90193 – ΣΚΡΙΠ

Αριθμός τεύχους

9745

Χρονική Περίοδος

ΠΕΡ. Γ' ΕΤΟΣ Ι'

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1905
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι: Αθήναι* Τ·τάρ"οη 3Ο
1ΟΟ8
ΒΤΟΧ Ι'. Περίοβος Γ'. 'Αριθμός φ«Μ«»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κ ΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΧΕΩΝ
: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΣΟΥ4 ΜΟΙ
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΎΑΛΟΥ ΑΕΠΤΑ
1-, Κ.*Ι ΔΙΑΤΡΙΒΕΙ
~ ΚΑΤ'ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ!
ϊΥΜΦΟΝΙΑί
ΠΡΟΓ1ΛΗΡΟΤ«ΑΙ
ΤΗΑΙΓΡ ΛΙΪΥ·ΥΝΧ»
ΣΚΡΙΠ-ΑβΗΝΑΙ
ιδιοιτητηι·4ιετθιιιτκι:ΓΡΗΓΟΡΙΟΙΕΥΣΤΡ»ΤΙ»1ΗΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΛΟΣ ΣΟΦΟΚΑΕΟΎΣ ΑΡΙΘ
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΚΑΙΣΑΡ
Ή Κερκύρα είνε ανάπαυσις ·ίων
4δυνάτων. Ν?|σος των τεθλνμμένων
" ισσών. Είς τοιαύτην γαλήνην
πολύ μ,ακαρίαν, -σραφωνεΐ ά-
* 'λως Οαλαμηγός, ή δποία κα-
%ςλ«.,^. άπο τούς πυρετους τοθ τη¬
λεγραφ ικοθ καλωδίου καί φέρει επ*
αυτής τόν τρικυμιωδέστερον των ήγβ-
μόνων. Άλλ' είς τό κέντρον τής πό¬
λεως ύπάρχει ευτυχώς τό σ?]μα των
Φαιάκων—λέμβος ούριοδρομοθσα μΐ
θραυσμένον πηδάλιον. Καί τελειότε-
ρον αύτοθ διάκοσμον δέν ήτο δυνατόν
νά ίχη ή Κερκύρα πρός ύποδοχήν τοθ
Θυελλώδους Κάϊζερ. Επέρασεν άπό
την νήσον χάριν άναψυνής ; Καί ύ-
■πάρχουν αρά γε ταξείοια άναψυχής
δια τόν Κάϊζερ ; Τίς οίδε. Ή Μεγα-
λειότης τού όπωσδήποτε γνωρίζει την
τέχνην νά μή προδίδεται είς τους κοι-
νοϋς Ονητούς. "Υπέρ τάς χιλίας στο-
λας τοθ Ιστορικόν τού Ιματοφυλα-
χίου, £χει καί μίαν άλλην, την οποίαν
πάντοτε φορεΐ, τόν πέπλον τοθ άδιο-
ράτου. Ουδείς γνωρίζει τί σημαίνουν
οί έλιγμοί τού σκάφους τού επί τής
θαλάσσης.Άλλάσσει καί κατ' α&τό ά-
χόμη τό ταξείδιον. Είς την Νορβη-
γίαν έταξείδευεν άλλοτε διά ιιολιτι-
χοΰς σκοπούς καί έντός τοθ πλοίου έ-
δίδασκε τό Ευαγγέλιον είς τούς ναύ-
τα;, Εσως δέ καί τα χωρία ώρισμένως
εχεΓνα, τα όμιλοθντα κατά τοθ σιδή-
ρου καί τοθ πολέμου. Άλλοτε κατά
τα διάμεσα πολιτικοθ ταξειδίου, συν-
ηγων.σθη διά τής θαλαμηγοθ τού μΐ
τροίχεΐς άγγλους ναύτας, φιλοδοξών
νά χατακτή~ αθτός τό κύπελλον,
το οποίον εΐχε τϊροκηρυχθ^ ώς βρα¬
βείον. Άναφαίνεται μέ ίλιγγιώδη τα-
νύτΓ,τα αϋτοκράτωρ, άνθρωπος, πο-
λεμιστής, Ιεραπόστολος, άθλητής,
ναύτης, ζωγράφος, μουσικός — καί
παλ'.ι αϋτοκράτωρ. Αί στροφαί τού
«νέ τόσον όρμητικαί, ώστε καταντδ
σχεδόνάόρατος καίπαρ' ολίγον μυθι-
χος Δέν ήσυχάζει οΰτε αύτη ή μορ-
οη τού. Σήμερον τα μαλλιά όρθοθν-
το1, αύριον πίπτουν, οί περίφημοι μύ-
σταΛες, είς τούς όποίους τόσον προ¬
λέγει ή οημοσιογραφική περιέργεια,
βασανίζουν μέ συχνήν αλλαγήν κα-
τευθύνσεως τούς περιέργους, καί «είνε
άγνωστον—γράφει ξένος συγγραφεύς
—ποίαν έξ ολων τούτων των μορφών
προΐρίζει διά την Ιστορίαν.» Ποίαν
φ^7ΐ/.ώς καί ήθ',Λώς ; Άλλ' οί πολύ-
μορφοι μίαν ^.^γτ^ έχουν. Καί ό
Κάϊζερ μίαν έχει. Την δρασιν.
"Αν απέτυχεν είς τάς προσπαθείας
τού πρός συμφιλίωσιν τοϋ έν Γερ¬
μανία σοσιαλισμοθ μέ την μοναρ-
χι'αν, άν απέτυχεν ε'.ς τάς προσπα¬
θεία; τού όπως ύποτάξτ] τα γράμ-
ματα καί τάς τέχνας τής Γερμανίας
υπό τάς ανάγκας τοθ Κράτους, τί
πρό; /ΰτόν; Οί αύτοκράτορες, ώς
αθτός, δέν Εχουν άποτυχίας. Ένερ-
γοθν, έπηρεάζουν, προσπαθοθν—αύτό
είνε τό έργον των, καί τα άλλα είνε
έργον τ?)ς κοινωνίας. Ή δέ μοναρχική
τού έπιρροί) ίην. τεραστίους έξ άλλου
καρπούς νά έπιδείξγ,—στρατόν, στό¬
λον, κολοσσαϊον εμπόριον καί βιομη¬
χανίαν. Τό σημερινόν σκήπτρον τής
Γερμανίας υπό Γουλιέλμον τόν Β'
είνε τό στρατιωτικόν κο-ί τό έμπορι-
χόν. Αυριον τίς οίδε τιοΧοί θά είνε.
Ό αύτο/.ράτωρ ευτυχώς προχώρει
παντοθ, καί ή Γερμανία τόν παρακο-
λουθεϊ παντοθ, ώς ήγεμόνα εύρισκο'-
μενον έν τψ μέσφ θεοΰ καί αυτής.
Άπό τής χΟές ή Ελλάς φιλοξε-
νίΤ τόν υπέροχον έστεμμένον. Τόν
ίνο'μισε σκληρόν δι' αύτην, είς ημέ¬
ρας δδύνης. Άλλ' 6 κραταιός μονάρ-
ϊη; 2ταν δ(δτ^ μαθήματα, δέν άπο-
λογεϊται διατί τα δίδει. Ε'.ς τόν κό¬
σμον τοθτον είνε καί αύτός μία μορφή
$ημιουργοϋ, καί γνωρίζει ν ά τιμωρ^
ϊήμερον καί νά μειδιαΐ αυριον. Ασφα¬
λώς δέ 6ά μειο-.άση πρός τό έΌνος
τουτο, δταν τό ίδχ) βαΐνον είς δρό¬
μον παρασκευής. Οί ίσχυροί δέν ί-
χοιιν ειμή δικαιολογημένας υπό των
πραγμάτων έπιεικείας Καί τό δόγμα
των, τό οόγμα ίοίως τοθ Κάϊζερ,
'.?νε ότι δέν τίερισσεύει είς τόν κόσμον
Ο ΑΥΤδΚΡΑΤΩΡ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ£ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΧΟΕΝΤΖΟΛΕΡΝ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ .______;______
ΑΛΕΗΑΤΤΔΡΟΣ ΣΚΟΓΖΒΣ
*Τ«ουργό; των Εξωτερικών ""
τοθτον τόση ευτυχία ώστε νά την
άπολαμβάνουν καί οί όκνηροί. Πρό
ολίγων έτών μάς επληξε, δίδων τό
πλήγμα τοθ δικαίου, άλλ' δταν ϊδτ^
τό Κράτος τουτο έννοοθν νά ζήσϊ) διά
τί]ς Ιδίας τού δυνάμεως, θά είνε εύ·
μενής. Ό τρ^σας καί ίάσεται! Είς
δέ τόν Κάίζερ δέν είνε άγνωστος 6
τόπος ο^τος. Τό αΐμα τοθ οΐκου τού
μέλλει νά συμβασιλεύστ^ επί τοθ έλ-
ληνικοθ ^όοι>. Ή Γερμανία κατέ¬
βαλε καί καταβάλλει πολλάς καί με¬
γάλας πνευματικάς δυνάμεις ινα άνα-
στήσγ) τόν αρχαίον ελληνικόν κό¬
σμον. Έπικοινωνία ύψηλή πνεύματος
£χει πρό πολλοθ γεννηθ^ μεταξύ τής
χώρας τού καί τής %^α% ταύτης.
Γνωρίζει ποίαν χώραν ~ατεϊ .ό Κάϊ¬
ζερ καί δέν άτϊθβιβάζεται βεβαίως είς
την Κέρκυραν χωρίς συγκίνησιν.
Άλλ' άπό των πνευματικήν ή ψυ-
χικών αΐσθημάτων μέχρι των πολι¬
τικών, ύπάργει άπο'στασις μεγάλη.
Είς την Έλλάδα άτϊόκειτα'. να την
συντομευστ·). Καί ή Ελλάς άς είνε
βεβαία 8τι γα'.ρετίζουσα σήμερον τόν
Μέγαν Έστεμμένον ε ; τα έδάφη
αυτής, χαιρετιζει έ'να /.ραταιόν φίλον
τοθ καλώς ευνοουμένου ίλληνικοϋ
μέλλοντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ο ΥΨΗΛΟΣ ΞΕΝΟΣ
'Από χΟες ψιλοξενεΊ ή Κερκύρα τόν
περιψανέστερον Μονάρχην τής Ενρο')πης.
Ό Αντοκράτωο Γονίιέλμος, γεννη&εϊς
τβλειότβρον τον τίλ«ό*τατον αΊΛως
νικόν στρατόν, Ιδημιούςγησ* ν
ηρώτης τάξεως, ^ρατο μιγάλοης
ματικονς θρίαμβον:, άνςμΐχ&η Ινίρ
είς τα της Ανατολάς καί παιώρ&ωα»
-ιίκαταπονήτου Ιργαοΐας- νά επιβάλη
γερμανίκήν βιομηχανίαν καθ* Άπασαν ιφ
Ανατολήν. Ή Γερμανία σήμερον, ίπ«ιι-(
οχύαααα τής ΓαλλΙας επί τοδ ΙμπορΐΗ^
πεδίον κάί δημιονργήαασα νέας α
καταναλώσεως, ίίαγων/ίβται πρΑς
πλουσίαν καί ϋπερήφανον 'Αλβιωνα. _
δλα αντά είνε αποκλειστικόν ίργον «;
Αίτοκράτορος Γουλιέλμου, χον ύναλ
βάνοντος σιδηροδρομικά ίργα άνά τ«*
Μικράν 'Ασίαν μέχρι Βαγδάτης, τοϋ ίπι-
,βάλλοντος την γερμανικήν βιομηχανίαν
IV
^ωνσταντΗΌνπό'Αίί, τοϋ δργανονντος καί
δπλΐζοντος ξένονς στρατους, ώς τόν τουρ¬
κικόν, διά Γερμανών οτρατηγών χαϊ γερ-
μανικών δπλων.
ΑντόΙ οί Γάλλοι δ,ναγνωρΐζοναι την ί-
πέροχον τού Γερμανον Αντοχράτορος;
Ικανότητα. Καϊ δικαίως, διότι δ Κάϊζερ,
&ν καί ανγκεντρώαας έν τοίς Άνακτόροιβ
αίτο»3 απάσας τάς Ιξονσίας, κατορ&έί ου
μόνου νά Ιργάζψαι νπερ τον μεγαλείον
τής πατρίδος τον, άλλά καί υπέρ τω*
ανμφερόντων τον λαόν τον, δ οποίος τον
λατρεύει κυριολεκτικώς. Είνε δημοτικώ-
τατος έν Γερμανία καϊ ίπιλαμβάνεται πά¬
σης ενκαιρίας, ίνα δείξη, δτι οί νπήκοοΐ
τον πρέπει νά ϊχωαιν άπεριόριστον πρός
αντόν εμπιστοσύνην. Και μόνη ή ίπιβλη-
Οεΐσα παραίτησις τον %ρίγκηπος Βίσμαρκ,
τον Ινδάλματος τον Γερμανικόν λαόν,
μαρτνρέΐ πόσον οί Γερμανοϊ αέβονται καί
ΐίστβύονσιν είς τόν Αντοκράτορά των, 6
οποίος, πρϊν χωρια&γ) τοϋ Σίδηρον Καγ-
κελλαρίον, άνεμάχρννε τον Γερμανικόν
στρατόν τόν Μόλτκε, την οτοατιωτιχψ
δόξαν της Γερμανίας, διότι ένεκα της ή·
λικίας τον δεν παρεΊχε πλέον τ* Λπαιτοτ^·
μενά προσόντα διά την θέσιν Γενικόν 'Ε-
πιτελάρχον στρατόν, οίας δ Γΐός
Μετά τόν Βίσμαρκ Καγκελλάριοι της
Έπικρατείας διετέλεααν δ ατρατηγός Κα·
πρίβι, δ πρίγκηψ Χοχενλόε καϊ δ κόμης
Μπύλωφ, δ καϊ νυν τοιούτος. Ό Κάϊζερ
Ιπεσκέφ&η 5παντα τα Κράτη της Ενρώ-
πης, είς δέ την Έλλάδα τό δεύτερον άρ¬
χεται. Δεν άναμιγννεται είς την εξωτερι¬
κόν πολιτικην άφ' ής βααιλενει μόνον,
άλλά καϊ πρό της βασίλειος υπήρξε δόκι-
μθζ διπλωμάτης, διότι τώ 1884 ανετέθη
αυτώ διπλωματική αποστόλη, ην μετά πε-
ρισαης δζξιότητος διεξήγαγεν. Ό Κάϊζερ
είνε καϊ δοκιμάς δεολόγος. "Οτε ίν ϊτει
1891 ανέλαβε ταξείδιον άναψνχής άνά τα
παράλια της Νορβηγίας, αί επί των χω¬
ρίων των Γράφων έρμηνεϊαί τού προε¬
κάλεσαν τ·ην Εκπληξιν τού κόσμον και τόν
εν&ουσιασμρν τον μακαοίτου Πάπα Λέον-
τος. Τάς έρμηνείας αυτάς τάς έκαμεν υπό
τύπον διδαχής εις τό πλήρωμα της &α-
λαμ^νοΰ τού, σΊαρκοΰντος τοΰ άνά τα
Νορβηγικά παράλια ταξειδιον. Τό μεγα-
λεπήβολον καί τό υίαηερισπκόν πνεϋμα
τοΰ Αΰτοκράτορος πλειστάκις άνησύχηοβ
τονς διπλωματικονς τής Ενρώπης κύ-
κλονς, άλλά μέχρι τονδε αί άνησνχίαι αυ¬
ται δεν έδικαιολογή&ηααν, κα&όαον μά·
λιατα δαημέραι κρατύνεται ή πειοί&ηαις,
δτι δ Κάϊζερ είνε μεγαλοπράγμων μέν,
πλήν φάειρηνικός μονάρχης.
. ΟΛΟΣ Ο ΒΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΥΤ0ΚΡΑΤ0Ρ0Σ_ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ
Β Λ7Λ.Ι2 ΤΟΥ Γ.: ΠΓΣΓΚΗΠ02
ΤΙ ΕΚΑΙΛΕΝ ΟΣ αΥΤΟΚΡαΤΟΡ
ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Γουλιέλμος ο Β', δ Α^τοκοάτωρ τη; Γερ¬
μανίας κ«1 Βασιλεύς τής Πρωσσίας, τόν
δ-ποϊον /Οες ή Ελλάς ΰπεδέχβη έν Κερκύ¬
ρα, είνε υιός τον Φρειοερίκίο τού Μβγά-
λου, τής πολιτικής ταύτης και στρατιωτι¬
κάς μεγαλοφυίας τή; Πρωσσία;,καϊ τή; Αυ-
τοκοατείρα; Βικτωρίας, άδελφή; τοΰ Βασιλέ¬
ως τή; Αγγλία;, εγγονο; δέ τοΰ Γουλιέλμου
τοϋ Α' τοΰ συμβολίζοντο; την Ενωσιν της Παγ-
'
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ό Αϋτοκράτωρ Γον)ιέλμος, γη
τω 1859, εΐιε 45 μόλις έτών. Άνήλϋεν Ι
Ιπ.Ι τοϋ όοόνον κατά Ιούνιον τού 1888 Ι
είνε Μονάρχης ίπποτικώτατος, αναμιμνή-
σκων τούς γενναΐονς καΐ τολμηροϊις ίκεί-
νονς ενπατρΐδας, των οποίων αί &νδρα·
* ^ ^ χ& χολμήματα πχηροΰαι τάς
ι ^ς ΙοτορΙας
καϊ ϊκτοτε ή ζωη, ή πολιτικη καί η ρααι- ι μεσαιωνικ^ς Ιστορίας.
λικη. εΐιε μία άκατάβλψος δράσις.^ Αν γ ^
Ελλάδι δ Αοτο,ράτωρ ^^ΖΖ'ν Πράγματι άπό μακρον χρόνον
μελλούσης Βααάίοοης μας, άλλα και οιότι
δμοιάζοντα πρός τους μεγάλονς ατρατη-
λάτας καϊ τοΰς άκαταπονήτονς βασιλείς
Άλλων Ιποχων, ηερΐ ών μετά τόαου^ σε¬
βασμόν ομιλεί ή ίστορΐα. Άφ'ηςαΛηλ-
θεν Μ τόν θρόνον των προγόνων τού,
τό δνομά τού φέρεται είς τα ατόματα πάν¬
των. Ή ίργατικ'ότης έκττλήασει, ή ίπί>ρ_
της Γρρμανίας «αί τιαιτόί γερμανικόν
προκαλεΐ τόν
τής άτομι-
^σμόν^Τολνσνννε ης μ
κότψός τον κατα^ήσσει. Στρατιωης
απαοάμιλλος, ναυτικός, δργανωτης, πολι-
ηκός, διπλωμάτης, ζωγράφος, ποιητης,
μονσικός. Όξνς την αντίληψιν κα ταχυς
τί,ν ίκτέλεαιν. Άψ ής βασιλειει, ετεξε-
τειιε τάς γερμανικάς άποικιας, ωργάνωαβ
Αί σπουδαί τού
Τα ποώτα μαβήματοι ελββί —αρά 8ύο γαλ-
λιδων παιδαγωγών, »Ττα μιας άγγλίδος κα
τέλο; τή; διευβυντρία; τοΰ γυμνασίου αΒι-
κτωρίβ» τοΰ Βερβλίνσυ. Κατόπιν έσχεν ως
προγυμναστήν τον ιδιαίτερον σύμβουλον Ίντ-
«πέτ«ρ, ένω ο στρατηγος Στόλμιΐίργκ ανέλα¬
βε την στρατιωτικήν τού μόρφωσιν κος Ο
I»-
ρεΰ; Πέρσιους την θρηοκευτικήν.
Την 27 Ίανουαρίου τοΰ 1869 κατίτάχθιι
επισήμως ε'ις τόν στρατόν κοΛ Ικτοτι ιτα-
ρέστη ε'ι; πάσα; τας στρατιωτικάς παρατά¬
ξει; καί έπιθεωρήσεις. Τω 1874, μιτα την
ομολογΐαν πίστεως κΰτον, ο νιαρός πρίγκηψ
ε;τάλη ε'.{ τ4 γυμνάσιον τοΰ Κάβσιλ,έξ οί »-
πελύίη τώ 1877, τυχών τοΰ μεταλλίου, τ·Ι
άπονεμομ,ένοΐ) ε'ις τοΰς τρείς αρίστου; μαίη-
τάς. ΈνηλικιωίεΙς την 27 Ιανουάριον Ίδΐο»
Ιτους ώνομάσθη ΰπολαχαγός τοΰ 1ου βυν-
τάγματο; τοΰ πεζικοΰ τής βασιλικής φοοα-
ρα; και ήκολοΰθιι συγχοόνως τα εν τγ Πα-
νεπιστημίω τή; Βόννη; ν
Ένυαφεύθη την 21 Φίβρουαρίου 1881,
την ιτριγκήπισσαν Αύγ,ουαταν-Βικτωρίαν το|
«τενμπουργκ.
Πότκ άνηγορεύθη Αύτοκράτωρ
"Ο Πρίγκηψ Γουλΐέλμος άνηγορεύθη αΰτο-
κράτωρ την 15 Ίουνίου 1888 τού"· πατρός αυ¬
τού Φρειδερίκου αποθανόντος την 13 ίΒίου έκ
τής τρομεράς καί άνιάτου νόσου τοΰ καρκίνου
τοΰ λαρυγγος.
Ό Γουλιέλμοςδ Β'. κ«τ« την άναγόοει>σίν
τοι» απηύθυνε πρός τβν κατά γήν καί θάλασ¬
σαν στρατόν ήμ,βρηβίβτν διαταγήν, Ιν $ επι¬
καλούμενος την ανάμνησιν τοΰ πάππου^ τού
και τού πατρός τού, έπέρ.βνίν έν τη" άνάγχτ)
«σταθβρας καΐ άοιασβίστοο πειθαρχίας έν τω
στρατω πρός τΌν δπατον αΰτοϋ' αρχηγόν». Είς
προκήρυξιν δέ ήν απηύθυνε πρός τον Πρωσσι-
κόν λαόν έδήλου δ'τι υπεσχέθη τω Θεώ «νά
είνε βασιλεύς Βίκαιος καΐ ήπιος, νά εφαρ¬
μόση την εΰσπλαγχνίαν καί τον φόβον τού
Θβοΰ, νά υπερασπίση την ειρήνην, νά βοηίη
τοϋς πτωχούς καί τους ουβτυχιϊς, καί νά δια-
μίίνγι δ πιστός τηρητής τοΰ δικαίου»,
Κατά δέ τ-όν λόγον αΰτοΰ τόν άπαγγελ-
Ιεντα είί τδ Κοινοβούλιον την 25 Ίουνίοο Ί-
ΐ(ου Ιτους δ αύτοκοάτωρ Γουλίέλμος εκηρύ¬
χθη δ«τβρ τη1; τηρήσίως τού συντάγματος,
των νόμων τής Αύτοκρατοοίας και των 8ι-
και»μ«των των διαφόρων Κοατών, των άπχρ-
τιζδντων την Γερμανίαν* κοίΐ εδήλωσεν «τι
ί' αντιτίθ^ *':; πϊν πολιτικόν μηχάνευμα
τεϊνον νά ύπονομβύσγΐ την διοιχη·»ικήν τάξιν,
Ινψ διά την εξωτερικόν πολιτικήν παρέστησα
την, τρ [πλήν συμμαχίαν ώς εγγύησιν της τη-·
ρη«εω; της ε'ιρήνης.
Ό Αύτοκράτωρ επ'.οκεπτόμε·
νος τάς Αυλάς
Δι5θ· μήνα; μετά την είς τόν θρόνον ανάρ¬
τησιν τβο επεσκέφθη τάς διαφόρους Αυλάς τής
Εύρώπης. Άρχίσ'ας άπό την τής Ρωσ*ίας ε¬
πισκεφθή ακολούθως τάς Αυλάς τής Στοκ-
χολμη'ς, τή; Κοπβνχάγης, τής Βιέννης, τής
Ρώμηί, ϊνθα έ^ένβ-ο δεΛτδς καί δπδ τοΰ
Πάππα Λβ'οντος τοΰ
XIII.
Κατόπιν επεσκέ¬
φθη την Νορβηγίαν καί την Αγγλίαν κατά
τόν Ιούλιον τοΰ 1889. Κκτά τόν Αυγουστον
εδέχθη τόν Αύτοκράτορα τής Αυστρίας και
κατρι τόν "Οκτώβριον τοΰ 'ιδίου ετους κατηλ-
6$ν ί'ις Έλλάοα μετά τής Αύτοκρατείρας 8-
πω ιταρα'ίττ) β'ις το!»ς γάαους τής άδίλβής
«ύτοΰ Σοφίας μίτά τοΰ ήαϊΓβροο Δινδόχου
καί μίτά τουτο μιτίβη είς Κωνσταντινούπο-
λιν ΐνία υπήρξεν ό πρώτος μθνάρχης τής Εύ
ρώπης ό οποίος εγίνετο μετά μεγάλης πομ-
πής δεκτός υπό τοΰ Σουλτάνου.
.'ΙΪ μετά τού Βίσμαρκ Πιαφω-
νία τού
-β Αάτοκράτωρ Γουλιίλμος άπδ τού —ίώ-
τοο ΐτους τής Αϋτοκρατορίας αυτόν ίθίΐξ»
δείγματα αύτίνιργϊίας καί δραστηριότητος
ίκτάχτου. Τόν Αυγουστον τοΰ 1889 παρα-
στάς είς τα άποκαλυπτήρια τοΰ άνοριάντος
τοΰ πρίγχηπος Φρειδερίκου Καρόλου εκήρυξεν
4'τι προΤιμα να κατβστραφώσιν αί δέκα όκτώ
ΓβΤϊ 'στρατιαί τού καί τα 46 έκατομμΰριβ
των κατο(κων τή; Γβρμβνίας *«ρά νά επι¬
τρέψη ν' άοαιρίθγι ϊστω καί είς λίββς «■*ό
τάς γενομένας /.αταχτήββις.
Δΐαρχοΰντο; δέ τοΰ 1889 ανέλαβε καί άνι-
νιίχίί) οΰπωοώς »'κ τα τής βσωτιριχής πο-
λιτικήί τής Γίρυ,ανία; προβάς «Ίς διαφόρους
μεταλλαγάς ΰπουργών καί δΐίξαγαγών αυτο-
προΐώιτως τό ζήτηυ,ΐ τής άπεργίας των μ-
ταλλευτών τή; Βίτιοαλίας δεχθεΐς χβι συ-
ζητήσας μβτά τής πρεσβείας των έργατών,
ήτΐί εξέθηκε «ρός «ύτόν τα ιταράκον» καί
«Ίτήακτα.
*Η αϋτενέργίΐα δαω; αυτή καΐ ή μεγάλη
αΰτοΰ ανάμιξις έν τ7| οιοΐΑί}τει ΐρριψι τα
πρώτα (Γΐίίΐματα τής δι/ονοίας μετά τβΰ άβ-
χι/.αγχίλλαρίου Βίσ^αρχ. Τοΰ χγίβ&ΐί κατά
πρώτον τό χαρτοφυλάκιον τοΰ ΰποκργίίβυ τοΰ
'Εαπορίου, τοΰ άπηΰθυνιν *ϊτα τό πΐρίιρημον
διάγγελμα, τό διατΐϊσον την μελέτην των
σχετικών πρός την προστασίαν των έογατων
ζητημάτων και έν ω έξήγ·/ελλε την απόφα¬
σιν τού, «νά συντϊλέστ) *Ϊ4 την {Ιϊλτίωσιν
τής τύνης των γεί(Αανών ΐργατών.» Μιτά τι¬
νάς ήαέ:ας ό αϋτοκράτωρ συνίκχλιι τάς κυ-
βερνήΐίΐ; τί,ς Εΰρώπη; νά ίυαμιτάσ/ωτΐ'ν
έργατιχοϋ διεθνοΰ; συν^δρίου έν Βΐρολίνω χαΐ
τοΰ συνεδρίου τούτου εγίνετο έναρξις την 16
Μαρτίου τοΰ 1890 άπόντος τοΰ πρίγχηπος
Βίσααρχ χα5 την προτεραίαν τής άποστρατεί-
ας τού. Τότε δ αύτοκράτωρ διώρυεν άρ-
χιχαγχβλλάρίον τό* στρατηγόν Κβπρίβι, ϊττις
^το τυβλόν δργανον χαΐ έχτιλβστής άιτλώς
των (Ιελήσεων τοΰ μονάρχου.
Ή αύτενέργεια τού αυτοκρά-
τορος
Άπό τής έποχής ταύτης κατέστη λίαν α'ι-
σθητή ή ανάμιξις τοΰ αύτοκράτορος »'ις πάν¬
τας τοϋς κλίϊοο; τής διοικήσεως. Είς τό
στράτβυμα έπήνεγχε γενικήν αναστάτωσιν.
Πάντας τοϋς όπωσδήποτε γηραιοΰς καί ανικά¬
νους άξιωματιχοϋς άπΐστράτευσε χ αι άνΐνέωσε
πάντα τα ττελεχη' άνεδιωογάνωσί τόν στό¬
λον χαϊ Ιδωχεν ώθησιν είς πολυχβιθρ.α ναυ-
τιχά εργα έπιψηοίζοντος άφειοώς τοΰ Ράϊχ-
σταχ τάς απαιτουμένας πιστώσεις. Κατήρ-
γηΐϊ τοΰς αύστηροΰς καί καταθλιπτικούς
νόμους τοΰ Βίσμβρχ κατά των σοσιαλιστών
καί έπανέφερε την διδασκαλίαν τής πβλωνι-
κής γλώσσης έν τοίς σχολβίοις τής πρωσσι-
Λής ΙΙολωνίας Κατήργησε τάς διατυπώσεις
των διαβατηρίων έν Άλσατία-Λορραίνγι και
επετέλεσε καί πλεϊϊτα άλλα εργα τείνοντα
πρός πολιτικήν μάλλον ρΗλ*λ»ύθ*ρον έκιίνης
τοΰ Βίσμαρκ.
Ή αντίδρασις κατά τής τοιαύτας ένεργοΰ
επεμβάσεως έν τη εσωτερικώ θίοικήσιι τοΰ
Αΰτοκράτορος εξεδηλώθη ιδία δ'τ«ν ανεμίχθη
ιίς τα έχπαιδευτικά άκόμη ζητΊΟματα, συ-
στήσας έπιτροπά; σνολικάς κα'ι παιδαγωγικάς
των οποίον ώς επί τό πλιΐστον προήορβυεν
κυτθί ούτος.
Τοιούτος έν ολίγοις δ Αύτοχράτωρ τής
Γερμανίας τόν οποίον ή Ελλάς εχει την 6ψ(-
στην τιμήν νά ϊ,ιλο^.νη ήδη δευτέρζν οοράν.
Άκρον ίωτον άνδρας δραστηρίοο κ,αί προοδιυ-
κικοΰ. Άβ' ής ό.νέβη επί τοΰ Ορόνου των
Χοχεντζόρί,εν ούδε επί μί*ν στιγμήν -ϊπαύϊατο
έργαζόμενος ήαέραν καί νύκτα δπϊρ τοΰ μβ-
γαλείου τής πατρίδος τού.
Στήλας ολοκλήρους ήθέλομεν πληρώϊει
εάν απλώς άπηοιθμοΰμεν τα στρατιωτικά
/υμνάσια, είς τα δποϊα παρέστη εν τβ τη
Γεραανία και λοιποϊς κράτεσι, τάς έπιτροπά'ς
των οποίων προήδρευσεν τοΰς λόγους' τοϋς
δποίους εξεφώνησε κατά διαοόροες τΓεριστά-
σεις, τάς ύποθέσεις τοΰ Κράτους είς ϊς άνι-
μ(χθη. Απλώς ΐνταΰθοι άναφέρομίν 6'τι δια-
δραματίζει πρωτεΰον πρόσωπον εις πάσας τάς
μεγάλας ΰποθέσιις τοΰ Κράτους Τού καί τό
γνωστόν οόγμα «δ βασιλεύς βασιλεύει, άλλά
δέν κυδερνα» ούτος μιτέστρεψεν έκ διαΐλέτρου
είς τό «& βασιλεϋς κυβερνα κα! έλάχισ'τα ά-
πολαμβάνει τής βασιλικής εϋμαρεία;» καί ΰ-
ποθίτομεΛ» ίτ·. πάντίς οί συνταγματολόγοι θά
άπίτάσσθντο τής ίεωρίοίς τοΰ δ'τι δ βασιλεύς
δεν κυδερνδ εάν έχυβέρνων «άντες οί βασι¬
λείς ώς έκυβέρνησε χαΐ κυβερν^ την Γερ¬
μανίαν δ αύτοχράτωρ δ Γουλιέλμος δ Β'.
'ΑνέκΠοχα τού |Αύτοκράτορος
Είς ήλιχ(«ν δέκα πε'ντε έτών ίδωχιν επι¬
σήμως την θρησκενπχήν αϋτοΰ δμολογίαν
πίστιως, ίν ίτος μιτά την θί(ϊν κοινωνίαν
Ι αυτήν. Έν τΫ) Ιχχλησσία λοιπόν παρισταμέ-
νου τοΰ («ρέ'ωί τής οικογενείας το« καί των
φίλων τού, έξίφώνησε καί μικρόν λόγον μετά
την δμολογίαν τής πίστεως, τοΰ όποίου τό
τέλος είχεν ώς εξής : «Γνωρίζω ότι δύσκο-
λ« κ«1 μεγάλα καθήκοντα μέ 'άναμένουσιν,
άλλά θά άναπτύξω πάσας μοί» τάς δυνάμεις
χαΐ θά παραχαλίσω τόν Θεδν πρός τουτο. ΕΝ
θε νά μ* βοθήσγ; δ ΘιόςΙ Άμήν.»
Είς τό γυμνάσιον τοΰ Κατσέλ,έπι τη ρητη
έπιθυμία των γονέων τού, δ πρίγκηψ Γουλι¬
έλμος ϊζη έν απολύτω Ίσότητι μετά των συμ-
μαθητών τού και οί καθηγηταί τού ουδεμίαν
εκαμνον διάκρισιν μεταξί) αύτοΰ χαΐ των
συνταξιωτών τού. Ό καθηγητής των έλλη-
νικών 8μως, έπειδή δ πρίγκηψ δστεοει πολϋ
;'ις τα έλληνιχά, ένόμΐσΐ καλόν £πως φανή
πρός αυτόν εύάρεστος νά τοΰ δποδείξη ημέραν
τινά ώς βέμα τής αυριον εκ τινος κεφαλαΐου
τοΰ Ξενοφώντος.
*Ο πρίγκηψ ήκουσε τδν διδάσχαλίν τού,
χωρΐς νά ε?πη λέξιν χαΐ την επομένην ί'ισελ-
θών πρώτος είς την τάξιν έλαβε κιμωλίαν καί
έγραψεν είς τόν μαυροπίνακα μέ μεγάλα
γράμματα την ανακοίνωσιν την οποίαν την
προηγουμένην τοΰ Εκαμεν δ καθηγητής, δ'πως
μή καρπωθη μόνος την εύ'νοιαν, ήτις εθετε
τοϋς συμμαθητάς τού είς μειονεκτικήν θέσιν
άπέναντί τού.
-Χ*
Α? σνέσιις τού μιτά των συμμαθητών
τού δπήρξαν πάντοτε ουχί μόνον έγκάρδιαι,
άλλά καί λίαν αυμπαθιϊς και πάντες ίτρεφον
πρός αυτόν άπιριάρΐίτον στοργήν.
-»-
Κατά τδ 1878 εισήλθεν είς το Πανεπιστή-
μιον τής ώραιοτάτης παραρρηνΐίου πόλεως
Βόννης, τής πλήρους φυΐικών θίλγήτρων.Ώ:
φοιτητής δέ κατίτρωγβ τα εύφχνταστα μυθι-
στορήματα τοΰ Ιουλίου Βέρν, τοΰ Γάλλοι»
συγγραφέως τοΰ δποίου όπήρξιν είς των έν-
•«ρμοτερων ίαυμαστών.
Διηγοΰνται βτι ημέραν τίνα, κατα μίαν
9τρ*τιωτικ·()ν επιθεώρησιν κατελήοθη δπό
αίμορραγίας τής ρινός. "Οταν δέ οί αξιωματι-
χοΐ τοΰ έπιτελείου τού έσπευσαν γύρω τού,
τοϋς βΓπε : «Μή δίδετε τόσην προσοχήν, χύ-
ριοι, είνε αί τελευταίαι ρανίδες τοΰ αγγλικοΰ
αίματος, τό δποΐον έχρέει άπδ τάς φλέβας
μου». "Ηννόει τδ αγγλικόν αΐμα τής μητρός
τού.
Ό Πρίγκηψ κατά την στρατιωτιχήν τού
δπηρεσίαν ήτο πάντοτε πρώτος είς τα γυμνά-
σια χαΐ τελευταίας ϊ'ις την ανάπαυσιν. Ά-
παιτών δ» πολλά άπό τοϋς άνδρας τού
άπή-ει περισσότιρα άπό τόν εαυτόν τού. *ΙΙ
άκρίβειά το» είς την υπηρεσίαν τού ήτο α¬
ξιοσημείωτον.
'Επεζήτητ* πάντοτε νά βΤν» άγαπητός είς
τόν στρατόν.
Τή/ παρκμο/ήν των Χριστοογέννων τοΰ
1687 ελεγε τα εξής είς τοϋς Οΰσσάρους τής
αύτοκρ. φρουρας : «Άποτελεϊτ« μέρος τοΰ
μεγάλου στρατοΰ χαί τής μεγάλης ο'ιχογε-
νείας τής δποίας πατήρ είνε δ Βασιλεύς, χαί
έίώ άποτελεϊτε μέρος οικογενείας στενωτέ-
ρκς ή δποία ονομάζεται σύνταγμα. "Οσον δύ¬
ναμαι θά άναπληρώσω τάς ο'ιχογΐνείας σας.
Σας ήτοίμασα τ« τής ϊορτής των Χριστου-
γέννων ώς θά τα ήτοίμΛζ» ·1ς ο'ιχογίνειάρχης
διά τα παιδία τού, Σχς δίοω αΰτά τα δώρα,
καί &( ιϋ/ομαι συγχρόνως, επί τΫ) εΰκαιρία
τής εορτής ταύτης, εΰτυχΐς το νίον ϊτος».
ΑΤ^ΡΙΟΝ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΤΠΕΡ ΤΟΥ ΧΑ^[ΛΑΟΤ ΤΡΙΚΟΤΠΗ
Έν τφ μέ^Ί* ττ*ϊ άποκαρτερτιίεως, ίίτις κατέχει τ6 "ΕΟνθς κυβερνώμενον ανευ
ίδέας, ανευ σχεδίου, άνευ τόλμης, ανευ αποφάσεως, έν φ χρόνφ ύ τοικυμία μαίνε-
ταχ έν τό> ΑΙμφ χαισάλος κοατεϊ έν τφ Κρητχ·κο> πελάγει,την υ.οιραίαν ταύτην η¬
μέραν της 30ης Μαρτίου, εκάστην επέτειον της ημέρας, καθ" ήν έν τιρ ξένη παρέ¬
διδε τό πνεϋμα Λ ύπεροχωτέρα πολΛτνκτΊ μορφη τοϋ "ΕΟνους, καθ" Λν Οτιγμήν εκα¬
τόν χιλιάδες Έλλήνων έν τώ Παναθηναϊκψ ϊταδΐφ δκλαιον έκ συγκιντ'ιύ"εως διά. την
"Εθνικήν νίκην της ταχυποδΐας. η καοοία τοΰ 'Ελληνικοϋ λαοΰ φέρεται πρός τόν
"Ισχυρόν.
Έν τω μέσω τΛς μέθης των έορτών, δέν ηδυνήθη τότε ό 'Ελληννκός λ,αός ν' άνα-
τρήσι^ τ*> μέγεθος της ναταστροφής, ίίτις έπληξεν αυτόν. Τ6 άνεμέτρησεν, δταν
Άνέκβοτα νιαί 1«ειοόδια τού
το«ράτορτος Γουλιέλμου·
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙ^ΟΛΟΓΩΝ
ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΗ ΤΗΗΒΑΤΟΝ
Χθές την πρωίαν συμφώνως πρός τό
πρόγραμμα συνεϊρίασαν τα άρχαιολογικά
τμήματα τής κλασικϊίς, τής προϊστορι*ή*ς,
των άνασ-Ααφών καί Μουσείων, τή*ς Γεω-
γραφική'ς κ«ί τοπογραφίας χαί Βυζαντινήν
Άρχαιολογίας.
Είς τό κλασικόν
Πρώτος ό κ. Βαλέριος Στάης έδωκε
σΰντομον ανάλυσιν τί}ς άρτι έκίοθείσης
πραγματείας τού περί των Άντικυθηραϊκών
άρχαιοτήτων, διά τή*ς οποίας άπέδειξε, 1)
ο'τ·. τα εΰρεθέντα άγάλματα προίρ^ονται έκ
τή*ς νεοπΐταή'ς σχολτ]ς τοϋ πρώτου πρό
Χριστοϋ αιώνος, διότι είνε άντίτυπα γνω-
στών προγενείττίρων ίργων 2) καί ό'τι το
έξ Άντικυθήρων περιώνυμον χαλκοϋ'ν άγαλ-
μα είνε έργον τοΰ Εύφράνορος χαϊ παριστα
«ν Πάριν προτφέροντα τό μϊ|λον.
Ό κ. Στάης έπέϊβιςε καί γΰψινον Ικτυ-
πον τί[ς χειρός τοΰ άγάλματος μέ τό μί}—
λον, διίνειμε δέ είς τούς άκροατάς καΐ άν-
τίτυπβι τί]ς πραγματίίας τού.
Κατόπιν έκαμαν άνακοινώτεις ο κ.
Κλέρυ περί των στηλών τή*ς Μασσαλίας
των έν τφ Μονσείφ Βορελύ, ό κ. Άρνώ
δ' Άνιέλ περί των έν Προδηγκία άρχαιο-
λογικών εύρημάτων καί ό κ. 'Αρδβνιτίπου-
λος περί των μή γνωστών άντ (γράφων τού"
Γα/υμήδους, τοϋ Λεωχάρους, των Σατΰρων
καί τοθ Σαυροκτόνου τοΰ Πραςιτέλθ'ος έν
Άρν.αδία καί έν Αθήναις καί π«ρ! τής κε
φαλή'ς άγριοχοίρου τίίς έν τζ> ν«φ τί]ς Α
θήνας έν Άρκαδία.
Είς τό προ'ίστορικόν
"Έκαμαν άνακοινώΐϊΐς ό κ. Μοντέλιους
περί των Έτροΰτκων καί ό κ. Ποϋ'σ/.·. περί
τή*ς μεταμυκηνϊϊκγ); τέχνης έν Ίστρία, ό
δέ κ. Τσοόντας άνε/.οίνωτε συντόμως διά
τί»ύς προϊοτορικούς έν Θϊσσαλία τΰμβους.
Τούτους κατέταξεν είς τρεΤς κατηγο-
ρίας : β)
1) Τάφους «αί χαρίως έπιτόμβια μνη-
μεΤα.
2) Είς συνοικισμόν και
3) Είς τεχνητούς γηλόφους πρός άνί-
δρνσιν άκροπόλεων ή1 σκοπιών.
Μετά τον κ. Τσοΰνταν ό κ. Στάης
I-
δωκε σπουδαιοτάτην νέαν έρμηνείαν περί
των τνωίτων χρυσών κοιΐμηαάτων των εύ-
ρεθίντων είς τους Μυ·Αην«ϊ*ούς τάφους υπό
τοΰ Σχλιέμαν καί άλλων.
Πάντες οί μέχρι τοϋδε γράψαντες «ερί
αίτίδν πβραδέχονται, δ'τι προίρχονται έκ δι-
ακοτμήσεως τοΰ σώματος των νεκρών, αλλ'
ό κ. Στάης διά πολλών έπιχειρημβτων
άποδεικνύει 6'τι προέρχονται έκ τής διακο-
σμήσεως των ξυλίνων φερέτρων, διά τα ό-
ποΤα πολλά τα διδόμ,ενα άποδεικνΰθυν την
ύπαρξιν των κατά την Μυ-Ληναϊχήν εποχήν,
μετα δέκα ημέρας έναπέαετε νεκρόν έν τφ Άθηναϊκφ —ιμητηρίω τδ ευγβ
ρον της πατρίδος τέκνον. Βαθύτερον δέ τ^θάνθη την ίρημίΓ ό ΈλληντκΤ
δταν σ-υναρπαζόμενος έν τ,? δίνη της καταο-τροφης, κ^τά τδ άπαί,ηΓ μετά
.τον άνδρα, δΰττς καί^οταν πρό ενδβκαάπό της καταστροφτις έτών τό 1886 Λ
η9?*£ΐζ™ δ1ά τΙς ΚΛ0ύ^αΙ ό^οΐαν ^αταο-τροφην ηδυνήθη τότε να την ανα
"Ενθυμούμεθα την ημέραν καθ" ην έκυκλοφόρηο-6 τό πρώτον Λ εϊδηόις πεοί
κινδύνου, δν διέτρεχεν έν ΚΛνναις, ό μέγας πολίτης "
Πρό τού κινδύνου τούτου ό λαός ό Λκακος δοΌν καί «ύεπίφορος είς την πλάνην
τΐιν καλλιεργουμένην υπό της δημαγωγίας, ό λαός, δστ,ς ολίγον πρότερ^ είνε κα-
ταδικάίει διά της άλογίο-του ιΐ-ήφου τού την βΰβργίτνδα δρΛστν αυτοϋ συνέορεε
πυκνώς π?6 των προπυλαίοητ τού ναοϋ τής Ζωοδόχου Πηγης καί καταπλημμυοών
την πλατείαν και τάς πέριξ όδοΰς Ικέτευεν έν όλολυγμοϊς τόν Θεόν της «Ελλάδος
όπως άποτρ^η άπ" αυτής την άνηκεΐτον ο-υμφοράν. Άλλά ματαία υπήρξεν η
Ικεοία. "
"Ιο-χυρός υπέρ πάντα ό θάνατος καταβάλλει καΐ τάς προνομιούχους έκείνας υπάρ-
ξειςταςυπερόχους,αςηφαντασ-ία ολοκλήρου λαοϋ περιβάλλει διά της αίγλης
ασυλλήπτου αθανασίας. '
•Η δφιμος μεταμέλεια, Λ (}τορΥη κα η λατρεία Λ μετά θάνατον, ουχε άναιρεί την
πρός τους υπερόχους άνδρας αδικίαν οίττε άποτρέπει τάς έκ ταύτης Έθνικάς συιι-
φά * ^
ς.
Διότι είνε άληθές δτ» ζδν 3έν Αγαπηθη & άοίδ,μος Τρικούπης, δπως ηγαπΛ-
θηβαν άπό τόν λαόν αί ταπεχνοΛ μετραότητες, αΐτινες διά της δημαγωγίας τόν έν-
θουσιουν ναΐ τόν παραούρουν.
Άλλ" δπρεπε νά έπέλθουν αί μαύραι, αί έηπιλωμέναι ημέραι καχ μετ' αυτάς αί
Λμέραι της_ άποκαρτεοήσεως, τοϋ δκίταγμοϋ, της άτολμίας, δια νά έκτιιιηθη καθ"
όλην αυτού την ευρυτητα τό μέγβθος της ΐωι)τ»κης επί όμοίων κινδύνων τού με¬
γάλου πολίτου ενεργείας. *
Ό Βυζάντιος, ό οποίος, δπως καί πολλοι,πρός αυτόν ζώντα, ΰπανίως υπήρξε
δίκοΛος έκτιμητης της ΈΟνικ.ις αύτοϋ ΰταδιοδρομίας, εγραφεμετά τον θάνατόν τού
«Και εάν μόνον μίαν ημέραν ηρίθμει τό πολιτικόν στάδιον τοΰ Τοικούπη τΛν ο
Μαΐου 1886 0α Λρκει Λ ημέρα έκείνη, 6πα>ς άο-φαλίο-η είς την μνήμην ΐουΐήν.
V
φθιτον ευγνωμοσύνην τού Έθνους. Τα (ίτρατεύματα άποσείσαντα πάντα δεΰμόν
πειθαρχίας έμάχοντο ε{; τα συνοοα δνευ άρχηγών καχ ανευ (ίυνοχης. ΟΙ Τούρκαι
είχον Λδη διαο·πάο·ιι έν Κουτρα. τό κέντρον της ελληνικάς παρατάξεως και έπάτουν
τό Ελληνικόν έοαφος. Αί Δυνάμεις έξαγριωθεϊοαι έκ πολιτικάς, ήτις ηπείλει επι
όκ-ω μήνας τΛν εΐρήνην, χωρΐς νά κηρύττη τόν πόλεμον, άπέκλειον ώς ένθροι τα
έλληνικα παράλια Μιας βτιγμής διυταγμός ηδύνατο νά έπιφέρ,χ καταστολήν άνε-
πανόοθωτον. Παρίο-τατο δ" έξ ΙοΌυ άο-φαλάς και τής εξωτερικάς έπιορομής καί τής
κατ οίκον άναρχίας ό κίνδυνος, όπως καί ό τής εξωτερικάς έπεμβάΰεοΐς. Άλλ" ό
Τρχκουπης δδραξε Οτερεοΐ χηρι τάς ήνίας, εκλείσθη είς τόν τηλέγραφον και συνεν-
νοουμενοςάπ ευΟείαςκαΙπρόςτόένΛαρίο-αΓτ Άρχηγεΐον καί πρός την Πύλην
κατώρθωο-ε νά διακοπωθιν αί έχθροπραξίαι και ν'άνακληθώαιν εκατέρωθεν τα στοα-
τεύματα». ν υ
- Κ(\δ-μωΙ* μεΥ^η ^ π?6ζ Τ6 "ΕθνΟς 6ύεΡΥε«^ αποτελεί γραμμήν μίαν έκ
των πολλων φωτεινόν σελίδων, δι" ών κατεκάλυψε μέ τό δνομά τόυ τΛν σύγνρονον
Ιστορίαν ό νεκρος, δν άπο έννέα ηδη έτών κράτει είς τάς άγκάλας αυτής Λ μήτηρ
Γη· Λ γη τού Άθηναικοϋ κοιμητηρίου. μ "
Α¬
ήτις έμιμήθη ώς πρΌς τα νεκρικά ίθιμα την
Αίγυπτον.
Έπίσης ΐσχυρίσθη ότι πιθανωτάτη ήτο
ή έφαρμογή των εύρεθεισων χρυσών προσω-
«ίδων ουχί επι των προσώπων των νεκρών,
άλλά επί των φερέτρων κατά τον Αίγυπτι-
ακόν τρόπον.
Ό κ. Στάης επέδειξε πολλάς «ίκόνβς
μεταςύ των οποίων ϊ)το κ«ί νί« οιβυθίτη-
σις των χρυσών ίιαϊημάτων.
Είς την Βυζαντινήν άρχαιολο-
γίο»ν
'Ωμίληϊαν ό κ. Στρυγκόφοτι,η πβρί
τού άν ή Ελλάς τίδ μεσαιώνος βιχεν ιδι¬
αιτέραν τέχνην, ό κ. Φρότΐγκαμ πβρί ττ5ς
Βυζ«ντινί|ς τέχνην, ό κ. Άρακιλιάν περί
των μνημείων ττ}ς άρχαίας Άρμενική'ς
πρωτευούσης καί ό κ. Ν. Πολίτης περί
τοΰ Βυζαντινοΰ τΰπου τής Κβνταύρου.
Ε;.ς την διδασκαλίαν τής αρχαί-
λί
Ωμίλησαν ό κ. ΛοιΤσερ κερί τ?5ς Μυκη-
ναϊ/,ής εποχάς έν τη Άττικη, ό κ. Πολίτης
περί τοπογρΛφία; των "Αθηνών κ«ί ό κ.
Λάμπρος άνεκοίνωϊ$ν άνί/.3οτον περίγροΐ-
φήν των μνημείων των Αθηνών γραφ5?σαν
περί τα τέλη τοϋ 17ου «ί-υνος κοιί σωζομί-
νην έν τω άρχείφ τοΰ ϊΜιΐββο οίνίοο» τής
Βενετίας.
Ή περιγραφή αδτη ένδιατρίδίί ΐϊίως βίς
τον Πύργον των άνίμων, περιέχϊΐ δέ καί
άλλα άί-ια λόγου περί των άρχαίων μνη-
μείων των Αθηνών κατά τον 17ον αίώνα.
Ώς δέ απέδειξεν ό κ. Λάμπρος, έγράφη
υπο λογίου Ιταλού συνοϊεύσαντος τόν Μο-
ροζίνην κατά την άλωΐιν των Αθηνών.
Ό κ. Ν.Γ. Πολίτης έπραγματεΰθη περί
δύο ζητημάτων τή*ς τοπογραφίας των Αθη¬
νών, ά'τινα θϊωροϋντα! έκ των σπαυδαιοτά-
των πρός όρισμον τή*ς θέσεως διαφόρων οΐ-
κοϊομημάτων τή·ς Άγορας. Άνασκευάζων
τας παραδεδίγμένας μέχρι τοϋ3ε γνώμας
υπεστήριξαν ό'τι ή Όρχήστρα Ικειτο είς το
μέσον τί}ς Άγορας, τα δέ ήλιαστικά δικα-
στήρια Σέν είχον ιδία οΐκοδομήματα, άλλά
έν τΐ> ΐιπαίθρφ, έν τω πρός ανατολάς τής
Άγορας κβνί^ευρυτάτω χώρω ε'δίκαζον οί
ήλ'.αστχϊ' καθ* δ'μοιον τρόπον συνεκροτοΰντο
καί αί πολυπληθΐΤς έχκλησίαι αί ψηφίζου-
σβι τα ψηφίσματα έπ' ανδρί.
Μετά την χατάλυσιν τής ελευθερίας των
Άθηναίων έκτίσθησαν βίς τον χώρον έκε7-
νον ή Άττάλου στοά,ή των Γιγάντων καί ή
Ρωμαϊκή άγορά.
Ό χ. Καμπούρογλους έν τέλει ωμίλησε
πβρί τοϋ χαρακ,τηρισμοϋ των παλαιών περι-
γραφών των Άργαίΐιϋ μνημείων τϊ}ς πό¬
λεως Αθηνών.
Τελευταΐος ό κ. Λάμπρος έπρότεινε γαλ-
λιστί όπως τό τμή*μα εκφράση ευχήν ήτις
νά υποβληθή" είς την γενικήν συνέλευσιν
περί συλλογή*ς των Μεσαιωνικών καί νεω-
τέρων τοπωνυμιών τϊ|ς Άττική'ς.
Εις τό των ανασκαφήν
Χθέί την πρωίαν είς το τμί|μα τουτο
συνεζητήθη περισπούϊαστον ζήτημ* αό ο¬
ποίον κινβί* το ενδιαφέρον παντός "Έλληνος.
Τό ζήτημα τουτο είνε
Ή' άνααχήλωσις τού Παρθε-
νώνος
"Κατ' αρχάς ίλαδε τον λόγον ό κ. Βίγ-
χαντ, όστις άναλΰει έν πάση λεπτομερείς
τόν τρόπον τής ϊκτελΐ'σίως των ανασκα-
φών χαί τα τής διατηρήσεως των άρχαίων
μνημείων.
Ό κ. Κα65α3:ας λαβών αφορμήν έκ των
ανακοινώσεων τοΰ κ. Βίγκαντ ύποδάλλει
είς την συνέλευσιν δημοσίευμα, έν τφ ό-
ποίφ άναγράβοντΛΐ αί γνωμαι των διασή-
μων έν Γαλλία καλλιτεχνών καί λογίων,
πρός τούτοις δί καί την γνώμην τοϋ δια-
σήμου Μάκ περί των έχτελεσθέντων έν τί
'Δκροιιόλίΐ Ιργων.
Μετά ταυτα ύποδάλλει επιστολήν τού
έλίτε, «ροτίίνοντος νά κατασκευασθή
μΛρμαρίνη ή1 ξκλίνη στίγη έν τη Βυτικη
προσταττει τοΰ Παρθενώνος όπως προφυλα-
χθ»ϋν άπο —άσης καταστροφϊίί λ πλάκ«ς
τής ζωφόρου τοϋ Παρθίνωνος. Λέγων ταυτα
ό κ. Καδδαδίας άναφέρ^ι ότι ουδέποτε έν
Ελλάδι θά γίνη άναστήλωσις άρχαίων μνη¬
μείων κλϊ δή τοϋ ΙΙαρθϊνώνος. 'ίϊς άρχαιβ-
λόγος μέν, λέγει ό χ. Καδβαδίας, δίχβται
την πρότασιν τής κ*τ*σΛευής ξυλίνης στέ-
γης επί τοΰ Παρθενώνος, δίν γνωρίζει ς-
μως άν Οά επιτρέψη τουτο ώς ίφορος των
άρχαιοτήτων. ΤΌ δ'τι πρέπει νά τοποθετηθή
ξυλίνη στέγη άφ' ένΌς μέν 8ικαιολογ7ται
διά την συντήρησιν των πλακών Τής ζω-
φόρου, άφ' ετέρου δβ ΐ'ψχ το φώς βπέρχβται
επί των άναγλύφων κάτωθεν καί ούχι ά¬
νωθεν ώς συμδαίνει τώρα είς τΌν Παρθε-
νώνα ελλείψει στέγης. 'ΕξακολουθεΤ ϊέ ό
Έλλην άρχαιολόγος λέγων, δ'τι προσήκον
είνε ν' άνεγερθώσιν οί κατά γής σωζόμβνοι
σπόνδυλοι των κιόνων τοΰ Παρθενώνος, α-
ποκροΰει δέ τΌ 3τι τα έλλείποντα τεμάχια
πρέπει ν' άντικατασταθοϋν διά νέων. Διότι
άν το τοιούτον γίνη» έξακολουθε* δμιλών, (
θά Ιχωμεν πλήρη αναστήλωσιν τοΰ Παρθε¬
νώνος, την οποίαν δ έπιστημονικΌς κόσμος Ι
άποκροΰβι.
Ό κ. ΔαΤρπφβλδ λέγει ίτι θεωρεΓάνε-
παρκή την πρότασιν τοΰ Μιχαέλιτε, εξέ¬
φρασε δέ την γνώμην δ'τι πρέπει αί π-λά
κες τής ζωφόρου νά άποσπασθοΰν τής θέ¬
σεως αυτών καί νά τοποθετηθώσιν είς το
Μουσείον.
Ό κ. Φουρτίγκλέρ ΰποστηρίζει την
πρότασιν τοϋ κ. ΔαΓρπφβλδ πρόσθετον δ'τι
άν τα άγάλματα των άετωμάτων τοΰ Παρ¬
θενώνος δέν ευρίσκοντο είς τΌ Βρεττανικόν
ΜουσεΤον καί ευρίσκοντο επί τοΰ ΙΙαρθε-
νώνος θά κατεστρέφοντο.
Ό κ. Καδδαδίας άποκροΰβι την άπό-
σπασιν των άναγλύφων έκ τοΰ Πβρθενώνος.
ΤΌ τοιούτον αν εγίνετο Οά είχεν όλεθρίας
συνεπείας είς τΌν κόσμον τής τέχνης.
Ό κ. Στριγγάφσκη εξέφρασε ευχαρι¬
στίας βίς τον κ. Καδδαδίαν διότι ανθίστα¬
ται ερρωμένως κατά τοιούτων μέτρων, ά¬
τινα, άν εγίνοντο έν Ελλάδι, θά είχον
όλβθρίας συνεπείας βίς τα άλλα άρχαιολο-
γικά μνημβΤα τής Εΰρώπης.
Είς τό Κλασικόν
Ό κ. Λάμπρος κάμνει ανακοίνωσιν περί
ενός άγάλματος εΰρβθέντος έν τί& Σταδίω,
παριιττφ δέ κατά την γνώμην τού τον Τι-
μοκράτην.
Ό κ. Σράντερ ανακοινοί έν πάση λε-
πτομερεία πβρί ναού τινος τής Αθήνας.
Ό κ. Στικόττι ομιλεί περί ένΌς άγάλ¬
ματος ΰπάρχοντθς έν τω Μουσβίω τής Τερ-
γέστης.
Ό κ. Μαροΰκι ανακοινοί ίτι είς τάς
γενομένας ανασκαφάς έν ταίς κατακόμδαις
τής Ρώμης ευρέθησαν θόλτπ, βμοιάζοντες
μέ τοϋς «ν Μήλφ άνακαλυφθέντας τοιού¬
τους.
ϋΕΤΑ ΙτΊΕΙΗίτΙΒΡΙΑΝ
Ή δεξίωσις έν ταίς σχολαίς
Χθές την 3 μ.μ. τα μίλη το3 Άρχαιο-
λογικοΰ' Συνβδρίου έπεσκέφθησαι» την Αύ-
στριακήν καί 'Αμερικανικήν Αρχαιολο¬
γικήν Σχολήν τυχόντα έξαιρετικής περι¬
ποιήσεως. Είς τούς ξένους προσεφέρθησαν
διάφορα άναψυκτικά.
Αί βυνεδρίαι των τμημάτων *
Χβές τΌ άπόγευμα άπο τής 5—7 μ.μ.
συνεδρίασιν τα αΰτά τμήματα, άτινα ν.τ.1
την «ρωίαν είχον συνεδρίαν.
Ό κ. Στεφάνου κάμνει άνακοινώσεις
περί των έν Νάξω άνασκαφών καί των
κατ' βύτάς εθοβθίντων τάφων προμυκηναϊ-
κής έποχής. Έπίσης άναφέρει δ'τι έντος
των τάφων ευρέθησαν κρανία, άτινα είχον
προσωπικήν γωνίαν 62—70 μοιρών. Ή
γενομένη σύγκρισις μέ κρανία βΰρεθέντα
είς νβωτέρους τάφους άπέδειξβν ίτι ύπάβχει
μεγάλη σχέσις μέταξύ αυτών.
ίς τό των άναοκαφών
τα
Ό *. Γκαίντριγγβν όμιλβΤ περί των έν
θήρα άνασκαφών καί των έξ αυτών προοιν)-
ψάντοβν επιστημονικήν πορισμάτων. ΓΙρο-
δάλλιι διαφόρους βίκόνας άφορώσας άντιχεί-
μβνα ·»ύρε»έντα κβτά τάς έν λόγφ άνασχα-
φάς.
Ό κ. Κουροονιώτης περί τών}έν Λυκαίφ
άρει γενομένων άνασκαφών καί τοϋ ναοϋ
τοϋ Πανός.
Ό κ. Μεταξάς, παραλείπων την άρ-
{(α(αν τοΰ Σταδίου ιστορίαν, γνωστήν έκ
Λής συντόμβυ περιγραφής τοΒ Παυσανίου,
«έξέθηκεν έν όλίγοις την νβωτέρβν ιστορίαν
—ου μνημβίο-υ τούτου άποδούς είς την Α.
1Γ. τον Διάδοχον τοΰ Έλλην. Θρόνου τήν;
μεγάλην ιδέαν καί πρωτοβουλίαν τής άνα-
Μαινίσεως αΰτοΰ.
Εξέθηκε λεπτομερώς πανθ* δ'σα αί νβώ- ■
τεραι άνασκαφαί έκ παραλλήλου βκτελοΰ-
μεναι μβτά- των άνακατνιστικών έργων ίφβ-
ρον βίς ·φως, καί εξήρε τΌν σκοπόν καί τΌ
Ιργον τής υπο άρχαιολόγων αποτελούμενης
ίιεθνοΰς άρχαιολογικής έπιτροπής, είς ν)ν
είχεν ανατεθή υπο τοΰ Διαδόχου ή επίβλε¬
ψις και μετά τοΰ άρχιτίκτο^ος συ-νεργασία, ,
προσθέσας δ'τι ή άμεσος των έπιλέκτων τού¬
των συνεργασία καί επίβλεψις, απετέλεσαν
την μεγαλειτέρον εγγύησιν δι" όλον τΌν έ-
πιστηΐλθνικον κόσμον, περί τής ακριδοϋς
ΐο'ϋ μνημείου άναστηλώσεως επί των αρχαί—
ών «ΰτών^άσεων.
Κατέληξεν επί τοΰ ζητήματος των προ-
αυλίων καί προπυλαίων ύποστηρίξας δ'τι
ϊαϋτα δέν είχον απλώς μόνον τΌν σκοπόν
«ρχιτεχτονικής σ,ιμπληρώϊεω; τής έξωτε-
ρικής των άναλυμάτων προσόψεως,άλλ* δ',τ:
έν αυτοίς περιελαμίάνοντο καί τα άποδυτή-
ρι« κ«ί τα λοιπά διά τούς άθλητάς διαμε-
ρίνμ,οηχ καί υπηρεσίαι.
Εις τό Προϊστορ'.κόν
Ό Χ· Μιλάνι κάμνει άνακοινώσεις περί
των θρησκευτικών οοξασιών των προιστορι-
κών χρόνων. Έκ των πορισμάτων δ* των
έξαχθένϊων έκ των έν Τροία γενου,ένων ά-
νασκαφων, καί άλλων συμπεραίνει άτι αί
ϊότε Θρησκβυτικαί δοξασίαι βίχον τύπον πο-
ΚυΘεΐσμοϋ.
Ό κ. Σμίθ έκθέτει μδλίτας τού επί τής
προϊστορικής άντ'.κειμένων τής Δίγυπτια-
κής τέχνης, την οποίαν διαιρεΤ ί'ις διαφό¬
ρους εποχάς, Ιχων δ' ΰπ' οψ-.ν τού πάπυρον
τινά είς^αγιάμ τής Αιγυπτου άνακαλυ-
φθεντα άναδιδάζει είς 2100 π.χ. την ύπαρ¬
ξιν των πρώτων δυναστειών τής Αιγυπτου.
'Επίσης άναφέρει 8τ! οί Αίγύπτιοι άνο'.κο-
δόμησαν τάς Πυραμίδας κατά τΌ 2800—
2700 π. Χ.
Είς την Βυζαντινήν Άρχαιο-
λογίαν
Ό Στριγγόφσκη δμιλεΤ περί τής άν»κα-
λύψβως μιας πλακός εϋρεθίίσης έν τη Α¬
κροπόλει με έμδλή'ο,ατα καί κοσμήαατα ά-
νήκοντα είς την Σιμιτικήν τέχνην μέ γράμ-
ματα Κοΐφικβ. Ό ΓερμονΌς άρν9[0χ5
βνακοινοΤ ίτι τοκκϋτα έμδλήματα *, ?
ρήθησαν επί τής ^παλαιάς Μητρο!^
Καπνικβρέας καί άλλων ναών. Έ*
φρονβ? £τι κατά τοΰς νεωτέρους νό
θεν έν Έλλάίι ή Σιμττική τέχνη
σοποταμίβς.
Ό κ. Λάμπρος άντιχρβύπΐ τΌν χ.
γόφσκη 6«οστΐ}ρίζων £τι ή Ι^ζα
έτελϋΟΛΟΐήθη έν Μβσσοποταμία
δέ έν Ελλάδι τβλβιοιτοιημ-'νη.
Ό κ. Μίλλε ανακοινοί" ότι τα ΰ-άρν0
Ιν τιοτι πλάκαις γράμματα Ι.Χ. ίέν ,Γ
μί Ίφθνς Χρ:στΌς, άλλά «ινί 1^
φικά γράμματα.
Ό κ. Καμ,πούρογλοκς ομιλεί περί ^,
έν Αθήναις έπωνυμιών τής θεοτίκου.
Ό κ. Λαμπάκης δμιλεΤ περί τωϊ ^
Μήλω χριστιανικών κατακομδών καί ^
έν αύτη χριστιανικόν βαπτιττηρίο^ %χ π(.«
των άρχιτβχτβνικώ» χεραμ»πλασττιιθν ί,;,.
χοσμήσεων των άρχαίων β^ζαντ!νών ν
Είς τΌ τέλος τής συνεδρίας συνιστβτ*!
τροπή πρός συναρΐΑθλόγησιν των β
νών 'έ—ιγραφών.
1Βΐί$ τό τηηογραφικόν
'Ο κ. Αίγινή—)ί έκαμεν άνακ
ίπί τοΰ εύμετΛδλήτου το3 κλί|Αατος
"Ελλάδος καί περί τοΰ κατά πόσον
6λήθη τουτο άπο τή; άρχαιίτ(;τος χά
?τά «?τι« των τοιούτων έν Έ'.λάδί
λογικών μβτα6ο·λών, όφ«ίλ»νται κ
α&ται μόνον ίς τα; άποψιλώσείς των Βζτώ,
ί) καί είς «λλα γεωλογικά φαινόμΜϊ' «5.
τ« πάντα τα ζηττίμϊτΛ καθώ; κϊί ·»ΐ}ς έ.
-(δράσεώς τοΰ κλίματος επί των κζτοίχω,
ίέξετάζει ό κ. -Αίγινήτης έν τζ άνακο-.νώϊί!
-ΓΟΙ».
ν.. "Νέγρ-^ς ίκαμβν άνοηιοίνωίΐν έτΐ
ζητήματος τής περί τής Ά.τλαηίδο;
ηγήσεως τοΰ Ιΐλάτωνας, περί των γα^
ποΰτέστι «ών υπαρχουσών άλλοτε έν τω'Λ-
τλαντικω Ώκεανδ κ«ί αΓτινες κατε5^θ!σ9τ)·
σ«ν. Ό κ. Νέγρης λοιπΌν νομίζε; δτι |
έξαφάνισις αύτη των ατλαντικόν γαι4ν {.
γένβτο κατά την εποχήν τοΰ Πάγου χ»}
•δ'τι αυτή ύπήρξ&ν ή αίτία τής ΰποχωρήϊκ,,ς
Πάγων πρός τούς Πόλους.
Εις τό 'Ακταϊον
Μετά πολλής έ—τυχίας διεξήχθη ή ^,
τό> «'Δκταίφ» καλλιτβχνική καί χορβυτιιιή
έσπβρΐ; τ)ν έδωκε πρός τιμήν των μελώ»
τοΰ Άρχαιολογικοΰ Συνεδρίου ο κ. Ι. 1]^-
«μβζόγλου. Συνέρρευσεν είς το μεγαλοπρί-
;πές οίκθδόμημα πλήν των μβλών τοϋ Συνε-
υ καί ή έκλίκτοτιρα -κοννωνία των Α¬
θηνών.
Μετά την ΰπΌ των σιιζιόγων Σιλοαί»
παράστασιν σκηνών εκ των αρίστουργημ,ί-
των τής Γαλλικής φίλολογίβς ν. αι τ»ρ
άπαγγελίαν μονολόγων ϊμγΌ τοΰ κ. Τρου-
φ»έ κ«ί τα ώρα?« βσματα τής κνρίοτς Τρο«-
φιέ επηκολούθησε χ^ρΌς πβρ-ατ«·είς ζωηρί-
τατα μέχρι τής πρωίας.
ορτή είς τού κ. Καραπάνου
Αυριον τΌ απόγενμα είς την έν Κηφισσία
Ιπανλιν τβΰ ύπουργοϋ κ. Καραπάνου βϊ
δδθη μεγαλοπρεπής έορτή πρός τιμήν των
μελων τβΰ Συνεδρίου. ΤΕκτακτοι άμβ;ο-
στθΐ-χίαι θά μεταφέρουν τούς ξένους είς τή»
Ιπαυλιν.
Χί θ«. γίνη σήμερον
Σήμερον την 9ην μ.μ. Θά γίνη έν τδ
Έθν. Πανεπιστημίω Γβνική Συνέλε^ι;
των μελών, ν.ατά την οποίαν ό «ντι—ρόσω-
πος τοθ Πάπα θά εκθέση τάς έργβσίβς
είς τάς κατακόμδας τής Ρώμης, άς εκτελεί
ή Παπωσύνη.
Πρόεδρος είς την Γεν. Συνέλευσιν β»
είνε δ κ.'Καραπανος.
Έπίσης βά συνβίριβσουν την πρωίαν χκ
το άπόγευμα τα ίιάφο^α τμήματα.
ίθΜΐΐΣΤΑΠΑΤΗ21Α "
ξ των άρχαιολόγων
παρά τοίς κ- κ. Άδελφοϊς
Κλωναρίδαις
Όί ρέκται μ,εγαλοβιοαήχανοι τ!)ς
ΐϊδλεώς μ,ας άδελφοΐ Κλωναρίδιιι, οί
■όποΐοι τόσα δείγ[Αατα τής προοδευτι·
-κότητο'; των ^.ας ίδωκαν μ,έχρι τοθδι
θά διοργαναΜΓουν πρόςτιαήν των με·
λών τοθ Διεθνοθς ΆρχαιολογιχοΟ Συ·
νεδρίου σήμ,ερον την 6 μ., μ,, μίαν
Οαυμ,ασίαν εορτήν είς τό μ.εγαλοπρε·
πες πάρκο τοθ έν ΙΙατησίοις μεγάλου
Ζυθοπωλείου των. "Εν εϊδος Πΐκ-νίχ
ή έορτή αθτή είνε μ,οναδική διά τάς
Αθήνας καί θά συγκεντρώση έχτος
των μ,ελών τοθ ΆρχαιολογικοΟ Συνε¬
δρίου 8,τι εκλεκτόν ϊγιι ή ήμετέρακοι· ■
νωνία. Έπτακόσιαι προσκληθείς διενε·
μήθησαν κληθέντων μ,εταξυ άλλων,
των Πρέσβεων καί των λοιπών μελών
τοϋ Δ'.πλωματικόΟ σώμ,ατος, των *Γ·
πουργών καί των άλλων άρχών. Ή
άπέραντος πλατεΐα τοθ Ζυθοπωλείίυ
των άδελφών Κλωναρίδου θά φωτισθτ]
με δισχιλίους λαμ-πτήρας ήλεκτρικίθ
φωτός καί θά παρουσιάστ] θέαμ,α άλη-
θώς φαντασμ,αγορικόν. Κατά τό διά-
στημα τής έξαισίας ταύτης έορτή;, ή
όποία άναμ.φιζΰ'λως Οά προσελκ'>στΛ 8-
λους τούς κατοίκους τής πρωτευούσης
ή μπάντα τής Μουσικήν Έταιρίας ή¬
τις θά λάβτ) μέρος είς την εορτήν, Μ
παίςΎ·) έκλεκτά τεμ-άχια. Ή έορτή θά
διαρκέση άπό τϊ|ς 6ης μ,, μ., μϊχρι
τής 8ης.
Οίάδελφοΐ Κλωναρίδβΐί είνε αξιοί
θερμ,οτάτων συγχαρητηρίων διά την
εύφυεστάτην έπίνοιαν ττ)ς διοργανώ¬
σεως τοιαύτης εορτής.
ΑΝΘΡΑΚΑΣΒΕΣΤΙΟΝ
Χονδρική καί λιανική πωλήση
Έν "Αθήναις Α.Τζοάννος όδΌς Σταδίου 69{
Έν Πειραιεί Ε. Άδαμόπουλος καί Σία, **ι
3ος Λουδοβίκου 2.
Έν Βόλω Α.Τζοάννος, όδΌς Ίασίνου 54.'
Ζητοΰνται άντιπρίσωποι διά τάς έπαρχί«4
Διεύθυνσις
Α. Τζοάννος Ά θ ή ν β «
_ιιπριιι
»
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΤΗλΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ "ΣΚΡΙΠ,,
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΪ
ΤΟΪ ΑΠΕΠΑΜΝΟΪ ΙΤΝΤΑΚΤΟΥ ΙΪΙΑΙ
ΦΗΜΑΙ
ΠΕΡΙ ΗΕΓΑΑΗΙ ΝΑΎΓνΐΑΧΙΑΣ
Ο ΤΟΓΚΟ ΗΤΤΗΘΗ
ΤΜΕΓΡΜΙΙΜ ΑΠ ΕΤβεΐΑΙ ΕΙ ΒΕΡΜ1ΙΠ
ΤΟΥ ΛΠΕΣΤΑΛΜ. ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ
Μαρ¬
ιου. Άϊτέατβυτος εί'δηαες
εκυκλοφόρησεν άπόψβ έν-
ταϋθα κκθ' ήν λβγεταε ότε6
υπό τόν ναύαρχον Τόγκο
•Ιαπωνικάς βτόλος ουναν-
τηθεις μετά τού" πρός την
ΙΙΙατα^ίαν έκ 3-ιγγαπορης
«λέοντος Ρώσσικου στόλον,
συνηψε μετ* αυτού χρατβ-
ράν ναυμαχίαν.
Κατχ την ναυμαχίαν αύ¬
την, άναφερουν «Ί αύται Ι «£-
δήοεις, ό Τόγκο ήττήθ^ ά-
ϊϊωλέσας «*ντ* έκ τώνύπ'
αυτόν ακαφών.
Τό γεγονός έπροςενησεν
εντύπωσιν, καίτοι δέν έπε-
έπεσ-ημως.
ί
ΒΟΪΛΓΑΡΙΚΟΤ ΧΩΡΙΟϊ
ΤΠΟ ΕΜΗΝΟΜΑΚΕΑΟΜ
Τ«ίίΓΡ»»Η»1»Π ΕΪΟΕΙΗΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΤ
ΑΠΕΣΤΑΛ1Λ. ΕΥΝΤΑΚΤΟΥ ΒΙΑΪ
ρ ηγρφήμ
μεταδίδουσι την είδησιν ό¬
τι Έλληνομακεδονικον &-
οχυρόν σώμα, ινα τιμωρή-
ση προδοσίας καε πολλάς
δολοφονίαι διαπραχθείσας
υπό των κατοίκων τού"
βουλγαρικόν" χωρίου Τσόγ-
κοριτς έπβδραμε κατ' αυ¬
τού" καί τό κατεστρεψε τε¬
λείως·
Αλ οικίαι τοθ^ χωρίου έ-
ττυρποληθησαν έκ των κα¬
τοίκων δέ βουλγάρων μεθ'
ών οί Έλληνομακεδόνες
σννηψαν λυσσώδη συμπλο-
κήν εφονεύθησαν εκατόν
περίπου. Οί προξένου και
ό Τοϋρκος Χ&χϊμακάμης
ανεχώρησαν έκ Μοναστη-
ρίου μεταβΊχίνοντες επί τό·
«ου·
Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
ΟΙ ΑΙΧΜΑΑΩΤΟΙΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
ΘΟΡΥΒΩΔΗ ΣΥΛΑΑΑΗΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ
Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΑΗΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦ. ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΙΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ Ιίί
[ ΑΤΙΟΒΙΒΑΙΙΣ
ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΑΩΤΩΝ
Ο ΛΙίΟΣ ΤΟΥΣ Ε7ΗΤΟΚΡΑΥΓΑΣΕ
Η«ΕΓΗ*ΗεΑ ΙΠ' ΕΤΘΐΙΙΙ ΕΙ ΧΜΚΜ
ΑΠΕΙΤΑΛΜ. ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΚ
ΧΑΝΙΑ. «·7 Λΐαρτίου. Σή·
μερον τό άπόγευμ.» κατέπλί-υ-
βεν είς τον λιμένα μας τό Αγ¬
γλικόν καταδρομικόν τό παρα-
λαΦόν είς Παληόχωραν τού _2ε-
λίνου τον»5 ουλλη,φθε,ντοκς επα¬
ναστάτας.
Οί επαναστάται υπό βυνοοείαν
ξένων ατρατιωτών άπεβιδάβθη-
««ν είς την αποβάθραν τού τε-
λωνείου* όπου οί κάτοικοι Χα¬
νίων πληροφορηθέντες τούτο
έσπευσαν κατά χιλιάδας. "Οταν
οί αίχμάλωτοι απεβιβάσθησαν ^ό
λ«ός εζητωκραύγαα&ν υπέρ αυ¬
τών· τούς παρηκολούθησε οέ
ζητωκραυγάζων *πέ)ρ τής ενώ¬
σεως μέχρι των φυλακών, είς
τάς οποίας ενεκλείαθηααν.
________«^ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ
ΜΕΓΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΙΣΜΑΛΩΤ-Ν
' ΙΑΙλΤΕΡΟΝ ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜλ ΤΟϊ «ΣΚΡ1Π»
ΑΠ* ΒΪΘΒΙΛΣ ΒΚ ΧΛΝΙΟΝ
ΧΑΝΙΑ, 29 Μαρτέου. Μι·
τα την έγκάθειρξιν των αίχμα-
λώτων όλον τό πλήθος,τό οποί¬
ον έν τώ μεταξύ ηυξήθη μετέβη
είς τόν ναόν τής Μητροπόλεως
όπου βυνήλθεν είς συλλαλητή¬
ριον υπέρ των συλληφθέντων καί
άφοΰ ήγόρευαεν ό"κ. Γεμινάκης
εξερράγη εις ζητωκραυγάς υπέρ
τής ενώσεως καί των έπανασχα-
τών.
Έ· ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΘΟΡΤΒΩΔΕΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΜ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ «ΙΚΡΙΠ»
ΑΠ' ΕΪΌΕΙΔΣ! ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ, «9 Μαρτίου. Τό
πλήθος έν εξεγέρσει διατελοΰν
μετά την λήξιν τού παρά τόν
ναόν συλλαλητηριον δέν άπβ-
βύρθη, άλλά τουναντίον διεσπά-
ρη άνά τάς όδούς έκοηλοϋν τα
φρονήματά τού.
Μετ* ώραν άπό πάσας τάς-
διευθύνσεως τό πλήθος βυνίρ-
ρευσεν είς την πλατείαν, όπου
συνεκροτήθη δεύτερον θορυβώ-
δες συλλαλητήριον ύπβο τής ε¬
νώσεως.
Β- ΜΔΝΤΔΔΑΚΗ3,
__ ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΟΥ ,,ΣΚΡΙΠ,,
— 4 —
ΤΟΕΓΚΛΗΜΑ
ΤΟΤ ΓΚΡΑΜΕΡΣΪ ΠΑΡΚ
υ π ο α. κ. γκρην
Τ6 παράθυρον της (άς Μπούχερβοτ!
Έπειδή αυτή ευρίσκετο πληιιίστερον τώρα
ο; τό πτώμα θά παρετήοτιιε βεβαίως κά-
«ον«ν λϊπτομέρβίβν, ή ^πβία τής «ρούξίνησ*
κατάπληξιν, οιίτι, έκβαλοΰσα κραυγήν Ιγο-
νίτισι ηταιρα »·ςν νιχράν γοναΐχα καί ήρχισε
*· Ιζιτάζϊ) τό μυοφόρι της.
»-—Τί κάμνιτ» αΰτοΰ ; έμουρμοΰρισιν Ι άβτυ-
νομιχϊις πράκτωο, Σηκωβητε λοπον νά-« μ«ς 1
Κ*νιίς ίλλος άπό ιοι άνακριτήν δΐν 1/.ει οι-
κβίωμβ νά έγγίσττ) τίκοτε *δώ>.
—Δέν κάνω τίποτ» κβχλν, διεμαρτυρήθη ή
γβναΐκα με φωνήν παράδοξον καί οιακεκομαέ-
νην. Ήθιλα μόνον νά Ίδω τί ρο5/α φοοεϊ ή
ϊΰιτυχη μικροϋλβ. Φορεΐ μιτλέ φίρίμα, οεν
είνε ϊτσι ; «ροσέθεσιν αυτή στοα^ιΐια πρός
ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΠΕίτΙΒΑΣΙΣΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΤΗΛΕΓΡλΦΗΜΙ. ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜ. ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑ2
ΧΑΝΙΑ, «Ο λΐαρτίου. Ο
διαδηλωταί φρενιτιωδώς ζητω
κραυγάζοντες υπέρ τής ενώσεως
απεφάσισαν ν' άνυψώσοον την
•Ελληνικήν βημαίαν είς τό Δη¬
μαρχείον τής πόλεως καί απε¬
πειράθησαν νά πραγμιχτοηοιή
σουν τούτο, άλλ' ή χωροφυλακή
βπεύααβα παρενέβη.
Β ΜΑΝΤΑΔΔΚΗ2
Α1ΜΑΓ0ΧΥΣΙΑ
ΑΠΟΣΟΒΗΟΕΙΣΑ
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΗΛΕΓΡλΦΗΠΑ ΤΟΥ «ΣΚΡΙΠ»
ΑΠ' ΕΥθΕΙΑΕ ΕΚ ΧλΜΙΟΝ
ΧΑΝΙΑ, 21> ΑΙαρτίου—Οί
διαδηλωταΐ.ίδόντες την επέμβα¬
σιν τί,ς χωροφυλακής έξεμάνη-
βαν, οί νεώτεροι δέ καί ζωηρό-
τεροι έ*^ αυτών ηθέλησαν διά τής
βίας ν' αναρτήσουν την Ελληνι¬
κήν σημαίαν. Οί χωροφύλακες
τούς άπώθησαν κ*1 εκ τούτου
επήλθε αύγκρουσις, ή όποία ά.
φεύκτως θά κατέληγεν είς αίμα-
τοχυβίαν, α,ν δέν έαπευδον νά
παρέμβουν ικετεύοντες οί φρο-
νιμώτεροι πολίται.
υ- ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ3
Η ΣΤΓΚΑΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΕΣΤΑΑΙτΙΕΗΟΥ ΣΥΗΤΑΚΤΟΥ ΜλΣ
ΧΑΝΙΑ, 29 Μαρτίου. "Έ¬
νεκα τής καταστάσεως είς την ο¬
ποίαν ευρίσκεται ή νήσος καί τού
έκδηλωθέντος πνβύματος καί
έντός τής πόλεως των Χανίων ή
Κυβέρνησις απεφάσισεν ώρισμέ-
νως νά αυγκαλέση την Βουλήν
ταχέως.
Ώς ήμίρα, καθ» ηνθα αυνέλθη
ή Κρητική Βουλή'ινα επιληφθή
τού έργου της ωρίσθη ή Τη Α¬
πριλίου, ήτοι ή ΙΙέμπτη τής
προσεχούς εβδομάδος.
ΜΑΝΤΑΔΑ-ΗΣ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
ΜΕΓΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ
ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΦΟΒΟΓ
ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΠΐλ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΧΑΗΙΟΙ
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΜΟΥ ΪΥΝΤΑΚΤΟΪ ΜΑΧ
τής ενώσεως.
Τό συλλαλητήρίον προμη-
νύεται τοιούτον, ώστε νά εμ¬
πνέη εύλόγους ανησυχίας περί
ενδεχομένων άπροσδοκήτων βο-
βαρών γεγονότων. Πάντα τα κα-
ταστήματα τής πόλεως θα είνε
κλεΐστά,διά γενικής δέ κωΠωνο-
κρουσίας Οα προβκληθοΰν οί πο¬
λίται να έγκαταλείψουν τα έργα,
των καί προσέλθουν νά διαδη-
λώσουν κατά τόν έμφαντικώτε-
ρον τρόπον τα υπέρ τής ενώσεως
αίαθήματά των.
Τα^ πνεύματα των κατοίκων
είνε ήρεθισμένα καί άνήσυχα.
_________Ε^ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ
.ΤΑ ΝΕλ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΑΟΝΔΙΝΟΝ.29 Μαρτίου.
(Αθηναϊκον Πρακτορείον). Αί
έκ τού θεάτρου τού πολέμου
είδήαεις ουδέν σπουδαίον άνα-
φέρουβι.
ΟΙ ΑΤΟ ΕΜΠΟΑΕΜΟΙΣΤΟΑΟΙ
μ«. ψ Ι
— 'Απο σΐρζ μπλε, απήντησα, φόρεμα ά-
—ϊ» τί ετοΐμα πιθανώς, άλλά εξαίρετον ποιό¬
τητος. Θά ιΤνε άγοξ«σμ«νον άπό τό κατά-
ατημα "Αλτμκν η από τοΰ Στέρν.
— ίν....ϊχ.ω την συνήθειαν να γνωρίζω
οιΰτά τβ ιτράγματα, έψέλλισεν ή γυνή άδε-
ξίως έγερθεΐσα. *Ε"«ίνετο δτι ϊχασι την ό-
λίγην έτοιμότητοι «νιύματος την δποίαν «Τχ,ε
μέχρι τοΰδϊ.
— Πιστιυω....ττιστ»ύω ίτι κρέκει να ·πι-
στρίψω στΐίτι μόν.
Οΐίτε κάν ίκινήθη δμω; τής θέσεώς της.
—'ΙΙ δύστυχη μικροϋλα είνε νεαρωτάτη,δέν
είνε ίτσι; έπανέλαβίν «ι»·η μετ* ολίγον διά
φωνής τής οποίας 6 τόνος προέδιδ* κάποιον
δισταγμόν.
— ΙΙιστευω ?τι είνι νεωτίοα ά«ο σας καί
«πό έμ», κατιδέχίηκα νά τής άπαντήσω. Τα
—«νά τής δποδήματα, μέ τής μ,υτιρίς μύ-
τες, δεικνύουστ καλώς ότι δίν εϊχ* (ρίχβει
την ηλικίαν τής λιτόττ,τος.
— ΝαΙ,ν«(, «ράγμβτι έκραύγασεν ή νθΐκβ-
χορά μέ βπουδήν την οποίαν ενεον δποπτον.
Δια τουτο ακριβώς Ιλεγον «ρο δλίγου : διίστι*-
χη μικροϋλα Ι καί ώμίλοον διά το ωραίον
της πρόβωπον. Το πραγμα γενν»; θλίψιν, δέν
είνε Ιτβί; ν« 6λίπη κχνεΐς δτυχα ««ιδία ό¬
πως «ύτο νά δυ«τι>χοϋν ίτ*ι. Γιά μ«ς τους
άλλους παραδιίγματος χάριν, εάν ευρισκόμεθα
είς τάς ιδίας πιριστκιεις, '^χκνίνκ δέν ·* τον
ΧΑΝΙΑ 29 Μαρτίου. Σή¬
μερον απεφασίσθη νά συγκρατη¬
θή πάνδημον συλλαλητήριον έν¬
τός τής πόλεως τώνΧανίων υπέρ
ΜΜεΜΠΠΜεΕΜ-ΐεΛυ1!!!*1-1 — «||Ι|Ι ' Μ
Ιμελλε πολϋ, άλλά γιά μιά χαρίισσαν μι¬
κράν κυρίαν βπως αυτή....
Ή παρατήρησις αίίτη ?*ν ένεΐχί τι τό
φιλοφρον δι* έμε, καϊ ΐμελ>ον νά τό είπω
ξάστερα, δταν μία παρατεταμενη όχλοβοή
ηγέρθη είς την οδόν. 'Ηχούσαμεν, πρό τής
θύρας, τόν κρότον χβτεσπευσμίνων βημάτων,
καϊ, σχεδόν πάραυτα Ισχυρόν κτύπημα τοΰ
ηλεκτρικόν κώδωνος άντήχ,ησ» χαθ' ίλην την
οικίαν.
— Ό Δπάλληλος τής Δημοσίας Ασφα¬
λείας, ανήγγειλεν ο άστυβϋλαξ δια βωνής
ηρέμου. 'Ανοίξατε την ίύραν, κορία, ή μάλ¬
λον περίσατε είς τόν διάδρομον, εάν προτι-
ματε νά άνοίξω έγώ δ Τδιος.
Τουτο ήτο άκόμη μία άγενεια τής ·πο(«ς
δέν άξιζα καθόΐου. Εσκέφθην ίμως δ*τι ή-
μην σπουοαιότατος μάοτυς καί διά τουτο
«λάμβανον τοιαύτας «ροφολάξεις άπίναντί
μοα. Κατέπιον λοιπόν την αγανάκτησίν μου
καϊ διηυθύνθην, μ* Λην μοί» την φυσικήν
αξιοπρεπείαν, πρός την θύραν τής οικίας.
Εάν βνθυμηθήτε απλώς βτι κ«1 οί τρείς εί¬
χομεν εισέλθει άπό την θύραν τής δ/τηρε-
σίας τοΰ υπογε(οι>, βά έννοήσητ* την ποοσο-
χήν μετά της οποίας εθεώρουν την άλλην
ταύτην βύραν, την Ιύραν των κυρίων, διά τής
οποίας εισήλθον χαϊ εξήλθον οί ήρωις τοΰ
δράματος, τοΰ «ποίον» τό χτώμοι έχιί
δπβοξιν.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 99 Μαρτίου.
(Αθηναϊκον Πρακτορείον.) —
Τηλεγραφήματα έκ Σιγγαπό-
ρης άναφέρουν» ότι ό ρωσσικός
ατόλος, όστις ανεφάνη* περιε-
λάμβανε μόνον δύο θωρηκτά.
'Αγνοούνται έπομένως αί κινή-
αεις των εξ έπιλοίπων θωρηκτών
καί τού βυμπληρωτικου ατόλου
των καχαδρομικών καί άντιτορ-
πιλλικών. "Ενεκα τής γειτνίά«ν
σεως των δύο έμπολέμών στό
λων πάσαι αυτών αί κινήαεις καί
οί έλιγμοΐ τηρούνται μυστικοΐ
καί μάλιβτα άναγγέλλονται τοι¬
ούτοι ψευδεϊς, εξ ρυ γεγονότος
έξηγούνται αί άντιφάσβις» αί πα-
ρατηρούμεναι ένίοτε είς τάς εί-
δήσβις τάς άφορώσας τάς διαθέ-
αεις των δύο ατόλων.
ΗΙΤΊΟΙΡΑ ΤΟΥ ΡΟΖΕΣΤΒΕΝΣΚΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ,29 Μαρ¬
τίου. (Αθηναϊκον Πρακτο¬
ρείον). Φήμη κυκλοφορεί μετ*
επιτάσεως ότι ή μοϊρα τού
ναυάρχου. Ροζεβτβένσκυ ^ θά
συγκεντρωθή είς τό Σαϊγκόν ό¬
πως υποστή έπβιγούσας τινάς
έπισκευας καί αναμείνη την μοϊ-
ραν τού ναυάρχου Νεμπογ-
χατώφ-
Ο ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ
ΤΟΚΙΟ *» Μαρτίου (Ά- ι
θηναίκόν Πρακτορείον). "Εκθε¬
σις ληφθεΐβα χθές παρά τού ύ-
πουργείου των Ναυτικών άνα-
έρ&ι ότι ό Ρωσβ&κός ατόλος
-,το ήγκυροβολημένος χθές την
πρωίαν είς απόστασιν)) εΐκοσι
μιλλίο»ν βορειανατολικώς τής
νήσου λΐάνκης έν τφ άρχιπελά-
γει τού 'Αναμπά.
ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΙΣ
ΕΙΚΟΣΙ ΙΔΠΟΝΩΝ
Ή ρωσσική Πρεσβεία ανεκοίνωσε σή-
μ,ερον τό εξής τηλεγράφηΐλα.
ΤηλεγραφεΖ ό Αίνιεβιτς πρός
τόν Αύτοκράτορα την 243 Μαρ-
τίου:
8 1)9 πρώτας. Ούδεμίοκ- με-
ταβολή. Την «3 Μαρτίου εν
των αποσπασμάτων μας αφίκετο
έκ _·αντουφόν προκαλέααν τό
πύρ τού έχθρού.
Μεσημβρία. Την *4ην Μάρ¬
τιον) έν Τα'έπενλΙν άποσπάσματά
μας επετεθησαν κ«τά Ίαπωνι-
κών τοιούτων. Μετά βραχείαν
άψιμαχίαν ήχμαλωτίσαμεν *Ο
δραγόνους 'ΐάπωνας καί ενα
τραυματίαν αξιωματικόν» τούς
δέ λοιπούς έφονεύβαμεν. Δέν Ε-
σχομεν απωλείας.
ΤΡΑΤΜΑΤΙ2Μ02 ΑΣΠΗΑΑΣΟΣ
Γενομένης συμπλοκΫ]ς επι τή*ς όδοΰ
Άσκληχιοϊ» έντός τοΰ παντοπωλείοι» Κα-
ράμπελα βτραυματίσβη υφ' ομάδος πολιτών
αποτελούμενης έκ τοϋ Ηλ. Μπενετάκη,
Ανδρ. Ιωάννου καϊ ενός άλλου ό άστυφύ-
λαξ Άνϊρ. Κθϋρΐ]ς, δστις έπι*ρο£·λήθη δίς
υπό των πολιτών.
Ο ΚΑΪΖΕΡ
ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ^ΕΡΚΪΡΑΝ
ΕΝΘΟΓΣΙΩΔΗΣ ΚΜΠΑΜΗΜΟΣΓΠΟΔΟΧΗ
ΠΟΤΕ ΑΠΕΒΙΒΑΣΟΗ ΕΙΧ ΤΗΝ ΞΗΡΑΝ
ΟΛΑΙ ΑΙ ΛΕΠΤΌΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΣ
Μερικά ζητήματ»
Διή'κουσα τοίς μορμύρους τον πλήβοος
άπβιτοΰντος νά ε'ισέλβη είς την οικίαν. Άλλά
8σω 8ορυ6ώδίίς καΐ αν μοΰ εφάνησαν οί
αίρμυοοι ούτοι διν μέ ήμπόοισαν καθάλου
απο τοΰ να σημιιώβω {τι ή θύρα δέν έκλεΐ-
αίη διά κλείδδς 5ταν ο νέος άνηρ ανεχώρησε,
»ατά την παρελίονββν νύκτα. 'Η βΰροι *ϊχ*
χλεισΐΫ) διά λοχίτου.
Όταν εστρε}« το πομολβν ήνοιξε, χαι (7δα
Ικτός το «υνωβούμενον πλήθο; και επι τοΰ
χατωφλίου 8ι5ο χυρίο«·ς οί οπΐϊβι επερίμεναν
νά τους άνοίςουν. Παεετήρητα τοί)ς «λείστους
&χ τοΰ λκον νά βυνοφρυωθώίΐ, διότι μετά
μιιδιώματος έστράφην πρό; τοΰ: δύο χυρέονς
«ών οποίων ο είς ήτο βωματώδη; κ>1 άγκθό;
χατά την ίψιν, ο αλλος Ίσχνός καί μάλλον
έπιβλητικος, άλλά, έν-ιτάιτγι-περιπτώσει, άμ-
•ίτεροι ΐξ Ισον «καθείς Ιδειχβησβν *ρ*ς την
αβρότητά μ,ον», καθόσον μοΰ 1(>·ιψαν ^λίμμα
τόσω δυσάρεστον κ«ί τόσω ψ«χοόν εκ τοΰ ο-
«οίου κατ' αρχάς δόλιος κοίτιτΐλάγην. Μ >πως
«ράγι εΰίϋς έξ άρχης διέγνωσαν ότι θά ημην
»ιτ! μακρόν ώ; μία £καν%« «Ίς τόν πόοα ίλων
Ικείνων «! οποΐοι Ίμελλον νά έπασχοληίώσι
μέ την ΰπόθβσιν ταύτην;
— Μήπω.ς ιΐαθι σιϊς ή γυναίκας ή δποία.
ΚΕΡΚΥΡΑ, 29 Μαρτίου (τηλεγραφι¬
κώς χοΰ άνταπον.ριτοΰ μας). Διά τοϋ Ίτα-
λικοΰ έκ Βρινϊησίθϋ έκομίσθηυαν πυροτε-
χνήματα, τα όπο'α θά καώσι μετά τ5 ~-
ρατεθησόμενον είς τον Γουλιέλμον υπο τοδ
Βασιλέως γεϋ'μα την εσπέραν ταύτην.
Επίσκεψις Δόμβιλ
Την 3ην το άπόγευμα χθές ό Βασιλεύς
επεσκέφθη τΌν "Αγγλον ναύαρχον Δόμδιλ
είς την νουαρχίϊα τοϋ νοιραταγβιιαΆ'» Ιν-
θεν καί Ινθβν τής Βαβτιλ. «τμακάτου λέμδων
καί άτμακάτων τοΰ Άγγλικοΰ στίλου, α¬
πάντων δέ των πλοίων ριψάντων τοϋς κα-
νονισμενους κανονιοίολισμοΰς.
Παννύχιοι έτοιμασίαι
Καθ" όλην την νύκτα ϊιήρκεσαν αί συμ-
πληρωματιχαί εργασίαι τή*ς ϊιακοσμήσεως.
Αί οικίαι και τα καταστήΐλατα άπάΐ^ς τη"ς
πόλεως είνε σημαιοστόλϊστα.
"Αφιξις Διάδοχον
Το μεσονύκτιον κατέπλευσεν ή «Σφα-
κτηρία» βέρουσα τον Διάδοχον έπιβάντα
αϋθωρεί τής α'Αμφιτρίτης».
ΙΙρός προϋπάντησιν
Τ,ήν 4ην πρωϊνήν ή α'Δμφιτρίτη», ά/.ο-
λουθούντων των θωρηκ,τών αψαρά» καί
αΣπέτσαιΒ έξέπλευσε διευθυνομένη νοτίως
τής νήσου πρός συνάντησιν τής θαλαμηγοϋ
αΧοεντζόλερν» τής οποίας έπιβαίνει ό αΰ-
τοκράτωρ κ«ί ή όποία συνοδεύεται υπό τοϋ
θωρηκτοϋ' «ΦρειδερΤκος Κάρολος» καί ενός
άντιτορπιλλικοϋ.
'ΙΙ κοβμοπλημμύρ*
Είς την Βασιλικήν άποοάθραν εστρώθη·
σαν τάπητες έσπαρμένοι δι' ανθέων. 'Η
άστυνομία ένισχυθεΤσβ διά στρατιω·ϊων τηρεΤ
την τάξιν «μποδίζουσα την διάβασιν πλησίον
των Άνακτόρων καί διά ττ]ς όδοϋ' τή*ς α¬
γούσης άπο την Νομαρχίαν είς την αποβά¬
θραν. ΟΊ άξιωματΐκαί είχον διαταχθίή νά «ύ-
ρεθώσιν είς την αποβάθραν την δεκάτην
πρωϊνήν ώραν ότε και παρετάχθη ό στρα-
τος καί ή σχολή των έφ-ίδρων. "Απειρον
πλήθος κατέλαβε τάς όδοΰς είς τάς οποίας
κυριολεκτικώς ίητή"ρχε κοσμοπλήμμυρα "ι¬
δίως δέ είς την παραλιακήν οδόν Μουρα-
γίου.
"Εμφάνισις τής θαλαμηγθύ
Την έννάτην πρωϊνήν ώραν ό σηματοτη-
λέγροίφος ίσημείωβε -την εμφάνισιν τοίί
«Χθϊντζόρλεν». "Απειρον τότε πλ^ος συ-
νέρρευσε πανταχίθεν. Ό βυνωστισμός ήτο
άσφυκτικός.
Ό Νομάρχης, δ δήμαρχος, δ^*. Σκουζές
αί πολιτικαί καί στρατιωτικαί άρ^αί άπα-
ιται έτεθησβν είς κίνησιν. Ή αστυνομία
είχ« λάίη κροληττικά αΰστηρά μίτρα ό'πως
αί οδοί οπόθεν θά διέλθη ό Δ.ύτοκράτωρ
είνε έλΐΰθεροι.
Ό εΐσπλοας
Την 9 35' πρωϊνήν ενεφανίσθη ή θαλα-
μηγός «Χοεντζόλερν» συνοοευομένη υπό των
Γερμανιχων «ολίμικών. Είσέπλευσε βρ»2έ-
ως προερχομένη έκ το3 ^ορείου μέρςυς τής
νήσο^.
Ό κόαμος τρέχει
Τα παράθυρα των οίκιών κα'ι οί έξώσται
ήσαν πλήρεις ώραίου φΰλου συνωττισμίνου.
Ταυτοχρόνως έξ ό'λων των σκνοικιών τή^ς
πόλεως καί των προαστείων ό κόσμος τρο-
χάδην κατέρχεται πρός τάς παραλιακάς ό-
δούς. Τό ΝομαρχίΤον «αρίστα άνθοϊέσμην
θίίτως εϊπϊ'ν, έκ. τοΰ ώραίου φύλου μ« τάς
ποικίλας άμφιίσεις. Το όλον 9έαμα γραφι¬
κώτατον.
Μεγαλοπρεπής χαιρετισμός
Μάλις το αΧοεντζόλερν» κατέπλευσεν
είς τον λιμένα τα άγγλικά πλοϊα χειρετί-
ζουν μέ τους κανονισμένους κανονιοδολι-
σμούς. Άγήματα «εζοναυτών παρατεταγ-
μένα επί ττ]ς γεφύρας, ναΰται είς τα ™λευρ«
καί τάς πρώρας ζητωκραυγάζουν.
Τό «Χοεντζόλερν» ήγκυροδόλησβ πλη¬
σίον τοΰ ναοΰ τοϋ 'Δγίου Νικολάου.
Ό Αύτοκράτωρ θεάται
Ό Αύτοκράτωρ καθ* όλην την διάβασιν
διά τοϋ λιμένος ευρίσκετο μόνος επί τής κο-
ρυφαίας γεφύρας τή*ς θαλαμηγοΰ άπολαμδά-
νων τό θέαμα.
Πλησίον τοΰ «Χοεντζόλερν» ήγκυροβό-
το θωρηκτον κϊί το άντιτορπιλλικόν.
ηαΈεϊρεσισ
ΤΕΣ ΒΑΣΜΗΣ ΘΑΑΑΜΗΓΟΥ
Ο ΚΑΪΖΕΡ ΚΑΙ Ο ΔΟΜΒΙΛ
ΚΕΡΚΥΡΑ, 29 Μ*ρ·.-ίοι,. (Τηλογρα?!-
κως, τοΰ άντοτποκριτοΰ μας). Κατόπιν ό
πρετδϊυτής και ό πρό-;β-»ος τή*ς Γερμανίβς
κοΐί οί άκόλουθοι της πρεσβείας έπέδησαν
λέμβου κ«ί άνήλθον επί τοΰ «Χοεντζόλερν»
τό όποΤον ήτο σημαιοστόλιστον καί ίψίρκ
επί τοΰ πρϋμναίου μέν ίστοΰ την Ελληνι¬
κήν σημαίαν, επί τοΰ μεσαίου δέ καί τοΰ
πρωρϊίου τάς Αύτοκρατορικάς.
Γενική άπορία
Ι |Έν£^ ό κόσμος περιέμενϊ' την «Άμβ-.τρί-
την» καί τα θωρηκτά μ»ς αψαρά» καί
«Σπέτσας» νά συνοδεύωτι το «Χοεντζό-
λερνβμίνει ίκχληκτος μαθών ότι ταυτα
I-
λαβον μέν την διεύθυνσιν, οπόθεν έδει νά
προσέλθη τό «Χοεντζόλερν» άλλά τουτο
μετίδαλε την γραμμήν τοϋ πλοϋ τού ν»υτι-
*ώς κοινονισμενου δι' άγνωστον λόγον.
•Η έξήγησις
'Η μή συνάντησις προήλθεν εκ τοϋ ότι ή
«Άμφιτρίτη» καί τα θωρη/.τά διηυθύνθησαν
νοτίως ττίς νήσου οπόθεν το «Χοεντζόλερν»
προερχόμενον έκ Νεαπόλεως έδει νά 2ιέλ-
θη. Άλλα το «Χοεντζόλερν» έλαβεν αντί¬
θετον διεύθυνσιν τής νήσοο. Λέγετα1. ότι το
«Χοεντζόλερν» κατελήφθη υπο θαλασσοτα-
ραχης και ίιά τουτο έλκβε τοιαύτην διεύ¬
θυνσιν.
•Αδημονία
Ή 10η πρωΐνή ώρα ήτο ή ώρισμένη διά
την άπόβασιν το3 Αΰτοκράτορος καί τοϋ
Βασιλέως. "Απαντες ώς έκ τούτου ή3ημό-
νουν. Έπέρχεται ή 11η καί ή άΒημονία
έπβκτείνεται μή άναφαινομένων, μή σημει-
ουμένων είς τον σηματοτηλίγραφον της
«Άμψιτρίτης» καί των θωρηκτών.
Έν τώ μεταξυ
Μετά τβν πρεσβευτήν τής Γερμανίας α¬
νήλθεν επί τοΰ «Χοεντξόλερν» ό νβύαργος
Δόμβιλ και έχαιρέτισε τόν αύτοκράτορα αν-
ταποδόντο: μετ' ολίγον την επίσκεψιν κ«ί
χβιρετισθέντα 8ιά κανον.οβολισμών τής
μουσική*θ τής ναυβρχίδος άςακρουούσης τόν
γερμανικόν ΰμνον. Οί πεζοναΰται των αγ¬
γλικών σκαφών παρετάχθησβν είς τάς πρώ-
ρας καί τάς γεφύρας καί παρουσίασεν ό'-λΐ.
Είς αναζήτησιν
Ό Αΰτοκράτωρ επιβάς πάλιν τοϋ «Χοεν-
τζόλερν» απέστειλε διαγγελέα άποβάντ» είς
την αποβάθραν καί έπιβάντα άμάςης έπι-
στρίψαντα δέμετά τής πριγκηπίσσης Ράτιμ-
πορ σο^ενοϋς-τοϋ Αότοκράτορος. Μδτ' ο¬
λίγον το γερμανικόν άντιτορπιλλικ'ίν άπέ-
υλευσε νοτίως πρ'ος την Λευκίμμην πρός
συνάντησιν ·τ5}ς «'Αμφιτρίτης».
*ΙΙ άναμονή______
εΆπασαι αί πολιτικαί καί στρατιωτικαί
αρχαί ανέμενον εναγωνίως είς την αποβά¬
θραν υπό τό κυνικΌν,ό'λως παραδόξως ήλι«-
κόν καΰμα. Μολοντοΰτο καί αύται ώς καί ό
επί των Εξωτερικών ΰπουργός κ. Σκουζές
μετά τοΰ άκολούθου τοϋ ΰπουργείου, τό προ-
ξενικ'ον σώμα, Ό Όρθό2οξος κλήρος, ό έπί-
σκοιτος των Λατίνων μετά δύο κληρικών
καθολικών ίστανται άκίνητοι άναμένοντες
την εμφάνισιν.
Τό αήμα υψώθη
Τέλος την 11,45' ό σηματοτηλί'γραφος
εσημείωσε τήνέμφάνισιν τής «Άμφιτρίτης»,
ή όποία είσέπλευσε μετ" ολίγον συνοδευο¬
μένη άπο τού γερμανικοϋ αντιτορπίλλιχοΰ.
Ότ«ν μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών
άπό τοΰ άκρωτηρίου τοΰ παλαιοΰ φρούριον
ενεφανίσθη ή «Άμφιτρίτη» ό κόσμος έξί-
βαλε κραυγήν ανακουφίσεως.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
ΤΩΝΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ 29 Μαρτίου (Τηλεγραφι¬
κώς τοΰ άνταποκριτοϋ μας).—"Αμ« τφ είσ-
πλω τής «Άμφιτρίτης» τό Φρούριον, το
έφώναζεν άπό τό παράθυρον; ηρώτησεν δ
χονδοότερος άπό τοΰς αγνώστου;, τοΰ δποίου
δέν ηδυνήθην εύ9ϋς έξ άρ^ης νά μαντεύιω
την Ίδιότητα.
— Μάλιστα, ιΤμαι έγώ, άπίκρίθτ|ν μί γα¬
λήνην άσογκίνητον. Κάθηται στό ιτλάγι, και
ή ενταύθα παρουσία μου οΐρίίλεται εις τό ζω¬
ηρόν ενδιαφέρον τ· οποίον τρέφω 8:« τοΰ;
γεΐτονά; μου.
Είχον πάντα λόγον νά πιστιύω, 8τι ϊλαβί
χώραν έν τη οίκίοτ. ταύτγι κάτι πραγμα ά-
νώμαλον, καί δέν ήπατήβην. Λάβετ» τόν κό-
«ον νά βίψετε μιά ματια στό σαλονάκι, κυ-
ριοι.
Ευρίσκοντο ί(οη είς το κατώφλιον τοΰ δω-
μκτίου τούτου. Δέν έχρειάσθην νά τοϋ; έπα-
ναλάβω την πρότκλησίν μου ταύτην, διότι ό
«ωματαχίίστερο; τούτων εισήλθε πρωτο;, δ
άλλο; τόν ηκολούθησε, καϊ σα; παρακαλώ νά
χιστιύσητί, Οτι καί έγώ έβάδιζα στής πτέρ-
νες των. Τό τέαμα ητ°> ώί τό γνωρΐζετε,
έπαισιον άλλά ο! κύριοι ούτοι ουδεμίαν ϊπέ-
ίειξαν συγκίνησιν.
— ΊΪ»όμιζ« την οικίαν κενήν, παρβτή-
βηβΐν ο δβύτερο; των άγνώστων, όστι» προ-
φανώ; ήτο ίατρός.
— Ήτο πράγμβτι μ-εχοι τής παρελθού¬
σης νυκτός, απήντησα.
Καί ημην διατεθειμένη νά διηγήθώ 8,τι
εγνώριζον, ο'τε ή/νόησκ νά με τραβοΰν άπό
τό φόρεμα.
'Είτράφην, κ«ϊ άντίλήΐιθην, ίτι ή ε'ιδο-
ποίηιις αυτή μοΰ εΐχ,ε δοθϋ άπό την νοικο¬
κυράν, ή όποία ευρίσκετο έγγύτατα έμοΰ.
'__ Τί τρέχει ; ήοώτησα όλως ΰψηλοφώ-
νως, διότι δϊν ηννόουν τί ήθιλεν αΐίτη, καί
δέν είχον τίποτε ν' άποκρύψω.
__Άλλά, κυρία ; είπεν σαστισμένη. Τί-
—τε, κυρία, τίποτε.
— Λοιπόν μή μέ διακόπτβτί, ανταπήν·
τητα αποτόμως, θομωθίΐσα άπό την επέμ¬
βασιν ταύτην ή δποία ήδύνατε νά ρίψη τή»
ίτπόνοιαν είς την εΐλικρίνίΐάν μου. Αυτή ή
γυναικα ήλθεν έοω διά νά καθαρίση τα πκρ-
κέτα, είπον εις τοΰ; δύο κυρίου; καϊ '/^άρις
είς τό κλειδίον τό δποΐον εϊχε μαζί της ηδυ-
νήθημεν νά ε'ισέλθωμεν εί; τό σπίτι. Ουδέ¬
ποτε άντήλλαξα μετ* αυτής άλλοτε λέξιν,
πρό τοΰ λυπηροΰ τούτου δράματος.
'Η καλή γυναΐκα, μέ βαθμόν πονηρίκς τον
οποίον ουδέποτε έπιρίμενα άπό γυναϊκα τη;
τάξεως της, μετέστρεψε την συνομιλίαν οϊ«-
χνύουσν διά τοΰ δακτύλου) τηννεκράν, καϊ
κραυγάζουσα μετά ζωηρότητος :
— Άλλά αύτην την δύστυνη μικροϋλα,
$ιν θά τής σηκώσητε άπό πανω της αΰτο
τό ϊπιπλον ; Είνε κρΐμχ νά την αφήσωμεν
Ιτσι. Άναλογιβ**» λοιπόν, εάν δίν είνε «ε-
(•Ακολουθιί)
ΠΤ7ΤΛΤ ■ 1 Ι αποβάθραν τόν Διάδοχον, την Σοφίαν, τΌν Ι δργανα πρός καταστροφήν. Αι ε,φλε/.τοι υ-
Υ; Κ Μ Ι Ι Ι Νικόλΐ καί την Έλένην προερχομίνους ' λαι ετοποθετήθη^ εις την «ύλην, εληφθη-
—-—-—-Α -Ι--υ.,- έκ τής α'Αμφιτρίτης», οί όποιοι άποδιβα- σαν δέ τα καταλληλα μ«Ρ«ωτ™ να μη ε-
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΛ ΤΕΤΑΡΤΗ
Σελήνη 25 ήμερ.
V"
Των τριών Ίεραρ.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ι ΦΠΤΙΟΥ
Τρίτη,
ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Εθν. Τραπέζα τής Ελλάδος Δρ.
Ήράπεζα Κρήτης..............
Βιομ. Πίστεως τ^ς Ελλάδος
Τραπέζης Αθηνών............
Λαχ. Έβνιχής Τραπέζης....
Νέαι Λαχειοβόροι 2 1)2 ο)ο
Τραπέζα Μιτυλήνης..........
ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Γιδτ,ρ.'ΛΟηνών-Πϊραιώς.....Δρ
Σιδηροδρόαου Θεσσαλίας.. .. "
Σιδηροδράιλου Π.Α.Π.........
Μίταλλοοργίίων Λβυρίοο....
Εταιρ Δημ· *«ί Δημ. έργων
Ελληνικόν Πυριτιοοποιείου..
Γεν. Έταιρ 'Εργοληψιών...
Εταιρία; Μονοπωλίων........
Πανβλληνίου Άτμοπλοί»;...
Ηλεκτρικής .........·.........
Αιριόφωτος Άβηνών..........
ΝΟΜΙΣΜΔΤΔ
Ε'ικοσάφραγχον μιτοητοϊς...
ΛίοαιΆγγλίας................
β Τουοκίας................
3^25.—
164.—
125.50
147.50
543.—
115.—
160.—
384.—
206.50
89.25
53.—
55.25
96.—
157.—
428.—
159.—
132 50
1000 —
24.60
30.70
28.10
ΣϊΝΑΛΑΑΓΜΑΤα Τρίμηνον Ι'Οψεως
Επί Γαλλίας .
Επί Αγγλίας .
Επί Αυστρίας
Επί Γιομανίαί.
Επί Τουοκίας .
Λρ.
124.—
31 20.—
130.—
150.50
28.65.—
Ο "Α.ΙΣΌ22
[Εθνικόν Άστεοοσκοπεϊον)
Θερμοκοαοία έν Αθήναις χθέ; τη 8 π. μ.
14,2.'Η μεγίστη 19,0 και ή ελαχίστη 10.0
Ούρανό; μετρίως νε'ίελώδής. Άνεμοι μ,ετοι-
6λήτοΐ ασθενει;. Θάλασσα γαληνιαία. Ύγρα-
σία έν Αθήναις μ.ετρία (57).
—ο-
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
Αναχωρεί σήΐΛίρον Τετάρτην ε'ί Κρήτην
(Γουδή)Ίθ π. μ. Είς Ευρώπην έν γένει καί
Αμερικήν. Είς "Ηπβιοον (Φλόριο) 11 π. μ.
—,ν.Λ.,Λ.ΟΓΌΙ
ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΙΙΑΥΛ1ΑΙ
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Αυριον Πέμπτην και ώ¬
ραν 4 μ. μ. έν τω Σταδίω έπαναλαμβάνεται
ή τόσον επιτύχουν* Άντιγόνη χάριν των
Σχολείων καί ΐίαρθεναγωγιίων. "Ολαι αί θέ-
σεις τού πρώτοο διαζώματος τιμώνται άντ*
μιας οραχμή; καί τοΰ' δευτέρου άντί 50 λεπ-
τών. Ε'ΐιτήρια πωλοΰνται έν τφ Βασιλικω
περιπτέρω καί έν τϊ) Εταιρείαι των Φίλων
τοΰ Λα'οΰ. Τό λβύκωμα τής Άντιγόνης άντι
λεπιών 25
Η «ΛΙΙΜΙΟΥΡΓΙΑ» Άττοψε είς το "Ωδειον
Λάττνερ τού Μουΐΐκοΰ Συλλάγου «Απόλλω¬
νος» δίδεται ή προαναγγελθείσα χάριν των έν-
ταΰθα πα?ίπιδηυ.ούντων ξένων πανηγυρικη
συναυλία χ'αθ' ήν'θά εκτελεσθή «Δημιουρ-
γία» τού Χάϋδν, τό θαυμάσιον έρατόριον.
—■ Αφίκετο καί θά δώση μί«ν συναυλίαν
είς τό Δημοτικόν θέατρον δ όραματικός ΰψί-
βωνος κ. Ιωσήφ Λάουρο.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ - Π. ΤΣΙΤΣΕΚΛΗ
7—Όδός Σοφοκλέους—7
Γερμανικόν θωρηκτΌν καΊ τα Άγγλικά πο-
λεμικά έχαιρέτησαν διά κανονιοδολισμών.
Μολις ήγκυρο6όλησενό Βασιλεύς έπέδη ατ-
μακάτου καί μετέβη είς το αΧοεντζόλερν»
δ'που διέμεινε επί τέταρτον ώρας επισκεφθείς
τΌν Αύτοκράτορα, ό οποίος άνταπέδωκε την
επίσκεψιν είς την «Άμφιτρίτην» μετά 3έ-
κα λεπτά.
Άναβολή άποβάσεως
Αί Αρχαί άπασαι, ό κόσμος, αί μουσι-
καί τής παλαιάς φιλαρμονικής καί τού
Μαντζάρου, οί άξί'ωματικοί καί ό στρατΌς
ανέμενον νομίζοντες ό'τι ή άπόδασις 0ά ε¬
γίνετο την μεσημβρίαν, ότε αίφνης μήνυμα
τού Βασιλέως πρός τόν Νομάρχην ήγγει-
λεν ότι ό Αύτοκράτωρ καί ό Βασιλεύς θ*
άποδίβασθώσι^ την 3ην απογευματινήν
ώραν.
Ή φύγη
Άπερίγραπτος υπήρξεν ή κίνησις τού
άποσυρομένου πλήθους. Έν τφ άσφυκτικω
συνωστισμω πατείς πατώ σε Ιτρεχον τίς
πρώτος νά προφθάση νά εξέλθη είς τάς ό-
2ούς τής πλατείας. Μεθ' ήμίσειαν ώραν τό
πλήθος Ιτρεχεν άκόμη δρομαίως είς τα ξε-
νοδοχεΓα καί είς τάς κατοικίας τού δ'πως
προγευματίσ·/) νηστευσαν άπό τής 8ης πρω¬
ϊνάς ώρας.
έκ τής αΆμφιτρίτης»,^ οί^ όχοΤοι άποδιδα-
ζόμενοι χ5ιφετίζο^ν τάς αρχάς καί τόν κ.
Σκουζέν.
♦Ο Αύτοκράτωρ
Την 3.45' ή άτΐλάκατος τοθ Α0-
τοκράτορος άνευ τοθ αύτοκρατορικοϋ
σήμ,ατος άποβιβάζει είς την βασιλι-
κήν αποβάθραν τόν Αύτοκράτορα, τόν
οποίον ύποδέχεται ό Βασιλεύς άποβι-
βασθείς ολίγα λεπτά προτοθ. "Ολα τα
πλοΐα κανονιοβολοθσι.
Ή μ,ουσική άνακρούει τόν αΰτο-
κρατορικόν υμ.νον, άλλά διακο'πτεται
υπό τού Αΰτοκράτορος μή έπιθυμ,οθν-
τος τουτο.
Αι παρουαιάοεις
Ό Βασιλεύς παοουσιάζει εις τον
Αΰτοκράτορα τόν νομάρχην, τόν δή¬
μαρχον, τάς πολιτικάς καί στρατιω¬
τικάς αρχάς ένω ή Σχολή των Έφέ-
δρων άπονέμει τάς τιμάς.
Είς τό Άνάκτορον
Ό Γουλιέλμος καί 6 Γεώργιος προ-
χωροΰσι πεζτι καί διέρχονται τής Πύ-
λης τοθ Άγίου Νικόλαον μετά τής
Σοφίας καί έπιβαίνουσι Βασιλική; &-
μά|ης. Ή Σοφία έν ττ^ άμάξϊ) κατέχει
την τιμητικήν θέσιν έναντι δ' αυτής
κάθηται ό Αΰτοκράτωρ έχων δεςΊόΟεν
τόν Γεώργιον. Ό διάδοχός, δ Νικό¬
λαος καί ή Ελένη έπιβαίνουσιν ετέ¬
ρας Βασιλική^ άμάξης. Ό Διάδοχον
έ'χει δεξιά την Έλένην άπέναντι δέ
κάθηται δ Νικόλαος.
Ό Κάϊζερ ένβουσιάζεται
Αί άμαξαι άνέρχονται έν μέσω των
ζητωκραυγών υπέρ τού Γουλιέλμου.
Τό πλήθος άνακινεϊ ένθουσιωδώς Γερ-
μανικάς καί Ελληνικάς μικράς ση-
μαίας, τάς οποίας κράτει είς τάς χεί¬
ρας. Ό Γουλιέλμου ένθουσιά'ζεται καί
χαιρετίζει αειδιών θαυμάζων Ι'σως τό
πλήθος.
Ό Γουλιέλμου, δ Γεώργιος, ό Δι-
, ή Σοοία, δ Νικόλαος κα>. ή
έ άξ
πέλθ/) δοστύχημά τι. Χθϊς τί ^ α-όγευμα έ-
Ο
πρόκείτο να καταστραβουν. υ αστυνι:·.ος
κ. Βαγενόίς μετ* άστυφυλάκων^ ηθέλησε νά
μεταφέρη τα βαρελότα κα! τα ά'λλα είς α¬
πόκεντρον μίρος πρός καταστροφήν.
Ένω ό'μως είχον πλητιάσει είς τό μί¬
ρος, οπϋ'Λϊχον τοποθϊτοθίί αύτά, επήλθεν
ανάφλεξις, άπυτέλεσμα τής οποίας ύπή"ρ·εν
ό τραυμ.«τισμος πάντων των ευρισκομένων
επί τής αύλίίς. Ό άίτυνίμος Βζγενας 0-
χ, ή
Ελένη κατέρχονται των άμαξών έν-
τός τοθ έσωτερικοϋ περιβόλου των ά-
νακτόρων και άνέρχονται είς τα δωμά-
τια δπου ήσυχάζουσιν ολίγον.
Είς την Επαυλιν
Είτα με την αύτην τάξιν μεταβαί-
νουν έο' άμαζών είς τό Μόν Ρεπό, έν
φ δέ οιέρχονται τό πλήθο; ζητωκραυ-
γάζει. Άκολουθοθσιν άμαξαι φέρου-
σαι τούς. ύπασπιστάς τοΰ Αύτοκράτο-
ρος, τόν κ. Παπαδιαμαντόπουλον,
τούς ύπασπιστάς τοθ Βασιλέως καί
τούς άλλους τής ακολουθίαν.
0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΝΑΥ&ΡΧΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΓΠΑΗ1ΑΣ
Ό Αύτοκράτωρ ώνόμασε τόν
Βασιλέα Ναύαρχον τοΰ Γερ-
μανικού στόλου.
"Αμα τή άποβάσει τού" Γουλιέλμου, ό δή-
μαρχος κ. Κόλλας προσεφώνησε Γαλλιστί,
την 8έ πρωίαν απέστειλεν είς το «Χοεντζό-
λερν» πολύτιμον άνθοδέσμην διά τον αύτο¬
κράτορα. 'Λνθοδέσμην έπίσης λαμπραν
προσέφερε πρός τον Γουλιέλμον μόλις απε-
διβάσθη, ή θυγάτηρ τοΰ κ. Σπέγγελιν, προ¬
ξένου τής Γερμανίας ενταύθα.
τδΤωρηκτδ
ΕΠΑΝΕΠ,ΛΕΥΣΑΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ, 29 Μαρτίου. (Τηλε¬
γραφικώς, τοΰ άνταποχριτοθ μ.ας).—
Την 5.30' απογευματινήν κατέπλευ-
σαν τα «Ψαρά» καί αί «Σπέτσαι» καί
έχαιρέτισαν διά των κεκανονισμ,ένων
κανονιοβολισμ,ών την γερμανικήν ση¬
μαίαν.
Επάνοδος Μεγαλειοτήτων
Την 6ην το εσπέρας ό ΓοΛιέλμος, ό
Βασιλεύς, ό Διάδοχος, ή Σοφία, ό Νικό¬
λαος καί ή Ελένη έπανή'λθον είς τα Άνά-
κτορα τή*ς πόλεως,
Τα πυροτεχνήματα
ΕΤς την κάτω πλβτεΤαν έτοποθετήθησαν
πυροτεχνήματα διά νά καώσι την εσπέραν
μετά το βασιλικόν γεϋμα πρός τιμήν τοϋ'
Γουλιέλμου.
εις το σω;ο.α
καί Μαρκόπουλος είς το πρόσωπον καί ό
ΰ'ζ Φούντης είς τάς χείρας καί δΰο
Όταν ομω; οί χΛσισοπίται έπλησίασαν |
κ«ί είδον αύτούς άνασπώντας μαχαίρας κα:
έν τω προσώπω αυτών να ζωγραοίζϊταϊ ή
άγρίότης έθΐώρηταν καλόν νά τηρήσουν άλ¬
λην στάσιν καί κ»ταδι6άϊ»ντες τα οπλβ
των, τα όποΤα έφερον μεθ' έαυτών, έπορο-
δόλησαν. Σ/.οπις αϋτών' ήτο νά έκβοίίσωσι
τοΰς χατ!(;οπότας. Δυστυχώς μία σφαΤρα πα-
ρεκκλίνασα εΰρεν έ'να έκ των χασισοποτών
είς την οσφιΊν καί τόν έφ:νΐυΐίν. Ό φονευ¬
θείς ώνομάζετο Ιω. Γόπας ήτο δέ έκ των....
οιαπρεττεστίίων τοϋ' ήρώνυ των λωπο3^τών
τής άστ^ο;λί9:ς. Ό οονΐθς ονόματι Ηλίας
Καρχμπέτσος έαδρόντητος πρό τοΰ άποτελϊ-
σμα τος τούτου μετέβη ί/Α παρεδόθη είς την
άττννουίαν Οί αλλοι ^Λσισοπόται μετά
λ
μη
Οί αλλοι
τουτο τραπέντες είς φυγήν δέν συνελήφθ/}-
'Ε ά ά
Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ 29 Μαρτίοκ. (Τηλεγραφι¬
κώς τοΰ' άνταποκριτοϋ μας). 'Δπο τί|ς 2ας
άπογευματινή*ς ήρξατο καί πάλιν ή συγκέν¬
τρωσις τού κόσμου. Την 2 30' ό νομάρχης,
ό δήμαρχος, άπασαι αί πολιτικαί καί στρα¬
τιωτικαί αρχαί, δ κλήρος των όρθοδόξων
καί ό άρχιεπίο-κοπος των καθολικών προσ-
ί|λΟον. Ή μουΐαή τί]ς παλαιάς φιλαρμο-
νικΫ}ς καί ή σχολή των 'Εφέδρων παρατάσ-
σονται είς την αποβάθραν, φρουρά δέ καθ*
όλην την οδόν των 'Ανακτόρων παρετάχθη.
Οί πρώται άπο@ι6%οθέντες
Έφθασεν ήδη ή 3η απογευματινήν και
ο αύτοκράτωρ καί ό Βασιλεύς δέν αποδι-
δάζονται. Την 3 15' λέμδος τής α'Αμφι-
νρίτης φθάνεΐ είς την αποβάθραν καί άπο-
ι 6ι£άζει τον κ. Παπαδιαμαντόπουλον καί
τοΰς ύπασπιστάς τοΰ Βασιλέως.
Την 3.30' άτμάκατος άποβιδάζει $ίς τΐ>ν
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ _ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ, 29 Μαρτίου—Ό Γουλιέλ-
μος άπένειμε παράσημα είς τοΰς κ. κ. Θών
καί Παπαδιαμαντόπουλον τόν Μεγαλόσταυ-
ρον, είς τούς κ. κ. Βακάλογλουν καί Τσέρ-
νοβιτζ τον Ταξιάρχην τού Στέμματος, είς
τΌν κ. Όφμαν τόν ταξιάρχην τοΰ 'Ερυθροΰ
ΣταυροΟ καί είς τούς άνθυπομοιράρχους κ.
κ. Ίωαννίδην καί Σαράτσογλουν τόν Χρυ¬
σουν Έρυθρόν Σταύρον.
Έπίσης διάφορα κατωτέρα παράσημα είς
τούςκ. κ. Βάλδην, Γεννάδην καί Ζέρδαν,
τον άστυνόμον κ. Ραφαλιαν διευθυντήν ά-
στυνομίας^ καί είς άλλους άξιωματικούς τί}ς
ξηρί]ς καί τούς άξιωματικούς τή*ς «Άμφι-
τρίτης,» είς τούς νομάρχην καί δήμαρχον
άπένειμε τον Ταξιάρχην.
ΔΥΣΤΥΧΗΜΔ
ΑΠΟ ΑΝΑΦΛΕΞΙΝ ΒΑΡΕΑΟΤΤ.Ν
ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΥΗΟΙτ,ΙΚΟΤ ΤΓΠΗγτΙΑΤΟΣ
Τραγικήν δυστύχημα Ιλαδε χώραν χθές
την 5 μ. μ. είς τΌ τέταρτον αστυνομικ,Ό
ήμ
Ό άστυνομ.ος ΰπολοχαγος τθϋ τμήματος
τούτου κ. Βαγενδς είχε πρ6 τινος προβή" «Ι
τήνκατάσχβσιν 650βαρελότωνκαΙσημαντικτ]ς
ποσότητος έκρηκτικφν ΰλ Τα
θ| είς το
Β
ΠΛΡΙΧΪΟί,
(Αθηναϊκον ΙΙρν.κΐορείον). Ό
αΧρόνος» πληροφορ&ίχαι εκ
Θεσσαλονίκης ό~ι ή κατά»ι-ΐ7.β'.ς
έν ΜακίθΌνία όα^μέρ'Λΐ καθί-
βτ%χν.ι ταραχωδεσιέρν-.θί έξαο- 1
χικοί καί τα τούρκικα στρατεύ-
ματα βυμπλέκοντχι καί άλληλο-
μος κ. Ζιαρρο; και ενήργησεν
εΰ'ζωνος Φούντης είς τας χείρας κ*ί δύο | σ*ν. Επί τ:που μετέβη αμέσως ό αστ,ίνϊ-
μικροί παΐδε; είς τάς χείρας. Εύτυχώς τα
έγκαύματα δέν ϊϊνε σοβαρά. Ό έχων σχ»-
τικώς σοβαρώτερα έγκαύματα
' " είς το Νοσοκομείον.
δΊκαστϊκη
ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Μαοτίου 1905
Ε Φ Ε Τ ΕΙ Ο Ν
φονεύονται
εκάστην.
δια τον πολβ;
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ££» ΛΙ/.ρ:£ου.
(ΆΟηναϊκ. Πρακτορείον). Αγ¬
γέλουσιν έν Σ'-γγαπό,οης ότι αί
Ηνωμεναι ΙΙολιτείαι -.ής Άμε·
ο:κής απέστειλαν ιΐΛκρλν μοίραν
ϊν/. τϊεριπλέη χά τϊαηίάλ'-'α των
νήσων ~3ουλού κ»1 ΙΙαλουάν κ Ί
έπο5''ση ότ:ο)ς οί στό».οι "ίή'.'
Ρωβσίας καί Ίιχπωνίας μβταχ&ι-
ρίζωνται τας νήσου: ταύτας πρός
έ'.ηκευάς των ν/.υιιί»λ·α8:κών
των η άλλας αυτών ανάγκας.
ΒΟΤΛΗ
Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ_ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΟ ΝΟΠττΟΘΕΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟϋ ΤΗΣ
Την 10 1)2 π. μ. τής χθές εγένετο συ
νεϊρίασις τής Βουλής.
Ό προσωρινός Πρόεδρος κ. Τσαρ-
λοιμπάς ανήγγειλεν είς την Βουλήν ότι
τό ΣΤ' Τμήμα υπέβαλε την επί τής εκλο¬
γάς Καρδίτσης έκθεσιν τού, ήτις καί απε¬
στάλη πρός εκτύπωσιν. Μετά τουτο ή συ-
νεδρίασις ελύθη.
Πότε θα ετληθή έκ νέου
Μετ* άσυνήθους δραστηριότητος διε;ά-
γεται έν τω Έθνι/.ω Τυπογραφείω ή έργα-
σία τής έκτυπώσϊως των επί - των διαφό¬
ρων έκλογών έκθέσεων των Τμημάτων.
Πιστεύεται δέ ότι μέχρι τής Πέμπτης
θά περατωθή αύτη, καί ότι μέχρι τοϋ' Σ«6-
βάτου θά βιδλιοοετηθϊ) το τεϋ'χος των έκθέ-
σεων καί θά διανϊμηθίι είς τούς κ. κ. βου¬
λευτάς.
Ή εξέλεγξις των εκλογών
Μετα την διανομήν αύτοΰ' θά κληθή ή
Βουλή όπως προβή είς την έςέλεγξιν των
έκλογών, πιθανώτατον το Σάββατον ή την
προσέχη* Δευτέραν. Αί έ;ελέγ;εις, μολον¬
ότι επί ωρισμένων έκλογών — Ήλείας,
Καρδίτσης, Σάμης καί Τρικκάλων, — θά
έγερθώσι συζητήσεις, πάντοτΐ είνε φόβος
δ'τι 0ά καταναλώσωσι πάσας τάς ημέρας
τΫ]ς πρασεχους εβδομάδος, ώστε ή έν.λογή
τοΰ ' ΙΙροέδρου, των λοιπών μελων τοΰ
Προεδρείου, καί ό καταρτισμΌς των επί
τί)ς απαντήσεως είς τΌν Βασ. Λόγον Έπι-
τορπή*ς, τή"ς τοΰ Προϋπολογισμοΰ καί των
Δ'.αρκών Επιτροπών θά γίνη κατά τάς
αρχάς τής Μεγάλης "Εβδομάδος.
Αί νομοθετικαΐ εργασίαι
Ούτω δέ καθίσταται απολύτως αδύνατον
να επιλήφθη των κυρίων Ιργων αύτή*ς ή
Βουλή πρό των έορτών τοΰ Πάσχα. Αί δι'
αύτάς διακοπαί κατά την κρατούσαν άπα-
ράδατον συνήθειαν θά παραταθώσι μέχρι
τή*ς εβδομάδος τοϋ Θωμά.
ΤΑ ΧΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
Την έξτ5ς περίεργον επιστολήν, μετά την
προχθεσινήν παράστασιν τϊ|ς α'Αντιγόνης»
Ιγραψε κοί Ιστειλεν είς τΌν μ.ελοποιήσαντα
τα χορικά κ. Ι. Σακελλοΐρίϊην ό έκ των έ-
ταίρων ττΐς Αγγλικήν 'Αρχαιολ. Σχολή"ς
καί έπιμελητής τή*ς προχθές έγκαινισθείσης
βιβλιοθήκης τοΰ ΠενρΌζ κ. Τί11ν»Γά, πτυ-
χιοΰχος τοΰ' Πανετιστημίου τοΰ Καίμπριτζ.
Αγγλικη Σχολή, Δεοτέρα'10 Απριλίου
Άγαπητε Κύρτε,
"Ησθην ύπερδολικά σήμερον έπεΐ ήκοι.σα
επί τη έν τφ Σταδίφ τή*ς «Άντιγόνης» πα-
ραστάσει την μουσικήν, την οποίαν έγνώ-
ρισα καί εφίλησα καϊ πρό τοϋ. Αυτή μου
εφαίνετο ώς όλοκλήρως σύμμορφος είς το
πνεΰμα τής άρχαίας τράγφδίας' και ούτως
εδοο;ε καί τοΓς φίλοις μου.
Καί μην είς είπεν, ότι θά είνε καλΌν,
άν μεταχειρίζωνται καί έν τί} Αγγλία τοι¬
αύτην μουσικήν" έπεί κάμνομεν τα άρχαΐα
δράματα είς τα ημετέρα Πανεπιστήμια.
Διατελώ μεθ' υπολήψεως
'Υμβτερος
Η, Ο. ν. Π
ΤΟ "ΣΚΡΙΠ,,
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
•Φόνος χάαιβοπότου
Εϋζωνοι μεταβαίνοντϊς χθές την πρωίαν
είς θέσιν Δραπετσώνα πρός έκτέλβσιν υπη¬
ρεσίας τινος ύπίστησαν αίφνης έπ(ββΠν
χασισοιςοτών» έκ τΰν λυμ«ινθ|*.νω» άκόμη
τΌ μέρος. Ι^εϊνο. ΟΙ βδζωνοι μή γνωρίζον-
τάς ίδίοτροίΓίας
όψ ίό'ίί
ρ
έχοντβς
'
Λ5:ιον Πέμπτην ώρα τΟ π. μ, θέλουσι
·»η"ΐ'"3 ενώπιον τοΰ ΈθίΤΐίου αί εξής ΰπο-
Οέΐεΐϊ,
ΤΜ· Β' ΣΎΝΟΠΤΙΚΑ
90 'Αο. Κόρακας—Έλιζ. Χόρμ,ελ.
7 Τοάπ·ζα Αθηνών—
II.
Τουμπη
8 Π. Ρέλλας—Γ, Σαρδέλγι
9 Α. Σούλη;—Ν. 2ίοδη κλπ.
101 "Αννα Σουρυ.ελή—Ζί>
2 Έλίζα » »—
3 Ν. Παντζοπουλος—Δ.
4 Α. Καΐλπα;—Χ. Δίληγιάννη
7 Μ. Αθανασιάδης κλπ.-5]. Ρετσινοπούλοο
8 Λ. Ρόζ/ΐί—
II.
Σ/.οτίοα
9 Γ. Πριόζολος — Ν. Λυγίζοο
110 Ιω. 'Λγγελή;—Χ. Βλα/οαιχάλη κλπ.
4 Γ. Θ/.νο;—Λ. Μ'/αΊοπούλου
9 Ν. Σ/ιν5ς—Εί. ΚχίαΛπέλου
120 Χ. Χαιδόπουλος—·Π. Λυμπεροπούλου
2 'Λρ. Μ/ρ;ολά·/.η;—Έλ. Μαριόλάχη
3 Ιί. Γιαννα/.ό; — » »
4 Α. Λχλαγούνης—Σοα>. Άμούντζα κλπ.
5 "Οπχ Ροκα—Χ. Ρό'-ία.
0 Μονίι Γ'ετράκη—Κοινότητος Κην.σσία;
7 Γ. Θίθοανάπουλο;—Γ. Κατσίμπαλ'η
8 Ιω. Χατ'.ώτη; κλπ.—"Ορσα; Ρόκακλπ.
133 Σ. Δα-/.α"λάχ/);—Δ. Μίντζίροπούλουκλπ.
4 Ν. Μίλετόττουλος—Σ. Β;ρτή κλπ.
5 Δ. Λοανιάτη;—Μαγδ. Κυριακού
6 Στο. Μετ. Ταμείον—Β. Πολυμενάκουι
7 Ι Τριχούζης—Γ. Κατραμή
9 Β. Ρόζης κλπ.—Μαριέττας Δο-ίου κλπ.
141 Δ. Δημητρακόπουλο;—Γ. Νχύλερη κλπ.
2 Δ. Μπιτζάνης—- » »
5 Ίυ> ΚΌίτσάνου—Ν. Παπαϊωάννου
6 Λ.Διαααντόπουλος-Χ.Παπαδοποΰλουχλπ.
7 Ι. Μαγχανχς κλπ.—Δ. Πτεριώτου κλπ.
6 Π. Κοντόπουλος—Κατ. Κοντοπούλου
9 Γ. Βΐλουδής—Λ. Πατρονικόλα κλπ.
150 Ι. Τρικοΰζης—Γ. Κατραμή
3 Ι. Κομνηνός κλπ. —· Έλ. ΆΟανασιάδου
4 'Ελ. Άθανασιάδου—Κ. Οιχονόμου
5 Δέτπ. Μπραΐδου—Κ. Φ-^άση κλπ.
7 Σοβ. Χρυσοΰ—Δ. Χρυτοΰ
8 Τρ. Μανταβούνης—Δ. Χοΐλταράκτ)
9 Δ. Γχάκαοηί—Ι. Μπούρα κλπ.
160 Δ. Ζααανο;—Α. Βχμπαρη κλπ.
1 Δήμιος Λίβαδέων—Λου/.δ Χριστοδούλου
2 Αίυχας Μοΰχας—Δήμου Χαιρωνείας
3 Ν. Φραγκόπουλος κλπ. — Χρ. Σωμαρίπα
4 'Ερ. Δουζίνα—Κ. Μζκρυγιάννη κλπ.
5 Π. Πασσϊ.ς—Π. Καμπάση
6 Ν. ΤΙαντζόπουλο;—Γ. Δροσίνη κλπ.
7 Α. Πατύχα; κλπ.—Τιμ. Άαπϊλα κλπ.
8 Δ. Γουργιωτάχης κλπ.—Χ.Άναστασο-
πούλου
9 Θ. Παπαηλιου—·Χ. Παπαηλιοΰ
170 Χ. » —Θ. »
1 Έλ. Σταμπολή—Θ. Πέρρου
2 Δ. ΣπαΘϊτος—Α'ικ. Κοκκίνη
3 Ι. Τζιώτης—Δ. Μάλλιου κλπ.
4 Χ. Τζεβή; κλπ.—Ε. Μουρίκη
5 Εύ. Φραντζολα—Φ. Μανιάτη
6 Μαρ. Ρήγα—Δ. Άγγελάκη
7 'Ελ. ΙΙιτμεζα—Λ. Κουντουριώτου κλπ.
8 Ν. Συνοοινό;—Μ. Μποΐλή
180 Μ. Βχου—Ν. Βαρδαλάχοι»
1 Εύρ. Τρακόϊία—
II.
Τραχόσια
2 Έλ. Τραγου'όάρα κλπ.-Έλ.Γαρδίκη κλπ.
3 ΑΊ. Λογιωτατίδη;—Σ. Βϋσή
4 Δ. Σταμοΰλης—Α. Κοτρώνη κλπ.
5 Θ.Γουργΐωτάκης κλπ.—Χ.Ζαχείλα κλπ.
7 Ήρ. Γκυριαλάκης—Π Κουμανταρέα
9 'Ελ'. Πα','κάκη—Κ. Μιίνου κλπ.
190 Κων. Βιτσε·>ά—Ι. Μουαουντζή
1 Ξ. Βαρβαρίσος—Ι. Νικολινάκου
2 » ' — »
5 Π. Ψβυτάχης—Ε. Μχρζακάν
0 Λ. Ιΐαπανιχολάου—Β. Κουντούρη,
7 Ε. Ζάχ.κας—Σ. Ο'χονόαου
8 Ίουλ. Ψάθη—Μ. Ψάθη
9 Δ. Βόλεγρής—Μαύρη; Λάμπροι»
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΜ
Σημερον Τετάρτην θέλουσι συζητηίϊ]
των εις τό χθίτινόν φύλλον δηαοϊ'.ευθεισων
χαϊ ΰποθέσεις προτιτιμημέναι χαΐ α'ιτήσει
αί εξής.
Α'· Α1ΤΗΣΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΠΗ10 π. μ-
Συνδ. πτωχ. Λελούδα—Ι.Εύταξία χλ. (άντιρ.
Γ. Γιαννιός—ΈΟν. Τραπέζης κλπ. (»)
Ε'ισηγ. πτωχ. έτ. «ίδελ. Άναγνωστόπουλοι»
» έν. «Σ, Πατσιοας καί υιός».
Έτ. Βίλτσίλ καί Νάουμαν.
Κ. Ζάνος—Κ. Άραιτζοπούλου.
Α. ΙΙαναγιωτόπουλος—Συνδ. πτωχ. Συριώτου.
Όριστ. συνδ. πτωχ. Α. Αντωνοπούλου.
Δ. Μπόμπας—Α. Σωτηοοπούλου.
Ν. Πέππας—Ε. ΣακίλλαροΛθύλοο.
Α. Κρεμμύδας—Γ. Γραικοΰ.
Γ. Μιχαλόπουλος—Γ. Εΰαγγέλοο.
Κ. Παπαδίπουλος.
Π. Νικολάου—Ν. Χριστοδούλου.
Συνδ. πτωχ. Συριώτου—Μ. σ. Α Συριώτου.
Π. Παπαϊωάννου—Σ. Στάμου.
Γ. Θιοφιλίτος—Κ. Ψαρράχη.
Γ, Γ:αννες—Έ9ν. Τραπέζης κλπ. (άντιρρ.)
(κάί αί τυχόν έγγραφησόμεναι)
β'—Αιτήαεις εμπορικαΐ
10 π. μ,.
Δ. Κριμήτσος—Γ. Γιαννούλη
Λ. Γοιλανδβής—Κληο. Χ. Δηλιγιάννη
Γ. Βαμβαχαρης—Γ. Λ«γγερη
« ς ρς ο χ«υΙς χ«ι έχοντβς
ΰχ* όψιν ί-ίιίοό'ίίνί» ΙδΤίθιψο,ν Οΐίέθειταν κατ
•Ετ. «Χ. Ρήγα υίοί»—Λ. Μπίοιξ'.άν
Ετ. «Δ· Σταμπάδος κα'ι Σα»—Γ. Θίδοιληι
7ι. Κομνηνδί—Ν. Χρυίοαάλλη
Σπύρ." Γιαννα/.οπίυλό;—'Ετ. "Λσσιρ Λ?γγ«-
ΐη; ν.α: Σα
Μ· Γ3ΐ(ΐνα?δά-£η;—Α. Δαμβεργη
(Κα! »ί τυχόν έγγρκφησόΐλεναι^
γ'—Α.ίχήσεις αυνήθων
3 μ. μ.
ιζάρ. Έ/.κλησ. Σχολή — Κληρ Θεοδωρο-
πούλου
μρηγγρή
Α. Τσάμης—Σ. Ροομπέση κλπ.
Γ. Μ^κος—Γ. Βάγνερ
όλ Κ Ζ
Φρ. Βόλικτς— Κ ρ
Ίοολ. χ. *Αρ. Κουροοσθ7ϊούλου —■ ιΕτ. Τζών
Μάκ Δούαλ.
Σπ. Μίνως—Χ. Κανάκ1»)
'Βταιρ. Κωπαίδος λίμνης-—Α. Ζαμίνη
Γ '4ί Έ.—'Βτ. Άδελ. Ζ«6ογιάννη
λΚ Λ(δ
Ά'/ΐλ. Λ ΐ)*/ι.*κ»-ι ^
Μ. χ. ΙΙρωτοπαπα—Άγγελιχηί Οικονίμοτ»
Εύ Παπαδάκης—Σπ. Δουρούτη
Έτ. «Π. Κουρτζή»—Δημοσίου
Γ. καΊ Μ. ΙΙολίτου—Σ. Ελευθερίου
Π. Κυριαζής—Συνδ πτωχ. Δ. Λού.
(Καί αί τυχόν έγγραφησόμεναι)
Έφέσεις ώ?α 3 μ. μ.
(«χ τού πιναχ,'ίου άπό 2-17 Μαοτίου 1905)
161 Ε. Ιΐαπαδίπουλθί—·Έα. Γ»άτΐου
2 Λι;Λίν έπιτρ. Πειραιώ;—Μ. Μπαλαχω-
στα κλπ.
3 Γ. Κότσος—Π. Ντάση
4 Γ. Ρούτης—Α. Ι. Δούχα
5 Χ. » — » » »
7 έτ. άδελ. Μαρίνοι—Χ. Σμυρνιωτοπουλου
8 Λ, Δηαητριά'δης—Ι. Καπιτσίνη
9 έτ. «Λέγγερης κλπ.»—Κ. Σβολοπουλου
170 » ' — , *
Δ. Μπχρλης—Σ Μπακοιλη
2 Κ. Ζουόμαλ-.ας—Α. Ρεαούνδοι»
3 Λ. Παπαδ'/πο-Μθί—Ε. Φωτία
4 Γ. Γίνίσϊϊλης—Γ. Εύστρατιάδου κλπ.
5 Α. Στρικίδης—Κ. Μητσοπούλοι»
6 Γ. Στένδοί—Π. ΝΐΛθλοπούλου
7 Σ. Μάλλιοί—Ι. Ίθϊδάνου
8 Η. Παλαμήδίΐς—Ν. Μωϋίάχου
180 Δ. /. Ν. Ρουσοπούλου κλ,τ.—Α. Δηαη-
τρακοπούλου
1 Κληρ. Ν. Μικάρου—Κ. Σπηλιώτου
3 Κ. ίΐαπα-ίίδίρηί—Κ. Γχιόκα
4 Μ. Κολτιιάν—Χ. Σπηλιοπούλου κλπ.
5 Ι. Ρουϊος—Π. Κθλκώνη
6 Ν· Κουίτίοης— »
7 Κ. Κληοονόμος—
II.
Καραμάνου
8 Ν. Παπαδχτος-έτ. αάδ. Μουτζόπουλοι»
9 Σ. Παοανιάννηί—Α. Γίωργοπούλου
192 Κ. Κανελλόπουλος—Ι. Γιαννακούρα
ο Γ. Κώνϊτας—Μ. Φ'.λίππου κλπ.
4 1 Ράπτγις— » » »
5 Στ. » — » » "
6 Κ. Λΐ?ίδης—Ι. Δανουρδη
7 Δ. Τιοχα-,όποαλοί—Ε. Λύτσικα
8 Χρ. Ε. Μέςη—Π Σαπουνάχη κλπ.
9 Έα. Μέξης — » » »
200 Ν. Χχτζόιτουλος—Γ. Πολυγένους
1 Γ. Μοσχολιϊς—Α. Διακάκη
2 Α. Τσάμης κλπ.—Χρ. Ι. Δοΰκα
3 Γ Καφεντζής—Α. Βρετοΰ
4 Ι. Παρρέν—Β. καϊ Δ. Μερκάτη
5 Δ. Σπανόπουλος—Π Βαρδαδίλη
6 Λ. Γκογκόπουλος—Φ. Δημ,οποΰλου κλπ.
7 Γ. Μχντάς—Δ. Σταυοοπούλου
8 Δ. Βλάχος—Κ. Δαυίδ
9 Μ. Πάσχος—Κ. Κοροβέση
210 Ι.καϊ Μ Νικολαΐδης—Κ.Β.Λιάμπιη κλπ.
1 Δ. Καλλιμασίτης—Έτ. ΟίνοποιΙας κλπ.
2 » » — » »
3 » » — » »
4 ο » — » »
5 Κ. Διαμαντόπουλος—Α. Ζαφιιροπούλου
6 Δ. Κάλφας—Α. Μαρούλη
7 Σ. Ο'ικονόμου—Θ. Τρούγκα
8 Ε. Παπαδόπουλος—Κ. Διακάχη
9 Β. Μαργώνης—Γ. Μαγκανα κλιτ.
220 Γ. Γαυ'ριαλάκης—Μ. Γχιόλμαν
1 Α. Καντόρος—Ι. Γαρυφάλη
2 Π. Βαρλάμος—Ι. Κανίλλοπούλοο
3 Κ. "Αναστασίου—Έτ. Ε. Παπαγιάννη
χά1. Σία
4 Ν. Σωορας—Θ. Φραγχούλη ·
5 » » — » »
6 Π. Άλμπέρτος—Ν. Μαρόκοι»
7 Γ. Άσπρέας—Γ. Σίδερη
8 Ν. Κονταρίνιος—Δ. Βασιλείου
9 Χ. Νικολαΐδης—Έλ. χ. Ι. Τζουβιλο-
πούλου κλπ.
230 Ε. Σκαρβούλης—Ε. Κλωναρίδου
1 Σ. Μαντζαγριωτϊκης—Γ. Σγούρδα
2 Παγοπ. έτ. "Ολυμπο;—Ι. Ροδίου
3 Ν. Παραμυθιώτη;—Ν. Σολωμοΰ
δ Σ. Καπουτσιμάδη;—Κ. Ι. Μπέλλη
6 Ι. Χρτζηίωάννου— Α. Παπαγχίκα
8 Α. Παδλος κλπ.—Κ. Κουρβετάρη
240 Α. Λουχας—Δ. Γιαχουμάχη
1 Ε. Πβτσαλάρης—Κ. Πετσαλάρη
2 Μ. Μχγερ—Ε. Κοχκώνη
3 Ζ. Κολογργιχς—Λ Δαλαχούρα
4 Α. Μπάχας—Β. Μπρέση
5 έτ. Μάρμορ Λίμιτετ—Ν. Τσαμπουνάρα
6 Π. Φυτίλης—Σ- Ιΐαπαλεωνάρδου
7 Π. Σαπιλής—Γ, Σαπιλή
8 Ι. Λιάχουρης κλπ.—Μονής Πεντέλη»
9 λ. Γεωργίου—Κ. Κολοτούρου
250 Ι. Πολυχρονάχης—έτ. ΊΙλιόπουλος χλ.
1 Ε. Τομπάζης—Ι. Σόλωνος κλπ.
2 Δ. Κοροβέσης—Ι. Κατράμη
3 Α. Θεοφιλόπουλος—Ι. Τριφύλλη
4 Α. Χατζημήτρος—Γ. Σακελλαρίο»
ΕΪΡΗΝΟΔΙΚΕΪΑ
Β' Βόρειον. Πεμπτη 3 μ. μ. πρω-
τοβίσαχτοι και μίτ' άπόδ$ιζιν.
ΤΟΥ
'Εδιχάσθη χθές έν τ(ΟΠληΐΑα.ίλΐιοδικ«!(Λ'^.
ΟηνιΤιν 6 Άθβνίσιο; Νασιόβοολο; «ρώην ' |Χ..
δοτης, επί έξυδίίσει, κατά τοϋ Δρ. Παΐϊαϊ».'
μητρίου Βιδλιοπίιλου είς φυλάκισιν τοι^1
ήαερών κα ε'τί τα τή; δίκης Ιξοδβ χαι τίλ«.
— Ανεχώρησαν χθές διά την 1διαιτίρι,ν
των πατρίδα "Ανδρον δ κ. 8εοφ. Κβΐρης μ(Τ£
τής άξιοτίμου άδιλφής τού Εύανθίας Κβΐρ».
ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ
ποινικαΠβΙαπηρια
ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΝ. Πέμπτη 9 π. μ.
Γε
ν.
4ρ ρΆδ Ζ
Άν. Παναγιωτόπο,υλος—Κ;. Λοΐ(χ(δου
Γ" Σχουρλίί^Ίίάλ^όΐ'
Γ."
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ *λπ.
Ή υπο των μελών τοΰ συλλόγοο «Άνά
πλασις» διοργανωθεΤσα έκδρομή είς Ίερο-
σόλυμα κατά τάς εορτάς τού Άγίου
ΙΙάβχα γενησεται μέ το ταχύπλουν καί
ήλεκτροφώτιστον άτμίχλο'.ον τή*ς έταιρίας
Γιαννουλάτου «Ό Βασιλεύς Γεώρ
γιος».
Άναχώρησςς εκ Πειραιώς τή
Ο "Απριλίου Σάββατον. Έπι'
στραφή είς Πειραια τί, Οαρα
οκευή 22 ίδίου μηνός.
Εΐαιτήρια. πωλοΰνται παρά τώ
κ. Θ. Ι. Παλληκάρη αΒιδλιο
πωλεΐον 'Αναπλάαεως», όδό,
'Αδριανου αριθ. 64. Α' θέβις
Πρ. «8Ο, Β' θέσις δρ. «*
Γ' θεσ. δρ. ΤΚ.
Πλίίονας ιΐληρο?ορίχς παρά τφ «ύτβ».
Οί βουλόμενοι ^νά παρακολουθήσωσι την
έκδρομην ταύτην άς σπείσωσι νά προμηθεϋ-
θώσιν «γκαίρω; τα είσιτήριά των.
Είς τάς ανωτέρω τιμάς συμπεριλαμβά-
νεΐαι όναϊλος, ή διατροφή έν τφ άτμοπλοίφ
καί έν Ίεροσολύμοις, καί ή δαπάνη τί}ς δι'
άμαξων έκδρομής είς Ίορδάνην.
Οί διοργανωταί
Μιχ. Ι. Γαλανός
®· ϊ· ΙΙλλά
Διά τόν κ. επί ΐής
♦1·πουργόν.
Άπαντες οί φΛακισμί'νοι το3 |ρ^
στηρίου των φυλακών Κκραλληνίας 5ς
καταγγέλλβμεν τον διευθυντήν τοϋ εΐρημί-
νου σωφρονιστηρίου Νικόλαον Δημητριάϊηγ
ο'στις έκτος τής καθϋστερήσεω; ^ τί|ς τροφο-
δοσίας μας, μετέδαλβ αύτο είς άληθές ορνι.
θοστάσιον, είς δέ τΌ παρ'^ αύτω νοσοκομείον
ευρίσκονται ΟγιεΤς μετά τώ^ άσθινώγ.
ΙΙάντα ταυτα ανεφέραμεν καί είς την ΐφο-
ρίίαν των φυλακών, ήτις καί έπελήφθη ό-
νακρίσεων. Παρακαλοίίμεν £θεν τΌν Σ. Υ¬
πουργόν όπως ένεργόσο τα δέοντα.
Οί κατάδικοι τού σωφρον.στη·
ρίου Καφαλληνίας
' ■■ΐ:ΐ»ινιι»ι·ΐ_ ~
Τό δ'.κασττ,ριον των έν Αθήναις Πρωτβ*
οικών διά τής ΰπ' αριθ. 555 έ. ί. άποφάτ».
ώς τού ' εδέχθη την άπό 20 Ίανουαρίοο ι.
Ι. αίτησιν τής Αικατερίνης Ι. Τίΐριγώ.
τού θυγατρος Ιωάννου Ρούσσίυ, επιτρέψη
χτ[ αΊτούση νά ένίργήσγ) τάς νοαίμου; δΐϊτ«.
πώσ»ις πρός εγΐρσιν άγωγή; π»ρ'ι διαζιύςιιβς
κατά τού συζύγου της Ιω. Τϊΐριγώτοι» χαΐ
διέταςε την κατά τοΰς νομίμους τύπους 5-η·
μοσίευσιν τής α'ιτήσεω;.
Έν Αθήναις τη 26 Μαρτίου 1905.
Ό πληοεςούθ'.ο; δικηγόρον
η γρ
Η. Τ. ΧΑΡΙΤΛΤΟΣ'
ΨΗΦΙΓΜΑ
ΤΌ Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συνίί-
σμου των Σπετσιωτών συνελθόν έκτάχτιας
επί τω θανάτιρ τϊ]ς πολυσεβάστου συμπολί·
τιδός τού ' Ελένης Α. Γουδή.
Έψηφίσατο: Νά κατατεθή επί τής σορο»
στέφανος. Παρακολουθί,ση την έκφοράν τβ
Προεδρείον τοϋ Συνδίσμου, /.αί
Νά έκβρασθώσι τα συλλυπητήρια τοϊ
Συνδέσμου τοΓς οΐκείοις τής μεταστάσης.
Έν ΙΙε!ραιε7 τη 29 Μχρτίο» 1905.
Ό Πρόεδρος
Χ. Αί. Καστριώιης
Ό Γεν. Γραμματεύς
Α. Γ. —τεμητοιώ.τ,ς
Την σεβαστήν ημών μητίρα καί
ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΑΝΤΙΠΑ
θανουσαν χθές, κηδεύομεν σήμερον τη 10η
ώρα π. μ. έκ τής οικίας μας, κειμένης ίκί
τής όδοΰ Μουσών αριθ. 31 (πλατεΤα Μου-
νυχίας) είς τΌν ναΌν τοΐί άγίου Σπυρίϊωνος.
Έν ΠειραιεΤ τή 30 Μαρτίου 1905.
ΤΪ ά τέκνα
Μαρίνα Τριφΰλλη
Δημήτριος 'Αντίπας
Ηλίας Άντίπας ΟΊ ! γ γ ο ν ο ι
ΊΛν προσφιλή* ημών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΜΠ0ΥΦΗΝ
πρώην γενικόν γραμματέα ΰπουργείου Δι-
καιοσύνης θανόντα χθές κηδεύομεν αψ
μερον τή 4η μ. μ. έκ τί}ς οικίας τού κει·
μί'νης επί τής όδο5 Πατησίων αριθ. 48 είς
τΌν ναόν τ?}ς άγίας Είρήνης.
Παρακαλούμεν πάντας τοΰς φίλθυς Γνζ
συνοδεύσωσι την έκφοράν.
Έν Αθήναις τή 30 Μαρτίου 1905.
Ήσΰζυγος Τ ά τ έ κ ν α
Φερενίκη Μπούφη Φαίδων Μπούφης
Χαράλ. Μπούφης
Οί ά δ ελ ρο ι ΟΙ ά νεψιοΐ
(Ή παροϋσα θεωρηθήτω κα'ι ώς Ίδιαιτέρ»
πρόσκλησις).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Προκειμένου νά έκδράμοχτι τί μέλη «5
Άρχαιολογικον Συνεδρίου την Πέμπτην μ.
μ. (31 Μαρτίου 1905) είς Κηφισσίαν, ^
Έταιρία των Σιδηροδρόμων Άττική"ς θ«
έχη άμαξοστοιχίας έκτάκτους ώς έ;ί|ς :
Έ; "Αθηνών διά Κηφισσίαν 2—2.30",
3-3.30", 4, 5, 6, 7 καί 8 μ. α.
Έκ Κηφισσίας ?ι' Αθήνας 3.10', 4.10',
5.10', 6.10', 7.10', 8.10 καί 9.10'μ.μ.
Παρεκλήθημεν παρά τοΰ γνωστθΰ ΰτ....,
ματοποιοΰ τϊ|ς πόλεως μας κ. Ν. Γεωργά-
του νά δηλώσωμεν, δτι ό Σ. Ντάνος 4-,
παλληλος τοΰ καταστήματός τού άπίδρ«»||
τό παρελθόν Σάββατον καταχρασθείς 200,
δραχ. Διά τΌ ποσΌν τουτο ο κ. Ν.Γεωργβ-
τος επέδωκε μήνυσιν κατ' αθτοϋ.
Αύτη είνε ή τετάρτη φορά καθ* τ)ν συλ-
λαμδάνεται κλέπτων.
Έκ τί}ς Διευθύνσεως
ΗΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΩΝ ΣΙΑΗΡΟίΡΟΐΜ ΑΤΙΙΪΗΪ
Ειδοποιεί |οτι
ΆπΌ 1ης Απριλίου έ.ϊ. τίθεται «ίς χρί1«|
σιν το έαρινΌν δρομολόγιον διά τβ την γρ«μ-|
μην Κηφισσ.ας καί Λαυρίου Ιχον ώς έξη**!]
Έξ Αθηνών διά Κηφισσίαν 5.30 7.307,1
9.30' καί 11.50' «. μ. καί 2—3—4
—5—6 καί 8 μ. μ. ]
Έκ Κηφισσίας δι* Αθήνας 6. 40', 8.
καί 10. 40' π. μ. καί 1. 20', ί. .
4. ΙΟ', 5. ΙΟ'. 6. 10", 7. ΙΟ',
ΙΟ', μ. μ.
Κυριακάς καί εορτάς «ροστίθίντβι
Έξ Αθηνών διά Κηφισσίαν 10. Ο^' «.
7 καί 9 μ. μ.
ΈκΚηφ-.σσίας Γδι* 'Αθήνας 11.55' «.·
8.10' καί ΙΟ.ΙΟ' μ. μ.
Γραμμή Ααυρίου
Έξ Αθηνών δια Λαύριον 8.15' χ. μ.
3.50' μ. μ.
Έ* Λαρίου δι' Αθήνας 6.40' Κ. μ.-**1
4.15'μ. μ. ι ~β
Ι (Έκ. των Γραφβίων),
Μέγεθος Γραμματοσειράς