284322 – ΠΑΤΡΙΣ

Αριθμός τεύχους

1850

Χρονική Περίοδος

Β'

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1953
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
πανθ»
ό»1
μ«!
ΑΙΚΥΘΪΝΕΤΑΙ ΤΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΗΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΓ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ·'·
Γραφεϊα—ΤοπογραφεΙα
Διενθυντής —Διαχειριστής
Όίος θεσσαλονίκης 2—Τηλίφ, 6.25 | ΑΘΒΝΑΓΟΡΑΣ ΣΤ. ΜΤΚΩΝΙΑΤΒΣ
ΙΙίρίοδος Β.' — "Εϊογ 7?
Άριβμίς φόλλοο 1850
ΤΙΜΗ ΦΓΛΔΟΓ ΛΡΑΧΜΑΙ 1000
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1953
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ· ΚΡΗΤΗΣ
Η ΒΟΗΘΕΙΑ
_____ χθές ό
ό Πρωθυπουργός
«. Α. Οαπάγος Θά ά
πευθύνη μήνυμα πρός
τόν Πρόεδρον των
•Ην. Πθλιτειών στρα-
,ηγον Άϊζενχάουερ
έν βχέαει μέ την θέσιν
,ής Ελλάδος άπό οί
κονομικήςπλευράς καΐ
ταςηερχτέρω ανάγκας
της έν τή άντιμετωπί
σ·ι τού δεινού πρ·-
6λήμ*τος τής διαβιώ
σεως τού λαού καί
τής δλης άν*συγ*ροτή
οεώς της.
Είς τό μήνυμα θά
άναφέρεται μεταξύ άλ
λων η άδυναμία τής
Ελλάδος ν* χρησι-
μοποιήοη άποοοτι
κώς διά την οίκονομι
κήν κ»1 κοινωνικήν
τη; ζωήν τα κονδύλια
τού σχεδίου Μαρσάλ.
Ό ουμμοριτοπόλε-
μος χαΐ αί άλλαι έ-
βωτερικαίπεριπέτειαι
ή άνάληψιςάχολούθως
τού μεγαλύτερον) βά
ρους των ατρατιωτι-
κων δαηανών ασφαλώς
ηαρημπόδιοαν την ά
Γϊθρρόφησιν τής Άμε-
ρικανικής βοηθείαςείς
ϊργα παραγωγικά.
Τόέπιχείρημα τού
το δέν είναι νέον χαΐ
αί προκάτοχοι κυβερ-
νήβεις των μ. κ. Βενι¬
ζέλον—Πλαστήρ» τό
διετύπωσεν πολλάκις
προκειμένου νά υπο-
γραμμισθή ή ίδιάζου
αα θέσις της'Έλλάοος.
Είςτήνθέσιν αύτήνδέν
εμεσολάβησαν δυστυ-
χώς σοβαραί λόγοι
ουνάμενοι νέ παρου
βιάβουν διαφορετικήν
την μορφήν της αή
(ιερόν.
Τό ζήτημ» πάντως
είναι άν ή κυβέρνησις
τού νέου Άμερικα-
νού Προέδρου θά
^·*Η τάς Ελληνικάς
ατιοψεις. Πνεύιε,α πε·
ρικοηών «ύρύ έπικρα
τε* την στιγμήν »ύ
την είς την Αμερι¬
κήν. Ώς ανεκοινώθη
περιορίζεται ση¬
μαντικώς καΐ ή αριθ"
.ιητική δύναμις τής
Άμερικανικής Άπο-
ατολής καΐ αί δαπά¬
ναι τού προσωπικού
της μειώνονται είς τό
ελάχιστον. Δέν άπο
κλείεται έκ τούτου
καΐ ή βοηθεία είς τό
σύνολον της νά υποστή
νέαν περικοπήν έκμη
δενιζομένη τελείως.
Δέν γνωρίζομεν παρά
τούτο άκομη ποίαν
τύχην τελικώς θά έχη
τό μήνυμα τού κ. Πά
πάγου δεδομένου ότι
ύπάρχουν προηγούμε
ναι δηλώσεις των Ά-
μερικανών επισήμων
καίαυτού τούτου τού
Προέδρου Άϊζενχά
ουερ ότι ή Ελλάς
δέν θά στερηθή όπωα
δήποτε τής Άμερι·
κανικής ένισχύσεως.
Άπομένουν κατά
συνέπειαν καί την ώ
ραν αυτήν έλπίδες ότι
ή Άμερικανική βοή
Θεια πρός την Έλλά
δα δέν θά μείνη γράμ
ρα νεκρόν. Ή κυοέρ
νησίς μέ τό μήνυμα
τού Άρχηγου της ά-
ποδεικνύαι ότι στηρί-
ζει είς αυτήν πολλά.
Καταπίπτει Ιται καΐ
ό μθθος τής οίκονομι
κης αύτοτελείας την
οποίαν ώ; ελέχθη Θά
έξασφαλ'αουν τα αρι-
ζοαπαστικΐ· μέτρα
τού κ. Μαρκ·ζίνη.
Αύτοδύναμος δέν δύ¬
ναται νά γίνη άκόμη
ή «Ελλάς καΐ ή οίκο
νομική συνάρτησίς της
μέ την Αμερικήν 4-
ποτελεϊβασικόν παρά·
γοντα διά την οίκονο
μίαν της. "Αν ύπάρ-
ξουν έλπίβες διά την
συνέχισιν της Άμερι·
κανικής βοηθείας κατ'
αυτόν % εκείνον τόν
τρόπον καΐ είς άκτίνα
σημαντικήν διά τα π»
ραγωγικά έργ* τής
Ελλάδος, θά ί»πάρ·
ξουν «αί έλπίδες νά
διασπασθή μίαν ήμέ'
ραν τό Ελληνικόν οί
κονομικόνάβιέξοδον.
ΕΟΡΟΤΑΘΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
[Ι! 1 ΪΜΜ
'Επιχειρήσεις εναντίον κομμουνισται
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ δ. — Ό
δημοκρατικάς γερουσια-
στής κ. Φουλμπράίτ είς
βηλώσεις τού πρός τούς
άντιπροσώπους τοΰ τύ
που επρότεινεν όπως
αί Ηνωμεναι Πολιτειαι
θέσουν άεροπλάνα είς
την διάθεσιν των Κινέ-
ζων έθνικιστών ίνα ου
τοι δυνηθούν νά βομ
βαρδίσουν τάς έν Κίνα
γραμμάς συγκοινωνίαν
των κομμουνιστών Ό
γερουσιαστής Φουλμ-
ΛράΕτ ανεγνώρισεν δτι
δέν είναι ένήμερος των
στρατιωτικών προβλημά
των τα όποία θά ποοέ-
Ηΐπτον έξ ενός τοιού
τού μέτρον άλλ' ύπβ
νράμμισεν δτι δέν βλέ-
Λει χον λόγον διά τόν
Οποίον % τοιούτον μέ·
*βον δέν θά έφηρμόζβτο
βφ δσον οί Ρώσσοι προ
ύουν είς τούς Κινέ
κομμουνιστάς κατα'
4 άλάα «αί
Ι έκπαιδεύουν Κινέζους
' κομμουνιστάς πιλότους.
Τουτο εΐπβν ό ■ ν.·
Φουλμπράίτ, αποτελεί
1 ήδη έν προηγούμενον·
Ό δημοκρατικάς γερου¬
σιαστής προσέθεσεν ότι
άντιτίθεται είς την χρη¬
σιμοποίησιν Άμερικα·
νών πιλότων είς τάς άε-
ροπορικάς έπιχβιρήσβις
κατά τοΰ κινεζικοΰ εδά·
φού;. ______
Ανεχώρησε χθές
ό κ. Γεν. Δ
Την πρωί ιν χθέ, δ Γενΐ'
κό; Διθικηΐής ΚρήΊτΐί *·
Ίοοάν. Κωνιωτοίκτις ουνο·
δβυόμβνΓί ύηό τού Νομάο-
χιυ κ. Νικ. Μπιράκη χαΐ
τού Διοι-κητου Χωο)**1ϊ,2χ'
% συνταγμαΐΰίρ/ου κ, '-έ*·
Βουτυράκη μετέβη είς ΡΎ*
διδν, Έκεΐθβν Ο χ. Γβνι·
κός Διοιχηιήί ανεχώρησε
διά Ρέθυμνον βηου θά
παςιμβίνη ηιθανώ»α«α «αί
ήμΕρον άναχαοάΐ* ϊί·α δια
*ήν ίν Χανίοις Ιδοαν Η
ΑΙ ΕΛΑΗΗΟΠΟΥΓΚΟΣ Λ Α ΥΊΚΑΙ
ΣΥΜ0Μ1Λ1Λ1 ΕΙΣ ΤΟ ΜΠΡ10ΠΙ
Μετά δίμηνον ύπογράφεται
ή τριμερής συμφωνία
ΑΘΗΝΑΙ 5· - Κατά
πληροφορίας έκ Βελιγρα
δίου ό ύπουργός των Έ
ξωτβρικών κ. Στεφανό
πουλος συνοδευόμενος
υπό τοΰ Γιουγκοσλαύου
ύπουργού των Εξωτερι¬
κών κ. Πόποβιτς, τοΰ έν
Βελιγραδίω πρεσβευτού
τής Ελλάδος κ. Καπετα
νίδου «αί τοΰ έν Άθή
νας Γιουγκοσλάβουπρε-
σβευτοΰ «. Γιοβάνοβιτς
αφίχθησαν σήμερον είς
την νήσον Μπριόνι πρός
συνάντησιν τοΰ στρατάρ
χου Τίτο
Ή πρώιη συνομιλία
τοΰ κ. Στεφανοπούλου
μετά τοΰ στρατάρχου
! Τίτο θά γίνη την βην μ
μ Αί συνομιλίαι θά συ
,νεχισθώσιν «αί αυριον
όπότε θά εκδοθή έπίση ·
μόν ανακοινωθέν.
Συμφώνως πρός τάς
επισήμου; άνακοινώσεις
κατά τάς άχωτέρω ουνο
μιλίας θά διευκρινισθώ
1 σιν πλήρως αί άπόψεις
1 τής Γιουγκοσλαβίας «αί
θά καθορισθή ή μορφή
τοΰ ύπογραφησομένου,
συμφώνου Έλλ ά δ ο ς
Τουρκίας «αί Γιουγκο-
σλαβίας,
Γενική είναι ή εντύ¬
πωσις επί τής προόδου
των συνομιλιών.
Ή Γιουγκοσλαβία έ
ταχθή κατά των διμερών
συμφωνιών καί υπέρ τής
ύπογραφής τριημεροΰς
συμφωνίας ήτιςθά υπο¬
γραφή μετά δίμηνον «αί
θά έχη χαρακτήρα τυπι-
κόν Ή πολιτική συμφω
νία θά προβλέπη την
σύναψιν καί στρατιωτι
«ού συμφώνου ή υπο¬
γραφή τού όποίου θά γί
νη βραδύτερον.
Ή αγόρευσις τού κ. Κοθρη
διά τό σταφιδικον ζήτημα
Έκ των πρακτικών της Βουλης
Κατόπιν χής συζητήσεως ή όποία προεκλήθη είς την Βου¬
λήν επί τής έπιροοτήαβης χον Βονλενΐοΰ η Εο&ρή διά
τό σταφιδικαν ζήτημα καί ήας ώς γνωβτον έγενικεύθη
χαί ίΐαφον τον λόγον έκ γ οί Γ»ν βιυλευταν Κρήτης μ κ
Μητσοΐαπη, Χλονβεράπη, Παπαμααιοράχη, Μαρή, χ αί
πολΐοι ίκ τής Κνβερνητικής Παρατάξεως οί άποΐοι ου-
γιφώνησαν μέ τάς άπόψεις τον έπερβ»Γ«}·εθς Μοί συνέ¬
στησαν είς την Κυβέρνησιν νά προβή είς την εξέτασιν
τοΰ θέματος Μΐίά την λήξιν της σνξητήοιως ό Υπουρ
γός κ Καψάλης εδήλωσεν είς Γθν κ Κο&ρή* ό'π δέχεται
νά ε*πανασυζητήσ7 τό θέμα «ιςσΰσκειμιν έν χψΎπον^,γ Ιω
τον είς την όπ,οι ιν νά παρ'.οΐανται ηλ οί ένόιαφερόμενοι
βονΧινταί. Παρα&έτομιγ κατωτέρω την αγόρευσιν τοΰ κ
Κο&ρή έκ ιω» επισήμων ΠρακτΐΗών τής Βονλής.
Ε. Κοθρής. Ό συνάδελ
ή
φός κ Κρασαδάκης κατέθε
σεν ώ; γνωστόν πρό ιής
ίνάρξεοίς των εργασιών τοϋ
Σώματος-, έοώτησι-ν πρός
Τοΰ δΐδομεν λοιπόν σή*μβ
ρον την ευκαιρίαν νά άνα·
πτύςΐ) τάς άπόψβ.ς της Κυ
βερνησεωςεπι τού σοβαοοΰ
αύ ου θέματ€; διά νά δια
τούς μ. κ. 'Υπθυργούί Συν[φα>ιισθώμΒν καΐ ημείς, καί
τονισμοΰ καί Έμηορίου. είς
την οποίαν μέ την Οιακρί
νοοσαν αυτόν λεπτόιητα Ε-
φίσχα την προσοχήν τής
Κυβερντίσεως ίπΐ ττ)ς άνάγ
8θί ή
ν·ης νά ρ
ΚΣΟΣ διά την
συγκέντοω
γ
σιν των ΰπολοίπων καί είς
χείρας παραγωγών εύρ.σκο
μένων άδιαθίτων ποσοτή-
ια>ν οονλτανΐνας.
Επί της ίοοιτήσβως ταύ
της ως γνωστόν διεξήχθη
συζήτησις Ινώπιον υμών κ.
συνάδβλφοι καί άπήνιησϊν
έκ μέρους τής Κυββρνήοβ·
οος ό 'Υπουογός ιοϋ Έμπο
ρ(ου κ. Καψάλης-
Ή δπάντησι; τοΰ Ύπους
ά
γ Λθοεκάλεσβ την
σιν της υπό συζήτησιν έπρ
ςωτήσβώς μας, οιόιι δι* οί)
ιίΐ; { Κυβέρνησ'ς έπέδβιξεν
αοιαφορίαν είς ίνα τόσον σο
β ιρόν ζήτημα το ότοΐον έν·
δκτφέθβι μίαν μβγάληνχάξιν
τσί) Άγοοτικοΰ Κόσμου,
την τάξιν των σΐαφώοπαρα
γωγών
Έ
δλόχληοος ί|
Άν
τιπροοωπείσ, «αί πρό παν¬
τός δ σιαφιδοπαραγωγικός
κόσμος, Ιπ' αυτών.
Ημείς έχοντες {ιλ' όψιν
την σύντομον απάντησιν ΐοΰ
κ. Υπουργόν, είμεθα ύπο-
χοεωμένοι νά τοϋ δώσωμεν
μίαν έπιοης σύντομον άν
ταηάντησιν ϊαως καί μέ τάς
άσθενεΐς μας δυνάμει; κα·
τωρθώσωμεν νά τόν διαφω
τίσωμεν επαρκώς είς τό υ¬
πό συζητησιν θέμα ωστε αί
άν ίκοινώσενς τού νά άντα-
ποκρίνωνιαι κατά τό μάλλον
καί ή τον είς τα συμφέρον
(α τή; πληττομένη; τάξεως
των σταφ.δοπαραγωγών.
Ό κ. 'Γπουργός διά ττϊς ά
παντήσεώ; τού,
σεν 8η το θέμα
άνεγνώοΐ
έχβι δύο
σκέλη. Τό Ινα αφορών την
γενικήν πολιτικήν τής Κυ
βερνήσβιος καί τό έτερον τό
συγκεκριμένον ζήτημα τής
Ιξαγωγής τής άδιαθέιου πό
σότητος σουλχανίνας.
(Λ ΥΡΙΟΝ ή σννέχεια(
ΜΕΓΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΑΝΤΑΡ
ΚΑΤΑΪΚΕΥΑΖΕΤ»! ΕΚ ΓΑΛΛΙΑ
Γαλλικόν ανακοινωθέν
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5. - Καθ"
μεταδίδει τό γαλλικόν
Πρακτορείον είδήσεων
κατόπιν τής δημοσιεύσε
ως είς εφημερίδας τής
είς τόν οποίον άναφέρει
δτι οί άριθμοί, οΐτινες
έδημοσίευσαν σχετικώς
ώ. «αι τα άλλα δοθέντα
είς τήνδημοσιότητα στοι
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Έπωφελής συνεργασία
Κατά τάς χθεσινάς έ« Νέας Υόρκης πληρο¬
φορίας φέρεται εξησφαλισμένη ή συνεργασία Ρε·
πουμπλικάνων «αί Δημοκρατικών- Θά συνεχισθή
δηλαδή είς» τα ζητήματα πού ένδιαφέρουν όλό
κλήρον τόν κόσμον καί ιδιαιτέρως την 'Ελλάδα ή
«δικομματιχή» Άμερικανική πολιτική· Ή πληρο*
φορία ώς έκ τούτου είναι Ίκανοποιητική· Άκόμη
καί διά τα ζητήματα πού άποτελοΰν σήμερον λε¬
πτόν διβθνές σημείον όπως είναι ή απόφασις τοΰ
Προέδρου Άϊζενχάουερ εναντίον τής Κομμουνι·
στικήςΚίνας ή συνεργασία των δύο Άμερικανικών
κομμάτων είναι δυνατόν νά σταθμίση τα πράγμα·
τα έπωφελώς πρός τό συμφέρον τής παγκοσμίου
είρήνης "Οπως έτόνισαν είς τό σημείον τούτο Ά-
μερικανοί γερουσιασταί τα ζητήματα πού άπασχο-
λοΰ" την Αμερικήν καί κατ' ακολουθίαν ολόκλη¬
ρον τόν κόσμον είναι τόσον σοβαρά ώστε αί δο·
θησόμεναι λύσεις άπό τούς Άμερικανούς νά μην
είναι ζήτημα κομματικόν άλλά ζήτημα ήνωμένης
φρονήσεως 'Ασφαλέστατα ή δήλωσις αυτή είναι
χαρακτηριστική «αί έξηγεί άρκετά καλά την από¬
φασιν τοΰ Δημοκρατικού Κόμματος νά ενισχύση
την κυβέρνησιν τού Προέδρου Άϊζενχάουερ ώστβ
νά εξασφαλισθή άποδοτικώς δι' ολόκληρον τόν
κόσμον ή συνεργασία των δύο μεγάλων Άμερι·
«ανικών κομμάτων
Τα προΐόντα μας
'Π άφιξις προχ&ί; Άμερι- |
κανοΰ ειδικόν διά τη» εξέτα¬
σιν των ζητημάτων παραγαι-
γής καΐ έμπορίον των χηπευ
τικ»ν καΐ όενδροχομινων προ
ϊόντων είναι «ΰχάρισΐο». Ή
μακρά σνσκΐγνις μάλιστα την
οποίαν έσχεν ό Άμιρικανος'
έμπειρογνώμοον μετά τοΰ κ.
Νομάρχου «αι Γενικοϋ Διοικη
τον ώς καΐ εκπροσωπών τ όϊ ν
Γεωργικάίν σννεταιρισμδν ά-
πέδειξε κοί την γενικα>τέραν
σημασίαν τής επισκέψεως ταύ
της Είναι γνωβΐά ΐά ζηνήμα
τα ποΰ &πααχοίοϋν τον πα·
ραγα>γικόν κόσμον Ιν σχέσει
πρός] τό ε*ν λόγω προϊάντα
τα όιτοϊα άποτελοΰν πρσφα*
νώς πλοντοπαραγωγικόν κλά·
δόν τον τόπον άπό τοΰς κν-
ριοβτέρονς. "Οδηγίαι δέ καΐ ε¬
νίσχυσις άπό μέρους των Ά-
μερικανόΐν δέν είναι Λ'μβιρη
μιά'ς κοινής ωφελείας: *ίς τβ
ζητήματα ταυτα σημαντικάς
καΐ δια τονς ένΗαψΐζομίγόνζ
μαρπγωγούς κα(διά|τόν τόΛον.
Ή χρηματοδότησις
Είς τό χθεσινόν τον τηλ«-
γράφημα πρός την εφημερίδα
μας ο βονΧιντης Λααη&Ιον κ.
Έμμ Κο&ρής άναγγέλλει ό'π
δ νπονργός Εμπόριον κ. Κα·
ν>λης υπεσχέθη νά έπανεξε-
τάσρ τ ό ζήνημα τής χρηματο-
δοτήσεως τής αονίτανΐνας,
"Ας ελπίσωμεν δτι τα δίκαιον
τοΰ πσραγωγοί! ηοί) είναι τό
βαοιχώιιρθγ έπιχΐίρημα διά
'ήν χρηματοδότησιν θά ληφθή
«π' όψιν καΐ αί έν ίΐροκειμέ·
νψ κυβερνηπκαί άποψεις θά
μιταβϊη&οΰν " διά νά πραγ¬
ματοποιηθή ή ζηνουμίνη συμ
πληροσματική χρημαΓοσότησις
τής αουλτανίνας ή όιτοϊα πα¬
ρά πα"ααν Αλλην γραμμήν τής
κνβιρνητΐΗής οίΗονομκής πό
λιτικής αποτελεί υπόθεσιν δι·
καίαν καΐ υποχρέωσιν τοΰ
κράτονς όχι άνηφελή διά την
εθνικήν οΐπονομΐαν.
Έν άναμονή
Ή /βελτίωσις τής 6ίσ*β»ζ
τοΰ άγράτου είναι 6 χύριος
ΟΗΟπ&ς τού γεωργικοΰ ιπρο·
γράμματος τής σημερινάς κυ¬
βερνήσεως ώς εδήλωσε προ-
χθές είς δμιλίαν τον Ιν τ§
Άνωτάτΰ Γεωπονιχρ Σχολβ
δ ίπονργός τής Γεωργίας μ.
Αποστολίδης. Ή δήλωσις
αυτή τοΰ η. Υπουργόν τή*
Γεωργίας Ιν συνϊνασμώ μ) δ'
σα ά'λλα Ιν σχέσει πρός
τα μίσα τα όποία θά έ·
ηιφέρουν την βελτίωσιν τοθ
αγροτΐΜθΰ κόσμον ΧαμβάνιχβΛ
υπό σημείωσιν. Άναμένεται
τώρα τα μέσα καΐ οί οκοποί
δια την βελτίωσιν αυτήν νά
πραγματοποιηθοΰν. Χωρ'ις Ιν
νοεΐτοι νά άφαιρεθή άπό τόν
άγρότην ουδέν πράγμα Αφο·
ρών χά κεκτημένα Ικ τοβ πα·
ριλϋόνχος δικαιώματά τον
καΐ ιδιαιτέρως την σννεταιρι-
στικήν των οργάνωσιν.
Ι
τ
1ΜΥΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝ
ΪΣΜΕΣΗΣΑΝΑΤΓ
ΙίΙί
ΛΗΣ
Δηλώσεις Άμερικ. ναυάρχου
ρμ «ί,ν
νησιν διατί δέν ενέιιρινβΐήν
«αρτ ϊ?$ κο·νΟ
ρξ των Όργανώσεων
σουλτανίν ς χοημαιοδό»η
σις διά ιήν συγκέντρωσιν
4000 τόννων ηλέον τή; ^δη
συγπεΐ'τοωθίΐσης, ^μέ ττΊν
«■μην άσφαλβίας των 4080
δρ*. »αΐ' ό άν. Είς την α¬
πάντησιν την δ«οΙαν 6 κ.
'ΪΛουργδς τοβ Έμπσοίθυ
Ιδασβν βίς ττ)ν ίςώιησινΐοθ
κ. ΚρασασαΉτι ώμολόγεΐ ότι
ϊό θέμι βΐναι μέγα καί δέν
ηδύνατο νά1 συζητηθή εις
χά στινά πβοιθώρια άπανττΐ
σεωί βΐς μίαν 8ρώτηοιν χαϊ
' ί ή ΑίΙ
ί
ήτο
ρη
«αί ή ΑικίνίησΙς
Λωρραίνης. άρθρων, εί; χβΐα, ουδαμώς άνταπο
τα όποία γίνεται λόγος «ρίνονται είς την πραγ
πβρί κατασκευής είς την ματικότητα. Είς Παρισί
περιοχήν ταύτην τοΰ μβ ούς πιστεύεται ότι ουδέν
γαλυτέρουύπογείουσταθ τό εξαιρετικόν συμβαί
μοΰ ραντάρ, τής Εύρώ νει «αί δτι πρό κείται πε
πης, ό στρατηγόςΖελλβρ ρί συνήθων έγκαταστά
διοικητής τής 2ας στρα οεων προβλεπομένων ύ
τιωτικής περιοχής, έ δή πό τοΰ προγράμματος
μοσιεύϋη ανακοινωθέν άντιαεροπορικής άμύ ής,
Τα συνεταιρισιιχά
ζητήματα
ΑΘΗΝΑΙ 3.— Την 11
η.μ, οί ΰτΐουργοΐ Γεωργί
άς καΐ ΣυντονισμοΟ κ,κ.
Αποστολίδης καί Μαρκε
ζινης μετέβησαν είς τα
Γραφεΐα τής Γενικής Συ
νομοσπθνδίας Γεωργικών
Συνεταιρισμών Ελλάδος
6ττοι> Εγιναν 6ίκτοΙ άπω
τόν πρόεδρον καΐ τα μέ
λΓ] τοθ ΔιοικητικοΟ των
■' Ή σύμβασις
1 Ελλάδος-Όλλανδίας
ΑΘΗΝΑΙ 6 -Σημερον
Ιμονογραφήθη ή ?μπορική
σύμβισΐί μβταξύ 'Ελλάδο;
καί Όλλανβία|.
Σθμβουλίου. Ακολού¬
θως ενώπιον των κ.κ,
'Υποϋργών έξβτ
τα αφορώντα τόν
κων κόσμον
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5.-Καθ1
& τηλβγραφοΰν έκ Μα
δράς πρός τό ΠρακτορεΙ
όν Ρώυτερ, ό άρχηγός
των αμβόικανικών ναυτι
«ών δυνβμεων τοΰ άνα
τολικοΰ Άτλαντικοΰ καί
τής Μεσογβίου ναύαρχος
Τζέρανλτ Ράίτ έδΐίλωσε
έκεΐ σήμερον δτι έσχε
συνομιλίας μετά των με
λών τής κυβερνήσεως
τοΰ Πακιστάν επί τής
προτεινομενης άμυντικής
οργανώσεως τής Μέσης
Άνατολής Ό ναύρχος
παρέμεινεν είς τό Πάκι
στάν επί πενθήμερον διά
φιλικήν επίσκεψιν- Τό
ζήτημα τής άμυντικής
αυτής οργανώσεως άπο
τελεί αντικείμενον συζη
τήσεων μεταξύ τής βυ
βερνησεως των Ήνωμέ
νων Πολιτειών καί &
λών εθνών, τα όποΐα
δμως ώς εδήλωσεν ό Ά
μερικανόςναύαρχος πρός
τούς άντιπροσώπους
τύπου, δέν γνωρίζει.
ΤΟ ΗΙΙΙΧΗ
II
Ι1ΕΡΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΑΘΗΝ λΙ 3 - Έκ κυ·
ββρνηΐικής πηγής διεψ:ύ·
σ°η ή πληοεφ^ρΐα δπ
δήθίν Ά Πρωθυπουργός
κ. ΠϊΐΓ·«γος βιέτσξβ νά
άποσυρθη" έκ τής ΒιυλΛς
τώ ν μόσχέδιθν πβρί ό
Λουργβίων κατόπιν πα-
ραπόνων φίλων τού ύπο«
, ψήφ'.ων διά την άνάληψ.
Ι διαφόρων ύτουργείων·
Κατά την (δ[αν ανα¬
κοίνωσιν τό άκριβές είναι
δτι κυβέρνησις Ιχη κα¬
θορίση την σειράν υπο*
βολής των υπό ψήφισιν
νομοσχεδ'ων; τό νομο*
σχέδιον 66 περΐ υπουρ·
γοίων καθω.ίσθη νά υ¬
ποβληθή μετά τό νομο¬
σχέδιον περΐ ύποσυγκετν·
τρώσεως,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒ2ΧΚΣ
Μαρίκα
Αθαν. '/
Μαθιονδάκη
Άννφαντάκης
ι. θερμζ
τήριπ.
Γ Α ΜΟΙ
Την πβρελθοδοαγ Κυριακην
ετελέσθησαν οί γαμοι τοδ χ.
Ίβΐννοο Πατοίχη μετ! τής Δί-
βος Μαρίχας Περιστίρη είς Πρι-
ηα Μαλε@αζ(οο Τοϊις ναμφι-
κου; βτεφΐνοος αντηλλπξ· ό χ.
51χος Βιλοόρηί Ευχόμεθα νά
ζήοοβν ε&τυχιομένοι. Ε Τ.
ΑΦΙ2ΒΙΣ
χηοαν αεροκορι-
χώ{ ίξ Αθηνών οί χ, χ.
Μιχ. ίβμΛΐιΙκης, Ι. αιαχάχης,
'Βμμ Κονιόρβο(, Κδογγ. Χαλα-
ρτ)( Μιχ *Αρετ>χη(, Π 2ται>-
ριανός, Γ Πάγκαλος, Γ, Π·κ«·
βότκβλος, Γ. Καρρας.
ΑΝΑΜΡΗΣΚΙΖ
Ανεχώρησαν αεροχορι.
χ& εΙ( τα( Αθήνας οί χ. χ.
Πολ Μπθιοαβαχικ, Άριστ. Νεο
χοομίβικ, Μ, Καμκοαραχικ. Σ.
Κρ>9αγαχ>)(. Ιωάν. Κονιϊαχΐ)(,
'Βμμ Κ«??«λίχτ)ί. "Ιο>4ν. Τσα-
ίνης, θεμ. Βαλαρής.
ΠΕΝΘΗ
Την παρελθούσαν Λεοτίραν α-
κΐβανε χ«1 εκηδεύθη έν ουρροή
χοβμοο ή χρηστη χαΐ ενάρετοι,
οΐχοβεααοινα ΧΡΪ2Η ΕΜ Μ ΑΝ.
ΚΟΝΤΟΠαΝΝΗ ύκοχιιψασα είς
νόοον χαθ' ής 5έν ίαχυσαν αί
«ροοπιθειΐ'. τής 'Βπιατημης χ«1
αί περιποιήσεως προσφιλή» οί
χειαν. Τον οόζογον της χ.
'Βμμ. Κοντογιχννην τί τέκνα
τηί χ«1 τόν γβμβρόν της Βιο
οολλυΐϊουμεβ» βερ-
Διαννκΐερεύον φαρμα»εΓ·ν
ΑΡΙΣΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Προτιμάτε
τα άγοραία αύτοκίνητα
ύπβρπολυτβλείας
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ -
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
Πλατεΐα Βαλδέ Τζαμί
Τηλέφ 91-52
Ταχβία εξυπηρέτησις
Τιμαί ασυναγώνισται
«ΠΑΤΡΙΣ»
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗΤΕΧΝΗ-ΚΙΓΜΗΣΙΣ
ΜΕ ΛΙΓΕΙ ΓΡΛΜΗΕΣ
Άλλαγή καιροθ Ιιημειώ·
θη από τής πρωίϊς χθέ; μέ
πτΏοιν βρβχϊ)ς, ή όποίχ παν
τας είναι ώΐέλιμος σιίς καλ
λ έργειε;.
—Οί συμπολίται Ιί»ς νά
διισαρεστΐθνται μ ι την άλλχ
γήν αο-.ήν. "Ας ίχίον βμως
υπομονήν αφοϋ 6 Φλε^ίρη;
κι' άν φλεβίζει τοϋ καλοκα.·
ριοϋ μυρίζει.
Τό ϊκλεκτό ,μ«; κέντρον
«Όλόμπια» έπ' εύχαιρία χά Ι
των άιόχρει> συγκΐντρώνεΐ
κάθε βράδυ έχλεχτό κόσμο
—Τό 4ρΐ3το μουίΐκό σι»γ·
χρότημά τού, χαρίζει εύχϊ
ριστες ώρε; στήν πολυπληθή
πελατεια τού.
—Άξίζίΐ λοιπόν ν* τό 4
πισκεφθζ καθένας «ού θέλει
αύτές τί; ήμέρε; νά πε;άαη
8οό ώρ«; εύχάριοϊε; καί νά
ξεσκάοη
—Όπως φαίνεται άπό τό
οίκονομικό μας ϊίλτίί, έγενι
χεύθί) ή χαλαροιη; τη; ά
γβρΐ; επί των εγχιορ'ων
προιόντων
—Ελλείψει φυ?ΐΜ3 χρη-
μάτνν, ζήτησις δέν ύτάρχει,
—Τουτο ώς είναι επόμε¬
νον επιδεινώσει περισσόΐερϊν
την καταστασιν των παρκ
γωγων, μέ σονίπε.αν την
διακοπήν πά3ης συναλλαγάς
μέ τόν υπόλοιπον εμπορι¬
κόν καί επαγγελματικήν χό
σμόν.
— Κρέατα άφθ;να 6πΥ]?
χον χθές στήν άγερα.
— Παρά την Τσιχνοπίμ-
ηιψ δμω; δ χόαμος δέν
ή'ο καί "τόϊον πρόθυμος .
άγοραστικως.
—Καί κείνοι πού είχον
«σχετικήν» δυνατότητα ήΐαν
φειδνλίί εί; τα Ιξ-ϊδά των
καί έιτρομηθιύοντο ποσότη
τα περκβρισμένην
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΤΊίΊΟΓ Μ0ΙΑΖΕ1
*£νός μπαμπά τ* άραινικό
(τταιόΐ
τόν κόσμο σέ νκοτονρα πά ντα
. . "("·
κσί δηοιο; ευτυχηαει να ζό
Θά εΰ'ρει πώς μέ κάποιον λιγο
(μοιάζιι.
—ο—
Την μία μοιόζίΐ κόπον μέ
την &11η μοιάζει
ολλό κανεϊς
•Η γελοιονραφία
Γ το
' ΔΕΛΦΙΝ!
Αναχωρεί
εκάστην Κυριακήν
μεσημβρίαν
διά Ρέθυμνον-Σουδαν
ΠΕΙΡΑΙΑ
Τηλέφ. Β.4Ο
-ΩΡΑΙΟΝ
ΜΕΝΕΟΥΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
χαί μέ χαλιτέχνην είδικευθέντα είς Α¬
θήνας- Θεσσαλονίκην θά παρουσιάση μιά
πραγματικώς καλλιτεχνική Φωτογραφία
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ
Παραπλεύρως Χειμερινοΰ
Κινηματογράφου «Ήλέκτρα»
ΣΤΟ ΝΕΟΝ
ΚαθεκλοποιεΤον
1 Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
Όδός 1831
αΛλενρως /μπορορραφείον £Όχκινά*η)
θά εΰρητε καθέκλες παντός τύπον
βίς έξαιρετικάς ποιότητος καί λογικάς τιμάς.
κάπως τή»
(μητίρα,
δέν εΐπε μιά
(φορά
πώ; μοιάζει καί λιγάχι τοϋ
(παΐίρα
—ο—
Καί χον μπαμπά τοΰ ΜΟΧΙηα»
('μαράζι
νά εύρη τό παιδί τού τινος
(μθίάζιι,
Γ ΣΟΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΛ- ΛΗΕΚΔΟΤΙί
Ανακοίνωσις
ΆναχοΐΌύ'αι ότι τ
προσέχη Κυριακήν 8ην Φε
βρουηο ου Ι ε: καί ώραν
11.00 έν συνβχεΐα τού προγ
ράμματος Μορφωιικών Δια
λέξεων της Λέσχης Ένό-
πλων Δυναμεων θά λο'βυ
χώοαν δμ λίαν υπό τοΓ χ.
ΚΩΝ)ΤΙΝΟΥ ΒΑΡΒΕΡΑ-
ΚΗ δκηγόρου περιφρρεια·
κούέφόρου Προσχόπων Νο
μοϋ Ηρακλείου είς τος αι¬
θούσας τής ποοαναφει,θεί
σης Λέσχης μέ θέμα «Πεοί
τού Οέματος ΈφεδρωνΆΕ)
κων»
Σ.Τ.Γ. 911α τή 5^2)53
Ό Ανωτ. Δ)ιής Φ^ο
ςάς Ήραχλίίου.
ΝΙΚ Ι, ΠΕΤΣΙΛΑΣ
Παιδαγωγικαί
έκδόσεις
Έξ-.8;θη καί έχφρη
σε τό β.βλίον «Ή Έν αία
Διδα3χαλία αιή Β! '.άξη» τί);
^ Έλ Α
)ονς
δακη.
Περιέχει μέΐα σιίς 210
σελίδε; τού ίλην την διδα
*τέχν Ολην τή; Β! τίξεω;
μέ ίπ,ϊΐον τρόπον καί 4ν δι
ίαχθή είτε μέ ένιαίαν διό)
λίαν, εί-ε μέ τακ έ; ώ^ε;.
Είναι άξιοττρό38κτον β:ηθτ]
μα καί άπιριίτη-.τν δ.α κά-
θε δ)λον. ΠωλεΓται άπό τα
β βλισπωλεία καί άπότήν ί
δίαν
— 'ΒΐίΙ τίλοο{, τίς βρτ)χα τΙ{ σφαίρες.
'ιΗ προΧθεσινπ συνεδρίασις
τού Αημοτικοά Συμβουλίοι/
Τό πάρκον, Πλατείας Ελευθερίας
Τό ειπέρας τής «αρελ
θούσης Τετάριης Ιπανβλή
φθη ή συνβδρίασις τού Δή
μοτιχοθ ΣυμβουλΙου εΗρα>·
κλειου χατά την ό/ιοίανσυ-
νεζητήθη χαί πάλιν τό ζή·
ΐημα τής έφαομογής τοΰ
σιεδιου τοΰ νέου πάρκου
τής πλατϊΐας Ελευθερία;
(τό έ,ιιχωματαιθέν ρήγμα)
δεξιά τής λεωφΰρου Β ισι-
λέως Γεωργίου
Όοιστική απόφασις επί
τοϋ ζητήματος τούαυ άπβ
φασΐσθη όπως ληφθΰ κα¬
τ'! την έπαναληφθησομένην
καί σήμερον πρός τούτο
συνεδρίασιν τού Δημοιικοϋ
Συμβουλιον εί; την οποίαν
θά παρασιοϋν καί ο! άφι·
χθέντες χθές είς Ηράκλει¬
ον έξ "Αθηνών εϊδικο'ι πό
λεοδόμοι Αιά την μελέτην
τού δλου σχεδιου τής πόλε¬
ως
Τό Δημοτικόν Συμβού
λιον ενέκρινε κατόπιν τούς
όρους έοικιάσε.ως των δη·
μοτ'κών ϊχθυοπτολε ών §ν
ιφ συνολφ των ώ, Ιχθυα·
γοςάς. Έτίσης τό Δημοτι·
>όν Σιμβιϊλιν ι|ελεξεν
ΕΜΜ. ΓΪΑγΙΟΑΟΠΟΥΑΟΙ
Χ,ειροΰργος— θύρολόγος
(Πα&ήβιις νεφρ£ν, κνστεως, πρσστάτον κλπ)
Αϋί ψαρρομη Ιγπην 32 (Ιηΐ τής μικράς πλατείας
Ρβίίη Καζΐνο)
Τηλέφ. 91-22
{ Στό "ΟΡΑ-ΡΑΔΙΟ"}
1 Έναντι Δικαστηρίων "Ηρακλειον Τηλέφ. ΘΟ—78 §
Ι ΩΡΟΛΟΠΑ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ Ι
| ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ }
Ι ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
'βρολίγια ηαρ' αρίοΐοο Τεχνιτού
Εναντι Δικαστήριον Ηρακλείου
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Χ ΑΓΑΜΠΑΤΙΑΝ
Λεωφ Καλοκαιρινοΰ
(Παραπλεύρως Χρυσοχοείον Σημαντήρη)
Θέλ.τε νά Ιχ.τ. ηάντοτε όλοκαίνο.ργ,,ί «αλτσες καί ,α
ναι πάνΐα σάν την ετρώιη φορά ηού τίς φορέσατε/
Μή σκεφθήτε πολύ Μόλις σάς φυ/ουν οί «όντοι /
«•".φθή-Γ. μας Γό Καταστ,«ά μας μ,,ή, ,.»,»^,..
τύπου ,λεκτρ,κή μην,,νή νΕίΟΧ καί τό.ίδ,κ.νμέ,0 τον
«ρβ.ωπ.-ό ,δς έγγ,α,α. «ρίοτ,ν έπ.ί,όρβ,,,σ.ν κοί τα¬
χίστην εξυπηρέτησιν.
Μην Αετδτε ποτέ τίς χαλασμένες σας καλτσες βοο
«ατ.στραμμένες «.' αν είναι. Μ· τή μ,χβ»ή
,1α». άποΧύ,νς Ιξησφ.λισμέν. Γ,μ,ι
«ΚΑΡΑΐΣΚΑΚΗΣ* ΐκάο-ν
«ΚΑΒΑΡΗΣ» —~
έτιΐροπήν έχ των κ.κ. Έμ
Λιαπάκτ), Νικ. Μαν>κα,
Μην. Καπετανάχη καί Άντ.
Μ ,υράΛη διά την έξεύρε
οΐν καταλλήλ υ οΐχοπέοου
πρός ανέγερσιν χατοικιών
διά τούς αναπήρους πολε
μου καί λοΐ'ών κατοικίαν
?κ τής διατεθε'σης πρός του¬
το διά τό Ηράκλειον άπό
μηνών σχετικής πισΐώσεως,
κατόπιν τής μή άποδοχης
άπό τούς αναπήρους των
προταθέντων ιΊίάγορασθοΰν
πρός τυΰιο παρά τοΰ Δή·
μου είς Μασταμπά" οΐχοπέ
δών.
Π&ΑΒΙΤΑΙ οικόπείον παρά
-Λ νέον ίχΐίιον. Πληροφορίαι
Η&ΐγγελος Κατερ(ντ){ άρ. 250.
Κρατιχός 2ονοικισμ4ε( Παρα¬
λεύ ί 'Δίλ Ν
ς με( Π
πλεύρως φίρνου 'Δνίροχλτ)
ρανΐζούλη.
ρ
Νε-
ΠΒΔΕΙΤΑΙ ΤζΙκ ής
χρήσεως με ελα^ίστ ν φορολο¬
γίαν. Πληροφορίαι ΤαβερναΓια
χοομή κρεοπωλεΐ».
Τό Ίνσιτοθτον
τή; Νέ*;
έ5ημοσίίυ38 καί εφέτο; τ£ν
κατάλογον των πλέων κομ
ψ'.ντυμίνων γυναικδν τού
1952 Πρώ'ΐί) πάντο-β ή
ίοΟ Ούΐνδιορ, μ έ
ιήν ούζυγον τ&Ο
Άγά Χ4ν Μπεγκίύμ. Άκο
λευθοϋν δύο Γβλλίδβς κυρίαι
χί]ς ίριστοχρατία;| *αί έ"πον
ντβι ή Βλωντέτ Κίλμπέο
ή Ρόζαλιν Ράσβλ καί παρα¬
δόξως § ίρβ 8ξ Άμβρικανίδίς
τδν οποίων χά δνό'ματα ήγ
νόουν ε! Νείυ^ρκέζοι κοσμι
κογράφ5ΐ, δπιος ανέφερεν ή
«Χέρβλντ Τρίμπιουν».
*
ν *
'Η νεαρά δβσποιν!; μπαί
νει στό ουνειθισμένο ζτχαρο
πλαστείΌ καί παραγγέλνβι
μιά ταρτελέττα φράουλες μέ
διπλή μερίδα κρέμμα σαντι
γυ Τα γκαρσόνι πού την ή
την πληροφορεΐ·
— Ό %. Πέτρο; τηλεφώνη
σβ δτι δέν θά μπορέση νά πβ-
ράση άπόψε γιαχί τοθ
Ι'ΐά άπρόοπτη δουλειά.
— ΑΙ "Ετσι Τότβ δώσε
μου κανένα πτί φουράχι.
*
'Ε^ϊίνη. Τί θά κάν,η; ίν
πεθάνω,
ΈκεΓνος Θά τρελλαθω.
Έκείνη. Έγώ πιστεύω
δ« θά παντρευθής μέ (ίλ·
λη.
ΈκεΤνος: "Ε, δχτ. Μέχρι
έκεΐ δέν θά φθάση ή τρελλά
μου.
* *
—Έμένα στήν οίκογβνβιά
μου ζοθν βλοι περισαότερον
άπό 100 χρόνια. Καί στήν
δική σου;
—Δέν ξέρω Δέν ϊχει πβ
θάνει κανείς ώς σήμερα.
*'·*«> ^.ϊ'.
— Γιατί εΓσαι Ισττ θίρυ-
βημένΰς;
— Έπίΐδή προσπαθω νά
θυμηθώ άν ,. ίχω ραντεβού
ΘΕΑΜΑΤΑ
«ΗΛΕΚΤΡΑ»
.Τβ οτραβίξυλο. ΒίβϊτΙ "ι^
γυρόπο.).ο,;-Μαρίκα Ν«Γ,0 Ρ'
Την Δβοτίρα ΦΑΡ
ΜΤΩΑ»
-^■ *-^
Σΐ}ιεαον άπό Ο μ μ
ρος ίν δψίΐ «Τρία κΟρ
λουν θΐλαααχ·. Μέ την
Γούι λιαμς
Την Δεοτΐραν
ατην Λβγεονα των ξίνων
8ρθ{—Λυγνος.
χ.
ΚΙΙ ΒΕνΡΟΦΤΙΟΧΙΙΙΡΒΤΡΓΙΗ- 11111
«Ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
ΧΡ Ε· ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ
ΒΙΔΙΚΟΪ ΝΚΪΡΟΛΟΓΟΓ ΦΓΧΙΑΤΡΟΓ καί ΧΕΙΡΟΠ1-
ΓΟΓ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓ
ΒΙί Ππριβίους καί Όξφίρϊην σποοοαοβντος
Μ1λοι>( τοδ Διεθνοδί ϊονεβρίου Ψυχκχΐρικής τοδ Δονθίνοο
Ολήρης εγκατάστασις Άκτίνων Ραίντγκεν δι' άκτι-
νογραφίας εγκέφαλον ν. μνελοί καί ρι^όΐν νεύραιν
ώς χαί πάντων την συγχρόνων μέσην βιαγνηστικής
| »«· θεραπιίας ^
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΜΙΟΣ
ίατρός ώτορινολαρυγγολόγος
τέως βοηθός Καθηγητού Δημητριάδη (Έρυ
θρός Σταύρος).
Δέχεται καί χειρουργεϊ είς την κλινικήν
Κ. Φανουράχη παρά τόν Άγιον Δημήτριον.
Ώραι επισκέψεως 9 —1 «αί 4—7 μ μ
Τηλέφ. 2.98
Ο ΧΟΡΟΣ
Μ1ΗΤΙΦΥΙ1ΑΤΙΚ0Υ
Την 10 Φεβρουαρίου
Στό «ΝΤΟΡΕ»
Ευχαριστηριον
•Επιτακτικτ,ν υκο·)(ρΙβ)ο(ν
θεωρούμεν οκως χΒ1 8ιά ^5
τ-ύποο ευχαριστήσωμεν ββρ ώ"
πάντα τους όπωσϊήποτε αι)μμ9.
ρισθέντβί τό πίνθος μβς 4]("
τω θανάτο) τή{ προσφιλοδ{ μα,
σοζύγοο κ«1 μητρόί χρ^(
"Εμμ. Κοντογιαννη ·Ιίι»Μίρβ
ευχαριστούμεν ΐ0οε ίατροος ΧιΧ>
Ίωίν. .ταυρακάχην χ«1 κ# ^
ρυ·Βτ4χην δια καταβληβ»ίο«Ε,}
γ»νβΙς κβΐ προθομους
α« τωνκατά τι^ν διαρκβιαν
ασθενείας τής αποβιακ
Έν ΉρακλβΓφ τη 5
ρίου 1953
Οίκογίνεια
ΕΜΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
στήν μία μέ δύο γυνοΓχί(;
στ!; δύο μέ μία.
*
—ΕΓσαι Ινα; πβληίψεύ-
της.
— Πέσ' το δλλημιά γ^
καί Θά σέ στβ£λω στό νο«.
—'Γπόθίσβ δτι τό βΙ«»,
—Τότε ύπόθεσε καί ού 5«
βίσΛΐ ατό νοσοχομεΓο.
Ιηλεκτρα]
Ι Άπό ώρα Λ !*··>; Ι
Ι Μιά νε'α έλληνική |
Ι ταινία Γ
Ι Τό θεατρικό έ'ονο *
τοϋ Δ ΨΑΘΑ Ι
ΙΤΟ ΣΤΡΑ-Ι
! ΒΟΞΥΑΟι
Ι Πρωχαγαηοτονν
- Β ΑΣ ΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟ
ΠΟΥΑΟΣ
ΜΑΡΙΚΑ ΝΕΖΕΡ
Την Δευτέραν
Φαραόνα
(Ή Τσινγάνα
τοΰ Πόθου)
ϊ Προσεχώς »
{ΤΟ ΜΛΠΚΟ ΧΑ/Ιΐί
- (έ'γχρωμον) Γ
Ι

ΓΜίΗΟΑ,,'
Σήμίρον
Παραοτιθϊΐς άπό 6 μ
Α Ποϊόγυροί έν ίψειΐ..
ναοτατος όλος δ ατίλο
Ι
Ι ΤΡΙΑ Κ0Ρ1ΤΣΙΑ [
! 8ΕΑ0ΥΗ ΘΟ/ΙΑΣΣΑ{
Ι ίγχριομο τοδ 1958
Ι "Εοτερ ΓοοΙλλιαμί
1 Τζί»ν -Η3»νί
Ι Βφιαιν Μπλέην Ι
Λ ΐοος Μπάρριι Σαλλιβαν—
Ι Κηφ Μπραοελ χαί τ* Τρίο Ι
Ντε—Μίρκο Ζίατερς
Την Δευτέραν
«ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ
στήν Λεγεώνα
των Ξένων»
ΧΟΝΔΡΟ2—ΛΙΓΝ02
εθδεΐαν
* *,}

«ΠΑΤΡΙΣ»
5ην ·
1.1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΤΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Έν Ήρακλείφ—Κρήτης
ΕΠΙΣΟΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΚΟΜΜΑΤΟ1 ΦΙΛΕΛΕΤθΕΡΩΝ
■3-
ΑΤΤΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
ϊ ΓΝ 1 Ρ Ο Μ Α Ι .
'Βχηοία Λραχ 300.000
Έξ-ίμηνος Δραχ, 150 000
'ΕπιταγαΙ—Έμβάσματα—Επιστολαί
«ρίί τόν ΰπβυθυ/ον ΔιβοΗοντην καΐ Διαχειριοτην
κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ ΣΤ ΜΥΒΩΝΙΑΤΗΝ
Προίστάμενος Τοπογραφείοο ΕΜΜ Δ 4ΚΣΠΟΤΑΚΗΣ
ΡΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
'' ΕπΆΒΛΕΜπΆ
ΗΗΝ ΙΣΤΟΡι* ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ι >■
Έκ τήςστατιστικής
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗ
9ον
"Αλλ' ύπ6 τάς προφά
οεις ιούτας φπίνεται δτι
κύριος ύπελάνσανε λόγος
τής άντιπρόξεως τ3ν συν/
κλητικών δ φόβος μήπως
6 Νικηφόρος Φωκάτ, δ
στις καΐ πρό τούτου μέγα
είχεν αποκτηΌει κλέος, ?-
μελλΕ ν' αποβή παντοδύ
-ναμος μετά την ανάκτη¬
σιν της Κρήτης. Διέδωκαν
μάλιστα έπιτηδεΐως παρίι
τψ λαώ δτι ό πορθηττΊς
τής Κρήτης είνε προωρι-
σμένος να κατσλάβη την
βσσιλεΐαν, καΐ μετεχειρΙ-
σδησαν την φήμην ταύ¬
την ώς μέσον, Τνα έκφο-
βΐσωσι τδν βασιλέα καΐ
οποτρέψ οσιν αυτόν τού
ένχειρήματος. Εύτυχώς δ
μως παρίι ιψ βασιλεΐ με·
γίστην έξήσκει επιρροήν
6 έτερος διάσημος άνηρ
Ιωσηφ Βρίγγας, «δ χρη-
στδς ςυτος, κοΐ δρθδς καΐ
αύπνος νοθς», ώς λέγει
χρονογραφΐσ, δστις έκδύ
μως καΐ ένθουσιωδως συ
νηγορήσας ίιπέρ τής επι
χειρήσεως έν ιψ συγκρο
τηθέντι πολεμικψ συμβ ιυ
λ'ψ, δαεισε τδν βασιλέα
να κηρυχθή όμετακλήτως
δπέρ ουτΓΐς καΙ διατόίη
την παραχρΓΪμα συμπλή"
ρωσιν των παρασκευών
καΐ την επιστράτευσιν των
υπδ τδν Νικηφόρον τα·
χσεισώνσημαντικών δυνά
μεων.
"Οσεν άναχωρήσας μετ*
ού πολύ έκ Κωνσταντινου¬
πόλεως δ Νικηφόρος. έ
πορεύθη είς Φύγελα τής
ΛυδΙας, πρδς μεσημβρίαν
τής Έφέσου καΐ άπέναντι
τής Σάμου κεΐμενσ, δπου
?μελλε να άσροισσή όλος
δ στόλο;. Προπέμψας δέ
είς Κρή η/ ταχυδρομικά
τίνα πλυΤσ, Τνα κατασκο
πεύσωσι τδν εχθρόν καί
υαδών δι" αυτών δτι δ τό·
τε Έμίρης τής Κρήτης
Αβδοϋλ—'ΑζΙζ κα! ο! έ-
πισημό'εροι τού φρουρΐου
Χάνδακος δρχοντες δια
τρΐβουσιν άμέριμνοι είς
τάς αγροτικάς αυτών έ-
παύλεις, έζέπλευσε κατα
Ιούλιον τοθ 960 έκ Φυ-
γάλων καΐ προσωρμ'σ^η
ού μακρδν τής πρωτευ
ούσης τής νήσου Ό έχ-
Βρδς εΤχε προφθάση να
παριταχσΓ) είς τίνα άπδ
ιής,οαλάσσης απόστασιν,
άλλο δέν ετόλμησε να
αντισταθή είς την άπόβα-
σιν, καταπλαγεΐς έκ τοθ
νέου τρόπου, καθ δν αΰ
τη εγένετο. Δ ά π δ Νίκη·
φαρός συ«επογόμενος κλΙ-
μακας ή μάλλον γεφύρας
καΐ ταύ'ας προσυφαπλώ-
σας άπδ των πλοΐων είς
την παραλίαν άπεβιβασε
τ?)ν στρατιδν Ενοπλόν τε
κοΐ ίφιππον, μεθ' δ διαι·
ρέσας είς τρία μέρη την
φάλαγγα κοί σαλπ/σας τδ
πολεμιστήριον, επήλθεν ε¬
πί τθί/ς πολεμΐους Εχων
προπορευόμενον τδ σταυ·
ρκδν τρόπαιον. Ή μάχη
δε^ διήρκεσεν επί πολύ,
οί Σαρακηνοί μη δυνησέν-
τες να άνθέζωσιν είς την
δρμί}ν τω^ αύτοκρατορ-
κών ταγμάτων καΐ ίλθν,
Εστρεψιν τδ νωτα καΐ
Ε1% τελετήν ή δποία ίγινε τελενταίως είς τό αεροδρόμι¬
ον τον Ρόταεείτερ 6 κ. Ράον άντιπρόσαπος τ ου έν Λονδίνω
Ύηάχον άρμοστοΰ τ«»ν '/νδιών παρέλαβεν επισήμως τό ηρύ
ιο άπέ τα δέκα άμφιβια άεροπλανα τύπον «Σήλαν» τα ό-
ποία κατασκενάσθιισαν είς Βρεττανίαν δια τό '/νδικό Ναυν$
κόν. Είς την φο>τογραφί«ν δκ. Ράον καΐ ή ανζγγάς τον άνα
χωροΰντες άπό τό αεροδρόμιον μετά την τελετήν
Πατριωτικαί φυσιογνωμίαι
Γεώργιος Διαμαντάκης
Πλήρης ημερών άπεδή
μησε είς Κύριον δ Ικ τοΰ
χωρ ου Μοχός "Ηρακλείου—
Κρήτης ΑΙγυΛϊΐος όμογε-
νής συμπατριώτης μας Γε·
ώργιος Διαμαντάκης αρί¬
στα ίγκατεστημένος είς Α¬
λεξ ίνδρειαν μέ ευθείαν
πατριωτικήν καί κοινωνι¬
κήν δρασιν, άλλά καί πλου
τισμένος μέ την Κρητική
λεββντκΐ. Ήτο ό άνθρωαος
ό οποίος Ιδημιούογησεν είς
την Ξβνην Ιπαξιαν τής γε
νέιειρά; ΐου φήμην.
Αύοοδημιούργητος καιώρ
θωσβ νά καταλάβο Ιξέχου·
σαν θέσιν μβΐαξύ τής Έλ
ληνιχή; παροικίας τής Ά
λεξανδόβίας την δποίαν §■
χρησιμοποιή ιε ν διά την
ποικίλην Πατριωτικήν καί
Κοινωνικτ,ντουδοαην. Έμ-
ποτιαμένος μέ βαθειά Πά
τριωτικά αΐσθηματα είχε
κλεισμένη την Έλλάδα καί
είδικά την Κοήτηνμέσα τού
καί τα αίοθήματά τού αύτά
κατέφυγον είς τδ φρούρι
όν, πα86/τες δεινήν αν
σρώπων φΒοράν.
(ΣυνεχΙζεται).
ΕΝΝ. Χ. ΝΑΝΟΥΝΑΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Μ»τΐχπ«ι5εΐ)0ι1{ είς Ηνωμένας Πολιτείας
Δέχβΐαι τούς «άσχοντας είς τί· ιατρείον
οίκία Λάμπρου Κανακάκη
Παραπλίύοως ΒουλΒυιοΰ κ. Πετρακογ ώςγη
9 30-12 30 η μ. καΐ 3-6 μ.μ. Τηλ 90 74
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΑ Καχάαιημα κρεββατιάίν καΐ ίφαπλωμάτι»*
ΕΜΣΑΜΑΡΚΟΥ
Μετεφέρθη ίνα»τι τοΰ καΐαστ^ματο; ΣΙΓΓΒΡ
όδύς "Ιβης.
1x6 Κατάσιημα ΣΑΜΑΡΕΟΤ ϋά βρήτε χά ΗαΚύτ$"
ρα κρεββάτια των καλυτέρων έργοστασίαιν
*Αθηνό5ν— Θεσσαλονίκης
"Εναντι ΣΙΓΓΕΡ ΣΑΜαΡΚΟΣ
μας/ Γΐ)λέφ. ©1—25
συνΕτέλεσαν είς τό νά με·
ταβληθβ μία Άλεξανδρεινίι
νωνιά σέ πραγιιατική Πα·
τριδα. Υπήρξε δ ανθοω·
πος είς τον οποίον προ-
σέφευγον δλοι οί πατριώ
ιες μας διά νά εύρουν πά
σης φύσεως προστασΐα άΐτό
τόν Διαμαντάκην δ οποίος
μέ δλα τα ήθικά καί ΰλι·
κά μέσα τα όποΐα διέθετε
τ)3χετο άμέσως άρωγός.
Κατά την διάρκειαν τής
τελευταίας Έθνικής μας πε
ριπειείαε στήν Άλβζάνδρει-
α 8/του ιΐχε προσφύγβι με
γάλος άριθμός Πατριωτών
μας διεδραμάιησβ ενα ρόλο
γιά τόν οποίον δικαίως ή
Έθνική άντίσιασις τής
Κρήτης άναγνωρίζουσα αυ¬
τόν, τον ίΐοποθέιησε μβτα-
ξύ των άγωνισχών καΐ ώ;
έλαχιστοστάχην εκδήλωσιν
τής τιμής αύΐής δαπάναις
της Εκαμε την κηδείαν τού
είς Αθήνας την 1—2—53
καταθέσασα διά τοϋ άρχη
γοΰ Εμμανουήλ Μπαντου¬
βά τόν άμάρανΐον στέφα
νόν στον απέριττον τάφον
τον.
Τοιούτων άνθρωπον
Ή πορεία των καλλιεργειών μας
κατά τόν παρελδόντα Ιανουάριον
"Εκθεσις τής Γεωργιχής 4Υπηρεσίας
'Υπδ τής Γεωργιος υπη ι οίας έσοξείας. Σ^νεχίζ?ται έν ι Οίκονομική Κατάστα·
?βσ£χς εξεδόθη ή 2κ9βσ ς τής 'τατικ'δς τό έλαιοχλάΒεομα. ί σις: Ή οίκονομικήκχτάκα
των καλλιβ^γειων
κατά τδν μήνα Ίΐν;υάριον
ίχοιισα ώ, κάτωθι:
Μ
Καθ1 ίλον τόν μήνα έξη*ο-
λούθηΐαν ευνοικαί μέ άφθό·
νους καΐήπΐας βροχιπτώιεΐΓ.
Ανεμοι νότιοι ώς ν3τιο5οΐΐ
Ηός.
Πορεία καλλιέργειαν Χά
ρις είς τάς βροχοπτώσεις είς
χό ήηιον χοθ καιροθ ή ανά¬
πτυξις των σιτηοών καί ψυ
χανθων εξελιχθή λίαν εύνο·
ικ®ί, οί χαμηλαί θερμοκρα
σίαι δμως έμποϊίζουν την
ραγδαίαν εξέλιξιν των.
Γεώμηλα: Συνεπληρώθη
είς την πρώΐμον περιφέρειαν
των Μαλλίων ή σπορα των
Οπερ πρκίΛων έαρινή; καλλι-
εργίας γεωμήλων υπό εύνοι
κάς συνθήκας. Είς χά λοιπά
διαμερίσματα συνβχίζβται έν-
τατικως ή προετοιμασία διά
την σποράν κατά τόν τρέ¬
χοντα μήνα. ΑΕ τιμαί των
γεωμήλων φθινοπωρ. σπορίς
έν τη άγορα ή7αν λίαν ίχανο
ποιητικαΐ.
"Αμπελος: Επερατώθη
ή λίπανσις καί τό ξβλάκκω
μα τό δέ κλάδεομα ευρίσκε¬
ται πρός τό περατοΟσθαι.Στ]-
μειοθται έντατική προβτοιμα-
σία διά την σκαφήν.
Ελαια: Συνεχίζβται ή
συλλογή τοθ έλαιοκάρπου είς
την πεμφέρβιβν τής Επαρ¬
χίας Βιάννου δπου ή έσο
δεία ήτο άσυνήθως πλουσία
καί αί βροχαΐ άνέκοψχν την
συγκομιδήν. Είς τάς λοιπάς
επερατώθη ή συγκομιδή ή δ*
ί*θλιψις ευρίσκει έν τψ πε
Επερατώθη ή
γβνο
Ή παρχ^ωγή ελαίου 6ιτο·
λογ£ζε:ο
ό'Η
δι* τό
γ
αόν'Ηρχκλϊίου είς 5.500 000
σις τοθ άγροτικοθ κόαμου ί-
ξχκΐλουθίΓ νϊ είναι δυσχε¬
ρής παρ' δτι ή διάθεσις μι·
ή ελ
δπαδ. ίκροποσοΐήΐων ελαίου είς τι·
Κηπευΐιικά: Συνεχίζίται μάς σχετικώς καλάς έβελτίω·
ή άφθο^ος παραγωγή έκλε-{ σβ κάπως την άγοραστικήν
κτδν λαχανικδν λόγψ τοθ δυναμιν αύ-οϋ.
ήπίου χειμώνος ιδίως λαχά
νων κοΐίνουττιδιων κ»ί
μ
τας (είς Σΐριόνψιν). Γίνε·
ται. ίντατική προηζρασκευ^]
δια την φοεευσιν των πρωΐ-
μων λαχανικων.
Έσπεριδοειδή' Έντα
τικως συνβχΐζίται ή συγχο-
μιδή πΐρτοκαλλίων, λεμο·
νίων καί λοιπων καρπων
έιπβριδοειδδν είς τιμάς λίαν
κανοποιητικάς.
Κτηνοτροφία: Σημειοϋ
ται άφθίνος πιτραγωγή χίρ·
τού καΐ δ ήηιος χειμώ; δη·
μιουργεΐ συνθήχα; έξαιρε
τικως (ύνοΐκάς διά ΐό σύνο¬
λον της κΐηνοιροφίας. Ή·
ύγιεινή κχτάατασις των ζώ
ών βϊναι πολύ καλή Εση¬
μειώθησαν μειονωμένα κρού-
σματα έαιζωϊτιων είς την
ίγοτρίφίαν χωρίων τίνων,
λήφθησαν δμως ταχύ,ατα
ιπδ ττ)ς Νομοκτηνιατρικής
πηρεσίας τα κατάλληλα
μίτρα. Τδ αδτό συνέβη καΐ
ίς τα δρνιθΐειδή ολίγων χιο
ιίων προσβληθέντα έκ |ψευ
δοπανώλους.
Μελλισσοκομία: Ευρί¬
σκεται είς αρίστην κατάστα
σιν αί δι καιρικαί συνθήκαι
πρβοιωνΐζουν δφθονον την
παραγωγήν μελισσοκομικών
ψ
ρατβθσθαι.
προσθήκη μ, γ
μένη είς μεγάλην κλίμακα
λόγψ τής άναμενομίνης πλου
μνήμη θά παραμείνη Ις
άύ δχι μόνον είς την Ελ¬
ληνικήν πσροικίαν τής 'Α-
λεξανδρβίας άλλά καί είς
την γενέΐΒΐράν τού πού τό
οσ £« μησε μέ την κ ιθ' δ
λου δοάσιν τού εί; την ξέ·
νην,
Α. Ζ. «1ΑΚΑΤΟΪΝΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΚΑΦΕΠΩΛΑΣ καί είς πάντας έν γένει τούς ΜΕΤΑ-
ΠΩΛΗΤΑΣ ΚΑΦΕ
Τό ΚαφεκοπτεΤον
ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΧΛΑΚΗ
προσφέρει τόν εκλεκτόν καφέ Βραζιλίας
πρός 60.000 δρχ. κατ' όκδν. ,
•Οδός 1866 Καρτεροΰ (Γωνία) Τηλέφωνον 8—45
Ή μοδίστα
ΕΥΑΓΓίΛΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΛΚΗ
(ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ)
(Αεωφόρος Κνωσοΰ 23- Τρία Πεΰκα)
Έφορμόζοιΐσα όλας ιάς τελευταίας έ|ελί·
Αναλαμβάνει την ταχείαν καί τελείαν εκ-
μάθησιν μαθητριων μέ τάς πλέον συμφβ"
ρούσας τιμάς.
Ευκολίαι πληρωμής
Πληροφορίαι Τηλ. 91—67
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΑΙ
ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ
•Αγγλικαί ΒΙΚΤΩΡ ΕΟΒΕΝΤΡΥ
δυνάμεως 5—7 Ιππων
Ρ Ο Υ Σ ΤΟ Ν
Γερμανικαί ΖΕΝΤΑΙΝΓΚ
δννάμεως β—10 ΙηΛβν
ίίίικβί ίι' άρδεύσ.ις καί μικρό Κλαιονρ-
Αφίχθησαν καί πβλοΰνται μέ μεγάλας
λΐ λ,Ρ»μ«ί «'ϊ την Γενικήν άντ«τρ.-
οαιπειον μηχαναι»:
ΊωΑν. Ε. ϊυλλιγάρδος *

V
Ε Ν
ΗΡΑΚΛΕΟΝ
Τηλέφωνον 705
ΥΚΤΟΒ
Ηλεκτροκινητήρες "έΛΒΗΜΑ,,
Παραλλήλως
των έν ά
ή διάθεσις
λαχα ιχδν,
έσπερ.δοϊΐδων καί των προ ι
ό ν των τή; κτηνοτρίφίας έ-
δωσαν
ποιίν τίνα
οίκονομίχν
κίνησιν
είς την
που
Το ίιπόρίον τής σταφί¬
δος παρέμεινβ χαλαρδν καθ1
δλον τόν μήνα Εύιυχδς ε¬
ξηκολουθεί ή λίαν ί^οΐΐύνος
έξέλ'ξις των καλ)γειων κατά
τδ τρέχον Ιτος άποτελοθσ*
βάσιμον έλπΐδα αναρρήσεως
ττ]ς χειμαζομένης άν·ροτνκτ]ς
οίκονομίας τοϋ τόπου Ινβκα
των σανεχων περιάδων ξηρχ·
σΐαςτων τριών πρβηγουμέ-
νων έ;ων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οΐκια έντός
τής πολβια; μέ τρία ίωμάτια
και κοοζίνας μέ υδραυλικόν καΐ
ήλεκτριμας ίγκαταιστίθει.ς πλη¬
ροφορίαι παρα τφ κ Γϊα>ργ£ψ
Μάρκου λακη οικιγορφ.
Τηλ. 90—16
ΓΕΟΡΓ- Η-ΚΟΜΠ&ΗΗΣ
Δικηγόρος
Χάνδακος 30
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΖΗΤΕΙΤηΐ ΛΗέυθΧΡΣ ΚΛΤΛΣΤΗΜΛΤΟΕ
Έντός ολίγων ημερών θέλει λειτουργήση
ΝΕΟΜ ΚΑΤΑΧΤΗΜ« ΕΙΔΩΝ
ΝΕΙιΤΚΡΙΧΜθν επί τής Λεωφ Καλο
καιρινοΰ (έναντι Κατ)ος Μαρούδα).
Τό ζητούμενον ονομα τοΰ καταστήματσς
ανάλογον των είδών μας θέλει κριθή υπό
τής Διευθύνσεως τοΰ καταστήματος.
Είς τόν έκλεγησόμενον Ανάδοχον θά
προσφερθή
ΔΩΡΟΝ 500.000 δροχμών
κατά την ημέραν των έγκαινίων.
Επιστολαί καί προσωπικαί προσφοραί ό
νομ άτων δεκταί είς τό κατάστημα Ι _λ
ΊΖΗΊ'ΩΑΛΝΟΥ Λεωφ Καλοκαιρινοΰ
λΙΕΧΡΙ ΤΗΣ 18ης ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ.
Ζητεϊται πεπειραμενη πωλήτρια καχαστήματος.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΒΟΤΙΣΤΙΚΟΝ-ΣΤΕΦΒΝΩΝ |
Ν. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ !
Παραπλεύρως Σίγγερ
Τό τελειότερον είς τό είδος τού*έν«Κρήτΐι
1
Ι
Τα πιό άραία Βχπ:ιστΐχάκα( Στέφανα βραβευ-
θένχα μέ χρυσουν μετάλλιον^ιίς τρείς ίκθέσβις: Ά-.
συναγώνιστα σέ γοΰστο,^ποιότητα καί τιμάς·
Παιδιχά εΐδη, δωρα γιά γάμους, Βαπτίσεις, νεο
γέννητα καί Ιορχές. Πλουσία συλλογή μπομπονιέ- ^
ρων καΐ χουορέτων Κεριά χαι|λαμπάδες.
Διά τούς κ. κ. Έμπόρους μέ τιμάς άσυ-
ναγωνίστσυς
Βαητιστικά άπό 30.000 δραχ. Καί 3/ω χαΐ στέ¬
φανα άπό 10 000 χαι 2νω.
Διά τάς Ένορίας: ΚερΙ άγνό λίυκό καΐ Μελίβσης
λ σέ τιμέ; άσυναγωνιστΐς. θα προσφέρωμε πρός δο·
V
2 κιμτ) »>ικΡή τνοσίη:α σέ κάθε Ένορίαν δ ω ρ ε ά ν. κ
1··νννν-ν- -τ—-τ—.—τ———τ^
1 Κ Ο Η Α Κ Ι Δ ¥
"ΜΙΘΒΕΝ0·ΝΕΚν0$1Μ1,α
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑ
ΟΑΟΗΤΟΠΟΜΟΗ - |
ΗΙΥΡΑΛΠΑΣ - »3
ΓΚΟΜΧΙΤΙΚΙ ε. «·* · ΑΘΗΝΑ»
Άριβ '«ϊ«Ρ· Α· 'ντ Ι»Κβο«
Τ»
Νεώτεραι Είδησβις
Ο ΤΙΤΟ ΟΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
ΠΙΘΑΝΩΣ 1Α1ΙΑΙ ΑΘΗΝΑΣ
Άμερικανική πληροφορία
«ΠΑΤΡΙΣ»
ΤεΛευταία "Ορα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 5· - Ή
έλληνιχή κυβέρνησις καί
ή έλληνική άντιπροσω
πεία υπό τόν κ. Στεφα-
νόπουλον είς Βελιγράδι¬
ον αίφνιδιάσθησαν έκ
της άναγγελίας τής τουρ
κικής προσκλήσεως πρός
τόν Τίτο χαί άποδοχής
τού Γιουγκοσλαύου ήγέ-
το*9 δπως επισκεφθή
την. Τουρκίαν
Ό είς Βελιγράδιον άν-
ταποκριτής ΐών «Τά'Γμς
τ.η"ς Νέας Υόρκης» κ
Τζάκ Ρέϋμοντ μεταδίδει
δτι έλληνικαί πηγαι, αί
οποίαι είναι πολυάριθ-
μοι λόγω τής έπιακέψε"
! ως ένχαΰθα τοΰ « Στε*
, φανοπούλου, ετονίζον
σήμερον ότι ουδέν έγνώ
ριζον περί τουρκικής
προσκλήσεως πρός τόν
Τίτο καί προσέθετον μό
νόν ότι, ώς ύποτίϋεται
παρομοία πρόσκλησις θά
σταλή πρός τόν Τίτο καί
έκ μέρους τής έλληνικής
κυβερνήσεως».
Έν συνεχεία ό κ. Ρέϋ
μοντ προσθέτει δτι «πι
, θανώς» ό Τίτο θά επι
σκεφθή καί "άς "Αθήνας
κατά τό ταξίδιόν τού είς
1 Άγκυραν.
ΔΙΟΣ «ΝΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΡΟ ΣΟΙ1ΡΟΝ ΑΙΟΦΑΣΕΟΝ
Δηλώσεις τοΰ Γκρότεβολ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5. Άγγέλλε δισε μίαν ταχείαν Ρίρην1-
ται έκ Βερολίνου δτι ό κήν λύσιν καί την άνοΐ
Πρωθνπουργός τής Ά να κοδόμησιν τοΰ σοσιαλι
τολικής Γερμανίας κ, Ότ σμοΰ. Έν συνεχεία άνέ
το Γκρότεβολ, ομιλών ε πτυςε τάς προσπαθείας
νώπιον τοΰ Κοινοβουλί τής Κυβερνήσεως τού,
0υ, τής σοβιετικής ζώ οιά την διεξαγωγήν δια
νης, σϋνβλθόντος διά νά 7°αΥ!·-ατεύσεων μετά τής
εξετάση τόν προϋπολο Τ,ΤΖ^ Κυβ'°νή
α - ιβεο υ-, ,σεως πρός αποκατάστα
γισμόν. τού 1953, έδηλω-1 σιν τής γΕρμανικής ένό
θεν δτι ό γερμανικος λα τη τος» καί εβεβαίωσεν
ός ευρίσκεται ενώπιον δτι τό έργον τής άνατο
σοβαρών άποφάσεων |λικής γερμανικής Κυ
Ό κ· Γκρότββολ ίσχυρί βερνήσεως ένεπνέετο έ
σθη έν συνεχεία δτι ή πί σειράν έτών άπό την
παραβίασις τής συμφω θέλησιν τής συνβννοήσε
νίας τοΰ Πότσδαμ έκ μέ ως μετά τής όμοσπονδια
οους των Δυτικών Δυνά κης δυτικής γβρμανικής
μβων χατοχής παρημπό δημοκρατίας.
Υπεβλήθη πρότασις της Κίνας
διά την κατάπαυσιν τού πυρός
Ενίσχυσις των έν Κορέςι
νοτιοκορεοτικών δυνάμεων
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 - Ό
Κινέζος Πρωθυπουργός
καί ύπουργός των Έ
ξωτερικών Τοοΰ Έν
Λάΐ μετε'δωκε χθές
δήλωσιν τού διά τής ό
ποίας ζητεί άμεσον κα*
τάπαυσιν των έχϋροπρα
ξιών είς την Κορεαν.
Τό ζήτημα των αίχμα-
λώτων είς τό όποΐονδέν
επήλθεν συνεννόησις »με
ταξύ των έμπολέμων δέ
όν νά παραπεμφθή είς
δεκαμερή διάσκεψιν-
Ή κατάπαυσις των
έχθροπρσξιών θά επι¬
τευχθή συνερχομέν η ς
επί τούτφ τής έν Πάν
Μούν Τζόμ έπιτροπής
τής άνακωχής-
Ο Τοοϋ Έν Λά ι'προ
σθέτει δτι άν ή πρότο
σίς τού δέν γίνη δεκτή
ή Κίνα θά πολεμίστ) μέ
χρις εσχάτων ν
Αμερικανόν έκπρό-
σωπος εδήλωσε σήμερον
είς την Οΰάσιγκτων ότι
ή ανωτέρω πρότασις εί
ναι παρομοία τής Ρωσι
κης ή όποία ύποβληθεί
σα είςτόν ΟΗΕ άπερρί-
φθηύπό τήςμεγάλης πλη
οψηφίας των Ήν. Ε¬
θνών·
Βρεττανός έξ άλλου
έκπρόσωπος έχαρακτή-
ρισεν την πρότασιν τοΰ
ΤοοΰΈν Λά ι' ώςόλοσχε-
ρώς απαράδεκτον·
Ό άποχωρών έκ Κο
ρέας άρχηγός των στρα-
τευμάτων ξηράς των 'Η-
νωμ Εθνών στρατηγός
Βάν Φλήτ εδήλωσεν οή-
μερον δτι μία νέα νοτιο-
κορεατική μεραρχία προ
ωθήθη είς τό μέτωπον
τής Κορέας
Ή μεραρχία αυτή εί
ναι άρτίως έξωπλισμένη
».αί γεγυμνασμένη πι·
στεύεται δέ δτι θά άν α
καταστήσχι είς την πρώ
την γραμμήν ίσάριθμον
συμμαχικόν τμήμα.
ΑΙ ΣΥΗΟΝΙΛΙΑΙ ΗΤΑΛΛΕΣ-ΣΤΑΣΣΕΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
Έπεκράτησεν γενικώς άμοιβαία κατανόησις
Υ
ίΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΡ ΤΟΥ ΕΞΟΠΔΙ2ΜΟΥ ΤΙΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5. - Σή
μερον την πρωΐαν άνε
χώρησεν έκ Λονδίνου ό
'Αμερικανός ύπουργός
: των Εξωτερικών κ.Ντάλ
| λες κατευθυνόμενος με¬
τά τοΰ Διευθυντού τού
προγράμματος άμοιβαί-
άς ασφαλείας κ Στάσσεν
είς Βόννην της Δυτικής
Γερμανίας δπου θά έ
χούν συνομιλίας μετά
τού Γερμανού Πρωθυ-
πουργοΰ Δρος Άντενά
ουερ
Ό κ Ντάλλες είς δή
λώσεις τού χϋές τό έ
σπέρας ετόνισεν δτι τό
σον αύτός όσον ό κ
Στάσσεν έ'χουν την έντύ
πωσιν δτι αί συνομιλίαι
των έν Μεγάλχι Βρεττα
νία έστέφϋηοαν υπό
πλήρους επιτυχίας.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6—Καΐά
ΐηλ«γράφημα έκ Βόννης ή
Κυβέρνησις της |δυτιχής
Γερμαγίας θά ϊχφοάση την
Ιλπίβα ίτι θά δυνηθή νά
αοχίστ] την στρατολογίαν
«αί τόν έξοπλισμόγ 500.000
ανδρών διά τόν εΰροοπα ι'
«όν στρατόν Ιντός τοΰ τρέ
χονιος ίτους. "Ανευ τή; έν
τάξεως 20 δυτικογερμανι
«ών μβΰαοχιών, ολόκληρον
(ό πρόγοαΐ'μα τής δυτικοβυ
Ο.α>παΤκής αμύνης είναι κα
ταταδιχασαένον είς άποτυ
{{αν.
Κατά τού; είς την πρω¬
τεύουσαν τής δυτική; Γερ-
μανίας |καλώς πληοσφοοη
μενους χνχλους, ό κ. Ντιίλ
Αίς θά υποβάλη, είς «όν
Ύπυβολή έρωτημάτων
στ] τάς συνθήκας βίρήης
καί σχηματισμόν ευρωπην
κου στρατόν^ β) Πότβ θά ϊ-
χ 11 συμπληρωθή ή έπικύρω
σις; γ) Ποία μέτοα θά λάβχι
ή Κυβέρνησις τής δυτιχής
ΓεομανΙας διά την προώθη
σιν τοθ ζηιήμαιος τής εύ^ω
παΊ'κήςΙνόιητος; δ) ΙΙόσην
ξένην βοήθειαν θά χοειασθη
ή δυιική Γϊθμανΐα διά τόν
Ιπανεξοπλισμόν τη;;
Τα υπό ψήφισιν
νομοσχέδια
ΑΘΗΝΑΙ 5.-Κατά την
χθεσινήν συνεδρίασιντού
Συντονιστικού Συμβου
λίου τής κυβερνήσεως
ένεκρίΰησαν διάφορα νο
«αγκβλλάοιιν Άντενάουιρ
τα άχόλουθα τέσσαοα §οω' μοθετήματα τα όποία θά
τήματα: α) Τό γερμανικόν ύποβληϋοΰν πρός ψή
Κοινοβούλιον θά έπιχυρώ φισιν είς την Βουλήν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΣΤΗΛΗ ~~
Ή κίνησις τής άγοράς
ΑΙ τιμαί των Ιγχ. προΤόντων
Ή αγοθά μ«ί ΛαρουσΙα ί| αγσοά καί επί ών θτα
σι χθές την κάτωθι «Ινηβιν φδων οιϊ τούς αύτοΰς λό
Ικί των εγχωρίων προϊόν Υους ■{ τιμαί ιω» δέ, μά"*.
τίονί λον όνομαβτικαΐ) είχον ώς
"Ελαιαί Έξηκολούθη- έΈη:' Σουλτανίναι Ν > Ι ορ.
Ο> ί| άηραξία αυνβηβΐα τής 4150, Νο 2 ορχ 4061, Νο
συνεχιζομένη ς οΐκονομικής 4 οραχ 3950, Νπ 5 Λρ «χ
ουσποπγ'ας μβ σποτέλεσμα 3850. Ταχ άόε^, 2450 Ελε·
την χαλάρωσιν των ««ώ* μέδε. 3000.
οί οποίαι είχον ώς εξής: _ιτη .ά: Καί Ιπί των
Πβντάβαθμα νέας ίσιδι'ας αιτηρών δέν παρετηρήθη έν
λαμκάντι βοχ. Θ900, αΰξο· βιαφερον ίγιναν δέ ολίγαι
μοθ. Πβντάβαθμα γυ-.λιά 2000-2100 .«ι 0οώμη
10100, τβτρά0ιττμα 190Ό—2000.
,10200 καί τρβαθμαΙ _αρού··ι»' Τίμ.ί 6
10300
"Ανευ άγσ
μασπκαί 900.
Τιμή ιίίί χουσής
183800,
λίοας
Ό κ. Ντάλλες προσέ
θεσεν δτι αί συνομιλίαι
υπήρξαν διαφωτιστικαί
καί χρήσιμοι καί διεςή
χθησαν υπό χαρακτηρι
στικήν αμοιβαίαν κατΓ
νόησιν
Ό Αμερικανός υπουρ
γός των Έξωτκρικών
προσέθεσεν ότι τα ση
μεία επί των οποίων ύ-
πάρχουν διαφωνίαι περι
ωρισμένης φύσεως ήσαν
έλ,άχιστα.
Είς τα έξβτασθέντα
θέματα περιελήφθησαν
τα ζητήματα Δυτικής
Εύρώπης καί Μέσης 'Α
νατολής ώς καί ή από¬
φασις τού σΐρατηγού Ά-
ϊζενχάουερ 6ιά την άρ¬
σιν τής ούόετεροποιήσβ*
ως τής νήσου Φορμό-
ζης.
Κατ' είδήσεις άπό την
Οΰάσιγκτων ή αρμοδία
έπιτροπή τής Γερουσίας
ενέκρινε τόν διορισμόν
τοΰ στρατηγοΰ Μπέντελ
Σμίθ ώς ύφυπουργούτών
Εξωτερικών Ό κ. Μπέν
τελΣμίϋείς δηλώσεις τού
ετόνισεν ότι ήτο πάντοτε
υπέρ τής άποφασιστικής
άντιμετωπίσεως τής σο
βιετικής άπειλής καί ού
χί τής τοιαύτης τής συγ·
καταβάσεως·
Ό διορισμός τού κ.
Μπέντελ Σμίτ> ύπόκειται
είς την έγκρισιν τής ό
λομελείας τής Γερου
οίας Ώς γνωστόν ό κ
Μπέντελ Σμίθ έχρημά
τΐσεν επί έτη πρεσβευ
τής των Ήν Πολιτειών
είς Μόσχαν.
ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑΝ
Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
Άνταρτοπόλεμος δεν θά γίνη
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5-Ό ύ-
φυπουργός των εξωτερι¬
κών κ £έλβιν Λόϋντ, ε¬
δήλωσεν είς την Βουλήν
των Κοινοτήτων δτι λό¬
γω τού δτι ηυξήθη ό ά-
ριτ)μός των Αίγυπτίων
πολιτικών οί όποϊοι κη
ρύσσονται υπέρ τής έπα
ναλήψεως τού άνταρτο
πολέμου είς την ζώνην
τής διώρυγος τού Σουέζ
ό έν Καιρώ Βρεττανός
πρεσβευτής, κατόπιν ό
δηγιών τού ύπουργοΰ
των εξωτερικών κ, 'Ην-
τεν έπληροφόρησε τόν
στρατηγόν Ναγκίμπ καί
τούς λοιπούς έν τή Κυ
βερνήσει συναδέλφους
τού δτι έπιβάλλεται ό
πω; έπικρατήσχι άτμό-
σφαιρα μετριοπαθείας
κατά τάς όιαπραγματεύ
σεις έφ' δσον ύπάρχει
διάθεσις νά επιτευχθή
συμφωνία διά τού τρό
που αυτού Ό κ. Λόϋντ
προσέθεσεν ότι ό Αίγύ
πτιος ύπουργός των έ
ξωτερικών διεβεβαίωσε
τόν κ· "Ηντεν ότι ή Αι
γυπτος έχει την πρό θε
σιν νά επιτύχη συμφωνί
αν διά τής μεσόόου των
διαπραγμοτεύσεων
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΑ
Αποτελεί άντίποινα
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5. Μβταδίδε
ταιέκ Τέλ '*βίβ δτι τό
(σραηλιτικόν ύπου^γεί
όν των εξωτερικών δέν
έλαβεν άκόμη τό έπίση
μόν έγγραφον τό αφορών
την απέλασιν τού άκ«
λούθουτήςένΒουδαπέστη
Ισραηλιτικής Πρεσβείας
κ Βάλ,τερ.
Ή Ισραηλιτική κεβέρ
νησίς έν τώ μεταξύ έΐοι
μαζεται νά εξετάση τα
μέτρα τα όποία έπιβάλ
λυνται άπό την νέαν
εχθρικήν ενέργειαν κατά
τού Ίσραήλ άπό μέρους
των κομμουνιστικήν χ»
βών· Είναι ένδβχόμβνον
ή κυβέρνησις ι τοΰ Ίσρα
ηλ νά απελάση ιόν έν
Παλαιστίνη άντιπροσω
πο^τ^ς^Ούγγαρίας.
Ο ~κ. 'Ηντεν
έρχεται τόν Μάρτιον
ΗΝΙ 5.Άνε
νώθη αρμοδίως Οτι ό
Βρβτιανός ύπουργός των
ΐξωιερ^Ον χ. "Αντονυ
Ήνιεν θα εόρΐσκεται είς
Αθήνας την 30^ Μαρτί
ου. Καιά την Ιδίαν πμ6.
Ρ^μηία θ^ ύί
ρβτα
«νταθθα καί 6 τέως ύ
τοοργός ιής Μενύλης
βρεττανίας λόρδςς Χά-
λιφο^
Ή κλήρωσις
Έδν. Λαχείου
ΑΘΗΝΑΙ 5. - Κατά
την σημερινήν ^κλήρωσιν
τοθ ΈϋνικοΟ Λαχείου έ·
κέρδισαν οί κάτωθι αριθ
μοί τα έναντι αυτών πό
σά:
7204 » 5.000 000
8952 » 5.ΟΟΟ.ΟΟΟ
Άνά 3 έατομ. δραχ
κερ&ίζουν οί άριθμοί.
44759 51487 52348 52532
'Ανά 2 έατ. δρχ. κερ·
βίζουν οί άριθμοΐ·
3X588 1897 38655 2715
56628 1456 1893 755
79275
Άνά 1 1)2έατ. δρχ.
κερδίζουν οί άρ^θμοί·
37957 64141 9919 59806
74571 73221 75959 22551
42469 15556 34894 2642
35713 60802 83092 3132^
78451 46797 23309 79889
37812 40476 74478 73045
70199 20684 61504 40670
21140 489 65057 1533
Τα έσπεριδοΒΐδή~μας
τό παραπέτασμα
ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣΒαΗΝΗΗ
ΟΙ ο. Ν Τ Α ΑΑΕΣ-Σ Τ Α ϊ£ ΕΗ
ΥΟΡΚΗ Κ. - Είς την Πόνν,ν
_Τ.Λ_.^αν σήμερον ο Αμερικανός ύηο^'.
γός των Εξωτερικών κ. Ντάλλες καί ό ^
ε>θυντή; τοΰ προγράμματος άμοιβαίας £„ '"
λ'.ίας κ. Στάσσεν. Τού; ύηβδέχθηιον ό Γ.·η^
μανός ΙΙρωθυπουργός κ. Άντενάουερ Χ^»
άλλοι ΓβΡε**νοί καί 'Αμερικανοί έπίσ»»^
μβτά των οποίων καί ηοχισαν συνομιλίας. ·λ
κ. Ντάλλες εδήλωσεν ότι τό μέλλον τής Ί^υ.
ρώπη; κ*4 ή αποκατάστασις τής Γερμ»νίβς ^
ξαρτώνΒα'ιέκ τή; όλοκληρωσιως τής Εύρωηαι
ϊ«ής κοβνότητθΐ. Αυριον οί κ.κ. Ντάλλες *%
Στάααεν θά μεταβοΰν είς την _άγην.
Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ
ΔΕΝ ΟΡΘΚΕΙΤΑΙΙΥΖΗΤΗΒΒ
ΑΘΗΝΑΙ 5— Μβταδίδεται άπό την Νε'αν Ύ·
όρκην δτι γενική είναι έκεί ή εντύπωσις δτι ή Κι
νεζική πρότασις περί καταπαύσε'ως τοΰ πυρός εί:
την Κορεαν δέν πρόκειται νά συζητήθη ουδόλως
υπό τής κυβερνήσεως των Ήν. Πολιτειών.
Την πληροφορίαν ταύτην άναγράφουν ώοι
σμέναι 'Αμερικανικαί έφημβρίδες είς απάντησιν
σχολίων τοΰ ξένου τύπου έκφράζοντος την γνώ¬
μην δΐι τοιούτον τι δέν είναι απίθανον νά γίνη,β·
στω καί όίν πρόκειται νά άπορριφΰή οριστικώς ή
πρότασις·_______________________
ΗΡΧΙΣΕΪΠΓΣΪΖίΐΤϊΐΙΓΣ
ΔΙΑ 1
Το ΥηουργίΙον Γεωογί
Οί δια χθεσινοϋ ,ηλεγρα
φηματός ,ου πρός την Γβ
ΒΥΐκήν 'Υπηοεσίαν Ήβα
κλβίου Ιγνώίΐ-ν εί; αύτην
:ι κατόπιν αποφάσεώί ,ου
αι κατά παρίκ,λισιν Των
πεΐμένων διάταξιν
Φ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 -Ή απόφασις τοΰ στρατηγοϋ
Αϊζενχαουερ όπως άρη την ούδετεροποίησιν τού
στενού τής Φορμόζης καί άποσύρη τόν 7ον 'Αμβ
ρικανικόν στόλον συζητείται άπόψε είς την Βου
λην των Κοινοτήτων
Ό ύπαρχηγός τής έργατικής αντιπολιτεύσεως
κ Μορρισον ενέκρινε την κυβερνητικήν πολιτικήν
επι της αποφάσεως ταύτης τονίσας δτι ή απόφασις
τού Προεδρου ΑΥζβνχαουεο $α ήτο δυνατδν ν£
δημιουργήση την ύποψίαν ότι έπιχειρείται νβνί
κευσις τού πολέμου είς την "Απω 'Ανατολήν.
. , Ο κ. Μοορισον συνεχισεν την άγόρβυσίν τού
υπο το αυτο πνβυμα καιαδείξας ούσιαστικώς ότι
η απόφασις τού στρατηγού Άίζβνχάουερ θά Ιδη
να αναθεωρηθη. * ι
ενοπλων δυνάμεων τού ΝΑΤΟ στρατηγός Ριτζγοί
έη περιηλθβ σπμερον έπιβαίνων άεροπλανου τάς
Ολλανδίας περιοχάς αΐτινες έπλήϊησαν έκ ϊώί
πλημμυρων. ιω
Ο στρατηγός Ρίτζγουέη διεβεβαίωσε τίιν Όλ
λανδικην_ κυβερνησιν δτι ή Διοίκησις τού θά πί
ρασχη πασά βοήθειαν διά την περίθαλψιν των
πλτ,μμυροπαθωνκαί την γενικήν άνασΰ τάξιν
Εκφραζονται φόβ01 δ* μόνον είς "?,ν Όλ
2000 ° μ°ςΤών θυματωνθα ύπββΡπ τάς
ΪΟ'ΡΕΤΤαΝΟΙΪΟΟΥΡΓΟΓ
ΗΙίΙ-ΙΙΙΙΙίί ίΙΙ ΙΜΙΗΙΙίΙΙΙ,Ι
ΝΕ ΥΟΡΚΗ 5--Έγνώσ&η σήμερον είς τό
Λονδινον ότι ο Βρεττανός ύπουργός των Έξωτερι
κων κ. Ηντεν και των Οίκονομικών κ Μπάτλβρ
θα έπισκβφθουν την Οΰάσιγκτων έντό; των ποί
σεχων ημερών. Τουτο ανεκοίνωσεν ό ύπουργός
των Εξωτερικών τη; 'Αμερική; κ. Ντάλλβς κατά
την διάρκειαν της παραμονήν τού είς χ'ηγ ' Αννλι·
κήν πρωτεύουσαν. ΎΥ
1ΡΧΙΣΑΝ ΣΥΝΟ
ΙΓΟ ΚΑΙΣΤΕΦΑΗ
ΛΙΑΙ
ϊας
ς, ΰ^ό
δοον νά συσχευάζονται
ί
τόν
δέν θά γρφβϊαι
Ο ιόπος προβλΒύοειος Ηπ
τον
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5,-Είς την νήσο» Μπριόνι ήρχι¬
σαν αι συνομιλίαι μετά τού σΐρατάρχου Τίτο καί
τού Ελληνος υπουργού των ΈξωτβρΛκών «. Στβ
φανοπούλου. Αί συνομιλίαι διεξήχθησαν είς ατμό¬
σφαιραν εγκαρδιότητος καί κατανοήσεως. Άπόψβ
ο στρατάρχης Τίτο παραθέτβι γβΰμα πρός τιμήν
τού μ Στεφανοπούλου.
Τα ζητήματα των καπνβργατών "
ΑΘΗΝΑΙ δ. — Ό ύ |Ηαπνβρ^ατών χονίοαί
πουργός τής Εργασίας ^τι τα δικαιώματά των
κ Γονής προέβη σήμβ ΙΟά «αραμείνουν σεβα·
βον είς δηλώσας έν σχέστάΛκ°1
αοΐ „> ,λ ?- ' ' --* |«αρά την
Μέγεθος Γραμματοσειράς