92647

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/7/1912

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙλΡλΡΪΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ^
  ΕΝ Η Ρ Η Τ Μ
  Τ£ΥΧΟ£ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 6 Ιουλίου 1912 — Αριθ. 65
  ανωτέρων ο'ικονομικών περιφερειών γενησεται ιήν 16 Ιουλίου
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν 12 π. μ.
  . ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
  Οί 'όροι συμφώνως πρός τούς όποίους Οά δ'.εςαχθώτιν αί προ-
  κείμεναι έπαναληττικαί τεΛίΐωτι-λαί δημοπρασίαν είναι οί αύτοι
  „ . ο _Λ _ - « ~ - ? / οί άναφερίαενοι είς την ύπ' αριθ. 8*1/.·· καί -χρονολογίαν Λ1
  Περιφανεραςτελειωτικης,πλειοδοτικηςδημοπρασιας Μαρχίο« 1912 (?ύλ. 20 Τεύ-χ. Γ. 19ΐ"'ιακή»υξ·.ς ύΛων).
  διά την έκμίσθωσιν τού φόρου επι των συγκομι-
  ζομένων δημητριακών προϊόντων παντός εί-
  Άριθ. Πρωτ 2458
  ......»............Διεκπ,'.....1384""
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝϋΜΙΚαΐΙ
  Δ Ι Α Κ Η Ρ Ξ Ι Σ
  δούς διά, τό έτος 1912 των κατωτέρω οίκονο-
  μικών περιφερειών των Νομών Ρεθύμνης ',
  και Λασηθίου ;
  Ο ΕΠΙ)ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι, ξ
  ^Έπειϊή αί κατά τάς δημοπρασίας γενόμεναι τελευταίαι προϊ-
  φοαί διά την έκμ.ίσθωσιν τςί3 φόρου δημητριακών των κατωτέρω
  άναφίρομεΎων οίχονομικών περιφερειών έπλειοδοτήθησαν έμπ- .
  ρίβέσμως κατά 5 ο)ο. Ι
  Έκτίθεται εις φανϊράν τίλειωτικήν πλευδοτικήν δημοπρασίαν
  ή έκμίσδωσις τού φόρου επί των συγκομιζομίνων δημητριακών
  πρβοϊίντων παντός εΐδίυς ίιά τό Ιτος 1912 των άμέσως κατω- (
  Τΐρω «ναφίρομένων ο'ιχονομικ,ών περιφέρειαν. !
  ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ^Επαρχίας Αγ. Βαβιλείου
  1—Άγυς Ιωάννης— Καλή Συκιά υπό τβύ Δημ. Γ. Δα-
  ϊκαλαντωνάχη επί τής έκ δραχ. 684 τελευταίας πρ5σ?ορ»ς.
  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ♦Επαρχίας Μεραμβέλλου
  1-----Επάνω καί Κάτω Φίυρνής υπό τού Γεωργίου^ Έμμ.
  Μαυροειδή· επί τής έκ δραχ. 14ίΌ τελευταίας -ρ.^ΐρας.
  ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Έν Χανίο ς τή Ο Ιουλίου 1912.
  Ό Διοιχών Έπίτροπος
  Μ. Ρ.
  Κατά τάς έπαναληπτικάς τελ«ιωτΐλάς ϊ^χιπρχαίχ; τής έλ;Α-
  σδώσεως τού φόρου επί των συ^,Μ/.ι^,Αΐ'νων 4(];χΛ,τρια/ΐ.ων-ρ:ις
  οντων των ανωτέρω ά^αφερί,Αίνω/ π*ρι^5^:ι^' ο>:ζζ»
  ώς — ρώταΐ τροαφοραΐ αί τίλευΐαιαι προσ?2ραί
  τάς προηγηθείσας καί άκυρωβεισας 2η,ο.ο-ρασίας συν τί) πρί
  τού χοσού 5 ο)ο καθ' ό έ^λεΐ5δ5τΓ(6/;ταν.
  Κατακύρωσι^, των δημοη.ασιών
  Ή όριστική κατακΰρωσις των δημοπρασιών τής εκμισθώσεως
  τβϊ φόρβο «γλ των συγκομιζομένων ϊημητρια-λών πρΐϊΐντων των
  Έκτοι?
  Τυπογραφείον
  ΙΪΕ
  Ά
  μ*
  6*1
  πρ
  τοι
  ίιπ
  διχ
  συι
  ΧαΙ
  ι τι
  ΐπι
  κώ
  ρα«
  Μα
  εΓτ
  τα!
  Νό
  χ-»ί
  τ<3ι πό/ τού Τρ γ'σ