυνσιν έντός 15 ήμβρών άπό τής δη-
μοβιεδσεως τής παρούσης ίν τφ παραρτήματι τής Έμημεριοβς
τής Κυβερνήσεως.
'Κν Χανίοις. τ 7 , Δεκεμβριού 1909.
Ό ί*1 τής Διχαιοιτύνης καϊ των 'Βξωτβριχών Έπίτροιτος !
«ςί- Ι. ΣΑΟΥΝΑΤΟΣ *·
___________ ί
Έν Άμ«) ο·>ζω τή 20 Νο,μβρίου 1909.
Ό Δήμαρχςς Γόρτυνος
Φιλ. Παυλάκης
5. Πρωτ. 2984
» Διεκιτ. 2496 '
.^ΠΡφξρΡΓΞΙΣ ΕΠΑΧΑΛ.
κ Οί ν" >" *Ο Δήμαο^ος Ήρακλείον
-Τ Λββόντίς ύ«' δφιν ότι τό υπό -ο» Νιχ,ςλάου Σ. Κορνάρου
Αριθ. Πρωτ. 7636
4241
1 ν Ονόματι τού Βασιλέως των '
ΚΛΙίΤίΙΡΙΟΛ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
Ό νΛόαγγζλζνς των Ορωτ«>δικών
Ηρακλείου την 21 Δ,κεμίίου 190». ημέραν Λ«»τΦήρ και
ώραν 10—11 «. μ. ενώπιον χ^ί νομιμοο Ιΐ,πιτρβπής κ«ΐ
συμφώνως πρός τ5υς^ορο» τής ΰπ' αριθ,
ίτακηρύξεως ημών.
Έν Ηρακλείω :η 4 Δεκεμβριού "Ϊ9Ο9 "
Ό Δήμαρχβς
Π Κ , Μ·
- ίή ο άνίμηαα 'οΰτο ττροδλι,τιται χαΐ τιμωιιϊται ίπο
37 τ«ϋ Ποοΐ/Όν Νιίμοο χ»1 1 ' χά) έπ^ι.« τον &*'
665 Ρί',μου χβρ«χτηϊ)(ζιτβι ί) ως »Λημμίλημχ
ι χατηγοροιίμενο; ο2τ«· ε?ν« άτών χβΐ άγνβεΐτοΐι 6
τής ϊιαμονήί τού.
Ίδ^νι; >α! τί ί^βρα 405 χα 406 ιής Ποινχής Δ'χονομίβς.
ΚΐΛθ^εν τον ΐΐρημινον ΧΓ>,γΓρομμενον ίνβ ΐμ^χνοβ^ «ΰτο-
κίθϊώπω; έ/ώπιον τον άχ^οαττ,ρίου τού ΙΙ;ωτοο»χ|ίοι> Λοιοηβκου
την 11 τού μηνός Μβρτίου -ου ίτβυς 1910 ημέραν Πέμπτην χ αί
ωρχν 8 τ μ. («χ ΟΊχαβΟ/) ώς ύτϊίτιο; τής έχτ(6(ίτςς -ρ ξ»»ς,
1λΧ«ς θέλει 5ιχ«?*η έρτ,μην ίυμφώνωί τφ 4ρβρω ^ 7 τίκ Ποινι-
812
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΡ"5 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κης Διχθνομίαι, ιυγχρ(!ν_ς δέ καλθΰμίν ιύ'ον όιτω,
των έγγραφον ττ,ς οΐΛθγεαφίχς.
Έν Αγ. Νικολάω -γ, 30 Νο«μ6?'ου 1909
Ό Είσΐγ/■£/·> ίκ
Γεωρ. Γενί.ο Ζ
Οί χ/ηΛεντ«« υορτυρες
Δημήτριος Γ. Σπανάχη; κάτ* ·χος Τζί^μ'.άϊωνΛαςιιθίί υ χ
Ίωάννη- Γ. Γ(.αμ.μαπάχης » Κοάσι Πεδιάδος
Λ·υΐδ Κ. Ινα) μηνιαράκτχ
4) ΊΙ ενορχος χα^άθεσις τοϊμάρτυο'-ς Νι,ο/άου Γ Γρα-μα-ιχά^τ,
2) Ή υπό /_*ον / 1Ρ- Μαίου »9' 9 μήνυιις.
^ ,, 2·] Τβ «π' άξ,-ί, 502)903 Βοψί*φΐ τίϋ Διχββτυο. Συι*6'υλί-υ
**Άρμο8ιο? ?ιχισΊ'>'; χλητήρ πάραγγέλλεται ίιίως ϊν ΤκΓίίτύϊτον ™
τοθ πβρίντο; τοΐ/ολο / ησι ε'ς τί,; τελευταίαν κβϊιχ{αν τ.ΰ κα-
τηγορουμένοο χα! Ι ε.,ο.> ϊοιχ£/.!;λ) ■)«>) *ίί 8ηκόσια μ.έρη ν
— Έν Άγίο> ΝΐνδΜω «ϋ6η(ίβρίν.
Ό
νώσιν Έτ-[5η ό κζτηγ3ρουμ«νος οΰτος «ίνε άπών /αί άγνοεΤται ό
τόκος τη, διαμονής τθ.
ΊδίΛες και τ' «ρθ, α 405 /αί 406 τή- ΙΙοινΐΑής ΔΐΛονομίας.
Καλο-μεν τόν ε'ιρημένρνκατηγορούμΐνον ίνα εμφανισθή αΰτο-
Κ(ίθσω~ω; ενώπιον τού άκρ:ατηρίοο τοΰ Πρωτοϊίκείου Σφακίων
,{ , τη, 1 -ο) μηνός Μαρτίου τού Ιτους 19ΐΟ ημέραν Πέα,πτην καί
ώ;ϊ/ '/ π. μ. Γνα δ'λασθί-, ώ; άτίϊίτιος τής έκτεθΐ·'σ·τ;ς πράξεως,
άλλως Οϊλΐ! δι^'δή >ρήμην(συμφώνως τω άοθρφ 407 τής Ποι- ^
·.'ψ; Δ:·Λ5νοι*ίοις, ενγίχρόνεΗύέ χαλο^μεν α!ιτόν ότως λάβη γνώ-
χά*η «ν των εγγράφων τής δικογ(
Έν Βάμω ; 27 Νοεμβριού
Αριθ. Πρωτ.
" Οί κληθς'ντης μάρ
Σιτ»ρίδων Χ. Μαρινάκης κάτοικον Αγ—Ρουμίλ»}ς Σφακίων
^Ιωάννης Ι. Μαρακάκης » » » »
Σπυρίδο>ν Γ. Βίντΐάκης » Άγίοι» Ιωάννου ι>
Κωσταν:Τνος Δ. Κατσανϊδάκης 'ΣαμαργΙας 5
"Εγγραφα
» Δ':/.τν. 4240
Έν*3>νόαατι τοΰβα*ι3~Λ(; τόδν
Δ,υνάμει των άρθρων 405 κ» 406 τής
* Ή υπό -/ρονολογία 16 Αύγούστου 1908 μήνυσις τού
ί θίντος καί όλόκλ/;ρος ή σχετική δικογρβϊΐα. . - λ:>./
Δημοσιευθήτω τι παοον «ν τή Έ^ισήμ'^ 'Εφημεαίϊ:. — ~
Έν Βάμφ αυθημερόν.
. ί . Λ ' Ο Ε'σαγγελε^ς
Ε. Χλαπουτάκης
Δ,υνάμει των άρθρων 405 κ» 406 τής Ποινικ^^ΔΐΛονομίας.Τ" "ίΐρΑβιε· '*ρ'" »«« βι>«ι«^ |^β χχ^^ο^-ζίχης
^^βαλοΰμ^τών .*ίζφο/λο«^ κα;γοβουμ«νον Έλβνβέριβν Α. ' ζ Τ 'ί ΗΛ Λ ,, .
Αρ^ον"πρώηνκάτο'κ:. ΐίρίγας Με/>αμίε'λλου καί ή?η αγνώστου
""'ίιαμ-«νήςΤνα προΐίλθΛ, αύτόπ,-ο^ώπωςτήν 11 Μαριου τον ϊτους * Αριά.,^ρά;. 179 ■ , ' πί ν,-ίτ .,.«. „» ^τ»ο**Λ
^^ ? 9 π." μ.ίνώ-ιον
6^ ρίου τοεΤ Δΐκίέστηρίου τθν 'ντ-χΰθα Πρωτοδικών πρός ^ε
, ριυ« ιου υΐϊΐαστηριου των ν-;7υσα ιιρωτοοικων ~ρος ~ερκΐτ·ρω ν --»----,.- .....—
*ί_σι»τ1ή·ή|Λν τής ώς'εΓρητϋΐ αςιοποίνου πράξ'-.ως τής άναφί^οΐΑέντ,ς Λαέών &κ' όψει τ« αρθρα 14, 15, 1&, κ«ί'47'τ^'5πί'Β|6ίβ^όν
":Γ«ίς 1*0 ^«τηγορητήριόν μας οτ' αριθ. 8ί**/47»4 τής 9 Δε«μ5ρίου 1 144 Νδ;Λθν;-· ^« -κ -Χ^ ?■'·" -β ^-ϊ ν»Α|δνβ*τ·«^Π
*υ 1907'δ^Χώς θίλί! δικασθή έρήμτ,ν. Ι Όρίζειφίββ^ιιίΛ1 α^.^ΐΑ^^ίίνψίβ·^^^^»^*^^.
Έν Άγίφ Νικολάφ τ^ 30
1909.
' Ό Εισαγγελεύς Λασηθείου
Ο
κρός έκ&κασιν μιχρδιβφίρών καί μίκροιςταίβμάτων
ϊ 1) Διά τΐν ΔήΐΑον Άγίου Πνεώριαςος ^τήν πρώτην ι
- — ». ί εκάστου μηνός.
Ι. Γενεραλης .-,ν Α.Γ1,
ί ι Ιλ Οί ί Οί
ϊϊος"δ]καστικδ"ς'")Γίνν)τηρ παραγγίλλεται ό'πως ίν άντί- ^-ρίου, την .1.9 Μαρτίου την 13> ΆλρΛιι»» .ί/)ν 1 ί -Μ»&ο, την 8
τύπον τής παρούσης κλήσ«ύ4_ΐΛΐ5ίθΑολλήτχί 2ηΐΛ:σίως είς την · Ίουνίου, την 13 ΊοΛίβ»·,',την 10 Αύγούστου, την 7 Σεπτίμβρίιυ,
τϊλευταίαν κα;οι/ίαν το. κατηγορ£.υμένο^ και έτερον «1; την έδραν την 1? Όλΐωβρίου, ΐ/)*^ ΝΊ5ΐ*5(ώ'' *ϊ! 7 Δε*«μ6ρίιυ
τοθ άκροβτηρίουτοΰ Πρωτοδΐκείου Λαοη^ίίαβι · ' ^ 3) Δ·α τόν Δήμ5ν Φοινΐκος την δϊυτίραν τετάρτίΐν έκάβτου
Έν Άγίω Νικολάω αυθημερόν χ : μηνός. 'λώ^'- τω^ΙΙ ·υ::,Α
Ό Εισαγγελεύς Λασηθείου 5 4) Διά τόν Δήμον Μελάμπων τήιί'«ίίί»ιν.Λπ»»>την« εκάστου
'/ων Ι. Γενέυης | μηνός καί; ._-/ίΓ^."ΐ
Αριθ. Πρακτ. 4342
νων
ΙνΛΠΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
^ Ιΐρώτο&ίκαις £^^κί αν
5) Διά την έ'ίραν τοί ύ^ ρ$Φ ρη
εκάστου μηνός, "Ωραν 8« ενάρξεως των 7υεδρΛ£ν την 10 π.μ.
ώραν.
Ημέρας καθ" άς δέχετβι μίκρίδταφορϊ^ά μέν;τ]5τς"έ'δρας
ά ί ίέ έ~ ^βΐ ^''ί
Δή*ων, τάς ημέρας καθ" όίς βΐλϊτ διοί,ίένϊί Ιβ
κβιιν τοιούτων, διά την έ'δραν τού Κίρβνο·3τχείοι» τή/ ^(γ^^
Ι ϊικασίμοο χλε την έπομίνην ταύτής.-ί''1 υ?Τ »ΓτΛϋί ι^νίΛΑ»
Ή παραϊΐσα πβϊξις ί'ςτ.νος δί3ίτάί·«ν'τ'τ)ν
φ
βι^σν μετ* αυτών την εκτέλεσιν τήςίπομίνης,Λξτοχοινοα πράξεως."
,ώι Ινίκά ταύτης, συνομολόγΐ}σ« μςχ,' «ύΐών άιΐοιβαιαν συνδρομήν
ήτοι την γμ^τ^ς 9—10 ΣϊΛϊΐμθίΗϊυ. 1906 .!»£ τ1}ί θίβΐωε
Μ
άκριβές ά'
ήτοι την Υ^τα^,ς 9-10(Σνιτ·:μ6ρ·Μΐ 1906.1»; ^ θίβ.ωε [ " Λ" Τ^ΧΪλ.'Ή.ΤΓ^^^ά^
( "Ι Αγ,ρνρονι* τή-ς-ΛερΐκΡίρΐίβΐ το- γαρίθΊ *Αγί«? Ρου|»β^.ΐΐ)ς Σφα- ! "Οτι άκριβές αντίγραφον - ι ΐι> ,^«
κίωυ, ίν γνώσει, αύτογν«μ4ν«ς «, «?Λΐ «}), συγκαταθί- | ·Βν Σ-*λι ή ^ΔεκεμβρΓόυ^ίδϋδ ' Ρ * *
β··»ς?ΐαδ*χβ,ν«ς)8ιχ.α{(6ΐ>* *Λ«ρ!δωνο'"Χί Μαρΐνάλΐι, κατ;ικου ' 'θίΧ^οΙΐ -»4^*. '. .η η ,
.-Άγί^ΡουμεληςΣφ,κί^Ιλβιδε·. είς τ»|ν κατοχήν τού 15'αΐγας 3νΧ^τβΛΐν¥ίνΧ«Α Μ μ μ π μ '
-άξίας «ν ολω σ(ίαχ. } 5θ διά νά τί; Ιχ,- παρανΓμως ^ ,ΐίιο^ ?ι «^Χ^*»*1 ·»« Ν. Μ. Πα*αγ.αν«κης
!Κ*ιοτν τού.
¥1^'^ν»'·ΐΛΜ.*ίνΐ·ιΛ*·* ^^-^ ΐίβϊΛίΐΐ"^ κ^κ τιμωρκτται εητο
τ αρβρά 1,^ /.αί 3 τού 66£> Νομο>, χ*ρακτϊ;ρίζετ'« δέ ώς πλη^-
τον Τυπογραφείον της Κυβερνήσεως
Μέγεθος Γραμματοσειράς