100025

Αριθμός τεύχους

3274

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

20/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  »ί
  ί ι
  (Μΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι..............ι.....ιιιιιιιιιιιιη........ιηιηιιΐΗΗΐηΐΝΐιηπιηιηπππηκΐΗηιπΐΗΐιΠΗΐη......ιμμιιμμμμ·'^'ιηκηΜα"
  Κ| Λΐγ,ΐβί* |»Χ Μ0113Ϊ*
  3
  ββιι ηβι «ηχκ »»κ
  ιβθ)β»»Χ**»»ι 1
  λ?χιο»λο«ι
  -Κ 9, §
  9, 991 αανλ
  5»)βιΐ3 (^
  Π 5»ιΧα»>ΐ| ίϋι
  γ
  ΛΐαφΧ 'ίβθ5·ιο Ε
  $9β*ιοιγ·ά-βττΐιο Ο. =
  Ι
  Ξ
  Ξ
  Ι
  Ε ■Ι,Ι.Ι.Μ,Ι.Π.ΜΝΠΝΙΗΜΠ.Μ.Μ.ΜΙΝΠ,Η.ΗΠ.,Ι.....111111= τ^^—^——^ |1ΠΠ.1..1Μ.>ΙΙ..Ι.ΜΠ.Π1|Μ..ΙΠ>Μ..,ΙΙ....ΠΠ.1.1...ΠΙΠ.ΗΙ|
  Ι λΟΝΟα1» Α01 ί ""^"^ Ι ΚΟϋ Φ Η ι+ι Ο Μ Α 10 Ι
  5ΐΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΐ!ΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΜΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ!ΗΙΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ......ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΜΙΙΙΐΐΓ:
  9| 1
  ΙιαοιΧχυ.8
  Ιί 5ηΧαιοην
  -α» ~5Ιια Λ«αρ
  -*Α<3ί? Λογ-ν,χπ δχτί1 Λ3Ηη§)3θοϊ*χ χς 1ΧΛ13 Χ^9ώΧ10 Άηγ; Λΐι&οοΗ Λχβ3ΐην;χκ οιιη ιχι 2& ΗΑ 5 2 -ΙιΗ 'ηοι μοχ -Λο<ίβ4τ1αο 5 «)4ΐφ« ηοκηοσλ ίϋαςι» »ι φ »κ 5;§ 5ΐιι ΟΒ» ηβα Λ »Λ »Λ λοι 5|3 Η •ΙΐΟ χκιιιγ,βιΐ »λ 3ΐηο ' Χ »αη»ιοι ΛίΗοΜΐο 11915 όιαοι Η | -ηβΑοαΐ» οί ' Λ«α £Η £ Λΐιι 'λ«λ»Χ λγοα ιβιώΐιφοαίη 5η ι»ι 3 ]θ ιις -ιρ λΙ,ιι ΐ3Λ9ί)τιΧ5ν. λΙιι ρΐ9 ΐίθ Λθΐ3Χσοτ)Ιι— 91 91 99? Ί1<0 5ΐιι 5οι ίχρ —ί>οΧό»τίΙΐ7 ·μ 9
  ^^ 91
  91
  —3Λ13 5101901
  91 Φ
  ? 10γ5? )9
  -9υ- ΙΙι λ? ΙΐΛ^τΙηιοιφςι {_[
  νΐΜΗΐνΜ'
  -οκ μλ
  5»Η
  ιοΐοιχο ιο
  $άά
  »ι 14
  -ϋοηο 5αοι ^μ^ λιλτΙΑιαο λ»
  ■σ»
  31(ΛΟ ΛθΛΐΐΧ
  Ηλ 5
  ΛΙΙΙ
  λ«ι
  »κ
  ΠΟ1
  5βΑ»Η
  ( ΛοΗοσο
  λοα 5|3 ΛΛη$ 51ια
  5»)Ο1
  5ΐιι
  0
  5βά3ΐί
  κΐΑ«5
  Ληονηοο3ΐ(Κ3 5η
  ΟΑ
  οα
  ργτ:3. ^ 1
  ησκΐΑβοΑ» 5»)ΑαηβιΗϋς»
  ΛΐΐκΑ»Λ» ΛΙΙΑ Η5ϋ
  -η Λησς 5
  5ϋν;ΙΐΑ0
  5»σ3ΐΐΙι γ
  5 3 '5ο-
  ηβγ-ν;» σ^ιχη 5»ολ»Α
  5Λ »ιο ΙϋοΒβοαχ
  5η ιΧο
  5} οα »κ
  Λ3ΗβΑ3ν; οα »^ οοα ΛηΑησς»
  Χοιί λ«α λιρ
  ι.»κ ^
  -η »λ 5ια
  οΆη»
  Η
  -3π» »ο 'ποα ηοΑη»| ποα «α
  «ιίΙιγ;κΛ| οαΐα 'λ
  ΐ3
  ΙΐθΛ»ις
  0 5οΑΐΐΑβκΐΑ
  5οΑ»τΐΙΐΑΛχ>Αχκ
  ί
  5ολ|
  ΦΑΐΛ »8 Λ9)ΑΛ»Λ|
  -βιχη Λ5*ΐΑθί3Λ»
  -ΗοκηοκΐΑβί'Α» ι
  -λ» ΛθΑοιΧ»γ;ηοΑ
  Α
  5ηοιΐησβ
  ου
  •χ ι»Α3Λ)Α »λ ι»α»λοο
  3Α 5'β 5
  -η λοοβλ»4 ι»Λΐ3 5η
  ο
  -3Ο ί)1ΐ£ ΛΙΐφΧ)σ'Λΐ0311
  . 1ΟΧ1Ο19Μ ]0 '!
  Λ093Λ
  •μ Λ91 ?
  Ο1ΛΟΛ3Λ3
  -3τ1 Λθΐοαΐ·9 Λ9ΐ
  1113
  ? »οΙιθ
  5ΐΐΟ1113 ΟΟ11Ο, 'Λυ.ΛΛ9?0|.
  9ν.
  101019^039
  '1Λ9Υ.»Μ— 91 >01
  οοι 5ιγοιΐ9σ>ί)ρ
  φ
  ΛΙια
  λιαο)» 5βηΧ
  γΗ λΙια »ιο
  ύοηο 5ηβΑ »λ χιο
  § λοα»λ 5η
  ' 5
  5»α
  ΛΙ^ΙΑ
  λιο?Χο
  ΛβΛΟΙΧ ΛΟΑ
  »α
  λοα
  'ΠΟΑ
  30 χλ ΙιΗβκ» ΛηΑ λχ)οΙιολ»
  ποα
  β^χ 5η '«λχ<3 Λ»σ3βη3γ;3)) 5η χκ -Χ ΛΟΑ 5^3 5ΟΥ.3Α ΛχΑθώ3ΑΧκ Χ 5τΛ9Α~ Λ·|ς» Χ)τ1τΙ»Χ 5ι 53γβ λχο ηοσ)» ιβ>Λ3Ηβη3Αΐγ;οϋ
  λπολιΑ χλ χγ;χκ χκ ΟΛηο
  '53ΑΛήθβΛΛ3 19191ΧΟ ]9 ΙΘΑΐΙβΛ
  -χ Λ»)»γ»Λ3κισ3ΐί ^Η 19 χκ
  5 Χύ 'Ι
  59Υ.3Α
  'ΛοκΙΐΛ»
  Χ19ΑΙ9 ΧΑ 5)3 ΛηΑΧτΙΐΊ9Χ ΛηΑ
  5ίό 5 5 ώ
  5ηοιίό«ηοΛηο 5ποα 5ΐ3 Λη
  χλ
  3Λΐλ
  -3 Λ3ς>

  '5ηοκιιοαΑ»
  ί
  )
  5ΐ3οηιΐηΑχιο
  19 | ]
  ^, "ΐοχγ;γ3, Λ3 ηοτίο
  -ΙΑ9ΟΑ» Π9Α ΛΧ301 ΛΐΐΑ ΛΘΟ3Η
  ΧΗ Η χκ
  ΛΧβ»Υ;3Α<13§3 -ΧΕ03Ο 5Ι4Α 514Α Λη^3ΑΧ1Ι9ΑθσΑχ Λη ψ -χαΐ ΐιΐΒηΛΑ Ιιγγχ'ΐι »κ 5βο Λ ο ' ιο ΜοθΑηοκΛχυ 3^ ~Η 3ΑΠΘ 3109 χλ Λ?ν ύζΧχάΙαο χλ ι»Α»Λης ΧΛ Λ919ΑΙ9 ΟΑ 5|3 81ΟΚ)Α 13* -σχαΐη Λ|ς» *χηιε$ο·φιιο 1Α910 1ΧΑ3Ο)» Λ?0 χκ 1ΧΑ3ς')Ο Λ39 ΟΑΠ» 53 5ΐ0ΐΐΑΛΧΑ!Χ Ιί 5ηΗ9 ^ άφ '^Λ ιολ ιο Λη Α Λ?ι χά 5 Μ 5ηιχτιοαηχ ΐν».Ι.ννννΠ IV -ο 5»α *>Χ Χή
  ■ΙιΧσχ θ
  ί
  ?? ?1 )§3 Λ14Α
  5ΐ4Μ}.χγ; 51ια χιο
  -ΧΛΧ ϋϋΙιβ,α9γ9κχ χς
  ι»ΐ9αΐ
  91 Λ919Μ 45θΑ
  4 )οι*ΐιφβιι
  ίΧΌ
  -χ ΛθΛ3τ1ηογχκ οα ιχλιι οοΑ
  -9γ; 5θο*3Η ι ύοψ
  5χΗ »Λ 53Λ3(
  :Λ3ΓΪηΑηύ3 Ί903ΑΟ
  -3±Χ0 »β3ΐίΐ3 ΧΛ ΧΙΟ {Χ|Ι
  'Λ93Υ;ΐΙΐΰ3Η 3ΑΟ11
  -)Α ΧΧ 09Α Λ9Γίθΐν;35ΐΛ3^1ΑΛΧ
  λοα Λ»)Α9γοι»κις» λΙιλοΗ ^τΐ
  ηοΑ ΛθάΙαφ λΙια Λθοιΐί*} χκ
  •3 οοιΐοΑ ηοκΐΛΐιγγι οοα λ«4
  γόλοάχηηό λγοα χΐ3ΐί ήιίο
  ΧΥ^ΒΑΧΛΟΦ Λ3 ^ΧΧ Λ10ΛΟ0Ω3Α
  χκ Λχιιίιίχκ 5σηΧ 'χΗτΙχσλ
  -9011 Λ3ΛΧΧ
  5§^
  Χ19Κ9 ΧΑ
  5
  ιΐ3 3Η
  -«*ΧΛΧ
  1ΑΛ» ΛΰΐΠΧΙβΑ '5»Η
  χ Λΐ4Α 5ηΛΐσκιγ3
  -χαχκ ληΑηςΰθΛΧ)ΐ3Λχ
  ϋΗΊ 5
  -1113 5ϋΑ Λθ^βα) Λ91
  {XX
  Α9Λ
  -ηοΛ)κ λοα 5σηΧ 5χΗΑιαο 5χα
  -ηχ 5ηογ.9κοηο 5χα 5{3 5»ο'ηΧ
  51λα 5η3ΕϋΛσ3^ηχχιο 5*αι 5χλ
  •ηςηβ 5χα ϋ^χγχΛχ χλ Ιιλ|Η
  ΐ9ΐΐ ΛηΗΐι Λοκιι
  γ^ 9Α οιηχ ιβολ
  -Ο3 Λ»)91!9 5ΐ003Α)Υ;θ1Ι11ΛΧ 1Α
  -χΗΑχσιΐ ιχλ^3 ιιβ '5ηΛΒίΐηοΑ
  5Η χς ιιβ
  9Λ. >ΛΙ°
  -3Ο91(()θθΊ[ Λ9ΑΐΐΑ}ΧύΧ1ΙΧ ΛΐΙΛ
  ■ού »κ λχιιτ 9ΐίη 5ΐιι χλ
  -ηλχ Λφΐφχ ΐιΗ9κχ λοΗο
  ■όν» Λ9Α χκ
  Χ ΧΛ
  χθ λ35 119
  *Χ]ΗϋΧ0χ Ιί χκ
  )9 ς 9
  -λχθώ 59Λ3ζΠ9 βαΐΐ 13^X1010
  Λ|0 '5ΐΐΑ ΛηΐΙθνθΛΛΑ Λ9Χ1130
  5
  -Ιΐ1ίπ53 1»Λ13 ΧΛ 9ΑΠ9Α
  'Η 3Α9Α1Ι/9
  ΧΛ $
  -3
  {3 )
  5ΐ3 ύβηςχσχκ
  »γΐφ ΛηΑ
  ϋ£>ιάΙ)φ»ι
  χκ χλ Λ9χγ λ^α ΐ3χχκ χιΗ
  ά$ 5 "
  χλ »χ
  Χ3 •
  ΐΐγξ
  -ί13Α)Υ.91!11ΛΧ Η. 'ΛΙΓΧΑΛ}
  ώΗ Λ 5 5
  5χα
  | ϋ
  Ο, — ·<5»ι1 διο ϋΩΙΙΧΑ 3110 Μ ΪΜΟΠΠΟ 'ΪΙΙΟΪ»]!! 9111 31Α0 2Μ31ΑΙΗΦ3 IV* ΗΜΙΙΐνθΠ
  ΘΕΗΜΚΤλ
  20 Σεπ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.13, Λύσις 6,28
  'Αλκαζάρ: ("Ομιλών κινηματογρά
  φός).— Σήμερον ή ξακουστή καΐ έν
  τελώς πρωτότυπη φαντασμαγορία
  «ή Διάσωσις» (ήχητικόν) μέ τήΛιλή
  Νταμιτά καί τδν Ρόναλ Κάλμαν.
  Βόβκορος: Σήμερον τδ άριστούρ- .
  γημα:οί «Τρείς ένοχοι» μέ την Πόλα | ΠΑΣΣΑΤΕΜΠΟΣ
  Νέγρι καί Όλγα Παλχόβα (παραγω
  ________ | Ποίος τδ φανταζότανε ποτέ δτι ό
  Άλάμΐϊρ».—Σήιιερον ό κολοσσός Ι άσημος πασσατέμ ΐος θά ετύγχανε
  τής κινηματογραφίας: «ΤΙ τού κό [Χων τιμών τού αστυνομικον δελτίον;
  στισβ ένα φιλί» μέ την Μπβιιπέ Ντά-1 —α1 °>ως έγινβ κι' αύτό. Καβώς ά
  Η ζωή πού περνά
  ΤβΟ 'Ρρρίχου Σιέγκ«βιτ;
  νιελς.
  τος είς τό προοδευτικόν προά¬
  στειον τής Ν. ΆλικαρνασσοΟ.
  Άλλά τί πάτημα πρός ΘεοΟ;
  Ουδέ κάν εύπρεπές. Πάτημα
  γιά τα πανηγύρια.... παμαπά-
  τημα κυριολεκτικώς.
  ΔΩΙΕΤΕ ΝΕΡΟΙ
  Άφήσατε λοιπόν ήσυχον
  την Νέαν Άλικαρνασσόν καί
  δώσετε νερό είς τούς άγρίως
  ψορολογουμένους
  σαςΙ Είς την οδόν
  παραδείγματι,
  καταστημάτων
  δημότας
  "Ιδής επί
  δπου σειρά
  καί Ιδία έστι
  ατορΐων — άκοθτε; έστιατορί-
  ωνΙ— δέν έχει τώρα καί τέσ-
  σαρες ήμέρες οϋτε σταλαμα-
  τιά νερό. Τί διάβολο; "Οσοι
  πιστοί μόνον είς την γενναίαν
  άντιβενιζελικήν φρουράν τοθ
  Δήμου Θά πΐνουν νερό; Ερω¬
  τώμεν τόν κ. Δήμαρχον. "Αν
  θεωρή την ερώτησιν «άνεπι-
  θύμητον», τόν λόγον Ιχει νο¬
  μίζομεν ό κ. Νομάρχης.
  ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΛΠΟ!
  Τό ξέφτισμα τοθ άγρο·
  τοπατερισμοθ συνεχίζεται
  άγριον καί φοβερόν. ΚαΙ οί
  Αγροτοπατέρες καταφεύγουν
  είς διάφορα κόλπα, κυριώτε¬
  ρον των οποίων είνε τό εξής:
  Παρουσιάζονται είς τα Βε-
  νιζελικά χωρία ώς βενιζελι-
  κοί καί βεβαιώνουν δτι άν
  πετύχουν ώς βουλευταΐ θά
  πδνε μέ τόν Βενιζέλον, τόν ο¬
  ποίον άλλοθ ύβρΐζουν ίταμώ-
  τατα καί άλλοθ έπαινοθν.
  Κάνουν καί όλλο κόλπο οί
  άγροτοπατέρες: Κολλοθν τάς
  εικόνος των παρά τάς είκόνας
  τοθ κ. Βενιζέλου διά νά δεί-
  ξουν την πρός αυτόν αγάπην
  καί αφοσίωσιν των, ένώ ή
  άπειθαρχία των κατ' αύτοθ—
  τοθ Βενιζέλουδηλ.—στρέφεται
  καί κατά των κομματικών
  τού δυνάμεων.
  Οί χωρικοί πραγματικαί α¬
  γρόται μας—άς φιλαχθοθν ά-
  πό τό νέο κόλπο των άγροτο-
  πατέρων, οί όποΐοι πρό ουδε¬
  νός διστάζουν προκειμένου
  νά τούς παγιδεύσουν
  έξαπατήσουν.
  καί
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙλ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΠΡ0ΑΠΕ10Υ Ν.ΑΑΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
  Η ΠΑΜΗΪΥΡΙΙΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Την 3 μ. μ. τής παρελθούσης
  Κυριακάς εγένοντο έν Νέα Άλι-
  καρνααοώ καί έν πυκνοτάτη κο-
  σμοαυρροη" τόσον έκ τής πόλεως
  δσον καί έκ των πέριξ συνοικι¬
  σμόν, τα έγκαίνια τής υδρεύσεως
  τής κοινότητος Νέας Άλικαρνασ¬
  σοΟ δυνάμει τής τελευταίας απο¬
  φάσεως τού ΔημοτικοΟ Συμβουλί-
  ου Ηρακλείου, δι' ής παρεχωρή-
  θη Οδωρ έκ τοθ δδραγωγείου τής
  πόλεως καί είς ποσότητα μιίϊς
  λίτρας.
  Είς τα έγκαίνια ταθτα συμμε-
  τέσχε προσκληθείς επί τούτω δ-
  πό τί)ς Κοινότητος, ό ήγίτης τοθ
  συνδυασμοθ των Φιλελευθέρας κ.
  Γ. Μαρής,προαελθών συνοδεία των
  χ. χ. Τίτου Γεωργιάδου, Μιχαήλ
  Κουναλάκη, Μιχ. Χριστοφοράκη,
  Βλαχάκη, Μιχ. Καστελλακη, Γ.
  Μιγάδη, Εδχγ. ΧρυαοΟ, Κ. Ίακω-
  βίδου, Γ. Μαρκάκη, Μασουράκη,
  "Ι. Κασμιρλή καί άλλων. Έπίσης
  συμμετέσχε έχληθιΐς επί τούτω ό
  φιλελευθέρας 6ποψήφιος κ. Άδα-
  άάντιος Κωνσταντινίδης μετ* φί-
  λων τού ώ; χαί ό κ. Μ.Γεωργιάδης.
  Κατά την άφιξιν των προακε-
  κλημένων είς Άλικαρνασαΐν ε¬
  γένετο 6π6 τοθ Προέδρου κ. Έλςυ
  Οεριά,δη, τοθ χοινοτικοθ Συμβου¬
  λιον χαί των χατοίκων, λαμπρά
  άίΐόΛάσης απόψεως 6ποδοχή. Οί
  Άλιχ"αρνασσείς έν ζωηροτάτω έν-
  θουσιααμφ εζητωχραύγαζον δπέρ
  τοθ χ. Βενιζέλου, τοθ χ. Μαρή" καί
  τοθ κ. Κωνσταντινιδη.
  Ευθύς μετά την άφιξιν τοθ κ.
  Μαρή σύσσωμος δ λαός τής Άλι
  καρνασσοθ χαί των πέριξ συνοικι
  σμών μετά των έπισκεπτών μετέ
  βησ*ν, ιίς τόν ναόν τοθ Άγίου
  Νιχολάου ένθα εγένετο ή νενομι
  νεγράφετο στά «ψιλά» των χθεσινών
  Άθη-αϊν.ών φύλλων, συνελήφθη ό
  Άρμένιος Ναρχονιάν διότι εχλεψε
  ένα τσουβάλι χολο.<υθόσπορους! —Τό βλάχα! άκούσθηκβ νά λέγη χάΊτοιος άσσος τής τέχνης των πέντε δακτύλων. Μάς έξευτέλισε! Καί δέν είχε άδικο ό φιλαράκο; Ξέρεις τί θά πή, νά εμφανισθή ένας όμότεχνος των βιρΐουόζων τής λωπο- δυτικής τέχνης καί νά δυσφημήσπ τό έπάγγελμα μέ τόσο άνάξιο τρόπο; ΕΙ νέ σάν νά ξεφυτρώση άνάμεσα στούς χειρούμγους όδοντοίατροϋς ποΰ δι· αλαλοϋν μέ τίς άπέοαντες ταμπέλες των μπαλχονιών τους την έπιστηιιο- νιχή τους δεινοτηΐα, ένας χουρέας, χαί νά ξεκαρφώνϋ τα δόντια των ά φελών μέ την προϊστοριχή τανάλια των παλαιών καμπογιαννιτών. —Άχοΰς έχεϊ τό χνώδαλο νά μάς κάνη ρεζήλι. Ρέ ού Τριτσιμπίδα! Νά πςίς άμέσως στή φυλακή χαί νά ξη γηθής νά μή τοϋ δίνουν οΰτε άποτσί- γαρο! Τόν έλβμέ! Άλλά δέν είνε μόνον οί συνάδελ- φοι τοϋ άρμ&νη πού άγανάκτησαν άπ' αυτήν την ύπόβεσι. Καθώς εμα- θα, ό ίδιοχτήτης τοΰ πασσατέμπου άπηξίωσβ νά υποβάλη μήνυοιν έναν τίον τοϋ χ. Ναοκονιάν θεωρών την κλοτήν ώς εντελώς γελοίαν. Ή μή¬ νυσις δμως γίνεται αύτεπαγγέλτως, κι' έτσι ό φίλος μας θά καθήση στό σκαμνί. Ποίος φανΐαζότανε ποτέ ότι ό άθώος παασατέμπος θά γινόταν αΐτία νά φυλαχισθή ένας άνθρω- πάκος. Άν ήμουν διχαστής, θά έχανα ένα πράγμα. Θά έπέτρεπα στόν χατηγο· ροϋμενο νά κρατήση τα χλοπιμαϊα, γιά νά περνάη τουλάχιστον εύχάρι· στα τίς ώρες τού μέσ<« στό φρέσκο. ο Περίΐργβς κ. Μαρή καί τοθ κ. Κονδυλη. Έκ τής έκκλησις οί προσκε- κλημένοι καί δ λαός μετέβησαν είς την πρώτην κρήνην £νθα δ-χ. Μαρής Ικαμε τα έγκαίνια τής δ- δρεύσεω; διά καταλλήλου προσ- φωνήσεως, μεθ' δ ήνοιξε την κρή¬ νην. Είς την προσφώνηαίν τού ηυ- χήθη δπέρ τής προόδου καί τής εδημερίας των χατοίκων, ετόνισε δέ 8τι θεωρεΐ εαυτόν ευτυχή διότι συνετέλεσε διά την βελτίωσιν τής θέσεως των προσφύγων. Τά|έγκαίνια. τής δευτέρας κρήνης έγένοντοδπό τοΌ,κ. Τίτου Γεωργιά- δου'δστις ηύχήθη έπίσης δπέρ τής εοημερίας των κατοίκων Ν. Άλι¬ καρνασσοΟ. Μετά ταθτα επηκολούθησεν επί¬ σκεψις τής ΉροδοτεΕου Δημοτι κης Σχολής Νέας ΆλικαρνασσοΟ. Επηκολούθησαν τα έγκαίνια τής 3ης κρήνης δπό τοθ κ. Άδαμαν τίου Κωνσταντινίδου προσφωνή σαντος καταλλήλως καί εύχηθέν —ΟΊ «έργατικοί κήποι είς την Γαλλίαν. Είς τάς Παοισινάς εφημερίδας δημοαιεύονται έκτενεΐς ?ρευναι περί τού ρόλου, τόν οποίον έπαι- ξαν είς την αντιμετώπισιν τής οί- κονομικής κρίσεως οί λεγόμενοι «έργατικοί κήτοι» ι?ς δλην την Γαλλίαν. Έχει πράγματι διαπιστωθη ό¬ τι πολλοί εργάται άποζούν άπό τούς κήπους των καί κατορθώνουν εργαζόμενοι έπ' ολίγας ημέρας κατά την διάρκειαν τοϋ μηνός νά άποφύγουν την έγγραφήν των είς τό δημόσιον ταμείον τής άνεργίας Διά την διατήρησιν των κήπων τούτων οί εργάται βοηθοϋνται άπό τούς δήμους καί άπό τούς έργοδότας των. μπα- —Ή καλλιέργεια τής νάνας. Κατά πληροφορίας τοΰ Ύπρυρ- γείου των Άποικιών, οί Γάλλοι οί δποΐοι έξώδευσαν πρό εξ έτών 62 000 τόννους μπανανών, κατη¬ νάλωσαν πέρυσι 214,000 τόννους. Ή ποσότης αι'τή κοστίζει περί τα 400 έκατομμύρια φράγκων, διότι αί έν λόγω μπανάνες προέρχονται κυρίως άπό τάς Καναρίους νήσους καί όχι άπό τάς Γαλλικάς άποι κίας. Διά τόν τελευταίον τούτον λό¬ γον τό Γαλλικον Υπουργείον των Άποικιών απεφάσισε νά ενισχύ¬ ση την καλλιέργειαν τής μπανά- νας είς τάς Γαλλικάς Άποικίας καί την διευκόλυνσιν τοΰ Ιμπο- ρίου τούτου. στολάκη. Διορίζει είσηγητήν τόν νεώτε- τος δπέρ τής τητος προόδου τής χοινό Μετά τό πέρας των έγκαινίων παρετέθη δαπάναις τής κοινότη¬ τος πλουσιώτατον γεθμα είς τούς επισκέπτας. Είς τό γεθμα παρε- κάθηοαν δπέρ τα 1000 πρόαωπα. Κατά τό γεθμα δ κ. Μαρής ήγει- ρε πρόποσιν, ομιλήσας διά την πρόοδον τής Νέας ΆλικαρνασαοΟ καί των κατοίκων της, περί ώραν δέ 4.40' μ. μ. χαί μετά τό πέρας τοθ γεύματος δ κ. Μαρής μετά των συνοδευόντων αυτόν φίλων τού ανεχώρησεν δπό τάς ζητωκραυγάς τοθ ένθουσιώντος- πλήθους. Αί λαϊκαί διασχεδάσεις έσυνε- χίσθησαν είς Νέαν Άλικαρνασσόν μέχρι των έσπερινών ώρών. ρον κατά διορισμόν δικαστήν τοθ Δικαστηρίου τούτου κωλυομένου δέ τούτου τόν άμίσ ος άρχαιότερον πρός ενέργειαν τής κληρώσεως των διά ταύτηςκαταρτισθέντων με- ρίδων καί κλήρων επί τώ τέλει δ- πωςΙ'χαστος των διαδί/ων λάβη τό άναλογοθν αύτω μεριδίον έκ τής διανεμητέας περιουσίας κατά τα διά τής δπ' άριθ' 1370)1931 απο¬ φάσεως τοθ Δικαστηρίου τούτου κανονισθέντα μερίδια κατά πλή¬ ρη κυριότητα νομήν καί κατοχήν. Διαττάσει την έν τώ μεριδίφ εκάστου νόμιμου έν τη νομή εγκα¬ τάστασιν τού καί την έξ αυτής β'α αποβολήν των λοιπων. Κηρύσσει την παροθσαν προσωρινώς έκτε- λεστήν καί επιβάλλει τα έξοδα καί τέλη τής παρούσης είς βάρος τής διανεμητέας περιουσίας. Δημοσιευθήτω ή παροθσα διά τής έν Ηρακλείω εφημερίδος «Α¬ νάρθωσις» διά τόν αγνώστου δια- μομής έναγόμενον Εμμανουήλ Ζ. Φραγκιαδουλάκην πρός γνώσιν τού καί διά τάς νομίμους συνεπείας. Έν Ηρακλείω τή 12 Σεπτεμ- βρίου 1932. Ό των ανωτέρων έναγόντων καί παραγγελλόντων πληρεξούσιος δι- Ιωάννης Γ. Βλαστός Απωλεσθη όρμαθός χλειδιών μέ ά*λυσιν. Παρακαλεϊται ό ευρών όπως τόν παραδώση είς τα γραφεΐαμας καί άιιεκρθήσβται. ΠΟΥ «1ΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ; «Ι5ον. Άλλά συγχρόνως διέσπειρον την είδησιν ότι τό ΐδωο των ύ- δραγωγείων είχε δηλητηριασθή καί ότι δ Νέρων ήθελε νά κατα¬ στρέψη την πόλιν καί νά έξολο- θρεύση τους κατοίκους μέχρι τού τελευταίον, διά νά μεταβή είς την Έλλάδα καί την Αίγυπτον, καί εκείθεν νά βασιλεύση τής οϊκου- μένης. Έρεθισμός σφοδρός επε¬ κράτει. Ή πυρκαϊά έπλησίαζε τό Πα- λατΐνον. Ό Τιγελΐνος συγκεντρώ- σας όλας τάςδυνάμεις των Ποαιτω· ριανών έστελλε πρός τόν Καίσαρα ταχυδρόμοτ ς, τόν ένα μετά τόν άλλον, ίκετεύων αυτόν νά επανέλ¬ θη όπως μή χάση τ'ιποτε έκ τοϋ με-,αλείου τοΰ θεάματοο, διότι ή πυρκαϊά είχεν έπεκταθη άκόμη. Άλλ' ό Νέρων, όστις είχεν εκκίνη¬ σιν ήθελε νά φθάση *ήν νύκτα, όπότε ή πυρκαϊά θά έφθανεν ιις τόν κολοφώνα τής χαταστρεπτι- κής δυνάμεώς της. Λ Τέλος περι τό μεσονύκτιον ε φθασαν άντικρύ των τυχών, αύ- τός καί ή πολυάριθμος άκολουθία τού έκ συγκλητικών, ίπποτών, ά- πε-λευθέρων, δούλων, γυναικών καί παιδίων. Δεκαέξ χιλιάδες πραιτωριανοί, κλιμακηδόν τεταγ- μένοι είς γραμμάς μάχης καθ5 όλην την οδόν, έπηγρύπνουν διά την ασφάλειαν τής είσόδου τού. Καί ό λαός Ρΐόξευε βλασφημίας, ώρύετο καί έσύριζεν είς την θέαν τής πομπής, άλλά καμμίαν βιαιο- πραγίαν δέν ετόλμα. Άπό θέσεως ιίς θέσιν Ιξερρήγνυτο αί Ιπευφη- φίαι έκείνων, οΐτινες μή έ/οντες περιουσίαν, ουδέν ιϊχον άπολέσει, και οΐτινες προέβλεπον μίαν δια¬ νομήν σίτου, ελαίου, ένδυμάτων καί χρημάτων πλέον γενναιόδωρον τής σννήθους. Άλλ' αί κατακραυ- γαί καί οί συριγμοί, ώς καί αί έπευφημίαι, έκαλύφθησαν αίφνης υπό τής θορυβώδους συναυλίας των κεράτων καί των σαλπίγγων, την οποίαν διωργάνωσεν 6 Τι- γελΐνο;. Ό Νέρων, άφοϋ υπερέ¬ βη την 'Ωστίαν Πύλην, έστάθη πρός σαγμήν καί εφώναξε : «Μονάρχης χωρίςκατοικίανλκοΰ άστέγων, ποΰ λοιπόν θά χλίνω την νύκτα την κεφαλήν μου την τάλαιναν. Έπειτα ύπερβάς την Δελφινίαν Πέτραν, άνήλθε διά κλίμακος έπίτηδες παρασκβυαθεί- σης είς τό Άππιανόν ύδραγω- γεΐον, άνήλθον δέ έπίσης οί αύ- γουστιανοί καί ό χορός των ψαλ- τών μετά κιθαρών καί βαρβίτων. Είς τα στήθη πάντων ή πνοή έκρατεΐτο επί τη προσδοκίςι των σεπτών λόγων, τούς όποίους θά έπρόφερεν δ Νέρων. Άλλ' έκεϊνος ίστατο έκεΐ έπίσημος καί άφωνος μέ πορφυράν χλαμύδα επί των ώμων, μέ τό βλέμμα προσηλωμέ- νον είς την λύσσαν τής πυρκαιάς. Όταν δ Τέρπνος τφ παρουσίασε την βάρβιτον ΰψωσε τούς οφθαλ¬ μούς είς τόν καιόμενον ουρανόν, άναμένων την ανατολήν. (Συνεχίζεται) ΠνλεΐτοΕΐ νεύχτιστος οΐκία μέ ά- νώγεια χαί ίσόγεια δωμάτια, εξώ¬ στην, αύλήν μαγαζείον έναντι τοϋ έργοστασίου Χατζιδάκη. Πληροφορίαι παρά τώ Ιδιοχτήτχ) Χαρ. Κεχαγιαδάκη 1—5 •••••••••ε)····································· ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ | ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ομένη δέησις χαθ' ήν έψάλ'η Πολυ χρόνιον, είδιχως συνταχθέν δπέρ ν& κυί*ρντ}του κ, Βενιζέλου τοθ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τής δπ3 αριθ. 1022 τοθ 1932 αποφάσεως τοθ Πρωτοδικείου Ή- ρακλείου έκδοθείσης επί τής δπό χρονολογ. 2 Φεδρουαρίου 1932 αίτήσεως των αίτούντων 1) Ιωάν¬ νου Ζ. Φραγκιαδουλάκη 2) Άν- τώνιου Φραγκιαδουλάκη 3) Κατί- νας Φραγκιαδουλάκη κατοίκων Αι- λιανοθ 4) Εύαγγελίας Ζ. Φραγ- κιαδουλάχη κατοίκου Διαβαί'δέ χαί 5) Νιχολάου Ζ. Φραγκιαδουλάκη χατοίχου Καστελλίου Πεδιάδος χατά των χαθ' ών ή αίτησις 1) Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον Α)Π "ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ 2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλίων, αναχωρεί εκάστην Τρίτην κανονικώς 6 μ. μ. κατ' ευθείαν διά Πειραια, Χαλκίδα, Βό)ον, Θεσσαλονίκην. Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα. Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν. Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριθ. —ν, 94 χαΙΙ50 ΚΟΙΜΩΝΙΚΗ ΓΑΜΟΙ.— Την πηρελθονσαν Κυ¬ ριακήν ετελέσθησαν οί γ<ίμοι τοϋ κ. Άριστ. Ξβνάχη μετά τής δεσποινί¬ δος Εύαγγελίας Χριστάκη. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Τ. Περδικογιάννης. Τοίς ευχόμεθα βίον ευτυχή. ΒΑΠΤΙΣΚΙΣ.— Την Μην τρ. ό υιός τού Ηγέτου τού Φιλελεύθερον συνουασμοϋ κ. Κωνστ. Μαρής άνβ· δέξατο τής κολυμβήθρας είς Βορρίζα τό άγοράλΐ τού κ. Δημ. Γ. Σαμιω¬ τάκη ονομάσας αύτό Εμμανουήλ,. —Την αυτήν ημέραν ό κ. Κωνστ. Γ. Μαρής ανεδίξατο τής κολυμβή- θρις είς Βορρίζα τό θυγάτριον τού Κωνστ. Μ Βεΐσάκη ονομάσας αύτό Σοφίαν — Ό υιός τού βουλευτού κ. Πβρ- βικογιάνη κ. Στεφ. Περδικογιάννης Μικηγαρος εβάπτισε την παρελ¬ θούσαν έβουμάδα είς τό χωρ(· όν Χαράκι τό θυγάτριον τοΰ Γ. Ι. Βρέντζου ή Γχρά ονομάσας αύτό Μαρίαν. — Έπίσης τό τέκνον τοΰ Έμμ Κα οάτζη ονομάσας αύτό Καλλιόπην. — Ό ϊδιος κ. Στ Περδιχογιάν νης είς τό χωρίον Καχό—Χωριο έ βάπτισε τό τέκνον τοΰ Γεωργ. Μα νιώρου όνομάοκς αύτό Ιωάννην. — Έπίσης τό τέκνον τοϋ Γ. Έμ. Ντεφάχη ονομάσας αύτό Εμμα¬ νουήλ. —Έπίσης τό τέκνον τού Γεωργ. Κουτσάκη ονομάσας αύτό Στν· λιανόν. — Έπίσης τό τέκνον τοΰ κ. Γ. Μπερχη ονομάσας αύτό Μαρίαν. —Έπίσης την παρελθούσαν Πέμ¬ πτην τό τέ*νον τοΰ Αριστείδου Καρούζου είς Άπεσω-'άρι όνομά· σαν αύΐό Ιωάννην. —Έπίσης έν Ιΐλαιάνω τό τέκνον τού Γεωργ. Λαμπράχη ονομάσας αύτό Άριστέαν. —Έπίσης τό τέκνον τοΰ Κωνστ. Νιχολιδάκι είς τό Χωρίον Άντισχά- ρι ονομάσας αύτό Αντώνιον. —Έπίση; έν Μιαμού τό θυγάτριον τού Νιχολάου Χριστοφοράνι ονομά¬ σας αύτό Άνναν. —Τό παρελθόν Σάββατον είς Γαλύφα Καινουρίου ό κ. Γεωργ Πε τρακογιώργης εβάπτισε τό κοριτσάχι τού κ. Κωνστ. Μανασάχη ονομάσας αύτό Άνναν. —Την παρελθούσαν Κυριακήν είς Φανερωμένην ό ϊδιος εβάπτισε τό άγοράκι τού κ. Μιχ, Μενιδάκη ονο¬ μάσας αύτό Εμμανουήλ. Την αύιήνή- μέραν είς Φανερωμένη ό Ιδιος'κ. Πε· τραχογιώργης ανεδίξατο τής κολυμ¬ βήθρας τό χυριτσάκι τού χ. 'Ηραχλή Ριζάκη ονομάσας αύ¬ τό Μαρίαν. Μετά τό . μυ¬ στήριον επηκολούθησε γλέντι καί ένθουσιασμύς ά&ιάπτωτος. -Τό παρελθόν Σάββατον έν Πά- τσιδέρφ Μονοφατσίου ή κ. Μαρία Χαλεπάχη ανεδίξατο έκ τής κολυμ¬ βήθρας τό χαριτωμένο κοριτσάχι τοΰ κ. Μιχαήλ Φραγκιαβάκη δώσα¬ σα είς αύΐό τό δνομα Νίκη. Ν ά τοίς ζήση. Γυρωστήν πόλι μας. Ύπερβολικί) καχοτυχία παρακολον* Θεϊ τελευταίως, —Τό πρό μικρόν έπιτραπέν κυνή¬ γιον. —Ή κακοτυχία δέν άφορά τόσον τα θηράματα. —"Οσον αΰτοΰς τούτους τούς θη- Έμμαν. Ζ. Φραγχιαδουλάχη χα- τοίκου τέως ΑιλιανοΟ καί ήδη αγ¬ νώστου διαμονής καί 2) Στυλια¬ νός χήρας Πολυδ. Φραγκιαδουλά- χη δι" εαυτήν χαί ώς νομίμου έ- πιτρόπου τδίς άνηλίκων τέχνων τη; Αικατερίνης Δεσποίνης, καί Γεωργίου Π. Φραγκιαδουλάκη χα- τοίχων ΑιλιανοΟ Πεδιάδος. Διά ταθτα Διχάζον έρήμην των χαθ' ών ή διτό κρίσιν αίτησις. Δέχεται την δπό κρίσιν αίτησιν ώς νόμιμον καί βάσιμον. 'Επικυροϊ την δπό χρονολ. 21 Φεβρουαρίου 1932 ϊκ- θεσιν των πραγματογνωμόνων Νι¬ χολάου Ταμπακάκη, Δημητ. Κα καί Ιωάννου Έ Άτιο· Ι ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε. "ΑΜίΐΤ1 ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ- ΖλΙΥ{ί3λ* μνον, Χανιά Πειραια. Α ΤΓΤΛν ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' εΰθεί- ΑΪ,ΐυΖ αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα. Βόλον, Θεσ¬ σαλονίκην. ΗΟ Α Μ ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ- ΠΓΑ Ιη. θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬ λον, Θεσσαλονίκην. 1/114 Λ Μ ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' εΰ- ΙΜΐΥΐκΙλ θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬ σαλονίκην. - Α ΜίΐΤ ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά- _ι/ι*Ιν/_ι γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν. (Έκ τοθ Πρκχτορείο» τηλεφ. Ν© 30 ρευτάς —ΟΙ όποΐοι πίπτουν θύματα χν· χαίων έχπΐ'ρσοΜροτήσεων. —Την ώραν ακριβώς πού χαραδο- κοΰν γιά τίς πρώτες καλές ριξιές. —Τοιούτον δυσχύχημα εσημειώθη καί έν Ηρακλείω προχθές μέ θϋμα ένα νεαρώτατον κυνηγόν. —Τό νυκτερινό κρϋο είνε πειά... τελείως έξω τού γούστου μας. —ΟΙ λεπτεπίλεπτβι τό έκατάλαβαν άπό προχθές. —Έγκαταλείψαντες όμαδιχώς τα ύπαίθρια πόστα των. —Λίγο άχόμη χαί οί ύπαίθριοι χι- νηματογράφοι θά κλείσουν τος πύ¬ λας των. —Καί γενικώς θά μυρίση ό κλει- στός χώρος. — Έν πάστι περιπτώσει την ημέ¬ ραν συνεχίζεται ή δψιμη ζέστη. —Είς ωρισμένας εφημερίδας των "Αθηνών—άντιπολιτευρμένας έννο- είται. —Καταχωροΰνται κατ' αύτάς άντα- ποκρίσεις. —Υπό διαφόρων περιοδευόντων χαί μή άπεσταλμένων. —ΑΙ άνταποχρίοεις αύται οτρκφό- μεναι είς τδν άγώνα κατά τοΰ φιλε- λευθερισμοΰ. —Διακρίνονται διά την κακήν των πίστιν καί τάς συκοφαντίας των. — Άλλά μήπως είνε ή πρωτη φο· ρά; 'Ενθυμηθεϊτε τα γβγονότα τοΰ Φεβρουαρίου 28 όπότβ οί ένσκήψαν- τες έδώ ανταποκριταί. —'Ωμίλουν περί Κρητίχαρων μέ γιαταγάνια Χ"ί τσαπράζια, πίρί πό* λυώρων μαχών είς την ύπαιθρον τού Ηρακλείου κ.λ. κ.λ. β Ρέπορτβρ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Γ. Γβπβσάκη Τα Φιλ. Ίδρύματα Άνδρέ- ου καί Μαρίας Καλοκαιρινοΰ. Έκθέτωαιν είς δημοσίαν επανα¬ ληπτικήν δημοπρασίαν την μίσθω- σιν τοθ έλαιοχάρπου τοθ μετο- χίουχαίτώνμεμονωμένων τμημάτων αύτοθ την προσέχη Παρασκευήν 23 λήγ. ώραν 10—12 π. μ. είς τα γραφεΐα αυτών (οίχία χ. Κα- λοχαιρινοθ). Πλιιότεραι πληροφορίαι ιίς τα ανωτέρω γραφεΐα. Ηράκλειον 18—9—32 Έχ τοθ γραφβίου τής Διευθύν¬ σεως. Απωλεσθη πορτοφόλιον περιέχον τό απολυτήριον καί μέρος άποδείξβων τοϋ έφέδρου Νιχολάου Νιωτάκη κα· τοίκου ΚιζΙλ Ντάμπιας. Παραχαλεϊται ό ευρών νά τό παραδώση είς τόν δι- χαιοΰχον καθ" δτι είνβ σ' αυτόν ά- χρηστον.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  έτησία Δολλάρια 10.
  συνδρο
  α1)ν
  αί χαο5είξίΐζ
  κ*1, ίημοοιβύβεων
  :ϊίΐΐΜζ την υπογραφήν
  κ*1 ίόιβπτί'ιτου
  τοϋ
  τής
  Ηράκλειον 20 Σίβρίου 1932
  Τ λ Δ Υ Ο
  β Ι 8 Λ Ι Λ ΜΑΪ
  Εί: τό ιη ιερινόν μα; φ
  "δέν περιλαφβανονται
  χειαι των δύο βιβλίω
  ΤΟ ΙΝΑ ΤΟΥ ΜΟΥ
  Φ·λε κ. Διεθυντά,
  μ«ς.
  Η
  ρΐΝΕ προφανής ή προσ
  Γ-. π-ίθεια των λαϊκών
  φημερίδων νά παρουσιόχονν
  ώς ίπιη>>.οϋααν την προχθε-
  οΐνΐΐν συγκέντρωσιν τώ
  προσφύγων τού λαϊκοΰ κόμ
  ματο:. Είς τάς περιγραφά
  των έκτός των συνήθα>ν πυ
  ροη-χνημάτων περί έκδηλώ
  (,εων χ.λ.π. προστίθβνται καί
  (ίωτογραφίαι. Καί βλέπομεν,
  μέν μίρΐΗθύς μεγαλοπρ^πώ
  χαθισμένουα αίς τίς πολυ
  θρον&ς τοϋ «Τριανόν». Ποΐο
  ομάς μάς έγγυάται ότι ούτο
  είνε πρόσφυγας; Άσφαλώ
  οί'δείς.
  ΥΠΑΡΧΕΙ πάντως ή λύ
  σις τού αίνίγματος 6ιά
  την ιδίαν συγκέντρωσιν—τή
  οποίαν μάλιοτα οί άντιπολι
  τευόμενοι αϋτοκολ-ακεύοντα
  νά όνομάζουν γεγονός «άνα
  βλέψειος» τοϋ προσφυγικόν
  κοσμοι!—Δτιλαδή ώς πληρο
  φορίαι απολύτως έξη,κριβ'-ΐΐ
  μεναι άναφρρουν, έκ των 300
  άτόαων τήϊ «προσφυγικτ,ς»
  αυτής συγκεντρώσεως τα 200
  τουλάχιστον ήσαν ύπάλληλοι
  κ·ιί εργάται τού Δήαου 'Αθη
  ναίων—οί τελευταΐοι μάλιστα
  παρίσταντο μέ τάς στολάς
  των.—·Βγ·άλ«β τώρα συμπε
  ράσματα.
  ΑΛΛΑ καί οί κ.κ. Καα,αν
  τόρης κια Ζαβιτσιάνος
  δέν πηγαίνουν παρακάτω.
  "Ωμίλησαν οί ανδν»π<>ι ένώ
  -τιον χιλίων (άρ· 1000) όπα·
  δών καί αάλΛστα ηολν νεα
  ρό)ν—άπό τούς νβαρούς έχεί-
  νους τής λβγομένης προοδευ
  τικής νεολαίας—καί όμως ή-
  ρον θρίαμβον μαρτυροΰντα
  περί τής νίκης τοϋ π^οοδε
  τικοδ κόμματος! Προκειμένου
  δηλ. δι" όλας τάς συγκεντρώ-
  σεις καί τα έχλογικά έγκαί-
  νια τής αντιπολιτεύσεως «α
  τα την παρρλθοϋσαν έβ^ο
  μά5α—ή συγκέντρωσις βλέ-
  πετε των Φιλελεύθερον των
  «Όλυμπίων» είνε....... ψιλο^
  πραμματάκι—είαποροϋμεν νά
  άνακράξωμεν τό γνωστόν τοϋ
  ΔόνΚιχώτη: Νίκη Σάντσε!
  ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ πλείν είς
  Κόρινθον—άναφωνοϋ ν
  άκόμη τα άντιβενιζελικά μβ-
  γαθήρια. Αλλοίμονον όμως!
  Τό τρόπαιον τής Κορίνθου
  είνε.... τρόπος τοϋ λέγειν.
  Καί είνε τρόπος τοϋ λέγειν
  διά τόν απλούστατον λόγον
  ότι οί ολίγοι ταραξίαι τής υ
  ποδοχής τής Κορίνθου συλ-
  ληφ&έντρς καί άνακριθέντες
  άπΕδείχθησανΝαυπλιεΐς. Ου¬
  δέ είς Κορίνθιος άλλά καί
  ουδέ είς μή στρατολογημενος
  έπίτη5ε; υπό φίλων καί όπα-
  δών τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος έν
  Πελοποννήσω.
  ΗΔΥΤΙΚΗ Μακβδονία υ
  ποδέχβϊαι έν χορδαΐς
  καί όργάνοις τόν κ. Τσαλδά-
  θην. Αύτό κανοναρχοΰν αί
  άντιβενιζελίδες άπό προχθές.
  Άλλ' ό κ. Τσαλθάρης άκόμη
  «αλά-καλά δέν έφθασεν έ<εί. Επιπροσθέτως είνε πρόσφα τοι αί παταγώδεις αποδοκι¬ μασίαν τοΰ άρχηγοΰ των Λα- ϊχών είς την Ανατολικήν Μα-ίεδονίαν. Καί είς Δυτικήν δέ δέν ύπάρχει άμφιβολία *τι τό μέτρον θά συνεχισθή· Καλόν λοιπόν είνε νά μή μα- κ°θίζεται—πρό τοΰ τέλους— ο κ. Παναγής. Η ΚΑΜΑΡΙΑΝΗ ΓΡΑΒΙΕΡλ ΧΑΤΖΟΓΕΩΡΓΗ Έφ(τμιλλος της παρασκευαζο- "ένης υπό τής Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς, μέ άρωμα, μέ γεϋβιν, ^νοστιμιά, κατασκευασμένη μέ ιολλή τέχνη ή γραβιέρα Χατζο- Υ£ώργη τίθβται έντός των ημερών Ε1« Φ διάθεσιν τής καταναλω¬ τάς. 1—5 , ρ δημοσιεύσατε είς την εφημερίδα Σας τα κάτωθι: , ,Ι4 Τ*'ν ^^μερ'δα «Ανατολή» εκδιδομένην έν Άγίψ Νικολάω Λασηθίου δπό ήμερομηνίαν 17 τρέχοντος καί είς την πρώτην σε- λιδα υπό τόν τίτλον: «Ή Σ^τεία δέν θά έχχωρηθς είς πρόσωπα ζενα καί άγνωστ»» φέρομαι παρά τού κ. Κ. Π*π*5άκι τελ. ίατρι- κής ώς έρμηνεύσας την στάσιν τοϋ πενθεροϋ μου κατά τάς προ¬ σεχές εκλογάς καΙ ειπων δτι έξ εκδικήσεως κλπ. πολιχεύεται 6 κ. Κατ.Λπότης. Τχ ανωτέρω είναι άνυπόστατα χαί άνακριβή δ.ότι άφ' ενός μέν μόνον άνισόρροποι καί τρελλοί η¬ δύναντο νά κάμνωσιν ίστω τοιαύ¬ τας συζητήσεις καί πολλψ μάλ¬ λον να ύποστηρίζιοσι αύτάς καί ίψ' ετέρου δ κ. Κ. Παπαδάκη δέν ήτο παρών ε?ς την συζήτησιν διά νά αντιληφθή την άλτρουϊστι- κήν μου συζήτησιν ποθ συνέστη- <3% νϊ μή φιλονικοθν αί άντιμαχά· μεναι μερίδες, αργότερον δέ μόνον κατά την μετάβασιν μας είς την εκκλησίαν 5που θα εγίνετο δ γά- μος τοθ υίοθ Κουρούπη έγνωρί σθημεν μετά τοθ είρημένου Παπά δάκι τή συστάσει των κ. κ. Μιχ Παπαδάκη τηλ)τοΟ καί Άστ. Σταθ μϊρχον Τουρλωτής ών έπικαλοδ μαι την μαρτυρίαν. Ό νοήμιοι καί εύγενής Στειακός λαός εΐμ βέβαιος δτι θά έκτ'μήση τόν σκο πόν τοθ είς βαρος μου δημοσιεύ ματος τοΰ κ. Παπαδάκι. Πλάκα 17 Σ)βρίου 1932 Μετά πάσης τιμής Έμμ. Γραμματικάκης ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ Ήπροεκλογική περιοδείατού κ. Μαρή. Αι 'Αρχάναι τόν ύπεδέχδησαν έν παλλαϊκω συναγερμφ. Ό νέος Χίτλερ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σεπτέμ βριος (έκτάκτου άνταποκριτο μας).—Καθ5 άς μάς γράφουσι έ: Μαλλών πρό ημερών μετέβη έκε δ κ. Ιωσήφ Κούνδουρος, δ νέο ί-υΐος Χίτλερ! τής Ελλάδος δ μό λις εσχάτως άνακαλυφθεΐς δπδ τοθ επί δικτατορίας έκ Μουρνιών δπα σηιστοθ τού Έμμ. Χατζάκη ί'να ομιλήση πρός τούς έκλογεϊς τώ' Μαλλών. Τοιαύτης δμω; ψυχράς υποδο χής ϊτυχε ώστε ού μόνον δέν έ ΐόλμηοενά ομιλήση πρός «ύτούς καθόσον δέν τόν άφηνον αί συχναϊ διαμαρτυρίαι τί>ν κατοίκων άλλά
  οϋτε καί νά επισκεφθή τα δίάφο
  ρα καφενεϊα τοθ χωρίου ηδυνήθη
  Πρό τοιαύτης άνελπΐστου κατα¬
  στάσεως εΰρεθείς ηναγκάσθη νά α¬
  ναχωρήση διά τα χωρία Χριστός
  καί Παρσά; δπου τοθ εγένετο πά
  ρομοΕα ψοχροτάτη ζχν&νχίι.
  Ώΐαύτω; καθ' α; Ιχομεν άσφα-
  λεΐς πληροφορίας έκ Λασηθίου δ
  ανωτέρω ήγέτης τοθ Καφαντάρη
  κοθ σονδυασμοθ μετέβη κατά την
  14 Σεπτεμβριου είς ΙΙοτάμους 8-
  ιου ένόμιζε δτι θά τοθ ήτο εύχε-
  ρές λόγω τής ίορζ1]ς τοΰ Σταυροΰ
  ήτις έτελεΐτο έν τω χωρίφ κατά
  ήν ημέραν εκείνην νά συγκεντρώ¬
  ση ακροατήριον καί διαφημίση
  την θερμήν!! υποδοχήν ής καυχδ
  ται 8τι Ιτυχε έν Σητεία!!.
  Ό κόσμος δμως 6 συγκεντρω-
  μένος διά την εορτήν ουδεμίαν
  διάθεσιν είχε ού μόνον νά τόν α¬
  κούση, άλλ' ουτε νά τόν πλησιάση.
  ΟΕ έορτασταί ήσαν απησχολημέναι
  είς τάς διασκεδάσεις των καί ού-
  όλως ήσχν διατεθειμένοι νά έν-
  ιαφερθώσι διά χήν επίσκεψιν
  τούτου.
  'Υΐτό τοιαύτας συνθήκας εδρε-
  ΙιΙς τοσΐΰχον έξωργίσθη δ περιο-
  ίεύων πολιχευχή; ώστε απήλθε
  ίρομαίως διά Λασήθι άλλά καί
  κεΐ εδρήκε την αυτήν ή καί χει-
  ιοτέραν κατάστασιν δαον άφορά
  :άς νομματικάς τού δυνάμεις, φ
  Οί δπαδοΐ καί οί φίλοι οθς εί
  (6 κατά τούς εύκλεεΐς χρόνους
  τή; δικτατορίας δέν άνε,γνώριζον
  πλέον έν τω προσώπφ τού ού μό¬
  ον τόν νέον Χίτλερ τής Ελλάδος!!!
  ώ; τόν άποκαλεί δ έκ Μουρνιών
  καδός χου άλλ' οδτβ χον κοινδχε-
  όν πολιχευχήν.
  Την επομένην τής άφίξεώς τού
  πεσκέφθη χά χωρία ΛαγοΟ, Πι-
  ακιανό, Κάτω Μετόχι καί Γερον-
  ^ί δπου ουδένα των καχοί-
  :ων ουνήνχησ*. καίχοι χήν προη-
  •ουμένην εσπέραν είχεν είδοποιή-
  ιει χούτους διά των ακολούθων
  :ου.
  Μεταβάς έν συνεχεία είς χό χω-
  (ον Πλάχη ίχυχε χής αυτής έν-
  θουσιώδους όποδοχή;!! μΐ έκείνας
  τάς οποίας καθ' εκάστην διαφη-
  μίζβι διά τοθ έν Άγίφ Νικολάω
  μεγαφώνου τού, χοθ άκούονχος είς
  ίό 8/ομχ «Άναχολή» έν© κάλλι-
  ίν θά ήρμοζεν είς α,ύχήν.'χό δνομα
  τΔύσις» διότι ασφαλώς χήν βτιομί-
  ιην χών ίκλογών θά δύση δριστι-
  [ως καί άμεχακλήτως.
  Ή «άποθεωχική» δέ αθτη δπο-
  9χή συνίστατο ιίς τό δτι άφ'ούδέν
  Την 5 μ. μ. τής παρελθούση:
  Κυριακής ό ήγέτης τού συνδυα
  σμοϋ των Φιλελευθέρας Ήρα
  κλείου κ. Γεώργ. Μαοής συνο
  δευόμενος υπό εβδομήκοντα κα
  πλέον φίλων τού Ηρακλειωτών
  εξέδοαμεν ής Άρχαναις.
  Τόν κ. Μαρήν καί την άκο
  λουθίαν τού ανέμενον είς τή'
  διανλάδωσιν τής όδού Άρχανώι
  πολυπληθεΐς όμάδες ?κ των κα
  τοίκων Κουνάβων ΟίΚουναβιανο
  εχαιρκτησαν τόν ν. Μαρήν δκ
  ζωηρών έπευφημιών καί ζητω
  κραυγών, προοεργόμενοι δέ πρόΐ
  αυτόν κατά την δλιγόωρον στάθ
  μευσιν των οΰτοκινήτων, έδή-
  λουν άνεπιςρύλακτον άφωσίωσιι
  είς τόν Φιλελευθερισμόν.
  Έξωθι τοΰ χτορίου Κάτω Άρ
  χανών, έπιτροπή των κατοίκωι
  πρυύπάντησε τόν κ. Μαρήν κα
  τούς φίλους τού είτα δέ σύσσωμοι
  τό χωρίον ύπεδέχθη αυτόν έκδη
  λώνον τόν ενθουσιασμόν τού δα
  παρατεταμένον ζητωκραυγών κα
  υπο συνεχεΐς κωδωνοκρουσίας.
  Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΑΡΧΑΝΑΙΣ
  Κατόπιν δλιγολέπτου παρπμο
  νής είς Κάτω Άρχαναις ό κ. Μα
  ρής άνεχιόοηαε μεταβαίνων ε'ιι
  Επάνω Άρχαναις.
  Είς τα πρόθυρα τής κωμοπό¬
  λεως οί κάτοικοιείς ούς συμπεριε
  λαμβάνοντο καί δλα τα περίχωρα
  τόν ύπεδέχθησαν, ασφυκτικώς συ·
  νωθυύμενοι καί έν ακρατήτω έν
  θαυσιασμώ. Τόση ήτο ή έπακο·
  λουθήσασα φρινΐτις ωστε ?ξωθ
  τού σχολείου Επάνω Άρχανώ
  ό κ. Μαρής εφέρετο, επί των
  χειρών, κρουομένων διαρκώ
  των χωδώνων των έκκλη
  σιών καί ποικιλοτρόπως εκδη
  λώνοντος τοϋ πλήθους τα πρός
  αυτόν αϊσθήματά τού.
  Ό κ. Μαρής καί ή συνοδεία
  τού, ακολουθούμενοι υπό τού αν
  νωθουμένου πάντοτε καΐ διαρκώς
  αύξανομένουπληθουςμετέβησαν είς
  τό Δημαρχείον. Κατά την διαδρο
  μην μέχρι τοΰ Δημαρχείου κα
  άπό των έξωστών των οϊκιών δε-
  σποινίδες έρρανον μέ άνθη τόν
  κ. Μαρήν και τούς φίλους τού,
  τα δέ κατασΐήματα διακοσμημέ-
  να ώς ήσαν διά μυρσινών καί
  σημαιών καί κατάμίστα κόσμου
  εδιδαν εντελώς άσυνήθη καί π
  νηγυρικήν ό'ψιν είς την ωραίαν
  κωμόπολιν.
  Άπό τοϋ ΐξώστου τού Δη-
  μαρχείου ό έξ Άρ/ανών δικηγό-
  ρος κ. Χοχλιδάκης ωμίλησε πρός
  τβύς συγχωριανούς τού είπών ό¬
  τι πρέπει νά θεωρηθή καύχημα
  δι' αύτούς καί ύπερηφάνεια ότι
  ύποδέχονται εν άνεκλαλήτω χαρή
  τόν κ. Μαρήν, μέγα τέκνον τοΰ
  Νομοϋ Ηρακλείου. Περαιτέρω
  συνέστησεν ούτος όπως αί ψήφοί
  των κατά την προσέχη Κυριακήν
  δοθοΰν εΐςτόν κ.Μαρήν ώς τοπι-
  όν εύεργέτην άγωνιζόμενον καί
  τοσαύτας προσπαθείας καταβάλ-
  λοντα διά τό καλόν τοϋ Νομοΰ
  καί την κωμόπολιν Αρχανών ι¬
  διαιτέρως.
  «Δέν είναι δυνατόν εσυνέχισεν
  ί κ. Χοχλιδάκης, αί Αρχαναι, ή
  στορική αύτη άκρόπολις τοϋ Βε·
  νιζελισμοΰ,νά μή δώσουντήν ψή¬
  φον των είς τόν ήγέτην τού Φι-
  λελευθέρου συνδνασμοΰ όστις δι'
  χπτών καί προσφάτων άκόμη έ-
  ι'εργειών τού έχει τοσούτον συμ-
  3άλχι διά την βελτίωσιν τής κα¬
  ταστάσεως των Κρητών καί Ιδιαι¬
  τέρως των τού Νομού Ηρακλεί¬
  ου καί είς στιγμάς μάλιστα δυ¬
  σχερεστάτας διά τόν κόσμον όλό-
  ληρον καί τό ελληνικόν κρά-
  ος>.
  Τό πέρας τοϋ λογου τού κ.
  ίοχλιδάκη εκάλυψαν διάτοροι
  Ιητωκραυγαί υπέρ τοΰ κ. Βενιζέ-
  ,ου τού κ. Μαρή καί τοΰ κόμμα¬
  τος των Φιλελευθέρων.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Χ. ΜΑΡΗ
  "Ελαβε κατόπιν τόν λόγον ό
  Μαρής έν προφανεΐ συγκινήσε
  καί ένφ δΐ'κόπτετο υπό των έπευ
  φημιών των Άρχανιωτών.
  Ό κ. Μαρής ετόνισεν ότι εί
  εΰλογος ή χαρά καί συγκίνησί
  τού διότι τού εδόθη μετά μακρο
  χοόνιον άπουσίαν ή εύκαιρία ν(
  εκτελέση εν επιβεβλημένον δι' αύ
  τόν καθήκον καί νά έπισκεφθ
  την κωμόπολιν των Αρχανών
  όποία θεωρεϊται καί είναι τι
  δεύτερον μετά τό Ήράκλειο1
  Κέντρον τοΰ Φιλελευ-θερισμοΰ.
  Ακολούθως δ κ. Μαρής άνε-
  φερθή εις την φορολογικήν πό
  λιτικήν τής κυβερνήσεως Βενιζέ
  λου ύπενθυμίσας όστις κατά τή
  λήγουσαν τετραετίαν αυ
  τη προέβη ούχι είς την ε¬
  πιβολήν νέων φορολογικόν, άλλ
  εις την κατά τό μάλλον καί ήτΐθ'
  μείωσιν των παλαιών φόρων
  πρός μεγίστην ανακούφισιν τώ'
  πολιτών. Άπηρίθμησεν είτα τα
  έπιτευχθείσας μεταξύ Ελλάδος
  καί ξένων κρατών συμβάσεις δια
  νά κατορθωθή ή ευχερής διάθε¬
  σις των προϊόντων μας είς τα
  άγοράς καταναλώσεως τοϋ έξωτε-
  ρικοΰ πράνμα όπερ εγένετο καθ
  όλην την γραμμήν.
  «Ή Κυβέρνησις Βενιζέλου εί¬
  πεν ό κ. Μαρής, έχουσα συναί¬
  σθησιν των υποχρεώσεων της υ
  πέρ τοΰ γενικοΰ καλοΰ, κα¬
  τέβαλε ύπερανθρώπους προσπα
  θείας χωρίς νά επιβαρύνη
  διά φορολογικόν τόν λαόν καί Ι
  πέτυχε τό Ίσοζύγιον τοΰ προϋπο
  γισμοΰ τό οποίον τοιαΰτα δ
  φέλη επέφερεν είς τόν τόπονμας»
  »Έκ παραλλήλου, διά τής έ
  φαρμογής τοΰ γεωργικοϋ προ
  γράμματος ή Κυβέρνησις επέτυχε
  την αύξησιν τής παραγωγής τής
  χώρας. Έπίσης ή Κυβέρνησις
  I-
  πάταξε την εις βάρος τοΰ άγρότου
  άσκουμένην τοκογλυφίαν, θε-
  σπίσασα εϊδικούς νόμους κα'
  ίδρύσασα την Άγροτικήν Τράπε
  ζαν, ώς καί άλλα εύαγή ίδρύματα
  καί τουτο πρός θετικόν δφελος
  τοϋ άγρότου.
  Ό κ. Μαρής άνέφερε τό νεγο-
  νθς κατά τό οποίον, ή προσοχή
  τής κυβερνήσεως Βενιζέλου απο¬
  τελούμενης ώς γνωστόν καί εκ
  : Κρητών ύπουργών, έστράφη, ά-
  εξαρτήτως των όσων υπέρ τής
  λοιπής Ελλάδος έπραξεν ή κυ¬
  βέρνησις, πρός την Κρήτην ά/τε-
  ριορίστως καί ούτως ώστε νά πα-
  ρασχεθοϋν' είς την νήοόν μας με-
  άλα εύεγετήματα.
  Όταν ή Κυβέρνησις Βενιζέλου
  έ'δρα είπεν ό κ. Μαρής, ή παγ
  κόσμιος κρίσις ήτο έντονος, έντα-
  θεΐσα μάλιστα τελευταίως εί; βαθ¬
  μόν έπηρεάσαντα σπουδαίως τα
  δημοσία μας οίκονομικά. Μετά
  ήν κρίσιν ταύτην ή εύθύνη των
  παρατηρήθεισαν δυσκολιών §περ-
  ίφθη υπό των καλοθελητών τή;
  «υβερνήσεως είς τόν κ. Βενιζέλον,
  ψευδολογία δέ καί ή συκοφαν-
  ία ώργίασαν. Τουτο, όμως δέν
  :ΐν« δυνατόν νά έπιφέρχι την μεί¬
  ωσιν τοΰ κύρους των πβπραγμέ·
  νων τής Κυβερνήσεως καί άπό-
  ειξις τούτου είνε ότι τα πλήθη
  άπανταχοϋ τής Ελλάδος ζητω-
  κραυγάζουν καί έπευφημοΰν τόν
  . Βενιζέλον άνασκοποΰντα τό
  :ργον τής τετραετίας. "Ηδη ό
  αός έγείρεται νά απαντήση είς
  ούς ψεύστας καί συκοφάντβς,
  ίιότι δ Βενιζέλος Ιργάζεται, διότι
  ίνωνίζεται υπέρ τοΰ κοινοΰ χα·
  ,οΰ. Είς τόν άγώνα τού αυτόν
  ιέν δύναται ή Κρήτη νά μείνη
  παθής, διότι ό Άρχηγός είνε
  ρής.
  Αλλοίμονον είς την Κρήτην 2-
  Ιηκολούθησεν δ κ. Μαρής, εάν
  ήττηθή δ Βενιζέλος. Ή ήττα
  αυτή θά είνε ήττα παγκρήτιος....
  Ό χ. Μαρής είτα ωμίλησε επί
  δσων έπραξε κατά τόν χρόνον τής
  ύπουργείας τού υπέρ τοΰ Νομοΰ
  Ηρακλείου, περαίνων δέ τόν λό¬
  γον τού έζητωκραύγασεν υπέρ των
  Αρχανών.
  Επηκολούθησαν ίνθουσιώδεις
  ζητωκραγαί τοϋ πλήθους υ¬
  πέρ τοΰ κ. Βενιζέλου ^καί τοΰ κ.
  Μαρή.
  —Μετά ταυτα δ κ. Μαρής συ-
  νοδευόμενος υπό τοΰ κοινοτικοΰ
  Συμβουλίου καί των έν "Αρχάναις
  καί Ηρακλειωτών φίλων τού καί
  υπό τας ζητωκραυγάς πάντοτε τοΰ
  πλήθους μετέβη εις «Μυριό-
  φυτον» ένθα προσεφέρθησαν άνα-
  ψυκτικά καί έκλεκταί σταφυλαί
  των Αρχανών.
  Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣΕΣΚΑΛΑΝΙ
  ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ
  Πε-ρί την 7.30' δ κ. Μαρής
  μετέβη, κατόπιν έπιμόνου
  προσκλήσεως των ενδιαφερομέ¬
  νων κατοίκων, είς τό χωρίον Σκα-
  λάνι. ένθα τού εγένετο θερμοτάτη
  ύποδοχή. Είς τούς κατοίκουςΣκα
  λανίου, ό κ. Μαρής ωμίλησεν έν
  όλίγοις αναπτύξας τούς λόγους
  δι' ούς δέον νά ψηφισθή δ φι-
  λελεύθερος συνδυασμός τοΰ Νο¬
  μοΰ μας.
  Έκ Σκαλανίου μετέβη είς χον
  συνοικισμόν Άγιον Ιωάννην ?ν-
  θα Ιτυχεν επίσης θερμοτάτης ύ-
  ποδοχής.
  Έπιστρέφων είς Ηράκλειον ό κ.
  Μαρής διήλθε έκ τοϋ συνοικισμοϋ
  Άτσαλένιου οί κβίτοικοι τοΰδποίου
  έν Ιξάλλφ αύτόχρημα ίνθουσια-
  σμφ, υπό συνεχεΐς ζητωκραυγάς
  καί έπηκρημίας, ύπεδέχθησαν αυ¬
  τόν.
  Είς Άτσαλένιο σημειωτέον είνε
  μεταβή κατά τάς απογευματινάς
  ώρας δ ύποψήφιος τοΰ φιλελευ-
  θέρου συνδυασμοϋ κ. Άδαμάν
  ιος Κωνσταντινίδης, επεκράτει
  δέ είς όλον τόν συνοικισμόν αλη¬
  θής συναγερμός. Οί κάτοικοι Ά-
  τσαλένιου καί των πέριξ συνε-
  κεντροΰτο διαρκώς είς την πλα¬
  τείαν τοϋ συνοικισμόν ζητωκραυ-
  γάζοντες ζωηρώς υπέρ τοΰ κόμμα¬
  τος των Φιλελευθέρων.
  Πρός τιμήν τοΰ κ. Μαρή πα-
  ρετέθη γεΰμα είς δ συμμετείχεν
  όλόκληρος ό συνοικισμός. Ό κ.
  Μαρής κάμνων έναρξιν τοΰ
  γεύματος ήγειρε ωραίαν πρόπο-
  σιν υπέρ τοΰ Φιλελευθερισμοϋ
  καί είτα ωμίλησε χατά των κατη-
  άρων τού άγροτοπατέρων ύπο-
  ραμμίσας τα προσωπικά έλατή-
  ρια, έξ ών δρμώνται ούτοι.
  Την προσφώνησιν τοΰ κ.
  Μαρή διέκοπτον φωναί: «Κάτω
  ιί λιποτάκται, ζήτω ό Βενιζέλος».
  Ό κ. Μαρής είτα έζητωκραύ
  ■ασεν υπέρ τοΰ συνοικισμοϋ Ά-
  σαλένιου, οί δέ παριστάμενοι
  άπαντώντες έζητωκραύγασαν^Ζή/
  τω δ Μαρής, ζήτω δ ΆδαΐΓαν-
  ιος».
  Κατά την διάρκειαν τοΰ γεύ-
  ιατος ωμίλησεν ?πίσης δ χ. Ά·
  ιαμάντιος Κωνσταντινίδης |ξι-
  ίτορήσας τάς προσπαθείας τβΰ
  ;. Μαρή υπέρ των προσφύγων
  αί Ιδία είς τα ζητήματα τής
  τεγάσεως κ«1 άποκαταστάσεως.
  Ό κ. Κωνσταντινίδης χαταλή·
  'ων συνέστησεν όπως οί ψήφοι
  ών κατοίκων Άτσαλένιου δια- "
  εθοϋν αποκλειστικώς υπέρ της
  ιλελευθέρας παρατάξεως. Ό κ.
  ιίαρής άνταπήντησεν εύχαριστή-
  άς θερμώς.
  Ό κ. Μαρής καί ή συνοδεία
  ου προπεμφθέντες υπό των κα-
  οίκων έν ζητωκραυγαΐς καί έ-
  ΐευφημίαις Ιπέστρεψαν είς την
  όλιν περί ώραν 10.30' μ. μ.
  δρήκε ψηφοφόρους νά τόν άκο-
  ,ουθήσουν άνεθρε νεογνόν τι τοθ
  ίποίου τόν πατέρα παρεκάλεσε νά
  ;όν δβχθ"5 ώς ανάδοχον.
  Την επομένην μετέβη είς τό
  -ωρίον Ψυχρδ ϊνθα ψυχρά τόν ά-
  'έμενβ δποδοχή καίτοι ό κουμπά-
  ιίς τού πολύς Χαλαμπαλάκης,
  ιδάσκαλος, ειργάσθη δπερανθρώ-
  ΐως νά τόν ευχαριστήση άλλά δέν
  :ά κατάφερε.
  Είτα μετέβη είς τα 4 χωρία τοθ
  Αγίου Γεωργίου άναζητών δπα·
  !ούς πλήν χαί έκίΐ ή αυτή άηο·
  οήτευσις καθόσον καί έκ των 4
  ιύτών χωρίων δέν θά λάβη πλεί¬
  ονας των 10—15 ψήφων, ώ; 6ι-
  οκοθν οί κ«λώ« γνωρ,ζοντβί τα
  πράγματα.
  Αυτή είναι ή πραγματική κα¬
  τάστασις δσον άφορδ χον κ. Ιω¬
  σήφ Κούνδουρον έν
  σχις διά νά θολώση
  Λασηθίφ δ-
  χά νερά ώς
  συνήθως καί διά νά μή άποκαλυ-
  φθ^) ή γυμνίχης τού έξαπέστειλε
  τηλιγραφήματα είς χήν ώς είρη¬
  ται εφημερίδα τού «Ανατολήν» έξ
  ών τό μΐν Ινα ίχει δπογράψει δ έν
  ΆγΕφ Νικολάφ κουρεός τού Κα-
  ραμανώλης τό δέ Ιτερ_ον κΐποιος
  Καραβέλας.
  Είς χήν παρηγκωνιαμένην καί
  παραπονβμένην επαρχίαν Λαση¬
  θίου κυριαρχεΐ δ φιλελευθερισμός
  ίη' άκρου είς άκρον διότι ο£ εύ-
  φυιϊς Λααηθιώται θέλουν τόν δρό¬
  μον των πρός τό Ηράκλειον καί
  αυτόν τόν περιμένουν μόνον άπό
  τόν Βενιζέλον.
  ΑιχτοιΤοβ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Α! συμπληρωματικαΐ ίξβτϋίσβις
  ωρίσθησαν διά την 26ην Σεπτεμ-
  βρίου χαί αί είσιτήριθι είς μέν
  τα Έλληνικά την 27ην είς δέ τα
  Μαθηματικά την 28ην τοΰ αΰτθΰ
  μηνός. Ούδεμία παράτασις θά
  δοθή. Αί αΐτήσεις των ύποψη·
  φίων διά τόν εισιτήριον διαγω¬
  νισμόν θά γίνωνται δεκταί μέχρι
  τής 24ης Σεπτεμβρίου έ. δ,
  Νυκτερινίΐ ΈηανγιλματΜίτ
  ϊλή ΈμιτβρβϋποιλλήλΜν
  Ί. ΤζβΡενήί
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφκϊα "Εναντι Νομαβ,χίας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  20 Σεπτεμβρίου 1932.
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΗΗΐηΐΙΙΙΗΙΙΙΙΙΗΙΙ.....ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......'·"......Η1ΙΜΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ,
  II
  ΠΡΟΧΟΕΣΙΝΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΟΑΟΦΟΝΙΑΣ
  ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥΚΡΣΤίΙΙίΥΑΟΥ
  ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΙΣΚΑΙΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΟΗΣΑΝΤΡΕΙ!
  ΕΙ ΤΟΝ 1ΪΚΟΑΕΥ0ΗΤΟΜ ΤΙ» ι. ΙΟΠΟΠΒΥΑΟΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταηοκριτοΰ μας).— Είς την Μεσση-
  νίαν μοναρχικοί ύποψήφιοι μετά μπρά-
  βων, επετεθησαν δολοφονικώς^κατά^τοΰ
  ύπουργού τής Έθνικής Οίκονομίας κ.
  Κωστοπούλου έκτελούντος ώς γνωστόν
  προεκλογικήν περιοδείαν.
  Κατά την έπακολουθήσασαν συμπλο-
  κήν εφονεύθη είς καί ετραυματίσθησαν
  τρείς έκ των συνοδευόντων τόν υπουρ¬
  γόν.
  ΗΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Ο Κ. ΒΕΝ1ΖΕΑΟ!
  ΤΑ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑίΜΑΤΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΕΙΝΕ ΕΝ1ΕΙ1ΙΣ ΤΙΗ ΔΙΑΒΕΣΕΟΝ ΤΟΜ ΛΑΪΚΟΝ
  ΕΙΣ ΗΝ ΙΕΡΙΝΙΟΣΙΝ ΟΥΤΟΙ ΕΛΒΟΪΜ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Βενιζέλος δι* έπιστολής τού
  δημοσιευθείσης είς τας εσπερινάς εφη¬
  μερίδας στηλιτεύει τα αίματηρά γεγο>
  νότα τής Μεασηνίας, τα προκληθέντο
  υπό των όργάνων τού λαϊκοΰ κόμμα -
  τος. «Τα γεγονότα ταύτα τονίζει ό κ.
  Βενιζέλος είνε μία επί πλέον ένδειξις
  των διαθέσεων των λαϊκών, έρχομένων
  τυχόν μεθαύριον είς την εξουσίαν».
  Ή χδεσινπ είσαγωγή
  σταφίδων είς την πόλιν,
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Κ. ΚΑΤΑΠΟΤΗ
  Παρά τοΰ κ. Καταπότη μάς έστάλη χθές
  έκ Σητείας τό εξής τηλεγράφημα:
  «Τεθείσαι κυκλοφορίαν φήμαι δτι παραι
  τοΰμα* έκλογικοϋ αγώνος εισίν εντελώς ά
  ναληθεΐς. Πρόκειται απλώς περί γνωστών
  προεκλογικών τεχνασμάτων χρησιμοποιου-
  μένων υπό ασθενών άντιπάλων.
  ' ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ».
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑΣ
  ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
  Ή σταφυλαγορά μας υπήρξε χθές χαλα
  ρά μέ μικράν σχετικώς άγοραστικήν κίνησιν.
  ΑΙ τιμαί είς άς εκλείσθησαν χθές πράξεις
  μετσξύ έμπορον έξαγωγέων καί σταφυλοπα-
  ραγωγών έκυμάνθησαν διά μέν τόν ταχτά
  πβρί τάς 2 δραχμάς διά δέ τάς σταφυλάς ρο
  ζακΐ είς τάς δραχμάς 3,50.
  Καθ' δλην την διάρκειαν τής χθές ούδεμία
  φόρτωσις σταφυλών πρός εξαγωγήν είς την
  Αίγυπτον ή την Βιέννην έξετελέσθη.Σήμε
  ρον διά δύο άτμοπλοίων άναχωρούντων
  δι' Αίγυπτον θά έξαχθώσι περί τάς 8000 κα-
  λάθια σταφυλών. Έπίσης διά τοΰ άτμο
  πλοίοϋ τής γραμμής θά άποσταλοΰν είς Πει
  οαΐά καί εκείθεν διά βαγονίων ψυγείων είς
  Βιέννην αρκεταί ποσότητες νωπών σταφυ¬
  λών.
  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΠΚΩΝ
  ΠΙΝαΚΠΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 1933
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου δι* έγκυκλίου
  της πρός τους κ. κ. Προέδρους των κοινοτή
  τως τοΰ Νομοΰ έκοινοποίησε τούς στρατο-
  λογικούς πίνακας των κληρωτών τής κλά
  σεως 1933 ήτοι των γεννηθένιων κατά τό
  1912 καί παρακαλεί δπως μβτά των μελών
  των αρμοδίων επιτροπών προβώσιν είς τόν
  έλεγχον των πινάκων τούτων διαγράφοντες
  τούς τυχόν αποβιώσαντος, τούς άποβαλόντας
  την Ελληνικήν Ιθαγένειαν καί τούς τυχόν
  άποκλεισθέντας τής στρατιωτικής υπηρεσίας
  λόγω καταδίκης των είς εγκληματικήν ποι¬
  νήν.
  Μετά την διενέργειαν τοΰ έλεγχον οί πί-
  νακες έντός 10 ημερών δέον νά έπιστραφώσι
  διά την ενέργειαν των δεόντων.
  ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΠΡΑΞΕΩΣ ΑΥΤΩΝ
  Πρός τούς ν. κ. Διευθυντάς των Τααείων
  τοΰ Κράτους εκοινοποιήθη παρά τοΰ Υπουρ¬
  γείον των ΟΙκονομικών εγκύκλιον διά Τής
  οποίας καθίστατβι γνωστόν δτι εφεξής τό
  τΐλσβ εκδόσεως αδείας θήρας, θά βασύνβται
  Ηαί διά πρόσθετον ποσοστοΰ 40ο)ο υπέρ ά·
  ναγκαθτΐΗθΰ δανείον χαί παραγγελλβι δπως
  είσπβάττωσι τουτο τοΰ λοιπού κατά «ήν Ικ·
  δοσιν τοΰ οίααίον διπλότυπον ή γραμματίου
  Καθ* όλην την διάρκειαν
  τής χθές εισήχθησαν υπό των
  σταφιδοπαραγωγών είς την
  πόλιν περί τα; 130.000 οκά
  δας σταφίδων σουλτανίνας
  καί ταχτά. Ή άθρόα αυτή
  είσχγωγή οφείλεται εί; την
  μεσολάβησίν τής Κυριακάς
  καθ' ήν εισήχθησαν μέν στα
  ίδΐς άλλ' έλάχιστοι ποσότη
  τες.
  Σχετικώς μέ την χθε>»
  νήν κίνησιν της σταφι-
  δχγοράς μας έπληροφορήθη
  μέν ότι αυτή υπήρξε ζωηρά.
  ΑΙ τιμαί διετηρήθηααν είς
  τό αύτό ώς καί κατά τό πα¬
  ρελθόν Σάββατον Ικανοποιη¬
  τικόν επίπεδον μέ τάσεις, δύ
  ναταί τις εΐπεΐν, αυξήσεως
  διά τα έξαιρετικά καί πρώτα
  πράγματα τής σουλτανίνας.
  Διά τάς ποιότητας ταύτα;
  κατά τάς παρααχεθείσας ημίν
  υπό έμπόρων σχετικάς πληρο
  φορίχς παρετηρήθη ζήτησις
  ήτις οφείλεται είς τό γεγονός
  ότι λόγω έξαντλήσεώς των
  κατέστησαν δυσεύρετοι. Κα
  τα την γνώμην των άρμοδί
  ών εξαιρετικήν καί α' ποιό
  τητος σουλτανίναι εύρισκον
  ται ήδη έλάχισται είς χείρας
  των σταφιδοπαρχγωγών καί
  ώς έκ τούτου ή ζήτησις των
  γίνεται καθ' ημέραν καί έντο
  νωτέρα.
  Ή άγοραστικη κίνηαις έν
  τούτοις είς τα δευτέρα καί τρί
  τα πράγματα των σουλτανί
  νων υπήρξε χθές όπωσδήπο
  τε ίκκνοποιητική μέ διατη
  ρηθεΐααν σχετικήν ζήτησιν.
  Αί τιμαί δμως εί; &ς έκυμάν
  θησαν αί ποιότητος αυται ύ
  πήρξαν αί αυταί ώς καί τό πά
  ρελθόν Σάββατον μέ τάσιν
  μειώσεως αυτών.
  Καί είς τού; ταχτάδες ύ
  πήρξεν έπίσης ίκανοϊτοιτικη
  κίνησις σημειωθεισΰν άρκε
  των πράξεων καί είς τάς συ
  νήθεις τιμάς των 4—5.50 δρ.
  κατ' οκάν. Όμοίως άγοραστι
  κή κίνησις ζωηρά πκρετηρή
  θη καί είς τού; ελεμέδες οί
  όποΐοι κατά τάς πληροφορίας
  μας ήρξαντο τελευταίως ζή
  τούμενοι έντονώτερον άπό
  τάς άγορας καταναλώσως τού
  έξωτερικοΰ.
  Τόσον διά τούς ελεμέδες
  όσον καί διά την εξαιρετικήν
  καί α' σουλτανίνχ ή ζήτησις
  άπό τχ κέντρα καταναλώαε
  ως τής Εύρώπης εϊναι ίκανο
  ποιητική διά τε τού; έμπό
  ρους καί τούς παραγωγούς το
  ποθΐτουμένου οΰτω εύχβρώς
  τοϋ προΐόντος μας.
  ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΤΩΗ ΕΚΑΟΓΙΚΟΗ
  ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ
  'Εκτυπωθέντα άηβστάλπσαν
  χθές έ{ Άβην&ν είς τό Πρωτοίι-
  κΐΐβν Ηρακλείου τα Παραρτήμα-
  τα έχλογιΚΜν καταλόγων άναθβ-
  νιρπαϊως 1932 καί παρεδόθη 3α ν
  &1ς την Νομαρχίαν {ϊς άπβστβλ
  λβι ταυτα έντός της σήμερον «1ς
  τα έκλβγικά Τμηματα είς τα ό-
  ιτοΐα θά ψηφίσωσι οί έκλογείς κά-
  τοικοι τ&ν έπομένων κβινοτήτων
  είς άς άνήκουσι τ' ανωτέρω Πά
  ραρτηματα ήτοι: 1) Αΰγβνικης 2)
  Αγ. Παρασκιων 3) Άρκαλβχω·
  ρίβυ 4) 'Αγίας Βαρβάρας 5) Αγ.
  Μύρωνος έ) "Ανω 'Α,ρχανών 7)
  Άποστολων 8) 'Αγ. Δέκα 9) Αγ.
  εύλλα 10) Βενερατον 11) Γουβϋν
  12) Γέργβρης 13) Δαφνών 14) Έιτι-
  ακοιτης 15) Ζαροδ, 16) Ίνι 17)
  Κορφές 18) Κουνάβων 19) Καλυ-
  βίων 20) Καινούργιου Χωρίου 21)
  Κρουσωνος 22) ΚανλΙ Καστέλλι
  23) Καλίσσών 24) Μοχοδ 25) Μβσο
  χωρίου 26) Πομπηας 27) Πατσιδέ-
  ρου 28) Σωχαρά 29) Σταυγιων 30)
  Σμάρι 31) Σκαλανίβυ 32) Τυλίσ¬
  σου 33) Τυμπακίου 34) Χαρασσοδ
  35) Χάρακος καί 36] Χουδετσίου.
  Των λβιπών κοινοτήτων απε
  στάλησαν τό παρελθόν Σάββατον
  οί εκλογικαι κατάλογοι.
  Η ΦΥΛΛΟΞΗΡΑ ΕΝ ΒΕΣΣΑΑΙΑ
  Τό υπουργείον Γεωργίας διά
  τής ύπ" αριθμόν 351 έγκυκλίου
  τού κατέστησε γνωστόν Οτι ό χά
  ρακτηρισμός τού νομοΰ Τρικάλ
  λων ώς ύπόπτου φυλλοξήρας, ήο
  θη δι" υπουργικον Διατάγματος
  κατόπιν όμοφώνου γνώμης τοϋ
  Γεωργικοΰ Συμβουλίου. Συνεπώς
  ή επ τοϋ νομοϋ τούτου είς οίαν
  δήποτε περιφέρειαν τού Κράτους
  μετα«ρορά γεωογικών προϊόντων
  είνε έπιτετραμμένη.
  Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΗ ΚΑΠΝΩΝ
  Πληροφορούμεθα ότι μέχρι τοΰ
  τέλους Σεπτεμβρίου περατοΰται ή
  έξαγορά των καπνών παλαιών
  έσοδειών τής Π. Ελλάδος άπό δέ
  τής 1ης Όκτωβρίου θά άρχίσχ) ή
  Ιπεξεργασία αυτών. Τό έξαγορα
  όθεν ποσόν εις την Π. καί Ν.
  Έλλάδα ανήλθεν είς 8 Ικατομμύ
  ρια οκάδας.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗΊιΠΠΛΒΑΝΙΑΣ
  Υπό τοΰ Λιμεναρχείου Ήρα
  κλείου ανεκοινώθη πρός τούς έν
  διαφερομένους δτι τοΰ λοιπού
  δέν άπαιτεΐται θεώρησις τοΰ πι
  στοποιητικοϋ Νομοκτηνιάτρου
  υπό τής Έλληνικής προξενικής
  Άοχής προκειμένου περί είσαγω
  γής ζώων έξ Άλβανίας.
  ΤΟ ΊΕΔΙΚΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Φέρΐται είς γνώσιν των στα
  φιδΐμΐτόρων καί μεταπρατδν 8-
  τι συμφώνως πρός τάς Ισχυβύ-
  σας ίιατάξβις άπαγβρβύϊται τό
  κατ' οίκον ξκλίκισμα της σταφί
  δος. ΟΙ καρβιβάται Θά καταγγέ
  λ»νται καί Θα τιμωροΰνται δια
  προστίμων άπό 200—20:0 δρ«χ
  μδν.
  Ν ΚΑΤΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΝ
  Τό υΐτουργβΐον Παιδϊίας καί
  Ορησκΐυμάτων δι' έγκυκλίου
  τού πρός τας Δημοσίας "Αρχάς
  ιταρέχβι οδηγίας πβρΐ τβ& τροκου
  δηλώσίως. κατοχης καί προστασί
  άς των άρχαιοτήτων.
  ΔΩΡΕΑ
  Παρά τοθ κ. Πανοιγιώτου Ά-
  λ«{ανδρακη κατετέθησαν ημίν
  δραχμαΐ διακόσιαι (200) υπέρ τοΰ
  •Ορφανοτροφείον θηλέων καί «Ις
  μνήμην τή; Πόιτης Φαμβλιάδου.
  ΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Αί τιμαί τροφίμων
  είς την αγοράν μας.
  Ή Έπιτροπη θιατιμήσβτον διά τής
  «βλευταία: αποφάσεως της έκανό
  νισ* την τιμήν των κάτωθι εΙΛών ώς
  ής:
  Βΐβη Ποιν>-οπωλβίον. — Ελαίαι
  εγχώρισι 12, Βόλον 16-20. Μα-
  καρόνια «ντόκια 15. Μακαρόνια θβσ
  σαλυνΐκης 16. Ζνμαρικά έν γένει δρ.
  15-20, κακαςόνια πολυτβλβΐας πακέΐο
  ^οπιμά; 20. Φβσι^λκς δραγ. '2
  Ρεβύϋιπ Μαοόκοο 13—16, Κιηκιό
  έντό ϊΐα 12—Ι6..Φασολ«4κια «5-16. *Β·
  λαια λίαν. 27, Αύγάΐ.δυ—Ι.όθλάπων
  λβυκός α' 18-19, β'. 17, ποάσινος α'.
  16 καί β'.Ι5. Τέίον 200. Καφφβς ά-
  λβσμένος 120.
  Β«^τ«ρ*.-Δίονας ΙΙ0·Ι32.Γαλα»·.
  βπσβαλΐας 116. Λίπη 40. Μχάνερ 68.
  Γαλακτ·ρ*.— Ττ-βί Κασσέρι 68.
  Τονλονμΐσο «8. 'Εντόπιο 54—64.
  ιαοδΒτι Π· Γάλα9.
  Κρϊβτα.—ΆρνΙον βρ. 38, χοιοινόν
  36—40 μόστος 31, ζυγοϋρικρέας προ-
  Ιάχον 32,αΓγός 24, βόΐον καί άνπλάί
  24 δραχ. χοιοινά μεγάλα 34, γου·
  ρουνόκουλα 38.
  Πονλε»ιχ«,-Ά»ό 35-50.
  Λβχανιχα.—Κοόμμνα 5—6, κατά
  τπς 4-5, κολοκυθάκιβ 10-12 φαοόλβς
  λασηθιώτΐΝες 8-10 μπβμιες 8-10,
  φασολάκια 7—8, («λαγγουοάκια 5-6
  —ομάτ" 3—4 βραχμάα, στίφνος 8—
  10 Βοαχμάι παχ' οκάν, μβλ-
  χζάνβς 4—5 λίμόνια ΙνϊόΛια 16—
  18, άγγουράκια 6—8, *|ΐ)ηβ·*β '■
  κβάοαα Χάχανα βο. 5—6
  8-10.
  'θΚΝριχά.— Σταφύλια 3-6,
  καρπούζια 3—4 πβπόνια 5 ό,άχλάδια
  4—6 πύκο 6—8, ιιήλκ 6-8. ρο&άχινα
  6— 12 κυδώνια 6—8, «όγδια 5-6.
  Κίνησις τής Σταφίδος
  κατ' οκάν
  ΣουλτανΙνα έξαιρβτ. Δρ. 20.—
  » α. » 17.—
  » β'. ·
  '
  Υ
  παραχατεινά »
  Ταχτάοβς α'
  » β'
  Έλιμέδβς α'
  » β'
  Ροζαχιά ι
  > ταχτά *
  Κρασοστάφυλα ι
  14.50
  12.-
  8.—
  4 80
  3.50
  8.20
  6.—
  2.50.
  1.70-
  1.10-
  22.-
  20.-
  17.-
  14.50
  12-
  5.80
  4.-
  880
  -6.50
  3.—
  1.80
  1.40
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάοιον /
  Λίρβ
  Φράγκον
  'Βλββτ. φράγκον
  Αιοέττα
  Μάοχον
  Τουοκική ΛΙρα
  Κορώνα (Τσβχ.)
  Κορώνα (Σουηδ.)
  Φοάγκ— (Β·λγ.)
  Σελλίνι (Αύοτο.)
  Φιορίνι (Όλλαν.)
  Όμολ. άνταλλαΙ.
  163.-----164,50
  571.-----577,-
  6.39- 6,49
  31,45-31,80
  8,35- 8,45
  38,40- 39,68
  76,25- 81,75
  4,80-4,91
  28,77- 29,70
  4,50- 4,60
  22,73- 23,60
  «5.38- 66,08
  131—11·;-
  Η ΠΡ0ΧΘΕΣ1ΝΗ
  ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ κ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΡΟΣΦΥΠΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
  ΟΙΕΚΦΟΝΗΘΕΝΤΕΣΑΟΓΟΙ1ΙΑΤΗΝΑΡ1ΣΙΝ
  ΤΟΝΑΑΪΚΟΝΕΙΣΤΟΜΙΚΡΛΣΙΑΤΙΚΟΝΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τ->ύ
  άναποκριτού μας).— Ή χθεσιν^ επί-
  σκέψις τού κ.Βενιζέλου εις τούς ενταύ¬
  θα προσφυγικούς συναικιαμούς υπήρξαν
  ανωτέρα περιγρ^φής- Οί πρόσφυγες
  των συνοικισμών άπεθέωσαν τόν κ. Βε¬
  νιζέλον.
  Είς τούς εκφωνηθέντας λόγους τοΰ
  ό κ. Βενιζέλος υπέμνησε την δρασιν
  τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος είς τό μι/ρασια-
  τικύν ζήτημα άφορμή τής οποίας ύπήρ
  ξε ή καταστρέψη τόσων χιλιάδων Έλ-
  λήνων.
  Ο ΒΕΜΙΖΕ/^
  ΟΤΙ ΔΕΝ Βλ ΠΑΡΑΔΟζΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ
  ΑΝϋΠΟΦΕΥΚΤΟΣ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΙΙΚΟΥ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΑΝ ΑΕΝ ΣΥΝΕΤ1ΣΒ0ΥΝ ΟΙ ΛΑΪΚβΙ
  ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Είς την προχθε¬
  σινήν επίσκεψίν τού είς τούς συνοικι-
  σμούς ό κ. Βενιζέλος έπανέλαβε τήνδή-
  λωσιν ότι δέν θά παραδώση την αρχήν
  είς τό Λαϊκόν κόμμα έφ' όσον τούτο
  δέν θά σεβασθή τό πολίτευμα.
  Ό κ. Βενιζέλος ύπενίχθη κατόπιν
  νήν επέμβασιν τού στρατιωτικού αυνδέ·
  σμου, τονίσας ότι ούτως ή άλλως τό
  Λα'ΐ'κόν κόμμα μετεκλογικώς θά δια¬
  λυθή.
  Σ
  ΤΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
  ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΟΤΙΑΝ
  ΕΝΙΣΧΥΕΤΑ
  ΡΕΥΜΑ Ε
  ΠΡΟΒΛΕΠΕ Τ ΑΙ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ
  ΤΟΝ ΑλΑΪΝ ΙΜΜΑΤΪΙ1Α ΕΠίΤΥΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταοκριτού μας).— Είς Αθήνας καί
  Πειραια καθώς καί γενικώς είς Άττι-
  κοβοιωτίαν τό φιλελεύθερον ρεύμα ένι-
  σχύετρι αυνεχώς.
  Προβλέπεται ότι είς Αθήνας ουδέν
  έκ των δευτερευόντων κομμάτων θά λά¬
  βη την έκλογικήν βάσιν.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ Κ. ΒΕΗίΖΕΛΟΥ ΕίΣ ΘΡΑΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—- Σήμερον ό πρω-
  θυπουργός χ. Βενιζέλος ανεχώρησε διά
  Δεδεαγάτς.
  Έκ Δεδεαγάτς ό κ. Βενιζέλος θά
  περιοδεύση ολόκληρον την Θράκην καί
  Ανατολικήν Μακεδονίαν.
  ΑΦΙΧΘΗ Ο ΙΤΑΛΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ
  ΚΑΙ [ΦΕΥΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΒΥ ΜΛΡ11Ι
  ΕΥΜΕΝΕ2ΤΑΤ1Ι ΚΡΙίΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΒΙΡίίΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποκριτού μας). — Έπιβαίνων τής
  θαλαμηγού τού αφιχθη σήμερον είς Πει¬
  ραια ό Ιταλός γερουσιαστής καί γνω·
  στός έφευρέτης τού άσυρμάτου κ. Μαρ·
  κόνι. Ό Μάρκον ι εκτελεί πειράματα ά·
  νά την Μεσόγειον.
  Έίςέπιακεφέντας αυτόν δημοσιογρά·
  φους εξεδήλωσε τόν ενθουσιασμόν τού
  διά τάς Αθήνας,προέβη δέ είς εύμενε·
  στάτας κρίσεις διά τόν κ. Βενιζέλον καί
  τό έργον τού.
  Η ΠΛΗΡΩΜΗΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
  ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Πρός τα Παραρτήματα Ταμείον Θυμά
  των εκοινοποιήθη έγγραφον τοΰ ΚβντρΐκοΟ
  αυτών πρός τό Υπουργείον Οικονομικόν διά
  τοΰ όποίου παρακαλεΐται τουτο ίνα προκα-
  ταβληθή είς τό Ταμείον Θυμάτων τό ταχύτβ-
  ρον τό αίτηθέν χρηματικόν ποσόν διά την
  πληρωμήν τοΰ έπιδόματος φυματικών καί
  όλικής άνικανότητος άναπήρων ττΐς τρίτιΐί
  τριμηνίας.
  Έν τφ έγγράφφ τουτφ άναφέρεται δτι ή
  τυχόν καθυστέρησις τής πληρωμής των έν
  λόγψ έπιδομάτων πέραν τής 1 Όκτωβρίοΐ»
  θά προκαλέση τάς εύλογους ίαδ
  των άναπήρων πόλεμον.