100054

Αριθμός τεύχους

3280

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

27/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ~—ί^—^ ■< 4ΗΚ ^ϋΗΙΙ^^εεΜ ^^^^^^^^^^^^^^^^^εν^ε^εε^ε^ε^ε^ε^Ε^ε^ε^ε^^ε^Β^ρρε^ ΔΒΒΤππΗ^^υΡΡ^^Β^ρΐ^^ * ν ^ ^-α^^^_*^Κ^^^^^^^^Β^^^^^^^^^^^^^^^Β^^^^Κ^ ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ --------------—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ΗI|εεε■■>1Π■Π^ε^ε^ε^■ε■■ε^ε^ε^ε^ε^ε^εχε^ε^ε^ε^ε^ε^^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΓΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΓ#Τν0ΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1»Ιβ
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.280.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ 1«β2.
  ΤΑ ΧΒΕΣΙΝΑ ΚΑΙ
  ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΚΑΘ' ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΤΑΞΙΝ
  Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΞΕΔΗΛΩΘΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣΤΗΣΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Σε¬
  πτεμβρίου, μεσημβρία
  τής Κυριακής (τοΰ άντα-
  ποκριτθύ μας).— Ή ψη-
  φοφορία έν Αθήναις καί
  Πειραια αρχίσασα άπό
  «ρωτ,ας κανονικώς, συνε-
  χίζεται μέ απόλυτον τά¬
  ξιν καί ησυχίαν χάρις ε,ίς
  τα ληφθέντα κυβερνητικά
  μέτρ». Τλν ένάτην πρωϊ¬
  νήν ώραν είχον ψηφίση πε-
  ρισαότεροι τού ενός τε-
  τάρτου των έκλογέων.
  Πάλησκληρά διεξάγεται
  μεταξύ των δύο παρατά-
  ξεων, Φιλελεύθερον καί
  Ααϊκών.
  Οί ύποψήφιοι τής τρί-
  της καταστάσεως καί των
  άλλων μικρών κομμάτων
  έξηφανίσθησαν μηδεμιάς
  άξιαύμενοι προσοχής.
  Οί Λαϊ*οί ψηφίζουν μέ
  πρωτοφανές πείσμα καί
  φανατισμόν.
  Πάντως ή νίκη των Φι-
  λελευθέρων θεωρεϊται ε¬
  ξησφαλισμένη. Φιλελεύ-
  θεροι αυνδυαβμοί ψηφί-
  ζονται υπό ολοκλήρου κό-
  σμου ποθούντος τάξιν», η¬
  συχίαν, κυβερνητικήν στα-
  θερότητα.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Σε-
  ητεμβρίου— έσπέρα Κυ·
  ριακής (τού άνταποκριτοΰ
  μας).—Εσημειώθη άθρόα
  προσέλευσις έκλογέων τής
  πρωτευούσης. Οί άρχη-
  γοί τής αντιπολιτεύσεως
  φέρονται ίκανοποιημένοι
  εκ τής απολύτου τάξεως,
  μεθ' ής χάρις είς τα κυ·
  βερνητικά μέτρα διεξή¬
  χθη ή ψηφοφορία.
  Ανεκαλύφθησαν σατανι-
  κά σχέδια Δημοτικής άρ·
  χής Αθηνών αποσκο¬
  πούντα νά έμποδίσουν
  τούς Φιλελευθέρους νά
  ψηφίσουν. Ούτω τα όνό-
  ματα πλείστων Φιλελευ-
  θέρων έκλογέων εχόντων
  κατνονικά βιβλιάρια δέν ευ¬
  ρίσκοντο ουδόλως είς τούς
  έκλογικούς καταλόγους.
  "Αλλων πάλιν τα όνόμα-
  τα παρουαιάζοντο έκ συ-
  στήματος παρεφθαρμένα.
  Πρό τής τοιαύτης κατα¬
  στάσεως τό ' Υπουργείον
  των Έσωτερικών ηναγκά¬
  σθη νά εκδώση έπειγούσας
  έγκυκλίους ρυθμϊζον ττ,ράγ-
  ματα.
  Εξηκριβώθη ότι ή έμ-
  πορική τάξις των Αθηνών
  ψηφίζει κατά εβδομήκον¬
  τα τοίς εκατόν τούς υπο-
  ψηφίους των Φιλελευθέ-
  ρων συνδυασμών.
  Μεγάλη αυρροή έκλογέ¬
  ων εσημειώθη καί είς την
  Θεσσαλονίκην.
  ΠΩΣ ΕΦΕΡΟΝΤΟ ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
  ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΚΛΟΠΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκρι-
  τού μ·ας).—Τα εξαχθέντα άποτελέαματα Αθηνών
  •,ΰχοιριο'τα διά Φιλελεύθερον *%>,*.)*.*..
  Π άντ* έκλογΐκά τμήματα ίαοψηφούν ή πλειοψη-
  φούν οί Φιλελεΰθεροι.
  Μικρά κόμματα χαταποντίζονται. Ηρώτα άπο-
  τελέσματα Πειραιώς έξαβφαλίζουν πλειοψηφίαν Φι-
  λελευθέρων. ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  5. 20 ΠΡΩΪΝΗΣ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΩΡΑΣ 2.30 ΠΡΟ 1ΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2.3Ο' «βης Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Μ έ τα συγκεντρούμενα άποτε-
  λέσματα Αθηνών τό κόμμα των Φιλελευθέρας λαμ-
  βάνει 4Ο μέχρι 45 τοίς εκατόν είς τα τμήματα των
  γηγενών. Ύπόλοιπα 5Κ· λοιπά κόμματα.
  Προσφυγικά τμήματα φιλελεύθερον κόμμα λαμ-
  βάνει σχεδόν παμψηφίαν. Εις τό ΛΙενίο» οί φιλε-
  λεύθεροι ύπερισχύουν »Ο ψήφους.
  Μέχρι στιγμής πλειοψηφοΰν φιλελεύθεροι Στε¬
  ρεάν Έλλάδα, Μακβδονίαν, Θράκην, Κυκλάδας.
  Μικρά κόμματα έσαρώθησαν.
  Καφαντάρης εδήλωσεν ότι κήρυγμα καθεστω-ίι-
  κοΰ υπό Βενιζέλου εδημιούργησε νίκην φιλελευ-
  θέρων. ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
  ανταποχρι-
  μέχρι τής
  ΑΘΗΝΑΙ 2<$ Σεπτεμβρίου (τού τού μας).—Ε ΠΕ ΠΌ Ν.— Γνωσθέντα στιγμής άποτελέσματα: «Ι^»λελ·ίΟ«ρ»ΐ Ά·ί»ίίνας εδρας 1 Ο» Πειραια 7 Πελοπόννησον 11. Προνομιούχους νήσους 5. Εύ βοιαν 3. Θεσσαλίαν 4. ΦΟιώτιοα 2. Θεσσαλονίκην β. Δράμαν 3. Σέρρας 2. Καβάλλαν ϊ*. Ροδόπην 3. Μουσουλμάνοι 3. Των λοιπών διαμεριαμάτων καθυστερούν. Των Ααϊκών τό σύνολον ύπολογίζεται 8£$, των 4»ιλελευθέρων υπέρ εκατόν. Παπαναστασίου, Καφαντάρης, Κονδύλης, έσα- ρώθησαν. Είς ωρισμένα διαμερίαματα κερδίζουν έδαφος άριστερίζοντα κόμματα. ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 6ΗΣ ΠΡΩΊΝΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 2*3 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκρι¬ τοΰ μας).— ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ.—Έκ των μέχρι τής στιγμής άποτελεσμάτων 4>ιλελεύθεροι λαμβά-
  νουν Αθήνας υπέρ ένδεκα έδρας. Είς τόν Περαιά
  7. Τής Πελοποννήσου καθυστερούν.
  «1>ιλελεύθεροι ολόκληρον Έλλάδα ύπολογίζεται
  λαμβάνουν ύπερεκατόν εδρας. ΛαΐκοΙ ΐσως 8Ο.
  Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
  ΤΟΝΒΟΪλΕΥρΝΕΚλΟΓΟΝ
  —Νηφαλιότης καί ψυχραιμία.
  Ή ύχηρεσια βίς τα έκλογικά τμημα-
  τα.— ΜικροεπεισόΒια εις την πόλιν
  καί την ύπαιθρον.—Ήάναγγβλία των
  αποτελεσμάτων.— Άκαταμάχητος ό
  βενιζελιομός.
  Ή χθεσινή έκλογή υπήρξε διά
  την πόλιν μας έξαιρετικά ήρεμθς
  συγχρόνως δμως δέν ΙστερεΧτο τής
  ζωηρότητος Ικείνης την Οποίαν
  δίδουν δλα τα έξαιρετικά πολιτικά
  γεγονότα.
  Ποό τής ενάρξεως τής ψηφοφο¬
  ρίας άστυνομική δύναμις διεΐέθη
  διά την φρούρησιν των Ικλογικών
  τμημάτων τοποθετηθέντος άνά
  ενός ένόπλου φρουροΰ είς την
  θύραν εκάστου. Συγχρόνως έκινη-
  τοποιήθη ή εν ττϊ πόλει διαθέσι-
  μος άστυνομική δύναμις «αί ή δύ¬
  ναμις στρατοΰ Ιφιππος καί πεζή,
  κρός τήρησιν τής τάξεως.
  Οί ψηφοφόροι προσήρχοντο
  άπά ενωρίς ουχί δμως άθρόοι
  Αλλά σποραδικώς. Ή έλλειψις
  σπουδης ίκ μέρους των «χαραχτη-
  ρΐζβτο ώς Ενδειξις νηφαλιότητος
  καΐ ψυχραιμίας, καΐ τής επιθυ¬
  μίας δΐϊως ή ψηφοφορία διεξαχθή
  μέ πάσαν άνεσιν χαΐ τάξιν. Έκ
  μέρους των Φιλελευθέρων τό γε-
  Υονος εθεωρείτο μία επί πλέον
  εκδήλωσις τής απολύτου βεβαιότη-
  ϊθς επί την νίκην ήτις άπό των
  πρώτων στιγμών τής ψηφοφορίας
  καί συμφώνως πρός άδιάψευστα
  δεδομένα ήτο άνανιίρρητος.
  Ή ύπηρεσία είς τα έκλογικά
  τμήματα διεξήγετο ομαλώς τόσον
  υπό των δικασΐιχών άντιπροσώ-
  πων δσον καί υπό των έφορευτι-
  κών επιτροπών. Δέν δυνάμεθα έν
  τούτοις νά παρίδωμεν δτι άπό τα
  δημιουργηθέντα μικροεπεισόδια
  είς ωρισμένα τμήματα ώφείλοντο
  τινά είς την κακήν αντίληψιν καί
  την βεβιασμένην, εάν δχι μερο-
  ληπτικήν,ένέργειαν μερικών εκ των
  έφορευόντων. Έπίσης οί άντιπρό-
  σωποι των συνδυασμών τοΰΛα'ίκοΰ
  καί Καφανιαρικοϋ κόμμαΐος έδη-
  μιούργουν πολλάκις έκ τοϋ μηδενός
  ζητήματα παρακωλύοντες την ο¬
  μαλήν καί ελευθέραν διεξαγωγήν
  τής ψηφοφορίας.
  Μετά τάς μεσημβρινάς ώρας
  είς δλα γενικώς τα τμήματα ή
  ψηφοφορία ένετάθη προσερχομέ-
  νιον καθ* όμάδας των ψηφοφό-
  ρων. Πάντως ώς κατεδείχθη έκ
  των άποτελεσμάτων άπό άρκετά
  τμήματα ύπελείφθη μικρός αριθ-
  μός ψηφο«ρόρων μή προσελθόν-
  των νά ψηφίσωσι. Ή ψηφοφο¬
  ρία, «γραμμή» ώ; ελέγετο, τοϋ
  συνδυασμοΰ των Φιλελευθέρων
  σχι μόνον είς την πόλιν άλλά καί
  είς ολόκληρον τόν νομόν ήτο γνω-
  στή άπό των πρώτων μεσημβρι-
  νών ώρών. Τό ενδιαφέρον τοΰ
  κόσμου ήρχισε βαθμηδόν _ζωη-
  ρεϋον άπό των απογευματιναί ω-
  ρών πυχνάδέ πλήθη κόσμου συνε-
  κεντρώνοντο πρό τοϋ Κέντρου Φι¬
  λελευθέρων ζητοΰντα νάπληροφο-
  ρηθοΰν τάς τελεκοτικάς ενδείξεις
  περί τοΰ έκλογικοΰ άποτελέσμα-
  τος. Αί ενδείξεις αύται ύπε-
  ρέβαινον καί την τολμ προτέ¬
  ραν προσδοκίαν φέρουσαι παν-
  τοϋ ύπερψηφιζομένους θριαμβευ-
  τικώς τόν κ. Γ. Μαρήν καί ολό¬
  κληρον τόν συνδϊβσμόν των
  Φιλελευθέρων.
  Όσον άφορά τήνεΐς την ύπαι¬
  θρον χώραν κανονικήν διεξανω-
  γήν τής ψηφοφορίας, πανταχό-
  θεν εβεβαιούτο δτι αυτή διεξήγε¬
  το έν απολύτω τάξει παρά την ε¬
  πέμβασιν ενίων ταραχοποιών ώ;
  επί τό πλείστον άγροτικών οΐτινες
  αντιλαμβανομένη τίιν παταγώδη
  άποτυχίαν των διετέλουν έν έξάψει
  καίνευρικότητι.Άργάτό άπόγευμα
  ανηγγέλθη δτι είς Γωνιες Μαλε-
  βυζίου άνετράπησαν αί κάλπαι
  κβί δτι ή ψηφοφορία εματαιώθη.
  Μέχρι ηέοαχος τής έκλογής ουδέν
  άλλο έΛεισόδιον εσημειώθη.
  Μετά την δύσιν τού τ)λίου αί
  κάλπαι εκλείσθησαν καί ήρχισε
  καΐά τα 'κεκανονισμένα^ή διαλογή
  των ψήφων. Άπό τη; στιγμής
  ταύτης τό ενδιαφέρον τοϋ κόσμου
  εκορυφώθη. Τα πληθτι συνεγκεν-
  τρώνοντο τόσον Εξωθι των έκλο-
  γικών τμημάτων δσον καί είς
  την πλατείαν Καλλεργών ένθα τό
  έκλονικόν κέντρον των .Φιλελεύθε¬
  ρον θέλσντα νά μάθουν τα όοιστι*
  κά άποτελέσματα.Τάάποτελέσματα
  ταυτα ήρχισαν άναγγελλόμενα
  μετά την Ηην άπό τοΰ παραθύρου
  τού κέντρου Φιλελευθέρων τα ύ-
  πεδέχθη δέ δ κόσμος μέ ζητω-
  κραυγάς καί άνυπόχριτον ενθου¬
  σιασμόν υπέρ των νικητών. Έν
  τφ μεταξύ εξηκολουθεί ή κίνησις
  τοϋ κόσμου μεταβαίνοντος πρός
  την Νομαρχίαν είς ήν ήρχισαν ά¬
  ναγγελλόμενα τηλεφωνικώς τα ά¬
  ποτελέσματα. Ή άναγγελία των
  άποτελεσμάτων έξηκολούθησε μέ¬
  χρι πρωΐας δπότε εξηκριβώθη
  πλέον ότι οί φιλελεύθεροι εκέρδι¬
  σαν τρείς Ιδρας, (κ. κ. Γ. Μα¬
  ρής, Περδικογιάννης καί Γαλα¬
  νάκης), οί Λαϊκοί 1, αί λοιπαί
  δέ ήσαν διαμφισβητούμεναι.
  Καθ' δλην την νύκτα αί έχδη-
  λώσεις των φιλελευθέρων έξηκο-
  λούθουν ένθουσιώδεις υπέρ τού
  κ. Γ. Μαρή καί τού συνδυασμοΰ
  Φιλελευθέρων. Χαρακτηριστικόν
  των έκδηλώσεων τούτων ήτο δ
  είρηνικός χαρακ'ήρ καί ή έλλει¬
  ψις πάσης προκλητικότητος. Έπί¬
  σης ό πρό τοΰ Κέντβου των Φι¬
  λελευθέρων κόσμος ήρχισε διαλυ-
  όμενος ησύχως περί την 2 μ. μ.
  σχολιάζων μεθ' ικανοποιήσεως τα
  έκλογικά άποτελέσματα ,δι' ών ά-
  πεδειχνύετο ή συνοχή πάλιν καί
  τό άκαταμάχητον τοΰ έν τφ Νομφ
  Βενιζελισμοΰ χαΐ ή άπό πάσης
  απόψεως δικαία καταψήφισις των
  νεοφανών καί ξένων πρός την
  Κόήτην μιχροχομματιδίων.
  ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ.
  ΟΙ άδιόρθωτοι βασιλόφρο-
  νες Ιδειξαν άμέοως μετά τό
  χθεσινόν ψευτοπαράρτημά
  των δλας τάς καλάς καί αύ·
  τόχρημα χριστιανικάς των δι-
  «θέσεις.
  Περιμαζέματα άπ' έδώ καί'
  άπ' έκεΐ γνωστών ταραξιών
  γιά τό άγκαζάρισμα τής λα-
  τέρνας, γιά την έξαπόλυσι
  τής άνσρχΐας, γιά τάς έησψΧ'
  λήψεις των μπαλοτοκοπημά-
  των, γιά τάς γνωστάς τοθ πά»
  ρελθόντος τρομοκρατικάς ά-
  σχημίας.
  "Ολα ήσαν έτοιμα, δλα
  προσχεδιασμένα, δλα κανο-
  'νισμένα διά νά έπσνακτήση
  ή πόλις την συχσμεράν όψιν
  τής Νοεμβριανής θυέλλης
  Άλλά βλέπετε οί άριθμοΐ
  άνέτρεψαν τα σχέδια καί έ-
  χαλιναγώγησαν τάς καννιβα-
  λικάς διαθέσεις των ήμιπα-
  ραφρόνων ποΟ Ικαναν πάν¬
  τως τόν λογαριασμόνχωρΐς τόν
  ...ξενοδόχον.
  * ΛΛ^ΟΙ ΑΛΛΟΙ;
  Είς τα έκλογικά τμήματα
  επεκράτησε προχθές άπόλυ-
  τος τάξις καί ήσυχΐα. ΟΙ Βενι-
  ζελικοΐ άντιπρόσωποι ήσαν
  ολο γέλιο καί καλωσύνη καί
  άβρότητα.
  Άλλ' οί άλλοι;
  ΟΙ άλλοι, ποίος ολίγον,
  ποίος πολύ δέν όφησαν στιγ¬
  μήν ποΟ νά μην έπιδεΐξουν
  δλας τάς ψυχικάς των άρετάς
  καί άπεραντότητας.
  Κάποιος μάλιστα καθηγη-
  τής δέν άφηνΐ δυσκολία ποΟ
  νά μην την κάμη σέ κάθε Βε-
  νιζελικό ψηφοφόρο.
  Καί τό άποτέλεσμα; Κερα-
  μΐδα σωστή κατά τού μωροϋ
  διδασκάλου καί των άδιορ-
  θώτων ομοφρόνων τού.
  ***
  ΗΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ.
  Καί είς τό τμήμα Διδα-
  σκαλείου γνωστοί τύποι άντι-
  βενιζελικών ταραξιών είχον
  κάμη σωστό πσνδαιμόνιο. ΟΙ
  άφελεϊς έπήγαιναν γιά την
  τετάρτην Εδραν (Ι!) καί δέν έ-
  πιάνοντο άπό πουθενά.
  Φωνές, κακό, ένστάσεις, δι-
  αμαρτυρΐες, δυσκολΐες, δλα
  είς ενέργειαν.
  Καί τί κατάφεραν μέ ολχχ
  αύτά: Νά κατεβάσουν τούς
  έξήμιου χιλιάδες άντιβενιζελι-
  οϋς ψηφοφόρους τοθ ΝομοΟ
  είς πεντέμισυ μόνον. Διότι οί
  «Ι
  ■II
  |ϊ ''
  ΛΝΟΡΦ-ΣΙ-
  Άλχβζοιρ.— Σήμερον ό Φαχίρην
  χ. Κόλα Μόρτσν, ό οποίος κατέπλη
  ξε τούς πάντας μέ τα αξια πάση;
  προσοχής πειράματα Φαχιρισμοΰ—
  Δβρβισισμοϋ.
  Απόλλων.— ΑΙ παραστάσεις τοΰ
  «ομιλούντος» είς τό Χειμερινόν Κι
  νημαΐοθέατρον «Απόλλων* άρχί-
  ζουν χατά πάσαν, πιθανότητα την
  αυριον Τετάρτην.
  Βόσκορος.— Σήμερον τό «"Εγκλη
  μα ενός πατερά» μέ τόν^Έμίλ Γιάν·
  νιχς.
  'Αλάμπροι.—Σήαεοον τό υπέροχον
  Γαλλικόν έργον «Τα λευ-ά οόδα
  τού Ζιλμορ»
  μέχρι των 6 χιλιάδων ύπολοι
  πόμενοι δέν ήσαν κάν άντι-
  βενιζελικοί, ουτε νεοφώτιστοι,
  ουτε, ουτε. Παρά ήσαν άν
  Θρωποι' τής Δημαρχιακής κα¬
  ταστάσεως, τό οποίον.
  ΟΙ άντιβενιζελικοί λιγόστε-
  ψαν γιά καλά. Ή διαρροή των
  ήτο γενική. καί έξ δλων των
  σημεΐων. Άλλ' είχαμεν βλέ
  πέτε την πάλην των άποστα
  των καΐ λιποτακτών, ή όποΐα
  τούς έδωκε την μιά £δρα μέ
  τό στανιό. Άξιο τό μισθό τώ
  τελευταΐων...
  ***
  ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΤΡΑΓΜΑ.
  Μεγάλη ή πρόοδος τή< τρΐτης καταστάσεως είς ήθ καί εθιμα έκλογικά. "Ονομα καί πράγμα προοδευτικοί οί άνθρωποι. Τό άπέδειξαν μέ τούς <άπε σταλμένους των ποθ ζητοΟ σαν παντοθ βιβλιάρια. Μόνον ποθ δέν έτελάλιζαν:— ποιό £χει βιβλιάρια γιά πούλημα Καί είς τό τέλος ή τρίτη κα τάστασις τα κατάφερε νά πολειφθή τής έκλογικής βά σεως πλέον των δύο χιλιάδων ψήφωνΙΙ Ώς τόσο ή τρίτη κατάστα¬ σις έξακολουθεΐ νά διαφημίζτ) την ηθικήν της καί τάς αρχάς έαυτής καί τοθ άνευ όπαδών κυρίου άρχηγοθ της. που περνα 27 Σεπ)βρίον 1932. Ανατολή ηλίου 6.19, Λύσις 6,21 Πρόγραμμα Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Ό Γεωργιχός Πιστ. Συν)σμ4ς Βραχασιου έκτίθησιν είς πλειο¬ δοσίαν δι' ένσφραγίστων προσφο ρών διακοσίας πεντήκοντα χιλιά 5ας οκάδας χαρούπια ώς έγγιστα έφετεινής εσοδείας έναποθηκευμέ νων είς τάς έν Σειαίφ αποθήκας αύτοθ υπό τούς κάτωθι δρους καί προϋποθέσεΐς. 1) Οί δροι παραλαβής, πληρω μής καί λοιπαί λεπτομέρειαι θά προταθοθν 6πό τοθ άγοραστοθ. 2) Α Ε προσφοραί γενήσονται δεκταί μέχρι τής 2ας Όκτωβρίου έ. Ι. όπότε θά άνοιχθώαιν οί σχε τικοΐ φάκελλοι ενώπιον τής Εί- δικής Συνελεύσεως ήτις καί θά αποφασίση διά την κατακύρωσιν Βραχάσι τή 31η Σ)6ρίου 1932 Ό Πρ/5εδρος Νικόλ. Μ. 2. Ρ^β(θη£ ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΖ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΖ ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ "Επί δεκαετίαν σπσυδάσας χαί εΐδΐχευθείς ένΓερμανια και Βιέν¬ νη. Δέχεΐαι έν τφ Ίατρείφ τού, δδος Σφακίων (Καμαράκι) δ- ναντι τοϋ Ιατρείου χ. Μελισσείοη, ' ' 9—12 καί 8—7 μ. μ. Άκτΐνβς Ραΐντγκβν Τβχνιτός πνΕυμοθώραΕ Τηλβφ. 9—79 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΑΟΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Πρώην Κοινωφελές Ταμείον . (πάροδος Ολατυ Σοκάκι) - Αριθ. Τηλβφώνου 188. Τελειόταται πολυτελεΐς ήλε- κτρικαΐ έγκαχαστάσβις όδοντιπ- τρικων μηχανημάτων 1)η11. Β11- ΙβΓ συγχρυνισμέναι μέ την τε¬ λευταίαν πρόοδον τής Όδοντια τρικής Έπιστήμης, βυμπληρώ νούν τό σύνολον άρτιωτάτης χλινικής έφαμίλλον των Άμερι- κανιχών. Άντισηψία, άνώουνοι έπεμ- βάσεις, ταχύτης εργασίας Ε¬ κτέλεσις δλων των νβωτάτων συστηματων όδοντοτβχνιχών ου- σκευών (τεχνητοΐ όβόντβς κτλ.). Έκισκέφβ>α επί συν·ντεύ{βι.
  Έογάαιμοι ωραι:
  91)2-12 Ι) 2 «.μ. 3 1)2-7 μ. μ
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  ΠολλοΙ είν' έκβίνοι πού χαταφέ
  ρηντσι εναντίον τοϋ μοντέρνου χορι
  ίσιούκαΐ ύκοσΐηρίζουν ότι ή σηαε-
  οινή γυναϊκα δέν έχβι πειά τα παληά
  ιης θ λγηΐρα. Όλοι αύτοι πιστβύουν
  ότι τό συγχρονισμένο χορίτσι, πού
  παρακολουθή την κοσμιχή χίνησι
  «αί συχνάζει στά μπαίν μιξτ, έχασε
  ΐό παληό τού γοΐιτρο. Σ' αύτό ϊσως
  νά μην Εΐουν ά», λύτως αδικο. Μά
  κρέπει νά λυπούμβθα γι' αύτό; Πρέ-
  πβι μέ τίς σημερινάς συνθήκες τής
  ζωής νά νοσταλγοι με τόν παληό ρω·
  ααντιχό τύπο, τό άσθενιχό πλάσμα
  αέ τα άναιαικά χρώματα, τό λεατό
  λουλοΰδι πού μαραινόταν οτό πρώτο
  φύσημα τοϋ άνέμ,ιυ;
  Όχι. ΟΙ χαιροί αύεοΐ παρήλθον
  άνεπιστρεπτεΐ, χιϊ δέν πρέπβι νά
  λυπούμρθα. Τό χχρίτσι έγχατέλειψε
  τίς προλήψεις, άτικτίναξε τό ζυγό τού
  καί ζή σάν ανθρωπης έλκύθερος. "Έ-
  χει κι' αύτά τίς ά τιληψεις τού, λαμ
  βάνει ενεο,γόν μέρσς βτή βιοπάλη
  τής ζωής, καί δειλά δειλά άρχίζει
  ίίς έμφανίσεις τού στόν στίβο τοΰ
  άθλητισμοϋ. Μετ<ι τό τέννις, τή ρυθμιχή γυμναστΐ) ή, τό χολύμβημα, οί γυναΐχες ενεφανίσθησαν καί στόν επίσημον άθλητισμό χαί σήμερα πολλά κορίτσια ύπερπηδώντα κάθε έμπόδιο λαμβάνουν μέρος στό άλμα «αί στό δρόμο. Πολλές εί ν" έχείνες πού γυμνάζον- (αι στήν ίππασία. "Ηδη μαθαίνουμε άπό τα ξένα φυλλαΐ ότι ένΐός όλίγου Θά έχωμε άεοοπόρο. ποΰ χά ν τό θάρρος νάνατοέψουν τόσες παληές συνήθειες καί συνθήκες εί ν; άξια θαυμασμοϋ > αί όχι έπιχρίσεων.
  Άν εχουν τό σθέιιος νά σΐαθοΰν ύ
  περήφανα χαί στο έπίπεδο τ,ής ήθι-
  χής τότε ασφαλώς άπό τίς σύγχρο
  νες αύτές χοπέλλρς θ' άναβιώσπ πά¬
  λιν ή άρχαία έλληνίς, πού τόσον έτί
  μησε τόν τόπο ι ής χαί την εποχήν
  της. Αυτή τουλάχιστον είνε ή προ
  σωπιχή μου γνώμη.
  Ή Μοντέρνα
  καί ή πρώτη έλληνίδα
  Τα νία λοιπόν κορίτσια
  Γκορ-
  Κατόπιν σομφωνίας μετά τοΰ
  δπουργοθ τής Δικαιοσύ/ης, ί γε'
  Είσαγγελεϋ; των Παρισίων παρέ
  δωκε είς την Πχρισινήν αστυνομί¬
  αν τα φονικά σύνεργα καθώς καί
  5λλα ά;τι*είμενα τοθ καρατο-
  μηθέ/τος δολοφόνου Γκοργκούλωφ
  ?ιά νά έναποτεθοθν είς τό μου-
  σεΐο/ τής Παρισινής Άσ:υνομίας.
  Μεταξύ των άντικειμένων τούτων
  δπάρχει ΙνΛ βιβλίον τό δπύΐον φέ
  ρει σταγόνας αΓματος καί το ο¬
  ποίον ό Γκοργκούλωφ είχεν άγορά-
  σει είς την έκθεσιν των τέως πο-
  λεμιατδν καί ίνα μικρόν τετρά-
  5ιον τό οποίον κατεσχέθη είς τό
  σπίτι τού καΐ είς τό οποίον ούτος
  έγραφε τ' άπομνημονεώματά τού.
  —Τό Νομισματοκοποιεΐον κό
  βει δβκάφραγκα.
  Τό Γαλλικόν Νομΐσ,αατοκοπεΐον
  έργάζεται συνεχώς άπό τριετίας
  κόπτον άργυρ« δεκάφραγκα, τα
  όποΐα όμοιάζουν πολύ μέ τα πα¬
  λαιά δίφραγχα. Καθημερινώς κό-
  πτει 100 χιλιάδας δεκάφραγκα,
  ίλλά καί πάλιν ή ποσότης αυτή
  δέν άρκεί διά τάς ανάγκας τοθ
  κοινοθ καί διά τοθτο δέν έτέΐη ά-
  κόμη είς κυκλοφορίαν. Έως τώρα
  εκόπησαν δεχάφραγκα περί τό Ι ν
  έκατομμύριον, άλλ' άΐταιτοθνται
  άκόμη όκτακόσιαι χιλιάδες διά νά
  , δλόκληρος ή ποσότης είς κυ¬
  κλοφορίαν.
  'Ενοικιάζϊτατ οϊχία έν Μασταμ
  π'/, άπηρτΐζομένη έχ τριών δωματίων
  ήλβκτροφώτιστος χαί μέ ύδραυλιχήν
  εγκατάστασιν. Πληροφορίαι παρά
  τώ ίατρφ χ. Ί. Δραχοπούλφ.
  ΑΡΕΙ
  ΚΟΙΠΩΓΝΙΚΗ
  Πολ.
  »Ένας άπ' αί
  πρότεινε μιά φορ
  σουμε τή νύκτα,'
  αύτόζ νά φύγουμε
  πειό κακοθργος αι
  πειδή δέ έγώ ήθε,
  πιστοσίνη τού, γι
  μιά μερά νά τόν ι
  λώτερα, έκάθησ*
  ήλθε καί τοΰ είπα
  τού τα λόγια.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό χ. Νιχη,. Ε
  Διαχάκης χαί ή δ!ς Φωφώ Πλαχιο'.
  τάρη εμνηστεύθησαν
  θερμά συγχαρηιήρια. Ν.Ν
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό υιός τού φίλοΰ
  . Έμμ. Σπινθουράκη Φιλήμων, έ
  άπτισε προχθές έν Άγίψ "Ιωάνντι
  ^ άγοράχι τού κ. Γεωργίου Παποτι-
  ιιδάχη ονομάσας αύτό Φιλήμονα.Νά
  ίς ζήση.
  τότε
  πού κατέβηκε κάτω
  ο£ σόντροφοί τού, μ
  στά χίρια, καί τώμπ
  στήθια τοθ άΊχιστου ο
  γιά νά πάρουν παράί
  άλλοι καί νά τόν φοβτ, '
  »Άπό τότε μ' εμπι. .,
  5λα κ»ί νομίζει πώς *ν
  γι' αύτό μ' άφησε καί
  μαζί μ' έσένα κι' ϊφυ
  Αύτά τα λόγια της
  περισσότερο θάρρος, κα
  μούρθε Θε&Ο φώτισι γι
  ϊρω στήν πόλι μας.
  - Μεΐά την τρικυμίαν ή γαλήνη—
  ά τάς εκλογάς ή ήρεμΐα Καίτό...
  πότρΕπτον.
  Οί νιχηταΐ έφησυχάζουν επί των
  /ών των.
  ΟΙ ήττημβνοι πάλιν έπαφίβνται
  &
  - χι 3·
  «γαΐϊί».
  | ννκ,
  Ι -
  λέω.%
  —Τώρα
  που
  εΐμ'
  ίίί
  ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
  ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
  Την 26ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  Έξ Ηρακλείου καί άνατολικών λιμένυν τής Νήσου διά:
  Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμηέρια, Σάν Ρέμο, Νεάπολιν, Νίτζαν,
  Τρίπολιν, Βεγγαζην, Μαλταν καί Τύνιδα μέ τό:
  ά]π. ι-Ε0Είτ;ΗΖΚ>ϊ4Ε»
  ΤΗΝ 2χν ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έντκ&βιν τβ αύτβ δρΐομο-
  Μνιβν επιβτρβφβς μέ το
  ' Ι ·■* ά)ΠΜ « Λ-βΗΝΟ»
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ /*. ';
  Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας άνα-
  χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ.
  Την 27 Σεπτεμβρίου Μ)Ν. «ΟΙΤΤΑ Οί ΒΑΙ^ί»
  ι 4 Όκτωβρίου » ΐΡΑϋΕ5ΤΙΓ4Ηι
  » 11 » ι εΒΟΐΤΤΟ»
  ι 18 » ι ιΟΑΙαθΕΑ»
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  Την 27 Σ)6ρίου τό Μ)Ν ιΕΟΙΤΤΟ»
  ι 11 Όκτωβρίου Μ)Ν ιΟΙΤΤΑ Οί ΒΑΡΙ»
  ΔΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ καί λιμένας Συρίας.
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Απωλεσθη πορτοφόλιον ηβαιέχον
  τό άϋολντήβιον καί μέρος άηοΒ«(|βων
  τσν έφέθοοΐ) Νικόλαον Νιωτάκη κα-
  τοίκοϋ Κιζίλ ΝτάμΛιας. Παραχαλβΐται
  ό «ΰρών νά τδ παραδώστι είς τόν βι-
  καιθΰχον χαβ' δτι *1ν· β* αυτόν ά-
  χρκκον. ^ , , Λ^ ,. „
  έβΙπ όρμοθδί χλ«ιοιών μέ
  άλυσιν. Παρακαλεΐται ό ευρών βπβις
  «όν καραδήτ— εΐβ τό γραφείαμαί «αί
  ΚΠ ΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΝΔΡΟΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  ΕΝ ΗΡΚΛΕΙΩ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝ ΑΚ ΟΙΝΩΣΙ Σ
  Τό Έκπαιδιυτήριον από Πλατύ Σοκκάκι ?νθα μέχρι
  σήμερον έλειτούργει, τελείως άνακαινισθέν μετεφέρθη
  ϊίδη είς τό πολυτελες νεόκτιστον υγιεινόν εύρύχωρον οίκη¬
  μα τοΰ κ. Α. Μαυράκη επί τής δδοΰ Μαρογιώργη (έναν¬
  τι οΐκίας κ. Άκράτου—συνοικία Άγίθυ Μηνά).
  Περιλαμβάνει.
  1) Νηπιαγωγεΐον—Διευθυνόμενον υπό τής μόνης έν
  Ήρακλείφ πτυχιούχου νηπιαγωγοΰ κ. Άνδρον. Πετράκη.
  2) Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
  3) Οϊχοτροφϊΐον τό οποίον θά λειτουργήσχι άπό τοΰ
  προσεχούς σχολικοϋ Ιτους είς τάς «ύρυχώοους καί καθα-
  ροτάτας αίθούσας τοϋ Έκπαιδευτηρίου. —'
  4) Ξένας γλωσσας (Αγγλικήν καί Γαλλικήν) προαι-
  ρετικάς.
  Προσωπικόν άριστον, έχ των καλλιτέρων διδασκά-
  Λων χιλ διδασκαλισσών.
  Πληροφορίαι καθ' εκάστην.
  Έκ τοΰ Γραφείου.
  ••••••••ο························· ············
  Ι
  'μπορεϊς νά τοθ μπήξης , ν
  Ινα μαχαίρι στήν καρδιά <οο Άστράψχνε τα μάτιά λέγο τουτο κι' έπετάχθη>
  —Ναί! .. μπορώ!... τώ
  £χω σένα κοντά μου θά
  μέ δλη τής ψοχής μου τή
  Μά πώς θά γλυτώσουμε
  δυό άπδ τούς συντρόφους τι
  ριο τό πρωί πού θά τόν γιι
  καί δέν $£ τόν βροθνε ζωντ
  —Δέν είνε δυνατόν νά φι
  τή νύκτα άπό δώ, χωρίς νά
  καταλάβουν αύτοι;
  —Πδς νά γείνη αδτό, Π
  νά τό ζυγίσουμε καλά £. ύ .ό
  θέλουμε νά κάνουμε, γιατΐ άν
  καταλάβουν αύτοι,
  —Πώς νά γίνη αύτό; Πρι .
  νά τό ζυγίσουμε καλά αύτό
  θέλουμε νά κάνουμε, γιατί άν μ
  καταλάβουν εΐμαστε χαμένοι
  οί δυό.
  Αύτά είπε κι' έσκέφθηκε πολΛ..
  ώρα καθώς κι' έγώ, μά δέν βρ'
  σκαμε τρ6πο πού νά βάλουμε γ
  πραξ' τό σχέδιο χωρίς κίνδυν< Σέ μ;ά στιγμή τή βλέπω πάλ ν' άάτράψουν τα μάτια της. "Ερχεται κοντά μου, γονατίζβι στό στρώμα καί μοθ λέει —Άπό τό άγκάλιααμα ποΰ μοδ- καμες, κατάλαβχ πώς τό χέρι σου είναι δυνατό καί μπορεϊ νά κτυ πήση καλά. "Ακουσε λοιπόν που είνε ό κίνδυνος δ μεγαλύτερος. Ό δεύτερος άπό τούς συντρόφους τού κοΐμαται στή πλαγινή καμάρα πάντα, γιά νά τόν φυλάη· οί άλ¬ λαι κοιμώνται χάτω κι' 8,τι κι 5ν γείνη δέν άκοθνε. Όταν λοιπόν θά οκοτώοω έγώ αυτόν, τότε θά σηκωθώ νά πάω στό σύντροφό τού, πού είνε τρο¬ μερά θηρίο, χειρότερο άπό τούτον, καί θά τόν ξυπνήσω νά τοθ 'πώ νά 'ρθη- μέσα πού τόν θέλει. Ό¬ πως λοιπόν θάρχεται έκεΐνος ξέ- γνοιαστος μέσα στό σκοτάδι, την ωρα πού θά μπαίνη μέσα στήν καμάρα, σύ θά εΓσαι κοντά στήν πόρτα μέ τό μαχαΐρι, καί θά τόν κτυπήσης. Άποφασιομένος πειά νά σώσω τόν έαυτό μου καί τή δυοτυχισμέ- νη τή γυναϊκα, ή νά χαθώ μαζί της, την άγκάλιασα άπό χαρά καί τό δέχθηκα τό σχέδιό της. —"Ελα τώρα, μοθ λέει* γύριοε νά σοθ δέσω πάλι τα χέρια γιατί ίρχισε νά νυκτώνη, κι' δπου κι* άν είνε θά γυρίσουνε αύτοί. *Ε- χουνε, βλέπεις, την έννοια ο' έσέ- να τώρα, γιατί θαρροθνε πως θά πάρουνε διπλδ καί τρίδιπλα τα φλωριά πού γυρέψανΐ άπό τόν π«· τέρα σου. —Μέ μιά χχρί λοιπόν γιά την ελευθερία πού την περίμενε, μου- δεσε ή Βιάνκα τα χέρια σφικτά, δπως καί προτήτερα, καί πήγε ν' άνάψη φωτία γιά νά 'ρθη* ί άρχι~ ληστής καί νά ψήση τό χρίας τοθ (Συνεχίζεται) Αί, ΙΛ - ίά πήτε ότι οί τελευταϊοι συλ- ινιαι μβτά συνΐριβής καί χό ;βπε νά κάμουν διά νά μή φθα· ϊίς τα χαζάντια αΰΐά. 1 σκέψις έν τούτοις αυτή έν· ι την παροιμίαν: στερνή μου .<. νά σ' εΐχα πρώτα. "."ν προσθβΐει δέ ή άφαιρεϊ τί- Τι·» ανάγκην φιλοτιμίαν ποιού- ιΐ οί ήττημένο». ροβώνουν νά παρουσιάζουν ■ομίαν εάν δχι χαρωπήν πάν ; σοβαράν καί ... άξιοκρβπή. αυτή ή άνσλογιχή σέ πόσίς > . ίες δέν μάς βάνει χάθε πού
  ; χρίνει σχοπιμον νά την
  >ιήσρ!
  -ουν μέσες άκρες τα άποτβ·
  ·,ΐί» νΐλλ' ή άνησυχία παραμένβι
  «αί χθές μέ τα πρώτα γβ-
  λέσμαΐα των έκλογών.
  ϊα έδώσαμβν είς έκταχτον
  ιν αί διαδόσεις....
  (αι ότι τάς διαδόσεις αύ-
  5τουν Θιασώται τής άντι·
  επερίμεναν κβτω των
  βυτικός έδρος διά τούς
  ε, δέν ήτο δυνατόν νά
  ι έφθανον χιόλας τούς
  νωνται άραγβ τώρα οί
  αποδοκιμασίαν των
  ού νομού μας.
  ίΐά ακριβώς ποΰ ύπβ-
  -ΐανηγυριχώς οί Φιλε
  «5 .
  - Γ»
  ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
  ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  Τό ταχύπλουν καί πβλυτελέστατβν
  Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, Λναχωρεΐ
  εκάστην Τρίτην κανονικώς 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
  διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, (θεσσαλονίκην.
  Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
  Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
  Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ ββ««. —λ. 94 καί 150
  κι
  πι
  τό
  λ»
  κρι
  την
  συχ
  ρων
  τάς οποίας βλοββ δ
  των άποδοχιμαζομέ-
  καί την αίσιωτέραν
  νηλ. πλέον χατά τόν
  'βόπον.
  ψβϋσται ήσαν ρΐ
  ιοβοχιμσσιών.
  ια ό Ββνιζβλισμΰς
  ιπανής χαί άχατά-
  ισιάσθη.
  μανοϋβρβς των
  ' χαί λιποτακτών,
  καί συχοφαντίας
  ιματα μέ όλας
  ούς άλλως τί¬
  τον ββνιζελι-
  ■νόματα μόνον
  ιιάς σημασίας.
  στήλης .κατα-
  Ί ή ένημερότης
  ποχριτού μας.
  στιγμής καί
  φοϋντος τάς
  ιϊ μβτέπειτα
  των αποτβ-
  οΰ άνταπο-
  άμέσΐας είς
  ■νοι τής ή
  ιιας.
  θβτιχωτέ-
  ήν πρωΐαν
  ι σχετικόν
  όπότ
  παρό
  —Είς τό «Άλχαζάρ> ήρχισαν τα
  άξιοπερίεργα πειράματα τονι"Κλ).ηνος
  έχ Ρωσσίας Κόλα Μόρτον.
  —Καί τού μέντιουμ Λεϊλά—Χα·
  νούμ.
  ■—Μβτά των ανωτέρω σννβργάζε-
  ται χαί μπαλλέτο χλασσιχών χορών
  άρχετά άξιοπρόσεχτο.
  6 Ρέπορτερ
  Νίος μέ δεκαετή λογιστικήν πβί
  ραν έργασθεΐς επί πολλά ίτη «ίς σο¬
  βαρόν εμπορικόν καί ναυτικόν γραφεϊ
  όν τής πόλεώς μας τελείως γνώστης
  τής άγοράί μας, ζητεί ανάλογον
  θέσιν.
  'Επίσης άναλαμβάνβι την τήρησιν
  οιονδήποτε λογιστικόν βιβλίων ώς
  χαί την εκκαθάρισιν οΐωνδήποτε. λο·
  γαριασμών επί μετρία άμοιβό-
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ζητοθνται άνβμιστήοβς μεταχβι-
  ρισμένοι διά τό Κινηματοθέατβον
  Απόλλων. ΟΙ έχοντες τοιούτους Ας
  τδ γνωρΐσουν βίς την Διεύθυνσιν των
  κινηματοθεάτρων
  καζαρ.
  Απόλλων -Άλ·
  ΔΡ0Μ0Λ0ΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣα.ε.
  5ΔΜΟΤ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 «. μ. διά Ρέθυ-
  _./Λ1Τλν/_ μ^ον. Χανιά Πειραια.
  Δ ΡΤΟΤ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 α. μ. κατ' βΰθβΐ-
  ΜΙ^ΐν_, ον ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θβσ-
  σαλονίκην.
  ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 11 π.μ. διά
  Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα,
  Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ'βν-
  θβϊαν ΠΕΙΡΑΙΑ| χαλκίβο§ βόλον, θβσ-
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι" Ά-
  γιο1, Νικόλαον Παχ. Άμμον Σητείαν.
  (Έχ τβθ Προτχτορείβυ τηλεφ. Ν· 30
  ΚΙΜ ΟΝ
  ΙΑΜΟΤ
  _ηΐΤ1/_
  ΤΑ ΒΕΗ ΓΕΝΊίί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έκλογικά
  Τμήματα
  Ηρακλείου Ιον
  » 2,,ν
  » 3ον
  » 4ον
  » 5ον
  » 6ον
  » 7ον
  » 8ον
  Άγίου "Ιωάννου
  Βασιλειών
  Χρυσοπηγής
  Αγ. Σιίλλα
  εΑλικαρνασσοΰ
  Επάνω Αρχανών
  Δαφνών
  Αύγενικής
  Κανλί Καστέλλι
  Αγ. Μύρωνος
  Βουτών «,
  Κρουσώνος
  Κ. Ασιτών
  Κορφών
  Ρογδιάς
  Τυλίσσου
  Γωνιών
  •Αγ. Παντελ)νος
  Άμπελούζου
  Μοιρών
  Πλατάνου
  Β. Ανωγείων
  Πόμπηπς
  Μιαμοΰς
  Ζαρού
  Μαγαρικαρίου
  Τυμπακίου
  Σ.ββας Π.
  Βόρρων
  Σταυγιών
  Πύργου
  Μεσοχωρίου
  Χάρακος
  Άσημίου
  Μεγ Βυύσεως
  Τεφελίου
  Άρκαλοχωρίου
  Σχοινιά
  Καλυβίων
  Καστελλίου
  Ξυδά
  Άποστόλων
  θραψανού
  Μοχοϋ
  Άβδοϋ
  Μαλλίων
  Χερσονήσου
  Παναγίας
  Έμπορον
  Κόξαρης
  Έπισχοπής
  Σκαλανίου
  Αγ. Παρασκιών
  Κουνάβων
  Αγ. Βασιλείου
  Αγ. Βαρβάρας
  Σάρχου
  Έθιάς
  Κόμμα Φιλελεύθερον Λαϊκόν Κόμμα ' -Αγροτικόν Κόμμ7
  ·«=■
  υ*
  ο
  β
  *—Ι
  -ο
  >
  ε
  ρισανι
  *—«
  ?
  ι
  .3
  β
  Γ_
  χ
  >
  ο
  ?
  Ι
  3

  ν
  >
  31
  κ
  ο
  Ε
  < »—« . - 636 68 •315 10 -- 50 21 606 107 Π8 5 69 30 566 [22 71 5 56 18 581 139 ?2 10 76 25 583 138 51 11 74 29 653 109 127 6 77 23 752 147 107 13 109 21 393 88 31 5 68 17 484 79 238 10 15 1 78 20 18 1 6 370 49 41 1 38 5 120 69 "23 14 6 215 79 55 4 9 26 766 447 32 11 29 9 353 105 2 10 25 , 565 182 1 1 98 4 286 212 19 1 456 113 4 4 70 6 520 58 5 2 203 10 541 152 _ 8 147 10 307 47 _ 5 64 1 257 59 2 ... 144 7 224 23 _ _ 26 4 384 126 24 — 94 8 256 86 _ _ 41 10 523 111 , - 8 8 130 267 32 8 2 4 116 140 18 _ _ 16 58 251 50 —— 8 74 636 12 - 23 253 277 23 ·—— „ 49 118 520 108 _ 8 10 49 240 126 __ __ 40 482 144 , 56 357 48 __ *—_ 5 214 348 40 - 2 275 380 87 _ 9 2 133 54 1ΜΙ ■ 124 17 _____ —-. «__ ——- 419 65 —». 408 160 14 „__ 12 5 559 404 11 5 38 1 106 11 13 _ 39 2 641 266 50 77 15 9 181 46 ι______ 37 2 404 105 12 45 —- . 4 658 26. 409; ϊδ -"2 44Λ ι/ Ο£>9
  . ι
  435
  27
  ——
  ~85'
  „.—.
  -
  528
  47
  201
  3

  430
  127
  _
  1
  10
  _
  428
  57
  4
  18
  5

  227
  73
  2
  31
  37
  14
  •292
  74
  3
  26
  20
  10
  611
  37
  13
  347
  15
  1
  434
  52
  ., .Γ
  138
  2

  461
  74
  _____
  24
  19
  __
  953
  351
  34
  60
  13
  1
  196
  34
  1
  58
  3
  6
  390
  45
  13
  43
  15
  2
  50ο
  50
  21
  5

  1
  369
  157

  3
  2

  287
  '20
  _

  _

  78
  2
  _
  __
  _
  75
  271
  39
  _  489
  104
  1
  11
  16
  30
  χ
  χ
  κης
  *ο
  ■β

  —ί
  α>
  Ο

  β
  β
  Β
  Χ
  |
  >
  ο
  ω
  8
  3
  Ο)
  Ε
  > Ι
  ■β1
  Λ
  _;
  <" 375 68 13 355 72 12 282 91 17 11 306 82 25 14 311 83 18 12 347 69 19 γ 404 71 12 16 212 40 5 3 345 24 17 46 25 ο 139 19 8 *. 112 1 __ 175 22 1 526 82 40 143 26 6 ι 286 122 62 ο, 233 20 22 ί) ώ 197 67 ό 1 338 80 3 1 317 182 17 Γ) 117 73 9 , 112 7 53 74 3 252 98 1 138 41 7 258 179 30 166 2 79 12 92 , 2 34 132 1 6 55 289 21 308 191 56 176 || 338 1 166 1 50 Δ 203 22 32 27 267 1 11 68 317 1 2 17 98 6 17 41 54 2 1 17 ——· 74 9 2 193 3 17 461 19 13 1 65 — _ 418 11 9 4 85 49 1 160 8 1 _ £50 &11 < 5 7 -2 92 Ϊ8 1" 251 67 5 138 81 2 _ 84 7 4 _ 157 4 _ 133 25 — 413 67 3 — 192 189 17 117 4 ——. — 459 ι π 9 — 102 5 9 — 118 2 3 _ 78 10 20 _ 163 61 29 __ 120 16 23 6 77 1 _ 39 7 _ — 162 — 12 1 "β" 8- 4 19 22 30 27 15 12 32 6 4 29 7 2 5 3 1 1 2 1 70 •-3Ο 8 60 32 1102 15 92 33 3 |216 1109 17 6 1 97 17 4 2 13 30 101 1 68 •3* Ι' «δ 113 115 156 148 133 108 133 55 46 28 60 8 30. 126 45 196 46 73 84 207 83 7 77 100 50 218 94 37 63 334 01 339 53 8 ό 80 20 69 3 97 28 24 38 9 38 85 111 84 43 27 144! 115 113 19 117 1041 8Γ δ 3. 15 10 15 38 35 19 14 99 3 1 22 38 12 δ 20 16 8 213, .χ 220 ιΐ 16 129 31 11 31 270 58 ,1227 |388 90 |Ι 97 751, 1 315 23 19 20 29 26 43 66 40 102 39 Π 12 1 1 2 7 1 4 12 Προοδευτικόν Η 2 ι ι 8 7 11 6 5 1 11 1 2 5 40 4 5 53 11 19 4 5 172 4 1 176 69 10 306 179 21 18 50 9 861 1 27 10 10 8 32 20 3 1 4 13 13 22 164 7 3 20 6 18 41 2 1 1 154 — 5 145 41 2 103 45 48 33 3 19 - Ο ί Ο Χ , *Β ί 5 ^ Μ 30 36 42 52 52 67 91 5 57 1Ϊ2 8 79 161 72 4 111 47 7 49 37 37 11 19 44 6 5 54 12 21 4 8 174 5 2 168 69 10 305 180 22 27 17 24 31 27 27 33 44 28 12 3 10 10 9 1 74 6 9 57 53 19 22 36 162 11 87.. 12 ^ 4 8! 2 11 25 47 42 9 9 2 4 8 17 22 47 61 179 37 27 60 17 41 337 63 229 302 110 15 155 7 1 1 1 ί106 -Β ί χ 5 5 1 5 10 3 6 11 3 22 1 12 17 1 8 25 47 62 262 30 6 2 1 ■25 211 6 5' 4 2 16 10 62 Ι β* 8- ο μ» Β Ο χ_ χ' 17 >
  ο
  αα
  ο

  Ρ5
  44
  31
  23
  8
  9
  52
  25
  10
  46
  1
  15
  •8
  Ε
  Παρατηρήσεις
  74
  62
  58
  48
  54
  98
  82
  52
  65
  4
  34
  34
  5
  10
  1
  74
  13
  10
  58
  1
  54
  19
  22
  3
  ~5
  2
  13
  13
  5
  9
  25
  11
  11
  — 37
  4' 5
  11 21
  —' 32
  1, 58
  - 66
  = 274
  = 80
  - 75
  - 47
  = 13
  - 14
  = Ί?
  = 80
  - 27
  ΑΙ άθροίαεις ψήφων πρβ-
  τιμήσεως δημοαιεύονται είς
  την 5ην σελίδα.
  16 23
  — 4
  = 6
  — 106
  — 2
  — 5
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Εσωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
  "Απασαι «Ι άπβδΐίξΐις συνδρο
  μδν καΐ δπμοβιβΰοβΜν φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τού
  Διευθυντού καΐ Ιδι·κτΐιτβυ τής
  «Άνορβώσίως».
  Ηρακλειον 27 £)βρίον 1932
  Λ ΕΝ εχουν άΛΟμπσυγκβν-
  *— τρωθή τα πρώτα ά«ο-
  τελέσματα των έκλογών καί
  οί Φιλελβύθεροι συγκεντρώ
  νούν υπέρ τάς εκατόν εδρας.
  Μβτά ένα άγώνα πρωτοφανή
  διά τα πολιτικά τής χώρας,
  μβτά τα τόσα κηρύγματα τής
  αίσχράς κατασυκοφαντήσβως
  καί την φθοροποιόν τακτι
  χήν τού κιτρίνου τύπου, τό
  κόμμα χών Φιλελευθέρων, α-
  πέοειξβ την θαυμασίαν τού
  μαχητικότητα, την ζωτΐΗΟτη-
  τα,χαίτό άκατάβλητον αύ
  τοΰ. Απέδειξεν ότι παρ' δλας
  τάς διαβολάς στηρίζεται εισέ¬
  τι είς τό μέγιστον μέρος τής
  λαϊκής Ισχύος καί θά στηρί-
  ζβται έ«' άπειρον. Τό γβγο-
  νός τουτο λαμβανομένου ύπ'
  όψιν καί τοΰ συστήματος τής
  αναλογικής έκλογης Ισοφαρί-
  ςει μβ νίκην πβριφανή ή σχβ-
  δον περιφανή.
  ***
  ΛΕΝ ΕΙΝΕ δυνατόν νά
  *** αμφισβητηθή παρ' ού-
  δβνός δτι τό Λαϊκόν κόμμα
  «τερίμβνβν άπό τάς εκλογάς
  λαγαυς μέ πετραχείλια. 'Επε-
  β'μβνβ νά έδέλθη πανίσχυρον
  άπό αυτάς διά νά εφαρμόση
  τό πρόγραμμά τού συνιστά
  μενον είς παλινορθώσεις, ά-
  ναθβωρήσεις δικών, έκδική
  σεις, τέλος πάντων ανάστα·
  τώσεις πάσης μορφής. Τό ό¬
  τι λοιπόν τώρα άποδεικνύε
  ται άνίσχυρον νά τα κάμτι δ-
  λα αΰτά, είναι ίσως τό ούσι-
  ωδέστβρον σημείον τής προ-
  χθεσινής έκλογης. Διότι καί
  ϊσοψηφίαν — πράγμα άπίθα
  νόν—εάν φέρη μέ τάς τελι-
  κ«ς κατανομάς τό Λαϊκόν
  κόαμα, τα περίφημα σχέδιά
  τού άπομένουν γράμμα νε¬
  κρόν, ή πολιτική ομαλότης
  παγιοΰται καί τό μέλλον τής
  χώρας έξασφαλίζβται.
  ΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΣ έκλο
  γαι διεξήχθησαν μέ τά¬
  ξιν παραδβιγματικήν. Τό γε-
  γονός άποδεικνύει ότι κυβερ¬
  νώντας τού Βενιζέλου δέν δί¬
  δονται ύποσχέσεις είς τόν
  λαόν προκειμένον καί περί
  τής τηρήσεως τής δημοσίας
  τάξεως — ΰποσχέσεις τηροΰ-
  σαι μόνον ωρισμένα προσχή-
  ματα καί δυνόμενοι νά λη-
  σμονηθώσι «ίς πρώτην στιγ¬
  μήν— ύποσχέσεις μή έχουσαι
  τρόπον τίνα τό γνώθι σαύ-
  τόν, μτ| δυνάμεναι νά τηρη-
  θώσι, άποδεικνυόμεναι τρό-
  πος τοΰ λέγβιν είς την πρώ¬
  την όχλαγωγίαν. Πρόκβιται
  έδώ Πβρί πυγμής—πρόκβιται
  πεοί μέτρον άπό τα γνωστά
  τής κυβερνήσεως Βενιζέλου
  τα ουδέποτε μείναντα άπραγ-
  ματοΛοίητα «αί άτελεσφορη-
  τα. Είς αύτό ήρχισαν ήδη ώς
  μανθάνομεν νά συμφωνοΰν
  καί οί άντιπολιτευόμενοι.
  ΕΙΔΟΠΟΠΙΣΙΣ
  Τό Γυμνάσιον Γ-^ιλέων είδο-
  ποιεΐ τούς γονεΐς καί κηδεμόνας
  των μαθητριών, δτι αί είς τό
  Γυμνάσιον εγγραφαί λήγουσι
  τη 30{) Σεπτεμ βοίοδ, ωσαύτως
  καί αί είσιΐήοιαι έπαναληπΐικαί
  καί κατατακτήριαι έξετάσεις δέν
  παρατείνονται πέραν* τής 30ής
  τού μηνός Σεπτεμβςίου.
  Τ' άποδεικτικά μετεγγραφή; έκ
  τος των νομίμων τε/^'ν χαρτοση-
  μου έπιβαρύνονται κ^ΐ μέ εΐκο·
  σάδριΐχμον χαοτόσηΐον σφραγι-
  στού χάρου Αί είς ," 6 .Σχολικόν
  Ταμείον είοφοραί παραμένουν
  αί αυταί. » -
  Έν Ήρακλείφ τη 2(!—9-32
  (Εκ τού Γραφείον τού Γυμ-
  νασίου θηλέων). *
  ΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΑ
  Οίνοποιεΐα παραγωγής
  Κρήτης
  Προκηρύσΐουσι φανερίν πλειο¬
  δοτικόν διαγωνισμόν διά την εκ¬
  ποίησιν των στεμφύλων τα όποΤα
  θά προέλθωοιν έκ τής^έκθλίψεως
  έν τω Οϊνοποιείφ Αρχανών 400,
  000 οκάδων σταφυλών. "Ο διαγω-
  νιομάς διενΐργηθήαετ*!^ την 28
  τρίχοντος μηνός ημέραν Τετάρτην
  καί ώραν 10—12 π. μ. έν τοίς
  'ραφείοις τοθ ΟίνοηοιιιτικοΟ Συ·
  'εταιρισμοθ Άρχαν&ν συμφώνως
  πρός τοίις δρους οαγγρχφής δπο-
  [ρεώίεων των οποίων οί βίυλόμι-
  όι δύνανται νά λάβωσιν γνώαιν
  άπό σήμερον.
  Έν Άρχαναις τη" 22 ΣεΛτεμ-
  ρίου 1932,
  ιευθύνσεως «Ο 2 Ο.ΙΙ.Κ.)
  Απόλυσις έργατϋν θαλάσσης
  'Ρκοινοποιήθη διαταγή <5ι' ής βί εργάται θαλάσσης τής άπογρ«· φπς 1931α θα άΐΐολυδουν έντος τού τϊλευταΐου δΐκαημίρου τβθ τρέχοντος μηνός, έφ' ίβον θά Ιχουν συμηληρώβει δωδβκάμηνον υκηρΐσΐκν. ΟΙ εργάται ββλβσαπς τίίς κλάο»Νς 1932« βά χληββυν άπο 6—9 'θκτωβρίβυ. ΕΒΝΚΝ ΤΡΑΠΕΖΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Ανταλλαγή Όμολογιών Αν¬ ταλλαξίμων Προσκαλοϋνται οί κάτοχοι πα¬ λαιών δμολογιών ανταλλαξίμων όπως σπεύσωσι καί προσκομίσω- σι είς τό ενταύθα 'Υπ)μβ τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος τάς είς χείρας των ευρισκόμενος δμολογίας ανταλλαξίμων παλαιοϋ ιύπου πρός Ανταλλαγήν αυτών διά νέων τοιούτων μέχρι τή; 15ης Όκτωβρίου ί. έ. καθότι πέραν τής χρονολογίας ταύτης θέλει παύση ή άνταλλαγή αυτών ενταύ¬ θα καί θά βνεργήται μόνον διά τού Ιν Αθήναις Κβντρικοΰ Κατα¬ στή ματος τής Τραπέζης, ή αποστό¬ λη δέ αυτών θά βαρύνη τούς κσμιστάς διά ταχ)κών έξόδων καϊ άσφαλίστρων. Επί τη ευκαιρία ύπενθυμίζο- μεν καί είς τούς κατόχους των ά- χοκεκσμμένων τσκομεριδίων όμο- λογιών ανταλλαξίμων παλαιοϋ τύ¬ που λήξεως 1 Ιουλίου Ι. ϊ. καί εντέυθεν, δτι ή πρός αντικατάστα¬ σιν τούτων διά τοκομεριδίων έκ των νέων όμολσγιών προθεσμία λήγει την 31ην Όκτωβρίου έ. 8. πέραν τής οποίας τα μή άντκατβ- σταθέντα είναι συμφώνως τώ Νόμφ Ιντελώς άχυρα. Ηράκλειον τη 20 Σ)βρίου 1932 (Έκ τοΰ 'Υπ)ματος τής Έθνι¬ κής Τραπέζης της Ελλάδος) —ΟΙ όφειλέται τοδ δημοσίου. Τό ΰπβοργβΐον των θΐχβνομι- χ&ν δι* έγκυχλΐβυ κρός τα τ«· μ*ί« τοθ κράτους εντέλλεται ί- πως βΐδοπβιηθοδν β! έκ συμψη- ςριστιχ&ν τβλδν κ«Ι άπβ συνϋ· λαγμα όφΐιλίτκι τοθ δημ< -ν. έ{αγ«γβ!ς κρός έ{όφλησιν έ; >·
  μδν έγγυήσχων σνναλλάγ). <ί τού σονδικάτβυ τρβπΐζβν ότι α- τοιβάλλοντες τα ώς αν» τέλι τος τοθ ορορολβγιχβυ Ιτ·υς Ι ' 1933 θά απαλλαγβδν τβν ιτρ *,· των τελ&ν ϋπιρημερία;. Δι* ής αύτΑς έγκυκλίου, τό ίχτβυρι ·, παραγγίλλ«ι τοις ταμΐικς .ς μεριμνήσουν «Ιδιχβς δι* την κρασιν τδν ώς αν»» τελ&ν ^ τού Ιτους έφβτρμόζρντες ηάνχ μίαα, τα όποΐκ τβΰς καρίχβνν --■' αχιτΐΜβΙ νόμοι. —Τα δάνεια τδν ύηαϊ ■ λ«ν Τ. Τ. Τ. Ύιτ« τοθ Τ«χυβρομιχοΟ 1 (οτηρΐβυ Ι,ρχισιν Α χορήγησι ν·(νν είς τβυς βκκλλιΊλοος ΤΤΤ. βν«λβγβ·ς τβθ χρβνου 6κηρ«σ(ας των, ηροϋπβλβγιο τος κρός τουτο τού κοβοβ 300 έχ«τβμμυρ»»ν δρ«χμ6ν. δπ ίχβυν δβθι) δάνει* είς 2Κ ρίπ·υ ύποτλλήλβυς. —Ανακοίνωσις πρός τού παλλαγέντα; κλάσεως Γ Καβίσταται γνβΜτον είς λκε(λλ«γέντ«ς ώς Νομ&ν Ήρ«·^ιρ4«υ κ«Ι Λβσ βυ *τι ή ηρ&έΧινοις τούταν ί χ«τάτβι{ιν «ύχΐ άκο 1—3 Ό) ρ>(·» έ. Ι. ΑλλΛ Αηβ $—7 Ό»
  βρίβο έ. Ι.
  Όσβι βα ιτ«β«υβιΜβδβι
  τής 5 Όκτ»*.ρ(βυ δέν θά γίν»
  δεχτβΐ κρβς χ«τ«τ«{ιν, ίοβι
  χέ)ν β* κκρουσιβισθ&βι την
  κτΜβρΙβυ βά «Ινβ Ανυιιβτκκ
  Έν Ήρ«χλ«ίν τί 24-9-1%
  Ο Διοιχητης τβθ £υντ«γμα
  ■Αρ. £<ργι·(
  ι-ι
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεία Έναντι Νβμαρχίας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΓΤρωΐα Τρίτης
  27 Σεπτεμβρίου 1932.
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΗΙΙΙΙΙΗ^
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗΙΗΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||
  0ΙΦΙΛΕΛΕΥ8ΕΡ0ΙΠΛΕΙΟΨΗΦΟ ΥΝ
  ΤΟΥ ΔΑ Τ ΚΟΥ ΜΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
  Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΕΠΑΜΕΞΕΑΐΞΓΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (επί¬
  σημον). — Άποτελέσματα γνωσθέντο
  μέχρι δευτέρας καί ήμισείας "πρωϊνήν
  φαίνονται έξασφαλίζοντα σχετικήν^πλει·
  οψηφίαν κόμμα Φιλελευθέρας. Ααϊκοί
  έρχονται δεύτεροι. Λοιπά δημοκρατι-
  κά κόμματα ελαχίστας έδρας. Τρίτην
  σειράν φαίνονται ερχόμενοι άγροτικοί,
  τέταρτοι κομμουνισταί. Μιχαλακόπου¬
  λος έπανεξελέγη είς Πάτρας.
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ][ΑΛΛΗΣ[ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΙ ΦΙΑΕΑΕΥΘΕΡΟΓΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ,ΠΑΝΤΟΥ
  Μέχρι των νυκτερινών ώρών τής χθές είχον ά
  ναγγιλθΐ έξ δλης τής άλλης Κρήτης τα κάτωθι ά
  ποτελέσματα.
  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Σύνολον ψηφοφορησάντων 20 566. Φιλελεύθε
  ροι 12 499, Ριζοσπαστικόν κόμμα 3 994, Λαικοί
  1945, Προοδευτικοί 1594, Άγροτικοί 355, Κομ
  μουνισταί 169. Είς τό έκλογικόν τμήμα Γαύδοι
  ή έκλογή ματαιωθεΐσα έΐτιχναλαμβάνεται την προ
  σεχή Κυριακήν.
  ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Σύνολον ψήφων 13 580 Φιλελεύθεροι 7 147,
  Νέοι φιλελεύθερ,οι 3118, Ριζοσπαστικόν κύμμο
  409, Προοδβυτικοί 161, Άγροτικοί 325, Λαικοι
  2296.
  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Σύνολον ψηφων 14 163, Φιλελεύθεροι 3945,
  άνεξάρτητοι Δημοκρατικοί 3206, Προοδευτικοί
  3682, Λαικοί 1866, Άγροτικοί 959, Άνεξάρτη-
  τοι Νεαπόλεως 463.
  Άναλυτικώς διά την επαρχίαν Σητείας τα ά¬
  ποτελέσματα §χουν ώς ακολούθως Εψήφισαν
  4206 Έκ τούτων ό έπίσημος Φιλελευθέρας συνδυ
  ασμός έλαβεν 467 ψήφουο, ό Λαικός 230, δ Προ
  οδευτικός 886, 6 Άγροϊικός 248. Όάνεξάρτητο
  Δημοκρατικός συνδυασμός (Καταπότης, Μηλιαράς)
  έλαβε 1ν συνόδω 2375 ψήφους.
  Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  ΤΩΝ ΕΚΛΟΠΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Πρός τούς κ. κ. Νομάρχας τού Κράτους απε¬
  στάλη άργά την νύκτα τής χθέ; ή κάτωθι τηλεγρα-
  φική Ιγκύκλιος σχετικώς μέ την ανακοίνωσιν πρός
  τό υπουργείον Έσωτερικών των άποτελεσμάτων
  των βουλευτικών έκλογών κατά περιφερείας.
  Προκειμένου υπουργείον προβή τελικήν κατα¬
  νομήν βουλευτικών Ιδρών παρακαλούμεν τηλεγρα
  φήσατε άμα λήψει πλήρη καί άκριβή άποτελέσμα¬
  τα έκλογής κατά δύναμιν κομμάτων καί ψήφους
  προτιμήΌεως ύποψηφίων.
  Εφιστώμεν ύμετέραν προσοχήν ίνα αριθμόν
  εγκύρως ψηφοφοοησάντων άναφέρηται επακριβάκ
  άντιστοιχεΐ δέ απολύτως πρός τάς ψήφους των
  κομμάτων καί μεμονωμένων ύποψηφίων.
  Έπίσης δέον αναγράφηται έπίσημος όνομασία
  κομμάτων καί συνδυασμών. Προκειμένου περί ψή
  φων πραιιμήσεως δέον άναφέρηται καί κόμμα ή
  συνδυασμός είς δν άνήκει έκαστος ύποψήφιος Τα-
  χυδρομήσατε άμα λήψει λεπτομερή πίνακα άποτε
  λεσμάτων κατά έκλογικά τμήματα παύσατε δέ άπο-
  στολήν τμηματικών άποτελεσμάτων.
  Τσιριμώκος».
  ΕΞΑΧΘΕΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ
  ΤΗΣ ΠΡΟΤΗΣ ΚΑΤΛΗΟΜΗΣ
  ΦΕΡΕΙ ΤΟΥ! ΦΙΑΕΑΕΥΟΕΡΟΥΣ
  Μί 94 ΕΛΡΑΣ181! ΔΙΙΚΟΙΣ ΜΕ 12
  Άρι9. τηλεγραφήματος 26962
  "Ωρα 7Π εσπερινή.
  ΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Δι' αποφάσεως τ&ν επί τ&ν Ο1χον«μιχ&ν καί τής
  'Εβνικίΐς θίπβνβμίοις ύπουργδν έρίζ«ται «τι ή
  εκτέλεσις τής μ«τ* τής Γαλλίκς συμφωνίας δια
  τάς εμπορικάς άντοιλλαγάς άνατίββται είς την
  Τρ*««ζ«ν τής 'Ελλάύο;, οτδείφ της οποίας
  θά γίνβται πάαα εΐσαγωγή έκ Γαλλίας ή έ{αγΜ
  γί) είς την Γαλλίαν των παντός «ΐοους ίμπορευ
  μάτο>ν. Δι' ετέρας αποφάσεως τ&ν αυτών υπουρ
  γβν βρΐζεται ότι τβ αύτο έφαρμέζβτκιχαΐ διά
  την Γερμανίαν επί τή βάσει τής μ«τ«{ύ τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος καΐ τής Ντοϋτς Μπάνκ συμφΜ
  ν»εί|.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΑΚΧΑΡΕΩΣ
  Πληροφορούμεθα ·τι υπο των υπουργόν 'Εθνι-
  Χη( Ο1χβν«μίας χαΐ ΟΙχβνβμιχβν υπεγράφη «πό
  δι' ής έ>ριζ·τ«ι ίτι ή χοτβ' υπέρβασιν τής
  ύριοθ·ίβη( «Ιαβιχτίβ; νε« ποσότης ζαχ-
  α*;«α<; έχ 16 χιλ. τόννων, ήτις προέρχιται έ{ άνταλλαγπς έλληνικδν πρβϊόντων, θά χατανεμπ ί$ «* ",'>*'■ 14.000 τονΙΜ» υπό τήςχεντριχής έπιτρβ
  «Αί |ΐενα{υ *λ«ν τ&ν εμκβριχ&ν έπιμελητηρίων
  τοβ χ#·τ·υς χ«1 »πβ τθβτΜν πάλιν «Ι; τοέ){ χο»τό
  ΟΙ νκολειηόμενβι 2.000 τβννβι 0ά χκτανεμπ
  0«Ον »«· τής κεντρική} έπιτρβπής πρββ. άνόρβωβιν
  χ«τ«φανύν άδιχι&ν αΐτινες εγένοντο είς βάρ
  ·1α«γ«>γέ»ν, έκ λάβους ή παραλείψεως.Ή ειβαγνγίϊ
  τ&ν αν» ηοαβτήταιν ζακχάρεως θά γίνετβιι κ«
  τ*«ΐν ά**4«ς τής Τραπέζης της Έλλάίβς.
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτοΰ
  υ.ας).—ΙΜέ τό έξαχθέν συνολικόν άποτέλεσμα τής
  πρώτης κατανομής οί ^ε>ιλελεύθεροι λαμβάνουν 94
  έορας, οί Ααϊκοί 82.
  Άκολουθούν κατά σειράν Άγροτικοί, κομμου¬
  νισταί, Καφανταρικοί, Παπαναστασιακοί, Κονδύ¬
  λης.
  Αθήνας έκλέγονται 1Ο Φιλελεύθερον 1Ο Λα-
  ϊκοί, είς καφονταρικός, εις κομμουνιστής.
  ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΑΟΓΙΑΙ ΤΗΡΗΘΟΥΝ
  ΜΕΧΡΙ ΤΕΑΟΥΣ.
  ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
  ΑΠΰ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
  01 ΑΑΊ'ΚΟΙ βλ ΚΛΗ80ΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΗ0Ρ1Σ0ΥΝ
  ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ.
  ΕΝΕΝΑΝΤΙΑΗΕΡΙΗΤΡΣΕΙΟΑΔΙΑΑΥΟίΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »β Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Όμιλών ό κ. Βε·
  νιζέλος επί των τελ&κών άποτελεαμάτων
  των έκλογών, καθ' ά οί Φιλελεύθεροι
  φέρονται ύπερψηφούντες κατά 1» έ-
  δρας τούς Λαϊκούς εξέφρασε την ίκανο-
  ποίησίν τού,
  Μετά τα άποτελέσματα ταύτα, προ¬
  σέθεσεν ό κ. Βενιζέλος, τό Λαϊκόν
  κόμμα θά κληθή νά αναγνωρίση ανεπι¬
  φυλάκτως τό πόλίτευμα, έν έναντία δέ
  περιπτώσει θά διαλυθή.
  Τα τελικά άποτελέσματα
  πρώτης κατανομής
  τού Νομού Ηρακλείου.
  Υπό τής Νομαρχίας Η¬
  ρακλείου συνεκεντρώθησαν
  άργά τό άπόγευμα τής χθές
  τα άποτελέσματα τής βου-
  λευτικής έκλογής έν τω Νο¬
  μώ μας συμφώνως πρός τα ύ
  πό των διχαστικών άντιπρο-
  σώπων άποσταλέντα αύτό
  σχετικά τηλεγραφήματα.
  Επί τή βάσει των κ«ταρ·
  τισθέντων πινάκων έ§ήχθί?-
  σαν τα όλικά άποτελέσματα
  καθ' α έκαστος των κάτωθι
  συνδυασμών έλαβε αριθμόν
  ψήφων επί ουνόλου 26869
  ψηφιαάντων καί σταυρού;
  προτιμήσεως κατά σειράν ύ¬
  ποψηφίων, ώς εξής.
  £υνδυασμός Φιλελευθέ-
  ρων (ερχόμενος πρώτος) έ
  λαβε ψήφους έν όλω 13774
  έξ ών ό κ. Γ. Μαρής έλαβε
  ψήφους προτιμήσεως 6464,
  Άδαμάντιος Κωνσταντινι¬
  δη^ 1453, 'Αντ. Γαλανάκης
  2038, Ί. Περδικογιάννης Ζ.
  093, Κωνστ. Πολυχρονάκη^
  1843.
  Συνδυασμός Λαΐκοΰ κόμ·
  ματος (μέ ψήφους 6041):"Ελα-
  βε Φραγκιαδάκης 1549, Βασ.
  Μεϊμαράκης 2261, Δευκαλί-
  ων Πωλιουδάκης 813, Άντ.
  Σκοϋφος 1037 καί Νταγκφ-
  νάκης 353.
  Συνδυασμός Άγροτικοΰ
  κόμματος (μέ ψήφβυς 4449):
  "Ελαβεν Έμμ. Λουλακάκης
  1514, Γ. Κοκκινάκης 394, Γ.
  Άγγελιδάκης 2039, Ζουδια
  νός 4.44, Δάβης 34.
  Συνδυασμός Προοδευτικοΰ
  κόμματος (μέ ψήφους 2055):
  Έλαβεν'Αχ. Περδικάρης 879
  Γ. Ήγουμενάκης 637, Γ. Για
  λιτάκης 170, Χρ. Χριστοφο¬
  ράκη 27 καί Π. Βάρβογλης
  316.
  Συνδυααμός Έργατοαγρο-
  τικοΰ κόμματος (μέ ψήφους
  218): Μύρων Πολυχρονάκη^
  57, Γ. Έργαζάκης 85, Β. Βα
  σιλάκης 49 καί Μιχ. Γαρεφα¬
  λάκης 22.
  Ενιαίον) Μετώπου Έργα
  των—Άγροτών Στυλ. Παπά
  δομιχελάκηςψήφος 244.
  Μεμονωμένος ύποψήφιος:
  Μ. Σπετσάκης 35. 'Ακυροι
  32.
  Μέ την γ&νομένην πρώ
  την κατανομήν φέρονται ώς
  οριστικώς έπιτυχόντες οί λα
  βόντες την βάσιν Φιλελεύ-
  θεροι ύποψήφιοι κ. κ. Γ. Μα
  ρης, Ί. Περδικογιάννης καϊ
  Άντ. Γαλανάκης, τοΰ δέ
  Λαΐκοΰ κόμματος ό κ. Β
  Μεΐμαράκης.
  Ό έχων την πλειοψηφίαν
  έκ τοΰ Άγροτικοΰ κόμματος
  κ. Άγγελιδάκης ύπολείπεται
  τής βάσεως 75 περίπου ψή
  φους.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ_Η
  Αί τιμαί τροφίμων "'
  είς την αγοράν μας.
  Ή 'Επιτροπή διατιμήσβών διά τής
  «λβυταίας αποφάσεως της έχανό
  νισβ την τιμήν των κάτωθι κΐδών εες
  ή
  ήε:
  Βΐοη Π«ν«οκΝλεΙου. — Ελαίαι
  εγχώριαι 17. Βόλον 16-20. Μα·
  καρόνια έντόχια 15. Μακαρόνια θεσ
  σοϊονΐκης 16. Ζυμαρικά έν γε™ι βρ.
  15-20, μακαρόνια κολυτβλβίας χακέτα
  ή όχά δραϊμάς 20. Φβσόλβςδραχ. 12.
  Ρπβΰβια Μαβόκοβ (3—16, ΚυνκιΑ
  έντόπια 12—Ι6..Φασολάκια 15-16. Ε¬
  λαια λιπν. 22. Αύγά 1.70- Σάκαβν
  λ—κός α' 18-19, Β'. 17, πράσινος α'.
  16 καΐ "'.15. Τέΐον 200. Καφφέι ά-
  λβσμένος 120.
  Ββύτυρκ.-Δέρτας Π0-132.Γάλακ.
  θεσοαλίας 116. Λ(κη 40. Μπάνερ 68.
  Γαλ«(ΧΤΒρ*.— Τνο.1 Κασσέοι 68.
  Τουλουμίσο 48. Έντόκιο 54—64.
  Γιαοτ-ρτι
  II.
  Γάλα 9.
  Κρέατα.—Άρ*ίον Βρ. 38, χοιρινόν
  36—40 μόσχος 38, £ιγο6ρι κοέας προ-
  βάτον 32,αΙγός 24, βόΐον καΐ άγελάς
  24 δραχ. χοιρινά μβγάλα 34, γ6υ·
  ροννόπουλα 3β.
  Πονλεριχά,—Άκό 35—50.
  Ααχοτνικ*.—Κοόμμοα 5—6, χαχά
  τις 4·5, «ολοκοθάιιιο 10—12φασόλβς
  λασηθιαηικβς 8-ΙΟ μκάμιβς 10-12,
  φασολάχια 8—10. βνλαγγονράκια '6 8
  ντομάτβς 5 8 Βοαχμάς, στίφνοι 8—
  10 βρατμάς κατ' οκάν, μ*λ-
  τίβνβς 6-7, λβμόνιο έντό»να Ι Ο¬
  12, άνγουράκια 6—8, πιπκοιίις 6
  κράηπα 6—7 λάγανα 8ο. 6—8
  'θΛΜριχά.— Σταφύλια 3-6
  καρπούζια 3—4 πβπόνια 5·6,άχλάδια
  4—6 αύκα 6-8, αηλα 6-8. οοβάκινα
  6— 12 κυδώνια έντόπια 5—7, βολιό-
  τικα 8—10 ρόγδια 5—6.
  Κίνησις τής Σταφίδος
  κατ' βχοιν
  Σονλτανίνα βξαιρετ. Δρ. 20.— 22.—
  » α'. » 17.- 20.
  » β'. »
  » Υ'. »
  παραχατεινά »
  Ταχτάδβς α'
  » Ρ'
  ΈλβμέββΕ α'
  » Ρ'
  Ροζακιά ι
  > ταχτά ι
  Κρασοστάφυλα
  17. 20.
  14.50 17.
  12.- Ι4.«
  8.- 12.
  5.- 6.
  3.ίθ
  8.-
  4.5(
  8 5(
  6.------6.5(
  2.50- 3.-
  1.80· 2.
  1.10- 1.4
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον
  Λίοα
  Φράγκον
  Έλβ—. φράγκον
  Λιοέττα
  Μάρκον
  Τουρκική Λίρα
  Κορώνα (Τθϊχ.)
  Κορώνα (Σουηβ.)
  Φράγκον (Βελγ.)
  Σελλίνι (Αύσ—.)
  ΦιορΙνι (Όλλαν.)
  Όμολ. 4νταΙλα|.
  Δρ. 163.-----164,50
  571.-----577.-
  6,39- 6,4
  31,44- 31,7
  8,35- 8,4
  38,41- 39,69
  76,25- 81,75
  4.80-4,9
  28.69- 29,6
  4,51- 4,61
  22,73— 23,6(
  65.40- 66,(0
  (40-----Β45,-
  ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣΝΟΜΟΥΣΥΠΕΡΙΣΧΥΣΑΝ
  ΟΙ -ΥΝΔΥΑ.Μ01 ΤΟΥ ΛΑ Ί ΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ
  ΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτού μας). · Συμπληρωματι-
  κώς μέ τα γνωατοποιηθέντα σήμερον
  έκλογικά άποτελέσματα, ανεκοινώθη ότι
  οί'Λαϊκοί ύπερίσχυσαν είς τούς νομούς
  Φλωρίνης, Κοζάνης καί Χαλκιδικής.
  Αντιθέτως είς την ΙΙελοπόννησον
  οί Ααϊκοί φαίνονται καταφανώς μειω-
  μένοι.
  Ο Κ. ΒΕΝ4ΖΕΑ0Σ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΗ
  ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ_ΜΕΤΡΑ_ΕΒΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ίϊ6 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).-Είς τάς άποψινάς
  τού δηλώαεις ο κ. Βενιζέλος εδήλωσεν
  Οτι θά επιζητήση συντόμως την εφαρ¬
  μογήν περιοριστικών μέτρων εναντίον
  τού κιτρίνου τύπου. *
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ
  ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 243 Σεπτεμβρίου (επί¬
  σημον).— Γνωσθέντα άποτελέσματα
  πρώτης κατανομής έξακριβωθέντα έξ ε¬
  πισήμων άποτελεσμάτων καί τηλεγρα·
  φημάτων πρός άρχηγούς κομμάτων:
  Έπιτυχόντες «1>ιλελεύθεροι 94,
  Λα·ι·κοΙ 82.
  Βεβαιούται ότι καί είς τάς άλλας
  κατανομάς θά τηρηθή ή αυτή απόστασις
  μεταξύ Φιλεκευθέρων καί Λα'ΐ'χών ώσ-
  τε οί Φιλελεύθεροι τελικώς βυγκεντρώ-
  νοντες υπέρ εκατόν βουλευτάς, θά ύπερ-
  τερήσουν κατά 1Ο τουλάχιστον βδρας
  των Λα'ι'κών-
  Ή Κυβέρνησις θά παραμείνη μέχρι
  Τής συνόδου τής νέας βουλής.
  ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ
  ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
  ΑΘΑΝ ΑΙ 2β Σεπτεμβρίου (επί¬
  σημον).— Οί κ. κ. άρχηγοΐ των κθμμά,
  των έρωτηθέντες άπόψε σχετικώς μέ την
  δημιουργηθείσαν έκ των έκλογών κατα¬
  στασιν έπεφυλάχθησαν νά άπαντήσουν
  μετά την συγκέντρωσιν των άποτελεσμά
  των.
  ΔΙΗΛΘΕ ΧΟΕΣ Ω ΓΕΝΙΚΩΣ Δ101ΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Χθές διήλθε τής πόλεώς μας προερχόμενος ?χ
  Λασηθίου καί μεταβαίνων είς την έν Χανίοις &·
  δοαν τού δ ύπουργός Γενικός Διοικητής Κρήτης
  κ Μιχ. Καταπότης.
  ΤΩΝ
  Η ΕΞΑΓΟΡΑ
  ΚΑΠΝΩΝ ΠΕΡΑΤΟΥΤΑΙ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοϋ ΰπουργείου της Γί-
  ωργίας» ή έξαγορά των καπνών καλών ποιοτήτων
  παλαιών έσοδειών επερατώθη. Αί άπομένουσαι Ι-
  λάχισται ποσότητες είς διαφόρους περιφερείας τής
  Παλαιάς Ελλάδος θά συγκεντρωθοϋν μέχρι τέλους
  τοϋ μηνός δτε θά περατωθή τό έργον τής έξαγο-
  ράς, Τό όλον ποσόν δπερ ϊΊγοράσθη άνέρχεται
  είς 8 Ικατομμύρια οκάδας, έχ των οποίων 5 Ικατομ·
  μύρια ήγοράσθησαν είς την Νέαν Έλλάδα τα δέ
  ύπόλοιπα εί; την Παλαιάν Έλλάδα,