100030

Αριθμός τεύχους

3275

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

21/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΔΙΕΥΘ. τΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.875.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΤΤΤΕΜΒΡΙΟΥ 1*82.
  |!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙ!ΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΗ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙ|||||||||||Η|||||||||^
  | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ! 1
  | «Δέν πρέπει νά δώσετε όντε μίαν ψήφον είς τό Λαϊκόν κόμμα έφ' όσον διατη- [§
  % ρονν την πληγην τού κα&εστωτικοϋ, άπειλεΐ νά ρίψ7) την χώραν είς την καταστροφήν ||
  || και τόν εμφύλιον σπαραγμόν. " ΕΙ
  | *ΕΙς τόν Τσαλδάρην έδήλωσα ήδη ότι ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ είς τό 1
  § Λαϊκόν κόμμα τό οποίον και εάν δέν διαλυθή έκ των έκλογών, &ά διαλυθή μετά —:
  Ξ τάς εκλογάς κατ' άλλον τρόπον. =
  = »Φιλελεύ&εροι Δημοκρατικαί! Καταψηφίσατε όλα τα μικρά κόμματα, δνο των Μ
  | οποίων έπρόδωσαν ήδη την Δημοκρατίαν. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». §
  ΐ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙ!ΙΙΙΙΙΙ!!ΙΙΙί!ΙΙΙΙ!ΙΙ!ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!ΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙ!!!ΙΙΙΙ!!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!
  Α&ΗΝΑΙ 18 Σεπτεμβρίου
  (τβΰ άνταποκριτοΰ μας).—
  "Επειτα άπό τό άμορφον καί
  αναρχον συνονθύλβυμα των
  άγροτικων, ή περίφημος αν¬
  τιπολίτευσις παρουαιάζει ώς
  κοινόν θέαμα χαί έν άλλο
  έξίαου πκροαλόν συγκρότη
  μα. Τό έργατοαγροτικόν
  κόμμα τοΰ κ. Παπαναστα¬
  σίου. Ποίον είναι καί αύτοΰ
  τ ό πρόγραμμα κατί ποΐοι οί
  σχοποί, ου τε ό άρχηγός, οϋ-
  τε οί οπαδοϊ τού γνωρίζουν.
  Αυτή αυτή ή έννοια τοΰ τί
  τλου τού άντίκειται πρός την
  ελληνικήν πραγματικότητος
  Τα συμφέρον τα τοϋ "Ελλη
  νος άγρότου είναι εντελώς
  άντίθετα πρός τα συμφέρον
  τα των έργατικών σωματεί
  ών των πόλεων. Ή «κΰξησι
  τοΰ μεροκάματου» ώς λέγει
  καί ό «Ριζοσπάβτης», τα ό
  χτάωρα, αί άπεργίαι κλπ. ο
  λα έχσποΰν είς βάρος έκεί-
  νων οί όποΐοι άπό βαθείας
  αύγης μέχρι βαθείχς εσπέρας
  έργάζονται είς τούς άγρούς
  διά την ελληνικήν παραγω¬
  γήν άπό τ* προΐόντα τής ο¬
  ποίας συντηροΰνται όλοι οί
  κατοικοΰντες είς τόν τόπον
  αυτόν. Ό κ. Παπαναστασίου
  δύναται μέν νά είναι δρα
  οτήριος, σταθερός καί ένάρε-
  τος άνθρωπος, δύναται άχό-
  μη άν θέλετε νά είναι δια-
  πρεπής επιστήμων, άλλά δέν
  είναι πολιτικάς. Είναι εν
  δικλυτικόν στοιχείον τής
  πολιτικάς καί κοινωνικής
  ζωής τής χώρας καί τίποτε
  κεριπλέον. Δουλεύων μέχρι
  οχολαστικισμοΰ είς την θεω¬
  ρίαν καί άποστρέφων την ό
  ψιν τού άπό την θυσίαν των
  πραγμάτων είναι ίκανός νά
  άκαοχολή τόν εαυτόν τού
  καί τούς άλλους μέ τάς κοι¬
  νωνικάς άσφαλίσεις, μέ τα
  συνδικαλιστικά δικαιώματα
  των ύπαλλήλων, μέ τάς Βαλ-
  κανικάς διασκέψει; καί οίαν
  δήποτε άλλην άρλούμπαν
  φαντασθήτε ενώ θά κινδυ-
  νεύουν τα σύνορα καί μετ*
  αυτών όλόκληρος ή Ελλάς.
  Καί έρωτάται κατόπιν τού¬
  του: Είναι αύτός ό άνθρωπος
  τόν οποίον χρειάζεται είς
  τάς σημερινάς δυσκόλους καί
  μεταβατικάς περιστάσεις ή
  Ελλάς νά την κυβερνήτη;
  Νομίζομεν ότι μόνον άν-
  θρωποι διΐστάμενοι πρός την
  λογικήν θά ηδύναντο νά ά
  παντήσουν καταφατικώς είς
  παρόμοιον έρώτημα. _
  Εάν ήδη έλθωμεν καί είς
  την νεοφανή τρίτην κατά¬
  στασιν την έκπροσωπουμέ-
  νην άπό τούς κ. κ. Καφαντά-
  ΡΠν καί Ζαβιτσιάνον καί
  κυρίως άπό τόν πρώτον, δε-
  δομένου, ότι ό δεύτερος οΰτε
  βουλευτής δέν θά εκλεγή, τα
  «ράγματα δέν είναι καθόλου
  καλυτέρα. Ύποστηρίζεται,
  ίτι πρόκειται περί νέου κόμ-
  ατος, νέου, άφθόρου καί
  εδοκιμασμένου άρχηγβΰ,
  νέων άνδρών καί νέ ών άρ-
  χΰν, ένφ δέν πρόκειται περί
  «ύδενός'άλλου, παρά μόνον
  π«ρί τοδ κ. Μερλβπβύλου,
  τβδ κ. Κανναββΰ, τοΰ κ.
  Μοσχούλα, τβΰ κ. Ββλέντζα
  *αί άλλων, ολων δηλαδή των
  αρχαιοτάτων τής έλληνικής
  λ 1 τδν χ«·
  ε
  ρίστων ύπολειμμάτων της
  φχυλοκρατίας. Όσον άφορά
  τόν αρχηγόν καί αύτός κατ'
  ουδέν διαφέρει των άρχομέ-
  νων. Είναι ό κ. Καφαντάρης
  ό κλασσικός τύπος τοΰ όκνη-
  ροΰ καί ραθύμου άνθρώπου,
  τοΰ άνθρώπου τής επιτετη-
  δευμένης καί κενολόγου ρη-
  τορείας, τοΰ εϊρωνος καί εύ
  φυολόγου κακοπίστου. Ή δ
  λη τού δράσις περιορ'ζεται
  είς την επί διετίαν διοίκησιν
  τοΰ ύπουργείου των Οικονο¬
  μικήν ότε ώς γνωστόν έφαμ-
  πρικάρισε την ανάπηρον στα¬
  θεροποίησιν θυσιάσας υπέρ
  αυτής ΰψιστα οίκονομικά
  συμφέροντα τής χώρας καί
  υπέβαλεν έν μιά νυκτί φο¬
  ρολογίαν 1200 έκατομμυρίων
  δρκχμών διά νά επιτύχη τό
  Ισοζύγιον τοΰ προϋπολογι-
  σμοΰ. Καί διά την δράαίντου
  ταύτην έχει σήμερον τό θάρ-
  ρος νά ζητά και ρέστα, εφαν-
  τάσθη, δτι είναι ίκανός νά
  γίνη καί άρχηγός κόμματος
  κ«1 νά κυβερνήσα τίιν 'Ελ
  λάδα! Ιδού καί ή περίφημος
  τρίτη κατάστασις ή όηοία
  ύπόσχεται νά μάς άνακαινί-
  ση καί νά μάς σώση. Μή χει
  ρότερα.
  Ώς είναι φανερόν δλων
  τούτων τΰν γελοιοτιίτων ύ-
  περέχουν ώς κόμμα, ώς πολι
  τική οργάνωσις οί ΛαϊκοΙ οί
  οποΐοι διά τουτο καί προσδί-
  δουν είς την άντιπολίτευαιν
  κάποιαν τόνον σοβαρότητος.
  "Εχουν πρό παντός μίαν πά
  ράδοσιν καί μίαν ίδεολογί
  αν, Ιχουν τα στελέχη των
  είς τόν στρατόν καί τό ναυ¬
  τικόν, είς τάς ύπαλληλικάς
  τάξεις, είς τάς έπεχειρήσεις
  είς όλας γενικώς τάς έκδη-
  λώσεις τής έλληνικής ζωής.
  Καί τό μόνον κακόν άπό τό
  οποίον ύποφέρουν είναι ή
  έλλειψις τοΰ καταλλήλου άρ-
  χηγοΰ. Εάν ό άρχηγός αύ¬
  τός ύπήρχε τό λαϊκόν κόμ¬
  μα θά ήτο είς θέσιν, θά έπρε-
  πε καί θά ήτο συμφέρον τής
  χώρας νά διαδεχθή κάποτε
  τούς Φιλελευθέρους είς την
  εξουσίαν. Διότι αν ύπήρχε
  θά τό είχε προσαρμόσει άπό
  πολλοΰ πρός τάς μεταπολεμι¬
  κάς συνθήκας, θ* τοΰ είχεν
  έμπνεύση νέα ίδανικά, θά
  ειχε διακόψη κάθε δεσμόν
  πρός τό παρελθόν καί τάς
  κακάς άναμνήσεις τού. Δυ
  στυχώς ύπάρχει μόνον ο κ.
  Τσαλδάρης ό οποίος στερού
  μενος πάσης ίκανοτητος έ-
  ξάκολουθεϊ νά παραμένη
  προοκεκολημμένος ώς όστρα·
  κον είς ίδανικά άποθανόντα
  πρό πολλοΰ, είς άξίας άχρή-
  στους κ»1 έφθχρμένας καί
  νά κρκτή είς την κατάστα¬
  σιν αυτήν ολόκληρον τό
  κόμμα τό οποίον ούτω πά
  ρουσιάζετοα ώς μ(κ σκοτ&ινή
  κοχί άναχρονιστική δύναμις.
  ή όπο'α μόνον ν«ας συμφο
  ράς δύναται νά έξαπολύση
  κατά τής γαληνης τοΰ τόπου,
  κατά τής ηαυχία; κ «ι τή;
  προόδου τού.
  Αυτή είναι είς τάς γενι¬
  κάς της γραμμάς ή αντιπο¬
  λίτευσις. Τα άναρχούμενα
  μπουλούκια των άγροτικών,
  τό παρδαλόν συγκρότημα
  τοΰ κ. Παπαναστασίου, ή....
  νέα κατάστασις τοΰ κ. κ.
  Μερλοπούλου, Κανναβοΰ,
  Μοαχούλα καί Καφαντάρη
  καί ή σκοτεινή δύναμις τοΰ
  Λχΐκοΰ κόμματος. Αυριον
  θά ομιλήσωμεν καί διά τό
  κόμμα των Φιλελευθέρων,
  ίνα δώσωμεν είς τού; ανα¬
  γνώστας μας μίαν πλήρη εί-
  κόνα της πολιτικάς καταστά¬
  σεως καί σχηματίσουν όρθήν
  γνώμην περί της χρησιμοποι¬
  ήσεως τής ψήφου των κατά
  τάς μεθαυριανάς εκλογάς.
  Γ. Ί. ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
  ΟΙΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣΑΝΤΕΣ
  ΗΔΗ ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΕΣ
  Αΐσθημα βαθείας θλίψεως,
  όδύνης άλλά καί άηδίας συ-
  νάμα καταλαμβάνει πάντα
  παρακολουθοΰντα την άπό
  τινος χρόνου εξέλιξιν τής πο-
  λιτικής καταστάσεως έν τφ
  Νομφ μας.
  Ώρισμένοι κύριοι προερ-
  χόμενοι έκ των σπλάχνων
  των Φιλελευθέρων ποικιλο-
  τρόπως εύεργετηθέντες καί
  έξυπηρβτηθέντες, διότι δέν
  συμπεριελήφθησαν είς τόν
  φιλελεύθερον συνδυασμόν ή-
  γειραν θβασείαν την κεφαλήν
  άνεπέτασσαν την σημαίαν
  τής άνταρσίας καί έλιποτά·
  κτησαν είς την κρισιμωτέραν
  στιγμήν τοϋ αγώνος τοϊ φι-
  λελευθβρου κόμματος.
  Ήδη οί κύριοι ούτοι κατα-
  βάλλουν απεγνωσμένας προ¬
  σπαθείας κινούμενοι «αθ' ό¬
  λας τάς διευθύνσεις μέ τόν
  αποκλειστικόν σκοπόν νά δι-
  χάσουν καί διασπάσουν την
  φιλελεύθερον παράταξιν ή ό-
  ποία ϋΛερ πάσαν άλλην ε¬
  ποχήν έπιβάλλεται νά κατέλ¬
  θη είς τόν άγώνα μέ πυκνάς
  καί πειθαρχημένας φάλαγ-
  γας' είς ενιαίον καί άρραγές
  μέτωπον.
  ΟΊ κύριο'. ούτοι με-
  ταβληθέντες αποτόμως καί
  ώς διά μαγείας άπό τιτλοΰχοι
  καί μεγαλοοχήμονες είς άγρο-
  τοπατερας «αί άγροτοσωτή-
  ρας, διασχίζουν άκάθεκτοι
  τάς επαρχίας καί τα
  χωρία τοϋ νομοϋ χρησιμο-
  ποιαϋντες δπλα μή έπιτρεπό
  μενά είς τούς εύγενεΐς πολι-
  τικούς αγώνας, δπλα άναξιο
  πρέπη καί εύτελή, δηλ. την
  διαστροφήν τής αληθείας, την
  διαστροφήν των γεγονότων,
  την συκοφαντίαν καί τάς υ¬
  βρείς καί έν γένει προσπα¬
  θούντες μέ πάντα τρόπον νά
  συσκοτίσουν την λαϊκήν συ
  ν είδησιν καί είς τοιούτον ση¬
  μείον ώς εάν ένόμιζον ότι
  είναι δυνατόν ό λαός νά έγ
  καταλείψη την εΰρεΐαν καί
  ομαλήν λεωφόρον, ήν εχάρα¬
  ξεν ό ΐδιος διά των ίδίων τού
  δυνάμεων, διά των ίδίων τού
  αγών ών, την άγουσαν πρός
  την ευημερίαν «αί την έξυ
  πηρέτησιν των συμφερόντων
  τού, διά νά τούς άκολουθή
  στι είς την άνευ τέρματος
  σκολιάν άτραπόν την οποίαν
  αύτοι έξέλεξαν.
  "Ωφειλον δμως νά γνωρί-
  ζουν οί δψιμοι άγροτοπατέ-
  ρες δτι ό λαός τού νομοΰ Η¬
  ρακλείου καί ιδία: ό αγροτι¬
  κάς ό οποίος ηγωνίσθη καί
  διεκρίθη ώς σημαιοφόρος είς
  τάς πρώτας έπάλξεις τοϋ ώ-
  ραιοτέρου των άγώνων τής
  νεωτέρας Έλληνικής Ιστορί-
  ας, όν διεξήγαγε καί δι
  εξάγει τό φιλελεύθερον
  κόμμα, δέν είναι δυνα¬
  τόν ποτέ νά παραπει
  σθή καί παραπλανηθη άπό
  τάς στρεβλάς είσηγήσεις των,
  καί άπό τάς συκοφαντικάς
  των ενεργείας καί νά τούς
  ακολουθήση είς τόν όλισθη-
  ρόν των κατήφορον.
  "Ωφειλον έπίσης νά γνωρί-
  ζουν αύτοι οί «νέοι άντιβενι-
  ζελικοί» τοΰ νομοϋ μας, οί
  αποσχισθέντες τοΰ κόμματος
  μόνον διά λόγονς προσωπι-
  κής των φιλοδοξίας, ότι δέν
  είναι δυνατόν μέ χθαμαλά
  πάθη καί μίση καί μέ εύκό-
  λους ψευδεΐς καί άνεκπλη-
  ρώτους ύποσχέσεις νά έμπνεύ
  σουν είς τόν κατ' εξοχήν
  πρακτικόν καί θετικόν λαόν
  τοΰ νομού "Ηρακλείου έστω
  καί την ελαχίστην εμπιστο¬
  σύνην καί νά γίνουν πιστευ-
  τοί είς τα κηρύγματά των.
  "Ωφειλον επί πλέον νά ε¬
  χουν ύπ' όψιν των δτι ό λα¬
  ός έν γένει τοϋ νομού "Ηρα¬
  κλείου είς τόν οποίον μεγάλα
  καί πολλαπλά έξυπηρετικά
  καί εύεργετικά μέσα παρε
  σχέθησαν κατά την παρελ¬
  θούσαν τετραετίαν υπό τής
  νυν Κυβερνήσεως, έχει άρ·
  κοϋσαν νοημοσύνην καί άντί-
  λη·ψιν ώστε νά διακρίνη εύχβ-
  ρώς τούς ίσχυρούς άπό τούα
  μικρούς, τούς Ικανούς άπό
  τούς ανικάνους τούς άξιοπρβ-
  πεΐς άπό τούς εύτελείς. Καί
  ^,,ιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιΐΗΐιιιιιι......ιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιηιιιιιιΐϋΐιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηπιιιιιιιιιιιιιι.....ηι·ιι|5|
  Ό αγών των έκλογών τής προσεχούς Κυριακής είναι αγών =
  Κοήτηβ έν τω προσώπω τοδ κ. Βενιζέλου. , Ξ
  5 Οί λιποτάκται! άντί νά «γωνισθώσι παρά τό «λ.υρόν τού ξ
  Ξ Μεγάλου Άρκηγού έτάχθησαν μέ τό αντίπαλον στρατόπεδόν- =
  Ξ «νρονοπατέρες καί Καφαντ»ρικο1-κα1 είναι προδοται της δόξης |
  Ι ** %^?Γ&1%« ΧΧ&« νά στρέψωσι τα όπλα έναν- Ι
  Ξ τίον τού Βενιζέλου καλούντες τόν λαόν νά ταχθή μέ τούς ξ
  2 τβυς διά νά άποδείξετε ότι οί Κρήτες δβν παρασύρβνται
  - κβινοτάτβυς λαοπλάνους καί ταρταρίνβος. =
  ΙιιιιιιιΐΗΐιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.....ιιιιιιηΗΐιιιιιιιιπΐΗΐ""·"»""»"»"»"1"»11"""11111111111111"11"11......»·^
  ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟΣ.
  Άθρόαι Έπιτροπαί έξα-
  κολουθοόν νά έρχωνται άπό
  τα διάφορα χωρία καί νά
  προσκαλοθν τόν κ. Μαρήν νά
  τα επισκεφθή.
  Οί άγαπώντες τόν Φιλελευ-
  θερισμόν όμοΐδεάται καί φΐλοι
  δέον νά γνωρίζουν 8τι την
  έβδομάδα αυτήν ό κ. Μαρής
  δέν ημπορεί καί δέν πρέπει
  νά εγκαταλείψη την διεύθυν¬
  σιν τοΟ έκλογικοθ αγώνος διά
  νά εξακολουθήση τάς περιο-
  δεΐας, αί οποίαι γΐνονται καί
  μετεκλογικώς.
  ΑΣ ΑΣΧΗΜΟΝΟΥΝ.
  Τα γλοιώδη έρπετά συ-
  νεχΐζουν τό αυθαδβς καί Ιτα-
  μόν ύβρεολόγιόν των, μή έν-
  διαφερόμενα διά τόν κοινόν
  εχθρόν άλλά δι* έκεΐνους τούς
  όποΐους μέχρι χθές έξεθεΐαζον
  καί έξύμνουν.
  Άς ύβρίζουν. "Ας άσχημο-
  νοΟν.Τό εσπέρας τής Κυριακής
  θά φιμώσουν τα άπύλωτα στό*
  ματά των αί κάλπαι και 6
  λαός—πού τούς εγνώρισε καί
  τούς Ιμαθε.
  ***
  ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΝ
  ΟΙ κάτοικοι τοΟ Χανιαλή
  Τεκέ κατήλθον προχθές σύσ-
  σωμοι καί έν ζητωκραυγαΐς
  καί έπευφημΐαις ύπεδέχθησαν
  τόν κ. Μαρήν, δηλώσαντες μιφ
  φωνή 8τι έμμένουν πιστοί είς
  την φιλελεύθερον Ιδεολογίαν.
  Ή σπουδή τής περιγραφής
  τής μεγαλειώδους των Αρχα¬
  νών ύποδοχής πρός τόν κ.
  Μαρήν, δέν επέτρεψε νά περι-
  λάβωμεν καί τούς ανωτέρω
  ένθουσιώδεις φιλελευθέρους.
  Καί διορθώνομεν την παρά¬
  λειψιν.
  ***
  Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΔΡΑ.
  Είς άπολαυστικόν τετρά-
  στηλον ή Καφανταρίς τοΟ ά-
  πογεύματος τονΐζει δτι πηγαΐ-
  νει διά την δευτέραν Εδραν!
  Δέν θέλομεν νά ταράξωμεν
  την αισιοδοξίαν τοΟ Καφαν-
  ταρικοΟ όμφαλοσκόπου. Δι-
  καίωμα καί κάποτε καθήκον
  κάθε άνθρώπου είνε, νά αύτο-
  παρηγορήται καί δταν άκόμη
  χαίνει ή άβυσσος υπό τούς
  πόδας τού. Δέν δυνάμεθα δ-
  μως νά μή γελάσωμεν μέ τό
  μέτρημα των ψήφων πού κά¬
  μνει: Θά πάρωμεν άπό έδώ
  δτι δέν είνε ποτέ δυνατόν νά
  έμπιστευθϋ τα γενικά ζητή-
  ματα καί ειδικώς τα ζητήμα-
  τα τοϋ τόπου μας παρά μόνον
  είς χείρας στιβαράς, είς χεί¬
  ρας δεδοκιμασμένων καί Ικα-
  νών πολιτικών.
  Ουδείς απολύτως Ήρα-
  κλειώτης άγνοεί ότι δν τα
  συμφέροντα τοΰ γεωργικού
  κόσμον τού νομοΰ μας έξυ-
  πηρετήθησαν κατά τρόπον
  αύτόχρημα σκανδαλώδη έν
  συγκρίσει μέ τα λοιπά διαμε-
  ρίσματα τού Κράτους, δτι 6ν
  τα συμφέροντα τής λιμενι-
  «ής Έπιτροπής «αί τοΰ Δή-
  μου έτυχον Ιδιαιτέρας προ-
  στασίας καί άρωγής, δτι άν
  Ιδρύθη τό Ταμείον Έφέδρων
  Πολεμιστών διά την άπο-
  κλειστικήν εξυπηρέτησιν των
  Έφεδρικών τάξεων, ποο-
  νόμιον μοναδικόν ίΧς δ·
  Α
  ΘΙΆΙΑΆΊΆ
  'ΑλΚαζάρ: (Όμιλών κινηματογοά-
  φός).— Σήμερον ή ξαχουστή χαΐ έν
  τβλώς πραιτότυπη φαντασμαγορία
  «ή Διάσωσις» (ήχητιχον) μέ τήΛιλή
  Νταμιτά καΐ τόν Ρόναλ Κάλμσν.
  Βόβκορος: Σήμερον τό άριοτούρ-
  νημα:οΙ «1'υεϊ; ένοχοι» μέ την Ποία
  Νένρι κβΐ Όλγα Παλχόβα (παρπγω-
  γης 1930).
  'Αλάμΐτρα.—Σήαερκν ό κολοσσός
  τής κινηματογραφΐος: «ΤΙ τού κό
  στισβ ένα φιλί» μέ την Μπβαπέ Ντά-
  τιελς.
  τόσους, θά πάρωμεν άπό έκεΐ
  τόσους, θά μεΐνουν ύπόλοιπα
  τόσα. ΚαΙ είς τό τέλος—ώ ά-
  νόητοιΙ— θά θριαμβεύσωμεν!
  Τα καϊμένα τα παιδία, κα
  Ει
  Τό άριοτούρνημ»
  που περνα
  21 Σεπ)βρίβυ 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.1», Λύσις 6,22
  ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ
  "Ενας δνθρωπος δυστυχισμένος.
  Τόν βλέπω μέρες τώρα σκυμμένο
  μπρυστά σέ ά'.γΐβρικούς ύπολο/ι
  σμούς. Τόν βλέπω κάποτε χαϊ χολ-
  'ημένον είς καμμίαν ηλεκτρικήν χο-
  Ιώνα. Είνε χαί ούΐός ύποψήφιος Ό
  σννδυασμός τού πιθανήν θά επιπλευ*
  ση άλλ' αύτός είνε
  άνθρωπυς τό εχ?ι
  καί δέν ύπολογίζει
  ρούς. "Έχβι δμως
  δα. Τα ύπόλοπα.
  αμφίβολον Ό
  πάρη απόφασιν
  είς τούς σταυ
  μίαν άλλην έλπ'-
  Έλπίζει νά τόν
  κό ποθ τώπαθαν.
  τα λυπούμεθα.
  Θ
  Ειλικρινώς
  ΡΑΣΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΡΟΣ.
  Είνε ηλίου φαεινότερον
  6τι ό άγροτοπατερισμός δέν
  Ιχει νά αναμένη τίποτε τό
  σοβαρόν είς τόν νομόν μας
  άπό τάς προσεχεΐς εκλογάς.
  Τίποτε τό σοβαρόν γ] δλως
  διόλου τίποτε. "Οπου καΐ άν
  εμφανισθή μόνον τα εΐρωνικά
  μειδιάματα καί την ψυχρότητα
  συναντφ—παντοθ άποδοκιμά-
  ζεται παντοθ άπολακτΐζεται
  καί άποδιώκεται ώς μό-
  λυσμα. Ή δύναμις τοϋ βε-
  νιζελισμοθ είνε ίν εΐδος θρη-
  σκεΐας—θρησκείας διά την ο¬
  ποίαν είνε βεβήλωσις καί ή ά-
  πλή προσέγγισις άκόμη είς
  τάς περιοχάς της των λιπο-
  τακτών καί άποστατών άγρο-
  τοπατέρων. Ό άγροτοπατερι¬
  σμός έν τούτοις έπιμένει
  καί νά άναγγέλλτι ψευδεΐς ύ-
  ποδοχάς καί νά στοιχηματίζτι
  διά θριάμβους καί νά συκο-
  φαντη πάντα μή άσπαζόμε-
  νον την στροφήν τού.Έπιμένει
  άκόμη καί νά τρομοκρα¬
  τή τούς αγρότας.
  Άλλ' ό Βενιζελισμός άπ'
  αύτά δέν χαμπαρίζει. Α! εκ¬
  λογαί τής Κυριακής θά τό ά-
  ποδεΐξουν περιφανώς.
  βγάλουν τα ύπόλοιπ'ΐ των άλλων
  Οί υπολογίσωσι τού είνε άλγεβ^ι
  κέ: έξισώσ«ις περΐπλοκες. Είνε άπό
  ιούς δυητυχεοτέρους άνϋρώπους π.λι
  έγνώρισα. Αϋΐός οέν έξαριά πλέον
  την επιτυχίαν άπό την
  η εί ω ψ
  ς
  ξρ πλέον
  όντότητα χαί
  ό
  ρμ
  ρεχτιμήσβως πρός τούς
  Καί οί ώρες πού πε&νοΰν
  σ*ουν σκυμμένον άκόμη
  λύ
  τη χ η η
  την εκτίμησιν των ψηφοφόρων τού,
  άλλά άπό τα πνρισσεύματα τής ΰπε-
  ό ύ άλλους.
  τόν βρί-
  σ*υν μμ μη μπροσΐά
  στυύς ύηολογισμούς τού. Όμολογώ
  ΐτώς δέν Θά ήθελα την πραγμα¬
  τοποίησιν ενός τέτοιου όνείρου. Δέν
  βίνβ πολιτική αύιή. Σωστή έπαιτεία
  Πώς θά έκαμνε την {εμφάνισιν τού
  ενας τβτοιος έπιτυχών μέοα είς τόν
  χοσμιχόν κύκλον"καϊ πώς θ' άπαν-
  τοϋσε είς τα περίεργα έρωτήματα τα
  έχσφενδονιζόμβνα ά πό κόκχινα
  σπαρταριστά χειλάκια:
  — Μέ πόσους οταυρούς βγήχατε
  χύριε, βουλευτής;
  χαμόγελο,
  —Τα αΐτια των αύτοκινηστι-
  κών δυστυχημάτων.
  Υπό την προε-δοίαν τοΰ Γάλ-
  ?ου ύπουργοϋ τής Ύγιεινής κ.
  Γκυντάρ συνέστη μ'α επιτροπή
  διά την μελέτην των παθολογιχών
  αίτίων των (ΐύτο>Ίνητισ.ικών δυ-
  στυχηιιάΐων. Ή απόφασις πε-ρ'ί
  τής σνστάσεως τής έπιτροττής ά
  ναφέρει μεταξν άλλων, ότι τ' αύ
  τοκινητιστικτ δυστυχήιιατα τα ό-
  δποΐα είνε Ινα: διαρκής κίνδυ-
  νος διά τόν πληθυσμόν μα<:, δ φείλονται κυρίως είς δυσκόλους χωνεύσεις καί εύωχί'ΐς. "Επειτα θά ?τρεπε νά ληφθή ύΐτ' όψει καί ή άπερισκεψία των όδηγών, ή όποία έπιτείνεται έκ τής ταχύ¬ τητος καί τής προσπαθείας όπως προσπεράσουν τα πρό αυτών Ά των αΐώνων. ΑΡΕΤΟΥΣΑ. Πβλ. Δή μπτρακοποΰλοο —Μέ τα ύπόλί.ιπα... Μαντεύω τό «-ίρ,ωνιχό λον τό Κράτος παρασχε- θέν έξαιρετικώςδιά την Κρή¬ την, ταύτα πάντα όφείλονται έξ ολοκλήρου καί αποκλει¬ στικώς είς την προσωπικήν ενέργειαν καί επέμβασιν τοϋ τέως Ύπουργοϋ καί εκλεκτον συμπολίτου μας κ. Γ. Μαρή ηγέτου τοΰ συνδυασμοΰ των Φιλελευθέρας. "Ας είνε δμως βεβαιοί οί δψιμοι προστάται τοΰ άγρό- του, δτι άν αύτοι ήγνόησαν πάντα τα ανωτέρω καί έλι ποτάχτησαν είς κρίσιμον στιγ μην έ» τοΰ οτρατοπέδου είς 6 άνήκον καί έφ' ού στηριζό- μβνοι ανεφάνη σαν καί άνε- δείχθησαν είς την σημερινήν το#ν θέσιν, ό αγροτικάς κό σμος τοΰ 'Νομοΰ δέν θά γίνη έπιλήσμων των πρός τό κόμμα των Φιλβυθέ- οων καί πρός τόν τόπον ύ- ποχοβώσεών τού ουδέ είναι ποτέ δυνατόν νά λησμονήση τάς μβγάλας υπέρ αυτού χει ρονομίας τού έπιφανοΰς συμ πολίτου μας κ. Μαρή πρός δν πάντοτβ ήτένιζεν καί άτβνίζει μέ απόλυτον καί άπεριόριστον εμπιστοσύ¬ νην, ασφαλώς δέ κατά τάς μεθαυριανάς εκλογάς θά προσέλθυ άθρόως καί μέ προ¬ θυμίαν καί θά ψηφίσυ μέ φανατισμόν τόν υπό την ήγε- σίαν τού συνδυασμόν των Φιλελευθέρων δίδων συνάμα βίς τούς λιποτακτήσαντας καί άγνώμονας τό απαιτούμενον καί άρμόζον μάθημα. ΜΙΧ. Χ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ την πονηρά σκέψι καί τόν μόλις συγ χρατημένο μορφασμό. Ό χύριος βουλευτής έξ ύΛολοίπων! "Ενα εί· δος ρακοσυλλέχτπυ τής πολιτιχής. ΚαΙ μαντεύω άκόμη την Θέσιν των «ύπολοίπων» αυτών είς την Βουλήν. Πώς Θέλετε νά υποστηρίξη δίκαια τσξεων ή προσώπων; —Τί άντιπροσωπεύετε, χύριε, έ- σεΐς; Ποίος σάς έβγαλε άντιπρόσω- πο; Ποία είνε ή ποσότης τής έμ- πιστοσύνης καί τής εκτιμήσεως^ τής περιφερείας ποϋ άντιπροσωπεύετρ; Καθίστε κάτω, χύριε. Σάς άφαιρώ τόν λόγον. Δέν είσθε γνήσιος πατέ ρας. Δέν έσταυρωθήκατε έσεΐς χά θώς οί άλλοι. Έμαζέψατε τα περισ- σβύματα των σταυρών χαί τα περά- σατβ στόν λαιμόν σας. Καθίστβ χά τω, χύριβ «ύπόλοιπε»! Είνε βυστυχισμένοι ή δέν είνε οί άνθρωποι αύτοι; Σάς έρωτώ. έ 'Αθηναίος Απωλεσθη όρααθός χλειδιών μέ βλυσιν Παρακαλβίται ό ευρών όπως τόν παραδώστ) είς τα γραφεϊαμας χαί ίαβΐφθήσβται. τρέχοντα αύτοκίνηΐα. Άφ' ετέρου ή χόΐτωοΐς. ή όποία προκύπτει έκ των μακρών ώρών τής παοαμονής πλησίον τοΰ βο¬ λάν, έλαττώνει καί Ιξουδετε· ρώνει την προσοχήν καί τάς άντανακλαοτινας κινήσεις των όδηγών. Ή Έπιτροτή θά μελε- τήσχ) δλα τα φυσιολογικά καί Ια- τρικά προβλήματα, τα όποία προκύπτουν εκ των πολυαοίθμων αύτοκινητικών δυστυχημάτων. ΙΙ5ον. "Ακουαε κτυπάει ' —Τα κέρδη των άεροπόρων. Είς τάς Γαλλικάς εφημερίδας δημοσιεύονται τα κέρδη, τα ό¬ ποία -συνήθως άποκομίζει ενας άεροπόοος, διασχίσας τόν Ατλαν¬ τικόν Ωκεανόν καί τα ότοΐα ά- νέρχονται είς πολλάς εκατοντά¬ δας χιλιάδας φράγκων. Συνήθως ό εμπορος τοϋ λαδιοΰ καί τής βενζίνης είναι ό γενναιοδωρότε- ρος κάμνων 200.000 εως Έ μίαν δωρεάν 300.000 φράγκων ς ργ Έπειτα έρχεται ή Έταιρεία, ή όποία κατεσκεύαβε τόν μοτέρ. Κα¬ τόπιν ερχονται τα συμβόλαια δι- αφημίσεως. Ό άεροπόρος δέχε- ται δηλαδή νά γνωρίση ι'ις τόν κόσμον ότι χρησιμοποιεΐ τό τάδε ώρολόγι, την τάδε μάρκαν σΐυλό κτλ. Τέλος, τό αποκλειστικόν δι- καίωμα τής δημοσιεύσεως τής ά- φηγήσεώς τού είς μίαν εφημερίδα τοΰ άποφέρει οχι ολίγας εκατον¬ τάδας φράγκων. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε. ΤΛΜΟΣ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. ΗΡΜ» ΑΕΤΟΣ ΗΡΑΜ. Κ1ΜΩΝ ΣΑΜΟΣ μνον, Χανιά Πειραια. ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬ σαλονίκην. ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π.μ. διά Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βό¬ λον, Θεσσαλονίκην. ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬ θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα. Βόλον, Θεσ¬ σαλονίκην. ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι* "Α¬ γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν. (Έκ τού Πρακτοριίου τηλέςρ. Ν β 30 την καρδιά μου πώς , άπό την ώρα πού σέ εΐδα άξαφνα μπρός μο>, δλο αύτό
  γίνεται μέσχ στά στήΊηά μου" τή
  νύκτα πού μ' ϊσφιγγε αύτός στήν
  άγκαλιά τού, έγώ Ικλεινα τα μά-
  τια μου καί φανταζόμουν πώς ή-
  σοαν ού π&ύ μ' ά,γκάλιαζες καί μέ
  φιλοθσες...
  —Άχ! μά γιατΐ μοθ ήλθε τόσο
  άξαφνα αύτό πού αίαθάνομαι;...
  γιά καλ6 τάχα μοθ ήλθε ή γιά
  κακό; Αυτή τή στιγμή, πού αία-
  θάνομχι τό χέρι σου ν' άγγίζη α¬
  πάνω στά στήθεΐά μου, μοθ φαίνβ-
  ται πώς την δροσίζη δλη τή φω¬
  τία πού άνάψανβ μέοα μου τα μά-
  τια σου, δταν μέ πρωτοκύτταξες..»
  Έγώ, φοβισμένος πάντα μην τύ-
  χη καί φανζ αξαφνα μπρός μας δ
  άρχιληστής καί μέ σχότωνε άπό
  τή ζήλειά τού" Ιτράβηξα γρήγορα
  τό χέρι μου. Μά έκείνη τό πΐ)ρε
  πάλι, τώχωσε δαθύτερα καί έξη-
  κολούθηαε μέ άναστεναγμοός:
  —Μή.... μή τό τραίας τό χέρι
  αου.... μοθ κάνει τόσο καλό έκεΐ
  πού είναι, 2ταν άκουμπάη απάνω
  στήν καρδιά μου.... Μή φοβάσαι
  άπό κεΐνον.... σοθ εΓπαπώς ϊκλει-
  σα την πόρτα άπό μέσα καλά πού
  δέν ατιορΐ.Ι νά την ανοίξη αν δέν
  την σπάση προτήτερα....
  »"Ελα, Ιλα πειό κοντά μου.. &-
  φησέ με νά σοθ δώσω έγώ θάρρος,
  γιατί βλέπω πώς μ' δλη την άγάπη
  πού σοθ δείχνω, δέν τολμάς νά μ'
  άγγίσης....
  Ή άγκαλιά μου άνοιξε μονάχη
  της, χωρΐς νά τό καταλάβω κι' ίγώ,
  καί την ίαφιξα μέ όρμή επάνω
  σιά στήθηά μου, ένφ έκείνη έκολ-
  λοθσετά χείλια της στά δικάμου....
  Σάίς βεβαιΦ, δτι πολλές γυναΤκες
  είχα γνωρίσει στή θεσσαλονίκη,
  μά σάν τα κάλλη τής γυναίκας τοθ
  άρχιληατή δέν είχα ξαναϊδή, οδτε
  θά ξαναϊδώ πειά* καμμιά φορά 6
  τρόπος πού γνωρίζεις μιά γυναϊκα,
  νά την κάνη νά φανη^ στά μάτιά
  σου πειό δμορφη αύτό είναι άλή-
  θια. Μά δέν θά μπορέση νά μοθ
  είπ^ κανείς πώς έκείνη δέν ήταν
  θεά στά ' κάλλη μέ τα στήθηα πού
  άστράφτανε άπό την άοπράδα κι*
  άπό την δροσιά, μέ τή μέση τή
  λυγερή, πού σέ κάθε άγκάλιασμά
  μου έλύγιζε σάν τοθ φειδιοθ, καί
  μέ τό πόδι πού ήταν κάτω λεπτό-
  λεπτί, πού νόμιζες πώς θά περ-
  νοθσε δακτυλίδι, κι' δσο προχιο-
  ροθσι τόσο γινότανε παχουλό, λές
  καί ήσαν άφρός καί δχι σάρκα.
  Ήρθε τό μεσημέρι κι' επέρασε
  χωρίς νά τό καταλάβουμε καθόλου.
  Μά σέ κδποια ώρα σηκώνεται
  καί ντύνεται γρήγορα μέ χαρούμε-
  Κ0ΙΜΩΜΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-'Επανήλθον χ9β; «
  Αθηνών οί χ.χ. Γ. Πολυχρονίδης χ,,ι
  Ιωσήφ Χατζηδάκης μηχανικάς.
  — "Επίσης έπανήλθον οί κ. κ. Νι·
  χολόπονλος χαί Κ. Κοχχινίβης,
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Την παςβλ. Τε¬
  τάρτην ό κ. Γεώργιος Σαι-λαμπανάκης
  καΐ ή Δν ς Εύγενία Κατσιονιάχη ήβ.
  ραβωνίσθησαν είς Χουστυυλιανά Και¬
  νουρίου.
  Συγχαρητήρια.
  ΓΑΜΟΙ.-Τήν
  παρελθοΓσαν Κυ¬
  ριακήν έν Ξενιάχω Πεδιάδος ετελέ¬
  σθησαν οί γάμοι τοΰ χ. Ήραχλή
  Χαριτακη τβλειοφοίτου Νομιχή; μ8τα
  τής δίδος Κατίνας Ν. 'Ερεδιάοου'
  παράνυμφος παρέστη ή κ. Γαλανά¬
  κη πολιτευτοϋ.
  — Την ιδίαν Κυριακήν έν Πανα-
  γκ? Πεδιάδος ετελέσθησαν οί γέμοι
  τοΰ κ. Γεωργίου( Ν. Φραγχιαδάχη
  μετά τής δίδος Άγαθοδώρας Στοα-
  τάχη' παράνυμφος παρέστη ό κ. Ά.
  Γαλανάχης πολιτευτή:·
  —Την ιδίαν ημέραν είς τό αύτό
  χωρίον ό κ. Γαλανάκης εβάπτισε τό
  τέκνον τοϋ κ Μιχ. Άλ. Δραχάχη
  ονομάσας αύτό Ελευθερίαν.
  Γύρω στήν πόλι μας.
  — Παντοΰ αποδοκιμασίας όνειρβό-
  ονται τα έν τη πόλει όργανέττα των
  έρυθροπρυσινισμών, τής κορώνας
  καί των.... ντεμί σαιζόν (χρίτη κα¬
  τάστασις).
  — Μάλιστα, μάλισΐα, μάλισΐα—
  τσαμπουνοΰν τα μικρά—οί φιλβλίύ-
  θεροι άπΕδοχιμάσθησαν είς Αρκαλο¬
  χωρι, άπεδοκιμάσθιισαν είς Σκαλά·
  νι, άπϊδοκιμάοθησαν καί.... είς ιόν
  "Αβην!
  —Καί άπό τάς αποδοκιμασίας αϋ
  τάς κατεθορυβήθησαν χαί άπβγοη-
  τεύθησαν οί δυστυχεϊς....
  —Τα καϋμένα τα μικρά!
  —Είς τό άγροτιχόν (γράφβ καμμου·
  νιστιχόν) όργανον έφιγούραρε έν τφ
  μβταξύ.
  — Ή φυσιογνωμία νεαροϋ, «νέου»
  ύπο-ψηφίου τού Άγροτικοΰ κόμ
  ματος
  —Τόν «νέον» αυτόν έγνωρίσαμβν
  άλλοτε ώς τηλβγραφιχόν ΰκάλληλον
  καί ώς νέον τέλος πάντων καλόν καί
  δξιον
  — Τώρα δέν τόν γνωρίζομεν άπό
  τα... μαχητιχά έπίθετα.
  — Νέος μέ εξαιρετικήν δραστηριό·
  τητα χαί βΰρεϊαν μόρφωσιν, «μαχη·
  τιχώτατος» έχθρος των έχμεταλλευ-
  των τοΰ λαΐχοΰ Ιδρώτος, οθεναρός
  άγωνιστής των εργαζομένων μα[ών,
  έχπρόσωπος (;) χαί ύποοτηριχτής
  των προσφυγικήν διχαίων έξ άγ-
  χισΐείαςΐ
  —Νά μάς ζήστ| λοιπά ν.
  —Ό γνωσΐόβ Πολωνός φιλέλλην
  Καζιμΐρ Μπούλας.
  — Ωμίλησε προχθές πάλ.ν άπό
  ραδιοφώνου έλληνιστί καί γύρω άπό
  ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΑΟΠΚΗ
  ΚΛΙΝΙΚΗ
  ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
  Πρώην Κοινωφβλές Ταμείον
  (κάροβος Πλατύ Σοκάκι)
  "Αριθ. Τηλβφώνου 188.
  Τβλβιόταται πολυτβλεϊς ήλβ·
  έγκαταστάσβις όβοντια-
  ρ μηχανημάτων 1)π11. Κ11-
  ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τε¬
  λευταίαν πρόοδον τής ΌΛοντια
  τριχής 'Επιστήμης, σνμπληρώ
  νούν τό αύνοΚον άρτιωτάτης
  κλινικής έφαμίλλου των Αμερι¬
  κανικόν.
  Άντισηψία, άνώδυνοι έπβμ-
  βάσβις, ταχύτης εργασίας. 'Ε-
  Μτέλποις δλων των νβωτάτων
  συατημάτων όδοντοτβχνιχών συ-
  σκβυών (τβχνητοΐ όδόντες κτλ.).
  'Επισχέψβις έκΐ συνεντεύξει,
  'Βργάσιμοι ώραι:
  91)2-12 1)2 π.μ. 31)2-7 μ. μ
  ι
  νεα ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΕΜΜ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Τέως Τζαμί
  Χεΐτάν ΌγλοΟ.
  ΣΙΛΗΡΑ, ΒΥΛΕ1Α ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΚΕΡΑΜΙ-ΙΑ
  ΤΟΥΒΛΑ
  Ποιότης αρίστη
  Τιμαί έξαιρετικως χαμηλαί.
  νο γέλιο καί μοθ λέει :
  —Τώρα στάσου ν' άνάψω φω¬
  τία καί νά ψήαω λίγο κρέας νά
  φάμε.
  Σέ λίγη ώρα έκαθόμαστε δ ίνας
  κοντά στόν άλλο, κι' έτρώγαμε μέ
  δρεξι τό κρέας τού χάπρου πού
  είχα σκοτώαει γιά νά τόν πάρη κα¬
  τόπιν ό Βούλγαρος στό στΐίτι τού.
  Μ' αυτή τή φορά την ε!χ« πλη-
  ρώσει πολύ άκριβά τήνληστεία τού.
  Έτσι άφοθ έφάγαμε μέ πολλή
  δρεξι, έκαθήσαμε πάλι στό στρώμα
  άγαπημένο: καί χαρούμενοΐ' γιατί
  κ' έκείνη βρήκε σ' έμένα Εναν ά°ν-
  τρα γιά νά γλυκάνη την ψυχή της
  άπό την άγριάδα τοθ ληστή κι'
  έγώ βρήκα ο' αυτή γυναϊκα, δμορ-
  φη σάν θεά, πού μ' Ικαμε νά δο·
  κιμάαω δλη την εύχαρίστησι πού
  μοθ χρειαζότανε μέσα σ'έκείνη τή
  συμφορά πού μέ είχε βρή, γιά νά
  πάρω θάρρος καί νά 5ττοφέρω τόν
  κίνδυνο. (Συνεχίζεται)
  διάφορα ϋέματα.
  — Ποΰ άφεώρων τα
  την έλληνοπολωνικήν
  ζωήν.
  περισσότερα
  κίνησιν καί
  —Αξιοσημείωτον τής Λιαλέξβως
  τοϋ Πολωνοΰ φιλέλληνος ήτο ότι ά-
  νέφερε καί γιά τίς Κρηΐικές κοντυ·
  λιές τοϋ χ. Λαγουδάκη.
  — Καί την προσέχη ραδιθφωνιχήν
  απόδοσιν των υπό τοϋ σταθμοϋ Κά-
  τοβιτς τής Πολωνίας.
  —Δέν συμμαζεύεται ή λύσσα των
  άντιβενιζελιχών.
  —Διά την ύδρευσιν τής Νέας "Α-
  λικαρνασσοΰ.
  —Μέ την χθεσινήν μάλιστα ποοσ-
  χά·ρήσιν είς την λύσσαν αυτήν.
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΖΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πρβκήρυξις τϊλβιωτικηί ίημβπρααίας έκιτβιήσβως των κάτωβι Μουσουλμανικον κτημάτνν
  —ΚαΙ των έουθροπρασίνων.
  — Ή μονφδία σχετικώς τής «Ί·
  Αης» έγινε τώρα δυψδία σύρλιασμά-
  τα>ν.
  —Τό ευχάριστον έν πάση περι¬
  πτώσει βίνβ ότι οί ΆλικαρνασσεΙς
  δέν κάνουν κρά πλέον τής δίψας.
  —Άπό τάς χθεσινάς Άθηναϊκάς
  εφημερίδας—άντιβενιζελικάς χαί μή.
  —Μανθάνομεν ότι ό Τσαλδάρης.
  —Τα ηύρβ σκοΰρα είς την "Ε-
  ββσσαν.
  —Άλλά καί αλλαχού φαίνεται τής
  Δυτιχής Μαχεδονίας ό κ. Τυαλδάρης
  βέν θά περάση καλυτέρα.
  —ΟΙ άγροτικοί μετέδιδον χθές
  την πληοοφορίαν ότι ό κ. Βενιζε-
  λοςτρβχει στή Μαχεδονία.
  — Γιά νά προλάβη τδν θρίαμβον
  τού άγροτοπατερισμού!
  —Ό κ. Βενιζέλος έν τούτοις τα·
  ξειδεύει πρός τό Δεδεαγάτς διά νά
  περιοδεύση την θράκην.
  —Άραγε χαί έκεί νά θριαμβεύπ
  ό άγροτοπατερισμός;
  —Έκ λόγων.... χαλής πίστεως
  είμπορεϊ νά τό άναφβρουν μεθαύρι¬
  ον χαί αύτό οί έρυθροϊ.
  —'Εχυχλοφάρησε τό διπλούν τίϋ·
  χος Αύγούστου— Σεπτεμβρίου, τού
  πβριοΛικοϋ ό «Πολιτισμός» ι μέ
  πλούτον ΰλης χαί ωραίαν εμφάνισιν.
  —Συνκργάζονται οί κ. χ. Π. Διρ-
  τιλής, θ. Τσάτσος, Δαλέζιος, 'Ιση-
  γόνης, Συμεωνίδης, Στρ. Δούχας μέ
  μελέτας επί των έπανορθώσβων,
  τής αναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος,
  περί τής φιλοσοφίας τοϋ Γχαΐτε,
  τού Ντοστογιέφσκη χαί πολλών αλ-
  λων έ Ρίπβρτερ
  έ{ Άνταλλαγης γβνησομένπς την ΙΟην Όκ)βρίβυ
  ιτ. μ. έν τ$ 'Υπβκαταοτήματι Ήροικλχίβυ.
  1932 ημέραν Δευτέραν κ«1 6ρ«ν 11—12
  Αριθ.
  Ε. Τ.
  810
  1054
  1683
  1919
  2811
  ΕΙβος
  χ τή ματος
  Οίχία
  Κατ)μα
  ΟΙχία
  θέσις
  χτήματος
  Άρμένιχη 'Εχκλησία
  Παναγ. Νιχουσίου
  Φιντίκ Πασά
  Σεϊτάν Όγλοΰ
  Όδός Μαλιχούτη
  Έκτασις
  τετρ. μ.τ.
  124 55
  300 86
  252
  208
  12
  65
  33
  137
  όνομα
  νυν κάτοχον
  Βασιλ. Άποστόλβυ
  Αγ Βαχιρτζή
  Παν. Τσολακάχης
  Ιω. Τζανάκης
  Ζήνων Αποστολίδης
  πρωτη
  προσφορά
  36 750
  36.225
  48.300
  65.100
  135.450
  Έγγυο-
  δοσία
  5.250
  5.175
  6.900
  9.300
  19.350
  Προχήρυξις δημοπρασίας έκποιήσβως των κάτωθι Μουσουλμινιχών χτημάτων έξ Άνταλλαγης γβνησομένης
  ΙΟην Όκτωβρίου 1932 ημέραν Δευτέραν χαί ώραν
  II —
  12π.μ. έν τω 'Υποχαταστήματι 'Ηρακλείου.
  Ά^«&4η πορτοφόλιον περιέχον
  τό απολυτήριον καΐ μέρος άποδείξβων
  τού έφέδροτ) Νικόλαον Νιωτάκη κα·
  «οίπου ΚιζΙλ Ντάμπιας. Παραχαλεϊται
  ό ·όαών νά τό παοαδώσΐ) «Ις τόν δι-
  ΐΜΜΐίχον- ηαΛ' {π ·Ιν· ο' αυτόν 4-
  Την
  Αριθ. χτή
  ματος Ε.Τ
  741
  742
  743
  858
  947
  1048
  1181
  1192 7)9 Παν)χβϊον Όδός Κόσμου
  1428 θίκία Ξύλινη Ντάμπια
  2123 » Σοφοϋ Μεχμέτ
  2326 η "Αχ Ντάμπια
  Είδος θέσις
  χτήματος κτήματος
  θίκία Κάτω Γενή Τζαμί
  Χανίων Πόρτα
  Γενή Τζαμί
  Παν. Νιχουσίσν
  Άν. Αίκατερίνη
  τβτράγ. Έκτασις Όνομα νυν κάτοχον
  130 87 Νικ. Μυλωνά κλπ.
  ΠΟ 288 Έμμ. Παπαδάκης κλπ.
  130 178 Ε. Φλαμπουρίδης κλπ.
  - 149 Πέτρ Άρώνης κλπ.
  149 83 Νιχ. Παπαδόπουλος κλπ,
  300 292 Άρ. Ραπίβης
  143 124 Παν. Δηιιητρίου
  203 109 Νικ. Μαρκάκης
  «36 89 Νικ. Γιέμβλης κλπ.
  64 68 Μιχ. Μαυρίδης
  — 34 Γβωργ. θβοδοσάκης
  (Έν τού Γοαφε(ου),
  Πρώτη
  κροσφορά
  60.000
  105.000
  90.000
  110.000
  87 000
  180.000
  150.000
  209.068
  67 500
  75.000
  30.000
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Γεωργιάδης θωμ.
  ΠΑΡΟΡΑΜΜΑ
  Έν τη δημοσιευθίίση, βίς τό ύπ'
  αριθ. 3270 έ. Ι. φύλλον τής εφημε¬
  ρίδος ταύτης, υπό χρονολ. 14 Σε¬
  πτεμβρίου 1932 είδοποιήσει άναβλη-
  θέντος πλεισΐηριασμού τής έν Αθή¬
  ναις έδρβυούσης άνωνύμου έταιρίας
  υπό την έπωνυμίαν Έμποριχή Τρα¬
  πέζα τής Ελλάδος χπτά Νικολάου
  Πετράχη χατοίκου Ηρακλείου έσφσλ
  μένως εδημοσιεύθη ώς χρόνος τελέ-
  σεως τού πλβιστηριασμοϋ «23 Ό-
  χτωβρίου 1922» άντί τού τού άλτ|·
  θοϋς «23 Όκτωβρίου 1932» καί κα·
  τα τουτο διορθοϋται διά τοΰ παρόν
  τος ή ειρημένη δημοσίευσις.
  Ν. Γ. Κεφαλογιάννη;
  Ή Δίς Καλλ ϊεκίρβγλβυ σέ
  χεται μαθητρίας διά μελέτην τοΰ
  Πιάνου μόνον μέ 40 δραχμάς ιόν μή-
  ναν άπότάς 8—1 πρό μεσημβρίας καί
  άπό τάς 3-8 μ. μ. έναντι Μουσείον
  αριθ. 119 Τρείς Καμάβ«ί. 10
  Ϊ'.'Α
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξωτβριχοΰ έτησία Δολλάρια 10.
  Άπασαι «Ι αποδείξει; συνδρο
  μην κ«1 δημοσιεύβεων φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τβϋ
  Διευθυντού κχΐ Ιδιόκτητον τής
  «Άνβρβώσβως».
  Ηράκλειον 21 Σ)βρίου 1932
  ΗΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ επί
  θβσις κατά τοΰ Ύ-
  πουργοΰ της ( Έθνικής οί
  κονομ·ας είς Καλάμας
  άπό τούς μοναρχικούς, άλλά
  καί γενικάς ή λύσσα μέ την
  οποίαν αί τελευταϊοι προ
  σπαθοϋν νά κτυπήσουν, ώς
  όμάδες ένόπλ,ων πλέον συμ-
  μοριτών, τούς Φιλελευθέ
  ρους, είνε πΰάγματα έξαιρε-
  τικώς χαρακτηριστικά. Οί
  μοναρχικοί έχουν ήδη αρχίση
  τόν εμφύλιον πόλεμον, έγ
  γυώνται δέ την συνέχισιν
  τού καί μετά τάς εκλογάς:
  Είτε νικήσωμεν, είτε δχι θά
  τούς «ξεκαθαρίσωμεν» δ
  λους! Ιδού τό σύνθημά των.
  Τό εύτύχημα έν τούτοις είνε
  ότι τόν φιλελευθερισμόν ήρ
  χισβ νά συνέχη ήδη τό συναί
  σθημα τής νομίμου αμύνης
  καί τής .αΰτοσυγκεντρώσεως
  ΤΟ ΒΗΜΠθν ΜΟΥ
  τού;
  Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ είς
  επιστολήν τού στηλι-
  τβυει τα γεγονότα τής Μεσση
  νίας. Καί τα στηλιτεύει υπό
  την έννοιαν υπό την οποίαν
  τα άντιλαμβάνεται «αί τα
  καταδικάζχ) όλος ό Φιλελεύ-
  θερος άλλά καί ό άμερολή-
  πτως οκεπτόμενος πολιτικός
  κόσμος. 'Αρχή ώδίνων...άφή-
  νει νά εννοηθή ό χ. Βενιζέ-
  λος—διά τόν τόπον εάν
  λαϊκή ψήφος άναδείξη με¬
  θαύριον νικητήν τό άνανδρον
  καί δολοφόνον λαϊκόν κόμ¬
  μα. Ό λαός δέν έ'χει ήδη
  παρά νά εξετάση καλώς την
  κατάστασιν, νά την πολυκο-
  σκινίση όπως λέγομεν κοι-
  νώς καί κατόπιν νά βαδίση
  πρός τάς κάλπας.
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ προσφυγικούς
  συνοικισμούς ή γενομέ¬
  νη είς τόν κ. Βενιζέλον ύπο-
  δοχή υπήρξεν άποθβωτική.
  Οί πρόσφυγας ύπεδέχθησαν
  τόν «. Βενιζέλον μέ τάς ιδί¬
  ας έκείνας, τάς παλαιάς, τάς
  ίστορικάς θά ελέγαμεν έκδη-
  λώσεις, δταν τούς συνήρπα-
  ζβ τό δραμα τής ελευθέρας
  πατρίδος τό οποίον ό κ. Βε-
  νιζέλος κατέστησε πραγμα-
  τικότητα καί τό οποίον κα
  τέστρεψαν οί μοναρχικοί μη-
  τραλοίαι. Έν τφ μεταξύ τα
  άλαλάζοντα κύμβαλα τής άν
  τιπολπεύσεως έξακολουθοΰν
  νά κόπτωνται διά τούς πρόσ
  φυγας καί νά σημειώνουν με
  γαλοστόμως την μεταστρο¬
  φήν των πολιτικών των φρο-
  νημάτων!
  ***
  Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ανε¬
  χώρησε προχθές είς
  Δεδεαγάτς. Ή Θράκη υπήρ¬
  ξε καί είνε πάντοτε Βενιζελι-
  κόν προπύργιον. Ή μετάβα¬
  σις τοΰ κ. Βενιζέλου έκεί εί-
  νβ φανερόν ότι θά ένθουσιά-
  σχι τούς Θράκας «αί θά τούς
  δώση την ευκαιρίαν νά δια-
  δηλώσουν την πίστιν των
  πρός τό πολιτικόν έκείνο κόμ¬
  μα τό οποίον κάποτε έφβρε
  τα δρια τής Θράκης μέχρι
  Τσατάλτζας. Επιπροσθέτως
  οί Θράκβς μολονότι άμόλυν-
  τοι αύτοι περισσότερον ή οί
  Μακεδόνες άπό τούς γνω-
  στούς έρυθροπρασινισμούς,
  θά διαφωτισθώσιν αρκούν¬
  τως άπό τούς πολιτικούς λό-
  γους τοΰ Βενιζέλου «αί θά
  άντιληφθώσι πληρέστατα
  ποίον είνε τό πολιτικόν των
  συμφέρον αύτην την στιγμήν.
  ***
  Ο ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ομι¬
  λών τελευταίως διάτόν
  Βενιζέλον μβτεχειοίσθη γλώσ
  σαν άσυνήθως καί χυδαίως ύ-
  βριστικήν. «Πώς ειμπορού¬
  μεν νά εχωμεν χρηστούς υ-
  πουργούς,έδήλωσεν ό άρχηγός
  των προοδευτικήν, έφ' δσον
  ή έκ μέρους τού πρωθυπουρ_
  γοΰ ή τοΰ πρωθυπουργικοϋ
  «εριβάλλοντος ώθησις, είνε
  άνήθικος;» Καί άνεχάλεσε
  μ*ν ό άρχηγός των Λβσοσβυ-
  τικών την φράσιν τού. ΑΛΛα
  τί μέ τουτο; Ό τελευταϊος
  *κΐιαυλισμός τού θά απομείνη
  ώς μβλανόν σημείον τής ολτις
  — πολιτικάς σταδκ>θβομκ*«.
  Κύριε Διευθυντί,
  Κατάπληκτοι οί έν Άρκαλοχω
  Ρ"Ρ παμπληθεϊς φιλελεύθεροι άνε
  ϊνωσαμεν προχθές είς την έφημε
  ρίδα «Δράσιν» δτι δήθεν σύσσα)
  μόν τό Αρκαλοχωρι καί 6πό διαρ,
  "εις -κωδοΛοκρουαίας ύπεδέχθγ;
  τους υποψηφίους τοθ ΆγροτικοΟ
  τσυνδυασμου Ηρακλείου. Ώ; άκραι
  'φνής φιλελεύθερ5ς άλλά καί ώ,
  απλούς πολίτης ένδιαφβρόμενο
  δια την αποκατάστασιν τής κατα
  φώρως καί τραγελαφικώς κακο
  ποιουμένης αληθείας θ6ωρώ κα¬
  θήκον μου νά άναφέρω 6μΐν τα
  εξής:
  Τοΰς Άγροτικούς υποψτ;φΕου< πράγματι κατελθόντας εϊς Άρκα λοχώρι τ$ παρελθόν Σάββατον 6 πεδέχθησαν εδάριθμοι τινές έκ τώι προτέρων ατρατολογηθέντες μέάπο χήν ολοκλήρου σχ«5όν τοΰ πλη θυσμοΰ Αρκαλοχωρι™ καί χωρΐς καμμίαν διακοπήν τής έμποροπα- νηγύρεως ήπς εσυνεχίσθη έν άδια· φορία καί ψ-ΐχρότητι των σογκεν τρωμένων καί ώς νά μή συνέβαινε τίποτε τό έκτακτον. ^ "Οσον άφο&ά τάς κωδωνοκρου- σίας άς ή «Δράσις» άναφέρει είς την προφανώς ψευδη καί κχκότεχ νόν μάλιστα ειδησεογραφίαν της ώ< γεγονός χαρακτηριατικόν τοθ έν θουαιασμοθ των κατοίκων κάμνο¬ μεν την δήλωσιν, αναμφισβήτητον άλλως τε, δτι επρόκειτο περί κη δείας τού έξ ΆρκαλοχωρΕου δή μοδιδασκάλου αειμνήστου Έμμα νουήλ Βιγιατζάκη καί ο£ κώ5ω νες έκρούοντο δι* α&τόν πενθίμωι καί ουχί διά τούς ένσκήψανται Άγροτικούς ΰποψηφίους. Έπίσηι είναι άνάξια πάσης όΊαψεύσεως κα τα περί υποδοχής των ά ροτικών υπό των μελών τής κοινότητος Άρ καλοχωρΕου. Ευχαριστών κ. Διευθυντά διά την φιλοξενίαν. Διατέλώ μεθ' υπολήψεως Γ. Ν. Κανιαδάκης Έμπορος Καί κατι πρόσφατον Φίλε κ. Διευθυντά, Ό σημερινάς άρχηγός τοθ άγροτι κοθσονδυασμοΰ κ.Λουλακάκης συζη των πρό όλίγου καιροΰ μετά τοθ έν Άρχαναις δικηγόρου καί κτημα- τίου κ. Ν. Χοχλιδάκη ενώπιον τοθ προέδρου τής κοινότητος κ. Έμμ. Κανάκη καί τοθ γραμματέως τής ιδίας κοινότητος κ. Γ. Χριστινίδη, περί τής υποθέσεως των διαφόρων κομμάτων έχαρακτήρισεν ώς κόμμα ανύπαρκτον, καί κωμικόν τό άγροτ. Κόμμα δπερ καθώς έλεγεν, είχον ί5ρύσει διάφοροι παληάνθρωποι άγροτοπατέρες καί επί τό πλείστον πρόεδροι συνεταιρισμών έκδιωχθέν τες ώς καταχρασταί. Ό κ. Λουλακάκης δέν δύναται ν' αρνηθή τούτο διότι τα πράσωπα άτινα μαρτυρούσι τ' ανωτέρω είνε καλλίστης πίστεως καί έξ αυτών ό κ. Χοχλιδάκης, δταν πρό μι- κροθ τό υπενθύμισεν είςτόν Ιδιον κ. Λουλακάκην 6 τελευταϊος ούτος δέν τό ηρνήθη. Έρωτδται πώς 6 κ. Λουλακά¬ κης ευρίσκει τώρα τό ίδιον Κόμμα Λαοσωτήριον καί τολμδ νά τό ουγ- κρίνη μέ τό Βενιζελικόν; Μετά τιμής Παλαιος Πρέκει νά πεισροΰμε. ΦΙλε κ. Διευθυντά, Εΐμαι μακράν δυστυχώς καί δέν μπορώ νά προσθέσω την μικρή μου δύναμι στούς έκλογικούς σας αγώνας δχι ολιγώτερον έθνικούς άπό τούς αγώνας τοθ 1912 καί 1916. Αίσθάνεται κανείς άληθινό παράπονο νά βλέπη τόν Βε- νιζέλο νά άγωνΐζεται μέ τα 8 τού χρόνια γιά τόν τόπον αύτό τόν οποίον άνέστησε καί έζωογόνησε μέ τή θεία πνοή τού, άλλά τό παράπο¬ νο γΐνεται άκόμη μεγαλύτε- ρο, δταν ή αντίδρασις τόσον σκληρά μάλιστα παρουσιάζβ- ται στήν Κρήτη. Καί δλα αύτά μόνο καί μόνο γιατί ή κρίσις ή οίκονομική έπηρέασε καί την Έλλάδα 9πως καί δλα τα Κράτη τής γής, περισσό¬ τερον μάλιστα αύτά. Καί δέν μποροθν ή δέν θέλουν νά σκεφθοθν οί άντΐπαλοΐ τού πώς ή οίκονομική κατάστασις ποθ έγονάτισε τόν Βενιζελο, τούς άντιπάλους τού θά τούς ρΐξη προόμιτα άπό τόν πρώτον μήνα ποθ θά κάμουν ΚυΒέρνησι. Άλλά καί είδικώς γιά τόν Νομόν μας πώς έπιτρέπει ή συνεΐδησΐς τους. είς ολίγους εύτυχώς συμπολίτας μας, νά καταφέρωνται κατά τοθ Μα- καταφέρωνται κατά ρή ιτοθ σέ τόσα λίγα χρόνια κατώρθωσε νά καταλάβη τό· έξαιρβτική θέσι μέσσ Αί λεπτομέρειαι τής συμβάσεως διά τό συνδικάτον έξαγωγής. Κατά πληροφορίας των αρμο¬ δίων έμπορικών Συλλόγων καί Έπιμελητηρίων αί συνεννοήσεις μεΐαξύ τού ύπουργείου Έθνικής Οίκονομίας καί των Τραπεζών Ελλάδος, Έθνικής καί Άγρο· τικής πρρί χρηαατοδοτήσεως τού έξαγωγικοϋ μας έμπορίου είς Αύστρίαν, κατρληξτν είς Λ ριστικήν συμφωνίαν. Ώς γνωιτύν, μρτά τής Αυστρί¬ ας δέν νπάρχει γενική σύμβασις συμψηφισμοϋ άλη μόνον ^είδι- *ή τοιαύΐη άφορώσϊ τα υπό τού αΰσΓοκικοϋ μονοπωλίου ά- νοραζθμεα καπνά. Επιπροσθέτως, λόγφ τής διιΐ- φοράς μεταςύ τής σιιμβ,ιπκής τιμής τού Αύστριαχού σελλινίου καί τή; πραγματικάς τοιαύτης έν τίϊ ΙλευΛέρα άγος,φ δηαιουρ- γεΐται ό κίνδυνος όπως μέ τό είς σελλίνια προίον των είς Αύστρί- αν έξαγομένων ποοϊόντων άγο- ράζωνται αύιττριακά τοιαΰτα. Πρός τουτο καί είς την σύμβασιν των καπνών ποοβλέπεται τιμή δολλαρίου δρ. 130 άντί τής τρε¬ χούσης. Ή έφαρμογή δμω; τού αυτού μέτρου προκειμένου περί τής έ- ξαγωγής, σύκων, νωπών σταφυ- λών καί σουλτανίνας διά τα ό· ποία ή Αυστρία αποτελεί μίαν των κυριωτέρων άγορών κατανα¬ λώσεως, θά ωδήγει είς πτώσιν των τιμών των προίόντων αυ¬ τών έν Ελλάδι καί μείωσιν τοΰ κέρδους των παραγωγών, διατυ· πωθεισών μάλιστΐϊ καί σχετικών διαμαρτυρίαν. Ποός ύ.τοβοήθησιν αυτών, τό "Υπουργείον τής Έθνικής Οίκο- νομίας συνεφώνησε μετά των τριών τραπεζών όπως ίδρυθχΐ συν¬ δικάτον τό οποίον θά αγοράζη είς αύτριετκά σελλίνια συνάλλαγμα των έξαγωγέων σύκων, νωπών σταφυ- λών καί σουλτανίνας είς τάς τρε- χούσας τιμάς καί ούχι μέ δολλά- ριον 130 δραχ. τοιουτοτρόπως δέ αί τιμαί των προίόντων μας θά αύξηθοϋν. Αί λεπτομέρειαι τής έπελθού- σης συμφωνίας των 3 τραπεζών δι- ατυποϋνται ήδη ώστε νά καταστή δυνατόν νά υπογραφή αυτή Ιντός των ημερών καί νά τεθβ είς εφαρ¬ μογήν τό ταχύτερον. Ή Αύστριακή Κυβέρνησις κατά τάς ιδίας πληροφορίας εδέχθη την γενομένην πρός αυτήν σχετι¬ κήν πρότασιν δπως καταβληθΉ υπό τής Έκδοτικής είς τούς εν¬ ταύθα Ιξαγωγεΐς ολόκληρον η τμήμα τού ποσοϋ διά νά σΐ'νεχί- σουν τάς έξαγωγάς των, άναγρα- φούν δέ τα κατακρατούμενα έκεΐ ποσά έπ' ονόματι τής Τραπέζης ήτις καταβάλη ταυτα. στούς πολιτικούς τοθ τόπου μας. Καί ποιό ζήτημα τοθ Νο- μοθ μας γενικωτέρου καί μερι κωτέρου ένδιαφέρονΐος δέν ευρήκε στό πρόσωπο τοθ Μα ρή τόν πλειό πρόθυμο άλλά καί πλειό ίκανό συνήγορο.Κα ποίος Καστρινός πολίτης τ χωρικός γιά κάθε τού δουλειά δέν εύρισκε πάντοτε άνοιχτό τό σπίτι καί τό Γραφεΐο τού Μαρή γιά νά πή τόν πόνο τού καί νά ζητήση την θερα πεία τού; Καί άν αυριον παρουσια σθή στή Βουλή ίνα ζήτημα γιά την σταφΐδα μας, γιά τό λάδι μας, γιά τα κίτρα μας ή τα χαρΘύπια μας, ποθ άλ λοΰ θά βρεθή τό δυνατό χέρι ποθ καί θά θέλη, καί θά μπο ρή νά μδς προστατεύση; Νομίζω πώς καί ό πλειό ά γράμματος συμπολίτης μας καταλαβαίνει πώς δταν έχε μιά δίκη στό Δικαστήριο θά φροντίση νά βάλη δικηγόρο τού τόν πλειό καλό γιά νά την κερδίση. 'Έτσι καί στής έκλογές πρέπει νά ξεύρη πώς διορΐζει δικηγόρους τού στήν Βουλή γιά νά τοθ ύπερασπι σθοθν τα συμφέροντά τού κα πρέπει νά βάλη τούς καλυτέ ρους γιατί αύτό είναι τό συμ· φέρον τού καί τό συμφέρον των παιδιών τού. Πρέπει νά πεισθοθμε δλοι πώς ουτε τα Έθνικά ζητήμα- τα μποροθν νά βροθν καλύτε- ρο δικηγόρο άπό τόν Βενιζέ- λο, ουτε τα ζττήματα τής Κρήτης καί τοθ ΝομοΟ μας ά¬ πό τόν Μαρή. Δέν πιστεύω νά έλησμόνη- σαν οί Βασιλικοί συμπολίται μας τό στραπάτσο πουπαθαν στήν Άθήνα δταν ήλθεν ό Κωνσταντίνος μόνο καί μόνο γιατί έφοροθσαν βράκα. Θεσσαλονίκη 16—9—32 Μέ πολλήν άγάπη καί εκ¬ τίμησιν. Ήρ. Πολίμαρχάνης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΑΦΦΕΚΟΤΤΤΩΝ Λόγψ δπερτιμήαεως των κ»φφέ ίων είς Άβησσυνίαν έντός μηνός ιατά 20 σελλίνια τα 50 χιλιό¬ γραμμα καί κατά συνέπειαν αύξη- Ιείοης τής τιμής τοθ καφφέ υπό :ών έμπόρων, άπό σήμερον δ καφ ιές θά πωλεΐται είς δλα τα Καφ- ιεκοπτεΐα πρός δρ. 120 ή δκα. Ο£ Καφφεκόπται Έμμ. Περάκης Γ. Λ«ν»«»ν«κηί, ; Βίροκβκάκης, Ι. Μανουοάκηί, ά Ι. Μανωλικάκηί, 5ββ Θ Γρ. Σταματιάδης, .. . νασιάδη.', Μ. Μελχονιαν, Έμμ. Γΐώο. Ποοταλαχηί Μαντρά 'Ηραχλείου. νασιάδη., Μ. Μβονιάν, Έμμ. Πορταλάκηί, Γεώρ. Πορταλακηί, Λάζβς καί Ραηίδηί, Κ. χαλβς. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Καφεκοπτεΐον Λάζου—Ρα· Ε[δτ] Ιχει προμηθευθεΐ τελευταίως ιαφέδες τύπου «ΜΟΚΑΣ» τούς ^ποίους4 καί έθεσεν τί^η είς την ιατανάλωσιν: Ποοσφέρει 10.000 δραχ. ά- ιοιβήν είς δποιον αποδείξει χη- ιικώς ότι δ υπό τοδ καφεκοπτεί- υ τούτου παραγόμενος καφές [ναι νοθ'ομένος. Νίος μί δεκαετή λογιστικήν πεΐ- ιαν έργασββίς επί πολλά ίτη είς σο- αρόν εμπορικόν καί ναυτικόν γραφεί όν τής πόλεώς μας τελ⣫ς γνωστης τής άγοράς μας, εητβί ανάλογον Έπ'ίστις άναλαμβάνει την τήρησιν ιίωνδήποτε λογισΐικών βιβΐίων ως ιαΐ την εκκαθάρισιν οΐωνοηποτβί λο· •αριασμών επί μετρία άμοιβή. -Ή όδός Φ5δελε. ΠββχΘές «φίχ9η ίνταϋβα έξα μελης έκιτροπή Φβδβλιανών έ ξουσιοδοτημένη νά ηαρουσικσ9ή είς τόν ήγέτην τού Φιλελεύθερον συνδυα^μοΰ Ήραπλείβυ κ. Γ Μαρήν καΐ διαίηλώσο έξ ονό μκτος της κοινότητος την άφααί ώσιν «ύτπς πρός τό Κόμμα Φιλβ λευθέρων. Ή επιτραπή συνεζήτησε μΐτά τοΰ κ. Μαρή διά τα ζπτήματα τήι τόσον παραγωγικής περιφΐρεία Φόδελε, Ιδιαιτέρως δέ £θιξκ τό" ζήτημα τής όδοϋ Φόδελε δι' ή μεγάλως θέλει έξυπηρετηδή ή μι ταφορά των προϊόντων της. Ό κ. Μαρής υπεσχέθη βτι θά κατα βάλη πάσαν κροσπάθΕΐαν δπως τ ζήτημα ΐοδτβ λυθή δσον τ ό δυ νατόν συντόμως. —Ή Τραπέζα Κρήτης. Δι' ύοουργικής αποφάσεως δή μοσιευββιαης εί; την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ενεκρίθη ή έιτβ νΐχθΐΐσα τροποΐτοίησις τοϋ κατα στατικβυ τής 'Ανωνύμου Έται ρείας «Τραπέζα Κρήτης». ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι κά· τοικοι τοθ χωρίου Σκαλανίου Πε¬ διάδος δηλοθμεν διά τής ίδιοχεί- ί>ου μας ύπογραφής δτι, άνήκομε*
  άπό άνέκαθεν είςτό κόμμα των Φι
  λελευθέρων τοθ όποΕου ήγείται < μέγας πατριώτης μας Έλευθ. Βε· νιζέλος καί θά παραμένωμεν πιστο είς αυτόν παρ' δλας τάς δποσχέ- σεις των άλλαξοπισττησάντων. Έν Σκαλάνι τή 19 Σ)5ρ£ου 1932 Οί δηλοθντες Ιω. Σακελλαρίδης, Έμμ. Χανιω τάκης, Μάρκος Λυραράχης, Κύάγ Σακελλαρίδης, Κωνστ. Άγγελάκης, Ιωάν. Ψυλλάχης, Άντ. Έργαζάκης, Ιω. Σημαιάκης, Νικ. Μαραζάκης, Γεώργ. Κόκκινος, Νικ. Άγγβλάκτις, Στυλ. Ψυλλάλης, Μιχ. Κόχχινος, Αλεξ Ρουσάκης;, Ιωάν. Στειαχά κης, Έμμ. Ζαχαριά&ης, Νικ. Άπο στολάχης, Γκώργ. Π. Λουλακάκης, Γρηγ. Καρπαθιωΐάχη;, Γεώργ. Κ. Κριθινάχης, Κωνστ. Ρουσάκης, Μιχ. Γ. Λυραράχης, Γ, Μβθυμάχης, Ιω. Σταματάκης, Έμμαν. Σταματάκης, Ι. Ν. Κόχχινος, Έμμ. Κουμπενάχης, Γεώρ. Ξενάκης, Κωνστ. Κόκκινος, Ίγνατίου Κόχχινος, Γεωργίου Χα· νιωτάχης, Έμμ. Μ. Λυραράχης, Κωνστ. Σφακιανάκης, Μιχ. Γ. Λου¬ λακάκης, Νικ. Νερρλαδάκης, Γεώρ. Κ. Σωμαράκης, Ιω. Κριθινάχης, Νικ. Ζαχαρΐάδης, Μιχ. Χατζάκης, Κωνστ. Κριθινάχης, Ζαχ. Ροχάκης, Νικ. Χ. Λουλαχάχης, Κ.Σχιζάχη;, Γ. Ζαχαριάδης, Στανρ. Συμνιανάχης, Γεώργ. Ε. Τρουλιτάκη;, Δημ. Λου¬ λακάκη;, Άπόστ. ΠαπαΑάχης, Ζαχ. Στακάχης, Έμμ. Κούταλάχης, Γεώρ. Ρουσάκης, Γ. Τριαντϋφυλος, Νικολ. Μεθυμάχης, Νικ. Μ. Λυραράκης, Μ. Άβαμάπης, Γ. Μ. Λυραράκης, Ν. Πελβχίδης, Μιχ. Βαθιανάκης, Κων¬ σταντ. Μηλιαράς, Μιχ. Φραγκιαδά¬ κης, Έμμ. Ι. Λυρσράκης,Στεφ. Βου¬ ράκης, Μιχ. Λουλακάχης, Τηλ. Κόκ¬ κινος. ("Επονται πολλαί ύπογραςαί). ΔΗΛΩΣΙΣ Δηλώ δ υπογεγραμμένος δτι έκ παρεξηγήαεως μερικοί φίλοι μέ συκοφαντοθν δτι άνήκω είς τό Κα- φανταρικόν Κόμμα οικογενειακώς, καίτοι αυνδέομαι δια μακροτάτων δεσμών μέ τό Κόμμα των Φιλε- λευθέρων καί συνδέομαι καί σή¬ μερον καί λόγψ των δεσμών αυ¬ τών καί χάριν των ίντίμων άντι- προσώπων αύτοβ καί χάριν τοθ Μεγάλου ΆρχηγοΟ τού Έλευθ. Βενιζέλου τοθ έκλεκτοΰ ΠολιτικοΟ τοθ "Εθνους μας. Γωνιές Μαλεδυζίου 19—3—32 Ό Δηλών Φωμά; Γ. Νάθενβς ΠοιλεΤται νβόχτιστος οίκία μέ ά- νώγεια καί Ισόγεια δωμάτια, εξώ¬ στην, αύλήν μαγαζείον έναντι τοΰ έργοστασίου Χατζιδάκη. Πληροφορίαι παρό τφ Ιδιοκτήται Χαβ· Κβχαγιαδάκη 1—5 -Τό Σχολείον Κλήματος. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Κλήματος Πυργιωτίσσης χ. Γ. Μαθιουδάκης εκπροσωπών καί τοΰς ομοχωρίους τού, επεσκέφθη τόν χ. Γ. Μαρήν καΐ εζήτησε; την ενέργειαν πρός ενίσχυσιν τδν δαπανών τής έγέρσεοίς τοΰ Σχο- λείου Κλήματος. Ό κ. Μαρής υ¬ πεσχέθη ότι θά ενεργήση αποτε¬ λεσματικώς πάν το δυνατόν κρός αποπεράτωσιν τού σχολείου Κλή · ματος. —Τα κ*θυστερούμϊν« έμπο- ρικά χρέη. Διά δημοσιευθέντος είς την ε¬ φημερίδα τής Κυβερνήσεως δια- τάγματος κυροΰται ή μεταξύ Ελ¬ λάδος χαΐ Τσεχοσλοβακίας συμ φωνία ή ίάφορωοα την εκκα¬ θάρισιν των καθυστερουμένων έμ· ποριχ&ν χρε&ν. —Οί &κτήμονες καλλιεργη¬ ταί. Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬ νήσεως εδημοσιεύθη διάταγμα διά τοΰ όποίου χαθορίζεται ο τύπος τοθ προσωρινοθ τίτλου κλήρον- χίας τ&ν Ιάποκατασταθέντων άκτημόνων καλλιεργητων. , —Σύστασις έλαιουργείου. Την προσέχη Παρασκευήν θά συνέλθουν είς συνεδρίασιν έν τ$ Νομαρχιακώ καταστήματι τα μέ- λη τοΰ ΛιοικητιχοΟ Συμβουλΐου τοΰ Γεωργικοΰ Ταμείον "Ηρα¬ κλείου πρός συζήτησιν καί λήψιν άποφάσεων επί τοθ ζητήματος τής συστάσεως ελαιουργείον είς Πα¬ ναγίαν. —Αί προσφυγαί τδν θυμάτων πολέμου. Ψηφισθείς υπό τής Βουλής χαΐ τή; Γερουβίας εδημοσιεύθη είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 3 Νομο; 5675 διά τοθ οποίον ά παλλάασονται παντός ,τελους αί ενώπιον τοΰ Έλεγχτικον Συνε- δρίον προσφυγαί θυμάτων πολέ¬ μου θεωρούμεναι χαΐ αί μέχρι τούδε άτελ&ς ύποβληθεΐσαι ώς έμπρόθεσμοι. —Ή έξαγωγή τοΰ οίνου Π γλεύχους. Δυνάμει τοΰ νομόν 5676 τής 3 Σεπτεμ βρίου έ. ί. χαΐ διά δια- ταγμάτων δύναται νά 'έπαυξάνε- ται ό χρόνος, χαθ' δν δύναται νά παραταθή η προθεσμία πρός εξαγωγήν τοθ μετ' οίνοπνεύμα- τος αναμεμιγμένου οίνου π νλεύ- κους διά μέν τοΰς {πριύς οινους μέχρι 3 έτ&ν, διά δέ τοΰς γλυκείς '- έτδν. —"Ιδρυσις σχολδί«ν. Διά δπμοσιβυθίντος διατάγμα- τος Ιδρΰεται μονοτάξιον δημοτι¬ κόν "σχολείον είς Λαγον χαΐ προ- άγονται το 3τά{ιον 'Αγ. Βαρβά- ρας είς 4ξιον χαΐ τό Ιτάςΐον γάλης Βρύσης «ις 2τά{ιον. Με· —Τό παρακράτημα τοΰ κα- πνοΰ. Διά διατάγιιατος δημοσιευθέν¬ τος είς την εφημερίδα τής Κυ¬ βερνήσεως το ιΐ; συνάλλαγμα παρακράτημα των έ{«γ«μένων σιγάρων (ποίρων) καί σιγαρέττων έλαττοθται είς 3 ο)ο. —Ή προχθεσινή κλοιτή. Την νύκτα τής παρελθούσης Δευτέρας αγνωστοι (Ισελθοντες διά τοΰ παραθύρου είς την οΐκίαν τοΰ Έμμ. Μανιαδάχη τραπεζιτι- χοΰ υπαλλήλου παρά την οδόν Χορτατσων αφήρεσαν διάφοραι ήδη ρουχισμοθ καί χοομήματα συνολιχής ά{ίας 4.000 περίπου δραχμβν. Υπο τής χωρβφυλαχής ένερ- γβθνται τα δέοντα κρός άναχά· " «ψιν χαΐ σύλληψιν τβν βρα· στβν. —Άθλητικά. Την παρελββθσαν Κυριακην χ«1ώραν4 μ. μ. συνηντήθησαν είς τό γήπεδον «Χάνδαξ» αί δύβ άνεπίσημοι ομάδες Ηρακλείου «Άτρβμητβς» χαΐ «Ίωνία». Νίκη- τρια ανεδείχθη η ομάς α'Ατρο· μητ«{» μέ τϊρμ«τ« 7—3.
  ί
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφβίει Έναντι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΓΤρωΓα Τε τα ρ τ ής
  21 Σεπτεμβρίου 1932.
  .,|ΙΙ·ΙΙΙ.Η.ΙΙι,Ι11ΗΙΙΙΙΜΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ.
  ΒΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ Η
  ΤΟΥ κ. ΒΕΝ]ΖΕΛ|Υ_ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ
  Ι ΑΙΡΟΤΙΚΟΣ ΠΛΗ8ΥΣΜΟΣ ΕΤΑΚΟΗ
  ΗΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΟΝ ΦΙΑΕΑΕΥ8ΕΡ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έξ
  Άλεξανδρουπόλεως ότι ή υποο«·χή έ-
  χεΐ τού κ. Βενιζέλου υπήρξε θμιαμ(ϊευ-
  τική-
  Ή ιδία ύποδοχή έτοεμάζεται καί
  είς όλας τάς άλλας πόλεις τής Θράκης
  είς αςάναμένεται ό κ- Πρωθυπουργός.
  Πρός τόν κ. Βενιζέλον ύποβάλλον-
  τας ύκομνήματα έκ μίρους των γεωργι-
  χών συνεταιρισμών διαδηλούντων ότι
  τάσοονται παρά τ» πλευρόν τού. Έκ
  παραλλήλου πολυπληθείς άντιπροσω
  πείαι άγροτών παρουσιασθείααι σήμε
  ρον είς αυτόν έν Άλεξανδρουπόλει, έ-
  τόνισαν ότι ό άγροτισμός τής Θράκης
  θ4 υποστηρίξη μόνον τό κόμμα των
  Φιλελευθέρων.
  ΑΥΡΙΟΝ Ο Ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΑ
  ΕΙΣ ΤΙ ΕΚΑΠΠΚ6Ν ΚΕΝΤΡΟΝ ΗΕΙΡΑΙΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Σεπτεμβρίου
  άνταποχριτοΰ μας).— Την προσέχη
  Πέμπτην (αυριον) ό κ. Βενιζέλος έ«α·
  νερχόμενος έκ Θράκης θά ομιλήση είς
  τό έκλογικόν κέντρον τού Πειραιώς.
  Π ΙΚΓΙΗΣ ΤΩΝ ΑΟΟΡΒΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Αναφορικώς μέ την παραχώρησιν οίκο-
  πέδων είς τους έξωνομένους εκ μουσουλμα-
  νικών οίκιων τής ίδιοκτητρίας Έβνικής Τρα
  πέζης, καί καθισταμένοι-ς σθτω άοτέγους ά
  πόρο'υς έφέδραυς, τού Δήμον Ηρακλείου ό
  κ. Νομάρχης Ηρακλείου έν τί μερίμνη τοι>
  υπέρ των άσΐέγων έφέδρων κατήρτισεν υπό
  μνημα δπβρ Οά κοινοποιηθή ιίςτήν Γενικήν
  Διοίκησιν Κρήτης καί τό Ταμείον Έφέδρων
  Ηρακλείου.
  Διά τού ύπομνήμανος τούτου ό κ. Νομάρ
  χης έκφράζει την βΰχήν δπως δοθούν τα έν
  λόγω οίκόπεδα είς 400 περίπου οικογενείας
  άπόρων όστέγων έφέδρων καί άνά 150 τε-
  τραγωνικά μέτρα είς εκάστην γπό δρους οΐ¬
  τινες διαλαμβάνβντοΗ βίς τό ύπόμνημα τούτο.
  Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΛΑΙΩΝ
  ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Πρός τβύς κ. χ. θΐχονομιχβϋς 'Εφβρβυς χαι τας
  Τετμιαχάς Αρχάς τού Κρατους, λόγω τής επικει¬
  μένας ένάρ{·ο*ς τίιν δημοπρασίαν διά την ένοι
  κΙεΜΐν τ·β φ«ββυ ελαίου καί έλαι&ν διά τίιν
  χρήσιν 1933—33, το Υπουργείον των θΐχονομι
  χ6ν έχοινβπβίηοεν εγκύκλιον διά τής οποίαι;
  καρέχονται λεπτομερείς οδηγίαι δια τί>ν ένοικΐα
  οιν τού φόρον» τούτον.
  Διά της έγκυχλΐβυ ταύτης οί Οικονομικόν "Ε
  φορβι έντελλβνται ί.τως προβούν είς την Ιγκαι
  ρον διαχήρυςΊν των δημοπρασίαν Ίνα λάβωσι γνίι-
  αιν *Αβι οί ενδιαφερομένη.
  Είς την περίπτωσιν μη έγχβίρβυ ενοικιάσεως
  Τ«Λ φβρ·ν» οί Ιφοροι έντ»λλοντβι *ά κροβαΐνουν
  «Ις τβν διορισμόν τού απολύτω; απαραίτητου ά
  ριβμοΰ προσωρινήν έπιστβτών βεβαιώαεως χαι εί
  σ*ρά{*ως τού φβρου. Τό ενοίκιον τού φόρον 6β
  χατα|Υλη0σ υπο την ένβιχιαστδν «Ις 8 αΐτησίας
  Ιοας οΑσπις.
  ΟΙ Ιφοροι των Νίων Χυρ&ν παραγγίλλονται δια
  της αυτής έγχυκλΐβυ όπως ύποβάλλουν (Ις τβ Ύ
  Ν«υργ*1ον των ΟΙκβνομικϊιν πιναχα τί»ν έλαιο-
  η«ραγ»»γί»ν χβινβτητνν τί»ν περιφέρειαν τ»»ν χαΐ
  τ«ς πλείονας τής μιάς χβινότητας αί οποίαι· δύναν¬
  ται ν* ά*·τελ*σ«υν Ιδιον τμημα πρός ενοικίασιν.
  ΟΙΝΕΟΙΕΦΕΔΡΟΙΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ
  Η ΒΙ0Η1ΤΑ Τη ΕΙ ΙΡΙΙ12 ΙΑΤ4ΙβΜ£Μ-Μ
  Διά δημοσιευθέντος είς την "Εφημερίδα τής Κυ·
  Β«ρνηβ<ο<ς διβταγματβς όνομαζβνται ίφείροι άν- θΰπολβχαγοι οί χατκβι μαβηταΐ άποφοιτοι της Ιτρατικτιχής Σχβλής έφ·ύρ*ν άςιωματιχΛν : Πΐζιχοϋ : Χ. Νι*ηφορ;*κη$, Κ Μηλαβάκ^, Κί· μων Μαγνης. Κ. Φραγκιαδάκης. Μ. Παπαδάκης, Ε. ΠαπαδοΜΜβταχης. Λ. Ρβζβχης. Δ. Κβυχλάχη;. Δ. Γιαννακάκη^ Γ. Κβτςαμηαοαχης. Στυλ. Χταυρι ·ν*χη;. Ί· Τς«νβχης Δ. Γ»λβναχης, Ι. Σμπίιχος, Χβ Πατΐρβχη». Μβρχος Μοιοτβρβιχηί, Ι. Λ*δκκνβ<, Ν. Χριστβδουλβκης. Σπ· Τσκγκαρχχηί, £τ. Κβτσβγ. ριβάκης. χ«1 Νικ. Σπυριδάκης . . Πυρβββλιχβυ : Ε. Κ«ραγιβ»ργαχηί, ©. Φβσιλβι- κης. Εύ«Υ· Γβλ*νιβινθ{, Ι. Ββοιλβκηί, Ανδρ. Ά- λινιζ*χη{. Γ. Τσ«ντηρβχη{. Ανδρ. Μαρκάκης, Χρ. Χριστβφβχης κ«ί Ν»»· Παπάζογλου. Ίκπιηον: Β. ΆνδρονιλιδαΜης. Ε. Τσορμηατςα- κης Μηχ«νιχβύ:Ε.Ψαρβυδάχης κ*11. Παχιαόαχηί· ΠΡΟΑΓΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΩΝ Δι* ΰπονργιχής αποφάσεως ποοηχθησαν είς τη- λεφηβτητρίας α'. τάξεως αί θίανώ Κσυ- χλάχη, "Έλλη Ζωσάκη, ΑΙκ. Στρατουδάκη, Μαρία Φρανκάκη καί Χουσονλα Μαρκάκη, β' τάξεακ; θεοδ. Σταυρουλάκη, γ'. τάξεως Φωτεινή Λυράκη, Αντιγόνη Κοκκαλά,Εύθυμία Ζερβουδάκη καί Φρό- σα» Ροζάκη. Δι* ετέρας πράξεως προήχθησαν είς τόν άμέ- σα>ς έ«όμ~ον βαθμόν οί παρά τφ τηλεγραφείφ
  Ήοαχλζίου βιανομϊϊς β. Ε«άγ. Τρουλίτης χαί Έμ.
  Παπαδάκης. ,
  ιϋΐΐΓΑΓνηΓπηι «ιΐΊΓΓΐΐί'1 ι ΗΡ06ΥΠ0ΥΡΓ0Σ ΣΥΝΙΣΤΑ
  ΦΙΑΕΛΕΥΟΕΡΟΙΕΚΑΟΓΕ1Σ κλι πάλιν την μη διάσπασιν
  ΙΑΒΥ ΤΙ ΑΗΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ρ"™-1»»·
  111111 Μ ΗΙΙίΠΗίίΙΗΙ^ ΑΙΑΪΙ1ΑΣΙ2ΤΟΝ ΨΗΦΟΝΛΕΝΕίίΥΑΤΑΙ
  ΛΥΣΣΩΝ & ΑΙΜΟΔΙΨΗΣ $,ΤΗΝ ΟΜΑΑΗΝ ΕΞΕΛΪΞΪΚΤΗΣ ΚΛΪΑΣΤΑΣΕϊΣ
  Ο ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ
  ΟΥΤΕ ΟΙΚΤΟ- ΟΥΤΕ ΕΑΕΟΣ!
  «Οί βενιζελικοί συμμορϊται ό^είλουν νά
  τό πάρουν απόφασιν. Έφώσον ό Ελληνικάς
  Λαός αναθέση διά της ψήφβυτου τής2>Σε-
  πτεμβρίου είς τό Λαϊκήν χ^μμ* ν' ά π ο κ α-
  θ ά ρ η τ η ν Χώρανέκτούβενιζε-
  λικού ά γ ο υ ς, δέν θά υπάρξη ούτε οΐ-
  κτος, ουτβ έλεος δι* ολους έκεινους, των ο¬
  ποίων ή πολιτεία άπετέλεσεν εθνικήν κα-
  ται^χύνην καί όνειδος.
  «Τό δίς έξαμαρτεϊν ούκ άνδρός σοφοΰ».
  Έπ' αυτού είνε σύμφωνοι όλοι έκεϊνοι, οί
  όποΐοι γνωρίζουν τί δβινά προσεγένοντβ
  είς την άτυχή αυτήν Χώραν έκ τής έπιβικεί-
  ας των τιμίων πρός τβύς άτίμους, των κα¬
  λών καί αγαθών πρός τούς κακούς καί τούς
  αίσχρούς, καί τέλος των εύηγμένων πρός
  τβύς άχρείους.
  Είνε &λλνς τε ή θέλησις τού Λαού, είνε
  ό διακαής πόθος τού, καί επί πλέον έθνικη
  ΑΝΑΓΚΗ. «Νά ξερριζωθή τό κακο, καί νά
  ξερριζ »θή όλότελα».
  ■ΕΛΛΗΝΙΚΗ» 14ης ΣεκτεμΡρ(ου 1932.
  ΣΤΙΣ ΚΑΡΜΛΝΙΟΛΕΣ!
  »Βρέ παληοτόμαρα Βενιζελικοί! Μάθετέ
  το μιά γ>ά πάντα: 'Ο 'Ελληνικός Λαός τό
  απεφάσισε. Καί ό,τι άποφασίζει ό Λαός, κα-
  νείςποτέδέν κατορθώνει νά τό μεταβάλη.
  Απεφάσισε δέ ό Λαός διά σά; τρομακτικά
  καί αγρια πράγματα.
  Κρεμάλα! Κακούργοι Βενιζελικοί! Ή ώ-
  ρα σας πλησιάζει. Κανείς δέν θά συγκινηθή
  γιά σάς την ώρα πού ό Λα<ς μαινομενος θά φωνάξη: »Στίς καρμανΐόλες ταύς άτίμους!» «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» Ιίης Σεπτέμβριον 1932. ΑΙ ΑΣΧΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Υπό τ ου έν Άρχαλοχωοίω Ι- ατροΰ χ. Γαλανάκη μάς απεστά¬ λη χθες τό κάτωθι τηλενράφημα: «Τινές κατοίκων Βάρβαρον Πεδιάδος μεθυσθέντες έπέδρομον κατά Φιλελευθέρων Αστρακών έχιτεθέντες κατά τούτων καί ξε· (τχίσαντες εΐχόνας Βενιζέλου. Πρά ξις ίξήγειρεν Άστραχιανούς καί έπαπειλοΰνται σοβαραί συρράξης άν μή συνβτισβώσιν έπιδρομιΐς καί έκδηλώνουν αίσθήματά των ένιός όρίων νόμου. Παρακαλώ δημοσιεύσατε σχε¬ τικώς εφημερίδα καί συστηοοτι λιοίκησιν Χωρο«ρυλακής δέβντα. Γπλανάκης» ΟΙ ΓΕΡΟΫΣΙΑΣΤΑΙ ΤΩΝ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞϋΟΝ Το Πρωτοδιχιΐβν 'Αβηνϋν διά τηλπγραφηματος τού κρός τούς ρίζιι ίτι παροΊτηΙέντος τού κ. Νικολ. Ιϊλοκώατ», «νεχηρυξϊν ύποψηφΐους Γερουσιασταις Βιομη χανιχ&ν χαί τμημάτνν έμπορι κου κα! Βιομηχανιχ&ν 'Επιμελη- τηρΐϋν τού; χ. χ. Χατζηχυριάκον χβί Δημ. Κ. Ζάννον. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΟΝ ΚΑΛΑΘΙΟΝ Δυνάμει τού νομόν $672 δημο¬ σιευθέντος (Ις την εφημερίδα τής Κνβ(ρησ«»ς χΐνά βαρελια χαί καλαβια πρός επανεξαγωγήν στα φυλί»ν άποταμκυβέντα η παρα ληφβέντα νομψ&ις μΐχρι τέλους Δπχεμβρίου 1930 δύνανται να ά «βοταλίσιν είς τό έσ^τΐριχον π τό εξωτερικόν μέχρι τέλους Ίβυ νίβυ 1933. Η ΑΝΑΛΟΖΙΣ ΕΝ ΑΤΤΟΤΑΜΙΕΥΖΕΙ ΕΜΤΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ χ. χ. Νομάρχας τού χράτους γνωομύν. Διά τού νιαροθ νομου 5673 κ* ρατΐίνεται έηί δίμηνον η ηροβ(- ομια άνβλκαεως τί.ν έν άποταμι •ώσει ε0ρ·ΜντΜν έμηοριυματων μη αυμΡατιχης προελεύσεως άνευ (ικαγειγης (Ις τον διά τού νομου 5312 προβλππβμενον διαχανονι ΟΙΚΟΝΟΜΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖβΗ ΑΙ τιμαί τροφίμων είς την αγοράν μας. Ή 'Εμ «ι— την τιμ··|ν τ*ν θΑε*!». ΚλαΙπι <Υ1βθίβ» 12, Βόλβν Ι·—20. Μ«- παοόνιβ *—ί*»β 1$. ϋ~αβό-/ια θ«ο βαλον(κικ '·· ΖμιμοιμΑ #ν |Ι» | 15-20. α—(ιιβο~« ιεπλντπλπΐεκ Μ. φόΧ & 5. β κ ηΙ ,η-μάς Μ. φηΛόΧα &οαχ.Ι2. Ρ«Ρ«Θμι Μαβόιο* 13-16. &ο««Ηέ) »—οπια Μ-Ι6..θοσολα»ια .5 Ι6.'Κ- λανε λιειν. 27. Α*νθΙ.5Ο-Ι.60Ζ«»— ληπός α' 18-19. ρ". 17, ά ' Ρ'ΙΙ Τέϊ 200 Ι.60Ζ«» κράοεεος π'. . Κιεφφές 4- ληπός α 1819. ρ , 16 ««* Ρ'.ΙΙ. Τέϊον 200. Μ 120. ο~ς Η0-Ι32.Γίλ—. ——Μ 116. ΑΙ— 40. Μ«»Αντ« Μ. ΓαλεηετερΑ.- ΤτοΙ Κ·βο4ο« Μ. ΓονΑσβμΙβο 48. 'Εντό—ο Μ—Μ Γιαο«βτ· Ι1.Γάλα9. Κρίατα.—Ά(—1— β«.38. χβι—νον 36—40 ιώβχος 38, ζτ—ο«ο«πο*<Κ κβο- 0άτσυ 32,α1γος 24. βόΐον ηαί αγιλ* 248«αζ. ΐοιοινα ΜΥάλα 34. γο»· ηοολερο«>.-Άπ6 35-50.
  «χετνΐΜά.-Κα«Μ|~ 9-6. π»τά
  4-9. »)ί»»··Α*Μ 10-12ε-αβ*-
  η«»ε*τκββ 8-10 ιυεάρ—ε *-Κ>.
  ♦οοολαϋΐο ?«. |»εΐ||ΐιΐ|έ«ιιι $-6
  ~>βά—ς 3—4 ε)β<—Με{, στίφνοί 8— 10 «οατιιάς μ—' οκάν. μ«λ- «ζα—ί 4-5 λε^θνιει ο—ό*Μ 16— 18 >68 λ Ι
  # 3-6,
  «Κμ 3— 4 μ»*ν*β »6.«χλάΑιει
  4-6 σ4Μ 6- 8. ,ήλει 6-8. οοβάιιι—
  6- 12 . —*βάν«Μ 6-8, οόγοια 5-6.
  Κίνησις τής Σταφίδος
  κατ' ©χον
  Ζοβλτον<—ι έ{βια—. Δρ. 20.— » · · 17.- β'. Τ—ϊ*ο«ς Ροθπιά τα-π 14.50 12.- 8.- 480 3.50 8.20 6.— 2.50- 1.70- 1.ΙΟ- 22.- 20.- 17.- 14.50 12 — 5.80 4.- 880 6.50 3.- 1.80 1.43 Τιμαί Συναλλάγματος Α*>.
  Λο«
  φοανκον
  βα|κ<τ. Αιβέττ· *^μ ψ■*% — ^ τ^ρενν9 «^ — ν «« - - - — . ^ 18, +ττ»»8<Ηΐει 6—8, «π—»«■< Ι «ρσβοτΐ §—· Ιάρε— &β. β—10 ΑΙ*α Κορώνα (Τα—.) Κορώνα (Σονπό.) φό (Ββλγ.) Α«>
  ϊΑλίνι (Α«β.>
  φιοβίνι ( θλλ—.)
  Όλ Λλ
  163.------164.50
  571.-----577.-
  6,39- 6,49
  31,44- 31,79
  8.35- 8.45
  38,40- 39,68
  76.25- 81.75
  4.80-4.91
  28.77- 29.70
  4,50— 4,60
  22.73- 23,60
  65.40- 66,10
  •39------5Μ
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Σετττεμβρίου (τού
  άνταποκριεού μας).— Είς τούς έκφω·
  νηθέντας έν Θράνη υπό τού κ. 'Βενιζέ-
  λου πολιτιχούς λόγους^ έπαναλαμβάνε-
  τακ ή σύστασις όπως οί οημοχρατιχοΐ
  ψήφοι μή διασπασθώσιν.
  Ό κ. Βενιζέλος τονίζει ότι εάν οί
  ψήφοι ούτοι ΓιιασπασΟώσιν ώστε νά ενι¬
  σχυθή έναντι των Φιλελεύθερον τό λαϊ¬
  κόν κόμμα δέν ύπάρχει αμφιβολίαι ότι
  ή εξέλιξις μετεκλογικώς τής καταστά¬
  σεως δέν θά είναι όμαλή.
  ΤΗΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΗ Ο κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  8Α ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ ΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ «ΡΟΣΦΥΠΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚϋΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μα%).—Την προσέχη Πα¬
  ρασκευήν ό χ. Βενιζέλος θα επισκεφθή
  τούς υπολοίπους προσφυγικούς συνβικι-
  σμούς των Αθηνών ένθα καί Οά έκφω·
  νήση λόγον επί τού έχλογικού προγράμ-
  ματος τής Κυβερνήσεως των Φιλελευ-
  θέρων.
  ΤΩ ΣΑΒΐΓΤθΓΤΤίΠΠίΤΣ
  Ο Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΡΣ ΕΙΣ ΙΟΑΝΝΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό κ. Βενιζέλος
  πιθανώτατα τό Σάββατον θά μεταβή είς
  Ίωάννινα. Ό χ. πρωθυπουργός Σν» δυ¬
  νηθή νά ευρίσκεται την Κυριακήν είς
  Αθήνας θά ταξειδεύση άεροποριχώς.
  ΜΕΤΡΛ ΚΛΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟ8ΕΙ2ΗΣ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΚΑΟΠΚΗΣ Ν0ΒΕΙΑ2
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Σεπτεμβρίου (τού
  ανταποχριτού μας).—( Διετάχθη αρμο¬
  δίως όπως συνεχισθή ό έλεγχος των έ-
  κλογικών βιβλιαρίων. Σχετικώς εζητή¬
  θησαν οί κατιλογοι των άποθανόντων
  έχλογέων.
  Τα μέτρα ταύτα ελήφθησαν πρός
  ματαίωσιν τής έχλογικής νοθείας την
  οποίαν ώς γνωστόν έχει όργανώσει ό χ.
  Μερχούρης.
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
  ΒΛ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ? ΑΘΗΝΑΙ 9Ο Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Ηερολίνου ότι διά την 2& Νοεμβριού
  προεκηρύχθησαν αί νέαι Γερμανικαί εκ¬
  λογαί.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ
  Χθές ίίσήχθησαν ιίς την πόλιν υπό των σία·
  φιΛοπαοαγωγών π»ρί τας 60—70.000 6χ. σταφί¬
  δων σουλτανίναν ναί ταχτα.
  Ή κίνησις τή; σταφιδανορά; επηκολούθησε καί
  χ#ές παρονσιάζουσα ζωηράν όπωσδήποτϊ κίνησιν
  • Ις χά έξαΐνετικά χαί α' πράγματα τής σουλτανί-
  νας, είς τα δηο'ια Οπήρίεν άρκετή ζήτησις. Ή ά-
  γοραστιχί| κίνησις είς τα δευτερώτερα πράγματα
  ήτο μέν καλή άλλα αί τιμαί αίτινες προσψέρονΐαι
  άναγκάζουν τού; παραγωγεύς νά μή προβαΐνωσιν
  είς πωλήσϊΐς μιχ« προθεσμίας.
  Ό ταχτάς έχυμάνθη χάί χθές είς τάς δραχμάς
  4—5,50 γενομένων μαλιστα άρκετών πράξΐων.
  Φόρτωσις αταφίδατν δι' Ευρώπην έκτιλίϊται καθη¬
  μερινώς.
  ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  Κατ' άσφοιλϊΐς μας πληροφορίας ή μετάθεσις τ*
  Επιβεωρητοϋ Γόρτυνος χ. Παπαβαναοίβυ μη έγ
  χριθεΐαα δέν προκ«ιται νά πραγματοποιηβτ).
  ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Χθβσινόν τηλεγράφημα πρός τόν ήγέτην
  τοϋ Φιλελεύθερον σννδυασμοϋ Ήρακλβίον
  χ. Μαρήν, αγγέλλει βίς απάντησιν τηλβγρα-
  «ρικής τού υποδείξεως δτι εξεδόθησαν τα
  έντάλματα αποπερατώσεως διαφόρων σχο¬
  λείων τού νομοΰ μας.