1000

Αριθμός τεύχους

511

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

9/12/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τΤ·βΤ0ΕΚΔ0·ΗΚΕ Τ0Ν
  ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
  ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩ
  ΑΛΕΚΟΣ ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ*
  ΓΡΑΦΗΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ
  II
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Άρι*. ΤηΚ*ψ. 4—40
  πάντα γιά τή νίχη τής Δημοκρατίας!
  "•"■"""""•"«■«ι.......ιιιηιηηη ■■■
  ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΓΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ Τ&ΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ
  Ν ΚΡπΊΤίι
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 8θδ. ύπηρ.)-°θτ™>5 εΙν«, πδπ γνωστο βΙ Τέσ-
  βιρΐ( ΎπβυργβΙ των Εξωτερικών συμφωνίαν πάν« σέ δλοτ τα
  ίκχρίμή ηρββλήματβι τδν «έντβ ουνθηκδν βίρπνης. Ή συμωωνίος
  κΐριλκμβάνβι τα εξής:
  ΤΕΡΓΕ5ΤΗ: Έγκρίθηκ* τελικά ϊβ κ«9βοτώς τής ίλεύβερπς
  ηβριοχήδ *ή« Τεργέστπς. Άπομβνουν νά διακανον ισθοΰν ή αϊτη-
  βη τής Γιβυγκβαλαβίας ν* έ5*σφ«λίσει «Ιδικές διβυκβλύνσβις γιά
  τ* ίιβμετακβμιστιχό τπ« έμπόριβ καΐ τό ζήτημα τής χρηματοίο-
  <*>ε«: τής ελευθέρας πίριοχής.
  ΔΟΥΝΑΒ1Σ: Άιΐοφαοίσβηκϊ νά πβριληφθβϊ στά κείμενα των
  «ινβηκδν ίιάτκξπ γι* την έλβυββρβιτλβϊ» τβΰ Δούναβη. Συμφω'-
  νπβπκβ ίμ«ς *>τι τα παραδβυνάβια κράτη μττβροΰν νά έιτιβά-
  λβ«ν τέλη «γκοροββλίβις καΐ ίασμούς καί ν* έξυπηρβτβΰν προ-
  νβμιακβ τό εσωτερικώ το«ς διαμεταχομιστικό έμπόρΐο. Ό Μβ-
  λότωφ δέχβηκβ όπως ϊξη μήνες: «πό την πμέρα ποΰ θά τεθβϋν βέ
  Ιβχίι βί βυνθήχες θυνέλθβι διάσχεψη γι* τη ρυθμίση τβδ ηροβλή-
  μκτβ( της έλ«ύθ«ρης ναυοιπλβΐας τοθ Δουναβη· Σ' αύτη έκτος
  «ώ τ« ηαραίβυνάβια κράτη θά «Αρβυν μέρος ή Αγγλία καΐ ή
  Αμϊρική. Ή Έλλάδα: ϋμβινβ ί{ω άπό τη διάσκϊψη.
  ΕΠΑΝ0Ρ6ΩΣΕΙΣ: Ή Ιταλία θά καταβάλη α την Άλβανία
  5 έκατβμμύρια δολλάρι». Ή τβλική συμφωνία έπβμένω; προβλέ-
  ιΐιιίτι π Ιταλία θά καταβάλει γιά έπανορβύσβις 125 έκατ. ύολ-
  λάριβκ οτη Γιβ«γκβσλ«βί«, 105 έκοττ. στπν Ελλάδι, 25 έκοιτ.στήν
  Αΐ8ιβ«ί« κοιΐ 5 έκικτ. οτην Άλβανίοτ, "Ετσι ή "Ιταλία θά κατα-
  βάλκ» συνβλιχά 260 έκατ. ίβλλάρια.
  'Λναφβριχά μέ τή Βούλγαρι» μειώβηχβ τώ Λοσοατβ των έ-
  π«νορ·ύαεων ποϋ θά πληρώσει χατά 55 έκατ. ίολλάρια σέ σύγ-
  χρυη μέ το ποσο πού τής έπεοίχασβ ή Διάσκβψη τού Παρισιοι).
  Δηλ. ή Βουλγαρία θά πληρώσβι συνολικά 75 έκατομμύρια όολλά-
  οια, άπό τα βποϊα 45 βά δοθούν ατήν 'Ελλάδα καΐ 25 στ π Γιουγ-
  Ο
  ΗΑΙΟΟΜΟΥΝ ΤΑ ΞΕΜΑ
  ΣΤΡΛΤΠΓπΒΤβ ΠΠΟ ΕΥΡΟΠΗΗ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 9 (ίδ. ύπηρ.).
  —Στό Συμβούλιο των τεσσά-
  ρων ό κ. Μπέρνς πρότεινε 8-
  πως τα ξένα στρατεύματα
  πού βρΐσκονται στή Γερμα-
  .νία περιοριστοθν σέ 550 χιλ.
  μέχρι τής 1ης Απριλίου.
  Έπίσης δπωςάποχωρήσουν
  τα ξένα στρατεύματα άπ' δ-
  λα τα άλλα σημεΐα τής Εύ-
  ρώπης, έκτός άπό τήν Αυ¬
  στρία, ΠολωνΙα, τήν Ούγγα-
  ρΐα καί τή Ρουμανία.
  ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 511
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  9.
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 1846
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ιιιιιιιιιιιιιμιιιιΜιιιιιιηιιιιιιιιιμιμιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιμιιι
  ιΊΡΕιΊΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΒΕΙΟΜΟΦΩΝ1Λ ΠΑ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ
  ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔ. «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ»
  ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ *
  Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
  ΑΠΟΖΗΜΙ&ΣΕΙΣ: ©ά καταβληίοϋν στοΰς ύηηκέουβ των Ή
  νιιμίνων Εθνών πβϋ Ειταβαν ζημιές στΐς χώρκς των ίορυφόρων,
  τ* 2)3 της «{ίας των ζημίαν.
  Τ0ΡΠΙΛΛΑΚΑΤ01: Άπβφασίαθηκε νά άιταγορευθεί ή κατο
  χη ιον$ σέ κράτη πβυ κατά τον τελϊυταία «τβλβμο βνήργηοαν έ-
  ηίίιβπ.
  Τέλος αυμφωνήθηκβ 6«ο*ς στη σννθήκη βίρήνης μέ την Ιτα¬
  λία «ριλΠφββϊ διατάξη όκο» νά άναφέρβται δτι έιτίσημη γλώσ-^
  ο«ΐήςέλ«ώθ«ρης πβριοχπς τής Τβργέβτη; θά βίναι ή Ίταλικη
  ««ι π ΣλοΒβνική. Τό Σύνταγμα τού έλβυββρον χρατιίίβυ θά χά
  ί«ίίο»ι αέ κοιές πιριΐττώοεις ή χροατική γλώσσα θά χρησιμοπβι-
  εΐται οάν έηίβημη.
  ΠρΑηει νά θεωρεΐται βέβαιβ πώς οί 5 βυνθηκΐς εϊρπνη; θά
  »«ονρ«*βδν τό πρώτβ 15θήμβρβ τβδ Φεβρουάριον* οπότβ τώ Συμ-
  Μλιο θά οονέλθίΐ στό Παρίσι.
  Από τη θέση μα5
  ΕΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Χ8*γ άνεγώοπσε άττό την 'Αθηνά γιά τί Λον&ϊ^ο ή '
  ή ΠβΙΡ 'Αό τίς όυνομιλίες ηού εΐχε μέ έ
  « Μεταξν
  άπό την
  λέγονται
  των 20
  λαός της Κυπ·Ρου
  δέν θά
  <Ν|. Καΐ ό έλληνικός λαός δέν Θι παύσει τήν Ικανοποίησή της. _____ για Ανάδεμα "Εκιτληκτος Ιμεινε λοιπόν ό κ. Τοαλδάρης δταν πληροφορήθη<ε «ή Νέα Ύόρκη (δπου τ" άφεντι- "4 τού κανόνιοαν να βρεθεϊ κα- βϋοτερημένα μέν γι6 τα ίθ^κά Ι"»ς δίκαια άλλά Ιγκαιρσ γι* τό Ρ»λο τού έμπρηστή, πού τού 6- Κθυν άναθέσει) δταν πληροφορη ίηκε τόν όριστικό καταηοντισμθ Όν έθηκων μος διεκδικήσεων. Καΐ ό άπΙΘανος Πρω9υπουργάς •Ιτιε: «Έρωταται σήμερον πώς «Τναι δυνατόν νά ελήφθη άπόφα- °ι<: χωρίς νά Ακουσθώμεν». Όταν τό ΕλΜ Εκρουε τόν κΐ»- 5υνο καΐ καλοθσε έθνικό συνο" νερμό ό κ. Τσαλδάρης μακάριος ί»*οα στήν βναιοθησΐα τού δέν ^καινε τίτιοτβ αλλο τιαρα νά δια· κηρόοοει την αΐσιοδοξΐσ τού. "Ο¬ ίον πβλι τό ΕΑΜ εΐπε στόν 'Ελ- ληνικό λαό τήν άλήβεια δτι δηλ. τό ίθνικά μας δίκαια έτάφησαν "Τή διάοκΕψη τής εΐρήνης. ό κ. Τσαλδάρης όμιλοθοε γι* εύνοϊκή κρίση των διβκδικήσβων στή Νέσ Ύόρκη. Σήμβρα θυνκχΐζοντας την άπά. Τ1 οέ βάρος τοθ έλληνικοθ λαοθ «Ροσποιεΐτοι τόν Εκπληκτο. Ή μοντΙ 4ιΐ4ντηση ποο Θά πάρει στά ^«τήματά τού είναι τό άνάθεμα ^Ίί Έλληνικής Ίοτορίας πού ήδη εΧ«καΘίθ6ΐ 4πΙ τής κεφβλής τού. Βουλής κα- *Ό κχφφενες. 'Από τα ττρακηκά τής τής 5 Δ)βρΙου παίρνουμε τα ρακάτω: «Όταν ό Βουλευιής Καράμ- πελας (διερμηνέας των Ίταλων) μιλοι οε για την «εζυγΐανση» πολλοΐ συναδελφοί τού τόν εΐρω, νεύθηκαν γιά την Ίταλοδουλεία τού καί για τις ύιηρεσίες τ-υ στόν κατοκτητή και ή άντιπολί- τευση άπεδοκΐμασε τό οργανο τοθ κατακτητοθ. ΚΑΡΑΜΠΕΛ -Σ πρός τήν άν τιπολΐτευση: Στήν παράταζή σας είναι ούτοι πού συνεργάσθηκαν μέ τοθς Ίταλοός. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ π ό; την άντιιολΐτευση; Είσθε προδότες, και πρός τόν Βουλευτή Μανουή· λΐδη (τού Παπανδρέου): Πρέπει νά πατε καί ού και Ολοι σας οτή φυλσκή ν* μόθίΐς να μή μιλβς, προοότη. Ο ΛΑΓΑΚΟΣ προχώρει στόν Κουλουμβακη καί τοΰ φωνάζει: ΕΤσαι ττσληάνθρωττος. Ο ΓΡΑΦΑΚΟΣ όρμάει άπειλη- τικά εναντίον τοΰ κ. Λαγάκου καί κινδυνεύου' νά Ελθουν στά μετα σ6ω>, μετοβ
  την έβδομάοα αυτή.
  Ό ΠρωΘυπουρ-
  οαΦρικανικης Ενώ-
  Τ στήν 'Άθήνα
  των εκτοπιο&έντων
  Β. Έλλάδα ανγχατυ.-
  6ΰ διδάσχαλοι, Έκ
  ( αβΧ*ί}'ών άνταρτιχών
  ομάδων 18 είνε όιδάοχαλοι.»
  (Τηλεγράφημο. χον άν-
  ταποκριτή τοϋ Ραδιοφ.
  Σταΰμοϋ Λονδίνον Κέ-
  νεντν Μάΰιονς) — ^
  Μιά όμπρέλλα οτό χέρι άπό τό
  Σεπτέμβρη ώς το Μαη! Γιιαλάκια,
  με κορδόνι κρεμασμένα άπό την
  κουμπότρυπα ΐοΰ γελέκου, ψαθάκι
  τό καλοκαίρι καί μιά πολυχρόνια
  ξεβαμμένη ρεπούμπλικα τό χειμώνα.
  Γλώσαα καοαρεύουσα καί ίδεολογία:
  «Μεγάλη Έλλάδα». Καί σχολασΐι-
  κισμός πού δέν πάει παραπάνω
  (Εϊ|μη Ιατροί υπήρχον, ουδέν μωρό-
  τερον των διδασκάλου!.)
  "Ετσι πού γνωρίσαμε ή εισί μάς
  τόν παράσΐαινε ή παραδοση τόν
  "Ελληνα δάσκαλο.
  Μά ήρθε καί τό μεγάλο σκολειό
  τής κΐιτοχής
  Τής πρώΐης καί τής δεύτερης. Ή
  Μβγαλη όοκιμασια τ,ών χαρακτήρων
  καΐ τοΰ άληθινοΰ πατριωιισμοΰ"
  Το μεγαλο κόσκινο, «ού ξεκαθά-
  ζΐσε την ήρα,άπό ΐό ατάρι. Τώρα
  πιά δέ σιΐκιόνει νά'σαι «6ιδάσκαλος
  πού δίδαοκεςκαί νόμο δένέκράτεις>.
  Μπορεϊ νά διδάσκεις τ-ά παιδία
  ιΙώς^Η^Έλλάς συνορεύεις πρό βορ
  ράν μέ την Άλβσνία, τήν Γιουγκο-
  σλαβία, καί τή Βουλγαρία» καί ό
  Πρωθυπουργός νά λέει πότε πώς
  τα σύνορα τής Έλλάδας είναι......
  ίδεολογικά $καί πότε πώς είναι......
  στό Άφγανιστάν;
  Μπορεϊς νά διδάσκεις πώς «Ή
  Ελλάς είναι κράτος Ανεξάρτητον*
  όταν το ΐδιο οίκημα τοΰ σκολειόΰ
  σου είναι έπίτακτο, γιά νά στρα-
  τωνίζονται ξένα στρατεύματα;
  Καί πώς νά διδάσκεις «τ,ό ίδεώ
  δες τής Ελευθερίας» όταν γύρω
  οου όλα «τα σκιάζει ή φοβέρα καί
  τα πλακώνει ή σκλαβιά>;
  "Η πώς νά μιλάς για Δικαιο
  σύνη» καί νά βλέπε«.ς καθημερινά
  νά παίρνουν τό δρόμο τής φυλακής
  ή τής έ'ςορίας, αύιοι ακριβώς πού
  άγωνίζονται »'γιά τή Δικαιοσύνη;
  Τώρα ό δάακαλος διδάσκει άλλά
  «κρατάει καί τό νόμο». Καί κάνει
  πράξη τή διδασκαλία τού γιά Λευ-
  ϊεριά, Άνεξαρτησία, Δικαιοούνη.
  Πέταξε τήν ξεβαμμένη ρεπούμπ-
  λικα καί φόρεσε τό δ'ικοχο τοθ δη-
  μοκρατικοϋ στρατοΰ. Πέταξε την
  όμπρέλλα κα'ι πήρε το όπλο στά
  χέρι καί βγηκε στο βοιινό! Κι' εγινε
  καίάρχηγός άνΐαρακής όμάδας, ό¬
  πως γραφει ό άγγλος άνταποκριτης.
  Καί βγάζει καί άνακαινωθένια! Να
  γιατί καί ό ύπουργός τής Παιδείας
  παραγγέλει: «βαθείαν την μάχαιραν
  τής εκκαθαρίσεως είς τήν Εκπαί¬
  δευσιν 1 *·
  ΜΟΣΧΑ 9 (Ιδ. ύπ.).—Τό
  Σοβιετικό περιοδικό «Κόκκι-
  νος Άστέρας» στό χθεσινό
  τού φύλλο, σχολιάζοντας τα
  ζητήματα τής ημέρας, άναφέ
  ρεται στήν πρόταση τής Σο-
  βιετικής Ενώσεως στή Συνέ-
  λευση των Ήνωμένων Ε¬
  θνών γιά γενικό άφοπλισμό.
  «Ή πρόταση τής Ρωσϊας
  —γράφει—προκάλεσε τή γε·
  νίκη συζητήση επί τοϋ ζητή-
  ματος αύτοθ. Μερικοί άντι-
  πρόσωποι κάμανε τό παν γιά
  νά άναβάλουν καΐ νά πνί-
  ξουν τό ζήτημα μέ άτέλειω-
  τες φλυαρΐες.
  "Ετσι ύποστήριξαν δτι θά
  πρέπει πρώτα νά έξασφαλι-
  σθεϊ ή άσφάλεια των κρατών
  καί μετά νά άρχΐσουν τόν ά
  φοπλισμό, παραγνωρίζοντας
  σκόπιμα τό γεγονός* δτι ό ά-
  ψοπλισμό» ακριβώς θά εχει
  σάν άποτέλεσμα τήν άρχή
  γιά την εξασφαλίση Διεθνοθς
  Είρήνης καϊ ασφαλείας.
  Έκεΐνοι ακριβώς πού ένδια
  φέρονται γιά τή γενικήν εΐ-
  ρήνη καΐ άσφάλεια θά πρέ¬
  πει νά ψροντΐσουν καΐ γιά
  τόν άφοπλισμό. "Οσοι δμως
  άντιδροθν σ' αύτό σήμερα ση
  μαΐνει πώς στήν πραγματικό
  δέ έ
  τητα δέν
  ρήνη.
  ΟΙ "διοι
  γμ
  έπιθυμοθν τήν ει¬
  προσπάθησαν νά
  συνδυάσουν τό ζήτημα τοθ
  άφοπλισμοθ
  τοθ Βέτο.
  μέ τό ζήτημα
  Ό Μολότωφ δμως μέ έξο-
  νυχιστική έομηνεία πού έκα¬
  με στή θέση αυτή, άφσΐρεσε
  τα προσχήματα καΐ ύπόδειξε
  καθαρά, δτι πρέπει άπαραΐτη
  τα, στό τεράστιο σέ σημασία
  ζήτημα τοθ άφοπλισμοθ, νά
  έπιτευχθεϊ όμοφωνΐα.
  Οί άντιπρόσωποι τής Σοβιε
  τικής Ενώσεως διεξάγουν ά-
  γώνσ γιά τήν σταθεροποΐηση
  τής είρήνης σ' δλο τόν κό-
  σμο.
  Στήν υποστηρίξη έκατομμυ
  ρΐων άπλών άνθρώπων πού
  ποθοθν ιήν είρήνη στηρΐζεται
  ή δύναμη τής Σοβιετικής άν-
  τιπροσωπεΐας καί γιά τήν
  πραγματοποιηθή τής οποίας
  θά κάμει δτι μπορεϊ».
  Η 1ΝΤΕΛΙΤΖΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΟΙ - ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ
  ΠΩΣ ΠΑΝ ΝΆΝΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΦ. ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  «Ή Φιλενάδα μας ή Αγγλία Θέλει άπό την Έλλάδα τό ζουμί της
  Καΐ γιά να τό βγάλει μάς διαιρεΐ. Μάς βάζει καί σφαζόμοστε.
  Στίς 22
  Δ'.
  Αύγούστου,
  μερά
  Πέμπτη στίς 8 ή άρα τό βράδυ,
  άκούστηκαν ξαφνικά πυροβολι-
  σμοί πρός τό κέντρο τοΰ Ηρα¬
  κλείου. Σέ λίγη ώρα διαδόθηκε
  ότι μιά δμάδα παιδία, πού έ-
  γραφαν συνθήματα ύπίρ τής
  ΣΥΝΤΟΜΕΣ
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙ 9.- Σήμερο διεξάγον
  ται έκλογές γιά τήν άνάδειξη
  τοθ Συμβουλίου τής Δημοκρατί
  άς. Σέ περίπτωση πού οί κομμου
  νιστές καταλάβουν καί πάλι την
  πρώτη Θέση, Θά έπανέλΘουν στό
  ζήτημα τής πρωθυπουργίας.
  ΑΘΗΝα 8.- Ό έπίατρος έν έ-
  νεργεία καΐ πρώην άρχΐατρος
  τοθ ΓενικοΟ Στρατηγείου τοθ
  ΕΛΑΣ Στ. Κλειδωνδς |πεσε Θ0-
  μα αύτοκινητιστικοθ δυστυχήμα
  τος. Ή κη&εία τού Ιγινε μέ δημο¬
  σία δαπάνη.|Τό& νεκρό άποχαιρέ-
  τησε μέ άμιλία τού ό Σΐρατηγός
  Μάντακας.
  ΑΘΗΝΑ 9.— 'ΕξαφανΙσΘήκε ό
  χρηματιστής τής ελευθέρας άγο-
  ρδς Ανδρέας Γεωργιάδης κα!
  πηρε μαζΐ τού 12.000 χρυοές λΐ-
  ρες Αγγλίας πού άνηκαν σέ δια-
  φόοους πελάτες τού.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤ1 8.—Πρόεδρος
  τής Ρουμανικής Βουλής εξελέγη
  ό γνωστάς συγγραφέας Σαντο-
  βεανου πού διετέλεσε Πρόεδρος
  τής Γερουσίας τό 1931.
  ΜΟΣΧΑ 9.—ΧΘές Εγιναν στό
  Λένιγκραντ, τα έγκαίνια τοθ Μου
  σείου τοθ μεγάλου Ρώσου ποιη-
  τή Νεκράσωφ μέ τήν εύκαιρίατ
  τής συμπληρώσεως 126 χρόνων
  άπό τήν ήμέρα τής γεννήσεως
  τού.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 9 -Ή Γιουγκοσλα-
  βική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε
  σΐήν 'Ελληνική γιατί 'Ελληνικό
  άεροπλάνο πέταζε πάλι πάνω
  άιτό τό Εδαφός της. Ή "Ελληνι-
  κή κυβέρνηση έξετάζει τό ζήτημα.
  ΟΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
  Ι2Τ0ΡΙΧΟ 9ΡΜΗΤΗΡΙ0 ΤΗΣ ΝΕΛΣ ΕΑΑΑΑΑ!
  Όπως όλάκερος 6 έθνικοαπελευθερωτικός αγώ¬
  νας, Ιτσι καί ή έξέγερση τοθ Δεκέμβρη είναι ή πι-
  στή συνεχίση καΐ αναπτύξη των ήρωίκών έθνικοδη-
  μοκρατικών παραδόσεων τοΟ 21.
  Ό Δεκέμβρης, σά συνέχεια καΐ άνατιόσπαστο
  κομμάτι τοθ έθνικοαπελευθερωτικοθ άγώνα καΐ βα-
  σικός τού σταθμός, γΐνεται ταυτόχρονα Ιστορικό δρ-
  μητήριο τής νέας Έλλάδας.
  Ή στρατιωτική ήττα, λόγφ τής άσύγκριτης ύπε·
  ροχής των βρεττανικών δυνάμεων, δέ σημαΐνει πολι
  ιική ήττα τοθ κινήματος τής έθνικής άντιστάσεως.
  Δέν προήλθε άπό ύπεροχή πολιτική ή στρατιωτική
  τής έσωελλαδικής αντιδράσεως. Είναι μιά Ιδιόμορφη
  σύμπτυξη πού έπιβλήθηκε άπό έξωελλαδικούς παρά-
  γοντες.
  Δημοκρατίας, πυροβολήθηκαν
  άπό τούς χωροφύλακες. Άπό
  τούς πυροβολισμούς σκοτώθη-
  κε έ'νας (χωροφύλακας. Πιάστη-
  καν πεντέξη παιδία άπό την Ά·
  στυνομία.
  Νά πάς «ένημέρωσαν» τό
  κοινό τους οί μοναρχικές καί οί
  «δημοκρατικές» έφημερίδες τοϋ
  Ηρακλείου:
  «Άπό τα άτιμα
  δολοφονικά
  χέρια των κομμθυνιστών έχύθη
  χθές καί στήν πόλιν μας τό
  πρώτο αίμα ενός άτυχοθς όργά
  νού τής τάξεως».
  (Μοναρχική «"Ιδη» 23-8-46)
  «Ούδεμία γεννάται άμφιβο-
  λία ότι δ νυκτερινάς φόνος τού
  χωροφύλακος ήτο πράξις προ-
  μελετημέ^η άπό τούς έκτελέ-
  σαντας αύτην.......Δέν άποκρύ-
  πτομεν δμως την βάσιμον ύπό-
  νοιάν μας ότι τό Κ.Κ.Ε. είναι
  άναμεμιγμένον είς τό βδελυρόν
  αύτό έγκλημα».
  (δημοκρατική^«Δράσις»24·8-46)
  ■·*[Ή προανάκριση μόλις είχεν
  άρχίσει. Τακτική ανάκριση δέν
  είχεν άρχίσει άκόμα. ΓΙώς μι-
  λοΰσαν μέ τέτοια βεβαιότητα
  οί «φιλαλήθεις» καί «άντ,ικειμε
  νικές» έφημερίδες; Άπό ποϋ
  πήραν τίς πληροφορίες τους;
  Μάς τό άποκαλύπτει ή «δημο-
  κρατική» «Πατρίς» τής 25 8-
  (Συνέχεια στήν 2α σελίδα)
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
  ΦΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
  ΤΡ ΗΛ^ΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΡΙθν.
  Τό ζήτημαι τοθ έμψυχου ύ- άντιδρά ή ήλεκτρική ύπηοε-
  λικοθ τοϋ ήλεκτρικοθ έργο- σία. Έτσι άν κανένας σαΚα-
  στασΐου δέν είναι όλιγώτερο τευθεΐ στή δουλειά πάνω
  σοβαρό άπό τό άι^χο. ΚλεΙ- , παΐρνει γιά αποζημίωσιν μ!
  νοντας τή συντομη αυτή με γων μηνών μισθούς καί πε-
  λέτη μας, θεωρήσαμε καλό τιέται στούς δρόμους.Προπο-
  Α1 —'λεμικά ή ύπηρεσΐα τούς χο·
  ρηγοθσε δυό στολές τό χρό-
  νο. Ά ιιο ιο 1940 δμως δέν
  τούς χορήγησαν.
  Ύπάρχουν τεχνΐτες πού
  δουλεύουν 20 χοόνια μέ τόν
  ιδιο βαθμό χωρίς νά πάρουν
  μιά ιροαγωγή πού θά σήμαι-
  νε καΐ κάποια αυξήση μισθοϋ.
  Κάτω άπό τ{ς συνθήκες αύ-
  τές θάτ-αν φυσικό νάχουν νά-
  σει κάθε βρέξη κα[ ένδιαφέ-
  ρο στή δουλειά τους.
  Καΐ 8μως άν δουλεύουν ά¬
  κόμα οί σαραβαλιασμένες
  μηχανές αύτό κατά μέγα μέ¬
  ρος όφεΐλεται στ!ς| προσπά-
  θειες καΐ την διαρκή έπαγρύ
  πνηση τοθ προσωπικοθ. Ή ή
  λεκτρική ύπηρεσΐά θά άντι-
  λαμβάνεται βεβαία πόσο πο-
  λυτιμα στοιχεϊα είναι δλοι
  τους γιά την άνακαΐνιση τοθ
  έργοστασίου. Ή αθξηση των
  άδ
  νά άφιερώσουμε τό τέλος
  της ο* αύτό. Τό τεχνικό προ
  σωπικό τοθ έργοστασίου εί¬
  ναι έκεΐνο πού μέ τίς φιλότι-
  μες προσπάθειές τού καΐ πα¬
  ρά τήν άσήμαντη άμοιβή τού
  κράτει τίς μηχανές σέ κάποια
  σχετική κατάσταση δυνα
  τής λειτουργίας. Καΐ τό
  σπουδαιότερο, αϋτό είναι
  πού θά έπισκευάσβι τίς μηχα
  νές δταν τοθ δώσουν τα ύλι-
  ά μέσα.
  Ό άριθμός τού πρώτα-
  πρώτα είναι μικράς, άνάλο-
  γα μέ τίς άνάγκες τοθ έργο¬
  στασίου. Όμως κι' άν άκόμα
  ή ήλεκτρική ύιτηρεσία άποφά-
  σιζε νά προσλάβει καΐ άλ-
  λους τεχνίτες, δέθάβρισκε μέ
  τίς 210—240 χιλιάδες πού δί¬
  δει τό μήνα σ' αύτούς πού
  δουλεύουν σήμερα έκεΐ μέ
  15 καΐ 20 χρόνια συνεχή ύ·
  πηρεσΐα, δταν τό μεροκάμα-
  το έξω ενός τεχνΐτη ή μηχα-
  νοδηγοθ, ξεπερνά τίς 30 χι¬
  λιάδες δραχμές
  Γιά τούς άνθρώπους αύ·
  τούς δέν ύπάρχει οθτε τα-
  μεϊο συντάξεως οθτε ασφα¬
  λείας ή ασθενείας. Οΰτε σ'
  αότό τό ΙΚΑ στό όποΐο εΤνοιι
  άσφαλισμένος κάθε μισθω-
  τός δέν είναι άσφαλισμένοι
  γιατΐ,δπωςπληροφορούμαστε,
  γ
  άποδοχών
  η
  θξηση των
  τους χαθώς καί Λ
  η τθ ΐ
  ς ώς καί Λ
  τακτοποΐηση τοθ ταμεΐου συν
  τάξεως καΐ άσφαλΐσεω,ς θά
  πρέπει νά είναι άπό τα ποώ
  τα πού θά λύσει ή ήλεκτρική
  υπηρεσΐα. Αύτό θά άποτελέ-
  την άρχή τής σωστής άν-
  τιμετώπισης τοθ δλου ζητή-
  ματος τής ήλεκτροκΐνησης
  «αί φωτισμοθ τοθ "Ηρακλεί-
  ου.
  ΤΕΛΟΣ
  «ΕΛΕΥ9ΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  ,.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ..
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΟΕΑΜΑΤΑ
  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ι
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» Κοτά γενικήν
  απαίτησιν «Ό Κλέφτης τής Βα-
  γδάτη;»
  Την Τετάρην .«Τ* μβγάλο ψβμ
  μοί» μέ την Μπέττυ Μτίβις
  «Μ1ΝΩΑ» Σήμερον 6 μ. α- Συ-
  νεχώς; Δύο Εργα συγχρόνως:
  Ιον Τ* Φτερά της Δόξης
  2ο
  V
  βετνάσιμο ΜΙσβς.
  Την Τετάρτην Χϊΐμωνιάτικΐς
  Τρελλες.
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  Πει-
  μ)σ «£κΙβα» Λβυΐέρα διά
  οαιά, Βόλο, Θεσσαλονίκη.
  α)π «Κβρυτσέι» Τβϊάρτη ή Πέμ-
  —η διά Ρεθυμνο, Σοΰδα, Πειραια.
  μ)σ «Άατραπη» Πβμπτη διά
  Πειραια. Βόλον, θεσσαλονίκην,
  α)·-τ «Π«τρ«ι» Πέμπτη 12 Δεκβμ-
  βρίον βι* Ρεθνμνο, Σοΰδα, Πειραια.
  α)« «ΛΒμνβς» Κυριακή 15 Δβ-
  κεμββίου 8 π. μ. διά Ρεθυμνο. Σοΰ¬
  δα, Πειραια.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ.
  Κάθε Δευτέρσ, Τβτάρτη κ^ί
  Παρασχεθή.
  Διανυκτερεθον Φαρμακείον
  ΑΡ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  ΜΙΝΩΑ
  Σήμεοο
  Ω»Λ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  Αόο ϊργ« Συγρ·νβ»ς
  Ιον) Μιάύπ'ροχη άεροττρική
  περιπέτεια·
  ΤΙ ΦΤίΊ>Ι ΤΟΣ ϋΟ5ΗΙ
  2ον Τό περιττετ. Κάου Μπόύ
  βΑίΙΑΣΙΜΟ ΜΙ£Β£
  Τίιν Τετάρτην
  ΙΕΙϋΙΤΙΣ ΤΡΕΑΑΕΙ
  Τό Κ«κουργιοδικεϊο Ηρα¬
  κλείου καταδΐκασε τό Γεώργιο
  Μαργέτη σέ ^ΓΟ χρόνια πρόσκαι-
  ρα δεσμά γιά. φάνο.
  —Κυ^λοφόρησε στί|ν πόλη
  μας το Μυί>ιστόρημα τού Νίχου
  Καζαντζάκη «Βίος καί ΙΙολι-
  τεία τού Αλέξη Ζορμπά».
  —Κατά τή ννώμη τάόν αρ¬
  μοδίων τής ΑΤΕ άποκλείεΐαι ή
  χορηγήση κάλλιεργητικών δα-
  νείων στούς άμπελουργούς, πρό
  των εορτώντώνΧριστουγέννων
  —Χθές κατά την έκφόρτω·
  ση των λιπασμάτων άπό τό
  «Κορυτσά"» ό λιμενεργάτης Χα-
  ράλαμπος Συντιχάκης κτύπτσε
  μεταξύ τού κριπιδώματος καί
  τού πλοίου.
  —"Υστερ' άπό διαμαρτυοία
  των άντιπροσώπων των Γεωρ-
  γικών Συνεταιρισμόν ή 'Ένω-
  ση Γεωργικών Συνεταιρισμόν
  τηλεγοάφησε στήν ΑΤΕ στήν
  "Αθηνά, γιά νά δοθούν τό συν-
  τομοίτερο καλλιεργητικά δάνειοι
  στούς άγρότες.
  ΑΘΗΝΑ 9 (ίδ. ύπ.) —
  Ό ΕΔΕΣ μέ ανακοινώση
  τού άποκηρύσσει τό Ζερβά
  γιατί άπαρνήθηκε τίς πολιτι
  κές άρχές τής οργανώσεως
  ΕΔΕΣ καί τονΐζει δτι ό Ζέρ-
  βας έπρόδωσε τούς σκοπούς
  γιά τούς δποίους συστήθηκε
  ή όργάνωση στήν κατοχή-
  ΤΟ ΓΝΟΣΤΟ ΕΣΤΙΛΤΟΡΙΟ
  ίΕΟΡΓΙΟΥ ΜΑΒΙ0Υ1ΑΧΗ
  (Μεϊντάνι)
  Υπό τή διεύθυνση τοθ
  ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  καί Σία τελείως άνακαινι-
  σθέν, έπανήρχισε τίς έργα·
  οΐες τού την Κυριακή.
  Ύπόσχεται Κουζίνα 'Εκ-
  λεκτή, Καθαριότητα, Περι-
  ποΐησπ
  Την 21 Δεκέμβριον έπανεκδίδεται
  έν Αθήναις τό «ΕΞΕΛΣΙΟΡ» 12—
  16 ,μεγάλϊς είκονογραφημένρς σελ.
  ΚάΦε οελίθα καί ιιια Άμβριχανική
  κροτοτνπία.
  Διευθυνυής Κ. Γ. Πανάς.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Έργατικοϋ Κέντρον Ηρακλείου
  Ή Λιοίκηστ) τού Έργατΐχοΰ
  έντρω ανακοινοί ότι, δημο-
  σιεύθηκε στήν εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως ή άπόφαση τον
  Χριατουγεννιάτικου δώρου των
  εργαζομένων. Μέ την παοαπά-
  νω άπόφαση οΛκαιοΰνται οί μι·
  σθωτοί, πού έρνάζονται πρίν
  άπό την 15ην Σεπτεμβρίου, ε
  να όλύκλτιρο μισθό ή 25 μρρο
  κάμα,τα. Όσοι δουλεύουν μετά
  τίς 15 Σεπτεμβρίου καί πρίν
  τίς 20 Νοε-μβρίου τα μισά καί
  όσοι δουλεύυυν μετά την 20ήν
  Νοε-μβρίοιι τό έ'να τέταρτο.
  Όσοι μισθωτοί δουλεύουν
  μετα τίς 10 Δεκεμβριού δέν δι-
  καιοϋνται.
  Ι Των Λιμενρργατών, Φορτ)
  των Ξηράς, Φορτ)τών ΐ
  Έκδοροσφαγέων κτλ.
  ται τό τιμολόγιό τονς κατά 50
  τίς εκατό άπ.ό 10—12—46 έ'ως
  10—1-47.
  Όλόκληρο τό κείμενο τής ά
  ποφάσεως θά δημοσιευθεΐ στό
  «Νέο Έργάτη» τού Σαββάτου.
  Ηράκλειον τή 9-12-46.
  Ό Πρόεδρος
  Σ. Πβργαλίδης
  Ό Γεν. Γραμματέας
  Ανδ. Σταυρουλάκης
  αύξάνε
  ΕΜΜ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδός Καρτεροΰ (Ψαράδικα)
  Τηλέφωνον 8—73
  6-1
  •"ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  * "Εναντι Άγίβυ Τίτου
  ' Ό Χειρουργός ίατρός ΕΜΜ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
  Λ. δέχεται καί χειρουργεΐ είς την Κλινικήν «ΑΠΟΣ
  ,, ΓΕΩΡΓΙΟΣ.»
  /ί Έπίσης λειτουργβΐ τμήμα παθολογικον καί πλή-
  * ρες άκτινοδιαγνωστικόν καί άκτινοθεραπευτικόν
  * έργαοτήριον.
  ^ Ώραι επισκέψεως 8—1 π. μ. 3—6 μ. μ.
  &
  Αριθ. Τηλεφ. 7—20
  ΑίΥΚΗ ΙΪΙΙΙΊ1ΊΙΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 9 (ίδ. ύπηρ.)—
  Άνακοινώθηκε δτι τα μεγα-
  λύτερα έργοστάσια πενικιλί-
  νης σέ όλο^τόν κόσμο πού
  βρίσκονται κοντά στό Λΐβερ-
  πουλ κατασκεύασαν λευκή
  πενικιλίνη ή όποία εΐνε κατά
  τρείς φορές ίσχυρότερη τής
  σημερινής σέ χρήση, τής κί-
  τρινης._____________
  ΕΐίΡΪίιΙ
  ΜΝΙΑΝΟΡΡΑΦΟΙ - ΣΥΚΟΦΛΝΤΕΣ
  (Συνέχε α άπό τί) η σελίδα)
  46. Μέ τον· τίτλο. « Γί προκύ
  πτει διά τόν φόνον τού χωρυφύ
  λακος. Διεπράχθη υπό κομμου-
  νιστών» γράφει:
  «Ιΐαρά τή^ Διοικήσεως Χωρ)
  κης Ηρακλείου μάς ανεκοινώ¬
  θη χθές δτι, ώς προέκυψεν έκ
  των μέχρι τοΰόε συγκεντρωθ-έν
  των σχετικών στοιχείον, οί χα>-
  ροφύλακες οΐτινες παρηκολού-
  θουν τούς κομμουνιστάς, οί ό-
  ποΐοι άνέγραφον συνθήματα
  είς τούς τοίχους, έπυροβολήθη
  σαν παρ' αυτών καθ3 ήν στιγ¬
  μήν έπεχείρησαν να τοΰς συλ-
  λάβουν, κα'ι συνεπώς ό φόνος
  τοΰ χωρ)κος Κ. Δ. Παπανικο-
  Α,άυυ διεπράχθη υπό των πυρο-
  βολησάντων τα δργανα τής τά¬
  ξεως κομμουνισται».
  Ή «"ίδη», μάλιηα, απεκά¬
  λυψε καί τό εΐδος τοϋ όπλον:
  «Το ιπενεχθέν θανατηφόρον
  τραΰμα προήλθε έκ πιστολίου
  Παραμπέλουμ, κατά τούς είδι-
  κούς». Καί ό'χι μόνον αύτό, άλ-
  λά έμάντεψε καί άπό τί δπλο
  εΐχαν ριφθεΐ οί δήθεν πυροβο
  λισμοΐ των κομμουνιστών.«Καί
  οί τρείς πρώτοι ριφθέντες πυ-
  ροβολισμοί προήρχοντο άπό το
  'βιον δπλον» («"Ιδη» 24-8-46).
  Μοναρχικές|καί «Δημοκρατι-
  κές» έφημερίδες καί Διοίκηση
  Χωρ)κής — κατά την ανακοινώ¬
  ση τής «Πατρίδος»—έλεγον βε¬
  βαία ψέμματα. Γιά ποιό σκοπό;
  Αύτό μας τό λένε οί ΐδιες εφη-
  μερίδες: «Όήθικός αύτουργός,
  εάν εϊνια ενας, πρεπει ν* άνευ-
  ρεθεΐ καί. νά συλληφθεϊ. Εάν
  είναι .πολλοί νά άνευρεθοΰν
  καί νά συλληφθοϋν. Ό Δημο-
  κρατικός λαός... αξιοί αυστηράς
  καί άμέσους κυρώσεις κατά των
  συν έργων καί αύτουργών».
  («Δράσις» 24—8—46). «Μας
  ενδιαφέρει όμως νά μάθωμεν
  αν θά παύσει επί τέλους ή ά-
  συδοσία των δργανωτών καί ή-
  θικών αύτουργών καί κυρίως
  ύπευθύνων. Όσο καί άν είναι
  δίκαιον νά τιμωροΰνται οί άμε
  σοι αύτουργοί καί εκτελεσταί
  των οίωνδήποτε έγκληματικών
  πράξεων, είναι, προφανώς, α¬
  νωτέρα ή εύθύνη των δργανω¬
  τών των πράξεων αυτών». (<Πα ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΖΩΗΡΑ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΗΣΑΝ ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 9 (Ίδ. τηλ)μα).— Ι τής Μεγαλουπόλεως καί πή Ή εμΦάνιση άνταρτών στήν περιοχή τής Μεγαλουπόλβως καί ΝαυπακτΙας, αποτελεί νέα καταθλιπτική απαντήση, περί έξορμήσεως άπό την Βουλγαρία. Χθεσινά έπΐσης δημοσιογραφικά τηλεγραφή- ματα άναφέρουν δτι, νέα ό- μάδα άνταρτών έμφανίσθηκε στήν ΆρκαδΙα. Ή όμάδα μπήκε στό χωριό Χειράδες ΛΟΝΔΙΝΟ 9 — Πλοϊο μέ 800 Έβραιους λαθρομετανάστες έ¬ ν υάγησε λόγω τής θαλαοοο'σ- Ραχήί- ι'λοϊα ι ύ Ισιιευσαν σέ βοηθεία τού μάζεψα^ τούς ναυ αγούι*, άπό τούς όιοίους λεί ικυν 8. ΛΟΝΔΙΝΟ 9.— Έπ<στρεψ^ν ■ήτο τό Λι νδϊνο στό ΔελχΙ των Ινδιων οί ά>τιιτρόσωποι τοθ Ίν
  δικοϋ Κονκαίσσου κηΐ (Ι ΣΙχες.
  "Ο Νεχρ-0 Θά εκθέσει σιήν Έ
  θ οϊονελευοη τις συνομιλίες τού
  στο Λονδΐνο.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 9.— Έκπρόοωτος
  τη; Σ β εΐικτϊς Πρεσβείας στό
  Λ->νδΐνο διΊψευσβ την εϊδηση 6ί
  ό Στ^λιν ΊτοθΕνεϊ.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 9.-Έτιτροΐτή " ' γ-
  γλων Βοιλευτών συνέστησε ττν
  ιαττανη Ιθθ έκατομμυρΐων λιρών
  γ Λ την Ινίσ)υση των έτιστημο-
  νίκων έρει.ν"ύν.
  Λ ΤΑ ΜΟΤΟΡΣΙΠ
  ί ΣΠ1ΘΑ-ΛΑΜΨΙΣ -ΑΣΤΡΑΠΗ
  !ΚΛΑΣΙΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Α ΐοο ΑΤΜΟ-
  ΠΛΟ1ΩΝ ΤΑΧΥΤΗΣ 14 ΜΙΛΛΙΩΝ
  Ταχτιχά Δρομολόγια
  ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ^ιΊΗΡΛΙΑ· ΒΟΛΟΝ-ΒίΰΑΑΟΝΙΚΗΝ
  Μ)ς «ΑΣΤΡΑΠΗ» ' Πέμπτη 12-12-46
  [;Μ)ς «ΣΠΙ©Α» Δευτέρσ ' 9 -12- 46
  Πράκτορες Α. Π. ΚΟΡΠΗΣ & Σία
  ΤΗΛΕΦ. 551
  Ι
  τρίς» 25—8—46). Δέν τούς
  φτάνει δμως ή «νόμιμος τιμω-
  ρία» καί προχωροίν παραπέρα:
  «Νέα έπεισόδια είς βάρος έθνι.
  κοφρόνων ^πολιτών—τονίζομεν
  δέ τούτο—πιθανώνατα νά έ-
  χούν ώς άποτέλεσμα παρανό-
  μους και άγρίας άντεκδικήσίις»
  («"Ιδη» 23—8-46).
  Βιάζονται όλοι μαζί νά συκο
  φβντίσουν τό Ε Α Μ καί τό Κ.
  Κ. Ε. τίς παραμονές τοϋ Δημο-
  ψίΐφίσματος. Άπαιτοϋν άμεσες
  κυρώσεις καί συλλήψεις ήθικών
  αύτουργών καί άπειλονν μέ
  τούς «άγανακτισμένους πολί¬
  τας».
  Κι' όταν βλέπουν πώς δέν
  πιάνει τό κόλπο καί βλέπουν
  την παντελή γύμνια τους στήν
  κηδεία πού όργόνωσαν μέ μου-
  σικές, παράτες καί κλείσιμοτών
  δημοσίων γραφείων, καί άπει-
  λές στούς δημ. ύπαλλήλους γιά
  νά πάνε, άλλάζουν μέθοδες.
  Πάνε νά κάμουν νόμιμα, δικα-
  στικά έκεΐνο πού σκοπενουν,
  μι« πού δέν μπόρεσαν νά βροϋν
  «άγαναχτηομένους έθνικόφρο-
  νες» νά τό πετύχουν.
  ΪΊ1Ε1Ϊ. ΚΑίΕΙΙΟΥί
  ΥΟΜΙ10ΥΣ]Ε1ΤΙ 1ΗΙ
  Ή Α.Δ.Ε.Δ.Υ εξέδωκε τό
  παρακάτω ανακοινωθέν:
  &Τό Γενικόν Συμβούλιον
  τής ΑΔΕΔΥ συνελθόν είς έ¬
  κτακτον συνεδρίασιν καί ά·
  κοθσαν των άνακοινώσεων
  τής Έκτελεστικής Έπιτ'ροπής
  διαπιστώνει δτι ή Κυβέρνη¬
  σις παρά τάς άφειδώς πσρα-
  σχεθεΐσας ύποσχέσεις ουδέν
  απολύτως δημοσιοϋπαλληλι-
  κύν ζήτημα έπέλυσε. Τό Γε
  νικόν Συμβούλιον χαρακτηρί-
  ζει ώς αύτόχρημα άντεθνικήν
  ν τοιαύτην Κυβερνητικήν
  αντιμετώπισιν των δημοσίου-
  παλληλικών ζητημάτων. Ά-
  ποφασΐζει δέ την κάθοδον είς
  έντοτώτατον άγώνα, τόν τρό
  πον καΐ τόν χρόνον εκδηλώ¬
  σεως τοθ όποίου θά συζητή-
  σει είς συνεδρίασιν τού την
  ΙΟην τρέχοντος (αυριο) καί
  ωρα 5 μ. μ.».
  ρε τρόφιμσ, δπου καΐ συγ-
  γρούσθηκε μέ Πμελή συμμο-
  ρία μονσρχικών, χωρίς νά
  γνωσθοθν τα άποτελέσματα.
  Άποκαλύφθηκεν δπ κατά
  την έιτίθεση των άνταρτών
  στό Πβλαιοχώριο, ιιτραν μέ
  ρος καί γυναϊκες.
  Στήν έπσρχΐα ΕύρυτανΙας
  ή χωροφυλακή φοβθύμενη έ-
  πιθέσεις των άνταρτών, έξε-
  κένωσε δλους τούς σταθμούς
  καΐ διοργανώθησαν σέ 50με
  λή μεταβατικά άποσπάσμα-
  τσ, τα όποία βρίσκονται σέ
  συνεχή μετακΐνηση γιά νά ά-
  ποφύγουν τίς έπιθέσεις.
  Στά όρεινά χωρία τής Ναυ
  πακτΐας έπικρατοθν οί άντάρ
  τες. Έπίσης σέ δέκα περίπου
  χωρία τής Κοζάνης καΐ Φλω.
  ρινας μπήκαν άντάρτες. Πλη
  ροφορΐες άπό διάφορο ση.
  μεϊα τής Θράκης, παρουσιά-
  ζουν την κατάσταση πολύ ά
  νησυχαστική Μνεκα τής έντβι-
  νομένης δράσεώς των άνταρ-
  των. < Κατά την έπίθεση εναντίον τής ΓρανΙτης τής περιοχάς Κομοτινής, άνΐάρτες εγκατε¬ στήσαν φυλάκια σέ άπόστα- ση 5 χιλιόμετρον άπό την Κο μοτινή. Δυνάμεις πού κινή- θηκαν άπό την Κομοτινή γιά νά βοηθήσουν τούς άμυνόμε- νους/άναγκάσθηκα»1 νά δώ- σουν σκληρή μάχη. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ 6Α ΜΣΟΥΗΗΣΥΧΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΑΕΥΤΙΚΑ Κ ΟΜΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 9 (Ιδ. τηλ)μα).— Ό κ. Σοφιανόφουλος σέ συ· νέντευξή τού πού έδωσε στό Λονδΐνο, κατέκρΐΛΈ την προ¬ σπαθεία των έσωκοινοβουλευ τικών κομμάτων νά ρΐξουν τόν Τσαλδάρη γιά ν" άναλά- βουν αύτά την έξουσία, στη- ριζόμενα πάλι σέ όμάδα λαϊ κων βουλευτών. Ό Σοφιανό- πουλος συνεχΐζοντας τόνισε δπ άν ή β(α εσημείωσε άπο τυχ(α γιά την έμπέδωση τής τάξεως τα τεχνάσματα δέν θά θεραπεύσουν τό νόσημα, άλλά απλώς θά εύρύνουν τό χάσμα καί θά όδηγήσουν σέ μεγαλύτερες άκρότητες. "Ετόνισεν άκόμα δτι, πΐστη ών συνέχώς εύρυνόμενων κύκλων τού ΈξωτερικοΟ εΤ- ναι τό πώς ή 'Ελλάδα δέν πρόκειται νά βρβΐ την ήσυχΐα της άπό τα κόμματα τοθ κοι νοβουλΐου. * ΜΘΗΚΕ Η ΛΠΕΡΓΙΛ ΑΜΘΡΑΚΟΡΥΧΟίΙ ΛΟΝΔΙΝΟ 9 (ίδ. ύττηρ.)- Στήν Άμερική άναμένεται δ¬ π δλα τα άνθρακωρυχεϊα θά άρχίσουν νά λειτουργοθν πάλι σήμερα υστερα άπό έντολή πού δδωσε ό Λιουΐς στούς 400 000 άττεργοΰς άν θρσκωρύχους δηως έπανέλ θουν στίς έργασίες τους. Οί Ένωμένες Πολιτεϊες άρχισαν νά άποκτοθν άπό>
  χθές την κανονική τους δψη.
  ΟΙ αιδηρόδρομοι έκΐνήθηκαν
  κανονικά, δόθηκε δέ έντολή
  νά παραλαμβάνονται άπό
  τίς άρμόδιες ύπηρεσίες δέ-
  ματα γιά τό έξωτερικό. Επί-
  σης έπαναλαμβάνεται ή με·
  ταφορά γαιανθράκων πρός
  έξαγωγή στό έξωτερικό.
  ΙΟίΤΟΜΑΝΩΑΠΠΟ ΤΟ ΖΑΡΟ
  "Ηρχισε σήμερα στό Είδικό
  Δικαστήρΐο Δοσιλόγων Ηρα¬
  κλείου ή δίκη τοθ Έμμ. Κω·
  στομανωλάκη άπό τό Ζαρό
  πού κατηγορεΐται γιά κατα-
  δόσεις Έλλήνων στούς Γερ-
  μανούς.
  Τή θέση τοθ Είδικοϋ 'Επι-
  τρόπου κατέχει ό κ. Γ. Γιαν-
  νακόπουλος, τοθ Προέδρουό
  κ. Μ.Άγγελόπουλος καί λαΐ-
  κοΐ δικαστές είναι οί Βασ.
  ΈφραΙμογλου καί Έμμ. Δρα-
  ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ 4
  ΛΟΝΔΙΝΟ 9 (Ίδ. ύπ.).~
  Χθές βράδυ επρόκειτο νά ου-
  νέλθει ή όλομέλεια τοθ Όρ-
  γανισμοθ Ήνωμένων "Εθνών
  σέ δύο συνεδρΐάσεις.
  Έπίσης σήμερα πρόκειται
  νά συναντηθοθν οί 4 υπουρ
  νοί των Εξωτερικών γιά νά
  συζητήσουν τό ζήτημα τής
  συνθήκης μετά τήςΓερμανίας.
  Ό Μολοτώφ προτείνει νά
  άναβληθεΐ ή συζητήση
  βτου συνταχθοθν τα προσχέ
  δια, τό δέ συνέδριο τής συν-
  θήκης μέ τή ΓερμανΙα νά γ(-
  νει τόν Φεβρουάριο στή Μό¬
  σχα.
  ΟΙ Μπέρνς καί Μτιέβΐν δή-
  λωσαν δτι θά ήθελαν,νά ά-
  κούσουν τίς άπόψεις των μι-
  κρών κρατών.
  ι
  κονάκης. Δικηγόροι ύπερα-
  σπίσεως τοθ κατηγορουμένου
  είναι οί Έμμ. Γαλενιανός
  Βουλευτής καί Κ. Γαλενιανός
  Διά την πολιτική άγωγή πα-
  ρίσταται ό δικηγόρος κ. Πρα
  ΑΘΗΝΑ 9 (ίδ. ύπηρ.).—
  Ή Έκτελεστική 'Επιτροπή
  τής Όμοσπονδίας Προσωπι¬
  κού ΌργανισμοΟ Δημοσίου
  Δικαίου, υστερα άπό την πα·
  ρελκυστική τακτική τοθ 'Υ-
  πουργοϋ των Οίκονομικών
  νά χωρηγήσει τό άντίτιμο
  (250000 δρχ). τοθ ύφάσματος
  δόθηκε στούς Δημοσίους
  τικάκης.
  Πρώτος
  μάρτυρας " έξετά-
  σθηκε ό Βουλευτής κ. Πε·
  τρακογιώργης, ό οποίος κα-
  τάθεσε συντριπτικά στοιχεΐα
  εναντίον τοθ κατηγορουμέ
  νού. Ή δίκη συνεχΐζεται.
  ΟΑΟΥΑΗΣΣΤΗΝΕΞίΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑ 9 (ίδ. ύπ.).—-"Υ.
  στερε άπ6 την έπικύρωση,
  άπό τή Δευτεροβάθμιο Έπι-
  τροπή, τής έκτοπίσεώς τού, δ
  συναγ. Λοόλης μεταφέρθηκε
  στό νησί τής έξορίας τού.
  Μαζύ μέ τό Λούλη μετα-
  φέρονται καί άλλοι 80—90
  τΐολιτικοί έξόριστοι.
  Ύπσλλήλους καί
  παλλήλους των
  στούς 'Υ-
  Νομικών
  προσώπων, άποφάσισε την
  ΑΘΗΝΑ 9 (16. τηλ)μα).-
  Ό Γενικάς Γραμματέας τής
  νόμιμης Συναμοσπονδίας των
  'Εργατών Έλλάδαίς Παπαρή
  γας καί όΣτρατής, μέλος τί)ς
  έκτελεστικής τής Παγκόσμι-
  ας Συνδικαλιστικής'Ομοσπον
  δΐας, ανεχώρησαν άεροπορι-
  κώς γιά τό Παρίσι, γιά νά
  πάρουν μέρος στίς έργσσΐες
  τής Π.Σ.Ο. πού άρχΐζουν σή'
  μερά-______________
  σύγκληση εκτακτηςσυνεδρισ-
  σεως τής Όλομελείσς γι<* την κάθοδο των Ύπαλλήλων σέ εντονο άγώνα. ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΙΜΗ ΜΕΤΕΦΕΡΟΗΚΕ ΣΤΝΝ Α1ΗΝΛ Ο ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ (( ΧΡΗΪΙΜ ΝΙΑΤΑ. ΧΑΝΙΑ 8 Δ)βρ(ου (τοθ άν- νταποκριτή μας) —Ό έδώ άρ χιδοσίλογος συμπολίτης σας Πωλιουδάκης στάλθηκε τό Σάββατο άεροπορικώς στήν Άθήνα υστερα άπό διαταγήι των συναδέλφων τού δοσιλό- γων τής Αθήνας ηού παρα· στήνουν σήμερα τούς Κυβεο νήτες τής "Ελλάδος. Άπό τούς έδώ άρμοδίους δώθηκε ή εξηγήση δτι πρόκειται νά περάσει άπό τό δευτεροβάθ- μιο Συμβούλιο τό όποϊο θά άποφασΐσει τελικά γιά τή «θέση» τού σάν... άξιωματι- κοϋ τής Έλληνικής Βασιλι· κης ΧωροφυλακήςΙ Χαρακτηριστικό είναι 8τι μεταφέρθηκε στό άεροδρόμιο το&Μάλεμε μέ τό πολυτελέ- στατο προσωπικό αύτοκΐνητο τοθ Άνώτβρου Διοικητή Χω· ροψυλακής Κρήτης!!!