263321 – ΠΑΤΡΙΣ

Αριθμός τεύχους

1262

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/2/1951
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
;=—«-.■-—=™— — •β'ί— ——-■—«—™-■»*.»«>■·« —ί'^π»—> ι ι μ βι^Ρ' '>ρ β,» ΐ'ψψίψι^Ήΐ] ι».....^ιιιί »ι|ιι»—' ΐί'ιί^ΛΜΗ"»»^^!^»*1!!'|Ρ.ΐ]ΐίΐ >»ι «.ιι'ι ιτ«*«......■.........■■*'.........' μ»' φ ■ ■■—■* '^,Ι 11 Βριιφ '/'τ " ' '*. ' ' "?*^ ·~'?»«·|(4β!ΐ||ΐ41"")·ν
ΠΔΤΡΙ*
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΓϋώ
5 *—·*■ "ΐ1*^"·*^»» Γ—ίρ -ι
ΔΙΒΓΘΪΝΕΤΑΙΊΪΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ
«1,
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1951
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ,1- ΚΡΗΤΗΣ
Γραφβϊα—Τοηογραφβΐα
ΌΖός θεσσαλονίκης 2—Τηλίφ, 6.25
Λιευθνντής —Διαχειριστάς
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΣΤ. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ
Ιίερίοδος Β.' — "Έτος δόν
Άριθμός φύλλου 1262
ΤΙΜΗ ΦΓΔΛΟΓ ΔΡΑΧΜΑΣ 600
| ΕΛΛΑΣ 11 ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΐΙΙ ΟΗΕ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΝΑ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
' ι .—————————
Νι πολεμική τού τουρκικόν) τύττου
Ή λαϊκή κατοικία είς Αμερικήν
ρ ΛΟΝΔΙΝΟΝ *Τ. «Φουατ Κιοπρουλοΰ
«ρί-Ή εφημερίς «Νταί- δια τήνχλιαράν καί
Γκράφβκ» δημο-|άσ»φή απάντησιν ώς
•,εύει την πληροφορί-Ι την χαρακτηρίζει την
ότι ή Ελλάς θα όποιαν έδωσεν είς την
4ρη τό ζήτημα τής βοζήτηιιν περΐ
Ι Ενώσεως τής Κύπρου
*ετά τής Ελλάδος
|ς τόν «Οργανισμόν
!»ν Ήνωμένων Έθ
"*>ν.
* κι,Κ.α'β' είδήσεις έκ
θμ,^ων)πόλεως ή Τουρ-
κή εφημερίς αθα¬
ν» αποδίδει την
,,ρ^λληνικήν κίνηβιν ύ-
ζΛ'*ρ τής Ενώσεως τής
δν Ζ&πρου μέτήν Έλ-
5α είς τόν ίμπερια-
οποίος, λέ·
Ι εζημίωσεν κατα
παρελθόν τόν »Ελ-
Ιιβμόν. Ή Τουρ-
«ι, συμφώνως πρός
Ι αρχάς τού ·Ατα
Ι»1ρκ, ουνεχίζει η ε-
δέν έχει κα
πρου. «Όαα εδήλωσε,
γράφει ή ιδία εφημε¬
ρίς, δέν άποτελούν
την πρέπουσαν άπάντη
σιν είς την διακήρυ-
ξιν τού κ. Βενιζέλου.
*Η Κύπρος, καταλή-
γει είναι -.ουρκική καί
μίαν ημέραν θά απο¬
δ ί η
δοθή
κίαν.
είς την Τουρ¬
Εις τάς Ήν. Πολιτείας ή χρησιμοποίησις των λυομένων
Χα'ικών οίκιών γενικεύεται λόγω των ιΰχολιών και τής ταχύ¬
τητος μέ την οποίαν κατασκενάζονται καί σνναρμολογοΰ>ΐαι.
Είς την ΐΐκόνα φαίνεται ή τοπο&ίτηαις τής οτίγης μιας
λνομένης οικίας, διά τής χρησιμοποιήσεως ενός γερανον.
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Η ΑΠΟΘΕΩΣΙΣ
Ανο ι1%οαιτίΧθά(ορα παρήλ&ον άπό τής ήμίραβ Κατά
ι την οποίαν ο ηρόιδρος τής Κυβερνήσεως καί Άρχηγός τού
Ι Κόμματος των Φιλελενθέρων χ. Σοφούλης ΒενιζίΚος $νρ('
αχετο είς Ηράκλειον χαι όντε κατ' ελάχιστον εμειώθη ή
ζωηρότης των ίνννπώσεων τοΰ λαοΰ έκ τή; παλλαϊκής υπο
δοχήςίπού τοΰ ίνινε ]καϊ έκ ΐώι> άνευ προηγούμενον έκδηλώ
σεων άγάπης χ αί άφοσιώσεως πρός τό πρόσωπον Γθυ καί
τό Ηόμμα τού οποίον ήγεΐται αΐτινες έλαβον χώραν την
πρωϊαν τής παρεΧ&ονοης Κνριακής. Ό λαός ίπήρε μίσα
είς την μνήμην τον μίαν μεναλειώδη εΐχόνα πάνδημον φρενί-
τιδος καί ή γλυκειό καϊ νπέροχος αύτη άνάμνηοις δέν θά
σβύση ποτέ. ΑΙ &ερμάταται ζηταχρανγαί, ή χαρά ή όποία
ελαμπεν είς τα πράαωπα 81ων, ή άαφνχχιχη χύχλωαις τοϋ
χ. Βενιζέλου υπό των λαϊκών μαζών, οπόθεν οίτος διήρχε-
ιο, ή μίχρι ίνϋ-έον φανατισμόν προαήλωαις τοϋ λαοΰ είς την
έννοιαν των βαρυσημάντων λόγων τού δέν εσβυσαν, όντε θα
σβύσουν ηοτε άπό τόν νοΰν των παρενρε&έντων είς την δι-
&υραμβιχήν εκείνην νπο&οχήν. "Ο,ΓΙ ε*γινεν την ημέραν ε¬
κείνην μόνον πρός τόν τρόπον μέ τόν Οποίον ίπεδέχοντο
τόν άείμνηατον ψχατέρα τού δύναται νά σνγχρι&β. Ποίος δέν
ϋ-νμάται, άλή&εία, τίς λαο&άΧασσες π ο ν παραληρονααν άπό
ενθουσιασμόν και εκρέμοντο άηό τα χείλη τον Έλεν&ερίου
Βενιζέλου!; Τό ίδιον έγινεν προχ&ές. Ουδείς αλλος χαραχτη-
ρισμός θά ή'ρμοζε καλύτερον διά την ΰποδοχήν τον κ. Βενι¬
ζέλου άπό την λέξιν: άπο&ίωαις!
ΟκΒΕΝΖΕΑΟΣ ΕΔΕΧΘΗ
ΤΗΝ ΚΥΡ
Α
(ΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΕΝ
ΕΠΙ
ΑΥΟΑ
ΡΟΠΑΣ
3ε Λ1
τόν '0|
., Τ ρς,
^«τητικάςηροθέβεις,
κ. Ι ρυγί, £ντ6τί*Ητ»ί εί,
Τά"ί «Ελληνικόν ίμπε
* Ί^ιαμόν ό οποίος
ται νά έξυηηρε-
την Ρωσίαν. Μέ-
βήμβρον μόνον
υνοι ώμίλουν
Κύπρου άλλ' ι
ότι τώρα ομιλεί
ό Έλλην πρωθυ
»·*
παλαίον τουρκι-
, επί τού
ή «Ελλάς ού
δικαίωμα έχει.
ίρι, έξ άλλου
βάβεις άπαραιτή-
την Άγγλί
^ί06 η γγ
1β6ίΐ όποία είναι φίλη
ομ.. «ΡΤΓουρκ£*ς καί τής
κ»1 &1άδος. Ή άαφά
τής Τουρκίας,
ό άρθρο
ος, είναι συνυφα
ος ώμΙλΐΡΟ μ» -βήν άσφάλει
'Εμμ. Ι*»β Έλληνικού με
μάς Θλίβουν
λογαριασμόν
διότι έ
■ελλάς δέν κα
καταπνίξη
ίμηεριαλισμόν
η πραγματο
ηκορβ|ίί|ίς τής ίδέας δ-
δύο (χώραι ά·
'Είίσουν ενιαίον
Γ11
οί
11 εφημερίς «Βα·
άλλου, επι·
Υπουργόν
ζ
Ό Πρωθυπουργός ^κ.
Σοφοκλής Βενιζέλος κα¬
τά την παραμονήν τού
είς Ηράκλειον τήνπαρβλ
θοθοαν Κυριακήν, εδέ¬
χθη είς ακρόασιν διαφό¬
ρους έπιτροπάς καί ιτο-
λίτας, οΐτινες τοθ έπέ>
δωσαν διάφορα ύπομνή
ματα.
Μεταζύ τούτων ύπέβα
λεν ύπόμνημα τό Εργα¬
τικόν Κέντρον διά την
διευθέτησιν αΐτήματος
των ύπαλλήλων τοθ ΙΚΑ
πρός διακοπήν τής κηρυ
χθείσης παρ' αυτών άπό
ίΊμερών άπεργίας. Διά
γοΟ ύπομνήματος ζητεί-
ται έπίσης ή έπίλυσις
διαφόρων αλλων έργατι-
κών ζητημάτων καί ή
λήψις μέτ,,ιων διά την άν
πμετώπιαιν τής άνερ»
γίας.
Έπιτροπή μι»ρεμπο«
ρων τής πόλεώς μας ύ-
πέβσλεν έπίσης όπόμνη·
μα διά τοθ όποίουάναφέ
ρεται ή δβινή θέσις τού
των λόγω τής ύφισταμέ-
νης οΐκονομικής κρίσεως
καί των έκ τοθ πολέμου
καταστροφών αυτών καί
ζητεΐται ή τταροχή και
είς τή; τάξιν των μικρεμ
πόρων δανείων ανασυγ¬
κροτήσεως.
'Αλλη έπιτροπή /κ
Βιαννιτών τιαροασιάσθη
ς τόν κ. Πρωθυπουρ¬
γόν καί εζήτησεν άπό
αυτόν δπως επισκεφθή
αυτοπροσώπως την κατε
στραμμένην αυτήν επαρ¬
χίαν καί αντιληφθή τας
ανάγκας της. Ό κ. Βενι
ζέλος εβεβαίωσεν την ε¬
πιτροπήν δτι έν εύθέτω
χρόνφ θά επισκεφθή την
Βιάννον, πραγματοποιών
ούτω καί μίαν επιθυμίαν
τού.Τόν κ Βενιζέλον έπε
σκέφθησαν έπίσης ο. κ.κ.
Πρόεδροι διαφόρων κοι-
νοτήτων τοθ ΝομοΟ καί
έζή ήσαν την επέμβασιν
τού διά την επίλυσιν
διαφόρων κοινοτικών ζή
τημάτων καί την παρο¬
χήν σχετικών πιστώσεων
διά τήι/ εκτέλεσιν κοινοτι
κων έργων.
Ό Πρόεδρος τοθ Έμ-
πορικοθ Έπιμελητηρίου
κ. Α. Καστελλάκης πα·
ρουσιασθεΐς έπίσης είς
τόν κ Βενιζέλον παρε
κάλεσεν αυτόν δπως έ
πέμβη αρμοδίως πρόσω
πικώς διά την εξασφάλι¬
σιν των άπαι ουμένων
τησ^τώοεων πρός αποπε¬
ράτωσιν τοθ υπό άνέγερ
σιν ψυγείου Ηρακλείου.
Ό Πρωθυπουργός κ.
Βενιζέλος κατά την διέ-
λευσΐν τού έκ Ρεθύμνης
καί Χανίων, εδέχθη έπΐ-
σης είς ακρόασιν τάς το¬
πικάς αρχάς καί τάς δι-
οικήσεις των διαφόρων
όργανώσεων διά την έπΐ-
λυσ
V
διαφόρων αίτημά-
των αυτών.
Ό άθλητισμός
ΑΙ λαβοϋσαι χώραν θερμαί
φιλελληνικαΐ Ικδηλώσεις είς
Μπουένος "Αϊρις επί τβ ε¬
νάρξει των Παναμεριχανικων
αγωνίαν και ή τιμητική θέσις
ήτις εδόθη είς την ελληνικήν
περηφανείας τόν άθλητικόν
κόσμον τής Ελλάδος, Ανε¬
ξαρτήτως πρός τονς δεαμονς
πον συνδέουν την Ελλάδι
μέ την Αργεντινήν, ό'πον ΰ-
πάρχει άν&οΰαα χαι ποίνπΧη
θής Έλληνιχή παροικΐα, α
ώς α'νω τιμαί χαραχτηρίζονν
την αίγλην την οποίαν εχει
τό ελληνικόν ό'νομα άπαντα-
χον τής γής, ώς φορευς ποΧι
τισμοΰ, άΧΧά συγχρόνως καί
γεννούν βαρυτάτας εύ&ύνας
διά τόν Ελληνικόν άθληπ
σμόν, ό οποίος ασφαλώς έ-
πραγματοποίησίν μέχρι σήμε.
ρον θαύματα έν αυγκρίσει
πρός τα μέσα Λθύ δια&έτει,
άλΧά ί'χει νά διανύσχ) εισέτι
πολύν δρόμον διά νά εΧΦχι είς
νήν πρωτοπορίαν τοΰ στίβον.
Περιοδεία τοθ Γεν. Α)τοΟ κ. Κρασαδάκη
είς τοϊις Νομούς Ηρακλείου και Λασηθίου
*" ^? ' ' θά εξετάση τ ά ζητήματα αυτών
Επανήλθε την νύκτα διά την κατά τό δυνατόν
τής παρελθούσης Δευτέ- ύποκΐνησιν τοθ ένδιαφέ
ρας είς την πόλιν μας έκ --------«...■·.
Χανίων ένθα είχεν συν©
^εύσει την Κυριακήν τόν
άναχωρήσαντα έξ Ήραί
κλείου πρωθυπουργόν κ.
Σοφ. Βενιζέλον, ό Γενι¬
κάς Διοικητής Κρήτης κ.
Νικ. Κρασαδάκης προ-
κειμένου νά
ένταθθα επί
παραμείνη
τινάς ημέ¬
ημ
ρας πρός εξέτασιν των
ζητημάτων τοθ ΝομοΟ
καί λήψιν μερίμνης δ'.ά
την επίλυσιν αυτών.
Ό κ. Κρασαδάκης ώς
μάς ανεκοίνωσεν προτί-
θεται νά έπισ εφθίί κατ'
αύτάς όν Νομόν Λαση¬
θίου μεταβαίνων διαδοχι-
κώς είς "Αγ. Νικόλαον,
Νεάπολιν καί Ίεράπε-
τραν, ΐνα άσχοληθ[ΐ μέ
την επίλυσιν καί των ζη¬
τημάτων αύτοθ, Ειδικώς
ό κ. Κρασαδάκης κατά
την είς Ίβράπετραν μετά
3ασίν τού θά φροντίση
ροντος διά την προώθ.|-
σιν των εργασιών άποπ
ρατώσεως τού υπό
γερσιν συνοικισμοθ
σεισμοπλήκτων καί βομ-
βοπλήκτων Ιεραπέτρας.
Σχετικώς μέ την έναρ¬
ξιν καί την καθόλου πρό
οδόν των εργασιών ανε¬
γέρσεως τού θεμελιωθέν
τος προχθές Βενιζελείου
Σανατορίου ό κ. Κρασα¬
δάκης μάς ανεκοίνωσεν
δτι ώς τόν εβεβαίωσεν δ
Πρωθυπουργός κ. Σοφ.
Βενιζέλος, ή έναρξις διά
την αποπεράτωσιν τοθ
Ιργου θά είναι χαχηΐα
καί άμαλωτάτη καί δτι
ώς έχει διαπιστωθη ήδη
οί Άμερικανοί ^αΐ Ιδιαι¬
τέρως ό Άρχηνός τοθ
ΔΟΣ κ. Λάπαμ άποδί-
δουν μεγάλην σημασίαν
είς αύτό είνε δέ άποφα·
σισμένοι νά συμβάλουν
6τι μάλλον διά την επι-
τάχυνσιν τής αποπερα¬
τώσεως τού.
Έν συνεχεία ό κ. Κρα¬
σαδάκης μας ανεκοίνω¬
σεν δτι ή άνέργερσις τοθ
κτιρίου τοθ Βενιζελείου
Σανατορίου ανετέθη ήδη
είς την Ελληνικήν Πολε¬
μικήν Περίθαλψιν ή ό
ποία καί θά καταβάλη
πάσαν προσπάθειαν διά
την αποπεράτωσιν αύ-
τοθ μέχρι τής 1 Ιουλίου
1952, ετόνισεν δέ 8τι τοθ
το είνε καί ή έπιθυμία
τοθ ΆρχηγοΟ τής Άμΐ-
ρικανικής 'Αποστολής κ.
Λάττσμ.
Ό Γενικάς Διοικητής
Κρήτης κ. Κρασαδάκης
μας ανακοίνωσιν έπίσης
δτι έπ' εύκαιρία τής έν·
ταθθα άφΐξεως των κ.κ.
'Υπουργων Δημοσίων Έρ
γων, ΟΙκονομικων, Ύ-
πσθργοθ παρά τφ Πρω
θυπουργψ «αί Έμπορί·-
ου συνεζήτησε μετ* αύ-
Τδν επί. διαφόρων ζή τη
Οί μικρέμποροΐ .
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τοΰ Σύλλογον μιχρεμπόρων
ΰφασμάτων, ψιλικων καί εί-
δών Γσιγκαλερίας εζήτησεν
άπό τόν κ. Γενικόν Διοικη¬
τήν .Κρήτης δπως εΐσηγη&β
την χορήΐηϋιν είς αδτρνς δα-
νείων ανασυγκροτήσεως διά
να άνακουφισθοΰν έκ τής δεί
νής θέσεως είς την όποία*
ήδη ευρίσκονται. Είς τάς
πρός τόν σκοπόν τούτον ε¬
νεργείας τοΰ κ. Κραααδάκη,
τάς οποίας προεξοφλώμεν
θερμάς καί εντόνους, προσ-
&έζομεν καί την Ιδικήν μας
αυνηγορίαν, ώς εκπροσωπών
τής κοινής γνώμην, όπως χο-
ρηγη&ονν τύ ταχύτερον τα έν
Χόγφ δάνεια, διότι οί περΐ
ών πρόκειτθΛ μιχρέμποροι
είναι είς αντόχρημα τραγικήν
κατάστασιν, λόγω τής κρίσε¬
ως καί των καταστροφών
πον υπέστη ά κλάδοι Γα»ν κα·
τα τόν ίίόλεμον. Τό δάνειον
είνε ή μόνη σανίς σωτηρίας
των, διά νά δυνηθούν νά εύ'
ρύνονν κάπως χον κύκλον
τ&υ εργασιών των καΐ νά κι·
νηθοΰν έμπορΐΜΑς περισσό¬
τερον. _________
Τό οικημοκ ' ι
τής Εμπορικήν
Έ*, μέρους τής Δημοσίας
Έμποριχής ΣχοΧής ΉρακΧεί
όν υπεβλήθη είς τόν 6π.«£·
γόν των Οίκονομιχών κ. Μη¬
τσοτάκη* γραπτ&ς τό αΐτημα
όπως γίνουν ]τά δέθντα διά
την ταχείαν έκχώρησιν υπό
τοθ δημοσίου είς την σχολήν
τοΰ οικόπεδον Ιφ' ου άνεγεί'
ρεται τό οίκημα είς χό όποΐ·
όν αϋτΐ) θά στεγασθή", διότι
έκ τής ελλείψεως τή{ προν'-
π ο θέσεως ταύτης καθνστερεΐ
καϊ δέν όλοκληροΰται ή ανοι¬
κοδόμησις. Ό κ. νπουργός υ¬
πεσχέθη ότι θά φροντίση
σχετικώς καΐ ασφαλώς θά
προω&ήσΐι την ύπό&εσιν. ΔΙψ
θεωρούμεν, έν τούτοις, άσκο¬
πον, όπως τονίσωμεν την τε»
αατίαν ωφέλειαν ήτις &ά
προκύψη διά την εμπορικήν
'κπαίδευαιν τοΰ διαμερίαμα·
ος μας έκ τής στεγάαεοος τής
χολής είς κτίριον πληροΰν
ονς δ'ρους κου άπαιτεΐ ή
'ϊγχρονος ίή ΐ
ϊομιχή.
μάτων άφερόντων την
Κρήτην, ό ύπουργος τοθ
Έμπορίου δέ κ, Γκλαβά-
ης εβεβαίωσεν δτι θά
άποσταλοθν εγκαίρως
είς την Νήσον μας σο·
βαραί ποσότητες σίτου
καί λοιπών έφοδΐων ώ«
στβ νά υπάρχη πάντοτε)
•πάρκβια, * ***
ΣελΙί 2α
«ΠΑΤΡΙΣ»
ΚΟΙΙΜΩΝΙΚΑ
Προχθές εΙ{ Αρκαλοχωρι ο
κ. Έμμ. Φοινικιανάκη^ ϊμπο-
ρος ή 8)νΙς 2τίλλα Χαλκιαδάκη
ηρραβιονίσΐηααν. θβρμα οογγα-
ρηχήρια.
ΓΑΜΟΙ
"Ο κ Ιωαν. Άθηταχτκ ία-
τρός κ«1 ή 8)νΙς Μαρίκα Ε. Μα
θιουδάκτ) ετέλεσαν τοί>ς γάμου(
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
ΗΕ ΛΊΠΙ ΓΡλΜΜΕΣ
Οί κινηματογραφικοί άστέρες
Ή νοτιά δυό μέρες Ικανε
πολύ κακό σχά νεθρα
των άνθρώπων, άλλά πρό
πάντων στή γεωργία
—Άνεξαρτητα, δμως,
πρλς χά τερτίπια τοθ καιροθ,
ή άνοιξις μπήκε μέ τα δλα
Ή δλ άό
τ»ν. Παράνομφοι παρέστησαν ή
φακης Ιατρό{. θερμά
τήρια
της. Ή δλη άτμόσφαΐία
φέρνει τό μήνυμά της.
—"Εγινε καί ή έναρξις
°»γχαρη- τ^ς Χ°Ρευτι*ήί ««ριόδου,
Ιπ' εύκαιρία των απόκρεω,
ρ έπ εύκαιρία των απόκρεω,
-Ή κα Μαρίκα Ι. Άβητάκη άλλά χωρίς μεγάλη διάθε-
ί« οεχβη την 15 Αΰγούστοο.
ΑΦ Ι Ε Ε Ι 2
Αφίχθησαν
κδς έξ Αθηνών
αεροπορι-
οί κ. κ·
ξ η οί κ. κ
Μιν. Κοομαβακης, Δ. Διαμαντά
κης, Ι. Δημητριάδης, Ι. Παν-
τοοβίκης, Μ. Ζερβογιάννης, Δ.
Νιργτβννάκης, 'Βλ. Παπαδο-
ά
ΑΝΑΧ2ΡΗ2ΕΙ2
.
Γ. Χρυσος, _. ----------,,»,, „
Εενικάχης,
II.
Μανδαλενακη,
Μέν. Βογιατζάκη, θ. Βαλαρης,
ογιατζάκη;,
Ν. Καρτεράκις, Ι.
Ι. Καπελάκης.
ρης
Δαμιανακης
Ταβέρνα
.,ΙΜίκου
(Λιμάνι)
'* Μεζέοες έκλεκτοί, Ψα-
ρικά τής ώρας. Περι¬
ποίησις ψτήνεια.
' ΤΕΑΕΙ0Φ0ΙΤ02 Γομνασίο»,
γνωρΐζοβσβ γραφομηχανήν, ζη-
«εΐ ανάλογον εργασίαν είς Γρα¬
φείον ή Κατάστημα. Πληροφο¬
ρίαι παρ' ημίν.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΚΤΑΙ δωμάτιον ή-
_ λεκτροφοβτισμένον μετα κοοζί-
ν»ί, Πληροφορίαι καρ' ήμβΐν. _
ΑΠβΛΒϊθΗ Σταύρος μέγα·
λοο οχήματος τας απογευματι¬
ναί Αρας τβΰ Σαββατου (ομοιος
' ' Καλογραίων). ΠαραχαλίΙται ο
•Οραΐν νά τόν κροσκομίσιο είς τ-ά
Γραφοΐιχ μας καί Αμειφθήβεται.
ση Τα κέντρα, δμως, μέ
όρχ-ηοτρα ή μή θά χινηθοθν
άπό αϋριο Τσικνοπέμπτη.
—Την περασμένη Κυρια-
χή ήρθε στά Χανιά δ μουσι
κό, θίασος Μανέλλη—Λαί
δου, πού θά παίζει στό θέα-
τρο τοθ 'Ωδείου Τοθ θιά-
σου μετέχουν ή περίφημη
σουμπρέττα καί χορεύτρια
Τζένη Σταυροπούλου, ή Μ.
Κουμαριώτου, ή Τούλα
η, ή Κική Μαχαι
ρίΙοΜ, ή Νίτσα Γκρέζη κβί
οί κ. κ. Κ Παπακωνσταν-
τίνου, Γ Ρώης, Μιχ. Βρον-
τάκης καί δ γνωστάς σουμ-
πρετοχορευτής Όρέστης Ράλ
λης. Ό θίασος αύτός θά κά¬
μει έναρξη των παραστάσε-
ών τού στό εΗράκλειο την
Καθαρά Τρίχη
—Έπ' εύκαιρία των άπω"
κρεω δέν είναι δσκοπο νά
σημειώσουμε γιά τίς ίύραΐεζ
μας δτι στά βραδυνά χτενί-
σματα συνηθίζεται ή τοποθέ
τησις ενός μεγάλευ λουλου·
διοθ στό πίσω μέρος τοθ κε
φαλιοΰ, άρκετά χαμηλά.
—Αυριον Τσικνοπέμπτη
γίνβται έναρξις τί)ς χορβυτι-
κής περιόδου είς την αίθου¬
σαν τοθ Οεάτροο «Ντορέ»
μέ πλήρη ορχήστραν.
—Τό άνακαινισθέν ίστια
τόριον «Καπρίς» σερβίρει
κάθε ' · ■ ■
ΓαΆλιτεχνικη κγνησισ
ΡΕΙΙΤΙΑ ΟΙΑΙΪΟΥ
©ΕΑΜΑΤ»
ΗΛΕΚΤΡΑ»
Ενας νίος άστήρ τού αμερικανικόν χινηματογράφον, ή θελ
τική "Εννν Ταάπμαν ή οΰ έργου Β-'
κτική
ς ήρ τού αμερικανικόν χινηματ
"Εννν Ταάπμαν εις μίαν σκηνήν τοΰ έργου
δες» είς τό οποίον πρωταγωνιστεΐ.
ΒακχΙ
Η ΔΙΕΒ1ΙΕΚΟΕΙΙ! ΒΕΙ10Ι81
"Οπως μίς πληροφορεϊ
;δ τάς Αθήνας τό «Πρα-
κτορεϊο Πνευματικής Συνερ
γασίας» τό πρώτον μέλημα
τής νέας Γβνικής Διοική¬
σεως τοθ * Τουρισμοϋ υπήρ¬
ξεν ή φροντίς τής ίφετεινής
πρώτης λειτουργίας τής Δι
εθνοθς Εκθέσεως θεσσαλο¬
νίκης ή δποία έκλεισε τάς
πύλας της τόν "Οκτώβριον
1939, παραμείνασα επί δέ·
κα έτη άδρανής λόγω τοθ
πολέμου, κατοχής καί τής
■γ · ■ · ι μετέπβιτα καταστάσεως. Τ
καΐ ίκλεκτό «πά Ι απ(ίφασιί της ίπαναλειτουρ
τό Ινουυ Λ—* £ιΙι·ι Ι . Τ - ·' - - - Γ
ρ λεκτό «πά
τοΑ». Ας τό Ιχουν 6π 2ψει
ί ίζ
δια πρώτην
ό ό έ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
· «Χ"** *» ■» 1
. - ··,„ ■ ν ϊ"*ϊ ττ]ϊ εφέτος οι« πρώτην
των ο£ γβυματίζοντβς τδ φοράν 8-ίχνει τό π6αον έν.
ποωΓ- διβφέρβται ή δπό τόν κ.
Δημήτριον Παπαευστρατίου
νέα Διοίκησις, διά την πραγ
Γ
Ι
ί
ΉΛΕΚΤΡΑ,
ματικήν άνασυγκρίτησι ν
τοθ τέπου καί την καλλιέρ
γβιαν των πλουτοπαραγωγι·
κων μας πηγων, πρός τό
γενικόν καλόν καί τό συμφέ
ρον τής Ελληνικάς άνοικοδο
μήσεως.
Ή έφετβινή, πρώτη μετα
πολ^μική θιεθνής "Εκθεσις
θεσσαλονίκης μέ τάς πι
στώσεις τάς οποίας έχει ή
δή, ήρχισε την εκκαθάρισιν
τοϋ γώρου στόν δποΓον θά
άνεγερθ^) ή «Πόλις των 30
ημερών», ή δποία μέ την
συμμετοχήντωνγειτίίνων μας,
των φίλων μας, των συμμά
χων μας, θά είναι ή χαλλιιέ
ρα των δσων έχουν δργανω
θή, 2χι μόνον είς την Έλλά
δα καί τα Βαλκάνια, άλλά
._--------------------.
ΣΗΜΕΡΟΝ
Προχθές στήν αΓθουσι
τής Λέσχης Ηρακλείου δό
θηκε τα ρεσιτάλ πιάνου τϊ]ι
"Ηβης ΔαΙσπύρου, μέ συρ
ροή δλου τοθ φιλομούσου
κοινίθ Τό πρίγραμμα έκά
λυψαν έξ δλοκλήρου έρ;ι
τοθ Σοπέν Τή; εκτελέσεως
τοθ προγράμματος προηγή
θηκε είσηγητική δμιλία τήι
κ. Τέας Ανεμογιάννη, πού
μέ τή βαθοτάτη μουσικτ;
της μορφώση άνέλυσβ τα
Ιρ·{α τοΰ Σοπέν καί έδωσι
τή σκιαγραφία τής νέας πια
νιστρίας "Ββης ΔαΙσπόρου
Ή καλλιτέχνις, ακολού¬
θως εξετέλεσε τα διάφορ
μέρη τοθ προγράμματος (5
πρελούδια, Νυκτωδία, Σπου
δή σέ φά έλάσσων, Σπουδή
σέ ντά έλάΐσων, νανούρισμα,
2 μαζοθρκες, βάλς, Φαντα
σία—Έμπρομπτύ) μέ κατα-
πληκτική βιρτουοζιτέ, πού
δινει τεράστιες έλπίδες γιά
τή μέλλοντική έξέλιξει τής
"Ηβης ΔαΙσπύρου. Σπαν'ως
καί στήν Ανατολή. ΆρκεΓ
νά π«νε δλα καλά καί ήσυ-
χία νά επικρατήση στόν Έλ
ληνικόν|καί Διεθνή δρίζοντα
' Οσον διά τα έκθέματα,-τότε
μόνον θά βεβαιωθοθμε δλοι
μας διά τάς Ελληνικάς δυ-
νατδτητας πού άναπτύσσει
5 "Ελλην δταν ενισχυθή είς
έργον τού.
Άπ4 ώρα 6
Ή Έλληνική
χηδες τδν Άθην
Την Δευτέραν
**
¥
Προσεχώς: «
ρ«ί*ης··
2 ι ν * ΜΙΝ2Τ
—2ΗΜΕΡ0Η-
Άλο ώρα {».
Κ
1
1.Σ
•50 Ηράκλειον &η
να τέτοιο «ρτιο αέ «„
καί εκτελέση ρεσιχ«Α
πρόκειτο γιά μι4
έιτίδειξη πού μίνο
τεύουσα έχει την τί
θως νά χαίρεται Ή „
λή, ιδίως, τής κ. Τέας
μογιάννη}έδωσε ά
λύτβρη βαρότητα
λία. Τό 'ΩδεΓον
πού διοργάνωσε το
την έξαιρετική κ
δα ΔαΙσπύρου καί
Ανεμογιάννη
θερμώς.
υ*
■ θνΓΕ
Δελτίον ΤιιΛ
Εγχωρίωνπροΐό
27Φεβ)ρίου 1
Έλαικ 8ρ.
ίοολτανίνβι
ΤοιχτΑϊες
ΣΙτος
Κριθή
Βρώμη
αρούκιπ
ιμή '/.ίρΛί
των
ρ
4ν«άχ
|»ΕΐΧ»Ρ)·
η, Μην
ιΐς τό
256 ΜΤ"Χ°υ ί
Πολ
Συχνά πκρατηρούμεν επί των ημερών
μας διαρρήξεις, καί κλοπάς. Άπαλλάσε
σθε «π' αύτά δταν προμηθευθήτε ίίνα
χρηματοκ'βώτιον.
Πωλούνται είς τό Κατάστημα
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
Ηράκλειον
Είς τό Γοιον Κατάστημα πωλούνται
καΐ ηλάστιγγες, ραπτομηχαναί, λούξ Πε-
τρομάξ κ.λ.π. κ.λ.π.
Παρέχοντύι ευκολίαι πληρωμής
Άπό ώρα β μ. μ. Συνβχώς
Ή Έλληνική ταινία
ΟΙ ΑΠΑΧΗΔΕΣ
ΤΩΝ ΑΑΗΝΩΝ
Πρωΐαγωνιβτοΰν:
ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΤΑ—ΛΑΜΠΡΟ2 ΚΒΝ2ΤΑΝΤΑΡΑ2
Μβτίχουν 2 ^ορωϊίαι (Άνδρων καί Κοριτβιίδν), Ή 'Ελ-
ληνικη 2ομφα>νικη Όρχτοτρα—Μανδολινανα, χοροί( καί
δλα τα τραγούδια της Θρολικης 'θΛερβΐΐας.
ΤΗΝ ΔϋΥΤεΧΡΑΝ
ί Η ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΟ
5 (ΔιαζυγΙων Σκάνδαλα) (Έλληνική όμιλοθσα)
Πρόμηδεύεσδε
ΧΑΛΒΑΔΕΣ
Μπαλαμούτσο
Ποιότης έκλεκτή
μέ τα νέα μηχανήματ
Προσέξατε την π
νέ ανωτέρα ενίων.
ΡΗ
των χαΙβΛδα» μας,
Ζητείτε έπιμόνως
Χαλβάδες ΜΠΑΛΑΜΟΤΤΣΟΤ καί «ρό^ατε τι
τικέττα ηον φίρουν τα δοχεΓα καί οί φόρμ.ς μας
ΑΛ2ΙΝ λοε
Σέ κόκκινο κουτάκι των 2 κασέ
Γ
Α -—-—-—-——-———— π.· μ·ιιιιμικ εΐϊΜ ■
Δ.άδοΧος Α!χ Κ μΗΑρΗ
Ι το ευσταθέστεοον καί έίυπηηρτι.
Ι τό εύσταθέστερον καί έξυπηρετΐ-
έ κώτερον
] α)π «ΕΛΕΝΗ»
Ι Αναχωρεί τακτικώς εκάστην Δευτέραν 2μ.μ.
ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΒΟΛΟΝ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΝ
Πρακτορείον Τηλέφ. Κ—

■«ήν ΑΛΖΙΝ
«βρν« άμίβως κάθε πόνος,
Κεφαλόπονοι
Όδοντόπονοι
Πόνοι τήςΤπεριόδου, πόνοί
Ρευματισμών, Άρθριτισμών, "«
κλπ. κ,λ.π.
λον Έ^δε1κν"ται έ^ση: επί Γρίππης, ι
λογημάτων, Λοιμωδών Νόσων κλπ ώς
στον Αντιπυρετικόν φάρμακον.
• ν — Ρθϊόν των ' ^^
Χρωματουργείων Αθηνών Π,;
Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ'
ΓΑΙ |

"-* - Τ"
·· τ
«Π Λ Τ Ρ Ι Σ»
ΠΑΤΡΙΣ Τα πλουτοφόρα ποοϊόντημ^
Τα περι Οίνου
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΠΡΩ-Ι-ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ
Κ0ΜΜΔΤΟ2 ΦΙΛΕΛΕΓΘΕΡΩΝ
ΖονΒρομαι :
Έτψίχ Δραχ. 150.000
•Βξάμηνος » 76.000
Τρίμηνος » 40,000
^ Επιστολαί—Έμβασματα πρός
ΐθν ύπεόθυνον Διευθυντήν καί
Διαχειριστήν
χ. ΑΘΗΝΑΓ. ΜΓΚΩΝΙΑΤΗΝ
·ονΗ
Τυπογραφείου
ΕΜΜ. Δ. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ
Καί
θέσις των
σταφυλών
8>ν
αυτή μέν είναι ή
Τού οίνολόγου κ. ΈυυανΛ,,ήΐ
1 προβλήμστος
κυρίως οίνο-
τοθ διαμερί-
Ιί
ΟΙ δικαιούμενοι
άπαλλαγής κλ. 1952
^ Κατ' ανακοίνωσιν τοθ
0>.^ ΣτρατολογικοΟ Γρτφείου
ξ,7 ^Ηρακλείου οί γεννηθέν-
^■*ντες κατά τό ετος 1931,
>6τ» ήτ01 -νή-οντες ε[ς την
5^'κλάσιν 1952 καί έχοντες
"άλογον άπαλλαγής πρέ-
I.
ιί! πει νά υποβάλωσι ά
"** »δικαιολογητικά των είς
'Ρ90 ««χό Στρατολογικόν Γρα-
'νι1 Λεΐον τόν Μάρτιον καί
Απρίλιον 1951.
»ίω,Λ -1' αποφάσεως τοθ κ.
-. ιπουργοθ των Έσωτερι
ιβ)Ρ^βν δημοσιευθείσαν είς
*"—ήν εφημερίδα τής Κυβερ
Ι|ή έάθ
ρ ής
ήσεωζ ένετάχθησαν μι
,θολογικώς οί παρά τή
,,ιοικήσει Χωρ)κής Ήρα·
,ΚεΙου, ύπηρετοθντες ό-
ώλληλοι, Μήνας Τσαγ
Ιφάκης είς τόν βαθμόν
χηματάρχου β' τάξεως
Λ Έμμ. Πολάκης καί
Δεληγιαννάκης είς
ν βαθμόν γραμματέως
τάξεως.
ί Β'ΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον χαι-
— ""ργ*ς μ·τ* μικβδΐς κοοζινίτσας
σονοικίαν Νικ. Δραμητινοϋ
■ ερΔ|βθι Χανίων Πόρτας), Πληρο-
Ρ |0|(αι παρά τφ Έμμαν. Άγρι-
5 (παραπλεύρως οικίας Δρα-
νοδ). 1—6
σματός μας, δι* ών επι
διώκομεν νά πσρασκευ-
άσωμεν βελτιωμένους
τύπους οΐνων. Είς δ
παντα δμως τα οΐνο-
λογι ά έγχειρίδια στε-
ρεοτυπως άναφέρεται
δτι, διά ιήν παρασκευήν
οίνου καλής ποιότητος
τυγχάνει απαραίτητον
νά διενεργήται ή συλ-
λογή των σταφυλών πρό
τής τελείας ώριμάσεώς
των. Ή όρθή αυτή σύ¬
στασις δέν ϊχει μόνον
εφαρμογήν είς τάς στα-
ψυλός τής οΐναμπέλου,
άλλ' Ισχύει καί διά τάς
έπιτραπεζίους σταφυλάς
«αί δι' δλας γενικώς τάς
όπώρας. Κατά την ώ·
ρΐμασιν πράγματι πολύ
δέ περισσότερον κατά
την ύπερωρίμασιν έπέρ·
χεται ύπερβολική ελάτ¬
τωσις των όξίνων ούσι-
ών παραλλήλως δέ ύ-
πέρμετρος αθξησις των
σακχάρων είς τρόπον
ώστε οί καρποΐ νά μην
προβλήματος όπερ μας '0 καθηγητής κ. ΒβΔ
άπασχολεΐ δηλαδή ή πά- ΝΑ5 προσθέτει δτι ταυ
ρασκευή 12 βάθμων έ
ρυθρών οΐνων ποιότητος
δέον ά υί ί
ρρ
δέον νά ευρίσκεται
την χρονολογίαν
τρυγητοθ δηλαδή
η ή
είς
τοθ
είς
ηγητής κ. ΒβΔ-
ΝΑ5 προσθέτει δτι ταυ·
τοχρόνως μέ την αύξησιν
τοθ οΐνοπνεύματος άνα-
δείκνυνται καί πολλαί
ά^λ ^
·ζωή
Τό έλληνικό άλφάβητο
δανείζει τα γράμματα τού
την συλλογήν των στα¬
φυλών πρό τής τελείας
ώριμάσεώς των.
Αλλ' άς ανατρέξωμεν
καί πάλιν είς την είσήγη-
σιν τοθ καθηγητοθ κ.
ΒΚΑΝΑ5 είς τό έν Αθή¬
ναις Δ,εθνές Συνέδριον
δστις λέγει: "Η ποιότης
έν τώ ιύτω άνέρχεται
μέ την φυαικήν αύξησιν
τής περιεκτικότητος τοθ
οίνου είς οίνόπνευμα αί
δίακυμάνσεις τοθ όποίου
άναδείκνυνται ταυιοχρό
νως μετά πολλών άλ
είναι πλέον εΰχυμοι καί
δροσεροί.
Κατόπιν των ανωτέρω
θά ηδυνάμεθα νά δε¬
χθώμεν δτι ή λύσις τοθ
Ο ΒΙΔΙΚ02
ΔΒΡΜΑΤΟΔΟΓΟΣΙΑΤΡΟΣ
ΙΙΙΚ. ΜΙΙΜΙ1Ι
Λίχεται ίδος Γιαμπουϊή"
πλησίον Άγίοο Μάρκοο
(ϊεΐταν Ογλοδ) 9—12 «.
μ. 4—8 μ. μ. Φαρμακείον
Ματζβπετα-κη 12—1 μ. μ.
καί έκΐ συνεντεύξει.
λων συνθετικών ούσιών
τοθ οίνου (χρώμα. άρω-
ματικαί ούσίαι κ λ ).
Άλλ' ή φυσική περιεκ-
τικότης τοθ οίνου είς οί
νόπνευμα αύξάνει έφ
δοον αύξάνει καί ή ϊτοκ-
νότης τοθ γλεύκους έκ
τοθ όποίου προήλθεν.
Έν τοιαύτη περιπτώσει
δμως δέν δύνανται νά
εύσταθήση ή σύστασις
ήη ή ς
περί ής εγένετο λόγος
πρό μικροθ δηλαδή πε
ρΐ έγκαίρου τρυγήτοθ,
άλλως δέον νά θεωρήσω¬
μεν δ τι ευρισκόμεθα πρό
μιας άντιφάσεως.
Εάν προχωρήσωμεν
είς την ανάλυσιν τοθ ζή
τήματος θά Ιδωμεν έν
τούτοις δτι δέν εύρισκό
μεθα πρό άντιφάσεως
ήχοι χρώμα, άρωμα . λ
!>Η διαπίστωσις αθτη ασ¬
φαλώς έχει ήδη γΐνει έκ
μέρους των άμπελουρ
γών μας.
Διότι μετά τόν τρυγη-
τόν καί την οΐνοποίησιν
μεταβαίνουν οδτοι είς
τούς αμπελώνας των διά
τό καθάρισμα ή άλληι
τινά εργασίαν δταν συ·
ναντώσιν σταφυλήν λη
μονισμένην ατρυγον ή ά-
κόμη καί κσμπανάρι, πά
ρατηροθν μετ'εκπλήξεως
τό βαθύτερον τοθ συνή
θους χρωματισμόν τής
σταφυλής καί τό έντονώ-
τερον άρωμά της. Έκτός
τούτου δμως έχει γίνη
ωσαύτως ή διαπΐστωσις
ή πίστωσις
έκ μέρους των άμπελουρ·
γών παραγωγών οίνου
τύπου "Αρχανών δτι μό¬
νον κατά την πλήρη ώρ[-
μασιν πλουτΐζεται τό *ο-
τσιφάλι δι' άφθόνου χρω-
στικής θυσίας. Τό αύτό
Λ-1 % παρατηρβΐται
γενικώς τάς
2ον
Οί σύλλογοι δ ομάζονται
«Άδελφότητες». Καθ* αδελ
φότης, πού διοιχβΓται άπό
μιά κεντρική έπιτροπή, Ιχβι
τμήματα σέ διάφορα Πανβπι
σ-τ,'Μ". Τ«· τι·ίι\"--τ «Λ-*
όν.μ.ζ ν.αι ,ίΛεγλΛΖια». Ία
Έλληνικά κεφαλαΓα γράμ-
ματα συμβολίζουν τα διάφο-
ρ χμήματα.
τάν Σόλλογο
Άς
ΔΚΕ.
μ
Τό
άλλωστε
είς δλας
όπώρας.
,.ΚΡΗΤΗ- ΕΞΠΡΕΣ
ί«* (« τουριβμός—Μετανάστεοβις
μαί.
- Έκδρο-
π ο 6 ή μ ω ν
Εξυπηρέτησις ' Α
Κρητών.
Τό ανωτέρω Γραφιΐοψ ανέλαβε τή* αύνταξιν παΐ
^^^Ταγκρητίου ΈπαγγελματικοΟ ΟΔΗΓΟΥ
)όιά την εξυπηρέτησιν των Εμπόριον, Βιομηχανίαν,
ΈπαγγίΧματιών, Έπκ/ιημόνων, Τβχνικ&ν καΐ Σν·
Μχαιρκψ&ν. ρ/
Ό ΠαΥκρήτιος Έπαγγελματικός
ΟΔΗΓΟΣ
'Εχδϋιταί είς ετολνΓεΛέστατον νόμον διά πρώτην
βοράν.
Προσωρινά Γραψεΐσ: Κόσμων 15
"ΊΡ'ΊΙΙΒ'"1^"!!^1"^!1"^·1^^1"11"^"11!!!!11*!!!)!11" *ΠΓ'ΙΒΓ ΙΒ'
V

ΒίΙΙίΓ Ι ΡίΙΙΙΚί
Εϋιχός ρο
ψυχίατρος
Τέως Βιεοθοντής Μαραγ-
κοποολείοο Νευροψυχιατρι-
κής Κλινικήν καί Ιατρος
των Νοσοκομείον 'Ελληνι-
κοϋ Έροθροϋ Σταοροδ καί
ΔρομοκαΐτεΙΌο θεραπεοτη-
ρΐΌο. ΔΕΧΕΤΑΙ :
Βικέλα δ (παρά την
Πλατείαν Κορνάρου—Βα-
λιδέ Τζαμί).
'ΰραι. 9—12 καί 4—7
(Συνβχ(ζεΐαι)
Γνωστοποίησις
Επιστρέψασα έκ τοθ
ταξειδίου της ή Ιατρός
Μαρία Τζσνή—Μακαρό-
^α μαιευτήρ γυναικολό·
νος δέχεται ώς καί πρό¬
τερον έν τφ Ιατρείω της
56ός Άγίου Μηνά παρά
Γήν πλατείαν Άγίου Μη
ην
■ - —— ·»"
«'Αλφα» κβφάλαιο (τμήμα)
τού Ρρίσκεται στό Πανεπι-
στήμιο τοθ Γέηλ, τό € Βή¬
τα» σέ κάποιο &λλο Πανεπι
στήμιο, τδ «Γάμα» σέ 2λλο,
καί οδτω καθεξής ως τό
«'Ωμέγα» άν φτάσουν ποτέ
τί τμήματα νά γίνουν 24.
Άν γίνουν περισσέτβρα άρχί
ζουν τα Αι, Βι, κ.ο.κ.
Τα οΖκοτροφεΓα των «Ά-
δελφοτήτων» άνήκουν καί
διευθύνονται συνήθως άπδ έ-
πιτροπές άποφοίτων πού ά-
'άμεσα στίς £λλβς άρμοδιό-
ιητες πού έχουν άπονέμουν
Ιποτροφίες στούς φσιτητάς
πού είναι μέλη τής Άδίλφό
τητος. Οί φοιτηταΐ πού ζοθν
μέσα στήν φιλική άτμόσφαι·
ρα τοθ Οίκοτροφείου μιΛς
Αδελφότητος σχηματίζουν
στβνούς δβσμούς φΐλία;.
ΈνΛ τ* «κεφάλαια» των
Άδβ?φοτήτων άκολουθοθν,
γβνικές τουγραμμές, καί σή-
μερα. Στήν άρχή ή Αδελ¬
φότης, έκείνη πααρουσίασε
μόνο κοινωνική καί ψυχαγω-
γική δρ«"ηρι5τητα. Άλλά
ό 1826, μέ την άηδφα-η ν*
)/ο ά φ {..ψα,ι π υ πχ^ουσι
άζουν έξαιρβτική έπίδοσι στίς
σπουδές τους, άλλαξβ 6 χαρα-
κτήρας της καί άνέ3ηχ5 πο¬
λύ τό έπιπβδό της.
Ή "Αδελφότης εΦί Βή¬
τα Κάπα» ίχει σήμβρα 150
«λ μέ 150.000 μέ¬
ϋ δλ έ
φήων άκολουθοθν,
άνάλογα μέ την χρονολογία
τϊ)ς ιδρύσεως, την,, κανονική
ατιρα των γραμμάτων τοθ
Έλληνικοϋ Άλφαβήτου, ή
έπωνυμία κάθβ Αδελφότητος
αποτελΐ άπό τρία γράμ,
λί άξ
λη, πού φοροϋν δλα μέ πρα-
γματική πβρηφίνβια την
κονκίρδχ της άπόδειξι τής
έξαιρετικτ)ς μορφώσβώς τους,
πού τούς βοήθησε σέ πολλες
περιπτώσεις ν" άνεβοθν στίς
άνώτατες βάθμΐδες τής Άμε-
ρικανικής ζωής.
Ό σπουδαΐος ρόλοζ πού
παίζουν οί Άδβλφότητΐςατήν
Πανεπιστημιακή ζωή, συντε
λβΐΓ στήν διαμορφώση ίδιοτή-
των και χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων πού δέν χάνον
ται ποτέ.
Ή λατρβία τοθ Άμβρικα
νοθ φοιτητοθ γΐά τ4 γράμ-
μζχ τοθ ΈλληντκοΟ «λφα-
βήτου δέν είναι φυσικά δ μο
νος φόρος σεβασμοϋ των 'Α-
μερικανών πρός τόν Έλληνι
κο πολιτισμΐ, πού ή άνταύ
γβιά τού {φωτίζει δλόκληρη
την πνευματική ζωή τί)ς
Άμερικής.
ΔιορισμοΙ
Διά διατάγματος τοθ
. .. γ ι οια οιαταγματος τού
ματα τοθ κβφαλαίου «νεςαρ- ύπουργεΐου των Εσωτερι
τήτως σβιρβς. Γπάρχουν σή·(κών διωοίσθη υην«νι«Α^
1—1 ϋ τοκολλου
ής ρς Τπάρχουν σή
μερον 60 τέτοιβς Άδίλφό-
τητβς. Ή πιό παληά είνε ή
«Φί Βήτα Κάπα » πού Εδρυ-
θηκε, δπω; βΓπαμβ τδ 1776
στό Κολλέγιο «Γουίλλιαμ
καί Μαίρη». Τό ίδρυτικό της
προβλέπει την ή
μυστικοθ καί
τήρησιν τοθ
πρω-
υει, στίς
κων διωρίσθη μηχανικάς
Γ' τάξεως Δήμων καί
Κοινοτήνων παρά τή Ν··
μαρχία Ηρακλείου 6 κ.
Γ. Καλυωράκης.
μ
παρά χαλλία-οη οΐχογενεία είς
την 68ον Τριφίτοου (πλησίον Β«
λιβ» Τζαμί). Πληροφορίαι Κ*ρ*
ήϊ
Παγκοσμίου φήμης Γερμανικοΐ κλίβανοι
**Χν
91
«ονο'
5οο. *
Τ
ύπερπολυτελές ατμόπλοιον
«ΑΛΡΙΑΣ»
^αχωρεί διά Ρέθυμνον—Σοθδ αν—
Πειραια—~£ον—Μυτιλήνην
Πληροφορίαι — Είσιτήρια ||0 Κ ΑΠΟΥ
Πρακτορείον ΧΑΜΡΑ ΑΚΗ
ΤΗΛΕΦ. Κ—
| "Ο Κινηματογράφος )
^*τών μεγάλων έργων, ί
"Ωρα 6 μ. μ. οονβχδς |(
Ή πιό «αθητική γοναϊ-
κα τού Χίλογοοντ ΧΕΝΤΓ £
ΛΑ1ΙΑΡ στήν πιό οαγη- £
νευτιχή μίχρι αήμερα 4μ- Α
άί ζ
Ή ώραϊα
τυχοδιώκτις
(Παροΐγ(βγτ}ς 1950—51)
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
'Η ταινία πού 4τίθη υπό"
την αΐγίδα τοδ ΟΗΕ.
II
Ε ΥΡ 011Η
Ρ
Η

ί0
Ρ
Ν
Τ
'Αρτοποιίας καί Ζαχαροπλαστικής
ΕΜΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΕΟΣ
Έ τ οιμοπαράδοτοι
Επεβλήθησαν λόγω των πλεονεκτημάτων των είς ό λ ό κ λ «]-
Ι ρον την Έλλάδί».
|| ΟΙκονομία καυσΐμου δλης είς τό ήμισυ.—Λειτουργία ^ΰκολος διά
" πετρελαίου, κώκ, καυσοξύλων κατά βούλησιν τοθ ΆρτοποιοΟ.— Δύο
ή τρείς μποθκες ψησΐματος.
Συναρμολογοθνται υπό είδΐκοθ Γερμανθυ μηχανολόγοο.
Γ*νικοί 'ΑντιπρόθΜΐτοι Κρήτης
ΑδελφοΙ ΜΠΙΖΑΚΗ
ΛΓανδαλε νάχη— Ήράκλαον
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΤΡΙΣ
Ή άπόπειρα άναμίξεως τού βρόνου
είς τ,ην υπόθεσιν τού Κατραμάτου
Ληλώσεις τού πρωβυπουργοΰ κ. Βενιζέλου
^ ΑΘΗΝΑΙ 27.- Κατά
την γνώμην των έγκύρων
πολιτικών κύκλων, ή ά¬
πόπειρα άναμίξεως τοθ
Θρόνου είς την υπόθεσιν
Κατραμάτου απέτυχεν.
Έφ' όσον ανέλαβε τάς
ένδεχομένως ύφιστπμέ-
νας έν προκειμένω ευθύ¬
νας ή Κυβέρνησις καΐδέν
εγένετο ύιτοκλοπή τής
ύπογραφής τοθ Βασιλέ¬
ως τό ζήτημα θεωρεϊται
ώς μή ύφιστάμενονπλέον
διά την Κυβέρνησιν.
'ΥπεγραμμΙσθη καί σή¬
μερον 6τι ό δημιουργη-
θείς πέριξ τής υποθέσε¬
ως Κατραμάτου θόρυβος
υπήρξεν έθνικώς έπιβλα-
βής. Ή ανάμιξις τοθ προ
σωπου τοθ Βασιλέως είς
την υπόθεσιν ταύτην, ώς
τονΐζεται παράτών πολι
τικών κύκλων δέ > άποτε
λεΐ βεβαίως έκδούλευσιν
πρός τόν Θρόνον.
Ό Πρωθυπουργός κ
Βενιζέλος εί σημερινήν
συνομιλΐαν τού μετ* άντι
προσώπων τοθ Τύπου έ
δήλωσεν:
«Έφ' δσον δέν διεπι¬
στώθη ΰηοκλοπή τής ύ
ύπογριφής τοθ Βσσιλέ
ως καί ό δημιουργήσας
τόν θόρυβον ίδιώτης δέν
καταθέτει στοιχεΐα ίκανά
νά στηρίξουν δίωξιν τοϋ
Διευθυντού τοθ Πολιτι
κοθ ΓρσφεΙου τοϋ Βασι
λεως ή Κυβέρνησις είς
ουδεμίαν ενέργειαν δύ
ναται νά προβή
»Όπως δμως έμφανΐ
ζεται τό ξήτημα άορί
στως διά τής δημοσιεύ-
σεως μιδς έπιστολής δέν
δύναται νά προκαλέση
Ιδιαίτερον έν προκειμέ-
νω ενδιαφέρον της Κυβερ
νηοεως».
Είς άλλην ερώτησιν έ
άν πρόκειται ν' άσκηθή
δΐωξις εναντίον τοθ προ·
σώπου τό οποίον διά
τοθ δημοσιεύματος θϊγει
τό άνεύθυνον τοθ Βασι¬
λέως καί τό κθρος τοθ
Άρχιστρατήγου,ό κ Βενι
ζέλος εδήλωσεν δτι τοθ-
το δέν είναι ζήτημα τής
Κυβερνήσεως άλλά τής
δικαστικής Άρχής, ή
ποία καί θά "ρίνη έν ηρο
κειμένω εάν υπάρχη άδ
κημα καΐ συνετιώς ά>
συντρέχη περίπτωσις έ
φαρμογίϊς τοθ νόμου.
Ή τελετή τής θεμελιώσεως τοϋ Σανατορίου
.......Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΕΡΥ
άντιπροσώπου άμερ. άποστολής
Κατά Γήν ίπιβληπκήν τελε¬
τήν τής θεμελιώσεοος τοΰ
ΠανΜρητϊου Βενιζελπ'ου Σα
^ νατορΐου, την π. Κυριακήν
Μ Καρά τ Α προάστειον «Άμ·
■> *.' .«ΐελόκηποι», ά επί τούτω
ι* >„ ■ αφιχθείς ενταύθα άντιπ^ό-
„„ . σωπος τής Άμερικανιχής
, ' Άποστολής κ. Γσέρυ, ίξε-
*· φώνησεψ, άγγλιστί, τόν κα-
" τωτέρω έν μεταφράσει έμ-
>~> Κνευσμένον λόγον:
«Ώς άντιπρόσωποςτής Ά
- μιρικανικής οικονομικάς Α¬
ποστολάς έν Έλάδι καί ώς
ίατρδς, μ,οθ κάμνει ιδιαιτέραν
συνεργααίας. Τδ "Ιδρυμα αύ- ζωάς. Οί άοθενεΐς οί δποΓοι
τδ δταν θά αποπερατωθή θά θά μεταβαίνουν είς τδ Σανα-
τδ άποτέλεσμα τής έρ-Ιτόριον θά προστατεύΐυν τας
■"- ■■-' '.ϊκογενείας των καί την κοι¬
νωνίαν άπδ την διάδοσιν
γασίας, τής συνεισφοραι καί
τής καλής θελήσεως τής
ής ής ή ή η ής
Παγκρητικής Ένώσϊως, τής ασθενείας των. Τό έξωτερι
ελληνικάς κυβερνήσεως, τής κόν ιατρείον τού Ίδρύματος
Άμερικανιχής Άποστολής θά βοηθη έκείνους οί δποΓοι
καί τοθ Κρητικού λαοθ. ανέλαβον έκ τής ασθενείας
Υπεράνω δλων τούτων, ή νά είνΐ 6γιεΓς "καί νά παρέ-
λή θ αλ ί η ββό ί
ρ ή
τελετή αθτη αποτελεί ίνα
έκ των σπουδαιότερον στα-
ί η
γ ρ
χούν την βεβαιότητα είς τού$
πολίτας τής Κρήτης δτι $
ί) ό Μ
ρ ή ρήη
μων είς την ιστορίαν τής πηλλάγησαν τί)ς νόσου Μέ
δημοσίας 6'ειας έν Κρή-η. την συμπλήρωσιν τοθ Ίδρύ
Ιν ύπωσιν, τόσον άπί άπόψε
(ι), ο2"3νο·Ηχτ/; διον χαιίπό β , α, ,,, . , , , ,,
τ ,, * / α λ ρ*ρ« ασθένβια άλλά αέ μ'αν ευκολίαι
απόψεως δημοσίας δγβ άς ή £_:____,.._____ζ.* τ-, -„,.
Ή φ)ματίωοις είνε μιά σο- ματος τούτου αί άναγκαϊαι
τόν έλεγχον
σημασί» τής σημβρινής τελε
ϊϊ)ί·
Ή ανέγερσις τοθ Σανατο¬
ρίου τούτου άποβαίνει σπου-
δχιοτάτη διά την οίκονομί-
αν τΐ)ς Κρήτης καί τής
Ελλάδος διότι αποτελεί ίνα
βκόμη βήμα είς τόν έλεγχον
τής πολυδαπάνου αυτής ά
σθενείας. Ή φυματίωσις φέ
ρε·. την πτωχείαν καί την
στέρησιν έξ αυτής δέ υπέφε¬
ρεν τόσον δ άαθενής δσον καί
ή οίκογένεια τοι>. Ή φυμα
τίαο.ς στερεΐ Ινα δθνος άπό
την ανθρωπίνην τού δύναμιν
διότι δ προσβληθείςδέν δύνα¬
ται νά βίσφέρη είς την πρόο¬
δον καΐ την ανάπτυξιν τής
χώρας τού. Ή φυματίωσις
βτοιχίζει έπίσης είς τδ ίθνος
μεγάλα ποσά διά την νοση¬
λείαν τοθ ασθενούς καί την
συντήρησιν τ1)ς οικογενείας
τού. Καί άπό τής οίκονομι-
κης απόψεως τδ Σανατόριον
τοθτοθά εξυπηρετήση πλή-
ριος τόν λαόν τής Κρήτης
Θ4 βοηθήση πολλάς οικογε¬
νείας νά άπαλλαγοθν τής
δυστυχίας είτε διά τής πα-
ρεμποδίσεως επεκτάσεως τής
νδΌοο είτε διά τής άποκα-
ταστάσεως τί); όγεΐας τδ τα¬
χύτερον, θά βοηθήση είς
την διαφόλαξιν τΫ)ς ανθρωπί¬
νης δυνάμεως την 6ηοίαν τδ
Ιθνος χρειάζεται διά νά προ¬
οδεύση.
Ή τελε τή αδτη είνε ση·
ααντική άκόμη καί δι' άλλον
δραστήριον ενέργειαν δύναται τη» φυματιώσεως τίθενται είς
νά περισταλη καί νά έλε- ^ ?ιίθισιν 'βν ™}&
ο» πχ «τ» „ ...
χθη. Τδ Ιδρυματοθτο θ* ί-
φοδιάση την Κρήτην μέ τα
μέσα ωστβ νά τεθ^) δπδ Ι-
λεγχον ή φυματίωσις Πρό- [ ρμ ής >
θυμος καί πλήρης νοσηλεία ζώσβωςτής φυματιώσειβς έν
«ίς τό Σανατόριον θά σώση Κρήτη.
^ ρ?ιίθισιν 'βν0 }?
τήί Κρήτης. Είμεθα βεβαιοί
ρης χρήσιν αύΐων. Έπίσης
είμεθα βεβαιοί δτι ε&ρισκόμε
θα είς τάν δρόμον τής έ
ώ
Υπεγράφη
τό Βασ. Διάταγμα
διά τάς δημ. εκλογάς
ΑΘΗΝλΤ 27 - 'Υπ-
γ ιφέν υπό τοθ Βασιλέ
ως έττεσιράφη είς τό υ
πουργεΐον Έσωτερικών
τό διάταγμα περί προκη
ρύξε , ς των Δημοτικών
καί Κοινοτικών έκλογών
διά την 15ην Απριλίου
Τό διάταγμα απεστάλη
είς τό "Εθνικόν Τυπογρσ
φεΐον καΐ θά δημοσιευθή
έντός τής ημέρας είς την
εφημερίδα τής Κυβερνή
σεως,____________
Ίερά Έγκαίνια
Καθιστώμεν γνωστόν;
δτι τήνπ-οσεχή Κυρια
κην 4ην αρξαμένου μη
νός τελεσθήσονται τα ίε¬
ρά έγκαίνια τοθ έν Αγ
βαρβάρα Μονοφατσίου
ΝαοΟ των Άγίων Πάν
των τελετουργοθντοι
τοθ Σεβ. Μητροπολίτου
Κρήτης κ. ΕύγενΙου
Τό Έκκλησιαστικόν
Συμβούλιον Αγ. Ββρβά
ρας.
ΕΛΗΞΑΝ ΧΟΕΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΠΑΓΚΡΗΤ10Υ ΣΥΗΕΛΡ10Υ ΑΠΑΠΗΡΩΗ
.*# 4* -----------------—
Κατάθεσις στεφάνου είς "Άγνωστον Στρατιώτην
Χθές 3ην ημέραν τοϋ Γαλερός ΝομοΟ Ρεθύ·
Παγκρητίου Άναπηρικου
Συνεδρΐου εσυνεχίσθη
οαν οί εργασίαι αύτοΟ.
Ωμίλησαν διάφοροι έκ·
πρόσωποι των άναπηρι
κων όργανώσεων τής
Νήσου επί των άπασχο
λούντων τούς αναπήρους
καί τα θύματα πολέμου
ζητημάτων καΐ κυρΐως
επί τής έφαρμογής τοθ
Νόμου περ! προστασΐας
των Άναπήρων καΐ Θυ-
μάτων Πολέμου.
Την μεσημβρίαν είχον
περατωθή αί όμιλίαι ό-
πότε καΐ εγένοντο αρ¬
χαιρεσίαι διά την άνά
δειξιν τοθ νέου Διοικητι
κοθ ΣυμβουλΙου τής Παγ
κρητΐου ΣυνομοσπονΒΙας
άναπήρων καΐ θυμάτων
Χο'γον, Άντιπροσωπβύει τδ πολέμου εξελέγησαν δέ
αποτέλεσμα τής συνεργασίας οί κάτωθι κατά Νομούς:
ιιεταξό ίμάίων καί άτίμωνι^ Γ Κακεπάκης, Νικ
Ιλλήνων καϋμερικανών, είς ΜανΙκσς καί Χ Βογια-
*4ν τομέ* τής Κυβερνητικάς τζάκης ΝομοΟ 'Ηρακλεί-
χαί ίδιωτικής δράσεώς κ«ί ση ου, Δεληγιαννάκης καί
μ«οΓ άπ«ρχήν ίνδς προγράμ Φρόνιμος ΗομοΟ Χανίων,
άν*σ«γκροτήσ«ωί 5κ» Ι, ^Σταυριδάκης καΐ Γ,
μνης καΐ Μ. Θεοδωρά-
κης καί Κοζύρης ΝομοΟ
Λασηθίου.
Μέλτ) τοθ ΈποπτικοΟ
Συμβουλίου εξελέγησαν
οί κ. κ. Μ θεοδωράκής,
Διαμαντάκης, Καζανερά
κης άντιπρόσωποι δέ τοθ
συγ*ροτουμένου τόν Μά·
£ον Παν8>λαδκοΟ Άνα-
πήρικοθ Συνεδρΐου οί κ.
. Μαρκάκης, Πλατάκης,
καΐ Σαρικάκης. Τό έκλε-
γέν Διοικητικόν Συμβοό·
ρον ϊνα συγκροτηθή είς
σώμα.Τήν 4,30 άπογευμο
τινήν χθέςδπότε καί έλη
ξαν αί εργασίαι τοθ Συ¬
νεδρΐου, οί μετασχόντες
είς αύτό
Θύματα
Άνάπηροι καί
μετέβησαν έν
λ όν θά συνέλθη σήμε- σήμερον.
σώματι καί κατέθεσαν
στέφανον είς τό μνη-
μεΐον τοθ Αγνώστου
Στρατιώτου.
Τα πορΐσματα τοΟΠαγ
κρητίου Συνεδρΐου Άνο
πήρων καΐ Θυμάτων Πό
λέμου θά άνακοινωθοθν
επιθεώρησις ύγειονομικών
Ίδρυμάτων της πόλεώς μσς
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ό αφιχθείς προχθές
είς την πόλιν μας έπ' εΰ
καιρΐςι τής θ:μρλιώσεως
τοϋ Βενιζελείου Σανατο
ρίου Γενικάς Διβυθυντής
τοθ ύπουργεΐου ύγιεινής
κ. Τρ Τριανταφύλλου
προέβη την Δευτέραν είς
την επιθεώρησιν των
διαφόρων όγειονομικών
ίδρυμάτων "Ηρακλείου,
τό άπόγευμα δέ, συνο-
δευόμενος υπό των Νο-
μιάτρων Ηρακλείου κ.
Μ. Λογιάδου ι· αί Λαση¬
θίου κ, Γραμαατικάκη 4·
ΝΒΑ ΥΟΡΚΗ 27.- «Ο ίδι*(ηΒ
σύμβουλος τού Προέορου Τροΰιι,»¥
χάρριμ*ν άναφερόμενος σήμερον ι
άν*κοινωθείσας συλλήψεις εν Πραγα „,
βεν ότι τόσον είς την Ταεχοαλο6ακιχί)ν
τεύουσαν ιδιαιτέρως όσον καί είς οχ(
ρον την Τσεχοσλοβακίαν σοβεϊ εύρ»ϊ4
δράσις εναντίον των κομμουνιστικαί
δών κ*1 των επαχθών διά τούς ~·-*-
έσεων τού Κρεμλίνου. Ό κ. Χ
σέθεσεν ότι ή σύλληψις τού τέως
των Εξωτερικών κ. Κλεμέντις β...^..Λ
πλούν επεισόδιον είς τα γεγ^ονότα τής
χοσλοβακίας τα όποϊα ώς είπεν ό κ. χ
.μ,ϊνϊιί^αι δραματικώτερα έφ' όσον η
βιάζονταβ. ____________

Ι Ε
II
ΤΟ
Λθ^ϊΑΧ 27.— Ό ύπουργός
Αμύνης τής Μεγ. Βρεττανίας κ. _ίνγ
εδήλωσε χθές ότε ή είσδοχή τής Έλ),
κ ιί Γο ρκίας είς τό Ατλαντικόν σύμφ
έςετάζ^τχι. Ό κ. Σίνγουελ προσίθβιιΐν
ώς πιατεύει ταχέως θά εΕνε είς θέσιν ν*
επί τού ζητήματος τούτου «ευχαρίστου;
ροφορίας». «ίς τάς ανωτέρω δηλώσκ;
Σ'νγουελ προέβη ενώπιον τού ~ίυλλ
των έν Λονδίνω ξένων δημοσιογραφίαν.
κ. Σίνγουελ προσέθεσεν ότι άπό την ηρ
πομένην ρύθμισιν τού ανωτέρω
δα μείνουν ίκανοποιημέναι τόσον ή
όσον καί ή ί
''!10'
ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝ)ΓΜα
ΥΟΡΚΗ .Άκοΐνώ
μεοον ή κύρωσις τής τροποποιήσεως
Άμερικανίκο'^συντάγματος συμφώνως
τ>ιν οποίαν ό αύτός Προεδρος ού'*τ
εκλεγή επί δύο τετρακτίας. *Η τροποπ
πίριέχει ωρισμένας έξαιρέσεις τού συν
«κου τούτου μέτρου είς τάς οποίας
δέν ύπάγεται ό Προεδρος Τρούμαν.
5ΐ)λώο*ι
Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟίΙΕπΙ
ΕΙΣ ΚΟΡ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ27 —Άγ-
ν/έλλεται δτιέπτά άμερι
κανικαΐμεραρχΐαιεύρΐσκο
νται κατά μή ος τοθ δυ-
τικοθ καΐ τοθ κεντρικοθ
μετώπου τής Κορέας τό
οποίον κσταλαμβάνει
έκτασιν μεγαλυτέραν των
80 μιλίων.
Είς τούς τομεΐς αύτούς
ευρίσκονται έπίσης ή 27η
βρκττανκή ταξιαρχΐα,
Νοτιοκορεαται ΤοΓρκοι
πεσκέφθη τό λεπροκο-
μεϊον Σπίνας Λόγκας,
δπου καΐ ήκουσε τα πα-
ράπονα των άσθενώνκαί
έλαβεν σημειώσεις έφ'
ολων των δικαίων αίτη·
τημάτων των. Κατόπιν
περιήλθεν καί έπεθεώρη-
σε τα οίκήματα των λε-
πρών καί μετά 3ωρον
παραμονήν ανεχώρησεν
είς Αγ. Νικόλαον καί έν
συνεχεία τάς λοιπάς πό-
λεις τοθ ΝομοΟ, έπιθεω-
ρήσας τάς αύτόθι ύγειο-
νομικά Ιδρόματα.
Ό κ. Τριανταφύλλου|έ·
πιστρέψας, εσυνέχισε
χθές την άνά την Κρή.
την περιοδείαν τού, μετα
βάς είς Ρέθυμνον καΐ έ»
κ«θ·νβΙς Χανιά,
Έλληνες Γάλλοι Κ
ναδοΐ.
Είς τό κεντρικόν
πον αί συμμαχικαί
μεις εσημείωσαν
προελάσεις μέχρι
ών παρά την βρο
ψθχος καΐ την ί
εχθρικήν (|άντΙο
σκλημότερος αγών
χθη |περΙ τό Πά
όδικόν κόμβον κί
25 μΐλια Α. τοθ Χ
κσόγκ δπου ή 7η
κανική μεραρχία
νά καταλάβη δύο
ζοντα
ολέαοι.
• Πρόεδρος
ΐϊρόίδρος
ά
δυσμαςτής7ηςή2,5,
μερικανική μερσρχ(% ,
ωθήθη χωρίς άΙΛ^-
μέχρις αποστάσεως
μαΐων Β. τοθ Τ
καί έξηφάνισε την σ
την οποίαν εΐχαν
ουργήσει πρό έβο ^
δος οί Βορειοκορεβ^ουν |ν
Είς τό δυτικόν α|ψ κ
τοθ κεντρικοθ μετ® Τοκ^
ή 1η άμερικανική
ρχΐαΐππικοθ κσΐ βρ^ Ρχ4ς
νικαΙμονάδεςσυνήντη^'Κίη
αποφασιστικήν 4νϊΙ*ι,« ψν»
σιν τ-οθ έχθροθ
Γΐ5

τοθ Χο·νγκσόνγκ
Μέγεθος Γραμματοσειράς