100010

Αριθμός τεύχους

3270

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

15/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  """«ι.
  ΊιΊΐ,Ι
  «II
  II
  *·*Ί
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΛΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΑΘΗΝΑΊ'ΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖίϊΓΡΑΦθΣ
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3,270.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΓΪΕΜΓΤΤΗ 15 ΣΕΓΤΤΕΜ8ΡΙΟΥ
  1982.
  ΤΟ ΣΦΑΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΑΘΟΝΤΟΣ
  ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗ!!
  ' Ιγαιτητή «Άνόρθωσις»,
  Μέβκ είς κάδε άνεμβζά-
  λπν, καί την έκλογικήν έ-
  ιτδμένως, τό δυσκολώτερον
  άλλά καί χρησιμώτερον Ιρ-
  γβν είναι ή άντικειμενική
  καί άπροκατάληπτος έπισκό-
  πηοις τής πραγματικότητος
  κ»ί των ρυθμιζόντων αυτήν
  Ιδεολογικΰν ρευμάτων. Δι
  ότι έχομεν άδικον νά παρα¬
  πονούμεθα ότι είς την Έλλά¬
  δα ή πολιτική ζωή βασίζε·
  ται αποκλειστικώς επί προ
  οωπικών αντιλήψεων κ α
  σχέσεων. Κ«ί ναί μέν εΐνα;
  άκριβές ότι αί άκρω; θεωρή
  τικ«ί πολιτικαί έπιδιώξει
  ποΰ διέπουν άλλά καί μαστί
  ζουν την κεντρικήν Ιδίω
  Ευρώπην, δέν ευρίσκουν
  πρόσφορον έδαφος είς την
  πολιτικήν συνείδησιν τής με-
  γάλης μάζης τοΰ έλληνικοΰ
  λαοδ, άλλ' άκριβέστερον ά
  χόμη είναι ότι ουδέν των
  μεγάλων προβλημάτων τή
  συγχρόνου έλληνικης πραγ
  ματικότητος άφήνεται άστάθ
  μητον είς την ψυχήν τ©ΰ
  έλληνος έκλογέως.
  Ό λόγος τοΰ φαινομένου
  τούτου ευρίσκεται είς την έ
  θνικήν Ιδιοσυγκρασίαν τοϋ
  έλληνικοΰ λαοΰ, ό οποίος
  διακρινόμενος Ιδίως διά την
  όξυδέρκειαν καί θετικότητά
  τού, άντί νά άπασχολήται
  μέ τούς ύπόπτους καί χιμαι
  ρικούς ίδανισμούς των δια¬
  φόρων συγκεχυμένων κοινω-
  νικοοικονομικών θεωριών,
  προτιμα νά έμβαθΰντ) καί νά
  ζυγίζη τα απολύτου ένημε
  ρότητος καί ζωτικά διά τό ά
  μέσως προσεχές μέλλον ζή
  τήματα, άπό την λύσιν των
  οποίων άντιλαμβάνεται ότι
  είναι απολύτως έξηρτημένος
  ο ρυθμός τής οίκονομικής
  καί κοινωνικής ζωής τού τής
  αύριον. Ή δέ προσήλωσίς
  τού είς αύτά, αποτελούσι
  δεΐγμα υψίστης πολιτικής ώ-
  ριμότητβς καί διβρατικότη
  τος, είναι άξιοθαύμαστος διά
  την βκθύτητα, διαύγειαν καί
  σταθερότητά της κατά την
  στάθμισιν των διαφόρων συν¬
  τελεστήν καί παραγόντων,
  μεταξύ των οποίων καί τής
  άξίας των ήγουμένων έκά·
  στής κινήσεως προσώπων
  Διότι ο έλληνικός λαός προ-
  όχι μόνον ποίον ού
  βτημα Ιδεών θά έγκρίνη είς
  την διακυβέρνησιν τής χώ
  ρ«ς, άλλά καί είς ποίον έμ
  ψυχον συγκρότημα θά ανα¬
  θέση την εκτέλεσιν τού. Καί
  τουτο είναι ακριβώς ή άφορ-
  μή τής παρεξηγήαεως ότι οί
  πολιτικαί άγώνες είς την
  Έλλάδα είναι καθαρώς προ-
  οωπικβί, ένω πράγματι ή άρ
  χική άφετηρία των πολιτι¬
  κών σκέψεων καί ή βάσις των
  πολιτικών συμπερασμάτων
  τοϋ έλληνος ευρίσκεται κα
  τα κανόνα είς την έκτίμη-
  θιν τής άντικειμενικής πραγ¬
  ματικότητος. Είναι πλάνη
  λβιπόν ότι ό ϊλλην έκλογεύς
  ίιν«ι ναρκωμένος προσωπο-
  λάτρης καί ότι δ$ν Ιχει πό
  λιτικάς Ιδίας. Τουναντίον ε
  Χ«ι χαί παραέχει, Ιδίας ομως
  Βετικάς καί πρακτικάς καί
  βχι χιμαίρας. Καί Ιδού αί ά-
  ποδείξεις λαμβανόμκναι έκ
  τοΰ σημερινοΰ έκλογικοΰ ά-
  Υώνος καί τής έπ' αύτβϋ επι¬
  δράσεως τής τοιαύτης πολι¬
  τικής νοοτροπίας.
  Πρώτον πλήρης άπβστρβ-
  ΦΠ άπό τάς αμφιβόλου; θεω¬
  ρίας των ταξικων λεγομένων
  κομμάτων. Ό Κομμουνισμός
  έλάχιστα συγκινεΐ. Καί αύ-
  τβξ έ άγροτισμό;, ό οποίος
  τουλάχιστον λόγω τ«δ ©νό·
  μ*τός τού θά έπερίμενε κα·
  νε»ί νά ριζοβολήση είς τάς
  μεγάλας μάζας τοΰ άγροτι-
  *·δ πληθυσμοΰ τής Έλλά-
  δ·ί, χ«ί πράγματι β .χ*ν άρ-
  "'" πρό μηνών νά *«Τ«
  κτά δδχφος λόγω τήξ τριε
  τοΰς άφορίνς, είσήλθίν ηδη
  είς τό στάδιον τής ραγδαίαν
  καταρρεύσεως, ευθύς ώς έκ
  τής ανακουφίσεως τής έφε-
  τεινής καλής εσοδείας ό ά-
  γρότης άνέκτησε την διαύ
  γειαν τής κρίσεως τού καί έ¬
  παυσε ώς έκ τούτου νά άπο-
  τελή εύκολον λείαν των έκ-
  μεταλλευομένων την δυστυ¬
  χίαν τού ποικιλωνύμων ά¬
  γροτοπατέρων. Πληροφορίαι
  άναμφιοβητήτου άξιοπιστίας
  έκ των τέως προπυργ'ων τοΰ
  άγροτισμοΰ, Μακεδονίας καί
  ©εσσαλίας, διαπιστώνουν την
  πλήρη άποσύνθεσιν των ά
  γροτοπατερικών συγκροτη
  μάτων, τα όποΐα είναι ζήτη-
  μα άν θά κατορθώσουν νά
  συγκεντρώσουν την έκλογι
  κήν βάσιν είς δύο—τρείς πε
  ριφερείας. Έν συντόμω: οί
  εύφυεϊς έλληνες αγρόται τα¬
  χέως αντελήφθημεν ότι εύ
  ρίσκονται πρό τρίτης πληγής
  μετά την άκρίδα καί τού;
  άρουραίους καί μεταχειρί
  ζονται αναλόγως τούς άγρο-
  τοπατέρα$Ι! Καί σχετικώς θά
  μοΰ επιτραπή νά έκφράσω
  ενταύθα παρεμπιπτόντως την
  έκπληξιν πάντων ημών έν
  Αθήναις διά την όψιμον έμ
  φάνισιν είς την περιφέρειαν
  σας άγροτοπατερικης κινή¬
  σεως, είς την οποίαν μάλι-
  στα μετά λύπης σημειώνομεν
  την συμμετοχήν προσώιτων
  τα όποΐα μέχρι σήμερον εί
  χομεν συνηθίσει νά έκτιμώ
  μέν δι' εΰθύτητα καΐ ειλικρί¬
  νειάν. Πιστεύομεν ομως ότι ό
  λαός τοΰ νομοΰ Ηρακλείου
  δέν θά δυσκολευθή νά δια¬
  κρίνη τόν φαριαοίΐσμόν των
  νεοφανών άγροτοπατέρων
  καί δέν θά πέση είς την υ·
  πουλον παγΐδα ποΰ τοΰ στή-
  νουν.
  * *
  Δεύτερον γεγονός χαρα-
  κτηριστικέν τής περιφρονή-
  σεως τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ
  πρός τάς μετημφιεσμένες Ι-
  δεολογίας (;!): Ή άπογύμνω-
  σις τοΰ άγροτοεργατικοΰ κόμ¬
  ματος 'τοΰ κ. Παπαναστα¬
  σίου. Ό άκρατος αύτός σο-
  σιαλδημβκράτης ποΰ δέν
  διστάζει νά δίδη μανδύας
  είς Δικτάτορας καί πιοτό-
  ποιητικά Δημοκρατισμοΰ είς
  Βασιλόφρονας, είναι μία επί
  πλέον απόδειξις τοΰ πόσον
  Ιχει δίκαιον ό έλλην έκλο¬
  γεύς νά μην παρασύρεται ά¬
  πό τούς άντικατοπτρισμούς
  των ύπόπτων ίδεολογικών
  (;) κατευθύνσεων.
  Δέν ειμπορεί κανείς νά
  κατηγορήση τόν ελληνικόν
  λαόν ότι άποατρέφει τό
  πρόσωπον άπό των όμιχλω-
  δών νεφελωμάτων ποΰ τοΰ
  παρουσιάζβυν ύίτοπτοι ίδεο-
  λόγοι (;), διά νά συγκεν¬
  τρώση την προσοχήν τού
  είς τα δύο θεμελιώδη πρβ-
  βλήματα τής ημέρας. Την α¬
  σφάλειαν τοΰ πολιτεύματος
  πρώτον, την οικονομικήν
  έξυγίανσιν δεύτερον. Καί είς
  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΧ
  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ
  Άντ. Γαλανάκης
  Άδ. Κωνσταντινίδης
  Ιωάν. Περδικογιάννης
  Κωνστ. Πολυχρονάκη
  άνθρω
  πρακτικης άξίας κ«ί σημα
  οίας θέματα ό έλληνικός
  λαός έσχημάτισεν ήδη τάς
  πεποιθήσεις τού καί δέν πα-
  ραλείπει νά τάς εκδηλώνη
  είς κάθε περίστασιν.
  Την ασφάλειαν τής Δή
  μοκρατίας θά επιτύχη διά
  τής αυντριπτικής καταψηφί
  σεως τοΰ Λαΐκοΰ κόμματος,
  τοΰ όποίου ή διαρροή ό
  μοιάζει καταπληκτικώς μέ
  φθινοπωρινόν φυλλορρόημα.
  Όλοι λαφυραγωγοΰν. ΟΙ έ-
  κλεκτότεροι παράγοντες προ
  σχωροΰν πρός τού; φιλελευ
  θέρους: ώς ό Φίξ είς τάς
  Άβήνκς. Ό Ροΰφος είς τάς
  Πάτρας, ό Λαδόπουλος είς
  την Σΰρον, ό Βαρβούτης
  είς την Κοζάνην καί συνέ-
  χεια ανευ τέλους. Τό Κα·
  φανταρικόν κόμμα συνθέ-
  τει τούς περισσοτέρους συν-
  δυασμούς τού είς τάς επαρ
  χίας έκ προσχωρούντων
  I-
  σχυρών παραγόντων τοΰ λαϊ-
  κοΰ κόμματος, ώς ό Δεμερ-
  τζής, ό Τριανταφυλλάκος, ό
  Βελέντζχς κλπ. κλπ. ΑΙ ε¬
  κλογικαι συγκεντρώσεις των
  Τσαλδαρικων παντοϋ καί
  Ιδίως έν Αθήνας παρέχουν
  την θλιβεράν εΐκόνα άκο-
  λουθίας κηδείας. Ή πλήρης
  δέ συνείδησις τής παταγώ-
  δους άποτυχίας είναι ή προ-
  καλέσασα καί τούς ύπαινιγ-
  μούς τοϋ Τσαλδάρη των τε-
  λευταίων ημερών περί άπο-
  χής έκ των έκλογών, πράγ-
  μα ποΰ εύτυχώς απεσοβή¬
  θη- Δέν άποκλείεται $μως
  τό αΐσδιιμα τής άπελπισίας
  νά φέρη τό κόμμα τουτο είς
  άλλας σπασμωδικάς κινή-
  σεις, ματαίας φυσικά διότι
  δλα τα μέτρα Ιχβυν ληφΒΡί
  καί ή καταδίκη τού αποτε¬
  λεί άμετάκλητον λαϊκήν ά
  πόφααιν.
  Αυτή θά είναι ή λύσις τοΰ
  ενός τΰν προβλημάτων.
  Τό Ετερον, τό οικονομικόν
  άπασχολεΐ άκόμη τόν κό
  σμόν. Τό οικονομικόν έρ¬
  γον τής Κυβερνήσεως των
  όιλελευθέρων έσυκοφαντήθη
  έπιμόνως καί σατανικώς.
  Άλλ' ή διαφώτισις ή γε-
  τά δύο αύτά κολοσσιαίας Ι νομένη διά των έν Θεσσα-
  λονίκη δύο λόγων τού Πρω
  θυπουργοΰ, απετέλεσε πραγ
  ματικήν "Αποκαλύψιν. Όλοι
  οί καλής πίστεως
  ποι άντελήφδησαν ©τι
  Οικονομικόν Άπολογισμόι
  των Φιλελευδέρων άίτοτε
  λεΐ νίκην περιφχνή είς τό
  τραχύν αγών» κατά των ο
  φορι^ν, κατά τής παγκο
  σμίου κρίσεως καί κατά των
  συνεπειών των όγκωδών
  σφαλμάτων των προηγουμέ
  νων Κυβερνήσεων, νίκην
  τΓ»ς βποίας ή τιμή δίκαιο
  είναι νά αναγνωρισθή δτ
  κκτά κυριώδες μέρος' άνή
  κει είς τόν έξέχοντα πολ
  τευτήν σας κ. Μαρήν.
  Ουδείς έπβμένως πιστεΰει
  πλέον τάς άνοησίβς περί σπα
  ταλών καί μόνον οί κακό
  ιτιστοι άνθρωποι άκβύουν
  τάς παραδοξολογίας ότι ι
  παγκόσμιον κρίσις ήδύνατ
  νά αφήση άθικτον την
  Έλλάδα, καί ότι έπομένως
  ένω έκατομμύρια άέργων
  καί πεινώντων τήκονται εΙ< όλον τόν Κόσμον καί μάλι στα είς τούς οΐκονομικούς κολοσσβύς—Αγγλία, 'Αμε ρική Γερμανίκ—ημείς θά είμπορούσαμεν άκόμη νά τούς πωλοΰμεν είς δυσθεωρή τους τιμάς τα πολυτελή προϊ όντα μας—καπνόν, σταφΐδα —καί νά πλέωμεν είς ώκεα νόν εύδαιμονίας!! Τό λαϊκόν συμπέρασμακαί επί τοΰ προβλήματος τούτου έχει άποκρυσταλλωθή. Τό κόμμα των Φιλελευθέρων απέδωκε καί επί τού οΐκο νομικοΰ πεδίου ύπεράνθρω πά άποτελέσματα. Αύτό εί¬ ναι καί τό μόνον ένδεδειγ- μένον νά συνεχίση την προ σπάβειαν τής οίκονομικής έξυγιάνσεως. Καί διά λόγους καθαρώς οΐκονομικούς άλλά κβιί διότι αποτελεί την μό¬ νην εγγύησιν ασφαλείας καί τάξεως, των δύο τούτων άπα- ραιτήτων προϋποθέσεων πά¬ σης οικονομικάς προόδου. Αυτή θά είναι ή λύσις καί είς τό δεύτερον μεγάλο πρό- βλημα τό οικονομικόν. Καί τώρα δι' αμφότερα, Πολιτειακόν καί Οικονομι¬ κόν, έρχεται συνεπίκουρος έχτίμησις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ πρός έτερον, τόν προ¬ σωπικόν παράγοντα: Τοΰ κόμματος των Φιλελευθέρων ήγεΐται ενα φαινόμενον ανθρωπίνης άποδοτικότητος, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ό Έλληνικός λαός έκαμε μίαν φοράν τό αφάλμα νά στερη θή των ύπηρεσιών τοΰ Βε¬ νιζέλου καί ε ι δέ τί αύτό τοΰ έστοίχισε. Τώρα δέν τόν ά- φήνει πλέον, ©ά εκμεταλ¬ λευθή την τεραστίαν «ύτήν υναμικότητα Ιως την τε¬ λευταίαν ημέραν ποΰ θά της Καρίζη ό Θεός. Αλλοίμονον είς τόν Βενιζέλον !! Δέν πρόκειται νά ξεκουρασθή πλέον, διότι ό έλληνικός λα- ς δέν θά τοΰ δώση όχι φύλ- όν πορείας άλλά ούτε α¬ πλήν 24ωρον άδειαν. Τί γίνονται μέσα είς τάς συμπληγάδας αύτάς τα υπό· οιπα τρία κόμματα, Κον- ύλη—Καφαντάρη— Ζαβιτσι- άνου; Τό πρώτον ίσως πα- ουσιάση Ενεκα εΐδικων λό¬ γων ενίσχυσιν τινά κατά τάς κλογάς. Διά τόν Καφαντά- 1 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | Μη οάς άπατοΰν οί δημοκόποι καί δημαγωγοί μέ τα άσύ- ΞΞ στολα καί κακβήθη ψευδη των.— Μή σάς άποπλανβΰν μέ τα συ- ~| κοφαντικά βέλπ των. = 'Εμπρός σας έχετε Ινα ολόκληρον παρελθόν έργων, φροντί- = δών, προσπάθειαν, πολυμόχθων ένεργειών, τής Βενιζελικής κυ- =Ξ βερνήσεως, υπέρ τής Κρήτης καί των συμφερόντων της. ΞΞ Ή έπιτυχία τοΰ Βενιζελισμοΰ είναι καί έπιτυχία τής Κρή- ΕΞ της.—Κυβερνώντος τού Βενιζελιαμοΰ, κυβερνι? ή Κρήτη. == ΜΗ ΤΟ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ! || Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιη ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΙ Τυχαιως καί μοιραίως επληροφορήθημεν δτι ό δια- σημότερος έκ τής πεντάδος των άγροτοπατέρων ουδέ κάν είνε εγγεγραμμένος είς τούς φορολογικούς καταλό- γους! Θά πη'τε: Άλλά τότε διατί ό διακεκριμένος αύτός πολιτικάς άνήρ κόπτεται κα¬ θημερινώς διά τοΰς βαρυτά¬ τους φόρους(;!)τχού επιβάλλει ή κυβέρνησις Βενιζέλου; Διατί; Ακριβώς διότι δέν πληρώνει φόρους ό ϊδιος—διότι δηλ. ε¬ φρόντισε νά μή πληρώνη φό¬ ρους αΰτός — όπωσδήποτε δ- μως νά πληρώνη δλος ό όλ- λος κόσμος καί ιδίως ό πτωχός άγρότης τόν οποίον ύπερα- σπΐζεται. Αύτοι είνε σήμερον οί άγροτοπατέρεςΙ Επέτυχον νά κάμουν τίς δουλΐτσες των, έξησφάλισαν τάς συντάξεις των, τα μανσουπάκια των, τίς εΰκολίες καί τίς φορολο- γικές άσυδοσίες των είς βά· ρος τού τιμίως έργαζομένου συνόλου καί υστερα παρου- σιάζονται μέ τόν τίτλον τοθ λαοσωτήροςΐ Άλλ* οί λαοσω- τήρες είνε πρό παντός φορο- λογούμενοι κ. κ. άγροτικοΐ — πάσχουν δταν πάσχει ό άγρό¬ της καί δέν έκμεταλλεύονται τό πάθος έκείνου διά νά ά- αρριχηθοΰν άπό την άφάνει- αν είς τάς βαθμΐδαςτοθ βουλευ- ηρίου, τα συμφέροντα δηλ. ής τσέπης των—καί μόνον αυτής. *** ΔΕΝ ΓιΝΟΝΤΑΙ. Ή προφανής άμεροληψία καί ή καθαρώς ύπηρεσιακή ακτική την οποίαν ηκολού¬ θησε καί άκολουθεΐ τελευ- αίως ή άστυνομΐα μας υπό ήν διοίκησιν τοθ κ. Έπιτρο- πάκη, άπέβη κάρφος είς τούς φθαλμούς τής άντιβενιζελι- κής συμπο*λΙτιδος καί των κο- πελλιών της. Άλλά τί ήθελες καϋμένη «"Ιδη»; Νά... διαλύ¬ ση ό κ. Έπιτροπάκης τα πλή- θη των ύποδεχθέντων τούς κ. . Μαρήν καί Βενιζέλον διά 'ά έχη κάποια σοβαρότητα ήν επομένην ή είδησεογρα- ία σου; "Η νά έξεύρη άκρο- τάς διά τάς πολιτικάς διαλέ- ,εις τοϋ κ. Προέδρου καί των ιποψηφΐων σου; Υποθέτομεν ιτι είς τόν καιρόν μας αύτά ά πράγματα δέν γίνονται μέ ήν αστυνομίαν. ΑΓΡΟΤθπΑΤεΡΙΣΙνΙΟΣ. Ό ύποψήφιος λοιπόν έ- γανε σπίθες. —Αγρόται θάποθάνωμε διά ά συμφέροντα σας. 'Εγεννή- ΐημεν καί ύπάρχομεν δι* έσδς ;αί μόνονΐ Καί σύμβολον τοθ θλιτικοθ μας αγώνος καί ής δλης μας ζωής θά είναι ό άροτρον καί μόνον ό άροτρον. Ένας χωρικός. —Καλά. Τό ;λέτρι τώχομε, οί ζευγάδες ρΐσκονται, μά τα βούγια νά :άτε νά τα γυρεύετε άπ' άλ- ου. Ό ύποψήφιος.— Κ ό κ κ α - ο. ιην ολίγοι σκέπτονται νά όν ένισχύσουν. Διατί άλλως τε; Διά νά έλθη νά χαρίση μερικές χιλιάδες έκατομμύ¬ ρια είς την προσφιλή τού Τράπεζαν, είς τούς Γάλλους καί είς τούς Βουλγάρους, καί νά τα καλύψη υστερα ε¬ να πρωΐ μέ διπλασιασμόν :ών φόρων διά τής μεθόδοιι ής μεταλλικής δραχμής ; ΐαί κατόπιν νά κατηγορή Γθύς διαδόχους τού διότι δέν ...επήραν πΐσω όλα όσα αύ- Γός εχάρισε (βλέπε καλύμμα- α) καί διότι δέν οΐκονόμη- σαν μερικά δίδραχμα!! 'Η μήπως διά νά έχωμεν την εύθυμον απόλαυσιν των οΐ- κονομικών συζητήσεων τού συνεργάτου τού κ. Ζαβιτσιά· /ου ποΰ ομοιάζουν μέ... παι /νΐδι τόμπολας; Αθήναι 10—9—32 1. Χ. ΪΥΓΓΕΛΑΚΗ2 ; 1;
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  ΆλΧθνζ&ρ: Σήμερον «Στά δίκτυα
  τής Τσέχας» 'Εχτός προγράμματος
  μία έξωφρενιχή κωμω3ία
  Βόσκοοβς: «Ό Πατριώτης» μέ τόν
  "Εμιλ Γιάννιγκς.
  'Αλαμκρκ.— «Ή άτιμασμένη»,
  Η ζωή πού περνά
  15Σεπ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.09, Λύσις 63Ι,
  ΑΙ ΤΓΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΑΙ
  ΙΪηΙγΙδεται
  Η ΚΡΗΤΗ
  Δέν είμεθα ύπερβολικοί. Πρό·
  κείται περί καθαράς προδοσίας
  Καί την προδοσίαν ταύτην δια-
  πράττουν Κρήτες δυστυχώς, α¬
  πλώς καί μόνον διά νά έκδικη-
  θοϋν τό Βενιζελικόν κόμμα διότι
  δέν τούς εδέχθη στόν συνδυα-
  σμόν τού!
  Δέν διαφέρει ή προδοσία ή
  σημερινή άπό τούς άδελφοκτούς
  τής έπαναστάσεως τού 1878, διότι
  καί τότε Κρήτες δυστυχώς φθο-
  νοΰντες τούς άνεγνωρισμένους
  άρχηγούς Ικίνησαν μέγα μέρος
  τού λαοΰ εναντίον των καπετα-
  νέων καί μετεχειρίζοντο καί τόΐε
  τάς Ιδίας συκοφαντίας διι δήθεν
  οί καπετάνιοι έλάμβανον μεγάλα
  χρηματικά ποσά καί τα άπέκρυ-
  πτον, άφιναν δέ τούς πολεμιστάς
  νά πεινώσιν!
  Έξεμεταλλεύθησαν και τότε
  την πεΐνα τού λαοΰ.
  Μετά τό τραγικον τέλος τής
  ?παναστάσεως ό λαός επείσθη δτι
  δλα ίσαν ψευδη καί συκοφαντίαι.
  Καί έξεδικήθη τούς συκοφάντας,
  άποκηρύξας αύτούς ώς προδότας.
  Άλλ' είς τί ώφέλησεν ούσιαστι-
  κώς ή έκδίκησις; Ή προδοσία
  παρέμεινε στΐγμα ανεξάλειπτον
  τής ίστορίας μας.
  Τολμώμεν νά είπωμεν ότι ή
  διαποαττομένη σήμερον προδοσία
  είναι φρικτοτέρα, διότι έπιζητεΐ-
  ται νά συκοφαντηθχί ^νας άπό
  τούς μεγαλυτέρους Κρήτας τής
  παλαιοτέρας καί νεωτέρας ίστο¬
  ρίας, ένας Βενιζέλος! Ένας άρχη-
  γός πού αποτελεί την μόνην επί
  πλέον εγγύησιν καί ασφάλειαν διά
  τό Κράτος, άλλά καί την δόξαν
  Ιδιαιτέρως καί την προστασίαν
  τής Κρήτης. "Εχουν την αναίδειαν
  νά κατηγοροΰν ότι τό Βενιζελικόν
  χόμμα τνραννεΐ τούς Ήρα-
  κλϊΐώτας. Καί πότε; Όΐαν οί
  Ηρακλειώται κυβερνοΰν όλην την
  Έλλάδα! Όποΐον αΐσχος!
  Οί φιλελεύθεροι μετ9 άπαθείας
  άκούουν τούς κρωγμούς των Κα-
  φανταρικών καί άνέχονται άπό
  τό άλλο μέρος Ινα θίασον απο¬
  κρηάτικον, μιά μασκαράτα πού
  κοροιδεύει τούς αγρότας βεβαιώ-
  νοντάς τους ότι δύναται νά τούς
  προστατεύση ώ;..... κόμμα ώρ-
  γανωμένον(ϋ) καθ' Ύν στιγμήν τό
  Φιλελεύθερον κόμμα όπερ κυρι-
  αρχεΐ καί κατέχει την Κυβέρνησιν
  ϊχει Κρήτας ύπουργούς 4 ώσΐε
  νά ζηλεύουν καί νά φθονοΰν την
  Κρήτην α! άλλαι επαρχίαι!
  Πλησιάζουν αί εκλογαί καί 8-
  μως οί εξωμόται τοϋ βενιζελισμοϋ
  άσχολοΰνται νά άνακαλύψωσι
  μήπως έχουν καμμίαν δυσαρέ¬
  σκειαν κατά των Κρητικών, τής
  Βενιζελικής Κυβερνήσεως επί πα¬
  ραδείγματι διότι δέν μετέθεσε
  κανένα Ιδικόν των ύπάλληλον.
  Είναι καιρός νά συνέλθωμεν
  καί ν° αντιληφθώμεν ποίαν ηθι¬
  κήν μείωσιν, ποίαν καταστροφήν
  των συμφερόντων μας άπεργά-
  ζονται οί λιποτάκται τού Κόμμα-
  τος Ηρακλειώται. Ένθυμηθεΐτε
  είς ποίους έξευτελισμούς, είς ποίας
  πιέσεις ύπεβλήθημεν δταν κατά
  τό έπάρατον 1920 κατεψηφίσθη
  ό Βενιζέλος. Ένθυμηθεΐτε τούς
  πεζοναύΐας, ενθυμηθεΐτε τούς δια
  συρμούς τής τιμής μας, τάς απει¬
  λάς κατά τής περιουσίας μας,
  τούς βομβαρδισμούς καί τάς σφα-
  γάς τοΰ 'Αποκορώνου, τάς φυλα¬
  κίσεις καί τάς καταδιώξεις των
  Κρητών άπό τα δργανα τής Κων-
  σταντινικής κυβερνήσεως.
  Σεΐς πρόσφυγες μή λησμονή-
  σετε, μή λησμονήσετε ποτέ, δτι
  ή ήττα τω 1920 εγένετο ή ά-
  φορμή τής καταστροφής σας! Μέ
  τό χέρι στήν καρδιά άπαρνηθήτε
  δλοι μαζύ τούς προδότας τοϋ Βε¬
  νιζελισμοϋ δείξετβ δτι άγαπάτε
  την πατρίδα σας—-δείξετβ δτι δέν
  άπαρνηθήκατΕ τόσο γρτίγορα τα
  άγια χώματα είς τα όποΐα εΐδιτβ
  τό φώς!
  ΠΑΛΑ1ΟΣ
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΙΩΑΝ. Σ. ΠΑΤΡΑΚΗΣ
  Άποπερατώσας βοτι τάς ;
  σπουβάς τού εγκαθίσταται μο· !
  νίμως είς Βραχάβι Μεραμβέλ-
  , λου καΐ δέχεται τούς έκ παθο- .
  ! λογικών, παιδιατρικών καί βερ· !
  ματικών νοσημάτιον πάσχοντος
  ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
  Τ' άνοιχτά παράθυρα μοιάζουν μέ
  τίς γυναϊκες ποΰ κάνουν ό,τι μπο-
  ροΰν γιά νά προκαλοϋν, άν άχι τίπο-
  τε άλλο, τουλάχιστον τίς λαίμαργες
  ματιές των άνδρών.Καίπρώτα-πρώτα,
  γιατί μένουν άνοιχτά ;"Υπάρχει άπο
  χρών λόγος; Φυσικά, ώρισμένες ώρε;
  δέν μποροΰν νά είναι κλειστά. Άλ¬
  λά τα παράθυρα πού μοιάζουν μέ
  τίς γυναϊκες μενουν διαρκώς άνοι-
  χτά.
  Τό παρετήρησα στό δρόμο μου Καί
  εΐμαι βέβαιος ότι τό ΐδιο συμβαίνει
  σέ όλους τούς δρόμους Τό άντικρυ-
  νό μου παρΐίθυρο μένει άνοιχτό άπό
  τί; όκτώ έως τίς δέκα. Όσο χρειά
  ζεται γιά τόν άβρισμό ενός δωματί-
  «υ. Άλλά τό παράθυοο, έμπρος ά¬
  πό τό όποίο περνώ κάθε μερά, ά
  φού άπομακρυνθώ δέκα βήματα άπό
  την πόρτα μου, δέν μένει μόνο ά¬
  νοιχτό άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ, άλ
  λά κατορθώνβι μέ χιλίους τρόπους
  νά προκαλ'ό την προσοχή τοϋ διαβά
  τού.
  "Ενα έσώρρουχο, λ. χ. κρεμασμένο
  έστω χά Ι πίσω άπό τό τΐάμι, μπορεΐ
  νά σιαματήσχ) χάθε διαβάτη ποΰ δέν
  είνε βιαστιχος. Καί δύο ώραϊα γυ·
  ναικεία μπράτσα, πού έχτίθενται
  στό παράθυρο σάν σέ προθήχη χατα-
  στήαατος νεωτερισμών, είναι ΐκανά
  νά προχαλέοουν όλόχληρο συλλαλη
  τήριο. Τό ίδιο μπορεΐ νά συμβή μέ
  χίλια δυό άλλα πράγματα. Καί τα
  πράγματα αύτά ποΰ δέν νομίζω ότι
  χρειάζεται νά τα άπαριθμήσω, ύ·
  πάρχονν στό άνοιχτό παράθνρο τοϋ
  δρόμου μου.
  Τα ιδία ποάγματα ύπάρχουν καί
  στά περισσότερα άνοιχτά παράθυρα
  των άλλων δρόμων. Καί ακριβώς
  γι' αύτό δέν συμφωνώ μ' έχείνους
  πού λένε άδιάκριτους όσους ρίχνουν
  γρήγορες ή κ* έπίμονες ματιές στ' ά¬
  νοιχτά παράθυρα. Όσο φταίει ό άν¬
  δρας πού κυττάζει μιά προκλητική
  γυναϊκα, άλλο τόσο φταίει χι' ό δια-
  βάτης πού ρίχνει περίεργες ματιές
  σ' ένα άνοιχτό παράθυρο. Τούλάχι
  στον τίς περισσότερες φορές.
  έ 'ΑΒηναΐος
  —Τό δράμα Λίντμπεργκ.
  Ή άστυνομία τής πόλεως
  Τζόνταουν τής Πενσυλβανίας συ-
  νέλαβε πρό ημερών εν άτομον,
  τό όποΐον πιστεύεται ότι ήτο μέ-
  λος τής συμμορίας των άπαγω-
  γέων τοϋ άτυχοΰς μικοοΰ Λίντ
  μπεργκ. Αί αρχαί τής Νέας Υόρ¬
  κης έλπίζουν δτι μετά την σπου-
  δαίαν αυτήν σύλληψιν θά κατορ¬
  θωθή τέλοί νά επιχυθη ολίγον
  φώς επί τής μυστηριώδους ταύ¬
  της υποθέσεως, ή όποία επί τό-
  σους μήνας είνε συγκινήσιι τούς
  δύο κόσμοτς. Ό συλληφθείς ό-
  νομάζϊται Κλάρενς Στένκ, υπε¬
  βλήθη δέ είς μακράς άνακρίσεις,
  άπό τάς οποίας όμως, πρός τό
  παρόν, δέν προέκυψε τίποτε άλ¬
  λο ειμή ότι πρόκειται περί τύπου
  ύποπτον Πάντως ή σύλληψις αυ¬
  τή έξήκαυσε έκ νίου την περιέρ¬
  γειαν καί τό ενδιαφέρον τού
  κοινού έν Άμερικχ), τό μυστήριον
  δέ τού Λόπουελ, έγινεν έκ νέου
  τό θέμα των γενικών συζητή-
  σεων.
  —Τό περιπατοΰν όρος.
  Αγγέλλεται έκ Βίρνης τής
  Ελβετίας βτι είς τό όρος Κίλ·
  χενστοκ τό επονομασθέν «περι-
  πατούν όρος» λόγω των συχνών
  κατολισθήσεων τάς οποίας πα-
  ρουσιάζει άπό τινος, σημειούν¬
  ται κατ' αύτάς λίαν άνησυχητικαί
  μετακινήσεις ύποχθονίων στρω-
  μάτων, γεννώσαι τόν φόβον νέων
  καθιζήσεων.
  Ή ΔΙς Καλλ Σικέρογλου δέ-
  χεται μαθητρίας διά μελέτην τού
  Πιάνου μόνον μέ 40 δραχμάς τόν μή-
  ναν άπότάς 8—1 πρό μεσημβρίας χαΐ
  άπό τάς 3—8 μ. μ. έναντι Μουσείον
  αριθ. 119 Τρείς Καμάρες. 10
  ΛΛΟ ΥΔ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
  ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ
  ΤΟ Β . ΔΕΚΑΠΕΝΟΗΜΕΡΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ:
  Έξ "Ηρακλείου καί ανατολικήν λιμένων της Νήσου διά:
  Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμπίρια, Σάν Ρέμο, Νεάπολιν, Νίτζαν,
  Τρίπολιν, Βεγγάζην, Μαλταν καί Τύνιία μέ το:
  ά]π. ιΡΗΟΕΗΗΖΙΟ^Ει
  ΤΗΝ 18ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ εντεύθεν τό κύτβ δρομο-
  λόγιον έπιοτροφής μέ το
  ά)π. ι Ι 5 Ε Ο ι
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤ1ΚΟΥ
  Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένας άνα-
  χωρήσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ.
  Την 13 Σ)6ρίου Μ.]Ν. «ΗΟΙΤΤΟ»,
  ι 2Ο ι > ΐΑ55ϋ3ΐαι
  ι 27 ι ι ιΟΙΤΤΑΟΐ ΒΑί"*Ι·
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  Την 13 Σ)6ρίου τό ά)π ιΟΙΤΤΛ Πι ΒηΙ*Ι»
  ΔΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ καί λιμένας Ευρίας.
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟ'Υ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΝΔΡΟΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝ ΑΚ ΟΙΝΩΣΙ Σ
  Τό Εκπαιδευτήριον άπό Πλατύ Σοκκάκι ένθα μέχρι
  σήμερον έλειτούργει, τελείως άνακαινισθέν μετεφέρθη
  ήδη είς τό πολυτελες νεόκτιστον υγιεινόν εύρύχωρον οίκη¬
  μα τοϋ κ. Α. Μαυράκη επί τής όδοΰ Μαρογιώργη (2ναν-
  τι οίκίας κ. Άκράτου—συνοικία Άγίου Μηνά).
  Περιλαμβάνει.
  1) Νηπιαγωγεΐον—Διευθυνόμενον υπό τής μόνης έν
  Ηρακλείω πτυχιούχου νηπιαγωγοΰ κ. Άνδρον. Πετράκη.
  2) Πλήρες Δημοτικόν σχολείον.
  3) ΟΙκοτροφϊΐον τό Οποίον θά λειτουργίαν άπό τοΰ
  προσεχούς σχολικού ?τους είς τ«ς ΐύρυχώρους καί καθα-
  ροτάτας αίθούσας τοΰ Έκπαιδευτηρίου.
  4) Ξένας γλώσσας (Άγγλικίιν καί Γαλλικήν) προαι-
  ρετικάς.
  Προσωπικόν άριστον, έκ των καλλιτέρων διδασκά-
  λων καί διδασκάλισσα»-.
  Πληροφορίαι καθ9 Εκάστην.
  Έκ τοΰ Γραφείου.
  ΔΡΟΜΟΛΟΠΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
  ΣΑΜΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΗΡΑΜ.
  ΚΙΜΩΝ
  ΣΑΜΟΣ
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά Πειραια.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' βΰθβΐ-
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ. Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬
  λον, Θεσσαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' βΰ-
  θεΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι* Ά¬
  γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
  (Έμ τοθ Πρακτορείον τηλεβ. Νο 30
  Τοϋ Έρρίκβυ Σιέγκεβιτς
  «ΟΥ ΟΗΓΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
  ΥΑΟΙ5)
  1Ι3ον.
  Αίφνης τα ασματα έπαυσαν καί
  υπεράνω τής δμηγύρεως έντός
  κόγχης τινός, σχηματισθείσης διά
  τής έξαγωγής ύπερμεγέθους λί
  θου, εφάνη ό Κρίσπος.
  Τό πρόσωπον τού ήταν πελι-
  δνόν.Όλων οί όφθαλμοί έστράφη-
  καν πρός αυτόν, επί τη προσδο
  κια λόγων παραμυθίας καί έλπί-
  δος
  Άλλ' έκιΐνος ποιών επί της ό-
  μηγύρεως τό σημιΐον τοϋ σταύρον,
  ήρχιβε νά ομιλχί μετά παραφοράς,
  κραυγάζων !
  —'Μετανοήσατε άπό των άμαρ-
  τιών σας, διότι ή ώρα ήγγικε, τό
  τέλος επήλθεν Επί την πόλιν τής
  ■κηχ'ιαζ καί τής άκολασίας, επί την
  νέαν Βαβυλώνα, ό Κύριος άπέλυσε
  την φλόγα την άδηφάγον. Έσή-
  μανεν ή ώρα τήςκρίσεοκ, τής δρ-
  γής καί τής καταστροφής. Ό Κύ¬
  ριος υπεσχέθη ότι θά έλθη, καί
  άρτι όψεσθε αυτόν. Άλλά δέν θά
  είναι πλέον ό Άγνός δ προσενεγ-
  κών τό αίμά τού πρός έξαγοράν
  ημών έκ τής κατάρας... Θά είναι
  κριτής φοβερόί, όστις έν τη §ι-
  καιοσύνη τού θά ρίψπ είς την ά
  βυσσον τούς άμαρτωλούς καί τούς
  άπίστους. Ούαί τφ κόσμφ καί ούαί
  τοίς άμαρτωλοΐς, δΐι ούκ έσται
  έπ' αύτούς έ?εος .. Χριστέ ! οέ
  βλέπω.. Άστέρες πίπτουσιν, δ ή-
  λιος σκοτίζεται, ή γή άνοίγεται
  είςκρημνούς καί οί νεκροί εγείρον¬
  ται... Καί ού έρχεσαι έν σΓωνβ
  άρχαγγέλου καί έν σάλπιγγι Θεοϋ
  μετά δυνάμεως καί δόξης των άγ-
  γέλων σου, έν λαίλαπι καί άστρα-
  πχί ! Χριστέ ! σέ βλέπω, σέ άκούω
  Αίφνης τό άντρον άντήχησεν έξ
  ύποκώφου βροντή^, την οποίαν
  ηκολούθησε μετ' ολίγον δευτέρα
  καί τρίτη .. Είς την φλεγομένην
  πόλιν σειραί δλόκληροι οίκιών
  άποτεφρωμέναι κατέρρεον.
  Διά τούς πλείσΐους χριστιανούς.
  αί Βρονταί εκεΐναι έφαίνοντο τό
  οριστικόν σημείον τής φοβεράς
  κρίσεως. Τότε δ θεΐος τρόμος έκυ-
  ρίευσε την δμήγυριν, πολυάριθ-
  μοι φωναί έπανέλαβον ! «Ή ή-
  μέρα της κρίσεως ! άληθώς, ιδού
  ήλθεν!»
  —Εύσπλαχν'ισθητι, Λυτρωτά!
  έκραζον.
  Μερικοί Ιξωμολογοϋντο μεγα-
  λοφώνως τάς άμαρτίας των. Άλ-
  λοι έρρίπτοντο είς τάς άγκάλας
  των οίκείων των,όπως αίσθανθώ-
  σι κατά την τρομεράν στιγμήν
  καρδίαν φίλων πάλλουσαν πλησίον
  τής ιδικής των.
  Έπειτα ηκούσθη καί πάλιν ή
  φωνή τοϋ Κρίσπου, δστις έκραύ-
  γαζεν
  —Παραιτήσατε τα έγκόσμια ά-
  γαθά, διότι ή γή θάΐκλείπη υπό
  τούς πόδας σας ! Παραιτήσατε
  τούς ερωτας τούς γηΐνους ! Ούαί
  είς τόν προκρίνοντα την κτίσιν
  υπέρ τόν Κτίσαντα ! Ούαί είς
  τούς πλουσίους! Ούαί είς τούς
  άκολάστους!
  Μία βροντή άκόμη ΐσχυροτέρα
  έκλόνισε τάς κατακόμβας' όλοι έ-
  πεσον πρηνεΐς είς την γήν μέ έ-
  σταυρωμένους βραχίονας, όπως ά-
  μυνθώσι διά τοΰ σημείου τούτου
  κατά των κακσποιών πνευμάτων.
  Έν τή σιγη δέν ήκούοντο ειμή
  έκφράσεις άσθματικαί καί τρβμα-
  σμέναι «Ίησού γλυκύτατε ! Ίη-
  σοΰ μακρ"όθυμε !» Έδώ καί Ικεΐ
  μικρά παιδία έ'κλαιον. Αίφνης γα-
  λήνιος φωνή ηκούσθη λέγουσα:
  —Ειρήνη υμίν !
  Ήτο δ Απόστολος Πέτρος, δ-
  στις εκείνην την στιγμή ήλθεν «Ις
  τό "Αντρον.
  Είς τούς λόγους τούτους δ τρό¬
  μος διελύθη δπωςδιαλύεται δ τρό¬
  μος τοΰ ποιμνίου. δταν έμφανίζε-
  ται δ ποιμήν.Ήγέρθησαν πάντες.
  Οί πλησιέστεροι πρός αυτόν κατε-
  φίλουν τα γόνατά τού, ώς εάν ε¬
  ζήτουν κατβφύγιον υπό τάς προ-
  στατευτικάς πτέρυγας.
  Έκεΐνος Ιτεινε τάς χείρας επί
  τοΰ άγωνι ώντος πλήθους :
  (Συνεχίζετε)
  |κΟΙΜΩιΊΙΚγ|
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθε προχθές
  έξ Αθηνών ό κ. Γεώργ. Τσαντηρά¬
  κης μηχανικός.
  —'Επίσης επανήλθεν ό κ. Ί. Κα-
  στρινάκης Ιβμπορορράπτης.
  —Επανήλθεν έξ "Αθηνών ή βίς
  Κατίνα Χαιρέτου διδασκάλισσα.
  —Αφιχθη έπίσης έξ "Αθηνών
  προχθές, ό έκ Ζαρού κ. Δημ.Γ. Τσι-
  κριτσής ϊατρός τού Ζαννείου Νοσο< χομείου Πειραιώς. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. — Προχθές τό βρά· δυ είς τόν συνοικισμόν τής Νέας Φορτέτσας ό κ. Γ. Κ. Κωνσταντινί- 6ης εβάπτισε τό κοριτσάχι τού κ. Πά ναγιωτη Χ" Κιρλή, ονομάσας αϋτό Άδαμαντίαν. Είς τε τούς γονεϊς καί τόν ανάδο¬ χον ευχόμεθα νά τοίς ζήση. —Την περασμένην Κυριακήν έν'Α- μαργιανφ Πεδιάδος άνεβέξατο τής κολυμβήθρας ή κ. Γαλανάκη πολι- τευτυύ Πεδιάδος τό άγοράκι τοϋ χ. Γεωργ. Ζαϊμάχη ονομάσασα αύτό Εύσταθιον. "Ωσαύτως την ιδίαν ημέ¬ ραν καί είς τό αύτό χωρίον ανεδίξα¬ το τό άγοράκι τού κ. Εύαγ. Λαμπρά- κη ονομάσασα αύτό Αντώνιον. Τό οπόγευμα δέ τής αυτής ημέρας μετέ¬ βη εί; Ξειδά Πεδιάδος άνταλλάξασα τούς νυμφιχοΰς στεφάνου; τοϋ χ. Γ. Γεώργιον "Αποστολάκη μετά τής δί¬ δος Χριστίνας Κορνελάχη. Είς την ανάδοχον τούς γονεϊς χαΐ τούς νεονύμφονς άπενθύνομβν Θερ¬ μάς βύχάς. Γύρω στήν πόλι μας. —Χθές ώς γνωστόν έπανηγύριζβν ό εξοχικάς ναός τοϋ 'Εσταυρωμένον. — Μέ την συνήθη συρροήν φιλεόρ- των χαί φιλοχρίστων. —Έν τφ μεταξύ έδέχοντο οί Σταΰ- ροι χαί ή Σταυροΰλες. — Έπίσης εορτήν ήγον... οί σταυ- ροί γενικώς, αί σταυροφορίαι καί αί σταυρώσεις. —Χθές τό εσπέρας είχαμεν πιάσιμο τοΰ φεγγαριοΰ. — ΟΙ φίλοι τής φεγγαρονυχΐιάς έ μελαγχόλησαν πρός στιγμήν. —'Εννοείται διά νά έπανέλθουν ζωηροί καί... άγρνπνοι είς την από¬ λαυσιν των θελγήτρων της. — Μβτά την έξοδον τής σελήνης ά¬ πό την παρασχιάν — ώς λέγουν οί μετβωρολόγοι. — "Η ννχτόβιος ζωή — την οποίαν τελευταίως ύποβοηθοΐν ή γλυχύτης τοϋ χαιροϋ καί τό άπλετον σελκνό- φω;—παρετάθη έτσι χαί πέραν των χεκανονισμένων χρονικών όρίων. —"Ενεκα ή έχλειψις. —Χθές την Μην Σεπτέμβριον Θά εγίνετο ή μεταχομιδή των λβιψάνων τοΰ Ψυχάρη είς Χϊον. —Τα όστά τοϋ Ψυχάρη έκ τής «Πά τρίδοςΙΙ»διά τής οποίας θά μετεκομί ζοντο είς Πειραια έκ Μασσαλίας. —Θά μετεφέροντο διά λέμβου τοϋ Πολεμιχού Ναυτιχοΰ είς τό πλοΐον το όποΐον θά τα μεταφέρη είς Χϊον. —Είς την τελετήν θά συμμετείχον οί έπίσημοι καί πιθανώς ό χ. Πρωθυπουργός, όστις είνε έχ των θαυμαστών τού σεβαστόν ίδρντοϋ τοΰ Δημοτιχισμού καί τοΰ αλησμονήτου συγγραφέως των «Ρόβων καί Μή· λων». —'Επειδή ςροντίζομεν νά δίδω¬ μεν ανελλιπώς χαί έξ υποχρεώσεως καθαρώς έπαγγελματικής, δελτίον τής σταφιδιχής κινήσεως — καί δελτίον σύμφωνον μέ την «πραγματικήν» κατάστασιν τής άγοράς. —Ή γηραιά «"Ιδη» μάς ώνόμασβ χθές.-.άναιδεΐς. — Ή τακτική τής έντοπίας άνπ· βενιζελίδος υπερέβη τελευταίως κατά την άναισχυντίσν καί αύτά τα χν· νάρια! —Κατά συνέπειαν δέν είνε έχπλη- κτιχόν ό,τι έγραψε χθές καί διά μί¬ αν ενέργειαν μας καθαρώς, επανα¬ λαμβάνομεν, επαγγελματικήν καί ά- χρωμάτιστον. — Έπανερχόμεθα καί πάλιν επί τής άνάγχης τής σνμπληρώσεως των άμπονεμάν διά την έλευσιν τοΰ έ- Θνιχοΰ μελοδράματος. —Καί της διασήμου Ίσπανίδος ύ· ψιφώνου 'Ελβίρας Ντέ Ίντάλγκο. —Πρέπει νά μή στερηθώμεν οί Η¬ ρακλειώται, μιάς τοιαύτης χαλλιτε- χνιχής άπολαύσβως άλλά συγχρόνως καί μιάς τιμής διά τό Ηράκλειον —ΟΙ περίοικοι τής καρά τό Πλα¬ τύ Σοχκάχι περιοχής. —Παραπονούνται διά τό μή κατά· βρεγμα τής όδοΰ ταύτης. —Συνβχιζόμβνον άπό πολλοϋ και* ρού καί έννελώς άδικαιολογήτως. έ> Ρέκορτερ
  Η ΚΑΜΑΡΙΑΝΗ
  ΓΡΑΒΙΕΡΑ
  ΧΑΤΖΟΓΕΩΡΓΗ
  'Εφάμιλλος τής παρασχευαζο-
  μένης υπό τής Γεωργικής Σχολής
  Μεσσαράς, μέ άρωμα, μέ γεΰβιν,
  μέ νοστιμιά, κατασκευασμένη μέ
  πολλή τέχνη ή γραβιέρα Χατζο-
  γεώργη τίθεται έντός των ημερών
  είς την διάθεσιν τής καταναλώ¬
  σεως. 1—5
  ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
  ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  Τ« ταχύπλβυν καί πολυτελέστατβν
  Α)Π "ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ
  2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΕων, αναχωρεί
  εκάστην Τρίτην 6 μ. μ. κατ' ευθείαν
  διά Πειραια, Χαλκίδα, Βολον, «ϊσοαλονΐκπν.
  Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα.
  Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν.
  Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ »β·*. τηλ. 94 καί 150
  ·θ··θθ····θ···θ·θθθ·θ··θθθθθ········θ·θ··θ····ί
  ,Λ^'
  ΑΝΟΡΟΩΣΙΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  κατά·
  ι ■
  (>
  Ι ι
  ι
  ι
  Ι ι
  Ι ι
  ι
  ι ι
  ι Ι
  5
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
  "Απασαι αί άποδΐίξβις συνδρο
  μών καί δημοσΐΒύσβων φέρουσι
  «ηαραιτήΤΜς την υπογραφήν τού
  Διευθυντού καί ιδιόκτητον τής
  «Άνορβώσβως».
  Ηράκλειον 15 Σ)βρίου 1932
  ΔΙΑ ΤΗΝ σταθεροποίη
  σιν ό κ. Β^νιζέλος εσυ¬
  νέχισε «αί προχθές τάς δή
  λώσεις τού. Ή συνέχισις άπο
  δεικνύει δτι τοΰ ζητήματος
  τής σταθεροποιήσεως ό κ.
  πρωΰυπουργός δέν έ-ελήφθη
  διά νά κατηγορήση μόνον ή
  νά ομιλήση άπό προεκλογι-
  κής καθαρώς^απόψεως καί έν
  αντιθέσει πρός γνώμας αυτού
  προηγουμένας, ώς θέλουν νά
  (Γρονοΰν οί ύπέρμαχοι τής
  σταθεροποιήσεως. Τοΰναντί
  όν έξ άρχής ό κ. Βενιζέλ,ος
  έθεσε τό ζητημα έν σχέσει
  μέ τα άπώτερα Ιστορικά τού
  σηιιεία καί τόν καταμερι
  σμόν πάσης ευθυνής καί εν¬
  τέυθεν καί εκείθεν. Τονίσας
  δέ τελικώς δτι ή σταθεροποί-
  ησις έβλαψε τεραστία); τόν
  τόπον, άντεπεκρίβη είς χά
  πράγματα, απλώς καί σαφ&ς
  «αί πρό παντός χωρίς παλι-
  νφδίας καί δικολαβισμούς.
  ***
  ΟΥΔΕΜΙΑ κιτρίνη ή γε-
  νικώτερον αντιπολι¬
  τευομένη εφημερίς εξήρε την
  συμφωνίαν διά την παράδο
  σιν τώνάντιτορπιλλ,ικών μας.
  Ούδεμία.,.ή διά την ακρίβειαν
  μία μόνον καί μέ μισό στό
  μα. Άλλά θά έλεγε κανείς:
  Εϋκαιροΰν κάν νά προσέ-
  ξουν την στιγμήν ταύτην τάς
  κυβερνητικάς επιτυχίας οί
  κίτρινοι; "Εργον των είνε μό
  νόν ή ΰβρις, ή συκοφαντία
  καί τα λοιπά—δ,τι άκατανό-
  μαστον, αίσχρόν άλλά καί ά-
  νωφελές.
  ΩΣΤΕ ό δήμαρχος Άθη
  ναίων «ατακρατεί τα
  βιβλιάρια των προσφύγων.
  Είνε άληθές, ότι άπό τής έκ·
  λογής συγκεκριμένως τοΰ Πει
  ραιώς ή δημαρχία Άθηναίων
  μετεβλ,ήθη είς στραταρχεϊον
  τοΰ Λαΐκοΰ κόμματος. Τα
  γβγονότα τής Κοκκινιάς, ή
  στρατολογία των μπράβων ή
  όποία σήμερον έφθασεν είς
  τό σημείον νά άπαντοΰν ου-
  τοι άπό τηλεφώνου είς πάν-
  τα πολίτην, άντ,ί τοΰ δημάρ-
  χου καί νά άπειλοϋν μάλιστα
  έξ όνόματός τού—τό άπέδει-
  ξαν περιτράνως. Καί ή κατα-
  κράτησις συνεπώς των προ-
  σφυγικών βιβλιαρίων δέν έκ-
  πλήττει κανένα. Έν πάσχι
  περιπτώσειό γνωστός Νέστωρ
  των προεκλογικών τούτων έκ
  βιασμών—ό πολύς κ. δήμαρ¬
  χος Άθηναίων—πρέπει νά δι
  οαχθβ £π προκειμένου δτι
  δλλο τραμπουκισμός καί αλ-
  λο νόμοι τού κράτους.
  ***
  ΕΙΝΕ πράγματι κατώτα-
  τον καί τής κατωτά-
  της λέξεως δ,τι έμμέσει αύ¬
  τάς τάς ημέρας ή βορβορώ-
  δης άντιβενιζελική ψυχή. Ά
  ναφέρει την Έλλάδα τοΰ Δ.
  Γούναρη—την Έλλάδα δηλ.
  τής άτιμώσεως «αί τής κα-
  ταστροφής, την Έλλάδα των
  πορνών καί των καπήλων—
  ώς μεγαλούργημα πολιτικής
  ήθικής καί κρατικοΰ μεγα¬
  λείον! Πρό αυτής ή τετραε-
  τίο 1928—1932 είνε, λέγει,
  τέλμα καταπτώσεως. Άλλά
  διατί νά μακρηγορήσωμεν;
  "Εξεστι Κλαζομενίοις άσχη-
  μονείν.
  γΘΕΣ ό κ. Βενιζέλος θά
  ** μβτεβαινβν είς Κόριν-
  θον. Προμηνύετο δέ ένθουσι-
  ώδης ύποδοχή είς αΰτόν.ΕΙνβ
  γνωσταί αί υπηρεσίαι τής
  Κυβερνήσεως «αί ή συνδρο-
  μή προσωπικώς τοΰ κ. Βενι¬
  ζέλου πρός την άτυχήσασαν
  Κόρινθον. Ώς έκ τούτου τό
  αυθόρμητον «αί ένθουσιώδες
  τής ύποοοχής τού έκεΐ, προ-
  έρχεται έξ αυτών των πριγ
  μάτων «αί ουδεμίαν αμφι¬
  σβήτησιν έπιοέχεται, &αχω
  καί έ« των προτέρων.
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ~
  ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3ΥΛΕΙΑ
  Διαρκής παρακαταθήκη τής
  μεγαλυτέρας έν Ελλάδι δα-
  βικής επιχειρήσεως.
  Είς τό κατάοτημα
  ΔΗΜ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗ
  ΤΟ ΒΚ1ΠΟΥ.ΛΑΟΥ
  "Ενας Δικηγόρος
  τοΰ
  Κύριε Διευθυντ*,
  λαο; Λουλάκης σ,ινοδεύει δποψή-
  φιον είς ττροεκλογικήν περιοδείαν
  είς Μονοφάτσι καί Ικφωνεΐ λό·
  ^ ς
  Ερωτώμεν τόν Έπιθεωρηφ
  Μέσης Έκπαιδεύσεως αν έπιτρέ-
  ιεται τοθτο είς Δημόσιον δπάλ
  ληλον.
  Έρωτάται καί ό χ. Εισαγγε¬
  λεύς διατί 6 πεοίφημος χαθηγη-
  τής δένσΑλαμβανεται άπό τόν
  Νόμον περί ίδιωνύμου.
  "Ενας έχλογεϋς
  Δύο άπλά λόγιχ ενός άχραι
  φνοΰς Κρητικού γι& τη σημααία
  των έκλογών.
  Φ:λη Άνόρ,ωσις,
  Ήθίλα καί °γώ, μιά πού μάς
  έρχεται ή έποχή τή; ψήφου, νά
  πώ δύο λόγια άπο τίς στήλες σιυ
  σιούς άγαπητούςμου συμπατριώτας.
  Δέν ξέ?ω ά"/ μέ τίς δλίγες μου
  γραμματικές γνώσεις θά κατορθώ-
  σω νά άποδώσω καλά την ιδέαν
  μου, θά προσπαθήσω δμως καί ϊσως
  μέ καταλάδετε.. Είμαι 70 χρονών
  έπήγα στά 78 στήν 'Αθηνά καί έ-
  κάθισχ έκεΐ εΌ)ς τα 96,όπότε κατέ-
  δηκα καί γώ μέ πολλού; άλλους
  π?τριώτας καΐ έπρίσφερα τας μι¬
  κράς μου δυνάμεις στήν ιδιαιτέρα
  μου πατρίδα μέ μεγάλον ζήλον γιά
  την απελευθέρωσιν της. Ποίος νο·
  μίζετε ήταν ό λόγο; πού μέ δπο-
  χρέωσε νά άφίσω περιουσίαν καί
  ωργανωμένη δουλειά, ησυχίαν
  καί καλοζιοΐαν καί νά δποστώ δλες
  έκεΤνες τίς τχλαιπωρίες πού κάθε
  παληός Κρητι*ό; θυμίίται δτι πε-
  ράααμε; Δεν θά βχστοθσεν ή ψυχή
  μου νά βλέπω σέ μέρες έκλογών,
  σαν καί τώρχ, τούς Μωραΐτας, ΙΙε-
  λοποννησίους, Μανιάτας κ.λ.π. νά
  χαίρουν γιά τόν τάδε ή τόν τάδε
  βουλευτήν δτι ήταν έπαρχιώτης
  των ή συγχωριχνός των, γιά τούς
  ύπουργούς τό Ι5ιο καί γενι-
  κά γιά δλους τούς κρατοθν-
  τας τα ήνία τοθ Κράτους.
  Εμείς οί Κρητικοί γιά τί πραγμα
  μπορούσαμε νά χαροθμε; Γιά τόν
  βουλευτήν μας; Βεβαία δχι. Προ·
  σεκολλώμεθα λοιπον μέ την μερί-
  δα των νικητώνκαί έχαιρόμεθα μέ
  την χαράν των. Άλλ' ή χαρά ή
  ξένη είναι πάντα ξένη καί άπό
  αυτήν ωφελεία δέν προέρχεται.
  Αύτοι ίχαιρον, άλλ' άπελάμβχνον
  σογχρόνω; τα ϊγ*θά τής δποστη-
  ρίξεως των συμφερόντων των άπό
  τούςέπιτυχόντας συμπατριώτας των,
  ένώ εμείς τό μόνο πού ώφελούμεθα
  ήταν τό πολύ καμμιά οκά ρετσι-
  νάτο !
  Αύτά καί πολλά άλλα άξικα ή-
  ναψαν τόν ζήλον των Κρητών γιά
  την απελευθέρωσιν των. Κατωρ¬
  θώθη τέλος μετά τούς μακρούς καί
  αΕματηρούς αγώνας μας νά άπε-
  λευθερωθώμεν καί ήρχισε καί ή
  Κρήτη σιγά-σιγά νά άποκτόΐ δικαι-
  ώματα καί μαζύ μέ αύτχ καί τό
  δικαίωμα τοθ έκλέγειν καί έκλέ-
  γεσβαι. Καί ήλθεν έποχή πού έσή-
  κωσε τό κεφάλι καί πήρβ τα ή¬
  νία καί έκυδέρνησεν αυτή μέ τα
  στιβαρά της χέρια όλόκληροντόΚρά-
  τος. Καί άπό 8που μιά φορά μέ ζη-
  λιάρικο μάτι στεκόμχστε στίς κάλ
  πες καί παρακολουθούσαμε τόν έκ
  λογικόν άγωνα τώρα μέ την φλό-
  γα στήν καρβιά καί τή σταθερότη-
  τα στό χέρι τρέχομε στίς έκλογές6
  Ό νόμος μ3; δίδει τώρα τό δικαί-
  ωμα νά διατηρήαωμε πάντοτε ψη-
  λά τό γόητρον τής πρότερον κατα-
  φρονεμένης Κρήτης.
  Ο£ λοιποί "Ελληνες πού κατεΐ-
  χον πρώτα τα σκήπτρα βεβαία ζη-
  λοφθονοθν καί προσπαθοθν νά σπεί-
  ρουν τα ζιζάνια μέσα στό καθχ-
  ρό σιτάρι. Άλλά έσύ Λϊέ τής
  Κρήτης οπβρήφαν», ξέρεις τί πρέ-
  πει νά κάμης· τό χέρι αου δέν
  ;ρίπει νά τρέμη καί ή σκέψι σου
  δέν πρέπβι νά άμφιταλαντεύεταΐ'
  ή ζηλόφθονος φωνή των λαοπλά·
  νων ναναι γιά σένα μιά άπόμακρη
  ήχώ πού νά μην ήμποροθν τ' αδ-
  τιά <3Μ νά την άκούοουν. Τρέχα μβθαύριο πίταξβ μέ τί)ς ψυχής τα πτερά στήν κάλπη, στό μδνο αδτό ίίρος τής άνΐπηρέαατης ενεργείας κάθε άτόμου καί κάμε πάλι μ9 ίνα χαρτάκι μεγάλη καί τρανή η ιδιαιτέρα σου πατρίδα καί μαζύ μ' αυτήν 8λη την Έλλάδα! Γιατί φίλοι καί έχθροΐ τό ξέ- ρουν καλά—αδιάφορον άν δέν τό άποδείχνουν —δτι, δταν ή Κρήτη κυβερνβ δλη ή Έλλάδα είναι κα¬ λά χυδερνημένη. Δέν Ιμπνέομαι άπό κανένα κομ- ματικό ή τοπικιστικό πάθος γιά νά μιλίδ Ιτσι. Άλλά «ίμαι γνήοιος Κρητικός, γιατί χαΐ 6 πατέρας μου ά«ό τ« 66 ϊααμε την απελευθέρω¬ σιν ηγωνίσθη μεταξδ των πρώτωΑ καί «ίς Ισχατον άκόμη γήρας—·98 — δέν Ιιταψε νά προσφέρη τού. Ε1μαι λοιπον σου την ζ ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ Ή χδεσινή κίνησις τής σταφιδαγοράς. Μέτρα διά την συγκράτησιν των τιμών. Ή είσχχθίΤσα καθ* δλην την διάρκειαν τή; χθές είς την πόλιν μας δπό των σταφι- 5οπ*ραγωγων μας σταφίς ανήλθεν είς τάς 25—30 χιλιάδας δίάδας. Ή άπότομος αθτη ελάττωσις τής είααγωγής οταφίδων δφείλε- ται κυρίοις είς την χθεσινήν εορ¬ τήν τοθ Τιμίου ΣταυροΟ, ήτις άρ· γεΤται υπό των άγροτΛν μας. Αί είσχχθεΐσχι ποσότητες ήτο κυρίω; ε15ους ταχτδ, τής εισαγω¬ γήν σουλτανίνων έλαττουμένης καθ1 ημέραν «ίαθητδς. Κατά τάς πληροφορίας σταφιδομεσιτών πλεί¬ στοι παρχγωγοί σταφίδων είσχ- γχγόντες «πό καιροθ σταφίδχ είς την πόλιν προέβησαν είς την άπο- θήκευσιν αδτής, άναμένοντες την βελτίωσιν των προσφερομένας τι- μών ήτις πιθανώς θά πραγματο- θ —Ή κίνη3ΐς τής σταφιδαγοριϊς μας χθές δπήρξε ζωηρά σημειω θειαων μάλιστα άρκετών πράξϊων μεταξύ σταφιδεμπόρων ίξαγωγέων καΐ παραγωγών τόσον είς τα έ- ξαιρετικά καί α'. πράγματα σουλ- τανίνας δσον καί είς τα β'. καί γ'. καί τα παρακατινά. Τα τε¬ λευταία ταθτα έπληρώνοντο χθές είς τάς 9—12 δραχμάς. —'Επίσης δπό των άγορών κα- ταναλώσΐως τοθ έξωτερικοθ εση¬ μειώθη σοδαρά ζήτησις δι* δλας σχεδόν τάς ποιότητος τή; σουλτα- νίνας καί τοθ ταχτα Δέον νά ση¬ μειωθή ίν τούτοις δτι κυρίως ά- φορμή είς την μείωσιν των τιμδν των σταφίδων μας εί¬ ναι αί σταφίδες Σμύρνης αΐτινες λόγφ τής δττερτταραγωγής κατά τό τρέχον {τος προσφέρονται είς χα- μηλάς τιμάς ώς επί παραδείγματι ό τύπος άριθμίς 7 Σμύρνης προσ- φέρεται είς τα 20 Όλλανδικά φι- ορίνια τοΐφ Άμδοθργον καί δ ά- ριθμός 11 είς τα 34 φιορίνια. "Ο¬ μοίως ή Πελοπόννησος παρουσιά- ζει παραγωγήν μεγαλυτέραν τής περυσινής κατά 50 ο)ο. —Οί ταχτάδες επηκολούθησαν κχί χθές παρά την σημειωθε!σ*ν ζήτησιν των παρουσιάζοντες την αυτήν στασίμότητα ώ; πρός τάς τιμάς. Ή ζήτησις αυτή όφείλεται είς τάς τελευταίως έπειγούσας φορτώσεις. —Μά; παρεσχέθη αρμοδίως ή πληροφορία δτι ή κυβέρνησις ήρ¬ ξατο ή5η λαμβάνουσα μέτρα διά την μή μείωσιν περαιτέρω των τιμών των σταφίδων καί την συγ¬ κράτησιν αυτών επί τοθ παρόντος είς τάς ίσχυούσας σήμεροντοιαύτας. Κρητικός καί γι' αδτό Ιχω χα- ρά νά ϊχη την άρχηγίαν ή Πα- τρίϊ'χ μου. Σ<εφθήτε καλά τα λόγια μου καί νά δήτε πδ{ θά τα βρήτε σιι)- στά καί κατά παράδοξον σύμπτο)- αι ίλοι μέ μιάφωνή θά πήτε «αδ¬ τό είναι τύσομφέρον μας». θάψετε τα χυίαϊα κομματικά πάθη γιϊ τό κοινόν μεγαλείον, συ|Λιατριώτα(. «Χωνίψετι χαλά την ίδιαν τί θά πή ό κυβερνων τήνΈλλάδα νά είνε Κρηχιχός>. Ενωθητε δλοι καί τρέ-
  ξετε στήν κάλπη.
  Σκεφθήτε δτι: «έν τή ένώαει ή
  δύναμις!»
  Μέ αγάπην
  ό άκραιφνής κρητικός
  Νικολ 'Ελ. 'Αλΐζίβν»
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άν»βληθέν-ος ΠλειστηριασμοΟ
  Τής έν Αθήναις έδρευούίης ά-
  νονΐμου έ«ιρείας δπό την έπω-
  νομίαν Έμπορική Τραπέζα -ής
  '&) '.άδος.
  Κατά
  Νιχολάου Πετράκη κατοίκουτής
  πόλεως Ηρακλείου.
  Ά /κβληθείς μίχρι τοθδε ό διά
  τοθ δπό χρονολογίαν 14 Όκτω·
  βρίου 1930 προγράμματός μοα
  .τλειστηριασ,χοθ προκηρυχθείς καί
  ί'ά -ου δπ' αριθ. 2702 κ:»ί χρονο¬
  λογίαν 18 Ό/τωδρίου 1930 φύλ-
  λ&υ της ενταύθα εκδιδομένης ε¬
  φημερίδος «Άνόρθωσις» δημοσι-
  ευθείς δημόσιος άναγκαστ·.κόςπ>ε'.-
  στηριασμο τοθ έν τώ είρημένφ
  προγρά;ιματί μου άναφερομένου
  χαΐ περιγραφομένου καί ίντός τής
  πόλεως Ηρακλείου τοθ Δήμου κα!
  Κίρηνοδικείου Ηρακλείου νε·μέ-
  νου άκινή'ου κτή|»ίτος ^.0 καθ'
  &δ αθτη μου, είδοπο'ω δτι γενη¬
  σεται την 23ην Όχτωδρίου 1922
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π.μ. ενώπιον τοθ Συμβολαιο-
  γράφου Ηρακλείου Εύστοατίου Ώ
  Βουρδουμττν/η ή τού νομίμου ι δ-
  ~3θ άναπληρωτοθ καί έν Τώ δη-
  μοσίφ γραφείφ τοθ είρημένου συμ-
  βολαιογράφου κειμένφ £ντός τής
  πόλεως Ηρακλείου κατά την δδύν
  τνκντανολέου δ"ε καί ένθα ν,αλϋθν-
  ται οί βουλόμενοι νά γείνωσ'.ν ά·
  ,'ορασταί.
  Άρμόδιος δικασιικός κλητήρ Ι-
  νεργησάτω τα νόμιμα ^ν προ>.ΐι-
  μένφ,
  Ηράκλειον 14 Σ)6ρίου 1932
  Ό τής έπισπευδούσης καί πα·
  ραγγελούσης πληρεξούσιος δικη-
  γόρος.
  Νικ. Γ. Κίφαλογιάννη;
  Άριθμός πρωτ. 1108)1932
  » άποφ. 660
  Τό Δικαστήριον των έν Λασηθί-
  Φ Πρωτοδικών τοθ Βου τμήματος
  των δικαστικδν διακοπών.
  Σογκείμενον έκ των Δικασ;ών
  Νικολάου Κομίνη ΙΙριοτοδίχου,!
  Προεδρεύοντος τοθΤμήματος τούτου
  χαί ΕίσηγητοΟ θεοδώρου Άνδρε-'
  άδου Πρωτοδίκου καί Γεωργίου
  Μενεγάκη δικηγόρου μή δπάρχον·
  τος ετέρου δικαοτοθ ίν τω τμή¬
  ματι τούτω.
  Συνεδριάσχν δημοοίως χαί έχ-
  τάχτως έν τφ άκροατηρίφ αδτοθ
  την 18ην Αύγοόστου 1932 παρόν
  των τοθτι Είαα-,ΤΊλεύοντος Μιχαήλ
  Χουρδάκη δικηγόρου κωλυομένου
  νομίμως τοθ Εισαγγελέως χαί των
  άρμοδιωτέρων αύτοθ άναπληρωτων
  χαί τοΰ ύπογραμματέως Γεωργίου
  Ν. Φινοκαλιώτη ίνα δικάση επί
  τής επομένης αίτήβεως.
  Τοθ αΐτοθντος Έμμαν. Χριστο¬
  δουλάκη χατοίκου Σπιναλόγχας
  παραστάντος αυτοπροσώπως διο-
  ρίσαντος πληρΐξούσιόν τού τόν πα·
  —Εμφάνισις ζωονόβου.
  Ό Προΐδρος τής κοινότητος
  Μιχμοϋς διά τπλΐγραφήματός τού
  πρός τόν κ. Νομάρχην καί τόν
  κ.Νομοκτηνίατρον γνωρίζει οτιέν
  τό ϋη' αυτόν κοινότπτι καί έντός
  μηνός Ιθανβν προσβλπθέντίς ϋπ'
  αγνώστου ζωονέσου 4 ήμίονοι
  καί ϊίς £νος, χ3έ; έ'3ανον 2, ΰ
  πάρχουσι δέ καί αλλοι προσββ-
  βλημένοι.
  Ό κ. Νομοκτπνίατρος παρακα
  λεΐται νά μβταβό τό ταχύτερον
  πγο; διαπίστωαιν καί περιστολήν
  τής νόσου.
  —Ό πρόΐδρος της κοινότητος
  Παρτήρων διά τπλεγραφήματές
  τού πρός τόν κ. Νομάρχην γνω
  ρίζει δτι &γνωαΐος ζωονόσος πά
  ρουαιάσθη επί αίγ&ν τής περιφϊ
  ρείας τού έντός 5 ημερών δέ £
  λαβον χώραν 28 θανατπφορα
  κρούσματα, δΓ δ καί παρακαλκΐ
  έπως έναργηθοΰν τα δέοντα.
  —Δασμολογικά.
  Συμφώνως πρός τόν δημοσιΐυ
  θέντα Νόμον 5624 καθορίζεται ό
  επιβαλλομένας δημοτικός δααμό;
  των λευκώ ν καί ήμιλϊύκων μοτρ
  μάρων.
  —Ή παράστασις τοΰ «Έρω
  τοκρίτου».
  Έπανήλβεν έξ Αθηνών 6 μου
  αιχοσυνθέτη; μας κ. Χουρμβύζιος.
  Μετ" Ιδικιτέρκς εύχαριστησβως ά-
  να','Ρ«Φομεν δτι ή ώραία Κρπτι
  κή τού Σύνθΐαις έξετελέσθη κατά
  ϊύμϊ-νή καί τιμητικήν πκραχώρη-
  οιν υπό τμήματος τής πβριφημου
  ΌρχήοΓρας τού Ώδείου Αθηνών
  καΐ της Άθηναΐκής χορωϋας κ«-
  τύ< -ήν νύκτα τοΰ Σαββάτου αίς τ& "Όλύμπια» έν άρχίί της παρα- στάσβως τοθ η'Εροτοκρίτου», ένϊ- ιτοίιΐ96 δέ γενικώς έξκιρκτικήν εντύπωσιν ως εγραψαν χαί τα Άθηναϊκά φώλλα. ρόντα δικηγόρον Γεώργιον Κ. Σερ- γάχην. Ό αίτών είσήγαγεν ενώπιον τοθ Διχαστηρίου τούτου την δπό χρο¬ νολογίαν 2 Ιουλίου 1932 αίτησιν αύτοι) έχουσαν ούτω χ.τ.λ. . . κ.τ.λ. Διά ταδτα Δεχόμενον την υπό κρίσιν αίτη¬ σιν ώς νόμιμον. Κηρύσσει θετόν τέκνον τοθ αί- τοθντος Έμμ«ν. Χρ'σ:οδουλάνη την άνήλικον νόθον Έλϊνην θυγα- τέρα Αικατερίνης Πιιπαδοπούλου. Διατάσσει -ήν καταχώοηηιν τής ΐικροόοης αποφάσεως εί" τα ληξι- αρχικά διδλία τής κοινότητος Βα- σιλινής Καινουρίου καί Επιβάλ¬ λει " ώ αιτούντι τν^ν δικαστικην δα¬ πάνην. Εκρίθη απεφασίσθη καί ίδη μοσιεύθη. Έν Νεαπόλει τη^ 18 Αδγούστου 1932 Ό προεδρεύων Ν.κολαος Κομίνης Ό δπογραμματεύς Γΐώργ. Ν. Φινοκαλιώτης Άκριδές άνίγραφον δι' 8 ελή¬ φθησαν τα νό'ΐ'μα άντιγραφής δι· χαιώματα δραχμάς 5,50. ν Νεαπόλει τ% 7 Σεπτεμβρίου 1932 Ό δπογραμμα.ίδς των Πρωτο- 5ιν.ων Λασηθίου. Γεώργιος Φινοκαλιώτης Δημοσιευθήτω διά τής έν *ΗΡχ- χλείω εκδιδομένης εφημερίδος «Ανάρθωσις». Ό πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Κ. Σίργάκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Όσοι έκ των προσφύγων Ιλαβον κοινοποιήσεις έκ τής υπηρεσίας κτη- μάτων έξ Άνταλλαγής τής ενταύθα Έθν. Τραπέζης ίνα έντός 15 ημερών έϊαγοράσωσι τα ύπ' αυτών χατεχό- μενά οΐκήματα προσχαλοϋνται έπει- γόντωςβΐς τό καρά τό Γενή Τζαμί Καπνοπωλίΐον τού Πρόεδρον τοΰ Μικρασιατικοΰ Συλλόγου κ. Εύαγ. Μαρτάκη Ινα γίνη άπογραφΰ αυτών. Ηράκλειον 13-9-32 (Έκ τού ΜΐΗοασιατικοΰ Σύλλογον) —Οί παρανόμως κατέχοντες προσφυγικά οίκήματα. Πληροφορούμεθα ότι έξ άφθρ- μής των καταγγελθέντων δια πολλοΰς μη έντας πρόσφυγας καί λαβόντας παρά τής Έπιτροκής 'Αποκαταατάαε&ις προσφύγων «!· χήματα, έ υπουργός τής Προ¬ νοίας έζήτηαίν έκ μέρους τού Γε- νικου ΛογιβΓπρίου την έγκρισιν τής απαιτουμένης πιοτώσεως διά την οόατασιν ΐίδικών ουνίργείων πρό; εξακρίβωσιν της ταΰτότητος των κατβχόντων προοφυγικά ο{- χήματα. Τα αύτά συνβργβΐα θά ένβργήσουν καίέλεγχον πρός έ ξακρΙβν>σιν τυχόν κχτοχής υπό
  διαφόρων πλειόνων τοθ ενός οί ■
  χημάτων.
  —Σύλληψις απατεώνος.
  Συνελήφθη υπό τοθ Τμημαΐος
  Γβνικης Άσφαλϊίας Πειραιώς
  χαί απεστάλη συνοδ*(α ένταϋβα
  ο έχ Βόλου σταςρυλέμπορος
  Άπβστ. Ζαγοριανός κατηγορού-
  μενος έπΙτάπάτη. Ό σταφυλέ-
  μπορος ούτος ήγόραζβ στα-
  φυλάς αιτό τούς σταφυλοπαρα-
  γωγούς χωρίς νά προβή κατόπιν
  αίς την εξόφλησιν των λογαρια¬
  σμόν τού, άλλ' άναχωρήοας λά-
  θρα έχ τής πόλεώς μας. Τό πα¬
  θητικόν τού άπέναντι των στα-
  φυλοπαραγωγών μας άνέρχεται ϊίς
  τ ό ποσόν των 30.000 δρχ. Ό Ζα¬
  γοριανός απεστάλη χθές «Ις την
  ΕΙσαγγκλ(αν διά τα πιραιτέρω.
  —Οί οφειλέται έξ είσαγωγι-
  κών δασμδν.
  Εδημοσιεύθη τό διάταγμα δια
  τοΰ οποΐου καθορίζϊται δτι έπι-
  τρέπβται, προκβιμένου ιτερΐ Οφ·ι-
  λίτών τοΰ δημοσίου έξ βΐβαγω-
  γικών δασμών καί λοιπών διχαι·
  ωμάτων έμπορβυμάτων άποταμι-
  ευθέντων είς τάς καταργηθβίσας
  Ιδιωτικάς αποθήκνΕ;, χηρυχθέν
  των είς κατάστασιν πτωχευαεως
  πρό τής 1ης Απριλίου 1932 νά
  άποδέχβται ή ϋπηρβσία τόν παρ'
  αυτών ζητούμενον συμβιβασμόν.
  Ή οχετιχή αίτησις τοΰ οφβιλέτου
  ύποβαλλβται έντός μηνός άπό της
  δημβσιεύοεως τοΰ έν λόγω δια-
  τάγματος είς τόν υπουργόν των
  Οικονομικήν. Ό υπουργός των
  Οίκονομικών δέν δύναται νά α¬
  ποδεχθή συμβιβασμόν κάτω τοΰ
  διπλασίου ποσοστοΰ δπιρ άιτεδί-
  χθησαν διά δικαστιχοΰ συμβιβα-
  σμοΰ ο! λοιποί πιστωταί.
  —Απεφασίσθη ή αύξησις τοΰ
  μισθοΰ των άγροφυλάκων.
  Τάς απογευματινάς ώρας τής
  κροχθέ; συνήλθον ϊίς συνεδρία¬
  σιν έν τψ Νομαρχιακώ καταστή¬
  ματι τα μέλη τοΰ ΈποπτικοΟ
  Συμβουλίου Άγροφυλακής Ηρα¬
  κλείου καί συνεζήτησαν διά μα¬
  κρών επί τοΰ ζητήματος τής
  αυξήσεως των μισθών των άγρο-
  φυλακων.
  Μετά την ανταλλαγήν των
  σχετικών γνωμδν ελήφθη ή άπό
  φασις δπως αυξηθή ό μιοθός κα¬
  τά 100 δρ. δΓ έκαστον, τής απο¬
  φάσεως ταύτης ύποχειμένης «Ις
  την Εγκρισιν τοΰ κ. επί των Έ-
  σωτερικών ύπουργοΰ.
  —Ό διορισμός άγροφυλά-
  κων.
  Ύπ« τοΰ αγρονόμον Ηρακλεί¬
  ου εκλήθησαν ο! βουλόμενοι νά
  διορισθώσιν αγροφύλακες έν τή
  πβριφιριία τής κοινότητος τβ»ν,
  νά καταβεοωσι αΰτοπροσώπΗς (1$
  τα γραφεΐα τοΰ 'Αγρονομείου
  Ηρακλείου μέχρι τής 30 Σβπτεμ-
  βρίου αίτησιν χαρτοσισημαομε·
  νην μετά πιστοππιητικοΰ ποινι-
  κου μητρώου, πιστβποιητικοΰ
  Στρατβλογικοΰ Γραφείου καί β<· βαίωσιν τοΰ προέδρου τής κοινό¬ τητος των ότι γνωρίζουν άνάγνβ»- σιν καί γραφήν. —Ό φόρος των χορευτικήν κέντρων. Είς την εφημερίδα τής Κυβερ- νήσεως έδημοσιενθη διάταγμα καθορϊζον τον τρόπον βϊβαιώσ·· Ης έλέγχου καί ίίρπράξΐως φόρ·β των χορίυτικών κίντρων καί των χεντρνν δδ α*
  "Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεία Έναντι Νομυ&χίας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΓ
  ΓΤρωΐα ΤΤέμπτης
  15 Σεπτεμβρίου 1932.
  ■£«■■—
  ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΝ
  Ε Ξ Α Γ Ο Γ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Σήμερον υπεγρά¬
  φη συμφωνία μεταξύ τής Άγροτικής
  Τραπέζης άφ' ενός καί τής ΈΟνικής
  άφ' ετέρου. Διά τής συμφωνίας ταύτης
  συνιστάται συνδικάτον έξαγωγής έλ-
  ληνικών προΐόντωνείς την Αυστρίαν.
  Διά την ίδρυσιν τού συνοικάτου Οά
  κατατεθούν κεφάλαια έκ ΚΟ έκατομμυ-
  ρίων.
  Τάμέτρα διά την στέγην
  των άπόρων προσφύγων.
  Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ
  ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΟΝ ΕΙΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΠΛΗΡ Ο Μ Β Ν ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰ
  έκ Λονδίνου ότι ό Άγγλικός τύπος έ
  ξαίρει την επανάληψιν των εξωτερικών
  πληρωμών τής Ελλάδος.
  Αί Αγγλικαί έφημερίδες τονίζουν
  ότι ή Ελλάς ασφαλώς πλέον βαδίζει
  πρός πλήρη οικονομικήν έξυγίανσιν-
  ΤΟΥ
  Η ΕΚΑΟΠΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
  κ- ΜΑΡΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΣΑΡΑΝ
  Χθές ό ήγέτης τού φιλελευθέρου συν
  δυασμού 'Ηρακλείου κ. Γ. Μαρής άνα-
  χωρήσας έξ Αγ. Θωμά μετέβη περί
  την 2 μ. μ. είς Αγ. Βαρβάραν ένθα
  εγένετο ένθουσιωδώς δεκτός υπό των
  χατοίκων.
  Τό άπόγευμα ό κ. Μαρής μετέβη
  είς Τυμπάκι ένθα τού εγένετο έπίσης
  θερμοτάτη ύποδοχή.
  Ό κ. Μαρής ανεμένετο νά έπιστρέ
  ψη είς Ηράκλειον χθές τό εσπέρας.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Ή Ανωτέρα Διοίκησις Χωροςρυλακής Κρήτης
  προσκαλεΐ τούς προϋπηρετήσαντας είς τό στράτευμα
  καί επιθυμούντας νά καταταχθώσιν είς τό Σώμα
  τής Χωροφυλακής όπως μέχρι τής 23 τρέχοντος μη
  νός παρουσιασθώσιν είς τάς κατά τόπους Διοική
  σεις Χωροφυλακής τής περιφερείας των καί υπο
  βάλωσιν τα υπό των Νόμων προβλεπόμενα πι
  στοποιητικά.
  Καθίσταται γνωστόν δτι έκ τούτων θά προσ
  ληφθώσιν οί έχοντες περισσοτέρας γραμματικάς
  γνώσεις. Ή όριστική κατάΐαξις των συγκεντρούν-
  των τα περισσότερα προσόντα γενησεται την ΙΟην
  Όκτωβρίου έ. ε. ανυπερθέτως.
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΠΙΣΤΩΣΙΣ
  ΔΙΑΤΗΝ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Ώς άναφέρει είς τόν κ. Μαρήν διά χθεσι
  νοΰ τηλεγραφήματός τού ό ίδιαίτερος αύτοι)
  ή πίστωσιςτών άναπήρων (ή προβλεπομένη
  πιθανώτατα διά την λουτροθεραπείαν) τής
  περιφερείας τοΰ ενταύθα Παραρτήματος
  Ταμείου Θυμάτων Πολέμου Ηρακλείου-—
  Λασηθίου, ενεκρίθη ήδη.
  Διά τοΰ αυτού τηλεγραφήματός καθίστα
  ται γνωστόν ότι καταβάλλεται προσπαθεία
  καί διά την όσον τό δυνατόν ταχυτέραν απο¬
  στολήν τοΰ εγκριθέντος ποσοΰ.
  Η ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΤΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  Τό υπουργείον τής Δικαιοσύνης απέστειλε πρός
  τους δικηγορικούς Συλλόγους εγκύκλιον σχετικήν
  μέ την μερικήν λήξιν τής Ισχύος τοΰ ενοικιοστα¬
  σίου, ήτις επραγματοποιήθη ήδη. Διά τής έγκυ-
  χλίου αυτής τονίζεται δτι είς τό υπουργείον διετυ¬
  πώθησαν παοάπονα μισθωτών κατά των Ιδιοκτη-
  τών των, διότι ούτοι επί τχ) προφάσει τής ίδιοκα-
  τοικήσεως κοινοποιοϋν Ιξώσεις ένώ δ άπώτερος
  σκοπός των είνε ή έκ νέου μίσθωσις τοΰ οίκημα-
  τος μέ μεγαλειτέρον ενοίκιον.
  Διά τοϋ τρόπου τούτου οί μισθωταί άδυνατοϋν
  νά άσκήσουν τό δικαίωμα τής προτιμήσεως, τό
  οποίον τούς παρέχει δ νόμος. Κατόπιν των ανωτέ¬
  ρω Ιφιστάται ή προσοχή των Δικηγορικών Συλ-
  λόγων είς τό γεγονός δτι οί μετερχόμενοι τα τοι-
  αϋτα μέσα Ιδιοκτήται νπόκεινται είς πληρωμήν ά-
  «οζημιώσεως πρός τούς ενοικιαστάς.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ
  Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ
  Πρός τούς κ. κ. Οίκονομικούς Έφόρους
  καί Ταμίας τού Κράιονς εκοινοποιήθη παρά
  τού Ύπουργείου των Οικονομικήν μακρο-
  οκελής έγκύκλιος διά τής οποίας παρέχονται
  λεπτομερείς οδηγίαι περί τοΰ τρόπου ενοι¬
  κιάσεως τοΰ επί τοΰ ελαίου καί των ελαιών
  φόβον τής φορολογικής περίοδον 1932—33.
  Έν συνεχείςι των δσων
  προχθές έγράψαμεν περί της
  ενάρξεως των εργασιών τής
  επί τούτφ συσταθείσης επι
  τροπής διά την έπανεκτίμη-
  σιν των μουσουλμανικών οί-
  κημάτων τα όποΐα άγορα-
  σθησόμενα έκ τής εΐδικής πι-
  στώσεως των 3 έκατομμυρί-
  ο>ν δραχμών θά διατεθοΰν
  διά την στέγασιν των άστέ-
  γων προσφύγων, μάς παρε-
  σχέθη αρμοδίως ή πληροφο-
  ρία δτι ή έν λόγω έπιτροπή
  έν τή έπιθΐ'μίια της όπως ε¬
  ξυπηρετήση επί τό καλύτε¬
  ρον τόν ανευ στέγης προσφυ¬
  γικόν κόσμον τοΰ Ηρακλεί¬
  ου συνεχίζει την έπανεκτί-
  μησιν των ύποδειχθέντων
  πρός τούτο οίκημάτων τής
  ίδιοκτητρίας Έθνικής Τρα¬
  πέζης.
  Ή έπιεροπή κατά τάς αυ¬
  τάς πληροφορίας θά έπιδι
  ώξη όπως άποπερατώστι τό
  ταχύτερον τό άνατεθέν είς
  αύτί,ν έργον, έχουσα ύπ' ό¬
  ψιν αυτής τάς σημερινάς ά
  νάγκας των άστέγων αΐτινες
  όσηαέραι καθίστανται έπι-
  τακτικώτεραι λόγφ τοΰ έπερ
  χοιιένου όσονούπω χειμώνος
  Σχετικώς μέ την παραχώ
  ρήσιν των οίκοπέδων των κει
  μένων έξωθι τής Καινούργιας
  Πόρτας, είς άστέγους πρό
  σφυγας, ήδη άναμένεται υπό
  μέν τής Νομαρχίας ή έγκρισις
  τοΰ Ύπουργείου Προνοίας κα*
  Αντιλήψεως, υπό δέ τού κα-
  ταστήματος τής Έθνικής Τρα¬
  πέζης ή έγκρισις τοΰ κεντρι
  κου αυτής ήτις θά πραγματο¬
  ποιηθή τό συντομώτερον.
  Ή άνακήρυξις
  των ύποφηφίων Λασηθίου.
  Έν δημοσία συτεδριάσει τού
  προχΦές τό Πρωτοδικεΐον Λαση¬
  θίου, ληξάσης τής ποοθεσμας
  πρός δήλωσιν ή τροποποίησιν
  αυτών, ανεκήρυξε τούς όρισακούς
  συνδυασμούς. Οϊ συνδυασμοί ού¬
  τοι είνε οί εξής:
  Τοϋ κόμματος των Φιλελευθέ
  ρων, άνεκηρύχθησαν οί κάτωθι
  συνδυασμοί:
  1) Ό έπίσημος συνδυασμός ά-
  ποτελεσθείς έκ των κ. κ. Μιχαήλ
  Κοθρή, Πβναγιώτου Σφακιανά¬
  κη καί Παύλου Καλομενοπού-
  λου.
  2) Ό Άνεξάρτητος Δημοκρα-
  τικός Συνδυασμός δ οποίος πα¬
  ρέμεινεν άσυμπλήρωτος άποτελε-
  σθείς μόνον άπό τούς κ. κ. Μι¬
  χαήλ Καταπότην καί Εμμανουήλ
  Μηλιαράν.
  3) Ό Άνεξάρτητος Φιλελεύθε
  ρος Συνδυασμός τής Νεαπόλεως
  άποτελεσθείς έκ των κ. κ. Νικο
  λάου Μαγκώνη, Μιχαήλ Σεργάκη
  καί Γεωργ ίου Σιργάκη.
  Άνεκηρύχθησαν Ιπίσης: Ό
  Συνδυασμός τοϋ Προοδευτικοϋ
  κόμματος άποτελεσθείς έκ των κ
  κ. Ιωσήφ Κουνδούρου, Κων
  σταντίνου Παπαδάκη καί Γεωρ-
  γίου Γραμματικάκη.
  Ό Συνδυασμός τού Λαϊκοΰ
  κόμματος, άποτελεσθείς έκ των
  κ. κ. Εμμανουήλ Μοδάτσου,
  Στεφάνου Ξενικάκη καί Γεωργίου
  Μαυροφόρου καί
  Ό Συνδυασμός τοϋ Άγροτι-
  κοϋ κόμματος άποτελεσθείς έκ
  των κ. κ. Μανούσου Σαμιωτάκη,
  Ε. Γαλανάκη καί Ιωσήφ Κατσα-
  νεβάκη.
  Η ΑΡΑΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΝ
  Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Καβ
  βουσίου τής Ιεραπέτρας, εζήτη¬
  σαν άπό την Γενικήν Διοίκησιν
  Κρήτης την αποστολήν εΐδικοΰ
  γεωτρυπάνου διά την έκεΐ θρδευ-
  σιν ήτις είνε ελλειπής.
  ΤΑ ΕΠΙ1Κ0ΠΙΚΑ ΑΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
  Ανεκοινώθη ότι ή Ίερά Σύ-
  νοδος θά ζητήση την τροπβποίη-
  σιν τοΰ Νόμου, περί Έπισκο-
  πικών Δικαστηρίων, όσον άφορά
  τόν καταρτισμόν αυτών καί εϊδι-
  κώς την άντιπροσώπευσιν, είς
  αύτά των κληρικών.
  ΑΙ ΖΟΟΚΑ|1ΑΙ_ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Κατ' είδήσεις εκ Χανίων συλ¬
  ληφθέντες παρά τής Χωροφυλα-
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  Σήμερον άναμένεται εις την
  πόλιν μας έξ ής θά διέλθη μετα¬
  βαίνων είς τόν Νομόν Λασηθίου,
  ά Ύπου^γός Γενικός Διοικητής
  Κρήτης κ. Μιχ. Καταπότης.
  ΑΙ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑ|ΕΝΑΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Πληροφορούμεθα ότι έχορηγή-
  8η πίστωσις δρ. 400.000, είς την
  Σταφιδένωσιν Σητείας, πρός συμ¬
  πλήρωσιν τώνεγκαταστάσεων των
  έλαιοδεξαμενών Σητείας.
  κης, ωδηγήθησαν χθές είς την
  Εισαγγελίαν, οί Κωνστ. Χωρα-
  φάκης καί Μιχ. Κατελάνης κά¬
  τοικοι Άλετρουγάρι Κεραμεΐών
  Κυδωνίας, διότι εκλεψαν τ« πρό-
  βατα τοΰ δμοχωρίου των Ρούσου
  Ντουνάκη.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Αί τιμαί τροφίμων
  είς την αγοράν μας.
  Ή Επιτραπή Λιατιμήσβων βιά τής
  τελευταίας αποφάσεως της έχανό-
  νισβ την τιμήν των κάτωθι βΙΒών ώς
  Κ(δη ΠαντβηΜλίίο». — Ελαίαι
  *γχώριαι 12, Βόλον 16—20. Μα¬
  καρόνια έντόπια 15. Μακαρόνια θβσ
  σαλονίκης 16. Ζυμαρ,ικα έν γένβι δρ.
  5-20, μακαρόνια πολυτελείας χακέτο
  οοαχ. 19—20. Φβσόλβς Ζβοβΐας 14.
  Ριθύθια Μαρόκου 14, έντόχια β,Καο·
  «ιά έντόπια 12-16. Φακές 12-14. Έ-
  λαιαλιαν. 22. ΑύάΙ.4β-Ι.5ΟΣάπων
  λβνκός α'. 19, β'. 17, πράσινος α',
  6 καί β'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
  λεσμένος 104.
  Ββύτυρα.—Δέρνας 110-132.Γάλακ.
  ββσσαλίας 116. Λίπη 40. Μπάνερ 68.
  Γαλαχτερ*.— Ττΐρΐ Κασσέρι 68.
  Γουλοιιμίσο 44. 'Εντόκιο 54—64.
  Γιαοίρτι
  II.
  Γάλα 9.
  Κρεο.τκ.—Αρτίαν δρ. 38, χοιρινόν
  36—40 μόσχος 38, ζυγοΰρικρέας προ·
  βάτου 32,αΙγός 24, βόΐον καί άγελάς
  24 δραχ. χοιοινά μεγάλα 34, γον-
  ?ουνόπουλα 38.
  Πουλερικα,—Άπό 35—50.
  ΛκχκνικΑ.—Κρόμμυα 5-6, χατά
  τίς 4-5, κολοκνθάκια 8—10 φασόλες
  ,ασηθιώτικβς 8ΊΟ μπάμιβς 8-10,
  φασολάκια 7—8, (υλανγουοάκια 5 6
  «τομάτβς 3—4 δραχμάς, στίφνος 8—
  Ο δραχμάς κατ' οκάν, μβλ-
  (άνβς 4—5 λβμόνια έντόπια 16—
  8, Ιταλίας 32—36,άνγουράκια 6—8.
  πιπϊριές 5, πράσαα 5—6 λάχανα βρ.
  ί-10.
  'θηΝριχά.— Σταφύλια 3—6,
  αρπούζια 3—4 πεπόνια 4—5,
  ιχλάοια 4—6 Κρουσανιώτικα 10—12
  καί Ίταλικά 12-14, σύκα 6-8, μη·
  λα 6—8, οοδάκινα 6— 12, κτιδώνια
  6—8, ρόγδια 5—6.
  Ή ενταύθα Έπιτροπή διατιμήσε-
  ων διά τής ύπ' αριθ. 39 αποφάσεως
  της διετίμησε την τιμή των αλεύρων
  ούτω:
  Άλευρα λευκά χΰμα κατ' οκάν δρ.8,43
  » » μετά σάκκον > » 8,54
  » πυτιροΰχα χΰμα » > 7,52
  » » μετά σάχχου » > 7,63
  Ή τιμή τοϋ αρτου "παραμένει ή
  Ιδία. Διά τής αυτής αποφάσεως της
  αΐρει τάς υπαρχούσας διατιμήοεις
  καφφέ, ζακχάρεως καί όρύζης.
  Κίνησις ^ήςΣταφίδος
  κατ'
  οχαν
  Χουλτανίνο έ£αιοβτ.
  » α .
  Δρ. 20.- 22.-
  » 17.- 20.-
  » Ρ'·
  » 14.50 17.-
  Υ'.
  > 12.— 14.50
  Ταχτάδες α'
  4.50 5.50
  » Ρ'
  3.50 4.-
  Έλβμέ&βς α'
  8.- 8.80
  Ρ'
  6.-----6.20
  Σταφύλια σουλτανί
  Δρ. 4.50-5.-
  Ροζακιά
  » 3.— 3.50
  » ταχτά
  » 2.— 2.20
  Κρασοστάφυλα
  » Ι.30- Ι.60
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δβ.
  Δολλάριον
  Λίρβ
  Φράγκον
  Έλβετ. φράγκον
  Λιρέττα
  Μάρκον
  Τουρκική Λίρα
  Κορώνα (Τσεχ.)
  Κορώνα (Σονηδ.)
  Φράγκον (Ββλγ.)
  Σβλλίνι (Αύστρ.)
  Φιορίνι (Όλλαν.)·
  Όμολ, άνταλλαί.»
  «63.------164,50
  571,-----577,—
  6,39- 6,49
  31,4.5- 31,80
  8,35- 8,46
  38,34- 39,62
  76.25- 81.75
  4,80-4,91
  28,98- 29,90
  4,50- 4,60
  22,73- 23.60
  65,42- 66,13
  135—838,-
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΝΟΟΥΣΙΟΔΗΣ
  ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΕΙΣ Κ0Ρ1ΗΘ0Η ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ
  ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΑΑΡΟΜΗΣ
  ΑΠΕΤΥΧΕΗ ΟΙΙΟγΊΙσΤαΗΟΗΕΙΡΑ
  ΤΟΝ ΕΓΚΑ6ΕΤ0Ν ΤΟΝ ΛΑΪΚΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ 9ΟΡΥΒ0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Βενιζέλος μεταβάς σήμερον είς Κό-
  ρινθον έτυχεν ένθουσιώδους ύποΠοχής
  τόσον έκεϊ, όσον καί είς τούς ένδιαμέ-
  σους σταθμούς τής σιδηροδρομικής
  διαδρομής Αθηνών—Κορίνθου.
  λΐερικοί έγκάθετοι των Λαϊκών ηθέ¬
  λησαν νά δημιουργήαουν Θόρυβον κατά
  την ύποδοχήν τοΰ κ- Βενιζέλου άλλ'
  άποδοκιμασθέντες άγρίως υπό τού συγ-
  κεντρωθέντος πλήθους έξηφανίσθησαν.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΔΙΑΤΙ ΟΦΞΙΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ
  ΝΑ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
  Ό λάγος τού κ. Βενιζέλου έν Κο-
  ρίνθω περιεστράφη κυρίοις είς την ανά¬
  πτυξιν των άφορμών α'ιτινες έπιβάλλουν
  την ψήφισιν τού' Φιλελευθέρου κόμ¬
  ματος.
  Ό κ. Βενιζέλος υπέμνησε την πο¬
  λιτικήν σταθερότητα ήτις παρετηρήθη
  καθ' όλην την διάρκειαν τής τελευταί¬
  ας τετραετίας έν αντιθέσει πρός την ά-
  στάθειαν τής πρό τού 1928 έποχής.
  ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
  ΤΟΥΣ «ΡίΣΦΥΠΚίΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο¬
  κριτοΰ μας).— Την προσέχη Κυριακήν ό κ.
  Βενιζέλος θά επισκεφθή τούς προσφυγικούς
  συνοικισμούς των Αθηνών. Οί πρόσφυγες
  τοΰ έτοιμάζουν άποθεωτικήν ύποδοχήν.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΕΙΣ
  Η ΣΥΜΟΑΣΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΠΟΥΧΟΥΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Λονδίνου άναφέρει ότι υπεγράφη έκεϊ
  σήμερον ή συμφωνία δι* ής διακανονί-
  ζεται ό τρόπος τής πληρωμής τώνόμο-
  λογιούχων των 'Έλληνικών δανείων.
  Ο
  ΕΚΑΡΑΤ0ΜΗ8Η ΧΟΕΣ
  Γ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι σήμερον εγένετο έκεϊ ή
  άποκεφάλισις τού δολοφόνου τού προ-
  έδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας
  Ντ«υμέρ, Ρώσσου Γκοργκούλωφ.
  Ό Γκοργκούλωφ άνέβη τρέμων τάς
  βαθμίδας τής λαιμητόμου.
  ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΗ
  ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΗΤΑΙ ΕΙΣ ΧΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Σεπτέμβριον (τοϋ
  άνταποκριτοΰ μας).— Διά τού άναμε-
  νομένου ατμοπλοίου τής γραμμής έκ
  Μασσαλίας μεταφέροντχι τα οατά τού
  Γιάννη ·Ι*υχάρη. Εις Πειραια τα όστά
  Θά μεφαφερθούν επισήμως επί ατμο¬
  πλοίου αναχωρούντος αυθημερόν διά
  Χίον, την ιδιαιτέραν πατρίοα τού 1*»·
  χ*ρη
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή κίνησις τής σταφυλαγοοάς μας ύπήρξβ
  χθές ολίγον χαλαρά καί τοΰτα ώς έκ τής χθβ-
  σινής^ άργίας λόγω τής εορτής. Εσημειώθη¬
  σαν ολίγαι πράξεις άγορών.
  Αί τιμαί είς δς έπωλήθησαν χθές αί στα-
  φυλαί υπήρξαν αί αύται ώς καίπροχθές, μέ
  μίαν μικράν τάσιν αυξήσεως αυτών.
  Χθές εφορτώθησαν δι' Αλεξάνδρειαν καί
  διά τοΰ άναχωρήσαντος ατμοπλοίου «"Αγ.
  Ιωάννης» πβρί τας 3000 καλάθια σταφυλώτ,
  3/""