91087

Αριθμός τεύχους

250

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 5

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1979

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, ηοΰ κρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί βλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά πβϊ ϊστω
  καΐ μιά συλλα·ή δική τού.
  β. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Ι
  ι
  ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ.. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐ6-θον*η«_: ΜΑΝΟΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ι
  ι
  Ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΚΙΉΣ
  Μαρογιώργη 3 - Τηλ. 210.291
  Χρόνος 5ος-'Αρ. Φύλλου 250-Δρχ, 10
  Ο

  α.
  Τό Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο Ηρακλείου όποφάσισε προχθές ότι:
  ΔΕΜ ΗΣΑΝ ΑΑΗ80Σ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΑΙΕΣ
  ΜΕΊ'ΜΑΡΑΚΗ ΠΑ ΤΙΣ
  20 μήνες φυλακή στόν καταγγειλαντα]- 10 μήνες στόν διευδυντή μας, γιά τή δημοοίευση τής είδπσης
  ΤΟ Τριμελες Πλημμελειοδ*είο
  Ηρακλείου, μέ αποφασή τού
  πόυ εξεδωσε το μεσημερι τού
  προχθεσινού Σάββατον, κατα-
  δίτοσε οί φυλακίση 20 μηνών
  τόν μεσϊτη πλοϊων κ. Αλ. ΜεΥ-
  μαράοη, γιά ονκαφαντική δυσ-
  φήμιση τής Α.Ε. «Μινωικαί
  Γραμμαί» κια· τού παοέδρου της
  κ. Κληρονόμον, μέ τίς γνωστάς
  οχι
  ΣΤΟΥΣ
  ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ
  «ΠΕΡΣΙΝΓΚ»
  ΚΑΙ
  «ΚΡΟΥΖ»
  ««αταγγελίες τού γιά
  δυό εκατομμυρίων δαλλαρίων»
  οττό την υπερτιμολόγηση τού
  πλοίου «Αρισδνη».
  Εξ άλλου, μέ την ιδία από
  <ραση καταδικάστηκε σέ 10 μή- νες φυλακή ο διευθυντήν τής «Αλήθΐκκ» Εμμ. Χαριτακη* ΓΜάνος Χαρή*), ποΰ αχε ανα- γράψει, «μέ «ττυιτωσιια»ισύ< τί- τλου<», τό σχετιχό ρχπορτάζ των ε—αγγελίαν ΜεΎμαράκη στήν εφημερίδα τού, εξ αφορ- μής τού οποϊου, όπως δέχτηκε ιό Δικαστήριο, προέκυφε ηβική βλάβη στήν εταφεία καί πτώοη των μετοχώνΙ ΜΕΤΑ την ασκήση εφέοιως, οί καταδικασθέντες αφεθήκανε ελεύθερον ΤΑ έγγραφα που προσίκόμισί ο πρώτος χατηγ^ρούμενος ΙΑει- μαράκης <ττό Δ«α—όρκ>, «οί-
  θηκαν αν—αρκή γιά νά στοι-
  χειοθετήσουν ήν κατονγελία
  τού νι έτσι η καταδίκη ήταν
  δικαιολογημένην
  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι ο δεύτερον
  κατηγαρούμενο< εκδότης τής «Αληθείας» που δεν χρησιμοποί η— κανένα μάρτυρα, ούτιε έλα¬ βε μέρος στήν διαμάχη ΜεΎμα- ράκη — κΜινωικών Γραμμών*, ητον ονυπερασττιστος απο δκκη γορο, καθότι η δίκη ήταν νά γί ν*ι στίς 13 τού μηνός, αλλά με τατέθηκε από τή σειρά της αιρ. 22 τελευταία, μέ αποτέλεσμα, ΑΠΟ τού* μάρτυρες κατηγορϊ γιά τεχνικούς λόγους, ο συνήγο άς καττοδΐκαοτιΐίοί γιά τόν εκδό ρός τού νά μή μπορεί νά παρα- τη τή< εφημερίδας μας ήταν ο σταβεί. · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 < ω χ _» (Μ ΟΙ ΚΑΤΑΑΙΠΚΤΚΐΣ ΑΡΧΕΙΤΗΙΠΟΛΗΣ ΒΙΗΣΚΟΗΤλΙ ΟΜΜΟΓΟΥΗΕΗΩΙΏ ΙΐΑΡΑ ΒΟΑΥ λϊΐΚαΛΗ βΕΙ· Η£ ΙΗη ιΤΙΟΘΕΣΗ ΑΥΤΗ 65(!)διαρρήξεις αύτοκινήτων έγιναν μέσα σέ μιά έβδομάδαθ) στόΉράκλειο!... ΕΞΗΝΤΑΠΕΝΤΕ διαρρήξεΐς αύτοκινήτων στήν πόλη Γ τοϋ Ηρακλείου, μέσα οέ μιά βδομάδα!!! Τό ΐτρωτοφα- ί νέε αύτό γεγονός μένει άνεξιχνίαατο. ένώ εχει δρα- Τί λέει ό Πρόεδρος τοϋ]Έργατικοϋ Κέντρουγϊ αύτό: Προσλήφθηκε στή Βάση Γουρνών 4 ούζυγος τοϋ (=) Νεοκοομίδη εργατες Σε τηλεφωνική «π»κοινων»α που είχαμε προχθες ο κ. Πρόε¬ δρος τού Εργατικού Κέντρβυ Ηρακλείου, επιβεβαίωσε τίς ανώ ν«μ«Κ μέχρι τοτβ πληροφορίας, σύμφωνα με τίς οποίες η σύζυ¬ γον τού κ. Νεοκασμίδη κυρία Αθανασία Αντωνολουκά (εί¬ ναι το πατρικό της όνομα) προ- ολήφθηκε πρόισφατα στήν Αμε- ρικονικη Βάση Γουρνών. Οί πληροφορ>οδότες μας, εί¬
  χον εκφρόσει την πεποϊθηση ό¬
  τι δεν μπορεί, τώρα, ο κ. Νεο-
  «Όσυίδης νά συγκρού£.ται μέ
  την Αμερικανικη Εταιρεία ΜΠΟ
  ΊΤΚ, την εταιρεία δηλαδή πού
  Γζυοηρετεί την Αμερικανικη Βά
  ση τή οτιγμή ποώ ο κ. Πρόε¬
  δρος τού ΕΚΗ έχει, Νθττά κά-
  ττο» τρόπο, κάποκΐ Οικογενβιβ
  κη Οικονομική σχεση με τι>ν Ε-
  τοίρεία αυτή.
  (Υπαοτηρίχτηια δηλτοη ότι
  ο κ. Νεοκοσμιδης, δεν είναι πιά
  αε θέση νά υ—ρασπισει τα συμ
  φέροντο τνιν εργαζομένων
  στήν Αμε,ρΐΝάνικη Βάση, αιφού
  ο ίδιο< είχε μεσολαβήσει καϊ ά¬ χι τοποβετήσει τή σύζυγο τού, μέσω τού κ. Επιθεωρητη Εργασίας Ηρακλείου, αε επίζη- λη καί υπεύθυνη θέση τής Αμε ρικόνικης Βάσης. Ο κ. Νεοκασμϊδη< δόν δεχε- ται ότι μπορβί νά επηρεάσε.* ου τή η εργατΗΐή σχίση τής γυναί¬ κας τού μέ την ΜΠΟΊΤΚ, τα καθήκοντα τού ίδιου καί πολύ περισσότερο στά σημεία πού ο- φορθύν την Αμφΐκώνιιιη Βάση. Μας είπε ακομη ότι δέν υπηρχε κάποια θέση καλλυμμίνη στη Θέση τής γυναίκας τού, αφου δουλεύει <—ό Τμήμα Ελέγχου τού νερού τής Αμιρικάνικηί Βα οης, υπηρεοια που δημιουργη- Θηηε πολύ προσφατα. Η εργα- τ»κή σχέση αυτή τής γυναίκας τιου — είπε — δέν οφρρά τον ίδη... ΧοροκτηρκΓτικα ο κ. Νεοκο- σμΐδης μάς εδήλωσε: —κΔέν έχω αύτε υττοχρέωση, δέσμευση μ£ την ΜΠΟ- • ΣΎΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 στηριοιποιη^εϊ τό Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου καΐ άναζητα. μέ κάθε τρόπο, νά βρεϊ άκρη στήν μπιερδε- μένη αύτη ύπόθεση. Άπό τα αύτοκίνηιτα ηού ^χουν διαρρηο<θεϊ μέχρι οήμερα, έ"χουν άφαιρεθεϊ μόνο χρ-ήματτα, άρχτίς γενο¬ μένης, άττό τό ΐτρώτο αύτοκίνητο — θ%α, άπό τό ό- ποϊο άφαιρέθηκαν 40000 (;) δρχ· Δέν είναι γνονστό άν πρόκεπαι περΐ οπείρας ήν -ε ρί άτόμου, τό όποΐο δρα μόνο τού, άκρου ό τρόπος ε¬ νεργείας, είναι πάντα ό ϊδιος, καί μάλιστα, παραβιά- ζονται οί κλειδαραές μέ κατσαθίδι, ή, σέ περίπτωση άνωμαλίας, σπάζουν τό μικρό τζαμι τοΰ αύτοκινήτου. "Αίποφή μας είναι δτι πρόκεκαι περΐ σπείρας, πού συμεμτέχουν «τσιλιαδόροι» κλιτ- ένώ, δέν άλλάσει την * · ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Ο κ. ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΒΟ ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΛΙ ΔΥΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Σ,ημερα Δευιτερα 17 Δεκεμ¬ βριού, τελευταία συνεδρίοση τού Τ-»ιΙμελου<, για τι< διακοοπιες των Εορτών, εχουν π·ροσδΐιθρ·ΐΓ οτει δυ6 αίλες δΐικες με κατηΓ γορουιμί.νο τον δ.ιε.υβυντη τηί κα,ι μη'νιυΐτή τογ Δι- κ. Δ. Μαλλιαρακη- ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΟΙ, ατηρϊγρα- ι—οί, αχαρακτήιριστοι καί απα- ράδκχτοι ΒανιδαλΜΐμοί, πρωτο- φανιίς γιά τό Ηράκλτιο τοΜλά- χιατον, έγιναν τή νώχτα τού προχθεσινόν εοββάτου πρός Κυριακή, ατό «Καπ*ταινάκειο>»
  οπου στ€γάζ«ΠΗ τό 1ο Λύκοο.
  Οί δοάστΐς - αΑήτις, απάττρι-
  δ« κοί εγ«ληματΜ<, μίτήκαν α¬ πό παράθυιρο πού ιτρό τριπμϊ- ρου τού ιίχι αφαιρεθεϊ ο σύρ- της από μέοτο καί αποπατησαν, ξέσκισαν σομο«<. *■ σπσοαν μποοκάλια μέ φάρμακα κοί γενικά εκαναν ζημιες καϊ προ σβολές πρός τό σύμβολο τής ση μα'κκ καί τό σταυρό της, πού τόν Μάρφωσαν μέσο σ' ένα σω- ρό ικριττώματαΙΙ! Έγρρψαν α- κόμη αναρχικά συνθήματο κα- τά τής Πατρίδος καί τού 'ΕΘ- νους Μοί γενικά τάκαναν όλα «γι αλιά καρφιά». Η εφημερίδα μας άν καί είχε αρχίσει νά εκτυπώνιτο», χθές Κυ,ριακή μεσημέρι, σταμάτησε καί αφοίρεσε αλλο κεϊμενο γιά ζαροπαιζία, πού υπήρχε σ' αυτή τή θέση. Άν υπάρχουν εξίλίξεις θά ικδόσωμε ίσως Παράρτημα. Οί δράστες αφησανε σάν υ¬ πογραφή τους: «Μανιακοί». Ση- μειώνετοι ότι όπως μάς είπε ο Λυκειάρχης κ. Κουντουράκηί, την Παρασκίυή είχε αποβάλει τόν πρόεδρο τής Μαθητικής Κοι νότητος κοί τό Σόββατο πέντε μαθητές τής Α' Λυκΐίου από την ταζη από την οττοία μπήκαν στο «Καπετανάκΐιο» οί δράστες. ΔΥΟ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΤΟΥ«ΑΡΧΗΓΟΥ» Γ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Δημοσιευομε τταρ|ακάτω δυο επισημα εγγραφα των Αρχών Α¬ σφαλείας τής χώρας, σχετικά μέ τό πρόσωπο τού γνωστού «Αρ- χηγιαύ τού ΦΙ.ΔΗ.Κ.» κ. Γ. Κου μαντάκη. Τα έγγραφα <αυτα είναι αν- τικριουόμενα μεταζύ τους, δεοο μενου ότι ενώ την 1)11)79 η Υ- πηρΐεσία Καταδιωκτικών τής Γεν. Ασφαλείας Αθηνών επι- στρέφει την χρταδικαστιιβί α- πόφαση τού Κουμαντάκη στόν Εισαγγελέα Αθηνών, διότι» «ού¬ τοι διαμένο μονίμως στό Ηρά κλειο Κρήτης», λίγες μέρε< με- τά, τό Δ* ΑστυνομΐΝό Τμήμα Α θηνών βεβαιώνΐΐ ότι «ο ΚΙουμαν τάκης από τό 1968 διατηρεί γραφεία στήν οδό Γλάδτσωνος 8». Περίερνο είναι ακόμη τό ότι στήν ακροτελεϋτκι παράγριαφο τού πρώτρυ εγγράφου αναφέρε ται η φράση: «τον ανωτέρω δι- αγράφαμε των βιβλίω ν διωκομέ νων». Πώς ομως καί γκκτί έγινε η διαγρ/αφή, αλλά κυρίως μέ τί νας εντολή; Κι ακόμη πώς μιά ο- λόκληρη Ασφάλεια Αθηνών δέν μπορίούσΕ νά βρεί τόν Κουμαν¬ τάκη, αφού τό Δ' Τμήμα βεβαι- ώνει ότι από τό 1968 είναι εγ- κατρο—ινμένοκ οττήν καρδκι τής Αθήνας; Αυτά όμως τα ιερωτηματα, • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 8 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ... ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΙΖΟΥΝ ΣΕ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΑ ΣΧΟΛΙΚ Α 'ΚΤΙΡΙΑ, ΧιΑιαδες μάθητε* μ£.ρ.ο σε σπαραδεχτους σχο- χρ Σε πολλα σχολιεια τα το ν·νοντα4 σε «πογειες στοές, καθορό αερα, ι ιΐσμο, μέ παΓτώμιατα γειμάτο α- ,πο σκονιη <οαί άΙλΛιες ακαθθιρσί«. Σιτο Ηραικλειο υπάρχει α«ο μα ο ίώιος α.ρπθιμιώς σχολείων, ε- νώ κιαθηιμιερινιώς αυξόντονταιΐ οί <. Τα 5 ικτιρια πού υιπόρ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Η ΟΧΤΑΣΕΛΙΔΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ ΤΟ οχταοχλιδο φυλλο μας, που κνκλοφορησε την περα- ομβνη βδομάδα, εΐχι «υμινη οπηχηση στο ευρυτφθ α*α>-
  γνωστικο κοινο.
  ΑΥΤΟ οιιριΒως, σε συνδυασμο
  «αί με το γεγονος ότι αρκετο»
  Ηρακλίΐωτες, απο τον εμπορι-
  •ό μος κοσμο μα< βοηβησαν, |Κ το να μας εμπισπυτουν την προβολη τοιχ, μόχ »«α την οικαφια να κυκλοφορη- συμε ε» το στ»μερ«ο. α^0 «αι το ιπομενο φυλλο μας, μ« • 0€λ»δ«ςΙ Η ΑΙΕΥΟΥΝΣΗ της «Αλήβεκ«<» ακτθονετιο·, γ« ",ν βιοδοτιιΐιη της ουτή ειπιταχία, την υπο¬ χρεωθή νά ευχαριστήσο τού< παροπανω ανβρωηους καί μαζί τοικ συνεργατις της κ.κ. Νίιιο ψιλακη, Στέλκ> ΙπυρΛοκη και
  ακομη την κ- Γιαννουλα καϊ
  τον Κώστο Καρβοδία, πού μέ
  την σΜμπαρσσταση και την
  εργοσκι τους, Βατάφερι νά ι-
  πιτύχει την προγμαΓΓοηοίηση
  —λόγω τεχνικων δυσκολιων—
  των εορταστΜών αυτών
  οχτοσχλιδων εκδόσιων.
  Μ. Χ.
  χούν δέν μπορουιν να
  σουν, 7 ιμε 7,5 χιΐλιοδες μαθΓΤτές.
  'Τϊο Καπετανάικιειο στεγοζεΐι
  το 1ο Γιυιμναοιο, το 1ο Λύκειο,
  τό Εσπερίνιό Γυιμνάσιο, καί τό
  Εσπερ'ΐνό Λυιιβειο.
  Ογ €«θου|οιες είναιιι ερεΐιπωιμΐε-
  νες, μιυιριίζουιν μου^α, ενώ τα
  επΐ'χιροσμαται εΐνκιιι γικριεμσμέ-
  να. Παραθυρα σπααμίΛΛα, αυλΐεί
  γεματες λα«*ουις, α«τοχωρηιτηΓ
  ρια τελείως «ατια—ραμΐενα.
  Το 3ο Γυιμνιοσιο και Λύκειο
  και τιο 5ο Γυιμνάισιο ιοαϊ Λύιΐοειο,
  οτεγαζοντταιΐ' στο ιδιο «τιΐριο.
  Οί μαθηιτές είναι πι&ρϊ τούς 3.
  000. Χώρος γιά γυιμνιαιστικήΊ δέν
  υπάρχει, ουτε για μπόσκιετ, ού¬
  τε για βόιλιεΊι'. Όσο γιά ύδρευ-
  ση, 3 μέ 4 β,ρύισες, υπάρχουν
  ικαί αιυτές τόν περισσότερο καιΐ
  οο δεν τρεχουνι. Στο 2ο Γυμνα-
  οιο οττεγαζει μοβη,τες τού Γυμ-
  νασιοι», Λυκειου κ·αί τού Επαγ-
  γελματκΛου. Οί αιιβουισες δέν ε-
  ξυιπηρετουιν τούς μιαβηιτες »αιί
  γι αιιτό έχουν «δαν&ιστιεί» αιθου
  σες απο το δΐιπΐλανο κτίριο. Κα-
  θε Δ&υτέραι καί ΤρίτιΠ; οί μαθηΓ
  τές τής Α' Αυκείοιΐ' πηγαιίνουιν
  ο γο διπλανό κττίιριο. Οί βρύισε< ί.ιναι σαιπιηιμΐένίς και δεν τρεχουν *.αθολου. Όργαινα γυιμναιστικιή'ς δεν υηορχουιν ακαμα, ουιτε ενα όενττρο δεν είναι φυττευ,μβνΌ γιά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΤίϊΡΑ Ο... ΒΑΓΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΠΑ Τ' ΟΜΟΡΦΟ ΓΙΛΡΓΑΚΙ ΜΑΛΛΩΝΟΝΤΑΣ ...ΜΕΛΩΔΙΚΑ ΣΕ ... ΗΧΟΥΣ ΘΟΔΩΡΑΚΗ. Ποίος πείρα|ε τ' άγόρι μου ττοιός άκριτος τό κρίνει ττού δλη ή 'ΓΞλλάδα τ" άγαπά άττ' τό Σουφλί ώς τό "Ινι. Ποίος έπιασε τα Γιώργο μου τόν τσίφτη, τόν λεδέντη ποΰ δέν άφηνει βάφτιση γάμο, χαρα καί γλέντι. Ποίος τόλμησε τ' άγόρι μου στή φυλακή να βάλλει κι* άττόφαση προθύστερηι στά φόρα νά τοΰ βγάλει. Ποίος ττείραξε τόν 'Αρχηγό της Κρήτης τό καμάρι κα! τούκοψε τα ύτΐτατα φόρα προτοΰ νά πάρει. "Οποίος καί νά τόν> πείραξε
  δσο ψηλα κι δν στέκει
  έγώ, των Όττλωΐί ό Θεός,
  θά ρίξω άστροτΓελέκι.
  Γιά «ά τόν κάψω μονομιάς,
  νά τόν ίσοΓττεδώσω
  καί τό'Γιωργάκι τό άστπλο
  κ ι άιμόλυντο, νά σώσ».
  Ό Γιώργος είναι Άρχηγός
  και πάρτε το χαμττόρι
  ττώς άπ' τα παλληκάρισ μου
  εΤναι πιό τταλληικαιρι.
  Αύτό τό ξέρουνε καλά
  άγόρια: και κορίτσα
  ττώς εχει άξία τόση. δα
  κι' άχι μόνο... τοσίτσα!
  Μ.Χ.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Μιά ιδιότυηη αποΜάλυφη:
  «ΕΝΑΣ ΞΕΝΟΣ ΣΤΟΝ
  ΧΡΥΣΟ ΟΔΗΓΟ»Ι
  > Ενα επίκαιρρ άκρως ενδια¬
  φέρον οικονομικό άθρο:
  «ΝΟΜΙΕΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ-
  ΚΗ — ΕΙΣΑΓΩΓΕΐε ΚΑΙ
  ΖΟΛΩΤΑΣ».
  Τού Οικονομολογου κ. ΕΜΜ.
  ΛΟΥΚΑΚΗ.
  Δέν υπάρχει κανένας άρμόδιος γιά τό έπικίνδυνο αύτό θέμα
  Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΔΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Μιά έρευνα-γροθιό στό κατεστημένο τής άπροστότευτης Δημοσίας Ύγείας
  ! ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
  κρόΐβηα> ιπού διοχετεύοιντταιΐ από ΙΤΟ Ηρακλειο το ηροβλημαι. έ-
  βλαβ«.ς των διχτϋων τής ύιδρευ- χει μικροτέρας δια<ττάιοτεις »ΦΦΦ — 2ο — ΤΑ ΛΟΙΜΏΔΗ ΜΟΣΗΜΑΤΑ ,_.,_. _ ._............... ΣΕ ΟΑΟ τιο Νομο το π·ροβλημα σης στο νερό. 'Οταιν οπάιρχο-υιν ότι στο χωρία. Χλωιριώνεταιι το τής ΗπατπΊδχκ εϊνιαί μόνιιμο. κολοβιαικτηιρίιδιο σπό ποσιιμο νιε- νίιρο κα* κατ.α<οτΓρέφοντα» οί μιι Μιό ιβαοιική αιτϊοι αυτής τή^ κα- ρό, σημα*ν>ει ότιι αατο μολύνίταΐι *ιροοιργανΐιομοί. Δέν ξΐ&ρουμε ο-
  τάοττασιηις εϊνα* το παθογονα μ» από ανθρώηιιναι περιττώματα. μ ως «ατο ηασο υπάρχει στό δϊ
  κτυο ελεύθίρο μο,ρΊακο χλώριο,
  Υ'ά νο αντπιμιετωηιισθιεί ενχιι προ
  8ληραι πού &ο ιπροκύιψει άν σπά
  σε» κσποιοΐ οωΙ/ίήνιαις κ.λ.π. Πάν-
  τωις ιστάι δείιγματο νεροώ ηού ε
  Ά- Συνέχαα στη σελίδα 8
  Ό Συγγραφέας
  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣΙ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ στήν πατρίοα μας ένέοκηψαν ένα θολό
  νέο κϋμα κι' 2να μαθρο, πολύ μαϋρο νέφος! Καί τα
  δυό μολύνουν γο περιβάλλον, την άτμόσφαΐρα, την
  πολκική ζωή, την οίικονομία καί κυρίως τίς διεθνεΐς
  μας σχέσεΐς· Καΐ τα δυό καλύτττοντοι άπό έα ΐταρα-
  πειστικό, ίσχυρό αλλά καί ΐταρατΐλανητικό κέλυορος
  πού 6αφτίοτηκε· .«Έλληνοαραβική φΐλία»! Καϊ τα
  δύο- κ3μα καί νέχρος συναποτελοΰνται άπό·· «όργανι-
  ομούς» ΐιού διαθέτουν γΐγάντια πετρβλαιοφόρα καϊ τε¬
  ραστία διϋλιοτήρια!
  Ή δήβεν φιλία πρός τούς "Αραβες αυτών των
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■|
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
  ΜΕ ΟΧΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΑΠΟ
  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΪΕΛΙΔΑ 8η
  ΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ι____
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας ^
  πουπρνμε^'χωμα τ,ο'υ
  Φραξουν οιαλ'λο, πό αζ,ο^ ια
  προλαβη νΐπ πέι εστοού κ αι ι>α
  δικπ'οσυ
  10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ι
  ι
  ι
  ι___
  * ΗΙ .-Τ ΜΝ Μ Μ Μ Μ ΗΙ ΝΜ ■
  II
  εί ■ ■ « ■ Εβ Η ΜΗ Μ ■ Η Μ ΜΒ ■Ι Η#
  '// «ΑΛΗΘΕΙΑ» άποκαθιστά τίς διαστρεβλώσεις των «έθνικοφρόνων ιστορικόν»
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
  ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟ 1940
  ΗΤΑΝ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕιΥΙΙνΙΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ (-ΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
  — 3ο —
  ΜΙΑ ΠΑΡΕΝθΕΣΗ
  ΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
  ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ
  Στήν εφημερίδα «Αιιτωλιχή»
  τού Μβσολονγϊου, τής Κυρκικής
  25 Νοεμβριού 1979, δημοσιεύτη
  κϊ κάτω α πό τόν τΐτλο «Η Κο-
  ρυτσά κατελήφθη», «αί μέ την
  Γυκακρκΐ τής «39ης Ιστορ^ής Ε-
  πετίίόυ», τό εξής κείμενο:
  ιΕιΠ τή εττετείω τής συμπλή¬
  ρωσις 39 ετών από τή< »ατα- λήψιωις τής ΚοριυΓτσάς υπό τού ΕΘμικοιι ιμαρζ Στρστοΰ, δημοσία εύομεν τήΜ 'ΤΌτσρ.ιικήιν προκήιρυ.'- ξιν τού ·συιμπιολίΐΓοο μαις τότε ανιτισυντ·αγιμοτόρχ<χι καί νυν ■στιρ-αΓτηγού ε. α. κ>. Δηψΐιητρ>ίιθ.υ
  βεοδωράκη πιρόις χάρ-ιν τής ΐτ
  στορΐιας «αί ιδίως &;ια την νέαν
  γενεάν πρός εθνιικιόν φρ ονόματι
  σ,μόνι.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Εν Κοριιτσα τή 22 Νοεμιβριθιυ
  1940
  Προκήρυξιν
  Εν ονόματι τού Βασιλέως
  των ΒλΑιήνων ΓεωργΊΙθ'υ τού Β'
  «αί τή< ΕΛλιηνιιοήις Κυβερνήσεως Αναπετάισσω την ΕλΙλιηΜ:|κήν Σημαίαν, ανακοη- ■ρυσσω καί ούβΐις την πόλκν τήις ΚορυτΌΐάς Ελευθέραν «αί «αΛΙώ τόν λαόν αωτήις ει·ις αποιταγιήν ιις τούς Ελλΐηνιι.κΌύις Νόμΐους. Ο Πρώτας Φρού'ρθ'ρχος Κο- 'ρυησά/ς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Αντισυνταγματάρχης 53 ΣιυιντΓάγιμιατκκ Επειδή, σύμφωνα μέ τα όσα πρκισφατα δημοσιιεώει η δικιά μας εφημερίδα, ο Γτρώτος Έλλη να< ιαξκοματιΐίός «Μαι ο Ηρα- κλχιωτης Εμμ. Ιωάννου θίθδω- Ό ιαγιματάρ,χης θεοδωράκης μέ τόν Βασιλέα Γεώρΐγιο στά Άλβανικά βουνά- τό 1940 ράκης καί άχι ο Δημήτριος, νο- μίζομε ότι τό Γενικό Επιτελείο Στφιτ'αύ, θά πρέττει τώρα νά πάρει τό θάρρος κια· νά ξθκαθα ρϊσει ιηεύβυνα τό θέμα, απαιν- τώνττκ «αί δηλώνον—α< την πλήρη αλήθε,ια. Ποίος τελικά ήταν ο πρώτος Έλληνας (αξιωματικόν, Φροϋ- ραρχος Κορυτσάς, ο Δημήτριος Π. θεοδωράκικ αηό το Μισο- λόγγι, ήο Εμμανουήλ Ιωάν. θερδωράκικ από τό Ηράκλε»; Εμείς σύμφωνα μέ τα οτοι- χαα πού έχομε στό χΐριο μας, και όσα δημοσΐεΰσαμε ήδη, υ¬ ποστήρίζομε ότ,ι είναι ο Ηρρ »ίλειώτη< θίοδωράκικ. Κοί κότι ακόμη: Μήπως τρ γεγονόί ότι ο λαμπράς αυτόί καί άξιος αξιωματικόν μας, αδι ιστορικά αττό τού*; 6η- ιτού μονοπωλουν την «εθνηςοφροσύνη» γιά τόν λόγο ότι ο άνθρωπον αυτό< ου νϊπΐεσε νά έχο προοδωτηα,ς ιδέ- ις κα» νά πόίΐ αργότερο μέ τόν ΕΛΑΣ; Ρωτούμΐ λοιπόν τοΟ< ορμο- δίους των υηευβϋνων Σ,τρατιω τκών Υπηρεο-ΐών καί άν μπο- ρούν, ά< μάς απαντήσονν, αντι κρούοντας όσα νμάς, μέ ντο κουμέντΐα, υπβ<οτΐηΐ>·ζοΐ«.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΝΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑΠΟΑΗ
  Ο ΠΑΠΑ -ΜΟΣΧΟΛΙΔΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΗ ΟΤΙ
  ΛΑΑΟΣ ΠΑΠΑΣ ΕΚΛΕΦΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
  Με σίιοτηΐμιένηι «τιοτολή
  το>υ, ποώ μάς έστεΊιλιε, απιό τή
  Νεαΐποΐλΐη, όπου ήιταν προφυΛκΐ'-
  «ιαμϊνΐος, ο κατηγορη&εις γιά
  την κΛοπή των εικόνων περ·;ο-
  χήζ Εμιπάρου, Παΐπό — Μοισχο-
  >ιδάιοη<, υποστηρίζη ότι. τίς ει- κονε< τις <πήρε άΛλος Παπάς κι Απαράδεκτες αποθήκες οτΐς Ήρακλειώτικες γειτονιές ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τής Σούδας, εφερε στό προσκήνιο έναν κϊν- δυνο, ποΰ υποβόσκει μέσα στίς συνοικίες τού Ηρακλείου. Η ανη συχία των περίοΐκων, τώρα μά- Αΐστα πού βεβαιώθηια πώ< η φωτία στό «Πανορμίτης» άρπα- ξε από τίς φιάλες υγραερϊου, εί- ΔΩΡΕΕΣ ΠΑ ΤΟΝ 24ΧΡΟΝΟ ΑΡΡΩΣΤΟ Πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ» Κύριε Δκυθυντά, Παρακαλώ προοθέσεΐτΐ 250 δρχ. πού «σωκλειω γιά τόν άρ- ρωστο Αθαν. Αδαμόπουλο. Ευχαριστώ Μέ εκτίμηση Ε. Π. Ή κ. Κ, Μ., κάτοικος Ήρα- κλβίοι/, κατέθεσε γιά τόν ΐδιο άρροχττο 'Αδαμόπουλο δρσχ- μές διακόσιες (200). νοι πολύ μεγάλη. Συγκεκριμένα πρόκειται γιά τίς αποθήκες φκιλών υγραερϊου, πού υπάρχουν στίς διάφορες συ¬ νοικίες τής πόλη< καί σέ κατοι- κημένες περιοχές. Στϊς αποθήκες αυτές, βρί- σκονται αποθηκευμένες εκατόν- τάδες φιάλες, πού άν —ό μή γέ¬ νοιτο — ήθελε συμβεί τϊποτε τό ανεπιθύμητο, θό} θρηνούσαμί πολλά θύματα. Ερωτηματικά υπάρχουν γιά τίς αποθήκες αυτές, όσον αφορά την καταλληλότητά τους καί άν έχουν πρός τούτο, σχετικη α¬ δεία αρμοδίας Κρατικής Υπηρεσϊ άς κοθώς καί άν πληρούν τούς όρους ασφαλείας, εφ' όσον συνε χϊζει νά ισχυει η σχετική αδεία κοταλληλότητας. Νομίζομε ότι γιά το σοβαρά αυτό θέμα πρέπει νά ενδιαφερ- θούν άμεσα οί αρμοδιοι. οχι αυτάς.. Στήν εΓκοτολή τού κατονομά £ει τόν Παιπό', γιιά τόν οποίθ' λ*έ ίΐ ευθέως ότι «φό,ρτιοσε στό αυ Γτοικιϊ'νητό τού κα τό τφπλο τής ,^ κιλιηισΐας τού Κατωφυγίοιυ1», κα 6ώς κιαιί πολλά ά!λΙα, συγκεκρι¬ μένα1 επΐιβαρυντρκιά γιό τόν άλ- Λον Παπά οτο·ιχείαι. Προτειιντει μάΐλιικττα <κα<ϊ 19 μάρ τυρες αΓΤό τα χωρία Κατωφύγι>,
  Ξενιάκο και Έμπαρος.
  Λυ>πΌΐυιμαστε πού δέν μιπο
  ,ρούρε νά δηιμασΐΐύισωμε τ»ΐν πα'
  μαπανω επιοτολή, γιό. τόν λόγο
  ακ^ρΐιβώς ότι κ'αιτανο:μά.ζ·ει βυθέ-
  ως σάν ποινΐ'Κά υπεύθυνΌ άλλο
  σι,γκεκριιμένΌ Γίρόσωιτο, εναντί¬
  ον τού οττοιίου. μίχρι στιγιμήις
  τ ουΙ^όχιοτον, δέν έχ«ι οπαγγΐλε·
  θεί κατηιγορ'ίια.
  θά' περ·ρένομιε αΜαγιοαιστικό
  λο.'Πόν την εξίλιξη των ανακίρί-
  σεων και εφ' όισον ο Παπιάς τόν
  οποίιο «ατηιγορίΐΐ ο ίπιστολονρό
  φός μας «ατογγίλθε'ί ετΐίσημιαι,
  τότε θά δηιμιοσιεύισοιμε την επν
  στοΐλιήι τού.
  'Έρχεται6...<<'Αρχίερέα^τοβ Ρουοφετιοϋ» Ο ΚΥΡΙΟΣ... ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ Τόν Υνειονομικό ΣιταΑμό Κα- στ<λλ»ου θά εγκοινιάσίΐ στό Κα στέλλι Πεδιάδος στκ 15-12-79 ο Υπουργός Συντονισμού κ. Μη τοχχτάιΐηί, ενώ, συνάμα, θά βί- σει τόν θφίλιο λίβο τού Ειοη- νοδηαίου τής παραπάνω κωμό- πολης. ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Νεκρός βρίθΓ>α προχβές οτο
  Χανιά, ο ΙωάνΎίΚ ΚουφΛάκης,
  Δΐίυβυντής τού Πολιτπκού Γρα-
  φείου τού Κύοττα Μητονοτάκη.
  Ο Κουφιδάκης, βοίθηκε χτυ
  πημένος μϊ πιστόλι τυπου «Μιτε
  ράτα» στό υπόγεκ> τού σπι-
  τιού τού, στά Χανιά.
  Προφανώς πρόκειτοι γιά αυ
  τοκτονία, αφόύ ο Κουφιδάκης
  άφηο» «λειοτό γράμμο, γιά
  τόν κ. Υπουργό Σνντονιοιμού.
  /
  Μ/ύοζ '/4ΡΜθ
  %
  ΟΙ ...ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΔΙΚΕΣ
  • ΣΎΝΕΧΕΙΑ από τή σιλΐδα 1
  ρόταν στίς γνοχττές κατθΓ/γελί-
  ες τού κ. Μεϊμαράκη γιά τό πσ
  αποψεις
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ "
  ΠΟΡΤΕΣ,,
  ΜΕΤΑ τύ -ιελευταϊο ταξείδι τοΰ κ. Καραμανλίί σιί)
  λίύσχα καί την κατά κόρον προβολή άπύ τα μέοα μα-
  ζικης ένημέρωσης, τη%*Έλληνοοο#ιετΐκης Φιλίας»»
  νομίσύμε, &η 'ψρός οτιγρηλ' θύ αταματοί^α^ οί,.εγιορ^
  τές τοΰ 'μίσους'»· ' · . ,ί - "*%ι ..". Ι;ι
  "Ομως, οί κατά τόήους Νομαρχίες —% σϋνεπώς
  και ή Νομαρχία Ηρακλείου — ^στειλαν πάλι φέτος
  τα καθιερωμένα Προγράμματα τοΰ μίσους, όργανώ-
  νονιας, γιά μΐα άκώρη φορά τίς «γιορτές» έκεϊνες ΐχού
  όπΐβουλευονται, στΐς κρίσιμες αυτές ώρες, την Έθνι-
  κί) μας Όμοφυιχία·
  Έπϋκροτοΰμε καΐ ώτιδοκΐμάζου,με τί)ν άποχή τού
  Δήμου Ηρακλείου άπυ αυτές τίς «σταγονιθιακές> έκ-
  δηλώσεΐς καί συγχαίρουμε τόν Δηιμοκρατικό Ήράκλει-
  ώτικο Λαό, πού άατέχει ά>ώ τέτοιες ΈΘνΐκά έπικίνδυ-
  νες «γιορτές».
  ΈΙΔΗΣΕΙΣ
  Μέ λίγα λόγια
  • ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
  ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Την περοσμένη βδομόδα, ό-
  λοι οί Δήμαρχοι τής Κρήτης, σέ
  συγκεντρώση τους στά Ανύ-
  γε,ια, υπογράνανε Ψήφισρα,
  κατά των Ξϊνων Βάσοων, ηού
  μόν© ξένα συμφέρογπα
  ριτούνί. Μπράβο.
  Ο! ΕΝΪΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΑΚΟΠΑΗΝΗ
  ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗιΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 10 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 224-523 ΚΑΙ 235-739
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦«
  • Συνέχεια από τή σελϊδα 5
  καί θάνατο κόττω άπό την ττιρο-
  στασία και συνεργασία τής £-
  κτης άμερικανικής φλόγας. Μι-
  νάχα τόν φσβο δέν κοΓτάφεραν
  να σκορπίσουν οί δάρβοοροι έτττι-
  δρομεΐς, ιΗ ξωή στό Νοτιο Λί-
  6ανο συνεχίζεται κ α! θά συνεχί
  ζεται πάντα. Οί Παλαιστίνιο·!
  —τόπτΰτ καΐ τό έπανσιλμβάινω—·
  δέν ττρόκειται ποτέ νά νικηθοΰν.
  Θά τούς έξειττελίσοΐίν αλλη μιά
  φορά, ττολλές άλλες φορές τούς
  δαρβάρους!
  Τα σχέδια των βαρβάιρων νά
  έρηιμώσοιεν τό Νοτιο Λίβανο γιά
  νά τόν κατολσβουν, άνενόχλητοι
  καΐ νά φέρουν τα σύνορά τοι/ς
  στη Συιρία, δέν θα εΰοδωθοθν πό
  τέ!
  Σέ λίγο διοκρίνονται στό 6ά
  θος τα ττρώτα σττίτια της Ιστο-
  ρικής Σ.δώνος. Χτισιμένης γύρω
  στό 1.700 π.Χ. Οί Ποβλαιστίνι-
  οι την κατέλαβον τό 1250 ττ.
  Χ. Άπό τότε άλλαξε πολλά χέ
  ρια. Είναι γνωστή στούς ίστο-
  ιρικούς ή μεγάλη καταστροφή
  τής δμαρψης πολιτείας μέ τούς
  καταπράσινους άγροϋς καΐ τούς
  ττερίφημους λουλουδόκηττους ά-
  ττό τάν Άρταξέρξη 'Ωχο τό 35Ί
  ττ.Χ., οταν ό Πέ'ρσης βασιλιάς
  ό Σάχης Παχλεδΐ τής έττοχής
  (ποτέ δέν ελειψαν τοθτα τα
  φροΰτα) έ'ριξε σέ μιά μίρα σα-
  ράντα χιλιάδες Σιδωνείς. ιμέσο
  σέ μιά μεγάλη φωτία ττού άνα-
  ψαν τα στιρατά τού, στό κένρο
  τής ττόλης καί τοΰς έκαψε ζωντα
  νούς!
  'ΕΞδώ θά περάσουιμε τόν άτττα:-
  ραίτητο ελεγχο οττήν τοττΐκή 6ι-
  οίκηση τοΰ παλαιστινιοκοί)
  σ/ρατοΰ, άφού, λίγο πιό κόΐτ»
  μίτταίκκ>με στή ζωνη έ—ιχεΐιρήτ
  σεων. Δέ χρεισστηκε νά κατε-
  βοΰμε από την άνετη Μερσεντές
  Ό ετττικεφαλής της άτΓοστολης
  άνέβηκε στό έττιτελικό γροιφεΐο
  τής φροορας καί σέ λίγο συνεχί
  σαμε την παρεία μας. 'Ωσότου
  ξεκινήσαμε, μερικοϊ Παλαιστίνι-
  οι άξιοοματικοΐ καί στρατιώτες
  μαθαίνοντας ότι εϊμαστε "ΕΞλλη-
  νες, ήρθσν κοτντά μας νά μάς
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  αγκαλιάσουν καί να έκφράσουν
  την εθγνωμοσύνη τους, γιατΐ ττα
  ρατήσαμε τό χουζούρι τοθ σττι-
  τιοΰ μας καί φτάσοτμε ώς έκεϊ
  κάτω να δοΰμε καί νά ζήσου-
  με, έστω καΐ λίγες ώρες, κον-
  τά τους, τα μεγάλο δϊράμα τους.
  Μερικά χιλιάμΐτ,ρα νοτιότε-
  ρα, στρίψοομε άνοπολικά, άνεβή
  καμε μιά γΜμνόκορφη όροσειρα
  καί φτάσαιμε στήν Ά λ ν α μ· ττ α
  τ ι ε χ. Μερικά σπίτια άχνίζουν
  άκάμη! Πρΐν μισή ώρα σταμά-
  τησε ό βαμβαρδισμος. ιΗ μυρω
  διά τοΰ μτΓαρουτιοΰ καψαλίζεΐ
  τα ρουθούνια, όντως σ' αλλες
  πολιτείες τίς αλλες λετττετπλε-
  τττες ρΐνες χαϊδεύει άπ-αλά ή
  γαρδένια καί τό γιασειμί...
  ΣεΤς> πού έχετε παττρίδα νά
  ιμήν ξεχναττε ττοτέ το παιδΐ της
  Παλαιστίνης ττου γεννιέται στήν
  τρώγλη καΐ στ* άνττ ίσκηνο της
  ξΐνητιάς γιατί τού διρπαξαν τή
  γή τού οί δάνδαλοι τοθ Κάνσας
  καΐ της Βαλτιμόΐρης. Σεΐς, ττού
  ντύνεστε μέ τίς καλές σας φορε-
  σιές καί κάθεστε στίς βελούδι-
  νες πολυθρόνες των θεάτρων ν'
  άκοόσετε συναυλίες καί φιλαρ-
  μονικές, μην ξεχνάτε ττοτέ δτι
  έδώ, πλάι στήν κούνια τοθ νεο-
  γέννητου Παλαιστίινιου ό θάνα-
  τος μονγγρίζει τό τΓένθΐιμο τρο-
  πάιρι τού κι άν ό Παλαιστίνιος
  καταθάτει τα δΐτπλα, ό θάνατος
  θά στείλει τή χο,ροοδία τού· νά
  γαυγίσει πάνω άττό την κούνια
  τού δικοθ σας παιδιοΰ. Γιατι έ-
  κεΤνοι πού φυτεύουν έδω τό ττυρω
  μένο άτσάλι τοΰ ττυροβόλοΐί τοας
  μήτε νσ σταματήσουν θέιλουν,
  μήτε νά χορτάσουν μττοροθν! Δί-
  χως τό καψάλισμα τής <ίτνθρώτπ νης σάρκας οί δρυκόλακες ττε- θαίνουν! Οί μαι/ρισμένοι τοΤχοι τής ΆλναμτΓατιέχ εΤν' ίϊνας πί· νακας βγαλμένος άπτό τό χέρι έκείνων ττοθ άτιμάζονν τό άνθίρώ ττινο γένος, έίνας ζμνος άθάνα- τος στή μνήιμη των Άρταξέρξη- 6ων, των 'Αλάριχων, των» ΝΙερώ- νων, των Βαχίτ καή των Καρά λήδων, των Κίο-σινγικερ^ των Κάρτερ καί των Χίτλε,ρ... • ΣΥΝΕΧΙΖΕΞΤΑΙ • Οί ΠΥΡΑΥΛΟΙ «Π6ΡΧΙΓΚ» Τό ΔημοτΛό Συμβούλιο Η- ρακλϋου, ζητά από την Κυβέρ- νηση, νά μην Βίΐτρΐ—ιει την ιγκα τάσπαση στή χώρο μα< κα» την Ευρώπη των Πυραύλυν «ΠΕΡ- ΣΙΓΚ» καί «ΚΡΟΥΖ 2». • Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΒΑΣΕΛΝ Η Συντονισηιτή Επ«Γροπή Α γώνο κατά των ϋνων Βάοκων, «αλεί την Κυβφνηση νά μην ε- πιτρίιικι την ειγκατάοτσση των πυρσύλων «ΠΕΡΣΙΓΚ» καί «ΚΡΟΥΖ 2», στήν Ελλάόα. Ειτίσης κολα την Κυβέρνηση νά μην ιεπιτρίε/ει ιτήν χρησψο- ποίηοη των ήδη υπαρχουσών Βάσεων, σέ πφϊπτωοη αιψβα- σικ των ΗΠΑ στό Ιρόν. • ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η Τ.Ο. Πόλης Ηρακλείου τού ΠΑΣΟΚ, ηατογγέλλει ττ)ν ινερ- ιεια τού Υπουργού Πολιτκημοΰ, νά μην ατπ-ρί>ει την πωλήση
  των καρΓΓύν τού Δήμοο: «Τό
  Ηράκλεκ>, όπως τό βλίπουν οί
  Ηρακλειώται ζωγρΰφο», οττού< Αρχαεολογιχούς χώρους καί τό Μουσΐϊο. • ΣΚΑΡΤΕΣ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ Σέ ανακοινώση της η Διεύ- θυνση Εμπορτου Ηρακλείου, το- νι<<ι ότι δεσμεύονται πέντε τύ- ποι κονσερβών, κυρϊως ΟΟΒ- ΝΕϋ ΒΕΕΡ, πού Κυκλοφορούν σήμερα στήν αγορά. • Η ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Μέ εηιχ<ιΐρήματρ καΐ όλλα στο*χίία, διαμαρππύριονται οί σπαυοοοτκ Αδελφών Νοσοκό- μων ΚΑΤΕιΕ, γώ τίς δηλώσας τού Υπουρνού ΚοινωνΜών Υπη ρεσιών, πού αναφέρουν ότι επί- κοτοιι κστόργηοτι των παραπά¬ νω Σχολών. • Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ Ένας χρόνος λεπχκ>ργΐα< τού Στοθμού Α' Βοηβειών τού ΙΚΑ Ηρακλείου, συμπληρωθή**, το- νεζει σΐ ανακοινώση τού τό Ί- δρυμσ. Απαριθμώντος τίς υπη ρεοϊες πού προσέφερί ο παραπά νω Σταβμός, τό ΙΚΑ ίλπΐζει πώς στόν διύτερο χρόνο θά υπάρ¬ χουν λινώτερα προβλήμοτα στή λετΓθυργία τού. • ΤΟ ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Δυό έργα Ελλήνων συγγρο- φέων, θά παρσυσιάσ», κατά τή διάρκεια περιοδε«ις τού στήν Κρήτη, τό ε'Αρμα θέοτίΐδος». Η περεοδΐία θά διαρκέσει από 10-1-1980 μέχρι 10-2-1980. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελΐοα 4 αύτη δέν θά είναι σνγγνωστή ό—ο τούς άντικειμενικοΐ/ς Ιστο- ρικούς τού μέλλοντος. Πέρα δμως ά—ό αύτά ύττάρ χει καΐ κάτι ττιό σο€αρό. Ή ήθική ύττοχρέωση, των με γάλων μας σύμμαχον Αγγλί¬ ας, Γαλλίας, ΗΠΑ καΐ Σοβιετι- κης Ενώσεως πρός τούς όποί- οι>ς άφιερώνω τό ~αρόν άρθρο
  μου, διότι δταν οί τταρανοϊκοί
  Δικτάτορες Χίτλερ και Μουσολ!
  νι εΤχαν κατο— ατήσει όλόκλη-
  ρτ| την Εύροάττ,η ή ΜΞλλάς μέ τίς
  μΐκρές άλλά ήρωικές της δυνά
  μεις, άντιμετώ-ισε μόνηι της
  τα έκατομμύριςτ τίς λόγχες τοθ
  Μουσολίνι μέ τα γνωστά άττο-
  τελέσμοττα των νικηΦάρων άγώ
  νων της θαυμαζομένης οττό τα
  μέσα ένημερώσεως ύττό τού Αγ
  γλου ηγέτου Ούΐνστων Τσώρτσιλ
  μέ ττολλές ύττοσχέσεις. Μέχρις
  δτοι> είς ενισχύση τού Μουσολί
  νι εσπευσεν 6 παράφρων Χί¬
  τλερ είς βοήθειαν τού μέ τίς
  σιδηρόφρακτες Μεραρχίες τού
  όττου και πάλιν ή Ελλάς έττρλ-
  ταξε τα στήθη των Οττολλειμμά-
  των των τταιδιών της μέχρις δ-
  του εδόθη χρόνος είς τούς συμ-
  μάχους κα? ιδίως τούς Ρώσους
  νά άνασυνταχθοθν και £τσι νά
  άλλάξει την πορείαν" τοθ πολέ¬
  μου ολοκλήρου, καθ* ήν περίο¬
  δον ή Τουρκία δχι ιμόνον εύχό-
  τανε την επιτυχίαν των φασι¬
  στών δικτατόρων, άιλλά καί τούς
  έβοήβει ποικιλοτροττως.'
  Τέλος εμείς έοω στήν Κρητη
  κα! γενικά στήν Έλλάδα, έδι-
  δαχτήκαμε άττά τόν γίγαντοί
  τής Πολιτικής συμπατριώτη μας
  'ΕΞλευθέριο Βενιζέλο δτΐ τό
  οτΓουδαιότερα —ροσόν έκεί¬
  νων Υιού διαχειρΐζονται τα κοΐ-
  νά εΤναι ή διορατικοτητα.
  'Εϊλττίζομε λοιττόν αύτό νο. αί|
  διαφεύγη άττό την σκέψη, καί
  την φρόνηση των ήγετό>ν τοό
  έλευθέρου κόσμου. Χρειάζεται
  λοιττόν ενδιαφέρον^ ίδιαίτερη ττε-
  ρι'σκεψη, εύθυκρισία καί διορατι
  κότητα γιά τό Κυπριακό ζητη-
  μα διεθνοτΓοιουμένοι;.
  Αναμένομεν λοιττ&ν.
  ΑΡΙΣΤ. ΟΡΦΑΝΟΣ
  λιό Διοικητικό Συμβούλιο των
  «Μινωϊκών Γραμιμών», ττού άνα-
  φεροντουσαν στήν άίττάτη χι¬
  λιάδων δολλαρίων άτηό την ύττερ
  τιμολόγηση κατά την ύγορα
  τού φέρυ — μττώτ «Άριάδνη».
  Μέ την εύκαιρία σημειώνομε
  δτι, ένώ οί κύριοι καταγγελλό-
  μενοι υπό τού κ. ΜεΊΊμαιράκη, μέ
  Λη τής τταλιάς Διοίκησης των
  «Μινωϊκών Γραμμών», ικανόν
  μόνον μήνυση κατά τού κατηγό-
  ρϋυ τους? χωρ·ς νά στραφούν
  κατά τού έκδοτη τής «Αλη¬
  θείας», ό κ. Κλη,ρονόμος (στή δί
  κη θά άκουστεΐ γιά ττοιόν λό¬
  γο) έίβαλε συγκάτηγορούμενο
  τού κ. Μεϊμορακη καΐ τόν Μά-
  νο Χαρή.
  'ΑπΌτέλεσμα τής ττρωτοβου-
  λίας τού κ. Κληρονό,μου καΐ τής
  έμττορικής ττορέας τού, ν*ά ττρο-
  σθέσουν στήν «Άλήθεια» μιά ά-
  κόμη άδικη δικαστηριαχή περι
  ττέτεια καί >μάλιστο> άκ(5ο: οδυ-
  νη.ρή γιά τίς μέρες αύτές, ττού
  σνμτττίτΓΓει νά έχομε ττΕρισσότε-
  ρες άσχολίες ,με τή διπλή εφη¬
  μερίδα ττού έκδίδομε καί κλονι
  σιμένη., κάπτως, την ύγεία μας.
  Στή μεθαυριανή δίκη ό κ. Με
  ϊ+ιαράκης, δ~ως μ«ς δήΛωσε,
  θά άτΓτο&είξει μέ εγγραφα καί
  μάρτυιρες την άλήθεια των κα-
  ταγγελιών τού, καθόσον καΐ
  ,μετά άττό δλα αύτά,'έττΐιμένει δ¬
  τι διεπτράχθει ή άτΓάτη στήν ύ-
  περτιμολόγηση τού «Άριάδνη».
  εθ κ. Μεϊιμαράκης θά χρησ-ι-
  μοιτοιήσει μάρτυρες έξ Αθηνών
  ν<ά έξ Ηρακλείου, ένώ θά τόν ύττοστηρίξουν οί δικηγαροι κ, κ. Στ. Φιοράκης κό.ι Γ. Στρατάκΐ}ς καθώς καί ένας έξ Αθηνών, ει'- δικός περΐ τα ναυτιλιαχά θέμα- τα συνήγορος. ΟΙ ΔΙΚΕΙ. ΜΑΣ ΜΕ ΜΗΝΥΤΗ ΤΟΝ κ. ΔΗΜ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ . 'Εξ άλλου, δυό,.. «Χριστου- γει)νιάτικες, δίκες» ,μέ κατη,γο- ροήμενο τόν Μάνο Χάρη^ πρό- κειται νά διεξαχθούν στά Τδιο Δικαστήριο, την έρχόμενη Δευ¬ τέρα 1 7 ,Αβκειμβρίου, τή τόν δικη,γόρο κ. Μαλλιαρακη, Οί δικες αύτές μέ την ύπόθεση τού ο τή Έδραίου 'Ελάν Ράμελ ίΖί γνωο-τή δίκη τού όττοΐοι;, 6 Γ/ νήγορός τού κ. Μαλλιαρίκη- , ττείλησε καΐ έξύβρισε τόν Μά· νο Χαρή, ό οποίος τόν ι καί, ό—ό αντιδράση, 0 τικος κο-τηγοροήμενος κ, λιαράκης μετατράτΓηκε σέ ^0. τήγορο! Σηιμειώνομε ότι ή μήνυση το- Μάνου Χαρή κατά τοθ κ. Μα)" λιαράκη, δέν εχει όριστεί &&. μη Κι αύτό — δχΐ; ττρός &. ού, γιά κανένα άλλον λόγο - ύλλά μάλλον έξ άφορμής ηξ ε ιδικής δωσιδικίας τού κ. ΜςΑ. λιαράκη. Φυσικά, κάττοτε θά 4ρ,0Τ£; καί αυτή ή δίκη, όττως _ η ττίζομε — καί καμμιά - 5^ αλλες στΐς οποίες ό Μάνος Χί. ρης ...συμπίΐίττει νά μην εΐνοι κατηγορούμενος, αλλά μηνυτής! Ή Δικαιοσύνη όπτοΓρτίξεται αττό τούς Είσαγγελε?ς άλλάκοΙ τούς Δικαστές. ΚΑΙ ΜΙΑ../ΙΡηΤ0ΧΡ0<«ΙΑΤΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ! Δέν έφτανε τόν κ. Ζορμττά ότι παραμονιάτικα των )^χοτου γέννων, μάς δρισε δυό δί«ζ .στήιχ τελευταία οννεορίοχΓη τού Τριιμελοΰς 'Ηρακλείοι/ (17)12) 79), άλλά μάς έβαλε __ γ,4 νά ττάει προφανώς καλά ό Νέ- ος Χρόνος — καί στήν —ρ«— δίκη τού 1 9:80 πού θά γίνει στό Τριμβλές Ηρακλείου την 10 Ί- ανουαρίου, μιά άλλη €Πρατοχ()ο νιάτικη» δίκη. Στήν παραπάνω δικάσψη 6- ρίστηκε ή δίκη κατά τού έκ&ο- τη τής «Αληθείας» μέ μηνντή τόν Δικαστικό Ένττιμελιγτή κ. Γ. Μαρκομιχελάκη, γιά τα γνωστά έπεισοδια στή δίκη τού ΐβραί ου 'Ελάν Ράμελ. Αύτό θά πε? νά σ' άγαττοϋν καί νά σέ τιμούν, σαμττεριλαμ- βάνοντάς σε στό τελειηαϊο ττι- νάκιο τού παλιοΰ κα! στό ττρώ το τού Καινούργιον Χρόνου!... Εύχσριστούνε καί... Βόερ! ♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»»»»»♦♦♦♦♦ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δόθηικον την περασμίνη Τρί- τό βραβίΐα ποϋ αχε αθλοθε- ο Δήμος Ηρακλείου ν»ά τού< δηκριβέντ^ φοπητές τή< ΦυσικομοβημαΓπιιής Σχολής Η¬ ρακλείου. • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Μβ σειρά από Μουσ«άς εκδη λώσεκ οργανών£ΐ οί συνχργα σία μέ τόν Δήμο Ηρΐοκλιίου καί ιό Τρίτο Πρόγράμμα, η Μουσι- κή Αι-δημία,.Κρήτικ, βπο οημε ρα 10 ΐως τίς 22 τού Δεκέμβρη. »♦«■»♦·»♦»♦♦♦»♦♦♦« Ε ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓνωρΙζουμε στό ενδιαφερόμΐνο κοινσ ότι λόγω απλί· σεως άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά πρανματοποιη· θε! διακοπή ήλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι: ΤΡΙΤΗ 11.12.79 1. Άττό 08.00 μέχρι 12.00 περιοχή Γεωργικών 'Αλικσρ νασσοΰ (Δυτικά άπτό διασυνδετικό Τίμήιμα 'ίΞΒνιιαις όδού). 2. Άπό 12.ΟΟ μέχρι 14.ΟΟ στήν ττεριοχή μεταξύ Χρυσο βαλάντου1 καΐ Βαθυ~έίτρου. ΤΕΤΑΡΤΗ 12,1279 1 Άτγο 08.30 Ρΐέχίρΐ Τ0.30 στΐς ττεριοχές ·Ανατολικά Μττεντε&ή- — . Γερμανικά — Βρεφοκομείο Μητέρα — ΒΕΝΠΖγζΛΊΕιΟ — ΑΜΠΕΞΛΟΚ,ΗΠΟΙ _ Νέσ κσ! παλαιά ΦΟΡΤΕΤΣΑ — ΚΝΩΣΣΟΣ _ Μοχρυ Τεί- χος — Άγιβς· Γεώργιος — Βλι^χιάς __ 'Αγία Βρό^· 2. 'Αττό Ο'β.ΟΟ μέχρι >2.ΟΟ οτήν δντική ττλευρά των
  ΔΕΙΛΙΝΩΝ
  ΠΕΞΜ'ΠΤΗ 13.12.79
  'Αττό ώθ.ΟΟ ,μίφρί Ϊ4.3Ο στή* λεωφ. Κνωσσού (ττεριοχή
  Άγίου Ίίοάννη) αττό στάση λεωφθρείων Εϊερυκοχιές
  μέχρι Άμττελόκηιποι μετά τταρόδων.
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΜ 14. Τ 2.79
  1. Άπό Ο8.ΟΟ μέχρι 14.00 οδοί: Λευ&ραιου — 'Ατλαν
  τΐδος — 'Ηγουμένου Γαβριήλ — Λάτπτάς — Φοίνι
  κ°ζ —- . Πλατείαι Νικαίας — Γϊβτριάρχου Φωτίου
  Δελφών — Στυλιανοϋ Γεωργ ίου __ Άτσιττάδων
  —Κυκλάδον _ Λυκούργου, στΐς όδούς Ίερολοχι
  τώ4-,—- -Πατριάρχον Γρηγορίου Ε' σπτό Β. Σμιτώ
  κου ιμέχρι Παρασκευοττοϋλου, στήν Β. Σμπώκου ά-
  ττό Λευθεραιου μέ^ρ, Ραυτοπούλου καί λ£«φ. 'Ακα
  δημίας άττό Στυλιανού Γεωργίου μέχρι Παντζαλί».
  2. Άττό 12.00 μέχρι 14.00 οδοί: Μαυσώλου καΐ Δ<*' «ανήσου ό~όλεωφ. Ίκάρου μέχρι Κεράμοο καί * δοΐ Μούγλων — Ζεφειρίας Ή ίτεανβτροφοδότηση θά γίνει χωρΐς προειβοποΙΐΓ ση πιθανόν καΐ πρΐν οπθ την άναγραφόμενπ ωρο ιαΙ Λ α τούτου οί έγκοταστάσεις καΐ τα δΐκτυα πρίπΐι »ο β*- ωρούνται Οτ ιβρΐσκονται συνιχώς υπό τάση. πά λόγους ασφαλείας όπαγορεύεται ή προσέγγιοη αγωγοΰς ή τα άλλα οτοιχεΐα τού δικτύου έστω εοΙ βρΐοκονται επί τού έδάφους. ΔΙΗ —Π1ΡΙΟΧΗ ΜΡΑΚΛΙΙΟΥ ·>♦♦♦«}>♦♦< ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: 'Όλο καί πιό δυναμική, δλο καί πιό μεγάλη, ή μάχη τής 'ΑλήθειαΗ •♦♦♦♦♦«•►♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο φ~ "»♦»♦♦»»♦♦»♦
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  Εάν έχετε σκοπό νά τα σπάσετε, μην πάτε στό
  "Ενα νυκτερινό κέντρο έπιπέδου μέ διεθνές πρόγραμμα καί έμψυχωτή τόν κ. Γ. Άσσαριωτάκη
  γιά τούς δυό, μά καί γιά την δια
  σκέΐδαση τού ΗροκλειότΐΜθυ
  κοινού.
  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
  ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ
  νει γιά νά οάς πιροσφέρίΐ ένο
  πλούσιο γεύτμα, σέ τι.μιές φιαντα-
  οτιχά χαμηΐλΐ&ζ.
  Μ,.α ταιβέρνα· τό ίδο ωπιοδίΐγ
  ματική, μττιθ'ρούιμε νά πούιμ,ε, ό-
  πω.ς καί -πό ΝάΊ'τ — Κλόιμ,π.
  Στσι, στό «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ», θά
  συνδυάσετε τό καλό φαιγητό
  μέ την καλή δ ασκιέδασηι. Ή α*ό
  μη, .άν θΐλετε, μιπορείτε νά φά-
  τε τα ί-'δΐια τα φαιγητά τής Τα βερ
  νας Κ'θί μέσα στό ΝΙ3ΗΤ—■
  Η ΝΕΛΛΗ ΜΠΟΛΑΡΗ
  Εάν εχίτε σκοπό νό <αά σπά οετε» μήιν πάτ£ οητό «ΑΚΤΗ ΖΕ- ΥΣ — ΝΙ3ΗΤ ΟίυΒ». Μπορεί- ιε μόν© νά δΓασικιεδάσετ^ πολι- τικτμΐένία, νά χορέψετε, νά παρο κολουθήισετε τό προσεγμένο προγιραμιμα, αλιλά... άν «τα οττά σετε», η Ορχήστρα καί ο< τρα- γουιδικ·—£< θά διακώψουν καί σίίς θά μείνετε εκιτεθει·μένχ>ς α-
  νόμίσα σ' ένια· κοιινιό πού θέλει
  νά διασκεοασει πολιτιορένα...
  Γιά Υ<ς φετίΐνιές γιορτές, τό πρόγιραμμα τού «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ» είναι, πρ<αγματι«Γά, έκπίληξη. Κο- λύιτττει άλουις τούς τομεί< τήί σύιγχ'ροντκ διασκέδαοης... Η μόνΐιμη συνεργάτιδα τού τηλεοπτιικιθύ τμήματος τού Β. Β.Ο. ΤΕΗΕ5Ε 5ΤΕνΕΝ3, μιά από τίς αυνατότερες φωνές πού ακοιύοτΐΊΐκαν ττοτέ στήν Ελλά- δα, πΐλιαισιώνει, ειδικά γιιο τίς φιετίΐνέ,ς γιορτ&ς, τό ΝΙΟΗΤ Ο κ>. Γιώργος Αισσαριωτά-
  κηις, φροντίζει ο ίδιος γιά πολ-
  λές αΐΓτευθείας μεταικΑΐήιαεις καλ-
  λΓτεχν|Ι)ν τού εξιωτερΐίοού'. Εικ-
  τώς όμως απ' αυπ-ό, συν«·ργάζε
  τοι, αποκλει<σπ>κά γιά όλη. την
  Ελλόδα, μέ τό «ΑΧΙΟ ΙΝΤΕΒΝΑ-
  ΤΙΟΝΑί ΑΟΕΝΤΕ», τό πιό φη-
  μισμένο γραφείο μιεταικλήισεωις
  καλλιτέχνην, σ' όλο τόν κοσμο.
  Έτσι, δέν μάις εκιπλήσσει τό
  γεγονός τής μεγάΛιης Μα-
  Λαιΐισιανής ακροβατιικής α-
  τραξιόν ΜΑίΑΥδΙΑ ΡίΥ
  Α0ΒΟΒΑΤΙ0. Η γνωστή αυτή
  Μαλαΐισιανή ατραξιον, αιττοοπιά
  κάθε βιράδυ πολλά χειροκροτή-
  ματα, δικοιωιματικά βεβαία, α-
  φού προσφέρει ε.Λα· απέροχο Θε
  αμο στούς ανθρώπουις πού δκ>
  σκεδάζουν στό ΝΙΟΗΤ ΟίυΒ.
  Ο ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΔΙΛΒΟΗΣ
  Ο βασικώτερος συινΐργάτΓΐιζ
  τού Γιώργου Ασαριωτάικη, στό
  ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ. Είναι» ή|δη τόσο
  /νωοΐτός στό κοιινιό τού Ηρα-
  κΛϊ,ι'ου, πού δέν χρειάζεται νο
  >πούμε εμείς τίιποτα περισσότε-
  ρο Σ' αυτόν Ωφείλετο·» »ατά έ-
  , νο μεγάλο τκχτοστό, η επιτυχϊο
  των προγραιμμάτων. ΈΜαις φτο
  σμένος ΜαιλλΊτέχνης πού ξεχωριί-
  4ει γιά τή ζειοτασιά πού δημι-
  ουιργϊΐ στό κοιινιό, έννας άνθρω-
  πος πού υίτηιρετεί σωστά τό
  τραγούδί καί διαοΜεδάζεΐ' τόν
  κόσμο, μ" έναν σεμτνό, σοβαρό
  χαί όμορφο τρόπο. Ο κ, Ασα-
  ριωτάικ.ηις είναι ο άνθρωπος πού
  παροοσίαοε τόν Ανδρέα Διιλ-
  βοη, γιά πρώτη φορά στό κοι-
  νό. Κ» οπό τότε γ>
  τους αιπόβηικε τόσο γόνιμη
  Κοντά στόν Ανδρέα ΔιΛιβόη,
  ιιττιάρχει κι ένα άλλο όνομα τήις
  ΊΟαστρινήτς νιυιιότιερινής ΔιασκΚν
  δασηις.
  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒιΙΑΝΟΣ.
  Ένας νέος άνθρωπον, ένας <τε- μνός κιαιλιλιτέχνης, μέ οολλά φω- νηΓτικά προσΌνηαι. Δίδει μιά ξε- χωρη εκιφραοτ ικότιηιτα· οττά τρο ναύδια πού ερμηινιεύίιΐι... Η ΝΕΛΛΗ ΜΠΟΛΑΡΗ Ακιόμα, η ΝΕΛΛΗ ΜΠΟΛΑΡΗ, μιά τρ·αγουδϊστρι.α> προιικιισμέ-
  νη μί φωνή αξιώσεων, δΡδει μιά
  έμφαοη στό ΕΞΙλαφραΛαΊ'κό πρό
  γραιμιμα...
  Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ
  Τώρα «αί δυό χρόνιια1, την
  αρχήΊστρα τού «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ»
  διευβύνει ο γνωοτός σας Νίκος
  Άνινος.
  Η ορχήιστρα τού Άνινου^
  όημιου'ργιεί στό ΝΙΟΗΤ ΟίΙΙΒ έ-,
  νσ μαγευτιικο περΐιβάιλΐλοντ, ενπυ'-
  πωσΦάζει μιέ την λεπΓτότητα1 «αί
  τήιν σκρίιβεΐια παύ τψ χαρακτηΓ
  ρίζει, ώστε νά επι*ρατεί μιά α>-
  »ο·υισπκή αρμονιίο, τκχύ τόισο α-
  πα'ρα'ίτηττη είναΊ σ' ένο σωστό
  κ αί Πιολιτιισμιένο νά'Γτ—ικιλιά,μρ.
  Ακόμη, στό «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ»
  θ' ακούσετε δυό νέα' παιδία,
  πού σίγοιΐιρα αύριο θά ίί'ναΊ τό
  «κάτι άΐλλο» γιά τό ΗράκΙλειο.
  Προκιειται γιά τόν Ηρα!κΛή Αρ·α-
  ριονιτάκιη καί τόν Σάικη θεοδό-
  ση, ο οποίος καιλΐύιπτει «αί ένα
  μέρος τού μοντέρνοιι χιορευτι-
  κού προγράρματος.
  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Ειοτιός αττό την Κιαλλιτεχνΐίκή
  '?πομ)Εΐλεια, τήιν πίθΐότητα1 τήις δια·
  σκ,εδαση>ς καί τού φ·αγη,ιτού. ο
  κ. Ασαριωτά«ης διάλεξε έναν
  ιπρος έναν τό πιροσωπικό τοιύ
  ΝΙΟΗΤ Ο1_ΙΙΒ. Τό π-ροσωπικό
  τού «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ», είναι πρό-
  Ουιμο νά σάς εξυπηρετήσει ντά
  ό,τιιδήιπατε χρειαιστείτε, μιέ ευ-
  γένε,ια κ-α-ΐ καλοούνιηί. Φροντίζει
  γενικά νάι κάνει όσο γ ό ευχάρΐΓ
  στη γίνετα.1, την παραμονιή σας
  σ' ένα εξ ίσου ευιχόριειτθ' περι-
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ
  ΤΙ ΛΕΕΙ
  Ο Γ. ΑΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
  ρα καί ονάλΌγες γνώσεις πάνω
  στά θέμασα ψυιχαγωιγΐϊ'αις. Στά
  χέρια τού τό «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ —
  ΝΙΟΗΤ 01.118», έγιινε ένα υοο-
  ό'ειγιμαιτικό κέντρο διαισκιεδόσ:ε-
  υς μέ Πανελιλιή,νια ή κιαιί Πανκό-
  σμια ίους αικτινοβολία. Νά τί
  Λέει ο ίδιος πάνω σ' αοτό τό
  Ο πιό υιπεώ0υ·νος άνθρωπον
  στ ήν π:ό κοτά'λλιηΛΓΐ θέση. Ο κ.
  Γιώργος Ασσαρωτάικηιζ, είναι
  σκηνοβέτηις κι έχει μεγάΐλΐη πιεί-
  — «Όταν ξ,εκΐινιηισα τό ΑΚΤΗ
  ΖΕΥΣ, έκιανια δυιό σκέψεις: Ή νά
  κάνω ένα· λα'ι'κό κέντρο, αιπ' ό-
  που θά ε»χα πολΐλά οφέΛη ή ένο
  ΝΙΟΗΤ ΟίυΒ αξιώισων. Προ-
  ι ίμησα τπό δεύιτερο. Η προσπα¬
  θεία μου κ.α·ί των συινερνθΓΓών
  μου Πέτυχε. Απόδειιξη,, η αγόπη
  μέ την οποία .μάς «ε'ριβάίλΐλΐΐ τό
  κοινό τού Ηρ'αικλείου στά τρία
  χρόνι·α λειτουργίας.
  Πα'ροι»σιάζουιμε τή δουλειά
  πού μάς αρέσει, απαλλαγμένη α
  ,πό τό άγχο-ς εκ-είινο πού δηιμιαυρ
  γεί η ατμάσφ·α;ρα ενός Κιαθορά
  Λα·Ί'Ίκού Κέινττρου. Νομίζω πώς
  τό «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ» είναι σήρερα
  τό μοναδικά ΝΙΟΗΤ Οί.υΒ οτήν
  Ελΐλάδα, πο<ύ τα κοινό σιΐσθάνε- ται τό σεβασμό πού τού προ- σφέρί.1 τό πίρΐ'βάλΐλον. Σήιμερα ■■μού δίνετε την ευικιαΐ'ρίο ν' απευ θύνω ένα μεγάλο ευχιαρ;ιστώ, σ' όλουις ειοείνοας Γιθύ βοήιθησαν την προσπαθεία μος... »...Γιά τώρα τς γιο.ριτές, μάς ενδιαφέρουν αικόμιη οί οργα νωιμένοι χοροί Σωματιείων ή ιδι υτών, γι·ατί, έτσι· μάς δίδεται η. ίυικαιρία νά παρουισιάσουιυιε σέ κάθε περίιπτωση χωριστά, κάιτ^ τ ό πρωτότυπο, «αί μέσα, πάν- τα, στά πολιτισμιένα πΛιαοΐσια πού έχουμε τοηοθίτήισει· τή λιει -ουργία τού ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ». δυδΐ- 'Μιο έκπιλιηβη... Έινα υπέροχο ίτρόγραρμα μπαλλΙέτθΜ, μέ πβν'- ε χαριτωμιένες ΑγγλιιδούΛες. Πρόκεκται, π,ραιγματικά, γιά ριά ΐκιπληΐζη,, στό ικοινό τού Ηρα- κλίίου, τού κιοινού πού γιά την γιοοτινή διοσκΐΐδασή τού θά προτιμήισει τό ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ ΝΙΟΗΤ ΟΙ,υΒ... Ο κ. ΑσαριωτάιΚιης έχει φρον τίοει γιά όλο. Σΐέ σάς άφησε μο νο την απόφαιση. Σέ έξ» χιλιόμΕ τρα από τό κέντρο τού Ηρα¬ κλείου, οπάρχει ένα κλάιμπι πού ξεχυρίζει. 'Ενο κλιόμπ πού σάς περκμένει. σ' ένα πολιτιαμ&νο πε ριβάλλο>νι, γιά νά μιείνουν αξέχα'
  στες οί- φετεινές σας γιορτέις.
  Η ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ»
  Ένο τζά*ι δίιπλα στή θάλασ-
  οο. Η λιτή καιί άνετη διοκόσμη-
  ση μ:ός αρίστα1 οργανωμένηις
  ταβέρνος, ΓΚ>ύ λε»τουρνίί πα-
  ράλληιλα μέτό Νά'ι'τ — Κλιάμπ.
  Μιά τα,βέρνα πού σάς περιιμέ-
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ
  Ο ΑΜΘΡΟΠΟΣ ΜΕ Γ ΑΝΟΙΙΜΕΝΟ ΣΤΑΧΥ..
  ΚΑΙ ΟΙΗΗΗΤΗΣ ΗΙΚΟΙΤΖΕΡΗΙΛΑ1ΛΗ0Σ
  "Αν8η Νάρκισος
  Ήράκλειο;- Ρόδος
  ΑΘΗΝΑ - ΑΙ0Λ0Υ 104. 0Μ0ΝΌΙΑ
  ΤΗΛ. 01-3244633
  Μ Ε ΓΑΛΗ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
  ΣΤΗΝ
  ΑΙΓΥΠΤΟ
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
  ΑΠΟ ΔΡΧ. 9·9 5 Ο
  ΟΛΑ ΠΛΗΡΟΜΕΝΑ
  αμδυωΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  &ΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  ~ ΟΕΣΗΙΐ: ΠΕΡΙΠΡΙΓΜΕΝΕΕ
  Φωνές 6<χγλμένες άττό τή θύ- μισηι, ό—ό τ' ονειρο μέ)σα 6γαλ- μένες, φ«νές ποΰ νανούρισαν κάτω άπό τ' αστρα τοθ Όροττε- δίου τόν Ποιητή, «Ό άνβρωττος μέ τ* άνθισμέ- νο οτάχυ», είναι ό τίτλος τής σαλλογής. Μιά άνθισμένη προ- σ()>ορο£ στά Καστ,ρινά; Γράμιμο-
  τα, μιά προσφορα ττλουτισμένη
  .μέ λεκτικές ττολυμορφίες και 6-
  φβονα ότττικά έρεθίσματα.
  Βουτιέται ό Ποιητής — ό Νί
  κος Τζερμιαδιανάς — δλόκλη-
  ρος μέσα στήν παράβοση, νο-
  σταλγεΤ Τσως, κ<χ! μεταφέρει τί>
  γνώριιμό τού Όροττέδιο, μ' δλη
  την ότγνότητα, μ' δλη την όνειρι
  κή τού δισθείση σ' ένσ κόσμο,
  ττού χωρίς άλλο, έχ«ι ονάγκη νΐά
  γαλουίχηθεΐ μέ άστέρια καί όνεί-
  ρατο: παιδικά.
  'Υπάρχει λοιττόν τό βίωμα.
  Άλλαι ΰττάρχει σάν μιά αίσθη-
  τική κσΐ θεματική άνθψωση.
  Σά νά θέλει νά τονίσει ό ποιη-
  τής, άντιφάσεις, νά δεσμεύσει
  τό δνειρο, νά τό μεταχρέρει γα-
  ληνά στόν κόσιμο τοΰ σήμεραν.,
  "Ετσι κι άλλοιώς, τα πράγμο
  τα, δέν ύττάρχοί/ΐ' άπτό μδνα τους
  Μεγαλώνουν, ψηλώνουν, 6υζαί-
  νουν τις ρίζες τοι/ς, και φαάνουν
  στό χώρο που καλύτττει ή συγ¬
  χύση, ή πολυμορψία τοΰ σήιμερα.
  Ό ποιητής άγγολιάζει τό δνει-
  ρο, μά δέ μιλά μέ αύτό. Οΰτε
  κι άνεβάζει τό δυει.ρο σέ χώρους
  άλαργινούς καί άπρόσιτους. Τό
  μετουσιώνει, προσπαθεΐ νά άλ
  λάξει τή ροή των ττραγμάτων.
  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
  Κ ι ή είρωνική, καμμιά <ρορά, διαθέση, δίνει μέ σχήιματα ά- πλά, μέ φόρμες ττραχτικά καί αίσθητικά π.ροσιτές, νοήματα ■περα γιά πέρα άνβρώπινα: 'ίΗταν μιά μερά που ή κακ μπάνα τοΰ χωριοθ δέ χτύπησε γιά λειτουργιά ιμή,τε καί γιά τοϋ Συνεταιρι- σμοΰ τή Συνέλευση. Χτύττησε γιά νά ττάιμε στόν τγόλεμο. Ή ήθογραφική πλεςίρο: τής ζωης. Συνάμα κ ι ή πραξη, ό Συ νεταιρισμός, ή δραστηριότητα, ή ΕΙρήνη. Ό άνθρωπος δέν εί¬ ναι μόνος τού. Συνυπάρχει ιμέ ΐδέες και ττράγματα. /Λτταίνει μέσα στά πράγματα, γιά νά ζήσει τίς ίδέες. ΟΙ αίσθητικές και Τεχνικές δι ακυμάνσεις πού χρησιιμοποιοθν- ται, παίρνοι/ν την ιμορψή των έκφραστικών έλιγιμών, ττού ό Ν. Τ. κατατάσσεΐ άνάλογα μέ την νοηματική άττεικονιση. Καί ττε τυχαίνει ν' άγγίξει άχριδώς τό μεδοώλι της έκφραστικής σαφη¬ νείας... Δανείστηκα τή φωνή μου οπτ' των κμμάτων τους τταλ- ιμούς... Δανείστηκ« την όριμή μου <5πτό τόν ττόνο άπτό τόν κίντυνο <χπό τό θάναττο. Κι έττανέρχεται τό 6!ωμα. Ή άναδραμή. Τα τταιδικά όνείρατα, ττού άλλσ μεγάλωσ^ βέριεψοχν, κι δλλα καταχωνιάστηκαν μέ¬ σα στήν ψνχή, κλειστήκβνε μέ¬ σα στόστές... Στήν τσιμεντένια στερνα τής σ,ύλής μας ταξίδεψα τα πρώσα μου κα- ράβια. 'Αχΐ Κάστρο τκασο μοιάζω μέ τα ττλοΐα ττου δέν άφήνουν χαραγΐμένα ϊχνη πίσω τους. Ή έκψραστική Ιδιομορφία τού Ποιητή, καθιερώνεται καί • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 5 Τρείς Καλλιτέχνες κρατούν όμόλευτη την Κρητική Μουσική ΣΤΗ "ΝΤΕΛΙΝΑ,, ΓΗΝ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ - ΒΑΣ. ΣΚΟΥΛΑΣ - ΠΑΗ. ΙΥΛΟΥΡΗί Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ ΣΤΗ «ΝΤΕΛΙΝΑ» ΝΟΙΩΘΕΙ ΤΟ ΣΕΒΑ¬ ΣΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛ¬ ΛΕΙ Η ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ • Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΓΟΥΤΟ ΣΥΝΟΔΕΨΑΝ ΠΑΝ- ΤΑ ΤΙΣΝΤΟΥΦΕΚΙ- ΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ Όλο πά Μείμενα των «δι- κών Ρ—ορτόζ Προβολήί των διαφόρων επ»χειρτ|σί- ων, ετοιρΐίΐών «ατθοτη- μάτων καί κίντρων πού ττί- ριέχοντοι σ' αυτό τό φϋλ- λο, είναι γραμμίνα και πάλι από τόν ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ Ή Κρηπικί] Μουσικήν είναι ίϊνας θρΰλλος κι δνα λειτούργημα συνάμα· Τρείς καταξΐωρένοι στή συνεί- δησή μας καλλιτέχνες, βαστοΰν ένα τέτοιο βάρος οτούς ώμους τους. Κρατοϋνε άμόλευτη τή Μουσική μας κληρ,ονομκ'ι: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ι Χμόνιαι τώρα, ΐτροοφέρουν τόν καλΐύίτερο έαυτ.6 τους, γι' αύτύ τό λειτούργημα ττού λέγεται Παράδο- οη καί πού κρέπει νά τό διατηροΰμε καΐ δχι νά τό γκρεμίζουιμε·.· Σαό Ήράκλειο, στήν κοινότητα Άλι- καρνασσός, ό Βαοίλης Σκουλάς μέ τό Γιάννη Ξυλού¬ ρης καί τό Γιάννη Σταυρακάκη, ξέχασαν κάβε τί πού δέ θυ,μίζει ΚΡΗΤΗ, πού δέν 6χει ρίζες, τις ρίζες μας. Ή Κρητική Μουοική, δέν είναι εΰκολη. ύπόβεοη. Είναι ή Μουοική πού συνόδεφε τό ριζίτικο τραγούδΐ/ ή Μουσικΐ] πού συνόδεψε τίς ντουφεκιές μας καί την Κρητική Λεβεντιά- Γι' αύτό πράττει νά μείνει άμόλευ¬ τη. Άτόφιαι, ζωντανή, πιστή στΐς παραδόσεις τοΰ τό- που· "Ετσι, πού μας την αφησαν οί πατεράδες μας νά την έμπιστευτοΰιμε καί μεϊς στά παιδία μας· Γιά νά ύπάρχει γιά πάντα, άμόλευτη, άνόθευτη, λεβέντισσα, Κρητικιά··· Ό Βασίλης Σκουλάς, είναι ό πιό αύοτηρός άΎθριυ- πος πάνω σ' αύτό τό θέμα. Δέν δέχεται οΰτε λέζη/ ®δ τε μιά νότα πού νά ξεφεύγει άπό την Μουσική πού ακουγε στά παιδακά τού χρόνΐα στή Νίδα καί στόν Ψΐ) λορείτη· Δέν δέχεται ουτε μιά λέξη στή μαντινάδα πού νά ξεφεύγει από την άγνή Κρητική γλώσσα- Καί τό έρωτικό τρ<ιγούδι σεμνό καί λεβέντικο.·· Στή «ΝΤΕΛΙΝΑ» ή Κρητική Μουσική έίχει μιά ξέχωρη χαρή· Σ' ενα περιβάλλον πολιτιομένο καί ή- συχο, καλό φαγητό καλή Μουσική καί Χορό· Ό κό- σμος πού διαοκεδάζει στή «ΝΤΕΛΙΝΑ» νοιώβει τό σε- 6ασμό πού επιβάλλει ή κατάνυξη τής Μουσικής μας Παράδοοης. "Ετσι, ύπάρχει ή διασκέδαση συνυφασμέ νη μέ τα Κρητικά ίίθη, μέ τό λειτούργημα τής Παρά¬ δοοης. Στή «ΝΤΕΛΙΝΑ» ή Κρητική Μουοική φτάνει σέ ύψηλά έπίπεδα έκτέλεσης··· "Ενας λυράρης, δέν μπα¬ ρέ! σχεδόν πατέ, ν' άιττοδώσει μσναχός, νά έκτελέσει μοναχος £να κομμάτι τής Κρηπκης Μουσικί)ς· Ό ΒΑ¬ ΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ, λουπόν, πλαισιώνεται άιπό δυό θαυμάσιους «πασσαδόρους»: Ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥ¬ ΡΗΣ, είναι μιά μεγάλη μορφή τοΰ Λαούτσυ- Καΐ ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, ενός όλακληρωμένος καλλιτέχνη,ς τοΰ εϊδους- Καί οί τρείς μαζί, άποτελοΰνε 2να βαυμάσιο έκφραστικό σύνολο, τόν καλύτερο ϊσως ουνδυασμό πού ,μποροΰοε νά γίνει μέ τούς Καστρι- νούς Κρ,ητικούς έκτελεστές· «ΝΤΕΛΙΝΑ» Γιά τίς μέρες τώιν Γιορτών τό Κρητικό Κέντρο προσφέρει γνήσΐα Παραδοσιακί| Μουσική, προσφέρει ένα Λεβέντικο Κρητικό τρόπο διασκέδασης, πού μάς θΐυιμίζει τα χρόνΐα πού φ.ύγανε, τότε πού στήν Κρήτη, οί άνδρες φορούσανε τα «Χιαλβάρια» καί τα «στιβά- νια» κα εϊχανε την ψυχιή χους γεμάτη Λεβεντιά καΐ Φιλότιμο. ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΝΤΕΛΙΝΑ» στήν Λεωφόρο Ίκάρου Άλικαρνιασσός — Ήράκλειο ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΡΓΑΣΤΙΙΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΠΑΝΤ. ΧΛΡΑΛΑΜΠΑΚΗΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ -ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑΙ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΙ - ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΙ -ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓ- ΜΑΤΩΝ —ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ —ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΥ- ΣΚΑΜΨΙΑΙ -ΜΑΙΕΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ —ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΙ - ΜΥΑΛΓΙΑΙ —ΚΥΦΩΣΙΣ - ΛΟΡΔΩΣΙΣ— ΣΚΟΛΙΩΣΙΣ Κ.Λ.Π- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ —ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ —ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ —ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΣ —ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΑΛΑΞΕΙΣ -ΜΑΛΑΕΕΙΣ —ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ —ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ -ΥΠΕΡΗΧΑ -ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (έναντι Κτηματικί|ς Τρα¬ πέζης) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ 8—1 π μ. καί 4—8 μμ. έκτός άπογεύματος Σα6βά τού. ►♦«►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦«»-♦♦♦♦♦♦ Ένα οίκογενειακό και πολιτισμένο περιβάλλον ΓΜΡΤΕΣ ΠΟ ■ΗΙΡαΜΠΕλλΟ.. ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΑΑΟΥ Εΐδικές τιμές γιά τούς 'Έλληνες έπισκέπτες Χρισιούγεννα καί Πρωτοχρονιά στό πολυτελές Ξενοδοχεϊο ΜIΚΑΒΕ^^Ο στόν "ΑγιοΝικόλαο τής Κρήτης, μέσα σ' ένα οίκογενειακό πολιτισμένο περιβάλλον- Κεντρακή θέρμανση, θερμαινόμενη πισίνα —παιχνίδια γιά μΐκρούς και μεγάλους, μουσική, δι- ασκέδαση· Εΐδικές τιμές γιά τούς "Ελληνες 650 δρχ· τ ό άτομο μέ ήμιδιατροφή. Παιδία κάτω των 5 έτών πληρώνουν μόνο τό φαγητό. Γιά τό Χριστουγεννιά<τικο Ρεβεγιόν καΐ τή ν Πρωτοχ,ρονιά τιμή κατ' άτομον 650 δρχ· μέ πλούοΐο καλλιτεχνΐκό πρόγραμμα, παραδοσιακό φαγητό — Καλλιοτεϊα — Φολκλορικους χορους — ΟΡΧΗΣΤΡΑ δλες τίς νύκτες τόϊν έορτών, γλέντι ώς ιό πρωϊ στό φανταστικό Ναατ ΚΛάμπ. Έξασφαλ&τατε τό δωμάτιό σας γ) τό τραπέζι σας εγκαίρως- Τηλέφωνα Κρατήσεα>ν 0841)28400—5
  Τέλεξ 262166
  ♦♦♦♦»»♦»♦»♦»»»♦♦♦♦♦♦♦♦
  Έπιπλα
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «αποΣΠΕΡΐαα»
  Δημοκρατίας 8 — Τηλ- 287796 — Ήράκλειο
  • ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕ,Σ
  Καί άπίθανες μελωδίες άπο τίς Κιθάριες τοθ
  «ΝΤΟΥΟ ΑΘΗΝΑ»
  Δ)νση: ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ «»♦♦♦♦♦ Φ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΓΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΟΕίΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ
  Η ΠΕΝΝΑ ΤΗΣ ΑΑΗΘΕΙΑΣ
  Στίχοι όφιερωμένοι στό Νΐκο Ψιλάκη
  "Εχω νομίζω αρκετόν καΐρό νά γράψω
  έγώ πού είμαι ποιητής άφόιου ζώ,
  εΐχα πεΐ δμακ; πώς ιήν Ποίηοη θά πύψω
  γιατ' ή ζωή μου, μ' έχει κάνοι πιό πεζό-
  Δέν εϊχα θάρ,ρος τή ζωή νά πολεμήσω
  μέ τό μολύ6ι ώς πολέμησαν πολλοί,
  λίγο πιό ΐ'ίρεμα προτίμησα νά ζήσω'
  δέν ξέρω βεβαία αύτό αν ώφελεΐ.
  "Ετσι κι' έγώ, ποθκανα στίχο κάθε πόνο
  ολα τα βρόντηοα — ώς λέν — στή γίί μέ μαάς
  καΐ άφορμή είλικ,ρινά μόνο καϊ μόνο
  ή σημερνή ζωή κι ό ψεύτης ό ντου νιας·
  "Ολα, τα πάντα, γύρω — γύρω είναι ψέμμα
  μικρά σκουλίκια οί άνθρώποι, ύποκριτές
  μοιάζσυν μέ βδέλλες πού σοΰ πίνου'νε τό αΐμα
  καϊ κάβε αθριο χειρύτερο άπ' τό χτές.
  ΤΑρα, γιά νάσαα ποιητής καϊ σπχοττλόκος
  πρέπει νά γραφείς την Άλήθεια την πϊκρίι
  κι έγώ νομίζω πώς χαμένος είναι κόπος'
  ϊδιοι οί ανθρωποΐ, μεγάλοι καϊ ρΐκροί·
  Γι' αύτό σταμάτησα λοιπόν κι έγώ νά γράφω
  κι' έγώ σκουλίκι δπως δλοΐ £χω γένει
  κι' αύτό ή ζωή ιμου μ' £χει κάνει νά τό πάβω
  άσχετα βεβαία άν κατήντησε κενιή·
  Ζηλεύω δμως δσους ΐίχουνε τό θάρρος
  καΐ ιμέ την πέννα την Άλήθεια διαλαλοΰν.
  δέν τούς φοβίζει ή άΐπειλή ή κάθε βάρος
  τα ίδανικά τους, τα πΐστεύω δέν πουλοΰν
  "Εχουν άλύγιστο γενναϊο χαραχτήρα
  γιατί 'ναι ανθρωποι ηού βλέατουνε φηλά
  σάν τόν Ψιλάκη, άχ «Άλήβεια» κακαμοίρα
  τώρα πού ήρβε θά στά κάνει αύτάς ψιλά·
  Γι' αύτύ καϊ γράφω οτήν «Άλήθεια» η* στό Μάνο
  καϊ στόν Ψιλάκη τό Νικόλα ασφαλώς
  ιμία εύχή θέλω απλώς γιά νά τούς κάνω:
  Νίκο μάς ή"ρθες, καϊ πολίτης πιά καλάς.
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΣΑΤΙΑΚΗ-
  ΙΜΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΣΠΟΡΟΣ
  Κάποιος μ' εϊχε στείλεΐ
  στοΰ γκρεμοϋ τ' άιχείλι.·.
  Φούσκωσα, ψηλώνω
  στής ζωής τόν κλώνο·
  Άπ' τα ΰψη Γ)λιε
  τό κορμί μου φίλιε.
  Φίλα, ξαναφίλα···
  νά καρπούς!·. νά φύλλαΐ
  Φίλε ποκρεμάσου
  πδρε με·.· σιμά οου
  θράσος πού τό βρήκες!.··
  Σέ ποιές τόχες θήκες;
  Στή ν καρδιά μου μέσα,
  οί άνθοΐ σά δέσα·
  καϊ στή γή απάνω·
  Πάει, τόν νοΰ μου χάνω-
  "Αφθαστο τό μπόι,
  την ψυχή μοθ υρώει·
  Πάντα θέλω ναμαι
  πιό ψηλά άιπό χάμαι·
  Φέρνω την ματιά μου
  ώς τα πόοια χάμου·
  Είμαι ένα άγκάθι
  γεμισμένο πάθη.
  Κι' δμως προκαλοΰσα
  κάθ' αύγή άνθοΰσα
  μ' αρεσε ή πλάση
  οτΐς μορφές π' άλλάσσει
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ^
  ΝΕΕΣ
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  Άπό τίς γνωστές έκδοσεις
  «Χατζηνικολή» κυκλοφορήσαν
  τρία καινούργια ένδιαφέροντα
  6.6λία:
  • Άρθουρ Καΐσλερ: «ΠέΊρα
  άττό την Άναγωγική ©εωρία»
  (Μεταφράση: Άμαλίας 'Ανα-
  γνωστοπούλου) — Τόμος 2ος.
  • Άρμάνττο ΒερντιΛΌνΊε (ο·
  πό τό Διεθνές Συνέδριο Σημειω-
  τικής καΐ Ψι/χανάλυσης, στό Μι
  λάνο^ τό 1977): «Ή Βία» —
  Μέρος 2ο. (Μεταφράση: Ίοολι
  έττας Ράλλη — Καίτης Χατζη-
  • Μττόρις Βίαν: «Ό Ψυχο-
  δγάλτης». (Μεταφράση: Άνδρο
  ιμάχης Σκαρττα'λέζου). Πρόκει-
  ται γιά τό τελευΐταΤο ιμυθιστόρη-
  μα τού συγγιραφέπ. Μιά αλλη-
  γορίσ δοσμένη μέ έκπληκτική
  φαντασία καϊ γαλατικό ττνεθ-
  μα. Σελ. 122' — Δρχ. 240.
  ΓΙΑΝΝΗ
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
  ((ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
  ΤΟ ΒΑΡΚΑΡΗ»
  αιποΐλίαωιστ ιικι6ς ΠΙ ΑΝ¬
  ΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, σέ μισ
  μουσιική ηοΰ> ξεχωρί^ει. Η μου-
  σιική Γτού άκουισανι χιΐλιάιδες άιν-
  θρωπθΊ α' όλον τιόν κόσμο κιαί
  ίκανε τόν Γι·άντντ) Μοριοοιπουΐλο
  κοισμαγάιπητο, σ' όλη τήιν Ευιρώ
  ΠΤ)ι.
  ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ
  ΝΕΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
  ΤΗΣ «ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ»:
  30 ΧΡΟΝΙΑ
  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
  Μέ τίς γνωστάς επιτυχίας
  τού διάσημου αυμπατριώτη
  αυνΐθετη είναι <{γ/εμάτο<» ο νέ- ος αυτάς δίσκος τής «Κολοΰμ- πιο», πού ξεχωρϋζε>. θά τόν
  βρήτε κι αυτό στου Αεράκη στό
  «εντριΐκό κοτόστιτμά τού στό Η-
  ράκλεκ>, καβώς καϊ οττά Υττο»τα-
  τασϊτήματό τού ο—ά Χανιά, στό
  Ρέβυμνο «αί στόν Άγκ> Νικόλαοι.
  Σας την προσφέρει ό ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
  ΗΓΟΗΤΕΙΑΤΟΥΗΧΟΥ
  Μαζΐ μέ πολλό άλλα χρήσιμα ήλεκτρικά ειδή
  καΐ π έγχρωμη τηλεόραση ζΓκρούντιγκ»
  αιιοκβφθ£ίτ£ τό μεγάλο κατά- κατε ποτέ πόσο θά άξιζί νά κά-
  στημα τού νι/τε ένο δώρο στό... σπιτικό
  ΒΑΛΑΒΑΝΗ
  Ο Βαλαβανης συγκίντρωσε
  μέ επιμέλεια, τα «ιλλϊτιρα ονό-
  ματο συσκωών στόν χϋοο των
  8ΤΕΗΕ0.
  • ορυΝϋΐΝα
  • ΝΐνΐΟΟ
  • ΗΙΤΑΟΗΙ
  • ΤΕΗΝΙ08
  Καί τίς προσφερει σε τιμίς
  —έκπληξηΙ
  Άν όμως αναβάλετε την αγο
  ρά κάπσιου δΤΕΗΕΟ,
  Ο Βαλαβανης θά σάς συνι-
  οτούσε, μιά κουζίνα, ένο πλυν-
  ιήριο, ένα στεγνωτήριο, ίνα
  ιμυγεϊο, τής ΡΗΙίΟΟ, τής
  ΗΟθνΕΗ, τής ΕδΟΙΜΟ, τής
  ΙΖΟίΑ, τής ΠΙΤΣΟΣ, ή — καϊ
  γκπϊ άχι — μιά έγχρωμη τηλιό-
  ραση τής ΟΗυΝΟΙΝβ ή τής
  ΡΗΙΙΧΟ.
  Επισκχφτίίτε τόν Βαλαβάνη,
  πρίν αποφασίσετι. θά σάς εξυ-
  πηρετήοει, στό Νατόστημά τού,
  στήν οδό: Ταγματάρχη Τζουλά¬
  κη, αριθμός 10, Τηλέφωνο 284.
  010, Ηράκλειο — Κρήτης.
  Σκεφθήκατε ποτέ, πόσο αλ-
  >οιώτικα θ' ακούγαττε τή μουσι
  κή ποϋ σάς αρέσει, άν σντΐ γιά
  τό μΐΝρό πικ—άπ ή μαγνητόφω
  ν ο, υττήρχε στό σπίτι σαις ένα
  μεγάλο στερεοφωνΊκό συγκρό-
  τημσ, των ιςαλλι—φων ί,ργίρ-
  στασίων τού κόσμον;
  Η μουοική λένε ότι ίξευγενι-
  ζ£ΐ τό ήθη. Κι έχουμε τό δικαίω-
  μα νά ζούμε τή μσυσική μας, ν'
  απολαμβάνουμε αυτήν την υτκ
  ροχη μαγεία τού Ήχου.
  Τώρα, ΧρκπΌύγεννσ, Πρω-
  τοχριογίά, χρονιάρεί μέριες, μπο
  ρά τό όνοιρο νά γίνι,ιι πράξη άν
  Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
  Κοοτουμια επί παραγγελία δρχ. 5·800
  Πανταλόνΐα Δρ,χ. 1250
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  Ό ίδανικώτερος συνδυαθμός
  ΦΤΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  Κατεχάκη καΐ Καρτεροΰ — Τηλ. 287·9β6
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ο Ί5χρονος βιοπολαιστής
  ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
  Δυο η ώρ·α μετ α τα μ«σάνυ-
  >τα, στό κέντρο τού Ηρακλεί¬
  ου, στά Λιοντάριο: Έξω απο
  τα κΆεΐιστά μηουγΌτσατζϊ6ΐίΐ'α
  ιοαθιομένη πα.ρ·έες — ηαρίζς, έ-
  κεινη η «άλιλη» Καστρ,ινή Νεο-
  λιαία. Κ αί ηει, σέ μιά γωνιύ, σ'
  εν·α κοτώφλι, ένα παιΐοϊ, μ' ένα
  οδειο καλαβάκι στό χέ,ρι. Πιο δι
  τλα ο Φωτορεπόρτερ, ο Νϊκας
  ΜαλτεζάκΐΓΚ, προσπαθιεΐ νά κρ>α
  τήισει λΐγο ακόμη τόν πκτσΐιρϊκο,
  μέχρι νά φθάσουμιε.
  — Γιάννη, Γιάννη...
  Τό πυιδ'ί τό βάζει στά πόδια.
  0 Γιαννά«η·ς, εΐνοΐι μγ αηιόψ-ε κου
  ροσμΕνος. Τα πόδι·α τού τρικλιί
  ι ουν. Πλησιάζω καί προσπαθώ
  ν α τού πιάσω κουιβίνΓΓα...
  — 'Ασε με ρί. φίΛιε, θέΐλω νάι κά¬
  νω εμμετό...
  Ο Γιοννόιοηις, στοματά στήν
  πορτα τού Νοσμηιματοπωλεϊου.
  Τό κρααι τόν ιπείιραξιε απώψε...
  — Δεν ήπιια πολύ ρε φ^ίλε... Μ'
  ενια φιλαρακι ή]μο<υ'ν<3 «ι ήπ·ιο δυό τρειις αιπιαν'ωτβς κιαιί σοιώρω σα. Αλλά, σού Αΐέω, δέν ααυιρωμένος... Τό βάζει στά πόΰια. ζει. — ΓΤσΙω νά φώιγω, λέει·. Καί φεύγε.ΐι. Ο τρέχιεΐ' ξωιπιίισω. Τόν φτάνουμιε ι&ίκοσι μΙέτρ·α πιό κάτιω. — Ποιύ μένεΐις; ιρωτάω — Στήν Πηγόδα... μό όρεξη ε- — Όχι, κάτιρ θέΛω νά σέ ρωτή σω μόνο... —Έ ρώτα ού «ι ίγΐώ απαντάω... — ΛθΊπιόν, θά μκ>ώ πείις οόΐσων
  χρονών είσαιΐι,*
  —Ρώτται βσύ κι εγώ απιαινττάω...
  — Φοβόσαι νιά μού ττειϊς;
  — Έ, ίσαμε δεκιαπιέντε χρονώ...
  Ο 'ΜαΛίΤίζάιΐοηις έχεί προοφίρ-
  θβίι νά τόν πάιειι στό οιπϊγγι τού,.
  — Πάμε ιρέ Νιίΐκο, τού λβει· πάρε.
  θά μέ πάς πιό πάνω νά πάρω
  τό ποδήΛιατο;
  —Όιχιΐ, θά σέ πάω ιστό σπίτι
  οου, οττό Κομμένο Μτκντένψ.
  — θά ττάω ιμέ τό ποδήΛιατο,
  ισού λεω. Τόχω αφήσεΐ' ξεκλεΐδυ
  το καιί θά' μούι τό κΙΜέψουνε...
  Πληισιάζουμ'ε ξανά. Ο Γιάιν-
  νηις, ο μΐικιρός βιοπιαΛια ιισπτήις ζα^
  , θέλει νά φύγιε.ι... Τόν
  πάιλι:
  — Γιά·ννη, πάς στο σιχολεϊο;
  — Ναί πάω...
  — Σέ ποιό σχολειό;
  — Μπά...
  — Κα» δέ μού λι&ς τώρα, νά γιί
  νου,με κιαί ψίλοΐ', πάσα χρόνια1
  τό «Όΐλόθι;
  οχττώ χρό·νια τώρα.
  — Έχίΐς οιδέλφιο;
  — Ναί, πόΐοια οχτώ, δέ'κα, ποΐίν-
  λά...
  — Ο τκκτέρας σου, τί δουΛιειά
  κάνει;
  ■ - Τίπογα, είνα» άριρωστος, δέ
  — Κι η, μηίπέρα' σου;
  — Στΐό σπιτ»
  Κι ο δεκιαπεντάχρονο·ς Γ*αιν-
  νάκηις, πήρε τό καλάθΐι στό χέ-
  ιρ", «αί πουλά ψυστ'ίκια στά νιυ>-
  κτεριινά στέιοια. Από τα εφττά
  τοι> χρονιο, τίς νύιχΐτες, μονάχος
  στΌϋις δρόιμους.
  Η Κοινωνική μα^ Πολιτική,
  άς τα· βλέτκιι...
  — Πόοαι λεφτά βγάζί,ις Γιάννη
  κάθε βράύυ;
  — "Α, τί νά βγάλω...
  ΙΓ'υρνά στόν Νίικο ΜαΛτεζάκη:
  — Πάιμε ρέ Νίκο. Αλλως άοε με
  νά πάω μέ τα πόδΐια...
  — θά τα «σταφίδος νά οδηνή-
  σειις τό ποδηλατο;
  — Ού, ιμωρέ, δέν είναι τίποτα'.
  <εΐμιαι σοαρωμένος. Δυό πό ή~ι<3 μιονοικθΓτανιά. Πρώτη φορά βλβπουιμε τό Γ(αννάκη ζαλισμένο. Ένα ξέδω- 0»μα, ενό/ς ήρωαι τή< βιοιπάληις... Ο Γιάννης νυστάζει. Κλονίζε ΑΦΙΕΡ1Α ΣΤΟ ΛΗΓΟΗ ΕΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΥ* ΚΟΥ* «ΟΥ* ■ ΚΟΥ* ΚΟΥ* ΚΟΥΙ «ΟΥ* ται, ΘΙέλει νά φΰΐγ&ι... Πρέ—εί νά (ρϋιγ-οιυ/μιε κι εμε'Ίς. Είναιι Σάβιβα- το, πρός Κυριακήν 9 τού Διεκέΐμ ιβρη, δυ/ώμιοη ώρο ιμετά τό μιε- σάνυχτσ. Στά γραφείαι τής εφη μεριϋδα< έφιταισε πρίν οιπο λίγο η πΛ,ηιΡοφορίια1, πύις πιάοανε τρείς ζαροτκΐίχτες οττό «ΚΑΝ- ΤΙΑ» τού Ηριακιλιείουι. Ο τυοο- /ράφος μαις Κώστας Καιβιβα'δ'ίας, δουλ'εώει εντατιικάι μι ο Μάνος Χάρηις εΓτΐ'μκίλϊΐίΓΓΐαι την κ,αινούιρ- γιο έκόο'ση. Πρίπει νά πάμε στό Τμήμα ΑσφαΙλΐιϊαις, νά ψάξοαμιε γιά' την είΰηση, νά δούιμε τούί ι«ραταύιμενο·υις ζαιροτταιίθνΤες, τα καΤ'αοχεμΒναι ίισως Αεφτά. Νά μηοροίκκιιμιε νά παφναμε μα< τόν μεβυσιμένο μικρά βιοπα λαιΐστη, τόν Γιανναικη. Να τον ιορατοοσαιμΕ οπό τό χέρι καί νά φωνάζαμε στούις κρατου νενοοις ζαροτταίχτες: — Τα λεφτά πού σικο,ρηαιτε, δέν ι.ινα.1 δϋκά σας. Βνΐα'ΐ τού Γιαννά κηι, τού κάβε Γιαννάικιη, πού τρέ >'ει στούς δρόμουις μ' ένα κιαλά-
  θι φυκ—%ιο,τϊού νιυρνά ένα'— ε-
  να τα νυικΓτερινά κ'εντρα, πβύ
  ί τίρς «στρηιπτιζεζ» καί
  «τυιπουις» τού νυιχιτερινου
  Ηρακλίΐου. Και που τα τριικλκ-
  ομενα βήιματα τού, δειν ξέρεΐ'
  κανείς πο>υ θά τον φέρουν τελι-
  >κά...
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
  ΣΦΑΞΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ... ΣΒΕΡΚΟ
  Γράφει ό ΣΤΕΑΙΟΣΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Ο ι ξενες Βασεις είιναιιι αρχαιίια
  ΡλΙληνΐιΚή εφώρεση,. Τοτε τίς έ-
  Λεγιαν φρουιρές. Φρουιρές εγκαθι
  στούσαν οι> τρείς μεγάλας 5>υνα-
  μαις τήις εποχήν γ> Αθηνά, η
  Σπάρτη καί ο Μίεγάλος Βασιλιάς
  δηΛαδή η, ΠερσΙιΊα.
  Μιά ηόΝη, ανόΐΛογα με το τί ξε-
  'ντη φιρουρά «ίχε, λεγιάτανε Μη-
  ίίιζ'ΟΛΐΐσιθ, Λαικωνϊζιθιυοσ ή, ΕλΛη-
  νίήοιυσα. Αυτα γιινόταινίε στίς
  Πόλεις Κράτη τής Μικράς Ασί-
  ος, σπΐς ΕΑληνΐιΜές ΠόΙλιεις τού
  Ελλαδιικού χώρου «αιί τής Νότι
  άς Ιτολίιας.
  Ο ι φρουιρές έπαιζον αοοφαοι
  οτϊΐοό ρόΐλο οττήν όΐλη διαικιυβέιρ·-
  νηση τής ποληις. Σιυνήθως διώ-
  ριζαν κιυιβερνήσεις φιιλκιιοές (διά-
  βαζε κ·ατοχιικιέ<) κιαί έκαναν την δια«υβέρνηισηι σύρφωνα μέ τα συμφερονττά τουις. "Αν «αρμΐιί1 φορά έκαναν κα·ί καινίνα κα'λ' αυΓΓό νινόΥανε »ατά λάθος. Όταν υοήιρχανιε αυτές οί «φιΐλικές» κιυβερινΐή·σε.ις τα ττράγ- ιματα ή,ταν πιό βολικάι καί γιά την Πόιλη' καί γιά την φρουιρά. Ότιαν τώχαινε ότιως καί η κυ- βέρν,ηΐση, νά ήταν πιατριιωΓΓιΐκή, τ ότε αναγ.καστικά βρισκοταιν αντιιμέτω)π|Γ|ι μιέ τήιν φροιυρά. Τό τε η φρουιράι, άκανιε μιά προειδο ποίηιοη πάνω — κάτω έτσι: «Εμείς, η φρουιρά τήις Αθή¬ νας, πού «τηιΡ'ετεί οτήιν Πολη σαις γιά την τιμή την δική σας καΓ τα ώψ'ΐστα εθνικάι σας συμ- φέροντα', ιεΐμαστε αηοφαισισμε ν οί νά σάς προστατιέψουιμιε πά- σει θυισίια· από οποιοντδήροτε εχ'θρό εαωιπερικό ή εξιωτ&ριΐικιό. Καλοώμε λοιιπόν τό Λαό νά συ- σπειρωθεί νύ,ρω από την φροο .ρό', πού είναΐ' ο γνήιοιιας εχφρϋ ι τής τού. Προίΐοοπο-ιούρε τούς ι:χθρούις νά αλλάξουν ταικτιική για το ιδιο το συμφέρον τους». Τή νύχτα η φρουιρά βπ>ιανε
  "ούς εχθ'ρους. δηλαδή τους Κυρ
  βερνήτες κοί τους πήγαινε δεμέ-
  νους .στήν Ακ,ρόπολη τής Πόλης.
  Βκεί τούς έκιανε άλλη αινα'κιοιί-
  νωση κάαως έΐτο-ι:
  «Ε:μει>ί, οί φρουιροι τής Αθή^
  »ας, ο πιοτοτίρος «οί -μεγαλυ¬
  τέρας ψιλος της Πόλιης οας, κα^
  να,με ό,τι μπορουισαιμε γιά νά
  σάς συνετίοουιμε. Βσείις όιμως
  συνίχίσατε νά εχβρεύεστε την
  Πόλη. Δ*η σας λοιιπόν είναι η
  ευ,θυνη, γιά την δίκαιη τιμωρία
  που μας αναγικασατε νά σάις
  επψάλουμε».
  Έπειτα τους εσφα^αν α'πο
  το σβε.ρκο κα» η Πολη «σωζοτα-
  νε».
  'Επιΐαναν κατόπιν μ&ριικοας
  φίΐλους των από τό αυπ"ί καΐ
  τοίχς έκαναν Κυβερνήτες. Τούς
  ςναικήρυισαν ήρωες καί σωτήοες
  τής ΠόΛΐης. Η εττΐέτειος τή& σφα-
  γής οριζοταν Εθνική Γιορτη
  «αιί γιορταζότανε από τίς α<ρχές ττου τις χειροκροτοιυσε ο μπα- ραντο'νηις Λαός όσο η φρθ'υρα παράμιενε στήν Πολη τους. Αυτά βέιβαια ανιήκοιυν οτό ιπαρεΐλθυιν. Εμείς σήρερα στόν 20ό αιώνα τέτοια Γίράγμαται δεν έχουμε. Δέν τό επιτρέτιιει τό ύψος τού πολιτισμόν μιας. Α- κούς εκεϊ, νά τούς οχράιζουν α¬ πό τό σβέρκοϋ! θά μού πείτε βεβαία γιατι νά σας τό· Ιλ/εω αυτά, αφού μόνο η Αμερική έχεΐ' Βάσεις στά διάφθ'- ρα Κράτη! Σω,στά, λαθος δικό μοιυ. Τί μας νοιιάζει εμας γιο τίς Αμεριικάνιιικιες Βαο-ει.ς, τους πι>
  ραυλους Πέροιιιγ» καί Κροώζ;
  Αιυτοί πού εχουν τα γένια άς
  βρούν καί τα χτένιΐαι!
  Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
  ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ό κ· Πανίκος Χατζηκακου/ Διευθυντάς τοΰ Ξεν οδοχειακοΰ Συγκροτήματοί;
  «ΡΙθΥΜΝΑ» £χει ψροντίσει προσωστικά γιά τό εύχάρΐστο καλοσώρισμα τοΰ θεί-
  ου Βρέφου καΐ τοΰ Καινούργιου Χρόνου·
  Την τταραμονή των Χριστουγέννων καΐ τής Πρωτοχρονιας, έχουν όργανω
  θεΐ είδικά ΡΕΒΕΓΙΟΝ μέ πιλούσιο μενοΟ καΐ Καλλιτεχνικο πρόγραμμα·
  Καΐ στΐς δυό περιιΐττώσεις/ θά σας διασκεδάσει ή όρ,χήοιρα «ΝΤΡΗΝΕΡΣ»,
  6π»)<; καΐ κάθε 6ράδυ, στή μεγάλη τραπεζαρία τοΰ Ξενοδοχείου· Τύ ΝΙΟΗΤ (ΧΜΒ «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ» τοΰ Ξενοδοχείον είναι άνοιχτό κάθε 6ράδυ. Κατά την διάρκεΐα των γιορτών, θα ύιπάρχει πλούσιο -πρόγραμμα ψυχαγωγί άς., Τό Ξενσδοχειακο συγκρότη,μα «ΡΙΘΥΜΝΑ* σας πβρΐιμένει, γΐό νά νοιώσε- τε. την ανεση καΐ τή ζεσταοιά τούτες τίς χρονιάρες ήμέρες· Τό ΡΙΘΥΜΝΑ, διαθέτεΐ: —Κλειοτή θερμαινόμενΐ) ππσίνα· —Μπώουλιγκ — Φυσικοθεραΐπευτήιριο· —^Γυμναστήραο. —Καΐ δλες τίς άνέσεις γιά μιά εύχάριοτη ιπαραμοντ|. "Ολοι οί χώροι τοΰ Ξενοδοχείου θερμαίννται· «ΡΙΘΥΜΝΑ» Σάς περΐμένει γιά τΐςπίΐό χαρούρενες γιορτές τής ζωης σας· Έξήντα μόνο χιλιόμετρα άπό τό Ηράκλειο. «ΡΙΘΥΜΝΑ» Προκρατήσεις άπαραίτητες· Τηλέφωνο (0831) 71461 καΐ 29491-2 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τόοη θμούοη ϊίκανε ιό τμαγουδάκι μυυ για τύν άποχοΐρετισμό ιοΰ άλήστου πλέον μνήμης Νομάρχη κ Τοίμκα, ώοτε, πιστευω πως δν εΙχε γυρισιεί οί ψωνογραφΐκί) πλάκα, θά εΐχρ ητάρει κιαλα<· γο «χμυσό δίακο». Έπειδα) ομο>ς όπράκεπο ϋπλώς περΐ πλάκας
  καΐ μάλιστα γεμήί;. πεψά τή θρ«ύση πού έκανε
  δέν- έθμαύσοθΐ] ή /δια Απλώς.·, ΐίθμουοε ή κα.
  χά τό κοΐνόχ; λεγομενο.·· έτσόκΐοε μεμικους... πλα
  κοΐοέφαλους πού μάς εΐχαν δημΐουργήσεΐ άρκε
  ιυιχ; ·■ ΐιονοκέφαλους·
  • Νΐικρή, άλλα χαραΜημισιική ε'&ηοη:
  «Χοίρθ(;, Γροβούμενος προφανύχ; τό κρητικόν
  ι:ϋιμο, ούμ^ρ<ονα μέ τό άΐΐοίον τα χοιροειδίϊ οφά- ί]ονται κατά την περίοδον των Χριστουγέννων, ^ νά τραηεϊ είς φυγήν» • Ένα στιγ,μιότυπο ιώρα γιά ιύν «Άρχηγό» ■ Κάποιος, σχολιάζονιας ιύ πρόοφατο μπλέςιμό ' ιου, άατοφάνθηκε: __Γιά τον Κουμαντάκη, πού πηγαι νέ σά νέ- ος Άμχηγός νά μάς · κουμανιάμεΐ, κάποΐοι ό.λ- λόι ΐώμα θά κάνουν τύ δικό τού.·· κουμάντο! • Και ένα αλλο, σχεπκό: 'Ένας άατό τούς πιό καλούς φίλους τοϋ Κου- μανιάκη, έδω στό Ηράκλειο, ή"ταν ό κουμπάρος καΐ κομματάρχης τοΰ Μητσοτάκη κ- Κ Β·, ό οποί¬ ος ΐώρα βρίσκεται έκτεθειμένος στόν άλλο «με¬ γάλο Κρηιΐικάρχη» Καΐ δέν είναι μόνον αύτό, δχι δηλαδή ό ανθρω πος — ό Κ Β· — έχει έ&σεθεί στόν «Ψηλό», αλ- λά γενικώτερα βμίσκεται σέ μιά καθόλου εύχά- χάμισχη κατάστασιν πού είναι μάλλον καί·.. έ- κρηκτική!· . • Νθ]ΐάρχης στό Ηράκλειο, στή θέση τοΰ άνα- χωρήσαντος κ· Τοίρκα, διορίστηκε ό κ· Καλογεί- τονας· Τοΰ εΰχομαι — έκτός τό «καλώς ώρισε» — νά άιποδειχτεϊ γιά δλους μας- δντως ··. καλός γεί τονας!. · • "Ενας χούντας Δήιμαρχος, πού είναι καΐ τώρα, ουνομιλοΰσε προχθές στήν πλατεία Δασκαλογιάν νη μέ έναν κομμουνιοτή Δημοτικό παράγοντα τοΰ Ηρακλείου, πού επί χούντας φοροΰσε κι αύτάς γαλόνιαι· Καΐ κάιποιος, ΐτού πρόσεξε νά παρατείνεχαι κάπως ή συζητήση μεταξύ τους, είπε στόν διπλα νό τού: —Λές, μετά τόν «χουντοσοσιαλισμό» νά έχο¬ με αΰρα καΐ··· «χουντοκομμουνισμό»; Κι ό άλλος άίχάντησε: —Δέν άροκλείεται νά μας τό έαταφυλλάσσει κι αύτό ή Μοίρα μας, ή άκρΐβέστερα, οί··· Μοΐρες μας!·.· • Οί ΐαχτΐκοΐ άναγνώοτες της στήλης αυτής θά θυμαοτε, ασφαλώς, τούς τρείς έρασιτέχνες οί ό- ποίοι, μοΐραΐα διαλύθηκαν στά «έξ ών ουνετέθη- σαν» Άφομμί] της διάλυσης τοΰ «τρίο έραοιτεχνίκ» —δπως τούς εϊχα βαφτίσει τότε — ήταν (λέγε- ται) τό··· χαρτί 5χι δμως τό δημοσιογραφικόν πρός τό όποΐο εϊχε καΐ έξακολουθεϊ νά έχει Ιδιαί ιερη« έατίδοση ό ένας πού τόν άναχρέρει κι ένα γνωσιύ ιραγούδι σάν «παιδΐ μάλα,μα». "Αλλοι πάλι λένε δτι άφορμή τοΰ·. σβυοί- ματος ηταν μιά εϊδηση γιά τόν Παπανδρέου υίό, πού δημιούργησε σόλλο μέσα στό ΠΑΣΟΚ πρός τύ όποΐο εϊχανε πμοσκολληθεϊ άνεπίσημα οί τρείς • σοσιαλιστέρος (κατά τό··. καμπαλέρος). Τό κακό 8|μως δέν είναι δτι μέ τό πού 6άρε σαν διαλύση ζηιμιώθηκαν οί ϊδιοι, άλλά δτι ζηιμί- ωοαν καί αλλους πού δουλεύουν μέ προσήλωοη καΐ πίστη πάνω οτό δημοσιογραφικό χαρτί, τό ό- ποϊο τώρα οτεροΰνται έξ αίτίας των καΐ κυρίως έκείνου πού άγαπα περισσότερο τό». αΛλο χαρτί. Δέν ξέρω τελικά πώς θά βγάλουν τίς ύηοχρε ώοεις τους, άλλά κάΐτι πρέπει νά κάνουν, πρίν βρε θοΰν, γιά άοτικές ύττοθέοεΐς οτά Δικαστήρια· Μέχρι τότε δμως, έγώ πού συμμερίζομαι τόν πόνο τους- τούς άφιερώνω ένα τραγουδάκι τοΰ Χρήστου Λεονττί, (παραφθαρμένο βεβαία κάπως) γιά νά ιο τραγουδοΰν σάν «τρίο», δν καΐ (λέιγε- ται πάλι) δτι τώρα βχουν ύποβιοαστεΐ σέ.. · ντου έτο: Τρείς κΐν' οί λεβέντες κι ό άγέρας £νας στή γωνιά τοΰ δρόμου δέν περνά κανένας- Τρείς είν' οί λεβέντες-βρέ·.·. Παπά μολόγοτ κι ένας ό άγέρας ποΰσβυσε τή.» φλόγα· Δυύ είν' οί λεβέντες ποΰχουν μείνει μόνοι γιατΐ τρείς κρατούσαν τό στραβό τιμόνΐ· Ένας ό λεβέντης πού διαβαίνει άνάρια κρίμα τέτοια.·· φλόγα νά παΐχτεϊ οτά··. ζάραα· • Πά μιά περίεργη «συνέντευξη ΤύΊτπου» δγτνε πρόσφατα αρκετάς λόγος Καΐ ήταν δντως τόσο περίεργη, δσο καΐ ·.· πρωτότυΐτη, άφοΰ σέ δλες τίς καθημερινές τοπικές έφημερίδες δημοσιεύτη- κε··· πανομοιότυπη. Δέν έγινε γνωστό α.ν καΐ τα.. τιμολόγια «τού εκδόθηκαιν άιπό τίς έφηρερίδες, ήσαν πανομοιό- ύτι>πα άατύ πλευρας ποοοΰ, αν δηλαδή δλοι έΆα-
  βαν εξ ϊσου τα ϊοια·. ίερά δβολα· (Μά τώρα παΐ
  διά είμαστε νά παίζομε... πεντόβολα;)·
  Σ' αύτές τίς περωττώσεις, πάντακ; κυτιάζει
  καθένας δσο ταό πολλά περισσότερα μττορεί νά
  πάρει, ρίχνοντας.·. φως». περισσότερο φώς, στο
  • . Φανάριΐ ■.
  • Οί προχθεσινές βροχές έδωσαν ξανά την ··· εύ
  καιρία στούς Ήρακλειώτες νά» άπολαύσουν τα
  χάλια της πόλης, πού αυτή τή φορά δέν μπορθθ-
  σε νά άντιληφθεϊ ό κ· Δημαρχος, μιά καΐ άΐπουσί
  α^ε Χ-ρ τίΐν άπονομη τοΰ Νόμπελ στή Σουηδία·
  Ενας πάντως σχολίασε την περίιπτωοη, λέ-
  γονιτας: ν
  "Αν ύιπηρχί:... οραβείο .· Άντί — Νόμπελ
  Υΐά τή χειρότερη πόλη, όπωσδήποτε θά τό πέρ-
  ναμε!
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ♦♦»♦
  ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΙ
  ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΙ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΛΗΣ
  Τηλέφ. Έργαστΐιρίου: 2361.16
  Τηλέφ. Οίκίας · 23.40.95
  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 5
  Τό καύχημα τού Βασίλη Αναγνωστάκη
  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "Κ ΑΣΤΡΟ,,
  Ένα πολιτισμένο μαγαζί μέ γνήσια Κρητική Διασκέδαση
  ΝΛέ πολύ κέφι κι ακόμη περισ-
  σόπτερα όνειρα καί φιλοδοξίες,
  ο γνωστός εττΐχειρη,ματϊαις κ.
  Βασίλης ΑνογνωστάιΜης, βτοϊμια
  αι το ΚρηΦΐχό Κέντρο τό «ΚΑ-
  ΣΤΡΟ», γιά νά δεχτεί κοϊ φ&τος
  τούις φιίλου/ς τού. Καΐ «φΐΐλοκ
  τού» είναι όλαι οί φίλοι τιήις Κρη
  τι«Γ|ς Μουοικής, οί φίλοι* τής
  οί άνθρωπον πού
  γ ό ΚρηττΊΐίό ΦιλοτΓρμο μέ τή Λ«-
  βεντιο.
  Τό «ΚΑΣΤΡΟ» είναι ~ς> καώ-
  χΐηΐμχτ τού ΒαισιΙΝη Αναγνιωοταπ
  α. Ένα πολπΊσμΐνο ΚέΜτρο
  Δ»αο«εδάΐσευις, για τούς φίλουις
  τη* Κρητικής ΛεβεντΠ'ά'ς. Τ' όνο
  μάτου, ίΐναι δο.'νιειισιμενο από τ'
  ονομα τής ποΐληις μαις, πού πρϊν
  την βαφτίοουν Ηράικλειο, την
  λεγανε Μεγάλο Κόστρο ή σκϊτο
  ΚΑΣΤΡΟ...
  ψό «ΚΑΣΤΡΟ» τού Βασιιλιη Α¬
  ναγνωστάκη εϊνα·Γ Οί μιό θέση
  προνομιουχα. Δίιπλα στό Με-
  γαρο τού Φυτα'κη, πβνττε μέτρα
  αηύ τό παδια μας, ενώ τό βρο
  δυο> τού χειμώνα θουιμαζουιμε
  σ' όλη τού τή μεγαλοπρεπεία,
  απο τό τζάμια τού αΚΑΣΤΡΟ»
  το Κχκττρινό λψάΜΐ- κα>ί τον επι-
  βλητικό Κόυλε τού, τα φωτ α
  που τρεμοσβύνκχιν οττήν θάλασ
  σα.
  Την Κρητική Μουοιική, τήιν
  προσφερει τώρα τό συΐγκρότη-
  μα τού ΜΑΝΟΛΗ ΚΑΡΠΟΥΖΑ-
  ΚΗ πού παίζει Λιίρα καί τού Γ.
  ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ καί Ν. ΑΛΕ-
  ΞΑΚΗ, «τού παίζουν Ααοΐιτο'.
  Ο ΜανόΛης Κορπουζάικιηις, είναι
  ένας από τούς πιό γνωοττού-ς
  Κρητικού^ λυράριηιδες. Η μρυ·-
  ■σΐΗήι τού σεμνή κα« ξεκάθαρη,
  κι η λυιρα τού, σαλει>ει τα χώμα
  το τού νηοιού μα·ς. ΛΙένε οολλοΐ'
  πώς βνο* ο συΜεχιοτής τού Ρο-
  όινού. Καϊ δεν εχουν άδικο...
  Ο ΒοσίΙλης Αναγινωσταικηις,
  σάς περψένϊ,ΐ' στό «ΚΑΣΤΡΟ»
  τού, γιό νσ διασ'Κεδάσετε Κα-
  οτρινώι. Έχει φ,ρονττϊισειι όλιες
  τίς λετττοιμερειΐιες καί η αιτμό-
  σφαιρο γίνεται πρόσχαρη», προ-
  σφέροντιας έτσιι οτούκ; φίλουις
  τήις παρόδασηις, αξέχασπες ώ-
  ρες Κρητική^ *.ι*αΐισθησί'ας καί
  Λεβίιντπώις. Σ,τήν πϋστα τού «ΚΑ
  ΙΤΡΟ» μπορίί «α^ς νσ> χορέ-
  ψ£» πολιτισμένα, " νά Κ'ρατή(οιει
  •τή σημαία τής παράδοση/ς, να
  γιορτοσεΐ' τίς χριθνΐ'άρες μιε,ρες
  πού φ-άνουν, όπως τό ετπβαλι-
  λβι η Κρηπ-ιική μας κλιηρονομιια...
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ!
  Ο ΒαοίΙλ«τς Αναγνωστακηις
  είναι ο ανβρωπος πού πιροσέιρε-
  ρε το «ικατι άιλΐλο» στήν διασκέ¬
  δαση τού Μεγάΐλου Κάιοτρου.
  Πρίν απο οχτώ χιρόινιΐια, ξειω—-
  σε την «ΒΚΙΑΒΗ», τό γνωοτο
  κέντρο πού άνοιξε το δρρ,μο
  οτ6 μ,εγαλα ονομαται τού Λαι'Γ-
  κού Τραγουδιού, όσον α<ρορα τή,ν παρουσια τους στό Ηρα κλειο. Πρώτος ο σηιμί,ρινος επι χειρηΐματΐιας τού «ΚΑΣΤΡΟ» κ α τεβαισε σνό ΉράΙκλειο ςριϊρμες τού Λα'Γκιού Τρ'αγουοιού, οττω* ο Βιολάιρης, ο Ζαιμπετας, η Χω- ιμΐατά, ο Κοινούισιηίς, ο Χρυισός κ.λ.π. κ.λ.ττ... Σήιμιερα ο ίδιος πρεπει· νά νοι- ώθει ττερήφανιος γιό τό «ΚΑ¬ ΣΤΡΟ», τό μοναι&ικό μαγαζί ,πού είινκΐΊ μέσα σΤ'ήν πόΛίη καιί προσφέρίΐ αιτόφΐια Κρητική Μουοιική... Νά τί λεΐει ο ϊδιος: — «Προσπά'θηισα να πιροβάλλω τή γνήισιΐ'α, την ανοθευπτη μου- σιική τήις ίδιαιίττιερη'ς Παιτρίιδας μου. θέΑηρα να δώσω οτόν κο- σμο τή μθιυισιικήι πού γνώριαα στο χωριο μου, στό ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ! ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛ. 281-396 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΧ ΥΠΚΥΟΥΝΟΕ Εμμ. Ηρ. Χαριτάκης (Μονος Χαρής) ΤΟ ΒΙΒΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΜΙΑΑΙΑΝΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα 3 υπάρχει καταφανέστερα, ακό¬ μη καΐ μέχτα σ' αυτή την Τδια την Τεχνική διακύμαΜση, ΕΤναι η φθση τής έκφραστικής Ικανό- τηττας ττού έντυιττωσιάζει καθώς οί φόρμες, λές καί δέν ϋττάρ- χουν χωρϊς αυτήν. Συνδυασιμός ττέρο γιά πέρα ποιητικός. "Ο- λοι οί ανθροποι εκφράζονται, μά δέν είναι ποιητές. Κι' άκόμη χιλιάδες άνθρίοποι ττετυιχαίνουν τή δομή τής φάρμας, μά ττάλι δέν εΤναι ττοιητές. Στόν Ν.Τ. ή αίσθηιτική, πέρ' άττό τό δτι ύ- ττάρχει σάν οτγγικο καΐ άκουστι κά έρέθισμα, δρίσκεται μττλεγ- μέσα στό στίχο, στό στί- χο αυτόν πού μιλά γιά δικαιώ- ματα κσΐ Ενίριγνη. Ό κόσμος προχωρεΤ. Κι οί Ποιητές χάνονται μέσα στή δί- νη τής άνάτττυξης. Γιά νά μην χαθεΤ στήν άνεμοστροβιλιά ό Ποιητής) ττρέττει νά τρέχει, νά ξεττεράσει τό χρόνο, νά σφνρτ- λατήσει Ινα κθιμμάτι της ή τού, νά τό κάνει λέξεις, καί σεις. Νάσαι δέδαιος Νΐκο Τζερμι- αδιανέ πώς ό δρόμος τού όνεί- ρου είναι έκεΐνος πού άνασταί- ει τα περιστέρια, έκεϊνος πού μετουσιώνει την Ποίηση σέ 'Α- γώνα. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ......♦♦»♦♦ ΜΠ-ΑΙΚΑ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ 20 χρόνια στήν Τέχνη καΐ την ύηιηρεσία τόίν σπιτιών. Άχαιών 11 - Τηλ. 288-454 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ τα ομο.ρφα εκείινα χρόνια·. Τ6- τε, κάθε μΐέρα οαύ ξεχώριζε, ή- ταν «αί αφορμή γιά ένα Κρηίτι·- κο γλέντι... Σήιμερα1, τό άγχος τΐΓγς ζωής, έχει αλλάξει πσλλά οτόν σύγχρονο άιντθρωπο. Π' • ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΚΑ¬ ΣΤΡΟ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΡΗΤΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΘΥ- ΜΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ αυτο δέν χοίώζεταιι μρνο γιά Γτις γιορτές καί τίς σκιό'λες την ψ<υχαγωγιίια. Τή χρειάζΒται κάθ'ε ιμέραι κη εμείις τού προσφίιρουιμε τ ή Μιοασιική μας Παράδοση στο «ΚΑΣΤΡΟ». »Βιιδιικιά γιά τα Χριστούι,ιεννα «αι την Πρωτοχρονιά, ενώ καΐ οί συινεργςΐίτες μου, έχιθιμε φρον ττκχει ώοττε νά μή λείψεΓ τίποΓτα αιπό τούς ανιθρώπιθ'υις ττοΐύ θάρ- 'θουν, γιιά να διασκε&άσουν σε |μιά α(ημόσφαιρ)α ιενιβάιρδιια; κια» φιλικιή. θέλω δηλαδή, ο πελΟΓ της πού θάρθει νά θυράταιΐ' γιό ολιη τού τή ζωή μιΐι ξεχωριστή παραδοσιια'κή διασκέδαισηι μΐε Γαραδοισια«ήι Μουσιική κια ι πα~ ιραδοσιακιό φ,αιγηιτιό, ώστε σιιγά —σιγά νά ικαθιερωθεϊ κι αυιτός ο γνήσιος Κρητικός τροπιος δια σκιεδασηις, πού δέν μάς α>πομια-
  κρώνεί από ·τά ήβηι μας ιοαιί μάς
  κιρατά π:ο κονττά στίς ρϊζες τής
  Μουισιικ,ης και ιδικής μας κΛιηρο
  νομιάς».
  Αξεχαιστα Χριστουιγενν,α' καϋ
  αξδχαστη Πρωτοχρονιά μάς ι>
  Γ0ΌΧ5ΤΟΙ λθΙΤΙΟΐν Ο
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
  καί οί ΚαΙλλΐΓτεχίνΐες
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ
  Γ. ΚΡΟΥΣΑΝΙΙΩΤΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  «ΚΑΣΤΡΟ»
  Δΐπλια στό Μέγαρο Φιυτάκη
  Λεωφόρος Δουκός Μιποφώρ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ό ΚΑΡΥΔΗΣ δημιούργησε ένα καινούργιο κατάστημα
  ΠΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΠΟΡ ΝΤΥΣΙΜΟ
  Την Τετάρτη 5 Δεκεμβριού έ¬
  γιναν τα εγκσίνιο τού καινούρ-
  γιου κοτασ—ίματος ηοϋ Καρύ¬
  δη, στό Ηράκλειο. Τό κοινούρ-
  γκ> μαγοζί, είναι αυσιαατικά, η
  εΓτίχταση τού παλιού, ττκ οδού
  Σμύρνης οριθμός 31. Έτσι, υ-
  πάρχουν τώριο στή δήβεση τού
  κοσμου δυό ολόκλι>ροι ρΊριοφοι,
  κι ένα έμπειρο κοί ευγενικο προ-
  σωττικό, πού ΐίξκπηρετΓεΙ κυρκε-
  λεχτικά, μέ τό χαμόγελα στά
  χείληΙ
  "Ετσι, δΐ|μκχ*ργήθηΜε ένα
  μεγάλο κατάστημα. 'Ενα κα¬
  τάστημα αξιώσεων, μέ ιτολύ Νέ¬
  αι «αί περίσσκι φρ^θντίδα γιά
  τον τπιλάτη. Τα κκκνούργκ) μα-
  γαζί τιού Καρύδη είναι πενήντια
  μέτρ(α από τό τταλιο. Είναι» στήν
  ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΔΗ
  ■■■■■■■■■■■■■■εΙΒΙΙ
  !■■■
  ΓΡ ΑΜΜ ΑΤΑ!
  ■■■■■■■■■■■■■
  Ι
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  !■■■!
  !■■■■■■■■■-
  !■■■■■■■■■■!=
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΕΙΗΣ
  ΚΤΕ - ΟΗΕ - ΝΑΙΟ ΚΑΙ ΠΥΡΙΝΙΚΕΣ ΠΑΣΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·
  Τή 1 1 Νοέμττρη 19117 έλη-
  ξε ό Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
  μέ ήττα τής Γερμανίας τού Κά¬
  ϊζερ, Ή Κ. Τ. Ε. (Κοινονία
  των Εθνών) πού ι&πιαιζε τόν ρό
  λο τοθ σηιμερινοΰ Ο.Η,Ε., έπέ-
  §άΚε. κυρώαρς στηιν·. Γίΐρμανίο
  καΐ μιά άπτ' αύτές, ή άτταγόρευ
  ση Πολεμικής βιομηχανίας και
  κατασκ£υή δτηλων καί άειροττλά-
  νων.
  Τό 1 933 αμως μετά την κα-
  ιάληψη τής έξουσίας άττό τόν
  Χίτλερ^ ή Γερμανία μέ την άνο-
  χή των "Αιγγλων Βιομηχάνων
  καί Πολιτικών καί Σιωνιστών
  αρχισε νά κατασκευάζη, σύγ¬
  χρονο γιά την έποχή πολεμικό
  ύλικά (δπλα, τάνκς, πολεμικά
  πλοΐα καί άε,ροττλάνα) μέ άττο-
  τέιλεισιμα! Την 1 2 Μαρτίοι; 1 938
  τα Γερμανικά στρατεύματα νά
  καταλςϊβουν την Αυστρία, την
  δέ 15)3)19)39 μέ τόν ΐδιο τρό
  ττο νά προσαρτήσουν την Τσε-
  χοσλοδακία είς τό Ναζιστικόν
  Γ' Ράϊχ.
  Σέ δλα αώτά τα γεγονότα ή
  Κ. Τ. Ε. καί οί ήγέτες της δυ-
  σης τότε Άγγλογάλλοι καί τα
  διεθνή μονοπώλια νά μένουν ά-
  παθή, μέ άπλές συστάσεις καΐ
  παραινέσεις στόν Χίτλερ νά μή
  •προβαίνει σέ τέτοιες ένέργειες,
  δήθεν χάριν τής είρήνης φαινο-
  μενικά, ούσιαστικά δμ&χ; εύνοοθ
  σαν τίς ένέργειες αύτές τού Χί¬
  τλερ.
  Ο Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
  ΠΟΜΞΜΟΣ
  ΆίΤΓοτέλεσμα των γεγονότων
  αυτών ήτο ό Χίτλερ — τρώγον
  τας έρχεται ή δρεξη — την 1 )
  9) 1939 νά καταλάβει την Πό
  λωνία καί νά άρχίσει ό Β' Π«γ
  κόσμιος Πόλεμος μέ τα τραγι-
  κά έπακόλουθα των θυιμάτων
  τής Χιτλερικής θηριωδίας, ποΰ
  άνήλθαν σέ 50 καϊ πάνω έκα-
  τομμύρια φονευθέντων, τραυιμα-
  τιών καϊ αγνοουμένων ττολι-
  τώνϋ! καΐ τα άννττολόγιστης ά-
  ξίας ύλικά άγαθά πού κατε-
  στράψησαν,
  Μετά την λήξη τοΰ Β' Ποτγ-
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■>♦♦♦< Τώρα τόν Χειρώνα... Θυρηδεϊτε τόν ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤθΑΙΑΚΗ Χανιόπορτα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΑΑΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΠΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ♦♦♦Φ»»» κοσμίου Πολέμου 1945 δημιουρ γήθηκε ό σπ,μερινός Ο. Η. Ε., γιά την περιφρουρήση τής είρή¬ νης καί άνεξαρτησίας των λαών τής ύδρογείου. Δυστοχώς δμως ό Ο. Η. Ε. στάθηκε άνίκανος δ- ττως καϊ ή Κ.Τ!|., τα νά έκπληρώσει τόν ττροορισμι τού. Ό Διεβνής δμως Σιωνισμός καί οί γκάγκστερ τού Π€»<τ<ΐγώ- νου των ΗΠΑ των λεγομένων Προστατών τής Ελευθερίας της Δύσης έηεμβα'ινουν στήν Κορέα κ,αί σκμπαρασύρουν δυστυχώς καϊ πολλούς Κυβερνώντες τής Ν. Δ. Εύρώπης καΐ στέλλουν στρα τιωτική βοηθεία. Μετά την λή¬ ξη τοΰ Κορεατικοΰ, οί ΐδιοι δο- λοφόνοι καί νέοι Χιτλερικοΐ Ναζΐ έπεμβαίνουν στό Βιετνάμ σέ ί¬ να μακροχρόνΐο ττόλεμο, σέ ίνα ήρωικό λαό πού πάλαιψε γιά την ελευθερία καϊ ανεξαρτησία τού, καί συνέτριψε καί καταρά κωσε τίς δυνάμεις τής λεγόμε- νης Προστάτιδας τής Δύσης των ΗιΠΑ. "Ολα δέ αύτά ΰττο την εύλογίαν τοΰ Ο. Η. Ε. καί τοθ Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ. Τό 1974 20)7) μέ τό σχέδιον Άττίλα οί Τοΰρκοι καταλαμβά νούν τό 40ο)ο τής Κύπρου ιμέ 200 χιλ. πρόσφυγες, άστεγους καΐ άγνοούμενους μέχρι σήΊμε- ρον. Ό Ο. Η. Ε. δμως άρκεΐται είς τυπικές άττοφάσεις χωρίς ττραχ- τική έφαρμογή. Σήμερα 20 χρό νια άττό τό 1960 συζητεϊται τό Κυττριακό ττρόβληιμα καΐ μένει ττάντα άλυτο. ,Γιατί; Διότι μαζΐ μέ τό προκεχωρημένο φυλάκιο τοΰ Σιωνισμοΰ τό Ισμαήλ στήν Μέση Ανατολή θέλουν την έγκα τάσταση βάσεων καΐ τιυιραύλων στό ΚυτΓριακό εδαψος, γιά νά τίς χρησιιμοττ οιήσουν έναντια στΐς 'Αραβικές χώρες καΐ τούς Παλαιστινίους> καθώς καΐ την
  περιφρουρήση των ττετρελαίων
  — πού δέν εχουν κανένα δικαί-
  θίμα — στόν Περσικό Κόλπτο.
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ,
  ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑ
  ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΝΑΤΟ
  Οί νέοι αύτοϊ Ναζι καΐ δολο
  φόνοι θέιλουν νά έγκαταστήσουν
  στήν Δυτική Εύρ£χπτ ταιιραύλρυς
  Μέσοι; Βεληνεκοΰς. Γιά ττοιόν;
  γιά την καταστροφή τής γηραι¬
  ός Ηπείρου Εύρώττης πού εχει
  Ίστορία αίώνων. Γιαττΐ δέν τούς
  ίγκαταστοΰν στό 'Λμερικανικό
  έοαφος: 'ΑτΓλουσατα: γιά νά
  μείνουν άνέπταφοι καί την νύμφη
  νά την πληρώσουν οί λαοί τής
  ΕύρώτΓης. Πού βαδίζωμεν λοι-
  ττόν; Δέν άντιλήφθηκαν ακόμη οί
  ήγέτες τής Δυτικής Εύρώπης
  τήιν π,ραγματικότητα παρά παί-
  ζουν τό τταιγνίδι -τής ύττοταγής
  Τού Τσάιμττερλαυ καΐ Μτταλαντιέ
  ττρός τόν Χίτλερ τό 1 938 <μέ τα δυσάρεστα έπακόλουθα; Δ£ν ά κουσαν τίς δηλώσεις τής Σοβιε- τικής Κυδέρνησης ότι:" €Σε πε» ρίτΓτωση! ττνρηνικοΰ πολέμου1 οί χώροι έκεΐνοι πού δέν θά δεχ- τοΰν τούς ττυραύλους Πέιρσινγκ Μέσοι/ Βελη,νεκούς στό: τους καί δέν έχουν έγκαταστά- σεις θάσεων δέν έχουν νά ττά- θουν τΓττοτα». Καιρός νά άφυτττνισθοΰν καΐ νά μάθουν ότι ή κοσμοκραΐτία των ΗΠΑ καταρρέει, άργά άλ Λπ σταθερά. Μβσα σέ 15 χρό¬ νια στΐς ϊδιες τίς ΗΠΑ, θά ξε- σττάσει έσωσερική έξέγ€ρση των 8 καί μέχρι τότε 10 έκατομΐμυ- ρίων άνέργων καί της πλειοψη φίας τοΰ Άμεοικάνικου Ααοΰ ττού ττεινά. Είναι άκόμη καιρός νά δώ- σουν οί Εύρωπαΐοι ήγέτες μιά κλωτσιά γιά πάντα, στούς δο- λοφόνους καί τα μιάσιματα τοϋ Πενταγώνου καΐ τοΰ ΝΙΑΤΟ πού μολύνουν τα Ίερά χώματα των χωρών τής Εΰρώπης, γιά νά ζήσουν οί λαοΐ της είρηνικά καΐ άδελφωμένα. Σήμερα δμως. "Οχι αΰριο, θά- ναι άργά. Ή ττα ρούσα άττευθύνεται ττρός δλους τούς άργηγούς κρα των καί έκδοτών Δημοκρατικών εφημερίδων^ γιά ενα άγώνα έ- ττιβίωσης, άνεξαρτησίας κα! ε¬ λευθερίας των Λαόν άττό ένα άνάττηρο αγρότη χωργιάτη. Δεκέμττρη,ς 1 9'79 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΗΣ Κριτσά Μιραμπέλλου Κρήτης ΑΓΝΩΣΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ Α Καί μαντινάδες γιά μάς έξ αφορμής τού Τιμόθεου Από μιά αννωστη Ηρακλειω τ(σσ|αι ττήρίομί την πα,ρακάτω &■ πισηολη. Τή δημοσιειύομε ,τταρά τό ότι «ν»Γ ωνώνυνη, γκ> /νά
  αττοδείξωμε σπό άγνωοττο, αλ-
  λά ωστόο(ο υπαρχτό αυτό πρό
  σνιπο, ότι Οδώ διγμοσιεύομΐ τα
  ττάντ|α, έστω κι άν (υπρϊφοντρί
  καί «ναντίον μας, έστω κι άν εί¬
  ναι, άχι κοϊ τόσο ™·ρ βαστά μόν
  τινσβάΐΜΐα. Εω'»νοϊ όμω< πού ΣΕ ΛΙΓΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΠΟΚΤΑ ΤΗΝ... ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ κρύβοντισ* Νάτω από την ανωνυ μϊα, γιά οποίαδήποτε δικαιολο- γία, νοιώθουν άρηγε ήσυχοι μέ τή Συνε'εδησή τους; Ρωτρύμί απλώς... Κίύρΐΐ Μάνο, Ειμαι Ηροκ!λιε.ιώα·ισσα. θά σάς έγραφο τ' όνομά μου, αλ- λό ο γωιος μου εϊνσι φαΐλος σας καϋ δέν μέ αφήινει. Αυτά πού διάβασα στήν εφη μερίΐδα σας μιε λθπηκταν πάρα ποΛύ', γ-ιατιΐ αυτός ο άνθρωπος είναι ξακουστός. Τώρα πού έπ£- σε σττά χέριο μου η εφημερίδα «Πα-τμος» θά ήιθιεΐΜα τα τελευ¬ ταία λογια που σάς γράφίΐ νά τό ιλάβετε υΐποψη σοζ: Μ ανο, Άν εϊοχιΐ' Κριηιτιικός μ εχεις κορδιά μιεγάλιη ικιύτττα νά δείς τό σφάιλψΐια σοιι διόρθωσέ το πάλι. Μόνο, Άν ίίσαι Κρηίτικος κ αί είσαι πιαΙλληκόρΊ' Μέ τόν Άγιο Τιρόθεο νά μήιν τα ξανιαβ.άλ'εκ. Ευχαιριστώ ΑΝΩΝΥΜΗ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΕΣΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΤΟΜΠΡΟΥΚ » ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΤΗΛ. 28&-021 "Ολα ΓψοσεγμΙϊνα — Όλα φρέσκα ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ «ΤΟΜΠΡΟΥΚ» οδό Σμύρνης, αριθμός 34... Ένσ κατάοτπημα πού ΐΜσ-ιο- δοξιί νά -ροσφέρε* πολλά σ ου τιούς πού σγιαπούν τό ρπόρ ντΰ σιμο ιοαί θέλουν νσνοι κ,ομψοϊ, ολο τόν χρόνο. Σηούς ονθρώ- πους πού δίδουν ι&ταίτχ,ρη πρΐο ινΚή στ~ιν φφάιννσή οΐους, στούς ονθρτϋποικ — άνδρις καί γυνηίκες—πού ξεχω,ρίζουνΐΐ ΚΑΡΥΔΗΣ Νεανικό ντύσιμο —|ό κακ- νούργΓθ μογαζί τού ΚΑΡΥΔΗ. Ειδ«ι<ΕυμΐΥθ προσωττΐΜό, πρόθυ μο νά σάς ξεναγήσα σ' ένα μΐτ γάλα( κατάσπτημα, νά σάς κώνεΐι νά νοηώσετΐί άνετ)ε) σ' ένα όμο- ρφ,ο τΐφφάλλον, δκακοαμηιμένιο κατάλληλ<ιτ από έμπιιρους αν- θρύπους. Κοί χιλιάδες ειδή γιά να διολείετε, γυά νά κάνεηκ κυ- ριοΛθκτικά τό κεφκ οίας. Ο Καρύδης δέν πουλά ό,τιδή ποτε... Μέσα σ'" αυτό το τερά- στ<4 Ματΐάστημα, μάζΐψε. ό,τι καΑύτ&ρ,ο έχουν νά επιδίιίξουν οί μεγολύτερες φίρμες στόν κό- σμο: - ί-Ενΐδ -υΕΟ - 8Ρ0Βτινε - ΟΑΗΡΕΡΑ - ίΙΟΝ -ϋΟΝΑΤΗΑΝ - ΡΑΝδΙ - ϋΕ51Ι5 Κι ολα /αυτά, σέ τιιμές ΕΚ- ΠΛΗΖΗ, τκμές τ»υ δέν ακολου βοών την πορεΐα τού Τιμάρι- θμου. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Απόλυτο ιξειδικιυμένο προ- σωΐυκο ΐΐτανδρώνΐιι ένα άρτια εξοπλιομβνο ςρΐγοοττήρη, φτναγ- μένο γκα ινα προσαριμόζει τή μό δα ακόμη χαϊ στό πιιό δύσκολβ σώμοτα... ΣΠΟΡ ΝΤΥΣΙΜΟ ΚΑΡΥΔΗΣ Κομψό, άνετο, νεανικό ντύ- απμα στό Ηοκινούργιιιο μ£.γά/ο κα>
  ηάοτττγμα τ|ού Καρύδη. Γιά α<νν θρύπους πού θέλουν νά συμβα δίζουν μέ τήιν εποχή τους, γιά ανθρωπαυς ττού θέλουν ένα ιδα νηβό σύνΐοΑο πού νά συνδυάζίίΐ ΚΑΡΥΔΗ3) την κομψοτητα «—ι την άνεση, γιά ανβρώπους πού θέλουν νά εττιβάλλο,ντοι Καινωνικά. Ο κ. ΚΑΡΥΔΗΣ Ο 'εδιος ο κ. Καρύδης, Είναι έν— νιέο(ς ιΕπιιχιειιρτιμαιτίβς, |κ τ"μς 44θΐνουργΐ£ς ιδέε< ιτής βγο- ράς. Εττιδιώκει πάντα χαμηλό κόστος στήν παραγωγή, γιό νά κρατήσει τίς τιμές σέ ανθρώπ· να επίττίδο. Πρρσιτάθηοϊ, και καταφέρη νά ξεφύγίΐ από τα τι- τρ,ιμένα «αταστήμαται «Νεω- τερισμών». Έτ~ ιπέβαλλε στό Ηρακλε,ιο μιά κρκνΌύργκι αγορά με ΐξαδηοιυμΐινα καίύραητ^κτφ^ στά οποία υπάρ|χ« τεραστία ποικ,ιλία των εκδών πού προσφέ- ριει. Απο τότε πού ογκατέστησΕ το παλιο μικρό μαγοζί στό Η- ίϊόιιλβιο, επιβλήθηκε ρτήν αγο- ρά. Τότΐϊ, είχε πρωτοτυπήσεΐι, φτΐιόχνοντιαις την πρώτη μΐτου- τίκ ονδρΐΜών ειδών. Σήρερα, πού οί ιανάγως —ιβόλουνε τόν κομψό αλλά καϊ άνίτπο) τύπρ, ο κ. Καρύδης εγκατΐστησιε στό κακνούργιο ικπ,τόστημα αυτήν την Ναινούργκι συλλονή ανδρ* κων καί γυναίκείων σπόρ ειδύν. Ο ϊδιος λέει: — ...Ουσ,ΐαοτΓΐκά μεγάλωσϊ. τό κατ|όστημα γιά νά υπάρχει μι- γαλάτερη άνεση χωρίου, ώστε ο ττελάτης νά «ξυπινρετχΓπαι κα λύτιρα, νά νοιώ&ει πιό άνχται, καί ινα δκιλέγεν χαλυτΐΐρα. Δέν νιομϊζω ότι είναι μόνο μκά εμπο- ρική ,ππιχεϊριηση τό κΙώινούιργίΙτΙ κατάστημα, τή οπιιγμή πού υ- πόριχει κοί Κοινωνική προσφο- ρά,ιαφού τα είδη μας, θά χρησι- μοπαιηθούν από τόν ογβραστή καί θά συντεΑέσουν στό νά κά- Μαυν τή ζωή τού πιό όνιετη, μέ σία κχτήν Κοννωνία τού άγχους πού ζούμε...». ΣΠΟΡ ΝΤΥΣΙΜΟ: ΚΑΡΥΔΗΣ οδός Σμύρνης 34 ΚΑΙ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ΚΑΡΥΔΗΣ οδός Αβέρωφ 23 Ο ΟΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΜΑΝΟΥΡΑ "Ενας άττό τοΰς τρείς Παπά- καΐ Αύλοποτάμου εξεφώνησε ώ δες πού κηδεψαν τόν Νίκο Κα- ραΐο έττικήδειο καθώς καΐ ό δά- ζαντζάκη, ττέθανε την περασμέ- σκαλος κ. Γεώργιος Σμττώκος. νη Τρίτη 11 — 12 — 79. Σ·Κ·Σ· Μιχάλη Μανουρά, άττό τα Άνώ- ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ γεια Μυλοποτάμου. Ό έκλιπών Τους μέ όποιονδήατοτε τρόπο ——εί—ρ—ρε-ε-ρε-εε-ε—■Μρα— μετασχόντες στό δαρύ ττένθος μας, γιά τό θανατσ τοθ λατρευ τοΰ μας πατέρα εΡεΡεΡεΡεΡεΡεΡεΗ^^^^*ΡεΡεΡεΙ ΠΑΠΑ — ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΝΟΥΡΑ ΒΝβπβι^Ι^Ηκ'' Ιί τ^^^Λ εύχαριστούμε θερμά. Ιδιαιτέρα εύχαριστοθμε τόν Ρ^^^^Κ ίιΐθ_ί Μητροπολίτη Ρεθυμνον καϊ Αύ¬ λοποτάμου κ. Τίτο γιά την στορ γική συμπαράσταση καΐ γιά Ι^ΐΥεΥε^Β ^■■■11 τοΰς ώραίους λόγους μέ τούς δ ττοίους άτΓθχαιρέτησε τόν μετα- ΡεΡεΡεΡεΒ '^Ρεβ σταντα. Έττίσης δλους τούς ίεροι/ργή- σαντας Ιερεΐς. ήταν γιός τού Καΐττετάν^—Γιώρ¬ Τα τταιδιά, γη Μανουρά ή Ζωνοΰ, Τα έγγόνια Γεννήθηκε καΐ μεγάλωσε στ' καΐ τα δισέγγονα Άνώγεια, σπούδασε μέ στερή- σεις ττράγιμα ττού τόν έκανε ΐ- διαίτερσ εύαίσθητο στόν τοιμέα Η ΜΑΧΗ, τής Παιδείας. Βοηθοΰσε πάντα παιδία πού ήθελαν νά σπουδά- ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ, σουν ένώ ό ϊδιος εΐχε έφτά παι¬ . ΗΤΟΛΜΗ, δία. ΕΙΝΑΙ 'Εργάστηκε 35 όλόκληρα χρό νια δάσκαλος καΐ Ιεροι/ργοϋσε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 50. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ό Πσ/ττα — Μιχάλης ήταν Ι νας άγωνιστής τής ζωής καΐ τοϋ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ χρέους. — · — Πεθαίνοντας άφησε έτττά παι ΤΟ ΝΟΗΜΑ διά7 ττολλά εγγόνια καΐ δισέγγο ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ να, γιά τα όποΐα θά τπρέπει νά ήταν ΰπερήφανος. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ή κηδεία τού εγινε στ' "Ανώ ΜΟΝΟΝ ΤΟ γεια. Παρευρέθηκε πολύς κό- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. σμος καΐ κατέθεσαν έττίσης ττολ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ,, λά οτεψάνια. Ο ΙΔΙΟΣ Ο Ό Μητροττολίτης Ρεθύμνου ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΕ —- ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΝΙΚ. ΜΑΑΑΙΑΡΑΚΗΣ ΤΙΑΒΑΡΗΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ: Παντός τύπου κατασκευές καΐ έϊΐισκευές έγκαταστάσεων, καλορΐφέρ» άλ- λαγή μπαταριών, καζανακιών. λεβιτοστασίυίν. ΟΔΟΣ ΠΡΙΑΝΣΟΥ 4 (Πάροδος της Λ. 62 Μαρ¬ τύρων 71) — "Εναντι κινηματογράφου «Όρφέα>
  ΤΗΛ. 289.367 - ΗΡΑΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιά όσους έχουν αύτοκΐνητο
  «ΚΑΡΕΝΤΑ»: ΠΟΙΟΤΗΤΔ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ
  Συνίχεια τής εντυπωσιαχής
  εμφανισης τής «ΚΑΡΕΝΤΑ»
  σπο Ηρόκλειο, αποτέλίσε η και
  νούργκΐ επενβυτική προσπα¬
  θεία τής ετριρΐία«, πού αφορά
  τή δημιουργία ενός μιγάλου
  σΰγχρονουΐυνεργοου Αυτρκι-
  νήτων.
  Πρόκιιται γιά την μεγαλύτΐτ
  ρη επενδυση οιέ συντργαο, σ'
  ρλη την Κρήτη καί, εττίσης, γιά
  τή μεγαλύτερη Ηΐίνδυση τής
  «ΚΑΡΕΝΤΑ» σέ επαρχίαι» συ-
  νβργεϊο. Ώς γνωστόν η ΚΑΡΕΝ
  ΤΑ έχει 14 υποκατροτΓήματα σ'
  όλη την Ελλάδσ.
  ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
  ΕΙΚΟΝΑ
  Το Συνιιργαο βρίσκεται στη
  Λεωφόρο 62 Μαρτύρων αριθ¬
  μόν 417 στό Γιόφυρο. Τό πρό-
  βλημα τής απόστοοη< η ΚΑ- ΡΕΝΤΑ τό καλϋττ—;ΐ μεταφέρρν τας τούς πελα—χ τη<, μέ δικά της αυτοκΑνητα σπό κϊντρο τής πόλης). Κατσλαμβάνει έκταση τριών στρίμματων κρί διαθίτ τϊι μεγάλο κιϊ άνεπΌ ηάρκιγκ. Υπήρχε στό Ηρόκλειο αττό τό 1972 αλλά η ριζική αναδιοργά- «ωσή τού, ύστερα από την ιν- τυπωσιακή εμφάνιοη τής ΚΑ- ΡΕΝΤΑ κιαϊ τή διαθέση ενός με¬ γάλον οριθμοϋ φορτηγών αυ¬ τοκίνητον καί Ι.Χ. υπήρξε α,να- γκαία καί έγινε στκ αρχίς τού περαισμίνου χρόνου... Αποσχολεΐ συνολικά 16 άτο- μο. Γιά την αττόλυτη ΐΐδίκευση τού προσωπικού γίνονται 3—4 φορ« τό χρόνο σεμινάρια το- πικά ή στήν Αθηνά. Τό άρτια οονανωμινο τμημα ανταλλακτΗΐών δίαθέτει σήμε- ρο 9.000 διαφρρΐτικσ ανταλλα «τικά. ΑΠΛΟΧΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ α. ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 'Ενο χρόνο ιγγύηση από τη μβρο τής αγοράί, «" Υ'ά σπεριόριστα χιλιόμετρα, γ*ά όλα τα μέρη τού αυτο- ΝΗήΓΓθυ. Εκτός από τό χρώ μα στά Ι.Χ. πού κολύπτεται γιά έξι χρόνκι από σκουριίί Μοί διοβρώαεκ ομαξώμα- τος. β. ΣΤΑ ΕΠΙΕΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ: Τρείς μήνις γιό την εργα- σϊα πού γίν,ϋται στό Συνερ- γείο κοΐ εξι μήνε* γιά τα αντρΛΛαΐΓΠκπ πού τκΜτοΘε- τοννταν. (ΕΓΓΎΗΕΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ) Είναι η Εγγύηση πού μόνο η Οργάνωση νθίΚνΥΑΟΕΝ —ΑυΌΙ (ΥΑβ) παρίχίί. Δή λαδή ορεσμένα μέρη τού αατοκινήτου ιχαλύπτρνηαι από Εγγύηοη, άχι μόν» γιό ίνα χρόνο, από τή μερά α- γ,οιροχ, αλλά κα» τρία χρό- νιο, ανόΑ|αγο μί τό εξάρτη μα. Κοί είν,αι ττολλοί αύτοι, από τούς πελάτϋς τής ΚΑ- ΡΕΝΤΑ, πού μπορούν νά ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΑΠ' ΤΟ ΧΘΕΣ ΑΝΟΙΞΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΑΡΙΑΔΝΗ" ΣΤΗΝ ΚΗΠΣΟ Δίπλα στην Κνωσο, στό γνω- στό σας κεντ,ρο «ΑΡΙΑΔΝΗ», Νθί γι' αυτίς Ής μερίς, Θά ούς δκχσκεδάσει όπως πάντα ίνα 6- μορφο πρόγραμμα, επιμιλημινο από τόν γνωστό σας κ. Ηλία Μαθιουδάκη. Κολό φαγηττο από μιά κουζί να οργαινωμενη απο υιτεΰθυ- νους ανθρώπους καί προοΐγμί- νο από κάθε άποψη. 'Ετσι μπο- ρεΗΐε ινα συνδυάοκτε τό φογητό σας καί τή διασκέδασις οκκ μί την αρχησηρα τού Γιώργσυ Πα¬ παδάκη. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ» Οί τιμίς πάντοτε ιτροοΊτίς καί οταθβρές. Ο Ηλίας Μαθιου¬ δάκης καί τό γνωστό σας «ΑΡΙΑΔΝΗ» Εύχοντται σ' όλους τού* φίλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 1980 ΟΙ 65 ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ * ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδα «κεφαλή κρούσεως»· "Ασχετα δμως άπό τό άν πράκειται περΐ άτόμου η σπιείρας- τό π,ρόβληρα παίρνει τεραστίας διαστάσεις/ άχροΰ υΐτίίρξε νύχτα πού, κατά τή διαρκειά της, παρα οΊάοτηκαν καΐ 17 καί 22 αύίτοκίνη,ταϋΐ Παρ' δλες τίς ένέργειες ποΰ. έγιναν τελευταία) ά- πό τίς Άοτυνομικές Άρχές τοΰ Ηρακλείου, δέν ύ- ΐΐηρξ£ κάποιο θετΐκό άΐποτέλεσυ.α- Πάντως τό Τμηιμα Άσοραλείας έρευνα τό θέρα καί στέλνει έίνδρες τή νύ χτα σ' δλα τα σηρεΐα τής πόλης» μέ άίτοοτοΛή την ά- νακάλυψη τοΰ δράστη Γ) των δραοτώίγ· Μέχρι κιαΐ 32 ανδρες (!) τής Άστυνομίας έκαναν κάηοΐο 6ράδυ/ εϊ- δικές Γϋερίπολίες σ' δλα τα σηιμεία τοΰ Ηρακλείου· Πάντως, ή Άσφάλεια — δπως ράς εΐϋπανε — πα- μακαλεϊ δποιον άντιληφβεί κάΐοοια κίνηση ήν έόόχει υπο πιέσει κάτι σχετικό στήν άντληψή του^ νά είδοποιήσει άρέσως τό Τμηιμα- "Ολα αύτά, είναι κατά τή γνώμη ,μας, άπόρροια έκείνου τοΰ' άλλιώτικου τρόπου ζωί)ς, μΐας μερίδας τής Νεολαίας, πού προφανώς άντιγράφει τα Άμερι- κάνικα πρότυπα τοΰ Τέζας καί τοΰ Λάς Βέγκας, πρό ιυπα πού ή*ρθανε στήν Έλλάδα καί στό Ήράκλειοιμί; την παρουσία των Άμερΐκανών «συρμάχων» καί μέ τόν περίφαιιμα «Τουριομό της πεντάρας>.·
  Ν. ΨΙ ΑΛΚΗΣ
  ΜΕΒΕΑ
  ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ-
  Ε.
  τό διοβίβαιώσουν. Διιυκρι-
  νίζετοι ότι το σοτοκίνητο
  Ναλωπτεται απο τίς παραπά
  νω εγγυήστκ, απ' όηοιοδή-
  ποτι οντΐΓίρόσωπο στάν
  Ηόσμο κ> άν ογοράοτττνκε...
  Ο κ. Ι. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
  Τώρα κοί ίνα χρόνο την «ΚΑ-
  ΡΕΝΤΑ» Ανατολ«Ηής Κρήτης δι-
  ευθύνιι ο κ. Γιάννης Σκουλικά-
  ρης, γκός τού γνωστού Ηραπ
  χλειώτη κ. Ανττϋνη ΣΝουλικαρη.
  Νά Τί λέιι ο «ο»ς γιά τόν λόγο
  πού η «ΚΑΡΕΝΤΑ» προχώρηοχ
  οτήν αναδιοργάνωση τού Συ-
  νΓργίϊου:
  — «Οί λόγο· πού μάς οδήγησαν
  βοσικό στήν αναδιοργάνωση
  τού Συνεργεϊου είναι, αφ' ενός
  η υποχρεωθή πού ίχουν οί αν
  τιπρόσωπσι από τό εργοστάσΜ),
  νά διατηρουν ένα Συνφγείο
  σύμφωνα μέ τα φγοσττΐασ*ακά
  πρότυπα ο,ργανωμίνο. Από την
  άλλη πλευρά, είναι η μιγάλη α
  νόγκη πού ίχιι η Επαρχϊα σέ
  Σΐέρβκ ποιότητος, ηητύφτι μί
  πώς καί τα δυό τό Ηαλύπτου-
  με κατά τόν καλύτερο Γτρόπο.
  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΟΝΟ
  ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΤΏΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
  Καϊ είναι αλήθχια πώ< νδηώ σ αυτόν τόν τομέα η ΚΑΡΕΝΤΑ υπίρβάλλιι. Μιά ομάδα νέων αν θρώττων, ορεζάτων γιά δουλΐιά προοτταθούν μέ κέφι καί ιυου- νειοησία, νά πεττύχρυν ίνα στό· χο, τόσο ότι* πωλήσϋί όσο κοΐ στό $ΕΗνΐ3: ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕ- ΝΟ ΠΕΛΑΤΗ 'Εκβεση: Μωφ. Ληνοκρατίας 13 Τηλέφωνο 221-515 Συνεργεϊο — 'Εκβίοη: Γιόφυρο— Τηλέφ. 286-549 225-519 Ηράκλειο Μιά δημιουργία τού Μαρΐνου Λυγεροΰ "ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ,, ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 10 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 224-523 ΚΑΙ 239-739 Ένα ικοιμματι από την Πλάικο τής παλιας, »αλής εποχήις, ζων- τανεύΐΐ σιήιμερα' ιστό Ηράκλειο. Η τοβέρνα «ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ» εί¬ ναι μ,α προιοιπαθι&ια αναιβίωισηις π ής ρορανπΊ.κής ■εποχιής, με τίς ικαντπάδες, γγϊ^ κιθάρες καιΙ τις ,με- Λυώΐες τιης. ΣτεγάιζεΓται στό ανώγιΐ ενός ιπαλιού Καστρινούι αρχοντι*ού, •ποΰ1 είναι ειιδικά διαρυθιμΐ'σμένο καϊ διιακοσμηιμένο μέ €ντυιπυισιο «κές χρι^ματιικες ενιαιλιλαγίές. Η Ταβέρνιαι «ΑΠΟΣιΠΕΡιΙΔΑι>
  προισφερειι καπαιΠΐληΐΚΓΓΐιικές σττε-
  σιαλιτε σέ ικαίλές τιΐμ&ς καϊ ιμΐέ £ΐ-
  διική φροντΊδαι, σ' αατούς πού
  αρεσκονται στό καλιό φαγητό
  καιί τή σωστή, μουσιική.
  ΤΥ] μκχισική την προσφέρε»
  τ ό νταυίττο «ΝιΤΟΥΟ — ΑΘΗ¬
  ΝΆ» ποΰ εριμηνίύιει. μέ τίς κιθά-
  ρες τού οαλιά τραγούδια, ελθ'-
  φροίλαΓι.'κά, κανττοδες, Σ,Γκανιολι-
  κα κ.Λ.—. Τό «ΝΤΟΥΟ ΑΘΗΝΑ»
  ΰιαισκεδόζεΐ' των κόσμο μ' ενα
  :ντελώις ξεχωρο τρόπο. Είναι
  μέσα' στίις παρεε<, στήν μ^γάλιη αίιθου,σα τού Καατρινου αιρχον- τιικού, κ» τραγουδα χωρίς μι¬ κρ όφωνα. Βσσιικα χιαρακτηρΐιστΐικα τήί ■και.νοιυργιια,ς αυτιή'ς προσπαθεία.; τού Μαρινου Λυνερσυ, ΰΐναιι τό Πολιτισμόν» ΠερΐιβαΙλλον, η; «ου·- ζίνα που είναι διαλεχτιί καί ποί- ΐί,ϊλη, καί η απόΛίυτη καθαριο- τηιτα... Ο κ. Μ. ΛΥΓΕΡΟΣ Ο ίδιος ο κ. Μαρίνος Λυγε- (. ός νοιώθίΐ1 περήφα·νχκ καθώς βΛεπιει ένχΐ τταιλιό Γτου όνειρο, ιπραγματικοτιητοι... Ο ΐδιος λέει: — «ΠροσπάθΓΐσα νιάι φτιιάξω «ό τι καΐινούργιο στό Ηράκλειο γΓ οιιτού-ς ιπού αγαιπάνε την παλη'ά Μουσΐική, τό καλό φα'Γ κα,ϊ την πολιτισμενηι διαοκεδασηί. Πιι>-
  οτεύουιμε ότι η προισπάθειά
  μα< αυτή, δέν πήγε χιαμ'ενιη. Ε- δω, ο κόσμον διιασκεδά^ει οικού νσντας ξεχωρΐιστές μελωΐδιίεζ και νοιώθει τή ζεσταοΊά τού πιερι- βάλλοντος...». ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Ένα' δωμάτΐΌ, αιπο τό μεγαη λο α·ρχιθνττΐιΚ!ό ιμέ ι·δ·ιαΐΐτερη εσω- τ&ρΐιΚή δΐ'αρύθμιΐσιηι, λΐιΐττοιυργεΐ σάν καφετέρκ]. Εκεί μιπιαρεί κα- νεϊς νά οί εί τόν καφιε τουν να χα<ρ£ί την ΊδιαιτεριότηΓτα πού προσφερει ο Μαρίνος Λυιγερός καί η ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ Λεωφόρος Δηιμοικρατιας 8 ΤηΛ^φ. 287-7Θ6 Κι ακο,μη οτήν «ΑΠΟΣΠΕΡΙΔΑ»: ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Η τεχνκή ιπψέλΐΜ τής εφη¬ μερίδας μα<, σέ κασε τού Μά- νου Χαρή, ίγινε από τόν ΚίϊΣΤΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Η ΣΗΖΥΓΟΣ ΤΟΥ Κ. ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σίλίδα 1 ΊΤΚ. Εγώ δέν μττορώ νά επιβάλ λω κάτι στή γυναϊκα μου, λόγω ορχών. Μακάρι νά την απολύ- σουν... Στήν τελευταία συνί- λευση μάΛιστ» κατηγ|>ρφα]
  την Εταιρείαι ευθέως, γιά λογι-
  οτπκά λάβη στίϊ αμοιβίς των
  εργαζομένων, πού καταλήγουν
  σέ μείωση των αποδοχών
  ΤΑ ΧΑΑΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΝ "ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ οπό τή σελίδα 1
  νά αΛΛάξ'ει λιίγο την αΐτμιόισφαιΐΓ
  ιρα το·υ σχολείου κα>ϊ νά νιοιΐώ-
  θουν πιο ·ευχάριΐιοτα' όν μαβητπέις.
  ΙΔΡΥβΗΚΕ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  'ΑφοΟ ό χρόνος «"Ετος τοΰ
  ποιδιοΰ» πέρασε μέ γιορτές κ<χ! φανφάρες γιά τό τταιδΙέΓΓΐτέιλους εγινε κι Ινα σωστό 6ήμα. Ίδρώ θηκε μέ τπρωτοβουλία 120 δικη γόρων, άρκετών γιατΓιρών καϊ συίμδολαιογράφων Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, στό Ή- ράκλειο. Οί σκοποί τού Συλλόγου πε- ιριλαμβσνουν την όρθή μέριμνα καί 071/μπαράσταση των τταιδιών που έίχουν άνάγκη. Μέ ανακοινώση τού ό παρα- ττάνω Σύλλογος καλεΐ δλο τόν Λοώ τοϋ ΝομοΟ νά έγγραφεϊ στό Σύλλογο και νά τόν συνβράμει στό δύσκολο εργο τού. ΠΛΗ.ΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Μαίρη Μ«λλιαράκη τηλέχρωνον 222 — 633 κ. Γεώργιο Παναγιωτάκη τηλέ φωνο 2'22 — 453 κ. Νικόλαο Τζερΐμιαδιανό τηλέ φωνο 284 — 244 Όσον οφορα τό 4ο κτιΊριο μαθηιτέζ Γιυιμναισίουν ΛυικειΊθϋ «οί Τεχνιΐικού. Κΐ' εδώ ούτε ένα οργ®νο γυμιναιοτΐικής δέν υιπάιρ.χει. Τα σκάμαι έχειι κα- τανιτιήσειι (πικσΓνια. Κ<ιί πσλι δέν ιΐπάρχει ούτιε έν» δέντρο μένο. Υπαιθρο η αθιλιιότητο ε»ναιΐι πιό ,μεγιάλη,. Αίθουισες ρο- νρες δεν υΐΓτάρχοιυν σέ ορι,σμέ- ναι Γυιμνόσιαι. Ότιαν βρέχβι μτκΐ'ί ινει τό νερό ιμέσα. Οι· οΐθουισες «ίνοι χυρΐισμένεις α πό κονττρα πλακέ ή από ιπέτρες, ιπού τό επί χρηιθΐμ'αι είνα-ΐι γικρειμιΐισΐμΐΕΜθ. Γιά την μετα φορά των μαθιητών πρ-έπεΐ' νά βρεθεί μιό λύΐθιηι τελι- ικά. Χώρας γυιμνασττιΐικήις δίέν υ- πάιρχει κα* έχουν πιάισεΐ' τα προ ούλια των εχικ^σιών οί: μαβη- τβς ή κάνουν τροχάδήιν στούς δρό,μους. Τό πιό σπο-υιδαιίιο είνοΐι ότπι υ- ρορχουν ελΛειψίΐς σέ βψλΐία. Γι αυτο τό &ΰμο (πριβπιει νώ λΐη^- φθουν σύντομα1 μέτρα. Αυτή είνσ>ι η γιεν.ική ειικόνα'
  των σχολιείων τού Ν. Ηρα¬
  κλείου. Σιοεφτείτε μετ ά από αω-
  τα τα λι,γα, τγ Παυδεϊα έχιειΐι η
  Ελλαδα μαςΙ..
  ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΙΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Η
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Γ. Δ. ΧΡΗΣΤΑΚΗ
  1866 ΑΡ. 110 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΟΡΑΣ)
  ΒΙΒΛΙΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙ-
  ΚΙΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟ-
  ΤΕΧΝΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
  ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ
  Μέ την εύκαιρΐα τής έναρξης τακτικής συνεργασΐας τού μέ την «Αλήθειο*
  και την κυκλοφορΐα τού νέου βιβλΐου τού <0/' Σαρκοφάγοι τοϋ Ελληνισμόν Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΑ Π ΛΕΒ ΟΙΚ ωΗ Μέοα στή δίνη τής σηιαερινής κοινωνικάς ταρα- χής, στήν ΐταραζάλη τής ήθικής, άποσύνθεσης καί τα ά'κύθμενα πελάγη ενός ΐχλαστεπίΐτΑαστου εύδαιμονι- ορ,οθ, 8που βυθΐζεται άγαλούχητο καί ψυχικά άφοπλι σμένσ τό ά.νθρώπινο ναυάγκ>< έπιπλέουν, εύτυχως, σκορττΐες έδώ κι έκεί, μερικές νησίδες έλπίδων· Άσφα λώς οί τελευταΐες. Έκεΐ ό άνθρωπος μΐιορεϊ άκόμη ν' άνταμώσει τόν εαυτόν τού, νά θυμηβεϊ ποίος είναι, νά μΐλήρει μέ τή γλώσσα τής καρδίας κι ΰχι ιιέ τον άγωγό τοΰ πεπτι- κοϋ, νά χαζέψει 2να λουλούδι ν' άντικρίσει δνα άοτέρι· Έικεϊ, σιήιν άοάιμαστη, την άπίθανη Καρκα- διώτισα, ύττάρχουν άκόμη λουλούδιαι ά- στέρια κι άνθρώπινες καρδιέςΐ Σ' ίνα είδικο ήβικό 6ά ρος< πού δέν σ' άχρήνει νά 6υθιοτεΐς· "Ενα τραγούδι πού 6γαίνει άιπό τα 6άθη τής φυχής κι 2να λεπίδι πού ακοτώνει ιό θάνατο· 'Εκεϊ, στήν Καρκοδιώιισα, τύ φυλειΐκο κύτταρο θέλει καί ξέρει καί μπορεΐ νά παραμένει ζωντανό· Έκ£Ϊ ό δ,νθρωπιος βρίσκει τόν ανθραιπο. Κι ό θε- ός την ΐτίστη στά Ι'ργα των χεριών τού. Έκεί... ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ό Δαακογιάννης μέ τόν λαϊκό ΐΐοιητή Μιχάλη, Σταυ ρα/κάκη (Νιδιώτηι ή' Μίχα- λο) καί τόν Στέλΐο Σΐτυρι- δάκη στό άξέχαστο γλέντι τής Καρκαδιώτισας· τόν Ό Διακογιάννης μέ Πρόεδρο τής ΕΔΗιΚ Ηρα¬ κλείου γιατρό κ· Γ. Χαλκια- στή δεξίωση τού «Ά- στόρια» Ό Κυρ,ιάκος Διακογιάννης, μέ τούς Βαγγέλη Γρατσέα, Μιχάλη Ρουκουνάκη καί Στέλιο Σατιυριδάκη ΕΝΩ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΚΑΤΑΛΗΦΗ Εκδηλώση γιό τόν 815 Ενώ συνεχίζί,ται η κατάληψη υπό των Φοιτητών, των Γρα¬ φείων (Πλ. Ελευθίρκι<) καί κτι ρίων τιαύ Πανεπιστημίου Κρή¬ της (ΚΕΚΑΤΕ καϊ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣ- ΣΟΥ), πού ορχισε από την περ. Τιτόρτη, ίξογγίλυηκε ήδη καί μεγάλη ουγΝένηριωση, γ» με- θαύριο Τΐτάρτη, στάν Άγιο Μύρκο. ΣχετΐΗό £ίναι τό ποραχάτω κάλεσμα, πού δημοσκύομε μα- ζί με τή σιυμπληρωματική πλη- ροφρρϊα ότι ©· Μοβητίς τού Η ρΐακλείου από αύρκ> θά απόσ-
  ΚΑΛΕΣιΜΑ
  συμπαρασταθούν στούς αγωνι-
  ζόμενους Σποαδαστές γιά την
  καταργήση τού περιβόητου Ν.
  816.
  τον Ηρα<κιλιειωιτι<ιο Λαο την Τετα.ρτη 19)12)79 και ωρα 4.30 μ.μ. στή Βασιλική τού Ανιου Μάρκου, νά ενϋισει ■Ρς δυνάμεις τού μ(ε όιλιου^ τούς ιΚΓ»αιδευ,τΐιΚθύις φορείς καί τούς φοιτητ£ς, ενιάντιιαιστήν αν τιεκπαιδευτΜοή κυιβερνηΐπιικιή πο- λιτΐική, μέ αιίΐτηιμα τήιν αιναστο- λή κ,αί καταργήση, -πού Ν. 815. Στη συΜέχειο, μετα τή συγ¬ κεντρώση, θά γίνει πιορεΐα πρός τή Νομαρχία. ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οί Σύλλογοι Μαβηιματιικου — Φυσιι*ου'— ΚΑΤΕΕ — Ακαοηιμύα,ς — ΕΛΜΕ — ΔΟΕ — Μαθηιτιΐκές Καινοτη·· τες — Τοπικη Αυτοδιοίκηιση ΣΥΝΕΡΓΕΪΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΝΩΟΣ 82 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦ. 281-379 ΜΙΑ ΕΗΔΙΑΦΕΡΟΥΣα ΕΞΙΣΟΣΗ, ΒΙΒΛΙΟ - ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ - ΒΙΒΛΙΟ Ό Κυριάκσς Διακογιάννης χορεύει Κρητικσύς χορούς σιήν Καρκαδιώτισα Ό πιό πολυδΐαβαοιμένος Ύπογράφει τό 6ι6λίο τού ό σύγχρονος "Ελληνας συγ- Διακογιάννης στόν Γιάννη ..,-* ** *^Α η π »—ι »λ »*-ΐΜ« Τ " ο Τ ηττλ _* Λ 1 Ι Π ίΓΐ7ΐίΐ·)ΤΛ.1ί II . Α ίΤΐΤΓΓΑί>_
  γραφέας συνορΐλεϊ στό «Ά
  οτόρια» μέ πνευματικούς
  άνθρώπους· Διακρίνονται ό
  Πρόεδρος τοΰ Πνευματι-
  κοϋ Συλλόγου Ηρακλείου
  κ. Στουμπίδης καί ό συγ-
  γραφέαο κ. Β· Γρατσέας
  Παναγΐαπάκη, Άντιπρόε-
  δρο τοΰ Έλληνο — Λι6υ-
  κοΰ Συνοέσμου
  Οί δυό φίλοι τοΰ Διακογιάν
  νη, ήρθαν είδικά γι' αυτόν
  άιπό τή Ρογδιά τό βράδυ τής
  εκδηλώση ς στό «Άστόρια»
  γιά νά τόν γνωρΛσουν καί
  νά πάρουν φυσικά, τό και-
  νούργισ βιβλίο τού
  Ό συγγραφέας των «Σαρ-
  κοφάγων τοΰ Έλληνισμοϋ»
  μέ τόν γνωστό βιβλιοπώλη
  τοΰ "Ηρακλείου κ- Σαπουν-
  τζη καΐ ένα άκόμη φίλο
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΜΕΊΜΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ "ΜΙΝΩΙΚΕΣ.
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σελίδο 1
  κ. Κ. Κληρονόμον καί ο κ. Γ.
  Κιαγκιδάκης.
  ΑΞΙΖΕΙ νά τονιστεϊ ότι απο
  πλευράς παλπΊκήςαγωγής, ο δι»
  «ηγόρος κ. Σαρρής ίδωσι ιλα>·
  φρυντικά στόν Μόνο Χαρή,
  καί έκανε μιά υπερασπίση, πολι
  τισμένη καί διακριτικη, ενώ, αν
  τιθέτως, ο δεύτερον συνήγορος
  *. Χριστοφοιρόκης, «τετεβη καϊ
  π,ρΐοσηάθησε νά επιδεινώσει,
  τή θέση τού κατηγοροιιμένου
  βγαϊνσντας αί ένα σημείο καί
  «τος των πλαιαίων, πρόγμα γιά
  τό οποίο δκιμαρτιιρήθηκε έντο-
  νβ ο κατη,γαρούμενας διευθυν¬
  τήν τής εφημερίδος μα<. ΤΟ Δικαστττιριο επιδίκασε επί- σης γώ βλάβη των μηνυτών, πέντε χιλιάδας τόν Μάνο Χαρή καί 15 τόν ΜεΥμαράκη. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ υπερασπίση*; τού ΜϊΥμαρακη, ήτβν ο κ. Στ. Φιορόκης. Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ τή< εδρα<, ά- 1·οιγοί στήν εκτελέση τού λει- τουργηματός τού, γιό νά δώσε* ίμφοση στήν κοτηγορία κατά ιού Μάνου Χαρή, είπε πολλά ε- παηκτικά λόγια γιό την πρόσω πικότήτά τού σάν δημοσιογρά φού, τονίίοντπας στό τέλο* κα¬ τά την επιβολή ττκ μεωμενης σέ σχίση μέ τόν ΜεΥμαράκη ποιτής (η μισή ακριβώς) ότι ε- ππΐελΐο' κοινωνικό λειΐτούργημα. ΤΟ ΔΜοαοτήίΜο, (Πρόίίρο,ς κ. ΠαπαΑίκαί, μέ Συνέδρους τόν *. Σαββόπουλο καί τον κ. Σπυ- ριδάκη, Εκταγγελευοντα τόν κ. Σουοοϋνη, καί Γραμματία την δΐδο Κουνάλη), ιπετελισε μέ ο- Αύμπιο ύφος την αποστόλη τού. ΜΕΤΑ την ασκήση τής εφέσιως, η υπόθεση θά ίικδικαοτο εκ «- ου καί εξ οπβρχής, <-© Εφι- τείο Κρήτης, οττά Χανιά. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τό άν εμείς πισταιομΐ καΐ πιστεύομε στήν πλήρη αθωότη,τά μας όπως την αναπτϋξαμε, ίστω καί χω- ρΐς υπιραο-κ-ή σ«ήγθρο, στήν απολογία μος, η οποία σηηρϊχτηκε στά ίδη τα δημο- σαϋματά μας καί στό χρίος τού δημοσιογράφου νά μεταφέρα στό κοινό την Εϊδηοη, δεχόμο- στϊ την απόφοση αγόγγυστσ, γιατί πκττευομε ότι οί αποφά¬ σει των Δ»κα—τηρίων καί λαν- θασμενες ακόμη νά ιίνχΗ, είτα» σεβαιστέςΙ Μ. Χ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Αθηνά: ΑιοΑου 102 τηλ 3219221 Ηρακλειο Πλατ. Δαοκο Αογιαννη20 τηλ 211147 ταξι*5ευετε καλα &φθηνα! Αεροττορικώς Απλη Αμστερνταμ 7300 Βφολινο 7100 Βρυξελλες 7000 Κοπεγχαγη 8300 Φρανκφουρτη 6850 Ελσινσκι 10250 Λονδίνο 8300 Μαδρίτη Μόναχο Μιλάνο Παρίσι 7100 72ΟΟ 5900 7200 Επιστρ. 10(00 10450 10450 12700 9600 15800 10700 10700 8700 8700 Στοκχόλμη 9600 Ζυρίχη 6200 Βιέννη 5400 Όσλο 9600 Μέ ΠουλμανΑΓτλή Λονδίνο 2500 Βενετία 1900 Μιλάνο 1900 Μττολώνια 1900 Γιουγκοσλαβία 1500 15000 Επιστρ. 4900 3700 37Ν 3700
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 7
  Ό Χαρίλαος Ηλιάκης
  ΕΝΑΙΠΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΣΤΡλΤΙΩΤΗΙ
  ΤΙΜΛΤΑΙΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 37 ΧΡΟΝΙΑ
  ΞΑΝΑΠΗΡΕ ΤΟ... 'ΒΟΥΑΙΑΓΕΗΟ.. ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΗΜΟ
  Ό πόλεμος δέν γίνεται
  ]ΐύνο οτά βουνά και οτά. χι
  ονια·
  Ή ηαληικαριά φαίνεται
  καί την ώρα τοϋ θανάχου
  τοΰ παληκαριοΰ- «Ό Δΐγε-
  νής κι ό Χάμοντας».
  Τό βΐτος ιοΰ 40 έγινε μέ
  τοίκ; γκράδες/ ιά σασεπώ
  καί τα δεκανίκΐο
  Τό έΉος τοΰ 40 £γινε ά-
  κόμα καί μέ ηιέτρες. Μάλι-
  οτα! Μέ πετροττόλεμο·
  Στίς 7 τοϋ Άπρίλη τοϋ
  1941 ό βαριά τραυματισμέ-
  νος οτρατιώτης Χαρίλαος
  Ηλιάκης, ττού νοοηλευόατα-
  νε στό Μετσόβειο Πολυ-
  τεχνεΐο 21ο τότε Στρατιω-
  ιικό Νοοοκομεϊο, άνδραγά
  θησε μέ πετροπόλεμο-
  Ένώ τα γερμανακά αερο
  ΐιλάνα βομβάρδισαν την ου
  σκοτεισμένη Αθηνά, κά-
  ποιο χέρΐ προδοτΐκό τής
  πέμπτης φάλαγγας, ανα-
  ψε τα φώτα τοΰ Πολυτεχ-
  νείου καί στίς τέσερας γω
  νιές, γιά νά δώσει καλλί¬
  τερο στόχο.
  Έκείνη την κρίσιμη στι-
  γμή ό τότε οτρατιώτης καί
  τώρα συνταξιοΰχος Χαρί¬
  λαος "Ηλιάκης ΐίτρεξε μέ
  ι ούς γύψους οτο χέρι κι £·
  οπασε τίς λάμπες πετών-
  τας τους ηιέτρες κι εσβυσε
  ι ά φώτα.
  Ή πράξη αύιή ιοϋ παλαί
  μαχου οτρατιώτη οέ αλλες
  οΐιγμές, ϊσα>ς θά ήταν μΐά
  άσήμαντη πράξη·
  Την στιγμή ίίμοχ; πού ε-
  γινε, ήταν μιά ήρωική πρό
  Γ,η, γιατί κινδύνεψε, την
  ζωη τού καί την ύγεία τού·
  'Η τιράξη αύιή δέν γλύ
  ιωσε ,μόνο ι υ Πολυτεχνεϊο
  άλλά καί τό ξενοδοχεϊο
  «Άικροπόλ» παύ βρίοκεται ά
  ττένανπ καί Γμα ν τότε στρα
  ιηγεϊο-
  Ό Χαρίλαοί; Ηλιάκης
  τιμήθηικε τότε άπό τίς στρα
  ιιαπικές άρχές μέ μετάλ-
  λιο, άλλά τύ κχασε έπι-
  οτρέχροντας στήν Κρήτη
  μέ τύ πλοίο «ΠΟΠΗ» πού
  βούλιαξε στόν δρμο τής
  Μήλου·
  "Υσιερα ά,πύ 37 χρόνια
  ό παλαίμαχος οτρατιώτης
  μέ αίτία άναφορά τού πρός
  τό Ύπουργεΐο Έθνικής Α¬
  μύνης, ξαναττηρε τό βουλι-
  αγμ·ένο τού παράσημο ττρό-
  σ<ρατα ηΖΖΕΗΑ ΟΙ ΝΛΡΟΙΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ζητοϋμε χίλια συγγνώμη, πού τίς μέρες ιών γιορτών θά οτερηθείτε τα πΐκάντικα κροϊόν- τα μας, άλλά είναι άνάγκη νά ξεκουραστοΰιμε κι' εμείς καΐ τύ προσωπακύ μας, γιά νά οάς προσφέ- ρουμε καΐ πάλι, άπό τίς 5—1—1980 την Πίτσα πού ξέρετε, μέ την οταθερή τίοιότητα καϊ τα ■καλ¬ λίτερα ύλικά. Κλείνουμε στίς 20 τοΰ Δεκέμ^ρη··· ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ϋΐ ΝΑΡΟίΙ Ή πρώτη πίτσα στό Ήράκλειο, οδς περιμέ- νει μέ τή γνωοτή (ρρ,οντίδα καί περιποίηοη, άπό τίς 5)1)1980- Γιά την ώρα: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ϋΐ ΝΑΡΟ^I — ΠΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒΣ: ΑΤΛΑΣ Τ. ΛΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙΛΙΕ8Ν0ΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ "Ερευναι, Μοιχίαι, Διαζύγια, Παρακολουθή οεις άνηλίκα>ν, Ανευρέθη έξαφανισθέντων προ-
  σώτια>ν, Έξακριβώοεις κατοικίας ή εργασίας, α¬
  γνώστου διαμσνής άτόμων καΐ θέματα αίσθηματι
  κά καΐ έπαγγελμαπκά- Τηλεφο>τογραφήσεις καί
  μαγνηαοφωνήοεις- Έξυΐτηρετεϊσθε χάχιστα καί
  μέ άπόλυτη έχεμύθεια.
  ΙΙαρακολουθησεις σ' δλη την Έλλάδα·
  Γιά όποιοδήχωτε πρόβλημά σας συμβουλευθή-
  τε μας ανευ άίμοιβίίς·
  Όδός Κυδωνίας καΐ Μινωταύρου 2
  (δίπλα στόν ΟΤΕ)
  Τηλ- 235.985
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Από την πρώτη γραμμή τοϋ ήφαΐστειου τής Μέσης Ανατολής
  Ο ΚΥΡΙΛΚΟΣΔΙΔΚΟΓΙΔΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΙΣΤΙΝΗ
  Μιή πολύ ζωνςι.ή καΐ πρωτότυπη πολεμική ανταποκριθή
  — 6ο —
  Στήν κορψή μι&ς μικρής βνη-
  φοριάς ενα διόροφο χτίσμα στε-
  γάζει τό στρατηγεΤο τής περι
  οχής. Ό διοικητής, ένας χαμο-
  γεΛαστός τριαντάρης μέ πανέ-
  [ντπνα μάτια κι άτέλειωτη πεί-
  ρα στόν άνταρταττόλειμο, μάς
  ύποδέχεται στό λιτό, μισοσκό-
  τεινο γραφεΐο τού. Άπαντα ττρό-
  θυιμα σέ όλες μας τις ερωτηθείς
  μάς έξηγεΐ τα πάντα. Τα σύνο-
  ρα τής κατεχομένας Παλαιστί-
  νης μέ τα Ίσ,ραηλινά στρατεύ-
  ματα δρίσκονται μόλις τέσΌτ&ρα
  χιλισμετρα.
  'ΕΞδώ οί συγκρούσεις είναι
  καθημερινές, οί 6ομ6αρδισμοΐ
  οαυεχεϊς. 'ΕΞδώ θ* άφήσουιμε την
  εύρύχωρη Μερσεντές. Τό τζίπ
  κ> ενας αΐλουρος όδηγός μάς
  ττεριμένουν. Θά ττροχωρήσουμε
  πρός τό Βε,ρνόν! Είναι τό κέν-
  τρο καί τό σύμβολο τοϋ παλαι-
  στινιακοΰ άγώνα. 'Η εσχάτη
  έ'παλξη μπροστά στό στάμα
  τοθ άδυσώττητου έχθροΰ. "Από
  τούτο τό φ ρούρ ι ο οί γραΐμιμές
  τού έχθροΰ άττέ,χουν σέ πέταγμα
  ττουλιοθ ευα περιττον χιλιόιμετρο.
  "Άν οί Ίσραηλινοΐ γνώριζαν
  ίτοιο! δρίσκονται μέσα σέ τού¬
  το τό τζίττ...
  Στά δύο πρώτα χιλιάμετρα,
  ό δρόμος εΤναι άσφαλτοστρωιμέ
  νος. "Ενας άσφαλτοτάπητας σου
  ρωτήρι! Κάθε δέκα μέτρα καί
  μιά τρύπα άττό όβίδσ ή ρουκέτ-
  τα. Τό τελευταϊο χιλιόμετρο χω
  ματόδρομου μέ τίς λακονβες καί
  ■"•ά κοτρώνια τού. Τό κάστρο
  6οι/λώνει μέ τόν δγκο τού τόν
  όρίζοντα.
  "Ο ούρανός καταγάλανος, ε¬
  νας ήλιος φλουρΐ κωσταντινάτο
  σφιραγίζει τό γαλάζιο το έ—*χή των Στόυ
  ροφοριών, πάν» σ' έναν κοπακό
  ρυφο βιράχο. Τα έξωτερικά τοι-
  χώματτα εχουνε πάχος τουλάχι¬
  στον δύο μέτρα. Άττό την τπλευ
  ρά. ττού πλησιάσα,μί, τή δυτι-
  κή, τα ϋψος τού, θεμέιλιο σκεττή
  κόπτου σαράντα μέτρα. Άπό
  την άνατολική ττλευρά, τό ΰψος
  τού, σκετττί—γκρεμός μέτρα
  κάττοι> τριακόσια! Μιά σκάλα
  σφηνωμένη στά πλευρα τού 6ρά
  χου, σκαλιά γρανίτης, φάρδος
  σαράντσ ττόντοι, δσο άνε6αί-
  νεις άριστερά ό γικρεμός 6α-
  θαίνει, δεξιά ό β,ράχος όττταγο-
  ρεύει νά εΤσαι χοντρός, πιαστή-
  ρι κανένα, μονάχα τό κενο μττο-
  ρεΤς ν' άγγίξεις^ άν,ηφορίζεις, ό
  ΐλιγγος σέ στροδιλίζει, στά ττί-
  σω κουτιροι/βάλησες καί δέν γλυ
  τώνεις ποτέ, άριστερά τό χάος
  σαράντα πόντοι δλοι κ ι δλοι δι-
  κο! σου στό ττλάτος καΐ τριάν-
  τα μέτρα δικά σου στό δάθος,
  διαλέγεις καϊ παίρνεις! Τα τε¬
  λευταία δέκα σκαλοπάτια οϋτε
  πού φαίνονται άττό τό χώμ«
  ττού σκορπίσανε οί χιλιάδες ό-
  δίδες! Πώς να πατήσεις, ττοΰ ά
  πατήσειε και ν* άνέβεις;
  "Εψτασα στόν πρώτο,.. όροφο
  μπουσουλώντας! Ή Φατμέ κι ό
  όδη,γός έμειναν στό τζίττ. Άνε-
  δήκαμε οί ύττόλοιποι τρείς. Ό-
  κτώ μέ δέκα Ποολαιστίνιοι άν-
  τάρτες φαν&ρώθηκαν. Ό μικρό-
  τερος δεκατεσσάρων χρόνον-, ό
  μεγαλύτερος τό πολύ εΤκοσι.
  Αύτός ήταν καί ό άρχηγός τής
  Ομάδος. Μάς εδειξαν ένα μέρος
  τού φρουρίου, κουδεντιάσαμε,
  ττεριεργαστηκαμε τα δπλα τους
  καί δγήκαμε στή στέγη άττό μιά
  τρύττα άνοιγμένη άττό δάμδα.
  Πάνω σ' αυτή τή στέγη δχουνε
  ττέσει άμέτιρη,τα βλήματα, δλων
  των διαμετ,ρημάτων κι δλων των
  δπλον. Βομβαρδίζεται άττό την
  άεροττορία μέ 6άμ6ες καϊ ρου-'
  κέττες, άττό τό τα»ρο6ολικό, ιάπό
  τα έλικότττερο:, σχεδον κάθε μέ
  ρα, συχνά καί δυό καΐ τρείς φο-
  ρές τό εΐκοσιτετράωρο. Μά τό
  Βερνόν οτέκετβι κ ι άντιστέκετοι.
  Τό Βερνόν είναι πιά θρύλος!
  Σύμδολο των Παλαιστίνιων και
  τού άραβΐικού κόσμον. Τό Βερ¬
  νόν τό ύττερασπίζονται ήμίθεοι!
  Καΐ κάτι 7σως άντρε^ότερο! Τό
  Βειρνόν τό κρατάνε... Σουλιώτες!
  Στό Βερνόν ττολεμανέ 'Ανωγεια-
  νοί καΐ Σιφακιρτνοι κα! Μορνιάτ-ες
  καΐ Ψαριανοί.
  "Ενας άντάρτης σκύδί,ι καΐ
  Ό Διαικογιάννης λέει ο' έναν ωίλο τού Καρκαδιανό:
  «—ιΕΙστε λε6έντες και μοιΐάζετε πολύ μέ τούς Παλαι-
  οτινίους, πού κατάΐγονται άπό σας τούς Κριητικούς».
  (Τό ςκοτορεπορτάζ γιά την έπίσκεψη τοΰ συγγραφέα
  στήν Καρκαδιώτισα, στή σελίδα 4)
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  "Εηιηλα ποιότητος
  • ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ · ΣΑΛΟΝ ΙΑ
  • ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ · ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΡΟΥΣΤΙΚ · ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΕ
  ΤΥΠΟΥ · ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  • ΦΕΡ ΦΟΡΖΕ Κ.Λ.Π
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 5ον Χιλ. Ηρακλείου —Μοιρών
  Τηλ. 280—689
  Α': Τέρμα 1821
  Ήράκλειο
  ΕΚΘΕΣΗ
  Τηλ. 284—759
  ΕΚΘΕΣΗ Β': Πλ. Άρκαδίου Ήράκλειο
  Τηλ. 289-160
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  ΠΑΙΙΕΙΡΟΑΟ
  ΚΑΙ 10
  ... ΠΑΠΟΥΤΣΙ
  Τό «ποδαρικό» στόν και-
  νοθργιο χρόνο μέ την τε¬
  λεία γραμμή καί κομψότητα
  των υποβινμάτων τού
  ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΡΗ
  Τ ό γνιοστό σας κοτόστημα
  προσφέρβι καινούργκΐ μοντέλα,
  σέ τψέί πού εκπλήσουν.
  Καί πάνω απ' όλαι
  ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  ΒΕΝΕΡΗ
  Γιά σά< πού δϊ&ετε ση+ιασία στή λεπτομέρβια, πού θέλετε νά συμπληρώσετε μ ένα «ομψό πά πούτσι τό γκ»ρτΓΐνό σα< ντύσ»- μο. Γιά σάς, πού θέλιτε νά υπο δεχτιιτε τόν καιινούργιο χρόνο, μΓ ένα μοντφνο κοί σϊγουρο, δικό σας στυλ, ο Κώοτας Βενέ- ρης 8ΤίακτοποΪΓ>σε την τίλίυτβϊα
  λεπτομέρεη, τό παπούτσι.
  ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  ΒΕΝΕΡΗ
  Λεωφόρο< Δικαιοσύνικ Ηράκλειο Κι αΝόμη ένα καινούργιο κατάστημα: ΟΚΑΖΙΟΝ Οδός Καρτερού Ηράκλεκ) Σάς εϋχεται ΧΡΟΙΜΙΑ ΠΟΛΛΑ Αντιπρόσωπος Ηρακλείου ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ Γ. Παπανδρέου 23 - ΤΗΛ. 283079 πιάνει την δάση μιάς σκασμέ- νης όδίδας, την ρίχνει μπρός στά πόδισ μου, λέγοντάς μου ό¬ τι είναι ή δεύτερη σέ μέγεθος κ-αΐ σέ χρήση σήμερα, στόν κό σμο. Προτού σκάσει θά'φτανε τό μπόι ενός δεκάχρονου παι- διού, Την άγγιξα. ',Ηταν άκόιμη καυτή! Τό Βερνον δομδαρδι'στηκε, λίγο ττροτού φτάσοι»με στή Σι- δώνα. Σκέφτομαι, ότι άττό στι- νμή σέ στιγμή, μπορεϊ ν' άρχί σει ή όβιδοδροχή. Ρωτάω τόν άντάρτη, άν, προτού σκάσοον οί όδίδες άχούγεται κάττοιος συ ,ριγμός καΐ μού έξηγεΐ ποτε ά- κοώγεται πράγματι καΐ ττότε σχι Ό νούς ιμου ξ,αναγυιρνάει στό ησυχο σττιτικό μοί», μά δταν ξα φνικά θυμάμαι ότι έκεί, στήν οίκογενειακή γαλήνη καΐ άσφά λεια μπορεϊ κάποιος νά πατή- σει τό κοι>μττ! τής ΕΡΤ κι ό φό-
  6ος των όδίδων έξαψανίζεται,
  αίσθάνοιμα! έδώ ττιό άσφαλής
  καΐ πιό ήρεμος! Γιατί, τό ίσρα
  ηλινό πυροβολικό πού δρίσκε-
  ται λΐγο πααρκάτω είναι λιγά-
  τερο έπικίνιδυνο άπό την ίσραη
  λινή όμάδα πού διευθύνει τό κα
  νάλι τής «έλληνικής» τηλεόρα-
  σΐς» τή? άττοίας τα φιλοσιωνι-
  στικα τερτιττια
  ίννττίστικα ..
  ούδέΐττοτε λι—
  Η 8ΑΒΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ...ΖΩΝΤΑΝΗ
  ΠΟΥ ... ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
  ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΑΗΤΕ
  ΤΗΠ... ΤΗΠΕΟΡΩΣΗ!
  Βεβαία, μποριϊ η εγχρωμη τη
  λεόραση 8ΑΒΑ, νά φέρνει στό
  σπίτι σας, όπως είναι τα χρώ-
  Ι'οτα τής φύσης, μά τα πουλιά
  ποϋ βλέπΐτε στήν οθόνη
  της, δέν ...είναι πραγ-
  ματικά. Π' αυτό, μην... τα ττυ-
  ροβολεΐτε!
  Σ' όλο τόν Νοσμο, οί όνθρω-
  ποι βλέπουνε τα ξωτικά χρώμα-
  τα τής φύσης, ατόφεα, λαμιτφά,
  όπνκ ακριβώς τα βλέπουνχ οί
  μιά εκδρομή, όπως θαυμάζουνε
  τό κάλλος καϊ την ομορωιά τού
  πλανήτη μας.
  Η 5ΑΒΑ, φέρνΐΐ μέσα στό
  σπίτι σας τα πιό μαγιευτικά μέ-
  ρη όλον τού κόσιμου. Σάς ξενα-
  γεί στοθς τόπους πού δέ φαντα
  στήκατι ποτέ Ι
  Στό Ηράκλειο, υπάρχε-ι τό ι-
  ξσυσιοδοτημένο από τή 3ΑΒΑ
  Κατάστημα, ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ —
  ΚΟΠΑΝΑΚΗ, στό κεντρο τής
  πόλης, 50 μέτρα από την Κρή¬
  νη Μοροζίνη (Λιοντάρια). Εκεί
  θά βρείτε οχτώ δκ*φορετικά
  μοντέλα, γιά νά απολαύσετε τη
  μαγεία των χρωμάτων τής
  5ΑΒΑ.
  Εξ άλλου, σημερα, η εγχρω
  μη τηλεοραση κοστϊζει μιά μι-
  κρη περιουσία... Εσιις, θά την
  αγοραζαπε στην τυχη; Ασφαπ
  λώ< όχι. Γιατί υπάρχει η &ΑΒΑ. Καί 5ΑΒΑ σημαινει ΧΡΩΜΑ, ΦΥΣΗ, ΖΩΗ..: Πρίν οποφασϊοιτχ τί ιβώνκι Οά κάνίτε μέ τόν 13ο μιοβό, κάν τε το πράξηι Περάστε μιά μερά οπό τό εξουσιοδοτημένο κατά¬ στημα των ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ — ΚΟΠΑΝΑΚΗ καί ζητήοττε νά σάς δε'ιξουν τόν ηλαττρονικό ε- γκέφαλο, πού χαΊ'δεύοντάς τον, μπορείτε νά «δκοτάζετε» τη συσκευή σας, νά ρυθμίσει: • Τό χρώμα. • Τό φώς. • Τόν ήχο. • Τό σβύσιμο τής τηλχόοασης. 9 Τή φωτεινότητα. • Τη διόρθωση τού χρώματοΐ. • Καί πολλές άλλες λετττομέρει- ες, που θά γεμίσουν τη ζωη σας μέ χρώμα, πού θά σάς κάνουν ν' απολαμβάνετε τίς αποσπΒρί- δι<, σά νόταν καταμεσήμερο... Κι αύριο, πού θά πληθύνουν τα έγχρωμα κανάλια στόν τό- πο μας, εσείς, δέν θάχετε πρό- βλημα... Η έγχρωμη τηλεοραση &ΑΒΑ έχει μεριμνήση γι' αυτό. Έχει 16 τηλεχειριζόμινα κανά- λια... Σκΐφτείτε καλό, πρϊν αποφα σίσιτε πού θά δώσετε τα λι- φτά σας. Κι αΝόμη, σκεφτεϊτε, πώί θά παρετε μί τα λιγότερα χρήματα, τα καλυτέρα πράμμα- τα... Καί γΓ αυτο ρωτήστί στό ιατάστημα ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ - ΚΟΠΑΝΑΚΗ Και μαζϊ μέ τ' άλλα, τό ί- διο κατόστημα εχε» εξουσ^ο- δοτημίνο 8ΕΗν/Ι5 αττό τή 5Α- ΒΑ, γιά τίς εγχρωμες τηλεο- ρόσεΐΐ Μέ τούς άτρόμτντους ρούς τού Βερνάν μείναιμε ώς τ' άπομεσήιμερο. Ή συγκίνησή τους ήταν όλοφάνερη. Σέ τούτη την άετοφωλιά ποτέ δέν πάτησε έλληνικό ποδάρι. Είμαστε οί ττρώτοι "ΕΕλληνες πού φτάσαιμε σέ τούτη την ετταλξη τής λευτε- ριάς κα! τής τιμής. Εΐπαιμε πολ λά μέ τούς Παλαιστίνιους άγω- νιστές. Θά μεταφέρω έδώ, πολΰ συνοτττικά τρία σημεΐα ιής 6- λτ>ς συζήττησης, άιπό έκεΐνα πού
  όίκουσα καΐ έττιτρέττεται νά λεχ
  θούν:
  «α) Τούς "ΕΞλληνες δέν τούς
  θεωροΰμε άττλά φίλους. Οναι
  άδέρφισ μας! Μόνο όπτό την
  ϊοτορίο: τοΰ γενναίου λαού σας
  άντλούμε τταραδείγιματα πού
  μάς έμψι/χώνουν καΐ μάς δίνουν
  κοοράγιο!
  *·6) Έδώ ΰπάρχει πάντα Ινα
  όττλο γιά σάς! Μητορεΐτε νά τό
  πάρετε!
  »Όταν τό πιάσετε στά χέ-
  ρια σας, είναι σάν νά κρατάτε
  £ν>α κομμάτι όπτό την ποπρίδα
  μος. Σέ σάς, την πατρίδα μας
  την έμπιστευάμαστε άφοβα. ΕΤ
  ναι σά νά την κ,ρατάμε εμείς οί
  ϊδιοι!
  »γ) Αύτά τα όττιλα ττρέττει
  νά τό ξέρετε καλά, θά σάς προ
  στατεύουν ττάντα, όπου κι άν
  δρίσκεστε, έδώ, στην πατρίδα
  σας, δττουδηποτε στή γή! Γιατί,
  ττροστατεύοντας έσάς, έττιτελού
  με τό καθήκον μας πρός την
  ττατρίδα μας.
  »'ΕκεΤνος πού θά τολμήσει
  νά σάς δλάψε^ θά πάρει την ά
  πάντηση άπό τούτα τα όίττλα!..»
  ΎποσχέΊθηκα στούς ήρωες
  τοΰ Βερνόν, ότι συντομα θά έ-
  τηστρέψω, θά έγκατασταθώ στό
  Κάστρο, θά ζήσω κοντά τους,
  μέ την έλττίδα ότι έκεΤ πάνο θά
  γεννηθεΐ ένα... 6ι6λίο γιά τόν
  Παλαιστινιακό λαό...
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑΛΕΣ
  Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  κανένα τόν γίννα η
  μ άννα τού λογα, δίν χρίΐάζεται
  ικανιεις άλλος νό τόν λέει· γεννηΓ
  ιμένο, γ-ι,ατί μια φορά κανεις γΐν
  νιιετταΐ'. Κ ι όταν πάλι γεννηθεΐ
  κια ι δέν ξέρει γιατί γιεννΐϊ—α* £γώ
  λέω καλλιά τού νά ιμήν γιεννιόι-
  τα,νιε ο άιμοιρος.
  'Γιατϊ τό νά γ'εννηθεΐις είναι ε-
  να· πραγματιικό γεγονόις κι ήρθες
  ιστον κιόσμο σάν οντΓάτητα πιο-ύ
  π Γταρουκτϊο σου μιετρά. Τί γιν€-
  τα·ι ήμως, τι κΐιριοι, ό>ταν τα α-
  μβτρηΓτα λογιο σου αφένττιη σύ^
  τεκνε λενε φούοχες; Κάνιουνιε
  δηιλαδή τή δουλεια παύ κ ά νού-
  νέ οι· φούσιοεις τήις βροχιή^ ή τού
  σαιπουινιού, όταν πλύν«,ι< τα χέ- ρια σου. οού κιρατάνιε μόνο μι- σό ή ενη λεπττό; Πού θα το πάς τότε εσυ τυπε ότιυιπε. πού μ£- τράς τίς σαττουνόιφουσικές σου σαν τόν «,ηασατψπιο σου γ,α νά περνό η ώρα»: Πως, πότε καί γιατι κύριε εξυ- ΠΜάικιιο πετάς την πάρλα — σάρ λα σου γιά «£ργ·'α καί ημιέρες» «υτυχίας σου, ευττυιχίος μου, ευ- τυιχΐας μας, «ντά πούμε δηλα^ δήςΗΙ» ρε φίιλιε τής πάρλας; Πού ξέρει-ς τ6σα τόσο κι< ά'λΛα' τόσα μπιροοτα σε μενά σαν συναδελ φο οου αγροτη ικαι! δΐν ξερκς τί ποτα μπροστα στόν αγιογδάρ- τη μου έμπορα; Πύις ιοα,ϊ γιοτί ξέρεις νιά λϋνεις όλα τό προβλή μαιτ-ά μας, μΐ,τιαξϋ μαις, κοί &έν τα λΐΰνεις ποτέ στήν πραγρααι- κή τους λύση ττούινιαι η χορτα- οια από ιμωρί καί αξία:; Ή κα- ■νω λάθο<; Κι άν ετσι πιοι> τα λεει το
  οτοματάικι σουι είναι φίλε της
  παρ'λας κα>ϊ τού τοιχοποιημιενου
  >ογιικου, πού πιίνεις τόν καφι
  τήί σξία·ς σου, ποιοις κερνά στο
  ποτήρι τήις νΌηίΤΐ'Κής σου χορ-
  όήις όταν έτσΐ' ευθυιμιεί κι ευηιμε-
  ρεί, πούναΊ ^παιοόλουθο ε,υθιυιμι-
  α«ό, μα ποτέ ουσιαοτικο;
  Έχουν άραγε ποτέ σχέση ου-
  νιΰδβλφε σαπουν^φουοκά τ·ά λο
  γΐΌ — λογΊΐα σου στο κιαφενιειο
  π σπχ> δρ σμο ή στό σύνολΐό
  του< γ&νιικα, μιε. τα ειργα — έρ- να σου; Ή θά κόνεις μπάντα τόν ΑΥνστά'ι ν κιαί θά μάς πείις πώς η «θεωρια τή< οιχ|ετικιότη- τος» θα πε: κ.αί ΙΧΕΤΙΚΑΜ! Κι άν πάΛι Εττσι πού τα Λές τα έμγα — έργα βρ^'ισιοεις ιμωρά' γιιό μανόγαλο, γιατί δέν τα·'ί"ζε·ις όλους κι όλους αιυττους τούις νια· νιαιρομαθηιμιένους σοκοιλιατο- ταιδε< τής τραοτοσυιμμοιρίας, να τούς μαγεψεις καί μ:α φορα Επιτέλους κια ι να μην μάς τριε- λαίνουιν οτο γδαρσ>ιμο των προ
  Υόινττων μακ; ΑΙλλΙά ξέχαισα. Α-
  σχολούιμενος μί τίΐς σαιπουνό-
  φουισκες ή το·υ εγε — λέιγε ή
  ί ου γιραφε — ξεγραφε, δέν θα
  αουμεινε κιοιιρος για μαγιοσο-
  φΐΌ.
  Τώρα θά μου πεις πώς δέν ε-
  χεις κι &ιδΐ'κ6τητια.
  Ναί δέν εχιεις ρέ φικλε και το
  πιαραδεχομαι πώς η μανουΐλΐιτσα
  σου μιόνο γ·ό σαπουινΐόφουσκες
  σε γένΜηοε, μά σαν άνθρωπον
  λεω δα πώς κοι μ' αυττά πιρέπίΐ
  να αισχοληθ&ις και να πεις «αι γι
  ουττά τα μαγιικα κα,ΐ ξόρκια στά
  λογια — λογια σοιι, σοφέ αεί-
  ιμνηιστε σαπουνοφουΐσκάΙΙΙ
  'Ετισι, ή κάπως έτοι αη6ονο-
  Λαλε συνάδίΐλφε θά πιρίοει μάιν
  >ον νά εργασθιείς σάν παιράαειγ-
  μαι στ όν αγρθΦΐκό μας χωρ ο
  «νά ποώμε δηΛαδΊήιςΙϋ», ο ένας
  εσύ, ο εγώ, ο άλλος κ» άλλος κ»
  αφού όλοι κι ολοι· στ^ίλουμΕ
  μπαΛιόνι.α στόν Άρη γεμάτο υ-
  όρογοινουχο αέρα να ζηΐτήισωμε
  απ' τούς κατοίικους τού τή λϋιιση
  χαύ αγροτιικοθ μας ηροβλήιμα-
  τος οτή Γή των Βλιλήνων.
  —Γκέ—γκιέ;;
  — Ώ, γιά — γιάΙΙ
  Νιαΐ ρί φίλε μά ί} γιαγ,ιά σου
  πεθα«νιε, ο τταππούς σου
  κε κ» ο πατέρας σου
  τίκαδεν».
  Τί ασχολείισαι μ αυττοθς *»
  ομννιίεις οπου ομνύιθνε ίίτΕ Μόμ
  μα ήττανε, είτε ιδίέαι ήττανε, είιτε
  νοοτ,ραπίαι ήϊταινιε; Μά επί τέ-
  λους ποτε καί πώς θά ζήισ&ις
  εσύ έλεόθερος στήν ακίψιη «οαί'
  •νά σέ δούν «αί νά διδαχθούν τα
  παιδία σσυι, οί γιύ'ρω οου, οί δι-
  κοί οόι>, η γιεννιά κι η> πατι&ίδ'α
  σου;
  Κι άνι τό «ώς πιότε παλιληικά-
  ρια· θά ζούμε στά σττενά...» α-
  ίού υηιάιρχίιΐ' νόμος «αί πιατιριίδια,
  δέν σέ συιγκινεί, τοτε τ1! ζείς κόϊ
  κάνεις, τί τρΐώς καιΐ κινείσαΊ, τί
  περιπΗΓτάς καί περιφίιρΐσαι; Κου
  .-.ικοιμηι γΐ'οτί ασχολεΐοαι σέ λότ-
  γιο χωρίς πράξεις ή σέ πράξεις
  ειτελούς οξιας; Ξεχνας φίλε α-
  γροτη πώς τα τέΦθΐο σου Λόγω
  εΐιναΊ αχιρηιστα σ' εμάς κι άριστο
  στό Κεφάλα',ο; Πού τό πάς δή.»
  λαδή «αί «ιπϋις τόν λέν τ6ν ττο-
  ταμιό σου; ΙΙλιισό...» ή ανοητο-
  σό;
  Πώς και πότε φίΙΝε αγιρατηι
  το ινόημα τής ζωήί σου θ'άχιεΐ'
  πεοαοη στίς κοινωνκς των άλ-
  Λων ταξεων αφού εσώ, εγώ, αυ¬
  τάς κ ι· αυτάς, σπούμε φοώσκες
  τού ,αέρο ή στΓίΑνιουιμε σαπουνο
  φουσκιες στόν 'Αρηι ιοαιί μιόνο. Κι
  επί τέΛους για(τί τόι κάνωμε κι
  αυιτό; Μήίπως γιά εισαγωγήι συ>-
  νιαλΐλάγματος από τα υψιη'λά όρη
  τού Άριηι, άς πούμε; Όρ**ς βι ε-
  {<ώ αποτυγχάνιομιε γιατί τα ψ- Ιλιά, άς πούιμε, στρώμαιτα τού κο πανιστού αόρα τής αΓτμόσφαιΐ- ρας πλαικώνουινΐ τό δι«οό μας αέ- ρα μέ τίς σαπουινοφοιυοκες κα'ί τις κανιουν «ιμπάμ»!! Κατάλαβες πάίλίΐ φιλί; — Ώ γιά—γιάΙΙΙ Έ αφού κάτι «αταλαβες γτιη στεύω κάτι συνάδελφε περΐ Γιαγιάς, Παππού κα>ϊ Πατέρο,
  ότι δηΐλαδή «θεός σχωρέστους»
  «ήλθον, είδον κιαιί απείιλθον»,
  οστουις ·στόν «εν τόπω χλοερώ»
  καί κίνα νά κΐινηθούμιε, ξύΐπναι νά
  ξυπνήσωιμε, γιά μιά αγροτιά 6-
  μορ<ρη κ ι ωραία, γιάι έναν Ηό- σμο «όμορ.φο κόισμο, ιδανΐ'κά πλασμεινιο». Φασικά άν θΐελεις. Πάλι κιαιί δέν θέλειις εγώ «αφένπη σύντεκνε είπα σού το». ΚΛΙΤΑΣ ΛΑΊΤΔΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΒΑΝΣ 83 — ΤΗΛ. 230.3Μ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Στερεοφωνΐκά Μηχανήματα ΑΚΑΙ, 5ΑΝΥΟ, ϋνθ, ιΜΑι-ΑΝΤΖ, ΗΙΤΑΟΗΙ δΙίνΕΡ, ΟΒΟΛΛ/Ν, ΤΕίΕΡυΝΚΕΝ Γιά σήμερα... Γιά αϋριο. Γιά πάντα... «ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 'Αλλαντικά - Τυριά οη ΕηττιεΕΐ τα ουγχρ—/ο οηιτι ΓΑΐΐιι ▲!!ιιι:μα ι: η 59 ΤΗΛ 28 45 65 ΛΘΛΝΛΣΊΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 6/ ΤΗΛ 221039 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΓΕΛΙΔΑ 6
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ«ΗΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΞΛΦΝΙΚΑ... ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΑΟΚΑΙΡΙ
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΝ... ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
  ΤΟ... ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Ταξιδεύοντος τόν Κόσμο
  ΜΕ ΤΟ «ΤΣΑΓΝΗΣ - ΤΟΥΡΣ»
  ΚΙΛΚΟΝΗ: ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΚΑΙΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΛ ΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΞΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛ
  ΓΑΡ ΙΑ ΜΟΝΟ 2.500 ΔΡΑΧ.
  ΚΑΙ 60 ΔΟΑΛΑΡΙΑ, ΟΛΑ
  ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΙΣΗ
  ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!
  Άν αμως θά ττροτιμούσατε
  *να ττιό μακρυνό ταξίδι τό
  «ΤΣΑ-Ι-Ν.ΗΣ — ΤΟΥΡΣ» σάς
  ττροτείνε; γιά τα Χριστούγεννα:
  1) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑ¬
  ΝΙΑ 12 μέρες: 8.500 δρχ. συν
  100 δολλάρια.
  'Ατγο 22—12—-79 &>ς 2—
  1—80,
  2) ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: 5.3ΟΟ
  δρχ. συν 100 δολλάρια, άττό 22
  —12—79 έως 30—12—79,
  3) ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΜΠΡΑ-
  ΣΩΒ): 1 4 μέρες δρχ. 8.9ΟΟ συν
  1 00 δαλλάρια.
  4) ΚΥΠΡΟΣ:
  α) 6 μέιρες: Δρχ. 9.7ΟΟ
  β) 12 μερίς: Δρχ. 11.900
  (Ήμιδιατροφή)
  5) ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΥΠΟΛΗ:
  22 £»ς 29—(12—-79: Δρχ. 3.
  800 συν 100 δολλα·ρια.
  Γιά τα ταξείδια σας, σ' όλον
  τόν κόσμο, ρωτεΐστε τό Πρα-
  κτορεΤο
  «ΤΣΑΊΝΗΣ - ΤΟΥΡΣ»
  Πλατεία Νικηφόρου Φωκά 10
  Τηλ. 284.544 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΣΑ-Ι-ΝΗΣ ΤΟΥΡΣ: ΣΤΝΝ
  ΥΠΗΡΕΞΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΩ-
  ΤΗ.
  ΤΟΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΑΟΚΑΗΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
  ΦΡΟΝΤΙΠΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Καΐ τ' αύτοκίνητο χρειάζεται την φροντίοαι τού· Τώρα
  μάλιστα, πού τό αύτοκίνητο είναι μιά όλόκληρη περι¬
  ουσίαι- θέλει περισσότερη προοοχή, πειρασοοτερη <ρρον- τίδα Γιαύτύ ύΐτάρχει ό ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Σ' £να μεγάλο μαγαζί, θά βρεΐτε δ,τι χρειάζεται τό αύτοκίνητο σας. "Ο,τιδήποτε θά μποροΰοε νά τό συν τηρήσει καί νά παρατείνει τή ζωί| καί τή σωστή λει- τουργία τού 'Κι' άκόμη: "Άν σκέφτεστε νά κάνετε 2να «δώρο» οτόν έαυ- ιό οας- διαλέ-ξτε κάιι πού κάιποτε ϊσως νά σώσει την ϊδια την ζωή σας Πρόκειται γιά τις ζώινες ασφαλείας- Έξ αλλου μην ξεχνατε πώς τώρα οί Γώνες γίνανε ύττοχρεωτικές ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Μιά ζώνη άπό τό μεγάλο κατάσιηιμα ιής Λεω- φόρου 62 Μαρτύρων, άριθμός 7/ Ηρακλειον ϊσως νά σώσει κάτιοτε την ϊδια, τή ζωή σας· ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 222.1281 ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ100 ΠΡΙ0ΝΑΚΙ-ΚΛΑΔ0Υ1 Ενα» το νέο καμπυιλιωτό πρ>ιο
  νάκι μας, πού ξεπέρασε κατά
  πιολύ τα Ευρω-αΎιοώ, μέ τα ε¬
  ξής πΛεονιεκτήιμιαΓΓο' τού:
  1) Λάμαι από ατσάλι ανωτά¬
  την ποιότιηΓΓος (εΐιδ«κή! ηαραγ-
  γελία).
  2) Ι6ΐιαι'(Γ6ρ·α ακοονισμένο.
  3) Ιδι.αΡτερα' τσαττραζωιμΐνΌ.
  4) ΑνοξείοωπΌ.
  ΟπωσδήπΌΤε θά σός κοτα-
  μέ την ■ποιότηίτό τού, α-
  Φοϋ τό εργασθήΐτε. Τότε βά αιν-
  τιληφθείτε την πιραΓνΐματιικο—ηππα
  καΐ θό μός δώσετε συγχφητή-
  ρΐΌ, γιά τή νέα μας ΐπιτϋχϊΐα.
  Εγγ>υΊημ»ένο 100ο) ο.
  Πάντα πρώτοι
  Βιοτεχνία ΚΛαιδειυ-ιικών Βιβών
  ΣΙΜΟΣκαί ΧΑΡΑΛ. ΦΑΚΙΔΗΣ
  Στ. ΓιαιμοΛάιοη 3
  ΗράΐΜλειο — Κρήτης
  ΤΗΛ. 283-500
  ΣΤΟΠ
  θέλετε νά έπιτύχετε μιά πραγματική εύκα1ρ^α,
  άγορας πωλήσεως ή ενοικιάσεως;
  Έπιοκεορθίίτε μας. θά £χετε σύντομα την
  ΐπό συμφέρουσα περίπτωση·
  Στόχος μας: "Οχι ή άπλή μεσιτιχή εξυπηρετή¬
  ση, άλλά τό συμφέρον τή"ς πελατείας μας.
  ΜΕΣΙΤΓΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΤΕΩΡΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Λεωφόρος Καλοκαιρινοϋ 188
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280—841
  ψ
  ►♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦,
  ♦♦♦♦♦«·
  ΛΙΓΑ ΕΙΚΟΙΙΤΕΤΡΑΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡ1ΣΤ0ΥΓΕΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ* ΙΊΡΟΤΟΧΡΟΝΙΑ
  ΤΟ ΡΗΜΑ «ΟΕΛΟ» ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΟΝ ΕΟΡΤΟΝ
  "Ενα κείμενο είδικά μόνο γιά αντρες
  Αγιαπησοϊ φιΚΛκχ., ειλάτε νά κιά-
  νουμε λϊγη. Γραιμματιική. Τί θά
  λΐέγατπε, άν σάς έλενα νά κλίνο-
  ιμε τό ρτμα ΘΕΛΩ.
  ΜΙή,ν μού πιείτε πώς δέν ξέρε
  τε. Τό ιρήμα· ΘΕΛΩ ξέρουμε ό-
  λοι· νάι τό κλιίνθΊψ'ε. Νά μερ-ικα
  ιΓταροδείγνιατο γιό νά τό αντιλη
  φθεΡτε ικαί νάι συμιφωνήσΐΤΓε ό-
  λοι μαφ μου:
  ΘΕΛΩ νά ψωΐνΊ'σω γιά τό σπίτι.
  Η γιυινοιίκ'α μοιι ΘΕΛΕΙ φώρεμια.
  Τα πιαιιδί'ά ΘΕΛΟΥΝ παπού-
  ΘΕΛΕΤΕ τώρα νά προχωρήρ
  αουρε; ΑοΊφαλώις τώρα δέν έχε-
  τε ■αντΓΐρρήθ'εις κηί... ΘΕΛΕΤΕ.
  Αίς δούμε λοιιοόν τώρ<ι τί ΘΕΛΟΥΜΕ: Τα Χριατούνενν.α τα λέιμε «χρονιάρες μέρες». γιιατί είνα'ΐ μιά φορά τό χρόνο καί η, μεγα- λύιτιερη, μαις γιθιρτή. Ο 'Αη — Γιάννηις ο καιη<μ(ένΌς, έτσι· πού (γιορΐτάιζεΐι τακΓτ-πηάι^ έχει γιίΛ/ιετ σάν ιοαΐ τό ΓτονΥύ1 τό ΚΟριΐε ελέη- οον. ΧροΜίάιριες μέρες λοιπόν τα Χριοττούνενινια·, σκιόΐλιη. μεγάλίη·, γιορΓπή μέ αιταΐΓτιήσεις. Γιορτή πού έρχΐταΐ'πολύ ττιό μΓτροστά, ■μέ τίς απαπήισει< ττΐις σάν αναγ- καΐιουις πιρθίπιθΐμποιίς. Ο» πιροιπομιπιθί των Χριστου νέννων είναι1 τ ό ίδΐΌ ι—οχρεω- τικοί, όσο «αί τα Χρισττούγεν- να. Άν δέν ιυποδί,χτείις τούς ηροΓΡομπ.ούς, είναι σσν «αι νά διώχνεις τό Χρ,:οτοιώγενινα. Οί πιροπιομιποί αιυτΓθί είναι ολϊς οί κλίσεις τού ρήιματοιζ ΘΕΛΩ. ΤΙ ΘΕΛΟΜΕ Μσμΐζω <ηώς κάθΐ οΐ'κογενίΐάρ χης ειοείνο πού θΐΐλει περισσόττε- ρο ΐ.ίιν:αιΐ νά ίτά φέρ*ι· βόλτα'. ιΓιάι νά χά φιέρει βόΐλτα, πρ·έπ» ττρώτΓα Ύ'ά λογαριάοει πόοιαι χρή .μαπτσ· είνκΐι σέ θίΜΐη νά ξοδέψει γιά τό στ#ΠιΤου].Ινίεπ"ά από 'αυ- τό πρέΓκι νά ιεριαρ-χ)ή<σει τίς ο- νάγκες πού Βχου'ν τα παιδία «αί η σίιζυιγος. Τα ηαιΛιώ ή η οιύ^ιυ- γος μπορεί νά Θέλουν τόοα' πού νά μην φτάνουν τα λεφτά μα< Ούττΐ γιό πιρσκαπ-ιαβολίίι. Νομίζω ττώς μιά ειλικρινήις εξήιγηΐση μαζ) τουις θά εξιοορροπήσει τό ΘΕ¬ ΛΩ μέτό ΔΥΝΑΜΑΙ. ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Τα τκΜθΊιά. πιρΰΓτα απ' όλα. θέΚουν γνλυικά. Τα γ'Λΐαιβά ή, θά τ ά φτιόξιει η σύ£υγο.ς στό1 σπίτι ή θό τα αγοράσετε έηοιμα· από τα ζαχαραπλαιστέϊισ. Ζτό θέμα- συΓΓό δέν σάυς τϊέφτει λόγος. Ώς συνή&ως τή(ν ηρώτη, οΛΛό κια» την τελευταία ικουιβένΐπα, θά τήιν πιεί η σύζυγος. Εσείς πάν τως ειίΓΓΐε έτσι, ίίπΊε αιλΛθ'ΐ'ώς, λετ φτά θά δώσιεΓτε. Δέν χρίιΐάζΐται ,ο*πόν νά, ισυγχιιστείίτιε. Τα παιόιό — πταΐ'διά £ίναιΐ — (•έλθ'υν π>αιχν»Ιδια·. Βδώ δέν πρό
  ■κειταιΐ νό πά,ρ.ετε καμμιά αιπολύ-
  τως αρνητιική, απόφοσηι. ΆΜω-
  στε αυτό τό ξέρι&τιε! Τί στό κια
  λό, ίΐρωτάριΓκδες ίίοτε;
  Παιχνίδιο λοΐ'πόν ^ά αγρρά-
  Όίτζ. Εδώ άμως — γιά νώ οπο-
  φακτΐίσιετιε ««' εσεής κάΓτ,ι- — μπο-
  ρείιτε νά ξεγελάισετε τα ποιιδιά..
  Άν σάς ζήντησαν φί,ρ' ειπείν έ-
  .ν>α' σπ·ρατιωΓτ«κό αυΓτοιοινίγτάκι,
  εσείς νά το·ύ·ς αγοράσετε ένα α-
  Γθενοφόρο. Άν σάις ζήίτηοον
  ένα άπλο, ντά τούς αγοράσετιε
  ένια' νιερθ'πίΐστολο. ΜΓ αιυτόν τόν
  ,τροΐπιο συΜΤιεΛιεϊτε σέ κάττιΐ1 θε-
  τικό: Βοηθ!ά(τε τό παιδία1 να α-
  ναπτύσσουν τήιν αγαβή τουις
  φίύΐση, »ι· όχψ πτήν κιαχή. 'Επιειταν
  κάνετε καί οΐΝονομίο. Όΐλοι γνω
  ρίζομε πόσο α«ρ.ι·βά Γίληιρώνον-
  ταΊ' οί εξοπλιισιμοιί.
  'Αυττά ισχύκχιν γιά τά· αγο-
  ρω- σας. Τώρα' άς εξβτά,σουιμε
  την περ»πτωοτ| γιά τα 'ΐοοριίτοΊα'
  σας. Τα κορίτισικΐ' συνήθ«*κ ζ«1-
  ,τούν φρού—τρ'ρόύ *ιι αρώιματα.
  Σάς συΜκστώ νό τούις αγορόσε-
  τε τα φρόύι—φρούι, <*>τχ!·' όίμωις
  τα αιρώμοιΤΌ. Μπορούν νό ΐζυ-
  πηρετηθο-ύν α'Πΐό την τουαιλέτ-
  τα τή/ζ μαμάς.
  ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΣΥΖΥΓΌΧ
  Η σύκίυγοις τα θΐλεΐ' όλα· δι*ά·
  ιηΐς. Τό ικυριώητερο ποΰ ΘϊΛ&γ,
  είνιαΊ, ν© μην ιμπβρδ,εύιεστε στό
  Γι,σδιο τη(ς. Γιά νό γτο 'επιτύχεΐ'
  αυτό, θά σάς βάιλιει όισες τρι-
  κλοποδιές, δέν σάς έχει β-άίλε-ι- μ)έ
  χρι· σήιμερα'. Προσοχή λαιπόν
  οΤ'ίς τρϋκλιοΐποδΊ'έ,ς καΊ' τα καλΐα-
  πόδια. Οί τριικιλοπιθδΐιές αυτές
  επιτηυγχάνοντΓαΐ' *α'λθτερ'α> μέ ογ
  ριστο αποτ^βσμαιτο όταν κα-
  εί τα ψιώνιια' πού κιάνοτιε
  καϊ ετταιινεΤ τα δΐίΐοά της.
  θά μποροιϊσατε νό κόνετιε κι ε-
  σείς ό,η κί ίκείνη, σλίλά ο κό-
  ττος θά' βίναΦ ιμάιταιΐος. θά κιου--
  ραιστει'.τε μοί' έτσιι θά, ανα>ζηΓΓή-
  σετε μόνος σας την πεπιονό-
  φΛσυιδα γιά νά την πατήσετε
  κ αί νό ησυιχόσετε.
  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
  Γιό νά μην φγιηε νιικιηιμίνος
  *αί σάς πάρ« τόν αέρα1, μ~ορεί-
  τιε νά κάμετε ικάπως αίλ*ιο·ιύις τή
  δουλειά, σας. ΔηΛαδήι, α<ρού την βολιιβΰσκοπήσετε τί κ<α» τί &έλιει· νά ψωνϊσει, θά καθίοετε νά' βγάλετε ένια' προ'ιυ'ττολογισιμιό γιά τα ψώνια της. Έπειτα- Θά υ·- ΕΥΘΥΜΟ Ρεηο&ιάζ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ποΛογιίσιετί Μαί ένται επ» π|ιέον οοοοστό, πκ>ύ νά κιαμαϊνιεταΊ:
  ■απιό 30 μίέχ,ρι. 50ο)ό, ανόλογα· ,μίέ
  τόν χαρ,αιΚΓπή'ρα' της. Τό επθμε
  νο βή,μα εΝθ· νά πό,ρίτε τό αυ-
  στηρό σας ύφος κιαΐ νάι την κα-
  Λέσετε νό τής πεϊτε:
  — Άκουισε αγαπητΓή μοω: Ξέρω
  πόσο οιιιοονίό,μα: ιϊσιακ καϊ πόσο
  δέν σαύ αρέσε» νά σποιταιλιάς.
  Έχω αποφααίσεΐ' ό)μως ορισμέ-
  νθ' ,πιραγ,ματάκΓα, νάι τα ογορά^-
  σεις οπωσδήιηοτε. Ξέρεις τώρα·
  όταν αιποφασίζω εγώ, ά·ν σηΐΜώ-
  νω άντιρρήισειςΙ.. Πόρ« λοιπόν
  ια-υ,τά τα χιρήμαΓτα καί
  νά ιμωνίσεις. Μή, μην
  ,καθόλου τό οτόμ'α· σοΐΛ Δίν
  θίΐλΐο κιαιμμιά; ανττίρ,ρηΐση. Διατάι-
  ζω καί θΐΛω' οί διατα,γές μου
  νά εκτελούνταιιιΙ
  Η σύέυγος θά οροσπαθήσει
  δήιθεν νά σάς φίρει αντιρρήι-
  σεις, αιλλά στήν πριθ1σ~άθ£ΐά
  της νά εκτΓεΛΙέσεΐ' τήιν διαταιγή
  σας θά ΓίροτιμήΙσεΐ1 νά «υποκύ-
  ψΕΙ».
  Κΐαττ' ο'υτόν τόν τρόπο, α-
  γαιπητο,ί μσυ φϋλοιι· σώζουιμε τό
  προσχήιματα κο,ιί γνΐυτΓΐ>νο·υιμιε α¬
  πό την σύνθετη λίέξηι κριεββατο-
  ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
  Οί γονιείις ·£ϊνκ>ι· η: πιό λίεπτή'
  υπόθεση κα» Κιανονΐίκά έπρεπε
  νά τού/ς βά^αμε πρώτους. Ε?-
  ναί1 όμως οι· μιόνοι πού μάς πο-
  ινούν καί μάς καταλ'αβαίΜουίν,
  γιιαυΓΓό τοάς άφτκσα μετά· την
  οηκογένεια>. αΐλλά πρίν απίό εμάς.
  Οί γονείς άν ζούμε μακρυό
  τ ούς, τό μόνο πού θίέλουν είναι,
  νά πάιμε νά μάς δούν. Π αυτό
  φ.ίλοι, όσο ι μπορίίτε νά πάτε,
  μΐήΐν τό ξεχάΐσετε. Έ.να' ζεστό
  πλεικΓτό όμως θά τοΐιις δΤώσει *-
  δΐΌΐϋτερη χορά, άχι· πθς θό λο-
  γαρϋάσουν την ο'ξίΌ' τού Ι θά ^έ-
  νε: Μοιύ τό έφ·ερΐ ο γυιΐ'ός μουιΙ
  ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΠΕΘΕΡΑ
  Η πεθ»ρά θΐέλιει· ό,τι «αι η, κό
  ,ρη της ακριβώς, άλλαι γιά λογα1
  ρΐΌσμό τής κόρης της. Αατό ό¬
  μως δέν αημαίνει πώς πρέττει·
  νά σηικθσομε τα χέρια· ψηΛά.
  Φίλοι αναθσιρρΒίτε. Κάίτω ο*
  πε&εράδες. Μην την αφήΐσειΤί,
  όμΜί παρσπονθ'ύιμενηι. θό σάς
  συινιστηούισαι νά τής παίρνατε
  Λίγο καφέ »αί ζάχαρη. "Αν σάς
  έχεΐ' ιράνει τή,ν καρδιά περ·βόλι
  μπορείτε νό τής πάιρτπε καί λίγο
  ,παροθείο ...γιό τα λαυΛούδισ1
  της. Ο θεός «αί η μοίρο σας άν
  αλλόξετε την συισκιευιαισϊΐα1 ζάχα-
  ρ,ης «αί πσιραθίίου.
  Εξιαρτάτα* από σάς πού θά
  κάνετιε κόϊ πώς θά «όνετε Χρ,ιε-
  στούγ;ενναΙ
  ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
  Οί φίίΐλΐοι είναΐ' δυό •οαττηιγορΐ'·
  ών. Οί φιίλοι· πού είνοι μα«ορυά
  κι «κείνοι* πού είναι «ιοντά1. Προ
  ηγόύ,νπχη οι· μαικρυά. Αυτούς ό-
  ,μως μήιν τοθς φοβάιστε. Τούς
  τακτοποι&ίτε ιμέ μιό κάρτο κι- ο
  κόσμος όλος. 'επονταιι· οί κοντι
  νοί φί1λίο.ι·. Εδώ θίλει «αί λίγη
  πονηριά τό πράνμα. Δώρο κάι-
  νουν οί φΐλοι στούς φιΊΜους,
  ιστήν γιορτή τουις κοί στιίς χιρο
  νώιρες μέρες. Εσείς μποριείπ·£ νά
  αγορ·άσ£Τί δώραι γιά· μεριικοώς
  φϋλους καΐ τούς υιπΐοΐλοιποιις θά'
  τού,ς καιΝύφετε μέ δΐώρο πού θά
  σάς κάνουν άλλθΊι φίΛοι. Αντταλ
  λαιγή δώοων λοϊπόν ΚΌ'ί τό πρό
  βΛηΐμα· λύθΐηκε.
  ΤΙ ΘΕΛΟΥΜ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
  Άν είστΐ αφεντιχό, τότε φί-
  λοι πρέπει νά ξέρετί πώις ο* ερ-
  γαήόμενοι θέλιουν τό δώρο
  τους τόν δέ»αιτο τρ.ίτο τουίς μι-
  σθό. ΓΓ ουτό φροντίιστε ατΐό
  τώιρα· νά· πΛηιρώοιετε τ ούς αν-
  θρώπουις γιατϊ Εκτπός από την
  οικογένειαι έχουν: κα' τόν ...ιοα-
  φ'έ τής πεθιεράς.
  Άν εΐίστε υκριοτόρενιοι·, αρχί-
  στε φίλοι ,αιπό τώρα, νό ζητΓάτί.
  ι ό δώρο σας.
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΠΕΕ
  Άν ίίστε ελειύθιερος επΐαγγίλ-
  ματίιας, τιόΓπε α>1λάξί.τε εηάιγγελ-
  ιμα>. Γϊν,ετε ηοοοσφαιριοτής.
  Μή,ν ξεχνάτΐ τό ρητό πού λεει:
  <:Μιία «αιλιή δου(λ6ΐάι μόνο υπάρ- χει. Μόχεις πολΐλά λεφτά». ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟ Ι ΣΤΑΜΕΝΟΙ Οί προΊι'σττάρενοι έχουν κ·ι αϋτοί τίς αοαιτήισεις τους. Τό δώρο είνιαψ απιαιροιϊτηΓΓο. Καί προ σέξττε. Όχι αιπώ τ αι δώρα πού σάς έκαμαν οι· φΐίλσι. Ο Πιρο"ι'σ·τάιμιενος θιέλεΐ' σφασιμό, θιέλεΐ: νά υΓθκλίνιεστί ίλαφρώς οταν τού μιΑάτβ. Νά τού μιλάι- τε στόν ;πΑηΐθιυντικό. Καρφώνιετ'ε πού ιοα'ί πού κά- ποιο συνάβεΛιφο. Μην τό σκέ- φτϊεστε, δέν έίναΊ ρθ'υφιανιά1 άλ >ωστε όλο «αί κάποιος συνά-
  δελφος θά σάς κάινιει τόν έξω-
  πνοΙ Μην παιραλεϊπετΐ νά τόν
  ρωτάτε, τί κιόνει τό σ*υλί τού
  «αί τό γατί τού. Είναι πράγ,μα
  τα· πού τό λέει· τό οαιβοϋάρ βί-
  βρ τού υφ»σπ-αμ:ένοιυιΙ Αλλωστε
  μήΐπμς ζίΐτάΐι ποΛλά;
  ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Οί δασκάλοι: είναι ένα1 άλλο
  σοβαρά κεφάλαιιο. Ε&ναι οί1 άν-
  θρωποΐ' πού τούς μορφώνουν
  τα- παιδία μας. ΚουιρόζονταΊ ό-
  Άγοράζετε διασκεδόζοντας στού ΜατΘαιόκη
  ΩΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ...ΣΤΗ ΧΑιΊΙΩΠΟΡΤΑ
  Ή Σοβιετική Τεχνολογΐα μέ την... Κρουοανιώτικη ρακή
  Μιπροοιά στά πιό&ΐα σας, όλόκληρη ή Σοβιετική Τεχνολογίαϋΐ
  Ό Γιάννης Ματθαιάκης φμόνπσε γιά σας πού θέλετε έ*να φτΐ>ν6/ άπλό μα
  καϊ οίγουμο ΐ]λεκτρικϋ οκεί3ος.
  Πηγαίνετε στή Χανιώπορτα νά ΐαεΐτε μέ τόν Ματθαιάκη μιά Κρουοανιώτικη
  ρακϊ] ^γιά τό καλό τοϋ Καινούργΐου Χρόνου καί νά συζη,τήσετε ιχραχτικά τα προ-
  6λήιματα τ ου νοικοκυριοΰ σας·
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΣΟΒ.ΕΤΙΚΑ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΑ
  ΧΑΝΙΩΠΟΡΤΑ— ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΗΛ. 280647
  κεντρο "ΑΡΙΑΔΜΗ,, κνωσοσ
  Κάδε βράδυ, λόγω έορτών,
  χωρίς διακοπή!
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠ' ΤΟ ΧΟΕΣ
  μως κιαί κάνουν μεριικες διακο-
  πούλες. Λίγες. Νά, ίσα ίσα νά
  ξεχουραοτούν. Πρβπιει όμως φ'-
  ,νοΐ' νά μάθετε όλα τα μαθήμα-
  τα1, νά τα μάθητε στά παιδία
  ,'ΐά νό ξέραυν νά διδάζθιυν
  τούς δασκάλουις μετά τίς γιορ-
  τέ,ς. Άν τα παιδία έχουν τιμω
  ρ. ία νά γράψουν εκατό φορίς τό
  «ΓΤιοτεύΐΛ»), τότε γράψτιε το ε¬
  σείς. Τό παιδία έχουν διακοπές.
  Επειτα· είνατ μιά ευκαιριίια1 νά
  τό ιμάθεττε.
  Μην πετάτε τίς ευικαΐ'ρίες μέ
  ,σα α!πό τα χίέρια σας.
  ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΕΘΙΜΟ
  Τό έθιμο θέΛει^ μόλις πνΜηρω-
  θείτε νά αγορόισετε ένα Λαχείο.
  Ε)κεΐ θά φορτώσετε όλες τίς ελ
  πίδες τής οικογενείας. Άν οί
  ελπίιδες διαψευστούν. δέν θό
  φταΐϋπε εσείς. Άς όψονται βκίϊ-
  ■νοι· πού τα βγάζουν καί τα που
  λούν.
  ΐΤο έθιμο είναι απαιτηΓπκό.
  Δόν μπορείτε νάι σταμιατήσετε
  Οί απαιτήοεις τοΰ ρήιματος
  «θέλω» άντΐ τα γυναΐκεΐα···
  κόβουν τα άντρικά πόδιαΙ-..
  Λαχείο. Σειρά άιμεση έχί.ι
  τό ζόρι, τό χαρτί1 καιί νεν-ιικό ο
  Μιά ουμΐ>οαή εδώ. τή θεω-
  ιμώ πρλύ1 σιυιμ(ριέρθ'υσια. Μην βά
  ίετε λίγα στίς πόστες. θά σάς
  έλεγα νά βά^ατε όΐλιο τόν μισθό
  σέ μιά' πόστια. Είναι σίγουρο
  πώς θά κιερδίισετε. Λόγω τιμής
  θά Κ'ερδϊσετε Λόγω τιμήις θά
  κερδΐσετε τόν ύηνο· ικαί την ώ-
  ρα- σας, γιατί τάι λεφτά είνιαιι —
  ΑΙόιγιω τιμήνς — άλλο τόσιο σ>ίγου
  ί,Ό πώς θά τα χάαετε.
  ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟ Ι
  Σίγουρο. οί άΛΐλοι θέλουν νά
  σάς γδύσουιν είτε έΐμποροι εί-
  να*, είτΕ τζογαδόροι.
  Πολύ φοβάμοΐι όμως πώς ό-
  λοΐι ματα·ιοπονούν κοί οί τζογα1
  δόροΐ' κιαί οί έμποροι, αιλ)ά καί
  οί φττωχοί, οι> 'Κΐλιέφτιες. Ναϊ φί-
  λοι ματαιοπονο'ύν. Τούς πρόλια1
  βε ο ΜΐηττσοτάΜης μέ τό νέαι
  οικονομ ι «ι ιμέτρα, καλά νάναϋ
  ο άνβρωπος, «αλ'ά Χριστούιγίν-
  να νάχει. κιαλά νάναιΐ η. οιχογέ
  νειά τού, νά χαριεί την πεθεράι
  τού κι ό,τι ά,Ηλο θ^ει νάχει,
  ΐμά τού. χρόνο'υ νάνιαιι στό οτπί
  τι τού, ικιαί νό Γϋαΐρνει μίέττρα·
  γιά την αφίεντιά τού μόνο.
  ΤΑ ΛΕΦΤΑ
  Τα λεφτό έχουινε -καΓΓάρα. Άν
  λοΐιπον δέν έχετ£ λεφΓΓό^ μην
  στιενοχωριιέστ€. Τα Λεφτά τα
  ■κάνουν οί άνβρωποι. Τα λιεφτά
  δέν κάνουν ανθρώπους. Εσάς
  σάς έκανε η μάιναι σας. Άν δέν
  κάνετί ιλιεφτά, αυΓτό είνιαι άλ-
  Λου Παιπιά Βα^γγΐέλιο...
  Η ΣΎΖΥΓΟΣ
  Άν μέ όλες τίς ηαραοάνω
  ίσομβο·υΙΝ<ς δίέν ιοαΐτορθώσιετε νά ευιχαιρΜ—ιήσετε την σθήυγό σας, τότε μην μαλώνετε μαζΐ της. Γ4ό την διικαιΐολογήσιετε. Νά πριοσοαθήισετε νά, την πά- τε μιά εκδιρομή καίι τό βρόδυ σιτό γυρισμό, την αιφφετε σέ κάποιο έρημο μιέρος. Πριοοοχή όχΐ; σέ χω,ριό μιέσια, ιδιαΐΓΓιερα οτό ΤεφΐέΙλι. Εικεί την «ξέχιαοε» «ι ο φιίλος μου ο Γιώργης, μά βρήίκιε α;υτοκ!Ϊνη]το ιοαιί γύρισί. Άν την ακριήρετε σ' έρηιμο μί ρος .«οί δέν την φάινε τα οτουλιά ή τα τσακάλιαι, τότε δέν τρώ- γεταιΐ μέ τίποτα. Σάς συνιστώ νά μείνετε εσείς σ' έρηιμο μέρος, ίσως οτταβήΐτε τυιχιερός καί σάς φ·άνί εσάς τα σκυλιά καί.. γ>Λί-
  τώσετε.
  ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  Κυρίιες μου, συγχωιρέστε μου
  τό κουτοομπολιό. Δέν έχω τίπο·
  τε μαζί σας κιαιί σάς τό αποδεϊ
  >νω αμίέσως. Η μά,να μου είναιι
  ,μιΐά από σάς, τό ίδιο η γυναιίικα
  μου κο*ί η πεθερό μοί). Τρείς ιω
  ρίΐς είναι· αοελφής μου·, άιλλες
  6υό νύφες μου καί τρείς κουνιά
  δες μου.
  Είμαι λοιιπόν Μβγας φίλος
  σας. Τό λίέω αΛήθεια.
  θά μού πεΐΓτε τώρα· πώς εχω
  ίπιΐκιεφαΛί>δαί «μόνο γιά ανιδρ.ες»
  κ: όμως απιευθύνομα.ι κάιί σέ
  οός. Έ, λοιιπόν. γιά σάς τα έ-
  γραιψα κ·υρ·ί£ς μου ό>ία' κ<αιί πώς υλλιοιώς θά σάς έβο,ζα νά τα διαιβάσετε; θά μού πείτε ότι σάς θεωρώ αδιόκιριτες; ΌχιΙ θε ός φυλάξοιΙ.. Μόνο λίγο περί- ί.ργες! Σάς ευχα,ρψσπτώ λοιιπιόν γιό την... πίριέργεια πού ί-ίχατΐ νά •μέ διαβάσί.τε καί Καλά Χριοητού γεννο οικογενειοικώς. Σ. Κ. Σ. ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 Έκεϊ πού άνάβανε κου μοί καί σβΰνανε μεράκια Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ "ΜΕΛΕΣΑΝΟΥ,, ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑ ΣΤΕΚΙΑ Γράφει ό ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΙ Πάνε τώρα κα! όγδόντα χρό νισ ττερίττου, ττού στά Πάνω Ντερμιτζίδικα (ετσι λεγοτσν τστες ή συνοικίσ) κσ! ακριβώς ίκεΐ ττού είναι τώρα τό καταστή μα σιδηρικών Τρουλάκη, (οδός Κατεχάκη), ανοιξε τίς ττύλες της μιά γραφική, τσβέρνσ «Ο ΜΕΞΛΕΣΑΝΟΣ» μέ μεγάλες 6σ- ρέλες. Δέν γνωρίζω άν τττανε τό δνο,μά τού σύτό ή καταγο- ταν άττο τις ΜελέΙσσες κα? τού κολλησανε τό τταρατσούκλι «ΜΕ ΛΕΞΣΑΝΟΣ». Σ' αι/τή την ταβέρνα μαζεύ- όνταν όλοι οί πιστοί όηαδοί τού Βάκχου. ΕΤχε 6·ρεΤ ένα τρό-ο ό Ιδιοκτήτης της καί έκανε την κσ- λύτερη ρετσίνα ττού ύττήρχε οτήν Κρήτη. Ρετσίνσ κεχριμττσ- ρι. 'ΕΞκεΤ ιμαζευόνταν δλοι ττού ήτανε μερακληοες στό -πιοτό, γιά να ττιούνε μιά ρετσίνα «α θαρή», δττως τή λέ,γανε. Ό μεζές πού διάθετε τό κα- τάστηιμα, ητανε: λίγα λουμττού νια κα! λίγα έλιδάκια, άλλά έ- δλεπες ενας — ενας ττού ττή- γαινε έκεΤ εΤχε ψωνίσει καί κάτι άττό τόν μτκχκάλη γιά συιμττλη- ρωματικ,ό μεζέ μαζΐ μέ κανένα τταξΐιμαδάκι καϊ άρχιζε μετά ή συνεστίαση άττό τούς βαμώνες, ττού δέν ήτανε καΐ λίγοι. Ήταν οστό κάθε κοινωνικής τάξης. Έ- κγϊ στή ταβέιρνα τού «Μελεσα- ;οά» έ'διναν καί ττάρναν€. τα διά ς>ορα γεγονότα καΐ σιοζητούνταν
  τα τοττικά, ττανελλήνια, καί διεθ
  •./ή ττροβλήιματα. 'ΕΞκεΤ μέσα λυ-
  νόνταν δλα τα φλέγοντα ζητή-
  ματα πού άττασχολούσαν τόν
  λαό. Άλλος έλεγε τό ιμακρύ τού
  καί αλΐλος τό κοντό τού. Στό τέ-
  λος σνμφωνούσαν δλοι σχεδον
  •μαζί καί έίβγαινε ή άπτοφαση
  τής μέρας. Αϋριο ττάλι καινούρ
  για μερά, καινούργιο κισμέτι,
  καινούργισ ττροβλήματα καΐ δώ-
  στου χαβαδάκι. 'Ετσι κυλοθσε
  ή ζ«ή·.
  Αυτή ήτανε ή 6άση τής τα-
  6έρνχΐς ΑΑελεσαυοϋ. Ρετσίνα κα-
  λή, λουμποννι κι' έιληές. Τα χρό
  νια κι/λούσανε τό δνα πίσ» όπτό
  τό άλλο καΐ πεθαίνει ό Μελεσατ
  νός ό γνήισιος καΐ την ταβέρνα
  τού παραλαβαίνει ό Σταύρος
  Συγκιανάκης ή Γλάμττος. Την
  σΐΛντήρησε καΐ αύτός κοαμιά σα-
  ρανταριά χ,ρόνια, μέ τό ϊδιο φόν
  το. Πεθαίνει καί αύτός καΐ την
  παραλοβαίνει ό ΧαραΛάιμτΓ,ης
  Βασιλάκης. Πάντοτε μέ τόν Τδιο
  τρόττο καί τίτλο, «Ό Μελεσα-
  νός». Στά ιδία φόντα καΐ χνά-
  ρια τού Μελεσανοΰ, 'Αλλά ό Χά
  ραλάμττης είχε καί τή γιτναΤκα
  τού μαζί τού καί άρχιζε καϊ έ-
  καυε κανένα τσικάλι φαΐ. Άττο
  τίς έπτιτνχίες τού Χαραλάμττη
  ξεχώριζαν τα δσπρια καί ό ττε-
  ρίψηιμος πατσάς.
  Κάθισε κ ι ό Χαραλάμττης κά
  ■μποσσ χράνια, σ' αυτή τή γ,ρα-
  ψική ταβέρυα, μέχρι ττού εχτι-
  σε στήν όδό Θερίσσου δικό τού
  μαγαζί; μιά τεραστία αϊθουσα
  καί μεταφέρθηκε έκεϊ. Πάντα μέ
  την καλή ρετσίνα καί μέ τόν Τ¬
  διο τίτλο «Μελεσανός». Άλλά
  δττως παβαίνουν τα άεροπλάνα
  κόπτωση μετάλλου καΐ ττέψτουν,
  έτσι κ ι ό Χαραλάμπης .μέ τή
  Χαραλάμτταινα πάθανε κόττωση
  κοκ.κάλου καΐ την κλείσανε τή
  ταβέρνα γιά πάντα καϊ έτσι
  σφαλιξε καί ή τελευταία ιταλία
  ταβέρνα τοΰ ΑΑεγάλου Κάστροι/.
  Τό μόνο ττού θέμε εμείς οί
  π.στοϊ ότταδοΐ της
  τσίνας άπό τόν
  ναι νά μεταδόσει τόν
  πού ίνφτιαχνε τή ρετβίνα
  λο νέο άνθρωττο καΐ νσ
  ρει το μυστικο μαζι τού
  Οί παληές ταβέρνες καΐ ια
  γραφΐ'κά στέικια τοϋ Μεγά-
  λου Κάοιρου, παραχώρη.
  σαν — δυοτυχώς _ λόγω
  Ά.μερικανοκρατ(α<;, τίς $- οεκ; ι ούς στίς ντισκοτέκΓ καί τα κλάμίτ, δπου δΐα' φβείρεται ή σύγχρονη Νεο λαία θά 6γεΐ στούς ούρανούς καϊ πά- ςι στόν Παράδεισο, άλλά ^ τα άφήισει στή γή. 'Εκτός τού Μελεσονοθ 7^ ταβέρνα, ύττήρχανε κι όιλλίς γραφικές ταβέρνες δευτερεύου- σας σημασίας στό Ήοάκλειο, 6 π»ς τού 'Αργι/ράκη στήν κα- τρική άγορά, ά—έναντι ^ τού 'Αλικιώτη. 'Εκεί ητανε Χά- νι καί Τα6έρνα. Άττό μέσα ήτα¬ νε τό Χάνι καΐ ά—όξω ή Ταβίρ. να. 'Εσν εΐχες την τύχη νό „,,. τσεις στό τταραθυ.ρο ττού σύν- δεε τό Χάνι μέ την Τσβέρνο, ε- δγαζε ό γάιδαρος την κεψαλή τον καΐ σού έ'τρωγε τό στομνο- γκάθι ιτού σού έφερνε ό ταοΈρ- νιάρης γιά μεζέ. Πολύ γρ—,κίι θέαμα. Άλλη ταβέρνα γραψική ίρα- νέ τού Σκαρβέλη στό Βαλτέ Τζα μί, έκεϊ πού είναι τού Μονδατσά κη τό διβλιοπωλεΐο λίγο ιταρά κάτω. Καΐ έκεϊ ξεροσφύρι ή δα· λειά. Συκήθως μαζευόντανε σ' οντήν τταλΐοί μττεκρηδες, ττρο- χωρτ>μένης ήλικίας, ττού δταν
  τρατίούσαν δυό — τρείς «λό-
  μττες» κοιμόντανε στΐς καρέ-
  κλες, ιοαί δταν βμττσινε κανένσς
  νά ττάρει κανένα μττουκάλι κρα
  σΐ γιά τό σττίτι τού καΐ ρωτομ-
  σε τό Σκαρδέλι άν είναι καλό
  τό κρασί, ό Σκαρβέλης έ&ιχνε
  τούς κοιμισμένους στΐς καρέ-
  κλες καΐ έλεγε: —Ιδού τό &!■
  γμα!. .
  Έπίσης άλλη ταΰέρνα, κι ο)
  τή γραφική, ήτανε τού Νό, οτήν
  Άγία Παρασκευή, άττένβνΓΐ ά-
  τό τόν φούρνο. 'Εκεΐ οούλειχ
  κουκί κι έληά. "Οταν ττ49α« ό
  Νός τό στέκι αύτό τό τκχφα-
  6ε κάΐποιος Γιάννης, μού δια*ι)-
  γει τό έττίθετό τού. Αύτός έκα¬
  νε ώραίοος μεζβδες καΐ μτταχα-
  λι,άρο όλο τόν χρόνο, όλλά τ ο
  παραίτησε κ ι αύτός.
  Υπήρχαν βεβαία καί άιλλες
  τα6ερνες) άλλά ύποδεέστερες ά¬
  ττό αύτές ποΰ άνάφερα.
  'Εξοχικά κέντρα τίτον* τής
  χήρας στόν Κατσαμπά, τού ΜιΑ
  τιάδη στόν ΜοχτταιμτΓά, τοΟΜιτα
  ούλον, τού Μουτάφη κ.ά.
  Παλιά στέκισ τού ΑΑεγάλου
  Κάστροι/. Παληές καλές έττοχέζ
  ■πού τίς θι/μομαστε νοστσλγικά
  εμείς οί παλιάτεροι.
  Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΠΙΠΑΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  Ρουστίκ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΝΤΟΙΧΙΣΝΕΝΩΝ
  ΣΥΣΚΕΥΠΝ ΑΕ6
  Νέα διεύδυνσπ:
  ΟΗΜΗΤΡΗΣΚΟΜΠαΚΗΣ
  Πεδιάδος 1 (έναντι χειμερινοΰ Κιν)γρόφου εΗΛΕΚΤΡΑ»)
  ΤΗΛ. 235.493 - 230.169
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ·>♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»».»♦♦♦♦♦♦«>♦♦'