100064

Αριθμός τεύχους

3282

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

29/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  κ.
  ΑΝΟΡΘΩΙΙΕ
  --------^^^^^^^^^^^^^^""^^^ε*—"■—*εε*_ΜΒΐΙΙΒΒ^ΗΗίΙΙΙΙΙ^Ι^ΗΙΙΗΗ1ΐβΗΐβΝ^Β^Η1^^^Η^ΒΙ^^Ηβ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1918
  ΕΤΟΣ 17ον.-ΑΡΙθ. ΦΥΛΛΟΥ 3.282.
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1§32.
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΦθΥΤΟΥΡΐΤΜ,-ν-
  ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΩΜΕΝ
  ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
  (Το6 ΰιαοημου Ιστοοιχοϋ ΓουλιέΑιιου Φερρέρο).
  "Η αντίδρασις τής παγκο¬
  σμίου κοινής γνώμης έναντι
  των γεγονότων τής ΓερμανΙας
  είνε παντοθ ή Ιδία: έ"να εΐδος
  άγωνιώδους εκπλήξεως. Τί θέ¬
  λει ή ΓερμανΙα καί ποθ πάει;
  Τα έθνη ευρίσκονται πρό μυ
  στηρίου. Καί δμως τό γερμα¬
  νικόν χάος είνε αξιοσημείω¬
  τον μόνον διά τάς διαστάσεις
  τού. Προηγήθησαν αύτοθ σχε-
  δόν παντοθ άναστατώσεις καί
  διαταραχαΐ πού ήρχισαν μέ
  την ρωσσικήν επανάστασιν.
  Είς την Ευρώπην μόνον έπήλ-
  θον, είς διάστημα δέκα έτών,
  ή ούγγρική κρίσις, ή ίταλική
  κρίσις, ή πολωνική κρίσις, ή
  νοτιοσλαυΐκή κρίσις καί ή ί-
  σπανικη κρίσις. Τα γεγονότα
  αύτά είνε δρά γε τόσον άσύν-
  δετα πρός άλληλα δσον φαί-
  νονται; Δέν Εχουν κάποιαν
  κοινήν αΐτίαν πού τα συνδέει
  καί αποτελεί άλυσον, τής ο¬
  ποίας ή ρωσσική έπανάστασις
  είνε ό πρώτος κρΐκος καί τό
  γερμανικόν χάος ό τελευταΐος;
  Τό κακόν ήρχισε μέ τάς
  συνθήκας είρήνης τοθ 1919.
  ΑΙ συνθήκαι αυταί έβασίσθη-
  σαν επί τής υποθέσεως δτι
  είς τόν κόσμον επεκράτει μΐα
  ύγιής τάξις πραγμάτων ή ό-
  ποία δμως δέν ύπήρχε πλέον
  8ταν αδται ύπεγράφησαν,
  διότι ό πόλέμος την εΐχε κα¬
  ταστρέψη. Οί άνδρες πού συ-
  νέταξαν τάς συνθήκας δέν
  εΐχαν, φαίνεται 4ννοήση δτι
  Ικτιζον επί έρειπίων. Έπί-
  στευαν 6τι τα οίκοβομικά των
  έστηρίζοντο επάνω είς τα στε
  ρεά θεμέλια των
  κων ημερών.
  προπολεμι-
  Ό κόσμος είνε σήμερον θθ-
  μα μιδς άντιφάσεως μεταξύ
  γεγονότων καίίδεΛν, τής ο¬
  ποίας δέν ύπάρχει προηγού¬
  μενον είς την Ιστορίαν. Τί έ¬
  φερεν ό παγκόσμιος πόλεμβς
  το0ΐ917καί 1918; Δημοκρα¬
  τίαν είς την Μόσχαν, τό Βερο¬
  λίνον καί την Βιέννην την έ-
  λευθέρωσιν τής Πολωνίσς· τόν
  θρίαμβον τής άρχής των έθνο
  τήτων καί τής καθολικής ψή-
  φου. Εΐνε εΰκολον νά άνα-
  γνωρίσωμεν είς 8λα αύτά τό
  πρόγραμμα τής έπαναστάσε-
  ως τοθ 1848. Τό 1918, μετά
  έβδομήντα χρόνια,ένφ αί αρ¬
  χαί τοθ κινήματος τοθ 1848
  εΤχαν έν τώ μεταξύ έγκατα-
  λειφθή καί γελοιοποιηθή, εϊδο
  μέν τό πρόγραμμα τοθ κινή¬
  ματος έκείνου πραγματοποι-
  οϋμενον έν τή όλότήτί τού
  πρό των ομμάτων μιας γενε¬
  άς πού τό είχεν όλότελα λη-
  σμονήστ) Τα γενονότα τής
  Γερμανίας δέν είνε παρά ή
  τελική" εκδήλωσις τής άταξίας
  είς την όποιαν ό μισός κό¬
  σμος καί πλέον περιέπεσεν ά-
  πό τοθ 1918.
  Ύπάρχει λοιπόν μία άντί-
  φασις μεταξύ γεγονότων καί
  ίδεών. Ποίον εΐνε ορθόν καΐ
  ποίον έσφαλμένον; Τα γεγο¬
  νότα ή αί ιδέαι τής γενεάς
  μας; Αύτό εΐνε τό πρόβλημα
  ποθ βασανίζει την Ευρώπην
  άπό τοθ 1918.
  Εάν έγνωρίζαμεν καλλίτε¬
  ρα την Ιστορίαν τοθ 19ου αι¬
  ώνος θά έξεπλησσόμεθα ολι¬
  γώτερον διά την έντασιν καϊ
  την έκτασιν τής κρίσεως. Πα-
  ριστάμεθα μάρτυρες τής τε¬
  λευταίας έκ των διαδοχικών
  άντιστάσεων πού έπρόβαλεν
  ή ΕΟρώπη επί ένάμισυ αΐώνα
  είς μίαν άπό τάς μεγαλειτέ¬
  ρας έπαναστάσεις τής Ιστο-
  ρίας. Αί αρχαί τάς οποίας ή
  έπανάστασις αυτή άγωνίζεται
  νά εφαρμόση είς τό κράτος
  εΐνε δύο: πρώτον ή έκτόπισις
  τής κληρονομικής έξουσίας
  καί ή ύττοκατάστασις τής έ-
  κλογής καί τής άντιπροσωπεί-
  ας ώς πηγής καί δικαιολογή-
  σεως τής έξουσίας· καί δεύ¬
  τερον, ή ελευθερία, δηλαδή
  τό δικαίωμα τής έπικρίσεως
  καί τής αντιπολιτεύσεως πρός
  την εξουσίαν, άναγνωριζόμε-
  νον ώς έν άπό τα θεμέλια
  τής κοινωνικής τάξεως. Αυταί
  είναι αί δύο «αινοτομίαι πού
  χαρακτηρίζουν την σύγχρονον
  άντιπροσωπευτικήν κυβέρνη¬
  σιν.
  Ή μεταβολή αυτή παρε-
  σκευάσθη υπό ενός μακροθ
  διανοητικοθ κινήματος πού
  ήρχισε κατά τόν 17ον αίώνα.
  Επεβλήθη είς την προσοχήν
  τοθ κόσμου υπό τριών μέγα·,
  λων έπαναστάσεων: τής άγ-
  γλικής, των οποίων παράστα¬
  σις εΐνε ή τοθ 1848. Όλη ή
  ίστορία τής Εύρώπης κατά
  τόν 19ον αίώνα δέν είνε πα¬
  ρά ή Ιστορία αυτής τής έπα¬
  ναστάσεως καί τής άντιδρά-
  σεος των 8όο αντιθέτων Λρ·
  χών—τής κληρονομικής έξου¬
  σίας καί τής άπολυταρχίας.
  Εσημειώθησαν έκεχειρίαι
  είς τόν άγώνα αυτόν. 'Η μα-
  κροτέρα καί αίσιωτέρα υπήρ¬
  ξεν ή τοθ 1870-1914. Ό πό-
  λεμος τοθ 1914 διέκοψε την
  έκεχειρίαν καί ό παλαιάς α¬
  γών έξάνάρχισεν. Άλλά έξα-
  νάρχισεν υπό νέας μορφάς,
  επί νέου πεδίου. Αυτή εΐνε ή
  καινοτομία πού έρριψε την
  παγκόσμιον κοινήν γνώμην είς
  σύγχυσιν καί δυσφορίαν. Είς
  τί συνίσταται ή μεταβολή; Αύ¬
  τό εΐνε τό θεμελιώδες ζή-
  τημα.
  Μέχρι τοθ 1914 αί φιλελεύ-
  θεραι καί δημοκρατικαί διδα-
  σκαλίαι έπολεμοθντο έν ονό¬
  ματι τής παραδόσεως καί τοθ
  παρελθόντος—τής μοναρχίας,
  τής άριστοκρατίας καί τής έκ
  κλησίας—έπολεμοθντο ώς ε¬
  παναστατικαί. Σήμερον, οπό¬
  ταν ή αντίδρασις αυτή έξέλι-
  πεν, ό αγών κατά τής καθο-
  λικής ψήφου, κατά τής πολιτι-
  κής καί διανοΓ,τικής ελευθε¬
  ρίας καί τοθ άντιπροσωπευτι-
  κοθ καθεστώτος, συνεχίζεται
  υπό έπαναστατικών δυνάμεων
  δι" έπαναστατικούς σκοπούς.
  Ή επίθεσις γίνεται έν ονόμα¬
  τι δχι τοθ παρελθόντος, άλλά
  τοθ μέλλοντος, τής άληθοθς
  μελλοντικής έπαναστάσεως!
  Πρός έπίσπευσίν της ήρχισεν
  ή κατάλυσις τής πολιτικάς ε¬
  λευθερίας καί τοθ άντιπροσω-
  πευτικοθ καθεστώτος.
  Είς τό βάθος των θεωριών
  πού κυβερνοθν την Ιταλίαν
  καί την Ρωσσίαν σήμερον καί
  διέπουν τό έθνικοσοσταλιστι
  κόν κίνημα είς την Γερμανι
  αν ύπάρχει μία κοινή ίδέα—ή
  κατάργησις τής πολιτικής κα
  διανοητικής ελευθερίας έν ό
  νόματι μιάς άλλης μεγαλειτέ¬
  ρας έπαναστάσεως. Πράγμα-
  τι, εάν ή Γερμανία άφεθή νά
  παρασυρθή άπό αύτό τό 'κίνη-
  μα αυριον τα δύο τρίτα τής
  Εύρώπης θά ετέλουν υπό τό
  κράτος αυτών των καθεστώ-
  των τοθ έπαναστατικοΟ δε-
  σποτισμοθ.
  * *
  *
  Αυτή εΐνε ή πελωρΐα παρα-
  δοξότης ή όποΐα σιγά σιγά,
  κατά τα τελευταία δεκατρία
  χρόνια, καθίσταται πραγμα¬
  τικότης πρό των έκπλήκτων
  όφθαλμών μας. Την παραδο-
  ξότητα αυτήν όφείλουν πρό
  παντός νά έννοήσουν 8σα έ¬
  θνη άπέμειναν είς την Ευρώ¬
  πην καί την Αμερικήν μέ νο-
  μίμους κυβερνήσεις. Είς τα
  έθνη αύτά—την Γαλλίαν, την
  Αγγλίαν καί τάς Ηνωμένας
  Πολιτείας καί μερικά άλλα
  μικρότερα—άπόκειται νά έμ-
  πεδώσουν κάποιαν τάξιν είς
  τόν κόσμον. Διά τινος μέσου;
  Δέον νά όρθώσουν τάς αρχάς
  τής πολιτικής ελευθερίας ώς
  αρχάς τάξεως καΐ κοινωνικής
  συντηρήσεως κατέναντι τοθ
  φουτουριστικοθ χάους πού
  προβάλλει πανταχόθεν διά
  νά κατακλύση τάς ελευθερίας
  καί τάς τύχας τοθ κόσμου.
  Ευρισκόμεθα έν μέσω μιδς
  κρίσεως νεοτεύκτου ελευθερί¬
  ας, την οποίαν έφερεν είς φώς
  ό παγκόσμιος πόλεμος καί τα
  έπακόλουθά τού. Αυτή εΐνε
  ή έσωτέρα σημασία των γεγο¬
  νότων τα όποΐα επί δέκα £τη
  μδς έκπλήσσουν. Δεδομένου
  «τι ή ελευθερία δέν εΐνε τό
  καπρίτσιο ολίγων γενεών,
  κίνημετ μέ βαθυρριζωμένας
  αίτιολογΐας, δέν είνε δυνατόν
  νά άμφιβάλλωμεν περί τής
  εκβάσεως τής κρίσεως. Άλλά
  δι* αυτώ ακριβώς τα έθνη πού
  άπολσύουν εύρείας πολιτικής,
  διανοητικής καί άστικής ελευ¬
  θερίας, θά παραμείνουν οί ό-
  δηγοί τής ανθρωπότητος—υπό
  τόν δρον νά άντιστοθν είς
  τόν έπαναστατικόν φουτουρι-
  σμόν, ό οποίος κατακτα τό-
  σων άνθρωπον τόν νοθν σή¬
  μερον.
  ΟΤΤΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
  Ή άναλογική γιά την άνακοί-
  νωσι των άποτελεσματων είνε
  «μάννα». Απόδειξις δτι μετεκλο-
  γικώς οί Έλληνες, έχουν μέν με-
  ταμορφωθί σέ δυσπίσιους καί ά-
  νησύχους Άμλέτους, Ιχουν δμως
  κατά βάθος καί τό γνώθι σαύτόν:
  Δέν έκδηλώνονται πολιτικώς καί
  πρό παντός δέν προκαλοΰν καί δέν
  πανηγυρίζουν διά τα άποτελέ-
  σματα των έκλογών. Ή πρώτη
  δευτέρα, τρίτη καί τετάρτη—διότι
  λέγουν, ύπάρχει καί τοιαύτη—κα-
  τανομή, τα μικρά καΐ τα μεγάλα
  ύπόλοιπα, αί διαμφισβητούμεναι
  ΐδραι, αί αύξομειώσεις κάθε στιγ¬
  μήν τής πλειοψηφίαν καί μειο-
  ψηφίας δέν είναι παρά ένας τρό
  πος άνακοινώσεως τοΰ έχλογικοΰ
  άποτελέσματος εξαίρειικώς ψυχο-
  λογημένος καί συγχρονισμένος.
  Γιβ νά μάθης κδτι τό άκριβές,
  πρέπει κυριολεκτικώς νά φτύσχις
  αίμα. Καί δταν μάθης δέν είναι
  άνάγκη.... νά χαρχΐς. "Ερχεται
  άλλη κατανομή καί σοΰ φέρνει
  δέκα κδρας παραπάνω άπό την
  πλειοψηφία—τή δική" σου δηλ.
  πλειοψηφία. Σοΰ τα κάνει θά-
  λασσα στά νούμκρα.Οί ύποψήφιοί
  σου μένουν μέ την όρεξι. Καΐ σύ
  μέ τούς άριθμούς τής πρώτης κα-
  τανομής...
  Πρέπει νά προσεξετε αύτές τίς
  η μερίς τα μάρμαρα των τραπε-
  ζιών των καφενείων. Θά τα δήτε
  γεμάτα νούμερα καί έξισώσεις.
  Είνε οί άριθμοί των άποτελεσμά-
  των πού προστίθενται, άφαιροΰν-
  ται, πολλαπλασιάζονται, διαιροΰν-
  ται: Όλόκληρος ή πρακτική ά-
  ριθμητική, όλόκληρος ή άλγεβρα,
  όλόκληρος κάποτε καί ή γεωμε-
  τρία. Τί γυρεύουν νά βροΰν; Βά-
  σεις, ύπόλοιπα, πλεονάσματα, έ?-
  δρας!
  Γράφουν, σβύνουν, ξαναγρά-
  φουν, ξανασβύνουν οί περίεργοι
  μαθηματικοί των καφενείων. Ά-
  γωνίζονται νά φθάσουν είς άπο-
  τελέσματα. Όταν φθάσουν άφή-
  νουν τα μάρμαρα καί γίνονται....
  άρχαΐοι άγγελοι. Τρέχουν στήν
  πρώτη παρέα καί μέ σΐόμφο δια-
  κηρύττουν τό πεοίφημο «νενική-
  καμεν». Έπακολουθοΰν συγχα-
  ρητήρια καΐ παρ' ολίγον Ιαχαί
  θριάμβων. Άλλ' ώ τίΐς είρωνεί-
  ας.... Άπό τό διπλανό τραπεζάκι
  καταφθάνει άλλος μαθηματικός.
  Παρατάσσει τούς άριθμούς τού
  καί άνατοέπει άρδην την κατά-
  στασι. 'Η νίκη δέν κλίνει που-
  θενά!
  θά κλίνω-
  θσιαμ-
  οί
  —Άλλά τότε ποϋ..
  μέν εμείς;—ερωτούν
  Ιευταί.
  —Στό κρεββάτι σας!—φωνάζει
  ό καταστηματάρχης κυττάζοντας
  τό ρωλόί τού.
  Καί ή παράστασις πέρνει τέ-
  λος. Φαντάζομαι δ} δτι τό τέλος
  αύτό είνε κάτι τό εύτράπελον καί
  μαζύ τό σοςρό. Είνε μία μεθοδική
  διαιώνισις των μετεκλογικών έν-
  τυπώσεων—μία διαιώνισις πού
  κράτει πάντα τόν πολίτην έντός
  τοϋ περιθωρίου τοΰ συντηρητι-
  σμοΰ καΐ τής αξιοπρεπείας. Οΰτε
  έπινίκια— μετά
  κροτήσεως—ούτε
  άνευ έκπυρσο-
  Ιξαλλοι 8νθου-
  σΐασμοί, οΰτε πρό παντός πειράγ-
  ματα παρακεκινδυνευμένα. Ή
  μαγκούρα αναμένουσα την νικη-
  τήριον ανύψωσιν.... λυώνει στά
  πόδια της. Ή θριαμβευτική δια¬
  δήλωσις είς μάτην περιμένει τό
  σύνθημα τής ίκκινήσεως. Αί λαμ-
  παδηφορίαι καί αί παλινορθώσεις
  άτονοϋν. Ένα ώχ άδερφέ! άκο-
  λουθεΐ τάς αύξομειώσεις των ε-
  δρών είς τό δελτίον των άποτελε¬
  σματων. Τό μετεκλογικόν ξεθύμα-
  σμαέπέρχεται άμεσον καίταχύ.Καί
  είς τό σύστημα τής «άναλογιχής
  έκλογής» άνευρίσχει κανείς επι
  τέλους κδποιο
  προορισμό!
  ΑΖΜΟΔΑΙΟΧ
  Ο «.ΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
  Κατά την προχθεσινήν
  αναχώρησιν τού ό κ. Μαρής
  δέν έλησμόνησβ τούς νέους
  συμπολίτας—πρόσφυγας. Είς
  σχετικήν μετά τοΰ Διευθυν¬
  τού μας συνομιλίαν επί τοΰ
  άποτελέσματος των έκλογών,
  όλίγην ώραν πρό τής αναχω¬
  ρήσεως τοΰ ατμοπλοίου ό κ.
  Μαρής δέν παρέλβιψε νά το¬
  νίση ότι ή άποτυχία τοΰ πρό¬
  σφυγος ύποψηφίου Φιλελεύ¬
  θερον τόν έλύπησε έξ ΐσου
  μέ την δι* ολίγων ψήφων α¬
  πώλειαν ττ)ς τετάρτης έδρας
  είς βάρος των ύποψηφίων τοϋ
  Φιλελβυθέρου συνδυασμοΰ.
  -—Άλλ' οί νέοι συμπολίται
  μας, προσέθεσε, πρέπει νά
  γνωρίζουν δ τι πάλιν θά έχουν
  τόν Βουλβυτήν των έν τφ
  προσώπω μου. Διά κάθε ζή-
  τημά των δς είναι άπό τοΰδβ
  βεβαιοί δτι, δπως κατά τό
  παρελθόν καί είς τό μέλλον
  θά μέ εύρουν πάντοτε πρό-
  θυμον ύποστηρικτήν καί στορ-
  γικόν συμπαραστάτην.
  Καί ό κ. Μαρής, γνωστόν
  είναι, δτι ουδέποτε ύπόσχε-
  ται μόνον. Άλλ' εκτελεί χαΐ
  πραγματοποιεί τα δσα λέγει.
  ***
  ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΙΣΚΟΥΣ·
  Έμπορος γραμμοφώνων
  μας εβεβαίωσε χθές δτι τοθ
  εΐχαν παραγγελθή πεντ)ντα
  δίσκοι τοθ «γυιοθ τ" ΆβτοΟ»
  γιά νά χρησιμοποιηθοθν γιά
  τα έτοιμασθέντα άπό μηνών
  έπινίκια των φΐλων τοθ κ.
  Τσαλδάρη.
  Καί Οστερα ύττάρχουν αν-
  θρωποι ποθ διατείνονται ότι
  οί ΑαΐκοΙ δέν σέβοντσι τό πο-
  λΐτευμα καί δέν άγαποθν την
  λή ώ
  Η
  γ
  χώρας.
  ***
  ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ.
  Συμπολίτης, άνττμετω-
  πίζων καθημερινώς τό μαρτύ¬
  ριον τής λειψυδρΐας μδς γρά-
  φει έκτεταμένην επιστολήν έκ
  τής οποίας άποσπώμεν τα κά¬
  τωθι:
  «...Καΐ νά σκέπτεται κανείς
  δτι τό άκριβοπληρωνόμενον
  νερό υπό πάντων των συνδη-
  μοτών χύνεται χανόμενον είς
  μεγάλας ποσότητας έκεΐ πόΟ
  άνεγεΐρονται, οί. στρατΛνες
  άπλούστατα διότι οί άναλα-
  βόντες την άνοικοδόμησίν των
  δέν ήνοιξαν πρός αποφυγήν
  δαπανών φρέατα, δπως ήτο
  φυσικόν, άλλά χρησιμοκοιοθν
  —άγνωστον γιατΐ — τό νερό,
  τοθ νέου ύδραγωγεΐου, τό νε¬
  ρό τής γραμμής Αστρακών
  τό ΐδιο τό νερό ποθ λειβόμεθα
  ημείς καί γι' αύτό ξεροψηνά-
  μεθα άπό την Ελλειψιν τού».
  Εάν καί κατά πόσον έχον·
  ται αληθείας τα γραφόμενα
  τοθ έπιστολονράφου μας άρ·
  μόδιος νά τό εξακριβωθή είνε
  νομίζομεν ό κ. Νομάρχης.
  ***
  ΤΟΙΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΣ.
  Άφοθ ή Δημοτική άρχή
  υπέβαλε τόν Δημοτικόν προϋ¬
  πολογισμόν είς την δαπάνην
  τοθ περιτειχίσματος τοθ Νβ-
  μαρχιακοθ περιβόλου πρέπον
  είναι πλειά νά έπεκτείνη, τό
  περιτείχισμα τοθτο μέχρι των
  Κάτω φυλακών.
  Τότεδέν θά διανοιχθή μό-
  «|ΙΙ.ΙΙ.ΙΙΗ.ΙΗΙΙ..ΙΙΙ«ΙΗΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΗΙΙΙΗΙ.ΙΙΙΙΗΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙ«ΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙ1Η1ΙΙΠΙΙΗΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΗ......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ|
  ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 'ΆΝΟΡΘΩΣΙΝ" Ι
  ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ·
  Ο ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΛΩΠΟΔΥΤΗΣ
  η βυναρ«αβτιχώ«ρβν χ«1 γβητευτικώτερον άβτυνβμικόν διήγημα.
  ι ΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8σελιδα ΦΥΛΛΑΔΙΑ. §
  |,ΙΗ1|1|||Ι||1|.......„,„„„„„„„„«„„„........Ι.......ΙΙΙΠΙΗΙΗΙΙΗΗΙΙ.....ΜΙΗΙΙΜΙ......ΜΙΙΗΙΙΙΙ.ΙΙΙΙΗΗΗΙΙΙ..........ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙ.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙ
  'Αλχκζκρ.— Πειράματα τού φα·
  χίρου κ. Κόλα Μόρτον.
  'Λκβλλνν—Άπόψβ Ιναρξις μέ τό
  «Κορίτσα τού θβάτρου».
  Άλάμπρα.— «Τα λβυκά ρόδα τού
  Ζιλμόρ». ________
  Βββττβρβς.—Σήμερον τό «Έγχλη·
  μα ενός πατέρα».
  που περνα
  νόν ή παραπλεύρως τής Νο-
  μαρχΐας όδός άλλά θά φύγη
  άπό τό μέσον ό έτοιμόρροποι
  τοΐχός της, ό οποίος ήρχισι
  ήδη νά χαλφ είς διάφορα ση
  μεΐα μέ τόν άμεσον κίνδυνον
  δοστυχημάτων των αύτοκινή-
  των καϊ διτρόχων ποθ τόν
  διασχΐζουν τόσον συχνά.
  ΤΙ λέγει ό κ. Νομάρχης;
  ***
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
  Λαμβάνομεν καί δημοσιευ
  ομεν την ακόλουθον επιστολήν:
  > Δασκάλοι. μι& φορά.
  Κόριε Διβυθυντά,
  Τό χωριί μας Ιχει μεγάλας δ
  ποχρεώσεις πρός τό χόμμα τώ
  Φιλελευθέρας, γιατΐ στήν περα-
  σμένη καταατρεπτική περιπέτεια
  τοθ σεισμΐβ δέν μας αφήκε νά χά
  θοθμΐ καί γιατί άναγνωρίζομε δτι
  πολλ* τα καλά επετεύχθησαν δπέρ
  τοθ ΝομοΟ μας χάρις είς1" την
  στοργήν των κσρυφαΕων Φιλελευ-
  θίρων. Έξεδηλώσαμε λοιπόν χά
  'μεΐς την χαρά μας μέ τό άποτέ
  λεομα των ίκλογων, τοσούτω μάλ¬
  λον καθόοον ή πλειοψηφία ποθ
  έπΥ^βτν πανελληνίως, δέν άφαι
  ροόσε την Κρητική ίσχύ καί έ
  πικράτησι.
  Ή χαρά μας δμως αυτή δέν ή¬
  ρεσε πιθανώτατα στήν Δασκάλα
  μας, ή δποία μόλις £μαθε την
  ψεύτικη πλειοψηφία των Λαι'κών
  Ιβαλε τα παιδία μας, τούς μα¬
  θητάς της, χι' ϊπαιζαν την καμ-
  πάνα νεχρίχια. Αντιλαμβάνεσθε
  χ. Διευθυντού πόση άναστάτωαι 1·
  φερί στό χωρία ή άχαραχτήριστοι
  αυτή πρόκλησις τής κυρίας διδα
  σκαλίααης χαΐ ποίον κατάστασιν
  έχόντεψΐ νά δημιουργήση. Γι' αύ
  τό ο«ς παρακαλώ έκ μέρους των
  ομοχωρίων μου νά δημοσιεύσετε
  την παροθσαν γιά νά λάβη δ χ.
  Έπιθεωρητής άμεσον γνώσιν χά
  ενεργήση τα δέοντα.
  Μετά τιμής
  'Αιτανιώτης.
  - Πβύγβαμμα Πλειοδοτικής
  Δημοπρασίας
  Ό Γεωργΐχός Πιστ. Συν)σμό< Βραχασίου έκτίθησιν είς πλειό δοσίαν δι* ένσφραγίστων προαφο- ρδ»ν διακοσίας πεντήκοντα χιλιά δας οκάδας χαρούπια ώς έγγιστα έφετεινής εσοδείας έναποθηκευμέ- νων είς τάς έν Σεισίω αποθήκας αοτοθ δπό τούς κάτωθι δρους χά προϋποθίσΐις. 1) Οί δροι παραλαβής, πληρω- μής χαΐ λοιπαί λεπτομέρειαι θά προΐαθοθν δπό τοθ άγοραστοθ. 2) Αί προσφοραί γενήσονται δεκταί μέχρι τής 2ας Όκτωβρίου έ. ί. ίπότε θά άνοιχθωσιν οί σχε- τικοί φάχελλοι ενώπιον τής Εί- διχής Συνελεύσεως ήτις χαΐ θ<3 αποφασίση διά την χατακύρωσιν Βραχάσι τη 31η Σ)6ρίου 1932 Ό Πρόεδρος Νικολ. Μ. Ζ. Ροβίθπς 'Ελληντκη μρ, εφορεΐα ,ΓυμνΛσΙβυ Νλ ΠΡΟΚΗΡΓΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή Σχολιχή Έφορείβ τοθ Γυ- μναοΕου Νεαπόλεως προχηρύασει μειοδοτικήν δημοπρασίαν διά την προμήθειαν ίπίπλων των γραφεί ών τοθ διδαχτηρίου, την 2 Ό- χτωβρίου 1932 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 11—12 π. μ. έν τώ γραφε*φ τοθ Γυμνασίου, Ινθα χαί παρέχονται σχετικαί πληροφορίαι είςτοσς ενδιαφερομένους. Έν Νεαπόλει τή 24 Σεπτεμβρίοι» 1932. Ό Πρόεδρος τής σχολιχής Έ- φοβείβς. 'Ελληνιχή Δ.ημοκρατ1α ΔίΙμοβ. Ηρακλειον 29 Σεπ)βρίου 1932. Άν—ολή ήλιον 6.21, Δόσΐϊ 60?, ΤΟ ΜΑΚΙΠΑΡΙΣΜΑ Βε.λεΤτβΗ νεόκτιστον οΐκία μέ ά- νώγβια χαί Ισότεια- ο»«κϊτια. έ|ώ- σττΐν, αύλήν μαγαζείον έναντι τον έργβστασίσν Χατζιδάκη. Πληροφορίαι Λθθά τώ Ιβιοκτήτπ Χαε> Κβχαγιαβακη 1—3
  'Η Αίς Καλλ. ϊεχέρογλου σέ
  «Τβι μαθητρίας Κ διά! μελέτην τού
  Πιάτον μόνον μέ 40 δραχμάς «όν μή·
  ναν^άπότάς 8— Ι πρό μεσημβρίας χαί
  άποτάς 3—8 μ. μ. έναντι Μουσείον
  αριθ. 119 Τρείς Καμάρϊς. 10
  Ένοιχιάζεται οίκία έν Μασταμ
  1-άπαρτιζσμένη έχ τριών δωματίων
  ένκνηηυ ιιιυιν. Πληροφορίαι καρά ι
  μ& Ιλ%ο& κ. Ί. Δοακο^ιονλω. * Ι
  Παραδέχομαι δτι ή τέχνη τού βα-
  ψίματος τού πρόσωπον δέν «Ινβ και-
  νούργια άνακάλυψις καί ότι άπό άρ·
  χαιοτάτων
  χρόνων όχιμό
  νόν οί γυναί
  κις, άλλα καί
  οί δνδρβς ε-
  βαφαν τα χεί
  λη καί τα μά·
  γουλά των διά
  νά γίνουν ώ-
  ραιότεροι. 'Α-
  νέκαθεν όμως
  οί διάφοροι φιλόσοφοι καί ήθικολό-
  γοι καί αργότερον οί Ιερεϊς τού χρι¬
  στιανισμόν εκήρυξαν τόν πόλεμον
  εναντίον τοϋ βαψΕματος. Καί ήλθε
  μιά έποχή πού μιά γυναΐκα εθεωρεί¬
  το ύπόπτου ήθιχής άν τολμοϋσε νά
  πουοράρη. έστω καί τή μύτη της. Ή
  γιναίχα ποΰ έβάφετο λβγόνΐαν περι¬
  φρονή ΐικά αφτιασιδοΰ». Δέν θέλω νά
  πώ μ' αύτό ότι ή γυναΐχα τής προ-
  πολεμικής έποχής βέν έβάφετο. Όχι
  άλλά τα ζήτημα τού βαψΕματος ηταν
  πολύ κρυφό.
  Κάθε γυναΐχα πού έσέβετο τόν
  εαυτόν της άχι μόνον έβάφετο χρνφά
  άπό τόν άνδρα της, άλλά ώφειλε νά
  μή δίδη ύποψίβς οΰτε στήν πιό στβνή
  τη; φίλη. Σήμερον δμως όπου χαί αν
  πάτε όπου καί άν σταβήτε, βλέπβτε
  γυναϊκες, άχι πλέον τοϋ ήμικόσμου,
  άλλά γυναϊκβς, χαί χορΐτσια άχόμη,
  τού χαλοϋ χόσμου νά μακιγιάρωνΐαι
  άπαθέστατα ενώπιον δλων. Όσο χαί
  δνθέλωμεν νά άποδώσωμβ την πράξιν
  αυτή στή μεγάλην αφέλειαν χαί ειλι¬
  κρίνειάν των γυναιχών τής έποχής
  μας φρονώ ότι ή μεγάλη αφελεία
  χαί βίλιχρίνεια χαταντά χάποτε έ-
  λάττωμα σέ ώρισμένες πβριστάσβις.
  Χρειάζεται χυρίες μόν, ολίγη διάκρι-
  σις καί λεπτότης, Ιδίως στό ζήτημα
  αντό πού πέρνετε τόσον έπιπόλαια.
  Άναγνωρίζω ότι δέν προσβάλλετβ
  κανενα βαφόμβνες δημοσίως, άφον
  αύτό έγινε πλέον κοινή συνήθιια.
  Ύπάρχουν όμως χαί μερικοί χανόνβς
  αΐσθητικής ή καί φυσιχής συστολής
  ποΰ μάς άπαγορεύουν νά πάρττωμβν
  ώριομένες παρατυπίες όσον καί δν
  τίς παραβέχεται ή έποχή μας.
  ΝΙΑ
  —Ή δράσις τής Τσέκας.
  Έχ των άναχρίσεων αΐτινες δι*
  ξάγονται είς Παρισίους επί τής
  περιφήμου υποθέσεως Γκιλμπώ
  διεπιστώθη δτι κατά την εκρηξιν
  τής μπολσεβικική; έΐταναστάσεως
  πολλοι γάλλοι άξιωματιχοί ευρι¬
  σκόμενοι τότε είς την Ρωσσίαν
  είχον καταδικασθτϊ υπό τής Τσέ¬
  κας ι'ις θάνατον. Οί χατάδικοι έ-
  κρατοϋντο είς τα ύπόγεια τής φυ·
  λακής Μπουρτίσκυ είς την Μό·
  σχαν, δπου πολλοΐ έξ αυτών έξε
  τελέσθησαν ενώπιον των άλλων
  συναδέλφων των. Όσοι δέ κα¬
  τώρθωσαν νά έπιζήσουν αφέθη¬
  σαν έλεύθεροι άπό τούς μπολσε
  βίκουε, μόνον τόν "Οκτώβριον τοϋ
  1920, δταν ή Γαλλία ήπείλησε νά
  βομβαρδίσυ την Όδησσόν είς πε¬
  ρίπτωσιν κατά την οποίαν οί κρα¬
  τούμενοι δέν άπεστέλλοντο άμέ-
  σως είς την πατρίδα των.
  —Ό χορος«Γιό—Γιό—Στέπ»
  Ενώπιον των άντιπςοσώπων
  τοΰ παρισινοΰ καί τοϋ ξένου τύ-
  που, των φοοτογοάφων, των δπε-
  ρατέρ τοϋ σινεμά χαί πολλών χαλ-
  λιτεχνών, εγένετο την παοελθοϋ
  σαν Δευτέραν είς την έν Παρι
  σίοις αίθουσαν τής Διεθνοϋς Χο-
  ρεογραφικής Όμοσπονδίας ή επί
  δειξις τοϋ νέου χοροΰ «Γιό—Γιό
  Στέπ».
  Κατά τα γραφόμενα των πά
  ρισινών εφημερίδων δ νέος αύτός
  χορός είναι έξωφρενικώτατος, άσ
  φαλώς δέ θά υίοθεττιθη υπό τού
  διεβνούς χορευτιχοϋ κοινοΰ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΓνανστοποΐΕΪται ότι οί έπιθυμονν
  τβς νά έργασθώοιν έν ταίς φυλακαϊς
  τεχνίται κτίσται βίον ν' άπενθύνων
  ται είς την Δ)σιν των φυλαχών.
  (Έκ τοϋΓραφείου των Άγροτικών
  Φνλακών Ηρακλείου).
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΑΤΜΟΠΑίΐΑ Γ, ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ
  Τό πβλυτελέστατον ατμόπλοιον:
  ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ
  έκτοπίσματος 2.500 τόννων, μεγάλης εύσταθείας
  καί άνέσεως
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑ2Τ
  αναχωρεί Εκαστον Σάββατον διά Ρέθυμνον,
  Χανιά, Πειραια, Χαλκίδα, Αίδηψόν, ^Βόλον, Θεσσα¬
  λονίκην. Πράκτωρ
  ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗΣ
  ■ ΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒ
  •••••••••••••••••••••α·························
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ {
  ΑΝΔΡΟΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  ΕΝ ΗΡΚΛΕΙΩ-Κ.ΡΗΤΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Εκπαιδευτήριον άπό Πλατύ Σοκκάκι ένθα μέχρι
  σήμερον Ιλειτούργει, τελείως άνακαινισθέν μετεφέρθη
  *ήδη είς τό πολυτελές νεόκτιστον υγιεινόν εύρύχωρον οίκη¬
  μα τοΰ κ. Α. Μαυράκη επί τής όδοϋ Μαρογιώργτ) (2ναν-
  τι οικίας χ. Άκράτου—συνοικία Άγίου Μηνά).
  Περιλαμβάνει.
  1) Νηπιαγωγεΐον—Διευθυνόμενον υπό της μόνης εν
  Ηρακλείω πτυχιούχου νηπιαγωγοΰ κ. Άνδρον. Πετράκη.
  2) Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
  3) Ο1κοτροφ«ΐον τό οποίον θά λειτουργήσχι α^ό τοΰ
  • προσεχούς σχολικοΰ ϊτους είς τ«ς Ευρυχώρους χαί καθα-
  ροτάτας αΐθούσας τοΰ Έκπαιδευτηρίου.
  4) Ξένας γλώσσας (Αγγλικήν χαί Γαλλικήν) προαι-
  ρβτικάς.
  Προσωπικόν άριστον, έχ των καλλιτέρων διδασκά-
  λων χαί διδασκαλισσών.
  Πληροφορίαι καθ1 εκάστην.
  Έκ τοΰ Γραφείου.
  ••••••••••••••••••••••••••••ο····· ············
  ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
  ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  Τό ταχύπλουν καί πβλυτελέβτατβν
  Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  (ΕΚΤ02 ΤΡΑ £Τ)
  2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί
  εκάστην Τρίτην κανονικώς 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
  διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, βκσβαλονίχην.
  Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
  Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
  Πρακτορείον: ΛΜΛΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριθ. τηλ. 94 καί 150
  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ι
  των οιΐώνων.
  ΑΡΕΤΟΥΣΑ..
  Πβλ.
  ΙΙ9ον.
  Καί πραγματικώς μέ τόν,καιρό
  τό είχε σκεφθή νά μέ ξαναδέση,
  γιατί δέν πέρασε λίγη ώρα ^ κι' α¬
  κούσθηκε κτύπος στήν έξώπορτα
  τοθ σπιτιοθ....
  Ή έκδίκησις τίς Μαρίας.
  Όταν έμπήχε δ άρχιληστής
  μέσα, μουρριξε μίαν άγρια ματιά,
  έόχεϊ στό στρώμα ποΰ είχα πέση
  χι' έκανα πώς πονοθσα, χαί μοθ
  λέει:
  —Γιατί έχεις τα μοθτρά σου
  χαλασμένα, Φ*ίνεται πώς εΐσαι
  στενοχωρημένος πού ϊχεις άκόμ«
  τό κεφαλι σου. Μά νά φροντΕσης
  νά αινηθίσης, γιατί θά μείνης πο-
  λύ καιρό έδώ μέσα δεμένος, ώς
  πού νά παραδεχθή δ πατέρας σου
  νά μοθ στείλη πολλές χιλιάδες
  φλωριά' μά καί πάλιν θά σκε-
  φθοθμε εάν θά σέ στείλω πΕσω δ-
  λάκαιρον ή τα κομμάτιά οομ, για-
  τΐ δ πατέρας σου μ2ς έκαμε με-
  γάλο διωγμό καί μδς έχάλασε
  πολλούς άνθρώπους.
  "Έτσι είπε, μέ την ίδέα πως θά
  μέ βασανίση περισσότερο μέ τό φό-
  6ο τοθ σκοτωμοθ, "καί κατόπιν
  φίλησε μπροστά μου τή γυναΤκά
  τού, σάν νά ήθελε νά μέ κάνη
  νά ζηλέψω την δμορφιά της χαί
  την ευτυχία τού.
  Ή Μαρία τουψησε τό χρέας χι'
  άφοθ έφάγανε καί οί δύο, γύρισε
  καί τής είπε:
  —Πήγαινε, λ6σ« τού τα χέρια
  καί δός τού λίγο κρέας καί ψωμι
  νά φάη κι' αύτός, καί Οστερα πάω
  χαί τόν ξαναδένω.
  Ήλθε κοντά μου έκείνη μέ
  καρδιοκτύπι, ίφερε τα χέρια της
  στήν πλατή μου κι' δρχισε νά μοθ
  λύνη τδ σχοινί' μά καί τότε πάλι,
  σάν νά μή τής ίφθανε πού δλη την
  ■ήμίρχ ήμαστε άγκαλιασμένοι, μοθ
  τσιμποθσε κρυφά τό μπράτσο μέ,
  μεγαλύτερη εόχαρίστησι, γιατί τώ-
  κανε μπροστά σ' αδτόν, χωρΐς νά
  τό καταλάβη.
  "Ετσι έφαγα κι' έγώ λΕγο, ώς
  πού έρχεται κοντά μου έκεϊ^ος καί
  μοθ λέει άγρια;
  —"Άν μοδρθη ή δρεξι νά σ' ά-
  φήσω καμμιά φορά νά π£ς πάλι
  στόν πατέρά σου, νά μή ξεχάσης
  νά τοθ μολογήσηςτί θά είπη βουλ-
  γάρικο δέσιμο.
  Καί άρπάζει τό θεριό τό σχοι-
  νΐ χαί μέ δένει πάλι πισθάγκωνα
  τόσο σφικτά, πού άναγκάσθηχα
  χωρίς νά θέλω νά 6άλω φωνή.
  Ή Μαρία ή δυστυχισμένη εΐχε
  χ;τρινΕσει άπό τό φόβο της μην
  τόχη καί μοθ σπάση τα χέρια,
  μά έκεΐνος εύχαριστημένος πού μέ
  εΐχε κάμει νά πονέσω, ίδεσε τό
  σχοινΐ πολλούς κόμπους,
  άφησε κάτω στό στρώμα
  στενάζω άπό τόν πόνο....
  Τότε είδαν τα μάτιά μου μιά
  τρομερή πρΛξι τού, πού ξέσχισε
  την καρδιά μου περισσότερο άπό
  τόν πόνο το9 σχοινιοθ.
  Έκεΐ κοντά στή γωνιά τής φω-
  τιάς ήταν ϊνα στρώμα τυλιγμένο
  στήν άκρη. Τό ξαπλώνει μπρο¬
  στά στή φωτία καί γυρΕζει καί
  λέει στή γυναΐκά τού:
  —ΒιάνκαΙ άπόψε κάνει κρύο
  χαί θέλω νά χοιμηθοθμε 'δώ μέ¬
  σα, κοντά στή φωτία.
  Καί χωρίς νά δώση καμμιά προ-
  σοχή, ίν ήμουν κι' έγώ μπροστά
  κι' ίβλεπα άπό την άλλη άκρη,
  καλυτέρα γιά νά μέ χάνη νά
  βασανιστω περισσότερο, γδύνεται
  πρωτα αύτός χαί κατόπιν άρχί-
  ζει νά γδύνη χαί τή Βιάνχα.
  Τστερα μέ μιά δρμή, πού μόνο
  θηρίο μποροθσε νά την έχη, ί-
  φούσκωσαν τα ρουθούνια τού, α-
  ναστέναξβ δυό τρείς φορές χαί την
  " «αξε τή γυναΐχα στήν άγκαλιά
  τού καί πέσανε απάνω στό στρώ¬
  μα...
  Έκείνη δέν είπε οδτε λέξι. Τόν
  άφηοενά την άγκαλιάζη χαί νά
  την φιλή, μέ τό μιγαλύτερο πόθο,
  γιατί χαταλάβαινε πώς έγώ !6λε·
  πά καί σάν νέος πού ήμουν θά
  τή ζήλευα την ευτυχία τού!...
  (Συνεχίζεται)
  χαί μ'
  ν9 άνα-
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έπανήλθον προχθές
  έξ Αθηνών οί κ. κ. Ηλίας Ξανθά-
  κης καθηγητάς χαί Μιχ. Διαχάκης
  ύπολοχαγός.
  —Έπίσης αφίκετο έχ θεσσαλονί¬
  κης ό χ. Έμμ Καραβέλας ίατρός.
  —Όμοίως αφίκετο ό χ. Π. Σιαγ·
  κουνίδης. .....
  —Άνβχώρησε προχθές δι Αθή¬
  νας ό ΙδιαΙτβρος τοΰ κ. Μαρή κ. Γε¬
  ώργιος Παχάκης.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  —ΟΙ τρομακτικοί σβισμοΐ τής Χαλ¬
  κιδικής.
  —Έτρόμαξον πολλούς συμπολίτας.
  —Σεισμοπλήκτους τού άλλοτε άλ¬
  λά κα1...σεισμοφόβονς.
  —Εύτυχώς, όπως ύπενθυμίζουν οί
  πολύξενροι, τα πετρώματά μας δέν
  έχουν καμμίαν συνέχειαν μέ έκ«ίνα
  τής Χαλκιδικής...
  — Ή ανοδος τοϋ θερμομέτρον έξα-
  Μθλονθεΐ πάντοτε.
  —Ζέστη χαί προχθές, ζέστη καί
  χθές.
  — Ζέστη πιθανώς καί αυριον καί έν
  μηνΐ Όκτωβρίω. ^
  —Ό χειμώνος όπως άλλως τε) μάς
  πληροφορούν οί οϊωνοσκόποι χαί οί
  ...,βοσκοί τούς όποίονις έπιχαλοϋν
  ται οί οϊωνοσχοποι θ' άργήσπ,
  —Ή άρνητά τού δμως αύτη βέν
  μάς καλαρέση,
  —Καί δι' αλλους λόγους, σχετικοΰς
  μέ την καλλιέργεια.
  —Άλλά χαί διότι ώς γνωρίζομεν
  έχ πικράς πείρας, είναι πάντοτε βό¬
  ρις έν τοιαύτη περιπτώσει.
  —Ό χόσμος έπαυσε σχεδόν νά
  προσέχη τάς έκάατοτε άνακοινώσεις
  των έκλογικών άποτελεσιιάτων.
  —Αί συζητήσεις περιστρέφονται
  τώρα είς τάς πιθανάς εξελίξεις τής
  μετβχλογιχής καχαστάσβως.
  —Είς τό ζήτημα τού σχηματισμόν
  τής μελλούσης κυβέρνήσεως.
  —Είς τό καθβστωτιχόν καί είς τα
  ένεκα τό καθεστωτιχόν ένδεχόμβνα
  χαί προβλεπόμενα.
  —'Η πλειοψηφία βλέπετβ των Φι·
  λελευθέρων είνε πού είνε εξησφαλι¬
  σμένη.
  —"Ωστβ νά διαχοπρ κάθ< άνησνχ(α άπό τής πλευράς ταύτης. —Μεθαύριον άρχίζουν τα μαθήμα- τα των σχλοείων. —Οί βρόμοι ούτω θά άπηκτήοοον την γνώριμη χαρά των. —Μέ τα φαιβρά γροΰπ των μάθη· των χαί των μαθητριών. —Μέ την παιδική ξβγνοιασιά' χούς μικρούς, τίς μικροΰλες χαί τούς ...μι- χρομέγαλους αμφοτέρων των φύλων. —Τα περίφημα «κατάλβιπα» εξακο- λουθοΰν νά παίζουν ρόλον. —Είς τό τοπικόν έκλογτκόν πβθίον. —Διά τούς ηττημένοις ύπσψηφί ου{ τα «κατάλβιπα» αΰτά. —ΕΙνβ ώς ή μετά δύσιν ελπίς... —Αρκετόν κόσμον συγκεντρώνει κάθβ βράδυ είς τό «Άλκαζορ». —Ό φαχίρης χ. Κόλα Μόρτον. —Άπό τούς θαμώνα; άρχετοΐ εί¬ νε έπιστήμρνβς. —ΠαραΜθλουθοϋντβς μβτ' ένδιαφέ- ροντος τα έκτελούμενα πειράματα. —Ό«Άπόλλων» άρχίζει όριβτικώς άπόψβ τάς παραστάσεις τού. —θά προβληθη τό φίλμ «Κορίτσια τοΰ Θβάτρου» άντΐ τοΰ «Τρελλοϋ Τρα- γονδιστή» προβαλλομένου την Δευτέ¬ ραν. —Λόγω καθυστερησεως τής άπο- στολής τον. Ό Ρέπβρτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Χρ. Ζονράρη ΟΑΟΚΪΟΣΙΟΜΑΙΟΛΟίΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Πρώην Κοινωφελές Ταμείον (πάροοος Πλατύ Σοχάα) Αριθ. Τηλέφωνον 188. Τελπιόταται πολυχβλεΐς ήλε- ΝτριχαΙ έγχαταστάσεις όδοντια- τρικών μηχανημάτων ϋηΐΐ. Κ11- ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τβ- λευταίαν η^όούον τής Όβοντια τρικής Έπιστήμης, σνμπληρώ νούν τό σύνολον άρτιωτάτης κλινικής έφαμίλλον των Άμερι- κανικών. Άντισηψία, άνώδννοι έπεμ· βάββις, ταχύτης εργασίας. "Ε- κτέλβσις δλων των νβωτάτων σνβτημάτων όδοντοτβχνικών ου- σκενών (τεχνητοί όδόντες κτλ.). 'Επισκέψίΐς επί σννβντβύΐβι. 'Βργάσιμοι ώραι: 91)2-12 1)2 π.μ. 321)2-7 μ. μ Ζητοθνται άνεμιστήρες μεταχβι- οισμένοι διά τό Κινηματοθέατρον Απόλλων. ΟΙ έχοντες τοιούτους άς τό γνωρΐσονν είς την Διεύθυνσιν των κινηματοθεάτρου Απόλλων —Άλ· καζάρ. Απωλεσθη πορτοφόλιον περιέχον τό απολυτήριον καί μέρος άποδβ({βαν τοϋ έφέδρον Νικολάου Νιωτάχη κά¬ τοικον ΚιζΙλιΝτάμπιας. Παρακαλβίται ό ευρών νά τό καραδωοτι είς τον βι- καιοϋχον καθ* δτι β!ν· σ' αυτόν ά- χριβτον. ΔΡ0Μ0Λ0ΠΑ ΕΞΠΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε. ΣΑΜΟΣ ΑΕΤΟΣ ΗΡΑΜ. ΚΙΜΩΝ ΣΑΜΟΣ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬ μνον, Χανιά Πειραια. ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδα, Βόλον, Θεσ¬ σαλονίκην. ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. διά Ρεθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βολον, Θεσσαλονίκην. ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' βύ- θβΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον. Θεσ¬ σαλονίκην. ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι'Ά¬ γιον Νικόλαον Παχ. "Άμμον Σητείαν. «Έ» τοθ Πρακτορείον τηλέφ. Κο 30
  ΑΝΟΡβΩΣΙΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  έτησία Δολλάρια 10.
  Άπασαι αί άποδείξβις συνδρο¬
  μήν χαί δημοσιβύσβων φέρουσι
  Σηβιραιτπτως την υπογραφήν τού
  Δκυθβντου καΐ Ιδιόκτητον τής
  , Α^βββώαβωο).
  •Ηράκλειον 29 Σ)βρίου 1932
  Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  ΤΗΣ «ΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ»
  Λόγω των τεχνικόν άνω·
  μαλιών των προκυψασών έκ
  των έκλογ&ν, δέν έτηρήθη-
  α«ν αί σννέχειαι των βιβλί¬
  ον τής «Ανορθώσεως».
  Άρθεισών ήδη των ανω¬
  μαλίαν τούτων ή «Άνόρθω-
  βις» θά εξακολουθήση ώς μέ-
  χρι τούδε παρέχουσα είς τούς
  αναγνώστας καί συνδρομη¬
  τάς της τα τόσην εντύπωσιν
  προξενήσαντα καθημερινά
  της βιβλία.
  'Α-
  Οκ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ επι-
  θυμών νά ρυθμίση ο¬
  ριστικώς τό «αθεοτωτικόν
  ζήτημα διετύπωσε πρός τόν
  πρόεδρον τής ■ Δημοκρατίας
  τρείς ή τέσσαρας λύσβις. Ό
  κ. πρωθυπουργός προφανώς
  θέλει νά δώση είς τους Λα-
  ϊκούς εϋρυ περιθώριον, ού¬
  τως ώστε νά δυνηθούν ού¬
  τοι έφ' δσον διαπνέονται ά-
  πό καλήν θέλησιν, νά συμ-
  βάλλονν «άνωδύνως» είς
  την αποκατάστασιν τής ήρε-
  μίας έν τη χώρα. Έν προ·
  κειμένω Αλλως τε ή έπιτα-
  γή τοΰ λαοΰ, ώς ετόνισεν 6
  κ. Βενιζέλος, είνε σαφής, δέν
  έπιτοέπεται δέ ώς έκ τούτου
  ούδεμία μέση λύσις ή άναβο-
  λή τής ρυθμίσεως τοΰ κα-
  υεστωτικοΰ.
  ♦**
  ΠΕΡΙ τής μετεκλογικής
  καταστάσεως ούδεμία
  πρδβλεψις είνε δυνατόν άπό
  τούδε νά είνε άσφαλής. Λέ-
  γονται πολλά περί συνεργα-
  σίας Καφαντάρη καί Λαΐκών.
  Λέγονται δμως έπίσης καί
  διά την συνεργασίαν δλων
  των Δημοκρατικών κομμά¬
  των. Έν τφ μεταξύ ρύθμι¬
  σις τής καταστάσεως παρα-
  μένει τό Φιλελεύθερον κόμ-
  μα. Λογαριασμοί λοιπόν δέν
  έπιτρέπονται πρίν τό κυρί¬
  αρχον τουτο κόμμα διαρρύθ¬
  μισιν την στάσιν τού καί του¬
  το 0ά εξαρτηθή κυρίως έκ
  των συζτιτήσεων επί τοΰ κα-
  θεστωτικοΰ ζητήματος.
  ***
  ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δή
  μοκρατίας εδήλωσεν
  είς τόν κ. Βενιζέλον ότι πρό
  πάσης σκέψεως αΰτοΰ επί
  τής λύσεως τοΰ καθεστωτι-
  χοΰ προβλήματος, θά καλέ-
  σιι τόν αρχηγόν των Λαϊ-
  κών κ. Τσαλδάρην ώς άρ·
  χηγόν τοΰ δευτέρου κατ'
  Ισχύν κόμματος, ίνα γνω·
  ματεύση επί των προ¬
  τεινομένων λΰσβων. Υποθέ¬
  τομεν δτι αυτήν την φοράν
  ό Τσαλδάρης θά φανϋ λογι-
  κός καί δέν θά θελήση νά
  παρατείνη «ήν πολιτικήν των
  έπιφυλάξεων υπό ατμόσφαι¬
  ραν ήκιστα κατάλληλον πλέ¬
  ον διά τοιούτου εΐδους πει-
  ραματισμούς. Άλλ' άς ανα¬
  μείνωμεν.
  ***
  ΗΣΧΕΤΙΚΗ «λειοψηφία
  των Φιλελευθέρων φαί-
  νεται απολύτως εξησφαλισμέ¬
  νη. Ή πλειοψηφία μάλιστα
  αυτή τείνει νά υπερβή καί
  τό όριον τοΰ -χαρακτηρισμοΰ
  «σχετική». Καί πότβ τουτο;
  Μετά ίνα άγώνα συστηματι-
  κής καί επιτηδείαν κατασυ-
  κοφαντήσβώς των—μετά &να
  πόλεμον- πραγματικόν των
  έφενρβτικών κιτοινογοάφων,
  μβτά μίαν θυελλαν βρωμεοο-
  τήτων καί ασχημίαν εναντί¬
  ον των—θυελλαν Ικανήν νά
  συντρί'ψχι άλλοΰ καί την Ι-
  οχνροτεραν κυβέρνησιν. Άλλ'
  ό Ελληνικάς λαός έν τίϊ
  ηλβιονότητί τού ήτο βέβαιον
  αρχικώς ότι δέν θά παρεφσό-
  νει μέχρι τσθ σημείον νά πι-
  στβύσι-τούς Άθανάτους «αί
  τοίς Βουτσινάδες όμοΰ μέ
  τοίς Ράλλη-δεβ καί τούς Τσο«
  καλάδες. Αΰτό αποδεικνύη
  ό παντός ή άναλλοίωτοβ
  ί των Φιλελευθβ-
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΕΚΩΥΣΙΟΥ ΠΑΠΣΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό Όργανισμός Διοικήσεως
  Μοναστηριακής περιουσίας
  Νομοΰ ΉραχλΕίου
  "Εχοντες ύπ' όψει χά άρθρα Ο
  *«ι 7 τού άπό 8ης Ιουλίου 1930
  11. Διατάγματος «Περί Διοική¬
  σεως χαΐ Διαχειρίσεως τής §ν
  Κρηττ^ Μοναστηοιακής περιου-
  σία;» εκτίθησιν είς φανερόν δη¬
  μόσιον πλειστηριασμόν έκποιή-
  σεως^τά Ιπόμενα άκίνητα κτήμα¬
  τα τής Ίεράς Μονής Άπεζανών
  Καινουρίου.
  Α'. Της .Ίερδς Μονής Άπε-
  ζανων Καινουρίου.
  Έν τη κτηματικτΐ περιφε-
  ρεια τοΰ χωρίου Λούκια Μο¬
  νοφατσίου.
  ^ 1) Είς θέσιν «Παληίμανδρα ι}
  Ξεροπήγαϊδο άγρός 5 μουζουρ.
  συνορ. μέ κτίίματα Γ. Ντελάκη,
  Ανεζίνας Σταματάκη, δρόμον καί
  ποταμόν, άξ(ας δρ. 5 000.
  2) Είς θέσιν «Τρόχαλο» άγρός
  1 μουζουρ. συνορ. μέ κτήματα
  κληρονόμων Ιωάννου Άρφανάκη
  ή Έμμαν. Ραμουτσάκη, Έμμαν.
  Μακρυγιαννάκη, καί Άγγελή Ρα¬
  μουτσάκη, άξίας δραχ. 1,000·
  3) Είς θέσιν «Βαθύ Ρυάκι»
  άγρός 4 μουζουρίων συνορ. μέ
  κτήματα Γ. Μακρυγιαννάκη,
  Σταύρου Ραμουτσάκη, Ιωάν.
  Βεργένη, κληρονόμων Ζαχ. Μα¬
  κρυγιαννάκη καί ρύακα, άξίας
  δραχ. 4000.
  4) Είς θέσιν «Σφηγκιές» άγρός
  3 μουζουρ. συνορ. μέ κτήματα
  κληρονόμων Κ. Παπαδάκη καί
  Άστρινοϋ Αστρινακη, Μιχ. Μα-
  κρυγιαννάκη, Σταύρου Ραμουτσά¬
  κη καί ρύακα άξίας δραχ. 3,000.
  5) Είς θέσιν «Γενναΐς» άγρός
  2 μουζ. συνορ. μέ κτήματα κλη¬
  ρονόμων Κ. Τσικνάκη, Ί. Α¬
  στρινακη, καί δρόμον άξίας δραχ.
  2.000.
  6) Είς θέσιν «Μεβοσφίνι> άγρός
  1 1)2 μουίϊι συνορ. μέ κτηματα
  Έμμαν. Άρφανάκη καί δρόμον
  άξίας δραχ. 2.000.
  7) Είς θέσιν «Καζαντζή» σώ-
  χωρον 1)2 μουζ. συνορ. μέ κτή¬
  ματα Γ. Ντελάκη, Μιχ. Μακρυ-
  γιαννάκη, Νικολ. Τσατσάκη καί
  κληρονόμων Νικολ. Ραμουτσάκη,
  άξίας δραχ. 2.000.
  8) Είς θέσιν «Μοναστηριακό»
  σώχωρον 1 μουζουρίου μέ 1
  I-
  λαίαν, συνοο. μέ κτήματα κληρο-
  νόμων Ιωάν. Σταματάκη, Ιωάν¬
  νου Σταυρουλάκη, Δημ. Ντελάκη
  καί δρόμον, άξίας δραχ. 3,000.
  9) Είς θέσιν «Λάκκους» άγρός
  3 μουζουρίων μέ 4 άχλαδέας,
  συνορ. μέ κτήματα Νικολ. Ντϊ-
  λάκη, Γ. Ραμουτσάκη, δρόμον καί
  ρύακα, άξίας δραχ. 5.000.
  10) Είς θέσιν «Άζόγυρο» ά¬
  γρός 1 μουζ. συνορ. μέ κτήμαΐα
  κληρονόμιον Ιωάν. Προσφύρη
  καί ρύακα, άξίας* δραχ. 1000.
  11) Είς θέσιν «Άμπέλια» ά¬
  γρός^ μουζ/μέ 13 έλαίας, συνορ.
  μέ κτήματα Μιχ. Μακρυγιαννά¬
  κη, Νικ. Ντελάκη, δρόμον καί
  ρύακα άξίας δραχ. 7.000.
  12) Είς θέσιν «Άμπέλια» ά¬
  γρός 2 μουζ. μέ 3 άπιδέας, συνορ.
  μέ κτήματα κληρονόμων. Έμμαν.
  Μακρυγιαννάκη, Ιωάννου Στα¬
  ματάκη, δρόμον καί ρύακα, άξίας
  δραχ. 3ν000.
  13) Είς θέσιν «Άμπβλιών βρύ-
  σι» άγρός 1 μουζουρίου μέ 1 έ-
  λαίαν συνορ. μέ κτήματα Άγγε¬
  λή Ραμουτοάκη καί κληρονόμων
  Νικολ. Ραμουτσάκη, Δημ. Μα¬
  κρυγιαννάκη καί ρύακα, άξίας
  δραχ. 1,500.
  14) Είς θέσιν «Καλάμι» άγρός
  2 μουζουρίων μέ 2 άπιδέας καί
  2 άχλαδέας, συνορ. μέ κτήματα
  Νικολ. Τσατσάκη, Δημ. Μαράκη,
  κληρονόμων Νικολ. Ραμουτσάκη
  καί ρύακα, άξίας δραχ. 3000.
  15) Είς θέσιν «Φαζοχάρακα
  καί Λειβαδάκια» άγρός 3 μουζ.
  συνορ. μέ κτήματα κληρονόμων
  "Ιωάν. Προσφύρη καί Δημ. Μα¬
  κρυγιαννάκη, "Ιωάννου Παπου-
  δάκη, δρόμον καί ρύακα, άξίας
  δραχ. 3,000.
  16) Είς θέσιν«Μέλισσες» άγρός
  καί άγριάς 4 μονζουρίων μέ 1
  άπιδέαν χαί 2 άγριοσυχάς, συνορ.
  μέ κτήματα Ζαχ. Μακρυγιαννά-
  κη, "Αγγβλη* Ραμουτσάκη, χληρο,
  νόμων Ιωάννου ΣταυρουΙάκη-
  δρόμον χαί ρύακα, άξίας δρβχ.
  4,000.
  17) Είς θέστν «Τροχάλους» ά¬
  γρός 2 μουζουρίων μέ 3 άμυγ-
  δαλέας, συνορ. μέ κτήματα
  Ραμουτσάκτι, Άνβζίνης Σταματά¬
  κη, κληρονόμων Μιχ. Ραμουτσά-
  κ*ι καί δρόμον, άξίας δραχμ.
  3000· ,
  18) ΕΙί θέσιν «Καταλυματα»
  οϊκόπεδον 100 τ. μ. συνορ. με
  οίκίαν χληρονόμων Ιωάννου Αρ-
  φανάχτι χαί Παπά Ζαχ. Μακρυ-
  γιαννάκη, Ία·άν. Βεργέτη καί
  δρόμον, άξίας δρβχ. 4.000
  Έν τί κτηματικΐι «
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Τό περίπτερον έκδεμάτων Ηρακλείου
  είς την Έκθεσιν Θεσσαλονίκης.
  Ό άντιπρβοωπβς τού ΝβμβΟ μκς
  παρά τή Δΐϊβνεϊ'Εκθέσϊΐ ©«σσαλο-
  νίκης γι««όνος κ. Χ. Κοκκέβης,
  «ηέατειλ* «ρος την Γεωργικήν
  περιφέρειαν Ήρακλίίου έκθεσιν
  αύτοδ όιά τής ίκτβί*ς γνωρίζει δτι
  τα έκθίματα τοθ Νομοδ μας άνβ·
  μένοντο έν τη έκβέσει μβτά μ£-
  γάλης *νυκ·μονηβιας υπο των έ
  πισκβιττδν. θΰτα* μέ την πρώτην
  εμφάνισιν των έκθεμάτων συν»·
  κβντρώβη κκΐ έξακολουθβί (ίδη
  συνκεντρούμενον διαρκδς πλήθος
  έηισκικτ&ν ύιτβλογιζβμένων είς
  15.000 περίπου ημερησίως.
  Ιδιαιτέραν εντύπωσιν ίκαμ«ν
  η καταακβυαοβίϊαα διαφημιστικη
  παράστασις διά σταφίδος καί των
  πβριεχόντων ταύτην κιβυτιδίων,
  έν «ϊδβι προσοφεως Μινωϊκβϋ μβ·
  γάρου συμφώνως πρός τβ βχέδιον
  ρείςι τοϋ χωρίου Καστελλίου
  Καινουρίου.
  19) Είς θέσιν «Μακρυές Άχλά-
  δες» τοΰ Μετοχίου Παγαδιανά,
  τεμάχια 19, τεμ. Ιον) άγρός καλ-
  λιεργήσιμος 1,520 μ. τ. καί άγρός
  κατακλυζόμενος υπό τοϋ ύδατος
  2,800 μ. τ, συνορ. μέ Γέρω Πο¬
  ταμόν, ύπ* αριθ. 2 τεμ. δρόμον
  άγροτικόν χαί Γ. Κουλεντάκη, ά¬
  ξίας δραχ. 22.000.
  Τεμ. 2ον) άγρός καλλιεργήσι-
  μος 1,840 τ. μ. καί άγρός κατα¬
  κλυζόμενος υπό τοϋ ύδατος 3,300
  τ. μ. συνορ. μέ Γέρω Ποταμόν,
  ύπ' αριθ. 1 τεμ. άγροτικόν δρό¬
  μον καί ύπ' αριθ. 3 τεμ. άξίας
  26.200.
  Τεμ. 3ον) άγρός καλλιεργήσι
  μος 2,280 τ. μ. καί άγρός κατα-
  κλυζόμενος υπό τονυ δατος 4,000
  μ.τ. ουνορ. μέ ΓέρωΠοταμόν, ύπ'
  αριθ. 2 τεμ. άγροτικόν δρόμον
  καί ύπ' αριθ. 4 τεμ. άξίας δραχ.
  32 χιλιάδες.
  Τεμ. 4ον) άγρός καλλιεργήσιμος
  8,500 μ. τ. καί άγρός κατακλυζό¬
  μενος υπό τοϋ ύδατος 7,700 μ.
  τ. συνορ. μέ Γέρω ποταμόν, -κλη¬
  ρονόμον Μ. Παυλάκη, άγροτικόν
  δρόμον καί ύπ' αριθ. 3 τεμ. ά¬
  ξίας δραχ. 82.000.
  Τεμ. 5ον) άγρός καλλιεργήσι¬
  μος 7,000 μ. τ. συνορ. μέ Γ.
  Κουλεντάκη, κλήρον. Ν. Παπα¬
  δάκη, Ε. Παπαγιαννάκη ύπ' άρ.
  10 καί 6 τεμ. καί άγροτικόν δρό¬
  μον, άξίας δραχ. 43.200.
  Τεμ. 6ον) άγρός καλλιεργήσιμος
  6,900 μ.τ. συνορ. μέ ύπ' αριθ. 5,
  7 καί 9 τεμ. καί άγροτικόν δρό¬
  μον, άξίας δραχ. 42.600.
  Τεμ. 7ον) άγρός καλιεργήσιμος
  εκτάσεως 6.100 μ. τ. συνορ. μέ
  ύπ' αριθ. 6 καί 8 τεμ. άνροτικόν
  δρόμον, καί κληρονόμων Μ. Παυ
  λάκη, άξίας δραχ, 37.800.
  Τεμ. 8ον) άγρός καλλιεργήσι¬
  μος εκτάσεως 7,700 μ. τ. συνορ.
  μέ ΰπ' αριθ. 7, 9 καί 13 τεμ.
  κλήρον. Μ. Παυλάκη, άξίας δρχ.
  47.500.
  Τεμ. 9ον άγρός καλλιεργήσιμος
  εκτάσεως 6,600 μ. τ. συυορ. μέ
  ύπ' αριθ. 6, 8, 10 καί 12 τεμ.
  άξίας δραχ. 42.800.
  Τεμ. ΙΟον) άγρός καλλιεργήβι-
  μος εκτάσεως 6,050 μ. τ. συνορ.
  μέ ύπ' αριθ. 1>, 9 καί 11 τεμ.
  Έ. Παπαγιαννάκη, Ι. Ζωγρα-
  φάκη, καί Ε. Ζωγραφακη, άξίας
  δραχ. 37.500.
  Τεμ. Ιΐον) άγρός καλλιεργή"σι-
  μος εκτάσεως 4,500 τ. μ. συ¬
  νορ. μέ ύπ'αριθ. 10,12, καί 14
  τεμ. καί Έ. Ζωγραφακη, άξίας
  δραχ. 28.000.
  Τεμ. 12ον) άγρός καλλιεργήσι¬
  μος εκτάσεως 4,950 μ. τ. συνορ.
  μέ ύπ' αριθ, 9,11,13 χαί Ιδτεμ.
  άξίας δραχ. 30,700.
  Τεμ. 13ον) άγρός καλλιβργήσι-
  μος εκτάσεως 6,450 μ.τ. συνορ.
  μέ ύπ' αριθ. ;8,12^καί 16 τεμ.
  Κληρ. Μ. Παυλάχη, αγρόν Πα¬
  πά Μηνά, άξίας δραχ. 40.000.
  Τεμ. 14ον) άγρός καλλιεργηταί-
  μος εκτάσεως 6,050 μ. τ. συνορ.
  μέ ύπ' αριθ. 11,15 καί 19 τεμ,
  Ε. Ζωγραφάκην καί Ι. Ζωγρα-
  φάκην, άξίας δραχ. 37,400.
  Τεμ. 15ον) άγρδς χαλλιεργή-
  τοδ έν Ηρακλείω ύπάρχοντος Ή-
  ρώου.
  Ό δια τα έκβέματα τού νομβθ
  μας κρατηβεΐς έπαρκής χ&ρος έ
  πληρώθη όλόχληρος υπό των έκ-
  ββμάτων τβύτον. τΗτβ δμως μβγί-
  στπ παράλειψις ή αποστόλη είς
  μικράν ποσότητα των κυριωτέρνν
  προϊόντων άτινα συνεχ&ς ζητοθν-
  ται νά άγβρασθώσι, δηλαδη της
  σταφΙδοςτΰπουΠερδιχογιάννη,Κα-
  ζακιδη, Ιωαννίδη, οταφυλβν, κί·
  τρών καί δή τυρού. ΈιτΙσης μεγί¬
  στη κκτκναλΗβις βά έγίνετβ εάν
  υπήρχον είς το πβρίπτΐρον έρν«
  Μινκΐκα τοο ΠατρΐΝτιχοΰ Ίδρύ-
  ματος, θά ηδύναντο δέ νά άιτο-
  σταλοΰν τοιαΰτα λόγω της παρα¬
  τάσεως της διαρκΕίας τής Έκθέ-
  σεως.
  Υπό τβΰ κ.ΚοχΜέβη πρβοτΐβ»-
  ται ίτι ουδέν &λλ«υ νβμβθΛβρί-
  πτερον Ιχει τοβκύτην ζήτησιν
  προϊόντοαν ίσον τβ τβθ Ηρακλεί¬
  ου. "Ετβρβν σπουδαιότατον ζήτη-
  ρα *1νβ ότι διευθυνταί μιάς κινη-
  τής έκ8έβ(Μς Ητις θα λάβη χώραν
  κΐς τάςσποοδαιβτέρας πόλεις τβν
  Βαλχανΐκν εζήτησαν 4πο*ς τοίς
  δβθβθν σταφυλαΐ ΉρακλεΙβ» ου-
  σκευασμέναι ώς χαί αταφίε, κρί-
  νεται δέ σχοιτιμον ίπως βοβοθν
  ποβότητβς τινές ϊΐς την έν λόγω
  έκθεσιν ϊνα έκτος τής διαφημίσι-
  ως βΐσαχββθν τα κροΐόντα μας
  ταυτα χαί είς αλλα χΐντρα χατα-
  ναλώσβως.
  ΓβνιχΒς ή έπιτυχία τβθ κερι-
  πτίρου υπήρςι πλέον η Ικανο-
  κοιητικη, απβιρα δέ βραβεΐα προ-
  μηνύεται «τι Βά δβίβδν είς τβυς
  έκθετας τοθ νομοθ μας.
  σιμος εκτάσεως 6,600 μ, τ. συ¬
  νορ. μέ ύπ' αριθ. 12, 14,16 καί
  18 τεμ. άξίας δραχ. 40.800.
  Τεμ. 16ον) άγρός καλλιεργήσι¬
  μος Γχτάσεως 6,050 μ. τ. συνορ.
  μέ ύπ' αριθ. 13, 15 καί 17 τεμ.
  καί Παπά Μηνά, άξίας δραχμάς
  37,500.
  Τεμ. 17ον).άγρός καλλιεργήσι¬
  μος εκτάσεως 6,600 μ. τ. συνορ.
  μέ κτήματα Ταμείου Έφέδρων,
  Παπά Μηνά καί ύπ' αριθ. 16
  καί 18 τεμ. άξίας δρ. 40,800.
  Τεμ. 18ον) άνρός καλλιεργήσι-
  μος εκτάσεως 6,500 μ. τ. συνορ.
  μέ ύπ' αριθ. 15 καί 17 τεμ. Τα¬
  μείον Έφέδρων καί ύπ' αριθ.
  19 τεμ. άξίας δρ. 40.200.
  Τεμ. 19ον) άγρός καλλΐΓργήσι-
  μος εκτάσεως '6,3ΟΟ μ. τ. συνορ.
  μέ ύπ' αριθ. 14 καί 18 «μ. ά¬
  γροτικόν δρόμον καί Ι. Ζωγρα¬
  φάκην, άξίας δρ. 39,000.
  Ό πλειστηριασμός των κτημά-
  των τούτων γενησεται υπό τοΰς
  εξής δρους:
  1) Όρίζεται ώς πρώτη προσ-
  φορά ή ώς άνω καθοριζομέντ) τι-
  μή δι' έκαστον των ειρημένην
  κττμιάτων.
  2) Διά νά γ(νχ) τις δεκτός ώς
  πλειοδότης δέον νά καταθέση
  γοαμμάτιον ενώπιον τοΰΐνεργοΰν-
  τος τόν πλειστηριασμόν Συμβο-
  λαιογράφου, έξ ού νά ΙμφαίνηΓ
  ται δτι προκατέβαλον ώς παρά-
  βολον διά τό κτημα τό οποίον
  θά πλειοδοτήστι είς την Άγβοτι-
  κήν Τράπεζαν είς μετρητά ποσόν
  ίσον πρός τό" 1)20 τής καθοοι-
  σθείσης άξίας αυτών. Άντί δέ με-
  τρητών δύνανται νά καταβληθώ-
  σιν είς την'Άγροτικήν Τράπεζαν
  χρεώγραφα ή όμολογίαι μέ την
  τελευταίαν έν τφ χρηματηστηρίφ
  τιμήν.^
  3) Ή κατακύρωσις γενήσίΐαι
  έπ' ονόματι τοΰ τελευταίου πλειο¬
  δότου, άλλ' άκυροΰται εάν Ιντός
  6 ημερών άπό τής κατακυρώσε-
  ως τρίτος ήθελε προσφέρει τίμη-
  μα κατά 5 ο)ο ανώτερον τοΰ τής
  κατακυρώσεως ή δ Όργανισμός
  τίθελε κηρύξει άσύμφορον την δη¬
  μοπρασίαν. |
  4) Ό Όργανισμός δικαιοϋται
  νά άκυρώσχ) ή επαναλάβη την
  δημοπρασίαν είς βάρος τοΰ τε¬
  λευταίου πλειοδότου εάν ούτος
  αρνήται νά προοέλθΐ) πρός σύν¬
  ταξιν τοΰ συμβολαίου τής πωλή¬
  σεως έντός δέκα ημερών άφ' ής
  ήθελε ποοσκληθεΐ παρά τοΰ 'Ορ-
  γανισμοΰ.
  5) Τα πρακτικά τής παρούσης
  πλειοδοσίαν ύπόκεινται είς την
  κρίσιν τοϋ Κεντρικοΰ Έπσπτικοΰ
  Συμβουλίου Ο. Δ. Μ. Κρήτης,
  τό οποίον, μετά γνωμοδότησιν
  τοΰ Όργανισμοϋ τούτου έγκρίνει
  ή άκυροΐ ταυτα κατά τό δοκοΰν
  χωρίς έκ τούτου νά άποκτα
  ουδέν δικαίωμα δ τελευταΐος
  πλειοδότης.
  6) Τα κηρύκεια, συμβολαιο-
  γραφικά δικαιώματα, Ιξοδαπραγ-
  ματογνωμοσύνης καί καταμετρη-
  σεως, τής δημοσιεύσεως καί τοι-
  χοκολλήσεως τοΰ παρόντος καί τό
  ήμυσι τοϋ φόρου μεταβιβάσεως
  άκινήτων βαρύνουσι τόν τβλεΐ'-
  νεα ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ι
  ΕΜΜ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Τέως Τζαμί
  Χεΐτάν ΌγλοΟ.
  ΣΪΑΗΡΑ, ΞΥΛΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΑΙΑ
  ΤΟΥΒΛΑ
  Ποιοτησ «ρ(οτη
  Τ.μ«ι
  Ι····························· ················
  —Γεωργιχά.
  Αρχομένης τής νέας {ΐεριόδβυ
  τής χ—:απολ«μή«»»ς τβν άρβυ-
  ρα(ο>ν το υπουργείον Γεωργίας
  δι' έγκυκλίου τού κρός τ·ύς χ. χ.
  Νομάρχας τ&ν άρβυραιβπλήκτων
  περιφερει&ν ιταραχαλβΤ ·π«ς τοθ
  άναφέρβισιν εάν ιΐς την κεριφ·-
  ριιαν των κρββλέππται έμφοτντσις
  άρουραίων ίνα «ποσταλουν «Ις
  αυτάς τα άιταιτούμβνα ύλιχα
  πρός καταπολέμησίν των πρός
  πρόληψιν ενδεχόμενον χαταοτρβ
  φδν «Ις την γβΜργΙαν.
  —Το υπουργείον Γεωργίας δια
  τελευταίας- έγχυχλίους τον- κο«ς
  τάς Νομαρχιαχάς, διχαστιχάς,
  χοινοτικας, γβΜργικάς κλπ. αρχάς
  τού χράτους έκαναλαμβάνει ' ότι
  ο έπιρληββΐς χαραχτηρισμος τοθ
  Νομου ΤριχχαλΜν ώς βπβπτβυ
  φυλλος°ήρας αΐρκται χαί συνεβ&ς
  η έκ τού νομου τούτου είς οιαν¬
  δήποτε περιφέρειαν τβθ Κράτους
  μεταφορα γΐ»ργτχ&ν .προΤοντνν
  είνε έπιτκτραμμένη.
  —Εμφάνισις ζωβνόσβυ.
  Ό προεβρος τής κοινότητος
  Βαγι»νιά$ διά τηλΐγραφήματός
  τβ» πρός την Νομαρχίαν γννρί-
  ζ(ΐ ότι έκ! των αΐγοκρο'βάταν χκΐ
  βο&ν τής περιφερείας τού ενεφα¬
  νίσθη αγνωστβς ζΜβνοσβς έ{ ι ής
  ϊθανον 88 αιγοπρόβατά χαί 3 βό¬
  ας παραχαλΐΐ δέ βπως προκληθή
  η έπΐαχβφις ΐΐς την χοινοτητα
  τβθ Νομοχτηνιατρου πρ*{ έ{ακρ(·
  βωαιν τής νοσου.
  Έπίσης ό πρβΐδρος τής κοινό¬
  τητος Γβρακίβυ άνέφβρΐν είς «ην
  Νομαρχίαν βτι είς Άρράχαν ι»α-
  ρουσιίβθη αγνωβτβς ζβ»βνβββς ΙπΙ
  τβν κτην&ν καί ηαραχαλβΐ
  ένεργηθοθν τα οεονχα.
  -Αί ληξιαρχικαί πράξει;.
  Τό οπβυργβΐβν Δικαιββύνης 6Γ
  έγγράφου τού είς την Νομαρχίαν
  γνωρίζη δτι κατόπιν, τής έπβκτά-
  σενς ·Ις αηάΐας τάς κοινότητος
  τοΰ Νόμου π«ρΙ ληξνχρχιχβν πρά-
  ξβων, πέμπει είς αύτην τβόχη τβθ
  χώβιχος π>ρ! λη{ι«ρχιχ6ν ηρΛξΛ·
  ών πρός ένο&αομβν τ&ν κβινο-
  τήτκν τής περιφερείας.
  —Ή φαρμακευτΐΜή -· νομ·θε-
  σία.
  Τό υπουργείον ττΐί Ύγ««νίίς έ·
  κβινβπβίησιν «Ις τάς Νβμαρχίας
  χαί τβυς χ. χ. Νβμιάτρους τβθ
  Κρατβυς τόν νόμον 5604 π«ρΙ Κ*»·
  διχοποιή«»ς χαί συμπληρώοχως
  τής φαρμακβυτιχής νβμββ«σίας.
  —Οί επιβληθέντες φόροι.
  Τό Ύκουργιΐον τ&ν 'Ββϋπρι-
  κδν δι* έγχυχλίο» το» πρός τα
  ταμβΐα Ήραχλιίου Μεσσαράς πα·
  ρακαλιΐ ίπωςτβθυποβάλωσι χα-
  ταστάσβις έπιβληθ4ντβ>ν φορ«ν έκ-
  μισθαιθένΤΜν χτημάτνν κλπ. 6«ό
  τ&ν χοινοτήτΗν τίίς π«ριφ·ρ·ίας
  την κατά τόν μήνα Ιούλιον.
  —Δημοπρασία.
  Αυριον Παβαβχ«»ην Μην Λή-
  γοντος χαί 'ωρβν 10—12 έπανα-
  λαμβάνηται έν τφ Έφορηιχ& Κα¬
  ταστήματι ή δημβΛρααί* ενοικιά¬
  σεως οΐχήματος διά την στέγασιν
  τβ& ΆνΜτέρβ» ΠαρθιναγΜγείου
  Ηρακλείου.
  ταΐον πλειοδότην.
  7) Έκ τοΰ τιμήματος τό 20ο)ο
  θά καταβληθτί δμα τχϊ ΰπογρα-
  φη τοΰ συμβολαίου άγοραπωλη-
  σίας τό υπόλοιπον θά καταβληθη
  έντός δέχα έτών Είς ΐσας
  ετησΐας δόσεις Ιπί τόκω
  όκτώ τοίς εκατόν. Πρός ασφά¬
  λειαν δέ θά έγγραφί ύποθήκη επί
  τοΰ ίδίου κτήματος υπέρ τοδ
  Όργανισμοϋ.
  Ό πλειστηριασμός «ών ανωτέ¬
  ρω κτημάτων, κατά την ενέργειαν
  τοΰ όπβίου θά παρίστανται καί
  δύο Μέλη τοΰ Όργανισμοϋ τού¬
  του, γενησεται ενώπιον τού _υμ-
  βολαιογράφου Ηρακλείου Εύ-
  στρατίου Βουρδουμπάκη *ή τοΰ
  νομίμου άναπληρωτοϋ αυτόν την
  16 Όκτωβρίου έ. 8. ημέραν Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 9—12 π. μ. Ιν
  τώ Γραφείω τοΰ Όργανισμοϋ δ-
  που καλοΰνται οί πλειοδοτή-
  σοντβς.
  Ηράκλειον 24" Σ)βρΙου 1932
  Ό Προϊδρεύων.
  1* Άρχιμαν. Εομένιοι Φανβνράχις
  Τα Μέλη
  ΚΜνβταντΙνος Κ«τοοββλος Γεώρ-
  γιο« Χυγκελαχης, ΚΗνβτ«ν<Ινοε Παπαδάκης, ΠβΜΐκ Έμμ«ν«νηΛ Α-
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφείον "Εναντι Νβμαβχίας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΓΤρωΐα Πέππτης
  29 Σεπτεμβρίου 1932.
  1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΟΝ
  ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥ8ΕΡ0ΙΠΑΕΙΟΨΗΦΟΥΗ ΠΑΗΤΟΤΕ
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||||·||.||||.ε|ΐ|ΗΙΙΙΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημερινόν ανα¬
  κοινωθέν τού Ύπουργείου των Έσωτε-
  ρικών κατανέμει ώςέξής τούς υπό δεδη
  λωμένους συνδυασμούς έκλεγέντας 6ου
  λευτάς:
  Φιλελεύθεροι 1Ο3, Λαϊκοί 96
  ΠροοδευτικοΙ 15, Κονδυλικοί 5, Μι¬
  χαλακοπούλου 1, Άγροτικοί 1Ο
  Κομμουνισταί 9, Παπαναστασίου β
  ΛΙεταξά 3, Άνεξάρτητοι 3.
  Ήπροχδεσινή άναχώρησις
  τού κ. Μαρή είς Αθήνας.
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΑΕΥΒΕΡΟΥΣ
  ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΝ 4 ΑΓΡΟΤΙΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' α πληρο-
  φορθΰμαι θεωρεΐται πιθανωτάτη ή- προσ
  χώρησις είς τό Κόμμα Φιλελεύθερον
  τεβσάρων έκ των έκλεγέντων υπό τή
  σημαίαν τού άγροτικού κόμματος 6ου-
  λευτών.
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΑΙ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατά τάς γενομένας προχθές Κυριακήν
  Γερουσιαστικάς εκλογάς είς τόν Νομόν Χά
  νίων, επέτυχον οί κ. κ. Στρατής Γεωργιλα
  δάκης λαβών ψήφους 10.631 καί ό κ. "Εμμ
  Π. Μουντάκης λαβών 8.685.
  Μετ* αΰτούς έρχονται έπιλαχόντες οί κά
  τωθι: Έμμ. Τριποδάκης μέ 8.328, Νικ. Κου
  τσουρελάκης μέ 3.834, Μάρκος Α. Μάντακας
  μέ 2.161 καί Γεώρ. Στυλ. Μπαλαντϊνος μέ
  1.793. Άκυρα ευρέθησαν 72 ψηφοδέλτια.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΜΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΒΙΕΝΝΗΝ
  Ή σταψυλαγοοά μας καί χθές παρουσία
  σε άρκετήν άγοραστικήν κίνησιν. Αί
  τιμαί έν τούτοις παρά την παρατηρουμένην
  αθρόαν εξαγωγήν είς την Αίγυπτον έξακο
  λουθοΰν νά κυμαίνωνται είς τάς δύο δραχ.
  διά τόν ταχτά 'καί είς τάς 3.50 διά τάς στα-
  φυλάς εΐδους ραζακί.
  Κατά τάς πληροφορίας μας, έλπίζεται
  δτι αί σταφυλαί Αρχανών θά πωληθοΰν υ¬
  πό των παραγωγών είς ικανοποιητικάς τι¬
  μάς, λόγω τής έπερχομένης συν τφ χρόνφ
  έξαντλήσεως τοΰ εΐδους ταχτά.
  Χθέςδέν επραγματοποιήθησαν ή έλάχι-
  στοι φορτώσεις σταφυλών διά την Αίγυ¬
  πτον σήμερον δμως θά γίνουν αρκεταί τοι¬
  αύται τόσον διά την Αίγυπτον όσον καί διά
  Πειραια οπόθεν διά βαγονίων ψυγείων θά
  μεταφερθοΰν είς Βιέννην.
  Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΑΙ ΕΙΣΦ0ΡΑ1 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
  Τό υπουργείον των ΟΙκονομικών κατήρτισε
  διάταγμαδιά τοϋ όποίου καθορίζεται ή έφ' άπαξ
  καταβολή των άσφαλιστικών έταιοειών είς τό τα¬
  μείον τής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δι' αύτοΰ δ-
  ρίζεται δτι αί άβφαλιστικαί εταιρείαι υποχρεούνται
  νά καταβάλλουν είς 5 Ιξαμηνιαίας δόσεις είς τό
  ταμείον τής πυροσβεστικής υπηρεσίας ποσόν ανά¬
  λογον πρός τάς εισποάξεις, μή δυνάμενον δμως νά
  υπερβή τάς 750 χιλιάδας δραχμών έν συνόλω δι"
  εκάστην.
  Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΧΑΛΑΡΟΤΗΣ
  Είς την σταφιδαγοοάν μας παρετηρήθη καί
  χθές αΐσθητή χαλαρότης μή πραγματοποιηθεισών
  ή ελαχίστων πράξεων είς τα καλά πράγματα των
  σουλτανίνων. Είς τούς ταχτάδες έπικρατεΐ σχεδόν
  άπραξία.
  Αί τιμαί είς άς εγένοντο αί ολίγαι αυται πρά-
  ξεις έκυμαίνοντο πάντοτε είς τάς δραχ. 18—22.
  Οί ταχτάδες είς τάς 3.50—5.50.
  Καί χθές εγένοντο αρκεταί φορτώσεις ποσοτή-
  των σταφίδων προοριζόμενα^ διά τάς Άγγλικάς
  καί άλλας εύρωπαϊκάς άγοοάς καταναλώσεως.
  ΑΙ ΚΕΝΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑΙ ΘΕΣΕΪΓ
  ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΩΣΙΝ 168
  Τό υπουργείον τής Παιδείας δι5 Ιγγράφου
  τού εζήτησε αρμοδίως δπως ανανεώθη ή έγκρισις
  ττ}ς πιστώσεως διά την συμπλήρωσιν των άπό τοΰ
  παρελΰόντος Ίανουαρίου κενωθεισών λόγφ άπο-
  χωρήσεως 'δημοδιδασκάλων συμπληρωσάντων τό
  βριον τής ήλικίας θέσεων, αί Οποίαι άνέρχονται
  είς 360.
  Τδ Γενικόν Λογιστήριον θά Ιγκρίνπ μόνον
  την συμπλήρωσιν 168 έχ των κενών θέσεων καί
  συγκεκριμένως μόνον διά χά μονοτάξια δημοτικά
  σχολεΐα.________________________
  ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Υπό τοΰ Πρόεδρον τής Λιμενικής Έπΐ·
  τροπής εκλήθησαν είς συνεδρίασιν τα μέλη
  ταύτης διά την προσέχη Παρασκευήν πρός
  συζήτησιν χαΐ λήψιν άποφάσεων επί διαφό¬
  ρων οικονομικήν «αί ύπηρεσιακων τοΰ Αι-
  μζνικοί) Ταιιβίου ζητημάτων.
  Την νύκτα τής Τρίτης ανε¬
  χώρησεν - έπιβαίνων τής
  «Άγγελικής» δι* Αθήνας ό
  ήγέτης τοΰ Φιλελευθέρου
  συνδυασμοΰ Ηρακλείου κ.
  Γεώργιος Μαρής.
  Τόν κ. Μαρήν συνώδευσε
  μεχρι τής άποβάθρας πλήθος
  φίλων τού, οΐτινες είχον πλη-
  ροφορηθή την αναχώρησιν
  τού καί οΐτινες τόν προέπεμ-
  ■ψαν δι* ένθουσιωδών έπευ-
  φημιών καί έκδηλώσεων.
  Έπιβαίνων τής λέμβου ό
  κ. Μαρής έζητωκραύγασεν υ¬
  πέρ τοΰ Βενιζέλου καί τοΰ
  Ηρακλείου.
  ' Επί τοΰ ατμοπλοίου ό κ.
  Μαρής έσχε μακράν συνομι-
  λίαν μετά τοΰ Διευθυντού
  μας επί τοϋ άποτελέσματος
  των έκλογών έν τφ Νομώ
  μας, τονίσας καί πάλιν την
  Ικανοποίησιν τού διά την έ
  πιτευχθείσαν μετά τριμέτω
  τωπον καί τραχύν άγώνα νί
  κην των Φιλελευθέρων.
  Έπ' «ΰκαιρία ό κ. Μαρής
  δέν παρέλειψε νά εκφράση
  την λύπην τού διά τό
  σμενές άποτέλεσμα επί ..,„
  ύποψπφιότητος τοΰ πρόσφυ¬
  γος ύποψηφίου, προσθέσας
  ότι έν τφ προσώπω τού οί
  νέοι συμπολίται δέν θά εί
  ρουν μόνον τόν Βουλευτήν
  των, άλλά καί τόν πρόθυμον
  ύποστηρικτήν καί στοργικόν
  συμπαραστάτην επί παντός
  β *}Α¥*Λ^*Ι* «Μ< νΐ| Τ «<νν« ν ν— ζητήματός των, τοπικής γενικωτέρας σημασίας. κα Τό ζήτημα περικοπής των διαφόρων έπιδομάτων Πληροφορούμεθα ότι τό Γενικόν Λογιστήριον δι' έγ- γράφου τού πρός τα είδικά Λογιστήρια των διαφόρων'Υ- πουργείων παραγγβλλει δπως καταρτίσουν τό ταχύτερον πί- νακας των λαμβανομένων υ¬ πό των ύπαλλήλων έπιδομά- των, ποσοστών, έπιμισθίων, έξόδων κινήσεως καί λοιπών έκτάκτων κονδυλίων καί ΰ- ποδείξουν εάν ταυτα δύναν¬ ται νά περικοποΰν εντελώς ή κατά ποσοστόν καί ποίον. Έπίσης απηύθυνε μακράν εγκύκλιον πρός όλας. τάς δή μοσίας υπηρεσίας, διά τής ο¬ ποίας καθορίζει έν πάση λε¬ πτομερείς, τόν τρόπον τής εκ¬ καθαρίσεως των άποδοχών των δημοσίων ύπαλλήλων καί τής πληρωμής των ένοι- κίων των δημοσίων καταστη- μάτων. Ειδικώς διά τα έντάλματα πληρωμής τής άποζημιώσεως των έξαιρεσίμων ημερών των ύπαλλήλων Τ. Τ. Τ. οί προϊ- στάμενοι των ύπηρεσιών έν τέλλονται δπως άναγράφουν αναφορικώς είς τα άτομικά έντάλματα πληρωμής μίαν εκάστην των έξαιρεσίμων καθ' άς ειργάσθη ό ύπάλλη λος καί τό σύνολον των ήμε- ρησίων αύτοϋ άποδοχών. Διά τα έπιμίσθια των έκ- παιδευτικών λειτουργών, διά τάς προσθέτους ώρας διδα- σκαλίας πρέπει νά άναγρά φεται ό άριθμός των καθ' έβ· δθμάδα ώρών διδασκαλίας καί τό καταβαλλόμενον δι' ε¬ κάστην ώραν έπιμίσθιον. Έν συνεχεία παρέχονται οδηγίαι διά την άφαίρεσιν των υπέρ τοΰ Μετοχικοΰ Τα- μείου των πολιτικών ύπαλ¬ λήλων κρατήσεων. Ή έπαναληπτική έκλογη είς Γωνιές. Κατόπιν τής ματαιώσεως ώς γνω¬ στόν τής βουλβυτικής έκλβγης βΐς τό 25ον έκλογικόν τμήμα (Γω- νιών Μαλεβυζίου) λόγω ανατρο¬ πάς των καλΐτών ο κ. Νβμάρχης Ηρακλείου διέταξε τβϋς Προέ δρβυς των χοινβτήτων Γωνίαν Καμαράκι καί Άστυράκι αΐτινες ύπάγονται <{ς τό τμήμα τουτο δ¬ πως προβούν είς την έιταναπροκή- ρυξιν τϊιν έκλογϋν έν τω τμήματί των διά την προσέχη Κυριακην. Διά την κανονικήν δΊεςΌτγαι-. γήν τής έν λόγω έκλογής διετά¬ χθη η χωροφυλακη 2πως λάβη τα κατάλληλα μέτρα ώς καί διά την τήρησιν τής τάξεως. "Απαντα τα «ηαιτουμβνα έκ νεον έκλογικά ■ίδη άπϊστάλπβαν ηδη είς Γωνιές. Σχβτικνς μέ- την διβ{αγωγήν τής εν λόγω έκλβγής έν τώ τμή¬ ματι Γωνιών ό Εισαγγβλεύς τού 'Αρβίου Πάγου χ. Γιδόπονλος α¬ παντών είς σχετικόν τηλεγράφη- μκ τού χ. Νομάρχβυ έγνώρισεν είς αυτόν χθές τηλβγραφικδς ίτι διά τής Οπ' αριθμόν 370 έ. έ. άπο- φάσβως τού 'ΑρεΙου Πάγβυ διωρί¬ σθησαν άντιπρβσωποι τής δικα- στικής 'Αρχής διά την επαναλη¬ πτικήν ψηφοφορίαν τής προσεχούς Κυριακής είς τ ό τμήμα τούτο τα- χτικος μέν ο χ. 'Εμμ. Λβλεδάχης ΕΙρηνοδΙχης Άν· Μύρωνος καί άναπληρωτής αύτβδ ο χ. Μβτθ. Κβνταϊάκης Γραμματεύς τβθ αύ¬ τοΰ Ειρηνοδικϊίου.Έπίσης διωρί¬ σθη "Εφβρος έν τώ «υτ$ τμήματι ο 'Εφέτης Κρήτης χ. Π. Λαγάκβς. —Την προσέχη Κυριακην βά διβνίργηθβυν ΐΐς τό 'Ε- κλογιχόν Τμήμα της Νησί- δος Γαύδου Χανίων αί βου λκυτικαΐ καί γϊρουσιασπκαΐ εκλογαί α! οποίαι έματαιώθησαν την παρ&λθοΰσαν Κυριακην λόγω τής ΜΠ μίταβάσίως τού Διχαστι- χοδ Άντιπροσώπβυ χ. 'Εμμ. Δρα- κωνάκη διχηγβρου, ο οποίος με¬ τέβη άπο χβές έχ«1. Είς τό Τμήμα τούτο είνε εγγεγραμμένοι 53 ψη- φβφόρθΐ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ τιμαί τροφίμων είς την αγοράν μας. Ή 'Εχιτροχή δι—ιμήσεοον διά τής Μλ—τα(ας άποφά—ώς της έχανό- νισε την τιμήν τεβν κάτεεθι εΐοοβν Ας Κή Ιΐοα Πβιν<οκ·ιλεΙοβ. — Ελαίαι έγ;·Βΐαι 17, Βόλον 16—20. Μα- καρονια έντόκια 15. ΜαχαοόνΜΐ θπσ σσλονίΗης 16. Ζ«μαοικά έν γένει βο. 15-20, μακαρόνια χολτηελιίας κακέτα ή οκά δραχμάς 20. Φπηόλπςδρατ. 12. ΡφΑια ΜαοΟΜΜ 13-16, Κουπιά έ—όκια 12-16.,Φασολάκια 15-16. Ε¬ λια λίαν. 22. Αΰγά 1.70— Σάχον λ—κό< α'. 18-19, β'. 17, χράσινος α'. 16 μΙ Ρ'.Ιί. ΤέΙσν 200. Καφφές ά- λισμένος 120, κάστανα 12. Ββόττίρα.-Δέρνας ΙΙΟ-Ι32.ΓάλαΝ. θισσαλίας 116. Δίκη 40. Ηχάνιρ 68. Γαλαχτερ*.- Τ»οΙ Κασσέρι 68. Τονλονμίσο 48. Έντόκιο 54—64. Γιαον-ι II. Γάλα 9. Ερέατα.-ΆρνΙον δρ. 38, χοιρινόν 36—40 μόστος 38, ζβτοίρικρέας ποο- ίάχον 32,αΓγός 24, βόΐον καί άγβλά| 24 Οραχ. χοιρινά μιγάλα 34, γοβ- {ΟννΟΧΟνλΟ «3Ο· Πουλεριχά,-Άχό 35-90. Λαχβνιχ*.-Κρόμμνα 5—6, Νατά —ς 4-5, κολοκνθάκια 10—12φασόλβς λασηθιωτικις 8-10 μΜβμι·ι 10-12, φαοσλάκια 8—10, ΙυλαγγονράΜΜΐ 6 8 ντομάης 5—6 βο·χη4|, στίφνοι 8— 10 δραχμάς ηατ' οκάν, μβλ- ς 6-7, λ««4νΜ εηοκια 10- 12, άγγουράκια 6—8, πιπβριές 6. «ράσβα 6-7 Χάχανα Βο. 6—8 'θΗΜριχα.- Σταφύλια 3—6. «ρκού^α 3-4 πκεόνια 5 β,άχλάθια 4-6 σβκα 6-8. κηλβ 6-8. βοοάχινα 6— 12 κυδώνια έντόκια 5—7, βολιό- τικα 8-10 βόγβια 5-6. Κίνησις τής Σταφίδος χβτ' «χον ΣουλτάνΙνα έίαιοττ. Δρ. 20.- 22.- » α7. » 17.-20.- * 9 παρακατεινά » Ταχτάδες α' » Ρ' Ελεμέδες α » Ροζακιά 14.56 17.- 12.- 14.50 β.- 12.- 5.- 6.- 3.50 4.50 8.- 8.50 6.-----6.50 2.50- 3.- 1.80- 2.- 1-10- 1.40 Τιμαί Συναλλάγματος Δολλάριον Δ#. 163.-----164,50 Λΐρα Φράγκον 'Ελββτ. φράγχσν Αιρέττα Μάρκον Τονρκική ΑΙρα Κορώνα (Τσβχ.) Κορώνα (Σουηβ.) Φοάγκον (Ββλγ.) Χελλίνι (Ανοτρ.) ΦιορΙνι ('όλλαν'.)» 'Ο|ΐαΓι.«τ<εΑλ-|.ο 571,-----577,- β.39- 6.49 31,40- 31,70 8,35— 8,46 38,36- 39.64 76,25- 81,75 „ 4,67-4.91 28,70- 29,60 4,50- 4,60 Μ.73- 23,βΟ 65.40- 66,10 140-----|4ί(- ΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑΙ ΦΗΜΑΙ ΔΙΑ ΤΗΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΗ ΥΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΥΗΑΤΗ Η ΚΥΟΕΡΝΗΣΙΣ ΒΕΗΙΖΕΛΟΥ - ΤΣΛΑ1ΑΡΚ ΤΟ ΕΝΔΕΙΙΟΜΕΝΙ» ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΚΤΑΤΟΡΙΑΖ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβίου (τθ(1 άνταποκριτοΰ μας).—Άπό πρώτας αή. μερον κυκλοφορούν παντοίαι φήμαι διά την εξέλιξιν τής πολιτικής καταστάσεως. Θεωρεΐται πάντως γεγονός ότι βαδίΐ ζομεν πρός σχηματισμόν Κυβερνήσεως Βενιζέλου—Τσαλδάρη ή δικτατορίαν. Ή πρώτη λύσις κρίνεται δυνατή έφ» όσον θά προηγηθή πλήρης αναγνωρίση τού πολιτεύματος υπό τού Ααϊκοΰ κόμ.. ματος. ΕΙΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ■ ΑΛΓΕΙ; ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοΰ άντβιΐτο- κριτοΰ μας.— Μεταξύ των παραγόντων των διαφόρων πολιτικών κομμάτων διεξαγον- ται ήδη συνεννοήσεις αναφορικώς πρός τόν σχηματισμόν τής νέας Κυβερνήσεως. Συνεννοήσεις διεξάγονται άνεπισήμως, Ιδίως μεταξύ των Φιλελευθέρων καί των Λαΐκών. Έπίσης μεταξύ των Φιλελεύθερον καί τίνων έκ των δευτερευόντων δημοχρα- τικών κομμάτων. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΐΡΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΕΥΟΕΡΟΥΣ ΑΟΗΝΑΙ 20 _επτεμβρίου (τοΰ άνταιτο- κριτοΰ μας).— Έκυκλοφόρησε φήμη δτι ό Λαΐκός βουλευτής κ. Μερκούρης θά προβχω- ρήση είς τό Κόμμα των Φιλελευθέρων. ΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤ1ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 38 Σεπτεμβρίου (τοθ άνταποκριτοΰ μας).— Κατά την,γνώ¬ μην των πολιτικών κύκλων ή όριστική διευκρίνισις τής πολιτικής καταστάσε¬ ως είνε πιθάνή εντός τής προσεχούς εβ¬ δομάδος. Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΖΑΤΜΗ - ΤΣΑΑΑΑΡΗ · ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίου (τοθ άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον άνήλ· θον είς τό Κυβερνείον γενόμενοι Βε· κτοΐ υπό τού προέδρου τής Δημοκρα¬ τίας κ. Ζαΐμη οί πολιτικοΐ άρχηγοΐ κ. κ. Τσαλδάρης καί Καφαντάρης. ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Η ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ , ΑΘΗΝΑΙ 28 _επτεμβρίου (τού ανταποκριτού^ μας).—-Ό κ. Καφαντά¬ ρης προέβη άπόψε είς δηλώσεις πρός τόν τύπον δια των οποίων τονίζει την ανάγκην τής άναγνωρίαεως τού οημο- κρατικοΰ πολιτεύματος υπό ΐοΰ κ. Τσαλδάρη. «Διαφορετικά, προσέθεσεν °, *ΡΧηγός των προοδευτικών, είναι ά- δύνατος πάσα συνεργασία των Δημο· κρατικών κομμάτων μέ τό Λαϊκόν κόμμα». ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΝ ΑΙ ΕΝ ΧΑΛΚΙΛΙΧΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΕΚ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜ1Ν ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτεμβρίβυ (τοΰ άνταηβ- κριτβύ μας).—■ Νβώτβρα» πληροφορίαι «Μ θεσσαλονίκης παριστάνβυν ώς αύτόχρημ» βφάνταστβν την έκ των σεισμών καταστρ·- φήν έν το Χαλκιδική. Κατά τούς σημερ»- νούς ύπολογισμούς οί νεκροί άνέρχονται Είς 150, οί δέ τραυματίαι είς 351 έκ των ·· ποίων ο! 52 σοβαρώς. Αί καταρρεύσαβα» β1· κίαι άνέρχονται είς αρκετάς χιλιάδας. ίΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΟΝ ΙΤΡΕΣΙΙΕΥΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ »β Σεπτεμβρίου (τοβ ανταποκριτού μας).—Οί ξένοι πρεββευ- 2*ι βυνελυπήθηααν σήμερον την Κυ* Οίρνηβιν δι», τάς έν Χαλκιδικής κ*ι*- αοά