100089

Αριθμός τεύχους

3287

Χρονική Περίοδος

01/10-31/12

Ημερομηνία Έκδοσης

5/10/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρίτης
  >υ 1932,
  "ΟΙΙΙΙΙΙΙ
  "ΙΙΙΙΐι
  ΖΗΤΗΜΑ
  ΜΑΡΤΙΟΝ
  ΕΙΗΙΙΙ
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  '°ν «^ δή!
  ' οτ»
  ΧΡΑΤΙΙΙΙ
  >ς έκτός
  περίπτωσιν
  *ά^κόμ.μ,»χι
  ι είς τόν ίχ.
  Ν
  ιίου (τού «■
  ουργός τώ»
  >ς άνέφερε τό
  ιθν τής Δη·
  ελιχά άποη·
  Α
  ,ίου (τού «ν
  .εγραφουν «
  ήσεις β^'
  ι,λκιδιχήν·
  Ιλαφρ*ί· '&
  τι «αρϊ)λί*»<1 ,ν σειβμών· .ών*ρχώνίί( ίργον ^ί*11 Κδν· τών *»«* β*ν έιΛΛ* *" ΤΙΥ 0 Ν 6Ρίου :«9 »* ί ε <1 ΑΝΟΡΘΩΣΙΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΕΤΘΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916 ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.287 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1*32. ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΠΈΥΜΑΤΟΣ Ο.ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ ΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΑΣ ΖΗΣΗ ΕΥΤΥΧΗΣ ΥΠ' ΑΥΤΗΝ Άργ* τό άπόγευμα τής χβές ελήφθη παρά τής Νο- μαρχίας Ηρακλείου τό κά¬ τωθι τηλεγράφημα τοΰ Γρα- φείου Τύπβυ: Κατόπιν τής χθεσινής δευ τέρας βπιστολής τού άρχη- γοΰ των Λαϊκών κ. Τσαλδά· ρη πρός τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Ζαΐμην, έκ¬ τακτον φύλλον τής Κυβερ¬ νήσεως κυκλοφορήσαν τάς πρωϊνάς ώρας σήμερον πε- ριέχκι τό ακόλουθον διάγ- γελμα τού Ιδίου πρός τόν Ελληνικόν λαόν: «Ώς φύλαξ τοΰ Δημοκρα- τικοΰ Πολιτεύματος παρακο- λουθώ μετ" εύλόγου ένδιαφέ- ροντος, άπό τής έκλογής μου, τάς κρατούσας ανησυ¬ χίας τάς οποίας καί έγώ συ- νεμκριζόμην. Μκτά τάς πρός εμέ δμως γενομένας ν κατά την 28 Σε- πτεμβρίου προφορικάς κατη¬ γορηματικάς δηλώσεις τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Λαΐκοΰ Κόμ- ματος καθ* άς τό κόμμα του¬ το αναγνωρίζει ανεπιφυλά¬ κτως τήνΔημοκρκτίαν καίσέ βεται τό Δημοκρατικόν Πο- λίτευμα, δηλώαεις τάς οποί¬ ας ό άρχηγός τοΰ Λαΐκοΰ Κόμματος έπανέλαβε σήμε¬ ρον καί εγγράφως μέ την προσθήκην δτι εύχεται όπως ή Ελλάς ζήση είς τό μέλ- λον εύτυχής υπό τό Δη¬ μοκρατικόν πολίτευμα, οί φόβοι έκεΐνοι στεροΰν- ται ήδη της βάσεώς των, τερματιζομένου ούτω οριστι¬ κώς τοΰ καθεστωτικοΰ ζητή- ματος. Άναχοινώ σήμερον τό βα- ρυσήμαντον τουτο γεγονός πρός τόν Ελληνικόν Λαόν βέβαιος ών ότι μετ' εύφροσύ- νης θά ακούση τό χαρμόσυ νόν άγγελμα. Ό Πρόεδρος της Έλληνι κης Δημοκρατίας. ΑΛ. ΖΛΊ'ΜΗΣ». ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΙΝ Άμέσως μετά τάς εκλογάς οί δυνόμενοι νά έχουν Ιγκυ ρον γνώμην επί των πολιτι¬ κών πραγμάτων, διετύπωσαν ώς εξής τάς άπόψβις των: Ενώπιον τής Ελλάδος, καθ' ήν στιγμήν ροδίζει είς την ταλαιπωρηθβΐσαν άνθρω- πότητα ή χαραυγή τής έξόδου άπό τό έρεβος τής τρομεράς οικονομικάς κρίσεως, τίθεται σαφώς τό πρόβλημα: Όφεί- λβι νά άνασυνταχθή τό τα¬ χύτερον, νά περισυλλεγβ είς τάς δυνάμεις της διά νά μή ευρεθή καθυοτβρημένη ^ είς την πορείαν τής ανορθώσε¬ ως. Πρός τουτο, είνε όφθαλ μοφανές δτι έχει ανάγκην α¬ πολύτου έσωτερικής ήσυχί- άς, ή όποία νά έπιτρέψχι είς τόν πολιτικόν της κόσμον ό¬ πως άφοσιωθτ) άπερίσπαστος είς την καλλιτέραν αντιμετώ¬ πισιν των ζητημάτων της χώρας. Είνε έπίσης φανερόν δτι κατόπιν τοΰ άποτβλέσμα- τος τής τελευταίας έκλογής, τό κυβερνητικόν έργον δέν δύναται ν' αναλάβη εν μόνον των πολιτικών κομμάτων. Έ- πιβάλλεται πλέον ή συνερ- γασία την οποίαν ήδη πολύ πρό των έκλογών ό σημερι¬ νάς πρωθυπουργός εΐχβ συ- στήσβι έπιμόνως, καλέσας τα κόμματα είς κυβέρνησιν. οικουμενικήν Την ανάγκην τής συνεργα- σίας έπανέλαβεν ό κ. Βενι- ζέλος είς τάς τρθείσας ύπ' ό¬ ψει τοΰ πρόεδρον τής δημο¬ κρατίας σκέψεις τού ώς πρώ¬ την ενδεδειγμένην λύσιν. "Ετερος δέ πολιτικάς ό κ. Καφαντάρης εδήλωσεν, δτι ή φροντίς διά την κυβέρνησιν τής χώρας ανετέθη υπό τοΰ λαοΰ είς τα δύο μεγάλα κόμ¬ ματα, έννοών προφανώς δτι ι τα κόμματα ταυτα νά δώσουν τάς χείρας είς συν¬ εργασίαν. ϊκλος μία Λαϊκή εφημερίς, ή όποία είς μερικάς διαλεί- ψεις τής έμπαθοΰς εναντίον των φιλελεύθερον ν πολεμικής της ρίπτει φβυγαλέα βλέμμα- τα καί είς την πραγματικό- τητα, όμολόγησεν δτι είς είς την πολιτικήν συζήτησιν πρέπει νά δοθή ό τόνος τής έκκλήσεως πρός τόν πατριω- ιισμόν των δύο κομμάτων δ- «ως βοηθήσουν είς την έξο δόν έκ τής άκυβερνησίας, τό νοςτόν οποίον ημείς ουδέ¬ ποτε έπαύσαμεν. Τόν τόνον τής έκκλήσεως πρός συνεργασίαν διέκοπτβ πρό των έκλογών ή όξβΐα, καί άσυνήθης διά τό ήρβμον τής ίδιοσυγκρασίας ταν, κραν νή τοΰ κ. Τσαλδάρη όπως ύγη ό κ. Βενιζέλος άπό την δλλάδα. Ευθύς δέ μβτά τάς εκλογάς ή διακοπή ήλθεν έκ* τής ιδίας προελεύσεως. Ένφ πάντες έβλεπον δτι έπρεπε νά έξομαλυνθή τό έ δοκρος τής συνεργασίας των κομμάτων, ό κ. Τσαλδάρης εφέρετο δηλών ότι τό κόμμα των φιλελευθέρας πρέπει νά τεθή κατά μέρος, διότι «άπεδοκιμάσθη υπό τοϋ λα- οϋ» (Ι!) ν' ανατεθή δέ είς αυ¬ τόν ή έντολή τοΰ σχηματι¬ σμόν κυβερνήσεως, ώς άρ χηγοΰ τής νικητρίας άντιπο- λιτευσβως.Έλεγε δέ ταυτα ένφ τό μόνον κόμμα, είς την υποστήριξιν τοϋ όποίου θά ηδύνατο νά έλπίζη, τό κόμμα των προοδευτικάς, ώμολόγη- σε διά τοΰ άρχηγοΰ τού την επομένην των έκλογών δτι ή έννοια τούτων είνε ότι ό λαός ύπήκουσεν είς τό κή- ρυγμα τοΰ κ. Βενιζέλου. Μέ τό μέρος τής απόψεως τού ό κ. Τσαλδάρης βΐχε μόνον τούς...κομμουνιστάς, υποστή- ρίζοντας δτι άπεδοκιμάοθη ή κυβέρνησις. Άλλά μέ τού¬ τους δέν ηδύνατο βεβαία νά σχηματίση κυβέρνησιν! Ούτω έκ των πραγμάτων καί κατά την κρίσιν των όρ- θολογιζομένων πολιτικών κύ¬ κλων, ή συνεργασία των δύο ίσχυρών κομμάτων τή βοη¬ θεία καί των μικρών δημο¬ κρατικαί ν, ήτο ή όρθοτέρα λύσις τοΰ κυβερνητικόν προ- βλήματος. Ή λύσις αυτή εί¬ χεν απαραίτητον προϋπόθε¬ σιν την οριστικήν τακτοποίη- σιν τής θέσεως τοΰ Λαΐκοΰ κόμματος. "Ηδη μετά την ά- νεπιφύλακτον αναγνώρισιν υπό τοϋ λαΐκοΰ κόμματος τής δημοκρατίας, ή κατεύθυνσις πρός αύτην την λύσιν είνε τόσον σαφώς έπιβεβλημένη καί τόσον στηρίζεται βίς την λογικήν, ώστε ό κ. Τσαλδά¬ ρης μή άναγνωρίζων τυχόν την όρθότητά της, ένώ φαί νεται διαθέτων πλέον κρίσιν καλοϋ κάγαϋοϋ άνδρας, δίδει τό δικαίωμα νά πιστεύση τις δτι θέλει νά μείνη έπ' άπει¬ ρον παραφωνών. Άλλά τότε φυσικά δέν δυνάμεθα νά προ- ίδωμεν ποΰ είνε δυνατόν νά αχθή ή κατάστασις καί μετά την αναγνώρισιν τοΰ πολι¬ τεύματος, τουλάχιστον άπό τής απόψεως τής χορηγήσε¬ ως είς την χώραν τής απα¬ ραιτήτου, σταθεράς καί βιω- οίμου κυβερνήσεως. * ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΝΑΡΚ9ΤΙΚΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΝ ΟΙΗΟΜΑΝΟΝ... Ή Νέα 'Υόρκη δέν είνε μόνον ή πόλις των ούρανοξικκών καί των παραδόξων είνε άκόμη ή πόλις των όπιομανών, οί όποΐοι εχουν ανέλθη τελευταίως είς τρο¬ μακτικόν αριθμόν. Άλλοτε τα ναρκωτικά άποτελοϋβαν αποκλει¬ στικόν προνόμιον τής περιφήμου νεοϋρκέζικης συνοικίας των Κινέ- ζων, ΐ^ν οποίαν, παρ" δλους τούς; σχεδόν καθημερινούς αίφνιθια- σμούς τής άστυνομίας, καλύπτει πάντα ένας πέπλος έγκλήματος, τρόμου καί μυστηρίου τής Άπω Άνατολής. Τώρα όμως τό δπιον έπέδραμεν είς όλας τάς συνοικίας τής άμερικανικής μεγαλοπόλεως χρησιμοποιεϊται δέ μέχρις άπι- στεύτου σημείου άπό όλας [τάς κοινωνικάς τάξεις, είς την ανωτέ¬ ραν κοινωνίαν μάλιστα περισσό¬ τερον άπό δλας τάς άλλας. Πολ- λοί τό άποδίδουν είς την άπαγό- ρευσιν των ποτών είς την Αμερι¬ κήν, πράγμα τό οποίον έκαμε πολλούς νά δοκιμάσουν τα ναρκω¬ τικά πού τούς προσεφέροντο κρυ- φά... Καί μία δοκιμή ναρκωτικοϋ φθάνει γιά νά καταντήση γρήγο- ρά ή τρομερωτέρα έξις είς τόν όρ- γανισμό. "Αλλοι νομίζουν δτι ή άνεργία, αί τελευταίαι καταστρο¬ φαί τοΰ περιφήμου «Γουώλ- στρήτ», τοϋ Χρηματιστηρίου τής Νέας Υόρκης ή δεινή κρί¬ σις πού μαστίζει τούς Άμερικα- νούς δέν είνε άσχετοι μέ την χρή- σιν^1 των ναρκωτικών. Πολλοί ε¬ ζήτησαν μέσα στόν δλέθριο κα- πνό τοΰ όπίου την ληθή τής οί κονβμικής καταστροφής των καί τό εΰκολον όνειρον άπολαύσεως μιάς καλλιτέρας ζωής εξω άπό τάς ματαιότητας τοϋ κόσμου αύΐοΰ. Τέλος τό κυμα τής διαφθοράς πού κατακλύζει κατά τα τελευταία χρόνια την άμερικανική μεγαλό- πολι δέν είνε εντελώς άσχετο. Έκεΐνοι πού έπωφελοϋνται τής τοξικομανίας των νεοϋορκέζων καί την τροφοδοτοΰν άφθόνως είνε οί περίφημοι «γκάγκστερς». Άφησαν κατά μέγα μέρος τό λα- θρεμπόριον των οϊνοπνευματω- δών ποτών και επεδόθησαν εί, την προμήθειαν των ναρκωτικών. Ή τελευταία άλλως τε αύτη με ταμόρφωσις των όπαδών τού Άλ-Καπόνε δέν είνε μόνον πολύ έπικερδεσιέρα, άλλά καί παρου- σιάζει πολύ δλιγωτέρους κινδύ- νους. Τα ποτά επιαναν σχετικώς μεγάλον χώρον, τ) μεταφορά των ήτο δυσκολώτερον νά διαφύγη την προσοχή τής άστυνομίας.Αν¬ τιθέτως τα ναρκωΐικά μπαί- νουν καί στήν τσέπη τοΰ γιλέκου άκόμη, ώστε μία μετάβασις άπό τοϋ ενός σπιτιοΰ είς τό άλλο καί μέ τό τράμ άκόμη μπορεΐ νά Ιξυ- πηρετήοη τό λαθρεμπόριον. Αύτό όμως δέν θά είπη πώς άπεθαρρύνθη ή άστυνομία τής Νέας Υόρκης. Όλα τα τρομερά λαγωνικά της εχουν τεθή είς κί¬ νησιν γιά νά συλλάβουν έπ' αύτο- φώρω τούς «γκάγκστερς» καί τούς τοξικομανεΐς είς τα κέντρα των. Έντός εξ μηνών εΐχαν κατασχέσχι τεράστιον υλικόν άπό είδικές π(- πες, πακέτα μέ δπιον, κοκό, άμ· ποϋλες μορφίνης καί ήρωΐνης, βα- λίτσϊς μέ χασις, άκόμυ καί ενα νέο τρομερώτατο μεξικανικό δη· λητήριο πού κρατζ τούς τοξικο- μανεΐς μέσα είς άπολαυστικά δ- νειρα επί πολλές ήμέρες, άλλά γρήγορα σκοτώνει τόν δργανισμό των. Όλο αύτό τό ύλικό, άξίας 400 χιλ. δολλαρίων, (60 περίπου έκατομ. δραχμών) §κάη πρό ημε¬ ρών είς είδικούς κλιβάνους ! Οί γκάγκστερς χρησιμοποιοϋν ώραΐες γυναΐκες τής χρεωκοπημέ- νης άριστοκρατίας, οί οποίες μί τάς γνωριμίας των είσχωροϋ» παντοϋ καί μεταβιβάζουν τα ναρ- κωτικά. Μεγάλα σαλόνια πολυτε- λών σπιτιών χρησιμοποιοΰνται άπό νέους, κυρίες καί κορΐτσια τής ανωτέρας τάξεως γιά τίς ώρες τής συντροφικής χρήσεως ναρκω- τικών, πού κοντεύουν ν' άντικα στήσουν την «μαστίχα> ?] τα
  «σορπράιζ πάρτυ». "Ετσι είνε
  πολύ δύσκβλο είς την άστυνομία
  νά έπεμβαίνη πάντα. Καί δ κα-
  πνός τοΰ μεθυστικοΰ όνείρου τήι
  τοξικομανίας καί τής καταστρο-
  φής τοϋ ήθικοϋ καί τής ύγείας ά·
  νέρχεται πρός τό στερέωμα ξεπερ-
  νώντας τούς μεγαλοπρεπεϊς ούρα-
  νοξύστας τής μεγαλουπόλεως.
  ΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΜΑΣ ΕΟΡΤΑΙ
  ••■■■•■■•••■•«■■ι
  ■>·■*·«■·■■■■···■
  Άγία Μαρίνα.—Ή έτησΐα'λόγφ τής πανηγύρεως τοϋ
  Θαυματουργοθ ναοθ τής ΆγΙας Μαρίνας συγκέντρωσις, μία
  άπό τάς γραφικωτέρας τής ληξάσης θερινής περιόδου.
  (Φΐντογρ. Καλογερίδον)
  ΗΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ.
  Ή άναγνώρισις τοθ πο·
  λιτεύματος υπό τοθ Τσαλδά-
  ρη επραγματοποιήθη. Οί συμ¬
  πολίται πληροφορούμενοι τοθ-
  το χθές τό πρωΐ άπό τό κυ¬
  κλοφορήσαν έκτακτον παράρ-
  τημα τής «Ανορθώσεως» ετρι-
  βαν τα μάτιά των. Καί δικαΐ-
  ως. Ό Τσαλδάρης τελευταίως
  εΐχε μεταμορφωθή είς... χέλι
  ποθ έγλυστροθσε πάντοτε
  I-
  ξω άπό την περιλάλητον ανα¬
  γνώρισιν. Εφαίνετο διατεθει-
  μένος νά υποστή κάθε θυσίαν
  άλλά νά μην αναγνωρίση τό
  πολίτευμα. Άνάγκα δμως καί
  θεοί πείθονται. Ό άρχηγός
  των λαϊκών δέν ηδυνήθη νά
  διαφύγη μέχρι τέλους.
  ***
  Α ΚΡΙΒΕΣΤΑΤΟΝ.
  Α Ό έν Αθήναις άνταπο-
  κριτής μας αναφέρων τα σχό-
  λια τοθ λαοθ διά την άνεπι-
  φύλακτον αναγνώρισιν τοθ
  πολιτεύματος, άνέφερε καί τό
  έκ τούτων συμπέρασμα: Τό
  δτι δηλ. ή άναγνώρισις έκρί-
  νετο γενικώς Εργον τοθ Κόμ¬
  ματος των Φιλελευθέρων καί
  νίκη αύτοθ περιφανής. Ή λε-
  πτομέρεια αυτή προφανώς εί¬
  νε άκριβεστάτη. Καί τοθτο
  διά τόν απλούστατον λόγον
  δτι ουδείς άρνεΐται 8τι απο¬
  κλειστικώς καί μόνον τό Κόμ¬
  μα των Φιλελευθέρων έτάχθη
  υπέρ τής άνάγκηςτής άναγνω-
  ρΐσεως ταύτης σαφώς καί ά-
  νενδοιάστως ώς έγινεν ήδη
  καί ώς δέν θά εγίνετο ασφα¬
  λώς εάν ή πρωτοβουλία διέ¬
  φευγε μετά τάς εκλογάς των '
  χειρών τοθ Κόμματος, περιερ¬
  χομένη είς τα άλλα δημοκρα-
  τικά Κόμματα τα όποΐα έφαί-
  νοντο έξ άρχής άρκούμενα είς
  τάς άνεπαρκεστάταςπροεκλο-
  γικάς δηλώσεις τοθ κ, Τσαλ-
  δάρη.
  ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ.
  Άθηναϊκή συνάδελφος
  διαθέσασα σεβαστόν ττοσόν
  υπέρ των σεισμοπαθών τής
  Χαλκιδικής συνώδευσε την
  δωρεάν ταύτην καί διά θερ-
  μών ύποδείξεων πρός τούς
  πολίτας άναφέρουσα δτι έκ¬
  τός άπό τό Κράτος καί οί πο¬
  λίται ΰφεΐλουν νά αίσθα,ν-
  θοθν ενώπιον τοϋ μεγέθους
  τής τεραστίας συμφοράς ζωη-
  ρότατον τό αΐσθημα τής αλ¬
  ληλεγγύης πρός τούς σκηρό-
  τατα πληγέντας άδελφούς
  μας καί νά τό έκδηλώσουν τό
  ταχύτερον έμπράκτως. Όλό·
  κλήρος ό ελληνικάς Λαός, ο¬
  λόκληρον τό Πανελλήνιον, ό-
  φείλουν νά προσέλθουν άρω-
  γοί πρός τούς σεισμοποπλή-
  κτους, διά νά πραγματοποιη¬
  θή έκεΐνο πού είπεν ό Σολω·
  μός Κταν κάποτε ή Ιδιαιτέρα
  πατρίς τού Ζάκυνθος υπέστη
  ανάλογον συμφοράν: «Τό χά-
  σμσ, πού άνοιξ ό σεισμός,
  ευθύς έγιόμισ' άνθη».
  Επαναλαμβάνομεν την ω¬
  ραίαν αυτήν έκκλησιν προ-
  κειμένου νά ένεργηθώσι καί
  είς την πόλιν μας Ιρανοι ών
  την άπαρχήν εσημείωσε ή
  χθεσινή χιλιόδραχμος είσφο-
  ρά τοθ νομάρχου κ. Λυδάκη.
  ΟΙ ΤΤΑΝΗΓνΡΙΣΜΟΙ.
  Μετά την αναγνώρισιν
  τής Δημοκρατίας φανταζόμε¬
  θα δτι οί έπιτόπιοι λαϊκοί πα-
  ρότ/οντες θά βάλουν πολύ νε-
  ρό στό κρασί των άποφεύγον-
  τες τβύλάχιστον τούς πανη-
  γυρισμούς εάν επί παραδείγ¬
  ματι ό Τσαλδάρης συμμεθέξη
  μεθαύριον είς την νέαν Κυ¬
  βέρνησιν. Γεγονότα σάν τα
  προχθεσινά τής Τυλίσσου εί¬
  νε νομίζομεν φυσικόν νά μή
  έπαναληφθοθν. "Ας μή λη-
  σμονοθν οί θερμόαιμοι λαϊκοί
  ότι τό νά υποκύψη ό άρχηγός
  των είς την ανάγκην των πραγ
  Ι
  μ
  ΛΝθΡΦβΣΙΧ
  ©ϊατρον Πουλχχάκη.— "Εναρξις
  χον Έλληνιχηϋ μβλοδοάματος μέ τόν
  «Φάουστ» τού Γκουνώ.
  Απόλλων. — Τό γνωστόν άρι-
  στούργημα «Τρελλός Τραγουβισιής».
  Βόβιτορος.—«Σόμποτ» μέ την Έλ-
  ληνίδα καλλιτέχνιδιι Έλβνη Αρίστη
  καί την Λάουρα Λαπλάντ.
  μάτων καί νά αναγνωρίση
  τό πολίτευμα είνε τό ϊδιο σάν
  νά θέτη τελείαν καί παϋλα είς
  τάς άκρότητας — άκρότητας
  τάς οποίας πάντοτε οί Λαϊκοί
  έτροφοδότησαν δαψιλώς άν
  τιθέτως πρός τούς Φιλελευθέ-
  ρους οΐτινες ουδέ την περιφα
  νεστάτην εκείνην νίκην τοθ
  Αύγούστου 1928 έπανηγΰρι
  σαν κάν. Ή άναγνώρισις δηλ
  τοθ πολιτεύματος πρέπει νά
  εννοηθή μέ την έννοιαν ποΰ
  Ιχει: τής έξημερώσεως των
  πολιτικών μας ήθών.
  ΤβΟ Έοοίχου Σιέγκΐβιτς
  ποϋ περνά
  5 Όκτ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.76, Λύσις 6Ό.
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
  Λαμβάνομεν κα'. δημοσιεύο¬
  μεν την κάτωθι επιστολήν.
  Επί μιάς κατηγορίας.
  Πρός την διεύθυνσιν τής εφη¬
  μερίδος «Ανάρθωσις»,
  Ένταθθα.
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς τό ύπ' αριθ. 3282 καί
  μερομηνίαν 29 Σεπτεμβρίου έ. Ι.
  φύλλον τής εγκρίτου υμών εφημε¬
  ρίδος, εδημοσιεύθη άνοικτή επι-
  στολή άνωνυμογράφου συγχωρια-
  νοθ μου διά τής οποίας καταγγέλλει
  την διδασκάλισσα τοθ χωρίου μας
  δτι τή υποδείξει της τα παιδία
  τοθ σχολείον έπαιξαν νεκρίκια
  την καμπάνα μόλις εγνώσθησαν
  τα άποτελέσματα των έκλογών.
  Τοιαύτην συκοφαντίαν καί τοι-
  οθτον άσύστολον ψεθδος είς βάρος
  μάλιστα τής διδαακαλίσσης μας
  ήτις γιά τΕποτε άλλο δέν ένδια-
  φέρεται παρά διά την πιστήν εκ¬
  πλήρωσιν τοθ καθήκοντός της καί
  άπό την όποιαν είμεθα απολύτως
  εύχαριστημένοι, δέν μπορούμεν νά
  άνεχθώμεν.
  Διά ταθτα δπό την ίδιότητά
  μου ώς Προέδρου τής Σχολικής
  Έφορείας τοθ χωρίου Άϊτανίων
  θεωρών την έν προκειμένφ υπόθε¬
  σιν ώς έχουσαν άμεσον άντίκτυ
  πον επί τοθ συνόλου τής καθ' ή-
  μα'ς κοινότητος διαμαρτύρομαι κα¬
  τά τής απολύτως κακής προθέαεως
  τοθ συκοφάντου τοθ όποίου ή ιδι¬
  ότης αυτή άποδεικνύεται καί έκ
  τοθ γεγονοτος 8τι καθ' 8 τοιούτος
  άπέφυγε νά έΐτικυρώση τα παρ'
  «δτοθ καταγγελλόμενα διά τής δ-
  πογραφής τού ώς θά έπραττε
  π&ί Ιντιμος άνθρωπος,
  Έν ΆϊτανΐΌις τή 1η ΌκτωδρΕ-
  ου 1932.
  Ό Πρόεδρος τής Σχολικής Έ·
  φορίας.
  Έμμ. Γιαννακάκη^
  Ό Σχολικός Έπίτροπος
  Γ. Ε. Ξυδιανάκη;
  Η ΑΔΕΙΑ ΓΩΝΙΤΣΑ
  Πολλές άπό σάς χυρίες μου θό
  βρίσχωντ ΐι χόίποτε σέ δύσχολη θέσι
  γιά την έπίηλωσι τού καινούργιου
  σας σπιτιοϋ·
  Άφοΰ,έπΙ πολ
  λά χρόνια εί
  χατε έγκατα-
  σταθη σ' ενσ
  Ισπίτι, χώχοτ?
  /' άγαπήσει σάν
  &/ δικό σας, τώ-
  / χατε διορθώ·
  ' σει ούμφωνα
  μέ τό άτομιχό
  σας γοϋστο, βρεθήκατε ξαφνιχά σΐήν
  άνάγκη ν' αλλκξεΐε νατπιχία. Σΐό
  νέο σας σπίτι, είτε διότι έχει περισ
  αότερα δωμάΐια, εϊΐβ διότι τα δωμά·
  τιά τού είναι πιό εϋούχωρα, τα βΊιι-
  πλά σας δέν έπαρκούν. Καϊ κδποιο
  καμαράκι έμεινεν άδβιανό «αί άχρη
  σιμοποίητο. Ό σύζυγος λόγω τή;
  μεγάλης κρίσεως, δέν έχει καμμιά
  διαθέση ν' αγοράση καινούργια επι
  πλα καί ή θέα αύΐής χήϊ άδειανής
  γωνίας σάς πειράζει σάς έκνευρίζβι
  καί — μεταξύ μας χώβα—μοϋ φαίνε
  χαι πώς πολλά καυγαδάκια _ γενηχαν
  μέ τόν σύζυγο έχ τής άφσρμής αυτής.
  Ένφ χό δωμάτιον αύΐό μέ λίγα χρή
  ματα μπορεί θαυμασία νά μεταβληθή
  σέ γραφείο μπουντουάρ ή καί αί
  κομψά σαλονάκι. Μέ λίγη καλή Θε-
  λησι καί γοΰστο άτομικό θά πραγμα-
  τοποιήσετε αύτό τό θαΰμα.
  Σέ μιά γωνιά θά τοποθετήσεΐε Ινα
  πολνι χαμηλό ντιβάνι σκεπαομένο μέ
  πολλά μαξιλάρια. Στήν χάθε γωνιά
  τού τοίχου θά χαρφώσετε χαΐ άπό έ-
  να σανίοι τετράγωνο ποΰ θά σχεπα*
  σθή μ' ένα χρωματιστό μαντήλι. Κι'
  έχετε έκ τού προχείρον, μιχρ,ές έ τα
  ζέρες ή κονσόλες, επάνω στίς όποί
  ες ταχτοποιεΐχε βάζα, μπιμπελό, τα
  σάχια τού τσιγαρου ή άλλα μικρά
  χςήσιμα άντιχείμενα Έχτός άπό τό
  ντιβάνι, δέν χρειάζονται άλλα καθί
  σματα, μόνον μερικά χοντρά μαξιλά-
  ρια, επί των οποίων μπορούν νά χα-
  θίσουν 5—6 ατομα. Θά παραγγείλετε
  στό μαραγχό ένα τραπέζι, άπό χοινό
  ξύλο, βαμμένο σέ χρώμα ποϋ νά έ
  ναρμονίζεται μέ τό σχέπασμα τού ντι-
  βανιοΰ, ή σέ μιά ϊμιτασιόν ποΰ νά
  συμφωνό μέ τό σύνολο. Τό τραπέζι
  αϋτό θά σχΕπασθή «αί θά ταχτοποι-
  ηθή σΰμφωνα μέ τή χρήοι ποΰ προο-
  ρίζεται. Τό παράθυρο θά σΐολισθχι
  μ' ένα στόρ άπό φιλέ. Οί κουρτίνες
  θάνε άπό τό ϊδιο ΰφασμα πού άγορά
  σατβ καί γιά τό ντιβάνι. Τα χοωμα-
  τιστά έγχώρια στολισμένα μέ ζωγρα-
  φική ή λίγο κέντημα είναι πολύ χα-
  τάλληλαγιά την χρήσιν αυτή καί τόν
  χειμώνα τα προτιμώ άπό τίς κρετόν
  νες. Βλέπετε ότι ή επίπλωσις ενός
  δωμάτιον δέν άπαιτεϊ ύπέρογχα έ·
  ξοδα καί έχετε διά τού τρόπου αυ¬
  τού ένα καταφύγιο, μιά χαριτωμένη
  γωνίτσα τοϋ σπιτιοϋ γιά νά έργάζε-
  σβε ή νά δέχεσθε τίς στενές σας φί
  λες είς οιανδήποτε ώραν τής ήμέ
  ρας. Μία
  —Τό κρυολόγημα τοϋ τενό
  ρου προκαλεί τρικυμίαν..
  Ό Γερμανός τενόοος Τάουμ-
  περ, δ οποίος, ώς" γνωστόν, είνε
  διάσημος τόσον διά την ωραίαν
  φωνήν τού όσον καί διά τα συ-
  χνά κρυολογήματα πού τόν ρμπο-
  οίζουν νά τραγουδήση, έγινε πά¬
  λιν α'ιτί'ΐ πρωτοφανών επασοσίων
  εις τό Βερολίνον,
  '<πό μηνός είς τό δπου έπαιζεν «Θέατρον τή; Δυσεως» (δποδυόμενος τόν Σοΰμ- περτ είς τό «Σπίτι των Τριών Κοριτσιών»). Ένώ έπρόκπτο ά- κόμη νά τραγουδήση, μίχοι ττΚ παραστάσεως τής Δευτέρας συμ- π<;ριλαμβ«νομένης, ό Τάουμπερ ιίπουσίασεν άπό τού Σάββατον λόγφ βραχνάδας. Καί διεμαβτυ οήθη μέν τό κοινόν τόΐε διά την δυσάρεστον έκπληξιν, άλλ' αί δι¬ αμαρτυρίαι προσέλαβαν καταστρε- ιτικήν μορφήν κατά την παρά¬ στασιν τής Κυριακής. "Ανω των 100 θεατών, άκούοντες άναγγελ- λομένην άπό σκηνής την αναπλή¬ ρωσιν τού Τάουμπερ δι' άλλου τενόρου, άπεχώρησαν θορνβωδώς τής αΐθούση:, είσέβαλαν είς τα δωμάτια τής διευθύνσεως, έτσά- κισαν κυριολεκτικώς τα έπιπλα — μή έξαιρουμένου οΰτε τοϋ βαρυ- ΐάτου γραφήου—καί επετεθησαν ίπειτα μέ τα καρεκλόΕυλα κατά .οό διευθυντού, δ οποίος εσώθη ιιόνον διά τής έγκαίρου άφίξεως ισχυράς άστυνομικής δυνάμεως. —Άντί τού συζύγου τιμάται ή σύζυγος. Κπΐά την επίσημον τελετήν πού ώργανώθη την Δευτέραν ιϊς τό Πανεπιστήμιον των Βρυξελλών τρός τιμήν τοΰ καθηγητού Πι- Ίαρ, έτιμήθη κυρίως ή... σι'ζυ- γος τοϋ καθηγητού. Επί παρου- αίςι των έπιφανεστέρων μιλών τοϋ έπιστημονικοΰ κόσμου καϊ τής κοινωνίας των Βρυξελλών, ό Διάδοχος τού Βελγίου προσεφώ νησε δι' ολίγων την κυρίαν Πι- -ιάρ καί τής άπένειμεν ίδιοχείςιω; ΐό παράσημον τοϋ Λεοπόλδου, είς αναγνώρισιν τής παραδειγματικήι αύΐαπαρνήσεώς της, καΐά τάς •ϊύο ίστορικός πτήσεις τοΰ καθη γητοΰ. ΠΟΥ ΠΜΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ; Οΐϋ) 17|ον. —Άλλά τώρα, έλεγε, τώρα ά- ψού σέ έπανπ"ρον, δέν θά σε αφήσω έδώ. Θά σέ σώσω, θ« σάς σώσω δλου:, φιλτάτη μου! Θέλετε νά απέλθη μαζί μου εις τό Άντιον; Άπ' εκεΐ θά έπιβιβα- σθώμεν πλοίου διά Σικελίαν. Τα κτήματά μου είναι κτήματά σας, αί οικίαι μου είνε οικίαι σας Εί; την Σικελίαν θά άνεύροιμεν τούς Άούλους, θά σέ άποδώσω εις την Πομπωνίαν καί θά σέ πα· ραλάβω κατόπιν άπό των χειρών της. Δέν είναι άληθές, παμφιλ- -;άτη μου, ότι δέν έχεις πλέον ^φό¬ βον άπο ?μέ; Δέν έλούσθην άκό- μη είς τό ύδωρ τού βαπτίσματος, άλλά δύνασαι νά ερωτήση τόν Πέτρον άν δέν τόν παρεκάλεσε νά μέ βαπτίση. Έχε εμπιστοσύ¬ νην είς εμέ. Σεΐς δλοι έχεΐε εμπι¬ στοσύνην. Ή Λίγεια ήκουΡ μέ τό πρόσω¬ πον άκτινοβόλον. Ή άναχώρησις διά την ειρηνικήν Σικελίαν θά ή¬ νοιξε νέαν εποχήν εύιυχίας είς την ζωήν των. Εάν ό Βινίκιος δέν έπρότεινε νά παραλάβη ειμή μόνον αυτήν, έκείνη πιθανώς θά άνθίστατο ιίς τόν πειρασμόν, μή θέλουσα ποσώς νά καταλίπτ) τόν Απόστολον καί τόν Λΐνον. Άλλ' ό Βινίκιος είπε: «Έλθετε μαζί μου, τα κτήμα¬ τά μου είναι κτήματά σας, αί οι¬ κίαι μόν, οικίαι σας!» Καί ή Λίγεια έκυψε διά νά ά- σπασθϊί την χείρα τού καί έψι θύρισεν: —Ή έστία σου θά είναι έστία μου. Επειτα, συσταλεΐσα διότι έ- πρόφερε την φράσιν των νυμωευ- ομένων, ήρυθρίασεν ύπερβολικά καί έμεινεν άκίνητος είς τό φέγ- γος τής εστίας. Ό Βινίκιος έστράφη πρός τόν Πέτρον: —Ή Ρωμη καίεται κατά προσταγήν τοϋ Καίσαρος, εΐπε. ΚΙΝΗΣΙΣ — Ανεχώρησε χβές δι' •Αθήνας ό ΔΐΒυθυνΐής τού ενταύθα ύποχαταστήμαιος της 'Εθνιχής Τρα πέζης *· Άλκιβιάβης Μαρής μεχβ χοϋ χ. Κωνσι. Γ. Μαρή. — Ανεχώρησε έπίσης ό χ. Έμμ. Χχαμαχάχης χαγματάρχης έν άπυστρα τεία μετά τής χυρίας τού. — Έπίσης ανεχώρησεν ό χ. Νϊχος Τζανάκης, χρσπβζιχιχός. ΒΑΠΓΙΣΕΙΣ — Τό παρελθόν Σοβ· βιΐχον Ι 8)βρίου είς Μάλλια Πεδιά¬ δος ό χ- Ί· Μπελιβάνης άπόστρατος άξιωματιχός χωροφυ*ακής έβάπχισβ χό χαριτωμένο χοριχράχι τού κ. Ί, Χερισαινιωτάχη ονομάσας αύτό Μάρ¬ καν. Εις τβ χον ανάδοχον χαί χοΰς γονβΐς εύχόμβί)α νά τοίς ζήσπ. Ι. Κ. στήν πόλι μας. Απωλεσθη πορτοφόλιον περιέχον τό απολυτήριον χαί μέρος άποδείξεωι τοΰ έφέδρου Νιχολάου Νιωτάκη να τοίκου Κιζ1λ;Ντάμπ.ας. Παοακαλϊϊτσ ευρών νά τό παραβώσχι είς τόν δι χαιούχον καθ' ότι εΐνβ σ' αυτόν β ■■■■■■■■■ !■■■■■■■ ΑΤΜΟΗΑΟΊΑΙ.ΕΜΠΕΙΡΙΚΒΥΙ Τό πολυτελέστατον ατμόπλοιον: ■ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥδ: έχτοπίσματος 2.300 τόννων, μεγάλης εύσταθείας 2 καί ανέσεως ■ ΕΚΤΟ5 ΤΡΑΪΤ ι ■ αναχωρεί έκαστον Σάββατον διά Ρέθυμνον, ! Χανιά, Πειραια, Χαλκίδα, ΑΙδηψόν, Βόλον, ©εσσα- ■ λονίκην. Πράκτωρ ϊ ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗΣ ϊ '■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ειειειειβεΐΒβειειειπειπβει»ειπεΐΒβεΐβ Νεωτερισμοί Μοδέρνα χρώματα. Συνεχεΐς παραλαβαί. ΑΒΕΔΙΣ 'Απωλέαδπ λάσχιχο μεχά ζάνχας αυτοκίνητον άνήχον είς τόν Έμμαν. Δρρμιτζάκην, άπό διαδρομής Ηρα¬ κλείου μέχρι Κοχχίνη χάνι. Παρα- καλείται ό ευρών νά χό παραδώση είς χό πανδοχείον Μπελιμπασάχη καί άμεΐφθήσεται. 'Απωλέσβη γραμμάτια τής εν δβμα περιέχον Άγροτικής Τραπέζης χαχά την διαδρομήν τοϋ αυτοκίνητον άπό Αγ. Δβχα είς Ηρακλειον καί παραχαλεϊται ό ευρών όπως χά πα¬ ραδώση είς χήν Άγροχιχήν Τράηεζαν έφ' όσον άλλως τε είνε τελείως ά- χρηστα είς αυτόν χαί άμειφθήσεται. Τίς οίδεν άν δέν διατάξη νά σφά- ξρ όλους τούς κατοίκους διά τοΰ βτρατοΰ τού; Τίς οίδεν, εάν, μετά την πυρκαϊάν, δέν έλθουν άλλαι πληγαί,— ό έμφύλιος πόλεμος, ό λιμός, αί προγραφαί, αί δολοφο¬ νίαι; Λοιπόν κρυφθήτε, και άς κρύψωμεν την Λίγειαν. Έν Σικε- λία θά περιμείνετε έν ειρήνη τό τέλος τής λαίλαπος καί θά επανέλ- θετε κατόπιν διά νά σπείρετε τον καλόν σπόρον. Την Ιδίαν στιγμήν, εις Ιργάτης, ό φύλαξ τοΰ σταδίου, εισήλθεν α¬ σθμαίνων καί έκραξε κλείων την θύραν: —Σφάζουν γύρω είς τόν Κΐρ- κον τοϋ Νέρωνος. Οί δοΰλοι καί οί θηριομάχοι ώρμησαν κατά των πολιτών. —Άκούετε! είπεν δ Βινίκιος. —Τό ποτήριον έπλήσθη, είπεν ό Απόστολος, καί αί καταστρο¬ φαί θά είνε,ώς ή θάλασσα, άπύθ- μεναι, χωρίς δρια... "Επειτα στραφείς πρός τόν Βι- νίκιον καί δεικνύων αύτω την Λίγειαν: —Λάβε την παιδίσκην ταύτην, την οποίαν ό Θεός σοϋ προώρισε, καί σώσέ την. Ό Λΐνος, δστις ασθενει, καί ό Ούρσος θά σάς άκολουθήσουν. § (άκολουθεΐ) —Άπό τής προχθές πού ήρχισαν χά μαθήματα των σχολείων. —Οί δρόμοι παρουσιάοθηχαν άλ λοιώτικοι. — Ή φαιιδρά κίνησις χών μάθη· των χαί μαθητριών. —Τοΰς έ'δωσβ πάλι χον παληΛ γνώ- ριμο τόνο. — Ή μαθηχιχτ) αυτή κίνησις έκαμε χούς φίλονς χοϋ ωραίον. — Νά προσέξουν καί μεριχές χαρι· χωμένες έμφανίσει:- — Μέσα σΐό πλήθος των μαθη¬ τριών — Επρόκειτο αύτόχρημα περΐ ά ποκαλύψεων σεμνής παιδικής ώ- μορφιάς. —Μάς έξεφράσθησαν παράπονα. —Διά χό λαϊκόν μας ϊαχρεΐον. —Σχερείχαι, μάς είπαν οί παρα- πονούμενοι. —Καί αύχών χών γνωσΐών άντι- σηπτιχών πού χρειάζονται άπαςαι χήτως γιά νά κρατηθή άμόλνντη μιά πληγή. — 'Αναγράφομεν τα παράπονα ό πως μάς χά είπαν. — Οϊ περισσόχεροι άπό χούς άντι- βενιζελικούς συμπολίται. —Δέν έφαίνοντο χθές καί τόσον εύχαριστημένοι. — Μέ την πληροφορίαν δχι ό Τσαλ- δάρης άνεγνώρισε επί τέλους ανεπι¬ φυλάκτως χήν Δημοκρατίαν. — Οί συμπολίται υποθέτομεν ότι είχαν δίχη,ο. —Λαϊκόν χόμμα χτορίς φαντασμα- γορίας έπανόδων. —Χωρίς παλινορθώσεις χαί έπα- νορθώσεις χαί άναθεωρήσει: καί..,. χρεμάλες. —Είνε ΐσως σώμα χωρίς κεφαλήν. — Έξακολουθοϋν ή Όχτωβριανές ζέστες. —Καί κατά συνέπειαν υφίσταται άκόμη ή ϋπαίθριος ζωή. —Καί δή ή νυχτερινή. —Τα ύπαίθρια χέντοα είνε κάθε τόσο κατάμεστα χόσμου. —Σήμερον τό εσπέρας κάμνει έ¬ ναρξιν των παραστάσεών τού χό Ελληνικόν προνομιούχον Μϋλόδρα- μα μέ τόν «Φάουστ» τού Γκουνώ. — Θά λάβουν μέρος ή χ. Μιρέϊγ— Φλεοΰ (Άνδριτσοπούλου) ό κ. Δε- λένδας, ό κ. Μοσκονάς καί άλλοι. —Ασφαλώς είς την πρεμιέραν τοϋ μελοδράματος, προμηνΰεχαι κο· σμοσυγκένχρωρις έξαιρεχιχή. — Ένχός ολίγων ημερών έμφανί- ζεται ή παγκοσμίου φήμης Ίσπβνίς ύψίφωνος 'Ελβίρα ντέ Ίντάλγκβ καΓ ή κ. Ταμπάση, καθώς καί άλλοι γνωστοί καλλιχέχναι χοϋ μελοβρά- ιιατος. —Είς χον «Άπόλλωνα» ό «Τρελλ^ς Τραγουδισχής» αυγχεντρώνει κάθε βράδυ τόν καλύχβρον κόσμον. — ■Επαναλαμβάνομεν ότι τό έργον αυτό δέν πρέπβι νά τό χάση χανείς. έ Ρέπορτερ ΑΠΩΛΕΣΘΗ παρά χό Βαλδέ Τζα· μΐ χρυσοΰς σταύρος μέ ένα διαιιαντά χι είς χό κέντρον. Παοαχαλείται ό ενρων όπως ιό παραδώση «ϊς τα γραφβϊα μας καί άμειφθήσεχαι γεν ναίως. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΟΥΓΓΟ & ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΜΑΟΥΡΟ ΗΐΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΝ2Ν. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΙΡΙΑΣ Ε ΒΙΟ, ΑΘΗΝΑΣ Η ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑ ΕΚ8ΕΣΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ Πρό πάσης αποφάσεως επισκεφθήτε τα γρα φεία μας. Μελέται καί σχέδια έγκαταστάσεων δωρεάν. ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΠροτοΟ άγοράσετε τό κάθε τι πού σδς χρειάζεται γιά τό νέον σχολικόν έ"τος επισκεφθήτε τα ΚΑΤ)ΜΑΤΑ· ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΙΩΤΗ Γιά τή φετεινή σχολική περίοδο έφθασαν δλα τα βιβλία τής τελευταίας έγκρΐσεως, είς μεγάλας ποσότη- τας και είς πλήρεις σειράς " ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ καθώς καί δλα τα βοηθητικά. Αί μεγάλαι πσρακατσθήκαι Τετραδίωνκλπ είδών γραφικής ΰλης, ή πλουσιωτάτη συλλογή σ' δλη ϊτά εϊ6η μ3ς έπΐβάλλουν νά έΧω^εν ^ζ καλλιτέρας καί Τσάν μς Έπίσης θά βρήτε έκτός των άλλων είδών τες Δερμάτινες, Πάνινες, Μπαουλάκια κλπ. Μή ξεχνδτε πώς γιά τό συμφέρον σας τοτε'νά προτιμάτε τάΚαταοτήμστα: πάν παν- ΈλαιουργικαΙ έγκαταστάσεις. Μηχανήματα Άρτοποιΐας. Μηχανήματα Σάπωνοποιΐας. ΉλεκτρικαΙ έγκαταστάσεις. Κατασκευή Έλαιαδεξαμενών οΓκου Μπρέντα Ιταλίας, κλπ. κλπ. Διαρκήο παρακαταθήκη Έλαιοπιεστηρίων,Άν- τλιών, *< ,στήρων Σφίντα—Θειαφιστήρων κλπ. ΓΡ ^ ΦΕΪ:» .".ΑΙ ΕΚΘΕΣΙΣ; Όδός 25 Αύγούστου Τραπέζης Ελλάδος Αριβ. Τηλ. 140 ν ΝΙΚΟΛ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ■■■■■■■■■■■ΜΗΒΜΙ* Ή ίιάσημος Ίαπανΐί ΰφίφ&ίνβς ΕΛΒΙΡΑ ΝΤΕ ΙΝΤΑΛΓΚΟ «τις άβικνεΐτβι »1ς Ηράκλειον μετ» τ*0 ΈλλπνιχοΟ Νελ«δρ« μ«τος. 1 ^ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ" ΛΥΚΕΙΟΝ Ι Άνεγνωρισμένον Ισότιμον πρός τα Δημοσία σχβλεΐα Δημοτιχά κ«1 Γυμνασια. ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ II Π άν»γν<' οχέτο)ς,^ είς αύτην ιο φΐλελευίτεροο τούτον· σ?Ι οταθμον και «ρας ήμ«βα< την < χυβρ μέν εάν το οί Λαϊκο Τήν διαλ,λακι θά παραε πιεσθοίν «< συνεχίσουν. έλπίδες διά ρύθμισιν τι όιχαιολογοΰι -Γθ ΖΗΤ1 1 μικών. τοΰ των Έ ποία ζητεί ούνδεομος ν λιτικσύς ττί τού, φανταζ< άποτελβοη έ βλητον. Κα^ ναγνωρίζετα υπό τού Λαϊ ποθέτομβν «αί έγγυήσι δι' αύτό ν καλής τού : λήν πίστιν τ. Τσαλδάρης ι λάκτου άν» Λολιτεΰματο Χϊθειμένος ^ «ληρον. Καί μίζομεν νά κλήρος ή Λαϊκοΰ κόμ μένηςύπ'δψ συνδέσεως Υνωστής Ισι ναντι τής , ΗΣ ΤΟ ΙΟΑΝ. Ι Ρίθνι ϊτ. τί» ■ν«ι Ρ*τ 1τ«
  ΟΙίς 4
  'ΟΧΐς έν
  '£ τού.
  "Ισ«ν 6 ,
  κός. ■
  "■
  ν
  -Ϊ5
  ι*!
  Κ.
  -21*
  <"5 «■* °6 των — · _ ««ρσίΐονβ, άς ιατρειον. 1*αν οί Ββρβ. ■γνωσΐών ά»,,. ] αμολυνχη μι4 "βρσηονα δ *πό τοΐ,ς ,$νι1, ται. *έί *αΙ τόσον ίαν ότι ό Τσ<Λ· τέλους άνβπι· ατίαν. Υποθέτομεν ότι >ίίς φαντασμα·
  'σ»ις ναΐ είτα·
  ωρήσεις καί...,
  χωρίς κεφαλήν.
  Όκτωβριανέ{
  ίΐαν υφίσταται
  οη.
  ,νη.
  Μ» είνε κίβί
  ου.
  ?ας κόμιιει ί·
  ά—ών τού ΐ6
  ■χον Μβλόδρα-
  :οΐ Γκουνώ,
  ή κ. Βίιρέίγ—
  ιου) ό κ. Αί-
  , καί άΐλοι.
  (ήν πρεμιέραν
  οομηνυεται χο
  ρετιχή.
  ερών έμφανί-
  ήμης Ίση«νί{
  ΊντολγΚβ καί
  1>ς καί άλλοι
  τού μβλοβρά-
  ια· ό «Τρϋλλδς
  >τρώνει «οΘβ
  όσμον.
  ι ότι τό εργ°ν
  > χάον κανείς.
  Ρέπβρτερ
  6 Βαλδέ Τζα;
  ένα διαιιαντα
  αοαχαλείται 6
  δώστι είς »
  ιφθήσβϊθ1 Υ*»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΈΕωτεριχοϋ έτησία Δολλάρια 10.
  "Απασαι αί αποδείξει; συνδρο
  μών καί δημοσιεύσεων φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τοϋ
  Διευθυντού καί (διβκτήτου τή;
  «'Ανορίώοεως».
  •Ηράκλειον 5 Όκτ)βρίου1932
  Η
  ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΟΣ
  άναγνώρισις τοΰ πολι-
  τβύματος υπό τοΰ Λαϊχοΰ
  κόμματος λύει επί τέλους τό
  καθεστωτικόν _ ζήτηαα. Τό
  ζήτημα τουτο ώς καί προχθές
  έγράφομεν ετέθη άπο τα
  πράγματα πολύ προ των έ-
  κλογών, ό δέ κ. Βενιζέλος
  ουδέν αλλο έκαμε επιμένων
  είς την αναγνώρισιν τού πο¬
  λιτεύματος, ή νά εκδηλώνη
  επιθυμίαν σαφή τής δημοσί¬
  ας γνώμης. Δέν επρόκειτο
  βλέπετε περί άπλτϊς πολιτι-
  κής διαφοράς. Επρόκειτο πε¬
  ρί ζητήματος αφορών τος αύ
  τό τουτο τό μέλλον τής χώ¬
  ρας «αί τό ουμφέσον των πο~
  λιτών. Κατά συνέπειαν ή ά¬
  ναγνώρισις τοΰ πολιτεύματος
  ■υπό τοϋ Λαΐκοΰ κόμματος ά
  σχέτως πρός την συμβολήν
  είς αύτην τοΰ κόμματος των
  Φιλελευθέρων, καί μόνον
  τούτου, σημειοί ιστορικόν
  σταθμόν καί ύπόσχεται καλυ-
  τέρας ημέρας διά τόν τόπον.
  ΗΑΡΟΡΑΜΑ
  Ή αληθής χρονολ,ογία τού Φ
  τό υΓΓ βριΗ. 3286 τής 4 Ό·
  Χτωβρίου 1982 φύλλον τής |φημ6-
  Ρ'-δος «Ανόρθω3[ί>> δημοσιευθέν¬
  τος προγράμμαχο; πλειστηριασμοθ
  Νικολ. Ι. Μακράκη κατά Γεωργ
  Δ Πχπαδάκηή Άνυφανχά/η είνε
  ή ό Οκτο)βρί5υ 1932 καί ού/ί ή
  ό Σίπτεμβρίου 1932 ώς εσφαλμέ¬
  νως κατεχωρίσθτ) καί σονεπώς 5-.-
  ορθοθται κατά τουτο τό έν λόγω
  πρόγραμμα.
  Ηράκλειον 5 Η)βρίου 1932
  ' Ό πληρεξ. δΐκηγόρος τοθ επι-
  1 σπευδοντος
  Κ. Αναγνωστάκη;
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ε*'^»^^»^0Γ-ι^^^~~»^_^~^_^_π^_^~^_<»τ~*ι>_ ,ε^ ^ει% ^«μ ^*_ ^ —·*. —^— —— — —»■ —
  Τα μέτρα διά την δημοσίαν υγείαν.
  Ενεργεια δαμαλισμοΰ-άναδαμαλισμοϋ
  7ΗΤΗΜΑ φλέγον μετά
  — την αναγνώρισιν τοΰ
  πολιτεΐματος άπομένει τό
  κυβερνητικόν ζήτημα. "Ιδω¬
  μεν εάν καί είς τόζήτημα τοΰ
  το οί Λαϊκοί θά σ-υνεχίσουν
  την διαλλακτικήν στάσιν των
  ή θά παρασττϊ άνάγκη νά
  πιεσθοίν πάλιν διά νά την
  συνεχίσουν. Πάντως χοησταί
  έλπίδες διά την οριστικήν
  ρύθμισιν τής καταστάσεως
  οικαιολογοΰνται νομίζομεν.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ των πόλε¬
  ι μικών, υπουργείων καί
  τοΰ των 'Εσωτερικήν τα ό
  ποία ζητεί ό στρατιωτικάς
  σΰνδεσμος νά δοθούν είς πό-
  λιτικοαΐς τής έμπιστοσύνης
  τού, φανταζόμεθα ότι δέν θά
  άποτελέοχ) έμπόδιον άνυπέρ-
  βλητον. Καθ" ήν στιγμήν ά
  ναγνωρίζεται τό πολίτευμα
  υπό τοΰ Λαΐκοΰ κόμματος υ¬
  ποθέτομεν ότι καί αί σχετι
  καί έγγυήσεις δέν θά είναι
  δι' αΰτό ύποτιμητιχαι τής
  καλής τού πίστεως. Την κα¬
  λήν πίστιν τού άλλως τε ό κ.
  Τσαλδάρης διά τής άνεπιφυ-
  λάκτου άναγνωρίσεως τοΰ
  πολιτεύματος φαίνεται δια-
  τεθειμένος νά παράσχη όλό
  κλήρον. Καί είνε άνάγκη νο¬
  μίζομεν νά παρασχϊθή όλό·
  κλήρος ή καλή πίστις τοϋ
  Λαΐκοΰ κόμματος, λαμβανο-
  μένης ύπ'δψιν τής κομματικής
  συνδέσεως αΰτοΰ καί τής
  γνωστής ίστορίας τού άπέ
  ναντι τής Δημοκρατίας.
  ***
  Α ΛΛ' ΟΙ βασιλόφρονες
  ** των άκρων—διότι ά-
  οοραλώς ύπάρχουν τοιούτοι—
  τί θά γίνουν μετά την άνε-
  πιφύλακτον αναγνώρισιν τής
  Δημοκρατίας υπό τού κ.
  Τσαλδάρη. Θά παραμέίνουν
  είς τό Λαϊκόν κόμμα; Δέν τό
  φανταζόμεθα. Διότι καί όπι-
  οθόβουλοι καί πείσμονες
  είνε. Άς ελπίσωμεν έν τού¬
  τοις δτι ή άκεραιότης τού
  Λαΐκοΰ κόμματος ί>έν θά ά-
  πειληθή διά τής τελευταίας
  χειρονομίας τού κ. Τσαλδά¬
  ρη. Δέν είνε συμφέρον μόνον
  τοΰ -κόμματος τού αύτό άλλά
  καί γενικώττρον έφ' όσον ή
  μοναρχική ΐδ^α πρεπβι Λ'ά έκ-
  λείψτι οριστικώς καί τελεσιδί-
  «ως.
  ! ΕΙΣ ΤΟ 6ΙΒΑΙΟΧΑΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ
  Ο «ΕΡΜΗΣ»
  ΙΩΑΝ. Γ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  (Παρά την Πλατειά Στρά-
  (Παρά την
  ι τ« καί ίναντι
  , Ρ»βυ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή ΑιμειΊκή Έπιχροπή Ή>α-
  ΐχΛΐίίυ προκγ^ρύσσει μειοδοσίαν δι'
  |έ/σ(;ραγίατω; προσφορών την 15γ;ν
  ί'Ο^ταβρΕου έ. Ι. ημέραν Σάββατον
  'καΐ ώραν 11—12 π. μ. διά την
  προμήθειαν 60 τόννων ακαθάρτου
  πετρέλαίου. Οί 5ροι δημοπρααΕαί
  εισί κατατεθειμένοι είς τα Γρα·
  φεία τής Λιμεν. Έπιτροπής είς
  την διάθεσιν παντός ένδιαφερομέ-
  νου.
  Ηράκλειον τή Ά ^Ο)ζρΙου 1932
  (Έκ τοϋ' Ρραφ. τής Λιμ. Έπιτρο-
  "ήί)·__________
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται ρίς γνώσιν των με¬
  τά τοΰ Γραφείου μας συναλ¬
  λασσομένων δτι ό κ. Νικό¬
  λαος Σαρατσόπουλος επαυσεν
  άνήκων είς την υπηρεσίαν
  μας κσί συνετιώς δέν είναι
  έξουσιοδοτημβ'νος νά ένεργϋ
  πράξεις διά Λ)μόν μας.
  (Άσφαλιστικόν Γραφείον
  Α καί Ι. Μαυράκτ]).
  Ή Νβμαρχΐα Ήρακλίίου έκοΐ-
  νοποίησεν πρός τοϋς κ. Κ. Προέ
  δρους των κοινοτότοαν τοθ Νομοϋ
  εγκύκλιον £ιαταγ'.ν τού Υπουρ-
  γεΐου Ύγιεινής διά τής οποίας
  καρακκλείται αυτή 6«ως αναφέ},η
  εάν ητξατο διενεργοϋμκνος βέτπ-
  β<ος δαμ*λισμός καί άναώαμαλι ομός είς την περιφέρειαν τη; ώ; καί εάν έκ μέρους των στερουμς- νων κβινοπκοϋ Ιατροΰ Κοινοτή- των κατεβληθη ή δέουαα προσπά θεια 'καί έπιβαλλομένη μέριμνα πράς δαμαλτσμόν καί άναίαμα- λισμον των κατοίκων ίώίαΐς δα.τά- νβτιο αύτδν. 'Εηί τίί εύκαιρία δέν κρίνεται άσκο.ιον νά έπαναληφθι.ι δτι έ δαμαλισμές θά ένβργηΒή ύιτό των Δημοτικήν καί Κοινοτικόν ΐατρδν μπ ύπαρχοντων δέ τοιούτων παρ' ιτικήν Ιατρών, δαπάναις των Δήμων καί Κοινοτήτοαν καί μό νβν έν περιιττώΐει άπορία; κοινό¬ τητος τινος πιβτοποιουμένη; ταύ¬ της ΰπβ τής Νβμαρχίας, ή δαπά νη θά βαρΰνη τό Δημόσιον. Δέον έ/τομένω; οπωςένερνηθοΰν τα δέοντα παρχ τό Γενικίϊ Διοι- Μήσΐι καί Νεμαρχία ίνα διατα χθωβιν άρμβίί^ς οί κατά τόπους Δή μοί καί κοινοτητεζ δπως ένδικ- φβρθοΰν όλως ιδιαιτέρως καί επι τύχη ή διεξαγωγή τού διατκχβέν· τος δαμαλισμοΰ καί άναίαμαλι- ομοϋ, τονιζομένης τής μεγάλης σημααίας ην ένέχει δια την Δη¬ μοσίαν υγείαν αΰτηρά ΐφχρμογη τού ΰγειονομικοΰ τούτου μέτρου. 'ίϊς πρός την έκ μέρους τού Κράτους καταβολής τής δαπάνης είς Ιδιώτας ίατρούς έν περιπτώσει άπορίας τωνΜΚοινοτήτων καί έλ λείψϊως κοινοτικόν Ιατρών το υπουργείον παρέχει διά τής αυ¬ τής έγκυκλίου σχετικάς έδηγίας. 'ϋ; γνωστόν καθωρίσθη ότι μό¬ νον κατόπιν είδικων έγκριτικ&ν διαταγών θά άνατίθεται ό δαμα:- λισμός καί άναδαμαλισμό; αίς ι¬ διώτας ίατροΰς.Π,ρό; τουτο ή Νο- μαρχία εί; τας περιπτώσεις ταύ¬ τας ίέον νά άναφέρη είς τό "Υπουργείον εκάστοτε τόν αρι¬ θμόν των δαμαλισθηβομένων άτο- μ»»ν, τβ βνομοίτεΓϊώνυμβν τβθ Ιδι- ώτου ίχτρβΰ παρ' ού προκεΐται νά ένχργηθή ο δαμαλισμός, ώς καί την κοινότητα, οί κάτοικοι τής οποίας ηρώκειται νά δαμαλι<33ώ· σιν ινα ΰαολογισθή ή απαιτουμέ¬ νη πρός τουτο δαπάνη. ΟΔΟΝΙΟΗΟΜΑΤΟΑΟΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Πρώην Κοινωφελές Ταμείον (πάροδος Πλατϋ Σοι-άκι) Αριθ. Τηλέφωνον 188. Τελειόταται πολυτβλεΐς ήλε· κτβΐκαί έγκαταστάσβις όόοντιιΐ- τρικών μηχανημάτων ϋηΐΐ. ΚΙΙ- ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τε¬ λευταίαν πρόοδον τής, Όδοντια τριχήί Επιστήμας, συμπληρώ νούν τό σύνολον άρτιωτατης κλινικής έφκμίλλου %ών Άμερι- κα νίκων. Άντισηψία, άνώδυνοι έπβμ- βάσεις, ταχύτης εργασίας 'Ε- κτέλεσις όλων των νεωτάτοιν συστημάτων όδοντοτ»χνχών συ- σΗευών (τεχνητοΐ οδόντας κτλ.). 'Επιακέ'ψεις επί συνβντεύξβι. "Εβγάσιμοι ώραι: 1)?-Ι2 1)2 π.μ. 31)2-7 μ. μ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. Σ. ΜΑΤΖΑΜΠΕΤΑΚΗ Πρώην Χαριλάου Στεφανίίη όδος Μαρτύρων (έναντι Τα- χυδρομείβυ). ΙΙλήρης παρακαταθήχη χη- μικών καί φαρμακευτικών προιόντων κα! Σπεσιαλιτέ. —Οί έρανοι των σεισμοπα- θών της Χαλκιδικής. Ό κ. 'Εμμαν. Λυδάκης Νομάρ- χης κατέθηκεν είς την "Εθνικήν Τράπεζαν ώς προσωπικήν αΰτοϋ ϊίθφοράν υπέρ των θυμάτων των σεισμων τής Χαλκιδικής δραχμάς χιλίας. Πρό; των αυτόν σκοπόν παρέδωσε είς τό π,αράτή Νομαρχία Γραφείον τοΰ Ύπουργείου Προ- νοίας δεμα περιέχον μίαν ένδυ μασίαν καί τρία ύ.τοκάμισα. Ό κ. Νομαρχης δΓ έγγράφου τού πρός την Εθνικήν Τράπεζαν *αΙ το παρά τή Νεμαρχία Γρα- Φϊίον τβΰ Ύπουργείβυ ίΐρονοίχς παρακαλεΐ δπω; άττοσταλΜσι πρός τό Υπουργείον Προνοίας τα παρ' αυτού προσφερόμενα, μετά πάσης τυχόν άλλης παρομοίας είσφοράς την οποίαν παρά τίιν μαστίζου- ο«ν τόν Νομόν οικονομικήν δυσ ηραγίαν δέν άποκλείεται οί σχβ τικϋς δυνόμενοι έξ αίβθήματος φΐλχλληλίας άλλά καί μνήμονες της δοκιμαΐίας των σεισμων τού 1926, νά προβφέρωβιν αύ3ορμή' τως, έκτός εάν σχηματισθή Επι¬ τραπή 'Εράνων έν τω Νομώ, όπό τε θέλωαι παραδοβή εί; ταύτην τα προσφερόμενα ειδή καί χρπ- ματα. —Άπαλλοτριώσεις. Δι' ύπουργικής πράξεως έκηρύ χθησαν απαλλοτριωτέα διάφοραι κτήματα πρός κχτασκβυήν τβΰ έ τμπματος τής 'Εθνικής όδοϋ Πα- χδίας "Αμμου —Σητείας. —Οί διορισμοί μεσιτών. Δι' ΰπουργικης αποφάσεως πα- ρεσχέθη δίμηνβς-τροθίσμία πρός διορισμόν μεσιτίίν εγχωρίων Γτροϊβντων καί «ι; τό "Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν Επιμελητή- ριον Ηρακλείου Κρήτης. —"Ιδρυσις Ταχυδρβμικοΰ ϊα- μιευτηρίου. Διά δημβσιευθέντος είς την ε¬ φημερίδα τή; Κυβερνήσεως δια τθΕγματος άνΐτέθη ή εκτέλεσις τής ύιτηρεσίας ΤαχυδρομικοΟ Ταμιευ- τηρίου είς τό ταχυδρομιον καϊ τηλεγρβτφΐκόν Γραφείον Άπβδβύ- λου Ρίθύμνης. —Ή έπαρχιακή όδοποιΐα. Υπό τής Μηχανικής Υπηρεσίας Κοινοτήτων Νομοΰ Ηρακλείου νπΕβλήθη αρμοδίως είς την Νο¬ μαρχίαν η μελετη τής αμαξιτής ύδοΰ τής ενούσης την κεντρικήν άρτρρίαν Ηρακλείου—Χάρακος μετά τής Νονης Έπαν&ΐσήφη· -Ό φαρός δημ. θεαμάτων. ΙΙληροφβροΰμε&α δτι αί είπρά- ξεις τοϋ φορου δημοοίων θεαμά¬ των κατά τόν παρελθόντο( μήνκ Αύγουστον άνήλβον εί; τό ποσόν τού 1.822.334. Αυται έν συγκρί- σει πρός τάς περυσινά; τοϋ αντι- στοίχου μηνός έεωροϋνται ίκανο- πβιητικώΐαται. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Γνωστοποιεϊται ότι οί επιθυμούν¬ τες νά έργασθώσιν έν ταίς φυλακαϊς τεχνίται κτίσται δέον ν" άηευθύνων ται είς την Δ;σιν ιών φυλοχών. (Έχ τοΰΓραφείου των Άγροτικών Φυλακών Ηρακλείου), Πωλίΐται νεόχτιστος οίκία μέ ά- νώγεια χαί ϊοόγεια βωμάιια, εξώ¬ στην, αύλττν μαγαξβϊον έναντι τού έργοστοσίου Χατζιδάκη. Πληροφορίαι παρά τφ ϊδιοκτήττ) Χαρ. Κεχαγιαοάκη 1—5 ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ Επί δεκαετίαν σπυυύάσπς καί εΐδικευθε'ις ένΓερμανί<ϊ καί Βιέν¬ νη. Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού, δδός Σφακίων (Καμαράκι) έ¬ ναντι τοϋ Ιατρείον χ. Μελισσείδη, 9—12 κβί 3—7 μ. μ. ■' Α κτΐνβς Ραϊντγκβν Τβχνιχός πνευμοθώρα£ . Τηλεφ. 2—79 ΔΡΟΜΟΛΟΠΑ ΕΞΠΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε. ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ- μνον, Χανιά Πειραια. ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' εύθεί- αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬ σαλονίκην. ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην. ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' εύ- θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬ σαλονίκην. ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά- γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν. (Έκ τού Πρακτορείον τπλϊφ. Νο 33 Λ ΡΤΑΥ ΑΕΙΙ/-. υη« II Π1 Α ΙΥΙ. —Πώς θά γίνη ή διανομή τοΰ βοηθήματος των άνα- πήρων. Σχετικώς μέ την διανομήν τού ποσού των 190.0£0 δραχ. είς ανα¬ πήρους ο Σήλλογος άναπηρων συνελθών προχθές είς συνεδρίασιν Ι απεφάσισε καί απέστειλε έγγρα- I φόν είς τό Ταμείον δυμάτων Ή- ρκκλείου—Λασηθίου διά τοΰ ό- ποίου παρακαλεϊ επ ως ή διανομή γίνη ώς εξής: 1) Να χορηγηθώσιν εξοδκ λου· τροθΈραπΕίας άναπήρων κατόπιν γνωματεύσεως τοΰ κ. Νομιάτρου. 2) Νά χύρηγηθ&σι τα κκθυστερου μενά εξοόα νοοηλείας είς ανα¬ πήρους άποκατ&βτημένοικ χ,οά μή. 3) Νά καταβληθη ποσοστόν έκ των έγκεκριμένων προικοδο· τήσεων. 4) Να καταβληθή ποσο· στόν δι' αποκατάστασιν περιπτβ- ριούχων καί μεταΐτωλητων. ΚΙς τάς ανωτέρω χοιτηγορΐας 6ά διατεθή τό ανωτέρω ποσόν έξ ο¬ λοκλήρου πρό; ικανοποίησιν των μέχρι σημερον πκρηνκωνισμένων άναπήρων πολέμου οΐτινες φρο- νοΰαιν 6π ή μέριμνα τοΰ Κρά· τους στρέςετκι ώ; επί τό πλεί¬ στον εί; τα δώματα πολέμου ά- γνοουμένων των άναπήρων, έν αντιθέσει πρός τό Κεντρικόν Τα· μείον άναπήρων καί άλλα πά ραρτπματα κΰτ,οθ. -Συλληψις ληστοφυγοδίκου. Κατ' είδήΐεις έκ Ρεθύμνης την πρωΐαν τού παρελθόντος Σαββά- του συνελήφθη υπο τοΰ "Ενωμο¬ τάρχου κ. Γύπαρη καί τίν χωρο- φυλακων Τρανταλίδη Σταύρου καί Κυριο;κοποΰλου ο ληστοφυγο- δικος Νικόλαος Πιπιλάκης ή Κα· γιουκλακης. Ή σύλληψις εγένετο κατόπιν συμπλοκπς άνταλλαγέν- των περί τού; 50 πυροβολισμοϋς παρά την Γεφυραν 'Αργυρουπό- λεως. Ό συλληφθείς καταγεται έκ τού χωρίου Πάτημα Σφακίων φυ- γοδικεΐ άπό δικτίας κατηγορού- μενος επί φόνω.«Εσχάτως εϊχε ί- πικηρνχθή άν,τί τριάκοντα χιλιά¬ δων δραχμήν. | ΙήΛαΓΐίό Τραπέζα Πλοτβ Σρ τοΰ Έοτιατβ- ά βρήτε άπαντα τα γρα- ( εΙδη ιών σχολείων ώς | χαί τα βιβλία τής δημοτικής έκπαιδεύσεως μέ τάς καλυτέ- Ι Ρ«ς τιμάς., ρ Έπίσης κατάστιχα έμπορι- Ι Χά καί άπαντα τα γραφικά ( «ολυτίλείας γραφείων. • ••••Ο·······························*;········· ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ( Ε Κ ΤΟΣ ΤΡ Α ΣΤ) 2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, αναχωρεί εκάστην Τρίτην κανονικώς 6 μ. μ. κατ' ευθείαν διά Πειραια, Χαλκίδα, Βό?ον, Θεσσαλονίκην. Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα. Αναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν. Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ ίβιβ. τηλ. 94 καΙΙ5° Ι·············································· νεα ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΜ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ Τέως Τζαμί Χεΐτάν ΌγλοΟ. ΣΙΑΗΡΑ, 5ΥΛΕ1Α ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΑΙΑ ΤΟΥΒΛΑ Ποιότης αρίστη · Τιμαί έξαιρετικώς χαμηλαί. ······························ —Υπέρ των σεισμοπαθών. Τό Τκχυδρομικόν καί Τηλεγρα- Φΐκόν Γραφείον "Αγ. Νικολάου ένεργήσαν έρανον μβτκξύ τού ΠρεσωπΐΗθΰ τού υπέρ των σεισμο· παθ»ν Μακεδονίας συνέλεξί τό ποσόν των δραχ. 350 όπερ απέ¬ στειλε διά ταχυδρομικής έπιταγής μέσω τή; Περΐφερειακήςτττ. Διευ¬ θύνσεως Κρήτης. —Ή παράστασις δικολάβων. Διά διατάγματο; επετράπη ή παράΰτασις ί ι ωρισμένων δικολά¬ βων κατά την έκδίκασιν πλημμο λειμάτων τινών έπ' αϋτοφώρω έκ- δικαζομένων υφ' ενός δικαστοΰεΐς τα ΕΙρηνοδικεία 'Αμαρίου Ρεθύ¬ μνης, ΙΙεύκου Βιάννου καί Άν- Νικολάου Λασηθίου. —Αί εκλογαί τής Γαύδου. Ώς πληρθφαρούμεθα έκ Χανίων κατά την εκλογήν τού τμήμκτος τής Γαύδου εψηφισαν έν όλω 36 έκ των οποίων έλαβον ψήφους «Ι Φιλελεύθεποι 35 καί οί Ριζοσπα- ΰτικοί 1. Σταυρβύς π-βτιμήσεω; έλαβον Βενιζελος 2, Πιβτολάκης ' 3, Βολουδακη; 30 καί Μαρματά- κης 1. Οί Γερουσιασταί Γεωργιλα δάκης ψήφους 30, Μουντάκης 33, Τριποδακης 1 καί Μάντακας 1. —Αί εγγραφαί είς τα σχο- λεΐα μέσης έκπαιδεύσεως. Κατόπιν αποφάσεως το0 Γενικοΰ 'Επιθεωρητοΰ τής Πβκδεί«ς Κρή¬ της κ. Παν. Φιλοπουλου παρε- τάθηβαν αί εγγραφαί καί «Ι έ{ε- τάβεις των μαβητών τής Μέσης έκπαιδεύσεως μέχρι τής 10 τρέχον¬ τος μηνός, ϋπβχρεουμίνων τδν μαθητήν νά υποβάλωσιν είς τού; Διευθυντάς των σχολείων αίτησιν σχετικήν επί τριδράχμβυ χαρτο- σημου καί είς την καταβολήν τδν τϊλών έκΐτρβθεσμου έγγραφή; αυ¬ τών. —Ή παράτασις τού ενοικιο¬ στασίου. Εδημοσιεύθη διάταγμα δι' ού δύναται νά άνασταλή έΐτί τρίμη νόν ή ορισθείσα διάρκεια τής έ* φαρμογής τοδ νόμβυ 4784 περί ί' νοικιοστασίου. —Ό σιτισμός τής Γαύδβυ. Ή Γενιχή Διοίκησις τηλεγρβί- φικώς εζήτησε παρά τοϋ ύπουρ- γείου την άμεσον αποστολήν 10 χιλ. όκ. κριθή; όπως παραχωρηθη εί; τβύ; κατβίκους τη; νήσου Γαύδβυ, ή όποία στερείται έντ*- λδς άρτου.
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεΐβ Έναντι Νομαρχίας.
  ΔΝΠΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  Όκτω βρίου 1932.
  1ι,,,ιιμιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιι'»'"·'"'ι"ιι"ιιπιιιμιι
  ,„„„„„„„„„„„„„„„„.,„,.„„„.«...................."·»»»ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΜ1ΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΜ^
  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ'η τγαααιιήκ ΑϋΓΓϋΠΟΚΓ ΘΑΕΠΙΛΙΟΧΘΗΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ
  ΤΟΝ ΖΑΪΜΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΚΑΒΕΣΤΩΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν*
  ταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός
  κ. Βενιζέλος συνεχάρη σήμερον τόν
  πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Ζαΐμην
  διά την επιτευχθείσαν λύσιν τού καθε
  στωτικοΰ ζητήματος.
  Ο
  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑΣ
  ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Ό κ. Βενιζέλος
  επέδωκε πρός τόν κ. Ζα€μην σημβίω
  μα έν τώ οποίω ύποδεικνύεται ό σχη
  ματισμός κυβερνήσεως εύρέως ή στενοΰ
  συνασπισμού των κομμάτων τής άντιπο
  λιτεύσεως.
  Την Οικουμενικήν Κυβέρνησιν ό κ
  Βενιζέλος δέν νομίζει ώς την ένδε
  κνυομένην λύσιν τού κυβερνητικού ζή
  τήματος.
  Πάντως ό κ. Βενιζέλος τονίζει, ότι
  άν επιτευχθή ό σχηματισμός Οίκουμε-
  νίκης κυβερνήσεως, Θά συστήση είς τούς
  φίλο,υς τού νά μετάσχωσι ταύτης.
  ΗΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑΣ
  Ή υπό των σταφιδοπαραγωγών είσαγω
  γή είς την πόλιν σταφίδων έξηκολούθησι
  καί χθές μέ άρκβτήν έντασιν.
  Ή κίνησις τής σταφιδαγοράς μας έξακο-
  λουθεΐ παρουσιάζουσα πάντοτε την αΰτήι
  ζωηρότητα διά τα έξαιρβτικά καί α' πράγμα
  τα, έπίσης είς τα β' καί γ' «αί τοΰς ταχτάδες
  παρουσιάσθη χθές βελτίωσις τής άγοραστι
  κης καταστάσεως.
  ΑΙ τιμαί πάντως έξακολουθοΰν παραμέ
  νουσαι αί αύται ήτοι έξαιρετικαί καί α
  σουλτανίναι άπο 18—22 δραχ. β' καί γ' σουλ
  τανίναι 13—17 δραχ. ταχτάδες 4—5,50 κ'
  ελεμέδες 6—8,80 κατ' οκάν.
  ΑΙ φορτώσεις έν τώ λιμένι μας διά τα
  κέντρα καταναλώσεως γίνονται τακτικώτα
  ται, τελευταίως δέ δύναται νά είπη τις πυ-
  ρετωδώς.
  Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
  ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
  Τό Ειδικόν Ταμείον Έπαρχιακης Όδο-
  ποιΐας Νομοΰ Ηρακλείου δι* έγκυκλίου τού
  πρός τούς κ. «. Προέδρους των κοινοτήτων
  τοΰ Νομοΰ παρακαλεί αΰτούς δπως συνέλ
  • θωσι την 16 τρέχοντος μηνός ημέραν Κυρια¬
  κήν είς τάς έδρας των επαρχίαν είς άς υπό"
  γονται, ίνα άποφασίσωσιν καί έκλέξωσι τοΰς
  αντιπροσώποις έκάστης επαρχίας τοΰ Νο
  μοΰ. ΟΙ άντιπρόσωπο ούτοι θά λαμβάνωσι
  μέρος είς τάς συνεδριάσεις τοΰ είδικοΰ τα-
  μείου Έπαρχιακτΐς Όδοποιίας Νομοΰ Η¬
  ρακλείου ώς τακτικά αΰτοΰ μέλη.
  Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ
  ΥΔΑΤΟΣ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΝ
  Χθές συνεζητήθη έν τφ Πρωτοδικείφ
  Ηρακλείου ή γενομένη άγωγή κατά των
  Δημοτικών Σύμβουλον Ηρακλείου οΐτινες
  απεφάσισαν την παραχώρησιν έκ τοΰ Δημο
  τικοΰ ύδοαγωγείου Ηρακλείου ποσότητος
  ύδατος διά την ύδρευσιν των κατοίκων Νέ
  άς 'Αλικαρνασσοΰ!
  Κατά την έκδίκασιν τής υποθέσεως ταύ
  της εσημειώθη επεισόδιον μβταξίι τοϋ συνη-
  γόρου κ. Τίτου Γεωργιάδου καί τοϋ Δημάρ
  χου Ήρακλβίου.
  Ή συζήτησις επί τής υποθέσεως θά εξα¬
  κολουθήση καί σήμερον.
  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΑΟΜΟΝ
  Είς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δη-
  μοσιεύεται τό διαταγμα διά τοΰ οποίον ά-
  παλλάσσεται ετησίως τοΰ φόρου οίκοδομών,
  είσόδημα 30.000 των ένεργηθεισών ή παρα¬
  χωρηθεισών είς τούς πρόσφυγας οίκιών. Ο¬
  σον άφορδ την άπαλλαγήν των άνεγερθει-
  σών οίκιών αυτή έφαρμόζεται επί οίκιών αί
  οποίαι άνηγέρδησαν άπό τοΰ Αύγουστον
  τοΰ 1932 μέχρι τέλους Δεκεμβριού τοΰ 1932.
  *" «——~* '■ ■ ■■■!■■■■ ι» ■ ι ι -■ ■■ ιι μμ ^
  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΛΕΝΤΟΣ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡ ΩΝ
  Τό άπόγευμα τής χθές συνήλθον είς συνεδρία¬
  σιν εν τώ Νομαρχιακώ καταστήματι τα μέλη της
  Διοικούσης Έπιτοοπής τοΰ ενταύθα Παραρτήμα-
  τος τοϋ Ταμείου Θυμάτων Ηρακλείου—Λασηθίου
  *αι απεφάσισαν την χορήγησιν είς διαφόρους ανα¬
  πήρους καί θύματα, χρηματικών ποσών Ικ των ά-
  ποσταλεισών είς τό Ταμείον 190 000 δραχμών.
  Ή αυτή Ιπιτροπή θά συνεχίση τάς συνεδριά-
  ο«ις της μέχρι τής δλοκληοωτικής διανομής τού έν
  λόγφ ηοσον.
  ΑΝΕΟΙΦΥΛΑΚΤΟΣΤΙΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
  ΑΙΑΓΓΕΑΜλ ΤΟΥ Ι. ΖΑϊΜΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΠίβίΚ ΑΑΟΜ
  ΠΟΥ ΑΙ1ΔΙΛΕΙΑΙ Ι ΙΗΙΓΗΩίΙΣΙΣ
  Άριθμ. Τηλεγραφ. 3019
  "«ρα 7. 15' πρωΐνή.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ
  μας).— Ό άρχηγός τού Λαϊκοΰ κόμματος κ. Π.
  Τσαλδάρης ανεκοίνωσε χθές την νύκτα είς
  τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Ζαΐμην ότι
  τό Λαϊκόν Κομμα άναγνωρίζει τό πολίτευμα
  της χώρας, παραιτούμενον πάσης επ* αύτοΰ έ-
  πιφυλάξεως.
  Τό γεγονός, ό κ Ζαΐμ'ης, ανήγγειλε πρός τόν
  Ελληνικόν λαόν διά διαγγέλματος, δπεράπεστά-
  λη πρός δημοσίευσιν είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως.
  Την πρωΐαν σήμερον, τό διάγγελμα ετοιχο¬
  κολλήθη είς τάς όδούς των Αθηνών.
  'Η άνχγνώρισις τοΰ πολιτεύματος σχολιάζε
  ται μετ* ένθουσιασμοΰ υπό τοΰ λαοΰ, άποδίδεται
  δέ έξ ολοκλήρου είς τό Κόμμα των Φιλελευβέ-
  ρων, θεωρουμένη περνφανής νίκη αύτοΰ.
  Ή τροποποίησις
  συμβάσεως ανταλλαξίμων.
  Εδημοσιεύθη είς την ίφημι*ρ(
  δα τής Κυβερνήσεως τβ διάταγμοΐ
  πβρΐ κυρωαιως τής μ*τ«{ϋ τβδ
  Έλληνικου Δημοσίου καΐ 'Εθνι-
  κης Τραπέζης τή; 'Ελλάδβς συμ¬
  βάσεως δια τοΰ άπβίου τβ εδά-
  φιον 2 τής μεταίύ έλληνικοΰ δή
  μοαΐου 'Εθνικής Τραπέζης Συμβά¬
  σεως» πβρΐ διαχ.ιρία<Νς των έν Ελλάδι κτημάτων των άνταλλα γέντων Μουσουλμάνων "τρο¬ ποποιούμενον άν τικαβίστατα» ώ; έϊ« ς «Κατ' εξαίρεσιν προκειμένον περΐ κατοικίαν χλ! μαγοιζκιων ή τοι ύδρομύλων, ίλχιοτριβϊΐων,έρ- γαστηρίων καταοΐημάτυν άπ·0η· κ&ν εργοστασιον καί έν γένει παντός ακινήτου έντός τβθ β- ποίου ο χ&τοχος στβγαζβται ©Ι- κογϊνειακίς η αί'βϊ τβ βιοπβρι· ατικον αΰτοθ έπανγελμα κτημα τολογικής άξίας έλ&σσονος των 250 χιλ. δραχ. όριζίται έξάμηνος πρβθβσμία άπο τής δημοαικύσβω; τής συμβάσεως έντος τής οποίας έκ τίιν κατέχων οί μέν Εχοντες Ιδιόκτητα αχίνητα δύνανται ν* τα χρησιμοποίησιν διά τβν αυ¬ τόν σκοπόν ϊν έκπληροΰσι τα £)«' αυτήν κατεχόμεναι άνταλλά {ιμα άχινητα καί δικαιοθνται ν* ζητπσωβι την άπ' εύβεΐας έξα γβράν αΰτ&ν π δέ Τραπέζα νηο· χρεβθται νά μϊταβιβάσπ είς αύ τούς τα τοιαϋτα κτήματα δια τής υπό τού αρθρου 6 τής κωδικο¬ ποιήσεως προβλεπομένης τοπικής έπιτρβπής μβτά προηγουμένην έ ηανβκτίμπσιν. Έν περιπτώσει διαφωνΐας τδν μ«λ£ν τής τοαιχής Έπιτροπής^&ς κρός τόν χαββρισμβν τού τΐμήμα- τος, τό τίμημα το&τβ χαβορΐζεται 6κβ τής Κ·ντριχής 'Επιτροπβίας. Εάν ή Τραπέζα δι' βΐονδηποτβ λόγον έπ·1ν·ται νά πωλήοο τοι- αθτα άχΐνητα, π ώς ανν έξάμηνβς προββσμία πρό; υποβολήν των σχετικών π»ρ! άπ* ίύθβίας έ{αγο- ράς αΐτήσβων καί κατάθεβιν έν γυήσεως πιριορΐζβται βΐς μηνιαί¬ αν τοιαύτην αρχομένην άπό τής έπιδόσβως πρός τοϋς κατόχους τής σχιτιχης προβκλήσεως τής Τρα¬ πέζης. Παρβρχομένων των προθισμι&ν τούτων τό ώς ανω δικαίωμα των χατβχων άτονεί, τής Τραπέζης δι- χαιουμένης νά πνλό τα έν λόγφ άκίνπτα κατά τάς διάταξις τής κωδικοποιήσαως. ΟΪΚΟΝΟ/νΐΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ Αί τιμαί τροφίμων είς την αγοράν μας. Ή 'Εκιτροχη οιιιτιμή τβλβυταίαί αποφάσεως νισε την τιμήν τβ > κπταθι
  Έή
  βιό τής
  της έπανό
  εΙΒέον είς
  Πατν*οκ.»Α*ίβυ. — Ελαίαι
  -.._.-_α 17, Βυ-ν*· 16—20. Μα-
  παρονια εντόπια 1$. Ηακαρόνια θπσ
  σαΐονΐκης 16. ΖυμΛ(>πΑ έν γένει βρ.
  15-20, μακαοόνια κγΛβ—λ«(ας χακέτα
  ή οκά Οραΐμάς ?0. Άποόλπςδοαχ. 12.
  Ριβύθια ΐεαοόκοι 13-16, Κονκιβ
  έντόπια Ι2-Ι6..Φισαλάκια 15-16. Ε¬
  λαια λι·ν. 22. Αν/ά 1.80— Σάπων
  λ—κός α' 18-19, ρ". 17, κοάσινος α'.
  16 κβΐ Β'.Ιδ. ΤίΙον 200. Καφφες ά-
  λβσμένος 120, κάθνανα 8.
  Βοότνρε..—ΔέΒ*βί ΗΟ-ΐ32.Γάλ~.
  θεσοαλίας 116. ΛΙχη 40. Μχά— ρ 68.
  Γβιλαχτΐρβι.— ϊυοΐ ΚασΐΚίρι 68.
  ΤοοΙΙουμίσο 48. Βντόπιο 54—64.
  Γιαο«βτι Π. Γάλα 9.
  Κρίβτ·.—Άρνίίί» 8ο. 38, χοιβινότ
  36—40 μοαχος 38, ζνγοΐοικρβας »ο-
  βάτον 32,αΙν6ς 24, Β^ίον παΐ άγελάι
  24 βραχ. χοιοινα ίΐΓγάλβ 34, γσπ-
  ροννόππυλα 38.
  Πβνλΐριχά,—Ληώ 39—30.
  Λ«χ«νιχά.—»8ομ>βα 5—6, «ατά-
  τ·ς 4-ϊ, κολοκυθ «ι-.ο 10—Ι2φασολβς
  λασηθ.ώτΜπς 8-10 ιιηάμιβς 10-12,
  φαοολάχια 8—10, ΐυλανγονράκια 6 8
  ντπμάτις 4 - 5 δρ > ,'μας, στΐφνοι 8—
  10 ορ,αχμάς «ατ' Λ«*«, μβλ-
  ΐζανις 6—7, λ«αΛνια ένχββια 10—
  12, άγγοαρακια 6—8, κικ«οιές 6.
  ιόααα 5-6 λά/'ΐνα 8ο 6—8
  ΌπΜριχΑ.— ϋιαφύλια 3—6,
  καρπούζια 3—4 κεπόνια 5·6,άχλάΒια
  4—6 σύκο 6—8, κήλα 6-8, ροβάκινα
  6— 12 κυοώνια ένΐόπια 5—7, βολιό-
  τικα 8—10 οόγοια 5-6.
  Ή έπιτροπή διατιμήσεων διά χθϊ-
  σινής αποφάσεως της διετίμησε χά
  αλβυρα καί τόν α^τον ώς εξής:
  "Αλβυρα λβυκό είς χϋμα κατ' οκάν
  δραχ. 8,39 μετά σάχχον 8,28.
  Άλενρα πιτυροβχα βΐς χΰμα βραχ.
  7,18 μβτό σάκκον δρ. 7,29.
  'Αοτοβ λενχόε κατ' όκβν οο. 7,90.
  "Αρτος πιιυροϋχος κατ' οκάν δρ. 6,50
  Ή Ισχύς τής διατίμησεως άρχεται
  άπό σήμερον.
  Κίνησις τής Σταφίδος
  κατ' «Νόν
  Σ—λτανίνιΐ έ{αιο—. Δρ. 20.— 22.—
  » α . »
  β'. .
  » Υ'. »
  χαραχατεινά »
  Ταχτάθβς α'
  'Βλπμέόπς α
  » Ρ'
  Ροζαχιά
  » ταχτά
  Κοασοστάφνλα
  17.- 20.-
  14.50 17.-
  12.- 14.50
  8.- 12.-
  5.- 6.-
  3.50 4.50
  8.- 8.50
  6.------6.50
  2.50- 3.-
  1.80· 2.-
  1.10- 1.40
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάοιον
  ΛΙρα
  Φράγκον
  'Βλβετ. νοάγπον
  Λιαέ—α
  Μάρκον
  Τονοκική Λίρα
  Κορώνα (Τ—χ.)
  Κορώνα (Σουηο.)
  Φοάγκον (Ββλγ.)
  Σίλλίνι (Αύστρ.)
  ΦιορΙνι (Όλλαν.)
  Οαολ.. β—Ι
  Δο.
  163.------164,50
  571.-----577,-
  6.39- 6,49
  31.42- 31,78
  8.35- 8,46
  38.38- 39.66
  76,25- 81,75
  4.67-4,91
  28,64- 29.61
  4,51- 4,61
  22.73- 23,60
  65.43- 66,13
  «40-----545.-
  Ν ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Θλ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
  ΜΕΧΡΙ ™ΐΕΙ1Σ ΛΥΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτω¬
  βρίου (τού άνταποχριτοθ
  μας).— Ανακοινούται δ-
  τι ή κυβέρνησις θά παρα¬
  μείνη είς την αρχήν μέχρι
  εξευρέσεως λύσεως τού
  κυβερνητικόν ζητήματος.
  ΒΑ
  Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
  ΟΑ ΕΠΙΖΗΤΗΘΟΣΙΗ ΑΛΛΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Λ Όκτωβρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).-· Ανεκοινώθη απόψε
  δτι ό πρόεδρρς τής Δημοκρατίας κ.
  Ζαίμης θά επιδιώξη «ροκαταρκτικώς
  τόν σχηματισμόν Οικουμενικής Κυβερ-
  Έαν ό σχηματιυμός τής Οικουμενι¬
  κής άποτύχη ό κ. Ζαίμης θά στραφή
  πρός άλλας κατευθύναεις συμφωνως πρός
  τό αποσταλέν αυτφ σημείωμα τού κ.
  Βενιζέλου.
  ΟΑ τΑΛΑΟΣΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ
  Δ1ΑΤΗΝΑΥΣΙΝΤΟΥΚΑΒΕΣΤΩΤΙΚΟΥ
  ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Ολ ΟΑΡΑΤΕΟΗ ΕΠΙΙΗΜΟΗ Γ Ε ¥ ΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ * Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Τό γεγονός τής λύ¬
  σεως τού καθεατωτικού ζητήματος απε¬
  φασίσθη να έορτασθή καθ* άπασαν την
  χώραν, ψβΒλλομένων επισήμων δοξολο-
  γιών. :, *
  Την εσπέραν τής Κυριακής θέλει
  παρατεθή έ«1 τφ χαρμοσύνω γεγονότι
  μέγα γεΰμ'α είς τό οποίον θά παρακαθή¬
  ση ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Ζα-
  Γμης, οί Λ^ο^ιτικοΙ άρχηγοΐ, βουλευταΐ
  γερουσιασταί κλπ. Κατά τό γεύμα θά
  έκφωνηθούν προπόσεις καί θά ληφθούν
  άναμνηστικαί φωτογραφίαι-
  Ο ΖΑΙΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠ0ΦΑ2ΙΗ
  ΤΟΥ ΤΣΑΑΔΑΡΗ ΟΣ ΑΣΦΑΑ1Ζ0ΥΣΑΗ
  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΗΝ ΕΟΝΙΚΗΝ ΕΝδΤΗΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).—Ό κ. Ζαΐμης δι»
  τηλεγραφήματός τού (;) ^πρόε,ντΟΛ» κ.
  Τααλδά-ρην εξαίρει την απόφασιν τού
  διά την αναγνώρισιν τού κ£θ·οτωτικού
  ώς πατριωτικήν, άσφαλίζουααν τόν ένό-
  τητα τού έθνους καί την ομαλήν πολι¬
  τικήν ζωήν αυτού-
  ΟΙ ΘΕΟΤΟΚΗΙ ΡλλλΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ!
  ΕΒΕΛΒΚΙΜΑΣΑΝ ΤΟΝ ΤΣΑΛίΑΡΗΝ
  ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΥΒΟΣ ΤΟΝ ΑΟΗΝ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Οί βουλευταΐ τού
  Λαΐκού κόμματος κ. κ. Θεοτόκης, Ράλ·
  λης καί Μερκούρης επεδοκίμασαν την
  απόφασιν τού κ. Τσαλδάρη.
  Όλόκληρός σχεδόν ό^ Άθηναΐκός
  τύπος εξαίρει έπίσης την απόφασιν τού
  κ. Τσαλδάρη διά την αναγνώρισιν τού
  πολιτεύματος.
  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΧΟΕΣ
  ΑΝΕΜΕΝΕΤΟ Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΡΚΟΥ ΣΥΝΑΕΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού *ν·
  ταποκριτοΰ μας).— Έντός τής βήμε>
  ρον αναμένεται ή άναγγελία τής διαλύ¬
  σεως τοΰ στρατιωτικού συνδέσμου.
  ΕΗΑΥΣ1Ν ΕΝΙΕΔΙΒ ΑΙ ΔΟΙΗΣΕΙΙ ΕΙΣ 0ΑΙ11ΑΚΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Όκτωβρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μα%).— Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ Θεσσαλονίκης αί δονήσεις είς *βήν
  Χαλκιδιπήν έπαυσαν.
  ΑΙ ΧΘΕΣ ΕΞΑΧΘΕΙΣΑΙ
  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
  Είς την σταφνλαγοράν μας παρετηρήθη Χ*ίί
  ζωηρά άγοραστική κίνησις.
  ΑΙ τιμαί έξακολουθοΰν νά κυμαίνονται β»ί τάς
  2 δρ. διά τόν ταχτά, τάς 3,60 διά τβς ατααηΐλάί
  ροζακί χαΐ τάς 4,50 διά τάς σταφυλάς Αρχανών.
  Τόσον διά Βιέννην μέσον Πιιοαιώς, δσον *α·
  διά την Αίγυπτον εφοριώθησαν χθές άρχεταί λοο6-
  ττ»τ£ς νωπών σταφνλών.
  ^ΑφεΆ
  συνδισσκε
  ΐ
  νάδώσουν τρ
  όνον καί των
  άσεις δέν ε
  ο
  οφάσεις
  ,ρσκτικήν σημα
  Ιμενε λοιπόντΐι
  ρ4 νά δισγνωσι
  κατάστασιν
  Μλιτέραν
  Μεγσλειτέρ
  Ιχίΐτόάρνηΐικί
  παρά τό θετικό
  τής συνδιασκέψ
  <| τελική άτιόρρ ου Ταρντιέ, κα κήν τού διατύπ άπέκλειε σχεδό τευσιν των γεο νσσμάτων των βεΐων χωρων κ< τέραν διατύπω μένην «ΐσεχικΤ] ιτροκάλεσε τή1 στάσιν τής Γε( Ιταλίας. Ή ά τοθ σχεδΐου Τι πει νά έννοηθί γινϊται ρΐι ^^ μησιν είς την ' ϋόρριψις, γενιι 61ου», αφορών ραδουναβεΙου< άσι|ιαλβς εΤν τΐαραδουναβεΐ ρος τής δλης σεως, τοθτο δ| 8η δέν ΰπάρχ< καί λεπτομέρι εΐδικώς είς τα καί γενικώς τη, ότι συν χει τιερΐπτωι ως είδικοθ σ; νόρθωσιν τήι παραδουναβ Ή συνδιά( ζας κατέδειΕ μΐα των παρ των δέν ήμπ θβ διά σειρί ϊκαστον συ ραδουναβεΐί των, άλλ' β τοθτο συνο) πρόγραμμα τα, πρόγρα είτε επί ί τΐροτιμήσεω νει ή ΓαλλΙ ται ή Γε| ματοποιοθι μβγπλόσχη σεως ενός διά κοινής τιαθεΐας. εάν κράτη θά δεχθοθ την συμπ< «πιδεικνύο σιν αυτήν Χθοθν βίς τα καί νά το θείαν. Έκτός τ« καί 6ρ Στρέί ϊ καί · Στρι πολ£ η αται °ματική Ροδουνα ρώπην ιτοΐ οΙ έ, Κρ,