74474 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

39

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

23/5/1911
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
._· ί"-.!* ■-»—?.!»«>.■>"*>««- Λϋβίι. *
^
■ .! :; : , -ι!
-ν 5] '
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ
ΓΤΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗ! ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ
Ν ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥλΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις ττ) 23 Μαίου 101 ί — Αριθ. 39
Άρίθ,.γμ, Λιτάγ. 81 · ■
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχουσα ύ-' όψιν τό υπό χρονολογίαν 30 Σεπτέμβριον 1908
ψήφισμα τής έν Κρήττ, Βουλής των Ελλήνων /.αί τα ά'ρθρα 1 καί
38 τού ύπ' αριθ. 69 Νομοθετικόν Διατάγματος, τροτάσει τού
επι των ΈσωτερΐΑίΊνν Έπιτρόκίυ στηριζομένη ;ίς την όμό?ω-
νον απόφασιν τής Εκτελεστικήν Έπιτρο-ής.
Άηο^αοίζεν καί «.τατάϋο'ει
Αρθρον Ιον. 'Η νή:ος Κρήτη διαιρεϊται είς τρείς 'Λστικ.ΰς
καί είς 509 άγροτΐλοϋς ϊήμους, ήτοι ό νομός Χανίων όΊαιρείται
είς 109, ό νομός Σφακίων εις 44, ό νομός Ρεθύμνης είς 125,
ό ν^μός Ηρακλείου εις 172 καί ό νομός Λασηθίου εις 119.
Αρθρον 2ον. Οί ίν τί) περιφέρειαι τού Νομού Χζνίων άγρο-
τικοί Δήμοι εισί, οί εξής.
1) Κουνουπιδιανών περιλαμδάνων τα χωρία Καμπάνι, Κόρα¬
κας, Χωραφάναα, Κουνουπιϊιανά /.αί τοΰς ^υνοικισ,λθΰς Προ-
φήτην-Ήλίαν καί ΙΙλανιΐΰρες μέ εοραν τ'ο -χωρίον Κου-
νουπιδιανα. 2} Άβωνίου περιλαμδάνων τα χωρία Ιίιθάρι,
Άρώνι, Γκαλαγκάδων, Άγρουλιόέ καί Καθιανά μέ έδραν
τό χωρίον Άρώνι. 3) Στερνώ* μ'ε εδρα' τό ό ώνυμον
χωρίον. 4) Μουζουρά περιλαμβάνων τα χωρτ-αι Μουζουράς,
Καλόρουμα την Μονήν Άγίας Γριάδις καί το μετό/·ον ΙΙερ-
6-λίτσα μέ έδραν τό χωρίον Μουζουρά 5) ΧωροαΑΐου περΐλϊμ,-
δάνων τα χωρία ΧωρδαΑ-.,Ριζόσκλοπο, την Μονήν Γουβερνέτ:υ καί
το μετο-/ιον Κουμαρέ μέ 'έίραν τόχωριον Χωρδάχιβ) Νεοοχούρου
περιλαμβάνων τα-χο>ρία Νεροκουρου, Κατσιφαρ ανά, την Μονήν
Ζωοδόχου Πηγής καί τα Μετοχια Ησυχάκη, Άγιος Γεώργιος,
άδελ'ών Τσαοοσάκη, Βασιλβιου Χατζι'άκη, Σκαμνή, Πετροκοκ-
κίνου, Στυλιανοΰ Κουκουλάκτ, Εμμανουήλ Παπαγ3ανάκγ|,
Δημητρίου Παπαδάκη ή Γ)ασεμή Παπά Κελαι'δή, Ιωάννου
Φούμη, Βοσκακιοΰ, Άράπη, Στεφάνου ΚνιΘάχη, Σφακιανού,
άδελφών Μαραγκουδάκη, Μεμέιη, Μαρκουλάλη, ΙΙιστο'άκη,
Κουφού, Άγαδάκη, Σακήρ Βέη, Γρηγορίβυ Φρ'.Α,ίγχου, Μπ··'ρ-
μιτου, Κυριακού Μετζηδάκη καίτήν συνοι/.ίαν Τζουμπανά, μέ έδ¬
ραν τό χωοίον Νεροκούρου 7) Σούδας περιλαμδάνων την κωμό-
χολιν Σούδα την νησίία Σούδα καί τα μετόχια Βλητέ καί
Μελισοοκήπου με 'έδραν την όμώνυμον κωμόχολιν 8) Τσ1.-
χαλαρΐών μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον 9) Θερίσσου μ'ε έδραν
τό βμώνιιμον χωρίον 10) Δρακώνας μέ έδραν τό δμο>νυμον χω¬
ρίον 11)Πλατι6όλας ιτεριλαμβάνων τα χωρί-ϊ Πλατιβόλα, Α>ω-
νάκι, Σπηλ?άρ}α, θυμνια, Σκουραχλάδα κϊί Τσι-χλ:ιήγοι3ο μέ
'έΐρα·* τό χωρίον Πλατιβΐλα 12) Γέρου Λάκκου περι>«μβάνων
τα χωρία Γίρω-Λάκκον, Λούλου κ?ί Σκορϊιλιανά μ? έδο*ν τό
χωρίον Γέρω-Λάκκο, 13) Κάμπων περ'λ"μί*νων τό χωρίον
Ι Καμτους καί τού; ΐυνοιχισμίΰς ΤσΛκΐϊΐρΛ καί Μαόϊρ; μέ ϊ ραν
τό χωρίον Κίμπους ϊ4) Μαλάςας μέ 'έΒραν τό όμώνυμο* γοι-
ρίον 15) Κοντοπούλων πΐριλαμβάιΐων τα χαρ α. Κοντοιουλα,
Κϊτωχώρι καί Μαραίελι.ανά με 'έόρϊ^ τό '/ωρίον Κοντόπουλα
16) ΙΙα/αγιάς περιλαμδα'ων τα χορία ΙΙαναγιά, Άλετρ;υδάρι,
Άχλάίίς, "Αγιος Ι'εώργ ο: καί τον συνοι/.'.ΐμόν Χωρα^ια/ά ·Λί
ϋοραν τό χωρ'.ον Παν» ιά Π) 11ρα;σέ -ΐεριλαμδανων τα χ -
ρία ΙΙρατσε, Σίμ~ρω/α, Νέα ι}ο^^.x:ο:, 1Ιχ,τα3}α/α, Χ στ.", καί
Σ«$'.α [Αί ϋρχι τό "/.ω?'·0·1 Π?*στέ, 18) Καρανοτ*3ΐ5ΐίαα'.)ν
περιλαμβάνων τα χωρία Ορθοϋν., Καρ'-ς, Καράνι3^ καί Σχαίΐ-
δάιι,ια μ'ί έίραν τόχωρίίν Κ^ράνο; 19) Λάκκων πίριλαμδά ··>ί
τίί χωρ'α Λάχ.λ;υς ν.αί Σν.ορδαΛΐ") με ϊίραν τό -χωρίο > Λζα-
κιυς, 20] Μΐί'.λ'ον περΐ'.αμδάνωιι τ λ ~/αρι.χ Μ=σιλϊ χ.3ΐί Ζούε,·
'α μέ έίραν τό χωρίο/ Μεσιιλά Ί) Ντερ» περιλαμόάνί.ν/ ~'χ
χι,)ρ·.α Ντερέ καί Σγ.ονίζος με έβραν τό χωρ'.ον Ντΐοέ 22) Βα·
τολά*ου μέ έδραν -ό όμιόνυμον χοριον 2ό) Άλικιανού μέ έόραν
τό όμώνυμον χωρίον 24) Φουρνέ μ'ΐ είραν τό όμώνυμον χωρίον
25) Σκηνέ μέ έόραν τό όμώνυμον •/(ύρίο.. 26) Κυρτομάδου -ε-
ρ'.λαμβάνων τα χωρία Κ,ιρτθ',ΑάθΌς κα'. Αγυΐάν και τούς συνθ'.
Λ'.σμούς ΈπισΛθΐτήν ν.αί Δραχΐαν* αε έόρα/ τό χωρίον
2) ά ' Β ΙΙ
ρ ρ ρ ρ
μαίο 27) Βρυσών περιλαμίάνων τ'χ "χωια Βρύσε , ΙΙα:ελά?ι
κ^ί τόν συνοικισ,ΛΟν Ση^'.ανά μέ έ-ίραν τό -χωρίον Βρύσες 28)
Ψαθογιάννου περιλαμδάνων τα χωρ.αΨαθο·|ΐά·/νος κα'. Μπαμπ ό¬
λος μέ έίραν τό -χωρ'Ό/ Ψαθογϊάνν^ς 2ν)) Μανωλο,ΐού/.ου περι-
λαμίάνΌν τα -χωρία Μανωλ'.3πο^λIν χαί Ά-:θή/.ες μέ έδραν :ο
χωρίαν Μανωλ'.όπίυλνί 33) Κουφοΰ ,λέ έοραν -.ι ό ώ/ μόν -χωρΐίν
31) ' (·ίας Μαρ;/*ς μέ εΒραν τό όμώνν ι.τ) χωοΐί/ 32) Ιΐλα-
ταν';ζ [λ'ε έίραν τό όμώνυμ;ν -χωρίον 33) Γερανίου περι/.αμδα-
νων τ> γωριον Ρερίνι καί "2ν συνοικισμόν Ξΐνικοχώρι μέ έίραν
τό'/ωρίο* Ρίράνι 34) Μοί·, μ'ε έίραν τό 5,Αώνυ;Λ·)ν γωρίον 3·))
Λουτρακίου ~ερ λαμδάνω/ το χωρίον Λουτρακι κϊί τόν ^συνοι-
κισμόν Ξηρόιιαμπος με έδραν τό ·χ'>ιρ·ον Υουτράκι 56) Κον-
τομχρί μέ είρ^ν το :μώνυμ?ν "χωρίον 37) ΙΙύργου ΊΤυλονε'ρ^'-'
τ:ερ'.λαμδάνων τ-!>ς συνί'.κ'.σ,Αίός Τσ€Χίί)1α/ά, ΙΙαλα·.όν Μ
γί, Λασκαλιανά κϊί Πύογον Ψυλόν:ρον μβ ^δραν τόν
μόν τυνΐΐλΐσμόν 3Β; Μάλϊμε μέ έίραν τό όμώνυμον /(ο-
ρίον. 39) Βλαχερίν.τισσας μ-5 ίίραν το όμώνυμον νωρίο*.
40) ϊαμουδο/ωρίου -εριλαμδάνω/ τους ΐυνοικισμιοϋς Ξαμου-
ίοχώρι, Μτιριν.ανά, Ψείρες αχ;. ΝτϊΧ^ Μΐ/ωνα·α ;λέ έίρα/ τϊ/
όμω'^μον σ^νΐικισμόν. 41) Πασ^αλανώ/πΐριλαμβάνων τοϋς συ
νοικ'σμΐΰς Πασσαλιχνά, Λί;Ανη-Κϊρατ'.δι, ϊίαμισιχνά. Ζουνάκ^,
Λεμ:ηανά, Κορϊελή καί Χρυ-·..'.νά με έδραν τον όμώνυμίν
συ«ΐΛ'.σμόν, 42) Συριλίου ■τεριλαμβάν'ι)·/ τό -/'ίρίον Συρί/.ι
Ααί -.όν ΐυνοικισμϊν Χατζ-ί) Καλυηζή μέ Ιϊραν τό χω
ρίον ϋυρίλιΐν. 43' Νεριανώνμέ έιραν ΐό ίμ,ώ/υμ^ν χωρί:ν. 44)
Ν;'ου ΧιΛρ'ο» πϊριλαμόάνων τό χωρίον Νέον γαιρίη *μ τούς «υ-
νοΐΑυμιϋς ΜουΑαεμερ'.ανά, Μίυριζιανί καί Καφουρος ;« έϊραν
τό χωρίο» Νέ« χωρίον. 15) Μΐ'/λΐΐε χΐριλχμβάνων τ!« ί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Μούλετε, Σφενδηλιανά, Παθ3ακ5ανά μέ έδραν τό χωρίον Μοί-
λετε. 46) Βουδών περιλαμβάνων τα χωρία Κάτω Βοϋδες, Ε¬
πάνω Βοϋδες, Λουκομιχελιανά, Ποντικιανά, Χαρβάτα κ»ί Γι*ν-
νουδιανά μ'ε ϋραν τό χωρ όν Κάτω Βοΰδες 47) Β;υκολιών πε-
ριλαμδάνων τα χωρία Βουκολιές, Χ" Τραγανοο, Μέσαις
Β;υκολαΙς, Κάτω Κεφά^α, Ξηναλιανά καί Λαλιανά μέ εδρα*
τό χωρίον Βουκολιές. 48) Σκαφιώτου περι*>αμβάνων τα χωρία
Σάαφιώτου, Γλώσσαν, Κουμαρέν καί Σ/ορδιλ!ανά μϊ έδραν
τό χωρίον Σκαφιώτου 49) Κακοπέτρου χεριλαμβάνων -ά χωρία
Κακόπετρον, Φωταωίδος, Χαζιανά καί Χατζημεμεθιανά καί
τόν συνοικισμόν Κολύμχα μέ έδραν τό -χωρίον Χακόπετρο.
50) Παλαιών Ρουμάτων περιλαμβάνων τα χωρία Παλαιά Ροΐ-
ματα, Κεχρες, Επάνω Κεφάλα, Πλατανές, Δαρατσιανά γ.α
Βουρδουλιϊέ μέ έδραν τα χωρίον ΠαλαιάΡούματα. 51) Ρο3ο-ί
που περιλαμίάνων τα χωρία ΡοδοποΟ καί Άστράτηγον μέ
έδραν τό χωρίον Ροοοπου. 52) Άφράτων μέί Ιορ'αν τό δμκο-
νυμον χωρίον. 53) Καμάρας Κουμούλη περιλαμβάνων τα
χωρία Καμάρα Κουμούλη, Μελισσουργιό καί Βένυ μέ έ'δραν
τό χωρίον Καμάρα Κουμούλη. 54) Ραβδοϋχα, περιλαμίάνων
τα χωρία Ραβδίϋχα'καΐ "Άσπρα Νερά, μέ έδραν τό χωρίον
Ραδδούχα. 55) Νοχ'ών περιλαμδάνων τα χωρία Νοχια, Γερα-
κιανά καί Πλακάλωνα μέ ϊίραν τ'ο" χωρίον Νοχιά. 55) Έπισ/ο-
πής περιραμδάνων τα χωρία Έπισχοπή,ΒασΓλόπουλον, Καρθιανά
καί Νταμιλιανά μέ έ'3ραν τό χωρίον Έπισκοπή. 57) Σπηλιας
περιλαμδάνων τα χωρία Σπηλια, Δρακώνα, Δαρμαροχώ,.ι καί
> Μαραθοκεφάλα μέ έ'οραν τό χωρίον Σπηλια. 58) Καμ'.ΐιανών
περιλαμδάνων τα χωρία Καμισιανά, Δέμπ/α, Κάνεδα, Ταυρω-
νίτου, Πλάκακαί Ραπανιανά μέ έδραν τό χωρίον Καμ·σιανά.
59) Πολεμάρχΐ μέ εοραν τό δμώνιμον χωρίον. 60) Κολυμβα-
ρίου περιλαμδάνων τα χωρ·.» Σκουτελώνα, Μινωθιανά, Κλαδουρ-
γιανά, Γριμπιλιανά, την Κωμόπολιν Κολυμβαρίοι; καί την Ιε¬
ράν Μονήν Γωνιας μέ Βραν την Κωμόπολιν Κολυμδαρίου. 61)
Πανεθύμου περιλαμδάνων τα χωρία Πανέθυμον, Κρυά Βρύϊη
καί Άστρικον μ* έδραν τό χωρίον Πανέθυμον. 62) Προόρόμ^υ
περιλαμδάνων τα χωρία Πρόδρβμον, Καμάρα, Πύργον, Λουρα-
διανά, Διλιανά, Γρακϊράν καί Καλάμιμέ έδραν τό χωρίον Πρό-
'ίρομον. 63) Καρών περιλαμίάνων τα χωρία Καρές, Κάτω Κα-
ρές, Κλουδιβνά, Βασιλια^ά καί Άγιον Αντώνιον μέ έδραν τό
χωρίον Κβρές. 64) Ζυμπραγοϋ μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον
65) Μαλαθύρου μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον 66) Σασάλου
περιλαμδάνων τα χωρία Σάσαλος καί Μεσαυλια μέ έδραν τό
χωρίον Σάσαλον. 67) Μουρί περιλαμβάνων τα χωρία Μουρί,
ΛατζΙανά καί Μάκρωνα. μέ έδραν τό χωρίον Μουρί 68)
Περδολακίων περιλαμδάνων τα χωρία Άρμενοχώριον, Τρία
Άλώνια,Σφακοπηγάδι,ΧουδαΛΐανά,Περδολαίΐα,Κερά χαί Ροκχ
μέ έδραν τό χωρίον Περδολάκια. 69)Φαλελιανών περιλαμδάνων τα
χωρία Κοτσιανά, Φαλελιανά, Λουριδιανά, καί τούς σανοικισμοΰς
Μεσονήσι, Κωσταδιανά καί Μικελιανά μλ'έΒραν τό χωρίον Φαλε¬
λιανά. 70) Κασστελλίου περιλαμβάνων την κωμόποΛΐν Καστέλλι
καί τούς συνο·.κισ|λούς Καμάραν, Κουνουπίτσα; καί Πύρ¬
γον μέ έδραν την κο>μόπολιν Καστε'λλι 71) Λουσακιών π=ρι-
λαμβάνων τα χωρία Λουσακιές, Μερράδες, Πατεργιανά καί Κα-
ναίά μέ έδραν τό χωρίον Λουσακιές. 72) Γρηγοριανών περιλαμ-
βάνων τα χωρία Γρηγοριανά καί Ραλουδά μέ 'έίροι·* τό χωρίον
Γρηγοριανά. 73) Σειρικαρίου περιλαμβάνων τα χωρία Σειρικάρι,
Κίιτσικανταριανά, Τσιχλιανά, Σκουνιανά, Κουστογιανήδων, Κον-
τοκριθιανά, Μιχελιανά καί Κολιανά μέ έδραν τό χωρίον Σει¬
ρικάρι. 74) Καλάθενες περιλαμδάνων τα χωρία ά'νω κάτω και
χέραν Καλάβενες μέ έ'δραν τό χωρίον Κάτω Καλάδενες. 75)
Τ—ολίων περιλαμδάνων τα χωρία Τοπόλια, Καψ«νια>ά. Νησί
καί Κατσοματάδο μέ Βραν τό χωρίον Τοπόλια. 76) Βυυργάρο
περιλαμδάνων τα χωρία Βουργάρο καί Καμάρα μέ έδραν τό χω¬
ρίον^ Βουργάρο. 77) Άγίοιι Κΰρ Ιωάννου χεριλαμδάνων τα χω¬
ρία Άγιον Κυρ Ιωάννην καί Τσουρουνιανά μέ έδραν τό χωρίον
Άγιον Κΰρ Ιωάννην. 78) Ποταμΐϊας περιιλαμδάνων τα χωρία
Ποταμίδα, Χαιρεθιανά καί Κουρθιανά μέ έδραν τό χωρίον Ποτα-
μίδα. 79) Καλουδιανών περιλαμδάνων τα χωρία Καλιυδιανά,
Κουρφαλώνα, Γερωνομΐίινά, Μπαντουριανά καί Τυφλόν μέ έ'δρα'
τό χωρίον Καλοοδιανά. 80) Δραζανιά περιλαμβάνων τα χωρ.
«πβνω καί κάτω Δραπανιά καί Νοπήγια μέ έδραν το χωρίον Κάτω
( -ραπανια. 81) Καλλεργιανών πίριλαμδάνων τα χωρία Καλλερ-
γιανά, Βαρϊίγιανίδες, Μαριδιανά, κάτω Παλαιόκαστρον καί
Σδονργιανά με έδραν τό χωρίον Καλλεργιανά. 82) Κουκουναρόίς
περιλαμβάνων τα χωρί* Κουκουναρά, Τσιχαλαρΐα, Χαλέπα,
Χωοεθιαν:, Μ-ζ^τ·.',·.ανά, Σ'.ουλουδια^ά καί Χαρχαλιανά μέ
είραν τό χωρίον Κουκουναρας. 83) Πλατάνου περιλαμδάνων
τα χωρία Βράσες, '.ΙΙρρω Μεσόγίΐα, Πλάτανος, Αγ. Πάν¬
τες, Μπενιουϊιανά, Άκτ!} την νησίδα Γραμβοΰσα καί τούς
πέρις συνοικισμούς μετά τού χωρίου Σφηνάρι μέ έδραν τό
χωρίον Πλάτανος. 84) Άγίου Γεωργίου περιλαμδάνων τα χω¬
ρία Λαρ3α,,Καμάρτσο, Ζερβιανά, Φίυρνάίο, Άγιος Γεώργιος,
Νέον Χωρίον, Καλυβιανή, Τράχηλας καί τούς πέριξ συνοικισ¬
μούς μέ εδρα^ τό χωρίον Άγιος Γεώργιος. 85) Κάμπου χερι-
/ΐάμδάνων τα χωρία Κάμκος καί Μελισσιά ιιέ Ιδραν τό χωρίον
Κάμπος. 86) Άμυγ!5αλοκεφάλι περιλαμδάνων τα χωρία Άμυ-
γόαλοκεφάλι καί Κεραμωτί) μέ ΙΒραν τό χωρίον Άμυγδαλοκε-
φάλι. 87) Κέφάλι περιλαμβάνων τα χωρία Σημανδηριανά, Πα-
παδιανά, Κεφάλι καί Άερινός μέ έδραν τό χωρίον Κεφάλι 88)
Πτρβόλα περιλαμ,δάνων τα χωρία Περβόλα καί Λοΰχι μέ έδραν
τό χωρίον Περβόλα 89) Κούνενι χεριλαμδάνων τα χωρία Κού-
νενι, Πλοκαμιανά καί Τζιτζιφιά μέ έδραν τό χωρίον Κούνενι 90)
Έλους περιλαμδάνων τα χωρία Έλος καί Λίμνη μέ έδραν τό
χωρία·/ Έλος. 91) ΒΧάΐβυς περιλοίμδάνων τα "χωρία Βλάτος
καί Ρογδιά μέ έδραν τό χωρίον Βλάτος. 92) Άσφενδηλέ περι-
λαμβάνων τα χωρία Άσφενδηλέ, Πλατανέ, Προδρόμου καί Ά-
νύδρους μέ έδραν τό χωρίον Άσφενδηλέ. 93) Άζωγυρέ χερι-
λαμ,βάνων τα χωρία Άζωγυρέ, Άχλαδιάιιη καί Στράτους μέ
έδραν τό χωρίον Άζωγυρέ. 94) Στεανιά*ου περιλαμβάνων τα
χωρία Σπανιακος, Κάλαμος καί Βληθιά μέ έδραν τό χωρίον
Σπανιάλος. 95) Παλαιοχώρας περιλαμβάνων την κωμόπολιν
Παλαιόχωρα καί τα χωρία Μόλος, Κερατιδέ, Άτσαλιανά καί
Βχοτιλάιΐι μέ Ιίραν την Κωμόπολιν Παλαιόχωραν. 96) Σαρακί-
νας πε/.λαμ?άνων τα χωρία Σαρακίνα, ΚοντοΛί)νίίγι, Κεφάλι,
Καρπατσουλιανά Βεριβιχνά, Χόνδρου, Ρρηγοριανά, Δελιανά,
Μ-=γιανά καί Στανρ'ος μέ έ'δραν' τό χωρίον Σαρακίνα 97)
Β^υτά ·περιλαμβάνων τα χωρία Βουτά, Κατσιβίλιανά, Βαιρδιανα,
Λ&ιβάδι, Φαλεργιανά, Μετιχια καί Φραμέν μέ έδραν τό χωρίον
Βουτά 98) Χασιοϋ περιλαμβάνων τα χωρία Χασί, Κοίτυρος,
Άζωγορέ καί Μουχκαδιανά μέ έδραν τό χωρίον Χασί. 99) Σκλα-
βοπούλας περιλαμδάνων τα χωρία Σκ,λοίοΌπούλα, Καλαμιοΰ,
Χςιυ^.ησιανά, Σφακιά, Άγιος θεόίωρος καί Βαθύρουμα με Ιδραν
τό χοιρίονΣκλαδοΐτούλα. 100)Βο0ιανών περιλαμβάνων τα χωρία
Βοθιανά, Τσισκΐανά, Φαρά,νκι καί Μουστάκους μέ έδραν το χω¬
ρίον Βοθιανά. 101) Άπανηχώρι περιλαμβάνων τα χωρία Τσι-
σκιανά, Πρινε, Άχανηχώρι καί Άγία Ειρήνη μέ εβραν τό χω¬
ρίον Άπανηχώρι. 102) Σοΰγιας περιλαμδάνων τά'χωρία Μονή,
Λε,.βαδά, Κουστογέραχο καί Σούγια με έδραν τό χωρίον Σούγια·
103) Ροδοβανίου περιλαμβάνων τα χωρία Ροδόβάνι, Καμάρα,
Άγριλές >αί Λειδάία μέ έ'ίραν τό χωρίον Ροδοβάνι. .104; Τεμε-
νίων περιλαμβάνων τα χωρία Τεμένια, Παπαδιανά, Μερτέ, Άι-
δο-ούς, Ζυμβρού καί Μάζα μέ έδραν τό χωρίον Τίμένια. 10ο)
Καμπανοί περιλαμδάνων τα χωρία ΚαμπανοΟ, Μαράλια
Βρέ μέ έί(.αν τό χωρίον ΚαμπανοΟ. 106) Σκάφης περιλ
νων τα χωρία ϊκάφη, Άργαστήρι καί Τζαγκαριάκων μέ
τό χωρίον Σκάφη. 107) Κανδάναυ περιλαμδάνων την κμ
λιν Κάνδανος καί τα χωρία Κουφα.ιτός, Τζαγκαρελΐανά, Μ*ε-
ν:υδιαν5, Καβαλαριανά, Βαμβακάδος, Λαμπηργιανά, ΣιδίΡ'
γιανά, Πασακκχνά, Κατσιγιαννανά, .Τριγώνες, Τζεβά
Πεταλαριανά, Τραχινιάκος, Σκουδιανά, Χατζου3ιανά, γ
Άνισαράκι καί Σπίνα μέ έδραν την κω,χέπολιν Κάνδανος.
Πλεμενιανών περιλαμδάνων την κωμόπολιν Πλεμενιανά /αί
Γ Μ
ρ η μ μ
χωρ .α Γρηγοριανά, Μανωλιανά. Κοχετοΰς, Δρΰς, ζ
Φλο)ρια, Σίλλ'ά,ΚοντουόΊανά, Τζανιανά, Μυλωνιές,Καμηλιανά,
Στροδλίς,Άλυγούς καί Ψαριζντ. μϊίύ'ροεν τΛ,ν κωμόπολιν Πλε-
μενιανά.109) Αρχιστράτηγόν περιλαμδάνων τηνκωμόυολινΆρ-
χιστράτηγος καί τα χωρία Κάδρος (Βορεινό, Περιανά, "Αγιοί
Ιωάννης, Πιτσιανά, Νερατζιά, Κομπωτιανά) Τζιναλιανά, Μπ=-
στονιανά, Λιχνιανά, Παρδαλιανά, Άδίουλιανά, Πϊπαδιανά,
Αρμή, Κακοκάδος, Μενιανά, Λίμνη, Άμουσκλιανά, Ξενιανά,
Μαχιά, Ιΐαλληκαριανά, Αιτσαρδιανα, Κουλουρίδα ·λχ'. Σϊ
με^είραν την κωμόπολιν Άρχιστράτηγος.
Αρθρον 3ον. Οί έν τί) περιφερεία τού ΝομοΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ· ,
κίων άγροτικοί Δί)μοι εισίν οί εξής" 1) Βάμου περιλαμίά-
νων την ·Λι»μόποΧ'.ν Βάμου τό χωρίον Γετίμη Μετόχι, καί
τοίις συνοικισμούς Ψείριίων %αί Καρύίι με έδραν την κω-
μόπολιν Βάμου. 2) Γαβαλοχωρίου περιλαμβάνων τα χωρία
Γαδαλοχώρι, Δουλΐανά, Κοπράνα, Άγιος Βασιλεύς, Άγιος
Παύλος καί Άλμυίίδα μέ έδραν τό χωρίον Γαδαλοχίύρι. 3) Κΐ-
φαλά περιλαμδάνων τα χωρίαέπάνω καί κάτωΚεφαλα, Παλαιλώ ί
καί Δράπανος μέ έδραν τό χωρίον ΚάτωΚεφχλα. 4) 3ηροστερ-
νίου περιλαμδάνων τα χωρία Ξηροστέρνι *αί Λ'.τσάρΒΐ μέ έΒοχν
τό χωρίον Ξηροστέρνι. 5) Σελιών περιλαμβάνων τα χωρία Σοίρι,
Σελιά καί Λικοτιναρα με έδραν τό χωρίον Σελιά 6) Καλαμι-
τσίου Αλεξάνδρου μΐ έδραν τό δμώνυμον χωρίον 7) Φρε μέ
έδραν τό όμώνυμον χωρίον. 8) Πεμονίων μέ έδραν τό όμώ/υ-
μον χωρίον. 9) Μελιδονίου περιλαμ6άνων τα χωρία Μελ'.δονί
καί Καρες με έδραν τό χωρίον Μελιδόνι. 10) Ραμνή'ς περ1.-
λαμδάνων τα χωρία Ραμνή, Κυριακοσέλια, Άμπέλια καί
X·.-
ΧιομουδΌΟ μέ έδραν τό χωρίον Ραμνή. 11) Παΐδοχωρίου περι-
λαμβάνων τα χωρία ΠχίοΌχώρι καί Νεροχώρι με έίοχν 15 χω¬
ρίον Παιδοχώρι. 12) Νίχους μέ έδραν τ: ό,λώνυμον χωρίον.
13) Βαφέ μϊϊΖρχι το όμ-όνυμον χωρίον. 1 Ί) Τζιτζιρε μ'ί έ¬
δραν τό όμώνυμον χωρίον. 15) Κάίνας μί ,^ραν το όμώνυμον
χωρίον. 16) Καστελίου περιλοιμδάνων τα χωρία ΚάσΐίΧλος,
Πάτημα, Φυλακή καί Δράμιχ με έ3ραν τό χωρίον Κάσΐελλος
17) Άσή—Γωνίας με εϊραν τό όμ,ίνυμον χωρίον. 18) Κουρνά
μέ ίίδραν τό όμώνυμον χωρίον. 19) Έμπροτνςρου με έδραν
τό όμώνυμον χωρίαν. 20). Άλ',κάμποΐ) περιλαμδάνων τρ χωρίον
Άλικαμπος ραί τό μ;τόχι Κλήμα μΐ έ$οαν τό χωρίον Άλί-
καμπος. 21) Γε-Λργιουπίλεως περιλχμβάνων τα χωρία Γεωρ
γιούπολιν, Μαθέ, Μουρί. Παλχρίνα, Ξυλ'.αϊιανά, Κάβα-
λος, Άσπροσυκΐά καί Δημητρουλιανά μέ έ'ίρϊν τό χωρίο/
Γεωργιοΰπολιν 22) Μάζας περιλχμδάνων τα χωρί* Φ.-
λίππο,υ, Μάζα,. Χαμπαθα καί Φον^ μέ έδραν τό χωρίον
Μάζα. 23) Έξωπόλεως πε^ιλαμίάνων τα χωρία Έξώτυ-
λις, Καλαμίτσι Άμνγ^άλι, Άρ/υρομοϋρι κ,αΐ Κχτούνχ με
έδραν τό χωρίον Έ'ώπολιν. 24) Καλυδών περιλαμβίνων τϊ
χωρία Καλΰδες, Καλάμι, καί Τσιδαρα με ε5ραν το χωρίον
Καλύδες. 25) Άρμένων μέ εδρχν τί) ομίνυμίν χωρίον. 26)
Νιό—Χωρίου με Ιίραν τό ομώνυμον χωρίο*. 27) Μχχαιρώ*
μέ 'έδραν τό δμύνυμον χω,ρ!ον. 28) Πρ^βάρμχτος περιλαμίάνιον
τα χωρία Πρόβαρμα, Στόλος, Μεγάλα Χωράφια, Πϊλχόκϊ-
στρον καί Σαμωνά μέ 'έίραν τό χωρ όν Πρόδχρμα. 29) Πλάνας
περιλαμδάνων τα χωρία Καμπά καί Πλάκα μέ εϊραν τό χω¬
ρίον Πλάκα. 30) Κοκκίνου Χωρίου μέ έδρχν τό ομώνίμ5ν χω¬
ρίον. 31) ^Βατουδιάρη π-ριλαμβάνων τα χωρία Βατουδιάρη
καί Κράπη μέέδραν το χωρίον ΒατουΒιάρη. 32)Ασκύφ3ΐ) μ'ΐ έδραν
τό όμώνυμον χωρίον. 33)' "Ιμδρου περιλαμδάνω τα χωρ!α
"Ιμβρου καί Βρασκα μέ Ηδραν τό χωρίον "Ιμδρον. 34) Κο-
μητάδων με ϊδρΐν δμώνυμον χωρίον. 35) Μουρί μέ Εδραν τό
δμώνυμον χωρίον. 36) Χώρας Σφακίων περ χαμδάνων την κ*-
μόιτολιν Χώρα Σφακίων καί τΌ /,(*?'·.■>> Καλούς χ*ιά*κίυς με
έδραν την κ·μόπολιν Χώρα Σφακίων. 37) Άνωιτόλίως περι¬
λαμδάνων τα χωρία Άνώκίλιν, Λουτρό κα!. Λιδανιανά μ'ε έδραν
τό χωρίον 'Άνώπολ,ι». 38) Άγίου Ιωάννου μέ έδραν τό ομώ-
νυμβν χωρίον. 39) Άρά3ενας με έ5ραν τό ομώνυ,Αθν χωρίθΛ
40) 'Αγίας Ρουμέλης περιλαμδάνων τα χωρία Άγία Ρουμίλη
καί Σαμαριά μΐ έίραν τό χωρί:ν 'Αγι* Ρουμέλη. 41) Νήσ)υ
Γαύδοι» περιλαμδάνων τ;ός σ^ν^'.·Α'.3^,^ιο^ς Κχστρί, Άμπε¬
λον, Μπατσιανά καί Ξεράκι καί την νησίδα Γαυδοπούλαν μέ
ϊδραν τόν συνοικισμόν Καττρί. 42) 'ΑσφένοΌ» περιλαμδάνων
τα χωρία "Άσφένοοι», Κίλοκάσια καί Νομ/)*ιανά μέ έδρα* τό
χωρίον ΆσΦ^-'ο > 13) Καλλικράτους περιλαμβάνων τα χωρία
Καλλικράτης, λλι ΙΙαίο-ιανός με έδραν ΐό χΐορί3νΚαλλ'.*ράϊί)ς.
44) Καψοίάσου περιλαμδάν-ιι τϊ χω^ία Καφοϊάσο, Σχϊλωΐή
καί Άργουλες μέ'έδρχ> , χωρίον ΚαψοΒάσο
Άρθρον 4ον. Οί έν τί) ΐΓ£ρι«>5ο:ία τ>3 Ν;μο3 Ρεθόμνης άγο;-
τικοί Δϊ}μοι είναι οί έ;ή;' 1) Ά^ίοο 'ίωάνηυ μ'ί 'έίραν τό ί,Α'ά-
νυμον χωρίον. 2) Ανωγείων περ'.λ-χ;χ5ίνων τα χωρία 'Α
γεια καί Σείσαρχα με έϊραν τό
'Αξου περιλαμδάνων τα χωρία Άξ
μά εδρχν το χωρίον 'Αξός. 4) Ζ >
χωρίον

,*:
'Ανώγΐ'.α. 3)
* *»'· Χιχλιϊι
νυμον χωρίον- 5) Αΐμόνου μέ έδραν τό άμφνυμο,ν χω-,
ρίον. 6) Χώ/ου μ? έδραν τό ομώνυμον χωρίον. 7) Καμα-
ριώτοι περιλαμδάνων τα χωρία Καμαριώτου καί Μετό-
χια-Καμαριώτου μΐ Βραν τό χωρίον Καμχριώτου. 8) Γαρά-
ζοι περιλαμδάκων τα χωρία Γαράζο Όμάλα, Γαράτσικαί Άνβ'-,
μόμυλος με εϊραν τό χωρίον Γαράζο. 9) Άλϊΐδων μ= Ιδραν
τό ό^ώνυ,Αον χωρίον. 10) Κτλύ'ου μέεδρχ^ το ΟΑ'ί)νυμον χωρίον.
11) Α.ϊΐ6χΥ.ια) περιλα.χδάνω^ τα χωρία ΛειβάϊΊχ κ»ί Κράνα μέ
ε3ρχ> τό χωρίον Λϊΐδάίια. 12) Β=νί πϊρΐλαμβάνω^ τα χωρία ΒενΙ-
Κατεργιτ,νά κχί Μονή Διΐ*ουρίου μέ ς3ρ»ν τό χωρίον Βενί. 13),
θεοδώρας περιλαμδάνων τα χωρία θεοδώρα καί Μακριγίάννης ν
μέ έδραν τό χωρίον Θεοίώρα. 14) Άσυρώτων περιλαμδάνων,τά ,
χωρία Άτυρ ίιςοι, Κωτ:εί>α*ου. Τσαχιανά, Ά,ρ-γίδια καν Μονή >
Χαλέπας μέ :5ραν το χώρον Άτυρώτοι. 15) Σ-ισών περιλαμ- ,ι
^άνων τα χωρία Σίίτες κχι Μονή Βοτίχου μέ έίρ«ν τό χωρίον^
Σίϊτΐς. 16) Κλεψιμίων μ= ίϊραν τό όμώνυμον χωρίον. 17) Μ5ΰτι.
περιλαμβάνω^ τα χωρία Μοθτι, 'ώΐϊιτ*ο~ι] καί Κεφάλι μϊ 25ρ*ν
τό χωρίον Μοηι. 18) Μουρτζχ/ά μ: £3ρχ( το ό.α. ,χυμον χ όριον.
19) Χελιανΰ> περιλα,Αδάνων τα χωρ-,α Χελιανά καί Άπλα- ,
δια^ά μ'- ίϊιχι τό χωρίον Χςλιανά. 20) ΜϊλιΒ'/ίοί με ζίρχι τό /
6μώ/ϋ,Α·ον χίθϊίον. 21) 'χVγ^α; μ: έδρχ τό ό,Αώ'υμον χΐύρίίν.
22) Ίίςί^ι ιΐίριΧαμβάνω/ τχ χωρίχ ΈξάνΒι, Βχλί καί Βλι- -
χάδα μ'ί έδραν τό χωρίον Έξάνίι. 23) Συριπιδιανών περιλαμ- _
δάνων τα χΐορία Συριπιδιανά, Λαμαργιανχκαί'Αχλαϊές μ'ε έδρα»ΜΝ
τό χ ορίίν Συριπιδιανά. 2Ί) Σλΐτασΐής μ'ϊ έίραν τό
χ'Λριον. 25) Ρ.)υμ;λής μέ έίρα» τό όμώνυμο; χωρίον. 26)
ν^ρμο^1Iΐριλοίμδάνων τάχωρ'.α ΙΙχνορμο,/ #αί ΔαλαμτέλομϊΙρ
τό χωρίον Πάνορμος. 27) Δαφ;έ3ων μ; είρχν τό ομωνυμον. χω- Λ
ρίον. 28) Δα.Αχδίλου μ; έδραν τ,ό όμο')*υμον χωρίον. ?9) Ά-
Χΐαλών πΐριλαμδάνων τα χωρία Άλ'.άιΐςς, Άδδανίταις, Κασ.;ρΙ ν
κχί Μοϋντρος με 'ίϊρα; τό χωρίον Ά/'ίκες. 30) Άγίου Μάμα
περιλαμδάνων τα χωρία Άγιος Μάμας αχ. ΆργουΧιό μεέ^ραν τό
χωρίον "Αγιος Νϊάμας. 31) Κερϊμ!ι):ον περ'Χαμβά/ων τα χω^ία
Κερχμωτα, Γαρίπας καί Άδ?εΧά; μέ είρχ; τό χωρίον Κ»ρα,-
μωτά 32) Κρασοίνας περιλχα.δίνων τάχΌίία Κρχσ,ίίνακ*· Χ»υ-,
μέρι με έ5ραν τό χωρίον Κρχσοΰνα. 33) Μελυϊουργάχι περν-ν
λαμβάνων τα χωρία Μελ'.σσουργάκι, Πίΐαλίτ?ί·.ς, Καλβνϊαρέ κ*ί -
Καλάμας με έ?ρϊ* τό χωρίϊν Μελισσουργάνν, 31) Μ*ρ,γχρι:ώ,^
περιλαμ5άνω> τα χωρία Μχργχρ'τχις, Πηγουν^ανά, Τζαν«ΑΐανάΑ .
Μεΐόχι, Χρ·.στο3 μΗϊραν τό χωρίον Μαργαρίταις. 35) Άναχουρ.-
δομίΐόχων με έίραν τό ομ'ύν^μον χωρ ίον. 36) Άλφάς περιλοιμ-
δάνων τα χωρία Άλφάς, ΣκορδύΧος καί Καλέργος με εϊρα* τό ..
χωρίον Άλίά, 37)Άνωκα' κάτωΤριπόίίυπεριλχμδάνων τάχω-,,,
ρία Άν ο κα'. Κάτω Τρικόϊρΐ) καί Κυν) (·ιανά με έδραν τό χωρίον. -
Κάτω Τριπόϊου. 38) Πλευριανδν περιλϊμδίνΜν τα χωρίχ Πλϊ»· ^
ριαν'χ, Βεργιχνά, Στχυρωμίνο; καί Λαγκά μέ έ5ρχν τί χωρίον,
Πλ£>ρια^ά. 39) "Ερφω/ περιλχμβίνω/ τα χωρίχ "Ερφοι Ιΐρϊ- .
νος, Κχίναρτζές, Εχΐϊ*οχή καϊ Ρουτΐουνχ5λι, μέ Βραν τό χ·ψ^ ·
ρίο^ "ιίρροι. 40) Όρθεμέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον- 41) Σ*0ΐ»-
λ5άάίΣλύ Ρ3 ΜόΓ
τόχια Κλαρε.,-----, , , .. . .. .
νού περιλαμδάνων τα χωρία Πλάτανος, Λοχρε, Ρίζηκος κ»ί Α-
δρακτος μέ έδραν τό χωρίον Πλάτανο,·. ,4ό) Άιςο.ο>ύλίΗ> ιςβρι-
λαμδάνων τα χωρία Άτ5Ϊ3ΐίλοιι, Βχθιακό καί Σάτβ με. είραν,τό .
χωρίον Άπο^ύλου. Ί7) 'Αγίου Ιωάννου ιΐ5ριλαι>6*νΐι»ν τα,
χωρία Άγιος Ιωάννης καί Άγί* Πΐρατκευή μ^ έδραν τί»
χωρίον "Αγιος Ιωάννης. 48) Νιθαύρ«ως μέ .^δρα» τό 4μώ-
νυμον χωρίον. 49) Κουρουτών μέ ?δραν το όμώνυμον χωρίον^.
50) Βυζαρίουμέ είραν τό όμ'όνυμο,ν^ χωρίον. 51) Φουρφουρϊ
,,'- ? ^ραν τό όμώνυμον χωρίον 52) Ακοτετίου περιλαμίανίήν
-Λ /.ιι)?ία Ά-οτέα ·*χί Λαμίΐιώτες με έδραν τό χωρίον Άποσε'τι.
53)' Μα/·.στηρα*ίβυ περιλαμδάνων τα χωρία Μανιστηράκι καί
Μονή—Άτωμχΐων μΐ έϊρΛν τό χωρίον Μανιστκιρά*ι. 54) Πλ«-
τανίων μ'ίι έΐραν τό όμώνυμον χωρίον. 55) Νίΰς—■Άμαρίου
πεοιλαμδάνων τα χωρίαΝυυς 'Α|*άρι *Α Όψηγιας μ* -—·

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ι
λαμδάνων τα χωρία Μοϋντρος καί Νησί μέ ϊ&ραν τό χωρίον
Μούντρος. 109) Σαϊτοδρες μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον.
ΠΟ) ΙΙαλαιλΰμνου ιτεριλαμίάνων τα χωρία Παλαίλυμνος ν,οά
Καλόνύκτι μέ εδρχν τό -χωρίον ΙΙαλαίλυμνος. 111) Επάνω καί
Κάτω Μαλά*ι μέ έδραν τ5 χωρίον Επάνω Μαλάχι. 112)
Ρουστί'λΐον μΈ έδραν τό ομώνυμον χωρίον. 113) Άγίου Κωνσ-.
ταντίνίυ μέ έδραν τό όμώνυμο/χωρίον. 114) Ζουριδίου περι-
λαμδάνων τί χωρία Ζουρίδί καί Άγι.ς Γεώργιος μέ «ίδραν τό
χωρίον Ζουρίδι. 115) Καΐίέλλου περιλαμβάνων τα χωρία Κάσ-
τελλος λαί Σωματας μϊ έδραν τό χωρίον Κάστελλος. 116)
'Λ,ομίνων περιλαμβάνων τ'χχωρία Άρμέν^υς καί "Αγιον Γεώρ¬
γιον μέ εϊραν τ'ο χωρίον Άρμΐ'νοι. 117) Κούμων ποριλαμβά-
νων τα χωρία Κ^ίμοι καί Φοκϊΐνού" μέ Ιδρχν τό χωρίον Κο3-
μοι. 118) Άμπελακίου περιλαμβάνων τα χωρία Άμπελάκι καΐ
Καρέ μέ εϊραν τ: χωρίον Ά>η:ελάκι. 11(ί) "Ορους περιλαμ¬
βάνων χ'χ χωρία "Ορος, Γουλ·3!ανά καί Ρενί μ'ί έδραν τό χωρίον
Όρος. 120) Σϊλλ.333 περιλαμβάνω; τα χωρία Σελλί καί Μύρ-
Οΐο με ίίραν τό χωρίον Σίλλ'. 121) Πρχϊτε πϊριλαμβάνων -χ
χωρία ΙΙρχστέ, Ριαννίύϊι κα! Μίτόχιχ—Πίρϊίκιμέ είρτν τό χω¬
ρίον Ποατ-';. 122) Χρ α).γ)%ΐΐΐρ.οί -£ρ'.λα;Αδάνων τα χωρί
ΧρωμονασΓήοι, Μύλοι καί Ξηρ^-χ^.)':ν με Ιϊραν τό χωρίον
Χρωμοναττήρι. 123) Ρ^^σ^^:τ■^^τι περιλαμβάνων τα χωρία Ρί·ο- ,'"
σοιπήτι, Άγία Ειρήνη ·ζ.% Άνώγ/ίΐα αέ έδραν τό χωρίον Ρουσο-';
σπήτι. 124) Καιτεϊιανών με Ιίραν τό δμώνομον χωρίον. 125)
Μυτιργιύνπεριλαμβάνων τα χωρία Μυσίργια, Κάτω—Μυλο ί
τό χωρίον Νεΰς—Άμάρι. 56) "Ανω — Μίρους περιλαμδάνων
τα χωρία "Ανω—Μέρος, Χορδάκι ν αί Δρυγ'ές μέ έ'δρ*ν τό
χωρίον "Άν;»-Μερίς. 57) Σμυλέ τ.εριΚο·Ί.5ίνων τα χωρία Σμυλέ,
ΓοΌϊ'θΰθοι, Βρύσαις καϊ Καρ?ά/.ι μέ έδραν τό χωρίον Σ.λυλέ.
58)Γερακαρίου περ'.λαμ.5ά/ων τα χωρία Γίρα/.άρι, Μετονήσια
καί Έλένες μέ έδραν τό χωρ'Όν Γεραχάρι. 59) Μέρωνα μέ έδραν
τό όμώνυμον χωρίον. 60) Καλ-,γέρου μέ έδρα* τό δμώνυμον χω
ρίον. 61) Απόστολον περιλαμδάνων τα χωρία Άποστόλο'. καί
Γέννα μέ έδραν το χωρίον Άχοττόλοι. 62) Παντανάσσης ζερ'.-
Λαμβάνων τα χωρία ΙΙχντάνΑίσα, Βολ.;νε;κχί Πατΐό μέ είραν
τό χωρίον ΙΙαντάνασσα. 63) Μελάμπων ζερ>λαμβάνων τα χωρία
Μέλαμπες, Άγιά—Ραλήνη καί Όρνε [χέ ε?ραν τό χωρίον Μέλ-
λαμπες. 64) Κρύας Βρύσης μέ έδραν τ: ό[λώνυ;Αον χωρίον.
65) Επάνω καί Κάτω Σα*τουρίων με Ιίραν τό χωρίον Επάνω
Σακτούρια. 66) Άκουαίων πίριλαμδάνων τα χωρία Άιούμια,
χαί Βρύσες μέ έδραν -.ό χωρίον Άκούμ'.α. 67) Δου;χαεργ·.οί -£-
ρΛαμδάνων τα χωρία Δουμ,3εργ3'·, ΙΙλοΐΤανές καί Κυσςς με
έδραν τό χωρίον Δουμαϊργιό. 68) Άρδίχτου με ϊιρχν -,ό
δμώνυμον χωρίον. 69) Κ^ρϊμί ~εριΚ·χ[>.ίίν^ν τα χωρία
Κεραμΐ, Λίγκρες καί Άγαλΐανοΰ μέ εϊραν τό χωρίον Κζρχχέ. ϊ
7(!) Δρυμίσκου περιλ3ΐ;Α5άνων τα χωρίχ Δρύ,Λΐΐκος καί Κχτσα-
~(ρίΐος μέ έδραν τό χωρίο; Δρύμισκος 71) Σπηλίου μέ 'ίίρχν
το ομώνυμον χωρίον 72) Μοκρνέ-Λάκκου μέ έδραν τό δμώνυμον
χωρίον. 73) Δαριβιανών περιλαμίάνων τα χωρία Δαρι5 ανάκαί
Λαμπρινή με έδραν τό χωρίον Δαριβιανά, 7ί) ΜιςΌρίύμων π=ρι-
λαμβάνων τα χωρία Μιςόρουμα, Άγία Πελαγία, Διμπλοχώρι αχΙ ; Άλμζάνι-Μετόχι μ« έδραν τό χωρίον Μυσίργ'α.
Φρατί μέΐδραν τό χωρίον Μιξόρουμα. 75) Κοςαρέ περιλαμδάνων ί Άρθρον 5ον. Ο; έν τή περιφιρεία τού Νομου Ηρακλείου
τα χωρία Κΐςαρέ, Άτσιπάίες, Τσικαλαργίό καί Κατσογρίδα ] άγροτικοί Αήμοι εισίν οί έξ^ς.) Ι)Άδ5ο3 Τϊεριλαμίάνων τό χωρίον'
με έδραν τό χωρίον Κοςαρέ. 76) ΙΙαλαυλούτρας περιλαμ-| Άδδο3 κϊΐτήνΜο^ήν Άγία; Φωτεινής μέ έδραν τό χωρίον Άδ-
δάνων τα χωρία Παλαιίλουιρα, Άγιος Βαΐίλης καί Άγκ?υ- δί3. 2) Άγιας Βαρβάρχς μέ έδραν τό δμώνυμον χωρίον. 3)
σελ3ανά μέ έδραν τί χωρίον Παλαιόλουτρα. 77) Άγίου
Ιωάννου περιλαμδάνων τα χωρία "Α^ιος Ιωάννης καί Καλή
Συλ'ά μέ 'ίΐραν τόχωρίονΆγιος Ιωάννης. 78) Καρινών μέέίραν
) γ ρρ μ ρ μμ χρ )
Άγίων ΙΙαρασκιών περιλχμδάνων τα χωρία Άγίαις Παρασκιές,
Κελλιά καί Μετΐχι 'ΑρΐντΛκάχ») μέ Ιδραν τό χωρίον Άγίαις
Παρασκιαϊς. 4) Άγίων Δέκα περιλβμδάνων τα χωρία Άγίους
ΔέΒβλίΓάλ ϊ ί *Α Δέ
ρς ) γ ρμ χρ γς
τό όμώνυμϊν χωρίον. 79) Άσωμάτΐυ περιλαμδάνων τα χωρία ] Δέκα,ΒίυρβουλίτηνκαίΓκχγκάλες μεεϊραν τό χωρίον *Αγιοι Δέκ*
'Ασώματος,Γιαννούκαί Μονή Πρέδελη μέεδραν τό χωρίον Άτώ-Ι 5) Άγίυυ Βατιλείου μΙ ε'5ραν τό όμώνυμον χωρίον. 6) Άγίου
ματος. 80) Λευκογίίων ζεριλαμζάνων τα χωρία Λευκόγεια καί 1 θωμά ζεριλαμίάνων τα χωρία "Αγιος θωμάς, Άξί'ντι, Τζαγ-
Δαμιόνιμέέδραντόχωρίον Λευκόγεια 81) Μύρθιυυ περιλα;χδάνων | καροποιιλιανά καί Άρδίχτια μέ έδραν τό χωρίον "Αγιος θωμάς.
τα χωρία Μύρθ3ο καίΜαργιοΰ μέ Ιδραι» τό χωρίον Μύρθιου. 82) ' 7) Άγίου Μύρωνος πϊριλαμδάνων τό χωρίον Άγιον Μύρων» "
Σελλ'.ών περιλαμίάνων τα χωρία Σελλ?ά, Φοινικϊαςκαί ΙΙλακϊας | καί τώ; συνοικισμόν Ξηρολϊα μέ ε5ραν τό χωρίον Άγιον Μύρωνα,
μέ έ"3ραν τό χωρίον Σελλιά. 83) Ροδακί'οο μέ έδραν τό δμώνυμον } 8) Άγίου Κυρίλλου μέ έδραν τό δμώνυμον χωρίον. 9) Άϊτανίων
χωρίον 84)ΤΙηγής -εριλαμβάνω; τάχωρί« Πηγή καί Άγιος Δή- * μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον. 10) 'Αλάγν. περιλ-χμδάν',ιν τα
μήτριοςμέ έδραν τό χωρίον Πηγή. 85) "Αίελεπεριλομδάνων τα χωρία Άλβγνι,ΆμουργΙέλίς,Ρουρνΐά, καί Στει:ώνας, μέ έδραν
χωρία Άίελεκαί Άγία ΓΙαρατλευή μέ ε3ραν τί χωρίον 'Ά3ελε. Ι τό χωρίον Άλάγνι 11) Άληθινής μέ έδραν τό ομώνυμον χωρίον.
861 Μαρουλάς με ϋρχν το ομώνυμον χώρον. 87) Λούτρας μέ ] 12) Άμαριανών μέ Ιοραν τό όμώνυμον χωρίον 13) Άμπελοΰ-
εδραν τό όμώνυμον χωρίον. 88) ΜέΊτης πίριλαμβάνων τα | ζου, περιλαμβάνων τα χωρίχ Άμπελοΰζος, Πλουτή, Μωρόνι κ^ί
χωρία Μέ~, Αγία Τράς καί Άγιος Ιωάννης μέ έδραν τό χω-1 Κυρμουσή μέεδραν τό χωρίον Άμπελοΰζος. 14) Άνπσκάρι περι-
ρί;ν Μίση. 89) Κυριάννας με Βραν τό δμώνυμ;ν χωρίον. 90) ] λαμβάνων τα χωρία Άντισκάρι, χαί τήνΜονήν Άπεζανών με έδραν
Άμνάτου μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον 91) Πίχρις τιρ.- το χωρίον Άντισκάρι. 15) Άνωπάλεως περιλαμδάνων τα χωρία
λαμβάνων τα χωρ·'α Ηίκρις καί Καψαλιανά μέ Ιδραν τό χω- ■ Άνώπολις, Ροθρνες καί την Μονήν Άνωπόλεως μέ Ιίραν τό χω¬
ρίον Πικρις. 92) Παγκαλοχώρι μέ έίραν τό όμώνυμον χω- ] ρίον Άνώπολις. 16) ΆπετωΛάρι μέ έδραν τό δμώνυμον χωρίο;.
Έπισκοπής μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον. 97) Αρκούδαινας μέ
έδραν τό όμώνυμίν χωρίίν. 98) Μυριοκεφάλων περιλαμβάνων
τα χωρία Μυριοκέΐραλα, ΜαρουλοΟ καί Όνυχας μέ 'ώρχν τό χω¬
ρίον Μυριοκέφαλα. 99) Κούφης περιλαμβάνων τα χωρία Κίύφη
καί Καρωτήμέ έδραν τΰ'χωρίον Κοϋφη. 100) Άρολιθίου περιλαμ
δάνων τα χωρία Άρολί&: /.αί Ρουμπάδες μέ έδραν τό χωρίο
αν τα χωρία 'Α.ρολί&: /.αί Ρουμπάδες μέ έδραν τό χωρίον
Άρολίθι. 101)Βιλλανδρέδου περιλαμβάνωντά χωρία Βιλλανϊρέ-
5οι»,Άλώνς καΐΒελονάδο μέθραντόχωρίον Βιλλανδρέδου. 102ι
Άτσιποπούλου μέ έδραν τό δμώνυμον χωρίον. 103) Πρινέ πε¬
ριλαμβάνων τα χωρία Πρινές καί Βεδίρο' μέ έ'ίραν τό χωρίον
Πρινέ. 104) Γερανιΐυ μέ Ιίραν τό δμώνυμον χωρίον. 105)
Μετοχίων πϊριλαμβάνων τα χωρία Μετόχια καί Κάτω—Βαλ-
αζμόι-ρο μέ έδραν τό χωρίον Μετόχια. ) 106Γωνιας μέ έδραν
τό δμώνυ.Αΐν χωρίον. 107) Άνω—Βαλσαμονέρου περιλαμδάνων
τα χωρία "Λν.ί—Β;σαμόνερο, Άγο; Ανδρέα καί Μονοπάρι
'/,έ Ιδραν τό χωρίον' Άνω Βαλσαμόνερο. 103) Μίΰντρου περι-
είραν τό δμώνυμον χωρίον. 21) Ασιτών πβρ'.λαμβάνων τα χωρία
"Επάνω Άσίταις, Κάτω Άσίταις, Νήση καί την Μονήν Γορ-
γολαίνη μό έδραν τό χωρίον Κάτω Άσίτες. 22) Άσκών
μέ έδραν τό δμώνυμον χωρίον. 23) Άστρΐ)τσι περιλαμδά-
νων τα χωρία Άσ.ρήτσι,Γαλατας καί Φιλίσσα μέ έδραν τό χωρία1*
Άστρήτσι. 24) Άστυράκι μέ έδραν τό δμώνυμον χωρίον. 25) Αό-
γενικής περιλαμδάνων τα χωρία Αΰγενική καί Βλαχυίνά μέ έδραν
τό χωρίον Αύγϊνική. 26) Άχεντρια; περιλαμδάνων τα χωρία Ά-
χενΐρΐϊν Λαί τίύς συνοικισμους Άγιον Νικήταν, Παναγία Τσου-
τσούρου καί Πηρουνιανά μέ ϊβρχν το χωρίον Άχεντρΐά. 27)
Άχλάϊϊς μέ έ'δραν τό δμώνυο.ον χωρίον.28) Βαγΐωνιας μέ £$ρχν
τό δμώνυμον χωρίον. 29) Κάτω Βάθειας περιλαμβάνων τα χωρία
Κάτω Βάθίΐα κιχί "Επάνω Βάθΐ.α μέ εϊραν τό χωρίον Κάτω
Βάθεια. 30) Βαρβάρων περ·.λαμ5άνων τα χωρία Βαρδάρους
καί Άστρακοί (επάνω καί κάτω) μέ έδραν τό χωρίον Βαρδάροι.
31) Βαρβάρω περιλαμδάνων τα χωρία Βαρδάρω χαί Σ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
149
χωρ1, μ'ϊ έδραν τό χωρίον Βαρβάρω. 32; Βαΐιλικύν Ανωγείων
■5 έδραν "Ό ομώνυμον χωρίον. 3 ϊ) Βχίΐλιχή'ς μέ έδραν τό
5[κόνυ}λον χωρίον. 34) Βενΐράτου -εριλαιιβάνων τα χωρία Βϊνε-
οάΐο, Πυργος, Σ-.νάπι, ΡϊΜδοχΊ^·. /.ύ ~>/ Μονήν Παλιχνής με
Ξοραν τό χωρίαν Βίνίρχτο. 35) Βορί^ης ττεριλχμβάνων τα χωρί.ί
Βορίζα *αί Λαλουμας μέ ε^ρχν τό χωρίον Βοριζα. 36; Βορρων
-εριλαμίάνων τϊ χωρία Βόρρους,Καλύβια καί Παναγϊά—Χαλυ-
5ανή αέ έδραν τό χωρίον Βόρροι. 37) Βορρού τΐϊριλα Αίάνων τα
χωρία Βορροϋ, "Ινι.χ, Βαλής, Ξερόχαμ-ος, Κάτω—Μοίλια,
Κ=ρατ3·/.εψάλι με έδραν τί χωρίον Βορρού. 38) Βουτών ττε-
ρ'.λαΐΛβάνων τό χωρίον Βοθται; "Α-αί -όν σ,ινοι/.'.σμον ΓιοφυράΛ?α
μ'ε έδραν τό χωρίον Βοίτες, 39) Βουτουφοΰ περιλαμιοάνων τα
■χωρίαΒθ'ίτουφ^ύ Καλό—Χωριό, Μ^ιισούτα, Χανδρού /.αί Πουλ'Λ
(ιπάνωχχί ■•.άτω) |α'ε έδραν τό χωρίον Βοί',ουφού. 40) Βώνη μέ
:'δραν τό ομώνυμον χωρίον. 41) Γάζ. μέ έδραν τό όμώνυμον χω-
Ρ'.;ν. 42) Γαλλια; περιλο;λβάν(υν τα χωρία Γαλλ?ά, Μο^όχωρον,
Νταρογδιανά καί Άτόλυχνος μέ έδραν τό χωρίον Γαλλια 4^)
Γάλυπε μέ έδραν τό ομώνυ',Αον χωρίον- 44) Γαλύφας μέ ίό'ραν
τό ίμώνυμον χωρίον. 45) Γέργερο; πϊριλαμβάνων -'■>. χωρία
Ρ-ργερ ι -/.αί 'Λ;το Ααρμίς μέ εδρχν τ'ο χωρίον Ρέργερη. 46)
1':ράκι -ίριλα,ΛΪχνω τα χωρ ^ Γεράκ1. καί Άρμάχα μ'ε έδραν
ο χωρίον Γΐρίκι. 47) Γρηγορΐ» ; πε".λαμβάνων τα χωρία
Γρηγβριά, Καλοχωραφίνη, Κ στοί κχί Τελεμΐνι μέ έδραν
τ; -/μ οίον Γρηγορϊα 48) Γί.>5'ύν ;αχ ϊϊραν τό ομώνυμον χω-
οί?ν. 49) Γωνΐ'ο; περιλαμβάνων τ! χωρία Ρων3;ς καί Καμα-
ράχ.1. μέ Ιϊραν τί χωρίον Ρωνΐες 5')) Γων.ών πίριλαμβάνων το
χ ιρίον Γωνιαίς Γαί τό συνοικιτμ,ό^ Άμπ«λ?ς μέ ϊίρβν τό όμώ-
'^μον χωρίον. 51) Δαμάστας με έ-'ραν το όμο'ινυμον ^ίύρίον.
0%) Δαφνών μί ϊϊραν τό ό;αώνυ;Α5ν χωρίον Δαφναϊς. 53) Δεμάτι
;α= έδραν τό ομώνυμον χωρίον. 5Ί) Δϊαοαίδέ μέ έδραν τϊ
βμώνυ.Λο/χωρίον. ι5) Δουλίου πΐρ·αΐλ5άνων τα χωρία Δούλι,
Άρκάδι Γέννου, Δαμάνια, Κεφάλα κ*ί Χόλαινα μέ έδραν τό
χωρίον Δοάλι. 56) Δραπίΐίου περ·.αμδ*νων τα χωρία Δρα-
πβΐι Ραρύπακαί Κχττΐ'.άλι, μ'ε 'ίίρχ* τ'ο χωρίον Δρατέτι 57)
Ίίθιας με είραν τό ομώνυ;*ον χωρίον. 58) Έληας περιλαμ-
■'ίάνων το χωρί-ν "(ϋληά καί τόν σί/οικ,ισμον Βαθΰ μ= είραν τό
ό;.ό;υμον χωρίον Έληά. 59) Έμπάρου τΐεριλαμβάνων τα χω-
ρίαΈμ.χαρ;.ς α;.θωμαδια^ών, με ίίραν τό χωρίον'Εμπαρος.θΟ)
Έπισκ5-ί)ς πίρ'.λα,Λδάνων τα χωρίΐ! Σκότελλα, ΈπιτΑοπί) λαί
τ!>ν σον3··Α·.σμόν Άγ'α Τριάδα χϊ έ'ίραν τΌ χωρίον Ιίπισκοτή.
οί) Έ-·.σκ3π·ανο0 μ'ε έίραν τό δ;Αί)νυμον χωρίον. ΰ"2) ,Ζαρού
τί;ιλαμ5άνων τα χωρία Ζαρις, "Α(·ιος Νικόλοΐίς καί την Μονή*
Βρίντησίου, με έϊρχ* τϊ χώρον Ζχρός. 63) Ζίντας περιλαμβά-
νω; τα χωρία Ζ ντα, Μηλιαρίσι καί Χουμίρι μέ είραν τϊ χωρίθ'
Ζί/τα. 6'ι) Ζωφίροιν ;α$ είρχ; Τ3 δι,'όνυ'Αο·- χωρίον. 65) Θρα¬
ψανού με Ι5ραν τό ομώνυμον χωρίον. 6ό) "Ινι πϊρ'.λαΐλβάνωντζ
χωρίχ "Ινι, Μαχαιρα, Μιτσ'.τσίρι, ΜονασΐηραΛΐ κιΐί Βαχιώτες μί
έ5ραν τόχο>ρίο; "Ινι. 67) Καβροχω'ρ'';υ πβρ'.λϊμβάνων τό χω¬
ρία Καβροχώρι χϊι Κερααοΰτσι μέ Ιϊραν τό χωρίίν Καβρονώρι.
68) Καινούργι?^-χωριοΐ^ ια» έδραν :ό όμύ.υμΐν χωρίον. 69)
Καχού-χωριοϋ, περιλαμδάνων τα χωρία Καχο-Χωριό, Άρ-
μοινώγϋα, Μα5ε, Μελιδοχώρ·, Μον^ (Επανοτήφη Παρθίνι
Χαράκι) μέέδραν τόχωρίον Καχό-Χωρΐΐ. 70)Καλϊσσών ;αΙ έδραν
τό ό^ώνυμον χωρίον. 71) ΚαλοΟ-Χωριού μέ έδραν τό όικόνυ-
'Λθν χωρίον. 72) Καλοϋ περιλα;λβάν{»ν τα χωρία Καλ;ύ, Καρκα
οϊώτισσα, Ρουκάνι, Γαλένι, Πηρούν.καί Άρχυτράΐ^-ρ; με έίραν
το χωρίονΧαλοϋ.78) Νεοχωρί;υ τεριλαμβάνων τα χί.ιρίαΝεοχώρι
"Αα'.Καλύβια μέ είραν τό χωρίονΝεοχί>ρι. 7 ί)Κα,Ααρίου με έδραν
τϊοΑωνυμον χωρίον.75) Καμάρων ;α; ίίραν τοόμώνυ;Α3ν χ·ι>ρίον.
76) Κα;Αηλάρ: περιλα,λβά^ων τα χωρίϊ ία,Αηλάρ!. /..:ί "Αγυς
Ιωάννης μ'ε Ιδραν τό χωρίον Καμηλάρι. 77) Κανδήλας μέ έδραν
τό όμώνυμον χωρίον. 78)Κανλί-Καϊτ-.λλίουπεριλαα6ά'ν(ι)ν ταχω-
οία Κανλί-Καστίλλ'. Λαγουοάλη ΐΑε.ίχι, Τζαγκχράχη υ,Στό/.·.,
Μερθιώτης καί Δ3^ρ;^.πουτζή μ'ίΒραντϊ χωρίον Κανλί-Καττέλι.
79) Κϊπεταν3*νώντ:εριλ·»;ι.δά;(ον τίί χωρίϊΚίϊεταν.ανχ, Κο^μ.ας
λλ την ΐΜονήν Κουϊ^υμα μί είρ*ν τό χωρίον Καιτε:αν.ίν1. 80)
Καραδάδων μέ έδρα; τό όμώνομον γ^ωρίον. 81) Κ*ρο>ζ*νών
ττ^ρΛχ',Αβά/ϋν τα χωρία Επάνω Καρίυζανο χχί ΚάτωΚα^^υζο;
μ'ί 'ϋρχ'/ τό χωρίον Κάτω Καρουζαη. 8"2) Καρτεροΐ ίγΐρ-.λχ;*·
οί /ών τάχωρία Καρτίρός,Μ%ιρ£ζέ, Μ-.χ,Αζαλή, Πρ«σαςλϊί^5λλό-
-ουλο με 15?*ν τ'ο χωρίαν Κΐρτίρίς. 83)·Κα~άνω; μ'= έοραν
τό ομόθυμον χωρίϊν. 84) Κ-χϊνχμονίτσ»); -ερ'.λχμ.βάνων το χω¬
ρίον Κασΐαμον.ττα καί τ:ν σ^/οι.Λΐ;μόν Τοίχο; μέ εοραν το χω¬
ρίον Κατ:χ[Αονίττα. 85) 'αΐ-;λλίο; περιλαμβάνων τα χωρία Κα-
στ-λλ·., ΓαλενΌτ,νό καί Καρδουλιανό, με εϊραν τό χωρίον Κα-
3^ίκ·. 8ϋ) Κασΐϊλλ'.άνών περιλααβάνων τα χωρία Φιλίπ-
που, Φ/5ρ·.χνά χαί Μονί] Ά(·ίων Άποΐτόλων με εδρα^ τό
χίορίοι Καΐ;ελλ'.ανά. 87) Καταλαγαρίο^ |αϊ έοραν το 5μώ-
'))[ίο> χωρίον. 88) Κ'βίς περιλαμ^άνων τα χωρία Κερα κχί
Μην^τ:3 Λαΐ την Μο^ήν Καρ5·'ότ'.σσα άϊ 'έορχν το χωρίον
Κερα. 89) Κϊ^άτσα μ'ϊ είραν τό ομύνυμίν χωρίον. 90) Κήμα
με έορα; -ο όμ'όνομ;ν χωρ'ον 91) Κόςαρης κεριλαμβάνων ι·ό
χωρ'Όν Κοςχρη (Επάνω κ,αί Κάτίο) κ*ί τόν συνο'./ΛσΐΑΟν Άγιος
Γεώρ,'ΐο; ;*ϊ είρχν τ; χωρίονΚά:ωΚόςαρ/]. 92) Κορφές μέ έδραν
το ΐ^'όνκαον ν ορίον Ή) Κ3^^ά*5'·>ν πΐρ·.λχ;Α5ί»ίι)ν τα χωρίϊ
Κουνά)5(, Κ'ι')|Αα'ς -.αί Ζαγ? ιρίάίτ. μ'ί ίϊρχν το χωρίον Κουνά-
δθ1.. 94) Κουσέ ■χϊρ'.λα-.λβά.ιων τ'χ χωρίχ Κοϋΐί -/.ν. Λίηταρος μέ
έίραν :ό χωρίον Κ-υυε. 95) Κ?υτ3υ"ίουΓ>άρ· μέ Ιίραν τό έμώ-
ν'ο,Αΐν χωρίον 96) Κρά-'. ;αϊ 'ίΐοχ·) τό όμ,ώνυμον χωρ .Όν. 97)
Ιρό:οο μ= ϊίρ ν τό Όο/')νυρι.ον χωρίον 98) Κρουτώνας μέ έδραν
τό ό;Α(ί>νι>μ:ν χωρίων.99)Λϊθά/' περιλ;ι.όλνω; τα χωρίαΛαράνι
Βορρ'ίς,Ττΐ'ρούτ-ΚατΓΓλλι,Βοτο ΐ',χΙΒ.χοάλον μέ εϋραν τό χωρίον
Λαράνι. 1')0) Λ(]λι·χνώ; τΐΐρ'.λ'ί,Αβάνιον τ'χ·)ρία Ληλιανό καί Ά-
γίχ ΙΙχρατΛ5υ·; :.Έέ5ραν τό χωρίον Ληλ'.χνά. 101) ΛουτρακίΌυ πε-
ρΐ(αΑ'άνων ;-/. /ωρ'.α Λουτρά*! αϊ -)γι Μονί)ί Ιερουτ^λήμ με έ
%ρτί> Γό χ ορίον Λϊυτράλΐ. 10'2) Μαγαριχάρι περιλαμβάνων ιά χω-
ριχ ΜαγΛρ'.'.ά-ι χαίΛχγΊΐλ?5;Αέ ίίραν τό χωρίονΜαγαρ·.χίρ·. 103)
Μαρίας μέ ϊδρα* τό ό;Λώ·!);Αθν χ,ορίο>. 1θ4)ΜαλλΓ.ων (Α£ έδραν τό
όμώ'υμν χωρί;ν. 1ΟΓ>)Μαράθο^ μί έδραν το όμώνιιμον χ6)ρίον.
1 )6)Μά;:0χ; ;;.= 'έϊρχ* τό οαι,ν^μον χωρίον. 1)7)Μεγάλης-Βρύ-
σί^ς πϊρ'λΊτμίάνύ» τ- '/.'■>/■■■ Μ;γαλη Βρύ;ι], Πρεβελιανά κχί
Γράί:ο [ο,'ί έδραν τό νι>>ρίον Μ;γχλη·Βρύ^η. 108) Μελεσσών
μ'ΐ έδρχν τό δμώνομί» χωρίον. ΙΊ9) Μεσοχωριού περιλ-ζμ- ·
δά/ων χ'χ χ αρ·.χ Μϊϊ3/ωριό, Ρω:άσΐχχί Γεν ;ϋς-Μετόχι [Αί έίρχν
τόχ.ι.οίον ν1--75χίύρι, ΙΙΟ) Μηλιαρίϊον μέ ίίρχν τόδμ,ι^ μόν
χωρ'.ο/.
III)
Μητροπόλεως μ'ϊ έδραν τό ομώνυμον χ ·ιρίον.
112) Μ·.α;Α3ύ πίριλ»;Α'άνων τα χωρία Μΐαμοΰ Χϊί Άγία Μα-
ρίνα ;.'.ε ε3ρχν το χωρίον ΜιχμΟ. 113) Μοιρών περιλαμβάνων -
τα χωρ.'α Μοίραις, Βρέλι, 'Άγιο; Άντιόνος λαί Καπαριανά μέ
ίίρί.ν τό χωρ'Όν Μοϊρίς. 114) Μονής μέ έδραν τό όμώνυμον
χωρίαν \7)) Μ;υ/.τάροι [αϊ έδραν τό ό[Α(,')ν.·μ.ον χωρίον. 116)
Μοόν.α [Α; έδραν τό ομώ^μον χωρ-Όν. ΗΤ) Μοχοΰ π«ριλαμ-
6άνω> το χωρίον Μοχός ).%· τό> συνο χυμον Στχ'λίδα μέ έδραν ·
τό όμώνυμον χι)ρόν. 1 18) Μτ'.τζΐν.ανού ζεριλκΑίάνων τα χα>-
ρία Μϊΐιτζα·ι*νϊ, Γζίγ/.ου/·* ν.αί Λαγού μέ έδραν τό χωρίον
Μζ'.-ζαριαν:. 119) Νιδρήτοο μέ εΊραν τό όμώνυμον χω-
ρ·'ον. 120) Λ*ιπ·,§ητο., ηίριχ = ριλαμ6άνων τα χωρία Νιπηδητό
Αύλή Αϊί Ρουίοχώρια μέ 'ϋρα-' τό χωρίον ΝΐΓ.ηϊητός. 121) Ξε-
νΐάλου -εριλκ,Αβάνων τα -/'.ιρία Ξενΐάχο καί Καιωφύγι μέ Ιδραν
τόχωρίον Ξί/ΐάκο,-. ϊΐ) Ξυϊά π-ριλαμβάνα>ν τα χωρία Ξυδά
ν,αί Σπυριδιχνών με είραν τό χωρίον Ξυϊας 123) Παλ'άμας :
περ·Λαμβάν.Η τα χωρία Ηαλΐάμα, Φαρί, Δρόσ;·., χαί Κοΰρτες
μέ έϊραν τό χωρίον Ίΐαλ'άαα. 124) ίΐαναγιά; περιλαμδάνων
τκ χ·>?ίχ ΙΙχνΛγϊά, Καλιθιανά καί Μάχρες με έδραν τό χωρίον ■
Πα/.ιγίί. 12^)!Ιανϊγ!Ϊς -ΐρ;λαμ5άνων τα χωρία ΙΙαναγά κα ι
Άφοί.ί μ'ε έδρχν τόχωο.ν/ ΙΙαντγϊα. 126) ΙΙαναϊσίΟ μέ έδραν
τό όλ ',)ΐ->χι.ι/ χ-);'3ν 127) ΙΙ;·χνί;Αφ!ον τϊριλαΐΑβάνων τα χωρία ι
Παρχνύμρους, Άμύγδαλο, Μουρνιά, ΙΙ/ατανιάς καϊ Πρινιάς μέ''
έδραν τ3 χωρίον ΙΙαρά/υ;Α?3 . Ιΐό, ίΐαρτήρων -ίριλαμβάνων τα
χωριχΠάρτ/)ρχ,Τρουο)τί), Πισ/.οτ^, Μπχδίά, Νίσχιτον, Χαλασό
Βά ' ϊΐ
χρρ)ρ,ρ), ^
καί Β·.;σιλ·.ά 'με ϊΐροιν τό χωρίον Πάρ'ηρα. 129) Πατσιδε'ρου μέ
έδοαν τό 0Α'ό·^Αχν νωοίον. 130) ΙΙε' ·>* ·α= ϊίρχντϊ όμώνυμον χω- ·
^* * ' Ι ίΧ /Λ Γ ΐ
13ο) Πη-,'Χ'.δχ'.'.ω; ;α·: ίίρχν τό Οαμ^;α3^ χορ.ο;. ίοο) 11/)- :
γαι'ίουρίο ;αε ίιιζι τ: ό,Α·ό;υ;Αθί χ ),ο όν. 1)1) ΙΙ'.τ;'.δίίύν τυε-
ρ'.λα;Α5ά/Μ; τα χ'.>ρ''ι ΙΙιτΐίδΐχ -.αί Μλ-αλλχ ;α= έ5ραν τό χωρίον
ΪΙ::νχ 133) ίΐκ-χ-.ί) ο -ιρ:τ)Λν.),ύ> τ'. χωρία Πλάτζνίς/.αί „
Τρυ:"·ά Α έορ^' »ϊ χωρίον
II
νίί'ίης, Η9) Ιΐλώρας με έδ- !
ραντό 3,Αώ'/υ.Α,/ χωρί.ν,' 14')) 11.,ατ;;ι; μέ^Ίρχ; :ό ό";Αώυ.Αθν ,
χωρίον, 141) ΙΙοταΐΑΐ'ο/ ζΕριλχμβά^ων τα χωρία Ηοταμιές,'ϊ
ΕΦΗΜΕΗΣΤΗΣ
■'. Κ·1
Σφενδήλι καίτό Μετόχιον Παναγ-Τάφου μί 'έϊρον τό χωρίον Ιΐί-
τ*μ?ές, 142) Ιΐρινΐά μέ ϊϊραντο όμώνυμον γωρίον. 143) Πύρ¬
γου περιλαμβίνων τα χωρία Πύργον, Λωράκη, Κεφαλάίω/, κ*ι
περιλϊμίάνων τα χωρία Σάρχου καί Κιθχρίδα μέ έδραν τό χω¬
ρίον Σάρχος. 148) Σγουρολεφάλιπεριλαμδάνων τα χωρία Σγ^υ-
ροκεφάλι καί Μόν!) Άγκάραθου μέ ?5ραν τό χωρίον Σγουρο/.ί-
φά/»ι. 1 49) Σίίδας μέ έ'ίραν τό όμώνυμίν χωρίον. 1.)0) Σί35ας
περιλαμίάνων τα χωρία Σί6ία, Γυαλομονόχωρον καί την Μονήν
Όδηγητρίας μέ έδραν τό χωρίον Σί55ϊ. 1Μ) Σχαλάνι περι-
λαμδάνων τα χωρίΐ Σχαλάνι, Πατσίδες, Σύλλαμος καί Στερ-
γιανό μέ έδραν τό χωρίον Σκάλαν.. 152)Βίρρ3ύ περιλαμβάνων
τα χωρία Σχίτϊΐνό,Βίρροΰ χα· Χαρασό ^Λ 'έίρχι τό χωριόν Βορ-
ροΰ. 153) Σκουρδίύλων μ'= ε'5ραν τό δμ.'>ν.)υ.ον χωρίον
15 4) Σκυλλών μ$ ε3ρα.ι τό όμ,>ίυμ·3γ χωρίον 155) Σ.,ιάρι ζερι-
λαμίάνων τί* χωρία Σμάρι, Μυνίιν Βιϊιιχνήν χχί Μονήν Κχλ-
λε'ργη μέ έ'ίρχν τό χωρίον Σμάρι. 156) Σ-αδγϊών περ·Λ*μξά-
νων τα χωρία Στάβ ,ιες, Λούκ·α, Άκάμπτίς, Φουρνοοάραγ*ον,
καί Παναγίά μέ έδραν τό χωρίον Σΐάίγΐϊς. 157) Στα,λνών με
έ'3ραν τί δμώνυμον χωρίον Σταμνοί. 158)Σταυρϊχίων μέ Ιδραν τό
όμώνυμον χωρίαν. 159) Στέρναν περιλαμβάνων τα χωρία Στέρνις
Διονύσι, Κάρυα κ»! Άγυς Νικόλαος· μέ Ϊ5ρχν τό χωρίον
Στέρνες, 160) Στόλων πεοιλαμίάνων τα χωρία Στόλοι, Ρίζ'.'.ϊ,
Λούρίς, Φαραγκΐανά, Μωρ'ά, Άτσΐΐάίες κοιϊ Άκρΐα (ίπάνω
καί'κάτω)μ{ ϋρχ* τό χωρίον Στόλοι 161) Σχοιν.ας περιλα,ι-
δάνων ·»ά χωρία Σχοινιάς, Λαγοϋτχ καί Σωοακΐΐνό μέ έ'3ρ*ν τό
χωρίον Σχοι^ιας. 162) Σωχαρά Μίτόχια πΐριλχμδάνων τα χω¬
ρία Σωκαρά Μβτοχια, Βελούλι, Άποίνι, ΙΙλακΐώτιστί, ϊα-
μάντρι καί Λιγόρτυνος μέ Ιίραν τό χωρίον Σωκαρα Μετ3-
χι*. 163) Τεφελίόυ περιλαμίάνων τα χωρία Τεφέλη, Ά-οτε-
λέμη, Πυράθι καϊΚϊμάρες μέ έδραν τό χωρίον Τεφέλη. 164)
Τυλίσσου μέ Βραν τό όμώνυμον χωρίον. 165) Τυμπάκι μέ Βραν
τό όμώνυμο/ χωρίον. 166) Φανερωμε'νης μέ έ'ίραν τό «μώνυ-
μον χωρίον. 167) Φλαθιάκιαις μ: έδραν τό ομώνυμον -χωρίον.
168)Φόδ€λε περιλαμίάνων τα χωρία Φ:δ·λε καί την Μονήν Ά-
γίο ι Πανΐελεήμονος μίι ίίραν τό χωρίον Φό3ελ;. 169) Χίρακχ
περιλαμδάνων τα χωρία Χάρακα, Ζάμπρες κα! 'Αγίί Φω;?ά
μέ Ιδραν τό χωρίον Χάρακας. 170) Χιρσονήΐου π-ριλαμβάνων
τό χωρίον Χερσόνησον καί Λ με'να Χερΐονήσου μέ είραν τό χω¬
ρίον Χερσόνητον. 171) Χουδετσι'ο.» μέ Ιϊρχν τό όμιλνυμον χωρίον.
172) Χουστουλ}ανά μέ Ιϊρχν τό όμώνυ.Αθν χωρίον.
Αρθρον β. Οί έν τί) περιφερεία το3 Νο,α,οί ΛατηΟ.Όυ άγρο-
τικοί ϊί)μοί εισίν ο! εξής :
1; Άγίου Γεω,ογίου περιλαμδάνων τα χωρία Άγιος Γεώρ¬
γιος, Πλακομοθρι, Κοπράνα καί Βάρτος (Αϊ είραν τό χωρίον
Άγτος Γεωργιος. 2) Καρυδίου περιλαμίάνων ;ά χωρία Καρύδι,
Μονή'Αρέτι *λ! Μονή Καρϊιμούτσας μέ ϊίρχι τό χωρίονΚα-
ρύδτ. 3) Δωργίών πίριλαμβάνων τα χωρίχ Δωργ5ες, Μονή
Άγίου Κωνσταντίνου κα! Σύρμεσο μέ έδραν τόχωρίον Δωργιαίς.
Ί) Κάτω—Χωρίον μέ 'ίίρτ/ τό όμώνυμ,ον χωρίον. 5) Έπάνω-
Χ(ιϊρ«Όυ μί ϋραν τϊ 6μώνυμον χωρίον. 0) Καστελλίου μέ εί¬
ραν τό ομώνυμον χωρίον. 7) Πηνϋν πί?ιλαμ5άνω> τα χωρία
ΙΙηναίί, Χαυγάς καί Τσιτλίιΐι με ε'3ρ*ν τό χωρίον ΙΙηνίίς. 8
Ελούντας περιλαμβάνων τό χωρίον Έλούντβς κ« την νησίϊα
Σιεινϊλόγγας μέ ϊδραν τό χωρίον Έλούντα. 9)Βρου/άπεριλχμ-
βάνων τα χωρία Βρουχά, Πλάκ», Μχαντοΰρα, Χοματίίοίνια,
Κίί»; καϊ Μζρβΐλήτχ μί Ιίραν τό χωρίον Βρουχα. 10) Λού-
μΐς Ι£ριλΐμ5άνων τ χ χωρία Λούμα, Σίλλϊς χχί Μϊΐάρμι μέ
ϋραν τό χωρίον Λοΰμβ. 11) Σκοιν'άς π-:ριλαΐΑ6άνων τα χωρία
Σκοιν}*, Χοντροδολάκκους, καί Μονή Άγριλ?ά μέ εϊρχκ τό χω¬
ρίον Σ«κνιά,- 12) Βραχαΐίο.) περιλιμίάνων τα χωρία Βρα-
χάσ«, Σεΐσι καί Μονή Άγίου Γειοργίου μέ έδραν τό χω¬
ρίον Βραχάσι. 13) Μ«-,λάτ;υ μέ Ι3?»ν το όμώνυμον χω¬
ρίον. 14) Νέ—όλίως μέ είραν τό ό,Αωνυμίν χωρίον. 15
Ν,οφαλια περιλίμίάνω^ τα χωρίί Νοφαλ-.ά, Κουροΐνε
Πϊράμχϊλα, Πίρονίίίς, Μακρυγέννη.Τί, Άχλαίά,ιη, Πί-
τρος^ καί Αδράδαστος μείδραντό χωρίον Νίφχλιάς. 16) Φινο-
κΐλΐϊ; χεριλαμίάΐων τα χωρία Φινβχοιλι», Άγιον ΙΙνεύμα,
νίου περιλαμδάνΛν τα χωρία Άγιος Άντώπος, Άμ.'.γίαλ;λΐ·
κος, Νιχολάλΐα, 3ερά 3ύλα, Φραθιά, Άνώγεια, Κανάλι, Ζ=-
ρολίμνη, Τζαμπί καί Βούίες μέ Βρχ> τό χωρίον Άγιος Αν¬
τώνιος. 18) Λ»τσίί*ς '^ϊϋρχι τό ομώνυμον χωρίον. 19) Βο»·
λυμένης μέ έδραν τό όμ'όνυμον χωρίον. 20) Κρηισάς μέ έ$ρ«
τό οαώνυΐΑθν χωρίον- 21) Κρούστας με έδραν τό δμώνυμον χω¬
ρίον. 22) Πρίνα; μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον. 23) Κχλίί
Χωρίου μέ Ιίραν τό 5;λώνυμ3ν χωρίον. 24) Μέσον Λαχωκων
μ* έδραν τό όμώνυ,α.ον χωρίον. 25) Ταίών μέ Ιίραν τό όμώ¬
νυμον χωρίον. 26) Άγίου Νικολάω περιλαμδάνων τα χωρία
"Αγιος Νικόλαος Σταύρος, ΙΙατέριδων, Πίσσιδων, Ξηρόκαμ-
ιτο;, Έλλην.κά, Άττι ιπρχγά, Καττί*?α καί Μαρδάτ»} με έίραν
τό χωρίον Άγιος Νικόλαος. 27) Χουμεριάκου μέ έδραν τί)
όμ,ώνυμον χωρίον. 28) Λιμνφν πϊριλαμβάνων τα χωρία Λίμνίς
Καλός—Λάχχος, "Αγ»;—Γεώργιος, ΔύΌ —Πρϊνοι, Λουσέϊΐο,
Δράκου, καί Άγία Πϊλαγιά μ= "έδραν τό χωρίον Λίμναις. 29)
ϊΐΤ>ν περ'.λαμβάνων τα χωρία Βρύσες, Κουφ!) ΙΙέτρα /.αί
ή Κρεμαϊτ» μέ έδραν τό χωρίο* Βρύσαις. 30) Ζενιύν τλ·
ριλαμβανων τα χωρία Ζένιχ, Άρχουδάς, Αμυγδαλής, Γαιίίΰ-
ρος καί Ρίυταπιδϊά μϊ έδραν τό χωρίον Ζένια. 31) Νικηθα-·
περ'λαμβάνων τα χωρία Νικηθιανοΰ καί Πλατυπίδι μ.5
έδραν Εό χωρίον Νικηθιανί. 32) Έςω-Λαχωνίων μέ έ'3ραν τό
όμώνυμον χωρίον 33) Τζερμΐάίων με έδραν τό όμώνυμον χω-
ρΪ3ν. 34) Λαγού περιλαμβάνων τα χωρία Λαγοΰ καί ΙΙι ί·
κΐίΐνό, μέ έδραν τό χωρίον ΛαγοΟ. 35) Μαρμαετοι> π=ριλαμ.-
δάνων τ* χωρία Μχρ|λ»/.ι:ο ·αϊ Φχρσάλων μέ ί$ρ%ι τό χω¬
ρίον Μαρμϊίέτο. 36) Άγί3ΐ» Κ'ονσταν;!ν3υ "ϊρ'.λ
Βρχν ;ό χωρίον Άγιος Κωνσταντίνος. 37) ϋΐίίχ—ί
περιλαμίάνων τα χωρίχ Μέσα Λαΐήθι καί Μέσα-Λχτηθάιΐι μί
έδραν Τ3 χωρίον Μέτα-Λϊτ/)^·· 33) Μέτα-ΠθΓχμ: πϊρ'.λϊ;*-
δάνων -ά χωρία Μέ'τα κοτίμΐ'. κχί Ρουτα/ΐιανό μέ Ιίραν τό χω¬
ρίαν Μέσαπ^τάμι. 39) Έςω-Ποτάμι περιλαμδάνων τα χωρίϊ
"Εςω-Πίτά,Λ1. καί Άργυρό-Μειό μέ έδραν τό χωρίον Ε;ω —
Ποτάμι. 40) Άγίου Γεωργίου μ'ΐ έδραν τό δμώνυμον χωρίίν.
4 Ι) ΠλχΟ.αν^ί μ? είρχι τό δμύνυμον χαίρίον. 42) Κου3^·
|·.χλ'.ας μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον. 43) Αβρακούίε μέ ϋρτ'
τό όμώνυμον χωρίον. 44) Καμι.νάκη μέ έδραν τό όμώ»υ,*ον χω¬
ρίον. 45) Μχγουλάς μέ έδραν τό όμώνυμιν χωρίον. 46) Ψυ¬
χρού μί έίρ*ν τό ϊμψνυμον χωρίον. 47) Πλάτης μέ έδραν το
δμώνυμίν χωρίον. 48) Γεροντ μουρί μέ έδραν τό όμώνυμον χω¬
ρίον. 49) Κάτω Μετοχίου περίλαμδάνω* τα χωρία Κάίω Μετοχι
χλΙ Μονή Βιδιαν,1] με ϊδραν τό χωρίον Κάίω-Μετόχι. 50) Ανω
Βιάννου περ'.λαμδάνων τα χωρίΛ "Ανω Βιάννος, Λουτράχη *^
Αγ .α Μονή μέ έδραν τό χωρίον "4νω-Βιά;νιιος. 51) Κά:ω-
Βιάννου μέ ίίρα/ τό όμώ^υμιν χωρίον. 52) Χόντρου μέ Ιδρ*ν
τό δμώ'υμον χωρίον. 53) Βαχοΰ μί Ιίραν τό όμώνυμον χωρίον.
54) Άγί;υ Βαϊΐλείου περιλαμβάνων τα χωρία "Αγιος Βασίλειο;
καί Μονί)-Άρδης '^έ έδραν τό χωρίον "Δγιβς Βασίλειος, όο)
Άμ·ρά μέ έδραν τό ίιμώνυμον χωρίον. 56) Κχλχμ,ίο» μέ έ'δρ*"
τό δμώνυμον χωρίον. 57) Κεφχλοίρυσίου μέ εδρχν τό δμώνυμιβν
χωρίον. 58) Κρεδίατά μ= έδραν τό όμώνυμον χωρίον. 59) ΙΙίύ'
κοθς μέ ϋρχ> τό δμώνυμον χωρίον. 60) Συκολόγου μέ Ιδρΐν
τό'δμωνΛμον χωρίον. 61) Μουρνιών περιλχμ5ά»ων τα χα?ί1
Μουρνΐές καί Μύρτον με ϋρχν τό χιαμΐι Μ3υρνΐί'ς. 62) Μ^'
β«*ν κερ.λχμίχνων τα χωρία Μύθ;ι, Μόν;; Κx3^δί3υ κ*ί
μέ έδραν τό χωρίον Μύθο·.. 63) Γίίχίων μέ ε'δρχντόδμ
Χ^?·3ν· 64) Ρίζης μέ έίραν τό δμώνυμον χωρίον. 65)
Σιίμης μ| έδραν τό όμώνυ,Αον χΛρίον. 66) Ττώ μέ είραν τό ο¬
μώνυμον χωρίον. 67) Καλοϋ-Χυρίιυ περιλαμδάνων τα
Κ^Χό Χωρ'.ό, Άχλάίι /αί Χαμιίτουλο μέ έίραν τό ;.
Κίλό-Χωρό. 63) Ζήρου π«ριλα;Αβάνων τα χωρία Ζήρος καί
μέ εϊρχν τό χωρί)ν Ζήρος. 69) Περδολακίων περιλχμδάνων '·'■
χωρία ΙΙερδολάχ'.α καί Μόν ό Καψά μέ έδραν τό χωρίον Πί?"
«^■ί'ΐα. 70) Χχνδρά ΐίρ:λα;χ5χ;ων τα χωρία Χανίρά Ά;·
ελε γ μ λ ■», Κχτελ'.ύνας καί Βόϊλβς μέ ίίρχν τό χωρίί'
ίάς. 71) ΙΙϊή^γιχννάδο πίριλα,χδίνων τα χωρία Παπϊ-
γιαννίδο, Βίρι κ*ί Δοθτράιιι με εδρα» τό χωρίον Πακβγιαννάϊί·
(Ό .?ιη
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
72) Μέσ« Άπιδίου χεριλαμβάνων τα '/ωρί* Μέσα—Ά—ϊ)δι
Έξω-Άπίδι, Δρογκάρι, , Καλός-Λάκχος κΐί Τσιπά μέ
έδραν τό χωρίον Μέσα-Άπίδι. 73) Λιθήνων χεριλαμβά-
νων τα χωρία Λιθήνες, Άδρομύλο', 'Αζάλι καί Πηλαλή-
ματα με Εδραν τό χωρίον Λιθήνες. 74) Άρμένων χεριλαμβάνων
τα χωρία Άρμένοι καί Ίτέα μέ Εδραν τό χωρίον Άρμένοι. 75)
Κανένε χεριλαμβάνων τα χωρία Κανένε, Βαίέλοι, Καλαμαΰκι
καί ΓΙαντέλι μέ Εδραν τό χωρίον Κανένε. 76) "Εξω Μουλιανών
περιλαμβάνων τα χωρία Έξω Μουλιανά, Λιόπετρο καί Μόσχος
μέ Εδραν τΌ χωρίον Έξω-Μουλιανά.77) Μέσα-Μοολιανών περι-
λαμδάνων τα χωρία Μέσα Μουλιανά καί Καλβδροϋ. μβ Εδραν τό
χωρίον Μέσα-Μουλιανά. Ϊ8) Μετόχια Τουρλωτής περιλαμδάνων
τα χωρία Με,τόχια Τουρλωτής,Άγιος Ιωάννης καί Άγίο» Μαρίνα
μέΕδραν τό χωρίον Μετόχια-Τουρλωτής. 7°) Τουρλωτής μέ
έδραν τόδμών'υμον χωρίον. 80) Σφάκας μέ Εδραν τό όμώνυμον
χωρίον. 81) Λάστρου ι*έ Εδραν τό δμώνυμον χωρίον. 82) Καρυ-
δίοι» μέ ϊδραν τό δμώνυμον χωρίον. 83) Σιτάνου μέ έδραν τό
όμώνυμον χωρίον. 84) Κατσιδονίοι» μέ ϊδραν τό όμύνυμ,ον χω¬
ρίον. 85) Παλαιού-Μ,ητάτου χεριλαμδάνων τα χωρία Παλαιό
Μητάτο, Ηυσιργιοϋ καί Χωνρς μέ Εδραν τό χωρίον,ΐΐιΐλαιό-Μη-
τάτο,86) Μαγκασα _τεριλα.μβάνων τα χωρία Μαγκασα καί 2α]-
ρολίμνη μέ ϊίραν τό χωρίον Μαγκακί. 87) Παλ.αικάστρου
περιλαμβάνων τα χωρία ΙΙαλαίκαστρον καί Μονή-Τοπλού μέ
έδραν τό χωρίον Παλαίκαστρον. 88) Κελάργιας περιλαμίάνων
τα χωρία Κβλάργια, Χοχλακιές καί Άζοκέραμος μέ Εδραν τό
χωρίον Κιλάργια. 89) Ζάκρου περιλαμδάνων τα χωρία Ζάκρος
Άδραβάστοι Χ«ί Κλησίϊι μέ έδραν το χωρίον Ζάκρος. 90) Ση¬
τείας, χεριλαμδάνων τα χωρία Σητεία καί Πέτρας μέ Εδραν τό
χωρίον Σητεία. 91) Ροθσα- Έκχλησιας περιλαμβάνων τα χω¬
ρία Ροθσα Έκκλησίά Άγία-Φωθιά, Κο;σουλόπετρες χ»ί
Κίσλΐνας μέ Εδραν τό χωρίον Ρούσα Έχκλησιά. 92) Σταυ-
ρωμένου περιλβμδάνων τα χΛρία Σταυρωμένος καί Μετό-
χια-ΙΙισκοκεφμλου με Εδραν τό χωρίον Σταυρωμένος. 93)
Μαρωνιας περιλαμδάνων τα χωρία Μαρωνιά, Σφακιά, Σανδάλι
Εττάνω-Πισκοπής καί Σωτί)ρα μέ έδραν τό χωρίον Μαρων'ά.
91) Γουρτούλων περιλαμδάνων τα χωρία Τουρτοώλοι καί Συ-
κϊά με Εδραν τδ χωρίον Τουρτοθλοι. 95) Πισκοκεφάλου περι-
λ«μδά»ων τα χωρία Πισχοκέφαλο, Κάτω-ΙΙισκοπή καί Σχλαδο-
διάκος μέ έδραν τό χωρίον Πισκοκέφαλο. 96) Άχλαϊίων ττερ-.-
λαμβανων τα χωρία Άχλάδια. Κιμουργιώτης καί Παρΐσκόρι
με έδραν τό χωρίον Άχλάδια 97) Σκορδύλου χΐριλαμδάνων
τα χωρία Σκορδύλου καί Ριζα μέ έδραν τό χωρίον Σκορδύλο.
98) Χοιμοιιζίου μέ ϋρα·* τό δμώνυμον χωρίον. 99) Σκοχτ]ς μέ
ϊϊραν τό δμώνυμον χωρίον. 100) Σα ρίχωρίου περιλαμιβάνων τα
χωρία Σταυροχώρι καίΛάχιθος μέ Εδραν τό χωρίον Σταυροχώρι.
101) Ρουκάκας μέ Εδραν τό όμώνυμον χωρίον. 1θ2)Όρεινο5
περιλαμδάνων τα χωρία Όρεινο καί Σκινοκάψαλα μέ έ¬
δραν τδ χωρίον Όρεινό. 103) Αγίου ^Ιτεβάνου περιλαμδάνων
τα χωρίβ 'Αγιος Σϊτ/φανος καί Άόρι μέ Εοραν τό χωρίον "Α (·ιος
Στέφανος. 104) Κρυάς περιλαμβανων τα χωρία Κρυά, Δάφη
καί Αγιος Μάμμας μέ έδραν τό χωρίον Κρυά. 105) Ίερά-
πέτρου χεριλαμβάνων τα χωρία Ίεράιυετρος Μετόχια (Γρα-Λυ-
γιΐ, Τζανήδων κ. λ. π. ) μέ έδραν τό χωρίον Ιεραπέτρα. 106)
Ανατολάς περιλαμβάνων τα χωρία Ανατολή καί Καλόγερος
με εϊραν τό χωρίον Ανατολή. 107) Καλαμα6κ=ς περιλαμίάνων
τα χωρία Καλαμαύκ» καί Ψαθί μέ Εδραν τό χωρίον Καλαμιύκα.
108) Μεσελέρων περιλαμδάνων τα χωρία Μεσελέροι, Μακρυλιά
καί Τσαμαντουργΐανά με Εδραν τό χΐΛρίοι Μεσελέροι. 109)
Κεντρί χεριλαμβάνων τα χωρία Κεντρϊ, Καπίστρι χαί Μονή
Φβνερωμένη με Εδραν τό χωρίον Κεντρί' 110 Ριαννίτσι μέ ??ρ«ν
τό δμώνυμιον χωρίον. 111) Μαλλών χεριλαμδάνων τα χωρία
Μάλλαις, Άγιος-Γεώργιος, Μονή Έςακουστή καί "Ανυδρα μέ
έδραν τό χωρίον Μάλλαις. 112) Χριστού μέ έδραν τό όμώνυμον
χωρίον. 113) Παρ!α μέ έδραν τό όμώνυμον χωρίον. 114)
Κάτω-Χωρίου μέ έδραν τό δμώνυμ:ν χωρίον. 115) Επάνω-Χω¬
ρίου περιλϊμδάνων τα χωρία Έχάνω Χωρίον καί Παπαδιανά μέ
έδραν τό χωρίον Έχάνω-Χωρίον 116) Έχισκοχής μέ έδραν τό
δμώνυμον χωρίον. 117) Άγίου Ίωάννη μέ ϊ?ραν τό δμώνυ¬
μον χωρίον. 118) Καδονΐίου με ?5ρ*« τό βμώνιιμον χωρίον.
119) Βασιλικί}ς περιλαμδάνων τα χωρία Βασιλική, Μονοιστηρά*ι
«βί Παχειά Άμμο μέ ϋραη τό χωρίον Βασιλική.
Αρθρ. 7. Η νεριφέρεια εκάστου των ανωτέρω άγροτικων
Δήμων άποτελείται άπό τάς τεριφερείας των χωρίων καί «υνοι-
κισμών, οΐτινες άποτελοϋσι τούτους.
Αρθρ. 8 Δι' ετέρου Διατάγματος θέλουσι «ροστεθή τα
τυχόν παραλει^θέντα χωρία καί συνοικισμοί είς τοίις άγροτινοΰς
Δήμους είς ούς δι' εκθέσεως των οί ο'ικείοι Νομάρχαι θέλουσιν
ύποδείςει.
Αρβρ. 9. Έκ των ανωτέρω άγροτικών Δήμων πρ(ψτης μέν
τάξεως εΙνΛΙ οί έπςρενοι 1) έν τώ Νβμψ ΕδΟύ^Αννις. 'Ανίαγ«ίων
2) εν τω Νομώ Ηρακλείου α',) Αρχανών, 6'.) Λαρανίου, γ'.)
Νιδρήτου καί 3) έν τώ Νομώ Λασηθίου λ .) Βραχασιου 6'.)
Νεαπόλεως γ'.) Κριτσάς δ'.) Άνω Βιάννου ε'.) Σηςείας καί
στ .) Ιεραπέτρας, πάντες δέ οί λοιποί δευτερας τάξεως.
"Αρθρ 10. Ή Ισχϋς τοΰπαρόντος Διατάγματος άρχεται άπό
τής έν ττ, Έπισήμω Έφημβρίδι δημοσιεύσεώς «·.
Ό επί των Έσω»ερικών Έπίτροπος θέλει δημοσιβύσει καί
εκτελέση τό παρόν Διά'αγμα.
Έν Χανίοις τί) 18 Μαιου 1911.
Ή'Κκτελεϋττκη
Ό Πρ&ιϊρεύων
Μ Ρ. ΚΟΤΝλΟΤΡΟΣ
Τα Μί>η
Ν. Σ. ΠΙΧΤθΑΑΚΙί
Γ. Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΙΣ
. Διατάγ. 600
Δ Ι Α Τ Α ΓΜ Α
Η ΕΚΤΕλΕΣΤΙΚΗ ΕΠ1ΤΡ0ΠΗ
Έχουσα ύπ' όψει το υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμβρίου 1908
ήφμ τής έν Κρήτΐ) Βουλ)ς των Έλλήνων, τό άπό 10 Δε-
κεββριου 1910 τοιούτον τής Συνελεύσεως καίτό ά'ρθρ. 3 έόαφ. θ'.
Τ3ύ ύπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσ«ι τού επί των Ρίκονομικών
Έπιτροχου.
'ΔποΛα«ϋζετ καί οιατάΙΙετ
Εϋκιτρέπει νά είσαχθώσι άτελώς έν Άγίω Νικολάω υπό τοϋ
Κωνσταν. Ζελμκένη 1000 μετρ. συρματοπλίγματα διά τό έν
Σπιναλόγγα Ίχθυοτροφ«ίον τού.
Είς τόν αυτόν επί των Οίκονρμικών Έπίτροπον άνατίθετ/χι
ή δημοσίευσις κιί εκτέλεσις τοθ παρόντος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τή" 17 Μαιοι» 1911.
Ό Προεδριύων Τα Μέλη
Ν. Σ. ΠΙΣΤθΛΜίΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
Γ. ΚΟΚΚΓΝΑΚΗΣ
Άοιθ. Δι*τάγ. 601 , -.
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
ΗΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
"Εχουσα ϋπ' 5ψει τό υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμδρίου 1910
ψήφ-σμα τής έ^ Κρήτη Βο/λ·^; τϋν Έλλήνων τό άπό 10 Δε¬
κεμβριού 1910 τοιούτον τής Συνελεύσεως καί τό ίρθρ. 3 έδάί/.θ'.
τύΰ ύτ' αριθ. 413 Νόμον, προτάσει τοθ επί των ΟΊκρνομιχών
'
καί
Έπιτρέπει νά ί'.σαχθώτι άτελώς ίν Χανίοις υπό των Άντ.
Μπορτολή" *αί ΣτΛ. Βιΐτάκη τα έξί)ς τυπογραφικά εΐοη διά το
Ιδρυθησόμΐνον τυπογραφείον των.
1) Έν μηχανικϊν πιεστήριον μετά των έξαρτημάτων τού.
2) 500 όκάδ. διαφόρων στοιχείων.
3) 100 όκάδ. μίταλΛα.
4) 50 όκάδ. κεφαλαιώδη στοιχεΐα.
5) 800 σελίδας στερεοτύίων.
6) Συνθετήρια καί 8 σελιδοθέτας.
7) 60 δκάδ. διάστιχα. ^ .
8) 20 όκάϊ. γραμμαί μολύίϊινοι. 'ΐ-
9) 50 όκάδ. γραμμαί όρειχαλκίνοι μέ διάφορα
χλκ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Είς τον αυτόν επί των Ο'ικονοαικών Έτπτροτυον άναηθεται
ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατα-'μαΓθ^.
Έν Χανίας τί) 17 Μαίου 19; 1.
'' Προεορβύιβν Τα νΐέ/ί,
ν πιστολακησ μ ρ κ )τνλοτρο'?
γ κοκκινάκις
Αριθ. Δια,τάγ. 86
Δ ! Α Τ Α Γ Μ Α
Η ΕΚΤΈλΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡ0Π3
"Έχουσα ϋπ' ίί»ε» τ; άπό 30 Σεπτέμβριον 1908 ψήίΐαμα τής
έν Κρήτη Βουλής των Έλλήνων, τό άπο 14 Φεβρουαριου 1911
ψήφισμα τής Συνελεύσεως τώ; Έλληνων έν Κρήτη τό άοθρον
1 έ§άφ 1 τού όπ' ά'ριθ. 72 (1911) ψηφ'σματος τής χάϊής Συνε¬
λεύσεως καί τάςδιατάξες τού ϋπ αριθ. 69(1911) Νομοθετικόν
Διατάγμττος' πρίτάΊτει τού επί τής Δημοσίας Ασ?α :.ας καί
Δημοσίων Έργων Έτιτροπον, στηριζομένη έφ' ομοίας προτά¬
σεως τής Ανωτέρας Διοικήσεως τού :ν τή Νήτω Σ:ρατού,
'Αποφαίίζει καί διατάί(ίεχ
"Αρθρον 1. Τα κατά τάς 3ια.ά;5ΐς τού Στρα.θΛογ'λθύ Νό-
μο.» καί των Στρατιωτικών Κανονισθούν άταιτούμενα πιστοπο η
τικά, α'τινα με'χρι τούδε έςεδίδοντο υπό ώ; Δημάρχων τή αί τή -
σει των ενδιαφερομένων, θέλουσιν έκδίδει προσωρινώς καίμέχρι
τής έκλογής Δημάρχων των συσταθησοΑε'νων,άγροτικώ; Δήμ,ων
οί ί'ικειο. Σταθμάρχαι Λχ:ά τού; αότοος υΐ», ι. τα
«V
ΛΟτού
χαρτοσήμου, πιστοποιουμένης τής υπο ραφής των οπό τιύ ο'χ,ςίου
Τμηματάρχου τής Χωροφυλακής διά τ^ςσφραγιδο; ο-ιτμήματος
'> "Άρθρον 2 Ο' αύτοι Σταθμάρχαι Οε/οοσι έκΒιοεί ~ροσωρι;ώς
τα έν ίρθρω 1 ζ'.ττοποιητιχ/ ταότοτητος διά τοΰς στρατευϊί-
μους τής περιφερείας τι,Μ έφ' άπλού χάρτου άλλά καταλλήλως
ύπογεγραμμένα καί έσφραγισμε'να οια τής σφραγιδος τού οί-
κειου τμήματος πιστοποι^ύντες έν ταύτω την γνησιότητα τής
ύπογραφής τού Σταθμάρχου
"Αρθρον 3. Πας στρατεύσιμςς 1-ς/ρς:νται έτί-οινή προστί-
μου δραχ πέντε, νά έμφανιζηται κατά την ημέραν τής λατατά-
ξεώς τού ςφωϊιασμένος διά τοιοΰτο^ π·.ττοτοιητικ33 ταΐιτότητος,
«ναγράφοντος πιστώς καί έτιμελώ; όσον ενεστι τ'χ χαρακτηρι
στικά τον στρατευσίμου, τό ονοματεπώνυμον, πατρώνυ'α.ον, μη-
τρώνυμον καί τόπον καταγωγής.
Άρθρον 4. Οί Δήμαρχοι των Άστυκών Δήμων,ε'ιοοποιούμε-
νοι υπο τού Πρίείρου τού Στρατολογικόν Συμβουλιον, θέλουσι
παρίστασθαι έν ταίς συνςδρίαις αυτού κατά την ήμε'ραν τής κα:α-
τάξεως των σννδημοτών των.
Αρθρον 5. υ'ι Δήμαρχοι των Άστυκών Δή· ών ίίσι μονοι
άρμό8ιοι νά έκδίδωσι τα έν ά'ρθροις 1 κα; ? τού παρόντος μνημο-
νευόμενα πιστοποιητικά
Άρθρον 6. Ή Ίσχύς τού παρόντος Δ·ατάγματος αρχετα
άπό τής έν τή Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως δημοτ'.εϋυεώς τού.
Ε'·ς τον αότόν επί τής Δημοσ άς Ασφαλείας καί Δημοσιων
Έργων Έπιτροπον άνατιθ.ται ή δη,Αθϊίευσις Λαί ϊλτέλεσις ;ού
παρόντος.
Έν Χανίοις τή 17 Μαίου 1911.
. ^ Ο Πραεδρευων , Τα Μίλη
Ν. 2. ΠΙΣΤΌΛΑΚΙϋ: Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
, ·. .„ . Λ ., Γ. Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΪ
Α,. '). λ·χτΛ(. 64
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Η ΕΚΤΒΛΕ2ΠΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
"Εχουσα ί/π' δτ|τα τό υπό χρονολογίαν ϋθ Σεπτεμ-
βρίου 1008 ψήφισμα της έν ΐ.ρήτη Βουλης των 'Ιι,λ.
λήνων καί τό υπό χρονολογίαν 10 Δ)6ρίου 1910 τοι-.
οΰτο της Συνελεύσεως, τό άπό 14 Φεβρουάριον 1911
τοιυϋεο και τό άρθρον ο τοΰ όργανχσμοΰ των Δι-
καστηρίων, προτάσει τοΰ επί της Δικαιοσύνης Επι-'
τρόπου, στηρίζομένη είς ιην {/π' άρ. 20 έ ί. πρά¬
ξιν τοθ υμβοι/λιου της !>ικαιοσύνης.
Άπο}αίίίζει καί διατά5ίει
Όπως τό χωρίον Γάλλος της 'Ιΐ-αρχίας Ρεθύμνης
καί τού Λήμου τη-; πόλεως Ρεθύμνης υπαχθή, οικα-
στικώς είς την περεφέρειαν της δικαιοό'οσίας τοϋ Εί-
ρη οδικείου της πόλεως Ρεθύμνης.
αίς τόν επι ;ης Ιικαχοσύνης ' ■'πίτροπον άνατί-
θετ η η δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος Δια-
^ τάγματος,
Χανία τ^ί 17η Μαίου 1911. γ ι
ί Ό Ποοϊδοε.ίων ι ν. / ί ν Τ« Μέλη
Σ. ΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ Μ Ρ ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
Γ Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ν.
ΔΙ4ΤΑΓΕ
ηι Ρεθύην|ΐης
Άρ-Θ. ΙΙρωΓ. 1879
Έπβιδί) ό ένταφιχσμος των νεχρών έντός των
>>ν τού Νεκροταφείοο ((Μεσαμ'ί,'.ίτ'.ΐσα» τής πίλεως Ρ-
θ^μνης χροξενεϊ βλάβην είς την υγείαν των αερ'.οίκων ώς έκ τ*}ΐ
έςατμίσεως των ουο"ωδών όσμ'ΐν των πτιομάτων έκ των πΛα/.ων
Δι'· ταύτα
, Άπαγ ρεύομεν είς το μελλον την ταφήν των νεκρών ίντος
( τώ; λ'.()3κτισΐων μν^μείω; τού Νελροταφειου τής πόλεως Ρί»υ-
Ί μνης «ΜεσαμπεΛίτισσα».
Τή; μέί μναν πρός Ϊ5αρμ5γί)ν κα;. ϊ/.τέκεαι> τής «προύσης
άναθέτομεν είς τάάστυ;ομ·κά όργανα τ^ς Ιΐολιτείας.
Έν Ρεθαμνη τή 3 Μαίου 1911.
Ό Ν'μάρχης Ρεθύμνης , , ( ^
Στυλ. Γ. ^ιωτάκης Ό Γραμματεύς
Ν. Σκλαβοΰνηί
Λ · * >ί»Γ Ι
ι.; χ » ι » "
»χ ·5 .ι
, -ί'
«' '*
Μέγεθος Γραμματοσειράς