100005

Αριθμός τεύχους

3269

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

14/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ""«ι,,
  νίαί
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕ.Α - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ,Α ΕΝΑΝΤΙ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΟΣ ι81β
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.269.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΓΓΤΕΜΒΡΙΟΥ 1β32.
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ίσοπολιτείαν.
  *** Τ* κ0μμα Τβυ έκπρβσωπούν την εύνομίχν, την τάξιν, την ασφάλειαν καί την
  καί
  Ο
  δώση την
  ναρχίαν, καί τόν εμφύλιον
  -00 ύ™*νβδνΤαι τί»ν ««νίχιβιν των όδικών καϊ κοινωφελών έργων
  των πρβιοντων μας, τού ελαίου, τής σταφίδος, των σιτηρών κλπ.
  ^ 8ά πλειοψηφίαν καί πάλιν διότι ό Λαός γνωρίζει ότι αν δέν
  λ7Ι£££ν ™ ™μΛνη* «Ηέ^ως των έκλογών θ* έχωμεν ανατροπάς α-
  ς γρζ
  των έκλογών θ* έχωμεν ανατροπάς, α-
  τια, την
  θάπλειοψηφήση διότι τα &λλα, άνηβενιζελικά κόμματα, έκπροσωπούν την ψευ-
  την παλαιάν φαυλοκρανίαν, την ρεμοΰλα καί την '~~'----
  ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  ί]
  3
  9
  ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΝ ΦΙΑΕΑΕΥΟΕΡΟΝ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή ίστορία τοΰ κόμιίατ,ος
  των φιλελβυθέρων ταυτίζεται
  απολύτως μέ την σύγχρονον
  Ιστορίαν τής Ελλάδος. Τό
  τοιούτον δι' ημάς τούς
  Κρήτας ένέχει εντελώς ιδιαι¬
  τέραν σημασίαν, καθ" όσον
  είναι πασίγνωστον δή γενέ-
  τειρα τοϋ κόμματος των φι-
  λελευθέρων, τοΰ Βενιζελικοΰ
  κόμματος, είναι ή Κρήτη,
  δημιουργός δέ καί έμψυχω-
  τής αυτού υπήρξε καί είναι
  ό καί σήμερον άρχηγός καί
  Πρωθυπουργός τής Ελλάδος
  κ. Ελευθέριος Βενιζέλος.
  Τό φιλελεύθερον κόμμα
  δημιουργηθέν πρό τρια-
  κονταετίας καί πλέον έν Κρή
  τη μέ πίστιν καί ιερόν ενθου¬
  σιασμόν καί κινούμενον άπό
  τα εΰγενέστερα ίδεώδη έγι
  γαντώθη τάχιστα, ΰπερεπή
  Οησε μβγιοτα έμπόδια, κατερ
  ρι-ψβ κολοσσούς, κατβλ-υσε ή-
  γεμονίας καί ήνωσε την Κρή
  την μετά τής μητρός Έλλά
  δος καί άμέσως κατόπιν ένε-
  φΰσησε ζωήν είς την ήμιλι-
  πόθυμον "Ελλάδα, άνήγ&ι-
  ρεν αύτην έκ τής νάρ«ης καί
  τοΰ ληθάργου είς δν ευρίσκε¬
  το τότε καί την ωδήγησεν ά¬
  πό νίκης είς νίκην καί άπό
  θρίαμβον είς θρίαμβον καί ή
  μικρά καί περιφρονημένη
  Ελλάς τής Μελούνας ήτις
  συνεπτΰσσετο περιδεής καί
  ϋπέκυπτε είς τάς απειλάς
  τού Κερίμ Άγά τής Θεσσθ'
  λονίκης, κατέλαββ την έμπρέ
  πουσαν θέσιν της, ύπερτρι-
  πλασιάσθη, έξηπλώθη πέραν
  τού "Εβρου «αί είς τα Μικρά
  σιατ·.κά δάφη, είς δλους δέ
  αυτού; τούς λάμπρου; άγδ
  νας καί θριάμβους την πρω
  τοπορείαν
  Κρήτη.
  Μόλις τό
  λευθέρων κατά τό 1920 απε¬
  σύρθη τής έξουσίας ήρχισεν
  άμέσως ό μαρασμός καί ή κα
  τάρρευσις καί οί ήττοπαθεΐς
  πολιτικοί άντίπαλοι άνΐί τοΰ
  θάρρους καί
  στάλαξαν είς
  βϊχε πάντοτε ή
  κόμμα των φιλε-
  τής ζωής ένε
  την ψυχήν τού
  Ελληνικόν λαοΰ την απογο¬
  ήτευσιν καί την απόγνωσιν
  καίτό άποτέλεσμα συμφορά
  άνυπολόγιστος,συμφορά πρω-
  τοφανής είς την Ελληνικήν
  Ιστορίαν, συμφορά συμπαρα-
  σύρασα είς την καταστροφήν
  καί έκρίζωσιν άκμαιότατον
  «αί άνθοΰντα Μικρασιατικόν
  Ελληνισμόν.—Τα συντρίμμα·
  τα καί έρείπια τής πολι-
  τβίας των άντιπάλων εκλή¬
  θη καί αύθις κατά τό 1938
  τό κόμμα των
  ώς τό μόνον
  δυνάμενον νά
  άνορθώση καί
  φιλελευθέρων
  αρμόδιον
  άναγβίρΐΐ
  καί
  καί
  νά έπουλώση
  κατά τό δυνατόν τάς έκ τής
  Μικρασιατικής συμφοράς ά-
  νοινείσας πληγάς.
  Κόμμα λοιπόν μβ τοιαύτην
  λαμπράν Ιστορίαν, κόμμα με
  τοιαΰτα καί τοσαΰτα άποτβ-
  λέσματα, κόμμα μέ επί κε¬
  φαλής τό πολυτιμότερον ε¬
  θνικόν κεφάλαιον, τόν Βενι¬
  ζέλον, κόμμα δ«ερ παρά τας
  άντιξόους καί δυσμβνείς συν¬
  θή ύ* 6 αέλβε άπό
  ξους
  θήκας ύφ*
  *> 1928
  αί δυσμβνες
  6ς ανέλαβε άπό
  έ&ί »βθ
  σπαθεΐ νά οδηγήση την χώ¬
  ραν είς την οδόν τής εΰημε-
  ρίας, δέν είναι δυνατόν νά
  λιποψυχήστι σημερον καί νά
  διχασθή είς εποχήν μάλιστα
  καθ" ήν υπερποτέ άλλοτε
  ένδείκνυται άδιάσπαστος συ-
  νοχή καί πίστις ίνα εξέλθη ή
  χώρα άπό τόν κυκλώνα τής
  Οικονομ, κρίσεως ή'τις περιβ-
  κύκλωσε όλην την Ευρώπην,
  ολόκληρον την Οίκουμένην.
  Ιδιαιτέρως ημείς οί Κρή¬
  τες εχομεν επιτακτικόν κα¬
  θήκον καί μέγιστον συμφέ¬
  ρον νά ένισχύσωμεν την πε¬
  ραιτέρω σταδιοδρομίαν τού
  τοιούτου κόμματος άγωνιζο-
  μένου νά προλσβη καί άπο
  κρούση νέαν απειλουμένην
  καταστροφήν.
  Κυβερνώντας τοΰ κόμματος
  των Φιλελευθέρων κυβερνά
  καί διοικεϊ την χώραν ή
  Κρήτη.
  Κυβερνώντος οιουδήποτε
  άλλον κόμματος ή Κρήτη ά-
  γνοίίται καί ευρίσκεται είς τό
  περιθώριον.
  Σύμπας ό φιλελεύθερος
  κόσμος τοΰ Νομοΰ Ηρακλεί¬
  ου καί ιδιαιτέρως ό άγροτικός
  κόσμος, υπέρ τού όποίου ποι-
  κίλα καί πολλαπλά, εΰεργε-
  τικά μέτρα ελήφθησαν υπό
  τής παρούσης Κυβερνήσεως
  τη έπιμόνω είσηγήσει καί ά-
  παιτησει τοΰ έπιφανοΰς σνμ-
  μπολίτου μας κ. Γ. Μαρή, ε-
  χει ύψιστον καθήκον καί ε¬
  πιτακτικήν υποχρέωσιν ν' ά
  ποστρέψτι μέ περιφρόνησιν
  τό πρόσωπον τού άπό έκεί·
  νους οΐτινες μή κατορθώ-
  σαντες νά συμπεριληφθοΰν
  είς τόν συνδυασμόν των Φι¬
  λελευθέρων καί νά κορέσουν
  τάς φιλοδοξίας των, «εριε
  βλήθησαν τόν μανδύαν τού
  άγρότου καί έμφανίζονται ώς
  σωτήρες καί άγροτοπατέρες,
  έν' φ ουδεμίαν απολύτως
  σχέσιν έχουν μέ τούς άγρό
  τας καί ουδέποτε έμελέτησαν
  τα μεγάλα γεωργικά ζητήμα-
  τα, ουδέ εχουν την ψυχι¬
  κήν δύναμιν καί ίκανότητα
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ
  Άντ. Γαλανάκης
  Άδ. Κωνσταντινίδης
  Ιωάν. Περδικογιάννης
  Κωνστ. Πολυχρονάκης
  συμφέροντα, μόνον δ' οΰτω
  ατράττων εκτελεί τό πρός την
  πατρίδα καθήκον τού καί έ-
  ξυπηρετεΐ κατά τόν πλέον ά
  σφαλή καί σκόπιμον τρόπον
  καί τα ιδία συμφέροντα τού.
  ΜΙΧ Χ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
  νά έξυπηρετήσουν τάς ανάγ¬
  κας τοΰ άγροτικοΰ κόσμου.
  Ίδιαίτατα ό άγροτικός κό
  σμος δέν πρέπει νά λησμο¬
  νήση την στοργήν τοΰ βενι¬
  ζέλου καί τό μέχρι σήμερον
  έπιδειχθέν μέγιστον ενδιαφέ¬
  ρον τοΰ κ. Μαρή σέ τόσα
  σοβαρά ζητήματα τοΰ τόπου,
  δέν πρέπει άκόμη νά λησμο¬
  νήση ότι έν τφ προσώπφ τού
  κ. Μαρή εύρεν ό τόπος καί
  ιδιαιτέρως πάς Ήρακλειωτης
  τόν προστάτην καί εΰεργέτην
  τού καί ότι έν τώ μέλλοντι
  όπότε έκτός των γενικών ζη·
  τημάτων θά έχωμεν διηνεκή
  πάλην άντιμαχομένων συμ-
  φερόντων των διαφόρων δια-
  μερισμάτων τού Κράτους, ό
  μόνος ένδεδειγμένος νά προ¬
  ασπίση τελεσφόρως τα συμ-
  τού Νομοΰ είναι ό
  φέροντα
  κ. Γ. Μα(
  1. Μαρής.
  Ό φιλελεΰθερος κόσμος
  τοΰ Νομοΰ καί ί.δ£<χ ό άγροτι¬ κός ψηφίζων τόν υπό την ή- γεσίαν τοΰ κ. Μαρή φιλελεύ¬ θερον συνδυασμόν, ψηφίζει ί ίζ έΰ -'καί τϊοοασπίζβι τα έαντοΰ Ο ΕΝΤΙΜΟΣ ΑΓΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ... Π0Α1ΤΕΪΤ0Υ Είς προχθεσινόν φύλλον τού κομμουνιστικοΰ όργάνου ό οικονομικάς παράγων τού Άγροτικοΰ Συνδυασμοΰ προσ παθεϊ μέ Δονκιχωτικάς έκ- δόσεις νά συγκαλύψη την ά- συγκάλυπτον καί άσύστολον συκοφαντίαν ήν εστρεψε κατά των ενταύθα Τραπεζών μέ την έλπίδα ότι δέν θά κα- τεδέχοντο αί Τράπεζαι νά τόν άποκαλύψουν ώς συκο- φαντοΰντα καί θά επετύγχα¬ νε τό ποθούμενον, τό νά ε¬ ξαπατήση καί έρεθίση τό κοι¬ νόν κατά των Τραπεζών, πα¬ ρουσιάση δέ τόν εαυτόν τού ώς προστάτην τοΰ λαοΰ, δν έκλαμβάνει τόσον άφελή έν τη ίδικη τού αφελεία. Ό μέγας οίκονομολόγος κ. Δάβης διεκήβυξε καί οιε- τυμπάνισεν ότι αί Τράπεζαι αίσχροκερδούσαι έπιδιώκου- σι κέρδος δραχμάς 25 κατά λίραν διά την πώλησιν συ- ναλλάγματος. Αί Τράπεζαι όλαι διά των «αρουσια- κ. Νομάρ- των τηλε- ούδέποτε Διευθυντήν των σθέντων είς τόν χην άπέδειξαν διά γραφηματων δτι οΰτε έπεδίωξαν, οΰτε είσέ- πραξαν κέρδος δρ. 25 κατ' Αγγλικήν λίραν καί δτι ε¬ πρόκειτο περί καθαράς συκο φαντίας, ό δέ κ. παρέπεμψε δι" Νομάρχης έγγράφου τού την υπόθεσιν βίς τόν Εί- σαγγελέα. *Ητο ΰποχρεωμένος έν τή χθεσινη άνταπαντήσει τού ό κατηγορούμενος Δάβης ν' ά- ποδείξη ότι αί Τράπεζαι κα- ταλογίζουσι την 25δραχμον διαφοράν ώς διετυμπάνισε, άλλά διά νά σνσκοτίση τα πράγματα είς τό προχθεσινόν φύλλον τής «Δράσεώς* παρα- ΐϊέτει δελτία 12, 13 καί 14 Μαΐου είς τα όπυϊα πάν άλ¬ λο παρά 25δραχμος διαφορά σημειοϋται μεταξύ άγοράς καί πωλήσεως συναλλάγμα¬ τος διότι είς τό ένα δελτίον σημειοϋται άγορά δρ. 533 καί πώλησις 540 δηλαδή διαφορά ΕΠΤΑ ΔΡΑΧ. καί όχι δραχ. μών 25 ώς ίσχυρίσθη ό κ. Δάβης, είς δέ τό άλλο άγορά 552 καί πώλησις 560 δηλαδή διαφορά ΟΚΤΩ μονάδων. Επιμελώς άποφεύγει ( συγγραφεύς τής συκοφαντί άς ν" άναφέρη κατά ποίον τρόπον άπό τα δύο αύτά δελ τία άποδεικνύεται ή 25δραχ μος διαφορά* ημείς δμως διά νά είμεθα σαφέστεροι έπεξη γούμεν δτι κατά μέν τό πρώ τον δελτίον αί Τράπεζαι δταν άγοράζοιον την λίραν πρός δρ. 533 όφείλουν νά την πωλή¬ σουν πρός δρ. 540 καί έτι σα¬ φέστερον είς την τιμήν των δρ. 533 αί Τράπεζαι κατ' εν¬ τολήν τοϋ Κράτους ήγόρα τό συνάλλαγμα των κα ταθέσεων, άλλά τό συνάλλαγ μα τό οποίον έπρομηθεύοντο είς την τιμήν αύτην δέν ή σαν αί Τράπεζαι έλεύθεραι νά τό πωλήσουν είς τό εμπό¬ ριον άλλά ύποχρεωμέναι καθ' εσπέραν νά τό έκχωρώσιν είς την Τράπεζαν τής Ελλά¬ δος, ινα τό συνάλλαγμα τού¬ το διατεθή αποκλειστικώς πρός πληρωμήν των χρεών είς συνάλλαγμα υπό των δια¬ φόρων όφειλετών. Είς την χαμηλήν τιμήν των δρ. 533 δέν έθεώρησε δίκαι όν ή Κυβέρνησις νά πληρώ νωνται νά γεωργικά προΐόν τα καί διά τούτο έθεώρησε δίκαιον νά ορίση τιμήν άγο ράς συναλλάγματος την ανω¬ τάτην, ϊσην πρός τάς τιμάς τής ελευθέρας άγοράς καί αύτη είναι ή τιμή τοϋ δευτέ¬ ρου δελτίου τό οποίον παρα- θέτει ό κ. Δάβης είς την ε¬ φημερίδα «Δράσις» δηλαδή 552 διά την λίραν. Άπό τάς λίρας αύτάς τάς οποίας αί τράπεζαι άγοράζουν πρός 552 επώλουν είς τό έμ πόριον πρός δρ. 560 δπως σημειώνη τό ίδιον δελτίον. Άλλά φαίνεται δτι ό κ. Δάβης έπιδιώκει, άφοΰ τό άρθρον τού είναι προωρισμέ- νόν διά τούς γεωργούς μας, ούς έκλαμβάνει ώς άφελείς, νά συσκοτίση τα πράγματα καί νά παραστήση δτι τό συ¬ νάλλαγμα ποΰ άγοράζουν αί τράπεζαι σύμφωνα μέ τό πρώτον δελτίον πρός 533 αύτό τουτο τό ϊδιον συνάλ- λαγμα πωλοϋσιν αί τράπεζαι πρός δρ. 560, ένφ ώς άνεφέ- ραμεν ανωτέρω τό άγοραζό· μενον πρός δρ. 533 συνάλλαγ¬ μα αί τράπεζαι δέν έδικαι- οΰντο νά τό πωλήσουν καθό- λου είς τό εμπόριον. Ασφαλώς ό κ. Δάβης προ- ετοιμάζων την απολογίαν τού είς τό Δικαστήριον έπι- χειρεΐ νά ίσχυρισθη άγνοιαν (γιαγνίς) νά παραστήση δηλα¬ δή δτι δέν ήτο είς θέσιν νά καταλάβτ) διατί νά ύπάρχουν δύο διάφοραι τιμαί καί διά την αγοράν καί διά την πώ¬ λησιν συναλλάγματος. ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΤΤΑΙΓΝ ΔΙΑ Άγαπητή «Άνόρθωσις» 'Επειδή γ) μέρες πουναι δέν έχω καιρό γιά χάσιμο άπάν- τησε σέ παρακαλώ στά παι¬ δία τοΰ «Φίλου τοϋ λαοϋ» δτι έπειδή πράγματι έγώ εΐμαι ποϋ τούς ζήτησα 30.000δραχ- μές γιά νά πουληθώ καί αύ¬ τοι μοΰ τίς άρνήθηκαν, γι' αύτό ντρέπομαι νά πώ τΰνο- μά μου. Εύχαριστηθήκανε; Τα καϋμένα τα παιδία θέ- λουν καυγά: καί μάλιστα μέ φαρδυά πλατχά τα όνόματα. Δηλαδή λανσάρισμαΐ ΛυποΟ- μσι δμως πού δέν έχω τώρα κσιρό γιά παιγνίδια. "Ενας άγρότης &πο το Μαλίβΰζι. ΟΝΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ. Μέ μεγάλην προθυμίαν καί ευχαρίστησιν σπεύδομεν νά δηλώσωμεν είς τούς κ. κ. Μουντράκην, Καφφε- τζάκην καί δλους τούς άλ- λους έκείνους, δτι δέν είναι δντως τίποτε: Οΰτε κομμουνισταί, οΰτε Παγκαλικοί, οΰτε χθεσινοί Βε- νιζελικοί, οΰτε κατά παραγ- νελίαν αγρόται, οΰτε λαθρό- βιοι, οΰτε άλήται. Τί είναι τότε; Τό είπομεν ήδη: "Οντως τ Ιπ ο τ ε . *** ΟΥ ΒΑΙΝΟΜΕΝ: Είς την Νεάπολιν συνε- χΐζεται έργώδης καί άποφα- σιστική ή κίνησις υπέρ τοθ Επάνω Μεραμβέλλου. Κατά τάς εκείθεν πληροφορίας μας προχθές χιλιάδες φιλελεύθε¬ ρον τής Νεαπόλεως καί των περιχώρων διεδήλωσαν έν συγκεντρώσει την άπόφαοίν των δπως έμεΐνουν είς την Ιδέαν τής Ενώσεως τοθ Ε¬ πάνω Μεραμβέλλου έν τώ προσώπω των τοπικών φιλε¬ λεύθερον παραγόντων δπως άπαράλλακτα διετυπώθη είς τόν κ. Βενιζέλον. Ό κ. Κοθρής τί λέγει δι* δλ' αύτά; Μέ διεσπασμένην την Ση¬ τείαν, μέ άναρχουμένην την Ιεράπετραν, μέ την φιλελεύ¬ θερον μέν άλλ' ανεξάρτητον σημαίαν τοΰ Επάνω Μεραμ¬ βέλλου, ποΟ βαίνομεν; Άλλ' είς αύτά τα έρωτήμα- να θά απαντήσωμεν έντός ό- λΐγου. ΑΥΜΑΣΙΑ! Άληθώς περισπούδα- στον τό προχθεσινόν άρθρον τοθ υπό άγροτικήν μασκαν όργάνου. Τό ύπογράφει «Ά- γρότης»—έν πάση περιπτώσει κάθε άλλο παρά είς τάς Ιστο- ρικάς γνώσεις πού άναφέρει εΐνε δυνατόν νά άνατρέξη ό άγρότης, δ πραγματικός ά¬ γρότης, διά νά άνακαλύψη 8- τι συμφέρον τού εΐνε νά ά- σπασθή τόν ανύπαρκτον των άγροπατέρων άγροτισμόν. "Άς δοόμεν δμως τί λέγουν οί άρχοντες «Ντά—Μολΐνοι» καί τα «τρία Φ». Άπλοΰστα- τα περιστρέφονται είς τό έπι- χεΐρημα... «φουσάντα, φλου- ριά καί φαγοπότι» τα όποΐα κάποτε ηρκεσαν, κατά τόν έμβριθή Ιστορικόν, νά κατα- πνίξουν μίαν Κρητικήν επα¬ νάστασιν Ι Τό ΐ&ιον, λέγει, έφαρμόζε- Γ
  ΑΝΟΡβΩΣΙ-
  ΘΕΗΜΗΤΡ,
  'Αλκαζάρ: Σήμερον «Στά δίχτυα
  τής Τσέκας» 'Εκτός προγράμματος
  μία έξωφρενιχή χωμω5ία
  μέ τόν
  Βόσκορβς: «Ό Πατριώΐης»
  Έμιλ Γιάννιγχς.
  'Αλάμίτρα.— «Ή άτιμασμένη»,
  ται καί σήμερον. Χρησιμοποι-
  οϋνται μανσούπια, χρήματα
  καί φαγοπότι διά νά κτυπηθή
  τό άγροτικόν κόμμα. Κατά
  τόν άρθρογράφον δηλ. των
  τριών Φ. οί Κρήτες αγρόται υ¬
  πήρξαν άπάτριδες καί που-
  λημένοι, ώς τοιοθτοι δέ δύναν¬
  ται νά άγορασθοθν καΐ σή¬
  μερον υπό οιουδήποτε μέ
  ά λά ί
  μερον υπ ή
  «φουσάντα, φλουριά καί
  γοπότι». Θαυμασία κ.
  γρότα!
  ΚΑΡΠΟΙ ΘΥΣΙΑ.
  Έμάθομεν δτι ό
  Ι θέ ί
  κ.
  φα-
  Ά-
  Κο-
  Α
  Έμομ
  θρής Ισπευσε χθές είς Μεραμ-
  βέλλον διά νά άνταλλάξη μέ
  λόγια την ύποψηφιότητα τοθ
  κ. Καλομενοποΰλου μέ την ύ¬
  ποψηφιότητα ενός έκ των 'Ε-
  πανωμεραμβελιωτών ύποψη-
  φΐων κ. κ. Σέργη, Μαγκώνη,
  Σέργη.
  Μά τόσην παντοδυναμίαν
  λοιπόν εχει ό κ, Κοθρής ώστε
  νά παίζη τούς άνθρώπους σάν
  τα τόπια;
  Έν τώ προσώπω τοθ κ. Κα-
  λομενοπούλου, άτόφιου Ση-
  τειακοΟ, έξαιρετικοΟ πατριώ-
  του, φιλελευθέρου Ιδεολόγου,
  ή Σητεία ειμπορεί καί πρέπει
  νά ένωθή άφοθ κανείς άλ-
  λος έκ των ύποψηφίων της δέν
  δύναται νά έχη σοβαράς έ-λ-
  πΐδας επιτυχίας. ΤΙ λοιπόν θά
  έξυπηρέτη, ή θυσία τής ύπο-
  ψηφιότητος τοθ κ. Καλομενο-
  πούλου;
  Τόν φιλελευθερισμόν; "Η
  απλώς καί μόνον τόν κ. Κο-
  θρήν;
  Ερωτώμεν.
  Η ζωή ποΰ περνά
  14 Σεπ)βρέου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.1*8, Λύσις 632,
  ΚΑΤΩ ΟΙ ΡΑΛΛΗΔΕΣ!
  Την χθεσινήν τραγελα-
  φικήν τού εμφάνισιν τό έν-
  ταθθα μοναρχικόν δργανον
  έποΐκιλλε καί μέ τό τροπά-
  ριον τοθ κιτρινισμοθ: κάτω
  οί κλέφτες.
  "Ας λάβωμεν υπό σοβαράν
  ίποψιν τό τροπάριον καί άς
  ερωτήσωμεν ποΐοι οί κλέφτες:
  Μήπως οί νοθευταί τής κινΐ-
  νης; Άλλ* άπό αύτούς οί πε-
  ρισσότεροι είνε άντιβενιζελι-
  κο(.|, Μήπως ό καταχραστής
  Παναγιωτοπουλος, άνώτατος
  ύπάλληλος τής υπηρεσίας αν¬
  ταλλαξίμων, ό τσεπώσας έκα-
  τοντάδα περΐπου έκατομμυ-
  ρΐων καί ύπερβάς οθτω ώς
  καταχραστής δλους γενικώς
  τοΰς συγχρόνους τού τοιού¬
  τους; Άλλά καί αύτάς κατά-
  γεται άπό έπιφανή άντιβενι-
  ζελικήν οίκογένεια τής Πελο
  πονήσου. Μήπως οί μεσάζον-
  τες; Άλλά καί αύτοι είνε άν-
  τιβενιζελικοΐ μέ προοτάτας
  των τόν πολύν κ. Ράλλην καί
  τούς έταΐρους τοθ μοναρχι-
  σμοΟ.
  Κάτω λοιπόν οί κλέφτες—
  άλλά κάτω οί κλέφτες τοθ
  λαΐκοθ κόμματος οί Ράλλη
  δες καί λοιποί άπόγονοι καί
  έπΐγονοι τής αίσχροτέρας φαυ
  λοκρατΐας καί συναλλαγής
  πού εγνώρισε ποτέ ή Ελλάς!
  |11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!|
  | !
  ΕΚΛΟΠΚΑ ιΤΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  Ασφαλώς οί έκλογές γίνονται σέ
  πολΰ άκατάλληλη έποχή. Ή όιαπί-
  σεωσι; αύτη δέν εχει καμμιά σχέσιμέ
  την πολιτική. "Εχει όμως καί παβέχίι
  μάλιστα μέ τα έ«λογικά προγράμμαΐα
  ποΰ συνΐάσσονται, όημοσιεΰ ντιιι χαϊ
  διασαλπίζονται άπ' όσους οΰΐε βου
  λευταί |)γή«αν ποτέ, άλλ' οΰΐβ καί
  συμπ8ριελήφί)ησαν σ' έναν όπωσδή
  ποτβ ύπολυγίσιμον έχλογιχό συδυασιιό
  Είνε, χιορίς ύπερβολή, ιά προγράμ
  ματα αϋτά ή πιό ενδιαφέρουσαν πλευ-
  «ά των έχλογών. Όλοι οΐους προε-
  κλογιχούς των λόγους δίνουν ύΐΐοσχέ-
  σεις. Συμβυυλές δίνουν κι' έ.-.ΒΪνοι
  ποΰ δέν βγαίνουν ποτέ βουλευταί.
  Άλλά μέ πόσο 6ιαφορετικό τρήπο !
  ΟΙ γνωσΐοί πολιτιχοί άρχηνοί μπορεϊ
  νά είνε ρήτορες. Δέν είνε όμως ποιη-
  ταί ΟΙ περισσότεροι τουλάχιστον.
  Αντιθέτως, «κείνοι ποΰ δέν κατώρ
  Θωσαν νά πβριληφθοΰν χά'ν σ' ένα
  αοβαρό έχλογικό συνδυασμώ είνε ποι
  ητ&ί καί μόνον ποιηταί. Κ' ένφ υπό-
  σχονται δ,τι κ' έχεϊνοι πού έχουν την
  επιτυχίαν στήν τσέπη τους, δηλ,αδή
  οί πεζοϊ καί θετιχοί άνθρωποι, λένε
  τα πιό ένδιαφέροντα, τα πιό ώραία
  τα πιό πρωτότυπα, τα πιό διασχε-
  δαστκά πράγματα.
  Μιλοΰν γιά οικονομικαί χρίσι καί
  ξρχνάς ότι όφείλει; τρία νοίκια στό
  νοιχοκύρη σου Έπιτίθϊνται χατά τού
  αντίπαλον των χαί νομίζεις ότι κά¬
  νουν... φιλολογική νριτική. "Ω, είνε
  χαριτωμένον είνε άληθινοί ποιηταί,οί
  πολιτικαί ποιηταί.
  Καί ακριβώς γι' αύΐό πιστεύω ότι
  οί έκλογές γίνονται σέ άκατάλληλη έ
  ποχή. Ό Ίούνιος, λ. χ., θά ήταν
  πυλΰ κατάλληλη. Καί οί ήμέρες τοϋ
  Ιουλίου, Χί<τά τίς οποίες έτραγούδη- σε περισσότερο τό τζιτζίχι καί ερ· ρευσε άφθονώτερος καί... άρωμαντι- κώτερος ό ίόρώΐα: θά ήταν ά,.όμη καταλληλότερη. Ή ζέστη είνε ή πιό άπαραίτητη προϋπόθεσις γιά την έκ- φώνησι των προεχλογικών προγραμ- μάΐων ποϋ άποτελοΰν την πιό ένδια- φέρουσα πλευρά των έχλογών. Άλ- λά τό έφετεινό χαλοχαίρι μόνον ζέστη δέν είχε. Καί ό Σβπΐέμβριος θά έχη, φυσικά, πολΰ λιγώτβοη. 'Εκτός πλέον άν βαρέθηχε χαί ό "Υψιστος τα σο¬ βαρά προεκλογικά προγρσμματα χαί στείλη στήν Έλλάδα φοβερό χϋμα καύσωνος. Τότε ύπάρχει ελπίς ν' ά κούσωμρ, αν δχι κανεναν άλλον, του¬ λάχιστον τόν Δελλαπατρίδη. —Τα νέα μέσα συγκοινωνίας. Μία άνακά?Λ>ψις νέου μέσου
  βυγκοινωνίας περιεργοτάτου, τό
  οποίον—τουλάχιστον κατά τόν ε¬
  φευρέτην τού —πρόκειται νά άνα-
  στατοόση τάς έπίγείους μετπφο-
  ράς άναγγέλλεται άπό την Α¬
  μερικήν. Τό μέσον αύτο, τού ό-
  ποίου εσχάτως έγιναν, έπιτνχοϋ
  σαι περίφημα, αί δοκιμαί, λέγεται
  «Δυνάσφαιρα» καί είνε, άττλού-
  στατα ένας.... τροχός. Διαμέτοου
  τριών μέτρων δ τροχος αύτός πε-
  Οΐστρέφεται χάρις είς ενα μικρόν
  μοτέρ βενζίνης ή. ηλεκτρικόν^ μέ
  τον οποίον είνε έφωδιασμένος.
  Ό όδηγός κάθεται επί έδρας,
  ή ότοία δι' εύφυεστάτης διατάξε¬
  ως και χάρις είς την βαρυτητα,
  μένει πάντα εις τό κατώΐερον
  σημΐϊον τοϋ περιφήμου τρο-
  /οϋ, ό ΟΛθϊος ε'νε όλος δικτυωτός
  ό «δδη/ός» νά μπορή νά
  Το άριστοόργτνμα
  των αΐώνων.
  ώστε ό «δδη/ός ν μρή
  βλέπη έμπρός τού. Ή δυνάσφαι-
  ρα πέρνει 48 χιλιόμεΐρα την
  ώρα !
  -Μέ αλεξίπτωτον άπο 8000
  μέτρα.
  Τό ρεκόρ τής πτήσεως εξ ^ υ-
  ψους μέ άλΗξίπτωτον κατεκτήθη
  εσχάτως άπό τόν τολμηρότιτον
  Γάλλον άεροπόρον Ρινέ Μασενώ.
  Έφωδιασμένος μέ ειδικόν άνα-
  πνενστικόν μηχάνημα καί μέ τό
  αλεξίπτωτον τού, έξαπελύθη ά¬
  πό τό άεοοπλάνον την στιγμήν
  πού τό ύψόμετρον τοϋ τελευταί-
  ου έσημείωνε ΰψος 25289 πο¬
  δών, ήτοι υπέρ τα δκτώ χιλιάδες
  μέτρα. Τό πείραμα εγινε κοντά
  είς τό Έτσμπ, δ δέ τολμηρότα
  τος άεροπόρος προσεγειώθη δμα-
  λώτατα εΐκοσι τρία λεπτά μετά
  την στιγμήν καθ' ήν έπήδησεν ά¬
  πό τό άεροπλάνον.
  Ή ΔΙς Καλλ Σεκέρογλβυ δέ
  χβται μαθητρίας διά μελέτην τοϋ
  Πιάνου μονον μέ 40 δραχμάς ιόν μη
  νυν άπότάς 8—1 πρό μεσηκβρίας καί
  άπό τα; 3 — 8 μ. μ. έναντι Μουσείον
  αριθ. 119 Τρείς Καμάρες. 1 10
  Ό 'λθηναΐος
  •••••••••••••••Ο·······················*······
  Η Ι" ΑΙΕΟΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ 8ΕΣΣΑΑ0ΝΙΚΗ!
  Άνοίγει τάς πύλας της την 11—25ην Σεπτεμβρίου Ι. 2.
  ε) Καθήκον παντός Βιομηχάνου, Βιοτέχνου καί ΠαραγωγοΟ των Έ-
  { παρχιών τυγχάνει ή αποστόλη τώ/ προϊόντων τής εργασίας τού
  • καί των κόπων τού είς την Νομαρχιακήν Επιτροπήν τοθ Νομο5
  • τού, Ενα ταυτα έκτεθώσιν είς τό μέγα περίπτερον τής Έθνικής
  • Παραγωγής είς τό οποίον θά έμφανισθώσιν τα δμοειδή προϊόντα
  • δλων των Νομών τοθ Κράτους.
  • Είδική Έπιτροπή θά εξετάση καί θά βραβεύση διά μεταλλί-
  • ών καί χρηματικών έπάθλων τα καλυτέρα ποιοτικώς προϊόντα
  • καί τα αρίστα έξ αυτών συσκευασμένα.
  • Έξ άλλου δχι μόνον καθήκον άλλά και κυρίως <ιυμψί • τος καταναλωτοθ καί έν γένει παντός "Ελληνος είναι νά • θ η "Εθ θλίς δπου θά εύρη τα προϊ παν· έπισκε- 2ψυ51 την "Εκθεσιν θεσσαλονίκης, δπου θά εύρη τα πρ.οϊόντα διχ • τα όποΐα Ινδιαφέρεται, τόσον τα έλληνικά άτινα θά έμφανισθώσιν 2 έν δλη αυτών τη πληθύϊ κατόπιν τοθ περιορισμοΟ είσαγωγών, 8- • σον καί τα ξένα ών ή είσαγωγή έπιτρέπεται. • Πληροφορίαι: Παρά τοίς κ. κ. Νομάρχαις καί Άντιπροσώ- 5 ποις τής "Εκθέσεως. • Έκπτώαεις μέχρι 50 ο)ο είς τούς σιδηροδρόμους καί άτ· • μόπλοια. ΑΙ υπό των σιδηροδρόμων ειδικώς τοθ ΈλληνικοΟ Κρά· φ τους παραχωρούμεναι έκπτώσεις άνέρχονται είς 60 ο)ο. ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΝ ΤΕ—Ϊ-1ΙΓ41Η ι ) «5ΡΚΕΕΥνΑΠ>» Ξ
  Ι Διά Ι,θΝϋθΝ καί Ξ
  | ΟΟΝΤΙΝΕΝΤ |
  | Ύπ© φόρτωσιν 12-17 Σ)βρίου =
  -ΙΝΕ
  Ι 9)9 «ΒΑΟΤΠΙΑη
  | Διά
  Β καί
  § Ύη· φόρτι»σιν12-15 Σ)βρίβυ §
  5 _______________ =
  § ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ §
  «. & ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ =
  | ΤηλεΦ. Νο 32 §
  Ιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιΐιτΐ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  "Οσοι έκ των προσφύγων Ιλαβον
  χοινοποιήσεις έκ τής υπηρεσίας κτη-
  μάτων ίξ Άνΐολλαγής τής ενταύθα
  'Εθν. Τραπέζης ίνα έντός 15 ημερών
  έξαγοράσωσι τα ύπ' αυτών κατβχό-
  μβνα οϊκήματα προσκαλοϋνται έπει-
  γόντως βΐς τό παρά τό Γενή Τζαμί
  Καηνοπωλνίΐν τού Προέβρου τοϋ
  Μιχρασιατικοΰ Σύλλογον κ. Εύαγ.
  Μαοτάκη ίνα γίνη άηογραφή αυτών.
  "Ηράκλειον 13-9-32 ι
  (Έκ τού Μικβασιατικον Συλλόγον(
  ΑΡΕΤΟΥΣΑ..
  Πβλ. Δή μητρακοίΐοώλου
  113ον
  Ό άρχιληστήςδέν ηθέλησε δλ-
  λη βεβαίωσ: άπό τή γυναΐκά του'
  επήρε τό μακρύ κοντάρι τού, κι'
  άφοθ μοϋρριξεμιά τελευταία άγρια
  ματιά γιά νά μέ φοβίση, έγύρισε
  τής πλάτες καί βγήκε έξω.
  Ή γυναϊκά τού τόν άκολούθησε
  αί κατέβηκε κάτω μαζί τού, ένώ
  γώ μένοντας μόνος άρχισανά ρω·
  :άω τόν εαυτόν μου, άν ήταν δνει-
  ή άγριάδα πού εϊ5α τό πραί
  τα μεγάλα μάτια τής γυναίκας
  ου, ή ή γλύκα πού μοθ φάνηκε
  ώς είδα τό βράδυ.
  Μ' αυτή τή σκέψι ίμεινα μονά-
  ος λ''γη ώρα, χιαρΐζ νά κινηθώ
  .αθόλο« άπό τή θέσι μου, γιατί ή-
  ουν σφικτά δεμένος μέ τα χέρια
  ίσω στή μέση, ώς πού άκούω
  πάλι §να Ιλαφρό βήμα ν° άνεβαίνη
  τή σκάλα' έκτύπησεή καρδιά μου
  :πό φόβο, δχι μην τύχη καί μοθ
  άνη κακό ή γυναΓκα έκείνη, άλλά
  ,ήπως φανή πάλι άγρια στά μά·
  ιά μου καί μείνει τέτοια δλον τόν
  αιρό πού θίμενα έκεΐ μέσα μαζί
  της· γιατί δέν είναι χειρότερο θέ-
  μα μοθ φαίνεϊαι «πό γυναΐκ* άγ·
  ιεμένη, πού καταλαβχίνει πώς £-
  εί τόν ιϊνδρα στό χέρι της καί
  ,πορεϊ νά τοθ κάμη δτι θελήση!
  "Ετσι μ' αυτόν τό δίκαιο φόβο
  γύρισα τό μάτι μου φοδισμένο καί
  ήν κύτταξα την ώρα πού ξανάμ-
  παινε πάλι στήν καμάρα.
  Περίεργο πραγμα !
  Ή άρχιληοτίνα ήταν τώρα άλ-
  οιώτικη, λές κι' ό άνδρας της,
  τού είχε φύγει άπό τό σπ£τι είχε
  πάρει μαζί τού δλη την άγριάδα
  οθ προσώπου της καί τής ϊμεινε ή
  αγγελική γλύκ* !
  Έστάθηκε μπροστά στήν πβρτα,
  κυτΐαζοντάς με μέ μάτια ξελιγω-
  μένα, ίβαλε τό δάκτυλο στά τριαν-
  ιαφυλλένια χείλιά της, σάν νά ή-
  θελε νά μοθ είπ^ νά μή κινηθώ
  κ*! νά μη μιλήσω καθόλου, κΓ έ-
  φάνηκε πώς άνέβασε δλη την ψυ-
  χή της στήν άκοή, γιά ν' ακούση
  τί γΕνονται έξω άπό τό σπΕτι.
  Πραγματικώς βήματα καί χον-
  τρές βουλγάρικες όμιλίες ακουσθή
  κανε στήν αύλή, ώ; πού σέ λίγη
  ώρα δέν άκούστηκε τίποτε πειά.
  Τότε έπροχώρησε κι' έκεΕνη
  πρός έμένα, κι' άιτλώνοντες τό μι-
  κρό καί άσπρο χέρι της επάνω στό
  κεφάλι μου, σκύφτει καί μςθ λέει
  .έ γλυκειά καί τρεμουλιαμένηφωνή:
  —"Αχ ! δμορφο κι' εύγενικό ρη-
  'όπουλο ! Τ£ κακό ήταν αύτό πού
  σέ 6|5ήκε μ' αύτό τό δγριο θηρίο
  πού σ' έπιασε !...... Τώρα Ιφυγε
  καί θί.ρθή τό 6ρ£5υ μέ τούς συν-
  τρόφους τού πάλι, γιατί πάει νά
  κουρσΐψη χωρία. Έγώ ϊκλεισα την
  πόρτα καλά άπό μέσα, πού δέν
  μπορεϊ νά μπή έξαφνα καί νά ^]
  πώς σοθ μιλάω, άν δέν την σπάση
  προΐήτερα, ή άν δέν την άνοΕξω
  έγώ. Στάσου λοιπόν νά σοθ λύσω
  τα τρυφερά χέριά σου, πού θάνε
  μουδιασμένα τόσες ώρες άπό τα
  σχοινιά, γιά- νά μπορέσης νά πά-
  ρης την άναπνοή οου νά καθήση
  μαζί μου νά μιλήσουμε χαί νά μοθ
  κάνης συντροφιά.
  Καί χωρίς νά χάση στιγμή, έρ¬
  χεται άπό πίσω μου γονατιστή στό
  στρώμα καί μοθ λύνη τα χέρια μου
  γρήγορα.
  Μοθ ήλθε πώς μοδδωκε νέα ζωή
  κι' δλη έκείνη ή κακή κατάσΐασι
  πού δρισκόμουν, έστω καί μέ λυ
  μενά τα χέρια,μοθ φάνηκε σάν νά
  ήταν μιά πολύ μεγάλη ευτυχία.
  Πές άπό την όμορφιά της, πέ;
  άπό την καλοσύνην της, πές κι'
  άπό την άνάπαυσι πού πήρβ τό
  θωμά μου, μούρθανε δάκρυα στά
  μάτια κι' ή πρώτη κίνησις πού έ-
  καμα μέ τα έλευθερωμένα χέριά
  μου, ήταν νά πάρω τα δικά τηςκαί
  νά τα κολλήσω στά χβίλιά μου.
  (ΣυνεχΕζεται)
  ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΟΝ
  ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
  ΑΣΦΑΛΕΗ- ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ
  ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΙ Η Π0ΛΥΠΛΗ0Η2 ΠΕΛΑΤΕΙΑ
  ηκρκκκτβιθήκη παρ* τοίς 'Λντιπρββώηβις:
  ΔΗΜ. καί ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  χη
  ου».α. .
  Είς τούς γονεις και την ανάδοχον
  Ευχόμεθα νά τοίς ζήση·
  ΓΑΜΟΙ — Ό χ. Νικ. Κατσαοά-
  κης καΐ ή δεσποινίς Μαρία Ε. Μπου-
  νια>έτηυ ετέλεσαν τούς γάμους των
  έν Μιλάτω την παρελθούσαν Πέμ-
  Παράνυμφος παρέστη ή χυρία Μα¬
  ρία Γ. Κατσαράχη χαθπγητοϋ. Συγχα·
  ρητήρια.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  ΚΟΙΜΩΜί Κ7λ|
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τού
  Σταυροΰ δέν έ'>ρτάζβι οΰτβ δέχεται 4-
  πισκέψβΐϊ ό κ. Σταύρος Λογιάδης
  όδοντίατρος.
  Β^ΠΤΙΣΕΙΣ — Προτθές Κυριακήν
  κ. Λάζαρος Άλβϊάκης εβάπτισεν
  ν Τυλίσσω τό άγοράκι τού χ. Χρ.
  ;πυριδά«η, ονομάσας αύτό Κων
  σταντίνον.
  Νά τοίς ζήση.
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν ή
  χ. Μαρίι» Γ. Σπιν&άχη ανεδίξατο τής
  κολυμβίίθρας τό χαριτωμένο χοριτσά-
  χι τού φίλου κ. Έμμ. ^Άλεξανβρά·
  δώσασα είς αύτό τό όνομα Κυρια-
  — Έκεΐνοι οί όποΐοι έπέμειναν
  χαί μετά την πρώτην φθινοπωρινήν
  βροχήν.
  —Ότι ό χειμώνος θά είναι δψι·
  αος εφέτος.
  —Διχαιώνονται μέ τό παραπάνω
  άπό τίς ζέστες τοϋ Σβπτεμβρίου.
  —Ποΰ σημειώνονται εξακολουθη¬
  τικώς.
  —Άλλά καί... επικινδύνως όσον
  άφορά" την προεχλογικήν νευρικό-
  τητα.
  —Καί συγκεκριμένως τούς έξάλ-
  λους «νεοανδριστάς* οί όποΐοι ενό¬
  μισαν ότι μέ μερικές παπαρδέλες
  πού έσέρβιραν τελευταίως είς τό νο-
  ήμον κοινόν.
  — Άνετρε·ψαν τδ σύμπαν!
  — Ή προχθεσινή συζήτησις είς τό
  Δημοτικόν συμβούλιον διά τό ύδωρ
  τής Νίας Άλικαονασσοΰ.
  — Υπήρξεν όσον άφορά τούς άντι-
  βενιζελικούς, μία εικών χαραχτηρι-
  στιχωτάτη.
  — Ή μιχροπολιτική, ή έμπάθεια
  χαί τό προφανώς χίτρινον μϊσός των
  έξεδηλώθησαν άρχετά καλά.
  —Είς ένα ζήτημα τοπικόν χαί γε-
  νιχοΰ ένδιαφέροντος.
  — Διότι βεβαία ή πρόοΑος τοϋ προ-
  αστβίου Άλιχαρνασοός δέν ένδιαφέ-
  ρει τούς βενιζελικοΰς ή άνΐιββνιζελι-
  χούς, άλλ' ολόκληρον την περιφέρειαν
  Ηρακλείου.
  —Άλλά τί νά είπωμεν; Ή μοναρ-
  χιχή χλίκα τού Δήμου δί5ει χαί την
  φοράν αύτην έξετάσβις διά τό τί είνε
  δυνατόν νά βυσσοδομήση μεθαύριον
  χαί γενιχώτερον εναντίον των τοπι-
  «ών συμφερόντων.
  —Μέ άμμωνίαν χαί ύϊρόθβιον έ·
  χόρεσε χθές την ατμόσφαιραν.
  — Ό όχετός «των άπόψεων» τού
  .....άγροτικοΰ (γράφε κομμουνιστιχοΰ)
  όργάνου.
  —ΟΙ άποπνιγέντες άπό τάς άνα-
  θυμιάσεις τού ά*ς άποταθούν είς
  τούς άπολυμαντάς.
  —Ύπάοχει εύτυχώς αφθονος ά-
  σβέοτης καί φανικόν όξύ.
  —Καί ό φόν Πί-πϊ τήϊ «'
  είχε χθές την ευεργετικήν τού.
  —Είνε λέει νικητης ό Πί—πΐ!
  —Άλλά ποίος τού λέει νά μην
  είναι;
  —Παρά τόν λιμένα καί έμπροσθεν
  τού κηφεν&ίου Ι. Γιαλουράκη.
  —Ευρίσκονται τρείς ύπόνομοι.
  —Αί ύπόνομοι έχουν πλημμυρήση
  χαί άναδίδουν άνυπόφορον δυσο¬
  σμίαν.
  — ΟΙ άομόδιοι άς φροντίσουν νά
  τελβιώνχι ή κατάστασις αυτή «πό τό
  διαβατιχώτατον έχεΐνο σημείον τού
  λιμένος.
  —Έπιτροπή άπό τούς ίδίους πεοι-
  οίκους παρουσιασθείσα πρβχθές ενώ¬
  πιον τού κ. Νομάρχου.
  —Εζήτησε νά κατεδαφίσθη ή έχεί
  εΰρισκομένη παλαιά ήμιερβιπωμένη
  ύδαταποθήκη.
  — Υπενθυμίσωμεν καί άλλοτε δτι
  ή ύδαταποθήκη αύτη αποτελεί ασχη¬
  μίαν χαί δυσχεραίνει την κυκλοφο¬
  ρίαν Είναι άνάγκη λοιπόν νά κατε¬
  δαφίσθη τό ταχύτερον.
  Ϊ3—θύκ έ« καθεύββιν την γηραιάν
  «Ίδην» τό τρόπαιον τής Ν. Άλι-
  καρνασσοΰ.
  —Διά τα βαφτίσια συνεπώς τα ό-
  ποία κάνει εσχάτως ό χ. Μεΐμαράκις.
  —Καί τα όποία φαίνεται διά τόν
  ...φόβον των Ίουδαίων.
  —Γίνονται μόνον διά νά τα μαθαί-
  νη τό στενόν περιβάλλον τοϋ ηγέτου
  τοϋ λαΐχοΰ συνδυασμοΰ.
  —Κάμνει ντόρον ή «Ίδη» ώς νά
  επρόκειτο περί κοσμοϊστοριχών γε·
  γονότων.
  —Άλλ' ά*: είναι βεβαία ότι άπό
  τα βαφτίσια αϋτά μόνον τα... ούά
  ούά των εύτυχών «φιλιότσων» ακού¬
  ονται.
  — Πέραν τούτων άγαπητή «Ίδη»
  ουδείς θόρυβος.
  —Άρκετά χαλή ή ταινία «είς τα
  δίχτυα τής Τσέκας».
  —Πού προβάλλβι κατ' αύτάς τό
  «Άλχαζάρ».
  ό Ρέηορτιρ
  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
  ΣΑΜΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΗΡΑΜ.
  ΚΙΜΩΝ
  ΣΑΜΟΣ
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά Πειραια.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα. Βόλον, Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬
  λον, Θεσσαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
  θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι'Ά¬
  γιον Νικόλαον Παχ. "Άμμον Σητείαν.
  (Έν τοϋ Πρακτορείον τηλέφ. Νβ 30
  ι>.
  Όδηγός Ηρακλείου.
  V
  Λ*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ϊΥΝΔΡΟΜΑΙ
  .Εξω«βικοΰ έτησία^Δολλάρια 10.
  Ά««βο» *' αποδείξει; συνδρβ
  ΐ δημββ»«ύ°β1»ν Φ*Ρβιισι
  μββ»«ύ°β1»ν Φ*Ρ
  την ϋπβγραρην
  κ*. ΙβιοΗΓητ.« τής
  14 _)βρίου1932
  ΤΑ ΔΥΟ
  ΙΒΛΙΑ ΜΑΪ
  Έχτάκτως είς τό σημερι
  νόν μ«5 φύλλον δέν περι-
  Ι-αβάνβντ«ι «Ι συνέχειαι
  λ***Κ*/.. ς,βλίων μας.
  Η «Α.Ν0Ρ©ί15!Χ»
  Η
  Κ'
  ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ Βενι¬
  ζέλου—Καφαντάρη είς
  τό ζήτημα της σταθεροποιή
  σεως συνεχίζβται. Καί συνε-
  χίζβται, καθώς μάς πληροφο-
  οοΰν τα χθβσινά τηλ,εγραφή-
  ματα, πρός τεραστίαν πολιτι¬
  κήν ζημίαι Τ°υ φοοομπηχτου
  αρχηγόν· "Εξ δισεκοτομμύ-
  ρια, άποδεικνύει ό κ. Βενιζέ-
  λος ότι έζημίωσβ τόν τόπον
  ή περίφημον σταθβροποίησις.
  "Εξ δισεκατομαύρια! Έν τφ
  μεταξΰ όάποσυν&βσας τοιου¬
  τοτρόπως την δημοσίαν οϊκο·
  νομίαν τοΰ τοπου, ομιλεί
  «διά σπατάλας» τής κυβερνή-
  οβως Βενιζέλου.
  ***
  'ΑΤΑ την μετριωτάτην
  < ύποδοχήν τοΰ Τσαλδά- ρη είς Πάτρας ό άρχηγός των λαϊκόν έπανέλ,αβε τα έπι- χειρήματα τοΰ πεζοδρομίου κατάτής Κυβερνήσεως. Άλλά μή«ως είχβ νά επαναλάβη τί- ποτε δλλο; Ή ρητορεία τοϋ κ. Παναγή δέν μάς έσυνήθι- οεν οΰτε είς έξάρσεις άνωτέ- ρου πολιτικοΰ «ε^ιεχομένου, ούτε είς σπάνια ειδικώτερον οητορικά άνθη. Είνε ρητο¬ ρεία χοινή, κοινοτέρα ιοΰ τελευταίου πολιτικάνΐη. Δέν επεριμέναμεν φυσικά άπό αυτόν περισσότερα πράγματα είς τάς Πάτρας. Τό πεζοδρό- μιον είνε που είνε τό πολιτι¬ κόν του «φόντο». *** ΗΕΙΡΗΝΙΚΗ έπανάστα- σις τοΰ άγρότου—όπως όνομάζουν οί κομμουνισταί τής διοικοΰσης έπιτροπής τού άνροτικοϋ κόμματος καί οί συν αυτοίς τούς.... εαυτούς των— χρεωκοπεί πανταχοΰ. Ούδεμία άξία λόγου πολιτική έηιτυχία των άγροτοπατέρων άναφέρβται—έπιτυχία άνάλ,ο· γος μέ τόγ χαρακτήρα ποΰ θά έπρεπε νά έχχι μεταξύ των άγροτών ό «άγροτισμός» εάν τα μεγαλόστομα κηρύγματά του έπιαναν λιγουλάκι είς την ίΐγροτικήν ψυχολογίαν. 'Αλλά Λώς νά πιάσουν τα εΰλογη- μένα; Έκτός των κομμουνι- στών «τής διοικούσης έπιτρο- πής», τα παπαγαλίζουν αν- θρωποι μέ «ψηλά κολλάρα» —σύμμαχοι καί έπίμαχοι των χομμ,ουνιστών διά λόγους αϋτοσυντηρησίας. *** ΛΙΑ ΤΗΝ" συνταγματικήν ^ μεταρρύθμισιν και την ίΰρ·υνσιν των δικαιωμάτων τού προέδρου τής Δημοκρα¬ τίας ό κ. Βενιζβλος θά ομι¬ λήση πρός τόν λαόν των Ά Τ''ΐνών. Καί τα δύο ταυτα ζητήαατα, εϊνεζητήματα άπό τα σπουδαιότβρα τής μελλον- τικής πολιτικής ζωής—ζητή- ϋατα διά τα όποΐα είνε άδύ- • νότον νά μή μεριμνήση μία προσεχης κυβέρνησις άξία τού όνόματός της. Ή εΰρυ τέρο ανάπτυξις των δλλως τε είνε άπό τάς κεφαλαιώ- °ει σηϋβρινάς άπασχολήσεις τοΰ Φιλελευθε'ρου κόμματος κατόπιν των γνωστών διαβο· λών τοΰ κιτρινισμοΰ κάί έπ' τοϋ σημείου αυτού. *## ΤΟ ΥΠΕΡ των φιλελευθέ- ρων ρεΰμα όγκοΰται «ανταχοΰ. Ή διαπίσΐωσις εβχβται 6χι μόνον μβ τάς ά- νβΐας αποδοκιμασίας των Καφονταρικών,τών Παπανα- οτασιακων καί των Άγροτι- Κ<δν. "Ερχεται καί μέ την σβμνήν Ιδίως, την εΰγλωττον Περισυλλογήν καί σωφροσύ- νηντοϋ λαοΰ, γύρω άπό τάς 1αΧ«ς καί τούς άφροΰς των σεληνιαζομένων όργάνων τής α«οσυν&έσεως, οΐοι είνε οί .θφβΐς του βασιλισμοΰ «αί οί λοιποί κομπάρσοι των διαφό¬ ρων καταστάσεων καί έρν- ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΦΕΔΡΩΝ_ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ Πρός τούς Έφτδρους Πολεμι¬ στάς τοϋ Νομοϋ Ηρακλείου: Αγ«π;τ)τοί Σονάδελφυΐ, ^ 'Ως καλώς γνωοίζετε, ίδιον, εκάστου τιμίου άνδρός καί δή Έφέδρου Π >λεμιστοΰ είναι νά
  ««Λληροΐ τος πρός τόν άλλον άνη-
  λειμμένας ύποχορώσπς. Τοιαύτας
  ηθικάς ύποχρεώιεις, έχη Χαί πέρ αυτής.
  Τώ ίδιον ζήτημα έπανέφερε
  πατά την πρβχβεβινήν συνβδρίκ
  σιν τοϋ Δημοτικοΰ ΣυμβονλΙου
  ό Πρόΐδρος αύτοΰ κ. Ά.ό Κων¬
  σταντινιδη*. 'Αλλά μόνπ ή έπα
  ναφβρβ τβυ απετέλεσε τί κόκκι¬
  νον «ανι τού ταύρβυ ίιά τβύ; άν-
  τιβενιζ(λικ«ύς αυμβούλους ο'ίπ
  ν«ς μ:ό; ςρωνή εξηγέρθησαν, προ
  καλέσαντες μακράν συζήτηαιν ή¬
  τις διεξήχθη έν μέσω θόρυβον) καί
  συνίχών άντεγκλιΊσβων.
  Κατά τίιν ειρημένην συνεδρία¬
  σιν έ Προεδρος τού Δημοτ. Συμ-
  3«υλίοι> κ. Κϋνσ:ανπνίδπς, λα¬
  βών τον λόγον εΙ«ϊ τα εξής:
  «Ό κ. ΞκνΒάκης έχαρακτήριβε
  κηλίδωσιν τής προκδρικής μ ου
  σπχδιοδρομίας καί οκανδαλώδη
  την ενέργειαν μου τής έπαναφο-
  οάς είς συζήτησιν της υδρεύσεως
  Νέα; 'ΛλικαρναββοΟ. Εϋχομαι
  είς τόν ίδιον, παρ' ολίγον υπο·
  ψή^ιον καί ουδέποτε πάντως πά
  ραλείφχντα υπο την Ιδιοτητά
  τού ώς δημοτικοθ συμβούλβυ νά
  θέτΐι ύτβράνω δλ«ν την έξυπηρί·
  τησιν μικροκομματικ&ν συμφίρόν
  των τη; παρατάξϊώ; του, νά βρ-
  μάτοιι αύΐό; καί οί ομόφρονας
  Οϋ εργάται τΌι> άπό τάς ηθικάς
  αρχάς αΐπνες άπβτέλΐβαν την
  βάσιν οΐχβδηποτβ μέχρι σήμερον
  ενεργείας μου.
  Το Δημοτικόν συμβουλιον είς
  την πρώτην συζήτησιν τής υδρεύ¬
  σεως τής κοινότητος Νέ*ς Άλ'-
  καρνασΐοΰ έμοφώνυς ά/τεφίσισε
  άστεγον Ένριδρικόν Κόσμον.
  Ένωσις Έφέδρων Πολεμιστών
  Νομοϋ Ηρακλείου.
  Ποόεδρος
  Μιχ. Κ»στ«λλάκης
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  Γίώργ. Καρκαβάτζος, Ιωαν.Μ»
  λεισί'η;, Μιχ. Μχρής, Εύαγ. Μα-
  λαγαρδή;, Γε^ργ. Παναγιωτάκη;
  Έμ. Χχτρέτη^, Έμ. Γραφανάκης
  Λ. Άποΐτολάχης.
  ΜΥΗΤΕΡίΗΗ ΕΠΑΓΐΕΑΜΛΤΙΚΗ _Χ8ΑΗ
  ΕΗΠΟΡΟΎΠΑΑΛΗΑδΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  (Άφωμοιωμένη πρός τάς δημο¬
  σίας ημερησίας πρακτικάς εμπο¬
  ρικάς Σχολάς).
  Αί εγγραφαί είς την Σχολήν
  άρχονται την 15ην Σ)6ρ£ου καί
  λήγουσι την 30ην τοθ αύτοθ μη¬
  νός.
  Ή ήμέρα των είσιτηρίων έξε-
  τάσβιον όριαθήσεται δπί τοθ Συλ-
  λόγου των κ. κ. καθηγητων μετα¬
  ξύ τής 15ης καί 30ης Σ)6ρίου.
  Είς τ^ν πρώτην τάξιν τής Σχο-
  λής θά είσαχθώσι μετ* εύϊόκιμον
  βίσιτήριον εξέτασιν μαθηταί φέ¬
  ροντες τουλάχιστον απολυτήριον
  έξαταξίου Δημοτικοθ ΣχοΧΐίο»
  Δημοσίου ή ανεγνωρισμένου ίδιω-
  τικοθ.
  Μετά τδ πέρας των σπουδω-
  των θά παρέχεται είς τοΰς εύδο
  κίμΐο; δφισταμένους την απολυτή¬
  ριον εξέτασιν ειδικόν πτυχίον ίσο·
  δύ'/αμον πρός τα δπ4 των Δημο-
  σίων Πρακτικών Έμπορικών Σχο
  λών παρεχόμενα τοιαθτα καί δύ
  νανται οί κάτοχοι τοιούτων πτυ-
  χίων νά έγγραφώσΐν άνευ μέν ί
  ξβτά—ων είς την Β', μετ' είιδόκι
  μον δέ κατακτητήβιον εξέτασιν
  είς την Γ.' τάξιν τετραταξίου μέ·
  σης ίμπορικής Σχολής είτε είς
  ί^οϊονάμους τάξιις πενταταξίου
  τοιαύτης.
  ■ ΙΙιρα τί Σχολ^ θά εξακολου¬
  θήση λειτουργοθν καί Φροντιστή-
  ριον, έλευθέρων σπουδών, έν τώ
  δποίφ θά διδάβκωνται ή Λογιστι-
  κή καί ξέναι γλωσαβι, ή Γαλλική
  Αγγλικη καί Γερμχνική.
  Διά πλείονας πληροφορίας ά
  πευθυντέον «ίς τό Γραφείον τής
  Σχολής (έναντι τοθ Αγ. Τίτου).
  •Ηράκλειον χ% 9 2)βρίοιι 1932
  Ό Διβυθυντής τής Σχολής
  Ίάν Τζ«Ρ«νί1ς
  βίλέσΒη όρμαθδς " ί
  Παοακαλβίτβι ό βύοών δπως
  βώ^ 1 β Υβαφεϊαμας καί
  Ή έμτίάδεια των άντιδενιζελικών
  καί ή ύδρευσις τής Ν. 'Αλικαρνασσού.
  την εί; ταύτην χορήγησιν ύδατος
  δταν καταατί] τουτο δυνατόν.
  Ό μηχανικάς ϊργβλάβος κ.Κοτ
  τάκη; δι' έηιστολής τού πρ&ς εμέ
  εδήλωσεν, ότι έκ τής είς αοτον
  διά τάς έργασία; τ£ιν Στρχτώνων
  χορηγηδείαης μιάς λίτρας υίατίς
  ύιτο τοθ Δημου, ευχαρίστως θά
  διέ9ετε την ήμισειαν λίτραν διά
  την ϋίρβυσιν τή; κοινότητος 'Α·
  λικαρνασσέων. Καί νομΐζω, ότι ύ
  ποχρέωσιςμβυ ώ; Προέδρουτοΰ Δή
  ιιοτικοΰ Συμβουλίου Ηρακλείου
  ήτο νά γνωρίσω είς τουτο την κοό·
  τάσιν τοΰ κ.Κοττάκπ καί δέν ήτο
  κακοΰργημα ν» εΐσηγηβίι έχ νέου
  την δυνατότητα παραχη; ύδατος
  ϊΐς δισχιλίου; αυνανθρώπους μας
  ϋφιαταμένου; άνιστόρητα μαρτΰ-
  ρια έκ τής ελλείψεως υδατοί.
  ΟΙ κ.κ. Άνδρουλάκης καίΞκν
  δάκπς έπεκαλέσθησαν νομικά επι-
  χειρήμντα έμτραγμάτων ύικαιω-
  μχτων καί ϊϋθυνών, ίνω οί ϊδι-
  οί είς ποοηγουμένας συνεδριάσει
  συνηγόρη^αν έκ3ύιιω; διά την
  χορήγησιν ύδατος εί; ίύβ έργο-
  ληπτικά; έπιχειρηβεις. Ιδιαιτέρως
  6 κ. Ξανθάκη; ετόνισεν, ότι δέν
  δύναμαιέγώ ώ;γεωπόνος νά έμ
  βαθΰνω εί; τάς νομικάΐ τού άβρι-
  στολογία; λησμβνων, δτι έγώ δ¬
  ταν μέ την νομικήν έμπειρίαν
  τού μάς ένβπλεχεν β{ς τιρατώ'βις
  παρατυπίκ; διβτύπΜααν τήνοοθο
  τέραν γνώμην ε»*ί δέν τοΰ άπη-
  γόρευσα νά συζητό επί θέματος
  καθαρώς γεωργικοΰ. Ό χ Ε κ ν
  βάκη; έξέφερΐ φράσεις άσυνήβως
  δριιιεϊ; άμαυοώσας αϋτό; την κα¬
  λήν του ω; ψυχραίμου βυζητητοΰ
  φήμην.
  Κ*ί άνεκάλβαεν έ 'ίδιος τάς ά-
  οτόχου; φράσει; τού, δταν ό χ. Ι.
  Λιναρδάκης τοΰ ετόνισεν, 2η ου¬
  δείς χηλιδοϋται οϋτε σκανδαλω-
  δώς δρά έν τώ άγώνι τού νά πά
  ράσχη ίΐς ολόκληρον πολλαπλώ;
  ταλαιπωρουμένην Κβινότητα β,τι
  επιβάλλει στοιχβιώδης άνθρωπι
  σμβς.
  Τον τόνβν τής πολιτιχης έν τφ
  Δημβπκω Συμβουλίω διαμάχης
  έδυσαν οί «μέφρονες τοΰ κ.
  Ξανθάκη.
  Καί 6ά ήτο ήτιβς ό χαραχτη
  ριβμός τής στάσεώς των ύ; άπαν
  θρώπου έναντι Κοινότητος, ή ό¬
  ποία άν δέν ΰπάγβται είς τόν
  Δήμον Ηρακλείου καί δέν συμ-
  φωνεΐ μέ τάς πολιτικάς των δο£α
  σίας δέν ίΐνε δυνατόν νά κατα-
  δικασθή είς τό μββαιωνιχόν μαρ¬
  τύριον τής σΓερΓισεως ύδατος.
  Ημίσεια ν λίτραν ϋδατος παρβ-
  χωοεΐ 6 κ. Κοττάκης έχ τής μιάς
  λίτρας, την οποίαν παρεχώρησεν
  ο Δήμβς διά την άνοικοδόμηαιν
  των στρατώνων.
  Εάν χατά ήμίσειαν έιτιπροβθέ-
  τ&>ς λίτραν ελαττωθή ή ποσότης
  ύδατος μέ την όποιαν ϋδρεύβνται
  οί δημόται Ηρακλείου, δέν βά
  είνε η ϊλλειψις τόίβν αΐσθητή,
  έφ' £β«ν άλλωί τε καί δέν βά πα·
  ραταθτϊ πλέον τοΰ διμήνου ή πα·
  ρουαι«ζομένη σήμερον προσωρι-
  νή λειψυδρία.
  Είνε κακούργημκ νά συσκοτίζο
  τόν λογιβμόν οιουδήποτε τοσαύ¬
  την κομματιχή έμκάβΐια, ώατε
  ν' αρνήται την προβνρινήν ϊστ«
  χορήγησιν ύδατος επί άντιιταρο·
  χά βΐς ολόκληρον πληθυσμόν
  ϋποφέροντα, ταλαιπωρβύμΐτβν,
  έκλιπαροΰντα διά την πληρώσιν
  τής έπιταχτικωτέρας Ανθρωπίνης
  άνάγκης».
  Τό ζήτημα μΐτά ταυτα ηχ8η
  β!ς ψηφοφορίαν, μέ το έρώτημχ
  «νά δοθή Η ό'χι ΰδωρ «Ι; την Ν.
  'Αλιχαρνασσόν», το άποτίλ*ομα
  της όποία< άπέβη υπέρ των "Α- λικαρνασσέων διά ψήφων 14 χατά 6. —Ή σωματική άγωγή. Διά τού δημοσιευθέντος είς την εφημερίδα τη; Κυβερνήσεως νό· μου 5620 κυροΰται τό Ν. Διάταγ¬ μα περί τροΐτοποιήσεΝΓ, χωδιχο ποιήβεως καί αυμπληρώσεως άπά- ς τής ίαχυούση; νομοθββίας πβ ρΐ ανματιχης άγωγης. 8ΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Πρώην Κοινωφελές Ταμείον (πάροδος Πλατύ Σοκάχι) Αριθ Τηλεφώνου 188. Τελειόταται πολυτελείς ήλε- κτριχαΐ έγ.-.αταστάσβις όδοντ·α· τρικών μηχανημάτων ϋηΐΐ. ΚΙΙ- ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τβ- λευτα αν πρόοδον τής Όδοντια τριχήί Έπισΐήμης, σνμπληρώ νούν τό σύνολον άρτιωτάτης χλινιχή: έφαμίλλου των Άμερι- κανιχών. Άντισηψίπ, άνώδυνοι έπεμ- βάσεις, ταγύΐης εργασίας 'Ε- κτι^λεσις ό'ων των νεωτάτων συσΐημάτων όδοντοτεχνικών συ- σχευών (τεχνητρί όδόντες κτλ.). Έπισχέψεις επί συνεντεύξει. Έργάσιμοι ώραι: 9 0^-12 Ι)2π.ι«. 3 1)?-7 μ. μ —Διά την εισαγωγήν είς την Άνωτάτ. Γεωΐτονικήν Σχολήν. ΕΙ; την Εφημερίδα τής Κυβίρ- νήσεω; έδημοαικύθη προκήρυξις διαγωνισμοΰ διά την «ΐοαγΜγήν 20 φοιτητών «Ις την "Ανωτάτην Γεωπονικην Σχολήν 'Αθηνδν έ- νεργηθεισομένου την 23ην τρέ¬ χοντος μηνός Σεπτεμβρίου. —Δέκιμύι φύλακες. Δι' απβφάοεαις τοΰ χ. επί της Δικαιοσΰνη; ύπουργοΰ διωρίσθη¬ σαν φύλακβ; δ^κιμοι έν τή Κι- νητη Άγροτικό φΐαλοκΐ Ήρα- κλΐίου επί τω νενομιβμένω μι· σ8ω καί διά τετρκετή θητβίαν οί Ι. Δ. Τριανταφυλλάκης χαί Ν. Γ. Μαρκάκης. Η ΚΛΜΑΡΙΑΝΗ ΓΡΑΒΚΕΡΑ ΧΑΤΖΟΓΕΩΡΓΗ Έφάμιλλος τής παοασκευαζο- μένης υπό τής Γεωργικής Σχολής Μτσσαράς, μέ άρωμα, μέ γεΰβιν, μέ νοστιμιά, κητασκευασμένη μέ πο?»λή τέχνη ή γραβιέρα Χατζο- γεώργη τίθε,τα» έντος των ημερών είς την διάθεσιν τής καταναλώ¬ σεως. 1—5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Τό Εκπαιδευτήριον άπό Πλατύ Σοκκάκι ένθα μέχρι σήμερον Ιλειτούργει, τελείως άνακαινισθέν μετεφέρθη ήδη είς τό πολυτελες νεόκτιστον υγιεινόν εύρύχωρον οίκη¬ μα τού κ. Α. Μαυράκη επί τής όδού Μαρογιώργη (έναν¬ τι οίκίας κ. Άκράτου—συνοικία Άγίου Μηνά). Περιλαμβάνει. % _ 1) Νηπιαγωγεϊον—Διευθυνόμενον υπο της μύνης^ εν Ηρακλείω πτυχιούχου νηπιαγωγοΰ κ. Άνδρον. Πετράκη. 2) Πλήρες Δηαοτικόν σχολείον. , . % 3) Οίκοτροφίϊον τό δποΐον θά λειτουργηση άπο τού προσεχούς σχολικοΰ Ιτους είς τ«ς ϊύρυχώρους καί καθα- οοτάτας αιθούσας τού Έκπαιδευτηρίου. ^ 4) Ξένας γλώσσας (Αγγλικήν και Γαλλικήν) προαι- °εΤΙΧΠροσωπικόν άριστον, Ικ των καλλιτέρων διδασκά- λων καί διδασκαλισσών. Πληροφορίαι καθ' εκάστην. Έκ τοΰ Γραφείου. ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον Α)Π "ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ 2 000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, αναχωρεί Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύμστα. Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν. , Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ άβ»θ. —χ. 94 καί 150 ••••••••••••••••ε······························· —Ό φέρος σφαζομένων ζώων. Τό ύκουργ<Ιον Έσωτερικών έν συνεχπ4α έγχυχλίου του δι' ής έχανονίοθη ό τρόπος της βϊβαιώ σεω; καί ιίαπράξεως τοΰ φόρου των σφαζομένων ζώων καί χαιβω· ρίοθη ό τρόπο; τής αποδόσεως *1ς τού; ύιχαιούχους Δήμους καί κοι νέ τη τας των «Ισπράς'εων έχ τού υπέρ αυτών συνβισπραττομένου μετά τοΰ δημοσίου φόρου προσθί· του πβοοστοϋ, έφιοτοΐ την προσο¬ χήν έπ' αυτόν των χ. χ. Νομκρ- χνν. Κυρίως δέον νά διακανονι¬ σθή καλώς ό τρόπος τή; διενεργεί¬ ας των ένοικιάσβων πρός επιτυχί¬ αν αυτών. —Ή κατεδάφισις των έτβι- μορρ,όπων. Τό υπουργείον τδν Έσωτβρι- κών έκοινοποίησεν είς τάς Νο- μαρχία; £γγρ»ίφον τβΰι υηβυργεί· ου Συγκοινωνία; δι' ού παρέχον- ται διάφοροι οδηγίαι άναφορικ&ς μέ την χατβδάφΐβιν των έτοιμορ- ρβπων. Τό έγγραφον πβριλαμβάν»! 6- ΐΐίξϊΐς όσον άφορ? τόν χαρα- κτηρισμίν των έτοιμορρόπων οί· κοδομών, τόν τρόπον τή; χατεδα- φίσβως χά Ι τάς δαπάνας αυτής. —Ή έξαγωγή τής σταφίδος μας. Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ Τίλωνεί- ου μα; προχθές ίφορτώβησαν επί αγγλικών φβρτηγων άτμοπλβίων χατακλβυσάντΜν προχθές εί; τόν λιμένα μας 15000 κιβώτια σταφί¬ δων προοριζομένων διά τάς κατα- ναλωτικάς άγορά; τής Αγγλίας καί Γβρμκνίας. —Αί συμβάσεις τΰν ανταλ¬ λαγήν. Διά δπμβσιευθείσπς εις την εφη¬ μερίδα τή; Κυβερνήσεως πράί*ω; τοθ Ύπουργικοδ Συμββυλίου τί- θβται είς Ισχύν ή προσωρινή Εμ¬ πορικώ συμφωνία μ>τα£ύ Ελλά¬
  δος χαι Τσεχοσλοβακίας ώ; καί
  η συμφωνία διά την εξόφλησιν
  των καθυστερουμένων έμπορικών
  χρ«δν. _______
  —Ή προστασία τοΰ παιδιοΰ.
  Τό άηόγΐυμα τής προχβές συ¬
  νήλθον εί; συνεδρίασιν έν τφ Νο¬
  μαρχιακώ καταστήματι τα μέλη
  τής Διοιχούσης έπιτροπή; τοΰ
  ένταΰθα Παραρτηματος τοΰ Πα·
  τριωτικοΰ Ίδρΰματος Προστασίας
  τού Παιδιοΰ χαί συνεζήτησαν ε¬
  πί διαφόρων οίκονομικ&ν χαί 6-
  πηρεσιακϋν ζητημάτων λαββντβ
  σχβτικάς άποφάσεις.
  —Ή φαρμακευτική νομοθε-
  θεσία.
  Είς την Εφημερίδα τή; Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη ό Νομβ;
  5607 δυνάμει τοθ οποίον κωδικο-
  ποιείται χαί συμπληρούται η Ισχύ-
  ούσα σήμερον φαρμακευτιχή Ν·-
  μοθεσία.
  —Τα δημοσία ίργα.
  Υπό τοΰ χ. Υπουργόν Γενΐ-
  κοθ Διοιχητοΰ Κρήτης προΐχη
  ρύχβη ή δημοπρασία διά την συν¬
  τήρησιν τής ύπ' αριθμόν 169 Έ-
  θνιχής όδοϋ Ρεθυμνον 'ΑμαρΙου
  τμήμα άπό χιλιόμβτρα 3 Τής β-
  δοΰ Ρεθυμνον—'Ηρακλείου πρός
  Άμάρι χαί διά την περίοδον 1932
  -1935.
  Δι' αποφάσεως τής Νομαρχία;
  προεχηρύχβη ή δημοπρασία συνυ
  ,τυρήσεως τής «οοδ Ή
  — Φοινικιάς.
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γοαφεϊβ Έναντι Νομαρχίας.
  ΌΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  14 Σεπτεμβρίου 1932
  ■εΐΙΙΙΙΙΙΙΙΜ1Ιΐεεΐ1Ι1Ι1·ΙΙΙΙΙΜΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ*1ΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΐυΐΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1Ι||||||||||||ΐι|||ΙΙ1ΜΙ|Ι1Ι11ΙΙΙΙί1ΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11Ι.......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙ111ΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙ>>ΙΙΙ·Ι··1ΙΙ*Ι|Ι|Ι1·1Ι*>>ΙΙΙΙΙΙ|1||||,|,||||1|)))
  1 ΣΗΜΕΡΊΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
  ΤΟΥιιΒΕ^ΙΖΕΛΟΥΕΙΣ ΚΟΡίΝΘΟΝ
  ώτ
  Τί ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΟΥΣΙΟΔΗΣ ΥΠ9&0ΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Αύριον (σήμε¬
  ρον) ό κ. Βενιζέλος μεταβαίνει είς την
  Κόρινθον ινα έκφωνήση προεκλογικόν
  λόγον.
  Οί έν Κορίνθω φιλελεύθεροι έτοι-
  μάζουν ένθουσιώδη ύποδοχήν είς τόν
  κ. Βενιζέλον.
  Ή άγορά των σταφίδων.
  Ή χδεαινή κίνησις
  ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΙ ΔΙΚ Ο Υ Η ΟΜΟΥ
  ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟΝ
  ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έξ Άγκυρας δτι
  ή Τουρκική Κυβέρνησις εξέδωκε ειδικόν νό¬
  μον δι' ού διευκολύνεται τό συμψηφιστικόν
  εμπόριον μέ την Έλλάδα.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Έξ Άμερικής
  αφίχθησαν σήμερον 4ΟΟ έκ των έκεϊ έγ·
  κατεατημένων Έλλήνων.
  Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΟΥΜΑΣ
  ΕΚΑΝΟΝΙΣΘΗ
  Καθ" όλην την διάρκειαν
  τής χθές εισήχθησαν υπο
  των σταφιδβπαραγυγών είς
  τή ν πόλιν περί τάς 60000
  έκ. σταφίδων εΐδους ταχτά
  καί σουλτανίνας.
  Έκ τοΰ γδγονότος τής ε¬
  λαττώσεως ταύτης της είσα-
  γωγής εσχηματίσθη ή γνώ-
  μη ότι αί είς χείρας τΰν πά
  ραγωγΰν ευρισκόμεναι είσέ
  τι ποσότηΐες σταφίδων ήρ¬
  ξαντο έλαττούμεναι αίσθη-
  τώς, ύπολογίζεται δ' ότι αύ¬
  ται άνέρχονται σήμερον
  είς τα 2 έκατομμύρια περί-
  που οκάδας.
  Καθ* α είμεθα είς θέσιν
  νά γνωρίζωμεν
  των παραγωγήν
  Είς απάντησιν τηλεγραφήματος τοΰ
  κ. Μαρή, έστάλη χθές έξ Αθηνών τη-
  λεγράφημα τού ίδιαιτέρου τού, γνωρί-
  ζοντος ότι υπεγράφη τό χρηματικόν έν-
  ταλμα πληρωμής τής σούμας, άρθεισών
  των άνωμαλιών είς τάς οποίας προσέ-
  κοπτεν αυτή.
  Τό ύπογραφέν ένταλμα άποστέλλε-
  ται κατα τάς αύτάς πληροφορίας μας
  τό συντομώτερον.
  ΧΑΛΑΡΑ Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ
  πολλοί έκ
  καί μετα-
  πρατών άκόμη,ελπίζοντες είς
  την βεβχίαν σχεδόν βελτίω¬
  σιν των τιμών των σταφί¬
  δων καθυστεροϋσι επί τοΰ
  παρόντος την πώλησιν τοΰ
  προΐόντος των.
  Ή σταφιδαγορά μας καί
  χ9ές, έξηκολούθησε παρου¬
  σιάζουσι* την αυτήν άγορα-
  στικήν κίνησιν, ώς καί προ-
  χθές μέ μικράν τινά τάσιν
  ελαττώσεως των τιμών. Πα·
  ρά ταυτα όμως αί σταφίδες
  εϊδους σουλτανίνας, έξαιρετι-
  κά καί α' πράγματα έπωλή-
  θησαν καί χθές είς τάς τι
  μας των 18 εως 20 δραχμών,
  οί δέ ταχτάδες έκυμάνθησαν
  μεταξύ των 4-5,50 δραχ-
  μων.
  Ζήτησις
  άρκετή ύπϊΊρχε
  μόνον είς τάς καλάς ποιό
  τη τας σουλτανίνων είς δέ τα
  δευτέρα καί τρ'τα πράγμα
  τα εσημειώθησαν μέν πρά
  ξεις τινές άλλά είς χαμηλάς
  ώς επί τό πλείστον τιμάς.
  Έπίσης είς τούς ταχτάδες
  παρετηρήθη άρκετή άγορα
  στική κίνησις, ώς και είς
  τούς ελεμέδες.
  Κατά τάς
  μας ζήτησις
  πληροφορίας
  σταφίδων έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ παρουσιάζε
  ται καθημέραν κ«ί μεγα¬
  λυτέρου έλπίζεται δέ ότι θά
  ξηθή άκόμη καί είς Ικα¬
  νοποιητικόν επίπεδον έπιτυγ-
  χανομένης καί αυξήσεως των
  τιμών.
  ΕΣΥΝΕΧΙΣΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΧΘΕΣ
  ΑΙ ΔΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΗΙΖΕΛΟ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΝ
  ΚΑΤΑΧΡΙΝΕΤΑΙ Ο Κ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ
  ΪΣ Ο ΚΥΡΙΏΤΕΡΟΣ ΥΠΕΥ ΒΥ Η Ρ ί
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (10(ι
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό κ. Βενιζέλον
  εσυνέχισε σήμερον τάς άνακοινώοεΐβ
  τού διά τάς έκ τής σταθεροποιήσεως ς«.
  οικονομικών.
  κατέκρινεν
  μίας των δημοαίων
  Ό κ. Βενιζίλος
  τέρως τόν τέως διοικητήν τής
  ζης τής Ελλάδος κ. Διομήδην ά'ναιμΐ,
  χθέντα άπροσκλήτως είς την συζήχη,:ν
  μολονότι είνε ό κυριώτερος ύπεύθυνος
  διά τάς προκυψάσας έκ τής σταθεροποι·
  ήσβως ζημίας.
  *(
  ΚΑΤΙ
  ΤΑ Β
  ΔΗΜΟΣ Α9ΗΝΑΙΩΝ
  ΓΓΕΛΘΗ ΟΤΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤ
  ΒΛΙΑΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΝ
  Ή άνακηρυξις
  ΰποφηφίων Ηρακλείου.
  Κατά παρασχεθείσας ημίν πληροφορίας
  ή άγορά οταφυλών έν 'Αλεξανδρεία διετη¬
  ρήθη χθές χαλαρά πωληθέντων των μέν τα¬
  χτάδων πρός 50 παράδες, των δέ ροζακί
  πρός 60. Κατά τάς είδήσεις των εμπόριον
  ή σταφυλαγορά Άλεξανδρείας προβλέπεται
  διά τό μελλον χαλαρωτέρα άπό την ση
  μερινήν καί τουτο λόγω τοΰ περιορισμόν
  τής καταναλώσεως ώς έκ τής οικονομικάς
  κρίσεως.
  Ή σταφυλαγορά μας χθές κατόπιν των
  ανωτέρω πληροφοριών των έμπόρων πά-
  ρουσίασε μέν άρκετήν άγοραστικήν κίνη¬
  σιν μέ τιμάς δμως μειωμένας, κυμανθείσας
  διά μέν τόν ταχτά είς τάς δραχ. 1,60—1,80
  διά δέ τάς σταφυλάς ροζακί είς τάς δραχ.
  2.50-3.50.
  Χθές ανεχώρησαν δι' Αλεξάνδρειαν 2
  άτμόπλοια μέ φορτίον 6.500 καλαΰίων στα-
  φυλών προοριζομένων διά τάς άγοράς κα¬
  ταναλώσεως τής Αιγυπτου. Έπίσης διά τοΰ
  «'Αετοΰ» εφορτώθησαν διά Πειραια καί
  εκείθεν διά βαγονίων ψυγείων είς
  Βιέννην περί τάς 2.500 κιβώτια νωπών στα·
  φυλών αΐτινες θά διατεσοΰν είς την κατα¬
  νάλωσιν των άγορών τής κεντρικής Εύ·
  ρώπης.
  ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  Διά τής ύπ' αριθ. 1415 αποφά¬
  σεως τοΰ Πίίωτοδικιίου'Ηρακλείου
  άνβκηρύχθησαν χθές οί κάτωθι
  αυνδυασμοΐ βουλβυτΰν έν Ηρα¬
  κλείω :
  1) Συνδυασμώ; Φιλελεύθερον :
  Γεώργιος Μαρής, 'Αδαμάντιος
  Κωνσταντινιδη^, Αντώνιος Γαλα
  νάκπς, Ιωάννης Περδικογιάννης
  καί Κων)τΐνο; Πολυχρονάκης.
  2) Συνδυασμές Λαϊκοΰ Κόμμα-
  τος : Γεώργιος Φραγκιαδάκης,
  Βασίλειος Μεϊμαράκπς, Δευκα·
  λίων Πωλιουδάκης, Αντώνιος
  Σκοΰφος καί Γεώργιος Νταγκω-
  νάκης.
  3) Συνδυασμός Προοδευτικοΰ
  Κόμματος Τρίτης κατηγορίας :
  Άχιλλεΰς Περδικάρης, Γ. Ήγου·
  μκν&χης, Γεώργιος Γιαλιτάκης,
  Χριστόψβρβς Χριστβφοράχης καί
  Πέτρας Βάρβογλης.
  4) Συνδυασμώ; 'Αγροττκοΰ καί
  έργατικοΰ Κόαματος: Μύρων Πο¬
  λυχρονάκης, Γ. 'Εργαζάκης, Β.
  Βασιλάκης καί Μιχαήλ Γαρεφα¬
  λάκης.
  5) Συνδυασμος 'Ανροτικοΰ Κόμ¬
  ματος Ελλάδος : Έμμαν. Λουλα·
  κάκης, Γεώργιος Κοκκινάκις
  Γεώργιος1 Αγνελιδάκΐκ, 'Εμμ.Ζου-
  διανος καί Μιχαήλ Δάβης.
  6) Κόμμα 'Ενιαΐο μέτωΐτο έργα
  των καΐ άγροτών : Στυλ. Παπά-
  δομιχϊλάκης.
  Μίμονωμένοι : Μηνάς Σΐτίτσά
  κης, Νέαρχο; Κοκκαράκης, Γ. Πα-
  παχατζάκης, Ιωαν. Β. Μαραγκά¬
  κης, Κωνστ. Άγγβλιδάκης, Έμμ.
  Φουντουλάκης, Δημήτριος Νομί-
  δης καΐ Ιωαν. Χρονάκης.
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοΰ άντ«πβ· |!':ι
  κριτοΰ μας).—Σήμερον ύπεβλήθησαν καταγ. ύ ι^1"*
  γελίαι κατά τής υπηρεσίας τοΰ Δήμου 'λβη- ίιίι"ϋν *
  ναίων διότι κατακρατεΐ τα βιβλιάρια πολλϋν ι '^ */
  έργατών προσφύγων. 0, ν< Ή Νομαρχία 'Αττικοβοιωτίας εζήτησεν ■ «βρ*ν ^ έξηγήοεις άπό τόν Δήμαρχον κ. Μερκβύρπν. {^^ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΟΣ: ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΪ 0Μ0Λ0ΓΙΟ ΥΧ 0 ΪΙ: ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοΰ άντκπο- κριτοΰ μας). — Σήμερον ύπογράφεται έν Λονδίνω οριστικώς ή σύμβασις μέ τού; 'Αγγλους όμολογιούχους. Ό ύπουργός των Οικονομικήν κ. Βχρβαρέσσος έπιατρέφει πιθανώς έντός τής εβδομάδος. ΑΙ ΕΠΕΝΕΧΘΕΙΣΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ώς ανεκοινώθη είς τάς αρμοδίας αρχάς τροπο- ποιείται συμφώνως τφ νέφ νόμφ, το Ν. Διά- ταγμα περί στοαιιωτικών συντάξεων ώς ακολούθως: Άξιωματικοί καί άνθυπασπισταί εάν κατέ¬ στησαν άνίκανοι διά την έν γένει στρα¬ τιωτικόν υπηρεσίαν δικαιοϋνται συντάξεως ϊσης πρός τα 2)3 τού συνταξίμου μισθυΰ. Επί έφέδρων δμως μή προερχομένων έξ άποστρατείας ή σύντα¬ ξις κανονίζεται αναλόγως τοΰ βαθμοϋ τής άνικανό- τητος χαί κατά τάς Ισχυούσας διατάξεις. Εάν χατέστηβαν άνίκανοι παντελώς καί διαρκώς πρός άσκησιν οίουδήποτβ βιοποριστικοϋ έπαγγέλ· ματος, δικαιοϋνται συντάξεως ΐσης πρός ολόκληρον τόν οντάξιμον μισθόν. Είς αμφοτέρας τάς περίπτω¬ σις ταύτας ή σύνταξις άνικανότητος δέν δύναται νά είναι κατωτέρα τής άνηκοΰσης είς τόν παθόντα συν- τάξεως άποστρατείας, Ή ώς άν» σύνταξις άνικανότητος προσαυξάνε- ται χατά 10 μέν πεντηκοστά τού συνταξίμου μισθυΰ, ϊπί συνταξίμου υπηρεσίας μέχρις 20 ετών, επί μεί- ζονος δέ νπηρεσίας κατά 15 πεντηκοστά αύτοΰ. Αί διατάξϊΐς αυται έφαρμόζονται καί επί των ναυτι- χών συντάξεων. Ή ανωτέρα δέ σύνταξις άπονέμε- ται έφ' δσον δέν παρέχεται έξ αλλων είδικών δια· «ίξεων, εν Ισχύϊ διατηρούμεν»ν, μείζων τοιαύτη, ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ Διάδιατάγματος αϊώραι εργασίας των Τελωνειακών καταστημάτων καί γραφείων τού Κράτους δ- ρίζονται άπό 1 Μαρτίου μέχρι τέλους Σεπτεαβρίου 8—12 π. μ. καί άπό 3—7 μ. μ. Άπό 1ης Ό- κτωβρίου μέχρι τέλους Φεβοουα- οίου άπό 8—12 π. μ. καί άπό 2—6 μ. μ. Κατά τάς Κυριακάς χαί έξαιρετέας ημέρας όρίζονται άπό 10—12 π. μ. Η ΚΑΤΑΣΚΕΫΗ ΤΩΝ ΕΦΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δι' ύπουργικής πράξεως έγκρί- νεται ή άπαλλοτρίωσις κτημά- των πρός κατασκευήν τής Έθνι- κής όδοΰ Βόρρων—Τυμπακίου. —Δι5 ετέρας αποφάσεως εγ- ΑΙΟΡΙΣΜΟ1ΑΙΚΗΓΟΡΩΝ Διά διατάγματος διωρίσθη έμ- μισθος πάρεδρος παρά τφ Πρω- τοδικείφ Λασηθίου δ κ. Χον- δρογιάννης μέχρι τοΰδε ΕΙρηνο- δίκης Μοιρών. Δι' ετέρου διβτάγματος διω¬ ρίσθη δικηγόρος παρά τφ Πρω- τοδικείφ Λασηθίου ό κ. Ν. Γ. Μαρκάκης, Ε'ιρηνοδίκης δέ β' τάξίως έν Χερσονήσω ό κ. Π. Δ. Γραφάκος. κρίνεται ή άπαλλοτρίωσις κτημά- των πρός λήψιν υλικών δδοστρω- οίας τής δδοΰ Γάζι—Κρουσώ- νος. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΗΑΡΑΑΟΣΕΟ! ΤΗΝ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ ΛΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΧΟΗ ρ «,βτντί νι ΐίίι; ύηόπ Ιίανκ ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοθ ίΐ,όνβμι «νταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Ρώ· μης πληροφορίας διεκανονίαθησαν και αί τελευταίαι λεπτομέρειαι είς τό ζήτη· μα τής άμέσου παραδόσεως των εκεΕ κα,τασκευαοθέντων έλληνικών άντΐτορ- πιλλικών.* ΕΑΗΜΟΣΙΕΥΟΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΥΑΣΜΟΙ ΦΙΑΕΑΕΥΟΕΡΟΝ ΟΑΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 _βπτεμβρίου (τοΰ άνταηβ- κριτοΰ μας). — Έδημοσιεύθησαν σήμερον οί συνδυασμοί των Φιλβλβυθέρων βλης τής Ελλάδος. * ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ Αί τιμαί τροφίμων είς την αγοράν μας. Ή Έπιτροπή διατιμήσεων διά τής τελευταίας άποφάσβώς της έκανό- νισβ την τιμήν των κάτωθι βΐβών ώς — Ελαίαι 16—20. Μα- ς Βίδη έγχώριαι 12, Βόλον ό έό γχρ , καρόνια έντόπια 15. Μακαρόνια θεσ σαλονΐκης 16. Ζυμαρικά έν γένει δρ. 15-20, μακαρόνια πολυτελβίας κακένο βρ~. 19-20. Φασόλπς Σβρβίας 14. ΡβΒύθια Μαοόκον 14, έντόπια 8,Κον· κια «ντόχια 12-16. Φαχές 12-14.'Ε- λαιαλιβν. 22. Αίτ(άΙ,40-1.5ΰΣάπων λβυκός α'. 19, β'. 17, πράσινος α' 16 καί β'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά- λεσμένος 104. Ββύτυρ«.-Δ*ρνας Π0·132.Γάλαχ. θβοσαλίας 116. Αί—ι 40. Μ«άνβρ 68. Γαλκχτκρά,— Τυρΐ Καασέαι 68. Τουλονμίαο 44. 'Εντόπιο 54—64. Γιαοϋρτι II. Γάλα 9. Κρίατα.—Άρνίον δρ. 38, χοιρινόν 36—40 μόσχος 38, ζυγοΰρικρέας προ- βάτου 32,αίγδς 24, Βόΐον καΐ άνβλά( 24 βραχ. χοιρινά μεγάλα 34, γσυ· ρουνόπονλα 38. Πβνλεριχά,—Άπδ 35—90. Λαχανιιιε!.—Κοομμνο 5—6, «ατά τβ( 4-5, κολιχυ&άχια 8— ι Ο φασόλες λασηθιώτικβς 8-10 μπάμιβς 8-10, φασολάχια 7—8, ίυλυγγουράχια 5 6 ντομάτιιβ 3—4 δραχμάς, σςίφνος 8— ΙΟ δρ'ίΐμάς κατ' οκάν, μβλ· τζάνβς 4—5 λίμόνια έντόπια 16— 18, Ιταλίας 32—36,άγγουράιιια 6—8. χιπβριΐς 5, πράσσα 5—6 λάχανα δρ. 8-10. Όπβριχ*.— Σταφύλια 3—6, καρΐτούζια 3—4 χβχόνια 4—5, άχλάοια 4—6 Κρσυσανιώτικα 10—12 καί Ίταλιχά 12-14, σύχα β-·, μή· λα 6—8, ροδάχινα 6— 12, κυδώνια 6—8, ρόγδια 5—6. Ή ενταύθα Έπιτροπή βιατιμήσε- ων διά τής ύπ' αριθ. 39 αποφάσεως της διετίμησε την τιμή των αλεύρων ούτω: Άλευρα λευκά χΰμα κατ' οκάν δρ 8,43 > » μβτά σάκκον » » 8,54
  » πυτιροΰχα χΰμα > »7,52
  > » μετά σάκκον » » 7,63
  Ή τιμή τοΰ άρτον παραμένει ή
  Ιδία. Διά τής αυτής αποφάσεως της
  αϊρει τάς υπαρχούσας διατιμήοεις
  καφφέ, ζακχάρεως καί όρύζης.
  Κίνησις τής Σταφίδος
  κατ' οκάν
  Σονλτανίνα έξαιοβτ. Δρ. 20.— 22.—
  » ατ. » 17.— 20.—
  » β'. » 14.50 17.-
  » γ'. » 12.- 14.50
  Ταχτάδες α' 4.50 5.50
  » β'
  ' Ελεμέδες α'
  β'
  Η Η
  ΤΩΝ ΕΙΐΑΡΧ ΑΚΒΜ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΙί
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοδ άντ«πο·
  κριτοΰ μας).— Διά διατάγματος ή φορολο-
  γία των επαρχιακήν κινηματογράφων εμει-
  ·'Λ- κατά 25 επί της * ~'
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΕΠΙ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ
  Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΡΗ ΚΛΗΡΟΤΟΝ19321.
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοδ άντακο-
  κριτοΰ μας).—Τό υπουργείον των Σίρατι«τι-
  κων απεφάσισε την αναστολήν επί δίκαη-
  μέρου της προσκλήσεως των κληρωτών 1932β.
  '«Ι την
  Λ1
  Σταφύλια σουλτανί Δρ.
  Ροζακιά »
  » ταχτά »
  Κρασοστάφυλα »
  4.50
  3.50 4.-
  8.- 8.80
  6.------6.20
  4.50-5.-
  3.— 3.50
  2.— 2.20
  1.30- 1.60
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δβ. 163.------164,50
  571,------577,-
  Δολλάριον
  Αίρα
  Φράγκον
  Έλβετ. φράγκον
  Λιρέττα
  Μάρκον
  Τουρχική Λίρα
  Κορώνα (Τσεχ.)
  Κορώνα (Σουηδ.)
  Φράγκον (Βελγ.)
  Σελλίνι (Αύστο.)
  Φιορίνι (Όλλαν.)
  Όμολ. άνταλλαΙ.
  6,39- 6,49
  31,45- 31,80
  8,35- 8.46
  38,34- 39,62
  76,25- 81,75
  4,80-4,91
  28,98- 29,90
  4,50— 4,60
  22,73- 23,60
  65.42- 86.13
  839-----538,-
  ΕΠΙΑΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΙΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Β ΟΥ ΔΗ Σ
  , ΑΘΗΝΑΙ 13 Σεπτεμβρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).·— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι σύσσωμος ό Γερμανικόν
  τύπος έπιδοκιμάζει την διαταχθεΖσαν
  υπό τού φόν Πάπεν διάλυσιν τού
  ΑΙ
  ΕΚΛΟΓΙΚΑΙ ΓΤΕΡΙΟΔΕΙΑΙ
  ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΗ
  Χθές ό ήγέτης τοΰ Φιλελβυθέρου
  ασμοΰ Ηρακλείου η. Γ. Μαρής έξέβραμβ
  κατόπιν προσκλήσεως είς την γενέτβιράν
  τού Αγ. Θωμάν, άπ' δπου θά μετέβαινεν
  καί είς μεγάλην Βρύσην.
  Ό κ. Μαρής πιθανώτατα τό άπόγευμα
  τής σήμερον θά μεταβή καί είς Τυμπάκι.
  Είς Τυμπάκι θά μεταβή ίνα χαιρβτίοτΐ
  τόν κ. Μαξήν έπιτροπή έξ Άμ«αδι4ς Ρβ"
  θύμνης.