100035

Αριθμός τεύχους

3276

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

22/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΕ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΔΙΕΥΘ ΙΔΙΟΚΤ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ 1?ον.—ΑΡΙΘ ΦΥΛΛΟΥ 3.276
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΤΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1838.
  ΑΙ ΚΑΛΠΑΙ Θλ
  ΑΙ ΚΑΛΠΑΙ ΘΑ
  II
  ΚΑΙΠΑΙΟΑ ΣΟΥ
  Ό παλμός τής νέας
  ζωής «βύ ένεφύσησες
  βϊςτόν τόπον, η πολυο.
  τής· πολύμοχθος καί ά-
  οΐχκοπος προσπαθεία
  αου 5πως τόν προιτα-
  ηύσης άπό κάθε κ»κβ-
  τυχίαν, άκόμη καί άπό
  αλλεπαλλήλους συμφο¬
  ράς θεομηνΐών, ή λα-
  τρ*ία σου πρός κάθε τι τό
  'Ηρχκλειωτικόν, ή άγά-
  πη σου πρός κάθε Ήρα
  κλϊΐ^την, ή μέριμνά
  αου διά τούς άδυνάτους,
  ή έργώδης καί άτελείω
  τος στοργή σου δια κά
  θβ ζήτημα, διά κάθε
  ηρόβλημ» τής πόλεως
  καί τής ύπαίθρου χώ¬
  ρας, ή φροντίς σου όπως
  τό Ηράκλειον καθέξη
  θέσιν περίβλεπτον, θέ¬
  σιν Ιδιαιτέρας εύνοίας.
  ίκίνηααν τόν φθόνον
  των μικρών,τών κοινο-
  τέρων έκμεταλλευτών
  καί δημοκόπων, ήγει-
  ραν τόν κονιορτόν τής
  κακίας των, καθ' ήν ώ¬
  ραν ακριβώς — έπ' άγα-
  θώ τού τόπου αύτοΰ καί
  των κατοίκων τού—τό
  άατρον σου άρχίζει νά
  διαγράςρη την μεγά¬
  λην, πολύ μεγάλην τού
  τροχιάν.
  Καί όσο περνούν αί
  ημέραι καί ή δύναμις
  σου, παράτού; μύδρόυς
  των σ-ικοηαντιών των,
  πχραμενει άναλλοίω-
  τος, σταδερ*, ««γία, τό¬
  σο ή λύααα των οΰξά-
  νει καί κορυφοΰται.
  Επόμενον ή'ο. Νά
  γίνης ό στόχος των τα-
  πΐΐνών, ό στόχο; των
  έχθρών τού Φιλελευθε-
  ριβμοΰ, ό στόχος έκεί-
  νων οί όποϊοι μέχρι
  χθές έξίλιπάρουν την
  δύναμιν τής ίαχύος σου.
  ή όποία δέν είνε έφήμε
  ρβς ή τυχαία, άλλά παν
  τοτβινή καί ακλόνη¬
  τον
  Τί όμως, αν σέ πολε
  ΣΕΦΑΝΟΙΟΥΗ ΤΟΥ! ΑΤΡΥΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΣΟΥ

  ΣΕ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΤΗΝ ΤΟΥ ΨΕΥΛΟΥΣ
  ΤΟΝ ΦΟΡΟΝ ΤΗΣ ΕΥΙΗΣΥΙΙΗΣ «ΟΥ ΣΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ!
  Πρός σέ, Γεώργιε Μαρή
  πάντες οί συμπολίται σου
  προσδλέπομεν και ελπίζομεν
  μοϋν οί ταπιινβί; Τί &ν
  έξαπελύθη εναντίον σου
  ό τυφών τής χαμερπε-
  στέρας ύβρεως καί τής
  συκοφαντίας; Ί ί αν συν-
  εμάχησαν οί φανεροί
  καί κρυφοί έχθροί τής
  Δημοκρατίας καί τού
  Βενιζελισμοΰ εναντίον
  3ου;
  "Ολοι οί παλαιοί σου
  ννώριμοι καίσυναγωνι-
  3ταί, οί θαυμαβταί καί
  21 φίλοι σέ ακολουθού¬
  μεν μέ την Ιδίαν αφο¬
  σίωσιν καί πίστιν. Διό¬
  τι γνωρίζομεν ότι ή δύ¬
  ναμις σου είναι καί δύ¬
  ναμις τού Ηρακλείου.
  Λαόςκαί κόσμος, έχε-
  Φρονών, πατριώτας καί
  ιδεολόγον, σέ ζητεί
  παντοΰ καί παντοΰ σέ
  ύποδέχε^αι μέ άλαλαγ-
  μόν χαράς, διότι στηρί-
  ζει το παρόν καί τό
  μέλλον τού είς την πάν-
  τοθεχ άναγνωριζομβ-
  νην επιβολήν σου, είς
  τό πανελλήνιον κΰρος
  σου καί την αναμφι¬
  σβήτητον δυναμικότη-
  τά σου.
  "Ολοιείμεθα έδώ, λα-
  ός, έφεδροι, αγρόται,
  γηγενεΐς καί πρόσφυγες
  ηεπεισμένοι διά τόν κα-
  θαρμόν τής αϋρ'ον ά¬
  πό τούς κακούς καί ά-
  σπόνδους φίλους, ε'τοι-
  μοι διά χάθε θυσίαν, ά-
  ποςρασισμένοι να σοΰ έ-
  παναδώσωμ&ν την νί¬
  κην, τό δικαίωμα τής
  οποίας έξ ολοκλήρου
  βοΰ άνήκει.
  τΩραι μόλις μάς χω-
  ρίζουν μέχρι των έκλο-
  γών. τΩραΐ, μέχρι τής
  στιγμής καθ' ήν αί κάλ-
  παι θά στεφανώσουν
  τούς άτρύτους κόπους
  σου, θά οέ άναδείξουν
  καταλυτήν τού ψεύδους,
  θά σοΰ άποδώσουν τόν
  φόρον εύγνωμοσύνης
  ποϋ πάντες, σοΰ οφεί¬
  λομεν!
  ΐονδεκαπεν^ήμερον τονς άγοοτικονς και αλλοι εξ
  να
  ταρικόν
  ΟΤΤΟΣ ΑΙΑΒΑΙΝΡΙ Η ΖΟΗ _
  ΜΑΡΤΥΡι°Ν
  Άπό δλα τα
  τυοιο και
  ξίυτίλιομούς νφίστανται
  Καί δέν εΐχε διόλου -
  Γιάδλίςτωντΐςάναγκες οί
  «ολϊται ατόν τοϊχο καταφενγουν
  Όταν θέλσυν νά διαφημίσουν τό
  Ιμπόριό των, δταν θέλουν νά
  μάς πείσουν περί τού μόνου θαυ·
  ματουργοϋ έντομοκτόνου ύγροΰ,
  δταν θέλουν νά μάς είδοποιήσουν
  δτι άνέΐειλε ε,'ις τό θεαματικό μας
  στερέωμα νέος κινηματογραφικός
  άστήρ, δταν άκόμη ζητοϋν νά
  μάς κατασιήσουν προσεκτικούς
  άπέναντι των μεταδοτικών νοση-
  μάτων, θά πάρουν τό πινέλλο
  καί την κόλλα καί θά κολλήσουν
  τή σχετική ε'ιδοποίησι ή τάς σχε_
  τικάς δδηγ'ιας στήν πρόσοψι τού
  άνηκουνοΰ σπιτιοΰ Ό τοΐχος εί
  νέ ό άφωνος καί δ καλος, ο υπο¬
  μονητικός φίλβς δλων των άνθρω
  πων Άγαθός, άνεξίκακοο, προ-
  θυμος νά ύποστηρίξΐί και να (5α
  στάστΐ κάθε άνοησία καί κάθε .
  Ίδεολογία ουδέποτε σχεδον διαμαρ-
  τύρεται διά τα βάσανά τού
  Αύΐές τίς ήμέρη εγινεν ό δια"
  λαλητής δλαν των Ικλογικών προ·
  γραμμάτων Άπότήν καλλιτεχνία,
  -λ ?..-ΛΛ,Γν ν«1 τα θεάαατα Ιπή-
  τό έμπόριο καί τα θεαματα επή< δησε άμέσως στήν πολιτική Άλ¬ λά ποίβ πολιτική θεέ μου! Έ¬ δώ είνε Καφανΐαοικός, έκεΐ άγρο· τικός, παςακάτω Ιργατοαγροτικός στήν άντικρυνήν γωνιά κομμου- νιστής καί παρά πέρα άνεξάρτη- τος! Δέν έννοεΐ νά δυσαρεστηθή κανένα, χαμογελα σ' όλους καί διαφημίζει όλους. Δέν άποκλίνει κρός ουδεμίαν άπόχρωσιν, δέν εχει κανένα χρώμα, καίτοι βάφε- ται δυό, τρείς και τέσσερις φορές τό χρόνο Άπό έδώ πού γράφω διακρΐ- νω την πρόσοψι μιδς άποθήκης. Έχει όλας τάς εΐκόνας των υπο ψηφίων, δλουςτούς συνδυασμούς, δλον τέλος τόν σύγχρονο πολιτικό κόσμο, εχει τό παρελθόν, τό πα- ρόν καί τό μέλλον Καί δ τοΐχος πού εχει αύτιά, δπως λένε, εχει τώρα χα^ μάτια χ«ί βιόμα, Κα Ι Ν

  ι*
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  'ΑλΜαζάρ: ("Ομιλών κινηματογρά-
  φός).— Σήμερον ή ξακουστή χαί έν
  τελώς πρωτότυπη φοντασμαγορία
  «ή Διάσωσις» (ήχητιχόν) μέ τήΛιλή
  Νΐαμιτά καί τόν Ρόναλ Κάλμαν.
  Βόαιτβρος: Σήμερον τό άριστούρ-
  γημα:οί «Τρείς Ινοχοι» μέ την Πόλα
  Νέγρι -ιαΐ Όλγα Παλχόβα (παραγω-
  γής 1930).
  Άλάμπρα.—Σήιιερον ό κολοσσός
  τής κινηματογραφιας: «ΤΙ τού κό
  στισε ένα φιλι» μέ την Μπεμπέ Ντά-
  νιελς.
  Η ζωή πού περνά
  22 Σεπ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.15, Λύσις 6,20
  ΔΙΑΤΙ ΤΗΝ πΡΟΔΙΔΕΙ
  Τό κομμουνιστικόν όργα¬
  νον προσεπάθησε χθές νά ανα¬
  τρέψη τό έπιχείρημα δτι μέ
  την τυχόν ήτταν τοθ Φιλελευ-
  θερισμοθ ήτταται κυρίως καΐ
  έκμηδενίζεται ή Κρήτη.
  Κατά τόν «φιλαλήθη» καί
  άναισχυντότατον συγγραφέα
  τουτο είνε ψεθδος καί ύπερ-
  βολήΙ
  Ό άνθρωπος γράφει βλέ-
  πετε άπό τούς τέσσαρας
  τοίχους τοθ γραφεΐου τού
  καί δέν λαμβάνει τόν κόπον
  οΰτε νά συγχρονισθή μέ τα
  γραφόμενα των άντιβενιζελι-
  κών εφημερίδων—οΰτε νά
  πληροφορηθή άπό τούς κατερ-
  χομένους έξ Αθηνών ' συμπο¬
  λίτας μέ ποίον φανατισμόν
  καί μΐσος οί άντιβενιζελικοΐ
  των Αθηνών όμιλοΰν διά
  τούς Κρήτας. "Αν δέ τό γνω-
  ρΐζει άς μάθη ό φιλαλήθης (;!)
  καί άλτρουϊστής δτι άπειλοϋν
  άπό τώρα την «διά πυρός καί
  σιδήρου» κατάργησιν κάθε
  Κρητικοκρατίας—είνε ή φρα·
  σΐς των.—Ιδού διατί λοιπόν τό
  άγροτικόν κόμμα «πρωτοπο-
  ρεύεται» είς την κατά τής
  Κρήτης προοοσίαν.
  ***
  ΑΛΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ—
  Έκοινοποιήθησαν λοιπόν
  καί δικόγραφα διά την ϋ
  δρευσιν τής Ν.ΆλικαρνασσοΟ.
  'Η κοινοποίησις έγινε άπό
  γνωστόν «νομομαθή» ττ)ς άν-
  τιβενιζελικής μαφΐας. Οί λυσ-
  σώντες, κήνσορες τοθ άντι-
  βενιζελισμοθ θέλουν σώνει
  καί καλά νά άφαιρέσουν
  Λπό - τοώς *■· Άλικαρνασ-
  σεΐς, δ,τι^ ^ούτ^ έδωκεν
  6 άπΧοΟς" άνθρωπισμόςΙ
  Καΐ πειρώνται διά τοθτο νά
  καπηλευθοθν την Δικαιοσύ¬
  νην, άνέυρΐσκοντες τάχα πα-
  ρατυπίας έγκληματικάς είς τό
  νομιμώτερον των πραγμάτωνΐ
  Πάντως ή Δικαιοσύνη τοθ
  τόπου είνε είς θέσιν νά τούς
  διδάξη δ,τι: άλλο εκμετάλ¬
  λευσις κομματική —καί μάλι-
  στα τοθ χειρίστου εϊδους—
  καί άλλο Δικασταί καί Δι¬
  καστήριον.
  ΠΡΑΚΤίΧΟΣ ΡΟΜΑΝΤΙ.ΜΟΣ
  Μαζΐ μέ τόσα άλλα «χύματα» (χϋ-
  μα τού ΑΙγαίου, κϋμα άνεργίας, χϋ
  μα έγχλημάτων, χϋμα προεκλογιχόν
  κλπ.) είχαμεν αύΐές τις ήμέρες καί
  «χϋμα άπαγωγών». Μέ τή σημερινή
  εξέλιξιν των οικογενειακάς αντιλή¬
  ψεων, άν ελάμβανε τόν κόπο νά συ-
  ζητήσχι ό νέος ή τό κορίτσι μέ τόν
  πίτερα, τό πιθανώτερο είνε πώς θά
  κουγε την σιερεότυπη άπάντησι :
  — Άφοΰ τόν θέλει;, παιδί μου, μέ
  την ευχήν μου !
  Μοΰ φαίνεται, λοιπόν, πώς οί ση
  μερινές άπαγωγές, χατά μέγα μέρος
  τουλάχιστον, γίνονται μόνον άπό νο-
  σταλγία τής παληάς έποχής. άπό μία
  άχατάσχετη ρωμαντική τσσι πού άρ·
  χίζει νά κυριαρχϋ στή νέα γενεά ΰ
  στερα άπό την ξηρή καΐ πεζοτάτη με-
  ταπολεμική περίοδο. Άρραβώνες,
  λεπταί παοατηρήσεις μέ τα (τασαμέν,
  προσχλητήρια, προσχεχλημένοι, χο·
  τσομπολιο, άνθοδέσμαι, κουφέτα, εϋ-
  χαί, εύχαριστηρια, έπισχέψεις, τα-
  ξεΐδι τού γάμου κ. λ. π. τί τυπικά
  *αί πεζά ποάγματα ! 'Ενω τό νά τό
  σχάσουν τα μεσάνυχτα, νά περιπλα
  νηθοΰν παίζονταςτό χυνηγητό μέ την
  άστυνομία, νά φοςέσουν τό στεφάνι
  τού γάμου σέ μιά έχκλησούλα μακρυ
  νού χωρίου ή σ' ένα έρημοκκλήσι
  ου νού, νά άφοσιωθοΰν ό ένας οίον
  άλλον μακρυά άπό τα βέβηλα μάτια
  τού κόσμον, τί ποίησις γιά δυό νεα-
  ρούς έρωτευμένους !
  "Επειτιι ·μή ξεχνάτε πώς ένας κο·
  βμιχός γάμος σΐοιχίζει ένα σωρό έξο
  δα, ένώ ή άπαγωγή χαίή ζωή σιό
  έρημιχό χωριό δέν στοιχίζει σχεδόν
  τίποτε καί στήν σημερινή έποχή τής
  κρίσεως δέν είνρ άΌχημο νά συνδνά-
  ζεται τό ωραίον μετά τού ώφελίμου!
  Ό ΆΘηναΐος
  ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΧ
  Δ1ΔΑΚΤΩΡ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
  εΐδικευθείς ένΓερμανία καΐ Βιέν-
  ν~· Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού,
  όδός Σφακίων (Καμαράκι) έ¬
  ναντι τοϋ Ιατρείου κ. Μελισσείδη,
  9—12 καί 3—7 μ. μ.
  Άκτίνβϊ Ραΐντγχεν
  Τεχνιτός πνευμοθώραξ
  Τηλεφ. 2—79
  — Ή τουριστική κίνησις.
  Κατά τάς πληροφορίας τώ
  Παρισινών εφηιιεοίδων, ή ?φετει
  νή τουνιστική περίοδος, δίν ι
  πήρξβ μέν έξαιρετιχώς λαμπρ
  άλλ' <Κ!τε πολύ καχή Οί ξένο δέν μετέβησαν εφέτος είς τή Γαλλίαν πολυάριθμοι δπωε άλλο τε καί ιδίως άπό την Τσεχο σλοβακίαν, την Γερμανίαν, τή Ούγγαρίαν *αί την Αύστρί αν. Καί τούτο διότι αί χώ οπι αύται έόχουν θεσπίσει αύστηρούς περιορισμούς είς τή εξαγωγήν τού συναλλάγματος Άφ' ετέρου όμως οί "Άγγλοι με τέβησαν ϊΐς Γαλλίαν καί έςρέτο καθ' όαάδα^, διασκορπισθέντε >ϊς δλα τα Γαλλικά παοάλια. Ο
  Άμερικανοί εφέτος ήσαν κα
  πάλιν ολίγοι λόγω τής κρίσεως
  ή όποία μαστίζει τάς Ηνωμένας
  Πολιτείας. Έχει έξ άλλου πά
  ρατηρηθίϊ δτι καί οί Γάλλοι ήο
  χισαν ν' άποκτονν πολύ ζωηρόι
  τόν πόθον τής μίτακινήσεως
  Οδτως εφέτος κατά τάς διακοπάς
  αί μετακινήσεις των έγιναν ό'χ
  μόνον έντός τοΰ εσωτερικόν, άλ·
  λά καΐ είς τα πλησίον κράιη κα
  ιδίως είς την Αγγλίαν.
  —Ίστορικά δένδρα.
  Κατόπιν προτάσεως τής αρμοδία
  Έπιτροπής,ό Γάλλος νφυπουργός
  των Καλών Τεχνών, διά διατα
  γής τού, νατέταξεν ώς ίστορι
  κά μνημίΐα... τρία δένδρα. Τό
  πρώτον δένδρον είνε μία ύπερχι
  λιετής βαλανιδιά επί τής οποίας
  ύπσρχει κτισμένη μία μικρά έκ-
  κλησία καί ή όποία ευρίσκετο
  είς την χωμόπολιν Μπελλφός. Τό
  άλλο δένδρον είνε ε'νας σμίλαξ
  (ίί), αριθμών έπτά αϊώνας κα
  ευρισκόμενος είς την περιφέρειαν
  Λαποτερί. Τέλος τό τρίτον δέν
  δρον είνε μία φιλλύρα τριαχοσί
  ών Ιτών γνωσιή υπό τό όνομα
  «ή φιλλύρα τοϋ Σουλλύ» καί εύ-
  ρισκομένη είς τό χωρίον
  λαί.
  Μπου-
  ^||ΙΙΐί|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΠηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||ΐ:
  1 ΜΙΧ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ Ι
  Ι - ^ (ΑΓ. ^ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
  Ι ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣ.Α ΙυγΑΣ ΒΑΠΤΙΣΤ.ΚΩΝ |
  ΕΙ-ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΓΑΜΟΥ
  Ξ Ευρίσκονται πάντα τα ε Ιδη διά βαπτ,Εσεις καί γάμους είς Ξ
  Ξ τιμάς προσιτάς δι' δλα-τα βαλάντια. Ξ
  2 Παραγγελίαι έκτελοθνται έντός έλαχίστου χρονικοθ διαστή- Ξ
  Ξ ματος. Ξ
  ΗιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΙΐ;
  ΑΕΤΟΣ
  ΚΙΜΩΝ
  ΣΑΜΟΣ
  βλέπει καί ομιλεί καί άγορεύει
  πρός τούς πολίτας. Δέν έχει δμως
  καμμιά απολύτως ϊδεολογία, κα·
  νένα απολύτως φρόνημα διότι
  συνιστά νά τούς ψηφίσουν 8-
  λους! Κατά τοϋτβ μόνο είνε....
  ντουβάρι καί δικαιολογεΐ πλήρως
  την περί αύτοΰ γνώμη. Ότι ό-
  μως είνε αγαθάς καί άνεξίκακος
  δέν ύπάρχει άμφιβολία. Αύ'ριον
  πάλιν πού θά σβύσχι μακρυά ή
  τελευταία ζητωκοαυγή θά έγκα-
  ταλείψΐ) τή πολιτική καί θά επα¬
  νέλθη στή καλλιτεχνία, στό έμπό-
  ριο, σία θαυματουργά ύγρά καί
  στούς κινηματογραφικούς άστέ-
  ρας καί μέ την ιδία καλωσύνη
  θά προσφέαχι την πρόσοψί τού
  στό κολλητή τού θεατρικοϋ προ-
  γράμματο,!
  —Συλλογίζομαι, μοΰ λέγει ό
  παρακαθήμενος, δτι είμεθα ά-
  χάριστοι παί άγνώμονες πρός τόν
  τοΐχο. Δι5 όλας αύτάς τάς υπη¬
  ρεσίας καί Ικδουλεύσεις πού μάς
  προσφέρει δέν αισθανόμεθα πο·
  τέ καμμιά συγκίνησι. Τουναντί¬
  ον στήν πρώτη εύκαιρία καί
  παρ' δλας τάς άπαγορεύσεις καί Ξ: 50,
  τούς... σταυρούς, εϊμεθα ^τοιμοι
  νά τόν έξευτελίσωμεν καί νά τόν
  ταπεινώσωμεν.
  Έν τώ μεταξύ κατέφθασεν άλ·
  λοι τοΐχοκολλητής ?τοιμος—μ' ε-
  να κλαδΐ βασιλικό στό αύτί—νά
  κολλίίστι τόν Τσαλδάρη στό πλα-
  γινό τηλεγραφόξυλο—?ξω δηλ.
  τής περιοχής τού ντουβαριοϋ. Νά
  Κοϋμεν δτι έσημειώνετο ή πρώτη
  ανθρωπίνη συγκατάβασις πρός
  ΐόν τοϊχον; Πιθανόν! Ό τοΐχος
  |ν πάση περιπτώσει άπέμεινε βου-
  βός καί.,.αίνιγματώδης.
  ______________ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  'ΑτΤΝλέσΘη πορτοφόλιον περιέχον
  τό απολυτήριον χαί μέρος άποδείξβων
  τού έφέδρου Νικόλαον Νιωτάχη κα-1~3
  (οίκον Κιζΐλ Ντάμπιας. Παραχαλεϊτοι^Ξ
  ό υώ ά ό δώ ί ό δ^8
  Όμηρος έν συγκρίσει
  τόν Καίσαρα ;
  Ό Καίσαρ ΰψωσε τάς χείρας
  καί πλήξας τάς χοοδάς άπήγγειλι
  τούς λόγους τού Πριάμου :
  «Κοιτίς των πατέρων μου, λίκ
  νόν τόσον προσφιλές είς την ψυ
  χήν μου ..»
  Είς τό ύπαιθρον, έν μέσω τώ
  έκρήξεων τής πυρκαιάς, τού γογ-
  γυσμοΰ τού πλήθους, ϋ φωνή
  τού εφαίνετο παραδόξως ϊσχνή,
  καί αί χορδαί των βαρβίτων δπή
  χούν ώς βόμβοι έντομον. Άλλ'
  οί ,συγκλητικοί, οί δημόσιοι ΰπάλ
  ληλο* Χαί οί αύγουσΐιανοί" είχον
  ταπεινώσει την κεφαλήν καΐ τί
  κθΐθν <Ιν άφώνω έκστάσει. Επ πολύ εψαλλε καί ή «ρωνήτου δλί γον κατ' ολίγον έπληρώθη βικρίας Όταν ρσταμάτησεν δπως άνα πνεύση, οί ψάλται επανελάμβανο έν χορφ τούς τελευΐαίους στίχους Ιπειτα ό Νέρων μέ μίαν κίνησιν άνέρριψεν επί των ώμων τού την τραγικήν ποδηρην έσθήτι τού, εχόρδισε μίαν συμφωνίαν κα' εψαλλεν. Όταν ετελείωσεν ό υμ- νος, ήρχισε νά αύτ®σχεδιάζχι, ά- ναζητών μεγάλας μεταφοράς είς την είκόνα την άνελεισσομένην ε¬ νώπιον τού. Καί τό πρόσωπον τού ολίγον κατ' ολίγον ήλλαξεν έκφρασιν. Ή καταστρφή τής γε- νεθλίου τού πόλεως δέν τόν είχε ποσώς συγκινήσει" άλλ' έμεθύσθη είς τοιούτον βαθμόν έκ τού πά- θ*ους των ϊδίων λόγων τού, ώστε ίόφθαλμοί τού έπληρώθησαν δα- ρύων.. Τότε αφήκε την βάρβιτον ίτις έβόμβησεν είς τούζ πόδας :ου, καί τυλιχθείς μέ την ποδήρη σθήτά τού έμεινεν ώς άπ,ολιθω- ιένος, δμοιος μέ μίαν των Νιο- ίδων, αί οποίαι έστόλιζον την ύλην τοΰ Παλατίνου. "' (Συνεχίζβται)' §ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ]|||||||||ΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||||||||||||||||||||||||||||||||||!£ Ι ΟΧΙ ΡΕΚΛΑΜΕΣ! Ξ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ™" 1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ■ ΣΤΑΘΑΚΗ Ξ ΕΥΡΙ2ΚΟΝΤΑΙ: —: Ύί,.όμΕτρα έντοπια μέ δραχ^ 160, 'Αθηναΐχα μέ δραχ. 130. — Μολυβδοοωληνβς, α'. 16 Δρ. κατ' οκάν μβλυβδοσωλήνβς β' 14 δραχ. Βρύσβς έγχώριες 1)2" 35 Δρ. εκάστη 3Η" *ρχ. 45, βρύβε; Εΰρίιτου 1)2" 3)4" δραχμάς 65. Σιδιιρεσωλήνες κα) έξαρτήματα μαθρα κ*1 γαλβανισμένα, άσυνοτγώνιστ». Έκτβλϋΰνται έπίσης: Ύδραυλικαΐ 'Εγκαταβτάβεις, συνδέσεις νέον ύι5ραγ&»γ«ίβι> κατ' άπβκοπήν.
  Γίνβνται ευκολίαι πληρωμής.
  ΔΡΟΜΟΑΟΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
  V
  Α Μ Α
  V
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ-
  **ιΐι\βλ* μνον, Χανιά Πειραια.
  Α ΕΤΟΣ ΕΚ^--:--Ν- ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' βΰ_θβί-
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΤΑΚΤΩΣ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' βύ-
  θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά¬
  γιον Νικόλαον Παχ. "Άμμον Σητείαν.
  (Έκ τού Πρακτορείον τηλεφ. Νο 30
  ΚΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
  Π6ην.
  Μακρόθεν δ λαός εδείκνυε τον
  αύτοκράτορά τού, τόν όιοΐον πε-
  ριέλουεν ή αίματόχυτος λάμψις
  Είς τό βάθος έσυριζον καί εκρό¬
  τουν αί έφιοειδεΐς φλόγες καί έ-
  καίοντο τα προαιώνια καί ίερά
  λείψανα. Διά μέσου των φλογί-
  νων χαιιών διεφοίνετο Ινίοτε
  τό Καπιτώλιον. Τό παρελθόν τής
  Ρώμης έφλέγεΐο ..
  Κιϊ'ι έκεΐνος, ό Καίσαρ, εμενεν
  έκιΐ μέ βάρβιτον είς την χεΐοα, μέ
  τό προσωχεΐον τραγικον ύπβκρι-
  τοΰ. 'Η σκέψις τού δέν εφέρετο
  πρός την πατριδα την καταρρέου-
  σαν. Άνελογίζετο την στάσιν καί
  τάς έ.ταγγελίας, δι' ών θά παρί¬
  στατο τό μέγεθος ι ής καταστρο-
  φή;. Έμίσει την πόλιν ταύτην,
  έμίσει τόν λαόν, δέν ήγάπα εΐμή
  μόνον τό οίσμα τό ιδικόν τού, καί
  τούς στίχουςτου ! Καί ?ν τχί καρ-
  δια τού εύφραίνετο, διότι εβλεπε
  τέλος μίαν τραγωδίαν αύτούσιον.
  Τί νά έπιθυμήσρ περισσότερον ;
  Ή Ρωμη, η Πόλις, ή κυρίαρ-
  χος Ρωμη καίεται έν πυρί !
  Καί αύτάς, ό Καίσαρ, ύψοϋται
  επί των άψίδων τού ύδραγωγείου,
  μέ χρυσήν βάρβιτον άνά χείρας
  όρατός έξ δλων των περάτων το
  ορίζοντος, λουόμενος έκ πορφύ
  ρας, περιπαθής. Κάτω ιΐς τήι
  σκιάν, τόσω μακράν, γογγύζει κα
  συνταράσσηται ό λαός. "Ας γογ
  γύζχ) ! Γενεαί θά παρέλθωσι, χ
  λιάδες έτών θά διαρρεύσωσιν εί
  την άβυσσον τοΰ χρόνου καί
  ,αίώνες οί νέοι θά δοξάσω
  σιν άκόμη τόν ποιητήν, δστιι
  κατά την νύκτα ταύτην ίήν θεσ·
  πεσίαν έψαλλε την πτώσιν καί τη
  πυρπόλησιν τής Τροίας. Τί ήτ
  Ό έ
  ΓΑΜΟΙ.—Την παρβλθοίσαν Κ»
  ριαχήν έιβλέσθησαν «ν Έμπάοω μ
  γάμοι τού κ. Άγησιλαου Ί ν.
  ματάκη μβτά τής Δ)νίΛος Καλλιόπη
  Ν. Μβλισσουργάκη. Παράνυμφος π
  ρέστη ή κ. Εύαγγελία Ε. Σ,αμαχί""
  έ
  ρη ή γγα Ε. Σ,αμ
  ταγματαρχου έν αποοτρατεία.
  Τούς ευχόμεθα νά ζήσοιιν.
  — Ό κ. Εύριπίβης Γ Χαιρέτης -α)
  ή Δΐς Ζαφειρένια Γρηγ. Δακανάλη
  ετέλεσαν τους γαμους των έν Άνω
  γείοις Μυλοποτάμου. Παράνυααιοό
  παρέστη ό κ. Νικόκας Μπαλτζακη,.
  Θερμά συγχαρηχήρια.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. -Ό Άλκ. Μβοή£
  εβάπτισε προχθές είς Κορφές Μλ
  βυζίου τό κοριτσάκι τοΰ κ.
  Γ. Τσαμπουράκη ονομάσας
  "Ελένη.
  Ευχόμεθα νά τοίς ζήση Ν Π
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Μόλις ΐ
  άό ό βύ έθ
  αε
  <Βαν ορβχμάς —| = ΑΙ κάτωθι έχτελβσθεΐσαι ύοροτυλικαΐ έγκ«ταβτάοβις ύηο τής έτ«ιρ·ί«ί: Ι ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ Ξ Πιβτβιτβιοθν την Ικανότητά των: _§ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ.—Ξενάκη—Λιανά «αί Σία, Άββλφών Στ. Κωνοταντινίβου, =~ Κωνσταντινίδου, Γεωργ Μιτσοτάκη. ΥΙών Ν. ζ μς ρ^Ξ ό ευρών νά τό παραδώση είς τόν δι-1 ^8 καιβϋχον κ«0' χοιοτον •Ιν> σ' αυτόν α-
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΟΓΕΙΩΝ.-Δαφνών, Βουτών, Αγ. Δέκα, Μητροπόλεως, Άμπελου-
  ζου, Καλλονής, Κανδύλας, Μοιρών, Σκοπής Σητείας.
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ.—«Ελβετία», «Μίνιος» Ηρακλείου, «Λατώ» -Αγ. Νικόλαον.
  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ.-Νεαπόλεως, Πόμπηας.
  ΟΐΚρΔΟΜΩΝ.-Νύν Κλινική κ. Γιαμαλάκη, Μέγαρα Μ. Γουναλάκη 16 οΐκιών Έιια
  Άγγελιδάκτ) 3 οίκιών, μικρόν Μέγαρον Μ. Μ. Γουναλάκη, Δημ. Μαυρουδή 2 οΐκιών Μιγ
  Παπουτσάχη 14 οίκιών, Χαρ. Παπαματθαιάχη 3 οίκιών, Μ. Άθανασιάδου 2 οίκιών' Άλίί
  βιάδη Μ ΐρή, οίκοία Μαρκρατάτη, Κ(μ. Άνβμογιάννη, Τυράκη, Νικολουδάκη, 'Β
  Ίταλικής Σχολής "Ηρακλείου, Κοκχίνη "Αγ. Νικόλαον 2 σίχιών, Κοκκίνη Κρητσά,
  Άγιον Νικόλαον, Μπβλιμπασάκη κ. λ. π., κ. λ. π. '
  ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ.-Καπρίς, Κνωσός, Όλυμπος, Εθνικόν, Άθτ|ναΙκόν.
  ιιιιιιι
  ΙΙΪΗ
  λις ,ηΐνελ
  θόντες άπό τό βαρύ πένθος ποϋ μβς
  πλάχωσε μέ τό θάνατο τού μονάκοι-
  βου παιβιοΰ μας Μανώλη Βογιαΐζάχη
  δασχάλου Μπαμπαλή Ήραχλβίου
  σπεύδομεν νά εύχαριστήσωμε πάντας
  τούς ένδιαφερφένΐας κατά την διάο
  κειαγ τή; έπαράτου νόσου τού, τούς
  θεράποντας ϊστρούς ι ής Πολυκλινι-
  ν.κής Ήρακλβίου διά τ6 έπιββιχθβν
  άδβλφιχόν ενδιαφέρον καΐ τάς μεγά¬
  λας προσπαθείας πρός διάσωσιν αυ¬
  τού, ώς καί τό βοηθητιχόν προσωπι¬
  κόν τής Πολυχλινιχής διά τάς φρον¬
  τίδας καΐ περιποιήσεις τού, τοΰς ηα·
  ρακολουθήσαντας την κηδείαν αυτού
  χαί άπασαν την κοινωνίαν Άοχα·
  λοχωρίου τάς κοινότητας Μπαμπαλή
  καΐ Χάρΐικα καΐ γενικά δλους ποθ
  συνίμερίσθησαν τό πένθος μας ώς
  καΐ τούς καταθέσαντας στεφάνους,
  Σύλλογον Διδασχάλων Ηρακλείου,
  κοινότητα Μπαμπαλή, Δημοτικόν
  σχολείον Άρκαλοχωρίου, διδασκά¬
  λους Σχαλανίου ώς καί τούς έκφωνή-
  σαντας έπιχηβεΐους λόγους.
  Ή βαρυπενθοϋσα μήτηρ
  Καλλιόπη Βογιατς«κπ
  Γύρω στήν πόλι μας.
  — Ή νυχΐερινή ψυχρίτσα έξαχο·
  λουθκΐ πάντοτβ.
  —'Εξαχολουθεϊ δμως χατά την η¬
  μέραν χαί ή καλοκαιρινό ζέσΐη.
  —Καΐ ή αντίληψις δτι ϊχομεν άχό-
  μη αρκετόν χαλοκαϊρι νά διανύσω-
  μέν.
  — Έσκάλωσβ τό κομμουνιστικόν
  όργανον είς τό. ... Σχαλάνι.
  — Καΐ έπιμένβι νά λέγη χαί νά
  ξαναλέγη. περί άποδοχιρτασιών.
  — Κατά την έκεϊ θερμοτάτην ύπο-
  βθχήν τού κ. Γ. Μαρή καί των συ-
  νοοών τού.
  —Άλλ' εύλογημένοι γράψετβ πό-
  σοι καΐ ποίοι —μέ όνόματα—άηβδο-
  χίμασαν, ποϊοι χαί πόσοι ετόλμησαν
  κάν νά φωνάξουν δσα καλαναρχάτΐ.
  —Καΐ θά σάς πιστεύσωμεν.
  —Τό ωραίον φύλον ένβιαφέρβται
  πολύ διά την εξέλιξιν τής πολιτιχής
  καταστάσεως.
  —Αύτό βιεπιστώσαμεν προχθίς τέ
  άπόγβίΐμα κάτω άπό τίς πιπβριέΒ.
  —Δύο δβσποινίδες άφοΰ έβιάβα-
  ζαν έμβριθώς τάς εφημερίδας των.
  —Επεδόθησαν είς έξονυχιατικήν
  πολιτικήν συζήτησιν.
  —ΑΙ δεσποινίβες διά την ακρί¬
  βειαν άνήκον είς δύο διαμαχόμιινα
  στρατόπεδα: είς τα άστικά κόμματα
  χαί τα κόμματα άρχών.
  — Ό χαλαμπουριστής πού Θά πα¬
  ρευρίσκετο είς την συζήτησιν θά
  προσέθετε δτι ήσαν έξ ϊσου καί αί
  δύο......κόμματοι. Πάντως αύτό δέν
  σννβτέλβσβ είς τό νά συμφωνήσουν
  τβλιχώς αί δεσποινίδες.
  —'Εκβϊ ποΰ ή ψευτιά υπέρ-
  3αίνει χαί αύτά τα πα§μμύθια τού
  βαρώνου Μυλχάουζβν.
  —Είνε είς τα στήλας τής «"18ης».
  —Τα δσα τουλάχιστον εγράφησαν
  περί τής ύποβοχής τού Σχαλανίου
  δέν είνε μόνον μία εκδήλωσις
  τής ψυχιχής βρωμερότητος «αί τού
  θράσους των άντιβενιζελιχών
  —Άλλά καΐ μία εΐχών ψεύδους ή
  όποία άγγίζει άχι μόνον τα δρια «ής
  τβρατωδίας άλλά καΐ τής περικεφα-
  λαιώδους βλακείας.
  —Δύο είκοσιτετράωρα άκόμη καΐ
  ή μβγάλη ήμέρα των έκλογών άνα-
  τέλλει.
  —Ή ήμέρα αυτή ασφαλώς
  θά χαταδείξτ] δτι ή Ελλάς θέλει νά
  ζήση άχι ώς κράτος χαμβρπών δολο-
  φόνων.
  —Άλλ' ώς χώρα ποΰ όργφ πρός
  την αναγέννησιν καί την άνάπλασιν.
  —Ύσΐερα άπό μίαν πρωΐάκουστον
  στυρικήν καταστροφήν.
  —Κο.1 μίαν σνγκλονισακήν οίχονο-
  μιχήν κρίσιν.
  -Είς τα χαφβνεία ή προσέγγισις
  χαΐρετίζβται δι" εντάσεως είς τάς πό·1
  λιτιχάς συζητήσεις.
  —Πρόκειται περί εκδηλώσεως τής
  «ύστάτης μανίσς» των πολιτιχολο-
  ούντων.
  — Έννοεΐται δτι ή ύστάτη αύτί|
  μανία είνε χάποτβ καθαρώς παθο*
  λογιχή—πραγματιχή υέξτρέμα μάνια».
  —Διά μβριχοΰς — μβρικούς' πρώ-
  τους καί χαλύτερους τούς απλώς «Οτι-
  σηρεστημένους» καΐ δεύτερον τούβ
  «άποσΐάτας» χαί τούς άντιπολιτευ·
  μένους.
  —"Ετσι τα μιχροβπβισοδΊάχια καΐ
  ράββος ίσως-Ισως, δέν άποχλείον·
  αι.
  —Άπό τα δύο ή τρία έναπομέ-
  ναντα εΐχοσιτετράωρα μέχρι των
  έκλογών χαί τβύ πέρατος τής ψη·
  φοφορίας.
  —'Η «Διάσωσις» πού προβάλλβι
  πό προχθές τό «Άλχαζάρ>.
  —Είνε άπό τα ολίγα ένοιαφέ-
  }θντα χαΐ θεαματικά ίργα.
  4 Ρέκβρτερ
  Νέος μέ δβχαετή λογιστικήν πβί
  αν έργασ&εΐς επί πολλά {τη είς σσ·
  Ιαρόν εμπορικόν χαί ναυτικόν γραφεί
  ιν τής πόλεώς μας τβλείίβς γνωστης
  (ής άγοράβ μας, ζητεί ανάλογον

  'Επίσης άναλαμβάνει την τήρησιν
  ιΐωνδήποτβ λογισΐιχών βιβλίω ν ώς
  αί την εκκαθάρισιν οΐωνδήποτε] λο·
  ιριασμών επί μετρία άμοιβό*
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ά«ωλίσβη όρμαθός κλβιβιών μέ
  αλυσιν. Παρακαλβΐται ό βύρών δκνς
  ^ παραβώιη) είς τα γραφΐϊαμος ι«Η
  θή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  . ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
  Άπασαι αί άποδίίξβις συνδοο
  μδν καί δημοσιεώσβων φβροοσι
  απαραιτήτως την ϋπογρχφην τού
  Διβυθυντοΰ καί Ιόιβχτητου τής
  «Ανορθώσεως».
  το ιηητ
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ^ε*εΒ^^^ε^^^ε»π^^^^ι^^^^ε^^^ρ^^^^^^^^——^^^ ^^^ ^_—^ ^—. — ^—-
  «^Ν^^»"—Ν
  Ηράκλειον 22 Σ>βρίου 1932
  ΤΑ ΔΥΟ
  Β Ι Β Λ Ι Α ΜΑΣ
  Είς τό σημερινόν μβς φύλ
  λον δέν περιλαμβάνονται αί
  συνέχειαι των δύο βιβλίον
  μας.
  |;,ϊΐ!ς ^/ΐ πραγματικαί ζημίαι έκ τής βροχής
  είς τάς περιφερείας τού Νομοΰ.
  μα;6,&δ6ίξ^παρα-
  *'ν>)«ως τρίτου άλλά λόγω 4ν
  Ιχ
  Ϊ
  πιΡίατΛ γιχή περιφέρεια άνέφερε χθέ; είς
  Απεφάσισαν όμοφώ,ως τ* ^^1* ?Χ' ,ή ,γ*η**?
  Νά υποστηρίξωμεν καί νά ψη- ™^™ «Ρ?Χί η«λθϋθη» μι-
  σιομενείς τάς ^λευτικάς έ*λο- «.«»?«« ημ^*λικτ,ν μέ άργήν
  ι Των δύο βιβλίων ^σω»χεν εί? τάς β,υλευτικάς έ<λο- αν ^Ρ^ν ήμιχυχλι: Υ*ί τής προσεχοθς Κ-ιριαχής, τόν τά δ-·τιΧ°ν τμήμα τοθ Η «Α.ΝΟΡΘΩΣΙΣ» "κ° ,ΐ6ν χ Γεώργιον Μχρήν Φ. **1 Ι1"* διαδρομήν -———=—==__________ λελεύΐερον α.ινδοασμό> Ηρακλείου τ^% τά βόρειον τμή(
  δΥθντα τίΐν Ηίΐγι-ΙΜ, «~! -Λ.. *<..... άδθί. δ(Υ1«1ί«πί ί* 3__ ζ αύτο5 είνε τμήμα τί;ς Πε5[ 3 -Γ-. ..,»««(,„, ηρακλείου ,ς/'— "* ■*->;«"" ^'/μ* της ιιεθι-
  -λ^ντα την θέληοιν καί τήν δύνα- *δθί· διήρκεσε δέ 3—3,30' ώρας
  Γ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ όμι- μ1ν νά υποστηρίξη δχι μόνον ε'δ - Ρ*Υδαιοτάτη είς τό κέντρον καί έ-
  ^^λών πρό ημερών κατά χως τά ^μίέροντά μας ώς άγρο λ«τΡΡ» είς τα άκρα.
  α έγκαίνια τοΰ έκλογικοΰ των άλλά χα'· ολοκλήρου τής Νή- Ώς πρός τάς γενομένας ζημίαι
  έντρου των Φιλελευθέρας °Μ' χα/ τιμώ/τα ταύτην διά τής «ί μέν σταφίδες σουλτανίνας ίι»1
  Ις την πρωτεύουσαν κηί ν-ι. "«ρουΐίας τού είς τΛν 'Κλλη^ν^ σαι ανεδΑ* ιΤν™ ***,..^...α.-* 3_>
  ι* _, —„ *..»#%ν» χνηυ υ
  κέντρου των Φιλελευθέρας
  είς την πρωτεύουσαν καί κ χ-
  τα τήν επίσκεψίν τού είς
  τούς προπφυγικούς συνοικι-
  σμούς ετόνισε τα εξής:
  «Ό έ-ίλογικός αγών περιο
  ρίζεται κυρίως μεταξύ τοϋ
  ρίζεται «υρίως μεταξύ τοΰ &££&. ^^^· «ί£-
  κόμματος των Φιλελευθέρας 2«Α. ΚουλεντάκηΓ? & χΖύΙ'
  και τοΰ λπΐκηίί νΛιι.■/-.,«- Κουλενΐάιη- Έ..,, ν__ι__· *'
  τού είς την Ελληνικήν Ισα[ °Χ«δ4ν είΧον περιμαζευθ^ άπό
  Έ/'σ 66α τή 18 Σ)5ρίου Λ932
  Οί Εκλεγείς
  Ίωίν. Ν. Κοιιλεντάχης,
  χη^,
  ΙΕμμβ·. Ι
  'ιακτι
  — ^.^^,—Β »ι~ » ν.ιν&,νς>υυοριυν *ιυΛι ΛυυΑβ
  καί τοϋ λαϊκοΰ κόμματος. Κουλενΐά.η;,
  Οί δημοκρατικοί πολίται οί Ιυ '
  όποίοι θά δώσουν την ·ψή
  φόν των είς τα άλλα τα δευ
  τερευοντα δημοκρατικά κόμ
  ματα, τα όποία ουδεμίαν έλ
  πίδα ΰπερισχύσεως έχουν,
  δέν θά κάμουν τίποτε άλλο
  παρά νά ένισχύσουν τό Λαϊ¬
  κόν κόμμα. Εάν πράγματι
  ένδιαφέρβται διά τήν δηυ,ο
  κρατίαν, εάν θέλουν νά ά
  σφαλίσουν τήν γαλήνην, τήν
  ησυχίαν καί τήν πρόοδον τοΰ
  τόπου, έχουν Ιερόν καθήκον
  νά ψηφίσουν άδιάσπαστοι μέ
  μίαν ψυχήν καί μίαν καρδί¬
  αν τούς Φιλελευθέρους. Άλ¬
  λως θά εΰθύνωνται διά τα
  κακά τα όποΐα είνε ενδεχό¬
  μενον νά έπακολουθήσουν».
  ηΓ? Ευ2Υ. Σ,αύο
  Έμμ Κουλβντάκης'
  . Ι
  τβδάχης Μι
  τούς δψιγιάδες, οί δέ τής ,.ννΛ1,-
  λίας ταχτα ίσ*ι έτυχον νά ευρί¬
  σκονται είς τούς όψιγιάδες &ττέστη-
  ααν ζημίας ποσιτικώς ίδ ως
  όκ παρασυρθεΐσαι &πά τής ραγ¬
  δαιοτάτης δρ&χής. Έκ τής διαδρο-
  χής δέ έ6λάβησ«ν ποιοτικώς μόνον
  περί τάς 20 000 όκ.
  Έξ άντιστοίχου 8μως ή έπελ-
  θοθσα ωφελεία είς & μέρη κατέ¬
  πεσεν άρκετή 6ροχή είς τόν ελαι¬
  όκαρπόν, δύναται.νά υπολογιαθή
  επί πλέον τής προβλεπομένης πα-
  ραγωγής κατά τό 1)6
  Δέον νά σημειωθή δτι ατυχώς
  οόδεμία λαμβάνεται φροντίς παρα-
  σκευής δψιγιάδων κατά τό ίπλω-
  μα των σταφυλων ταχτδ Αύται
  καταστρώνονται επί γής ώς Ιτυχον
  μεταξύ ελαιόδενδρα)/, κουρμουλών,
  αμπέλων, είς Ιπικλινέστατα μέρη
  χαί 8λως άκατάλληλα, αί δέ γενό·
  ίμεναι έκ τής βροχής ζη-
  :-1 μίαι Θά ήσαν απείρως μεγα-
  λείτεραι εάν έσυνεχίζετο αυτή
  ρ συνεχίζετο αθτη
  καί άμα τή καταπαύσει δέν έφύσα
  βόρειος άνεμθς μέ αίθριάσαντα ου¬
  ρανόν.
  ΙΙάντα τα ανωτέρω εξηκριβώθη·
  σαν υπό τής Γεωργικής περιφε¬
  ρείας Ηρακλείου, ήτις απέστειλε
  ειδικόν έπιμελητήν αυτής άνά τάς
  επαρχίας ίνα αντιληφθή έκ τοθ
  πλησίον τάς γενησομένας είς την
  σιαφιδοπαραγωγήν ζημίας αΓτινες
  παριστάνοντο διά των αποσταλέν¬
  των είς την Νομαρχίαν υπό των
  προέδρων των κοινοτήτων, τηλε¬
  γ ραφημάτων καί κατά τήν αντίλη¬
  ψιν τής Γεωργ υπηρεσίας άνώτε-
  ραι των πραγματικώς τοιούτων.
  όν πρίγμα διά τό οποίον κιί κα¬
  τέστη δημοφιλέστατος έν
  ΚουλάκηΓζ.χαρίας φα
  ξ. Λαιιπιχης, Δημήτριος
  Φ ιτιντε6<««ης. Νικ. Σΐίφινος Χρονάκης, Μ » |;ΐ,νΐΛΛΙ|ϊ, ΙΧΙΚυΛ Μ ης. Νικ. Α. Λουλουδάκης, ΛΓμμ' ?' ΑναΥν"Ότάκης, Γεώργιος Έ ό λίδελλος τοθ κα- τηγόρου τού νά γίνη αΐτιος τής γελοιοποιήσεώς τού άπέ/αντι τώ/ κατοίκωΛ Μας έπιβίλλεται έν Χύύζοις νά απαντήσωμεν κ-χί νά δτερχμ,ινθώ μέν δι* ϊσα ελέχθησαν υ.τό τοθ -Ή πίστωσις τδν άναπή-Ι ·Η στατιστ|χή των έκλογών. ρων Σχετικώς μέ την αποστολήν Τήν σύστασιν ταύτην βίναι ύποχρβωμένθ'. νά προσέξουν ιδιαιτέρως οί Κρήτες έκλο- γεΐς. ΑΙ περιστάσεις είναι βΰπαθεΐς καί δύσκολοι. Αί έ- πιπολαιότητες καί τα παν¬ τός εΐδους άστεία δέν έχουν θέσιν προκ&ιμένου περί α¬ γώνος τής σημασίας καί τοϋ ενδιαφέροντος τού αγώνος , τής 25 Σβπτεμβρίου. Κάθε ψήφοςτήν οποίαν θά δώσουν είς τούς άγροτικούς, τούς Καφανταρικούς, τούς Παπά ναστασιακούς ή άλλους όϊ- ουσδήποτε δέν θά έχη κανέ- να άλλον προορισμόν παρά νά υποβοηθήση τήν επικρά¬ τησιν τοΰ Λαϊκού κόμματος. Τί σημαίνει έπικράτησις τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος ιδιαιτέρως διά την Κρήτην τό γνωρίζουν πολύ καλά. "Αν δέν τό γνω- ρίζουν άς φέρουν δι' ολίγας στιγμάς την μνήμην των είς τάς μετανοεμβριανσς ημέρας τοϋ 1920 καί θά ένθυμηθοΰν πολλά πράγματα, ίκανά νο¬ μίζομεν, διά νά τούς κάμουν νά όρθοφρονήσουν. Διαφορε τικά θά μετανοήσουν πολύ γρήγορα άλλ' ή μετάνοιά των θά είναι περιττή «αί αχρη- στος, διότι είς τίποτε δέν θα τούς ώφελήση. δρέας'Λο.Σακουλάχης, Άπ. Λουλου *----ς, Νικ. Χ Σακουλάχης, Ιωάν. Αναγνωστάκης, Σπυρίδων Π. " *ιν Μ. Προσμιράχη;. άκόμη 40 ΰπογ^αφαί) Ή Γχανχάλ»; διά τόν κ Μ«ρπ''. λ ι------··■' "■νν ί·*Γ 6ροΟ τού κ Γραμματικάκη, 5σπς κατά τήν γνωστήν συζήτησιν καθ' "* ' ημείς παρευρισχόμεθα, γράφει ό κατήγορος, .. ,-- - κατήγορος, ου¬ δαμώς ουδέ κατά κεραίαν προσήγ- γισεν είς τό νόημα τής σοζηΐήσε- ύρ ε Διευθυντά, Παρακαλοθμεν δημοσιεύσητε είς τή ' ίγκριτον εφημερίδα δμών τα έξη;: «Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον τής Κοινότητος Γκαγκαλών Μονοφα¬ τσίου, συγκείμενος έκ τοθ Ηροέ- ^ρον οιΰτοθ κ. Πέτρου Πετράκη καί των Συμβούλιον κ. κ. Ιωσήφ /Κω3'τά'κη, Γρηγορίου Κυριακάκη καί Ί οάννου Αιβδακάκη, συνελ¬ θόν είς κοινήν σχ;εδρίοσιν μετά τ'ΰν λοιπών κατοίκων τής κοινό¬ τητος απεφάσισαν παμψηφεί νά •ίιποστηοίξωσι τόν καί πάντοτε &- ποσΐηριχθέντ* ουνδυασμόν των Φιλελεύθερον καί δή τόν Προε- δρεύοντα αύΐοθ κ. Γεώργιον Μχ ρήν, γ 'ορίζοντες έκ των ηροχί· ρων 8τι δύνανται ούτοι έχοντες ίσχυρό / τήν πυγμήν νά έξυπηρε- ώς τού έκείνης. Ή διατριβή γενικώς από παρανοήσεις καί γέμει ψίύ- • ι δή, λυπούμίθα πολύ διότι ένψ έπαγγέλλεται ό διατρι- μάλιστα τ -----·ι.......-«· " ■"■"Ι"· βογράφος τόν μορφωμένον ύστερεί κατά πολΰ είς τό νά αντιληφθή τό νόημα μιϋς άηλής κουβέντας. Τάς γραμμάς ταύτας γράφομεν πρός διαφώτισιν των κατοίκων, έκφράζοντες συνάμα την βαθείαν αγανάκτησίν μας διά τα ποταπά μέσα τα δηοϊχ μεταχειρίζονται οί καλοθεληταΐ τοθ κ. Καταπότη, καί διά τα όποΐα επαναλαμβάνο¬ μεν αδτοί μέν καθίστανται' γελοϊ- οι, ένώ τόν κ.Καταπότην έστω καί άρνητικώς έξυψώνουσι. Διατελούμεν μετά τιμής Ιω. Δ. Παπαδάκης, Γεώργ. Ι Γραμματικάχης. Μιχ. Κ. Παηαδά πή;, Δημ. Γ. Παπαδάκης, Πίτρ Μ. βενοΰίης. τής πιστώαεως διά την λουτροθε ραπβίαν των άναπήρων, άηεβτά λη υπό τοΰ κ. Γ. Μαρή χθβς πρός τόν Πρόεδρον τοΰ έν Αθήναις Κεντρικοϋ τοΰ Ταμείου Φομάτων Πολέμου χ. Διαλβτην τό κάτωθι τπλεγρβφημα: «Ύπενθιιμίζ&ι άπβατολήν πιστώ- ,ββως λουτροθίραηίίας άναπήρων. Πχραχαλώ διατάξητβ άποαταλ»- σι τηλϊγραφΐχ&ς Μαρής». —Τό προσωπικόν των ταμεί ών έπαρχιακης όδοποιΐας. Τό Υπουργείον τής Συγχοινω νίας δι' έγχυκλίου τού πρός τού; κ χ. Νομάρχας γνωρίζει 2τι παρ' ίίίικων τίνων Τΐχμίίων Κπαρχια κης Όδοποιΐας διετυπώθησαν αύ¬ τω έρωτήματα όσον άφβρά την άποζπμίωβιν τ»ν ύπαλλήλων των Ταμϊίων Επαρχιακάς Όδοποιΐας Κατόπιν τούτου προεκλήθη βχβ τική γνωμοδοτησις τού Νομιχοΰ Συμβοΰλου τοΰ ύπουργ«ίου καθ' ήν οί ΰπάλληλοι των έν λόγω ταμείων δέον ν' άΐτοζημιώνται χα τα μήνα μέ τό ποσόν δπερ χαθω ρίσθη είς τόν προϋπολογισμόν έ- Ταμβίου χρήσβΜς 1932— Προκειμένου νά επισπευθή ή νατάρτισις καί δημοσίευσις τής στατιστικήν των προσβχών βου· λΐυτικών καί γβρουαιαστικάίν έ¬ κλογών, τό υπουργείον τής Έθνι κης ΟΙχονομίας δι' έγχυκλίου τού πρός τάς Νβμαρχίας τοδ Κράτους παρακαλεΐ όπως διαταχθοθν αί παρ' αύταίς ατατιατικαΐ υπηρεσί¬ αι ίνα μβριμνήσωσι διά την ταχυ¬ τέραν συγκέντρωσιν καί υποβο¬ λήν «1; αΰτό των σχετικών στοι¬ χείον. Διά τής αυτής έγκυκλίου τού τό υπουργείον Έθνικής θΐχονο- μίας παρέχει όδηγίας περΙ τ6ν συγκβντρωθησβμένων ως άνβιτέ- ρω αχετικ&ν στοιχβίων. —Τό έκλογικόν τμήμα Ά- γίου Ιωάννου. Ι*.,. 1933. ή γμή τήσωσ. τοπικά καί γενιχά σομ· φέροντϊ τοθ Κρχτοος». Έν Γχαγκάλε; τί) 18—9—32 Τ Κβ Τό καλών. Γκαγ¬ Ό ΙΙ,όεδρος Π. Πΐτρακπ; Τα Σομβίύλιον Ί ά Ίϋοήφ Κωστάκπς Γρηγ Κυριακάκης Ιωάν. Λιοδκκάκης ρΐΣ την θριαμβευτικήν —· ύποδοχήν τοΰ κ. Βενι- ζέΚον είς Θράκην συμμετέ- οχεν όλόκληρος ό αγροτικάς πληθυσμός τής χώρας. Ώς καί χθές έγράφομεν ό άγρο· τοπατερισμός είνε φροΰτο ά¬ γνωστον έν πολλοίς είς την πατριωτικήν Θράκην. Επό¬ μενον λοιπόν ήτο δτι ή άφι¬ ξις τοΰ κ. Βενιζέλου έκεί θά Λβριεβάλλετο μέ δλην την αίγλην καί όλον τόν άγνόν ενθουσιασμόν—δπως καί τήν εποχήν «αθ' ήν ή Θράκη έ- ξβτείνετο μέχρι Τσατάλτζας. Οί Θράκες έξ αλλου είνε τό- οο πλησίον πρός τα σύνορα τής μεγάλης "Ελλάδος καί ε- χουν τόσον έγγύς τό άψευδές οραμα τής απελευθερώσεως των ώστε δχι μόνον νά ύπο- δέχονται θριαμβευτικώς τόν Ελευθέριον Βενιζέλον άλλά καί νά ΰποστηρί^υν αυτόν Υβνικώτερον καί είς κάθε Πΐρϊ μΙανΤάσΰοτοιτον χαι ψευδη κατηγορίαν. 'ΑςΊότιμε κ. Διευθυντάς Παρακαλοθμεν δημοσιεύσατε ά ή έ ώ 6' αθ 1 απάντησιν τής έν τώ 6π' αριθ. 147 τής 17ης Σεπτέμβριον έ ί φύλ λφ τής εφημερίδος «Ανατολή* υπό τόν τίτλον «ή Σητεία δέν θά έκχωρηθ^ είς πρόσωπα ξένα καί άγνωστα» διατριβής έκ Τουρλωτής ύπογεγραμμένης παρά τινος Κων σταντίνου Ι. Παπαδάκη: Δέν θά ίχρηζε νά άπαντήσω μέν πρός τόν κ. εκείνον διά τα ά νήκουστα, τα άσύστολα ψευδη τού καί τήν χολήν ή*ν έξέχυσε περι γράφων δήθεν τήν πολιτικήν οτα διοδρομΕαν τοθ τιμίου πολιτευτοθ μας κ. Καταπότη, διότι καλώς ή Σητεία γνωρίζει τόν μακρόν, λευ¬ κόν χαί άσπιλον πολιτικόν τού 6£- .,-...'. Τα λοιπά, θεωρίαι, κόμματα άρχών καί κόμματα τάξβων είνε δι' αύτούς λό- Υΐα μόνον καί τίποτε περι¬ πλέον. *** ΓΙ ΜΠΡΑΒΟΙ των λαΐ- ^^κών έξακολουθοϋν παν- *0ΰ τής χώρας τό έ'ργον των. Μετά τάς άνάνδρους δολοφο- βοι «πιτίθενται ώς οί τε?κυ- ταΐοι των άλητών καί των κακσΰργων κατά φιλησύχων πολιτών έπειδή έτυχε νά ά- νήκουν είς τό κόμμα των Φιλελευθέρας. Δέρουν τόν άνύποπτον κόσμον καί τρέ- πονται είτα είς φυγήν έπαί- σχυντον. Άλλά μέ τοιαύτας μεθόδους οί αίσχροί έταΐροι ΰ ίά σΰ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό Σύνδεσμος Μικρσσιατών Προσ φύγων ανακοινοί πρός πληροφορίαν [ών ενδιαφερομένων προσφύ/ωνόΐι απεστάλησαν ήδη παρά τής Νομαρ- χιας καί τής Έθνιχής Τρππέζης τα πραχτικά τής έπανε*τιμήοεω; τή; ά ξία; των παρά τήν Καινούργιαν Πόρ ταν οίκοπέδων. Κατόπιν τούτου θε λουσι υπογραφή τα σχετιχά συμβό λαια μεταξϋ Δημοσίου καί Έθνικής Τραπέζης, όπότβ άμέσως Θα έπακο- λου9ήσπ ή κλήρωσις καί Λιανομή των οίκοπέδων. Ώς πρός τήν έξαγο ράν των οϊχημάτων, ήρχισεν ή5η καί συνεχίζεται συντόνως ή έπανε «τίμησις των ΰποδειχθ'ΐσών οΐχιών, ίνα τό ταχύτερον χαί δι' αύτάς υπο γραφώσι τα σχεΐιχά παραχω^ηΐή ρια συμβόλαια. Ό Σύνδεσμος συνι σΐις ό^ηντια-
  τριχών μηχανημάτων 1)ηίΙ. Κ11-
  ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τε¬
  λευταίαν πρόοδον τής Όβοντια
  τρικής Έπιστήμης, συμπληροί
  νούν τό σύνολον άρτιωτάτης
  κλινικής έφαμίλλου των Άμβρι-
  κανιχών.
  Άντισηψία, άνώδυνοι έπεμ-
  βάσβις, ταχύτης εργασίας Ε¬
  κτέλεσις όλω» των νεωτάτων
  συστημάτων όδοντοτεχνικών συ-
  σκευών (τεχνητοί όδόντες κτλ.).
  Έπισκέψεις επί συνεντεύξει.
  Έργάσιμοι ώραι:
  9 1)2-12 1)2 π.μ. 3 1)2-7 μ. μ
  Δι' αποφάσεως τής Νομβρχίας
  ώ; κατάστημα φηφθφορίας τοΰ 9
  έχλονιχοθ τμήματος Αγ. Ιωάν¬
  νου ωρίσθη ή έχκλησία Αγ. Ι¬
  ωάννου άντΐ τής έκβΐ ΔημοτικΑς
  Σχολής κριθβίσης καί άκαταλλή-
  λου λόγω τού περιωρισμένβυ τοβ
  χώρου της. ' ''^· _ >· 5- '
  —Δυστυχημα
  Προχθές ό Ευστράτιο*; Δ. Νη·
  σιώτης δκρχόμβνος ίφιππος παρά
  την θέσιν «Καμίνια» συνηντήθη
  μβτά διβρχομένου αΰτοκινήτου.
  Ό ίίΐίΐεώ;, άφηνιάσαντος τβθ ϊπ-
  πβυ τού, κατέπεσεν έ{ αύτοθ
  υποστάς σοβαρόν κάταγμα >Ι;
  τόν δϊξιόν πόδα.
  ά τάς άνάνδρους δολοφο
  ς τής Θουρίας έν Μεσση
  νί». είς τάς Αθήνας οί πρά
  τοΰ αίσχροτάτου μοναρχισμού
  καί Τσαλδαρισμοϋ, άς είνε
  βεβαιοί δτι σκάπτουν τόν
  λάκκον των. Είτε ψηφισθοΰν
  είτε δέν ψηφισθοΰν άπό
  τούς ολίγους ή τούς πολλούς,
  θά έξολοθρευθοΰν ώς νο-
  σογόνα μιάσματα την έπο
  μένην των έκλογών. Όλίγη
  πομονή άκόμη καί θά τό ί·
  οΰμεν.
  ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΙΩΣΗΦ:
  β Ν ΗΡΑΚΛΕΙΩ ■
  Περιλαμβάνιι 1) Τ μ π μ α, μέσον καί ανώτερον1
  ώς μέχρι τοθδϊ διά χοράσια άποφοιτήσαν ι
  τα τ&ν έλληνιχ&ν σχολϊίων. ■
  Ιδιαιτέρα προσοχή Θά δοθή εφέτος είς 5
  την διδασκαλίαν των Έλληνικών, τής Ιστο- 2
  ρίας καί Γεωγραφίας τής Ελλάδος καθώς ■
  καί των Φρησκβυτιχών χατά τό Όρθό ■
  δο{ον δόγμα. ■
  2) Ιδιαιτέρα μαθήματα Γαλλικής, ■
  Άγγλικήί, Ζωγραφιχής καί Πιάνου. Β
  3) Ίδιαίτερα μάθη ματα Γ α λ· ■
  λ ι Μ ή ς (3 ώρας καβ' έβδομάδα) διά μα· §
  βητάς φβιτωντας είς τα Έλληνικά σχολ·Ια ■
  τής πόλεως, είς ώρας έκτός ιτρογράμματος ■
  χαϊ μέ δΐδακτρα ήλαττωμίνα κατά πβλό. ■
  ♦)θ!χβτροφ«Ιον έν τφ κ α β ι-
  δ ρ ΰ μ α τ
  {διβτιτέρως ίπ πάντα τ« μαβπματα ύ π β χ ρ ι- ■
  ω τ ι κ ά χ* Ι πρβαιρετικά, γίνοντοιι 6πό δικλΜ ■
  ματούχου «ρβσωπιχοθ.
  ΑΙ εγγραφαί αρχονται άπό 15 Σίπτβμβρίου. !
  "Εναρίις μαθημάτων 1 Όκτωβρίβυ. ι
  Πλείονες πληροφορίαι καρά τ(| Κυρίβ Προϊ- ■
  οταμίνο τής 2χολή(. 2
  —Διά τούς ναυτιλλομένους.
  Ή Ναυτιχπ Ύδρογρκφΐκη ύιτη-
  ρβσία διά τπλ)ματός της πρός τα
  Λιμεναρχβία γνωρίζΐι ότι ύ φαρός
  Καβάλλας κλάτος 40,55 καί μή-
  χος 24,25 έπαυσε λειτουργ&ν.
  'Επίσης ο Έρυθρός φαρός το&
  0ορ«ίου· λιμένος τής ΧαλκΙδος
  πλάτος 38,28 και μήκος 23,37 Ι
  παυσβ λβιτουργων.
  —Αί είσπράξεις τοΰ Τελω
  νείου.
  Κατά τό λήξαν δεύτερον Κήμε>
  ρον τοΰ μηνός Σιπτεμβρίβυ ι!σ«·
  ιτράχθησαν παρά τβΰ ΤΐλωνβΙου
  Ηρακλείου ί{ εΐσαγωγικβθ καί
  έξαγωγικοθ δαβμοθ καί έξ ΐΐσπρά-
  |εων υπέρ εΐδικών ταμβΐων Τό ί-
  λον δραχμαΐ. 3.317.096,80
  —Ή λειφυδρία ένεκα.... ή Ν.
  Άλικαρνασσός.
  Τάς προμβσπμβρινάς ΰρας τής
  χθές έπιτροπή έκ κατοίκων τής
  συνοικίας Ξύλινης Τάμπιας κ«-
  ρουαιααθεϊσα ενώπιον τοδ χ. Νο¬
  μάρχου παρίκάλΐσ» αυτόν όπως
  ενεργήση τα δίοντα καί χορηγΐί-
  ται βΐς την συνοικίαν των ίπαρ-
  κη; ποσότης Οδατος καθ' ίσον τ«·
  λϊυταίως ύποφέρουσι δεινΒς έκ
  τής λβιψυδρία;.
  —Προαγωγαί είς τα Τ. Τ. Τ.
  Διά διατάγμκτβς δημοσκυθέν
  τος «τίς την εφημερίδα τής Κυ-
  βερνήσβνς προήχθη εί; συσχευα
  στήν α' τάξίως β παρά τφ Τ. Τ.
  Τ. τμήματι Καμκραχίου Ηρα¬
  κλείου Δημ. Παπαδάκης.
  Δι' υπουργική; πράξΐω; προή¬
  χθησαν αίς άρχιβργάτα; ο! μίχρΐ
  τούδε εργάται *' τάςινς Ν. Όρ·
  φανός χαί Γ. Ζωγράφος
  II
  τμη
  ματο; Χ ύπηρβσΐοξΐ Τ. Τ. γραμ¬
  μήν Άνατολιχής Κρήτης.
  —Μετάθεσις δικηγόρου.
  Διά δημοσιΐυθέντος είς την ε¬
  φημερίδα τής Κυβ«ρνήσ<ο>ς δια-
  τάγματος μετετέθη ό διχηγόρος
  Εύαγ. Ι. Άναγνωστάχηί έκ τοθ
  ΠρΜΤοδικ<(ου βεβσαλονΐκης ·({ τό τοιοθτον Ηρακλείου. —"Η κατάταξις των κληρω¬ τών. Παρά τ·6 ΣίΤρατολογιχοΟ Γρα- Παρα τ·6 ΧτρβτολογικοΟ Γρα- φεΐβυ άναχοινοθται ό" τ ι χατά την 5—β Όκτνβριβυ θά πρβσίλθβυν πρός κατάταξιν ο! γεννηθέντες τό 1911 χαί καταγόμβνβιέκ τ&ννομ&ν Ρεθύμνης και Χανίων χαί ουχί οί έκ Λασηθίου χαί Ηρακλείου, 1{ ών θά προσέλθωοιν μόνον οί τοχβντες αναβάλη; κατατά?»*»ς τής κλάσ«»ς 1932.
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα Έναντι Νβμαβχίας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα ΓΤέμπτης
  22 Σεπτεμβρίου 1932.
  ιιηιιιιηπιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιη»ι·ηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ι··ιιι·ιιιιηιιιιιιιιιιι·ι
  ιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι.ι»··»"»1"1 ιιιιιΐΗΐιιιι ιΐΗΐιιιιιπι
  Ο ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΡΙίβΜΕΝΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΚ 8ΡΑΚΗΣ ΜΠΟΥΡΓΟΝ ι ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
  ΛΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Αυριον ^ (σήμε
  ρον) ώς γνωστόν έπανέρχεται έκ Θρά
  κης ό Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος
  Αυθημερόν ό κ. Βενιζέλος θά όμι
  λήση είς Πειραια καί είς τό αύτόθι
  έκλόγικόν κέντρον των Φιλελευθέρας
  Είς τόν κ. Πρωθυπουργόν ό Πει
  ραιεύςπροετοιμάζει αύτόχρημα απο
  θεωτικήν ύποδοχήν.
  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
  ΟΤΙΒΕΩΡΕΙΑΝΑΞΙΑΔΙΑΨΕΥΣΕϋΣ
  ΤΑ ΠΕΡΙ ΒΡΙΟΝ ΛΑΪΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά τηλεγρα
  φούν έκ Θεσσαλονίκης ό κ. Βενιζέλος
  έπανέλαβεν είς την Ανατολικήν ΛΙακε-
  δονίαν ότι θεωρεϊ άνάξια διαψεύαεω^
  τα γραφέντα υπό τού άντιπολιτευομέ-
  νουτύπουότι δήθεν ήπείλησεν ούτος
  (ό κ. Βενιζέλος) την απέλασιν των πά
  ραγόντων τού Ααϊκοΰ κόμματος.
  ΤΟΖΗΤΗΜΑΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διΐ τού καταρτισθέντος καί άποβταλησομέ
  νού ϊΐς την Γενικήν Διοίκησιν υπό τυϋ κ. Νομάρ
  χου ύπομνήματος περί παραχωρήσεως οίκοπέδων
  ιΐςτούς άστέγους έφέδρους τοΰ Δήμου Ηρακλείου,
  ύποδεικνύεται δπως ή κρατική μεριμνα έκδηλωθτ
  εύμενής υπέρ αυτών διδομένου ότι λόγω τοϋ ?πικει
  μένου χειμώνος οί έν λόγω πραγματικώς άστβγοι έ-
  φβδροι, θά ύποφέρουν.
  Διά τούς λόγους τούτους παρακαλεϊται ή Γενικϊ
  Διοίκησις ο/τως καταβάλη πασάν δυνατήν προσπά
  θείαν διά την καί κατά νό δυνατόν ταχυτέραν δια¬
  νομήν των έν λόγω οίκοπέδων.
  Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΒΕΝΤΟΣ ΕΛΑΙΟΥ
  Ανεκοινώθη 8κ τοΰ ύπουργρίου ργ
  ότι ύπάρχουν είσέΐι 400 περίπου τόννοι άδιαθέ
  -τού έλαιολάδου, έ< τού συγκρντρ'οθέντος υπό τής Άγροτικής Τραπέζης διά λογαριασμόν τοΐ Κοάτους. Ή διάθεσις τή; ποσότητος ταύτης πρός τί/ παρόν τουλάχιστον είναι άδύναιος λόγω των χ« μηλών τιμών τοΰ έλαιολάδου είς τάς άγοράς τοί ίξωτεοικοϋ, κυμαινομένων περί τα 300 γαλλικι φράγκα χατά τόννον, έναντι των 350 φράγκω< πού διετέθησαν τα ετέρα συγκεντρω.ίέν'τα δύι έχαΐομμύρια όχάδων. Η ΧΘΕΤΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑΣ Καθ* όλην την διάρκειαν τής χθές ι'ισήχθησαν περί τάς 60000 οκάδας σταφίδων σουλτανίνι ς και ταχτά. Ή κίνησις τής σΐαφιδαγορας χθές Ισημείωσι άρκετήν ζωηρότητα σημειωθεισών πράξων τόσον εί τα καλά δσον καί εις τα δευτερότερα πράγματο σουλτανίν«ς. Αί τιμαί διά τα έξαιρετικά καί α' πράγματα Ικυμβίνθησαν είς τάς 18—22 δραχμάς Έπίσης εγένοντο αρκεταί πράξεις άγορών είι τόν ταχτα ώς καί είς τούς ελεμέδες είς τιμάς άπό 6.50—9 δραχμάς. Αί φορτώσεις σταφίδων πρός εξαγωγήν εί τάς «υρωπαϊκάς άγοοάς καταναλώσεως έξαχολου θοΰν διενεργούμεναι κανονικώς. Χθές εγένοντο φορτώσϊΐς κίς μεγάλην κλίμακα. Η ΓΕΩΡΠΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Υπό τής Στοτιστικής Υπηρεσίας τοΰ ύπουο- γείου Έθνικής Οίκονομίας εξεδόθη λεπτομερής πίναξ τής γεωργικής καί κτηνοτροφικής παραγω γής τοΰ κοάτους κατβ τό 1931. Κατ' αύτό, αί καλλιεργηθεΐσαι κατά τό 1931 έκτάσεις παρουσιάζοντα ι ηύξημέναι είς άπαντα σχε δόν τα ειδή, πλήν των βιομηχανικών, των οποίων ή καλλιέργεια ηλαττώθη καΐά 111 370 στρεμμά- των, των ζωοτροφικών κατά 67.971 στρ. κα'ι τής σταφίδος, τής οποίας ή καλλιέργεια ηλαττώθη έπίσης κατά 14.827 στρέμματα. ΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΧΟΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΝΩΠΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ Ή κίνησις τής σταφυλαγοράς μας χθές υπήρξεν ολίγον ζωηρά. Πράξεις εσημειώθη σαν αρκεταί καί διά μέν ταχτά είς τας τιμάς των δρ. 1,80,-2 δραχ. διά δέ τάς σταφυλάς ραζακί είς τάς 2,50—3,50 δρ. Χθές καί περί τάς απογευματινάς ώρας ανεχώρησε δι' Αίγυπτον εν ατμόπλοιον μέ φορτίον έκ 4500 περΐπου καλαθίων, σήμερον δέ θά αναχωρήση έτερον μέ φορ- τίον 4000 περ,ίπου καλαθίων. Ή συσκευασία των έξαγομένων όπωρών. Υπό τοΰ Διευθυντού τοΰ ΰπουργείου Γεωργίας εκοινο¬ ποιήθη τηλεγραφικώς είς την Γεωργικήν περιφέρειαν Ή ραχλβίου τηλεγράφημα τοΰ έπιτετραμμένου τής Έλληνι- κής Πρεσβείας έν Αιγύπτω, διά τοΰ οιτοίου παρακαλεϊ ό¬ πως εΐδβποιηδώαιν οί έξαγω· γεΐς φρούτων νά άποστέλ- λωσιν τβιαΰτα είς Αίγυπτον απολύτως άπηλλαγμένα πα- ρααίτων λόγω των νέων αύ ■ στηροτάτων διατάξεων τής Αίγυπτιακής Κυβερνήσεως, των οποίων ή έφαψμογή καί παρά τάς ενεργείας τής Έλ ληνικής Πρεσβείας, ήρξατο άπό χβές. Είς την προκειμένην πε¬ ρίπτωσιν καί κατά παρκσχε- δείσας πληροφορίας, ή άπα γόρευσις προεκλήθη κατόπιν τής άποστολής έκ τοΰ Νομοΰ μας είς τάς άγοράς Αίγύ πτου ποσότητος μήλων ό φλοιός των οποίων ήτο προ· σβεβλημένος υπό παρασίτων παρουσιάζων φθοράν ήτις δέν έχει μέν ουδεμίαν επί δρασιν είς τόν κοιρπόν τόσον είς την γεΰσιν δσον καί είς την έν γένει φυσιχότητα αύ τοΰ, άλλ' έμφανίζει τούτον εξωτερικώς ώς βεβλαμμένον. Κατόπιν των ανωτέρω οί έξαγωγεΐς νωπών όπωρών, πλήν σταφυλών, δι' άς ού δεμία παρατήρησις εγένετο δέον εφεξής νά μή προβαί νουσιν είς αποστολάς είς Αί¬ γυπτον όπωρών, ών ό φλοιός έχει έστω καί κατ' ελάχι¬ στον προσβληθή υπό παρα¬ σίτων χαθ' δτι έν έναντία περιπτώσει ύπάρχει ό κίνδυ νος συμφώνως πρός την τε¬ λευταίαν άπαγόρευσιν τής Αιγυπτιακάς Κυβερνήσεως νά άποκλεισθοΰν έκ τίν Αί γυπτιακών άγορών κατανα λώσεως «ί όπώραι μας ούται, καθ'ήν στιγμήν μάλισταπλεΐ στον μέρος έκ τής παραγω γής όπωρών μας καταναλί¬ σκεται είς τάς άγορίς ταύτας Ίδρύεται ελαιουργείον είς Παναγιά Πεδιάδος. Κ«τόηιν γενβμέν ής προσκλήσεως ύπβ τής Νομαρχΐας θά αυνέλθουν βημβρον είς Χ* Γραφεΐα αυτής τα μκλη τοϋ Διοικητικόν Συμβουλίου τού ΓβωργικοΟ Ταμιίου , βΐς αν· νβδρίασιν. Κατα την συνεδρίασιν ταύτην 3« διεξαχθή συζήτησις επί τοΰ ζη- τηματος τή; κατασκευάς έν Πά ναγιά Πεδιάδος καί δαπαναις τοΰ Γβωργικου Ταμείον Ηρακλείου ελαιουργείον. Ή κατασχ&υη τβΰ έν λόγω ε¬ λαιουργείον εΐχβ ΐτρβμελβτηβή ώς γνωστόν άπό καιροΰ άνβγραφιί· σης μαλιοτα καί της άπαιτηβηοο- μένη; αχβτικής πιστώΰβως δι' αύ την. Κατά την σημερινήν αυνβδρία αιν τβυ Διοικητικόν Συμβουλίου τοθ ΓβωργικοΟ Ταμείον Ηρα¬ θά ληφθτ) οριατική άκόφοι αίς επί τοΰ προ«βιμενου, θα επι δ ωχβή £έ καθ' & ιϊμββα &1ς θεβι να γνωρίζωμεν ή όσον τβ δυνα¬ τόν ταχυτέρα εκτέλεσις τοΰ εργβυ καί ή εν«ρξις των εργασιών αύτβΰ. Δέον να ληφθή ύπ' όψιν ότι διά τής κατασκευάς τοΰ έλαιουργβΐου Παναγίας έλόκληρος ή έααρχΐ* Πεδιάδος θά άνακουφιοβή διότι, δια τούτου έκτό; τρθ ότι οί Ι έλαϊ «ι βχ άλβθωνται καΐ πιέζ&ινται καταλλήλωβ τό παραγόμβνον ί λχΐον θα υφίσταται όλας τάς ά παΐΐουμένας πβριποιηββι; διά μη χανικνν μέοων δι' ών θά έφοδια οΘγϊ τώ ελαιουργείον. 'ΕτΙσπς θά φιλτράρβται είς τρόπον ωστβ νά άποίίδη καταναλιοκόμϊνον μ>ι
  ζονα είς τού; βλαιοπαραγωγού.
  μας κερδη.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ )ΞΙΡΜΑΤΙΚΒΝ
  Λιά δκίτάγματος προήχθησαν
  οί κάτωθι άξιωματικοί:
  Είς Ίντισυνταγματάρχην ό ταγ-
  ιιατάρχης κ. Γ. Μηλιαράς, είς
  ταγματάρχας οί λοχαγοί Γ. Χα-
  (ΐπλαμπάκης, Μ Παπαδάκης, Ε
  Πρατικάκης καί ιίς λοχαγούς ( ι
  δπολοχαγοί ΓΙ Ίατρουδάκη", Γ
  Λαρεντζάκης, Β. Κλεισσρχάκης,
  Δ Μανουσάκης καί Δ. Κοντε
  κάκης.
  ΤΑ ΛΙΜΕΝΗΠΑΑΣ ΖΗΤΕΜΑΤΑ
  Τάς εσπερινάς ώρας τής χθές
  συνήλθον είΰ συνεδρίασιν τα μέλη
  τής Λιμενικής Έπιτροπής 'Ηρα-
  κλιΐου καί συνεζήτησαν λαβόντα
  άποφάσεις επί διαφόοων γενικής
  φύσεως καί ύπηρεσιακών ζητη-
  μάτων.
  ΔΙΕΚΑΚ6Κ1ΙΘΗ ΤΩ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΟΝ ΚΡΗΤΩΗ ΑΞΙΟΜΑΤΙΗΟΝ
  Πα§ά τού κ. Γ. Μαι/ή ελήφθη
  κατά τύ Οποίον τό ζητημα τή.
  προαγωγής των Κρητών άξΐϋ)μιΐ
  τικών διικανονίσθη
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
  Υπο τοϋ Γενικοϋ Έττιθεω^η-
  τοΰ τής Μέσης "Εκπαιδεύσ»ως α¬
  πεστάλη έγκύΐ'λιος πρός τούς προ-
  εδρους των κατά τόπους σχολι·
  κων έφοριών διά τής οποίος δια-
  τυπώνει τάς παρατηρήσεις 8πι
  πεπραγμένων τοϋ λήξαντος σχολι-
  κου ίιους.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ τιμαί τροφίμων
  είς την αγοράν μας.
  Ή Έκιτοοκή Βι—ιμήσβαιν Βιά τής
  Μλβΐτταίας αποφάσεως της βκανό
  νισβ την τιμήν των Ματοθι βΐδών Ας
  *Εή
  Ηαντοη»λεΙοΐι. — Ελαίαι
  βγχώριαι 12, Βόλου 16—20. Μα-
  χαοόνια εντόπιοι 15. Μακαρόνια θεσ
  σαλονΐκης 16. Ζυμαρικό έν γένει 8ρ.
  15-20, μακαρόνια πολυτελείας χαχιιο
  Ίοιημάς 20. Φβσόλις βραχ. 12.
  Ρββύθια Μαοόχου 13—16, ΚοτΜΐά
  έντοκια 12—16..Φοσολάκια 15-16. Ε¬
  λαια λίαν. 22. Αύγάΐ.ίυ—Ι.δΟΣάπων
  λ—ικδς α' 18-19, β'. 17, «ράσινος α'.
  16 καί Ρ'.15. ΤέΙον 200. Καφφές ά-
  λβσμένος 120.
  Ββύτυρ*.—Δέρνας 110-132.Γάλακ.
  βποσαλΐας 116. Λίπη 40. Μπάνερ 68.
  Γαλακτιρ·.— Τ«ρΙ Κασοέρι 68.
  ΤουλουμΙσο 48. 'Εντόπιο 54—64.
  Γιαβό—ι
  II.
  Γάλα9.
  Κρί«τοτ.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν
  36—40 μόσχος 38, (νγοΰρικρέας προ-
  βάτου 32,αΙγός 24, βόϊον καί άγελός
  24 δραχ. χοιρινά μβγάλα 34, γου-
  οουνόπουλα 38.
  Πουλπρικά,-Άχό 35-50.
  «χ*νικά.—Κρόμμυα 5—6, κατά
  ής 4-5, κολοκνθάκια 10—12φασόλβί
  λασηθιώτΐΝβς 8-10 μηάμκς 8-10,
  φσαολάκια 7—8, Ειιλαγνουράκια 5-6
  «τομάτες 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
  10 οραχμάς κατ' οκάν, μ*λ-
  <ζάν«ς 4—5 λεμόνια έντόπια",Ι4— 16, άγγουράκια 6—8, κι««ρι*ς Ι, πράσσα Β—6 λάχανα βρ. 8—10 ρ.— Σταφύλιο 3—6, καρπούζια 3—4 χβκόνια 5 6,άχλάθιβ 4—6 σύκα 6—8, μηλα 6-8, οοβάκινο 6— 12 κυδώνια 6—8, ρόγβια 5—6. Κίνησις τής Σταφίδος κατ' «χδν Σουλτανίνα έξαιοβτ. Δρ. 20.— 22.— » α'. » 17.- 20.- » Ρ'. » 14.50 17.- 12.- 14.50 8.- 12.- 4.80 5.8* 3.50 4.- 8.20 8 80 6.-----6.50 2.50- 3.- 1.80- 2.- 1.10- 1.4, γ. » παρακατεινα >
  Ταχτάδες α'
  » ρ'
  'Ελβμέοβς α'
  . ρ-
  Ροζαχιά >
  > ταχτά >
  Κρασοστάφυλα »
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δρ.
  Δολλάρ,ιον
  Λίρα
  Φράγκον
  'ΕλΒβτ. φράγκον
  Λιρέττα
  Μάρκον
  Τουρκιχή ΛΕρα
  Κορώνα (Τσβχ.)
  Κορώνα (ΣουηΟ.)
  Φράγκον (Ββλγ.)
  Σβλλίνι (Αύστρ.)
  φιοβινι (Όλλαν.)»
  ΌμοΙ. άντβλλαΙ. »
  163.-----164.5Γ
  571,-----577,-
  6.39- 6,49
  31.44- 31,79
  8.35- 8,45
  38,41- 39,69
  76,25- 81.75
  4,βΟ-4,9'
  18,74- 29,66
  «.50— 4,6'
  22.73- 23,6«
  65,41— 66,11
  835----538,-
  Ο ΤΣΑΛΑΑΡΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣ ΧΟΕΣ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝλ
  ΑΠΕΔΟΚ1ΜΑΣΘΗ ΑΓΡΙΟΣ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΥ ΑΑΟΥ
  ΕΤΕ8Η ΥΠΟ ΤΗΗ ηΡΟΣΤΑϊΙΑΗ ΤΟΗ ΑΡΧΟΜ
  ΕΒΑΝΕΡΧΒΜΕΗΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΑΒΙΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «1 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό άρχηγός τού
  Ααϊκού κόμματος κ. Τσαλδάρ^ης μετέ¬
  βη σήμερον δι* άεροηλάνου είς Ιωάν-
  νίνα.
  α. ί
  Ό Τσαλδάρης θελήσας νά ομιλήση
  πρός τόν λαόν των Ιωαννίνων, έγιου-
  χαΐσθη. Αίδιαθέαεις τού πλήθους κατά
  τού άρχηγού των λαΐκών προσέλαβον
  αργότερον τοιούτον χαρακτήρα ώστε ε¬
  δέησε νά επέμβη ή χωροφυλακήν πρός
  προστασίαν τού. Ό Τααλδάρης άγρίως
  άποδοκιμαζόμενος, περιωρίσθη νά σ.υ·
  στήση είς τοΰς ολίγους φίλους τού νά
  ψηφίαουν τό Λαϊκόν κόμμα. ΙΙερΙ τού
  καθεατωτικού ζητήματος" ούσιαστι-
  κώς δέν έκαμε ουδεμίαν νύξιν.
  Ό κ. Τσαλδάρης έπιστρέφει αυριον
  είς Αθήνας.
  ΕΛΗΞΕΗΛΪΑΐΕΨΐίΓΗΣΣΤΡΕΖΑΣ
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η
  ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΙΗΙΝ ΚΡΑΤΟΝ
  Η ΙΚΙΪΙΙΥΙΙί ΤΗΣ ΕΑΛλ&ΟΣ ΒΕΙΡίΙΙΜ ΒΕΟΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— εκ εν Στρέζα
  τής Ιταλίας οίκονομΐκή διάσκεψις επε¬
  ράτωσε σήμερον τάς εργασίας της.
  Ή όλομέλεια τής διασκέψεως απε¬
  φάσισεν όπως ύποδείξη την «μέσον ενί¬
  σχυσιν των κρατών τής νοτιανατολινής
  ΙΕύρώπης πρός οικονομικήν άνάρρωσιν.
  Μετά την απόφασιν τής διασκέψεως
  τής Στρέζας ή οίκονομική ενίσχυσις
  τής Ελλάδος θεωρείται βεβαία είς λίαν
  προσεχές μέλλον.
  ΤΟ ΜΙΚΟΝ ΚΟΜΜλ ΒΑ ΕΚΔΟΣΗ
  ΔΙΑΙΓΕΑΜΑ ΟΡΟΣ ΤΟΝ ΕλλΗΝΙΚΟΝ
  ΛΑΟΝ, ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΑ ΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Χεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας.—Άπόψε έκυκλοφό-
  ρησε φήμη ότι τό Λαϊκόν κόμμα θά εκ¬
  δώση έντός τής αύριονή* τό πολύ μεθαύ¬
  ριον διάγγελμα πρός τόν ελληνικόν λαόν
  τόν στρατόν κ»ί τόν στόλον δι' ου θά κα-
  τηγορή την κυβέρνησιν τώνΦιλελευθέ-
  ρων.
  Οί πολιτικοΐ χύκλοι σχολιάζουσι την
  πιθανήν έκδοσιν τού διαγγέλματος* άπέ-
  διδον ταύτην είς προσπάθειαν τού λαϊ-
  κου κόμματος όπως συγκρατηθή τήν>
  πολιτικήν τού επιρροήν, ήτις τελευταίως,
  υπέστη αίσθητήν μείωσιν.
  Ο ΑΑΒΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ&ΟΚΙΜΑΖΕΐ
  ΤΑ ΒΡΒΚΒΕΣ1ΝΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΓΕΤΟΝΟΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Πρός την Κυ¬
  βέρνησιν καταφθάνουν τηλεγραφήματα
  έκ μέρους των συλλόγων καί τού λαοθ
  τής Μεσσηνίας δι' ού έκφράζεται ό ά-·
  ποτροπιασμός τούτου διά τα έν Θουρί*
  ιδιαιτέρα πατρίδι τού ύπουργού τής
  Έθνικής Οίκονομίας, αίματηρά γεγο·
  νοτα.
  Κατόπιν των γεγονότων τούτων είς τα
  οποϊα απεδείχθη περιτράνως ή ένοχή
  των ύηοψηφίων καί όπαδών τού Λαϊ··
  κου κόμματος εσημειώθη καθ' όλην τήν>
  Μεσσηνίαν μεγάλη μεταστροφή υπέρ
  των «1>ιλελευθέρων.
  Ο ί. ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ ΒΑ ΕΠΑΝΗΡΧΕΤΟ
  ΚΒΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΒΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 91 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έσπεριναί πλη¬
  ροφορίαι των κυβερνητικαί *ύκλων
  άνέφερον ότι ό κ. Βενιζέλος έπισπεύοων
  την επάνοδον τού έκ Θράκης θά ευρί¬
  σκετο την νύκτα της χθές είς Αθήνας.