100079

Αριθμός τεύχους

3285

Χρονική Περίοδος

01/10-31/12

Ημερομηνία Έκδοσης

2/10/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΓΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑ5 Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ 17ον·—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.285
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΏΒΡΙΟΥ 193?.
  ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΛΑΙΚΗΣ
  ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑΣ
  Άπό τής απόψεως τού πό
  λιτβιακοΰ θέματος ή εννοια
  τής έτυμηγορίας—έθνικής έ
  τυμηγορίας— τής παρελθού¬
  σης Κυριακής ήτο πλέον ή
  οαφής καχά την γνώμην των
  έκ των πολιτικών κύκλων
  πλέον άμερολήπτων και δυ¬
  ναμένων νά γνωρίζωσι τα
  πράγματα καλύτερον παντός
  άλλον.
  Τό πώς ηδυνήθη άκόμη ή.
  μεγαλειτέρα μερίς χοΰ έ
  θνους νά άντιστη είς τόν
  καθημερινόν και μακρότατον
  κατακλυσμόν των πάσης φύ¬
  σεως δηλητηριωδών άνΐικυ-
  βερνητικών έπιθέσεων, είνε
  Φαϋμα δυνάμενον νά έξηγη-
  θή άφ' ενός μέν διά τής οο·
  θοφροσύνης τής πλειονότη¬
  τος τοϋ Ελληνικόν λαοΰ «αί
  άφ' ετέρου διά τής άπεράν
  τού έπιβολής τού απέραντον
  γόητρον τό οποίον έξακο-
  λουθεΐ πάντοτε νά ασκή έπ'
  αύτοϋ ό Ελευθέριος Βενιζέ-
  λος ώς άκαταμάχητος πολ,ι
  τική δύναμις. Προσθέσατε
  άκόμη δτι λόγφ των εξαιρετι¬
  κήν μέτρων πού ευρέθη είς
  την ανάγκην νά λάβη ή κυ¬
  βέρνησις πρός αντιμετώπισιν
  τής έκτάκτως κρίσιμον οίκο
  νομικής καταστάσεως την ο¬
  ποίαν διηνύσαμεν καί την ό
  ποίον διαννομεν εισέτι, βύ
  ρύταται μάζαι πόλιτών εύρε
  θησαν νά είνε κατά την πά
  ραμονήν των έκλογών ζωη-
  ρότατα δυσαρεστημέναι μαζί
  της, διότι χάριν τοΰ σύνολον
  καί χάριν τής χώρας έθίγη-
  σαν είς τα ίδιαίτερά των σνμ-
  φέροντα: Οί δημόσιοι ύπάλ-
  ληλοι μέ την περικοπήν των
  μισθών, οί κάτοχοι δημοσίων
  χρεωγράφων μέ την περικο-
  πήν των τόκω ν, οί κάτοχοι
  εξωτερικόν συναλλάγματος
  μέ την δραχμοποίησιν, διά
  νά μή αναφέρωμεν καί παλαι-
  ότερα παραδείγματα, καθ' α
  ό Βενιζέλος έχρειάσθη νά τε
  θ{) άνιιμβτωπος εύρυτάτων
  λαΐκών στρωμάτων τα όποΐα
  έπρόβαλλαν άπαιτήσεις ΰ
  περβολικάς.
  "Αν λάβωμεν νπ' όψιν τόν
  άντιδημαγωγικόν χαρακτήρα
  τής κυβερνήσεως των Φιλε^
  λενθέρων, άναγκασθείσης νά
  δράσχι καθ' όλην την τελεν-
  ταίαν διαρρεύσασαν τετραετί-
  αν έν μέσω των δνσμενεστέ-
  ρων δυνατώνπεριστάσεων,καί
  την ασυγκράτητον δημαγωγι-
  κότητα των άν απάλων αυτής
  οφείλομεν νά άναγνωρίσωμεν
  δΐι τό γεγονός δτι έπανέρχον-
  ται οί φιλελβνθεροι είς την
  νέαν Βουλήν ώς ένα ίσχυρό
  τατον κόμμα, καί μάλιστα
  σχετικώς πλειοψηφοΰν άπέ-
  ναντι των άλλων, αποτελεί
  δι' αύτονς έκλογικήν έπιτυ
  χίαν πλέον ή λαμπρόν.
  Ή έπιτνχία δμως τής Δή
  μοκρατίας υπήρξεν άκόμη με
  γαλυτέρα άπό την επιτυχίαν
  τοΰ Φιλελεύθερον κόμματος.
  'Εχτός τοΰ Λαϊκοϋ, δλα τα
  άλλα κόμματατά είσερχόμενα
  είς την νέαν Βουλήν, τα ό
  ποία κρατοΰν δι' έαυτά άπό
  κοίνον περίπου τα δύο τρίτα
  τής δλης κοινοβουλευτικής
  δυνάμεως, είναι κόμματα
  δημοκρατικόν, κόμματα τα
  όποΐα θά άντιταχθοΰν ή
  νωμένα εναντίον των τυχόν
  παλινορθωτικών βλέψεων τοΰ
  Λαϊκοΰ κόμματος. Υπό την
  Ιδιαιτέραν τού ίδιότητα του¬
  το ώς βασιλικόν κόμματος,
  ήττάται πλέον διά πολλοστήν
  φοράν. Είνε καιρός νά άπο-
  βάλη τόν πολιτειακόν χαρα-
  κτήρα τού. Καιρός είναι νά
  άφομοιωθή μέσα είς τό δη¬
  μοκρατικόν περιβάλλον, είς
  τρόπον ώστε νά λείψουν άπό
  την ελληνικήν ατμόσφαιραν
  αί ανωμαλίαι καί αί άπειλου-
  μεναι άναταραχαί.
  Εϋτυχώς αι τβλβνταίαι
  πληροφορίαι φέρουν τό Λαϊ·
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  Μιά ανάμνησις ττ2ν
  έορτών τής Έκατονταε
  ιηοίδος, των γενομέ¬
  νων τόν "Οκτώβριον
  -τού 1930 είς τό Ηρά¬
  κλειον.
  ' Ακροθαλασσες.— Τό
  άκρωτήριον Ρογδιάς
  άπό τα Λινοπεμάματα.
  κόν κόμμα έντσξ τής αετε
  κλογικης πραγματικότητος
  καί γεννούν ελπίδας δτιτόκά-
  θεστωτικόν ζήτημα όδηγεΐται
  είς ριζικήν επίλυσιν. Ό κ.
  Τσαλδάοης εξήγαγεν έκ τής
  έτυμηγορίας των έκλογών
  συμπεράσματα άνάλογα πρός
  τα διατνπωθέντα ανωτέρω.
  Καί είναι τουτο εντύχημα διά
  την χώραν εάν λάβωμεν ΰπ'
  όψει ότι τα συμπεράσματα
  ταυτα θά θελήση μέχρι τέ-
  λους νά τα διατηρήση έν νφ
  ώς έχουν καί ώς είνε πρέπον
  σήμερον νά τεθοΰν είς εφαρ¬
  μογήν. Καί διά τής σα·
  φονς καί άνεπιφνλάκτου ά-
  ναγνωρίσβως τοΰ πολιτεύμα
  τος καί διά των άπαραιτήτων
  έκείνων έγγυήσεων αΐτινες
  καί την πολιτικήν συνεργα¬
  σίαν τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος
  μετά τοΰ λοιπού δημοκρατι¬
  κόν κόσμον θά καταστήσσυν
  άσφαλή καί γόνιμον.
  *
  * *
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΏΗ
  Ο ΦΑΚΙΡΗΣ
  Διεξοδική συζήτησις αύτές τίς
  ήμέρες γύρω άπό τα πειράματα
  φακιρισμοΰ, ντερβισισμοϋ κλπ.
  Έξητάζετο κυρίω; ή έπιστημονική
  θέσις των πειραμάτων. 'Η γνώ-
  με; δμως ήσαν κάθε άλλο παρά..
  έπιστημονικές! Κυκιών άντιγνω-
  μιών.Ό πνευματισμός, ή ψυχοπα-
  θολογία, τό ύποβυνείδητο,δ Φρώ
  υντ ώς θεωρία καί πράξις—άπό
  τό ενα μέρο;. Καί άπό τό άλλο,
  άλλος κόσμος επιστημονικαί δρων
  καί άφηρημένων έννοιών εί; φαι-
  δρόν άνακάτωμα. Επί τέλους είς
  δλην αύτην την σύγχυσιν ευρέθη
  καί δ «άπό περιωπής» επιστήμων
  πού έθεσε τελείαν καί παύλαν είς
  τα ζητήμαΐα:
  —Τί τα συζητάΊι! Τσαρλατα-
  νίες, άγυρτεΐες! Τίποτε άλλο!
  Εΐνε γνωστόν δα μεταΕύ Ιπι-
  στήμης καί φακιρισμοΰ — θά ελε-
  γα δχι μόνον φακιρισμοϋ, άλλά
  παντός δ,τι ό λαός έννοεΐ άκόμη
  κάτω άπό την λέξιν «μανεία»—
  έπικρατεΐ πάντοτε 2νας άκήρυκτος
  πόλεμος. Θυμοϋμαι κάποια μά-
  γισσα τής γεαονιδς πον επεκαλεί¬
  το, δρκιζομένη, όλόκληρο τόν κό-
  σμο των άοράτων δυνάμεων—κ ι*
  αύτό γιά νά πείσχ] μιά μυστικο-
  παθή δεσποινίδα ότι έπαυσε νά
  ρίχνη τα χαρτιά καί νά διαβάζη
  ξόρκια άφ' σΐου ίνας γιατρός την
  έφοβέρισε δτι θά την πάη φυλβ-
  κή κ' έ'νας θεολόγος πώ; θά την
  άφορέση. Άλλά μήπως Ιδώ χα-
  ρακτηριστικά δέν είνε καί τα έπει
  σόδια— Ιπεισόδια πλήθος—μετα-
  ύ Ιατρών καί φακιρών—δταν μά-
  λιστα οί ΐίλευταϊοι—οί φαχΐραι
  —συμβαίνει νά εΐνε καί...Έλλη·
  νκ;
  Άλλοϋ ό πόλεμος κατά των λε¬
  γομένων «ϊΐοκρύφων τεχνών έχει
  λάβυ καί επίσημον μορφήν. Ό
  Κεμάλ έτί παραδείγματι έσάρωσε
  διά νόμου άπό τό κράτος τού όλες
  τίς μάγισσες καί τούς μά',ους,
  τούς ντε^ίσηδες καί τούςφακίρι-
  δες—οιονδήποτε άνθρωπον ποΰζΉ
  άπότήνμαγείανή άνπροτιμάτεάπό
  κάτι μεταξύμαγε-ίαςκαί επιστήμης
  Άλλά γιατί, Ή άγυρτεία βεβαί¬
  ως πρέπει νά πατάσσεται Μή¬
  πως όμως ή μαγεία ή ό φακι-
  ρισμός, εχεΐ τό μονοπώλιον, Άς
  μή λησμονοΰμεν ότι χωρίς άγυρ-
  τείαν είνε αδύνατον νά σταθοϋν
  τα περισσότερα έπαγγέλματα. Έ-
  πειτα καί ή πραγματική έπι-
  στήμη εΐνε κόρη τής μαγείας
  Οί πρώτοι μάγοι—λέγουν οί δι-
  «βασμένοι—δέν ήσαν παρά. . ί-
  ατροί. Έθεράπευαν τού; άρρώ-
  οΐους μ' έπικλήσεις πνευμάτων δ-
  πως ακριβώς σημερον τ] «μάγισ¬
  σες» των συνοικιών. Τούς Ιδιναν
  καί μερικά ΐαματικά βότανα, άλ¬
  λά τό κύριον θεραπευτικόν στοι
  χ?ΐον παρέμενεν ή ύποβολή τοϋ
  μάγου—δ,τι χρησιμοποιοϋν σή¬
  μερον οί ύπνωιισταί καί οί ψυ-
  χίατροι.
  Ή μαγεία ?χει ώς γνωστόν
  καί άλλα δικαιώμαια επί τής κοι-
  νής υπολήψεως. "Εσπρωξε τόν
  άνθρωπον εί; την αντίληψιν τής
  φύσεως. 'Η ώθησις αυτή τόν
  I-
  φερε νά φαντασθή σχέσεις μετα-
  ξύ των διαφόρων σωμάτων καί
  φαινομένων, νά μαντεύχι έστω
  καί άορίστως την ύπαρξιν νόμων
  φυσικών. Έπειτα ιΊ μαγεία εζη-
  σεν επισήμως παρά την θρησκεί¬
  αν. Τό μαρτυρεΐ δ άρχαΐος κό-
  σμσς. Τα μαντιΐα ελειτούργουν
  παραπλεύρως των ναών καί οί
  μάντεις ετιμώντο πολλάκις περισ¬
  σότερον άπό τούς ίεοεΐς. 'Η ορ¬
  γάνωσις κατόπιν των κληοικών,
  δ άνταγωνισμός των πρός τούς
  μάγους καΐ ή τάσις τής μαγείας
  νά Ιξυπηρετη καί τάς ύπόπτους ά¬
  κόμη επιθυμίας των άτόμων έ-
  φεραν την άποκήρυξίντης ώς άνιέ
  ρου καί διαβολικής.
  Άλλά τί την θέλετε την πολυ-
  μάθεια— τής δποίας άλλως τε
  στερεΐται καί δ υποφαινόμενος—
  δταν εΐνε γεγονός ότι Ιπιτρέπε-
  ται σήμερον νά Ικμεταλλεύεται
  τόν κόσμον δ πρώτος τυχόν επι¬
  στήμων ... μάγος, ό'χι όλιγωτέ-
  ρας, άν μή πραγματικής τσαρλα-
  τανιάς; Καί πώς εΐνε δυνατόν
  νά μή θεωρήται άστειότης τό νά
  κατηγορώμεν έν' ονόματι τής προ-
  όδο'υ καί τοϋ πολιτισμοΰ οιονδή¬
  ποτε φακίρην — έστω κ«ί όταν
  αύτόςσυμβαίνει νά είνε «"Ελλην»
  καί όχι Ίνδός; Έρωτώ απλώς.
  Α2ΜΟΔΑΙΟΣ
  ΓΕΟΡΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝ
  ΑΙΓΥΠΤΟΝ
  (Πρός τόν χ. 'Επιθεωρητήν
  τής Γεωργίας, τόν Προΐσΐάμε
  νόν τής Γεωργικής περιφερείας
  χαί τόν Φιιτοπαθολογιχόν σταθ¬
  μόν Ηρακλείου απεστάλη υπό
  τοϋ υπουργείον Γεωργίας (Τμή
  μα Γεωργ. Έψαρμογών) έγκύ
  κλιος άφορώσα τόν Ελεγχον των
  όπωρών καί λαχανικών των έ-
  ξαγομένων είς Αίγυπτον. Την
  εγκύκλιον ταύτην ώς γενικόν
  ένδιαφέρηντος δημοσιεύομεν ό
  λόχληρον):
  Φέρομεν είς γνώσιν υμών ότι
  δυνάμει τοΰ τελευταίου νόμου
  5693 δ έλεγχος επί των έξαγο-
  μένων νωπών δπω^ών καί λαχα¬
  νικών Ιπεκτείνετο καί επί των
  προίόντων τα δποΐα έξάγονται
  είς Αίγυπτον. .
  Έπειδή έν τώ μεταξύ ή Αϊγυ-
  πτιακή Κυβέρνησις έλαβεν αύ-
  στηρά μέτρα ελέγχου επί των ει¬
  σαγομένων εκεΐ όπωρικών παρα¬
  καλούμεν όπως μέχρις εκδόσεως
  τοϋ σχετικού Δ)τος τό δποΐον επί
  τχ) βάσει τού Νόμου 5693 θά κα-
  θοοίζίΐ έπακριβώς τα τοΰ ώς ιΐ-
  ρηται ελέγχου, έχετε ύπ' όψιν τα
  κάτωθι στοιχεΐα τα ,δποΐα εΐνε ά«
  παρ,ιίτητον νά πληρώσι αί απο¬
  στολαί ό;ΐωρικών είς Αίγυπτον
  πρός πρόληψιν άπορρίψεως αυ¬
  τών υπό των Α'ιγυππακών άρχών.
  1) Εκάστη αποστόλη δέον α¬
  παραιτήτως νά συνοδεύηται υπό
  πιστοποιητικών προελεύσεως τής
  Γεωργ. Υπηρεσίας πιστοποιοΰν-
  τος ότι αί δπώραι είναι άπηλ-
  λαγμέναι των κάτωθι έπιβλα-
  βών παρασίτων:
  ι) ΟθΓβίίίίβ Ο&ρϋ&ία, 2)
  ΟβΓροεαρβα ροηιοηβΐΐβ, 3)
  Ααίηοηοηινιβ, 4) ΑπβΓβΐβ
  Ιίπββτβΐΐβ, 5) θΓ&ρΗοΙίΙ—
  ίαηβθΓαηα, ο) ίαβρβνΓβ
  ΒΪΛ χηθΐββτα, τα δποΐα (προσ-
  βάλλουν κυρίως τα ροδάκινα
  μήλα, άχλάδια, βερύκοκα, κυδώ-
  νια, κεράσια κλπ.)
  Έπίσης άπαγορεύονται τα κά¬
  τωθι παράσιτα των φυτών έν
  γένει:
  ι) Ρορίΐΐία ί&ροηίο, προσ
  βάλλει τάς ρίζας), 2) Ώ
  άΐϊ
  ΙήάίθαιγΓβχ Ηιιηιίΐίβ,
  καί
  ΜΗΝΥΣΕΙΣ.
  Ως πληροφορούμεθα θά
  ύποβληθοθν μηνύσεις εναντίον
  δημοσίων ύπαλλήλων σκανδα-
  λωδώς άναμιχθέντων είς τάς
  εκλογάς τής παρελθούσης Κυ-
  ριακής. Χθές μάλιστα κατετέ¬
  θη ή πρώτη εναντίον δημοσίου
  ύπαλληλου έν Έμπάρω κατοι-
  κοεδρειόοντος.
  Πρό των έκλογών ετονίσα¬
  μεν δτι οί κομματιζόμενοι δη¬
  μόσιοι ύπάλληλοι ήσαν πολυ-
  άριθμοι. Αί μηνύσεις ήδη έ'ρ-
  χονται νά μάς δικαιώσουν καί
  'ός ελπίζομεν νά ένισχύσουν
  αργότερον καί την σχετικήν έ-
  ηχειρηματολογΐαν των ύγιώς
  ΐκεπτομένων περί τής άνάγ-
  <ης τής παραδειγματικής τι- μωρίσς των παρεκτραπέντων όπαλλήλων. ^ ^« ^*^ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ. Ώς γράφομεν είς άλλην στήλην την 6ην Όκτωβρίου ά- ρικνοθνται είς "Ηράκλειον Κρήτες μουσουλμάνοι έκδρο- αεΐς. Οί άφικνούμενοι ασφα¬ λώς θά τύχουν καλής φιλο- ξενίας καί λόγω των παλαι¬ ών φιλικόν δεσμών μέ αύ- τούς, των συμπολιτών, άλλά καί λόγω άνταποδόσεως τής ύποδοχής είς τούς Κρήτας έκ- δρομεΐς πού μετέβησαν πρό έ'τους είς Κωνσταντινούπολιν καί Σμύρνην. Ή έλευσις άλ¬ λως τε των μουσουλμάνων Κρητών αποτελεί μίαν έτι ω¬ ραίαν εκδήλωσιν τής επί νέων βάσεων δημιουργηθείσης έλ- ληνοτουρκικής φιλίας, ή όποΐα τόσα ώφελήματα έχάρισεν είς αμφότερα τα έθνη. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Πολλοΐ συμπολίται μδς έρωτοθν ποία δραγε νά εΐνε ή στάσις τοΟ ώνομασθέντος κιτρΐνου τύπου μετά τόν σχη¬ ματισμόν τής νέας κυβερνήτ σεως. Θά διατηρηθοθν τα ουστήματα τής ήττοπαθεΐας» των συκοφαντιών, τής σκαν- όαλοθηρΐας, τοϋ ψεύδους καί τής άνηθικότητος; Θά έξακο- λουθήσουν οί ταρταρινισμοζ «.αί αί άσχημίαι κατά τοΟ έ- θνικοθ στρατοθ καί θά έπι- τρέπεται είς τόν τυχόντα άν- θρωπίσκον νά βωμολοχή άπ6 πρωΐας μέχρις εσπέρας, νά <ραυγάζτ} τ©Οτο καί έκεΐ- νο, νά λιβελλογραφή καί νά ύβρίζτ) δσον θέλει καί όπως θέλει: Αύτά μάς έρωτοθν οί συμ¬ πολίται. Καί υποθέτομεν έν τώ δικαίω των, έφ' δσον έδώ ασφαλώς δέν πρόκειται περί ελευθερίας τοΟ τύπου—ή ε¬ λευθερία τοϋ τύπου εΐνε σε- βαστή— άλλά περί άληθινής άκολασίας καί μάλιστα έπίμε- "»ιά τα Ισπεριδοειδή τα κάτωθι: ι) Ρ&ΓΐατοΗα ζγΗρΗϊ, 2) Μιιτίΐ68ρί8 Ιβοΐίί ί, 3) Δβρί άίοϊιιβ ηβάβΓββ. Όσον Αφορά τα Ισπεριδοειδή ταυτα Ιφόσον ευρεθούν προσβε- βλημένα υπό των ανωτέρων έντό- αων ύποβάλλονται είς άπολύμαν- σ»ν δι' ύποκαπνισμών. Των ροδακίνων άπαγορεύεται ή είσαγωγή άνευ είδικής αδείας τού ύπουργείου τής Γεωργίας ή¬ τις χορηγεΐται μόνον εάν τα εϊ- σαγόμενα ροδάκινα δέν είναι προσβεβλημένα άπό τα διάφορα ίπηγορευμένα Ιντομα είς αναλο¬ γίαν μεγαλυτέραν τοΰ 1 ο)ο.Τέλος άποκλείονται τής ε'ισαγωγής τα φυτά Ηίοίβοαβ Ββοηΐβηίνΐβ (κοινώς μπάμια) και ΗΪ0Ϊ80118 ί η. Πέντε ημέρας τουλάχιστον πρό τής άφίξεως τοΰ Ιμπορεύματος είς τόν τόπον τοΰ προορισμόν δέον νά ύποβάληται σχετική αίτη¬ σις ε'ισαγωγής πρός τό ΙκεΙ τμή· μα Γεωργικών καδάρσεων τοϋ Ύπουργείου τής Γεωργίας. (Ή συνέχεια είς την 4ην σελίδα). ϊ· £* 'Βϋ Ι
  Θέατρον Πουλακάκη.—Σήμερον
  έναρξις μέ τό «Σομποτ» (δύο παρα·
  στάσεις). Είσιτήρια πλατβίας 12,50
  θεωρείον 15.
  Άλχαζαρ.—Δύο τελευταίαι παρα
  στάσεις τού φακίρη Κόλα Μόρτον,
  Απόλλων.—Σήμερον 3 παραστά
  σεις. "Ωρα 2 μ. μ. «θηρίον τής Έ
  ρήμου» καί έναρξις νέον έπεισοδια
  κου έργου. "Ωρα 6 μ μ. καί 9,20 μ
  μ. ή όμιλοΰσα: «Τα Κοο,ίτσια τού θε
  άτρου».
  Αυριον: «Τρβλλός Τραγουδιστής»
  'Αλβμπρα.— «Τα λβυκά οόδα τοΐ
  ΖιλμΛρ». _______
  Βοοΐτορος.—Σήμερον τό «"Εγχλη
  μα ενός πατέρα».
  γΐστη βλάβη τοθ κοινωνικοΟ
  συνόλου άσκουμένης.
  ***
  Τ Ο ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ-
  Πληροφορούμεθα δτι δέν
  συνεπληρώθησαν άκόμη τα
  άμπονεμάν διά την κάθοδο
  είς Ηράκλειον τοθ ΈλληνικοΟ
  μελοδράματος. Ώς γνωστόν
  τό Ελληνικόν μελόδρσμα κα
  τέρχεται μέ αρτίαν σύνθεσιν
  περιλαμβάνον τούς διαπρεπε·
  στέρους Έλληνας καλλιτέ-
  χνσς, τούς «βιρτουόζους» τοθ
  ασματος. "Ο,τι δμως καθιστά
  την κάθοδον τοθ μελοδράμα
  τος γεγονός διά τα θεατρικά
  μας χρονικά είνε ή έξασφάλι
  σις τής συνεργασΐας τής πε
  ριφήμου Μσπανίδος ύψιφώνου
  Ντέ Ίντάλγκο διά τέσσαρας
  παραστάσεις. Τό Ηράκλειον
  πρέπει νά κατορθώση όμολο
  γουμένως νά μή ματαιωθή ί
  έλευσις τής παγκοσμίου φή
  μης άοιδοϋ. Άλλά τουτο μό
  νόν μέ μίαν συμπλήρωσιν των
  όρισθέντων άμπονεμάν επι
  τυγχάνεται. Την συμπλήρωσιν
  αυτήν, δεδομένης τήςσημασίας
  τής ελεύσεως τής Ντέ-Ίντάλγ
  κο, εξακολουθούμεν ~ά μή θε
  ωροθμεν αδύνατον.
  ΟΑΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΠΚΗ
  ΚΛΙΝΙΚΗ
  ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
  Πρώην Κοινωφκλές Ταμείον
  (χάρο&ος Πλατΰ Σοκάκι)
  Αριθ. Τηλέφωνον 188.
  Τελειόταται πολντελείς ήλβ-
  κτρικαΐ εγκατάστασις όδοντια-
  τρικών μηχανημάτων ϋπΐΐ. Κ11-
  ΙβΓ συγχρονισμεναι μέ την τε¬
  λευταίαν πρόοδον τής Όδοντια
  τριχής 'Επιστήμης, συμπληρώ
  νούν τό σύνολον άρτιωτάτης
  κλινικής έφαμίλλοιι των Αμερι¬
  κανικόν»·.
  Άντιοηψί·, άνώδυνοι έπεμ-
  βάσεις, ταχύτης εργασίας - ' Ε¬
  κτέλεσις δλων των νεωτάτων
  συοτημάτων όδοντοτβχνιχών σ«-
  σχευών (τεχνητοί όδόντες κτλ.).
  Έπισχέψβις επί συνεντεύξει.
  Έργάαιμοι ώραι:
  91)2-12 1)2 π.μ. 3,1)2-7 μ. μ
  ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
  ΙΑΤΡΟΖ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΧ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  Επί δεκαετίαν σιτουόασας χαί
  εΐδιχευθείς ένΓερμανία χαί Βιέν¬
  νη. Δέχειαι έν τφ Ιατρείω τού,
  δβός Σφακίων (Καμαράχι)
  I-
  ναντι τοθ Ιαιρείου χ. Μβλισσείδη,
  9—12 «αί 3—7 μ. μ.
  Άχτίνβς Ραίντγχβν
  Τβχνιτός Ηνβυμοθώραξ
  Τηλεφ. 2—79
  'Απειλεοθη πορτοφόλιον περιέχον
  τό απολυτήριον καί μϊρος άποδβίξβων
  τσή έφέβρου Νικόλαον Νιωτάκη κά¬
  τοικον ΚιζΙλΐΝνάμπιας. Παρακαλεϊται
  ό εϋοών νά τό παραδώση είς τόν δι-
  καιονχον καθ* δτι είνε σ' αυτόν ά-
  χοι~~·
  Η ζωή πού περνά
  2 Όκτ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.24, Λύσις 605.
  ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ
  βν»/
  ;
  '^**"
  Δέν μπορώ νά χαταλάβω τί εΰχα-
  ρίστησι βρίσχουν οί διάφορβς γνω
  οτές μας νά μάς έπαναλαμβάνουν
  λέξι πρός λέξι
  όλα τα δυσά
  ρεσΐα λόγια
  πού λέγονται
  είς βάρος μας.
  Ή στάσις
  μας τούς νπο
  δεικνύει δτι
  δέν μάς ένδια-
  φέρουν τα μω
  ρ ο λ ο γ ήματα
  των δλλων. Καί όμως αύτές θά μάς
  υποχρεωθούν, θέλοντας κοΐ μή, ν'
  ακούσωμεν δτι ή τάδε ΐίάς μισεϊ,
  ή άΑλη μάς ζηλεύει χαΐ ότι ή χ. δεί
  να, την οποίαν μόνον έξ όψεως γνω-
  ρίζουμε, διαοίδϊΐ πολλά είς βάρος
  μσς. Καί ολ' αύτά δήθεν άπό εΐλι
  κρίνεια, ά «ό πραγματιχή άγάπη.
  Παρόμοιες φίλκς συναντάμε πάοα
  πολλές στή ζωή, χάποτε δέ χαί συγ
  γβνκΐς άκόμη πού κατορβώνουνβ μέ
  τή μεγάλη τους αυτή εϊλικρίνεια νά
  δηλητηριάσονν τή ζωή μας μέ τό
  φαρμάχι τής ζήλβιας. Πολλές φορές
  ίνα μηδαμινό πρανματάχι μάς κά¬
  μνει εύτυχισμένες. Ένα φόρβμα ποϋ
  Φθρέσαμε καί μάς πήγαινε ώραΐα,
  δυό χολαχευτιχά λόγια πού μάς, εί¬
  παν στό διάβα μας, δυό άνδριχά μά·
  τια πού μάς χυττάζουν τρυφερά, ολ'
  αύτά τα μιχοοπράγματα είνε χάποτε
  γιά μάς τίς γυναΐχες ένα ξεκούρα-
  σμα γιά τή ζωή. Γυρίζουμε σπίτι
  μας εύινχισμένες, λιχνιζόμενες μέ ό-
  νειρα χαί έλπίδκς.
  Μά έλάτε πού μιά μοχθηρά φίλη
  έφθόνησε την ευτυχία μας, χαί ήλθε
  μέ τα λόγια της νά χύ— στήν ψυ-
  χή μας δηλητήριο!
  Άσχημβς ή ώμορΦες, Ιξυπνβς ή
  χουτές, ιϋθυμες ή μελαγχολιχές,
  δέν χατορθώνουμε ποτέ, παρ' όλη
  μας την προσπαθεία, νά ευχαριστού¬
  μεν όλες καί όλους. Δέν ΰπάρχει λοι-
  π6ν καμμιά άνάγχη νά έπαναλαμβά-
  νωμε στοΰς φίλους μας όσα λέγονται
  είς βάρος τους. Τίς περισσότερες
  φορές αντό γίνεται άπό έπιπολαιότη-
  τα. Αδιάφορον όμως άρχεΐ δτι έ
  βλάψατε μέ τή φλυαρία σας.
  Μή χαταστρέφετε λοιπόν άσυλλό-
  γιστα την ευτυχία των άλ,λων, διότι
  γίνεσθε έγχληματίαι. Διά νά είσθε
  άγαπητές, μή σχορπίζετε άγχάθια
  στό διάβα σας άλλά μόνο τριαντά-
  φυλλα. Καί αύτά άν είναι δυνατόν
  χωρΐς άγχάθι, γιά νά μή ματώσβτε,
  έστω καί λιγάχι την χαρδιά των
  άλλων. Μία
  —Ή μαγεμμένη πολιτεία πού
  χάνεται.
  Ή πόλις των δόγηδων, ή γρα-
  φική Βενετία μέ τίς γόνδολες καί
  τα κανάλια της κινδυνβύει νά χάση
  την ώμορφιά της. Εισ ι τουλάχι¬
  στον ύποστηρίζουν οί φίλοι τής
  τέχνης, οί όποΐοι άνεστατώθησαν
  επί τή άναγγελία διι μελετάται ή
  σύνδεσις τής Βενετίας έκτισμένη
  ώς γνωστόν επί συμπλέγματβς πο-
  λυαρίθμων νησίδων, μετά τή; Ι¬
  ταλίας διά μιάς γεφύρας μήκους
  τριών χιλιομέτρων. Καί δέν εχουν
  άδικον οί καλλιτέχναι. Ή γέφυρα
  αυτή —ή όποία σημειωτέον, θά
  στοιχίση έκατό έκατομμύρια φράγ-
  κων— θά ανοίξη τις πόρτες τής
  ποιητικής αυτής πόλεως ΐϊς τούς
  δ αί μονάς τοΰ 20ου αΐ&νος, δηλα-
  δή τα αύτοκίνητα, των οποίων
  ή εμφάνισις κάτω άπό τα ίστορι-
  κά παλάτια τής άλλοτε θαλασσο·
  χρατείραςθάκαταστρέψη τό τοπιχό
  χρώμα τό περίφημο «κουλέρ λο-
  κάλ» τής μαγεμμένης αυτής πολι-
  τείας.
  'ΑπωλέοΘη εν δέμα περιέχον
  γραμμάτια τής Άγροτικής Τραπέζης
  κατά την διαδρομήν τοϋ αυτοκίνητον
  άπό Αγ. Δέχα είς Ηράκλειον χαί
  παραχαλεϊται ό ευρών όπως τα πα¬
  ραδώση είς την Άγροτικήν Τράπεζαν
  έφ' όσον άλλως τε είνε τελείως ά-
  χρηστα είς αυτόν καί άμειφθήσεται.
  —Αύτοκτονοΰν καί οί πρό-
  σκοποι.
  Μία αύτοκτονία άνεστάτωσϊ πρό
  ημερών όλον τό Προσχοπικόν σβ>-
  μα τής Αγγλίας. "Ενας 19ετής
  πρόσκοπος, ονόματι ΤΓών Μπρά-
  δναμ, ηύιοκτόνησεν εις ?να προ¬
  άστειον τοϋ Λονδίνον, έπειδή μία..
  προσκοπίνα — δεαβεναετής επί
  σης—δέν ήθελεν ν' άρραβωνιασθί
  μαζή τού. Ό νεαρός αύτόχειρ ηυ¬
  τοκτόνησε ιις την αύλήν τοϋ Κτι·
  ρίου των Θηλέων Προσκόπων,
  καθ" ήν ώραν ή έκλεκή τής καρ¬
  δίας τού συμμεπίΐχεν είς κάποιαν
  συνεδρίασιν τού Σώματος. Καί ή
  Κοινή Γνώμη κατεπλάγη ακριβώς
  διότι ύπετίθετο, δτι ή αύστηρά
  πειθαρχία καί ή στρατιωτική ζωή
  των προσκόπων άποκλείουν τούς
  αΐθηματικούς αύτούς «Βερθερι-
  σμούς».
  τ«5 Έοοΐκο» Σιέγχ«βιτς
  ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΪΕ;
  Ι20ον.
  Όταν έφθασαν είς
  χώρον, οπόθεν
  ελεύθερον
  εφαίνετο ήδη ή
  δ Α
  φλεγομένη πόλις, δ Απόστολος
  άφοΰ Εκαμε τρίς τό σημείον χον
  σταυροϋ επί τής Ρώμης, έστράφη
  πρός τόν Βινίκιον καί εΐπε:
  —Μή φοβού. Ή καλύβη τον
  λατόμου είναι πλησίον έδώ. Θά
  εύρωμεν έκεΐ την Λίγειαν μετ
  τοϋ Λίνου χαί τοΰ πιστοϋ ύπηρι
  τού της. Ό Χριστός, δστις σο
  την προώρισε, την έσωσε πρόςχ'
  ριν σου.
  Ό Βινίχιος κατελήφθη υπό τοι
  αυτής άδυναμίας, ωστε Επεσεν εϊ< τούς πόδας τοϋ Αποστόλου καί άσπαζόμενος τα γόνατά τού, Ιμει· νεν εις την θέσιν εκείνην άδρα νήΰ, άνίκανος νά προφέρη λέξιν Ό Απόστολος προφυλασσόμβ νος άπό την ευγνωμοσύνην καί τα Ιγχώΐικχ έχεΐνα έλεγεν: —Όχι είς Ιμέ' είς τδν Χρι στόν! —Όποία λαμπρά θεότης! άνε κραΕβν όπισθεν των δ Χίλων. Έγείρου καί άκολοΰθει μοί, εί ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ.—'Επανήλθον γθές έξ Αθηνών οί χ. χ Ιωάν. Μηλάκης άνθυπασπιστής καί Τα κης Βοΐλας μηχανιχός. — "Ανεχώρησε 8ι" Αθήνας ό κ. Κ. Λογαριαστάχης. Γύρω στήν πόλι μας. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. Σ. ΜΑΤΖΑΜΠΕΤΑΚΗ Πρώην Χαριλβτου Στβφανίίπ όδος Μαρτύρων (Ιναντι Τα- χυύρομβ(ου). Πλήρης παρακαταθήκη χη- μικών καί φαρμακευτικων προΐ'όντων καί Σπεσιαλιτί. ΛΛΟΎΔ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ Έξ Ήρακλιίοο καί άνατολικ&ν λιμένων της Νήσου διά: Γενοβαν, ΜασβαλΙαν, Ίμιτέρια, Σαν Ρέμο, Νεάπολιν, Νίτξαν, Τρίπολιν, Βιγγάζπν, Μαλταν καί Τύνιδα μέ το: ά] Π. ·ΡΗΟΕΡ{ΑΖΙΟΓ4Ε· ΤΗΝ 2αν ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έντΐδίεν το «ύτό δρομο¬ λόγιον έκιστροφπς μέ το ά)π. ε ΑΙιΒΑΝΟ· ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας άνα- χωρήσεις ΕΒ-ΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ. » 4 Όκτωβρίου ι εΡΑ_Η5ΤΙΓ4Α» > 11 ι ι «ΒΟ1ΤΤΟ»
  > 18 ι »' «0η_0ΒΑι
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  ι 11 Όκτωβρίου Μ)Ν ΐΟΙΤΤΑ Όϊ ΒΑΡΙ»
  Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ καί λιμένας Συρίας.
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΎΔ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΪΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠροχΐιρυςΊς δημοπρασίαν έκΛβιήσβως των
  έ{ άνταλλαγής, γενηαβμένης την 28ην Όκ)βρίβυ 1932
  π. μ. έν τ$ Ύπβκαταβτπματι Ηρακλείου.
  Είδος θέσις
  κάτωθι Μουσουλμανικον κτημανων
  ημέραν Παρασκευήν χαί ώραν 11—12
  Αριθ.
  Ε. Τ.
  3048
  3048
  3079
  4407
  5096
  5137
  5905
  8
  366
  392
  404
  460
  417
  893
  764
  1030
  1046
  1078
  1083
  1499
  1520
  1737
  1740
  1864
  2135
  2352
  2694
  2770
  16
  23
  κτήματος
  ΟΙχόπεδον
  χτήματος
  Κοννάβονς
  τπτρ.
  75)72
  Έρείπιον Κατσαμπά
  ΟΙχία χαί άγρός Καρτερός
  Ελαιοτριβείον Μπετεβή Καμάρα
  Έρείπιον χωρ. Μοναστηράχι
  Οικόπεδον χωρ. Καβροχώρι
  Κατάστημα Πλ. Καλλεργών
  θίχία Κιζίλ Ντάμπια
  Καπνοκοπτήριον
  Μπαλτά Τζαμί
  Ξύλινη Ντάμπια
  Κάτω Γβνί Τζαμί
  Πηγάΐβα
  θίχία & Κατ)μα
  Οίχία
  Κατάστημα
  ΟΙχία
  Κατάστημα
  θίχία
  ΟΙχία Α Κ)μα
  Οΐκίβ
  Μαχρίι Σοκάκι
  'Εργ. Χατζηοάχη
  Καιν. Πόρτα
  Τσιντάρ Χαμάμι
  Καιν. Πόρτα
  Βαλδέ Τζαμί
  Σοφοϋ Μεχμέτ
  "Αχ Ντάμπια
  Έπτά ΜπαΑτάδβς
  Έογ. Χατζισάκι
  244
  386
  133
  133
  101
  72
  135
  128
  299
  300
  296
  296
  261
  260
  269
  406
  264
  233
  296
  "Εκτασις
  μ.τ.
  174.40
  186
  173
  160
  55
  60
  30
  24
  70
  46
  23
  76
  154
  36
  29
  50
  47
  155
  66
  168
  67
  50
  26
  149
  24
  21
  179
  36
  δνομα
  νυν κάτοχον
  "Ανευ κάτοχον
  » »
  Ν. Έλβυθεριάδης
  ανευ κάτοχον
  πρωτη
  προσφορά
  )
  (
  Μιχ. Κυριαχίβης
  Αίχ. Εύαγγελίδον
  Γαβ. Σγουρός
  Βαλδή Άρμενονλα
  Εύτ. Μουτάφη
  Χρύσα Βαρούλη κλπ.
  Γεώργ. Δραμισχινός
  Γεωργία Μεραίου
  Ζωή Βεχή ή Σταυριαχσύδη
  Αθαν. Δημητρίοτ)
  Γεωρ. Ίλαντζής
  Εύαγ. Καρδβρίνα
  Πέτρος Πρέβε
  Γεωργ Άνδριώτης
  Δημ. Αρμενάκης
  Βασ. Μαρζέλος
  Ιωάν. Χατζηλαζάρον
  Μαρ. Σμυρνάχη
  Εύαγ. Τζορμπατζής
  Ιω. Κνπριανίδης κλπ.
  Παρ. Νιχολαΐδη
  (Έν τού Γραφείον)
  22.500
  15.750
  10.000
  12 000
  3.0X0
  600
  82.000
  30.000
  23.000
  15.000
  30000
  180.000
  22.500
  30.0110
  60.000
  37.500
  45.000
  22.500
  180.000
  45.000
  45.000
  60.000
  180.000
  22.500
  12.000
  330.750
  30.000
  πενό Πετρος, λαμβάνων διά τή
  χειρός τόν νέον τριβοΰνον, καί έ·
  Ι ξηκολούθησιιν τόν δρόμον των.
  Καθ1 οδόν 6 ΒινΙκιος ίχέτευσ
  τόν Πέτρον:
  —Διδάσχαλε, πλϋνόν με είς τί
  ΰδωρ τοϋ βαπτίσματος, διά νά
  δύναμαι νά λέγωμαι αληθής λά
  τρης τοϋ Χριστοϋ, διότι τόν άγα·
  πώ μέ δλην την δύναμιν τής ψυ
  χής μου. Βάπτισόν με τάχιστα
  καθότι είμαι ήδη έΊοιμος έν τή
  καρδία μου. Πάν δ,τι μέ διαιά
  ξης θά τό πράξω: ού δέ είπέ μοί
  τί δύναμαι νά πράξω άκόμη.
  —Νά άγαπάς τούς άνθρώπουι
  ώ; άδϊλφούς, απήντησε δ Άπό
  στολος, διότι διά τής άγάπης δύ-
  νασαι νά τόν ύπηρ,Ετήσης, έκεϊνος
  δέ θά σέ ιύλογήση, σέ καί τόν οϊ-
  κόν σου.
  Ή καλύβη τοΰ λατόμου ήτο εΐ-
  δος άντρου ώρυγμένου είς τι κοί-
  λωμα τοϋ βράχου καί κλεισμένου
  έκ τοΰ ενός μέρους διά τοίχου άπό
  χώματα καί σχοίνους. Ή θύρα
  ήτο κλειστή, άλλά διά τοΰ άνοίγ-
  ματος, δπερ εχρησίμευεν ώς πα¬
  ράθυρον, διέχρινέ τις τό εσωτερι¬
  κόν, φωτιζόμενον υπό τής έσιίας.
  Γιγαντιαία μορφή ηγέρθη είς
  προϋπάντησιν των νεοερχομένων
  καί ηρώτησε:
  —Τίνες είσθε;
  —Δοϋλοι τοϋ Χριστοί'! άπήν·
  τησεν δ Πέτρος. ΕΙρήνη σοι, Ούρ-
  βάνε!
  Ό Ούρσος έχλινε μέχρι των
  ποδών τοΰ Αποστόλου, έπειτα ά-
  ναγνωρίσας τόν Βινίκιον, έλαβε
  την χείρα τού καί την ?φερε είς
  τα χείλη τού.
  —Ήλθες, αύθέντα! Εύλογητόν
  τό όνοματοΰ Χριστοϋ διά την χα¬
  ράν, την δποίαν, θά λάβη ή Γαλ-
  λίνα!
  "Ηνοιξε την θύραν καί εΐσήλ-
  θον. Ό Λΐνος ασθενών εκειτο επί
  άχυρίνης στρωμνής μέ τό πρόσω¬
  πον κάτισχνον καί τό μέτωπον κά-
  τωχρον. Πλησίον τής έστίας Ικά-
  θητο ή Λίγεια, κρατοΰσα είς τάς
  χείρας βοϋρλον μικρών Ιχθύων
  προωρισμένων διά τό δείπνον.
  Άφοσιωμένη εις τό νά έξαγάγη
  τούς Ιχθϋς έκ τοΰ βούρλου καί μέ
  την βεβαιότητα δτι θά ήτο δ
  Ούρσος δέν έκινήθη ποσώς. Ό
  Βινίκιος επλησίασε καί καλέσας
  αυτήν ετεανε τούς βραχίονας. Έ-
  κείνη ηγέρθη ζωηρά, λάμψις εκ¬
  πλήξεως καί χαράς διήλθε διά τοΰ
  προσώπου της κηί χωρίς νά είπη
  λέξιν έρρίφθη 'εΐς τάς άγκάλας
  τοΰ Βινικίου. Έκεϊνος την 2θλι-
  ψεν επί τοΰ στήθους τού μετά ζέ¬
  σεως, επειτα έλαβε τούς κροτά-
  φους της διά των δύο τού χει¬
  ρών καί την χατεφίλει είς τό μέ¬
  τωπον καί τούς_ οφθαλμούς- τέλος
  της διηγήθη την άναχώρησίν τού
  την άφιξιν τού, καί πώς την εί
  ζητήσει έντός των τειχών καί
  είς την οικίαν τοΰ Λίνου, χαί πό¬
  σον είχεν ύποφέρει, εως δτου δ
  Απόστολος τοϋ υπέδειξε τό άσυ¬
  λον της. (άκολουθεΐ)
  —Άπό χθές ήρχισαν τυπικώς τα
  μαθήματα των σχολείων.
  —Αύριον άρχίζουν τακτικώς, έντδς
  δέ τής εβδομάδος αυτής ή τό πολίι
  τής αλλης.
  — θά γίνη ή καθιερωμένη τελβτή
  τής σημαίας.
  —Ή όποία ώς γνωστόν άντικρσ.
  σωπεύκι την επισημον πλέον έναρ¬
  ξιν των μαθημάτων.
  —Οί γονείς των μαθητών έν τφ
  μεταξϋ συλλογίζονται τό άναπόφευ
  κτον χαράτσι τής έποχής:
  —Τα διδαχτιχά βιβλία. τα έχπαι·
  δεντιχά τέλη χαί άλλα πολλά δυοά·
  ρεστα.
  —Ή πρωθυπουργοποίησις τοΰ
  Τσαλδάρη παρά τα προχθεσινά εύαγ-
  γέλια τής «"Ιδής».
  — Καί τούς σχβτιχούς πρνηγυρι-
  σμούς.
  —Δέν είνε κατά τα φαινόμενα τόσο
  πιθανή:
  —Άφ' ενός ό χ. Τοαλδάρης ουδέ
  χάν έχει αναγνωρίση άχόμη ούσια-
  στιχώς τό πολίτευμα—άφ' ετέρου οί
  όπαδοί τού διατηροΰν άντιρρήσβις.
  —Καί άπό τρίτον ό στρατιωτικάς
  σύνδεσμος διατυπώνει όρονς....
  —Έν πάση περιπτώσει ό χ. Τσαλ-
  δάρης καί άναλαμβάνων την πρωθυ-
  πουργίαν.
  — Μάλλον ευχάς διά «χαλά ξεμπερ-
  δέματα» είνε δυνατόν νά δέχεται.
  —Παρά σνγχαρητήρια χαί πολύ
  περιοσότερον «νιχητήρια».
  —Σήμερον έχομεν χαί κάποιαν....
  ήμιεχλογιχήν κίνησιν.
  —Μέ την άναπληρωμανικήν έκλθ'
  γήν των Γωνιών.
  —Ή κίνησις όπωσδήποτε είνε άρ·
  κετά θορυβώδης.
  —Πολλοί οί χλητοί βλέπετε, ολίγοι
  δέ οί έχλεκτοί.
  —Άπ' άρχής τής έχλογιχής περίο¬
  δον.
  —Έξετιμήθη άπό τούς αναγνώ¬
  στας μας ή έξαιρετική βνημερότη;.
  —Τού έν Αθήναις ανταποκριτήν
  μας.
  — Καί όσον άφορν τάς μετα¬
  βολάς τού έκλογιχοϋ άποτελέσμα-
  τος.
  —Καί δσον άφορφ τα γενικά γεγο-
  νότα.
  —Έχομεν λόγονς νά πιστεύωμεν
  δτι χαι διά τα μεσολαβοΰντα τώρα
  πολιτικά γεγονότα, ή είβησεογραφική
  μας ένημερότης χαί άκρίβεια έχτιμά-
  ται Ιδιαιτέρως.
  —Ό θηλνχόχοσμος έχει φαΕνεται
  «πλέριο» χαλοκαϊρι.
  —Διαφορετιχά δέν έξηγεϊται πώς
  καί γιατί τό περίφημο «ξεκάλτσωμα»
  έχει κατ' αύτάς γενικενθή.
  — Άπό μικρές καί μεγάλες θνγα-
  «έρες τής Εϋας. '
  — Ή γενίχενσις τής μόθας αυτής
  'χει φθάση χαί εως.... τίς σταφι-
  δοϋδϊς.
  — Αί παρελάσεις των οποίων κάθε
  βράδν άπό τα χέντρα τής πόλεως.
  — Προχαλονν συχνά τα λαίμαργα
  βλέμματα των άνδρών.
  —Παραχολουθεϊτε όλοι σήμερον
  ιόν «Μοντέρνον Λωποδύτην».
  —Ποΰ δίδει ή «'Ανάρθωσις» είς
  καθημερινά φυλλάδια.
  —Πρόχειται περί εντελώς «νέας»
  χαί άρτιας μεταφράσεως τού πολν-
  ρότου αυτού αστυνομικον έργου τού
  Ζώρζ Ντνπουά,
  — Πού σνναρπάζει κυριολεκτικώς
  τόν αναγνωστών.
  —Τό θέατρον Πουλακάκη έγκαι-
  ιάζει σήμερον την χειμερινήν κιν.τ)
  ματογραφικήν τού σαιζόν (μέχρις
  άφίξεως τού Έλληνικού μελοδράμα-
  τος) μέ τό υπέροχον έργον «Σόμποτ».
  — Πρόχειται περί ταινίας γαλλικής
  όμιλούσης καί άδούσης μέ την γνω¬
  στήν πρωταγωνίστριαν Λάουρα
  Ααπλάντ.
  —θ" άχολουθήσητό έργον: «Τό δ-
  ΐωμα τής χυρίας μέ τα μαϋρα» μέ
  την βασίλισσσν τής όθόνης θνγχέτ
  Ντνφλός.
  ______ ό Ρέιτορτ«ρ
  Διημερΐύοντα Φαρμακβία
  Γεπεσάκης Γ. Γεωργιάδης θωμάς,
  θεοδωρίδης θεοδ., Λογιάδης Ιωαν.
  Διανυκτ«ρ·δον
  Σήμερον: Γεωργιάδης θωμάς.
  Αυριον: Σφακιανάκης Γ.
  ΕΤΤΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
  Ό φαχίρης Κόλα Μόρτον, πού κα·
  έπληξβ τούς πάντας μέ τα δύσχολα
  ηειράματά τον «'Υπνωτισμοϋ καί Τη-
  ^εοράσκως» κλπ. θά δώση χατά πα¬
  ράκλησιν ομάδος έπιστημόνων τής
  ΐόλεώς μας καί διανοουμένων μίαν
  τελευταίαν, καθαρώς επιστημονικήν
  παράστασιν «Φακιρισμοϋ—Δερβισι*
  ΐμοϋ», μέ πρόγραμμα περιλαμβάνον
  όνον πειράματα «'Υπνωτισμοϋ χαί
  'ηλεορόσεως». Ή ήμέρα τής έπι-
  τημονιχής αυτής βραδυάς τού φα·
  ιίρη Κόλα Μόρτον, θά γνωσθή διά
  ών εφημερίδων τής πόλεώς μας.
  ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
  ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  Τ· τ«χύηλ·«ν
  α)π "ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  „ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  (ΕΕΤβϊ ΤΡ Α 23Τ
  )
  14
  6 μ· μ·
  κατ'
  λ
  αναχωρεί
  ευθείαν
  •α ', " Κσ' ^"τορεύματα.
  Πο,τντ» ™αΧώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
  Πρακτορείον: ΑΜΛΜΠΙΛΕ 'κΟΡΠΗ ^ϋ.^. 94 καί .50
  ι >
  < Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  "Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
  Άπασαι α! αποδείξει; συνδρ©
  μών καί δημοσιεύβεων φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τού
  Ιδιόκτητον τής
  Διευθυντού καί
  «Άνορβώσβως».
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των με-
  τα τοϋ Γραφείου μας συναλ¬
  λασσομένων δτι ό κ. Νικό¬
  λαος Σαρατσόπουλος έπαυσεν
  ανηκων είς την υπηρεσίαν
  μας καί συνεπώς δέν είναι
  εξουσιοδοτημε-'νος νά ένρονή
  «θάξεις διά Λ)μόν μας.
  ('Ασφαλιστικόν Γραφείον
  Α καί Ι. Μαυράκη).
  Ηράκλειον 2 Όκτ)βρίου 1932
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ τής πολι-
  τικής καταστάσεως δέν
  φαίνεται τόσον ευχερής όσον
  κατ' αρχήν ενομίσθη. Προ-
  έχει βεβαιότατα «θεμελιω-
  δώς» ή άναγνώρισις τοϋ πό-,
  λιτεύματος—πρθέχουν δμως
  έκ παραλλήλου καί πολλά
  άλλα ζητήματα σχετικά μέ
  την σύνθεσιν τής νέας κυβερ '
  νήσεως. Καί είς τα ζητήμα- ^^
  τα ταυτα ιδίως ύπάρχουν— ~5^ ~~ε!
  κατά την γνώμην μας—πολ- 9^1,— ι ^Ρ
  λαί ακανθαι. Τουτο δέ λόγω1 Μ Ιθ Ιαμΐεΐ3ΤΓ7ρΐΟιί σας^
  τής στάσεως τοΰ λαϊκοΰ κόμ· Ι Έ Λ
  ματος τό οποίον άναγνωρί- | ήΛαιΙί*ή ΤηήτιεΥη -
  ζοντό πολίτευμα φαίνεται &"'»«·-" φαπεί,α ά
  δτι θά ζητήση σοβαρά άνι~αλ ■*■
  λάγματα προκειμένου περί
  τής συνθέσεως τής νέας κυ¬
  βερνήσεως.
  ***
  ΗΕΠΑΦΗ τοΰ κ. Τσαλ-
  δάρη μέ τόν στρατιω
  τικόν σύνδεομον έπραγματο
  ποιήθη. Τό γεγονός είνε εΰ
  χάριστον. Διότι, παρά τας
  έμφανιζομένας δυσκολίας,
  αΰξάνει τάς πιθανότητας έξο
  μαλύνσεως των πραγμάτων.
  Τα «άνταλλάγματα», τα ό
  ποία θά ζητήση ό κ. Τσαλδά
  ρης δυνατόν νά είνε υπέρ
  βολικά, όσον άφορφ κυρίως
  τάς άπόψεις επί τής καταστά¬
  σεως τοΰ στρατιωτικοΰ συν
  δβσμου. Θά είνε δυνατόν δ¬
  μως, χάρις είς τάς διαλλακτι¬
  κάς διαθέσεις τοΰ άρχηγοΰ
  των λαϊκών, νά συζητηθώσι,
  άντιπαραβαλλόμενα πρός τάς
  άπόψεις ταύτας. Τό κυβερνη¬
  τικόν ζήτημα θά καταστή
  ούτω δυνατόν νά αχθή δι" ά-
  μοιβαίων ύποχωρήσεων είς
  οριστικάς λύσεις.
  Τ Ο λαϊκόν κόμμα άποδο-
  κιμασθέν άπό μέγα
  μέρος τοΰ λαοΰ είς τάς ε¬
  κλογάς καί μή δυνάμενος νά
  σχηματίση κυβέρνησιν μόνον
  τού, έχει καθήκον νά ύποτα-
  ή άγογγύστως είς την πραγ
  ό ί ά λθή
  χθή άγογγς ς η ργ
  ματικότητα καί νά ακολουθή¬
  ση πολιτικήν ήμερότητος «αί
  ■ύποχωρήσεων. Ανεξαρτήτως
  των συνεχιζομένων πολιτι¬
  κών συνεννοήσεων, ή σύστα¬
  σις αύτη, άπορρέουσα κατ'
  ευθείαν άπό την δημοσίαν
  γνώμην, διετυπώθη άπό πολ¬
  λάς δημοκρατικάς εφημερί¬
  δας. Καί πρέπει νά ύπομνη-
  σθη αυτήν την στιγμήν διότι
  τα δργανα τοΰ άντιβενιζελι-
  κοΰ τύπου ήρχισαν πάλιν την
  πολιτικήν τής άδισλλαξίας
  καί άκαταλογισίας,νζητοϋντα
  κυβέρνησιν αποκλειστικώς
  λαϊκήν καί...νέας εκλογάς!
  ***
  ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ άποτελέσμα
  τα των έκλογών έδημο-
  σιβύθησαν. Ή πλειοψηφία
  των Φιλελευθε'ρων «αραμέ
  νει σταθερά. Οί άριθμοί
  των ψήφων των έν σχέ¬
  σει μέ τό λαϊκόν κόμμα—έ
  πιχείρημα ακλόνητον διά την
  γενικωτέραν ύπεροχήν των
  άπέναντι τοΰ τελευταίου. Οί
  λαΐκοί έν τφ μεταξύ γκρινιά-
  ζουν άκόμη καί είς τό ζήτη-
  μα αϋτό. Φωνασκοΰν και
  φλυαρουν περί αποδοκι¬
  μασίας καί έπιδοκιμασίας,
  περί πλειοψηφίας ασημάντου
  καί μειοψηφίας...σημαντικής!
  Άλλ' άς μή τό λησμονώμεν:
  Επερίμεναν πανωλεθρίαν
  τοΰ Βενιζελισμοΰ.
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΑΙΟΧΑΡΤΟΠΟΑΕΙΟΝ
  Ο «ΕΡΜΗΣ'
  ΙΩΑΝ. Γ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  (Παρα την Πλατβιά Στρά-
  τ« χκί Εναντι τοδ Έστικτβ-
  ρΐου Στρατή).
  θά βρήτε άπαντα τα γρα·
  φικά »1δη των σχολείων ώς
  καί τα βιβλία τής δημοτικής
  ίκπαιδεύσεως μέ τάς καλυτέ¬
  ρα ς τιμάς.
  Έπίσης κατάστιχα ίμπορι-
  κά καί άπαντα τ* γραφικά
  πολυτελείας γραφείων.
  Ζητεΐται ύπηρέτρια παρά τφ χ.
  Ιωάν. Κοττάχη Μηχπνιχφ όδός Μα-
  λικούτη.
  Τά ληφδέντα μέτρα τάξεως
  διά τάς έν γένει άγοραπωλησίας.
  Είς την Νομαρχίαν υπεβλήθη
  πρός έγκρισιν έκδοθεΐσα υπό τής
  Διοικήσεως Χωροφυλακής Ηρα¬
  κλείου άστυνομική διάταξις περί
  μέτρων τάξεως κατά την άγορα-
  πωληαίαν είδών πρώτης άνάγκης
  έν τή πίλει Ηρακλείου. Ή διά¬
  ταξις αυτή εχει ώς εξής·
  Άρθρον 1 .-Άπαγορεύομεν την
  άγοραπωλησίαν είς τάς είσόδους
  τής πόλεως καί είς άκτΤνα 5 χι-
  λιομετρων άπό τοΰ περιβάλλοντος
  αυτήν φραυρίου, παντός είδους
  πρώτης άνάγκης, δποχρεουμένων
  των πιραγωγών νά προσχομίζουσι
  τα εΐδ»} των είς τόν διά την Λαϊ¬
  κήν αγοράν εκάστοτε ωρισμένον
  χώρον πρός δ.άθεσιν άπ' εύθείας
  είς τούς καταναλωτάς.
  "Αρθρον 2. Άπαγορεύομεν απο¬
  λύτως είς τούς έ'μπορευομένους δ-
  πωσδήποτε καί πλανοδί&υς όψο-
  πώλας νά προμηθεύωνται έκ τής
  Λαικής αγοραίς τα προσκομιζόμε-
  να 6πό των παραγωγών ειδή, πρό
  τή: 13ης ώρας έκάστης ημέρας.
  Άρθρον 3. Άπαγορεύομεν είς
  τούς πλανοδίους μεταπράττας νά
  έξασκώσιν όπωσδήποτε τό έπάγ-
  γεΐμά των είς τάς λαϊκάς άγοράς,
  τοΰ δικαιώματος τούτου έναπομέ-
  νοντος μόνον διά-τούς παραγωγοΰς
  καί τούς έμπόρους χονδρικής πω
  λήσεως άποικιακών καί λαχανι-
  κών έν γένει διά των άντιπροσ'ό-
  πων των ί'να έπωφελεΐται τό κοινόν
  τής διαφοράς των κερδών των έν-
  διαμέσων χειρών.
  "Αρθρον 4. Άπαγορεύιμεν την
  στάθμευσιν των πλαννδίων πωλη
  των ώών, που)ερινών καί παντός
  άλλου εϊδους είς τάς πλατείας καί
  όδούς τής πόλεως καί την περι¬
  συλλογήν ύπ' αυτών έκ των αύτο-
  κινήτων συγκοινωνΕας των προσ-
  κομιζομένων χαί διά την αγοράν
  προοριζόμενα)1.·
  προιόν-
  των καί είδών πρώτης άνάγκης
  τοΰ καθ1 ημέραν βίου
  "Αρθρον 5 "Απαντες οί πλα-
  νόδιοι· όψοπώλαι ύποχρεοθνται νά
  έφοδιασθώσι. δι' είδικών άδειών έ-
  ξασκήσεως τού έπαγγέλματός των.
  "Αρθρον 6 Άπαγορεύομεν την
  μεταφοράν καί περιφοράν Ιντός
  τής πόλεως πουλερικών έν γένει
  δι' άναρτήσεως έκ των ποδών.
  Άρθρον 7. Πάσα διάταξις άντι-
  κειμένη τή παρούστ; καταργεΐταΐ.
  "Αρθρον 8. Ή ίσχύς τής πα-
  ρούαης άρχεται άπό τής Ιγκρί-
  σεως καί δημοσιεύσεώς της.
  Άρθρον 9. Οί παραβάται τής
  παρούσης διωχθήσονται καί τιμω-
  ρηθήσονται βάσει των άρθρων 581
  582, 583, 584, 585,
  καί 097 τοΰ ΠοινικοΟ
  586, 587
  Νόμου έ-
  φόσον δέν συντρέχουσιν αί διατά-
  ξεις των περί αισχροκερδείας καί
  πλεονεξίας Νόμων 362, 702 καί
  703 καί τού Ν. Δ. άπό 17 Μαΐου
  1924 περί τροποποιήσεως καί κω¬
  δικοποιήσεως αυτών.
  "Αρθρον 10. Ή εκτέλεσις άνα-
  τίθεται είς τα Άστυνομικά "Ορ-
  γανα».
  —Δικαστικαί μεταβολαί.
  Διά διατάγματος δημοσιευθεν
  τος είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσΒΜς διωρίσθη ■ Είρηνοδίκπ;
  β'. τάξεως Μοιρών πρές πληρώσιν
  κβνής θέσεως ό Γ. Ί. Κανελο-
  πουλος.
  Διά διατάγματβς διωρίσθη Ε!·
  ρηχοδίκπς Ιεραπέτρας 6 Χαρ. Γ.
  Σπηλιώτης. 'Εΐτίσπς διωρίσθη
  γραμματεύς τοϋ Πρωτοίικείβυ
  Λασηθίου έ Ί. Κατσαβελης.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Την 18ην Όκτωδρίου 1932 ημέραν Τρίτην καί ώραν 11—12
  π μ διεξαχθήσεται έν τώ ύπ)τι τής Έθνικής Τραπέζης έπαναλη-
  πτική δημοπρασία μονοετοθς ενοικιάσεως των κάτωθι άδιαπιστώτων
  ανταλλαξίμων άγροκτημάτως συμφώνως πρός τούς δρους των υπ' α¬
  ριθ. 52 τής 25—8—932 τής δπ' αριθ. Γ)3 τής 1—9—32 καί τής
  δπ'αριθ. 54 τής 6—9—932 διακηρύξεω; καί τής δπ' αριθ. 111
  τής 26—9—1932 αποφάσεως τής τοπικής έπιτροπής καί μέ τόν ε¬
  πόμενον πρόσθετον δρον.
  Ό μισθωτής άναλαμδάνει είς βάρος τού πάσας τάς τυχηράς περι-
  οτάσεις διά πάσαν τυχόν απώλειαν καρπώσεως τοθ μισθίου.
  Ή δημοπρααία διεξαχθήσεται ταυτοχρόνως καί διά τετραετή μ!-
  σθωσιν όπότε ή πρώτη προσφορά εί/ε τετραπλασία καί ή έγγυο-
  δοσΕα διπλασία τής μονοετοθς.
  Αεπτομερής περιγραφή των ένοικιαζομένων κτημάτων ευρίσκεται
  είς τό 'Υπ)ματι τής Έθνικής Τραπέζης καί είς τόν πρόεδρον τής
  Κοινότητος είς ήν ύπάγονται τα κτήματα.
  δραχ.
  »
  'Αγροκτήματα
  Άμυγδάλου
  Αγ. Σύλλα
  Άκρίων »
  Άλητζανής »
  Άρκαδίου »
  Άτσιπάδων *
  Αύλής »
  Άποίνι »
  Βίθειας »
  Βαρβάρω Καστελλίου »
  Βελοϋλι »
  Βορρηά; »
  Βαθύπετρο »
  Γάλυπε »
  Γοΰρνες »
  Δοθλι »
  Δωράκι »
  Δρακουλιάρι »
  Έμπάρου »
  Ζωφόρων »
  θραψανοθ »
  θωμαδιανών »
  Καβδάλο »
  Καοσάνων »
  Κάτω Μουλια »
  Κακό Χωριό »
  ΚαλοΟ »
  Κοϋρτες "
  Καλλονής »
  Καστέλλι Πεδιάδος »
  Καλοχωρχφίτης »
  Αιγόρτινος »
  ΜεσοχωριοΟ »
  Μαχαίρας »
  Ματζαούνη »
  Μαλάδων »
  Μωρηά
  Νιβρήτου
  Ντουργουτζή"
  ΠαναγιόΤς Πεδιάδος
  Παράνυμφος
  Ποταμιών
  Ρουκάνι
  Σινάπι
  Σκλαβεροχώρι
  ΣτβιακοΟ Μετόχι
  Σίλαμος
  Σκοτεινό Βορίτσι
  Σωκαρα
  Τσιφούτ Καστέλλι
  Φαραγκιανά
  Φορτέταα
  (φοινικιά
  ' Χεβοονήοου
  Πρώτη
  [έτησία προσφορά
  Έγγυοδοσία
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  200
  100
  3000
  2500
  1800
  500
  3000
  1000
  200
  150
  1000
  2000-
  150
  200
  1000
  2500
  300
  500
  300
  300
  500
  500
  200
  1000
  100
  4000
  200
  500
  600
  600
  200
  2000
  300
  200
  600
  1000
  2500
  400
  1000
  2000
  100
  100
  1600
  500
  300
  500
  300
  100
  3000
  2500
  1200
  500
  500
  200
  2860
  δραχ.
  100
  50
  1000
  500
  500
  200
  1000
  300
  100
  50
  300
  500
  50
  100
  300
  600
  100
  200
  100
  100
  200
  200
  100
  300
  50
  1000
  100
  200
  200
  200
  100
  500
  100
  100
  200
  300
  500
  200
  300
  500
  50
  50
  500
  200
  100
  200
  100
  50
  1000
  1000
  500
  200
  200
  100
  1000
  Χαρακτη
  [σμός
  Άρχική
  (Έκ τοθ Γραφίίου)
  «λειωτική
  — Παγκρήτιοι ναυτικαι άγώ-
  νες* άφιξις άθλητών Ιεραπέ¬
  τρας.
  Σήμερον τό άπβγευμκ τελοΰν-
  ται ο! Παγκρήτιοι Ναυτικαι άγώ-
  νέ; διοργανουμενοι υπό της Ε.Γ.
  Ο.Η. κατόπιν έντολής τής Έλλη-
  νικής Κολυμβητικπς Όμοβπονδί-
  ας. Είς τοΰς αγώνας εδήλωσαν
  συμμετοχήν ό Δικταΐος Σύλλογος
  Ιεραπέτρας, τοδ οποίου οί άδλη·
  τ»ΐ αφίχθησαν χθβς, και τό 43ον
  Σύν)μα. Τό ηρόγραμμα περιλαμ-
  βάνει αγώνας κολυί.βήσεως, κα-
  ταδΰαεις καί λεμβοδρομ|α;, ώς
  έκ τήςΐδιασυλλογιχΓις δέ άαίλλπς
  ϋ τις θά άναπτυχθΐ,ι μεταξύ των
  άθλητών άναμενεται βελτίωσις
  των Παγκρητίων έΐτιδόσεων.
  — Έκδρομή Κρητών Μου¬
  σουλμάνων.
  Καθ' ά; εχομεν πληροφορίας
  άφΐκνοΰνται μέ τό ατμόπλοιον
  «"Ανδρος» την έην τρέχοντος
  μηνός παλαιοί Συμπολίται μας
  Μ ουσουλμάνοι.
  —Ή διδακτέα ΰλη είς τάς
  Εμπορικάς Σχολάς.
  Είς την εφημερίδα της Κυββρ
  νήσεως εδημοσιεύθη διάταγμα διά
  τοΰ οποίευ καθορίζβνται έν πί-
  νακι τά διδασκόμενα έν ταίς Μέ-
  σαις έξαταξίοις Έμπορικαϊς Σχο¬
  λαί; τοΰ Κράτους.
  —Ή άπόκτησις κατοικίας
  παρά των ύπαλλήλων.
  Εδημοσιεύθη ο νόμος 5713 διά
  τοΰ οποίου έρμηνβύονται καί
  τροποποιοϋνται αί ισχύουσαι εΰ-
  βργετιχαΐ διατάξεις διά τοϋς δη¬
  μοσίου; ύπαλλήλους πρός από¬
  κτησιν κατοικίας κλπ.
  —Ποδηλατικοί άγώνες.
  Σήμερον Κυριακήν θά γίνουν
  οριστικώς οί άναβληθβντες ποδη-
  λατικοι άγώνε;, £υς προβκήρυξϊ
  ό κ. Ά. Καροΰσος.
  Σημείον έκκινήσβως των άθλη¬
  τών ωρίσθη τό καφενειον «Πα¬
  νελλήνιον» ωρα δέ ταύτης ή 8.
  30' η. μ.
  ειδοποιησισ;
  Γνωστοποιείται ότι οί επιθυμούν¬
  τες νά έργασθώσιν έν ταίς φυλαχαίς
  τεχνίται κχϊσται δέον ν' άπευθύνων-
  ται είς την Δ;σιν των φυλακών.
  (Έκ τού Γραφείου των Άγροτικών
  Φνλακών Ηρακλείου).
  Απωλεσθη λάστιχο μετά ζάντας
  αύτοκινήτου άνή«ον είς τδν 'Εμμαν.
  Δερμιτζάχην, άπό διαδρ,ομής Ηρα¬
  κλείου μέχρι Κοκκίνη χάνι. Παρα
  καλείται ό ευρών νά τό παραδώση
  είς τό πανδοχείον Μπελιμπασάκη
  καί άμειφθήσεται.
  Ένοικιάζεται οΐκία έν Μασταμ
  πά' άπαρτιζομένη έκ τριών βωματίων
  ήλεκτροφώτιστος καί μέ ύδραυλικήν
  εγκατάστασιν. Πληροφορίαι παρά
  τώ ίατρφ κ. Ί. Δρακοπούλω.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον κατάλ¬
  ληλον διά μαθητάς. Πληροφορίαι
  καρά τώ κ. Γαβριήλ Ματθαιάκη,
  έναντι Καπνοκοπτήριον.
  —Τό ενοικιοστάσιον βο·
  σκών.
  Εδημοσιεύθη ο νομος 5699 6
  έρμηνεύων καί τροποποιϋν τοϋς
  νέμους περι ενοικιοστασίου βο-
  ακών.
  Κατά τόν νόμον τούτον επί πα¬
  σών των μισθώσεων αΐτινες περι·
  λαμβάνονται είς τό 5ετές χρονι¬
  κόν διάστημα άπό 8 Νοεμβρίου
  1930 μέχρι 7 Νοβμβρίου 1935 ίσχύβι
  τό ενοικιοστάσιον βοσκών. Ώς
  μίσθωμα ίάχύει τό υπό τοθ νό-
  μου 5Γ83 όριζόμενον τοιούτον ά-
  σχέτως τού χρόνου τής καταρτί-
  σεως τής συμβάοεως η διά συμβο-
  λαίου ή διά δημοπρασίας.
  —Μεταβολαί διδασκάλων.
  Διά διατάνματος άιτολύονται
  της υπηρεσίας δι' ανεπάρκειαν
  οί δημοδιδαβκαλοι Αίκατερίνη
  Φραγκομιχελάκη τοδ δημβτικοΰ
  ίχολείβυ Καντίιλας καί 'Αλ.
  Τζωρτζάκης Λοτγολιοΰ Γόρτυνος.
  ΔΓ ΰπουργικής αποφάσεως με¬
  τετέθη ή διδασκάλισσα Πόπη
  Φραγκιαδάκη έκ Ριάλεσε Πεδιά¬
  δος είς Σκβύρβουλα Γόρτυνος.
  —Ή άποζημίωσις καπνοβιο-
  μηχάνων.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη τό εκδοθέν
  κατόπιν ομοφώνου γνώμης τού
  Συμβουλίου έπικρατείας διάταγ
  μαπερί άποζημιώσεως άποχωροΰν-
  των τής εργασίας των χαπνοβιο-
  μηχάνων.
  —Ή συγκέντρωσις τοΰ έγ-
  χωρίου σίτου.
  Κατά πα:ασχεθείσας αρμοδίως
  πληροφορίας ή συγκέντρωσις τοΰ
  έγχωρίου σίτου ίύρίσκίΐαι έν τφ
  ιτερατοΰσθαι. "Ηδη έχει συγκβν
  τρωθή ποσότης 55 έχατομμυρίων
  οκάδων σίτου, ΰπολογιζομένου
  ότι συνολικώς θά έξαγορασθή πο¬
  σότης 80 έχατομμυρίων. Έξ αΰτοΰ
  διετέθη ήδη είς τβυς άλευρομύ-
  λους τοΰ έσωτερικοΰ ποσότης 2 1)2
  έκατομμυρίων οκάδων.
  —Οί άπόφοιτοι γεωργικων
  σχολών.
  Εδημοσιεύθη έ Νόμος 5695 6
  αφορών την έξβμείωσιν των ύπη-
  ρετούντων άποφοίτων Πραχτιχβν
  Γεωργικών Σχολείων πρός τοϋς
  άποφοίτους Μέσον Γβωργικών
  Σχολών κλπ.
  —Ή διατίμησις των διδα-
  κτικών βιβλίων.
  Διά δημοσιευθέντος είς την ε¬
  φημερίδα τής Κυβερνήσεως δια-
  τάγματος καθορίζϊται 6 τρόπος
  τής διατίμησεως των διδακτιχών
  βιβλίων καί χορηγίας αδείας κυ-
  κλθφορίας αυτών.
  —Αί φορολογικαί άπαλ
  λαγαί.
  Διά διατάγματος καθωρίοθηααν
  αί λεπτομέρειαι τού τρόπου απαλ¬
  λαγή; άηό τοϋ άναλυτικοΰ φό-
  ρου καθαρά; προσόδου α' κατη·
  γορίας των υπο προσφύγων άν*·
  γβρθειαών καί άνεγΐιρομϊνων οι¬
  κοδομήν.
  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
  ΣΑΜΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΗΡΑΜ.
  ΚΙΜΟΝ
  ΣΑΜΟΣ
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά Πειραια.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' βύθεί-
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. διά
  Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα,
  Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
  θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' "Α¬
  γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
  ('Βχ τβθ Πρακτορείον, τηλεφ. Νο 30
  Ι
  ε%
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφείβ "Εναντι Νβμαρχίας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  2 Όκτωβρίου 1932.
  ,,ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  1ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ
  Ο ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΑΠΗΥΘΥΝΕ .ΧΟΕΣ
  ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΖΑΪΜΗΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΙΜΑ_[ΟΥ_ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Ό άρχηγός τού
  Λαΐκού κόμματος κ. Τσαλδάρης α¬
  πηύθυνε χθές επιστολήν πρός τόν κ.
  Ζαίμην.
  Τό περιεχόμενον τής έπιστολής
  ταύτης, έσχετίζετο μέ τό ζήτημα τής
  άναγνωρίσεως τού πολιτεύματος υπό
  τού Λαϊκού κόμματος.
  Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
  ΤΟΥ ΠΑΑΔΑΡΗ ΟΡΟΣ ΤΟΗ »· ΒΕΝΙΖΕΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον τό άπό
  γευμα ό «ρωθυπουργός κ. Βενι'ζέλος
  άνερχόμενος είς τό προεδρικόν μέγα¬
  ρον θά συναντηθή μετά τοΰ κ. Ζα'ϊμη.
  Είς τόν κ. Βενιζέλον, ό πρόεθρος
  τής Δημοκρατίας θά ανακοινώση τή
  επιστολήν τοΰ κ. Τσαλδάρη, συνομι
  λών είτα μετ' αυτού διά την ρύθμισι
  τής καταστάσεως.
  Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΩΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
  Έπ' εύκαιρία των εγγράφων των μάθη
  των είς τα σχολειό άνεκινήθη τό ζήτημα
  των έκπαιδευτικών τελών άτινα τελευ
  ταίως ηυξήθησαν, είς βαθμόν ώστε νά κα
  ΰίσταται προβληματική ή έγγραφή μάθη
  των ιδίως πτωχών οίκογενειών πολυτέκνω
  είς τα σχολεΐα. Διά τοΰς πολυτέκνους ώς
  μάς έπληροφόρησαν δέν γίνεται ούδεμία
  έγγραφή άνευ καταβολής ολοκλήρου τοϋ ά-
  παιτουμένου χρηματικοϋ ποσοΰ καί παρά
  τόν νόμον ώς· ίσχυρίζονται οί ένδιαφερό-
  μενοι.
  Πάντως ό ΰύλλογος των «αθηγητών τοϋ
  Γνμνασίου Ηρακλείου λαβών ύπ' όψει τα
  παραπονα ταυτα των πολυτέκνων θά συ¬
  νήρχετο χθές είς σύσκεψιν
  σχετικώς.
  ίνα αποφασίση
  Η ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΕΞΑΧΘΕΙΣΑ _1ΤΑΦΙΜΜ[)(ΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Είς την σταφιδαγοράν καί χθές παρετη
  ρήθη κίνησις κατά τό πλείστον είς τα έξαι
  ρετικά πράγματα σουλτανίνας.
  Είς την πόλιν εισήχθησαν χθές υπό στα-
  φιδοπαραγωγών 100000 περίπου οκάδες
  σταφίδων σουλτανίναι καί ταχτά.
  Καθ* α ανεκοινώθη υπό τής Σταφιδικής
  'Επιτροπής κατά τόν μήνα Αυγουστον εξή¬
  χθησαν είς τό εξωτερικόν 1487295 χιλιόγραμ
  μα σουλτανίναν καί 60638 χιλιόγραμμα ξαν
  ϋών, κατά δέ τόν παοελΰόντα μήνα Σεπτέμ
  βριον εξήχθησαν 4028036 χιλιόγραμμα σουλ
  τανίνωνκαί 700861 χιλιόγραμμα ξανθών ήτο
  τό δλον σουλτανίναι 5515331 χιλιόγραμμα.
  Κατά τό αΰτό ώς άνω χρονικόν διάστημα
  τοΰ 1931 εξήχθησαν τό δλον σταφίδες 4821
  495 χιλιόγραμμα.
  Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ
  ΑΣΤΕΓΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  Διά την παραχώρησιν είς τούς έξωσθέντας έκ
  μουσουλμανικών οίκιών καί καταστάντας άστέγους
  πρόσφυγας, οίκημάτων καί οΐκοπέδων πρός στέ-
  γασίν των μάς παρεσχέθη αρμοδίως ή πληροφορία
  δτι καταβάλλεται προσπαθεία πρός ταχυτέραν δια¬
  νομήν τούτων.
  Ή Έθνική Τραπέζα εζήτησεν ήδη άπό τόν κ.
  Νομάρχην δπως αποσταλή είς αυτήν υπό τοΰ Συν-
  δέσμου Μικοασιατών Προσφύγων ό καταρτι-
  σθείς πίνακας των άγορασθησομένων οίκημα
  των, διά την ενέργειαν των δϊόντων καί έναρξιν
  τής διανομής.
  Θεωρεΐται βέβαιον κατόπιν τούτων, ότι εντός
  των ημερών θά πραγματοποιηθή ή διανομή είς
  τούς δικαιούχους τόσον των οίκημάτων δσον καί
  των παρά την Καινούργιαν Πόρταν οΐκοπέδων.
  Η ΚΑΝΑΑΙΚΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Ανακοινούται αρμοδίως δτι κατά Ιπισήμους
  στατιστικάς αί έξαγωγαΐ καναδικοϋ καπνοϋ είς την
  Μεγάλην Βρ«ττανίαν κατά τούς πρώτους 6 μήνας
  τοΰ τρέχοντος ετους υπήρξαν διπλάσιαι τής άντι-
  στοίχου περιόδου τού παρελθόντος ίτους. Κρίνεται
  βέβαιον δτι τό γεγονός Ιπηρίάζει αϊσθητίδς την
  εύχεοή διάθεσιν των Έλληνικών καπνών είς τάς
  Άγγλικάς άγοράς.
  Η ΝΛΥΤΙΚΗ ΑΠ0ΓΡΑΦΗ1932 6
  Συμφώνως τή σχετικχί προσκλήσει τοΰ ύπουρ-
  γϊίου των Ναυτικών άπό χθές 1 μέχρι 3 Ό-
  κτωβρίου θά προσέρχωνται είς τό Λιμεναρχείον Η¬
  ρακλείου οί έκ των Νομών Ηρακλείου καί Λαση¬
  θίου κληρωτοί τής Ναυτικής άπογραφής 1931 γ'
  καί 1932 Α', θά άναχωρώσι δέ διά Πειραια διά τοΰ
  Ατμοπλοίου τής γραμμής. ,
  1ι11ι11ιιι,Ι,1,,,Μ,,,,ιιιιιι.ι·ι«ιιιιιι»··ιι·ηιΐ"ΐι··ι··»·.....«Μ"»"1"1
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΛΥΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  Οί λαϊκοί προεκάλεσαν
  σύρραξιν είς Τύλισσον.
  Προχθές καί περί τάς ε¬
  σπερινάς ώρας έλαβε χώραν
  είς Τύλισσον ένοπλος σύρ¬
  ραξις μεταξύ άντιμαχομένων
  κομματικώς μερίδων των κα-
  τοίκων Τυλίσσου υπό τάς ά-
  κολούθους συνθήκας;
  Την 7 μ. μ. κατέφθασεν είς
  Τύλισσον αυτοκίνητον φέρον
  13 Τυλισσανούς έπιστρέφον-
  τας έξ "Ηρακλείου. Οί χωρι-
  κοί ούτοι λαϊκών φρονημά-
  των όντες ήρξαντο μόλιςέφθα
  σαν νά ζητωκραυγάζουν υπέρ
  τοϋ Τπαλδάρη καί Μεϊμαρά-
  κη, ταυτοχρόνως δέ νά άπει-
  λοϋν δτι θά κρεμάσουν δλους
  τούς Βενιζελικούς!!
  Τουτο ώς ήτο φυσικόν προ
  εκάλεσε μετ' ολίγον σύρρα
  ξιν. Συγκεκριμένως ή σύρρα¬
  ξις προεκλήθη λόγω τής συγ¬
  κεντρώσεως καί άλλων όμο
  ϊδεατών των αφιχθέντων οΐ'
  τίνες ένθουσιασθέντες έκ
  τής πληροφορίας δτι ό Τσαλ¬
  δάρης πρόκειται νά σχηματί¬
  ση Κυβέρνησιν καί τή προ-
  τροπή τοΰ λαΐκοΰ κομματάρ-
  χου κ. Κουβιδάκη μετέβησαν
  είς την οικίαν τούτου έν δια-
  δηλώσει καί μέ πυροβολι-
  σμούς. Οί Λαϊκοί διαδηλωται
  κατά την επιστροφήν των έκ
  τής οικίας τοΰ Κουβιδάκη
  συνηντήθησαν μετά ομάδος
  Φιλελευθέρας, όπότε και ηρ¬
  χισαν έκοηλοΰντες άγρίας
  διαθέσεις, τέλος δέ έπβ-
  τέθησαν κατ' αυτών. Η
  τοιαύτη στάσις των ηνάγκα¬
  σε τούς φιλελβυθέρους νά άν-
  τεηιτεθοϋν. Ή σύρραξις έγε-
  νικεύθη μβι' ολίγον ριφθέν-
  των πλέον των 60 πυροβο-
  λιομών εκατέρωθεν.
  Σοβαρώτεραι συνέπειαι της
  συρράξεως ταύτης άπεποβη-
  θησαν τη έγκαίρφ έπεμβίσει
  των άνδρών ΐ-οΰ έχ,εί στοθ-
  μοΰ χωοοφυλακής, ένισχυ-
  θέντων καί υπό _ τής έν
  ταΐ'θα Διοικήσεως. Ή χωρο-
  φ^λακή προέβη κατόπιν είς
  την σύλληψιν των πρωται-
  τίων 13 τόν αριθμόν, τούς ό-
  ποίους μετέφερε συνοδεία
  ενταύθα την μεσημβρίαν τής
  χθές.
  Οδηγίαι τού Ύπουργείου
  διά την εξαγωγήν όπωρών.
  (Συνέχεια έχ τής Ι ής σελίδος).
  3) Κατά την συσκευασίαν τού
  προϊόντος νά μή γίνεται χρησι¬
  μοποίησις φύλλον ή βλαστών έν
  ά ή
  χλωρ$ ή ξηρ$ καταστάσεΓ ή συ-
  σκευασία των φρούτων νά γίνε¬
  ται δσον τό δυνατόν επιμεμελη-
  μένη, ουδείς καρπός νά παρουσιά¬
  ζη ίχνη προσβολής φυτικοϋ ή ζω-
  ϊκοΰ παρασίτου, νά υπάρχη όμοι-
  ομορφία είς τό μέγεθος καί την
  πό ότητα είς ολόκληρον τό πεοτδ-
  χόμενον τής συσκευασίας (βπιΙίβΓ
  Θεωρούμεν έπίσης σκτίπιμον
  νά συστήσωπεν πρός εξασφάλισιν
  μεγαλυτέρας άντοχής δπως οί
  χαρποί μή Ιχουν προχωρήσει είς
  ώριμότητα καί σνλλέγονται μάλ¬
  λον ολίγον πρό τής πλήρους αυ¬
  τών ώριμάνσεως.
  Ή συσκευασία νά γίνεται είς
  ξύλινα κιβώτια των 10 χιλιογρ.
  σκαφοειδή ή δρθογώνια, είς δέ
  τό κάτω καί άνω μέρος αυτών νά
  χρησιμοποιήται ροκανίδιον καί
  Ιπ' αύτοϋ φύλλον χάρτου.
  Φύλλα χάρτου άδιαβρόχου δέον
  νά χρησιμοποιοϋνται καί είς τα
  πλάγια τοϋ κιβωτίου καθώς καί
  εις τό μέσον αύΐοΰ άμέσως μεθ'
  έκαστον στρώμα συσκευαζομένων
  δπωρών.
  Εάν διά την χρησιμοποίησιν
  των κιβώτιων υφίσταται εισέτι ή
  δυσκολία τής Ιπιβαρύνσεως παρά
  τής Έταιρείας Άκτοπλοΐας κατά
  κώλον καί όχι κατά βάρος τότε
  θά ήτο σκόπιμον διά ν' άποφεύ-
  γηται ή ύπερβολική Ιπιβάρυνσις
  των ναύλων νά προσδένωνται τα
  κιβώτια άνά δύο είς εν δέμα η
  νά τοποθετοΰνται Γ.ντός ξυλίνων
  κλωβών άνά 2 ή άνά 4 εις τρό¬
  πον ωστε τα εξοδα των ναύλων
  νά ύποβιβάζωνται είς τό Πΐΐηί-
  _ιιπ
  Τα ανωτέρω δέον νά τϋχωσιν
  εΰρείας δημοσιότητος διότι έπα
  ναλαμβάνομεν αί
  γυπτιακαί Αρχαί
  ή
  οίκεϊαι ΑΙ-
  είδοποίησαν
  γ ρχ
  καταλλήλως δτι θέλουσιν έφαρμό-
  σχι μετά πάστίς δυνατής αύστηρό-
  τητος τόν έλεγχον των εντέυθεν
  εισαγομένων δπωρών καί λαχανι·
  κων τό δέ Ελληνικόν Εμπορικόν
  Έπιμελητήριον Άλεξανδρείας δι'
  έμπεριστατωμένου τού έγγράφου
  τονίζει ημίν πόσον Λοβαρά είνε ή
  πρόθεσις αυτή τής ΑΙγυπτιακής
  Κυβερνήσεως.
  Δοθείσης τής σοβαρότητος
  των εϊσαγωγών μας δπωρών κλπ.
  είς Αίγυπτον καί τής σημασίας
  ήν αύται έχουσιν Ιδία κατά τάς
  σημερινάς περιβτάσεις δΐε διά
  παντός τρόπου έπιδιώκεται ή τό-
  νωσις πάσης έξαγωγής, αξιούμεν
  δπως έκαστος έξ υμών μετά πά¬
  σης έπιμελείας εύσυνειδησίας καί
  προσοχής παρακολουθήση την
  αυστηράν τήρησιν τής παρούσης
  άσκών λεπτομερώς τόν οικείον
  έλεγχον άπορρίπτων τα πρός εξα¬
  γωγήν άκατάλληλα, νουθετών καί
  διαφωτίζων τούς έξαγωγεΐς κα¬
  ταλλήλως.
  Ό Ύπουργός
  Ι. ΒΑΛΑΛΑΣ».
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Τό Υπουργείον τής Δικαιοσύ-
  νης διά χθεσινοϋ τηλεγραφήμα-
  τός τού πρός τούς Δικηγορικούς
  Συλλόγους τού Κράτους γνωρίζη
  δτι ωρίσθησαν αί έξετάσεις των
  ύποψηφίων δικηγόρον διά την
  19 Όκτωβρίου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ.Η
  ΑΙ τιμαί τροφίμων
  είς την αγοράν μας.
  Ή 'Εχιτροκή δΊατιμήσεατν ΒιΑ τής
  «■λβνταίας αποφάσεως της έκανό-
  νι~ την τιμήν των καταθι εΐοοΐν Ας
  12, άγγουράκνα 6—8, χιπβριίς 6,
  πράσσα 6—7 λάγσνα 8ο. 6—8
  Όά— Σταφύλια
  4 ό
  Ειδή ΠαντεχΐΜλΐΙβΗ. — Ελαίαι
  »γλ·ΛΜΐι 17, Βόλον 16-20. Μα
  καρόνια έντδΜΐα 15. Μαχαρόνια θεσ
  σαίονίιιης 16. Ζ«|ΐαοιικι έν γένβι βρ.
  15-20, μακαοόνια πολυτελείας χακέτα
  ή οκά δραχμάς 20. θββόλβςβρατ. 12.
  Ρπβύθια Μαοόιιον 13-16, ΚονΝΐα
  *—όκια 12—Ιβ.,Φασολάκια 15-16. "Ε¬
  λαια λίαν. 22. Αύγό. 1.70— Ιάπων
  λεκΜ&ς α'. 18-19, β'. 17, κράσινος α'.
  16 μ. 6Μ5. ΤέΙον 200. Καφφές Ο-
  λβσμένοβ 120, κάστανα 12.
  Ββύτυρκ.—Δέρνας 110-132.Γάλακ.
  θεσσαλίας 116. Λ(χη 40. Μχάνιο 68.
  Γαλβπιτερά.- ΤυρΙ Κασσε'ρι 68.
  Τονλονμΐσο 48. Επόπιο 54—64.
  Γιαοβρτι Π. Γόλαβ.
  Κρεακαι.-Άονΐον Βο.38, χοιρινόν
  16—40 μόσχος 38, ζυγοϋρικρίας προ-
  Ιότον 32,αΙγός 24, ΒόΙον καί άγ·λΑ|
  24 Βραχ. χοιοινα μεγάλα 34, νόν-
  Βουνόκουλα 38.
  Πονλ«ριχά,-'Α3ε& 35-50. *
  Λ«χ«νιχΑ.-Κρόμμυα 5-6, πατά
  τις 4-5, κολοκυθάκι· 10-12 φασόλβς
  λασηθκ&τικες 8-10 μηαμιες 10-12,
  φασολάκια 8—10, (νλαγνονοάΗΐα 6-8
  ντομάας 4-5 βοαχμό«, στίφνο» 8-
  " "------*- "ατ" οκάν, μιλ-
  εντΟΜΜ 10-
  3—6,
  καρπούζια 3—4 πβπόνια 5-6,άχλάβιο
  4-6 σύκα 6-8. αήλβ 6-8. ροβάκινο
  6— 12 κυβώνια έντόπια 5—7, βολιό·
  τικα 8—10 ρόγδια 5—6.
  Κίνησις τής Σταφίδος
  κατ' *χάν
  Σουλτανΐνα έ|αιοιτ. Δρ. 20.— 22.—
  » α7. » 17.- 20.-
  14.50 17.-
  12»- 14.50
  8.- 12.-
  5.- 6.-
  3.50 4.50
  8.- 8.50
  6.------6.50
  2.50- 3.-
  1.80- 2.-
  1.10- 1.40
  Τιμαί Συναλλάγματος
  » Υ . »
  παραχατεινό »
  Τα—άΒβς α'
  > β-
  'ΕλεμίΒες α'
  * 9'
  Ροζακιό ι
  > ταχτδ »
  Κρασοσταφυλα
  Δολλάριον
  Λίρβ
  ΦοάγΗον
  •Ελίίβτ. φράγκον
  Λιοβττα
  Μά
  Τονρκική Α(~
  Κορώνα (Τσβχ.)
  Κορώνα (ΣουηΒ.)
  Φβάγκον (Ββλγ.)
  ϊΛλίν, (Αύοχρ.)
  ΦιοοΙνι (Όλλαν.)
  Όμολ. άνιβλλοΙ.
  Δβ. 163.------164,50
  571,-----577!-
  6.39- 6,49
  31.42- 31,78
  8.35- 8,46
  38,38- 39,66
  76,25- 81,75
  4,67-4,91
  28.61- 29,53
  «31- 4,60
  22,73- 23,60
  6543 66 13
  , 23,60
  65.43- 66 13
  Μ0- —145.-
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΚΚΡΕΜΕΣ
  ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας.— Πληροφορίαι των
  πολιτικών κύκλων βεβαιωνουν ότι καί
  είς περίπτωσιν άκόμη καθ' ην θα διευ¬
  θετηθή τό πολιτειακόν ζήτημα, φα πα¬
  ραμείνη έκκρεμές τό κυβερνητικόν.
  Ή έ*κρεμότης αυτή προέρχεται έκ
  τού λόγου ότι ή «χηματισθησομένη τυ¬
  χόν άμιγής Λαϊκή κυβέρνησις δέν θα
  δυνηθή νά διαλύση τόν στρατιωτικόν
  σύνδεσ'μον-
  Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΝ ΤΟΝ ΦΙΛΕΑΕΥ8ΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωδρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Ελέγετο τό άπό-
  γευμα σήμερον ότι πιθανωτέρα τής^ Οι·
  κουμενικής κυβερνήσεως φαίνεται ή κυ¬
  βέρνησις συνασπισμού των δημοκρατι-
  κων κομμάτων.
  Ή κυβέρνησις αυτή σχηματιζομίνη,
  θά τύχη τής υποστηρίξεως τού κόμμα¬
  τος των Φιλελευθέρων. *
  ΔΗΛΩΣΕΙΠΒΫ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Η ΧΟΡλ ΕΝ ΟΥΔΕΜΙλ ΗΕΡΙΒΤΟΣΕΙ
  Βί ΗΑΡΑΜΕΙΝΗ ΑΚΥΟΕΡΗΗΤΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας)·-— Κΐς σημερινάς τού
  δηλώσεις επί των πολιτικών αυνεννοή-
  σεων, ό χ. Βενιζέλος ετόνισεν ότι έν
  ούδεμιδ. περιπτώσει ή χώρα. θά παρα¬
  μείνη άκυβέρνητος. *
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΟΙΚΤΡ Α
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΑΚΙΑΙΚΗΚ
  ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΟΝΑΣ ΤΟ» ΑΠΟΥ ΟΡΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ώς αύτό-
  χρημα οικτράν την κατάστασιν είς την
  σεισμ-οπαθή ζώνην τής Χαλκιδικής.
  Αί τελευταίαι δονήσεις έπροξένησαν
  ζημίας καί είς τάς μονάς τού Άγίου
  "Ορους.
  ΔΙ
  ΕΙ
  [ΤΕΘΗ ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡ
  ΕΤ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜ0ΠΑ1
  Ν
  Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας).— 'Έκτός τοΰ χορη-
  γηθέντος ενός εκατομμυρίου οραχμών,
  ύγειονομικού καί άλλου ύλικού, η Κυ¬
  βέρνησις διέθεσεν ήδη καί έτερον έκα-
  τομμύριον υπέρ των σεισμοπαθών.
  ΙΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤ(
  [ΙΣΕΤΙ ΕΙΣ Τ
  ΛΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).—Ό Άγγλικός στό-
  λος περιπλέει εισέτι τα παράλια τής
  Χαλκιδικής. Τα πληρώματα έπιδαψι-
  λεύουν περίθαλψιν, παρέχοντα τρόφιμα
  καί άλλα ειδή είς τούς σεισμοπαθεΐς.
  ΠΑΝΤΟΥ ΕΗΕΡΓΟΥΗΤΑΙΕΡΑΝΟΙ
  ΦΟΥΑΤ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ 1000 ΑΙΡΑ!
  ΛΙΡΕΤΤΑΪ
  ΑΠΕΣΤΕΙΑΕΗ 10
  ΚΑΙ 0.ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ 50.000
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποχρι-
  του μας).—Παντοΰ τοΰ κράτους ένεργοδν-
  ται ίρανοι υπέρ των σεισμοπαθών τής Χαλ¬
  κιδικής. Έρανοι ένεργοϋνται καί είς το 4-
  ξωτερικόν.
  Ό βασιλεύς τής ΑΙγύπτου Φουάτ ά«έ·
  βτειλβ 1000 αιγυπτιακάς λίρας, ό δέ Ιταλός
  πρωθυπουργός χ.Μουσοολίνι 50.000 λιρβττας.
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
  Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣΤΩΝΓΕΡΑΝΡΝ
  Κατά την γενομένην την ίσπέραν της προχθές
  συνεδρίασιν των μελών της Λιμένος Έπιτρο-
  πης Ηρακλείου ενεκρίθη ή συντήρησις των διά
  την κατασκευήν τού νέου λιμένος ΉοακλεΙον χβη*.
  σιμοποιηθέντων γερανων,