100015

Αριθμός τεύχους

3272

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

17/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ——εε—<·—- ΑΝΟΡΘΩΣί- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΧ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916 ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.272. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932. ^ιιΐΗΐιιΐΗΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιι.....■ι<ιι>ιιι>><ιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι«ιιιιιιιιιηιιιιιιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιΐ!ΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι......ηιιιιιιιιιιιιιιιπ: ί ΙΔΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΙ Ι Ταπεινοί, μικροί, καταχ&όνιοι, έγκληματικώς αδιάφορον διά τό συμ- § φέρον τ ου Ηρακλείου καϊ τό συμφέρον τής Κρήτης, έξεστράτευσαν | μαινόμενοι άπό φ&όνον και λύσσαν κατά τοϋ Γεωργίου Μαρή, άντλοϋν- 1 τες τόν χυμόν τής κομματικής των ζωής άπό τόν δυσώδη βόρβορον τοϋ ϊ κιτρινισμοϋ, άπό την λάσπην τοϋ πεζοδρομίου. ~ Ή κοινή περιφρόνησις δέν τούς συγκινεϊ. Ή κόσμου δέν τούς ταράσσει. | "Εχιδναι μέχρι χ&ές, κακοποιοί και διαστρεβλωταί πάσης αληθείας | σήμερον, κάμνουν σημαίαν την κακοήΰειαν και κομματικόν των έ'μβλη- | μα την συκοφαντίαν διά νά έξασΰενήσουν τόν μόνον δυνάμενον νά έ¬ ξ ξυπηρετήσχι αποτελεσματικώς τόν τόπον, διά νά φέρουν ρήγμα είς την | παράταξιν τοϋ κόμματος τό οποίον έδωσε είς τό Ηράκλειον ζωήν, | δυνάμεις και Φέσιν περίβλεπτον. παγερά άδιαφορία τοϋ | | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ! | Ίδέτε μέ πόσην άπρέπειαν έξύβρισαν τόν Βενιζέλον και πάν τό | Βενιζελικόν. Ίδέτε, μέ πόσον μϊσος όμιλοϋν δι' Εκείνον, ό οποίος ά- | ποτελεΐ τό μεγαλύτερον άτοϋ τής Έ&νικής μας υπάρξεως. Ίδέτε, πόσον 1 ίταμώς και άναισχύντως καταραδιουργοϋν σήμερον ό,τι μέχρι χ&ές ε¬ ί ξύμνουν καϊ έξεΰείαζον. Και άπ' αύτό κρίνετε την ψυχικήν των | μικρότητα. | Και άπ' αύτό κρίνετε εάν πρέπει νά δώσετε πίστιν είς τόν συκο- | φαντικόν των άλλαλαγμόν, ό οποίος δέν κάμνει τίποτε άλλο παρά νά | άνοίγγι τάς '&ύρας τής έξουσίας είς τούς άδιορ&ώτους βασιλόφρονας. | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ! Ι Συσπειρω&εϊτε υπό τάς σημαίας τοϋ Φιλελευΰερισμοϋ, διότι οί μι· § κροϊ άν&ρωποι των κοινοτέρων κακιών προετοιμάζουν συκοφαντοϋντες 1 και ύβρίζοντες τόν γενικόν όλεθρον τής χώρας μαζύ μέ την καταβαρά- = '&ρωσιν των τοπικών μας συμφερόντων. ϋΐΗιΐιιιιι.ιιι· ιιιιιιιιηιο ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμ ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιηιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΙ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ π Τ Φ Ό Μ ΙΤΤΕΙ 1ΝΗΣΤ ΙΣ ΗΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ Τ» )ΕΞΩ ΙΣ ΙΔΕΑΣ ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Σ! Ρ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΤοΟ έν Αιγύπτω κ. Ν. Ζαχαριουδάκη). Μετά τόν Β' πόλεμον ό άεί- μνηστος Κλεμανσώ διερχόμε- νος εκείθεν καϊ μεταβαίνων είς την κεντρικήν 'Αφρικην διά κυνήγιον, εδέχθη δι όλι- γην ώραν έν τώ ξενοδοχείω τού την κοινοτικήν επιτρο¬ πήν τοΰ Κάϊρον καί τόν τότε πρέσβυν τής Ελλάδος κ. Σα- κτούρην. Ό μέγας έκείνος φιλέλλην μέ είλικρινή συγ¬ κίνησιν εδέχθη καί συνεχάρη τονς έπιλέκτους έκείνους Μ ληνας/ «σχεδόν έπετύχατβ εί- πρ, την ολοκληρωτικήν σας εθνικήν αποκατάστασιν. Δέν δύνασθε νά φαντασθήτΕ την χαράν των φίλων σας επι τούτω. Δέν είνε μόνον ή επέ¬ κτασις Των όρίων τοϋ Έλ,λη- νικοϋ κράχους καί ή άπελευ θέρωσις τόσων όμοεθνών σας. Κατ' εμέ σπουδαιοτέρας σημαοίας *.ίνβ ή έ* ίμησις την οποίαν ώς έθνος άπυκτή σατε παρά τοίς "Αγ,λοις και Άμερικανοϊς.'Ερριζώθη παρ αυτοίς ή ίδέα δτι σείς ϋα διαδεχθήτε την έκλείπουσαν Όθωμανικίιν αϋτοκρατοριαν' τουτο τό όφείλετε είς την δεξιάν πολιτικήν τοΰ κ. Βενι¬ ζέλου. Έγώ εΐμιχι κδτι ηε<μσ- σότερον άπό Φιλέλλην. Δέν ήτο άνάγκη νά πεισ&οΰν απο κανένα δσον ά<ρορ4 την δί¬ κην τοΰ Ελληνισμόν είς τας υπό διάλυσιν εύρισκομέναε τουρκικάς επαρχίας, -έν ου· ναμαι δμως νά σάς παρσ.στη· οω πόσον ό πολιτικός σας ε- πέδρασεν επί των Άγγλω» χαί Άμβρικανών. Επεισβν αυτοίς πβρί των δικαίων σας καί σήμερον ή ννώμη ο*ε<« βαούνβιβίς τττν συνείδησιν τ*» πολιτικών άνδρών των ΐωρών αυτών. Ό χ. Βεν<ζί' ϊ ί μέγα εθνικόν κβφά ΐί;·Βλλά*α Προ σπαθήσβτε νά τό διατηρήση- τε ή καί δνευ αΰτοΰ προσπα- θήσετε νά διατηρήσετβ τό έρ¬ γον τού.» Αύτά εΐπβν έν προφα- νβΐ συγκινήσει ό μέγας Γάλλος καί μέγας φιλέλ¬ λην. Δυστυχίας αί συμ- | βουλαί τού έμειναν έντός των τεσσάρων τοίχων τοΰ δωμα- τίου τού ξενοδοχείον. Γνω- ρίζετε τί εκάμετε τόν Νοέμ¬ βριον τοΰ έτους εκείνον, γνω- ρίζετε δμως καί τα τρομερά έπακολουθήσαντα γεγονότα. Κατά τό μεσολαβήσαν διά- στημα τοΰ 1920—28 διήλθο- μεν μίαν φοβεράν κρίσιν, τό λυπηρόν δέ είνε δτι κατ' αυ¬ τήν δέν ανεφάνη είς πολιτι- κός σοβαράς είς τόν οποίον όπωσδήποτε νά άτενίσωμεν μέ κάποιαν έλπίδα. "Οταν ευ¬ ρίσκετο επί τής πολιτικής σκηνής ό κ. Βενιζέλος δλο έδικαιολογοϋντο ότι ούτος μέ την συγκεντρωτικτοτ ίδιότητά τον ή καί μέ την πολιτικήν τού αίγλην έπεσκίαζεν ή ήμ· πόδιζε νά άναφανοΰν άλλοι πολιτικοί άστε'ρες είς τόν ελ¬ ληνικόν όρίζοντα. 'Αλλά πον εϊδετε εοτω καί μετρίας άξί- ας τοιούτους κατά την όκτα- ετή όπονσίαν τοΰ κ. Βενιζέ¬ λου, δτε βαθΰ σκότος εκάλυ¬ πτε τό ελληνικόν καί επετρέ¬ πετο νά διακρίνωνται καί οί μετριώτατοι άστέρες; 'Αλλά καί μετά την επάνοδον τοϋ κ. Βενιζέλου δτε^'δννάμεθα νά είπωμεν ότι έξελίσσετο πΐΦΥΛΑΣΣΟΜΕΘΑ. * Έγκύκλιοι επί έγκυκλΐων έξαπολύονται άπό τάς προ'£· σταμένας αρχάς διά νά μή κομματΐζωνται την στιγμήν ταύτην οί διδάσκαλοι καί γε¬ νικώς οί δημόσιοι ύπάλληλοι. Αί έγκύκλιοι αυταί είνε πλήρως δικαιολογημέναι. Έ- χουν δμως κανένα θετικόν ά- ποτέλεσμα; Πολύ αμφιβαλλο¬ μεν, εάν λάβωμεν ύπ' 6ψιν την χλιαρότητα μεθ' ής παρακο- λουθεϊται ένταθθα, ή τοιαύτη δράσις ωρισμένων ύπαλλήλων καί δή καθηγητών καί διδα- σκάλων, σκανδαλωδώς άνα- μιγνυομένων είς την προε- κλογικήν κίνησιν, προπαγαν- διζόντων όμοΟ μετά των υπο- ψηφΐων! Δέν αναφέρομεν πρόσωπα —έπιφυλαττόμεθα δμως νά τό πράξωμεν εάν αί έγκύκλιοι δέν πιάσουν τόπο £ως τό τέ- λος καί οί κομματισμοί έξακο- λουθήσουν. *** ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ. Ή Καφανταρΐς τοΟ άπο- γεύματος μας βομβαρδΐζει καθ" εκάστην μέ απειλάς περΐ άποκαλύψεων καί σημεΐων καί τεράτων. Μήπως σκέπτεται ή Καφαν- ταρίς νά περισυλλέξη τάς δια- σπειρομένας κατ' αύτάς άπό λαθρόβια Ιντυπα των Αθη¬ νών κατηγορΐας, νά τάς άνα- μασσήση ή νάτάς σερβΐρτ^δπως αυτή θεωρεΐ καλύτερον;"Ισως. Πάντως είτε αύτό πράξη, είτε είς άλλο συναφές προβή, έστω καί μέ στοιχεϊα τα ό- ποΐα άρέσκεται νά όνομάζη αύθεντικά, £ν είναι βέβαιον: Ότι θά λακτΐση πρός κέντρα. *** * ΙΣΧΡΟΤΗΤΕΣ- / ΠαντοΟ οί Λαϊκοί μετά των/Αγροτικών καί τριτοκα- ταστασιακών, άποδοκιμάζον- ται υπό τοϋ λαοθ (σχετικά τηλεγραφήματα περιέχονται είς τάς χθεσινάς Άθηναϊκάς εφημερίδας). Τα ένταθθα δργανα καί των τριών αυτών κομμάτων ομαλώς ή πολιτική μας κατά¬ στασις ποΰ εΐδετε νά έγείρε- ται έν πολιτικόν όνάστημα παρέχον έστω καί ολίγον θαρ· ρχ ρος είς τό "Ατυχώς Εθνος; πανταχοΰ ά ί άνε- χς χ πάρκεια' άνεπάρκεια^ είς τοΰς έγκεφάλους τώ ν πολιτικών Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΗ ΕΙΣ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. τι ««ι *ν όβοΐεουν νσμερπώς οί άγροτοκάπηλοι. καί άν άνιέρως συκθφαντοθν τό πολόμοχθον ϊργον μιας όλοκλή. εραετίας οί δνεϊ^ ίρμα?ος γνωστοΐ άποσταται, καί δν έπιχειροθν μέ τούς προσωπικούς των αγώνας κατά τοΟ ΐου Μαρή νά ^-^^^ 61Γοδεχόμ6νος ώς ύπεδέχθη Τόν κ Μ«ρΙ|ν. έπευφημών αυτόν ο£ίο™& 'ύφί^Φ ««» &ιαδηλών( ώς ανωτέρω, είς την πλατείαν Καλλεργών κατά την ημέραν της Ινταθθα τον τον αιφατον 4Ηλίλευθ«ρισμ6ν ίον. Ι-ί Η ι Ιί
  ΛΝΟΡΦΟΣ1Σ
  Άλκαζάρ: Σήμερον «Στά δίκτυα
  τής Τσέχας» 'Εκτός προγράμματος
  μία έξωφρενική νωμωΜα
  Βόσιτορος: Σήμερον «Φλόγβς άπα
  τηλ,αί». _______
  'Αλάμπρα.— «Ή άτιμασμβνη»,
  καταγΐνονται έν τούτοις νά ά
  ναγγέλλουν κάθε τόσο απο¬
  δοκιμασίας των Φιλελευθέρων
  —οϋτε λΐγο, ουτε πολύ—παν-
  ταχοΟ τοΟ Κράτους.
  Βεβαίως ή προεκλογική κα
  τάστασις έπιτρέπει διά μερι
  κούς καί . τάς χονδροειδεΐς
  ψευδολογίας. "Οχι δμως πρός
  θεοθ τάς αίσχράς ή τάς αί
  σχροτάτας, δπως έδώ δυστυ
  χώς, δπου ή ψευδολογία, κα
  θώς βλέπετε, δέν άγγΐζει ά
  πλώς άλλ' ύπερβαΐνει τα δρια
  τής λέξεως αίσχρότηςΐ
  ***
  ΟΙ ΤΤΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΗΑΛΗΘΕΙΑ
  Έργάζονται— ή μάλλον
  γράφουν—καί οί έπιχειροθν
  τες νά διχάσουν τούς πρόσφυ
  γας εύάρμοστο προσφυγοπα
  τέρες.Άλλ' οί πρόσφυγες εΐνε
  βέβαιον δτιάντελήφθησαν ποΐ
  όν εΐνε τό συμφέρον των—τό
  συμφέρον τό γενικόν αυτών
  καί τό συμφέρον τό ατομικόν
  Άντελήφθησαν την αλήθειαν
  καί πρός τα άνω καί πρός τα
  κάτω. Δέν θά άμφιταλαντευ-
  θοθν συνεπώς καί δέν θά χρο
  νοτριβήσουν μεταβαίνοντες
  μεθαύριον είς τάς κάλπας. Ο
  γράφοντες άς τό έννοήσουν
  καί άς παύσουν τα Δονκιχω
  τικά κονταροκτυπήματα. Είνε
  μάταια ή καί άν άκόμη δέν
  εΐνε μάταια δλως διόλου, εΐνε
  άνωφελή δι' δτι όνειρεύονται
  οίκοδομοθντες επί τής άμμου,
  οί προσψυγοπατέρες.
  μας άνδρών, άνβπάρκβια είς
  την βουλήν, άνεπάρκεια είς
  την δημοσιογραφίαν, άνεπάρ
  κεια είς την αντίληψιν τής
  κοινής γνώμης. Ύπερπληθώ-
  ρα μόνον ψβνδους, κακίας,
  αθλιότητος. Αυτή είνε δυστυ
  χώς ή αντίληψις τοϋ έξω Ελ¬
  ληνισμόν όσον άφορφ την έν
  Ελλάδι πολιτικήν κατάστα¬
  σιν. Παραβάλλει χαί θέλει
  νά συγκρίνπ αύτην μέ την
  προ δεκαπενταβτίας καί στα
  ματςί. Δέν είνε προσωπολά'
  τρης ό έξω Έλληνισμός. Άλ-
  λά δταν άπό την σύγκρισιν
  την οποίαν κάμνει μεταξύ
  των δύο έποχών αυτών ήμ
  πορεΐ νά μή μακαρίση την
  Βενιζελικήν Έλλάδα καί τόν
  πρωτεργάΐην τής έθνικήε δό¬
  ξης καί εΰδαιμονίας; Ιδού
  ό λόγος διά τόν οποίον οί έ
  ξω "Ελληνες καί χωρίς κάν
  νά έλθουν είς την Έλλάδα
  καθ" δλην αυτών την ζωήν,
  είνε Βενιζελικοί. Ιδού διατί
  άγαποϋν αυτόν καί οσάκις
  Ευρίσκεται επί τοΰ εθνικον
  πηδαλίου, είνε ήσυχοι. Σήμε¬
  ρον δέ έχοντες νπ' όψιν των
  την είκόνα τής πατρίδος ό
  πως άμυδρώς σάς την περιέ-
  γραψα αίστΜνονται καρδιο-
  κτύπι μήπως πάλιν ό έλλην ι
  κός λαός κάμων χρήσιντής ψή¬
  φον τού όπως τόν Νοέμβριον
  τοΰ 1920, θέση είς άχρηστίαν
  τό μόνον εθνικόν κεφάλαιον
  τό οποίον έχει, έπαναφε'ρει
  δέ είς την εξουσίαν τάς πο¬
  λιτικάς μετριότητας καί τούς
  δυναμενους νά άπεργασθοΰν
  νέας καταστροφάς διά τόν
  τόπον.
  Μενούφ 31 Αυγουστον 1932
  Μ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ!.
  ■■■■■■■■■■■
  ■ ■■■■
  ΑΠ0ΜΙΜ8ΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΑ
  ΤΟ
  ΚΑΤΟΛ
  Είνε τα
  ΑΡΙΣΤΟΝ
  Διαρχβΐ δύο ώρας πβρισσότε
  ρον οιουδήποτε άλλον. Είνε τό
  ■νθηνότερον έντομοκτόνον.
  Ζητεΐτε τό
  "ΚΑΤΟΛ,,
  όνομαστικώς
  Άχοφβύνβτε τος απομίμησις
  Παρακαταβήκη:
  ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ
  4-ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ-4
  ■ Παοακαταθήχη σιά «ό Ή-
  ϊ ράκλειον καρά τώ κ.
  ί ΤΖΩΝ ΤΖΑΚΟΜΟ
  ί (έναντι Μητροπόλεως)
  •■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■Ι
  Η ζωή ποϋ περνά
  17 Σεπ)βρίου 1931.
  Ανατολή ηλίου 6.10, Λύσις 6,28
  ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ
  Τίς παραμονάς έχλογών δέν φανα-
  τίζονται μόνο έκεΐνοι πού έχουν ψή·
  φο. Άπεναντίας, ούτοι μπορεϊ νά
  'πη κανε'ις ότι ήσυχάζουν. Καταλα-
  βαίνουν ότι επέρασε ή έποχή ποΰ
  μόνο μέ τα λόγια ήταν δυνατόν νά
  ξεσπάσουν καί δέν κήναν παρά νά
  άναθεωροϋν τις έκτιμήσεις των, νά
  συνΐάσσυυν προχκίρως τό ψηφο έλ-
  τιό τού;, νά βρσβεύουν καί νά χατα-
  διχάζουν χόμματα «αί πολιτιχούς,
  πράξει: καί ρητορικούς λόγους, ό, τι
  τέλος πάντων θέτουν υπό την κρίσιν
  των οί ύποψή-ριοι. Καί, φυσιχί, ό
  λη αύτη ή έργασία, — καί είνε έργα-
  σία πολΰ σοβαρά,— δέν γίνεται μέ
  φΐίνες.
  "Εχουμβ όμως κ' έκείνους πού κν-
  ριεύονται τίς ήμέρες αύτές άπό έναν
  έπικίνδυνο καί θορνβώδη φανατισμό.
  Είναι δσοι δέν έχουν ψήφο, ποός
  τό Π'ΐρόν τουλάχιστον: οί γυναϊχες
  καί οί μιχροί Πρσπάντων οί μικραί.
  Αύτοι συνήθως ξέρουν καλυτέρα
  άπό τοΰς μεγάλους ό,τι έχει σχέσι μέ
  τίς έκλογές: πώς κατήρτισθησαν οί
  διάφοροι συνδυασμοί, ποΰ καί πότε
  θά έκφωνήσουν τοΰς προεχλογιχούς
  λόγους των οί άρχηγι.1 των κομμάτων
  καί τα πρωτοπαλλήκαρά τους, πό-
  σους βουλευτάς θά βγάλχ] τό Α χόμ-
  μα καί πόσους τό Β, τέλος, πόσους
  στουρούς Θά πάρη ό Γ ή ό Δ υπο·
  ψήφιος
  Είνε χαλά πληροφορημένοι γιά ό
  λα. Άλλά καί επικινδύνως φανατι·
  σμένοι. Κι' δπως δέν μπηρούν νά
  ξεσπάσουν μέ άλλον τρόπο, γίνον
  ται άκαταγώνιστοι συζητηταί καί χά
  ποτκ φοβερυί.... μποξέρ. Έννοοϋν
  δχι μόνο νά έκθέσουν τί; άντιλήψεις
  των, άλλά καί νά τίς έπιβάλλουν.
  Έστω καί μέ τό ξύλο. "Οίαν μάλι-
  στα ή προεχλογιχή περίοδος συμπί-
  πτει μέ τίς διαχοπές οί μικοοί γίνον·
  ται πιό έπιχίνδυνοι. Τότβ Ιχουν πε-
  ρισσότερο χαιρό γιά προπαγάνδα χαί
  δέν ύποστηρίζουν μονο πρόσωπα,
  άλλά δίνουν την έπιτυχία σέ όλό-
  χληρα κόμματα, βγάνουν καί πρω
  θυπουργό! ο 'Αθηναΐβς
  —Έξακολουθεί πάλλουσα.
  Οί χειοονργοι ενός των νοσο-
  κομείων τού Λονδίνόυ δέν ήμπο-
  ρούν νά έξηγήσουν ενα πρωτοφα¬
  νές είς τα ίατρικά χρονικά φαινό¬
  μενον. Πρό ημερών δύο νέοι, των
  οποίων οί γονεϊς δέν έδιδον την
  συγκατάθεσίν των πρός γάμον,
  απεφάσισαν νά τερματίσουν την
  ζωήν των. Ό νέος έπυροβόλησε
  δίς εναντίον τής φίλης τού καί
  κατόπιν εΌτοεψε τό περίστροφον
  καί έβλήθη έπίσης διά δύο σφαι-
  ρών. Όνβν μετεφέρθΐ]<ταν είς τό νοσοκομείον άνίπνεον άκόμη.Άλ- λά ή έξέτασις διά των άκτίνων Χ απέδειξεν ότι μία σφαΐρα εί¬ χεν εισέλθη είς την καρδίαν τής νέας. Έν τούτοις ή καρδιά έτα- λεν. Οί ίατροί, άφοϋ εξήγαγον την δευτέραν βφαΐραν ή όποία είχεν εισέλθη είς τόν ώμον, απε¬ φάσισαν νά έ»ισχύσουν τόν οργα¬ νισμόν τής νέας Ιξαντληθένΐα έκ τής αίμορραγίας καί κατόπιν νά έπιχειρήσουν την εξαγωγήν τής σφαίρας. Έν τφ μεταξύ ή καρδία έξακολουθεΐ πάλλουσα... —Αυτοκίνητον ποΰ νικά ά- εροπλάνον. "£νας περίεργος διαγωνισμος δρόμου ταχύτητος έγινεν έσχά τως είς τό Μίτζετ των Ήνωμέ- νων Πολιτειών. Συναγωνισται Ινα μικρονλι αύτοκίνητο,μία κουρ σίτσα, ειδικώς κατασκευασθεϊσα διά τόν άγώνα αυτόν καί διά λο¬ γαριασμόν ενός μανιώδους αύΐο κινητιστοΰ καί ζαπλούτου τοϋ Τζώρτζ Έϋστον καί ενα άεροπλά- νον. Τό αυτοκίνητον ανεδείχθη είς τόν δρόμον αυτόν νικητής τρέξαν μέ μέσην ταχύΐητα υπέρ τα 118 μίλλια—150 περίπου χι- λιόμετρα. ΛΛΟΎΔ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝΙΚΟΥ Τ© Β'. ΔΕΚΑΠΕΝΟΗΜΕΡΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ: 'ϋΐ Ηρακλείου καί ανατολικήν λιμένων της Νήσου διά: Γενοβαν, Μασσαλίαν, Ίμπέρια, Σάν Ρέμο, Νεάπολιν, Νίτζαν, Τρίπολιν, Ββγγάζην, Μαλταν καί Τύνιδα μέ τβ: ά]π. εΡΗθΒί^ΑΖΙθΗ-» ΤΗΝ 17ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ένπύβεν τβ ειύτ* δρομο¬ λόγιον έπιοτροφης μέ τ· 0)Π. ι Ι 5 Ε Ο ι ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσους λιμένα; άνα- χωρήσκις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ. Την 20 ι ι ιΑ55ΙΡ{ΙΑι > 27 ι > ·ΟΙΤΤΑ_Ι ΒΑΓ^Ι»
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  Την 27 Σ)6ρίου τό ά)π «ΗΟΐΤΤΟι
  Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ καί λιμένας Συρίας.
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟ'Υ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ίΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ:
  1 'παλλααιον,,λυκειον!
  ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΗ |
  Ι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ |
  | ΙΣΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ |
  ΤΜΗΜΑΤΑ : Μοντεσσόρειον Νηπιαγωγείον, πλήρες §
  Δημοτικόν Σχολείον. Έξατάξιον Γυ- Ξ
  μνάσιον, Οίκογβνειακόν Οίκοτροφεΐον. -
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ.—Άληθώς εκλεκτόν καί προθυμότα- =
  τον έφαρμόζει τρόπους καί μεθόδους διδα- Ξ
  ' σκαλίας άναλόγους πρός την φύσιν καί τόν.'χα- Ξ
  ' ρακτήρα τοα έλληνόπαιδος, άποφεθγον έπικιν-1
  ίύνους πειραματισμούς. £
  ΜΟΡΦΩΣΙΣ.— θρηοκιυτική καί Έθνική. Πιστή έφαρμογή Ξ
  τοΟ άναλυτικοϋ προγράμματος. -
  Διαρκής έπικοινωνία Σχολείον καί οικογενείας |
  | ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. —Γαλλική δποχρβωτική άπό τής Γ'. Ι
  5 τοϋ ΔττμοτικοΟ καί 5νω. Αγγλικη καί Γερ- Ξ
  μανική προαιρετικώς. =
  ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ διά τούς άδυνάτους μαθητάς καί παρακο- §
  λούθησις διτό των ίδίων καθηγητών των. =
  ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΪΟΝ διαρκώς έπιίλέπεται υπό τοΟ ΔιευθυντοΟ |
  καί παρακολουθεΐται ή μελέτη των οίκοτρό- Ξ
  φων υπό ίδιαιτέρου διδασκάλου. Ξ
  ΔΕδακτρα καί τροφεΐα απολύτως λογικά =
  Αί εγγραφαί άρχονται άπό τής 15ης Σεπτεμίρίου, Ε
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας απευθυντέον είς Ξ
  τα γραφεΐα τοθ «Παλλαδίου». §
  ΏΐΐΙΜΙΙΜΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙτΙ
  |||ΙΙΙΙΙΜΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙ|[|·
  ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ 1
  ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ |
  Καί δλα τα ύδραυλικά ειδή διά τό νέον δίκτυον §
  παρέλαβε τό κατάστημα] =
  ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ |
  ΒΑΛΙΔΕ ΤΖΑΜΙ |
  ι Τό ίδιον κατάστημα αναλαμβάνη την εκτέλεσιν |
  ! έγκαταστάσβων καί σννδέσεων τοΰ νέον δίκτυον. |
  Τιμαί μέ Ικπτωβιν 20 ο)ο Μ των ημών των |
  ωλΑν καταβτημάτων.ίί 2
  Πΐιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιΐεΙ
  ΠΟΥ ΠΗΓΛΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ;
  1Ι4ον.
  — Διατί ταοάττεσθε έν ταίς καρ
  δίαις υμών; Τίς έξ υμών θά μαν
  τίύσχι τί τό συμβησόμενον Ιπ' αύ-
  τφ πρίν έλθχι ή ώρα; Ό Κύριος
  έτιμώρησεν έν πυρί την Βηβυλώ-
  να, ήτις Ιμέθυσε τόν κόσμον μέ
  τόν οίνον τής έμμανοϋς πορνείας
  της, άλλ' έφ' υμάς, τούς καθαρισ-
  θέντας διά τού βαπτίσματος, ών
  αί άμαρτίαι έξηγοράσθησαν υπό
  τοϋ άμνοϋ τού άμώμου καί άσπί-
  λου, τό εΤ,εός Τού θά έξαπλωθϋ.
  Καί θά' άποθάνεΐε μέ τό δνομά
  Τού τίς τα χείλη σας.Είρήνη υμίν!
  Μετά τάς απειλάς τού Κρί-
  σπου, οί λόγοι τού Πέτρου υπήρ¬
  ξαν βάλσαμον διά τό πλήθος Ό
  θεϊος έρως άνεπλήρωσε τόν θείον
  τρόμον καί έκυρίευσε τάς ψυχάς.
  Πανταχόθεν έκραύγαζον: «Είμε¬
  θα τα πρόβατά σου». Πολλοί έγο·
  νυπέτουν είς τούς πόδας τού λέ-
  γοντες: «Μή Ιγκαταλίπχις ημάς
  κατά την ημέραν τής καΐαστρο-
  φής».
  Ό Βινίκιος έπαυσε τό κράσπε-
  δον τοϋ ίμαιίου τοϋ Αποστόλου
  καί χαμηλώσας την κεφαλήν πα¬
  ρεκάλεσεν ώς εξής:
  —Σώσον με, αύθέντβ. Έζή-
  τησα την Λίγειαν έν ιφ μέσφ τής
  τυρκαϊάς καί τοϋ θορύβου. Ού-
  δαμοΰ την εύρον άλλά πιστιύω
  ακραδάντως ότι σύ δύνασαι νά
  μοϋ άποδώσχις αύτην.
  Ό Πέτρος Ιθεσε την χείρα ε¬
  πί τής κεφαλής τοΰ Βινικίου καί
  είπε:
  —Έχε πίστιν! καί άκολούθει
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.'
  Ή πόλις εξηκολουθεί νά καίη-
  ται. Ό άνεμος εΐχε τραπτϊ «αί ?-
  πνεε τώοα άπό τή; θαλάσσης με¬
  τά δαιμονιώδους σφοδρότητοο.
  Ό λαός εΐχε λάβει άπειλητικήν
  στάσιν.
  —Άρτον καί στέγην, εκραύ-
  γαζεν.
  Είς μάτην οί πραιτωριανοΐ
  προσεπάθουν νά συγκρατήσωσι
  την τάξιν. Έδώ άνθίσταντο φα-
  νερά μέ τα δπλα είς τάς χείρας*
  άπωτέρω άνθρωποι άοπλοι άνέ-
  κραζον:
  —Τολμήσατε νά μάς σφάξετε
  ?μπροσθεν τής πυρκαΐάς ταύτης!
  Κατηρώντο τόν Καίσαρα, κα-
  τηρώντο τούς εννοουμένους πα-
  τρικίους.
  Όιαν την νύκτα 6 πρώτος έ-
  πισιτισμός έφθασεν, ό δχλος κα-
  τηδάφισε την κυρίαν πύλην τοΰ
  Έμπορίου, καί διήρπασε τα τρό-
  φιμα. Είς τό υ,<ώς τής πυρκαΐάς έμάχοντο διά τυύς άρτους, των οποίων μεγολη ποσότης χατεπα- τήθη υπό τούς πόδας των'τό δλευ- ρον των σχισθέντων σάκκων κατε λεύχανεν τό εδαφος.Τό σκάνδαλον έπαυσεν, δταν οί στρααιώται πε- ρικυκλώσαντες ττις αποθήκας, ήρ¬ χισαν νά κατατοξεύωσι τό πλή¬ θος. Διηγούντο δτι, κατά προστα- γήν τοΰ Καίσαρος, αί επαρχίαι τής Άσία; καί Άφρικής θά έγυ- μνοΰντο άπό δλα τα πλούτη των, τα δποΐα θά διενέμοντο μεταξύ των κατοίκων τής Ρώμης, είς τρό¬ πον ώστε νά δύναται πάς τις νά άνακτήσχ) την οικίαν τού. (Συνεχίζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθε χθές έε Αθηνών δ κ. Γ. Βοΐλας. —Έπίσης έπανήλθον ή χ. Ί. 9β. οδωράκη χαί ή δίς Μαρία ΠβτρΙοου διδασκάλισσαι. — Όμοίως έπανήλθον οί κ. Κι Γλύκας χαί Ββνέρης καθηγηταί. — Έπίσης έπανήλθον οί κ. κ. Ανδρ. Εύγενής, Ί. Δουβάκης κα( Γρ. Δανδουλάχης. —Αφίκετο χθές είς την πόλιν μας 6 κ. Επαμ. Χαλδούπης πρώην λιμε- νάρχης Ηρακλείου. —Διήλθε ΐθές της πόλεώς μβς μεταβαίνων είς Ίεράπετραν ό φίλος χ. Δημ. Χατζάκης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. -Ό κ. Κων. Καβου- σανάχης έβάπτισβ έν Άρχαναις τό κοριτσάχι τοΰ κ. Πέτρου Κυρχικάχι ονομάσας αύτθ Άννα. Νά τοίς ζήση· Γύρω στήν πόλι μας. — Ή χθεσινή συννεφιά άπέδειξβ φρονοας τάς ελπίδας. —Έκείνων πού επίστευσαν ιΐς την... βύστάθειαν τής γνώμης τού όψιμοχαλόχαιρου. —Τό καλοχαιράχι αύτό έν πάσι) περιπτώσει, μέ την τελευταίαν τού άφόρητον ύγρασίαν. —Καλόν είνε νά τελβιώντ]. —Τό ξβροβόρι τού φθινόπωρον εί¬ νε πολύ προτιμώτερον άπό αύτην. —Άπό τάς χθές κομισθείσας εφη¬ μερίδας των Αθηνών. —Καί ειδικώς άπό τάς φωτογρα¬ φ ί άς των. — Πβίθβται χανεΐς διά τα πλήθη ποΰ ϋπββέχθησαν προχθές είς Κόριν θον—την ιδιαιτέραν πατρίδα τοθ Τσαλδάρη—τόν χ. Βενιζέλον. —Τώρα εάν υπήρξαν μεριχοί έγ- κάθετοι πού δβαλαν τίς φωνές άλλά καί.... τίς έφαγαν είς τό τέλος. — Είνε άλλο ζήτημα—ζήτημα πού ασφαλώς δέν μάς ένδιαιΐέρΕΐ άξιέ ραστος δεσποινίς «Ίδη». —Συμπολίται άφιχθένιβς εσχά¬ τως έκ θεσσαλονίκης. —Μάς εξεθβίαζον την παρουσια- ζομένην εφέτος έν τή αύτόθι διβθνεΐ εκθέσει χίνησιν. —Καθώς καί την έν γένει εμφά¬ νισιν χαί τάξιν αυτής. —Ελπίζομεν δτι καί δλλοι έκ τού νομοΰ μας. —θά μΐχα^ονιι είς την έκθεσιν. —Ή επίσκεψις αυτή είνβ κατά πάντα λόγον ώφέλιμος. —Τδ μοναρχιχόν όργανον—τού ό- ποίου ή χυνιχή άναίδεια τελευταίως υπερέβη πάν όριον—έξακολουθεΐ νά >,ορυνβαντιά.
  —'θσάκις Θέλει νά χάμχ) πολιτι¬
  κήν χαί νά χτυπήση χαί αύτό μαζύ
  μέ τα δλλα «όργανέττα» τό χόμμα
  των Φιλελευθέρων.
  — Άσχημονεί καί σαλιαοίζβι πα·
  παρδέλϊς τό δυστυχές. Άλλά πρός
  τί; Ουδείς τό προσέχει.
  — θΰΐε ό χ. Διοικητής τής Χωρο-
  φυλακής, οΰτβ οί τόσον βασανιζόμε-
  νοι.. . άπό λίιψτΐδρίαν συμπολίται
  τού, ου<8 τέλος οί ϊδιοι οί αναγνώ¬ στα ( τού. —Καί είς τόν φιλήσυχον τοπιχόν όρίζονια—ήρχισαν έμφανιζόμβ'να άπλ προχθές τα προβκλογιχά χαυγαδάχια. — Μιχροκαυγαδάχια πάντως άνάξια πολλής προσοχής χαί σημασίας. —Άς λέμε.....μή χειρότερα. —Χθές τό μεσημέρι μεριχοΐ τοιχο- κολληΐήδες. —Έκολλυϋσαν «υπέρ τον Βενιζέ¬ λον». —Την ϊίκόνα ύποψηφίου τβύ Κα· φανταριχοΰ χόμματος. — Νέος ό ύποψήφιος βλέπετε—Θε¬ ράπων τοΰ Άσχληπιοϋ, διευθυντής τού Εύαγγελισμού μάλιστα (άπό πότβ μέ τό καλό;) γενικώς..... προοδευτι- κός. —Καί ώς τοιούτος άνώτβρος πά¬ σης κοριιφής! —Τό άριστουργηματικόν φΐλμ είς τα «Δίχτυα τής Τσέχας» πού προ- βάλλβι τό «Άλκαζάρ». —Παραχολουθεϊται χάθβ βράβυ άπό αρκετόν κόσμον. 6 Ρέκορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ζαχαριάδη Ε. Ζ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ Τό ταχύπλβυν καί πβλυτελέστατβν Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ 2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί εκάστην Τρίτην κανονικώς 6 μ. μ. κατ' ευθείαν διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, θεσσαλονίκην. Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα. Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν. Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ άβι*. -χ. 94 χαί 190 ΔΡΟΜΟΛΟΤΙΑ ΕΞΠΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε. -ΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθν- μ,ον, Χανιά Πβιοαΐά. ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' βύθβΐ- αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίβα, Βόλον, ββσ- σαλονίκην. ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 «.μ. βιάΡβ"- Ουμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬ λον, Θεσσαλονίκην. ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' βΰ- θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, θ»σ>
  Οαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 α. μ. βι' Ά-
  γιον Νικόλαον Παχ. Άμμον Σητείαν.
  (Έμ τοβ Πρακτορείον, τηλέ#. ΝοίΟ
  ΗΡΔ Μ
  _Δ ΜΠΤ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
  "Απασαι «Ι άποίείξϊΐς βυνδρο
  μην καί δημοαΐϊύαβων φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τού
  Διευθυντού καί Ιδιοχτήτου τής
  «Ανορθώσεως».
  Ηράκλειον 17 £)βρίο» 1932
  ΕΠΙ ΤΟΥ ζητήματος τής
  φορολογίας ό «. Βίνι-
  ζέλος εσυνέχισε προχθές τάς
  άνακοινώσβις_ϊτου.' Αφορμήν
  είς τάς άνακοινώσεις τού ταύ¬
  τας, έδωσεν ή"«Καθημερινή»
  ήτις άπηοίθμησε σειράν νό·
  μων εφαρμοσθέντων τελευ¬
  ταίως υπό τής Κυβερνήσεως
  καί διά των οποίων δ όθεν ή
  φοοολογία ηυξήθη. Ό κ. Ββ-
  νιζέλος άπησχολήθη έπίσης
  μέ τα έπιχειρήματα καί άλ-
  λων άντιβενιζίλικών εφημε¬
  ρίδων τα όποΐα κατέρριψεν
  εν πρός έν. Πρόκειται περί
  συστηματικής κατασυκοφαν-
  τήσεως, ετόνισεν έν επιλόγω
  ό κ. Πρωθυπονργός. Πάντως
  οί συκοφάνται, μετά τα λε¬
  χθέντα υπό τοΰ κ. Βενιζέλου,
  υποχρεούνται νά άπαντή-
  σονν, δπως έκεϊνος, μέ την
  γλώσσαν των αριθμών. Άλ¬
  λως είνε άτιμο'.
  ***
  ΕΙΣ ΤΟΝ λόγον τού είς
  Κέντρον Φιλελευθέρων
  "Αθηνών ό κ. Βενιζέλος θά
  άνεσκόπει την Ιστορίαν τοΰ
  Λαϊκοϋ κόμματος καί θά άνε
  μέτρει τάς καταστροφάς τας
  οποίας συνεσώρευσεν είς την
  χώραν τό κόμμα τουτο. Ό
  λόγος τόΰ κ. Βενιζέλου ώς Ι
  έναρκτήριος τού έκλογικοϋ
  χέντρου των Φιλελευθέρων
  άλλά καί ώς μάλλον έγγΰς
  πρός τάς εκλογάς δέν είχε
  παρά νά λάβη ώς θέμα την
  Ιστορίαν τοΰ Λαϊκοΰ κόμμα-
  τός. Είνε ή ίστορία αύτη τό
  καταλληλότερον θέμα — τό
  θέμα ποΰ συγκεφαλαιώνει ό-
  λα τα άλλα καί θέτει τα ζη-
  τήματα σαφώς πρό τής κάλ-
  πης: Δημοκρατία ή βασιλεία
  —δηλ. έμπέδωσις τής τάξεως,
  βελτίωσις των οίκονομικών
  μας, ήσυχία καί ομαλότης ή
  αναστάτωσις, έμφύλιος σπα-
  ραγμός καί κρατική έξουθέ-
  νωσις. Είς τα δύο αύτά άπλά
  πράγματα περιστρέφεται τό
  άπόσταγμα τής Ιστορίας τοΰ
  Λαϊκοΰ κόμματος.
  #*#
  ΗΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΣ
  των μοναρχικών στοι-
  χείων εξελιχθή κατ' αύτάς
  είς άπροκάλυπτον καί θρα-
  σείαν έπιθετικότητα. 'Ατό
  παντοΰ οί έκπρόσωποι τοΰ
  μοναρχισμοΰ όρύονται ώς
  λυσσώντβς κΐνες, άπό παν
  τοΰ έπιτίθενται ώς μαινόμε-
  νοι ταϋροι, άπό παντοΰ
  κραδαίνουν ρόπαλα, άπό
  παντοΰ άναγγέλλουν έκδική-
  σεις καί σικελικούς έσπερι
  νούς. ΕΙνβ φανερόν ποΰ βα-
  σίζονται οί έξαλλοι άνθρω-
  ποι πράττοντες πάντα ταυ¬
  τα. "Εχουν όμως καί τόν....
  ξενοδόχον μέ τό μέρος των;
  Ιδού τό πρόβλημα.
  ΤΟ ΒΗΜΠΟΠΑΟΥ
  Ό βιιατολογράφος τής -,5ης
  Χ«1 ή Γτρββφι»γικπ ψήφβς.
  Δι* τό χθεσινόν ξημοσίευμα τοθ
  Νικολάου Ιωάννου Άβούτη είς την
  εφημερίδα «"Ιξην», ,ίμϊ1 '6πβ6 '
  ωμένος νά δηλώσιο έξ όνόματος κχί
  των πλείστων των κατοίκων τίίς
  Παλαιά; Φ3ρτέτσ*ς δτι ό έν λόγω
  ™ριο;, γνωστός διά τα άνατρεπτι-
  κα καί άντιπροσφυγικά τού φρονή-
  ματα, ουδέν δικαίωμα 2χει νά έκ-
  φράζβται διά τού; πρόσφυγας κατά
  τ*> ίλψχ ή δήχα τρόπον. Οί
  πρόσφυγες χ°0 χωριοθ μας γνωρί-
  •,ουν πρόσωπα καί πράγματα καί
  δέν «χούν ανάγκην των συμβουλΓον
  τού διά την ψτ]φόν των, ή όποία
  εί*ε τιμία καί ουδεμίαν σχέσιν £-
  χει μέ τούς ακοπούς τοθ έν λόγω
  γνωστοϋ Ν κολάου Άσνύτη.
  Ό Άσιύτης θά ϊχανε καλά νά
  σομβουλεύση τού; φίλους τού λαϊ-
  κοΰς νά μή πατήσουν στήν Π. φ-,ρ-
  τέτσχ διότι καί αυτόν καί αύτούς
  τούς γνωρίζουν καλ* έκεί καί ή
  δΐτοδοχή πού τούς προετοιμάζεται
  δέν θά είναι καθόλου ευχάριστος.
  Αύτά επί τοθ παρόντος.
  Νικόλ. Γ. Πατεράκης
  Πρόσφυξ
  II.
  Φορτέτσας
  ΕΚΤΟΣ τής συμβάσεως
  μέ τούς "Αγγλους όμο-
  λογιούχους, ήτις ώς γνωστόν
  υπεγράφη, ό ύπουργός των
  Οίκονομικών κ. Βαρβαρέσσος
  άρχίζει κατά τάς χθεσινάς
  πληροφορίας, διαπραγματεύ-
  σεις είς Παρισίους διά την
  σύναψιν συμβάσεως καί μέ
  τούς έν Γαλλία όμολογιού-
  χους των έλληνικών δανείων.
  Κατά τούς είδικούς—·καί δή
  τούς ξένους — ή υπογραφή
  των έν λόγω συμβάσεων, δι
  ών κυρίως άναγνωρίζεται ή
  καλή πίστις τής Ελλάδος, θά
  επιτύχη νά βελτιωθή ή νομι-
  σματική μας κατάστασις καί
  μάλιστα πολύ συντόμως έν
  γένει δέ ή δημοσία μας οίκο-
  νομία παρουσιάση καλλιτέ¬
  ρευσιν δρων προφανή καί διά
  τό κράτος καί δ'-ά τούς πολί¬
  τας. Καί δμως αί συμφωνίαι
  δέν κρίνονται οΰτε κδν άξιαι
  σημειώσεως άπό τόν άντιπο-
  λιτβυόμενον τύπον!
  προσκλησισ
  Έ*τόκτο« Γβνικής Συνελεύσεως.
  , Καλοΰνται άπαντα χά τακτιχά με
  λητοΰ θίχοοομικοϋ ϊυνβταιρισμοβ
  Άπόοων άστέγων 'Εαιέδβων Πολ«
  μιστών Νομοΰ Ήρακλβίου βΐς 1«*α-
  Μον γενικήν συνέλευσιν τή* «ρχ°μ«·
  «ην Κυριακήν 18 τρέχοντος καί ώραν
  *-* μ. μ. είς τό θέατβον Αλαμ*β«»
  Ό Πρόεορος
  Έμμ. Μανδελενακη;
  Ό Γ·ν. Γραμμαί**»
  Κ. ·Λν*β·»λ«Η«ΐε
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΠΑΕΙ.ΤΗ ΡΙΑ. Μ Ο Υ
  ΑΚΙΝΤΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
  Ό όργανισμός διοικήσεως
  Μοναστηριακής περιουσίας
  Νομοΰ Ήρακλβίου
  "Εχοντες δπ' δψει τα άρθρα 6
  καί 7 τοθ άπό 8ης Ιουλίου 1930
  Π. Διατάγματος «Ιΐερί διοικήσϊως
  καί διαχειρίσεως έν Κρήτη Μο¬
  ναστηριακής περιουσίας» εκτίθη¬
  σι ν είς φανερόν δημόσιον πλεισΐη-
  ριασμόν έκποιήσεως τα έπόμενα
  άκίνητα κτήματα των Ίερών Μο-
  νών Άπεζανών καί Όδηγητρίας
  Καινουρίου.
  Δ'. τής Ίεράς Μονής 'Απβ-
  ζανών Καινουρίου.
  Έν τ% κτηματίαι περιφερεία
  τοθ χωρίου Άντισ*άρι Καινου¬
  ρίου.
  1) Είς θέσιν «Άγ:ος Δημητρι-
  ος» άγριάς καί άγρός 400 περίπου
  στρεμμάτων μέ 10 ελαιόδενδρα,
  150 άγριαμυγδαλέας, 3 πλατά-
  νους, 2 οίκίοκους καί πηγήν ύδα¬
  τος, συνορ. ανατολικώς μέ ρύακα,
  βίρείω; μέ κορυφογραμμήν Ταού-
  ρου, Ιωάννην Κυριαχάχην, νοτίως
  μέ ρύακα, δυτικώς μέ Δημ. Μιχε¬
  λιδάκη ν, καί Ιωάννην Κυριακά-
  κην, άξίας δραχ, 100,000.
  2) Είς θέσιν «Τζίγκουνας» ά¬
  γριάς καί άγρός 900 πζρίτζον
  στρεμμάτων με 15 ελαιόδενδρα,
  1000 άγριαμυγδαλέας, 50 άχλα-
  δέας, καί 3 πηγάς ύδατος, συνορ.
  ανατολικώς μέ ρύχ*<χ, Άγίου Δη- μητρίου έξικνούμενος μέχρι θα¬ λάσσης, νοτίως Λυβικόν πέλαγος, δυτικώς κορυφογραμμήν Άγκινά- ρας καί κληρονόμων Βαρδουλάκη, κληρονόμων Κω·.στ. Νικολιδάκη, καί βορείως μέ Δημ. Μιχελακά- κην καί Μετόχιον Άγιος Δημή¬ τριος, άξίας δραχ. 320.000. Έν τη κτηματικη περιφε- ρεία τοΰ χωρίου Πηγαϊδάκια Καινουρίου. 3) Είς θέσιν «Άρβάλου άρμί» Μετοχίου ΆγΕου Ιωάννου Φαρκα- τίνες, άγρός 50 περίπου στρεμμά¬ των μέ 30αγρια ελαιόδενδρα, 20 άχλαδέας, συνορ. μέ ρύαχα ίχ τριών μερών, θέσιν «Σκοτωμένου χάρακα», σορόν καί δρόμον, άξίας δραχ. 25.000. 4) Είς θέσιν «Καλόγαλοι» ά¬ γρός 5 περίπου στρί|ΐμίτων συ¬ νορ.'μέ "Ιωάννην Άγγελιδάκην καί λήρον. Τίτου Χειμωνάκη, άξίας δραχ. 20.000. 5) Είς θέ-ι/ «Καλαμίτσι» ά¬ γρός καί άγρ.άς 20 περίπου στρεμμάτων μέ 6 ελαιόδενδρα, ουνορ. ανατολικώς μέ δρόμον 6ο ρίίως μέ Δημ. Καλλεργών, κλη¬ ρονόμων Έμμαν, Σπυριδακτ), Ί·ο- άννην Κ. Κουτσίκην καί δυτικώς μέ θέσιν 'Αχλαδόλακχοι, 2τρατή μανδράκι καί θέσιν Άρμάκΐ πλχ- θει«ς οτράταί, άξίας δραχμάς 15 000. 6) Είς θέσι/ «Άχλαδόλακκος» άγρός 35 στρεμμάτων μέ 2 ελαιό¬ δενδρα χαί 10 άχλαδέας, α^ορ. μέ θέσιν Καλαμίτσι, Δημήτριον Καλλεργάχην, κληρονόμων Μιχ. Χαμαλάχη, θέσιν "Αγ. Βασίλειος, Αντώνιον Δ. Κουτσάχην, Μιχ. Σφαχιανάχην, Γεώργιον Δ. Κου- τσάκην καί ρύακα, άξίας, ίρΛχί- 18.000. 7) Είς θέσιν «ΣωμαρΛ άλώνι», Πλαθειά στράτα, Γαληνο3 Λάκ· χους, άγρός χ<1 άγριάς 50 στρεμ¬ μάτων μέ 1 έλαιόδενδρον, 1 άγρου- βα χαί 8 άχλαδέας, ουνορ. μέ Ζρύμον μέχρι πίρου σφενδήλι, Γ»- ΧψοΟ βρθσι χαί ρύαχα μέχρι μαύ- ρης πλάκας Ιχ δύο μερών, άξίας δραχ. 26.000. 8) Είς θέσιν «Καχίυδογιάννη άρ- μΐ» άγρός 50 περίπου στρεμμάτων μέ 1 Ιλαιόδίνδρον, 2 (Ιγριοί ίλαι* όδ»νδρα χαΐ 4 άχλαδίας, ΐυνορ Ό καδορισμός έκλογικών τμημάτων περΐφερειών τού Νομού Ηρακλείου. Συμρώνκς πρό; τό εκδοθέν πρέγραμμα έκλογιχ&ν τμπμάτων οί έν ταίς κοινοτητΐς έκλογεϊς Θ4 ψπφίσβυν είς τ* εξής τμήμα τα: Πον τμήμα Αγ. Σύλλβ, οί χά τοικοι τοϋ χωρίον τούτου, 13βν Νίβς 'Αλικαρννσσοΰ οί χάτοικβι τή; αύτη; κοινότητος, 14 Έπάν« Αρχανών· οί κάτοικβι "Ανω καί Κάτυ Αρχανών, Βχθυΐτΐτρου, £υ λάμου και ΣπριχνοΟ, 15 Λαφνδν οί κάτοιχοι των κοινοτΐίτ«ν Δα- φνοιϊς χβτΐ Σίβ3*. 16 Αόνενικής οί κατοιχοι ΑυγΕ^ιχήί;, Βίνερά τβυ, Κεραββΰν, Πλχχιαν&ν, Συ ν««» Πιχληανής κχι Πρινιά, 17 Κανλΐ Καατέλλι, Μβτόχια Τζαγ· καράκΐι Δουρ3ουτζη, Ροχάνι, Γαλένι, Καρκαίιώπσαα, Καλοϋ κ*1 Πύργου, 18 "Αγ. Μύριυνος, Πυργβΰ{·, Πϊνταμοδίου χαί ~ηρο λιάς, 19 Βουτών Σταυραχίων, Έ πάνω καΐ Κάτω Καλϊασών, Γιο- φυρακίων, Μβτόχι ©ειακάκενας κκΐ Πβτροχεφϋλου, 20 Κρουσώ- νβ;, Κιθαρίδος, 21 Κάτω Ασιτών, Εΐτάνι» Άσιτ&ν Νήσι καΐ Γοργο λ»ΐ«Ί, 22 Κορφών, Λουτρακίου, Ίερουακλημ καΐ ΚίραμοΰΓβι, 23 Ρογθιάς, Άχλάύας κ-χί Σαββχθιχ- νυν, 24 Τυλίσσου, Μονης, Καμά- ρι, Καβροχώρι καί Γάζι, 25 Γ&ινι &ν, Καμαράπι καί Άατυρβίκι, 26 Ίβρά; Μβνή; Αγ. Παντελϊήμο- νο;, Φέδελε, Μχράθου καί Δαμά- στας, 27 Άμπβλοΰζου, Χουβτου- λιανών, Αγ. Δβκα, Βουρβουλί τη, Γκαγκαλΰν, Καστκλλίου, Μπτροϊτόλΐω;, Δραινιανών, Πλου τής καί Μορώνι, 28 Μοιρών, Γαλ¬ λια;, Ρουφά, Μετόχια Βρέλι, "Α- γιο; Αντώνιος καί Καπαριανά, 29 Πλκτάνου, Τρυίΐητών καί Πλώ- ρας, 3* Βασιλικόν Ανωγείων Ά- πϊθΜχάρι, Φλαβιάκβί·, Βασιλικης καί Κανύύλας, 31 Πόμπιας, Νο νοχώρου, Λήβτκρος, Πηγαϊδάκια, Κουσέ, Πετροκβφχλι, Άληθινη χαί Πέρι, 32 Μιααοϋς, Κρότου Άντισκβρι, "Αγ. Κυρίλλου κοιΐ Λέντα?, 33 Ζαρού, Ββρριζίων,Φα ρί, Κοϋρτβ;, Παναγιά?, Παλιαμάς χαί Λαλουμάς, 34 Γβργΐρπς Νι βρήτου, Δρβαοι, Καρδαμιανά,Μα- στραχιανά, Τ(ανιανά, 'Απομαρ- μάς, Πανασσόί, Μάκρες, Κ*Χ*· θιανά κ«1 Ράφτη, 35 Τυμπακίου καί Κλήμκτος, 36 ΜαγαριχαρΙβυ Λαγωλιο, Γρηγοριάς καί Καμβ ρβς. Είς το 37 τμημα Σ'ββχς θά ψη- φίσβυν ο! κάτοικοι Σίββας, Πιται- δίων κηΐ Καμηλάρι «1; τό 38 Βορ¬ ράν, Κνλύβια, Φα»ρωμένη, Κχ λοχωραφίτην, Κισ^όν, "Αν. Ίμ- άννη; καί Σκούρββυλα, 39 Σταυ- γιών, Βχγιννιάζ, Λβύκια, Κουμά- α*, Καιτϊτα.ιά, Φβυρνοφάραγκβ, Αγ. Νικολάου, 'Αχαμάτου Πα- ναγιά;, Καρυών καί Διανυσίβυ, 40 Πύργου χ«1 Πλατανιά, 41 Με>-
  οοχωρΐβυ, Κεφαλάδβ, Μονίι "Αγ.
  Άποβτόλνν καί Βχργιαν&ν, 42
  Χάρακος, ΠραιτωρΙων, Άπβ?νι,
  Βελοθλι, Μαζανιανών, Παρκνύμ*
  φων, 'Αμυγδάλου, Δοράκι, Αγ.
  Φωτιάς, Λιγορτώνου κα) Πλακιώ·
  τισσας. 43 Άσημίβυ, Λβυρδν,
  Στβλων, Ρίζικας, Άτσιιτάδβς, Έ-
  πάν»» καί Κάτ»> Άκρικ, Μωριά,
  Σωκαρά, Φαραγγιανά, Μβτβχια,
  Καντέμι, Στέρνβς καί Τοιωοοτ
  Καστέλλι.
  μέ άρμί Καχουδογιάννη, θέσιν
  Χοιρόμτνδρα, Γεώργιον Δ. Κου-
  τσάκην, ρύαχα, θέσιν ΓαληνοΟ
  δρύσιν χαί πόρον σφενδήλι, άξίας
  δραχ. 23.000.
  9) Είς θέσιν «Περδολάρι» άγρός
  χαί άγριάς 30 περίπου στρεμμά¬
  των μέ 1 έλαιόδενδρον, καί 1 ά-
  χλχδέαν, σονορ μέ δρόμον, κορυ¬
  φογραμμήν Περβολάρι, Στυλ.
  Σψψιάν καί κορυφογραμμήν Αγ.
  Ιωάννου, άξίας δραχ. 10.000.
  10) Είς θέσιν «Μπαμπακαρδ»
  Μετόχιον Αγ. Ιωάννου Φαρκατί
  νες, άγρός 50 στρεμμάτων μέ 3
  ά/ρια ελαιόδενδρα καί 2 άχλαδέας
  συνορ. μέ Άρμί Κακουδογιάννη,
  Γεώργιον Δ. Κουτσάκην, θέσιν
  Σκοτωμένου χάρακα, σωρόν Λεμ
  πιδολάκκων, δρόμον καί Στυλ.
  Ζχχαριουδάκην, άξίας δραχμάς
  30.000.
  11) Είς θέσιν «Τσοθνος» άγρός
  40 περίπου στρεμμάτων μέ 2 ε¬
  λαιόδενδρα, συνορ. μέ χορυφογραμ-
  μήν Τσούνου, θέσιν άρμί Σπηλια-
  ριοθ, δρόμον χαί Μ. Καλλέργην,
  άξίας δραχ. 20,000.
  12) Είς θέσιν «ΠλατανιοΟ Λάχ-
  χοι» άγρός 50 περίπου στρεμμά¬
  των μέ 6 ελαιόδενδρα, 10 άχλα¬
  δέας χαί 7 άγρια ελαιόδενδρα,
  συνορ. μέ ρύαχα έκ δύο μερών
  χαί θέσιν Μποστάνια, θέσιν Στρογ-
  γυλό κορφάλι καί δρόμον, άξίας
  δραχ. 60 000.
  Β'. Τής Ίεράς Μονής Όδη-
  γητρίας Καινουρίου.
  Έν τή περιφερεία τοθ χωρίου
  Πόμπηα; Καινουρίου.
  13) Είς θέσιν «Βαλεκόλυμπος»
  τοθ Μετοχίου Λειβαδιώτης, άμπε-
  λος 2 στρεμμάτων συνορ μέ Μιχ.
  Φραγκάκην, Ιωάννην Κουκάκην,
  χάνδακα, Γεώργιον Κουμαντάκην
  καί Βασίλειον Ζουριδάκην, άξίας
  δραχ. 40.000.
  14) Είς θέσιν «Άμπέλαις» τοθ
  Μετοχίου «Λειβαδιώτης» άγρός 37
  στρεμμάτων μέ 17 ελαιόδεν¬
  δρα χαί 4 άχλαδέας συνορ. μέ
  Κωνστ. Μπαστάκην, Έμμ. Μΐτα-
  στάκην, Άντών. Χαμαλάχην κα!
  Μιχ. Καρανδινόν άξίας δραχμών
  90.000.
  15) Είς θέσιν «Σωχώρες» τοθ
  μετοχίου Αειβαδιώτης, άγρός 30
  στρεμ. μέ 19 ελαιόδενδρα, 1 πλά-
  τανον καί οικόπεδον 20 τ.μ. καί
  2 ελαιόδενδρα άλλέτρια, συνορ.
  νοτίως καί δυτικώς μέ δημόσιον,
  δρόμον, ανατολικώς μέ Ανδρ. Χαλ
  χιαδάκην, Έμμ. Πεδιαδιτάκην καί
  χάνδακα άξίας δρχ. 110.000
  16) Είς θέσιν «Αίμνη» τ&0 με¬
  τοχίου Λειβαδιώτης, άγρός 60
  στρεμ. μέ 15 ελαιόδενδρα, 1 πλά-
  τανον καί 1 φρίχρ, συνορ. μέ Μ.
  Χ'ντηράκην, Γρηγ. Κουκαντάχην,
  ρΰχκα, δρόμον κχί κλήρον. Σαββά-
  χη, άξίας δρχ. 145 000.
  17) Είς θέσιν «Μποσ:ανια"» ά¬
  γρός ποτισϊ:κός διχαζόμενος υπό
  δημ. Ζρ&ιου 16 στρεμ. συνορ. μέ
  δημόσιον δρόμον, Ιωάννην Χατζη-
  δάκην, Στυλ. Μουριώτην, Γεώργ,
  ϊφακιανάκην, Ζαχ. Κουμαντάκην
  καί Έμμ. Πεδιαδιτάκην, άξίας
  ϊρ»γ, 80.000.
  Έν τβ κτηματική περιφε¬
  ρεία τοΰ χωρίου Πηγαϊδάκια
  Καινουρίου;
  18) Είς θέσιν «Λαμπέρτος» ά¬
  γρός 10 στρεμμάτων συνορ. γύρω¬
  θεν μέ κΐήμχτ» Ιωάν. Κασάγιου ή
  Χαιρέτη χαί χληρονόμων Μιχ.
  Μιταμπούχοο ή Φουντούλη, άξία;
  δραχ. 7.000.
  Έν τη κτηματικίί περιφε¬
  ρεία τοΰ χωρίου Σίββας Πυρ¬
  γιωτίσσης.
  19) Είς θέσιν «Πλαθειές δψες
  ή Πετρόμανδρες» άγρός 15 στρεμ.
  μέ 80 ελαιόδενδρα χαί 2 χαρου-
  πόδενδρα, συνορ. μέ δρόμον, χή¬
  ραν Κουφάκενα, Μιχ. Γιαννακά-
  χην, Έμμ. Μαρχάχην, Χρ. Πρα·
  τιχίχην, Κλήρον, Ί». λί
  κην καί κληρ. Γεωργ. Τρουλλινά-
  κη, άξίας δραχ. 70.000.
  Ό πλειστηριασμός των των κτη-
  μάτων τούτων γενησεται δπό τούς
  εξής δρους:
  1) Όρίζεται ώς πρώτη προσφο-
  ρά ή ώ; άνω χαθοριζομένη τιμή
  5ι' Ικαστον των είρημένων'κτημά
  των.
  2) Διά νά γίνη τις δεκτός ώ;
  πλειοδότης δέον νά καταθέση γραμ
  μάτιον ενώπιον τοθ ίνεργοθντος
  τόν πλειστηριασμόν συμβολαιογρά-
  φου, έξ ού νά έμφαίνηται δτι προ-
  κατέβαλον ώς παράβολον διά τό
  κτήμα τό όποΓον θά πλειοδοτήαη
  είς την Άγροτικήν Τράπεζαν είς
  μετρητά ποσόν Ισον πρός τό 1)20
  τής καθορισθείσης άξίας αυτών.
  ΆντΙ δέ μετρητών δύνανται νά κα-
  ταβληθώσιν είς την Άγροτικήν
  Τράπεζαν χρεώγραφα ή ίμολογίαι
  μέ την τελευταίαν έν τώ χρηματι-
  στηρίφ τιμήν.
  3) Ή κατακύρωσις γενησεται
  επ9 ονόματι τοθ τελευταίον πλειο¬
  δότου, άλλ' άκυροθται εάν έντός 6
  ημερών άπό τής κατακυρώσεως
  τρίτος ήθελε προσφέρει τίμημα
  κατά 5 &)ο ανώτερον τοθ τής κατα¬
  κυρώσεως ή ό Όργανισμός ήθελε
  κηρύξει άσύμφορον την δημοπρα¬
  σίαν.
  4) Ό Όργανισμός δικαιοθται
  νά άκυρώση ή επαναλάβη την
  δημοπρασίαν είς βάρος τοθ τε-
  λευταίου πλειοδότου εάν ούτος αρ¬
  νήται νά προσέλθη πρός σύνταξιν
  τοθ σ^μ6ολαίου τής πωλήσεως έν-
  τός δέκα ημερών άφ' ής ήθελε
  προσκληθ^ παρά τοθ Όργανι-
  σμοθ.
  5) Τα πρακτικά τής παρούσης
  πλειοδοσίας δπόκεινται είς την
  κρίσιν τοθ Κεντρικοθ Έποπτικοθ
  Συμβουλίου Ο.Δ.Μ. Κρήτης, τό δ
  ποίον, μετά γνωμοδότησιν τοθ Όρ-
  γανισμοθ τούτου έγκρίνει ή άκυ-
  ροΐ ταθτα κατά τό δοκοθν χωρίς
  έκ τούτου νά άποκτά ουδέν δικαί-
  ωμα δ τελιυταΐος πλειοδότης.
  6) Τα κηρύκεια, συμβολαιογρα-
  φιχά δικαιώματα, έξοδα πραγμα-
  τογνωμοσύνης χαί καταμετρήσεως,
  τής δημοσιεύσεως καί τοιχοκολλή-
  σεως τοθ παρόντος καί τό ήμισυ
  το5 φόρου μεταβιβάσεως άχινή-
  των βαρύνουσι τόν τελευταίον πλει-
  οδδτην.
  7) Έκ τοθ τιμήματος τδ 20 ο)ο
  θά καταβληθή ίμα τή υπογραφή
  τοθ συμβολαίου άγοραπωλησίας τό
  δέ υπόλοιπον θά καταβληθή έντός
  δέκα έ των είς Ισας έτησίας δόσεις
  επί τόκω όκιώ τοίς εκατόν. Πρός
  ασφάλειαν δέ θά έγγραφή ύποθή-
  κη επί τοθ ίδίου κτήματος δπέρ
  τοθ Όργανισμοθ.
  Ό πλειστηριασμός των ανωτέ¬
  ρω χτημάτων, χαχά την ενέργειαν
  τοθ δποίου θά παρίστανται καί δύο
  μέλη τοθ Όργανισμοθ τούτου, γε¬
  νησεται ενώπιον τοθ σομβολαιογρά
  φού Ηρακλείου Μιχαήλ Έμμ. Γα-
  λενιανοθ ή τοθ νομίμου άναπλη
  ρωτοθ αότοθ την 2αν Όκτωβρίου
  έ. ίτ. ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  9—12 «.μ. έν τώ γραφείω τοθ
  Όργανισμοθ δπου χαλοθνται οί
  πλειοδοτήσοντες.
  Έν Ηρακλείω τζ 12 Σεπτεμ-
  βρίου 1932.
  Ό Προεδρεύων
  Άρχιμ. Εύμένιος Φανουράκης
  Τα μέλη
  Κ»νστ. ΚΜτσορΌλθί, Γεύργ.
  Χυγκελλάκης, Κωνστ. Παπαδάκης
  Πκηά Έμμκν. Σ«υριδάκη{.
  ΑΧΝλέσβη πορτοφόλιον περιέχον
  τό απολυτήριον καί μέρος άποδε!{εων
  τού έφέδρου Νικολάου Νιωτάκη «α-
  τοίκου Κιζΐλ Ντάμπιας. Παραχαλεΐται
  ο ευρών νά τό παραδώση είς τόν δι*
  καιούχον καθ* δτι ίΐνβ σ' αυτόν β-
  χβηοτον.
  —Επίθεσις εναντίον ήγβυ-
  μένου.
  Τ«ς έο—ρινβς ώρας τής κ«ρελ-
  θουσης Πίμιττηςβ έκ Ρογδιάς Χρι·
  στόφορος Μβροδουλάχηςσυναντη·
  αβις ένταϋβα καΐ παρά την οδόν
  Γόρτυνος μετά τού ηγουμενου τής
  Ίβράς Μβνπς Σ»ββχβιανβν, μββ'
  οί» εΐχβν χρηματικάς διαφοράς έ·
  πετέβπ εναντίον τβυ καί διά μχ·
  στιγίου τβθ κατέφερβ έπανβιλημ-
  μέ·« κτυπήμοιτα βΐς την κεφαλήν
  και τβ αώμα τραυματίσας αυτόν
  σοβαρώς.
  Ό δράστης κατά την ηράιξΐν
  τού εμφανισθή.
  —Ή έκλογή γερουσιαστών.
  Υπό τοΰ ϋπουργείου τδν Έ·
  σωτερικ&ν εκοινοποιήθη πρός τούς
  κ. Χ. Γΐνικβΰς Διοιχητάς καί Νο¬
  μάρχας τοθ Κράτους έγχυκλιος
  διά τής οποίας παρέχονταΐ λεπτο¬
  μερείς οδηγίαι σχετικώς μέ την
  ύιτ© των έίταγγελματικών όργανώ-
  σεων εκλογήν γβρουσιαστδν.
  Ή ψπφοφορία διά την εκλογήν
  γερουσιαστδν υπο των επαγγελ¬
  ματικήν οργανώαεων ένεργ«Ιται
  επ) τή βάσει καταλόγου των εχόν¬
  των δικαίωμα ψήφον, συντασσο-
  μένου υπό τοθ Διοικητιχοδ συμ-
  βοολίου τής οίχβίας οργανώοΐως.
  —Ή άναβολή της προσκλή¬
  σεως των κληρωτών.
  Εκοινοποιήθη χθές κρός τάς
  διαφόρους αρχάς τοΰ Κράτους ή
  διατκγή δι' ής αναβάλλετκι η
  πρόσκλησις των κληρωτων τής
  κλάσεως 1932β άπό τής 1ης προσε-
  χοθς μηνός Όκτωβρίου διά την
  5-7 τοθ Ιδίου μηνός.
  —Ή αύξησις των ήμερομι-
  σθίων των άρτεργατών.
  Ή ίπιτροπή διατιμήσεων διά
  τής τελευταίας αποφάσεως της ά-
  πορρίπτιι την αίτησιν τοΰ Σώμα¬
  τι ί ου των άρτϊργατών, φρονοϋσ»
  δτι ουδείς λόγος αυντρέχει πρός
  αϋξποιν των ημερομίσθιον, Λ δέ
  αύξησις των τι μων «Ιδων βέν *Ιναι
  λόγος Ικανβς νά δικαιολογήση
  την αίτησιν καθ' βσσν ουτε «Ι
  ωραι έργασίβς ηυξήθησαν, επ Ι
  πλέον δέ τής αυξήσεως τβν άρτερ-
  γατιχων θά έπιβαρυνβτ3ή τιμή τοθ
  αρτβυ είς βάρος τής κατανβλώ-
  σεως κ«1 συνεπώς καί αυτών των
  ίδίων ώ; χαταναλωτων.
  Ανεξαρτήτως ίμως δλων αυτών
  των ώς ανω γπγονότων δέν ευρί¬
  σκει ή έπιτροπή διχκιολογημενην
  την αΐτονμένην αύξησιν λ«μβά-
  νονοα ύπ' όψει «ύς σχετικοΰς μέ
  την εργασίαν τ£ν αρτ«ργ«των
  —Τα άρτεργατικά ζητήματα.
  Αυριον Κυριακήν θά συνέλθουν
  (Ις γκνικην ουνέλιυοιν τα μέλη
  τοΰ Συνδπομου Άρτεργεττων πρός
  συζήτησιν καΐ λήψιν άπβφάσεων
  επι τβΰ ζητήματος τοθ ταμείον
  άσφκλίαεως άρτεργατών τής 1ο»-
  Τριχής περιθάλψεως αυτών ω; καί
  έκ! τής λήφθίίαης υπο τής επι-
  τροπήο διατιμήβεων αποφάσεως
  καθ* ην άπορρίπτεται ή αίτησις
  «ύτών ιτερΐ αυξήσεως τ&νάρτιρ-
  γκτικών.
  Σχετικώς μέ την άπβφασισθεΐ-
  σαν απεργίαν των άρτεργατβν ή¬
  τις θά εγίνετο δυνάμει αποφάσεως
  τού Συνδίσμου, βά'λπφθό έπίσης
  οριβτικη απόφασις κατά την αυ¬
  ριανήν γενικήν συνέλευσιν.
  —Δωρίαί.
  Ή Κα Εύαγγελία Φωτακη χατέθε-
  ε»/.είς τδ Ταμείον τοϋ Οίκον. Συσ·
  σιτίου δρ. 500 πρός παοοχήν φαγη-
  τοΰ αυριον Κυριακήν 18 τρέχοντος
  δωρεόν είς τούς απόρους είς μνήμην
  τού αειμνήστου σύζυγον της Ιωάννου
  Φωτακη.
  ί- η
  Πωλεΐτκι είς τιμήνΓίύκαΐρίας μη-
  χανή μεταχειρισμέντ) 25 Ιππων καί
  έλαιόμυλος μετά των σχετικών άξί-
  νων, τροχαλιών κλπ. ώς κσί άγγΧικόν
  έλαιοπιεστήριον 10 Ιντζών.Πληροφο¬
  ρίαι παρό τφ Νικολάφ Μακράκη «Α
  Νικήτα Στοατάκη(Χονί«>ν
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεϊα Έναντι Νομαρχίας.
  ανορθωσισ
  Πρωΐα Σα66άτου
  17 Σεπτεμβρίου 1932.
  ΑΠΕΙΡΟΠΛΗΘΗΣ Η ΧΒΕΣΙΝΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
  ΕΙΚΟΣΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙΦΙΛΕΛΕΥ8ΕΡΟΙ
  ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ ΑΠΕΒΕΩΣΑΝ
  ΤΟΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Ή χθεσινή συγ¬
  κέντρωσις είς τα «Όλύμπια» τό νέον
  κέντρον των Φ&λελευθέρων, υπερέβη
  πάσαν προσδοκίαν. Ή συγκέντρωσις αυ¬
  τή υπήρξε πολύ ανωτέρα τής συγκεν¬
  τρώσεως τού Τριανόν, τού 1928.
  Οί προσελθόντες φίλοι τής φιλελευ¬
  θέρας παρατάξεως ύπερέβαινεν κατά
  τούς μετριωτέρους ύπολογισμούς τούς
  είκοσακιαχιλίους.
  Ό ένθουσιασμός, καθ' όλην την δι¬
  άρκειαν των έγκαινίων υπήρξεν άκράτη-
  τος. Ό ένθουσιασμός τού κόσμου εκο¬
  ρυφώθη κατά την άφιξιν τού 'Αρχηγού
  των Φιλελεύθερον κ. Βενιζέλου, είς
  τόν οποίον εγένετο πραγματική άπο-
  θέωσις.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Καθ' δλην την διάρκειαν τής χθές Ιπεσκέπτον-
  το τόν ήγέτην τοίϋ Φιλελευθέρου Συνδυασμοϋ
  Ηρακλείου κ. Γ. Μαρήν έν τώ Κέντρω Φιλελευ-
  θέρων, διάφοροι έπιτροπαί αΐτινες καί εξεδήλωσαν
  την αφοσίωσιν των είς τόν Φιλελευθερισμόν.
  Μεταξύ των επιτροπών τούτων συγκαταλίγον-
  ται καί έπιτροπαί κατοίκων των χωρίων Κιθαρί'
  δος καί Σάρχου. Αί έπιτροπαί αύται παρεκά¬
  λεσαν τόν κ. Μαρήν δπως λάβη μέριμναν διά την
  αποπεράτωσιν τής δδοϋ Κιθαρίδος—Σάρχου Κρου·
  σώνος, ήτις κατεσκευάσθη διά προσωπικής τωνέρ·
  γασίας. Ό κ. Μαρής υπεσχέθη νά φροντίση
  διά την δικαίωσιν τής άπαιτήσεώς των.
  Β ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΔΟΠΚΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
  Παρά τβδ ΐτρωθυπουργβϋ κ. Βενιζέλου άπεστά-
  λη πρός τον χ. Νομάρχην Λασηθίου η κάτωθι κρο-
  χπρυ{ις:
  «Κβν Νομάρχην Λασηθίου,
  Παρακαλώ νά δημοσιεύσατε εις την εφημερίδα
  «'ΑνορθοΜΐν» επομένην προκήρυξιν μου:
  Παρ' 4λην την συμπάθειαν μου πρός τούς άπβτε-
  λούντας Φιλελεύθερον τοπιχον συνδυκβμον Νϊ«-
  πόλεως «Ισθάνβμοη τβ καθήκον νά παρακαλέσω αύ-
  τβύς ν« μή επι μίνούν είς υποστήριξιν υποψηφΐβτη
  τος των, η ©ποία δέν παρβχει καμμίαν έλπίδα νά
  δώση ίνα φιλίλΐύθβρον βουλευτην, χινδυνβΰβι δέ
  τουναντίον νά διασπάση τάς φιλβλβυθέρβυς ψήφους
  χβιΐ νά ζημιώσ4α άνβπανβρθώτως τβν επίσημον συν·
  Βυααμβν τοδ χομμβττος.
  Γνωρίζουν οί κάτβικβι Νεαπόλεως ποσόν ζωη¬
  ρά ύπήΡΪ» πάντοτ· η συμπάβϊΐά μβυ πρός την ω¬
  ραίαν πόλιν των η οποία αποτελεί άνέκαθβν α¬
  κροπολιν τού φιλβλΐυθβρισμοδ.
  Π*ρακοιλ& έξ ότλλου ολους τβύς φιλελιυθέρους
  έχλβγεΐς νά συγκέντρωσιν την ύπβατήριϊίν των
  είς τόν χριοθεντκ συνδυασμβν διά νά συντελέσουν
  είς την επιτυχίαν τού.
  Πρωβυπβυργβς ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ!»
  ΟΙ ΑΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
  ΕΠΟΠΤΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΝ
  Δυνάμει αποφάσεως τού κ. επί των Στρατιω¬
  τικών Υπουργόν χοινοποιηθείσης χθές είς την Νο¬
  μαρχίαν δίορΐζονται στρατιωτικαί έπόπται καί δι·
  ατίθενται είς αυτού; στρατιωτικά άποσπάσματα
  διά την τήρησιν τής τάξεως κατά τάς εκλογάς, οί
  κ. κ. Χ. Παναγιωτάκος Ύποστράτηγος διά την
  περιφέρειαν Χανίων, Άρ. Σέργιος Συνταγματάρ
  νης διά την περιφέρειαν Ηρακλείου, Μπασακίδης
  Συνταγματάρχης διά την περιφέρειαν Λασηθίου
  καί *Ι. Γεωργαντάςδιά την περιφέρειαν Ρεθύμνης.
  ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κατά την προχθεσινήν συγκέντρωσιν τοδ κβν
  τρου των Φιλϊλβυθίρων παρίστατο χαΐ ο νποφη-
  φιος τοδ Φιλελεύθερον συνδυαβμου χ. Άδαμάν-
  τίος Κωνσταντινίδης ωμιληοας μιτά τββς χ. χ. Μα¬
  ρήν, ϊαχλαμιτάνην, Γεωργιάδην.
  Ό χ. Κωνσταντινιδη; ανεχώρησε την πρωΐαν
  ■Ις περιοδείαν «νά τα χωρία τ«ΰ Μονοφατσίου.
  Έηίβης ανεχώρησε διά την επαρχίαν Πεδιάδος
  ο φΐλελευθβρος ΰποψπφιβς κ. Γαλανάκης.
  'Επίσης άνϊχώρησεν είς περιοδείαν άνά την
  Μεσσαράν ο φπ·ψηφΐος τοδ φιλΐλΐυθέρβυ συνδυα-
  βμοδ χ. Πολυχρονάχης.
  • Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΙΙτΊΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
  ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ
  Τό Λιμεναρχείον κβθιστδ γνωστόν δτι τό υ¬
  πουργείον των Ναυτιχών χαλεΐ τούς επιθυμούντας
  νά χαταταχθουν ώς Λιμενοφύλακες γ' τάξεως Ιπί
  18μτ)νω θητεία §κ των γβννηθέντων τό 1913 δ'παΐς
  υποβάλωσι είς την Διεύθυνσιν Έμπορικβΰ Ναυτι¬
  κόν τ, είς τό Λιμεναρχείον σχετικήν αίτησιν μετά
  των κάτωθι πιστοποιητικών;
  Πιστοποιητικόν Λοοέσρου κοινότητος ίμφαΐνσν
  «δ ονοματεπώνυμον,δνομα πατρός, τόπον χαΐ ΙτΌς
  γεννήβεως χαί Ιπάγγελμα τοΰ αΐτσΰντσς. Ναυτικόν
  Φυλλάδιον. ΠιστοΛοιητικόν ηοινιχοΰ μητοώσυ χαΐ
  ίΛίστιμον ενδεικτικόν σχολείον είς 5 έφθίτηό'ίν 6
  Ή άγοράτής σταφίδος.
  Βελτίωσις συναλλαγών.
  ΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΜΙΙΙΙ.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΗ^
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΝ ΦΙΑΕΛΕΥΟΕΡΒΝ
  ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΥΣΤΙΚΩΤΑΤΟΣ
  ΑΘΓΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό εκφωνηθείς
  λόγος κατά τα χθεσινά έγκαίνια τού κέν-
  τρου των «Ε»ιλελευθέρων υπό τού κ. Βε¬
  νιζέλου υπήρξε μακρότατος καί μέγα-
  λειώδης.
  Όμιλώνόκ. Βενιζέλοςάνεσκόπησε
  τό παρελθόν, απέκρουσε μέ άκαταμάχη-
  τα έπιχειρήματα τας συκοφαντίας των
  άντιπάλων κομμάτων, έξιστόρησε την
  άτελειώτως καταστρεπτικόν δράσιν τού
  Λα'ίκού κόμματος άπό τής άρχής τής
  ιδρύσεως τού, έπανέλαβε δέ συνεχίζων
  τό κατηγορητήριόν τού ότι,δέν θά πα¬
  ραδώση είς αύτό την εξουσίαν καί έν τή
  άπιθάνω περιπτώσει τής πλειοψηφήσεώς
  τού, προτού προβή τούτο είς επίσημον
  καί ανδρικήν αναγνώρισιν τού πολιτεύ-
  ματος.
  Τελευτών τόν λόγον τού ό κ. Βε-
  νιζέλος συνέστησεν είς τούς Δημοκρα-
  τικούς εκλεγείς νά ψηφίσουν άοιάσπα-
  στοι τούς φιλελευθέρους πρός πρόλη¬
  ψιν τού έτοιμαζομένου υπό των λαΐκών
  εμφυλίου σπαραγμού.
  Τό τέλος τού λέγου τού κ. Βενιζέ¬
  λου διεδέχθησαν ένθουσιώδεις έκδηλώ-
  σεις. Τόν κ. Βενιζέλον, έξερχόμενον
  των Όλυμπίων άπεθέωσαν αί χιλιάδες
  τού αυγκεντρωμένου πλήθους.
  Είς^ την πόλιν εισήχθησαν
  χθές υπό σταφΐδοπαραγωγ&ν
  σταφίδες άνερχόμεναι είς τάς
  150 περίπου χιλιάδας οκά
  δας.
  Ή κατάστασις τής σταφι
  δαγοράς παρέμεινε καί χθές
  ή αύτη μέ ζωηράν κίνησιν
  όσον άφορά τα καλά κκί μέ
  περιωρισμένην όσον αφορά
  τα κατωτέρα πράγματα.
  Ζωηρκί καταβάλλονται
  προσπάθειαι, παρ' ίδιωτών,
  διευθετήσεως των υφισταμέ¬
  νων δυσκολιών είς τάς συν¬
  αλλαγάς μετά της Γερμανίας
  καί Τσεχοσλοβακίας. "Ηδη
  παρατηρεΐται αίσθητή βελ¬
  τίωσις είς τάς συναλλαγάς
  ταύτας.
  Κατά την λήγουσαν έβδο-
  μάδα εφορτώθησαν σημαντι-
  κώταται ποσότητες διά διά-
  φορα σημεΐα τής Εύρώπης
  κυρίως δέ διά την Αγγλίαν.
  'Επίσης διά την Τεργέστην
  εφορτώθησαν ίκαναί ποσότη¬
  τες, πιστεύεται δέ ότι θχ φορ·
  τωθοΰν άρκετά σημαντικαί
  τεραι την προσέχη έβδομά-
  δα. Τουτο άποδεικνύει την
  πρόοδον των συνεννοησειν
  μετά τής Τσεχοσλοβακίας ώς
  ανωτέρω γράφομεν.
  Ή κατάστασις θά ήτο α¬
  συγκρίτως καλυτέρα εάν ή
  Σμύρνη διέκοπτε τόν άλλό-
  φρονα άγώνα της, πρός πώ¬
  λησιν είς οιανδήποτε τιμήν
  τβΰ προΐόντος της τό οποίον
  είναι μέν άφθονον εφέτος
  μέ μικράν δμως αναλογίαν
  καλών ποιοτήτων. Τα βρι«
  είς ά έφθασαν μέχρι τής
  στιγμάς αί προσφοραί Σμύρ¬
  νης δέν εσημειώθησαν ποτέ
  άλλοτε είς τό εμπόριον των
  σβυλτανίνων. Φυσικω τω λό¬
  γω δέ τοιούτος έξβυτελισμός
  τι'μων δέν είνε δυνατόν πά-
  ρά νά έπιδρά λίαν έιτιζημίως
  είς την σουλτανίνα μας.
  —Έκ των ταχτάδων εση¬
  μειώθη αιφνιδίως κίνησις άρ¬
  κετά Ικανοποιητική, ήτις
  δίδει πολλάς ελπίδας τοπο¬
  θετήσεως τοΰ προΐόντος τού¬
  του δπερ πρός στιγμήν ε¬
  φαίνετο έγκαταλδλειμμένβν.
  Φορτώσεις ταχτά έπεξειρ-
  γασμένου, εγένοντο αρκε¬
  ταί την λήγουσαν έβδομάδα
  καί φαίνεται ότι θά εξακο¬
  λουθή αου ν καθ' όλον τόν
  μήνα. Τό γεγονός τουτο εί
  νκι ΐσως τό Ικανοποιητικόν
  τερον τής τρεχούσης εβδομά¬
  δος, δεδομένου ότι ένεθάρρυ-
  νε έξαιρετικώς τούς παραγ»
  γούς τού προΐόντος τούτου.
  Γενικώς ή βελτίωσις των
  συναλλαγών μετά τής Κεν·
  τρικής Εύρώπης θά προωθή-
  ση σημαντικώς την καλήν
  εκποίησιν τής σουλτανίνας
  καί των έλεμέδων.
  Ή άνακήρυξις
  ύποφηφίωνγερουσιαστών.
  Πρός τάς Νομαρχίας ανεκοινώ¬
  θη τηλβγραφικώς ότι δι' αηοφοτ
  σβως τού Πρωτβίικϊίβυ Αθηνών
  άνεκηρύχθηβκν ύπβφήφιοι γερου-
  σιασταΐ των έιταγγελματικών τά·
  ξβων της Ελλάδος διά την εκλο¬
  γήν της 25 Σίπτϊμρρίβν* οί κάτωθι:
  Των εμπορικήν τμημάτων των
  έμποροβιομηχανιΚΝν έττιμελητη·
  ρίων μβτά των έμπορων μ*λων
  τ&ν πβριφ«ρ«ιακών Επιμελητηρίω
  «ν ο! 'Αλ.Λ.Άν«στασιάδης, Γ.Κ.
  Στρίγκβς, 'Αμβρ. Πλύτας, Κ. Κον-
  τζιότς, Β. Σκυρικνός. Των βιομο-
  χανικ&ν τμημάτων τ&ν έμπβρο-
  βιομηχανικων έιτιμβλητηρίων μέ-
  τά τ&ν βιομηχάνων μελων των
  ιτεριφΐριακών,οΐ Π.Ν.Ζαλοκώστας,
  Ανδρ. Χατζηκυριότκος, των έπαγ-
  γβλματοβιοτβχνικων έπιμελη-
  τηρίων, επαγγελματικήν καί βιο-
  τεχνικων τμημάτων των 'Εμπορο-
  βιβμηχανικων έπιμΐλητηρίων, των
  έπαγγβλματιων η«1 βιοτεχνων με¬
  λων των πβριφεριακων επιμελη¬
  τηρίω ν, έπαγγβλματικΜν καί 0ιο·
  τβχνικων όμοσπονόιων χαί ένώ
  αβων σωματβιων, βί Γ. Μ. Λαμ-
  πρινάκβς, Π. Κ. Χατζηκωαταντί,
  νού, Σπ. Γ. Ματαράγκας, Γ. Π.
  Πανταζή£, Π. 8. Σταματόπουλος-
  ©βοφ. Λ. 'Λθανασιάδης Γ. Β. Πά
  παβασιλβίου, Π. Δ. Καραγιάννης,
  Στ. Ι. Βρβττός, Κ. Β. Κυπαριοσι-
  ώτης, Άναατ. Ι. Ψάλτης.
  'Επίσης άνεκηρύχθησαν τής έ
  νώσβως 'Ελληνων 'Εφβπλιστων ό
  Σταμ. Γ.'Βμπειρΐκος, καί &πβ(ντβς
  βίιταρ' ημών δημοσιβυθϊντβς πρβ-
  χθές ϋποψήφΐοι των Γεωργικων
  'Επιμελητηρίων.
  Της Γβνικής Συνβμοσπονδίας
  των έργατων της Ελλάδος, άνπ-
  κηρΰχθησαν οί υποψήφΐοι Σπ.'Επ.
  Σπύρου, Κ. Γ. Λαγός, Ι. Ο. Τοά
  πης, Δ. Σπ. Τυπάλίβς, Φ. Γ. Μορ-
  φΐάδης, 'Λναστ. Χρ. ©βιβπβυλος,
  Ν. Α. Κίβκηροι;, Ι. Κ. ΚατλομοΙ
  ρης, Εύαγ. Α. Εΰαγγίλου, Στ.Α.
  Πάβδας.
  Τής 'Λκαδημίας 'Λθηνων, των
  πανβπιστημίων 'Λβηνων καί θεσ
  σαλονίκης καί τής άνωτάτπς σχο
  λής οΐκβνομικων καί 'Εμπορικων
  Επιστήμων ώς καί τής άνωτάτης
  γ&Μπονικής σχβλής άνβκηρύχθη·
  σαν οί Β. ΛΙγινίτης, Κ. Μβρμπγ-
  μ«;, Ν. Λ. Βϊη;, Κ. Ζέγγΐλης,
  Κ. Ι. Καλούδης τβθ δέ Έβνιχοϋ
  Μίτσββείβυ Πολυτεχνΐίου καί τε-
  χνικβϋ Έπιμΐλητηρίου ο Ν. Δ.
  Κιτσίκης.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤ1ΑΛΒΜΕΗ0ΥΣ
  Ή Ύδρογραφική ύπηρεσία ε¬
  γνώρισε τηλεγραφικώς είς τα Λι-
  μεναρχεΐα δτι ό φωτοβόλος φαρός
  τού λιμένος Άργοστολίου έπαυσε
  λειτουργών.
  —Έπίσης γνωρίζβι δτι οί φά·
  ροι Πορτολάγο πλάτους 40—57
  καί μήκους 25—09 καί Σαγράδες
  Λήμνου πλάτους 39—61 καί μή¬
  κους 25—14 έπανήρξαντο λει-
  τουργοϋντες κανονικώς.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΞΕΜΡΑΟΧΕΙΒΝ
  Τό υπουργείον Έθνικής Οίκο-
  νομίας έκοινοποίησε πρός τάς
  Νομαρχίας εγκύκλιον καθ' ήν, ώς
  τοϋ έγνώρισεν δ Έλληνικός Όρ-
  γανισμός Τουρισμον, δύνανται νά
  συστήσουν Έπιτροπάς πρός κα¬
  θορισμόν τής διανομής τοϋ φιλο·
  δωρήματος των ύπαλλήλων των
  Ιενοδοχείων.
  0ΙΚ0Ν0Μ1ΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖβΗ
  Αί τιμαί τροφίμων
  είς την αγοράν μας.
  Ή Έπιτροπή διατιμήσΐων &ιό τής
  «λϊντσίας αποφάσεως της έκανό
  νισβ την τιμήν των κάτωθι ΐίδάΐν ώς
  ς
  Ειδή ΙΙ«ντοΠΗλβ(ον. — Ελαίαι
  έγχώρναι 12, Βόλον 16—20. Μα-
  καρόνια έντόχΐη 15. Μακαρόνια θβσ
  σαλονίκης 16. Ζνμαρικά έν γένβι 8ο.
  15-20, μακαρόνια πολυτιλκΐας χακπνο
  Οραχ. 19—20. Φβοόλες Σ»οβίας Μ.
  Ρββύθια Μαοόκαν 14, έντόπια 8,Κου-
  κιό έντόπια 12-16. Φπκές 12-Μ. Έ-
  λαιαλιβν. 22. ΑύγάΙ.40-Ι.50£ά~ον
  λβυκός α'. 19, β'. 17, πράσινος α',
  16 καί Ρ'. 15. Τέϊον 200. Καφφές ά-
  λπσμένος 104.
  Βοάτνρ«.-ΔΙβναΕ Π0·Ι32.Γάλακ.
  βεσσαλίαΐ 116. Λίκη 40. Μχάνεο 68.
  Γαλακτβρά.— ΤυρΙ Κασσέοι 68.
  ΤονΙΙονμίσο 44. 'Κντόπιο 54—64.
  Γιαοδρτι Π.Γάλα9.
  Κρέατκ.—ΆρνΙσν δρ. 38, χοιοιν&ν
  36—40 μόσχος 38, (νγοβοικοέας πβο-
  βάτον 32,αΓνός 24, βόΐον καί άγβλάς
  24 βραχ. χοιοινα μεγάλα 34, γον-
  οουνόηουλα 38.
  Πβυλ4·ικ·,-Άπό 39-90.
  Λβχανιχ·.—Κοόμειβα 5—β, χατά
  —ς 4·9, «ολοιιβθάΗΐα 10—Ι2φασόλ·ς
  λασηθιάτικες β·ΙΟ μκάμιβς 8-10.
  φαθολακΐα 7—8, Ιυλαγγσυρβκια 5·6
  ντομάτπς 3—4 οοαχμός, οτΐφνοι 8—
  10 Ο0αχμά« κατ' όηάι, μελ-
  τ£άν·| 4-1 λ#*όνια ίνχόΛια Ιβ-
  18, άγγσοράκια 6—β< πΐΛεριές 5, 8-10. ΌπΜρικά.— Σχαφύλια 3-6, χαρποΰζια 3—4 πεπόνια 5 β,άχλάδια 4—6 σύκα 6— 8. ΐιήλα 6-8, ροδάχινα 6— 12 ^κυδώνια 6-8, ρόγδια 5-6. Κίνησις τής Σταφίδος κατ' βκ&ν Σουλτανίνα έξαιοετ. Δρ. 20.— 22.— » α . » 17.- 20.— » β'. » 14.50 17.- » γ'. » 12.— 14.50 παρακατεινά» 8.— 12.— Ταχτάοβς α' 4.50 5.50 » β' 3.50 4.- 'Ελβμίδβς α' 8.20 8 80 ^ » β' 6.-----6.50 Σταφύλια σουλτανί Δρ. 4.50-5.— Ροζαχιά > 3.— 3.50
  » ταχτί » 1,80- 2.—
  Κρασοστάφυλα » 1.10- 1.40
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον
  Λίο«
  Φράγκον
  ΈλΒετ.
  Αιοέττα
  Μάνκσν
  Τουρκική Λίρα
  Κορώνα (Τσ—.)
  Κορώνα (ΣονηΛ.)
  Φρανκον (Β«λγ.)
  Σελλίνι (Ανσ«ο.)
  «ιορΐνι (Όλλαν.Ι·
  'Ο ·ντ«λλβ|.»
  163.-----1 $4,50
  571,-----577.-
  6,35- 6,49
  31,48-231,80
  8,35- 8.46
  «ι 83ί
  4.80-4,91
  ϊβ.ββ- 29,17
  4,50— 4,60
  22,73- 23.60
  Ι ΛΑΪΚΪΠηΠΕΡΚΥΡΑΣ
  ΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΝ
  ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο-
  κρντοΰ μας).— Κατ' έπισήμους πληροφορίας
  οί Λαΐκοί τής Κερκύρας έτοιμάζουν κατά-
  λυσιν των άρχδν.
  Απεφασίσθη ή άμεσος αποστόλη διλο-
  χίας πεζικοΰ. Υπό τού Ύπουργείου τδν
  Ναυτικών διετάχθη άπόψε ό άποπλους πο-
  λεμικοϋ πρός εξασφάλισιν τής δημοσίας τά¬
  ξεως, την οποίαν οί λαΐκοί τής Κερκύρας
  έσκεμμένως θέλουν νά διασαλεύσουν.
  ΕΛΕΓΕΤΟ αΒΕΣΟΤΙ Ο ΤΣΑΑΔΑΡΗΣ
  ΟΑ ΙΙΡΟΕΟΑΙΝΕΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΚΡΟΣ ΤΟΝ ΗΡΟΕΑΡίΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Μεταξύ των πο¬
  λιτικών κύκλων ελέγετο σήμερον ότι ό
  άρχηγός τού Λαϊκοΰ κόμματος κ.Τσαλ-
  δάρης θά προέβαινεν είς νέον διάβημα
  πρός τβν πρόεδρον τήςΔημοκρατίας κ.
  Ζαίμην.
  Κατά τας ιδίας πληροφορίας ό κ.
  Τσαλδάρης θα επρότεινεν είς τόν κ.
  Ζαίμην την άνάθεσιν τής Κυβερνήσεως
  εις άλλο κόμμα έκτός^ των «1>ιλελευθέ-
  ρων οΐτινες κατα την αντίληψιν τού άρ-
  χηγού των Λαΐκών θά έπρεπε να παρα-
  δώσουν την αρχήν.
  Τό διάβημα τού κ. Τσαλδάρη δέν
  είχε πραγματοποιηθή μέχρι των άπο-
  γευματινών ώρών.
  ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ
  II
  ΑΙΤΗΣΙΣ Η ΑΝΑΙΡΕΣΕΟΣ
  ΤΗΣ ΦΟΥΑΑΣ ΚΛΙ ΚΑΣΤΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σίπτϊμβρΐου (τοϋ άνταπο-
  κριτοθ μας).—Σήμερον εξεδόθη ή απόφασις
  τοΰ Άρείου Πάγου επί τής υποθέσεως τής
  Φούλας καί Κάστρου. Ή απόφασις άπορρί-
  πτβι την αίτησιν άναιρέσεως των δύο κατα-
  δίκων. Ή δικογραφία θά διαβιβασθή έντός
  τής εβδομάδος είς τό Συμβούλιον των χα-
  ρίτων, μόνον αρμόδιον ήδη νά αποφανθή
  επί τής τύχης των.
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΤΩΝ ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο-
  «ριτοϋ μας).—·'Ανηνγέλθησαν δι* άπόψε χά
  έγκαίνια τοϋ κέντρου τοΰ Καφανταρικοΰ
  κόμματος. Πρός κάλυψιν τής άποτυχίας τής
  ουγκβντρώσεως οί Καφανταρικοί μβτεκάλε-
  σαν τούς Πειραιβίς φίλους των.
  Η ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑ ΜΑΣ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
  Καί χθές ή σταφυλαγορά μας ίξηκολθύθτΐσβ η«·
  καρουσιάζουσα την αυτήν χαλαρότητα. Αί τιμαί
  βίς δς βπωλτίθησαν αί σταφυλαί ΐκυμάνθησαν βΐς
  τάς δραχ, 1,80 διά τον ταχτθ καί 3,50 διά τ&
  ρσζακί.
  Διά τσδ βνσχωρήσαντυς χθές άτμοπλοίον «Έ*
  λερος» εφορτώθησαν δι* Άλεξάνδρϊΐαν π«ρΙ τσί
  3000 καλάθια σταφυλών. Έπίσης διά τοΰ «Ήρα»
  άΛεστάλη άρκβτή ποσότης σταφνλών προσριζσ»»ε*
  ν»ν διά Β,ίννητ,
  /'
  ,ΙΙΙ'"
  ι