100084

Αριθμός τεύχους

3286

Χρονική Περίοδος

01/10-31/12

Ημερομηνία Έκδοσης

4/10/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϊ
  ητημα
  τιζομένη,
  Ο κόμμ».
  υ (τού άν
  ιρινάς τού
  συνεννοή·
  ιν ότι έν
  θά παρα·
  ΤΡΑ
  υ (τοθ άν
  φηματα ί*
  ώς »>τό·
  σιν είς *ή»
  ιδικής·
  Ά γ.»»
  (.Ο**1
  ανορθωσισ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΝ;
  ΑΕΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ»
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.286
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1932.
  ΤοΒ
  ΰημ€θΐολόγου Οΰΐνχβμ Στηντ.
  Ώς παρατηρητήριον διά την
  έπισκόπησιν των παγκοσμίων
  ζητημάτων ή Γενεύη έξακο-
  λουθεΐ νά παραμένη άσύγκρι-
  τος. Επί πόσον άκόμη χρό¬
  νον θά διατηρήση αυτήν την)
  ύπεροχήν είνε άλλο ζήτημα—
  είς τό οποίον την απάντησιν
  θά δώση ϊσως τό έγγύς
  μέλλον.
  Ευρισκόμεθα πρό τής δει-
  νοτέρας κρίσεως τής ΚοινωνΙ¬
  ας των Εθνών καΐ πρό τοθ
  διλήμματος; «ΕΙρήνη ή πόλε¬
  μος», τό οποίον άργά ή γρή
  γορα θά τεθή ώμόν. Καί δέν
  είνε βέβαιον δτι ή κρίσις αύ-
  τή θά ύπερνικηθή. Αί καλλί¬
  τερον πληροφορημέναι καί δι-
  αυγέστεραι διάνοιαι τής Εύ¬
  ρώπης θεωροθν τάς πιθανό-
  τητας ούχι μεγάλας.
  ΆλλοΟ—είς τό Λονδίνον,
  τό Παρίσι, τό Βερολίνον καί
  την Ρώμην, ΐσως δμως δχι
  καί είς την Ούασιγκτώνα—
  πιστεύεται δτι την κατάστα¬
  σιν διέπει ή γερμανική άξίω-
  σις περί ΙσοπλΙας. Είς την Γε¬
  νεύην ή άξίωσις αυτή, δσον
  καί άν είνε σημαντική, έρχε¬
  ται μετά την ρήξιν τής "Ά¬
  πω Άνατολής. Εάν ή ρήξις
  αυτή άντιμετωπισθή μέ σύνε¬
  σιν, έστω καί την ένδεκάτην
  ώραν, ή γερμανική τακτική
  δέν θά κατορθώση ν" ανατρέ¬
  ψη, οθτε την Κοινωνίαν, οΰτε
  την διάσκεψιν τοθάφοπλισμοθ.
  "Άλλως πρό τοθ τέλους τοθ
  έτους ένδέχεται νά τελέσω-
  μεν μνημόσυνα καί των δύο.
  Δέν ιϊροδΐδω μυστικόν Βταν
  λέγω δτι μερικοί άπό τούς
  πλέον ένθέρμους καί ύπευθύ
  νους Βρεττανούς συνηγόρους
  τοθ άφοπλισμοθ— οί όποΐοι
  προσέτι υπεστήριξαν δημοσία
  την γερμανικήν αξίωσιν—είνε
  τώρα πεπεισμένοι δτι ό σκο-
  πός τής γερμανικής κυβερνή
  σεως σήμερον είνε νά έξοπλι-
  σθβ έκ νέου πάση θυσία, καί
  δτι ό σκοπός αύτός ευρίσκε¬
  ται ήδη πρό πολλοθ είς την
  οδόν τής έκληρώσεώς.
  Οΰτε είνε μυστικόν δτι μία
  θετική συμφωνία, ή όποΐα α¬
  ποτελεί πιθανώς συμμαχίαν,
  εχει συναφθή μεταξύ Γερμα-
  νίας καί Ιταλίας.
  Ή γερμανική άξίωσις περί
  Ισότητος είνε απλώς νέφος
  καπνοθ χρησιμεθον ώς προκά-
  λυμμα. Δέν ύπάρχει άνθρω
  πος, ό οποίος θά δυσηρεστεΐ-
  το περισσότερον άπό τόν
  στρατηγόν φόν Σλάϊχερ, εάν
  ή άξίωσις αυτή εγίνετο δεκτή
  υπό τούς μόνους δρους υπό
  τούς όποίους δύναται νά γί¬
  νη δεκτή—νά έλαττωθοθν δη-
  λαδή βαθμιαίως οί έξοπλι-
  σμοί των άλλων είς τό
  πραγματικόν καί δχι τό είκο-
  νικόν επίπεδον των γερμα-
  νικών.
  Είς την Γενεύην είνε γενική
  ή ΙκανοποΙησις έκ τοθ γεγο-
  νότος 8τι ή βρεττανική δήλω¬
  σις επί τής γερμανικής άξιώ-
  αεως έπαναλαμβάνει την αγ¬
  γλικήν «θέσιν» τοθ 1914— δτι
  δηλαδή αί συμπεφωνημέναι ύ-
  ποχρεώσεις δέν είνε κουρελό-
  χαρτα. Ύποκείμεναι είς τρο-
  ποποιήσες διά διαπραγμα-
  τεύσεων καί συμφωνιών, δέν
  έπιτρέπεται νά μεταβληθοθν
  διά μονοπλεύρου άποκηρύ-
  ξεως.
  Τό κράτος τοθ νόμου, ώς
  βάσις μιας νέας παγκοσμίου
  τάξεως, διακυβεύεται τόσον
  είς την Ευρώπην δσον καί είς
  τόν Ειρηνικόν ωκεανόν. Ό
  Γάλλος πρωθυπουργός κατέ¬
  στησεν ήδη τουτο σαφές. Πρό
  ημερών ενας Ιάπων διπλω-
  μάτης τόν ηρώτησεν εάν ή
  Ίαπωνία δύναται εισέτι νά
  όπολογίζτ) επί τής γαλλικής
  υποστηρίξεως. «Μάλιστα— εί¬
  πεν ό κ. "Ερριώ—έντός των
  όρίων τοθ δικαίου καί τοθ
  νόμου». Τέτοιο πραγμα δέν
  έπερίμενε νά ακούση ή "Ισ¬
  πανία. Είς παρόμοιον έρώτη-
  μα τοθ Κινέζου άντιπροσώ-
  που ό κ. Έρριω απήντησεν:
  «'Η γαλλική πολιακή βασΐζε-
  τα· επί τοϋ σεβασμοϋ τοϋ δι¬
  εθνοθς δικαίου καί θά υπο¬
  στηρίξη αυτομάτως ιήν Κίναν,
  εάν καί αυτή τό σεβαστή*.
  Ό Κινέζος συνομιλήτής εφά¬
  νη ίκανοποιημένος.
  Είτε αί άπαντησεις αυται
  κατοπτρΐζουν τάς προσφάτους
  καί σπουδαιοτάτας συνομι-
  λίας τοθ κ. "Ερριώ μέ τόν ση
  μαίνοντα". Αμερικανόν γερου-
  σιαστήν κ. Ρήντ εϊτε 6χι, πάν¬
  τως άποκαλύπτουν την μετα
  βολήν ήτις επήλθεν είς τό
  πνεθμα τής γαλλικής διπλω-
  ματίας. Τόσον οί έν Παρι¬
  σίοις δσον καί οί έν Ούασιγ-
  κτώνι φαίνεται δτι κατενόη¬
  σαν επί τέλους δτι ή είρήνη
  τής "Απω Άνατολής καί ή
  ειρήνη τής Εύρώπης είνε άλ-
  ληλένδετοι. "Ηδη άνααένεται
  άγωνιωδώς κάποια ένδειξις
  δτι καί οί έν Λονδίνω κατα-
  νοοθν τουτο, διότι τό βεβαιό-
  τερον δλων, μέσα είς τό ά-
  πελπιστικόν θαλάσσωμα είς
  τό οποίον ή τυφλότης καί -ή
  δειλΐα αφήκαν τα διεθνή ζή
  τήματα νά περιπέσουν, είνε
  8τι ή Μεγάλη ΒρεττανΙα, αί
  Ηνωμεναι Πολιτειαι καί ή
  Γαλλία ήμποροθν, εάν θέ-
  λουν, νά άποτρέψουν την
  συμφοράν. Εάν έμφανισθοθν
  άσύμφωνοι ή" διστακτικοΐ ύπε
  ρασπισταί τοθ διεθνοθς δι
  καίου, οΰτε ό Είρηνικός, οΰτε
  ό Ρήνος, οΰτε αί 'Άλπεις θά
  μείνουν επί πολύν καιρόν ά-
  σφαλεΐς.
  Ό κΐνδυνος τής είρήνης εί¬
  νε άμεσος καί πραγματικάς,
  δχι μόνον είς τόν πυθμένα,
  άλλά καί είς την επιφάνειαν
  τής διεθνοθς καταστάσεως· ό
  κίνδυνος είνε άπτός. Καί δ¬
  σον κσΐ άν ή ίδέα μας είνε
  δυσάρεστος έν μέσω των οί-
  κονομικών καί δημοσιονομι-
  κών δυσχερειών μας, ή από¬
  φασις εάν ό κίνδυνος θά έξο-
  στρακισθή ή δχι έξαρτδται
  κυρΐως άπό ημάς, τούς Βρετ-
  τανούς.
  Δυνάμεθα νά ένθαρρύνωμεν
  την Γερμανίαν νά έμμείντ) είς
  την αξίωσιν της περί Ισότητος
  άκόμη καί άν γνωρίζωμεν
  δτι, κατά την ιδικήν της αν¬
  τίληψιν, Ισότης σημαίνει γορ
  γόν έπανεξοπλισμόν. Δυνά¬
  μεθα νά διακηρόσσωμεν με-
  γαλοφώνως δτι πρέπει νά
  περικοποθν κατά τό έν τρίτον
  δλοι οί ύφιστάμενοι έξοπλι-
  σμοί χωρΐς νά συμβάλωμεν
  είς την λήψιν ούσιαστικών μέ-
  τρων γενικής ασφαλείας έναν¬
  τι τοθ πολέμου, καί έτσι νά
  έπιταχύνωμεν τό οριστικόν
  ναυάγιον τής διασκέψεως τοθ
  άφοπλισμοθ. Δυνάμεθα νά νί-
  ψωμεν τάς χείρας μας διά τό
  σύμφωνον τής ΚοινωνΙας των
  Εθνών, τάς συνθήκας είρήνης,
  την συνθήκην των έννέα δυ-
  νάμεων διά τόν Ειρηνικόν καί
  την Κίναν, καί τό σύμφωνον
  Κέλλογκ, γνωρίζοντες δτι
  τουτο πράττοντες θά συντρΐ-
  ψωμεν τάς ναυτικάς συμφω
  νίας τής Ούασιγκτώνος καί
  τοθ Λονδίνου, θά έξανσγκά-
  σωμεν τάς "Ηνωμένας Πολι¬
  τείας νάδιπλασιάσουντόν στό¬
  λον των καί, κατά συνέπειαν,
  θά δημιουργήσωμεν Ινα δυσ¬
  χερέστατον πρόβλημα δι' η¬
  μάς τούς ΙδΙους. Δυνάμεθα νά
  κάμωμεν αύτά τα πράγματα
  μέ την άναπαυτικήν δοξασίαν
  Οτι, δταν έλβη ό πόλεμος, 8
  πως θά έλθη έν τοιαύτη περι¬
  πτώσει, θά ημπορέσωμεν νά
  μεΐνωμεν άπ' έξω διά νά εξα¬
  σφαλίσωμεν τόν σεβασμόν
  των δικαΐων μας ώς ούδέτε-
  ροΐ.
  ©ά κάμωμεν αύτά τα πράγ¬
  ματα εάν έλησμονήσαμβν ό-
  λότελα τα διδάγματα τοθ
  παγκοσμίου πολέμου. Εάν δ-
  χι, ή εκλογή μσς θά είνε
  άλλη.
  Θά ένθυμηθώμεν δτι επο¬
  λεμήσαμεν τότε διά νά δημι¬
  ουργήσωμεν μίαν νέαν τάξιν
  είς τόν κόσμον* καί δτι δσον
  καί άν αί άπαρχαί τής νέας
  τάξεως είνε άκόμη άτελεΐς
  καί δοκιμαστικαΐ, αύται μό¬
  νον ϋψώνονται μετσξύ των
  εθνών καί τού αίματηροθ χά
  ούς. Θά είπωμεν είς την "Ια¬
  πωνίαν δτι έχόμεθα τής Κοι
  νωνίας των Εθνών καί τού
  συμφώνου Κέλλογκ καΐδτι δέν
  ήμποροθμεν νά άνεχθωμεν δ
  πως ή έκθεσις Λαίϋτον διά
  την ΜαντζουρΙαν θεωρηθή ώς
  βρέφος γεννηθέν νεκρόν.
  Θά συντονίσωμεν την είρη
  νίκην/ πολιτικήν μας μέ τάς
  Ηνωμένας Πολιτείας καΐ την
  Γαλλίαν καί θά προσδεχθώ
  μέν την υποστήριξιν δλων των
  άλλων κρατών, τα ότοΐα θά
  συμμερισθοθν την αντίληψίν
  μας. Θά ταχθώμεν άντιμέτω
  ποι τοθ έπανεξοπλισμοθ, υφ'
  οίανδήΐιοτε μορφήν ή οίανδή
  ποτε πρόφασιν. Θά βοηθήσω¬
  μεν τάς "Ηνωμένας Πολιτείας
  νά γλυτώσουν άπό τό φορτΐ
  όν καί τόν κίνδυνον τής αύ
  ξήσεως τοθ στόλου των—καί
  θά έφελκύσωμεν την ευγνω¬
  μοσύνην τοθ άμερικανικοΰ
  λαοΟ. Πρίν παρέλθτ}, πολύς
  χρόνος αί "Ηνωμεναι Πολι¬
  τειαι θά σταθοθν σταθερά πα-
  ρά τό πλευρόν ή έντός τής
  Κοινωνίας των Εθνών, ή ό-
  ποία θά έ'χη καταστή ό ούσι-
  αστικός ύπέρμσχος τοθ συμ¬
  φώνου Κέλλογκ.
  Είς £να κόσμον άποφασι
  σμένον υπέρ τής είρήνης, τα
  πολεμικά χρέηθά έξατμισθοθν
  καί οί άπαγορευτικοί δασμοί
  θά πέσουν. Ή δοξασία δτι έ
  τέθησαν τα θεμέλια μιδς νέ¬
  ας τάξεως πραγμάτων θά
  στερεωθή είς βεβαιάτητα καί
  αί άνισότητες καί κακαί διαρ·
  ρυθμίσεις των υφισταμένων
  συνθηκών δύνανται αφόβως
  νά έπανορθωθοϋν.
  Αύτοι είνε οί δύο δρόμοι.
  Ποίον θά διαλέξωμεν!
  8ΤΕΕΏ
  ΤΤΕΤΑΧΤΑ ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ
  Η Α. Υ. Ο^ΑΙΑΙΤΕΡΟΣ
  Εξηκολουθεί άχόμη δ άναβρα-
  σμδς τής Μιχρασιατιχής κατα-
  ατροφής δταν Ιγνώρισα τόν πρώ¬
  τον τύπον τής αυτόν ΰψηλότητος
  τού Ίδιαιτίρου. Καθώς ένθυμοϋ-
  μαι, Ιρχόταν τότε Ιχέτης τοϋ έλέ·
  ούς των Ιαχυρών οί δηοΐοι άπέ-
  χλειον εις τόν υπο χάθαρσιν αν·
  &έντην τού τόν δρόμον τήςίπιοτρο-
  φής. Τόν Ιν&υμονμαι ϊξω δπό τίς
  πόρτες των Ιπαναστατιχών υπουρ¬
  γείων ράχος ανθρώπινον, πελιδνόν
  από φόβον, ίπτοημένον άπό
  τόν ηανιχόν τής πρόσφατον φν·
  γής.
  Ό πολυετης τνχοδιωχτιομός
  τού ίέν τοϋ εϊχε εξασφαλίση χα-
  νένα τίτλον. ΑντεχαΙεΐτο λοιπόν Ι-
  διαίτερος χαΐ δταν ηρωτάτο πό&εν
  ήρχετο χαΐ διατί,ή απάντησις ενρί
  αχετο πάντοτε εις τα. χείλη τού
  ατερεοτνπως χαι αναλλοιώτως ή
  Ιδία:
  — Ίδιαίτερος γραμματεύς τού
  χ. τάδε.
  Καΐ εις τό ρκατωράν χαΐ είς τόν
  ύπνον χαι είς τό περπάτημά τον
  χαι εις τό ατίλβωμα άχόμη των
  γηρασμένων παπονταιών τού δ ϊ-
  διος άναμηρνχασμός τοϋ ήρχετο
  είς την σχέψιν χαΐ είς τα ΰχρα
  των χειλέων.
  —Ίδιαίτερος, παραχαλω, γραμ
  ματενς τού κυρίον...
  Και δ χνριος αντός;
  Ό χνριος τού Ιδιαιτέραν έπερί-
  μενε την άδειαν νά εΐοέλ&γι διότι ή
  #νρα—τής Ελλάδος—τοΰ ^το διά
  μνρΐονς λόγους χεχλεισμένη.
  Τόν Ιπανεΐδα άργότερα είς την
  Ιαχνν τής δυνάμεώς τον: Ίδιαί-
  τατα Ιδιαίτερον, εντελή μέν ώς
  χαϊ πρίν άλλά χαϊ προνομιούχον,
  μνστιχοσύμβονλον τον κυρίον αν·
  ϋέντου τον, δταν ή δικτατοριχη
  λαίλαψ Ιδωχε είς τόν δεύτερον την
  ευκαιρίαν νά άρπάξη ϊνα βραχίο-
  να τής Ιξονοίας.
  Πόσον είχεν άλλάξη είς τόσο ο¬
  λίγον καιρόν. Έφορονσε μετάξι-
  νόν ίποΗάμισαον, γάντι πέταινο,
  ίνα χοστονμι χα&όλα ύπονργιχό
  καί τό σύνολον τής αιλονέττας ε-
  κείνης άπεμάχρννε πολν από τόν
  ΐδιο ίαυτό τον τόν παληανϋρωπά-
  κο πού νυχθημερόν αύτεκαλεΐΐο ι
  διαίτερος καΐ ναρκισσενόμενος διά
  τόν τίτλον τού αυτόν έφονακωνε
  τα Ιοτία τής κουφότητος τού και
  όνάχις νπήρχε και οσάκις δίν ν
  πήοχε άφορμη καμμιά καΐ λόγος
  κανείς.
  'Η χρνσες δουλεάς τής άνεξιλέγ
  κτου εκείνης περίοδον τόν εϊχαν
  Ιςωραϊσβ άφαντάατως, τον εϊχαν
  προσδώση κάποιαν γοητείαν. ΊΙτο
  ώς βλέπετε ιδ>αίτεοος εις τα έντε
  Ιώς Ιδιαιτέρα. "Οίαν ωμίλει ίχρη·
  σμοδότει. Αντός Ιχάνόνιζε τάς τύ·
  χης εχατοντάδων άν&ρώπων, αύ·
  τος τα ζητήματα πόλεων και ε-
  παρχιών, αύτός ΐλνε τάς μεγάλας
  νπο&έσεις διά τάς οποίας δεν ήτο
  επιτετραμμένον νάπασχολήται ό χ.
  Ύπονργός.
  "Ετη επέρασαν άπό τότε.
  ΙΙροχθες ίπάνω είς τό σαλόνι
  τον μργαλοπρεπίστέρου Ελληνι¬
  κόν βαποριοϋ τόν άντίχρνσα με
  γαλοπρρ.ηή, ίτιχετταριαμένθν νά
  ξεδιπλώνή την σημαίαν τον πα¬
  ρόντος τυν σάν βασιλεύς τάξει-
  δεύαιν Ινκόγνιτο. ΤΗτο πραγματι-
  κά άγνώριαιος. Ό εμπορΐκώτα·
  τος γάμος τόν όμοιον είχεν επιτύ¬
  χη σηχώνοντας στην πλατή τόν
  τίτλον τοΰ ίδιαίτατα Ιδιαίτερον τόν
  εϊχε αλλάξη τόσον πολν, τόσην ά-
  πίατευτα.
  "Εχημα νά τόν πλησιάσω χαϊ
  νά τόν χαιρετίσω.
  *^4λλ' εστάθην είς τό μεταίχμιον.
  "Ενα τυχοδιώχτην τής χυπής τον
  ίπρεπε νά τόν προσαγορενσγ} χα·
  νεΐς είς αυτήν τον, την νέαν εκδή¬
  λωσιν τουλάχιστον Πρίγχηπα.
  Και δμολογώ δτι δέν εΐχα την
  δύναμιν νά τό χάμω Άποφάσεις
  και διαβήματα τοϋ εΐδονς αντοΰ
  προϋπο&ετονν ψυχικήν σχληρότη-
  τα και ααρχααμόν χαϊ κακίαν.
  Διατί Άλλως τε νά φανώ τόσον
  κακάς; "Ενας χαιρετιαμός Ιδιχός
  μόν, καϊ εϊλιχρινης καΐ ίγχάρδιος
  άχόμη, θά διέκοπτε πρώτ' άπό
  δλα τόν ρεμβασμόν τοϋ νψηλοτά-
  τον ιδιαίτερον, ϋά τοϋ άφήρει
  κάτι άπό την ψενδογοητείαν ποΰ
  εξήσκει εις τόν ίδιον εαυτόν τού,
  θά τόν εκρήμνιζε άπό τό άμέρι-
  μνον παρόν τού είς τό παρελθόν,
  ποϋ άν δι' αυτόν εαβνσε δι' ήμίϊς
  τονς αλλονς όεν ίλησμονήθη, δεν
  εσβνσε, δεν έπαυσε νά υφίσταται
  ακέραιον...
  ΖΑΜ
  ΤΟ ΚΑΟΕΣΤΚΣ .ΟΝ ΣΕΙΣΜΟΝ
  ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΠΕ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ
  ΟΧΑΙ
  ΕΙΟΝΤΑΙ
  Είνε ζώναι τής ύδρογε'ιου, 8-
  που αί άλλοιώσεις τοΰ έδάφους
  εσταμάτησαν, ή άπό αίώνων έ*-
  παυσαν έκδηλούμεναι. "Αλλαι πά¬
  λιν περιοχαί έξακολουθοϋν υφι¬
  στάμεναι τάς συγκινήσεις και τάς
  δοκιμασίας τοϋ τρομεροΰ γεωλο-
  γικοϋ φαινομένου των σεισμών,
  διότι είς ταύτας συνεχίζονται αί
  προσπάθειαι τού Ιδάφους δπως
  στεροποιηθχί καί σταματήσΉ κά-
  που.
  Είς την Μεσόγειον γειτονεύου-
  σαι καί συγγενεΐς Ιδαφολογικώς
  —ώς φαίνεται—είνε ή Ελλάς
  καί ή Ιταλία. Καί αί δύο σεισμό-
  πληκτοι χώραι, συχνά ταρασσό-
  μεναι άπό τόν Έγκέλαδον καί
  πολλαπλώς δοκιμαζόμεναι άπό
  τούς σφαδασμούς τού.
  Μέχρι τούδε οί Έλληνες έπι-
  στήμονες έξήταζον τούς σεισμού-
  καΐ τα άλλα συγγενή φαινόμενα
  τής Παλ. Ελλάδος, δπου τόσον
  συχνά καί τόσον Ιντονα Ινεφανί-
  ζοντο ταυτα. Συνέιασσον πίνακας
  σεισμικών περιοχών, περιέγρα-
  φον κανονικά οήγματα καί άνέφε
  ρον σεισμοπλήκτους τόπους μόνον
  τής Παλ. Ελλάδος. Πρός τάς Νέ¬
  ας Χώρας δέν Ιστοάφη ή προ-
  σοχή μας. Τάς ήγνοοΰμεν φαντα-
  ζόμενοι τα έδάφη .των στερεά καί
  άσειστα άπό τό κακόν τοΰ σει-
  σμοϋ. "Ισως Ιπειδή μόνον μιά εί
  κοσαετία διέροευσε, άφ' ής προ-
  βηρτήθησαν αί Νέαι Χώραι νά
  μή εδόθη άρκεΐός χρόνος πρός θε.
  τικάς καΐ Ιγκύρους πληροφορίας.
  Τα επί των σεισμών νεοελλη-
  νικά δεδομένα περιορίζονται είς
  την άναγραφήν των εξής σεισμι¬
  κών περιοχήν, ώς κυριωτέρων εί;
  ΗΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΣ.
  Έδημοσιεύσαμεν προ-
  χθές μακράν εγκύκλιον τοθ
  Ύπουργείου τής Γεωργίας διά
  τής οποίας παρέχονται συ-
  στάσεις καί οδηγίαι διά τόν
  τρόπον τής έξαγωγής των νω-
  πών μας καρπών είς Αίγυ¬
  πτον δσον άφορά: την ποιότη-
  τα καί την καλήν των συσκευ¬
  ασίαν. Ελπίζομεν δτι οί κ.κ.
  έξαγωγεΐς θά συμμορφωθοθν
  πρός τάς ύποδεΐξεις τής έγκυ-
  κλΐου ταύτης καί διότι οϋτω
  μόνον θά γίνωνται δεκτοί οί
  νωποί καρποί μας είς Αίγυ¬
  πτον άλλά καί διά νά διατη-
  ροΰν ύψηλά την φήμην τοθ
  προϊόντος μας καθ" ήν επο¬
  χήν ή έθνικη οίκονομΐα τόσα
  άναμένει άπό την εΰρυνσιν
  καί συστηματοποίησιν των έ·
  ξαγωγων μας.
  Ν Α ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ.
  Ώρισμένως πρέπει νά έ-
  ξετασθοθν μετά πάσης προ-
  σοχής τα παράπονα των γο-
  νέων μαθητών καΐ Ιδία των
  πολυτέκνων διά την ανάγκην
  τής ελαττώσεως των βαρυτά-
  των έκπσιδευτικών τελώνίί τής
  δλως διόλου άπαλλαγής των
  έξ αυτών. Τό πράγμα καί δί¬
  καιον είναι καί νόμιμον ώς
  μανθάνομεν, άπό πολλούς ώ-
  στε νά γίνουν περί τούτου
  καί ταχέως μάλιστα, αί δέ-
  ουσαι είσηγήσεις.
  ^ ίτ· ^
  ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ.
  Είναι βέβαιον δτι γίνεται
  παν δ,τι είνε δυνατόν διά νά
  στεγασθοθν οί έξωσθέντες τε¬
  λευταίως πρόσφυγες. Κατόπιν
  μάλιστα των καταβαλλομέ-
  νων προσπσθειών ή έναρξις
  τής διανομής είς αότοΰς των
  οίκιών κσί οίκοπέδων θεωρεΐ-
  ται ζήτημα ημερών. Οί πρό·
  σφυγες δηλ. έπ' ούδενί λόγω
  θά παραμείνουν άστεγοι κατά
  τάν έπερχόμενον χειμώνα.*Άς
  μην άνησυχοϋν λοιπόν.
  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.
  Τα προχθεσινά γεγονότα
  τής Τυλίσσου είνε άδιάψευ-
  στοι άποδείξεις διά τάς βα¬
  θυτέρας προθέσεις καί ένταθ-
  θα των λεγομένων λαϊκών.
  Οί φερόμενοι ώς ήγήτορές
  των, δέν παραλεΐπουν ευκαι¬
  ρίαν άπό τοθ νά ϋποδαυλί-
  ζουν τα κομματικά καί προ-
  σωπικά άκόμη πάθη των όπα·
  δών των διά νά δημιουργή-
  σουν έπεισόδια καί σκηνάς.
  Φαντασθήτε τί θά εγίνετο ε¬
  άν είχον την πλειοψηφίαν οί
  λαϊκοί. Θά διατελούσαμεν
  σήμερον υπό πλήρες τρομο¬
  κρατικόν καθεστώς, θά ύφι-
  στάμεθα πιέσεις καί διώξεις
  άνηκούστους καί ιδία είς την
  ύπαιθρον δπου ό βενιζελισμός
  είνε άκατάλυτος καί συμπα-
  γής. Εύτυχώς σήμερον οί Λαΐ.
  κοί καί μέ τάς 94 άκόμη ε-
  δρας πού συνεκέντρωοαν είνε
  άνικανοι νά κατορθώσουν καί
  τό παραμικρόν.
  την Έλλάδα: Τοΰ Κορινθιακοΰ
  Κόλπου (Κόρινθος-Ξυλόκαστρον-
  Αΐγιον-Πάτραι κλπ). Τής Μεσ-
  σηνίας-Τριφυλίαο. Τής Σπάρτης,
  τής Ζακύνθου-Κεφαλληνίας-Λευ-
  κάδος. Τής Παρνασβίδος-Φωκί-
  δος. Τής Λοκοίδος. Τής Βοιωτίας
  (Θηβών). Τής Χίου-Μυτιλήνης.
  Των Κυκλάδων. Καί τής Βο-
  ρείου Κρήιης.
  Περί Μακεδονίας, Ηπείρου
  καί Θράκης ουδέν σημειοΰται.
  Ατυχώς τ]δη λαμβάνει καΐ ή Κεν-
  τρική Μαχεδονία Ιπισημοτάτην
  θέσιν κατόπιν των τελευταίον
  σεισμικών καταστροφών έν τή
  Χαλκιδικϋ, μεταξύ των λοιπών
  δοκιμαζομένων υπό των σεισμών
  έλληνικών διαμερισμάτων. "Ισως
  δέ αί δοκιμασίαι τής Χαλκιδικής
  νά είνε αί τοαγικώτεραι των κα¬
  τά τούς τελευταίους αίώνας ση-
  μειωθεισών είς ελληνικάς χώρας
  καΐ διά τό πλήθος των θυμάτων
  καί διά τό μέγεθος των υλικών
  ζημιών.
  Βεβαίως οί σιισμοί τοΰ 1928,

  λνορφ&σιχ;
  θέατρον Πουλακάκη.—Σήμερον
  «Σόμποτ».
  Απόλλων. — Τό γνωοτόν άρι-
  στούργημα «Τρελλός Τραγουδιστής».
  οί κατασχάψαντες ολόκληρον άκ-
  μάζουσαν πόλιν, την Κόρινθον
  μετά τής πε^ιοχής της υπήρξαν
  οί καταστρεπΐικώτεροι τής τελευ¬
  ταίας ενδεχαετίας (1919—-1929)
  καί θά εθεωρούντο τοιούτοι άν
  δέν συνέβαινον οί τελευταίαι τής
  Χαλχιδική-, άπ^νανΐι των οποίων
  ύποχωρεΐ είς μέγεθος καί τοαγι-
  κότητα ή καταστροφή τής Κο-
  ρίνθου.
  Άλλοι ίσχυροί σεισμοί τής τε¬
  λευταίας ενδεκαετίας είνε τού
  Καρβασσαρά (Άυφιλοχίας) καί
  τού Λουτρού, έξ ών έδοκιμάσθη
  ή Αϊτωλοακαρνανία. Έπίσης των
  Κυθήοων τής Κυλλήνης, των Με¬
  θανων, τού Ναυπλίου καί τής
  "Υδοας είς την Άργολιδοκοριν-
  θίαν. Τέλος οί ίσχυρότατοι τού
  Ηρακλείου τής Κρήτης. Άνευ
  δμως άνθρωπίνων θυμάτων, των
  ζημιών περιοοισΦεισών είς κατα
  στροφάς οϊκιών καί είς δεινοπα-
  θήματα τού είς την ύπαιθρον δι-
  ασπειρομένου πληθυσμοΰ.
  Διαρκοΰν δέ πολλάκις επί μή¬
  νας ολοκλήρους αί κακουχίαι των
  σεισμοπλήκτων, διότι ολίγον κατ'
  ολίγον μόνον κατευνάζεται ή όο-
  γή τού σειομένου έδάφους. Έκ
  περιεργείας άναγράφομεν ότι
  καθ' όλον τό διάσιημα τής ώς α¬
  νωτέρω ενδεκαετίας παρά των
  σεισμογράφων έν Ελλάδι εσημει¬
  ώθησαν 1572 σεισμοί! Δηλαδή
  κατά μέσον όρον 143 σεισμοί
  κατ' ετος. "Ενας σεισμός «ερίπου
  ημέραν παρ' ήαέραν. Δέν είναι
  ολίγον νομίζομεν τούτο.
  Τούς σεισμούς κατέταξαν οί σει-
  σμολόγοι Ρώσση καί Φορέλ, κα-
  ταοτίσαντες την κλίμακα τής χαρα-
  κτηριστικής δυνάμεως εκάστου.
  Αυτήν την κλίμακα άκολουθεΐ καί
  τό ημέτερον Άστεροσκοπιΐον, ση
  μειώνον τάς μιχροσεισμικάς δο-
  νήσεΐΐ, τάς ελαχίστας καΐ άσθενε-
  στάτας, τάς άσθενεΐς καί ολίγον
  Ισχυράς, τάς μεΐρίως Ισχυράς (αύ¬
  τάς πού άφυπνίζουν τούς κοιμω-
  μένους) τάς Ισχυράς (αΐτινες άνα-
  τρέπουσι κινητά άντικείμενα) τάς
  που περνα
  4 Όκτ)βρίου 1932.
  Ανατολή ηλίου 6.25, Λύσις 602,
  ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΧΙΑ
  λίαν Ισχυράς (οίαν
  χαπνοδόχοι καί
  κρημνίζονται
  προξενοϋνται
  ρήγματα είς τούς τοίχους) τάς
  σχυρωτάτας, οίαν κρημνίζωνται
  οϊκοδομαί καί τέλος τάς έχτάκτως
  Ισχυράς δονησεις, οίαν καί άν-
  θρώπινα σημειούνται θύματα με¬
  τά των άλλων καταστροφών των
  κτισμάτων. Τού τελευταίου τύπου
  σεισμοί ήσαν τής Κορίνθου καί
  ή^η τής Χαλκιδικής, πολύ σφο-
  δρότεροι καί καταστρεπτικώτεροι
  των μέχρι τούδε.
  Ή σεισμόπληκτος έκτασις ευ¬
  ρίσκεται εις τάς εαχατιάς των
  συντριμμάτων, τα όποΐα άπέμει-
  ναν κατά τάς μεγάλας γεωλογικάς
  μεταβολάς, καθ' άς εδημιουργή¬
  θη τό ΑΙγαΐον καί δπου εξηφα¬
  νίσθη άφοΰ προηγουμένως έκ
  τοΰ βυθοϋ τής θαλάσσης άνέδυσε
  μεγάλη Ικτασις γής. Άα' αυτήν
  σήμερον δέν άπέμειναν ώς λείψα¬
  να Τ) αί Σποράδες, αί Κυκλάδες,
  αί νήσοι τού ΑΙγαίου πρός την
  Μικράν Ασίαν, αί άκταί τής ο¬
  ποίας γεωλογικώς συγγενει5ουν
  πρός τάς νοτιαναΐολικάς ακτάς τής
  Θράκης καί Μακεδονίας.
  Τό πολυπαθές αύτό τής Αϊγηΐ-
  δος έδαφος φαίνεται ότι δέν εύ¬
  ρε άκόμη ησυχίαν καί γαλήνην
  είς τούς βυθούς τής θαλάσσης
  καί συγκινεΐται καί τρέμει καί
  καταστρέφει. "Άς ιύχηθώμεν νά
  είναι αύται αί τελευταίαι άναλαμ-
  παί τής πολυπαθοΐς ζωής της.
  Π.
  Θά σάς έευχε βρβΐια πολλές φο-
  ρές, φίλοι ή γνωσΐυί σας, νά σάς
  προσκαλέοονν κάποιο βράδυ σπίτι
  τους νι ν* άχούσεΐε ραδιόφωνο.
  Άρν8Ϊσί)β, γυτϊ 5χ«τε πιχράν πεΐ
  ραν τής μουσικής μέ ραδιόφωνο.Άλ
  λα ό γνωστάς σπς αύτός είναι τόσον
  πειστιχός, σάς ύποσχβται τόσα πολ
  λά, ώστβ σάς παρέσυρε. Καί άρχ>ζει
  τό μαοτύριο.
  Ό είδικός άναγγέλλει ότι θ' ά-
  κούσβτε ένα πβρίφημο ιβνόρο πού θό
  τραγουδήση χάποια άρια σΐή «£χάλα
  τού Μιλάνου». Γίνεσθε δλος αύ-
  τιά... Δέν προφθάνετε ομάς ν' ά
  κούσετε τούς φθόγγους μιάς μβλωδί-
  άς χαί άμέσως ό είδιχές, 8ΐ";·ό.ιτβι
  μέ την πρόφασι ότι θάταν προτιμό-
  τερο ν' ά<ούσοιιμε λίγο Σοπέν, Μό ζαρτ, ή άκόμη λίγο τσιγχάνικη όρ χήσιρα.Ό,τι ακριβώς τού γουστάρβι. Οί περισσότΒρ" ι διαμαρτύρονται, φω νάζουν: «Μί| κόβεις χαϋμένε, ώραϊο είνε τό χομμάτι, εΐσαι άνυπόφορος άπελπιστινός κλπ.» Δημιουργεϊται ένας θόρυβος ποϋ χάθε άλλο είναι παρά άρμονιχός. ΚαΙ ή σχηνή αυτή έπαναλαμβάνεται πολλάς φορές χατά τό διάστημα τής βραδυάς. Άλλοι έχουν την κακή συνήθεια νά μΕταπηδοΰν άπό τό ένα πρόγραμμα στό άλλο, χωρίς νά φαντάζωνται πό¬ θον ένοχλεϊται ό άχροατής μέ τα συ χνά αύτά ταξείδια άπό την Πραγα στή Βιέννη χαί άπό τό Παρίσι στή Ρωμη. Μερικοΐ δέ δέν έννοοϋν νά διακόψουν οΰοε έ«1 στιγμή τή μουσι κή, χαί δέν σάς άφίνουν ν' άνταλλά- ξετε όντε μία κουβέντα. Σέ παοό μοιες σΐιγμές μοϋρχεται πολλές φο¬ ρές νά σηχωθώ καί νά Φωνάξω:€Μά χριστιανοί μου, μάς χαλέσατε άπόψε έδώ γιά ν' άκολαύσουμε μιά καλή μουσιχή. Άφήστε μας λοιπόν νά εύ· χαοιστηθοΰμε χαί μή θέλετε νά μάς επιβάλλει χό γοΰστο σας χαί τή θε- λησί σας. Μή κάνετε είς βάρος μας έπίδειξι των μουσιχών σας γνώσεων. Δέν μάς ένοιαφέρει άν τό χομμάΐι ποϋ παίζεται είνε Βάγχνερ ή Μπετό¬ βεν, άρχεϊ ότι είνε χαλό χαί μάς εύ· χαριστεϊ καί πρό παντός νοιώστε χαλά ότι όσο φιλόμουσοι χαί άν εϊαε- θα θέλουμε λίγο νά ξβχουρασ&ονμε, νά ποϋμε δυδ χουβέντες. Μιά συγχέν τρωσις Θέλει χαί ποιχιλία γιά νά ί- χανοποιοΰνται όλα τα γοΰστα. Γι' αϋτό θά εύχαριστηθώ πολύ δταν τα νέα μηχανήματα πού άντι- χατέστησαν τα παληό όργανα ύπα- χθοΰν χαί αύτά είς χανόνας έθιμο- τυπίας. Τότε είμαι βέβαιος ότι οί χ χ. αύΐοΐ έρασιτέχναι θέλοντας νάνε σΐκ θά κάμουν λιγότερ'ς γχάφες. Καί εμείς πάλιν οί κακόμοιροι θά έπιστρέφουμε στά βπίτια μας όχι πλέον κουρασμένοι χηί έχνευρισμέ- νοι, άλλά πραγαατιχά ίκανοποιημέ- νοι, ότι άπολαύσαμε ώραία μουσιχή χαί έπεράσαμε μιά δυά. εύχάοιστη ό Άλλος —Τόν έφαγε τό Ελληνικόν δάνειον. Τό περίφημον Ελληνικόν δά¬ νειον των Σπίρτων, έγινε πρό η¬ μερών άφορμή νά χάση ό Ίόρ στεν Κρόϋ/ερ άδι-λφός τυΰ περι- βοήτου Ίβι»ρ Κρόϋ,εο όλόκλη ρον την περιουσίαν τού. ΙΙράγ- ματι, ό Τόρστεν Κρόϋγερ θά ε¬ πετύγχανε πιθανώς την άποχρου σιν τής περί κατασχεσεως της πε ριουσίας τού αϊτήσεως των συνδί χων της Χρεωχοπίας ΚριΊϋγερ, εάν την τελευταίαν στιγμήν δέν άνευρίσχεΐο μία σχετιχή σελίς ά πό τό ημερολόγιον τού «Βασιλε ως των Σπίρτων», άναφέροντος δτι ό Τόρστεν Κρόϋγερ ίλαβεν ε>α σημαντικόν αριθμόν
  των Έλληνικών όμολογιών. Ή
  σημείωσις αυτή εκρίθη ώς έππρ
  κης απόδειξις περί τής προελεύσε
  ως των χοημάτων τού Τόρστεν
  Κρόϋγερ. Καί ήδη κατεσχέθη ό
  λόκληρος ή περιουσία τού άπό
  την οποίαν έλπίζεται νά ρευσιο
  ποιηθοϋν περί τα 10 έκατομμύ
  ρια κορωνών (άνω των 300 έκα
  τομμυρίων δραχ.)
  —Τεχνητή βροχή.
  Είς την Μόσχαν ιδρύθη ε» α
  ειδικόν έπιστημονικόν εργαστή-
  ριον υπό τόν τίτλον «Ίνοτιτοΰ-
  τον Τεχνητής Βροχής», έπροικο-
  δοτήθη δέ υπό τής Σοβιετικής
  κυβερνήσεως μέ 700 χιλιάδας ρού-
  Το άρισΓβύργπμ*
  των αΐώνων.
  ΑΡΕΤΟΥΣΑ.
  Πβλ.
  Ι?Ιον.
  Άποφασισμένος νά
  ώ; τα ϊσχατα, επήρα τό μαχαΐρι-
  κι' άκολουθώντας τή Μαρία έφθά,
  σαμε ώς τή πόρτα.
  — Κάθησε,μοΟ λέει, ίδώ σύ, χι
  έγώ θά πάω μέαα νά ξυπνήσω αύ-
  τόν καί νά τοθ είπω νά
  γορα, γιατί ΐίνε άρρωστος
  δρας μου. Σ.1» νά είσαι Ιτοιμος καί
  νά κτυπήσης.
  —Καλά, τής λέω· πήγαινε καί
  περιμένω.
  —Σφίξε καλά τό μαχαϊρι καί
  κτύπα άλύπητα.
  —Έννοια σίυ' πήγαινε καί θά
  Εφυγε λοιπόν αυτή μέσχ στό
  σκοτάδι, κι' έγώ ϊμεινα στό άρι-
  στερό πλάγι τής θύρας, γιά νά
  ϊχω τό δεξί χέρι μου έλεύθερο πού
  κρατοθσε τό μαχαΤρι.
  "Ετσι επερίμενα μέκαρδιοκτύπι,
  ν' άκούσω τό βήμα τοθ ληστή καί
  νά καταλάβω πώς βρισκότανε κον¬
  τά μου γιά νά κτυπήσω.
  Επερίμενα λίγη ώρα, καί τέ-
  λος άκουσα ίνα βήμα βαρύ νά πλη-
  "Γ^Γ^ΒΓΓΊΊι^ΐΐι"^™^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^—
  ΙΙκθΙίΊΩΜΙΚΗ
  Ι * ι
  ΒΑΙ1ΤΙΣΕΙΣ.—Προχθές ό χ. Κ«ον.
  Γ. Μαρής εβάπτισε τό_ άγοράκι τοΰ'
  κ. Μίνωος Μαρή ονομάσας αύΐό Ι¬
  ωάννην Νά τοίς ζήση.
  — Ό κ. Λάμπης Δαμιανάκης {β^.
  πτισβ προχθές έν Αγ. Μύρωνι τό
  κοριταάκι ΐού κ. Κων. Ντουσάκι ο¬
  νομάσας αύτό Αικατερίνην.
  Νά τοίς ζήση.
  ΓΑΜΟΙ.— Ιήν παρβλθοΰσαν Κυ¬
  ριακήν είς Πιζά Πεδιάδος ετελέσθη¬
  σαν οί γάμοι τής Δίδος ΚαχΙνας Γ.
  Συμιανάχη μβτά τού κ Χρόνη Κυ·
  πριωτάχη Παράνυμφχς παρέστη ό
  χ. Δημ. Βαρδάκης.
  Είς τοΰς νεονύμφους εύχόμκθα χά-
  θβ βύΐυχίαν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ·Υποχοέω·
  σιν μου θεωρώ όπως χαί δημοσία
  ίχφράσω τάς θίρμάς μου ευχαριστί¬
  ας πρός τόν διακεκριμένον ιατρόν
  νης πόλεώς μας κ. Βίχτωρα Γουνα¬
  λάκη ν, όστις διά τής επιστημονικάς
  τού ίχανόΐητος καΐ τού στοο/γιχοϋ
  ΐου ένβιαφέροντοςίσωσεν έκ βεβαίου
  κινδύνου τό κοριτσάκι μου άσθενή
  σαν σοβαρώς έκ τύφου.
  Ηράκλειον 3 Όκτωβρίοτι 1932
  Ό Ευχαριστών
  Γεώρ. Μπουγιούκας
  Ράπτης
  Γΰοω στήν πόλι μας.
  βλια.
  —Τό
  Ίνστιτοΰτον διατηρεΐ
  καί παοάρτημα είς την Άχαδη-
  μίαν τοΰ Λένινγραδ (Πετρουπό-
  λεως), όπου οί άρμόδιοι ποοσπα-
  θούν διά τοϋ ήλεκτρισμοΰ νά έ-
  πτβληθοϋν -είς τάς ϊδιοτροπίας
  τής ατμόσφαιραν. Ώς έξαιρετι-
  κώς έπιτυχές περιγράφεται άπό
  τούς Ρώσσους δημοσιογράφους
  έ'να πείραμα, γενόμενον την Δευ¬
  τέραν μέ δύο μεγάλους σωλήνας
  Ραϊντγκεν, οί όποΐοι τοποθετοΰν-
  ται, έν πλήρει αΐθρία, είς τό α¬
  νοικτόν παράθυρον τοΰ Ίνστι-
  τούτου καί έκπέμποντες άκτϊνας
  τάσεως 75000 βόλτ, επέφερον ά-
  μέσως τόν σχηματισμόν πυκνοτά¬
  της όμίχλης, ή όποία έκάλυψεν
  όλην την Ακαδημίαν καί τό πάρ-
  κο_τ_τκ,______________
  Απωλεσθη πορτοφόλιον περιέχον
  τό απολυτήριον καί μέρος άποδείξεων
  τοΰ έφέδρου Νιχολάου Νιωτάχη κα-
  τοίχου Κιζίλ-Ντάμπιπς. Παραχαλεΐται
  ό ευρών νά τό παραδώση είς τόν δι-
  χαιοΰχον καθ* ότι κΐνκ σ' αυτόν &■
  χριοτον.
  σιάζη καί μιά φωνή γα^ρ^] καί
  σιγαλή νά μιλάη στή Μαρία δουλ-
  γάρικα....
  Ήταν ί ληστής κι' Ιρχόντανε!...
  "Εσφιξα δυνατά τό μαχαΤρι οττ
  .φούκτα μου κι' έσήκωσχ τό χέρι
  ψηλά....
  Σέ μιά σπγμή Ινα σώμα περ-
  νοθσε άπό κοντά μου, τόσο κοντά
  πού μ' έγγιζε στό στήθος....,
  Δέν είχα στιγμή νά χάνω....
  Έκατέβχσα τό χέρι μέ δλη τ
  δύναμι καί τό μαχαΓρι χώθηκε ζ
  ε*να στήθος πού βρίσκονταν έκείνη
  τή στιγμή κάτω άπό την άκρη το
  την κοφτερή....
  "Αχ ! ίκουσα νά 6γάζη μι< φωνή κι' ίνα κορμί σωριάστηκι μπροστά^στά πόδιά μου.... Μά ή φωνή δέν ήταν άνδρίκια ΐαν φωνή γυναίκας!.... Τότε κατάλαβα 6 δυστυχισμίνο τί κακό είχα κάμει μέσα στό σκο — Όχτώβριος είνε αύτός ή Ιού¬ λιος; . —Αύτό ρωτοϋν κατ αυτάς οί πα- ρακολουθοΰντβς την καιριχήν κατά¬ στασιν περισσότερον άπό...την πο¬ λιτικήν. . — Πραγματικώς έχτός μιας αν·· θή δό ί ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΠΑΤΡ. & ΑΧ. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ Τό ταχύπλουν καί πολυτελέστατον Α)Π ΑΓΓΕΛΙΚΗ,, ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΡΑ23Τ) 2.000 τόννων καί ταχύτητος 14 μιλΐων, αναχωρεί εκάστην Τρίτην κανονικώς 6 μ. μ. κατ' ευθείαν διά Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσσαλονίκην. Δέχεται επιβάτας καί έμπορεύματα. Άναχώρησις έκ Πειραιώς αυθημερόν. Πρακτορείον: ΑΜΑΜΠΙΛΕ ΚΟΡΠΗ αριθ. τηλ. 94 καί 15" τάδι. Είχε βάλει ό ληστής νά.περάση πρώτα ή γυναΐκα γιά νά τοθ δείξη τή θέσι πού κοιμώνταν & άνδρα της. Έκείνη μέ την ίδέα πδς θά κα· ταλάδαινα πώς ό ληστής έρχότανι άπά πίσω, επέρασε πρώτη, κι' έ πήρε αυτή τή μαχαιριά!.. Δέν Ιμενε άλλο πιά, ή έπρεπε νά γυρίσω τό μαχαΐρι καί νά τό χώαω μέσα στά στήθηά μου, ή Ι πρεπε νά κτυπήσω καί τό ληατή πού ερχβτανε άπό πίσω.... Μά καί νά ήθελα δέν θάβρισκα καιρό νά σκεφθώ καί νά άποφασΣ- σω ποιό άπό τα προτιμήσω. δυό ϊπρεπε νά ΟΑΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΑΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡ. Ν. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Πρώην Κοινωφελές Ταμείον (κάροδος Πλατύ Σοκάκι) Αριθ. Τηλέφωνον 188. Τΐλειόταται πολυτελκίς ήλβ· κτρικαΐ έγχαταστάσβις όδοντια- τοικών μηχανημάτων 13η11. Κ11- ΙβΓ συγχρονισμέναι μέ την τα- λευταΐαν πρόοδον τής Όδοντια τρικής Έπιστήμης, συμπληρώ νούν τό σύνολον άρτιωΐάτης χλινικής έφαμίλλου των Άμερι- κανικών· Άντισηψίβ, άνώδυνοι έπεμ- βάσεις, ταχύτης εργασίας. Ε¬ κτέλεσις δλων των νϊωτάτισν συσιημάτων όδοντοτβχνιχών συ- σχβυών (τβχνητοΐ όθόντες κτλ.). Έπισχέψκις επί συνεντεύξει. 'Εονάσιμοι ώραι: 9 1)2-12 1)2 π.μ. 3;ΐ)2—7 μ. μ ΔΡΟΜΟΛΟΠΑ ΕΞΠΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑ.Ε. ΣΑΜΟΣ ΑΕΤΟΣ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 8 π. μ. διά μνον, Χανιά Πειραια. ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, θεσ¬ σαλονίκην. ΕΚΑΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 11 π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βολον, Θεσσαλονίκην. ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 μ. μ. παχ εΰ- θβϊαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Βόλον, Θεσ¬ σαλονίκην. _ΛΜΟ_ ΕΚΑ5ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 μ. μ. δι'Ά- -ιΐτΐνΐν/—ι γιον Νικόλαον Παχ. Άμμον Σητείαν. (Έκ τβθ Πρακτορείον τηλεφ. Νβ 30 ΗΡΑΜ. ΚΙΜΩΝ Ό ληστής ίκουσε τή γυναΐκα ποΰπεσε κάτω καί νομίζοντας «ως ίπεσε μακρύτερα, ηθέλησε νά προ χωρήση γρήγορα καί νά τή σηκώ- Μά στά πρώτο δημ* πού ϊκαμι έακόνταψε απάνω στό σδτμά της καί έγκρεμίσθηκε κάτωμβροστά στά πόδιά μου.... Δέν είχα καιρό πειά νά χάσω... δπως κρατοθσα στό χίρι μου τό μαχαΐρι πού εΐχε δγ$ άπό τό στΐ) θος τής δυστυχισμένης τής Μα¬ ρίας, ίρρίχθηκα απάνω τού, ϊδαλα τό γόνα μου στή μίση τού κι' ά>
  χισα νά τοθ κτυπάω μαχαιριές στή
  πλατή.
  Στήν πρώτη Ιπρόφθασε κι' 16α-
  λε μιά φωνή δυνατή....
  Μά τό χέρι μου γυμνασμένο νά
  κτυπάη μαχαιριές στό σκληρό το-
  μάρι των κάπρων, πού άγαποθσα
  νά κυνηγώ, δέν έκουράαθηκε άπό
  την πρώτη πληγή.
  Έτράδηξα τό μαχαΓρι καί κιύ-
  πησα απάνω στ' άριστερό πλευρό
  Μέ την μαχαιριά ίκείνη δέν έκι-
  νηθηκε πειά.
  ____________ (Συνεχίζεται)
  ση λάστιχο μβΧβ είν
  αυτοκίνητον άνήκον Είς "λν 'Ρπ,
  Δ-ομιτίάκ-,, άπό Ο.«οοίής
  χλείου μέχρι Κοκχίνη £™ "
  καλείται ό ευρών νά το
  παισθήτου σχββόν, μβτομβσονυκτίου
  ψυχρίτσας.
  -Ό Όχτώβριος χαθε αλλο πα¬
  ρά ό μην τού φθινόπωρον είνβ.
  —Ή ζέστη τού μάλιστα έρχονται
  στιγμές πού είνε άνυπόφορη.
  — Ξβχαθαρίσθηχβ ότι ό Τσαλδάρης
  —μόνος τού τουλάχιστον— δέν σχοη-
  ματίζει Κυβέρνησιν.
  —"Ετσι ή χαρά μεριχών -μ·ρι·
  κων πάει στό βρόντο.
  —Έπίσης στό βρόντο πάνε χαί η
  άπειλές. ....
  — Ποΰ συνώδβυσαν τάς έχδηλ»-
  σεις τής χαςάς.
  —Επί τή πρωβυπουργοποιησ·!
  τού Τσαλδάρη.
  — Μέ τούς σεισμούς τής Ααλχι·
  —ΕΙδος τό φώς διατριβαΐ διά
  την ανάγκην τής έφαρμογής άντι-
  σεισμιχής οΐχοδομιχής.
  —Είς τάς σεισμοπλήχτους περιφε¬
  ρείας τής χώρας.
  — Ώς γνωστόν «Ις τάς περιφερεί¬
  ας αύτάς ΰπάγεται χαί ή ίδιχή μας.
  —Είς την οποίαν 4κτός τής όΐχο-
  δομιχής άναρχίας έπιχρατεϊ πολλά¬
  κις άναρχία καί όσον άφορά τούς
  κινδύνους τού σεισμοΰ.
  —Είνε νά άπορτ] χανεΐς σχετικώς
  χαί μέ την περίφημον άντισβισμιχήν
  πτέρυγα τοΰ μουσείον μας.
  — Ή όποία παρεπέμφθη ώς φαί-
  νεται είς τάς ελληνικάς χαλένβας.
  — Παρά τάς ύποδείξεις των αρχαί-
  ολόγων χαί Ιδία τοϋ μαχαρίτου Ξαν¬
  θουδιδου
  —Έξ αΐτίας τού χαλοΰ χαιροΰ.
  — Πλήθος κόσμον κατέχλνσε τό α-
  πόγευμα τής Κυριακής.
  —Τα ύπβίθρια χέντρα.
  —ΚαΙ τάς νυκτερινάς ώρας έπίσης
  εσημειώθη ί χοσμοηυγκέντρωσις είς
  τα χέντρα χαί τα έν ύπαίθρω Θεα¬
  ματα.
  — Είς τό γήπκδον Χάνδαξ Ιγιν»
  την Κυριακήν ποδοσφαιριχός αγών.
  —Μβταξύ των άνβπισήμων άθλη-
  τιχών σωματείων τής πόλεώς μας
  «Τάλως» χαί «Ίωνία».
  —Ό αγών διεξήχθη μβτά πείσμα
  —"Εληξβ δέ μέ ίσοπαλίαν των α¬
  γωνισθέντων σωματείων.
  —Άπό παρακολουθήσαντας τό
  παιγνίβι μάς ύπεδείχθησαν ωρισμέ¬
  να σφάλματα τού βιαιτητού.
  — Τα όποία ηβοεχάλβσαν τοΐις συ¬
  νήθεις (καί μβταξύ των επισήμων β-
  θλητικων σωματείων) χαυγάβϊς.
  —Πολύς κόσμος παρηκολούθησε^
  -τ.6»»^6™*" τόν °βαματιχώτατον
  «Γρβλλον Τραγουβιστήν».
  — Πού ήρχισβ προβάλλων τό χι-
  νηματοθέατρον ί«Άπόλλων».
  —Όλοι πρέπΕΐ νά ιδούν τό χοινω-
  νιχό χαί βαούτατα αίοθηματικό αύ¬
  τό ίργο.
  — Έχυκλοφόρησε καλλιτεχνικόν
  τβυχος.
  -'Αφορόν την συμμετοχήν χον
  Νομόν Αίτωλοακαρνανίας.
  -Είς την ίκθεσιν θεσσαλονίκης.
  —Τό τβυχος ποιχίλλουν χαί χρήσι-
  αοι τουριστιχαί πληροφορίαι μη
  εΐχόνων,
  —Διά. τόν ϊβιον νομόν.
  — "Λ- γνωστόν νομάρχης Αϊτωλοα·
  ί« τ;- τοϋ Διευθυντού τής έφημβ-
  ιίβος «Τυπος» Ρεθύμνης χ. Μ. Τσά-
  ιωνα) χ. Πολύβιος Τσά«ωνας,
  -Τόπαρά τηλβωφόρφ «Κνωσώ*
  ξοχιχόν χίντρον (χρώην Αίμ.λίου)
  ίναχα,ν,σθίν τελείως υπό την β.ιύ'
  ϊυνσιν τού ρέκτου Δημ. Μπβχλ,βάνη.
  -Δεχεται γεύματα επί παραγνβ-
  ίθ και προσφέββι σαλον διά χορούς.
  * Ρέκβρτιρ
  'ΑΐΓΜλέθβη 8ν δέμα περιέχον
  γραμμάτια τής Άγροτιχής Τραπέζης
  κατά την διαβρομήν τοϋ αυτοκίνητον
  άπό Αγ. Δέχα είς Ηράκλειον χαί
  καοαχαλεϊται ό ευρών όπως τα πα¬
  ραδώση είς την Άγροτιχήν Τράπεζαν
  εφ· όσον άλλως τί είνε τελείως Λ-
  χοηστα είς αυτόν χαί άμειφθήσβται.
  ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΑΕΙΑ
  Τάς ημέρας αυτάς κάθε γονβύς σκέπτεται είς ποίον
  σχολείον να έγγραψτ) τα παιδία τού.
  Τό «Παλλάδιον» Λύκειον έφελκύει ιδιαιτέρως
  την προσοχήν καί των γονέων καί των μάθη των λει
  τουργεΐ άπό όκταετίας υπό τάς άρίστας συνθήκας
  Εφέτος άνεγνωρίσθη διά τοΰ νόμου 5719 ίσότι
  μόν πρός τα Δημοσία ΣχολεΙα Δημοτικά καί Γυανά-
  σισ, τό προσόν δέ τουτο τής άναγνωρίσεως άνάγει αΰ-
  τό είς περιωπήν πανελληνίου Λυκείου μέλλοντος νά
  Ι Ρ^Υ^ντρωντ, μαθητάς έξ δλου τοΰ Κράτους καί τώϊ
  ·* Ελληνικων παροικιων τού έξωτερικοΰ. μ
  ( Πάσα σύστασις είνε περιττή διά τό άριστον Τουτο !
  ( εκπαιδευτήριον μας. " τουτο {
  ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ρ!Υποθ
  ΕΜΜ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  'Α^'ί
  Α ΑΝ
  Λον τής «
  τελευ
  ο
  «έρτοΰ
  νήσεως υ
  ματος..·«α
  νόματα τ
  λαϊκόν κόι
  δια την άΐ
  'Αλλ' άκρ
  τόσον, ηοί
  άναγνώριο
  δημοκρατί'
  δι' ώρισμέ
  ώστε νά μ
  μβνον νά ί
  μα κομματ
  ταβολών.^
  αυται καί
  θά δημιου
  ίσως τό πό
  Λάλιν έν }
  ΑΕΝ
  — ύπ'δ
  μενον τής
  Τσαλδάρη
  σιν τού ηι
  άπό δσα α)
  ο κ. Τσαλ8
  άναγνωρίζ
  •καί σαφώς
  Άφήνει—ί
  νως - με< κτές. "Ενα διά νά μή νησιν μόν< καταβολικΐ Φιλελευθέι Δημοκρατι γος άκόμη δβχθη τούς ταίων. λωσι μ μείνη οις τού κ. θήγορος. ] μερικάς ύ τούς εΰσεβ Χόντων λά υπέρ νέα αλλων χειρ σεων καί ί πρός πολιτ
  -
  Β0βν **
  ίΐστών
  ιας.
  ς οί *,.
  καιριφ χοτί·
  άπό.,.τήν ηο-
  άϊΕ.
  ιβτομίσοννχτίο»
  *ά*ε αλλα ηα-
  ΐώρον είνε.
  ίλιοτβ έρΐονται
  υπόφορη,
  τι ό Το<ιλ*}αοτ]£ ιτον- δέν οχη· μερικήν — μκρι- ίτο πάνε καί τ] ι τάς έκδηί,ώ· υπουργοποιήοιι ις τής Χαλχι- βιατριβαΐ δια αρμογής άντ»· ήχτους περιφί· τος "β"»*!*!* Ι ή Ιδιχή μοί. κτός τής οΐκο· ικρατεΐ πολλά· ν άφορά «Ας )ύ. ανϊίς οχιν**Ί ι αντισβισμι»ν μας. μφθη ως φαΐ' »ς καλένδας. ;εις των αρχαί- ιιακαρίτοΐ) Ξαν (λοΰ καιροΰ Ιί ς ώρας έπΐοτκ ,κέντοωσις «]( ίθ «»■ Χάνδοξ «τ"1 ΐιριχος *[?*· «σήμων ο*»ΐ|· , πόλεώς μ« (Η! ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ Εξωτερικόν έτησία Δολλάρια 10. "Απασαι αί άποδβίξεις βυνδρο μΰν καΐ δημοαιεύσεων φέρουσι απαραιτήτως την υπογραφήν τού Διευθυντού καΐ ίδιβκτήτου της «'Ανβρίώσεως». Ηράκλειον 4 Όχτ)βρίου1932 ΗΑΜΙΓΗΣ λαϊκή κυ¬ βέρνησις δέν είνε δυ νατόν νά γίνη. Σχηματισμόν μόνον οίκονμενικής κυβερ νήσεως — κυβερνήσεως δηλ. εϋρυτέρου ή εΰρυτάτου συ- νασπισμοΰ—είνε δυνατάς.Καί τουτο υπό τούς δρους ου; δια τυπώνει ό στρατιωτικάς συν δεσμος. Μεοος όρος είς τα ζή τήματα αΰτά είνε φανερόν δτι δέν χωρεΐ: "Η οικουμενι¬ κήν κυβέρνησιν θά έχωμεν ή δικτατορίαν. *** ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ είναι σκό πιμα κυρίως διά τόν τύ πον τής αντιπολιτεύσεως, ό¬ στις τελευταίως άποκλίνει ύ πέρ τού σχηματισμοΰ κυβερ¬ νήσεως υπό τού λαϊκοΰ κόμ- ματος...παραθέτων καί τα ό- νόματα των ύπουργών! Τό λαϊκόν κόμμα βλέπετε ^ όργφ διά την ανάληψιν τής άρχής. Άλλ' ακριβώς έπειδή όργό; τόσον, πρέπει—·καί παρά την αναγνώρισιν παρ' αΰτοΰ τής δημοκρατίας — νά δεσμευθή δι' ωρισμένων υποχρεώσεων ώστε νά μή δυνηθή άνερχό μενον νά εφαρμόση πρόγραμ μα κομματικών καθαρώς με ταβολών. Διότι αί μεταβολαί αύται καί νε'ας αναστατώσει θά δημιουργήσωσι καί αύτό ίσως τό πολίτευμα θά θέσουν πάλιν έν κινδύνω. ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ άκόμη ύη' όψει τό πλήρες κεί¬ μενον τής έπιστολής τοϋ κ. Τσαλδάρη διά την αναγνώρι¬ σιν τοΰ πολιτεύματος. Άλλ' άπό όσα σχετικά εδιαβάσαμεν ό κ. Τσαλδάρης δέν φαίνεται άναγνωρίζων άνενδοιάστως •καί σαφώς την Δημοκρατίαν. Άφήνει—όπως λέγομεν «οι- νως — μερικές πόρτες άνοι- κτές. "Ενας λόγος παραπάνω διά νά μή σχηματίση κυ| νησιν μόνος τού καί τη προ- καταβολική ΰποστηρίξει των Φιλελευθερων ή των λοιπών Δημοκρατικών. Καί ένας λό¬ γος άκόμη νά υποχρεωθή νά δεχθή τούς δρους των τελευ¬ ταίον. κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ εδή¬ λωσεν δτι ή χώρα έν Ο ούδεμιφ περιπτώσει ϋά παρα¬ μείνη άκυβέρνητος. Ή δήλω¬ σις τοΰ κ. Βενιζέλου είνε πα- ρήγορος. Καί διότι διαλύει μερικάς ύποψίας καί άρκβ- ΐο/ύ,ς εΰσβββίς πόθους των έ χόντων λόγους νά εΰχωνται υπέρ νέων έκλογών καί άλλων χβιροτέρων άναστατώ σεων καί διότι δέν ισοδυνά¬ μει πρός υπόσχεσιν συνή- θους πολιτικής μορφής. ΑΚΟΛΑΣΙΑ τοΰ κιτρί- νου τύπου, όπως λίαν προπφυώς την έχαρακτήρι- σεν ό κ. Πρωθυπουργός, εση¬ μείωσε μετβκλογικώς κατα- φανή σημεία ύφέσεως.^ Ό κί- τρινος τύπος πβριστβλλεται μβτά φόβον καί δέν έκτοαχη- λίζβται είς τάς βορβορώδεις άρθρογραφίας καί τα καπηλι- κά κατασκευάσματα τοΰ άλ¬ λοτε. Σημείον των καιρών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Νικ. Ι. Μακράκη κατοίκου Η¬ ρακλείου. Κ χ τ ά Γεωργ. Δ. Παπαδάκη ή Άνυ- φαντάκη κατοίκου Κατσαμπά Η¬ ρακλείου. Έπειδή δ καθ' ού τό παρόν καίτοι Ιπετάγη νομίμως διά τής '^6 χρονοδ. 19 Μϊίου 1932 άρ- χικής έτιιταγής μου καί τής 6πό χρονολ. 30 Μαίου 1932 κατασχε- τηρίου τοιαύτης ί'να δυνάμει καί π?δς εκτέλεσιν τοθ δπ' αριθ. 5461 5»νεΐστικοΟ ένυποΒήκου συμδολαί- ου τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλεί¬ ου Ευστρ. Γαρεφαλίκη, μοί πλη¬ ρώση διά κεφάλαιον, τόκους καί !ξοδ* μέχρι καί τής τελευταίας των 5νω έπιταγών έν 8λφ δραχμ. 4,9^7,20 έκ των οποίων μοί έιτ- λήοωσεν έναντι τ^ 30 Ίουνίου 1932 μόνον δρ. 1000 τό δέ 6πό- Χ χ ίιέχρι σήμερον. ρ άπεσχε νά μ οί Π Δ'ά ταθία είΐπραξι/ τοθ άκο ποσοθ τώ/ δρ 4,1)87,20 μεΐ-.ν τής έκ δρ 1000 ώ; είρηται χατα|ί·>λής, των
  τόκων καί έξόξ^ν μέχβι; έξοφλή-
  Ι«τιθιτ)αί είς δημόσιον άναγ
  πλεισ:ηοιασμό> τό έ;ή;
  ίχ.ίνηττκ κτήμί τού ήτοι μίαν οί-
  χίχν κειμένη/ είς θεσ ν «Άνεμό-
  μυλος» τή"; κ τη ι περ φερίίαί
  Κατσχμπά ΊΙ,ϊϊκλείου συνισ-.αΛέ-
  /ης ί< δόν ίσ-,-γείω/ δωμχτίιο/, χο;ζίνας καί αύλής α>νορ. χτήμ.
  ϊδίου όφειλέτου έκ 2 μερών, Κων¬
  σταντ. Τζϊνακάκη καί άμαξιτή
  οδώ.
  Ό
  πλειστηριασμός γενησεται
  ενώπιον τοΰ Σ^μβολαιογράφου
  Ηρακλείου Άντων. Γιάνναοη ή
  τοθ νομίμου τού άναπληρωτοθ κα'
  έν τφ έν τή ενταύθα 65ώ Καντα-
  νολέου κειμένφ δημοσίψ γραφείψ
  τού την 13 Νοεμβριού 1932 ημέ¬
  ραν Κυοιακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. ένθα καί δ τε καλοθνται οί
  πλείοδοτήσοντες.
  Άρμόδίος δικ. κλητήρ ένεργη
  σάτω τα νίμιμα επί τοθ προκει-
  μένου.
  Έν Ήρακλείφ τή 3 Σεπτεμ-
  βρίου 1932.
  Ό πληρεξ. δικηγόρος τοθ έπι-
  σπεύδοντος καί παραγ^έλλοντος.
  Κωνστ. Γ- ά
  Μητροπολιτικόν Συμβού¬
  λιον Ίεράς /Επισ«οπής 'Αρ-
  καδίας.
  Αριθ. ΙΙρωτ. 223.
  Τα Μητροπολιτικόν Συμβούλιον
  λαβόν 6π' δψιν τάς διατάξεις τώ^
  ίρθρων 1 καί 2 τοθ άπό 25 Ιου¬
  λίου έ. Ι. Π. Διατάγματος περί
  διορισμοθ είσπραχτόρων των πρός
  Ν Ι καί την δπ'
  ρ φ αΰτοθ δι' ή;
  καθορίζει τάς περιφερείας είς α;
  διορισθήσεται άνά εί; είσπράκτωρ,
  προσχαλεΐ τούς βουλομένους νά
  διορισθώσιν είς μίαν έξ αυτών, δ
  πως ένχός 15 ημερών άπό σήμερον
  υποβάλωσι τα 6πό τοθ δρθρου 4
  χοΰ ίδίου Διατάγματος άπαιτούμε-
  να πιστοποιητικά καί στοιχεία.
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας
  δέον νά άναφερθώσιν είς τα Μη
  λό Γ
  ρ
  τού; Ναούς φρ
  αριθ. 45 απόφασιν
  θίζ
  τροπολιτικόν Γραφείον.
  Έ Άί Δέ
  1 Όκτω-
  ρφ
  Έν Άγίοις Δέκα
  οΜ 1932.
  Ό Πρόεδρος
  ■(- Ό Άρκαίίας Βασίλειος
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιεΐται δτι οί επιθυμούν¬
  τες νά έργασθώσιν έν ταίς φυλακαϊς
  τεχνίται κτϊσται δέον ν' άπευθύνων-
  ται είς την Δ;σιν των φυλαχών,
  (Έκ τοϋΓραφείου των Άγροτιχών
  Φυλαχών Ήραχλβίον).
  Οί παγκρήτιοι ναυτικοί άγώνες 1952.
  Τα έπιτευχδέντα άττοτελέσματα.
  Προχθές Κυριακήν ετελέσθησαν
  παρά τόν λιμενοβραχίονα τ&ϋ νέου
  Λιμένος Ηρακλείου οί έφετεινοί
  παγκρήτιο: Ναυτικοί άγώνες τή
  συμμετοχή τού «Δικταίου» Ιερα¬
  πέτρας, τού 43ου Συντάγματος καί
  τής Ε Γ Ο Ηρακλείου.
  Ό όργανωτής Σύλλογον συνήν¬
  τησε εφέτος πολλάς^ δυσκολίας κα-
  τά την τέλεσιν των άγώνων ώς έκ
  τής άνεπαρκείας τεχνικών μέσων
  τα ίποΐα άπαιτεΐ ή διοργάνωσίς
  κολυμβητικών άγώνων καί τα ό-
  ποίχ ήσαν τε'ειότερα τα προηγού·
  μενά έτη ?ίγ')> τής κατασχευής
  τώ/ Α'μενικώ' έργω/ Ηρακλείου.
  ΙΙϊρετηρήθ/) βέβίΐα σχετίχή ατα¬
  ξία κατά την δΐεξ/γωγήν των δι
  αφορών άγω/ισμάτων, άλλά έν πά¬
  ση περιπτώσει ή Ε.Γ.Ο Η. είναι
  άξία σκγχαρητηρίων διότι μόνη
  αυτή άπό δλα τα σωματεία τής
  Κρήτης κατορθώνει νά συντηοή
  κολυμβητικόν τμήμα καί νά τέλη
  κατ' έτος ναυτικούς αγώνας.
  Τα άποτελέσματα των άγώνων
  Ιχουν ώς εξής, 50 μ. παίδων: 1)
  Κβναργύρης (ΔικταΙος'Ιεραπέτρος)
  45" 4)5, 2) Σηφ. Άγγελής 45"
  4)5 (ΕΓΟΗ), Άντ. Τσιράκος
  (ΕΓΟΗ). —100 μ. ελευθέρα, 1)
  Έμμ. Άλεξανδρής (ΕΓΟΗ) 1'
  22" 2)5, Τσακίρ^ς (Όμίλου Φ:λ.)
  Γ 24" 4)5, 3) Άγκόπ ΙΙετιχιάν
  (ΕΓΟΗ) —200 μ. προσθίως: 1)
  Γεράσ. ΙΙεϊνίδης (ΕΓΟΗ) 3' 56"
  4)5, 2) Άγκόπ Πετιχιάν (ΕΓΟΗ)
  4'23" 4)5,, 3) Σταύρος Άλεξό-
  πουλος (ΕΓΟΗ).-1500 μ. έλευθέ"
  ρα: 1) Σταόρος Βασιλειάδης
  (ΕΓΟΗ) 28' 53" 3)5, 2) Μιγιά-
  κης (Αικταΐος Ιεραπέτρας) 35'
  16" 2)5, 3) Γιαγγοθλας (ΕΓΟΗ).
  —100 μ δπτίως: 1) Άντών. Πα-
  λίδης (ΕΓΟΗ) 1' 48" 2)5, Άγκόπ
  Πετιχιάν (ΕΓΟΗ) 2' 2" 1)5.—
  Καταδύσεις—Παίδων: 1) Αχΰουρά·
  κης, 2) Μαχαίρας. — Άνδρών:
  Πρώτοι Γεωργαντά; καί Πεϊνίδης.
  Είς τίς λεμβοδρομίας μετέσχον
  δύο λέμβοι μόνον, έκ των οποίων
  ή τής Ε.Γ.Ο.Η. πολύ βαρεία δι'
  αγώνας, καί συνεπεία τούτου ή
  λέμβος των Ναυτοπροσκόπων επε¬
  βλήθη άνευ δυσκολίας καί μέ με¬
  γάλην διαφοράν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Σχολική 'Εφορεία τοΰ
  Διδασκ-αλείου Ηρακλείου.
  Δηλοί
  Ό;ι εκτίμησιν ιΐς φανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν την έκ-
  μίσΐωσιν τής έφετεινή; εσοδείας
  τοΰ έλαιοκάρπου τώ/ έν τή περι-
  φερεία τοϋ χωρίου Πόμπη-χς Και¬
  νουρίου κειμένων ελαιόφυτον, των
  περιελθόντων είς την κυριότητα
  αοτής έκ
  Γ Κ
  ς τοϋ στρατηγοθ κ.
  ί δλ
  ή ρ η
  Γ. Κατεχά-ιη. Έπίσης δηλοί δτι
  έκτίθηιιν είς μονοετή φανεράν
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν την έκ-
  μί·:θωσ.ν των άγρών καί άγριάδων
  κειμένω/ έν τ^ αύτ^ περιφερε'α
  ώ; καί την έκμίσθωσ ν διά την
  εφετεινήν έαοδεία/ τοΰ έν τώχ«>ρίφ
  Πόμπη-χ κειμένου έλαιοτριβείου.
  Ή δημοτρασία ενεργηθήσεται
  την 1(3 Ό/τωβ^ίου 1932, ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ
  έν τψ χωρίφ Πομπή* Καινουρίου
  καί ε·/ τώ Κοινοΐιχώ Καταστή¬
  ματι αυτής ενώπιον τής αρμοδίας
  Σχολικής Έφορείας.
  Οί δροι εισίν κατατεθειμένοι έν
  τψ Γραφείφ τοΰ Διευθυντοϋ τοΰ Δι-
  δασκαλείου Ηρακλείου καί έν τψ
  Κοινοτικψ Καταστήματι Πόμπηας,
  ώς χαί λεπτομερής περιγραφή των
  διτό έκμίσθωσιν άκινήτων, οί δέ
  βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνω¬
  σι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τζ 3η Όκτωβρίου
  1932.
  Ό πρίεζρος τής Σχολικής Έ-
  φορειας
  Μιχαήλ θαλασσινός
  Πωλβϊται νβόχτιστος οίκία μέ ά-
  νώγεια χαί ίσόγβια βωμάτια, εξώ¬
  στην, αϋλήν μαγαζείον έναντι τού
  εργοστασιον Χατζιδάκη.
  Πληροφορίαι παρά τώ (οιοχτήτΐ)
  Χαρ. Κβχαγιαδίίκη Ι—5
  —Ή φαρμαχευτική νομοθε-
  σία.
  Τό υπουργείον Ύγιεινης δι
  έγκυκλίου" τού πρός τάς Νομαρ-
  χιας καί Νομιάτρβυς κβινοποιε
  τόν νόμον πϊ(:1 κωΐικβποιήΐε&ι
  καίαυμηλπρώΐεωςτής φαρμακευ
  τιχης νομβθεαΐας παρέχει £έ σχε
  τικάς ίιασαφήθϊΐί έΐτΐ των περισ
  βοτέρων όιατάξεων αΰτοθ πρός
  αποφυγήν παρερμηνβιϋν καί ά
  προσκοΐττον έφαρμογι'ιν αΰτοΰ
  —Άστήρικτος άξίωβΛς.
  Είς απάντησιν σχβτικοΰ έγγρά
  φού τοΰ Δήμου ή Γβνική Διοίκη
  σις Κρητη; γνωρΐζβι είς την Νο¬
  μαρχίαν έτι π άξίωσις ΐτερΐ απο¬
  δόσεως είς τόν Δήμον Ηρακλείου
  ύ«ό τβθ των Χανίων χρηματικήν
  τινών ποοών έκ τελϋν ϊ>π£ρ Φι-
  λανθρωΐΐΐκΰν Ιίρυμάτων είναι τβ
  λεΐως άστήρικτβ{, διότι κατά τβν
  έκτελωνισμύν έν τω Τελωνείω
  Χανίων αλλοδαπών 'έμηορβυμά'-
  των δέν (ΐαπράττεται φ^ρος ύ.τέο
  φΐλανθρνπικών ίύρυι,ατων υπό
  τού Δήμου τούτου ώΐτβ νά δι
  καιολογήται ή αϊτουμένη από¬
  δοσις.
  —Οί ποδηλατικοί άγώνες.
  Ώς βϊχεν προαγγΕλβί» την
  πρωΐαν τής παρβλθοΰσης Κυρια-
  χής έγένβντβ οί υπό τού κ. Λ.
  Καρβύββυ πρβκηρυχβέντες πβδη-
  λατικοΐ άγωνες διαδρομής Ηρα¬
  κλείου -Κνωσού. Είς τού; αγώνας
  τούτους ιτρδτος ήλθϊν έ Γ. Κα-
  σωτάκπς καί δβύτερος έ Γεώρ
  γιος Μπρόίς η Παχονλπς.
  προσφυγικοί
  —Οί άστικοί
  συνοικισμοί.
  Πρός τάς Νομαρχίας εκοινο¬
  ποιήθη μακρβσΗελή; έγκυκλιος
  τβΰ ύπουργβίβυ Προνοίετς καί
  αντιλήψεως διά της οποίας παρέ-
  χονται οδηγίαι έν σχέσει, μέ την
  εφαρμογήν τβΰ Νομοθετικοϋ Δια-
  τάγματβς π«ρ! τρβπβποιήσβως καί
  συμπληρώσεως τοϋ νόμου 5427
  περί διοικήσεως άστικών προσφο
  γικών συνοικισμ&ν-
  α||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|ΙΜΙΙΙΙΙΠΙ·||||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||ΐ;
  [ΜΙΧ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ !
  (ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
  ΕΙΣ ΤΛ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΒΑΠΤΙΣΤΊΚΩΝ
  ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΛΜΟΥ
  Εδρίσκονται πάντ* τα εϊδη διά δαπτίσεις καί
  τιμάς προσιτάς δι' δλα τα βαλάντια.
  γάμους είς
  Παραγγελίαι έκτελοθνται έντός έλαχίστου χρονικοθ διαστή-
  ηΐΐιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιπιιιιιιιιΐΐΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιη
  ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΝΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιπιιιιιιιιιιιιιιι^
  1 ΟΧΙ ΡΕΚΛΑΜΕΣ! |
  3 ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ —
  Ι ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΣΤΑΘΑΚΗ ■
  ΞΞ 50,
  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ: ==
  Ύδρόμβτρα έντοπια μέ δραχ. 160, Άθηναΐκά μέ δραχ. 130. —ς
  Μβλυβδοσωλήνβς, α'. 16 Δρ. κατ' οκάν μολυβδοσωλήνΐς β' 14 δραχ. =
  Βρΰσβς έγχώριες 1)2" 35 Δρ. εκάστη 3)4" <5ΡΧ· *5> βρΰσϊς Εύρίπβυ 1)2" δραχμάς —:
  3)4" δραχμάς 65. =
  Σιδπρβσωλήνες καί έ{αρτήματα μαΰρα χά) γαλβανισμένα, άσυναγώνιστα. ~
  Έκτίλοδνται Ιπίσης: =
  'ΥδραυλικαΙ Έγκαταατάσβις, συνδέβεις νίβυ ΰδραγωγϊίβυ κατ' άπβκβπήν. =·
  Γίνβνται ευκολίαι πληρωμής. Φ =
  ΑΙ κάτωθι έχτ*λ«σθ«ίσαι ύδραυλικαΐ έγκαταστάσεις υπο τής έταιρείας: Ξ
  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ Ξ
  Πιστοποιβΰν την Ικανέτητά των: —:
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ.—Ξενάκη—Λιανά καί Σία, Άββλφών Στ. Κωνσταντινίδου,
  Κωνσταντινίδου, Γεωργ Μιτσοτάχη.
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ.— Δαφνών, Βοντών, Αγ. Δέκα, Μητροπόλεως,
  ζοτ), Καλλονής, Κανδύλας, Μοιρών, Σκοπής Σητείας.
  ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.—«Ελβετία». «Μίνως» Ήρακλβίον, «Λατώ» -Αγ. Νικόλαον.
  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ.—Νεαπόλεως, Πόμπηας.
  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.—Νυν Κλινιχή χ. Γιαμαλάχη, Μάγαρα Μ. Γουναλάκη 16 οΐκιών, Έμμ.
  Αγγελιδάκη 3 οίκιών, μικρόν Μέγαρον Μ. Μ. Γουναλάκη, Δημ. Μαυρουδή 2 οίκιών, Μιχ.
  Παπουτσάκη 14 οίκιών, Χαρ. Παπαματθαιάκη 3 οίκιών, Μ. Άθανασιάδου 2 οίκιών, Άλχι
  Βιάοΐ) Μαρή, οΐχοία Μαρκρατάτη, Κίμ. Ανεμογιάννη, Τυράκη, Νικολουδάκη, Έργαζάκη,
  Ιταλικής Σχολής Ηρακλείου, Κοί "Α Νόλ 2 ίώ Κί Κ Πάλ
  Α ΠΟ ΤΟΝ δημοσιευθέν
  ** τα κατάλογον τοΰ αριθ
  Ου των ψήφων άτινας έλα
  βέν έκαστον κόμμα καταδει-
  κνύεται δτι ό άριθμός των
  ψήφων τοΰ Φιλελευθέρου
  κόμματος ύπολείπβται κατ'
  ελάχιστον τού άριθμοΰ των
  }1>ήφων δς έλαβεν τό 1928.
  Ε,πίσης ή ενίσχυσις τοΰ Λα-
  ϊκοΰ κόμματος δέν είνε τόσο
  μεγάλη. Εάν προσθέσωμβν
  τώρα είς τό Φιλελεύθερον
  κόμμα τάς διασπαρείσας ψή-
  Φους χαϊ έκείνας των δλ-
  λοχν δημοκρατικών κομ¬
  μάτων έχομεν τό συμπέρα-
  θμα δτι μέ τό πλβιοψηφικόν
  ή δημοκρατία θά έσάρωνε
  κυριολεκτικώς τό συγκρότη-
  μα τοΰ κ. Τσαλδάρη. Ειδικώς ΞΞ
  δέή ύπβροχΒ των Φιλελευθβ-|= __
  τ^χίν;^
  ΥΙών Ν. =
  —ζ
  Άμπελου- ==
  ) ρή ρρη μ μγη, ρη η, ργζη, ΖΖΖ
  Ιταλικής Σχολής Ηρακλείου, Κοκχίνη "Αγ. Νικόλαον 2 οίκιών, Κοχκίνη Κρητσά, Παγκάλου, —-
  Άγιον Νικόλαον, Μπβλΐμπασάχη κ. λ. π., κ. λ. π. ==
  ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ.—Καπρίς, Κνωσός, Όλυμπος, Εθνικόν, Αθηναϊκον. Ξ
  —Ή άνώρυξις άρτεσιανών
  φρεάτων.
  Ή διεύθυνσις κατασκευήν τοθ
  Οιιουργβίβυ Γεωργίας γνωρίζει είς
  την Νομαρχίαν δτι ό παρ' αύτό
  άρμοδιος γβνλόγος θά επισκεφθή
  έν καιρώ την περιφέρειαν της
  κοινότητος Νιπηδητβΰ ϊνα εξετά¬
  ση αυτήν γβωλογικως προκειμέ-
  νου νά άνωρυχθς) άρτβσιανβν
  φρέαρ πρός αρδευσιν αυτής.
  —'Επίσπς θά επισκεφθή καί την
  περιφέρειαν Κουνάβων πρός τόν
  αυτόν σκοπόν.
  —"Ομοίως θά επισκβφΒό την
  κοινέτητα Άπβστόλων διά τίιν
  γεωλογικήν εξέτασιν αυτής.
  —Τό κοινοτικόν χρημα.
  Τό υπουργείον των "Εσωτερικήν
  παρακαλεΐ τάς Νβμαρχίας δπως
  πρός περιφρούρησιν τού κοινβτι-
  κου χρήματος καί τής ευθυνής
  των επί την διαχείρισιν τβταγ-
  μένων ΰπολβγων έκ τής έ£οφλή·
  οεως πλαστών η καί διπλών ίνίβ-
  τε κοινβτικών ένταλμάτων, δια¬
  τάξωσι τάς δημοτικάς αρχάς ίνα
  τα παρ' αυτών εκδιδόμενα χρη·
  ματιχά έντάλματα μή παραδίδον-
  τα ι εί; τούς δικαιούχους άλλ' ά-
  ποστέλλβνται πάντοτε ταχυδρο-
  μικώς καί επί αποδείξει είς τό
  αρμόδιον τμήμα.
  —Διορισμβς μεσίτου.
  Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης δι'
  έγγράφβυ της πρός την Νομαρ¬
  χίαν γνωριζει δτι διωρίσθη μεσί-
  της άστικών συμβάσΐων, άγορα-
  πωλησιών, άνταλαγής, μισθώσεως
  άστικών άκινιίτων καί δανείων
  πάσης φύσεως ο κ. 'Αλέξανδρος
  Τρουλινός.
  —Τα τέλη χαρτοσήμου.
  ΔΓ έγκυκλίου τού πρό; τάς δη¬
  μοσίας πολιτικάς, δημοτικάς καί
  κοινοτικάς αρχάς τοϋ κράτους τό
  ύηουργεϊον των Οικονομικήν πα·
  ρέχει όίηγίας πΐρΐ των απαιτου¬
  μένων τελών χαρτοσήμου των εγ¬
  γράφων τή; πειθαρχικής διαδικα¬
  σίαν
  —'Η αύτασφάλισις ύγειονο-
  μικών.
  Τό υπουργείον των Εσωτερικήν
  έκοινοποίησβν εί; τάς Γενικάς
  Διοικήσει; καΐ Νομαρχίας τοΰ
  Κράτους μακροσκελή εγκΰχλιον
  διά τής οποίας παρέχει λεπτομε¬
  ρείς ο£ηγία; περί τοΰ τροπου ε¬
  νεργείας κρατήσεων υπέρ τοΰ
  Ταμείουοσυντάξβως αύτασφαλίσεως
  ΰγειονομικων.
  —Τό ύδραγωγεΐον Χάρακος,
  Εί; την ^μαρχίαν εκοινοποι¬
  ήθη έγγραφον τοΰ ύπουργείου Οί-
  κονομικων πρό; τό Τελωνείον
  Ηρακλείου δι' ου εντέλλεται
  τουτο όπως παραδώση επ! πρόσω-
  ρηή άτελεία ΐϊς την κοινότητα
  Χάρακος 2025 μέτρα χαλυβδοσω-
  λήνων διά την κατασκευήν τοδ
  ύδραγωγείου τής κοινότητο;.
  —'Απονομή μεταλλίου.
  Τό Οπουργείον τδν Στρατιωτι¬
  κών απέστειλε είς την Νομαρχίαν
  πρός επίδοσιν μετάλλιον καί δί-
  πλωμα Γ'. τάξβω; τού μακεδονο-
  μάχου Παυλάκη Έμμ. κατβίκου
  Ηρακλείου.
  -'Η παραγωγή αλεύρων.
  Τό ύΓΤβυργεϊβν των 'Εσωτβρικων
  δι' έγγράφου τού εί; την Νομαρ¬
  χίαν γνΜρίζει ίτι δι' άΛβ'
  φάσεώ; τού επετράπη η πα-
  ραγωγή αλεύρων τύπβυ (&
  β)ο χαί διά τοθ έν Ηρακλείω
  κυλινδρομύλβυ Α. χαί Γ. Ν. Κα¬
  στρινάκη.
  —Τα ταμεΤα άσφαλίσεως.
  Τό Ταμείον άσφαλίσεως τυπβ-
  γράφων, λιθογράφυν, βιβλιοδε-
  τών χαί έν γένει έργατων τύπου
  δι' έγγράφου τού πρός τόν χ.
  Νομάρχην γνωρίζη δτι προτίθε·
  ται νά Ιδρύση ενταύθα ύποκα-
  τάστημα αύτοδ δι' ο χά! παρα-
  καλεΐ δηω; τοδ ύποδιιχθή είς
  χατάλλήλο; Νομαρχιαχές ύπάλ-
  ληλος όστι; θ' αναλάβη την διεύ-
  Βυνσιν τοδ έν λόγω ύποκαταστή
  ματος συμφώνως τ$ σχετικαί νομώ.
  -Τα σχολικά βιβλία.
  Τό υπουργείον τδν Έαωτιριχδν '
  έχοινοποίησεν είς τάς Διοικητι-
  χά;, τελωνειαχάς καΐ Δημοτικάς
  αρχάς τοδ Κράτους εγκύκλιον
  αυτοδ ηερΐ απαλλαγή; σχολικήν
  βιβλίον τής χαταβολή; τοδ Δή
  μοτιχοθ φορου.
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφεϊα Έναντι Νβμαβχίας.
  ΑΝΠΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  Όκτωβρίου 1932.
  ____________------------------------- "ε-Βεεεε—ε«ε—ιεε-—ε—■ε—εβείβεε—επε———ι ..,,,,,,,,,,ΠΙΙΙ,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ"""111111111"111111111111111111"111
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΗΙΙΙΙΙΙ.....■■■■■■■Μ ΙΗΗΙΙΙΗΜ ■■■•■■■■Μ·> ■»■■■■■■■■■ ΙΙΙΜΙΐηΐΗ
  ■■■■■■■■■■II
  ■■■■•■■■■ΜΙ ■■■■■·■■■■■■ ·■■■■■■■··■■ ··■■«■■■■" ■■■■

  VIII
  *Τ η Π Π Μ Ι ■ Γ Ι Ι Η 11ΚΙ Μ
  II
  Ι 11 ■ Μ Α
  Ο ΤΣΑΑ&ΑΡΗΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Χ6ΕΣ
  ΝΕΑΝ ΕΠΙΣΤΟΑΗΝ ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑ Τί ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΝ
  ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΓΝΟΡΙΖΕΙ ΠΑΗΡΟΣ
  ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΣ ΤΗΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Ό Πρόεορος τής
  Δημοκρατίας κ. Ζαίμης διά τού ίδιαι-
  τέρου τού γραμματέως συνέστησε ' σή¬
  μερον είς τόν κ. Τσαλοάρην όπως συμ-
  βάλη άποτελεσματικώτερον είς την ρύθ¬
  μισιν τής καταστάσεως.
  Ό κ. Τσαλδάρης απέστειλε τό άπό¬
  γευμα επιστολήν είς τόν Πρόεδρον τής
  Δημοκρατίας.Έντή έπισιολή ταύτη, ώς
  λέγουν οί φίλοι τού κ. Τσαλδάρη, ό
  άρχηγός των Ααϊκών άναγνωρίζει πλή-
  ρως κκί ειλικρινώς τό πολίτευμα.
  ΤΑ ΚΡΑΓΜΑΤΑ ΡΥΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΐΟΣ
  ΕΑΝ ΕΙΝΕ ΑΚΡΙΒΗ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝ»
  1ΙΑ ΤΚΗ ΕΡΙίΊΟΑΗΜ
  II
  ¥ ΑΡΧΗϊΟΥ Τ&Η ΑΙΪΗΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Οί πολιτικοί κύ-
  κλοι έβε6αίωνον άπόψε, ότι εάν τάλε»
  γόμενα διά τό περιεχόμενον τής αημε-
  ρινής έπιστολής τοΰ κ. Τσαλδάρη είναι
  άκριβή, τα πράγματα ρυθμίζονται έντός
  όλίγου οριστικώς.
  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΛΕΝΤΟΣ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ ΒΟΗΟΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ
  ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατόπιν τής αποστολάς είς τό ενταύθα
  Παράρτημα τού Ταμείου Θυμάτων Πολέμου
  βοηθήματος έξ 190.000 δραχμών συνήλθεν
  είς συνεδρίασιν ή Διοικητική,'Επιτροπή αύ-
  τοΰ και απεφάσισεν όπως προβή είς την δια¬
  νομήν τού ποσοΰ τούτου είς τούς δικαιού-
  χους αναπήρους καί θυματα πολέμου Ήρα
  κλεί ου—Λασηθίου.
  Διά την ενέργειαν κανονικώς τής διανο-
  μής οί υποβαλόντες σχετικάς αίτ.ήσεις άνά-
  πηροι καί θύματα πολέμου δέον νά μή προ¬
  σέρχωνται είς τό Ταμείον Θυμ «των πρός πα¬
  ραλαβήν τού έπιδικασθησομένου είς αΰτυύς
  ποσοΰ πρό της λήψεως σχβτικοΰ είδοποιητη-
  ρίου έγγράφου της Τραπέζης έξ ής θά πλη-
  ρώνονται δεδομένου άλλως τε δτι οΰδεμία
  τοιαύτη πληρωμή θά γίνεται παρά τοΰ Τα¬
  μείου.
  Η ΕΚΛΟΓΉ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
  ΕΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΕΝ Ο κ. Γ.ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ
  'Αργά την νύκτα τής προχθές ανηγγέλθη¬
  σαν είς την Νομαρχίαν τα άποτελέσματα των
  έπαναληφθεισων βουλευτικών έκλογών έν
  τώ 25 έκλογικφ τμήματι Ηρακλείου (Γω·
  ν ιω ν Μαλεβυζίου).
  Κατά την εκλογήν, ήτις διεξήχθη μέ τά¬
  ξιν απόλυτον, εψήφισαν τό όλον 238 ψηφο-
  φόροι άκυρωθέντος ενός ψηφοδελτίου, έκ
  τούτων δέ ό έκ τοΰ άγροτικοϋ Συνδυασμοΰ
  ύποψήφιος κ. Γ. 'Αγγελιδά«ης έλαβε 178 ·ψή
  φους, ό έκ τοΰ Συνδυασμοΰ των Προοδευ-
  τικών κ. Περδικάρης ψήφους 42 καί ό έκ
  τοΰ Λαϊκοΰ κ. Β. Μεΐμαράκης 17 ψήφους.
  Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚϋΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  ΕΦΕΔΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης διά τηλεγρα-
  φήματός της πρός τόν κ. Νομάρχην ανεκοί¬
  νωσεν δτι δι* αποφάσεως αυτής διωρίσθη Δι-
  οικητής ιοΰ Ταμείον Έο;έδρων Πολεμιστών
  Νομοΰ Ήροκλείου ό δικηγόρος κ. Νικ. Χοχ-
  λιδάκης άντί τοΰ κ. Έμμ. Κατσαράκη τοΰ ο¬
  ποίον ή ΰητεία έληξε.
  Κατόπιν τούτου ό κ. Χοχλιδάκης προσελ-
  θών τό άπόγευμα τής χΟές ενώπιον τοΰ κ.
  Νομάρχου ώρκίοθη καί ανέλαβε τα καθήκον-
  τά τού.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ
  . ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
  Είς την σταφυλαγοράν μας παρετηρήθη χθές
  ζωηρά κίνησις γενομένων άρκετών πράξεων μετα*
  ξύ παραγ ωγών καί εμπόριον Ιξαγωγέων.
  Αί τιμαί είς άς έπωλήθησαν αί σταφυλαΐ ?·
  φθασαν τος 2 δραχμάς περίπου διά τούς ταχτάδες
  3,50 διά τάς σταφυλός ραζακΐ καί 4,50—5 διά τάς
  οταφυλά; Αρχανών.
  Τό άπόγευμα τής χθές ανεχώρησαν δι1 Αίγυ¬
  πτον 2 άτμόπλοια μέ φορτίον σταφυλών ?ξ χιλιά¬
  δων περίπου καλαβίων. Σημερον θά φορτωθοΰν
  Ιπίσής τόσον δι5 Αίγυπτον δσον καί διά Βιέννην
  αρκεταί ποοόιητΐί νωπών σταφυλών.
  Ή έφετεινή παραγωγη
  έλληνικού γλεύκους.
  Συμφώνωξ πρός τα συγκεν-
  τρωβέντο*, έκ των γενομέ¬
  νων προβλέψεων των άρμο
  δ(ων γεωργικών υπηρεσίαν
  τοΰ κράτους, στοιχείον, ή έ-
  φετεινίι παραγωγή γλεύκους
  έν Ελλάδι ύΐΐολογίζεται είς
  300.000.000 χιλιόγραμμα έ¬
  ναντι 200.000.000 χιλιογραμ.
  κ«τά τό παρελθόν έτος.
  Ή έσοδεία τοΰ γλεύκους
  κατά τού; αύτούς προϋπολο-
  γισμούς προμηνύεταιέξαιρετι
  κώς πλουσίαέν Πελοποννήσω
  καί Άττικξι, αντιθέτως ©μως
  λόγω τής έπικρατησάοης ξη
  ρασίας ή έσοδεία γλεύκους
  έν Κρήτη δέν προμηνύεται
  δαψιλής. Κατά ίδιωτικάς έκ
  τιμήσεις ή έφετεινή παραγω
  γή θά είναι ανωτέρα τής
  περυσινής κατα 25—35 ο)ο.
  Κατά τα; ατατιστικάς πλη-
  ροφορίας τοΰ γπργ
  Γεωργίας το έτος 1930 έκαλ-
  λιεργεΐτο έν Ελλάδι έκτα¬
  σις 1.230.648 στρεμμάτων οί
  ναμπέλων, παρήχθησαν δέ
  ά ό 19 ί
  , ρήχη
  κατά τό 1930 μετρικοί στα
  τήρες γλεύκους 2.209.482, ά
  ξ(ας 618,974,195 δραχμών.
  Ή έλική έξαγωγή έλλη-
  νικοΰ γλεύκευς κατά την
  χρονικήν περίοδον 1927—
  93 άζ
  Χ[»** » ε*·"·"*! » ·»—— ·---------- ~'
  1931 παρουσιάζεται ούτω:
  1927 εξήχθησαν 1 244.930 χι¬
  λιόγραμμα, άξί«ς δραχμών
  3,695,211, τ© Ιτος 1928 εξή¬
  χθησαν 1.400,202 χιλιογρ α
  ξίας 5.019,807, το 1929 έξη
  χθησαν 7 493.791 χιλιογραμ
  μα άξί«ς 51,200,509 δραχμ.
  τό έτος 1930, εξήχθησαν 9.
  489 000 χιλιόγραμμα άξίας
  25.496.423 δραχμών καί τό
  1931 εξήχθησαν 3.984,047 χι¬
  λιογρ. άξίας 10 891.025 δραχ
  μών.
  Σημειωτέον δτι χατα τό
  1931 εξήχθησαν είς Γαλλίαν
  3.081,896 χιλιόγραμμα τού
  προηγουμένου έτους.
  Κατά τό πρώτον τ*ετράμη-
  νον 1932 εξήχθησαν 8.119
  τόννοι οΐνων, έναντι 18737
  τόννων οΐνων άντιστοίχου
  περιόδου π. έ. Τουτο είναι
  άρκετή απόδειξις τοΰ σκλη-
  ροΰ συναγωνισμοΰ τόν ο¬
  ποίον ύφίστανται οί έλληνι ·
  κοί οΐνοι έν τω εξωτερικώ.
  Αι τιμαί τής σταφίδος
  είς την αγοράν Αονδίνου.
  Πρός τό ενταύθα Γευργιχον
  Έπιμβλητήριον απεστάλη χθές
  υπό τού Υπουργόν» Γεωργίας κοι-
  νοπβιηβέν πρός αυτώ υπο τή« έν
  Λονδίνω Ελληνικάς Πρεσβείας
  τηλεγραφικώς δελτίον σταφΐύαγο
  ράς Λονδίνον». Τό δελτίον εχβι
  ώ; εξής:
  Ή άγορά επί Κορινθιακών μάλ¬
  λον χαλαρά. Πωλήσβις επί Ελλη¬
  νικάς Κορινθιακής νέας εσοδείας,
  έκ τοΰ αφιχθέντος πρώτου ατμο¬
  πλοίου «Βουλγαριαν» εγένοντο
  και ή ποότης τοΰ έμπορϊΰματος
  εκρίθη Ικανοποιητική.
  Τιμαί: Άμαλιάδος 35)6—37, Πα·
  τρών 37)6—38)—, Πατρΐιν Σκιάς
  -43) - 44) - Κορφου 40) - )41)-,
  Κορφου Σκιάς 45)—, ΑΙγίου 50—
  Αΰτρ«λίικς 35)—42)—.
  Σουλτανίναι. Αφιχθη ϊΐς Αγ¬
  γλίαν τό α)π «Ροΰνο» μέ φορτίβν
  νέας εσοδείας προελεύσεως Κρή¬
  της. Πχρά την εξαίρετον ποιότη·
  τα καί εμφάνισιν τοΰ έμτορβύμα-
  το;, ή ζήτησις είνε μικρά.
  'Εκί σουλτηνινων Σμύρνης έγέ
  νοντο πράξεις δι' έμπέριυμα έν
  πλώ. 'Ε>τί έμίΐβρϊύματος Αύτρα-
  λίας καί Καλΐφορνίας παρατη
  ρκΐται άζητπσία.
  Τιμ«ί: Αύβτραλίας 52)-75)—,
  Περαίας 26)—46)-, Κρήτης (νέβτς
  έσοδβίας) 50-72)—, Σμύρνης 26)-
  46)— ταΐφ Παλ. Ελλάδος (έκλβ-
  κτο) 54) - 56)— τσίφ. Καλΐφβρνίας
  (άλεύκαντοι) 26)-27)— τσΐςρ ςρώρ-
  τωαις Σ)0ρίου Όκ)βρίβυΚαλΐφορ-
  νίας (λβυκασμέν«ι) 37)— τσίφ φόρ¬
  τωσις Σ)βρίου Όκ)βρίου.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑίΟΡΑΣ
  Ή κίνησις τής αταφιδαγοράς
  μας ύπήρξϊν καί χθές άρκιτά Ικοτ
  νοποιπτικη διά τα έξαιρβτικά καί
  α'. πράγματα αουλτανίνας οπμίΐ-
  ωββιβ&ν άρκετών πράξβων.
  Εί; τα δϊύτϊρα καί τρίτα πράγ¬
  ματα εσημειώθησαν έπίσης μΐρι
  καί πράξει;.
  Αί τιμαί τόσον διά τα καλά ό¬
  σον καί τα δΐυτερώτερα πράγμα
  τα έξακολουβοΰν κυμαινομεναι
  πβρί τάς 13—22 δραχμάς.
  Αρκεταί πράξει; εγένοντο καί
  ΐίς τού; ταχτάδες μέ τιμάς 4—
  5.50 Οί ταχτάδε4 έπίξίργάζβνται
  «ι; τας βταφΐδαηοθήκας πυρ«τ«
  δϊι;· ποΐρά το γεγονός τουτο ή ά-
  ζητησία των υπο των κέντρων
  καταναλώαεως παρατΐίνβτακΐβέτι.
  Χθές εγένοντο έκ τοθ τελωνβί-
  ου μας αρκεταί φβρτώθΕΐς στα¬
  φίδων ταχτά καί σβυλτανίνας.
  ΤΟ ΑΕΒΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΣΠΙΝΑΑΟΓΚΑΣ
  Ό κ. Καταπότης ετηλεγράφησε
  προχθές είς τόν κ Έλευθ. Βε¬
  νιζέλον όπως δώσχι εντολήν είς
  τό ύ/ιοχατάστημα τής Έθνικής
  Τραπέζης διά νά πληρωθοΰν δρ.
  101.000 εις τόν εργολάβον κ. Κ.
  Σπίθαν. Εζητήθησαν έπίσης διά
  τοΰ αυτού τηλεγραφήματος καί δρ.
  100.000 διά*2 Άντιΐε/τρικά Ίά-
  τρεΐα.
  ΕΚΠΑΙΔΕΫΤΓΚΑ
  Διά διατάγματος τού ύπουργού
  Παιδείας προάγεται ό Γεώργιος
  Δρακωνάκης Γυμναστής Νεαπό¬
  λεως εις τόν βαθμόν τοΐ πρωτο-
  βαθμίου διδασκάλου.
  Όμοίως προάγεται είς βαθμόν
  τού εϊσηγητού δ κ. Χρ. Φουρνιά-
  δης άχρι τούδε πρωτοβάθιιιος τή;
  Γαλλικής τού έν Αγ ιω Νικολάφ
  Πρακτικού Λυκείου.
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ! ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
  ΑΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  Κατά τόν μήνπ Σ)βριον κϊσε-
  πράχθησαν παρά τοϋ Τελωνείου
  Άγιον Νικβλάου δραχ. 757.252.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ τιμαί τροφίμων
  είς την αγοράν μας.
  Ή 'Εχιτροπη βιατιμήοβων βιά τής
  Μλβυχαίας 0Λ0<^άσνως της έχανό- νισι την τιμήν των κάτωθι εΐδών εις έή Πκντοποιλιίον. — Ελαίαι γι^ 17, Βόλον 16-20. Μα- παρονια ένΐόπια 15. Μακαρόνια θβο σαλονίκης 16. Ζυμαρικά έν γένβι Βρ. 15-20, μακαρόνια χολυτελκίας χακέτα ή οκά Ορ~μάς 20. Φποόλβςβραχ. 12. Ρεβυθιβ ΜαρΟΗθβ 13—16, Κυνκιό ένχόπια 12-16..Φοσολάκια (5-16."Ε¬ λαια λίαν. 22. Αϋγό 1.70— Σάπων λπνκόϊ α' 18-19, β'. 17, πρόσινος α'. 16 ΝβΙ Ρ'.15. Τέίον 200. Καφφίς ά- λβσμένος 120, κάστανα 8. Ββατνρει.—Λέρνας Μϋ-Ι32.Γάλακ. βεσοαλίας 116. Αί—ι 40. Μπάνερ 68. Γ«λ«ΝΤ·ρά.— Τυβί Κασσέρι 68. Το«*Μΐ«μ(σο 48. Έντό—ο 54—64. Γιαοά~ι 11. Γάλα 9. Κρ**τ*.-Άρνί~ ββ.3β, χοιρινόν 36—40 μόσχος 38, ζυγοΰρι κρέας ποο· Ράτον 32,αΙγ6« 24, βόίον καί άγβλά< 24 βραχ. χοιρινβ μεγάλα 34, γοιι- οουνόπουλα 38. Πουλ«ρΐΗ*,—Άχό 35—90. Λβχβνΐκά.- Κοόομνα 5—6, χαχά τας 4-5, κολοκυτ>άκια 10—12 φασόλβς
  λασηθιώτικβς 8-10 μκάμΐΒς 10-12,
  φασολάκια 8—10, Ευλαγγουράιΐια 6 8
  ντομάΐΗ 4 5 δοαχμός, στίφνοι 8-
  10 θβ<—μας κατ' οκάν, μβλ- (Εάνις 6—7, λβαόνιη (ντόπια 10— 12, ΛγΟ)ράκια 6—8, πι~οι*ς 6, «ράσβα 6- 7 Χάχανα 8ο. 6—8 '©η·ιρι**.- Ζτανύλια 3-6, καρπούζια 3—4 πεκόνια 5 6.αχλάδια 4-6ού«α 6-8. αήλβ6-8. ροβάχ.να 6— 12 κυδωνια έντόπια 5-7, Βολιό- τικα 8-10 ρόγοια 5-6. Ή έπιτροπή Λιητιμήοεων διά χθβ σινής αποφάσεως της διετίμησε τα αλευρα καί τόν βριον ώς έξ^ς: Άλβυρα λειικά είς χδμα κατ' οκάν οραχ. 8,39 μετά σάκκοι) 8,28 "Αλευρα πιτυροΰχα είς χδμα βραχ. 7.18 μετα σάκκον βρ. 7,29. "Αρτος λευκός κατ' οκάν βρ. 7,80. Αρτος πιτυροΰχοςκατ' οκάν βρ. 6,50 Λ*σχύί Τήϊ οιαΐιΙ»1Πβ«<»δ αρχβται σήμερον. Κίνησις τής Σταφίδος 14.30 17.- 12.- κ·τ' ο Σουλτάν Ινα έξαιοβτ. Δο. 20.— 22 — » α . » 17 — ?η"_ » Ρ'. » Υ'. » παραχατεΐνά » » Ρ' Έλϊμίβϊς α' > θ'
  Ροζακιό
  » «ο—β
  ■νρασοστάφυλα
  14.50
  8.- 12.-
  1- 6.-
  3.50 4.50
  β.- 8.50
  β.------6.30
  2.30. 3.-
  1.80- 2.-
  1.10- 1.40
  — ι * ιν- ι .ι
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάαιον * - —
  Λίρα
  Φράγκον
  "Ελββτ. φράγκον
  Λιρέχτα
  Μάρκον
  Τ
  Λ[ρβ
  163.------164,50
  571,------577,-
  6.39- 6.49
  31.42- 31,78
  8,35- 8.46
  3β.3β- 39,66
  76.25— 81,75
  ΕΑΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜλ
  ΛΕΗ ΑΥΒΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΜΑΡΤΙΟΝ
  ΕΚΛΟΓΑΙ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΜΕΟ1Η ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Βενιζέλος προέβη σήμερον είς δή-
  λώαεις επί των συνεχιζομένων ηολιτι-
  κων συνεννοήσεων.
  Ό κ. Βενιζέλος ετόνισεν ότι εάν -.ό
  πολιτειακόν ζήτημα δέν λυθή, άναγκα-
  στικώς τόν προσέχη Μάρτιον θά έχωμεν
  νέας εκλογάς.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΟΑ ΑΓΟΝΙΣΒΟΥΝ
  ΣΥΝΗΣΠΙΣΜΕΝΩΝ^ ΟΚΡΑΐ ΙΚ ΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Είς τάς σημερινάς
  δηλώσεις τού ό κ. Βενιζέλος έκτός των
  άλλων ανέφερεν ότι είς την περίπτωσιν
  νέων έκλογών τα δημοκρατικα κόμματα
  Θά κατέλθωσι συνησπισμένα είς τόν έκ-
  λογικόν άγώνα.
  Ο ΤΣΙΡΙΜΟΚΟΣ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΤΟΗ ι. ΖΑΙΜγΙΗ ΙΟ ΕΚΑΟΓΙΚΟΗ ΛΠΟΤΕΑΕΣΜΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Ό ύπουργός των
  Έσωτερικών κ. Τσιριμώκος άνέφερε τό
  άπόγευμα είς τόν πρόεδρον τής Δη¬
  μοκρατίας κ. Ζαΐμην τα τελικά άποτε-
  λέσματα των έκλογών.
  ΙΥΝΕΧΙΖΟΗΤΑΙΑΚΟΜΗ
  ΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΑΚ1Α1ΚΗΝ
  -------.---------------■■ — —'■■ ο
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτού *μάς).«— Τηλεγραφούν έκ
  Θεσσαλονίκης ότι αί δονήσεις αυνεχί-
  ζονται πάντοτε είς την Χαλκιδικήν-
  Αί δονήσεις ήδη είνε έλαφραί. Έλ·
  πίζεται δ' ώς έκ τούτου ότι παρήλθεν ή
  περίοδος τής εντάσεως των σεισμών.
  ΙΙΡΟΧΟΡΕΙ ΟΥΡΕΤΟΛΙΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΗΪ ΠΕΡΙΟΑΑΨΕΟΪ Τ11Ν ΣΕΙΪΜΟΠΑΟΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου ^τού άν-
  ταποκριτού μας).— Υπό των άρχών συ-
  νεχίζεται πυρετωδώς τό έργον τής πε¬
  ριθάλψεως των σειαμοπαθών.
  Είς όλην την Έλλάδα ήνοίχθησαν
  κατάλογοι έράνων υπέρ των θυμάτων
  των σεισμών. 'Ωργανώθησαν έπίσης καί
  είδικαί υπηρεσίαι.
  ΚΑΤΑΦΒΑΝΟΥΝ ΕΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΩ.
  ΣΥΑΑΥΗΗΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΟΕΡΝ1ΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκρίτού μας).—Έξ όλου τού κό-
  σμου καταφθάνουν συλλυπητήρια πρός
  την Κυβέρνησιν διά τας έν Χαλκιδικ$
  καταστροφάς.
  ΑΓΓΛΟΙ ΕΙλΚΟλΟΥΙΟΥΝ ΕΙΣΕΤΙ
  ηΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕ! ΕΙΣ ΧΛΛΚ1ΔΙΚΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Είς τα παράλια τής
  Χαλκιδικής έξακολουθεί παραμένων ο
  Άγγλΐκός ατόλος συνεχίζων τό έργον
  τής περιθάλψεως των κατοίκων καί τής
  παροχής'ΐεχνικών βοηθειών είς τάς έ*«"
  τοπίους αρχάς.
  Η ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΚΛΗΡΟΝ
  Διά προχθεσινόν τηλεγρφήματος τοΰ υ¬
  πουργόν γενικοϋ Διοικητοΰ Κρήτης συνβστή-
  θη είς τα Ύπουργβία τής Γεωργίας καί των
  υικονομικών ή έπιτακτική άνάγκη, δπως ον·
  ■νβχισθή ή διακοπείσα έπανεκτίμησις *&*
  προσφυγικών κλήρων χορηγουμένης «τίς «'
  ναγκαιονσης πιστώσβως.
  Παρόμοιον τηλεγράφημα προσωπικόν *'
  πβσταλη άπό τόν κ. Καταπότην καί «βοί
  τον Πρωθυπουργόν κ. Ββνιζέλον.