91924

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/4/1912

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ■^.ΙΖ'Ά . ■■■■■· - ^ ΚΡΗΤΗ ,.. ...-1 ·· ■: " " :
  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
  Έν Χανίοις τη 20 'Ατϋρΐλίου 1912 — Άριβ. 19
  ί
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
  ΧΡΗΣΙΣ 1910
  ! ,
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ιςρο'.:αλογι<ίθ«ντων, ^«βαιωθέντων, είσπραχθέντων και εϊσπραξίμων έσόδων χρήσεως 1910, έν συγχρισει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909 χαΐ των προϋπολογισθεντων και πραγματοποιηθεντων έξόίων τής χρησ«-ς 1910 κατ(31 τ^ν ^α Ιούνιον Ε ! *■ «ι»1 4
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Προσωρινή κατάστασις των δημοαίων έαόδων
  χρήσεως τού έτους 1δ)Ο9 άπό Ι
  Τροϋπολο-
  γιαμον
  Προσδιορισμός των έσόδων
  Προϋπολο-
  δισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Άπό 1 2ε
  πτεμβρίου
  1910 έως τέ
  λους Ίουνίοΐ)
  1911
  Α'
  Β'
  Δ'
  Ε'
  —Γ·
  3

  4
  Α'. ΦΟΡΟΙ
  "Α ιι ι ιί ο ι ψ ό ο ο τ
  α') Βεβαιούμεν™ καΐ είσπραττόμενοι είς τα δημοσία Ταμεΐα
  Φόρος επί των συγκομιζομένων δημητριακών προίόνΐαΐν................
  » » » όπωρικών καί λαχανικών..............................
  » » » έπιτηδευμάτων.......................................
  » » « » (έσοόον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος)..
  » » » οίκοδομών...........................................
  β')£Βεβαιούμενοι χαΐ είσπραττόμενοι είς τα Τελωνεΐα
  Φόρος επί τοϋ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών...........................................
  ελαίου καί των έλαιων....................................................
  σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καΐ τοϋ πυρηνελαίου.............................
  οίνου...............................................................ς....
  των οίνοπνευμάτων, τής ύποστάθμης τού οίνου, τοϋ πετμεζίου καί τοΰ δξου....,
  έσπεριδοειδών καρπών καί των έξ αυτών παραγομένων ποτών................,
  κουκουλίων καί τής μετάξης...............................................
  μέλιτος, μελοπηττών καί τοΰ κηροϋ.......................................
  των βαλανίοων καί βαλανιδοκοι/πών...........................................
  τής σταφίδος..............................................................
  των άμυγδάλων.............................................................
  των χαρουπίων............................................................
  τοϋ λαδάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφύλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
  σπόρον καί γλυκορρίζης..................................................
  των μαλλίων καί των κατειργασμένων καΐ μή δερμάτων........................
  των διαφόρων αλλων φυσικών προίόντων......................................
  "Δμμεσοι φόροι επι τής καταναλώσεως
  Τελωνειακός δασμός εΐσαγωγης είδών υποκείμενον είς φορολογίαν................
  » » έξαγωγής................................................
  » » επί τοΰ βίσαγομένου οίνοπνεύματος.........................
  » · » » » καπνοΰ...............................
  » » · » » τουμπεκίου............................
  Πρόσθετος φόρος επί τοΰ άλατος.............................................
  Φόρος επί τοϋ καταναλισκομένου καπνοΰ, είσπραττόμενος διά των Καπνοκοπτηρίων.
  Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  Τέλη χαρχοσήμον
  Άντίτιμον "πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοΰ...................................................
  » » οιατετιμημένου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραφείων
  Αντίγραφον πωλουμένου χαρτοσήμου των έκπαιό&ιπικών τελών...............................
  Τέλη δικαστικά καταβαλλομενα παρά τής γραμματεΰσι των δικαστηρίων........................
  Τέλη καταβαλλομενα υπό των Συμβολαιογράφων...............'...........................
  » » » » 'ΥποΘηκοφυλάκων...........................................
  » επί των μερισματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης..................................
  Τέλη Ταχυδρομικ , ι ·->·.< Άντίτιμον κοινοΰ καί έναρίβμου γραμματοσι'υ'ου κα'ι έ.τ:ιστολ.'δελταρίων καί ένσήμων απαντήσεως Τέλη εσωτερικήν καί εξωτερικών Ταχυορομικών Έπιταγών................................... Μίσθωμα γραμματοθυρίδων τοΰ έν Ήρακλ^ίφ Ταχυδρομικοϋ Γραφείου........................ Τέλη τηλεγραφικά Τέλη καταληκτικων Τηλεγραφηματων..................... » διαβατικών » ...................... » εσωτερικήν » τοΰ Δημοσίου τηλέγραφον. » εξωτερικών » τοΰ > »
  Τέλη καθυστερήσεως
  Τόκοι ύπερημερίας επί των έκπροθεσμως έκτινομένων Δημοσίων Έσόδων.
  Πρόσι>ετα τέλη επί των έκπροθέσμω; έκτινομένων δημοαίων έσόδων...
  4δ0000
  100000
  75000
  25000
  180000
  ίΐ
  1013 -
  98563
  67591
  12735
  Ι
  830000 —
  15000
  700000
  180000,
  40000
  ΙΟϋΟΟ
  69000
  20000
  6000
  12000
  140000
  30000
  140000
  4000
  70000
  1000
  355679 7;
  9968 40
  7417%!*
  2267000 —
  1300000
  120000
  13000
  300000
  40000
  115000
  310000
  2108000
  225000
  70000
  45000
  100000
  8000
  3000
  4530001-
  _.
  810000
  22500
  500
  233000
  30000
  10000
  4000
  1000
  45000|—
  13000
  1408
  16^751
  687033°
  10951 <3° 90911)6° 8»2 4964* 10241 * 135264 39977 156380^° 2983 42761(7° 1406,4° 1843023|43 131469 61 101561 27731 265656(30 30002 106250. 24335405 2086031|ΐ6 16588860 7194 50 4089ϋ6ό 34888 67 60328 27 835145 1487 70 319Ο31[84 156317 24427 113 1331561 3600 03 5017 2173 24106113 49855
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΎΒΕΡΝΉΣΈΰΣ
  183
  τή{ χρήσεως τού έτους 191Ο έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής
  βρίου 191Ο Ιως τέλους Ιουλίου 1911
  βαιωθέντα
  Έντός τοϋ
  μηνός
  "Ιουλίου
  1911
  Έν όλφ
  Είσπραχθέντα
  Άπό 1 Σε¬
  πτέμβριον
  1910εωςτέ-
  λους'Ιουνίου
  | 1911
  Έντός τοϋ
  μηνός
  Ιουλίου
  1911
  Έν δΐω
  377707
  _ 3787501
  _Ι 98563
  103501 67695'35
  4850 12783 50
  __ 175746 88,
  377859— |
  179010
  35011 30
  17116 40,
  402190
  946 30
  6726 70
  326 50
  51|4Ο;
  86160
  205 20
  1649 40
  15396,20
  1359790
  62090
  1043
  7118802
  1745784
  12735
  74275 87
  476434|δΟ
  103792 52
  7437 90
  3129 90
  19070 50
  4094 40
  2548235
  73353873
  11758 50
  776807,70
  179867 45
  72725 20
  11897 90,
  97637 30
  8608 60
  501630]
  11103 50
  135469 30
  41626 70
  171776 50
  3237 70
  56359 60
  2027 30
  231945828
  141526213
  10899920
  30861
  284727
  34097 20
  10625510
  26883640
  163007 57
  224903873
  28257 30,
  195 —
  7155 50
  311015
  6992.70
  66510
  16945 70
  171280
  18658,50
  7110851
  2500 —
  360 65·'
  5098!
  194145 90
  7389 50
  4804815
  3799882,
  67320 97
  901655
  1487 70
  17326335
  2614037
  113
  19951672
  176699173
  9968 40;
  741796'4Ο
  162751 05
  68703 3θ!
  10951 60
  9091060
  828210
  4964,90
  1024190
  13526410
  39977 30
  15638030
  2983 70
  581350
  9107 80
  4996 75
  4850
  3389 32
  42761
  70
  1406140
  166404348
  1311469161
  101561
  27731
  265656 60ί
  30002 80
  10625510
  243354 05
  208603116
  23355871
  179010
  35011 30
  17116 40
  402190
  946 30
  6726 70
  326 50
  5140
  86160
  «520
  16 Κ) 40
  15396,20
  254
  13597 90
  62090
  12193167!
  103792 52
  7437ι90
  3129 90
  19070 50
  4Ο94|4Ο
  2548235!
  163007 57
  1ΟΟ42'47
  361181
  12342
  485,23
  610003
  5377,93
  2224!18
  3412860
  7354'69
  621(97
  7976166
  165888:60
  7194150
  4089265
  3488867.
  60328,27,
  8351 45ι
  148717ο!
  28257 30|
  195
  7155 501
  3110|15
  6993
  66510
  31903184
  156317 65
  24427 57:
  113
  18085822
  1331561
  3600103
  5017
  2173126
  70
  46375751
  16945 70
  1712 80
  1865850
  7110185
  2500!—
  36064
  5098
  2410643Ι 1002247
  6992'δΟ1
  498155
  7491143
  36181
  123421
  485123
  6856 50|
  80295 82
  22454 59
  12783 5Ο|
  77665 19
  200055 60,
  1175850:
  776807 70
  179867'45
  72725 20
  11897 90
  97637 30
  86Ό8 60
  5016 30
  11103 50
  135Φ69 30
  41626 70
  17177650
  3237 70
  56359 60
  2027 30
  178597515
  1415269
  108999 20
  30%1 60
  284727 10
  34097 20
  10625510
  268836 40
  13
  224903873
  19414590
  7389 50
  4804815
  37998 82
  67320 97
  9016 55
  1487 701
  365407 59
  173263135
  2614Ο|37
  113
  19951672
  2Ο426Ι46
  61001031
  5377 93
  34128 60
  735469!
  621197
  7976166
  Εΐσπράξιμα
  κατά τό τέ-
  Άντίστοιχοι
  είσπράξεις
  χαήσ. 1909
  χ1
  1911
  εως τε-
  λους Ιουλίου
  1910.
  Διαφοραί χατά την
  χρήσιν 1910
  Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  371893 50
  18267.18
  45240,76
  98081
  69
  533483
  533483
  13
  13
  3669 50
  75404 961
  178*2,85
  23029175
  16573 55'
  3187-
  489086
  4631,74
  6108164
  13654061
  1359980
  833086 70
  230525 90
  30721 70
  7745 40,
  95178 50
  706090
  4858 20
  7899 —
  82653 80:
  21132 40,
  1286Ο4Ι—
  3254|6Ο
  6Ο594|9Ο
  70110
  1028625
  166415751
  1140843
  ■—Τ—1
  110152 25!
  10944 2Ο!
  315556 80
  37370 7)
  1ΟΟ3ΟΟ —
  291183 30
  2006351
  23
  184752,
  70
  1267
  55Ο85'5Ο]
  39113 80
  61484 98
  6847 22:
  1487170
  73801)24
  42Ο035Ο
  415250
  2458 80
  1547 70
  15810
  320450
  5281550
  20494 30
  43172 50
  1028625
  184130
  56279
  50658 45'
  24513484
  274418 15
  19917 40
  595510
  3ΟΟ29ΟΪ65
  35003890
  171242 75
  1967877
  186 —
  191107 52
  18462176
  611158
  296316
  80089
  28338139,
  1148862
  11488:62
  939320
  6122 50
  5835 99
  216933
  2352102
  202060
  646160
  1963701
  2414 77
  1423 29!
  5801
  621197
  76
  1690
  423530
  123317|20
  115305
  3082070
  327350
  22346 90
  7037 35
  1114 98
  815233
  73
  73
  11,55
  1ΐ|65
  413393
  4133,93
  Προϋπολογισμόν
  1
  2
  3

  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Α'
  Β'
  Ι
  Γ'
  Δ'
  ΣΤ'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  γισμον
  Προσδιορισμός των έσόδων
  Προϋπολο-
  γισθέντα1
  χρήσεως
  1910
  5..
  Άπό 1 Σε-
  πτεμβρίου
  1910 έως τέ-
  λους "Ιούνιον
  1911
  Ζ'
  Η'
  θ'
  Ι'
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  ΙΓ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  Τέλη άγχνροβολίας καϊ ερματος βεβαιονμενα χαί εΐαπραττδμενα εν τοίς λιμεναρχείον
  Τέλη'άγκυροβολίας καί ερματος........................................................
  Τέλη καί δικαιώματα διχαστιχά
  Ποινικά τέλη, εξοδα, πρόστιμα καί χρηματικαΐ ποιναΐ.............
  Ποιναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων........
  » έκ παραβάσεων τελωνειακών καί έτέρων φορολογικαί νόμων.
  Λοιπά δικαιώματα
  Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ...............^.......................
  Διάφορα άποόβλεπτα δικακόματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων...................
  Χρηματικά τιμήματα καί πρόστιμα, είσπραττόμενα κατά τόν περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλακής
  Νόμον................................................................................
  Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορικών σημάτων................................
  Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
  Μονοπώλια
  Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άποδιδόμ«νον τη Συνενδιαφερομένη Διευθΰνσει τοΰ Μονοπωλίου
  τοΰ άλατος............................................................................
  Άντίτιμον πωληθέντος άλατος την δ'. τριμηνίαν τοϋ ετους 1909 άποδοτέον τη Συνενδιαφερομβνη
  διενθύνσει τοΰ μονοπωλίου τοϋ άλατος....................................................
  Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
  Πρόσοδοι δημοσίων καταστημάτων
  Έσοδον τοΰ Τυπογραφείου τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμον καί καταχωρήσεων έν τη
  'Επισήμφ "Εφημερίδι ίδιωτικών εγγράφων.................................................
  "Εσοβων έκ σννδρομών τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών τής
  Βουλής..............................................................................
  Δικαιώματα ΰπερημερίας έμπορευμάτων...................................................
  Πρόβοίοι δημοσίων νομημάτων ,
  Δικαιώματα επί των έκ δημοσίων λατοαείων καί ορυχείων λατομοΐυμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
  πετρίδν καί επί τοϋ εξορυσσομένου γΰψου..................................................
  "Έσοδον έκ τής μισθώσεως θαλασσίων λουτρών...............................................
  » » · > τοΰ φόρου ίχθιιαλιείας..............................................
  Δικαιώματα επι της σπογλ. αλιείας είσπραττόμενα έν τοίς τελωνείοις..............................
  Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης...................
  Πρόσοδοι μεταλλείων.....................................................................
  Τίμημα έκποιήσεως δενδρνλλίων...........................................................
  "Εσοδον έ χ τίς εκμισθώσεως αίγιαλών,'Ιχθιοτρόφων ποταμών, λιμνών ή ίχθυοτρόφων υδάτων.,.
  Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων
  "Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινητων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..
  "Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων καί νησίδων τοϋ Δημοσίου...
  Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Ακινήτου χαΐ κινητής περιουσίας τοϋ Δημοσίου
  Τίμημα έκποιονμένων άκινητων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..............................
  Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοΰ κλπ. μέχρι τέλους Δ)γρίου 1910*
  ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
  ΆποΧήψεις ίχ των ίξόδων τοΰ προϋπολογισμόν
  "Έξοδα πολιτικών δικών καί τέλη των σχετικών άποφάσεων έ-ΐιδικαζόμενα τφ Δημοσίφ..........
  "Έσοδα βουλευτικών έκλογών, υπό των ύποψηφίων Βαυλευτών καταβαλλόμενα..........
  Τίμημα έκλογικών καταλόγων...................................................
  Κρατήσεις^ λόγφ άπουσίας έκ των μισθών των δημοσίων λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστ'ιϊια'έπιβα'λ'-
  λόμενα υπό των προϊσταμένων των ύπηρεσιών...................................
  Κρατήσεις έκ των μισθών των Δημοσίων λειτουργών πρός 10|0 υπέρ τής Παιδείας.......'|........
  Κνατήσεις έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός 2°|οδιά την πληρωμήν των βοηθημάτων.'
  ΕΙσφοραί των δήμων ύπέυ τής Παιδείας .....................................
  Τα υπό των Μοναστηρ. Τα} είωναποδιδόμενο, έναντι των δαπανωμένων δι' έπίδομ!α πρός τα Πατοι'
  αρχεϊα καί ε—δόματα Έπισχόπων.........................................
  Είς μεταφοράν.
  10000
  5000
  ΐδοο
  35ΟθΙ
  10000
  1000
  2000
  49500
  500
  53000
  180000
  33997
  213997
  300
  12700
  10ΟΟ0
  23ΟΟΟ
  3ΟΟΟ
  1ΟΟΟ
  5ΟΟΟΟ
  100
  2Ο0θ'
  900,
  600
  576ΟΟ
  10ΟΟΟ
  5000
  15ΟΟΟ
  1ΟΟΟ
  300
  1300
  1ΟΟΟ
  100
  4600
  27000
  75ΟΟΟ
  2ΟΟΟΟ
  52000
  6447 29
  1144880
  41640
  206965
  1393Ϊ85
  720 95
  140-33
  6452όίΐ5
  300-
  7957910
  15288580
  12096-
  922255
  "21539,55
  1742 90
  908 75
  50763 50
  14260
  91610
  615:50
  5508935
  830555
  980030
  1810585
  54491
  _544|91
  4731
  108
  70
  443945
  3014380
  63876,60
  46000!-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΓ8ΕΡΝΗ2Ε02
  ι θε ν τ α
  Έντός τοΰ
  μηνός Ιου¬
  λίου 1911
  918 79
  'ΕνβΧω
  7366 08
  1030 55 12479 35
  5868 20 6284 60
  147:40 22170ο
  704615 20981 —
  7070
  772 55
  79165
  14033
  65297 70
  -Ι—Ι 300'—
  4930
  40 —
  487 30
  57660
  984 50
  560
  99010
  173840

  2133 88
  688317,
  15888580
  15228580
  270 30
  121361-
  9709 85
  2211615
  2727 40
  908 75
  5076350
  14820
  91610
  61550
  5607945
  830555
  980030
  1810585
  54491
  54491
  647010
  1υ8
  4723 20
  22"277 68
  70759 77
  —! 46000—.
  11039(20 150338/5
  Ε ίσ πραχθέντα
  Άπό 1 Σε-
  πτεμβριου
  1910εωςτ«-
  λους Ίου-
  ν£ου 1911
  Έντός τού
  μηνός Ιου¬
  λίου 1911
  Έν όΊω
  Είσπράξιμα
  κατά τό τέ-
  λος Ιουλίου
  Άντίστοιχοι
  είσπράξεις
  χρήσ 1909
  ίπό 1 Σεπτ.
  1909 εως τέ-
  1911™, λους Ίου-
  1·ι λίου 1910
  Διαφοραί κατά την
  χρήσιν 1910
  Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  ΟροϋπολογΐΜμβν
  2/
  6445 29
  1684 60
  416 40
  1907 40
  400840
  72095
  14033
  4257015
  3001—
  5762410
  15228580
  15228580
  221
  12096 —
  9222155
  2153955
  1742 90
  123 65
  35727
  142 60
  91610
  39
  38652 64
  918 79
  451
  177 85
  50
  62955
  7070
  672 55
  74325
  4930
  40 —
  487 30
  576|60
  984 50
  19250
  371715
  560
  4899|75
  378185
  2243 30;
  124910
  12815
  602515 137725
  54491
  54491
  46360
  108
  3846 95
  2014380
  63876 60
  10 —
  253 41
  8844895
  21075
  2133
  6883
  2133 88
  9481
  736408
  213610
  446|60
  4637 95
  79165
  14033--
  43242 70
  300 —
  58367 35
  15228580
  15228580
  27030
  12136 —
  970985
  2211615
  2727 40
  31615
  3944454
  14820
  916
  10
  43552 39
  503095
  2371
  45
  740240
  544 91
  54491
  17
  41
  717 01
  108
  4057 70
  22277 68
  70759 77
  10 —
  9793016
  2
  — 7214 83
  5868
  131
  1034325 3146 20
  — 110450
  80 1364 70
  16343|05 5615140
  81830
  93835
  ----1 ον—«_*Λι ΐτυ
  — 16816362
  — — 16816362
  — 194|—
  11752
  870330
  — — 2064930
  592 60
  1131896
  — 2667 50
  91
  3875067
  65
  ----101050
  61550 -Ι
  12527106 42520|32
  327460
  7428 85
  6662 35
  317950
  10703 45 984185
  50
  244575
  423920
  — — 673495
  575309 482-
  --— 17980
  66550 3757 25
  ------ 68472 85
  45990 —
  5240859 9594434
  14925
  72055
  —" 1010
  13094 65
  — 15877
  7630
  384 —
  1006 55
  1466185
  5990
  22450
  69387
  14820
  23501
  30045
  77476
  10
  283238
  687 90
  10
  720[55· 1698|—
  — 696020
  13094(65 6986|85
  — 15877
  94 40
  Ζ|Ζ 2439|45
  50
  190084
  423920
  _ 6190|04
  71
  80
  84656
  3
  4
  6
  6
  7
  8
  3
  ϊ
  Ζ'
  Η'
  ι,
  .'! Ι
  Μ Ι
  θ'
  Γ
  ΙΑ'
  ΙΒ'
  ΙΔ'
  ΙΕ'
  4β*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΓΡΝΗΣΕΩΣ
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Προβδιοριβμός των έσόδων
  Προΰπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  1910
  Άπο ΙΝο1
  εμβρίοιι
  1910 εως τέ
  λους Μόν»
  νίου 191
  ΙΕ'
  ΐς"
  9
  10
  ίΐ
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  2
  3
  4

  Έκ μεταφοράν...........
  Έπιστροφαί χρημάτων,λόγω τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικώνένταλμάτων........
  Παράβολα ύποψηφίων δημβρχων καϊ δημοτικόν σύμβουλον ..................................
  Άποληψεις των είς ύποστροφίας υπο τοΰ Δή μοσίου καταβληθέντων .............................
  Άπολήψεις των λόγω ίμαησαοΰ κλπ. όφειλομενων υπό στρατιωτών..........................
  Άποληψεις τόκου επί τοΰ είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοΰ 236 νό¬
  μον, δανείου έκ δραχ. 42,494...........................................................
  'Απολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Γκουάνω..................................................
  Άποληψεις » κινινης τοΰ Δημοσίου................................................
  > τίκων χαΐαβληθέντων β ι* υπηρεσίαν τοΰ είς πληρωμάς σΛθζημιώσεων χρησιμοποιη-
  θένιος δ ινείου 1,000,000 Δοαχμών...................................................
  Άπολήψεις των δυνάμει τοΰ 265 νόμου προκατβλ τφ ταχυδρομικφ ταμιευτηρίφ.................
  'Έξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπο των πληρεξουσίων καταβαλλόμενα......................
  Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
  Διάφορα εσοδα τής τρεχούσης καί τίδν ηαρεΧ&ονσών χρήσεων
  Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα...............................................................
  Λογιστικά προσκόμματα καταλογιζόμϊνα υπό τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίων ύπολό-
  γων διαχειριστών.......................................................................-
  Έλλείμματα διαχειρίσεων δημοσίων ΰτολόγων................................................
  Είσπράξεις καθυστεροΰντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων..................................
  » * * ' · «· υπό τοϋ Δήμον "Ηρακλείου δ ά συμψη-
  φισμοϋ τού τμήματος των άπαλ?ότι ιωύέντων οΐκημάτων αΰτοΰ παρά το Τομβϊον Ήρακ/είου___
  Σύνολον............
  179600 —
  5000
  900
  5Οθ|
  1675
  8000
  90000
  50000
  270000|—
  1000
  500
  500
  170000
  46992
  218992
  13929955
  232565
  175,1-
  509656
  62482
  551635
  1151131
  500
  52650
  178956596
  46992
  1841823 05
  Γ-Υ·ν; ΟΛ
  ΕΦΗΜΕΓΙΣ ΤΗΣ κΎΒΕΡΝΗΣΕύΣ
  ι θ έντ α
  Ι'Εντός τοΰ
  ίηνος Ιου¬
  λίου 1911
  Έν «Ιφ
  ΕΙσπραχ&ίντα
  Απόϊ Σε¬
  πτέμβριον
  1910 εωςτέ-
  λους Ίου-
  νίου 1911
  11039 20 150338 75
  24
  181
  40
  01
  71344
  11958)05
  57
  196 25
  2350|05
  1755
  5277 57
  62482
  5516|35
  12224 75
  500
  532209
  178976221
  46992
  1570 65
  1755
  107436
  62482
  551635
  1151131
  300
  11100144
  2761
  107132(84
  46992
  156886 39!
  Έντός τοΰ
  μ ηνός "Ιου¬
  λίου 1911
  9481 [21
  2140
  193 91
  713 44!
  1041296
  57
  7306 26
  Έν 8λφ
  ι'Αντίστοιχοι
  τε-
  λος Ιουλίου!
  1911
  ή
  ό 1 Σεπττ.
  1909 εως τέ-
  λους Ιου¬
  λίου 1910
  Διαφοραί χατά την
  1910
  Επί πλέον
  97!
  16
  159505
  1755
  126827
  62482
  551635
  75
  500
  12141440:
  281855
  11443910]
  46992
  16424965
  5240859
  755
  400930
  5717289
  167532311
  167782665
  95944 34
  220651
  43402
  17363 91
  500
  10160
  27
  17031043
  115625
  16028656
  161441
  81
  2832 38
  1755
  53487
  62482
  Έπϊ
  έλαττον
  846,56
  611
  46
  574707
  37883 92
  513916!
  101Λ)
  5464310
  45847Ν
  4584746
  Προϋπολογισμόν
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  2
  3
  4

  ΙΕ'
  Ιββ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ·( 4Χ
  ΑΝΑΚΕΦΑ-
  Προϋπολο¬
  γισμόν
  Κεφάλαιον
  •♦"►νομαβίαβ κεφαλαίων τού Προϋπολογισμόν" των
  Προϋπολο-
  γισθέντα
  χρήσεως
  1910
  πτεμβρίοκ
  1910 «οςτέ·}
  λους Ίο
  1911
  Α'.
  Β'.
  Γ'.
  Δ'.
  Ε'.
  ΣΤ'.
  Ζ'.
  ΗΛ
  θ'.
  Ι'.
  ΙΑ'.
  ΙΒ.'
  ΙΓ'.
  ΙΔ'.
  ΙΕ'.
  τ—'
  < ' Α'. Φόροι Άμε·οι φόροι........................................................................... "Εμμεσοι φόροι...........................................................................2198000 Β'. Τέλη καΐ δικαιώματα Τέλη χαρϊοσήμου Τέλη ΐαχϋδρομικά Τέλη τελ»γραφικά Τέ) Ί η ρΊς Τέλη άγχυροβολίας καί ερματος βεβαιοΰμενα καί είσΐιραττόμεναέντοΐς λιμεναρχείοις. Τέλη καί δικαιώματα δικαστικά.............................................., Λοιπά δυιαιώματα.......................................................... Γ. Μ ο ν ο π ώ Χ Μονοπώ?«χ. Δ'· Πρόσοδοι Πρόσοδοι δημοσίων καταστήμάτων. Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων.... Πρόσοδοι δημοσίων κτηματων.-..... Ε'.Έκποιήσίΐς Έκποιήσκις ακινήτου κα'ικινητής περιουσίας τοΰ Δημοσίου....... ΣΤ. Άπολήψΐΐς Άπολήψβις έκ των έξόδων τοΰ προϋπολογισμόν................ Ζ'. Διάφορα "Εσοδα Διάφορα εσοδα τής τρεχούσης καΐτώνπαρελθουσώνχρήσεων.... Σύνολον ίαύδοον..... 453000 233000! 450001 1440» 10000 10000 53000 213997 23000 57600 15000 131Τ 270000 218992 6083297 31 319031 180858 24160 7491 6447 13934 79579 152285 21589 55089 18105 80 55 544 91 1841853 6816521
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΗΣ
  |<3 ε ι : Μετενεχθεϊσαι έκ τή: χρήσεως 1909 Σύνολον ηισ ί Αναγνωρίση έντα εξοδα δι" έκδό- |σεως χρηματικων ένταλμάτων Π λ, ϊ< ο ■·> (ι ε ν τ α 13* ο δ α
  Άπό Ι 2)·βρίου
  1910 εω; τέλους
  Μαΐου9111 Ι
  'Εντός τοϋ μη-
  νό; Ιουλίου
  1357456
  9000
  1349
  1018
  3530
  51891
  1500;.
  29
  823
  3949
  356
  6751
  7626|
  8931
  39399
  1042
  1447
  460
  618
  305
  1000
  437
  46000|
  6000
  5083
  5775
  1450
  1000
  827
  ι—
  6000-
  800-
  150'.
  200'.
  ιοοοοο!-
  61000
  ιιοοοο
  50000
  150000
  60000
  50000
  16000
  5000
  371
  6000
  3500
  4900
  8000
  3000
  60000
  19449
  20000
  10000
  ιοοοο
  15000
  4900
  10000
  5000
  1576
  3000
  38000
  5000
  829!
  50000
  580
  10280,
  2602
  3000-
  2480465
  83975661
  111880
  427008!
  1471951
  3594179
  675
  3863ι20
  3074426
  487 !&
  1172 591
  460'
  5^7 951
  437
  29769 91
  424989
  3864 65
  875]
  81
  325|45
  775190
  10800 30
  1679555
  17153 90
  37270ό
  1867185
  311390
  624 Κ
  823 Κ
  56
  630811
  100244530
  689229 02'
  ι
  1118 80
  427008
  339294)
  3868201
  3Ο7Ψ2 26
  487 62
  1172.5^
  460-
  597 95
  437-
  2976991
  4243 8ί
  3864 65
  8751—
  812:
  32545
  10800 30
  4527 65
  9532 4(:
  14727
  3(
  1316 5(
  ιοοι<κ 624 Κ 56|-| 53081 8227366 1911 147 175: Έν δλφ 7751 Ι90 3500 35 7263 3727 05 551 2112170 !3δ 823 20 79220955 111880 427008 147 75 3392 94 386820 30742 26 487 62: 117259] 460 — 597 95 437.—| 4249;89| 3864.65 875;-| 8125 325 45 775190 1080030 Υπόλοιπον έκ- καθαρισθέντων καί μή πληρω¬ θέντων έξόδων 1679555 14727 30 372705 1867 85 311390 52455 56 — 530810 95159459 47547 06 — 20 20185 675 — προϋπολο¬ γισμόν ΟΙ 508507: 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 31α ■31β 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
  π
  178
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ;
  ΙΙροσδΊορισμός των έ
  Χορ ηγηθε ι» αι Β----
  Διά τού *■·-■· --Με'
  προϋλολο-
  γισμοΰ
  Δι' είδικώνί
  νόμων χοί Ι έκ τ
  Διαταγμάτ, |
  Έη μεταφοράς..........ι 2291473 —
  Διά την ΰ8ρι υσιν τοΰ Β'. Τάγματος Πεζ ικοΰ.................................................
  Διά τόν καθορισμόν τοϋ Λιμένος Ηρακλείου......................................; ν · · Υ
  V
  ' *
  Διά κατεδαφισιν άπαλλοτριωθέντων κτιριων καί κατασκευήν κρηπιδώματος έντφΛιμΐνι Ιιρακλείου.
  Διά συγκοινωνίαν είς τάς «ιπι θήκας Τελωνείου Ηρακλείου......................................
  Δι' αποπεράτωσιν τής όδοΰ Ήρακλεί' ν Μεσσαράς..............................................
  » τής γεφύρας Αύγενικής......................................................
  Διά την κατασκευήν γεΓ, ΐιρας Γέρω Ποταμυΰ.................................................
  » » » σιδηράς γεφύρας επί τοΰ ποταμοΰ Β >ρρων..................................
  Γεφΰρωσις π· ταμοϋ—Αστρακών 2γουροκιφαλίου.............................................
  Διά την χα< ασκευήν σωλη νωτοϋ ύδραγωγείου έν Λάστρφ....................................... Δι' άποπληρωμήν ύδραγωγείου Βιάννου.................................................. Διά την χατα^κι-υήν υήραγωγείου έν Άίΐιδια.................................................< Συνέχεια κατασκευάς σηραγγος Λα ωνιων................................................... Δι' άντικατάσταοιν τοϋ σΰρμαΐος τοϋ Τηλεγραφου Λασηθιου.................................... Διά την έπσκευήν τοΰ ύδραγωγείου Μαγκασά Σητείας.......................................... Διά την άποπερ ιτωσιν τοΰ ύδ αγωγειου Άγίου Βασιλείου Βίαν.ου.......................... Διά την κατασκευήν τού Α'. τμήματος όδοΰ Ίτζεδίν διά Μεγάλον Χωραψίων,πρός τό ΝέονΧωριον. Άξιωματικκοί Χωροφυλα*ής............................................................... 'Υίΐ αξιωματιοί καί Χωροφύλαν.ες........................................................... Διεΐ.μηνεύς.............................................................................. 'ϋνοίκια καί έπισκευαί στρατώνων.......................................................... Φωτισμος, Οέρμανσιο, καθαριότης στρατώνων............................................... Γραφική ϋλη καί χάρτης έντύπων.......................................................... Άγώγια καί ναϋλοι Αξιωματικών Χωροφυλακής χκπ.......................................... Έξοθα μεταφοράς ύδατος, χρημάτων....................................................... Άντιτιμον φ-^ρμάχων, σιντ ηρησις 9εραΐτευτηρίων κλπ......................................... Άγορά καί άντικατάσταοι;τμερών όπλων, φτ.σιγγίων άναγέμισις... '............................ Έπισκευή καί συντήρησις ών έν ταίς αποθήκαις δπλων....................................... ΙΙρομήθεια εΐδών έξαρτύσ ως όπλισμοΰ..................................................... » » ίματισμοΰ κλπ........................................................... » » καί έπισκευή έπίπλων καί είδών στρατωνισμοΰ................................ Άγορά Ιππων Ιπποσκευών κλπ............................................................. » χάρτου μουσικήν, μουσικών τεμαχίων, όργάνονν κλπ..................................... Άπρόοπτα έξοδα και διάφοραι μικροδαπαναι κλπ............................................. Έπιμίσθια μεταβατικών σωμάΐων.......................................................... Άμοιβαί χορηγοΰμεναι διά συλλήψ^ις έγκληματιών........................................... Μισθοδοσία πολιτών όδηγών κατά τής ζψοκλοπής............................................ Άξιωματικοί Πεζικοϋ..................................................................... 'Υπαξιωματικοί νκαί στρ ΐτιώται............................................................ Προμηθεια εΐδώ όπλισμοΰ, πολεμυφοδίων χλπ.............................................. » » κλινσστρωμνής........................................................... » » ίματισμυΰ κλπ .......................................................... » μαγειρικών σκευών....................................................... » καρροσκεπής, ίπποκομίας κλπ.............................................. » » στρατοπεδείας καί σκυποβο/ής............................................. » » γραφικής ϋλης, βιβλίίον κλιτ................................................ » » φωτισμοΰ, θερμάνσεως κλπ................................................ *Έ|οδα μεταφοράς όπλισμοΰ, στρατωνισμοΰ κλπ............................................. » νοαηλείας, φαρμ ·κων κλπ......................................................... » όδοιπορικά καί με τα <ομίσεις........................................................ Άνΐιμίσθια ίερεων, εςοδα κηόειών κλπ....................................................... Άγορά καί συντήρησις σκευών γραφείου....................................■................ Συντήρησις σΐρατώνων ΠεζικοΟ, ένοίκια κλπ................................................. Έξοδα έν γένει άπογραφής στρατευσίμων.................................................... Μισθοδοσία Ποιητοΰ έν τφ στρατευμαΐι επί 8 μήνας.....,.................................... Σννδρομαί τοΰ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευτηρίων..................................... "Εξοδα παρελθουσών χρήσεων............................................................. Διά την δημ. τής πυοκηρύξεως περί κατασκενής τοϋ Σιδηρόδρομον άπό Μεσαράς είς Ηράκλειον,. 3000 - 60000 - 60000 — 10000 8552 14000 2300 2700 4000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως......................... Έξοδα υπηρεσίας......................................... 'ϋπιδόματα Πατριαρχείον Λίητροπολίτοι, καί Έπισκόπιον...... Μισθοί Πνευματικών 'Λρχηγών Μουσουλμάνων καί Ισραηλιτών. Γραΐ} ική ΰλη............................................ Άρχαιολογική ύπηρεσία.................................... "Εξοδα άρχαιολογικΐ,ς υπηρεσίας............................ Γυμνασια Χανίων Ηρακλείου............................... Γυμνάσια Ρεθύμνης Νεαπόλεως............................. Έλληνικά σχολεϊα Πόλεων καί 'ί,παρχιών.................... "Ανωτέρα ΙΙαρθεναγωγεία Χριστιανίκά...................... » » Μουσουλμανικα.........,......... 990 8000 12000 1000 4000 110330 979466 1920 37500 4500 10000 18000 8000 3000 5000 2000 2000 71810 3000 5000 1000 1000 30000 1000 35000 101560 338005 180000 15400 39520 2000 4000 5000 4000 5000 12000 7000 «XX) 3000 2000 6000 8000 800 10000 49037 4612533 15180 1900 552000 30480 320 20320 13000 59040 54600 35160 41640 20160 Έη μεταφοράς........ 343800 (α) Διάταγμα 100 τής 27 Μάϊον 1911 φ. Έπισ. Έφημ. 42 Τεΰχ. Α'. τοΰ 1911 "Έκτακΐος Δρ. 10000 (β) » 77 » 4 » » » » »ο5»»«» Άναπλ. » 6000 (γ) » 115 * 22 Ίου». »»» »47»»»> "Εκτακτοί » 30Ό0
  [α) 10000
  οο
  (β) 6000
  Ι
  217992^
  (ε) 5000,:
  5000
  εφημερισ: της κυβερνήσεως
  17»
  ι ε ι ς
  Μετενεχθεΐσαι
  ϊκ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  ίτιστώσεων
  ϊ

  2480465—
  3
  700-
  οοθ—
  480
  990-
  ,8000—
  12000
  1000
  4000 —
  ΐοοοο
  110330 —
  979456 —
  1920
  37500
  4500—
  10000
  18000—
  8000—
  3000 —
  5000 —
  2000—
  2000—
  76810-
  3000-
  5000—1
  1000—
  1000—
  30000
  1000
  35000—
  101560
  338005
  180000
  15400—1
  39520—1
  2000
  4000
  9000|—
  6000—
  8000—
  800—
  10000Η-
  490371-
  800θ!-
  48305251—
  15180—
  1900—
  52000-
  30480—
  320—
  54600
  35160
  41640—]
  20160
  Αναγνωρισθέντα
  εξοδα δι" έκδό-
  ιεως χρηματικήν
  ένταλμάτων
  Π λ η ρ ω θ έ ν τ ν {ξοδα
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 εωςτέλους
  Ίουνίου1911
  100244530
  2767,90
  715415
  7818,60
  7725333
  672615,63
  1760—!
  2715670
  637435
  766845
  1203230
  234640
  2793,7ί
  45150
  7467503
  2300
  76675
  54840
  498561
  440
  216060
  8716743
  3431289
  14632061
  33516(
  3079911
  14315
  4227·
  79 Κ
  403301
  254136
  67170
  2567 5(
  250118(
  1235 8(
  675|45
  445905
  154280
  216,50
  9800,-
  2376022
  224455!
  2583685!θ9
  10268 951
  157265;
  37700,—
  19140-
  160—
  151251—
  840320
  5327385
  466841—
  32283ι90
  3900650
  26361805
  822736161
  21 —
  276790
  715415
  781860
  Έντός τοΰ μη¬
  νός Ιουλίου
  1911
  6639773
  592787041
  1250—[
  816770
  335520
  632195
  1059535
  5!114|75
  25446!:
  38Γ.Κ
  59867
  1699 45
  1400
  764 90
  357801
  432033
  440-
  81895
  6861027
  28256438
  146147 86
  7130
  3077716
  14315
  9634
  6650
  349301
  215787
  360 40'
  244570]
  177615]
  91580
  183851
  325*30!
  117930
  1650
  3008,30
  967148
  37865
  _2161428|73
  864895
  148685
  3061995
  1365020
  80—
  11257—
  51-5755
  4554550;
  367057Γ
  2619710
  29574,45
  —Ι—Ι 34880θ|—1
  (γ) Διάταγιια 143 1ό Ιουλίου 1911 φ<Α· Έτισ. (δ) » ' 143 » » * * (ε) » 118 18 » » » * 20890330 12885798 8602641 7842-22 160—| 7889ι90 676. 5« 1307Ϊ 11061 18! 1341 748383 28775 8ί 123 9( 597Ε 1350 37( 140- 2255! 65 Κ 36135 120 - 57 05: 9)6« 1371 163590 ι 810— 1580 3500! 1 2275]— 375Κ 484Ο1- 433911 28361 3382 « 23774|ΐι Έν 8λψ 21- 276790 715415 7818,60 75000,3 67120931 1410 — 1605760 335520 638955 1059535 2120.35 26754Ϊ 586 2( 7092946 1717 « 1400—1 76550 35780 4320 8Ϊ 440 2160& 76094 Κ 3113402 14627176 13105 3077716 143 4ί 23136 70 20 363301 2,3«346 360!4( 2450'8( 2137 Η. 1035'8( 240 μ 419071 13Ι614( Κ 3008;3( 9751'4ί 20145Ϊ 2438267 9£ 94589! 1502 6Ε 341199! 1505020 80— 13532— 551320 50385 50 410449( 2903320 329568! Υπόλοιπον έκ- καθαρισθέντων καί μή πληρω¬ θέντων έξόδων Είδικσυ προϋπολο¬ γισμόν Έφΐμ. δί) Τβ χ. Α'. τοϋ 1911 ,,ΕΐίίακΕος 5000 » » » » » Άνα.τληρωματικη 5000 εμ » » * » » 5000 50850,71 225296 140632 3501 -| 1109910 31915 127890 143695 22605 11835 23Ε 374557 48930 900— 12! 19060 66478 1107333 3178870 4885 2195 19139| 890 400 15790 31130 11670 36430 200 434 ΐ,Ι 268 3ί 2261Μ 679170 1400874 230,- 14541711 _ ¥3Ε 563911 325071 60496Ε 3Ο94θ|θ! 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 1 1
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  .Ειδικόν
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Ι
  Ι
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  11
  Ηροσδιοριομος των
  Έκ μεταφοοας.
  Έπιμσθια καθηγητων.........................................
  Γραφική υλη έκπαιδευτηρίων....................................
  Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας Έκπαιδεΰσεοος.............
  Έξοδα υπηρεσίας..............................................
  Δημοτική έκπαίδευσις...........................................
  Γενικά Ιξοδα Σχολείων.........................................
  Διάφορα » Έκπαιδεύσεως....................................
  Συνορομή υπέρ τής Έταιρείας τής υπέρ των Πατρι'ων Αμύνης.......
  Άμοιβή ί«ρέων διά τάς γεννητηρίους «ράξεις.....................
  Συνδρομή τοΰ Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσάμου.
  "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων...................................
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  1
  1
  1
  91
  3
  1
  ί
  3
  4
  5
  β
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  3
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  6
  10
  11
  1
  1
  14
  15
  16
  Είσφορά τον Δημοσίου υπέρ τοθ Ταμείον των Έθνικών άναγκών___
  Άποζημιώσεις Πληρεξονσίων....................................
  Μισβοί καά άποζημιώσεις έκτάκτου προσωπικού) γραφείον Βουλής.
  Γραφική ΰλη κλπ..............................................
  Γραφείον Βουλής..............................................
  Συντήρησιν Βουλευτηρίου .......................................
  Τόκοι έντόκων Γραμματίων τού δημοσίου........................
  Προεδρεία Συμβουλιον Έκτελεοτικής 'Επιτροπής...................
  Χορηγήματα καί συντάξεις είς διαφόρους...........................
  Συντάξεις κατά τόν 685 Νόμον...................................
  » άποστρατείας άνδ^ών Χωροφυλακής καί Πολιτοφυλακής......
  Χρέη προκατόχου Διοικήσεως...................................
  Προσωπικόν "Ανωτέρας Διευθύνσεως.............................
  Έξοδα παραστάι εως Έπιτρόπου.................................
  » υπηρεσίας..............................................
  Προσωπικόν Γενικοΰ Λογιστηρίου καί οτατιστικοϋ γραφείον........
  "Έξοδα υπηρεσίας..............................................
  Οικονομ ικοί Επιθεωρηταί...........'....'.........'.............!.
  Έξοδα έπιθεωρήσεων..........................................
  » Γραφείον τής έπιθεωρτ',σεως των Οικονομικήν..............
  Προσωπικόν Κεντρικοί) Ταμείον..................................
  » ταμείον Ηρακλείου......'...'.'.'...'.'...'.'.............'.
  » » Ρεθύμνης...................................
  » » Λασηθίου....................;..............
  Γραφική υλη φωτισμός θέρμανσις Τα}ΐεί«ον .....................
  Βιβλιοδέτησις βιβλίων έντΰπων κλπ..............................
  "Επυτλα ταμείων καί πάσα δλλη σχετική δ«πάνη.................
  "Έξοδα συσκευάς καί μεταφοράς χρημάτων.......................
  Έξοδα βεβακόσεως φόρων.....................................
  Ποσοστά επί των είσπράξεων των είσπρακτόρων..................
  » » » » α Ταμιών καί Αποθηκαρίου.......
  » » » » » τής πωλήσεως χαρτοσήμον......
  Προσωπικόν Τυπογραφείον .....................................
  Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής Εφημερίδος.......'___.'
  Διά πάσταν κυλίνδρων χ.λ. Τυπογραφείον.......................
  Διά μελάνην τού τυ.τογραφείου .
  Δι* επισκευήν, συντήρησιν καί κίνησιν των μηχανημάτωνν............,
  Δι' αγοράν τυπογραφικήν στοιχείον.................................
  Έκτύπωσις πρακτικών των μέχρι τοϋ 1909 Συνέλευσιν κίΐί Βουλδν___
  Πληρωμή μιοθών των είς τό Τυπογραφείον νπηρετούντϊον Χωροφυλάκων ,
  Προσωπικόν Τελωνείον Χανίων......................................
  » · Ηρακλείου...................................
  » » Ρεθύμνης ....................................
  » » Άγίου Νικόλαον..............................
  'Υποτελωνεΐα, α'. καί β'. Τάξεως....................................
  Τελωνοσταθμαρχεία................................................
  Τβλωνυφυλακή....................................................
  Έξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, 'Υποτελωνείων καί Τελωνοσταθμαρχείων .
  Διά θέρμανσιν των Τβλωνίων α'. καΐ β'. τάξεως .......................
  Δι' όδοιπορικά τελωνειακών ύπαλλτ')λ(ον..............................
  Δι' ένοίκια > καταστημάτων ..........................
  Διά βιβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντύπων κ.λ.ΐτ...................
  Δι' αγοράν καί επισκευήν πλαστίγγων κ.λΛ...........................
  Δι' έκτάκτους καί απροβλέπτους δαπάνας των Τελωνείον .'.............
  Δι' επισκευήν χρηματοκιβωτίων καί (ΐεταφοράν αυτών..................
  Διά κατασκευήν καί επισκευήν τελωνοφυλακείων............".........
  Π ι σ τ ώ·Ι
  Λορηγηθεΐσαΐ:
  Δ<ά τοθ προϋπολο- γισμοΰ Δι* νόμων καί Διαταγμάτ, 343800- 2000 — 340- 112801— 3200 810599 4200 6000 500 2000 2000 3707 1189626- ΕΙς μεταφοράν......... (α) Διάταγμα 602 τής 27 Μαΐου 1911 φύλλον Επισήμου Εφημερίδος 40 Τεθχ. Α'. τού 1911 ΆναπληρωμαΛΐκή (β) » 628 » 7 Ιούνιον » » „ » 44 » Α'. » » 500000- 218600 — 24560 900 3120 1000 50000- 3840- 12710- 2000 — 2000- ιοοο!- 18110 750 1600 31200 2400 6000 — 3500,- 700 — 8520 7560 5040 5040 840 1000 600 500 2000 15000 5000 3000 30600 12000 700 400 1600- 4000- 16000- 1560- 30120 31930 14520 7080 19920 10140 70680- 5028- 150- 600 8000 1000 2500 12000 (β) 2000- α) 15000-: (γ) 300-: (ε) 1600- 651 Α'. 1219838- Δραχ. 12,000 V 2,000 3,ΘΟΟ 18800
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΗΒΕΡΝΗ2ΕΟ2
  Μετενεχθεΐσοιι
  έκ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  πιστώσεων
  Άναγνωρισθέντα
  Ιξοδα δι* εκδό¬
  σεως χρηματικήν
  ένταλμάτων
  343800-
  2000-
  340-
  11280-
  3200 —
  810599 -
  4200-
  6000-
  500 -
  £(.·'»
  2ι 0 ι —
  3707-
  1189626^
  500000 —
  218600 —
  2456Ο-
  900 —
  3120
  1ΟΟΟ —
  500ΟΟ-
  3840 —
  12710 —
  2ΟΟΟ —
  2000 —
  1000 —
  18140 —
  750 —
  1600 —
  312ΟΟ —
  2400 —
  6000 —
  3500-
  700 —
  8520 —
  7560 —
  5Ο4Ο —
  5040 —
  840 —
  1ΟΟΟ —
  600-
  500 —
  40ΟΟ —
  15000 —
  δΟΟΟ —
  30ΟΟ —
  3Ο6ΟΟ —
  27ΟΟΟ —
  10ΟΟ —
  400 —
  1600 —
  4000 —
  16ΟΟΟ —
  1560 —
  30120 —
  31920 —
  14520-
  7Ο8Ο —
  19920 —
  1Ο14Ο —
  70680 —
  5028 —
  150 —
  600-
  95ΟΟ —
  1ΟΟΟ —
  2500 —
  12000 —
  200—
  1ΟΟΟ—
  26361805
  543 —
  240.—
  10180 —
  2399 70
  703803 95
  2592 50
  5397 80
  500 —
  2ΟΟΌ —
  3912 30
  995227|3Ο
  2Ι96ΟΟ-
  21285 10
  8991
  2190 —
  8Ο56Ο
  37805 60
  352803
  10750-
  15453 65
  52410
  1441 20
  28585 —
  1172 65
  525Θ—
  1780 60
  577 4!
  7710 —
  6970 —
  4β2Ο-
  770 —
  59195
  51025
  204 71
  2379 8Ε
  12460 1
  1792 6
  2410 Τι
  22913 Οί
  23847 25
  793 4(
  469 5(
  8152(
  28771
  16247 Τι
  149666
  27560 —
  28660 —
  13790 —
  6490 —
  18260 —
  929ό'-
  6519165
  2990 35
  99 20
  102 40
  848410
  547 40
  99420
  9247 80
  4825
  Οληρωθέντα
  Απόϊ Σ)βρίου
  1910 Ιωςτέλους
  Ίουνίου 1911
  Έντός τοΰ μη¬
  νός Ίου? ίου
  1911
  Έν 8λφ
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαριοΐίέντων
  «αί μή πληρω¬
  θέντων ίξόδων
  208903 30
  54275
  240-
  8492-
  134920
  60486595
  244255
  5350 50
  500 -
  2ΟΟΟ-
  1620 90
  8363071!
  1238638-1
  658917
  76
  216400-
  17108 70
  89315
  2679 —
  805 60
  37805 60
  28ΜΟ5
  8940 —
  12413 65
  440 80
  136125
  23529 —
  898 70
  3750
  717 55
  557 40
  62ΟΟ —
  6340 —
  3780 —
  3256 61
  590 —
  513 75
  510 25
  1%70
  225135
  1739 40
  1689 71
  1634'46
  20069 97
  23847.25
  639 80
  51·-
  8ΟΟ1Ο
  2817Ί0
  16247 75
  1496 66
  21875 —
  23191 25
  11356*5
  5239 50
  14220 —
  3103 40
  48220 4δ
  2447 70
  9920
  102 40
  551415
  520 05
  837 20
  895655
  4825
  571770,66
  23777 10
  40
  940-
  1Ο2Ο5Ο
  5797215
  1430
  111 —
  83872 05
  200-
  260-
  323 —
  780-
  1470-
  83-ΤΟ
  2615
  9999
  1250 -
  316 —
  20-
  710 —
  630-
  420-
  520 —
  50 —
  7820
  5-
  40-
  102 <Χ 134 65 23553! 11360 369 5£ 151 60- 251820 25119|42 232677 40 542 75 280- 9432 — 2369 70 66288810 24ί2 55 5364 80 500 — 2ΟΟΟ- 1731*» 920179 40 216800- 17108 7( 15 2989 80ί)|6Θ 378ΟΓ, 3187 9720 13883 6ϊ 52* 1361 26144 998 651 1033 55 577 6910 6970 4200 3776 6 640 591 51025 204 7 2291 Κ) 95 3. 1739 4( 1792 61 1769 Οί 2242?>'2ί
  23847Ι2Ε
  75314
  42Ο'5(
  815 %
  2877[1
  16247.7
  14% 6ί
  ____
  2319125
  1210-
  12566|2δ
  5239,50
  1040 —
  152601—
  490-
  3593!4Ο
  4816 58
  53Ο37!Ο3
  46410
  291180
  99'20
  ____
  1Ο2'4Ο
  1346 70
  6860 85
  27 35
  547,40
  105-
  94220
  80 —
  9036 55
  48 25
  59689008
  3094065
  -85
  648-
  30 —
  40965 85
  149 95
  33
  £180 40
  75048,10
  Ε18ικόϋ
  ΗρονπθΧο-
  γΜΤμσΰ
  2800 —
  417640
  6 —
  £60
  3*1-
  1030—
  1570-
  7995
  «41 —
  174 —
  250-
  747 05
  -05
  800-
  420 —
  843 39
  130 —
  8850
  1Ο72Ο 78
  64169
  487 80
  4Ο-
  49 —
  3166 80
  546875
  1223 75
  1250 50
  3000 —
  5701 60
  1215462
  7855
  1623 25
  52 —
  21125
  63027 68
  (γ) Διάταγμα 651 τής 7 Ιουλίου 1911 φυλ. Έπισ.
  Εφημερίδος 49 Τευχ. Α'. τού 1911 Άναιτληριοματική Δραχ
  »» » »
  300
  β
  4
  7
  1
  5
  β
  1
  β
  1
  7
  1
  8
  4
  9
  1
  10
  1
  11
  1
  12
  1
  1
  8
  8
  Ι
  ί
  1
  1
  1
  ί
  3
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  β
  7
  8
  1
  3
  3
  4
  5
  β
  7
  8
  9
  !
  ?
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  β
  7
  8
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  4
  5
  β
  10
  11
  18 ^
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ίίι* >0
  προϋ/τολο-
  γισμοΰ
  δ-

  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  90
  21
  Ι
  17
  18
  19
  1
  2
  1
  2
  3

  1
  2
  1
  2
  3
  1
  ΠαοσΚιοριομός των έξόδων
  Π ι «ϊ τ ώ
  (α) Διάταγμα 591 τής 2 Μαίου 1911 φΰλ. Ε*ισ. Έφημ. 35 Τενχ. Α'. τού 1911 άναπλ. Δραν 4 000
  γ) » 651 » 7 » » » » » 49 » » » » * .<*!? (°)» · » » » »» » » »»»»»» Ι3)» »»»» »» » » »»»»»» Έμ μεταφοράν..... Δι* αξίαν τριών βαροΰλκων................................. Άγορά καί εγκατάστασις βαρουλχων Σητείας................'''........................... "Εξοδα ιιετα-ροράς Γκουάνω καί ζημία έξ ύποτιμή ΐεώς τού......'.'.'.'........................ Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον............................. ...................... "Εξοδα υπηρεσίας » ............................ ......................... Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας.................'..'.'.'....................... » εργατικόν...................................'.'.'.'.'.................·........ Εξοδα γεωργικής υπηρεσίας.............................. ..................... Διά προμήθειαν δενδονλλίων καί πασάν σχε:ικήν προςϊήν ΓεώρΙκήν " υπηρεσίαν' δαπάνην" 'πλήντονΙ μισθόν τού προσωπικού.................................. ""ι", "λι|υ τον| Κτηνίατροι............................................' _ ''........................... Έξοδα κτηνιατρικής υπηρεσίας...........................'..'.'.'........................ Άντίτιμον χάρτου συμβ^λαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσήμσυ...!!!!!!'.[.................... Αντικατάστασις άχρήστου γραμματοσήμου...................'.......................... Άντίτιμον γραμματοαήμου εϊσπραττομενου διά λ)σμόν ταμιευτηρίου ........................ τοΤΔηαοσίου"1!10^ κατα°τημάτων ΤΟ« Δηαοσίου καί εξοδα άπόγραφης' 'α^νήτΜ 'πέρίόυσίας| Άσφάλιστρα τοϋ Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων............'." '·"....................... Άντίτιμον καί εγκατάστασις ποσίμου ύδατος................_''_........................... Τα αποδιδόμενο είς την Διεύθυνσιν τοϋ Μονοπωλίου τοΰ άλατος.."."......................... Άτόδοσις άξίας άλατος τής Δ'. τριμηνίας τοϋ 1909.......·.....'........................... Δι' εκτέλεσιν άποφάσεων καί συμβιβαστικήν πραξεων...................................... Έπιστροφαί άχρεωστήτως εΐσπραττομένων χρημάτων........... ........'................ Απόδοσις ίπιστρεφομένων Τελωνειακόν τελών............... ......................... » άντιτιμουγρααματοσημου είς ξέναςΔΐϊυθύνσεις...'.'.'.'.....'.'...................... Νομισιιατική διαφορά πρό; προμήθειαν χρυσοί).............. ......................... "ΈξοΛα κεκλεισμένων χρήσΐ;ων.......................... .........................'''' Διά τοΰ Δι' είδικόίν προϋπολο- νόμον καί γισμοϋ Διαταγμάτ. 1219838 — 18800 _ 4000 1300 __ __ 1000 __ __ 14880 __ __ 11576 __ _ _ 15480 __ _ 42480 _ — 15000 — (γ4 000 _. _ ι 00 7200 __ _ 4200 __ __ _ 10000 __ __ _ 300- __|_ 500— — - 2500 (β) 500- 1000,— _ 1000Ί— _ 180000 — __ _ 33997 — — _ 3000Ο— — 7000,— (δ) 1500 _ 3θοοα— 50α— 2000ι'— (ε) 300- 39841— ' _____Ι_____ 1639735 — 29ΚΧ _ 2 -30 'ί ι».
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ02 ,.
  «β*
  εις
  Μΐτενβχθεϊσαι
  έκ τής χρήσεως
  1910
  Σύνολον
  πιστήνεων
  Αναγνωρίσαντα
  έξοδα δι* έκδό-
  σβως χρηματικων
  ένταλμάτων
  II
  λ η ρ <·> Ο έ ν τ α έξοοα
  Άπό 1 Σ(βρίου
  1910 εως τέλους
  •Ιουνίου 1911
  Έντός τοΓ μη¬
  νός Ιουλίου
  1911
  Έ* δΊψ
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων (ξόδων
  Είδιπον
  προϋπ·λ·-
  γινμοΰ
  12386381—
  4000-
  1300—
  1000 —
  14β80—
  11579—
  15480—
  42480—
  19000
  4000
  7900
  4200—
  10000—
  300—
  500—
  3000
  1000
  1000—
  180000—
  33997
  30000
  8600
  30000
  500—
  2300—
  3984
  65891776
  373:
  444
  37135
  136401—
  944505
  1281265
  4061625
  2243488
  6600-
  216485
  365625
  188,77
  360
  1000—
  62330
  15878038
  3399606
  27968—
  7900 3'
  1033518
  2068,63
  4107|45
  57177066
  373744
  22050
  1114585
  733050
  1092996
  2939655
  1775303
  5400
  208925
  149879
  2927
  62—
  1000—
  62330
  118280ρ4
  33996
  2258355
  344617
  814342
  196863
  409795
  85829321
  2511942
  1240
  620-
  288660
  272475
  600
  7560
  15950
  77
  358015
  172
  47170
  10·}-
  38657,02
  59689008
  373744
  225150
  1238585
  815130
  1154995
  3218315
  2047978
  6000
  216485
  14987.»
  18877
  62 —
  296060
  1000|—
  623)30
  11828017
  3399ί>0
  26163 7(
  36171
  86151
  2068ΰί
  4107|4Ε
  89695023
  ■ε«~κ~·*——ί^=
  6202768
  14585
  1254115
  129375
  1262|70
  843310
  195510
  600
  215746
  4049964
  180430
  4283Β0
  177006
  17
  18
  19
  1
  2
  1

  1
  ί
  Ι
  11
  12
  II
  14
  16
  16
  17
  18
  19
  30
  21
  !- „.
  Α Ν Α Κ: Κ Φ ΑΛΑΙΩΣΙΣ
  των έζόδων
  Π 1 Σ Τ
  _ΕΙΣ
  Χ ορ η γ ιιθ χ Ιο* α ι
  Διά τού ϋ
  Λι' ·!?ι»ών Νόιιιθν
  χαΐ Διαταγμοίτων
  αι ίχ
  χρί)σΐω( 1909
  Σί'Λ'θλθν
  δΐ'
  γρηματιχών
  ίνταλμιάτων
  'Εξοδα «ληρ<*0έντα ΙΙρ.6ρίθμ 1910 ?<ος τΛ9υ< Ιούνιον 1911 Έντό τοί μηνός Ιουλίου 1911 Έν ίχ- χαΐ ( ν ίξάίων ί1 α Λ . Δικαιοσύνην .......... ί . 'Κσωτιριχών.......... Δ. Άσφαλ.καί Δημ."Εργων ^ . ΠχιοΥας.............. 5 . Οίκονο|Αΐκών........ —ύνολον.... 8Ο6Η7Ο 628253 4612533 118*626 .κ 887671 2800 "49000 217992 29100 298892Ι — 80^370 677253 4830525 1189626 1668835 9175609 10057 06 561993 53ν5869 81 995227 1024437 5849276 390653 06 2583685 092161428 30 48 Α-. "Εσοδα Ι* . Προϋπολογισθέντος Δρ. 6.083.297.— Βεβαιωθή α » ............ 7.554.091,76 Είσχρχχ^τ* > ........................... 5,223,978,53
  Είσπρακτέα » .........,..............................
  Προϋπολογισθέντ* »
  2,330,113,23
  9.175,609
  5,849,276,48
  5.324,831,74
  524.444.74
  836307
  858293
  4808676
  99
  6026342 628257
  5Οί>23
  73 276839
  15
  2_!
  14
  38657
  516155
  85
  26
  8387205920179
  60
  441176
  2438267 9.9
  02896950
  41
  91
  20
  532483ΐ|74,
  81799 65
  94692 90
  145417
  75048,
  23127488
  24444
  10
  10
  99
  74
  {Έμ ι·ϋ Γννικού
  >« β*»**·* ί» ΰ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! Κ ΓΕΤ2ΡΝΗΣΕΊ&5
  λαιοχισ:
  βαιωθέντα
  Εντος τού
  μηνός
  Ίουλ.'ου
  1911
  Έν »λφ
  ^ίσπραχθέντα
  Άπό 1 Σε-
  πτεμ βρίου
  1910έωςτέ-
  λους Ίου-
  νίου 1911
  Έντός τοΰ
  μηνός Ιου¬
  λίου 1911
  Άντίστοιχοι
  είσπράξεις
  Μ09
  Έν 8λφ
  1910
  Διαφοραί χατά την
  χρήσιν 1910
  Επί πλέον
  Επί
  έλαττον
  Προϋπολογισμόν
  Κεφάλαιον
  476434 80 231945828 166401348
  163007 57 2248038 73 208603116
  121 <31 46375 75 365407 59 319031 84 18658 50 199516 72 180858 22 100*2 47 3412860 24106 13 7976 66 736608 67 1785975 163007 57 2249048 73 485 23 918 79 ι 7491 ,3 6445 29 4008 «3 843 25 80422 35 57624 10 70ί6ι15 20981)— — 15228580 15228580 576 οθ 2211615 2153!) 55 990 10 5607945 3865264 ----1810585 602515 1195805 178587 29 111001 737570 51 7554091 — 54491 54491 46375 75 18658 50 10Ο22'47 485 23 918 79 629 55 743 25 365407 59 19')516 72 34128 60 15 533483 13 1664157 — 2006351 51 23 7364 08 4637 95 58367 35 = 15228580 576 ύθ 4899 75 1377 25 — 54491 253 25 1843076 30 15688639 7363 26 164219 65 1677826|65 161441 2211615 — — 2064930 43552 39 12527 06 42ο8032 10703 45 9841 7402 40 1634305 22055 — 35003890 191107 52 28338 39 11488 62 7214|83 5615 40 52259 55 215134ν84 30029065 23521 02 8482 20 580176 62197 149 25 720 55 13094 65 123317 57603 8152 73 11 4133 — 168163 62 85 — 673495 44 10412 96 121414 40 5717289 170310 43 5747 07 5464310 76 483657593 387402 60 532397853 233011323 4896234 23' 654812 58' 32706828 1698 — 6986 85 — 15877 20 15 33 93 82 1466,85 ---- 112647 94,40 ----243945 — 619001 81 48655 30 45817 46 ι . Ι Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 327)44^30 Α'- Γ'. Δ'. Ε'. ΣΤ'. Ζ'. Η'. Ι'. ΙΑ'.' ΙΒ'. ΙΓ'. ΙΔ'. ΙΕ'4 ΙΣΤ'.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  • ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Προσωρινή κατάστασις των πν'»ουπολογιβθέντων
  έτους 1910 άπό 1 Σεπτ*μβρίου 1ί>1Ο
  κκ
  ιδικόν
  προνπολο-
  γισμον
  1
  α»
  10
  11
  Ηροσδιορισμός των έξόδων
  Π ι σ τ ώ· Ι ■—
  Διά τοϋ
  προυπολο-
  γισμοΰ
  Δι" είδιχών
  νομώ ν και
  Διαταγματ.
  1
  2
  3
  4
  ό
  6
  7
  8
  9

  11
  1
  1
  1
  6
  4
  1
  12
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  19
  0
  1
  2
  3
  1
  2
  3
  1
  1
  2
  Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
  Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......
  "Εξοδα υπηρεσίας » » ........
  Έφετειον και Εισαγγελία Έφετών Χανίων..,
  Έφετεϊον καιϋισαγγελια Ηρακλείου.......
  Πρωτοδικειον και ϋισαγγελια Χανίων.....
  » » » Ηρακλείου.
  » » » Ρεθ-υμνης..
  » » » Λασηθιου..
  2300
  φ.................................................... «ϊ
  Πρόσθετοι ή εκτακτοι βοηθοί..............................................................
  Προσωπικόν .Κιρηνοδικειων...............................................................
  Ιΐροσθετοι ή εκτακτοι βοηίίοι.............................................................
  Προσωπικόν &ιοικων Ύ-τυθηκοφυλα,ίειων..................................................
  » ΛΧεταφρασΐΐ/ίων ι'ραφειων......................................................
  Γραφικη ολη, φωτισμος, -ϋ-ερμανσις, κλπ Δικαστήριον.........................................
  '^νοικια ΐ,ιρηνοδικειων, ΥποθηκοφυΛακειων, ι1ΐ;τα(| ραστικιον Γραφείων κλπ....................
  Διαφοραεςοΰα Λικαστηριων............................................................... ^ /αγ
  "^§οόα ποινιπη. Δικαιοσύνην............................................................... ο4οθυ
  Προσωπικόν φυλακων..................................................................... ^
  Διατροφη φυΛακισμενων..................................................................
  ΝοσηΛβια και παροχη φα^μακων εις φυλακισμενους......................................... ηηη
  Φωτισμος φυλακών....................................................................... 4000
  Καθαριότης και συντηρησς φυλακών κλπ;.................................................... κηπ
  Ένοικια φυΛα/ίων....................................................,................... 2500
  Άλυσεις, /ίΛ^ι{>ρα, σκευη κλ............................................................... 1000
  Βοηι>ημα εις φυΛακισμενους εν επισημοις έορϊιιίς..........................................
  Δι* αγοράν βιβλίον, γραφιχην ύλην και μικρά εςοόα φυλα/ίων................................
  Δι' ε|οόα φωτισμου και συντηρτ]σ«ωξ κρατητηριων, μεταγωγας κλ............................. ^^Χ
  Ήμερησιον εικοσαλεπτον επιύωμα τν)ν εν Ίτζίΰιν φυΑακισμβνων............................... 10000
  Διαφυροι εξωτερικαι δαπανά.............................................................. 5000
  Έπισκε-υη <«αι σνντηρησις όημοσιων κτιριων τής Άνοτερας Διευθϋνσεως....................... 4Ό0Ο "ϋ§οόα κεκλεισμενων χρησεων............................................................. 806570 )2800 _ _ 200 200 200 7200 Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.............................„......................... 17460__ "ίΐιξοόα παράστασις ϋτ;ιτροτ:ου........................................................... 750__ Γραφικη ιιλη, χαρτης εντυ.των, εςοδα όημοσιευσεως, φωτισμο^,, κλ.............................. 1500__ Δν# αγοράν καιθ»ικαβιβλίον, επηΛων κλ. όια α γραφιια της Διευθύνσεως .................... 400__ Δι' υθουΐορι^α εςυόα υ-ταλλΐ|λον............................................................ 1500__ Προσωπικόν των Νομαρχιων.............................................................. 47Ο4Ο1__ Διαγραφικην ύλην, προμήθειαν βιβλίον, φωτισμ'ν κλ......................................... 1500__ Δι' έίΐισκΐιυαν και συμπλήρωσις ^ππλων λΚ.....°............................................ 500,__ Δι' ενοίκιον Νομαρχιων Αανιων και 2,φα/«ιων............................................... 2720'__ Ιΐροσωπΐ/ίθν Λιμενικης υτηρεσιας......................................................... 127801__ Δια γραφικην ύλην, προμΐ|υειαν ρψλιων, φωτισμόν, λΚ........................................ ""^ Δια συμπληρωσεις καιιπια/ίευα^ενΕΐπλων, λεμ^ων κλ........................................... Δι' ενοίκιον τού Λιμεναρχειου .Ρει/υμνης..................................................... Δι' αγοράν ναυαγοσωστΐ/ίιυν εργαλειων λΚ................................................... Άστυνομικοι Ίατροι..................................................................... Ίατροι κοινων γυναΐ/ίων................................................................. Δι' ε,ςοδα συντηρησυως των .Συφιλιδικων νοσοκομειων Χανίων και Ηρακλείου................. 4000]__ Δια γραφικην ύλην, προμιιίειαν ^ψλιων αστυιατρικης υπηρεσίας.............................. 80 Δι' εξοδα έκτακτον υγειυνομικων μετρων δημοσίας υγειας κλ................................. 2500 Χορηγημα είς τα Νοαοκομεια Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου............................ 6000 Προσωπικόν «αι ε^οδα Λετροκομειου.................................................... 7440 Δια γραφικην ύλην, φωτισμόν, ϋερμανοιν, φαρμα^α λ λ τ.................................. 500__ Δι έςυυα συντηρήσεως των Λεπρων λ Κι................................................... 45000 Άντιτιμον κ.λ.π. εϊθόα προμη^ια, κινινη, τού Δημοσίου..................................... 2000θ'__ Άστνχημικη υπηρεαια................................................................... 624θ|__ Δια γραφικην ύλην, φωτισμόν, ιίερμαναιν λ λ.π............................................ 500__ Δι' αντικατάστασις Λαι επισ^ευαν, οργανων κ.λ.π..............,........................... 2500 ^,υνόρομαι εΐν, λυσσοδηχτου, μεΐαρίαινυντα, προ, θεραπείαν.................................. ΙΟθΟΌ Είς απορου» και ναυλα ατορων..............................^........................... 3800 ϊα·, ναυαγου» /{αι ψρϋνομλαμει,...................................................... 500 Διαφορα εςοόα ^οϋλουτικων «αι ΰημοΐΐΛων ε<4λογων..................,..................... 1000 1ων Βουλευτικων και Δημοτικων εκλυγων οόοιπυρικα. κ.λ π......»..........'.'................ 1000 Δια την διακόσμησιν και ψωταγωγησιν Οημοσιων καταστηματων «ν εορταις Λ.λ.π................ 2000 Δια την αντιμιοαιαν υπηρετου επι της καθαριότητος τού χϊΐεγαρου των Δημόσιον Γραφείων..... 600 Δι αγοράν βιοον καυαριυτηιος τον Δημοαιων Ι'ραφειων....................,............... 100 Είς (*'■■ .) Διάταγμα 56 τής 20 Απριλίου 1911 φύλλον Εφημερίδος 35 Τεϋχος Α'. Άνατφιροματική Δραχμάς 2,800 » 77 » 7 Μάϊον 1911 » » γ'.) » VI » 'ίρννίρν · » ι 21Ο7ΘΟ β',ΙΟΟο- ιγ'.) 9000 (δ) 10000 29000 37 >
  »
  10,000
  4000
  15,000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κκαθαρισθέντων καΐ «ιραγματοπο'.ηθέντων έξόδων τής χρήσεως τού
  μέχρι τίλους Ιουλίου 1911.
  σ ε ι ς
  Μετενεχθεϊσαι
  έκ τής
  χρήσεως 1909
  Σύνολον
  πιστώοε&ν
  ' Αναγνωρισθέντα
  εξοδα δι' εκδό¬
  σεως χρηματικών
  ένταλμάτων
  Πληρωθέντα Ιξοδα
  Άπό 1 2) βρίου
  1910 εως τέλους
  Ιουλίου 1911
  Έντός τοΰ μη¬
  νός Ιουλίου
  1911
  Έν δΊφ
  17340
  2300
  71740
  53920
  47700
  42180
  34920
  29940
  27240
  500
  190620
  1700
  9480
  7000
  9000
  14760,
  64600
  34020
  76000
  7500
  4000
  4000
  2500
  1000
  2000
  600
  3000
  10000
  5000
  4000
  8650
  809370—1
  17460
  750
  1500
  400
  1500
  47040
  1500
  500
  12780 —
  200 —
  200 —
  200 —
  200 —
  7200 —
  4οοο;—
  80-
  12500 —
  6000 —
  7440-
  500-
  450001-
  200001
  62401,·
  500-
  2500-
  10000
  38001
  500
  10000
  11000
  2000
  • 600
  ιοοΙ
  239790
  1557320
  2039 95
  66084,30
  51600 —
  44969,30
  40555-
  319341—
  26710—1
  24680
  423
  181271
  360
  8660!—|
  21630 —
  462010
  7024-1
  12011,80
  42528,06
  32060
  50765 76
  6163 92]
  3949 15
  3643 10
  1155^30
  462,30|
  1892!-
  187 20
  119210
  9000
  3216 20
  6563 30
  7133Ό2
  71005706
  13107 85
  423 30
  1482 55
  644 70
  1728 60
  43440
  1609 75!
  45805
  2013 25
  12780
  160|90
  194,10
  252
  200!
  6600|—|
  2040—1
  309933
  50 45
  11959 90
  4000
  5916 90
  297
  37185 5Ε
  7-
  5590-
  11711
  1822 71
  9633 71
  3783 μ
  500
  153539ε
  2814 3(
  1929 9Ε
  550
  1917470
  13133 20
  1993 30
  53954130
  35432 30
  36587
  ιο!
  3168415
  25558|1Ο
  21397,90
  20256
  423
  13792460
  2701—|
  6499,95
  16563
  3895Ί0
  5262;—
  11208115
  34742ι75
  2410510
  45190 72
  3757Ϊ44
  3436Ι65
  3316 85
  966:
  120
  740
  143 7
  949|10
  7274
  261620
  581140
  6781881
  56199399
  11392 60
  423 30
  146465
  43470
  167830
  3«053
  1609
  203160
  1893 25
  9908 65
  1039(
  101,10
  147—1
  200 —
  5720-1
  1920—1
  2903 7
  50 4Γ
  8350,0ί
  4000—|
  5356 9(
  297 9(
  31853 8Ε
  τ
  4530—!
  1171
  1822 7·
  9633 7
  3493 3
  500-
  10485
  1167 8(
  18891
  500—!
  12201—
  46,65
  5890 —
  39Φ6 65
  3876 30
  3390 30
  2852,-1
  285θ|—
  2190—1
  1650355
  89535
  1930!
  725
  660,—|
  803 65,
  6521 85
  4096[17
  1107,20
  51250
  182:80
  160|30
  225
  31θ|
  33,90
  1000
  600
  531
  6626342
  99525!
  17 90
  291995:
  254 45
  60—1
  910;—
  37!-
  3|
  600
  120
  19560
  2695!80
  526950
  530,—Ι
  103
  4317|4£
  481
  21
  50
  14353 20
  ' 203995
  ' 59844 30
  3937895
  4046340
  35074 45
  28410 10
  24247 901
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  καί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  423!-'
  1544-28,15
  2701-
  7395,30]
  184931—!
  462010]
  5922
  12011,
  41264
  27308 35
  49286 89
  4864
  394915
  3499 65
  1126 30
  345 —
  1050 —
  177 65
  949|10
  8274
  321620
  634240
  678188
  628257]41
  12387 85
  423 30
  1482 55
  434 70
  1678 30
  38972 95
  1609 75
  45805
  1953 25
  10818 65
  14090
  19410
  147
  200
  6320
  2040
  3099 33]
  50,45
  11045,85
  4000;—
  5356 90
  297 90
  37123 35]
  Τ
  5060]
  117
  1822171
  9633|70]
  3596
  500'
  148021951
  164930^
  1910 10!
  550
  12221 Ι
  4505,90
  5480155
  3523:90
  246210
  2234
  90 —
  1264|70:
  3137
  1102
  1263,46
  475165
  1478,87
  129928
  143 45
  291-1
  117,30
  842—
  955
  2431—1
  Η=Ι
  220 9ι
  35111
  8179965
  11862
  Είδικοΰ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  10
  11
  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ειδικόν
  προνποΧο-
  γισμοΰ
  Προσδιοριβμός των έςόδων
  Δι ειδικόν
  νόμων χαι
  Διαταγμάΐ,
  9
  1
  10
  2
  ι
  »
  ?
  »
  3
  »
  4
  »
  5
  »
  6
  7
  »
  8
  »
  9
  11
  12
  »
  13
  14
  15
  16
  Έκ
  4
  5
  6
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10:
  11 |
  1 ;
  1 !
  2 ·
  1 [
  1 (
  4 ι
  3 ι
  4 ί
  5 ι
  1 Ι
  Δι'έξοδα απελάσεως έπινΐνδννων είς την δημοσ. τάξιν ν.λ.π........
  Κηδεΐαι άπόρων άγωνιστών, στέφανοι κ.λ.........................
  Διά μίσθωμα "Λατος, εξοδα έγκαταστάσεακ αΰτοϋ ν.λ.π............
  Προσωπινόν καΐ εξοδα άσΰλου φρβνοβλαβών......................
  "Εξοδα σνντηρήσβωΓ φρενοβλαβών, ήμβρήσιον έπίδομα κ.λ.π........
  Προσωπικόν Ταχυδροαείων......................................
  » Τηλεγραφείων........................^.............
  "Εξοδα γραφικά, θέριιανσις, καθαριότης κ.λ. της Διευθύνσεως........
  Ένοίκια καταστήικίτων Ταχ. ' αι Τηλεγραφ, γραφείων..............
  Άξία χάρτου, βιβλίον, έκτυπωτικά, βιβλ ιοδετικά, κ λ.ΐτ.............
  Μίσθωμα έργολάβων, Ιξοδα μεταφοράς άλληλογραφίας κ.λ.π........
  Μεταφορά σάκκον υπό έφίππων ταχυδοόμων κ λ.π................
  Κόμιστρα άλληλογραφίας, καταβλητέα είς ξένας διενθύνσεις..........
  Συνεισφοραι είς Διεθνή Ταχυδροιιικά Γραφεΐα Βέρνης.............
  Όδοιπορικοι εξοδα Ταχ. καί Τηλεγρ. {«αλλήλων...................
  Άποζηιικόσεις άπολλυμένων έπιστολών...........................
  Θαλασσία συγκοινωνία.....................................
  Τέλη τηλεγραφικά εξωτερικάς καί έσωτερικής άνταποκρίσεως.".....
  Τηλεγραφικά ε|οδα βιιπορικών καί πολιτικών είδήσεων............
  "Εξοδα άπογραφής πληθυσμοί) των κατοίκων.....................
  Βοηθήματα είς απόρους αγ ονιστάς............................
  » » γήρας, όρφανά καί τραυματίας...................
  » » Στέφανον ψαρουδάκην έφάπαξ...................
  "Έκτακτον βοήθημα είς άγωνιστάς..............................
  Διά χάρτην, έκτιίπωσιν καί σνιρραφήν πιστοποιητικίδν.............
  "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσβων..................................
  Άντίτιμον χάρτου βιβλιοδετικά έίαυπωτικά κλι. άΎροτικών Δήμων.
  210790
  7200
  3000
  2000
  6000
  10000
  157100
  178Κ)
  5000
  δθΟΟ
  1ΘΘ00
  4ΘΘ0Ο
  2000
  1ίΟ81Ο
  1000
  1800
  200-
  20000
  1ΘΟ0Ο
  500
  10000
  40000
  30000
  500 —
  1/ΘΘΟΟΙ-
  1000
  1Θ533
  628253|—
  V.
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  •Ί
  4
  ;
  131
  14'
  15,
  16
  .17
  18
  Προσωπικόν "Ανωτέρας Διευθύνσεως............................................
  "Εξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου...............................................
  » έγκατοιστάσβως Ανωτέρας Διβυθΰνσείος..................................
  Γραφική ΰλη κ.λ.π............................................................
  Τακτικ >ν προσωπικόν Δημοσίων "Έργων........................................
  "Έκτακτον » » » .......................................
  Γραφικά εξοδα κ.λ-π..........................................................
  Συγγράμματα, εντυπα, άντικείμενα Ιχναγραφίας κ.λ...............................
  Ήμερομίσθια εργατών, έκτάκτως προσλαμβανομένων............................
  ^Όδοιπορικά εξοδα κ λ.π......................................................
  Δια προμήθειαν χειρωνακτικων έργαλείων κ λ ..................................
  Βοήθημα ύΐταλλήλων παθόντων κατά την εκτέλεσιν έργων........................
  Δι* αγοράν έπιστηυ,ονκών έργαλείων............................................
  Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτων όδοστρωτήρων......................................
  Μηχανοδηγοί όδοστρωτήρΓον .................................................
  "Έξοδα συντηρήσεως καί λειτονργίας ίδοστρωτηρτβν.............................
  Άποζημιοίσεις των υπό τοϋ Δημοσίου καταλαμβανομβνων κτημάτων................
  Έξοδα έφαρμονής σχβδίων πόλεων............................................
  Έπισκευαί κτιρίων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Έσωτβρικων......................
  » » » » » » θίκονομικονν.....................
  » » » » » » Παιδείας.........................
  » καί συντηρήσΕΐς όδΰν καί γεφυρών κ λ.π............................
  Έπισκευή στοατών<ην Χωροφυλακτ)ς καί Πο? ιτοφυλαπής........................... Έπισκευαί καί ονντηρήσεις καταστή ιιάτων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των θΐκονομικών. Άξία καταληφθέντων κτηαάτοιν Άφεντακάκη καί Έμ. Πολυχρονίδη................ Προέκτασις της Λδοΰ Πλατανιη Κισσάμοιι τμήμα α'......,........................ Κβτβσκευή τοϋ β' τμήμστος τής όδοϋ Χανίων—Άληκιανοΰ........................ » αμαξιτής όοοΰ Χαλέπας, Φρουδίων Άκρωτηρίου........................ Σκιρρόστρωσις της όδοΰ Χανίων—Σούδας...................................... » τοΰ ύπολοίπου τής όδοϋ Άγυιάο—Καιρίτου........................... Κατασκβυή συμίΐληρωμ. έργων επί τής δδοϋ Σταυρακίων Καλουδιανών............. » τοίχων καί 6χετοϋ είς οδόν Φακωθιανών............................... Έπισκευη τής όδοϋ Καινούριας—Χώρας Άγυιάς ................................. Κατασκευή β' τμήματος τής όδοϋ Πλατανιά—Κισσάμου.......................... » γ'. » » » » » ............................ Προέκτασις τής δδοϋ Άληκιανοΰ—-Φουρνέ...................................... Αποπεράτωσις όδοΰ Χανίων Σοΰδας............................................. Κατασκευή γεφύρας Καιρίτου................................................... > » Γέρω Λάκκον.............................................
  » » Σκαφιώτου................................................
  » » Μβσογείων.................................................
  12960
  750
  1600
  800
  33660
  95480
  3000
  1000
  35000
  100 Ο
  2000
  100
  200
  65000
  12960
  5000
  40000
  200
  4000
  4000
  3000
  80000
  4600
  58
  12444
  887
  11660
  3017
  1743
  270
  273
  600
  10309
  17152
  4823
  19000
  58946
  1059
  199
  1114
  ΤΊ*·
  (α) Δκκαγμα 7 ϊ τής 2 Μαΐου 1911 φ. Έβισ. 1φ. 35 Τεδχ. Α'. τοϋ 1911 Άναβτληρωματ* Δρ." 80000
  » »80»7»»»»»57»»»» > , 46962
  560745 -ι
  89000
  49000
  [α)176992-
  (β) 400) -
  (β) 4000-
  Ρ)
  » 82 » 13 » » *■
  » 9Β»18 »»»
  » 120 » 87 Ίουνίου ■ »
  » -206 . 11 Ίβ*λίου « »
  »
  87
  *7
  49
  »
  »
  »
  »
  .» 'ΑΟΟΟΟ
  » 13000
  » 60000
  » «000
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗϊ ΚΥΒΕΡΝΗΪΕ02
  ιτϋ
  α ε ι ς
  Μετενεχθβϊσαι
  έκ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  πιστώσεων
  239790
  7400|·
  3000-
  2000-
  6ΟΟΟ-
  1ΟΟΟΟ-
  1571ΟΟ -
  17820,-
  Άναγνωρισθέντα
  εξοδα δι" εκδό¬
  σεως χρηματικήν
  ένταλμάτων
  4Ο0ΟΟ
  £000
  1Ο81Ο
  1ΟΟΟ
  1800
  200
  2Ο0Ο0
  1ΟΟΟΟ
  500
  1ΟΘΟΌ
  4ΘΟΘΟ
  3ΟΘΟΟ
  500
  1ΘΟΟΟ
  10ΟΟ
  16533
  900ΟΟ
  677253|
  13960
  750
  1600
  800
  33660
  954βΟ
  3000
  1ΘΟΟ
  350ΟΟ
  10ΟΟΟ
  2000
  •100
  200
  65ΟΌΟ
  12960
  5000
  216992
  200
  8000
  8ΟΟΟ
  3ΟΟΟ
  8ΟΟΟΟ
  8600
  58
  9082
  12444
  887
  11660
  3017
  1743
  270;
  273
  600
  1Ο3Ο9
  17152!
  4622
  19000
  58946
  •1059
  ■199[
  1114
  749737]-
  191747 08
  1163 —
  3111,75
  660-
  5500 —
  7088 55
  135623 35
  11715 85
  2341,65
  334520
  849891
  32907:35
  204330
  185565
  170715
  1198Θ63
  18Θ3Ο4Ο
  3736370
  28402-
  500 —
  10159 -
  945
  1287399
  6284 30
  535869181
  Πληρωθέντι
  Άπό 1 Σ) βρίου
  1910 έως τέλους
  "Ιούνιον 1911
  1ΟΟ33 35
  48810
  16ΟΟ
  566 65
  29894 86
  77370 55
  3152 30
  1084
  31226 45
  9058 45
  78310
  9074 35
  1563 05
  203882 59
  17995
  5567
  7193 37
  969 50
  40664 83
  9957
  1713 70
  998693
  875
  5101
  249810
  1743 '
  15445
  191
  85
  15
  80
  655310
  4121|12
  17098122
  56234ί66
  199—
  502 55
  28
  16021293
  1163 —
  311175
  660 —
  4500
  605355
  108494 50
  10465 85
  2109 95
  2336 75
  777521
  28302 50
  127815
  1337 55
  1707
  1091033
  1217985
  1195460
  5141
  500
  1144 50
  945
  834654
  15
  50
  390653 06
  8568 95
  371
  1600
  47:
  25953
  60647
  3152
  968
  26759
  7649 «0
  163
  8533
  1130
  150241
  179»
  5083
  6135
  ■96ν
  36411
  4159 38
  875
  3158 55
  2498
  1743
  154*5
  191
  599 ^
  8744^0
  5473
  4121
  17098 22
  51358 **>
  5Θ255
  15
  10
  80
  Έντός τοΰ μη¬
  νός Ιουλίου
  1911
  1967135
  10ΟΟ1-
  •832-90
  9467'3ό
  1250!—
  231
  70
  561
  72.Τ70
  3277125
  •38θ'6Ο
  107030
  29Ο91-
  5850
  311930
  62Η4 3Ο
  60523 85
  Ϊ36Ο
  9'
  265
  1095!
  13»
  35(
  541
  43?
  3Ο3Κ
  484
  35
  4071
  552756
  1942 60
  1000
  ΊΟ8Ο
  4870
  70
  6947383
  Έν 3λφ
  179884 28
  1163 —
  311175
  660 —
  55ΟΟ —
  638645
  11796185
  11715|8ρ
  2341 65
  2897[75
  8598 91
  3157975
  146475
  _ι_
  22 —
  171815
  Υπόλοιπον έκ-
  καθαρισθέντων
  χαί μή πληρω¬
  θέντων έξόδων
  1707
  15
  11980 63
  15088 85
  12013 —
  5141,50
  50θ1—
  1Π4 60
  945.—
  1146584
  628430
  441176 91
  992895
  371
  1600-
  56665
  28600 85
  7160(1
  315*
  968|2Ο
  28851
  8968 75
  513
  9074 95
  1563 Ου
  18Ο?>96
  179
  5567
  617021
  96ί),5υ
  40482 9-2
  8633;70
  9986 93
  875
  5101
  15
  2498,10
  1743|-
  15445
  19180
  59999
  9744 20
  4121 12ι
  17098 22'
  56234 66
  199'
  50255
  11862 80
  702
  17661
  < 44745 1327 60 578'65 137 50 2941 55 253Γ.Ο 70 2326Ο-5Ο 9014 50 1408115 — I- 94692ι'9Ο -104 40 11710 1288- 5763 ΰΟ 116 60 237465 89170 270 — 23286 08 102317 181 !>
  1324 Ι
  Είδιχοΰ
  Προϋπολο¬
  γισμόν ι
  37653)36
  4
  5
  6
  1
  2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  1
  1
  2
  1
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  1
  3
  4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  1
  2
  -4
  5
  «
  '7
  '8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  10
  11
  12
  »
  13
  14
  15
  16
  174
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ηροσδιορισμός των εξόδ«»ν
  Π ι β τ ώ-1
  Χορηγή
  Διά τοθ
  προϋπολο¬
  γισμόν
  Δι" εΐδιχδν
  νόμον «β!
  Διαταγμόΐ,
  Ι Έκ
  ι
  20 ! Κατ<»σκβυή γεφι>ρας Λουραδιανων...............................................
  21! » * Ντερέ....................;..................................
  22 ' » των γεφυρών Ξενιανών καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου.........................
  23 'Ρκβάνθυνσις τού λιμένος Καστελλίου Κισσάμου...................................
  24 Κατασκευή άποθήκης παρά τό Χημεΐον Χανίων.....................................
  25 Μετατροπή οίκήματο; Φιρκά είς Ταχυδρομειον....................................
  26 ί » τού πρώην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον................................
  27 ! Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας.............................................
  28 | Προέκτασις τής όδοΰ Βάιιου Καλυβών .. %................;........................
  29 ! Κατασκειιή ποοφυλ"κτηρίων τοίχων τής όδοΰ Σοΰδας Ίτζεδιν-----....................
  30 ! Έπκτκευή των όδών Άσφένδου, "Ίμβρου, Άράδενας, Άγίας Ρουμελης...............
  31 Ι Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Άράδεναε διερχοαένης όδοΰ...................
  32 ! Προέκτασις τής όδοΰ Νειό γ'οριοΰ Μπαμπαλή Χάνι τμήμα α'......;..................
  33 ! Αποπεράτωσις τής όδοϋ Καλυβών Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσεως..............
  34 | Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ Ίτζεδϊν Νειδ χωρίου...................................
  35 ! Σκυρρόστρωσις τής όδοΰ Καλυβών Άρμένων Νειό χωρίου.........................
  36 ! Προέκτασις τής όδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι β'. Τμήμα......................
  37 | » » » Βάμου Καλυβών...........................................
  38! » » » » » ...........................................
  39 ; Κατασκβνή γεφΰρας Μποΰτακα...................^...............................
  40 ! Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειώτου—Άποκορώνου κ. λ.......................
  41 ! Κατασκευή γεφύρας Κεράς Άποκορώνου..........................................
  42 ! Κατασκευή βρΰσεως κα'ι μεταφορά ίίδατος «Καμάλη» Καλλικράτους.................
  43 | » καί σκυρρόστρωσις τήο όδοΰ "Ρεθύμνης—Άτσιποπούλου..................
  44 ! * τής άπό γεφΰρας Άτσιποποΰλου είς Άτσιπόπουλον όδοΰ...................
  45 ! Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ "Ρεθύμνης—Χανίων....................................
  46 | Κατασκευή τής όδοΰ Άξοϋ Ανωγείων..........................................,
  47 | Προέκτασκ τής όδοΰ "Ρβθΰιινης Περάματος........................................
  48 | Κατασκευή τμήματος όδοϋ "Ρεθύμνης— Περάματος .................................
  49 ! Έπισκευή τής έντός τής φάραγγος Κοτσιφοϋ όδοϋ.................................
  50 | Διόρθωσις τής όδοΰ Σκάλοκ Ρουστίκων καί Νερατζές..............................
  51 Ι Κατασκβυή αμαξιτής όδοΰ Ρεθύμνης—Άμαοίου..................................
  52 ! » Τμήματος » » Περάματος..................................
  53 Ι Έπισκευή όδοΰ φάραγγος Κοτσιφοϋ..............................................
  54!» » Κουρταλιώτη...........................................
  55 1 Κατασκευή » Πηγης Άρκάδι.................................................
  56 ! » » Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα..................................
  57 Ι Κατασκευή όδοΰ Σταυρωμένου Ρούπας.........................................
  58; » » Πραισοΰ................................................
  59! » Κλησίδι.................................................
  60 Γβφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ.................................................
  61 » » » Άγίας Κυριακήζ...................·.....................
  62! * * * Μαλάκια................................................
  63! » » » Σακτουρίων.............................................
  64 ϊ Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφύρας Γαράζου κλπ..............................
  65 ! » γεφΰρας Μόλου— Φαράτσι.............................................
  66! > » Πραχΰμου Μυλοποτάμου.......................................
  67 ! Έπισκευή γεφΰρας Έλευθέρνας.................................................
  68! Κατασκευή » Γαράζου ...................................................
  69! » » Ροδακίνσυ..................................................
  70! » λιμενοβραχίονος Πανόρμου............................................
  71 ! » άποβάθρας Μΰρθιου Πλακιά...........................................
  72 Ι » Σωληνωτοϋ υδραγοιγείου έν Έπισκοπΐί Ρεθύμνης.........................
  73! » τοΰ β'. Τμήματος τής όδοΰ Ηρακλείου Άγίων Παρασκιών Καστέλλι.......
  74! Προέκτασις τής αμαξιτής όδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς ............................
  75 | Κατασκευή όδοΰ Φοινικιάς Μονοφατσίου..........................................
  761 » » Γεφυρακκδν Καλέσα Βοΰταις.....................................
  77 ! Αποπεράτωσις όδοϋ Αρχανών...................................................
  781 Σκυρρόστρωσις » » ...................................................
  79 ! Κατασκευή » Ηρακλείου Μεσσαράς.......................................
  80 Ι Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας...........................
  81 ! Έπισκβυή κα'ι σκυρρόστρωσις όδοΰ "Ηρακλείου Πεζών.............................
  82 | Σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Φοινικιάς........................................
  83 | Κατασκευή όδοΰ Γεφυράκια Βοΰταις.............................................
  84 | » γεφΰρας Άναποδιάρη ................................................
  85! » » Γέρω Ποταμοϋ ή Ληθαίου....................................
  86 ] » γεφύρας Ίνιώτου....................................................
  87!» » Καρτεροΰ..................................................
  881 » » Λουτή Πέραμα.............................................
  89 ! » νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον Ηρακλείου.............................
  90 Ι Διαρρύθμισις Νο;ιαρχιακοϋ Κσταστήματος "Ηρακλείου είς Λικαστήρια................
  91 ! Κατασκϊυή Ύποθηκοφυλακείου έν Ηρακλείω.....................................
  ! Ε»< μεταφοράν 560745 _ 252 »00 — 16000- ΐβι- 700 — 984- 595 _ 1243 _ 1360 _ 7305 — 088 2150 Ζ 11286 _ 36910 — 909 — 20000 — 1520 _ 350 199 _ 35ΟΟ _ 11068 _ 1871 _ 18863 _ 1219 — 2871 — 2722 — 351 — 459 — 27755 — 23202 — 4467 — 4000 — 5000 — 8761 — 2000 — 1000 — 1000 — 20000 — 2500 — 2644 — 4543 — 4750 — 2259 724 — 248 — 2107 — 1877 — 10000 — 6000 — 576 — 7849 — 1183 — 2306 — 2180 ΟΜΖί — 2ΟΟ 4164 _ 11619 — 55940 — 5465 — 4891 — 75470 — 36557 — 25264 1366 — 18897 — 3000 — 18712 — 31000 — 9000 — 1168464
  ΕΠΓΣίΐΜΟΣ" . ΦΓ'ΜΕΡίΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  17Η
  |σ ε ι ς
  '" Μετεεχθεΐσαι
  έκ τής χρήσεως
  1909
  Σύνολον
  πιστωσεων
  Αναγνωρισθεντα
  εξοδα δι'εκδό¬
  σεως χρηματικων
  ένταλμάτων
  749737
  252
  900
  4700
  16000
  161
  700]
  61
  984
  595
  1223!
  1360
  7305
  68»
  2150
  11286
  36910
  909
  20000
  350
  199|
  3500
  11068)
  1871
  18863
  1219
  2871
  351
  459
  27755
  4467
  4000]
  5000|
  8761
  2000
  1000
  1000
  20000
  2500
  2644
  4543
  4750
  724
  248
  8107
  1877
  10000
  6000
  576
  7849
  1183
  2306
  41641
  11619;
  55940]
  5465,
  48911
  75470
  36557
  1366|
  18897
  3000
  18712
  31000
  9000
  1357456
  561629.28
  4102 2.-
  2122 85
  Ι____
  588|85
  3615:08
  984—1
  25061
  1197 40
  323 30
  3803 40
  597^03
  1658 50
  112861—|
  1754885
  45455
  897565
  134162]
  350-
  16465
  74515
  162670
  966030
  58630
  400-
  21603 23
  12517 7Γ
  4433 20
  3599 65
  4414421
  296635
  2064 79]
  3265 70
  4274 16
  1909 40
  ! 9744Ο
  1115 70
  360022
  3181
  57
  5998 30
  1977 45
  45270
  1161899]
  23179 50'
  4527 20
  6ΐΒΐ|ΐ4
  394*^60
  10287160
  20ΐ67|29
  75
  8397566:
  Π /. η ρ ω Θ έ < τ α έξ ο δ α Άπό 1 Σ) βρίου 1910 εως τέλους Ίουνίο υ1911 454502 09 4102|23 2122.85 58885 361δ|θ8 984 — 25061 1197 40 323 30 597 «ί 1658 Έντός τού μ ]- νός Ιουλίου 1911 Έν σ"λω 50 5291 454]55] 8975 65 134162 350 — 164 65 745 15! 1626 70 9660 30 294125 400 21603 231 12617 3636 65 331122, 75 326570 2778 21 1909Ι4ΟΙ 1974!4Ο 111570 360022 3181751 57- 142410 45270 11618 99 2317950 4527 20 515114 27556 75 102«? 13167 18259197 6947383 3803 40 12257 75 2956 4902 7Ε 402 70 1Ο298θ|53 41Ο2|23 588|85 361508 984 25061 1197 40 323 ΰθ 3803!30 59703 1658,50 11286-| 17548'85 45455 8975 65 1341 62 350- 164'65 74515 162670 9660 30 586'30 400 — 21603 23 12517 75 3036 65 441442 2956 35 2064'79 326570 427416 1909 40 197440^ 111570 318175 57 5998|30 142410 452 70 116ΐ8|99] 231^9 501 4527 20 515114. 3245950, 102*7 60 13107,2» 40270 18259 97 Υπόλοιπον ίκ- καθαρισθεντων καί μή πληρω¬ θέντων έξόδων 79220955 3765336 796 55 1543:80 553 35 7000 47547 Κ ιδικόν προνπολβ γισμοΰ 20 21 22 23 24 27 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  ΜΟϊ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤίΙΣ ΚΥΒ^
  ηρονηολο-
  γιαμον
  ο
  α»
  ΙΙροσ*κορΐ5μός των εξ
  Η ι β -ώ-
  Διά τοΰ
  προυπολο¬
  γισμόν
  93
  94
  95
  1)6
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  124
  Ιϋΰ
  128
  130
  131
  133
  134
  135
  136
  , 137
  138
  |
  » , 140
  » , 141
  » ! 144
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  154
  153
  154
  155
  156
  15
  158
  159
  160
  161
  164
  •Εκ
  Έπισκευη καί μετατροπή Εΐρηνοδικείου ΉρακλΓΪου είς Νομαρχίαν κλΛ......
  Κατασκενΐ] γ ά δια.-τλάτυνσις λιθίνης άποβαθρας τοΰ Τελωνείου Ηρακλείου.
  Συμπλήρωσις καί αποπεράτωσις τοϋ Μουσείου Ηρακλείου..................
  Ανοικοδόμησις τοΰ τοίχον τοϋ λιαενος Ηρακλείου..........................
  Έκκενωσις των δεξαμενήν παρατΐι Τελωνειακί) άποθήκχ) Ηρακλείου........
  Κατασκευη μαγειρείων .Χωροφυλακής Ηρακλείου .........................
  Έπισκενη τής Τελωνειακής άποθήκης Ηρακλείου..........................
  Όδος Αγ,ου Νικόλαον Νεαπόλεως α'. Τμήμα.............................
  Άποπερατωοις τής όδοϋ Τσουλή μνήμσ...................................
  Κατασχευη τής όδοΰ Σητειαε—Μαλαβρας.................................
  » » » Πορτ'ι Κουτοΰρα Βιάννου............................
  Αποπεράτωσις όδοΰ Άμπελου............................................
  Προέκτασις β'. τμηματος όδοΰ Άγιου Νικολάου Νεαπόλεως................
  Κατασκευη όδοΰ Βιάννου Ηρακλείου.....................................
  » » » Ιεραπέτρας....................................
  » Τμηματος όδοΰ Άγιον Νικόλαον Νεαπόλεως................
  » γεφΰρας Καλογήριον.............................................
  » τριών Γεφνρών τής όδοΰ Ιεραπέτρας..Καλαμαυκα ..............
  » γεφΰρας τοΰ ποταμοϋ Καλαμίου..................................
  » η Κουτσουρα Σητείας ....................................
  Έπιοχενή γεφΰρας Λιμένος Σητείας.....................................
  Κατασχεκή περιθώριον γεφΰρας Στομιου Ιεραπέτρας......................
  » 'Υδραγωγείαυ Βιάννου........................................
  » » Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.π.....................
  » Άποβάθρας Ιεραπέτρας......................................
  Άποπες>άτωσις σήραγγος Λακωνίων.......................................
  Εγκατάστασις τηλεγραφου είς Σητείαν, Ίεράπετραν, Νεάπολιν, Βιάννον.....
  Έπισκε,υη οίκήματος έν Νεαπόλει δια Τηλεγραφεϊον καί Ταχυδρομειον........
  Άγορα έργαλε,ιων διά τα ύδραυλικά......................................
  Πρυμήθιια πετρελαιομηχανής μετ" άντλ ις κ.λ.π...........................
  Άγορά έπιστημονικικών έργαλείων, σκηνών κ.λ,π.......................
  » δυο ίππονήτων όοοστρωτηρων...........................
  » » άντλιών των δημοσίων έργων.......................'..'..'.".''
  » τριών σταθμών ύδατος..................................
  Ανέγερσις καί συντήρησις οίκοδομών Γεωργίας........................
  Κατασκευη όδοϋ Χανίων—Κισσάμου α'. τμήμα.......................'..'.'.',
  » » Καμισιανο Ρυάκι—Δρανώνα κ.λ π.............'.'...'.'.'
  > · Νειο Χωρίου—Μπαμπαλή Χανι κ λ.π................'.'.'.'.'
  » » Ρεθύμνης—Περάματος—Ηρακλείου............'.!..'.'.'.'
  Πίστωσις διαθέσιμος δι' εργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης................'.'.'.'.'
  » » > » Ηρακλείου...................'
  Κατασκευη όδοϋ Άγιον Νικόλαον Νεαπόλεως............'..'.'.............
  Πίστωσις διαθέσιμος δι' έργα σνγκοινωνίας Λασηθίου..........'.'.'..'.'.'.....
  Έπισκευη οίκήματος Φιρκά...............................'.'..'.'..........
  Κατασκευη διαφόρων έργων είς Τελωνειον Χανίων..............'.'.' "......
  » γεφυρών είς Ξενιανά καί Κοντοκυνήγι........"..",".............
  Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν τβ όδφ ΠΛατανια^
  Κατασκευη ύδραγωγειον Σουδας.........................
  Έπισκευη κρηπιδωματος Λιμένος Χανίων.................!.'.'."!..........
  ΙΙροεκτασις όδοΰ Χαλέπας—Φροΰδια....................'.'.'"..............
  ΚατασκευΓΐ γεφΰρας ΐιίς Κεραμεχά........................'.'.'."............
  » Τελωνειακοϋ καταστήματος Χανίων..........)" |...............
  Διά την κατασκευήν γ^φύρας Καιρίτου...................
  » διοχέτευσιν των νετιων υδάτων τής γεφΰρας κάιρ'ίτον.'.'.'.'.'..'.'.'.'.'"."
  » κατασκευήν τ,,ς όδοϋ Χωστής —Ποροσελιων..............)........
  » επισκευήν της όδοΰ Χλιαροϋ—Σκινε—Ποροσελίων....'."..'.'.........
  » αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καιρίτου—Φουρνέ.......'. |' *.............
  > κατασκευήν αμαξιτής όδοϋ Κάνεβα—Βουκολιών.''.'.'.'.'.'.'.'.'.,".......
  Κατασκευήν ύδραγωγειου Λάκκων......................'.'.'"..............
  Δι' έξνγιαντικα Ιργα Γεωργιονπόλεως.................'.'.'.'.................
  Δια κατασκευήν γεφνρας μεταξυ Καψοδάσονς χαί Πατσίανοϋ.".'.............
  Διά την αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλνβών—ΝεκΊ-Χωριοΰ___.!.'.'...........
  Δι' επισκευήν τής όδοϋ Σουδας—Καλυβών..............*"................
  Διά τι|ν κατασκευήν τής όδοΰ Βρυσών—Κράπης....."....................
  Διά την συμπλήρωσιν της όδοϋ Βάμου—Καλνβών..
  Δι' άποπβράτωσιν τεχνιτών έργων τής όδοϋ Νερατζές
  Διά τόν καθορισμόν τοΰ Λιμένος Ρεθύμνης..................
  Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγείου Έπισκοτής Ρεθύμνης.."
  Κβτασκενή ουτικής πτέρυγος Μουσείον Ηρακλειον.......
  Έπισχευή αποχωρητηρίων είς παραπήνματα Ηρακλείου!!!!!!!!
  Δι' επισκευήν καί συντήρησιν τής όδοΰ Ηρακλειον—Λασηθίου
  Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγβίου "Απόστολον Πεδκΐδο-·
  τζές πρός Ρούστικα.
  νόμον και
  Διοταγμ ατ ι Ι
  μετοφορβν.
  1168464
  900θ'—
  1349-
  1018 —
  3530
  _
  5189
  _
  1500

  823
  3949-
  2228
  _
  356
  675 —
  7626
  _
  20000
  _
  8931
  _
  39399
  _
  1042
  _
  1447
  _
  460
  618
  _
  306
  _
  1000
  _
  437
  _
  46000
  _
  6000
  _
  5083
  _
  5775
  1450-
  1000 —
  837
  ίϋυβι
  6001
  800 —
  150_
  200 —
  100000 —
  29470 —
  51000
  _
  110000 —
  50000 —
  150000
  _
  60000
  _
  50000
  16000
  5000
  _
  371
  6000
  3500
  4900 _
  8000'—
  3000
  60000-
  19449'_
  20000
  _
  ιοοοο
  _
  10000
  _
  15000
  15000
  _
  4900
  _
  ιοοοο
  5000
  _
  1576
  3000
  38000
  _
  5000

  50000-
  580 —
  10250

  5000
  3000-
  -91473