100074

Αριθμός τεύχους

3284

Χρονική Περίοδος

01/10-31/12

Ημερομηνία Έκδοσης

1/10/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ------------------------- '~—~ε—■ε—·■■■είε—εεεεε—■■—π—π—εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεΐεε—εε—ρε——
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΝΑ Ω Μ Ο Ν ΔΙΛΗΜΜΑ
  ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΝ 'Η ΠΟΛΕΜΟΝ;
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3,284
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1 ΟΚΤΩΒΡ1ΟΥ
  'Η Κοινωνία τ&ν Έ8ν6ν
  ΰιατρεχει κίνδυνον καταρρεύσεως.
  ΚρΙσιμοι ημέραι άνατέλ-
  λουν διά την Ευρώπην καί
  την Κοινωνίαν των Εθνών.
  "Αν πιστεύση κανείς μάλιστα
  τάς έντυπωσιακάς πληροφο¬
  ρίας ωρισμένων όργάνων τοθ
  εύρωπαικοθ τύπου ήγγικεν ή
  ώρα τής καταρρεύσεως τοθ
  θεσμοθ τής Γενέυης, περί την
  άγαθοποιόν δρασιν τοθ όποί-
  ου τόσα δνειρα ύφάνθησαν.
  Ή δέ Εύρώπη —καί ή οίκου-
  μένη δλη — θά αντιμετωπίση
  πλέον ώμότατα τό δΐλημμα
  εάν θά όργανώση την είρη-
  νίκην ζωήν της δχι μόνον μέ
  πανηγυρικούς λόγους ή εάν
  θά συνεχίση τούς έξοπλισμούς
  της διά νά επαναλάβη μέ τε-
  λειότερα μέσα τό μακελειό
  τής τραγικής τετραετίας.
  Είνε γνωστόν τό αίφνίδιον
  ξεσπάθωμα τής ΓερμανΙας έν
  σχέσει μέ την διάσκεψιν τοθ
  άφοπλισμοθ. Την άποψιν πού
  διελάλουν επί ετη
  στβλής έθνικισταΐ,
  οί πάσης
  ενεκολπώ-
  συν
  Ά-
  θη ή σημερινή γερμανική κυ¬
  βέρνησις, ή ©ποία είς τόνον
  άρκετά όξύν, διεκήρυξεν Βτι
  δέν θά μετάσχχ] πλέον των
  ερ-γασι&ν ιτν,ς ΓΛααγ,εψεως τοθ
  άφοπλισμοθ, εάν δέν άνεγνω-
  ρΐζετο είς αυτήν πρωτΐστως
  Ισότης πρός τα άλλα κράτη,
  ώς πρός τό δικσΐωμα τοθ έ-
  ξοπλΐζεσθαι. Ή άποψις ττς
  ΓερμανΙας είνε δτι τα άλλα
  κράτη, καί Ιδίως ή Γαλλία,
  δέν άφοπλίζονται συμφώνως
  πρός τάς διατάξεις τής
  θηκης των Βερσαλλιών.
  πεναντίας. Ή Γαλλία μάλι¬
  στα χρησιμοποιεΐ την συνθή¬
  κην διά νά κρατή την Γερμα¬
  νίαν είς άφορήτως ύποδεεστέ
  ραν καί ταπεινωτικήν κατά¬
  στασιν. Έχει καί ή Γερμα
  νΐα τό δικαίωμα νά καταρτί-
  ση πολεμικήν δύναμιν έπαρ-
  κή διά την υπεράσπισιν της,
  διά την ασφάλειαν τοθ γερ-
  μανικοθ Ιθνους, ενός μεγά-
  λου εθνόυς άφωπλισμένου έν
  μέσω έξωπλισμένων μεγάλων
  καί μικρών δυνάμεων.
  Πρώτη απροκαλύπτως έγ-
  κολπωθεΐσα την γερμανικήν
  «θέσιν» είνε ή "Ιταλία. Τό δι¬
  καίωμα ίσότητος έξοπλισμών
  πού ζητεί ή Γερμανία, ό κ.
  Μουσολίνι τής τό ανεγνώρι¬
  σεν ανεπιφυλάκτως. Έδημοσί-
  ευσε τό γνωστόν αρθρον τού
  είς τόν διεθνή τύπον καΐ πα¬
  ρέσχε την προσωπικήν τού
  διαβεβαίωσιν είς τόν Γερμα-
  νόν πρεσβευτήν φόν Σοθμπερτ
  δτι θά υποστηρίξη πλήρως
  τάς γερμανικάς αξιώσεις. Έ-
  φημολογήθη μάλιστα άκόμη
  καί έν Γενεύη δτι ό Ντοθτσε
  θά ήγεΐτο αυτοπροσώπως τής
  Ιταλικής άντιπροσωπεΐας διά
  νά συνηγορήστ) υπέρ τής γερ-
  μανικής απόψεως.
  * ♦
  Έκ πσραλλήλου είς τόν φα-
  σιστικόν τύπον διεξάγεται
  μία έντονος έκστρατεία εναν¬
  τίον τής ΓαλλΙας καί των έ-
  ξοπλισμών της. ΑΙ στρατιω¬
  τικαί της προπαρασκευαί κα-
  τακρίνονται ώς άκρως έπι-
  κίνδυνοι διά την παγκόσμιον
  βίρήνην. Είς ενα έμπνευσμέ-
  νόν άρθρον τού ό στρατηγός
  Μαριέττι, όστις επανειλημμέ¬
  νας υπήρξε στρατιωτικάς έμ-
  πειρογνώμων τής Ιταλίας έν
  Γβνεόη, τονίζβι ότι ή Γαλλία
  μέ την στάσιν της αέτήν έξω
  θεΐ την Γερμανίαν είς προ¬
  παρασκευήν «πολέμου εκδι¬
  κήσεως».
  Είς τό ίδιον μέτωπον, αδιά¬
  φορον διά ποίους λόγους, πρέ
  πει νά τάξωμβν καί την Ρωσ-
  οΐαν,ή όποία ήπεΐλησεν δτι θά
  άποχωρήστ) τής διασκέψεως
  τοθ άφοπλισμοθ μαζΐ μέ την
  Γερμανίαν εάν δέν γίνουν δε¬
  κταί αί αξιώσεις της. Ό κ. Λι-
  τβΐνωφ μόλις άφίχθη είς τό
  καί ίΐς αλ¬
  λεπαλλήλους τού συσκέψεις
  μέ τόν βαρώνον φόν Νώϋρατ
  τόν Γερμανόν υπουργόν των
  "Εξωτερικών, εβεβαίωσεν αυ¬
  τόν δτι ή σοβιετική κυβέρνη¬
  σις θά υποστηρίξη την Γερμα
  νΐαν. Είνε δέ γνωστόν δτι οί
  έν Μόσχα, χαρακτηρΐζοντες
  την διάσκεψιν τής Γενέυης ώς
  κωμωδίαν δέν έπιζητοθν πα-
  ρά την κατάλληλον ψυχολο-
  γικήν στιγμήν διά νά άποχω-
  ρήσουν τής διασκέψεως δημο-
  κοποθντες μεταξύ τής διε-
  θνοθς κοινής γνώμης, ή όποία
  ζητεί έπιτακτικώς αφοπλισμόν
  καί είρήνην.
  Έτσι διαγράφεται ένα τρι-
  πλοθν συγκρότημα, τό οποίον
  θέτει τόσον ώμά τα πράγματα
  ώστε νά μην άποκλείωνται τα
  πιό δυσάρεστα καί έπικίνδυνα
  ένδεχόμενα.
  Κατέναντι αυτού "ίσταται
  κυρίως ή Γαλλία. 'Η απάντη¬
  σις της είς τό γερμανικόν ύ-
  πόμνημα—απάντησις ύπογε-
  γραμμένη άπό τόν κ. Έρριω
  —Ισοδυνάμει πρός άπόκρου-
  σιν τής άξιώσεώς της. Ή «θέ¬
  σις» τής ασφαλείας άναπτύσ-
  σεταν τιαΧνν ύτι6 τοθ -γαΧΧικοΟ
  τύπου καί των επισήμων.
  —Σέ τέτοιες περιστάσεις
  Φρονώ δτι άντΐ νά 'καταφεύ-
  γαμεν είς ύπαινιγμούς καί
  άορ·στολθ"νιας, είνε καλλίτε¬
  ρο νά παίξωμε άνοικτό παι-
  γνΐδι, είπεν ό κ. "Ερριώ ενώ¬
  πιον τής κοινοβουλευτικής έ-
  πιτροπής επί των
  ύποθέσεων, δτσν
  τοϋ εζήτησε τόν
  εξωτερικών
  έ μέλος
  «πλήρη καί
  άκριβή φάκελλον» περί των
  έξοπλισμών τής Γερμανίας.
  'Έκαμα ήδη χρήσιν αυτών
  των εγγράφων—προσέθεσεν
  —είς τάς συνομιλίας μας μέ
  την Αγγλίαν καί δύναμαι νά
  προσθέσω δτι αί άποκαλύψεις
  αί γενόμεναι δι* αυτών ένε-
  ποίησαν βαθυτάτην εντύπω¬
  σιν είς έκείνους είς τούς ό-
  ποΐους ανεκοινώθησαν.
  Παρέσχε κατόπιν πληροφο¬
  ρίας περί τής κατασκευής πο-
  λεμικοθ ύλικοθ έν Γερμανία
  καί εδήλωσεν δτι είς την κα¬
  τάλληλον στιγμήν θά θέση
  ύπ' δψει των κρατών—μελών
  τής Κοινωνίας των Εθνών
  τάς μυστικάς αύτάς πληρο¬
  φορίας περί των κρυφίων έξο¬
  πλισμών τής Γερμανίας.
  —Έκεϊ—είπεν—είς την Κοι¬
  νωνίαν των Εθνών πρέπει νά
  διεξαχθοθν δλαι αί συζητή
  σεις. Ιδιαιτέρας συνεννοήσεις
  δέν θά δεχθώ.
  Καί δταν τοθ εζήτησαν νά
  δηλώση ρητώς εάν θά δεχθή
  την γερμανικήν αίτησιν περί
  ίσοπλίας, απήντησεν:
  —Είτε Ιδιαιτέρως είτε δή
  μοσία διατυπωθή αυτή ή αίτη¬
  σις, θά άπαντήσω πάντοτε:
  "Οχι. Ποτέ. Αδύνατον:
  —"Ημείς, έν πάση περιπτώ¬
  σει, θά έξοπλισθώμεν—άπαν-
  τδ ό στρατηγός φόν Σλάίχερ
  μέ ΐσην κατηγορηματικότητα,
  άπό την Ανατολικήν Πρωσ-
  σίαν.
  Καί συγχρόνως δημοσιεύε-
  ται είς την Γερμανίαν τό πε¬
  ρίφημον διάταγμα περί στρα-
  τιωτικής προπαιδεύσεως τής
  γεαμανικής νεολαίας. Παρα¬
  κάμψασα έπιτηδείως τάς ά-
  παγορεύσεις τής συνθήκης των
  Βερσαλλιών, ή Γερμανία έ-
  παναφέρει πάλιν την νεολαί¬
  αν είς τούς στρατώνας, την
  έκγυμνάζει, καταρτίζει πάλιν
  τό «ανθρώπινον πολεμικόν υ¬
  λικόν», υπό την εποπτείαν ε¬
  νός στρατηγοθ καΐ αξιωμα¬
  τικών, Ή πρόκλησις είνε όλο·
  φάνερη—φωνάζουν οί Γάλλοι,
  ένώ οί Γερμανοί θεωροθν πε¬
  ριττόν νά δικαιολογήσουν κάν
  τό μέτρον. Έν συνεχεία άπο-
  φασίζεται ή ναυπήγησις τοθ
  τρίτου «θωρηκτοΟ τής τσεπης»
  τό οποίον θά καθελκυσθή
  τόν Όκτώβριον, Οί Γάλλοι
  διαμαρτύρονται δτι τουτο α¬
  ποτελεί παράβασιν τής γενι-
  κής έκεχειρίας των πολεμικών
  ναυπηγήσεων. Οί Γερμανοί
  άπαντοθν δτι αυτή ή έκεχει-
  ρία έχει διατυπωθή, κατά την
  επιθυμίαν τής Γαλλίας, μέ
  τέτοιον άόριστον τρόπον, ώ
  στε κανείς δέν ήξεύρει ποθ
  άρχΐζει καί ποθ τελειώνει· καί
  δτι, έν πάση περιπτώσει, ή
  ναυπήγησις τσΟ ΘωρηκτοΟ
  των δέν αποτελεί, κατά την
  γνώμην των, παράβασιν τής
  συμφωνίας.
  Είς τό Λονδίνον έπικρατεΐ
  άκρα έπιφυλακτικότης καί ά-
  νησυχία. Ή αγγλικη απάν¬
  τησις είς τό γερμανικόν ύπό-
  μνημα είνε κατ' θυσίαν άνα-
  βλητική—κατά παράδοσιν τής
  άγγλικής διπλωματίας — καί
  προδΐδει μίαν κυρίως φροντί-
  δα νά άποτραπή τό ναυάγι¬
  ον τής διασκέψεως τοθ άφο·
  ττ.λισ'ΐοθ. Δέν ττρέτιε1 νά λη-
  σμονήΎθΊ—γράφουν αί αγγλι¬
  καί έφημερίδες—ότι ή διάσκε¬
  ψις αυτή είνε ή μεγαλειτέρα
  προσπαθεία καί ή ύστάτη ελ¬
  πίς τής ΚοίνωνΙας των Ε¬
  θνών. Προηγήθησαν αυτής
  πολυετεΐς εργασίαι των προ-
  παρασκευαστικών επιτροπών.
  Τό δέ ναυάγιον της λόγω τοθ
  κεφαλαιώδους ζητήματος πού
  εδημιούργησεν ή Γερμανία,
  θεωρεΐται ώς καίριον πλήγμα
  κατά τής Κο-νωνΙας.
  Άλλά έκτός των νέων αυ¬
  τών δυσχερειών, ή Κοινωνία
  των Εθνών άντιμετωτΐζει πα-
  λαιότερα προβλήματα υπό
  μορφήν επικίνδυνον. "Ηδη ή
  Ίαπωνία προκαλεΐ νέαν κρί¬
  σιν μέ τό ζήτημα τής Μαν-
  τζουρίας.
  Έν τώ μεταξύ ό πρόεδρος
  τής διασκέψεως τοθ άφοπλι-
  σμοθ κ. Χέντερσον παρακο-
  λουθών την δραματικήν αύ
  την στροφήν τής εύρωπαϊκής
  ζωής περιωρίσθη είς μίαν γε¬
  νικήν παρατήρησιν:
  —Εάν χάσωμεν αυτήν την
  ευκαιρίαν νά φέρωμεν τόν κό¬
  σμον είς την οδόν τοθ άφο-
  πλισμοθ, οί λαοί θά τό πλη-
  ρώσουν άκριβά. Υ7.
  ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
  ΚΑΙ ΤΗΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ
  Ή «Ήμεοησία τοΰ Βερολί-
  νου» δημοσιιύει μακράν άνταπό-
  χρισιν τοΰ ε'ιδικοϋ περί τα βαλ-
  κανικά ζητήματα συνεργάτου της
  Θεοδώρου Μπέρκες, ό οποίος
  γράφει σχετικώς πρός τάς αύρια-
  νάς εκλογάς τα εξής:
  Τρείς μεγάλας έκλογικάς ήττας
  ύπέστησαν κατά την τελευταίαν
  δεκαετίαν οί Έλληνες μοναρχικοί.
  τό 1923, τό 1926 καί τό 1928.
  Πολιτειακόν ζήτημα δέν ύφίστατο.
  Καί μόνον ή διεθνής κρίσις, ή
  δποία έσχεν άπό τού 1930 καί
  ιδίως μετά την πτώσιν τής άγγλι¬
  κής λίρας τόν αντίκτυπόν της καί
  είς την Έλλάδα, καί εζημίωσεν
  ίκανώς την ελληνικήν οίκονομίαν,
  εδωσεν ευκαιρίαν είς τούς μοναρ-
  χικούς νά άρχίσουν πάλιν νά κι-
  νοϋνται. Ή έπιτυχία των κατά
  τάς τελευταίας δημοτικάς εκλογάς
  εν Αθήναις τούς εδωσεν ιδιαίτε¬
  ρον θάρρος.
  Άπό τα δημοκρατικα κομματα
  τό Ισχυρότερον καί ζωντανώτερον
  είναι τό υπό την ήγϊσίαν τοΰ κ.
  Βενιζέλου φιλελεύθερον κόμμα,
  τό οποίον δύναται τις νά είπη δτι
  κυβερνα άπό είκοσαετίας περίπου
  την Έλλάδα. Τελευταίως έπισυ-
  νέβησαν διάφοροι προσίριβαι με¬
  ταξύ των δημοκρατικαί κομμάτων
  αί οποίαι θέτουν τόν Βενιζέλον
  είς δύσκολον θέσιν, -δεδομένου ότι
  εϊχε κατά τάς παρελθούσας τώρα
  εκλογάς νά πολεμήσχ) εναντίον δύο
  μετώπων; των μοναρχικών άφ'
  ενός καί των δημοκρατικόν όμά-
  δων άφ' ετέρου, των οποίων οί
  άρχηγοί ήσαν δ>οι εναντίον τού.
  Τα αΐτια των τελευταίων είνε μάλ¬
  λον προσωπικά. Ό κ Βενιζέλος
  δέν είνε εΰ/ολος οΰΐε ώςσύμμαχος,
  ούτε ώς άντίπαλος. Έχη σήμερον
  κατάλευκα μαλλιά, -μένει έν τού¬
  τοις έξ ΐοου ίωντανός, δπως ήτο
  κατά τό 1910, δπότε έκαμε την
  εμφάνισιν τού είς την ελληνικήν
  πολιτικήν καί δέν άρκεΐ πολύ νά
  πΓτάξτ) κάθε αντίπαλον τού, έστω
  καί εάν οΓαος συγκαταλέγε,ται εις
  τούς παλαιούς φίλους τού, άπό
  την αρχήν, όπως έκαμεν άλλωστε
  τελευταίως μέ τόν αρχηγόν των
  σοσιαλριζοσπαστών Παπαναστα
  σίου. Οί δημοκρατικαί αί'τοΐ άρ¬
  χηγοί τόν κατηγορθΰν ότι απο¬
  βλέπει είς την προε,δρίαν τής ελ-
  ληνικής δημοκρατίας, προεδρίαν
  δμως βασιζομένην επί συντάγμα-
  τος μεταρρυθμισμένου κατά τό
  πνεϋμα τής παραγράφου 48 το
  ■νερμανιχοΰ συντάνματος. Είς τοι¬
  αύτην περίπτωσιν τι πρωθυπουρ
  γία των δημοκρατικαί αυτών αρ¬
  χανών θά ήτο φαινομενική μάλ¬
  λον, διότι δ Βενιζέλος πρόεδρος
  ών τής δημοκρατίας καί έχων πα-
  ρόμοια δικαιώματα, θά ήτο αύ·
  τος ό πραγματικάς κυβερνήτης τή^
  χώρας. Καί τουτο δέν άοέσει είς
  τούς άρχηνούς αΰτούς των &λλω
  δημοκρατικών όμάδων.
  Οί μοναρχικοί εχουν συσπειρω-
  θϋ πτρί τόν αρχηγόν τοΰ λα'ικοϊ
  κόμματος, τόν κ. Τσαλδάρην, έ*-
  ναν άπό φύσεως ήρεμον καί ά-
  γαθόν πολιτικόν, ό οποίος ουδέ¬
  ποτε ετεινε πρός άκρας λύσεις
  καί είνε μία ήρϊμος καί έπιφυλα-
  κτική προσωπικότης. Είς τόν ά-
  γώνά τού εχει καλόν σύμμαχον:
  την κατάπτωσιν τής έλληνικής
  οίκονομίας.
  Ώς πρός τό άποτέλεσμα των
  έκλογών, δέν κατέστη δυνατόν νο
  επιτύχη ό Βενιζέλος, μόνος τού,
  την απόλυτον πλειοψηφίαν, βέ¬
  βαιον δμως είνε ότι τό σύνολον
  των δημοκρατικών κομμάτων έχΐΐ
  την πλειοψηφίαν αύτην.
  Όπως πάντοτε, είς τάς δυσκό¬
  λους στιγμάς τής έλληνικής πολΐ;
  τικής, ούτω καί τώρα έμφανίζον-
  ται καί οί στρατιωτικόν, οί «πα-
  ράγοντες», δπως τούς όνομάζου»
  οί άντιβενιζελικοί έν Ελλάδι, οί
  όποΐοι είνε όλοι δημοκρατικοί, οί
  στρατηγοί "Οθωναίος, Κονδύλης,
  Πλαστήρας καί Γονατάς. Μόνον
  2νας άπό τούς παλαιούς αύτούς
  δημοκρατικούς επαναστάτας πα-
  ραμένει σήμερον μόνος τού, μή
  γνωρίζων καλά τί θέλει νά κάμη,
  δ στρατηγός Πάγκαλος. Οί άρχη-
  γβί των μικροτέρων δημοκρατι¬
  κών όμάδων είνε κεκηρυγμένοι
  εναντίον τής επεμβάσεως των
  στρατιωτικών καί κατηγορουν
  μάλιστα τόν Βενιζέλον δτι τού.
  εύνοεΐ. Ό Τσαλδάρης, άπό τόν
  δποΐον εζητήθη έκ μέρους των
  στρατιωτικών αυτών νά θέση κα¬
  τά μέρος τάς μοναρχικάς τού επι·
  φυλάξεις καί νά γίνχι ό «Έλλην
  Μακδόναλ» δέν απήντησε. Εβε¬
  βαίωσε μόνον δτι δέν προτίθεται
  νά άλλάξΐ) τό πολίτευμα δι' έκ-
  νόμων μέσω ν. Μηδέν πέραν τού¬
  του.
  'Η έπίμονος αυτή έπιφύλαξις
  τοϋ Τσαλδάρη άπέναντι τοΰ δη-
  μοκρατικοϋ πολιτεύματος τής χώ¬
  ρας δυσβρεστεΐ τούς έκλογικώς μέ
  αυτόν μάλλον συνεργασθέντας
  δημοκρατικούς, άλλ' άντιπάλους
  τοΰ Βενιζέλου άρχηγούς, οί ό¬
  ποΐοι τονίζουν δτι θά ταχθοΰν
  καί αύτοι μαζί μέ τούς «παράγον¬
  τος», εάν ίδουν νά χινδυνεύη ή
  δημοκρατία.
  ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ.
  Ώργίασαν καί χθές αί
  διαδόσεις διά την εξέλιξιν τής
  καταστάσεως. Πότε την -κυ¬
  βέρνησιν εσχημάτιζεν ό Τσαλ
  δάρης άναγνωρίζων τό πολί¬
  τευμα. Πότε δέν την έσχημά-
  τιζε, διά τόν απλούστατον λό¬
  γον δτι ώς δρον είς την ανα¬
  γνώρισιν τοθ πολιτεύματος
  προέβαλε—πραγμα ύποπτον
  —την ανάληψιν παρά λαϊκόν
  πολιτευτών των δύο πολεμι-
  κων υπουργείων. Πότε πάλιν
  έσχηματίζετο δικτατορική κυ¬
  βέρνησις καί πότε πάλιν
  ό Τσαλδάρης έσχημάτιζε,
  κυβέρνησιν διαλυομένου τοθ
  στρατιωτικοθ συνδέσμου καί
  παραπεμπομένων των παρα-
  γόντων τού είς πειθαρχικόν
  συμβούλιον! Τό τελευταίον θά
  ήτο κατάλληλον διά την έκ¬
  δοσιν παραρτήματος τής
  «"Ιδής». Παραδόξως δμως ή
  καλή συνάδελφος δέν τό έκυ-
  κλοφόρησε.
  ***
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ.
  Παρά τοθ κ. Γυμνασιάρ¬
  χου επληροφορήθημεν δτι δσα
  χθές έγράψαμεν κατόπιν υ¬
  ποβληθέντων είς ημάς παρα-
  πόνων άπό μέρους ενδιαφε¬
  ρομένων γονέων καί έν σχέ¬
  σιν. ι£ τί* ϊ>νϊ>6ιεα θέ,ματα
  κατά τάς εν τώ Γυμνσσίω Η¬
  ρακλείου προεισαγωγικάς έξε-
  τάσεις, δέν είνε άκριβή.
  Τα θεματα ταυτα, ώς μας
  εβεβαίωσεν ό κ. Κίντζιος, εΤνε
  ωρισμένα διά νόμου, άνάγον-
  ται δέ είς την διδακτέαν έν
  τοίς δημοτικοΐς σχολείοις Ο¬
  λην, έκτός τής εκθέσεως ήτις
  άφορά την γενικήν μόρφωσιν
  τοθ μαθητοό. Σημειώνομεν
  ευχαρίστως τάς πληροφορίας
  τοθ κ. Γυμναιάρχου.
  ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΣ.
  Είναι αναμφισβήτητον
  δτι οί έν τή πόλει λαίκοί £-
  χούν παρεξηγήσει τελείως τα
  πράγματα. Διατελοθν είς κα¬
  τάστασιν παραισθήσεως. Νο-
  μιζουν δτι άναλαμβάνοντος
  τοθ Τσαλδάρη την εξουσίαν
  καί μετά μίαν παράδοσιν μά¬
  λιστα άνευ δρων—ώς είνε ή
  άνεπιφύλακτος άναγνώρισις
  τοθ καθεστώτος — θά άνα-
  λάβουν καί αύτοι τα ήνια πα¬
  λαιών άλησμονήτων.... έξου·
  σιών. Τούτέστι των κοντζαμ-
  πασηδισμών, των κομματαρ-
  χισμών, των τραμπουκισμών
  καί των φαυλοκρατισμών—
  ώς καί τό εύλογημένο έκεΐνο
  1920. Διαφορετικά δέν έξηγεΧ-
  ται ή έσπευσμένη έκδοσις πα¬
  ραρτήματος καί υπό πανηγυ¬
  ρικήν ατμόσφαιραν διατυμπα-
  νισθεΐσα προχθές πρωθυπουρ-
  γοποιησις τοθ Τσαλδάρη.
  Άλλ' άς ελπίσωμεν δτι οί
  λαϊκοί θά συνέλθουν άν του¬
  λάχιστον άντιλάμβάνωνται
  ποίον εΐνε σήμερον τό καλόν
  τοθ τόπου άλλά καί τό καλόν
  τό Ιδικόν των.
  ΑΡΣΙΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ'
  Άποτυχών — εύτυχώς —
  λαϊκάς ύποψήφιος είς γει-
  τονα νομόν (τής δυτικής
  Κρήτης) έμάθομεν δτι ήπει-
  λησε καί άπειλεΐ άνευ σο·
  βαράς άφορμής τόν προϊστά-
  μενον τοθ ταχυδρομικοθ γρα-
  φειου τής Ιδιαιτέρας τού περι¬
  φερείας μέ...άρσιν τής μονιμό-
  τητος μόνον καί μόνον λέγει
  διά νά τόν παύση!
  Καθώς βλέπετε ή μονιμό-
  της είνε κάρφος είς τούς ό-
  φθαλμούς των λα'ίκών. Οί άν
  θρωποι ερχόμενοι είς την αρ¬
  χήν—έρχονται μόνον καί μό¬
  νον διά «νά χορεύσουν» τούς
  βενιζελικούς. Αύτό είνε τό σω¬
  τήριον πρόγραμμά των: "Αρ·
  σις τής μονιμότητοςΐ— δηλ,
  αναστάτωσις τοθ παντός καί
  των πάντων, γκρέμισμα, χσ-
  λασμός, καταστροφή—καί αθ«
  ΛΝΟΡΦ--ΙΖ
  'Αλχαζαρ.— Πειράματα
  κίρου κ. Κόλα Μόρτον.
  'Αιτόλλ»ν— Άπόψε «Κορίτσια
  τού θβάτρου».
  'Λλάμπρα.— «Τα λευχά ρόβα τού
  Ζιληόρ». ________
  Ββσηορος.—Σήμερον τό «Έγχλη-
  μα ενός πατέρα».
  τό γιά τό προσωπικό πάθος
  καί γιά τό προσωπικό μΐσος
  εναντίον τοθ πρώτου τυχόν-
  τος «βενιζελικοθ».
  Μωρέ μπράβοΙ
  ***
  ΕΤΤΙΣΤΟΛΑΙ.
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύο¬
  μεν την κάτωθι επιστολήν:
  Έχιβεβλημένη ές°ήνησις.
  Άξιότιμε κ. Διευθυντά,
  Καταχωρήσατε παρακαλώ είς
  την ίγκριιον εφημερίδα σας τα κά·
  . τωθι:
  Κατόπιν των έξαχθέντων άποτε
  λεσμάτων έκ των έκλογικών τμη-;
  μάτων άτινα έφερον πανίαχυρον
  ■ών αξιότιμον κ.Γ. Μαρήν,στεφθέν^
  των οθτω επαξίως των υπέρ τού1
  ΝομοΟ μας άγώνων τού, μερικοΐ
  κακοθεληταί τού τής χθές, λά-,
  τρείς τού 8μως δήθιν τής σήμερον/
  προσπαθοθν μέ κάθε ϋεμιτόν καί
  άθέμιτον μέσον, διά νά μή είπω
  βαρυτέραν λέξιν, νά τύχωαιν...ά->
  φέσεως άμαρτιών.
  Τοθτο παρετηρήθη είς τούς έ-1
  χλογεΤς τοθ τμήματος μας. Ο(
  κουτοπόνηροι έκ Δαμάατας έκλο-
  γεΐς σπεύδουν νά διαλαλήοουν δτί
  οί οταυροΐ τής προτιμήσεως ούς δ
  χ. Μαρής έλαβε εδόθησαν παρ'
  αυτών χαΐ ουχί άπό την Φόδελε
  δπως συνέβη. Ουδέν τούτου ψευδέ
  στερον, διότι δσοι έκ τούτων δέν
  υπεστήριξαν τόν λαϊκόν συνδυα-
  σμόν, πραγμα δπερ έπραξαν οί
  περισσότεροι, οί Οπόλοιποι αριθ-
  μούμενοι είς τα δάκτυλα τής μιδς
  χειρός εψήφισαν άλλον ΰποψήφΐον.
  Έν ώ ημείς ενώπιον τής εφορευ
  τιχής έπιτροπής απροκαλύπτως έ-
  δεινύαμεν ^τήν δπέρ τοθ κ. Μα
  ρή προτίμησίν μας γεγονός δπερ
  πάντες οί περί την κάλπην καθή
  μενοι δύνανται νά βεβαιώαουν.
  Άλλ' οί ΔαμαστιανοΙ φαίνεται)
  είχον προσχεδιάσει τα πράγματα
  διότι εζήτησαν 150 ψηφοδβλτια
  τοθ χ. Γ. Μαρή τα δποϊα μή δυ-{
  νάμενοι νά διαθέσουν έδωσαν είς
  ημάς πρός διάθεσιν. Καί τώρα;
  φωνασχοθν δτι έκθύμως τόν υπε
  στήριξαν. Άλλά τοθ φρονίμου τό|
  παιδΐ πρίν πεινάση μαγερεύει.
  Ευχαριστών χ. Διευθιιντά διά;
  -την φιλοξενίαν τής παρούσης.
  - Διατελώ μεθ' υπολήψεως
  Μύρων Ε. Φαφουχάχης
  Έκ Φόδβλε
  που περνα
  / Όκτ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.23, Λύσις 606,
  Ι
  Τα μαθήματα
  Μ ΗΠΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠλίίΕΑΜΑΤΙίΤΗΣ
  ΣΧ0ΑΗ2 {ΜΒΟΡΟΎ ΠΑΑΑΗΑδΝ
  καί τοΰ παρ' αυτή λει-
  τουργοΰντος Φροντιστη-
  ρ(ου Λογιστικης καί ξέ-
  νων γλωσσων, Γαλλικήν
  Αγγλικών καί Γερμανι¬
  κήν, άρχονται άπό σήμε¬
  ρον Ιην δ)βρίου.
  'Αηειλεσβη πορτοφόλιον περιέχον
  τθ απολυτήριον χαΐ μέροβ άηοθβίξβων
  .«ο* έφέθρον Νικόλαον Νιωτάκη κα-
  τοίχου ΚιζΙλιΝταμχιας. Παραχαλβίται
  ό ευρών νό τό παραδώση είς τόν βι·
  «αιονχον παθ' ότι είνε σ' αυτόν ά·
  Η ΜΟΔΑ
  Γιά σάί τίς κυρίβς, μοΰλεγβ κάΉο·
  τε χ&ποιος, γνωστάς γιά τό λεπτό
  τού γοϋστο, τό ώραιότερο συμπλή-
  ρωμα τής συνολικής σας ώμορφιάς
  βίνβτό χαπέλλο.
  Ένα καλοδια-
  λεγμένο καπέλ-
  λο μβταμορφώ
  νει τή γυναϊχα
  καί την κάμνει
  αγνώριστη.
  Δέν βίχε άδι-
  κο. Άλλά καΐ
  τί δύσκολο πράγ
  μα ή έκλογή έ
  νός καπέλλου, Γιά νά είνε έπιτυχής
  χρειάζβται γοΰσΐο πολΰ καί προσοχή
  μβγάλη. Μή διαλέγετε απλώς καί ώς
  έτυχβν ένα μοντέλο, μόνο καί μόνο
  γιατΐ είνε τής μόδας, άλλά μελετή-
  σατβ χαλά προηγουμένως τόν τύπο
  τής ώμορφιάς σας καί σύμφωνα μ'
  αυτόν κάμετε την έκλογή σας. Την
  στιγμήν αυτή ή μόδα τού καπέλλου
  δέν έχει λάββι την όμαδική της κα-
  τβύθυνσι. 'Η χειμωνική μόοα παρου-
  σιάζβι πολλές άβεβαιότητες. Την στιγ-
  μή αυτή φορούν καπέλλα ή πολύ ση-
  χωτά στό πλάϊ, όπως φορεθηχαν καί
  τό χαλοκαϊρι, ή είς τό μέσον τής κε¬
  φαλής, είς τρόπον ώσΐβ νά φαίνεται
  όλο τό μέτωπο.
  Συνηθίζονται πολύ τα μπβρέ, άλλά
  ένα εΐδος μπερέ πολΰ βιαφορβτιχό
  άπό τό συνηθισμένο Ή ποιχιλία αύ
  τή των σχημάτων άφίνει στΐς κομψές
  χυοίες μεγάλην ελευθερίαν στήν έκ¬
  λογή. Ενεφανίσθησαν ήδη πολλά
  φέτρ, άλλα σχέτα χαί δλλα έν συν-
  δυασμφ μέ βελοϋδο, διότι φιόγχοι
  τής μόδας χαί τό ντραπέ μόνον μέ
  τή βοηθεία τού βελούδου πραγματο-
  ποιοΰνται. Γιά τίς πιό άμπιγιέ τουα¬
  λέττες προτιμάται τό βελούοο. Γαρ-
  νίρονται μέ μεγάλους φιόγχους άπό
  χορδέλλα ποΰ δένουν πΐαγίως, έμ·
  πρός στό μέτωπο ή πίσω. Χρησιμο-
  ποιοΰνται πολύ ώς γαρνίρισμα μιχρά
  μοτιφ άχό στράς χαί πτερά αιανται-
  ζί, ή πέταλα βελουδένια. Άλλά ό
  τβλευταίος νεωτερισμός είνε τάχρυσά
  χουμπιά. Τα χονμπιά αύτά όμοιάζουν
  πολΰ μέ χαρφιά πούχουν πλατύ χαί
  στρογγυλό κεφάλι. θά στολΐσουν μέ
  τή λάμψι τους άχι μόνον τίς βελού-
  δινες τόκες, άλλά χαί τα πρώτα γοΰ-
  νινα μπβρέ πού θά εμφανισθούν.
  Ή Μοντίρνα
  —Τό γυμνόν καί ό υπουρ·
  γός...
  Είς την Βουδαπέστην, ή περι-
  λάλητος υπόθεσις των «μοντέλων
  μέ μαγιό» έσημείωσβ τό πρώτον
  θΰμά της: τόν καθηγητήν τή;
  Σχολής των Καλών Τεχνών κ.
  Στέφανον Στσόκ, δ οποίος ποό-
  κειται ήδη νά άπολνθϋ της θέσε¬
  ως. Ώς γνωστόν, αί Ούγγρικαι
  έφημερίδες εΐχαν αναγγείλη πρό
  ημερών ότι κατόπιν τελευταίας
  ένκυκλίου τοϋ Ύπουργείου τής
  Παιδείας, θά ώφειλαν τά_γυμνά
  €μοντέλα» τής Σχολής των Κα¬
  λών Τεχνών νά ποζάρουν είς τούς
  μαθητάς μέ μαγιό. Την επομέ¬
  νην τής ε'ιδήσεως αυτής, δ καθη·
  γητής Στσόκ έξεφοάσθη σαρκα-
  στικώς περί τοΰ ύπουργοϋ, δη¬
  λώσας είς τούς μαθητάς, κατά
  την ώραν τής διδασκαλίας, δτι,
  χάριν τοϋ θαυμασίου αύτοϋ ά-
  στείου, θά επρεπε νά συγχωρήση
  κανείς είς τόν υπουργόν όλα τα
  «κολοσαιαϊα λάθη». Έφ'^ ώ καί
  διετάχθη άμέσως αύστηρά άνά-
  κρίσις τό άποτέλεσμα τής οποίας
  θά είνε ή απόλυσις τού.
  —Κοσμική...κίνησις.
  Μία μοναδική σκηνή άνεστά-
  τωσε, την παρελθούσαν Ιβδομά-
  δα, την Φιλαδέλφειαν. Κατά τη-
  λεγράφημα έκ Νέας Υόρκης,
  μία κνρία τής καλλιτέρας κοινω-
  νίας τής Φιλαδελφείας, κατά την
  διάρκειαν μιάς δεξιώσεως πού έ¬
  διδε ν είς τό μέγαρον της, έφό-
  νευσε διά περίστροφον Ινα έκ
  των προσκεκλημένων της, ετραυ¬
  μάτισεν Ινα άλλον καί έπειτα ηυ¬
  τοκτόνησε. Τό τηλεγράφημα α¬
  ποδίδει τό απροσδόκητον εγκλη-
  μα είς αιφνιδίαν εκδήλωσιν πα-
  ραφροσύνης.' Άλλ' δσοι γνωρί-
  ζουν πόσον άφόρητοι φαίνονται
  συχνά είς τάς οίκοδεσποίνας τής
  Κοσμικής Στήλης οί προσκεκλη-
  μένοι των,ένδέχεται νά εύρουν τό
  «ξέσπασμα» αύτό φυσικώτατον.
  ΔΡΟΜΟΛΟΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
  ΣΑΜΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΗΡΑΜ.
  ΚΙΜΩΝ
  ΣΑΜΟΣ
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά Πειραια.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ. Χαλκίδα, Βόλον. Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. διά
  Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα,
  Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
  θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' "Α¬
  γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
  (Έχ τοθ Πραχτοριίο» τηλέφ. Νο 30
  των «Ιώνων.
  ΑΡΕΤΟΥΣΑ...
  Πβλ. ΑημητρκχοΛουλβυ
  Ι20ον.
  Μ' αοτβν τόν τρόπο, άφοθ ά
  πόλαυσε δ,τι ήθελε, έγυρε Βστερβ
  στό πλευρό χι' «ρχ'σ« νά ροχαλί
  ζή άπβ τήνχούρασι τής ημέραι
  χαί άπό τής νύχτας τή χούρασι...
  Έγώ άνήσυχος άπδ τό δλλο μίροι
  επερίμενα νά σηκωθή ή γυναίκα
  γιά νά κάμη έκεϊνο πού είχαμε
  συμφωνήσει.
  Μα έκβΕνη δέν ίκουνιώταν χαθό
  λου,
  —θά την πήρ« κι αδτή δ υ
  πνος, είπα μέσα μου κι' άλλοίμονο
  α' έμένα αν τύχη καί δέν κατα
  λάβη.
  Μιά ώρα όλόκληρη επερίμενα
  δτσι, πο6 μοθ φάνηκε σάν αίώνας
  κι' άπό την άπελπισία μου άρχισα
  νά βήχω δανατά, γιά νά καταλά
  6ω άν εΐχε άποκοιμηθ^ κι' αυτή
  ζαλισμένη άπό την όρμή τοθ λη-
  στή κι' άπό την πυρά τής φωτιδς.
  Μά στό βήξιμό μου εσήκωοε
  πρωτα ψηλά τό χάτασπραι γυμνό
  μπράτοο της, γιά νά μοθ δώση νά
  χαταλάβω πώς ήταν ξύπνια, καί
  αιγά-σιγάάνασηκώθηκεστόν άγκδνά
  της χαί χύτταξε χαλά στό πρόσω
  πό τό ληστή, πού ροχάλιζε πιά
  χοιμισμένος βαθειά, χωρίς νά κου
  νηθή καθόλου.
  Τότε τή δλέπω νά σηκωθή σι-
  γά·σιγά καί νά μοθ κάνη νόημα νά
  μή κινηθώ καί νά σωπάσω.
  Πηγα£ν«ι έλαφρά στή γωνιάπου
  εΐχε άφήσει ό ληστής τή μεγάλη
  μαχαίρα τού, την
  ξαναγυρίζει κοντά
  1Ι||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙ|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|ΐ|:
  ΜΙΧ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ
  (ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
  ΕΙΣ ΤΛ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΒΛΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΓΛΜΟΥ
  Ευρίσκονται πάντα τα εΐδη διά βαπτίσεις καί γάμους είς 1
  τιμάς προσιτάς δι' δλα τα βαλάντια. ""
  Παραγγελίαι έκτελοθνται έντός έλαχίστου χρονικοθ διαστή- Ξ
  μβτος.
  Ι'ΐϊΐΐιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιΐΙΗ
  ριιπιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιΐΜ
  Ι ΟΧΙ ΡΕΚΛΑΜΕΣ1 |
  Ξ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ Ι
  1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ■ ΣΤΑΘΑΚΗ !
  £ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ: ,|
  Ξ§ Ύβρόμετρα έντοπια μέ δραχ. 160, Άβηναΐκά μέ δραχ. 130. =
  Β— ΜβλτίβδβσΜλήνες, α'. 16 Δρ. κατ' οκάν μολυβδοσΜλϋνες β' 14 δραχ. 2
  Ε3 Βρθσες έγχώριΐς 1)2" 35 Δρ. εκάστη 3)4" δρχ. 45, βρδσΐς Ε&ρίιτου 1)2" δραχμάς =
  ΞΞ 50, 3)4" δραχμάς 65. *" 3
  — £ιδηρ»βΜλην«ς χαΙ έ'ειρτήμοττοτ μαθροι καί γαλβανισμένο», άβυνανώνιβτα. =
  ΒΒ 'ΕχτελοΟνται έηΐσπς: Ξ
  Ξ Ύβροι«λΐΗ«1 'Ενκκτοΐφηχσΐις, ουνδέσει; νίβυ ύδραγωγείβ» κ«τ' άαοκβπην. =
  Πν«ντ«ι. ενχολΐκι πληρΜμής. Ξ
  ΑΙ χάτολβι έϋτελεσβεΐβαι ϋβραυλιχαΐ έγχαταστασεις υηο τής έταιρι(ας: ΒΒ
  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ §
  Πιβτβκβιβθν την Ιχανοτητά τον: Β
  ΒΡΓΟΣΤΑΖΙΟΝ.—Ξβνάκη—Λιανά «αί Σία, Άβελφών Στ. Κωνσταντινίοσν, ΥΙών Ν. β
  Κωνσταντινίδου, Γεωργ Μιτσοτάχη. ^
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΥΔΡΑΓαΓΕΙΟΝ.-Δαφνών, Βουτών, Αγ. Δέχα, Μητροπόλεως, ΆμΛβλού- β
  (όν, Καλλσνής, Κανβύλας, Μοιρών, Σχοπής Σητείας. 5=
  ΕΕΝθΔΟΧΕΐαΝ.-<Έλββτία>, «Μίνως> Ηρακλείου, «Λατώ» -Αγ. Νικόλαον. ϋ
  ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ.-Νεαπόλεως, Πόμπηας. ' ~
  •α 0ΙΚ°ΔΟ,Μ£1Ν-Νϋν Κλινιχίι χ. Γιαμαλάχη, Μέγαρα Μ. Γουναλάκη 16 οΐχιών, Έμμ. £=
  Αγγβλιδάχη 3 οίκιων, μικρόν Μέγαρον Μ. Μ. Γουναλάκη, Δημ. Μαυρουδή 2 οΐχιών Μιτ =3
  «25!υΜ &<-η * ί°11ίιών· Χα?' Π»"11»»01*»"*»"! Ι ο'*'ών, Μ. Άθανασιάδου 2 οΐκιών, Άλίί Ξ Βιάοιι Μαρή, οίκοία Μαρκρατάτη. Κίμ. Ανβμογιάννη, Τυράκη. Νικολουδάκη, 'Εργβζάκη, Ξ5 Ιταλικης Σχολής Ηρακλείου, Κοπκίνη Αγ. Νικόλαον 2 οίκιών, Κοκπίνη Κρητσα, Άγιον Νικόλαον, Μπελιμπασάχη κ. λ. π., κ. λ. π. " ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ.-Κα*ρΙς, Κνωσός, Όλυμπος, ΈθνΐΗΟν, Αθηναϊκον. χαί βαρεία παίρνει καί τού. "Ετρεμε ή καρδιά μου μην τύχη καί ξυπνοθσε πρίν προφθάση νά χτυπήση. —Μαρία! τής λέω σιγά' έλα λύ- σε με νά κτυπήσω έγώ. Μά έκείνη μέ κύτταξε χαλά, έ- χαμογέλασε καί μουκανε νόημα νά μή μιλήσω μέ τό δάκτυλο οτά χείλη.... Κατόπιν έγονάτισε κοντά του,κί δπως ήταν αοτός πεαμένος άνάσχε- λα χ' εΐχε τό χέρι απάνω στό στήθός τού, τό χατέβασε σιγά-σιγά κι9 άφησε την καρδιά έλεύθερη.... "Ω ! ποτέ δέν θά την ξεχάσω έκεΕνη την τρομερή ώρα ! Ήταν ή πρώτη φορά ττο&δλεπα νά σχοτώνουν άνθρωπο μπροατά μου' χαί μόλο ποΰ αύτάς δέν ήταν ανθρωπος, άλλά σωστό θεργιό, πού κινδΰνευα νά χάσω τή ζωή μου άπ' αύτό, δέν μποροθσα νά ίδώ αύτό τό θέαμα κι' έκλεισα τα μά- τια σφΐχτά..,. Ενα ροχαλητό βαρύ έκαμε νά τ* άνοίξω πάλι χαί νά χυττάξω. Ή Μαρία ήταν όρθή άπό πάνω τού, χι9 έκείνος άφοθ ίκούνησε τα χέριά τού δυό τρείς φορές στόν ά- έρα, χι9 έκαμε νά σηκωθή, έξανά· πεσε πάλι στό στρωμα χαί δέν κουνήθηκε πειά. Ή γυναίκα έτρεξε τότε χαρού- μενη πρός ίμένα καί μοθ λέει: —"Ελα.... πάει ούτος.... δέν θά ξανασηκωθή.... ΓύρΊσε νά σοθ κό· ψω τό σχοινΐ χαί σήκω γλήγορα νά σταθής πίσω άπδ την πόρτα γιά νά κτυπήσης τδν άλλο.... Τό θάρρος της μουδωκε θάρρος. Έκαμα δπως μοθ είπε χαί σέ μιά στιγμή δριοχόμουν δρθός κον¬ τά της. —Στάσου τώρα, μοθ λέει, νά πάω νά σβύσω τή φωτία, γιά νά γίνη σχοτάδι, μην τύχη καί σέ καταλάβη δ σύντροφός τού πώς είσαι πίσω άπό την πόρτα. Επήγε λοιπόν γρήγορα, ίχώ- ρισε τα ξύλα γιά νά μή ^άζουν φλόγα κι' άφοθ τα σκέπασε μέ στάχτη, ώς πού νά μή φωτίζουν ο&τε τα κάρβουνα, ήλθε ψαχτά χοντά μου, —Πάρΐ τώρα τό μαχαΐρι, μοθ λέει, καί στάσου ίδώ πίσω άπό την πόρτα· χαί δταν καταλάδης πως μπαίνει αύτός μίσα χτύπα τον απάνω ατά στήθηα δσις φορές μπορέσης, ώς πού νά πέση χάτω. Δέν μποροθσα πειά νά χάνω άλλοΐως καί νά ήθελα νά μή σχο- τώσω άνθριοπο. (άχολουθιΐ) ΚΙΝΗΣΙΣ.— Διήλθε προχθές τής πόλεώς μας μεταβαίνων είς Αθήνας ό Έπιτβλάρχης Δ'. Σ. Στρατοϋ συν ταγματάρχης κ. Π. Μπασαχίδης άνώ· τβρος στρατιωτιχός Έπόπτης Λαση¬ θίου. Γύυω στήν πόλι μας. —Χθές είχαμε φθινοπωρινήν ήμέ- ρα. —Τα σνννβφάχια μάλιστα έπληθύ- νοντο χάθε τόσο άπβιλητιχά.... —Λίγο άκόμη—ένόμιζβς—καί θά αρχιζαν τα πρώτα άστραπόβροντα χαί οί χαταρράχται τοϋ ούρανοϋ θά άνοιγαν. —Άλλά τό πράγμα Βιαρχοΰσε ο¬ λίγα μόνον δευτερόλεπτα. — Ή άπβιλή έπαυβ.... νά άπβιλ^. —Πρός άφατον λύπην των συμπο- λιτών ποΰ ήρχιζαν νά παραπονούνται χιόλας διά την άνομβρίαν. — Παρά τό ότι ό Τσαλδάρης έσχη- μάτιζί προχθές τό βράβυ Κυβέρνη¬ σιν. —Καί οί όπαδοί τον έχαίροντο χαί άγάλλοντο. —'Η όδός 25 Αύγουστον «έγέμιζε» —είνε ή κυριολεξία—άπό τό τρα- γοϋδι τοϋ Βενιζέλου (μουσική Καλο μοίρη). —Μβλωδιχώτατα ψαλλόμβνον μέ άχχομπανιαμέντο βιολιοϋ. —Άπό μίαν «σίτινη» παρέα πε- ριερχομένην την πόλιν, προσωρινώς δέ φαίνβται σταθμεύουσαν παρά την Ιονικήν Τράπεζαν. —Τό νόστιμο είνε δτι κδποιος άπό μβρικούς νβαρούς κου περνοϋσαν άπ' έκεϊ ηκούσθη προτείνων στήν συν- τροφιά τού. —Νά τραγουΛήσουν.... τού «Άβ- <οϋ τόν γυιό»! — Έννοεϊται ότι άπαντες οί νεαροΐ —φρονίμως φυσικά ποιούντβς—ετή¬ ρησαν τβλικώς σιγήν Ιχθύος. —Πού κότσια σήμερα γιά τέτοια πειράματα! — Ό Ντβχομπρά άφιερώνει κάκου μερικές χαρακτηριστιχές σελίβες. —Γιά τό τί μπορεί νά κάμη ένα πεταχτό χορβυτιχό κομμάτι. —Μέσα στή σΐενοχωρία χαί τή πλήξι των στείρων άπό «χοσμοπολιτι- σμό» τόπων. —Τίς σβλίδες αύτές έθυμηθήιιαμβ προχθές τό βρά&υ. —Ποΰ μιά γνωστή συντροφιά μόν τέρνων κυρίων καΐ κυρίων, στόν πρώτο τόνο ενός άλλέγρου χομματιοϋ τοϋ ραδιοφώνου—μετέβαλε ένα κακρβ· νεΐο σέ ντανσιγκ πρώτης γραμμής. — Ό καταστηματάρχης δέν ίσυλ- λογίσθη άραγε κατόπιν αύτοϋ δτι στό συνβυασμό ποϋ Εκαμε λέσχης καί χαφβνβίου. —Καί ό συνδυασμός ενός ντανσιγκ δέν θά επήγαινε Οιόλου άσχημα; —ΟΙ τρομεροί σβισμοΐ τής Χαλκι¬ δικής. —"Εκαμαν τούς συμπολίτας έξαι- ρετιχά σβισμοφόβους. —Έν τφ μεταξΰ χθές τό πρωί— διά νά δικαιωθοϋν φαίνκται οί φόβοι των—έπισυνέβη άσθενής σεισμός. —Αύτό τουλάχιστον ύποστηρΐζουν μεριχοΐ συμπολίται έν αντιθέ¬ σει κρός αλλους πού δέν τόν ησθάν¬ θησαν καθόλου. —Ό κ. Καφαντάρης συγχαίρει τόν έχλεγέντα «ήγέτην» τού τοΰ γεί¬ τονος νομοΰ. — Έπιτυχόντα λέγει «αρ' δλα τα άσκηθέντα κατ' αυτού μέσα. —Άς έλειπεν ή διαίρεσις των Φι· λβλβυθέρων ψήφων τοϋ Λασηθίου. —Καί έβλέπαμβν τί Θά εγίνετο ό εύσννβί&ητος ήγέτης. —Ό φακίρης Κόλα Μόρτον ουγ- κεντρώνει αρκετόν κόσμον είς τό Άλκαζάρ». —Προχθές έξετέλεσβ τό πείραμα τού ένταφιασμοϋ τό οποίον εστέφθη υπό επιτυχίας. —Καί σήμερον έπίσης θά έχτιλέ- σχι βνβιαφέροντα χειράματα. • Ρέπορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ζαχαριάβη Ε. ΟΔΟΝΤΟΠΟΜΑΤΟΑΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Πρώην Κοινωφελές Ταμείον (πάροδος Πλατύ Σο^άκι) Αριθ. Τηλβφώνου 188. Τβλβιόταται πολυ—λεϊς ήλβ· ΜτρικαΙ ένκαταστάσιις όβοντια- τρικών μηχανημάτων ΟηΙΙ. Κ11- ΙβΓ συγχβ°νισμέναι μέ την τε¬ λευταίαν πρόοδον τής Όδοντια τρικής Έπιστήμης, συμχληρώ νούν τό σύνολον άρτιωτάτης κλινικής έφαμίλλου των Άμβρι- κανιχών. Άντισηψίβ, άνώδυνοι έπβμ- βάσεις, ταχύτης εργασίας. "Ε¬ κτέλεσις δλων των νεωτάτων συστημάτων όδοντοτβχνιχών σν- σκευών (τεχνητοΐ όδόντες κτλ.). Έπισχέψβις επί συνβντεύξει. 'Κργάσιμοι ώραι: 9 1)2-12 1)2 π.μ. 3;ΐ)2-7 μ. μ Ζητεΐται νπηρέτρια παρά τφ ν. Ιωάν. Κοττάκη Μνχανιχφ όβός Μα· ,ιχούτη. ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣ1ΑΝΟΥ [ Τό ταχυπλβυν καί πβλυτελέστατον Α)Π "ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ (ΕΚΤΟΪ ΤΡΑ2Τ) | 2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, αναχωρεί ;ΙΓίίην ρίτην κσνον«ώς 6 μ. μ. κατ' ευθείαν διό< Πείραν*, Χαλχίδα, Βο>·ν, «εσσαλονίχπν.
  Δέχεται επιβάτας καί έμπορβύματα.
  Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
  Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ άρΛ.-λ. 94 κ«1150
  *λ*»*ν
  ου
  Είνε
  ρήσιν
  Δ
  νεπιψ
  τού 1
  χά *οΰ μο«
  τορθώσουν
  λβίμματα' ·ί
  έννοείται κ
  τα τής νομ(
  τικής συνθ
  τη πβρΐΛτω
  Λαϊκοΰ κό|,
  φυσικώς, ή
  δυνατόν ν
  γότερον νέ
  την κοινο
  ©βσιν, άν»
  ρισσότερον
  λβλβυθβρω
  χήν παράγι
  ρυθμίσβων
  τής διακυβ
  ρας.
  ο
  κ·
  ρεχαι
  την τυχόι
  Οίκουμενι
  θά συμμει
  ναπαύσεω
  Καί δεί
  Πρωθυποι
  κατά την
  νομισματι:
  προεκλογν
  ματικής '
  Άλλά μέ
  ή νεανική
  πρωθυποι
  τοΰ έπιτρ
  νάμιξιν εί
  πράγματα
  ρύθμισιν
  τοΰ μέγα)
  'λη κόμμα
  Αί πβρ
  θά άποδε
  συντομώι
  μένου,δτι
  νιζέλου £
  σιν τής ν
  ή δλλ
  μβρον.
  11(11
  ΑΝΟΡΟΩΣΙΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ' Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
  Άπασαι αί άποδείξβις συνδρο
  μδν καΐ ίημοσιεύαεων φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τοΰ
  Διευθυντού καΐ ίδιβχτήτου τής
  «Άνβρίώσβως».
  •Ηράκλειον 1 Όκτ)βρίου1932
  ΒΑΙΝΟΥΝ καλώς λοιπόν
  αί συνεννοήσεις διά τόν
  σχηματισμόν Οΐκουμενικής
  Κυβερνήσεως. Βαίνουν δέ
  καλώς διότι ό Τσαλδάρης ήρ¬
  χισεν ύποχωρών, ούτως ώστε
  ή άναγνώςισις παρ' αυτού
  τοΰ πολιτεΰματος νά θεωρή-
  ται πλέον ή πιθανή.
  "Ας ελπίσωμεν έν πάση πε¬
  ριπτώσει τα πράγματα νά μή
  μείνουν μέ τάς πιθανότητας.
  Ή λύσις τοΰ πολιτειακοΰ ξη-
  τήματος καί ή μετ* αυτήν ό
  μαλή διακυβέρνησις τής χώ¬
  ρας αποτελεί την στιγμήν ταύ¬
  την, φλέγον καί έπείγον
  ζήτημα.
  ***
  ΟΘΕΟΤΟΚΗΣ «αί τίνες
  δλλοι φίλοι τού κ. Τσαλ-
  δάρη, άντιδροΰν, λέγουν αί
  χθεσιναί πληροφορίαι, είς την
  αναγνώρισιν τοΰ Δημοκρατι
  κου πολιτεΰματος.
  Είνε φανερόν ότι καί μετά
  την άνεπιφύλακτον προσχώ-
  ρησιν τοΰ Τσαλδάρη είς την
  Δημοκρατίαν τα ύπολείμμα-
  τα τοΰ μοναρχισμοΰ θά κα-
  τορθώσουν νά μείνουν...ύπο-
  λείμματα, υπό ιδίαν σημαίαν
  έννοεΐται καί έξω πιθανώτα
  τα τής νομίμου κοινοβουλευ-
  τικής συνθέσεως. Έν τοιαύ
  τη περιπτώσει ή δύναμις τοΰ
  Λαϊκοϋ «όμματος θά μειωθή
  φυσικώς, ή μείωσις δ' αυτή
  δυνατόν νά παρουσιάση άρ
  γότερον νέας καταστάσεως είς
  την κοινοβουλευτικήν συν
  θέσιν, άναδβικνύουσα έτι πε¬
  ρισσότερον τό κόμμα των Φι
  λελβυθέρων ώς τόν κατ' έξο
  χήν παράγοντα των εκάστοτε
  ρυθμίσβων είς τα ζητήματα
  τής διακυβερνήσεως τής χώ
  ρας.
  Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ φ
  ρεται δηλώσας δτι είς
  την τυχόν σχηματιζομένην
  -Οικουμενικήν Κυβέρνησιν δέν
  θά συμμετάσχη διά λόγους α¬
  ναπαύσεως.
  Καί δέν έχει άδικον ό κ.
  Πρωθυπουργός κατόπιν τής
  κατά την περίοδον ιδία ^ τής
  νομισματικής κρίσεως καί τής
  προεκλογικής περιόδου πνευ-
  ματικής τού ύπερεντάσεως.
  Άλλά μέ τουτο δένεπεται δτι
  ή νεανική ζωτικότης τοϋ κ.
  πρωθυπουργοΰ θά παύση νά
  τού έπιτρέπη την ένεργόν α¬
  νάμιξιν είς τα κυββρνητικά
  —ράγματα ή την εκάστοτε
  *·ρύθμισιν τούτων ώς άρχηγοΰ
  τού μεγαλυτέρου έν τή βου
  λη κόμματος.
  ΑΙ περιστάσεις άλλως τε
  θά άποδείξουν είς διάστημα
  συντομώτερον τοΰ προβλεπο-
  μένου,δτι ή παρουσία τού Βε¬
  νιζέλου είς την διακυβέρνη¬
  σιν τής χώρας είνε υπέρ πο·
  τε ή άλλοτε άπαραίτητος σή¬
  μερον.
  ***
  Ο κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ θά
  έλθη είς επαφήν καί μέ
  τόν στρατιωτικόν σύνδεσμον
  κροκειμένου νά διακανονίση
  την στάσιν τού. "Εάν ή πλη·
  ροφορία άληθεύει ασφαλώς ό
  κ. Τσαλδάρης είνε σώφρων
  πολιτικάς. Διότι τό κλειδί τής
  καταστάσεως αύτην την στιγ¬
  μήν είνε προφανώς ό στρα¬
  τιωτικάς σύνδεσμος. Καί μβ·
  τα την άνεπιφύλακτον δηλ.
  άναγνώρησιν τού καθεστωτι-
  κοΰ υπό τοΰ άρχηγοΰ των Λα-
  ϊκών μ«σολαβούν χίλια δυό
  αλλα ζητήματα επί των οποί¬
  ων τό νβίο έχει έν πολλοίς
  ό σύνδεσμος. Καλόν δέ είνε
  νά υπάρχη κάθε συνεννόησις
  μεταξύ αυτού καί τού άμέ-
  σως ένδιαφερομένου πολιτευ-
  τοΰ ώστβ καί ή αύτοδιάλυσις
  «ου συνδέσμου νά καταστή
  βμβσος καί ή εξέλιξις
  των πολιτικών πραγμάτων
  όμαλή καί άπροσκοπτος.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιβΐται δτι οί επιθυμούν¬
  τες νά έργασθώσιν έν ταίς φυλαχαίς
  τεχνίται κτΐσται δέον ν" άηβυθύνιον-
  *αι# βίς την Δ)σιν των φυλακών.
  ( Εκ τούΓραφείου των Άγροτικών
  • «Χακών Ηρακλείου).
  , Αη»»λ4αβη λάστιχο μβτά ζάντας
  αυτοκινήτου άνήκον είς τόν 'Εμμαν.
  Δ·βμι*ζάκην, άπδ βιαβρομής Ήρα-
  **τ*°« Μχοι Κοκκίνη χάνι. Παοα-
  «βλβιται ό βύρών νά τδ παραδώση
  «Ις το πανδοχείον Μπελιμπασάκη
  «αί άικιφθήο
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τής έν Αθήναις έδρευούσης ο¬
  μορρύθμου Εμπορικάς Έταιρείας
  υπό την έπωνυμίαν «Σταματόπου-
  λος καί Δημητριάδης».
  Κατά
  Εύαγγελίας Κ. Τζουανάκη τδ
  γένος Παναγιωτάκη κατοίκου Η¬
  ρακλείου.
  Έπειδή καίτοι έπέταξα την καθ'
  ής τό παρον διά τής δπό χρονολ.
  9 Αΰγοόστου 1932 έπιταγής μου
  γενομένης δυνάμει καί πρός εκτέ¬
  λεσιν τής 6π' αριθ. 1335 τοθ
  1932 οριστικάς αποφάσεως τοθ
  ΙΙρωτοδικείου Ηρακλείου, νομί¬
  μως κεκηρυγμένης εκτελεστής, Γ-
  να μοί πληρώση έντ,ός τής νομί¬
  μου προθεσμίας ώς έγγυήτρια τοθ
  πρωτοφειλέτου συζύγου της Κων¬
  σταντ. Τζουανάκη καί άλληλεγγύ-
  ως μετ' αδτοθ διά κεφάλαιον, τό-
  κους καί ίξοδα μέχρι τής ανωτέ¬
  ρω έπιταγής μου δραχ. 16414
  ούχ' ήττον άπέσχε νά πράξη τοθ-
  το μέχρι σήμερον.
  * Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ ανωτέρω
  ποσοθ των δραχ. 16414, των άπό
  τής έπιταγής τόκων καί των έξό-
  δων έν γένει εκτίθημι είς δημόσι¬
  ον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τα έ,ξής άκίνητα κτήματα τής καθ'
  ή; τό παρόν όφειλετρίας μου κα-
  τασχεθέντα διά τής άνω έπιταγής
  μου, ήτοι: α') Μίαν οικίαν κειμέ-
  νην έντός τής πόλεως Ηρακλείου
  τοθ όμωνύμου Δήμου καί Είρηνο-
  δικείου κατά την αυνοικίαν «Τσι-
  κούρ—Τσεσμέ» παρά τόν "Αγιον
  Ματθαΐον άποτελουμένην έξ ενός
  πορτίγου, ενός ίσογείου, δωματίου,
  δύο ανωγείων, αύλής άφοδευτηρίου
  καί φρέατος συνορ. κτήμασι Ιωάν.
  Τσικαλουδίκη, Έμμ. Αντωνακά¬
  κη, Άναστασίας Ζωγραφάκη καί
  δρόμψ καί β') Μίαν άμπελον εί-
  δούς σουλτανί εκτάσεως 5 οτρεμ-
  μάτων κειμέ,νην είς θέσιν «Κβρα-
  λιβς-Καμάρα» τής περιφερείας
  Ηρακλείου τοθ Δήμου καί Είρη-
  νοδικείου Ηρακλείου συνορεύίυσαν
  κτήμασιν Γεωργ. Τσαφχντάκη,
  Μιχαήλ Γιακουμάκη, δρόμφ καί
  δέτη.
  Ό πλειστηριασμός των ανωτέ¬
  ρω άκινήτων γενησεται την 6ην
  Νοεμβριού 1932 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Έμμαν. Ι. Ζαχαριάδου ή τοθ νο¬
  μίμου αύτοθ άναπληρωτοθ καί έν
  τφ έν Ήρακλείφ συμδολαιογρα-
  φείψ τού ϊνθα καί δ τε καλοθνται
  οΕ πλεΐοδοτήσοντες.
  Κλητήρ άρμόδιος ένεργησάτω
  8οα τα άρθρα 360 καί έπόμ. τής
  Κ. Π. Δ. τοθ 1880 δρίζουαιν.
  Έν Ήρακλείφ τ^ 28η Σεπτεμ-
  6ρίου"1932.
  Ό τής έπισπευδούσης καί πα-
  ραγγελλοόσης πληρεξούαιος δικη-
  γόρος.
  Δημ. ©. Χαλκιαδάκης
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Τα Φιλ. Ίδρύματα Άνδρέ-
  ου καί Μαρίας Καλοκαιρινού.
  Εκθέτουσιν είς δημόσιον πλει¬
  οδοτικόν επαναληπτικόν διαγωνι¬
  σμόν την μίσθωαιν τοθ έλαιοκάρ-
  που έφετεινής εσοδείας των μετο-
  χίων Σκαφιδαρας καί των τμημά-
  των αυτών Μπιμπίκι τής ήμισυ
  Σκάλα—Μύλου καί Σκαλανίου καί
  των τμημάτων αυτών Καρτερόν καί
  Άϊτανίων τοθ μέν πρώτου την 3
  Όκτωδρίου έ. 2. ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 10—12 π.μ. είς τα γρα-
  φεΐα αυτών (οϊκία κ. Καλοκαιρι-
  νοθ) τοθ δέ δευτέρου την επομένην
  4ην ίδίοιι μηνός, ημέραν Τρίτην
  καί ώραν καί τόπον τόν αυτόν ώ;
  ϊίνω.'Επίσης εκθέτουσιν είς πλειο¬
  δοτικήν δημοπρασίαν την ενοικία¬
  σιν τοθ παρά την πλατείαν Καλ¬
  λεργών καί πρό τοθ περιβόλου τής
  Νομαρχίας καταστήματος (πρώην
  Μ. Μιχελάχη)τήν 5ην Όκτωβρίου
  έ. ϊ. ημέραν Τετάρτην καί ώραν
  11—12 π.μ.
  Πλειότβραι πληροφορίαι είς
  τα ανωτέρω γραφεϊα.
  Ηράκλειον 29 Σ)6ρίου 1932
  (Έκ τοθ γραφείου τής Διευ¬
  θύνσεως).
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Ι. ΜΑΤΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
  Πρώην Χαριλάου Χτεφανίδη
  όδ«ς Μαρτύρων (Ιναντι Τα¬
  χυδρομειον).
  Πλήρης πβρακαταθήκη χη-
  μικών καί φαρμακευτικών
  κροΓόντων καί Σπεσιαλιτέ.
  ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
  ΙΑΤΡΟΖ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΙ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ
  ΤθΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  "Επί δεκαετίαν σπουδάσας καί
  εΐβικευθείς ένΤερμανία καί Βιέν¬
  νη. Δέχβται έν τφ Ίατρείφ τού,
  όδός Σφακίων (Καμαοακι) ί-
  ναντι τσ6 Ιατρβίσυ κ. Μβλ»οΌβιοη,
  9—12 κβΐ 8—7 μ. μ.
  Άκτίνβς Ραΐντγκβν
  Τβχνιτός πνβυμοβωραϊ
  Τηλβφ. 9—79
  Ή προχδεσινή τραγική αύτοκτονία.
  Άποκλείεται ή διάπραξις έγκληματος.
  Αναφορικώς μέ την γενομένην
  προχθές την πρωίαν χαί παρά την
  οδόν Λαχανά" οικίαν τοΰ έκ Καρ·
  πάθου Έμμ. ΣπανοΟ κτίστου, αύ-
  τοκτονίαν τής συζύγου τού Ευδο-
  κίας έτών 55 περίπου άπαγχονι-
  σθείσης, πληροφορούμεθα δτι
  κ*θ' ϋ. διεπίστωσε ή ένεργηθεϊσα
  χθές προανάκρισις αυτή πράγματι
  κατετρύχετο δπό νευρασθενείας
  φιλονικοθσα διαρκώς τόσον μετά
  τοθ συζύγου ίσον καί μετά τοθ υί-
  οθ της. Ό τελευταίας είχε μείνει
  κατ' αύτάς άνευ εργασίας.
  Ό σύζυγος τής αύτόχειρος κα-
  ταθέτει δτι την πρωΐαν τής ημέ¬
  ρας τής αύτοκτονίας ηγέρθη τής
  κλίνης καθ' ήν ώραν έκοιμδτο ή
  σύζυγός τού μετέβη, δέ είς την α¬
  γοράν διά ψώνια. Όταν επέστρε¬
  ψε εύρε ταύτην άπηγχονισμένην
  έντός χοΰ ώς κοιτώνος χρησΐμο-
  ποιουμένου δωματίου.
  Ό ϊδιος δποθέτει δτι ή ·»ύτόχειρ
  έλθοθσα είς έριδα μετά τοθ υίοθ
  της Νικολάου δστις είνε ήδη ψυ-
  χοπαθής,είχε προμελετήσει άφ' ε¬
  σπέρας την αυτοκτονίαν. Είς τοθ-
  το σΛντρέχει καί τό γεγονός δτι
  αμφότεροι, μήτηρ καί υίός λόγφ
  τής ψυχοπαθείας των καί τής έκ
  ταύτης δυσθυμίας, ήρχοντο καθη¬
  μερινώς είς ρήξιν.
  Τελευταίως δ υίός τής αύτόχει¬
  ρος είχεν μεταβή είς Αθήνας πρός
  εξεύρεσιν εργασίας κατά τό διά·
  στημα δέ τής άπουσίας τού αθτη
  διαρκώς παρεπονεΐτο, κλαίουσα
  διότι είχε τρΐα παιδία καί δέν
  είχε κανένα έξ αυτών πλησίον της,
  άφοθ καί οί δλλοι δύο μεγαλότε-
  ροι υίοί της ε6ρίακονται ήδη είς
  Αμερικήν.
  Ή ανωτέρω κατάθεσις φαίνεται
  δτι δέν άπομακρόνΐται τής πραγ¬
  ματικότητος καί είνε- πιθανώτατον
  δτι λόγφ των «φορμών τούτων
  προέβη είς την αύτοκτονίαν ή Σπα¬
  νοΟ. Διάπραξις έγκληματος άπο-
  κλείεται.
  Τακτικών άνακρίσεων πάντως έ-
  πελήφθη δ άνακριτής τοθ Β' Άνα-
  κριτικοθ τμήματος κ. Κουροόκλης.
  —Ή οργάνωσις τοϋ ποδο-
  σφαίρου.
  πκρελθοΰσαν Πέμπτην α¬
  νεχώρησαν 4ι' Αθήνας οί άντι-
  πρώσωποιτής'Ενώαεω; των ποδο·
  σφαιρικίίν σωματβΐων Ήρακλίίβυ
  Χ. Κ. Δβκουμϊτζίδης καί Δ. Μα-
  λαγκρδής ίνα λάβωσι μέρος είς
  την ετησίαν συβκπψιν των άντι-
  πρ©3ώπων των ποώοσφαιρικών Έ-
  νώσβων της Ελλάδος κατά την
  οποίαν θά ληφθούν άποφάσβις επί
  τής καλλιτέρας οργανώσεως τού
  ποδοσφαίρου.
  —Τό λαϊκόν ιατρείον Ίερα-
  πέτρας.
  Παρά τού ύπουργ«(ου Ύγιβινής
  διετάχθη ό Νομίατρος Λασηθίου
  κ. ΠβράΜης όπως παραδώση το
  φαρμακβυτικόν υλικόν τοΰ κα-
  ταργηθέντος λαϊκοϋ Ιατρείον Ί-
  εραπβτρας είς τό έκείαβ παράρ-
  τημα τοθ Πατριωτικόν» Ιδρώμα-
  τος Προστασίας τ·δ παιδιβΰ.
  —λεισμική δόνησις.
  Την 8.15 ιτροίϊνην τής χθές εγέ¬
  νετο αίσβπτη έν τή πόλει μας
  άσθβνης οβισμική δόνησις μικράς
  διαρκΐίας.
  Απωλεσθη εν δέμα περιέχον
  γραμμάΐια τής Άγροτικής Τραπέζης
  κατά την διαβρομήν τοϋ αύτοχινήτου
  άπό Αγ. Δέκα είς Ηρακλειον καί
  παρακαλεϊται ό ευρών όπως τα πα¬
  ραδώση] είς την Άγροτικήν Τράπεζαν
  έφ' όσον Αλλως τε είνε τελείως ά-
  χρηστα εις αυτόν χαί άμβιφθήσεται.
  —Ό κ. Βενιζέλος έκράτησβ
  την έδραν τοθ Πειραιώς.
  Κατά πληροφορίας έκ Χανίων
  ό κ. Σβφβχλής Έλ. Ββνιζέλος ε¬
  τηλεγράφησε; προχβές πρός τόν
  κ. Πολυχοονιον Πολυχρονίδην
  δτι ό χ. Πρωϊυπουργός έκράτηββ
  την βουλΐυτικήν έδραν χοϋ Πβι
  ραιϋς. 'Επομίνως την τρίτην Ι
  δραν τοΰ Νβμου Χανίων κατέλα¬
  βεν ο Φιλελεύθΐρος κ. Πολυχρ6
  νιος Πολυχρονίδης.
  —Ό Γεν. Διοικητής είς Α¬
  θήνας.
  Έντός τής προσεχούς έβδομ&
  δος αναχωρεί, βίς τάς Αθήνας β
  Οπουργός — Γενιχός Διοικητής
  Κρήτης κ. Κατακότης. Ό χ. Κα·
  ταποτης θά παραμείνη έχβΐ π»ρΙ
  τάς 2 έβδβμάδας.
  —Ή οδοποιΐα Κρήτης.
  Τό "Υπουργείον Συγκβινα,νία;
  γνωρίζΐι «Ις την Γεν. Διοίκησιν
  ότι ενεκρίθη πίστωσις δραχμων 3
  έκατομμυρίων 820 χιλταίων υπό
  τοϋ Ταμείον Έθνικής οδαπβιΐας
  διά την συντήρησιν τ&ν Έθνικών
  ©δών Κρήτης.
  —Δημοπρασία. '
  Την 9ην Όκτωβρίβτί ημέραν Κυ¬
  ριακήν χαΐ ώραν 10—12π.μ.βΙς το
  χωρίον Σχβινιά έπαναλαμβάνβ-
  ται ή δημοπρασία ενοικιάσεως
  οΐκήματος διά την ατβγασιν τβδ
  'Αστυνομικοϋ Σταθμοδ Σχοινιά.
  ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΑΕΙΑ
  Τάς ημέρας αύτάς κάθε γονεύς σκέπτεται είς ποίον
  σχολείον νά έγγράψη τα παιδία τού.
  Τό «Παλλάδιον» Λύκειον έφελκύει Ιδιαιτέρως
  την προσοχήν καί των γονέων καί των μαθητών, λει-
  τουργεί άπό όκταετίας υπό τάς άρίστας συνθήκας.
  Εφέτος άνεγνωρίσθη διά τού νόμου 5719 ισότι¬
  μον πρός τα Δημοσία Σχολεΐα Δημοτικά καί Γυμνά-
  σία, τό προσόν δέ τούτο τής άναγνωρίσεως άνάγει αύ-
  τό είς περιωπήν πανβλληνίου Λυκείου μέλλοντος νά
  συγκεντρώντΐ μαθητάς έξ δλου τού Κράτους καί των
  Έλληνικών παροικιών τού έξωτερικού.
  ( Πάσα σύστασις είνε περιττή διά τό άριστον τουτο
  ? εκπαιδευτήριον μας.
  ^β•^•^^
  ΛΛΟ'ΥΔ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
  ΓΡΑΜΜΗ ΤΎΡΡΗΝΙΚΟΥ
  Έξ Ήρακλίίβυ χκΙ άνατολικδν λτμενων τής Νήσου διά:
  Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμπέρια, Σάν Ρέμο, Νεάπολιν, Νίτζαν,
  Τρίπολιν, Βιγγάζην, Μαλταν χαί Τύνιδα μέ τό:
  ά]π. «ΡΗΟΒ^ΗΖΙΟΓΙΕ·
  ΤΗΝ 2αν ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έντεδβεν το αύτο δρομο¬
  λόγιον έιχιστροφής μέ το
  ά)π. « Α-ΒΗΓ1Ο»
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
  Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας άνα-
  χωρήοκις ΕβΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ.
  ι 4 Όκτωβρίου » «ΡΑ_Β5Τΐ74Α>
  ,11 ι ι ιΗΟΙΤΤΟι
  ι 18 * » ιΟΗϋΰΗΑι
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  » 11 Όκτωβρίου Μ)Ν ιΟΙΤΤΑΟΐ ΒΑΡΙ·
  Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ καί λιμένα; Συρίας.
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΥ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΑΤΗΟΠΑΟΙΑ Γ ΕΗΠΕΙΡΙΚΟΥ
  Τό πολυτελέστατον ατμόπλοιον:
  ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ
  βκτοπίσματος 2.500 τόννων, μεγάλης εύσταθείας
  καί άνέσεως
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  αναχωρεί έκαστον Σάββατον διά Ρέθυμνον,
  Χανιά, Πειραια, Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βόλον, θεσσα¬
  λονίκην. Πράκτωρ
  ΑΜΑΜΠ1ΛΕ ΚΟΡΠΗΣ
  —Οί μισθοί των ύπαλλήλων
  Άγρβφυλακής.
  Τό ύκουργβΐον Έβωτερικδν δι'
  έγγράφοο τού κρός Τβΰς χ. χ.
  Πρβεδρβυς των 'Εκοκτιχβν Συμ¬
  βουλήν 'Αγροφνλαχής τής Νή¬
  σου γνωρίζη δτι χατόκιν τού Νο-
  μου περΐ Ασφαλείας άγροτιχθν
  χτημάταιν πάσαι αί δαπάναι διά
  τού; ύκαλλήλους Των έποπτιχβν
  περιφερειών διά τό άκό 1 Νοεμ-
  βρίου χαί εφεξής χρονικόν διά-
  στημαθά καταβάλλονται έκτοθ
  ΓενιχοΟ Ταμιίου Άγροτιχής Α¬
  σφαλείας.
  Πρός τουτο καραγγελλει είς
  τούς χ. χ. Επόπτας ίπ«ς υποβά¬
  λωσιν είς αύτό μέχρι τής 10 ε¬
  κάστου μηνός μιαθοδοτιχήν κα¬
  τάστασιν είς πϊνταπλοθν ένιαί-
  αν διά πάντας τούς ύκαλλήλους
  αγροφύλακος αφορώσαν τόν μι¬
  σθόν τοδ άμεσος ϊπομένου μη¬
  νός. Ή κρώτη τοιαύτη κατάστα¬
  σις δέον νά υποβληθή μέχρι τής
  12 Όκτωβρίου- διά τόν μισθόν
  Νοεμβριού. Μεχρι τής! 15 εκά¬
  στου μηνός οίον νά υποβάλωσιν
  ένΐαίαν κατάστασιν διά πάντας
  τούς ΰπαλλήλους τής περιφερείας.
  —Παγχρήτιοι ναυτικοί ά-
  γώνες.
  Αυριον Κυριακήν χαί -ώραν 3
  μ. μ. θά λάβουν χώραν έντός
  τού νέου λιμένος οί παγκρήτιοι
  ναυτικαι άγ&νβς 1932 τιλούμενοι
  κατόπιν έγχρίσβως τής Έλληνί¬
  κης Κολυμβητιχής Όμοβπονδίας,
  τής οποίας ό διβργανωτής Χύλ-
  λογος βΐναι μέλος. Είς τό κρό-
  γραμμα τ&ν άγώνων, έκτός τ&ν
  άγωνισμάτων κολυμβήσεως συμπε-
  ριελήφθηααν χαί τα άγωνίσματα
  χαταδύσΐΗν, λεμβοδρομι&ν καί
  Ιστιοκλοΐας. Ή "Ενωσις Γυμνα-
  στικων Όργανωσεων είναι αξιέ¬
  παινον, διότι μονον αύτη έ{ ίλ»»ν
  τβν άθλητιχβν σ«ιματ(ί«ν Κρή¬
  της χατώρθΝσε νά διατηρήση κβ-
  λυμβητιχόν τμήμα χαί δέν φεί¬
  δεται χόκΝν χαί έξβδων καθ*
  χρόνο διά νά διοργανώση ναυ-
  τιχούς αγώνας χαί νά προπαγαν-
  δίση δι' αύτ&ν την αγάπην το&
  κοινοθ κρός τα βαλάσσια οκόρκ
  τα «ποία είναι χατά γενικήν 0-
  μολογίαν τα ωραιοτέρα *αι υγι¬
  εινοτερα ακόρ. Μέχρι τής στιν
  μής είς τούς άγώΛας έδήλ»»σ· ονμ
  μετοχήν ο Διχταΐος Σύλλογος.
  Ιεραπέτρας.
  —Φέρελπις νέος.
  Προχθές ό 15ετής Νικ. Μανδα
  λβνάχης «Ισελθών λάθρα είς τό
  άρτοκοιεΐον τοβ Παναγιωτάκη
  καρά τό Καμαραχι αφήρεσεν Ικ
  τινος έρμαρίου κερΐ τάς 4000 δρ.
  ■Ις χαρτονόμιαμα. Ό χλέπτης
  συλληφθείς απεστάλη είς την Εί-
  οαγγελίαν.
  Σημαιωτέον ίτι ό ιδίας φερελ-
  κις νέος ϊχ«ι συλληφθβ χαί - αλ-
  λοτε υπό τής χνροφυλακης διά
  διακραχθείβας καρ' αύτβδ σημαν¬
  τικάς χλοκάς.
  -Ή όδός Ηρακλείου—
  Φοινικιάς.
  Την μεσημβρίοιν της χθές διε¬
  ξήχθη η δημοηρασία διά Την συν¬
  τήρησιν τής οδοδ Ήράχλείο»
  —Φοινιχιάς διά την αρξαμένην
  νεαν τριετίαν. Τελευταίας μειο-
  δότης ανεκηρύχθη ό έργολάβος
  Εΰτάθιος Γαλανάκης.
  —"Ερευνα διά κλοπιμαΐα.
  Υπο τή; ύπηρ(βτα( τοθ Α' τμή
  ματ«ς χΜροφυλαχής ένηργηθη
  χθές ίρενινα είς φανοποιεΐα κλπ.
  συναφή καταστήματα διά την ά·
  ναχάλυψιν μολυβδοσωλήνειν α¬
  νηκόντων «Ις τό παλαιόν Δημοτι¬
  κόν .γδραγβιγεΐον «λαπέντβ»ν
  δέ υπο άλητ&ν ΒχαΙ πωληθέντΜν
  είς τα έν λογν χαταβτήματα έν
  άγνοία τβν χαταοτηματαρχ&ν.
  —Καταμηνύσκις.
  Καθ* α μά« άνπχβινώθη έκ τής
  Άγβρανβμιχής υπηρΐσίας Ηρα¬
  κλείου κατεμηνύθησαν τινές γα·
  λακτβπδλαι, παντβπώλαι χαί έρ-
  γοοταοιάρχαι άεριούχνν ΧαΙ ·Ι·
  νβπνευματωβθν κβτ&ν διότι γε¬
  νομένης χημικής άναλΰβ«»»ς δια¬
  φόρων ειδ&ν πωλβυμίνων παρ'
  αύτβν ευρεθησαν ταυτα νοθευμέ-
  να ή άκατάλληλα κρόςίβρ6αιν
  κ«1 είς σημαντικόν «οοοστον,
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐα "Εναντι Νομαο,χίας.
  ΑΝΟΡ
  Πρωΐα Σα66άτου
  1 Όκτωβρίου 1932.
  ------------------------~~~~ .........ιιιιι,.ι|ΙΙΙΙΙΙΙΙ,ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιΐΗΐιιιυιιυιιιιιιιιιιιιηιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιι
  ιιιιιιιιιιιιιιπιΐΗΐιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιι»ιηιιι.ΗΐΐΗΐιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΠΗΐιιιιιιιιιιιιΐ'''«»ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ1
  _■ ΜΑΑΙΙ Ι Ι η>*
  II
  Ι
  II V
  Τ Ι εί
  Ε&ΗΜΟΣΙΕΥΟΗΣΑΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚλ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΗ ΕΚΛΟΓΟΝ
  Η ηΔΕΙίτΉΦΙΑ ΤΟΗ ΦΙΔΕΑΕΥΒΙΡίΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έδημοσιεύθη-
  σαν σήμερον τα τελικά άποτελέσματα
  των έκλογών. Τα άποτελέσματ* ταύτα
  φέρουν ώς εξής την δύναμιν εκάστου
  χόμματος:
  Φιλελεύθεροι 1Ο1, Ααϊκοί 94
  Καφανταρικοί 1 25, Κομμουνισταί 1Ο
  Άγροτικοί 1Ο, ΜεταξικοΙ 3, Μιχα
  λακοπούλου 1. Άνεξάρτητοι 3.
  Ή τροποττ,οίησις
  των στρατολογ. Νόμων.
  ΟΙ Κ.Κ.ΟΟΟΝΑΙΟΣ-ΜΑΝΕΤΑΣ
  .ΕΠΕΣΚΕΦΟΗΣΑΝΤΟΝκ.ΖΑΤΜΗΝ
  ΕΞ
  ΑΙ
  ΚΑΙ ΧΟΕΣ
  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Καί σήμερον έ
  ξηκολούθησαν αί αυνεννοήσεις τού προ
  έδρου τής Δημοκρατίας μετά των πό
  λιτικών άρχηγών.
  ΙΜέχρι τής στιγμής ούδεμία Θετική
  πρόβλεψις ύπάρχει διά την εξέλιξιν τή
  καταστάσεως.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Γενομένης κλη·
  ρώσεως σήμερον τού λαχείου τού στό
  λου εξήχθησαν οί εξής πρώτοι άριθμοί:
  977», 246»», 26Ο73, 329Ο4
  ΟΙ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΕΝΟΡΚΟΙ
  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατά την γενομένην προχθές κλήρωσιν των έ
  νορκων της συνβδβυ τού Κακουργοδικείβυ Ήρα
  χλΐιου κ«τά τον μήνα "Οκτώβριον υπο τοΰ πρω
  τοόικείου εξήχθησαν έχ τής κληρωτίδος οί κάτωθι
  Αον Δωδβκαήμιρον τακτικαί: Άγηαίλ. Γ. Κοζυ
  ράκης, Γ. Σακελλαρίδης, Μ. Κααιμάτης, Ί. Άδά
  μης, Γ. Μ. Καστρινάκη;, Μ. Ίερωνυμάκη;, Π
  Πρατικάκης, Στυλ. Στεφανίδης, Εύαγ. Πρινιανά
  κης, Έμμ. Νικολετάκη^, Δ. Κυριακάς, Κ. Γαλβνια
  νός, Λ. Κανακάκης, Κων. Βρΐττάκης, Γ. Άν. Καβ
  βαλακης, Γ. Βρέντζο;, Νάρ. Ζέης, 'κμμ. Ζαχαριά
  6ης, Άριστ. Χατζηδάκης, Γ. 'Εργαζάκης.
  Άναπληρωματιχοί: Στυλ. Τζωρτζάκπς, Γ. Ί»
  αννίδη;, Μηνάς Έ. Καστρινάκη;, Ιωαν. Μουντρά
  κης, Μιχ. Γαλινιανος, Ιωαν. Γ. Βλαστός, Στυλ.
  Γιετμαλακης, Νικολ. Ββγιατζάκπς, Γεωργ. Γιαλυ
  τακης, ©«ού. Κουφάκης.
  Βον Λ«δβκαάμ*ρον τακτικαί: Οέμος Ιωαννίδης
  Κίμων Δοκουμβτζίέη;, Ηλίας Τσακάρας, Έμμ. Ί
  Μαραγκάκης, Κων. Μαρκατάτης, Νικ. Γ. Καρέλης,
  Γ. Μκαμνκδάκηΐ, Εάββας Μιχελιδάκη;, Ανδρέας
  Ββυρδουμπάχης, Σταύρος Λ«υλάκη;, Κων. Γαλα
  νάκης, Άριστ. Πβρίδης, Στβφ. Χελιδόνπς, Ιωαν
  Ζΐρβουδάκη;, Έμμ. Μελισσείδης, Νικ. Άθητάχης,
  Νικ. Σωτηρίου, Έμμ. Λααηθιωτάκης, Κ. Π. Ρασι
  δάκης, Κων. Κουλούρα;.
  'Ανακληρωματικοί : Έμμ. Ν. Λογιάδη;, Κων.
  Βαρββράχη;. Γ. Σφακιανάκης, Γ. Γερωνυμάκην
  Ν. Γ. Κεφαλογιάννης, Σταμ. Γλύκας, 'Αγαπητος
  Φωτακη;, Γ. Αρχοντάκη;, Σπύρ. Λαοντάκης καί
  Γεωρ. Δακανάλη;.
  Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡλ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ
  ΦΥΤΑΚΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ
  ΤΙ ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
  Σχετικώς μέ την εκκένωσιν των παρά τό Μέγα
  ρον Φυτάκη παραπηγμάτων καί την κατεδάφισιν
  αυτών πληροφορούμεθα δτι ή ίδιοκτήτρια Λιμενι-
  κή Έπιτροπή εΐδοποίησε τούς κατοικοϋντας είς
  τα έν λόγω παραπήγματα δπως προβούν είς την
  εκκένωσιν αυτών τό ταχύτερον.
  Γεννάται έν πάση περιπτώσει διά τής έφαρμογή;
  τοΰ μέτρου νέον ζήτημα άστέγων. Διά τόν λόγον δ
  αυτόν έπιτροπή έκ των παραγκούχων τούτων έπισ-
  κεφθεΐσα χθές τόν κ. Νομάρχην παρεκάλεσεν δπως
  ληφθΐ μέριμνα ταχέως καί άνασταλΐ ή εκτέλεσις
  τής κατεδαφίσεως των παραπηγμάτων επί τοΰ πα¬
  ρόντος.
  Ό κ. Νομά^χης διέταξε την χωροφυλακήν δπως
  μή προβϋ είς την εκκένωσιν των παραπηγμάτων
  μέχρις οί εξευρεθή υπό των χατόχων τη βοηθεία
  καί των άρχών μέρος κατάλληλον διά την μεταφο¬
  ράν των παραπηγμάτων ή όπωσδήποτε στεγασθώ-
  σιν ούτοι δεδομένου μάλιστα δΐι ύπάρχει καί σ/ε-
  τική διαταγή τής Γενικής Διοικήσεως Κρήτης κα¬
  τά την οποίαν §χει ήδη άνασταλή προσωρινώς του¬
  λάχιστον ή Ιξωσις των κατόχων των έν λόγω πα¬
  ραπηγμάτων έκ τής έν λόγω περιοχής.
  Η ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς την σταφυλαγοράν χθές παρετηρήθη
  χαλαρότης. Δέν εσημειώθησαν ή ολίγαι τι¬
  νές πράξβις άγορών σταφυλών υπό έξαγωγέ-
  ων έμπόρων (Αιγυπτου) καί είς τάς τιμάς
  των 2 δραχ. διά τόν ταχτά καί 350 διά τάς
  σταφυλάς ραζακί. Ή άπραξία όφείλεται είς
  τό γεγονός δτι καθ* δλην την ημέραν χθές
  δέν εγένοντο φορτώσεις.
  Σήμερον θά πραγματοποιηθοΰν φορτώ-
  σβις 7000 περίπου καλαϋίων δι' Αίγυπτον
  καί άρκβτών τοιούτων υπό τής Αγροτικάς
  Τραπέζης διά Βιέννην.
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό νό-
  μος 5716 διά τοΰ όποίου τρο-
  ποποιοΰνται οί σχετικοί περί
  στρατολογίας τοΰ κατά γήν
  στρατοΰ νόμοι.
  Δυνάμειτοϋ νέου τούτου νό-
  μου οί έν τή άλλοδαπη μονί-
  μως καί συνεχώς διαμένοντες
  επί μίαν τουλάχιστον όκταε-
  τίαν άπαλλάσσονται προσω¬
  ρινώς τής έκπληρώσεως των
  έν ειρήνη στρατιωτικών των
  υποχρεώσεων.
  —Στρατεύσιμοι κλάσεων
  1926, 1927 καί 1928 τυχόντβς
  άναβολής κατατάξεως λόγω
  ϋγείας ή σπουδών καί μή κα-
  ταστάντΕς άνυπότακτοι ύπη-
  ρετοΰσι τετράμηνον κατα¬
  βάλλοντες τμηματικώς 6.000
  δραχμ. υπέρ τοΰ Ταμείου 'Ε-
  θνικής "Αμύνης.
  —Πρόσφυγες εγγεγραμμέ¬
  νοι είς μητρώα αρρενων Δή-
  μου ή κοινότητος τοΰ Κρά-
  τους καί έγκατασταθέντες μο
  νίμως αλλαχού δύνανται νά
  αίτήσωνται την έγγραφήν
  των υπό τα αΰτά έτη γεννή¬
  σεως καί έφ' άπαξ είς τα μη-
  τρψα αρρενων των δήμων ή
  κοινοτήτων τής μονίμου εγ¬
  καταστάσεως των, διαγραφο-
  μενοι 6ι' αποφάσεως τοΰ Υ-
  πουργοΰ των Στρατιωτικών
  έκ των τοιούτων είς α ήδη φε
  ρονΐαι εγγεγραμμένοι. Δια
  τούς άνηλίκους έκ τούτων
  την σχετικήν αίτησιν θά υ¬
  ποβάλη ό πατήρ, ή μήτηρ η
  ό κηδεμών.
  —Κατά τώνληφθεισών α-
  ποφάσεων τού Διαρκοϋς Στρα
  τολογικοΰ Συμβουλιον περί
  έπιβολής προσθέτου υπηρεσί¬
  ας, καθορισμοΰ ήλικιών κλπ.
  έπιτρέπεται εφεσις υπό των
  ενδιαφερομένων έντός διμή
  νού άπό τής εκδόσεως των
  μεθ' δ καθίστανται άνέκκλη
  τοι. Ή εφεσις έπιδίδεται διά
  δικαστικοΰ κλητήρος ή έγχει-
  ρίζεται είς τόν Είρηνοδίκην
  τής κατοικίας τοΰ έφεσιβάλ
  λοντος, ό δέ .Είρηνοδίκης ό-
  φείλει έντός 5 ημερών νά υ¬
  ποβάλη αυτήν είς τόν Πρόε¬
  δρον τού Στρατοδικείου Ά
  θηνών.
  Ή έν τφ ένεργφ Στρατφ
  ύπηρεσία όρίζεται 14μηνος.
  Ή σταφιδαγορά μας.
  Μείωσις των τιμών.
  Υπο των σταφιδβηαραγ»>γδν
  μας εισήχθησαν είς την πόλινκαθ'
  όλην την διάρκειαν τής χβές στα-
  φίδκς υπέρ τα; 150X00 οκάδων.
  Αί σταφίδβς αυται ήσαν κατά
  τα 7)10 τού βίδβυ; ταχτά καί
  κατά τά3)10 τού «ιδους σουλτανί.
  ΑΙ «ίβαχθβϊβαι πβαότητες έν
  μέρει μέν ήσαν εξαιρετικην καί
  α' ποιότητος. ΑΙ λοιπαί καλών
  όπωσδήποτβ ποιοτήτων.
  Καί χβές ή σταφΐδαγορά έ
  {ηκολούθησε μέχρι των απογευ¬
  ματινήν ώρίιν παρουσιάζοντα
  άρκετήν άγοραστικην κίνησιν είς
  τα έξαιρετικά καί α' πράγ-
  ματα σουλτανίνων ώς καί εί; τούς
  καλούς ταχτάδες. Μϊτρία κίνη¬
  σις παρετηρήθη είς τα δευτέρα—
  τρίτα πράγματα. Πράξει; τινές έ
  σημβιώΒησαν είς τα καλά πράγ
  ματα είς ,τά όποία κατά τάς άνα-
  κβινώσει; των έμπέρων ύπάρχει
  όχωαδήκοτ* ίκανβποιητική ζήτη¬
  σις.
  Αί τιμαί παρά την παρατηρου¬
  μένην ζήτησιν διετηρηθπβαν είς
  τα αΰτά ώς καΐπροχθές έπΐπεδα μέ
  τάβεις μάλλον μειώσεως των ήτοι,
  αί έξαιρετικαΐ σουλτανίναι πέριξ
  τδν 20—22 δραχ. αί α', πέριξ τ&ν
  18—20 καί τα δβυτερότριτα είς
  τάς 13—17. Οί ταχτάδες α' βί;
  τάς 5,50 καΐ β' «Ις τάς 4 δραχμάς
  κατ' οκάν.
  Είς τούς ελεμέδες παρατηρήται
  ζωηρά κίνησις μέ άρκετήν ζήτη¬
  σιν άπο τα κέντρα καταναλώ¬
  σεως βΐς τάς αύτάς δ μως ώς καί
  προχβέ; τιμάς.
  Χθές εφορτώθησαν εί; τα επί
  τούτω φβρτηγά πρός εξαγωγήν,
  120 πιρίπου τοννοι σταφίδων.
  ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΙΝ ΦΟΝΕΩΣ
  Συμφωνούντων Άνακριτοϋ καί
  Εισαγγελέως, έπροφυλακίσθη προ
  χθές άπό τό Β.' Άνακριτικόν
  ΤμήμαΧανίων,όΈλευθ.Νινολάκης
  κατηγορούμενος, διά τόν προχθε¬
  σινόν, παρά τό έκεΐ αγροκήπιον
  φόνον τού Παρίση Διολά, απο¬
  θηκαρίου τού Φθισιατρείου Χα¬
  νίων, διά δικάνου κινηγετικοϋ
  όπλου.
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΊΕΙΣ ΤΩΥ ΤΕΑΩΝΕ1ΟΥ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα Αυγου¬
  στον είσεπράχθησαν παρά τοϋ
  Τελωνείου Ηρακλείου τό δλον έξ
  είσαγωγικών δασμών καί έξ εΐσ-
  πράξεων υπέρ εΠικών ταμείων τδ
  δλον δραχμαί 9.536.865.
  ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΛΗ
  ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΤΤΩΝΟΣ
  Είς την έφηαερίδα τής Κ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη τό διά-
  ταγμα περί έπιστροφής μέρους
  των είσαγωγικών τελών διά τό
  πρός κατασκευήν σαπώνων δια
  τιθέμενον Ιλαιον κοκοφοινίκων.
  Η ΚΙΗΗ1ΙΣ ΤΟΥ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα Σε·
  πτέμβριον κατέπλευσαν είς τόν
  λιμένα μας τό δλον 101 άτμό-
  πλοια έξ ών 38 Έλληνικά, 24
  Ίταλικά 19 ΑΙγυπτιακά, 10 Άγ-
  γλικά, 4 Γιουγκοσλαυ'ίκά, 3 Όλ
  λανδικά, 2 Γερμανικά καί 1 Γαλ¬
  λικόν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ-Η
  Αί τιμαί τροφίμων
  είς την αγοράν μας.
  Ή Έκι-ιροΐϊη θιατιμήσιοον διά τής
  Μλβυταίας αποφάσΐώς της έκανό-
  νισι την τιμήν των κάταιθι εΙομυ Ας
  ίή
  ή.:
  ΕΤδη ΠαντβΛθαλΐίβυ. — Ελαίαι
  έγ;«;ιαι 17, Βόλον 16—20. Μα·
  καοονια εντόηια 15. Μακαρόνια θεσ
  σαλονΐκης 16. ΖνμαρΐΜά έν γίνει ορ.
  15-20, μακαρόνια πολοτβλβίας καΜέτα
  ή οκά Βρατμάΐ 20. Φαοόλκβραχ. 12.
  Ρββύβιο Μαοόποο 13-16, Κοπκιά
  έντόχια 12-16..Φασολάκια 15-16. Ε¬
  λαια λίαν. 22. Αύγά 1.70— Σάκεαν
  λ—κός α'· 18-19, β', 17, χοάαινοβ α'.
  16 ηαί (Υ.15. ΤέΙον 200. Καφφές ά-
  λισμένος 120, κάστανα 12.
  Β«)»Τ»ρ«.-Δέ~ας Π0-Ι32.Γάλ~.
  βπσσαλΐας 116. Δ1*η 40. Μχά—ρ 68.
  Γαλβκτερά.- ΤβρΙ Καασέρι 68.
  ΤσυλοϋμΙοο 48. Έντόχιο 54—64.
  Γιαοβρτι 11. Γβλα 9.
  Κρίατα.—'ΑονΙον δρ. 38, χοιρινον
  36—40 μόσχος 38, ζνγοίοικρίας «οο-
  Ιάτον 32,αίγ5ς 24, βόίον καΐ άγβλαβ
  24 Αραχ. χοιοινά μεγάλα 34, γον-
  ρουνόπουλα 38.
  Πουλερικά,—Άπό 35—50.
  βιχβνιΧΛ.-Κρόμμυα 5-6, πατά
  βς 4-5, κολθΜνθάΝΐα 10-12 φασόλβς
  λάβηθιώτΜΐβς 8-10 μκάμΐΒς 10-12,
  φασολάκια 8—10, Ιβλαγγονρακια 6-8
  ντομάτκ 4-5 βραϊμάς, στίφνος 8-
  10 Ιοαχμβς κατ' οκάν, μπλ·
  π 6-7, ΓαμοτΜ εντόηια 10¬
  Ι 2, άγγουράκια 6—8, «ικβριπς 6,
  χοαοαα 6—7 λάγανα &ο· 6—8
  'θποιρικά.— Σταφύλια 3—6,
  καρκούζια 3—4 πβπόνια 5 ό,άχλάβια
  4—6 σύκα 6—8, ιιήλβ 6-8, ροδάκινα
  6— 12 κυδώνια έντόπια 5—7, βολιό-
  τικα 8—10 οόγδια 5—6.
  Κίνησις τής Σταφίδος
  κλτ' οκάν
  ΣσυλτανΙνα έ|αιοβτ. Δρ. 20.— 22.—
  » α'. > 17.- 20.-
  » Ρ'· » 14.50 17.—
  » γ'· » 12.— 14.50
  παραχατεινά» 8.— 12.—
  Ταχτά&ας α' 5.— 6.—
  .— Ρ' 3·50 4·50
  Ελβμίββς α' 8.— 8.50
  „, · Ρ' 6.-----6.50
  Ροζακιό . » 2.50- 3.—
  » ταπά » 1.80- 2.—
  Κρασοστάφυλα > 1.10- |.4Ο
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον Δα. 163.------164,50
  Λΐρα
  Φοάγκσν
  Έλββτ. φράγκον
  Αιοέττα
  Μάρκον
  Τονσχική ΛΙρα
  Κορώνα (Τ—χ.)
  Κορώνα (Σονηο.)
  Φράγκον (Β«λγ.)
  ϊελλΐνι (Αύσ—.)
  ΦιοοΙνι (Όλλαν.)
  Ό βνταλλ.1,
  971,------577,-
  6.39- 6,49
  31.42- 31,78
  β,35- 8,46
  38.38- 39,66
  76,25- 81,75
  4.67-4,91
  28,61- 29,53
  4.51— 4,60
  22,73- 23,60
  65.43- 66,13
  140-----845.—
  ΕΟΕΣΑΝ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ
  ΤΟΗ ΛΑΪΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον επε¬
  σκέφθησαν τόνπρόεδροντήςΔημοκρατίας
  οί στρατηγοί κ. κ. Όθωναϊος καί Μα-
  νέτας. Ώς ανεκοινώθη οί στρατηγοί έ-
  θεσαν όρους διά την συμμετοχήν τοΰ
  λαϊκού κόμματοςείς την σχηματισθησο-
  μένην κυβέρνησιν.
  Ο ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΘΑ ΔΕΧΘΗ
  ΤΟΥΣ . ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ^__ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ;
  Λέγεται ότι ό άρχηγός τού Λαϊκοΰ
  κόμματος κ. Τσαλδάρ-ης είνε διατεθει-
  μένος νά δεχθή τούς όρους των στρα¬
  τιωτικών, δεδομένου ότι ήλθεν ήδη είς
  επαφήν μέ τόν σύνδεσμον μέσω τού πο-
  λιτευτοΰ κ. Βαμβέτσου.
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΗ ΡΥΙΜΙΣΙΝ
  ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΣΕΟΣ ΕΙΑΚΟΑΟΪΒΟΪΝ
  ΑΠΟΜΕΗΟΥΗ ΕΙΣΕΤΙ ΑΡΚΕΤΑΙ ΔϊίΚΟΑΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αί συνεννοήσεις
  διά την ρύθμισιν τής καταστάσεως θά
  έξακολουθήαουν καΐάπόψε. Πάντως άπο-
  μένουν εισέτι πολλαί δυσκολίαι καί με¬
  τά την λύσιντοΰ πολιτειακοΰ ζητήματος.
  Αί δυσκολίαι αυται άφορώσι την σύν¬
  θεσιν τής νέας κυβερνήσεως καί άλλα
  συναφή ζητήματα.
  ΕΚ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ
  ΟΙΚΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΗ
  Ο ΗΑΗΒΥΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΗΙΚΟΒΛΗΤΟί
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Καί σήμερον συ¬
  νέβησαν ισχυραί σεισμικαί δονήσεις είς
  την Θεσσαλονίκην.
  Κατά τα έπίαημα τηλεγραφηματα αί
  προξενηθεΐσαι είς την πόλιν ζημίαι εί¬
  νε μικραί,καταρρευσασών ελαχίστων οί-
  κιών καί διαρραγεισών άλλων τινών έν
  αίς καί δημοσία χτίρια. Ό πληθυσμός
  έν τούτοις τής Θεσσαλονίκης είνε πανι-
  κόβλητος πολλοί δέ κάτοικοι παραμέ-
  νοζν είς τό ύπαιθρον.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΡΑΠΚΗ
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΠΑΡΕΧΟΪΗ ΠΑΣΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται ή κατάστασις εις Χαλκιδικήν έξακο-
  λουϋεΐ νά είναι τραγική.
  Ό Άγγλικός στόλος περιπλέων τα
  παράλια παρέχει πάσαν δυνατήν συν¬
  δρομήν, διανέμωντρόφιμα, φάρμακα,
  ένδύματα. Άγήματα άποβιβασθέντα
  καταγίνονται μέ την έχταφήν των πτω-
  μάτων καί την κατεδάφισιν των ήμιερει*
  πωμένων οίκιών.
  ΣΪΗΕΣΤΗΟΗΣΑΗ ΕΠΙΤΡΒΠΑΙ ΕΡΑΝΟΝ
  ύ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μως).—Διά την διενέρ¬
  γειαν έρανον υπέρ των σειαμοπαθών
  συνέστησαν αρκεταί έπιτροπαί.
  Αι επιτροπαΐ ήρχισαν ήδη τό έργον
  των συλλέγουααι χρήματα καί ειδή διά
  τους σεισμοπαθεϊς.
  Ο ΤΕΝΙΚΟΣ ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  (ΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΣ ΜΙΜΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—-Ό Γενικός Διοι-
  κητής Μακεδονίας κ. Γονατάς καί ό
  υπουργός τής Προνοίας ευρίσκονται ει¬
  σέτι εις την σειαμόπληκτον περιοχήν
  τής Χαλκιδικής έπιβλέποντες τό έργον
  τής παροχής βοηθείας είς τούς οειαμο-
  παθεΐς.
  Η ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ
  Α Ε Ν ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Σεπτεμβρίου (τοθ
  ανταποκριτού μας).—Ή γεωδυναμική
  ύπηρεσία τού 'Αστεροσκοπείου δέν ά-
  ποκλείει εισέτι την επανάληψιν των βει·
  ομών.
  ΗΕΙ