100049

Αριθμός τεύχους

3279

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

25/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '·878
  Ν
  τό
  ' ^}Χον
  Ίν έδή.
  ~αρα·
  βίς τό
  οποίον
  £« των
  άλλον
  1
  οκραη-
  2 τα μι-
  ν όποί·
  * Δημο-
  01".
  άφ' ενός να
  ρ' ετέρου άξι
  γω βίς ΐά "ο
  ής εκβάσεως
  συμπίοίομο
  α ίχω πάντβ
  •όω, ότι δ4ν
  τολύ ή λοβϊ·
  μί ύΦ
  2
  2
  6
  6
  1 μέ
  Ι *
  ι
  Ι μέ
  Ι »
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  Ι ΔΙΕΥΘ ΙΔΙΟΚΤ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ ΦΥΛΛΟΥ 3·279
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1#Μ.
  "Παραιταλώ νά ρεταβίίτεΓόΙοι είς τάς κάλττας νά φηφίσετε τό
  κόμμα των Φιλελευδέρων προσέχοντες νά μή διασπάσετε τάς
  φήφους, δίδοντες τοιαύτας είς τα άλλα μικρά δημοκρατικά
  κόμματα
  Δώσατέ μου την δύναμιν διά τής φήφου σας, διά νά δια-
  λύσω τό λαϊκόν κόμμα, πού επιβουλεύεται την ησυχίαν
  τής χώρας. -Λ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ".
  ΨΗΦΙΖΟΝΤΕΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΜΗΝ ΧΑΣΗ
  Η ΚΡΗΤΗ ΐΜΑΖ
  ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΜΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΙΜΑΤΩΝ
  ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΜΗΝ ΧΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΣΧΥΝ ΤΗΣ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑΝ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΤΟΣΑ ΤΩΡΑ ΕΤΗ
  ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΑΣ ΑΓΥΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΥΣΤΟΑΑ ΨΕΥΔΗ ΕΚΕΙΝΟΝ
  ΠΟΤ ΕΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΟ Ε01ΙΙΙΑ ΜΑΣ ΕΔΙΗΥΤΟΜΟΔΗΣΑΚ ΚΕΚΔΑ7ΜΕΝΩΖ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΑΙ ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ!
  ΤΟ ΣΙΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:
  -)
  ΑΝΟΡΦΟ-ΙΧ
  4
  ι Ι
  'Αλκαζάρ.— ('Ομιλών κινηματο-
  γράφος).—Σήμερον εις δύο παραστά-
  σεις (6.30 μ.μ. κα'ι 10 μ. μ ) ή «Διά·
  σωσις».
  Αυριον: Τα πρωτοφανή καΐ κατα
  πληκτιχά πειράματα φαχιρισμοϋ—
  δερβισισμοϋ τού έκ Ρωσσίσς έλληνος
  κ. Κόλα Μόρτον τού μένΐιουμ Λκϊλά
  Χανούμ χαΐ τού μπαλλέτου Λαφου-
  ζίνη. ________
  Απόλλων.—ώρα 2 μ.μ.: «θηρίον
  τής Έρημον».
  Βόακορος: Σήμερον τ5 άριστοιΊρ-
  γημα:οΙ «Τορίς ένοχοι» μέ την Πόλα
  Νέγρι χαΐ Όλγα Παλχόβα (παραγω-
  γής 1930).
  Άλάμιΐρα.—Σήαερον ό κολοσοός
  τής κινηματογραφΐαί: «ΤΙ τού χό
  στισε ένα φιλί» μέ την Μπβμπέ Ντά·
  νιελς.
  ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΗ
  ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
  Ή Ιδιοφυΐα, ή ύπεροχή καί
  ή περίλαμπρος θέσις ήν κατέλα¬
  βεν είς τόν πολιτικόν κόσμον τής
  Ελλάδος ό έκλεκτός συμπολίτης
  μας καί ήγέτης τοΰ συνδυασμοΰ
  των Φιλελευθέρας τοϋ νομοϋ μας
  κ. Γ. Μαρής έκίνησαν τόν φθό¬
  νον καί τό μΐσος των μικρών καί
  καί εύτελών άντιπάλων τού.
  Μή κατορθώσαντες ούτοι νά
  ϊκανοποιήσωσι τάς μικροφιλοδο-
  ξίας των καί μή δυνάμενοι κάν
  νά τόν άΐενίσωσι, ήγειραν τό μι¬
  κροσκοπικόν των άνάσιημα άπέ-
  ναντί τού καί έχοντες ώς έμβλημα
  τα χθαμαλώτερα καί ίύτελέστερα
  πάθη, την συκοφαντίαν «αί την
  υβριν, τόν φθόνον καί τό μΐσος
  καταβάλλουν απεγνωσμένας προ¬
  σπαθείας νά Ιξασθενήσουν καί
  μειώσουν τό κύρος τού, έπιδιώ-
  κοντες διά τής διαστρεβλώσεως
  τής αληθείας καί των γεγονότων
  νά φέρουν ρήγμα είς την παρά¬
  ταξιν τοϋ Φιλελευθέρου κόμματος
  ούτινος είναι ήγέτης έν τώ Νομφ
  μας καί ό οποίος ποικιλοτρόπως
  Ιξυπηρέτησε τόν τόπον καί έδω¬
  κεν είς τό Ηράκλειον περίβλε-
  πτον καί ζηλευτήν θέσιν.
  Ένφ δέ άκολουθεΐ τόν αρχη¬
  γόν των Φιλελευθέρων άγωνιζό-
  μενον καί παλαίοντα νά προλάβη
  νέας καταιγίδας καί νέας κατα¬
  στροφάς καί προσπαθιΐ ώς έμ-
  πνευσμένος σύμβουλος καί δεξιός
  παρασιάτης τού νά τόν ενισχύση
  είς τόν νέον μέγαν είρηνικόν άγώ-
  τα τού, Ερχονται οί μικροΐ καί
  ταπεινοί νέοι άντίπαλοί τού μέ
  συκοφαντικά παραληρήματα καί
  μέ άσύστολα ψευδη νά παρασύ-
  ρουν καί παραπλανήσουν τόν ά-
  γνόν άγροτικόν κόσμον νομίζοντες
  δτι ούτω θά ανακόψουν την με¬
  γάλην πολιτικήν σταδιοδρομίαν
  τού.
  Νομίζουν οί κύριοι ούτοι ότι
  διά τοιούτων ποταπών μέσων
  θά δυνηθούν νά στρέψουν πρός
  τό μέρος των τόν λαόν τοΰ Νομ"οϋ
  Ηρακλείου δ οποίος άείποτε δΐε-
  κρίθη καί διακρίνεται διά τα γεν-
  ναΐα καί εύγενή αϊσθήματάτου
  καί διά την κατ' εξοχήν θετικότη
  τα καί πρακτικότητά τού.
  Νομίζουν οί λιποτακτήσαντες
  τοΰ στρατοπέδου όπερ ιούς άνέ-
  δειξε καί έξυπηρέτησεν ότι είναι
  δυνατόν ό λαός τοΰ Ηρακλείου νά
  δώσχι πίστιν καί προσοχήν είς τα
  βορβορώδη κηοτ3"γματά των, καί
  νά λησμονήση τόν στοργικόν προσ
  τάτην καί άρωγόν τού, τόν μο-
  χθήσαντα καί έργασθέντα πρός ε¬
  ξυπηρέτησιν καί ενίσχυσιν τού είς
  τάς αλλεπαλλήλους συμφοράς καί
  θεομηνίας.
  Διήλθεν αραγε έστω καί πόρ-
  ρωθεν έκ τής διανοίας των ή Ιδέα
  δτι είναι δυνατόν δ Ήοακλειωτι-
  κός λαός νά στραφή πρός αύτούς
  καί νά λησμονήση τόν σθεναρώ-
  τερον συνήγορον καί ύπερασπι-
  σΐήν των δικαίων καί βυμφερόν-
  των τού.
  Ύποθέτουν δραγε οί άπό τό
  αδικαιολόγητονμένος τής φιλοδο-
  ξίας άποστάται δτι είναι δυνατόν
  6 λαός τοϋ Ηρακλείου είς τοιαύ¬
  την κρίσιμον στιγμήν τού αγώνος
  καθ* ην ό παλαιοκομματισμός ού
  μόνον άπειλεΐ καί βυσοδομεΐ άλλά
  Η ζωή ποΰ περνά
  25 Σεττίβθίθυ 1932. λόΥ9··· συγγενικών δεσμών'
  Ανατολή ηλίου 6.17, Λύσις 615,
  τούς ϊκανούς άπό τούς ανικάνους,
  ιούς άξ,ιοπρεπεΐς άπό τούς εύτε-
  λεϊς καί τούς δυναμένους καί μελ-
  λοντικώς νά τόν έξυπηρετήσωσι
  καϊ θ' ακολουθήση μέ την Ιδίαν
  πίστιν καί αφοσίωσιν εκείνον
  ούτινος ή ιδιοφυΐα, ή ύπεροχή
  καί ίκανότης θά τόν άνυψώσχι
  Ηάιτον ή βράδιον είς ανώτερον
  πολιτικόν επίπεδον.
  Βεβαιούμεν έπίσης-πύτούς ότι
  σύμπας ό λαός τοϋ Νομοϋ "Ηρα¬
  κλείου άποτίων φόρον εύγνωμο-
  σύνης πρός τούς άτρύτους κόπους
  καί μόχθους τοϋ έπιφανοϋς συμ¬
  πολίτου μας κ. Μαρή όστις ποι-
  κιλοτρόπως τόν έξυπηρέτησε καί
  ένίσχυσεν είς χαλεπάς ημέρας θά
  προσελθη προθύμως καί άθρόακ
  είς τάς κάλπας κατά τάς εκλογάς
  τής προσεχούς Κυριακής καί θά
  ύπερψηφίση τόν υπό την ήγισίαν
  τού συνδυασμόν των Φιλελευθέ¬
  ρων διότι γνωρίζει κάλλιστα δτι
  ενισχύων καί ένδυναμώνων αυτόν
  ένισχύει καί προστατεύει τα ιδία
  συμφέροντά τού.
  ΜΙΧ. Χ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
  Ό καυγδς δέ γιά τόπάπλωμα.
  Άλλά... μωραίνει κΰριος ούς
  βούλεται άπολέσαι
  ***
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣΜΑΛΑΜΑ
  Μας καταγγέλλουν δτι
  είς την 'Επισκοπήν κάποιος
  «αγροτικάς» παντοπώλης ά¬
  πειλεΐ τούς πραγματικούς
  αγρότας καί κατά κακήν τύχην
  χρεωφειλέτας τού νά ψηφΐσουν
  τό άγροτικόν κόμμα άλλως
  ...δχι μόνον δέν Ιχει βερεσέάλ-
  λά κατ'ευθειαν μικροδιαφορά,
  φυλακή, πλειστηριασμό κλπ.
  Ό έν λόγω παντοπώλης είνε
  πράγματι μάλαμα. Άλλά καί
  φυσιογνωμία καθαρώς... ά-
  γροτοπατερική.
  ΟΤΤΏΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤοΟ Ί»ρρ(ι«ου ΣιέγκΕβιτς
  ΠΟΥ ηΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
  Μ
  ΙΜΗΘΗΤΕΤΙΣ ΑΡΧΑΝΑΣ!
  Ή Άρχάνες τό Ιδειξαν.
  Τό προπύργιον
  Ελευθερίας —
  τής Κρητικής
  τό μηδέποτε
  γνωρΐσαν την λιποψυχίαν καί
  την όπισθοχώρησιν — άπέβη
  διά μίαν άκόμη φοράν προ¬
  πύργιον. Προπύργιον τής πο-
  λιτικής ώριμότητος καί σω·
  φροσύνης — προπύργιον των
  Κρητικών άρχών, τοθ Κρητι-
  κοΟ άνδρισμοΟ καί τής σταθε¬
  ρότητος. Οί άγροτικοί Ελα¬
  βον πράγματι τό μάθημα πού
  των ήρμοζε. Άπεδοκιμάσθη-
  σαν ώς πολιτικοί καί ώς άν
  θρωποι καί άποστάται *1<υ- ρΐως ενός κόμματος—ίστορι- κοΰ καί κατ' εξοχήν Κρη¬ τικού. Όλοι οί Ηρακλειώται, δ- λοι οί Κρήτες σήμερον μίμη θήτε τίς Άρχάνες καί καταδι- κάσετε άνεκκλήτως την προ- δοσΐαν τοθ άγροτοπατερι- σμοΟ. *** ΑΤΩ Η ΚΡΗΤΙΚΟΚΡΑΤΙΑ! Κάτω λοιπόν ή Κρητικο- κρατΐα! Ιδού τό προεκλογικόν σύνθημα των έν Παλαιά Ελ¬ λάδι αδιάλλακτων αντιπο¬ λιτευομένων έν οΐς πρώτοι καΐ καλύτεροι οί Καφανταρι- κοί. Οί Λαϊκοί δπως πολύ πα- ραστατικώς έγραφε προχθές ό έν Αθήναις συνεργάτης μας άποτελοθν τό σκοτεινόν φόν- το τής υποθέσεως. Δέν έκδη- λώνονται μέχρι τής στιγμής Κ κατά των ΎβρΙζουν Κρητών γενικώς, δμως καπηλικώς δλους τούς έν άρχή Κρήτας. Συμπέρασμα: Ή «άντικρητη· κδκρατΐα» είνε δι' δλους τούς κατά τήνίστιγμήν ταύτην άν- τιβενιζελικούς ή βαθυτέρα γοητεΐα τοθ μελλοντος καί τά,πραγματικόν κίνητρον τής έπιθετικότητός των. Κάτω ή βράκαΐ Έξω οί παρείσακτοι Κρήτες! ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΝ Παληά ίσΐορία είνε δτι πρέπει νά στερηθονμε Ινα πράγμα γιά νά καταλάβωμε καλά την άξία τού. Άπό τό μεσημέρι χθέ —- ή ταβέρνα άγει αναγκαστικήν αρ¬ γίαν. Επιπροσθέτως δέν μπορεΐ νά φανΐασθή κανεΐς σαχλότερο πράγμα άπό ενα γεΰμα ή ένα δεΐπνο Καί αύτός ό β(*πτιστής κοντά σιίς όχθες τοΰ Ίορδάνη δέν περνοϋσε καλυτέρα. Όχοία ερη- μος, υπό τό κοινοτοπικόν άδιά φόρον φώς των λαμπιονιών, τό καλοστρωμένο άσπιλο τραπεζο- μάντηλο τοΰ ρεστωράν, χω@ίς την ό'ασι τής μπουκάλας! Όμιλών γιά τής χάρες τής με- νάλης άπούσης—ενας μπεκρής. .. σοφός, έδανείζετο τίς θαυμάσιες νότες τοϋ λυρισμοΰ τοϋ Κρατίνου δταν ύμνοΰσε την «τσότρα» τού. Δέν είνε ά-ιλή σύμπτωσις, έλεγε ότι άπό τό φυτικό βασΐλειο ή άμ- πελος είνε ή άρχαιότερη φίλη τοΰ άνθρώπου. Τό εύλογημένο κλήμα τοϋ Διονύσου εχάρισε στή ζωή τή διη-ατότητα νά παλαίση εναντίον μεγάλο>ν έχθρών όπως είνε ή κού-
  ςασι και ή φοβερή της συνεπεία:
  ή άκεφιά. Ή γή στέλνιι τό άρω-
  ματικό άπόσταγμα των ευγενε¬
  στέρων χυμών της γιά νά μάς
  άναστήστι. Δέν είνε χωρίς βαθειά
  σημασία ή θέσι πού εχει πάρη
  τό κρασί, ώς πιοτό καί ώς σΰμ-
  βολο σιή λατρεία των άνθρώπων,
  άπό την πειό άρχέγονη άρχαιό-
  τητα ώς τα σήμερα. Είνε άπό τα
  117-ν.
  Θόελλα έπευφημιών διέκοψε
  την σιγήν. Άλλά μακρόθεν απήν¬
  τησεν είς αυτόν ή άγρία ώρυγή
  τυΰ πλήθους. Έκεΐ κάΐω ουδείς
  πλέον άμφέβαλλεν, δτι δ Καίσαρ
  είχε διατάξει νά καύσωσι την πό¬
  λιν, διά νά άπολαύση Ιν θέαμα
  καί νά ψάλλη ΰμνους.
  Είς την κραυγήν εκείνην, την
  έξερχομένην άπό εκατοντάδας χι¬
  λιάδων στηθών, ό Νέρων έστρά-
  φη πρός τούς αύγουστιανούς, μέ
  τό μελαγχολικόν καί καρτερικόν
  μειδίαμα άνθρώπου, διά τόν ο¬
  ποίον οί άλλοι είνε άδικοι καί
  κακοί.
  —Ίδέιε, εΐπε, τόν τρόπον κα¬
  τά τόν οποίον μέ έκτιμοΰν οί Κύ-
  ρηΐες, εμέ, καί πώς άπολαμβά-
  νουσι την ποίησιν!
  —Τα καθάρματα! απήντησεν δ
  Βατίνιος. Πρόσταξον, κύριε, την
  φρουράν των πραιτωριαών νά
  επιτεθή εναντίον των.
  Ό Νέρων έστράφη πρός τόν
  Τιγελΐνον.
  —Δύναμαι νά βασίζωμιΐι είς
  την πίστιν των στραιιωτών;
  —Ναί, θεσπέσιε, απήντησεν δ
  άρχηγός.
  Άλλ' δ Π&ΐρώνιος ΰψωσε τούς
  ώμους.
  —'ΕΙς την πίστιν των, άλλ' δο
  είς τον αριθμόν των. Μεΐνε
  δπου είσαι, διότι αύτό ιίναι
  σφαλέσΐερον' άλλά πρέπει έξ
  [| ΚΟΙΝΟΓίΙΚΡ|
  ά-
  ά-
  παντος. να καταπραυνθη ό λαός
  ούίος.
  Ό Σενέκιΐς Ιτάχθη μέ την
  γνώμην ταύτην καθώς καί δ ΰ-
  πατος Λικίνιος.
  Έν τούτοις δ άναβρασμός κά¬
  τω εγίνετο όρμητικώτερος. Ό
  λαός ώπλίζειο μέ λίθους, μέ
  πασσάλους σκηνών, μέ σανίδας
  άποσπωμένας άπό τα άμάξια καί
  μέ πάν σιδηροϋν αντικείμενον.
  Άρχηγοί τίνες λόχων ίιλθον νά
  δηλώσουν δτι οί πραιτωριανοί,
  υπό την πίεσιν τοΰ πλήθους, ή-
  σθάνοντο μεγίστην δυσκολίαν νά
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Έπανήλθον Λροχ#ί(.
  έξ Αθηνών οί κ.κ. Έμμ.Μανχζαμ—[.
  τάχης φαρμαχοποιός, Άριστομενης
  ΓραΙχης, Χαράλ. Λιαπάχης.
  —Έπίσης έπανήλθον οί κ. χ. Ζαχ.
  Περάκης, Κωνστ. Θεοδωράχης, Νικ!
  Νυχτιχάκης καΐ Ε. Παπαστβφανάχης!
  — "Ομοίως έπανήλθον οί χ. κ|
  Κωνστ. Άρχιμανβρίτης, ΙΤσιλένης
  καί Μιχ. Μυλωνάκης.
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Όκ.
  Εμμανουήλ Παπαονλάχης τελβιόφοι-
  τος Νομιχής καΐ ή ΔεσποινΙς Άν-
  δριάνη Ν. Τομπακάχη έκ Καστελ-
  λίον Πεδιάδος ηρραβωνίσθησαν.
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ.-Ό κ. Κων
  σταντϊνος Μ. Κωιιάκης πολιτιχός
  Μηχανικάς καΐ ή Δις Μαρίκα Π.
  Πρατικάχη ετέλεσαν τοΰς γάμους
  των έν Αθήναις την 22αν τρ, μηνός
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθούσαν
  Κυριακήν είς τό χωρίον Μοχός ό φ(-
  λος χ. "Ανδρ. Βλάσσης χρυσοχόος
  εβάπτισε τό χσριτωμένο άγοράχι τού
  κ. Έμμ. Πατεράκη ονομάσας αύτό
  Ιωάννην. Μετά τό μυστήριον έπηχο
  λούθησε διήμερος διασκέδασις έν
  μέσω έχλεχτών προσχεχλημένων.
  Είς τοΰς γονβϊς ναί τόν ανάδοχον
  ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  —Την περασμένην Δβυιέραν ό χ.Ιω.
  Ανεμογιάννης εβάπτισε 'ό χαριτω-
  μένο κοριτσάχι τού χ. Ι. Κασσαπάχη
  ονομάσας αύτό Άλίκη Είς τον ανά¬
  δοχον χαί τοΰς γονβϊς τού ευχόμεθα
  νά τοίς ζήση.
  Μ. Τ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις συν-
  ελθόντες έχ τής πληξάσης ημάς
  συμφοράς τ >ύ αΐφνιδίον θανάτου τοΰ
  προσφιλέστατον υΐοϋ χαί άδελφοΰ
  μας θεοΒώρον θβωοοΰμεν καθήκον
  μας όπως χαί δημοσία Ευχαριστήσω¬
  μεν πάντας τοΰς σιμμβρισθέντας τό
  πένθος μας τόσον έξ Ηρακλείου
  όσον καΐ τής κοινότητος Έληάς Πε¬
  διάδος, τούς παρακολουθήσαντας την
  κηδείαν καΐ γενικώς τοΰς παραστα-
  θέντας χαί παντοιοτρόπως έχδηλώ-
  σαντας τάς συμπαθείας των καΐ την
  εκτίμησιν των πρός τόν αλησμόνη¬
  τον νεκρόν μας.
  'Η βαρυπβνθούσα οίκογένεια
  ©6θδ. Ίγνατ. Ναυρίλη
  Γύρω στήν πόλι μας.
  ήμέρα αποτελεί
  νεώτερον Έλλη-
  πειό
  πρωταρχικα στοιχεια τής
  ζωής, σάν τόν αιθέρα τόν ήλιο
  καί τή φωτία! Είνε άστείρευτη
  πηγή άγάτιης ε'ιλικρινείας, ένθου-
  σιασμοΰ, εμπνεύσεως, πνεύματος,
  αληθείας—άκόμη καί... ποοεκλο-
  γικής—Ιν βίνο βέριτσς! Όρίστε,
  άπόψε κυττάμε ό ενας τόν άλλον
  ώς ήλίθιοι...
  —Γκαρσόν πρός Θεοϋ έ'να πο·
  τηράκι. Ένα ψαροκόκκαλο μοΰ
  κάθησε στό λαιμό.
  —Νεράκ.!
  —Άστειεύεσαι;
  Θέλεις νά πά-
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΣ!
  "Ενα άπό τα πολλά χαρα-
  καί προβαίνει είς άντικρητικάς
  έκδηλώσεις κατά τόν μάλλον
  άπρεπή καΐ άνοίκειον τρόπον
  καί τό σύνθημά τού είναι
  «κάτω ή Κρήτη» «κάτω ή
  βράκα» δτι θά τούς ακολουθή¬
  ση είς τόν δλισθηρόν των κατή¬
  φορον;
  Βεβαιοίμβν λοιπόν αύτούς δτι
  πλανώνται πλάνην οίκτράν.
  Ό λαός τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου
  Ιχεςρρονών πάντοτβ διαπνεόμενος
  άπό άγνά φιλσπάτριδα αίσθήμα-
  τα, συμπολεμήσας καί άγωνισθείς
  μέ τόν έπιφανή συμπολίτην τού
  καί ήγέτην των φιλελευθέρων έν
  τω νομφ είς σκληρούς αγώνας έν
  τώ παρελθόντι, γνωρίζει νά δια
  κτηριστικά
  τητος τοθ
  τής δημοκρατικό
  λεγομένου. ,άπρο-
  σώπου—πάντως δμως κιτρί-
  νου τύπου, είνε τοθτο: Διαφη
  μΐζει τούς ύποψηφίους τής
  τρΐτης καταστάσεως ή τοθ
  ΆγροτικοΟ κόμματος παραλ¬
  λήλως "* δμως δέν παραλείπει
  νά κάμη τό ΐδιο καί διά τούς
  άδιαλλακτοτέρους των άδια
  λάκτων μοναρχικών ώς επί
  παραδείγματι ό Μερκούρης
  ό Σαγιάς, ό Καρυωτάκης καΐ
  δέν ξέρομεν ποίος άλλος. Δή
  μοκρατικότης νά σοθ πετύχη,
  βρέ άδερφέΙ Δέν εΐν' έτσι;
  ***
  ΩΡΑΙΝΕΙ ΚΥΡΙΟΣ·..
  Άπολαυστικώτατος ό
  καυγάς Καφανταρικών καί
  θω γάγραινα, τέτανο ή .. διφθε-
  ρίτιδα; Αύτό δέν μπορεΐ νά πάη
  κάτω παρά μέ κρασί. Άγνοεΐς
  την οϊνηράν άσηψίαν καί άντιση-
  ψίαν περί τής οποίας ομιλεί ρη-
  τώς ό άείμνηστος Ίπποκράτης;
  —Θά μέπάρετε... στό λαιμό
  σας—μουρμουρίζει δ νέος—άλλά
  φέρνει επί τέλους τό ποθούμενον
  Ιντός τοΰ φλυτζανιοϋ τον τσαγιοΰ
  Οί μπεκρήδες τό βαφτίΐουν χα-
  μομήλι καί τό πίνουν ίεροκρυ-
  φίως. Μιά άπέραντη λάμψι χα-
  ράς περνά άπό τα μάτια των:
  Ποτέ έέν ήπιαν »οτό τόσο γλυ-
  κόπιοτο άπ° αύτό τής παραβάσε-
  ως! Άπορεΐ κανεΐς πώς ή σοφία
  των άνθρώτων δέν εχαρακτήρισεν
  ώς φοβερά έγκλή"ματα καί θανά-
  σιμα άμαρτήματβ, καί τα κοινό-
  τερα των πραγμάτων. Θάδινεν
  έτσι στή ζωή μας άκατανίκητο θέλ-
  Υητρο.
  ΑΖΝΟΔΑΙΟΣ
  παραμείνουν ιί; την γραμμήν τής
  μάχης. Μή εχοντϊς διαταγήν νά
  έπιτεθώσιν δέν ήξιυρον τί νά
  πράξωσι.
  —Θεοί άθάνατοι! είπεν δ Νέ¬
  ρων, δποία νύξ! Άπό τό έ*ν μέ-
  ρο; ή πυρκαϊά* άπό τό άλλο τα
  άπολελυμένα κύματα τού ό'χλου!
  Καί έξηκολούθησβ νά ζητή λέ-
  ξεις διά νά εκφράση λαμπρώς δ-
  λον τόν κίνδυνον τής παρούσης
  ώρας. Άλλά βλέπων πέριξ τού ώ-
  χρά πρόσωπα καί άνησύχους ο¬
  φθαλμούς έφοβήθη καί αύτός έ
  πίσης.
  —Δώσατέ μου τόν άμαυρόν
  μανδύαν μου, μέ μίαν κουκούλαν!
  διέταξεν ούτος.
  τΑρά γε θά καταλήξη τό πράγ-
  μα είς μάχην;
  —Κύριε, είπεν δ Τιγελΐνος μέ
  φωνήν διστακτικήν, επραξα δ,τι
  έξηρτάτο άπό εμέ, άλλ' δ κίνδυ-
  νος άπειλεΐ... Ωμίλησε είς αύ¬
  τούς, αύθέντα, δμίλησε πρός τόν
  λαόν σου, καί δός αύτφ υπο-
  σχέσεις!
  —Ό Καίσαρ νά ομιλήση πρός
  τόν δχλον; ά; ομιλήση Αλλος έξ
  όνόματός μου. Ποίος άναλαμ-
  βάνει;
  —Έγώ, άπήντϊΐσεν δ Πεΐρώ-
  νιος λίαν άτάραχος.
  —Έμπρός, φίλε μου! είσαι δ
  πιστότερος είς όλας τάς δυσχε¬
  ρείας... Έμπρός χαί μή φείδου
  ύποσχέσεων.
  Ό Πετρώνιος εστρεψε πρός
  την συνοδείαν πρόσωπον άμέρι-
  μνον καί ειρηνικόν.
  —ΟΙ παρόντες συγκλητικοί,
  εΐπε, θά μέ άκολουθήσουν... κα·
  θώς καί δ Πίσων, δ Σενεκίων
  καί δ Νέρβας.
  (Συνεχίζεται)
  'ΑπΝλέθβη πορτοφόλιον περιέχον
  τό απολυτήριον καΐ μέρος άποδεΐξβων
  τοΰ έφέδρου Νικόλαον Νιωτάκη κα·
  τοίχου ΚιζΙλ Ντάμπιας. Παρακαλβΐται
  ό ευρών νατό παραδώσυ είς τόν δι-
  χαιοΰχον καθ* ότι «Ινβ ο* αυτόν β-
  γριβτόν.
  Μ
  Άγροτικών
  προσφυγική
  ένεκα ή τιμία
  ψήφος: Νομίδης
  καί Ντάβης—οί δύο πόλοι τοθ
  αγώνος. Ό εΐς είνε φιλοπρό-
  σφυξ άπό τής έποχής κατά
  την οποίαν αντεπροσώπευε
  την επιτροπήν Άποκαταοτά-
  σνως προσφύγων διαχειριζό-
  μενος ώς τσιψλΐκι τού την προ-
  κρίνη κατά τρόπον άλάνθαητον ] σφυγικήν περιουσίαν.Ό έτερος
  ΔΡΟΜΟΛΟΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
  ΣΑΜΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΚΙΜΩΝ
  ΣΑΜΟΣ
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά Πειραια.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα. Βόλον, θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 11 π.μ. διά
  Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα,
  Βολον, Θεσσαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' βΰ-
  θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά¬
  γιον Νικόλαον Παχ. Άμμον Σητείαν.
  (Έκ τ·0 Πρακτορείον τηλ*·. Νο 30
  — "Η σημερινή
  σταθμόν είς την
  νίκην Ιστορίαν.
  — Οί ψηφοφόροι ιΐνε άνάγκη νά
  τό κατανοήβουν άπό όλας τάς πλευ-
  ράς.
  —Διά νά κάμουν καλήν χρήοιν τής
  ψήφον των.
  — Ποία είνβ ή καλή χρήσις τής ψή¬
  φον—άφήνομεν νά κρίνουν οί ίβιοι.
  — Άφοΰ άλλως τε διά νά φθάσουν
  είς την καλήν αυτήν χρήσιν —όπως
  εννοούμεν παραπάνω.
  — θά. .. κρίνουν χπΐ θά πολυκρί
  νούν—θά ψιλοχοσχινήσονν τα πρατ-
  ματα.
  —"Ενα μόνον ύπενθυμίζομεν είς
  τοΰς ψηφοφόρους: ότι Κρήτη σήμε¬
  ρον σημαίνει Κόμμα Φιλβλβυθέρων
  καΐ Κόμμα Φιλελεύθερον Κρήτη.
  —Τα λοιπά βίνβ λόγια τού άέρα.
  —'Η προχθεσινή παταγώδης άπο-
  δοχιμασία των Άγροτικών.
  —ΣτΙς βενιζελιχές Άρχάνες.
  —Άπίοειξε πκριτράνως ότι οί γνω-
  στοΐ άποστάχαι τοΰ Βκνιζελισμοϋ καΐ
  ψενδοσημαιοφόροι τοϋ άγροτισμοΰ.
  —Καλά θά νάμουν νά περιορι-
  σθονν είς τό στοιχείον των.
  —Νά χάτσονν δηλ. στ* αύγά των
  —μ' δλλα λόγια στοΰς ψήφονς ποΰ
  θά τοΰς δώσουν τ' άδελφοξαδέρφια
  των καΐ οί μπιστικοί των.
  — Καί νά μή..... παραβγαίνονν
  άπό τάς περιοχάς των τελευταίων,
  ψαρεύοντας στά ρηχά.
  —Τόν καϋμένον τόν κ. Καφαντάρη!
  —Άγαπί λέγει την Κρήτην χαί
  τοΰς Κρητικούς!
  —Τό χαραχτηριστιχόν όπωσοήποτε
  είνε ότι οί περίεργοι ποΰ έδιύβαζαν
  προχθές τό σχβτιχόν τηλβγράφημα
  τοϋ άνδρός πρός τοΰς έδώ πιστούς.
  —Έπρόσεχαν καί την παραπλβύ-
  ρως τοιχοκολλημένην άντικρητιχήν
  προκήρυξιν.
  —Σχολιάζοντες δέ την αγάπην—
  γνωστήν άλλως τβ—τοϋ Καφαντάρη
  διά την Κρήτην.
  —"Εδιδον.... ψήφον έμπιστοσύνης,
  μόνον είς την προκήρυξιν !
  —Νκΰρα τελευταίως είς τάς προε-
  χλογικάς συζητήσβις.
  —Καί νεύρα ουσπερίγραπτα.
  —Άλλά κύριοι νευρώνοντβς ολί¬
  γη ύπομονή.
  —Αυριον «τα άναστήματά σας» Θά
  χαταδειχθοϋν.
  —'Η ψυχραιμία έξ άλλον, φαντα¬
  ζόμεθα ότι καΐ κατά Ίπποχράτην
  είνε προσόν ύγβίας θβμελιώδες.....
  —Είς τάς κομισθβίσας χθές άν«-
  βενιζϊλικάς εφημερίδας.
  — Φιγουράρουν... άγχόναι καΐ αΐσ-
  χρόταται απειλαί κρός τοΰς Φιλίλεη
  θέρονς.
  —Επί πλέον οβρβίρβται χαί δ δι¬
  κτάτωρ τής Ελευσίνος, στρατιω
  τιχός διοιχητής των Αθηνών άκό
  τής νυκτός τής 25 Σεπτέμβριον 1!
  — Ό περίφημος Κριεζής έκ πά
  ραλλήλον άναγγέλλει επάνοδον τού
  βασιλέως καΐ αρχήν τού αίματοχνλΐ-
  σματος.
  —Άπό τής πρωΐας τής αυριον!
  —ΤΙ ειρηνικόν άλήθβια τό «ρό·
  γραμμα των χυναρίων τοϋ Τσαλβαοΐ).
  —Καΐ τί άναβημιουργιχόν διά την
  πάσχουσαν οΐκονομικώς Έλλάοα!
  —Εϋτύχημα έν πάση περιπτώσει
  είνε ότι ό Έλληνικός λαός σιχαίνεται
  τα αΐματα.
  -Τό ρβΰμα τοΰ λαοΰ τσΰ νομόν
  μας μβταστρέφβται παντοϋ.
  —Είς τα άγροτιχά μας διαμερΐσμα·
  τα τό κυριαρχοϋν σύνθημα εΤνε:Β«ν%·
  ζέλος—Μαρής.
  —ΕΙι τα προσφνγικά Κωνσταντι·
  νίδης—Μαρής—Βενιζέλος.
  —Είς την Πεδιάβα κυριαρχεϊ ό Γα¬
  λανάκης,
  —Είς την Μεσσαράν ό συνβυασμός
  των Φιλελβυθέρων χββδΐζει έδαφος.
  —Τό Μαλββνζι βονβϊται άπό Β«νι·
  ζβλισμόν.
  —Καΐ γενικώς παντον άποοοιαμβ*
  (ονται οί... ίητωκλέφτηοβς.
  • Ρέιιορτερ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «νης
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
  'Απαααι αί αποδείξει; συνδρο¬
  μήν καί δημοσιεύσεων φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τού
  Διευθυντού καί Ιόιβκτήτου τής
  « Άνορβώσίως».
  Ηράκλειον 25 Σ)βρίου 1932
  1-1
  ■ Ι
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ έκλογη
  δέν είναι έκλογή προ-
  σώπων. Είνε έκλογη κατα-
  οτάσεων—είναι κάτι παρα-
  πάνω: έκλογή έθνική — ένα
  δχι ή ένα ναί των ■ψηφοφό
  ροον άπε'ναντι τοΰ καλύτερον
  μέλλο ν τος τής χώρας καί ά-
  π,έναντι τοΰ μέλλο ν τος αυτών
  των ίδίων ώς Έλλήνων, ώς
  έλ,ευθέρων άνθρώπων, ώς ά-
  τόμων. Ό ·ψηφοφόρος σήμε
  ρον δέν είναι ό συνήθης
  ψηφοφόρος. Είνε ό ψηφοφό-
  ρος πού κτίζει ή γκρεμίζει
  μέσα είς ένα δευτερόλεπτον!
  ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΙ έλεγον
  χΟές: Μά βρέ άδερφέ
  αύτό τό φάσμα τοΰ καθβστω-
  τικοΰ θά μάς καταδιώκη «ά
  θε δέκα, πέντε, τέσσαρα χρό
  νια; Θά άναστατώνη τό πάν
  καίδέν θά μάς αφήνη ούδε
  ώς κράτος, ουδέ ώς άνθρώ-
  πους νά όρθοποδήσωμεν;Μά-
  λιστϋ κύριοι. Αΰτός ό χαβάς
  θά σέρνεται διά τόν δύσμοι
  ρον αυτόν τόπον μέχρι συντε
  λείας των αίώνων.—"Εάν δέν
  ψηφΐσετε σήμερον τόν Βενι¬
  ζέλον, διαιωνίζετε — μην τό
  λησμονείτε — την γάγραιναν
  τοΰ καθεστωτικοΰ.
  Γ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ό ήρως
  ^-^ τής Έρυθραίας, ό ά-
  πβγνωσμένος οιεκδικητής τής
  Έλληνικής στρατιωτικής τι-
  μής καθ* ήν στιγμήν ό μέν
  αρχιστράτηγόν Χατζηανέστης
  έπλεε μακαρίως πρός τό Φά
  ληρον, οί δέ μεγαλόσχημοι
  βασιλικοί έπιτελείς, φυγάδες
  χαί ύπάνθρωποι, παρεδίδον
  το ώς άρνία είς τόν Κεμαλ
  —ό Πλαστήρας ό δημοφιλέ
  στατος προστάτης' ό έν παντί
  καί πάντοτε πρόμαχος
  των προσφύγων απηύθυνε
  διάγγβλμα δι' ού καταδβικνύ-
  Εί την σημασίαν τής προσφυ-
  γιχής ψήφον καί έξαιτείται
  την ένότητα των προσφύγων
  υπέρ τοΰ Φιλελευθερισμοΰ.
  Οί πρόσφυγες υπήρξαν άνέ-
  καθβν πατριώται άλλά καί ά-
  νέχαθεν «Πλαστηρικοί». "Άς
  μή διαψεύσουν, ουδέ σήμε¬
  ρον, πρό πάντων σήμερον,
  τό τιμητικώτατον αύτό έπώ-
  νυμον.
  ***
  ρΚΛΕΙΠΟΥΝ χαθημβοι-
  — νώς αί έλπίδες διά την
  άνάδειξιν των μικρών χομμά
  των. Τα κόμματα ταυτα συν·
  θλίβονται μεταξύ των όγκων
  των Φιλελευθέρων καί Λαϊ-
  κών. Οί Κρήτες ψηφοφόροι
  δέν Ιχουν παρά νά πληροφο
  ρηθοϋν την κατ' έγκύρους
  άνακοινώσεις διαπιστουμέ-
  νην πραγματικότητα αύτην
  καί νά πράξουν αναλόγως διά
  νά μην πάη ή ψήφός των στό
  βρόντο.
  Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ είς
  την Οριαμβευτικήν ύ-
  ποδοχήν τού άνά την Θράκην
  καί Ανατολικήν Μακεδονίαν
  έπανέλαβε μίαν γνωστήν πα¬
  ρατήρησιν τού διά τό άγ/ρο-
  τικόν κόμμα: «Τό ταξικόν ά-
  γροτικόν κόμμα λόγω αντι¬
  δράσεως των δλλων τάξεων
  θά ήτο αδύνατον νά πράξΐΐ
  υπέρ των άγροτών δσα μία
  έθνική φιλαγροτική κυβέρνη¬
  σις ώς ή παροϋσα». ΟΙ αγρό¬
  ται δέν έχουν παρά νά συλλο-
  γίζωνται την απλήν όσον καί
  πειστικωτάτην αύτην παρα¬
  τήρησιν, δταν οί άγροτοπα-
  τέρβς τοΰς καλαναρχοΰν τα
  περί συμφέρον των των άγρο¬
  τών καί άγροτικής αύχοσν
  νειδήσβως γνωστά άβρολογή-
  ματα. Τα παρακάτω βΐνβ δική
  των δουλειά.
  ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
  ΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΜΑΤΙΟΑΟΓΟΙ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΙΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  "Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
  εΐδιχευθεΐς ένΓερμανία καί Βιέν-
  νρ. Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού,
  όδος Σφακίων (Καμαράκι) ί·
  ναντι τοΰ Ιατρείου χ. Μελισσείδη,
  9—13 χαΐ 3—7 μ. μ.
  Άκτΐνβς Ραϊντγκβν
  Τβχνιτός —<βυμοθωβ<·6 Τλ. 2—79 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΐ Δήλωσις Κατοίκων Καλίοσων Οί κάτωθι υπογεγραμμένος ^παν τες κάτοικοι τοΰ χωρίου Καλεσσών Μαλε6υζ£ου ανήκοντες άνέκαθεν είς τα Φιλελεύθερον κόμμα ψυχή τε **1 σώματι καί εϊς τάς τάξεις τού δποίου πιστώς υπηρετήααμεν, πράμμα τό οποίον πλειστάκις μέ¬ χρι σήμερον άπεδείξαμεν. Δηλούμεν: Οτι τα διαδόμενα περί δυσα¬ ρεσκείας έν τω χωρίφ μας είναι ψευδη, δπεύθυνοι δέ διά την έν τφ χωρίψ μας κατάστασιν είναι διάφοραι έπαγγελλόμενοι τού; πα- νισχύρους άπό τούς όποίους δέν έ¬ χωμεν καμμίαν έξάρτησιν, δτι δέν αναγνωρίζομεν κανένα επί κεφα¬ λής ημών διότι ουδείς έξ αυτών τυγχάνει περισσότερον ίδεολόγος Βενιζελικός άπό ημάς οί όποϊοι μόνον διά την ιδεολογίαν μας θά προσέλθωμεν είς τάς κίλπας εν¬ τελώς άνεξάρτητο: καί άνεπηρέα- στοι διά νά τιμήσωμεν διά τής ψήφου μας εκείνον δστις κατά την γνώμην μΐς είναι άξιος υποστη¬ ρίξεως καί ώ; τοιούτον εννοούμεν τόν αξιότιμον κ. Γεώργιον Μαρήν. Οί Δηλούντες Ανδρέας Ξυλούρης, Γεωργ. Πε- θάκη;, Έμμ. Βασιλάκης, Μιχ. Μιχε- λουδάχης, Γεωργ. Μαστρ<νγιαννάκης, Ιωαν. Τορνεζάχης, Βασ. Μαραγχά- κης, Ιωάν. Βουμβουλάκης, Ιωαν. Περάκη; Χαριδ. Πίράχης, Ιωάννης Βουμβουλάκης, Έμμ. Καρουζάκης, Επαμ Ξυλούρης, Δημ. Συκιωτάχης, Νικόλαος Άθούσης, Ν. Κανακάκης, Δ. Μασΐρογιανάχης, Έμμ. Στειαχά- χης, Πέτρος Βουμβουλάχης, Έμμ. Μιχελουδάχης, 'Ηο. Θραψινιωτά- κης, Κωνστ. Βαθιανάχης, Δημ. Μεί- μαράχης, Ήρ. Χρηστάχης, Γεώργ. Ν. Άθούσης, Γ.Βασιλάκης. Μία δήλωσις τ»ν χατοίχων "Ακ—Τάμαιας. Άξιότιμε κ. Διευθοντά, Παρακαλούμεν δπως δημοσιεύ- σετε είς την ίγχριτον υμών εφη¬ μερίδα τα κάτωθι: Οί κάτοικοι Άκ—Ντάμπιας δηλοθν 6τι άποδοκιμάζουν οιον¬ δήποτε άλλον συνδυασμον καί τάσ· αονται είς τό πλευρόν τ&0 κ. Γε· Μαρή, ανεπιφυλάκτως. Οί Δηλούντες Μηνάς Ι. Σαραχηνάχης, Ματθαίος Κανακάκης, Δημ. Φούσχης, Έμμ. Τσαγκαράκης, "Ιωάννης "Αναγνωστά¬ κης, Αντώνιος Σταματάκης, Ευάγγε¬ λος Σταματάκης, Σΐελιος Κορωναίου, Γεώργιος Μαγριπλής, Έμμ. Χρονά κης, Χατζής Καρανιχόλας, Παναγιώ¬ της Παπαδάκη;, Νικολ. Σκιάθος, Δημήτρ. Σκιάθος, Μιχαήλ Κυριακά- >ης, Ιωάννης Σερμεΐζάκης, Γεωργ.
  Πασχαλίβης, Κυοιάχος Σεραφήν,
  Κωνστ. Ζητάκης, (έπονται 150 ΰ«ο·
  γραφαί).
  •Ιερεύ;-Κομματάρχη$.
  Κύριε ΔιευΘυντά,
  Καθήκον μου θεωρώ έξ όνό-
  ματος καί των συγχωριανών μοί»
  νά σας κϊταγγείλω τδν ίερέα Πα¬
  πά" Ιωάννην Κουρτικάκην σκανδα-
  λωδέστατα καί άναρμοστότατα
  πρός τό σχήμά τού άναμιγνυόμε-
  νόν είς την πολιτικήν καί προπα¬
  γανδίζοντα παρά τάς συστάσεις
  μας, υπέρ τοθ δασιλισμοθ. Σχετι¬
  κώς θά αναφέρωμεν είς τόν "Α¬
  γιον Άρκαδίας. Είδοποιοθμεν έν
  πάση περιπτώσει οήιαρον καί τόν
  Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην ά·
  πεκδ^μενοι πάσης ευθυνής διά
  τα τυχόν δυνάμενα νά συμβ&σι είς
  τδ χωρίον μας έξ αίτίας τοθ κομ-
  ματαρχίσκου τούτου ίερέως.
  Μετά τιμής
  Μιχ- Μανιδάκη;
  Έκ Πλατάνου Καινουρίου
  —Καί ότλλη "Εκχληβις.
  Πρός άπαντας τοΰς διατβλέσαντας
  αίχμαλώτους Τυυρκίας Νομοϋ "Ηρα¬
  κλείου χαΐ ύπολοίπου Κρήτης ώς καί
  λοιπούς Έφέδρονς.
  Συνάδελφοι
  θά μοΰ έπιτρέψετε νά σάς άπβυ-
  θύνω μέ τό είλικρινές θάρρος τής
  γνώμης μου τα κάτωθι: Ημείς οί
  αίχμάλωΐοι Τουρκίας, τα λείψανα
  τής Κωνσταντινικής καταστροφής
  τής Μιχςάς Άσίας, οί όποϊοι ϋ·
  πέστημεν χάριν τής Πατρίδος μας,
  χάριν τοΰ Έθνους μις τάς τρομεράς
  καχονχίας ολοκλήρου τής βωδβκαε-
  τοΰς πολεμικής περιόδου τής Ελλά¬
  δος, πρέπει νά ένθυμηθώμβν τα Ιερά
  καί αίματοβαμμένα εβάφη είς τα ό-
  ποία μά; εύρεν ή προδοσία τοΰ 1922
  χαΐ νά κατα-ψηφίσωμεν τούς έχπρο-
  σωπιύντας σήμερον αυτήν μέ πραγ¬
  ματικόν πάθος.
  Συνάδελφοι, προπαγανδίσατε μέ
  θάρρος καί ειλικρίνειάν πρός επιτυ¬
  χίαν τού Κόμματος των Φιλελευθέ¬
  ρας, Ινα διά τής επιτυχίας τού ενι¬
  σχυθή ό Άρχηγδς αυτού ό μέγας
  Πολιτικός τού Έλληνικοϋ παρελθόν-
  τος παρόντος καί μέλλοντος. Μή
  λησμονήτε ότι δίν πρέπει νά άπο
  σπώνται ψήφοι είς άλλον συνδυα-
  σμόν διότι τό τοιοϋΐον σημαίνβι μεί¬
  ωσιν τής δυνάμεως τού κΑμματος
  Φιλελευθέρων. Δέον νά ψηφισθχι
  μόνον ό Φιλελευθέρας Συνδυασμός
  χαΐ ό'Αρχηγός τού κ Γ.Μαρής δσΐις
  τόσον ενδιαφέρον επέδειξε διά τα
  Έφεδριχά ζητήματα.
  Μετά συναδβλφικής άγάπης
  Κ. Γιαννακάκπς
  Γβν. Γραμματεύς Σύλλογον
  Αίχμβλώτων Τουρκίας Ν. Ηρακλείου
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Οδηγίαι διά τάς σημερινάς εκλογάς.
  Πότε τα φηφοδέλτια είνε έγκυρα.
  Πρός τούς κ. κ. Προέ5ρους
  Έφορευτικών επιτροπών χαί Δι-
  καστικούς άντιπροσώπους τοθ Νο-
  μοΰ εκοινοποιήθη παρά τής Νο-
  μαρχίας ή κάτωθι τηλεγραφική
  διαταγή τοθ 6πουργείου των" έ-
  σωτερικών: ,Δι' έκδοθείσης έγκυ·
  κλίου δίδονται αί εξής οδηγίαι:
  α) Άαήμαντος διαφορά διαατά-
  σεων ψηφοδελτίου δέν άσκεΐ επιρ¬
  ροήν διά τό κΰρος^τοΰ ψηφοδελ¬
  τίου 6) Κατά τα άρθρα 101 καί
  102 των σχετικών νόμων είναι έγ-
  κυρον τό ψηφοδέλτιον είς δ ά-
  ναγράφεται τό ίνομα ενός μό¬
  νον 6ποψηφ£ου, ανήκοντος είς συν-
  δυχσμόν κόμματος είτε φέρει τό
  ίμβλημα καί δνομα τοΰ κόμμα¬
  τος, είτε δέν φέρει ταυτα.
  Τό τοιούτον ψηφοδέλτι&ν δπο-
  λογίζεται είς την δύναμιν τού
  συνδυασμοθ είς τόν οποίον άνήκει
  ό άναγραφόμενος υποψήφιος καί
  ώς ψήφος προτΐμήσεως τοθ υπο·
  ψηφίου τούτου μή απαιτουμένης
  σημειώσεως σχιυροθ. Εάν δμως
  σημειωθή σταύρος είς τό ψηφο-
  δελτίον είναι έγκυρον.
  γ) Ψηφοδέλτιον περιέχον τα δ-
  νόματα των δποψηφίων των α¬
  νηκόντων είς τόν αυτόν συνδυα-
  σμόν είναι έγκυρον καί άν δέν
  περιέχη τα ό/όματ,α δλων των
  ύποψηφίων, ή δέν φέρει τό Ιμ·
  βλημα ή τό δνομα τ&ϋ κόμ¬
  ματος.
  δ) Εάν είς ψηφοδέλτιον φέρον
  κομμχτικόν ίμβλημα άναγραφώσιν
  βνόματα ύποψηφίων ανηκόντων
  είς διαφόρους συνδυααμού; θεω-
  ρείται τοθτο Ιγκνρον λογιζόμενον
  είς την δύναμιν τοθ συνδυασμοθ
  τοθ κόμματος έκείνου τοθ δποίου
  φέρει το ίμβλημα χωρίς νά λαμ-
  βάνονται &π' δψιν τα δνόματα
  των ύποψηφίων των ανηκόντων
  είς τόν άλλον συνδυασμδν. Είναι
  ίχυρον τδ ψηφοδέλτιον εάν δέν
  φέρει κομματικόν ίμβλημα περιέ-
  χει δέ όνόματα ΰποψηφίων ανη¬
  κόντων είς διαφόρους συνδυα·
  ομού;.
  ε') Τα ψηφοδέλτια τα φέροντα
  αυξοντα αριθμόν των άναγεγραμ-
  μένων δ'νομάτων των ύττοψηφίων
  αποτελούντων τόν ουνδυασμόν εί¬
  ναι ϊγκυρ*.
  —Οί κοινοτικοί φόροι.
  Τό Οηβυργίϊον των Έοωτϊρι
  κων ΰι' ένκυκλίου τβυ κρ6ς τα
  Ταμϊϊα Ήρακλιίβυ - Μεσσαράς
  παραχαλεϊ διτνς τβθ γνωρίσωσι
  τούς υπό των κβινβτητων έπιβλη-
  θέντας φόρον;, έχμισ8ω3ίντο({ φό
  ρους έκμιο9»9εντα κτήματα κλιτ.
  κατά τόν μήνα Αυγουστον.
  —Δωρεά.
  Ή κ. Άριστέα Ε. Ελευθερία
  ίου κχτέθβσΐν είς τβ Πτωχοκο
  μβϊον 500 δραχμάς Ίνα όο8ρ φα
  γητον άντί μνημοσύνβυ τβϋ πρό
  9μηνου αποβιώσαντος άειμνπ
  β τού συζΰγου της.
  ΔΙΑΤΑΓΗ
  Συμφώνως τφ Νόμν 5493 «ηϊρΙ
  έκλογής ΒουλευτΜνηδημοσικυθέν
  τος είς το ΰπ' αριθ. 168 φύλλον
  της εφημερίδος τής Κυβΐρνήββως
  τή« 21 Μαΐου 1932 καί τή ύπ' αριθ.
  247)13-9-32 Ε. Δ. Υ. 2. άπαγο
  ρίύεται κατά την ημέραν των έκ-
  λόγων 25ην Σεπτεμβρϊου έ. ϊ.
  1) Ή ίϊς Δημοσία η Ιδι&ιτιχά
  χέντρα πώλησις ή ύιανομή οιου¬
  δήποτε οΐνοπνΐυματώδους ιτοτοΰ
  συμπβριλαμβανομένου καί τού οί¬
  νου κατά την ημέραν τής έχλβ-
  γήίΜαι την προηγουμένην ταύτης.
  2) Κατά την ημέραν τής έκλο¬
  γής παραμένουν κεκλΐισμένα δλα
  τα Δημοσία Κέντρα, έπιτρέιτεται
  μόνον βίς τα έστιατόρια κχΐ μα-
  γειρεϊα νά παραμένουν άνβικτά
  μέχρι 4 ώρϋν έν δλω κατά τα δι'
  αστυνομικον διατάξεων εκάστοτε
  ύριζύμκνα.
  3) Έξαιροϋνταΐ τής κατά την
  παράνραφον 2 άπαγορβύσβνς καί
  καφφενεϊα, έφ' δοον χρηβιμοποι-
  οΰνται ώ; έβτιατύρια η μαγβιρεΐα,
  είς τούς διαφέρβυς συνοικισμοΰς.
  4) Άπαγορίύεται η είς τόν τό¬
  πον τής ψπφοφορίας καί πέριξ
  ιτροσέλΐυσις παντός έκλογέως ή
  πολίτου ή ' Αξιωματικβϋ φέροντος
  βαλον ή οιονδήποτε όργανον έπι-
  τήδβιβν δι' επίθεσιν.
  5) Άπαγορβύονται αί πολιτικαί
  διαδηλώοεις καί παρβλάσβις τόσον
  έν τή πόλει έσον καί εί; τα πρβ-
  άστβια τής πόλεις.
  έ) Έπιτρέπΐται μύνβν τό ανβιγ-
  μα τ&ν έστιατορΪΝν καί μαγει-
  ρβί«ν*πόΜ,30-13,10καΙάπό 20,30'
  —22,30, χωρίς νά γίνεται καί έν
  αυτοίς χρη3ΐς οίνοπνευματώδους
  πβτοΰ.
  Διά την άκριβη συμμορφωσιν
  τ&ν άνωτέρ»» διατασσομένων θέ¬
  λουσιν έηιβλεφϊΐ τα άστυνομικά
  οργανα καί οί α{ΐΜματιχβ1 βοη-
  θΐ έηόπτου.
  Εν Ηρακλείω τή 23 Σεπτεμ-
  βρίου 1932.
  Ό Άνώτβρος στρατΐΜτικός
  'ϋηβιττης Νβμοδ Ηρακλείου
  Άριστ. Σέργιος
  Πρόγραμμα Πλειοδοτικής
  Δημοπρασίας
  Ό Γεωργιχός Πιστ. Συν)σμός
  Βραχασιου έκτίθησιν είς πλειο¬
  δοσίαν δι' ένσφραγίστων προσφο-
  ρών διακοσίας πεντήκοντα χιλιά¬
  δας οκάδας χαρούπια ώς ϊγγιστα
  έφετεινής εσοδείας έναποθηκευμέ-
  νων είς τάς έν Σειαίψ αποθήκας
  αύτοθ δπδ τούς κάτωθι δρους καί
  προϋτιοθέσεις.
  1) Οί δροι παραλαβής, πληρω-
  ,ιής καί λοιπαί λεπτομέρειαι θά
  προταθοθν δπδ τοθ άγοραοτοθ.
  2) Αί προσφοραί γενήσονται
  δεκταί μέχρι ' τής 2ας Νοεμβριού
  :. Ι. ίπότε θά άνοιχθώσιν οί σχε-
  :ικοί φάκελλοι ενώπιον τής Εί-
  δικής Συνελεύσεως ήτις καί θά
  αποφασίση διά την κατακύρωσιν.
  Βραχάσι τ^ 31η Σ)6ρίου 1932
  Ό Πρίεδρος
  Νικολ. Μ. Ζ. Ρ«β»πς
  ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ
  "Έφθασεν «ίς την πόλιν μας δπου
  θά παραμβίνπ επί ολίγας ημέρας ό
  ύδρολόγος Μηχανικόί κ. Ήρ. Γιά-
  μαλης τής έταιρβίας κατασκειηίς ύ
  βραυλικών χαί άρδευτιχών ίργων,
  Σταδίου 28 "Αθήναι. Άναλαμβάνει
  την τοπιχήν εξέτασιν τού έδάφοτις
  πρός ανεύρεσιν νπογεϊων ύδροφόρων
  στρωμάτων ή πηγών.
  Ό κ. Γιάμαλης είναι ό είσηγητί|ς
  "Ελλάδι τού συσΐήματος άνυψώ·
  ; τού ύδατος άνευ έπιβλέψεως
  ι» καυσΐμου δλης.
  Οί βουλόμενοι δπως ζητήσουν τό
  φώτα τού ώς άνω εϊδιχοΰ διά την
  ύδρευσιν των κοινοτήτων ή την άρ-
  Βευσιν των κτημάτων των δέον δπως
  άποταθούν είς τ& Εενοδοχείον
  «Πάλλαβ» έντσίθα.
  έν
  σκως
  καί
  —Τό κοινοποιηθέν δελτίον
  τής σταφιδαγοράς τού
  Λονδίνον.
  Υπό τοθ έν Λονδίνω "Ελληνος
  Πρεσβευτού απεστάλη πρός τό
  Γεωργιχόν μας 'Επιμελητηριον
  τό κάτωθι δελτίον τής έχαΐ στα
  φΐδαγορά;:
  Ή αγορά επ! Κορινθιακδν ή
  ρεμος. Τιμαί (Νέας εσοδείας τσίφ).
  Πύργου 3')6-30)9, 'Αμαλιάδος
  32)—32)6,Πατρών 33—33)6, ΑΐγΙου
  (έκλβχτό) 42) -45).—'ΕπΙ Αύστρα-
  λιανής Κορινθιακής, πράξβις κρός
  35)-45)-. Σβυλτανΐναι. Έν α-
  ναμονά των φορτίων νέας εσοδεί¬
  ας ή άγορά είναι μάλλον ίίσυχος,
  εξαιρέσει ολίγων πράξβ&ιν δι' έμ
  πόρβυμα έτοιμοκαράδοτβν.
  Τιμαί (Παλαιάς εσοδείας). Αΰ-
  στραλίας 52)—75—, Περσία; 38)-
  46)—. Τιμαί (Νέας εσοδείας τσίφ).
  Σμύρνης 26)-46)-, Κρήτης 38)-
  58)-, Παλαιάς "Ελλάδος (έχλ«
  κτό)56)-58)-, Καλΐφβρνίας (ά·
  λεύκαντοι) φόρτωσις Σβπτβμβρίου
  Όκτνβρίου 25)—. Καλιφορνίας
  (λευχασμέναι 37).
  'Εκίσης υπό τού έν Άμβούργω
  έλληνος προξένου έστάλη τό κά¬
  τωθι δελτίον της έκΐΐ σταφΐδαγο
  ράς:
  Κορινθιαχή: Καλαμών φορτω
  σις Σεπτεμβρίου 10.70 δολλάρια,
  Πύργου δέν προσφέρεται, Άμα·
  λιάδος 10.90 δολλάρια, Ζχκύν-
  θου δέν προσφέρβται, Πατρδν
  δέν προβφίρβται εΙδικΝί, παρά ώς
  'Αμαλιάδος, Κόρφβυ ' φόρτωσις
  Σεπτεμβρίου 11.25 δολλάρια, Βο-
  στίτσπς 11.75 δολλάρια.
  Σουλτανίναι: Σμύρνης -Νο 7
  22-24 όλλανδικά φΐορίνι», Νο 8
  24-26, Νο 9 27 30,Νο 10 31-34, Νο
  II
  37-40.
  Κρήτης: "Ηρακλείου τύπος
  Κωνσταντινίδου φόρτωσις Σϊπτ«μ-
  βρίου Νο 1 43 όλλανδικά φΐορί-
  νια, Νο 2 39, Νο 4 35 50, Ν© 5
  31,50, Νο 7 27,50, Νο 21 34, Νο
  24 30, Νο 25 27,50 όλλανδικά φΐο-
  ρίνια.
  Πβρσίας χ«ί Ρωσσίας δέν εση¬
  μειώθησαν τιμαί. Πάντως αύται
  φαίνονται νά είναι κατά διαφό¬
  ρους πληροφορίας δλως εΰτβλβΐς
  καλύπτουβαι τα μβταφβρικά.
  ΑΙ τάσεις τής άγβράς έλαφρώς
  ΰψωτικαί.
  —Ό άντιφθβριτικός έμβο·
  λιασμός.
  Τό υπουργείον Παιδείάς ίκοινο-
  ποίπσε πρός τά^ σχολιατρικάς χετΙ
  έχιταιδευτιχάς αρχάς το& κράτους
  την κάτωθι εγκύκλιον: «ΆναγνΜ-
  ρισθβίσης τήςμεγάληςάποτβλβσμα-
  τικότητος τοϋ άντιδΐφβεριτικοθ
  έμβολιασμοθ, ώ; τοδ κυρΐΜ·
  τέρου προληπτικοθ μίσου κατά
  της νόσον δΐφθερίτιδο;, παραγ¬
  γέλομεν δπως σνιστήαίττβ την ε¬
  νέργειαν τούτου εγκαίρως είς ά¬
  παντας χ€ύς μαθητάς τούς άγον¬
  τας μικράν ηλικίαν (α' καί β'
  τάξεως τοθ δημοτικοθ σχολίίου),
  μεριμνωντΐς χαΐ περί τοθ έμβο·
  λιασμοΰ τ&ν έξ αυτών άπόρων όΓ
  έμβολίου προμηθευθησομίνου 6-
  πό τής καθ' ημάς ύπηρβσίας».
  —Άποδοκιμασία Των λαϊ-
  κών είς Χανία.
  Κατ' «ίδήσΐις έκ Χανίων τό έ·
  σπέρας τής προχθές ό συνδυασμός
  Τ&ν Λαϊκόϋν τοΰ ΝομοΟ Χανίων
  μετέβη είς τό χωρίον Λουτρά-
  χι Κυδωνίας διά νά ψηφοθηρί-
  σουν. Ο! κάτοικοι Λουτρακίου
  όχι μόνον δέν προσήλθον νά ά-
  κούσουν τοΰς Λαΐχούς ύποφηφί-
  ους άλλά καί τούς άποδοκίμασαν
  παταγωδώς διά τενβκβδοχρουσιβν.
  ΟΙ βασιλόφρονες {ύποψήφΐοι πρό
  τής στάσεως αυτής τ&ν Λουτρα-
  χΐΝτ&ν ηναγκάσθησαν νά άνα-
  χωρπσουν τροχάδην έκ τοΒ χω¬
  ρίου.
  —Οί μεσΐται άστικών συμβά-
  σεων.
  Ή Γίνιχή Διοίκησις Κρήτης διά
  τηλεγραφήματός τη; πρός τας
  Νομαρχίας τής Νήσου παραχα-
  λκΐ διτως άνακοινΝθή (Ις τούς εν¬
  διαφερομένους ότι διά διατάγμα-
  τος έχορηγήθη δίμηνος προθεσμία
  ύκοβολής αίτήαβΜν διορισμοθ μ··
  σιτ&ν άστικ&ν συμβάσεων λήγου-
  σα την 7ην ΌχτΝβρίου.
  —Δημοπρασία.
  Την προσέχη Τετάρτην 28ην
  ληγοντος έκαναλαμβάνεται έν
  τω Έφοριαχφ Καταστήματι ή δή-
  μοπρασία ένοιχιάαεως οΐχηματος
  διά την στέγασιν το& Δ.' Δημο-
  τικοΰ Σχολίίου Ηρακλείου.
  ΤΑ ΑΚΛΛΥΠΤΛ ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΛΓΡΟΤΟΠΛΤΕΡΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΑΟΤΙΚΗΝ ΛΕΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΙΑΜΑ
  ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΡΤ1Λ18ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ
  Ελάβομεν άργά την νύκτα την ακόλουθον επι¬
  στολήν, την οποίαν καί δημοσιεύομεν:
  Φίλη «Ανάρθωσις»,
  Τό άπόγευμα έκυκλοφόρησε διάγγελμα τοΰ έργο-
  λάβου Αγγελιδάκη καταγγέλλοντος φοβερά καί τρο¬
  μερά πράγματα, ήτοι την εξαφάνισιν τού Διευθυν¬
  τού τής Έκδοτικής καί την καθυστέρησιν έντάλματθς
  3ΟΟ χιλιάδων δραχμών, αί οποίαι δήθεν προωρί-
  ζοντο διά πληρωμάς έργατών.
  Οί εγγύτερον των πραγμάτων ευρισκόμενοι γνω-
  ρίζουν ότι τό -παράρτημα—διάγγελμα περί 3ΟΟ
  χιλ. δραχμών εξεδόθη μόνον δι' έντυπωσιακούς λό·
  γους—δι' αύτό δέ καί τό Ναπολεόντειον ϋφος είς ό
  ήτο συντεταγμένον. "Ισως όμως καί νά εξεδόθη διά
  νά μ-είνουν έκκρεμείς^ μερικαί άμεσοι εκλογικαι ύπο-
  χρεώσεις βάσει των οποίων οί άγροτικοί ήλπιζαν νά
  συλήσουν τάς ψήφους μερικών άφελών καί άνιδέων
  ψηφοφόρων.
  ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΟΝ καΐ απολύτως έξηκριβω-
  μένον είναι ότι οΰτε ό χ. Φυτάκης εξηφανίσθη, ουτε
  ή Έκδοτική Τραπέζα ηρνήθη νά πληρώση τι είς ου¬
  δένα έχοντα λαμβάνειν. Ευνόητον είναι άλλως τε,
  ότι καί άν ό Διευθυντής τής Έκδοτικής άπουοίαζε
  υπήρχεν ό ύποδιευθυντής της όστις τόν άντικαθιστά,
  είς τάς μεταξύ ίδιωτών καί Τραπέζης δοσοληψίας.
  ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΟΝ χαΐ απολύ¬
  τως έξηκριβωμένον είναι ότι έν τή Έκδοτική Τρα-
  πέζη ΟΥΔΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΙλΙΟΣ είτε ΕΝ·
  ΤΑΛΜΑ υπάρχει έπ' ονόματι τού έργολάβου Αγ¬
  γελιδάκη, ουτε έπ' ονόματι Αγγελιδάκη—Τσακίρη,
  παρά έπ' ονόματι Τσακίρη όστις όμως ΔΈΝ ΠΡΟ-
  ΣΗΛΘΕ νά τό έξαργυρώση.
  24)9)193»
  ΓΝΟΣΤΗΣ
  ΤΟΝ ΠΡΑΓΝΑΤαΝ
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεία "Εναντι Νομαβχίας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Γίρωΐα Κυριακής
  25 Σεπτεμβρίου 1932.
  ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιΐΗ.......ιιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιΐϋΐιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιΐΗΐιηιΐΜΐιιιι......,
  ΑΠΟΒΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΣ ΙΩΑΝΝ1ΝΑ
  ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  ΟΕΡΙΟΑΕΥΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ
  ΠΡΟΣΦΥΠΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜ1ΥΣ
  ΛΘ11ΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον ό πρω-
  θυπθυργός κ. Βενιζέλος μ ετέβη άβρο-
  πορικώς είς Ίωάννινα. 'Ο κ. Βενιζέλος
  έτυχεν άποθεωτι*ής ύποδοχής παρ»ά τοθ
  Ήπειρωτικού λαού.
  Ό κ. Βενιζέλος έπιατρέφων άπόψε
  ενωρίς θά επισκεφθή τοϋς υπολοίπους
  προσφυγικούς συνοικΐσμούς.
  ΚΑΤΑΦΑΝΈΣ Η ΣΥΝΟΛΙΨΙΣ
  ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΥΡΕΥΟΝΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΟΝ
  ΣΧΕΔΟΝ ΕΠΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦ8Η
  ΑΥΤΟΝ Ο ΕΚΑΟΠΚΟΣ Αί ΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο-
  χριτοϋ μας).— Είς Αθήνας καί Πειραια έχ
  δηλούται σήμερον ζωηροτάτη πρβεχλογιχή
  κίνησις.
  Ή σύνθλιψις των δευτερευόντων κομ
  μάτων Καφανταρικδν Παπαναστασιακών
  κ. λ. π είνε πλέον ή προφανής. Οί ύτοψή
  φιοι τούτων σχεδόν Ιχουν έγχαταλείψει ά
  πό τβΰδε τόν άγωνα.
  Τό φαινόμενον τουτο, ώς έξακριβοΰται
  έξ έγκύρων πληροφοριών παρατηρεΐται καί
  είς άλλας έκλογικάς περιφερείας.
  ΑΓΡΙΑΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
  ΤΩΝ ΑΓΡΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΩ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
  Παρά τοΰ ίατροΰ κ. Γαλανάκη έξ Άρ
  καλοχωρίου ελάβομεν χθές τό κάτωθι τηλε-
  γράφημα:
  : «Όμάς άγρθτικών περιφερομένη έν 'Αρ-
  «αλοχωρίψ ζητωκραυγάζουσα υπέρ τοΰ ά-
  γροτικοϋ π'ροκαλοΰσα φιλελευθε'ρους ΰβρί-
  ζουσα τούτους εξήγειρε φιλελευθέρους οΐτι¬
  νες ουγκεντρωθέντες έξωθι κέντρου άγρο-
  τικών έζητωκραύγοζον υπέρ Βενιζέλου Μα¬
  ρή απειλούντες διαλύσουν τό Κέντρον. Ά-
  στυνομία έ«ενέβη «ρός διάλυσιν ματαίως
  . χα κατάστασις εφέρετο πρός αγριον ξυλο-
  κόπημα άγροτικών αν υποφαινόμενος δέν
  έπενέβαινον παραλαβών φιλελευθέρους είς
  Πλατείαν χωρίου καί έξωρκίσας έν ονόματι
  Βενιζέλου διαλυθώσι
  Γαλανάκης ίατρός».
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΩΝ
  ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΥΤΓΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  Έν σχέσει πρός την εξαγωγήν οπωρών μας καί
  πρός αποφυγήν χαχής έρμηνείας, τ»ν τελευταίως
  υπο τίνων εφημερίδων δπμοσιευομένων, ανεκοι¬
  νώθησαν αρμοδίως τα εξής :
  Ώς πρός μέν την αίς τάς εύρωπαϊχάς αγορας
  έίαγωγήν τό υπουργείον της Γεωργίας όχι μόνον
  δέν ήμέλησβ νά λάβη τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια
  την άπο πάσης απόψεως άρτιωτέραν εξαγωγικόν
  κίνησιν, άλλά τουναντίον τοιαύτην προσπάθειαν
  κατέβαλε καί χαταβάλλβι άπό τριβτίας ώστε «Ι
  οκ&ραι μας καί Ιδίως αι στκφυλαί νά έχωσι ηδη
  χατακτήσΐι σοβαρωτάτην πελατείαν είς τοις κυριω¬
  τέρας πόλεις τής Κεντρικάς ιδίως Εύρώπης.
  Λόγω δέ ακριβώς της λήψεως των καταλληλο·
  τέρων δια την επιτυχίαν τοΰ σκοποϋ τούτβυ φρον
  τίδο-ν μας ή κατ' έτος ένβργβυμένη έξαγωγικη κί¬
  νησις αύξανει σημαντικώς μέ βελτίωσιν τής θέ¬
  σεώς μας έν συγκρίσιι πρός τάς άλλας έξαγωγικάς
  χώρας άπο άπίψεως, ποιότητος, νγείας συσχβυα-
  οίας καί άποστολής τ6ν προϊόντων μας.
  Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Η ΧΘΕΣ1ΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Χθές εΐσήχθησαν είς την πόλιν υπό των στα-
  φιδοπαραγωγών περί τάς 40000 όκ σταφίδων καθ'
  δλην την διάρκειαν δέ τής ληξάσης εβδομάδος ε'ι-
  βτίχθησαν περί τάς 400000 δκ.
  Ή σταφιδανορά μας χθές παρουσίασε αίσθη-
  τήν άπραξίαν οφειλομένην είς τάς μεσολαβούσας
  εκλογάς αί σημειωθκσαι δέ ολίγαι πράξεις άγο-
  ραπωλησίας εγένοντο είς τάς Ιπικρατούσας τελευ¬
  ταίως τιμάς των 18—22 διά τα καλά πράγματα
  σουλτανίνας καί 3,50—5,50 διά τόν ταχτά.
  Αί φορτώσεις έκ τοϋ λιμένος μας έξακολουθσϋν
  ένεργούμεναι τακτικώς.
  ΟΛΗΠ1ΙΛΙΑΤΟΗΤΡΟΗΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΑΟΓΗΙ ΙΩ» ΨΗΦΟΝ
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου δια τηλ«νρ«»πματος
  της πρός τβος κ. χ- Πρβίδρβυς τδν Έφβρϊυτικδν
  Έπιτρβπών, τβύς χ. χ. Πρβέδρβυς των χβινοτήτων
  —έδρδν έχλογιχών τμημάτ»ν τβδ ΝβμοΟ άναχβι-
  νβϊ ίτι χατβηιν διαταγής τοθ Υπουργείον Έσ*»·
  τεριχ&ν χατα τας ββυλευτικας εκλογάς τίίς 25 τρέ
  χοντος μηνός, δέον ταυτοχρόνως να ενεργηθή
  χαί ή διαλογη τδν ψήφων τ6ν συνδυασμδν καί
  φήφων κροτιμήο<«ς υπέρ των ϋποψηφίων ώ; βρί- 5*1 τφ αρθρον 99 τβΰ νβαου 5493. 'Επίβης δέον να τηλβγραφηθώσι <ίς αυτήν τα άποτελίσματα χατα συνδυασμούς χαί υηοψηφίβνς. Έπίαης το ανωτέρω τηλβγράφημα έκοινβκβιη- 0η καί πρός τβύς χ. χ. Δήμαρχον Ηρακλείου χαί Πρόεδρον των εφοριαχ&ν επιτροπών τβν εχλβγι- Κφν τμηματ«ν τού Δημ·» Ηρακλειον. ΑΛΑΟ ΓΕΗΝΑΙΟΝ ΜΑΒΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΣΑΡΙΤΘΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡ1ΦΗΜΟΥΣ ΛίΡΟΤΟΠΑΤΕΡΛΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Χ8ΕΣΙΝΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΗΗΓΥΡΙΗ ΤΠΝ ΜΟΙΡΟΝ ΠΕΝΤΕ ΚΙΑΙΑΔΕΣ ΑΑΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΑΟΚΙΜΑΣΕ Καί άλλο μάθημα εδόθη χθές την πρωΐαν είς τούς άπο- στάτας ύποψηφίους τού συνδυα- σμοϋ των άγροτικών έν Μοίραις υπό τάς άκολούθους συνθήκας: Άπό βαθυτάτης πρωΐας είχον καταφθάσει είς Μοίραις διάφοροι πληρωμένοι πράκτορας έκ των ά- σχούντων την καθημερινήν ψευ- δολόγον προπαγάνδαν υπέρ των άγροτοπατέρων διά νά τούς γίνη υποδοχή κατά την άπό στιγμής είς στιγμήν άναμϊνομένην άφιξιν των. Ή σημερινή εμποροπανήγυρις παρουσίαζε σημειωτέον πρωτο- φανή κοσμοσυγκέντρωσιν λόγω τοΰ ότι έθεωοεΐτο πιθανή ή κά- θοδος τοϋ Ηγέτου τού Φιλελευ- θέρου συνδυασμοϋ κ. Μαρή τόν δτοΐον χιλιάδες Φιλε-λρυθέρων ιί- χον προσέλθε,ι διά νά τόν ύποδε- χθοϋν. Περί την 10.30' κατέφθασαν μέ τόν επί κεφαλής τοϋ Άγρο- τικοϋ συνδυασμοϋ κ. Λουλακά- κην οί ύποψήφιοι άγροτικοι οΐ¬ τινες άποδώσαντες την συγκέντρω¬ σιν είς τούς προαναφερθέντας προπαγανδιστάς των απεπειράθη¬ σαν προεκλογικήν εμφάνισιν, ά- νελθόνΐος τοϋ κ. Λουλακάκη είς μίαν καρέκλαν καί άρχίβαντος ν ά δμιλχ] περί άποτινάξεως τής τυ· ραννίας τού άγρότου καί περί τήςψυχής των κάμπων καί λοιπών άσυναρτησιών τού. Μόλις δμ'ος ήρχισε δ κ. Λουλακάκης ομιλών, Γωηραί άποδοκιμασίαι κατά των ά- γροτικών καί ούρανομήκεις ζηΐω- κραυγαί υπέρ τού Βενιζέλουδιαρκέ- αασαι επί δέκα καί πλέον λεπτά προεκάλεσαν την προσοχήν δλου τού πηγαινοερχομένου πλήθους τό οποίον ώς χείμαρρος κατηυ¬ θύνθη πρός τό μέρος δπου οί ά- γροτικοί καί δ άρχηγός των πελι- δνοΐ ανέμενον την αποκατάστασιν σχετικής ήσυχίας. Ότε δέ πράγματι άζχι επε¬ τεύχθη χάρις εϊς τάς προτροπάς των πλέον συντηρητικών άκροα- τών, δ κ. Λουλακάκης άνήλθε καί πάλιν είς ενα κάθισμα καί α¬ πεπειράθη δευτέραν έναρξιν τού λόγου τού. Τό τί επηκολούθησε είνε άπερί- γραπτον, φωναί, γιουχαΐσματα, άποδοκιμασίαι επηκολούθουν επί πολλήν ώραν. —Κάτω, κάτω! Νά φύγετε ψεϋ- τες! ς —Αυριον πάλιν θά κάνετε τούς Βενιζελικούς, ψεϋτες. — Κάτω λαοπλάνοι. —Ζητω ό Βενιζέλος. Ζητω δ Μαρής. —Ζητω οί Φιλελεύθερον Και έπειδή κατά λάθος ενομί¬ σθη δτι ήθελον οί άγροτικοι νά δμιλήσουν, όλος έκεϊνος δ μαινό- μενος λιιιχος δγκος έκινήθτι εναν¬ τίον των απειλών νά τούς λυν- ιτρπ. Τότε σωτήρ τής δημιουργη¬ θείσης καταστάσεως άποβαίνει δ τοπικός ύ.τοψήφΐΘς τού Φιλελευ- θέ^ου συνδυασμοϋ κ. Πολυχρονά- κης, όστις ματαίως άγωνίζεται μετά τοΰ κ Πετρακογιώργη καί άλλων έπιφανών Φιλελευθέρων νά τούς άνοίξουν δίοδον διά νά άπο- μακρυνθοΰν τοϋ μέρονς των συνεχών γιουχαίσμών καί των απειλών τοϋ έξηγριωμένου πλήθους. Καί πράγματι με¬ τά ύπεράνθοιοπον προσπά- θειαν κατο)ρθώί)η νά δδηγη- θοϋν εις τα άνπμένοντα αύτούς αύτοκίνητα καί νά ψύγουν προ- τροπάδην έκ Μοιρών. * Έν συνεχεία τής ανωτέρω τη λεφωνικής άνταποκρίσεως έστά- λησαν έκ Μοιρών τα κάτωθι τη- λεγραφήματβ: Γεώργιον Μαρήν Ήράχλειβν Λουλακάκης, Ζουδιανός αφί¬ χθησαν άπεδοκ,ιμάσθησαν οίκτρό- τατα άστυνομία Πολυχρονάκης μετά δυσκο,λίας διέσχισαν άνθρω- ποθάλασσαν τούς διασώσουν. "Ε- φυγαν άπρακτοι. Νατβαΐος Μιχελινάχης Λέσχην Φιλπλβυβέρβιν Ηράκλειον Λβός Μεσσαράς Ιξαλλος ένθου- σιασμοΰ, Φιλελευθέρων αϊσθημά- των και μή, άπεδοκίμασεν ά- γροτοπατέρας καί άπόστάτας τοΰ κόμματος μέ ςρωνάς: Κάτω οί συμφεροντολόγοι τοϋ κόμμα¬ τος κάτω οί άποστάται. Νά φύγετβ. Ζητω δ Βενιζέλος! Ζήτα» οί Φιλεθεύθεροι! Ζητω τό Φιλελεύθερον κόμμα. Παπαδάκης Όδοντίατρος ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ Κατ' είδήσεις έκ Χανίων την εσπέραν τής προχθές ό συνδυασμός τοΰ κ. 'Αριστο- μένη Μητσοτάκη μετέβη είς την Αγίαν Μαρίναν πρός έκλογικήν περιοδείαν. "Αμα τη είσόδφ των είς τό χωρίον οί χωρικοί ήρχισαν νά κρού- ουν πενθίμως τούς κώδωνας τής έκκλησίας καί νά άποδο- κιμάζουν τούς Μητσοτακικούς είς τούς όποίους έφώναζον : Κάτω οί κλευτοσταράδες. Ούτοι πρό τής γενικής απο¬ δοκιμασίας ανεχώρησαν άμέ σως έξ Άγίας Μαρίνας. Προχθές την εσπέραν ό Λαϊκός συνδυασμός τοΰ Νο- μοϋ Χανίων μετέβη είς τα προάστειον Περβόλια διά προεκλογικήνπεριοδείαν άλλ' άπεδοκιμάσθη άγρίως. ΑΓΡΙΩΣ ΦΟΝΩΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Την 7 ην πρωϊνήν ώραν τής προχθές έλαβε χώραν άγρία δολο- φονία διά δικάνου δπλου πλησίον τοϋ Άγροκηπίου Σούδας θΰμα τοΰ δποίου υπήρξεν δ ύπάλληλος τού Φθισιατρείου Χανίων Παρί- σης Διολά; πρόσφυξ έξ Άρτάκιοϊ Μ. Άσίας. Ό δράστης παρά τάς προσπα¬ θείας των άρχών δέν ανεκαλύφθη ε|σέτι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ Αί τιμαί τροφίμων είς την αγοράν μας. Ή Έπιτροπίι διατιμήσεων διά τής τελευταίας άποφάσνώς της έκανό- νισε την τιμήν των κάτωθι πΐοάέν ύς «ής: ΒΤδη ΠαντοηΝλεΙον. — Ελαίαι έγχώριαι 12, Βόλον 16—20. Μα- καρόνια έντόκια 15. Μακαρόνια θβσ σολονίκης 16* Ζυμαρικα έν γένει Βρ. 15-20, μακαρόνια πολυτελείας χακέΫο Λραιμάς 20. Φασόλκς δραχ. 12. Ρεβύθια Μαρόκοο 13—16, Κονκιά έντόϊΜα 12-16.,Φασολάκια 1516. Ε¬ λαια λιβν. 22. ΑύγόΙ.δΟ-Ι.οθΣάχοβν λ—κόςα .18-19, β'. 17, χράσινος α'. 16 καί Ρ'.ΙΙ. ΤέΙον 200. Καφφές ά- λβσμένος 120. Βούτνρ«.-Δέ~ας Π0·132.ΓάλαΗ. βισσαΜας 116. Λίιιη 40. Μπάνερ 68. Γαλακτΐρά.— ΤυοΙ Κασσέοι 68. Τονλονμίσο 48. Έντόπιο Μ—64. Γιαοβοτι Π. Γάλα 9. Κρίατα.—Άρνίον &ρ.38, χσΐΒΐνόν 36—40 μόσχος 38, (νγοΰοι κρέας προ- βάτον 32,αίγός 24, ΒόΙον καί άγβλάς 24 βραχ. χοιοινό μβγάλα 34, γου- ρουνόπουλα 38. Πουλβριχά,-Άπό 35-50. (αχανΐχα.—Κοόμμυα 5—6, κατά τες 4-5, κολοκυθάκια 10—Ι2φασόλες λασηθιώτΜες 8-10 μχάμκς 8-10, φασολάκια 7—8, (ολανγουράκια 5-6 ντομάτβς 3—4 ορα^μός, στίφνος β— 10 βραχμάς κατ' άπαν, μελ- τζάν·β 4-1 λεμόνη έντόηια 12- 14, _νγουρ_κια 6—8, κιπβοιές 5, χρόιτσα 5—6 λάγανα 8ο, 6—8 Όπ·»ρικα.- Σταφύλια 3-6, χαρπούζια 3—4 πβπβνια 5·6,άχλάΒια 4—6 σύχα 6-8. ιιήλβ 6-8, ροβάκινα 6— 12 κυδώνια 5—7, ρόγβια 5—6. Κίνησις τής Σταφίδος κατ' οχάν Δρ. 20.— 22.— » 17.- 20.- » 14.50 17.- 12.- 14.50 8.- 12.- 5.- 6.- 3.50 4.50 8.- 8.50 6.------6.50 2.50- 3.— 1.80- 2.- 1.10- 1.40 κατ Σουλτανίνβ έ(αιρ«τ. » α παραχατβινά » Ταχτάββς α' • β' Ελεμέδες α' • Π' Ροζακιό ι » ταχτά ε Κρασοστάφυλα ι Τιμαί Συναλλάγματος Δολλάριον Δο. 163.-----164,50 Λίρα » 571.-----577.- Φράγκον » 6,39- 6,49 Ελββτ. φράγκον » 31,44— 31,79 Λιρέττα » 8,35— 8,45 ΜεΙβ«— » 38,41- 39,69 Τονρχική Λίρα » -76,25— 81,75 Κορώνα (Τσβχ.) » 4,80—4,91 Κορώνα <Σονηο.) · 28.69- 29,61 ΧΛλΙνι (Αύστρ.) » 22.73- 23.60 •ιοοΐν. ( ΟΧλβν.)· 65.40- 66 10 Όιιολ. άνταλλαΐ. · 101——538 - ΠΡΟΜΗΗΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ Η ΝΙΚΗ ΤΩΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΗ ΑΙ ΛΠΡΟΚΑΑΥΠΤΟΙ ΑΠΕΙΛΑΙ ΤΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΑΦΟΡΜΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ ΑΘΗΝΑΙ *^* Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι ά- νεπίδεκτοι αμφισβητήσεως άναβιβάζουν άπό ώρας είς ώρας την πλειοψηφίαν τού κόμματος Φιλελευθέρων. Ή περι- φανής νίκη αυτού άρχίζει ήδη νά Θεω¬ ρή τα ι εξησφαλισμένη. Οί πολιτικαί κύκλοι αποδίδουν την φανεράν πλέον μεταστροφήν τού λαοΰ υπέρ των Φιλελευθέρας είς την άξιο- θρήνητον τελευταίως στάσιν των εφημε¬ ρίδων τού λαΐκού κόμματος καί των πο· λιτευτών τού καθώς καί είς τάς απειλάς των,αΐτινες έχαρακτηρίσθησανύπον*»μευ- τικαί διά την γαλήνην καί τό μέλλον τής χώρας. ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΞ Τ0Υ2 ΕΚΑΟΙΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΠΑΑΣΤΗΡΑ ΗΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΑΟΗΝ 1 24 Σίπτεμβρίου (τού άνταπο- κριτοΰ μαςΚ—Οί υπηρετήσαντες ζ% την Εθνικήν "Αμυναν άξ«ωμ«τιχοί απηύθυναν σήμερον έκκλησιν πρός τόν ελληνικόν λαόν συνιστώντε; όπως άσφνλίση την γα¬ λήνην τής χώρας ψηφίζων ήνωμένους τού; φιλελευθέρους σημερον εκυκλοφόρησεν ή έκκλησις τοΰ στρατηγου Πλαστήρα πρός τού; πρόσφυγας. Τό περιεχόμ νόν αυτής άναπτύσσει τού; κινδύνους οΐτινες επαπβιλβΰνται εναντίον τής χώραςεΐς περίπτωσιν ήττης τοΰ κόμμα τος των Φιλελευθέρων. Οί πρόσφυγες επι- λέγει ό κ. Πλαστήρας, είνε είς θέσιν νά α¬ πομακρύνουν τούς κινδύνους τούτους δίδον τες ηνωμένοι την ψήφον των είς τούς Φιλε λευθέρβυ'ς.' ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΕΠΗ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗ ΑΘΗΝΑΙ 34 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Λονδίνου ότι αί εκεί έφημερίδες σχο- λιάζουν τάς αύριανάς ελληνικάς εκλογάς τονίζουααι την σοβαρότητά των. Αί αγγλικαί έφημερίδες συνιβτούν ομοφώνως όπως ενισχυθή ο Βενιζέλος καί ύπενθυμίζουσιν ότι αι έν Ελλάδι οικονομικαί δυσχέρειαι προέρχωνται απολύτως άπό την παγκόσμιον οικονο¬ μικήν κρίσιν, ουδόλως δέν όφείλονται είς τόν χ. Βενιζέλον. ΚΑΙ II ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΟΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΒΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 24 Σεπτεμβρίου (τοθ άνταποχριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Κωνσταντινουπόλεως ότι καί ό Τουρ* ,κικός Τύπος όλόκληρος ζητεί την υπέρ- ψήφισιν τού Βενιζέλου καί δια τό κα¬ λόν τής 'Ελλάδος καί δια την συνέχι¬ σιν των τόσον δημιουργικών Έλληνο· τουρκικών σχέσεων. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ϋΑΕΙΟΨΗΦΙΑΝ ΤΩΝ ΦΙΑΕΑΕΥΟΕΡΩΝ Παρά τοΰ κ. Έμμαν. Γεωργιάδη απεστά¬ λη χθές έξ Αθηνών πρός τόν αδελφόν τού κ. Τίτον Γεωργιάδην τό κάτωθι τηλβγρά¬ φημα: «Άπασαι σοβαραί πληροφορίαι βεβαίου- σιν άναντιρρήτως πλειοψηφίαν Φιλε¬ λεύθερον «νω 100 ενταύθα εδημιουργή¬ θη ρεΰμα έξασφαλίζον Αθήνας δνω 10 Πειραια δνω 7. Βεβαιώ δτι δέν πρόκειται περί προε- κλογικοΰ τηλεγραφήματος άλλά περί είλι- κρινοΰς απολύτου πεποιθήσεως μου». ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο κ. ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ Παρά τοΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ κ. Μιχ· Καταπότη ελάβομεν χθές τό κάτωθι τηλε- γράφημα: «Παρακαλώ δημοσιεύσατε έπόμενα: Τα υπό εφημερίδος Άνατολής Άγίου Νικο· λάου δημοσιευόμενα πβθ^ ματαιώσβως «<■■ στώσεων καί παραιτήσεως μου βίσίν εντε¬ λώς άναληθή. Ύπουργός Γβνικός Διοικητίΐδ Μ. Καταπότης».