100040

Αριθμός τεύχους

3277

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

23/9/1932

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (".οί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΙ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3,277
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΠΑΡΑΪΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ 1932.
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Άκόμη δέν έφ&άσαμεν πρό των καλπών καί ή λυσσώσα βοή τής παλαιάς
  φαυλοκρατικής λερναέας έξαπελύ&η ώς λαίλαψ εναντίον μας, εναντίον τής
  Κρήτης μας, εναντίον αυτής ταύτης τής υπάρξεώς μας. Καί επανελήφθη πά¬
  λιν στρνγγή, τρισαπαισία ή φωνή των φαύλων:
  ΚΑΤΩ Η ΚΡΗΤΗ!
  Άκόμη μας χωρίζουν είκοσιτετράωρα άπό των έκλογών και ή Κρήτη μας
  χρησιμεύει ώς σύνΰημα τοϋ αγώνος των κιτρίνων, καί ταρταρίνων καί των Ή-
  ροστράτων ποϋ παρέδωκαν είς τάς φλόγας τής καταστροφής μίαν Σμύρνην
  καί έπανέσβυσαν τάς άναφ&είσας λαμπάδας τοϋ μεγάλου ΝαοϋΙτής Βασιλί¬
  δος των πόλεων!
  ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ!
  Άκούσατε των όλετήρων τό θρασϋ μήνυμα. Προοέξετε την κοχλάζουσαν
  άπό άσβεστον μϊσος βοήν των. γ*
  Καί συγκεντρω'&εΐτε μέ την παλαιάν σας πίστιν περί τόν Μεγάλον μας Αρχη¬
  γόν, διότι οί αύτόμολοι ποϋ προσπα&οϋν νά σας παραπείσουν διά νά άποσπά-
  σουν έστω καί ολίγας εκατοντάδας ψήφων συντελοϋν είς τήνέτοιμαζομένην
  μαύρην νύκτα τοϋ έθνικοϋ ολέθρου καί τής ιδικής σας καταυτροφής.
  ΜΙΑ ΨΗΦΟΣ διδομένη είς τα μικρά κόμματα αποτελεί πλήγμα κατά τής*
  Δημοκρατίας.
  «"ΌΜ" ΤΥΜΤΤΑΘΗΣ ΥΤΤΟΨΗφΙΟΤΉΣ
  ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ.
  «. . . .Ένόμισα, δτι είναι έγκληματικόν νά διασπείρωνται
  αί προσφυγικαί ψήφοι κατά τρόπον μή εξυπηρετούντο τα σο¬
  βαρά κσΐ πολύπλοκα ζητήματά μας καί μή έμφανΐζοντα
  συγκεντρωμένην την δύναμίν μας καί ανάλογον πρός αυτήν
  την κοινοβουλευτικήν μας έκπροσώπησιν.
  Ό αγών τόν οποίον άνέλσβα είναι δύσκολος διότι καί
  αί συνθήκαι τής κομματικής είς την Έλλάδα διαπάλης είναι
  πρωτοφανεΐς είς σκληράν άντίθεσιν.
  Άλλ' ό κοινάς μας αύτός αγών καθΐσταται εύκολώτε
  ρος, διότι κατενοήθη σχεδόν άπό δλους μας ή τεραστία τού
  οημασία καί δικαΐως προβάλλει ό πόθος τοθ προσφυγικοΟ
  κόσμου ν' άντιπροσωπευθή δι' Ιδίου τού άντιπροσώπου είς
  την Βουλήν.
  Ή προσπαθεία τής διασπάσεως μας συνετρίβη».
  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  ΤΑ ΑΝΟΣΙΑ
  ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
  Τό όργανον των άγροτο-
  πατέρων «Δράσις» γράφει ε¬
  πί λέξβι έν χψ χθεσινώ κυ-
  ρίφ τού άρθρφ:
  «Τί σχέσιν Ιχουν οί κύ-
  ριοι μανάβηδες—φυσικά τής
  πόλεως— οί καφφετζήδες,
  παπουτσήδες, έμπορίσκοι καί
  ύπάλληλοι μέ τοΰς άγρους
  καί τούς αγρότας;»
  Καί παρακάτω:
  «Πώςτολμάτε σείς—οί «α-
  φβτζίίδβς πάντοτε, έμπορι-
  σκοι κ.λ.π.—πού βρίσκβτε το
  θράσος καί την άναίδεια (;!)
  τρβλλοί έσβίς, νά συμβου-
  λ«νβτε φρόνιμονς άνθοω-
  πους;»
  Καί άκόμη παρακάτω:
  «Πόσα πήρατε άπό τό κόμ-
  μα (Τ!) παρακαλούμεν «αί
  ήλθατε έδώ—στά χωρία έν
  νοεΐ ό άρθρογράφος τής
  «Δράσεώς» — σαγανογλύφτβς
  καί λουφετζήδες γιά νά ξέ
  ρωμε πόσα θά βγοΰν άπό
  την ράχη μας μεθαύριον:»
  Αύτά κηρύττει ή χθεσινή
  «Δράσις», ποΰ δέν είναι πρός
  Θεοΰ διόλου κομμουνιστική,
  διόλου άναρχική, διόλου ά-
  νατρεπτική, είς βάρος των
  τιμίων έπαγγελματιών τής
  πόλεως τοί»ς όποίους προ-
  σπαθεί μ έ τόν καταχθονιον
  αυτόν τρόπον νά φέρη άντι-
  μετώπους πρός τόν κόσμον
  τής ύπαιθρον.
  Καί θεωρβί καί χαρακτη-
  ΚΩΝΣΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
  Έκ^τών ύποψηφίων τοθ επισήμου συνδυσσμοθ των Φι-
  λελευθέρων ".βουλευτής των δύο τελευταίων βουλευτικών
  περιόδων κ. Κωνστ. Πολυχρονάκης, τοθ όποίου ή οίκογένεια
  τόσας υπηρεσίας προσέφερε πάντοτε είς τούς άπελευθερωτι-
  κούς αγώνας τής Κρήτης καί τής Ιδιαιτέρας τού επαρχίας
  Μεσσαράς.
  Ό κ. Πολυχρονάκης είνε έκ Γτών συμπαθεστέρων
  ύποψηφίων τοθ ΝομοΟ μας καί ώς φιλελευθέρας άλλά
  καί ώς πολιτευτής ένδιαφερόμενος πάντοτε καί μεριμνών διά
  τα γενικά ζητήματά τοθ τόπου.
  άλλα πρασινάλογα;
  Άλλ' είναι ή δέν είναι, τί
  πταίουν πρός Θεοΰ οί νυχθη¬
  μερόν Ιδρώνοντες και μο
  χθούντες διά τόν ξηρόν των
  άρτον επαγγελματιαι μας,
  καφφετζήδες η παπουτσήδες,
  ή μανάβηδες ή «έμπορίσκοι»
  αδιάφορον,"γιά νά τούς πά
  ρουν άπ' έμπρός ό άγροτο-
  πατερισμός καί ή «Δράσις»
  τόσον ποταπά καί άναί-
  σχυντα;...
  ρίζει σαγανογλύφτες καί λου
  φετζήδες καί άβανταδόροΊ'ς-
  Γόσον πτωχούς καί τιμίους
  έπαγγελματίας, μόνον καί
  ιόνον διότι είναι Φιλελευ-
  ,)εροι καί θά είναι Φιλελεύ·
  9εροι καί δέν ηκολούθουν
  ΐόν κ.Ταραπαπίαν αρχηγόν
  της στόν κρημνόν τής άναρ·
  ς καί τής άποσυνθέσεως.
  Ερωτώμεν καί ημείς: "Ολ'
  αύτά τα άνόσια κηρύγματα,
  έν συνδυασμώ μέ τα περί
  ίδελλών άνοστολογήματα δέν
  μυρίζουν καθαρό κομμουνι
  σμό, δέν είναι όλοφάνερη άν-
  αγραφή των καθημερινών
  ίεροκοπανισμάτων τού κομ-
  μουνιστού Τανούλα,τού Μου-
  τούση, Δελαζάνου καί λοι-
  πών; Δέν άποπνέουν Ρωσ-
  αισμό «αί τάσεις ποός τόν πε
  ρίφημον κολλεκτιβισμό καί τα
  Σ5ΥΝΔΥΑ2ΜΟΣ5
  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ
  'Αδ. Κωνσταντινίδης
  Άντ. Γαλανάκης
  Ιωάν. Περδικογιάννης
  Κωνατ, Πολυχρονάκη;
  ΤΑ. .ΤΕΛΑΛΗΜΑΤΑ.
  Τό Καφαντσρικόν όργα¬
  νον δημοσιεύει συνεχεΐς άπο-
  θεώσεις τοθ κ. Καφαντάρη.
  Δέν μετροΰνται αί άποθεώ-
  σεις των τετραστήλων δήθεν
  τηλεγραφημάτων τού, δήθεν
  έγκύρων πληροφοριών τού.
  Άλλ' άποκρουστικώτερος
  καί άντιλαικώτερος τύπος ά¬
  πό τόν Καφαντάρην ύπάρχει
  είς δλην την Έλλάδα; Καί ά-
  φοΟ δέν ύπάρχει, ποίος είμ-
  πορεΐ νά πιστεύση τα τόσους
  γέλωτας προκαλοθντα άπο-
  θεωτικά τηλεγραφήματα;
  «πΑΤΕΩΝΕΣΜΕ ΔΙΤΓΛΩΜΑ.
  γ Κάποιος ύποψήφιος άπό
  κεΐνους πού ύπόσχονται λα-
  γοΰς μέ πετραχείλια στούς ά-
  φελεΐς καί άλλοθ άνεγέρσεις
  σχολείων, άλλοθ έκκλησιών,
  άλλοθ δρόμους, άλλοθ γεφΰ-
  ρας καί άλλοθ ποταμούς με-
  τέφερε σέ κάποιο συνοικισμό
  όκτώ «μπιτσιμέδες» γιά νά
  διαπιστωθη ή απόφασις τού
  περί ανοικοδομήσεως τοθ
  σχολείου τοθ συνοικισμοθ.
  Καίτοι αμφότεροι οί υπό μα¬
  σκαν άντιβενιζελικοί συνδυα-
  σμοί διευθύνωνται άπό χείρας
  έργολάβων δεδοκιμασμένης έ-
  φευρετικότητος, έν τούτοις δέν
  είναι άνεκτά τόσον χονδροει-
  δή καί χονδροκομμένα ψευδη.
  Οί περΐφημοι νέοι άνδρες,
  είμποροθσαν νά ύπόσχωνται,
  άλλά δχι νά έμπαίζουν τόν
  κόσμον τόσον χονδρικώς.
  * ***
  ΑΙΜθΙνΙΕΝθΝ ΑΧΑΡΙΕΓΑ»
  τάς τβλευτοίας ά-ξι»/·
  ενεργείας ϊης ή
  Διοίκησις τής Συνομοσπονδί-
  ας Πολυτέκνων έξέπεσε όμο-
  λογουμένως καί είς την κοι¬
  νήν συνείδησιν καί είς τα όμ¬
  ματα αυτών τούτων των πο¬
  λυτέκνων. Τό έν άλλη, στήλη
  δημοσιευόμενον τηλεγράφημα
  τοθ ενταύθα Συλλόγου απο¬
  τελεί περ! τοθ τελευταίου α¬
  πόδειξιν σαφή, τιμφ δέ καί ό
  λόκληρον τόν Σύλλογον.
  Δέν δύναται νά λησμονήση
  κανείς δπ τόν πολύτεκνον
  ώς άτομον καί όμάδα μέ ιδι¬
  αιτέρα κοινωνικά δικαιώματα
  έπέβαλεν αύτός οθτος ό κ.
  Βενιζέλος. Καί δέν δύναται
  νά παρίδη κανείς 8τι δλα τα
  νομοθετικά μέτρα υπέρ των
  πολυτέκνων—μέτρα ευρύτατα
  καί προνομιακά εντελώς άπέ-
  νανη των άλλων τάξεων —
  συνετάχθησαν καί έφηρμό-
  σθησαν υπό τής παρούσης
  Κυβερνήσεως. Τό νά παρου-
  σιάζεται λοιπόν τώρα ή περΐ-
  φημος Συνομοσπονδία ζητοθ-
  σα δπως λέγομεν κοινώς καί
  ρέστα—διεκδικοθσα τόν «κθ·
  τινον τής νίκης» είς την πρώ¬
  την γραμμήν τής δημαγωγΐας,
  είς την κορυφήν τής άδιαλ-
  λάκτου παρατάξεως τής αν¬
  τιπολιτεύσεως, εΤνε φαινόμε¬
  νον άγνωμοσύνης άπό τα
  μάλλον άνεξήγητα καί άχα-
  ρακτήριστα τής παρούσης
  προεκλογικής περιόδου.
  ***
  ΚΑΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ.
  'Ως πληροφορούμεθα &γνω-
  στοι έπιβαίνοντες αύτοκινήτου
  την παρελθοθσαν Δευτέραν
  μετέβησαν είς θέσιν Κατσαμ¬
  πά καϊ κατέστρεψαν τό κεν¬
  τρικόν ύδαταγωγόν τοθ 'γ.
  δραγωγείου καί διεκόπη παν-
  τελώς ή Οδρευσις τής πόλεως.
  Ό Δήμος μέχρι σήμερον ου¬
  δέν ενήργησεν διά την ανα¬
  κάλυψιν καί τιμωρίαν των έ·
  νόχων καί ουδείς λόγος έγινε
  περί τούτου υπό τοθ κ. Δη·
  μάρχου.
  Δέν δυνάμεθα νά μή πιστεύ¬
  σωμεν ότι κάτι κρύβεται είς
  την υπόθεσιν ταύτην.
  ΦΟΒΕΡΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ.
  Λαμβάνομεν καί δημοσι¬
  εύομεν την ακόλουθον επι¬
  στολήν:
  ΦΙλη «Ανάρθωσις»,
  Ό Νεαρός Λαϊκός ύποψή¬
  φιος δοθείσης εύκαιρΐας έν
  Γαρύπα Ισχισε τής είκόνες
  τοθ Μαρή καί Βενιζέλου έν-
  τός ενός καφενεΐου. Άναφέ.
  ρομεν τφ γεγονός διά νά
  1
  Άλκαζάρ: ("Ομιλών χινηματογρά-
  φος).— Σήμερον ή ξακουστή καί έν
  τελώς πρωτότυπη φαντασμαγορία
  «ή Διάσωσις» (ήχητιχόν) μέ τήΛιλή
  Νταμιτά καί τόν Ρόναλ Κάλμαν.
  Βόσΐτορος: Σήμερον τό άριστούρ-
  γημα:οί «Τρείς ενοχοι» μέ την Πόλα
  Νέγρι καί Όλγα Παλχόβα (παραγω-
  γήϊ Ι930>. ________
  Άλάμπρα.—Σήαερον ό κολοσσός
  τής κινηματογραφίας: «ΤΙ τού κό
  στισε ένα φιλί» μέ την Μπβμπέ Ντά-
  νιελς.
  ρουν παράδειγμα πολιτισμοθ
  καΐ συμπεριφοράς καΐ οί λοι¬
  ποί ύποψήφιοι τοθ ΝομοΟ, καί
  διά νά γνωρίστ] καί τό κοινόν
  τούν, άθλους ενός ήρωος ύπο-
  ψηφϊου ό οποίος πολεμα τούς
  φιλελευθέρους σχΐζοντας μό¬
  νον φωτογραφίες. Μάθετε λοι-
  πόν κύριε Βενιζέλε καΐ Μαρή
  δτι οί άντίπαλοί σας δέν πο·
  λεμοΰν σας παρά την σκιάν
  σας.
  Αρκαλοχωρι 22—9—1932
  Μονοφατσιώτης
  που περνα
  23 Σεπ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.16, Λύσις 618,
  ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΟ
  Η
  ΤΤΕΡΙΦΗΜΟΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ-
  Λαμβάνομεν καί δημοσι¬
  εύομεν την ακόλουθον επι¬
  στολήν:
  Φιλή «Ανάρθωσις»,
  Καθ" ήν στιγμήν ό Δήμος
  δημοσιεύει δτι εκανονίσθη νά
  διανέμηται τό ύδωρ τοθ Ύ-
  δραγωγείου άνά διήμερον είς
  τάς συνοικίας τής πόλεως,
  λόγω τής λειψυδρίας, την ο¬
  ποίαν προβάλλει ό κ. Δήμαρ¬
  χος καί καθ" ήν στιγμήν ύπο-
  βάλλονται παράπονα πολι-
  τών περί πλημμελοθς διανο-
  μής τοθ ύδατος είς οϋς ό κ.
  Δήμαρχος άπαντδ δτι σίτία
  ταύτης είναι ή χορήγησις Τ
  λίτρας ύδατος διά την ύδρευ¬
  σιν τής ΆλικαρνασσοΟ, ήτις
  ώς φρονοϋμεν ουδόλως έ'χει
  επίδρασιν λόγω τής μικράς
  ποσότητος, παρετηρήθη χθές
  Τετάρτην είς την συνοικίαν
  έπτά Μπαλτάδες νά τρέχτ]
  άφθονον νερό σχεδόν ολόκλη¬
  ρον την ημέραν διότι ή ύπη-
  ρεσία είχε ελεύθερον τό
  δίκτυον είς τό μέρος
  τουτο άπό τής 9ης πρω¬
  ϊνής μέχρι τής 10 1)2 καί άπό
  τής 3ης μεταμεσημβρινής μέ¬
  χρι τής 4 1)2 καί καλά θά ε-
  κανε ό κ. Δήμαρχος άντί νά
  αποστείλη επιτροπήν κατοί-
  κων Ξυλίνης Τάμπιας παρου¬
  σιασθείσαν είς αυτόν παρα-
  πονουμένην διά την επί τε-
  τραήμερον μή ύδρευσιν τής
  συνοικίας των, είς τόν κ. Νο¬
  μάρχην, μέ την αίτιολογΐαν δ¬
  τι έξ αίτΐας τής υδρεύσεως
  τής Άλικαρνασσοΰ δέν ύδρεύ-
  εται ή συνοικία των, νά κα¬
  λέση την ύπεύθυνον ύδραυλι-
  κήν. υπηρεσίαν τού καί νά
  συστήση είς ταύτην την δι¬
  καίαν διανομήν τοϋ ύδατος
  είς τάς συνοικίας τής πόλεως
  ώς ύπεύθυνος προϊστάμενος
  των Δημοτικών ύπηρεσιών.
  Αυτή είνε ή πολιτική τοθ κ.
  Μέ τίς πρώτες δροσαΰλε: έγύρισαν
  σάν ταξειδβμένα πουλιά πού ξα
  ναβρίσκουν τή φωληά το«ς έχεΐνοι
  πού επέρασαν τίς
  φλογερές ώρες τοϋ
  καλοχαιριοϋ σ τ ό
  φρέσκο άεράχι τής
  άκρογιαλιάς ή τοϋ
  βουνοΰ. Μάς γυρί-
  ζουν χωρίς άμφι-
  βολία γεμάτοι ζωή, ύγεία καί.... ά-
  ναμνησεις.
  Γιατί στήν έξοχή δέν είνε μόνον ή
  ανάπαυσις άπό τίς καθημερινές επί·
  πονες άσχολίεςκαί έννοιες πού βασα-
  νίζουν τό κορμί μας καί τό μυαλό
  μ άς μέσα στις πόλεις. Κάτω άπό
  τόν ξάστερο γαλάζιο ούρανό δίπλα
  άπό τό έλαφρό κΰμα πού χαΐδεύει
  άθώα την λεπτήν άμμουοιά ή άνά-
  μεσα σιην παρθένο φύσι τού μεθυ-
  στικοΰ θυμαριοϋ χαί τού ύπερηφά
  νού έλατου τού έλληνικοΰ βοννοϋ ή
  ανθρωπίνη ψυχή καί ή νεανική χαρ-
  διά βαπτίζεται σέ μιά χολυμβήθρα
  άγνΛτητος χαί άνυστεροβουλίας.
  Κάποιος φίλος «είδικός» στίς αί·
  σθηματιχές ύποθέσεις, πού
  ό ί
  ς ς γφ
  συγχρόνως καί την πεζότητα των στα
  τιστικών, μάς έβεβαίωνε πώς άπό
  τίς γνωριμίες πού γίνονται στήν έξο-
  χή χαί τα είδύλλια πού πλέκονται έ·
  κεϊ τίς ώρες πού ό ήλιος βασιλεύ-
  οντας χρυσώνει τίς βουνοκορφές ή
  τό φεγγάρι σχορπά" τό άσημένιο
  τού φώς μέσα σ' ένα μεθυστιχό
  μυστήριο, τα είδύλλια αύτά κατά
  όγδόντα τοίς εκατόν είνε είλιχρινή
  ί
  χαί.
  στίς
  βρίσχουν
  πόλεις.
  συνέχεια άργότερα
  Δημάρχου.
  Μετά τιμής
  Συνδημότης
  Ε8ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άνταλλαγή Όμολογιών Αν¬
  ταλλαξίμων
  Προσκαλοϋνται οί κάτοχοι πα¬
  λαιών όμολογιών ανταλλαξίμων
  δπως σπεύσωσι καί ποοσκομίσω-
  σι είς τό ενταύθα Ύπ)μα τής
  Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος
  τάς εις χείρας των ευρισκόμενος
  δμολογίας ανταλλαξίμων παλαιοϋ
  ιύπου πρός «ανταλλαγήν αυτών
  διά νέων τοιούτων μέχρι τής 15ης
  Όκτωβρίου έ. Ι. καθότι πέραν
  τής χρονολογίας ταύτης θέλει
  παύσχι ή άνταλλαγή αυτών ενταύ¬
  θα καί θά ένεργήται μόνον, διά
  τοΰ έν Αθήναις Κιντρικοΰ Κατα¬
  στή ματος τής Τραπέζης, ή αποστό¬
  λη δέ αυτών θά βαρύνη τούς
  κομιστάς διά ταχ)κών έξόδων καί
  άσφαλίστρων.
  Επί τη εύκαιρία ύπενθυμίζο-
  μεν καί είς τούς κατόχους των ά-
  ποκεκομμένων τοκομεριδίων όμο
  λογιών ανταλλαξίμων παλαιοϋ τύ-
  που λήξεως 1 Ιουλίου έ. ε. καί
  εντέυθεν, ότι ή πρός αντικατάστα¬
  σιν τούτων διά τοκομεριδίων εκ
  των νέων όμολογιών ποοθεσμία
  λήγει την 31ην Όκΐωβρίου ε. ε.
  πέραν τής οποίας τα μή άντκατα·
  σταθέντα είναι συμφώνως τώ
  Νομώ εντελώς άΉυρα.
  Ηράκλειον τη 20 Σ)βρίου 1932
  (Έκ τοΰ Ύπ)ματος τής Έθνι-
  κή; Τραπέζης τής Ελλάδος)
  Ζητοδνται άνεμιστήρες μεταχει-
  αισμένοι διά τό Κινηματοθέατρον
  Απόλλων. Οί έχοντες τοιούτους άς
  τό γνωρίσουν είς την Διεύθυνσιν των
  κινη
  Αντιθέτως, στ)ς γνωριμίες, τό
  φλέρτ καί τα εϊδύλλια των χοσμιχών
  σαλονιών μπορεί νά υπολογίση, χα-
  νεΐς μόνο σ' ενα πέντε τοίς εκατόν.
  Συνιστώ λοιπόν είς όλους τοίΐς νεα-
  Ρ,ούς αναγνώστας μου χαί των δύο
  φύλων δταν πρόχειται νά πραγμα
  τοποιήσουν σοβαρά είδύλλια νά πή
  γαίνουν στήν έξοχή καί... γυρίζον
  τας νά συνεχίζουν.
  ό "Αλλος
  —Ή άνδρική ένδυμασία.
  Μέ τό νέον κΰμα καύσωνος
  πού έβασάνισε πάλιν την παρελ¬
  θούσαν έβδομάδα τό Λονδίνον,
  ετέθη καί ένα περίεργον πρόβλη
  μα έτικέττας. Είς απάντησιν έγ-
  γράφου τού «Συνδέσμου πρός
  τροποποίησιν τού Άνδρικοϋ 'Γ
  ματισμοΰ» ερωτώντος άν έπιτρέ-
  πεται ή δχι νά γευματίζουν ή νό
  παίρνουν τό τσάι των άνδρες χω-
  ί σακκάκι, ή διεύθυνσις των έ
  στΐατορίων (καί-
  ιονς, πού είνε
  -τή-ρουμς) Λά-
  έγ,κατεσπαρμένπ
  κατά δεκάδας είς όλον τό Λονδί¬
  νον, απήντησεν ότι, λόγω τοΰ
  καύσωνος, είνε δεκτοί καί πελάται
  χωρί; σακκάκι καί γιλέκο—υπό
  τον όρον όμως ότι δέν θά φοροΰν
  τιράντες Διατί τώρα τό άνδρικόν
  υποκάμισον είνε ολιγώτερον σό-
  κιν χωρίς τιράντες παρά μέ τιράν-
  τες (όπότε, τουλάχιστον, δέν ξε·
  χειλώνει άπό την μέσην) είνε μυ¬
  στήριον. Γεγονός όμως παραμέ-
  νει, ότι πρό μηνός είς σχετικόν
  δημοψήφισμα Βερολιναίας εφη¬
  μερίδος, είχαν έκφέρει την Ιδίαν
  έτυμηνορίαν κατά τής τιράντας,
  αί πεοισσότεραι αναγνώστριαι.
  ΑΡΕΤΟΥΣΑ.
  Πολ. ΔημητρακοΓτούλου
  —Κηδεία ναυάρχου.
  Ό νεκρός τοϋ έν άποστρατεία
  Γε,ρμανοϋ ναυάρχου Χάνς Τοέν-
  κερ, ό οποίος, κατά την ναυμα¬
  χίαν τής Γιουτλάνδης, ήτο κυ
  βερνήτης τού περιφήμου κατα-
  δρομικθΰ «Φόν ντέρ Τάνν» εκη¬
  δεύθη ώς εξής:
  Άφοΰ εκάη είς τό κρεματό-
  ριον, ή τέφρα τΌυ μετεφέρθη είς
  τό ανοικτόν πέλαγος, πλησίον ταϋ
  σημείου όπου συνήφθη ή ναυ-
  μαχία' καί έκεϊ, έρρίφθη είς την
  θάλασσαν μετά μίαν σύντομον
  δέησιν.
  ΙΙ6ον.
  Άγκαλιάσματα, φιλιά, χάδια,
  τρέλλες, δλα δσα μποροθσε νά δώ
  α-^ μιά γυναϊκα, πού άγαποθαε,
  μόθ τάδινε μέ άφθονία, άχόρταστη
  κι' αυτή στήν άνέλπιστη ευτυχία
  πού την είχε βρή.
  Σέ κάποια ώρα, δπως ήιαν γυρ-
  μένη πάλι επάνω στήν άγκαλιά
  μου, έκεϊ στό παληό στρώμα, πού
  τό είχε κάμει μέ τα κάλλη της νά
  μοΟ φανή σάν στρώμα βασιλικό,
  μέ κυττά'ει καλά-καλά στά μάτια
  /ταί μοΰ λέει:
  Καταλαβαίνω πώς ίχεΐς μεγάλο
  θάρρος μέσα στήν ψυχή σου, γιατΐ
  2ν δέν εΐχες θάρρος δέν θά τολ-
  μοθσες νά βγής σέ τόσο μακρυνό
  «υνήγι μέσα στά θηρία καΐ τούς
  ληστάς.
  Έγώ έχαμογέλασα στά λόγιά
  της κι' επερίμενα νά Εδώ τί ήθελε
  /ά εϊπη γιατί τή στιγμή ποθ μι-
  λοόσε άγριεύανε τα μάτιά της ά-
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Βάσχανος μοίβα β.
  φήρπασε πρό ημερών κατόπιν τυ-
  χαιοτι δυστυχήματος έκ τής άγχαληέ
  τρυφερών γονέων καΐ άδελφών τόν
  κάλλιστον νέον Θεόδωρον "Ιγνατ
  Μαυρέλην. Ό μεταστάς δί!
  ά άά η
  ρη μς διεχρίνβ,,!
  διά τάς άρετάς τού, την μόρφωσιν
  καί γενικώς όλα τα ήθικά καΐ έπαγ·
  γελματιχά έφόδια τα έγγυώμενα γή.
  νιμον καί επιτύχη σταβιοδρομίαν. 'Η
  κηδεία τού εγένετο έπιβίητιχή Κα.
  ραχολοιιθοΰντος πολλοΰ χαί έχλΒχτοΰ
  χόσμου έξ "Ηρακλείου χαί έκ τοϋ
  χωρίου Έληά έξ ού κατήγετο. *Η
  «Ανάρθωσις» άπευθύνει θερμά συλ-
  λυπητήρια είς τούς γονεϊς καί λοι-
  πούς οϊκείους τοΰ τόσον προώρως
  χαί τραγιχώς μεταστάντος, εύχομέ-
  νη την έξ ϋψους παραμυθίαν.
  Γύυω στήν πόλι μας.
  αό τόλμη καΐ ένθουσιασμό.
  ΆφοΟ λοιπόν εΐδε πώς
  μογέλασα, έξακολούθησε:
  έχα-
  ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ:
  Ι 'ΠΑΛΛΑΑΙΟΝ,,ΛΥΚΕΙΌΝΐ
  Ι ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΗ 1
  Ξ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Ι
  Ι ΙΣΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι
  Ξ ΤΜΗΜΑΤΑ : Μοντεσσόρειον Νηπιαγωγεΐον, πλήρες Ε
  = Δημοτικόν Σχολείον. Έξατάξιον Γυ- =
  Ξ μνάσιον, Οίκογενειακόν Οίκοτροφείον. =
  Ξ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ.— Άληθώς εκλεκτόν καΐ προθυμότα- =
  Ξ τον έφαρμόζει τρόπους καί μεθόδους διδα- Ξ
  § σκαλίας άναλόγους πρός την φύσιν καί τόν χα· Ξ
  Ξ ρακτήρα τοθ έλληνόπαιδος, άποφεθγον έπικιν- Ξ
  Ξ δύνους πειραματισμούς. Ξ
  = ΜΟΡΦΩΣΙΣ.— θρησκευτική καί Έθνική. Πιστή έφαρμογή =
  Ξ τοθ άναλυτικοθ προγράμματος. Ε
  | Διαρκής έπικοινωνία Σχολείου καί οίκογενείας Ξ
  | ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. — Γαλλική 6ποχρεωτική άπό τής Γ.|
  Ξ τοΰ ΔημοτικοΟ καί 5νω. Αγγλικη καί Γερ- Ξ
  2 μανική προαιρετικώς. =
  Ξ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ διά τούς άδυνάτους μαθητάς καί παρακο- Ξ
  Ξ λούθησις 6πό των ίδ£ων καθηγητήν των. Ξ
  = ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ διαρκώς έπιβλέπεται δπό τοθ Διευθυντού =
  καΐ παρακολουθεΐται ή μελέτη των οίκοτρό- Ξ
  φων υπό ίδΐαιτέρου διδασκάλου. Ξ
  ΔΕδακτρα καί τροφεΐα απολύτως λογικά =
  ΑΣ εγγραφαί άρχονται άπό τής 15ης Σεπτεμδρίου. Ξ
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας απευθυντέον είς Ξ
  ΐ τα γραφεΐα τοθ «Παλλαδίου». £
  π1Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι(π
  —θά σοθ είπω την άλήθεια
  τώρα πού κατάλαδα τί άνθρωπος
  εΓσαι, γιατί 2χω πεποίθησι πώς
  δέν θά φοβηθ^ς.
  —Αέγε, τής είπα" 8,τι κι' άν
  είναι θά τ' άκούσω μέ θάρρος.
  —Ό άτιμος αύτός κακοθργος
  ιι' έμπιστεύεται πολύ, καί μοΟ τα
  λέει δλα τα μυστικά τού. Λοιπόν
  άπόψε την νύκτα μοΟ είπε πως
  κα! νά στείλη ό πατέρας σου τα
  χίλια φλωριά, γιά νά σ' έλευθερώ-
  3η άπό τα χέρια τού καΐ νά σέ
  —Καθημερινώς άκούομεν παρά¬
  πονα διά την κατάστασιν των δρό¬
  μον τής πόλβΐος.
  — Πολλοί άπό αύτούς, ιδίως τοΰς
  συνοικιακούς, είνε σχεδόν άδιάβοτοι
  άπό τα χώματα καί τίς πέτρε;.
  —'Εννοεΐ κανεΐς τί θά συμβή εάν
  μεθαύριον βρέξη ραγδαίως.
  — Ένφ θά έξακολουθό ή κατά·
  πάρη πίσω,
  φλωριά καί
  αύτός θά πάρη τα
  δέν θά σ' αφήση, ά>
  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε.
  ΣΑΜΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΚΙΜΩΝ
  ΣΑΜΟΣ
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά Πειραια.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 11 π.μ. διά
  Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα,
  Βόλον, Θεσααλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' ευ¬
  θείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι' Ά¬
  γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
  (Έκ το& Πρ«κτβρ*ίου τηλεφ. Νο 30
  5έν τοθ στείλη άλλα χίλια. Γιατί
  έμεταννόησε ποΰ ζήτησε τόσα λί-
  γα γιά ίνα άρχοντόποολο.
  —Καλά, είπα" ό πατέρας μπο-
  ρεΐ νά δώση δέκα φορές χίλια.
  —Πώ, πώ. πώ! έκαμε αύτη.
  Μην τό λές αύτό, γιατί άν τό κα-
  ταλάβη θά σέ κρατήση σκλάβο
  καί θά γυρεύη χωρίς νά παύση
  ΐτοτέ. Έγώ δέν είμαι γοναίκα
  ιτοΰ νά θέλω γιά χάρι τοθ έαυ-
  τοθ μου, νά σέ κρατή έδώ σκλα-
  όωμένον. "Οχΐ' προτιμάω νά πά;
  στό παλάτι σου καί νά ξέρω
  ιώς ζής εύτυχισμένος, κι' έγώ
  Άς βασανίζωμαι μ' αύτό τό θη-
  ρίο· αυτή ήταν ή τύχη μου.
  Μ' έσυγκίνησε πολύ αύτός δ
  λόγος, γιατί δέν είναι ευκολον' α¬
  κούση άπό λόγια γυναίκας τέτοια
  θυσία.
  —Τότε σάν νά μοδ είπε κα-
  /ένας στό αύτί μου: «Δέν τόν
  σκοτώνεις την νύκτα καί νά την
  πάρης νά φύγης», γυρίζω άξαφνα
  καί τής λέω:
  —Άκουσε, Βιάνκα, κάτι μούρ¬
  θε στό νοθ μου.
  —Δέν θέλω νά μέ λές ού μέ τό
  δνομα Βιάνκα', άπάντησε. Αύτό
  τό δνομα μοΟ τώδωκε ό ληατής,
  γιά νά θυμαται, λέει, μ ά άλλη
  γ^ναΐκα πού είχε κλέψει δπως
  καί μενά καί πέθανε. Έμένα μέ
  λέγανε στό σπίτι μου Μαρία, καί
  έτσ: νά μέ λές.
  —Μαρία μου, τής λέω, φιλών-
  τας τα μεγάλα καί γλυκά μάτιά
  της, σύ έρώτησες έμένα προτή-
  τερα άν Ιχω θάρρος, μά τώρα
  τό Ιδιο θά ρωτήσω έσένα κι'
  έγώ.
  Τώρα έχαμογέλασε κι' έκεί-
  νη καί μοΟ άπάντησε :
  —"Αν ήξερες τί έ*χω στδ νοθ
  μου 2να χρόνο όλόκληρο καί μέ
  βασανίζει, μά δέν μπορώ νά τό
  κάμω, γιατί φοβοθμαι μην πέσω
  Οστερα στά χέρια των αυντρόφων
  τού άλλοίμονό μου! την καταλα¬
  βαίνω την τυχη μου.
  (Συνεχίζεται)
  στάσις αύτη.
  —Τότε δα, είνε πού θά διακοπή
  τελείως ή συγκοινωνία.
  —Καΐ οί δυστυχείς δημόται Ηρα¬
  κλείου θά μείνουν μόνον μέ τάς.,.,
  ύποσχέσεις σας κ. Δήμαρχε.
  —'Από χθές, παραπλεύρως άπό
  τάς φωτογραφίας των ϋποψηφίων—
  νέων άνδρών ώς επί τό πλείστον.
  — 'Ετοιχοκολλήθησαν μεγάλαι έ-
  ρυθραϊ διαφημίσεις μέ την σύστασιν:
  ψηφίσετε σφυρί—δρεπάνι.
  —Πολλοί περίεργοι συνεζήτουν διά
  την ....ταύτότητα των διαφημίσίων.
  —Εάν δηλ. πρόχειται περί τοϋ
  έργατοαγροτικοϋ ή άγροτικοΰ χόμ·
  ματος.
  —ΕΙ δα ν δέ χ' έπαθαν νά κατα-
  λάβουν ότι πρόχειται περί τοΰ «χω·
  ρίς προσωπίδα» χομμουνιστιχοΰ κόμ·
  ματος.
  —Ή τρομπέτα τοϋ άγροτισμοϋ ε¬
  σήμαινε χθές «έμπρός μάρς».
  —'Εμπρός μάρς χύριοι βενιζελι-
  χοί άπό τόν νομόν Ηρακλείου. Εί¬
  σθε ξβνοι, νά φύγε-τβ.... ίμπβός
  μάρς!
  —"Κ άφοΰ τδ θέλβτβ κ. Λάβη ή
  έμπρός μάρς, νά φύγουμβ άλλ' άφοϋ
  πρώτα... μετρηθοϋν αί ψήφοι σας.
  — Ή προβχλογιχή κίνησις αύ$άνει
  διαρχώς.
  —Τα κέντρα πλημμυρίζουν κάββ
  βράδυ άπό πολιτιχούς συζητητάς.
  —Είς τα έχλογιχά χέντρα πάλιν
  άλλη κίνησις χαί νευριχότης.
  —Οί ύποψήφιοι στίς φούογιβς των.
  —Καί μάλιστα οί συγχεντρώνβντες
  τάς.... περισσοτέρας ελπίδας επι¬
  τυχίας.
  — Ώς επί παραδείγματι οί Καφαν
  ταριχοί!
  —«Δραστικόν» καί χθές τό τηλε-
  γράφημα τοϋ κομμουνισΐ^Χοΰ όρ·
  γανου: 3
  —Ό Βενιζέλος βξεδιώχθη έκ Κα¬
  βάλλας!
  —"Εκαμε βλέπετΕ νρμάρχης έκβΐ
  ό ήγέτης τοϋ όμωνύμου συνδυα·
  ομού χαί ίχζι φίλους ό άνθρωπος....
  —Τίς τελευταίας ήμέρες οί ουμ-
  πολίται ξιππάζονται χάθε τόσο άπό
  χρότους—σάν έκείνους επάνω χάτω
  ποΰ άνεστάτωσαν
  Αθήνας.
  πρό ημερών τάς
  —Πρόχειται λέγει περΐ φσυρνέλων
  πού άνοίγουν χάπου οί οίκοδομοϋν-
  τες διά την διευχόλυνσιν τής εργα¬
  σίας των.
  —Άλλοι άποδίδουν τούς χρότους
  είς τό ξεφόρτωμα σιδβρένιων λαδο-
  βάρελων γβμάτων πού άφήνονται νά
  πέφτουν μέ όρμή στό ίδαφος.
  — Έν τφ μεταξύ οί περίβργοι κρό·
  τοι έξαχολουθοϋν.
  — Καλόν θά είνε οί έξαγωγείς ό-
  πωρών.
  — Νά λάβουν υπό σοβαράν άποψιν
  τάς συστάσεις των έν ΑΙγύπτφ προ-
  ξίνιχών μας άρχών.
  —Διά την ποιότητα των έχεϊ απο¬
  στελλομένων όπωρών χαί Ιδία των
  μήλων.
  —Ό νέος Αΐγυπτιακός νόμος βλέ-
  πέτε δέν χαρίζβι κάστανα.
  —"Αλλως τε καί χάριν τής χΌλής
  φήμης τού προΐόντος μας οί έξαγω-
  γεΐς όφείλουν μετά Οχολαστικότητος
  νά είνε πάντοτε έντός των διατάξε
  ών τοϋ νόμου τούτου.
  ό Ρίιτορτερ
  'Ενοικιάζβται οίχία έν Μασταμ
  ? άπαρτιζομένη έχ τριών δωματΐων
  ήλεχτροφώτιστος χαί μέ υδραυλικόν
  εγκατάστασιν. Πληροφορίαι ά
  |τφ ίατρφ χ. Ί. Δραχοπούλφ.
  ϋΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗΗΗΙΙΙΙΗΙΗΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΐΐι:
  [μιχ. λεμπιδάκης!
  (ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ |
  ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΓΑΜΟΥ |
  Ευρίσκονται πάντα τα ειδή διά δαπτίσίΐς καί γάμους είς |
  τιμάς προσιτάς δι5 δλα τα βαλάντια. 3
  Παραγγελίαι έκτβλοθνται έντος έλαχίστου χρονικοθ διαατή- §
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐαΐΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΐί
  ΛΛΟΎΔ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ
  ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΡΡΗΝ1ΚΟΥ
  Την 26ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  Έξ Ηρακλείου καΐ ανατολικήν λιμένβαν τής Νήσου ίι*:
  Γενοβαν, Μασσ«λί«ν, Ίμίτέριοϊ, 23άν Ρέμο, Νβάπολιν, Νίτζαν,
  Τρίίτβλιν, Ββγγάζην, Μαλταν καΐ Τύνιία μέ τί>:
  ά]π. «ΡΗΟΕ^ΑΖΙΟΓΙΕ·
  ΤΗΝ 2αν ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ εντέυθεν τ* βτύτ« δρβμβ·
  λόνιον έπιστρβφής μέ τβ
  ά)π. ι
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟΥ
  Διά ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ, καί διαμέσβυς λιμένας άν«·
  χωρήσεις ΕΒΔΟΜΛΔΙΑΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ
  Την 27 Σεπτεμβρίου Μ)Ν. ιΟΙΤΤΑ Οί
  » 4 Όκτωβρίου » ιΡΑ__5ΤΐΝΛι
  » 11 β » «ΗΟ1ΤΤΟ»
  * 18 ι ι ιθα.θΕΑ»
  ΓΡΑΜΜΗ ΑΛΕΞΑΝΛΡΡ1ΑΤ
  Την 27 Σ)6ρ(ου τόΜ)Ν ιΗΟΙΤΤΟι
  » 11 Όκτωβρίου Μ)Ν «ΟΙΤΤΑΟΙ ΒΑΡΙ»
  Δι' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ καί λιμένας Συρίας.
  ^^^^ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΛΛΟΥ'Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10.
  Άπασαι «Ι αποδείξει; συνδρο
  μών καΐ δημβσιβύσεων φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τού
  Διευθυντού καΐ Ιδιβκτήτβυ τής
  «'Ανβρβώσεως».
  Ηράκλειον 23 Σ)βρίου 1932
  ΤΑ Δ ΥΟ
  Β 1 Β Λ Ι Α Μ Α
  Είς τό σημερινόν μας φύλ
  λον δέν περιλαμβάνονται αί
  συνέχειαι των δύο βιβλίων
  μ«ς.
  Η
  Ο
  ΑΡΧΗΓΟΣ τού Λαϊ-
  κοΰ κόμματος έθεώρη-
  σβ καθήκον τού νά επισκε¬
  φθή καί την "Ηπειρον—την
  παμβενιζβλικήν "Ηπειρον.
  Καί ήτο ανωτέρα περιγρα-
  φής κατά τα χθεσινά τηλε-
  γραφήματα ή άποδοκιμασία
  τοΰ άρχηγοΰ των Λαϊκών έ-
  κεϊ. Έρωτάται δμως: Θά
  πειοθοΰν «αί μετά τουτο τα
  άλαλάζοντα κΰμβαλα τοΰ μο-
  ναρχισμοΰ ότι άλλως όνειρεύ-
  ονται την επομένην των έ-
  κλογών κοΛ άλλη θά είνε
  αύτη. Δέν τό πιστεύομεν.
  Έν πάση περιπτώσει κσί τη-
  ρουμένων έδώ των προσχη-
  μάτων υπό των λαϊκών—«α-
  τά βάθος δέν θά άπορρίπτε-
  ται παρ' αυτών τό γεγονός
  ότι ή άποδοκιμασία τής Η¬
  πείρου αποτελεί οΐωνόν έ-
  ξαιρετικώς δυσμενή διά τα
  μετεκλογικά των σχέδια.
  ΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ άπεδο-
  κίμασαν μετ* άποτρο-
  πιασμοϋτά προχθεσινά αίμα-
  τηρά γεγονότα. Καί συγκεκρι¬
  μένως οί άντιβενιζελικοί
  τοΰ Νομοΰ τούτου ήγανάκτη
  σαν τόσον άπό την δολοφονι-
  κήν επίθεσιν των ύποψηφί-
  ών των καί των φίλον τού
  κατά τού ΰπουργοΰ τής έθνι-
  κής Οϊκονομίας κ. Κωστο-
  πούλου, ώστε πολλοί έξ αυ¬
  τών εδήλωσαν φιλίαν πρός
  τό κόμμα των Φιλελευθέρων.
  Άλλά καί γενικώτερον αί
  τεθείσαι είς εφαρμογήν μέ-
  ΰοδοι των τραμπούκων τής
  μοναρχικής παρατάξεως διε-
  γείρουν την αγανάκτησιν α¬
  νεξαρτήτως κόμματος καί
  προκαλοΰν φυσιολογικόν την
  ενίσχυσιν τοΰ ρεύματος υπέρ
  τοΰ Φιλελευθερισμοΰ. "Ας
  έξακολουθήσουν λοιπόν καί
  βλέπομεν.
  ΕΝ ΤΩ μεταξΰ τό Κόμμα
  των Λαϊκών έτοιμάζει
  διάγγελμα πρός τόν λαόν,
  τόν στρατόν καί τόν στόλον.
  Άπό τώρα γνωρίζομεν τί θά
  πβριλαμβάνη τό διάγγελμα:
  Κατηγορίας κατά τής κυβερ
  νήσεως, «αταγγελίας κατά
  τοΰ βενιζελισμοϋ καί....αφε·
  σιν άμαρτιών διά τα υπό
  των ίδίων των λαϊκών λε¬
  χθέντα καί έξαγγελθέντα καί
  είς δλους τοΰς τόνους ύπο-
  μνησθέντα διά την ανατρο¬
  πήν τοΰ καθεστώτος. Άλλά
  πιάνουν πλέον τέτοια διαγ-
  γέλματα;
  ΕΙΣ ΤΟΝ Πειραια χθές
  προετοιμάζετο άποθεω-
  τική ΰποδοχή είς τόν έκεΐ με-
  ταβαίνοντα «. Βενιζέλον. Ό
  Πειραιεύς είνε πάντοτε βενι-
  ζελικός.Παρά την άριθμητικήν
  διαφοράν ελαχίστων έκλογι
  κων τού τμημάτων,τοΰτο υπέ¬
  δειξε κατά τάς έπαναληπτικας
  εκλογάς τοΰ Πειραιώς. Κυρί-
  ως είς τάς εκλογάς τής προ¬
  σεχούς Κυριακής— των όποι
  ών ή σημασία δέν διαφευγει
  τούς πατριωτικούς Πειραιείς
  -θά δείξη σχετικώς όλον
  τού τόν όγκον. Ή χθεσινη υ
  ποδοχή τοΰ κ. Βενιζέλου ε-
  κεϊ είναι μία προειδοποιησις
  περί τούτου.
  Η
  ***
  . ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ της
  »Στρέζας απεφάσισε την
  οικονομικήν ενίσχυσιν των
  νοτίων κρατών τής Ευρω·
  πης έν οίς καί τής Ελλάδος.
  Ή "Ελλάς λοιπόν θά ενισχυ¬
  θή. Άλλά βεβαίως θά ένι
  σχυθη μετά τάς εκλογάς «αι
  ειδικώς οχι μέ τό κόμμα τού
  έμφυλίου σπαραγμοΰ είς την
  αρχήν. Οί έκλογείς άς έχουν
  καί τουτο ΰπ' όψιν των.
  "Απωλεσθη όρμαθός κλειδιών μ*
  αλυσιν. Παρακαλεϊται ό ευρών όπως
  τόν καβαόώ— εΐί τα γβαφείαμαβ κοΐ
  αμοιφθήσεται.
  ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ό Κ. ύποιΐιήφιο;...
  Οί
  Πρός τόν κ. Δ)ΐήν τής Εφη¬
  μερίδος «"Ανάρθωσις» Ενταύθα
  (Ιΐαρακαλώ δημοσιεύσατε είς
  την εγκριτον εφημερίδα υμών τα
  κάτωθι:
  Ό ύποψήφιος τοϋ Προοδευτι
  κου κόμματος κ. Γεώργιος Γιαλι
  χακης δικηγόρος μοί απέστειλεν
  πρόγραμμα μετά φωτογραφίας
  τουν φανταζόμενος ότι άνήκω είς
  το υπ' α-ύτόν νεότευκτον κόμμα.
  Διά τής παρούσης μου δηλώ
  («ν καί πασίγνωστον άφ' ότου
  συνεστήθη τό κόμμα των Φιλε¬
  λευθέρων·) ότι άνήκον καί άνήκω
  ιι? Το κόμμα των Φιλελευθέρων
  καί ενώ καί ά'τιασα ή οϊκογένειά
  μου^ώς άκραιφνής Φιλελεύθερος
  μή έπηρεαζόμενος άπό τα έκάστο-
  ™ ,,παοουσιαζόμενα κομματίδια,
  ούδε κάν σκεπτόμενος νά άλλάξω
  ιδεολογίαν ώ; κακώς έπληροφο-
  ρήθη ό περί ού πρόκειται κ. ύ
  ποψήφιος.
  Ευχαριστών διά την φιλοξενίαν
  Διατελώ μετά τιμής
  Νικόλαος 'Αρναουτάκης
  "Εμπορος έξ "Ανω Αρχανών
  Δέν πιάνουν πειά
  τα χβλιτα σας. χ. Νοιιίόη
  Φίλε κ. Διιυθυντά,
  Είς τόν «Φίλον τοϋ Λαοϋ» ά-
  νεγνώσαμεν έκκλησιν τοϋ κ. Ιω¬
  άννου Νομίδου πρός τούς πρόσ¬
  φυγας, όπως ψηφίσωμεν τόν
  Συνδυασμόν τοΰ Προοδευΐικυΰ
  κόμματος.
  Απαντώμεν είς τόν κ'. Νομί-
  δην, ότι δέν θέλωμεν τα φώτά
  τού, καθόσον γνωρίζωμεν την κα¬
  τεύθυνσιν μας καί τό συμφέρον
  μας καί ποίους θά ψηφίσωμεν.
  Τό τελευταίον μάλΛτα τουτο
  διάστημα τόν έχομεν γνωρίση τό¬
  σον καλά ώστε δέν θά τοΰ επι¬
  τρέψωμεν νά εκμεταλλευθή" τό
  δνομα καί τάς ψήφους μας καί
  ουδέποτε θά άναμένωμεν καλυ-
  τέρευσιν τής θέσεώς μας άπό τό
  Καρπενήσι. Οί Καρπενησιώται
  εχουν τόν Ιδικόν τους καί ημείς
  τούς ίδικούς μας ίσχυρούς.
  Δέν λησμονώμεν άλλως τε ότι
  κυβερνώντος τοϋ Κόμματος των
  Φιλελευθέρων κυβερνά ή Κρήτη.
  Ίερά ύποχρέωσις πρός την Πα-
  τρίδα μας είνε νά ψηφίσωμεν καί
  νά ταχθώμεν υπό την ένδοξον
  σημαίαν τού Φιλελευθεριομοΰ.
  Μετά τιμής
  Αγρότας πρόσφυξ
  Τα κατάπτυοτα ψευδη
  της εφημερίδος «Δράσις»
  Κύριε Διευθυντά,
  Διά την αποκατάστασιν τής α¬
  ληθείας, καταχωρήσατε παρακα-
  λώ τα κάτωθι είς τάς στήλας τής
  εγκρίτου εφημερίδος σας:
  Είς την εφημερίδα «Δράσιν»
  τής 20 τρέχοντος (αριθ. φύλλου
  153) έγράφη όλως παραδόξως
  ότι κανονίζων τάς ύποθέσεις μθυ
  μέ τα πιστωτικά ίδρύματα, Ά-
  γροτικήν καί Εθνικήν Τράπεζαν,
  έξεβιάσθην είς την πληρωμήν.
  Έν ώ δηλ. είχον έν έκ των δανεί-
  ων μου επιτύχη νά είνε τετραετές
  μοΰ άπαιτήθη ή έξόφλησις ολο¬
  κλήρου τοϋ δανείου αυτού παρα-
  νόμως. Ανΐό είνε ψεύδος άσύ-
  στολον. Καί έξηγοϋμαι:
  Έγώ έχω λάβει παρά τής Έ-
  θνικής Τραπέζης κατά τό έτος
  1929 μέσον τού Συνεταιριστικοϋ
  Γραφείου Καλεσσών 12,000 δρ.
  ώ; καλλιεργητικόν δάνειον. Τό
  δάνειον μοί εδόθη λόγω τής θε-
  θμηνίας ήτις θανασίμως μας έ-
  πληξε τότε" τής πρωΐοφανοΰς
  β#οχής, καταστρεψάσης πλέον τού
  ήμ'ισεος τοϋ κυριωτέρου μας^προί-
  όντος,τοϋ σταφιδοκάρπου. Έπει-
  δή ήτο αδύνατον νά κανονίσω¬
  μεν τάς ύποθέσεις μας μέ τούς
  πιστωτάς μας, τό Κράτος άνεγνώ-
  ρισε τό δίκαιον καί πράγματι
  τα μετέτριψεν άπό δάνεια καλλι-
  εργητικά είς δάνεια μεσοπρόθε-
  σμα τετραετή, τα όποΐα καί δια-
  τηροΰνται τετραετή.
  Ώς πρός τόν θόρυβον τόν ο¬
  ποίον δημιουργεΐ όλος άκόσμως
  καίψευδώς ή εφημερίς «Δράσις»,
  τα πράγματα έχουν ώς εξής:
  Έγώ έπρότεινα νά μετρήσω
  διά την τακτοποίησιν τού όφειλο·
  μένου ποσοϋ, των 12000 δραχ.
  τάς 4.000. Ό άρμόδιος ύπάλλη-
  λος μού έξήγησεν ευγενώς
  ότι δ λογαριασμός μου κανονίζε-
  ται μέ 4.500 δρ. λόγω τόκων κλπ.
  τάς οποίας Ιμέτρησα άμέσως καί
  έκανόνισα ούτω τόν λογαριασμόν
  μου χωρίς νά άποταθώ απολύ¬
  τως είς κανένα, οΰτε νά παραπο-
  νεθώ, οΰτε νά εκθέσω κανέν έκ
  των Πιστωτικών τούτων Ίδρυ-
  μάτων.
  Παρακαλώ λοιπόν την «Δρασιν»
  καί τούς περί αύιήν κυρίους νά
  φροντίσουν νά Ιξενρουν άλλον
  τρόπον νά διεξαγάγουν τόν άγώ-
  ^ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Ή προχδεσινή συγκέντρωσις των νέον
  είς τό Κέντρον Φιλελεύθερον.
  Ό χαιρετιστηριος λόγος τοΰ κ. Μαρή.
  Κατίπιν προσκλήσεως δπδ τ,οθ
  ηγέτου τοθ Φιλελευθέρου Συνδοα-
  σμοθ Ηρακλείου κ. Γ. Μαρή πρός
  την Φιλελευθέραν νεολαίαν τής
  πόλεως,προσήλθον είς την Λέσχην
  Φιλελευθέρων την ΙΟην εσπερινήν
  τής παρελθούσης Τετίρτης, περί
  τούς 300 καί άνω των Φιλελευθέ¬
  ρων νέων.
  Σκοπδς τής συγκεντρώσεως ήτο
  δπως έρευνηθ·ζ τή συνεννοήσει με¬
  τά τοθ κ. Γ. Μαρή, ό καταλληλό-
  τερος τρόπος τής διαφωτίαεως τοθ
  λαοΰ καί συνεπώς ή καλή χρησι¬
  μοποίησις τής ψήφου τού κατά
  την εκλογήν τής προσεχοθς Κυ·
  ριακής.
  Ό κ. Μαρής, δπό τάς ζητω-
  κραυγάς καί έπευφημίοτς των
  προσελθόντων, ηύχαρίατησε διά
  την προθυμίαν την οποίαν επέ¬
  δειξαν οί αποτελούντες την Φιλε-
  λευθέραν νεολαίαν προσερχόμενοι
  είς την ουγκέντρωσιν. Ανέφερεν
  δτι&ί νέοι έν παντί καί πάντοτε
  πρωτοστατοθν είς τούς έκλογικοΰς
  καί πατριωτικούς αγώνας καί δτι
  εφάνησαν πάντοτε πρόθυμοι είς
  τήνίνίσχυσιν τοθ αγώνος τοθ Φιλε-
  λευθερισμοΰ, δστις ουδέποτε σχε-
  δόν εσημείωσεν άποτυχίαν.
  Εάν αναμνησθώμεν είπεν ό κ.
  Μαρής των άγώνων τοθ παρελθόν-
  τος, θά Ιδωμεν δτι πρώτη ή νεο·
  λαία έδρααεν υπέρ τοθ κοινοθ κα-
  λοθ διότι συναισθάνεται τάς ,6πο-
  χρεώαεις της. Τα ίδιον έπιδάλλε-
  ται νά κάμη καί την προσέχη
  Κυριακήν. Υποστηρίζοντες τό
  Κόμμα των Φιλελευθέρων οί νέοι
  δποατηρίζουν την Δημοκρατίαν
  υποατηρίζουν τα ελευθέρα ϊδε-
  ώδη.
  Συνεχίζων 4 κ. Μαρής είπεν
  8χι ή νεολαία δέον νά δράση α¬
  ποτελεσματικώς διότι έν έναντία
  περιπτώσει θά εχωμεν κακά άπο·
  τελέσματα. Ή νεολαία δέ, θά επι¬
  φέρη άποτέλεσμα καταπολεμοθσα
  ιδίως τάς συκοφαντικάς διά τόν
  Βενιζελισμίν διαδόσεις των άγρο
  τοπατέρων, των άποοτατών καί λι-
  ποτακτών τούτων τοθ Φιλελευθερι¬
  σμοΰ, οίτινες παριστάνοντες τούς
  Βενιζελικούς άποπλανοΰν τούς
  |άφελείς έκ των Φιλελευθέρων.Πρός
  τοθτο μεταχειρίζονται παν μέσον
  Ιχοντες υπ' δψει των δτι ή άπό-
  σπασις έστω καί ολίγων Φιλελευ-
  θέρων ψήφων θά βλάψη καιρίως
  τόν Βενιζελισμόν.
  Πρός αποτελεσματικήν καταπο¬
  λέμησιν των παντοίων τούτων μέ-
  σων ό κ. Μαρής έπρότεινε δπως
  καταρτισθούν έπιτροπαί αί οποίαι
  θά παρακολουθήσουν την εξέλιξιν
  τής μεθαυρίανής ίκλογήςκαί θά κα
  ταβάλλουν πάσαν πρασπάθειαν ώ-
  στε νά άποτραπή ή έξαγορά των
  ψήφων τώνΦιλελευθέρων άβό τούς
  άγροτοπατέρας.
  Τόν κ. Μαρήν όμιλοθντα διέκο-
  πτον ζητωκραυγαί υπέρ τής Δημο¬
  κρατίας καί των Φιλελευθέρας τό
  τέλος δέ τούτου εκάλυψαν έπίσης
  ένθουσιώδεις Ιπευφημίαι καί «μά-
  λιστα! μάλιστα!», 6πό των συγκεν¬
  τρωθέντων.
  Μετά τόν κ. Μαρήν δ δι¬
  κηγόρος κ. Μ. θαλασσινός λαβών·
  τόν λόγον είπεν Βτι τό κόμμα των
  Φιλελευθέρων μέχρι σήμερον ί-
  χει δώση έκλογικάς μάχας άπό
  τάς οποίας πάντοτε εξήλθε νικη¬
  φόρον. Λόγω δμως τοθ πολυμετώ-
  που τής μεθαυρίανής έκλογικής
  μάχης πρέπει νά κατέλθη σύσ¬
  σωμον είς αυτήν καί πρός επί¬
  τευξιν άποτελέσματος νά παρα-
  σκευασθή καί νά έφοδιασθη δηλα-
  δή νά καταβάλη πασάν προ¬
  σπάθειαν Γνα συγκρατηθοθν οί
  ψήφοι των Φιλελευθέρων άπό «-
  ποπλανήαεις των συγγενών καί
  φίλων αυτών.
  Ό κ. θαλασσινός άνέφερε τό
  γεγονός δτι εάν τό κόμμα των
  Φιλελευθέρων άποτύχη οί Κρή¬
  τες έπ' εύδενί λόγψ θά δυνηθοθν
  πλέον νά μεταβοθν είς Αθήνας ή
  την λοιπήν Παλαιάν Έλλάδα.
  Είς τό σημείον αυτό ό κ. Μα¬
  ρής έτόνισσίν, δτι ούτως ή άλλως
  θά νικήσωμεν.
  Μετά τοθτο ωμίλησεν δ πρόε-
  δρος τοθ Συλλόγου έμποροϋπαλλή-
  λων κ. Γ. Μαρκάκης ειπών
  δτι ή πρόσκλησις τοθ κ. Μαρή
  άπευθύνετο πρός τούς νέους άνδρας
  τοθ Ηρακλείου οΐτινες δέν πρέπει
  νά άφήσουν νά χαθοθν δπέρ των ά-
  γροτοπατέρων αί τίμιοι ψήφοι των
  Φιλελευθέρων. Ή νεολαία έσ.ινέ-
  χισε, δέον νά γίνη δ πρωτοπόρος
  τής δποστηρίξεως τοθ Φιλελευ-
  θερισμοθ.
  Επηκολούθησαν ζητωκραυγαί
  υπέρ τοθ κ. Μαρή, τής Νεολαίας
  τής Κρήτης καί τοθ κ. Βενι¬
  ζέλου.
  Μετά ταθτα κατήρτισθησαν έ-
  πιτροπαί αΐτινες θά παρακολου¬
  θήσουν την εξέλιξιν των έκλο-
  γών τής Κυριακής είς τα διάφο-
  ρα έκλογικά τμήματα τοθ ΝομοΟ
  καί θά άποτρέψουν μέ κάθε νόμι-
  μον μέσον την μελετωμένην ψη·
  φοθηρίαν δπό των κομματαρχίσκων
  των διαφόρων κομματιδίων των ά-
  γροτοπατΐρων κλπ.
  νά των καί όχι νά θέτουν αϊώ
  νιον σΐόχον καί αντικείμενον εκ¬
  μεταλλεύσεως άνθρώπους τούς ό-
  ποίους οΰτε τούς γνωρίζουν οΰτε
  καί κάν έχουν αύτοι την τιμήν
  νά τούς γνωρίζουν έκείνους, μέ
  τό έπιχείρημα ότι έργάζονται δή-
  θεν διά την ευημερίαν ημών
  των άγροτών ένφ άπεναντίας μας
  έκθέτουν καί μας ζημιοϋν.
  Θά έπεθύμουν άκόμη νά μάς
  γνωρίσχι δ κύριος άρθρογράφος
  τής έν λόγω Εφημερίδος ποίος
  τοϋ εξέθεσε τα διαμειφθέντα με-
  ταξύ εμού καί τοΰ άρμοδίου ύ-
  παλλήλου τής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης καί ποίος τοϋ εδωσεν εντολήν
  νά προβχ) ιίς δσα ψευδη άναφέ-
  ρει. Αύιό τουλάχιστον θά είνε τό
  τιμιώτερον καί δι' αυτόν καί διά
  τόν άγώνά τού.
  Καλέσσα τη 22 Σ)βρίου 1932
  Ό Δηλών
  Ιωάν. Γ. Στρατηγάκης
  ΜΕοι «τιμος συχοφαντΐκ.
  Κύρΐί Διβυβυντά,
  Είς τόν άτιμον συκοφαντην
  καί άνωνυμογράφον τού «Φίλου
  τοϋ Λαοΰ» απαντώμεν άπαντες^οί
  κάτοικοι τοΰ συνοικισμοϋΓάσι ότι
  ό ΊατρόςΚ.Ε.Καρνωτάκης αύδέπο
  τε ωμίλησε Ιναντίον των προσφύ¬
  γων, σκοπός δέ τοΰ ατίμου άνω-
  νυμογρβφου ιΐνβι νά παρασύρη
  τούς πρόσφυγας εναντίον τού
  κόμματος των Φιλελευθέρων. Άλ¬
  λά άς μάθη και α1''Τ0? και Θιοσ'
  δήποτε άλλος ότι είμεθα καί θά
  παραμένωμεν Φιλελεύθεροι καί
  θά ψηφίσωμεν τό Φιλελεύθερον
  μμα.
  Διατελούμεν μεθ υπολήψεως
  Δημ. Μελϊμβνής,, θεοδ. Νικολά-
  ρος. Στ. Χ' Νικολαου, Κ. Παπαλε-
  ωνίδας, Έμμ. Στβατακης. Γ. Λουλά-
  Στυλ. Σακοβέλη;, Εμμ. Χαμα·
  ς, Νικ. Λουλάκης Δημ. Μα-
  ας. Γ. Γιαγκ.ωζης. Παγ Κόνια
  Στερ. Σφακιανάκης. Νικ. Σα·
  λ
  Δημ.
  ρος
  ωνί
  κης
  λάκης,
  μουνας,
  λης
  καβ
  ς. Στ
  βέλης.
  Πρός
  μου,
  λέμου ...
  'Αγαιτητβ.
  Θά " '"
  τβϋς αναπήρους ηολί-
  τραυματίας χ«1 θύματα π©·
  Νομοΰ Ηρακλείου,
  πητοΐ Συνάδβλφβι, _
  μοΰ έπιτρέψητε νά σας ά-
  πευθύνω μέ τό διακρϊνον με θάρ
  τής είλικρινοΰς γνώμης μου,
  οποίαν πάντοτε προέτα|α κα-
  πολλάς περιστάσεις έξυπη-
  ως τής χιλιοβασανισμένης
  άξεως μεριχά λόγια, λόγια
  βγαίνουν άπό τό στόμα τοΰ
  μαρτυρικοΰ καί γνησίου έκ-
  προσώπου σας.
  'Αν*ηηρβι «βλέμου,
  ά την μεθαυριανήν έκλο-
  πρέπει δλοι μας μηδενός
  >ουμένου άφίνοντες κατά μέ-
  τάς τυχόν προτιμήσεις, νά
  ψηφίσωμεν μέ φανατισμόν τόν
  έκλεκτό μας προστάτη, τό καυχτ).
  οος
  την
  τά τάς
  ρετήσεως
  μαςτάξς
  ποϋ β
  πειό
  Κατά
  γήν
  έξαι
  ρος
  μα τοΰ Νομοΰ μας τόν κ. Γ. Μα¬
  ρήν. Πρέπει άπό μάς νά μή λεί¬
  ψη τό στοιχειώδες γιά κάθε τί-
  μιο άνάπηςο καί θϋμα πολέμου
  αΐσθημα τής εύγγωμοσύνης, πρέ-
  πει νά δείξωμε πώς άναγνωρί-
  ζουμε έκείνους ποΰ θέλουν καί
  μποροΰν νά μάς έξυπηρετήσουν,
  νά μάς προστατεύσουν στοργικά,
  όπως πάντοτε μέχρι σήμερον τό
  έπραξαν.
  Μην ξεχνάτε τόν Σαγγάριον
  τοΰ «Λαικοΰ Κόμματος», την
  φρικτήν όπισθοχώρησιν, την τε-
  χνητώς παρεσκευασβεΐσαν ήτταν
  μας έν Μικρά Άσία, συνεπεία
  των οποίων έδημιουργήθημεν η¬
  μείς, τα ίξιλαστήρια θύματα τα
  άκρωτηριασμένα άνθρώπινα έ-
  ρείπια τής «Βασιλικής Χλαμύ-
  δος». Μην ξεχνάΐε τόν Καφαντά¬
  ρη, ποΰ μισεΐ πάν τό Κρητικόν
  καί ποϋ προχθές άκόμη στό Ά-
  γρίνι καί στό Καρπενήσι, πρώ-
  τος αύτός είς προεκλογικάς συνα-
  θροίσεις τού έφώναζε: «Κάτω ή
  Κρήτη—κάτω ή Βράκα, κάτω οί
  Μπουρμάδες».
  Μην ξεχνάτε πώς Πρωθυπουρ-
  γοΰντος τοΰ Καφαντάρη κάποιος
  διάσημοςΎπουργόςτον·(όνομα καί
  μή χωριό) γνωστότατος καί στό
  Ήράκλειο εξέδωκε τερατώδη Νό¬
  μον διά τοΰ όποίου εκοβε τάς
  συντάξεις μας, επειδή είχαμε ένα
  περιπτεριάκι καί βγάναμε τίμια,
  χωρίς ζητιανιά, τό ψωμί μας,
  καί ποΰ εδέησε νά γίνουν αϊμα-
  τηρά έπεισόδια στάς Αθήνας, νά
  άπειληθή καί αυτή ή ζωή τού
  διασήμου Ύπουργοϋ, γιά νά ά-
  ποσυρθή τό τερατώδες νομοθέτη-
  μά τού. Μην ξεχνάτε πώς μόνο ή
  Κυβέρνησις Βενιζέλου εψήφισε
  τούς εύεργετικούς νόμους των Ά-
  ναπήρων, ΐδρυσε κατόπιν επεμ¬
  βάσεως τοΰ κ. Γ. Μαρή τα Πα-
  οαρτήματα των Ταμείων θυμάτων
  ΠολέμουΚρήτηςκαι ότιχάριςείςτάς
  έπιμόνους έπεμβάσεις τού τό έδώ
  Παράρτημα Ταμείου Θυμάτων
  έφωδιάσθη κατά καιρούς μέ
  διάφορα χρηματικά ποσά, τα
  όποΐα καί σάς διενεμήθησαν
  καί ότι χάρις είς την ευερ¬
  γετικήν τού αυτήν επέμβα¬
  σιν καί χωρίς πλέον νά υπάρχη
  πίστωσις, παρελθούσης τής περι-
  όδου των λουτρών, εξεδόθη έν-
  ταλμα 100.000 δραχμών διά τα
  λουτρά.
  Αύτά δλα πρέπει νά μή ξεχά-
  σωμε δλοι μας, καί μεθαύριον
  πηγαίνοντες είς τάς κάλπας σιω-
  πηλοί και ήρεμοι νά ρίψωμε μέ
  τό χέρι στή καρδιά μας τό ψη-
  φοδέλτιον τοϋ κ. Γ. Μαρή, Ινι-
  σχύοντές των δβο μποροϋμε με
  τούς φίλους μας καί δικούς μας,
  γιά νά μπορή νά έχη την τιμητι-
  —Χορήγησις σχολικών βοη-
  θημάτων. Προαγωγή καί
  ίδρυσις σχολείων.
  Πληροφορούμεθα ότι {«εγρά¬
  φησαν καΐ άποστέλλονται τα κά¬
  τωθι οχολικά βοηθήματα :
  1) Μεγάλπ Βρύσι ΙΟί.000 2) Γ«-
  λατά Πεδιάδος 10.Οί"Ο 3) Παναγικ
  Πεδιάδος 30.000 4) Γαρΰπα Μονο-
  φαταίου 20.000 5) Πανασσοΰ 30.000
  6) Πατοιδέρου 10.000 7) Λαγωλιοδ
  10.000.
  Προήχθησαν έπίσης τα κάτωθι
  σχολεΐα 1) Τυμπακίου 2) 'Λγίας
  Βαρβάρας 3) Μιαμοΰ 4) Μεγάλη
  Βρώσι 5) Νέων Βουρλΐιν.
  Ίδρύθηααν έΐτίσπς τα κάτωθι
  σχολεΐα: 1) Λαγώ Πεδιάδος 2)
  Καρκαδιώτισβα 3) Τσαλικάκι Μβ·
  ό
  —Ή μοναστιριακή περιβυ-
  σία.
  Τάς άπβγβυματινάς ώρας τής
  παρελθούσης Τβτάρτης συνήλθον
  είς συνεδρίασιν έν τω Μητροπο¬
  λιτικώ Μεγάρω τα μέλπ τοΰ Διοι-
  κητικοΰ ουμβουλίου τού Όργανι-
  σμοϋ Διοικήσεως Μοναστηριακής
  Περιουσίας καί προέβησαν είς την
  έγκρισιν τοΰ προϋπολογισμρΰ δια¬
  φόρων Μον&ν τής περιφερείας τού
  Νομοΰ μας.
  —Ή μέση τιμή τοΰ γλεύκους
  καί σταφυλών.
  Παρά τοΰ γΐνικοΰ χημβίου τοΰ
  Κράτους απεστάλη πρός τα παραρ-
  τήματα αϋτοΰ τηλεγραφΐκη έγκώ-
  κλιος διά τής οποίας έντέλλονται
  όπως τοΰ άναφέρωοι την μέσην
  άγοραίαν τιμήν τής χονδρικής
  πωλήσεως κατ οκάν τοΰ γλβύχους
  και σταφυλών, έςρετεινής εσοδείας
  προκειμένου συμφώνως τω αρθρω
  3 τοΰ κώδιχος τής φορολογίας τού
  οίνου νά ορισθή ή μέση άγβραία
  άξία τοθ οίνου.
  —Δημοσία Έμπορική Σχο-
  λή Ηρακλείου.
  Ή δευτέρα σιιρά τοΰ εΐσιτηρίου
  διά τάς τρβϊς κατωτέρας τής έ{α-
  ταξίου οχολής διαγωνισμόν θά
  λάβη χώραντήν 28ην καί 29η Σ«-
  πτβμβρίου. ΑΙ εγγραφαί αρξάμε¬
  ναι την 15ην λήγουν άνυπερθ»·
  την 30ην Σεπτεμβρίου.
  κή γι' αυτόν μέριμνα νά εξακο¬
  λουθή προστατεύοντας τούς Κρή¬
  τας αναπήρους πολέμου.
  Μέ συναδελςρική άγάπη
  Ίδομΐνβυς Λ. Μαρκόπουλος
  Άντιπρόσωπός σας είς τό ενταύ¬
  θα Παράρτημα ταμείου θυμάτων
  Πολέμου.
  ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΝ
  Έκ τής ηροχβίβινής δηλώβε«$
  των κατοίχων Χίββας έχ παρα-
  δρομής δέν εδημοσιεύθη τό όνο-
  μα τού χτηματίου χ. Ιω. Α. Λου-
  λουδάκη έκ των ένθουσιωύβστί-
  ρων φίλων τβΰ χ. Μαρή χαΐ ύπο-
  οτπριχτδν τοΰ Φιλελενβεριομβν,
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφβϊα "Εναντι Νομαβχίας.
  ανορθω-ισ;
  Πρωΐα Παρασκευής
  23 Σεπτεμβρίου 1932.
  ιειιιειιιιιιιιιΐΐιιιιΐιιιιιιιιΐιιΐΐιιιιιιιιιιιιιιειειεΐιιΐιιιιιιιιΐιιεΐιιιιιΐΐιΐιιιιιΐιιιιιιιΐιιιιιιΐιιιιΐιΐΗΐιιιιιΐιιιιιΐιιιΐιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιεειιιιειιιεειεινεειιιιΐΐιιιΐΐιειιιιιιΐΐιιειιιιιιιιιΐιιΐ'ΐεΐι1111111 •■■■■■■ιιιιι ιιιιιιιιΐιιι
  ΠΡΩΤΟΦΑΗΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΤΙΚΡΗΤΙΚΑ! ΕΚΔΗΑΟΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Οί Κρήτες των
  Αθηνών καί τού Πειραιώς ευρίσκον¬
  ται έν πρωτοφανεί εξεγέρσει έξ αίτίας
  των άντικρητικών έκδηλώσεων αΐτινες
  εσημειώθησαν χθές τό άπόγευμα άπό
  μέρους των Καφανταρικών οΐτινες ε¬
  κυκλοφόρησαν χιλιάδας προκηρύξεων
  εναντίον τής Κρήτης καί των Κρητών.
  Αί διανεμηθεΐσαι κατά χιλιάδας υ¬
  πό των Καφανταρικών προκηρύξεις πε-
  ριλαμβάνουν συστάσεις πρός τόν λαόν,
  ϊνα καταψηφίση τόν Βενιζέλον
  ΔΙΑ Ν Α ΔΥΝΗΘΗ
  II
  ΕΛΛΑΣ
  ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝ
  ΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΙΤΩΝ.
  Ή άστυνομία έπελήφθη άνακρίσεω
  προβάσα είς ερεύνας, κατόπιν αίτήσεως
  των Κρητών, είς τό Καφανταρικόν κέν
  τρον.
  ΟΙ ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΚΟΙ ΑΠΟΔΙΑΟΥΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
  ΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
  ΑΘΘΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Φοβούμενοι τάς
  συνεπείας τού διαβήματός των οί κα·
  φανταρικοί των Αθηνών άποδίδουν τάς
  αντικρητικάς προκηρύξεις είς τό Λαϊ¬
  κόν κόμμα έπΐκαλούμενοι την έκ^ γεγο-
  νότων διαπιατουμένην παλαιάν τού
  έχθραν κατά τής Κρήτης καΐ τοΰ κ. Βε
  νιζέλου.
  Πάντως αί προκηρύξεις κατά τής
  Κρήτηςΐπροκεάλεβαν βαθείαν αγανάκτη¬
  σιν είς όλον τό φιλελεύθερον στοιχεϊο
  τής Πρωτευούσης καί τού Πειραιώς.
  - ΤΑ ΕΚΛΟΠΚΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ
  ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΗ
  Παρά τού ηγέτου τοθ φιλϊλϊυθίρου ουνδυασμοϋ
  Ηρακλείου κ. Γ. Μαρή απεστάλησαν χθές αί κά¬
  τωθι τηλϊγραφπκαΐ έκκλησις πρός τον γβΐτονα
  νομόν.
  Γεώργιον Σβργάκην, Μιχαήλ Σϊργάκην Μαγ
  κώνην Ιατρόν. Νεάπολιν
  ©εωρώ καθήκον μου ώς φίλος τής Νεαπόλεως
  καί έπίτιμος δημοτης αυτής νά σας άπευβύνω μίαν
  άκομη έκκλησιν όπως μή θελήσετε νά έπιμείνητα
  (Ις τακτικήν ή όποία όιασπ(? τας δυνάμει; τού κομ
  ματβς είς την στιγμήν τού κρισιμωτβρου αγώνος.
  ΜΑΡΗΣ
  Σγουρβν Ιωάννην, Μασαάρον Μιχαήλ, Φαλ
  κοανάκην Επιτροπήν φιλελεύθερον Κρητσάς 'Αγίου
  Νικολάου.
  Λυποϋμαι άδυνατ& ελθω Νεάπολιν τιιλεγραφώ
  ανεξαρτήτου; διά τβλβυταίαν φοράν μή έπιμβίνουν
  διάσπασιν Φιλελεύθερον ψήφων.
  _____________ ΜΑΡΗΣ
  Κονδυλάκην, Παπαμαστβράκην, Παπαϊωάννου
  Μαυρβγένπν, Σπανάκην, Γιανναδάκην.
  Βιάννον
  Παρακαλν τοϋς άγαπητούς νέους συμπολίτα
  Βιάννου ανεξαρτήτως φρβνημάτων νά ενισχύσωσι ν
  τον φιλίλβύθϊρον συνίυασμόν Λασηθίου έν τη πε
  ποιθήσέΐ ότι ούτω ένισχύβυν καί εμέ προσωπικών
  βΐμαι βίβαιος ότι ΰμβίς θά ύΐτομνήαετβ πάντας,δο
  βεΐσαν υπόσχεσιν επί της οποίας άπολύτωςβααίζομαι
  ΜΑΡΗΣ
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑΣ
  ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ
  Καθ* δλην την διάρκειαν τής χθές εισή¬
  χθησαν είς την πόλιν μας υπό παραγωγόν
  «ερί τάς 40.000 όκ. σταφίδων ταχτά καί σουλ
  τανίνας.
  Ή κίνησις τής σταφιδαγοράς έξηκολού
  θησβ καί χθές παρουσιάζουσα την αυτήν ώς
  καί προχθές ζωηρότητα ιδίως είς τα έξαιρε-
  τικά πράγματα τής σουλτανίνας. Έπίσης
  καί βίς τούς ταχτάδες παρουσιάσθη ζωηρά
  κίνησις μέ τάσεις βελτιώσεως των τιμών αι-
  τίνες έκυμάνθησαν διά μέν τούς α' ταχτά¬
  δες είς τάς δραχμάς 5—6 διά δέ τούς β' είς
  τάς δραχ. 3.50—4.50.
  Οί ελεμέδες έπίσης έκυμάνθησαν είς τάς
  8.50 δραχ. οί α' καί είς τάς 6.80 οί β' ποιό¬
  τητος. Καί χθές εγένοντο αρκεταί φορτώσεις.
  ΚΑΙ ΑΛΑΗ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
  Παρακαλώ δημοσιεύσατε έπόμενα:Άναγ-
  κάζομαι καί πόλιν διαψεύσω κατηγορημα¬
  τικάς κακοβοΰλους καί άνυποστάτους δια-
  δότεις εφημερίδος «Ανατολή» Άγίου Νι¬
  κολάου δτι παραιτήθην έχλογικοϋ αγώνος.
  Τουτο εντελώς άναληθέστατον συνιστά» φί-
  λους μου μή πιστεύσυν ουδεμίαν τοιαύΐην
  διάδοσιν άλλά προσέλθουν άθρόοι καί α¬
  ποφασιστικώς ψηφίσουν συνδυασμόν μου
  άδιαφοροΰντες εντελώς π:ρός τοιαΰτα έκλο-
  γικά τβχνάσματα άντιπάλων αποδεικνύοντα
  παντελή αδυναμίαν των.
  ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ
  ΓβνΐΗθς Διοικητής Κρήτης
  Γ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΩΝ
  ΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΑΙΑ Ρ Χ Α Ν Α1 ΤΟΥΣ ΕΔΟΣΑΝ
  Τί ΜΑΒΗΜΑ1ΟΠ1ΥΣ ΕΠΡΕΙΙΕ
  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΝΙΩΤΩΝ
  Σοβαρά γβγονότα έξετυλίχθησαν την 7ην έσπερι
  νήν τής χθές είς την κωμόπολιν των Αρχανών, υπό
  τάς άκολούθους συνθήκας:
  Ό άγροτικός συνδυασμός έξέδραμε τό άπόγευ¬
  μα είς Άρχαναις μέ φαινομενικόν μέν σκοπόν α-
  πλής προεκλογικής επισκέψεως μέ πραγματικόν δέ,
  την άπόσειαιν των εντυπώσεων τής τελευταίας μετα-
  βάσεως τού ηγέτου τού Φιλελευθέρου συνδυασμού
  κ. Μαρή τόν οποίον ώς γνωστόν κυριολεκτικώς άπε-
  θέωσαν έν συναγερμώ οί Άρχανιώται.
  Είς την άφιξιν δλου τού συνδυασμού των άγρο-
  τικών ύποψηφίων οί Άρχανιώται δέν έδωσαν κατ'
  αρχάς σημασίαν, άλλά καί άπέφυγαν νά έκδηλωθούν
  έχθρικώς ή άλλως πως.
  Τούτο φαίνεται έν&θάρρυνε τούς ύποψηφίους οΐ¬
  τινες μετέβησαν είς τό Κοινοτικόν κατάστημα διά νά
  άναπτύξουν άπό τού εξώστου τού τό προεκλογικόν
  των πρόγραμμα.
  Μόλις όμως εξήλθον είς τόν εξώστην καί
  σαν πρό ψυχρού καί αδιαφόρου ακροατηρίου νά όμι-
  λούν, διεκόπησαν αίφνης άπό ένα των συνοδών των
  όστις πρός περισσοτέραν των φαίνεται ένθάρρυνσιν
  εφώναξε:
  —Κάτω οί κλέφτες 1
  Τό πανδαιμόνιον ποΰέπηκολούθησε μετά την πρό*
  σκλησιν αυτήν δέν περιγράφεται. Ό κόσμος κυριολε¬
  κτικώς μαινόμενος έτρεχε πρός τό μέρος τής συγ¬
  κεντρώσεως μέ τοσούτον άγρίας διαθέσεις ώστε καί
  οί πέντε ύποψήφιοι ηναγκάσθησαν νά άποσυρθούν είς
  τό εσωτερικόν τού κοινοτικού κατααττ,ματος διότι
  μαιν,όμενος ό λαϊκάς Ογκος πού συνεκεντρώθη έντός
  όλιγίστων λεπτών ηπείλει νά τούς λυντσάρη.
  —Είναι προδόται τού τόπου μας, έφώναζαν οί
  μέν.
  —Θά φωνάξουν ζήτω ό Βενιζέλος άλλοιώς δέν
  τούς άφήνωμε, έφώναζαν άλλοι.
  Καί μία μυριόατομος ζητωκραυγή υπέρ των Βε
  νιζέλου καί Μαρή κατέπνιγε τάς αποδοκιμασίας τού
  λαϊκοΰ έκείνου χει·^άρρο>.
  Έγ.Ι ώραν καί πλέον 1»ί ύποψήφιοι τ >ΰ άγροτικοΰ
  κόμματος έξηκολούθουν νά παραμένουν πολιορκημέ-
  νοι είς τό κοινοτικόν κατάστημα τής άστυνομίας καί
  τού Είρηνοδίκου μή δυναμένων νά διαλύσουν τόν
  μαινόμενον άπό αγανάκτησιν λαόν.
  Μετά κόπου καί κατόπιν επεμβάσεως έπιφανών
  φιλελευθέρων των Αρχανών οί ύποψήφιοι τού αγρο-
  τικθΰ συνουασμοΰ επετεύχθη ν' άναχωρήσωσι εκείθεν
  άνευ ετέρου έπεισοδίου
  ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑ. ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΤΗΣ -ΤΗΟΜΟΙΠύΗΑΙΑ- ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΗ
  Πρός την Ανωτάτην Συνομο
  σπονύίαν Πολυτέκνων τάς έφμε
  ρίδας Έλβύθβρον Βήμα, Πατρίδα
  Κραυγήν, "Εθνος είς Αθήνας, ά
  πεστάλη προχθές π«ρά τού Συλλο
  γου ΠολυΤβχνων Ηρακλείου τό
  κάτωθι τηλβγράφημα :
  Διοικητικόν Συμβούλιον Συλ
  λόγου Πολυτέχνων Νομοϋ Ήρα
  κλείου λαβόν γνώσιν διαφόρων
  εγγράφων καί δημοσιευμάτων 'Α-
  νωτάτπς Πανελληνίου Συνομοο
  πονδίας συνήλθεν βΐς έκτακτον
  συνβδρίασιν σήμερον 21 Σ)βρ)ου
  καί έλαβε την έξη; απόφασιν
  Έπειδή τα δημοσΐϊύματα ταυτα
  εθεωρήθησαν έπιβλαβή είς τα συμ
  φέροντα πολυτίκνων καί έχαρα
  κτηρίθησαν ώ; έχοντα κομματι
  πήν χροιάν παρά τόν σκοπόν τοΰ
  Σύλλογον) ίαταμένου άνέκαθϊν
  ύκεράν«ι κομμάτων διαμαρτύρ*
  ται χαΐ άποδοκιράζει. πάσας τά
  ένβργϊίας είς 4{ τελίυταίως προί
  βη διά τοθτύπου ή ΑΣ Π χαΐ καθ ι
  στι? ταύτην υπ«ώθυνον δια πάσαν
  ζημίαν ήτις ήθΐλε τυχόν προκύ
  ψ«ι έκ της τοιαύτης ενεργείας της
  καΐ καλεΐ τόν άρθροφρονοδντα
  πολυτεκνικον κόσμον έ πως μή
  δίδη προσοχήν εις τάς κομματι-
  κάς ταύτας βνβργίίας.
  Σπ. Άλβ{ίου αντιπρόεδρος Δϊ
  ληγιάννης Τρουλινός Κουλάτσης
  Κουναλάκης Χαραλαμπίδης Βερ
  Ο Γ. ΜΑΡΗΣ ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  ΤΟΥ Ν ΟΜΟΥ ΜΑΣ
  Καθ1 & μάς ανεκοινώθη ύιτα-
  3λήθη αίτησις πρός τόν κ. Μαρήν
  έκ μέρους τής κοινότητος Μαλ-
  λίων διά την μβτατροπήν τού τα-
  χυδρομικοΰ Γραφΐίβυ τής κοινό¬
  τητος Μαλλίων άπό αμισθον είς
  ίμμισθον. Ό κ.Μαρής συνέστησεν
  αίς τόν Υπουργόν τής συγκοινω
  νίας θερμ&ς καΐ ό Ύπουργός Τής
  συγκοινωνία; διεβίβασε την αϊτη
  βιν <1ς την Τηλ)κήν Δ)σιν ίνα κα τα τόν Νόμον γνωματεύση δια την μετατρβπή τοδ ανωτέρω γρα- φβίου. —Ό κ. Μαρής έπίσπς συνίστη σιν είς τόν κ. Υπουργόν τής Προνοίας την έπίσπΐυσιν τής έ{α γοράς τδν ανταλλαξίμων οίχιων διά την εγκατάστασιν των προσφύ¬ γων, έπίσης καΐ την εκποίησιν των οΐκοπίδων των Νεκροταφείον. Έπίσης συνέστησεν αρμοδίως νά ίπισπβυσθό ή έγκρισις τής υδρολη- <·ίας τοΰ συνβικισμου προσφύγων Νίας Φβρτέταας. Ό'Υπουργόςτής Προνοίας απήντησεν ίτι διίτα{< νά έπισπ«υθΛν τό ταχύτερον καΐ ίδη αναμενεται η Ιγκριβι; ντός τδν ημερών, ΤΩ ΕΦΕΔΡΙΚΟΝ _ ΤΑΜΕΙΟΝ Προχθές συνήλθον ζΐξ συνεδρί¬ ασιν έν τω Νομαρχιακώ καταστή ματι τα μέλπ τού Διοικητικβΰ ΣυμβουλΙου]τοΰ ταμβίου 'Εφέδρων Πολαμιστών τού Νομοΰ Ήρα κλΐίου καί προέβησαν αίς την ψήφισιν τού οργανιαμοΰ έσωτβρι κης υπηρεσίας τού ταμζίου. ΚΑΤΑΙΙΛΟΥΓΐΑΕΜΙΚΟΥ Τάς εσπερινάς ϋρας τής χθές κα¬ τέπλευσεν αίς τόν λιμένα μας τό γαλικόν πολβμικόν «"Υπρ» φβ- ρον άξιωματικούς τοΰ πολΐμιχοϋ Νανπκοϋ τής Γαλλία; οΐτινβ; έ- ξελθόντβς βίς την πόλιν έπβ- σχέφθηααν την Κνωσόν καΐ τό Μουσείον. Η πληρωμΙτωΓλΙμΤπααληαων Τό Ύπουργβΐον των Οίχονομι κων έΜοινοποίησκν είς τάς Πολι¬ τικάς Αρχάς καΐ Υπηρεσίας τού Κράτους μαχροσκελή εγκύκλιον διά τής οποίας παρβχΐι λεπτομε¬ ρείς όδηγίας πϊρΐ τοΰ τρόπου καθ" όν δέον νά Ινίργήται ή πληρωμή των άποδβχών χλη. τβν δημβσίων ΰπαλλήλων. Πρός τάς "Δημοσίας αρχάς τοδ Κράτους απεστάλη παρά τού τα- μείου Προνοίας Δημβσίων Ύκαλ- λήλων έγκΰκλιος δι' Ας παρέχον- ται οδηγίαι περΐ βμοιομορφου συντάίΐως καταατάσβων χρατή- σεων υπέρ τοΰ ταμείου τούτου έξ άπούοχών Δημβσίων ΰπαλλήλων. Κίνησις τής Σταφίδος κατ' οκάν Σουλτανΐνα έ{αιρετ. Δρ. 20.— » α7 » 17.— » β'. » 14.50 » Υ'. » 12.— παρακατεινά» 8.— Ταχτάθβς α' 5.— » Ρ' 3.50 ' Ελεμέδες α' 8.— > ρ' 6.------
  Ροζακιά · 2.50·
  » τα—α » 1.80-
  Κρασοστάφυλα » 1.10-
  22.—
  20.—
  17.-
  14.50
  12.—
  6.—
  4.50
  8.50
  6.50
  3.—
  2.—
  1.40
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον
  Λ(οα
  Φράγκον
  Ελβετ. φράγκον
  Λιρέττα
  Μάρκον
  Τουρκική Λίρα
  Κορώνα (Τσεχ.)
  Κορώνα (Σονηδ.)
  Φράγκον (Βελγ.)
  Σελλίνι (Αύστο.)
  Φιοοίνι (Όλλαν.)
  Ομολ λλ
  Δο.
  163.------164,50
  571,-----577.-
  6.39- 6,49
  31.44- 31,79
  8,35- 8,45
  38,41- 39,69
  76.25- 81,75
  4.80-4.91
  28,69- 29,61
  4,51- 4,61
  22,73— 23,60
  Α5£
  ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΣ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΒΕΒΑΙΟΥΣΙ
  ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΡΗ ΦΙΑΕΛΕΪΒΕΡΟΗ
  ΟΙ ΦΙΛΕΑΕΥΟΕΡΟΙΥΠΒΑΟΓΙ2ΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΑ ΛΑΒΟΥΝ
  ΕΙ! ΤΑΣ Λ8ΗΗΑΙ ΥΠΕΡ ΙΛ1 12 Ε4ΡΑΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου £οΰ
  άνταποκριτού μας).—-Ανεκοινώθη άπό·
  ψε ότι κατά πληροφορίας ανεπιδέκτους
  αμφισβητήσεως σημειοΰται γενική στρο-
  φή τού λαοΰ τής πρωτευούσης καί γε¬
  νικώς τής χώρας υπέρ τού Κόμματος
  των Φιλελευθέρας.
  Μέχρι τής στιγμής ό ύπολογιαμός
  των έδρών τάς οποίας θά λάβουν οί Φ«
  λελεύθεροι είς τάς Αθήνας, άναβιβά·
  ζει ταύτας υπέρ τάς δώδεκα.
  ΟΙ Λ ΑΙΚ ΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
  ΑΓ ΑΥΡΙΟΝ ΑΙΑΑΗΑΩΣΕΙΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΕΑΗΛΟΣΑΝ ΟΤΙ Ο Υ Α Ε ΜΙΑ
  ΤΟΙΑΥΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ 8Α ΕΠΙΤΡΑΠΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου ίτού
  άνταποκριτού μας).— Ευρύτατα εκυ-
  κλοφόρησε σήμερον ή διάδοσις ότι οί
  Ααΐκοί έτοιμάζουν διά τό Σάββατον
  (αυριον) ή την Κυριακήν διαδηλώσεις
  μέ τας είκόνας τού Κωνσταντίνου καί
  τού Γεωργίου.
  Κατόπιν των πληροφοριών τούτων
  οί αρχαί άνεκοίνωσαν ότι ούδεμία συγ¬
  κέντρωσις Θά έπιτρατ.ή. Τουναντίον ε¬
  λήφθησαν πάντα τα μέτρα, ινα πάσα
  άπόπειρα πρός δΐασάλευσιν τής τάξεως
  παταχθή άμειλίκτως.
  ΚΑΟΗΜΕΡΙϋΟΣ
  ΑΙ ΕΑΠΙΔΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞίΝ
  ΤΩΝ ΜΙΚΡΒΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Παραλλήλως
  πρός την παρατηρουμένην γενικώς ενί¬
  σχυσιν τού υπέρ των Φιλελευθέ-
  ρων ρεύματος, εξηκριβώθη ότι αί έλπί-
  δες οιά την επικράτησιν των μικρών
  κομμάτων έκλείπουν ήμέρα τή ήμέρα.
  Τα μικρά κόμματα αυνθλίβοντάι
  υπό των όγκων των Φιλελευθέρας
  καί Ααϊκών, μετκξύ των οποίων έντοπί-
  ζεται πλέον οριστικώς ό έκλογικός αγών.
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΚΛΛΛΙΟΕΑΣ
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ο
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΑ ΟΜΙΛΗΣΗ
  ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Άποφε ό Πρωθυπουργός κ.
  Βενιζέλος θά ομιλήση είς τόν συνοικισμόν
  τής Καλλιθέας.
  Αύριον θά κατέλθη είς Πειραια διά την
  έκφώνησιν πολιτικοΰ λόγον άπό τοδ έχδΐ
  κέντρου των Φιλελευθέρων. Είτα θά μετα¬
  βή είς τόν προσφυγικόν συνοικισμόν τής
  Κοκκινιάς.
  Τόσον είς Πειραια όσον καί είς Κοκχι-
  νιάν έτοιμάζεται θριαμβΐυτική ύποδοχή είς
  τόν κ. Βενιζέλον.
  Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ Κ
  ΕΞΕ-ΗΛΟΘΗ ΥΠΕΡ ΤΟΪ
  1ΖΑΚΗΣ
  ΣΑΛΛΛΡΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά πληροφο¬
  ρίας έκ Κοζάνης ό αύτόθι μέραρχος κ.
  Ταολάκογλου εξετράπη είς πολιτικάς
  έκδηλώβεις υπέρ τοΰ άρχηγού των Λαΐ-
  κών κ. Τβαλδάρη κ*τ* την εκείθεν 8ι-
  έλευσιν τού.
  Σ
  ΤΩΝ Κ.κ. ΒΕΗΙΖΕΑΟΥΠΛΛΣΤΗΡΑ
  , ΑΘΗΝΑΙ 2» Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον επεσκέ¬
  φθη τόν κ. Βενιζέλον ό στρατηγός κ-
  Πλαστήρας. Ό κ. Πλαστήρας παρέ-
  μεινε έπ' αρκετόν παρά τψ Πρωθυ·
  πουργώ.
  ΑΝΟΡΟΩ2ΙΣ
  ΕΤΤΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ς τι ς επαρχίας Μκλεβυζίον»
  ΑΔΑΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  Ό υιτοψπφΐος τ&ν πρβοςρύγων
  ν
  ΡΙ
  ΑΝΤΩΝ. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
  Ό υτοφηφιοί της επαρχίας Πβ£ιά£β
  Ο ΗΓΕΤΗΣ
  ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
  κ. ΓΕΩΓ. ΜΑΡΗΣ
  ΚΩΝΣΤ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
  Ό ύποψηφιβς της επαρχίας Μεσσαράς
  Εάν λόγφ τοϋ έκλογικοϋ συστήματος άλλοι νομοί χάσουν έδρας, διά τόν ιδικόν μας Νομόν, τ
  Ηρακλείου, συντρέχουν μύριοι λόγοι νά ύπερψηφίστ] τόν Φιλελεύθερον συνδυασμόν, νά δώσχι κ,
  τούς τέσσαρας βουλευτάς είς τόν ήγέτην τού κ. Γεώργιον Μαρήν, διά νά εχχι μετά τούτο ενα έ:
  πλέον έπιχείρημα νά υποστηρίζη ώς μέχρι τούδε αποτελεσματικώς όλα τα τοπικά μας ζητήματα
  τε τ/7 Βουλτ} και τή Κυβερνήσει.
  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!
  Ψηφίζοντες τούς Φιλελευθέρους ύπο'ψηφίους ένισχύετε την μεγαλυτέραν προσπάθειαν τοϋ
  γάλου μας Άρχηγοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου υπέρ τής έσωτερικής γαλήνης και τόν βοηθεϊτε ι]
  άποτρέψχι τόν έτοιμαζόμενον υπό των βασιλοφρόνων εμφύλιον σπαραγμόν, όστις θά εχχι ώς μοιραίο
  συνέπειαν την γενικήν άναρχίαν.
  Δίδοντες έστω και μίαν ψήφον είς τούς 'ψευδοαγροτικούς, καφανταρικοϋς ή λαϊκούς ύποψηφίου
  όπλίζετε άκουσίως σας τούς λυσσώντας έχθρούς τής Κρήτης, τούς κάμνετε θρασυτέρους καί τούς δ
  δετε τό δικαίωμα νά ισχυρισθούν αύριον ότι και ή Κρήτη έγκατέλειψε τόν Βενιζέλον!
  - ΚΡΗΤΗ!
  Είς τό καφφενείον «"Ολυμπβς» παρά τό Κέντρον
  ελέγετο δημοσία πρό ημερών υπό άντιβενιζελικού ότι
  άν κερδίσουν οί έντιβενιζελικοί θά ναυλώσουν βαπέ-
  ρι νά διώξουν τούς Κρητικούς άπό την Άθήνα καί
  Πειραια. ,
  Φαντασθήτί τί συμφορα περιμένει την Κρητην αν
  ίχανε ό Βενΐζέλος καί μάλισταψήφους των συμκολιτών.
  Γιαύτό ΨΗΦΙΣΕΤΕ όλοι τούς ΦΙΛΕΛΕΥ©ΕΡΟΥΣ.
  Είς κχφφενεΐβν, είς "Αγιον Ιωάννην, ελέχθη άπό
  άπότακτον αξιωματικόν ότι, άν κερδίσουν οί άντιβενι-
  ζΐλικοί θά ρίξουν τούς πρόσφυγας στή θάλασσα καί θά
  πάρουν τα σπήτια καί χωράφια πού έδωσβν είς τούς
  πρόσφυγας ό Βενιζέλοςί
  Φανταβθήτε ποία συμφορα περιμένει τους προσφυ-
  νες, εάν καί απλώς έμειοψήφει ό Βενιζέλος.
  Γι' αύτό ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΟΛΟΙ οί πρόσφυγες μόνον
  τούς ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΥΣ.
  Μέ Βενιζέλον κυβερνώντα είχομεν Πρωθυπουργόν,
  τρείς 'Υπβυργούς, διοικητήν Έκδοτικής Τραπέζης, 2
  διευθυντάς Έκδοτικής Τραπέζης, ? Γενικούς Γραμμα-
  τεΐς Υπουργείων Παιδείας Έθνικής Οίκονομίας, Προ¬
  νοίας, Φρβύραρχβν, ανώτερον Διευθυντήν Χωροφυλα-
  κής, Διευθυντάς Άστυνομίας Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
  Πελοποννήσου, Διευθυντάς Ταχυδρομείων, Διευθυντάς
  Πεζικοΰ, Διευθυντάς δ'οικητικοΰ τού στρατοΰ καί τό-
  σους άλλους άνώτερους ύπαλλήλους ΚΡΗΤΙΚΟΥ-.
  "Ολα αύτά τα μεγαλεΐα τής Κρήτης θά τα χά-
  σωμεν &ν δέν ψηφίσωμεν τόν Βενιζέλον.
  Γι' αύτό γενικόν σύνθημν:
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΚΡΗΤΗ!!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Β
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξωτερικού έτησία Δολλάρια 10.
  "Απασαι α! άηοίείξεις συνδρο
  μ&ν καΐ δημοσιβυσεων φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τού
  Διευθυντού κ«1
  «Άνορβώσβως».
  Ηράκλειον 24 Σ)βρίου 1932
  Ο ΑΡΧΙΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ
  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
  Γνωρίζομεν τό κίτρινον μί
  σος τού κατά τής Κρήτης έκ-
  δηλούμενον καί δταν άκόμη
  ό Βενιζέλος τόν ΰπεστήριζεν
  είς την Κυβέρνησιν. Ή Κρή-
  τη δέν έξηυτελίσθη μέχρι
  τοΰ σημβίου ώστβ νά εχω
  μέν ανάγκην τής προστασίας
  τού. Ειμπορεί νά έχουν ανάγ¬
  κην τής προστασίας τού οί
  διάφοροι έργολάβοι άλλά καί
  αυτών αί έλπίδες θά διαψευ
  σθοΰν οικτρώς καί συντόμως.
  "Αν οί Φιλελεύθεοοι ήττη-
  θοΰν δέν θά σωθή τό σαρ
  εά θά
  κίον τού, έκτός εάν προφθά-
  σχι νά έπαναδραπετεύση είς
  τάς Ευρώπας ήρωΐκώτατα.
  Ω ΤΗΣ ΑΦΕΛΕΙΑΝ
  Τολμοθν νά γράφουν δτι
  ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος
  στρέφεται πρός τόν Κσψαντά-
  ρην. "Υστερα μάλιστα άπό
  την προδοσίαν πού κάνει κα¬
  τά τής Δημοκρατίας, συμμα·
  χών — Θά τό πιστέψετε;—μέ
  τόν Τσαλδάρην!
  Άλλ' ώ γελοΐα όντάρια,
  τό ξέρετε καλά δτι οί στρα
  τιωτικοί τόν άντιπαθοθν δσον
  καί τόν Τσαλδάρην. "Η γιά
  κουτούς παΐρνετε τούς Ήρα-
  κλειώτας;
  ΔΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,
  μή κατονομασθίίσης ε¬
  φημερίδος άπετολμήθη διά¬
  ψευσις τής πρωτοφανοϋς α¬
  ποδοκιμασίας την οποίαν ύ-
  πέστησαν οί περίφημοι άγρο-
  τοπατέρες υπό σύμπαντος
  τοΰ λαού των Αρχανών.
  Καίτήν τοιαύτην μέν γελοίαν
  απόπειραν των διαρκώς ψευ-
  δομένων δήθεν άγροτικών,
  δπως διαψεύσουν τό έν Άρ
  χάναις παραδειγματικόν πά-
  θημά των την άνεμέναμεν.
  Άλλά νά έλθουν έδώ Άρχα-
  νιώτες την αύτην εσπέραν
  των γεγονότων καί νά φια-
  βάσουν μέ καγχασμούςχοκυ-
  κλοφορήσαν ψευδοπαράρτη-
  μα των μόλις καί μετά βίας
  διαφυγόντων τό λιντσάρισμα
  άγροτοπατέρων, ποίος θά τό
  έπίστ&υε;
  ΏρισμένωςαΙ ημέραι αύται
  έχουν καί τα τερπνά των.
  ***
  ΕΙΤΕ άπό τούς Καφαντα-
  ρικούς συνετάχθησαν,
  είτε άπό τούς Λαϊκούς αί
  κυκλοφορήσασαι άντικρητι-
  καί προκηρύξεις, εν είνε βέ¬
  βαιον: "Οτι αί εκλογαί άπό
  Κρητικής απόψεως εχουν τε¬
  θή πλέον είς τό επίπεδον
  των: Ύπερψήφισις τοϋ Βενι¬
  ζέλου σημαίνει περιφρούρη¬
  σιν δχι πλέον των ζωτικών
  τοπικών ζητημάτων τής Κρή¬
  της άλλ' αυτής ταύτης τής
  αξιοπρεπείας καί τού όνόμα-
  τός της. Τίποτε περισσότε¬
  ρον η ολιγώτερον.
  [Ε ΤΟ καλό. Οί λαϊκοί
  έτοιμάζουν διαδηλώ-
  σεις φιλοβασιλικάς. Άλλά θά
  πήτε: "Εχουν τό κουράγιο
  οί Λαϊκοί διά τοιαύτας δια-
  δηλώσβις; Οί ανθρωποι ό-
  πωσδήποτε διατείνονται &·
  κρατον φιλοδημοκρατισμόν.
  Δέν καταπατοϋν λοιπόν τό
  προεκλογικόν τωνπρόγραμμα,
  άφρονέστατα μάλιστα, κά-
  μνοντες τάς διαδηλώσεις ταύ¬
  τας; Άλλά καί ανεξαρτήτως
  τούτου δέν λακτίζουν πρός
  κβντρα; Δέν ξέρομεν τί συμ·
  βαίνει έν προκειμένφ. Πάν¬
  τως έκείνο πού είνε βέβαιον
  είνε τα.... άρθρα τής «Ελλη¬
  νικάς» ημιεπισήμου όργανον
  ΤΩ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Μ1
  'ΕΐΐΙ μιάς επιστολήν
  Φίλε κ. Δ'.ευΘυντά,
  Σα; παρακαλώ είς απαντήση
  Ιόιβχτήτβυ τής τής χθεαινής επιστολάς ενός συμ
  πολίτου μου άργυρωνήτου Χρήστ&ι
  Κουρελάκη, φιλοξενηθείσης εί
  τόν «Φίλον τοθ ΛαοΟ», καί είς
  την οποίαν ούτος λέγει ψευδη, νά
  δημοσιεύσητε τα κάτωθι χάριν τής
  αληθείας.
  Προκειμένου νά γίνουν τα έγ
  καίνια τής υδρεύσεως τής κοινό
  τητός μας εκαλέσαμεν καί τ&ύι
  φιλελευθέρους πολιτευομένους
  Δηματ. ουμβούλους, δεδομένου 8τ
  είς αυτού; καί μόνον όφείλουν οί
  Άλικαρνασσεΐς την ύδρευσιν αύ
  των.
  Λόγω τοθ πανηγυρικοθ των έγ
  καινίων τής υδρεύσεως καί τήι
  γενιχή; χαρδς των κατοίκων δπε
  σχέθην είς τα καφφενείω νά δώ
  σω άπδ τό πτωχόν μου βαλάντιο
  150 1Ό>ς 200 δραχμάς είς 6κα
  στον διά τό κέρασμα των συμπο
  λιτών μου. Είς τό δποχείμενο
  αύτό (τόν Κουρελάκην) ρητώς
  δπεσχέθην καί συνεφώνησα 150
  δρ., τό ανώτερον 200, την Δευ¬
  τέραν δμως όπότε έπλήρωσα δ·
  λους τούς χαφεπώλας, ό Κουρε-
  λάκης ηρνήθη νά δεχθγ] τάς συμ¬
  φωνηθείσα; 200 δραχμάς άπαιτων
  χιλίας!
  Όταν τοθ είπαν δτι δέν πλη
  ρώνει άλλας κανείς άλλ' έγώ προ
  σωπικως άπό τό βαλάντιόν μου
  (προκαλώ πάντα δυνάμενον νά μέ
  διαψεύση, εάν, είτε είς τό παρόν
  είτε είς τό παρελθόν, πολαευό
  μενος οΕοσδήποτε έξώϊευσε τιοτέ
  καί μίαν δραχμήν είς την Ν
  Άλικαρνασσόν ή ενεγράφη ϊξοδον
  προεκλογικόν διά την Ν. Άλι-
  καρνασσόν). Έπίσης υπενθύ
  μιαα είς τόν Κουρελάκην δτι
  άρκετοί άπό τούς χαφεπώλας λό¬
  γφ τής σημασίας τοθ γεγονότος
  τής υδρεύσεως άπεποιήθησαν χά-
  θε πληρωμήν. Ό Κουρελλάχης
  δμως έπέμεινε, διαμφισβητήσας
  τα λεγόμενά μου, όΐιότε έγώ τόν
  άπεδΕωξα πύξ-λάξ διά την άχρει-
  ότητά τού άπέναντι των Άλιχαρ-
  νασσέων.
  ΑΟτή είνε ή χαθαρά άλήθεια
  χαΐ δπίρχουν καί ιάρτυρ(ς οίτινες
  ήσαν παρϊντες είς την συμφωνίαν
  μας καί την έπακολουθήσασαν
  συζήτησιν.
  Ευχαριστών κ. Διευθυντά διά
  την φιλοξενίαν
  Διατελώ μεθ' υπολήψεως
  Μιχ. Έλβυββριάώης
  "Εκχλησις τοΰ Άντικομμουνι
  στιχβθ Σνλλόγβυ Ηρακλείου
  Πρός τόν λαόν τοϋ Νομοϋ Ήρα
  χλβίου
  'Επ' εϋχαιρίο: τής αύριανής έκλο-
  γής ό Άντικομμοννιστιχός Σύλλογος
  Νομοϋ Ήραχλβίον θεωρεϊ ύψίσχην
  υποχρέωσιν τού νά βροντοφωνήση
  ότι, έχεΐνος ποϋ θά δώση την ψή¬
  φον τηυ είς τόν έχτεθέντα ΰποψήφι
  όν τοΰ Κομμουνιστιχοϋ χόμματος έν
  τφ Νομφ μας, θά διαπράξη χσθα
  ράν προδοσίαν εναντίον τής Πατρί¬
  δος τού.
  Ό Κομμουνισμός είναι σήμερον ό
  έπιχινδυνωδέστερος χαί ύπουλότερος
  έσωτεριχός έχθρός άπειλεί την υπό¬
  στασιν παντός ίεςοΰ χαί όσίου, παν¬
  τός εύγενοϋς ανθρωπίνου ϊΑεώδους:
  Την Θρησκείαν π(ός την οποίαν έ-
  πιστεύσαμεν την ύβρίζει χατά τόν
  χυδαιότερον τρόπον. Την Πατρίδα
  ήτις κατά τα χρυσή Σωχρατικά έπη
  είναι: «Πατρός τε καί Μητρός χαϊ
  των αλλων προγόνων χιμιώτερον
  κλπ.»τήν άρνεϊται χαί μετά θράσους
  χηρύττει τούτο δημοσία. Την οικογέ¬
  νειαν την έγχλείουσαν τάς ωραιοτέ¬
  ρας Ελληνικάς παραδόσεις την ά
  πειλεϊ μέ διάλυσιν, ύποσχάπτων ύ-
  πούλως καΐ σατανιχώς τα θεμέλιά
  της. Κάθε εύγενές χαί υψηλόν εθνι¬
  κόν, ίδεώδες μετέρχεται πάν άθέμι-
  τον μέσον νά τό εξαφανίση άπό πρό¬
  σωπον γής!
  νικάς ημήμ ργ
  των λαΐκών. Άρκεί νά τα
  διαβάστ) κανείς διά νά πει-
  οθη δτι αί φιλοβασιλικαί
  διαδηλώσβις «Ινβ ζήτημα ώ-
  ρών.
  #*# , .
  ΕΙΣ ΤΑ Ίωάννινα ό Δι-
  οικητής τής Χωροφυλα¬
  κήν εδέησε καί νά κακοποιή¬
  ση—έξ ύπηρεσιακοΰ ένδιαφέ-
  ροντος άραγβ μόνον; —τούς
  Πολίτας διά νά προστατεύση
  την σωματικήν άκεραιότητα
  τοϋ κ. Τσαλδάρη. Καί έ'πειτα
  σοΰ λένε δτι..... δέν άπεδο-
  κιμάσθη βΐς την "Ήπειρον ό
  κ. Παναγης. >
  ■ν
  Είνε φανερόν δτι τό κοινωνικόν
  τούτο μίαομα έκπορευόμενον έκ της
  Γ.' Διεθνοΰς αποβλέπει είς την 9η
  λητηρίασιν τής έλληνικής ψυχής. Καί
  Ευρέθησαν μέν ατυχώς 'Ελληνες, ό-
  λίγιστοι πάντως νά ταχθώσιν ύπηρέ-
  ται αυτού. "Ας ελπίσωμεν δμως δτι
  ίπλανήθησαν κεί θά έπανορθώσωσι
  την πλάνην των. «Τό πλανάοθαι αν¬
  θρώπινον».
  Άλλά τό βέβαιον είναι ότι ή μή έ
  ξάπλωσις τοΰ Κομμουνισμοϋ είς τόν
  τόπον μας χατά μέγα μέρος όφείλεται
  είς τόν Μέγαν Κυββρνήχην μας καί
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο ΕΚΛΟΠΚΟΣ ΑΓΩΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚβΝ
  (Συνέχίΐα έκ της 1ης Σιλίίος)
  τάς λοιπάς είς δλους τούς άλλους νομούς.
  Δ) Κόμμα τοθ κ. Παπαναστασίου περί τάς 12 £δρας έκ
  των οποίων αί δύο είς την ΆρκαδΙαν καί αί λοιπαί είς Ολην
  την άλλην Έλλάδα.
  Ε) Αγρόται περί τάς 5 ε'δρας είς δλην την Έλλάδα.
  ΣΤ) Κομμουνισταί περί τούς 8.
  Ζ) Ιωάννης Μεταξάς 2 έ"δρας.
  Η) Διάφοροι άνεξάρτητοι περί τάς 10 ε'δρας.
  Θ) Λαϊκόν Κόμμα 55 έ'ως 62 ε'δρας.
  - Ι
  Ώς έχουσι σήαερον τα
  πράγεατα μεγάλη άλλοίωσις
  των άποτελεσμάτων αυτών
  θά είναι δύσκολος, άν μή ά-
  δύνατος. "Αλλ' εάν τυχόν ή
  άλλοίωσις αυτή επέλθη θά
  είναι είς βάρος των μικρών
  κομμάτων. Καί τούτο διότι,
  ώς καί προχθές έγράφομεν ό
  αγών άπό ημέρας είς ημέραν
  περιορίζεται μεταξΰ των δύο
  μεγάλων παρατάξεων των
  Φιλελευθέρων καί των Λαϊ
  κων λόγψ τής γενικωτέρας
  σημασίας την οποίαν προσέ¬
  λαβε καί λόγφ τοΰ ότι καί
  οί άφελέστεροι των έκλογέ-
  ων ήρχισαν νά άντιλαμβά
  νωνται, δτι τα μικρά κόμμα-
  τα καί έλπίδα επιτυχίας δέν
  εχουν καί άνίκανα είναι νά
  διοικήσουν ελλείψει στελε-
  χών καί άλληλοργανώσεως.
  Είς την πρωτεύουσαν καί τα
  άλλα μεγάλα κέντρα τής
  χώρας σημειοΰται καί ή εξής
  άκόμη υπέρ τοΰ κόμματος
  των Φιλελευθερων μετα
  στροφή. Ή μεταστροφή τοΰ
  συντηρητικοϋ έν γένει κό-
  σμου είς τόν οποίον γεννά¬
  ται ή άγωνία τί θά επακο¬
  λουθήση είς μίαν ένδεχομέ-
  νην επικράτησιν των λαΐκών
  την οποίαν δπονς δήττοτε θά
  άχρηστεύσχι ό στρατιωτικός
  σύνδεσμος. Καί οί ανθρωποι
  έχουν δίκαιον, διότι βίς την
  περίπτωσιν αύτην ασφαλώς
  θά έχωμεν άνωμαλίας των
  όποίονν την έκτασιν καί τα
  άποτελέσματα ουδείς δύνα¬
  ται νά προβλέψτ).
  Ούτω ή νίκη των Φιλε¬
  λεύθερον διά τής οποίας καί
  μόνης θά εξασφαλισθή ή ή-
  συχία καί ή όμαλή εξέλιξις
  της έν γένει ζωής τής χώρας
  θεωρεϊται άσφαλής. Άλλ' ή
  νίκη αυτή θά είναι ετι μάλ¬
  λον θριαμβευτική, θά άπο-
  κλείσιι καί την ελαχίστην έ¬
  στω έλπίδα επικρατήσεως
  των άντιπάλων, εάν δλοι οί
  δημοκρατικαί έκλογείς θε
  τοντες την χείρα καί λησμο-
  νοϋντες χάριν τής Ελλάδος
  κάθε αιτίαν ποΰ τοΰς χωρί-
  ζει προσέλθουν ηνωμένοι
  καί άδιάσπαστοι είς τάς κάλ-
  πας διά νά δώσουν τάς ψή-
  φους των υπέρ των Φιλελευ¬
  θέρων ύποψηφίων. 'Ελπίζε·
  ται δέ ότι θά τό πράξουν,
  διότι την τελευταίαν στιγμήν
  θά ίδουν τό συμφέρον των,
  θά άναμετρήσουν τάς βΰθύ
  νας τάς οποίας έν έναντία
  περιπτώσει άναλαμβάνουν,
  θά άντιληφθοΰν, δτι κάθε
  ψήφος την οποίαν θά δώ
  σουν είς τα μικρά κόμματα
  είναι χαμένη καί ύποβοηθεΐ
  απλώς την επικράτησιν τοΰ
  μοναρχισμοΰ.
  "Αλλ' εάν τουτο είναι στοι·
  χειώδες καθήκον των δημο-
  κρατικών έκλογέων τής Ελ¬
  λάδος, διά τοΰς κατοικοεδρεύ-
  οντας την νήσον την λε-
  γομένην Κρήτην καί έ·
  πονομαζομένους Κρητικούς
  είναι υποχρέωσιν καί υπο-
  χρέωσις μάλιστα τιμής καί α¬
  ξιοπρεπείας. Καί δι' αύτό
  τό έγράψαμεν καί τό ξανα-
  γράφομεν καί τό κραυγάζο¬
  μεν χωρίς φόβον καί χωρίς
  πάθος πρός δλας τάςδιευθύν-
  σεις: "Οτι θά είναι άνάξιος
  νά όνομάζεται καί Κρητικός
  άκόμη, δτι άπεναντίας είναι
  αξιος φτυσίματος έκεϊνος ό
  οποίος διά πείαμα ή ϊθΐονδή-
  ποτε άλλον λόγον δέν ενι¬
  σχύση διάττϊς ψήφου τού τόν
  Βενιζέλον είς τόν κρίσιμον
  καί βαρυοήμαντον άγώνα
  ποΰ πρόκειται νά διεξαχθή,
  άλλά την δίδει, ^ένφ μαλιοτα
  γνωρίζει. ότι ^ είναι χομένη.
  διότι άν δέν τό γνωρίζη Ιχει
  ανάγκην είσιτηρίου διά τό
  Δρομοκαΐτιον, είς διαφόρους
  άγνώμονας καί μωροφιλοδό-
  ξους άντί νά μεταχειρισθή
  εναντίον των τό σκου,πόξυλο.
  "Οσον άφορό; Ιδιαιτέρως
  τοΰς έκλογείς τοΰ Νομοϋ τοΰ
  Ηρακλείου εχομεν καί τουτο
  άκόμη νά υπενθυμίσωμεν:
  "Οτι εχουν κάποιθ χρέος
  πρός τόν κ. Γεώργιον Μα¬
  ρήν άπέναντι τοΰ όποίου ό-
  φείλουν νά τόν ένισχύσουν
  δσον τό δυνατόν περισσότε¬
  ρον. Τό χρέος αύτό τό γνω-
  ρίζουν, πολΰ καλά, δπως τό
  γνωρίζει καί ό υποφαινόμε¬
  νος. Είναι, δτι τό κράτος κα¬
  τά την τελευταίαν τετραετί-
  αν ύπερενδιεφέρθη δι' αύ-
  τους. Καί τό ενδιαφέρον αύ
  τό τοΰς βεβαιώνομεν κατά
  τόν κατηγορηματικώτερον
  τρόπον χωρίς τόν κ. Μαρήν
  δέν θά εΰρουν καί αν άκόμη
  στείλουν είς την Βουλήν 1000
  Λουλακάκιδες, δύο χιλιάδας
  Ήγουμενάκηδρς, 4000 Περδι-
  κάρηδες καί 25000 Ντάβηδες.
  Άλλά δέν είναι μόνον αύτό.
  Είτε τό θέλουν, είτε δέν τό
  θέλουν μερικοί ό κ. Μαρής
  χάρις είς τα προσόντα τα ό-
  ποία έχει, κατέλαβεν έξέ-
  χουσαν θέσιν μεταξύ των
  κορυφαίων πολιτικών άν
  δρών τής Ελλάδος. Καί ύ·
  πόσχεται άκόμη νά εξελιχθή
  καί θά εξελιχθή ασφαλώς.
  Ό λαός τοΰ Ηρακλείου εάν
  όρθροφρονί) όφείλει νά τόν
  υποβοηθήση, νά τόν ενισχύ¬
  ση είς την εξέλιξιν τού αύ¬
  την μέ δλας τού τάς δυνάμεις.
  Γ. Ι. ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Διεδόθη κακοβούλως ότι οί
  κάτωθι ύπογεγραμμένοι Μο-
  σχαπιδάκης Στυλιανός καί
  Κωστ. Κολυβάκης θά υπο¬
  στηρίξωμεν τόν καφανταρι-
  κόν συνδυασμόν, έκ λόγων
  δυσαρεσκείας πρός τό Φιλε¬
  λεύθερον κόμμα καί τόν το-
  πικόν τού Ήγέτην κ. Γεώρ¬
  γιον Μαρήν. Τό τοιούτον α¬
  ποτελεί καθαράν συκοφαν-
  τίαν. Μόνον άγνώμονες καί
  άχάριστοι θά ήτο δυνατόν
  νά λησμονήσουν την εύερ-
  γεσίαν ποΰ έκαμε είς τό χω
  ρίον μας Κανλί Καστέλλι ό
  κ. Μαρής, καί μόνον έπι-
  ,ήσμονες νά άρνηθοΰν τό
  ενικώτερον καλόν πού έχει
  κάμη είς τόν Νομόν μας ο¬
  λόκληρον.
  Μέ τόν κατηγορηματικώτε·
  όν καί πλέον έντονοντρόπον
  ϊηλοΰμεν, δτι παραμένοντες
  είς τό μεγάλο κόμμα των
  Φιλελευθέρων θά ύποστη-
  ίξωμεν μεθ' απάντων των
  ιυγγενών καί φίλων μας δ¬
  πως καί σύσσωμο τό χωριό
  μας τόν φιλελεύθερον συν
  δυασμόν καί προσωπικώς
  τόν ήγέτην αυτού κ. Γεώρ¬
  γιον Μαρήν άγρυπνον καί
  σθεναρόν προστάτην των
  συμφερόντων τοΰ Νομοΰ
  μας καί τοΰ Κανλί Καστελ·
  λίου ιδιαιτέρως.
  Κανλί Καστέλλι 22 Σ)βρίου
  1932.
  Οί δηλούντες
  Σ. Γ. Μοσχαπιδάκης
  Κωνστ. Κολυβάκης
  ούς έχλεχτούς συνεργάτας τού διά
  τής θεσπίσεως ύπ' αυτών αύοτηρών
  Νόμων κατά τοΰ Κομμουνισμοϋ, δι'δ
  χαί πρέπει ή ψήφος δλων μας νά
  δοθπ ανεπιφυλάκτως είς τόν Ήγέ¬
  την τοϋ Φιλελεύθερον συνδνασμοϋ
  κύριον Γ. Κ. Μαρήν χαί τό Σννδυ·
  ισμόν των φιλελευθέρας.
  Έν ΉρακλβίφτΌ 24 Σ)βρίον 1932
  Άντιχομμουνιστιχός Σύλλογος
  Ήραχλείου
  Ό Πρόίβρος
  Εμμ. Ε. Βαρούχας
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Γ. Γρ. Τζερνιάς
  ΑΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
  Παρά τοθ τέως ΓερουσιαστοΟ
  των Γεωργικών Έπιμελητηρίων
  κ. Κωσταντίνου Φούμη απε¬
  στάλη είς τόν κ. Στυλιανδν Γ.
  Όρφανδν δποψήφιον Γερουσια-
  στήν ή κάτωθι έπιατολή ήτις έκ-
  θύμως συνιστά την ψήφισιν τούτου
  5πό των μελών των Γεωργικών
  Έπιμελητηρίων Κρήτης.
  (Έν Χανίοις τή 20 Σ)6ρίου
  1932).
  Φίλτατβ Κύριε; Στολιανέ Γ.
  Όρφανέ Προιδρβ τοθ ΓβωργικοΟ
  'ΕκιμελπτηρΙβυ ΉρβιχλεΙβυ.
  Μετά μεγάλης μου χαράς είχον
  πληροφοοηθχϊ δτι Ιθέσατε υπο-
  ψηφιότητα Γερουσιαστοϋ των
  Γεωργικών Έπιμελητηρίων τής
  Ελλάδος, δπερ(καί μοϋ άγγέλλετε
  καί διά τής άπό 19 Σ)βρίου 1932
  έπιστολής σας.
  Έκ μέρους των Γεωργικών
  Έπιλητηρίων τής Κρήτης είσθε
  ό μοναδικός ύποψήφιος πραγμα
  όπερ καθιστα εύχερεστέραν την
  εκλογήν σας ώς υπήρξε καί ή
  I-
  μή συγκεντρώσαντος πάσας τάς
  ψήφους των μελών των Γεωργι¬
  κών Έπιμελητηρίων Κρήτη;,
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Άγροτική Τραπέζα τής Ελλάδος έκθέτβι είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν την πώλησιν 1.750.000 πιρίπου
  όχάοων χαρουπίων εσοδείας
  Ι) Είς
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
  αποθήκας τής Τραπέζης
  κευμένων ώς
  κιιμένας
  •«β
  ββη τόννοι
  Τέρσαν »
  ΨαρΙ φοράδαν »
  Κϊρατόχαμπον »
  "Αγ. Γαλήνην, Κ«·
  [ραμέ Α Δαμνόνι
  (Νοτίου παραλίαί)
  Ρέθυμνον
  Πάνορμον
  Κόκκινον Πύργον
  Χερσόνησον
  23
  46
  24
  17
  134.466
  245.946
  1076.552
  172.377
  27.829
  Ή δηιιοπρασία ένβργήθήσβται την 29ην τρέχοντος ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11 ην Ιως 12ην π. μ. έν τώ
  Κεντρικφ Καταστήαατι αυτής έν Αθήναις καί έν τοίς γραφείοις των 'Υπ)μάτων της ΧανΓων, Ρεθύμνης, ' Η¬
  ρακλείου, Άγίου Νικόλαον χαί Σητείας.
  Δεκταί προσφοραί χαί διά τμήμα τι τής ώς ανω ποσότητος. Ποώτη προσφορά όρίζβται βι' εκάστην οκάν
  γυμνοΰ πράγματος παραδοτέου έντός των άποθηχών τής Α.Τ.Ε. βραχ. 1.20. Περισσοτέραί πληροφορίας δύναν¬
  ται νά λάβωσι οί ένδιαφβοόμενοι κατά τάς εργασίμους ημέρας καί ώρας άπό τό Κεντρικόν καί τα Ύποκαταστη-
  ματα τής Α.Τ.Ε. τα όποία μνημονεύονται άνωτέρ»
  <*—!»« τής Άγρβτικήί Τραπέζης) «οάγμα δπβρ μέ κατέστησεν εύ- γνώμονα δι* άπαντα τόν βίον μου, πρός την ιδιαιτέραν πατρΐδα μου, την Κρήτην. Εϊς τινάς Πολιτείας τής Άο- ναίας Έλλβδος άοχοντες αυτών Ιξβλέγοντο, λίαν εύλόγως, Ικεΐνοι οΐτινες διέπρεπον είς την καλλιέρ¬ γειαν των κτημάτων των. Καί ύμεΐς, λόγφ τής ίκανότητος, Ιπι- στημονικότητος καί δραστηριό¬ τητος, τν έπεδείξατε κατά την καλλιέργειαν τής ΰμετέρας περι¬ ουσίας καί των πολυτίμων ύπη- ρεβιών σας, άς παρέσχετβ είς την Γεωργίαν, είσθε ό μάλλον Ινδε- δειγμένος διά τό «ξίωμα τοϋ Γερουσιαστοίΐ των Γεωργικών Έ¬ πιμελητηρίων. Είμαι ύπερβέβαιος δ"τι ταυτα, έ"νεκα τούτου, θά σάς περιβά- λουν μέ την τιμήν τής ψήφου των πολλώ δέ μάλλον, τα τή; Κρήτης, ήτις καί δικαιοϋται νά 8χΌ· έν υμίν τόν αντιπρόσωπον της, υπέρ τοϋ δποίου θά έργα- σθώ καί έγώ. Παρακαλώ υμάς, διά τόν λό¬ γον τούτον, δπως παραδώσητβ είς την δημοσιότητα την πα¬ ρούσαν μου. Ευχαριστών υμάς θερμώς, διά την αναγνώρισιν τής υπέρ τής Γεωργίας μικράς καί έμοΰ συμ- βολής, διατελώ μετ* Ιξόχου πρός υμάς υπολήψεως καί άγάπης. Κωβταντΐνος Μ. Φβυμης ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ Ό υπογεγραμμένος "Ιωάν. Γ. Κα· ραμπακάχης κάτοιχος Ηρακλείου Βηλώ δτι άνήχων είς τό φιλελεύθε¬ ρον κόμμα, τό οποίον ύπβστήρνξα έγώ καί όλΛχληρος ή οίκογένειά μόν άνέχαθεν όρμώμβνο; άπό ίδεολογίας καί προσέτι συνεπεία συγγενείας πρός τόν κ. Μιχ Σαχλαμπανάχην πρωτεργάτην τού ανώτερον κόμμα τος, τό οποίον θά έξαχολουθήσω νά ύποστηρίζω χάριν τοϋ εθνικον τού προγράμματος. Έν Ήρακλείφ τί 22 Σ)βρ(ου 1932 ό Δηλών 'Ιμ. Γ. ΚκραμπκκάΜΠβ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Καφεκοπτεΐον Λτΐζου— πίδη εχβι προμηθίυθεΐ τελευταίως καφέδες τύηου «ΜΟΚΑΣ» τούς- δποίους4 καί Ιθεσεν ήδη είς την κατανάλωσιν: Προσφέρει 10.000 δραχ. α¬ μοιβήν είς οποίον αποδείξει χη- μικώς δτι δ υπό τοΰ καφβκοπτβί- ου τούτου παραγόμενος καφΐς είναι νοθπίμένος.
  Ηράκλειον Κρήτης
  "Εναντι Νομαβ,χΕας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σα66άτου
  24 Σεπτεμβρίου 1932.
  «Μ"1"""1.....■"■" ■■■■·■■■■■■■ ΙΙΐηΗΙΙΙΗ ΙΙΗΗΙΐηΐΙ ΒΙΙΙΙΜΙΗΗ ΐΗΗΐιιΐι,! Ι|ΗΙ1|ΙΙΙΙΙ ΗΙΗΗΙΙιη ηΙΙΙΙΙΙΗΙΙ ■■■■■ΗΙΗΙΙ
  ■■■■■■■■■■II
  ΙΜΙΗΙΙΗΙΙ ΙΗΗΗΗΗΙ ΗΙΗ.....ΙΜΜΙΜΙΙΠ.....Ι.,,.......|||...........Ι...........Ι1ΙΙΙΙ
  ΥΠΗΡΞΕΝ ΑΝΕΥ ΠΡθΗΓΟΥΜΕΝθΥ
  Η ΠΡ0Χ8ΕΣΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕίΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΙίΤΑΤΟΥΣΜΕΤΡΙΟΤΕΡΟΥΣΥΠΟΑΟΤΙΣΜΟΥΣ
  Ι1ΡΕΥΡΕ8ΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΑΣ 15 ΧΙΑΙΑΑΑΣ
  ΑΙ
  ΛΗΤΙΚΡΝΙΙΚΑ
  ΙΕ
  ΟΙΗ

  'ΤΞΕΙί
  Ι 2» Σε,τ.τεμ-βρίου (τού
  ή,νταποχριτοΰ μας).— Ή χβεσινή ύπο-
  δοχή τοΰ κ. Βενιζέλου είς Πειραια υ¬
  πήρξεν άσφαλέατατα άνευ προηγου-
  μ,ένου.
  Κατ» τούς μετριωτέρους ύπολογι-
  οΐί>ούς οί «αρευρεθεντες είς την ύποδο-
  ν*ν ύπερέΐΐαινον ιούς 1£>.ΟΟΟ.
  ΟΛΟΓΟΣΤΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΛΑΤΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
  Ηρός τούς Πειραιείς ό κ. Βενιζέλος
  εξεφώνησε μακρόν λόγον περιστραφέν-
  τα χυρίως είς την περίπτωσιν τής επι¬
  κρατήσεως τού Ααϊκού κόμματος. Ό
  κ. Βενιζέλος ετόνισεν ότι έπικρατοΰντος
  τυχόν τοΰ Ααϊκοΰ κόμματος, προβλέ-
  «ει επανάληψιν των γεγονότων τοΰ
  1916 καί τού 192Ο.
  Τα γλοιώδη έρπετά, τα θέσαντα μέ έλαφράν
  την συνείδησιν την δυναμίτιδα υπό τα Οεμέλια
  τής Κρήτης, αύθαδώς καί άναισχύντως άπετόλ-
  μησαν χθές νά διαψεύσουν τό άνοσιούργημα.
  ιών αντικρητικόν -ροκηρύξεων τάς οποίας εάν
  δέν έγραψεν ή χείρ τοΰ Γεωργίου Καφαντάρη, τάς
  έγραψεν η χείρ τοΰ συνεργάτου τού άρχηγοΰ των
  Λα·ι-κών ^ ΠαναγιώτουΤσαλδάρη.
  '^Αλλ' ή παροιμία τού νοικοκύρη τόν οποίον ά-
  γαπόι ο θεός περισσότερον άπό τόν κλέπτην τούς άπέ-
  δειξε καί πάλιν ψευδομένους καί πάλιν καταπροδί-
  δοντας την Κρήτην καί άσχημονούντας κατά τής νο-
  ημοσύνης των πολιτών της.
  'Επιβάται ελθόντες χθές έξ Αθηνών έφεραν πλή
  θος έκ των προκηρύξεων τούτων καί μετέδωκαν μαζύ
  την δικαίαν αγανάκτησιν τοΰ έν Αθήναις καί Πει¬
  ραιεί Κρητικού στοιχείου δι" όσα ό φθόνος καί ή μα-
  νία των πολεμίων τής Κρήτης άπεργάζεται καί μη-
  χανορραφούσα τής έτοιμάζει δεινά.
  Άλλά τί λέγουν λοιπόν αί εναντίον τής Κρήτης
  κυκλοφορήσασαι προκηρύξεις;
  Τό κείμενον των είναι έδώ αύτούσιον άκριβές,
  ακριβέστατον.
  Τό παραθέτομεν κατωτέρω επί λέξει διά νά μά¬
  θη ό Κρής τής ύπαίθρου καί των πόλεων, είς ποίαν
  μαύρην νύκτα, είς ποίαν φρικτήν κόλασιν τόν όδη-
  γεϊ η παραφορά των διαφόρου τύπου άρριδιατών
  :αί φρενοπλήκτων πολιτικάντηδων.
  Ιδού αυτή !
  ΧΘΕΣΟ κ ΒΕΜΙΖΕΛΟΓΕΠΕΣΚΕΦΗΗ
  ΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο-
  χριτοδ μας).—Σήμερον ό κ. Βενιζέλος επε¬
  σκέφθη τόν προσφυγικόν" συνοικισμόν τής
  Κοκχινιάς τυχών βνθουσιώδους ύποδοχής,
  ομιλήσας δέ διά μακρών πρός τούς πρόσ¬
  φυγας.
  ΔΙΑ
  ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΤΑ ΠΟΙΑ
  ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ΤΗΣ Σ0Υ*ίΑΣ
  Κατά χθεσινόν τηλεγράφτ,μαΓποόύ τόέν
  ταίθα ΰποκατάστημα τής Τραπέζης της Έλ
  )ΐάδος απεστάλησαν πρός αΰτό τα έκ σόύμας
  όφειλόμενα ποσά.
  Σχετικόν τηλεγράφημα έοτάλη.χθ,& ί*
  νύκτα καί είς τόν κ. Γ. Μαρήν. :
  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΑΤΕΩΣ
  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  'Ωρκισθεΐς χθές, έν Άγίω Νικολάω Μεοαμί>έλ-
  λου,, επί τούτω μεταβάς έκεΐ, ενώπιον τοΰ κ. Γενι-
  χοϋ Διοικητοΐι, αναχωρεί σήμερον διά την ?ν Χα¬
  νίοις έδραν τού ό νέος Γινικός Γραμματεύς τής
  Γε-νικής Διοικήσεως Κρήτης Χ. Μιχαήλ Κουνα-
  λά
  ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
  Υπό τοΰ ύποψηφίου βουλευτού τοΰ
  Φιλελευθέρου συνδυασμοΰ νομοΰ Λασηθι
  ου κ. Π. Σφακιανάκη μάς απεστάλη προχθες
  τό κάτωθι τηλεγράφημα: .
  «Παρακαλώ διαψεύσετε κατηγορηματι-
  κώς άναγραφείσας σήμερον εφημερίδα « Α-
  τολή» ψευδεις πληροφορίας περι παραιτη
  σεως ΰποψηφιότητός',μου συνδυασμοΰ, Φιλε
  λελβυθέρων σκηνοθετηθείσης πρός παρα
  πλανησιν έκλογέων.
  Σφακιανάκης».
  Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ
  Σχετικώς μέ την παραχώρησιν γηπέδου διά την
  ανέγερσιν σχολικοϋ κτιρίου είς τούς ποοσφυγικσυς
  Συνοικισμούς Ηρακλείου τό υπουργείον Προνοί¬
  ας παρεκάλεσε τό τής Παιδείας τοιούτον δπως τού
  γνωρίση αν έλαβε απόφασιν διά την ίδρυσιν τού
  έν λόγω σχολείου πρός ενέργειαν των δεόντων δια
  την παραχώρησιν τοΰ γηπέδου.
  Η ΜΕΙΩΣΙΣΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
  ΤΩΝ Κ1ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
  Τό υπουργείον των Ο'ικονομικών δι' εγκύκλιον
  τού πρός τούς κ. κ. Οίκονομικούς Έφόρους καί
  τούς διευθυντάς των Ταμείων τοΰ Κρατους χοι·
  νοποιεΐ τό γνωστόν διάταγμα περί μειώσεως τού
  φόρου δημοσίων θεαμάτων διά τους κινηματο-
  γοάφους καί συνιστά πρός αύτους δπως συμμορ-
  φωθοΰν μέ τάς διατάξεις τού.
  ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Τό υπουργείον των Εσωτερικώς δ£ έγκυκλί-
  όν τού πρός τάς Νομαρχίας παρακαλει όπως δια-
  ταχβώσιν οί ύπόλογοι Ταμίαι της Δημοτικης
  καί κοινοτικής διαχειρίσεως παρελθούσης χρήσεως
  ίνα υποβάλωσι είς τα δημοτικ« και ,κοινοττκα
  ^υμβούλια τόν λογαριασμόν της διαχειρίσεως των
  1931—32.
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
  ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  βασιληά μας, καί
  «ΕΛΛΗΝΕΣ!
  Τώρα καί ε'ίκοσι όλόκλη-
  ρα χρόνια έχύσαμεν ποταμούς
  τό αίμα μας διά νά άπελευ-
  θερώσωμεν τούς άδελφούς
  μας τής Μακεδονίας καί τής
  Θράκης.
  Τούς έλευθερώσαμεν μέ
  τα κορμιά των παιδιών μας
  πού έστρώσαμεν είςτόσαςμά-
  χαςμέ τα κόκκαλα πού σαπί
  ζουν άπό τό Μπιζάνι εως τό
  Κιλκίς καί εως την Ροδόπην.
  Άλλ' δταν έλευθερώσαμεν
  τούς αλλους ύπεδουλώθημεν
  ημείς.
  Ύπεδουλώθημεν είς την
  Κρήτην. "Οποίος δέν τό
  βλέπει είναι τυφλός.
  ΕΛΛΗΝΕΣ!
  Δέν άρνούμεθα ότι καί ή
  Κρήνη εχει αγώνας. Άλλά τί
  γτλγοη οί άγώνβς τ,ής Κρήτης
  'απροοτά σϊούς ποταμούς
  των αΐμάτων ποΰ έχυσε ή
  Ελλάς;
  Ημείς μέ τό χρτϊμα μας
  καί μέ τό αίμά μας ύπεστη-
  ρίξαμεν τάς έπαναστάσεις της
  ημείς πρό πάντων έλευθερώ-
  σαμε την Κρήτην.
  •ΚΑΙ
  Είς ανταμοιβήν ή ύπερη-
  φανη φουστανέλλα είναι ΰ-
  Λόδουλος είς την Κρήτην.
  Ό Σατανάς των Χανίων έ-
  κάθησεν έκτοτε είς τόν σβέρ
  κο μας καί άπό τό 1912 εως
  τό 1916 ή "Ελλάς ήτο Κρητι¬
  κόν τσιφλήκι.
  ' Εκυττάξαμεν
  νά έλευθε-
  ρωθοΰμε, έκατορθώσαμε στό
  1916 νά κάμωμεν Ελληνικήν
  κυβέρνησιν καί άμεσος μάς
  διήρεσαν, μάς έβαλον ν' άλ-
  ληλοσκοτωθοΰμε, έδιωξαν τό
  Μέ τάς λόγχας των ξβνων
  έκάθισαν πάλιν είς τό σβέρ
  κον μας όργιάζοντες χειρότε-
  ρα αύτην την φοράν.
  "Ελλη·νες, ενθυμείσθε ότι
  καί ή απελευθέρωσιν τού
  1920 ου τε δύο χρόνια δέν
  διήρκεσε.
  'Εξεμεταλλεύθη ό Βενιζέ¬
  λος καί ή κλίκα τού την '£
  θνικήν καταστροφήν διά νά
  διώξουν άλλη μιά φορά τό
  βασιληά μας καί τό γυιό τού
  γιά νά μάς κάμουν μιά ψευ-
  τοδημοκρατία ή μάλλον Κρη-
  τικοκρατία καί νά μάς πέρ
  νούν δλες τής έκλογές μέ την
  βοήθειαν των προσφύγων δι¬
  ότι μάς εύρισκον διηρημέ-
  νους.
  Έλληνβς δέν βλέπετε ότι
  την Έλλάδα μόνον "Ελληνες
  δέν την διοικοΰ*; ' ■'
  "Ελληνες τής παλαιάς "Ελ¬
  λάδος! Ήλθεν ό καιρός ν' ά-
  πελευθερωθοΰμε καί ήμεΐς^
  "Ηνωμένοι είμεθα περισ-
  σότεροι άπό όλας τάς ψή-
  φους των νέων χωρών μαζύ
  μέ τούς πρόσφυγας.
  Μεθαύριον μέ την ψήφον
  μας είναι στό χέρι μας νά κα-
  ταρρίψωμεν είς κομμάτια τό
  άτιμον καθεστώς τής δου-
  λείας.
  "Ελληνες ψηφίσατε τούς
  άντιβενιζελικούς διά νά κ«-
  θαρίσωμεν την Έλλάδα άπό
  τόν Βενιζέλον καί τούς Κρη-
  τικούς τού.
  άφήσετε την ευκαι¬
  θ
  ρίαν νά χϋ
  Πρέπει νά γίνωμεν κύριοι
  τού οΐκου μας».
  Διαψευδονται καί μέ την χειροπιαστήν αυτήν α
  πόδειξιν τα άδιάψευστα;
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
  ΕΞΕΔΩΚΕ ΧΟΕΣ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
  ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΠΩΣ ΖΥΠΣΟΥΝ
  ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό στρατηγός κ.
  Ν. Πλαστήρας απηύθυνε σήμερον δι-
  άγγελμα πρός τόν Ελληνικόν λαόν.
  Τό διάγγελμα τοΰ κ. Πλαστήρα ά-
  πευθύνεται ιδίως πρός τούς πρόσφυγας,
  είς τούς όποίους συνιστά όπως ζυγί-
  σουν καλώς την σημασίαν τής ψήφου των
  έκ τής οποίας θά εξαρτηθή ή γαλήνη
  τής χώρας.
  Ό κ. Πλαστήρας τονίζει ότι παρί-
  σταται άπό γενικής απόψεως ή άνάγκη
  τής διαλύσεως τού Ααϊκού κόμματος,
  τουτο δέ θά επιτευχθή διά τής καλής
  χρησιμοποιήσεως τής λαϊχής ψήφου.
  Ο ΑΑΤΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΡΙΕΖΗΣ
  ΕΙ! ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΕΑΗΑΟΣΕΝ
  ΟΤΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΘΑ ΕΠ ΑΝ ΕΛΘΗ
  ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ 1ΕΥΤΕΡΑΣ
  ΑΡΧΙΖΕΙ Τί ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό γνω-
  στός λαϊκός ύποψήφιος κ. Λάζαρος
  Κριεζής ομιλών είς τό Άμαρούαιον
  εδήλωσεν ότι ό Βασιλεύς θά επανέλθη.
  Ό κ. Κριεζής προσέθεσεν ότι οί άντι-
  δρώντες κατά των σχεδίων τοΰ Ααϊκθύ
  κόμματος θά άντιμετωπίσουν την- βίαν
  καί ότι πιθανώτατα άπό τής πρωΐας τής
  προσεχούς Δευτέρας άρχίζει τό αίμα-
  τοκύλισμα είς τάς όδούς των Αθηνών.
  ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ
  ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΙΙΠΩΝ ΛΑΪΚΟΝ
  ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΑΙΕΝΒΑΡΡΥΝΣΕΙΣ
  ΟΡΒΙ ΤΑ Π0ΑΙΤ1ΚΑ ΧΕΗΤΡΑ ΤΟΗ ΕΠΑΡΧΙΡΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Άπό τής εσπέ¬
  ρας τής χθές είς τάς τάξεις των παρα-
  γόντων τού λαϊκοΰ κόμματος παρατη-
  ρείται νευρικότης άσυνήθης.
  Ό ενταύθα, λαϊκός πολιτικός 'σύλλο-
  γος συνεσκέφθη έπανειλημμένως, έξαπε-
  λύθησαν δέ κατόπιν ένθαρρυντικά τηλε*
  γραφήματα πρός τα έκλογΐκά κέντρα
  των έπαρχιών έκ των οποίων φαίνεται
  διεβιβάσθησαν πληροφορίαι κάθε άλλο
  παρά αίσιόδοξοι.
  ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
  ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
  ΗΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Ή Διευβυντής τής ΥΙΙΔιββνβΟς
  ΈκβέσΐΜς ©βσβαλονίκης χ. Γβρ-
  αανοί δια τηλβγραφήματός τβυ
  ίιρος τάς Νομ«ρχί«ς τού Κράτους
  γνωρίζει δτ» λβγψ τής συμπτωσβ»»ς
  των έκλβγών καί τής μπ πραγμβτ-
  τοποιπσίΜς τής έηισκέφϊ«ς τής
  έκβίαβως ϋηέ» των «εριοσοτέρΜν
  παραγΛντΜν τής έμπορικής καί
  παραγΜγικής ζοίήςτης χώρας^ένδια·
  ββρβμένΜνάοφαλΜςνα την επισκί
  φθύοιν, άπϊφασιοβη η παράτασις
  της διβιρκ«ί«ς τής έκθεοεως μέχρι
  τέλβυς τρέχοντος μηνός Σβπτβμ-
  βΐ
  ΑΙ ΠΙ-ΤΩΣΕΙ. ΙΩΗ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Ό Προΐδρος τοΰ έν Αθήναις
  Κεντρικόν τού Ταμβίου ©υμάτων
  Πολέμου κ. Διαλέτπς διά τπλΐ-
  γρκφήμκτόςτου πρό; τό ενταύθα
  Παράρτημα τοΰ Ταμχίου ©υμά-
  τ»ιν γνωρίζβι δτι έντός τής έβδο
  μάδος έμβαζει ίπ' ονόματι αυτού
  δραχμάς 190.000 διά τάς ανάγκας
  τού Ταμβίου @»μάτων Ηρακλβίου
  —Λασηθίου τής έλευοομένης τρι
  μηνίας.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ
  Αί τιμαί τροφίμων
  είς την αγοράν μας.
  Ή 'Κκιτβόιιη οιατιμήσειβν οιβ τής
  «λβυταίας άποφάσβώς της έκανό
  νισβ την τιμήν των κάτωθι βΐοων *>{
  11Α
  Ιϊώη ΗβντβΛΜλβίβ». - Ελαίαι
  *Υϊώο·αι 12. Βόλου 16-20. Μα-
  παρόνια έντΟΝΐα 15. Μακαρόνια θββ
  σολονίκης 16. Ζυμαοιπά έν γβνπι ββ·
  15-20, μσΗαοόννβ κιολυτβλβίας ηακί"
  Ν>—μάς 20. Φβσόλβς δραχ. 12.
  ΡιΒαόια ' Μαρόκοο 13—16, Κονκια
  έντθΜα 12-16".Φασολάκια Ι5Ι6.Έ-
  ίβΐα λ,«. 22. ΑύνβΙ.5Ο-1.60Σά*ων
  λΐυκδε α' 18-19, ρ". 17, πράσινος α'.
  16 Μΐ Ρ'·«5· Τέ^ν 20°· Καφφες β-
  λπσμένος «20.
  Κίνησις τής Σταφίδος
  κατ' όχ&ν
  Σουλτανίνβ βίαιοβτ. Δβ. 20.- 22.-
  • α. > ι/·~- ·ν«—
  > β'. »
  » γ'. >
  παραχατεινά»
  ΤαχτάθΕς α'
  » Ρ'
  Έλβμέββς α'
  Ρ'
  14.50 17.-
  12.- 14.50
  8.— 12.—
  5.—
  3.50
  8.-
  6.------
  2.90·
  1.80-
  6.—
  4.50
  8.50
  6.50
  3.—
  2.—
  Ρ
  Ροζακιό
  » ταχτά
  Κρασοοτάφυλα » 1.10- 1.40
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον
  Λίρβ
  Φράγκον
  ■Ελββτ. φοάγχον
  Λιρέτ τα
  Μάρκον
  Τονρκική Λίρα
  Κορώνα (Τσεχ.)
  Κορώνα (Σονηδ.)
  Φράγκον (Βιλγ.)
  Σελλίνι (Αύστρ.)
  Φιοαΐνι (Όλλαν.)
  ΔΒ.
  163.-----164,50
  571,-----577.—
  6,39- 6,49
  31,44- 31,79
  8,31- 8,45
  38,41- 39,69
  76,25- 81.75
  4.80-4,9
  28.69- 29,6
  4,51- 4,6
  22.73- 23,60
  61,40- 66,10
  Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—· Τό σημερινόν
  διάγγελμα τού άντιστρατήγου κ. Πλα¬
  στήρα έσχε βαθείαν απήχησιν είς τό
  προσφυγικόν στοιχείον. 'Εγκύρως βε¬
  βαιούται ότι καί οί ολίγοι πρόσφυγες
  οΐτινες θά υπεστήριζον τα άλλα κόμμα-
  τα θά ύποστηρίξουν μετά φανατισμού
  τούς Βενιζελικούς συνδυασμούς.
  ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ΤΟΥ *. ΚΑΤΑΠΟΤΗ
  ΪΤαρά χΟΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ κ. Κατα-
  πότη ελάβομεν χθές τό κάτωθι τηλεγράφη¬
  μα: «Παρακαλώ δημοσιεύσατε έπόμενα: πλη
  ροφορία εφημερίδος Άνατολής δτι πιστώ-
  σεις μικροέργων δοθείσαι διαφόρους κοινό¬
  τητος Κρήτης ανεκλήθησαν εντελώς άνυπό-
  στατοι. Βοηθήματα εδόθησαν νομίμως έν-
  τάλματα εξεδόθησαν έπ' ονόματι οΐκείων
  δημοσίων ύπαλλήλων κοινότητες δικαισΰν-
  ται χρησιμοποιηθώσι πιστώσεις δι' α έργα
  διετέθησαν.
  Ύπουργός Γεν. Δ)ΐής ΚΑΤΑΠΟΤΐίΣ».
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ! Α Ν ΑΙ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Ι
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Γεωογιχοΰ
  Ταμείου Ηρακλείου συνελθόν χθές είς συνεδρίασιν
  συνεζήτησεν ΙπΙ τοΰ ζητήματος τής κατασκευής
  τοΰ Έλαιουργείου Παναγίας.
  Κατά την συνεδρίασιν ταύτην απεφασίσθη δ¬
  πως τό Γεωργικόν Ταμείον διαθέσχι τδ ποσόν τφν
  δαρχμών 300.000 διά την κατασκευήν τοΰ ίλαι-
  ουργείου καί δρχ. 400.000 διά την αγοράν των
  απαιτουμένων μηχανημάτων τοΰ ελαιουργείον^,
  II
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖίΐΓΡΑΦΟΖ
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.878.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ
  Ο ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ
  ΦΙΑΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ!
  «Δέν πρέπει ι ά δώσετε
  όντε μίαν ψήφον είς τό Λαϊ¬
  κόν κόμμα έφ' όσον, > χον
  άνοικτήν την πληγήν τού κα·
  Φεστωτικον, άπειλεϊ νά ρίψη
  την χώραν είς την καταστρο¬
  φήν καϊ τόν εμφύλιον σπα¬
  ραγμόν.
  >Είς τόν Τσαλδάρην έδή·
  λωσα ήδη ότι δ έν Φά παρα-
  ραδώσω την αρχήν είς τό
  Λαϊκόν κόμμα τό οποίον
  καί εάν δέν διαλν&β έκ των
  έκλογών, ΰ-ά διαλυθή μετά
  τάς εκλογάς κατ' άλλον
  τρόπον.
  Φιλελεύ&εροι Δημοκρατι-
  κοίϊ Καταψηφίσατε δλα τα μι¬
  κρά κόμματα, δνο των οποί¬
  ων έπρόδωσαν ήδη την Δημο¬
  κρατίαν.
  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ".
  ΚΡΗΤΕΣ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ!
  Συμφώνως πρός όβα δυνάμεθα νά
  προβλέψωμεν είς τόν πείομονα μέχρι
  θανάτου άγώνα τής μεθαυριανής Κυ-
  ριακής θά αντιμετωπισθούν άφ' ενός
  τό χόμμα των Φιλελευθέρας χαΐ άφ' ε¬
  τέρου ή αντιπολίτευσις των Λαΐκών,τών
  άγροτοεργατικών τού χ. Παπαναστα¬
  σίου, των άναρχουμένων άγροτικών
  όμάδωνκαί τής.-.νέας τρίτης καταστά-
  , σεως των γηραιών έν αμαρτίαις κ. κ.
  Κανναβού, Μερλοπούλου, ϋΐοσχούλα,
  Βελέντζα, Καφαντάρη, Ζαβιτσιάνου,
  καί κόμπανυ. ΚΥΡΙΩΣ ΟΜΩΣ Η ΠΑΛΗ
  ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ ΔΙΔΟΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
  ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ
  ΤΩΝ ΛΑΙ-ΚΩΝ.
  "Ολοι οί άλλοι θά παίζουν απλώς
  ρόλον διακοσμητικόν καί δέν θά κατορ-
  θώσουν τίποτε αλλο παρά νά μειώσουν
  τας δυνάμεις τής δημοκρατικής παρα¬
  τάξεως. Οί άμφιβάλλοντες περΐ τού¬
  του, είναι κάτι περιπλέον άπό άνόητοι
  καί τούς παρακαλούμεν νά μάς ένθυμη-
  θοΰν την προσέχη Δευτέραν.
  Τό έ'ν μετά τό άλλο τα προσχήμα-
  τα έπεσαν τάς τελευταίας ημέρας, ό¬
  πως ήτο επόμενον νά πέσουν, καί ή Έλ
  λάς άπό τού ενός μέχρι τού άλλου ά¬
  κρου έχει χωρισθή ώς καί είς τάς πα¬
  ραμονάς τής πρώτης Νοεμβριού τού
  Μ92Ο είς ούο πελώρια ατρατόπεδα.
  Καί ή νίκη θά εξαρτηθή έκ τού τρό-
  που κατά τόν οποίον θά χρησιμοποιή-
  σουν την ψήφον των οί οημοκρατικοί
  πολίται. ΕΑΝ ΚΑΤΕΛΘΟΥΝ ΗΝΩΜΕΝΟΙ
  ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ
  ΚΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΛΠΑΣ
  ΤΟΤΕ Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Α-
  ΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤ" ΑΥ¬
  ΤΟΥ Η ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΔΟΣ, ΤΟ
  ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
  ΑΥΤΟΥ. Εάν άπεναντίας λησμονήσουν
  ΐρν εαυτόν των, ληβμονήσουν τάς πά-
  ραδόσεις των, τούς αγώνας καί τάς θυ¬
  σίας των χατά την τελευταίαν είκοαι-
  πενταετίαν, εάν βυντρίψουν τούς δε-
  σμούς των πρός την πολιτικήν οικογέ¬
  νειαν τού Φιλελευθερισμοΰ καί οκορ-
  πίσουν τάς δυνάμεις των είς τούς άνέ-
  μους ψηφίζοντες κόμματα καί άνθρώ-
  πους πού δέν ϊχουν καμμίαν έλ-
  πίβα επιτυχίας, τότε είναι έξίσου άβφα-
  λής ή ·π* άκρου είς άκρον επικράτη¬
  σιν τού λαϊκοθ κόμματος μεθ' δλων
  των πβ,ρεπομένιον της. Καί την σημα¬
  σίαν των παρεπομένων αυτών ΕΙΝΑΙ
  ΑΝΑΓΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΣΚΕ·
  ΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ ΟΙ
  ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΘΥΜΟΥ¬
  ΜΕΝ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΜΕΤΑΝΟ-
  ΕΜΒΡΙΑΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΩΣ
  ΘΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΠΙΚΡΩΣ Δέν είνε
  σήμερον ή κατάλληλος έποχή διά νά
  δώσωμεν έστω χαΐ μίαν ψήφον τού Μι-
  χαλάκη τβύ Ντάβη ή". τού Μανώλη τού
  Λουλακάκη τού κατορθώσαντος είς ολί¬
  γας στιγμάς όπως ό Φάουστ νά μετα-
  μορφωθή είς άγροτικόν, ή τού Άχιλ-
  λέα Περοικάρη ή" τού Σήφη τού Κουν-
  δούρου έπειδή έχομεν τό πειβματάκι
  μας ή καί την δικαίαν άκόμη αγανά¬
  κτησίν μας εναντίον οί'ου δήποτε Φιλε-
  λευθέρου. Ή μία αυτή ψήφος είναι
  χαμένη διότι ουτε οί ύποψήφιοι είς
  τούς όποίους δίδεται οΰτε τα κόμμα¬
  τα είς τα όποία άνήκουν πρόκειται νά
  έπιπλεύσουν. Είνε απλώς προωρισμέ-
  νη νά συνδράμη την λατέρναν ή ό¬
  ποία εύπρεπίζεται καί αναμένη μέ παλ-
  μόν άγωνίας την στιγμήν νά εξέλθη
  στό Λιμάνι, στό Κέντρον, στής Τρείς
  Καμάρες, στών Χανίων Πόρτα καί
  αλλαχού διά νά άνακρούση τό θούρι-
  ον τού άετού καί των άετίδέων καί νά
  έξαπολύση κατά τής νήσου συμφοράς
  των οποίων την έκτασιν δέν δύναται
  χανεΐς νά υπολογίση.
  Καί έχομεν τέσσαρας έως πέντε χι¬
  λιάδας ύπαλλήλους καί παντοία άλλα
  συμφέροντα νά προστατεύσωμεν, δέν θά
  είναι δέ είς θέσιν νά τα προστατεύσουν
  οΰτε οί άρχηγοί, οΰτε οί ύποψήφιοι,
  των μπουλουκίων οί όποίοι σήμερον
  ύπονομεύουν τόν άγώνα καί οί όποίοι
  αυριον πρώτοι θά φροντίβουν νά κρυ-
  βούν, νά τεθούν είς άφάνειαν διά νά
  μή συλλάβη καί τούς ίδίους ή ά»
  πόχη. Αύτά δέ διά νά μή ύπομνή-
  σωμεν καί τό άλλο. "Οτι οί Κρήτες έ-
  κλογεΐς θα είναι άνάξιοι νά φέρουν
  τό ένδοξον ό'νομα τής μεγαλομάρτυ-
  ρος νήσου, θά άποδειχθούν άνθρωποι
  χωρίς ύπηρηφάνειαν χωρίς τοπικιστι-
  κόν αΐσθημα, χωρίς συναίσθησιν των
  έπικρεμαμένων επί τής κεφαλής των
  κινδύνων χωρίς τοπικιστΐκόν αΐσθημα.
  χωρίς συναίσθησιν, εάν τυχόν χάρις
  είς ποταπά προσωπικά πάθη έγκατα-
  λείψουν την κρίσιμον αυτήν στιγμήν
  τόν Μεγάλον Συμπατριώτην των καί
  προακολληθοΰν είς τό αρμα μαλακίων,
  άδιαφοροΰντες διά τα δεινά τα όποΐα
  άπειλούν καί αύτούς τούς ίδίους καί
  την νήσον καί την Έλλάδα ολόκληρον.
  ΦΙΛΕΛΕΥ<9ΕΡΟ£ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο ΕΚΑΟΓΙΚΟΣ Μ ΜΕΤΛΞΥ ΒΕΗΙΖΕΑΙΙΟΙΙ ■ «ΗΤΙΙΕΗΙΖΕΛΙΟΙ ι. ΑΘΗΝΑΙ 21 Σεπτέμβριον (τοΰ σννΕργάτον μας).— Ά¬ πό τάς πληροφορίας τάς ο¬ ποίας συνεκέντρωσα άπό τσνς συναδέλφους μόν συν- τάκτας τοΰ «Ελεύθερον Βή- ματος» οί όποίοι παρηκολού¬ θησαν τόν κ. Βενιζέλον είς τάς περιοδδίας τού καί άλλα πρόσωτςα ίκανά άφ' ενός νά κρίνονν «αι άφ' έτερον άξι- όπιστα, καταλήγω είς τα κα¬ τωτέρω επί τής εκβάσεως των έκλογών συμπϋρασιια- τα άπό τα όποία εχω πάντα λόγον νά πΐστε-όω, ότι δέν άφίσταται καί πολύ ή πραγ¬ ματικότης. α') Κόμμα Φιλελευθέρων α') ΜακεδονΙα καί Θράκη £δραι 40 β') Νομθΐ Τρικκάλων καί 'ΛαρΙσσης » 5 γ') Νομός Ιωαννίνων » 4 δ') Νομάς Πρεβέζης » 3 ε') Ίόνιοι Νήσοι » 3 στ') Νομός ΑΙτωλίας καΐ ΆκαρνανΙσς» 1 μέ ύπόλ. ζ') Νομός ΦθιωτιδοφωκΙδος » 2 η') Νομός Άττικοβοιωτίσς » 2 θ') Αθήναι » 16 ι') Πειραιεύς » 6 ια') Νομός Εύβοίας » ι μ< ύιτόλ. ιβ) Νομός Κυκλάδων » 2 » » ιγ') Νομός Άργολιδοκορυνθίας » 2 ιδ') Νομός Άχαΐας » 3 ιδ') Νομός ΉλεΙας » 1 μέ ύπόλ. ιστ') Νομός ΆρκαδΙας » ιζ') Νομός ΛακωνΙας » ιθ') ΜεσσηνΙας » ιι') Μυτιλήνης » κα') Χίος » κβ') Σάμος „ κγ') Προνομιοθχοι νήσοι » κδ') ΣύλλογοςΜουσουλμάνωνΘράκης » κε')Κρήτη Η ' ήτοι έν συνόλω έδραι ένωθοθν οί φιλελεύθεροι αί έδραι θά υπερβούν 1 1 1 1 1 1 1 μέ ύπόλ. "Εάν τάς 130. Β') Κόμμα Προοδευτικήν (Καφαντάρη), α') Μακεδονία καί Θράκη β)' Θεσσαλία ΤρΙκκαλα γ') Φθιώτιδα καί Φωκίδα δ') Αίτωλία καί Άκαρνανίσ ε') Μεσσηνία στ') Λακώνία ζ') ΆρκαδΙα η') Αθήναι θ') Πειραιεύς ι') Κρήτη ια') Κυκλάδος ιβ') ΕΟβοισ ιγ') Ύπόλοιπα Άχσΐας Ήλείσς καί ΑΙ- τολοακαρνίας ήτοι έν συνόλφ Γ) Κονδυλικόν Κόμμα έν συνόλω περΐ τάς δέκσ ίί ϊ δρας ήτοι: μίαν είς τάς Αθήνας, μίαν είς τα Τρίκκσλα καί (Ή «ννΐχιικ ·Ι| την »»ν Ζ·λ(δει) 1 αμφίβολον 1