100059

Αριθμός τεύχους

3281

Χρονική Περίοδος

01/07 - 30/09 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

28/9/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΛΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥ.ΣΕΩΣ 191 β
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.281.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΓΠΈΜΒΡΙΟΥ 1*32.
  Διά μίαν άκόμη φοράν ό λα·
  ός τού Ηρακλείου σέ περιβάλλει
  διά τής έμπιστοσύνης τού. Σέ
  έτίμησεν όπως γνωρίζει νά τι-
  μά τούς έκλεκτούς τού. Σοΰ
  απέδειξεν άκόμη μίαν φοράν, ό
  λαός τού Ηρακλείου, πόσ^ν έ-
  χεις κατακτήση την καρδίαν τού
  καί την ψυχήν τού.
  Τριάκοντα όλόκληρα έ-η βέ πα¬
  ρακολουθούμεν θίκηγοροΰντα μέ
  άφιλοκέρδειαν καί μέ άνωτερότη-
  τα, την οποίαν δέν Οά ξαναδή τό
  Ηράκλειον.
  Εΐκοσι δύο έτη πού σέ ψηφίζο-
  μέν αναγνωρίζομεν *αθ* ημέ¬
  ραν περισσότερον την ίχανότη-
  τα, την ειλικρίνειάν, την ευγέ¬
  νειαν τής πολιτικάς σου την
  οποίαν καί οί άντίπαλοί σου όμο-
  λογοΰν.
  ΙΜετά στοργικοΰ ένδιαφέροντος
  μανθάνομεν τάς επιτυχίας τάς ο¬
  ποίας εσημείωσαν όλαι αί υπουρ-
  γείαι σου.
  Μεθ' ύπερηφανείας παρακο¬
  λουθούμεν την δράσιν «ου είς τα
  γενικά ζητήματα τής χώρας καί
  μετ' ενγνωμοσύνης ενθυμούμεθα
  πόσον έξυπηρέτησες είς όλας τάς
  περιβτάσεις τα συμφέροντα τού
  Νομού μας καί τής Κρήτης.
  Οί έπαινοι τούς οποίος τόσον
  άφθόνως καί τόσον δικαίως ήκου.
  σες άπό τό στόμα τού Άρχηγοΰ
  είναι καί έπαινοι ίδικοί μας.
  Ήί δύναμις σου είναι καί δύ¬
  ναμις τού Ν ομού μας καί δι* αύ-
  τό εννοούμεν νά την διατηρού¬
  μεν καί νά την αύξάνωμβν διαρ¬
  κώς.
  ΈξακολούΟει τόν δρόμον σου
  μετά πίστεως άκλονήτου είς την α¬
  γάπην των συμπατριώτην σου.
  Γνωρίζε&ς ότι την αγάπην αύτην
  δέν ειμπορούν νά την κλθνίστ»υν
  άλλά τουναντίον την τονώνουν λΙ
  υβρείς των άνθρωπαρίων καί ή
  χατάπτυστος συκοφαντία την ο¬
  ποίαν ύπεκίνησαν εναντίον σου τα-
  «εινοΐ άντίπαλοί καταιαχύνοντες
  τό όνομα τού πολιτευομένου.
  Σεμνυνόμεθα διότι μάς άντι-
  προσωπεύεις καί οίκτείρομεν τούς
  φαντααθέντας ότι, θά ηδύναντο νά
  έλαττώσουν την δύναμίν σου μέ
  μέσα τα όποϊα προκαλούν την
  βοελυγμίαν όλων των τιμίων άν-
  θρώπων.
  Μή καταδεχθής νά τούς στρα-
  φής, ούτε νά τούς άπαντήαης. Ά-
  πηντήσαμεν ήδη ημείς.
  Δέν σού έπιτρέπομεν νά μετρη-
  ΟΐΊς μ έ τοιαύτα ύποκείμενα. 'Υ-
  Γ.ερήφανον σέ έγνωρίααμεν πάντο-
  τε καί ύπερήφανον σέ θέλομεν οί
  συμπατριώται σου.
  Ο «· ΜΑΡΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
  ΚΑΙ ΟΜΟΊ ΔΕΑΤΑΣ
  Άγαπητοί Συμ πατριώται,
  Σάί εύχαριατώ θερμώς διότι καί
  πάλιν μέ έτιμήσατε διά τής έμπιστο-
  σύνης σας.
  Μέ συνεκίνησεν Ιδιαιτέρως ή προ-
  θυμί« μετά τής οποίας ό λαός καί τής
  πόλεως καί των έπαρχιών Ισπευδαν
  νά μοϋ δηλώσουν ότι παραμένουν
  πάντοτε πιστοί παρά τό πλευρόν
  μου καί άκλόνητοι είς την Ιδεολογί¬
  αν μας.
  Δέν ειχα καμμίαν αμφιβολίαν ότι
  όάυνός λαος τοΰ Ηρακλείου ίσταται
  πολύ ύψηλότερα των ολίγων έκεινων
  οί όποΐοι ενόμισαν επιτετραμμένον
  νά έγκαταλεΐψωσι τάς τάξεις των κα¬
  τά την στιγμήν τοΰ υπερτάτου αγώ¬
  νος.
  Ήμην απολύτως βέβαιος ότι οί
  συμπατριύται μου θά έδιδον την
  πρέπουααν απάντησιν καί είς αυτού;
  καί εί; τα μ έ 3α τα όποία κατεδέχθη¬
  σαν νά μεταχειρισθοΰν.
  Καί ή απάντησις εδόθη άποστομω-
  τικιί.
  Ή ψήφος τού λαοΰ τοΰ Ηρακλεί¬
  ου ήλθε ν' άποδείξη διά μίαν «κό-
  μη φοράν την πολιτικην ώριμότητα
  διά την οποίαν δικαίως τό Ηράκλει¬
  ον φημίζεται.
  Συμπατριώται εΐμαι ύπερήφανος
  διά 11 σάς άντιπροσωπεύω καί λυποΰ-
  μαι διότι δέν δύναμαι σήμερον νά
  παραμείνω διά νά σφίξω την χείρα
  ενός εκάστου έξ υμών.
  Γ. ΜΑΡΗΣ
  ΕΑΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑ
  ΗΜΑΡΤΗΣΕ ΚΑΤΑ
  ΜΑΣ ΗΜΑΡΤΗΣΕ
  ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ
  Έναντι τής κακοήθους καί
  άνερματίστου άντιπολιτεύοε
  ως ώς έηχρχ&ζ την έσκια-
  νράφησεν ή παροΰσα στήλη
  ορθοΰται καί πάλιν άντιμέ
  τωπον τό κόμμα των Φιλε-
  λευθέρων, κόμμα μέ Ινδοξον
  παρελθόν, μέ σεβασμίαν πα¬
  ράδοσιν, μέ έντονον δράσιν,
  μέ πειθαρχίαν καί πρό παν¬
  τός μέ αρχηγόν τοϋ όποίου
  τό όνομα έπλήρωσε τάς σε¬
  λίδας τής Έλληνικης ίστο
  ρίας κατά την τελευταίαν
  είκοσαετίαν. Τό κόμμα τού
  τ© ή αντιπολίτευσις έκατη-
  γόρησε ©τι κατά την διαρ-
  ρεύσασαν τετραετίαν κυριο¬
  λεκτικώς κατέστρεφε την
  Έλλάδα, εκλεψε τα ταμείά
  της, τό φωμί της, την ωδήγη¬
  σε μέ μίαν λέξιν είς την κα¬
  ταστροφήν καί ότι διά τουτο
  επεβάλλετο είς τόν λαόν να
  τοΰ άφαιρέαη την εξουσίαν
  καί νά την παραδώση είς αυ¬
  τήν. Άλλ' ώς είναι φανερόν
  διά πάντα άνθρωπον εχοντα
  τόν κοινόν νοΰν, ή κατηγο-
  ρία δέν υπήρξε μόνον άστα-
  θής καί κακόβουλβς αλλα
  καίάναξία κάθε προσοχής.
  Τό κόμμα των Φιλελευθέ-
  ρων βυτε εκλεψε, οΰτε κα¬
  τέστρεφε κανένα. Άπβναν-
  τίας έπραξεν υπέρ τής χώρας
  τόσα τα καλά καί κατά την
  περίοδον αυτής τής δράσεώς
  τού, ώστβ δικαίως νά αξιοί
  την ευγνωμοσύνην της. Τα
  ©βα εγράφησαν καί ελέχθη¬
  σαν εναντίον τού προέρχον
  ται άπο πηγάς άκαθάρτους
  ώς μέ βλίγην σκέψιν καί
  προσοχήν δύναται νά ε|«
  κριβώσβυν δλοι οί τίμιοι αν
  θρωΐτοι οί κατοικοΰντες είς
  τόν τόπον αυτόν.
  Τό κόμμα των Φιλβλευθέ
  "" ήμάρτηβΐν «λλ' πμ*ρ·
  ι τησε μόνον κατά τού έαυ
  τβΰ τού. Καί ήμάρτησε
  κατά δύο τρόπους: Πρώ
  τον διότι καί σήμερον όπως
  καί κατά τό 1920 αί πρώται
  εναντίον τού δυσφημιστικαί
  κραυγαί, αί πρώται συκοφαν-
  τίαι αί οποίαι έθόλωβαν την
  ατμόσφαιραν προήλθον άπ'
  αύτά ταυτα τα σπλάχνα τού
  καί δεύτερον διότι άπό μίαν
  ακατανόητον καί εγκληματι¬
  κήν ροπήν έξέθρεψε καί ά
  νέδειξεν επί ζημί<* δεδοκι- μασμένων φίλων τοΰ κόμμα¬ τος άναξίους και αχαρίστου; άνθρώπους οί όποΐοι χωρίς καμμίαν συστολήν μετεβλή θησαν καί έξηλίχθησαν είς τούς μάλλον θανασίμους έ χθρούς τού. Σχετικά παρα δκίγματα δέν είναι άνάγκη νά αναφέρωμεν διότι τα πράγματα είναι είς ολους γνωστά. Άπό τής πρώτης η¬ μέρας τοΰ σχηματισμόν τής κυβερνήσεως των Φιλελεύ¬ θερον κατά τό 1928 δυσηρε- στημένοι ύπουργήσιμοι ή άλλοι οί όποΐοι έβλεπον, ότι άπετύγχανον ωρισμέναι σκο- ποί των ηρχισαν είς τα καφε- νεΐα, είς τα γραφεΐα των ε¬ φημερίδων νά άπαγγέλλουν φιλιππικούς κατά τής..· «φο- ρήτου καί...αίσχράς καταστά σεως. Τό παράδειγμά των έμιμήθησαν βαθμηδόν διά παρομοίας αφορμάς καί πολ- λοί άλλοι καί ούτω σιγά αι γά ίίρχισε νά δηλητηριάζεται ο κόσμος ότε καί ή αντιπολί¬ τευσις εύρε την ευκαιρίαν νά επέμβη, θεωρήσασα καί δικαίως τό πράγμα ώς παρέ¬ χον ικανόν καί κατάλληλον πρός εκμετάλλευσιν ϊλ»"»*·* νά επιτύχουν ενα οίον δή- ποτε σκοπόν έτροφβδότβυν μέ ψευδη καί συκοφαντίας τόν κίτρινβν τύπον είς ημέ¬ ρας κατά τάς οποίας ούτος διεξήγαγε τόν έντονώτερον καί χυδαιΜ*~Ιν έν ταύτω ά γώνα κατά τοϋ κόμματος καί τοΰ άρχηγοΰ τού. Εάν είς ταυτα προσθέσωμεν καί τό ότι: έλαμβάνοντο άπό τό πεζοδρόμιον καί έχειροτο- νοΰντο μεγάλοι ανδρες, άν- θρωποι ταπεινοί καί άχαρα- κτήριστοι ώς ό Καλεύρας καί ό Πάλλης διά νά μή αναφέρωμεν άλλους, οί ό¬ ποΐοι είς πρώτην ευκαιρίαν έμούντζωσαν καί μέ τό δί κηο των έκείνους πού τού; «νέδειξαν, διωρίζοντο είς την Γερουσίαν καί παντοΰ όιτου παρουσιάζοντο θέσεις, έστω καί έμπιστευτικαί άκό μη ή φανατικοί άντιβενιζε- λικοΐ, ή βενιζελικοί των πε- ριστάσεων, ή κα(.. κομμου¬ νισταί, ένισχύοντο γενικώς καί διευκολύνοντο οί παντός εϊδους έπιτήδειοι ανεξαρτή¬ τως της ίύεολογίας των καί όλα αύτά περιφρονουμένων καί έμπαιζομένων κατά τό αίσχρότερον καί άηδέστερον τρόπον όλων των πραγματι κων φίλων τοΰ κόμματος οί όποΐοι μέχρι σήμερον δέν έ- δίστασαν νά θυσιάσουν υπέρ αυτού δ,τι είχον καί δέν εί χον, έχομεν όλα τα αΐτια είς τα όΐΐβϊα όφείλεται ή κατακραυγή καί ή δυσφήμη- σις τοΰ κόμματος των Φι· λελευθέρων τάς οποίας δέν ΐσχυσε νά άποτρέψη ή μεγα- λειώδης πραγματική πρβσ- ϋθεια την οποίαν κατέβα- λεν ή κυβέρνησις διά την ά- φαελ;ύθ6ρ;Γ<©ί'όπ"οΥβΓδ»«ν»α»ν καί την πρόοδον χώρας. Καί τό κακό τό έ ποίον εάν δέν έκριζωθή θά οδηγήση ασφαλώς είς την δι¬ άλυσιν τοΰ μεγάλου πολιτι κου όργανισμοΰ τοΰ όνομα- ζομένου κόμμα των Φιλε- λευθέρων έχει την πηγή τού κατά την ταπεινήν τουλάχι¬ στον γνώμη μας είς τό ότι τό κόμμα τουτο δέν έχει κα¬ ταστή συνείδηβις, δέν έχει εσωτερικήν οργάνωσιν, στε- ρεΐται πάθους αλληλεγγύης καί ώς μόνον σύνδεσμον ό οποίος τό ένώνει καί τό συγ- κρατεΐ έχει μόνον τό πρόσω¬ πον τοΰ άρχηγοΰ τού. Όπως δήποτε όλα αύτά είναι ζητήματα αφορώντα μόνον τούς Φιλελευθέρους καί τα αναφέρομεν απλώς καί μόνον διά νά καταδεί¬ ξωμεν, ότι αύτά κυρίως έξε- μεταλλεύθη η αντιπολίτευσις διά νά στήση την παγίδα τής πλάνης είς την οποίαν παρ' ολίγον νά έμπέση ό λαός καί ότι ό Γαλλόπουλος, ό Παναγιωτόπουλος, αί σπα τάλαι, ή κρίσις κτλ. εχρησί¬ μευσαν μόνον ώς διακοσμη τικά στοιχεία τοΰ αγώνος της- Καί τό εναπομένον έ- πειτα άπό τα ανωτέρω μόνον αναμφισβήτητον γεγονός, είναι ότι τό κόμμα των Φι· λελευθέρων εξακολουθεί νά παραμένη είς την πολιτικήν ζωήν τής χώρας ή μόνη συν- τεταγμένη καί πειθαρχουμέ- νη δύναμις ή όποία δύναται νά την διασώση είς την κρί¬ σιμον αύτην εποχήν χωρί; τού; κινδύνους νέων περιπέ¬ τειαν, νέων πτώσεων καί νέων έρειπίων. ΦΙΛΕΛΕΥ0ΕΡΟ2! ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΙΤΑΜΕ! Κάθε επομένην έκλογών είνε σύνηθες τό τροπάριον διά τόν νικητήν—πρό πάν¬ των διά τ,όν νικητήν : Πιέσεις έκβιασμοί... έκατομμύρια. "Ε- τσι καί διά τόν άγνόν, τόν συμπαγή, τόν άκατάβλητον καί άκατάλυτον Βενιζελισμόν τοϋ νομοθ μας δέν ήτο δυνα¬ τόν τταρά νά ακουσθή άπό τούς μικρούς καί τοΰς άνευ σημασΐας πλέον, τούς οικτρώς άλλά καϊ οριστικώς καί τελβ- σιδΐκως ήττηθέντας είς τόν έκλογικόν άγώνα: ΔιεσκορπΙ- σετε χρυσίον, έξεβιάσατε συν- ειδήσεις, ένεργήσατε καλπο- νοθεύσειςΙ Καλέ δέν τα πα- ραιτάμε. *** ΤΡΟΜΕΡΟΝ. Χάρις είς τόν διχασμόν των Φιλελευθέρων ψήφων είς τό Λασήθι, χάρις είς τα δευ- τερεύοντα καί τριτεύοντα κόμματα είς τα Χανιά καί τό Ρέθυμνον, παρέμειναν ύπό- λοιπα διά τόν έκπεπτωκότα Καφανταρικόν «ήγέτην» δστις ώς άναγγέλλεται έκλέγεται... βουλευτής. Τρομερόν τόπράγ- μα άλλά καί «τιμητικόν» διά τόν «ήγέτην» δστις πρό ολί¬ γων ημερών ηπείλει τό σόμ- παν καί επήγαινε διά την δευ¬ τέραν τοθ Ηρακλείου. *** ΦΙΛΑΛΗΘΕΙΑ. Ό άνταποκριτής τής «"Ι¬ δής» ετηλεγράφησε χθές δτι τα άποτελέσματα των έκλο¬ γών φέρουν ύπερψηφοθντας κατά δόο έδρας τούς Φιλε¬ λευθέρους των Λαϊκών. "Οσον ολίγας Εδρας καί άν παραδε¬ χθή ό άνταποκριτής διά τούς ...δυστυχεΐς ΦιλελευθέρουςΙ! δέν μπορεΐ νά πή κανείς δτι δέν υπήρξε φιλαλήθης. "Αλ·
  ιΐ
  'Αλκαζάρ.— Πειοάματα τού φα-
  κίρου κ. Κόλα Μόρτον.
  Απόλλων.—Σήμερον έναρξις μέ
  τόν «Τρελλόν Τραγουδιστήν».
  'Αλάμπρα.- «Τα λευκά ρόδα τού
  Ζιλμόρ».
  Βόσπορος.—Σήμερον τό «"Εγκλη
  μα ενός πατέρα».
  λως άπό τής εσπέρας τής
  προχθές ή φιλαλήθεια μετα-
  ξύ των κύκλων των άντιβενι-
  ζελικών, ϋποστηριζόντων: δτι
  τόΰς φάγαμε μέ τριάντα έ'-
  δρσς παραπάνωΐ — έγινεν ά
  ναγκη άναπόδραστος. Άπό
  δειξις δτι έπαισθητώς ήλατ-
  τώθησαν οί έκ των έπαρχιών
  στρατολογηθέντες μαγκουρο-
  φόροι... "Ηκολούθησε λοιπόν
  την γενικήν φοράν των πραγ-
  μάτων καΐ ό άνταποκριτής.
  Α ΝΑΓΚΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ.
  Ό «φιλαλήθης» άντα¬
  ποκριτής τοθ χθεσινοΰ παραρ-
  τήματος έπιμένει έν τούτοις
  . δτι ή Κυβέρνησις κατακρατεΐ
  τα άποτελέσματα των έκλο-
  γών. Νά ποθμε δτι τό λέγει
  άπό υπερβολικήν... φιλαλήθει-
  αν»; Πιθανόν! Πάντως ημείς
  πιστεύομεν δτι τό λέγει έ-
  πειδή τα άποτελέσματα ήρ¬
  χισαν πλέον νά κλίνουν σα-
  φώς πρός την σχετικήν πλειο¬
  ψηφίαν τοθ Φιλελευθέρου κόμ-
  ατος. Άνάγκη είλικρινείας
  βλέπετε άλλά καί άνάγκη πά
  ρηγορίας. ΤΙ διάβολοΙ "Επερι¬
  μέναμεν 150 έ"δρας!
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Καφεκοπτεΐον Λάξου— Ρα·
  πίδη Ιχει προμηθευθεΐ τελευταίως
  καφέδες -τύπου «ΜΟΚΑΣ» τούς
  δποίους, καί έθεσεν ήδη είς την
  κατανάλωσιν:
  Ποοσφερει 10.000 δραχ. α¬
  μοιβήν είς δποιον αποδείξει χη-
  μικώς δτι ό υπό τοϊ5 καφεκοπτεί-
  ου τούτου παραγόμενος καφές
  είναι νοθπΐμένος.
  1 : ~ -----—---------
  Η ζώή ποΰ περνά
  28 Σεπ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.20, Λύσις 611,
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ....ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  Τα Φροσάχι είνε άνασΐατωμένο χαί
  πάλιν. Μόλις καί σνγχραΐεϊται. Πβ·
  ριμένει την... νίκη γιά νά έκδιλωθά.
  Δέν ύποφέρει πλέον την υποταγή της
  είς τό σπΐιι ποΰ έργάζεται μήνες τώ
  ρα ώς δουλιχό. Ιιίνε μοναρχιχών
  φρονημάτων τό Φροσάκι. Τό έχει πά¬
  ρη στό λαιμό τού! >οποίος.. .. βασι-
  λ,ικός άντάμη;. Κίνε τρελλά έρω-
  (βυμένο μέ τθ στριμένο μουσΐάκι τού
  «αί τό ναπολεόντίΐο ΰψος τού. θνει-
  ρεύεται νά γίνη. κυρία καί τρέφει τό
  όνειρο αύτό καί τόν εκλεκτόν τής
  καρδίας τού μέ άρχεΐά περιεχόμενα
  τής κουζίνας. Κεφτεδάκια πακεταρι-
  σμένα, άρκβτά παϊδάκια χαί άχι ολί¬
  γα γλυκίσματα. Ή ήθιχή τού εντού¬
  τοις εχει εξεγέρθη κατά των κυρίων
  τού ποΰ συμβαίνει νά είνε οημοκρα-
  τιχής ΐδεολογίας. Καί διαρκώς αύτές
  τίς ήμέρες ιδίως τρίζει τα δοντά
  κια τού. ι
  — Κάτω οί χλέφτες! Κάτω οί ?ω-
  ποδύτες!
  Ή χυρία της επανειλημμένας τής
  έκαμε παρααήρησι γιά τάς; σχέσειςτης
  μέ τόν έν λόγφ μεραχλήν καί γιά την
  άβορ α τής κουζίνας.
  Το Φροσάκι δέν απήντησε είς τάς
  παρατηρήσεις, περιωρίσθη δμως νά
  απαντήση είς τόν εαυτόν τού.
  — Θά φάμε χι' εμείς. Νίκη ! Κάτω
  οί χλέφτες! θά χλέβουμε χι' εμείς.
  Τώρα περιμένει την δευτέρα κατα-
  νομή. "Εχβι σχέδιον καΐαστρωμένον
  μέ τόν έκλβχτό τη;—τό χρυσό της.
  Ζήτω τό λαϊκόν κομμα! Δέν έβγήχε
  τό κόμμα της στίς έκλογές; Έ, λοι¬
  πόν θά λογαριασθαϋμε! Τό Φροσάχι
  θά κάμη χίνημα. Θά ανατρέψη χά-
  τσαρόλες. θά ρίξη. χατά πρόσωπο
  των κυρίων τού την ρετσινιά ποΰ
  τοΰς έκόλλησε χαί θά τα χάμη θάλασ-
  σα. Αύτη τή στιγμή περιμένει χαί ό
  ύποψήφιος ννμφίος. "Εχβι νά γίνη
  ρβμούλα ποΰ ό Θεός νά φυλάη. Φιω
  χή κουζίνα! Κάτω οί χλέφτες! Τό ά
  ρειμάνιο δουλιχό σχεδιάζει δλα αϋτά
  μέ τό έχλβχτό τής καρδίας της χαί
  ένώ έχείνος χαταβροχθίζει χεφτέδες,
  σαλατίτσες, παϊδάκια, γλυκίσματα,
  ψιθυρίζει μέ πάθος στήν Δουλτσινέα
  τού :
  —Θά τοϋς φάμε, ρέ Φρόσω ! Κά¬
  τω οί χλέφτες «■
  Ό Άθηναίος
  Ζητίΐται ΰπηρέτρια παρά τφ κ.
  Ιωάν. Κοττάχη Μηχανιχώ όδός Μα·
  λιχούτη.
  —Οί λόγοι ενός στρατηγοΰ.
  Κατά τα άποκαλυπτήοια τα ό-
  ποϊα έγιναν την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν είς Τουρκχάίμ τής Ελβε¬
  τίας τού μνημείου τού άνεγεοθι-'ν-
  τος είς τόν στρατηγόν Τυρέν, ό
  στρατηγός Βευγκάν εξεφώνησε
  λόγον είς τόν οποίον εΐπε μεταΕύ
  άλλων καί τα εξής- «Ό γαλλικός
  πατριωτισμός των Άλσατων άΐτο
  τέλει τόν ίσχυοότε-ρον προμαχώνα
  επί τού Ρήνου. Είνε πλέον ή πό-
  τέ άναγκαΐον, είς την παρούσαν
  στιγμήν, κατά την οποίαν ή αυ·
  θάδεια καί προκλητικότης^ των
  Γερμανών υπερέβη κάθε όριον,
  νά κραυγάσωμεν πρός όλον τον
  κόσμον καί περισσότερον πρός
  την Γερμανίαν την γνωστοτάτην
  έπωδόν: «Ή Άλσατία καί ή
  Αωρραίντΐ είνε καί θά μείνουν
  γαλλικαί. Θ '< παραμείνωμεν Γάλ- λοι έσαεί. Ή Γερμανία δέν έχει πλέον καμμίαν σχέσιν μέ την Άλ- σατίαν. —Οί μούμιες τού Λονδίνου. Τό Λονδινον επλουτίσθη τελευ¬ ταίως μέ Εν νέον μουσείον. Πρό κείται περί τοϋ Μουσείου τώι Μομμιών, προσηρτημένου είς εί άλλο μουσείον, άρκ«τά μακάβριοι καί αύιό, τό Μουσείον τοϋ Βιτσι λικοΰ Κολλεγίου των χειρούργων Μέ τό νέον αύιό παράρτημα ήμ πορεΐ νά λεχθη ότι είνε πλήρε πλέον είς όλην τού την φρίκην Τό Μουσείον των Μυμμιών περι λαμβάνει πλήν τής συλλογης Ι) πολλών χιλιάδων κρανίων έπιστη μονικοΰ ένδιαφέροντος, καί άρκε τάς πραγματικάς μούμιας, ή άρ χαιοτέρα των οποίων άνήκει εϊ< τόν βασιλέα Νοφέρ ενα Αϊγύ πτιον μονάρχην, ό οποίος έζησ 3 000 έιη πρό Χριστοΰ. Ή μού μια τού βασιλέως Νοφέρ παρου σιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τάς κυρίας, δεδομένου ότι αύτός υπήρξεν δ πρώτος άνθρωπος ιϊς τόν κόσμον, ό οποίος 2βαφε τα φρύδια τού δι' είδικής σκευασίας τόσον επιτυχώς, ώστε νά διατη ροΰνται άκόμη βαμμένα. Ή βα φή αύτη έχει χρώμα πράσινον τό οποίον ήτο φαίνεται τής μόδα< την εποχήν εκείνην. ΠΟΥ ΠΗΤΑΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ; ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΙΩΣΗΦ ΕΝ Η ΡΑΚΛΕΙΩ Περιλαμβάνιι 1) Τ μ ή μ α μέσον κ α Ι ανώτερον "ί μέχρι χοϋύε δια κοράσια άποφοιτήσαν τα των ελληνικήν σχολβίων. Ιδιαιτέρα προαοχή θά δοθή εφέτος είς την διδασκαλίαν των "Ελληνικήν, τής Ίστβ- ρίας καί Γεωγραφίας τής Ελλάδος καβώ; κα» των Θρησκευτικόν κατά τό Όρβ© ίβξον όογμα. 2) Ί δ ι « Ι τ ε ρ « μαθήματα Γαλλικής, Αγγλικη;, Ζωγραφιχής κοτ|ι4***νου. 3) Ί δ ι α ( τ β ρ α μαθήματα Γαλ¬ λικής (3 ώρας χαθ' έβδομάδα) διά μχ- θητάς ςροιτ&ντας βΐς τα Έλληνικά σχολαί» τής πόλεως, είς ώρας έχτός προγράμματβς χαί μέ δίδακτρα ήλαττωμβνα κατά πολό. 4)θΙχοτροφβϊον έν τ φ κ α θ ι· δ ρ ύ μ α τ ι. Σημειωθήτω Ιδιαιτέρας δτι πάντα τα μαθήματα & π ο χ ρ β- ωτιχα χαί προαιρβτικά, γίνονται υπο διΐτλω ματουχου προσωπικού. Αί εγγραφαί άρχονται άιτο 15 Σίπτβμβρίβο. Έναρξις μαθημάτων 1 "Οκτώβριον». Πλείονες πληροφορίαι παρά τή Κυρία Προΐ- βταμενρ τής Σχβλής. ■■■■■ι ΐιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιι- 1 ΟΧΙ ΡΕΚΛΑΜΕΣ! §§ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑ1ΡΕ1ΑΣ Ι ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΣΤΑΘΑΚΗ =5 30, ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ: Ύδρβμβτρα έντοκια μέ δραχ. 160, 'Αθπναΐκά μέ δραχ. 130. Μβλυβδοσωλήνες, α'. 16 Δρ. χατ' οκάν μολυβδοσνλήνες β' 14 δραχ. Βρδοες έγχώρΐίς 1)2" 39 Δρ. εκάστη 3)4" δρχ. 45, βρθσις Εύρίπου 1)2" 3)4" δραχμάς 65. Σιδηροαωλήνβς χαΐ έ{αρτήματα μαθρα χαί γαλβανυμένα, άσυναγώνιστα. Έχτελοδνται έιτίσης: ΎδραυλτχαΙ Έγχαταστάοεΐί, βυνδίσεις νέβυ ύδραγωγείβυ κατ' άηβκοηήν. Γίνονται «ύχολίαι πληρωμίίς. δραχμάς —: « ~| ΑΙ χάτωβι έχτελβσβίΐβαι ύδραυλιχαΐ εγχαταστάσεις ί>πο τής έταιρείας: ΞΞ
  =Ξ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ ==
  Ξΐ ΠιβτβΛβιβΰν την Ιχανβτπτά των: Κ
  § ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ.—Ξβνάκη—Λιανά καί Σία, Άδελφών Στ. Κωνσταντινίδου, ΥΙών Ν. ΞΕ
  ^2 Κωνσταντινίδου, Γεωργ Μιτσοτάκη. ^5
  =3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ.-Δαφνών, Βουτών, Αγ. Δέχα, Μητροπόλεως, Άμπελου- ΞΞ
  55 ζου, Καλλονής, Κανδύλας, Μοιρών, Σκοπής Σητείας. ·[=·
  ~ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ.—«Ελβετία», «Μίνως» "Ηρακλείου, «Λατώ» -Αγ. Νικόλαον. ΞΞ
  Ε=3 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ.-Νεαπόλεως, Πόμπηας. ΞΞ
  —ϊ ΟΙΚΟΔΟΜΟΝ.—Νυν Κλινιχή κ. Γιαμαλάκη, Μέγαρα Μ. Γουναλάκη 16 οΐκιών, Έμμ. ==
  Ξΐ Αγγελιδάκη 3 οίκιών, μικρόν Μέγαρον Μ. Μ. Γουναλάκη, Δημ. Μαυρουδή 2 οΐχιών, Μιχ. ~
  •Κ! Παπουτσάκη 14 οίκιών, Χαρ. Παπαματθαιάχη 3 οίκιών, Μ. Άθανασιάδου 2 οίκιών, Άλχι ΞΞ
  «~ βιάδη Μαρή, οΐχοία Μαρκρατάτη, Κίμ. Ανεμογιάννη, Τυράκη, Νικολουδάκη, Έργοζάκη, ΞΞ
  Ξ Ιταλικής Σχολής Ήρΐκλείου, Κοκκίνη Αγ. Νικόλαον 2 οίκιών, Κοκχΐνη Κρητσά, Παγκάλου, ~
  Β3 "Αγιον Νικόλαον, Μπβλιμπασάχη χ. λ, π., κ. λ. η. ~
  ΞΞ ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ.-Καπρίς, Κνωσός, Όλυμΐτος, Εθνικόν, Αθηναϊκον. =
  ΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΐΐ
  —Κατήλθε βραδέως τ^ν κλίμα-
  κα τοϋ ύδραγωγείου. Έχεΐνοι,
  τούς όποίους είχεν όνομάσρι, εδί-
  στασαν, κατόπιν τόν ηκολούθησαν
  έμψυχωθέντες έκ τής άταραξίας
  τού. .
  Σταθείς παρά τάς αψίδας ο
  ΠετροΊνιος εζήτησε νά τοϋ δώ·
  σουν ϊππον λευκήν, ανήλθεν έπ'
  αυτού καί άκολουθούμενος υπό
  των συντρόφων τού διηυθύνθη
  διά μέσου των βαθέων στοίχων
  των πραιτωριανών, πρός τό μαύ¬
  ρον'πλήθος, τό ώρνόμενον ήτο
  άοπλο^, έχων μόνον είς χείρας το
  λεπτόν έλεφάντινον ραβδίον τού,
  τό οποίον ?φερ« συνήθως, κηί ο-
  ταν έφθασεν, εισήλθε υέ τόν ϊπ-
  πον τού Ιντός τού πλήθοτς
  Αί κραυγαί εγίνοντο άκόμη εν-
  τονώτεβαι καί συνεχωνεύθησαν
  είς ενα άπάνθρωπον βρυχηθμόν.
  Οί πάσσαλοι, αί ράβδοι, αί μά-
  χαιραι διρσταυοώθησαν υπέρ την
  κεφαλήν τού Πετρωνίου. Βίαιαι
  χεΐοες εεετάθησαν πρός τού; χα-
  λινούς τοϋ ϊ/τπου τού καί πρός
  αυτόν. Άλλ' έκεΐνος εξηκολουθεί
  νά προχωρϋ πράος καί άγέ^ ωχο;
  Ένίοτε επληττε διά τής ράβ-
  δου τού τούς τολμηροτέρους, ώς
  εάν επρόκειτο νά διανοίξη δίοδον
  διά μέσου ειρηνικοΰ πλήθους1
  καί ή ψυχραιμία τού έκαμεν εν¬
  τύπωσιν είς τόν όχλον.
  Τέλος τόν άνεγνώρισαν καί
  πλήθθί οτωνών άνέκραξαν:
  —Ό Πετρώνιος! Ό Κριτής τής
  φιλοκαλίας!
  —Ό Πετρώνιος! επανέλαβον
  πανταχόθεν.
  Και καθ' δσον τό δνομά τού
  διεδίδετο, τα πρόσωπά των εγί¬
  νοντο ολιγώτερον άγριωπά, αί ώ-
  ρυγαί των ολιγώτερον θηριώδεις.
  Ό Πετρώνιος άφήρεσε την
  λευκήν τήβεννόν τού την έρυθρο-
  ύφή, την έσήκωσεν είς τόν άέρα
  καί την περιέστρεψε, σημαίνων
  δτι ηθελε νά ομιλήση.
  — Σιωπή! Σιωπή! έφώναξαν
  ιϊς τό πλήθος.
  Άμέσως Ιγινε σιγή. Τότε έγερ-
  θεΐς επί τού ίππου τού ωμίλησε
  μέ βροντώδη φωνήν:
  — ΓΙο?ΐται! Όσοι μέ άχούσω-
  σιν, άς επαναλάβωσι τούς λόγουε
  μου πρός τού; γείτονάς των καί
  όλοι άς φερθώσιν ώς άνθρωποι,
  όχι ώς θηρία είς την κονίστραν
  —Μάλιστα! Μάλιστα! άπήντη-
  •σαν αί φωναί.
  —Άκούσατε! Ή πόλις θά ά-
  νακτισθη.
  Οί κήίΐοι τοϋ Λουκούλλου, τού
  Μαικήνα, τοϋ Καίσαρος καί τής
  Άνριππίνης θά σας άνοιχθώσιν.
  Αυριον θά άοχίση ή διανομή
  σίτου, οίνου καί ελαίου, ώστε έ¬
  καστος νά δυνήθη νά γεμίση την
  κοιλίαν τού μέχρι τοΰ φάρυγγος.
  Κατόπιν δ Καίσαρ θά σάς δώση
  Αγώνας δμοίους των οποίων ου¬
  δέποτε θά εχω ίδη" κατά τούς α¬
  γώνας θά σάς παραθέση συμπό-
  σια καί θά σάς κάμη, γενναιοδω-
  ρίας. Θά είσθε πλουσιώτεροι η
  πρό τής πυρκαϊάς!
  Είς ψίθυρος απήντησεν είς τόν
  Πετρώνιον. Οί πλησιέστεροι με¬
  τέδιδον τού; λόγους τού είς έκεί-
  νους οΐτινες ιύρίσκοντο άπωτέρω.
  Καί αί κραυγαί τής δργής ή τή,
  έπιδοκιμασίας, αΐτινες ήγείροντο
  έδώ και έκιΐ, συνεχωνεύθησαν
  μβτ' ολίγον είς την άπειρον ομό¬
  θυμον κραυγήν:
  —Άρτον καί Ιπποδρομίας!
  Καί άφοΰ έπέβαλε σιγήν διά
  τής χειρός, πάλιν μέ φωνήν ήχη·
  ράν έπανέλαβιν ό Πετρώνιος.
  (Συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ - Άνβχώβησβ .,
  Σπάρτην χθές, ό συμπολίτη£ „
  Ιαθηνητής τού έκβϊ 'Ο,οβίου χ ·ϊς
  ,εξ. Μηλολιδάκη; μετά τής άδ
  τού
  ΒΑΠΤΗΣΕΙΣ Ό ίδιαίτερος .
  ματεύς τοΰ κ. Μαρή χ. Γ. Γ
  εβάπτισε έν Άρχαναις τό «γοο4
  τοϋ χ. "Ιωαν. Χοχλιδαχη όνομ
  'ληοίου
  ε»-—β
  » *«· λόγον „„.
  '^τήν δ,έ)*.
  "νμην μάλ
  όλοτελως μέ)(((ι
  *ϊ μάς εφαϊαν
  ««εσιμον ώ
  !ν»της
  ■των.
  ς κατά τοΰ β,.
  |«ς υπό χοί
  V,.
  16 ψήφ,
  *εοί ήττης ατά
  νομώ βκνιζβλι-
  φαιδρών προν
  «"Ίβη»ί 'Επΐρί-
  «λβυτάς κοΐ χιγ.
  οΰτβ 70!
  λοιπόν ή ηιχ
  ϊύγχχισίς της,
  ουλβυτής «έξ ΰ
  όν νμόν μας.
  > είναι νά εΐοαι
  άν τα ύπόλοιπα
  τιπροσώπεύσοιιν
  ών ψήφων τοϋ
  φαίνεται ποΐίι
  ρητήριο;
  ίνουν οί ββραι
  βαίνουν....
  ψηφοϋσαι τού;
  , πέντε, τας Μ
  ϊΐ άντιστάσεω;
  άν τα!
  «6 τόν χβέί 6η
  των έχλογικών
  ν άλήθεια ασχη·
  βης· . .
  ;ρέ ταν ασοον οί
  συνεχίζεται.
  α πολλοΐ νά »ιι
  >έν χειμωνιάί»
  ρ
  είναι
  μερινόν κινημο
  τσς
  ΐοστόν β
  γουδιοτηί*·
  αμοσι>ίβοτ>·
  ι····1
  3
  ΑΚΗ
  μόνΠί
  τα
  **
  ιί
  καί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξωτερικού έτησία Δολλάρια 10.
  "Απασαι «Ι άπβδβίξβι; αυνύρο
  μόν καί δημοσι»υσεων φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τού
  Διευθυντού καί Ιδιοχτήτου τής
  «'Ανορβώσεως».
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ23
  Ηράκλειον 28 Σ)βρίοο 1932
  Η
  ΣΧΕΤΙΚΗ πλειοψη-
  φία των Φιλελευθε-
  ρων άπέναντι των λαΐκών έ
  ξακολουθεί καί θα έξακολου
  τ>ήστι φαίνεται άκόμη. Άλλ'
  ανεξαρτήτως ταύτης καί ΐσο
  ■ψηφίαν καί πλειοψηφίαν έ¬
  στω, δύο ή τριών έδρών εάν
  λάβη τό λαϊκόν κόμμα—τό
  ούσιώδες καί τό ικανοποιη¬
  τικόν είνε πάντοτε τό- εξής:
  "Οτι έν οΰόεμι^ περιπτώσει
  θά δύναται νά σχηματίση
  Κυβέρνησιν, ότι θά είνε τε¬
  λείως άνίοχ-υρον νά προβή
  είς άντεκδικήσεις, ότι είς άλ-
  λα ύπελόγιζεν καί αλλα τό
  εύρήκαν' ότι ό κυρίαρχος λα·
  ός τού έδωκε περιωρισμέ¬
  νην, πολύ περιωρισμένην εν¬
  τολήν. Δυστυχως δι* αΰτό
  καί εύτυχώς δι" όλην την άλ
  λην χώραν.
  ***
  Α ΛΛΑ τό λαϊκόν κόμμα
  ** δέ·ν στερεϊται μόνον
  τής πλειοψηφίας έκείνης την
  οποίαν ώνειρεύετο επί τό-
  σους ένιαυτούς. Στερεϊται
  καί τής απαιτουμένης συνο-
  χής. 'Από ενα λίβρλλον τής
  εφημερίδος «'Ελληνικής» κα
  τα τοΰ ύποψηφίου τοΰ λα
  ΐκοϋ συνδυασμοΐ—τοΰ συν-
  δυασμοϋ της, κ. Ν. Εύστρα-
  τίου, άντιλαμβάνεται. κανεις
  ότι είς τα σπλάγχνα τοΰ μο
  ναρχισμοΰ μεσολαβοϋν διαι-
  ρέσεις καί διχόνοιοι θανάσι-
  μοι. Άρκεΐ νά προσεγγίστι
  ολίγον την αρχήν τό μοναρ-
  χικόν αύτό συγκρότημα πού
  όνομάζεται λαϊκόν κόμμα «αί
  αί διαιρέσεις καί αί διχόνοιαι
  αυται θά έκδηλωθώσιν άμέ-
  σως. Κατι παρόμοιον συνέβη
  καί τό 1920 όπότε είς πρώτην
  ριπήν άνε'μου ώς γνωστόν
  διελύθησαν τα κομματίδια
  τοΰ τότε μοναρχικοϋ συγκρο
  τήματος διάδοχος τού όποίου
  φέρ«ται τό νέον λαϊκόν κόμ¬
  μα μέ τόν άσταθή αρχηγόν
  καί τάς μυρίας φιλοδοξίας
  των παραγόντων τού.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ευχαριστούμεν θερμϋς πάντας
  τού; έκλογεΐ; τής περιφερείας μας
  β'κινες διά τής έμπιατβούνη; των
  ηβρΐϊβαλβν πμά; κατά τάς βου·
  λκυτικάς εκλογάς π«ρά τάς κάντα-
  χόβίν Αβκπββίβαΐς «ιέοεις.
  Έν τί) συνοΐ'.σθιΐίει των νποχρι
  ώαεαν τας οποίας ίπμειβυργίϊ δι'
  ήμά; η έντιμος φίϊφβς των ϊιαβί-
  βχιοΰμεν ότι θά έξχκολουβήσωμβν
  νά ίΐϊξχγάγωμεν τόν κοινόν ά-
  νΰνα μίτ-» τοϋ αυτού ενδιαφέρον
  τος πρό; επικράτησιν τοΰδικαίου.
  Έν Νϊα/τολϊΐ ?6—9-32
  • Γεώργιος Κ. Σεργάκης
  Ι Νικόλαος Μαγκώνης
  τ Μιχαήλ Σεργακπς
  ΚΑΙ ΤΟ καθεστωτικόν
  πρόβλτμα δέν έπαυσε
  νά άποτελη είς τα ένδοκομ-
  ματικά των λαΐκών πυρήνα
  ριζικών διαφωνιών καί με-
  λούσης άποσυνθέσεως τοΰ
  κόμματος: Μετριοπαθείς καί
  άδιάλλακτοι. Έπαμφοτερί
  ζοντες καί καιροσκόποι, ψευ-
  τοδημοκρατικοι, μοναρχικοί...
  μέ τό θάρρος τής γνώμης των
  —ιδού τό περίεργον μωσα-
  ϊκόν έκ τοΰ όποίου αποτελεί
  ται σήμερον τό πολιτικόν
  οίκοδόμημα των Μρρκούρη-
  δων, Ράλληδων, Θεοτόκη-
  δων καί Σία.
  Τθ ΖΗΤΗΜΑ τής διαλύ-
  ■ σεως τοΰ λαΐκοΰ κόμ¬
  ματος ετέθη επί τάπητος ά-
  πό τόν κ. Βενιζέλον. Καί δέν
  ετέθη χωρίς λόγους. Ή δύ¬
  ναμις τού Λαΐκοΰ κόμματος
  κατεδείχθη. Κατεδείχθη δ-
  μως «αί ή δύναμις τής
  Δημοκρατίας. Καί προ
  τής Δημοκρατικής δυνά¬
  μεως τό Λαϊκόν κόμμα είνε
  άνάγκη νά τηρήση την στά¬
  σιν πού έπιβάλλεται. Άλ-
  λη δέ στάσις έκτός τής άνα-
  γνωρίσεως τοϋ πολιτεύματος
  δέν είνε παραδεκτή πλέον.
  'Η διάλυσις έν έναντία «εοι-
  πτώσει τού κόμματος είνε
  άπαίτησις νομίζομεν όϊοκλή-
  ρου τοΰ σημερινον Δημοκρα-
  τικοϋ κόσμου.
  ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΙ
  ΔΙΔΑΚΤΟΡ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΗΕΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  "Επί δεκαετίαν σπουδάσας και
  εΐδικευθείς ένΓερμανία καί Βιέν¬
  νη. Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού,
  δδός Σφακίων (Καμαρακι) 8-
  ναντ» τσβ Ιατρείοο κ. Μελισσειδη,
  9—12 καί 3—7 μ. μ·
  Άκτΐνβς Ραϊντγκβν
  Τεχνιτός πνβυμοοωρας
  Τηλεφ. 2-79
  'Ελληνικπ Δημοκρατία
  ΣχολΜή έφβρεία Γυμνασίου
  Νεαπόλεως
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ή Σχολική Έφορεία τού Γυ
  μναοίου Νεαπόλεως προχηρύσσε.
  μειοδοτικήν οημοπρχσίαν διά την
  προμήθειαν έπίπλων των γραφε!
  ών τού διδαχτηρίου, την 2 Ό-
  κτωβρ'ου 1932 ημέραν Κυριακή·
  καί ώραν 11 — 12 π. μ. έν τψ
  γραφείω τοθ Ιιιμνααίου ένθα καΐ
  παρέχονται σχετικαί πληροφορίαι
  είς τ&ύς ενδιαφερομένους.
  Έν Νεαπόλει τή 24 Σεπτεμβρίου
  1932.
  Ό Πρόεδρος τής σχολικής Έ
  φορείας.
  Έλληνική Δημοκρατία
  Δήμος Ήραχλίίου
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Π'ΐρακΐϊλοϋνται οί άΕιότιμο
  δημόται οί εχοντΓς οιανδήποτε
  ζήτημα σχετιζόμενον μέ τόν ή
  λεκτοοφωτισμόν, ήλεκΐροκίνησιν,
  συνδέσεις κ.λ π. ν' άπευθύνίονται
  άπ' ϊύθείας πρός την Διεύθυνσιν
  τής Ήλεκτρικήε Ύπηςιεσίας τοϊ
  Δηιιου ύπ' αριθμόν τηλεφάνον
  215.
  (Έκ τοϋ Γραφείον τοΰ Δημου)
  Πρόγραμμα Πλειοδοτικής
  Δημοπρασίας
  Ό Γεωργικό; Πιστ. Συν)σμος
  Βραχασιου έκτίθηαιν είς πλειο¬
  δοσίαν δι' Ινσφραγίστων προσφο
  ρων διακοσίας πεντήκοντα χιλιά
  δας οκάδας χαρούπια ώς ϊγγιστα
  έφετεινής εσοδείας έναποθηκευμέ
  ν ών είς τάς έν Σεισίφ αποθήκας
  αύτοθ 6πδ τούς κάτωθι δρους καί
  προϋποθέσεις.
  1) ΟΕ δροι παραλαβής, πληρω
  μής ναί λοιπαί λεπτομέρειαι θά
  προταθοθν 6πό τοθ άγοραστοθ.
  2) Αί προσφοραί γενήσονται
  δεκταί μέχρι τής 2ας Όκτωβρίου
  έ. ί. όπότε θά άνοιχθώσιν οΕ σχε
  τικοί φάκελλοι ενώπιον τής Εί
  δικής Συνελεύσεως ήτις καί θά
  αποφασίση δια την κατακύρωσιν.
  Βραχάσι τή 31η Σ)6ρ£ου 1932
  Ό Πρόεδρος
  Νικέλ. Ν. Ζ. Ροβιθης
  ΩΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΑΟΠΚΗ
  ΚΛΙΝΙΚΗ
  ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
  Πρώην Κοινωφελές Ταμείον
  (πάροδος Πλατύ Σοκάκι)
  Αριθ. Τηλέφωνον 188.
  Τελειόταται πολυτελείς ήλε·
  χτριχαΐ ίγκαταστάσκις όδονχισ·
  τρικών μηχανημάτων 13πίΙ. ΚΪΙ-
  ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τβ-
  λευτα αν πρόοδον τής Όδοντια
  τρικής Έπιστήμης, συμπληρώ
  νούν τό σύνολον άρτιωτάτης
  χλινικής έφαμίλλου των Άμβρι·
  κα νίκων.
  ΆντισηψΙα, άνώδυνοι έπεμ-
  βάσεις, ταχύτης εργασίας "Ε¬
  κτέλεσις δλων των νεωτάτων
  συστημάτων όδοντοτβχνικών συ-
  σκευών (τεχνητοΐ όδόνιες χιλ.).
  'Επισκέψεις επί συνεντεύξει.
  Έργάσιμοι ωραι:
  9 1)2-12 Ι)2π.μ. 3.1)2-7 μ. μ
  Πωλεΐται νεόχτιστος οίχία μέ Λ
  νώγεια καί ίσόγεια δωμάτια, έξώ
  στην, αύλήν μαγαζείον ι, έναντι τον
  έργοστασίου Χατζιδάκη.
  Πληροφορίαι παρά τφ ϊδιοκτή~)
  Χαρ. Κεχαγιαδάχη 1—5
  Τά συνολικά άποτελέσματα
  των νομών Χανίων Ρεδύμνου Αασηδίου.
  Ή Δΐς Καλλ ΣβκέΓογλου δί
  χεται μαθητρίας διά μελέτην τον
  Πιάνου μόνον μέ 40 δραχμάς ΐόν μή
  ναν άπότάς 8—1 πρό μεσημβρίας χαι
  άπό τάς 3—8 μ. μ. έναντι Μουσείον
  αριθ. 119 Τρείς Καμάρες. 10
  Ένοικιάζεται οϊχία έν Μασταμ
  πό άπαρτιζομένη έκ τριών δωματίων
  ήλεχτροφώτιστος χαί μέ ύδραιιλιχην
  εγκατάστασιν. Πληροφορίαι πσρά
  τφ ϊατρφ κ. Ί. Δραχοπυύλω.
  Απωλεσθη πορτοφόλιον περιέχον
  τό απολυτήριον καί μέρος άποδείξβων
  τοΰ έφέδρου Νικόλαον Νιωτάκη χά
  τοίχοτι ΚιζΙλ'Ντάμπιας. Παραχαλεϊται
  ό ευρών νά τό παραδώστ] είς τόν δι
  χαιούχον καθ* δτι βΐνβ β' αυτόν β-
  χριστσν.
  •ΑιΐΜλέσβη όρμαθός χλειδιών μ*
  ίλυσιν. Παραχαλβίται ό ευρών Οπως
  τόν παραδώση είς τα γραφίίαμας καί
  αμιιφθήσπτα··
  Ζηταβντ άνεμιστήββς μβταχει-
  ρισμένοι διά τό Κινηματοθέατρον
  Απόλλων. ΟΙ έχοντες τοιούτους άς
  τό γνωρΐσουν είς την Διεύθυνσιν των
  χινηματοθεάτρων Απόλλων — Άλ-
  κβζίρ.
  Κατά τα συγκεντρωθέντα είς
  την Νομαρχίαν ΛϊσηΘίθυ τελικά
  άποτελέσματα των έκλογών 6ου-
  λευταί ΐ'Λ Νομοϋ εξελέγησαν μό¬
  νον οί κ. κ. Ίΐ)σ. Κούνδουρος %χ
  Μιχ. Κοθρής, διότι έκ των λοι-
  πών συνδοασμών ουδείς Ιλαβε την
  βάσιν.
  Έκαστος των σονδυασμών έλα¬
  βε τας εξής ψήφους: 1) Ό συνδυ-
  οσμός των Φιλελευθέρω> 3945,
  2) Ό σονδοασμός των Προοδευτι-
  κών 3682, 3) Ό άνεξάρτητος συν-
  βυχσμός των κ. ν.1 Καταπόττ]—
  Μηλιαρδ 3206, 4) Ό συνδϋΐσμος
  τώνλαϊχώ/ 1866, δ) Ό σονδυα-
  σ,ιός των άγροτικών 959, 6) Ό
  αυνδυασμός των έκ Νεαπόλεως ά-
  νεξαρτήτων 463.
  Κατά σταυροϋς προτιμήαεως
  ϊκαίτος έκ τώ/ ύποψηφίων των
  κομμάτων έλαβε τούς εξής ψήφους:
  Ίωσ. Κούνδουρος 2995, Μιχ.
  Καταιότης 2534, Μιχ. Κοθρής
  2124, Παν. Σφακιανάκης 1298,
  Έμμ. Μοδάτσος 1066, Έμμ. Μη-
  λιαράς 816, Κ Παπαδάκης 575,
  Γ Μαυροφόρος 467, Ίωσ. Κατσα-
  νεβίκης 446, Π. Καλομενόπουλος
  239, Έμμ. Γαλανάκης 231, Έμ.
  Σαμ'ωτάκης 167, Έμμ. Ξίνικά-
  κης 1 Γ>7, Ν. Μαγκώνης 154, Γ.
  Γραμματικάκης 125, Γ. Σέργης
  108, Μ. Σεργάκης 33.
  "Ολαι »[ ψήφοι α£ δοθείσαι είς
  τούς άνεξαρτήτους συνδυασμούς έ-
  χάθησαν διότι δέν έλαβον την βά¬
  σιν καί διότι δέν γίνεται δι' αύ-
  τούς δευτέρα κατανομή.
  Αί εκλογαί καθ' άπαντα τάν
  Νομόν Λασηθίου διεξήχθησχν μέ
  απόλυτον ηρεμίαν καί παραδειγ-
  ματικήν τάξιν.
  Κατά νεωτέρας πληροφορίας αί
  δυνάμεις των διαφόρων κομμάτων
  είς τάν Νομόν Ρεθύμνης κατενε-
  μήθησαν ώς έξη,:
  Φ.λελεύθεροι 7147, Νέοι Άνε-
  ξάρτητοι 3128, Ααϊκοί 2289, Κα·
  φανταρικοΐ 174, Κονδυλικοϊ 409,
  ΆγροτικοΙ 325, Δρανδάκης 95.
  Οί αταυροί προτιμήσεως εδόθη¬
  σαν είς τον Νομόν τούτον συνολικώς
  ώς εξής:—Άσκούτση; 3222, Σκου
  λά; 2378, Γοβϊτζιδάκης 1518.
  Τσουδερός 148Τ, Τρουλινός 1032,
  Παπαδάκης 878, Κεφαλογιάννης
  838, Άνδρουλιδάκης 758.
  Οί σταυροΐ προτιμήσεως είς την
  πόλιν Ρεθύμνης:
  Άσχούτσης 467, Γοβατζιδάκης
  425, Τσουδερός 223, Σκουλ«; 110,
  Τρουλινός 100, Παπαδάκης 92,
  Ά/δρουλιδάκης 76.
  Κατά επαρχίας τα άιτοτελέ-
  σματα Ιχουν ώς εξής:
  Α'. Έπαρχία Ρεθύμνου (πλήν
  τής πόλεως). Βενιζελικοί 1795,
  Νέοι 890, Λαϊκοί 111, Β'. Έ¬
  παρχία Μυλοποτάμου: ΒενιζελικοΙ
  2322, Νέοι 277, ΛαϊκοΙ 1186
  Γ'. Έπαρχία Άμαρίου: Βίνιζελι-
  κοί 1234, Νέοι 410, ΛαϊκοΙ 319.
  Δ'. Έπαρχία Αγ. Βασιλείου:
  Βενιζελικοί 805, Νέοι 1044, Λα-
  ϊ<οί 508. Είς τόν Νομόν Χανίων τα συνο- λικά άποτελέαματχ ίχουν ώς εξής: Εψήφισαν έν δλω 21123.Έκ τού¬ των ό Συνδυααμός τοθ κ. Μητσο¬ τάκη έλαβε ψήφους έν δλφ 4130, ώς εξής κατά επαρχίας: Κυδωνίαν 881, Κίσσαμον 705, Σέλινον 487, Άποκόρωνας 1037, Σφακιά 4 καί είς την πόλιν των Χανίων 1016. Ή έκλογική βάσις είνε 4224 ήτοι ΰπελείφθη τής βάσεως κατά 94 ψήφους. Καί εάν υποθέσωμεν, δτι λάβη δλας τας ψήφους τής Γαόδου, οί ό.τοΐοι άνέρχονται είς 65, πάλιν δέν συμπληροί την βά¬ σιν. Ύπόλοιπα δέν δύναται νά πάρη άπό την άλλην Κρήτην διότι τό Ριζοσπαοτικόν κόμμα δέν επή¬ ρε μίαν βάσιν είς την Κρήτην. Οί Φιλελεύθεροι έλαβον περί τάς 13500 ψήφους έξασφαλίζοντες τρείς Ιδρας, επέτυχον δέ κατά σει¬ ράν Βενιζίλος, Πιστολάκης, Βο- λοοδάκης. Πάντως παραιτουμένου τοθ %. Βενιζέλου Ικλέγεται 6ου- λευτής καί 6 κ. Πολυχρονίδης. Γερουσιασταί εξελέγησαν κατά σειράν οί κ. κ. Στρατής Γεωργι- λαδάκης μέ 10 500 ψή>ους, 2)
  Έμμ, Μουντάκης 8.250.1 Ηρώτος
  έπιλαχών έρχεται δ κ. Έμμαν.
  Τριποδάκης μέ 8.000.
  —Ή διοίκησις των άστικών
  προσφυγικών συνοικισμόν.
  Είς την εφημερίδα τή; Κυβΐρ-
  νήαεως εδημοσιεύθη ψηφισθείς
  υπό τή; Βουλής χαΐ τής Γίρου-
  αίας έ Νόμος 5690 ΐτίρΐ κυρώσε-
  ως τοϋ Νομοθΐτικοΰ Διατάγματος
  δυνάμει τού όποίου τροποποποι-
  ΐϊται καί συμπληροΰτκι ο Νόμβς
  5427 περί τρόπου διοικήσεως Ά-
  στικών ΠροσφυγΐΗ&ν συνβικισμδν.
  —Αί πυρκαϊαί των δασών.
  Δυνάμει τού δημοσιευθέντος
  είς την εφημερίδα τή; Κυβερνή¬
  σεως Νέμου 5698 τροποπβιβΰνται
  αί διατάξκις τού ΔααιχβΟ χώδι
  χος αί αφορώσαι τάς εκχίρσώσεις
  χαί πυρκαϊάς τ&ν δασων.
  —Κύρωσις συμβάσεως.
  Διά δικτάγμκτος δημίσιευθίν
  τος ι!ς την εφημερίδα τής Κυββρ-
  νήοεως χυροΰται ή μετοιξύ Έλλπ-
  νικοΰ Δημοσίου χαΓΕθνιχής Τρα¬
  πέζης σύμβασις πκρΐ διαχειρίσεως
  των έν Ελλάδι κτημάτων τ&ν
  άνταλλαγέντων Μουοουλμάνων.
  —Αί είσχγωγικαί έξετάσεις
  τού Πολυτεχνείου.
  Διά δημοαΐϊυθβντος είς την ε¬
  φημερίδα τής Κυβερνήσεως δια-
  τάγματο; όρίζβται ο τρέπος καβο-
  ρισμβθ τής εκτιμήσεως καί 1χα·
  νότητος των κατά τάς εΐσαγΐίγι-
  κάς έξΐτάσεις τοϋ'Εθνικοΰ Μετοο-
  βε ίου Π ολυτβ χνίίουέξϊταζομέ νω ν.
  —Ή λειτουργία ξενοδοχείων.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσειυς ^δημοσιευθή έ Νόμος 5702
  διά τοθ οποίου προστΐθενται* δια-
  τάξεις τινές είς τον περί 'Ελληνι
  κου ΌργανισμοΟ Τουρισμοϋ νό¬
  μος ίαον άφορό) τα άτΐλώς ϊίσα-
  γόμΐνα ύλιχά διά την λϊΐτθυρ-
  γίαν {ενοδοχϊίων.
  —Ή τυποποίησις των οΐνων.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβΐρ-
  νήσ«ως έδημοσΐΐΰθη εκδοθέν διά-
  ταγμα περί ονβμασιων προίλεύ-
  σεως τ&ν τύΐτων οΐνων.
  ϋΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ:
  ί 'ΠΑΛΛΑΑΙΟ,,ΛΥΚΕΙΟΝΝΐ
  ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΗ (
  Ι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Ι
  = ΙΣΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ §
  ΤΜΗΜΑΤΑ : Μοντεσσόρειον Νηπιαγωγεΐον, πλήρες Ξ
  Δημοτικόν Σχολείον. 'Εξατάξιον Γυ- =
  μνάσιον, Οϊκογενειακόν Οίκοτροφείον. Ξ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ— Άληθώς εκλεκτόν καί προθυμότα- Ξ
  τον έφαρμόζει τρόπους καί μεθόδους διδα- Ξ
  σκαλίας άναλόγους πρός την φύσιν καί τόν χά- ~
  ρακτήρα τοθ έλληνέπαιδος, άποφεθγον έπικιν- Ξ
  δύνους πειραματισμούς. Ξ
  ΜΟΡΦΩΣΙΣ.— θρησκευτική καί Έθνική. Πιστή έφαρμογή =
  τοθ άναλυτικοθ προγράμματος. Ξ
  Διαρκής έπικοινωνία Σχολείου καί οικογενείας Ξ
  § ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. —Γαλλική υποχρεωτική άπό τής Γ'. |
  Ξ τοθ Δημοτικαί! καί άνω. Αγγλικη καί Γερ- Ξ
  Ξ μανική προαιρετικώς. Ξ
  = ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ διά τούς άδυνάτους μαθητάς χαί παρακο- Ξ
  5 λούθησις δπό των ίδίων καθηγητων των. Ξ
  Ξ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ διαρκώς έπιδλέπεται δπό τοθ Διευθυντού =
  Ξ καί παρακολουθείται ή μελέτη των οίκοτρό- Ξ
  φων δπό ίδιαιτέρου διδασκάλου. Ξ
  Δίδακτρα καί τροφεΐα απολύτως λογικά Ξ
  Αί εγγραφαί άρχονται άπό τής 15ης Σεπτεμβρίου. Ξ
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας απευθυντέον είς §
  τα γραφεΐα τοθ «Παλλαδίου». Ξ
  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣα.Ε.
  ΣΑΜΟΣ
  ΑΕΤΟΣ
  ΗΡΑΜ.
  Κ1ΜΟΝ
  ΣΑΜΟΣ
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά Πειραια.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα. Βόλον, Θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. δια
  Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα,
  Βόλον, Θεσσαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. κατ' βύ-
  θεΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, θεσ¬
  σαλονίκην.
  ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι* Ά¬
  γιον Νικόλαον Παχ. "Αμμον Σητείαν.
  (Έκ τοθ Πρακτορειον τηλεφ. Νο 30
  —Οί λιμενικοί φόρβι.
  Διά τοΰ δημοσιευθέντος είς την
  εφημερίδα τής Κυβερνήσεως Ν ο¬
  μού 5(89 λιμενιχοΐ φοροι έκ λ«-
  θραίως δοθέντων ΐ{ς άνάλωσιν
  ϋιτΐγνΰων έμπορκυμάτων χρήσεων
  1931 193? καί ηρογινβστέρων κ«-
  ταβληθέντες μβτά την λήξιν τής
  ενοικιάσεως τούτων άποδίδοντοΐι
  «Ις τόν ένοικιαστήν τής φορολο-
  γικής περιόδου καθ' ην άναλώθη-
  σαν έφ' όσον δι' έγγραφον αΐτή
  σεως τούτου εζητήθησαν έντος ί-
  τους «πό τής λήξεως τής ένοικιά-
  σεω;, θίωρουμίνων ώς έμιτροθέ-
  σμων των υπαρχουσβν αΐτήσεων
  ΐφ' όσον έντός ίτους άπο τής έ-
  ν«ικι«β·«ς-τιιτοβλήΟηβ«ν.
  —Αί είσαγωγαί έμπορευ-
  μάτων.
  Δι' ϋπουρνικής αποφάσεως δη·
  μοβιαυθβίση; αίς την έφημβρίδβι
  τής Κυβερνήσεως έγκρίνεται η
  «Ιοαγωγή έμπορβυμάτων έξ Άρ·
  γεντινής. Την ανταλλαγήν ταύ¬
  την δύνανται νά αΐτήσουν ο! έ-
  ξαγωγεϊς αύτδν εί; Αργεντινήν
  οί εΐοαγωγεϊς των ιΙς'Αργεντινήν
  καί οί βΐσαγωγϊϊς^ έρκορ«υμάτβ»ν
  'Αργεντινής «Ι; 'Ελλάδα.
  —Ό μεταφερόμβνος οΐνος
  Είς την εφημερίδα τή; Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη τό διαταγμα
  περί τ&ν ορων καί διατυπώσεων
  καθ' ου; άπαλλάοσονται τοΰ φό-
  ρου καταναλώαεως ώ; καί οΐου-
  δήποτβ δημοτικοΰ κλπ. φόρου Α
  δικαιώματο;, οί κρός παραγωγήν
  άποστάνματος ή ο{ους μΐταφκρο-
  μΐνοι οΐνοι ή γλΐθκος.
  —Οί έκπαιδευτικοί λειτουρ-
  γοί.
  Κ Ι; την εφημερίδα τής Κυβερ·
  νήσβως έδημβσιβύθη διάταγμα
  ιτ«ρί δι«βαθμίσ«ω; των έν τοίς
  βχολείοι; τ»>ν έν άλλοδαπτ) έλλπ-
  νίκων χοινοτήτων ύηηρετούντΜν
  ή ύπηρετπσάντων έκποιιδευτικϋν
  λΐιτουργ&ν. _______
  —Τα σχολιχά βιβλία.
  Διά διατάγματο; τα συμ¬
  φώνως τφ νομώ πΐρί σχολικήν βι-
  βλίων χαταβαλλόμινα παρά τ&ν
  συγγραφέων ή έκδοτών κρίτρα διά
  την κρίσιν διδακτικήν βιβλίον
  καί βοηθημάτων περιορίζονται
  εί; δραχμ. 33 κατά τυπογραφι¬
  κον φύλλον διά τα βιβλία της τ*
  δημοτικής καί Μέσης έκπαιδεύ-
  ο»ω;. _______
  —Ό φόρος δημοσίων θεαμά'
  των.
  Διά διατάγματβ; δημοσΐίυθέν-
  τος (Ι; την εφημερίδα τής Κν·
  βερνήσεω; τό τέλος δημοσίου θε-
  άματος επί τιμήματο; ιΐσβδβυ
  «1ς τβύ; χινημκτογράφθυς καβο-
  ρίζεται επί δικβιώματβ; μέχρι
  δραχ. β »Ις ?5 β)β καί ανω τ&ν
  δραχμών είς 30 ο)ο. Τό τέλος μει-
  ούται ·1ς τ ό Ημισυ εί; πόλεις πλη·
  Ονσμοβ 10.0(0 χατοίκων χ«1 χάτν.
  —Άπ«λλαγή έκ φόρων.
  Διά δημοσιευβίντβς είς την ε¬
  φημερίδα τής Κυβερνήσεως δι«-
  τάγματο; ή κατά την «Ισφοραν
  εί; (Ιδο; χάσης φύοει»; μιτοιρΐβοι-
  οι; π«ριουσικκ&ν οτοιχΐίοίν κ«Ι
  έν γένει έμπραγμάτου διχαιώμ»-
  το; άπαιτήσβως χαί ύιτοχρϊώσεο»ί
  άποκλειβτιχον σκοπόν ϊχουβαν
  την βιομηχανίαν έγχωρΐαιν προϊ·
  ύντων άπαλλάσσεται τ&ν έπιβαλ-
  λομένων φβρολβγιδν κ«θ«ράς
  προσόδου ειίιχοθ φόρου μβταβι-
  βάαενς άκινήτων, τελβν χαρτο*
  οήμου Α άλλων τελδν.
  —Αί νέαι φυλακαί.
  Διά διατάγματο; δημβαιευθέν
  τος είς την εφημερίδα τή; Κυ¬
  βερνήσεως χαθορίζεται ή σ*ιρά
  τ&ν άνίγερδηοομίνων λδ
  έν τ$ κράτει. .·.-
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γοαφεία Έναντι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ1
  Γίρωΐα Τετάρτης
  28 Σεπτεμβρίου 1932.
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι
  ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΜΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΟ
  ΗΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ··"·»"11""·111"""""·"··!
  ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  10 ΣΥΙΟΑΜΙΟΝ ΨΗΦΟΗ »Γ ΟΛΑ ΤΑ (ΟΜΜΑΤΑ
  ΟΙ ΦΙΑΕΑΕΥΒΕΡΟί ΥΗΕΡΤΕΡΟΥΗ ΤΟΠ ΜΪΚΟΪί
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Συγκεντρωθεν
  των των άποτελεσμάτων είς τόν Πει
  ραιά, οί Φιλελεύθεροι φέρονται λαβόν
  τες έν συνόλω ψήφους 21 195, οί Αα·
  ϊκοί 15199. Οί πρώτοι λαμβάνουν 7
  Εδρας, οί δεύτεροι -»-
  Είς τάς Αθήνας εψήφισαν έν συνόλω
  94.8ΟΟ. Οί Φιλελεύθεροι έλαβον
  39.Ο46, οί Λαΐκοί 37.3*0, οί
  Κομμουνισταί 7.Ο28. οί Καφαντα-
  ρικοί 5.247. Οί Φιλελεύθ&ροι καί
  οί Λα'ίκοί λαμβάνουν άνά έννέα έδρας
  Οί Φιλελεύθεροι θά λάβουν καί δεκά
  την έδραν κατά την δευτέραν κατανο
  μην.
  ΤΟ ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τό εκδοθέν
  την νύκτα δελτίον τού Ύπουργείου των
  Έσωτερικών σχετικώς μέ την πρώτην
  κατανομήν των βουλευτικών έδρών, οί
  Φιλελεύθεροι λαμβάνουν 87 έδρας, οί
  λα'ίκοί 79.
  Οί λαϊκοί θά μειωθούν κατά τρεϊς> έ
  δρας άνηκούσας είς άχρωματίστους άν
  τιβενιζελικούς. Δ·.ά την δευτέραν καί
  τρίτην κατανομήν ύπολείπανται εισέτι
  55 έδραι.
  01 ΦΙΑΕΑΕΥΒΕΡΟΙ 84
  ΤΕΛΙΚΩΣ ΚΑΤΑ 12 ΕΔΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «7 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τούς γενο-
  μένους ύπολογισμούς, θεωρείται βέβαι¬
  ον ότι οί Φιλελεύθερον θά πλειοψηφή^
  σουν τελικώς κατά Μ 2 εδρας*
  ΒΡΝΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΤΤΧΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ
  ΕΗΊΣΗΣ ΑΠ0ΤΥΓΧΑΗΕ1 Ο ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτβμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Ό κ.Κονδύλης
  φέρεται άποτυχών οριστικώς. ΆντΙ
  τού Κονδυλη εξελέγη ό υπασπιστής τού
  χ. Άναγνωστόπουλος.
  Βεβαιούται έπίσης ή άποτυχία τοΰ
  κ. Ζαβιτσιάνου είς Κέρκυραν.
  ΠΟΣΑΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
  ΤΕΛΙΚΩΣ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ των συγκεν¬
  τρωθέντων άποτελεσμάτων έξάγεται ή
  ενίσχυσις των κομμουνισταί είς τινάς
  περιφερείας. Οί κομμουνισταί θά λά¬
  βουν τελικώς άπό 1 8—2Ο έδρας.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΔΙΑ ΓΕΝΕΥΗΝ Ο ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Αυριον αναχωρεί
  διά Γενεύην ό αντιπρόεδρος τής Κυβερ¬
  νήσεως κ. Μιχαλακόπουλος.
  Ό ύπουργός των Οίκονομεκών κ.
  Βαρβαρέσσος έπανέρχεται έξ Εύρώπης
  είς Αθήνας._________
  Η ΚΗΑΕΙΑ ΤΟΥ ΑθΤΊ/ΙΙΑΟΥΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έπιβλητική έτε-
  λέσθη σήμερον ή κηδεία τού αποθανόν¬
  τος Δημάρχου Πειραιώς Αθ. Μια¬
  ουλη.
  Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμ6ρίου(τοΰ
  άνταποκριτού κάς).—Καθ* α βεβαιού¬
  ται έκ κυβερνητικάς πηγής ό κ. Βενι-
  ζέλος ώς άρχηγός^τοΰ μείζονος κόμμα-
  τος θά επιμείνη είς την μή άνάθεσιν τής
  έξουαίας είς τόν αρχηγόν των Λαΐκών
  ή1 τούς παράγοντας αυτού, βφ' όσον
  προηγουμένως δέν λυθήτό πολιτειακόν
  ζήτημα.
  Η ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
  ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Αί σημεριναί έ-
  φημερίδες άναφέρουν φρικιαιτικάς λε¬
  πτομερείας τού χθεσινού νυκτερινοΰ
  σεισμού τής Χαλκιδικής,
  ΔΗΛΩΣΕΙΣΤΟΥΠΕΝΙΖΕ1Β1
  ΔΙΑ Τ
  Ν
  ίΙΕΛΙΞ
  ϋ ΤΗ
  ΚΑ
  ΑΣΤΑΣ
  [ΩΣ
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Σε¬
  πτεμβρίου (τοΰ άνταπο-
  ποκριτοΰ μας).—Συγκεν¬
  τρωθέντων σήμερον των
  έκλογικών άποτελεσμάτων
  πρώτης κατανομής ό πρω-
  Θυπουργός κ. Βενιζέλος
  εδήλωσε ότι θά παρουσια¬
  σθή ενώπιον τοΰ Προέ-
  δρου τής Δημοκρατίας
  καί Οά τονίση είς αυτόν ό¬
  τι έπιταγή λαοΰ επιβάλ¬
  λει την οριστικήν ρύθμισιν
  τοΰ καθεστωτικοΰ ζητήμα-
  τος.
  Πρός τούτο είνε άνάγ-
  κη νά κληθή ό κ. Χσαλθά-
  ρης νά δη>.ώση άπεριφρά-
  στως ότι άναγνωρίζει τό
  πολίτευμα., ύπογραφομέ-
  νης ταυτοχρόνως δηλώ
  σεως παρ' αυτού των βου
  λευτών καί γερουσιαστών
  τού Λαϊκοΰ κόμματος.
  "Αν ό κ.Τσαλδάρης δέ
  χθή. ό κ. Βενιζέλος έδή
  λωσεν ότι είνε δυνατή ι
  όμαλή εξέλιξις τής κατα
  στάσεως σχηματιζομένης
  οικουμενικήν κυδερνή
  σεως.
  "Αλλως προσέθεσεν ό
  κ. Ηρωθυπουργός θά συ¬
  νεχισθή ή προσπαθεία κα·
  τοχυρώσεως τοΰ πολιτεύ-
  ματος, εΰρυνομένων των
  δικαιωμάτων τοΰ προέ
  δρου τής Δημοκρατίας
  Ταυτοχρόνως Οά ληφθοΰν
  μέτρ»α κατά τής άσυδοσέας
  τοΰ τύπου.
  Ή σταφιδαγορά μας.
  Ή χδεσινή κίνησις.
  Ή βΐ^αγωγη ώ; την ηβλιν μας
  σταφίδων κατά τάς τελευταίας η¬
  μέρας υπό τίιν σταφιύοπαραγω-
  γών ηλαττώθη αίβθητω;.
  Κ«9' όλην την διάρκειαν τής
  χβές βΐβπχβηααν είς την πόλιν πε
  ρΐ τάς 25 030 οκάδας ταχτά. Σουλ¬
  τανίναι ώέν ειαάγονται τελευταί¬
  ως ααρά έλάχιβται ποαέτητβς λό¬
  γω έξ'χντλήβϊω; των υπό των πα¬
  ραγωγήν κατβχομένων.
  Παρετηρήθη μεγάλπ άπρα{ια
  είς την σταφιίαγβράν μας μη
  πραγματοποίησίν ίιν η ελαχίστων
  πράξβων. Κατά την γνώμην των
  ΟΓαφιΟεμπορων ή κίνησις της
  σταφιδβγοράς μας θά έπανβνταθη
  την προ3ΐχ>ί Πεμπτην ή Παρα¬
  σκευήν οποτβ 8ά Εχη λήξη χαί η
  μετεκλογιχή νευρικοτης.
  —Αί τιμαί των σταφίδων έξη
  κολοΰθηαχν καί χβές κυμαινέμΐ-
  ναι είς τάς 18—22 όραχ . διά τα
  έξαιρετικά πραγματα σουλτκνίνας
  *αΙ ϊΐς τάς 14-17 διά τάς β' *αι
  γ' ποιοτητας.
  Κατά ίταρασχ θί!σ*5 ημίν πλη
  ροφοριας ή ΰψιαταμένη κατάστος
  σις είς τ^ύς ταχταία; έξακολουθβΐ
  η αύτη με την ϋίαν μικράν εντα
  σιν ζητηαεων άπό τάς αγοράν κα
  ταναλώτβως καί ΐίς τάς τιμάς των
  3,5 —5,50 δραχμήν.
  ΑΙ φβρτώσβις σταφίδων διά τάς
  άγοράς καταναλώσεως τονι έξωτβ
  ρικοΰ έξακολουθοΰν κανονικώς.
  Χ8ές δια τού ατμοπλοίου τής
  'ΕταιρΕίας «Λοϋδ Τρκατίνο» έ
  φορτώθηβαν διά Τεργέστην άρκβ
  ταί ποσότητας σταφίδων.
  Κατά πληροφορίας μας ύηβ των
  σταφΐδβμπόρων οκολογίζβται δτι
  μέχρι τέλβυς τής τοβχοόοτης εβ¬
  δομάδος θά πραγματοποιηθοθν
  σημαντικαί ψορτώνιις σταφίδων
  διά τό
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΔΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ
  Πρός τόν κ. Γ. Μαρήν απεστά¬
  λη χθές τό κάτωθι τηλβγράφημα:
  «Μαρήν
  Ηράκλειον
  Έγκάρ^ια ολέψυχα συγχαρη-
  τηρια. Πρόίδρος ύπολογίζβι τβ-
  λικως μέ τρίτην κατανομήν ΰ-
  πβρψπφίσωμβν 10—15 έδρας. Πρώ-
  τη κατανομή λαϊκοΐ 77, φιλϊ-
  λεύθεροι 90. 'Απόψβ 5ην Προβ-
  δρος, Ζαΐμην εκθέση γνώμας κα·
  ταατάσβως ύποδβίξα κατά κρίσιν
  τού δυνατάς λύσεις ύποβάλλων
  αυριον καί έγγραφον ϋπβμνημα
  ίνα απομείνη τούτο στοιχείον.
  Μοαχοβίτης
  «Άθηναϊκά Νέα»
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΡ ™ΐθϊ ΕΛΑΙΟΥ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως δρί-
  ζεται ή μέση άγοραία τιμή τού
  ελαίου, βάσει τής οποίας θά κα¬
  ταβάλλεται υπό των φορολογου
  μένων δ είς χρήμα επί τού ελαίου
  καί των ελαιών φόοος άπό 1
  Σεπτεμββίου καί καθ' άπασαν την
  φυσιολογικήν περίοδον 1932—33,
  είς δραχ. 20 κατ' οκάν δι' απά¬
  σας τάς επαρχίας τού Κράτους.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑΣ ΧΘΕΣ
  Ή σταφυλαγορά μας χθές ε¬
  σημείωσε ζωηράν άγοραστικήν
  κίνησιν είς τάς τιμάς των 1,80
  — 2 δρ. οί ταχτάδες καί 2,50 —
  3,50 τα ροζακιά.
  Δι' Αλεξάνδρειαν εφορτώθη¬
  σαν χθές περί τάς 10000 καλάθια
  σταφυλών. Είς Αίγυπτον αί στα
  φυλαί μας, κατά τάς πληροφο¬
  ρίας των έμπόρων Ιπωλήθησαν
  πρός 50—60 γρόσια.
  Έπίσης διά Βιέννην εφορτώ¬
  θησαν χθές αρκεταί ποσότητες
  σταφυλών.
  Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  Υπό τοϋ Γενικοΰ Χημείου
  τοϋ Κράτους εκοινοποιήθη Ιν έγ-
  κυκλίφ πρός τάς οικονομικάς αρ¬
  χάς τό Προεδρικόν Διάταγμα πε¬
  ρί διατίμησεως τοΰ οϊνοπνεύμα-
  τος και στεμφυλοπνεύματος, πρός
  γνώσιν.
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Ζ
  ΑΙ τιμαί τροφίμων
  είς την αγοράν μας.
  Ή Έπιιροπή Οιατιμησειαν διά τής
  τελευταίας άποφάσβώς της έκανό-
  νισβ την τιμήν των κάτωθι βΐοών ώς
  «ής:
  Εΐβη Πανΐβ«Μλ·Ιβ». — Ελαίαι
  ένχόριαι 17. Βόλου 16—20. Μα-
  καρόνια έντόχια 15. Μακαρόνια θεσ
  σολανίκης Ιβ. Ζυμαρικά έν γένει Βο.
  15-20, μακορόνια πολυτελείας χακέτα
  ή οκά Λραιμάς 20. Φβοόλβςβραχ. 12.
  Ρββύβια Μαρόκοο 13—16, Κοιικιά
  ■ντόπνΐ 12—Ιβ.,Φασολάκια 15-16. "Ε¬
  λαια λίαν. 22. Αύγό 1.70— Σάπων
  λβνκός α' 18-19, β'. !7, ποάπΐνος α'.
  16 καί Ρ'.15· Τέϊί« 200. Καφφβς ά-
  λβσμένος 120, χάστανα 12.
  Βοντνρκ.—Δέρνας ΙΙυ-Ι32.Γάλακ.
  ββοσαλίας 116. Λίιτη 40. Μχιίνβρ 68.
  Γβνλβτκτΐρ*.— Τ«ρΙ Κασσέρι 68.
  ΤοΛ—μίοο 48. ΈνχΟΝΐο 54—64.
  Γιαονοτ· Π. Γάλοβ.
  Κρίατα.—ΆρνΙον βο. 38, νοιοινόν
  36—40 μόσχος 38, ζυγοΰρ» κρέας προ
  βάτου 32,αΙγός 24, ΒόΙον καί άγελάς
  24 δραχ. χοιοινά μεγάλα 34, γου-
  συνόπουλα 38.
  Πουλπρικά,-'ΑΜ& 39-50.
  ΛαχανΐΗά.—Κρόμμυα 5—6, παιά
  τπς 4-5. κολοκνθάκια 10—12 φασόΐβς
  Ιασηθιώτικβς 8-10 μηάμικζ 10-12,
  φασολσΚΐ1* 8—10. ξιιλανγσνράΝΐα 6 8
  »τομάχπς 5-6 δρααμάς, στίφνο( 8—
  10 βρπτμάς βατ' οκάν. μ«λ-
  τ{β—ς 6-1, λπαόνια ΙντΟΛΜΐ Ι Ο¬
  Ι 2, άγγονράκια 6—8, πιπν.οιές 6.
  χοάπαα β—7 λάτπνα βρ. 6—8
  'θκΝριχα.- Σταφύλια 3—6,
  καρπούζια 3—4 πεπόνιο 5 6,άχλάΒια
  4—6 οΰκα 6-8. υήλβ 6-8. ροοάκινο
  6— 12 κιιδώνια έντόπια 5—7, βολιό-
  τικα 8—10 ρόγδια 5—6.
  Κίνησις τής Σταφίδος
  κατ' «χον
  Σουλτανίναι εξαίρει. Δρ. 20.— 22 —
  » α'. » 17.- 20.-
  » β'. » 14.50 17.—
  » Υ'· » 12.— 14.50
  παραχατεινά» 8.— 12.—
  Ταχτάθπς α' 5.- 6.-
  .— *< Ρ' 3·50 *·50 Ελεμέββς α' 8.— 8.50 _ _. .» Ρ' 6.------6.50 Ροζακιά » 2.50- 3.- » ταχτά » 1.80 2.— Κοασοστάφυλα » 1.10- 1.40 Τιμαί Συναλλάγματος Δολλάριον Λίρα Φράγκον 'Ελββτ. φράγκον Λιρέτ— Μάοκον Τονοκική Λίρα Κορώνα (Τσεχ.) Κορώνα (Σονηδ.) Φράγκον (Β*λγ.) Σελλίνι (Αύοτρ.) Φιοοίνι (Όλλο») Όμολ. «νταλλοΙ, Δρ. 163.— 571.— 6,39 31.42 8,35- 38,38- 76.25- 4.8 28,70- 4,50- 22.73- 65.38- ΜΟ— -164,50 -577,- - 6.49 - 31,78 - 8,46 - 39,66 - 81,75 0—4,9» - 29,63 - 4,60 - 23,60 - 66,08 ■Β45.- ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΝ ΕΚΑΟΠΚαΝΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΟΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΙ ΦΙΑΕΑΕΥΘΕΡΟΙ ΗΑΕΙΟΨΗΦΟΥΣΙ ΤΩΝ ΛΑΤΚΩΝ ΚΑΤΑ 15 ΕΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Άπόψε πιθανώ- τατα Οά άνακοινωθώσιν επισήμως τα έ· κλογικά άποτ&λέσματα τής δευτέρας κατανομής. Ό ύπουργός των Έσωτερικών κ. Τσιριμώκος ανεκοίνωσε την νύκτα »ίς τόνκ. Πρωθυπουργόν, όϊΐ οί ΦιλεΧβΊ- θεροι τελικώς, θά «λειοψ·»|φήα·»υν των Λαϊκώνκατά Ι^εδρας ΑΙ ΕΔΡΑΙτΤσ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΠ"ΚΩΝ ΕΜΕ1ΩΘΗΣΑΝΚΑΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑΣ Ώς εξηκριβώθη οί Λα'ίκοί εκ των ύπολογισθεισών είς αύτούς έδρών κατά την πρώτην κατανομήν των ψήφων, χά- νούν ήδη τέσσαρας εδρ«.ς. ΣΥΗΗΜΤίΤΗΪΑΐΓΧ ΘΕΣ ΟΙ κ κ. ΖΑΊ-ΜΗΣ-ΒΕΝ1ΖΕΛ0Σ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου %(τοΰ άνταποκριτοΰ μας)·— Σήμερον τό άπό- γευμα ό πρωθυπηυργός κ. Βενιζέλος ανελθών είς τό Κυβερνείον συνηντήθη μετά τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. ΖαιΤμη μεθ' ου καί συνωμίλησεν έπ' αρκετόν. ΑΙ ΠΡ0ΤΑΘΕΙΣΑ1 ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΖΑ'ΓΜΗΝ ΑΦΕΘΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Σχ&τικώι μέ την σημερινήν αυνάντησιντών κ.κ. Βενιζέλου καί Ζαΐμκ ανεκοινώθη ότι ό ηρώτος έ- γνώρισεν είς τόν Πρόεδρον τής Δημ.ο· κρατίας τα μέχρι τής στιγμάς γνωστά άποτελέοματα των έ*λογών καί ανέπτυ¬ ξε την σημασίαν τούτων. 'Ο κ. Βενιζέλος διετύπωσε πρός τόν κ. Ζαΐμην κατόπιν τρείς ή τέσσαρας λύαεις διά την οριστικήν ρύθμισιν τού καθεστωτικού ζητήματος. Τάς λύσεις ταύτας ό κ. Βενιζέλος ανέφερεν ότι Θά υποβάλη αύτω καί εγγράφως. Έν τέλει ό κ. Πρωθυπουργός εδή¬ λωσεν ότι άφήνει είς τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας την ελευθερίαν νά λά¬ βη σχετικώς τας ενδεικνυομένας ρβζικάς άποφάσεις. ΤΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟ 1 Κ. ΖΑΤΜΗΣ Υ Ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).—Κατά την συνο- μιλίαν τού μετά τού κ. Βενιζέλου, ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας άφού ήκου- σβν αυτόν μετά προσοχής, τόν αυνεχάρη διά την ομαλήν διεξαγωγήν των έκλο- γών. "Οσον άφορα τάς διατυπωθείσας λύ¬ σεις πρός ρύθμισιν τούπολιτειακοΰ ζητή ματος ό κ. Ζα€μης επεφυλάχθη νά α¬ παντήση άφού προηγουμένως ακούση καί τόν κ. Τσαλδάρην ήγέτην τού δευ¬ τέρου, κατά πολιτικήν ισχύν, κόμματος. ΌΜΑΚ Ν ΣΕΙΣΜΩΝ ΙΚ Η Η ΕΚΤΑΣΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3ΟΟΟ ΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΑΣΑΙ ΟΙΚΙΑΙ 120 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 27 _επτεμβρίου (τοΰ άνταπο- κριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ θεσσαλονί¬ κης ©τι ή έκτασις τοΰ σφοδροτάτου νυκτε· ρινοΰ σεισμοϋ τής Χαλκιδικής είνε τρομα- κτική, ανωτέρα δέ κατά πολύ των σεισμδν τής ΚορΙνθου. Αί καταρρβύσασαι οίκίαι άνέρχονται είς 3000. Οί νεκρβί άνέρχονται είς 120, πληγω· μένοι δέ είνε πολυάριθμοι. 4 Ή Κυβέρνησις άπό των πρώτων στιγμών τής άναγγελίας των σεισμών τής Χαλκιδι¬ κής έλαβε έπΐίγοντα μέτρα βοηθείας. Διε¬ τέθησαν άμέσως έπαρκεΐς πιστώσβις άπο- στέλλονται δέ παντοία έφόδια, χειρουργεΐΜ κλπ. διά την περίθαλψιν των θυματων. ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου (τοΰ άνταπο- κριτοΰ μας).—Ό ύπουργός τής Προνοίας κ. Βαρδόπουλος ανεχώρησε διά Θεσσαλονίκην καί εκείθεν είς Χαλκιδικήν οπωςέπισκβφθίί την σβισμοπαθη περιοχήν καί αντιληφθή ε¬ πιτοπίως το μέγεθος τής καταστροφάς.