146516 – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Αριθμός τεύχους

2101

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

6/3/1934
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΜΕΓΑΛΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΚ
ΡΗΤΗΪ
ΓΡΟΡΠΚΗ ΚΑ! ΦΙΛΟΛΟΠΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'? Ε^ ΚΡΗΤΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΙ
ΓΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ
4ΐετΌΥΝΤΗ1
ΙΩΑΝ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΙγΙΦΙΙ. - ΙΤΐΟίΡΐΙΙ!.
ιΜΐΤΚΙΙ ΙιΠΙιΊΙΜι
ΑΡ. ΤΜΑ. 3,00
* 2101
ΓΡΙΤλ
6
ΟΥ 934
Τιΰνι'νΆμοςίω 42 μ·|
Α ΡβΡΛ ΣΥΝ ΕΡΓ Α ΤΩΝ
ΚΑΙΠΑΑ1Ν Η ΣΥΜΦΙΑΙδΣΙΣ
Η ΑΡΒΓΗ ΤΟΥ ΗΟΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ
Έν αναμονΰ «.ν ηοοι- Ι σηαθβία «ής δηως Ανακαλύ·
ομάιων «ής συσκίψιως «Αν ψΐ
^ Εάν άπό
απόψεως δέν
ή ""
οίκονομΐκής Ι αυτής ή «ύτοτΐτλοφορου-
έπιβάλλεται | μένη Ί:Ονηαωτήριος Κυ
ενός σώμα βέρνησις, ό Ήθικός Ρ«θ
πί «ιϋ λβγομένου Βαλκανι-
κοΰ Σύμφωνον, δ «ύπυς
ήοχολήθη έκ.βνΐς «αί πά¬
λιν «ά; ημέρας ούτως, μί; τό
περίφημον ζή«ημα ιη; συμ·
φιλιώσβω; «Αν δύο άνιιπά· ΐς παύου, Ιφ' δσον «ούλά-
λων ηολι«ικ*ν ιιαραίάξβων, χ.σβον κα«έχει «ήν αρχήν,
οί οποίαι ύφ(σ«αν«αι είς ν' άηοκλό άρνησιν τοθ ά-
«όν τόπον μας άπό «Αν άρ- ληθΑς δημιοΐ'ργικοδ έργον,
χ&ν «ου Ήαγκοσμ.ου πολί- «6 δποΐον έπΒΛεΜσαμβν κοί
μου καΐ «Αν οποίων οί οχί- πρό παντός «οθ άοχηγοϋ
σβις όξύνθησαν σημαντικάς μοί κα· ά
«όν τελευταίον καιρόν. Κα·
νβίς Απολύΐως δεν δύναναι
ν' αμφισβητήση ότι ή συμ
φιλίωσις αύιή καίάναγκπία
είναι, σήμερον μάλισια δπό
ΚΡΗΤΕΣ ΑΦΙΣΑΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Όαοι έπίστευσααν ό(ΐ οί | πιον ουδενός μέερου νά στ α
Λαϊκοί έγιναν άνθρωπσι, | ματήβωμεν».
ώθ έ
αο
αρ ί,τ.ροι καί μάλλον
ύπ'όψιν διά χοΐ»ς
ά
6ης Ίουνίου 1933, δς σε
βαοθή «ά δικ.3»ώμα.ά μας ,„- ,. -
Ηθί «άς γνώμας μας ώ; Αν«ι ε!5*Τάζοντ»ς τα π^άγματα
πολιΐΒύσίως «αί δν«ός «ών ......~
ΒουλΑν καί Ικ«ός αύ«»ν,
«ε ή γονΐκή κατάστασις εί¬
ναι «οιαύιη, ώο«ε ή ανΐιμε
«ώίΐισ.ς «ής ν' Απαιτϋ ουσ·
οοομά«ωσιν ηοΙ σύμπνοιαν
«ο6 ΔαοΓ', Ιδίως δέ δλων
«Αν ζωνικΑν ηολΐΐικών δυ-
νάμτων καί αξιΑν πού Βια-
διοΐϋή φαολο
κομμαιιζομίνη
καί Ινβϊ άκόμπ «ού δεν δύ¬
ναται νά νοηθή Μομμαιι-
σμός.
"Ας καταργηθή «ίλος
«ούς γίγανιας καί ΐόν γιγαν
«ισμόν κοί αίς Αποκηρύξτ]
•ύθαρσΑς πάν«α κήουκα μ(
σους προερχόμενον άπό «άς
Νομμα«ικάς «άξιις «ής καί
είναι Αναμφίβολον δ«Ί
πυλοθρύλη«ος διαίρεσις
ως, οϊ«ΐνε>ς ιϋ;ε χοίν αυνη
γορουσΐ* υπέρ τής νοΐνύ
της άθλΐότηκις.
Νέοΐ καΐ νέαι είς ήλι
κ'αν κατ' εξοχήν δημι¬
ουργικήν έξίίλης τής ζω·
ής τοϋ άνθρώπου, ίχανότη
τος διά πάσαν γενικώς έρ
γασίαν» αποτελούσιν τα
μέλη τής τοιαύτης τάξε¬
ως, συνηθίζοντες οΰιως
* ίς την άεογίαν, έλάττω-
μαι. καθ* ιυ άντί νά χατα-
φέρηταΐ καί το καταπολε-
μή τό Κράτος, μάλλον θά
ύποθάλπτει «αί τό ένισχύ
εί. "Αν δέ ή νυν Κυβέρ-
θίΐομεν καί δυ,να«ή, ίφ' δ- *>»! εξαφανιοθβ, ή «ούλάχι
σον δλα «ά σοβαρά αΐΐια σιον 6" Δμβλυνθ& μέχρι ση
.αί
μείου ώο«ε νά μή είναι αί
σθηιή, νά μή άοοιελϋ πρό
σιιομμα δια «ήν πολιτικήν
μας ζωήν Ναί «ήν προοδευ
«•■ην εξέλιξιν «οθ «ό*που.
οί Αφορμαί οί οποίαι
«ΟθΒκάλνσαν ΑρχικΑς *ήν
διαίρεσιν, έξελιπον ηδη πρό
ιιολλοθ, μείά «Αν περισσο¬
τέρων ηοοσώηων να δποϊα
ήγήθησαν αύιής καί έν δέ-
δσμένυ σιιγμΰ κα«εσ«ησαν
Ακόμη ν αί μοιραία σύμβολά
της.
Ημείς βΙδϊΜ&ς οί φιλβλεύ
θεροι §χομ>ν πρό πολλοϋ
κα«αδβ(ξει πόσον βαθέως
καί σοβαρώς αισθανόμεθα
«ήν ανάγκην «ής πλήρους
συμφιλιώσεως,
υπό ιόν Βενι
ζέλον, «ό 192& Γήν &ιο(πη
σιν «ών κοιν&ν ϊπί μίαν
ολόκληρον 8«ραε«(αν, κα
«ίβάλαμεν, ώ; γωσ»όπαν
«ός ΒΪδονς οΰσιασνικύς προ
οπαθβίας πρός «ήν κυ*βύ-
θυνσιν αΰ·ήν, δυνάμβθα 8έ όφισιάμινοι Ιν Ανάγκϋ κοί
οήμερον νά καυχηθώμεν οπουδαίας θυσίας,
διι, βίαν ληξάσης «ής θη "Οίαν δμως άν«ί «οόΐαυ
εξακολουθήση νά §χυ «άς
ιδίας, κάς
Άπό ήμά; δέν §χβι νά Ι
φοβηθή Απολύτω; «Ιπο«β.
Τό πρόσφατον πα&βλθόνμας ι
καί αί και' επανάληψιν «ο '
νισθεΐσαι Ιηί «οδ ζη«ήμα '
«ος Ιδέαι μα;, ΑποτβλβΐιΌχυ
ράν εγγύησιν δ«ι κάθε (ΐρ,α '
γμαΐική καί σοβαρά προ (
σπάθβιά *ης πρός «ήν κα
« ύθυνσιν «ής συμφιλιώσε '
οοΓ, θά μδς ιί>βη οχι μόνον '
η^οθυμ?«^«ους, άλλ' αύ
νόχρημα ενθουαιώδεις συνε
πικούρους. 'Δπό «ου άρχη '
γοΟ μας, μέχρι καί «οθ «ε
λβυταΐου πολί«ου, δλοι πό
θαδμβν νά «ήνσυννρεξώμβν,
Τΐτάνων έχη την βξαιρε-
*ΐ*ώς αγαθήν πρόθεσιν ν ά
βοηθή «ούς φίλουί, "έστω
καί δι* ενός τοιούτου τρό
«οί), φανταζόμεθα ότι ύ
πάρχιι τ-ίξΐς άληθώ; πάβ
χουσα κ*ί δπηφέρουσα,
ή:ΐς κ»ί πι>άγματΐ έχεΐ ά-
ν»γ>ην β «ηθείας. τή" ό
ποία ν τώρτι μκνιωδις χ»ί
άφρΐομένον καλύπτεΐ. ό
1»έγΐατοΓ *ίνδυ·ο«, τό κθ-
μι των άργομίσθων. Έκ-
τς εάν κ*ί τό τοιοΰτον
είναι έκ των αγαθών έ»«£
νων, άτινα, έριρε μεθ'έ
των άναφερθέντων ολί¬
γων αντελήφθημεν, ή 5«
φίλεΐ* των πολιτών. ό*
ηω; ίδέοΐς όμμνσΐ εΐδπ-
μ·ν, ή έσωτερπιή γιλήνη
**' ήσυχέα. ής η χωρ*
ημών διηνεκώς άπολαμ-
βάνει άπό τής έν λόγω
Κυβερνήσεως !
Πάντως έχομεν την γνώ¬
μην, ίίτι. εάν φ('βερά τις
κοί άπαΐσία θεομηνί*, ής
όμοί'κν καί άπευχόμεθ»,
είς όλως κρισίμους στιγ¬
μάς κβϊ ηερΐατάσεις έν-
σκήψασ* κατεδίκασε> ου
τω την ταλα(πωρ?ν πατρί
δα, άς πρηαηαθή, λέγιμεν
τουλάχιστον, εάν δέν δύ-
ναται.νά έπαν ρθώση καί
έπουλώση «άς πληγάς ώς
διετείνετο καί ^ δΐθυράμ
βονς έτόνΐζε, τουλάχιστον
νά μή δΐανοίγη νέας τοι-
*ύτ*ς, νέας συνεπεΐών,
ώς χαί αυτή άντΐλαμβά-
νεταΐ κα,ί ·?!ιά τό έφήμε
ρόν της μή ένδΐαφερομέ-
νη.·ΐπερ ποτέ καί άλλο¬
τε ολεθρίων, αΐτινες προ
σέτι Μ%θιπτώσεν δυσχερές
καί εστίν ότ« αδύνατον τό
έργον έκείνων, υί όηοϊ«ι
θά ιΰρω ΐΐ ά λ η Θ ώ ς πλη¬
γάς »«.ί ι ί οποϊοι ώς εκ
τούτου ά λ η θ ώ ς θά άβ-
χο>ηθώβιν μέ την έπούλω
σιν κ*ί ΐασΐν πληγών....
26)2)34.
Π. ίΤΡΘΗΤΟΣ
ότι ίξημεβώ&ηααν, ότι έγκα.
«έλβιψαν «άς έγκλημακκας
των ποοθέσβις άπστών«αι οί-
ΟΰΛέηοιβ κατέθεσαν
θά κα«αθέσουν τα ό'/ΐλιι
«ών δολοφά*ων. Ούύ" ίηΐ
στιγμήν Ισπέφθηβκν (ό κρά-
τος, «ό έθνος, «ά συμφέρον-
τα καί «άς ανάγκας «ου 'Βλλη
νιποϋ λαοΰ, Σκαηύί των «ίνβ
8να;καΙ μόνις ; Ή δολοφο¬
νίαι «ού κ. Βενιζέλου καί
των σημαινόνιων «ής Δημο -
κρατικάς παρατάξεως καθώ;
καί ή έπαναφορά των Ικ/ΐιώ
των. Απέτυχον έπανειλλημ
μένωε άλλ' αύ«ό δέ» τού; ηιί
θιι ν' άφίσουν τόν σκοπόν
«ών, άλλ'απλώς μόνον «ούς
άναγκάζει νά θέσουν είς ε¬
φαρμογήν &λλα οχέδια πρός
έπίιβυξιν «ού μόνσυ σκοποΰ
^ς ύποσιάσεώς των ώ; κόμ-
νρς,
ά«ού οήμερο ώς ταχυά θά
τ) κι' ε.ύττ)νώ ή «αμπάναν
νά παντρεύγουνΐαι μέ
τσή καλλιτέρους γαμποούς.. .
ώ τσ' («φοοεσμίνρς...
— Ντά ίγίνηκί σύγκοντα τού-
τονά ;
— Λέν τ' άκουσβς ; Έπύ ηο-
ηβι πώς κιημάσοι, κΐ
μου...Μιά γρα λόει στή
όγηο»τι«ηέντκ χρονώ
φοΐ,ί; χηθΓμίντι, ΐ'χρι λέει στΛ
Μΐικά σΐενΛ εΜΐν χωτίλλι εϊκη
σι χοονώ νπ τήνβ ηαντρβυΐϊ)
ν ' τού χαρίσυ τό πράμμα τζη
ι ΰλο—«ι' εϊι κοέη' ή «ιοσοπόκ
τβ(ας μα;, Ικλήθημβν νά π»
ραδώσωμιν «ήν αρχήν είς
ιοί'ί άντιπάλους μα;, δέν
ΰηήρχε ζή«ημα βαθείας δι-
ϋΐβέοιαΐς «οβ λαοθ καί «ου
ηολιτικοδ μας κόσμον, ουν
«ούλάχΐ3«ον ηαρουοιάζειαι
σήμερον. |
Ακριβώς οί συμφιλιω*·
καί αύΐαί προσπάθΒΐα( μα;,
αί δποΐαι «όσον πλουσίω;
έκαρποφόρησαν καί ή Ισχυ
ρά νΐσθησις (ής άνάγκη;
ίνό; δρισ«ικοΟ «ερμανισμοΰ
«ήςφθοροποιαδ διαιρίσβω;,
.ήν δποίαν ίχομβν, μάς δί
δουν, νομΐζορεν, «ό δικαίω
μι>, νά ΰποσ«ηρίζα*μεν μβ-
«ά «Βποιθήσισκ,δ.ι ή μόνη
Οααιχία ιής τιλβυτοίαί δξύ
«η«ος, είναι ή Λνβίπαλός
μα; παρά«σξ·ι;, Αλλά καί
ότι μόνιν υύιήβϊναι βίς θε
οιν μο2 όφβίλβι νά έπαναφί
1)1] «ά πράγμα«α είς «ήν Ιπι
§πιθνμη«ήν δμα
η
"Ας παύοΐ] ή δ* «ής πα¬
ρατάξεως αΰιΐ,ς έ«ποο.Ευο-
μίνη σημβρινή £υβέρ«ησ(ς
μας νά 0Μίπ«Β«αι καί νά Ι-
νββγβ δβηγουμί^η μόνον ά-
πό δκοα«ον Νομμα«ισμόν
Μαί άπό «υφλήν έμπάθιιαν.
Άς έπαναφέοτ] «ούς δηό
διάφορα προσχήμανα διωχ-
θέντας καΐ άπομαΜρυθίνιαβ
ίξιωμαΐιΐούί, «ούς ά*ήκον-
«ας είς «ήν παράταξιν μοί,
ώ, έπίσης καΐ «ούς άπολυ-
θί«ας υπαλλήλους, οί δ-
ΐοΐοι« άν«ΒΜα«8σΐάθησαν
διά φ.λων «ής Μαί &£ σΐα-
ματήοτ] «ά με«αθέσβις, 'όΰ
ΰ'ώξεις Μαί «άς παννοειΒεΐς
Μΐίσβις «άς οποίας Ιφαομό-
ζ·ι «α«ά πανιός μή «ήμ«·
. Ας προσπαθήση έ-
«ίλους νά
Δι«Βΐοούνην Ι»
Ανιιλήψεις καί
οποίας εδβιξε μίχρι «αδδε
διι εχβι καί νά πολιτβύβναι,
ώ,Ιπολιβεύθη μεχρι σήμε
ρον, ϊόϊβ δχι μόνον συμφι
λίωσις ημπορεί νά έπικβυχ
ί>Β, Αλλά καί μβγαλυνίρα
Αν«(θβσις καί βυθυ.ίοα δι
ή δποία μόνον κα
Απο«ελέομα«α
δύναΐαι νά Βχυ, χωρΐς νά εί
ναι δυναϊόν νά ηριίδυ κα
νείς μίχρ» ποίου βαθμόν.
Είς την περίπτωσιν 8β
αύ«ήν, καθ* ήν δ άν«ίπαλος
πϋλΐϊ.κδς κόομος δβν έν-
οίβρνισθϋ «ήν ίίόοιν «ής
συμφιλιώσεως καί 8βν ά·
πυκΐήου, ώς ημιιϊ,, βαθείαν
πβποίθησιν περΐ «ής Δπολυ
ιου ΑνάγΜης «η;, ώανε ά
κα«ευθύι*] ηαοαν προσπά-
θβιάν «ου πρός αύΐήν, κάθε
συζήιηοις επί «ου θίμαϊος
•χΒΐ χαρακΐΐιΡα δλως άκαίη
μαΐκόν καί βΐναι πεοιΐνή
καί άσκοπο;. Διότι ιύδε
, άν πρός Αποκαλύψιν «Λν
Ανιιηάλων μας ενώπιον «ου
Λαοΰ θά δύναται νά χρησι·
μβύστ], άφοθ μόνη ή »α«ι·
ούσα φορά «ών πραγμάιων
ΑρΜβϊ πρό; «οϋιο.
•Αθήναι 28 Φ)ίΜου 1934.
— Μονητάρου χι' κου κιιημβ- ]
Χ'ίθΊι μποοκΐ νά 'ναι χκιμμΐ'
πινηνταρε χοοντή χήο« ί χιικο-
μοΐρα καί #έλει νά ξαναηαν-
τοεντίϊ. _ |
—Όϊ οί διαύλοι νη φάνβ τό
■ψΰχαλο άηού δίν είνε σιοοτοί
δγίνον«αηέ»ιρ χρονω. Νά παν
τρευτο τέσηροί-ις δντοβς χαί νΓ>
τσή βάλη χάτω, για λογάριασε ..
—Καί δίν^έ'ει ι-·υιί| χληρονό-
μους· παιβι,ά —σχονδιά ;
—"ΟΙ μα'θώς.
— Αί ! Είπη "ν«ι διάοτοος
μεταμοβφωμίνος, δι γνναΐκα
το λοιπος νομώς.
— "Ιντα γυνιιΐκα χι' ΐνια δι>ίο
τσος...Κόβγει μιά βολΛ μιάς
χοκελλκΐς τή μοΐθιι ; Σιιΐσιή
χλβψιά τώ γαμ.ΐο(7) τή λογαοκί-
ζω 'γώ τούΐηνΛ, νά ηιιντθΓν-
γουνΐ' ή χηθ'ίδβς χι«ί νά ξανα-
πϊνΐβεύγθτινΐαι ώστι να χον νχ)
τό δαχΐΐ-λάκιν τωνε.
"Ο νόμος έχοεπε νυ ηΉ $νιζ
πέφιει τσή καθειιιάς, ζήσ'—ά-
ποθήνα,ι ό«ι.ύ νά 'αΐμε «ι* έμεΐς
οοπ δ ηώ; Οο βοε«Β *«ι Υι'*
μάς γαμπβός μ ιόν ήμέοι».
— Ναΐ μ ά στάσσυ γάλι—γ·ί·
λι.,.Άπΐιύ »ολ(ΐμι«θη, λέα), δ·5
μηιιρεΐ να ξβμιίί)Γ) ευ·'λ(ϊ...
Μίς ΛΟυΛΟΥΔΑ
Ι5ΠΙΚΑΙΡΑ.
Ο ΤΑΡΑΜΑΣ
•ΑπεδΒίχθη ΐελίυτ.ιίως διι τό
γνωστόν αομυρικόν, ό
τ(δν έχβυλών των ηοταμών.'Εκε1
άλιεν«ται Ματά όγχώδεις ποσό·
τητης χαί πφαΐοεΐται τό χοβιά-
Οί τού. Είς την Άζοφιχήν ό
σου*άχ—σουλά, έξ ου ηαρά-
γοντοι οί χοβικοογλωσσβς, 5-
λιεύβιαι την άνοιξιν χιίτω άπό
τούς ττάγους. Μβτά «ήν άφαΐοβ-
σιν των πύγιϋν τα ψήοια (ΐύιά,
ώ; το'ίρί) φοίσχη. είναι άχρη^-
οια. Έν μίι:ω »νβι»δι»)γήιου
ζνμοονεται το ά-
ρ άπο τα ψίριιΰλι-
χόν »αί, αφού άλυτισθΌ, ηι.·
σκευάζεπΐι είς βαρίλια χ οί τοπο
θετβΐται είς", τώ ψυγβΐ'ΐ. Αύιός
είναι ό λεγόμβνος ταραμάς.
Οί Ρωσαοι, οί όποΐοι έξ ίδί
πς άντιλήψεωί γνιορίζουν τί|ν
βύτίλιιαν τού ψ.ίθιού «ού ηα-
Ο'ίγει τον ταϋαμά, χι.θώ; χαί
ΐόν τρόπυν τή; προπιιηασχειή
τού άηοστοέφονται ούτον. Ποό
τού μεγάλου πολέμου ιδία, δέν
Ιγένβτο χαμμία κατανάλωσις ού
"■Ι συνέχβι-». τής ά
«•ολπγίΜς τοϋ κ.
II.
Φΐωτάκη,λόγω πλη
θώρας ΰλης, ά»«βάλ-
λεταΐ δι'
Έχονν Μνπλοφορήαει βι-
βλιάρια προ»α)>ανδίζον«£ΐ «όν
φάνον τον κ. Βενιζέλον καί
έκτΕΐώς όμιλοΰντβς καΐά *υύ
σ«ραιού καί «ών προσφύγων
καί ύποδβικνύονΐες όΊι οΰιβ
χωοοφύλαξ δέν ηρέηΐΐ νά μεί
νρ £ρής ¥) Πρόσφυξ.
, Πρό ήμεο&ν μόλις ή Καθη
μεί ιν ή ύηΐδί.1>ιννεν ΟΊ ι πρέ-
«εί να παύοονν μέ πβ«ρέ
λαιον «ό Βενιζέλον. Σήμερον
δέ, καθ* ήν σΐιγμήν οί άρχη
νοί «ών κσμμάΐοαν αυαπέ
( πιονταΐ διά νά οώοοχ,ψ ΐήι>
χώραν άηό «όν έξωτβρικόν
κίνδυνον, ό Πσλνχρονόπου
λο{,χαβισΐι>·ώς άθα>ωθ ίς δ.ά
διατάγματος δι' όσα κολάσΐ'
μα έ'γραψΒν £ω; χώρσ, έηανα
, λαμβανβι καί πάλ,ν τό *ΐί-
ί ονγμα διά την δολοφονίαν
τού κ. Βενιζέλου. 'Ιδού ηβρΐ
παν τί γράΊρει έν κνρίφ άρ-
ΰίω είς «ό ίβδομαδιαϊόν τον
όργανον τό ό/ιοίον δέν εύρε
Φη κσνεΐς Κρής νά παύση·
Τό άβθρονφέρει «όντίιλον ·'
«Χω^ί» ι ίμα δέν θ' άπαλΊα
γώμβν άηό «όν Ρασίτοϋίΐν
τή; Χαλέηα,», βίς μέσαν δέ
αύχοθ ηαρατ θβΐοι δι' ίβυ·
θρβς, ίηΐ τό ηαραοτα-ί-ώτε
βο%, μελάνης μία άγχόνη έκ
τον βρόχου τή, όιιοίιις
ται δ κ. Βενιζέλος.
Ό άρ&ρονριίφος ι
έν Λρχϋ * όν φόβον ό'α «ό έ
Ιηνιπόν δ^&μα θά μεί*χ) χω·
ρϊς Ιχανοηο ιηιικήν λύσιν
άφοΰ «όν ανεχόμεθα—«όν
κ. Βενιζέλον—μ·ιά χόοα- τί
ραΐωδίας τον ελεύθερον νά
αυνεχίζο ιό ίοηγμαιισμίνον
έπάγγελιιά τον>.
Έξαίρ«ι άΗθλού&α>* ιό «ά
ναδι^μισνργικόν ί'ογον τής >ο
μίμουΐ'ήίχώραζΗνβΐι,νΐσεωί»,
τό οποίον δμως προσπαθι ϊ
να παρεμποδίση ά Η· Βινι
θά έπρεπε νά «ιρεμασθή
Ήσαν μικραί άΊ*α γ#—συ·
ν«χίζκ«αι~ο{ Ρωμαΐοι πά-
σμοκράιαρβς οίαν ίξβιίλονν
τόν Κα ιλίναν, τόν Μάνλ.νν,
«όν Γράκχον, μή φ«ισθέν«·ς
ουδέ «ού Μεγάλου Καίσαρος;
Τί έκαμαν οί Άϋ·η*αΐοι «ούς
τυράννου; των καί τού; δημο
γωγούς «ών, δέν «ούς κα«·
σφαξαν, δέν «ούς έξαιαιράΗΐ-
σα«; Ό ίδικός μας Κατιλίνας
μέ «ά στίφη «ών Μονομάχων
τον, μέ ίνα αΐμόφνρχον πα¬
ρελθόν, θησαυρίσας, άμ·τ;
στευθ·!;, δ·ηΧτ)τ·ηριάαας «ούς
πάνιας καί τα πάντο, [ο β όλος
δφις έλλοχβύει διά νά μα°ς
πλήξο, έκτσξεύων τό δηλη¬
τήριον τού, ένφ θά έπρεπεν
άπό ηολΐοΰ νά είχε κοεμα
σθή έκ τινος δένδβου/
Ή εφημερίς τού Πολυχο,ο-
νοπούλου δμως δέν φαίνεναι
αίσιοδοξούσα ώς ποός «ιν
πραγμα«οποίησιν «οθ έπιδιαι
κομένου σκοηού,
Θά μάς είαήΐε—συνεχίζε
τ ι -ό"κ ι) ηα%βίς μας έ'χ«ι
φανοσ*άτας έχει δένδρα, πο-
λύ σχσινί καί σ-ποβνι. Άλλά
ηαραγιωρίζομβν όιι τα χέρια
ηού χροβοϋν τό σχοινΐ θά
λειπουν την μοιραίαν εκείνην
σηνμΐ)*; Οϋιε «ό πετρέλαιον,
ου τε «γ* έργαλεϊα τού Παγκά¬
λου, ιϋιε ή πυρΐι ς, ου τε «ό
σχοινί κοί ιό σαποΰνι έχουν
αξίαν διά νά περσώσοι>ν «ήν
ελευθερίαν μα{, οίαν οί ζ{
ρ«ς «ώ*1 τυραννομάχων κρα·
«οΟ>ται άΊυσοδεμένοι!Ό Θε
ός νά δώοΏ νά διαψευσθώ¬
μεν καί ό βτθοωπσς «ής τ«
θλασμένης άληΰείαί, καί δι«·
θλασμένης συνειδήσεως», δ
πραγματιχός αύτός δημόσιος
Η^νδ^νος νά τ·ρμα(οη «ό σιά
διά» τον χωρίς «όν έπίλογον
ζής τρογαιδίας ηιύ ηαίζει είς
βάαος μας καί έιοιμάζβι.
ΚαΙ ΗαααΙήγΐι: «Ή(β«ο·
(ία μ&. διδάσχε* όιι οί λΰ«οι
χωρίς φίμω«ρον ο έν γίνον«αι
άρνιά κοί «ό όένδρον «ής λευ
θ«ρία;Τχωρ1ς ι ίμα 6χ μόνον
δέν άνθίζει διά νά
ρ,ήση άλλά ξηραίνε*αι>,
ι Ή εντύπωσις
Τό ανωτέρω άρθρον
νεΐ την κα«άπληξ·ν «ών πολι
«ιχΛ» κύκλων «ής άνιιπολι
«βύσεως. Έχφράζεχαι γενικώς
ή άπαρία πΛς είνβ δυνατόν
νά έπιΐρέπεται ή κνκλοφορία
εφημερίδος, ή ό ποία κιλ«ί
Ανευ ού3«μ ά; έπιφυλάξιαις
τόν λαόν βΐς δολοφονίαι καί
πώ( δέν ηροΗαλι ϊχαι ι) &με
σος £μέμβΛθις τής «(βαγγβλι-
τοΰ Ιΐτιΐηπίαις. Έθεα>ο«ϊτο κα¬
λόν μόνον δι' εξαγωγήν. !
Είς τό κεφάλαιον τής διιιΐττ)
«ιχή; δΊιου ή βλαίπ χαί τα σία
φύλια ήΐΗν (5νέκαθεν ή συνι-
σιαμένη τής έθνιχής τοοφής
μας είσεχώοηοε: κοι,φίω; χαί λ»
θθηίαις χαί δ ταοαμάς.
Γο λάδι ή εύγενεσιέοπ χαί
θρΐιΐιτΐΜωιέοιι τροφή των Έλ-
λ»']νων. κινδυνεύει νά δώση την
Θέσιν τού είς τα διιίφορι» λίιιτ] |
«ά ύποΐα ιίσάγονιαι έζωθεν.
Άηό ύγι ι ινολογικής άπόιΐΐίαις
δ τ «ραμάί ώ; τοηφή είναι βλ«·
βήυώΐιιτος καί χατκτάσσβιαι είς
χβιοίστην 2 θέσιν. Είναι άπό χά
θί δλλο άλίποστον συνΐελεστι-
χώτεοος είς τον αθοιιισμόν χαί
την αοτηριοσ«λήοα>πιν χαί τάς
! παθήαεις των νεφρών.
' Κατ' ειος εησάγονπιι είς την
Έλλάδα 5;000 πίθίπου βυοέ-
λια ταριιμα χαί χαβιαοόγλοοσ-
ΚΡΗΤΙΚΉ ΠΜΚΛΙβ
ΡΑϋθΛθΙ ΗΑΠ4ΡΗΙΙΗΧΗΡΙΑΕ^
—Γοοικάιβ μωοέ χόσμος
ΜΐΙ ντουνιής !..
Ή «©ηελλιές ν' άνιμβνουνβ
παντοειά απού—ν—τα θά ηιά-
σουνε τσοί δβκαπένΐε καί νά μή
μποροϋνε νά κατασκεηαστοϋνΕ
καί γίνουν εϊχοσι, (είχοαπέντρ,
άντα χρονώ.
Ναί δίχαις τα «αλοκαιρ-
για
_Καί νά θα>ρΰς
Ικα-
είνε δηητήθΐον, διότι κατά την
ηάσιωσιν ΐυΰ ύ)ιχοό, «ό χοω
μαιΐζουν μέ δηλητηριώδη βα·
φήν, οπσιστΐ λβγομένην σελί-
στρα.
Αί χαβιαρόγλωσες, ηαοάγον-
ται άπό τό ψάρι »ό λκγιίμε,νον
σουτάκ —αουλά τα οποίον
ψΊθεύΒΐοι ΡΪς την Άζοιρκήν
ΜαΐΛ τού. μήνας Μιιϊον χαί
Ιούνιον χαί κοστίζουν πιίμ
φθην». πενήντα λεπτα χςιυσα ιό
χοιλόν.
Τόπος παθ(ΐγωγής τού τα-
οαμά είνε κυρΐως ή Κασπία
θάλαασα. Πιιράγεται άπό ενα
ψ ίοι οωσιστί λεγόμενον ταράν.
ΚΙνβ τή ποοοτυχόΐβοον των θα·
λαοσίων πο ίόντων τή; με,άλης
λιμνοίίάλασσος ΚοσπΙας. Κατά
Μάοτιον εΙσέοΧ'Πΐ *ατά Ικα·
τομμύοια χαί άποθέτβι τα ανγά
τον ιί{ τος Βλώδεις
σ^ς
Τό κόστος τού ταςκ μα, οίον
τόπο τή; ηαραγωγής τού, την
Ρω'σίαν, δϊν ύπεοβα(ν*>ι τάς
τριάνΐα δοιχμάς ή οκά δ γλωσ
σίτος ταοομάς. 'Ο χοσκινιστθς
κσσΐΙζ»ι 'ί οσι πεμΐ^ουίδοπχμάς,
Την πρώτην θέσιν εΐουγΐήγής
τιιοαμά, «ατίχε-ι ή Ελλάς, την
δβυτέοαν ή Βκλγαοίο. Άχολου
θκΐ ή Τουοχίπ χαί τίνες άνατο
λικαί χώραι, ώιτβ χΰθιοι χαια
ναλωταί τού βοωμεροΰ πύιοϋ
πςοϊόντος είναι οί Έλληνες,
καθώς καί είς τος άνω χώθ";.
Έν Τουρκΐα μβιΛ την «νταλλα
γήν τού πληθυσμού, αηηγοοκύ
βη τίλείως ή εϊσαγωγή τοθ τα
Είς την Ελλάδι 8μω; ή χά
τανάλωσίς τού χατήντησκ θοη·
σκΓυτική παράδοσις, ένώ ή φύ
οί» Ιδώθησεγ εί; την
*ΚαΙ πάλιν-— γράφει—ή Ή
ρωδιάς μαίνοαι καί -πα/ιν ό
ραδιούργος τϊΙίΧαλέπα;, 4 άν
«άρτης >ού Θερίαον, ά αΐμο
χαρή- αύιός Ρασποΰπν, δια
σκβλίίει «ά κατώφλια (ών ξέ
ναόν πραοβειύ&ν, κάι «ι βυο
οοδομΔν ό βνθρω/ιος τοθ
Μπάονιοεο, ό ηράχιωο «ών
"ί,λλιοτ, ό έκλβΜΐό; χον Ζον
νάί) καί τ&ν ΣενβγαΧίζων.
"Εναντίον τοΰ άνΰρώηου
αύ ου δί» θά έ'/ΐρϊίΐβν ένώ
μας «6 ενγβνές προϊόν τής έλαί- |
"5 τό όμοιον στοιχιζβι μόνον τό
*ν πέμπτον τής τιμής τοΰ οοσ- '
σικοϋ ταο'ΐμά καί είναι θο«'τι- '
"ώτατον §ν άιτιθέσει πρός τδ |
Εβνΐκόν Ιδώδιμον άπόοοιμθ! χά
Οΐν τοϋ όΐτοίου γίνειοι επιζημί·
10ί διαοοοή άοκειών έιατομμυ
Οίων δοιιχμών.
ιοπ
ΥΓΙΕ1ΝΗ
ΥΓ1ΕΙΙΑ ΠΑΡίΓΓΕΑΜΑΤΑ
"Ολοι δσοι ζησανί ηάοα πολ-
λα χοόνια κι' εΐχαν ώς κιιΙ στ'ις
τελευτοΐες τους ήμίοες άκμαΐε-ς
τίς πνευμιιιιχές χιΐ'ι οωματιχίς
δυνάμεις τουί, μά; βρβ ηώνουν
ότι ουνηθίζανε να χοιμοΰνται
νωρ'ι; τό βράδυ χαί νά σηχώ-
νωνται πολύ ηοαΐ
—"Αν θέλετϊ να δΐ'ΐ«τιρ»ίο8«6
άκμαΐις τίς ψ ιχιχέ; κιί σωμαιι-
χές δυνάμεις σας, ηοοσπ'ΐθεΐ«ΐί
πάντοτε νιϊ βρίσκΒΤε μιΛ ό ιθι-
οδήποτβ άν ιςιμή γι.4 >ά γιλάιε.
—Άν άνβ ίΰ^ιοστα «ά παι
διιί σας| μην «ά
ή χ
Ιδιαιτέραν ένιύιιωαιν ηρο
ξβνεϊ ή στάσις τής Μνβεανι)
αεω; ή δ ιοία «ύβισκομένη έ
νώ'ΐιον σαφούς κηρύγματσς
είς εμφύλιον αηαρανμοψ παΐ
έμμέααν σναι&αΐοος ίπαναλή
ψεως ιτ)ς δολοφονικής άηα
δ
, )
δή άνοχήν έναν«ι ιών άρθρο
γραα>ούν«ων έγκΑημαοών.
**Η
Κα«όπιν δλων αύ ών «ών
σννεχώ; έπαναλαμβανομένων
οί Φ.Ιελεύθεροι καί Ιδία οί
Κβή'ε,έ/ΐκρέπεΐαι νϋΐ μένονν
μέ οταυρωμένα τα χέρια καί
πισπΐύαυν ά-ίόμ-η Οΐι είναι
δνναΐή ή άγαθή σνμβίωσι:
ματ«1ύ όλαι ν «ών πολι«ών
κα) των δολοφόνων ;
νΛ φοοοΰν φανέλλκ, "Αν ιΐνβ
όμαις αδύνιιτα χά Ι φιλάσθβνα,
τότκ είναι προτιμώτΒςο νά κ ύ;
φηςάτκ μιά λεπιή (ρανέλλα.
—Τό χβιμώνα όΐιιι δέν ίχετε
τα μέσα νά κάνβτε μέ χάθβ
άσφάλεια λουτρό, ποέΐτει μιά
φοριι τουλάχιστον την έβδομά
δα νά ηλένετκ δλόκληοο τό θώ¬
μα σας μέ σφουγγάρι.|Όπωσδη
« τ*1, ενα Τουρκςχό λ'ΐυτρό κιίθΐ!
μήνα (=1ε άίταοαίτη.ΐο.
ί —Το γάλα ίίνε ή χυοιωιίο™
τροφ?| των παιδιών. "Ω; τα
οίΧΊ τού χο'ινιιι 6 άνθοωηος
;ίθέπει νά ιιΐνει τούλάχισιον μι-
οί) όπά γάλα τήν' ήμέοα·
Άλλ' ιί'Β χι' άλλος σπαυΑαΐο;
λόγος, πού πρέπει νά δίνουμε
γάλα ατά παιδία μης Πολλ'Ί ππι
διά, όταν άρρωσιήσονν δρν θί-
λουν νΛ πι ιϋν γιίλα, Ιπειδή «ό
εχ υν τελβϊω; άποσυνθέσιι χι'
έίσι αδυναιΐζει τοσμιοά 6 όογα
νιπμός του.
—•Μιά δηό τίς πιό άπαθ'ΐίιη-
τβς θρεηΐιχές ούοίβς γιά τόν Λ'ν
ι"θ οιιο χπΐ κ ο ως ν»β τό παιδ ,
είνε οί ζακχιιρώδιΐ; τοοφές, Γι"
αντ6 δβν ιΐρέτβι μ» την «ρόφβαΐ

ιί*.-_
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΝ
^^«Τ————^«β*"8*^"*1"**""8»1
3
ΜΙ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΙ»· Μ·*
120
βο
ΤιΜΟΑΡ'ΙΟΝ
πτϊχο:
» »
2 »
3 »
Κοιναινικΰ «ιι« «ίηΐ'κυηίιν Βρ.50
■«χαριβιήοια μεχβι Ιθοτ(χ«ν 50
Διά
Εύ/ιιρισ'ήϋ"1 ^0ΜΧ " '
Κοινωνιχά > '/'δ
Έπιτιαγαί κ»ί έμβά
σματα «ίς τόν διν/ειρι
ή.ΙΈΩίΤ ΒΟΥΓ
ΒΑΧΜΝ.
ΑΝΟ|ΚΤΗ[ΕΠΐ-ΤΟΛΗΙ Ι
γγ
καίτόν
Λϊι ή Κίΐτιίχοησίς τους βλάπτει
την ΰγβία μας να μην δίνουμε
ατά παιδία μας τροφέ; «ού πε·
Οιέχουν ζάκχαοο.
—Φώς, άκρας, χηθαοιόιητα
ποβ'πει νά βασιλβύουν στό κάθε
σπΐτι, πλούσιο η φτωχό. Τί)ν
Γλλειψή ιους την πληοώνουμβ
άχοιβότερα άπό δ.τι πληοώνου
με την κπκή διατοοφή*.
—Πάνω άιτό τό χρρββάτι
σιις δεν πρέκπ νάχετε παραπβ ·
τάσμπΐα, γιατί ίμποδίζονν τόν
ίλεύθεοο ά«οισμό κπί «ρατανβ
οκίίνη, την Λποί« εισπνέετε βνψ
κοιμάσθε.
ΙΟΟΪΙιΙΑ ΕίΑΟΠΡΙΗ-11
Μυλόπετρες άλέθονσαι τό
κοιθάοι >αί τό πίπιλον σάν
λεΐττό άλβϋοι μεγάλης παοα- '■
γα>γΓ|ς καί δυνάμεως κινηΐη
ρίου τής ήιιίσειας των άλλων
ήετοών τής νήσου Μήληυ παί
Φωχοϊκών.
Ντορμπάδες (Ιλαιόπανα) §ξ
αϊγότοιχος χοθιιριΐς ψυλοστρι
μβνης Χαλκιδικής τοΰ Άγιον
Όα,ους παντός μβγέθονς κοΐ
αχή*ματος, φιίκβλοι σταυοωτοι
«αί ιειοάγαινοι μβγάλης Λν
τοχής «αί στερεότητος.
ΛΙαγκανοπήγαδα Ολοσιδη
οά διπλη*ς χινήσεοις έλαφοα
στρβφόμενα μέ μικρόν ζώον
αποδόσεως μβγάλης, μβ πλά
κάς χυτοσιδηοάς είς τιμάς
συγκαταβατικάς.
Πληροφορίαι ζητήσατβ είς το
ΜτιχανουργΒΐον τού κ.
Κ.ΒΑΛΤΑ Χανιά.
ΜΕΝΕΡ0ΑΦ80Ν0
Έργάζεται χαί ερέτος δ ίν ταίς
Μσυρνιαΐς ΰδοόμυλος διευθύνη
μβνος ύΊτδ την βμεσον ί'ιλικοί
νβιαν, καθαοιότητα «αί δ'χι με
καθυστέρησιν λόγω τής άφθο-
τίας ·οΰ νεροΰ ΰηό τοΰ Νικο
λαόν Νταμά Παραγωγή ά·
λβΰοου νόστιμου καί οχι χ»ιιμέ·
νόν μέ τό Δικαίωμα 5 Ο]Ο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία παΟά τα Μπι
τοαξίδικα έκ τεοσαΌων δωμα
τ Ιω ν μετσ χουζίνας, ύδατος χαί
ίξώσχου, ί|*βκτροφώτιστος είς
τιμήν συγχαταβατιχήν. Πληοο
φοθίαι παρά τω ν. Μιχ. Μπριν
ί>*κη 'Εφαπλωματιίδικα.
τα» κ
■ ΙΙ.τ,,ι μελϊ
κ. ΔΙπικΤ|Τ., _
«ής Χανίων.
Κ ι>|Η ι,
*βς (-ίναι γνωστόν ηού καΐ
ροΰ είς ιό χωρίον Πάιημα
Άποκοοώνου έλαβε χώ^αν '
ό φάνοζ τοϋ Άνδοέου Πετρά¬
κη ύηό τοϋ Ιωάν. Χατζη&ά
κ77 δ Οποίος άμέαω; μβίά τόν
φόνον απέθανε. Λιμ α ι καί
έγώ *ίς έ·« ιών βυγνβών τού
αησθανόνΐος δράοιου τού
φόνσυ «αί ηναγκάσθην νά
έκιοπισθώ φοβούμενος τάς
άντεκδικήσεις, την βεντέιαν,
ή δηοία δυστνχώς έ|ακολου
θβί νά υπάρχη κπί έδώ ώ;
εάν έγώ καΐ οί άλλοι συγγβ
ν«ΐς, «ού αποθανόντος |έπα-
ναλαμβάνω δοάσισυ «ού φό¬
νον, φέρομεν »»)ν βύθΰνην
τής πράξεως «ου. Ά νά μή
φθάνει δ έχιιοτβΐσμός μας,
δέν δυνάμεθα νά πρσστσεεύ-
σωμ«ν ΐώρα καί «ήν περιου¬
σίαν μας ή άποία άοχισβ νά
ευρίσκεται είς την διάθεσιν
«ών ουγγεν&ν «ού φονευ-
θένιος.
Καί ιδού πώς ■■ Πρό ήμβ·
ρών έγραψα επιστολήν είς
ένα έκ μητρός θείον μου νά
μβτρββ καί κλαδεύση «ό άμ-
πέλι μου Ουιος έηήγεν ηράγ
ματι ά^λά οί αυγγενβΐς «ού
Πετράκη μειέβ ι,ααν στό άμ
πέλι καί «όν εξεδίωξαν κα¬
κήν κακώς.
Λϋίΐο θά γίνη «ό Ιδιο καί
διά «ήν καλλιέργειαν «ών α¬
γών μου καί εισί θά κατα-
στραφή ή περιουσία μσυ, διά
λδγους ΐούς οποίον; έγώ δέν
φέοω καμμιά ίύ&ύντ). Καί
έρακώ είνε δίκαια ηύτά τ
ποάγματα ;
Δέν είνι άοκετή ή καταστρο
φη %ήν οποίαν ύφίσιομαι έκ
«ού έκπατοισμού κου άλλά
ηοέπει νά κατασΐραφ^ καί'ή
«εριονσία μου ; Άλλά διατί ;
Αίμαι έγώ ύπαίιιος διά νά
ηλιχ/ώαοο μέ τό ι>Γμα μου ή*
μέ τα κτήματά μσυ μίαν ηρά
|ιν ίνός ονγγβνοθς μόν άηο·
θανόνΐος μάλιστα με«ά «*)ν
ίτοβίιν ; (
Διαμαριύρομαι είς «ήν κοι
νωνίαν διότι άνευ λόγον ύφί
σταμαι τοιαύτας δ»«ο£ε·ς έκ
μέρους των ονγγ$ν&ν «ού φο
νενθένιος άλλά καί ενώπιον
υμών καί ζή «ώ την ποσστα
σίαν σας
ΜεΤΐ τΐμής
Γεώργ. *1*χ.ρουδάκης
αγπΓραζοηται & πραβυηταΊ
Είς τό Πρατήρΐον ΓΕ·
ΩΡΓΙΟΥ Ν10ΔΗ πλατεία
Ελευθερίου Βενιζέλου
( *·αντριβάνι) Έφημερί-
δες μέ την οκά. Έπίσης
πωλοϋνταΐ Περΐοδΐκα, ·Ε·
φημερίδες έγχώριαι καί
Αθηναϊκαί Σ1ΓΑΡΕΊΤΑ
παντός εΐζους, Καφφές
Μανωλικάκη, Τέϊχ, Κα
κάο, Τονμπεκιά Άτζέ·
μικα καί '. λληνικ», Κο-
λώνιαι. Άρώματα κλπ.
ΘΒΑΤΡΙΚΑ
Ο ΘΗΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ό θίασπς Κυριακού ηοΰ παί
ζ«ι στΛ Όλύμπια Βχει ασφαλώς
δλα τα προΐΒοήμηκχ, όπως καί
ιτολλά βλαττώμητα των φιάσων
πού μάς ίπισκέητοντηι.
Άλλ' ΕΧϊΐνο «ό δηοΐο «όν δια |
κοίνκι βΐναι (ό φυσικό, τό άτλό, >
τό άβίαστο παίξιμο των πεθισ-
οοτέρων ήθοποιών. Παίζουν, ό
πως τα παιδία μεΐαξύ των, χω
θΐς πρησποίηση χαοοΐς ψβυτιπ.
Καί άκοιβώς αΰτύ τό ακβτο
κι' άπέοιτιο παίξιμο εΰχαριστεϊ
τό θβατή. Καί ξίοετβ δτι β»π ΰ·
πέοοχο εργο είναι βουβό, είναι
ά'νοστο δταν ιτ,πίζρται άηο χα-
κους ι'ιθ.ιποιούς, έιφ (να χαχό
εργο μησοεΐ νά χβιοοχροτηθΰ
οίαν τό παίζουν καλοί ήθοπυιοί.
Άλλ' ό θίασος Κυριακού εϋ
τυχως εχει χαί εργα χαλά. Ό
συγγοπφεύς κ. Γιαννουκάκις (δ
Άριστοφάνηβ τόν Άθηνοϊιιών
Νβων καί δ Διογένης τοΰ Ήμβ
οησίου Κήουκος) ηαοαχολονθεΐ
τόν θίσσον. Καί ρκεΐνο τό δποϊο
δια«οίνβι τΛ ρργα τοϋ κ. Γιαν-
νουκάκη είναι ή λβπτή σάτυο«
καλυβαλμένη πάντοιε καί ϋ δι
αύγεια πνευματος.Τή γέλοιο έρ¬
χεται μόνο τον, δέν ίκβιπζβΐαι.
Ό θβατής, δ αιωνίως δγέλασΐος
παοακολουθδν τα Ι'ργα τοϋ κ.
Γιαννουκάχη άκούει ν° άνρβαί-
νχ) άπό μέσ« τού αδθόομητυς ί|
χαςά καί νά λούζ~ δλο τού τό
βϊναι. Κι' οίαν φεύγβι διεθατα
τα»: Τί λοιπόν ιι' ϊύχαρίσίησβ
τόσο καί μ'κκαμβ νά γελώ Ιισι
άσυγχράτητο;
ΊΙ ύηόβεσις ικιδώ; καΐ τίπο-
τα άλλο δέν ήταν τόσο έξαιοβτι
κή. "Η χαρΛ λοιπόν *1νοι τόσο
συγκεοασμίνη μέ τα
•ϋςζωϋς;
διδάσκουν
δυ σία Όλνμπια οί κ. κ. Γιαν
νονκάηης χαΐ Κνριακός !
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Την 15ην Μαοτίον έ. ε. τ*)μέ
οαν Πέμπτην καί ώραν 10 π,μ.
ί καΧοΰνται «ά μέλη «ου Συνδέ
' σμου Λίιτοχινιμιστών τοΰ Νο-
. μοΰ Χανίων είς έκτακτον Γεν ι
' χήν Συνέλευσιν είς τό Γοαφεΐ
όν τοΰ Συνδέσμου (Γραφείον
' Χθήστου Σταματάκη).
Ι Θίμα: Λοναδπσία σνμβουλίον
αρχαιρεσίαι (βχλογή νέον προέ·
δρου χαΐ συμβουλ(ου).
(Έκ τοΰ Συνδέσμου)
•Ο Πρόίδοος
Φ. Κλάδος
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πωλβΐτα,ι υΐχία διόθωφος
νίόκτιστος μέ δλα τα χρειώδη
χαί μέ ετήσιον εΐσόδημΐ 15
χιλ. δοαχμών, κβιμένη βίς την
νοτίαν πλβυοάν τής νέας πλατβί
άς παοά τώ Όθωμανικώ νεκοο
ταφείφ. Κΰχαιοϊα μοναδική.
Πληοοφορίαι παο* ημίν.
ΚοηιΐΗες Μαντινάδες
Εΐκαι κονιά
οτό Φάνοτο
καί στήν «α·
(οφρο ύ ν η
κι' αΐσ&ίνο
μαι σιγά οι·
γό κώς ή
ζωή μονοβύ
Κ ν« ι.
Μϊΐρήσετβτό
θώμα μόν νά
ετοιμάσθη °
τάφος κι' έλ
«Ις ηλ έ ο ν
8έν Ιμε ι ν ε
μέ τδ δικό
μόν πα#ος.
*('χω πολλβ
παράπον αμά
Βέν τα λέη
τώ στόμα τα
2(0} κο, ν φ ά ·~
μβο' στήν «αρβιά γιο ν4 τα
τό χώμα. Άντώνης Καστέλλι
ΠΕΝΘΗ _
ΣΤΥΛ. Α^ΓΑΛΕΡΟΣ
Μάς ήγγέλθη ή ίν Ρβθύμνφ
έπιουμβάς αΐφνή'οΊης θιίνατος
τού ΌπλΗοχηγοΰ Έφβδρου
"Αξ)ιΐοΰ Σιυλιανοϋ ΓαλΒροϋ.
Ίήν χηοείαν τού ουμηπθοϋς
τούτον Άγωνιοτοΰ ποοηχοΛθύ
θησε μβιά συγκΐνήσβΐΒς, σύμπα
σα ή χοινωνΙαΡβΟύμνηςκιιΙ περι
χώ^ων. μβτι!· των Επισήμων
καί μεθ' όλων των Σωματείων,
στβφάνους κατέθβσαν 1) Γβνΐ
κι) Δ)σις 2) ή Νομαρχίη Ρ«ί)ύ
μνης, 3) ό Δημος Ρεθύμνης 4)
ή κοινόΐης Καλονύχτι 5) «ο
Γεωογιχον .Επιμελητήοιον 6)
τό Γβωογιχόν Ταμείον 7) Ία-
μείονίλα.ας 8) Ταμβϊον Έφέ
δοω» Πολεμισται» 9) Σύλλογος
•Εφέορων Πολεμιστών 10) οί
Ρβθύμνιοι Όηλαρχηγπί 11) Πά
τβφεδθ*ος Συλλογπς 12) οΐκ»
γένβια Γαλκροΰ.
Λόγους ίπκηβείους ίΕεφώνη
οαν δ Σιβασμιώτατος Μητοοπο
λ.ΐης χ· Τιμόθεος, 6 κ. Άνδο.
Παπαδάκη;, δ Στυλ. Μαρκια
νός, δ Όπλαρχηγός κ. Μάρκος
Άβάτζος, και δ Δ)»τής «ής
συνάδελφον «Τύποί» κ. Μςνος
Τσάκωνας.
Μβτά τή- Βιατοήιου «κ σφαι
ςών σημαίας *οϋ αειμνήστου
ήοωος ήιις καί προηγβϊτο τοϋ
φερέτρου, μετεφέρθη ή οαρός
τού βίς την γβνίτειοάν τού Κα·
λονυχτι πρός ίνταφιασμόν.
Ό «Παρατηρητής» λυπεΐται
βαθύτατα διά την απώλειαν
ενός τόσον σεβαστόν Λτόμου,κπί
Ιπφοάζβι τα θβρμά συλληπητή-
Οΐά «ου ποός την οικογένειαν
τού.
Ηροτςμάτε τα έχλεκτά
μαύρα κρασΐά Κΐσσάμου
καί ρεταίνα γνήαΐα χαί ά-
νόθευτη. Δΐ' οικογενείας
είς τοΰ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΠΛ
ΜΙΑ.
(Νέ* Άγορά)
ΣΗΡΟΙΕΣ ΜίΑΪΟΙίΣ
— ΑΙ δοκιμαί τής υπό τόν η.
Μουθ"ΊΐΜάτην Γυναιχβίος χο·
θωδ(ας «ου 'ΩδεΙου ίστίφβη-
οαν υπο ηλήρονς επιτυχίας.
—Ιδρύθη ήδη κοί βνδοική
χος«οδία τοΰ 'ίίδβίου τί); όποΐ
άς σννβχίζονται τα ί»»οχρ*πΐΐι
«Λ μαθήματα (θεωρία καί 22ολ-
φέζ) άιτό ιόν κ. Μανροαμά·
την.
—Οϊ χαλλίφωνθι πού δέν
προσήλθον ηχόμη κα'ι ίπιθυ·
μοθν νά λόβονν μέρος είς αί
την δζ σπβνοπυν τώοα πού
είνε χαιρός. ,
—ΈιΙση; έκτός της χοθωδί
άς Ιδρύθη βίς ιό ώϊεΐον μης
κη! ΜατδθΛΐνάτα ΰπύ την διβύ
θυνσιν τοΰ χ. Μηυοοιιμάτη.
—Ή ηρώιη εμφάνισις της '
βά γ£να λίαν προσεχώς.
—"Ο θίασοί Κνοιακοΰ σημβι
(όνει πιιννβς χάθβ βράδυ ο τα
Όλύμπια.
—Τα Χανιά δξρτίμησαν τ'ιοκε
τα χαί καθ ώ; πρέπη τόν 9ία-
σον αυτόν ό οποίος κίναι Λρι
ο τα συγχεχοοτημένος.
—Ό χ. Κνριαχόί οέ μιά σν·
νομιλία μας έξεφοάσθη ένθθυ
σιωδως γ*» την άντίληψι χαί τή
κοΐοι τοϋ κοινοΰ μας τόσο σία )
εογη δσο χαί τούς ήθοποιου;. Ι
—Μοΰ κκαμβ ένιύπωσι, μάς
(Ιπε ό κ. Κνοιακός, 4 χριιική
τοΰ κοινοΰ των Χανίων καί
ίπί «ών Βθγων άλλά χαί επί «Αν
ήθοηοιων. ι
= Λ! πυοΐβς έπαυσαν *ά χά- ι
νούν κουλουοάχια καί παξιμαβιί
μιχ, ζέρβτ·! γιαιί;
— Διότι βοίσχουν ρ'ωιμα »αί
τοϋ γούστυυ των είς ό άρΐοποι
$ΐον τοΰ κ. Π. Παττακον Πά
λαιά Άγορά.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
—ΰχηριστω ά'ίΐαντας «ούς *α
τοίκους τής Κοινπτδτητος Σαή
λι διόΐι παοά «ήν θέλησίν μόν
ύτ{στΒ,ο(χθην ή (ιη' αυτών τε
θβΐσα ύπο·ψΓ)φιόττ|ς μου ώς
Κοιν. Σύμβουλον Σαή'λι, εκλβ
γβΐς άν καί ουδόλως ΰπεστήοι
ξα ταΰιην καθ" όσον άηδ μηνός
εΰοισχόμην είς Αθήνας δ τού
ε'χα μεταβή διά τού; γάμους
τής θυγατρός μου. Ύπόσχπμαι
■νά ϋργαοθώ μέ ύλην την κα
λήν μόν θέλησιν άμβροληητας >
καί ιΐλιχοινως διά νά ςρανώ άν
τάξιος ιών |κλογα>ν »ον, άν
χαί ί|θβλα ΰσΐίοα άπό 40 ίτήν
δημοσίαν 6πηρ«α(σν νά άνακαυ
θώ είς την οίκίαν μόν. *
Στιήλι τ% 28 Φ,βίουαρ1ον1934 ·
Αλεξ. Ι. Καλογρίδης'
Φιλελβνθεοος Κσιν. Σΰμβονλος'
....... Ι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδον 2κ 1200
πβοίπου μέτρον έξ ολοκλήρου
£ΐιβ χαί τμηματιχώ;, κβίμενον
βπΐ τή; δδοΰ Μαζαλί—Λε^αμε-
νής χαί άνήκων είς τόν κ. Γβ-
ώργιον Βοϋρον. Πληροφορίαι
παρά τω τεχνιχω γραφβίφ Στομ
πούζου (πλατβνα Άγοράς).
Ααΐί>βαί
Ό*. Νικόλ.
ητιί Δ(ίής 7ονικ
ηραοέψΒθύ *1ς «ό ϊαμβίΰτ *αδ
Οίκον. Σναουιίον δο, 200
άνΐί στεφάνου είς μνήμην τού
αποθανόντος συναδέλφβυ *οσ
Θεοδοαίου Χαλβηίδον.
Τό Δ Σνμ/Ιούλίθν βύζαρΐ'
σ««ΐ θερμώς τόν φιλάνθρω¬
ποι· δω0Τ)ΐΐ)ν.
—Οί άδβΧφοΙ Κουοκούιη
απέστειλαν βίς τό Οίκον. — υσ
σί*ον δ ο. 200 άνιί στεφά
νού ε/ς μνήμην «ού άισβιώ
σοντος Θβοδ. Χαλβηίδον
Δ(.ού Τραπέζης Ελλάδος.
(Τό Συμβούλιον ιύχαρισιεΐ
—Οί κ. Εύάγγβλος καί £ί
ρήνη Παηαύάπΐ] έκ Δέονας
προσεφέρον είς «ό Ίαμιΐον
ΈΙιημοβύνης άντ! στεφάνου
είς μνήμην Σταματούλα; Μα
στορπκάκη δρ. 300.
—Ό κ. Γβώον»ος Κωτσολά
κης διχτ)γόοος ποοσέα>εοεν εί;
ιό Ταμείον Ι&λβημοβύνη; άν
τί στεφάνου είς μνήμην Ά-
σ/ιασίας Ζ ιχαοάπη κα1 Βίοή
νης Χειλαδάπτ) δρ. 200.
Τό συμβούλιον εϋχααισοϊ
θερμώς «ούς «ύγενβίς δα»·
οωτά_ς.___________
"Εγκαίνια
2 ά έγκαίνια «ού
σμόν ΚαλΛν Τεχνών θά γί·
νονν την προσέχη Κυριακήν
11 Μαρτίον καί ώραν 11
π. μ. είς «ό Καηιικόν ΏίβΖοψ
Χανίων βηον κα)
νώ; θά σϊ*γασί>2/
στήβιον
/Ζαρακαλούνΐαι οί ένόΊαφ·
οόμβνοι δ/ιω; φοονιίσβυν καί
εγκαίρως.
η «ού ΓααφιΙίυ)
; ββημ
θεωοονμβν ίνα κιιΐ διά «ου τύ
που ί«φοάσωμβν τάς θβρμάς
μας ευχαριστείας πρός αηαντας
τού; οΛωαδήίΐοΐί συμμβο'πθέν·
τας τοϋ πένθους μπς «αί άεο·
λουθήσαντας την ίκφοράν τοΰ
σεβαστοΰ μας πατοόςχαί πάππου
μέχοι τή;1'«'ϊυτα(ος αύτοθ κο·
«οικίας.
•Εΐτισκοπή 27—2—34 ϊ
Ή τεθλιμένη οΐΜογένεια ο νίός
Γεώργιος Χατζηδάκης
ΟΙ έγγονοι
Έμμ. Χαιζηδάκης, Μιχαήλ
Χατζηδάκης Κ. ΧαιζηδΛπας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τό ύπ* αριθ. 18.8Β1
«όκολλον σούμας
καί παβακαλ*?αι ό
«ού»ο νά τό παραδώση είς «όν
κ, Έμμ. Τζανκαράκην, καθ*
δ ουδεμίαν άξίατ Ιχιι δία
τούιον, διότι καταλλήλως εί·
δοποιή&η «ό πρ·*ήοιον.
ΕΝΟΙΙΕΑΙ Οίκία κοιμέ
νη επί τής δδοΰ Χαλέπας ά«ό·
στάσις 5 λΐπτών Εκ ιής 'Αγοοάς
απαρτιζομένη Ιξ 7 βωμαιίον,
κουζίνας, ϋλνστιιοιοΰ κλπ χρβιω
δών. Πληροφοοίαι ααρ' ημίν.
ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΦΟΡΤΗΓΑ
21 3 ϊ 5 ζ 7 2 τόννων
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Κυκλοφ-()οΰντα ήδη κατά χιλιάδας
ΠΙΡΕΛΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟΝ
ΚΕΝΑυυ
Ιφίξβις κα«'«ύθ«?αν έκ τΛν'ΕργοσιαοΙων
ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΤΕΡΟΝ^ΠΑΝΤΩΝ
εΠικής και-ασκευής διά ·ήν Κρήιην
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΐ ίβ'^κτάοτβροη
αί κατ' ευθείαν άφίξβις κα
ή μεγάλη μας κατανάλωσις
μάς έπιτρέπουν νά πσ>λώμεν
είς τιμάς έκτός παντός συνα-
γοονισμοΌ.
12 δκ. άκάθαοτον πρ,τοέλΛ _
„ / ΤΑ 1 ΟΟ
Ί5Ο 0(?^μια λάδι ««*^»« ·> * >·
Πλήρης -παρακαταθήκΐ]
Άνταλλακτικων
Έκκίνησις έν ιΙ'υχρω διά μίζας
Χειρισμόςκαισυντήρησιςάπλούστατος
ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ
ΤΤαρέχονται έξαιρετικαί ευκολίαι πληρωμής
'ρ,ντιπρόοωποι δι" δλην την Κρήτην
Γραφείον ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Νέα πλατεία Κισσάμου
Μέ τό ατμόπλοιον
Γ"ΒϋΙ- .3.Ε .ΝΑ,, τού Λοΰδ
ΤριεστΧνο παρελάβομεν 137
εμάχια ολων των
διαατάπεων.
ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΤΒΙ
ΠΛΑΚΕΣ
ΧΩΡ12ΤΗΡΕΣ
κλπ.
ΠΑΚ
κοστουμια, παλτα που
ΜΕΤΖΗΔΑΚΗ
(ΤΤαπλω-
ματάδικα)
Ο
*9>4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΝ
*........
; γφαφ ίον
-ΐαώρου _«λσυδακ«ς
Κούο—1{ρ»ισά)ιι
·>·.**'*^»»·*» ΠΑ,ΡΑΤΗΡΗΤΗΤ .'.
ΧΑΝΙΛ
Ηώηννομΐκ») δύναμις
*ήί ύηαίόρον εϊψαι
οχεσά Π Μ
Η
ανεπαοχεσεάεη. Π
σΐαθμοΐ έ'χονν μείνη μ£ *}
χωροφύλαΜας. Ή ζωοπλο
ηή και «ό Εγπλημα άνευ άς
ρηααν, _Τ 4»·ώ παρουσιά
(ε«αι &ηόΧυ%ος άνάγπη
ένισχύσεως «ής άοευνομι
κη"ς δυνάμεως άθρόαι μβ
ταθέσεις χωροφνλάπων
επ Κρήτης δι* άλλας περι
φερείας λαμβάνονν χώ
ραν. Γίνεχαι δέ είς «όσον
βύοβίαν ΗλΙμαπα ,. έξαγω
γή χωριφυΛάπων ώαχε
άηδ έναν μόνον σταθμόν
χωρ)πϊ)ς τής ύηαΙΦρου με
«ετέθησαν συγχρόνως 4
χ»ί>(«ες έ'£ω «η$ Κρήτης.
Ό ηίνδυνος %ής διασαλεύ
βεβί «ής τάξεως είναι (Λμε
σος, εάν δέ ν «αεαβληθη
ωρονΐϊς νά α*αμαιήστ) ή
ελάττωσις «ής άσευνομι
δυνάμεως. ν
♦«♦
Είναι ίληθές 6η «α. η¬
μείς έπηνέοαμεν «όν
ν Μουιζονρίδην ϋλλοχε
διά συγκεκριμένον έ*νερ
νβί&ς «ον/,Ούδέβτσνε δμως
ίίτροεείναμε» νά δοΰί] «ό
ΰ"ομά %ου είς μίαν οδόν
%ής πόλεως, όπως γράφβι
ή «"Ερβυνα*, καθ* όσον
μάλιοια (ν&υμούμεΰ'α
άηερρΐψαμεν ΑανζηχηχΙ
σχετικόν άρθρον σεαλέν
υπό εύΰπολήπίου ονμηβ
ΑΙχου, χ6 δαοΧο καΐ ίδη
μοοιεύΦη άλλοϋ. Μάβαιος
λοιπόν ό πόηος χής Συνα
δέλφον ΗαΙ ώς πρό; αυκό.
Αλλωσεε (ό μονοπώλιον
χής μεχαηηδήοεως Αηδ
%ήν μίαν είς χήν άλλον
μ^νχραν χά έ'χει παν&ομο
λογονμένωζ ή αννάδίλφος
ώοχε περιεεεύει κάθε σν
Η υπόθεσις «ής άτίοπρύ
ψεως μέρονς χής έ*
θέσεως Μαριολοηούλον
ϋηδ χής υπηρεσίας ι ής Γ·
νίκης Διοικήσεως πληρσ
φορούμεδα διι ή έκθεσις
υπεβλήθη χήν 25 Δεχεμ
βρίου 1933 έξ Αθηνών
ελήφθη δέ ασφαλώς μέχ
ρι «ής 30 Δεκεμβριού
άλλ' έπρωτοΜθλλήθη μό
λις μενά έ*νιι»· ολόκληρον
μηνα ήτοι εήν 22 Ίανον
αρ.ου 1334. Τό πεοιεχά
μέν όν «ής δέ ανεκοινώθη
είς «όν Προϊσχάμενον μ*
χά «άς εΜΛογάς «ήί
II
Φε
βροναρίον. Δέν είναι δύεν
*α μεγάλη ή Μαθυεπέφη
σις «ου ε**Ος καΐ ^ημίσεως
μην^ςώσΐε νά γί*/ε«οι κα)
ύόρνβος.... Ή ΓενιπήΔιοί
κ/;σι: είναι Ραμολνμέν
«ο Μήπως δέν εό ξέρει
όλος ό «όσ^ος;
Οϋρ>α-ωυ;^ ε ής κα«ά
«ου *. Βενιζέλου άηο
Ωολνχροι όαονλος
*ής Άαιυνομ'ας, πρός δό
«ου Μθάτονς κοί πά
δβ καθ'η^
οί ί»ανι/ον ιυυ
ηαρεπέμθηααν ε·ς άνακρι
*ι*ά συμβουλαί ή ύηέαχη
ο αν χά πάνδεινα διασυρό
ί·ενο·, χαχαουχοφανχούμΒ
•ό»; μεεατιθέμενοι. '/δού
η θαι/μασιω*έρα εικών
«ου ήθικοϋ ρυΦμοΰ «όν
««οίον έηηγγέλ&η *ό Λα
ϊ*όν £όμμα πρ»ν η άνα
λάβη ι χήν έξονοίαν- Άλλ
βίαν πο(έ φυαήοτ) ό άνχί
ανεμος χόχε λογα-
ρίδ ι»
«ΒΑΤΡΟΝ «ΟΛΥΜΠΙΑ.
Θ
ΟβΐΡΟΥ
·οί«
ΑΠΟ ΠΡΟΙ'Αί ΕΙΣ
1» ΙΗΙΙΙΜΙΙΟΙΜΗΜ»
Αι4 διαιάγμαιος δημοσι
' ?Λΐθ»ώοησι ιου
« Αναι— Κάτω>
τοΰ
ιΐΑΐιΐ'ΐίΐοηυιιΐη.,
Έκι·κλοφΐ5ο«σεν άηό προ
►ές τό 9λ, «βύχος %ής * Ίατο
β'α( *ής Κρήιης> συμπληθω
θείσηςήδη τής σελ. 1132.
ίίς τό τβύχος τοθΐο π·ρι-
λαμβάνονται κ«φάλαα Αψαφ*
ρόμενα «ίς «ήν καταστροφήν
«ού Φραγκακαβεέλαν καί τόν
θάνατον τού Ζατζή Μιχάλη,
είς τόν θάνατον τού Άγαιρ-
βίοι, είς ΐ«ς επιχειρήσας «ής
Σηκίσς, είς «ήν άομοβτίαν
τού Ρέι»«η, «ού Χαίν κ οί Ρβ-
νιέβη καί είς ετολλά άλλ β γε·
νσνόια έπισπ«ύσαν«α «ήν λτ?
(ιν τής μΐγάλης Ιπαναοιάσε
ως. 2ά γεγονότα ηού άναφέ
ρσνται ε/ς «ό 9ον ιεύχος είνε
ίσως χά «ραγικώι·ρα «ή, όλης
μεγάλης έπαναβιάσεω; καί
άναπιύσοκι* θερμόν «ό έν
διαφέβσν «ού άναννώστου.
Έκιυπομένου ήδη «ού 10
«εύχονς 'συμειλπρούιαι καί Λ
—'. τόμος είς «ήν 1258ην
σελίδα τού όλον έρνου, £λπί*
ζεεαι δέ ή κυκλβφθοία τού
έντάς *«Ο Μαοιίον. Συ»«πώ;
παρακαλεΐ θεομώ; *ο«; «υν
ίφομητάζ «ού έ^νον νά έπιν-
πεύσουν, «ήν παραλαβήν >ών
τ εν χ ών των κα) «ήν «ακτβ-
ποίησιν «ής σννδασμήϊ (ύιών.
ίΜΐίίΚΪΐ ΙΕΡΙΦΕΡΕΙΔΚΙΙ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ. ΧΑΝΙΩΝ
Οί πΐστωταί άγροτών
συμφώνως τώ Νομώ
«87Ο πρέπει τα ύπο-
βάλΐοσΐν δήλωσιν έφ' ά
πλού χάρτου είς χ6 Είρη-
νυδοκείον τής κατοΐκίας
τού όφβιλέτου μέχρΐ τής
24ης Απριλίου έ. έ.
Ιΐάαα άοαίτησις μή δή
λωθεΐαα έντό; τής προθε
σμία; ταύτης θεωρή «αί έ
ξωφλημένη. Αί άπηΚτή
βεΐς αί σΐηρΐζόμεναΐ επί
Δημοοίων εγγράφων θεώ
ροϋν«αΙ έξωφλημέναΐ με·
τ* 2ξ ά«όμη μήν·ς. Έαν
Ομως δέν βηλωθοΰν χαί
αυταί μ.έχρΐ τής 24ης
*Α»·ρΐλ£ου θά χρεΐασθή
>Λ γί η έντός 8ξ. μηνών
άπό τής 24ης Απριλίου
άγωγή πρός αναγνώρισιν
τής όφειλής. « τ
^ Τό 'Επΐμελητήριον είνε
είς τυϋς ενδιαφερομένους.
ι^'Εκ *οΰ'Εμπορΐ«οΰ Πε
ρΐφερεΐακοϋ Έπΐμελητη
ρίου Χανίων).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ι1α?ελληνίου Καπνοβΐο
μηχανΐκής έ'ώσεω: Λ .Ε.
ΕΙδοποιοΓμβν την (5ξιή»ιμαν
Λβλαΐϊίπν μ«ς διι «'ρΐχθιισιΐν
τα (ΐναμβνόμβνπ κυιίη μι»ς
ΝΕΑ παΐοιοΰ γνωστόν τύηου
κΐιί ά.ιό «Βςιον τίθενται «Ις «υ
κλυφοοίυν μέ κιιπνΛ |*λ«χτά
η«0«ι«α καί χονβοΛ αιγιίοα.
Ζητ«ίσα*έ τα ο^οι άπό τόν
σας.
Ι Τό Έμηοοορβ'. φιΐσν
ΕΜΜ ^ΤΣΑΛΑΚΗ
• Μβΐ.φέβθ»; άπό «ήν
• οδόν Κανεβάβο Καβ«έλ·
Ι Αι είς την δδόν Ποτ«·έ,
Ι έ'ναν«« -ΐβλιοπωλείου
Σ.
χά
5ββήο·ως χά όΟια
«οθ Β . ΔοΐυνομΐΝοβ Τμή
μα«θ6Χ{Ιόό
ΗΙΑΚτΊΣ
ς
ή Άμ.εοιί-,
ΖΗΤΒΙΤ'1! ύΛάλληλος
. γφ^ομΐιτιμηοοιικΤ) Κατιιστήμα
τι ϊΊλι«ίαί 15-18 6ι(δν ηβπιι
οαμίνος «αί μέ «ολ^ς β«σιά·
' σί»ς.___
' ΕΝθΤΐΤΐΔΖΕΤΑΙ οίΗία Αζ
" 'Αγ. Άνιιογύοους ίκ δωματΐων
1 6 μέ διίο είσόβους μβθ' ύδατος
| ε αί κονζίνας. ΙΙληροφθθίΗΐ «α¬
ί οά τώ κυρΐφ Στυλ. Παπαδουλά
κη ηαντοίΐώλη Καλέ Καπιοί.
Ι1ΩΛΟΥΝΤΑΙ σ ό ύπόγει·
όν τού Γυμνασίου κάρβου
ν* άρία*η? ποιότητος εις
τιμήν συμφέρουσ*ν.
«αοΜυήν δβοθ ΙΙ«ββοΚ.ων
•νθα ή οΐχία Μαλανθοά
■η νο(—ς ΙργοΟΤ;αοΙου "Δ
ναοΐασάιη§νθα σονανΐΐν
«αι οί αιοΐφέοιιαι ι·ν Α'.
«αί Β'. ι μημάϊον «αί «οθ
-«αθμοθ Νίας Χώοας. Δυ
ΐΐΜεις τα βρια δρχονΐαι άηδ
'τΐε θαλάοοης, Φαλήρου
■ αί φθάνουν μίχρι ίί|ς ό.
οουΧαίοινΧυλέπ«ς 8»ί0
χον«αι ΐαύιην Β«_ *ί|ς δβοθ
Γυμνασίοο φθάνουν μί|ρι
«ής δΒοΰ Δραγούμη δηον δ
στραιώ» κα. Ικιΐθιν φθά
«Ο«ν «Ις »ήν μικράν δΒόν
μιΐαξύ «Αν οΐϋΐών Φοριοά
*·*1 Μειζηδάειη Μα1 ε(ο(ρ
χονιαι είς «ήν δβόν Κυδω
νία; ϊήνδποίατ άκολουθοθ»
«Ιρμα«οί.
Παρά «Αν δργάτοον «ήβ
)ς £φαι·Όον οννελή '.
φθη ό Ιξ Άγίας Ροομϋης ί
■οΐαγόμινος Άνιώνιος |
Σΐαορίδης ειαΐ άπΒσιάλη
είς «άς Φολαυάς πρός 8μ«ι
σιν φυλαβίοβαΐς 1Γ> ήμιρΑν
βπΐ παρανό'μφ δηλοφορΐα.
ΕΚΤΟΠΙΣΕΙΣ
Συνελήφθη δ «ομμουνι
σιής Χρ· Δαπα«οά«ΐΕ κα4
άποοίλλεΐαι είς Άγιον
Εύσΐράιιον Ινα ΐΜΐίοη έξά
μηνον έΗΐόπισιν, ίπιβΐηθιϊ
σαν εί; αΰιόν έηΐ ηαροβά
σει «ου ΙΒιωνύμον·
Συνελήφθη ηαρά ιή: χω (
ροψυλαΜή; Σφαπίβν δ έξ
Άνωπόλβως 2«νλιαν6ςΦυν
«ΐϋάιιης Μαΐηγοςούμενοί
έηΐ άηοπβί|]α φόνου Να«ά
«οβ Τωιίννου 2οβιολη. Ό
σο&ληφθεί; μενήχθη έν«αθ
θα *α> παοεΒόθη β(ς «όν ■,
Άΐναβΰιΐήν διά την ένέργιι
αν «αΗ«ΐΜΑν άναΗθίοιων.
ΟΙ ΙΑ8ΜΟΙ ΜΑίΗΙίΜ
Κανόπιν Ληοφάσιως «οβ
ύπουργβίου «ής Πά Βιίαι
καί θρησιιευμάνων οί βα
θμοΐ «ών μαθηιΐν ιϊ)ς Μί
οης ΆπαιΒεύσεαΒ; θά άνα
Μθινοθνιαι είς «ού; γονβΐς
«αν ίφ' όσον οϋιοι «δ ζητή
οουν.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Είς «ήν ίφημ·α(8α «ής
Κυβερνήσεως «ό Βιά«αγμα
■ερί άηοιια«αο(άσνω; «Αν
αροσφύγην.
ΒΠΟΣΡΑΤΕΙΒΙ
ΊΒηροοιεύθη ι(ς «ήνίφη
μερίΒα «ής Κυβιονήσιο: 8·
ά«αγμα Βιά «οθ δποίοο συμ
πλτ)ρο6«αι «ό διάιαγμα Δή α
ο«ρα«ι(α; «ών κάΐοοθι 4|ια
μαΐικώ,' κροαγομένων σ«γ
1) «αγμαιάρχου χοοΐ})·ι)ςΒα
γιαΐζάκη 'Βμμ. Ϊμ Χςωμο
νασ«ηρ(ου Ρεθύμνης κα. 2)
ΰηομοίραοχον ΜανουοΙλΐ)
Γιωβγίου γεννηθίν«ος Ί|
ΚαλλΐΜρά«ΐιν ΣφακΙαν. 'Βι
«ού«ων δ μιν ηοώΐος προά
γβίαι είς &ν«ισυν«ογμα«0Β
Κων δ δέ ειερος είς Μοίοαρ
χον.
! ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ
ί Διά δια«άγμαος έαςξειά
, θησαν «ά ΰρθβα 1—7 «οί
νόμου 2431 «αι είς «ό ύιισ
| θηΝθφνλακιΤον Νεαπόλιακ.
ΛΜΡΖΜΤίΪΣΕΙΣ
Ύοό «ής ύ*ιΐ)θ·ο(σς «ής
ΗβιροφβλαΜΪ'ις άνοζη»οβν«α»
ί) ΑΙια«ερ(νη Χα«ζηοά«η,
2«αλ. ΗαολάΜΐΕ, Ιωάν.
ΠανηλθΜΐς παΐ Μαριγώ χή
ρα ΠαηαΒογιάννη οί δποϊ
οί ηαλαιό«ερον είχον ένοι
Μΐάσει ·Ις «ήν χωοοφυλαιιήν
οΐκήυανα.
■ Άπό 6λα τα φσρμακα εναντίον αυτής
τής έπωδύνου, έτιψόνου παθήσεως διακρί"-
νεται τό δεδοκιμασμένον γνήσιον ΕΜΠΛΑ·
ΣΤΡΟΝ ΛΕΟΝΤΟΣ. τοθ όποίου ή έψαρμο-
γή είναι άτιλή κα{ καθαρά. Ή διαρκής, ά-
βλαβής καΐ βαθεϊα ενεργεια τού έττιψέρει ρι-
ζικήν θεραπείαν και ταχείαν καταπραϋνστν
των πόνων.
Ζητήσατε δμως κατηγορηματικάς τό
βιον ΕΜΠΛΑΣΤΡΟΝ ΛΕΟΝΤΟΣ.
Πι>λΐτ«· είς 2λ« τ* Φ«ρμ«χι«.
ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ μαρκαε ,,ΛΕΟΝΤΟΣ,
ΠΩΛΟΥΜΕΝ
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΥΨΟΣΙΝ
ΤΩΝ ΜΑΑΛΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Είς τιμάς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑΣ
ΤΣΟΥΛΙΑ6λ('^αλλα ο^·5 άξίαςδρ. 250 μονον 230
» » στερεόταχα » » 3ΘΟ * 310
» » έγγυημκναδιά4 6τη» 4ΘΟ » 390
Κασμήρια πενιέ μ«λ. 4 μολ)βαμ. 320
» » όλόμαλλα άξίας 380
> » > » 430
460
280
330
390
420
ΕΠΙΪΗΣΠΑΡΕΛΗΦΘΗ5.ΑΝΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κασμήρια γνήσια 'Αγγλικά
ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΟΝ Σ. ΝΑΞΑΚΗ - ΐδρυθεΐς τά187Ο
ΑΝΤΟΝΙΑ Γ. ΚΑΨΠΜΕΝλΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
Άριστοϋχος τής Μαΐϊυπκή; #Σχο?ής τού
Άθνιποΰ Πανβπιστημίο» Αθηνών
Όδός ΣΠ1ΝΤΣΚΡ
—·Γυναΐκολ·ιγΐκά
. « "ΊκΙιιν »ης "αί έαΐ
καθ" ίκιίοιη; 9—12 π.μ. κοί 3—7 μ.μ.
Ι
ΔΙλΜνΚΤΡΡ6.Υ0Ν φεΡΒΤΡΟΤΤΟΙΕίΟΝ
μ/'Χ· ΜΑΡΙΝΑΚΗ
·:π»ρ*,' τό ■ καΛε, : απι-ι
ΛίανένδιαφέρουσαΓνωστοποίησις
ΙΙ*ρ«λάβιμ*ν την δευτέραν αποστολήν των ΠΕΡΙΦΗ¬
ΜΟΝ ΡΩ^ΣΐΚϋΝ' ΚΟΛΙΩμ »,ς όποίοΐ ύπ»ίίήοεσϊν αί οΐους
*ΚΙνρ τό ι^κλεκτότβρονΑπ'δλα τα παστά ψάρια.
Οί ΡωποικοΙ κολιοΐ δχουν καί μίαν δλλην μο-
ναδικήν Ιδιότητα. "Αματο^ς γλυκάνρτρ σε νρρό
$π ΐο—12 ώρες (καθώς τόν βακαλάο) δύνα-
οθε νά τους μαγειρεύσετε, είτε πλακι,εϊτε στήν
έα/άρα ψητούς,ειτε κα τηγανιτούς.Και θά τούς
βρήτε πολυ πιονόστιμους άπό τό φρέσκο ψάρι.
Κάμετε μΐά δοκΐμή καί τότε θά πεισθήτε ότι έλύσατ*
τό πρόβλημα τής ελλείψεως φρέσκου ψαρΐού.
Ιΐώλησις λΐτνική «αί χρνδρΐ«ήμέ παρακαταθήκην πΐαρ
κώ* άνανεουμένην είς τό κατάστημα ΑΛΚΙΒ. ΣΧΟΛΙΝΑΚ.Η
"* Νέπ Άγοοά
ΜΕ ΙΤΙΚΟΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
1ΙΙΙΙΟΙ
III
ΑΤγΌΙ.ΗΜ,ΝιΙΕΩΙ
Άναλομβάνει πάσης φύσε¬
ως άνοραειωληοίας Άστικών
χαί ΆγροιΐΗ&ν κΐημάτων.
'£νοΐΝίααις. Δάνεια καί Έμ-
ηορομιαητΐΗάί εργασίαι έγ
χωοίων «τβοϊόνιων κλπ. Ώλη-
«οφοοία,ι όδός Παλα&ί Ά>ο·
ρά; παραπλιύοω; Χρνσοχα
βίον Γ. Παπαμιχβλάκη.
ΓΡΓΑΣ1ΗΡΙ0Π_ ΖΩΓΡΓΦΙΚΗΣ
ΚίΛοποκ.ΰνιαι οί ίνδιαφβρό
μκνοι 0(ΐ α! έ/γθυφαϊ ταΰ ίργα
σΐηρίου ζιονθαψική; γίνοντιΐι
καθ^έίϋ'στΐ]» 6—6 μ. μ. *ϊς τα
γραφϊΐ« τοϋ συνδίαμου Καλών
ΐιχνών (μίνκρον Κοηιικαΰ Ώ
δβίοι). Λίδακτρ.» ώοσθΐ|οαν
βοαχμαϊ 125 ιιηνιαίως.
(Έκ τοΰ Γυιιφιίου)
'Αγοράζω Γραφομηχα¬
νάς μεταχειρισμένας
Σχολε,ΐον Γοα"
φομηχ·ι»ών
Ι. ΤΣΛ7ΣΑΡΩΝΑΚΗΣ
Η
ΒΡΩΜΗ
έβραβεύδη
Λ 8 ί Ο ε Ι
μέ τα περιοοότερα χρυσά βραδεία είς τάς διεβνείς
ι. ■ .*ι ι
εϊΤ'- #
1 ι
Ι Ι
Η
1
4
Χανία-
δδός Στρατηγόν Χπτζΐμιιχάλτι
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΝ
Τρίτης 6 Μαρτίου 19-34
ΟΛΑΙ ΑΙ Ε,ΔΗΣΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ
Ι ΔΙΜΟίΙΟΤΙΙΑΑΑ
ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤ
ΙΑΙίΟΣ ΑΙΟΝ
ΕΙΟΝ
Διά «ό μισθολαγικόν ζή τη
μα ή πανυπαλληλιχτι έπιτρο
πή εξέδωκε «ό ακόλουθον
ανακοινωθέν:
«Φέρομβν βίς γνώσιν «ών
δημοσίων ΰπαλλήλων «τι,
έκτός «ής κα«ά 50 κοί πλέον
δραχμάς κατά μέσον δρον
αυξήσεως «ών κρατήοβων
υπέρ τοδ «ομβίου προνοίας
έτοιμάζεται νέα πβοικοπή
«ών άποδοχβν άφ'ενός υ¬
πέρ τοδ μβτοχικοΰ ταμείον
παρά την αυτόματον αύξη¬
σιν «ών υπέρ αίτβδ κρατή¬
οβων καί άφ' έτερον διά
«άς ουντάξβις. Αν είς τάς
αλλεπαλλήλους αύτάς πβρι
κοπάς προσθέσωμεν την έμ-
μεσον πβρικοπήν των άπο-
δοχών έκ τοδ ανερχόμενον
«ιμ«ο(θμου. «ήν αναστολήν
«βν προαγωγών, άπονομών
καί βπιδομάτων πολυετΐας
■ύοιοχόμβθα πρό αφαιρέσε¬
ως τής δοθείσης βίς τούς
κατωτέρους μικροαυξήσβως
δι'.δλλης χειρός, πρό μή έκ
«ελεσεως οϋβ' ούτοΰ «ου δία
«άγματος καί έχδήλου δια·
θέσεως, μή πραγματοποιήσβ
ως «ών διοβαθμΐσεων ουδέ
διά «ού; δΐΜαστΐκού{.
"Ασχετοι πρός αύτά δέν
είνι ο Ι ποωτοφανείς διά-
ξβις των Τ. Τ. Τ. αΐτινβς έ-
πεχτείνονται ήδη είς «ούς
βίκονομιχούς καί ή έξαιρβ-
τικτ) ζωηρότης «ών 4ντισο5
στικών. "Ασχβτος πβός την
κυβερνητικήν προσπάθβιαν
βαβμιαΐσς διαλύσεως «ών
όογανώσβων δέν εΐνβ άκό
μη καί ό κοταρτισμός παρά
τήςλέσχης των άνωτάτων
νομοοχβδιοτι ύποχρβωτικής
έγγροφΙ,ς είς αυτήν «ό>ν
ύπαλλήλων ««. ΰ κέντρον καί
των έκαβχιών καί μβτοβο-
λής της είς έπογγβλματιχόν
σωματείον, δηλαδήσωματε ι
όν χρατιχοποιημένον καί φα
σιστικόν μονιμοποιημένον
είς την διοίκησιν «ου «ου κ.
Ράμμον. Ό κίνδυνος των
υπαλληλικον ζητημάτων
καί τ&ν όαγανώσβων είναι
έκδηλσς πλέον.
ΟΙ ύπβλληλβι τοβ κέν¬
τρω καί τβν έπαρχιών ποέ
πει άνβυ χοονοτριβής δια
σννελεύσβων καί σνγχβν-
«ρώσβωννά άντιδράσσνν κα
«ά των ποοσπαθβιών ού
των καί νά όβγανώσουν κοι
νόν έντονον άγώνα κατά
«ών διώξεων «ών Τ. Τ. Τ.
κλπ. διά «ήν εκτέλεσιν των
προαγωγ-ν άκονομ&ν καί
έπιδομάτων πολνβτίας έκτέ
λεσιν «ών διαβαθμίσβων.
κατά «ών ά*ω κρατήσεων
διά «ά «αμβϊα προνοίας μβ
τοχικοΰ καί τ&ν συντάξβων
χαί χα«ά «ής φασιστιχής λέ
οχης.
ΤΑ ΥπθΆΠΌΤΑΐνΙΙΕΥΣΙΝ
ΕΙΣ Τη ΤΕΛΩΠΕΙΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΗΤλ
ΦΘΡΟΑΟΠΑ ΤΟΤ ΟΙΗΟΠΗΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΗΤΙΜΗΤΟΥ
■*¥
Πρός «ά Π«ο.αρτήμα«α
το€ Γβνιχοΰ Χημβίου έκοι
τοποιήθη ύπουργική Από¬
φασις διά «ής οποίας χαθσ&ί
ζεταΐ ή βιομηχανική τιμή,
ό φόρος καταναλώσεως χαί
ή τιμή τής πωλήσιιως τοθ
«β καθαροΰ καί μετονσωμέ
νόν ·ίνοπ%Εύμα«ος «ου «α
ραγωμέναυ παρ' οίνοπνβυ ,
ματοποιβ*ων β'. κκτηγορίας
λειτουργουσών μόνον δι' Ι
άνακαθαρτήρω* καί άποστα
ζόντων μόνονστιμφνλόκνεν
μα οίνοπνβυμοτρποΐίίο.ν
ιι' κατηγορίαν ώς εξής : ;
Α) Διατίμησις χαβορον οί
νοπνβύματος «βν ανωτέρω
ο(νοπνευμειτοποιβ(ων Α' κα
«ηγορΐας κατά χιλιάγραμμον '
άνύδρου. Βιομηχανική τιμή
καί τιγ}| χονδρικώς πωλή
σβως άφορολονήτου οΐνο
πνβύματος δρ. 15.40. Πβόσ
θβτος φόοος καταναλώσεως
δραχ. 25.10. Κύριος καίπρόσ
θετος φόρυς καταναλώσεως
δβχ· 60 10. Τιμή χονδοΐΜής
πωλήσβως φορολογουμένον
καθαροΰ οίνοπνβύματος όρ(
ζβται είς δρ. 78. 50 κατά χ»
λιόγραμμον άνύδρον οίνο
πνβύματος ήτοι δρ. 75,56 κα
«ά χιλιόγραμον οΐνοπνβνμα
«ος βαθμών 950. Τα υπέρ
άναγκιστικ&ν δανιίων ποσο
στόν άνέρχβται παγίως είς
δοχ. 2.40 κα«ά χιλιάγοαμμον
(ΐνύδοαν. Τό βικαίωμα έ¬
λεγχον κλπ. άνέρχε«αι βίς
1 γ)ι έκί τού δλου φόρον.
Β) Διατίμησις μβτουσιω-
μένου οίνοπνβΰματος «Αν
αυτών οΐνοπνβοματοποιεί
ών. Πςόσθβτος φόρος χαια
ναλώσβως δρ. 1.50 Σύνολον
κυρίον καί ηροσθέτον φό¬
βον καταναλώσεως δρ. 3,50
κατά χιλιόγραμμα» άνύδρον
Είς τον φόρον το€τον προο
τίθεται «ό βννόμβι είδικών
δια«άξβων πρόσθετον ποσο¬
στόν 40 ο)ο.
Επί τον' αυτού οίνοπνεύ
ματο; έπιβάλλβται δικαΐωμα
έίλέγχου χαί έποπτβίσς τής
φαρολογΐσς τβΰ οίνοπνβύμα
«ος ανερχόμενον βίς 1 ο)ο
«ου Ανωτέρω όοιζομένου κυ
ρίου χαί προσβέτου φόρον
καταναλώσβως. Τιμή χονδρι
κης πωλήσβως κατά ΐη.0 χι-
λιόγραμμα μ·τονσιονμένου
κνανοΰ οίνοπνεύματος βηθ
μοί ουχί ελάσσονος των 93
δραχ. 162 50. Τιμή λιανικώς
πωλήσεως κατ' όχάν μβτον
σιωμένου είνΓπνεύμα«ος
κνανοΰ βηθμοϋ ουχί Αλάσσο
νος «ών 92 όοΐζβταΐ είς δρ.
22,30.
ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΥίΕΙΙΝΟΜΙΙΙΙΝ
0 κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ! ΕΙΣ ΚΑΒΑΛΛΑΝ
Πβος «ά Τελωνβία Κρή |
«ής εκοινοποιήθη έγχύκλι
ος «ο€ ύπονβγβΐον Οίκονο
μΐχών διά «ής οποίας άνα '
κοινονται δ« «ά υπό άποτα
μίβνσιν έμποριύματα βίς '
«ήν πβρ,Ιπΐωσιν χαθ' ή* δέν
άναλΐσχονται υπό «ών άοχι
κων άποτομιβυτών άλλά
«ών υπό αυτών άναγνωρι
οθέντων τρίτων θά πληρώ
νονν τα βίσαγωνικά τέλη
μέ αξίαν μεταλλικής δραχ
μής 15 δνβν οΰδβμιάς οΰξή
σβως. Εξαίρεσιν άποτβλονν
μόνον «ά Ιμπορεύματα «ά
πβριελθόν«α βίς χβΐρας τρ!
των δι' εκποίησιν άτινα ί>ά
πληρώνουν τα βίσαγωγικά
τέλη μέ ηύξημένην «ήν. ϋί
α* τής μΐταλλΐΜής δροχ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΑΥΔΟΝ
Διά Διατάγματος «ου Ύ·
πονργβΐον Κραιικτίς Ύγιβι
νής διωρίσθη ώ; ύγβιονολό
γος είς «ό Ύγ. Κέντρον
ΉραχλεΙον ό κ. Μ. Λ«γου
δάχη;. Επ σης μβτβτβθτ}
σαν διά διατάγματος τοδ Ιβΐ
•υ ύπονργβίον οί χ. χ. Εύαγ
γβλος Ποπαντονάκης ΝομΙ«
{ «ρος Χανίων ώς Ύγβιβνολό
' γος'Ύγβιονομικοβ Κέντρον
Καβάλλας, Π. ΟΙκονύμου
Τό 'Υπονογεΐον Γεωργίας
απαντών είς έγγραφον «ής
Γονιχής ΔιοικήσβνςΕοήΐης,
έν σχέσει μέ την χορήγησιν
κοιθής βίς τούς χατοίκονς
Γάνδον, γνωρίζβι δτι «α«' ι
αυτάς ©ά εισηγηθή «ήν λή¬
ψιν άποφάσβως παρά «ο€
Ύηβυβγιχοΰ Σνμβουλίου
περί έηβ«τοσβως των διατά
ξβων τοΰ Νόμου 5787 καί
διά την νήσον Γαΰδον, ινα
ου ιω καταστή έφιχττ) ή χο
ρήγηθις χριθής είς τούς χά
τοίχους τής νήσου ταύτης.
ΤΑΕΦΕΔΡΙΚΑΧΡΕΗ
άχρ» τοΰδβ νομίατρος Άχοΐ
άς ώς Ύγβιονολόγος τοβ
Ύγ. Κέντρον Ρεθύμνης,
Έμμαν. Πβρράχης αχοι τβθ
δβ Νομίατρος Λασηβίον ώς
Ύγβιονολόγος «ου Ύγ. Κ έν
νρσυ Πέ>λης καί Μιχ. Λογιά
δης δχρι τοίδε Νομίατοος
Ήρακλβΐον, ώς Ύγβιονολό
γοςίίςτό Ύγ. Κέντρον Ζα
ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρίίου (ισθ ονβαιιοιιριΐοβ μας.)—
Πληροφοοσδμα δΐι μβταξύ ΐών Αρχηγών των Κομμά
των δπηλθβ συμφοονία επί «ου ΒαλκανικοΟ σομφώνου
γβνομίνης δβπϊής τς προκάοβαις «ου ΆρχηγοΟ «Αν
Έλβυθβροφρόν-ν μ. Μβταξδ δ οποίος Ιηρότεινβ ά 8ο
θή ή έομηνεία ότι δέν υποχρεούμεθα νά έμηλαιιώμβν
βΐς πόλεμον με έξοοβαλιιανικήν ούναμιν,Έιίαημος δμως
βββαίωσις ΙηΙ ιής άνωνίρω πληροφορίας μόν δεν Ιβόθη
ί τής στιγμάς Να«ά ΐήν οποίαν οάς τηλβγραφΑ. _4
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ
ΙΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου (τοδ άνιαποΜριτοδ μας).—
Ο ύπουογόΐ «ών εξωτερικών ν. Μάξιμος, συνηνιήθη
σήμβοον μκιά τ&ν ινΐαδθα ξίνον Πρβοβενκών. Κατά
•ήν συνάντησιν ιαύεην, παθώ; λέγβιαΐ, δ ν.* Μάξιμος
ανβΜοίν-σβ οίς τούβ ν.μ. Πρβσβιντάς «ήν δοθείσαν ε^μη
νιίαν είς τό Βαλιιανικόν σύμφωνον παρά «Αν ΆρχηγΑν
τΑν Κομμάτων ΜαΙ βΙδΐκΑς «ήν πβρ·πωσιν «ής μή έμ
πλοκης μας αίς πόλβμον μβ«ά δυνάμεως Ιξαβαλιιανικής.
ΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΖΙΤΙΜΑ
ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΟΞΕΙΑΝ ΦΑΣΙΝ
ΑΘΗΝΑΙ 5 ΙΙαρτίον (τοδ άνταποχοιτοΰ μας' —
Ή ι.ηϋ«,χθΒΪσα αηό πρσχθές απεργία «Αν ναυ«8ργα«&ν
εΙσήλθε άπό οίίμβςυν ϊίς «ό δξύιεοόν «η; σημείον. Ου
τω έκτός τής ΙξαΝθλουθήσβως τής άπιργίας, διάφοροι
δργανώσβις 8ογα»ΐΜαί «οδ Πβεραιώΐ τάσσονιαι άλληλέγ
γυοι πρός «ού; Λπβργού;, δημιουργουμίνης ού"ιω μιβς
βαοάβ εΐαΐασ«άσβως.
Ή Κυβέρνησις άντιμΒ«-πίζιι «ην σρβαράν όύβήν
ιιανάσιασιν με μίτρα «κλείως χλιαρά καί άκατάλληλα
διά «ήν αντιμετώπισιν «οιούΐων σοβαρΑν Μθΐνοχι»ιών
ζηΐημά«ων.
Τό Ταμείον Έφέδβων Ρβ
Θνμνης δι* έγγραφον «όν
πρός «ήν Γβνιχήν Διοίκη
σιν Κρήτης παρακαλβΐ δπως
έφόσον ό Νόμος «πβρί έπα
ληθβύσΐως «ών πρός «ούς
ιδιώτας, άγρο«ι«ών χρΐών>
■ εξαίρει διαφόρους όργανι
' σμούς καί Τραπέζσς «ινας,
' γίνη χατάλληλος ένίργβιαδιά
την τροποποίησιν «όν Νό
μονίνα συμπκριληφθώοικαΐ
«ά Ταμίϊα Έφέβρατν Κρή«ης
βίς την εξαίρεσιν ταύτην.

ΔΙΑ ΤΑ ΒΛΑΜΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ
Π&ός «όν 'Αναπληρωτήν | ένββγήσατβ επιτραπή «πό-
Ύπουργοΰ Γβνικοΰ Διοικη στβςΊς βββλαμμένων οΐ-
«οΰ Κρήτης χ. Έμμ' Παπά νων Νομοδ Χανίων στόπ.
δογιάννην ευρισκόμενον είς Αίτήσβις ύπββλήθησαν έν
•Αθήνας απεστάλη παράΐοβ ,αδθα ΠαΟόρτημα Γβνικοδ
Γβωργιχον Επιμβλητηβίον γ ,
Χανίων, τό κάτωθι τηλβγρά ^^ν ,_ ,
Πρόβδρος Ι Έπιμβλητηρίου
^ Μάρα»ας
«Παοακαλοΰμβν θερμώς
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙΝ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίον(τ·β Ι
άνταποκοιτοδ μις).—Σχβτι Ι
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝ ΙΝ Α Σ
Τ· Υπουργείον Γεωργίας | Διοικητικόν Χνμβουλίαν ού
απαντών είς έγγραφον «ής τής, ή ί'δουσΐί 'Βτυιρβίας έ-
Γβνικής Διοικήσεως Κρήτης ξαγωνή; Σουλτανίνης έν Ή
γνωρΐζβι διι απεφασίσθη. ! ρακλβ'φ διά «ήγ προστασίαν
κατόπιν βϊσηγήσεώς τού Ι τβν συμφέροντας των παρα
πρός «ήν Α. Τ. Ε. πβρά «οδ Ι γωγών Σουλ«ανίνσς.
Β ΤιΑΕΦΪΝΊΐΠΡΪΦίΙΑ
Υπό «ου Ύπ·νργβ(ου ουγ
κοίνον! άς ενεκρίθη ή σύστα
σις κοινοτικόν «ηλεφωνι
κων γραφείων είς Κά«ω Γα
λαιά Κυδωνίας. Δαμνόνι έ
παρχίος ΆγΙου Βασιλβίου,
Τοιφούτ Κασ«βλλι έπορχίας
Μονςφατσίον. Δωρΐϊς τής
έπαρχυς Μεβαμβέλλον. Έ
πισκοπήν έ.ΐαβχΐος Κυδωνί
άς» Τζιτζιφιάν επαρχίας Κια
σαμβν, .Αλέξανδρον Χάνι,
ΓβνΙ Καττέν καί Κανσμά
επαρχίας Μνλοποτομον, Με
οονήοια, Λορδόχι, Δρογιές,
Βαθβιακό, Γονργσύθους καί
Ι Όι1)ηφιά «ής επαρχίας Άμα
ρΐου.
Έπίσι,ς υπό «ού Ιδιον ώς
άτω Ύπουργβίου ενεκρίθη
ή κατάργησις τοΰ Κοινοτι
χοΰ Τοχνδρομικον Γροφβ.
ου Έμπροσνέρου.
κης ΟίκονομΙσς ανεκοινώθη
σαν τα εξής.
Τό υπουργείον έν συνεν
νοήσβι μέ τάς αρμοδίας ύπη
ΚΒοία« των υπουργείων ΟΙ
κονεμικβν χαί Γεωργίας
άπβφ4σισβ νά λάβη μντρα
άηοχϊ,ύανχα την ύποτΐμη
σιν ι ου γλεύχους επί ζή
μΐα των αμπβλονργών.
Πρός τουτο διά καταρτι
οθεντος σχβδίου νομόν πρ·
βλέπβται ή υπό «ών άμκβ
λουργιχβν συνβταιρισμών
ΐδρνσις άποθηκβν γλεύ
χους είς διοφόρονς εΐνοπα
ραγωγούς πβριφβρβίας πρός
έναποθήκβυσιν «οθγλεύκονς
νά πωλούν «ό προΐόν τ«ν
«ίί τιμάςέξβντβλιστικάς.
ΑΙ ΟΒγανώοβις άμπβλονρ
γών θά οννι^λϋουν καί πά
λι« βίς συνεδρίασιν διά νά
χαθορί ουν τα ληφθηαόμε
να μέτρα,
ΤΒΠΡΟΣΩΙΙΙΙίΟΝΙΟΐνΥΙΙΑΤΡΕΙΙΥ
ΕΙΑΟΠΙ^ΠΙΙΙίΙΗΙΙΡΙΟί
Γενομένων έχλογών διά
τι^ν ίναββιξιν, μβλών «οΦ
Γβωργιχοΰ Έπιμελητηρίου
Χανίων εξιλέγηοανΣβλΙνον:
οΓΙωάν. Μαρματάχης καί Ί.
Κονταδάκης Δυΐικής Κισσά
μονσί κ.χ.ΡαΐσάχηςκαΙΜπρβ
δάκης καί Άκοκοοώνον οί
κ.κ. Μ. Βάτοης, Μ. Παπά
γιαννόκης, Σβουράκης καί
Πρωτοπαπαδάχης,
ΣνΛΛΗ^Ι ΔΙΜΓΗΚΤΟΥ
Συνελήφθη παρά τί ν Ά-
οτννομικών Όογβνων Μέ
οωνος ό 17«τής _τνλιανός
£«ανρ. Καναβός, ένοχοποι
ούμενο; δ»· διέρρηξβ «ήν οί
β{αν «Ου Η. Νικολ. ζδ
κη άκ Μύρωνος, κοί αφήρβ
σβ «ιμαλφή άξιας 1(500 δρ.
Ό συλληφθβΐςπροσήχθη ιί{
«ό αΰτόφωρον Πλημβλβιοδι
κ βίον Ρβθύμνηι, είς β κατβ
δικασθή βίς διβτή φνλ«Μ
σιν,
Εδημοσιεύθη βίς την ΐφη
μβρίδα τής Κυβσρνήσεοος ό
Νόμος πβρί ορνανώσΐως
ών ΔημοσΑοον ΨνχιατριΙ
ών.
Διά τοΰ ανωτέρω Νόμον
ό άριθμός «ών κλινών τοΰ
ανώτερον Ψυχΐατρβίον Χά
νίων (2.ούδ»«) όρΐζεται μέ
χρι τριακοσ'ων.
ΈπΙσης διά τοΰ ανωτέρω
Νόμιυ τό μόνιμον προσωπι
κόν τού Δημοσίου Ψυχια
τρβίου Χανίων (Σονδα,) ώς
εξής:
Ι Αίίς Διβνθυνττ-ς {ατρός,
[ ίί; ετβρος ίατρός, εΪ; διαχβι
κιστήςι βίς άρχινοσοϋόμος,
' πόντο νοσοκόμοι δνδρες κοί
γυναίχβς, δέκα φύλακβς θν·
δρβς «αί γυναίχβς, «Ι; μά
γβιρος, ίί; βοηθός μαγείρου,
• ίς θυρωρός, δύοπλύντι,ιαι.
ΤΑ ΕΙΟΔΙ 1ΓΡ0ΦΥΑ4&Η.
ι
Π.ΡεΙΙΟΗΟΣ ίΠΑΟΦΟΡΙΑ
Παρά των Αστυν. Όογί
Μν Φνλαχβίθν Ποτ&μών
σννελύφθη ό βκ Τ αντβτ«άο
σβνς 'Αμαρίου Έλευθ Σπ.
Καραπιδάκη, φέρσν μεθ' έ υ
τοΰ μάχαιραν, υπεβλήθη
πρός το&τον μήνυσις ~βός
«ήν Είσαγγβίλικήν Λ
διά τβ περαιτέρω κ κτα
θιίοης κ«ί «ής μοχ*ι>ας.
Τό Ύπονργβϊον Έσωτβ
οικών δι' έγχυκλίου τού !
■ πρός τούς Διευθυντάς των
. ΤομβίωνιοΰΚράτουςκϋΐί Εηό
πτας Άγροφνλαχής γνωρί
ζβι δτι τάαύτοτβλώςΐίσπρατ
τόμβνα παρά των δημοοίων
Ταμβίων έαοδα τής 'Αγρο
φνλαχής ύπόχκινται μόνον !
ι εί: τόχονς ύπβρημνρ.ας, ού
χΐ δέ είς πρόσθβτα τέλη.
τοπο^ϊεΤησ-ισ
Διά Διατάγματος χαί Ιβί-
αίς αντοΰ δαπάναις τυποθβ
έκ «ου Τ.Τ. Γρα
φείου Τρικχάλων βίς «ήν
διάθεσιν τής Γενικής Διοΐκή
σΐως Κρήτης ό τηλβγραφη
«ής Γ'. τάξεως Ν. Παπαό*
κης παρά «φ Τηλβγοαφβίφ
Ρβθύμνουΐ άπό τής ,18ης
Νοέμβριον π. ί. άφ' ή; άνέ
λαββν νπηρβσίαν πρός κλή
ρωσιν κβνής θέσεως.
ΠΑ ΡΑ ΝΟΜΟΣ ΘΗΡΑ
Κατεμυνήθη υπό «6 Ά-
στννομικών όογάνων φυλα
χίον Πο«αμώνδιό«ι έθήρϋν·
λαγωού; όέξ 'Αγίου Παύλου
Ποτσμών Ίωοηα
ΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΛΟΓΗΣΙΧΑΝ1ΟΝ
Την πρωΐαν τής χβές συνήλθε τό έκλογοδικεΐον Χά
νίων χαΐ συνεζήτηοβ τάς ύποβληθβίσας ένστάσεις κιιτά
«ών έκλονών «ής 11ης Φ.βρουαρίου. Τό έκλογοδικιΐον
έπβκύβωσβ «ήν εκλογήν «οδ Δημάρχου κ. Μουντάκη
διά 25 ψήφων καί [άνβκήρνξβν «ούς κάτωθι 14 μόνον
Σύμβουλονςίί«οί τούς κ. κ,.Ν Νκολακάκην, Ν. Άνοστα-
σάκην, Γ. Καλιτσουνάχηνό'Αντ. Μαρήν, *Εύάγ· Χντζηϊ-
ωάννου. Έμμ. Τσούγχορ-,ν, Ίίμμ. Μανανΐάκην, Ν. Σερ
γβντάνην, Αντ. ΙΠιτσιλαδήν, Στ. Καρδσμάκην Μοί Γρ.
Πβτράκην, Δι' δλαυς τούς λοιπού; ξήκυρώθη ή ^έκλογί),
ήτις θα «παναληφθη έντός 15&ημέρου διά >ά ^έκλβγοβν
ε««ρ·ι 10 σύμβσυλοι
ΕΠΙ ΤΟΥ Π1ΕΣ)ΡΙ0Υ
Η ΕΛΛΑΣ ΦΙΛΗ ΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΧΘΡΑ ΟΥΔΕΝΟΣ
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥκΊΒΕΙΜΙΖΕΛΟΥ
ΑΦΗΝΑΙ 5 Μ3θτ(ου(τοΟ άντιποχοι.οδ μ»ς).— ,
Ήούακεψις των άρχηγών υπήρξεν αΉαρπος ώςδ%·
αφαίνεχαι άπό την στάσην τής ^Κυβερνήσεως. Φαί·
νεται δή η Κυβέρνησις δέν καιέληξεν τίς όρισ«ι»»ά
συμπεράσμαεα.
—"Ο κ. Τααλδά ής είς δηλώαεις τού ετόνισεν ό'π
ζήιημα παραιτήσεως τοΰ κ. Μαξίμον δέν υφίστα¬
ται διότι η Κυβέρνησις ηρϊν προβή είς δήλωσιν
διασαφηνίζονσαν ωρισμένην πτυχήν τοθ Σύμφω¬
νον Θά συνεννοηΰ>§ μειά τής αντιπολιτεύσεως.
—Ό κ. {Κονδύλης ένεσπέφ&η ισήμερον Ι «όν
Πρεσβευτήν τής ΓισνΗοσλανίας Ή(πιθΗεψις ήχο
σχειΐκη μέ «όν βαλκανικόν σύμφωνον.
—Ό μ. Βε*ιζ£λος είς βαρυσήμαντον άρθρον «ου
Γθνίξεΐ ότι δέν Μπρεπε η Ελλάς νά υπογράψη τό
ΒαλκανικόνΣύμφωνον, διό*ι «ό συμφέρον της είναι
νά είναι φίλη μέ δλονς «αί νά μη ε*χη αανένα εχ¬
θρόν. Ή φΐλία «ής Ίιαλίας μας είναι απαραίτητον
όσον χαΐ ή φιλία τής Γιουπσσλανΐας
—Διά τοϋ ζονμφώνον άν ελάβομεν ύποχρεώσεις
τάς οποίας δέν είναι δυνατόν νά ιούς τηρήσωμεν,
Έν περιπτώσει δηλαδή Ίιαλικοϋ τελεσίγραφον καΐ
πολέμου ήμεϊς θ' άναγκχσ&ώμεν νά ά&ετήαωμεν
«άς ύποχρεώσεις μας ό^ι, διότι &ά εχωμεν νά φο ·
βηθώμεν επίθεσιν τής Βουλγαρίας, άλλά διότι δέν
θά έχωμεν τίποτα νά διεπδΐΗήσωμεψ.
—ΤάΝομο&ε π πά σώματα συνήλθον σήμερον [είς
τυπικήν συνεδρίασιν. |"Ο«αν συγΗεντρω&τ} Ιχανός
άρι&μός άντιπρησώπων θά γίνη ή Ιηλογή τοϋ
Προέδοου τής Βουλής.
— ϋΰριον εκλήθησαν είς σύσκεψιν οί Φιλελβύθε·
0οι ΒονλενταΙ ηαϊ ΓερονσιασταΙ πρός ανταλλαγήν
γνωμών επί τής σιάοεως την οποίαν θά τηρήαονν
έν τω μέλλον«ι,
Μέγεθος Γραμματοσειράς