100069

Αριθμός τεύχους

3283

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

30/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "'ΙΙΙΙΙ
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΊΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19ΐβ
  ΕΤΟΣ 17ον·—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.283.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΤΤΤΕΜΒΡΙΟΥ 1*35
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΙ!
  Οί αίώνιοι άνθρωποι
  Βέν άλλάασουν τακτικήν,
  δέν λησμονούν τα περα-
  αμένα των, δέν έννοούν νά
  άφήσουν να λησμονηθή τό
  κακόν των ^ παρελθόν, αί
  κακαί των έξεις καΐ συνή-
  Θειαι.
  Έρωτάτε δια ποίους
  πρόκειται; Δια τούς άδι-
  ορθώτους λαΐκούς.
  Καί πρόκειται δι' αύ-
  τούς, διότι μόλις εγνώ¬
  σθη ή άσθενής πλειοψη-
  φία των Φιλελευθέρας καί
  οί Φιλελεύθεροι δέν έπα-
  νηγύρισαν την νίκην των
  μέ τούς έξωφρενισμούς
  καΐτάς ταρταρινικάς προ-
  κλητικότητας των λαϊκών,
  όπως δέν την έπανηγύρι-
  σανκαίτό 1928, όταν
  ό κ. Βενιζέλος συνεκέν-
  τρωσε την πρωτοφανή
  πλειοψηφίαν ^ των 225
  βουλευτών, άμέσως έξα-
  πέλυσαν άγγελιοφόρους
  είς τα διάφορα χωρία μέ
  την εντολήν νά διαψεύ-
  δουν την νίκην των Φιλε¬
  λεύθερον, νά ένδυναμώ-
  νούν τό ηθικόν των όπα-
  δών καί ομοΐδεατών των
  νά έξάπτουν τα μίση χαΐ
  τα πάθη, τα όποΐα ή Βε-
  νιζελική άνεξιχακία διε-
  τήρησεν επί τόβα έτη έν
  ληθάργω, νά δημιουρ-
  γούν προστριβάς χαΐ
  πράγματα.
  Ερωτώμεν: Έξυπηρε-
  τεί τέπότε τό καλόν αυτή
  ή άνόητος ταχταιή τ*5ν
  λαϊκών;
  "Εχει τίποτε νά τούς
  προσπορίση ή άναζωπύ-
  ρωσις των παλαιών παθών,
  όταν είναι παγκοίνως γνω¬
  στόν ότι, καί άν ακόμη
  είχον πλειοψηφίαν, ό άρ-
  χηγός των τρέμει πρό
  των εύθυνών τής έξουσίας
  καί πρό τού δγκου τόσων
  προβλημάτων, τα όποϊα
  ίστανται ώς βουνά πρό
  τού αημερινοΰ Κυβερνή-
  τού καί όταν άκόμη είναι
  γνωστότερον ότι καί μέ
  πλειοψηφίαν των λαϊκών
  καί όλων ομού των λοι
  πών κομμάτων, τίποτε
  δέν ημπορεί νά εύσταθή-
  ση, τίποτε νά γίνη ή" νά υ¬
  πάρξη άνευ τού Ελευθε¬
  ρίου Βενιζέλου;
  Λέγουν καί διαδίδουν
  ότι ύπερτερούν τούς φιλε-
  λευθέρους κατά πολλάς ε-
  δρας, λέγουν καί διαδί¬
  δουν χωρίς καμμίαν εν¬
  τροπήν ότι έχουν την
  πλειοψηφίαν.
  Μακάρι νά την εΐχαν!
  Άπό τού Άρχηγού μέ-
  χρι τού τελευταίου όπα-
  δού των Φιλελευθέρας,
  πάντες ηύχόμεθανά έπλει-
  θψήφουν οί Ααϊκοί, καί
  να ημπορούσαν νά έκα-
  μνον κυβέρνησιν διά νά έ¬
  βλεπεν ό κόσμος ποίον θά
  ήτο έντός ημερών μόνον
  τό κρατικόν μας κατάντη-
  μ*, ποΐαι αί άμεσοι συ¬
  νέπειαι τήςάναλήψεως τής
  *ΡΧής ύπό?τών άσθενεστά-
  των χειρών τού άρχηγοΰ
  των λαϊκών, διά νά άντι-
  ληφθούν πάντες λαϊκοί καί
  έλευθερόφρονες, άγροτο-
  εργατικοί καί όπαδοί τής
  τρίτης καταστάσεως,εάν εί¬
  νε δυνατή ή άπομάκρυνσις
  τού κ. Βενιζέλου έκ τής
  άρχής έστω καί δι' ολίγας
  μόνον ώρας. Καί διά νά
  πεισθοΰν άπό την μετέπει-
  τα ραγδαιοτάτην πτώσιν
  τού κ. Τσαλδάρη πόσον
  έπωφελής, πόσον άπαραί-
  τητος είναι διά τάς κρισί¬
  μους αύτάς στιγμάς ή πα·
  ραμονή τού Ελευθερίου
  Βενιζέλου είς την εξου¬
  σίαν.
  Άλλ' ατυχώς ή* εύτυχώς
  ή πλειοψηφία δέν τούς ά-
  νήκει, άρκέτός δ' άριθμός
  έδρών έξακολουθεί καί
  θά εξακολουθή νά τούς.
  χωρίζη άπό τόν αριθμόν
  των βουλευτών τούς όποί-
  οϋς καί μετά τόν φοβε¬
  ρόν κ«λ έν ««ολλοΐς άνήθι-
  χον πόλεμον όλων των
  κομμάτων, έδωσεν είς τόν
  Έλευθέριον Βενιζέλον ό
  Ελληνικάς Ααός.
  Άνάγκη λοιπόν νά μή
  έξωθούνται οί επί ποδός
  ίστάμενοι όπαδοί μέ φαν-
  τασιοπληξίας καί νά μή
  τροφοδοτούνται μέ ψευδη
  άσύστολα καί άσύστατα.
  Επί τέλους καιρός είνε
  νά καταλάβωμεν όλοι καί
  πρό παντός οί κάμνοντες
  τούς ηγέτας των λαϊκών,
  ότι τό ΈΙΚΟΣΙ μέ την
  διετή κατάμαυρην νύκτα
  τού, μέ τάς άσχημίας καί
  τάς καταστροφάς τού, ε¬
  πέρασεν άνεπιστρεπτεί!..-
  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  III
  ΤΗΝ ΡΥΒΜΙΙΙΝ ΤΟΥ ΙΟΙΙΤΕΙΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Σεπτέμβριον
  (διά τού ταχυδρομειον).—·Ά¬
  πό τής εσπέρας τής χθές ό
  κ. Πρόεδρος τής Δημο¬
  κρατίας επεζήτησεν έμ-
  μΐσως—κατά τίνα δέ πληρο¬
  φορίαν διά τού δημάρχου κ.
  Σ. Μερκούρη—-δπως άφ' ενός
  μέν εξακριβωθή τάς διαθε"
  σεις τοΰ λαϊκόν κόμματος έ¬
  ναντι τής καταστάσεως, άφ
  ετέρου δέ διαβιβάστι ιδίας
  συμβιβαστικώς προτάσεις.
  Μολονότι ουδέν ιάνεκοινώ-
  θη επί των έμμέσων τούτων
  συνεννοησειν, εγνώσθη έν
  τούτοις δτι σκοπός αυτών ή¬
  το ή έξεύρεσις λύσεως πρός
  τακτοποίησιν τοΰ πολιτβια-
  κοΰ κοτά τρόπον· ό οποίος»
  χωρίς νά θίνη τό πβράπαν
  την αξιοπρέπειαν τοΰ λαϊκοΰ
  κόμματος, θά εθεωρείτο δ-
  μως υπό τοΰ δημοκρατικόν
  «Οσμου Ι'καΙ τοΰ δημοκρατι¬
  κόν στρατοΰ έπαρκής ώστε
  νά επιφέρη αυτόματον διά-
  λνσιν τοΰ στρατιωτικόν συν-
  δέσμον. Κατά' τίνα εκδοχήν
  μή έπιβββαιονμένην δμως ε¬
  πισήμως ή μέση αύτη λύσις
  θά συνίστατο είς την σύν-
  κλησιν μι4β παντ.γυοΜν<.ς συ¬ νεδριάσεως τής βονλής και τής γερονσίας, κατά την ο¬ ποίαν θά διεδηλοντο κατα τίνα τρόπον ή προσήλωσις των μελών των νομοθετικών σωμάτων πρός τό δημοκρα¬ τικόν πολίτενμα. Ή λύσις αύτη κατά τονς ύποστηρι- κτάς της θά είχε τό πλεονε- κτημα δτι δέν θά Ιθιγε την φιλοτιμίαν τοΰ λαϊκόν κόμ¬ ματος. Παραμένει άγνωστον, αν μία τοιαύτη λύσις καί γινο- μένη τνχόν δεκτή υπό τοΰ λαϊκόν κόμματος θά εθεω¬ ρείτο υπό των αποτελούντων τόν στρατιωτικόν σύνδεσμον έπαρκής διά την διάλνσιν αυτού. , , Ό κ."Βενιζέλος, ο οποίος ήρωτήθη επί τής σνμβιβα- στικής αυτής προτάσεως ηρ νήθη οιανδήποτε τάνακοινω- σιν. Είπε μόνον ότι άν » κ. Τσαλδάρης αποφασίση ν α¬ ναγνωρίση άνεπιφνλάκτως τό πολίτενμα, δς έξεύρη,αύ- τόςτόν τύπον τής τοιαύτης άναγνωρίσεως καί επ αντθν φνσικά θά συζητήσωμεν. Ό κ. Ζαίμης άρχίσας άπό πρωίας άμέσονς καί έΛΐ- ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΤΟΠΕΙΟΝ ...«♦ Χουδέτσι.—Εΐσοδος είς τό ρωμαντικώτατον χωριό τό χρησιμεθον κατ' ?τος ώς τό καλύτερον μέρος παραθε- ρισμοθ. σήμονς συνεννοήσεις εκάλε¬ σε πρώτον παρ' αυτώ την 10.30' π. μ. τόν αρχηγόν τοΰ προοδευτικοΰ κόμματος κ. Καφαντάρην. Διά τό γεγονός δτι εκλήθη πρώτος ό κ. Κα¬ φαντάρης μολονότι ήγούμε- νος κόμματος μικροτέρου τοΰ λαϊκόν παρεσχέΰη αρμοδίως ή έξήγηοις δτι ό κ. Καφαν¬ τάρης εκλήθη, διότι άπό χθές βΐχβ ρίψει την «φρόνιμον» ί- δέαν τής συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων καιά- πό τής απόψεως αυτής εθεω¬ ρήθη υπό τοΰ κ.Ζσΐμη ώς δν· νάμενος νά χρησιμοποιηθη διά την εξεύρεσιν μιάς λύσε¬ ως είς την κατάστασιν. Επί των διαμειφθέντων κατά την συνομιλίαν Ζαΐμη—Καφαν¬ τάρη δέν έγινε καμμιά ανα¬ κοίνωσις. Εγνώσθη μόνον δτι ή σννομιλία περιεστράφη αποκλειστικώς είς τό πολι¬ τειακόν ζήτημα, τοΰ κ. Ζαΐ¬ μη ζητήσαντος την έπ' αυ¬ τού γνώμην τού κ. Καφαν¬ τάρη. Ό κ. Ζαΐαης μάλιστα εφάνη βολιδοσκοπήσας τόν κ. Καφαντάρην, εάν θά εδέ¬ χετο νά αναλάβη κατά τό δυνατόν ένεργότερον ρόλον διά την εξεύρεσιν σνμβιβα- στικής λύσεως. Ο Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟ.Ν ΛΑΤΚΩΝ Αργότερον εγνώσθη δτι ό αρχηγός των προοδεντικών κ. Καφαντάρης έκτός των γνωστών δηλώσεων είς άς προέβη επί τοΰ πολιτειακόν πρόκειται νά συναντηθη καί μετά τοΰ κ. Τσαλδάρη διά νά σνστήση είς αυτόν δτι εί¬ νε άνάγκη τό λαϊκόν κόμμα νά άρη τάς επί τού πολιτει¬ ακόν έπιφνλάξεις τού. Ό κ. Καφαντάρης πρόκειται νά τονίση είς τόν αρχηγόν τού λαϊκοΰ κόμματος ότι δπως έ¬ χουν τα πράγματα τό κόμμα των προοδευτικήν, είς περί πτώσιν καθ* ήν δέν άρη ό κ. Τσαλδάρης τάς επί τοΰ κα- θεστωτικον έπιφυλάξεις τον, Οά σκεφθή επί τής στάσεως την οποίαν θά τηρήση. Ό κ. Καφαντάρης θά δηλώση πάν¬ τως προκαταβολικώς είς τόν αρχηγόν των λαϊκών δτι δέν πρέπει τό κόμμα τού νά ύ- πολογίζτι είς σννέχισιν τής αρξαμένης προεκλογικτϊς με- ρικής σννεργασίας μεταξν αύτοΰ καί των προδευτικών κα.1 δτι καθ' δλα τα μέχρι τής στιγμής δεδομένα τό προ- οδβυτικόν κόμμα θά συντα¬ χθή όσον άφορά τΛ πολιτει- ακόν ζήτημα μέ τα ύπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα. Ή σννάντησις των κ. κ. Κα¬ φαντάρη καί Τσαλδάρη, κατά την οποίαν ό άρχηγός των προοδεντικών θά κάμη την βαρυσήμαντον αυτήν δήλω¬ σιν, θά γίνη Γσως καί έντός τής ημέρας. ΑΙ ΓΝΩΜΑΙ «ΤΟΥ Χ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ Δβύτερος κατά σειράν έ κλή&η περί την μεσημβρίαν ό κ. Τσαλδάρης, όστις και παρέμεινε παρά τώ κ. Ζαΐμη επί μίαν περίπου ώραν. Κατά την κάθοδόν τού έκ τοΰ προεδρικον μεγαρον ό κ. Τσαλδάρης άπέφυγε ν' α¬ νακοινώση λεπτομερείας τής συνομιλίας τού μετά τοΰ πρό¬ εδρον τής δημοκρατίας. Είπε μόνον ότι ή σννομιλία ήτο 5- σχετος όλως πρός τό κνβερ- νητικόν ζήτημα περιστραφεί- σα είς την εξέτασιν τής γενι¬ κωτέρας καταστάσεως, ήτις λόγφ τής υπάρξεως τοΰ στρα¬ τιωτικόν συνδέσμου παρου- σιάζεται έκτάκτως άνώμα- λος. Ερωτηθείς εάν θ' ανέλθη έκ νέον είς τό προεδρικόν μέγαρον είπεν, ότι αύτός δέν εχει λόγον νά τό πράξη. Άλ¬ λως τε καί σήμερον δέν επε¬ σκέφθη τόν κ. Ζαΐμην έξ ι¬ δίας πρωτοβουλίας. Γενικώτερον ομιλών είπεν ότι την κατάστασιν πρέπει νά τήνίρυθμίση ό κ. Ζαΐμης, ό¬ στις έκ τοΰ πολιτεύματος ε¬ χει αυτήν την άρμοδιότητα. Ό ΐδιος θά ήτο πρόθυμος νά συνεργήση είς την λύσιν τής καταστάσεως κατά τίνα τρό¬ πον. Εάν δμως τούτο δέν κα ταστη δυνατόν την ευθύνην διά την μέλλουσαν νά επακο¬ λουθήση ανωμαλίαν θά την έχη ό κ. Βενιζέλος όστις καί εδημιούργησε τόν στρατιωτι¬ κόν σύνδεσμον. Κατ' άλλας πληροφορίας, ό κ. Τσαλδάρης δέν φαίνεται διατεθειμένος νά προβή είς καμμίαν εκδήλωσιν πρός α¬ ναγνώρισιν τον πολιτεύματος έφ' όσον αντη θά έδιδε την εντύπωσιν ότι γίνεται υπό την πίεσιν τρίτον, καί είδι κώτερον τού" κ. Βενιζέλον. Είνε δλλωστε προφανές ότι δέν δύναται νά λάβη καμμίαν απόφασιν πρίν συνεννοήθη μετά των φίλων τού—μεταξύ των οποίων φυσικώς έπικρα- τοϋν άπόψεις όχι σύμφωνοι μεταξύ των. ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΡΥΤΤΑΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΤΤΟΥ Ό κ. Πρωθνπουργός σννέ- ταξε ανακοίνωσιν πρός τόν ελληνικόν λαόν, πρός τόν ο¬ ποίον ννωρίζει ότι ή έπιτρο- πή τής δημοσίας ασφαλείας απεφάνθη υπέρ τής έκτοπί- σεως δύο σνντακτών τής «Έλληνικής» (δηλαδή τού διευθυντού αυτής κ. Εύελ πίδου καί τού ύπευθύνου σνντάκτον της κ. Θεμ. Ά- μουτζοπούλου) ΐλόγω τόσον τής προεκλογικτίς, δσον καί τής μετεκλογικής «άκολασί- ας» τής άρθρογραφίας τής έν λόγφ εφημερίδος. Ό κ. Πρωθυπουργόν άναπτύσσβι ΗΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. Τό Ηράκλειον, δοκιμα- σθέν έπανειλημμένως έκ των σεισμών—καταστραφέν μάλι- στα έπανειλημμένως— δέν εί¬ νε δυνατόν νά μή συγκινηθή άπό τούς σεισμούς τής Χαλ¬ κιδικής. Ή φρικιαστική τρα- γωδΐα, ή όποΐα άπασχολεΐ αυτήν την στιγμήν τό πανελ¬ λήνιον ενδιαφέρον, είνε βέ¬ βαιον, δτι τό γεμΐζει άπό λύ¬ πην. Μαζύ δέ μέ τάς πενθί- μους άναμνήσεις πού τοθ φέ- ρει ή λύπη αυτή, τοθ γεννα καί απέραντον συμπάθειαν πρός τα θύματατών σεισμών. Καί είνε έτοιμον ασφαλώς τό Ηράκλειον καί την ύλικήν συνδρομήν τού άκόμη νά δια¬ θέση, έφ' δσον δύναται καί ε¬ άν τοθ ζητηθή, υπέρ των δυ- στυχών σεισμοπαθών τής Χαλ¬ κιδικής. *** ΑΛΗΘΕΥΕΙ; Διά τάς είσαγωγικάς έ- ξετάσεις τα διενεργουμένας είς ανώτερον εκπαιδευτήριον τής πόλεώς μας, πληροφο¬ ρούμεθα περΐεργα πράγματα. Τα διδόμενα θέματα πρός τούς μαθητάς, λέγουν οί πλη ροφορήσαντές μας, δέν ύπά- γονται είς την έν τοίς δημοτι- κοΐς σχολείοις διδακτέαν Ολην άλλ' είς άλλην ανωτέρων τά· ξεων είς ήνφυσικώς οί μαθηταί δέν είνε κατηρτισμένοι. Άλη- θεύει άραγε ή πληροφορίαι Καί άν άληθεύη είνε δικαία μήπως ή Ιχει καμμίαν σχέ¬ σιν μέ την εκπαίδευσιν βπως την έννοεΐ τουλάχιστον ή ά- πλή λογική; Περιμένομεν νά μάθωμεν. ΣΩΤΗΡΙΟΝ. Άπό επιβάτας επληρο¬ φορήθημεν χθές δτι μεταξύ των πολιτικών κύκλων των Αθηνών εφέρετο ώς πιθανή ή κοινή συναινέσει δλων άνε- ξαιρέτως των κομμάτων, α¬ πέλασις είς τίνα νησΐδα τοθ ΑίγαΙου των έκλεγέντων κομ- μουνιστών βουλευτών τοθ 'Ε- νιαΐου Μετώπου, ίνα μή διά τής παρουσΐας των έν τή βου- λή παρέχουν την ένθάρρυνσΐν είς τα ταραχοποιά στοιχεΐα καί προβαΐνουν είς έκδηλώ- σεις κατά τής κρατούσης κόι- νωνικής τάξεως. Δεδομένου δτι τούς κομ¬ μουνιστάς βουλευτάς, μειω- θέντας ώς γνωστόν είς έννέα μέ την δευτέραν κατανομήν καί έτι ΐσως μειωθησομένους μέ την τρίτην, έξέλεξαν έλά- χιστοι'Έλληνες καί πολλοΐ Ε¬ βραϊοι καί Βουλγαρόφωνοι τής ΜακεδονΙας, δέν διστά- ζομεν νά χαρακτηρίσωμεν τό μέτρον σωτήριον. Καί διά την μέλλουσαν πρόοδον των κοι¬ νοβουλευτικόν εργασιών άλ- λά καί διά τό κοινωνικόν κα· θεστώς αύτό καθ' έαυτό. *** ΑΣ ΗΣΥΧΑΖΩΜΕΝ. Είς τό ΑΤγιον χαΐ την Ζάκυνθον μόλις οί έκεΐ λαϊ- κοί ύποψήφιοι Εκαμαν νά έπι- πλεύσουν, οί βασιλόφρονες ώ- μγάνωσαν ένόπλους διαδηλώ- σεις διά την κατάλυσιν των άρχών. Τό ίδιον θά συνέβαι- περαιτέρω, ότι γενικώς δέν είνε άνεκτή ή εσχάτη κατά¬ χρησις τής ελευθερίας τοΰ Τύπον καί ότι έχει την υπο¬ χρέωσιν, ώς ύπεύθννος Κυ· βερνήτης, νά μην αφήση ά- χαλινώτονς τούς «άκολασταί- νοντας επί ταύτης». —-Ή απόφασις τή"ς Επι- τροπτίς τής Δημοσίας "Ασφα¬ λείας ελήφθη κατά την χθεσι¬ νήν συνεδρίασιν της. Την σχετικήν πρότασιν έκαμεν ό κ. διενθνντής τής Άστυνο- μίας. Ό ύπεύθυνος σνντά- κτης τίίς «Έλληνικής» κ. "Α- μοντζόπουλος συνελήφθη 1,- δη δπως έκτοπισθη. Ό κ» Εύβλπίδης καταζητεΐται,
  ΑΝΟΡΦ--Ι-
  ΘΕλιΜΗΤΗ
  'Αλχαζάρ.— Πειράματα τού φα·
  κίρου χ. Κόλα Μόρτον.
  Απόλλων—Άπόψε έναρξις μέ τα
  «Κορίτσα τού θεάτρου».
  'Αλάμπρα.— «Τα λβυχά οόβα τού
  Ζιλκόρ». ________
  Βόσιτορος.—Σήμερον τό «"Έγκλη·
  μα ενός πατέρα».
  νέ καί έδώ εάν έμειοψήφει
  κατάεΐκοσι τό πολύ έύδρας,τό
  Φιλελεύθερον κόμμα. Εύτυχώς
  τα πράγματα ήλθον διαφορετι-
  κά. Καΐ ήλθον διαφορετικά δχι
  μόνον διότι τό Φιλελεύθερον
  κόμμα έπλειοψήφισε άλλά καί
  διότι ή Κυβέρνησις έδειξε δτι
  δέν άστειεύεται. Έν πάση πε¬
  ριπτώσει αί καννιβαλικαί δια-
  θέσεις των βασιλοφρόνων
  παντοθ τής Ελλάδος κατέ¬
  στησαν άναπόδραστον την
  διά παντός τρόπου λύσιν τοθ
  καθεστωτικοθ. Άλλά περί
  αυτής μεριμνοθν αυτήν την
  στιγμήν οί άγνοί δημοκρατΐ-
  κοί καί πρό παντός ό Βενιζέ-
  λος—ό σημερινάς θελήσει
  λαοϋ ρυθμιστής τής καταστά¬
  σεως."Ας ήσυχάζωμεν λοιπόν.
  ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΔΟΓΙΚΗ
  ΚΛΙΝΙΚΗ
  ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
  Πρώην Κοινωφελές Ταμείον
  (πάροδος Πλατϋ Σονάκι)
  Αριθ. Τηλέφωνον 188.
  Τελειόταται πολυτβλεϊς ήλε-
  Ητρικαί έγχαταστάσπις όδοντια-
  τρικών μηχανημάτων ϋηΙΙ. Κ11-
  ΙβΓ σνγχρονισμέναι μέ την τε-
  λβτηαίαν πρόοδον τής Όδοντια
  τρικής Έπιστήμης, συμπληρώ
  νούν τό σύνολον άρτιωΐάτης
  κλινιχής έφαμίλλου των 'Αμερι-
  κανικών.
  Άντισηψΐα, άνώδυνοι έπεμ-
  βάσβις, ταχύτης εργασίας. ''Ε¬
  κτέλεσις όλων των νεωτάτων
  συβτημάτων όβοντοτβχνιχών ου-
  σκτυών- (τβχνητοί όβόντες κτλ.).
  Επίσκεψις επί σννβντεύ{βι.
  'Εργάσιμοι ώραι:
  91)2-12 1)2 π.μ. 311)2-7 μ. μ
  ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΙ
  ΔΙΔΛΚΤΟ.Ρ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΖΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
  βΐβιχβυθείς ένΓερμανίσ. καί Βιέν¬
  νη. Δέχβται έν τφ Ιατρείω τού,
  δδός Σφακίων (Καμαράκι) 8-
  ναντ» τοΰ Ιατρείον χ. Μελισσείδη,
  9—12 καί 3—7 μ. μ.
  ΆχτΙνες Ραϊντγκβν
  Τβχνιτός πνβυμοθώραξ
  Τηλϊφ.9-79
  Ζπτοθνται άνεμιστήρες μεταχει·
  ρισμένοι διά τδ Κινηματοθεάτρου
  Απόλλων. ΟΙ έχοντες τοιούτους δς
  τό γνωρΐσονν είς την Διεύθυνσιν των
  κινηματοθεάτρου Απόλλων —Άλ·
  καζάρ. ι
  Η ζωή πού περνά
  30 Σεπ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.22, Λύσις 608,
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  Ή ποίησις τού Άνακρέοντος μάς
  ζαλίζει. Την όσφραινόμβθα νά άνβ-
  βαίνη άπό τα βάθη κάποιων βαρβ-
  λιών καΐ την άναπνέομεν χαί μέ τα
  δύο πνεμόνια μας. Είνε ή έποχή της.
  Μπροστά είς την συνοιχιαχή ταβέρνα
  ό άθλιος πιτσιρϊκος—τό παιδί της
  ταβέρνας—χωμένος μέσα σέτεράστιες
  βαρέλλε; γλεντά. Τ ό ά.τλυτο πρόσω
  πό τού φωτίζεται άπό μιά λάμψι χα-
  ράς. Καί γλεντά" την χαρά τού αυ¬
  τήν. Φωνάζει τραγουδφ καί ανάστα-
  τώνει όλη την συνοικίαν. Ή ταβέρ¬
  να άνανεώνεται. Τό άσπρισμα των
  τοίχων της είνε σάνμιά μυστηριώδης
  βακχική ΊεροτελΕστία.
  Σέ λίγες ήμέρες ή ζωή θά πάρη έ-
  να χαινούργιο ρυθμό. Ή πράσινη
  βύλογία τού κάμπον θά ρεύση πλου-
  σία. Καί ό άφρός της άφρός έλληνι-
  χής βύωδιασμένης σαμπάνιας θά χαι-
  ρβτισθή άπό τόν κόσμο ποϋ παραμέ
  νβι πιστός χαΐάφοσιωμένος στήν θρη¬
  σκείαν τού Βάκχου Αύτη ή στιγμή
  τού άνοίγματος τού νέου χρασιοϋ
  βΐνβ τό ώραιότερο βακχικό πανηγύ-
  ρι. Ή συνοικία, ή ταβέρνα καί ό &·
  θλιος πιτσιρϊκος μέ τό άπλντο διαρ
  κώς πρόσωπο έτοιμάζονται γιά την
  ώραία αυτή στιγμή.
  Δέ ύπάρχει νύκτα τίς νύχτες αύτές
  στΐς μιχρές συνοιχιαχές καταχόμβες
  τού Βάκχου. Τό ποίημα τοϋτρυγητοϋ
  μεταφέρεται την νύκτα καί μετοχε-
  τεύβται είς τίς «βράστιες βαρέλλες
  τής ταβέρνας. Τό αίώνιο δράμα τής
  έποχής αυτής. 'Ενα δράμα μέ συνε¬
  πεία επάνω στό τραπεζάχι, στήν β»·
  Θυμη παρέα, στΐς πονβμένες ψυχές,
  στΐς τσαχισμένες ύπάρξεις.
  Χαρές,πόνοι, μβράκια. Δυστυχισμέ·
  νοι έρωτες. Κόσμοι όλόχληροι. Καί
  ή ποίησις τοϋ Άνακρέοντος πάντοτβ
  Αυτήν πού την όσφραινόμεθα χαί
  την ρουφοΰμε σάν άφρό κβρασμένο
  σέ ντενεχεδένιο άμφορέα: Τό έχατο.
  σταράκι τής ταβέρνας.
  Ό Άθηναϊβς
  Απωλεσθη λάστιχο μβτά ζάντας
  αύτοχινήτου άνήχον είς τόν 'Εμμαν.
  Δερμιχζάκην, άπό διαδρομής Ηρα¬
  κλείου μέχρι Κοχκίνη χάνι. Παρα-
  καλεϊται ό ευρών νά τό παραδώση
  είς τό πανδοχείον Μπελιμπασάχη
  χαί άμειφθήσεχαι.
  —Ό δήμιος πού ηυτοκτό¬
  νησε.
  Όπως έγράφη καί προ η¬
  μερών ό άγγλος δήμιοςΤζών "Ελ-
  λις, ό οποίος έκαμε 204 έκτελέ-
  σεις ευρέθη νεκρός είς την κατοι¬
  κίαν τού, αύτοκτονήσας Ιπειδή ?-
  πασχε άπό νευρασθένειαν. Ό δή
  μιος αύτός ήτο ήλικίας 58 ετών
  καί ήρξατο την μακαβρίαν εκεί¬
  νην υπηρεσίαν άπό τοϋ 1924. Ή
  τελευταία εκτέλεσις τόν έκλόνισε
  τόσον πολύ, ώστε Κπαθε τό νευ¬
  ρικόν τού σύστημα καί κατέληξεν
  είς την τραγικήν απόφασιν νά
  θέσι} τέρμα είς την ζωήν τού.Δέν
  είναι όμω; ή πρώτη φορά πού
  κατελήφθη άπό την μανίαν τής
  αύτοκτονίας. Τώ 1924, μετά την
  πρώτην εκτέλεσιν, απεπειράθη έ-
  πίσης ν' αύτοκτονήσχι βληθείςδιά
  σφαίρας περιστρόφου είς την
  κεφαλήν. Κατά την διάρκειαν τής
  Ίρλανδικής έπαναστάσεως ^ή αγ¬
  γλικη δικαιοσύνη έλαβε συχνά α¬
  νάγκην των ύπηρεσιών τού. Ού¬
  τω μίαν πρωΐαν έκρέμασεν εξ κα-
  ταδίκους τόν Ινα μετά τόν άλ¬
  λον.
  —Ό τυχερός τού πακέτου.
  Τα γαλλικά φύλλα είνε γεμάτα
  σχόλια γιά τό αύΐοκίνητο πού
  βρήκε δ ναυτεργάτης Φρ. Γκυγιώ
  μέσα σ' ένα... πακέτο τσιγάρων.
  Καθώς άνοιγε δ Γκυγιώ Ινα πα¬
  κέτο τσιγάρων πού άγόρασε άπό
  ενα πρατήριο, είδεν εκπληκτος ά-
  νάμεσα στά τσιγάρβ Ινα τσέκ τής
  Ιταιρείας αυτοκίνητον Σιτροέν
  25 χιλιάδων φράγκων, πληρωτέων
  είς τόν αγοραστήν τοϋ πακέτου.
  Ό Γκυγιώ τρίβει ακόμα τα μά-
  τια τού.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιεΐται δτι οί επιθυμούν¬
  τες νά έργασθώσιν έν ταίς φυλαχαΐς
  τεχνίται χτίσται δέον ν' άπευθύνων
  ται είς την Δ)σιν των φυλαχών.
  (Έκ τοΰΓραφείοτ) των Άγροτιχών
  Φυλαχών Ήραχλεΐον).
  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
  ΣΑΜΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΗΡΑΜ.
  ΚΊΜΩΝ
  ΣΑΜΟΣ
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά Πειραια.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ. Χαλκίδα. Βόλον. Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. διά
  Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα,
  Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. «ατ' ευ¬
  θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι* Ά¬
  γιον Νικόλαον Παχ. Άμμον Σητείαν.
  (Έκ τβθ Πρακτορείον τπλίφ. Νο 30
  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ο········
  ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
  ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  Τό ταχύπλβυν κου πολυτελέστατβν
  Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  (ΕΚΤΟΣ ΤΡ Α ΣΤ)
  2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί
  εκάστην Τρίτην κανονικώς 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
  οιά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, θεσσαλονίκην.
  Δέχεται επιβάτας καί έμπορεόματα.
  Αναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
  Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριθ. τηλ. 94 καί 15»
  ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
  ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
  'Εξ Ηρακλείου χετί ανατολικήν λιμένων τής Νήσου οιά:
  Γενοβαν, Μασσαλιαν, Ίμπερια, ϊ*ν Ρέμο, Νεάπολιν, Νίτζαν,
  Τρίιτβλιν, Βΐγγάζην, Μαλταν χαΐ Τόντοα μέ τβ:
  ά]π. ιΡΗθΕΡ{βΖΙΟΓ4Βι
  ΤΗΝ 2αν ΟΚΤφΒΡΙΟΥ εντε&βεν τβ αύτβ βρβμβ-
  λβγιον έηιβτρβφτΐς μέ τβ
  ά)π. ι ΑΙιβΑΝΟι
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
  Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσβυς λιμένας άνα-
  χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ.
  • 4 Όκτωβρίου · ΐ
  ι 11 ι
  » 18 ι » ·0Α1ι_ΒΑ>
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  ι 11 Όκτωθρίου Μ)Ν ιΟΙΤΤΑϋΙ 8ΑΡΙ»
  ΔΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ καί λιμένας Μυρίας.
  ΤΤΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΎ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ι εΗΟΓΤΤΟ»
  Τοΰ Έρρίκου Σιέγκί^ττ;
  ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
  (θυθ ΥΑΟΙ5)
  ΙΙ9ον.
  —Σάς ΰπόσχομαι άρτον καί α¬
  γώνας. Καί τώρα άνευφημήσατε
  τόν Καίσαρα, δστις σάς τρέφει
  καί σάς Ινδύει... Κατόπιν, ϋπαγε
  νά κοιμηθή;, άγαπητέ λαέ, επει-
  δή πλησιάζει νά έξημερώστ±.
  Ταυτα ειπών, εστρεψε τόν ΐπ-
  πον, καί πλήττων έλαφρώς είς
  την κεφαλήν η τό πρόσωπον
  I-
  κείνους οΐτινες τώ άπέχλειον την
  οδόν, επέστρεψε βραδέως_ε'ις τάς
  τάξεις των πραιτωριανών. Έκ
  τοΰ υψους των ΐδραγωγείων δέν
  είχον έννοήσει την κραυγήν: «"Αρ
  τον καί ιπποδρομίας!» καί ενόμι-
  ζον δτι επρόκειτο περί νέας έκρή-
  ξεως μανίας. Δέν ανέμενον μάλι¬
  στα νά ίδωσι τόν Πετρώνιον ε-
  πανερχόμενον ποτέ πλέον.
  Ό Νέρων, δταν τόν είδεν έπι-
  στρέφοντα, ίτρεξε μέχρι των βαθ-
  μίδων.
  —Πώς; τί συμβαίνει Ικεΐ κά-
  τω; Μάχονται;
  Ό Πετρώνιος άνέπνευσε βα-
  θέως.
  —Μά τόν Πολυδεύκην!
  τό ενα βρωμά καί τό δλλο μυρί-
  ζει: "Ας μοΰ δώση κάποιος ολίγον
  άναψυκτικόν! Θά λιποθυμήσω!
  "Επειτα, στραφείς πρός τόν
  Καίσαρα:
  —Τούς ύπεσχέθην σΐτον, Ιλαι-
  ον, αγώνας καί ελευθέραν είσο¬
  δον είς τούςκήπους. Σέ λατρεύουν
  καί πάλιν καί άλαλάζουν πρός τι¬
  μήν σου μ» τα σκασμένα χείλη
  των. Άθάνατοι θεοί, πόσον δυ¬
  σάρεστον δσμήν ?χει δ δχλος
  ούτος!
  — Οί πραιτωριανοί ήσαν ΙΊοι·
  μοί, άνέκραξεν δ Τιγελΐνος καί
  οί φωνασκοί, εάν δέν τούς κατε-
  πράϋνες, θά εσιώπων διά παντός.
  Τί κρΐμα, Καίσαρ, νά μή επι¬
  τρέψη; νά γίνη χρήσις τής βίας!
  Ό Πετρώνιος τόν παρετήρησε
  πρός στιγμήν, ΰψωσε τούς ώ·
  μους καί εΐπε:
  —Τίποτε δέν εχάθη. θά λά-
  βης ΐσως την ευκαιρίαν νά μετα¬
  χειρισθείς βίαν αυριον.
  —Όχι, δχι! άνέκραξεν δ Καί¬
  σαρ, θά τούς άνοίξω τούς κή-
  πους, θά τούς διανείμω άρτον.
  Εύχαριστώ, Πετρώνιε. Θά δώσω
  αγώνας. Καί τόν ΰμνον αυτόν,
  τόν δποΐον σάς Ιψαλαηϊπόψε, θά
  τόν ψάλλω δημοσία.
  ΕΙπών ταυτα, εθηκε την χείρα
  επί τοΰ ώμου τοΰ Πετρωνίου καί,
  μετά τίνα σιγήν, ηρώτησεν.
  —"Εσο εΐλικρινής' πώς σοΰ ε¬
  φάνη;
  —Ήσο ά'ξιος τοΰ θεάματος,
  δπως τό θέαμα ήτο ά'ξοιν σοΰ!
  άπεκρίθη δ Πετρώνιος. "Επειτα
  στραφείς πρός την πυρκαϊάν:
  —Άς την θεωρήσωμεν άκόμη
  μίαν φοράν* καί άς είπωμεν τό
  χαϊρε είς την αρχαίαν Ρώμην.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
  Οί λόγοι τοΰ Αποστόλου εί¬
  χον έπαναφέρει την έμπιστοσύ
  νην είς τάς ψυχάς των χριστια
  νών. Κατέλιπόν δ είς μετά τόν
  άλλον τάς κατακόμβας καί έπα-
  νήλθον είς τάς προσωρινάς κα-
  τοικίας των Τινές μάλιστα Ιβά-
  διζον πρός την Τρανστιβέρην,διό-
  τι έκυκλοφόρει ή είδησις δτι, έ-
  πειδή άνεμος Ιπνεεν ήδη πρός τό
  μέρος τοΰ ποταμοΰ, τό πϋρ είχεν
  εντοπισθή. Ό Πέτρος ^τονοδευό-
  μενος υπό τοϋ Βινικίου καί τοϋ
  Χίλωνβς, εξήλθε χαί αύτός τοΰ ύ-
  πογείου. "Ανθρωποι τίρχοντο νά
  άσπασθοΐν τάς χείρας χαί τό χρά-
  σπεδον τοΰ ίματίου τοϋ Άποστό-
  λουμητέρες Ιτεινον πρός αυτόν τα
  τέκνα των'άλλοι έγονάτιζον είς τόν
  σχοτεινόν δρόμον καί ΰψοΰντες
  πρός αυτόν τοίις φανοΰς των,
  I-
  πεκαλοΰντο την εΰλογίαν τού"
  άλλοι τόν ηκολούθουν ψάλλοντες.
  (Συνεχ'ιζεται)
  ΆπΜλέσβη όρμαθός κλειβιών μέ
  βλυσιν. Παρακαλιΐ—ι ό " ' "
  Ζ?τ"ίΤβι
  «αρά τώ
  χφ όβδ
  Ιωάν. Κοττάχη Μηχανιχφ όβός Μα·
  λιχούτη.
  ιιιιιιι
  ΚΟΙΜΩΙΊΙΚΠ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε ΒιΑ τήν
  Σχολήν Νάξου μετά τοΰ πατρός της
  ημέτερον Διβυθυντού ή ΔνΙς Ίηαν.
  να Ζωγράφου.
  —Άιριχθη χθές έξ Αθηνών ό ν
  Χαρ. Χουρμούζης ήμέτερος πράκτιοο
  έν Μοίραις. ^"
  —'Επανήλθον έπίσης έξ Αθηνών
  οί χ. κ. Στ. Μαχράχης Γβνιχός
  Γραμματεύς τής Άγροτιχής Τρα«<. ζης χαί ό κ. Έμμ. Γεωργιάβης. —Έπίσης έπανήλβον οί χ. "Α1ί| Μιχαηλίδης, Γ. Κουργιαλίδης καϊ Γ. Προβατίβης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό μ. Κωνστ. Γ Μαρής εβάπτισε προχθές τό χοριτσά' χι τοΰ χ. Μιχ. Βαγιάχη ονομάσας αύτό Χαρίχλειαν. Είς τούς γονβϊς χαί τ&ν ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση. —Την παρελθούσαν Κυριακήν έν Δαφναΐς Μαλεβυζίου ό κ. Λεωνίδας Παναγιωτάκης εβάπτισε τό κοριχσά- κη τοΰ φίλου κ. Μιχαήλ Μαυρογκνά- κη, ονομάσας αΰτό Έχλεχτήν. Είς τβ τοΰς γονβϊς χαί τόν άνάοο- χον ευχόμεθα νά τοίς ζήση. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε καί εκη¬ δεύθη έν συρροή πολλοϋ κόσμου είς ΚανλΙ Καστέλλι χρηστός πολίτης 6 Νικόλαος Σαπουντζάχης. Ό μετα· στάς υπήρξε έχ των άχραιφνβστέρων πατριωτών τοϋ Νομού μας καί των έξ ϊββολογίας Φιλβλευθέρων άγωνι· σθεΐς πολλάκις είς την πρώτην γραμ¬ μήν των πολιτικών χβί έθνικών α¬ γωνίαν, βιατελέσας δέ επί σειράν έ- των δήμαρχος έχτιμώμενος χαί αγα· πώμβνος παρά πάντων. Τοΰς οίκείους τοΰ μβταστάντος χαί Ιδιαιτέρως τόν υϊόν τού κ. Περίανδρον Σαπβυντζά- κην ή «Άνόρθωσις» συλλυπεϊται θερμώς. Γύρω στήν πόλι μας. —Μβριχοί φίλοι των έχλογιχών θο· ρύβων. —Ήρχισαν «ιόλας νά όμιλοϋν περί νέων έκλογών..... — Ανεξαρτήτως των πολιτικών φρονημάτων των έν λόγφ συμπολι· των. —'Εξ αΐτίας των οποίων θά έπρε- πε νά φοβούνται τάς εκλογάς (άντι- ββνιζελικοί γάρ). —Τούς πληροφορούμεν δτι ή δη¬ μοσία γνώμη τοΰ τόπου μας—καί δή ή τής ύπαιθρον—άποχλίνίι πλέον πρός την πολιτικήν ανάπαυσιν: —Την ήρεμον εργασίαν χαί την έλλειψιν άντιπβρισπασμών. —Δέν είνε άλήθβισ; —Αί χθές κομισθείσαι Αθηναϊκαί έφημερίδες περιέχουν φριχιαστικας λεπτομερείας. —Των καταστρ—:τιχών σιισμών τής Χαλκιδικής. —Οί σβιβμοί αύτοΐ δύνανται νά συγκριθώσι μέ τόν μεγάλον σεισμόν τοΰ Ηρακλείου τού 1856. —Καθ' δν ώς γνωστόν ή πόλις μας καί τα 'περίχωρα μετεβλήθησαν είς σωρόν έρειπίων. —Σχετικώς μέ τάς «γβωθυναμιχάς» παρατηρήσβις επί των σεισμών τής Χαλκιδικής. —Ό χαθηγητής χ. Κρητιχός έκτός των άλλον άναφέρει δΐι δέν είνε ά- πίθανος ή έπανάληψις των σεισμών είτε είς την Ιδίαν περιοχήν, εϊτβ ϊΐς άλλην τίνα γειτονικήν. —Μί τό πλειοψηψιχόν ό Βετιζέλος κατά τοΰς μβτριωτέρονς ύπολογι- σμοϋς θά έφβρε 180 βουλευτάς. —Καί όμως οί χίτρινοι χαί οί μετ* αυτών συμμαχήσαντες βασιλόφρονες. —Έξελαρρυγχίζοντο διά την εφαρ¬ μογήν τού πλειοψηφικοί.... —Ό πολιτβτιόμενος Τζώνης—ό ρα· πίσας κάποτε τόν Πάγχαλον—προέ· βλεψε έπαχριβέστατα, γράφονν οί Άθηναϊοι συνάδελφοι, τό άποτέλε- σμα των έκλογών. —Αντιθέτως πρός τόν προφητά· ναχτα αυτόν ουδείς άπό τοΰς συμπο¬ λίτας κατώρθωσε χατά τάς πληρο¬ φορίας μας νά βαρέση διάνα. —Είς τάς σχετικάς προφητβίας. —Έτσι τώρα διαμφισβητοΰνται τα στοιχήματα. —Ή διαμφισβήτησις μάλιστα αυτή προχαλεΐ χάποτε καί χαυγαδάχια. —Είνε χαραχτηριστιχαί αί πληρο¬ φορίαι των ημιεπίσημον όργανον τοΰ Λαΐχοΰ χόμματος. —Όσον άφορά τάς πρώτας ενδεί¬ ξεις των έκλογιχών άποτελϊθμάτοιν. — Ή «Καθημερινή» επί παραδείγ¬ ματι άναγγέλλει την Δευτέραν πραγ¬ ματικήν πανωλεθρίαν των Ββνιζελι- κων. —Την Τρίτην σχβτιχήν πλτιοψη- φίαν των Λαΐκών. —Την Τετάρτην πλειοψηφίαν των Φιλελβυθέρων. —Συγχρόνως βέ βΐς τό αρθρον τον «Μεταξϋ νίκων» δ Βλάχος μέ προφα- νή απορίαν καί στενοχωρίαν. —Όμολογϊί δτι ή Κυβέρνησις β(νε ίσχυρά χαί βτι οί "Ελληνεί.....Μ φαίνονται μεριμνώντες Οιά την αν τηρίαν τού τόπου! —Τό οποίον Ιχασαν τό «αιγνίδι οί Λαίχοί. —Πολύς χόσμος παραχολουθεί τδ προβαλλόμενον είς τόν Βόσπορον έργον: —«Τα σφάλματα ή τό έγκλημα ενός πατέρα» μέ τον μεγάλον Έμιλ Γιάννιχς. β Ρέιτβρτίρ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ματζαπβτάχη Γ. ΙΙΙΙΙΙ1 Ι ,,ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ" ΛΥΚΕΙΟΝ § Άνεγνωρΐσμένβν Ισότιμον πρός τα [α ΰχολίΐα Δημοτικά καί Γυμνάβια. Ξ ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ _.
  Ο, τ
  •τί»»»— ~
  | >ρι Αββ»τΐυο ?? ^
  ■ϋτί 3φΐΑ| αι«1Ι| Αΐο«γ)θΐ/9ΐΐη 5η»}
  Κ2Λ9Ο»0» »Χΐΐτΐ9Λ φ* 5η«·Λ*ηΙΙ1Κ>Κ
  $Ηβ 5ββι ΐ
  . (ε
  130Χ
  ΙΑ

  :ι·ιυ ιβ $
  ΑβοαοηιοΐιΧ ιααιιρχ Αβι Ηγ
  ,10 ΛΙΟΛβϋγΚ 39011 ΑΝΙβϋφβΙΙΑ ίΐ{
  ΑθυΧ βΛ)λ 1ΒΛ Α9Λ·τΙΐ*Κ90η
  Ι1219Κ0ΙΚ3,
  ·5ιΐο
  φ 0Υ Λ»11$)τ1
  ΛΒΚΙΚΌΛ9Χ{9 Ληθ9*30ΙΟ Ι«·
  3 5ί $ϋχ
  π ϋ
  Η , η««(βΐΛ
  Ό, 091 Α9)χα9β«Α2 99*1111X19
  -10 091 ϋν;?Η χχ ΑβφΛΐΉ φΧΐι«Υ,
  •οιιαοιΐικ φι *? λιρ»ι^ο»λλο 5{»
  ϋ $Χ $) 1Α« ?χ
  )
  •ηοιβικ ΐΐχ»ιόΊιιβ»Λθτι Η.—
  Λ»ςι·κ| χιαχ
  -(( Λ909 ,*» Α
  κ 3ϋ
  ( Λ91
  ο Λβγβ
  » 5»»ΐρΐΟ
  9ιβι φγ
  99<1<ΐ0,9θΊι ι«Λ}>
  ιοιβ»ΐ3; Ό *ΑΝ
  3; Ό.
  Ι»·!» Ι»
  ρ ιοι«7 οί
  9»>ουΛΐχ
  9ϋϋ
  301
  99| ©
  ΧίΑβ»ψΛΑΧΛ
  4»ΐΓ
  91
  ίυχιαοβΛ
  »ιο
  •V.
  5!* γ
  λφιιχολΛ ΐ»ι»ιθ]β»χ ηβιβκφ ο,οι
  3βιο β9ΐ1οΐΛ»λοο, β9χιοιί»ι~ ηοι
  Λ*?βθΛ)ΟΛΐρ 91Α» 59βν Λ»Β1·γβ1Ββ»
  ->ρ ΛβΐΧΛθΤΤΟΝ Λ«}1 ί|» ΛΙΟΙΙ19Η9Λ
  •ιοχ; 9»)Αα(β>^ ΛβΐϊΑβηουχ, 9χ
  5ιοΙΐΛ)κ η.—
  'ΛΝΧ
  -91 ΑΝΑ·<(Αΐχαθ010 ΛζΟΙ 1.30Χ Υ ·*1 Λ«1»ςθβίΐΙ Λ<51 »1»Γ| ΛΟχάψ*Χ 91 5|« ΙΧ19Α1Λ 300. $1$»β1Ιβ|>
  V
  ηβ
  ί 5 ι ·Λ<νΐ3ρ«ιΐιι Λ«·Λ1γ1οΧ»6 9ϋΐ Λ| 091 ΐ3οΐ9Υ.'*αο |ο Η| ιρβ Λΐιαηχιι λΙ;ι ιιο» »οηβ>5)ΐιγ|
  ρ0() Α9Λ37«1β11>θ>τ1 091 ΙθΧ
  ψΛ ιβΐΜ 'ηβιβήηϋκο, 5ΐις 5^ι ιβΧ
  1 ( ! $ (Ι
  ΛΙ?1Κ19Αφ
  5ιιι φ
  Λ11Λ
  ίβιν;

  -1} 11 '99<τ9Λ βΙΑΟΙ ίφύΰ 1»11Ι11»» -3ρ Λ9Ο99ΚΧ βθβθ 30Λ 3β ΐ |30Χ )| ΟλΙΐγ »)Τΐ0ΙΟ9θΊΐ ·)9»9 091 αΑϊΜοφηη ι •9ΚΑΙΙ0 ΛφΧΐΛθν/ΟβΟ'Ιι ·9Ν Ο—· ΗΐΛ Α9 Οβΐΐ ·»χ Λ30 }9 ΐρΐ Ι30ΐΑ99Λ19Κ»Λ3β 9»(Ι )γ -Η. «β1»«1»1 Α9]09Ττϋ— 091 Χ3, •ΛΛ90ΛΒΥ; 3ώ •Η. 0·* Α(}ηηθΙΐγΐΙ ΛΙΙ1
  Κσ
  ■χόχ 03, ; { θ99|
  112 1·5ϊΟΓ0ΛΑ Α9)9»9 0Ο1 3010 Α91
  .Α3Ρ ΑθώκαλΑ] Α91 «Β130(<Ι}1θ30α30ΙΙ 9Α9Κ91 3Ο13ΟΧ 3$1 5}» Λ»61ΙΙ9)Ιθ101Κ? Α9(Ι| 1ΐ ΐ ■ΛηοΊι» ^ »χ ακ Λ Ι301Λ1ΘΛΑΟ 3019)19 XI '5ΐΙΒ ν;λ 9ϋχιί9ΐ1ΐιο ίΐιι Λ«ι»Χιβιο λ^ι Λιγ 5 3ΐιι 9 -9(1110 θοχΐ 5(11 ίη 111.3 '5(«*ΒΑ>ρΐ3οι;χ3
  1Ι*γ Ληΐ ΑΥ^^
  ^ Α9Χ
  00 φ | ( 511X11
  -9ΐ<Ιιο 9ΐμ 5^X1130(1 Η»βλ 5ι}»λλ«ο (/ ΛΐιριγγηΛ»ΐΛ»ισχ ·λ»5Μ χ ί .υιοιι»Λ»π 091 ;β 5]Ι ΙΙ0»11Α3ρ 9913ΟΤ(Α3ρΐ3Ο(σ ΥνβΑΟΧ νΐνΐκν<ΐ3_ 'νχκΗΚΐιΐι ΥΐϊνΑΒ ' •ρονΧθ. Α0νν3<Ι08 ΗΜΗΘΟΙΐννΑΞ — : ΟτΙ IV 'ΐιγ;>ί '
  Άρ30(0Ο Αα)30ρΐ0ϋ1Ο>ΐΑ3 0103X0 ρΧ 1013Υ3ΙΛΙ
  ·5ϋΗ ϋ]
  -οόλ ρι 3ΐϋ6ώ3>ιθΐιι? 5η3ορώοιιρ δΰοριι
  Μάί Ν] Ν01.1Ν.ΧΗΝ ΪΙΠΒΗ
  2
  V
  Ν Η Θ
  V
  ΌΙ8 3Σνΐι1ΐνΐ ΣΗΜΙΝΥΧΗΐνθΙβ Ν8ΝΥ
  :
  Ν Ο 13


  πνΐυνννννν ^9 ο^^ΛΟ
  ΝΟΜΙΝΧ31
  •••••••••••••••••••••••••••••••••ο·············
  "ΜΜΜ
  |»κ
  -ΙχΧ (χκΙΐθ»ι»κ»οΊοιι
  •(ΛβΙίΤΐββθΛΧ
  ■301 »ιλ»Λ|> ΛηβΑΐβιβΝ 5999
  ώ σοχ Λΐιησπ
  Η1Τ13ΗΗΙΖ1ΪΗ! Ί ΈΜ]
  -ίικιν
  2861
  Ό88ΐ
  ·5ο<3ρλ λλ5 1ΐ »τ1)τ)ολ 101 ο,οι φι ■ο- 001 Λ0111(»)Λ3 1—ΟΙ Λ(01 οί ρδ 5ίΑκ>;κ»ιΐτΤ>3χ
  , οί
  ο 3Λ
  ηοΐΓΐοι ηο] οιΐ9 Ο'1 Τ""
  5(*1 ΑΪΟ3^3**30 ΑΐΑΙ ? } )
  5η1/, 5οι»τίίίΐιχ οοιο» οοι 5σ)3φ
  ηοιηοι ηογ_2
  Λτηκ:Λσ)λ»<}ι 9 —τί Αίί^^ -3τΙ]3κ 0001 δ ·3ΐ (91 ί 5)3 ^»κ »τΙ[ί,τΙι 523 23 Μ]3θ'3*1(3311 Α? (·, ί 59011 3 ο»τ) Χ3 2 9 τί ι 098 η02 9 (ςχ '^ 1»κ οοτΚ/.ν' ί 5<η3ΐ χα.»τ)[/,ι.χ 59011 Α(ηι»τ1τΙ»σΊο 003 (έ 092 ^ (^ -Οκθ311-ς «-10·»!*/.—' 5(031 Χ ϋ0άά ·τ| Άτρσ'βτΙ 2 ? »ι»τΙ!λΐκ 59011 Ι ) Vου· »Χ Ληο 093 9 μ ^5^ Λ0)81 'ΛΟ)0^(- ςτ; Αΐΐΐ θΜΧΟΊΐΛ 9 513 Ό Λβΐόοώογκακ 5β 91 5)3 )^ 'αθ]0ί(ΐΐ311ί3- ςτ ΛΐΧΙ Λοοοΐί ο δ .Χ»88 οεβΤ,Κ (ρι»κ Λ»οιΐι}1ι5αα »ι»τ!θ3κ γβ Α»ιΟοώογκακ 5}3 η-^' 86'Ζ6^'9Ϊ1''69 &Ιι 5-5 -3ΐ£»0χ 51x1 5{3 οί ηΐΓΐηι ·5»τ1Χ»0ρ 09 ηι»κ ΛοοαδΧ 5ΐ3 Λο 91 ι»κ , "5ρτΙ Αΐΐΐ Αθθθϋ Ο 5|3 '·Χ»ΟΟ 5»τ1 51ιι ΛοοαδΧ 5ΐ3 οί * Λθκιό •9001ΙΤ Φ ^0 ^( ε2 ΛΐΧΙ 'αθ1θ{)τΐ31ΙΓ3- ρτ ΛΙΛΙ Ο13Χ011Α Αοοοΐί ο 5]3 'ες·2,ί56Όΐδ"8ΟΙ •Χδ§ »ι»κ ι»κ »ι»τ1β}τ1οα 523 91 Λΐί1 013ΧΟΙΐΛ^) ΛΟβΟΙΓ Ο 513 ηί χιοσδ 9«Ρ *° ΙΤ'9>Τ 5ηΠΧ»β§ »
  ί»0χ 5Ιλι «τΙΑιογγρ
  οί ι»κ 5οοαόΧ 9
  ΐΐα» 5ι^ ·αοιδ
  δΡι73. 51ιι'5ί
  ορι»^ »ι»ι§»
  3ϋΙι0ρώογ_κακ-ι
  »0ιτίΐ 51ιι
  Ι ^
  ·5ιοοιοριο3ΐ
  ζΐ3 -νοΐ-ννΗουν
  2ΐ3Τ5Φ*ΙΟΝν
  523
  9
  »ι»τ1'χιχ
  •τ) (1 5»:κ»3Λΐιι
  -άνν ηύΥ
  ΐ
  ηο382 »ι»τ11>ικ
  > 003
  α(ι)οΊβτ1 (α 5»ικ»Λΐΐί 5ϊϊτ1 5αΐ3β>;ικ3
  • · ηο3ί)(ηΧ
  50031
  γΐΐτΐ 0033X00} ηολίΐο
  ί 5 ■ύΛ
  -«τί
  -κι
  -Α3
  3
  γί
  59011
  -! ΟΙ
  ηοιΐ3ο·»ιι ι
  * ·
  9
  .3^ '
  Αογ_3ΐιτί?ι
  (6 '
  Ι>
  ■311
  ΐΟΛ:
  ι -τί
  >κι:
  χά
  0005Τ -1 < 08 00096 30 '»3ΐκ»ι ' (8 'Λφ«Ϊ3τ1 093 *? ΛΟτΙ -9<33 Ι»* ηοΐ3γΐ3σ;9 00132 Ιιχ?χί»Μ (χ οοΛ»19ηο^ ηοίρνοκΐίιτ «ιητΙ'λΐκ 590Ί1 »ΐΑθο» ^ -| 31Α311 ?τΙ Λ(η3ί3ηο5ηοτ1 ο -Χ3 ^λ Χ ( Ι 092 *? ^ »1ΒτΙ -ίχικ 5?ί)ιι -3β"3ΐι 009 -ο ηοΑ3τΙ]3κ>3σ»ιι
  31Α311 Λθθ'λ^Ι «
  Λ7Ο30 523 (9 '
  -οιι |τΙ 'ίχκιρΑΠχκΛκ ηο3ίΐ3ΑνΕ »ι
  5»κηο ψ
  9 '5ηοΛ)βι»γιι 08
  08
  3? ί
  523(9
  093 *
  -ίΐικ
  »5ΐ»τΙ
  523 (ψ >
  ΐί
  ο0
  Ν »ι»τΚλιχ
  -ηο Α(οι»λ6ΐ
  323 Οοι
  Λ1Ο30 523 (9
  -οιι ^τΙ 5»κ
  ΛοτΙη
  32 ΌβΑ'β
  ί »ι»τίΕιικ 59011
  ; ςχ Τ
  Α1Ο30
  ·γ
  Ό
  523 (ί :
  3
  5[*ιιοκο7ΐΐ3ί οοτΙ'χγ/ 5σ)|ΐ
  001 Οθθ'ΒΙΟ»^ Χ)}3^3ώΐ0311 &1 Λ3
  591Λ3 ·,γ κΑ3τ)33κ ηοτΙ Α90βιι
  -—Θ3-*τ»
  οτΙΕιο. 523 ιτΙ
  198·690·ΐ '
  οοιο»ο Λ(ίτίο)ίίΑγ;ιι 59011 ί/,
  α?οοιι
  ? 9 ?? 2 γ,59 »5α λοο3τ1
  -(/ο ισΧβτΙ 3Χο|ΐΐ)ρ 5τοιι/,λογοι»κ52?)
  ηοτΙ Λ90»ιι 91 οο ^ιοκ ? ^313113,
  ·Α 5ιοΧ3τΙ ηοτΙ 5(*λ»ι:ιΐ|
  5λΧ (
  . 5(?°ι
  00(ΟΤ ϊΚκ ΐ9δ'690Ί ^2
  Η ηο33γκ»οΗ
  5»33^3*5^3ΐι 5(4ΐ 5οσ
  ςιΐ0 9ΐ
  ΛΟΙ 5
  ηοτ)
  οί οο ς0
  9
  ηοτΙ
  οί οο
  !χκ (
  οα
  Ο»
  •Λγηοκοκυο- ·ΐ, ·κ Μ*— Αι
  οθόν ιη)υθ(ΙιοοΙιΐ{ΐΐ Άΐοο&οριηχλΐ
  λοιιιιμιΊβο λρμΒι ν| ΙΐΑ^τΙο3ιιΒΐ>»ρ ι^ιι
  ί
  Όιιν
  31α
  οα
  3ηβθτΧ 3Ιιι
  οχαοχ
  ρ^ () 99
  νόν, Α.Ώ]Ο13Κ0$ ΑΟΛΟΙΑίΙΟ (ΙΤΙΟΝ,Ι
  ΛΛΟ11Ϊ)'1£9 3Ο0φΧ 511Χ »χΐ)ΤΐΙ>^
  -οβκ 13Λ3Α λ? ρ«ιτΙθΑθτθθτΙ
  »ρχ·
  Η
  ***·
  -Ο 3Α13 '
  5 £Α
  Αθΐ09τΙΙι·9 Α9Χ
  λοιοοτο οχ α
  -ΤΜί
  Τ 5ϊ (
  -3-" ·« ο. *3ωι»ηοτ1 ι>υ.
  }9°* 0Α9βτ1η1ϊη*
  ΟΧ ΧΙΑ
  3θΛΙιΧ09 9 - -
  ι ιχ9 ι»Χ3Αΐηφ ότΙικοαΑ
  ι9«ιαού«3Χ3τ1 θχαοχ ιηο
  άοτΐηχ' «αοκαχ αοΛΐΟχιχ» ιχοχ
  οχ
  «"'αοχ »τΐίιβΐ3Χιαί3 οχ
  αοχ
  ·
  9 Αθ«»ΐ3Χΐγο« 9* ■—[
  _Ι-Ι
  1019 αοχ
  αοχ Αΐοαχ Αΐιχ
  ^ ιοκ αλαγοκα3ΐ
  ρ * Αθϊχρτΐτΐοκ
  .οτΐΐιο Αφχ 3ιοιρχο 39
  Ι "3^χ
  Αίιχαη
  λ
  Αΐιχ ΙΙ
  »Α
  3ϋ,χ
  Λ0Α31Ι0939
  3θΛθλ3λ 91 ·
  αοχ
  αοχ
  31ιχ
  ΑΟΧ ^Τΐ 1Ο0?#Ο
  ιοχαβχοιιτιρ ΑογγρτΙ ιηκ
  ΑθϊΓ
  3ΐ)ΐ
  ι»
  :»Πο
  ·αοχ
  ]
  31ιχ ητΐΐιιΐΐϋ 91 ϊφΊ,ν*} α°Ι>ιχ
  ΐίίαο »α η'ννρ ·ητ!α3Χΐγο« 9*
  αδλ ιΧο Α0Λ3Τΐΐ3©
  ά')
  Λΐιχ Λ»κ
  1
  ■ίΐοχ
  ά
  3χοΐ£ΐχ Ααοαβικοο
  ιηΐ ΆθχοιΧρΎ,
  ν Ά Άαο

  3ΐ3οαολΑ3λαο σ>9φ%&Μρ
  ιΗαν 3ΐ)3Λ 31ιχ
  αοχ ητΙΙιχΙ/3 91
  590Ί1
  5(4λ»
  ηο]ΐ< 3ΐ3θϋ,θΑΑ3Ααο —ιήιβοώοδ ΛαοββώηΛ» — ςιιο γ| 5(λΑ3τΙθΑ3λ ηοτ) 590Ί1 ^ 5(41 ' 5(41 ηοχο3κλ»ί}φ ίοδ Λ»]τ| ο^ ΐ>9γς α;
  02
  ίΐιι ηοιυικβιθ] »3«ί
  ό Λϋώ»ο'Λί>υη Ι
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεία Έναντι Νβμαρχίας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  30 Σεπτεμβρίου 1932.
  ΜΑΚΡΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
  Π Α ΠΑ Ν Α ΣΤΑΣΙ ΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Σήμερον διεξή-
  χθησαν έπανειλημμέναι καί μακραί συ-
  νενοήσεις τού προέδρου τής Δημοκρα¬
  τίας κ. Ζαΐμη μετά των πολιτικών άρ-
  χηγών κ. κ. Βενιζέλου, Καφαντάρη
  Παπαναστασίου καί Τσαλδάρη διά την
  διευθέτησιν τής καταστάσεως.
  Αί συνεννοήσεις συνεχίζονται εισέτι.
  ΕΙ Κ. Κ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ- ΠΑΠΑΝΑ.ΤΑ.ΙΟΥ
  ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΙΝ
  ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Κατά «αρασχε-
  θείσας τό άπόγευμα πληροφορίας επί
  των διεξαγομένων συνεννοήσεων μετά
  τού προέδρου τής Δημοκρατίας, οί κ.
  χ. Καφαντάρης καί Παπαναστασίου με·
  σολαβοΰν όπως εξευρεθή συμβιβαστική
  λύσις πρός σχηματισμόν κυβερνήσεως
  έθνικού συνασπισμοΰ.
  Ο Ι. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΥΝΗΝΤΗΘΗ ΧΟΕΣ
  ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΑΟΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό λαϊ-
  κός βουλευτής χ. Μερχούρης συνηντή¬
  θη μετά τού Διοικητού τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος κ. Τσουδερου. Ή συνάν-
  τησις δέν ήτο άσχετος μέ τάς διεξαγο·
  μένας συνεννοήσεις επί τής ρυθμίσεως
  τής πολιτικής καταστάσεως.
  ΠΟΤΕ ΠΕΡΑΤΟΥΤΑΙ
  ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΥΑΡΑΓΩΓΕΙΟΝ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΑΡΙΑΣ
  Σχετικώς μέ την αποπεράτωσιν τοϋ κα¬
  τασκευαζομένου εισέτι εσωτερικόν ύδραγω-
  γεΧου Ηρακλείου πληροφορούμεθα έκ τής
  μηχανίκης υπηρεσίας τοΰ Δήμου, ότι αυτή
  θά έχη λήξη μετά δίμηνον περίπου.
  "Οσον άφορ α
  κατ' οκάν
  Δρ.
  »
  α
  Β
  » Υ'. »
  καρακατεινά »
  Ταχτάθβς α'
  β'
  "Ελεμέδες
  »
  Ροζακιό
  α'
  Ρ'
  ταχτά
  Κρασοστάφνλα
  »
  »
  20.- 22.-
  «7.- 20.-
  14.50 17.-
  •2.- 14.50
  8.- 12.-
  5.- 6.-
  3.50 4.50
  8.- 8.50
  6.------6.50
  2.50- 3.-
  1.80- 2.-
  1.10- 1.40
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δ». 163.------164,50
  571,------577,-
  6.39- 6,49
  31.42- 31,78
  8.35- 8.46
  38.41- 39,70
  76,25- 81,75
  4.67-4.91
  28,64- 29,56
  4.51- 4,61
  22,73- 23,60
  65.41- 66,15
  140-----845!-
  Δολλάριστ
  Λίρα
  Φράγκον
  'Ελββτ. φράγκον
  Αιοέττα
  Μάρκον
  Τονοχική ΛΙρα
  Κορώνα (Τσβχ.)
  Κορώνα (ΣσνηΒ.)
  Φοάγκον (Ββλγ.)
  Χελλίνι (Ανστα.)
  Φιοοίνι (Όλλαν.)
  Όλ ΗλλΙ
  ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΕΛΗΦβΗΣΛΝ
  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΙΣ ΑΠΟΓΝΩΣΙΝ
  ΕΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΘΗΚΑΙ Η ΘΕΣ)ΝΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Έπεΐγον τηλε-
  γράφημα έχ Θεσσαλονίκης άναγγέλλει
  ότι την πρωΐαν είς την σεισμοπαθή περι¬
  οχήν τής Χαλκιδικής έπανελήφθησαν
  νέαι ίσχυρόταται σεισμικαί δονήαεις.
  Αί δονήσεις εγένοντο αίσθηταΐ ώς
  ισχυραί καί έν Θεσσαλονίκη, ό «ληθυ-
  αμός τής οποίας έτρομοκρατήθη.
  Ο ΑΓΤΑΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ 0ΕΡΙΗΛΕΕ1
  ΤΑ ΗΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο·
  κριτοΰ μας). — Σημερινά τηλεγραφήματα
  άναφέρουν τόν κατάπλουν μοίρας τοϋ Άγ-
  γλικοΰ στόλου είς την παρά την Ίερισσόν
  παραλίαν τής Χαλκιδικής την οποίαν πε-
  ρι πλέει παρέχουσα πάσαν δυνατήν συνδρο¬
  μήν. Έτερα Αγγλικη μοΐρα άποτελοϋσα
  τό μεγαλύτερον μέρος τού στόλου τής Με-
  σογείου διετάχθη να πλεύση έκ Μάλτας είς
  Χαλκιδικήν.
  ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  ΒΕΛΓΙΟΥ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  Ο ΕΡΡΙΩ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ 50.000 ΦΡΑΓΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Σεπτεμβρίου (ο
  ανταποκριτοΰ μας).— Οί βασιλείς τού
  Βελγίου καί της Βουλγαρίας συνελυ-
  πήθησαν την Ελληνικήν Κυβέρνησιν
  διά τάς καταστροφάς τής Χαλκιδικής·
  'Έπίσης καί ό Κεμάλ πασσάς.
  Ό Γάλλος Πρωθυπουργός κ. "Ερ¬
  ριώ απέστειλεν ώς προσωπικήν τού συν¬
  δρομήν ΚΟ.ΟΟΟ φράγκα^
  ΕΙΣ ΑΟΗΝΛΣ ΕΗΕΡΓΟΥΜΤΑΙΕΡΛΗΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Είς ' Αθήνας ήρ¬
  χισαν ένεργούμενοι έρανοι υπέρ των
  σεισμοπαθών. Έπίσης άποστέλλονται
  παντοειδή βοηθήματα.