229545 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Κ/ΤΕΥΧΟΣ 3ο

Ημερομηνία Έκδοσης

29/4/1909
i

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΕΡΙΔϋΓ ΤΗΣ
Διεκ-. 5υ2
ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
.-τ" Ρ'π!
Αριθ. Πρωτ. 67
Έ/.τίυεταί είς π/ίΐορ:τίκην 'ημίπραΐιαν ή έκμίσθωσις
θϊρινών 2ημοτι/.ών φίρων της ά(·ροτ. περιφερείας τ»ΰ Δή|
Χανίων ήτοι α) 1 υ/0 επί των συγκομιζομίνων θερ'.νών
παντός εΒους τής ϊφετεινής συγκομι^ή^, 6 ) τοϋ φάρου των
γοπροδάτων (2 1/2 λεπτα χατα κεφαλήν-^*1 των—στβίρων -αί
πρββάτων καί 5 λεπτά επί των ϊγγίλων) ώς «αι των φό( ών
τΐΰ ταμείου τής αγροφύλακος α') 1, ί/ο επί ,·τών σ^γ/.ομιζομέ ών.
Οερινών χρο'ιόντων παντός εΐίΐυ, .ί)ς '.^εΐίίνης συγκομι
δ') ΙΟλεπτα κατά «βφαλην Ιβο^ »*ι γ ) 2 Λίπτα κατα κ«
λήν α'ιγοιτροδάτων. ..*.,„'_,'>,
Ή πλειοδοσια διεξαχθήσεται φανερά έν τώ Νομαρχΐακφ κα
στήματι Χανίων κ,αί ένώιτίθν έχιτροπής ά-αρτιζομένης έκ
Νομάρχου ώς Προεδρου τοΰ "Δημάρχιυ κοι τοΰ Είρηνοίί:
Χανίων ώς μελών ί) των νομίμων αυτών άναιτ,λΜρωτών την ;
^Ιαίου 1909 ημέραν Κυριακήν καί ώραν Ίψ—11"Τ· Ιί"'"4*
γενησεται ή προσωρινη -Λατακυρωσις.
Ή πλίΐοδοσία έΐανχλαμδάνεται Ιά,ν τις. ίν/ΐός
Χρονολογίας ταύτης ημερών πρ:σ^
.κατα την προσωρινήν κοτοιιιύρωσιν τελευταίας
^ Ί$|ΐτί6ετ«! ςΐί φανεράν πλειοϊοτι/.ήν δημοπρασίαν ή Ικμς
των εξής φόροιν έν τή κΜΛοπ:λε·. Βάμςυ ίπι6ληθίνΐο)ν ϊιά τής
ύζ'άρ'.θμ.. ^, ταθ 190ΰΛ άΓ.οφάσεω; το3 Δημοτικόν Σιιμδίυλίου
ισης δια τής Ιτ' άρ'.Ομ. 8 τοΰ 1906 αποφάσεως τοϋ
ής
. ί
5 °/ο
Ή δημοπρασία των δημοτ. φ;ρων τοϋ Ταμείου τής αγρο
'λακής διεςάγίτα: χεχωρισμίνω^ 'άττ'ϊ *"ην λβοτών Βημοτ.'φ=ρ
Πάς πλίΐοδότης 'ινα γείνγ; δεν.τΐς όφειλει £νά καταθ-'σ^
τι Ταμείον τοΰ Δημοΐίου ν, τίίς,Τρ,α,-έ-ζης Κρήτης λόιω.ίγ{ίυ·
ό*»ίλε·. ρ:ρί
χρίν?ί ή ίκιτρ
ήσεως δι* έ*α-ς'ραν -.ώ/ δηαίπ,ρα.οΐών δρ.· 130 ό
να ^ροσαγάγ-ζ έγγυητήν οΰτίν'ο,ς τ'^ άξιίχρε'ων /.ρί
δστις θά -ροσυπογράψχ, τί κρ*ΑΤ!« ι τής ίΐλεΐίΒοΐίας κα'ι
αυναφδησόμινον συμδόλαΐίν ε/ν»: δέ ^φ'&^ϊ «ασβς
ϋκονρεώσεις τοΰ ένοικιαστοΰ ανευ δααιώαΛτίς, οωκοεαίΐ.»;
κρβκ:!κά
Τό μ |ς
-Συμδουλίω όπερ ϊγκρι^«ι ή άκυροϊ «
χωρίς ό τέλευταΐος *λϊ!θδότΓ(^ν' «ί
μα» δικαίωμα. - ■ - ϊ '
Τ^ς συγγρα?ί)4 των"^ ^^
μενος γνώσ'.ν Ιν τψ γρο^φαίίι) τής Δ'(ίΑα?Χ'ϊ·· ,
Τα /.ηρύκ,ϊΐα /.»ί τ* συμδο>«ογραί!Κ5ϊ τ^.η
μισθωιήν.
τω
εί:
πή
τε-
»ς
-ής
ν /.α
Αή-
ρ ή
κ Νομάρχου Σφα/.ίων.
1) 'Γ) φόρος ίπί των σφαζοιίνων ζώων κ*τά χεφαλην μέχρι
μϊν των είκ:σ: όκάδι>>ν -έντε λβχτά, μέχρι £έ των πεντήν.οντ»
θΛαοων Ιέχα λεπτά καί άνω τωνπεντήχοντχ οκάδων εϊκο»ιλί-;ά.
2) Ό.φόρΐς ίπΐτής/.αταναλώσίΐιΐς κρίατος έ^-ΐ'ο^ ΐής κωμο¬
πόλεως Βάμυ -έτε λεπΐά Αατ' οκάν. ','^ .&,.«
3) Φίρος 5π! των εισαγομένων καί πωλουμένων ίντο'ς τής
κωμοπόλεως Βάμρυ πρ:Ίόντων ήτοι οίνου, τυρού, άνθράκιαν καί
ελαίου ί;α λ«~τά κατά ^;ρτίον.
' 'ι)· Φόρος |-ί τής ασ6έ^το» πέντε λεχτα δι' εκάστην φο^τίον.
Ότι ή ίκμίίθωαις ^Τ,^ν^,βίρ·»»/ ϊίύτ«>ι γενησεται 6π%« τούς
έρί,ς όρ:υς. ^ . τ \
α'.) Η ϊηΑθΐίρβσια ί:ιξα·/βτ^ιτιι έν τω Δημοταφ Κατα*
σώματι Βάμ:ο την 'Ί Μ3ΐ5^ 1909 ημέραν Κυριακήν καί ώραν
8—12 π. μ ίνώζίον »ϊ:τ55ΐής αποτελούμενης υπό το3 χ. Νο-
μάρ-χ;υ ΣφβχίωΜ ώς «βοεϊρΐυ, τοΰ κ. Δημάρχου κ» τοΰ κ. Εί-
ρηνιδίχου ώς ;»ελών η των νμίμων αυτών άναπληρωτών.
Α'.) Πάς πλειοϋτης ϊιέ νά γειντ; ϊεκτός ϊ«»ν νά προσαγάγιτι
ά^ΐόχρεων -/.ατά τχν ',νώμην τής ίπιτροτ.ής ΐγγυητήν όστις θά
ο.ιν·.::;γράι|>·£ τό πρακτΐΑθν τής πλειοδίαίας καί το συνταχθη-
σό'μενον σ^μ6όλα:;ν καί θά εΰθΰ^ηται ϊι' άτάσκς τάς υπιχρεώ-
ί^κ-αστΐΰ άνευ τ&ΰ δικαίώματος τής διζΐρίσεως χ αί
σεΐς
15 ^
-: ως.
γ .).
·ΐ;*ναλτ)}θή5βται έΐιν ίντός έξ ημερών
ώ έ 5 °/ ί
5 °
1 κ*τακυρώΐςω; προσφέρ/, τις 5 °/ο επί «λέον
ς ,τίΛεαταίας Λ?οιφ9;ας.
ί'.) 'Ή καΐαδο7.ή τοΰ μ:3βωματ3ς β*λ« ν*ίνεί είς τέσβ»ρ*ς
ς ί05£!ς χαί εί; τό τέλος έκάστης τριμηνΐβς.
ε'.) Ή μίσθωσι; βά ίσχυκ δι' εν ?τος.
Ουδείς συμψηφισμός ίύνατβι νά γείνη άπίναντι τοϋ μισθωμ.α-
Εφημερισ της
;·ν
δι* :ί.ν
ί λ:γίν. Εκάστη ί:ΐι; μή
ίμπρ:θέσμως καθίσταταί τ:κοφόρος συμΐώνως "ω υπ' αριθ. 196
Ν:;α;) δυναμίνη νά είΐκρΐχθΓ, καΐ κατα τάς ϊ'.ατάςεις αύτοΰ,
έν ν) περιπτώσει ό τ»λευ-;:ΐ?;ς ττλευοοτιτ,ς αρνηθή νά ΰπιγράψτ;
τα πρα/.τικά ή νά σνντάςτ, τό άπαι:;ύμΐνΐν Συμβόλαιον ίντός
ό'/.τώ ημερών άτ:ό τής κ«τε/^ρώ:ϊως ό τε ϊνίίΑίαβτός χαί έγγυ-
ητής εισί ϋπ:ό-/ρε;! άπίναντι τΐϋ Δημ:.» διά πάσαν αυτού έκ
της νέας ί/.μ:σθώ*εως ή «π' εύθίίας 2:αχεί?ήσίως ζημίαν επί
ε/αττεν το5 άρχΐλοθ μΐσ&ωματ^ς 7.ωΡ'·? ίΰ'ΐι να έχωσι ουδέν
οΊνιαίωμζ επί τού τυχόν πλεογάσματος.
Τα πρ3/.τ:/.ά τής ίημΐζραΐίας ύπίκείνται είς την
τοϋ Δημ;π*»ϋ Σομίουλίίυ ί~ιρ οΊχαιοΰτ»! νά έγκρίν/; η μή αύτα
•/(ορίς ό τίλεϋτβϊ.ς χ/ε·.ίδοτης νά ίίίκτα ουδέν διχΐίωμα κατά
τϊυ Λήμου.
Τα κηρΰχεια χιί συμδίλαιογί^'.κα τίλη βαρΰνουσι τούς ένΐι-
Κίαστάς.
Έν Βίμφ τί) '»'· Απριλίου 190!)
Ό Δήμαρχος Βάμου
·**---"- - - Ε. Περουλής,,.., Ψ,
4 μ. μ. ενώπιον τής αΰττΐς ίπ:τρ;πής, υπό τοΰς αυτΐϋς όριυς,
καί βϊς «ν αυτόν τόπον, ά'νευ ετέρας διακηρΰςεως-
7) Πάς πλειοϊότης διά νά γίν^ δεκτίς οέιν νά προχατα-
τ, είς τό ταμείον τοϋ Δήμου ζρα-^μας (20) ίι' έχάσ-.ην τΐί-
ριΐίρϋα^ ήν Οά ;:λςιοίοτήσ/) καί νά πρςσαγάγτ, άςιόχρεων έγ-
γυηττ.ν όστις Οά σ^νυ5ογράψ·ο τ» πραλτι/,α καί τό ουναφϋ/;σο;α.ϊνον
συμβόλαιον καί Οά εύθύνηται διά πάσας τάς ϋποχρεώ^εις τ=0
ένοικ'αίτοΰ άνευ δίκαΐώματος ϊιαιρέσεως η ϊιζήτεως. Είς ιβύς
άΐϊοτυχόνταί κατά τόν διαγωνισμόν Οα ΐπ!3:ρϊφητ>ι άμ-'σως το
ώς είρηται προκαταδαλλόμινΐν ποίον.
8) Ή καταβίλ»; τ:3 μισθώμκτίς θέλει [ίνγ, εί; ούο Γΐας οί-
σεις »ς ών ή μέν πρώτη ~«ρί τα τέλη Αΰγούϊτου, ή δέ δευτέρα
περί τα τέλη Όκτο>5ρίου 1909.
9) Εκάστη δόσις μή καταβαλλομένη έμπροθέσμως καβί-
σταται τοκοφόρος καί ά ά
' α 190 Ν
ι
Αριθ. Ιΐρωτ. 108 ,»^ #^Ρί,** φί $$
» Διεχ,ττ. 90
■έ Τν ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΗΛΕΚ-ΛυΣΙΑΣ
Ό 1πι«ιρ;ζος ΚαμπανοΟ
Διακηρΰΐτε: ότι
Έ/.τίθεταί εις γανϊράν πλ^ιοδίτιχήν δημοπρασίαν ή έκμίσθω-
σιςτών 3ήϊ*5ττκών φό^ίων, ώ; καί των φόρων τοΰ ταμείου τής
άγροφυλα/,ής διά τό τρέχον έτ;ς 1909 ήτ:ι
Α'.) Οί δΐ)μ5τι*:ί φίροο τών αίγοπροίατων καΐ των συγκο-
μιζςμΐνων θΐρινών πρ:Ί'5ντων ιί'τινϊς είαί οί εξής.
1) '1>ίρ:ς αίγίκροίάτων 5 λεπτά /ατά χεφαλήν έτ:ί των *';-
γάλων /.αί 2 */ί ^"' των στειρων.
2) Φίρος θίρ'.νών' 1 τιΐς '/ρ *?'* απάντων των συγκομιζο-
[Αίνων θΐρινών ίτροϊίντων κιντός ίΐδουί.
Β'.) Οί έςζς ο:ρίΐ τού ταμίίου τής αγροφύλακος
1) 1 τίϊί % έφ'άπάντΗν τών ώς είρηται συγκομΐζομένων
θερινών.
ί' · 2) Δΰί (2)λεπτά κατά χεφαλήν ίττί των πρίδάτων χαί α'γών.
; 3) ίΛέ/.α (10) λ*—* χ*τά κεφαλήν έφ' έχάστοο βοίς.
Ή έκμίσθωτίς των φόρων τίύτων γενησεται υπο τίΰς άκο-
ό'ρουί.
ιη νά είσπραχθϊ) κατά τάς διάταξης
τοΰ ΰπ' αριθ. 190 Νέμο,ι.
10) Έν ·λ, ΐϊ;ρ:πτώ3ϊ! τίλευταϊος τίς πλειοδίτης αρνηθή νά
ΰχίγραψγ; τα χρχΑ-ίχά, ή1 νά συντάςβ τό ά-αιτούμίνον συμβό¬
λαιον εντός τριών ημερών άπό τή; όρ'-ΐτίχής κατακυρώίεως τό
μέν κατατεθίΐιμίνον ΰπ' αυτού ποσόν καταπίπτει πρός οφελος τίϋ
Δήμου, ό δέ πλεοδότης οΰτος χαί ό έγγυητής αύτοΰ εισίν ίπ=-
ναντι τοϋ Δήμου ύπόχρεοι διά πάσαν αύτοϋ έκ νέας μιοθώσεω;
ή καί «π' ΐύθείας ϊια/εΐρήσεως ζημίαν ίτ:ί έλαττον τού αρχικοΰ
μισθώματος, ς/(»ρΐς ίΰτοι νά έχωσιν οΰδίν ίιχαίωμα ΐ~ί τού
τυχόν πλεονάσματος.
11) Τα «ρακτ'.κά τής ΐΕλείΐδοσίας ύπόζειντ^! :ίς την Ιγκρισΐ'
τοϋ Δημο::κοϋ Συμίουλίϊυ όπερ δΐκαιοΰται να έγκρίνη ή
μή εώτά.
12) Τα κηρύχεια ίΐκαίώματα καί συμδβλαιογραφικά εςοοα
βαρύνουΐί τού; ενοικιαστάς.
Εν Καμπανωτίί 8 Ά-ριλκυ 1909.
Ό Δήμαρχο; Καμπανοϋ
*,--.-' .
V.,
—'· ι—ανθουδάκης
'.ϊ^Ρ νι· ■---------------------
Άριβ.'Πσώτ. 313
ρ
1) Οί φόρ:! ςΰτοι ένοαΐάζοντα! -/ωριστά οΓ τε Δημοτικοί καί
ωριττά ο τΐϋ ταμίίϊυ τής άγρ:φυλα/.·ί;ί.
Ό Δή>;ς δ-.ϋρεϊτα·. είς τάς άκίλίυθους τΐτσιχρας πϊριφε-
ίΐς ήτοι
Α'.) Την πϊρΐίέρΐ'αν Άγί?ς Είρήνης πβριλαμίίνουσαν τα
ρ Αγίαν Ειρήνην, ΈπανΐιΓ/ύρ'., Πρινέ. καί Τσισκιανα.
Β'.) Την περιφί'ρίΐαν Κα!χτ:ανςί3 «εριλαμδάνουσαν τα χωρία,
.ν;;.-Καμ.ττανϊϋ Μαράλια, Όίρέ, Τζακαρ·ά«, Σκάφη και Άγαστήρ;.
?;τ ■> £■') '|'ήν πίρ;φϊί5!αν Μεσίχωρίων κεριλαμίάνο' σ»ν τα χω-
Ρ ί Μ
,«77,
:ϊα
ρ χρ ρμ χ
ρ:α Άγριλέ, Λειδάοα, Ρ;δοόανΐ, Καμάρια, Αι3:νοί, Μερτέ,
•κ. κ?5υμ6ρο3, Μάζα, Παιαϊίανά καί Τεμϊ'νια.
ν*"}"1 Δ'.)Την π?ρ!3ίρϋαν Κάτω χωίίων ζερίλα,ιδάνίυσα τα χω-
"γ ρΐα Μ:νή, Λειβίδί κ« Κίυστογίρακΐν.
-.'7ι '^) Αί άνωτ·ρω τίρ^ίρν.α'. ένικθίάζονταί όλαι ό,*ο·Γ ) καί
ΐδί* εκάστη.
ίνεΤ^ ·Ί) Οί έ·/, των Οίρινών φόρΐι θ» καταδάλ^ωντίΐ είς «ν ένίΐ-
^ ή τής —ρ>5ε?εία; είς ήν κατοικεϊ ό παραγωγεύς, ο·. ϊέ
όά είς τϊν ένοιχία-τήν τής περιεΐρείας είς ήν μ!-
(9ή ϊή)
316
"·°ΐγβρ ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ό Δήμαργος Κα>δάνον
Διακηρύττει ότι, * "*
Δυνάμει τής ϋχ' αριθ. 7 καί χρβνίλογίαν 5 'Αΐίριλίβϋ 1909
άπίφάσεως τοϋ Λημοτικοϋ Συμ5ουλί;υ Κανδάν:υ, νομίμως έγκρι-
Οζίπζ ίάτήςύ-' αριθ. 221 τής 19 Ά-ριλίου 1909 αποφά¬
σεως τής Σεδ. Νομαρ-χίϊς Χανίων έκτίθετα! είς φανεράν πλειο-
δοΐάν ή έκμΐσθωσις τών εξής ϊτ,μοτ:κών φόρων τής νρήσίο)ς
1908 ήτοι-
Α', Ό Δημβτικός φόρος */2 τοίς % Ιπί τών Οερινών προιόν-
των παντός εΓίους.
ς ς
Β'. Ό πρόσθετος φίρος
βρο'ιίντων
Γ Ό
τ;ΐς °/9 επί τών αύΐών θίρ:ν(·)ν
^ μή
«χ ;(.■ 5) Ή δημ:π?ασια οίεςαχθήσεται έν τω Δημαρχιαχω Κατα¬
στήματι ίνώκι;ν έκίτριπης άπϊτίλουμίνη; «πό ιόν Δήμαρχον
ώ; «,ο*:2ρϊ7 ΐα'· Λτή τϊ Δημοτΐ/.όν ΣνμβοΛιον ώ; μίλη την 3
Μ!5ν 1000 ήμε',:3ν Κυριακήν καί ώραν 11 π. μ. έ'ως 4 μ. μ.
ΙΊ)
II
->.εΐ;3;ΐίΐ ό:ν ίΐ/ί τελε·ωτική $άν έντ'ος 6 ήμ-ρών
ϊ ώ ώ ' 5 °/
-* -ί
πλέον τής τίλϊυταία; π;;7ΐ:,ί7; ο-ό-.« έ καταληφθή σεται αυτή
τ-, 10.Μ ι..υ 1909 ήμεΡϊ^ Κυ?!α/.ήν Μ! ώραν 11 π. μ '
. Λ - ■ - " ......*
Γ . Ό φόρος Αγροφύλακος 2 % επί των α^τΰν Οερίνων
χροϊόντων.
Δ'. Ό Δημοτικάς φόρος :ών αιγοπροδάτων 5 λεκτά κβτά
κεφαλήν έζί τών έγγάλων καΐ 2 */8 ΐπί τών στείρων.
Ε'. Ο φόρος Άγρίφυλακής 2 λεπτά κατά κεφαλήν ΐιτί των
«ΐγοΐΓροδάτων είς δέκ» (10) λεπτά ί—ι των βοών.
Ή ίκμίσθωσ'.ς των φόρων τούτων γενησεται κατά τάς ϊιαίά-
ξει; τοΰ «π' αριθ 356 τ.ε? Δη;Λ:πρυ:ών Νόμου χ*ΐ συμφώνως
τοΤς εξής δροις.
1) Ό Δήμος δίΐιρεΐταί είς 4 περιφερείας ήτοι 1) τοΰ Κα/.ο-
2:χί(3υ, πίρίλαμδάνουΐαν τα χωρία Σφακός Κουλοορίδα. Λι-
τσαρδίανά, ΙΙαλληκαριανά, Μαχιά, Ξενιανά, Κάδρος, Τζινϊ-
λιανά, Παρδαλίανά, Λιχνιανά, Άδδίυλιανά, Παπβϊιανά, Λίμνη,
Άμ-υσκλιανά, Κανισκάδος, Μενια/ά αί Άρμή. 2) Τής Βε-
λανίδας πίρ'.λαμδάνουσαν τα χω?'α Ρρ^γβρ'-βνά, Πλίμενίανά,
Κ Δ Ψά Μά
ρμ χ? ρ^γρ, μ
ΔρΟ'ς, Ψαριανά, Μοτζιανά, ΜανιολίΛ^ά, Χρ:σ:ο-:,
ά ΣμαΐλαΐΛϊθ'.ανά καί Κ:υ/.οοτσι*νά. 3) Τής Κ
πϊρι?.αμέάνϊυσαν τα "/ωβία Κάνϊανςς, Τραχίνιάχνς,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΗΗ-ΕΟΣ
13ο
βρεμιανά, Πεταλαρίφιανά, Σχίυδιανά, Χατζουδίανα, Άνυσαράκη, Άο·0 Πρωτ.
Κββαλλαριανά, Κ9υφαλωτός Μ—νουϊ-ανά, Β»μ6α*άϊ:ς, Σιδερ- -------*------Τ7-----
γιανά, Λαμχηργιανά, Κατσιγιανιανά καί Τρ·.γώνω. καί 4) των * α'5*Τ
Στροδλών χεριλαμδάνου7αν τα χωρία Άλυγούς, Στροδλές, Κα-
ρ ρ χρ γς, τρίίλές, Κα
μ,ηλιανά, Τζανΐανά, Σελλίά, Φλωρια, Κοντουδιανά, Μυλω/ές
ιμ Σπίνα.
2) Οί φόροι έκμισθοΰνται καί χωριστά δι" εκάστην περιφέρειαν
ί( καί δι' όλας εμού, όρίζεταί δέ χωείστά ό «όρος των θερινών
χροϊέντων καί χωριστά ό των ζώων.
862
184 ·ί- "*--■■*" ν=Τ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ό Λιιαα^ος Καότελλίον Κιΰόάιιοι/
Δικ/ηρύττει βττ,
Δυνάμει τής ϋπ'άριθ. 61-1. άπιφάσεω; τ?ϋ παρ' ημίν
πληρώνηται ώς όρίζει ό Δημοτικος Νόμος.
4) Αί προσφοραί Οά γίνωνται είς άκ,ίραίας μενάδας επί τοίς °/ο·
5) Ή πλεΐοδβσία θά διεξαχθή έν τω Δημοτιχω καταστήματι
Κανδάνου, κ*ί ενώπιον έττιτροπής ά-ίτελουμ-νης έκ το3 Δημάρ-
•χου Κανδάνου ώς πρ:έ3ρ3υ έ/, τώ; Δηΐλοτ'.ν.ώ/ Συμδβΰλων Άν-
τωνίου Καλογεράχττι καί Ανδρ. Μαρ/.ουλάκη καί τίϋ Γραμμα¬
ίς τού Δήμου την 17 Μαί:υ 1909 ημέραν Κυριακήν καί ώοα»
2-5 μ μ.
6) Πάς πλειοδότης ινα γίνγ; δε/,τός, δέςν νά καταθέση είς
τόν Τβμίαν τού Δήμου Κανϊάνου δ,οαχ. είκίσ: (20) δί' εκάστην
περιφέρειαν, αΐτινες μετά την οριστικήν κα-α/.ύρωσίν είς μέν
τούς άποτυχόντας τής πλε'.οδοσίας Οά έζιατρβφώσιν άμέαως είς
δέ τοΰς έπιτυχόντας θά συμψηφισθώσιν είς την πρώτην δόσιν, νά
ά δέ ν.αί έγγυητήν ούτινος τ'ο ά^'.όχρχων Οά κρίνη ή έκ·
ά δ ί
«'- Τ&Ι
τροπή όστις θά «ρίσυπογράύ^ τό πρα·/..ικϊν τής «λειοδθϊία; καί
τό συνταχθησόμενον συμβόλαιον καί θά συνευθΰνηται μετά τοΰ άνα-
οειχθησίμένου χλειοδότ:υ εις απάσας τα; ύπο·/ρβώσεις άπέναντι
τοΰ Δήμΐυ, άνευ δικαιώματος δίαιρεσεως ή δίζήσίως.
7) Ή πλειοδοσία δέν είναι τελειωτίκή' έπομένως «άν έντοςεξ
ημερών άπό τής προσωρ'.νής κατανυρώσεως ττροσφέρτ, τις τουλά¬
χιστον 5 °/0 επί πλέον τής τελευταίας προσφοραί; αυτή θά επα¬
ναληφθή, υπό τού; αΰτούς ορους, εις τόν αυτόν τόπον καί ενώ¬
πιον τής αυτής επιτροπήν την άμΕτως επομένην Κυριακήν καί
ώραν 2—5 μ. μ. τελειωτικώς.
8) Ή καταβάλη τοϋ μισθώματος δα γίντ, είς τρϊΐς (3) Τσας __._.ι..ώι..ω, ...
δοσείς δξ ών ή μέν -ρωτη την 1 Α^ουστου τ, οζυτίρα την 1ο ' . — ^/,--ω *ΐ-ΙΜ ..
VI
αι . ι ι - , λ / 4 ί ΙΛΑΟ " » Ι ·'ί' '.ρθίΤ·»ίν 003
IV
ν1
Σεπτεμοριου και η τριτη την 1ο Νοεμβριού τού 191)0 ανευ τοκου, !
καί έν ύπερημίρία εκάστη; δίσεως μ«τά τοΰ νομίμου αυτών τόκου.
9) Εάν ό τελευταίας «λίΐοδοτης ή ό έγγυητής τού, άρνηθώσι
νά ϋπογράψωσι τό πρακτ'./.εν τής ϊΐλειοδοσίας, ή νά συντάξωσί τό
ένοιχιαστήριον Συμβόλαιον ίντός τριών ημερών άτ,ο τής είς αυτού;
κο:ν&ποιήσεως τής οριστικάς καχακυρώσΐως, ή πλίΐςδϊσία θά
επαναληφθή διά λ)σμόν τού, όστις 6ά εύθϋνητΐϊί μετά τού ίγγυη-
τοΰτου είς πασάν πρός τόν Δήμον άπ:ζημίωσΐν 5ιά την τυχόν
ζημίαν άπότ Ο άρχικοΰ μισθώματο; νωρίς νά Ιχιτ) ουδέν δ'καίωμα
επί τής τυχόν ϊπ'ι τ:κί:ν ί'.α^ορας, αί δέ χαρ* αύτοϋ παρα τώ
ταμία κατατεοείσαι δραχμαί /.αταπίπτουν υπέρ τοΰ Δήμου
Κανίάνου.
όντων.
! Γ.) Ό δημοτικος φόρος α'ιγϊπρ»6άτων ο λεπτά κ*"»
έ—ϊ των ίγ-,'άλων χαί *ί,*/8 έ-ί :ών σ-,είρων καί διά τ^ ί^
καί ίρίφι.α ήλικίας άνω των έ'ς μηνών.
Δ'.) Ό φόρος άγρ:φυ>ακ?,ς 2 λεπτά ίπί των αΐγοαροδά:
καί 10 λεπτά επί των ίίώ1».
Ή πλειοϊοσία ένεργηθήτϊτα! υπό τούς έςής ό'ρίυς.
1) ΟΙ φόροι ούτοι των μέν δη;χητ:ίακων θά ζληρώνωνται ί&?:
ϊϊϊος ύκΌ των παραγωγέων ϊηαςτών ίί; τόν ένοΐν-'αττήν τ}ςίϊ
περΐϊερίίας ένθα κεΐτα·. τί ν.τήΑϊ, ο ΐέ των Χζ'.τ.ωι Ο«ρινϋ*ώ
προΐόντων εί; χρήματα κατά την άγοραίαν αυτών τ'.μτ,ν. '
2) Ό δήμος διαιρεϊται είς ΟΛτώπΐρ'.ϊΐϊρεία; ή—'. Καστϊλλίϋ),
Λουτα/,'ών, Παλα·.οκάστρου, Συρΐλϊρίου, Ινΐλαθίνων, 'Γοπολίων,
Ποταμίδϊς χίί Δραζανΐά. Λ ί?!
3) Οί Φόροι ούτοι έ7.μισθοϋντα! -/.ατά π$ριΤϊρϊί«; ί3ίβΧί4§-
στος ή καί όλθί ομού. ■''- ί^··1
4) Ή πλειοοϊσΐία διεςαχθήσϊτϋ ίν τώ Δημ,ϊρχιακω Κατα¬
στήματι την 3 τρίτην Μ αί: .ι 1909 ημέραν Κυριακήν άπό 2 — Γ)
,ν εντβ; ες _ .νώ^ν ^ ? ««τελουμένο, έκ τού Δημάρχο. ώ;
τις τούλα- χ β ^ -. ιί%^ Καστελλί,υ Κ««σά·«ι, τΛ-ν
· 1 Σ **
10) Ό Δήμΐς ουδέν δ:«ίω;Αϊ άναγνωρίζει πρό; τούς μισθω-
τάς δ:' ένϊεχομένην θίομηνίαν ή άλλα ί^ρίοπτα άτυχήματα.
ίΰ. κ«ί ενός δημοτικοΰ Συ
5) Πας χλε'.οδίτης διά νά γίν/| ίΐκτός δέ:ν νά /.αταθϊση λϊγφ
ήσεω; Ιροτιι.οίί 10 δΓ εκάστην τεριφί,οειαν, οΐτινες ϊπΐΓΐτρα-
φήσίντα; εις τοΰς «ποτυν.Ο'Τας μετά τρείς ήμεραίάπό τής όρίστι/.ής
τβύς έπιτυχϊντας θά «υμψηφισθώσίν ίίς
ισθώματος νά «ρβσαγάγγ, ο: κχί άξι6·/ρε5ν
ίγγυητήν όστις Οά προϋπογράψ1»1, τό πραχτο.εν τή; ιτλειοϊΐσίας
κ»ί τό συναφθησόμενον συμβόλαιον συνϊυθυνόμενος ίϊ; πάσας τάς
ύπΐ/ρεώσεις τού έν:ϊκ'.αστοΰ άνιι» τ;ϋ ϊιχκώαατος τΙς ϊιαιρίσεως
ή δι-'ήσεως.
6) Αί πρ5σφ:ρ« 6ά γίνι*ντ«ι «:ς άκεραία; μ3νά1*ς καί γΪ?·
χρήσις ίζαχμϊζ είς ά; θά, χαταδάλλητΐ! /.*'· τό μ«Ό0(.);χί είς τσ^
ταμ%Τον τίϋ Δήμου. «*"·'ΐ: ν:ί,'*~ "-,'·ί;" · λ:: ρ^τ ν,τ:·ΐ
7) Ή κϊταίολή τίΰ ίΧισίώ«ί*«ί θ! ^*ΐ «ίϊ τ?«; ?»*?
ήτί! την 1 Αύγοΰττβυ 1 Σεπτίμδρίου ν,ζί 1 Όχτι*£ρίου
Πάσα 5έ δόβις μή καταίαλλίμένη ίμίροΟ-::μως έν όλω ή έν
μέρει καθίστχτα·. τβκθ55ρ5ς καί άπβ:—τή κατϊ τάς Ϊ!ατάξ?ι; τοΰ
ύπ'άριβ. 196 Νίμου. ( -.όϊ-
8) Ουδείς συμψ»;φ·.βμό; δύναται νά γίν^ άτ.έναντί τοδ μ(ϊ(»^«·
ματο; δι* οΐονϊήποτί λόγον.'23^^"1*"·-5 ·:~^·'3 -1:οΛί Ό (· ·
έπιβαρύνουσι τους ενοικιαστάς
Έν Κ=ν3άνω τί, 16 Άπριλίιυ 1909
Ό Δήμϊρχος Κανδάνου
Ιωάν. Γ. Στεφανογιάννης
»!£>(·>
V
ί
κ»ί ύ«ο τούς αΰτοϋς όρίυς.
10) Εάν ό τϊλευταΤίς τ:λε(οδότης 9, β ΐγγυητΐ,ς αυτών άρνη«
θώ^ νά ύ-ίγράψωσ: τό «ρακτικόν τί)ς πλε(·δοσίας καί συνα^Οη·^
σόμενον «υμδόλαιβν εισίν αμφότεροι ύπεύθυνοι άτ:ίν3ντι τοθ Δήμυ
2·ά πάσχν έ·τί τοθ μισθώματος ζημίαν έκ νέ»ς μΐσθ>»3εως ή ά-'
εύθείας διαχειρήσεως 'χωρίς νά Ιχωκν οϋίίν ίί·λο^ω(Αα ίπί τςθ
τυγόν ιΐλϊίνϊσματ»ς ή Ιϊ ν.ϊτατ«θ;ίσα ε!ς τί> τιμεΤον τού Δήμου
προκαταδβλή δέν ίττιστρέ|ετα! άλλά μίνει πρός ϊ?ίλ5ς τίΰ Δήμ,ου.
11) Ό κβοκαλέσαςτν πλιιοδίϊίίνιΐλειοίςττ,ς ίνακηρύτσεται
οριστικάς μιοθωτήςίάν χατά τή» ΐιιςβγωγήν αυτής 4«ν
οά κρείναων τί)ς Ο-' αύτ$^ «θί
136
12) Τα ττραχτικά τής πλειοδοσίας ί,κόκεοται είς έγκρισιν τού
Δημοτΐκίϋ Συμ6ουλι;υ τό Οποίον δύναται νά Ι-ίκυρώΐ/ί τ, μ.ή αύτοί,
χωρίς ό τελευταίας χλεισδάτης >* ϊΐνπψχάπί τ63'Δήμοι» ουδέν
ϊί
13) Τα ν.ηροκεια καί * εξοϊα τΐύ' σ/ι)μ8ό1α*υη*€άρίΐ'νου«( τ'ε
Έν Καστελλίω τ^ 17 Άΐρίλίοο 1900 .Γ ·Γ; .„.« ,,Λ£ ^/
Αρ«6.
Πρωτ. 408 !:
Διεκττ.1156 '
λΪ ,τ
τ Ι-ί β·
' ί
ΑΙ ΑΚΗ ΡΤΞΪΣ" Π ΛΕ .ΌΛΟΣ! ΑΣ
Λ"
ί!
ι.;ϊ-Ιτί
- 0
*»"«■ Ό Ιήηαηχος
" Διακηρύττη Οτι ν ν,,*·... «ν. -*.·> ί* κ Η -« *
/Ο Δημοταος ©όρος 7β% '**ί·-&&«*.·-·ίδν #γ,ί»γ»)Αάκ·>ν
διά τ~5 ετος 19ί/9 πλ!;ν τοϋ κί-ρου κ.» ελαίου, :ν.τί^ενί«'. 'ίίς
φανεράν πλειοδοσίαν εκμισθώσεως, συμφώνως ΐ^ίς τίδ·,ίπ;Ι ά?:9·
35ΰ Νόμον τερί οημοχ.^αΐιύν, χατά οίκονο^Λβς τκρι^«ρεί»5ι
ώς Εχουσι ίιά τϊ· φόρον τού Δημοσία ήτοι, , - ·
1) Άσκοί τ'ο ετήσιον μίσθωμα πρβϋπελ^·.·, £ίς-ϊρχχ,. 100
2) Μα6ι3 » » ΐ.»^·*..-. ^β^.λ'», 100
3) θρβίανό ϊ> ■ , . *.,-,^ϊ ,
4) Καστέλλ' Δΐαβαϊ-έ-Καρξα/ΐανό
5) Ζωφόρο-Σαμπα » » 4ΙΛ4 :ο-{.: αί>Ρ ι ί 400
Ο) 2*μαρΐ »
7) 3ϊΐί5 .■>■ -α*γ>~ νί
8) Σκλαδϊροχώρι ι ■ ,,ο'-,ι:·
10) Άμαργίανό -. ι:*
11) Άπατόλθ*. - ^Α>υ!
12) Βόνη » ίν .-■Λ?9τχΛίνϊν·έν8*>"ϊί!ί:ι!Γϊ»ίΙ 400
13) Βαρδάροί » ;:-ί#ι,τΓΐΐ(.ν-:'·5»{>1 ;
14) Πιγαιϊούρι-Λα,'οΰ ■'}»: 4·,-ι ;χ;,?. ν-
15) Μουκτάρο-Λαλιανϊ-Άγ. Παραΐχή ^ ?,» ;Μ^ί,
Ή ΐνοικιΐσις γενι,σβτα·. ύ—6 τίΰς εξής ό'ρ:ι»ξ. . ί ν.·*-
α'.) Οί φόροι οΰτ:ι όπως Ιχουσιν ορισθή ανωτέρω -θά
βάλωντβι άπϊ τιυς παραγωγείς εις, *ΐ&ς. ί'ς^.ΐήν μισθωτήν τή^
ί'Κ5·.ας ο'ικίνΐμικής ιτεριφίρείας. ,^ ---, ,
Εκάστη οίκονομική περΐφίρίΐα περ·λ·ζμ6άνε: τα κτήματα των
έν τή περιοχήν αυτής Χΐτοικούνΐων φτρολΐγουμίνων. Οί έέ ^ό-
ρο: :ΰτ:: Ολ καταέάλλωντζί ί,^ των φορολΐγουμίνων ·>ΐ^χ%&ϊ·
ΐνο(·/.'.αΐ·:ήν τής ::χ:ν:μ.:·/ '^ζ περιφ-ρϊί^ς είς ην χοττ:ικι33ΐ κβί
ούχι είς τόν έ·:!/.ιαστην τής οί*5νςμ·κής περιφερείας, ί·ς ήν
τυχόν -/εϊτα! μερος ή καί τό όλον- των κτημάτων. Έν τΐερί-
πτώϊει :έ καθ' ·Γ4ν μέρος ή κ»ί τό όλον των κτημάτων κείται είς
ΦΓλονομικήν περιφέρειαν κίΐμένην έχτος τοϋ Δήμ:υ τής 7.α;ςίχίας
τού, οΰτος θά καταδάλιτ; τόν φίρον είς τόν έ,γο^Αΐατ;τ))ν ϊήςμ-ϊ^ρι»
•ερ&ίας ταύτης. ^ £ν (·, τνύί ■^Α,τ'ϊ,νΚ'ΐ.τ ^>ιίίθ ' %
ρείας ή δέ ί/.μίσθωσις '-σχΰει ίιά τό ετος 1909.
γ'.) Αί προσφοραί γινονται είς άκεραίας μονάδας «'
€Α»τόν καί χωριστά δι εκάστην οί/.ονομΐλην πε,οιφΐρΐΐαν.
δ.) Διά να γίντ) τ:ς δϊχτός είς την πλειοδοσίαν δέον νά'*·ρο*
σαγάγττ, οιπλότυπίν απόδειξιν τβϋ Ταμείου τοϋ Δήμΐυ, ότι *ατέ-
θηκε λόγω χρηματικής έγγυήΐεως ποσόν ίσον τουλάχιστον πρός
τό έν ε:*οστόι« τοϋ ώς άνωτίρω προύπολογιζομένου μισθώ;Λατ3ς.
ΔΓ όσας οικονομικάς -ερ·,ο·ριίοζ -λεΐίδοτήσ^ τις τί
τικάς ί'γγυήΐίΐς ίέον νβ κα-«0ίσΥί, προσάγων κατά τά ά
καί ιδιαιτέραν δίπλίτυπιν 3-ζΖ%·ξιν ίι' εκάστην οίχίνομι/ήν
περιφέρκαν, ήτις -/ρη'.·ατίκή 2γ(·νησις «χΐστραφήσεται είς (*έν
τοΰς άποτυ-χόντας μετά τρεϊί ί,μίροκ;, είς δέ τίύς όρ(στικοΰς
μ*τά την καταβολήν τής τϊλευΐαίας ίίσεως διά χρημανικοϋ
ίντάλματος. Ή χρηματικη αυΓ) εγγύησις καταπιΚΓε! ύ-?ρ τού
Δημοτικόν Τβμίίου, εάν ίντος τριών ημερών ΛτΌ τής εις αύτ^ν,
κοινοποιήσεως τής ό.?(ντικής κατακυρω^βω;, ό τίλΐ^τΐΓΐί πλ..--
οϊότης δέν κροσέλθ'φ νά συντάςις το Συμδολαίογραφιχ,ΐν Ιγγρα-
φιν·. Έν το:α4Τι οί- τςί,^.^Γώΐε: θίλει
μισθώ^εως χαϊ ή^ίημΐτϋραίία θ|λει έπανα·ληφθ(ϊ εις όά^ίς αυτού
εύΰυνεμί'νί.) ξ:« χασ^ν τυχόν ζημ,ίαν-ήΐΐς 'ψύ.ί προ)(.^ψ·^( είς τ:
Δημοτικόν Ταμείον β* τής ί^αν3λ«!ϊ:;ΓΑΐ;ς ταύτης δημοπρασιας.
ε .) Ή δί;;.*ΐχρα-Γΐα δέν είνε τ;λειωτικη, 5Λν έέ έντός εξ
;,μ*ρών:ά·πό τής χρο^ωρινήί κατα·Λυρω:6υς γιν$ νεα αροσφορα
■μ?υ ανωτέρα τής τ;υ «ναν.η5υ·/Ίεντος ^ελευ:αΐ8υ κλει-
κατα πέν-ε τοόλα-/ισΓ5γ βχϊ τοίς |καφγ,ή ίημρπρασία
'δήσεται τ6λεκ,)Τ(Λώς και ό τ^ρο*;ίλέσας τα-Ίην ανϊ/.τ,-
όριστικός μ'σθωτ,ής, εάν κατά -.ην διβςαγωγήν ταύτης
ίέν Γ-ροσϊερθη χρεισσων χροσφορά τής ύ:;" αυτών -ρυφερθείσης.
στ'.) Ή καταβοΛΤ, τ;ϋ υΐίτθώματΐς θά γιν^ εις Εύο Γΐας 05-
σεις, ών ή μΐ» πληοωτεν την 3^ ',Ι;ολι^υ 1909 ή οέ ζχίρχ χ'ην
30 Σεπτεμ6ρίου ί,ίίου Ιτ-ους. Διά πασάν δέ καθυστέρηαιν δόσίως
τιν^ς ό μ'.ΐθωτής ύχόκείτ^ί, £'.; νόμιμ5ν.τόκον ύπερημερίας.
ζ'.) Ούδίίς ννμψηφισμβς ^«ίτρίπϊί^^άχί^,ανίΐ,ςτ^^ΐΑ'.α^ώ^-
τος £(' οίονδϊ,χοτ* λόγον. ' · "> 5 - ' γ ■ ^'·ΐί·ΐ^ . ; Π'
η' ^) -Ό (Μσθωτης ύπο·/ρ85ϋτα! κα;ά την σύνταξιν τοϋ συμδο-
λαίοο ν^ ~ρ.9σα ^άγγ, ιίξο^ρϊΐν ίγγυητην, οΰτΝ:ς τό αςιοχρεων
ίιγκρίνϊτ/ϊ'. ύ^',-ήμίϊν ν»Ό μίσθιι)·ςι;ς ».αί ό έγγϋ^τη-ς. αύτοϋ εί^ϊν1
τοΰ δίν.αιώματος τής όΊα'ρίσίως τ, 2'ζήτ-(·>ς 2ι' δλον τΌ μίΐθωμα
με,ιά τώ^ .ίνθί'χομίνων το*ων θττερη'Λε^',ας -χ^ίι^ςόίι^ν _ϊ_Κΐ6/,ε-
9«»ς ΐ'ί·/ί:ίί όλοσχεροΰ; ίξοφλήβίω^ ,ί/{ .··«■;/ . .;;.*
θ .) Τά /.ηρο'/εια χαι τ,ά ^4ΐμ6?λαιογ/>«?^κα Ιςοδα βαρ^νβυβι
τούς ένοικια3"άς. ,, Χ.Γ *,->·... ■» ν >. ·
.-'.) Τό Δϊ)((ΐΐ)|!*ον· ΤαΐΜ^ν,ρδδϊν.νϊι^αίω^α αιαγιι«ι>ρίζ|ΐ πρός
το>ός μΐσβωΐα; έκί.τ*" ' ! " ν *' ' Λ ' " ■*" ν1'------ ""' ;
ι-»,) ΊΙ 0ϊϊΆ;τυρα5£α γ*νή?ειαι τί·,^ 3 Μαίιυ 190^ ήμ-'ραν
Κυριακην -/Μ ώραν )—ΙΊ %. μ. καί 2—Ο
V·· V··
^ν τΦ —1"
μαρ-χ'Λκώ ΚατασΐίίμΛτ'. '/.αί ίνώΐτϋν Είΐ^ροπ/ίς ά.ΤίτϊΛίυμ*ν(;ς
άπό τίν. Δήμαρχον, ώ; ΙΙράεδρίν, τΐν ,Είρηνβδίκην Καστελλίου
ΙΙϊδίάόΌ; ή τόν άναπληρωϊή' οώτΐ-· **ί ενός ίηΐΛΐτικοϋ Συμ-
δούλου ώς Μέλη. ..-,-^ , ν
(β .) Δι' όσας .ΐμ^Η'ΡίΧθνρμίκάς περιφερείας Βέν κατωρθώθη
ή «-Λμίσθωσις των χροκειμίνων φίρων μίχοι τής 20 Μαίου ί. ε.
ί οί;μο; δύναται νά ίνεργ^σ/; ί-α των ίί/.ςίων Είοικών Π»?ί-
δρων άπ' εύνείίς κ«ϊ 0ί« λ)σμον τ;3 άνακηρϋχθηαομινΐΐι όρίστι-
ϊ.οϋ ;Λ(:9»>ΐοΰ-~ήν ^εβΛΪωτιν κ» »Γΐ-ραξίν ι^τώ;. Τόν ϊίσπραχ-
Οησόμίνΐν ©όρον θέλει τ.αρΛοώϊϊ) δ''ς αυτόν είς είβί; άφ' ου /.ρα-
ιήΓ(, πρός ϊίίον »5φβλ^ς, αυτώ 3 % λόγφ ,'4ε.5α!ω3ϊως ν αί
εΪΒΐράέίίι);, Πρός. τ^ότοι,ς οί 9ί/^'. ί«ραίώσιτ| ·πίνα/.α ΰπογϊ-
γραμμένον ύπ' «ύτο3 των τ^χόν κ2θ^ρ^«ρν^μ^■^1»ν δι' ί» θέλει τώ
άλί; ό μ:σθωτής λογψ βείιαιώίίως 5 Ύο?χ,
κρβ*τΐΛβ τί}ς τΐϊ,^ιοί^-ίΛς ϋπόκίΐντα: είς τψ ί^^ρ'ζ:/ τοθ
τίν.οΰ Σ,ίμ»·ί.>λί:·.>, όπε; εχ?ΐΐο 3;χαίω.Αα να ίγ/.ρίν^ ή μή
χΐΛρ'ς »α τούΐυ ν' άΐ^/.τα ό τελενταϊ^ς -ίτ/,ϊΐήϊίτΒς^ ρ^'ΐν.
?* ***
^ΐ Γιαγαλάκης
δ»
ΠΡΟΚΗΡΤΞΙΣ ΠΑΕΙΟΔΟ1ΙΑΣ
ΙΙεδιάδος
| Έκτίθίται είς πλειοδοτικήν, δημοπρασίαν ή έκμίσθωσίς 2 έχί
τοίς /(, τοΰ Δϊ;μ.5τί>ιό3*(]/·ορου $πί "άντων των ουγ/ΐομιζ3μ=νων
, δτίώήΐΐ!οήί6>(?νΐρχί4ν·ίτ)»ν πΛτο-ς* βΐίίίς /.αι τού οί-ου ίιά τό ετος
1'ίΟ9 συμφωνως πρός τόν ύτ:' αριθ 356 Νόμο; ήερΐ ίημί^ρ·
δ'.' ά-.ζντχ τα χωρία τοΰ Δήμου.
Ι) ['.. π :!*$-/; τό ετήσιον μίσθ. πρού-ίλ. Δρ
-; —γο^ρ:/εφα/,! "°"*""""β""" » » »
3) 1.Μ ΆγΑάραθςςχαίΆγ Τρΐάς» » » »
II
4)'εθπϊνω κα'Καπο Άστριΐ/.ΐί » λ » »
5) Γαλύφα ' » » >> »
150
150
V
50
150
Σ Τ ,Σ ΚΤΠΚΡΝΗΣϋΩΣ
137
0) Χαοασο χαί Κυρά
Ί) Κοξαρη
ο) Καλό Χωρίον
9) Βορρ;;
1ύ) Σχοτεινό
11) Γβύβαις
12) Άνώ-ολίς
13) Γούρναις
1 Ί) Εληά
] Γ)) ΚίίοτερΊς
16) Γάλ:πε
17) Καινούργιο
18) Σκόπελα
19) Επάνω Βάθεια ~
)
20) Κάτω
■21) μ
22) Σ/,αλανι
'23) Άϊτάνια
Στβμνοί
»
ι Ου
150
300
70
υθ
400
350
120
220
120
100
100
. 50
160
ΙοΟ
100
350
200
150
Η
-ώνανωτέρω χωρίων γε/ήί^ται υπο τ:
Ή πλειο;ςτ!'·ή
ίηΆητρ'.αλών τ:ρο;;ν
έςής όρους.
1) Ό φόρος όρίζε.αι είς 2 °/ο ■«! ί>ά/.αταβάλληται άπο
«ραγωγεϊς είς είοος είς τ'ον μ:σθωτην τής οί/.είας ο'ΐΑίνΐ
των
τ: ς
οΰς
2) Ό επί των συγκομιζομένων οημητρια/.ών προ'ιοντων, παν¬
τός ίϊόοΐις, φόροςθάκατοτδάλληται ΰ:;ό τώνφορολογουμίνω^εϊς τόι
ίναικιασν/,ν της οικονομικάς πίριφε,ρε'ας είς ^ν ούτοι καΐοικςυσιν
/.αι ούχι εις τον ίνοικιαστην τής ΐίκονομί/.ής -εριφερειας είς ήν
τυχόν /.ϊΐται μέρος ή καί τό όλον τώ; κτημάΐων των, έκτός ϊαν
ΐί,ίρος ή τό όλον τώ' κτήμάτων φορολογοομίνου τινος κίΐται είς
ο'ικο;ί|ΐ.·.·/.ήν τ:εριφ£ρεΐαν ϊκτός τοΰ Λγ,,αοο τ/;ςκκτο:χ.ίας το^ όκότβ
ούτος καταβάλλε·. τον φόρον ϊ'ις τόν ένοι/.!αστ«ν τής περίβερείας
ταύτης.
3) Αι προσφοραί γενήσονται είς άλοραίας μονάίας είς άς Οά
χ,αταβάλητα; καί τό μίΐθωμα είς τό Δηαοτιχϊν Ταμείον.
4) Πας -τλίΐΐδηη; 'ινα γίνζ 8εχ.τϊς οφείλε. νά προσαγάγτ, ας'.ί-
χρε:ν νιγχητ'φ, όστις ϊέν πρίπει νά είναι ό-ρΐίλέτης πρ5ηγουμέ-
ν^ς ίνοι/'.άα-εως /.αί όστις θά 5^ν·^^Τογράψ^5 είς τα πρα/.τικα τής
πλειοϊοβίας καί είς τό τυναίθησίμενο; συμδίλαιον, ()ά /.αταδαλτ;
ίς ·λοί: είς τό Δημοτικόν Ταμείον δραχ. 10 δι έ'ιίαιτον πλειοοί-
τ:ύαεον -χωρίον α'ίτινες θά έπΐ3τ(.εφωντ«ι τίς τούς οποτυχόντας
θίμα τή λήξίί τής οΊϊ^οπρασίαί, άλλως δέν θα γίνητα'. δελτός.
ο) "Ότε μισθωτής κκί ϊγγυητής -ίΐιν άλληλεγ,ύως ύπ»ΰθ«οι
άπέναντι τού Δήμ,ου δ;"απάσας τάς ύΐζ.ίχρίώσί!? *νευ τοϋ δ'.κοίώ-
ματίς τής διαιρίσίως ή διζήίεως. Λ 1-^α{,ΓΓ'" .",ν'·"" ,Γ-1,·"..-"»
6) Ή κατα6»λή τού μισθώαβτος Οά γ.'νηται εις δύο Γσας δόσείς
ών λ, μέν α'. ^ληρωτ:α την 31ην Ίο.)λ'5υ 1909, ή δέ δ'. την
30ην Σεπτεμ6ρίθυ (3ίου ετους. Διά πασάν 8= καθυστέρησιν πλη-
ρωμής δόσεώς τινος ό μ'σθωτής ΰ=ό*/ιται είς νό^μ;ν^Τρκο'^ΰ,7Ε8-
ρημερίας. ^^,, » -* .^-^Λ'Κ^^>:ϊί ]· '(·/
7) Ή πλειοοοσία δι.ςαχθήσετβ! ίν τώ Δημαρχιακω Κατα-
Δημάρ'/ου Έπισ/.οπής ώς Προίϊρου, τοΰ Ι1ροϊί>ου τού Δημοτι
-:ϋ Συμίουλίου -/.αί ενός Δημοτιν,οΰ Συμβουλου ώς μελών.
8) Εάν τις των άναχηριτ/Ο:.>:ωγ όριστ-.κών μισθωτών άρνηθ?,
φοράς.
9) Τάπρακτικά τής ϊημο'ρασ·*; ύπο/ίΐντ*! είς την έγκρισιν
"ου Δημοτικοϋ Σ,,μοου/ι-... ο-ν ο>*"^™' νΐ βγ/ρίντ; η μη
χωρίς ό τέλει»-.ο.ιο; τ.'^'λΙ-'-'
κατά τοϋ
«τούτου ούόεν
10 Γά Αηρύ*ε:α ν.α'ι τα εξ;:α τού συναφθηιομένου συμέο-
ϊΒίδαρύνουσι το^ς ενοικιαστάς.
Έν Έπισκίπϊΐ Τ'. Γΐ Απριλίου 1909.
Ό Δήμαρ-χος
Ν. Άνεράψης
Αριθ. ΙΙρωτ. 174 ' ^Γε^'^^ίν"^
); Δ'εκπ. 86 "* ' * ι ' *
Δ 1 Α Κ
II
Ρ ϊ Ξ Ι Σ
Ό Δϊΐκαρχοο Ζαρού
Διακηρύττει ότι
Ό φόρ;ς επί τώ' συγκοΐί,'.ζϊ'Λίνων Οϊρινών ζροϊόντων τ
^
εϊδους γεννήματ:ς τήςγης. ^ . , 4
Έκτίθεται εις φανερόν ίημόσυν πλε'.στηρΐΛσμόν έ/,μ'σθώσ5ωςκ
1·Λ τό ετος 1909 τκμ.φώ/ως πρός τΌν >χ αριθ. 35 > Νόλ3ν
ί δ ί έ αά ά
ιαχ.
447
.91
ν140
»
330
»
192
»
200
-Κί
550
περί δημ:~:ασιών κϊί έν ■ρίνει απαντών των λβικων
των δημοπρασίαν κ»ί »ρΌ; τ;Τς ό
•/.αι τ;ύς λθ'τοΰς όρο^; τής τί'.χοκιλληΗήσης διακηρύξίω; ~(&1
Έι:ιτρόπο·ο 5πί των Οί-Λθνομιχών ήτοι Ί, 1!, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, καί 21, δ·α τάς έχομεν*; οΐκονβμικα; περι,|^
φερείας αποτελουαένας αν> τα άνέ/.αθεν γνωστα καί ίρΐιμέι»»
ορ;α αυτών, ήτοι. ·*·.
ΈνοΐΛΐαζϊται ό φόρος επί των Οερινών πριϊί»ταν των κι
κ'ιΐν Γον -χιορίω/ τον αποτελούντων ί/Λ3. Γ,ν οικονομικήν πε
φέρειαν «ν£.ςαρτήτως το^ τό.;*υ ΐνθα λεΐτ-α τ; άκϊνητον ίι:
εάν τούτο ε^ρίσκΐΐαι είς έ';ερο·ν οόμ'.ν ς-τοτε ό 9-?2ί «λι
ται είς τόν μισθωτήν τ?;ς οί/.ον3μικιίς περιφερείας έν ί,
κείται.
1) Ζαροϋ Ιιήσιον μίσθ'Λμα προυπ //.ογισθέν άντί δραχ.
2) Βορριζε » » » «. ,. -
3) Σ*ο6·δίυλις » » ·" ί-
4) Παναγιά κ.λ.γ. καί Δρόσ,ν »
5) Μουλια _ ί »
7) Ρέργερη ή Άπομαρμά 3
7) Νιδριτΐς »
Αί δημοπραΐίαιτήςΐ/.μΐίθώσίως τ^ύ Δημοτ'.κοϋ φόρουτών συγ-
Αθμιζομένων Οερινών ^ρ:'::ν-ωνίίά ?:ε;2·χθώσιν είς τό κατάστημα
τήι, Δημαο-χίας ένο')τ:!ον Έπιτρο-^ς ά-:5τίλοιιμϊν··(ς έκ τοϋ
Δημάρ·χου ώς Προέδρου, τού ΙΙροίδρου τού Δημοτικοϋ Συμ ·
6ουλίο.ί, ενός των Δημοτιν.ών Συμ5-Μϋ)*' ών Οέλιι όΐωρίση $^.
κ. Δήμαρχος κβί ό Γραμματεύς την 3 Μαΐ9ΐ> 1 ΰθΐ) ήμίραν
Κ^ρ·.αν.ί;ν χαί ώραν 9 —12 κ. μ καί 2 — 6 μ. μ. ή ϊπιτροπη
ούνρται νά άναβάλτ;, τάς δημοπρασίας ί'.' αλλη / ημέραν άν περι¬
πτώσει καί δ«ν ήθελον παρουσ ασθή ϊ/.μυθωταί δ'ά τίνα χωρία.
γ* '"..'* ί 'Όροι έκμισθώαίως Γ.:1(; 'Ί' ϊίΛ
1) Ο φίρος όρίζεται 2 °/0 ίφ' όλων των βίγ/,ομιζομίνι*·-·
προ'ίοντων πΛν!;ό^ ε"2;υς, καί καταοάλλετϊΐ άπί τοθς παραγα»-
γΐΐς ?ίς είδος πλήν των Σταφυλών Άπιδιων Μπουρνελών ΒίΦ
ρ'./.ον.ών κ. λ. ~. τα ί-οια θα ι»λΓ,ρώ;τ; ό -αραγωγεΰ; είς -£$%-1£
μα είς τόν μισθωτήν ίς όσων τοιούτων ^ωλήσν-, ό ιταραγωγεθς.
Τό δέ κρασίον 12 λϊπτά την όν.ά τϊ άναλίγοϋν είς τ";ν μισθω-
ττ,ν δ'.καίω^α τής οϊκε'ας περιφερείας. 'Ρ^κάστη δέ ο'ικονβμικη
ζεριφέρεΐα -εριλαμβίνει τόν ν.τηματιν.ήν χερ!θ-χ/;ν αυτής κατοι-
κοΰντΜν φορίλογουμίνων καί άχι είς χϊί μισθωτην τής οικονο¬
μικήν -ερφβρείας είς ήν τυ/όν κείται μέρς; ή καί τό όλον των
κτημάτων τα>ν.
2) Ό φ^ρος ίημοπρατεΤται /.ατά οίκονίμιχάς περιφερείας, ή
δέ ϊκμίσήωσίς τ:υ Ίσχύει μόνον δια ;ο Ιτοζ 1909.
3) Αί προσφ-ραί -ίνονται ίό'.αιτέρως δι' ί'.άστην ο'.κο%οο.ικήν
ρΐϊ^ρ^ιαν είς άκίραίας μονάδας /.«ι είς δραχμάς είς άς Οά
καταδαλλητα. τό μίσθ .!μα ε'ς τΌ Δημοςΐλόν ΤαμεΤον.
ό) Οί /ϊθυστερ;ϋντίς πρός τό Δημαρχείον γ_ρέ.-( ληςιζρό-
τ;α2 -:ν ίΐ-α: £ £ λ τοί εί; τα; δημοκρατίας ϊΰτ;
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒλϊΡΝΗΣΕΩΣ
εκάστην οικονομικήν περιφέρειαν, ίαν ό πο.υπ/λογισμός είναι
άνω των ΐραχμών 100 0ά ,τροκαταβάλλωσ'. δραχμάς 20, %χν
ϊΐν«ι κάτω των δραχμών 100 μόνον ϊραχ. 10.
7) Αί δηΐ-ΐ.οιτρασία: οέ; εϊνοΐ! τελε:ωτικαί έκομένως ίαν έντος
εξ ημερών τό πολύ άκο τής λήψεως των πρακτικών δέν γίντ-,
είς τό Γραφείον τής Δημαρ-/ίας νέα προσφορζ ανωτέρα τής τοΰ
άνακηρυχθέντος τελευταίον πλειοδότου κατά έξ τουλάχιστον επί
τής °/0. Ό Δήμαρ'/ος μετά τής Έκιτροπής ίύναντα: κ«τ οί-
ν.είαν κρίσιν νά ίπαυρώσ-Λ, ταύτας λαμβάνων ύ-' όψί'. τό συμ¬
φέρον τοΰ Δήμον.
Εάν ό'μως έντός των έν λόγψ εξ ημερών γίντ; τοιαύτη
ιροσ·ορά είς τ'ο Γραφείον τής Δημα--/ίας θά ά/.υρωΓ·ΐ/| ν,τό τής
Έπιτροπής ή δημοπραάα. καί θά όΊχτ'χΟτ] ή έπανάληψις
αύτη τελείωπκώς.
Ό προ/.αλέυας την νίαν τοιαύτην δημοπρασίαν πλειονότης
άνακηρνυυετδ!! οριστικώς μκτθωτής τοΰ φόρου, ίάν κατά την διε-
ξαγωγήν αυτών ϊεν προσ-ρερδί; κρϊίτιτυιν προνςζατ. τής ό~' αυτού
8) Ή καταδολή τοΰ «τθώαατος έν.*"*;; ςϊκβνομικής περι¬
φερείας Οζ γίνη-α: &!ς δ!»; Γσα; ίόΐεις ώ> ή μέν πληοωτέα την
31 Αύγουστον 1 909 ή οέ τί;ν 30 Σεπτέμβριον τού αΰτοΰ ετονς,
πρες ήν σνμψηφιτθήσϊται τ'ο προ/αταβλτ,θέν ποσόν.
Διά ταταν Βέ καθ,ίϊτέρητιν πληρώση; δόσεώς τινος ό μισβω-
τής ύπόκε'ται είς τόν νόμιμον τάκον νπερημ,ερίϊς.
9) Ονδείς σνμψηφισμός έπ'.τρίπβτα! :~ίνχν~'. τοΰ μΐσθώιι,ατυς
οι' οιονδήποτε λόγον.
10) Ό μισθωτής ΰποχρεοΰται νά π;::σα·;άγ/ΐ άξιοχρέους έγ-
ΐυητό'ς ών τό άξιόγρεων έξελένχει ή Έΐϊιτροπή.
ενώπιον τοΰ Σ'-ΐμδολαιογράφςυ ΐλίσθωτηρ'ων δϊρύνονσι τόν μι-
σθοιτήν.
Πας πλειονότης δύναται νά ζητήση ■/.*'. άλλας σχετικάς πλη¬
ροφορίας παρά τοΰ Γραφειον τής Δημαρχίβς. «..τ^:.
ι(Εν Ζαρώ τη 14 Απριλίου 1909.
%- ■ Ό Δήμαρχος Ζαρον
ϊ ,»· ■■- . β Γ,
, Αριθ. Πρωτ. 274
:.·}
ιν.~. 139
," Ό Δήμαοχος
Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 42 έ. Ι. άτοοάσίω; τοΰ Δ;μοτικο3
*^υ;Λ6ονλιου Αρ'λαλο/(#ϊριου νομίμως /.υρωθΐυ^ς οια τ/)ς ν:;*
αριθ. Ιγι «· ε. άποφάσεΛς τοΰ κ. Νομίρχο^ Ήραλλε'ου.
ί'''*ν:'·" Ιΐρονιηρυσσει δ'τ"ι*, " "**' "" '-'»_'Γ*^·· 1^·-
Ό φόρβς 2 % επί των σνγκομιζομίνων προΐόννων, ή*τοι
ϊλαίον, δημητρια/ών παντός εΓοους, /.αί οϊν;> ϊς ού 9^ρ;ν τό
μέν */^ /(, ύ"έρ τού Δημοπκοΰ Τααεΐίυ, τϊ 5έ 1 ^/$ "/ο υπέρ
τβϋ Ταμείον τής Άγροφνλαχ,ής,
Ο φόρος 2 λεπτο! κατά ν.ϊφαΧή« επί των αίγοπροδάτων,
κα·. 10 λειιτά ίιτί εκάστου β;ός υπέρ τρΰ Ταμ-ίου ωσαύτως τής
Έκτίθεται είς φανερόν δημί^ν πλε!ΐτηρ!ασ.α.'ον ί'/.ς
συμφόνως πρός τ:ύς ο?ο^ς τή; «αρούσης διακηρύςιως, διά τις
επομένας εξ οικονομικάς τ.ίριφερείας άτςοτίλο^μ,ένας ώς έςής.
Α'.) Μουσούτα, Χανδροί, Καλό Χω,-.ιό, Επάνω ■λΐΐ Κάτω
Πουλία, Βουτουφίΰ.
Β.) 'Δρχαλβχώριον, Ράσι, Άλητζανή.
Γ'.) Πατσίϊίρΐς, Χ-.υ;χ=ρι. Ζόντα, Μηλ:α»ίσα, Βιτα'.λιΐ,
Άγία Σεμή.
Λ'.) Ά'λάγν!, Στείρωνα, Γουρνιά, Άμ^^ργέλ6ς Καμάρες
καί τό Μβτόχιον Ροδμα.
£'.) Τεφίλι, Άπβσβλε'μι, Πυθάρΐ, Τουρλωτή.
- ΣΤ'.) Πάρτυρα. Μτταίιά, Χαλϊτό, Πΐ3-/.';τ:ή,
'Αά
Α
ι Ή π/.^ιοδοτική δημ:τρα:ία τή; ϊΑμσθώίίο; ων είρ/ΐ/ίνων
φθρων ί·κ των συγκΐΆΐζομένων ζροίόντωκ, αϊγο-ρίδάιων καί
&·ών των άνωτίρο ΟίΛίνο,ΑίΛώ/ πίρ.φϊρ ώ; τή; :ρε·/3ύ3)ς Οΐ-
ή 1908— Ι), Οίλίΐ ί.φχθ^ »'
χιακώ Κα:ασ:ήμ.ατ! ΆρΛζλοχω,ςίου ίνώ.ΐ3.' Έπιτροπής άπο-
τίλουμίνης έ τοΰ Δήμαρχον ώ; Προέϊρον, τ;3 Πρόεδρον τοΰ
Δη·Λοτι·/.ο3 Συμβουλιον, /.αί τοΰ Χαραλ. Ρεραχ!ανά/.η Δημιο-
τικοΰ Σνμδούλου ώ; μελών, την 10 Μα:3υ 1909 ημέραν Κυ¬
ριακήν καί ώραν των μέν ύκο τα σ:3'.γ_ίϊζ Α'. Β . -/.αί Γ' οΐ-
κον3^:κώ; ·χ.ρ:φερ:ών 8—12 χ. μ. τω; δέ νζό τα στοιχεΤα
Δ'. Ε'. «ι ΣΤ'. 1—4 μ. μ.
Όροι εκμισθώσεως.
I) Ό φορος 2 % ^π' "ων έημητρί^κών προϊόντων παντός
δίόΌνς καί οΓνον έκαισθονται όμον, ό φόρος επί των αίγοπροβά-
των καί βοών ώταύτως, καί -/ωρΐστά ό φόρος επί τ;3 ίλαίον 2 %.
Ό όρίσθεΐς φίρος 2 °/0 έτί των σ^γ/.3μιζομ.ίνων π,ροϊοντων,
ήτοι των ΐηαηΐριακΐν παντός εΒονς καταβάλλεται, άπό τους
καραγω (·εΐς εις εϊίος είς τόν μισθωτήν τής οίκείας οί/.ονομΐλής
περιφερείας, πλήν τοϋ φόρον επί τοΰ ίλαίον καί οίνου, ου εις Οά
κΐταδάλλη-α: είς χρήμα πρός τόν μι:9ωτήν. Εκάστη δέ ίί/.ο-
νομική πέριφΐ'ρίΐα περιλαΐλδάνε'. τα κτή^ατα των ίν τω περι-
οχ?, αντ7;: κατοίκοΰντωι' φ-ρολίγουΐλένων, Ό οέ επί των σνγλο-
μιζομΐνιον πρΐϊόντοον 3όρ;ς /.αταβάΛλετα; νκί; των φορολογον-
μΐνων είς τ':ν ένοι/.ίαστήν τής οΊΐί,ονομιν.ής ΐΐριφερείας είς ήν
κατοι'Λΐνΐιν ούτο;, καί ίνχί είς τόν ίνοικίχιττήν τής 5ίκο>Όμ-
κής ττερ'ΐερει'ας είς ψ τυχόν /.είτα; μ='ρ;ί, ή όλον των κτη-
μίτων των.
Έν ζεριπτώτε! καθ" ήν μερίς, η τ'ο όλον των κτημάιων φο-
ρολογουμενίν τινός κείται είς οικονομικήν περιφέρειαν κειμένην
έκτό; τοί Δήμου τής ν.ατοικίας τον, όντος καταδάλλε! τόν φό¬
ρον είς τόν ένο'καστήν τής περιφερείας ταύτης..
3) Ό οόρος δημοπρατεϊταί κατά οίΑονομ,'.κάς περιφίρείοτς, ή
£έ μίσθωσ.ς -ου Ίσχνε! μόνον διά την τρέχουσαν ο,ίλονονομικήν
•χρήσιν 1908-9.
4) Αί προσφοραί γίνονταί ιδιαιτέρως όι' έ'/.«5τον είδος ώς έν
τω Ιω έ'ρω αναφέρίται είς ά/εραίας μονάοα; καί ε'ς χρνσάς
δραχμάς είς άς θά καταδάλληται καί τό μίσθωμα πρός τε το
Ταμίίον τον Δήμον καί τής Άγροφυλα/ής.
5) Άφοΰ παρέλθιτ) ή προσδίθρι^θίίσα «ν τώ παρούΐ/, διακη-
ρύξε: ώρα τίίς ληςεως ~ήί δημοπραΐίας, γίνεται ή "/αΐβκύρω-
σις είς τον τελευταίον πλείοόότην, περατώνται τα πρακτικά -/.α:
ϋττογράφοντα'. υπό τής Έπιτροπΐίας, τοΰ τελευταίον πλειοδότου
καί τοΰ έγγνητοΰ α'^τοΰ, προσΧΛλοϋνται δέ καί ο! άλλοι σννα-
γωνιζόμενο! ι« ϋχογράψωσιν Ιάν θέλωσιν.
6) Οί καθνστεροΰντες πρός τό Δημ,οτΐκον Ταμείον ·χρέη λη¬
ξιπρόθεσμα προερχόμενα έΛ μισθώματος φόρων, οεν είναι 8εκ-
τοί είς τας δημοπρασίας ούτΐ ώς έγ,'υηταί των μισθωτών τιΰ
φόίον τούτον, όταν τα χρέη των ύ-ερβαίνωΐι τάς 100 δραχμάς.
7) Πας πλεΐοοόϊης 'ινα γ.'ν/) δΐκτός, δϊείλε: νά προΐαγάγ/;
Ιγγυη;ί)ν, τοΰ οποίον τό άςίόχρεων κρίνε; ή Έπΐτροπή, όστις
θά σνννπογράψη τα πραιιτικα τής π/.ειοϊθσίας καί τό συναφθη¬
σόμενον ;.ι.!τθ(·>τήρ!θν συμβόλαιον. Αμφότερο:, ότε τελενταίος
πλειονότης καί έγγνητής αύτίΰ, εισίν αλληλεγγύης ύπε6θνν^ι
άπέναντ: τοΰ Δήμου άνευ τοΰ οικα'ώ;Αατος όΊαιρέσεως, η διζή-
' σεως, 3ι' όλον τό μίσθωμα μετά των ένδεχομένων τόκων ΰπε-
ρημερίας καί έξόδων εκτελέσεως μέχρις όλοσχεροϋς ϊξοφλήο·είος.
| 8) Ή ?ΐ)μοπρασ:α δέν είναι τελεΐωτική. Εάν έντός Ο ημερών
ί άπό τής ημέρας τής προσωρινάς κατακνρώυεως χροσφέρν) τις
Ι είς τόν Δήμαρχον 5 % επί ιτλέον τοΰ υπο τοΰ χ.ατά την προ-
I
σωρινήν χ.αταχ.ύρωϊΐν άνζκηρυχθέντος τελενταίίυ πλειοδότου
ι χροσφ.ρθέντ^ς πίσοΰ, ή Βη^,οπρασία έπαναλαμδάνεται ενώπιον
| τί;ς αυτής Έκιτροπής καί υπο τονς αύτούς όρους, κα! ό προκ«-
; λε'σας την νέαν ταύτην δημοπρασίαν πλε'.οδότης άνακηρύσσεται
όριττικός μυθωτής -5ϋ φόρον ίάν κατά την διαξαγωγήν αυτής
ι ί^ν αροσφϊρθιί) κρεισσων προσφορά τή; νπ' αύιοΰ προσφερθείση^.
; 9) Ή κατχβολή τοΰ μισθώματος θί γίνηται είς 3νο Γσας δό-
I
σεις ών ή μέν πληρωτεα την 31 Ιουλίου 1909, ή δέ την 30
ΣεπτΞΐλδριου ίδιον Ιτους. Αιά πάσαν καθυσΓί'ρησιν πληρωμάς
; 5όσεως τιν:ς, ό μισθιατής ΰπόι-.ειται είς τόν νόμιμον τόκον ύ~α-
ρημβρίας.
1 19) Ουδείς «τνμψηφισμός ΐπίτρέπεται άπέναντι τοΰ μισθώματος
ϊι' οΐονδήιιοτε λόγον.
II) Εάν ό τελευταίας ,;λειοϊότης αρνηθή ν) §=ν πρ2σελβ·η νά
συντάξι;, το μΐΐθωΐήρι:ν συμδόλ3ΐ'.ον έντός 5 ημερών άπό τής
τ*5; τΐλική; ΐγκρίσεως. ότε
"'έ'φΗΜΚΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
130
καί έγγυητής αότοΰ' εισίν ΰπόχρεο; άπεναντι τοϋ Δήμου ί:ά Αί προσφοραί γίνονται δεκταί κατά την ημέραν καί ώρ*ν καθ'ας
αύτοϋ έκ νέας μισθώσεως, η καί άπ' εΰοείας διαχειρί- ωρίσθη η έναρξις τής πλε'.ΐδοσίας μέχρι της &?ας καθ* ήν θέλουσι
ζημίαν επί έλαττον τοϋ άρχ!7.οΰ μισθώματος. χωρίς νά τβλβιώσει αύται γίνΐνται έέχωριστά αύται δι* έκάστ
μονάδας κ*ί είς δραχμάς.
αεως ν; ε"·1»* *'ΛΙ *Λ*ττ.=·/ το.) αρχικου μισθωματος. χωρί
έχωσιν ούίεν διχαίωμα επί τού τυχόν "/.εονάσματος.
12) Ό Δήμος ουδέν δικαίωμα άναγνω{.ίζει πρός τοϋς μί-
σθωτάς των έν λόγω φόρων δι" έιϊεχομένην θεομηνίαν, ή άλλα
στην περιφέρειαν
απρόοπτα ατυχήματα
|3) Ο ό-ως δήποτε ΛΓιθχ.ρύπτων φόρον ογητέα προιόντα, ή
ζώα, ώς καί ό όπωσδήποτι: ύπβκφονών έν όλω, ή άν μέρει τον
φόρον τού πρός τοΰς μιΐθωτάς τψιωρεΐτα! διά των ~3ΐνί3ν
τίνες έπιδάλΛονται μ είς -ούς άποκρύ~τοντας φόρους τοθ Δή- 1
μοσιου καί αναφέρομεν»: έν τω ί>π' άρ'.θ '*ν*8β ^· ^· διακηρύξη.
τής Σΐδ. Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οΐκονομικιον δημοσιευ-
Οάίβγ έν τω ϋπ αριθ 17 φιλλ. τεύχ. Γ'. τής 1-ίσήμ.ου
Εφημερίδος.
14) Τα /.ηρύκεΐα £ιχαιώμα;α καί τα Ιςοία των συναφθησό¬
μενον μιοθωτηρί'ον συμδολαίων, έπίδβρ-ν5υσι τούς μισθωτάς.
15) Τό δικοτίωμα τής τελικής έγκρίο-«ως έπιφυλάσσεται τω
Δημοτικω Συμβουλίω Άρκαλοχωρίου, όπερ έγκρίνει ή άκυροί
τα πρακτικά τής κατα/,υρώαεω;. "/ωρίς ό τελευταίας ^λειοοότης
ν' άποκτα ούο:ν 3'Α.ήωμα ά-οζημιώσεως κατά τοΰ Δήμου.
Έν Άρκαλο/ώρι τί, 13 Απριλίου 1909.
Ό Δήμαρχος Άρκαλοχωρίου
Εμμ. Φλουράκης.
Πας τις δύναται να π..ε!θδοτΓ(στ, αρκεϊ τ ΰτ: νά οηλώσί,ί ,γρά-
φως καί παρουσιάση άςιόχρεων -όγγυητην ουτινς; τϊ ά?
Αριθ. 206)114
ΔΙ Α Κ Η Γ ΥΞ Ι Σ
Ό
Διαν.ηρύττει δτ!
Συμφώνως τή ύπ'άριθ. 10έ.ε. ΐ~οφάσειτοϋ παρ'ημίν Δημοτΐχοΰ
Συμδουλίου Έ-ικυρωΟείση νομίμως ύ-ό τής Σ:όασΐής Νομαρν.ίας
Ηρακλείου ίκτίθεται εις φανερόν Δημόσιον πλβιστηριασμόν ή
έχμίσθωβις ' ^^
Α'. Τοίδημοτΐκοΰφόρου επί ών συγχοΐλΐζδμΐίνων δημητριακών
πρΐϊόντων ιταντΌς είδους, τοϋ οίνου των αιγοπρόβατά διά τό
Οικονομικόν ετος 1908—09
Β'. Τοΰ υπέρ τού είδικοϋ Ταμείου τής Άγροφυλακής τοΰ Δή-
μου Πλατάνου φόρου επί των συγκοΐΑίζομένων δημητριβκών προϊ-
όντων παντός ειδους τοϋοΐνου των αίγοπροδάτων καί των δοών.
Ό Δήμος διαιρειται είς τάς εξής οικονομικάς περιφερείας, ήτοι
Πλάτανος',Πλώρα, Άπεσωκάρι, 1>λαθιάκα:ς, Βασιλικά Άνώγια, ]
Κανδήλα, Βασιλική, Κράτας, Μιαμοΰ, "Αγιος Κύριλλος, |
Τριιπητά, — Άπεζβναΐς, Άντισκάρι, Πηγαϊδάκίβ, Μονό- Ι .^^
χώρον,—Όδηγήτρια,—Λύσταρος, Κουσέ, Πετροχεφάλι, Πομχια ι __ _■_/_.
ϊλέγχει ή Έπιτρΐπή.
Τα πρακτι-λά -ερατοΰντα: Λαί ύπθγράί-οντα! ίι-ό τής Έπιτρο-
πής τοΰ τελευταιου πλειοδότου /.αί τού βγγυητοϋ" αΰτοΰ μετά την
αι- $ καταχύρωσιν οΰδεμία προσφορα γίνεται οεχ.;ή.
Αί δημοπρασίαι δέν είναι τελειωτικαί έπομένω: έάι» έντός β
5 τό -τολΰ ημερών ά~ο τή: προσωρ'.νής ταύτης κατα7.υρώσεως'δέν
ί νίντι νέα προσφορά ανωτέρα τής τού άναν,ηρυχθέντος τελευταιου
Ι πλειοοότΐυ ν.ατά Γ) °/0 δύναται ό Δ;μαρχος μετά τοΰ προέδρου τοΰ
| Δημοτικοΰ Συμβουλίου να ν.υρώΐτ, ή άκυρώστ, ταύτην καί διατάξη
|| νςαν δημοπρασίαν είς μίαν ή καί όλας τ'/ς περιφερείας την πρώ-
|| τηνάμί'σως Κυριακήν μετ» την παρέλευΐιν των ε; ημερών άνί)
1 προηγουμένης ετέρας διακηρύξειος.
II
καταδολτ, τοΰ μισθώματος έκάστης περιφερείας Οά γίνη
είς δύι ί'ΐα; όόσεις ών ή μέν πληρωτεα την 31 Ιουλίου 1909
ή δ' ετέρα τ'ι;ν 30 Σεπτεμόρίου ίί'.ο-υ ετους διά πασάν δέ καθυ-
στέρησιν δόΐεως τινος ό μιΐθωτής ύπόκείται είς τόν νόμψ.;ν τόκον
ΰΐτεριμερείας ουδείς συμώηφισμος ΐπιτρέπεταιάπέναντι τοΰ αισθώ-
| ματος ^'.'οίίνϊήποτε λόγον.
5 Οί ΐγγυηταί μετά τοϋ μισθωτοΰ εισίν άλληλεγγύως ύπεύθυνθ!
Ι ανευ τοϋ δικαΐώματος τής διαιρίϊεοις % τή; διζήτεως δι" όλον το
Ι μίσθωμα μετά των ένδεχομένων ίςόδων :χ.τ?λίσί'ος καί τόκων
| μέχρι έξοα-λήσεως.
ίΈάν τίς των άνα/.ηρυ^δέντων μιαθωτων αρνηθή νά πρςσέλθθ
όπως συντόξ^ μίσθωτήριον συμδόλαιον ή προ-σαγάγτ; άϊιογρΐους
} «γγυητας «ροκηρύσσεται νέα δημοπρασία είς 5άρος τού ν.αί υπο ·
| χρεΐϋτα: είς την πληρωμήν τής επί ελατΐον ϊιαφορας ητίς τυχόν
| θελε! προζ,ύψει -/ατ:! την νέαν δημοπρασίαν χωρίς ν' άτο/.τήσγ,
' ουίίν /.ατα τού Δ·/μου ϊίκαίωμα.
? 'ΤΙ όρΐϊτική 7.αταχύροσ!ς έ-ιφ^"'ά7σετ3:! τι~) ν.. Δηιχάρχω χαί
| τω Προέδρω τοϋ Δημοτικΐϋ Συμδου·'ου, οίτινες :ι:·/.υροϋσι ή
Ι άκυροΰσι τα πρα7.ταά ■/.">?'? ° τελίυταΐος πλειοδότης ν'άπον.τα
χατα τοΰ Δήμου ίύδέν δ'καίωμα.
Τα ν.ηρ^κεια δικαιώματα ϊ.αί Ιξο?α τοΰ συμδο^αίου βαρύ-
νουσ! τούς μ'.σθωτάς.
Έν Πλατάνφ τ?, 18 "Α
Δήμαρχος
Προ
Άληθίνή, /.αί ΙΙερι.
Οί φόροι όρίζονται ώς εξής ....." Ι
Α'. Δημοτΐ/ΐοί φόροι επί μέν των συγκομιζομένων δημητριακών |
προϊάντων παντός ειδους καί τού οί'νου % % «πί τοϋ συγκομιζο- |
μένου ποσοΰ επί δέ των αίγοπροδάτων 2 '/ϊ λεπτά επί των στει- ι
ι καί 5 λεπτά επί των έγγάλων κατά κεφαλήν.
Αριθ.·
273
135
ε! ότι,
ΦονρνΛς
4*·* ι"Λ·
Β'. Οί φόροι υπέρ τοϋ είδΐΛοϋ Ταμείου τής άγροφυλακής τών ίν ΐβίς ώ—· άριβ. 6»ι/354 -/.αί 633/3!)8 τού
Έκτίθενται είς νέαν φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν καί συμ-
■ φώνως ζρός τάς δια^άξϊΐς τοϋ Ιιτ.' αριθ. 356 Νομου η ίπισκευή
681/ „. .,„) 685'
Πλατάνου.
Επί τωνσυγκομιζομενωνοίΐμητρακώνπρβϊό
ι τοϋ οίνου 1 ιΙ^°α ίπΐ των αιγΐπροδατ
κεφαλήν καί επί εκάστου δοος (10) λεκτα
Θά καταδάλλωνται δέ ούτοι είς είδος πλή
λήν τοϋ
όπότε θά /.αταδάλληται τό
Δήμον. _
Αί δημοπρασίαι διεξαχθήσοντα'.ίντω Δημαρχιακψ καταστήματι |
Ιΐλατάνου την 24 Μαίου'έ.Ι. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 8—1^ ^
■π μ. ίίάτούς ΔημοτΐΑθϋς φόροινς και - Ο μ.;ν.. .ής ιοιας ,; |
ρας διά τούς φόρους τοϋ Τανείου τής άγροφυλακής και ενώπιον (
5--τροπή*ςάποτ3λουμιένηςίκ τού Δημά?·/ου ώς Προίδρου και τη ν
μ-λών τοϋ Λημοΐικοΰ Συμ6ουλί:υ. _ ^ Ι
> Η δημοπρααία βελει άρχίί" η»ϊχρ«ως ώί «νω »ρΐϊ~ι, ;
1908 διοκηρύξεοι
' ή;ν.ών δημοσιευθείσα'ς είς τό υι' άριΗ. 61 ίο. Ι;ους τϊύχους Γ'.
ν προϊοντων παντός εϊοους , φύλλ;ν τής 'Κπισήμ:υ Εφημερίδος άναφβρομ-ςνων δηιιΐτίκών
ών
V
λεπτα κατα ; ^^ν τ0^ ήμετ^ου §ήμου διεξαχ6Γ,σο|/.ένην είς τόν έν ταίς ώς
' ίνα) δία/,ηρύξεκ ημών άναφίράμΐΐνο·ν τόπον καί ΐνώττιον τής έν
φόρίυ των | _^ 6π· ^ρ,β# 81»^ -^Ι 1908 δ'.ακηρύξ-ί ήμ,ών δημυσΐϊυθείσγ, είς
' τό ϋπ' αριθ. 03 ίδ. Ιτους τϊϋχος Ρ'. φύλλον τής Επισήμου
ι Εφημερίδος άναφερομένης ίπτροπής :ήν 10 Μαίου 1909 ημέραν
Κυριακήν καί (,ιραν ά~Ό χ5^ 10—12 μ. συμφώνως τοίς οροις
• τοίς άναφερομ=νο·ς ϊν ταίς ώς άνω διακηρύξεσι ημών.
Έν Καΐτελλίψ Φο^νής τί, 20 Απριλίου 1909.
Ό Δήμβρχ-,ς Φουρνής
Ι. Α. λΐαυροφόρος
*40
ΚΦΗΜΚΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
»» Αριθ. ϋρωτ. 360
» Δ7ε>Ί^ 2Τθ"
*"*.:. .
. ,ΐ .'. ν ,Μ'- -'·.ι>
■ Έφίτείου Χανίων τε;αγμ=νφ ϊωμαιίί.
ι ματος τή 'Ά Απριλίου 1909. '
δίχαστιχοϋ /.ατασ-τ-
Λαγκάδος
ν Ι νωστοποΐϊϊ ότι σή;λ=ρ;ν έν τϊ) περΐ^ερεϊα -/ωρίυ Μζχίύ
. κατ« την θ;σ:ν «Άμύγδαλον Σταλϊ3ίς·> εύρίθηκαν ό^Ό τοΰ
-ί «γρΟιρύλακ,ος Έμ. Ρ. Κατσώτου τα έςής ζωα, ών ό κύριος ά-
,. γνοεΐτα!, ήτοι εΓς τράγΐς ρο^σ;ς μέ σημεΤα ϊε"
μέ σκλαβεροΰλι.
, Ετερος τράγος κουρνΌς μ: δεςΥο φτερό καί ζεοβ-
,,,-Λΐούτουλος μέ τσαφάρ·.
_,$_. Έν Ιρίφιον ΟηλίΛβν εφετεινόν ρο^σο μέ δεξιϊ ■ρ'τερο χαί
βό σχουλαρίχΐ. Ό άναγνωρίζων ταυτα ώς Ίϊιοκτησία παρου-
Χ^νΐων κβτά τ:ν μνα Ί-.όνιίν άκϊ; 9—28 έ. Ι.
Ίίόν κ3
Όρίζει
9-28 Ί:
0ί~Ο
?-'·.-
^ γρ η ρ
•νΓ,τπασθήτω είς τό Δημαρχίΐον έντ;ς 8 ημερών άπό τής είς την
.·φ Επίσημον ^Έίημεριϊα ϊημοσιεύσεως τής ταρούσης χαί κάρα-
ο^άδΐ5αύτά άφεϋ πρώτον ϊτρίταγάγϊ) τ? νόμιμα άϊίοδείκτικά μέσ«
νόμιμα άϊίοδείκτικά μέσ«
ΆλΆως ίΧποίηδήσϊν-
αφευ πρώτον πρ:
Χαί καταδάλιο τα Ιςΐδα τής
ΓΤ«ι πρΐς ϊφελος τού Δήμ;^.
μ Έν Μί^ψ τί;'2Ο Άττριλίου 1909, "/ν -^^^ '' , ·
?ί /«.-;■? ι ί ;ι.·-.: ν..Γ; ,;ίς^ν')-,Δ'ίμΐρχος Λαγκάδος ■
Α. Ζηλήμων
3-ϊ Γ Γ
■.„" ' ,' , : ?]β. Χαραλαμπάκης
ννϊ- ^ Οτι αχριδες αντίγραφον ~,''
■-' ^-Εν Χανίοις τή 25 Απριλίου 1909 τ -^ ,«,«ν /.
-' -„ .,, . 'Ό Γραμματβύς
( Σ.
Πρό*; την Ϊε6. Νομαρχίαν Ρεθήμνης
Κόριε Νομάρχα
Λ^μβάνω την τιμήν νά γνωρίΐω ύ;χίν :τι ίνϊρι'ήσας ΙτΛεό)-
ρησιν των ςενοδοχείων καί μαγειρειων τής ί-^ίτέρΛς πόλεως πά- Ι
Α-;?. 2Ί9
Το Κίρηνοδικεϊον Χανίων
Συγκείμενος.
ιτέρω-
μένα, ότι τα τρόφιματβ όποΐα μεταχειρίζοντο·! ^ρί:ς παρασκευήν
των ααγητών των ήσαν καλΐ·ς «οιότητις »αί ότι εις τα ··------
Λυχνάκη άτινα άνα/.α:νια6έν:α εσχάτως ευρέθησαν καθαρότατοτ,
τα δέ ύλιχά άτινα μεταχειρίζονται τρός παρατχιυήν τοϋ ζ>τ·*η-
τοΰ των αρίστης ποιότητος
Γ." Έν Ρεθίμνν; χΐ 10 Απριλίου 1909.
Έύπειθέστατος
Ο Άστίατρ"ς
(Σ. Παπαδάκης
ΠΑΡΟΡΑΜΑ .,„, ?^
Έν τί) χ»τ3λόγ(ο των άγων.σχώ* τοϋ Νομοϋ Ρ«6ύμνης τώ
ίημοσιευθέντι έν τω «αρβρτήματι τού ΰπ' α?!0μ. 16 ί.|. φύλλου
ιχΰ Γ . τευχους τής Επισήμου Έ?ημβρίδος έδημθσ^ύθη ίχ
παραδίομής ^π αύ'ξ. αριθμόν 291 χαί άριθμ' άτ;οφ. 60 έν -Α
έευτίρα τάξει των άγων!στών έ Ιωάννης Γ. Μαμαλά/.ης,
έν* έδ:ί νά ϊημοο'.ευΟΫ· υπό τοΰς ούτςΰς άριθ;;.ους ϊν τί·, α'. τά^ει
%η υπο τό ονομα Ιωσήφ Γ. Μαμαλά/.ης.
^ Έν Χανίοις ττ, 22 Ά-κρύ.ίζα 1909
, Αριθ. Πράς. 26
Συγκείμενίν ίχ των Αριστείδου Ρ. Αλεξάνδρου προέίρου των
ίν Χανίοις έφετών ώς προέδριυ, Γεωργί;υ Σ. Πλίυμίξ:), γε-
?**" 'νΐκοθ Ε!σ*γγελέως Χβν.ων, Θεοϊώρβυ Γ. Θϊθϊωροποϋλού, Άν-
τωνίου Γ.^ ΖΓ,λτμονβς Κονσταν.ίνίυ Γ. Ιΐαπί^χη Ε?ετων ώς
μελ'.ν κ»ί Σιτυριδωνος Ε. Χαραλοιμπάχη ϋτογηαι^λ-'τίως τβϋ
Έβετείου Χανίων ώς -/ρ?.μματε'ως.
Συνελθόν ιδιαιτέρως έν Χανίςις καί «ν τω ΐιά ϊιαι/.ίψίΐς τοι}
Δικάζον έρήμην των κατηγορουμένων Μίΐ,χαμςτ Σουλ. _.._Γ
γα;υ ^καί Μαχμΐυτ Άλή Άμπτ:ύλη άχθοφόρων -/.ατίίχων
Κουν-Καπί.
Ινηρύσσε: τούς χατ^γΐ.Μϋμένοιις τοΰτίυς ένόχους τοΰ ότι ;ήν
15 Ίανουαριιυ 1009 ίπετ·:Οησαν άδίχως μετά β·.α:οπραγ.ών ΐχ
συστϊσεως χαχά -μ Χασάν Κανϊ*άρη χαί ότι καιά τ'ον α^;'ον
τόπον χαί -χρόνον ηπείλησαν την ζωήν αυτού.
Καταδιχαζει αύ.οδς είς φυλάκισιν τριών (3) έ6δομάδων ,έ'χα-
Λ%ϊ ι-Μ
Επιβάλλει αίτονς τα έςοδα της δίχης.
Εκρίθη, άπεφασίσθτ; χ»ί έοημοσιεύθη.
·?ίΕν Χανίοις τη 13 Μιρτίου 1909.
■■■■" Ό Βοη6. τβϋ Είρηνβδίκβι*..... ,ι;ι
Ι. ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΗΣ «.-' .Ά·
:[ϊ,·/Ίι-ινίΑι.ρ Ό Βοηθ. τοϋ γραμματέως
, ΈλευΟ. Άρπακουλάκης
Οτι οιχριδές άπόΐπβΐμα
,.^'Εν Χ5νίοις τί, 14 Άπρ.λίου 1909.
'ΕλευΟ. Άρπακουλάκης
Αριθ.
. 913
*
6ΐΤ. )
,:ικκ. 278
Τό Ειρη οδικεΐον Χανίων
Συγχείμενον.............
Διά ταυτα
Δίκάζον έρήμην τού χατηγορουμίνου Σταύρίυ Σταματβ
τϊ'.χου Χαλετ:»; χαί ή^ αγνώστου διαμονής.
Κηρυσσειτόν χαιηγίρ-Λμενίν τίΰτςν Ινοχίν τ:5 "ότι με^ ^
λ:ε?«ου Μπ«ρχ*νι:υ5άχη -Αχ Άντωνίου Μπολοράκη ήδη κ«ϊ
ο κασβίντων ΰ-ο χο-νβί συμ?εροντος κ·ν5ύμεν:ι /.αί άμοιβίί^
*ρος αλλΛ,λους συν5μ.ολ8γήσοντίς συνδρομήν συναπεφάϋσαν /.«
εςίτελεσαν τήν έςί|ς «ς·;,οιν;ν Β?δςιν, ήτεί ότι την 1'3 Ί«ν9ν
αριβυ .1117 πξ:ί ώραν 1 ,, μ.. £„ Χ«λέπο: Κυίωνίας προσέ:»"
)ν την τιμη» των γ.ωρςφ'/λάχων Έμμαν. Δρακάκη ί.Χ- Γειορ"
*Χ**.1 Ϊ!« των εξής απειλών ι.τχ ίίβρεων «οπίσω. γ.£ρ*τάί--.
γΐατί θά
Καταδι/.βζει α^τογ εις φυλάκισιν 5ί
««τώ τα Ιςεδα τ^ς δία*,;. >λ,».(Ρ ! , ί ,(ΓννίΓ·|τ;-«/
.^(■Εκρίθη α-τεοκσίβήτ) νϊί ί^φαααΐΡή^Λ 10' , ,τ»ί:π»|νϊϊ>.>>1 « ι
^ίιΕ> Χανίϊΐς τ7; 9 Απριλίου Μ1 "'(ΙΓ (>Ι ·ιω'1'*0*11
,,ον '' Κ Γ ,ΛΪνιεΛ υοχιΟΓβ» λχΙ41,τ(!-1
Ό Βίηθ. τοϋ Ε'ιρί)ν3Ϊίη.ου Ό Βοηθ. το'ν»ί-Ιΐ'5*[ί||ί44ίΜβ^τ*χ
Ιωάν. Τιτομιχελής 'Βλ. Άρπακουλ:»*^
""Οτι άκριδές άπόσπασμα *-?τ ν»! ι. 'τγ >ττ
ν_Λ Έν Χανίοις τή 21 Ά*ρΛίο.> 1909-ο?« . .οτ »εχί*Α''
Άρτθ·!'
1. 754"
.41
Τό Είρηνοοικεϊον
γ
Συνεδρ:άσαν , . ^.ν*>.-^
Ίίόγ καί ι1 «'ρθρρ: 492,493, 14& _ί επιμένη ,84-**»τ812
Πθλΐτικής Δικονομιας. .ν>Γ»τ>χτ»χ ν·»ϋβ
Κηρυσσει την -ψιρί
τελεστήν /.αί * ί^ . .
Επιβάλλει εις
«ά,ότου «»άγ&ντ)ίς
Έν'
Ό
Ν. Μεταξάς
Έν όν
.Άριβι'Άίϊργράφοι» 390
>ίμεν
τ£
γ-,ελεΤς
πρός ιούς κλτ,^ή^ας /.αί ττρός πα/τα δτ,μοσΐο; ύττχΛ-
οποις συμφώνως ιτρςς,τα κβθΓ,κ5*τά των ϊ
τ» πρός ίχ,τελίσιν.
Έν Ήρακλ:ιω τξ 12 Μάρτιον 1909. ^
Ό Ε^ψ-Λν/.Μ) Ά$. ΜΜΐρρ
'^η0Γ 1*. Μεταξάς
Ότι απόγραφον προίχον ίκτελεστόν «ίο^«ς4;τ** 5ίθ!»χ }*>_
(έν άποσπάσματι) ιΐ(»( «ο)α««1* Ηί (ίτ ?)ο)μ»Χ ,»^ν,,
Έν Ήραχλείφ τί} 12 Μβρτίβι» 1909.
Ό Γ)γραμμ»τευς
ί
Ανριδής περίληψις τΓ,ς ανω οι/,αστ'λ,ής απο
Αηψι; δημοσιευθήτω έν τω έν Χανίοις ΙκίΊοΌμϊνω- «ίφβρτήμβτι
τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως δία ΤΪν άγνώΐτου «(αμονής
'ναγομΐνον Γεώργιον Τσακαλάκην τέως -/.άτίΐκθν Ήρ»χ7·ίνΛ-
ί; γρ
μ *τβί*ου Ήρακλΐίο» ί-»
Γ5. Α. Δοκουμετζίδης
"ίρίλη'ις τΛςύπ' αριθ 602 τοϋ 1909 αποφάσεως
γοΟ ΠρΛτοδικείου Χανίων
Τό Ιΐρωτοδικεΐον Χανίων Ά,.^
..........ν. Ίνα διχάση μϊταςύ
ίέυδο>των ίανειστών Αχμέτ βέη Βε-/ήτ Β.'ιζ-χδέ
Βίχήτ Βίγοπούλ^ς κατοίκων Χανίων.
2; Τώ' άναγγελθϊντω^ ϊανεΐστών Μϊ-χ'μ,ετ άγά Λιμανρεϊίάκη,
ώς δ'.αόέχου τοΰ Δημοσίου τής Κρητι-
κής Ιΐολιτείβς, τής Διευθύνσεως των ΜΐυσοΜ. θρ. ίδρυμάτων
Χανίων, τοϋ ίντοτθ&ιχ ίεκέ των Μ'δλεδίδωνχα! τής Διευθύνσεως
νδνΐΜουσου^..νΘρ·. ίθρυμάτων Χανίων ώς έποχτευούσης τα Βρ.
, τόδ ^Οσμαν έφένδη Χαμαλμπα*ά/.η, Τ/ς Χαμηντές
ή σοΕόγβϊ Ί',λβραήμ Μ-.«μπαλο·/:υ»άλη, τοϋ Άχαέτ
. Βίχήτ Βεΐζίδί ώς έχ.τε/εστο3 τή; δ'ϊθήχης τής ΜπεΊζάν
Μ**γ&ιτλτ], τ^υ Εμμανουήλ Γίροφαλακη, τοΰ Δήμου Χανίων
Ιαδραήμ ΦΐΛγτισάκη κατοίκων Χανίων, πλήν τ?3 «(9(5*
ίν Κωνσταηινουπόλει. *
Των καταί'ωχομένων όφειλετών Χασάν, Άλή κϊί Μεχ;Αϊ#^ΐ
υ·ών "Ισμαήλ 'Λ/η£?;ντά/.ί; κατοΐΛων Άλ:ςανϊρείϊς τής Αίγό-
'/,αί Έη*ΐς Ίϊμαήλ Άληίφϊντάλη συζύγου Μουσταφά
ης μή η
Μπ«ντρηβ·γ»κη κατ·ο(κών'Χανίω/.-
,ώ*"Χ'^νΐΛΓ«'·)Τ^· '^ν όφειλετώ».
Λπορριπτει τα ώςάίτορρικτέα
=·ία' τ*/ »π? 30 Ίουνίο-ι 1008 ,άνΐϊΥ£λίοιν τοΰ'Δ'/μβτ
ίί^βιΛίΐϊχα^Ββγ,οπίυΑας. ^ χ> ,,^κτ*}! .,'ί .ΐϊ;νΑ'
ταταΐσ,ει τ;ΐι4 ·ί.()ι-(μ£,οΐ)ς δια δραχμάς αέΐσαρας χιλιάϊϊΐ
εκατόν πεντήκοντα τέσσαρας (Αριθ. 4154). ^
^.Δίχβται τ/,ν^πό 22 Ιουλίου 1908 άναγγελίαν τοϋ Έμμα-
κ)°Α Ρβρ:?χλάχη. Κατατάσσει τα είρημίνον δια δραχ- -εν-
ΐσίας δϊ/,α τίσσαρας (ΆρΌ 511).
Εΐα; την άπο 5 Ιουλίου 1908 αναγγίλιαν τού Χίτζή
φιλντ;σάχ,η, Καΐατάσσ5Γ. τόνεΐρημίνον δ.ά δρ«-/_. χιλιας
; ϊέκα έπτό (ΆρΌ. 1817).
Δενεται την ά^ο 10 Ιουλίου άναγγελιαν τού Μεχμϊτ Λίμ*ν-
ρειζίκη. Κατατάτσαι τον ε'.ρημίνον ΙΊ* δρα^. χιλιας εκατόν ίΓ-
κοσι(Άριβ. 1120).
Δέχϊται την άπό 30 Ίοο'-ίου 1908 άναγγε/.ιαν τβΰ Ά/,Λέτ
Βί'ιζαϊί ώς έκτΐλβστοΰ τής διβθήκης Ή[ς Μ^ΗΪζάν ΜιταγοατΑτ;,
ϊΓ1 "τΐν ϊίρομένον δί« δρ. έςϊκΊεσίαΙ; ϊννενήκονια δϋ^
ί"1 " *'
Λεχεται την «πό 30 Ί;υνίου 1908 άναγγελιβν ττ)ς Χαμηντές
ρη Καταταΐσεί την ϊίρημένην διά δρ. εκατόν έξήκοντα
όκτώ ( Αριθ,. 1 (Ϊ8^
Δίκαιοϊτβύς καϊαταχθέντας να πϊ?αλα5ωαι παρά τού 0«ματο-
φϋΛα/ος τ'ανοσά 3Γ ά/.ατατάϊΐίηα'. ές ώ/ ό Ίμδραήμ Φιλντι-
σάχη; Μεχμέ: Λιμανρϊΐζά/.ης, Αχμέτ Βε'ιζαϊές ω; ίκτίλεΐτζς
τίς ίιΐΛήκης τί;ς Μιτεϊζ?' Μιταγϊατλή καί ή Χαμηνΐέ Βρΐκτάκη
μετα ι:?οιγ3-;'5νην άς·ό/ρε'ον τροσΜπικί;ν ίγγύησ'ν.
' *Αΐτ%ΐί|»Μτ!*νίΑς ϊ^ινϊος'άναγγεΑίας το3 Δημοσίου, Όσμάν
αμα/.μίΐα^ίίΐς, Τβί,ι Μ»δλε·ι!ιον, Μοασουλμανικών Ηρ. ίίρυ-
μάτων Χατνί»» νιανΔήμου Χανίωνΐ ^ο^ ι >'
Κ«ί «πι&ρί^λει ϊίις βάρος τώ* ό?ε!λ»τών ΐά τής καταταςίως
Ιςοΐα όριζόμενα δια μέν τιθ; ΐ-πσχίύϊοντβς ίανειΐτάς Ά/μετ
Βίχ^^Β^ίέ-χϊί Χοτνάν Βίγοκίύλαν είς δρ. 72.10 Ϊ!β 4*
τΜ':Έμμ«ν3ϋηλ''Γ«)ιροε)3ΐλάχη/ είς δρ. 22 Διά τόν Χατζή Ί^
>ίου
γ, χαΐ ί5ημ3βι«υθη «ν Χανίοις τ^ '» Άιιρι-
:/ .Λ /;·»- ^-μ' · - . ι
909ν : .Λ / ;· , ,
.ρ^ής"περίληψις-'«-*>' Γ »τ;ΐΐιΐτ ;! νϊ^ ϊί
Ι '{)/ ιι>^ · ι «ΛΛΩ '· !? Τ" ··
-ι*»Τ5?-ν; «Ο Άχμΐτ βίη Βι/τ,
ί
Π. Μ. Ταζεδάκης
ιι
Ββΐζβββ
«αί Χιηίί;
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝ_ΣΕΩ§
"Αριθ, ά-οφ. 06 ^ - ι^-·"5' -'-·'· -
Τ ό Δ «.«ποτήριον των εν Χανίοις Πρωτοδ.κών-
' " ' ' Διά ταυτα , ,.. .
Δικάζ:ν ίρήμν των ·/.«:·.-/ίρουμίνων Στυλιανός Σταυρουλο·
•πούλας καί 'Αναβτ. Σ. Κατάχ,η ζρώην κατοίκων Χωστής Κυ-
ϊωνίϊς χαί γ,'.τ, άγνώΐτΐυ βίαμίνής.
Κη-ίύσσει τούτους ίνόχίυς ό", ή μέν-εώτη Στυλιανή Σταύρον*
^ποΰ'λα ίν ώ ί:ετίλιι πρό 11 «"των ι ν νομίμω γάμιρ μετ» τού
Σταματ. Ε. Ινατίκη ήθίτ*;«ν ϊ'. γνόη: την ένεκα τού τοιούτου
γάμου ίΦϊΐΑ;μ=νν;ν κρίς τόν σίζυγίν της πίστιν καί κατά την 22
Σϊπϊϊμδρίου 1908 έγκατίλΐΐψ". ,τήν ίν Χωστϊ) Κυϊωνία; οικίαν
τ&3 συζύγο^ τ/,ς χλϊ ήκι/ίύθηιε τόν κατηγορίΰμενον Άναστ. Σ.
Κατάκην μϊτά τίϋ ό-οί:υ άπή)0ίν είς την άλλοδαπήν ενβα μοι-
χεύϊτβ! μετ" αΰτίΰ ;ύτίς ϊέ ό ν.αττ(γ5;5ύμεν5ς Άναβτ. Κατάκη
5*ν γνώ«: δίατΓλών τίϋ ϋ^'σταμίνίυ ώς είρηται γάμου συνήργησεν
είς την έ/.τίλϊα.ν τής πράξεως ίλβ^ν είς άθέμ:τ3ν σαρκιχήν συνά-
φ;:αν μίΐϊ τή; ϋ'ρ^μενης κίτηγ3ρ:υ*·νης κατϊτόν «ΰτον χότον
κίίχρόνίν'^·/.*'--.,,χ. _;
Κατ*?ί/άζϊΐ τ>ύς κηρυχδέντΛς ένόχςυς κ«;ηγορ5υυίν;υςΣτυ-
λιανήν Σταυρον/.ίπούλαν γ,αι Άναστ. Κατάκην είς φυλάκισιν 6
μηνών έ'καστςν.
Δέχετΐ: έν μίρει την ύ-ϊ "/ρ5ν:λ^γίαν 8 Όκτωίρίίυ 1908
Χίλιτιν.ήν άγωγην τΐΰ "αθίντίς Στίματίίυ Ε. Κατάχη κατά των
Χϊτηγβρίυμίνων ϊ'ά ίρϊχ 200.
'Υποχρίοϊ τούς χατηγβρουμένους Στυλ. Σταυρίυλοιτούλαν χαί
Ά'ϊστ. ί'τ. Κατάκην νά πλη,οώσωσιν άλληλεγγύως τω χαθόντ.
κ*ί πολιτιχώς ίνάγοντ; Στίμ. Ε. Κατάκη δραχ. 200 έντόκως
άϋϊ της άγωγής ά/ρΐς εςοφλήσεως' κβΐ
'ϋίτίδάλλ:! 5·'ς βάρος τον κατηγορουμένων άλληλεγγύως τα
Ιςοΐϊ τής ϊί/ηςύιτίρ τίϋ 5ημ»σί:υ ίραχ. 12 κϊι τα Ιξοδα το3
ττίλιΐικιύ «ναγοντ;:.
■ Ά«αγγ=λλε( -ΐίσωπ/.ήν κράτησιν δίμηνον κατά τ ου ΐκ των
κ'ϊτηγίρ»ι>μ£νων Άναστ. Σ. Κατά/.η πρός εΓσπρβξιν των ώς άνω
~οσ3ν.
Ίίκρίθη ά-ί?37ίο-0γ; ν.
Έν Χανίοις τί 29 Ίχνο»«ρ.3υ 1909.
Ι. Κατ»λογ*ρ2ανο5?{ί^β,ί ?{τ
ί ΛΙιχελουδάκης - οί ί!5 ν,ν Ό 'Υ)
ΛΙ. Κουναλάκης Έ^μ. Κ
"Ου ΛΧ.-.ιδ'ϊς άΓνβσπααμα' '
' Έν 'Χβνίοκ τή 7 Ά-ριλί'.υ 1909.
ίίΚ/ Ι,ΙιΙ.ΪΛ»
."-ν.* "Γ
Ό ϋ. τ·ϊ Γ
Ι. Μαν»ρολης
ρ. οημοσ'β
την 27 1'
ξ
Τό Διι:α«>-ιίριον των έν Χανίοις ΙΙμωτοδικών
*3υγχεί;Α6ν·,ν έχ ιίιν £(*«ΐ5τών Μ'χβήλ Γιαννχχάχη Προεοροο
(ε·"; Γ,γ',τον) Ι'.ι,ι.γίιυ ϊ-'κουλα χ»1 .Μιλκοιδου Δισχαλάχΐ|.
Πόντο, 2( τοΰ παρά τιο Γ'ρίμαατιί βοη6οϋ Εμμανουήλ Θ.
ά
ρ
επ!
ί μξ
Των £νβ·;θ'-ων 1) Κωνστιχντίνιυ Ά»:ρα. 2) Ηρακλέους 'Αβτρά
?)' Γειοργιβυ 'Λβτ;>ϊ. χαί ί) ΙΙ«ν-ελή 'Λστρϊ, ΙμΛίρων, χατοίκων
Κ(ί,ν)1^ο)ί»>^, ά; άποΐϊλούντων την «ν Κων)πι5λΐ! Ιί^ειίουσαν όμορ-
ρυδμί/ν 1απ^?ι.».ήν 4τβ'0ΐ'ϊν υπο τί,ν έπωνυα'α. «'Λδ«λ·>· Άβτρϊ»
έ»ι{»5ϊω·ί!!ϋμένϊιν 6|>' ίχίβτου των αποτελούντων αυτήν ίτ·(ρων.
Των ίναγομένων Ι) ΣΐΓυρ'ω ς Λ. Λ. Μίντζου, τίως χατοίχου
Κο> )πόλί'.,;, νίν δέ Οίγ,οζης. ?) "Αποστόλου Λ. Α. Μέντζου,
χ«-οίί.υ Χά (ω· »τ'· 3) α' 'ϋ/ΐΑΐνουήλ Άναιτ. Μέντζου, β'.
Πχντΐλή'Λνΐστ. Με,ντζ υ. γ'. Άγγέλιος ΚιτζίΛ·«),·/ήρβςΑναστασίου
Μένΐζου ίι' έαυ-ήν χ*ί ύ; ιυ'τχήν, έΐκτρίββυ τοΰ άνηλ(*ου τίχνβυ
ττ,ς Ί%/ίυ9ιιίου ύ; Λλτ,ρο'ό(ΐι»ν τοΐ'ΛναΐΓΛσίοοΜέντζου, χατοίχκν
Κ·>ννΓατι ου»6*εω;' χβί
Τύ τρ'τω/ ϊ] Μ υΐϋφϊ "Λ/ γ, Βίγάχη, 2) Ήλία Γ. Ήλιάχη,
ό) Ίχ.τελή Β-ρναϊϊΛη, 4)" ΝΐΓ. Κλώτθυ, ό) Άλή Άλγ|γίωτάχη,
6) Βϋβυμίου Χβτζηγίάννΐ), 7) Πα^αγιώτου Μάνοιχα, 8) Π
Λ«λ(ου, 9) Στυλ. Λουκάχ-ί), 10) Νιχ. Σαριδάχη,
II)
Λεωνβ,ϊ
Χατζηγιάννη, 12) Γ. Πλαϊνάχη, 13) ΔιονιιΐίουΤτιχλσ'χιτι, 14) Ίωάν-
ν υ Κιβαϊμιτάχη, 15) Κων—ΐντίνου Βατιχιώτη, 16) *Ελ^ζβ^ χι^ρβς
Γιχχομψων, 17) Ήλ'α Κββίλιέρου πολίτιυ Αύστριαχοί, 18)'Αλή
Σίλημχχ/ι χατοίχου Χανίων, 19) ΆνδρέΌυ Ροστάν, πολίτου Γάϊιλο
χατοίχου Χαλέπας. ., . ,
Διά ταυτα
-Τ ,
Διχοζ'ν έρ~μην των ένΐγομένων χαί των έν τώ πρώτωσχεπτιχω
τήί «αρούστις (ΐνημονειιομένων τρίτων.
Άϊΐί'/ίΐ τοϋ »'άιτοφανβ^ ώς πρός τοϋς τρίτου; 'ίΐ Ηλιάχτ,ν,
Πίνον Λιλιθν, Άλή Σελημάχην. Άν?ρεαν Ρςστά*, Δημηριον
Λν5ρ»δάχην χαί ΊΙλ. Κββαλιέβον.
Δέχεται την άτό 23 Μαΐου 1906 άγωγήν τί5ν 1) Κωνστανίου
'Λστρα. 2) ΊΙραχλεοι»; Άστρα 3) Γεωργίου Άστρά. 4 Πβντελτ
Άστρα ώς άποτίλούντων την έν Κων)πολίΐ έϊρεΰουσβν όμορρυθμ,ον
Ιμποριχήν έταιρίαν «Άδελφοί Άβτρα» χατά Σπυριδ. Μέντζου,
'Λποστίλου Μέντζου, Έμμ.Μέντζου, Πβντελή Μέντζου χά! Άγγε-
λως Κιτζιίλ·») /ήροίί Άν, Μίντζου δι' ίΐυτήν χ*ί ως Ιπιτρΐίπου
τοϊ άνηλίχου τέχνου τη« Έλίυθίρίου Μέντζου χαί ώς πρός τούς
τρ(τους Νιχ. Κλώνον Παν. Μάντβχαν, Στυλ, Λουπάκην, Νιχ. ί
ΣβριϊάχηνΓεώρ Πλαϊνάχην, Διον. Τσιχλάχην,Λίίον. Χατζηγιάννην
ΙίύΟ. Χιτζηγίίννγ,ν. Άλήν Άληγιωτάχην, Έλίζαν Γιάχομψων,
Ίαάν*ην Κΐσσϊμιτάχ,ην χαί Κων Ηίτιχιώττ,ν.
Έπΐχυροί την είς /«ϊρας των ανωτέρω ίϊρ/)μένων τρίτιονέν£ρ.γη·
κΐτάσ/ΐσιν.
5χρίοΐ τούς τρίτους νά χαταβάλωσι τοίς ένάγουσι τόν μέν
Νιχ. Κ..ώνον δραχ. έχβτόν όγίοήχοντα (180) χατ' ϊτος άιτό τής
15 Ιουλίου 1906, τόν δέ Παν. Μάντχχαν δρβχμάς έχατον τέοσ«-
ρ«: (104) χατ'ϊτος άβο τής 3 0 Μαίου 1909 τόνίε Στυλ. Λουιτάχην
8ρ«>;μά« τριβχοσίίς (300) χβτ' ετος άπό τής 1 δ Ίίυνίου 906, τον
Ιέ Νιχόλ. 1'ϊριίάχην δραχμάς όγόοΐ)χοντα ϊξ (86) χαι' ίτος άπο
τής 20 Ίουνίου 1906, τόν δέ Γίώργ. Πλε;ϊνάχΤ|ν δραχμάς όγοοήχον-
τα άχτώ (88) χ»τ' Ιχις άπϊ, τής 1 Αΰγούτου 19Ρ6, τον δέ Διονύ-
σιον Τσιχλάχην δρα/. έχατόν ίξ (106) χατ'Ιτος άπό τής 16 Απρι¬
λίου 190Ρ. τόν 8έ Λεων. Χατζηγιάννην ?ρα/. έχατόν £έ>·α τρείς
(Η3) χατ' έτος άπο τής έκιδίχου άγωτή. τίν 2έ ΕϋΟ. Χατζηγιάν-
ντ,ν δρβχ. εχατον βώδϊχα (112) χατ'ϊτος άπό τής έγωϊής, τόν δί
Άλή'Αληγιωταχην δρ«χ. ίξΐ)χ. τέσ. 64 χ»τ' Ιτος άπότης άγωγί,ς,
την δέ 'Ελίζαν Γιάχομψων δραχ. διαχοσίβς έβοομη'χιν:% τέσσαρ»;
(274) χατ' ετος αχό τής άγ»γής, τόν δέ Ιωάννην Κισσΐμιτάχην
δραχ. έχατόν ένν«νήχοντα δώο (192)χατ' ετος ά«ό τϊ,ς άγωγής
χά! τόν Κα>νβτ. Βατιχΐώτην δραχ. διαχοσίας όγδοήχοντ Ιξ (286)
χατ' ετος άπό της άγωγής μέχρι συμπληρώσεως δραχμών τεσσάρων-
χιλιάδων (4000) χαί ταυτα ΐφ ίσον οί «Ιρημένοι τρι'τοι έξιχολου-
θθΐκ νά όφιίλωσ: τοίς Ιναγομένοις μιιβώματα.
Καί άνίδάλλον την όριστΐχήν απόφασιν ώς πρός τοϋς τρίτους.
Μουτταφαν ΒεγάχηνχαίΠαντελήν Βερναδάχην.
'Τ^οχρίθί τού; εΐρημένους τρίτους τόν μέν Μουΐτβφδν Μ-.·;ί>./[··■
νβπρίβΐγάγγι τάέν τώ τετοίρτω σχειπιχωττ,ς παρούσης άναφερ'^εν"
εγγί«φϊ, τόν δέ Πα. Ιίερναδάχγ,ν τα έν τω πέμπτω σχεπτιχω·
άναφερόμενα, τ«ΰτ« Εέ δέον νΐ προσζχ^ώσιν «Ίς τό γρϊίρίίον ιον
Διχαστηρίου τούτου ένΐός δί'χ» χά! πέντε ημερών «πό της νομ'μου
γνωσϊεποιήσίως τής πίρούστ,ς άρχομένων.
Εκρίθη άπε«ασίσ9η χαΐ εδημοσιεύθη έν Χανίοις ττ, 0 Όχτο-
βρίου 1906. ' ;,,
Ό Μρόεορος
ΜΙΧ.
*Κ|ΐ|ΐ
Ότι ΐχιβές αντίγραφον.νίτί^,ίίτ.'~
Έν Χατνίοις τ^ 28 Ιουλίου 1908.
,, ^ ^ι . Ό
(
Ότι άπριβές άκβσκατμχ έχ τοϋ »ί; χείρας μου «ΰρισχομίν/υ ϊζ:αη-
μου άνπγρά^ου.
Έν Χϊνίοις χ% 2δ Μβρτίου 1909.
Ό ιιληριξούσίθς διχηγορος των 1) Κωνσταντίνου Άστρα, 2)
ΊΙραχλέ'.υ; Άστρα, 3) Γβωργίου 'Αστρίί χ«ί Α) Πανβλτ) Άστρδ,
έαπόρων, χατοίχιονΚων)πόλ€ως, ώς αποτελούντων την έν Κβ>ν]πόλει
έοριύουσιν ομόρρυθμον εμπορικήν έταιρίαν υπό την επιθυμίαν
οΆ5ελφο1 Άστρα»έχπροιωπουαένην 6ρ' έχ-ίστουτών αποτελούντων
αυτήν ετέρω».
_ '*«">■· Γ. ΊΙλιάκης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Άριβ. άποφάα. 36
Τ ό ΑικικΙτήριον των Πρωτοοικών'
Συγκείμενον κ. λ. β..............................
Συνεδρίασιν δημοσία κ. λ π............*.«.**.........
Ίδόν την δικογραφίαν καί ,0 ,χν
Σχπφθέν κατά τόν Νόμον. (>'---^χ/|
Έπ^ιϊή κατά τοϋ λατηγορουμένου, ώς αγνώστου δΐαμινής, ίςε-
ΐίθη ή υπό 11 Νοεμβριού 1908 κλήσις, ετοιχοκολλήθη είς την
τελευταίαν αύτοϋ κατοικίαν καί είς την έ'δραν τοϋ Δικαστηρίου
τΐ^του ώς δΐίκνυται έκ των υπό χρονολογίαν 13και 17 Νο«μδρίου
1908 δύί άποδεικτιχών τοϋ άγροτιχίΰ ϊιανομίως Δ. Μ. Κβνου-
ττάκτ], καί εδημοσιεύθη είς τό ΰχ'άριθ. 15 τής 4 Δεκεμβριού 1908
φύλλον τής Έπισήαου "Εφημερίδας, έτΓ,ρήθηΐβν ίέ καί ο: νόμι-
μοι πρός εμφάνισιν αϋτο3 προθεσμία·. όθεν μή ίμφανυθϊίς δικα¬
στάς εστίν έρήμην.
Έπειδή έχ τε τής προανακρίσεως καί τής ενώπιον τού Δικα-
στηρίου, τούτου ϊιεξαχθίίσης άχοδειχτικ'ής διαδΐχαήας, απεδείχθη
καί τό Δικαστήριον επείσθη ότι ό κατηγβροΰμενςς, μετά τοϋ χα-
ταδικϊοθίντος τ,2η οιά τής ΰκ' άριθμ. ο τοΰ 1908 αποφάσεως τοΰ
Δί/.αστηρίου τούτου Μανοόσου Μιχ Μαρχάχ ] ή Τσ'.λέ, ν.ατά τόν
ίντώ κίτηγορ3Τ/)ρί'+, αναφερόμενον τόπον καί χρόνον εξετέλεσε
την άποδίθεΤσαν αύτω άςίίποίνον ~ρ5ςιν, έπομένως ίέον νά
κηρυχθή Ινιχος, συμφώνως μ'ε τό χατηγοςητήριον.
Διά ταυτα
Δικάζον ϊρήμην τοϋ κατηγορουμενου Στυλΐανοϋ Μαν. Μαστοράκη
ή Βιλίχου χατοίχβυ Έαχροσνέρου Άποκορώνου, χαί ήδη αγνώ¬
στου διαμονής.
Κηρύσσίί τούτον ενοχίν, τοϋ ότι υπό κβινοΰ συμφέροντβς
χτνούμενος, μετά τοδ χαταδτχασθέντος ήδη διά τής ύπ' αριθ. 5
τού 1908 αποφάσεως τού Δικαστηρίου, Μανκύσου Μιχ. Μαρ-
κάκη ή Τσιλέ συναπεφάσισε την εκτέλεσιν τής επομένης άξιοποί-
νου πράξεως καί ένεκα ταύτης συνομολογήσας πρός αυτόν αμοι¬
βαίαν υνδρομήν, την 18 Μαρτίου 1907 ίκ τί]ς Οέσϊως «Κατω-
'/ώρι» τής περιφίρ:ίας τοΰ χωρ'.ο^ Καλονύκτΐ; Ρεθύμνης, έν
γνώσει Ιλαβεν ϊΐς την κάτοχον τού, τρείς όνους άςίας έκαστος
δραχμών 40 άνήκ:ντας, οί μέν δύο είς τόν Γρηγόριον Γαλίρϊν
κάτοικον ΚαλονύκΓκ) Ρεθύμνης ό δέ έτερος ίΐς τόν Ά>«γνώστην
Γεωργΐακάκη «ι,άτοικον Άγίου Κωνστα.τί^ου Ρεθύμνης, αύτογνω-
μόνως ~/αί άνευ τής σ^χαταθίσεως των εΐρημίνων Ίί5οκττ)μόνε*ν,
διά νά τούς Ιχ^ παρανόμιβς ώς ίδ(οκτησί«ν τού. «}^ν(ο/Ι νί'Γ
Εκρίθη Απεφασίσθη καί (δημοσιευθή.
Έν Βάμω τί) 5 Μαρτίίυ 1909.
Οί Δικασταί
Ιωάννης Γ. Καψάλης
Ιωάννης Χαρ. Αιαλινίκης
Νικόλαος Π. Σαββάκης
Ό 'Υπογραμματευς
--·'- Έμμ. Μ. Δασχαλάχτ,ς
Μετά την δημοσίευσίν τής ανωτέρω αποφάσεως.
Πρΐκειμένης συζητήσεως τής έπιδλητίας χοίνής είς τον χη.ϊυ-
χθέντα Ινοχον κατηγορούμενον.
Ό Εισαγγελεύς ίπρότεινϊ νά επιβληθτ) είς αϋτβν ό μέοβςίρος
τής ίΐο·νής.
Σκεφθίν χατά τον Νόμον
Έπειόή ή πράξις δ' ήν εκηρύχθη ενοχος ό ^κατηγορούμενος
προβλέπεται καί τιμωρεϊτβι Οτό των άρθρων 57 τού ποινιχοϋ
Νόμου 1,2,3 καί 7 τού ίιπ' άριθμ. 665 περί ζωΐκλο«ί|ς Νόμοο,
εχόντων ούτω"
Άρθρον 57. Εάν δΰοή πλειότεροΐ, υπο χο-.νοϋ συμφίροντος
κινούμ»νοι, συναποφασίσωσι την εκτέλεσιν ωρισμένου τινος χλημ-
μ«λήματος ή χακουργήματος, κ«ΐ έ'νεχα ταύτην συνομολογήσωσι
πρός αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν, ή" εάν τις μετίπειτα προ-
σχωρήστ είς παρομοίαν συμφωνίαν τότε *3ς των συναιτίοιν τοι¬
ι>ς ή αιγοπρόβατά πατής ήλικίας γ,χ'ι γίνίυς ώ; ν.ϋί ΐί κλί-
ροθνται κ*;ά τάς έ,ίίμίνας διάταξις, ΪΜφυλαΐτίμένη; τής ϊ?2ρ-
μογή; τώ» βαρυτέρων πιινών «ϋ Πΐΐνιχοΰ Νόμου όΐά/.'·ς συν-
τρΐχω'ΐν αί διά την εφαρμογήν των βαρυτέρων πϊ'νων άκα -.ούμ»-
ναι περικτώσεις.
"Αρθρον 2. Ό !>οχ5ς των ίν τώ χροηγου,ιένψ άρθρψ άίι*η-
μάτων τιμωρεΐτα: Ιά φΛα/.ίσίως εάν γ, άςία τίϋ /.λατζίντο; γ; ή
έκ τής χαταττρ^ής ζημία α'.) 2έν είναι μΐίζων των 20 ϊραχμω .>
τοι»λάχιστ;ν έ; μηνών, δ' Η>αι με'ζων των 20 άλλ» μί/.ροτίρα
των 40 δραχμΰν τουλάχιστον ίννέα μηνών Χ»ί γ^.) ΐίναί μεί,ζ'β'
των 40 ίραχμών ϊλάτσων των 400 δραχμών το//.ιχιατ:ν ενός
ετους
Άρθρον Λ. Ι1ρθ;0έτως τιμ'οροΰντα: διά κα~α ;αγ*αίτι/.ής
έκτός των «υλακώ» ίργαΐίας ίπί Ιργων ϊημΐτιν.ώ^ ή τοΰ Λί;ι»ο-
σίοι* οίέ'νοχοι των αυτών πράςίων ίπίχρίνον ό'σ"ΐς δέν ό"ύνατ«:
νά είναιμΐκρότερος τού τετάρτου τοϋ όρισθέ;:ος δ'.ά τόν ?Αί'·.τιν
βύτοΰ χοόνου. Ή πϊ'-νή ΐύτ/; ΐπι&άλλετα: καί ί -/ρι».ς α'ηής
όρίζεται υπό τοΰ Δικαστηρίΐυ, άρχεται δέ άμίΐως μί ά την Ε7Π:,·
σιν τής ποινής.
Ο χατάΐιχο; ίγχλΐίβτα·. έν καιρώ "νυν,ϊός χΐί /.ϊ'ί' ο ίιάσ-η'μα
δέν έργάζεται είς κραΐητήρυν ή φ^λχ*/.ήν.
Άρβρον 7. Τόν επί τϊληιμ,ίλήΛατι ή Λαν.οοργήματι χαταοικα-
σθέντα δι'άδίχημα ίκτών ϊν ΤώπΒρ;ντι νόιω άνα^ερομίνω» ϋπο-
χρεοΐ το Δικαστήριον ■/.αί άνευ ιτολιτίκής άγωγίΓ είς την πρ:ς
τϊν πιθόντα πληρωμήν τής άςίαις τοϋ κλαπέντος ή τ?,ς ζημίας μετά
χάσης α!τίας ίπως καί είς τα εξΐία ήμεραργία; /.αί λίι^άς 2ά~ά-
νας τοΰ π»θόντος όριζ μέναχ τούτων κατ' οί/.είϊν τ:ΰ όν?σ:ίθ
κρίσιν, αν μή ίχτ| ήίη ίκϊνοπ5ΐηθτ,.
Έπίΐδή οριζομένης τής άς'ας έχάστου των κλαπίντω' ί'(#ν
είς δ;αχμάς ·ΐθ δί'εν νά εχιδληθξ ε;ς τ:ν κατηγορ;ίιμε'ν:ν ή 1
ττ] βάσει ταύτης ανάλογος ποινή.
Έπειδή εί κλαχίντες όνοι ΐχεχτρίφησζν'νΐς Χίΰ: ά
έ'βμένως δέν ότείλεται αυτοίς άποζημίωσς.
Έπειδί; β! έκί ζωοχλιπζ ν.ϊτβΐικαίίμενίΐ σΐίροϋ/ται τ'^' ϊ'-
τ;ΐς άρ0ροίς21 χαί 22 τοΰ ΙΙβινικϊϋ Νόμίυ άνϊγρϊΐομίνων γΛ'·'
ωμάτων. " " * ν" ' ' ,ν"

V,"
' Διά ταυτα Γι'λί'.ϊ·*; ""■*· ^'^'.γ*^
Κβταδιχάζει τίν κηρυχΐίντα Ινοχον χβτηγί4ρ'4ίμί:νίν"5ίί·/?Ί'*ν5ν
Μαν. Μαβτοράχη ή Βιλίχον, λάτο'.λον Έμπροσνΐρου Άπο/ορω-
νου, καί ήδη αγνώστου διβμονής είς φυλάκισιν ίνος (Ι
όριζομίνης χψ,ς άςίας εκάστου των κλαπίντω/ καί :-ιστ
όνων είς δραχμάς 40, κω β·ς τα νόμ;μα ίςοί« τ«5ί 2ίχ.»·,ς, (ίς
καταναγχαστιχά ίχτός των φυλαχώυ ίρ-^3 τοΰ Δομ'.σί;υ ί, ϊημο-
τιχά, άμέσ«ς μετά την εκτ!3:ν τίίς πίΐνής, τριών (3) μηνων '/*ί
είς στέρην.ν των πολιτικών αυτού εΌ.α'ωμάτων ενός (Ι) ί;*υς
άχό τής «κτίσίως τής χ;ινής τβυ.
Εκρίθη Άπε·αοίσΟη χαί ίίημοοιεύθη.
Έν Βάμω τό 5 Μ»ρτίίυ 1909.
Οί Δικασταί
Ιωάννης Γ. Καψάλης
Ιωάννης Χαρ. Διαλινάκης
Νικόλαος Π. Σαββάκης
Ό ■
. Μ. Δοβκαλάχης
Έν Βάμω τί 18 Μαρτί-,υ 1909. . ν
Ό 'Υπογραμματίυς
Έμμ. Μ. Δασκαλάκης
ν»*
Τό Ειριινοοικϊϊον ΊΙ^ακΛείοιν/ ;£';Ι!::
νήν
Άρθρον 1. Οϊ ιιλέχτοντις βδχί, (ΐτκους, ήμιόνους, όνους.
ΛαΙονύχ' δψ'» «*/!?«, 7β *»,
Δ:κασττ,ρΓων.
Όρίζει τακτικάς διχασίμους ήμίρα; τ.ρίς ί/.δίχασΊν δί' ·ρΑν
τ;ς/.ιτ:κων ΰχοθίσεων την τρίτη·, πρός έχϊί/.ϊ:'.ν ο: των "ίΐνικών
τόίΣάίβατιν χαί ~ρ':ς ίχςί*ασ:ν των ίν τ( ί'ίρα τοΰ Είρτ,^οϊι-
χείον μιχροίιαφθϊών την Τετάρτην έχάστης έβϊομάίος καί ώ;
144
. 3*36έ««·'τ§|ν,
«τς αίΐνικάς'τήν 8ν*Τ?.|
μ«ντι ανοικτόν χατά |*έν τά«;]
■ενάρξεως των συνίίρΐάσίων ϊι« μέν τάς ιϊο"
"4 '/ϊ Ι*· μ· διά ίέ τάς μιν.ροϊια^οράςκί'. «κ
" "Ωρας ϊί καθ* άς το Γραφείον θά μ«ντ] ά------.·------,—. --
εργασίμους ήμίρβς βπό τής 7—12 «. μ. μ βπ»Γίή 8—"6 4
μ. μ. ν.ίτά 8» τάς εορτάς ά πό τής 9—12 ■*·. μ. ε·° 'Γ ^Γί' -
ΓΓοπ3ρόν Οά ισχύϊ; άπό Ιης "Απριλίου 1909-ι***»:«65-3(1*
Σίπτεμβρίου 1909.' * > -' -
Εγίνετο έν Ηρακλείω ττ, 1
Απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη, Ιν ΚαίτελλίΊ;) ΐπ" άκροατηρίςο
Ό ΕΊρηνοδίκης Ό
'Ε|*μ. Καλέργης Έμμ,.;!
"Ότι άχ.ρι6ές ά-τίσ-ασμα
Έν Καστελλίω τή ΤΜαρτίου 19ι
,/,
Ε. Αναγνωστάκη^1
Ι)·»."
Άνριδέο αντίγραφον
;£» Ήρακλείφ τξ 20 Μαβτίο, ]9Ο9.,{
ν
^ίοβ· *90θ?
·:.τ Π' .«.-^
^·0^^*
5ίΤ
Τό ΕίοηνοδιχεΤον
?
κτλ.- .'...
ζκ χ'ΐ ΓΛί',τχ'5» Ίί «τκί
Α . Οριζει τ^:·λτι)ια^ δΓ/ασιμοας ήμίρβς τω»_«Λν ΙΙίΛίτίκων'
ύποΉσεων την Παρασκευήν, των δέ Π-.ινΐ/.ων "τδ ^ίοδατΐν έκά-
στής εβδομάδος. :, _ _, . _.«___. „____
- κνιί ;ηβτ.'ΐ,ί|ν«
Γρηγ. Γ.
^τ.- -.τ χ'. ■» >
ρτί,ν -ΐϊ
ϊ
ιίΓ των
χς ής ρς ρ
τής 3Οης Σεπτεμδριου 1909.
;ης ουης ^επτεμοριου ι»υ». ( ν ; (( ^τ .,, ^ ). ^^ .-__.
Παρϊγγελλει δέ την έν άποσπασμ»:ι 'δημοσίευσίν κα» τοΑο-
:ίλλησ:ν ταύτης είς τα υπο το3 Νά,^,ο^ όριζίμε/α μέρη.*
^γί/βτο καί ίξεδοθί) «ν Ρεθόμντ/ ττϊ 14 Μαοτί«Λ 1,9Ο9.μ
ν - Ο Ε'ρηνοέικης νν .ί. ,κί^.'Αί».! 5 ,">Αβΐ»ΤϊχΙ/ .νχΐί
Έμμ. Καπελλάκη$ » ;5·ν:^β!ί οίτϊ·»ίίρ(φ^3τ»ές,^«
Ό Ε'ρηνοόΊχης
Έμμ.. Καπελλάκηςΐ
Άκριϋές «πόσ*«(ΐΐί&Γ^'ΐίθ/ «:
';,τν«* :1
-α λ π
Αριθ. ΙΙρωτ.
·Ί
?Λνίτ3ί»χΧ .11
40 ]4
Τό Είρηνοδικεΐον
ν, , ,»ίι"' ί -.ΙΙίΧΐ/. 11 ,"»Γ ^Λ.·ϊ>1 ν Γ
^υγκείμίνον .......... { .,.,........·............
Δ (ά ταθτα *«· * ';«■ *1*ί·
Διχάζον έρήμην τ:ΰ κατηγορουμένου-
Κηρΰττει τόν κατηγοροΰμενον Βασίλειον Τσουγανάκην, κάτοι-
Μν Μελισσιόΐς κ«ί ήδη αγνώστου διαμονής ίνοχον τι{ς κατηγέ'ρίας
$τι την ΐ3τ,νΣϊπτ*μ6ρίου 1908 ίντγ] θέσει «Πλατάνι» τής περι¬
φερείας Σφηνάρι θίσας πΰρ «ίςΐάς ίκ«Τ κ«ιμίΙεις"3γρ(άδας ίξ
άμ«λ(ία; τού έγένετ: π*ραίτιο, ϊμπρησμοΰ, ίκ μΐταδόσεως τοϋ
πυρός, διαφόρων παρεκιιμένων ΐλαιοδίνδρων, ανηκόντων β'ις οια-
•έρους ίδιεκτήτας' κβί ^ .,1
Καταδικάζει τόν κηρυχβίντα τοϊίτον ϊνοχον'εις «υλά/ίϊίν^ριων
μηνών' καί _ ^-*!«» '/
Καταψηφίζει *!ς βάρος α!ιτου τα Ιξοία τή*'ς. δικ«ς ' ι *ν τϊΓΟΛτα
«ολιτΐ/ών ύποθίσεων τί;ν"Ήίμ-τι}ν έ/.άα-της έδϊοα,άοο;, πρός
■έκδίκασιν' δέ των Τ59:νι»ιον τιμ Τβ:άρΐην, ϊ,αί προις έ/.2ίχαιιν
των ίταρ* τί έ'ό^ι τοΰ Ε'ρτ,νίδικδίου. μ.ικρΓοία^ίρων την Δευτέ¬
ραν έκάστης εβδομάδος καί ώραν ίνάρξεως των σανεδριώ^ την
^±9νΛ·4«-ί ν.,; . . : . ·ο. -ο;.-,ν-
ό "0,:^ς'3έ «ίθ,άί ^5ιΓρ»φ-?ον θά μί*χ άνίίκϊβ» κατά μέν τάς
ί^ίίσίμ^1/ήμί>*ξ.άΐ!* τής 7 */»— ^ /_ *· !*■ »» ^ τή; 2
νί~^^/»ν·^ Ι»^ Χϊτάέ; τα; έςαίρεΐιαους άτ? τή; 9—12 %. μ.
. α'Η παρβΰτα τ-Ά'-$ θέλει ίσχΰ3*ί> άζό τής 1ης "Απριλίου μί-
Χν^Τ'ίϊ· 15)ίς Όχτωδρίου τοΰ Ιτους 1909. > ,.■»*,;:-
Ί ·ΐυΑ**ώΜ·.; ίξεϊ40η.ίν Κολυμβά^ τ^.Ιί'ΜβρτΙθϋ ϊί
ίϋί.,Ι^όυ-νάλάίϊηΓ" ίί
Οτιίχρτ5ε?«ντιγραοον
Έν Κολυμδ*·ρίω»τϊ) 13ίΜβρ{Ιο
Ί
α.
.νο· **!ΐ·'ςΓ( χ
β* Μ»»ϊός*ί ?ό§Α3-γββ·3 Ο
δοχ)ν»β» ίίτ
ύς,Ύχέ ν^ 'ί ;,·=£;;
τϊ'
ΛΧΖΟ>ί
Α'
«β» ,τ
ν,τττ !
«Α ,;:ΤΓΑ),
τ· νωτ
.ι· ί**
ν.τι*>ί
χί
-ί Τ!Τϊ ΚΥΠΓΤ'ΝΗΪ! ΩΣ
Αριθ. Ηΐρωτ. 832
,11 ',
,,____ __ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ .....
ΙΙροκιΊρι/ξτς δηποπρα 5ίας άζητήτων Λ ι
Δυνάμει τού αρθρον 117 καΐ έπομένων τον ύπ'αριθ. 413 Νόμον, προκηρνσίΤεται η πώλησις των
ΐν τω κατωτέρω κίνακι άναψερομένων άζητήτων έηπορευμάτων άτινα μένΌνσιν έν ταίς αποθήκαις τοΰ
Τελωνείον πέραν τον έτονς και δια ιά όποϊα έχουσιν ενεργηθή απασαι α{ νόμιμοι διατνπώσεις.
Όρίζεται ήιιέρα διά τό άνοιγμα κ αί την εξέτασιν αυτών ενώπιον της κατά τύ άρθρον 118 τοϋ
αντοΐτ Νόμον "Επιτροπείας ά 31η Μάϊον 1907 ήμέρα Κνριακη κα ώρα 9 π μ.
π
Ο ν ο μ α
Έταιρεία
• #4. ϊί,
Χρ»νοΑνβγια
Γών δεμάτω; ή δίχείων
Ε ί δ 5 ς
Ηαραλήπται
Ηροέ/ευσις
ι«ί
11 λ 0 ίΐ'4'5%1
Δή/ωταο 3
ι
α.
—»
Ποσόν
" Ι
1
Έτρβυρία
Φλώριο
31
ΐΡΒϊι
Λί
Β*?,ι
°ί,1 Κενόν
Δ/γήν
Βίγγείζα
»
>, ίτ)Ο1ί"
■> ν 3 Δ υο
1)λ ν*ώτ υ(
^ ίΎ ί
Ό?Τ ΓΟ
Ι ι^ (
ηητΖ

η ι
π ί 0
ίτίοι:
Ι ^.. ι.Μί. ·ι
5τ ί'ϋΐΐίν αδ ιι
ΜϋΓ'-ΟΗ^Ο',Η
Ι 3
Άφροοιτι]
Τζών
Σε-τεμίρίου
'ί'
ι νο
οΚ Ο
'ν^'ΙΙΤ ί^ΐ
Μ. ώ/.ουλακΐ)
Ηειραιεϋς

Γ;υϊή
88
'θ«ω^ίον
ν* .> >
,»0
^ 1
Κυ-ία ν-νά
Σ. Μπιτσάκη
1
Άίρίδιτη
Τζών
25
Μ«Ό»:1
Δεμ.
2
Κ-ϊλάΟιο /.ενα
Άχμ.:τ Κιαζήμ
Β
"Ηρα
»
12
Δεκεμβρίοα
»

»
32
Ψαθί
Α. Παπο'γίωργ.
0
Λετίμ-ρο
Φλώριο
29
Απριλίου
1906
Μ Μ
Κιβ.
1
Ξίλινα
Λ/γί)ν
Κατάνια ,
4
Άλκυών
Ανατολάς
30
Ίανουαρίου
»
Ρ
V
Δεμ..
ο
Κα-/α
Δ, Μα) !τρετά/.η
Σύρ:ς .
5
Δά^νη
Λό.δ
25
Άπβ'λίου
ΘΜ
Κι6.
100
Βούτυρον
Δ/γήν
Κων) Αίς
11
Σπάρτη
Πανταλεων
23
Νοεμβριού
»

Βαρ.
1
Κενόν
Σα*ίλΤουνισιάν
Σμύρνη |
12
Άλκθων
,'Άνβί,τολής
30
»
»
Τ
II
Κι6.
1
Στέφανα
Δ/γήν
-Ορος |

Αθήναι
Πανταλεων
7
»
»
ΧΚ
Δεμ.
1
Καπνός
Χρ, Καλαγιράκτ
ΙΙειραιεΰς
15
Σκριδια
Φλώρίί *
19
Ίανΐυαρίου
'Επιγ.
Βαοϋλ
1
Φορέματα
Δ/γί,ν
Κατάνια
17
Σπάετη
Πανταλεων
6
Μαρτίου
»
Τί
Βαρ.
1
Κενόν
Σ. Τουνουσιάν
Ηειραιεΰς
10
Δάφνη
24
Νθ£μίρ(^ι>
Ι»ι ;
Κ/,
&*·:
10
Άλευρα
Δ/γήν
Μερσίνα
2
Κ«ρ«λΒν»
'ίουλίόυ
1905
'Επιγ
Ι«/7
Δεμ.
2
Τοτχυδρομιν.ά
Λ. Ν. Φράγκος
Στό λμ"πίργ!';
Έν Χανίοις
τ, 22'ά;Ριλι1- 1909- "*λΚ
ί» έίό
ι»
η-
Ο Τελώνης Χανίων
1Τ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
Λ .*·"
Ο Αποθηκαριβς ί^
Μαρχουλάχης ^ Ι
"""" ι ' ...^ .
■ι * ΐ-
V
-τ/
>ι>
ΕΦΪΙΜΕΡΙ3 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΞ ΑΖΙ1ΤΗΤΩΝ
Δυνάμει τού άοθρου 113 καιέπομ ηΰ Τελωνειακόν Νόιιου κηοι/σοΌνΓαι σ,ζτίτητα τα εξής έμπορενματα
Ατμοπλοίου κομ
ο
4"!
ΙΙροελϊυσις
Τοϋ έμπορεύματος
3
ο.
1
Χρονολογία
Δ η λ ω τ ι κ 2 3
"Ονομα
Έταιρία
ι Π
Σημαία
ι ' ',/ΪΥΟ
Α
ο
Ό
ί—»
ζ Ποσόν
Περιεχόμενον
ΐ ί/Ο"
ΙΙαρβλήπται
12
19
1907
Έκτωρ
Λόυί
Αυστρίας
2)45
Τερβί'στη
Ρ .ΤΈ
Κιβ.
1
Χάρτης
Διαταγήν"*0
Έν Χανίοις τή 5 Μαρτίου 1909 ί ^ -(,)-:ν.3ί ηιλ'Γ
Ό Τελώνης Ό Έλεγκττ,ς
Κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Μ. Χιονιάς
*;»
Ο Άποθηκάριΐς
Μ. Μαρκουλάκης
? Άριθμ. 113
■ 7~ ί.·Λ ·ί->!11ΡΩΊΌΚΟΛΟΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
ΙΙροκηριίσΌΐται δυνάμει τοϋ άρθοου 119 ον ύπ' άοιθ. 413 Τελωνια'ο& Νόμου ή έν δημοσίω πλεισ·τητ
ρπσμω έκποίηοΊς έν τώ τελωνεκικω κατασηίίματι ΧεροΌΛ'ήοΌι/ των κάτωθι άντικκιμένων κα όρί- {
* ζεταν ήμέρα οημοπρασίας ή 10 Μάϊον έ. έ. Λμέρα Κυριακη κα ώρα 10 π. μ. ]

Των έκποιηθειηομένων
άντΐκ&ιμένων
α.

>
Χρΐνΐλογία ;'"ταγωγής
οε'ματ.
ή ίο·/.
βάρ. ή
με'τρ.
3
511"
Προέλευσις
Είίος Έμχορευμάτων
Μην
ήμέρα
Έτβς
ΕΓίος
Ποσόν
Ειδος
Ποσόν
ί
Φεδροκαρίίυ
24
1908
ΙΙεριφίρεια τού 'Υπο-
Τεμ.
1
Ξύλίν μέτρα 5
9
»
»
»
τελωνείου Χερσονήσου
1
» ιι 9 1/
Η
Μαρτίευ
10
»
» »
»
1
Έλαΐοβάρίλον κενόν
4
Άπειλίου
Κ)
β
Ιΐειραιεϋς
»
91
Σάκκ. κενίύς μεταχ.
5
Σεττ^ρίθΒ
Περιφέρεια τού Ί'πο-
Σ«κκ
1
»
2
Ρασίϊια
»
»
»
τελωνείου Χερσονήσου
»
1
»
ι
Άνάπλα μαυρόλουρη
»
»
»
»
» »
»
1
β
1
2
Λύρβ
Ξύλ* μαϊεράκια
»
»
» »
»
1
Έλαΐίδάρελον κενόν
.8,,
Λ &
»
» »
»
9
Ποτήλιες γαζόζ. κεναί

* »ν Χερσονήσω
τή 7 "Απριλίου 1909
Ο 'Γποτελώνης
ςέτ5βΜΛΕ· κ-Λ-
Έμμ. Τυλλιανάκης
λ |~ΐ »3 ο Ο
Ο. Ιΐρωτ. οοζ
γ :ί
νΓ'
Διεκπ. 209

Π____
Λ ι
0 ΪΠΟΤΕΛΩΝΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ^
οί·
Προκηριίσσει δυνάμει τον άρθρον 117 τοϋ νπ' αριθ. 413 Νόμον την διά Δημοσίου πληστειριαο'μον
ποίηο-ιν των κάτωθι ση,μειονμένων Έμπορευμςίτων εύρΐσκοαένο^ν έν ττί άποθήκη τοΰ υφ' ημάς
τής 16 Ιουλίου 1908
ση,μειονμένων Έμπορευμοίτων εί/ρΐσκοαένων έν
'Υποτελωνείον κεκηρνγμένων δέ άζητήτων διά τοθ {/π' αριθ. 2
ημέτερον πρωτοκόλλου.
]
αι·
Τού χομίσαντος πλοίου
Ό
'νεμα
θεσσαλία
Σημαία
Έλληνική
ΙΙανελλ. Άτ-
μοπλίΐα
Έν Σητεία τ?1 6 Απριλίου 1909
Πλοίαρχος
Των δονείων
Αριθ.
ποσόν
Έμπορεΰμβτος
συμιγδαλωιά
Όνομα
ΙΙαραλήπτου
Πλεόνασμα
Δηλωτικοϋ
Ό Υποτελώνης Σητείας
Α. Γ. Πετρουλάκης
Μέγεθος Γραμματοσειράς