75317 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

16

Χρονική Περίοδος

Γ τεύχος

Ημερομηνία Έκδοσης

21/3/1909
i

Αριθμός Σελίδων

63

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΚΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ε
Ν
Κ Ρ Η Τ
Η
ΤΚΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις
τή 21 Μάρτιον 1909. -
- »Δοιθ. Ιβτχ
Αριθ. ΙΙρωτ. 635
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ [Μ ΧΑΝΙΟΙΣ ΦΙΑΟΛΟΠΚΟΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«Ό ρνόόότο}χο»
Λιακηρύττει ότι :
Ε/.τίθετν β'ς διαγωνισμόν μειοΛοτ-.'ής Ιη,ί-ικρχζίχ', κατά τα
υπο τού μηχανικοΰ Κ. Δρανδ κη τυνταχθέντα καί υπό τού Διευ¬
θυντού των Δημοαίων έργω» θεωρηθ.ντα διαγράμματα μετά τοϊί
χεοϋπολογισμίϋ συγγραφής υποχρεώσεων καί τιμολβγίου ή ανέ¬
γερσις οίκοδομής τού1 Σ,Λλόγου αό Χρκσόστομ,ος» άνωθεν των
κατά τό ρήγμα τής όδ»ϋ ΙΙοττιε κα; άριστερα τφ ίξερχομένψ
Δημοτικών μαγαζείον
"Αρθρον 1 Τα ϊργα προϋπολογίζονται κατα την λεπτομερή
εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχ. 21,383 καί ίο/ιοο-
Ή έκπτωσις γίνήσιται ίπί τοΤί εκατόν ε;ς άκεραιας μεναδπς.
Άρίρον 2. Ή δτ,μοπρβσία ενεργηθήσεται ϊν τώ καταστή¬
ματι τής Νομαρχίϊς Χανίων δι' εγγράφων καί έσφρβγισμϊνων
προσφορών υπό ίπιτροπής προ«βρευομ·νη, υπο τοθ Νομάρχου
Χανίων ή τοθ άναπληοωτοί αύτοΰ το3 Προεδρου των Πρωτο-
θ'.χών Χανίων τοθ ΙΙρεέδρου τού Συλλόγου καιένός μηχανικόν
ή των άναπληρωτών αυτών ώί μελών την 13 Απριλίου 1909
ημέραν Δευτέραν,καί ώραν9—10 π μ.
Άρθρον 3. Πάσα προσφορα θά συνοδεύηται υπό τοϋ πρβδλβ-
πομένου υπό τοΰ τ.ίρ'ι Δημοπρασίαν καί εκτελέσεως Δημοσίω,·
ίργων Νόμου πιστοπίΐητικοΰ καίύπί γραμματιου βιδαιςθντος την
είς τι των 8ημοσίων ταμειων ή τή; Τραπέζης Κρήτης κατάίε-
σιν, λόγψ ίγγ,^ήσεως εί; χρήματα ή όμολογιοις τής Τραπέζης
Κρήτης, κατα την ίπί τής εκδόσεως των αξίαν ποσοΰ ϊραχμών
2,000.
Είς τον διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μερίς και αλλοοα-
ποι συμμορφού[Λεν:ι πρΌς τάς διατάςεις το3 ιΐϊρί δηυ.οττρασιών
καί εκτελέσεως δη^οσίων Ιργων νομθνΐ κα; λοιπούςτής Πολιτείας.
Άρθρον 4. Ή δημοπρατία διεξϊγεται ϊημοσιω;. Ό έτφρα-
γΐσμίνος φάκελλος. εν φ είναι έγχίκλεισμεθη ή πρ:σφορϊ τίθε¬
ται όμοϋ μετά των ϊ> τώ ανοιτέρω άρθρψ μνησθίντων εγγράφων
έντϊς δευτέρου φακίλλου, όστι; παραδιϊίται έσφραγισμένβς είς
τόν πρόεδρον τής έ-ιτρ.οπής σ^ν£xριαζούσης.
'Γ» _- ί · - ' /. · >- Λ1________ί.
γους δι' οΰς τυχόν θά άπέκλειέ τίνα των μειοδοτών.
Αρθρον 5. Πασά κατά παράβασιν των άρθρων 2, 3 καί 4
προσφορα είναι απαράϊεχτος καί έπιστρέφεται πρΐς τόν επιδοντ*
τούτην χ.>ρίς ν' άνοιχθί, ό περικλείων αυτήν φάκελλος.
Μετά τον Ιλεγχον των εγγράφων ή συνΐδρίασις άποκπθίστα-
ται ίκνίΐυ ίημοσια, ό δέ πρόίδρος άποσφραγιζει τα των προσφο-
ρών δε/.:ια χατα ττ,ν αριθμητικην αυτών σειράν, καταχωρίζει τβ
περιεχόμενον ^ύτών έν τώ πρωτο/.ολλψ καί άναχ,ηρύττίΐ τ*λ»υ-
ταΓον με:οϊ:την τόν πρίσφερομενον νά ί*.τι~Κίσ·ςι τό Ιργον είς τι¬
μήν συμφερωτέραν.
Άν πλείονες των Ιιαγοίνΐζομενων ήθελον προσφέριι την αυτήν
συμφερωτ»ραν προΐφοράν ή 5ημ3πρασια ίπαναλαμ6ανίται καί
παρατείνεται επί δύο &ρας, δ 8ι' έσφραγισμένων προσφορών 8·α-
γωνισμός μεταςυ τίιν προσενεγκόντων τας α'οτάς συμφερωτέρας
τιμάς. Άν δέ ούτοι τ-ιγχάνωσι άπαντες τότε «παναλαμ6ανεται ή
δημϊτρασια χ,αθ' όρισθησομίνην ΰπϊ τής ΐπιτροπής ημέραν, ήτις
δεν ί.ναται νά Οπερδϊ) την δεκάτην πίμιττην άπό νής προ')της ϊη-
μοπρασιας. Ή δευτέρα αύτη δημοτρασίϊ θά ξ Ιγκυρος ίάν ό εις
των 3.αγωνιζ:μ.ένων κάμτ, Ικπτωτιν μεγαλυτίραν τής γενομένης
κατα την πρώτην δημοπρασίαν.
"Αρθρον 6. Είς τοϋς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας **ι-
στρέφοντΐι τι λίγω ϊγ οήσεως κατατεθέντα -χρήματα ή όμβλο-
γίαΐ ίντός τρ ών ημερών άπό τής ίημοπρασίας τή ί-τγραγψ εϊδβ-
τίΐήσει τςΰ προΐδρου τής ίπιτρ:πής πρός τούς δημοσίους ταμίας
ή"ϊΐίυθυντάς των χ.ατασττ,μ.άτων έν οίς χατετίθησαν.
"Αρθρον 7. Ό ίργβΛβδος Ιπόλϊΐται είς τάς δΐατάςεις τοθ περί
δημίπρασιών %ύ ϊκτίλέσεως δημοσ'ων έργων ύπ'αριθ. 356Νβμου.
Άρθρ:ν 8 Τα πραλτΐκα τής δημοπρατιας ύποκΞΐνται εις την
ί /κρίσιν τοθ Σ^μ6^^■Αί51^ τοϋ Συλλόγ,,υ ό'περ Ιχει ~ΐ δικαιωμα,
ντά τό ϊοαο> αύτδ νά ίγκρίντ ί, μη αύτα, χωρίς έκ τούτου
ν' άπίκτα ό τελί^αΐος μειοδότης ούϊέν κατα τού Σιιλλόγου δι-
·' - δ:αγρα;Αματα ό προϋπολογισμώ, τό
γιον και οί ορ;! των συμφωνιών ε'σιν ϊκτίθειμένα είς τό γρ«««ιον
τής Νομ^ρχ'β; Χανίων'είς την διάθίσιν των βουλομένων νά λά-
δωσ' γν7>σν αύ-ών.
Άρθρον 10. Τα κηρΰχεια καί ίςοία το3 συναφθησόμενον συμ-
δολαίου έπιβαρΰν-υσ'. τόν εργολάβον.
Έν Χα.·ίοις τή '^Ο Μαρτίου 1909.
Ό Πρίεϊρος τοΰ έν Χανίοις Φιλολογικοΰ Συλλόγοι»
«ό Χρ^σόστομος»
Χ. ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ
αριθμόν τοϋ έξωτίρικοΰ φακίλλου κ.*, καταγράφει έν -:ρωτ;κόλλψ
τα έμπεριεχόμενα κατά τό άρν;ίίν 3 ϊ*γραφα. Ετ ιΐτα οί έν τή
οιίθούσί) τής ουνεδριάσεως παΐί-ρ.σ/.ι,Λίνοι άποσύρονται, ή 8έ
έπιτροχη έξ«λίγχου*α κ«τ ιοιαν τα ίΊΊΡ*1* άτοφασίζει κατ'
ίνβ|Ηΐ τούς είς τόν διαγωνισμόν π«ραδ**τέους σημειβθβα τβυς λό-
ι',ϊ ~ ί .*
VI
ι» ,Τ~
ΕΦΗΜΕΡ Σ Τ!ΓΣ ΚΪ'ΒΓΝΝΉΙΕΩΣ
Αριθ. Ιίρωτ. 747
» Δ εκπ. 467
Έν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως τον 'Ρλλήνων
ΚΑΗΤΗΡ10Ν ΕιΊΙΚΡΙΜλ
*Ο παρά ϊΐρωτοδίκαις- Σφακίων ΚιίαγγΕΛευς·
Επειδη δ Νιχο'.αος Λΐοδΐχη' χα-οιχος Καμπων Κυδωνίας χ*
ήδη φυ οοιχος, χατηγορεΤΐ* ώς ύπβιτιος τού 5τι, μ.»τα τώ» Κιον-
β-«ντί ου 1 Άβουβχκΐ) χαι Νιχολαθο Έρ. ΙΙίπβδαχη ή Κ«ψ«Λ«χη
χατοίχων Καμ-ω' Κυΰωνίας, υπό χοιν )ϋ συμφίροντος χινθ"μ·νοι
συν«π«φ»σισβν την εχτίλεσιν τής επομένης αξίο^οινου πράξεως χά'ι
ί·εχα ταύτην Λυ>ω|ΐολογΤ[σαν τζζΌζ &/ΑΓ/ύυζ αψ.ο:6αιαν συνδρομήν
ήτοι, την &ο'Μν&ι&ρί'Ιυ 1900 *}. τής (Ααςως «Λαγχθ» της πιριφ»-
ρειας Ά)ΙΧίΑΐβ»ν Άποχ«Κιί>νου, ίν γνώσει, «ύτογνωμοΝως χαι ίν«υ
της βυγ*ατα(ιεσιως των ιίιοχτημο (αν 1·~υΛΐα·οϋ ΓχαγχΛαχη χαι
Εμμανουήλ Α.τ Κουραχη χατοίχω, τού μ£ν πρώτθυ Αμπβλίων
ιοΰ }έ ίβυτέ,,ου Μιγαλων χω^αΐρίων, Ελαβον ίΐς την χατο^χ. των
δύο μοσ/αρια, χςίοκ έν δλα* 100 δρα/μών, Βι» να τα ί/ωσι παρ»ο-
μως ώς ιοιοχτησ αν των
'Ειτειοη τδ *νή*η-(*α τοντο προ6Λ!π»ται χΐί τιμωρϊϊ-κι ίτ-ί τ'
άρθρα ', .'ι»ι 3 τού 66} Ν->μου, /αραχτηβιζίτχι δέ ώ« Λλ·»)μμί-
λημα
Έιτίΐδή 6 χίτηγορούμινος ούτος τνε ίπών χκΐ άγνοεΐται ο τκ,.ος
τής ίιαμονής τού.
Ίδο.ης χαι τ' ·ρ6ρα 40 > χαι 406 τής Ιΐοινιχής Διχονβμιαε
Καλονμιν τον ειρημίνο, χχτηγβρουμ^ννν ίνα (μφανισβΐ) χύτοπ^ο -
σώπω^ ενώπιον τοϋ αχροατηρΐου τού ΙΙρω οοΐχΐ ου Σφακιων την 25
τοϋ μηνοι, Ίουνίου τοϋ ίτους 1909 ημέραν ΙΙεμπ-τ^ χαι ώρκν(8ην
π. μ ίνα δΐΛΒσβί, ώς ϋπαίτιος της έχτ69ε ο γ,; ποαζιως, άλλως 9ε 4*ι
ρ^μην συμφώνα); τώ άρθρω 407 Πι)ΐνιχης Διχονομ'ας,
δρ χβΛθύμιν αυτόν όπως λαβτ) γνώσιν των εγγράφων τί,ς
Έν Βάμω -^ 2 Μαρτίοο 1909.
Ό Κίσαγγιλιύς Σφακίων
Ε. Χλαποντάκης
Οί χλη6«ντ(« μάρτυρίς
'Βμμανβνήλ Άντ. Κοοράχης χατοιχβς Μεγ. Χωραφίων Άτοχο-
ρώνου αδιχιβεις
Στυλιανός 'Κμ Γχαγχλάχης » Άμπιλίων Άποχ. άδιχι6εις
Δημήτριος Ιωάν Κουράχης > Κυριαχοΐίλίων »
Αντώνιος » ΓαΛανάχης » » »
'Κμμανευτ,λ Στ. Μοιχρυγΐάννης » » ο
Βασίλειος Ν Δημοτάχης > Κάμπων Κυδωνΐας
"Εγγραφε:
*Η 6~*' βρι9. 9 χ«1/ρνολογ''«ν 26 Ίανουαρίου 1906 εκ4ε«ις -ύ$
Χωρορ^λαής τοϋ Σταίμού Φρέ.
Δτιμ,οσΐίυΐήτω νομίμως τό παρον 4ν τϊ, 'Κπιβήμω Έ(ρτιμ€ρί8ι
διά τον αγνώστου διαμο/ής κατηγορουμινον Νικόλαον Λΐοδΐχην
Έν Βχμω αΰθημΐρόν.
Ό Εισαγγελεύς Σφαχ(ω>
Ε. ΧλαΛουΐάκιις
γί^ κατο'κου Πατήμοιτος καί Μιχαήλ Μ. Συγγιλακτ;
' κ*τοίκου Φυλακης Άποκορωνου, τρία προβατα καί εν άρνι'ον
έξ ών τα μέν δύο προβατα καιτόάρνιον άζ''*ς έν όλω δραχμών
50 άκηκον τω Κυρ ακω Άλυγ'ζακη, τό δέ ΐτιρον πρό?«τον
ι άξίχς δραχμών ίίκοι (20) τώ νΐι/α,τ,λ ΣυγγιλΛκπ, διά να τα
Ι»ωσι παρανομως ως ιί'θκτησιαν των.
Έπε·ο"ο το άνου-τ,μχ τουτο προβ/ε'πεταικ κ*ί τιμωρεΐτα:
ά—ό τ'άρθρα 1,2,3, τοθ 665 Νομου, χαρΛκτηριζιται δέ ώς
πλημμε'ληρχ. ' ^ Λ | - . >»ί
'Ρπειδή ό κατηγορούμενος οδτος είναι Λΐτών καί άγνοεϊτοα
ό το-ος ττίς οΊαμονης τού
, Ίδϊντε^καίτ οίρήρο! -405 κα140β τΐίς Τ-^οι,ν'
' Καλοθίεν τέν ε'ρνινένον κχτήγρροόμενον φ
αΰτοιτ^οσω~ως ενώπιον τού άκροατΥΐρ'ΐυ τοϋ Ι Ιρωτοδικβ'ου
| Σφχκ·ων -.ήν 25 το3 μηνός Ίουνίου τοϋ Ιτους 1909 ημέραν
Πε^π-Γ,ν κα· ώρ«ν 8 π.μ ινα δικασθή ώς ύπα,ίτιος της ϊα-
'.Λί ΊΓ,ς πράξεως, άλλως θέλει δι/.ασθη έοήμην συμφώνως τώ
αρθρω 407 της ΙΙοινκής ΔΐΛθνουιας, συγχρόνως δ» κχλοΰμεν
χύτόν δπως λάβη γνώτιν ^ών εγγράφων της δικογρχφίας.
Έν Βάμ,ω τη 3 Μαρτίου 1909
Ο Είσα,γγελίΰς Σφα,κ,ίων
Ε. ΧλαποΐΓτάκης
Οί κλτιθέντΕς μάρτυρες ~* "
(1) ν!ι/«η>Μ ϊυγγίλάκης )4άτοΐΛθςΦΛακηςΆποκορωνου
(2) Κυριακι, Γ. Αλυγιζακης » Πςιτήματ,ος, »
Ή ΰπ' ά-'9ΐΛ. 20 κ,αί χρονολογία.ν 11 Φεορουαρίου 1ί·0"
Ιχ,θεσ'ς της Χωροφυλ*κης τοΰ Σταθμοΰ Κουρνά.
Δημρσιευθη-ιω νομίμως τό π«ρόν έν τγ, Έπισήμφ ΕφημιρίΉ
'ϋν Βαμψ αΰθημιρόν ^ι .,.
' Ό Είσα.γγ6λεύς Σφακίων
Ε.
Λ. 767
]Βν "^ νόμαιν τοθ Βασιλέως των 'Ελλήνων
"« , ΚΑΗΤΗΡίΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
'Ο ηαρϋι Π^ωτοδίκαις Χφαν.ΐων Είάαγγ
Έ-ιιδη ό Ιωάννης Ί. Γυπαραχ,ης χατοικος Αστ)
Άποκορωνο.ι Λαι ηδη αγνώστου δια.μΐ-ντ,ς, κατηγορδίται ώς*
ύπαίτΐος τού δτι, μετχ των Εμμανουήλ Γ. Αγγελ«Λΐ» κ«ί
Στυλιαν&ΰ Γ. Μπικοτκη κχτθ'κων ωσαύτως άθωω&ίντων
ηδη, υπό κοινοϋ «τυμφεροντος κινουμενοι συνειπεφασισαν την
έκτέλεο-ιν της έποριε'ν^π; αξιοποίνου πράξεως κα,Ι £ν6Λα ταύ¬
της συ-ομολογησαντις άμοιβα,ίαν πρός αλλήλους συνδρομήν,
την νύκτα της 9—10 Φεβρουάριον 1907, έκ τής θέσεως
«Άρμ'»τηςπεριφιριία.ςτοΰχωρίουΠατγ;μχτος Άττοκορώνου,
Ιν γνω>«, έλαβον ίίς την κατοχήν των, οςύτογνωαονως και
£νιυ τής συγκατα&.σΐως των ϊδιοχτημένων Κυριάχοιι Άλν-
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Των διατά&ωγ ΐή« 6«' βριβ. 431]6ί *«& /ίον«λ ?3 Ίρ
1909 ο·αστικής «ποφάσιιας τοϋ Διχ«σττ,ρίου των ίν Ήρρχλιίψ
Π^ωτοδιχών.
Διά ταυτα -■■. (
Διχάζον έίή^Τ)» των Ιναγομίνων.
Κηευσαει αύτο^ς ίχττώτους τοϋ οΊχαιώματοχ της £ίσε0ς τοϋ 5ιΐ
τής προεχδοίίίσηι- άιτοφχσεω έπιζληήίντος αυτοίς 4ρ»;β!>
Δέχ*τ*·. »«τϊ τό τΐλίΐστβν την υπο χοονολ. 5 Ιοίυινίου 1 907ι όγω-
γην τοϋ έναγοντβς 'Αντωνίου Ιω. Χατζηοαχη διχηγόοου χ«1 χεντοι-
χ&υ Ήραχλίίου χατά των ίνβγομίνων 'Αθίνβσίου Γ. Νικολαΐδου
κατο'χου Ήραχλι ου 2) Νιχολάου Ι. Ν χολαΐδου χατοίχου Άβη ών
τής 'Ελλιχδος χαι 3| Εύσίβίας το γένβς Ν:»ολαίδβυ χήρας Γ. Κα-
στρινογιαννάχη χατοίχου Ρεβυμνης.
Ύκοχρεοϊ νοϋς έναγομένους νά πληρώβωσι τψ ένάγοντι ?ιά την
ίν τη άγω·)ϊ| «ίτ'αν δραχμάς 5εχα πίντε χιλιάδας ένβαχοσ'ας τΕΐσϊ-
ραχοντας έννέα χαΐ έξήχοντ» ιτεντϊ έχατοστά 15, 949, 6β|00 έντο-
χως άπο της «γβγής άχρις έξοφλήβιως.
Αποριπτει την 6πο χρίσιν αγωγην κατ« τ« λοιιά χαι
"Επιβάλλει *;ς βάρβς των έναγομίνων τβ διχαστι/ά τοδ ένάγβν-
το. οαπ*νήμβτβ βχ δρϊχμΐν τροαχοντα πέντε 'άριβ. 35) «αι «
τέλη δο»χμΐς όγίοήχοντοΐ χαΐ 30] !θ.
Δηαοσΐίυδήτω ή χαροϋσα 5ιά τοΰ Παραριήματος τής '
ος -ής Κυββρνήίεως έν Κΐήτιτι
Ηράκλειον ττ, 17 Φεβρουοιρίο» 1909. „
Ό τοΰ παριγγίΛοντος Α. Χβτζιδάχ·», Πληρεξ.
Γ. Κ ΜΑΡΗΣ
τοϋ Τυπογραφείον τΛς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΰ ύττ,' όφώ. 16 φύλλου τού Γ'. τευχους τή,ς
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΪΕΕΡΝΗΣΕ2Ε
τγ ω> Οί
---------
II
ΤΩΝ ΑΓΟΝΙΙΤϋΚ. 1 ΡΑΪΙΑΤΙίυΐ, ΧπΡβ» Κλ|ΟΡ*1|&|
ΦΟΥ
ν-ίΐο ^λ ν^ ■ ά έ , , ι-
1
— 2 —
ΠΙΝΑΞ
Έμφαίνων τάς 6πΌ των κατοίκων τού ανωτέρω δημου ύποβληθείσκς αίτήσεις εις *.ήν επι των άγωνίστών
τοθ ΝομοΟ Σφακίων επιτροπήν, πόσαι εγένοντο δεκταί καί είς ποίαν τάξιν κατετέθησαν καί ττόσαι
άπερρίφθησαν καί δυνάμει τινος αποφάσεως. ' ■-
Α η μ ο ς Βάμου
ο- ε*
« 5
ο
*
■Ονοματεπώνυμον α'ιτοΰντος
Κατοικία
Αριθ. Ι
αποφάσεως Ι
Έτος Ι
Τάξις είς ήν
κατετάχθη

Άπορριφθείσϊΐ ί
ί
Ι
1
Ιωάννης Γ. ΠαΛογεωργαχης
Βάμος _ Ι
129
1908
Α'
^Τ- · ]
ίΜ' ι
2
ΡοϋσοςΙτ.Χα,τζηρουσακης $ι Βουρδουμπδίς
Μιτόχι Γ«τΊ(Α ' ^ 8
197
»
Α'
·ί>,υί,Λ Ι
3
Κωνσταντίνος Μχλιν&ς
Γαβαλλοχώρι
270
Α'
4
Στα(*ατιος Μυλωνακτς , '{
Κεφαλλας
280
Α'
5
Κωνστ. Έμιι Παπαδάκης"**
Γαβαλλοχώρι '
• 1
Β'
6
Ι^μμ. Π. Παντελακης
ΐηροστίρνι
5
»
7
Πέτρος Μυλωνάκης
Κεφαλας
10

8
Δημήτριος Τζειρχνακης
Δράπανος
394
>
9
Κωνστ. Δασκαλογ'αννης
Γαβαλλοχώρι
15
»
10
4 4
Κωνστ. Κολυβακης
»
43
>
>
Λ 1
Αημητρ. Φραντζεσκάκη;
Βάμος
40
»
,«—^.α-α-*
12
Εμμ. Γ. Κοντζάμπασης
Δουλιανά
391
»
13
Γεώργιος Φ. Πιπιρακης
Ραβαλλοχώρι
59
Β
»
14
Νικολ Κουτρουμπας
Βάμος
382
»
1)
* - ι*
1ο
16
Ιωάννης Άνδρουλακος
Νικολ. Βινίρακης
Γαβαλλοχώρι
Λουλιανά
88
384
»
»
0
", "
ι ϊ, Κ *
17
Δημήτρ. Γ. Καραμπίνης
Κίφαλα,ς
302
»
18
Ηλ'ας Κασσωτάκης
»
381
»
))
ψ Υ ν,
19
Γεώργιος Αγγελαχης
ΣΑτά
195
20
Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης
Γοίβχ}λοχώρι
217
»
»
21
Ανδρέας Χατζή Ρουσάκης
Μετόχι Γίτήμ
221
»
22
Κωνστ. Ι. Αλκυγεράκης
Καλαΐλίτσι Άλίξανδρου
31-»
»
23
Εμμ. Μπιοταχης" *·' "ρ*··'
Γα,βαλ/οχώρ·.
244
»
■» Α Τ
24
Άναγνωστης η Δημήτριος Γα>ανης
Βάμος
373
π!1?
25
Στυλ. Γ. Γαλανάκης
»
293
26
Κωνστ. Ξεπαπαδχκ,Υΐς
Κίΐρα^άς
408
Τ)
Γ'
27
Κωνστ. Γαΐτανακης
407
»
28
Κωνστ. Νιμπαυλακης
Γαβα'λλογώρΐ
386
»
»
29
Μ.χαηλ Γ Βρα,νας
/ν ι
Σ,ληά
8
Β
1)
30
Αναγνωστης η Στυλιαν. Άθ. Βρανας
»
403
»
■»
31
32
Κωνστ. Γ. Ατϊαλακης {Ι )ι *(
Μάρκος Παπαδάκης ' ^^ ™~
Γαβαλλοχωρι
Σεληά
393
405
,* >^~ -■
33
Δημήτριος Κε'κος
Κεφαλας
412
»
β
*ν ϊίνΐί»
34
Κωνστ. Μεσαριτάκης
ί
401
»
35
νΐιχαηλ Ι Μαρι^κα,κης
Βάμος
18
36
Ιωάννης Χ Σταθακης
ι *
Ιούρη
22
Β
37
Ματθαϊθί Αντωνακ,ης
Γαβαλλονώρι
23

Χ)
38
Σωτήρος Μπασκος
Λ. Ι
Κεφαλα,ς
409
»
»
39
Εμμ.Χ. Σταματάκης
»
37
1)
Β
40
Μιχαήλ Άνδριανακης
Λιτσάρδα
30
]
)
41
Αντων.σς Ηλ Καλλιγΐα,ννακης
Γ
Βχμος
383
)
II
42
Ιωαν. Χατζή Γ Κοντζαμπασακης
ΔουλΐΛνά.
392
3
»
43
44
Αντώνιος Κρασσακ,ης
Κυριακάς Ν. ΠαπαδχΛης
Γαβαλλοχώρι
389
62
]
»
1)
45
νωνστα,ντΐνος Φραντζίσκακης
Βάμος
376
ι
Ι
1)
46
Νικολ Έμμ Πα~αδακτς Πρωθιερεύς
>
339
ε
47
48
Δημήτριος Κασσ.ωταΛης
Ζ-ι'ΤΆ11-3ίΤ ι ιΐι* ~ίϊ
4* ί ΜΙΙΛ^ ί ί^ί 9β
Κεφαλα,ς
70
η .
49
Εμμ Ι. ΙΙοθουλαΑης
»
Τ'αβαλλογώρι
/ 1
390

»
50
Κωνοτ. Άνδρουλακης
λ. Γ
3^9
]
51
Σίργιος Α. Κουσκουμβεκακης

341
»
-,,3-
ο. β
%
ο
ε»
Τάξις είς ήν
χατεταχθη
Άπορριφθείσαι
52
53
54
55
56
57
58
59
60
64
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
5 2>
χ
Σέ"ργιος Ν. Κολυβακης
Ι1 μμ. Ν. Φλεμετα,ιαις
Άρτίμιος Νικακης
Κωνστ. Χ' Γωνΐωτηί
Έμμ. Γ. Γεωργιλακης
Αναγνώστας Ι. Εαπαδακγις
Χρισ'θύλτ,ς Γεωργιλακτις
Δημήτριος Σταθακηί
ΚυριαΛος Καλαϊτζάκης
[Γεωργ. Π. Χειλαδακτς
Παϋλος Μααουνα,κηί
|Νικόλαος Κλωναρης
Έμμ. Κισυαμιτακηζ
ί.
μ
Αντώνιος Ν.
. Καβουλα/ης
Ιωαν. Έι/.μ. Σαριδάκης '
Εμμ.. Κυβίβνιτακης "*■
Κωνστ. Έμμ Γαλανάκης £
Ιωάννης Τζαμαθιθυδακης
Παντιλης Δ. Μπο?'λ>ακ·ος
Στχαοιτιος Καραμ.π·νακτις^
Έμμ. Κοτρωνακης **
Ιωάννης Στα.υγια.νουδα.κης'
Κωστουρα*ης ι Ψ
Ιωάννης Κ. Νικακ,ης '
Βασίλειος Άντ. Ντχγαδακης
Αντώνιος Κοσμα,δακης
Μι/αηλ Ποθουλακηί
Σπυρίδων Μαυρακτς
εώργιος Π. Κεκακης
ι μα. Ί. Άλιφΐίρακης
Έμμ.. Μπολαρακηί
00 Γ
ίδί
λαραΐς
Σ. Καλλιγιανν*ίτις|
Πιτσουλακτς '$
μρ
Έμμ. Σ. Πιτσουλακτς
Νικόλαος Κ, Φραγκιαδάκης^
Γεωργιος Μανουο-ογιωργακης
λντώνιος Κρασακης
Έμμ Λιον*Λης
Έμμ. Σ
νιί*
Μαρία Παπαδογια,ννακτ)1 γ
"Αννα Γερασιμίδου
Γϊώργιος Α. Νικηφοράκη ·
Άναγνώστηί Βλαχακης^ ''
Κωνστ. Α. Βρ*ν«*ης
4 »*
,4 Ι
Α "
, - &1 Εκ ι
1 , Ο-
'Εν Βάμφ τ?) 24
ΠαλχιλώΜ
'αβαλλογώρΐ
Βάμος
ίεφαλας^.Ιίι
'αβαλλοχωρι
:*ι»ος
Ιαμος
Ιϊΐροστέρνι
ίάμος λ^λ
ρ
αβαλλοχώρι
'αβαλλοχώρι
Βάμος «Όί>ί|
Ιεληά '
Λικοτιναρΐ
Λιτβάρδ«ΐ'Μ
Κεφοιλϊς *·
Κχλχμίτσι Αλεξάνδρου
|Δρατΐχν*ς ι
Βάμοί «·ν'*ιί|
Μιτοχι Γίτίμι
Γυβαλλοχώρι
ΙΧοινία, Λ*Ά
Χαλέπα.
Κιφαλα,ς ή Τσ'κ
Σβλιά η Χαλέπα
347
90
140
502
160
377
174
175
176
190
380
206
381
385
413
236
402
258
388
379
415
237
324
387
373
406
404
375
410
374
518
304
305
306
367
363
310
35
1,32»
329
331
41
414
908
Β
ϊ
Γ'
»
501
Ιί
[Ι υ»3 >?)
1909
1908
Γ *.
1/ *,
>■·.>
;ο

Α
χ Π
αι π }ο
Χ γγΔ'
•χνΑ'
,ωιΊ
χωΐ
ϊω! '
ίί
ΜΤ Ι > Ι Ι
ΆΐΓθρριρθεΤιαι
δ*1
ίΑμέ11
!
(Π ΓΙ
ου Γρ«φιίου τγ^ς ΙιΛ των άγωνιστών τοϋ ΝομοΟ
Φιβρουαρίου 1809 ΓΤ*»*·»γχ.ΐ ι
»Ο
ί ι
1 ν-ΗΊ
βίί
[(4
Εμμ. Ι. Παπαδάκης· **
!^ ίοτ
.ο ·ϊ
^Τ Ο'
4
έμφαίνων) χας
ΝθιαοΟ
ί
,{ων χ%τ!.χωγ τοθ δήαου τούτου δποβληθείσας αίτησις ε»ς την επι των
Έπιτρο,ιαΐν,» πόσαι εγίνοντο δεκταί καί είς, «οίαν τάξιν χα^
> " *Μ·ΛίβΙτι»αν καί δυνάμει τίνος άποβά«ως
καί δυνάμει τίνος άποβά«ως.
Γήν επι των βγυν."Γϊ
ετάχθησαν καΐ πόσϋ»
Γ
Λ
ι
*
•3 %
Όν·μ«τ*πώνυμον άϊτον'ντος
£ ί! ( 1.1 .
Κατοιχία
ο '
"Αριθ. |
αποφάσεως '
κατετάχίη
..-Τ τ
' ι -»
Απορριφθείσαν.
1
Αναγ/νώστ'ης» Πατταντωνάκτίς
Ιαμπιά ^
130
1908
Α' „
τ»η:/ Η?
2
Αναγ>ίώστΥΐς' Γογο,νης
Στΰλος
223
»
Γ.» Μ·
χύΙ. ('"'
3
[ωάν^τς ΣτΒρανάχη*· ( ν
[λάχα
138
§' Λ.

4
Εμμανουήλ Κ. Καπουκ4*Μϊ.
Ιτϋλος
7
, ν ^ ί -
5ω?Γί' *ι)
ι
Ι)
Ί(ώργ)ΐος Ανδρ. Άνβρουλχχνις
Κόκκινον Χωρίον
9
'. 6^ Μ }
ΰχ Π ' ,'!
Ι
β
ίω^σταντίνοί Καπό*τι ·
25
Χ'»Λί 'Π
Ι
7
Ιαντι,λης Χ". ΜανώλάΗΤΐβν.
196
^3 ! ί?!
ι
8
'Ίώ^γιος Π ροιστχκτΛ ή ΜΛλ'οίψ.
>
420
'' > γ »;»■
-ν/Λ Γ.)
9
Γεώργιος Έρμ. Γ»α*ουτ(τη"
342
,( * )Τ
10
Δημήτριος Καπου^άκης
Στΰ«ς,Λ >ι
6
. » ,
.' ε: γ
11
[ωάνγτς Κο»κουτ»άκτς
Ιρέβκρμα
422
12
Ιωάν,νης Καποκάκης '-
-τϋλος .
421
Τ αι?·^ ■
ί
ναΓΛ 00
13
Αντώνιος ΜΜτιζάκης' , -''
ίίον. χωρίον
46
χωΓ, 0Γ
14
Εμμανουήλ · Νιαν,ιουδάκης
47
" .* Η
15
ίαράλαμιτος Σαριδάκης
>1ίγάλ·χ ΧώΙράφια
425
.* τ*
ί
16
Σαμ-άτιος Δτι Σαριδάκης '■'
» . »
424
ι
ι17ϊ
Ι.μμανουτ,λ Μπιζάκης ':1
Νέον.Χωρίον
67
*^ -',
!
48
Νικόλαος Κακοκάχης
Στδλοί
68
19
Ιωάννης Γα,βριλάκτ,ς '"ΐ.
Γ«μωΐί,ϊ«.
83
ιω!" (ΐΓ
50
(ωνβταντΐνος Λιν,αριΙς , ?>■
Νέον Χωρίον
,87
11
Εμμανουήλ Παρ*»κούλΐ)4'Ιιι
Άρμίγο»
416
' Ϊ*/Τ* } Τ*ϊ,
-Μ',ΒΓ
22
Αντώνιος Κοκόκης '!ι
Χίϊΐβιρ,βίίθΟ
485
• «ι^'! Α
•23
Ιωάνντις Μιτιζάκης Γ-
Νί·ν Χωρίον
163

V*

"24
Γιωργιος Κουκουβιτάκης ■ ·-
'Αρμέν'οι
100
*.ώ3 Ι ι }
•25
ΚωνντΛντΐνος ΚοχκινάκηιςΓί:" νί5?ν'ν
184
,Λ* *
*26
Άν^γνώσ-—ς Β'ρρΐ(ίάκΐτΐς Ί'

211
»,
Ι /> 3ί * *
Ό -"| ?8
27
Γίώ^γιος Μειρκά^Κ' -
Στϋλοί.. ·...
2?2,
•α ο ^ ^
1
*28
Χριστό^ουλος Σοιρισάχης ,ΰί
Νίον Χωρίον
519
Ι#!
·,χι5Ι ι (18 Ι

•29
Γεώργιος Μ. Κατστγιαννάχ'τς
» »
2£5
1901
Ι
«30
Μιχειήλ Μι/αηλάκνκ
·■->._> ■·. |
£40
« ~ * ν/ * ϊ κ
. /ί Γ3 ί
ί

«31
Αντώνιος Καρτειαάκης .^
Κόκκινον Χωρίον
419
* κ 51* μ
8
•ι
«32
Κωνσταντίνος Κατβ«νιχΙίχή(
Καλαβαι
345
., ί α
Ι
«33
Ίωέν-ντις Ιΐιΰα,γγ. Μπο)κτάχγ;ς
Αρμ^νοι
281
ι·3' Γ·θ *
ι*
«34
Κωνσταντίνος Έυ-(ϊ· Μυλωνάκης
Νέον Χωρίον
427
^ >,
Γ—-ΙϊΤ »;
>
«35
Νικόλαος Π. Βλεχιάκη( ·-.
Κχλϋβαι
289
ϊ
«36
Πί'ϊρος 'Δγγ. ΧριβΐΓθοθϊΛϋκης
Τσιβαράς
294
*

"37
Πβρασκιυάς ΙτΛυνιανν.υδάκνΐς 1
322
Άποβριφθίΐ**
«38
Δημήτριος Άνορουλ*κάχήί «
Κ'ό κκ' νΛ.ν/ Χω ρ ίο ν
418
' Α ,τ«
39
Ιωάννης Π. Πετράκης
Νίον Χωρίον
417
»
*■*&
Νί»ίλ*βς Χτ ί.τα^Λ.τάκης τ , ^ >
Κ«λϋβ«ι, £,--
333
»
41
Ίωα,νντς Μιχβηλάκης
Νίον Χωρίον
370
Ι
42
Κωνστειντΐνος Έμμ. Βαγιονάκνις
|, » |,
ϊ ^*
χ,
43
ΔημητρϋΜ. 'Λ^Λ ΓνΥβνίϊς
Στϋλος
308
]
44
'^χί^τ,-ηι; Π*]τ«^*κρς
Πρόβαρμα.
309
]
45
Νόχόλβος Ά. ΜκντβιοαΛΥΐς
Άρμένοι
426
Ι
46
Δημήτριος Χαραλ«[χ^άΛη
Μαχαιροί
352
]
Έκ τοϋ Γραφιίου ττίς επί των άγωνιστών τοϋ Νομοϋ Σφακίων
Έν Βείμφ τ^5 24 Φββρουαρίου 1909
Λ 4 »>■■
Ό Γρειμμ,ατεΰς
*Εμ|ΐ. Ι. Παπαδάκης

._. κ,ατοίκ'ών τοθ δήμου τούτο ο ύποβληθείυας *1τή«κ ιίζ την επι-ών 4γα»-
-Σφ*>ς5ι>ν Επιτροπήν, πόσαι εγένοντο δεκταί καί είς ποίαν τάξ·ν κατιτάχθησαν καί
. ,-^Α,ί,Λ. "4περρίφθηΤ(ΤΒΛΐ 'χάι δυναμε* τινος αποφάσεως ·»»*:**,«*ν' ?
*
*
"Ονοματεπώνυμον αϊτοθντος
(γ'Ο'-'! ΟΙ Γ.
Κατοίκί'α

•β
Έτίς Ι
Γάξις είς ήν
κατετάχθη
!
Άπορριφθείσαι 1
ι
"'εώγιος Μ.'Κιμΐονη; _">'
Αση Γωνΐα
133
1908
^ "' ι. ι ηλ Α"
« Χ»» ^^'νι
τν/' ^,,
ϊ
Μάρκος Ι πετράκης ^^
»
131
^■,(.^1 ?("νχ
3
Άναγνωστη; η Άνο"ρε«; ^νο-υρη";
Αλίκαμπο;
125
ν«,»ιΊ ίθ 1
4
Έμμ. Γιάνναρης
Εμπρόσνιρος
298
β"
5
Ιωάννης Άντ. Παπαδάκης
346
Β'
6
Αναγνώση^; Βάν'τα'ρης
Κουρνά;
11
/ι η ι
7
Σττυρίοων Βαρδάκης
Έμπρόσνερος
12
> Α Ιί- |
8
Ιωάννης Β. » ' ' _.
13
ν
9
Ιωάννης θ Ξενάκης * ■*'
»
27
Λ ;
!ν*Μ ΐ'Ο ί
10
Εμμ. Τραιτόρο; ' '
Κουρνά;
24
11
Γεώργιος Π. ΠαιΑάΤιη;
Κάστελλος
34
■>«*/) ^ύ !
12
'ίωσηφ Φραγκιαδάκης
ΈμΐΓρόσνιρος
78
ι ^ Ι ,.· :
νΑ '/, ΟΓ |
13
Νικόλαος Α. Αναγ'νωστά'Ηίις
'ΑΧκαμπο;
38
Ί ·^ ; ■·
ί«, μ; »
14
Κωνσταντίνος Μαρής ,
Έμπρόσνίρο;
48
. ,/ι ί."^ |
15
Ιωάννης Ν Γρυ>λος
'Αλίκϊμπος
74
ίνΑ ,;Γ Ι
16
Χατζη Ήράκλης Μανταδάκης
Πάτημα
157
ν - ίΤ Ι
17
Νικόλαος Γίάννα|>ή;' η ΝτοΌρο;
Εΐλπρόσνερο;
161
ι
λ >^ ί > ίρ
μ ! ι Γ Γ |
18
Κωνσταντίνος Ψο. Γυμ'πάΛης
Άλίκαμπο;
183
ι
ι* , «7 :
19
Ιωάννης Σταθουο'άκης τ,'Κ{;ητ!κός
Έμπρόσνίρο;
194
χ ο>1 * Γ |
20
Εμμ, Γύπάρη;
Ά»η Γωνΐα
199
ι '
- 2*οω^
γ» Α ΗΓ Ι
21
Άναγνωστή; Τζόμκανάχη^
Μάζα
205
>'
ν-*| "Ι :ο
ίϊ ί'Γ ί
22
Άναγνωστης Γωνώτακτ,ς
ΦιΧππδς"','
219
■)*%" "'■
ν !«■' οΜ " >
23
Μάρκος Γυπαράκη;
ΆσίΓ Των}*
229
ϊΐ! (8 *
24
Ιωάννης Ν. Πετράκης
>
932
ι
-Χί^. .Τ»
25
Έμμ Γ Ν'κολιδαχη;
247
ι
Η γ.
ν'Ί ί,8 Ι
26
Κωνσταντίνος Γ. Λίκβίνΐονίς ,
»
399
Π *ί- Ι
27
Γεώργιος Μ. Μυριδΐς
Έμπρ&σνιρος
277

Οί
28
Ιωσήφ Μπαρμπούνης '
Άση Γωνίά
316
- ■ &*
29
Γιώργιος Α. Λεκανίδη;. ^ ,
Άλίκαμπος
400
μ ιχ Ι 78 ί
30
Δτμήτριος Κόκινος '
Φίλιππος
2
»
■) '" - ■ -
31
Έμμ. Βαλ/ήρης ^ρ(,
»
4
β
*Ϊ2
Έμμ. Ξενάκης * ,' '
Έμπροσνερο;
16
»
"33
'Κμμ. Καπ«.σάκης η' '
Χάαπαθ*
Τ9
ι
ι 'ί ?ΐί Ι
34
Φίλιππος Μ. ΙΐΛπαδάΑης
Έμπρόσνιρο;
344
1
■■ "! ?*■.'
.35
Κο>νβταντϊνος Παπαδάκης
»
29
1 '{ '·*?
,36
Ε(Αμ. Ι. Αναγνωστάκης
Φυλ*κή
32
' ·ί *' '
''.' !ι
,37
"Ηλίας Δαμανάκης Ίερίύς
Άβ95 Γωνίά
55
>
.38
Αναγνβίστης Σκόρδΐλης
'ΐίμπρόσνερος
57
»
,39
Μανοϋσος Γ. Σμπυράκης
Άση Γωνίά
520
1909
,./. Γι;
40
Κω'νοτειντϊνος Τσίχλης
Κουρνά;
515
»
9 - -ι
ι-Δ ?-€
41
Αντώνιος Μποϋτσα'ρ«χ'ήςχ
Χάμπα,θα
73
1908
» '5^
* Λ Λ 1
42
Μάρκος Μπλημάκης _^,
Άση Γωνίά
76
»
»ι 4/1* ί
? > ί +
43
βιόδωρος Κριαρά;
Άλίκαμπο;
84
„[; Γ,Λι
{
44
Ιωάννης Κ. 'Αττοστολάκ/ι;
»
147
'-» : *■"
Χ Μ
V,
υ ί
* (. λ *
45
Γεωργιος Φρα-|κΐ*δάκης
Έμπρόσν'ιρος
151
ϊ *ί * ^ *'.
5
46
Μανοϋσος .Λ. Γρηλλος
Άλίκοιμττος
154
»'
Α. ν),
Ιωάννης Κ. Κωνσταντουδάκης
165
»
'Ύο'
Έΰάγγεΐος1 'Αγκάνακης
Κουρνϊς '· Γ 1 '
"Ώ13
1909
η
49
Γεώργιος Κ. Ι1ιρδικάκη
' » χ.·: ^«4 Κ
180
19.08
β
50
Μι^*ήλ ~ρ*ιτόρος
182
»
»
51
Σπυρίβων Δ. Κουκας
Έξώιτολις
185
»
»
53
Ιωάννης Δ. ν »
Δημήτριος Γ. Χριστοδουλάκης
Καλειμίτσι Άμυγδ.
186
187
ι
ι

»
Όνοματεπώνυμον αιτβύντος
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
«6
67
68
69
70
71
η
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

87
88
89
90
91
92
93
94
95

97
98
99
100
101
102
103
104
Εμπρόσνερος
Κάστελλος
Εμπρόσνερος
Φίλιππος
Εμπρόσνιρθς
Αλίκαμπος
ι>
Ασή Γωνΐα
Ε(/.πρόσνίρος
Κουρνας
Ρμ,πρόσνερος
Φ λι'ππος, _
ΚάστελΆος
Φονές
Αση Γωνΐα
Άση Γωνΐδ,
Κουρνας
Ιωάννης Μ. Μυριο'ά/ΐης
Αντώνιος Στ. Θυμάχης '?>
Έμμ. Μ. ΦαρΛντάχης ">
Μιχαήλ Ν. Ρωμανΐας ν.
Μιχαήλ Μυριδάκης
Αντώνιος Γιαναράκης „ ,_ ί
Στυλιανός Κουρκούτης
Γεώργιος Δ. Λυλικάκης
Νικόλαος Μαγγελακ,νις . .
Ιωάννης Στ. Θωμαοάκης .
Κωνσταντίνος Ι. Γύπαργΐί;
Νικόλαος Στχθουδάκ^ς
Χρηστος Τσιλίδάκην
Μχνοΰσος Στ Κρα,σαδάκιης
Φραγκΐϊς Φραγκ2αδά/7)ς
Κωνσταντίνος Τσιλεοάκνις
Νικόλαος Παλτιουοάκτις
Γίώργιος Ανδρ. Βερναδάκπς
Γιωργιος Μαροπάκης
Ανδρέας Γυπαρης *
Σταύρος Ανδρ. Ρωμανΐας
Παναγιώτης Χριστινάκ·ης_
Ιίύθΰμιος Μυγ'άκιης ( ,, (
Ιωάννης Ν. Αναγνωστάκης
Άναγνώστης τ, Γεώργιος Μουνουχάκης
ιί«ρκος Γλβντζ"άκϊ)ς ·,,,
Μιχατιλ Δραμυλαρά,κ,ης ^.
Πχϋλος Φαφουτάκτης μν
Ιωάννης Βχρβάτος ^··,. '
Εμμ. Ν. Μαυρές «,,^
Πέτρος Γύττειργις ' ., ^
Κίονστανΐΐνος Π*παδογ2ανάκΥΐς
Πκϋλος Μαυριγΐανάκης
Δημήτριος Πωλά/ης ,,,,
■.ταΰρος Γΐατ τζης
Ιωάννης Κ. Γρηλλάκης
Παθλος Ροζάκης ' ,,
Κωνσταντίνος Παπαδαντωνάκης
Κω.σταντίνος Ανδρ. Μουνουχάκης
Ροϋσος Στ. ΚουρΛθύτης
Ιωάννης Α. Κουρινάκης
Αντώνιος Γ. Πρεδΐυτάκης
Στυλιανός Ρωμαν^ας
Χαράλαμπος Ζυμβραγουδ
Δημήτριος ΚουνΈντάκτ;
Σταύρος Αντωνακάκης
Κωνσταντίνος Γ. Φωτάκης
«άννης Ν. Μαυριγιανάκ,ης
Μανοϋσος Π. »
Μανοϋσος Βολικός
Ιΐαϋλος . Άνειγνωβτβίκης
, ^ ,' Έκ τοϋ Γραφΐ'Όυ της επί των άγωνιστών
Έν Βάμφ τνί 24 Φεβρουάριον 1909
Κατ?ικία
Αση Γωνΐα
Κουρνας
Έμπρόσνιρος
Κουρνας
Εμπρόσνερο;
Αση Γων2α
Καλάμ. Άμυγο.
Φ.λίππος
Κάστβλλος
Βατουδιάρης
Αλ'καμπος
Φονες
Άλίκαμπος
Φίλιππος *
Άλίκαμπος
Φίλιππος
Κάστιλλος
Κουρνας
Έξώπολΐί,'
Φίλιππος
Φονές
ο
ω
Τάξις είς ήν
καΐετάχθη
191
214
510
488
220
226
227
318
493
317
241
245
514
246
249
250
254
255
315
259
509
261
511
268
271
273
278
364
506
286
287
494
200
557
320
326
500
332
501
499
369
508
•558
512
496
498
495
497
360
559
1908
1909
1903
1909
1908
1909
1908
1909
1908
1909
1908
1909
1908
9
Β
Γ'
»
»
•μ
Δ ?«
ϊ/ "ονΐτν «τ
•·ΛΪ|,Π ,Τ
;ονΪ7νχ
Άπορριφθ-ίσαι
,, ι
ώ»1
νω:
ι-
χ«Ά',£
Λ
χωΙ' ο
»«Ά 10
λ:2ΙΓ
ι'ϊιίΐ
1909
1908
1909
1!
Μ .1:
/Α ,.Ι
ί1
ί .1 )0*ΰι
'»υτ» »τί>
υ (Υ Αν Μ }οχ
υΑ'
Λ'
ίθ?

«ί
Ί
ρ ·»
δέ.
'8ί
•ί '4ί
188!
!
Λ η χ ί
τού Νομοϋ Σφακίων
·3ίί"'*Ό Γρα.ΐί.αατιΰς
Έρν* Ι- Παπαδάκης
— 7 —
Πίναξ έμφαίνων τάς δπο των κατοίκων τοθ δήμου τούτου υποβληδείσας αίτήσεις είς την επί των ίγω-
-----.-.. «.Λ-. ρ^0μ0ο Σφακίων Επιτροπήν, ποσαι εγένοντο δεκταί καί είς ποίαν τάξιν κατιτΛνθτ.τΐν
, >Ύβ κα'ι πόσαι άπιρρίφθησαν καί δυνάμει τινος αποφάσεως
Όνβματεπώνυμον αίτοδντος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
. 26
27
ι 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Άναγνωστης Μιχιλιουδά,κϊΐς *ί
Εμμανουήλ Κακούρης *'*
Ιωάννης Κυριακάκης υι Ματοχός
Γρηγόριος Συμβουλασ; , ι .
Μιχαήλ Σταυρουλάκης ■* ΓδΊι
Εμμανουήλ Κελαιδης *· «■·»
Νικόλα,ος Μαστοράκης * ~ £
Νικόλαος Μα,τσαμάκγις * £9
Ιωάννης Ν. Μα,τσα,μάκ,τ,ς 39
Ιωάννης Βομβολάκης ^·ϊ·
Νικόλαος Ρ. Παναγιωτάκης
VI,}
Στυλιανός Καποκακιτις * -^
Ιωάννης Νικηφορχκϊΐς " ''^'
Πχντελής Λιόδης , 1}>^
Ιωάννης 'Δ. Βάνδο· λ* 6»
Στυλιανός Ψύρρης ΰί-δ
Στα,υρούλης Πλακοτακηί ί'ίίι
Νικόλαος Μαρινάκης ' 0)
Άναγνώστης Πιπιρης Λ 12
Μανοϋιος Χατζτιστχυράκης ?ί>
Αντώνιος Κελαιδΐϊς !
Γεώργιος 'Β-μμ. Γιωργουδάχης
Αντώνιος Κουρής « ,**''
Σπυρίδων ΙΙιπιρίϊς ΙιΙ
Αναγνώστης Παινίσης ^·^ί
νΐα,νοΰτος Πρΐυτοτυχπαδάκης'1* '
Ιωάννης Δ Βαγιονάκης '*Η'*-
Μα,ρκος Μαρινάκης ^' ·'
Αναγνώστης Γιωργουδάκης
Γρηγοριος Α Ιΐωλογεωργάκης
Ι'ιωργιος Πωλογεώργης
ταυρούλης 11. Κουριιταν}
Πα,ναγιώτης Δ. Μπόνης
ΙΙίτρος Κατσαμακης « , *-όΐ
Μιχαήλ Διγεναχης ·)γΊ
Άναγνώστης Διγενάχης -^ί
Νικόλαος Γ. Τζιτζικα,λάκης '·>♦"?
Μανοϋσος Κανου7της - Ίί Ι
' Οί
ό Οί
'Αναγνώστας η Παϋλος
Σταύρος Μπουζής
Ιΐαναγΐώτης Ρουτζακτ,ς
Γεώργιος Ν. Φοΰρος
Ιωάννης Τζχγκαρακης «
ιωάννης Σαββάκις γ
Εμμανουήλ Πωλοχναγνωιτ'άλ'ίΐζ
Αναγνώστας Ίαγωνάης
Έμα,ανουηλ ΣΛαλ·'δγις Γ^^
Εμμανουήλ ΜιχελΐουδάΛης'1
Έμ,μανουήλ Ί. ιΊαυριγ1αννά*τις
Κυριάκος Στρογγυλός ΛΟ^ΐ'*·έ»ί
Ανδρέας Πλακοτάκης
Τζ.τζιφίς
Καρρές Άιτοκορ.
Φρις
Καινο. - ■«,»!'
Μ«χαιρο»5. χ; ι
ζζ^
Βκφές ';
Νιροχώρι
Βαφές
Ιΐαιδο/ώριον'
Βχφες
Μιτόχιον
Ψυρριδ
ων
.Α, Ι
II
Βαφές
Βαφ.ς
» * - ^ Ι
Μελιδόνι,-ίχί^
Κυριακοσίλϊα
Βαφίς
Κ*ρρ·ς Άποκορ
Πιμόνΐα Η
'Ρειμνγι
Νΐππος >■'
»
'Ραμνή
Βαφές
Νϊππος
Φρές
Τζιτζιοές
Νΐτττϊος
Μετόχι Μπουζίδων
Η
Καινχ
Τζιτζιφες

Τζιτζτφΐς
Πεμόνΐα
189
193
437
26
77
33
42
44
45
50
51
257
61
455
85
92
149
153
156
170
160
162
167
171
471
179
192
210
216
231
444
253
434
430
267
269
574
282
295
457
313
458
52
456
14
17
3
20
21
465
?Χ »
Β'.
ΆπορριφθεΤσχι
Λ
. Ι-, ί' '
■. ι/,
» Γ,.ι
ν»
ι.» -ΐΧ
»
»
*
> ■!
Γ.
*
»/
-τ-ο-Α
•ί-χ χ^
3,
0.
1
Γ
ι !Β
τί ΓΗ
ι Ι"
,,Η
ι Η
Π
«Ι»
Γ «

(II

*· "Θνοματ—ώνυμον αίτ;0·/τες
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
ο.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
*9
100
101
1Ο->
103
104
105
106
107
108
Γεώργιος 1τ. Χατζιδάκης
Άναγνώττης ί) Μιχαήλ Κ
ΙΜ.Χ& Ιωάννης Οίκονο,μος
Μαρί.ος Γζιγκβυνάκης
Δημήτριος Γ'κκθυμινάχης
Νικόλειος Ί Μαθιουδάκης
Γεωργιος ΙΙχπαμβκχρίοΐΓ
Νικόλαος Ί. Μαναράκης
Σαββας Κοκχινχκης
Κωνσταντίνος Ί. Λιόδης . '
Κωνσταντίνος ΚθΑθλογιχννάκης-
Βασίλειος Ε. Βομβολάκης
Νικόλαος Πλατσιδάκης * ι
[Γιώργιος ΚθΛθγ'αννάκιις
Κωνσταντίνος Βασ λάκης
Μιχοιήλ Χυμβουλχκης
Κωνσταντίνος
^.ιυθέριος Ί. Βχγΐονχκτ,ς
Έμμ. Κρασχδακης τ, Κο
Εμμανουήλ Μχνωλακης
Κωνσταντίνος Καγιαννάκης
' Ανδρέας Γ. Παπαδάκης
ΆνΛγνώστης η Έμμ. Δαρατσείκης
Χαραλαμπος Παπαδάκης
Εμμ. Κ. Παυλάκης
Εύστρατιος Γαριδάκης
Εύ*)υμιος Π
Εμμανουήλ
Γιωργιος Ν. ί ηγάκης
Απόστολος Μχντωνανάκης
Εμμανουήλ Κα·-.λάκης
ι?· * λχος Ψιγΐαννχκης
.. ίώνιος Μ. Καπάχης
|Γιώργιος Χχτζησταυράκτχ
Στυλιανός Μανωλάκης
Εϋθ'^μιος Χατζηδάκης
Εμμανουήλ Ι. Μαραγκά)
Ιωάννης Γ. Νιχηφ'Ρ-^Ίί
Ιωσ/,φ Μιχελογΐχν^άκης
Ιροκόπιος Έμ. ΚχποκχΛης
Άναγνώστης η Κωνυταντ.
Ιωάννης Παντερμάκης
Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης
Νικόλαος Ψε-,ΐαννακης
'εωργιος θωμ«δακης
'εωργιος Λί'κας
Μιχαήλ Σπ. Ζερβουδα·ης
Γεώργιος Βασαρμακης
Ιωάννης
Μιχαήλ Χ.
Ιωσήφ Κα
ρ
εωργΌς . Χανΐωτάκης
Εμμανουήλ Χ Βασιλα-ντωνάκης
ίώργιος Πολυχρονάκης
κολαος Κοκολάκης
Αντών
βος
Ι
Μελιδονιον
Πιμόνΐα
Πιμόν}«
Νίππο,ς
Καρρ^ς. , ;
'Ριικνη
Παιοοχωρι ;
Πιμόνΐα
Βαφές
'Ραμνή
ΤζΐτζΊφές
Φρίς
Β«ρις ί
Φρές
Πιμόνΐα '
ρ
Μιλιδονι
Καρραίς
Ραμνή ί[
Νϊππας /.
Μελιδόνι
'- ϊ;
■*-
ά
α. ιν

*£ |Τάςι: εις ήν,
κατετάχθη
ΊιϊΓ
111
112
113
114
115
116
117
118
119
-20
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
152
158
159
160
161
162
163
164
165
166
^γγ
Γεώργιος Καλλι/,άκν,ς , !
Κων—αντΐνος Ν. Φουράκης , !
Νικόλαος Στ. Μαυριγΐαννάκΐϊς1 Γ*"?
Χαραλάμπτ,ς Χριβτουλάκτ,ς___ -|
Γεώργιος Π. Πρωτοπαπχδά/.ης ,
Ιωάννης Μ. Μανο,σομαρχ,ίκης
Μάρκος Πετράκης* ι; ν χ , 1 Ο
Αναγνώττης Ν. θωρ,αλίκτ,ζ ·ΓΓ
Ξινοφών Μ. Μκολανάχ·/)ς
Έμμ,. Τζουλάκης
Ιωσήφ Ν. Κιτζουράκτ,ς
Στυλιανός Μιτουντουράκτ.;
Νικόλαος Κουλιζάχν,ς
Ιωάννης Παπχχονδρ'
Γιώργιο; Νιχγ,φορά/.τ,ς
Σπυρίδων Ζερβουοάκης
Εμμανουήλ Νικτ,τα/.τ,ς
Άναγνώβτ-Λς τι Δνιμτ,τριθί
Γεώργιος Φουραχης
Κωνσταντίνος Βαιι/ογΐαννάκνις
Κωνσταντίνος Καττάκτις
Αντώνιος
φ ρ
Ε«.μανουή*Α Κ. Κουράχης
Μάρκος Φραγκ2αδάκΥ!ς
Άνα.γνώ~·/]ς τί Εμμανουί-,
Μιχαήλ Παπ»μιχίλά/σ)ς Ιερεύς
Κωνσταντίνος Παυλάκης
Νικόλαος Μπλαζάκης
Αντώνιος Χ. Παπαδάκτ,ς
Κωνσταντίνος Συννζανάκ-. ς
Άναγνώστης ϋ Σπυρίδων Πχνηγυράκνις
|Νικόλαος Π. Νευρ?αδάκης
Άναγνώοτης Ί Βαλαοά/.τ,ς
Σταμάτιος Μανωλάκης
Γεώργιος Ν. Πετράκης ■
Μιχαήλ Κωστάκτς
Ιωάννης Σπ. ΙΙιπίράκτ,ς
Μιχαήλ Τζαγκαράκτς
Ν-κόλαος Μαρινάκης
Γ:ώργ·.ο ΓωνιωτάκΥΐ;
Σταμάτιος Κοτσιφάκτς
Αντώνιος Κουράκ·ος
Μανοΰσος Βουτσαδάκης
Ανδρέας Μεγαλωνάκης
Γεώργιος Γωνιωτάκης
Άναγνώστης ΚουρμούλΥΐς
Ίωάνντις Μπριτζουλάκνις
Ιωάννης Ψεγΐαννάκης
Γεώργιος Έμ. Χατζτημρδά
Νικόλαος Ί Κουτρουπαοάκτΐς
Φ?άγ*ος Μπουρδαντωνάκνιί
Έμμχνου·ί)λ 'Ρομπουλάχης
Γεώργιος Βασιλάκης
Ιωάννης ΜελιγκουνάΛϊΐς
Βαφες '
νωτ-.
Ι'ί
Φρές
Βχφες
Μελιδόν.
Βαο'ίς
Νίππος
Φρές
Τζιτζιφές
Νΐτπος
Τζιτζιφές
Νϊππος
»
Βχφές
Κυριαχοτέλια
Βαφές
Μελιδόν.
Φ,ες
Πεμόνΐα
Φρές
Ιίεροχώρι
Κάίνα,
Παϊδοχώρι
Πεμόνΐα
Μίλιδόνι
Φρές
Βαιρές
Νϊππος
Νίππος
Νίππος
Β
Βαφες
■»
Καρραϊς
Φρίς
Τζιτζιφές
Νϊπτΐος
235
238
44»
248
25;
ι5'21
435
535
262
263
264
266
438
433
523
272
276
279
284
285
288
487
460
290
533
292
472
299
468
326
327
503
459
469
474
334
440
335
454
451
336
489
461
446
448
517
307
443
368
47
432
522
441
366
36
52
90*
;-«/3
Τθ π
ύ
ν
•Ι1 .
908
909
908
ΐ*» >ις? —
909
908
909
908
1909
1908
Β
1909
1908
1909
"Απερρίφθη
Β
9
Μ
9
9
»
9
9
9
Χ
—_ _—.—^
Ό,νεματειτώνυμ,ον νι
— 10-τ
, Ν ,. ίίβτβικία
!-§·
-β υ

Τάξις ε'ιν ην
κατετάχθη
*Μ«*Η***%*
Απορριφθείσαν
,167
1—Λ
Κ«ν—ανοΐνος Π·
Έμμ*νοι|ι> Γ. {Ιιτρο·κγ>ς
Έμμ. Τρ
Ν ίππος ν_ :/
ΦΡ«« ο-Γ^'
Τζιτζιφες χ
Μ(λ:δον:
463
442
372
476
1908
Μ }ονί>νχτϊ)νω}Τ
• · χί ■
Έ* τβυ Γραθίίου τ^νς ΙτΑ χ^ών Άγ^νιβτών τοΰ Νομου , _Σ
"■ Έν Βάμω τη 24 Φιββουαρίομ 1609 «
,,.4, η Τ8β»ίΐ('-;ΐ ' ""41 -=ί
« }€0«ΐ!Λί;('
#
>. -#·
♦ ·-, »ν
ι:ε,
|
ί «
1
1 εο:
Ι « 1·>ί»ί
ί * 1388
Ιδί
ΙΛ{
δι ι ■
« ϊβθι?| 7(ΙΓ.
ί ί
«Γ
ι)
ί. Ι
Ό Γραμματεύς!]
θ{ττ»ωΤ
Γ;ί
δί
Τί
81
61
Οί
ίδΐ
551
εδΐ
^|
ΟδΙ
82ί
©_4
ιεϋ
1-6 ί|
εειι
08Γ
?Τω>Ιί £^
?,γ.νχίυγ,γνχ 1! γω^,τ.Ί Ϋ ?ι>·ττια'νγβ/Α' | ξ^
?Γ«ί^£Κ Π ίό^ΐ
γ
£5ν·5Κ .Π ίθχίό
ϊ,γχχίχ^ίί Γ $ιττ>ών;χ-¥Α ! ι.ί.
?,Υ.«·*λ"θν.Λϊί }0)ΓΧΑ}Χ?2|
Μ ?0)γ«5«3'ΐ!
ϊ?τχ45*χγ Τ .^χχ.-Κΐ Ού Ι,
1 5311
ί'-χΓΤ
% . κ ίχ^δνΑΊ Οί,,
ίοΛ^^-οΗ ίΥΓδώνγχνΑ'Ι 851
_,ίτ«Ακ>:.!^-Μ ί,ντνχωΐ | 6ί {
γ
.-,^ώίΊ! 561
Πίναξ ι[Λ^αίνων τάς υπό των κατοίκων τοθ δήμου τούτου Οποβληίείσας αίτηβ'εΐς
νιστών τοθ ΙΝομ,οΟ Σφακίων Επιτροπήν, πάσαι εγένοντο δϊχταί χαί είς ιΐοίαν τάξιν χ
σαι άπερρίφθηϊαν καϊ δυνάμει τινος αποφάσεως.
--------Δ ^ μ ο ς »Α:ν ω
χ«ί *$-
* 5£ Ι
«Β >
.§- 3
• "Ρ"
"Ονοματεπώνυμον άττΌϊντος
ι
1
(Κατοίκία
ι.
-"Μ
£.
Ρ3
Τάξις>ϊ ^
1
Ανδρέας Ι. Κριαράς
185
1908
Α*1.
2
Νικόλαος Μ. Δ'ασκαλογιάννης
98
3
Γεώργτος Άνδροΰλ·ΐκ*ς
Λουτρό
29

4
Ιωάννης Χ. Πάτερος
'Ανώττολις
542
1909
Τ
1 ·.
5
Σταϋρ. Στ.Σταυρακάκης η Άνδρουλάχη
Λουτρό
53
1908
]
6
Άνδρε'ας Φραγκΐχς
Άνώπολις
39
7
Μανοϋσος Σγουρός
»
555
1909
8
Παϋλος Ι. Παπχσακελλαρίου
60
1908
>
ι
9
Μα,ν. η Άναγνώστης Πχπασακ,ελλχρίου
93

10
Ιωσηφ Όρφανουδάκτ,ς
»
530
1909
>
' ϊ
11
Ιωάννης Ν. Γεωργεδάκης
553
>
1
12
Μιχαήλ Μ. Σιίμένης
η
539
5
13
Άνχγνώστηί Μπενης
Άράδινα
142
191
)8
Ι
ί
14
ΓΙαϋλος Παπαμχνουσάκης
'Λνώπολις
137
ι
15
Ανδρέας Κουρκ,ούτης
Λουτρό
96

16
Μα,νοϋσος Ι. Κουκουβιτάκης
Άρ«διν«
121
ι
ι
17
Γεώργιος Ν. Σα,βιολάκης
Άνώπολις
103
ι
18
Μανοϋσος θ. Κοπάσης
97
ί
19
Γεώργιος Ν. Δασκαλάκης
99
ι
20
Ίερώνυμος Λυπζρουδείκ,ης
Λουτρό
543
909
ι ^
21
Ιωσήφ Γ. Κουκ,ουβίτης
Άράδαινα
101
908
Ι ■
22
Μανοϋσος Τσελεπης η Δκσκαλογιάνν/ις
Άνώπολις
106
23
Νικόλαος Τζάτζιμος
'Αγία, Ρθυμίλη
102
>
24
Νικόλαος Ι. Ζχχαριουδάκης
Άνώπιλις
96
»
Γ
4
25
Παΰλος Κ*τσιγ;αννάκης
94
• ;
26
Μανοΰβος Ζαχαρίας
»
119
>
27
Εύστράτιος Λαμπάκης
»
95
ι
5
28
Ιωσηφ Σπυριδάκης
Άγία Ρουμίλη
104
29
Πα,ΰλος Άντ. Σαβιολάκης
Άνώπολις
541
909
Ι
30
Γεώργιος Ανδρ. Κοπάσης
>
116
908
ί
31
Έμμ.. ΠαπαΐΛα,νωλίουδάκης
117
»
32
Γεώργιος Ν. Κουκ,ουβίτης
»
319
ι»
Ι
33
Εύστράτιος Π. Κριαράς η Τοράκης
»
108
>
34
Ανδρέας Πρωτοπαπαδάκης

107
Β
35
Γεώργιος Σαβιολης
»
538
909
Ι
36
Γεώργιος Α. Άθιτάκης
η
114
908
]
37
Παναγίθύλης Ντουλαβέρας
»
113
»
»
Ι
38
Στυλιανός Γ. Παπα,ο'ερός
Άνώπολις η Χεινία
297

»
ί
39
Ιωάννης Β. Μπαδογιαννάκης
> η Χαλίπα.
540
909
»
40
Πα,ϋλος Μι*μουδάκης
Άνώπολις
507
908
Άι«ερρί?Η
41
Παΰλος Καλιδονάκης
»
556
909
'· ι
42
Εύστράτιος Κουνδουράκης
549
Ο Ο ~
ΛΛθ
ί ι» 1
43
Γεώργιος Βαιλάκης
3ο7
*"ϊ Ψί Λ
90ο
Ι
44
45
Γίώργιος Ι. ·
Γεώργιος Ανδρ. Δεληγιαννάκης
Άγιος Ιωάννης
371
551
Ο Ο Ω
909
ι
Ι >
46
Άνδρε'ας Άντ. ΠαιταδάΛης
Άνώπολις
362
908
' "
*, Ι
47
Πανάγος Κονδορινάκης
550
909
. ·· '
48
Εύστράτιος Ίωσ. Φουράκης
Άγί* Ρουμίλη
554

,ί *

49
Ανδρέας Γεωργεδάκης
Άγιος Ιωάννης
552
οηα
η
50
Γεώργιος Μπουτσικός
» »
συ
' Ι

—- 12 —■
είς ην
κατετάχθϊ)
Ονοματεπώνυμον αιτουντος
Άγία Ρουμέλη
Άνώπολις
ργιος Αναγνωστάκης £·
Γεώργιος δ
Άνρρίας Σίτυοιδάκ'ος 1 -" ^
τοί Γ'ραφΐί'ου τ?ίς έττΐ-των άγωνίστών τβν Νηηδ Σφχκιω/ Έττιτ
τ-/5,24 Φεβρουάριον
.1 >*})»*/.' Ι Ι
Ό Γραμματεύς ·
! βθβΐ! ίθί
}ίϊνΐί-χ;γοΧχ·χτ>χΔ τ ί,ν
.Ί ;όνβ:Α
ηΜ Ο ?ρτννχωΙ'
,φ;Α* ^θίγ^
— 13 —
Πίναξ έμ,φαίνων τάς υπο των κάτοικον τού" οηαου τούτου ύποβληθείσας αίτήσεις είς την επί των ά
νιστών τοθ ΝοαοΟ Σφα/.ίων Επιτροπήν, πόσ:. ι εγένοντο δεκταί καί είς ποίαν τάξιν κατετάχθησαν καί π
άπερρίφθησαν καί δυνάμει τινος αποφάσεως .;->χΤ! ο##δί^* *»4#«^3ΐ·τ*ί>4νΟ*' ' % ~%
άγω-
πόοται
Λήμος Ά β κ υ φ ο υ
ο. 3
* ■"■' Ι" "ι ν'|(> Ο'ΐ'
ν,· 3
■ -» 5 .
»> .? '
*
—~ —_ Όνοματεπώνυί,Αον ,οήτοϋντος
Κατοικία
4 ι
"•^'χτΆ
'§. 8
β -α
ο
Γάςις εις ΐ,ν
ρατϊτάχθΐ}
Άπορριφθεϊσ^ι
Λ' Ι Μ ι
ι
«Ι
1
Γεώργιος Ι. Φουντουλάκης, .£
Ζ χ;ν,7
Κωμητάδες
122
19Ό8°
. *Λ Α γ ,
Α ^ /«,-
Α ι Άδ Ι
2
Ιωσηφ Ι. Μητράκης , ο Ι
Β
134
Β
» .ι·ν*ς
«ο·τ ^ τΗ
3
"Ιωσηφ Α. Μανουσογΐα,ννάκτς
"Ιμβρος
126
»
ι
·*ίθ:τ»ο-
ρ.'Ί 8δ Ι
4
Νι/.όλαος Χριστοδουλάκης
Άσκύφου
236
Β
Β
5
Μανοΰσος Α. Ιίολέντης Τ';:3 ιω·.·
» ' Λ
124
»
ό
Ιωσηφ Μανουσομανωλάκης η Μανοιισο-
"'ΟΙ'Ι ι.·ο;^καο:ί
1· };
*' ω
χίί» ,Ά'
|
νια-'νά/.ης
"Ιμβρος
128
Β
Β
Ι
7
Σταυγιανδς Ωολέντας
Άσκύφου
491
Β
Ι
8
Σταύρος Ι. Λυκάκης
Άσκύφου
35
Β
Β'.
5
9
Ιωσηφ Πα,πχδορουσάκης
Μουρί
348
Β
»
10
Χριστόδουλος Ν. Βιλάντζης
89
»
»
ί
11
Παϋλος Άν&ρ. Τροϋλος
Άσκύφου
139
»
Β
12
Νικόλαος Τσοθρδος
Β
301
»
Β
13
Ιωάννης Έμμ. Τσιτσιρίδης
Β
303
»
Β
14
Μανοΰσος Ψυλλάκης
Μουρί
135
»
»
15
Ιωσηφ Δα-μανάκης
Κωμηταοες
136
»
!
16
Ιωσήφ Στ. Οίκονομάκης
Άσκύφου
343
Β
»

17
Ιωσηφ Στ. β
»
233
1)
»
{
18
Μανοΰσος Χριστοδουλάκης
Β
450
»
Β
Λ
19
Παϋλος Τσιρινδάνης
Χώρα Σφακίων
122
»
»
*
20
Ανδρέας Τρουλάκης
Άσκύφου
296
Β
»
*
21
Εΰτράτιος Σπ. Καρκάνης
Β
37
Β
Γ'.
1
22
Ιωσήφ Τσινΐάρης
»
477
»
Β
ι
23
Νικόλα.ος Ι. Νταμπακάκης
"Ιμβρος
479
»
»
24
Θεόδωρος Ν. Παπαδάκης
Άσκύφου
86
»
Β
§
25
Σταΰρος Δόκιμος
Άσκύφου η Χανιά
169
»
»
26
Βαρδης Ροδάμης
Άσκύφβυ
148
»
»
27
Παϋλος Μπικουβάρης
Β
177
Β
Β
28
Στυλιανός Γ. Καβρός
Μουρί
118
Β
Β
29
Ιωάννης Δουρουντάκης
Χώρα Σφακίων
115
Β
))
Ι
30
Μιχαήλ Στ. Κατσούλης
Άσκύφευ
483
»
Β
31
Παϋλος Στ. Πολί'ντας
Β
188
Β
»
32
Γεώργιος Α. Ψυλλάκης
Μουρί
111
»
33
"Ιωσηφ Μπαμτπαλής
Χώρα Σφακ'ων
120
»
Β
34
ΧριστόΒουλος Έμμ. Κουργιαλιδείκης
Μουρί
109
Β
»
35
Γεώργιος Εμμ. Βοδάμης
Άσκύφου
215
Β
Β
36
Γεώργιος Μπραουδάκης
218
Β
))
37
Ροϋσος Δ. Παπαδάκης
ΜουρΙ
529
1909
Β
38
Ανδρέας Μανουσ'ουδάκης
Άσκύφου
481
1908
Β
39
Μάρκος Α. Δαοϋκος
Β
395
Β
Β
40
Πετρος Μπουζουνεράκης
Β
239
Β
»
41
Γεώργιος Ι. Κοντακάκης
Κωμηταδες
110
Β
»
42
Ιωάννης Ριτζάκης
Άσκύφου
242
Β
Β
43
Μανοΰσος Έμμ. Τσιτσιρίδης
Β
243
Μ
»
Ι 44
Μιχαήλ Γ-.αλεδάκης
Β
482
»
Β
! 45
46
Γεώργιος Μανωλάκης
Γεώργιος 1. Ριτζά/.ης
Β
Β
560
260
1909
1908
Β
Β
47
Παθλος Ζαχίνθυνιουδάκης
Β
478
Β
Β
48
Παϋλος Σηφαλουδάκης
Χώρα Σφακ'ων
275
Β
ι·
49
50
Γεώργιος Ψαλτάκτς
Ιωάννης Μπραουδάκης
Β β
Άσκύφου
105
312
Β
Β
Β
»

|-|Τ~*«" *
V—
«-{;)γ*
3. 3
ιχ'ι· *£"
"Ονοματεπώνυμον α'ιτούντος
Κατοικίβ ,"
-3
Τάξις είς ήν
κατετάχθη
51

53
54
55
56
57
58
Δημήτριος Έμμ. Μα,νουβογιαννάκης
'Ίωάίννγις Γ Μανουακακς
Γ. Μα,νουσακακης
Χθ|Απιτάκ·ής >
Ξενοφών_Α.
Ι
"Ιμβρος
300
1908
Γ'.
φ
ήφ Κ. Κουνδουράκη
Αντώνιος Α. ΨΛΧ* '
Γεώργιος Λυκάκης
Εύ
Χώρα. Σφακίων
■Α Γ , '
ΞΜουρι (
'ΑΛιύοου ι
331
224
398
492
359
3581
ΑνοΦ .1
.1
Εύστράτιος Ρ. Ζούλης ·»£Ί |
Έκ τοϋ Γραφείου της επι τφν άγωνιστων τ^ϋ Νομοΰ Σιΐρακίοίν Έπιτρο7τηί >^α"ο!1 .Α ?οτ)ΟονΑ'Μ
Ι Έν Βάμω τϊϊ 24 Φεβρουαρίου 1909
Ί
Ι ϊ
18*6 :
ίτ8 !
981
« ίεοε ■
ι «
! 58*
! ϋΡΛ
«δ»
Γε
ΓΓ*
68
ΓΓί
€311
ΊίΙ
0?ί
; « όϊ§
,«υβί!«ϊβ
«061
Οοίί
; «
« *
·9,
>ο Μ :
^νίΙ 'ϊΜι'
ϊλ^νίΧ·.*0 Γρα|Αματεΰ
τνχΑ.'ί! Μ
* ί,τννχωΓ
.1
.1
1 Οί
Π
51
Εί
Μ
Γί

β!
85
βί
92
08
ιε
εε

θε
θε
τε

«8
Οί
Ιί-

ε*
Πίναξ έμφαίνων τάς ύπΌ των χατοί*ων τοθ δήμου τούτου ο.ττο5ληθείχας αΐτήσεις είς την ίτιί των άγ
νιστών τοθ ΝομβΟ Σφακίων Επιτροπήν, τΐόσ;χι εγένοντο δεκταί κα'ι είς ποίαν τάξιν κατίτάχθη—ιν χ«ί π6σ«ι
άπερρίφθησαν *αί δυνάμει τινος αποφάσεως" " · ί
φ ρή, ;
άπερρίφθησαν *αί δυνάμει τινος αποφάσεως."
Α*μο5 Καλλικράτους
*
ί
1
«
•δ %
ο- 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
"Ονοματεπώνυμον α'ιτοΰντος
*„% ·· ··' >" »$ 3 Τ
V
3 0
ο
«ι
Ιί"
*,
3 Ι
Β
Σκαλωτη
1908
Β
Β
Β
Β
Σκαλωτή
Καλλικράτης
—Καψοδάσος
Βουγιούίίαλος
Μανοΰσος β. Μτολ'ώτγις
Ξηρούχης Ν. Σφιν2*δάκ,Υ)ς
Γεώργιος Κα,τσουλός
Ανδρέας Παπαδοπ.τρος
Μιχαήλ Α. Μανουσέλης
Νικόλαος Δικ,ονιμάιαις η Σιρβερης
Μανοϋβος ΧατζιδάΛης η Βλαντης
Γεώργιος Μ. Μανο· σίλης
Νικόλαος Μ. Μανουσομαρκάκης
Ιωσήφ Γ. Προκοπάκης
Έιιμανουίιλ Ανδρ. Μανουσέλγις
Μανοΰσος
II.
Μα,νουσίλης
Βαρδης Σαμαρίτης
Δημήτριος Α. Μανουσε'λης
Ιωάννης Βρανάκης „„,„„,
Ιωάννης Στ. Μπελλιβανάκης
Ανδρέας Γ. Γεωργιλης
Στυλιανός Σπλήνης
Δημ,ιότριος Α. Μανουσέλης
Ιωσηφ Ν. Μαρκίυτσακ,νχ—.
Γεωργιος Γερωνυμακτ,ς ' ■'
Ιωσηφ Βουγιουκαλάκης Γ"
Κανακάκης Άλιζανδράκτ,ς
Πέτρος Μανουσέλης
Ιωάννης Α. Παπαδάκης
"Ιωάννης Παπαδόσηφος
Μιχαήλ Α. Μανουσέλης *α
Πέτρος Γ'άννοιριος
Ανδρέας Μόσχοβος
Ίωάνννις Δικονιμάκτις
Ανδρέας Μανουϊίλης.
ϊ Έκ τοϋ Γραφείου της επί των άγωνιστών τού Νομοϋ Σφακίων ΈΛΐτροπνϊς
Κ- ,, Έν Βάμφ τη 24 Φεβροοαριου 1900^
Κατοικδ
Καλλικρά
'ΑσφένοΌυ '
Τάξις είς ήν
κατετάχθη
»> ·, ΐίιΤΡ^
Άσφίνδου ^
Καλλικράτης
» ι ; 9 ί..
0Τ 30 Γ » 31
»
Καψοδάσος
Άσφένδου
Καλλικράτης
75
12Τ
265
350
428
60
144
504
202
207
208
64
527
140
228
396
532
505
528
228
525
283
537
526
531
323
548
545
361
546
1909
1908
Λ
Β
1909
1908
1909
1908
1909
1908
1909
ν5·ι .ι
> Λ

IV*
Γ ^
0)νΌ~νΑ
,λ . , ιω 11
3
•η
ίΐ .Ί .1
Ι
ι ί ν
οί Ι
• 0x1/
ρ(
*Ε»ιμ. Παπαδάκης
Λ
•Ι'^ί. Α*·»
Ψΐ'ι »Υ"!. €''
τρ (λ>ί ;χ χγ
χτΖ ΐοί „->>»'
084
δθί
Γί5,}-
νΧχ^νΗ 1ω:'Τ ι,ι ^
, θ
Γ ·
8 :
Οί
ίί,ν χίβΛυ ττ. >
Τ*. Μ*>*
Οί-
^ .3
ί .1

—.07
Έμραίνων τοΰς καταταχθέντας καί άπορριρθέντας τραυματίας; τοΟΙΝομοΟ Σφακιων τοθ
Δήμου Βάμου 'Απο'ορώνου. ν , χ Χ , η ~ ,, 4| *■ £
■Ά ύξων
αριθμ.
"•Ονοματεπώνυμον αίτονντος
Κατοικία
χριθ.άποφ.
Τ«ξ ς είς ί)ν νατε-
Ιΐαρατηβΐίόεις
1
■ 2
:3
4
5
6
' 7
8
ί. * Ι 5·. >
Δημήτριος Χαρ. Χαριτάχης —
Παρασκευαι Κοομαδάχ.7ΐς . , -
· 1 ί *»ι
Ιωάννης Ηλιο μανουσάκης | τ>>
Γεώργιος Ν. Χειλαδάκης ! - ,ο
ιΐργιος ΛΙ. λειλαόακγις
Αντώνιος Γ. Ραιλακν,ς
Κ. Βαρδάκης
Παυλος Μαμουνάκτς
Χαράλαμπος ΙΙιπεράκης
,ΟίΚ
!
Έν Βάμω τί) 23 Φεβρουαρίου 1909
Γαβαλοχώρι
Σελιά
Βάμος
Γαβαλοχώρι
Κεφαλάς
Βάμος
Δτροσιερνΐ
ττωΛχ,χ—
73-|-
74
76
78
79
233
238
306
5ϊ.ν2 Λ
Ώς άπαράόεκτος
ίΐ
πχΐΓ ίχϊ^ν,
,Ν" Α /*»
ι .:
Τα Μέλη ϊ
Ι. Γ, Καψάλης
Χλαποντάκης
ι Ο
8
6
Οί
„..... Π
, Π. Χ. Μαρκαντωνσκης. ε
οί
1.
ΙΙωλογιάννης ν>ι> ί ι Οί γ
?.ντ·
:λλιχ2 ;
ίί
* Α ί * Ι
α ' ί *§£
1 ;!ν·κχ
νχο,ΙΙ )(τ
4 11 ΑΙ ^Λ £Λ
ν·/λωΓ
31
« ΡΠΐ'ί !££»*,
Π ί Ν Α ■
ΓΧΧνχ3.(Χ3^Ρ
Π
Έμφοιίνων τοϋς καταταχθέντας
καί άπορριφθέντας
τρου(Αατίας
τοθ ΝομοΟ
Σφακίων τοθ,

«Ι
« 80·. Δήμου
Γεωργιουτϊόλίως Άποχορώνου.
?ΐ-Χ;ϊοον*ιν
.Α ΐύίΰι
1
Αΰξων
χ.ιθμ.
Όνοματεπώνι/μον αιτονντος
Χωρίον
άρι6. ατ.οψ
Τάξις είς 5)ν λατι-
τάχβη
ΙΙα
' .* Ι
Κ. α τ χ τ χ >
Ι θ έ ν τ
ε £ ^ *
ί^τΐπ
Γ*
ι ·
Γβ'&ργιος Σταμ. Κουρινάκήςβ"'
Άλήκαμπος
225
ΑΤ>^οχ-χΙ
Ι ·Α χ*
9$
2
Γρηγοριος Χρ. Ν»ό)ης ' *''
Βατουδιάρης
226
ΙΤΓΧ-Π ί!*
Γ?
3
Γεώργιος ΜαλικουτιάΛΤΐς ·,., ϋ
Χάμπαθα ,
339
Μ .Α λ
ι
Β% Ά
Α"
π ο ρ ρ ι φ
β έ ν τ ε
ς
οε
1
Άνδρε'ας Στ. Βυζυρά^ης
Έμπρόσνερος
217
.^ίνΧιτ,ι.·
"Ώς'
ίπαράδεκτος
2
Ίωάνν·/;ς Στ. Κουρκουτάκνις" ' '''
• >
ΦΓλ:χ7ίος " ''"-'
218
χ;"Ί» ί·ο
3
Αντώνιος Στ. θυμάκης
Έμ,πρόσνερος '
219
19 (ί.- (,»Α.«)
4
Παΰλος Γ. Γεωργιλάκης
221
9
XI
5
Γεώργιος Ν. Μπραουδάκης
»
222
»
ϊ
6
» Άποΐτολάκης
224
χ,
7
Φραγκια; Καραμπινάκης
Μαθές
231
»
8
Ίωοννης Ίωσ. ΣταυρουλάκΥΐς
»
232
η
»
9
Μαρ. ΜαυροποΟλα χήραΓεωρ. Βάνταλη
Κουρνας
236
))
10
Κυριάκος Στ. Λιλικάκης
Έμπρόσνερος
305
»
»
11
Παν«.γούλ·/)ς Κουργιαλιδάκης
>
312
»
12
Θεολόγος Ζυμβρα,γουδάκης
Κουρνας
357
»
άνυποστηρικτος
13
Νικόλαος ΚατσοχειράκΥΐς
Φονές
346
»
άπαράδεχ.τος
*.. Έν Βάμφ τίί 23 Φεβρουαρίου 1909
Τα Μέλη
Ι. Γ. Καψάλης
Έμμ. Χλαπουτάκης
Ι. Πωλογιάννης
Ό Γραμματεύς
Π. Χ. ΜαρκαντωνάιοΊς
Π ϊ Ν Α Ε Έ·.
Έμφαίνων τοί>ς χαταταχθέντας καί άπορρ«ρθέντας τραυματίας τοβ ΝομοΟ σφακίων τβΟ~Δηιχ·ύ 'Αρΐ" -'
Α ΰςων
,άριομ·
*Ο·νοματ«πώννι«ον αττονντος
17 . '
Κατοικία
άριβ άχοφ
Τ«,
ί!« 1;.
α νι". χιι Ι
οα,η^-ς
Ι
Α'. Κ
* τ α τ- α ;
Κ θ ί ν τ
β 5
■—~-~ ~
£~— ,
1
2
Μιχαήλ Κοτρωνάκης
Βασίλειος Μ«ν. Κελαειδης ">''* *
Μιγ. Χωράοια.
71
230
Α'.
!
ο ρ ρ ι φ
• έ ν τ ε
« ·
„ 3
*
■ί
' χά μ »τ
1
2
3
4
5
6
Ιωάννης Νικολακάκης - ,,
Δημήτριος Ί«άν. Βλχμάκης ,
Χα,ράλαμπος Σαριδάκης , γ .· ^^
ΜιχΛηλ^ΜιχαΥΐλάκης - %
Εύφροσύνγ) Χήρ« Γι»ργίου Γιαναράκη
Πίτρος^ Άγγιλή^Χριστουλάκη
Πρόβκρμκ
Πλάκ*
Μεγ. ΧωράφΐίΧ
Ν>ό Χωριό
Αρμίνοι
72
75
237
239
304
306
'Ος
ί-4 1 9
»
»
»
άνυηοστήρικτβς
άττΛ»ά5·χτος
άνυποοτήρικτος
-—- Έν Βάμω τνί 23 Φιβρουαρίου 1909
Τα Με'λη ,» ,
Ι. Γ. Καψάλης ----------—--—:-
Έμμ. Χλαποι τα κης £ ·. Γ ν ■
Ι. Πωλογιάννης
Ό Γραμματεύς -ί—
Π. Χ. Μαρκαντωνάχτκ;
.-.Ά
ΠΙΛ3 Έμφαίννν τους χαταταχθέντας καί άπορρι^ιθέντας τραυματίας, τοθ ΝομοΟ Σφακίων
Δήμου Φρέ 'Αιΐοχορώνου
Αΐίξ»
ΐριβμ.
'ϋνοματεπών μόν αίτοϋντος
Κατοικία
αριθ. ίηοψ.
Τοΐξΐί ·Ι{ ην »ατ·-
-*·*
η ,ί Ιί ί ί
Δ'· Καταταχθ
β β
.-Ο»·χτ*1ί
1
2
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Μάρκος "Λ. Κα,γιανάκης
Κωνστ. Ι. Μανουσάκης
.-Λ-
. ^·τ Β'. ;
Έμμ. Κορτσουδάκης
Μανοΰσος 11. Πρωτοπαπαδάκηί
Έμμ. Κρασσαδάκης η Καμαλ.ς
Αντώνιος Μ. Καπάκττις
Άναγνώστνις τι Στυλιανός Πιπερης
Κωνσταντίνος Φουράκτ,ς
Ιωάννης Στ. Κλαπάκτης
Άναγνώστης ΙΙαινέσης
Στυλιανός Ε. Φραγκιουδάκης
Γεώργιος Ζχχαριουδάκης
Γεώργιος Κουρομιχελακης
Εμμανουήλ 1. Βαρανάκης
Παϋλος Παν. Βωτάκης —-—;-
Κωνσταντίνος Γ. Βασιλάκης
Ιωάννης Ν. Τρουλιτάκης
Έμμ,. Άναγν. η Γίωργ. Ιΐϊτράκη
Γεώργιος Ρούσου Ζούλτις
Ίωάνντις Κ. Μπριτζουλάκης
Δημήτριος Γ. Βρουβάκης
Ιωάννης Άντ. Αλεξανδράκης
6 φ
νγν
Φρέ /Ον Πειραιώς
Κάινα νυν Σμύρν.
Α η ο ρ μ
Βαφες
»
Τζιτζιφΐς
Βαφις
»
Πιμόνια
Βαφές
»
Νίππος -{ ^,
50
'ϊ Μ
ε ν τ β
Βαφες
1 *
Βαφές
Νίππος
Ραμνή
51
52
53
54
55
56
57
58
59
'"6ί
62
63
64
65
66
67
68
240
241
'Ος άκαράδεχΎος'
.«Τ
-1
λ ' '
>
Μ
ι-,ίΐ
*'*'* 1
Έν Βάμω τη 23 Φεβρουάριον 1909
Τα Μέ"λη '
Ι. Γ. Καψάλης " Γ»
Έμμ. Χλαποντάκης
Ι. Οωλογιάννης
Ό Γραμματιϋς

Π. Χ. Μαρκαντωνάκης
, Ι Β*·
τοί*ς
Γ!.Τ~Ν Α Ξ^
ας και άπο??ιρτ)έντας τραυαατιας τβθ ιΝομοΟ Σφακίων τοθ ««γιβφ
Δημου Άνωπόλιοβς Σφακίων
Νικόλαος Ζαχαρίας
Άπορριφθέντες
Ι >ΑνώποΚ^/ Ι,
ΙΈν Βάμφ ττ 23 Φίβρουαριου 1909
Τα Μιλτ, ' *
. Γ. Καψάλης ^
'ϋμμ. Χλαπυντάκης '·^
. ΙΙωλογτάννης'
359
— ? "Ι
ν»ϊ/
Ό ΓραμμΛΤΐύς .
II.
Χ. Μαρκαντωνάκηο «
Ι3 ίΧ !
ίας τοθ
'Αύξο
Ο
Όνοματβπώννμον αττοθντος
λ 1ι
Ιωσηφ Στ χις
Μιχαήλ Ζταυρου Κ*τσούλη-— -—
Δο Γ15
Δτομητριος Γ1απα(5ορουσακ
Ίω(τηρ Σταυρου Κιχρκανης
Μανοϋίς Έ Τδ
Μανοΰίος Έμμ Τσιτσιρ'όης
11α0λο ΜπικουβκρΓΐς
Γεωργιος Πραμχτιυτακης
Χαρχλαμπο; Στχυρου Κάτσοϋλτις
Μιχαήλ —παί,λος
Γιωργιος ?*λταχγις
Ι Έν Βάμφ τγ, 23 Φιβρουαριου 1909
Τ* ΜΑυι
Ι- Γ
»ίΕμ1 ----------
ϊ. αωλογ.άννη^ ___________ ;ιΐΛ^,Φ.8 ;
ΟΙ ΛΆΞ Έ(*φαι'νων τοΰς χαταταχθέντας καΐ άπορρκρθέντας τραυματιας τοθ ΝομοΟ
* τοθ Δ/](χου Καλλικράτους Σφακιων
Όνοματεπώνι/μον αχτονντος Κατοικία
Ά( «^ο Ρριφ6ένΐ4ς μ"* } "ν -·",
ης . Βραν*ς
Νικόλαος θ. Δεληγιαννάκης
Μ·Ζ*ήλ Μέλ
ηγια
Μανουσέλης
Εν Βάμφ τ? 23 Φ,βρουαρίου 1909
Τα Μίλη
ι. γ.
Έμμ
1.
809ί υ.».βχΛ,:β3*Φ 85 Ϋτ
Ο
Ο Γρχμυατεϋς *Τ
Π. Χ. Μαοκαντωνάκης
ϋ
-ι*- ι!) —
ΠΙΝΑΞ Έμφαίνων τάς καταταχθείσας κ«ί άπορριφθείσας χήρ«ς καίέρφανά τοθ ΝοαοΟ
^8χίων το° ΔγΚ*ου Βάμου 'Απβκορώνου—^^·1
το°
Ονοματεπώνυμον αίτοίσης
Παρατηρησεις
|· Ι
Ι
·> Καταταχθεϊβα
Φραγκιά Φρ«γκιβΐ>-|
4
1-4
8
9
10
11
12
13
14
45
16
17
18
19
20
21
Ι 22
23
24
25
Βαρ?ά*η
δακη ή Κανιαίάκη
Δεσποινιβ-'γήρα Γεωργί°υ Περουλάκη καί ή όρ-
φβ-νίι θυγάτηρτττκ Μαγ*α>ινή
Α'κατερ>'νη γήρ« Στυρι'ϊ Ξηοουγάκη χαί ή όρ-
φανή θυγάτηο τη; Ζαίε'ρ^νια
ΐΒάμοςτ Τ »
Λικοτιναρα
[Σβύρη
Αίκατερίνη Βουρά»ι γήοα Ν'κολ Ροοούση Βαμος
Τίεϊβανβχοΰλα γ^οα Χαοαλάμπους'
ί- Βλα^άκι καί τα όρφανά τέκνα τηί Γεώργιος
και Νικητάς Δράπανος
Μαρία γήρα Ιωάν. Γαλανάκΐ καί τί» όΌφανά τέ¬
κνα τν)ς ΑΊκατερίντ καί Κωνσταντίνος Ι. Γα-
λανάχι .Βάμος
Μαοία ΜπριτϋΌυλάκι γήρα 'Τωάν. Πλακουράκι
και τα Ιργα,νκ τέκνα της Σπυ^Ιϊων, Χρηστίνη
καί Ειρήνη. >» *■**>■$^ Λ· Π ίν-
ερλένη λειί»ϊινάχη γ/βα Ιωάν. Τσινιτάκι
"Ελένη Μουντάχι γήρα ΚΜνστ. Βαίου)άκι
Βασιλική γήρα 'Τωάννβυ Ρεωογαηάκι
Έλισάβετ όρφανγ- Εμμανουήλ Π. Κεκάκι
Συαοάγϊα ορ?ανή Άντων. Άγκεισοολάκι
"ννχ γήρα 'Τωάν. Τζιτζιχάκι
"Αννα γήρα Ήλιοί Τρουλάκι
Ελένη Πενθερουϊάκι γ_ήρα* Μανοίσβυ Πωλβ-
γεωργάκι
Άργυρί) γήρα Ιωάν. Μανουσομανωλάκ'ι
Άθηνϊ, Χρυσϊ). Α'κατερίνη καί Νικόλαος $ρ-
9Ύΐοι Ιωάννου Μανουσομανωλάκι
Χιοίνλεκχ ίρ^αντ) Παπαϊοκοκολάκι ί)
"Αννα Παπουτσάκι γήρα Νικβλάου ΣπυριϊάκιΙ ι
καΓ το όρφανον τέκνον της Σπυοί*ων Γαίαλοχώρι!
Ε'ρήνη γήραΡϊωργίουΞενκάκη κ*ίίι*τϋβ·ο:ν7|
τέκνα^της Κωνσταντίνος,Αντώνιος καί Μαρ'ο^Καλαμίτσι ι
II
— ,
Κοιτράνβ «
Ύριανταβυλλι* γήρα Ίωβν. ι ε»ργι«.ο! χ* τ»;^ω·1
τέκνα της Παναγκ,Ίτη; κβίι ΊωάννηςΒαμίς
Κεφαλάς
Κεφαλας
ϊ
ίΒάμος ν3ν Άθήνα
Κεφα/ας
Λικοτιναρα
Γετίμι Μετέχι
Ροϊαμια
ήυγάτηρ της
ΓίωρνιΌυ Μπάσκου καί ή όρ*ανή
ΈλένηΒουρδουμπάχιγήοαΝικολ.ΠωΧογεωργάκΐ'ΓετίμιΜετόχ
α;. ,
Η ·£+£» «Ίς την Α' καί ή'
92 όρφανή είς την Γ'" Ν 1
Ι'Ηγήρβ ε'ιςτήνΑ'κοίίή'
93 όρφανή εις την Γ'
.1/1
|'Η χήρα είς την Α,'καί τα
Γ99 9&φαν4 «ί -τ/Ί·ν
102
113
114
115
117
245
?84
π γήρ'ί εις την Α ι
Γ'.
τα ορφανα ε>ς την

τα όρφανά είς την Γ'.
Α' ν - .
γ «Α' ?ν
ί
ε
ΓΟΟ
3 1
«ωΐ
?86
991
ι ν1 6α
Α'8' ι
Ε 592
^♦93
V
ρ'
Α'
Α'
5« ινΟΑ
τ2
ίχχ
ίϊ χήρα ε'ς την Α* καί.'
ί όρφανςν εις την Γ'.
ρφη , η
τό/'όρφχνον Γ
λέ
; ώ
•Οί*((οίτά4β·ανΙτι
Ή χήρα βίς την Α'
Ή γήρα ε'ς την Α7 :
όρφανή είς την Γ'.
|Ή χήρα είς την Α' καί τα *ί
χνα τηι 5; αίτησις &«■(
^ίψ&η 8ι« τ ί
ποφάσΐως
317ΐββφ«νά είς την-Γ'.,
319 Α'.
Ή /ήρπ ες τ·ςν Α^'
δρφανή ε'ς' την Γ*.
Α'.
;α*;
Μ

V
10
Μαρία
Μανοίσου Μαοοπόχι
ο ρ ρ
Σούρη
Βαμος
Αίκατερίνη γήρα ΝικολάΌυ Γ. Γαλανάκι
ΜανβΒσος κα' Σοφία όοβανά 'Τωάν. ΚονταράκιΓετίμι Μετόγι
Αίκατερίνη γήοα Σεργίου Καλλιγιαννάκι °-··"
η γή ργ
γτίρα^ίικόλ Α. 1>λεμετάκι κα» τα δρ-
βανά τέκνα της "Ολγα κα! ΕόανΘία
'Τωάννηςκα' 'Τωσή· δρβανά Άντων. Μπ·τονάκι
Μαρ-'α κα'Α'κατερ'νη όρΦανΐΝικολ.Μχελιίανάκί ί^αί.λβχωρι
"Αννα γήρα Ζαγαρία Γβλανάκι
Ελένη γήρα Σταύρου Καβουλάκι καί τα όρφαν*
τέκνα της Εμμανουήλ κα' Καλλιόπη
Βάμος
Ξηροστέρπ
Βάμος
Μαρία Πωλογεωργάκι γήρα Κωνστ. Πετρακακι|Λιτσαροα
* βί3*«» «, Έν Βάμφ τ^ 24 Φεβρουαοίου 1909
Α Γ«ώί"ΐ. ΤΑ ΜΚΛΗ
335
θ ε
15
19
24
28
101
103
119
299
301
363
1
Ι α
>
Ι »
»
ί 1
Ως άνυχοστήριχτος
Ε. μ
Γ. Π«λογ«άννη
Ό Γραμματεύς
Μ. Μαε)κα>«ωνάκης

—· ι ϊ Φ % Α
VI
Ι
XI
Έμοαίν·»ν τάς κατατα'^ΒρΓίΓκς κ«'. κτίορρκρθείτας χήρα; *Μ ύρηχνχ τοθ Χομο3 Σφακίων
το3 Δήρ.ου 'Αρμέν'ων Άποχορώνου
. *" Ι
Μ. *■ 5 ..
"Ονοματεπώνυμον αίτούσης καί όρ»ανοϋ
Κ α τ ο ικ ί α
υ·
Ι
ο
Κ

Τάξις
είς ήν κατετάχθησαν
Παρατηρήσας
Ά
/ Καταταχθεϊσαι
Άφροδϊτη χήρ* Στυλιανοΰ Ξ
Μαρία χήρ* Γεωργίου Δαργατζάκη
Αφροδίτη Βλαχάκηχήρα 'Αντωνίου ΓκακλάκΥ!
Κυριακή Κανταν;ατοπούλ« χήρα Αναγνώ¬
στου Ζαχαριουδάκη καί τα ςρφανά. τέκνα
της Μαρία καί Ιωάννης Α. Ζχχαριάυδάκης
Χρυσή χήρα θωμά Λΐναράκη καί τα όρφανά
τέκνα της Ελένη Αίκατερίνη καί Εμμα¬
νουήλ θ. Λιναράκη
Άργυρη χήρα Χρήίτου Καραγιανάκη καί τα
όρφανά τέκνα της Εΰφροαύνη, Ειρήνη,
Γεώργιος καί Μιχαήλ Χ. Καραγιανάκη
Σιβ«στή χήρα Αναστασίου Χαριτακη κλί τα
όρ«)β:νά τέκνα της Ιωσήφ, Στυλιανη κα!
Άθηνϊ Ά,νβστ. Χα( ιτάκη
Στυλιανή χήρ* Ιωάννου Βολακάχ*) ,
Καλύβα:
Νέον Χωρίον
Καλύβαι
Πλάκ* Ά
109
207
?08
209
210
211
249
259
"_ χήρα είς την Α' κα
τα όρφανά είς την Γ'
τηβις ώ« προ« το ορ-
φχνόν Κ. Α. ΖιΑα-
Ή χηρα ίίς την Α' καί ριευδ«*>|
τα όρφανά ίίς την Γ'
Ή χήρα ίίς την Α' καί
τα όρφανά είς τήν^ΓΛ,
'Η χήρα ιίς την Α' καΐ
τα όρφανά ίίς την Ρ'
'β^'Ά - ο ρ ρ ο φ Ο
■·»τ
' 4
Άνΐζίνα χήρ* Στ«μ«.τίοο Βινιτάκη
Δέσποινα Μυριίάκη χήρ* Ιωάννου ΤζΊλιμττι-
νάκη καί χ όρφανή θιιγάτηρτης Χριστίνα Ι.
Τζιλιμιτινάκη . | Ι
Χρν·*] χήρα Πειιταϊωάννου
Ελένη χήρ« Στυλιανοΰ Κανι·Λκ>7) καί τ»
όρφανά τέκνα της Κων«ταντϊνος, Ειρήνη
κα'ι Σοβί* Σ. Κανιολάκη
"Αννα Κουροηοϋλα χήρ« Νικολάου Νιραν-
τζάκη κ*ί τα όρφανά τέκν* της Έΐισάβιτ.
Λ Παρασκιυή, Έρασμίκ, Βικτώρι* κ«ί Βασι¬
λική Ν. Νιρατζάκη
Μαρία Κατσανιβάκη χήρ* Κωνσταντίνου
Τοράκη
Άννιζίν» χήρα Νικολάου Φρ*κολάκη
Ι,1»
Ιϊϊ^Εν Βάμφ
Στΰλος
ΙΠάκει ,
Νέον Χωρίον
- χΛ--> ί'βτ'.
Μιτχεκρ.Λ1"
Στύλος
Σβ,μωνάς ΓΓ
12
29
104
127.
272
•Α'
Δια τΐ)( αΰτηςάποφά-
εο>( απερρ'φθΐ] ή αί-
141
214
- Ι
23
8
»?
Οί
11
δ.
δϊ
ο»
ί»;4
,,Τά ΙΙέλη
Γ.
.ι * ΙΤ
-»"Φη
Ι. Πωλογτάννης
ί
?
3
ΙΊ.
" Ό Γραμματεύς
βββί 1/ΟίυΛ/Ο
ϊ-ί |ιτ

ί!
ο
01
ΗΛ5
ΑΤ
.8

! Ν Α Ε
τής
χαταταχ3εί« καί απορριφθείσαν νήρας χαΐ δρφανά τοθ ΧομοΟ Σφοικίων τοθ
,. Δήμου ΓίωργιουπόλΜ-ς ' "*'* **™****«ν Τ- '
1
9
10
11
.II
14
15
16
17
18
19
?0
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ονοματεπώνυμον α'ιτοδντος
ΧΓ£ 'Λ
Κατοιχ,ία

Τάξις είς ήν
/ α τ ετ άν θ η σάν" .'
'α ,ΠαρατηρήσΕΐς
Δ'.
ι Σπύρ. Ντουχάκη χήρα Ιωάννου
Μπονάκι
Μαρία γήρα Γεωργίου Ζυμίραγουϊάκη
Μοτοία γήριχ Κκν'ίκι Κουντουράκη
Άνθή γί,ρχ Νικολάβυ Πίτβάκη
Ελένη γήρα Σταύοου Ιωάν. Γρΰλλβυ καί τα
οΌφανά τέκνα της. ΑΊκατερίνη Πολυξένη,
Κωνσναντΐνος Δέσποινα κιί Σταθρος
Εΰαγγελίτσα όρφαντ; Νικολάου Γιαπιτζάχη
Παρασκευή '^ρα 'ΐωάννου θυμάκη καί τα όρ-
φανα τέκνα της Ελένη, Μ*οία Μιχαήλ, Αν¬
τώνιος, Εΰαγγελίτσα καί Άννίτσα
Άπόστολοί καί Εύστράτιος όρΐίανά Γεωργίου
Αποστολάκη
μπΐά ίρφανή Κωνσταντίνου Αντωνακάκη
Τοιανταφυλλια νήοα Γεωογίου Κοκκίνου
Ελένη γήρα Γΐωργίου Καρκαβάτσου
Δέσποινα όραανή Σταύρου Ι. Λυκάκη
Ελένη Πετράκη γήρα Μάρκου Δρακάκη ή
Φλυσκουνάκη κα! τΐχ όρϊίνά τέκνα της Πέ-
τρος κα' Μάρκος
Ζαμπιά γήρα Κωνσταντίνου Βένου
Δημήτριος ορ«ανΐν Έμιχ. Στ. Κουρκουτάκη
Καλλιόπη γήοα Αναγνώστου Στρατουϊάκη
Α'χατερίνη Ζεοίουϊεπουλα γήρα Εύστρατίου
Τσόντου καϊ τό όρβανόν τέκνον τίς Γεώργιος
ΐΓΐά Μανουσϊλάκη γ^ρα Ιωάννου Παπαμβρ-
κάκη 'ερέως και τα όοφανά τέκνα της Άν-
ϊρέας. Μάρκος, Μαρία καί Νικηφόρον
νβχη Κατσουλαϊάκη γήρα Παπαηλΐοΰ Άνα-
'Ιΐ υοιίίβτϊ )Η|ρχ !»νΐς3τ»χ!'Α
Έμπροσνβρος
Κουρνας
Άσί) Γωνιά
» »
Α' ικαμχβς
Έμτρόσνερος
Αλίκαμπος
Άλίκαμπος
Φίλιππος
Κάστελλος
Μάζα
Άσή Γωνιά
Χάμπαθα
Φίλιππος
Κουρνας
Εμπρόσνερος
Άσί) Γωνια
Κάστελος
Άλίκαμτος
'Δ π ο · ρ »
ι Άλίκαμπος
Έμπρόσνερος
Κάϊτελλος
Κουρνας
Άλίκαμπος
Εύαγγίλία γήρα Γεωργίου Αναγνωστάκη καί
τό έρφανόν τέκνβν της Δημήτριος
Δέσποινα ορφανή Γεωργίου Λεκανίϊου
Β'.
Κωνσταντίνος Ι. Κονταξάκης
Άργυρώ Αποστολάκη χήρ* Νικολάου Πβπα-
τοιανταφυλλάκη
Εμμανουήλ Γ. Πολάκης
Με>ρίχ Ιωσήφ Τσιχλάκη
Χαρίκλεια γήρα Εμμανουήλ Γρυλλάκη |
Μαρΐγώ Α. Ξενάκη ή Μαοροθεοϊώρου χήρα|
Μιγαήλ Μπραουδάκη Έμπρόσνερος
Μβρία χήρα θεοϊώρου Ξενάκη
Αίκατερίνη Μ. Σπυράχιπ χήρα Εμμανουήλ
Πετράκη καί τα όρβανά τέκνα της Νικη?4-
ρος, Μαρία, "Ιωσήφ, Νικόλαος. Μαν.ϋσος,
καί Ίωάννϊΐς
Χρυσή γήρα Κυριακού Σταυγιανουδάκη
Άργυρώ χήρα Παύλου Κωνσταντίνου Μπβυ-
τσαράκη'καί τα ορφανά τέκνα της Μιχαήλ
καί Πωλιόο
,^ Γωνια
Εξωχολις
καί Πωλιόο
Άρετή Τσουρλιδάκη χήρα Ιωάννου Γιανναράκη
ή Γ.α«ι*ή
Σο·ία Α. Μυξάκη χήρα Νικολάου Άλεξάκη καί
τα έρφανά τέκνα της Στυλιανός, Νταμουλής
Χαμπαθα
Εμπροσνερβς
Κουρνας
106
107
108
110
159
,160
161
162
163
178
204
216
Α' ΎΧΒΙΰϊ
•■νι,' :
Ά . .-
Α'. Λ £:51
λΑΜ^ ,_! η Λ
ή χήρα εις την α*, καί τα
όρφανά είς την γ'. ΓΡ·
Γ'. ^>>~«ψ-
ή χήρα είς την ά καί τα
'°?ψ '}$&* ?Λ,γ
Γ.
Α^«
Α'.
ή χήρα εις την
εις
254
258
267 Γ'.
269 Α'.
ή χήρα εις την α'. καί τα
270 | όρφανά είς την γ'.
289
294 !
297
335
ή χήρα είς την α'. καί τα
όρφανά είς την γ'.
Α'.
ή χήρα είς την α'. καί τα
όρφανά είς την γ'.
Γ'.
Τ
Χ'
0".
:ΓγγΑ·|
*3
«Τ
οΗ .1 .1
11»
II
.1
Διά τής αΐ/τής άπο
φάσεως άπερρίφΐη
ή α!ιτή αίτησις ώς
πρός τό όρφανόν
Γεώργιος Ι. Πα-
παμαρκάκης.
ε Ι ό α
10
14
16
18
20
26
27
19
135
137
Ώς άπαράδεκτος
»
»
»
>
—***
Όνοματεπώνυμον αίτοθντος
Κατβικία
ο 3
«2 -β
α. β-
2
Τάξις είς η>
κατεταχθησαν
ΪΙ
14
15
16
17
18
19
•20
■22
23
Άργϊ/ρώ Μπουτσαράκη χήρα Παύλβυ Κ. Μα-'
λικουτσάκη καί τό ορφανόν τέκνον Της Στυ¬
λιανός
Αίκατερίνη χήρα Σταΰρου Παπαδάκη
Παρασκευή χήραι Σταύρου Κλάπάκη
(Μαρία Προγουλοποϋλα χήρ* θεοίώρου Ξε¬
νάκη ή Μαυράκη
Μαρα χήρα Ιωσήφ Σταθάκτ,
Μαρία χήρα Κωνσταντίνου» Δουράκη
Αίκατερίνη χήρα Γρηγορίοϋ Παπαδάκη .
Ζαμπιά Κωνσταντίνου Μεγαλάκη χήρα Ιωάννου
Ξενάκη καί τα όρβανά τέκνα της Νικόλαος,Ι
"Εμμανουήλ, Κανάκις, Ευγενεία, Μαρία,
καί Άννεζίνα
Αγγελική Μπαρμπούνη χήρα Γεωργίου Μτι-
κάκη καί τα όρφανά τέκνα τη,ς Στυλιανός,
Μαρ α, καί Εΐι
Εργίνα χήρα'Ιωάννου Άγγελάκη ,
Έργίνα χήρα Ιωάννου Γυμπάκη ^~.
Έν Βάμω τή 24 Φεβρουάριον 19β9
.- κ
Χάμπαθα
Άλίκαμπος
ΜάΓα- 5* -
Έμπρόσνερβς
Άλίκαμπος
ϊ
'Εμπρόσνερος
Άσΐ) Γωνια
Άλίκαμπος
138
139
140
143
168
170
171
ίοίί
300
47 '
Ώς άπαράϊεκτος
»
»
ιννς-ϊν'Α ?,ι
ν
V
,
Λ- 83
ίν χότ; 3γ·ν)οί 1
άναποϊειχΛοςΙ
. Γ. Ι
"Ώς άπαράϊεκΐο^
Τα
Ι. Γ.
Έμν
Ι. ΙΙωλογιάννηζ
-ΊΠ
ΐ γ*ίΧ3Ί ΐι
Ι υος Ό Γρ(£μ|/*ΐ·-·ύς '' ;
?οοτ

» ? Ι *
β ι τί ;!»
1 ,. ι.
■Α
ίκχ
β *?Γ
ϊ·»
1 * . « ι
ιο»>Τι·ΐ4ις·οκ Α' .*»
, 8 ! >6Λ}ΧΜΛ
'*'1Λ1 Ι -»—·ίί ϋοβΧοχι>ί
ίτ
;5·νχι*|5
ί
.Τ >Ο
θί
Οί
ίδ
ί
« κ
«
« Λ
Γ
8.
Οί
(Α*
£ Α
Μ

ΓνΤβ^^ί ίτ »ΓΧ ΙΓΧβςΧ
«
*
Γ61
Α ώ
β»
ίβχ

— 23-
- [Ο Ι ΛΠΑ Ο. -
τάς καταταχθείσας καί απορριφθείσης '/ήρας κΛΪ
τοθ Δήμου Φρέ 'Ατοκορωνου.
ι*
3
Όνοματεπώνυμον αΐτούοης
Κατοικια
Τβξι» ιίί η» *»~τ*χβ—α»
Ι
Αίκατερίνη χοραΧαραλαμπους Τζβγκαράκη καί
τα όρφανα τέκνα της Εμμανουήλ, Μάρκος,'
Ε Μ Τζ
ι!
' 4
ης μμνουήλ
^ρήη και Μαρία Α. Τζαγκαρακ]
Έλίνη -χ/)ρα Σπυριδωνος Ζερβουδακη
Μαρία Σαραδελακη χ/)ρα ΒασΐΛειου Βομ,βολακη
ΆργυρήΦυτρακη χηρα Ιωάννου Γρουλΐτακΐ} και'
τα ορφανα τέκνα της, Μαρία Ζαμπιά καί
Χρί}στος
Ζαμπια λυμδουλακ/) χήρα Γεωργίου Άρχαγ-
Τζιτζιφές
Βαφές
γη
Άσημενια Νικηφοράκη χήρα Γιωριου Ανιτσ,ακη
10
II
12
13
14
15
16
17
■18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
■ · · ε · « ^· ·ι |----
Φωτεινη χηρα ΐΝικολαου Άνανίρ,ι,νάχη
Ιΐ Κ
Αναγνώστου
Βα,ές
Ιΐαρασκευη
Ήαντουλα.
Χαρειχλεια χ/ρα Γϊωργιου Λαγουμιτζακη και το
ορφανο τέκνον της Μαρία Γ. Ααγουμιτζακη,Φρές
Ειρήνη Καλλΐχακη χηρα Έμμ. Γζαγκαρακ/)'Γζιτζιφίς
ΧαραΑαμπακη χ/;ρα βαρίί] Μαραγ-
κουοακη
Πεμόνια
Ραμνη
Φρές
Α'ικατϊρινΐ]
Μαρινάκη
Άνβγνώστου
Γ «
Μαρία ΚοκοΑοπούΑα χήρα ΒασιλειουΣαρα6ελαχ.τ
Σόφια ΛαμποπουΛα χτ,ρα ΙΝικοΑββυ Μαρχετακ/}
και τα όρφανα τέκνα της Ελευθέριος ^
Αΐανος χαι Σμαραγοα
Χριστίνα Κυρ. Γιαννακακΐ] χήρα Στ»λΐανοΰ Α
Χΐατερμακη χαι τα ορφανα τέκνα της Ί'
ταφυλΐα, Ιωάννης χαι Γεωργιος
Αννα χί)ρα ΙΐιχοΛαου ΡαΑΑαχη
Σ Γ
Ιΐαιϊοχώρι
Βαφες
Νιποί
Νικος
Βαφες
Ιΐεμονια
Στυλΐανη χήραι Γίωργιου Καλογίρακη κα.ι τα
όρφανά τέκνα της Αικατ«ρινη, Νικόλαος,
ϋασίλίΐβς και Μιχαήλ Γ. Κ,αλθγΐρακη Βαφίς
Καλλιόπη Ιΐαπασταματακη Χ«]ρα Ιωάννου;
Τζιτζικαλακϊ) |Φρ«ς
Σόφια ίίιυθυμιου Σταματάκη χ^ρ-* Γεωργιου
Γαλανουδάκη
Ειρήνη Σαραβελβπουλα χ]Ρα Εμμανουήλ ΙΙα-
τσουμαέακη ,
Σόφια ΖοροΌυβοπούλα χιρχ Σταυριανοβ Σταμα-|
τακη καιτα όρφανά τέκνα της Ζαμπια καΐ^
Ιΐαυλος Στ. ϊπαμ^ιτακη |£>αφες
Άναστασια χ'όρα 11α^λου Χριστοοουλακη και
τα όργανχ τέκνα της Έλίνη και Γεωργιος1
ϋ. λρισχοόουΛβκη ι*Ρ*ί
Μαρία Κελοποίλα χ/;ρ» Ιωάννου ΚατσβμακηΐΝιπος
Ζωίτσα Βαρσαμακη χηρα Γεωργιου Κοτσολακη ^αφες
! Μαρία Βαρανακη χί)ρα ΐΜικο/αου Κακατσακη Νιπος
Νικόλαος και ειρήνη ορφανα Νικίλαου ΚαπΙ-
Νιπος
Άννα 1ΐρ«τοπαπαόακη χ/)Ρ» Γ«ωΡ· Συμβου/ .
Μαρία ίΐαπαόογιαννβλη χ/)ρα Κωνσταντίνου ϋ.ί
Βολουόακη "
Άργυρή Ηωλογεωργάκη χήρα Παυλου Βολο»-|
ίακη ιΤζιτζιφές
| Μαρία χήρα Ανδ".Γ. ίΐωλογίώργη ή ΙΙωλογιαννη Νιπος
Δέσποινα χηρα Γ. Μανουσάκη ,ΜελιόΌνι
Άργυρη ΐίαπαδοπουλα χηρα Μ«νού»οο Μα-
νουσογεωργακ,η
Αίκατερίνη χηρ» Γεωργιου Βομοολακη
Αίκατερίνη χ^ρ* Νικβλαου Τρουλΐτακη
Μαρι« Κα.ρ9υέ«κη χ/]ρα Γίωργίβυ Πεφουνακη
Νίκας
Βαφές
32

^ 3»
41
105
148
. , Ι
Η"χήρα είς την Α' καί
τα όρφανά τέκνα της είς
την ι
;ί*ΐ«Ι
150
1ι»1
152
21)2
203
205
206
Α'
Α··*"4
τί
ραε,ίς τήν*Α"'κ*$Ίά
•Ιςτήν,γ ,*"*1"1
Α'
Α' Χ
,Α',Α·
Η χήρ« εις την Α
ορφανον εις την Γ
Α'
Η χη^»α είς την Α' καί
τα όρφανά τέκνα της είς
την Γ
Χ*1?
Ή "/ήρα είς την Α' καί
τα όρφανά εις την
250
251
253
260
201
263
264
265
206
268
287
268
296
316
338
340
Α·'
.-.'/
'Η, χηρα- είς την Α' χαί
τα όρφανά είς την Γ1"
Α'
Α'
Α'
'Η χήβα ε'ι τήν^Α' τα
ί^ ΐην-Γ'
Ή χήρ* είς τή^ν Α* τα
όρφανα εις την Γ
Α'
Α'
Α'
Γ
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
ΤΒΐΤ ?{Τνν»«Γ ί
,τχίοΑιο
ρο/1
ι
II
βνν
2 .Α («ν,ι
Ι^Ί 'ίτν-.-κ
,τνΐίίΐ χϊ.1
' ϊ
ωΙ'
. .ϊ
-24-
3 "5 Ι
"Ονοματεπώνυμον &ίτο£βϊ;ς
3·Χ|·ΙΤ*ςις·ιςτ)νχατ·τ«χβησαν
ί 36 "Ελένη χήρα Έμμ«ν:.ι'λ Καστ».νά/η
Ι 37
! 38
10
11
12
13
14
15
16
Αίκατερίνη χήρα Νικελαου Χατζητζ·«6δάκη Ι »
Ειρήνη ΒασιλαντωνοττοϋΛα χ^ρα. Μαν. Κανοιτη|Νίπος
ΙΦρές
Ίαάννης Τσατσαρολάκης ',
Χρυσάνβη Κβτζαμπασάκη χήρα Ιωάννου Βα-|
σιλάκη καί τα όρφανάτέκνα της Γεώργιος χαί·
Έπβμεινώνδας ΙΡαμνή
Άφρβϊιτη χίιρ» Εμμανουήλ Ν. Κβτζβυρά/ΐη ίΦρες
Δέσποινα χήρα "Εμμανουήλ Μβυζάγρη καί τα,
όρ^ανα τέκνβ της Μαρία Βικτώρια Άναι
τέκνβ της, Μαρία, Βικτώρια, Άνα-ι
στπσία καί Καλλιόπη ΙΜίλιδονι
Καλλίτσα Μπουχλβπβυλα χ^ρα Γεωργίου Τζα-|
γκαράκη Νίπος
Ζα|»π3ά Κοτσολάκη χήρα ΆντωνΐΌυ Βατσάκη Πεμόνια
Κρουσταλένια Χαρ. Ρουμπεδάκη χήρα Χαρα-
λαμπους Συτζανάκη κβί τό όρφανάν.τέκνον
της Νικηφόρος
Ειρήνη Μεφάκη χήβα ΙΛεωρ. Βασιλομανωλάκη'Νίπες
Α'ικατίρίνη χήρ« Αποστόλου Τζιτζικαλάκη καϋ
τα όρφανα τέκνα της Εμμανουήλ, Γεώρ-Ι
γιος, Κλβάνθη καϊ Μαρία
Ελένη χήρα Μίνωος Συμβουλάκη καί τα όρ-
τέκνα της Μαριγώ, Μιχαήλ καί Εύαγ
Κάινα
γελίτσα
Εύφροσ^νη Μαραγκουδάκη χήρα Στεφάνοβ Παν
τελάκη
ναγνώστου
Χριστίνη Μαμβυνοποίλα χήρ« Α
Μπονάκη
Ειρήνη Α. Σήφακα χήρα Άνδρέου γχη
Βικτώρια ΒαρανοποΰΛα χήρα Άναγν. Μέφα
Χρισ-ίνη Έμμ. Μαρινάκη χήρα Κυριακού
Παιτακη
Ζ(ι,ί:σα Πριντσιποποϋλα χήρα Κωνσ. Βολακακη Φρές
Κάινα
Βαφές
Μελιδόνι
Νιχος
Βαφές
Έν Βάμω τί) 24 Φείρουαρίου 1909
Τα Μέλη
Ιω. Καψάλης
ίί'
ίΛ'>5ί
Γ. Ι1ωλογιάννη£ ^
Λ
1 ('■; ι
, ·>ον· Ι
Ά
Α
Ά
1 βΐί,
Οί-ί,
351 '
353
123
Α'
,ςΑ.?Π
;!/.
23
47
126
128
129
155
156
212
213
271
Α νίο.'ίωϊ'Ι
κ 3
τ,ττ
ί κτ 3»*
.Λ. 1
χ;/.
ινι»τωΨ
Μ
τ-
ί;
Ο!
ι!
ΪΙ
κνν>
ϊ1· -
ίίο
αι
Ό| Γραμματεύς1 .
· Μαρκαντωνάκνς
. Λ ν
'ί νίνΐτ^
τ
οβ ;
'Κμφοάνων τάς καταταχθείσας •Ααύτ&πορρΐφ&είβ'ϊ: /ή-'/; *"" όρρανά τού Νομ&Ο Σφακίων,
«*;
ο.
1«Ρ
"Ονοματεπώνυμον αίτίύσης ^
Κ
: ι /. . σ
Γ α ξ ι ς
1
Μ -Μ
ί^'ο"· είς ν ■/.ατετάχθησο-ν
_' Καταταχθεΐό"αΐ
Μαρία χηρ* Έρ;οανοι//)λ Μπρουλιδάκη | Άνώπολις !
Αίκατερίνη Γίωργίου Τσελίτν; Δατκαλάκγι χηρα
Μανούσου Γ. Ξανθουδάκτ Ι '
3 ΜαρίαΔβ"ΐΑθ·,>ίίκτ,χηραΣταρατίο1-· Όψιμάκν] ·» ι;/| '^
4 Χρυσιϊ Σττνρ'δά/.η /η^α Νικόλαον Σττ. ΐ(γ
ΒχΓδουΛάκη ] Λ' βχνιχνά,'
Ελένη Α. Δασ/.α>ογ·άνν·Λ. χίρ* Γίοίργ.'ου
Μαρχγ/.οϋ /.»! τα όρφανό'τέ'-ίνχ-της Μαρί*,
"Αννα καΐ Νι^όλλίς | Ανυπολ·ς
Ε^γηνίχ Ζερβοϋ νήρχ Ιοά.χνοΰ Βαβδίγάκ-' "Αγ οί 'Ιωί'ητΧ
ΙΤ.'._.'_. Λ.Τ_.^ «■ ___ *.'... 'Τ. .'.___ ΛΤ____.^,,..1 Ά../., ϊ ^,.,ίΤι-,
125
!1βϊ1
Μί'ρι'α Ντελ'.δχ/,ο νηρα. Ίωάννο
Αγγίλ'κη χτ.ρα. Δ·,
"Γ ,
γ
Άγία. ι ου^έλτ
325
349
Λ'
............ ..η.«.— »,
Α ι'πΑΆ 5,γτ ς,ττβγ·^
;--€}[
II
χ;,χ ρτντ»-ι
Ή ννιοχ εις τ-ί-,ν Α' κ«ψ/.'
τα
1 χΐ,νχ
τ..
V
ν
[•«ι. Α
.'Τ,Α.
4
5
[ δά/.ηκ*ί τό όο^νόν τέκνον τν,ς Χαράϊαμτβθί Ά^,ίξά-'δρεια ί
|Το άνήλικον ορφχνόν ττοίτρ6^^*^ν^*ρί*ς Άν,δ *
Κθίσταντουίϊάκης ' ~! ί,'ί "·α(χαΡ'·* » ,ί
[Μαρ·'χ όρφ*νη Εύστρχτίαυ Σαβ ^.άν.·/], , , 'Λ-/ωπολ(ς^*" '
ΙΜαρία Παπο.ο6ροΰ χτί^Χ 1ϊΑΛίρ1?65">*Μ!«(».ου-' 'Λ'-ώχολίς νυν ο
δ ό Χ ' Α^ξάδ
Μαρ·'χ όρφα,νν) Εύστρχτίαυ Σχβ ^.άν.·/], ,
χηρα Ίωά.νου Χατζη ΊΙϋ
Ά
ρ ργ
ΓΙαΛοα.ναγνωστάκτ)
ΐ'Ανεζίνα νηρα Άνδρέου Δατ/.χλογιάν
δ Ί Δ
ρ ρ γ
τδρίνη γήρα. Θεοδώροο Ί Διοματχράκτ)
κχί τα όρρανά τέΛνχ της Γ"εώργιος, Διο-ι
ΑΆί ιηχ υϊε:χ.ϊ
*.*. τί
132 α.^.
Κ .Λ
,Μ ./
:,ί-, ) ΐο,γ-
ί Γ
Θ. Διθ(Λ«ταράκτ,
Αννχ Μχ·>ρογιαννα/.νι χ«
Σαβιολάκ,η
ϊ
'Αγ.
Έν Βάμφ τν^ 24 Φεβρουχρίου
»ο>(
1909
371
372
Ί ί
χ,(δο~. (
Μ
τοΐτ'
Τα Μέλη
■ Εί β·* Γ.
Έ>ιμ.
1. Πωλογιάννης
;τΛϊνιβ.·· ι
β^ϊΐ ·>'7 ίί. ,νθΒΤν-ΐ
Γρχμμχτευς
Μ
Τί
. Χ,
-ν/.' ,;
Ί χ.Α'
-.11-
^3* υς|ν
·—
' 8
ν -..,'· - Π Τ
IV
Α. ιΒ .>
Έμ,φαίνων τάς καταταχθείσας χαι άπορριφβείβας χήρβί και έρφανά τοθ ΝομοΟ Σφακίων
ι τοθ Δήμον Άσκύφου.
1-
ϊ~ Ο-
Όνοματεπώνυμον αίτούαης
Κατοικίχ
II
Τάξις ι!ς 5)ν
Παρατηρήσας
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
Α' . Καταταχθείβαι
"Αννα Ι. Μχβλλιβανάκη χήρα Παύλου Ν. Πω-
λάκη ή Πωλομαρν.άκη
Μαρία Φίυντουλοπούλα χήεα Νικολ. Παπαδάκη
ΆιΛβσία χήρα Σταύρου Μπι/.ουδάρη και
άνήλικος Οηγάτηρ της Ελπίς
Μαρία Κατσανεδάκη χήρα Π. Κατσουλη
ΙΙαγώνα Άληγιζάν.η χήρα Εμμανουήλ Σΐβυ-
ριαν:υδάκη ή Μαλικοΰτση και τα όρφανά
κνα της Ελένη, Ζυμπουλιά, Άννίτσα χ»
Γεώργιος Ε.Σταυγιαν:υδά/.ης
Μαρία Άναγνωστοχούλα χήρα Σταύρο» Δοαι
μάχη και τα όρφανά τέκνα της, Άννα Άρτι
μισία και Κλεάνθη Στ. Δοκιμάκη
Φωτεινή Κατσουλογεώργη χήρα Χριστούλ
Μπριλλάκη -/.αί ή όρφανήθυγάτηρ της Ζαμπι
Μαρία χήρα Μιχαήλ Καρκαίάτσου κβί τάόρ»αν
τέκνατης Ελένη, Γεώργιος,Άννα, Ιωάννης
Σταύρος και Εμμανουήλ
Αίκατερίνη χήρα Εμμ. Α. Μανοασογιαννάκη
ΊΙχήρα τοθΓεωργίίυ Α. Μανουσογιαννάκη
Ζαμπιά Μπρεδολογάκη χήρα Εύ~ρατίου Σ
Κλάδου
Αγγελική χήρα Μιχαήλ Χιονιά
Λ'ικατερίνη Ντουρμουλόζβδλα χήρα Άνδρέοι
Πολέντα
Μηλιάχήρα Αναγνώστου ή Μάρκου Μητράκ
και τα έρφανά τέκνα της "Αννα, Δεσποινιά
Ελένη, Μαρία και Ευάγγελος , . ,
Αννα χήρα Σταύρου Φασοολάκη
Καλλιόπη Πολέντα χήρα Σταύρου Καρκάνη
Σόφια Κοι»ν5ουράκη χήρβ Ρβΰσου Χρκστοδουλάκη
Β'. Άπορριφθεΐσαι
Χώρα Σφακίων
Κομιτάδίς
Άσκύφου
5
6
7
8
9
Ζαμπιά Ι. Κελαίΐδοποθλα χήρβ Εύστρατίοΐ» Γ
Λεν-άρηκαί τα όρφβνά τέκνα της, Εμμα¬
νουήλ, Παναγιώτης καί Παγώνα Ε. Λεντάρη
Λθηνϊ χήρα Μανούσοι» Μανουσογιαννάκη καί
Ζαμ6ι5 "/ήρα Ξηρούχη Μανο«σογιαννάν.η
Μαρία Κελαειΐαχη χήρα Ιωάννου Μκριλάκη
καί τάόρϊαν^τέκναν της Εΰστρχτιος, Εμ¬
μανουήλ, Χ'ρίκλεΐΛ κβί Αίκατερίνη
Μπριλλάκη
Αίκατερίνη Μοσχοίοποίλαχήςα Γ. Ε. Χατζη-
δάκη καί τα άρφανά τέκνα της Κβνάκης, Ιω.
σήφ, Εμμανουήλ, Τωάννης, Ανδρέας] Άν¬
να, Καλλιό-ι;, Μαρία καί Γεω5γ'τσβ Γεωρ-
γίου Έμμ. Χατζηδάκη
Δεο-οινιά χήρ* Γεωργίου Δουροιιντάκη
Αίκατερίνη χήρα Κωνσταντίνου Τζοογάνου
νΐαριγώ Συγγελάκη χήρα Νικολάου Φουντου¬
λάκη χά· τα όρφανά τέκνα της Γεώργιος, Έλέ-
ν^, Ιωάννης, Όλγα Στα3»2ς ν.αϊ Ζαμκιά
Μαρία χήρα Ιωάννου Κ, Μ·κριλάκιη
Αννα, χήρα Εμμανουήλ Χρισ. Ψυλλάκη >
τα έρφανά τέκνα ης '^ωσήφ καί Ιωάννης
Ίμίρος
Άσκύφίυ
Χώρα Σφακίων
'Ασχΰφου
Κωμητάοις
Χώρα Σφακίων
Άσκύφου
ι ( ν ί,
ιίουρί Σφακίων
Ίμδρος
Μουρί Σφακίων
Ασκύφβυ
Καλοί Λάκκοι
Κωμητάδβς
Μουρί Σφακίων
122
124
185
186
187
188
189
190
191
192
193
193
326
337
341
342
343
11
21
22
25
130
195
194
19"6
χ υ ι·
Ι Γ."
"Η χήρα είς την Α' χι
τό δρφανόν είς την Γ'
χί Α]
ϊ ΐγνί/3 Ι
Ή χ-ίιρ* είς ττν Α'χαί
- ν Α"
τα όρφανά εις την
Γ'
Γ Γ"— ϊ
Ή χήρα είς την Α' χαί
τα όρφανά είς την Γ'
Ή χήρα είς την Α' ν
ί Γ'
ρφανόν είς την
η
Γ'
Ή χήρα είς 'την Α' καϊ
τα όρφανά είς την Γ'
Α'
Α' "
Α'
Α'
ν*
Α' Ι
> χ-1
Χν»0Α Ο Π
* 03 Α'
'Η χήρα είς την Α' καΐ
ά όρφανά εις την Γ"
Α'
Α'
Α"
,'χχ
- « Ι
!
Ώς άπαράδεκτβς
■Λ*
II
- α.
10
11
12
13
14
Αίκατερίνη Τσουρδου '/ήρα Ρουσου Μανουσιδάκη
αί τα όρίανά τέκνα της Σταδρος Άργυρ*
•Ονοματεπώνυμον αίτούσης
καί τα όρφϊνά τέκνα της Σταδρος, Άργυρη*,
Άννα, "Εμμανουήλ καί Κωνσταντίνος
Μαρία Κβτσκχδοποϋλα χήρα Μάρκου Κλαδάκη
καί τα όρφανά τέκνα της Κυριακή, Χαρά
λαμπος καί Χρυσή Μ. Κλαδβίκη
Καλλιόπη χήρα "Εμμανουήλ Λεμπιδάκη
Αθηνά χήρα Νικηφόρου Κατσ'ϊ
Ελένη ΓΐαννοκδοποΰλαχήραΝικολάβυ Ριτζάκη
καί τα όρφανά τέκνα της Ανδρέας, Ιωσήφ
Κανάκη, Νικόλαβς, Δεσποινιά, Ζαμπιά
καί Ζαφειριο Ν. Ριτζάκη.
Έν Βάμω τί) 24 Φεβρβϋαρίου 19Θ9
? " Τα Μέλη
Ι. Γ. Καψάλης
Έιιιι. Χλαπουτάκης
Ι Ι. ηωλογιάννης
Κατοικία
Άσκΰφει»
Χώ·« Σφακίων
Κολοΐ Λάκχβι
Τ ί
'Ασχύ
5^ ΤΤ Τάξις ·Ις ην
197
298
345
364
367
' ί
V
Π ν /έ!" ν.,
Παρατηρήσας
Ώς άπορ«δ£/.τες
τ *
ώς άνυποστΓ,ρικτος
ηϊ
(V>ί/^ 11 '
" · 2 , ../
! "
ί' 1
4» ι,
Ι, Ι „ 1
1. 1*1(7», ί ·*
ΛΙίΛΟΪΪίνβ «#-
1ι ί
£
6
!--> -> -4 ~,
~ ·ν('·«ϊ5ν ε© Γραμματεύς , ' ί '*
' % ,Π· Χ. Μαρκαντωνάχπς
ι
η ί» Τ > ι! ό Μΐ « ο γ
Ι !
£,/,
ύί
Υ, ,% Γ
χ ι
ί 5-
, (>'.■> οί
.1 .1
»Ι
«ο _
28 —
- π
"Έμφάίνων τκς κατατα/βείσϊς καί άποορ:φθείσας
τοθ Δήμ.ου
κοΊ όρρκνά τοΰ ^ομ.τ>'~} Σφακίων----------
----- ,,^,ιιοΐ ιη ,|ΐίιυ»ν.ι,4ί1« ■■"" "
11
1
2
3
Όνομ^τεπώνυμον αΐτοί
Κ α τ ο ι χ ί α
Μαρ'χ χηρα' 'Αναγ^ώττου Δεληγιαννάκη ΓΑβφίνδου
Έ/ε'ντ) ννο* Ίωι/,ο Μανοοίίλϊ) |ΐί α/)'***>,% τ* ί
ρ Μιχχν-λ Ιίουγ ονν
ί.' ΛίανοΙσίλτ; χτρχ Πρ.
ό Β

II
1
2
3
4
5
ιρ.-ΐί χ·';ρα Άν-;γ»ώ"ο.ι Βουγ
!Λχτε;ίν/; ν/)ρχ Κχνάκι Τί'-Υ/ν;
' / > > - ■'
V
- —. 5
Ρ)*-ρί; το γινοΐ 1-3. ίΙ'ρο/.οττάν;·/) χ
ριυ Νΐια.πί5ΐίΐδΤ6ίΐΛ·/) /.χι τ ί·/·ι·:·.χ ορ-
'φχνά τέκνα ττς Ελένη, Βεοδοσια, Χρυστ
κζ'ι Στυλιανός
Μαρία νήρα Ν·.·ο'/άου Μαρκουτσάκη
ΑΓκατείίν/ι Μανουσ ιχνρκάκν) χιίρα Γϋύιτρατ
ΙΙαπχδά/.', καί τ'. ί'τ~>·/.χ όρφανά τε'κνϊ
τν,ς Μαρία, Κω·.7Τ«ντίνος χ.αί Μ
Β'
Μαρία /Λρα Αναγνώστου Ν. Πά
Αγάπη Δϊληγιαννάκη χήρ» Άνδρεου Θ.
Μπολιώτη
Χρυσή χ'Λρα Αναγ/ώστο^ Τ"αΓεοκ)ν)
Σόφια /·ιίρα Θςςδώρου Τζουγχνάκη
Μαρία χόρα. Γίωργίςυ Δελ·/ιγιαννάκ·/·, καί τα
όρφανά τε'κνα της Ανδρέας καί
Γεωρ. Δελγιγιαννάχη
Μαρία χήρα Εΰστρατίου Μοϊκοβάκη
Τ)
»
»
Ιναοοοαοος
Άσφένδου
Κολοκάιια
Έν Βάμφ τ-7- 25 Φε€ρουαρ·'ου 1909
Τα Μίλϊ)
1. Γ. Καψάλης
Έ|ΐμ. Χλαμποντάκης
Ι. Πίολογιάννης
δ*; εις1 ·ην κ«τετ χθησαν '
Γ „ . ΊΙ .. .β,'λΙ- . ,ίΤ1 ..^,ί.
ί| 11
άρατήρήσεις
179
275
276
217
278
280
281
020
;ε.:?,/
Α'
Α'
Γ'* ''
Λ'
Α1
Α' ,
ί" ,ττ α
330
353
30
323
344
365
368
369
Ή /ίρ* είς τν-νΛ' κχ'
τα όβιρανά Είς τ^,ν Γ'
Λ'
ΊΙ γί~οχ είς τ/,ν Α' ■/.λ.
χν όρφανά, είς -.ν-,ν Γ'
ς? εί ίβχ
Γ.Τ
.ι .ι
Τ .
Λ
Ώς άτταράδεκτος
» ανυποσττιρικτ.
» άναπόδεικτος
Ό Γραμματεύς
Π. Χ. Μαρκαντωνάκης
— 29 —
»^ κοτά^,ογος τΰν καταταχθέντων τρανματτών, νηρΦ-ν καΛ ο«ί^
το€· Νοτιον Σφακίων άπό 4ϊΊς ^,χς Αίκειιβο όν 1908 μεχρ» 19 Ίανουορίον 190;)
"Ονοματεπώνυμον
Κατοτκία
ΌνβΜατεπώνι μόν
Κατοτκία
Δ'. Τρανματίαι
1) Ιωσήφ Γλυν.αδάκης
2) Γεώργιος Μαλικουτσάκης
Β'. ΧΚρα»
1) Έργίνη Ζερβοΰ '/τοχ Λωχι. Β/ρδινάκη
2) Μίρία Ντελι&ακ.·/) '/ήρα, Ί,·~άν. Μα-
ρακακτ;
3) Αγγελική χήρα Μιχαήλ Χ ονιά
4) Ά
γγ
4) Άογυοϊ)
ό
γ ρ χ ρ
ΙΙαποοοπε~ι:άκ·/; /.αί τα όροχνά. τέκνα
5) Ροδαμια. χηρα Γεωιγίου Χπά'7/.ου καΊ
ν; άγκΐλος θυγάτηρ τι-ς
6) Α'ικατίρ''νγ) Ντουρμα^οποϋλα
Άνδρέου Πολέντα
7) Μτιλιοί χήρα Αναγνώστου η Μάρκου
Μητράκη καί τα όρφανά, τέκνα της
8) Αίκατερίνη /ηρα Νικολάου Τρουλιτακη
Άσκύοου
Χαμπάθων
Αγ. Ίωί,ννου
Αγ. Ρουι/ίλ·/!
Χαρ Σφα/.'ων
Κακλικράτους
Κεφαλα
Άβκύφου
Βαφε
Έν Βά(Λω τίϊ 4η Μαρτίου 1909
Τα μ,έλγ) της Έπιτροπης
Ι. Γ. Καψάλης
Ι. Πωλογιάννης
Χλοιιποντάκης
9) Μαρία Καβρουδάκη χνιρα Γίωργ'ου
Πιρουνάκ,η
10) Άννα χήρα Σταύρου Φασουλάκη
1ί) Καλλιόπη Ιΐολέντα χήρα. Σταύρου
Καρκάνη
12) —οοία Κουνδουράκη χήρ*· Ρούσου
Χριστοδουλάκη
13) 'Λγγελικτ) χήρ* Δ. Κωντταντ
14) 'Γ;7ένηΒουρόουμπάκ' χήρα Ν'
Ιΐωλογεωργάκνι
15) Έ)έντ χόρα Έμμ. Καστρινί η
16) Μαρία, /ήρα Νικολαου Μαρκουτσάκη
17) Αίκατερίνη Μανουιομαρκάκϊ! χηρα
Ευστρ. ΙΙχπ«δάκη τα όρφανλ τ;/.να
18 Αίκατίρίνη νήρ* Νικολάου Χατζη-
τί,ου5αοα··η
Γ'.
Βαφε
Χωρ. ^Σφακίων
Άσκύφου
Άσκύφου
Σχμαριας
1) Δέσποινα όρφανή Γ. Λεκανίδου
ΓετίΐΛ-Μετόχι
Φρέ
Καλλικράτους
ΚχΑοδάσου
Άληκάμπου
Ό Γραμματεύς
Π. Χ. Μαρκαντωνόγκης
Ι
'. ι
ί-^^ΜΑ,■*„ -ί.
**■

Ι **.« ">'ί,.
-ί*^-ϊ« *.„**»£*
• 1 ! ϊ- Ι:
Ι π»
η Κ Κ
»»+* ι
Μ Λ,ι
-·>- &
Γ* ί
1; ι
5 · -, , ,/ ι
ί -5 Γ^ί- ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤϋΝ. Ί ΡΑΥΜΑΤΙΟΝ, ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝδΝ
ι ϋ »ί
IV
^ μ
ι* '-ίΙ ]
Π4 ι ί,η
ΦΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ί -2
ι ι.
ί
ϊ.
*^ Κ
α ) *
!« »»*
ί ι
^*!
'ί ί .
) .«>
ί ·
Λ*
[ ί
Μ
·'4
ϊ 5 Ι 'ί,»·
»1Γ»
Ι. Γ
ί ^
* ι
ι α;
ι] * ί Ή ι
Ί ί
Η5? ίί© (Γ
;ί·** 114,τ.
εί;
.•π
ι
γιίέ
>.**

ϊ Ι, .
^%
Λ

— 32 —
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τής έ«ΐ των άγων^βτών Επιτροπείας τού ΙΧομ©ϋ Ρεθύμνης
Αΰξων αριθ. |
ΙΙρωτοχ. 1
Ο
Ο-
Ε
• Κατοικία
Δ ή μ ο ς
Τάξε
ις
ΙΙαρατηρήσεις
78
48
ι
Γρηγόριος Πρρ>/.άκης
Λούτρα
Άρ/.αδίου
Α'
298
145
Νικόλαος Σπιλιανάκης
ΙΙηγή
»
Α'
6
1
Γεώριος Χοφ^ιδάκης
»
Β'
55
221
Άνάστβς Σιταντι5άκ/;ς
Λούτρα
»
Β'
131
92
Ιωάννης Σμυρνάκης
Άμνάτ:
»
Β'
14Τ
222
Γεώργιος Μπουλ:ύμ·:ααης
Κυργιάννα
: Β'
150
109
Γ«ώρ. Άνϊρ:υλΐϊ:'.'.ης ή ,Κλ^εύ,ΐηρίξ
"Λδελε
Ά
! Β'
311)
191
Εμμανουήλ Κοιτσχ,ί ·- ■
Πηγή
Γ ))
; Β'
;
49
101
Νικόλαίς Γ. Τζείάκης
Ι »
Γ' |
148
108
Κωνσταντΐννς Μαραγκουδάκης
Λούτοα
»
Γ'
208
137
Στυλιανός Ρχζλ^ΐ" -;
Μίοη
• Γ'
ι
232
Κονστ«ν;ϊϊ5ί ϊ'ϊρ ι >.»?.)*
»
. ; Απερρίφθη
20
~*9
Στυλιαν'ϊς'Γ.*ΛάρΊϊς · '·'·>*
Ρεθυμνον
Πό εωςΡίβύμν-τ, ■, 44 Ι
Ι
-
45
244
Νιόλαβς Μ. Βαλαρής
»
» » '.
Β'
79
10
'Εμμανβυήλ Μαραγ/.ου:,'ν.ν,ς
»
» » !
Β'
121
84
Βασίλειος Ι. Βαλαΐίν.ης
Γάλλου
» » ί
Β'
233
219
Ιωάννης Γ. ΓΙεΟϊρο^ίΐίκης
Ρέθυμνΐν
» » ι
Β'
*
260
168
Ε!ιάγ. Κ. Φραγΐ5ΐδ;'·/./;ς ή Γαλλια ός
»
» )) [
Β'
ϊ
278
14
Άντών. Ι1. Ά^ϊίεοά-Λης ή Βΐφϊϊ,ς
Β'
ί
302
278
Ε'ί5-07 ο: ί'. ' ~,,·>·"'~'-'^'&Ίϊί γ--ψ/■
ν, » ■»■■»··
» »
^ ΐ-'
10
52
17
31
Ί'7(, Γ. Τζανουίά/.ης η Μαγιο^* ,·" ; *
·*Ρέ6υ;Ανο·/* ^^
ε*^
ϊ
0
00

Γεώργιος Κΐυμεντιίάκης
ίίερβόλια
» »
Γ'
72
101
Εμμανουήλ Σχιζΐ':;ις
Ρέθυμνον
» »
Γ'
138
217
Αντώνιος Μαριϊάκης
»
» »
Γ'
225
218
Κωνσταντίνος Μαμαλάν,ης
»
» »
Γ'
265
265
Στυλιανός Καλομενίπουλος
Γ'
38
23
Ιωάννης Έμμ. Ι1ρε6ελ?'κτ;ς
»
Λ »
Απερρίφθη
47
37
Ευάγγελος Ι. Δαφνομίλης
»
184
325
Νικόλαος Μαλανϊράκη;
» »
231
211
Κωττής Πρινιωτάκης
» »
»
315
314
ΙΙαντελής Τζανιδάκης
»
» »
»
101
Ιωάννης Σταθάκης
»
)) »
Άπέσυρε αίτησιν
115
Γεώργιος Ι. Βολάκας
Γάλλου
» »
Ως τραυμ. περεπ.
299
317
Ματθαϊος Γιωργουδάκης
Ρέθυμνον
» »
Β'
2
214
Γεώργιος Δέ χούν^ς ή Έθάλοντής-
Κεφαλληνία^
» »
Α'
80
98
Ιωάννης Χ. Μανιοι,ϊάκης
Άρμένους
Βρυσηναίων
Α'
327
216
Στυλιανός Βαρδή Βχρϊάκης
Όρος
»
Α'
71
56
Ιωάννης Γ. Παπαδάκης
Ά;.πελάκ·.
»
Β'
87
61
Ζαχαρίας Κουνούγ'ο;
"Ορος
Β
Β'
89
59
Γεώργιος Στ. Χρηστουλάκτ,ς
Άρμένους
»
Β'
99
200
Αντώνιος Έμμ. Λαμττρινάκης
Ρβυσοσχ55τι
))
Β'
103
55
ίρηστόίουλος Έμμ. »
»
Β'
133
261
Άνςρέας Βουλουμ-αςάΛης
Χρωμοναστήρι
»
Β'
134
107
Ιωάννης Β. Πακεδάκης
Γουλεδιανά
9
Β'
144
289
Ιωάννης ΙΙιτρίΤίάχης
Κάστελο
Β'
146
267
^εο')ργιος Εμμ. Καλε'ργης
Άρμένους
Β'
107
257
"ίικόλαίς Μ. Σκανδαλάκντ;
Καΐ'
Β'
185
127
Αγάθος Γ. Γιακουμάκης
Σελί
Β'
187
263
Ίεώργιος Άν. Σταματάκης
Άρμένους
Β'
230
255
Μιχαήλ Κριάρης
Μήλλους
»
Β'
302
138
Ιομενιχος Γαβαλάς
»
■»
Β'
249
264
Εμμανουήλ Σήφη Σήφακας
Άρμένους
Β'
258
163
Ιωάννης Έμμ. Μπαραδάκης
Μύρθ3ο
Β'
263
269
Εμμανουήλ Ι. Γιαλιτάκης
Πρασσάς
Β'
308
259
Εμμαν;υήλ Γ. Πεθερουδάκης
Κούμους
Β'
323
196
ώργιος Άναγ. Τζανεδράκης
Γουλιδιανά
Β'
104
388
Παναγιώτης Δ. Μηλωνάχης
Γ'
127
285
Αντώνιος Κοτζαμπασάκης
Γ'
143
266
Ιωάννης Γ. Ζαμπράκος
»
Γ'
!·Ί ·. Τ
153
157
159
178
186
117
253
256
279
280
285
306
284
176
16
111
130
145
160
163
164
170
171
174
175
189
197
202
214
310
35
48
53
107
122
132
172
212
215
262
294
295
296
307
50
203
180
271
151
313
216
15
33
68
5
108
139
152
158
245
74
75
149
320
, Όνομ«τεπ«νυμον
Κτειχία
290
256
262
258
128
263
265
263
17·
270
272
29β
271
53
240
70
91
273
115
242
243
117
120
121
Ϊ75
131
133
136
246
249
22
34
36
72
85
103
245
138
203
247
180
183
184
248
33
124
277
274
319
140
19
11
51
16
73
&4
110
114
280
45
47
302
198
|λ Γ. Λπεετζβκης
_ ;ιβ» Ν. Κεκελάκης
Γεωργιος Γιαλίτης !
^Γάεκες Ι. Καλαθάκης !,
;ος Ά»δρ«9«χης
Άν. Σταματάκης
, , .. ς Γ«··γι·»Ιάκης
"Ιωάννης Ν. Κοκολάκης
λ Ν. θ*οδ*ράχ.ης
λ Γ. ΠαχαοΌσινάχης
. Γι··λ·όντ«(
Γ»ώ#γι*ς Ι. Παπαδάκης
_.( . .. Γ. Τσίχλης
Γεώ^γιβς Έμμ. Λιαντρής
Εμμανουήλ Γ. ΒαΙ·νρ«κης
ΕλΜΜριες ,Εμμ. Λιβντρής
Γεωργιος Έμμ. ΡβοΊνες
Μά»*-.«ί Γιιεργαντζής ι
θ·|*ι#τεκλής Γ. Λ«ρ3·ς
Ά»8. Ν. Κπλβεσης 1) Ίμπεισημιντζής
Παντελ1)ς Ν. »
Βαείλειες Ν. Μηλωνάκης
Γεώργιο* Μ. Λιαντρής
Αντώνιος Σπανουϊάκη
Ανδρέας Άν. Μηλωνάκης |
Χαρείλαμπος Λιαντ·ή( '
Χαράλαμπες Γ. Κευτσουρης
Γεώργιος Α. Αποστολάκις
Ανδρέας Μ. Τσίδης
Γεώργιος Μ. Πετράκης ,
Ηλίας Χ. Μ. Γαγάνης ι
Ιωάννης Χ. Χαλκιαδάκης |
Ιωάννης Μ. Δαλέτζβς
Ανδρέας Κ. Χαλχιαϊάχι
Παϋλες Δασκαλάκης
Στυλιανός Κ. Σω.-ηρίευ
Κωστής Α. Γ. Τσίχλης ]
Άλέξιος Βιρνάίος ι
Χρ*)στΐς Δ. Γάσπαρης ]
Ίβαννης Α. Κατριτζιδάχης'
Κωϊτής Ι. Μπεμπής |
Στυλιανός Στ. » ι
Νικόλαος Γ. Σφυράκης
Στυλιανός Λιαντρής
Νικόλαος Δικονομάκης ή1 2ερ6ερής
Γ. Ε. 'Ανδρεδάκης ή Μαραγκουδάκης
Λάμπης Μ. Ζυμπραγουδάκης
Χατζή Κυργιάκος Τσαγκαράκης
Νικόλαος Α. Βουγκιοκαλάκης
Ανδρέας Έμμ. Πολογιάνης
Ιωάν ν. Στραπατσάκηςή Μανωλαδάκης
Εμμανουήλ Μ. Δαλέτζας ;
Κωστοιντΐνος Κβνταξάχης
Μιχ. Χαριτάκηςή Μαθιουδομανωλακης
Κωσταντίνος Άν. Περιστεράκης
Σαραντος Έμμ. Καλη περάκης
Γεώργιος Έμμ. Πρωτοπαπαδάκηί
Ιωάννης Ά;. Γ. Τσίχλης
Γεώργιος Έμμ Βαντΐράχης
Εΰσταθιβς Ν. ίΐατσιαν;, τάκης
Ιωάννης ^εσπΐ'.νίχετβιχηΐ
Γεώργιος Σταυρουλάκης
Ι. ~
Σελί
ΜερΙ.ε ,
ΙΙρασταίς
[Ιεασσαΐς
Σελί
Πρασελέ,
Μΰρθιβ
Κάστελβ
Σελί -
Γιαννοθδι
Άρμένους
Γιαννββίι
Άτ«ιπόπβυλο
Πρ». ν
Άτ»ιπίπο»λε ,
ΙΙ.ινέ
Άτσίπόπ·ϋλβ(.(
Γων)έ
Τα
ν»ϊί
ΆτσικΌκοΰλευ
Γων)«
Άτσιπόιτουλο
Πρινε
Άτσιιιόπουλ·
Γωνΐα
Πριν*
Άτσιχβπευλο
'Ατσιπβτίοΐίλβ^
Πρινε
Γωνϊά £.
Άτσιπόπουλβ,,
Αγ. Κωνστατίνον
Ρεύστικα ,.,
«2
Σαιτοϋρες
Άργυρ ιύπολις
Κούφη
Άρκουδενα
Β
Άργυρούπολις
Μαρουλοθς
'λρίλί&η
ΔΙ
Α
ςθ'
λ Α
Λ3Χ
ών Α
Τάξε.ς
ΧΧΑΙ.{

■(•XX.,
Α'
Ρβυστίκων
Λαππαίων
•τί !
'Α'
Ι' τ
Α'
χιΧ»1
■χΐΐ
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Βκ
«Γ
Β'
Β'
Β'
.{«;

Ι ν/,
-I
Μ
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β'
Β' Γ'
Γ'
Γ'
«8*
80?
β9
Γί
$8
Οί*
88
Η
τε
30
' 18
'Α«··ρί··η Γ8
00
08
ίΐόΐ
8ίΙ
8
Τθι

851
τ
Ήαί
05
08
εί

60
δέ

1$
88
Ρ ΟΡ
Απερρίφθη
7ί* ·
ΐα|
ηρήσει
•-►.1
ε—ι —
ι. χ
"! 3
ι α.
&-
α.

'ν'" Όνοματεπώνυμον
ι
ι
Κατοιχια
Δ
?! μ ο ς'4
ι
Παρατ
ς
$21
194
"Ιωάννης Κ.", Τσαγκαράκης
Άλώναις
,αίων
νγ
66
75
Άλέξανϊρος' Τσιριντανάκης
Άργυρούπολι *'
-

Υ ι
Ά-περ^ιφβ*
'27
182
Άναγνώστηςι Ε. Καρδυλάκης
Γ' ί
ι
¥ Ι
''*"*- '.ι ί ,_
82
906
Γεώργιος Μ, Καλέργης
Χουμέρι
Μΐλιίωνίου
Α'
90
54
Άναγ. Γιωριγιουδακης '
Ρουμελΐ

Α ^ί 1
Ιβν κάτ. Έλ'λο
(δος ι
$88
207
Ιωάννης Γρηγοράκης
Χουμέρι "'«'■»■
8/ * ι
«Α**·*
ι
2
231
Δημήτριος Έμμ. Ααζάχ·ηα
Κρασσοϋνα * **'
>
-Β'
(11
25υ Κωστής Ι. Σαρρής
"Αγιος Μάμας
.Μ ,
Ι

Β'
*£*** ί ν ·«-
13
4
Εμμανουήλ Ζαχαράκης ι
ί *
«Λ .
ί·1-»,· »
>
Β'
37
241 Νικόλαος Καστελιανδς
Μιλίδώνι
Λ*Π ;
Β'
υ *
65
192 Μιχαήλ Έμμ. ΙΙαπαδοκωνσταντής
(Γίί 1 .

Β'
[
«£)Ο
81
234 Ι
23
Εμμαν. Τζαγχάρης ή Τοζψιπισχής
Άχλαδέ £ν·
ηΑ ;
ι
Β'
ι

83
Άνα^. ή Ά^Ιρέας Ν. Καλέργης
Χ9υμέρι '-
'Χ ' ' (
* '
ι Ί1
>
Β'
"'*■***** ι οί*
^ι .
84
235
Στεφανής Στεφανάκης
Μ»/.ισο υ ργίκΐΐζ6 χ'
ν,'Β' ·
&*»
ΟΙ Ι
9
Ι, Ι
85
236
Δημήτριος Ν. Οίχονομάχης
Χουμέρι
1
Β'
'" ^** %,
00
237
Δημήτριος Ι. Βασιλάκης
Πανβρμον '
ίί\ ,
Β'
Τί
Ι'Ι
ί ι
Αι ■>
92
238
Χαράλαμπος Ρεκατ·ΐνας
Δαμαίόλοτ) * ί3Γ
ΐΐΑ ,
Β'
■51
IV
Ο ϊ
•Λ |
1 04
205
Γεώργιος Μ. Τζεδαχης
Πασαλίταις
ι
Β'

εν*
£ Ι
Α Ι
!54
239
[Ιέτρος Ξενιχάχης· %· Ι
Μελισουργάχη
ι
Β'
Ι
ΙΜ Ι
!66
165
Ηλίας Ζαχαργιευώχης ι
Κεραμωτή
]
Β'
, α
Μ
♦Γ»)Α(·ί* Χ ι· Χ
Μ ύ ΑΊ ΊΙΑ
οί ι
1 ' 1
'24
233
νικόλαος Μ. ΞενικβΚ'ης
Μελισουργάχης
1
Β'
ΟΛ*/1

/ι ,5/Α
ο*χ
*( ι
Λ" ΐ^
77
122
Μιχαήλ Άν. Καλ^γης
Γαρήτα
Ι
»
ί3ν 5ίβττ. "ΕΤλ'λο
34
8
Εμμανουήλ Παποφαφχάκης^
Μαργαρίταΐς
'ΕΑ*υθερναίων
Β'1
ί ~-»
ι. ι »
Δ ϊ Ι
93
81
Χαράλαμπος Πετρακάκης '
' Α * '
Α/.φά
ι
Ι
ί Ι
Β'
-ί'οί 1
ιϋ
(Μ Ι
20
83
Νικόλαος Ι. Πατεράκης
Όρθε »
V
6) 1 ,
ι
ί
: ι / ι Ι Τ
οΤ Ι
Γΐί Ι
30
28
Ί«εάννης Ζέκονας
Μαργαρίταίς»"53"1
τΑ ^
ι*
"■(**'
ν/
VI
Ι
ί 03
199
Εμμανουήλ Γ. Ταςρβάκης
Λαγκά
ι
»
Μτνβ
^ -
*.;,/ · ν.,1
Γ( Γ
156
113
Ιωάννης Β. Καλοχ,ύρης
Άλοιδες
Γ«ρ5
:ζο
«15^1
ίΑ ν ο ε Λ
σϋΐ
£ί :
501
320
Εμμανουήλ Ι. Σωτασής ή Τρούλης
Λειίάδία *
»
"Β''
^Υβίθί Ι
θίί
11 '
ί 23
141
Δημήτριος Ρασϊολης
Σήσσει ·*-"
ιτΑ
ι
Β'
»ε*6νΑ'
βί-ί
01 ϊ
524
142
Ιωσήφ θ. , » ί
» »
1!)Ι1

■&'
ν-ο,ωε'Ι
5?
δΐ
5|57
162
Γρηγίριος Στ. Φράρας Ι *
Μβ0»ε ·*' ^-Γ)
ϊτ/'
>
•Β7
ίε

264
167
Κυργιάχβς Δασκαλάκης ή Κιαγιαδάκης
Λειβάδια
ε
«Χ
» Ι.
ρτννΐωΓ

13
251
Γεώργιος Κβιρτερί-ς
Χελιανά '
»
ϊ
Λ
ρννχ,ωΐ

Γ(
$90
179
Εμμανουήλ, Χνάρης
Λειβαδια '

; ,·τχ
ί~ί Χ
Κ .Α
β*ή5«·Α
θ8
09
75
Γεώργιος Μ)χ. Σκουλάς ι
Άνώγεια χ
" 'Ά*νωγε(ων
Α'
:χβ»Δ
ϊεΑΟϊΠ
801
ρε
25
78
Εμμανουήλ ξυλούρης ή Τζιτζής
>
»
Α'4-·
ς(τ >2
ν»ΐΧ·τϊ
10
86
Γεώργιος Φρυβάλης τ) Μασαούτης
Β .Λ.εκ-βη
ΤΑ'
Γχ)τ1
Γ'
86}
81 ?
81
125
Ιωάννης Μ. Δακανάλης
Άνώγει«; "?~~'
»
εοί1
51 ?
83
126
Νικόλαος Β. Καλέργης |
Β

?!Γτ:)Τς|Χ
Γί·?
ί( '
;04
252
Εμμανουήλ .Σαλοθστρος
»
>/
(τννχαΓ
081
ί^β ϊ
ίΟ5
187
Βασίλειος Είμμ. Πλιΰρης
Γ- Ι
;ί«·τϊω>ί
56 !
25
253
Άθανάσιος Γ. Σκουλάς
> '
Τ* '
νυΛΐ.τ2
ί8ί
θβ '
29
90
Μιχαήλ Κάοαλος ή Καπροίκης
Ζωννιανά χ
»ο)Ί
»
ρΐ ;
Γ0
136
105"
Ντχϊλαος Χαχλ'ούτης ή Φασουλάχης
Άνώγεια^^""5^-"
:γΑ
»
βτΑ ;
ι χ.Μ«τ2
εε
03
159
130
Γω&ήφ Γ. Δασκαλάκης
Κϊρήνες
Λαμ
ιτης*^^1^
:ρ«ί. ;
.* (ζχίΆ
εο'
1
329
Ιωάννης Π. Μαθιουδάκης *·>·*.ι?
Κίξαρέ «π ι-ο»1
ΕΟχΜ
ΤβίΤΧ
3 .Ί *^§ί
08
12
18
Έμμανευήλ Γ. Γυπαράχηςι
^εύς Αγ. Βασίλει
Β'
; μ
ί^Γ3ΓΛ|£/ ΓΓί
ΙΓ'
46
100
Ξενοφών Ξυρούχης ' Ι
Καλή Συκιά

Β'
4^Τ*Χ ίΓ5
ίδ
62
228
ΜχρχοςΐΜ. Κλιιϊάκης
ΝεϋςΆγ.Βασίλει
νχ ϊ
3Β^-
Α
χΧβχι/ί θΐε
εί
63
99
Ιωάννης Έμμ. Πετράκης" ι
Καλή Συχΐά
» ;
>τ^'
'ι^'
«^ίν/.'
0ί>*
Οί
69
50
Άνβγ. Β Έμμ. Σπυριδάκης 'ν:ι
Μουρνέ 15*^ ί°
■ςΑ
ΙίρτΑχΕχΑω
χ
V
Β'
^^X.(αϊ
θΐ
δί
76
224
Νικόλαος Κ. Βλαχβχης "
Σχί)λι ι"
ν.ϊ)Ι
ΖΧ.
Β*
ι ?ί.
π
εε
86
58
Έμμ. Γ. Παπαδάκης 1 «
Β'
ι -νν"
ίδ

88
'57
Κωνσταντίνος Άνίρουλιδάκης
Δαριίιανά
ί>[τκϊ (ί,,νβ
Χ .χ,ΐλ
θί
θ
19
82
Γεώργιος Ν. Παπαδάκης
Καρί)νες
» -?**
ίβ·
.εν)
^ϊ—κ^>1
ί,Τ
80
23
87
Νικόλαος Β. Καπετανάκης
Μουρνέ ^~·-3ς·
• ?!*·»
Β'

- ϊθ|Χ;2

24
88
Ιωάννης Νικηφόρευ Κωστάκης
»
) , ν~ί«
χτ ·
Β'
Ι'
;.> ^>ϊΊ
ιίί
28
254
Στυλιανός Έμμ. Προκβπάχης
Σχίίλι '
Β'
^.
ρν«6>Γ


141
ί*6
Εμμανουήλ Παπαδάκης
Καρήνις ϊ^ίνίϊ
^
Β'
085
£1
161
229
Ιωάννης Μπειζηργιάννης Ι
Δαρι6ΐΛ»»;^ί"ϊ^ϊ'
ϊ
Β'
·' ^πιί 51
δ^
δβο
166
Δημήτριος Άιτ. Παλιεράχν/ς
Καρήνες
»
Β'
-ιΐ
(*■* νχωί'
Γΐ>
291
60
Ιωάννης Γ. Μαμαλάχης
Άγχουσελιανα* '
~/
;
-Β'
χ-2
?οε
(&
297
227
Μάρκος Γ, Δημητραχάκης
Άγία Πελαγι»
»
2Πί
Γ Τ
■>·;%α>»Ί
861
Οϊ

.4

,4:
δ
ο.

"Ονοματεπώνυμον
Καλή Συκΐά
Σπήλι
Άγκουσελιανά
Φρατί
Άγκουσελιανά
Παλιόλουτρα
Δρύμισχο
Άρδακτος
Άκτοβτα
Αρδακτος
Βάτο
Δρύμισκο
Δουμαεργιό
Κούμ3α
Μέλαμπες
>
Κρυά Βρθσι
Μέλαμπες
Κρύα Βρϋσι
ΚρυαΒρΟσι -Γ
Αγια Γλή-«
Μύρθϊθ
Σελλ5ά
Ροδάκιν»
Σελλΐά
Γιαν}ο0
Σελλ}ά
Σ«λλΐά
Μύρθ'ο
54 88 Νικόλαος Έμμ. Πετράκης
155 112 Εμμανουήλ Λιμπίτης
193 225 Εμμανουήλ Τ»ίχληςΛ
211 138 Άναγ. Σ. Παπαϊάχηβ Γ
261 230 Ιωάννης Παπαδοσιφάχης
293 226 Μάρκος Κουταλάς
301 185 Στυλιανός Περισάκης, |
7 279 Ματθαϊος Κούνουπας
42 21 Εμμανουήλ Γ, Παπαγιαννάκης
105 71 Εμμανουήλ Γ. Ζεκάκης
114 77 Γεώργιος Ι. Φραγκάχης
218 151 Εμμανουήλ Γ. Γκαλονόμος
73 318 Ιωάννης Μιχ. Μαράκης
188 129 Μάρκος Έμμ. Έφΐνδάκης
140 95 Μιχαήλ Λαμπαρϊάκης
154 111 Νικόλαος Φωτάκης ή Καπετανάκης
222 204 Αντώνιος Βλατάκης
8 2 Γρηγόριος Μ. Σπυριδάκης
9 5 Γεωρ.Μ.ΓβμβριλάκηςήΚατεργαράκη
19 203 Μιχαήλ Έμμ. Παπαδάκης
64 49 "Ιωάννης Μ. Π,ετράκης
118 81 » Κ. Βαίουράκης
135 106 Έμμανοήλ Ν, Σουριδάκης
314 190 » -,Μ. Φωτάκης
18 281 Γεώργιος Κ. Κορνάρος
58 39 Νικόλαος Μ. Βεργανδής
59 46 Έμμ. Γιαννβυδής ή Ζαχαργιουίάκη
70 282 Γεώργιος Καραμανωλάκης
90 283 Νικόλαος Ι. Κανακάκης
112 , 284 Ιωάννης Π. Πιτσιδιανάκης
116 7β Στυλιανός ,Μ. Βαίουράκης
117 80 Κωνσταντίνος Α. Φωτάκης
300 286 Ιωάννης Α. Καραμανωλάκης
44 35 Εμμανουήλ Ήλιοΰ Φωτάκης
57 41 Άναγνώστης Γιάννης ή Γιαναδ/,μη
39 25 Νικόλαος Άνϊβεϊάκης
40 24 Δημήτριος Μπαραδάκης
41 29 Γεωργιος Μ-ριλάκης
210 146 Μιχαήλ Παπαίάκης Ιερεύς
66 189 Ιωάννης θεβδί^ράκης
77 66 Πέ|ρος Ν. Πετράκης
91 67 Εύστράτειος Μαμάλης
137 93 Μιχαήλ Ι. Σα#άκης
191 132 ΚωρτήςΓ. Πλευρης
198 298 Ιωάννης Βασιλονικολοοδάκης
209 147 ΠαΒλος Δρυμάκης
243 159 Γεωργιος Ν. Πεθερουδάκης
244 160 Μάρκος Ι. Κοτσίφης
250 276 Γεώργιος Ι. Σ«οΐν3άς
255 76 Άνβγνώστης Δαρατσανός
282 176 Στυλιανός Γ. Γβπαράκης
4 215 Άναγνώστης Φανουργάκης
23 6 Άν«γ. Γ. Ι. Λρυμάκης
92 63 Άναγν. Ν. Λ[λιτάκης
205 1 '·3 θεοφραστος ΐ!., Τσουδερός
102 287 Ιωάννης Προκαλάκης
194 291 Σπυρίδων Γ. Παπαδάκης
238 293 Κοϊστΐίς, Γ. Σήφαχας
196 297 Μάρκος,Τζανή Τζανιδάκης
195 292 Γεώργιος Γλυνΐας
247 264 Στβλΐϊνίις Ι. Γιάννης
248 295 Γεωργιος Χ. Παπαδάκης
281 299 Νικόλαος Χ. »
292 181 ΊίήάννηίΓ. Λεκάκης ή Καδαζακης
- 36 -
2 β
■ ο.
>} » 3 έ Τ Ι ι 3 αι * Δ
Όνοματεπώνυμον
_. ΐΡί*·5;)Γ
Κατ·ικια
4-
317
61
236
274
229
237
272
275
309
221
273
276
277
268
67
246
289
43
31
166
207
252
267
21
162
182
213
234
«70
165
251
32
287
318
22
24
57
94
95
96
126
168
169
176
199
200
206
220
128
240
15ϊ
283
28β
319
98
43
154
171
316
155
169
172
186
209
170
173
313
322
300
52
178
99
307
118
305
160
164
102
116
312
308
309
ίΙΙ
320
310
7
177
195
20
15
13
66
65
68
89
119
304
314
134
135
144
149
150
156
158
210
197
212
326
208
17
30
15
42
29
12
Ϊ9
57
36
14
51
32
56
40
97
69
301
Παθλος Δρυμάκης
Νικόλαος Σουμπασβκης
Μιχαήλ Στ. Ψαρουδάκης
ΆναΎ. Ι. Κατσαντώνης
Στυλιανός Γ. Καπαρδς
Ιωάννης Στ. Ψαρίυδάκη^.^_^
θεο/άρης Κατσαντώνης
Ιωάννης Βουμβουλάχης
Νικόλαος Έμμ. Στεφανάκης
Εμμανουήλ Πεμάκης
Ιωάννης Κυργιακάκης
Φίλιππος Πέτρου Σταυρουλάκης
Άλέξανϊρβς Κυργιακάκης
Νικόλαος Σταυρουλάκης
"Ηλίας Πάτερος ν( ,.,
Δημήτριος Ι. Μοσκοβίτης
Αντώνιος Στ. Λίτινας
Μύρων Ι. Λίτινας
Μανοθσος Μουρτζανος
Εμμανουήλ Βευμβουράκης
» Σπιλιανάκης
Νικόλαος Ι. Μοσκοβίτης
[Κωνσταντίνος Ν. Ψιμικος
"'εώργιος Στ. Σιγανός
Αντώνιος Ι. Λίτινας
Κωσταντϊνν Γ. Φραγκάκης
Ανδρέας Κ. Βασιλακάκης
Ίωίννης Κ. Λίτινας
Εμμανουήλ Δ. Τσαγκαράκης
[ώργιβς Ν. Σιγανός ή Δασκαλάκης
Αντώνιος Μ. Πατρικαλείκης
Άριστβτέλης Καλ·ει)ας
Εμμανουήλ Ν. Πορτάλιβς
Σημεών Γαβράς μοναχός
Κωσταντίνες Θεοδ. Χαρχιαϊάκης
Πολυζώης Σημαντίρης
Νικόλαος Α. Βλαστός
Δημήτριος Έμμ. Χατζιδάκης
Σταθρος Σ^μαντίρης
Στυλιανός Δ. Καναβας
Εμμανουήλ Ν. Φουντιϊείκης
Ανδρέας Έμμ. Κονκλΐνάκης
Χαριϊην*ος Σταυρ. Χημαντίρης
Νικόλαος Πολίτης
Μιχαήλ Χημαντίρης ιερεύς
Γεώργιος 'Ε|*μ. Στα«·ουλ«χης
Ίε»άννης Γ. Γιανακουϊβκης
Νικόλαες Γ. Γεω#γιουίείκης
Χρηστ»οο»λος Γ. Λιαν«υσάκης
Γεώργιος Άνβγ. Γιαναχουοακης
Μιχαήλ Άναγ. Κραευνάκης
Ιωάννης Κ. Μονκονϊς
ΙΝαόλΐες Βΐύλγαρης ιερεύς
Νικόλβες Έμμ. Πο·τάλιβς
Ιρη—όϊουλος Δραμιτινός
Μιχαήλ Ν. Κουτίλιϊείκης
Γεώργιος Ν. Άνδρεϊάχ^ς
Έμμΐνβυήλ Ξσκαλάκης
Στυλιανός Μ. Καλεειδβΐς (
Αντώνιος Φιντίκης
ΚωστβντΙνος Α. Πατιράκης
τίικόλβος Τζωρτζείχης
Μηχαήλ Κ. Σημαντίρης
Νικελα·« Μ. Άϊ
Σελλΐά -
Άποϊούλο'ο
Άνωμέρος
Άποδούλοο
Κουρβύταις
Άνωμέρος
Μπισταγή
Άχοσέτι
Πλατάν3α
Β
3ι'
Φ»υρφουρ«_'
Πλατάνΐα ,
Μπισταγή
Άποσέτι
Φουρφουρα
Λαμπιότες
Πλ«τάν3α ,
Βυζάρι
Λαμπότες
Άποσέτι
Μέρωνα
Παντάνασσα
[Μονή Άσωμάτνν
Μέρ*»να
»
Ββύσσαις
Μέρωνα
Βρύσσαις
'Ελέναις
Μέρωνα
Παντάνασσα. Λ_ι
Μέρωνα , ^
ν»
Γερακάρι
Πατ.ό
Μέρωνα
Γε·ακάβι
χκ?ϊι1
Μέρωνα
|Ν.ύς "; . .
Παντάνασο
Καλογέροιι ,'
Γερακάρι
Βρύσσαις
*ΐ.«Ί
ί/

Μέρωνα
Γερβχάρι
Μεσονήσα
Γ
Τ
εε
Μέρ
ωνα
37--
Όνοι&ατεπώ νυμο ν
Τάξ
Παρατη ρήσεις
193
123
315
306
303
157
26
151
153
200
Εμμανουήλ Βαμιβδάκης »·"***-—,,
Κωσταντΐνος Μοναχογΐός ,,^χ^.
Εμμανουήλ Γ. Χανδράκης
Γεώρ.Ε.Τζαγκ«ράκηςή1Ζς»ρβ»παύτηι
Στυλιανός Τζανουδάκης
Νικόλαος Κ. Γιανακουδοίκης
Γεώργιος Κατσαντώνης ,.,,.,,,»,.;
Χρηστόδουλος Γ. Κουφάκης
Δημήτριος Μ. Λαγουβάρϊος
Ηλίας Δαμίουνέλης ί( ν
Νικόλαος Ηλ. Μιτικάκης
Μίρβνα ,.
Καρδάκ'ι
Ιΐατσό ,,
Γερακάρι ; [ |^
Γουργούθους,.- ,'"
Μερωνβς
ΛΪΥίί
Εν,Ρ^μνι; τή 28 Φεβρβυαρίου 1909.
[Γτώβ,Τ!
Ό Πρόεοοος ι ■ ^ λ ι
ίττίο,τ!
- :Τ|
?7ώςΠ
ρττώςΐ
(ττύοΠ
(ττώε,Π
ΙΙ
{ττώο,Π
ϊ—-«0,11
Βορτάλιοκί
- «ίνωΐ
1 ■■> · ' ,>^
·-' «.*
1| ν ' , »
Ι υ«
.γΑ
ομ) Ι||>ονίίΓν*ττίνω5ί Υ Α"
[ττώς
5,τχϊΐτ>ί.ϋ, 1
Απερρίφθη
ώ (ιβπ,νμ. χ«ριπί(»ββ^
ΓΜ 1 δ* Τ
' Ό Γραμματεύς
%. Μαρκίδπς
ΐε Ί
χ 95
Λ
■ 4&
Λ'&
Γν*ω3 ·Ί όΐΑ*ιβχα«ο5ί
«Ι
Γ01-
90$
33
ν.νβ/ΛΪ>**Ό*»ίΑ!
1*ώτη
} =
%~;
γΗ·:™
τ;
1?ί
,:.
ί *^Γ**νπ **ο?άσιων
κατάταξιν των αραυματιών Χηρών κα; Όρφανών
τββ ΝομοΟ Ριθύμνης
"■""Τ-.Ιτ
Δή>ος
Ρεθύμνης
"·■ ,
V·.*·
Ατσιποπούλου
Ν* Λαπκαίων
Ρο·-ί:
κων
,λΐτήσ.
οτπο»>.
69
69
ΙΊ7
136
40
40
184
45
125
129
80
80
80
61
35
36
25
50
50
59
60
60
60
84
84
84
53
43
92
92
92
152
128
44
207
206
55
77
137
51
132
132
93
38
38
38
38
85
174
100
10
9
7
12
Ι 192!
19
20
20
49
60
102
102
53
147
*50
153
160
162
171
194
194
194
199
16
17
22
32
32
33
34
34
34
38
38
38
42
165
54
54
54
64
86
87
88
100
106
112
120
148
52
52
130
182
182
182
182
131
186
44
59
193
10
21
"Ον
οματεπώνυμον
• --α
Κατοικία
Τ«ξι« ·!
Πρώτη
Τρίτη
Σηφακης Νικόλαος .;. ^ . γτ
Στεφανουδάκης Ι. Παγώνα ~ Γ«
Μαν'ουδάκη Γ. Μαρία "^
Μαν?ουδάκη Γ. Στυλιανός ^
Τζο,ιστάκης Μαν. Στυλιανός
Μανθαιουϊάκη Λεωνίδα Ειρήνη '
Τζαγκαρούλη Άντων. Ειρήνη
Τζαγκαροώλη Άντ. Μαρία
ί Φουρναράκη Κ. Εΰαγγελία
Τσιστράκης Ν. Ιωάννης
Καλούίη Μάρ. Ά^ρο^ίχτ,
Δασκαλάκη Γεωρ. Μαγϊαλινή
Βόλακας Ν Γεώργιος
Χαιρέτης Νικόλαος
Μανουσάκη Ι. Καλλιόπη
Περπιράκη Έμμ. Έλισσάβετ
Περπιράχη Έμμ. Ελένη
Περπιράκη Έμμ. Γαρεφαλ}»
Σοφουλάκη Άντων. Χρυσή
Καραγΐβννάκη Β Δεσποιν}ά
Άγγελάκη Αλεξ. ΙΙαρασκευή
Τζελεπής Μιχαήλ
Λιανδρΐ} Μιχ. Σοφία
» 9 Άργυρώ
Σκανϊάλη Γεωργ. Α'ικβτερίνη
Σταυρουλάκη Π. Εΰδοκία
Σταυρουλάκης Π. Ιωάννης
Σταυρουλείκη Π. Ευάγγελος
Πατεράκη Μαν. Αίκατερίνη
ϊ Μαν. Μαρία
» Μαν. Εμμανουήλ
Λουκάκης Γ. Μιχαήλ
Ήλιακάχη Άντ. Φωτεινή
Δασμελάκη Νικ. Καλλιόπη
» Νιχ. Εμμανουήλ
• Νικ. Μιχαήλ
Τσίχλης Ι. Νικόλαος
Μανουσάκης Μαν. Κωνσταντίνος
Μαυραλεξάκη Κ. Χρυσή
Βαίουράκη Μιχ. Καλλιόπη
Κλαψινάκης Ανδρ. Ευάγγελος
Σουρμελή Δημήτρ. Αίκατερίνη
Χαριτακη Παπά Έμμ. Χρυσή
ΚουρκουλοΟ Γ. Ειρήνη
Τζέληση Μιχ. Ζαμπ3«
Δαλέτζα Ι. θεανώ
» Ι. Χρυσή
Μανουσακάκη Μαν. Άννα
Παπαδονικολάκη Νικ. Μαρία
Παπαδβνικβλάκη Νικ. θεοδοσία
» Νικ. Κλεάνθη
» > Νικ. Υακίνθη
Γαλάνης Ιωσήφ
Ήλιομαρκάκη Άναγν. Ειρήνη
Ζερίοϋ Ι. Χαρίκλεια
Δρανδάκη Γεωργ. Σοφία
Χαλίκης Γεώργιος
Δρανδάκης Γ. Εμμανουήλ
Μπαραδάκης Βασίλειος
«β*
Γάλλου '

ΐΐρώτη
Γωνΐά
Ατσΐπίτουλο
Πρινίς
Άτ·ιπόπουλο
Γων3α
Πρινές
""εράνι
'ων'ά
Ατσιπόπουλο
ωνΐά
Μετόχια
"Ιρινΐς
^εράνι
Λων2ά
Πρινές
Ατσιπάπουλο
Επισκοπή |Πρώτη
Αργυρουπολις Πρώτη
Αγ. Κωνσταντίνος Πρώτη
Ίούνδρος
ούστικα
Αγ. Κωνσταντίνος
ουρίδι
ίαλλονύκτης
"ουρίδι
Όύβ-τικοι
ρ
Πρώτη
Πρώτη
β
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
[Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
|Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
ς[Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Ι "Κ
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
|Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
•ν
Άριθμός
|αίτήσ.
' Ρουστίκωχ,
ν τω β
,ΤΤ'ι»
-)3Τ
|ττ)ΙΤ
!~)(Τ
ί-)(Τ
Ρ
22
II
26
1148
75
111
123
73
180
52
Π115
."•"5
ί: σο
185
185
153
,153
144
. 102
Π1Ο2
1ΐ|102
Ϊ02
ί,.103
ίΐ14
ηΊ141
76
89
89
74
113
113
, 113
,,113
154
154
154
154
95
■ ΐ' Ι»
■π'109
#6-234
105-235
20-223
28
32
151
194
135
175
ΙγΙΟ
166
■ 37
. 37
Γ 37
! 37
37
158
159
161
* ' 133
ρττ.οή
Π
αποφ.
-.99-
ώνομόν αί
191
197
Κατοιχία
Παπαδάκη Άναγν. θεοπίστη
Σπαντιδάκη Μποτόνη Μαρία
Σηφάκη Ανδρ. Αίκατερίνη -
Μπαόνη Νικολ. Ελένη ,'
Μπαονάκης Στυλιανός »._'{
Μανΐουδάκη Έμμ. Μ"
Μπαόνη Μιχ Ειρήνη
» Μιχ. Χρυσή
» Μιχ. Ίωάννΐϋ^Χ .ή«»Ί
Παπαδάκης Ι. Κωνσταντίνος τ'1 Ί
Βουρίαχάκη Ίωσ. Γαροφαλ)«/ ' Ι
,Μυράκη Εΰθυμ. ΕλένηΒ)
Τσικινα Γ. Σόφια 4{}
Τσικινα Γ. Μαρία
ιΨαθάκης Έμμ. Μ
ιλαυκαλάκη Άντ.
>»χ.>Μ
Ί
τί ;τ*χο»
{τ*»»τ««
.*·»ωΓ
ιίΛ(3'
* β ιΐαρασκ««}(
Σαριδάκη Ιωάν. Παρασκευήν
Σαριδάκη Ι. Ρουμπίνα Ί
Βασιλβμανωλάλη Άντ,.
Μαγεράκι Γεωρ. Σόφια -
Μαγεράκη Γ. Μαρία .
, » Γ. Ζιζίν* ,ί
» Γ. Μανδαίος
Λουκάκης ή Μανιατάχης
Άγγελιδάκης Μάρκος ιγγι^
Γκογεράκης Γ. Μιχαήλ-----Μ .ε,ω*·
Κατσαγαδακη Μιχ. Χαριστή'1 €
Βογιατζάκη Γεωργ. Χαρίκλεια *
Βογιατζάκη Γ. "Ελένη «
Χρισ-ουλάκη Θεοδ. Ελένη ί «
Ηηταράκη Χρ. Κο ___τ.._.
Χρ. Νικόλβος
Χρ.
( Λρ. ^.^.^ ιννννΑΙΚ
Τζεδακη Μιχ. Μαγδαλινή ·
Μιχ. Νικόλαος Ι
Μιχ. Άγαθός. { .Ζ
* Μιχ. Φανούργ^Α' .Χ
Δοκιμάκι Κανάκη Σοφίας^3 .Χ
Σκιζαέρε Κωνστ. Μαρί» Λ ,?Ι
Κατσουλάκη Ιωάν, Ζαμπίά «^Τ|
Κουριϊάκη Ιωάν. ΈλένΜ / Ά
ρη
ΤζεταρολάκηΚ. Αϋ
Κεκέρη Μ. Άργυρή . ,
Σκουντιδάκης Ιΐαντελ^ς ''
Δομαζάκη Ηλ. Πηνελότίη. Ι
Σταυρβυλοπούλα ή Μουλαζίμη Μαρί
Κατσικά Ιωάν. Μαριβ
Τ
--.......- ------- —αρια
Δασκαλάκη Ι. Ελένη γ^.·^ι Λ,^
Χαιρέτη Γεωρ. ΑΊκα.-ερίίη-,Λ/.' .-
Κβτσουλάκης Ν. Στυλιανός, . Χ ./!
Στρατηδάκη Ηλ. Αικ*ί5(?ίν^ ί?
, Καλογεράκη Έμμ. Ελένη/
Καλογεράκη Έμμ. Εθαγγίλίο
» Έμμ. Στυλιπνή
» Έμμ. Στέφανος ;ρτ
» Έμμ. Χαράλαμπος - -
Κουτσουδάκη Ι. Καλλιόπη
'Γ'ακουμογιαννάκη Ι. Καλλιίπτ^, ,^.
Παυλάκη Κωνστ. Άοπασία .α,α,Ή
Κουμεντάκη Γ. "Αννα ;. ,ν*ωί'
Παπαδάκη Ηλ. Αϊινκηφβή ,νχ,ωΐ
Μ ύνβρος
Ρούστι»ί«
Αρμίνοι
Αγ. Γεώργιος·
•Οί"
Τάξις είς ήν
κατετάχθησαν
ίΐοώ
ίρωτη
Τρίτη
ρ
Αγ. Γεώργιος
Μ
Αρμένϊι
Αμπβλβκι
Κάστίλλος
»,
Οι'
Χρωμβναβττ]ρι
»
Ο.οςϋ.1
' »^ί
»δίί
»Μ
?.8
Χρωμονάστήρι * ί
» Α
όυλέδιβνά ?
Ρουσβκβ*ί}τι '■'
8» ; Ι
ε* ' Τί
(8 68γ
Λ
! ίς»>ί ' 6*
:υρι4«ε ί (ί,
Ίΐίχρινι " ι
Κυρίαν·
Μπαγκαλοχώρι
»
Αστέρ* ι ϋ,Κ:
ΜαροιΑάς '' ·
Αγ.1 Παρασκή
Άδελί
Μαρΐυλάς
"Αδελ*; */-,
Μέση ' ^>
Αγ. Ιωάννης) ^ «
» ί ίϊ'!
* · 61
-8 Γβΐ
Αγ. Ιωάννης
ί α ι» 0
3ΐ» ίε
« |Άγ.σ««λαγΐίΓ
Πρώτη
Π^ιώτη
Π^ώτη
Ιρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρωτη
Πρώτη
|Πρώτη
Πρώτη
Πεώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη-
Πρώτη
Πρώτη
Ιρώτη
Π^ώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Π^ώτη
Πΐρώτη
ΠΙρώτη
ΠΙρώτη
.Ιρώτη
Ττίτη
Τ.,τ,
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τ(τί~,
Τρίτη
Τρίτη
Τρ.*,
V
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
(Τρίτη
.Αί
5^5
ιΤρίτη
,Τρίτη
|7ρίτη
;Τρίτη
.—-40
Αριθμ*ί
} ι·*,τ
•β
!»τώς
αίτήσ.
Λάμπης
'.Ο
200
Λ
156
202
Λ » . ;γγ
156
102
4 „

156
ϊ02
1 :
156
202
ι (">
156
202
! πί
163
203
1
6
!Τ"φΤ!
68
77
»' -.
..ι 68
17-
» ■ ?71ύ
'! 68
» : (Τ7ω
126
93
»

■ΤΤ*
. 127
94
(ττϊίΤ!
66
92
» '
65
95
,ν7Ϊ3Τ'
10
103
• ί
,ττίΙΤ
164
121
164
121
104
121
■ Ι'
. 164
121
» ί ,τ ■
:[ 62
124
»'
63
125
Φβίνικος
33
14
ρΓΤ)#ί Ι
172
78
* ι !
»
171
79
»
170
80
» ,,,
188
122
* ' ίττω
188
122
% ι
188
122
ΙίτιΛΠ
188
122
■ Ι ,ττω'
188
122
» , ν·,,,
107
166
"ΐγ..,Πγβό|»Λτος
3
8
ϊ!'Τ·ιί1
27
13
[ϊτ;#Γ'
189
81
» ■ ,νχ,,,;
124
141
;ττί*Τ|
200
142
49
143
49
143
' 49
143
Μελάμχων ,,
167
65
»
187
69
• ί ?■;■»'·
71
118
233
89
))
233
89
233
89
233
89
Μίρωνβς .- ,.
79
37
! 176
85
• 1 4ττωο
88
91
192
145
Πανακραίων
134
157
* .τ
134
157
»^ ίττώ-
122
176
£ΤΤΪ!5*"
19
2
197
82
196
83
186
84
155
123
199
164
: Κουρήτων
34
15
Ι *
173
66
173
66
α'πείντιβν
Κατβικία
Τάξις είς ήν
Τρίτη
Πβώτη
Λουκάκης Ηλ.
Νινιδάκη Έμμ. Ειρήνη
Νινιδάκη Έμμ. 'Αΐηνα
» » Μαφγβρίτα
> » ΕΰαγγελίΊ* ίΑ
» > Κνριαχή
Άτσιπαδιχνάχη Στ. Μαρία
Λόγιος Μιχπήλ
ΆντΜνάχη Γεωρ. Χρυεΐ)
Άντωνέκη Γ. Στυλιανός
Άντωνάκί) Γ. Άναττέϊσιος
Γ»κ·ράχη Στ. Μαρία .γν·"Ί .
Γεροκκίκη Πβλυχρ, Πελαγίϊ^1- ^
Κουτσείκη Έμμ. Ελένη -'"Μ α
Καπετιινάκη Γρηγ. Μαρία
Μβεζουρείκη 'Αντων. Πβγώνα '
Τζελάκη Ι·άν. Καλλιόπη
» Ιωάν. Έμμανεοήλ'
β Ιωάν. Στυλιανός '
» Ιωάν. Εύβγγελία
Καπαΐδόνη Ιωάν. Μαρία --
Περοολιίείκη Έμμ. Δέσποινα
Στ>»γ}αννο»9«χη Μ. Καλλιόπη '
Λιλιτάκη Σταθέρη Δέσπβινε: - '
Πατνεγΐαννάκη Χβριδ. Αγλαία; '-'-
Ήλιάκη Έμμ. Εύαγγελία
Τζελάχη Γεωρ. Μαρία
» » Ε»«γγελί«
> * Εύλαμκία . .
» » Στυλιανός ^
» » Α'ιχ«τ«ρίνη
Σταματάκη ΧριστοΙ. Έλ
Τσελιπάκη Κωνστ. ΜενρΙ*
Μαρκουλάκη Έμμ. Δίσποινβί
Πετράκη Γεωρ. Μαρία
Άρετάκη Γεωρ Δέβ—βινα
Καλογεράκη Ι. Βασιλική
Τσβυκνάκη Χ. Ελένη ί·^*
Τνουκνάκη Χ. Άργορή!1--
Τσουκνάκη Χ. Είρήνη«'·'*;-
Βαβουράκη Κ. Αίκατερίνη
Παπαδοδημητράκη Νικ. Κ
Βαβουράκη Κ. Χρυσή
Αύγουστάχη'Άλϊβ. Μαρία
» Άλεί. Έλίν
» Άλεί. Σοφία
» Άλεί. Γαροφαλϊά ·'
Μοσχβκη Ηλ. Νικόλαος ' '
Άκουμιανάκης Νικόλαος
Πολίτου Έμμ. Ειρήνη, Χ1·
Κουτεντέ Στ. Αθηνά
Κυριακάκη Κ. Χρυσϊ}
» Κ. Άρτεμισία
Περουλάχη Ι. "Αννα
Βαρούχας Κ. Γεώργιος*-*·
Γαργερός Ε. Νικόλαος'
Βροντάκης Α. Νικόλαος
Παληχάρης Ε. Ανδρέας
Σκουλούδη Ιωάν. Παρασχεθή
Νουχάκη Έμμ. Μαρία
Περάκη Έμμ. Ελένη
Τσουπάκη Ιωάν. Άσπασίβ '* ■
, » Ιωάν. Ελένη
Πρώτή
Πρώτη
ΆγκθΜϊίλιοινά
"Αγ. Πελπγίά
Αγ. Ιωάννης
Με·ρνέ
Λ,αμπινή
Νεΰς Αγ. Βασίλ
Παλαιίλευτρα
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Κρόα Βρύση
Μέλαμπες
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Σακτούρια
Μέλαμπες
Μέρωνας
ερακάρι
]Παντάνασσα
Πρώτη
[Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
]Μωναστηράχη
9
Ααμπ'ώτες
Άχοσσέτι
Βισταγή
[Νεύς Άμάρι
Ανω Μέρος
ΙΝίθβορης
Τρίτη
Τρίτη
Τ,ίτη
Τρίτη
ΓΓ.ίτη
Τρίτη
Τρίτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Πρώτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
Τρίτη
ΓΓρίτη
Τ
Τρίτη
Τρίτη
-41 -
| 'Αριθμϊς
Τάξις ^
είς ήν
Δή-μβ&τΛΗ.ίν
- ΐΑ^ΛϋΗΒ (νβ[Ί..ΤίΤί*Τ*ί*;·ι ι ·**> ^ ι — ^Ιι^υκλμ^* ■· ι » «.«*
Κ
κατετάχθησαν
α'ιτήσ.
ά,ο?.
ί ι ' — ν γ
ϊ
*
Πρώτη
Τρίτη
Κουρήτων
173
Τσΐυπάκη "1..ά/. Πηνε/ί-η
Τι /
213
1 72
Ψαροντί-λτ, Εμμ. Μιρ,τ )"
Ά—^βώτβτ»
Πρώτη
Ιριτη
229
73
Σ-τεφανάχ.η Κοινΐτ. Άνςζινα
Πρωτη
»
230
74
Κοκαράκ,η Ιωάν. Έ/έν/;
» ;ϊνϊ5*τ:
Ιρώτη
Ελευθερναίων
2
7
Σκαλίδης Ν. Ιωάννης
Πρΐνος
ΓΤ '
ΙριύΖ·η
29
3
Παπαδάκη ή Κουκουμανάκη Ιωάν. Ε,Ι^ή.ν»}
Γζανακιανά
[ροίτη
1 »
6
9
Άλεξάκη Έμμ. Αγγελική γ] ^^^„)-^_
Πρΐνος ι |>α^
Ιρώτη
»
6
9
Άλεξάκη Εμμ. Εύθαλ'α -}Ι »-ι,·~ν'-ν1
.. ι κ
Λ[ΤΤΓ
14
11
Τουρνοχετράκη Νικ. Μαρία ,ς3,{ Κ-υΙνι,^;;
Λαργαρίταις
ιρώτη
15
12
Τουρνάνη Μ. Μαρία ^ γνχ,τ; -ΐ"·1
1«^γαρίτ«ις}- -
Ιρώτη
41
18
Μαρούλη Έπιμεν. Αίκατερίνη 'ΐ, «ΧΒν,0,Τ
Ιρώτη
5
29
Φασούλη Νικολ. Μαρία «' π ΧΧι^ς., ~'|
» ' ,· ί {
Ιρώτη
»
21
31
Καλαιτζά'/.ί; Νικ. Ι1ελαγ3α,^/^ '[ (,
ίαλλίργ| ζ ι
Ιρώτη
46
56
Σταυρακάκη Νικ. ΑρετήΟ!1^[ γ| ((
ΧανοΟ'ανάί ^}{
Ιρώτη
»
46
56
Σταυρακάκη Νικ Εϋλαβία '; -^ ^ β
» . - ί ί
»
46
£6
» » Μαρία _{ ι {>
Ν* Ι 1
ριτη
»
146
63
Καυγαλάκη Φιλιπ. ΑΊκατερίντς*,[ ιχχ^^,,Λυο·!
Λαργαρίταις
Ιρώτη
ρ.ιη
»
231
75
Τσερβάκη Γ. Μαρία π,'Ο' ίνι,'
Λαγκά
Ιρώτη
»
183
90
Λίΐδάκη Στ. Μαρία ηλι^Ι ινχι-'ϊτΐ
Λαργαρίταις
Ιρώτη
»
30
110
Κουρτάλιου Ιωάν. Α;κατ3;ίνϊ5['| ·ίχχ,ίίΓ»4:?[
»
Ιρώτη
»
215
144
Σγουροΰ Ιωάν. Ε'ιρήνκ} ,}' )] ' ,(
Αγγελίαν»
Ιρώτη
Μελιδονίου
42
184
Στεφανά/.ης Ιωάννης || Λ
Ιασαλίται; ,
Ιρώτη
»
218
175
Παρασχάκη Νικ. Σταμα-ικί; , | (ί
Μελιδώνΐι ^>5
Ιρώτη
»
11
183
Γεωρ6ασάΛη Έμμ. Μαρί«ι%>^ /| ^Α»ίνϊ·λ
Κρασοΰνας ι ,'
Πρώτη
»
48
185
Κουλούρα Π. Καλλή .^"Η Γ! «
Δαφνέοες ι1,,
Πρώτη
24
23
Βλαντής ή Τσιργότης|Νικίλα:ς β
Καστέλλι )/,
Πρώτη
»
96
57
Άλισσανδράκν) Β. Βασιλική _ ϊ)γίγ·χ;τ_
Ρουμελί} 1 (ίν
Πρώτη
»
96
57
» Β. Μαρία ) { ·χν/ί'-5ν·χ:7Ζ
ΟΓ» « 102
Τρίτη
»
96
57
» Β. Δημήτριος^ '
τ» ■ »
Τρίΐη
»
98
58
Πρινάρης Μ. Εμμανουήλ , ιίΑΛ'.:ϊί. Λ
Δαμαβόλχυ
Πρώτη
»
47
98
Κανακάκης Αντώνιος ,£ .,ΊριΙ ο:νς·ο^
Δαφνέϊες ',ζ-,
Π ρώτη
»
211
103
Παυλάκη Γεωρ. Χρυσή ,5Ί
.VI
[ϊχχν.·ν>.'
Χουμέρι ! Η> ί*
Πρώτη
»
119
113
Βερικίου Νικ. Ελένη Ε]| 'ξ ^,,;,,,,·
Δαφνέδες
[Ιρώτη
»
116
163
Γιακουμάκη Μ. Φωτεινή > ΐ , „· λ Τ*ι^ - -1
Κεραμοτά
Πρώτη ,
Γαράζου
139-140
62
Παπαδάκη ήιΜπ'λόνη Εμμ. Κυριακή
ΛειβάδειαΙ ί !'
Πρώτη
217
210
97
Μτ:άτζα·/.ας ί; Νύκταρης Άκόντβλ^ίι,ο-ίί}!
ί Ρ.δ» - 'ΓΗί ί
Πρώτη
»
18
159
Δασκαλάκης Ι. Δημήτριο^^Τ .1 5ϋ^Χ
ί·«χ * ! ··
Πρώτη ·ί
»
221
107
Βάμβουκα Γ. Χρυσή ·ωΓ ρ·.νβςϊ-Λι,οΖ
Πρωτη
Η *
»
222
109
Σωχασή Δ. Αίκατερίνη . .1 ?».-ω;γίν*Ι
Πρώτη

»
209
99
Κονιδάκης Α. Κωνσταντίνος 3—(ϊ(λ»^
Κλεψίμιαί {'Μ
Πρώτη
- Π «
Ανωγείων
8
161
Κεφαλογιάννης ή Διάκος Νικολή ^·Αί-7ί/
Άνώγεια ,'!?';
Πρώτη
»
198
173
Κεφαλογιάννη Στεργ. Ζαφείρ* ,.,,^ΛΚϊνεΛΧ
- » 1·Ηϊ
[Ιρώτη
»
212
71
Κεφαλογιάννη Ιωάν. Πελαγ3» ^-Λχνΐς^Α)ϊ/
ι λ , &
Πρώτη
»
4
158
Ηλιάκης Ηλ. Κωνσταντίνος. { ^$--0,!^
Σείσαρχα
Πρώτη
»
31
4
Νικηφόρου Γ. Ζαμπ3ά ~ -■♦
Ζίϋ Λάκκους
Πρώτη
»
178
07
Καλλέργη ή Σπηταλ30ρου χτ,ρα Ι. Ειρήνη
Άνώγεια ΐΜυ.
Πρώτη
»
179
68
Σκυθούρη Γεωρ. Ζαφείραί.Γ-. ., ν ^ ,»
» ' (3,·(·
Πρώτη
.*Ι1 ! ^λ;λτχΖΐ
1(.1 Γ..· Ι
* Ι
«
ο!" ι ι ϊο'ϋ
Ρ
α
ι
«
ίΐΒτςΑ
-ϊ,ΐτν*:ΐ!νω/1 .Μ ρς:*=>1
1 -ϊ^οιγϊ-Α* 14 «
ΟΚ 8??-05
α ?
** Α!
* «οεΜ .¥ ^·05ϊ>ί
οε ερδ-θδ
« Ι
■■>
•ΪΛ-κΐί^ϊΙ ί ■γχχβΐίΐΐτυΐϋ
Γ8ί ι &ί
ίί»"
υ,ϊΑ
Υ/"1- ί
Μ
1Θε-Ζ 'ΐ >«νντυν€Λι·ϊ.«'Ί
88 ί ^Λ
« .
ι
( !
' ."· Α~ Ι ^λχ,,Ύκ^οΑ;αςλίΐΊ
«81 . ρ
«

■ Ι
?^Μ.>Ι^κλ«Π
Οθί Ιιί
«τ
Ι
ί
ϊβι εει
κ
ό8ί *$
* ι
"~~ — 42 —
Β . Π 1 Γ¥ Α £
-.Λ
ν * - -
------Των ·πο
«τής «ρος κατάταξιν των τραυματιών χηρών καί όρφανών τοθ ΝομοΟ Ρεθύμνης Αί ^ |
Έπιτροπής άπορριρθί.ντων αιτήσεων
ι
Άριθμός
Ι
Α —
'Ονου.ϊτ^ώνιιυον α'τβύντων
Κατοικία
Άποτέ/ εσμ»
'Δϊ}μος
•^—
κτήσεως
απο·«σ.
Ι * *.
- ν " ^ /Μ "^^
!
Ρεθύμνης
227
228
Πετράκη Ίωϊήφ Χαρίκλεια
Ρέθυμνον
Απερρίφθη

149
2->4
Δασ/αλάκη Γ. Αίκατερίνη ^,*-^ ·γ)>Λ*5
Πςριίόλια
»
'■■■
91
40
Κούν^υ-α Κοσμα ΧρυσάνθΓ, , ^! ^«-;
Ρέθυμνον
Κούνουζα Κοσ. Εΰαγγε/ία Γ/*·;·Τί"":%Η
»
»
» ι '■ -
118
50
ΜανίϋΜχη Κ. Χρυσάνθη ' ,^^^ο1
Περιβόλια
» ι*">-
122
134
Τβυρνάκη Γ. Άργυρή- «1- ' ί-^
Ρέθυμνον
»
» >-"ςΙ
112
134
Τουρνάχη Γ. Στέφανος -' *£>' ^Λ^«Φ
»
»
112
134
» Γ. Δ^τοι^' ι·Λ ^^-«««Λ
' »
ι
112
134
» Γ. Βαρβάρα κ'ή: λαχα«^-»-
Οί-


1 *
112
134
» Γ. Κωνσταντϊνίϊ ^'Υ >>^^,^'-
ι). »
οί
'» >
112
134
» Γ. "Ελευθέριος ' α
1 1
ιΊί
184
53
Φουρναρά-ζ.η Κωνσταν. θυγατέρες »%ΛΧΛϊ;, ^ν ·'(
ιΗ ί
»
150
156
Λαγοδ Όίυΐ. Μαρία '^«*ο"
»
»
Άτ«π·τούλοι
54
177
Σταγάκη Έμμ. Παρασκευούλα "" 'ο*;ί·ί
Γεράνι
»
»
86
210
Μπιμτιράχη Π. Μαρία ί-Λ·νχ-. ν/
Άτσιζοπούλου
»
» ,·νΓ"ί
86
210
» Π. Ιωάννης νΧιΛΐ ^ 1-^.-
»
» υ Ι
» >'>?'
86
210
» Π. Άμαλία >Ι15 ;?ν^»?--'-
, .ι, ι -ί
- - Ι Ι , 1 ,
86
210
» Π. Αίκατερίνη 'Υ' Ϊ^Υ*^]
1 »
» ,-ί-'θςΙ
59
33
Σ/ανδάλη Γ. ΣτιΑιαν/; Λ ^ιιν^κ'.
> 81» ' ί!
» ττι./:ι
59
33
» Γ. ΚαλλιΟΓ,η Λ ί! , ί-*^-^
*#>τ% ' οί
»
» ??-'»**
59
33
» Νικόλαος -)ΐ'1 ^^^μλ'Γ:
ί'" ι ιν »
»
201
70
Σταγογιάνννη Εμμ. Χρισττνΐχ "λίί*^Γΐ:
Βαρσαμίνςρο
»
201
70
Στογογιάννη Ι. Όλγα ' *
»
' β
»
201
70
» Ι. Ειρήνη ' '
Μ „ .1
Ί
» Γ ϊι
78
111
Αποστολάκη Ιωάν. Κυριακϊ) !'' :."» !=·ν ;!'
Γώνία
ι
» Γ> -'
82
115
Νησανοο Ιωάν. Μηλ3α -^ ^Α-χν^-ς^ί
Μετόχια
ι
» ,γ-· ~)'
101
133
Κοκκινάκη Ν. Γεώργιος .^ο-Ι ρλ»Χχ]'
Αγ. Ανδρέας
» ^-ο:ί'
58
155
Γιαννούλη Γ. ΙΙαραακείιή ' -α^Η (.οηιε.Μ
Άτσιπόπϋυλο.
« Τ.
»ι -
Λαππαίων
228
228
Όρφανουδάκη Ι. Φωτεινή' ^ ^«ιιιονχ;»
Κού«η ι!ι'
»
224
229
Πενθερουδάκη Αίκατερίνη ~ί/ι3 ί**·^-^·"
»
195
230
Ματζοράκη Έμμ. Χρυσή"
Έπισκοπή '
»
»
190
231
Καβρουϊάκη Ευστρ. Καλλιόπη^ -*·**.■-* ·
»
Ρουστίκων
100
44
Ζερδος Ι. Γεώργιος ύ.·»αχτ·».Δ
'Δγ. Κωνσταντΐνο
^"■»
»
17
2?7
Δουλγεράκη Ίωσ. Εΰλαμπία ι ·ίχι.οϊ.ι;ΛΠ
Μοθνδρος
99
43
Παναγιωτάκη Ι. Μαρία ^·' ·~ ,ν~Ε~ΐν-
Ρούστικα
Βρυσιναίων
181
169
Καλλησπϊρακη Νικ. Μαρί^ Α ?^.! νοΉ
Άρμένοι
Α Ι
* 1
»
226
179
Λετζάκη Κωνστ. Ε-ρήνη -ί"1","1* '
Άμπελάκι
V.
15'4 . ' '
» "ϊ7ι>;Ιι
182
232
Σ/ανδαλάκης Π. Νιχόλαβς ' γ ί ν»·,. νχ.
Καρε
" **»
» ί -!■
97
235
Λαμκρινάκης Γ. Χαράλαμπος '"'ί^ μ-^
Ρουσσοσπήτι
λ ι'ΙΓ, β
» ,ν-' -ί
145
146
Άνϊρεδάκη Βασιλ. ΙΙελαγΐά -?τίΛ}'
Σελλί
• " " β.
» - ..-ι
143
232
Γίακουμάκηε Έμμ. Ιωάννης *■*> *■ '
»
Ιί »
» 1 Α >ί Ι
225
233
Μιχελ'ουδάκη Σταυρίύλη Κρυσταλλένι» "
ΙΙρασσαΐς
ι
>
225
233
Μιχελ3ουδάΛη Σταυρούλη Ειρήνη
»
«'»
Αρχβδιοι»
135
151
Δασκαλάχ,η Ι. Παντελής
"Αδελε
)
»
135
151
» Ι. Μαρία
»
Τ
1
202
136
Δασκαλάκη Μι·/. Ρεωργία
Άμνάτος

)
214
226
Μπιρ)ιράκης Μιχ. Έμι·α«υήλ
Κυριάνα
Ι
1
>
94
225
ΚαπετανάΛη Δ. Έλε'νί;
Πηνή
ί ^
χ
]
> *
20-223
20-233
30
30
Κέκερη Μ. Κωνσταντίνος
» Μ. Αντώνιος
ί Ι ί
Άστέρι
1
)
1
1
»
20-223
30
Κε'κερη Μ. Μαρία
Άστέοι
^ 3

Λά
μπης
158
187
Κουτσουδάκη Ι. Κυρ:αΑή
Αγ. Ιωάννης
:
ι)
159
188
Ριακΐυμογιαννάκι Ι. Στβθίρη
|
• *
159
188
Γιακουμογιαννάχη Ι. Άνεζ'να

Ι
|
Β
161
190
Παυλάκης Κ. Μάρκος
9
ι
> *
111
190
Παυλάκης Κ. Στυλιανός
))
ψ
» >
133
133
197
197
Παπαδάκη ή Σζυριϊάκ/) 'ΙΙλ. Μαρία
Πα-αϊάκη τ- Στυ?:δάΛη Ηλ. Στυλιανός
Αγ. ΙΙελαγ3α
»
»
133
197
ΙΙαπαϊάκη ή Σπυριϊάχη 'ΙΙλ, Καλλιόπη
ψ
» '
64
| 135
11ερίυλι3ά/.η Χ. Έλέ;η
Μυξόρρβυμα

— 43 —
Ι.
'Αριθμός
Δη-μος
-----------
-------,_
"Ονοματεπώνυμον αίτοΰντων
Κατοικία
'Δποτέλεσμα
α'ιτήσεως
άποφάσ.
Λάμπης
147
147
■206
206
Θεοδοσάκη Νικ. Γαροφαλίά
» Νικ. Μαρία
Μΐυρνε
Άπΐρρίφθη
»
147
206
» Νικ. Ιωσήφ
147
206
» Νικ. "Ελευθερία
147
206
» Νικ. Μιχαήλ
147
206
» Νικ. Γεωργία
87
209
Παπαδάκη Εμμ. Διαμάντα
Κοξαρε
131
216
Κωνσταντουδάκη Ι. Ελένη
169
218
Κουνδουράκης Γ. "Ιωάννης "β _^**
Μυξόρρουμα
»
67
236
Στελίουδάκη Έμμ. Ειρήνη **■ -*
Καρίνες
Φοίνικος
216
207
Παπαδάκη Γ. Αίκατερίνη
Άσώματος
»
»
108
96
Γεωργουλάκη Γ. Αίκατερίνη
Β
»
108
90
Γεωργουλάκη Γ. Γαροφαλ?ά - ^ ,
»
165
217
Αΰγενάκη Έμμ. Μαρία '* . 'ί* ?
Σιτή/ι
Αγ. Πνεύματος
204
212
Ταταράκης Μιχαήλ
Κεραμέ
>
9
191
213
Κεχαγιαδάκη |Ν(Ζ. Θεονύμφη
Άκούμια
»
»
104
214
Μαράκη Μιχ. Ζαμπ3α
Δρυμίσκ:ς
»
»
205
215
Χλ'αούτη Β. Χρυοή
ΔουμαεργΓο
»
Μελάμπων
233
89
Αΰγουστάκη Άλε6. Χρυσή
Μέλαμπες
»
»
157
117
Άπεστολάκης Εμμανουήλ „
Όρνί
»
168
119
Πιτσιδιανάκης Ν. Μιχαήλ
Κρυά Βρΰση
»
23
170
Ροδαμάκης Φρ. Γεώργιος - . )>
»
»
| Μέρωνος
193
220
Καλοειδα Κωνστ. Καλλιόπη ' -
Παντάνασσα
»
88
91
Πολίτου Έμμ. Μαρία
»
»
88
91
» » Αγγελική
■»
]
88
91
» » Καλλιόπη
»
)
88
91
» » Εθαγγελία
Β
)
Πανα/.ραίίον
203
219
Παπαδομανωλάκη Ι. Χρυσή
Πλατανιά
)
237
196
Βροντάκη Άντων. Μαρία
Βισταγή
Ι
» Κοΐφήτων
208
116
Κουγετάκης Β. Γεώργιος
Ανω Μί'ρος
"Ελευθεριών
130
168
Βασιλάκης "Ιωάννης
Όρθϊς
39
205
Σμαράγοα Ν. Βαβουίάκη
Μαργαρίταις

70
223
Καλλιγ'άννης Ν. Μιχαήλ
Άλφα
Ι
6
9
Άλεξάκη Έμμ. ετέρα Ουγατέρα
Πρίνος
Ι
()
21
31
Καλαϊτζάκης Ν. Ευάγγελος
Καλλέργω
>
Μ-λιϊωνίου
138
61
Σηφάκη Άντων. Μαρία
Μελιϊώνη
»
13
221
Πανταλός Γ. Ιωάννης
Αγ. Μάμας
»
220
178
Προχεράρη Κωνστ. Ελένη
Δαφνέδϊς
»
116
163
Γϊακουμάκη Μ. Σφεφανΐά
Κεραμωτή
*

116
163
» Μ. Μαρία
»
»
Γαράζου
120
222
"Αρχοντάκη Κ. Ζουμκουλΐά
Γαράζου
β
χ
219
211
Όρφανίς Γ. "Ιωάννης
Κεφάλι
Β
Ανωγείων
56
180
Κεφαλογιάννης 1Λ. "Εμμανουήλ
Άνώγεια
»
178
67
Κβλλε'ργη Ι. Μαγδαλινή
»

178
67
Β Ι, Νικόλαος
»
Τ ΑΙ
" **
1-
212
?1ΐ> | |ιϋ | ι. , >ί
Μ 3
211 Ι
19 "
Τ1)
40
'
'' ϊ,
!,, ΤΟΝ ΑΓΟΝΙΙΤΠΝ, 1ΡΑΥΜΑΤΙΠΝ. ΧΗΡΩΝ ΚΛΙ ΟΡΦΑΝΓιΝ
Μ
ί! 1 ν
Ί *1
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
•ί'ΐ . >
10
ί)1
ντ$ £ϊρ "ι ** 1/
·4»ι
1 -
* 1
«
0.
1
ι
* ί
Μ γΑ
* : *. ι
νΓη -Λ Ι*
ί*1*
η ί
•ς ζλ
; ( ι
*" 1
ν;».Λ/
ι !
11 Ι
- -ν
θί1
Οί* Ι
ΟΓ ]
II
*
Ο ' (3
21
Οί
£ ,,,η■>
Π
8ίν
ΧΪΚ'β/ί ^ΟιίΛ

>Οι
«Ι
Α,Γι
Ι Τί
τ
Γ. Λ
«Ζ. Ι Κ
ι ι.
1 , Ο»
08
η

! Ρ
Ι !■>
— 46 —
Κ Α Τ Α Α Ο Γ Ο ϊ
'Αγωντότών τοΰ Λ'ομοϋ Ηρακλειον καταταχθεντων καΐ
Λ.
ο 3
υ»
ο.

α. ί*-
Όνοματεπώνυμον α'ιτούντων
Κ α τ ο ι κ ί α
Έπαρχία
Δήμος

189
39
Ιωάννης Πολυξίγκης
1
Ηράκλειον
1
Τεμένους
Ηρακλείου
Πρώτη
17
253
Κωνσταντ. Μαρής
»
»
»
232
249
Γεώργυς Κολυβάχ.ης _
»
8 Ι
45
251
Μιχαήλ Τζωρτζάκη '5^ ν/βΓ
Γ¥1ΠΓ
»
» ι
5
23
Κωνσταντίνος Σταματάκης
»
»
β !
229
309
Νικόλαος Σγουράκης ή Βραχνας
»
Τ)
»
Δευτέρα Ι
254
56
Δημήτριος Αντωνακάκης
» |
128
245
71
69
Νικόλαες Λογαριαστάκης
Στυλιανός Πρατσινάκης ή|Μακρϊ|
χ
•ΟΙΙΙΗβ
* ι
» ι
11
50
Ματθαίος Ζαχαριάδης
»
» ι
259
68
Κωνσταντίνος Καμηλάκης
»
» Ι »
» Ι
158
252
Γεώργιος Τζουλάκης
»
ί
9 !
2
2
Χχρί$. Λιναρδάκης
»
»

» |
15
36
Γεώργιος Παπυράκης
»
Β Ι
36
28
Ιωάννης Σαατσάκης ή Ι ιαννϊκος
»
» ·
40
37
Βασίλειος Μηλιϊάκης
12
83
Δημήτριος Καραμπίνης *, λ
Αντώνιος Βλαστός -*- - *·
» " *
),
135
42
» ν}
Τρίτη'
217
70
Κωνσταντίνος Λυδάκης
,)
Γ '
232
65
Αντώνιος Σταματάκης
»
ν
223
254
Νικόλαος Μαράκης
»
216
41
Κωνσταντίνος Βλάχος
»
255
250
Έμμαν. Κοκινίδης
»
»
Άιτερρίφθη
43
32
73
Ιωάννης Ξυδεράκης
Κωνστανίνος Νηστικάκης
νΐεσχηνίά
Γ Γ Τ Ι
Παρεπε'μφθη
Δευτέρα
37
33
Ιωάννης Μανιουδάκης
■»
61
101
257
256
Κωνσταντίνος Λιαντρογιαννάκης
Ανδρ. Μακατσάνης
ίρουσώνας
Μαλεβ. Τεμε'νους
Κρουσσώνα
Πρώτη
243
78
Ιωάννης Φραγκιαδάκης
ίάτω Άσίταις
» »
Δευτέρα
115
79
Αντώνιος Φανουράκης
» 9
» » ι »
86
49
Μιχαήλ Πολεμαρχάκης
» »
» »
85
44
Στέφανος Καλαφατάκης
» »
» »
9
257
144
Δημήτριος Ίατράκης
» »
114
85
Έμμαν. Σταματάκης ί; Μανουσάκης
Επάνω Άσίταις
» »
1 ΰίζ'/]
33
84
Ιωάννης Χαιρέτης
[ορφαίς
» »
χ Γ* ι Η
44
270
Μιχαήλ Μαυρομάτης
Ιρινιάς
» »
δευτέρα
74
26
258
52
Εμμανουήλ Ξενοκτιστάκης
Ιωάννης Τρακάκης
Αγιος Μύρων
» *
Αγ. Μύρωνος
Ιρώτη
95
169
53
35
Δημήτριος Βερουδάκης
Νικόλαος Χατζάκης
ι ι
9 »
» » ι
Δευτέρα
28
54
Τίτος Μαραδελάκης
» »
»
205
271
Γεώργιος Τζαμπουράκης
Ιιΰγενική
» »
» »
Ι οιτγι
92
82
Χαράλ. Πρεβελιανάκης
»
» »
» »
80
34
Εμμανουήλ Στειαχάκης
ι,
» »
» »
91
244
51
77
Γεώργιος Βουρεξάκης
Μαριγώ Καζαντζάκη
.ουννάβοι
ϊπ. Αρχαναι
» ι
Αρχανών
Δευτέρα
93
27?
Γρηγόριος Πολυχρονάκης
» »
> π
24
260
Εμμανουήλ Βαρούχας
ί. Καστέλλι
9 ο
Δαβνών
Ιριτη
Ιρωτη
25
255
Εμμανουήλ -Βουμδουλάκης
» »
» ))
Τ '
110
264
269
308
Λεων. Βλαστακάκης
Μιχαήλ Σταματάκης
Σίδδα
Αχλάδα
ι ι
Τυλίσσου
ΐπερρίφθη
δευτέρα
242
76
Δημήτριος Καπετανάκης
^γδίά
» »
ΓθίτΥ!
116
236
200
259
112
248
Έμμαν. Λαμπάκης
Εμμανουήλ Μαρκατάτης
Αντώνιος Παπαδάκης
'ΰλισσος
χοινιάς
Ιονοφατσίου
Σχοιν'όί
χ ριτη
«ιερρίφθη
Ιρώτη
Γρίτη
ΛίΙΐΤΪΛίΤ
23
211
Γεώργιος Ζαχαράκης
ν ι
» »
1
29
Αθαν. Καμπάνης
ακιώταις
» »
259
238
Έμμαν. Βαρδομιχαλάχης
!ακοΰ
» »
76
304
Έμμαν. Μπριντζολάκης
ναγούτα
» »
ίπερρί·«η
— 47 —
ο-
,ο ο
Ο- θ-

" -β
206
239
211
2Ί1
114
243
215
244
212
242
261
279
213
237
210
240
18
246
246
112
16
245
117
247
113
187
95
97
299
98
87
129
94
237
92
219
93
98
90
66
88
151
91
199
276
251
277
263
306
227
96
99
153
100
155
65
97
171
278
7
86
240
154
137
110
59
103
118
149
185
150
57
101
58
102
175
273
186
274
60
104
184
106
241
275
22
151
234
107
250
108
228
80
63
109
55
98
138
305
50
100
221
152
8
125
14
114
9
261
109
129
190
136
192
137
191
267
104
128
87
118
3
262
84
263
152
132
φ
"Ονοματεπώνυμον αίτούντων
Κα τ ο ι κ ί α
Σταύρος Στεφανάλης
Δημήτριος Βασιλάκης
Δημήτριος Γαργουλ«-/ης
Κωνσταντίνος Βελλεγρής «
Αντώνιος Μιχαλάκης
Αντώνιος Ζαγαρτ/,γ^ς
Κωνσταντίνος Καπετανά/.ης
Γεώργιος Α!ιγουστάκης
Ιωάννης Βιολά/ης
Κωνστ. Ζαχαριουδάκης
Ιωάννης Χανιωτάκης
Ιωάννης Χουρδάκης ■»
Νικόλαος Άβραμάκης
Μιχαήλ Τζανομανώλης
Ιωάννης Φραγκάκης
Γεώργιος Φουστανάκης
Φράγκ. Κωνστανταράκης
Ιωάννης Πωλιουδάκης
Μην. Χινδηρά/.ης
Χαρίδημος Καπετανάκης
Ιωάννης Μπισ-αγιαννάκης
Αντώνιος Κοτσιφάκης
Ιωάννης Σττινθακης
Ιωάννης Μαρ/ογιανάκης
Ίωάνης ΜοφαΛης
Μύρων Γρ:6ε^τϊάκης
Μιχαήλ ί,ϊζμετνντ,ς ή Κουτσάκης
Μηνάς Χημωνά/.ης
Γεοιργιος Μαοής
Ιωάννης Νιθαβριανάκης
Γεώργιος Μανιοά*ης *■
Γεώργιος Σπυριδάκης
Γεώργιος Μαστραχας
Φράγκ. Τσιπλοστεφανάκης ε'"»
Στέφανος Στεφανάκης '«-!■·* £*
Κωνστ. Περδιάκης
Έμμαν. Τσιπλακάκης *
Αντώνιος Μαστραχάκης
Ζαχαρ. Κουγιουμτζάκης
Στυλιανός ΟΊκονομάκης
Ιωάννης Άνδρουλάκης
Ανδρέας Τζωρτζάκης
Κωνστ. Δουλγκεράκης
Νικολής Σαριδάκης ή Καμαργιανό
Γαβρ. Καλττουρτζάκης
Μιχαήλ Καλπουρτζάκης
Νικ. Ρωμανός
Φαν. Ρωμάνος
Έμμ Νικολακάκης ή Σταυρακάκη
Άπ. Στρατουϊάκης
Ζαχ. Δαμιανάκης
Δημήτριος Γουμενάκης ,
Αντώνιος Σταυριανάκης
Μιχαήλ Κασσώτηο
Κωνστ. Ζουμπουλάκης
Μύρων Μαράκης ■>
Έμμαν. Μηλολίδης ?3 ί|
Μίνως Δρετσάκης
Γεώργιος Φανουράκης 1 - 4
Γεώργιος Μπαθιανάκης ι
Εύθύμιος Κβιιρτάκης
Λαμπρ. Χριστο»λάκης
Κωνστ. Κυϊωνάκης
Δημ. Τσιτερβκηί
Χάραχας
Πυργος
Σώκαρα
Μεγ. Βρύσις
ΠατσίΒερος
Πλάτανος
Πόμπια
νίονο^ατσίΐυ
Β
Καινουρίου
[Ιετροκεφάλι
Πλώρχ τ 5
Κανδυλα *
Πηγαιδάκ'α
Κουσές
Β. Άνώγεια
Μιαμο3
Πείρι
Γέργερι '»}">
Ζαρό
Βορριζα
Σκο^ρ6οϋλα
Μπανασσός
Αγ. Δέκα
Τυμπάκι
Πιτσίδια -1
Αρκαλοχώρια
Πλατάνου
» Λ»--
» ..Γ .Χ 4
»
IX
ν ν,
ι ί
"ι Χ
4 (Λ
-,. > /
» ν
» ι υ >,
» υ
Πυργιωτίσσης
άραχα
ίδ
ίεγ. Βρώσεως
Λ).
Δευτέρα
Τρίτη |
Δεετέρα 8
Τρίτη ί
Δευτέρα
Δευτέρα
Ι» « , Ι
ίΐί»
Λ
ν ϊ ί ί *^
οί (Υ
.. ί
•ι !».| 'ω>Ί
» -
Λ ν.
.β - - ί
ϊ |
'χ,ω Τ
Γόρτυνος1
Τυμπακίου
·»
»
II
»
Τρίτη
Τρίτη
Παρεπέμφθη!
Ιρώτη ύ
αευτέρα Ι
λΐΜτέρα 1 '
τι 3 *
Τρίτη |
Ιρώτη Ι
Δευτέρα ί
Τρίτη
3ί5
ί .1
> · ι
! "·
ί ι
! 11
ι'Ί(
Τάξις
Απερρίφθη ί
Πρώτη
Δευτέρα
Δευτέρα
Τρίτη
[Ιρώτη
Δευτέρα
Τρίτη
Τρίτη
» > ε ι
Δευτέρα
Τρίτη
ιβτ|
!
Πρώτη
Δευτέρα
Τρίτη
Αευτέρα ι
[Ιρώτη Ι
Δευτέρα
Τρίτη ,
Ύρ1(. ί
!»ι»» ί
!»ηι
Πρώτη
ί

ΙΙ^ίΐιι
Ο
Ι
-8"
3- .§
ο- Ο-
ι *
Όνοματεπιόνομβν αττούντων
Κ α τ ο ι κ ί α
Έπβρχία
Δήμ1ς
Τάξ(ς
! -τ'
! 239
141
Νικόλαος Τ^αρδ^ς .. ο^ίΐ'»
Πιτσίϊια
Πυργιοηία-σης
'υμτακιοι»
Ιρώτη
ί ΰ
113
Εμμανουήλ Κ:ϋτσάκης
»
»
Δεί
67
117
Γεώργιος Παπαίοφραγκάκης
!
149
131
Ιωάννης Διακουτάκης
155
133
Χαραλ. Τσιτερακης |
» α
ονΛτνΑ' Τ "■*
157
134
Εμμανουήλ Βςριζανά/ης
» - Γ11
- ; ^ -^, /
»
103
127
Κωνστ. Παπαγεωργι^
» α ,
Γρ
τη
130
264
Μιχαήλ Καζάκης > Ι
» ',.ύΖ
.ο·'4ί,)=Ί

' ί'Ιί
148
265
Ιωάννης Κυπράχης Ι
*;,-ϊ,·. "»ι·
* ΒΙ
150
266
Γεώργιος Κ;λογρίδ/;: [
» ,
• 'ι
154
268
Κωνστ. Κοτϊΐΐα/.^ς
»
Λ
8 (,Υ
»'·»3
» ^
238
142
Ιωάννης Πατ:αγιανά/.ι;ς
» ·-χΐΐί
Β
».οΓ
Ι - ι ,
102
121
Κωνσταντ. Πΐλυχρονάκης
Βόρρον-κ'Γι'
» μβείΑ
Ιΐρώτη
52
116
Εμμανουήλ Νι/3λι2ά/.ης
» -Α,οΙ!·
,» νν-ι
^ Α·Λχ;Ι'"
Τρίτη
Ι 51
115
Αντώνιος Κανά/.ης (
» ,
?- >Χ> >
Ύν^Χί^Ι
»
Ι 132
72
Θεμυτ. Σ/ίυντά/.ης
Σιββα Λ
^«.'α—.' ,^
- Α, '-Ί
[1ρώτί3
90
120
Ιωάννης Ματθαιάκης « ι
» τ !
Τρίτη
89
119
Εμ.μ. Πρατικάκης ,
»
»
8 οί
»
131
143
Κυριακίς Κασωτάκης
Γρηγοριά
»
Δευτέρα
46
156
Έμμ. Σαριδάκης ή Ραγκιόλης
»
ίι'
107
138
Γεώργιος Βου. ,ς ή Κασσώτι;:
Μαγαρικάρι
>Λ*6>Ι
Πρώτη
159
135
Ηλίας Μαυΐάκης
»
- , Λ,,Λ'
Δευτέρα Ι
153
126
Γεώργιος ΧριστοφακάΛ/;ς
Καμηλάρης
»
140
282
Δημήτριος Χατζιδάκης
'Λγ. Βασίλειος
ΙΙε3ιάδος
Αγ. Παρασχιών
Δευτέρα
31
289
Σόλων Χατζιδά/.ης
» »
» ' -
»
13
26
Έμμ. ΆνΟ;υλάκης ή Πετράκης
» »
" Ι
. ι ,- οΛ/
Τρίτη
29
286
Δημήτριος Βογιατζάκης
ο'ι,Ο,Ί "Γ* ν- , -
»
1 30
Ε* Λ 1
285
Γειόργιος Σ^α/.ιανάκηί
Μελέσσαι
* ϊ. Μ '
> !^>/
Ιρώτη
31
287
Δημήτριος Σφα·/ιανά/ /]ς
»
» ο,'ί
|| Ι
Δευτέρα
20 ί
284
Εμμανουήλ Κουκάιτς ή Σμ ορνιός
Κ. Βαρβάροι
» . ; ^0 /
Ι
218
281
Γεώργιος Ν. Παπαδάκης
Άγ· Παρασκαις
»
207
81
Ιωάννης Άοιθιανάλης
Καστέλλι
»
Καστελλίου
Πρώτη 3
256
167
Έμ. Κουντάκης ή Μικρός Μανώληε
»
» Χ.^ -ν
» ι
' ϊ
Δευτέρα
Λ -
20
Γεώργιος Κουντάκης '
»
» Ι
Ι
(
48 ,
177
Γεώργ. Καλαϊτζάκης
Κασταμονίτσα
» ',Λ 'Τ'
τ.
Τρίτη Ι
258
■288
Φράγκ. Πα-αδ»κωστάκης·
»
» ' λ"
249
174
Γεώργιος. Γαλετάκης
Τζήγκουνα
» !
4 "2
171
Μιχαήλ Νεραντζουλάκης
Άσκαί
Γ
Δευτέρα |
35
172
Γεώργιος Μαλλιωτάκης
Ξυδάς
ΐ
» Ι
88
170
Νικόλαος Μαραυγάκης
Λιλιανό
ί ν ν Χ *
VI*
τΙλ
Ίρίτη
134
169
Γεώργιος Χριστοφάκης
Μουκτάροι
Δευτέρα |
10
173
Κωνσταντίνος ΓΙαπουτσάκης
Ματ'ά
'' * / *
»
! 248
115
Γεώργιος Σ*μ~ρο6αλά/.ης
Πηγαιδοϋρι
ό
Τρίτη
! 144
168
Κωνσταντίνος Στεφανάκης
Βονη
"> *!/
Δευτέρα
260
303
Εμμανουήλ Νιργιανάκης
Θραψανό
".Α *."'!
Γ
Τρίτη
247
176
Ιωάννης Παπαγιαννάκης
Άμαργιανό
Δευτέρα
262
307
Γεώρ ,'ΐος Λόγιος
Γούδαις
Έΐ5ΐσλοχή"ς ι,
%.*··
62
163
Εμμανουήλ Χατζάκης
»
»
1 ·*,**'
39
165
Ιωάννης Κατσικάκης
Ί.Κ-" ϊ*
»
111
162
Εμμανουήλ Ψυλλακης
Τρίτη
56
164
Ζαχαρίας Γιαλιτάκης
Καλό χωρ3ό

ϊ
139
169
Παύλος Γαλανάκης |
» »
ν»^ ^^^
■Λ
η» ώ ^ *ϊ ίε *ν ίφ
απερρίφθη
225
157
Ευάγγελος Τζατζαδάκης 3.11|
Έπΐσκοπή
Τρίτη
224
ΙΛ .
296
Σταύρος Θςοφανά/.ης '
»
^^ 1
124
161
Φυλ. Τζαγγαράχης
Άιτάνΐα
^ ^—, («Ε
}(
Δευτέρα
209
158
Εμμανουήλ Φανουράκης ή Δια6:λτ}ί
Έληά
- ·ΊΜΪ
» γνχ,'χ;
ί ν'**Γί/
01
1ί>6
159
Ιωάννης Τρυπάκης
Χαρασσός
»
"'ΑιΉ
Οί
Τρίτη
14"*;;
. 160
Εμμανουήλ Χρονάκης |
Άνώπολις
»
Λ
23$-
123
Ιωάννης Τυλλ'ανάκης |
Έμπαρος
Γ
Πρώτη
64'
140
Παδλος Τυλλιανάχης |
»
ν' ?(,ν''«ίϊ·-'ϊ
- ! ϊ!Ι ^'ί
γ,
106
209
Χ'' Μιχ. Δροσατάκης
»
-Ά ♦Γ"ϊ
^ —' Χ ' -
Υ,
Τρίτη
142
216
Ιωάννης Σταυρουλάκης
» ι
- "^ -τ -
Γ ·
116
38 ,
297
310
Νικόλαος Περογιαννάκης
Γεώργΐ°ί Σπανογιαννάκ»}ς
- Ψί ίΙ!(
* νίΜΤβΐϊΤ
1»»ν« ι
Άπερρίφβτί

«? δ
ι»
■·-ϊ
141
214
177
2ϊ56
174
217
179
523
133
312
180
ί24
173
210
105
59
172
311
161
225
181
223
163
219
162
220
176
221
178
2*2
160
218
182
213
122
208
120
212
121
211
194
226
197
229
196
228
195
227
68
234
231
207
170
235
253
232
202
231
125
213
126
302
183
300
145
Ϊ98
119
215
198
230
230
301
47
192
49
194
226
178
83
185
84
186
75
199
169
264
41
193
167
179
53
180
27
184
143
191
82
202
203
205
168
204
112
188
166
181
220
314
77
295
21
183
20
289
208
206
193
293
180
290
72
107
136
190
71
196
79
201
ΟνοματεπώνΗρον αίτούντων
Κα τεικία
Έκαρχία
Δη>.ς
,;,.
Ιωσήφ Μουλαϊάχης
Νικόλαος Δρεσατάχης )^ΐ»/«
Κωνσταντίνος Μαρκογιαννάκης ι
Γεώργιος ΆνΙβουλάκης
Κωνσταντίνος Κενίβλάκης χ:
Ιωάννης Μηλιεφάχης
Ιωάννης Παπαδάκης ■ ,'ν·.
Εμμανουήλ Ζ«χ«ράχη« ν Χ(
Γεώργιος Πλαγιωτάκης
Ί·άννης Μελισσουργάκης
V
Ιωάννης Χατζοχβενσταντάχης
Μιχαήλ Χηράκης
Μιχαήλ Αντωνακάκης
Γεώργιος Αντωνακάκης
Γεώργιος Φραγκάκης
Γεώργιος Σωμα·άχης
Αδαμ Χετζάκης
Κωνστατΐνος Δαγάλης
Σταθρες Μπαν—σάχης
Δημήτριος Δαγάλης
Κκριάκος Φαλαλίς
Ιωάννης Σαιτάχης
Νικόλαος Μανωλαράκης
Ίεκίννης Μακράχης
Χ' Ιωάννης Μανευσάκης
Έμμ. Φραγκάκης ή Μελισσευεγός
Μιχαήλ Μπουμιιάκης
Νικόλαος
II.
Παπαδάκης
Μιχαήλ Παπαδάκης
Γεώργιος Δαγχ«ενάχης
Απόστολος Λοτγκωνάκης
Γεώργιες Άνεθρεχτάκης
Εμμανουήλ θεβϊωρβγιαννάκης
Κωνσταντίνος Βετχουθιανάχης
Ιωάννης Κ«ν8·ιστάχης
Ιωάν. Μ«ελιμ«ΐασάχης ή Βλαστός
Ζ·χ«ρίας Μπηνυχκχη;
Νικόλαος Βασιλάκης
Μιχαήλ Σμυρνάκης
Ιωάννης Μαεινάκης
Γεώργιος Μπορμπουδάκης
Μιχαήλ Κατεχάρης
Ιωάννης Στεφανάκης
Γεώργιος Τυλλιανάκης
Μιχαήλ Κασωτάκης
Έμμανβυήλ Γουβιανάχης
Λεωνίδας Τουτουντζάκης
Δαυίδ Λυδατάκης
Εμμανουήλ Σμυρνάκης
Προκόπιος Κασωτάκης
Ζαχαρίας Καγιαμπάκης
Γεώργιος Βελι-γραντάκης
Ζαχ. Άσημινάκης
Ιωάννης Μανουσάκης
Κωνστανττνβς Καστιγά%*»}ς
Κωνσταντίνος Μπιτζαράκης
Εμμανουήλ Μπιτζαράκης
Γεώργ. Φανουράκης η1 Σησα|ΐι^κή
Μιχαήλ Χριστοδουλάκη;
Ιωάννης Κασσα6έτης ■
Αντώνιος Τζαντηράκη
Αντώνιος Γιανουλάκη;
Ζαχαρίας Παρλαμάς
Λ»*»νίδοις
Μηλιαράδ
»
*ί,3ί ■
«ώ«'ί»
Μ*
-, ι .
•«Οί
085
»
Άφρατί
ί
»
Γεράκι
»
β
»
Μάρθα
Παναγΐά
Νηπηδητες
Κατωφΰγιον
Κ«σσάνοι
θωμαϊιανό
Ρουσσβχώρια
Γωνίαϊς
»
»
»
»
»
ΑύίοΟ
»
»
»
»
»
>
»
»
Μοχό
Χερσόνησος
»
Πισκοιτιανό
» -
Λαγκάδος
Πρώτη
Τρίττ,
Δευτέρα
Τρίτη
Άπ·«ρ£··η
Δευτέρχ
Τρίτη
Δευτέρα
Τρίτη
Δευτέρα
Τρί-
Δ·υτέ'ρα
Άπ»ρρίφ·η
Δευτέρα
Τρίτη
Δεοτέρα
Τρίτη
Πρώτη
Δε»τέεα
Τρίτη
»
ρ
Δευτέρα
Δευτέρα
Απερρίφθη
Πρώτη
Τρίτη
ΆπερρίΤ6η
Δευτέρα
Τρίτη
Δευτέρα
τ,ι
1
ί. Ι
"Ονοματεπώνυμον αίίούντων
Κ α τεικ ί α
Έιταρνία
ί
ί ί
78
ι ΠΟ
ΪΟ0
195 τ
Δημήτριος Νταχβλάκης
Ζαχαρίας 'Α^ή&ίτακης , --—)
Πισκοπιανο
Πεδιάδος
Λαγκάϊος
]
Τρίτη
ι"·4 9 Ο
1*8
Νικόλαβς Πετεάκης
Κουτουλφαρί
ϊ,Τ^ΚΤί'ΐίί/. ?ΟΧ>
-ίί-τ
τ
7ί»
ι. Η Α
187
Κωνσταντίνος Ποίρλαμας ·
» .■
• »Η
τνω}1»
ι
Λ 2/
189
Γεώργιος Πασχαλίίης
Κερα
> α;^
ς«»»"Τ»
201
61
Μιχαήλ Στειίακτάκης
Μάλλια ■>
■«ΧΛ«§ν»," 1
. »
123
291
Γεώργιος ΆσσβργΐΜτάκης (
»
ί£ωΓ»
Η"?
ί
ν.
•Απερρίφθη
165
503
Δαυίί Τσαπάκης >
Πβταμ'αΐς
,,«*! -&ΓΙ }|«
,βωί'»
ί
Πίρ(,)τη
235
124
Νικόλαος Φρευδας (
Νεάπρλις
[,1«ή»γχ Λ(ΤΜ»*·ί
ί
-*54
147
Αντώνιος Νταφώτης
(
Αθήναι
^{ΙΛβΓωίγβΑίΙ ?»1|
α·*Μ» *
ί Μ
1
Γί» Ι
168
148
θεοίόσιος Πιρουνάκης
'Α&μας Μήλοβ
Γν'Εγ3ϋΟΙΤ; *Ι^ }^ίν
ί·:
Ι
Δευτέρα
-19
182
Νικόλαος Καργιωτάκης
Άθήνπι ί
*»ΤΤ>*«Χ»;ΓβΧ ?(Γ«
Γ£ωί
Ι
Τρίτη '
« 69
280
Δημήτριος Πασχαλίδης
''Ιίρ"ϊτρβ -,^Γο^ΑΧ^ί
οΚ
ίΙίΑπε.ρί,τη
Έν "Ηρακλείω τ| 57
^είρουαρί·υ
1909 ,(Ύ«.τϊ.νωτνΑ }βίγςώ»Ί
ι»
« ι *
ν
?γχ»^*Α.ω^ ?5;Ί'ή»ι'1«^
ΓθΛΐΙΙΙΛ*
*
. ·
*
;;»χί;.-»7 Αίφ/ϊ. ·
>" ι*Ι"
]$'
«
17
ι-ίΝΚγκΖ. >-νί·τυττ>(Τί*Λ
*·.
«
ε^Α ·> ε. ι
ϋίτι
*"
κ
Ι
5^ώφ^.ί
ϋί -
«,
«
;{νχ£Τ)η!Ι })ίννϊ«ι>1
^1 Υ£ς£Αυ>ΥκΜ ρθΚΛΟΛΐνΐ
Ι·:
*
Χ
*
«
«
Γ0? :

·>,'τ£*^ιΐΐη'Μ ,ίχ^)Μ
(»εδ
ΟΓί
»^τυε>£.
«
*'ί
χ/ιίΐ
^,ν.νκδΛ,ΐϊχϋ ϋ ίθΐίόχι/ί
—1*Τ
(
«
&$»7»>·Α
*
ί,ίίί
α$ι
ίΤ#$'0ί;*5τΑ*
*

5,-νχχ.κιυινπΔ ;ϊ,ίοϊίέίτΔ'
ΙΌί,
ρτ)%Τ
1

«
«VI
:εε»)ϊ
ϊ{·νϊ.Τ"*ε^6#νΑ ι>»ίγ·ς|ύ»ΓΙ
^,τχβννυγβ^ωίβετ^ Λ/ι·>ΐ*ι-υΛ;Α|3
008
,-ντώςΙΙ
κγ·ϊΛ
4
ένχ.4
561
»ε,3τ«3Δ
{ίτίήΤ
«
•Τ
{
|
*
«
(
5 ι-νχίι.ςτΑ{«|!>.-»ΐ/ }β·να(«»Π
88!
ί»8
κ
«
Ιΐ!;Α
;;*χ*νχ>ΛΧ«Ι ?8ΐ|·ςώίΓΙ
ψ
•Τ
«
*
Ινάϊ
δέ
*
«
Ρ
ίΗΙ
Γ5
«
ϊ
5ν.ϊΤ»β«Α Ι ι,βί.
161
εί ι
*

?0ί
«
«
>ϋ?
♦ «
«ι
ΙΗΙ
Ιβ!''
&()»ΪΙΙ»Δ
*
Ι.
-~λ'τιί ΐίβί^ ΜίννκωΙ
[Τ%3^*:ρΑ'
*
*
^-^/-^Ι^^ι
έδί
ίΓ
τ
1
Κ
κ
«Οί
»
Ι
/•Χ
ίίβί
!»τ^Τ
*
νίΤ -ν» Α'
ΓΟ»
„ ... *.
«
ϊΎΐ:Αίβ««»Ί ΐ«νιτ*Α
06 {
*
*
ίνβϋΤί
ϊ«ΐΠ
99 ί
Τί

-Β!
~*4
Υ
:βΐί
—ί
„ -__ _. ,.·»τ_ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ —-------Ζ. η
ών 4«0|«·«ιμ»; τής ιΐρος χ*%άτ«ξι]ν των ^««χατι^ν γηρώ,ν κ«Λ 4ρ«αν«1ν 'Ετ.«ρβΐ.ίώ
ί. ί & Ί - | ιοβ'Νομο· Ηρακλείου Γ -ν-" * 18
Ι ι ι ' Ι *·
¥
ν Ι
Όϊ
>■
Κεπόικία
Γ ... .^ .
Ε-
ε
ι

|
Ϊ
.1
_ .. * Ι *
ι
12
20
Χαρικλ. χήρα Άντ. Κωνσταντινίδου
Ηράκλειον
Ήρακλείβιτ
Δεκτή ,ι.οηΐί!
.ΔΙ
2
27
21
Δημ. Αντωνακάκης Λ
» *
κ»
Κ Άκρρί$Φ| ώςτρ«υμα-
τίας χαί ποιρ—ίμβθη είς
την έπιτρ^τΛνςάγιενιστών
ΕίνίΛ^ΊΟΐΙ^ίί·^/. -ι."
ί8|
25
22
Κωνστ. Α. Καμγ|λάκης
» ^
4
98
23
Α'ικατ. χήρα Μηνα Φουντουλάκη
Λί ο;γ-ΓΑ·Λβ>||κΧ
ούλ'!
ε
Μαρίνβ » »
* *
ττιΛεΐΗ '.λ
ΤΗ"
ίο
Μηνάς » »4
»
« >βν»Χ3
γ'
«■
16
24
Μαρία χήρα Άντ. Παπαδάκη
» ;
8ίΛ&ί*ο.»/Ι
Τ»Α ϋ.^^$ (ΪΛ10/1
©86
6
71
25
ν » Ί*. Δβσκαλάκη
ΪΛϊΤ-507τΑ' .λ^Δ
065
ΟΓΑ'!
Α'ικατ. » »
^ενΛΑ' °} ι '
Γΐνίί^Α' |Ιβ»Βδθ 1
Οί'ί'
Κ, Γ

'^μμ. » » .
ΤλεΪη αχΥ
νιΐί ι "ϊ,ι νί (ττ,ΐϊ"Ί| '
διΐΕ'
7
111
26
Ειρήνη χήρα Κωνστ. Χατζακάχη
»*
'« ' '^χ:, 1 ί
Α'
'Ε,λίνη » ».
•^Λ νςΜ'
ι ν
ιεντ^ Λ»Βτβΐ?Ι
),
ΐϊελάγ. · »,
»' "^
»
Ι-ΙΕ'
8
105
27
Έμμ. Παυλάκης
» !
5!Α'
?ί·
9
134
37
Ειρήνη χήρα Έμμ. Πελεγράκη
» ί
*
χενι-. ι;1Ι . «τΙ^
ΤΙΑ'
10
158|
38
» » Άντ. Χριστινίδο»
ίτχχ.;-» /1·.»ίνί;ωί'
9?Α'
ϊί-
11
195!
35
Εύτίρπη » Κωνστ. Δασκαλάκη
^ΛΛΧίΗ'
Α' 'τι^Λ'^^ί/
06Ρ ι
ίιιΑ'
?,}
Αντων. » »
» Ι
' λ
' βΐΛ»τΐ'ί»ύ_
Γ"'
12

36
Τερψιχίρτ) Ί«ε. Βλαστεδ |
»
Γ·
Γεώργιος » » «
ίΙΓ/
'άΐ
Ιωάννης » » «
ΊχβτυΦ
»([τΔ ι-» ,τ*χιΑ' »ν.ε
ΓίΡ
Γί^
13
263
39
Δέσπ«ινα χήρα Σπυείί. Ίωοίννβυ
Ι ,
ιΎ>ίΧΓνΜ6Τν( 1
Τ8Α'
Β»
14|
234
40
Α'ικατ. χήρα Χτε·. Σα«σήίή
ι
3 * » . ^^
Β»
£ύαγγε룫 » »
' * Ι!
♦»
» Μγ,βΜ{
Γ'
Ι)
15
36^
41
Αργυρή χήρ« Ματβ. ΣφακΙανάΛ)

Α'
16
24»'
42
ίαλή » Έμμ- Τυλ}βν«κη
ι
'Μ-^Α
χ%ν
Μ*
17
308*
43
ίριστόδουλος Ε. Ζονριδάχης
'Α*ερρίε]|((, υ' Ι
^ 1
Ασπασίβ » »
ι
, Δ«κτή ' λ ι- |
θφ'
14
?
Ελένη » » ,
*
»>
Γ"
ι£»νστ«ντ. » » *
ι
ι ,
%
• » .Λ χ '
Γ
«-ι ι
Στβϋρος » » ?
%
ί »[ϊΤ[ίίι)3 !
Γ'
18
22τ7'
44
ίαλή χήρβ Γεωρ. Καρβπιδάκη
ι (..*^·»ϊ!Χ.''ίΐ
Α"
19
ιώ
91
ϊύδοξία », Αντ. Παχαδάκΐ}
»
Α'
201
3(6
110
Μαρία », Μιχ. Νικηφβράκη
;.νι:τ.,ι·*^-·4
.Μ ^--,^^* Β*ίϊ*ίί τίί
".-Α'
Εμμ. » »
Γ'
21
16-2
161
"Ελένη χήρα Έμμ. Δ«μαι»λάκη

»^ν»ν3*
Α'

Αγγελική · *
»
ΓΊ
11
Μιχαήλ » »
»
»
Γ'
Ά
Γεώργιες » »
Λί
Ά
Μόσχα » »
»
Π
Μαρία » »
» *
■ν»
ί*1'
52
22
2θρ'
127
Στιιλιανος Τζαγκψάκης
Β
Δεκε^^Κ
Α'
23«
134
Αίηνά χ)ήρα Κωνστ. Ψυχαλάκη
»
» «
« »«*ιςϋΓ/| !
Α'
Νικολ. β 11 %
» (Τ.*·ϊ.'
» /Ι γ*ί·{ ·ϊς*Μ Γι ί |
ίί*

Μειρίβ ..«Α* ^ %
• |
ν*»3ΐβΧ
κ,ι^Α ■Λ^·ϊ$ι.ι· ι
κ1.
241
229
174
» χήρα Ανδρ! Πατράκη
»
»·
« *.ϊ·«ει]Η
Α'
25!
253
175
Κβλή » Γεωρ.'Χαιρέτου
»
■«
• Α*Λ*«*(*5ί
Α'
26!
103
188
Χ«ρίκ, χήρα Γεω·γ. Κατααρέκη
»-ηίχ* ···
«Ο^ϊ. Ι * . ·>. ,.« ]
ι"«Α'
83
"/
Εμμανουήλ^ ι* 1
11 ^
» ,**1
νβίίΆΜβρίνΝοΓ
ίδ
27
17υ
196
Μαρία * 1 ,
Κλεονίκη χήρα 'Αστρινεβ Χαρονιτακη
«*!·--1 ΔΐκβΐνΑ!/
*?*'
•ό
Α'ικειτερ. , » »
*
* .ΑηχΜ
Γ"
Ελένη . |» « »
» *
»ΎΛ^ . λ:
?3
28
32*>
213
Άριστείδη,ς . » - »
Ά·ηνα χήρα θεμ. Παπαϊίίκη
» Λ
• -ί
» « *
Γ'
29
205
ΕΊ^νη »/ Παρο|σκε5υ Χατζο«οιϊλ·υ
» *
ίχγΒτ; ί }Ιτ*»ΑϋΦ
30
240
Μαρία ' «/Αντ. Κ«στρι»άίΐη
»·1 Ά—ββθίφ·!,·1

•Αρι«|,οΙ
ιΚρ','ίίιί Α ί Ι » ί » Τ « {
Κατοικία^
ί Ρ ^ΑΛοτΛβίΓμοι
Τάξις Ι
3
*

αίτ

Γ
31
296
249
Διονυσία χήρα Ιω. Κορνάρου
Ηράκλειον
Ηρακλείου
Δεκτή
Α'
* ί
£ων—αντ, Λ * # - ί
*-*·~· ·Ί$* Ι
» ι

Ρ
Χαριχλ. »| » >
»

*
Γ
Γ'
1-
Σχυρίϊ. » » §5^1^,
*ί«,Η·; υ0(
ϋΤν»$Χ>νί»ιΗ .Γ*
Α *· νΙ
Οί
Γ'
Γ'
Μαρία » »
32
275
241
Έλίνη χήρβ Μιχ. Κβρτσενη
» !
»
Απερρίφθη
κ·
Γ^|
Μαρία » »
*
14.
33
323
253
Ερασμία » » .
Άργυρή Γαλ*νίοι»άχί]
>
34
90
272
Χαραλ. Σταυρακάκης ":
35
117
276
Μαρία χήρα Νικολ. Νταφώτη
ι
»
ν Δεκτή "'*Μ
Α'
Έλε'νη » »
>
Γ'
36
168
289
Καλή χήρα Άντ. Κορφΐανοβ
9
νΑ »ϋ|κ υς*Μ
Α'
37
170
290
Δημ. Αποστολάκης
Μενκινιά
' * »
' °
Α'
38
248
320
Ροδβνθη Άρίανιτοποΰλα
Ηράκλειον
»
Απερρίφθη
ο9
256
325
Κρήτη χτ,ρα Μιχ. Ντεντιϊάκη
Μήλος
' Δεκτή -"ι
Α'
Παϋλος 9 »
»
* % .'
Γ'
40
299
337
Έσθηρ Χ. Ζαχαριάίη
Ηράκλειον
Άπερρί·^
41
312
341
Ίωάνν. Ξυίεραχης *
»
9 - 3 ϊ Ι
42
016
343
» Κ. Βαλσαμάκης *
>
ί,ΙΛΓΜ.*!^ Α)Α)3'
Γδ '
]0ί
43
317
344
Στυλ. Πρατβινάχης 5'
»
-'Λ Δβκτή '-'·*!
τε
Α*
44
326
347
Ίωάνν. Ριζωτάκης
Μεσκινιά
·'.8^7πι.Χ :
δέ
Α'
45
&02
350
Μαρία χήρα Άπ. Κατεχάχη
Ηράκλειον
,^ ή»τι.3
ό8
Α'

Εύανγελία » »
»
" »
„ ΛίύΤ-Α
Γ'
Α'ιχατε*. » »
98
Γ'
46
318
352
Έλίνη χήρα Έμμ. Με,τοχιανοβ
»
»
Απερριονη
47
327
354
Α'ικατ. » Δημ. Φυτάκη
, Ά
48
187
298
Άμπλίβ » Ζαχ. Πατρωνάχη
»
»
Δεκτή - χ*^
Α'
49
31
45
Α'ιχειτ. χήρα Έμμ. Μυλα·ιανάχ«|
Άνώπβλη
Έκισχο-ίς
* . ,™
Οί>
Δ'
Μαρίβ » »
Γ'
Ειρήνη » »
*ϊιτ3ί ί*·ςι·*γ·«|Α'
ίί·
Γ'
50
26
46
Μαρία χήρα Λ «ών. Χατζάκη
Άνώπολη
ίκ ^ ^ ρλχ Α
Εί
Α'
ΧρυνΙε » »
"* τ, 'δοτ-β^ςΧ
εί
Γ'
&1
120
48
Μαρία χήρα Χαρ. Κεκκινβκΐ)
ι
» β
„ »ηκιπΑ'
Α'
Έλίνη » »
Γ
ί
Νικολ. » *
ι
* »
Γ'

Ειρήνη » >
» *
Γ'
/.
Γαρε·αλιά » >
^ω»Ί *)||τχ ,τΧ»}!
ί#·
Γ'
Εμμανουήλ » »
Γ'
52
33
49
Μαρία χήρβ Μιχ. Φοι·,ον3ωτάχη
ι
» .^ ν
Οίί
Α'
Βασιλική » »
γ,
Γ'
.
Έλίνη » »
» ^'- ^
.ι 4. ^ ,-»«·ϊλ3'
ΙΟί
Γ
Ί
ϊ
Γεωργιος » »
]
1
^■χΊ.(»γγΑ'
» * ί*Χ' ^
Γ'
Γ'
53
45
51
Γεώργιος θε»μ«χάχης
»
^ ί Υ)1^# 1
Α'
54
11
52
Φίλιππος Ε. Μηλαθΐανάκης
11 ΛΒνΙί"
Α'
55
116
56
Α.Ίκατ. χ^ρα Ν. Παπαδάκη
Α'
Μαρία » » - ι
» '
Γ'
Μύρων » >
■ίΐ'Α βν,^' «ί,-τίΑ'
ΙΐΛ
Γ'
56
161
157
Μαρία χήρα Γ. Ψαοβκη
α
; Λ '.χΜ
Α'
57
297
250
Γεώργιος Έμμ. Χατζάκη
»
9
Άχΐίεί»»^^
Κ·,·τ. » »
- - -τ» * ,
»"Γ1
τ-,
Εμμανουήλ » »
»
» - * -*
^ω*Τ «)| ?Α»~Α
δΠ
ϊ'.ί ■
58
47
561
Γεωργ. Χ. Παναγιωτάκης
» * %
,/Ι χ;^· ^Λ.-^βΧ
881
59
175
292
Ίωείνν. Μηλαβίανείχης * 1
» ''
Δίί^ΊΙ^^^^'
Α'
60
206
302
Μπρία Πλατογΐβνετκη
» ι
• *
Α'
61
115
54
Στυλιανή χήρα Γ. Ζταυροιιλάχη
Άΐτάνια' ^%"
Α'
Νικελ. » »
, !; %Τ»χΐ Α
Γ'
62
108
62
Μαρία Ιωαν. Κοκκινάκη
»
^ ;ΐν^Χ5ϊ"
Γ'
Νικολ. » »
^4)»ττ«ςΑ'
Γ'
63
128
80
Ειρήνη χήρα Κιιρ. Κυρΐακάκη
ι»
' ε.ί
64
223
308
Φυλβκτός Τσαγκαράκης
ί ^« ^ν»·«ίΐϊιΐ8|'^
Ι θθί
65
156
60
Φανθύ»ι)ς Γ. Κευμχαφέκης
Βορ»ο9
■-ΑΔ*τή * «· Μ
,0*ί
Ψ
0€ ·

-β**
Αριθμόν
χ Κατοικία
Δήμος
Άποτέλεσμι
1 Ϊ
4> ι
α
Τάξις Ι
Ι
Ϊ
Β

41
§·

86
129
59
Γεωργ. Ε. Καλαϊτζάκης »νβ/,, ι
Γαλ^βΜ
Έπισκίπήί
Χ£, ι Δεχτή
Γ
67
50
58
Νιχβ"1. Γ. Μανίουδάχης „'
*
9
*
Α'
68
115
191
"Εμμανουήλ Γεωρ. Περάκη
ί
9
τ Άπερρίφ&η
ΕΊρήνη » 9
»
Δεκχ^- ,
Γ'
Άριστβίϊ. » »
»
9 κ«.,,"!{
Γ
69
35
259
Μιχαήλ Π. Γ. Ρουσάκης
»
»
.. Απερρίφθη
70
148
53
Μαρία χήρα θ«οχ. Βουίάκη
Άφροίίτη χήρα Γ. ΣτΛυρ»υλά/.η
Γαλΐκε
» . "
=ι;Τ Δεχτή
Α'
71
235
314
Γούβαις
» ;?τχβτν
«Ο"Χ
Α'
72
21
50
Βικτωβία » Έλ. Λ'ακάκη
Γούρναις
Α'
73
20
55
Χαρικλ- χήρ« Μιχ. Χαλκιαδάκη
»
V
Α ·.ννΪ5*Ι
»οε
Α'
Ιωάννης 9 ♦ ί
,λϊ:*: *·.
ν ΤΓΪϊΤΙ» Τ~,'ί^νΙ
σίί'5
ί>'
Παλμαί » * *
ί»κτ)Α
οεε
ϊϊ·.
ί
Ά ■
Γεώργιος 9 Λ
νβ£(%Λ*Ί
9 ^ρ.
τ^Φ .*ΛΤ "Χ
&*.«
Ρ'
Ι
Μιχαήλ » »
^ϊ·ϊ.#·'
9 ::*Χ .
εο,1» ν- * α -.Α*
Γ
74
165
287
Μαρία χήρα Γ. Γ3αναδάχη
'Ελ^β
ίϋ Άπΐρρίφθ^'
Η1
75
101,
47
| » 9 Φαν. Ζοφορ'ανάχη
Έπισχοπή
»
-' Δεκττ^, ]
Α'
Ι"
ΐΓεωργ.γ^^Λ'! »
9
9
9
1
Γ'
ι
Σοφία )Λ. 3«ί» »
9 ,,.ν
ν χ/· Α .φβΓ
ΐ ι-
Γ
76
212
111
Καλή - *'Γ. Παπαδάκη
9
9
9
Γ
ΕΊρήνη 9 »
9
9 ρ;τνΐ-»·£
:ν.
Γ'
77
42
63
Μαρία χήρα Γ. Πατσουράχη
Κ. Βάθια
9 1. ' Ν Ϊ "
!,
Α'
ίΧαρίδημος > 9
9 -
» ΨΐΛ
Γ'
ι ι
Νικολ. » »

Λ νκίι» Ι
Γ'
η Ι
Έμμαν. » »
η
» .ΤΑ,ν£,
Γ
Γεωργ. 9 »
ΐΛλΛνχΑ
>
.Ί.,ϋ (9 ^ωι ί
;
Γ
78
40
64
"Ελένη χ(ι?Λ Ν. Τζαδλάκη

» ιί
:*-.!* , Ί

Α'
Άργυρή 9 »
9 «
- 44ί Απερρίφθη
"· Ϊ
?
79
39
65
Μαρίνα χήρα Δ. Μαυροβοράκη
-
Ιί ΐΔε,κτιίί, ν.ΐ
ν -
ι ι
Α"
|
Ζαχαρένια » 9
»·
γ-ΛαχΙ^ιιΧ
Γ'
ί
Έμμαν. » » „ ^
**»*»}!
Γ'
1
Αγγελική 9 9
» ί
^ν'ϊΐί·;!
Γ'
Ι
Ί '
Χαρίκλεια » »
1
Ι 51.
• *νν^
Γ'
ί
Μιχαήλ » » *
, 3
Λ- ^; '
1 ϋί^ψ νζχΜ.
Ν Γ.
■ρ'*. 1
80
155
75
Ζωή χήρα Μιχ. Μαυράκη
Καιν. Χωριό
)
» ,,Τν
$ιο«ϋ ,Ί».ννΑ«*,!
«ί»1
Α'
81
34
77
Μαρία - Έμμ. Καστανάκη
9*4
)
■ι ·>*ϊ·ι -"'· ~~"
, !>■
Α'.
Χριστίνη » »
ίΧβίΐίΙ/9
1
► ^,τ
Ζι,ι Άπερρί·θι|
82
32
167
Μαρία χήρα Δ. Καρ3ωτάκη
» ' 9
]
ι ν(ηϊ·»',)
«'1
Κ''
83
24
57
Καλή Χρονβπούλα
Σγουροκ*φάλι.
)
Α'
84
23
61
Α'ικατ. χήρα Γ. Ταβλαδοράκη
» χ
(ΤΧΙμΛ'χΙ! /
'Χ ϊ^ί^' ? «ύί
ι
Α'
Κυριακή 9 »
9
-Μ.
^•1^41 ,ν «■>«."
ν^Ι! ,^νχ»Λϋ*Γ£
Ρ
85
154
67
Εΰγενεία χήρα Λ. Χρονάκη
ι-ΗιΗ' Χ ,-«
>"'?'' ''ύχ ^λ,ΛΟ»·
Α'
86
83
69
Παρασχη » Ι. Μαραγχάκη
»- -
■-»Π Ι ^Μί-ί*!
0
Α'.
Χρυσή 9 »
» »
»
- ί»

Καλή 9 »
9 » (
■»
Ι ρνΐϊβίςΧ
Γ'
87
22
71
Ροϊάνίη χήρα Γρ. Γαλυφ3ανάκη
9 1
ϊ
Ί .'{ γί,ι -οΑ'
ΑΙ
—«»
Έμμαν. » »
9 ι ..'"
9 : . ι.
ί 1 ♦ ,τ»{ ι,ινΑ
^^ ι
Γ
88
29
83
Σοφία χήρα Μ. Καπανταϊ]
Σταμνοί
,» 4,3 «Λ £-'
ί *» *}^ί!£
>;ίί
-Α'
89
135
70
Μαργαρίτα 9 Μ. Μεταξάκη
Σχοτεινό
Α «9 «
«1ΐ·Ϋ
90
276
203
Μαρία » Γ. Μεσκόδου
Σκάλαν ι νυν Σύρος
9 -
* ^,.)» Ι
Α
91
110
68
Μαρία χήρα Μιχ. Βελιγρασακη
Άβίοΰ
Λαγκάδος
9 ΏΕχΐΜ
Α'
Α Ι
0,9
89
98
Άννα 9 Χ" Ν. Τουτουντζάκη
■ » Μιχ. Φανευρ'άκη
^•** 1&.1* & »
Α
93
Ο*.
118
169
ί βι.·«ι;ίί ι,α,
[ « ».ν ->·
Γ-Μ
Α'
94
161
284
Άροϊβίμνη χήρα Ν. Άνϊρουλάκη
4 ί Άπερρίφθι;
95
219
306
Πελαγιά » Ν. Κουρμοΰλη
9 «
χΐΜζτχ1 .
ί « »
96
300
338
Ειρήνη » Χαρ. Τυλΐανάκη
9 « '
?χκ-ιΛ$χχ>'Λ ,
! « » ι
97
138
66
» » Ν. »
Κε·ά
,1 .ΐ Δ·κτή
,Α'
98
228
348
Καλή » Δ. Πασχαλίδου
»
9
ι Απερρίφθη
99
191
299
Έλισάίετ » Γ. Κραν3ωτάκη
Κράσι
»
9
100
?24
309
Καλή · Σπύρ. Αλεξίου
»
»
Δεχτή
Γ'
101
102
218
106
78
274
Ελένη χήρα Μ. Άσαρ3ωτη
ΕΊρήνη » »
Φωτεινή χήρα Ι. Ρωμάνου
Μ.λλια
* *,>.
όιψχρΑ
ι»
«νΊ&ί,φΗίΛ(τΜ .Α,
.Ά ϊ^ρτχ"» Χ3«(»Μ
Τ/ί « 9>ν>»7«Φ
3* · %ν*Α3'
Α'
Γ'
Α'
103
192
300
Α'ιχατ, Μαρκαταντάκη «.
ί
9 «
Ι
(

ί ΑΛρρί··!
ι Ι
3
IX*
'

3
•β
ΐ
ο

«»Λ·«£ ί , ο ίβ ν τ0^
,... ,. |
Κατοικία
—ΐ}μος
Ι %■ '
Άποτέλεσμ» ■*' ,
Μ-
Ο-
>
104?
1881
73
Μαρία χήρα Δα6. Πό— αδνγΐανάκ,η
Μβχ^Λχ
Λαγκάδεφ*
» · ·■ Δεκϊ^*>ί
■■Α'
Αίκατβρ. » »
» ; ' -ί
10-,ϊ.Ρ .'!» ο.-,-ν -,
ΓΤ /■ ι γ ν> Ι
ιΐρ'
ι
Πέβινγ. », »
11 /.ΤϋθβΛιμΑΐΛ
Γ
!('.
Ε'φ*>/νΫΓ »| "* !
ν —*ίΓί|ί3
Γ
Εΰανθίοί' »| "■ » ;
»
ί»ττυς)Α' ι
Γ
Μιχαήλ » ■ *
Ι /Ι .Π Ο»χ>Κ °ό?
?·Ρ-
?9
105
5
82
Ζαχαρένια-- Τερζάκη «
ίτ**4ι.-}Τ
ί-Γ.

106
85
269
Εμμ. Γ. Άνυφαντάκης
Π
»
Ι Χϊ,τν —«ίβή^Α'Ι
Μ ε .
Γ
107
164
286
Σόφια χήρα Έμμ. Κασαίέτη
Χερσόνησος
« ϊ^ωτνίΐ
0(1 ;

108
201
301
Ιωάνν. Α. »
» ν
Μ κ^χ χ^χίοίΧ δι, >
[ΐλ.
τ¬
109
184
296
Κωνστ. Περτσελάκης
Άποστόλοι
Καστελλίου
Α'
110
266
330
Ελένη χήρα Μ. Μπουτσάκη
Άσκοί
» ■
Α'
111
19
258
ϊ" Έμμ. Φαρσάρης
Γαλεν'ανός
»
Α'
112
118
189
Ά—ασία χί,ρχ Γ. Χατζηνικελάκη
θραψανό
«("•ΛχιΜ1
Α'
113,
113
190
Ηλίας Δ"»;μ. Πολάκης
-ϊ'^1 Ι
».νχ,ν; ν-.
Ί κ-ρν,ΒχιοκΙ!/
«V,*;
Εύάγγε,λβς Δημ. »
- Τ·»8Ι»3'
«φ ·'"» '.- ' γ;
«

Άπερρίφ&η ώς τρα»!^
114
92
273
Έμμ. Γ. Νηρ3αν«κης "
θραφανό
ν
τίας καί παρίχέμφη *'ι5
(ίΧϊίχιρΐι Ι !
·*" την των άγ^νιστώ*1
ί ι
115
234
313
Γεωργ. Μ. Τσαντβνάκης ' '
θραφανό
»'■
« Δ«*»ψί; .
Α'
116
214
81
Μαρία χήρα Γ. Τσαγκαράκη
Ζωφόρίίΐ.-
«^ '
.1 χ.,' *!^«.!/ ' '
Α'
' Γ*
Εμμ. » »
* '■* ι
»ν
« ?Μ|ρ·&φοΧ
Γ'
Ίωάνν. · »
»'■
' »ο*ιΗ
Γ'
Δημήτρ. » » «
» ι
»
Γ'
117
17
72
Γεωργ. Ι. Κουντάκης
Καστέλλι
Α'
118
62
76
Έμμ. Α. Τρυβόπουλος
»
» ν.
Α χΜ.(·νλ· »τ,χ3'
Λ*
Ρ
-
119"
18
257
Γϊωρ.. Ι.-Ξυϊάκης)
» '
»
* ?>ιγ·οΑ'
Α'
120 ^
194
74
Εϊρήνν) χήρα Μιχ,. Μχεν3«χοι»
Λιλ3«νο
Α'
, -
ϊαρίκλβια » Ι » « η
ο«
»
Γ
Καδ3ετν>& » ι » «
»«
Γ'
}
Ίωάνννχ » · » κ
>
»«
« ρ-χιΑγγΑ'
Γ
Τ ϊ
Άννα » ι »
»
»
« ε> ·
Γ'
121
226
311
Μαρία χήρα Γ. 'Γΐρακ?ανβκν|
Κάντα μβνίτσα
*' Άπερρί^
122!
261
328
Ιωάνν. Γ. Σαριδάκης « ]
•Χ'^ίίΛετήρτω^ ·
Α'
123^
287 ;
335
Γεωργ.* Ρουσάκης *
ι
0 > *
ν»ϊ5ττιο/1
Η'Δ' »- ν '
Ά'
124:
329
356
Κωνστ* Μπιτζαράκης >
Μπιζαρΐανό
»«
* Άχίρρίβθη
155·
322'
345
Φράγ*ος- Μαυραντωνάκης * '
Πηγαίϊούρι
5ΤΤ( ϊ:Ή
. ΓΓ Τ Ι
.Λ χ - ,»..)^.
Α'
Γ
126
186
79
Σάίβας Χαραλαμνάκης
Σ4ΚΚΑΙ.0
» ί
ϊ.-----^ΐΔ3ί»ΙΤ(Ι)ΛΒ*'
Ά'
Ο
127-
137
280
Καλή χήρα Χ'' Κ. Παπβϊάκη
* " ι
. '.ΛΙ,ίύΕΛίχ.
Ί ! ))
Ά'
Στυλϊανή, Πηνελόπη, ΒιργινίαΐΝι-
Ι
«
■^πλήν^—Ο Μι»χα·ήλ
Λ ' , ο'ιλοιποΕΐ "''
κόλαος καί Μιχαήλ Χ "Κ.Παπαδάκη
»
» . 7
ίρΐ
,8
1281
129^
2631
24Θ
140
141
Βασιλική Ι. Πίραιγ?ανάκη -
ίοφία Γ. » -, ί
Έμπαρος
» ν
ΠακοΕ^βςνΛ /
»
ι ■ Δ****)*.-.;;, υ«
« » ;*->«. 3 Χ|
Γ'
Υ6
ίριστίνη Ι. »
10 !
» '··
* » -
Γ'
1302
271
332
Άργυρή1 Κ. Κανϊζιλάκη ■
» . !
ϊ"Τ εο-' 'Δ,Λ«ρ·ρί*&« >
ί
1 ϊ
13ΐ:
220
142
"Αννα χήρα Ε. Κενϊριστάκη
θωμαϊιανό
» «
« Δ.χ4Τ
Α'
132?
272
143
Μ τρ (α ■ > Ι. Σταματάκη
Α ε
Τί χ. :λ ν » βίί >Λ ι.'
χ-
133ί
284
206
» » Α. Κεντριστάκη ι
χ»;»::.!/
Μ « «τ)|Ι»γςΒΪΑ

•1*
Λ
Γεωργ. » » ,
Κ ·*ιν»ΑΧ.Χ-,
Λοχτ-.ν
.Ί « ΛώθϊΙ/
εο?
Μιχαήλ· » » ι.νι/
»Α !
ν:ϊ/Γ »β,·νν»»»οϊ>1/
-ίί) ;
Α.
19
134!
184
136
Βασιλιχή χήρα Μ*ν. Άίειμβκη ι
Κασβάνοι '
χβ;·.ν.νταίΊ
V
Χ β » βτνΑ*
80
:^
135!
185
145
Αργυρ·
» Έμμ. Βοτχευθ3α>|άκη
» ι
.·1^ «» #
«ϊκ
7 >*
136$
Α Γ» ·—ΐ
282'
242
Αν4ριάνη.
* Δ. Ξανθάκη
»· !
ί^,ΐ" ϊί"4»*ίβςΑ
*Χ85·
ΙΈΑ
137»
283!
243
ΐ'ιχατ.
» Μ. Παπαδάκη
» «
ι
»%?; '
%* ■
ϊδ
1381
1831
297
Μαρία
» Ν. Καπετανάκη ι
» *
^χκν.1ιυΤ .ι.)
· Ά—ρρ4·*η«'ί'
»β
139»
2π;
?05
Εμμαι·*:.-
. Τσιρογάλοι»
Ά.33Α
*» >
■■ Δ«κτή ' !.' '
ίβτ'·
Γ0
ί
ί(*ν«*; ι
» %
» «
ν·:ί, νΛ^«»Μ ί
« » (ΤΑϊίί
νίί'
φί
Κβ
^τυλΐα*·. » » «
ΟλοΐΜΐάδα» » «
» >
[·.£Τ.βνΐΟ/ΐ
ι>ο-'ίϊΑΑ Γ-ν''
« τε·»τΐΜ3
• » (ΤΑ'βΗ
6οί·; ι
Ρ! '
Ρ? '
Κ'β
00
14»
2(14
329
Ιαρία *χήρα Κ.| Μαζαροεκάκη
Κ«τ*·*ι5γι
■*(,)(.- ι- /
Ιί Γϊ,ΐτχίρτνΐθ'

■^
ΙΟί
1411
203
139
Φωτεινή » Ν.: Κεντρισ«τάκη
Μηλ»ράίο
» «
# »ίΤ»ίτ^!3
Α'
14$
193!
187
Ελένη· » Έμμ, Μηλ3«|>!ανά>ιη
Νηπ™β
%ονχ^ω'Ι
.1 «^,^χ #/«τωΦ ·ν?£' !
Α)"
ίΟΙ
ΜτχίΗίλ - · ι »
» »
» ^Λ»
«ΒΤϊΧί* Ι·4» .*»5;;Ά] Ο' ·ί
ί;ο:
Γεώργιος
»ί -» |
»
1
»
Ι
Γ' '

1
5*Γ
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
ΠΟ
Ι
48
330
78
163
102
46
153
328
70
80
81
288
269
167
157
176
151
149
244
150
177
178
255
179
254
64
144
145
262
35.7
97
285
187
260
93
355
100
89
90
246
331
85
86-
92
96
285
283
293
294
394
-84
87
193
194
Α Λ
Ο ν, τ ε
-'εώργιος Μ. Φραγκιαδάκης
Κυ^αχή χήρα Ν. Κρτσαράκη
Βαγ'ωνι. χήρα Δ. ΙΙβυλουδάκη
Παεασ,χή » ' χ
Κάλι} ι , ' » ί »
Σόφια * % Ι »
Νικολ. Ε. Μοσχογϊανάκης ϊ'
Μαρία χήρα Ι. Χατζιδάκη
Ελένη » »
Χριστίνη χ-^ρα Γ. Παπαδάκη
Μαρία » »
Α'ικατ. » >
Δέσποινα » »
Κωνσταντ. » »
Δαίίϊ » »
Μιχ. Γ. Άθαναυάκης
Ειρήνη Μ. Χουδατσανάκη
Έμμ. Δραμιτινός
Μιχ. Χονδράκης
Α'ικατ. χήρα Κ. Ζερβάχη
Χαρίκλεια » »
Ελένη » »
Νικόλ. > »
Ιωάννης » »
ιωή χήρα Δ. Βάρδια
Ιίρήνη χήρα Ν. Σηφάκη
Α'ιχατ. » ' »
Μαρία χήρα Μ. Κυρ3ακάκη
Χρυσή » »
"Αννα » »
• Αίκατερίνη χήρα Άντ.
Έμμαν. *
Εύανθ. |* 4
"Αννβ · ι
Μαρίεΐ · * · 4
Χαράλαμπος »
Ειρήνη Γ. Παπαδάκη
» χήρα Γ. Οΰσταμανωλόίχτ/ ^ *-
"Αννα » " *
Ζαμπία
Μαρία
Νικητάς
Μαρία χήί*
Ελένη
:ί··Α
»
»
»
»
» »
'Αλέβ. Καλίγεράκη
^βρεφαλ3« »
Ιωάννης Κεφαλάκης
Ελένη χήρα Ν. Γρι$άχη
Άργΐ)ί55 » ;»
Ίωάνν. Μετζοκόπος
Μαρία χήρα Β. Πολυχρονάκη
Χαρικλ. » | »
Αλεξ. Μανουσάκης "
Α'ικατ. χήρα Γ. Τζωρτζακάκη
Μαρία » »
Νικολ. Ζ. Πιτσάκης
Χρυσή χήρα Ι. Ξΐνάχη
Μαρία χήρα Στυλ. Μελαμπ'ανάκιη
Ιωάννης » »
Μιχαήλ » ■ -*ΎΑ ω
"Ελένη » »
Ελένη χήρα Κ. ΌρβανοΟ
Στυλιανός Υ »
Κατοικία
^Ιαναγιά
»
Αγ. Παροτβτίαις
Αγ. ΒασίλιΙος"5
Κ*ταλαγάαι ^Α»
Κοιλοί ^-'·"^~
Μελέσσαις
Χουδέτσι "*·*
Άρχαναις
Ι»
Γ
Ρ
Ρ»
Γ»
5 Μ!.
Κ. Άρχαναις
Κφνάβοι
Βενεράτο
*
Παναγίας
1 ■»'
Άγ.ίΐαρασκ'ω'
Ο*
χ
Γ . Λ .
,'κςίΐΛ
^3
,ς^χ- α
• Γ ;
Αρχανών
1
5ϊί»
Γ / Ε
0·χχίίΑ-Μ Η

Φ ^«?Κ
ίτ"
XV.
-.
Ά'
ι ς£
.1
Δεχτή
ΓΙΙ^Α'
>,νοΓ«
Ι ;*Μ
_«κτή
» ί
'Α*ερρίϊΑΐ
Βεχτ[») '-
»
61$
ίϊίί

7ΓΙ
8Γ)
ν (Λ.ί
181
Δεχτή
5ί«ϊΫ
Λιΐΐίΐ
ΚοΓ
τϊχϊΑ
ντ^-ίί
οοε
5^:
08ί
Γ8Ι
881
061
101
πΑ , 19
081
Π«·~ε>φη είς ΐή^'1
Έπιτροττήν «·0 Ν·*, 1
Ρεθύμνης
,νι
ϋ'1.1
»Δρ.βι/ο1Ί
Ί
7

7.Ι
Α
Α
Ί

1
•π
1 '/
171
17!
173
174
175
176
177
178
179
180
181
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
,195
196
198
199
200
501
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
131
115
195
94
95
298
222
51
60
79
57
52
232
242
304
236
301
277
305
306
289
250
324
122
315
61
208
209
143
142
190
141
202
140
247
139
238
240
210
314
ο
277
184
185
251
307
88
94
95
99
263
312
318
207
214
252
204
208
209
247
321
346
170
177
230
303
304
146
Οντες

»
»
»
»
»
» Αμαρ3ωτάκη
ι"
»
»
Ιωάννης Κ. ΟρφβνεΟ
Ζωγραφιστή χήρα Χ. Θαλασσινεύ
Ελευθερία
Αριστείδης
Εϋφημία
137 Ειρήνη χήρα Γ. Λουκα3άκη
176 Α'ικατ. :
Μαρία
Έμμαν.
Μαρία χήρα Γ. Χΐονα
Γεωργ. Ν. Τζηρακάκη
Δημ. » »
Χρυσή χήρα Δ. Παπατσαρα
Δημ. Ζουδίανός
Χρυσή χήρα Χ. Λιοπάκη
Μαρία » Μυρ. Σα-ουντζάκη
Λεωνίδας Θ. Κολυβάχη
Θιονύμφη χήρα Ζ. Κεφαλάχη
Αριστείδης
Γεώργιος
Ελένη χήρα Ήρ. Παπαδάκη
Μαρία » »
Νικολ. » »
Ειρήνη Καραγιανοπούλα
Πελαγία χήρα Έμμ. Άνωγ'ανάκη
Ελένη χήρα Ι. Πεϊ'ώτου
Α'ικατ. »
„ ιωνι
στυλιανός *
Εύγενία χήρα Ι. Σ
Μάρκος Καμαρίτης
Μαρία χήρα Α. Σερεμπελΐ]
» » Ν. Κασαπκκη
»ή » Δρ. Θεοίωράκη
Βασιλ. Λουκάκης
Ιωάννης Κωστάκης
Αίκατ. Ί. Ντουλάκη ι
» Ε. Μπλεδάκη ι
Ίρήνη χήρα Μ. Φακουκάκη
Μαρία ■» »
Φανοΰριος » ί »
Μαρία χήρα Ν. Σταματάκη
Α'ικατ. » Δ. Καλησπεράκη
Μαρία » Γ. Πατραμάνη
Έλισάί. » Στυλ. Φραγκίαϊάκη
Μαρία » »
Δέσποινα » »
Δέσποινα χήρα Κ. Χανιωτάκη
147
148
156
217
226
223
236
281
316
166
171
210
?;*.α·
1'ιρήνη » »
'εώργ. Γωνΐανάκης
[αρικλ. χήρ« Γ. Πολυχρονάκη
Μαρία » *
Ίωάνν. Άγγελιδάκης
Ανδρέας Γ. ΓωνΐανοΟ . ^.;.
Νικόλ. » »
Κωνστ. Λίαντρογιανάκης
Α'ικατ. χήρα Ι. Βαμέουκάκη .,»^
Ροδούσα » Χ. Ανδρεαδάκη ,.^.
Ίωάνν. Γ. Καλιγιανάκης
Νικολ. Γ. Παπουτσάκη
Ιωάννης» »
Έμμαν· »
θεοφαν. χήρα Έμμ. Κοντζεδάκη
Ειρήνη Ι. Πατράκη
:·ι.ϋ!Δ|«ϊτί(>κε
Κανί Καστέλλι
Κάτω Άσίταις
-.ί 57 —
» 'Αριθμο
""ε**·"*™"*"* ' '— ' —"——·— ----
|
υ»
Λ
ί« 3 5Γ!
Α
3
ω
Γο
Α ,ί τ ρ Β 'ν τ £ ς
Κατοιχία
Δίί^=ς
Άπίτέλεσ^α
ιΓρ
Ν«
£-,
Ι
Ι-»


..! ί
1 ι
- -
212
313
342
1 ...ν:;!1
Μαρία Ι. Λαμπράλη
Κάτω Άσίτες
Κρΐυσοι^ίς
Δεκτή
Ι'ι,Ι ,
Γ
213
146
103
Έλ=ν; γηρα Γ Μπολότζου
Λουτρρίκι
»
)» ι
Α'
ι
Στυλιανός » »
» ί
»
«·Λ
Γ¬
Ειρήνη » »
»
»
Ρ
214
08
231
Απόστολος Μαυρομάτης
Πρινιάς
»
Λ-ερριγΟη
215
104
101
Εύγενια -/γ^ά Ν. Τσαφαντάκη ,„,,
_ν,Άγ. Μύρων
Αγ. Μ^ρωνος
Δ^κτήίπ *,
Α'
ί
Γεωργ. » »
»
»
Γ'
! 216
76
102
Αθηνά ■/■/,'« Α. ΧατζάλΓ,ί
1>ί«?
1
Α'
δ
Γεωργιος » » ]
»
Ε'.
Ι
Ιωάννης » ο
»
χχ'(Λΐ 4.
τ,"11 Ή, Ι
Γ.
!217
107
275
Ειρήνη νηρα Στυλ. Χατζάκη
»
« »
-'χ-'Λ-ερρίφθ/}
Μαρία » »
»
218
77
154
Μιχ. Γ. Χα-ζα/.ης
»
Α./-ή
Α'
Ι 219
180
295
Μαρία /Γ,ρχ Ν Μαγκουσάκη
(·»Κι..
»
Ά-^αρφτ,
ί
Ελένη » »
υ·
.,-τί-Τ
ίτνωϊΛϊΧ
$\ χ *"
Ι
Γεωργια » »
κχΑ
» ,-:
^5τ2 * —*.ί
615 ΟΙ"
*6·£
ι
Εύαγγελία » »
»
Γ1·
βς.θκΐί ιΛ_Ι
:~η ϊ.^ν
ΪΊ'5 ' ί'ί 1
Ι
Γεώργιος » »
»
■νννΐ $± ]/* χ
βίί
ρ
Έλπινικη » »
»
» ν .« '
)/ ι 1*ι
Ι
Σόφια » »
»
« 3 ί*|
Ι 220
237
315
Στζγ. Ε. Λ'α-άκης
»
Δεκίί;
Α'
Ι 221
252
322
Ελένη χήρα Γ. Σπαγου/.άκη
»
, ,Ά-ερρΊΟί;
Ι 222
96
186
Έλέντ, » Ν. Κουσαδΐανοί
Βουταις
» ν£ϊ
Δ«*ιΑ
Λ
ι Α
ι
Α'ικατ » » | , £
» '
Γ'
Πηνελόπη » » ^^
ν,-ίιΐϊ Ι
;-
IV-
ί» (ΙΙ , ,-ϊ*
Γ
| 223
204
201
Μαρία χηρα Γ Παρασυρά/η
* " Ιί '
'» Ζ
Α'
224
14
256
Σόφια "/Γ(ρα Γ. Παπζοά/η '
Βουταις
|«ΪΙ Άχερριφβη
225
69
265
Μιχ. Ν. Πολυχρονάκη '
»
^ ^ / ι
Ινί»ν Δελτ/ι
Α'
Ι 226
73
267
Στυλ'ανη χ^Ρ* Χαρ· Πατρωνάκη
»
ί
(τ«; )*ΐ Τ .1
Ρ=τχ ,ν Απερρίφθη
Α'ιχατ. » »
» ·
' ί ϊκ»»
227
84
268
Έμμ. Αλ. Πολυχρο/ά/ης
» '
Ι ΔεκΛ
Α'
228
207
126
Νικολ. Γ. Πετράκης
,,Εόγενάή
^ν.ϊί.'
* Χ Λ ί ((Λ Ι Γ
Γ'
ι
Α'ικατ. » » κ Χ
»
* 1
. , λ*»1'
"(ι5 ! >-
Γ'
Γεωργ. » »
» ~"
ΤΑ-'ν
.ϊν·/ ?ι ί
Γ.
Ρ
229
211
128
Μαρία χηρα Α. Βλαχάκη
ϊ
»
Ί ονΑ Ψ
Τ) 1
Α'
ε*·*
Ι /
Γεωργ. » »
!
»
ι
ί.κ.χ,ω* Χ ι;
η,ρ. ίΓ'
Γ·
Π'
Β Λ
Χαράλ. » »
ί ν
»
■·
β.ϊ·5Λι ι/ ϊ
ρ-χ χ,ι·^ Υ
Γ
Γ 'ί*
Α'ικατ » »
»
(
1/ *--?-'
ι
1
230
239
133
Γεωργ. Γ. Χελιδωνάκης
»
Ι ;
:.,ι ,·ν»* (
«Μ ?
Γ'
231
9
129
Μαρία χο?α ®· Βλαχάκη
))
! ι
2 -1 *ν/' 4'\ {
Α'
232
7
153
Κωνστ. Γ. Παπαδάλης
» ;
η·η^' ■ ■
? ! ί
Α'
233
6
155
Στεφ. Σ. Τρΐανταφυλάκηί '
»
,ν-χί-ι,Γΐ,χ-. /
-Ι Λ*/
Α'
234
251
160
Ελένη χηροε Ι. Στρατηγάκη
Καλέσα
Α *' ν
Α'
Γ»'
Ι Ά
Πελαγια » » ^
»
,χ^-^Ι !!
(1' ίΐ'
1
Ρ'
Ι
Α'ικατ. » »
»
■»;α Κΐϋΐ
ι Ι
ι
τ— '
! Λ
Μιχαήλ » »
ί
Β
»
ϊ· Ι' ».χΙ/
Ι β»ε ι ί
Γ
ι1*
235
280
165
Δημ. Μ. Μερταράλης '
»
» / /
ν ^* ·/; ο*ιί «ι
1
Αίχατ. » »
»
»
ςι ι
ζ' '?-!/ .....
Γ «Οί
1
236
320
211
Άνθουσα χήρα Εμμ. Σκαρπαθίωτάκτ
»
Λ- ι»- "Γ,
Κ«! ί
Α'
237
321
212
Μαρία » Γ. Φουζετά/ΐη
»
.1/1
*^« Ι
'
Στυλίανη » »
* ι
Γ?1" , 0
ι Τί «3 1.
ι
Γ'
238
159
112
Έμμ. » »
Μαρία χηρα Χ- Βλαχάλη
Κεράσα
»
Ι οί 1 ι
ί ί&ί »
χ
Α'
239
160
195
Α'ικατ. » Ν. Ξενογ3ανά/.η
9
τ·
'* ί4Λ' ' Ι"
Α
* '
240/
2
ί
216
Ελένη » Γ. Πρΐκοπάκη
Άντων. » » ^ ν
... χ» ,
Μ.ς :?-./ί
- - -Λ^ς:
Ι ί*? ! ό'
Α
Γ'
(«'
Νικολ. » »
λ
V
,δ^Ι Ι
* ί
Γ'
Ρ'
ι
Μιχαήλ » «»
« Β
τα
» ,ί
»
■' κνν/Ι
ί
ι
Γ'
241
ζ
4
33
227
Μαρία »«· ν* -Γ[
Νίικολ, Γ. Άνωγΐανάκης
»
-ν ί
» «
"Απερρίφθη
242
243
244
245
1
3
109
99
14
254
149
220
221
Μαρία χήρα ΙΣπ. Γίασάκη
Ελένη » Κ. Αναγνωστάκη
Χρήστος Πριν«ρης ,
Ιωανν. Γρ. Ε'ρετάνης
'ί)
Πενταμόδι
|Πενταμίδι
ΠκργοΟ
»
Δίκτ/;
»
»
Ι
!
8
Α'
Α'
Α'

3

Ό
ο-
Α (1 τ ο ό ν τ £ )£
"ί.Ι
Καΐοικία
Δήμος
/

246
ι
86
159
-----------------,-----------------------γ
!
Αγ.Μύρωνος
Α'
Θεόν. χόΡ^ —. Φαϊτάκη
Γεώργ. » » '*
£
Ιωάννης » »
ίΐιΐϊ/1β ,
* ,

Άννα » »
»
?ίτχ>»«ϊ?' , !
Γ'
Ζί-/αρ. » »
' »
(ϊνρτφ^Ι }
Γ,
247
132
144
•Έμμ. » ,Λ .
Χβράλ. Ι. -Μΐΐ/λαΐαστ&ακ
'ν ί' »
—ταυρβχ)α
Τ'
1
Μιχαήλ » »
»
»
Γ'
Ιωάν ν » »
»
»
Ρ'
248
127
150
Αργυρή χ/}ρα Γ. ΙΙιτροπάκη
»
»
Α'
24Θ
126
151
Έλε'νη $> Α. Ιϊολλάκη
»
»
5(τν/£ω^',
Α'
Κωνσταντ. » » ,
»
:,ι ■ ·>^ν:.'§ ~"(' ΊΜ
Γ'
250
196
225
Χαραλ. Λ3|·/.ου·/.ουδάκης |
« » «
3ΑΐΓββρίφ§η
251
294
336
Γεωργ. Ζ. (Ιαπαϊάκης
ο
ί ·Δ·άΐή '
Α'
252
63
158
Αίκατερίνη γ,τ,ρα. Ά8. Δαμιανάκη
Βόρους
Τ-οι—αιΐίου 'ί
■ " ; ^=,·ί»Τ #?? ^ ^'
Α'
253
257
152
Μαρία χ^ρ* Ζ. Χελιδώνη
Γληγοριά

Α'
254
30
219
Δημ. Στεφ^νάκη
Καμάραις
»
'ΑΐΓΐοβίφθη
255
119
222
Χρυσή χήρα Συμ. Σταθοράκη
»
»
256
255
Δόξαν, '/τ,ρμ Μ. Σαριδάκη
»
Ρεωργ. Μ.ιΣαριϊάκη
»
»
Μαρία » ί ΣαριΒάκη ι
^'τ^ε-Ι
Λ
Ιωάν. » ; Σαριδάκη '| *·
'-Αντων. » ^Σεφιδάκη
* * ^ ^τ
-/
Μβνέλ. » [ Σαριδάκη
"Ο". θίΙΒ 0
»'. 5χ·5»->?" 'Λ
"' ·ν>:Λ3 &Λ , 06*
257
319
353
Ζαγ. Ζαχαριουδάκη '
Ελί'νη 7.ή«* Μ. Βασιλικάκη
Καμηλβρι
» '*
■Δ-ϊ*τή
Α
258
225
310
Μαγαρικάρι
»
25β
182
224
Ελένη 70Ρ" Ι. Σπηβάκκ)
Π'νσίδϊα
260
10
$ί8·
Γ«ώργ. Κορνάρος
'Σβας _
;."Δε*τη
V
ϋ
α;1"
264
37
, 168
Μαρία "/,^ρχ Ι. Άλεξανϊράκ»)
Τυμπάκι
Π .' Λ'^ "οί ι 08
262
38
$ί8··
Ώλίνη ■/+,?% Ι. Τρουλινάκη
* τ.7ί^Ρ(ΦνΤ^"
Α-'ικατ. Ι. Τρβυλινάκη .
Οδοίββας 1. 'ίρουλινάκη ' -| "
Ιωάν. Χριστοδουλάκης γ
*
ί
ϊΐί^^'·Ρ,Χ-ΛθΙΙ
263
267
239
ι/ (' 'ΐχΓ
3Τ-:'Τ3ΐ
ΓΙι .Χοχϊκ^ Β?*
"Ον
26 ί
268
202
Μαρία 7ήρα Γ. Σταθΐράκη
'Βορίζα
Ζαροϋ '
Α'
265
133
278
Έμμ. Νικολακάκης
ί
» «
Ιλ'
266
147
282
Φανούρ. Γ. (Ρωμάνος
«
,Α'
267
274
333
Άναστασ. χ^ρα Ζ. Ρωμάνου
»
»
»
Α'
268
130
108
Χριστίνα "/ήβα Μ. Κυρΐακίϊρυ
Τέργερ,η
»
ιΑ'
Άριστέα Μ. Κυρΐαλίδου
»
Γ' 4
269
' 123
109
Ελένη χηρα Στυλ. Μπολάνη
»
962
Α' '
270
28
178
Άν5ρ. Στιδ*>ιτά·Λης
'λχ^»- "' Ι «4
0
274
12 Ί
192
Χριστίνα χή(|θ£ Δρ. Κρουσαν^ωτάκη
»
ί Τ.γο^ί, ε:.γ ι γ
'ν' '* 'ϊ
Αθηνά Δρ. |Κρουο·αν3ωτάκη
β
ί ι .ί£ ι-,; «. 1 Β
2" 2
266
2.18
Μαρία χήραίιΐ. Δΐυ·Λ;αντζά^η
β·,|*5ϊΐ^ ί
273
ί286
245
Ελένη χήρι Π. Τζωρτζάκη
»
ιΑ'
274
■241
317
Ιωάν. Χρισιεδουλάκη
9
»
ι
ιΑ'
275
•245
319
ΜανΟ. ΦραγΙι'αϊάκη
»
276
66
105
Χροσί) 7ΊΡα ί^· Ντάμα
Ζαρό
Α"" ^
•2771
65
106
Μαρία Ν. Νράμα
10
(. .3§Κ1Α Ι
ΐΡ'
278
93
183
Άννα /.ή:α (1. Τΐικριτσή
579
'279
334
.ί/ατ. 7^ΐα — ■ ΔαμΐανΐΟ
»
Άπ«ού'»θ '
,280
,200
121
» » Γ. Μανίαχάκη
Μάκραις
»
ΔεκτΑ ^
Α'
1281Ι
•246
125
Γεωρ. Ζαρ'ανά/.ης
|ϊαΜσός

» ί -
-'Βν'
97
233
^ίιχο) . Χοι>"οι>λθ7ης
, -Χ^ .. .Λ
§283
1121
234
ϊρήστος » ι
»
;Ϊ84
285
244
3Ίρήνη 7.ή?α' Άναστ/Κογκά}/.η
),
1285
1259
327
» » ν Στ. Κουίερεράν,η
^*κ- ^ροαλα
1Α-ΐ·έ'ρ4ίβ9η
1
ίρουστάλ/; Σ;τ· Κίυίερεράκη
^ν.ούροοΐλα
Αννα »! Κουβερεράχη
»
ν* Ι
:286
)174
291
"ν'ιχατ.^Γ,ροι Ιβ2,1· Βαρδάκη
η|«]τρ. » *
«. * 1
Πλατάνου
ί ί
ϊύαγγΐλία ') »
Λ
νΛω,νί,Λ' 2
·' {τ^.'/' ΰίΐ 60
ρ^
ιςΠ ;ί^ρ|5^Χ! Ου1»*
! ίΤ .ννχ«)Γ ϋ'ί
«β
11

Αριθ μοί
——~—_
Δήμος
3
Ο»
3
>■>
ο

Ο¬
Ο
ΑΊτοδντβς
1
ί
.
Χ ! Χ 1
Ο
IX
Κατοικία
ΆτοτεΛεσμα
287
72
266
Ίηνελ:~η Ι. Κουλεντάκη Ι -ε
. /Πέρ»,
Ιί»
Ιαρβσν.ευή Ιι »
»
»
Τ'
Ελβυθέριος Ιί »
»
»
Γ'
288
137
198
νικαΐ. Άν. Φραγκίμιχελάκή
Πίμπιαί
»
,Γ'
289
198
199
ίυρια·/./; Εύθ". Χαριτακη '
»
.V
Αΐ'
(Γ*
Ιίΐρηνη » » ,
—·,)
ϊΰαγγελία » » ^γ
χ ,νΐ:
ΙΡ
290
199
200
Ελένη χήρα'Έμμ. Δενϊροιίλίδοο·-
Μ'νΛ »— . Ι 1
-,··χ ,Ύλϊίςα^Ι
ΪΙΙΪ
Γ,!
ιΑ*
"ίικολ. Έμμ·, Δενϊβουλίδοι»
»
9 «
νκ?ϊΧΑ' ,
Γ'
Ι-!
ί
νΐαρία » » ί
'ικα:τ. λ »
*
*
Γ'
Γ'
291
311
340
'ίΐΑίλ. Άβραμάκης
ΙΙλάτανες -τ»)
>:ϊΐΡχ $τ^/1
Α'1
29-2
309
351
Δημ. Ευστ. Κατεχάκης
»
»
Γ'
293
75
232
Ελένη χήρα Ι- Καίαχανά
Φλαθίά^ες
»
ν ^"'«τνϊϊ?
?ρίτ0«
2&4
36
104
Στεφανία χηρα Ι. Κεσμαϊάκή
"Αγ. Δί·/.α
Γόρτυνος
Α'
8 ι

3ϋγενία Ι. » "'■
V
' Τ «
'Χ ^^Λ^ί
(ι Ι
Γ'
ΙΓ'
Ι ι
Σκρ'α ι. » ,
Άφροδιτη Ι. » ;
ίανάχης ί.· ' " »^/ ό>|
Ζαχαρ. χήρχ Έμμ. Πηρουνάκη
Ελένη » »
.^γ; ,-ινΐ3Γ(ΐ1
."/Ι ΧΚ .--.Α;
ίίίίί
ί? (■*$.·
ΐ
295
171
107
"Αγ. Δέκα ''
ι Κ'
Λ
Γ'
Π'
Ήρακλής » »
»
Γ
"Π'
Αρετή » »
»
1
296
100
114
[Ιελαγΐα χήρα Ματ. Πρεκ,ατσούνη
»
»
Α'
297
298
260
2Ί3
237
115
Χριστοδ. Δ. Πηρουνάκη ( ,
Γεώργιος Ζ. Σκανδοίλάκη
Αγ. Φωτ'ά
9
Χάρακος
Απερρίφθη
Δεκτή
Γ'
Γ'
Λ.ΧαΤ5[Λ » "
Ρΐϊάμνί) » »
»
Γ'
299
310
339
Ήρακλής Καραταράκης
Ά/ά;/.ατΐι
»
Απερρίφθη
300
74
131
Ιωάν. Κιιεία/άΛΓ,ς
Άσήμι
α
Δεκτ>",
Λ'
301
91
182
Δέσποινα χήρα Έμμ. Ξηρουχάκη
Άχεντίΐας
»
»
Λ'
302
258
326
Μαρία χήρα Γ. Βλαχάκη
»
Ά-ίρριΐ·η
303
88
270
Εόσεβία χήρα Γ. Μπελιϊάκη
Καπεταν'ανά
9
304
293
113
Σόφια χήρα Γ. Καπεταζαχαράκη
Πυργος
Δ ε/.τή
Λ'
305
216
172
5>εοδοο-ία χήρα Χ- Αγγελιδάκη
Χάραχας
*
Λ'
Κλεονίχη Χ. Αγγελιδάκη
»
*
*
Γ'
Τ.
V
Όλγα » »
»
Γ
306
290
21:.
Γεωργ. Ν. Σφακιανάκης
»
*
Λ'
307
291
248
Σταυρωτή 7.ήΡα Ι· Αγγελιδάκη
»
Ά-ερρίφίη
Γεωργ. Ι. Αγγελιδάκη!
»
Εμμ. » »
»
*
308
49
117
Ιωάν. » »
Μ·χ. Σχ·ιναράκης
Άν· Βαρβάρα
Μεγ. Βρΰσης
Δεκτή
Λ'
309
221
173
Μαρία 7ή?α Γ. Μαυροκοόκίυλοιι
»
ΤΙ / *
Λ
310
67
264
Κωνστ. Μερτζανάκης
»
Λ-ίρριο',ς
Ι Λ '
311
^"13
118
Ελένη 7ήρα Ν. Γιαννακάκη
Άγ· θωμάς
Δίκτί)
! Γΐ'
Α'ιχατερ. Ν. Γιαννακάκη
»
*

ί ι
Α ·
312
44
120
Μαρία χήρα θεεϊ. Κατσοΰνα
»
8
Δεκτή
Λ
Πηνελόπη » »
»
1
Ρ'
Α,'ικατ. » »
*
ι
ΤΙ '
Γεωργ. » »
*
1
Τ1'
Βασίλειβς » »
Ι
Α '
313
43
124
Μαρία χήρα Π. Φραγκΐουϊάλί}
»
Α
α ι
314
59
132
Κωνστ. Ε. Καραγ3αννάκη
Α
Α '
315
169
135
Άλέξης Γιανναδάκης
»
Α
316
53
179
Έλισαβ. χήρα Γ. Μαρή
*
Α
Α *
317
54
180
Μαρία » Ν. Καραγ'αννάκη
Α
Α '
318
55
181
» » Ν. Μαρτ!
*
»
Α
Γ'
Α'ικατ. » » »
»
»
Γ'
1""
ΙΡοδάνβη » » »

1
Α '
319
136
279 Κλεάνβη χήρ* Κ. Γιαννακάκη
*
Α
Γ"
|Έμμ. » »
9
1
Γ'
ΙΚαλή 9 *
*
— 60 —
3
3
320
Ι λ
'325
327
58
56
89
15
41
292
166
23ο
ο
11

123
133
"229
271
110
119
138
122
288
349
λ ν·'· Ι
Α: τοϋντες
Κ α τ ο ! κ ί α
Ι
Δήμος
Α-οτέλϊϊμα
Μελπομένη Κ. Γιαννακάκη
Χρυσή χήρα Σπύρ. Χαιρέτι)
Γεωρ. » »
Μαρία » » ι
Έμμαν » »
ωνστ. Ε. Θ-ρ3α/ν;ς
Ειρήνη χήρα Στε?· Μαυράκη
Καλή
Κ.
Κυρια/ή χήρα Γ. Σ=λην3ωτάκη
Άλέξαν. »
Καλή »
Άνίστασία »
ρυΐΐ; "/ήρα Στεργ.
ύ
Μ
»
»
ανουκά/ν;
»
ρ /
Εύγενία
Γεώργιος » »
Μαρία » »
Ροδού-α "/Οί* Χ. Κρητικά/.η
Δημήτρ. 9 »
Φωτεινή χήρα Ν. Συμ?ανά*η
Αστ.χ:ίχ Κ. Τσούρλου !
Κα/.ή » »
Ελένη χήρα Μ. Ντεντιδάκη
"1 |
"Ι ; Έν "Ηρακλείω τή 17 Ίανουαρίου 1!>09
Αί * '
Π

'Λ ί
Α

«ί ί
'Α ,·

•ί!
'ΊΜ
^,ϊ.ίΑ"
,-οΔ
ι . 1

'ΆργάΟια
»
» »
Μ. Βρύσις λ
Λ|.οΐ_ν'ςΖ_
ι. -'::.(..-
Πρεβελιανά
Ι' ))
.ΌβλΦ» !
* »
Καστελ3ανά
β
Σχ.ινίας
Αρκαλοχ
ωρι
Πειραις
Μεγ. Βρύσεως
Αρκα"· ογ
1 ·ΛΛ,3
Λ
«Τ
Δεν.τή
ι
Ι;«
Λί
861 ' Τί;
ί?ί ί 86
005 ' 66
ί(ί]
Ιϊ£ ι 60'
Γ'
Α'
Γ'
Γ'
Γ'
Α'
Α'
Α'
Α'
Γ'
Γ'
Γ'
Α'
Γ'
Γ'
Γ'
Α'
Γ'
Λ'
Γ'
. Γ'
Λ'
Μί ' 001
Ο Γραμ,μίίτευς τού Πρυτοίικείάϋ 'Ήρακλείοι^,Γ.
,,Μιχ. Λαγουδιανάκης .ν
Λ

Ί


ήΧ
Υ.
;·Α"
.1 »«„+»£ ^
Χϊΐ·γΑ' ί γ$(
Κ";
.Ιε3«-'
' «

«
«
) «
» «
*&ί> Οί ί,'
ι εί · *γ
008
Ι0ί>
ο ε 18δδ
ίΌ8
ϋΤ? ' 88
ϊοε
2ΤΙ ' &Ϊ5
Λ'
:ί? Ι οβί
Ιοε
3ί>1! 1Θ·
ϊ»8
;

Λ'
«ί
ΡΟ ί
'0ί8
Χ ./Ι
.Ά έ
05.-1 ί-ί^ ?$Ϊ8
■ ίι
Ι Λ'.
6δ ·'Μ8
δεί ! 6Θ1 :'δί€
6Γΐ οδ Οί €
08» · *δ ί'πε
ιηι , θ^ !;βΐδ
»ει
βΐδ

Ξ Α Μ Ι ΤΙ
1 ο
ι -Τ
Λ
"Κ.
.......Μ^.ΜίΜ..;.,·
Ί ίί· ι
>
? Ί
? Ί
ι"/ (»χ»ςί»ιΊ -Ί .Δ ίχν ^
{? Λ «Τ .χ;Κ
νί(1Υ ί,ΟΠϊιΦ ίί
ΛΟίϊΧ
νν:·:»
VI
« ι
ΤΟΝ 1ΡΑΪΜΙΩΝ, ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝϋΝ
- Ι, ' ί ίι «Ο,β-χ ΐ)ϊ*.-ϊΧ5 Α'
? — 0£
Ι "Ι
> Ά
Ιί1
ί Ί
0$
ιί>0Ρ— ί— Οί.
« Ι Ι . .Ύ
VI,
>
ί- ^
ί 'Τ
Ιί
'■! ' ι,*τ, τ
18

'- ?- Ι Ι,'ί ;
,~1—"4 '(ί '
ί.Π .Α κ.^.
ι., ( / ' -Α'
;τοβδυογχΛ
Υ ζ
? ί
ίΐΛΑΣΗΘΙΟΥί-Γ
- Α
ι. Φ
λ λ
χ: ι »
ΒήίτΧ
« ι^χ;-:!ί
Δ Ί'

V
3τν}? Γ
.; ί

Ι
/ Γ| ,* Α £5
εί
Π

ν.ϊκ:Ί .ϊ/
η·χ 4
1Κ. |
χ Α| »*
ι
Ιλ Ζ -β-ν. Π' (ίί·
.ο. - ϊΐ-ίϋ ί*Κ
γ ^_
-»ί -εΤ! Ι
»}ή*Μί ίΈ
3
ΕΪ Ι
,ί-

— 62 —
π ι ν ι ξ
Ι,Μ6Μ»Α«# *Ά4βΜΙ **..
4£ *Ε|ΐφπ{νων τα ά—οτελέόματα των εργασιών τΛς επί των ^ηρών, τρανματτών κ.λ.π.
το Νομόν Λασηθίου, κατά -όν ύπ* αριθ.749 Νόμον.
§■·!■
"Ονοματεπώνυμον αίτοΰντος
Δήμ,ος
Κατοικία
Ιδιότης
„ 3
Μ
Χρονολογία
Περίληψις
> ι

Δ'ιτοΰντος
Αίιούντος
α, ο
Αποφάσεως
Αποφάσεως
0
ι
Ίρήνη Παυλ. Αντωνιάδου χήρα Γεωρ.
Γ'ατράκη κα! Δ. Γ. Γϊατράκη
^εα~όλ:ως
Λ,ατσίδα
ζήραχΛΐδββανον
57
4-2-1909
Δεχτή
Γ
2
'ήρα Μαρία Μιχ. Τσίχλη καί Βαρ-
_§~''ί-ΤΓ
_»ΝεΓ Α»^ 1
Δ&νπ Μ ■ Ι
βάρα Μιχ. Τσίχλη
»_ε^ν_-Μ,
35
30-1-909
»
Γ
3
ταυρωτή τό γένος 11. Φαϊτοϋ χήρα
Γ. ΤσαμπαρλΥ]
νεάπολις
Χήρα
73
6—2—909
Απερρίφθη
4
Αναττασία χήρα Δ. Ι. Σ(Μν«λάκη
ϊι' εαυτήν καί τα τέκνα τη|Ι|||{']/'
>~0—ΙΑ9Ι Η
ΙίΜ: Η!ίΙ
ΙιίϋηχϊίΙτί^ΐίά
4!
] 7—2-909
Δεχτή
Γ'
5
;φία Ν. Πα-χάλη χαί Αγγελική
ι .
Άπ. Άγγελκχη
Λατσίδα
21
-29—1—909
Ρ·
Γ'
6
ϊληά Ι. Χουρδάκη χήρα Έμμ. Κ.
Σαριοάν.η
»
Νεάπολις
Χήρα
31
30—Ι—909
Β'
7
εμυτα/.λ'7)ς Ν. Λαγουδάκη
Φουρνής
Κάτω χωρίον
Τραυματίας
37
30-1—909
»
Α'
8
Αντώνιος Χ. Κ. Περισκάκης
Ψυχροϋ
Άν, Γεώργιςς
»
89
7—2—909
Α' !
9
£μμ. Ι. Άσποαβάχης
»
Άρμένοι
30
30—,1—909
»
Α'
10
ίαλλίέκη Πέψ Α^δΙκ^ΓΛ ΤΙ
Μεά-ολίς' -
Τ84
Β'
11
Ίκ.Δ. Σπαν5ϋ|ήρ«ΧΚ Π. ΟΑχΙ^
ϊϊ^^3ωνί Ι.
Τζερμι«ο *
^58
30— ^-?09
»
Β'
12
Αναστασία Κραισανίπούλα
Ψυχρού
"Αγ. Γεώργιος
» ·
76
6-2—909
•ο
Β'
13
2λένη Άντ. Καλλϊατοπούλα
Νεαπόλεως
Λατσίδ*
79
6—2—909
Γ
14
ίαρία χήραΝ. Λΐακάκη κ.λ.π.
Φιυρνής
Καστέλλι
•/ήρα καί όρφανά
6
27-1—909
»
Γ'
15
[ατθαΐίς Ορφανά/.ης
»
Σταυροχώρ;
Τραυματίας
52
4—2—909
Απερρίφθη
16
ίλένη Ζαφειράκη χήρα Δ. Κοκολάκη
Χουμεριάκου
ίουμερίάκου
Χήρα
3
26—1—909
17
'αλή,Άνιφαντή χήραΓίθ)ρ. Μηλίαρα
'ζερμιάδων
Τζερμιάδων
»
83
7—2-909
Δεχτή
Β'
18
"'εωρ. Μ. Μηλ'άτης
ίατσιίόνι
Τραυματίας
1
25-8—908
Α'
19
Ιαρία Κοκόλη χήρα Γ. Δινέρη
.ΐυμεριάκου
Λίμνες
Χήρα
5
26-1—909

Γ'
20
ίίρήνη Ι. Παπαδογΐάνη
^ουκάκας
Αγ. Στέφανος
Μ
85
7—2—909
Γ'
21
ΛαρίαΓ.Δρακάκη χήραΝ. Καλατίάκη
»
>,
67
6-2—909
»
Β'
22
Α'ιχ. Ε. Μαράκη σύζυγοςΜ.Ε. Λύρη
Χουμεριάκου
^ίικαθιανή
77
6—2-909
Γ'
23
^αρίαΝ. ΚλωντζοτΓθύλα
'ζερμιάδων
ύέσα Ποτάμι
»
23
29-1—909
Γ'
24
Ιαρεζέμφθη ίίς την έπί'τών άγωνιστών
Έπιτρο-είαν, ώς άρμβδίαν
25
Χήρα Ζαχαρένια Μαρκοπούλβυ
Τζερμιάδων
Μαρμοκίτο
66
6-2—909
Γ'
26
Έμμ. καί Μαρία όρφανά Μιχ. Ζ.
Μυλωνάκη
■Όυκάκα
Όυκάκας
ΌρφανΌ
20
29—1—909
Γ'
27
Χρυσή Άλεξάκη χήρα Μιχ. Ροκάκη
καί τα άνήλικα όρφανά της Ιωάννης
καί Χαράλαμπος
Ριάκη
Πλάχας
Χήραχαί όρφανα
41
1-2—909
Δεχτή
Γ'
28
Α'ικ. τό γένος Χρηστάκη χήραϊΣτυλ
Χρηστάκη
Ριάκη
Βαχός
»
69
6Φε6ρου. 1909
Β
Α'
29
Παπα83Γ' Χ. Δ. Παντερμαράκη
Χΐυμεριάκω
Βρύσες
36
30-1—909
Β'
30
Παπαδίν: Σταυρουλοιυούλα
»
Χουμεριά/.ω
>,
38
30—1-909
),
Β'
31
32
Γεώργ. Ν. Ραπανάκης
Αίκ. Ρουμπελάκη χήρα Γεωργίου Βε-
Φουρνής
Λωριές
Τραυματίας
48
3—2—909
Απερρίφθη
λημπασάκη
Χουμεριάχων
Βρύσες
Χήρα
29
30—1—90°
Δεχτή
Γ'
33
Α'ικ. Δημ. καί Μαρία όρφανά τού ποτ'
Άντων. Πλευρίτη
Νεαπόλεως
Νεάπολις
Όρφανά
64
6—2—901]
Γ'
34
Μαρία Μηλιαρα χήρα Ι. Παπαδη-
μητρΐπούλου
Πεϋκος
Χήρα
63
6—2—90
Α'
35
Μαρ. καί'Αθ. Ε. ΙΙαταδημητρο-ούλοιι
»
Όρφανά
81
7—2-905
α
Γ'
36
Γεωργ. Μ. Καλατζάκης
Αγ. Στέφανος
»
17
29-1-90
Άπεροίφθη
37
Άννα Κο.σιλικογ3άννη χήρα Ίωάνν
Γ» Τ Ι
Άγνουράκη
"Ανω Βιάννος
Χήρα
8
27—1—90
Δεχτή
Γ'
38
Κωνστ. Ι. Κανδυλάκης
Ψυχρού
Ψυχρόν
Τραυματίας
46
2—2—90
*
Απεορίβθη
39
Μαρία Μπαντουβάκη /ήρα Ε. Μαράκ
Μάλλαις
Χήρα
49
3 -2—90
ι Γ Τ Ι
4
Α'ιχ. Σαγανίπούλαχήρα Γ.Άγγελάχ
Ανω Βιάνος
»
39
31—1—90
4
Δημήτριος Γ. Αλεξάκης
Κριτσας
Κριτ-ά
Τραυματίας
42
1-2-90
»
4
ΑΊχατ. Μιχ. Αλέξη
»
»
Όρφανόν
10
27—1—90
Δεχτή
Γ'
4
Έμμ. Ν. Κριτσωτάκης
Χουμεριάκου
Χουμεριάκος
11
28—1—90
Απερρίφθη
4
Μαρία Μανδελαίνενα χήρα Γεωρ. ΙΙα
ραδολίότη
Βραχάσι
ιΒραχάσι
χήρα καί όρφαν
22
29—1-90
Δεχτή
Γ

63 —
3-9
«δ 2
α. ο
-β τ=·
"Ονοματεπώνυμον αΐτ'Οντος
Δήμος
Αίτούντος
Κατοικία
Α'ιτοϋντβς
Ιδιότης
■ο £
§■-?
α. 5"
Χρονολογία
Αποφάσεως
Περίληψις
Αποφάσεως
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Πηγίά Ρουμελΐωτά/.η χήραΕ.Λα/.έρϊα
ΕΙ.ϊ. Καροφίλίΐτούλαχήρα Ι. Λελεκάκη
Ελένη Φλ'ηράτζη χηραΕ.Μαρνελάκη
Ειρήνη Ι. Χρυσοϋ
Αντων. Ι. Τουτουδάκης
Παύλος Μηλιαράς ή Μπαλουζές
Δέσποινα ΧρονοπβΛα "/ήρα Γεωργ.
Κομπάκη ή ΜαραγκοΟ
Παρεπέμφθη είς την επί των -'γωνι-
στών Επιτροπήν, ώς άρμοδίαν
Αίκατερίνη Ι. Βλαχοποΰλαχήρα Γεωρ.
Μαυροφερου
Ελένη Σπυριϊ'ο-ούλα χήρα
II.
Σπυ-
ρίϊωνοςΧρυσού
Χήρα Ιωάννου Κ. Ζουλίνάκη τό γένο^
Χουμεριάκου
Χουμεριάκου
Τυχροΰ
Ανατολή
»
Χουμεριάκου
Αγ. Κωνσταν.
Λίμνες
Ψυχρό-ν -
I V,
Χοι
Τζερμιάδων
Χουμεριάκου
Μαρία Γ. Ζαφειράκη
Ειρήνη Σφυροπύλα χήρχ Κ. Βλάχου Βραχασιου
Μαρία Τουΐουίοπούλα χτρα Γεωργ.
Μαυρουδή λαί ετχ'χ όρφανά Χουμεριάκου
ΙΙαγώνα Ε. Νικηφοροποΰλα
Γεωργ. Θεοδωράν.η Βραχασιου
Μαρία Στεφανά'Λη χήραΚ.Γ.ΙΙεϊιαδίτη Κριτσας
Τσιτσιν'α χηρα Ι. Καλλέργη |Άγ. Βασιλείου
Αίκατερίνη χήρα Στ. Καρκαβάτσου Πραισοΰ
Πελαγΐά χήρα Μιγ. Κανουττάϊ'ν; /αί
ΐζερμιάδων
Ψυχρού
Κριτσας
Ρουκάκας
Τζερμιάδων
Κάτω χωρίον
Κριτσας
Βραχασιου
τό όρφονόν της Ιωάννης
Άσπασία Μ. Βερι,κοκάκη »·.ι
Καλλιόπη Ν. Καζάκη
Πελαγ'ά, Μιχαήλ. Φωτεινή Βασιλάκη
κληρονόμων Ν. Βασιλάκη
Δέσποινα Άρχοντοπούλα χήρα Έμμ.
Σμυρν3ού
Μιχ. Ε. Καραμοΰζος
Γεωργ. Ι. Μυλωνάκης
Α'ικ. Γαροφαλάκη χήρα Δ. Βιδακη
καί το όρφανόν της Καλλιόπη
Μαρία καί Έμμ. Ξ. Χρυσοϋ
Μιχ. Άντων. Βογ3ατζής
Παπαδ3ά Σφακιανοποΰλαχήρα Γεωργ.
Άγγελή
Κωνστ. Ε. Χοϋρδος
Άννα Λογκάκη χήρα Κων. Βεριγάκη
Δέσποινα χήρα Άνωγ3αννάκη καί όρ¬
φανόν της Μαρία · -
Στ. Κ. Τζ:λβελάκης·
Μαρία τογένος Μ. Άγγελάκη
Έμμ. Ψωμαδάκη καί όρφανον
Ιωαν. Νικ. Γεωργ, καί Σταύρος
Ειρήνη τό γένος Πλατανάκη
Δημ. Καλαποδάκη
Αίκατερίνη Χουρδοπούλα χήρα Κ. Γε-
ωργακάκη
Ζαχαρέν3α Ν. Μαρκοπούλου
Ειρήνη Β. Σολιδάκ-} χήρα Άναγν
Ρουσομουστακάκη 7.αί δια τό όρφα¬
νόν της Ζαχαριά
Ματθαϊος Καμανάκης *
Έμμ. Γ. Τσαγκαράκης
Ελένη Πρωτογεράκη
Ιωαν. Μαθιουδάκης
Πατρώνας Τζαβεκη
Χήρα Παπά Χ" Έμμ. Πόθίΐ»
Λίμνες
Με'σα Λασήθι
Χουμεριάκου
Βραχασιου
Λίμνες
Βραχάσι
'Αγ. Νικόλαος
Αγ. Βασίλειος
Άρμένοι
»
|Άμυρά
Χήρα
Τραυματίας
^ Λ έ
Χήρα
Η
καίόρφαν»
Κ,
Χαντρα
Νεαπόλεως
Σητείας
Νεαπόλεως
Ψυχρού
Σητεία
Κριτσας
Μαγουλα
Καλό χωρίον
Καλαμαύκα
Ρουκάκα
Λιθίνες
Αγ. Κωνστατ.
Κάτω χωρίον
Κριτσα
Μάλαις
Έξω Μουλιανά
Χαντρα
Ζηρος
Ορφανα
Χήρα
Τραυματίας
χήρα καί όρφανΐ
Όρφανά
Τραυματίας
Χήρα
Τραυματίας
χήρα καί όρφανα
Τραυματίας
χηρα και
Χήρα
Λατσίδα
Σητεία
Ζήρος
Αγ. Στέφανος
Νεάπολις
Πισκοκεφάλου
Αγ. Γεώργιος
ϊ!ητεία
Κριτσά
χήρα καί όρφανό
Τραυματίας
Χήρα
Τραυματίας
Χήρα
65
44
34
33
27
51
32
50
19*
23
14
25
12
74
78
59
18
53
15
61
47
80
13
55
55
9
7
60
58
68
54
40
70
71
26
75
62
45
43
4
6-2-
2-2-
30-1-
30—1-
30—1-
4—2-
909
909
909
909
909
909
30-1-909
6-2—909
4—2—909
29—1-
29-1-
-909
-909
Δεκτή
Απερρίφθη
Δεκτή
Απερρίφθη
Δεκτή
»
Απερρίφθη
Δεκ,τή
29—1—909
29—1-
29—1-
28-1-
6-2-
6—2-
4-2-
29—1-
-909
-909
-909
-909
-909
-909
-909
4—2-909
29—1-
4—2-
6-2-
6-2-
28—1-
4—2-
4-2-
27—1-
27—1-
4—2—
4—2—'
-909
-909
-909
-909
-909
-909
-909
-909
-909
909
909
6-2-
4—2-
4—2-
6-2-
-909
-909
-909
-909
6—2-
30—1-
6—2-
4—2-
2-2—'
1-2-
26-1-
909
■909
909
909
909
909
909
Απερρίφθη
Δεκτή
Απερρίφθη
»
Δεκτή
Απερρίφθη
Δεχτή
Απερρίφθη
Δεχτή
Απερρίφθη
Δεκτή
Απερρίφθη
Απερρίφθη
Εγένετο έν Άγίω Νικολάω. 1$
0,
Μαρτίου 1909.
Ο Γραμματεύς
τής επί των χηρων τρσυματιών κλπ. Ιπιτροπείας:
Έ. Δ, Ροβίθης
τού Νομοΰ ΛασηΘείου
Μέγεθος Γραμματοσειράς