100020

Αριθμός τεύχους

3273

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  32.
  •'ΙΙΙΙΙΙ
  δΐν
  σι_
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΘΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ!
  ΕΤΟΣ 17ον.-ΑΡΙθ. ΦΥΛΛΟΥ 3.273.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932.
  ΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΠΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ:
  Όκτω ημέραι μας χωρίζονν άπό τής ημέρας κα&' ήν &ά άποφαν- 1
  ϋώμεν ώς έκλογεϊς εάν προτιμώμεν την ειρηνικήν μας διαβίωσιν, διά 1
  τοϋ Βενιζέλον, ή τόν εμφύλιον σπαραγμόν διά τοϋ άποχαλινω&έντος =
  βασιλισμοϋ.
  Δι ημάς τονς Κρήτας
  αν ημνς τυυς κρήτας είναι νποχρέωσις τιμής νά
  όντε μίαν έδραν είς τονς άντιπάλονς τοϋ Βενιζέλον. Και
  χωμεν, μόνον δταν αρνηθώμεν έστω και αίαν ιύϋωην κϊη
  μή
  αφήσωμεν =
  τό έπιτν- =
  χωμεν
  οκάν άντιβενιζελικονς.
  ς ζ α #ά τό έπιτν
  ρνηθώμεν έστω καί μίαν ψήφον είς τονς υπό μά- §
  ς
  ΟΙΤΑΡΤΟΥΦΟΙ
  Άφού απέτυχαν είς τάς τόν, κόσμον τόν όποιαν
  κοιταχθονίους τωνπροσπα- , ήγνόουν μέχρι χθές καί
  θείας όπως ξϊιαιρέσουν τόν ; προχθές ν,αε πάντοτε
  ΐϊ»Λ Βενι'ίΐελισΐλόν καί άν- Ι *ΐ£β:·.-»*.&ενιη<ι.»«Γ»». * Βενιζελισμόν καί άν· τλήοουν δυνάμεις καί ζωήν άτό την διάσπασιν τού- Άφού άρεγυμνώθη- α»ν πάσης συμπαθείας μό· ϊ,ις ή κατάφωρος προδο- οί» των ήτιλωσε τάς μαύ- ρας της σκιάς καί μετε- βλήθη είς τοπικόν έφεάλ- την. ' Αφού είδον καί τούς 1*έχρι χθές δυσηρεστημέ- νους φίλους νά τούς διώ- κουν άπό παντού καί νά ιούς άποκαλοΰν προδότας των τοπεκών συμφέρον- των. Άφού είδον νά χά- νουν καί την τελευταίαν έλπίδα συγκεντρώσεως τής έχλογικής βάσεως. Άφού ήκουσαν μυρίας κατά πρό¬ σωπον προσβολάς καί πλη- Θωρικάς έοέχθησαν τάς μαστιγωτικάς έπετεμήσεες των ίδεολόγων φελελευθέ- ρων, όλων των διαμερι- σμάτων. Άφοΰ έρριψαν καί τό τελευταίον των ά- τού καί τίποτε δέν κα¬ τώρθωσαν καί τίποτε δέν έπέτυχαν καί κανένα δέν είδον νά τούς συγχωρή καί κιανένα νά τούς προσέχη, ώρθωσαν την ιπεθαμήν τού άναστήματός των, ώπλί- σθησαν μέ τό πλέον αΰθα- οες θράσος, έκαμαν τούς λεονταρήδες καί τούς πα- ρ&τόλμους διά νά κάμουν τί; Καί τί νά έπεχεερή- οουν; Διά νά μεταβληθούν είς πεζοδρομεακούς κατη- γόρους τής τόσον τιμώ- οης τόν τόπον αυτόν προ- ιωπεκότητος καί αιντλοΰν τες άπό τόν χειρήματα ί βούρκον έπι- νά έξαπολύ- χρήμ ξ αουν καί οί μέν καί οί δέ υβρείς καί άναθέματα κα¬ τά τού Ελευθερίου Βε¬ νιζέλου καί συκοφαντικούς καΐ άνάρθρους ύπαενιγ- μ-οϋς χατά τού Γεωργίου Μαρή. Καί άναιαχύντως χαΐ ί· ταμώς καί κακοτρόπως, |ΐ.ετέφεραν έδώ τόν δυσώ δή συκοφαντικόν βόρβο- ρον μέ τόν οποίον ό κιτρι- νιαμός απεπειράθη νά ά- μ-αυρώση όλην την φωτει- νήν δράσιν καί τό πλήρες ανδρισμού καί θελήσεως πολιτικόν άνάστημα «ου ϊχει νά επιδείξη — μετά τόν όγκον τού Ελευθερί¬ ου Βενιζέλου—ή Κρήτη. Κ-αί άφού άνερυθριάστως Απεκάλεσαν «γέροντα τού περιθωρίου» ενα Βενιζέ¬ λον, τόν οποίον τιμά ή «φήλιος καί γενεαΐ γενεών &* γεραίρουν καί θά ύ· μ·νούν, οί πολιτικοΐ ταρ- τοΰφοι καί διαατροφεϊς επεχείρουν εκστρατείαν Χατασυκοφαντήσεως καί διασυρμού τού Γεωργίου Μαρή. 1* ά α απαντήσωμεν είς τό βυκοφαντικόν των παραλή- ά ύ θώ ρ νά τούς μιμηθώ ν»·εν, νά τούς κάμωμεν έ- «ΐφυλλίδα καί άνάγνω- Είναι ή έπΐθυμία αύτη. Διότι μέ τόν θόρυβον Οά έλανβάριζαν **ς άαημότητάς των, καί »*■» την αυνεχή «ερΐ τό ό- νομά ιων τυμπανοκρουαι *ν θά εγίνοντο γνωβτοΐ ·ί *αί ε¬ κοινο- 1_ πιχειρηματίαι τοΰ τέρου υψάσματος, ένα μό- έ ό ώ ψ ^ έχοντες σκοπόν, πώς νά εκμεταλλευθούν τάς ά- γωνιώδεις στιγμάς τής παρούσης μεταβατικϊ,ς τ.ε- ριόδου, άρριβισταί οί μέν καί άνευ έρματος καί συνειδήσεως οί δέ, άδιά- φοροι καί άνάλγητοι εάν αυριον ό τόπος θά άσπαί- ρη καί θά χάνεται καί θά υποφέρη εκατοντάκις πε¬ ρισσότερον δέν διστάζουν διά κάθε τι τό κακόν καί άνάρμοστον φθάνει μόνον νά περικόψουν ψήφους ά¬ πό τό Φιλελεύθερον κόμ- μα καί τόν επίσημον τού¬ του συνδυασμόν. Διότι όντως, έκεί ήδη περιστρά- φησαν, έκεΐ τείνουν καί δι* αύτό μοχθούν καί κι- νοΰνται, νά έξααθενήσουν δηλονότι την φιλελευθέ¬ ρας παράταξιν, άφοΰ ο5 τως η άλλως οί παρασύρ θέντες κατ' αρχ θέντες κατ' αρχήν οπαδοί καθημέραν τούς έγκατα- λείπουν, καθημέραν άντι- λαμβανόμενοε τό βάρα- θρον πού τούς όδηγοΰν τούς φεύγουν ό ένας μετά τόν άλλον. Οί ακοποί των όμως αύ- τοί καί τα σχέδεά των δέν έπιτυγχάνουν μέ τούς συ- κοφαντεκούς των όρυμαγ- δούς, δέν ευρίσκουν πέ¬ ρασιν ούτε μεταξύ των ά- ηλοϊκωτέρων ψηφοφόρων. Ό κόσμος, ό πολύς λαός, ό έχων πραγματι¬ κάς ανάγκας καί επίγνωσιν των άναγχών τού αυτών, ό γνωρίζων τί ζητεί καί τί θέλει καί άπό πού βασίμως ειμπορεί νά περιμένη τό καλόν, δέν έμπαίζεται, δέν ρυμουλκείται, δέν ά- νέχεταε εκμετάλλευσις καί ψευδη καί ταρτουφε- σμούς καί δονκιχωτικάς παράτας. Ό Λαός, ενθυ¬ μείται καλά τα όσα ύπέ- φερε επί Δικτατορίας καί συμμαχικών κυβερνήσεων, καί θέλει ό Λαός έργα καί όχι λόγους κενούς πάσης έννοίας. Καί τα έργα ύπάρχουν έδώ πρό των όφθαλμών τού, καί οί έξυπηρ&τημέ- νοι άπό τόν Βενιζελιαμόν καί τόν τοπικόν ΊΙγέτην τού κ. Γ. Μαρήν άποτε- λούν στρατεάς, τάς οποίας ουτε #να συλλάβη ό νοΰς των άποστατών είνε ίκα- νός. Άρνούνται μήπως οί άποστάται τής μιάς ή* τής άλλης πλευράς καί των α- μετρήτων έργων καί των έξυπηρετημένων πολιτών τής παρελθούσης τετραε* τίας την ύπαρξιν, καΐ δύ¬ νανται ν' άμφισβητήαουν σοβαρώς την άέναον καί άνευ φειδούς εξυπηρέτη¬ σιν τού νομού καί τής πό¬ λεως υπό τού Γεωργίου Μαρή, Χιλιάκΐς οχί. Οί ΐοεοι μέχρε χθές ή¬ σαν δεαπρύσΐοι κήρυκες καί τοΰ ενός καί τού άλ- λου. Πώς λοιπόν ν' άλλά- ξουν σήμερον τόν χαβάν «αρά μονον 8ι4 «ής αυ· ΟΠΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΗΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ οίωσίν ίΐου πρός Τούτον ώς τολιτικόν ανδρα. Καί έμείνα- ιιεν σύμφωνοι καθόσον είναι γνωστόν δή τό σύστημα τής Ίναλογικής έκλονής παρέχει τοιούτο'υς συμβιβασμούς, έ- φόσον αμφότεροι είμεθα δή μοκρατικής ίδεολογίας. "Εν τούτοις ευθύς άμεσος κ«ί αιια τη διαδόσει τής συμ¬ πράξεως μας δέν έτηοήττη ή στοΐχειώδης εύπρεπεια καί είλικρίνεια, διότι ενταύθα μέν διέδωκεν δτι έξηγορά σθην παρ' αύτοι», ή έφημε ρίς τού δέ ήρχισεν άσεβή κατά τοΰ κ. Βενιζέλου άγώ να όπότε καί έσπευσα είς "Αθήνας νά τφ δηλώσω δτι δέν θά συνεργασθώ μαζύ τού. Καί δέν ήτο δυνατόν νά δεχθώ έστω καί ώς διάδοσιν συκοφαντικήν την έξαγοράν τής συνειδήσεως μου παρά τοΰ κ. Περδικάρη, δοθέντος δτι πολιτευόμενος άπό μα «ροΰ χρόνου δέν εχω μέν νά έπιδείξω έντονον πολιτικήν σταδιοδρομίαν έχω ομως νά έπιδείξω άγνήν πολιτικήν έντιμοτητα κ«ί πιστήν καί άφιλοκερδη των φίλων μου υποστήριξιν έντδς τοΰ πλαι- σίου τής ήθικής καί των Νό- μων. Καί ταυτοχρόνως: Δέν ή δύναμην ^νά άνεχθώ τόν άνίερον άγώνα τόν οποίον ήρχισε, παρά^τά συμπεφωνη μενά, κατά τοΰ κ. Βενιζέ¬ λου ή μανιώδης φιλοδοξία τού κ. Περδικάρη καί νά πι- κνώσω καί έγώ μέ τάς μικράς μου δυνάμεις τάς τάξεις έ κείνων οΐτινες πειρώνται διά τής άνατροπής τοΰ Βενιζελι σμοΰ την Ικανοποίησιν δολί- ών φιλοδοξιών καί συμφερόν- των καί την καταστροφήν τό¬ σον των γενικωτέρων ζητη- μάτων τής Πατρίδος μας δ σον των Κοητικών τοιούτων. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥ©ΕΡ«Ν ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕίϊΡΠΟΣ ΜΑΡΗΣ Άδ. Κωνσταντινίδης Άντ. Γαλανάκης Ιωάν. Περδικογιάννης Κωνστ. Πολυχρονάκης κοφαντίας καί τής ϋβρεως; "Αλλως τε τό εί'πομενϊ Οί άποστάται, αμφοτέ¬ ρων των πλευρών, ευρί¬ νται έν πλήρησο σκονται έν ήρηγχ καί άπελπισμω. Καί προ- σπαθοΰν ν ά πιασθοΰν α πό όπουδήποτε· Είς τάς πράγματι δυ¬ σκόλους στιγμάς ποΰ περ· νούν, όσο βλέπουν τό α- νόητον έγχείρημά των νά ναυαγή όλοσχερώς, όσο βλέπούν τόν φιλελεύθερον κόσμον νά αυγκεντρώνεται καί άνασυντάσσεται, ηδύ¬ ναντο νά εύρουν άλλην δι¬ έξοδον άπό την άνευ αι- δούς βυκοφαντίαν καί την άχαλίνωτον υβριν;... ΦΙΛΕΛΕΥ&ΕΡΟΣ Η ΑΛΗΘΗΣ ΒΑΣΙΣ ΜΑΥΑΓΗΪΑΣΗΣ_Σ¥ΗΕΡίΑΣ16Σ Ό κ. ΆχιλλεύςΠερδικάρης έν τη προσπαθεία τού νά ε¬ πιτύχη βουλευτής έξεϋρε πο¬ λύ παλαιά μέσα διά τον σκο¬ πόν τούτον «αί έδημοσιευσε χθές δύο επιστολάς μου πρός αυτόν έξ ών άποδεικνύεται ή προσυνεννόησίς μας όπως πολιτευθώμεν άπό κοινοΰ. Δέν άμφισβητώ ότι ένεκα τοϋ φιλικωτάτου προγενεστέ- ρου μεταξύ μας ουνδεσμου καί υπό τό κράτος μιάς σφο¬ δράς όργής μ«» ένεκα τού παραγκωνισμοδ τοπικων ζή τη μάτων τής Ιδιαιτέρας μου Επαρχίας, ένέδωσα είς την συνεργασίαν ταύτην άποθε- χθείς «αί την υποχρέωσιν τού δπως καταβάλη εξ ολο- κλήρον τάς έκλογικας δαπά¬ νας δμα τη προκηρυξει των έκλογών «ατά την Είς χείρας μου υπό χρονολογίαν 2 Ιου- νίου 1932 επιστολήν τού δι¬ ότι έγώ παντελώς έστερου μην «αί στεροΰμαι ώς είναι παγκοίνως γνωστόν χρημα- Έτέθη δμως έν ταύτφ ώς βάσις τής τοιαύτης συνεργα- σίας δτι ό αγών θά διεξηγετο -ήπιος, Ιδία δέ ώς πρός τό πρόσωπον τού κ. Βενιζέλου θά ετηρεΐτο άπόλυτος σεβα- σμός διότι οπωςρητώςέτονισα δέν ηδυνάμην έκ προσωπικών πβισμάτων νά άποβάλω τόν θαυμασμόν μου χαί την άφο- των ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΟΙ "ΑΡΧΗΓΟΙ,, Ό καφενειακός θόρυβος άφη- σε πρός στιγμήν νά ακουσθή ή φωνή: —Άρχηγέ καλό κ«τευόδιο καί καλή έπιτυχία... Και μία άλλη συνεπλήρωσε: —Εύχαριστώ άρχηγέ καΐ στά δικά σου. Ιδού λοιπόν ότι δέν εΐχε άδι¬ κον έκεΐνος πού εΐπε δτι δλοι οί ελληνες υπήρξαμεν άνέκαθεν στε- λέχη—άρχηγοί. Μεταξύ μιας κα· οαμπόλας στό δύο νευ<>ικών
  λή
  μπιλλιάρδο καί
  κτυπημάτων στο
  τάβλι ί) άλήθεια αυτή Ιγινόταν
  πάλιν φώς φανερό. Μέσα σ° έ"να
  δευτεοόλεπτο εΐχετε κιόλα στήν
  :σέπη δυό άρχηγούς! Δέν Ιλειπαν
  πειά παρά οί ύπήκοοι—οί πιστοί
  πού θά εσπευδαν νά Ιπισφραγί-
  σουν μ' Ινα δυό ζήτω τό αί»τό·
  κλητον Ικεΐνο άρχηγιλήκι. Νά δε-
  χθοϋν τάς διαταγάς των άρχηγών
  καί νά κινηθοΰν πρός τάς διευ-
  θύνσεις πού θά ήθελον έκίΐνοι.
  Άλλ' άς εξετάσωμεν βαθύτερον
  ;ήν έν λόγω ίδιομορφίαν. Είς την
  διανόησιν των άρχηγών τί σημα¬
  σίαν αραγε μπορεΐ νά ?χτι ή ύ-
  πεύθυνος περί άρχηγοϋ συναί¬
  σθησις; Είμαι γιά νάμαι μόνον
  άρχηγός; Ασφαλώς δχι! Τουναν¬
  τίον εΐμαι άρχηγός διά νά εχω δ-
  σον τό δυνατόν περισσοτέρους
  πιστούς. Άλλά διά νά τούς κάμω
  τί; Άπλούστατα, νά τούς έξυπη-
  ρετήσω. Έκεΐνο
  τεινόν έδώ είνε
  ξη
  πού μένει σχο-
  χανώς βλέπετε
  ΕΚπΤΤΛΗΕΙΣ.
  Είς τό ΆβδοΟ ό ύποψή·
  φιος τοό φιλελευθέρου συνδυ-
  ασμοΟ κ. Γαλανάκης έτυχε
  ένθουσιώδους ύποδοχής των
  Άβδιωτών διαδηλωσάντων α¬
  κλόνητον την προσήλωσΙν||των
  είς τόν Φιλελευθερισμόν καί
  τόν κ. Βενιζέλον.
  Καί διά τό ΆβδοΟ, ό ώς ά-
  γροτικός έμφανισθείς μίαν ω¬
  ραίαν πρωΐαν κ. Κοκκινάκης
  άλλα ανέμενε, ένώ δπως φαί-
  νεται τόν άναμένουν... έκπλή-
  ξεις!
  ΠΟΛν ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ.
  Συμπολίται έξ Αθηνών
  ελθόντες, βεβαιώνουν δτι τό
  κέντρον των Καφανταρικών
  ήνοιξε μέ πενιχροτάτην συγ¬
  κέντρωσιν κόσμου. Βεβαιώ-
  νούν δτι οί προσελθόντες έ-
  κλογεΐς δέν προσήγγισαν
  τούς χιλίους κσΐ αύτοι νεα-
  ρώτατοι κατά τό πλείστον
  κύριοι, στερούμενοι τοΟ δικαι-
  ώματος τοΟ έκλέγειν καί έκ-
  λέγεσθαι.
  Περίεργον, πολύ περίεργον.
  Καί τα καϋμένα τα παιδία,
  τής έδώ τρΐτης καταστάσεως
  έλογάριαζαν δουλειές μέ
  φοθντες διά τε τό έκλογικόν
  παρόν καί τό μετεκλογικόν
  μέλ,λον.
  Τ Ο ΜΑΛΕΒΥΖΙ.
  ΟΙ περίφημοι άγροτοπα-
  τέρβς έ'δεσαν καί τό Μαλε-
  βθζι μέ τα λεγόμενά των
  πάντοτε, είς την ουράν των.
  Όλο τό Μαλεβθζι ΙσχυρΙ-
  ζοντο μέχρι χθές άκόμη 8τι θά
  τούς ακολουθήση μέχρι κρη·
  μνοό καί θανάτου.
  Άλλ' άλλεπάλληλοι, απο¬
  λύτως έξηκριβωμέναι πληρο¬
  φορίαι, ερχόμεναι εκείθεν βε-
  βαιοθν δτι τδ- Μαλεβθζι μέ¬
  νει ακλονήτως πιστόν είς την
  Βενιζελικήν τού Ιδεολογίαν
  καί δτι συγκεντρώνεται περί
  τόν ΰποψήφιόν τού κ. Περδι-
  κογιάννην εναντίον τοΟ όποΐ-
  ου κυρίως στρέφεται ό άγρο·
  τοπατερισμός, μέ μόνον σκο¬
  πόν ν' άφήσουν τό Μαλεβθ¬
  ζι χωρίς άντιπμόσωπον είς την
  προσέχη Βουλήν! Φαίνεται νά ·
  κάμνουν πολύ κακούς ύπολο-
  γισμούς οί άγροτοπατέρες διά
  νά διαδίδουν άλλα καί άλ¬
  λα νά γίνωνται είς τάς διαφό¬
  ρους έκλογικάς περιφερείας.
  ΟΤΓΑΔΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΙ.
  Δέν τα πέρασαν διόλου
  καλά οί δψιμοι άγροτοπατέ-
  ρες είς την χθεσινήν εμπο¬
  ροπανηγυριν τοϋ Άρκαλοχω-
  ρίου.
  Καίτοι αποπειραθέντες γε¬
  νικήν επιστράτευσιν των όπα-
  δών τής περιφερείας καίτοι
  σαλπίζοντες όκτώ ημέρας τώ-
  ρα γενικόν προσκλητήριον, ό-
  παδοί καίάρχηγοί άντιμετώπι-
  σαν ε"να κθμα γενικής άγανα-
  ή εξυπηρέτησις: Τί εΐδους είνε ή
  εξυπηρέτησις αυτή; Σέ ποιούς
  σκοπούς περιστρέφεται; Καί δια¬
  τί νά ύπάρχουν τόσο πολλοΐ άο-
  χηγοί — τόσο δηλ. πολλαί Ιξυ-
  πηοετήσεις;
  —Τό άρχιγηλήκι τού Ρωμηοδ,
  ή μανία τού νά εΐνε πάντοτε
  στέλεχος, Ιλεγε προχθές, 2νας ψυ·
  χολόγος τής φυλής 2χει την αρ¬
  χήν της στή ... νιτσεΐκή φιλοσο·
  φία. «Κυττάξετε πρός τ' απάνω—
  λέγει δ περίφημος Ζαρατούστρας
  —σδν λαχταράτι την άνύψωσι.
  Έγώ χυττάζω πρός τα κάτω γι-
  ατί Ρρίσκομαι ψηλά!» ΟΙ αρχη-
  γοί λοιπόν δέν είνε παρά δνθρω·
  ποι πού κυιτάζουν πρός τα χά-
  τω. Καί είς τάς προηγουμένας
  εκλογάς άλλά καί είς τάς σημε¬
  ρινάς, τα κάτω αύτά εΐνε στό άρ·
  χιγηλήκι δ,τι τό νερό στό διψα-
  σμένο. Πάρετε τα λεγόμεν* σή¬
  μερον σοσιαλδημοκρατικά η ερ¬
  γατοαγροτική κόμματα πού χα·
  ταντοΰν νά εΐνε τόσα 8σα χαί οί
  άρχηνοί των καφενείων. ΤΙ Ιπι-
  ζητοϋν; Την έΕυπηρέτησιν των
  μαζών! "Ολες χ) άφηρημένες
  IV-
  νοιες, δπως ή ήθιχή, τ} δικαιο·.
  II
  'ΑλΚίΧζάρ: Σήμερον διά τι-λευ
  ταίαν φοράν ε<ς ούο παοαο·ιάσε>ς:
  ώρα 7 μ. μ. και ω;α 10 μ μ. «Στά
  δικτυα τής Τσέκα;».
  Αίσιον: ή ξαχονσττ*) φανΐασμαγο
  ρία: «Ή διάστασις» (ήχητικον).
  ' Αηόλλκν: Σήμερον <θη?;ον τής έρήϋου*. -_. βόσιτβρβς: τηλαί». Η ζωή ποϋ περνά 18 Σεπ)βρΙου 1832. Ανατολή ηλίου 6 Μ, Λύσις 6,?6 Η ΜΟΔΑ ΟΙ χ (οιιατισιιο'ι πού χ σο·'ν τί) /ριιιανα ___________ μΰρια δρχ) χρ/.λον 'Υτό τί>ν
  Θά επικρατή
  ώ,.αϊπι κα!
  ί
  Άλάμιτρα.— «Ή
  κτήσεως 3εο0 κουαου ιχου εμ¬
  μένει είς£όν Βενιζελισμόν καί
  τάς ίδέας τού.
  "Οπερ σημαίνει δτι ό πολύς
  κόσμος δέ,ν παρςκσύρεται άπό
  μωρΐας καί δέν γίνεται δργα
  νόν οιουδήποτε μωροφιλοδό-
  ξου ποθ θέλει νά μεταχειρι
  σθή την πλατή τού γιά τόν 6
  να ή τόν άλλον σκοπό.
  είνε
  άριιονικοί. "Ε¬
  ΕΡΟΤΟΜΕΝ.
  Τί είναι αυτή, ή άρθρο-
  γραφία, κατά τοϋ ΔιευθυντοΟ
  τής 'Εθνικής Τραπέζης κ. Αλ¬
  κιβιάδου Μαρή; ΤΙ ή μανΐα
  των διαφόρων πολιτικάντη
  δών, ποθ πολύ ολίγον διαφέ-
  ρουν τάς άκρίδας. Άρθρο-
  γραφΐα μήπως προστασίας
  των τοπικών συμφερόντων;
  Άλλά δι* αύτά—τα συμφέ-
  ροντα—καί διά τόν κ. Άλκι-
  βιάδην Μαρήν απεφάνθησαν
  τοσάκις μέχρι σήμερον αί το¬
  πικαί όργανώσεις, έπαγγελμα
  τικαΐ καΐ έργατικαί, αί εκπρο¬
  σωπούσαι πολύ περισσότερον
  την δημορίαν γνώμην άπό
  τόν άσχημονοθντα έντυπον
  χάρτην των δύο νεοφανών
  κομμάτων, ΚαφανταρικοΟ καί
  Άγροτικοΰ.
  "Η μήπως οί δψιμοι «λαο-
  σωτήρες» θά ήσυχάσουν μό¬
  νον δταν στερήσουν τόν τό¬
  πον παντός πρόσω που δυνα¬
  μένου νά τόν έξυπηρετή άνά
  πασάν στιγμήν καί είς πάσαν
  δύσκολον περίστασιν;
  Ερωτώμεν απλώς.
  σύνη, ή Ισότης, δλα τα δολάμα-
  τα τοϋ δχλου—-ή πάταξις τής ά-
  δικίας, ή θεραπεία δλων των νό-
  σων καί μαλακιών, δ τερματισμός
  τής κρίσεως, ή κατάπαυσις τής ά-
  νβργίας, ή επάνοδος τέλος πάν¬
  των τοϋ χρυσοϋ αιώνος— Ιν τώ
  άια καί τό θαΰμα!—είνε έδώ
  καρααέλλες πού πιπιλιζονιαι ά-
  διακοπα. «Έχομεν την όρεξιν λέ¬
  γουν οί άρχηγοι καί θά εχωμεν
  ιήν δύναμιν ά"ν μάς δώσετι την
  ψήφον σας νά σάς χαρίσωμεν μέ-
  ρες εύτυχισμένες. Είσθε οί αδι¬
  κούμενοι καί είμεθα οί «ροστά-
  ται σας. Έως τώρα δέν εϊχετε
  προστάτρς άληθινούς». Τα πλη-
  ϋτ σπΐύδουν Ιτσι πρός τούς προ-
  στάτας, οί άρχηγοί πληθύνονται
  άλλά μαζύ μέ αύτούς πληθύνονται
  καί δσα είς τό οωμαίΐκο έξακο-
  λουθοΰν νά άποτελοΰν τό βάθος
  των πραγμάτων: τα καλά καί
  συμφέρονΐα.
  Οί χθεσινοί «άρχηγοί» τοϋ
  χαφενρίου άκοιβώς τό δευτερόλε¬
  πτον έκεΐνο τής άλληλοκατενοδώ-
  σεώς των ήσαν ή ζώσα απόδειξις
  τοΰ ψυχολόγου τής φυλής. Ηύ¬
  χοντο δ ενός στόν δλλο «καλήν
  επιτυχίαν». Ό,τι λέγεΐαι καί γιά
  τίς συνήθεις έπιτυχίες όίλλα καί
  γιά 'τίς μεγάλις «μπάζες». Καί
  πρωιίστως γι' αύτέ;
  . ΑΣΜΟΛΑΙΟΪ
  μρ
  κλίνει πρός τΊ
  κόκκιιο άρέσει
  ιδιαιτέρως στϊς
  Ιΐαρισινίς. Έ-
  τίοης τό μελι-
  τζανί «αί τό
  μπρικ. Τό πρά
  σινο, πού 93
  φ νε'*0 έψέτυς,
  ν άιο τ!> πβρι.σ.νό π^ά-
  ^ Τό μπλέ ρουά «αί τό μπλέ μα
  ρίν άντικαθιατούν εις πολλάς Π?ρι·
  στάσίΐς τό μιυρο κπι είνε πραΛτιχώ
  τει?α γιά τό δρόμο. Τό άπόνευμα δπ
  τηιϊεϊ τίς αυμπάθριές τού στό μαΰρ·
  χρωμα, ποΰ δέν εί^κ π ότε σκίτο χά
  γαρνίρεΐαι μέ ζωηοόχοωμες γαρνι
  τοΰρες. Τα μαϋρα επανωφόρια θά
  Ρΐνβ είς την ημερησίαν διάταξιν.
  Πολλά έξ αυτών γαρνίρονται μέ «ιί
  γκρί ή &απ$τ γούνπ. Τα περισσόίε
  ρα φΐινοπωρινά καί χειμωνιάτικα
  μοντέλα εΐνβ κομμένα σέ σχήμα κι
  μον'ι.
  Μβταξΰ των γουναριχών πού θά
  φορεθοϋν τό χειμώνα ιδιαιτέραν Θέ¬
  σιν κατέχει τό άατραχάν σέ χρώμα
  <μαρόν>, μιΐθρο ή γκρί. Γιά τα φορέ-
  ματα τής ήαέρας προορίζεται έπίσης
  τό «ρυσικΛ λυύτρ, χαθώ; καί τό «α
  στόρ. Ή έραίν καί τό πτί—γκρί θά
  χρησιμοποιηθοΰν γιά τα βραδυνά φο-
  οέματα καΐ επανωφόρια. Μεΐαξύ των
  ύφασμάτων Θριαμβεύουν τα μαλλινα
  φασονέ. Τό βελοϋδο θά φορεθή κα
  φέτο{ πολύ μά γιά τα έπίσημα άπο
  νε.'ματινά καί βραδυνά φορέματα' θά
  ϊδΰ ϊ λλά έ άό βλΰ
  —6 έκατομμύρια γΐά ενα φά·
  κι-λλ,ο.
  ":'ν(ΐς οιιιλης Γάλλων γραμμα-
  τ )ΐτυ3/εχΐι7>ν προσφ<-ρβι 1 εκα- φθάγκίιίν (& ε/ί«τθμ- <διά τύν πρώτον <ρά- ρ φρμ Μ καϊ πολλά ταγιέρ άπό βελοΰ δο. Τό ΰαμη6 βελοϋδο σέ διαφόρους ώραίους χίωματισμοΰς θά προτιμη Θή καί θά άντικαΐασΐήση τό γυα λισΐβρό Ή χειμωνιάτιχη «ό3α μάς έτοι- μάζει βρχετές έχπλήξβις Ή σιλουέτ- τα πού προτεϊνουν οί ΠαρισινοΙ ρά πται βΐνβ πολύ άυμονιχή κα'ι ένθυ- μίζβι τή γραμμή πρε%σέ{. Τα φορέ- ματα εΐνβ χωρΐς ζώνη, άλλά ή Θε- σιί τής ιιέση; σημειώνεται μέ έν κρυσιαβιόν ποο πσρονσιάζουν πολύ εύμορφα σχέδια. Τό μήχος τής φού σία: άλλάζει Ιδίως; γιά τό πρωΐ καί τό άπόγευμα. Γενικώς τό φόρεμα πού φσριέται μέ τό έπανωφόρι καί σχηαατίζει μαζί χον ένα άνσάμπλ Ι χει σχβδόν πάνΐοτε διαφθρβτικό χρώ¬ μα. Ή ϊδιοτροπία τής μόοας έπιβάλ λει τό άνοικτό φόρεμα μέ σκοΰρο έ· πανωφόρι τ) τάνάπαλιν. Τα λεγόμε να φορέματα ζούρ—σουήρ, ποΰ οί ΠαρισινοΙ ράπται καθιέρωσαν γιά τα γεύματα καί τίς μικρίς έσπερί- δες, {χούν μαχρυές φοΰστες, μά δχι τόσο μαχρυές, ίσο τα βραδύνη. Οί πζλερίνε;, οί μπέρτες καί οί γιαχ.ά- 8ες στολίζουν πολλά πρωϊνά φορέμα¬ τα χά ι επανωφόρια. Στά επανωφό¬ ρια τοϋ σπόρ ή πβλερίνα άνΐιχαθι- στφ συχνά τή γούνα. Ή Μοντερνα όρον, έννοεΐται, νά ευ¬ ρεθή πρώτον ό φάχελλυς αύτάς καί νά άτηοειχθή καί ή νντ1" σιότης τον. —ΣημιιωϊΡον ότι παρ' όλον τ ό σχετικώς ποόσψα όν τής κι»- Οιεοοοσεως άεροπορικών ταχν- τρομείων, α ιρακελλος τόν όποΤ- ον άναζητοΰν οί Γάλλοι συλλέ- χτ(«ι νοο^ολονή'αι άπό τή; 9 Ί- ανουαρίου 1793! —Είχε παραληφθή υπο τοΰ Γάλλου άεοοναντου Ζάν-Πι'ίρ Μπλανσάρ. ό οποίος, την επο¬ χήν εκείνην, άιεγειώίίη έκ Φιλα>
  δελφείΐϊς ιιέ ενα άερόστατον, τού
  όποίου ήίτελε ν' άποδίίΕη την
  στοατιωτικήν καί εμπορικήν χρη-
  σιμότητα.
  —Ή μπουτονιέρα.....κατά τής
  κρίσεως.
  Καθώ: γράφουν αί ?φημ»ρί·
  δες τής Βουδαπέστη:, ?πιτείνεται
  έκιΐ καθημερινώς ή χςιτ)ίτις τού
  νεου μεταλλίνου ένσήμου κατά
  τής κρίσεως.
  Φι-'ρεται άπό τούς άνδρας είς
  την μπουτονιεραν καί εχει τό
  σχήαα καρδίας μέ την επιγρα·
  φήν: «'Έχω κι' έγώ τα βϊσανά
  μόν!» Σ<οΛΟς τού είνε, άπλούστα- τα νά σώζη τούς κατόχους τού ά¬ πό τούς θρήνους καί δδυρυούς των διαφόρων γνωστών πού εν- νοοοϋν σώνει καί καλά νά διεκ- τραγω5ήσουν τάς εκ τής κρί¬ σεως φροντίδας των, καχαστρέ- φοντες ούτω καί τό ηθικόν των άλλων. Μόλις «οχίση κανείς νά σά. περί τής κρίσεως κ.λ.π., τοΰ δείχνετε σιωπηρώς την μπου- τονιέρα σας καί πνίγετε τοιου¬ τοτρόπως την ήττοπαθή τού από¬ πειραν πρίν προλάβο ν' άναπτυ Το κριστοόργημ» των «Ιωνων. ΑΡΕΤΟΥΣΑ. ·· . Πολ. Ι Μόν »Γι' αύιά την ώρα πού σέ ζΐζ χθέ; το δράδυ νά σέ φέρνουν δεμέ νο, ό πόνος σου %' ή λύπη πού εί- χβ τό πρόσωπό σου δρήχαν θέσι μέσα σχό πίνο καί στή λύπη τής δικής μου τής ψοχής. καί μοΰ φά- νηκε οάν νά σέ γ>ώριζ» άπό και-
  ρό καί σάν νά μή σ' Ιδλεπα γιά
  πρώτη φορά γιατί ό Ιδιος πόνος
  άδελφώνει τούς άνθρώπους χαί εί¬
  ναι τό μόνο μέσο ποϋ μ.ηορΐ.1 νά
  τοΰ; κάνη νά είναι εΐλικρινιίς δ
  §/ας στον άλλον. ΑΓιτό πού σοθ λέω
  πίσ-εψέ το" τό καΐάλαβα άπό τόν
  εαυτόν μου.
  Κ<1 λέγοντας *ύτά ή δμορφη γυν^1<α τού άρχιληστή, έαύοθηκε λίγο πειό κ&ντ,ά μου, πλαγιαομένγ; 3«ως ήςαν, άκούμττησε τό κεφάλι επάνω στά γόνατί μου κι' ϊκλβ'σε γλυκα τα μάτιά της, ένω ή μαθρες καί μεγίλε; βλεφαρίδες της ίρρι- ξ λ ξαν στό ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΑΚΤΟΡ ΤΟΥ ΤΤΑΝΕΠΙΣΤΗΜ1ΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ Επί δεκαετίαν οπουδάσας χαί είδιχευθεις ένΓε^μανία χαί Βιέν¬ νη. Δέχεται έν τώ Ίατρείψ τού, όδός Σφακίων (Καμαράχι) Ι¬ να ντ ι τοΰ ΙατφείΌυ χ· Μελισσβίδη, 9—12 και 3—ϊ μ. μ. Άκτϊνες Ραίντγκβν Τκχνιτός ΐτνβνμοθώοαξ Τηλεφ. 2—79 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ Διακήουξις Πλειοδοτικής Δημοπρασίας. Έκτίθεται είς πλειοδοτικήν δη¬ μοπρασίαν, ή έκποίησις διαφό¬ ρων μεταχβιρισμένων οΐκοδομικών υλικών ήτοι γωνιολίθων, δοκών, σανίδων, καδρονίων, καί κεράμων εντοπίων έναποθηκευομένων «Ις τάς αποθήκας τοΰ Δήμου τέως Λρφτεδάρ Τζαμί καί Ιξωβεν τοΰ Πυροσβεοτείου, Ή Δημοπρασία διεξαχθήσβται ίν τώ Δημαρχιακφ Καταστήματι «αί ενώπιον τής Δημαρχιακής Έ- πιτροπίίς την 22αν Σεπτεμβοίσυ 1932 ήαίραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π. μ. δτβ χαί δ«ου κα- λσΰνται οί πλειοδόται. Ήράχληον τη 15 Χ)βρίου 1932 Ό Δήααρχο: Ηρακλείου Ανδρέας ΠαιταίόΛ*υλβ{ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3ΥΛΕΙΑ ρς παρακαΤαθήκη μεγαλυτέρας έν Ελλαδι δα οικής έπιχειρήβεως. ΒΙ| τί Μ«τ«βτημβι ΔΗΜ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ μιά έλαφρή σκιά επάνω μάγουλό της. Κ: άρχισε πάλι νά λέη μέ σι- γανή φαννή, σάν νά την είχε πάρβι γλυκός Οπνος : —"Αχ ! σαν δνειρο γλυκό πού μοθ τώίτειλβ 6 καλάς μου δ άγγε- λος, μοθ φΐίνεται αυτή τή στιγμή πού άκκουμβάω τάκεφάλι μου επά¬ νω οέ γόνατα άνθρώπου. Μάλιστα σύ «ίσαι περισσότερο άπό ά/Θρω- πος γιά μενά, έϊώ πςΰ 6ρίσ<ομ%ι, γιατί εΐσαι καί άρχοντόπουλο εύ- γενικό, άναθρεμμένο μέ άγάπες καΐ'μέ χά5ια. »ΝαΕ, μο5 φαίνεται πώς τα πα- ραμόβια ποΰ μο&λεγε ή μητέρά μου, δταν μ' έκοίμιζε απάνω στά γόνατά της, γιά τής σκλάβες ποΰ ό θεός τούς έστελνε μιά μερά Ι ναν άντρα αωτήρχ, μ' εδρήκαν έ¬ μένα τώρα, καί γινήκανε άλη- θινά... Σέ μιά στιγμή έσώπααε κα'. ά- ναστέναξε βαθειά, σάν ν* άποκοι- μήθηκε. Έγώ, χωρίς νά την έγγίσω κα· θόλου, την έκύτταζα άπό πάνω μέ μιά βχθειά συμπάθεια. Μοδλεγε έκείνη πώς τής φαι- νόταν σάν δνειρο, πού άκκουμποθ- σε απάνω στά γόνατά μου' μά καί σ' έμένα τό Γ5ιο φαινότανε, γιατί οδτε σέ δ/ειρο θά τό πίστευα αύ¬ τό ποΰ έβλεπα 'μπρός μου. "Ετσι, χωρίς νά είπ$ τίποτε πειά, καί χωρίς κι' έγώ νά κινη- θώ καθόλου γιά νά μή τής διακό- ψω τή γλυκειά άπόλαυσι ποΰ α,Ι- σθ^νίτανε, έμείναμε λίγη ώρα ί- τσι άκίνητοι. Μά έκείνη, άφοθ Ιννοΐωσε τή μιά ευχαριστήση έζητοθσε κι' ίλλες. Σέ κάΊΐοια ώρα την άκουσα πά¬ λι ν' αναστενάξη γλυκά, κι' εΐδα τό στήθός της ν* άναταράζεται, σάννά αίσθανότανε μεγάλη συγκ£· νησι, άπό έκεΐνες πού μόνον δ πό· θος τής άγάπης μ5ς φέρ^ει. Άνοίγει τα μάτιά τη; σιγά— σιγά, γυρνάει τό κεφάλι της πρό; έμένα, κι' άφίνει μιά ματιά της γλυκειά νά χυθη' μέσα στά δικά μου τα μάτια, πού την αισθανθή- κα ώς τής καρδ'ά"; μου τα βάθη σάν τή γλυκύτερη φωτία... Μ' έκύτταξε Ιτσι λίγη «δρα, καί Οστερα ά'πλωσε τό χέρι της πάλι, κι' άφοθ πήρε τό δικό μου, έσύρθηκε πειό κοντά κι' ?χωκ τό χέρι μου μέσα στόν κόρφό της πού ν'άκκουμπήση απάνω στό στή¬ θός της. —"Ακουσε, μοθ λέβι μέ τρε- μουλιασμίνη καί λιγωμένη φωνή· (Ηκολούθει) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Άνεχώρησβ ρχς έπανίρχομβνος εις την έν Πάτρας θέσιν τού ό πρωτοδίκης κ. Γεώργιος Χατζιδάκης. —Αφίκετο γθές > έξ Αθηνών ό
  ϊδιαίτερος γρομαατεϋς τού κ. Μαρή
  χ. Γεώργιος Παχάχης.
  ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ.— Ό κ. Άδαμάντιοί
  Κωνσταντ·νΜης πρ4εδρος Δημοτιχυϋ
  Συμβουλίου Ήραχλβίου και ύποψή.
  φιος β->υλευΐής τού Φιλελετιθέρου
  ουνότΐασμού εβάπτισε αίς Λιγόριυνα
  τό ά/οράχι τού Ίηρί»άνη Πα.ια&οπού
  Κου όνομάσος αϋτό Πρόδρομον.
  Είς Λαράνι τό κοριτσάκι τού
  χ. Ήλία Παναγιώτου ονομάσας
  αύτό Μυρτώ. Είς Γιέννα τ6
  χοριτσά»ι τού Θβοδώρου Γβ-
  νητσαρίδη ονομάσας αύτό Σιέλλα
  Εί; τε τούς γονβϊς χαί τόν ανάδο¬
  χον εΰχόμΕθα νά ζήσουν οί νβυ-
  φώτιστοι.
  — Ό κ. Ιωάννης Μηναδάκη; έβά
  πτισε προχθές είς Παναγιά τό θυγά¬
  τριον τοϋ κ. Παυλ,ου Δασχαλάκη ο¬
  νομάσας αύιό Μαρίαν.
  Νά τοίς ζήαΐΐ·
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν έν
  Άνωγβίοις ό κ. Μιχ Κουτβντάκης 4-
  βάπΐισβ τό γαριτωμρνο κοριτσάκι
  τού κ. Γεωρ. Κεφαλογιάννη ονομάσας
  αύτό Νίκη.
  Είς τοΰϊ γονεΐς καί τόν ανάδοχον
  ίύχό ιρθα νά τ"ϊς ζήσπ.
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν 11
  Σ)βριου έν Βουτουφοΰ Μονοφπ σ ου
  ανεδίξατο έκ τής κολυμβήθρας
  τό τέκνον τού Νικ Μελεσανάκι 6
  φ(λος κ. Αντώνιος Καράτζης ονομά¬
  σας αύΐό Όδυσσέα. Είς τούς γονείς
  καί ανάδοχον ?ύχόμβθα νά τοίς ζήση.
  ΓΑΜΟΙ.— Την παρβλθοΰσαν Κυ
  ριακήν ετέλεσαν τοΰς γάμους των έν
  Άνωγβίοις ό κ. Ιω. Ξυλούρης καί ή
  Δΐς Ειρήνη Σκουλα θυγάτηρ τοϋ άβι·
  μνήστου όπλαρχηγοϋ Γεωρ. Σκουλα.
  Παράνυμφος παρέστη ό Μιχαήλ
  Κουτεντακησ
  Τοίς ευχόμεθα τόν βίον ανθόσπαρ¬
  τον. Γ. Κ.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  Η ΛΙΑΣΗΜΟ2 ΙΣΠΑΝΙΣ ΥΨΙΦΩΝ0&
  ΕΛΒΙΡΑ ΝΤΕ ΙΝΤΑΛΓΚΟ
  Η Ιηοί* άνκμίνεται είς Ηράκλειον έμβϋ μέ τό
  λόί
  Ελληνικόν
  Βυλΐία έπιπλβτίβιΐα;, βρ
  λοπβιΤ«ί, (βλ«ν των διαστά
  ) έ
  Η 7" ΑΙΕΟΝΗΣ ΕΚΒΕΣΙΣ ΟΕΣΣΑΛΙΚΙΚΗΣ
  2Άνοίγιι τάς πύλας της την 11—25ην Σε«ϊ!Εμ6ρίου Ι. Ι.
  Καθήκον «αντός Βιομηχάνου, Βιοτέχνου καί Π#ραγωγοΟ των Έ-
  « παρχιων τυγχάνει ή αποστόλη τώ* προϊόντων τής εργασίας τού
  ζ καί των κόπων τού είς την Νομαρχιακήν Επιτροπήν τοθ ΝημοΟ
  • τού, Γνα ταυτα έκτεθώσιν είς τό μέγα περίπτιρον τής Εθνικήν
  Παραγωγής είς τό οποίον θά έμφανισθώσιν τα όμοειδί} προϊόντα
  δλων των Νομών τοθ Κράτους.
  Είδική Έπιτροπή θά εξετάση χαί θά βραβεύση διά μεταλλί-
  ων καί χρηματικών έπάθλων τα καλυτέρα ποιοτικως «ροϊόντα
  • χαί τα αρίστα έξ αυτών σοσκευασμένα.
  ι Έξ άλλου δχι μόνον καθήκον άλλά καί κυρίως 9Ίιφίρον παν· 2
  ! τος χαταναλωτοθ καί έν γένει παντός "Ελληνος είναι νά έπισκί- 2
  1 φθ^) την "Εκθεσιν θεσσαλονίχης, δπου θά εθρη τα προϊόντα διά 9
  τα όποΐα ένδιαφέριται, τόσον τα έλληνικά ά*τινα θά έμφανισθώσιν ·
  * ίν δλη αυτών τή πληθόί κατόπιν 140 πΐριορισμβθ βΐίίαγωγων, δ- *
  σον καί τα ξένα δν ή «2σαγωγή ίΛίτρέπεται. ο
  Πληροφορίαι: Παρα τοίς κ. κ. Νομίρχαις καί Άντιτιροσώ- ] ί
  ποις τή{ Εκθέσεως.
  ♦ Έκπτώσΐις μέχρι 50 ο)ο είς τούς σιδηροδρόμοας καί άτ>
  * μόπλοια. Αί δπό των σιδηροδρόμιον είδικως τοδ ΈλληνικοΟ Κρά
  * τους ίΐαραχωρούμεναι ίκπτώσιις Ανέρχονται ιΐς 60 ο)Ο,

  > ί

  Προκήρυξις Δημοπρασίας
  Ό Δήμαρχβς Ηρακλείου
  Διακηρύττει δτι,
  "Εκτίθεται είς μυστικήν μειοδο¬
  τικήν δημοπρασίαν δι5 Ινφραγί-
  στων προσφορών άνευ δρίου ή ά-
  νακατασκευή σκιρρωτών όδοστοω-
  μάτων τής πόλεως διά ψυχράς άσ-
  φάλτου κατά τα αρμοδίως τεθεω-
  ρημένα σχετικά τής μελέτης, καί
  συμφώνως ^ λεπτομίρεΐ δΐακηρύξει
  ών οί βουλόμβνοι δύνανται νά λά¬
  βωσι γνώσιν προσερχόμενοι είς
  τα Γραφεΐα τοΰ Δήμου Ήρα-
  κλβίου, Άθηναίων, Πειραιώς καί
  Τεχνικόν Έπιμελητήριον ττις •Ελ¬
  λάδος.
  Ή Δημοπραβία ένίργηθήσεται
  έν Ήρακλείφ έν τω Δημαρχιακφ
  Καταστήματι την 30ην Όκτω-
  βοίου 1932 ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 11—12 π. μ ενώπιον τής
  Δημαρχιακής Έπιτοοπής καί τοΰ
  Νομομηχανικού Ηρακλείου.
  Έν Ηρακλείω τή 17 Σβπτεμ·
  βρίου 1932.
  Ό Δημαρχος Ήοακλείου
  αέη6
  Π«λίίτ«ι νβόχτιστος οΐχία αέ
  νωγεια καί Ισόγβια διβμάτιβ, ι
  στην, αύλήν μαγαζείον έναντι
  ίργοστασΐου Χατζιβάχη.
  οφορίαι παρά τώ ΙόιοΜτΑτιι
  τοΰ
  Κάθβ μερά καί άπό £νας άκόμη
  ύποψήφιος.
  — Κάμνει ιήν εμφάνισιν τού είς
  τάς όδούς τής πόλεως.
  —Δηλαδή Θέλομε νά ποΰμε είς
  τούς τοίχονς των όδών.
  —Τό άξιοσημβίωτον είνε δτι οί ά-
  νολουθούντες τό παλαιόν, παλαιότα-
  τον αύτό μέσον τής προβκλογιχής οι-
  αφημισεως.
  — Είνε δλοι... νέοι
  —Έχεϊνοι πού λείπουν άπό τούς
  τσίχους είνε ακριβώς οί παλαιοΐ καί
  γνωσΐοί ύποψήφιοι.
  —Κίδικώς δέ οί Φιλβλβύβεοοι.
  —Έν τω μεΐαξύ τα στοιχήματα
  είς τα χαφβνεία.
  —Διά τα έκλογικά άποτελέσματα.
  —Δίδουν καΐ πέρνουν. ;
  —Όχι τόσοι ψήφοι έβώ, όχι τόσο»
  ίκεΐ.
  Καί έπαχολουβεΐ τό στερεότυ¬
  πον: Βάζομβ σΐοίχημα;
  — Καί τό σΐοίχηαα συμφωνεΐται χαί
  μάλιστα μέ άρχετήν ... γαλαντομίαν
  — Πληροφορούμεθα δτι ίνιοι έκ
  των άγροτοπατέρων·
  — Έφαρμόζουν τό σύστημα τής
  τρομοχρατήσρω; των άγροτών.
  —Όχι βεβαία μβταξύ των γηγβ·
  νών...
  — Πάντως οί τρομοχρατούμενοι βϊ·
  τβ γηγβνεΐς είνε. είτε πρόσ^υνβς.
  —"Εχουν τό γνώθι σαύτόν βηλ.
  I-
  χουν πού νά άποταθοΰν διά νά παύ¬
  ση χαί ή τρομαχράτησις.
  — Καί διά νά πεισθοϋν καί οί τρο.
  μοχρατοΰντες.
  —Ότι άδίχως τρομοχρατοϋν.
  — Ή μαναρχιχή συμπολϊτις τα ί·
  βαλβ χθές μέ την προχθεσινήν πολυ·
  πληθή συγκέντρωσιν.
  —Τού ενταύθα Κένΐρου των Φιλβ-
  λευθέρων.
  — Κυρίως την συμπολίτιδα άπτ|-
  σχόλησεν ό άριθμός των ποοσβλ-
  θόντων.
  —Καί δικαίω:·
  —Όσον πολυπλη(Κ){ καί 5ν ήτο ή
  συγκέντρωσις αύτη.
  —Δέν... έπιανε μπάζα έμπρός είς
  την μιά καί καλύτερη έχβίνη,
  —Τοϋ προέβρου τρβ λαϊκού πολι-
  τιχοϋ συλλόγουΐ
  —Όσβς δβχάδες έ'κείνη τόσΐς έχα·
  τοντάβες ή προχθεσινή συγκέντρωσις
  τού Κέντρον Φιλελευθέρας.
  —Διαφορίτσα νά πάργ] ή βύχή,
  βχι καί τόσο μεγάλη χαθώς βλέπβτε!
  — Ύπενθυμίζομβν.δτι βίνβ έπιβε
  βεβλημένη καί διά την φήμην τοϋ
  Ηρακλείου άχόμη.
  —Ή συμπλήρωσις τοΰ άμπονα-
  μέντου διά την κάθοοον είς Ήρά·
  κλειον.
  —Τού άρτίως συγχεχροτημένου Έλ·
  ληνιχοϋ μελοδράματος.
  _—Καί τής παγκοσμίου φήμης λ«ρ>-
  χής ύψιφώνου ντέ Ίντάλγχο.
  — Τό «Άλκαζαρ» προβάλλει λίαν
  προσεχώς τόν«τρ«λλόν τραγουδιστήν».
  ^—Τό φίλμ αύτό όπου έπαίχθη συ·
  νήρπασβ καΐ χατασυνβχίνηοκ τό
  κοινόν.
  —Διά την έχτάχτως συγχρονισμέ-
  νην κοινωνικήν τού υπόθεσιν χαί την
  σνγχλονιστιχήν τον δραματιχότητα.
  —Την οποίαν έμψυχώνει ό βιάση-
  μος καλλιτέχνης(Τζατζμηαδίστας) τής
  όθόνης Άλ. Τζόλσον.
  β Ρέκορτιρ
  Προκήρυξις Δημοπρασίας
  Έκτίθεται είς φανεράν μβιοδο-
  τικήν δημοπρασίαν ή κατασχίυή
  ύπονόμου είς την οδόν Βύρωνος
  τη"; πόλεως "Ηρακλείου.
  Ή Δημοπρασία θά διεξαχθή
  βϊς τό Δημοτικό Κατάστημα Ηρα¬
  κλείου την προσέχη Πέμπτην 22
  Σεπΐεμβρίου 1932 καί ώραν
  11—12 «. μ.
  Οί δροι συγγραφί)ς υκοχρβώ
  σβων είσίν κατατεθειμένοι είς τό
  Γραφείον τοΰ Δήμου Ηρακλειον
  είς την διάθεσιν των βουλομένων*
  νά λάβωσι γνώσιν,
  Έν Ήοακλείφ τη 17 ΣίΛΤίμ-
  βρίου 1932.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  IV.1
  »λαϊκ
  —*—=——----------------- '■■ ' ■ -^5——- ιιι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΤΟ ΒΚΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  έ—σία Δολλάρια 10.
  *Αιτ«5«ι «Ι , - .
  μύν κ«1 δημοαιβυαβων
  συνδρο
  φέρουσι
  την υπογραφήν τού
  Ιδιόκτητον τή;
  •Ηράκλειον 15 £)βρίου 1932
  Ω
  ΣΤΕ τόση είνε ή θρα·
  σΰτης των Λαϊκών ώ
  στβ νά άποτολμοϋν άπό τώρο
  κα1 καταλύσεις άρχών; Τό
  γεγονός τής Κερκύρας—γεγο
  νός έξηκριβωμένον— τό άπο-
  οει«νυβι πανηγυρικώς: Ή
  μοναρχική θρασΰτης άρχίζει
  νά ύπερβαίνει τα δρια τοί
  ΰ. Πρόκειται πλέον πε
  ί
  Μέ-
  Κ. Γεώργιος Ε. Μ»»-.
  Άγατιτ3τή Ανάρθωσις,
  Είς την |φημερ£δα «Δράσις»
  Κυριος Γεώργιος Ε Μ*ρ-
  ; μοθ έπιτίθετχι 8τι ένώ δέν
  παραλείπωτήν ανάμιξιν μου είς την
  κομματικήν δ-απάλην καί ίνβ
  ιυνιαϊώ την ψήφίσιν τής Κυβερ¬
  νώσης παρατάξεως, παραλείτιω
  I-
  μως ώς ώφ{ιλα, νά ένεργώ διά την
  πρςιστασίαν τώ/ προνόνΐων Τ3θ ά-
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Τα τμήματα είς τα όποία δα φηφίσουν
  οί έκλογείς τού Νομοΰ Ηρακλείου.
  θμ
  ρί καθαρώς ουνωμοσίας εναν¬
  τίον τής ασφαλείας καί τοΐ
  καθεστώτος τής χώρας. Μέ
  σος δρος δέν χωρεί.
  ***
  ΕΝ ΤΩμειαξύ οίπερίτάί
  διαφόρους «καταστά
  σεις» ταξικάς «αί μή, χάνουν
  σχεδόν την φωνήν των διαλα
  λοΰντρς ότι τό καθεστώς δέν
  κινδυνευει—δτι τό καθεστώς
  θά προασπίσουν αΰτοί είς
  την πρώτην γραμμήν τού «πο-
  λιτικοΰ» αγώνος. Ό αγών
  καθώς βλέπετε είνε
  ά δά ύ
  ς β
  πολιτικάς διά τούς τριτοκα
  ταστασιακούς, άγροτικούς καί
  έργατοαγροτικούς. Δέν είνε
  ουδέ κάν πολιτειακός καί
  δέν άφορά περισσότερον άπό
  τα πολιτικά μέσα, την ένο-
  πλον πλέον άμυναν.
  0Σ ΓΝΩΣΤΟΝ είς τούς
  "■ προοδευηκούς συνδυα
  σμοΰς περιβλήφθησαν καί μο-
  ναρχικοί παράγοντες διατη
  ροΰντες μάλιστα, ώς εγγρά¬
  φως εδήλωσαν, τα φρονήαα-
  τα καί «την πίστιν των». Τώ-
  ρα μανθάνομεν ότι οί συν
  δυασμοί αΰτοί ήρχισαν νά
  διαλύωνται—πρώτοι άπεχώ
  ρησαν οί βασιλικοί κ. κ. Σλή-
  μαν καί Ριζόπουλος —Νά εί-
  ποΰμεν ότι είς τουτο συνετέ¬
  λεσαν ΰποδείξεις έκ μέρους
  τοϋ ίδίου τοϋ κ. Καφαντάρη;
  Δέν τό πιστεύομεν. Καί αύ·
  τό; «αί τα δργανά τού έξεδη
  λώθησαν φανερά υπέρ των
  νόθων καί άκατανοήτων αυ¬
  τών συνδυαομών.
  ***
  κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ λέγε-
  ται ότι έτοιμάζβται διά
  νέον διάβημα πρός τόν πρό¬
  εδρον τής Δημοκρατίας. Ό
  κ. Τσαλδσρης θά ζητήση, κα¬
  τά τάς ιδίας φήμας, νά ανα¬
  τεθή ή κυβέρνησις είς άλλο
  κόμμα. Δέν προστίθεται μό¬
  νον εάν ό κ, Τσαλδάρης θά
  ζητήση καί τήν...κατάλυσιν
  των άρχών. Διότι μετά τό
  «διάβημα» τής Κερκύρας—
  τα διαβήματα τοΰ κ. άρχηγοϋ
  των λαϊκών σέ κάτι τέτοιο
  βεβαία θά περιστρέφονται.
  Ο
  ι'ροτου.
  Όμολογώ δτι δ κ. έχει απολύ¬
  τως δίκαιον διότι τό Γεωργικόν
  Επιμελητήριον είς τάς ενεργείας
  :ου ουδέποτε κατέστησε το3τον
  ενήμερον.
  Όφείλει βμως καί αύτάς νά α¬
  ναγνωρίση ώς μεγάλην τού παρά¬
  λειψιν τό δτι δέν εζήτησε τό Άρ-
  χεΐον τοθ Έπιμελητη-ριου, τό 6-
  'Τ&ΐον προθύμως θά τοθ εδίδετο καί
  5ιά τοΰ όποίου ασφαλώς θά έπεί-
  ίετο δτι ουδέποτε παραλείπομεν
  %πό τοθ νά δπεραμυνώμεθατών σομ-
  Τ.«/....τ,Λ, το0 άγρίτου, πολλάκις
  έξερχόμενοι των όρίων
  τής νομιμότητος.
  θ* έμάνθανεν έπΕσης 8τι ή Κυ¬
  βέρνησις την οποίαν μέμφεται ού
  δέποτε παρέλειψε νά μόίς άκούη
  ευμενώς καί νά ένεργη", κατά τό
  δυνατόν υπέρ τοθ άγρότου.
  Δευτέρα παράλειψις τοθ άγαπη-
  τοθ μου φ£λου είνε δτι δλως έπι-
  πολαίως καί έν άνεξηγήτφ συντο-
  μία ήσχολήθη επί τόσφ λεπτοΒ
  ζητήματος ενω ώφειλε νά εξετάση
  κατά πρώτον εάν καί τα προιόντα
  τα παραγάμενα έκ των άλλιον Έ-
  πικρατειών ήτοι τάς πρώτας Ολας
  ζάχαριν, σίτον, καφφέ κλπ. άπο-
  λαμδάνει ό παραγωγάς είς τιμάς
  ασυγκρίτως μεγαλυτέρας των τι-
  μών ά"; ημείς άπολαμβάνομεν καί
  διά τάς οποίας υπαίτιοι είν3 «τό ά-
  δρανοθν Έπιμελητήριον καί ή ά-
  στοργία τής Κυβερνήσεως». Α¬
  σφαλώς ούτω θά έπείθετο δ φίλος
  κύριος δτι αί μικραί τιμαί των δι¬
  αφόρων προϊόντων έχουν συνέπει¬
  αν την παγκόσμιον κρίσ.ν. Μή
  πράξας δμως τούτο άλλ' έπιπο-
  λαίως επιτεθείς κατ' έμοθ ουδέν
  άλλο έκαμε παρ' δτι κατέπεσε είς
  την τάξιν τοθ Δημοκόπου καί τοθ
  δβριστοθ.
  Ηράκλειον τή 17 Σ)βρίου 1932
  Ευχαριστών διά την φιλοξενίαν
  Διατίλώ μέ εκτίμησιν
  Στυλ. Γ. Όρφκνός
  ΠρόΕδρος τού Γεωργικοΰ Έπιμελη
  τηο,ίου Ν ομού Ηρακλείου
  Τα όπολειφθέντα Ικλογικά τμή¬
  ματα είς α θά ψηφίσ->υν κατά την
  εκλογήν τής 25ης τρέχοντος εί
  έκλογείς των έπαρχιών μας είναι
  τα κάτωθι:
  44 τμήμα Μεγίλης Βρύσ:ως θά
  φηφίσουν οί κάτοικοι έκλογεϊς
  Μεγάλης Βρύσεως, Άγίου θύμα
  Πρεβίλιανών, Άρδαχθίων, Κον-
  τοθ, Λαράνι, Δρύλι, "Ινια, Βάλη,
  ΒορροΟ, Διμάνια καί Μούλια, 45
  Τλί
  ρρ
  Τεφελίου,
  δ
  Χαράκη, Μα-
  Ά
  φ ^ρ, ρη, Μα
  δέ, Μελιδοχώρι, Άρμανώγεια,
  Άμουργέλλες, Άρκάδι, Γένα καί
  Κόλενα, 46 Άρκαλοχωρίου, Άλι-
  τζανής, Γΐσι, Άγιασεμή, Άλάγνι,
  Ζίντα, Χουμίρι, Μηλιαρίσι, ΙΙα-
  τσίδερος, Πάρτηρα, Βιτσιλιά, Πι·
  σκοπή, Χαλαοό, Νίσπιτζ, Μ^αδιά,
  Άποσελέμι, ΙΙυράθι, Καμίρες,
  Σ:είρωνας, Γουρνιά, Έττάνω καί
  Κάτω Πουλιά, Καλό Χωριό, Μου-
  σούτα, ΧανδροΟ χαί ΒίυτουφοΟ.
  47 τμήμα Σχοινιδ, Βακιώτες,
  Δεμάτι, ΚακοΟ, Λαγοθτα, Μονα-
  στηράκι καί Φαβριανά, 48 Καλυ-
  βίων, Δραπέτι, Μαχαιρά,'Ίνι, "Ανω
  καί Κάτω Καστελιανών, Γαρύπας,
  Νεοχώρι, Κατσικάλι, Τουρλωτή,
  καί Φιλίππου, 49 Καστελίου
  Πεδιάδος, Διαβαιδέ, Μάθια, Α:λι-
  ανό Αγ. Παρασκευή, Επάνω καί
  Κάτω Καρουζανό, Τσίγχουνα,
  ΠηγαΙδοΟρι, ΛοιγοΟ, Βχρδάρω,
  Σκλαβεροχώρι, Γαλενιανό καί
  Καρδουλιανό. 50 Ξειδά, Άμαρ-
  γιανοθ, Κασταμονίτσας, Άσκών
  καί Σπυριδιανό. 51 Άποστόλων,
  Επάνω καί Κάτω Σαάρι, Σαμπά
  καί Ζωφόρων. 52 θραψανοθ,
  Μουκτάρων, Βώνης, χαί Γαλατά,
  53 ΜοχοΟ, Ποταμιών καί Σφεν-
  δηλίου. 54 ΆβδοΟ, Γωνιές, Κρά-
  σι καί Κερας.
  55 τμήμα ΜαλλΕων. 56 Λιμένος
  Χερσονήσου, Κουτουλουφάρι καί
  Χερσ;νήσου. 57 Παναγίας, Καα
  σάνων, Γερακίοϋ, Άρμάχας, Ρου-
  σοχωρίων, Αύλής, ΝιπηδητοΟ χαί
  Άφρατί 58 τμήμα Έμπάρου,
  Καραβάδο, Μάρθας, θωμαδιανό,
  Μηλιαράδου, Κατωφύγι καί Ξ.ν:-
  άκο. 59 τμήμα Κόξαρης είς 8 θά
  ψηφίσουν οί έκλογείς Γουβών, Αγ.
  Γεωργίου, Καλοθ ΧωριοΟ, Σκο-
  τεινοθ, ΧαρασσοΟ, Γουρνών καί
  ΒορροΟ.
  60 τμήμα Έπισκοπής είς 8 θά
  ψηφίσουν οί κάτο-κοι Έπισκοπής
  Σγουρεκεφαλίου, Σταμνιών, Άν
  τανίων, 'Εληάς, Άνωπόλεως, Ε¬
  πάνω καί Κάτω Βαθείαν Σκίπε-
  λα, Βαθδ, Επάνω καί Κάτω Α¬
  στρακών, Καινουρίου ΧωριοΟ, Γα-
  λύφας καί Γάλυπε. 61 τμήμα
  ΣκαλανΕου, Πατσιδών, ΚαρτεροΟ,
  Μετόχια Μπαμπαλή καί Πρασσα1.
  62 Αγ. Παρασκιών, Φ.λίσσα, Ά-
  στρΕτσΐ, Κελιά καί Μελέσσες. 63
  Κουνάβων, Κώμες, Ζαγοριάνοι,
  Καταλαγάρι, Ηεζιϊ καί Βχρβάροι.
  64 Αγ Βασιλείου, Καλλονής, καί
  Χουδετσίου. 65 Άγίας Βαρβά-
  ρας 66. τμήμα Σάρχΰυ καί 67
  είς δ θά ψηφίσωσι οί εκλογεΐς κά-
  τοικοι των χωρίων Έθ«2ς, Άχεν-
  τρια Ρωτάσι, Πρινιά καί Μουρνιά.
  Διά τόν Η. 'Ανρονομον
  Ηρακλείου.
  ΗΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ συγ¬
  κέντρωσις είς τό θέα¬
  τρον «Όλύμπια» των Αθη¬
  νών ένθα εγκατεστάθη τό έκ-
  λογικόν κέντρον των Φιλε¬
  λευθέρας υπήρξεν ανωτέρα
  πάσης περιγραφάς. Ό κ. Βε·
  νιζέλος άπεθεώθη κυριολε¬
  κτικώς υπό χιλιάδων λαόν.
  Καί βμως οί Λαϊκοί ωμίλη¬
  σαν περί θριάμβων όταν μό·
  λις έπτακοσίους κατώρθω·
  οαν νά συγκεντρώσουν πρό
  ημερών, είς τό «Τριανόν» έν
  δα ωμίλησεν ό κ. Τσαλδά-
  οης. Άλλά τα «ροχθεσινά
  «γκαίνια τοβ 'κέντρου Φιλε¬
  λεύθερον Αθηνών δέν κα-
  τέλυσαν μόνον τούς προεκλο-
  νικούς θριάμβους (;Ι) των λα-
  ϊκών. Είπαν πολλά, πάρα
  ιολλά καί διά τούς μβτβκλο-
  νικοΰς....
  Η ΚΑΜΑΡΙΑΝΗ
  ΓΡΑΒΙΕΡ
  ΧΑΤΖΟΓΕΩΡΓΗ
  Ερωτώμεν τόν κ. Αγρονόμον:
  Είνε ή δέν είνε άληθές δτι δ γρα-
  φεύς τοθ Άγρονομείου σας Μη-
  ν<£ς Φωστιέρης ένεργεϊ προκειμέ- νου περί τής εκδικήσεως των άγ· ροζημιών, κατά τρόπον σκανδαλω- δέστατον καί προκλητικώτατον— δηλ. δτι δποδεικνύει την καταδί- κην δι' άγροζημίας πτωχών καί άΗώων άγροτών μόνον καί μόνον διότι έτοχε νάεϊνε φίλελευθεροι— τού/αντίον δέ 2τι άθωώνει άλλους έπειδή έτυχβ νά είνε άντιδενιζελι- κοΕ ; "Εχομεν άπτάς άποδείξεις κ. Άγρονόμε είς χιϊράς μας κ·χί αΑ; παρακαλούμεν νά ά- παντήσετε σχετικώς διά νά ακεφθώμεν εάν πρέπει ή δχι νά τάς φέρωμεν είς φώς καί διά νά πεισθώμεν δτι ή Άγροφυλακή τοθ τόπου δέν είνε μάλλον συγκρότη- μα κομματικόν, τοθ κατωτέρου μάλιστα εΙ5ους, παρά κρατική ό πηρεσία άξία τοθ δνδι&ν)ς αυτής. "Ενας 'Ανωπβλιώτπς. ΗΕΚΛΟΓΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ Ό Πρόεδρος τοϋ 'Εμπορι- κοϋ καϊ Βιομηχανικοϋ 'Επι- μελητηρίου Ηρακλείου. Λαβόντες δπ' δψει 1) τό άπό 19 Αύγούστου έ. έ. Διάταγμα ίρίζον ημέραν διενεργείας των άνά τό Κράτος Γερουσιαστικών έκλογών υπό ιών έπαγγελματι- κων Όργανώσεων καί τα άρθρα 10 παράγραφος 2 καί 6 τοθ 37β6 Νόμουκαί 30 τοθ άπό 26 Ίανουαρί ου 1929 έκτελεστικοθ τοθ Νόμου τούτου Διατάγματος καί 2) τό δπ' αριθ. 14325 έ. έ. έγγραφον τής ΝομαρχΕας Ηρακλείου, γνω¬ ρίζομεν τοίς ένδιαφερομένοι; τα εξής: Δεδομένου δτι ήμέρα ψηφοφορίας διά την εκλογήν Γερουσιασΐών, παρά των Επαγγελματικήν Όρ γανώσεων, ωρίσθη ή 25η Σε- πτεμβρίου έ. Ι., ήμέρα Κυριακή καί άπό τής άνατολής μέχρι τής δύσεως τοθ ηλίου, είς τάς εκλο¬ γάς δέ ταύτας θά μετάσχη κατά νόμον καί τό καθ' ήμδς Έπιμελη¬ τήριον, κατά την νόμιμον είς Τμήματα διαίρεσιν αύτοθ, ίρί- ζομεν τόπον ψηφοφορίας τό πα¬ ρά την οδόν "Εβανς κατάστημα τοθ ΈΐτιμελητηρΕου καί ειδικώς την αίθουσαν των συνεδριών αυ- τοθ, είς ήν καλοθμεν τα μέλη τοθ ΔιοικητικοΟ Σομβουλίου τοΰ καθ' ημάς Έπιμελητηρίου, Ι'να άσκή- —Ή προχθεσινή κλοπή. Ππροχθές καί περΐ την 8 μ. μ. αγνωστοι βΐσελθόντες Είς το πκρά τα Λεμπλίτζίδικα καφφενείον τού Ί. Σϊρκεδάκη αφήρεσαν έκ τινος έρμκρίον> διάφβρα κοαμηματα καί
  μετρητά βυνβλικης άξίας 3500 πε-
  ρίιτβυ δραχμων.
  Λεμβοθχοι Ηρακλείου:
  Μύρων Ν. Παπαδάκης, Στεφ.
  ΔεληβασΕλης, Άπ. Γαϊτανόπουλος,
  Νικ. Ξςνικάκης, Μιχ. Παπαδά¬
  κης, Νικόλαος Παπαδάκης
  Νικ. Ε. Αροαο>1ά%ης, Στεφ Πιρ-
  πινάκης, Γεωρ. Τζιράκης ή Μιια-
  γιαντέρας, Έμμαν. Δροσουλάκης,
  Γεώργιος καί Νικόλαος Δροσου¬
  λάκης.
  (Έπονται καί ίλλαι δπογραφαί)
  σωσι τα έκλογικά αυτών δικαίω·
  ματα, ψηφίζοντα κατ' έπιλογήν
  Ιον) τα μέλη τοθ ΈμπορικοΟ Τμή¬
  ματος Ινα (1) 2ον) τα μέλη τοθ
  Βιομηχανικοΰ Τμήματος Ινα (1)
  καί 3ον) τα μέλη τοθ Έπαγγελμα-
  τικεθ καί ΒιοτεχνικοΟ Τμήματος
  τρείς (3) έκ των είς τάς οικεί¬
  αι τάξεις ανηκόντων καί παρά
  τοθ Πρωτοδικείου Αθηνών άνακη-
  ρυχθέντων δποψηφίων ών τα δ
  νόματα, κατά Σύλλογον έκλογέων
  έχουσιν οθτω:
  Α) 'Εμπορικοϋ τμήματος
  οί : 1) Άλέξανδρος Δ. Άναστα-
  σιάδης 2) Γεώργιος Κ. Στρΐγκος
  3) Άμβρ. Πλυτάς, 4) Κωνστ. Κο
  τζιάς καί 5) Βασ. Α. Σκυριανός.
  Β; Βιομηχανικοϋ τμήματος
  οί : 1) Ηέτρος,Ν. Ζαλακώστας καί
  2) Ανδρ. Ν, Χατζηκυριάκος.
  - Γ) 'Επαγγελματικοΰ κα
  Βιοτεχνικοϋ τμήματος οί : 1
  Γεώργ. Μ. Λαμπρινδκος, 2) Πα¬
  ναγ. Ν, Χατζη-Κωνσΐαντίνου, 3,
  Σπύρ. Γ. Ματαράγκας, 4) Γεώργ
  Π. Πανταζής, 5) Παναγ. Ξ. Στα-
  ματόπουλος, 6) θεοφ. Δ. Αθανα¬
  σιάδης. 7) Γεώργ. Π. Παπαβασι-
  λείου, 8) Παναγ. Δ. Καραγιάννης,
  9) Στέφ. Ι. Βρεττός, 10) Κωνστ.
  Β. Κυπαρισσιώτης καί 11)
  Άναστ. Ι. Ψάλτου.
  Εγένετο καί εξεδόθη, έν Ηρα¬
  κλείω τή 17η Σεπτεμβρίου 1932
  έ Πρόεδρος
  'Αλέξ.Γεωργιάδης
  —Ό άγροτικός νόμος.
  Είς την 'Εφημϊρίδα της Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη 4> Νομβς
  5659 διά τού όποίου ο πΐρΐ ασφα¬
  λείας άγροτικών κτημάτων νόμβς
  δύναται έντέις μηνός άπβ τής 7
  Σεπτβμβρίβυ νά καταρνηθά έν β-
  λω η έν μέρει είς ωρισμένας βίρη-
  νοδικΐιακάς περιφερείας διά Προ·
  εδρικοϋ Διατάγματος προχαλου-
  μενου έπ> αϊτιολογιμένη προτάσει
  τοδ,οΐκίίβυ Νομάρχου.
  'Ειτιβίβλημένη ΆκΑντησις
  Άξιότιμε κ. Διευθυντά,
  Κατίπληκτοι έκ των
  θέ ί η α
  Με
  Έφάμιλλος τής παρασκευαζο-
  υπό τής Γεωργικής Σχολής
  εσσαράς, μέ 3ρωμα, μέ γεΰβιν,
  με νοστιμιά, κατασκευασμένη μέ
  "ολλή τέχνη ή γραβιέρα Χατζο-
  Υίώ τίθεται Ιντό; των ήώ
  δ
  ργη τίθεται Ιντό; των ήμβοώ
  ϊιίτήν διάθεσιν ττίς καταναλώ-
  ■·<»ς. 1-5 'ΑΛΜλΐσβη όρμαθδς κλειδιών μΐ *"»■ Παοαχαλβΐται ό βύρτον δ«α>ς
  ?* «"ίαοώσπ ,^ τ0 γραφεϊαμαί »«■
  ■Ι»»··ή0Ί
  η
  θέντων χθές είς την απογευματι¬
  νήν εφημερίδα «Φίλος τοθ ΛαοΟ»
  περί μή πληρωμής δήθεν των λεμ-
  βοοχικών τής δποδοχής τοθ κ.
  Μαρή, οί κάτωθι δπογεγραμμένοι
  λεμβ^θχοι Ηρακλείου, δηλοθμεν
  κατηγορηματικώτατα δτι ουδείς έξ
  ημών Ιμεινε χωρίς νά τοθ κατα·
  6ληθ^) ή νενομισμένη άμοιβή παρ'
  αυτών τδν έπιδάντων είς τάς; λέμ-
  6ους μας διά την αποδοχήν τοθ κ.
  Γ. Μαρή Έτατίμου Προέδρου τοθ
  Σ.»νδίσμου των Λεμβούχων Ηρα¬
  κλείου.
  Πάντα τα αναγραφέντα διεπλά
  αθησαν Ιντέχνως δπό άνθρώπων
  άσυνειδήτων είς τρόπον δστε νά
  προβαφθ^ μομφή άδικαιθλογήτως
  »ίς τό αεδαστόν δι' ήμ*ς πρόσωπον
  ΐοθ κ. Μ*ρή.
  Έ«ι«ρο3θέτως καθιβτώμεν γνω-
  βτόν δτι δ δπογράφων την ίημο-
  βι,υθεϊβαν σχετικήν επιστολήν
  Δροσουλάκης ουδέ καν
  β λύ δ»
  Δημοαθ. ρη
  κέκτητϊΐ λέμβον, πθλύ δ» περισ¬
  σότερον καί 6»νζινάκατον!
  Δλ&<3μεν μιθ' 6π9λή ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ Τό ταχύπλουν καί πβλυτελέστατον Α)Π "ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ 2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, αναχωρεί εκάστην Τρίτην κανονικώς 6 μ. μ. κατ' ευθείαν διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην. Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα. Αναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν. Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ ίοιθ. —λ. 94 καί 150 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣΑ.Ε. ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬ μνον, Χανιά Πειραια. ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. Χαλκίδα, Βόλον. Θεσ¬ σαλονίκην. ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬ λον, Θεσσαλονίκην. ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬ θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον. Θεσ¬ σαλονίκην. V Α ΜΓιΤ ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. IV "Α- _»ΑΐΎΐυΑΗ γιΟν Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν. (Έν τοθ Πρακτορείον τηλέφ. Νο 30 ΣΑΜΟΣ ΑΕΤΟΣ ΗΡΑΜ. ΚΙΜΩ.Ν —Ουδείς δασμός διά τάς νω- πάς σταφυλάς έν Αιγύπτω. Τό υπουργείον των "Εξωτερικών δι' έγγράφου τβυ πρός την Νο¬ μαρχίαν Ηρακλείου κβΐ άνοιφβ- φόμενον εί; σχετικόν αυτής τηλ·· γράφη μα όσον άφβρ? μιλβτωμί- νην πκράτής ΑίγυπτιακήςΚυββρ- νήσεως αύξησιν τοΰ δασμοδ «Ισα- γωγης νωπών σταφυλών, γννρίζεΊ ότι ώς τοδ ανέφερεν ή έν Καιρώ ημετέρα Πρβσβεία δι' εφέτος του¬ λάχιστον ουδείς κίνδυνος αυξή¬ σεως Οφίστταται, τουναντίον δ' εδόθη Λ διαβεβαίωβις ότι παρό¬ μοιον δασμολογιον μέτρον δέν πρόκειται νά ληφθς), έν προσεχεΐ τουλάχιστον μέλλοντι. —Ή άγροτική άσφάλεια. Δυνάμίΐ διατάγμκτος δημοσιευ¬ θέντος είς την εφημερίδα τής Κυ· βίρνήσβω; ίκαθορΐζϊται 6 τρόπβς βββαιώσεως καί «ΙσηράζβΜς έσβδοιν άγροφυλακης συμφώνωςτοδ Νό¬ μου περί άγροτικής ασφαλείας καί άγρβφυλαχής Κρήτης. —Αί συντάξεις των έργολη- πτων. Δυνάμει τού δημοσιευθέντος β(ς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως Νόμου 5655 συνιστάται «Ταμείον Συντάξεως 'Εργοληπτδν» έδρεθον έν Αθήναις καί άποτελο&ν Ιδιον νομικόν πρόσωπον ίδιωτικοϋ δι- καίου. —Μεταβολαί είς τάςκοινότη- τας. Διά διατάγματος άποσπάται 1) ο συνοικισμός Φιλισα&ν έκ της κοινότητος Βώνης Πεδιάδος καί ιτροσκρτάτκι είς την κοινότητοτ Μϊλϊσσών, 2) ό σννοικισμος Μαλ- λάδων τής κοινότητος Βασιλβιΰν Τεμένους καί ιτροβαρτάται βΐς την κοινοτητα 'Αγ. Σύλλα και 3) ο συνοιχισμό; Δραπέτι έκ τής κοι¬ νότητος Καλυβίων και προσαρτά- ται είς την χοινέτητα Γαρύπας. —Έκκλησιαστικά. Διά δημοσιευθέντος είς την ε¬ φημερίδα τής Κυβερνήσεως δι«· τάγμκτος κωδικοποιοθνται «Ι π«· ρί ένοριακών να&ν καί έφημερί· «ν καί τού Ταμείον 'Ασφαλίσΐως Κλήρον Ελλάδος Ισχύουσαι δι«· τάί«ις. —Αί φορολογικαί διευκο- λύνσεις. Είς την εφημερίδα τής Κυβερ- νήσιως εδημοσιεύθη ψηφισθείς 0· ηο τής Βονλής καί τής ΓίρουσΙας ό Νόμος 5671 δυνάμει τού οΐτοΐ· ου παρατείνονται ύριομέναι Αρ«- ΒααμΙαι τοθ νόμου π«ρΙ κ«ροχΑ( έτέρβιν φορολογικ&ν διινκολνν· σ«ων. —Οί βργατικοί νόμβι. . ύπ« τής Βονλίΐς Κ*1 τής Γ(ρουσ(ας εδημοσιεύθη ε(( την εφημερίδα τής Κυβερνήσει*;. Νόμος 5598 δυνάμει τβθ έπβΐ- ου τροποποιοθντκι κβιΐ συμπλη- βθνται αναλόγως Ισχΰβντες έρ· γατικοι τινές νβμβι. —Κατάργησις Γραφΐίβυ ΤΤΤ. Διά δημοσιενβίντβς είς την |* φημΐρίδα τής Κυβερνήσεως δια- τάγματος κ«τ«ργ«Ιται το κοινο¬ τικόν ταχυδρομιον γραφείον Σίββας τής έκκρχ(«ς ΜαλίβυζΙον. —Τό λαχεΐον τοδ στόλου. Κκθ' άρμοδίαν άνακοίνεΜΐν Α ηροσεχής κλήρωσις τον ΛαχΐΕον τουΣτόλβ» ανεβλήθη διά τήν3Οην £εκτεμβρ(«ν ήμερ«ν|α«ρ«βκΐνην· ί
  ί.
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεία Έναντι Νβμαρχίας.
  ανορθωσισ:
  Πρωία Κυριακής
  18 Σεπτεμβρίου 1932.
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΚΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΗΐηΐΙΙΗΜΙΙΗΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΠΙΙ
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ>ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΐ:ΐΙ!ΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΐΗ!ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ)ΙΙΙΙΙ!|
  τΥΧΡΟΤΑΤΗ Η ΙΤΡΟΣΦΥίΙΚΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΟίΙΣ ΤΟΥ ΑΑΪΚΟ, ΠΗΜΛΤΚ
  Ο ΤΣΑΑΑΑΡΗΣ ΟΜΙΑΗίΕ ΣΧΕΔΟΗ
  ΠΡΟ ΚΕΝΟΝ ΚΑ8ΙΣΜΑΤ8Ν
  ΛΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ή χθεσινή συγ¬
  κέντρωσις των προσφύγων τ»ΰ λ»ΪΛ·>ί
  κόμματος είς τό έκλογικόν κέντρον αυ¬
  τού (θέατρον Τριανόν) υπήρξε ψυχρο-
  τάτη.
  Τόν αρχηγόν των Ααϊκών κ. Τιαλ-
  δάρην όστις ωμίλησε πβρί τής «προιφυ-
  γ&κής πολιτικής» τού κόμματος, ήκου-
  σαν μερικοί άπρόθυμοι καί έκ των προ¬
  τέρων στρατολογημένο». πρόσφυγες. Ό
  κ. Τααλδάρης δύναται νά είπη κανεί:
  ότι ήγόρευσε πρό κενών καθισμάτων.
  ΟΙ Ι Ι ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΖΑΙΠΜΙΗ
  ΟΜίλΗΣΑΝ ΠΡΟΧΒΕΣ ΗΡΟΣ ΧΙ ΑΙ Ο
  V
  ϊ
  [Σ ΤΗΣ ΚΡΒΟΔΕΪΤίΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Οί άρχηγοί των
  προοδευτικών κ. κ. Καφαντάρης καί
  Ζαβιτσιάνος ωμίλησαν χθές είς αυγκεν-
  τρωθέντας χιλίους μόλις όπαδούς των,
  ιδίως έκ τής προοδευτικής νεολαίας.
  Αμφότεροι έπανέλαβον τάς γνωστάς
  κατηγορίας εναντίον τής Κυβερνήσεως.
  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
  ΚΑΙ ΟΙΚΙΩΝ ΕΙΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
  Σχετικώς μέ την διανομήν των άγορα-
  σθησομένων οίκημάτων καί οίκοπβδων, είς
  τούς άστέγους πρόσφυγας μάς παρεσχέθτ
  παρά τοΰ Συνδβσμου Μικρασιατών προσφυ
  γων ή πληροφορία δτΐ. δι' έκ,δοθπσομένοι
  έντός των ημερών παρ' αυτού άνακοινω
  θέντος θά παρασχεθοΰν είς τούς ένδιαφερο'
  μένους αί σχετικαί οδηγίαι αί αφορώσαι τόν
  τρόπον διανομής των έν λόγω οΐκοπέδων ώ·
  Καί τόν χρόνον πραγματοποιήσεως τής δια
  νομής αυτών. 4 ,. ^ί;.
  Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ 5633
  Είς την έφηαρρίδα τή: Κυβερνήσεως έΊιηαοσι
  ίύβη ό νόμος 5633 δι' ου συμπληρούται δ περ'1
  τύπου τοιούτος. Κατά τόν νόμον αυτόν ό διευθυ»
  τής ή έκδότης έφηιιερίδος ή περιοδικοϋ, εν φ έ
  δημοσιεύφησαν άρθρον ή άνακοινώτεις ί γνωμαι ό
  ποδιδόμεναι είς στρατιωτικόν τήςΞηράς ή τής Θα
  λάσσης τ τής Άεοοπορίας έν ενεργεια, οφείλη
  καλούμενος υπό τής εΐσαγγελικής άρχής νά κατα
  νομάση έντός 24 ώρών, τόν στρατιωτικόν. Έο
  τό δημοσίευμα προέρχεται έκ στρατιωτικόν έν α
  ποστρατεία πρέπει νά δηλούται τούτο σαφώς έ
  •Ό εφημερίδι ή τώ περιοδικώ.
  Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΩΝ
  ΑΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  ΤΤαΣ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΗ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ
  Έφαρμοσθέντος τοΰ νίαροΰ Νόμου 5631 Ιπι
  τρέχεται δπως τό διά την υπηρεσίαν τ ου δανείοι
  σχολικών κτιρίων προωρισμένον ποσόν διατεθί
  έν δλψ ϋ έν μέρει διά την χρήσιν 1932—33
  αποκλειστικώς πρός συντήρησιν των άνεγερθέντω»
  σχολικών χτιοίων, αποπεράτωσιν αυτών κλπ. έφ
  δαον παραχωρεΐται δωρεάν τό κατάλληλον γήπε-
  δόν.
  Ή χορτιγία τής συνδρομής ταύτης παρέχεται
  μετά γνωμοδότησιν τής τεχνικής υπηρεσίας περί
  τή; μελλοντικήν δυνατόιητος τής αποπερατώσεως
  των Εργων διά τοπικών πόοων.
  ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
  ΤΟΥ Κ. ΑΔΑΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
  Τβν Ν. Άδαμάνπβν Κο·νστοιντινίδην ύιτβψήφιον
  ρΌυλβυτήν τού Φιλϊλβυτέρου ουνδυχομοΰ ίιτισχε
  •βέντβ τάχωρΙαΤίφϊλι,Λιγόρτυνα,Πόργον,Σωκαρά,
  Φαραγγιανά υηεβέχβπσαν ε έκ«ϊ έγκατεστημένβι
  Κρόσφυγ(ς μέ εξαιρετικην χαράν καί είλικρινή έν-
  βθυβιασμον καί διεδήλωσαν, ίτι δέν είναι δυνατόν
  ν* βαρασυρθ&σι υηό ψευίϊϊ; υιτβαχέσβις Ιδιοτ&λϋν
  Μ») «νικάνων ψπφββηρών καί ίτι ηνωμένοι ίλβι
  0ά τόν &ν«δ·1{οΜΐ διά τής ηρβτιμήσεώς των άντι
  αρόαωχόν τ«ν άναλαβοντα τέ)ν υψηλόν άγώνα
  Τής ο«σιτ«ιρώβϊ«ς τβθ πρβσβυγικβΰ Κόαμου τβδ Νο
  βόβ μας εις την καρ«τα{ιν τδνΦΐλιλευβίρων.
  Είς χο Λαράνι ή γ*νβμβνη είς τον κ. Κννταν-
  «νίδην όκοδοχπ ύιτήρ!·ν ανωτέρα βίαοδηΐτοτε πβ-
  ή
  ΐγρβής.
  -β! ένκατίατημένβι εξήλθον είς προϋπάντησιν
  Τ*υ βΛίυφημβύντες κοιΐ έπιίαψιλβΰσαντβί »1; αυτόν
  βνγκΐνβόσας περιποιήσεως.
  Ό προοδευτικάς νπβψπφιβς Αναγκασθη νβ έιχ< 0«ρεψ« ιτιζτ) «Ις "Αγ. ©κμαν χοαρις ( ελαχίστη «·*β·χή ν* δββθ είς την εηιβκεψίν τ«ν. Τα παλαιά έμπορικά χρέη είς συνάλλανμα Κχθ' όϊ ανακοινοί ή Τρά- ] πδζα τής "Ελλάδος πρός τό ι Εμπορικόν μας Έπιμελητή! ριον ήρξατο ή παροχή έγκρί σεως χορηγήσεως συναλλάγ ματος πρός τμηματΐκόν δια¬ κανονισμόν των παλαιών έμ ιτβρικών πρός τό εξωτερικόν οφειλήν. Διά την χορήγησιν άπαι τεΐται πλήν τής υποβληθή αης ηδη δηλώαεως των όφει- λετύν καί αίτησις δι' ή; νά ΐτροσδιορίζηται τό ποοοστον όπερ έκαστος όφΐΐλέτης προσ φέρεται νά καταβάλη ώ; πρώτην δόσιν έναντι τής ό· φειλής τού. Ή αίτησις αδτη, «νά μία ιδιαιτέρως διά τάς πρός εκάστην χώραν οφειλάς, δέ¬ ον νά άνχφέρηται απαραιτή¬ τως είς την χώραν καί τόν αριθμόν υφ' δν κατεχωρήθη ή'άρχική δήλωσις τής «φεΐ- λΓις παρά τρ Τραπέζη τής Έλλάδβί. Ή έν Άθάναις Κεντρικη Δι«ίκηο»5 τΠ? άνω Τραπέζης θέλει είτα κοινοποιηθή «π' εύθίίας πρός τούς ενδιαφερθή μένους όφειλέτας περί τοΰ εγκριθέντος συναλλάγματος ίνα βάσει τούτου προβώσιν είί έ'μβασμ» τοΰ χορηγηθη- σομένου ποσοστοΰ. Ή χδεσινη κίνησις είς την αγοράν σταφίδων. Χ3ές ίΙαήχ8ΐι3*ν 61$ τπν πόλιν αχς υπο οτ»?ιδβπαρχγΜγύν στχ ΐίδΐς άνΐλθονβχι ι!; τάς 55— 05000 οκάδας κα3' 8λη ·' δέ την 5ιάρκ*ιαν τής ληξχαη; έ3ί<ομ45ος '.ίαήχθηααν περί τάς 450-500.00" ΑΊ ίίοαχϊίϊοαι σταφίδβς <χτ« τό πλείστον είδον; ταχτά' ολίνιαται δέ σουλτκνίνΐς. Κατά τού; γίνομένβυς υπό των άρμο- Μων ύπολογισμού; εί; χιΐρας των :ν τή Οπαίβρω αταφιδοπαραγωγδν Υπάρχουσαι ϊΐίέτι ποαότητες στα- ρίίων είναι έλάχιαται άνΐρχόμΐ- αιβΐς 1.503.000 οκάδας πιρίπου. Ή κίνησις τής σταφιδαγοράς α«ς παρουαίααί καί χ3ές ί«ανο τοιητικήν ζυηρότητα, *1ς χ* ίξαι- ^ετιχά καί α' πράγματα σημβιω- 3ϊΐσών αρκετόν πράξβων μβταζύ ίμπβρων έξαγωνέων καί σταφιδο ιαραγωγϋν, (Ις τα β' καί γ' πράν- μ«τ» δέ παρετηρήθη μχτριέτη; τόσον Είς Τήν ζήτηβιν δσβν καί ίΐς τό κλείσιμον πρά{ϊων. χ9έ; πχρβτηρπβη κίνηΐις εί, την αγοράν τίν τχχτάδιιν οΐτινες «ναλόγυς τδν βζητήδησοίν μέ τριβ πβνΓ*κβντάλ«(ττον Είς τβθτβ δέ συνέτβινβ τό γΐγονος δ:ι τάκέντρα τ ου εΐδους τούτου ήρξαντο τάς ζητήση; των έντονώ τβρον. Κ*θ' &- Εχομεν πληροφορίας «Ι έχτϊλούμβναι φορτώαβτς τί>ν έλβ-
  μέίκν όσον καί των ταχτάδων
  προχνροΰν κανονικώς αύξανβμβ-
  ναι κ»β' ημέραν. Ήδη εί; τόν
  λιμένα μας φβρτώνονται διά στα¬
  φίδων προοριζομένην διά τάς ά-
  γο;«ς καταναλώσεως τής Εΰρώ-
  πή; καί άγγλικά φορτηγά άτμό-
  πλοια.
  Χβέ; ένηρνηθη «Ι; τάς οταβιδα-
  πο3ήκας Ιχτρική έξέτααις πρός
  διαΐτΐστωσιν τής τηρήσιως ύπ' αυ¬
  τών των νομίμων βρων ύγκινης
  χαί καθαριότητβί.
  Η ΜΗ_Μ_ΠΟΤΑΜΟΥ
  Συνεπείςι συστάσεων φίλο)ν
  τού κ. Μαρή ?κ διπφόοων χο)-
  ιίων, Βασιλ. Ανωγείων, Καν5ύ-
  νας Βασιλειδν Κρότου, Κουμάσας
  λπ. ό κ. Μαρής υπεσχέθη δτι θά
  ρροντίσχ] τό ταχύτερον νά εκδοθή
  ι^ετική πίστωσις διά την κατα¬
  σκευήν τή: γεφύρας Γέρω-Π·>·
  'αμίϋ πρώτην νυν φοράν πλη-
  ιοφορούμενος δτι ή πρό μικροΰ
  ιατασκευασθεΐσα γέφυο« έλάχιστα
  ιόνον χωρία έξυπηρετεϊ.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝθΠθΙθΣΦΑΙΡΙί,ΟΙ
  4ΓΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
  Σήμερον Κυριακήν καί περί
  "οραν 4,30 μ.μ. θά συναντηθοϋν
  5ς τελικόν ποδοσφαιρικόν μάτς
  τρωταθλήματος αί ποδοσφαιρικαί
  >μάδες τής πόλεώς μας «ΕΓΟΗ»
  <αί «Ο.Φ.Η.». Ο ΑΚΑΓ^ΑΙΤΙΚΟΣ Ν0Μ3Σ ΤΩΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ Υ.1ΙΡΕΩΣΕΩΝ Δυνάμει τψ Νομώ 5634 κυ- Οθϋτα* τό αναγκαστικόν διάταγ- μα τής 1—7 — 1932 περί προσω- ρινής άναστολή; των ίΐς χρυσών υποχρεώσεων πρός Τραπέζας ή άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα. Η ΔΙΩΙΙΣ ΑΗΣΤΕΙΑΣ. ΕΝ ΚΡΗΤΗ Διά δΐΜτάνμκτος κοιρατεΐνετκι έν τή Νήσω Κρητη ίπΐ δκτίαν ή ϊσχϋ; τοθ νόμοο πβρί χαταδιώ {«ως τής λτιατείας ώ; ετροποποιή¬ θη ούτος διά τοΰ διοττάγματος πϊρΐ μέτρων χβΐτβτ τής ζωοχλβπής χαΐ κατά πρόσωπον ίπιζπμίων είς την δημοσίαν άσφάλϊΐαν καί επί άδι χημάτνν φόνου άναιρέσΐω; καί ζωοκλβπής διαΐΓρβττβμίνων έν Κιήτη. ΟΙΚΟΝΟΜΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ Α{ τιμαί τροφίμων είς την αγοράν μας. Ή Τπιτροπή ηιατιαήακβν διά τής •βλβνταίας άποφά—ώς της λχανό- νιοβ την τιμτ>ν των πάταΦι «Ιοάν ώς
  «ής:
  £ίδπ Πανίοη«λ«ίου. — "Ελαίαι
  •γχώρισι 12, Βόλον 16—20. Μα-
  καρόνια έντόπια 15. Μαχαρύνια θ«ο
  )αλ»νίκης 16. Ζνμαρικό έν γένει δρ.
  • 5-20, μαπαρόνια ηολυΐίλϊίας χσκέΫο
  8ρ«~. 19—20. Φησόλκς Ζα^ίας 14.
  Ριβύθια Μαοόκον 14, ένιόπια 8,Κο«·
  Νΐό έντόχια 12-16. Φαχβς 2·Η. *Ε·
  λαιαλιπν. 22. ΑύγόΙ.4?-1.5ΟΣά:<—ι ληιιοβ α'. 19, β'. 17, χράσινας π'. 16 ΗβΙ Ρ'. 15. Τέΐον 200. Καφφές ά- λπσμένος 104. Ββότυρετ.-Δέρναβ 110-132.Γάλαπ. θπασαλΐας 116. ΛίΛη 40, Μπίνίο 68. ΓβλΛΧΤΐρ*.— ΪΛΐβΙ Κασσ4ρι 68. Γουλουμίσο 44· 'Ενώαιο 34—64. Γιαοβρτι 1Ι.Γάλο9. Κρέβτ*.—Άρνίον 8ρ. Μ, χοιοινόν 36—40 μόσχος 38, ζνγοδριχρέας προ βάτου 32.αΙγός 24, βόίον καί ά—λά( 24 δραχ. χοιρινά μβγάλα 34, γου- ρουνόπουλα 38. ΠβυλεριχΛ,-ΆΛΟ 35-90. Λοΐχβνιχά.—Καόμμοα 5—β, κατά τ»ς 4-5. χολοκνθάχια 10— Ι2φασόλες λασηβιώτΐΗεί 8-10 μπάμΐϊ; 8-10, φασολάκια 7—3, (υλσγγσυβάκια 5-6 ντοιιάτπς 3—4 δρατμάς, στίφνος 8— 10 δραγμσι, κατ' όχάν, μβλ- τζάνας 4—5 λπμόνια Αντόηια 16— 18, άγγουνάκια 6—8, πι—^ιές 5, «βοσβα 9—6 λάχανα 6ο, 8-10. ΌπβρΐΗά.— Στπφύλιο 3-6, καρπούζια 3—4 πβπόνια 5 δ.άχλάδια 4—6 ιτοηο 6-8, μήλβ 6-8, ροοάχινα 6- 12 £χυοώνια 6-8, οόγβια 5-6. Κίνησις τής Σταφίδος κατ' όχκν Σοηλτ—ίνα έ{αιοβτ. Δρ. 20.— 22 — • α'. » 17.- 2θ!- • Ρ'. » » γ'· » παραχατεινά» Ταχτάοβς α' .— ! Ελβμέδες α' Ζταφυλια σουλτανί Ροζακιά » τα—ά Κοασοστάφυλα Δρ. 14.50 17.- 12.- 14.50 8.— 12 4.83 5.80 3·50 *■- 8.20 8 80 6.——6.50 4.50 · 5 — 3.— 3.50 1.80- 2.— 1.10-1,40 Τιμαί Συναλλάγματος λ.· Δολλάςισ* Λίρβ Φράγκον 'ΕλΒβτ. φράγκον Λιρέττα Μάρκον Τουρχιχή Λίρα Κορώνα (Τσεχ.) Κορώνα (Χονηβ.) ΦράΎκον (Ββλγ.) Σβλλίνι (Αύσιο.) ΦιοοΙνι (Όλλαν.)» Όμολ. λλ :5?7: β.39- 6,49 3«,45-.3ΐ,80 8.35— 8.45 38,40- 39,68 76,23- 81,75 4.80-4,91 28.77- 29,70 4,50- 4,60 22,73- 23,60 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ιΙΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ Κ- ΒΕΚϊΖΕΑΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΪ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣϋΥΣ ΑΘΗΝΟΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ!ΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕίΑΑΕΙΒΑΗΣ ΥΠΡΑΟΧΗ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Αυριον (σήμε¬ ρον) ό κ. Βενιζ6λ«.ς θά επισκεφθή τούς προσφυγικούς συνοικισμούς των Αθη¬ νών καί τοΰ Πειραιώς. Είς τόν κ. πρωθυπουργόν ετοιμάζε- ται παρά των προσφυγικήν ουνοικισμών ένθουσιώδης καΐ καθαρώς παλλαΐκή ύ- ποδοχή. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΗ Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Σεπτεμβρίου (τού άνταηοντριτού μας).— Την προσέχη Δευτέραν ό κ. Βενιζέλος αναχωρεί διά Θεσσαλονίκην ναί εκείθεν πρός έκλογι- κήν περιοδείαν είς Ανατολικήν Μαχε- ϊΐονίνν κ*ί Θράκην. Έκ Θράκης ό κ. Βενιζέλος Οά επι¬ στρέψη την προσέχη Πέμπτην. ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΐίΝΟΜΗΣΙΗ ΤΗΣ Μ1ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Είς Πειραια ε¬ κυκλοφόρησαν σήμερον κομμουνιστικαί προκηρύξεις. Αί προκηρύξεις συνιστούν είς τούς εργάτας νά έπιδιώξουν την αύτονόμη- σιν τής Μακεδονίας. Ο ΤΣΑΛΑΑΡΗΣ ΕΙΣ ΜΑΚΕΑΟΝΜΪΐ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τυύ άνταποκριτού μας).—Ό άρχηγός τού Λαΐκού Κόμματος ανεχώρησε μετα¬ βαίνων είς την Δυτικήν Μακεδονίαν. Άπόψε αναχωρεί είς Θεσσαλονίκην ό άρχηγός των προοδευτικών κ. Καφαν¬ τάρης. Ό κ. Καφαντάρης θά ομιλήση αυριον είς τόν Λευκόν Πύργον. Ο κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ ΤΗΣ ΕΚ8ΕΣΕ0Σ ΤΗΣ ΛΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Εγνώσθη ότι ό ύπουργός των θίκονομικών κ. Βαρβα- ρέσσος μεταβαίνων είς Γενεύην θά επι¬ διώξη την ανατροπήν τής εκθέσεως τής Δημοσιονομικής Έπιτροπής έν τή ό- ποίαώς γνωστόν δένέξετάζεται δικαίως ή οίχονομική κατάστασις τής Ελλάδος. ΖΩΗΡΑ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑΣ Ή σταφυλαγορά μας χθές παρουσίασε άοχετήν κίνησιν των σταφυλών πωληθεισών είς τούς έμ- πόρους Ιξαγωγεΐς υπό των παραγωγδν είς τάς 1,70-2 δραχ. ό ταχτάς καί είς τάς 2,50—3 τα ραζακί. Επί των άναγωρησάντων τό άπόγευμα τής χθές άτμοπλοίων €"Ελενα» και «Βέλος» δι5 Αλεξάν¬ δρειαν ^ εφορτώθησαν, πιρίτάς 7000 καλάθια σταφυλών προοριζομένην διά τας δγοράς ΑΙνύ· πτου. Έπίσης. διά Βιέννην Ιφορτώθηβαν τό έσπέρα τής χθές αρκεταί ποσόΐητες σταφυλών διά τοΰ «Κίμωνος» ώς καί διά τόν Πειραια. ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΙνΙΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Διά δημοσιευθέντος είς την εφημερίδα1 τής Κυ· βερνή-ως διατάγματος τίθενται έν Ισχύϊ δι' δλον κ> Κράτος αί διατάξειςτοδ νόμου 5260 πβρί άδει-
  ών οίκοδομής επί ρυμοτομουμένιον άκινητων.
  Η ίσχύς τού διατάγματος τούτου τίρξαΐθ ά«6
  ο τοέ"χοντο$ μηνός 2βπ«μ0αίου,