100094

Αριθμός τεύχους

3288

Χρονική Περίοδος

01/10-31/12

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1932,
  ΚΤΙΚΟ!
  ΕΝΙΚΗ!
  ΥΧΙΑ!
  ΛΥΣΕΙί
  οη 4ν.
  £*ς Ι.
  * τού
  ΙΥ
  (ΕΥΜΙ
  > (τού *ν·
  ς τής λν»-
  *τος «—,.
  χασάν τή»
  » δοξολο·
  «ής θέλει
  γεγονότι
  ιαρακαώή·
  !ας κ. Ζα·
  δουλευταί
  γεύμα Οα
  ι ληφθούν
  ιΙΖΟΥΣΑΙ
  ίΝΙΤΙΤΙ
  ηΗΙΊΙΒ
  ΜΑΡΗ
  Ηί
  .»ι»·αΐ:
  4κης»
  μαβ*ν
  την
  ό»··"
  ,ώριο'»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΓΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ .1916
  ΕΤΟΣ 17ον.—ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3,288
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑ5 Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΡΙΣΙΣ
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩ 2ΗΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΕΝΙΣαΥΣΕΩΣ_Τ! ΜΙΚΡΟΝ ΚΡΑΤΩΝ
  Ή σημασία των άποτελε-
  σμάτων τής συνδιασκέψεως
  τής Στρέζας έγκειται περισ¬
  σότερον είς την καθαράν διά
  γνώσιν τής καταστάσεως πα¬
  ρά είς την άποτελεσματικό-
  • τητα των συζητηθέντων ή προ
  ταθέντων μέσων πρός κατα¬
  πολέμησιν τής κρισίμου αυτής
  καταστάσεως. Τουτο άλ-
  λωστε καί ανεμένετο, δε-
  δομένου δτι είχον δε·
  θή έκ των προτέρων αί χεΐρες
  των συνδιασκεπτομένων, οί
  όποΐοι δέν είχον την εντολήν
  νά δώσουν παρά συμβουλάς
  μόνον καί των οποίων αί ά-
  ποφάσεις δέν εΤχαν καμμίαν
  πρακτικήν σημασίαν. Δέν τούς
  εμενε λοιπόν τΐποτε άλλο πα¬
  ρά νά διαγνώσουν σαφώς την
  κατάστασιν. ^
  Μεγαλειτέρον δέ σημασίαν
  εχει τό άρνηΐικόν,ούτως είπεΐν
  παρά τό θετικόν άποτέλεσμα
  τής συνδιασκέψεως, ειδικώς δέ
  ή τελική απόρριψις τοθ σχεδί-
  ου Ταρντιέ, καί είς την άρχι-
  κήν τού διατύπωσιν, ή όποία
  άπέκλειε σχεδόν κάθε διοχέ¬
  τευσιν των γεωργικών πλεο·
  νασμάτων των παραδουνα¬
  βείων χωρών καί είς την δευ¬
  τέραν διατύπωσιν, την λεγο-
  μένην «ίσεχικήν», ή όποία ε¬
  προκάλεσε την κοινήν αντί¬
  στασιν τής Γερμανίας καί τής
  Ιταλίας. Ή απόρριψις δμως
  τοθ σχεδίου Ταρντιέ δέν πρέ¬
  πει νά εννοηθή, 6πως τοθτβ
  γίνεται μ* Ίώκ«-τ·τ^—' -ι—■-
  μησιν είς την Ιταλίαν, ως α¬
  πόρριψις, γενικώς κάθε «σχε-
  δΐου», άφορώντος είς τάς τΐα-
  ραδουναβείους χώρας. Διότι
  ασφαλώς είνε ή κρίσις των
  πσραδουναβεΐων κρατών μέ-
  ρος τΒς δλης εύρωπαϊκής κρΐ-
  „„,«. τηΓ,το Κηωο δεν σην^α'-'νει
  κήν αυτήν αλήθειαν. Οί άν-
  θρωποι τής πράξεως, οί πολι-
  τικοί καί αί κυβερνήσεις δέν έ-
  χουν παρά νά άκολουθήσουν
  την σοφήν αυτήν συμβουλήν,
  εάν δέν θέλουν νά καταστρα-
  φή πλήρως πλέον ή οίκονομία
  τής Εύρώπης καί τοθ κόσμου.
  Έν τώ μεταξύ δμως γεννά¬
  ται τό σπουδαίον έρώτημα:
  Τί θά γίνη μέχρι τής στιγμής
  κατά την οποίαν θά καταστή
  δυνατόν νά ληφθή μία οιαδή¬
  ποτε απόφασις ή Εν οίονδή
  ποτε μέτρον καί νά τεθή είς
  εφαρμογήν; Διότι γενική κρά¬
  τει πεποίθησις δτι αί περι-
  στάσεις δέν έπιτρέπουν μα¬
  κράν άναμονήν καί δ,τι σήμε¬
  ρον ημπορεί νά άρκέση διά
  νά έπουλώση την πληγήν, δ-
  χι πιθανώς άλλ' ασφαλώς δέν
  θά είνε αρκετόν δι* αυριον.
  Τούτο πρέπει νά έ'χουν πρό
  παντός ύπ' δψιν δλοι έκεΐνοι
  οί όποΐοι ύπέχουν κάποιαν
  ευθύνην διά την έν γένει κα
  τάστασιν καί τάς συνεπείας
  τάς οποίας δύναται νά γεννή-
  ση παρατεινομένη επί μακρόν.
  Διότι πρέπει νά ληφθή ύπ' δ¬
  ψιν δτι άν ύπάρχουν σημεΐα
  δτι ή οξύτης τής κρίσεως πα¬
  ρήλθεν, τα σημεΐα αύτά είνε
  τόσον ίσχνά, ώστε δέν πρέπει
  νά στηρίζωνται έπ' αυτών
  σπουδαΐαι έλπΐδες, ιδία δσον
  άφορβ τό χρονικόν διάστημα
  καθ" δ ή βελτίωσις αυτή ήμπο-
  καί τού κοινοϋ των μέλλοντος. Ή
  κινητοποίησιν τοΰ Εύρωπαιχοϋ
  μεΐώπου ήρχισεν είς ολα τα μέ·
  ρη τής Εύρώπης.
  Άπ&υθύνατε δηλώσεις προσχίο-
  ρήσεως είς τό εύρωπαϊκόν κόμμα
  είς το κεντρικόν γραφείον Βιέν¬
  νης (Χόφμπουργκ). Προσχωρή-
  σατε ιίς τό εύρωπαϊ<όν κόμμα. Σώσατε την Ευρώπην! Βασιλεία, 1[) Όχτωβρίου 1932. Ρ. Ν. Κουώϊνχόβί-Καλλέργης . Πρόγραμμα τοϋ Εύρωπαϊ· κου κόμματος: Σκοπός τοϋ εύρωπαικοϋ κόμ- πολιτιχής καί των ανταγωνιστι¬ κών έξοπλισμών,κατά τής Ιθνΐκής ύ.τοδουλώσεως καί τής διεθνοΰς συκοφαντίας, κατά τής δυστυχίας καί τής άνϊργίας, κατά τής πλου- τοκρατίας καί«τού κομμουνισμόν, κατά τής διαφθοράς καί τής δη- μαγωγίας, κατά τού ύλισμοΰ τού δεκάτου Ινάτου αιώνος. ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ Ή συστολή είνε αρρώστεια. Ενώπιον των άλλων άνθρώπων ό συνεσταλμένος αίσθάνεται — μεναι ί.τί της εσωτερικήμ καί εΕα>-1 ό συνεσταλμένος αίσθάνεται στε
  ΐεχ.ικής είρήνης,' τής οϊχονομικής νοχωρίαν" αϊσθάνεται την Ιπιθυ
  καί κοινωνιχής προόδου, τής άΐο- μίαν νά φύγη" δέν τολμά" νά εμ·
  ιιιχτίς καί έθνικίϊς έλεΐ)ί)ρηί<ΐ£τ. (ππνιπΛΐί οττ'πγ κ'νε πτλ π",·»·»/ μιχής καί έθνικής ελευθερίας. Τό ρύρωπαίχόν κόμμα άΕιοΐ: 1] Την "Ενωσιν των Εύ· ρωπαϊκών κρατών.—α') Α¬ μοιβαίαν εγγύησιν τής κυ- ριαρχίας καί ασφαλείας δλων των εύρωπαικών κρατών. β') Α¬ ναθεώρησιν των συνθηκών ιίρή· νης πρός αποκατάστασιν πλήρους ίσοτιμίας μεταξύ δλων των εύρω¬ παικών κρατών. γ') Εύρωπαϊκόν όμοσπονδιακόν δικαστήριον διά την υποχρεωτικήν διευθέτησιν ό¬ λων των ένδοευρωπαϊκών διενέ ξεων. δ') Εύ&ωπαικήν στρατιωτι· κήν συμμαχίαν μετά κθινοΰ γενι- κοΰ έπιτελείου εναερίου στόλου πρός εξασφάλισιν τής εϊρήνης καί τοΰ έξ ϊσου άφοπλισιιοϋ. 2) Την πολιτικήν εύ- ρωπαΐκής είρήνης:—α') Κοι¬ νήν πολιτικήν είρήνης άπέ- ναντι τοΰ έξωευρωπαϊκοΰ ' κό¬ σμου. β') Διηπειρωΐικήν συνερ¬ γασίαν διά μιάς Κοινωνίας των Εθνών συμπεριλαμβανού_σ_ΐ1£ ρος τη δλης εύρωπαϊής ρ σεως, ιοθτο δμως δέν σημαΐνει «τι δένύπάρχουν καθόλου είδι- καΐ λεπτομερειαι, αναγόμενοι ειδικώς είς τα ττσραδουνάβεισ καί γενικώς τα μικρά κρά- τη, δτι συνετιώς δέν ύτΐάρ- νει περίπτωσις καταστρώσε- ως εΐοικοθ σχεδΐου διά την ά- νόρθωσιν τής οΐκονομΐας των παραδουναβείων κρατών. Ή συνδιάσκεψις τής Στρέ¬ ζας κατέδειξεν δτι ή οΐκονο- μΐα των παραδουναβείων κρα¬ τών δέν ημπορεί νά άνορθω- θή διά σειράς διαφόρων καθ (έκαστον συμφωνών των πα ραδουναβείων κρατών μεταξυ των, άλλ' 8τι χρειάζεται πρός τουτο συνολικόν εύρωπαίκόν πρόγραμμα διά τα κράτη αυ- τά, πρόγραμμα βασιζόμενον είτε επί δικτύου συνθηκών προτιμήσεως, δπως τό προτεΐ ή Γλλί καί τό άποδέχε Έν άπό τα μάλλον άνησυ- χαστικά σημεΐα τής δλης κα¬ ταστάσεως είνε τό όλονέν αύ- ξάνον ελλειμμα των έμπορι- κών ίσοζυγΐων των διαφόρων κρατών καί ιδία έκείνων άκό- μη τα όποΐα μέχρι τής στιγ- μτλς έθεωροθντο ώς οίκονομι- κώς εύρωστα. ΌπωσδτγΐΛοτε γεγονός είνε δτι ή συνδιάσκεψις τής Στρε- ζας δνΕΤΐ1.στωσεν ωρισμένας ός κα^ αί δια- σιν μετά τής βρεττανικής αύτο- σα είς ατμόσφαιραν φυσικότητος. *" * --α., κι,.,.. «{| φυσιχότης είνε ή πρώτη σιν μ ή κρατορίας. δ') όλων ι αι, ρήξεις μεταξύ ξρ παίκών κρατών. ζ) Τό εύρωπαϊ· κόν δόγμα Μονρόε. 3) Την Εύρωπαΐκήν τελω- ειακ'η'ν Ενωσι1».— α^ βαθμι- ζας δνΕΤΐ1.στωσεν ωριμς τιρα^ματικότητας κα^ αί δια- πιστώσεις της αύται θά διευ- κολύνουν τό έ'ργον τής μεγά- λης οίκονομικής διασκέψεως ν7 ψ ν7. φανισθή όπως είνε στό φυσικό τού. Πότε θεωρεΐ τόν εαυτόν τού ύποδεέστερον. ΪΙότε, ένφ διατη- ρεΐ κάποιαν κρυφήν ύπε#ηψάνειαν θαρρεΐ πώς οί σύντροφοί τού τόν θεωροϋν ύποδεέστερον, πράγ- μα όδυνηρόν. 'Υποφέρει καί κα- ταφεύγει ευχαρίστως είς την μο ναξιάν. Άλλά αυτή ή μοναχική ζωή γίνεται καί αυτή σημείον κατωτερότητος. Ό συνεσταλμένος σπανίως είνε εύτυχής. Όλοι σχεδόν οί άνθρωποι είνε συνεσταλμένοι έ'ν τινι μέτρω. Τό πρώτον φάρμακον κατά τής δει- λίας είνε ή βαθειά κατανόησις αυ¬ τής τής αληθείας. Συχνά δ άν¬ δρας ή ή γυναίκα πού μάς τρο- μάζουν περισσότερον, τρομοκρα- τοΰνται οί ΐδιοι άπό ημάς. Ή άνησυχία τούς δίδει έκεΐνο τό πα- γερόν ΰφος, τό οποίον πάλιν η¬ μείς έχλαμβάνομεν ώς περιφρό¬ νησιν. Ό συνεσταλμένος δημι¬ ουργή συνεσταλμένους. Ο ) /1ΛΙΙΧγρΐΛψΐ|ν νι.νλ/- -- τ___ ών πολεμικών χρεών. των κοινωνικών άρετών. '■ '-— πτώσιν, ••"^«1 ■ ■νειακην Ενωσι.». ^ βμ αίαν κατάργησιν δλων των τελω ών καν οΐκονονιικών φ©αν ΕΙΝΕ ΔΙΚΑΙΟΝ- Πολλοί συμπολίται προ- σελθόντες είς τα γραφεΐα μας διεμαρτυρήθησαν διά την τα¬ κτικήν τοθ Δήμου νά μην ύ- δρεύη αύτούς έκ τοθ παλαιοθ ύδραγωγείου. Πρόκειται περί των κεκτημένων «μασούρας» καί είνε όμολογουμένως δί¬ καιον άλλά καί νόμιμον νά μην άσκηθή κατ' αυτών οια¬ δήποτε πίεσις πρίν λυθή τό ζήτημά των δπερ ό δήμος άν δέν άπατώμεθα παρέπεμψεν είς επιτροπήν είδικών. Ά- μα λυθή, άς κληθοθν νά κά¬ μουν δ,τι έπιβάλλεται διά την σύνδεσιν των, συμψηφιζομέ- νων ώς ελπίζομεν των δσων όφείλουν πρός τόν Δήμον μέ την αξίαν των μασουρών των οποίων την χρήσιν καταργεϊ τό νέον ύδραγωγεΐον. Ό κ. Δήμαρχος ελπίζομεν δτι θά συμφωνήση μέ την άποψίν μας καί θά διατάξη τα δέοντα. Ν Α ΛΕΙΨΟΥΝ. Μερικοί επί τώ άκούσμα- τι δτι Θά γίνουν νέαι εκλογαί, ήγανάκτησαν—είνε ή κυριολε- ξΐα—Καί δέν ειχαν φανταζό¬ μεθα άδικον. Κ* έδώ δπως καί άλλοθ ή πολιτική τύρβη τοθ πρό των τελευταίων έ· κλογών χρονικοθ διαστήμα- τος καί ό όξύς έκλογικός ά- ά- νει ή Γαλλία καί τό άποδέχε ται ή Γερμανία, είτε πραγ ματοποιοθν την πράγματι μεγπλόσχημον Ιδέαν τής Ιδρύ¬ σεως ενός ταμείου άρωγής διά κοινής εύρωπαϊκής πρό- παθεΐας. Ζήτημα είνε δμως εάν κράτη, δπως ή Αγγλία θά δεχθοθν πρόθυμα, παρα την συμπάθειαν την οποίαν έπιδεικνύουν πρός την πρότα¬ σιν αυτήν τής Ιταλίας, νά οε- χθοθν είς την πραγματικότη- τα καί νά καταβάλλουν - " ΓΤΡΟ 11111»» .ΙΗΗΗΗΙ'1 ΤΟΚΟΜΜΠΗΣΕιΡΟΙΐΜίΙΗ! Ε1ΡΗΗΗΪ ΚΑΙ ΑΔΕΑΦΟΐΗΤΟΣ Έπ' εύκαιρία τοΰ Ιν Βασιλείς τής Ελβετίας συνελθόντος ήδη μεγάλου Εύρωπαικοϋ συνεδρίου, Ιδρύθη υπό τοΰ Ρ. Ν. Κουδεν- χόβε Καλλέργη (τού ίδρυτοΰ τής «Πανευρώπης», την Ιδέαν τής ο¬ ποίας υίοθέτησεν ώς γνωστόν θερμώς δ Μπριάν) τό Εύρωπαϊ¬ κόν κόμμα. Ή έν Βιέννη «Πα- νευρωπαϊκή "Ενωσις» (τμήμα τύ¬ πον) μας απέστειλε την κατωτέ¬ ρω έκκλησιν τοΰ Κουδενχόβε Καλ¬ λέργη μαζύ μ έ τό πρόγραμμα τοΰ κόμματος μέ την παοάκλησιν δπως δημοσιευθώσι χάριν τοΰ Κρητικού κοινοϋ. Εκκλησις τού Εΰρωπαϊκοΰ μών μεταξύ εύρωπαικών κρατών' β) κοινήν τελωνειακόν προστα¬ σίαν τής εΰρωπα'ίκης γεωργίας κα! βιομηχανίας" γ) μεθοδικήν οργάνωσιν ττς εΰς>ωπαίκτς άγο-
  ράς' δ) κοινήν εκμετάλλευσιν των
  εύρωπαικών άποικιών ε) εύρω¬
  παϊκόν κοινόν νόμισμα. *
  4) Την Εΰρωπαϊκήν κοινο>
  νικήν πολιτικήν.— α) Εξα¬
  σφάλισιν τοΰ Ιλαχίστου βιωτικοϋ
  δρίου δι5 δλους, θέλοντας νά ερ-
  γάζωνται. β) 'Υπερνίκησιν τής
  άνεργίας διά παραγωγικής ιύρω-
  παικής οίκονομικής πολιτικής. γ)
  Ελάττωσιν τοΰ χρόνου εργασίας
  συμφώνως μέ τάς προόδους τής
  --"-· ^ν ,,,,,,ητριηϊή οΐκονο-
  είς έναν ηθικόν κίνδυνον πρ< νά προσπαθή νά μή στέκεται καμπος. Μία καλή συνταγή είνε νά διακηρύσση ό ί'διοςτάς κατω- τερότητας επί των οποίων φοβεί¬ ται την κρίσιν των άλ.λων. Τότε τό φάσμα των πραγμάτων πού δεν ελέχθησαν δέν θά παρεμβάλ- λεται πλέον μεταξύ των συνομι- λητών διά νά τούς διαιρή καί νά τοΰς δταταράσση. Ό Βύρων πού έφοβειτο άκόμη κα μήπως κυτ· τάξουν τό ανάπηρον πόδι τού, ήτο συνεσταλμένος καί επροκάλει συστολήν. Εάν ωμίλει ελευθέρα περί αύτοΰ θά εΐχε κάμη πιό εύ- χάριστη τή ξωή γι' αυτόν καί τούς φίλους τού Είς την άληθινήν φιλίαν, δμολογοΰνται τα πάντα. Ό Σταντάλ, καλός Ιατρός τής συστολής, διότι ήτο καί δ ΐδιος μέγας συνεσταλμένος, συνιστά είς Γπειτα^μϊ αναγνώρισιν τοϋ καθεστώ- τος υπό τοθ λαϊκοϋ κόμμα- τος αί νέαι εκλογαί δέν θά εχουν ουδέ κάν τό ενδιαφέ¬ ρον πού χρειάζεται. Τα κόμ- ματα θά άγωνισθοθν υπό την ιδίαν σχεδόν πολιτικήν ση¬ μαίαν. Καί μετά τάς εκλογάς δέν θά ύπάρχουν οϋτε νίκη- ταί, οΰτε ήττημένοι. Θά ύπάρ- χουν μόνον ...δημοκράται. "Ω· στε; "Ας μδς λεΐψουν ώρισμέ· νως αί νέαι εκλογαί! άπαιτουμένην χρηματικήν βοή¬ θειαν. Λ Έκτός δλων αυτών, θετικών τε καί άρνητικών πορισμάτων τής Στρέζας, πρέπει νά τονι¬ σθή καί τοθτο άκόμη, ότι εις την Στρέζαν έγινε σεβαστή καί πολύτιμος προκαταρκτικη έργασΐα διά την παγκόσμιον οικονομικήν συνδιάσκεψιν. Α¬ πεδείχθη κατ' αυτήν δτι ϊ>*ν
  δύναται νά νοηθή άποτελε-
  σματική βοηθεία διά τάς πα-
  ραδουναβείους χώρας—καί 6-
  πομένως γενικώς διά την ευ¬
  ρώπην καί τόν κόσμον- ή ο-
  ποία νά μην Ιχη ώς βάσιν την
  ομόθυμον γενικήν συνεργασΐ-
  κόμματος:
  Εύρωπαΐαι καί Εύ^ωπαΐοι.
  Τό εύρωπαϊκόν κόμμα Ιδρύθη
  ώς τό μέγα εύρωπαϊκόν ενιαίον
  κόμμα εναντίον δλων των κομμά¬
  των τα όποΐι ύποκινοΰσιν είς τόν
  πόλεμον μεταξύ των λαών,εΐτε είς
  τόν εμφύλιον πόλεμον.
  Είνε κόμμα τής εύρωπαϊκής
  νεολαίας καί τοΰ εΐκοστοΰ αιώνος
  έ άθ ροπρεποϋς
  αν δλων των ενοιαψορ^ε»·""··
  Σοφοί έμπειρογνώμονες διαφό¬
  ρων κρατών έκύρωσαν μέ την
  υπογραφήν των την θεωρητι
  τεχν.κής- δ) σωμαι«ιακα οικονο
  μικά επιμελητήρια πρός υπερνι
  κησιν τού αγώνος των ταξεων ε)
  την άρτίωσιν καί έξίσωσιν των
  κοινωνικών νομοθεσιων της Άν-
  ρώπης διά τάς μητέρας, τα παι¬
  δία, τούς άσθενεϊς και γεροντας-
  ζ) προστασίαν των Ιθαγενων εις
  τας άποικίας των εύρωπαικών
  κρατών. .
  5) Την Εΰρωπαικην «ολι-
  τικήν ελευθερίας.- α) Έγγύ
  ησιν τής άτομικής ελευθερίας
  τής άτομικής ίδιοκτησία; καί τής
  θρησκευτικής πεποιθήσεως· β)
  Μεταρρύθμισιν τής δημοκρατίας
  δι1 ένισχύσεως τοϋ κρατικοΰ κύ-
  ρους καί τής κυβερνήτη; εύστα-
  θείας· γ) πολιτικήν, οικονομικήν
  καί κοινωνικήν ίσοτιμίαν τής γυ¬
  ναικός" δ) την μόρφωσιν καί άνο-
  δον των ίκανωτέρων επι δλων
  μέγας συνεσιαλμένος, συ ς
  τόν πάσχοντα νά μή φαντάζεται
  έκ των προτέρων την σκηνήν πού
  φοβείται, άλλά νά ρίχνεται είς
  αυτήν μονομιας, άσυλλόγιστα,
  δπως δ κολυμβητής πηδα είς τό
  κρύο νερό. Τό ένστικτον θά κάμη
  τα ύπόλοιπα. Τό μάθημα δμοιά·
  ζει πρός έκεΐνο πού δ Ναπολέων
  δίδει είς τούς στρατηγούς καί τούς
  κυβερνήτας όταν συμβουλεύχι νά
  μην «σχεδιάζουν πίνακας» τοΰ
  μέλλοντος. Διότι τό μέλλον, δταν
  γίνεται παρόν, είνε πάντοτε δια-
  φορετικόν άπό τόν «πίνακα».
  Ό κανών αύιός είνε4ξαίρετος
  διά τούς νέους τούς δποίους πτο-
  εί μιά γυναίκα. Εάν προετοιμα-
  σθοΰν διά μίαν σκηνήν μομφών
  ή ίκεσιών ή έρωτικών διαχΰσεων,
  εάν φαντασθοΰν Ικ των προτέ¬
  ά άήσεις καί τας θρι
  ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΠΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ.
  Ό Γενικάς Διοικητής κ.
  Καταπότης έπέστησε την τιρο·
  σοχήν των αρμοδίων τοθ κέν-
  τρου επί τής άνάγκης τής συ- '
  νεχΐσεως τής εργασίας διά την
  έπανεκτί μησιν των προσφυγι-
  κών κλήρων. Είνε γνωστός ό
  περί τούς προσφυγικούς κλή·
  ρους Θόρυβος τοθ τύπου άλ¬
  λά καί τό ταχύ ενδιαφέρον
  τοθ κράτους δπως έξυπηρετη-
  θώσι διά τής πραγματοποιή¬
  σεως τής έπανεκτιμήσεως ο'ι
  ένδιαφερόμενοι πρόσφυγες καί
  λυθή τό δλον ζήτημα υπέρ
  δημοσία Ιφ' δσον έπιμένει νά είνε
  εΰγλωττος. Μία αγόρευσις άπο-
  σιηθισμένη είνε επικίνδυνος λό¬
  γω τού καταναγκασμοΰ, τοΰ φό-
  βου τής λησμοούνηο, τής ύπερβο-
  λικής προπαρασκευής. Άλλά ν-
  πάρχουν δύο άσφαλεΐς μέθοδοι.
  Ή μία είνε νά διερωτηθή κανείς
  μέ τχπλότητα: «Διατί είνε συγκεν-
  τρωμένον αύτό τό ακροατήριον;
  Τί περιμένει άπό Ιμένα; Περί τι-
  • » %__
  νεθΜΚΙΐΛΐ, ΛΜΙ .«^_________
  απηλλαγμένον κάθε μικροπρεποϋς
  κομματικής πολιτικής. Ό άναλ-
  λοίωτός τού σκοπός είναι: Αί Η¬
  νωμεναι Πολιτειαι τής Εύρώπης,
  άνευ χωριζόνταιν τελωνειακών
  φραγμών, άνευ ανταγωνιστικών
  εξοπλισμ&ν, άνευ έθνικής καί
  κοινωνικής ύποδουλώσεως, άνευ
  άνεργίας.
  Αξιούμεν δθεν; την Ιλι ΐσοις
  των πεδίων. Λ
  6) Την Εΰρωπαικην έϋνι-
  κήν πολιτικήν.-α) προστα¬
  σίαν των εθνικών πολιτΐσμων και
  τοπικών παραδόσεων β) εξασφά¬
  λισιν όλων των εί-ρωπαικων μει-
  ονοτήτων κατά τό πρότυπον της
  Ελβετίας καί Έσθονίας· γ) άπα-
  νόρευσιν τής προπαγάνδας έθνι-
  κοΰ, κοινωνικοϋ και θρησκευτι-
  χοϋ μίσους· δ) ανανέωσιν τού
  εΰρωπαϊκοΰ Ιδεαλισμοϋ.
  /ςιυυμ.οτ νυν.. ..,
  δροις συνεργασίαν δλων των λα- εΰρωπαϊκοΰ ίθεαΛΐσμον.
  ών τής Εύρώπης πρός εξασφάλι- Τό εύρωπαϊκόν κόμμα άξιοΐ:
  ----*-----""- Άνώνα χστά τής πολΕμική;
  ών της υυ^,,,,, «ν-»
  σιν των εθνικήν των πολιΐισμών
  ρων τάς άπαντήσεις καί τάς θρι-
  αμβευτικά; άνταπαντήσεις των,
  πανε χαμένοι. Ή πραγματική α¬
  πάντησις δέν θά είνε Ικείνη πού
  περίμεναν' αί προητοιμασμέναι
  άνταπαντήσεις των θά πέσουν είς
  τό κενόν. Καλλίτερα είνε νά φθά-
  νουν άποφασισμένοι νά είναι δ¬
  πως είναι καί νά έξαναγκάζουν
  τόν εαυτόν των άκόμη καί κατά
  την διάρκειαν τής μοιραίας δια-
  δρομής, νά σκέπτεται εντελώς άλ·
  λα πράγματα. Έκεΐ, δπως είς την
  κολύμβησιν, τό ένστικτον θά κα¬
  νονίση τα πάντα πολύ καλλίτερα
  παρά ή λογική.
  Τό ίδιον θά είπω διά τόν ρή-
  τορα. Δέν ύπάρχει δυσκολώτερον
  νος πρόκειται;» καί νά πραγμα-
  τευθη τότε τό ζήτημα είς τόνον
  συνομιλίας, χωρίς Ιπιτηδεύσεις
  σταματώντας άφοβα κάθε τόσον
  διά νά σκεφθή. Ή άλλη είνε νά
  διαβάζη, χωρίς νά κάνη πώς δέν
  διαβάζει.
  Ένα καλόν φάρμακον κατά
  τής συστολής τοΰ πλησίον είνε τό
  χαμόγελο. Τα «σημάδια», δπως
  λέγει 6 Άλαίν, κάνουν συχνά μβ-
  γαλείτερο κακό άπό τάς πραγμα¬
  τικάς σκέψεις. 'Ένας άνθρωπος
  φα'ινεται άλλόφρων Ιπειδή τοΰ
  πέφτει δ ήλιος σία μάτια, Ιπειδή
  τόν στενεύουν τα παπούΐσια τού
  Ιπειδή τό φαγητόν τού ήτο πάρα
  πολύ βαρύ γιά τό άδύνατο στο-
  τορα. Δέν υπάρχη δυσκολώρ
  πράγμα άπό τό νά ομιλή κανείς
  μάχι τού.
  ΑΝΤΡΕ ΜΩΡΟΥΑ
  ©ιατρόν Πουλχκ<χ*η.— (Ελλη¬ νικόν προνομιούχον μϊλόδραμα) Ά ηόψΒ ή «Άϊντά» τού Βέρντι. Πρώ- τη εμφάνισις τής κ. Ταμπάση "Απόλλων. — Τό γνωστόν άρι- σιούργημα «Τρελλός Τραγουδιστής». Βόβηορος.—«Σόμποτ» μέ την Έλ ληνίδα καλλιτέχνιδι Ελένη Αρίστη καΐ την Λάουρα Λαπλάντ. αυτών, άρκετά άλλως τε κα- θυστερήσαν. Θά είνε συνεπώς ακατανόητον νά μην όλοκλη- ρωθή ή αρχίσασα ώς γνωστόν έπανεκτίμησις άλλά νά έξα κολουθήστ) χρονΐζουσα επι μεγίστη ζημία των άγροτών προσφύγων καΐ Ιδία είς επο¬ χήν καθ* ήν άρχονται αί καλ- λιέργειαι. ΟΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ. Παρά τό δτι ό καιρός κά θε άλλο παρά ψυχρός είνε ά- κόμη,αΐ προετοιμασίαι διά την έναρξιν τής ζωής τοθ κλειστοΰ χώρου ήρχισαν νά σημειώνων- ται. Δέν άναφαΐνονται μόνον παντοθ φιγουρινια μέ τίς χει- μωνικές «κρεασιόν».ΆνοΙγουν δειλά—δειλά καί ή πόρτες των χοροδιδασκαλείον. Τα πόδια μυρμηδίζουν καί τα χέ· ρια «άγκαλιάζουν»τό κενόν ε¬ πί τή προβλέψει δτι καί ή έ- φετεινή χορευτική ζωή δέν θά ύστερήση, τής περυσινής. Γε¬ νικώς ό κλειστός χώρος ύπει- σέρχεται είς τόν ανοικτόν κσί τοθ διεκδικεΐ σώνει καί καλά τα πρωτεΐαΙ Άλλ' ατυχώς ώς είπομεν ή πρώτες ψυχρες δέν έφθασαν άκόμη. "Ολίγη λοιπόν ύπομονή. ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΑΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο «ΕΡΜΗΣ» ΙΩΑΝ. Γ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ (Παρά την ΠλατειαιΣτρά- τα καΐ Εναντι το& Εστιατό¬ ριον Στρατη). θά 6ρί]τε άπαντα χά γρα- φικά ε Ιδη των σχολείων ώς τα .διδλία τής δημοτικάς καί άπαντα τα γραφικά πολυτελείας γραφείων. πού περνά 6 Όκτ)βρίου 1932. "Ανατολή ηλίου 6.27, Λύσις 6*8, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ θαλασσο- μι- γυ- χαί ό θβός γιά νά πλάση τή γυναΐχα δέν έχοψε τήν πλευρά τιϋ άσχημάν- θρωπσυ τού Αδαμ, όπως μάς λένε στήν Καινή Διαθήχη, άλλά ε<ανβ χά- τι άλλο. "Εστειλβ έναν άγγβλο καί τού μάζβψε άπό τόν Παοάδεισο δ «.α τα χρϊνα χαί τα τριαντάφυλλα. Τα βαλβ μποοστά τού. Τδχανε μιά μυ· ρωμένη ζύμη, καΐ άπ' αύτην έζύμωσβ τό τριανταφυλλένιο σώμα τής γυ¬ ναίκας. Τό δημιούργιμά τού αύτό ό Πλά στής τώφτιαξβ μέ όλο τού τό κέφι, μέ όλη τού τή δημουργιχή χαλαισθησια, «αί μάί παρουσίσσε το άγαλματάκι τής πρώτη: γυναίκας, θαΰμα πλαστι- χότητος χαί ώμορφιάς. Δυστυχώς ό- μως, λίγες είν' έχεϊνβς πού ξβρουν νά διατη/ήσουν τό θείον αύτό δώρο. Θά μοϋ πήτε ότι ό χαλός θβδς θά ι χουράστηχε σΐό τέλος χαί γι' αύτό . ^ δέν έπλασβν ώμορφβς όλρς τίς γυ ] πού θί εορτασθη Ιντός τοϋ 193ο, ναίκες. Άλλά καί ή ολιγώτερον ώ ή Ιδιαιτέρα πατρίς τού Λειψία ραία μπορβί όταν είνε φιλάρεσχος *,._....!*■__„. νΛ τιιιτίπτι τόν ιΐϊνά- νά κατορθώνπ νά φαίνεται, πράγμ« . ^οιμα^εται να τιμήση τθν μέγα «ού βέν τό κατορθώνβι μιά ώραία,' λον συνθετην με ενα κολοασιαιον άλλά άχι φιλάρεσκος χσΐ ό κυρ,ιώτβ | μνημείον, πού θά έπηοεάση Ρν ρος συντελβστής γιά νά φαίνεται μιά , μροει Χ(, τήν ρυμοτομίαν τής Τ^τ*™*^^.*^ ™-! πόλεως. Θά χαραχθή μία μεγάλη δενδροφυτευμένη λεωφόρος, η ο- —Ό μισάνθρωπος πόοος. Ό γνωστδς τεννιπτής *«ί σάνθρωπος κ.Ζερμπώ πού έκαμεν όλομόναχος άλλοτε τόν γΰρον τοΰ^ χόσμου έ τί ενός μικροϋ κοττέρου, ^εκίνησε την Τετάρτην άπό τήν Μασσαλίαν δι' ενα νέον ταξεΐδι τού εϊοους πύτοϋ. Θ ί διαπλεύση πάλιν όλομόνα¬ χος τόν Ωκεανόν κατευθυνόμενος είς την Πολυνησίαν, τής οποίας τούς ήμιαγςίους κατοίκους θωρεί πολύ καλλιτέρους των Εΰρω- παιων. Τό νέον κοττεράκι, τό ό ποίον Ρναυπήγησεν ειδικώς διά τό ταξεΐδι αύτό, είνε 9 μόνον τόν¬ νων καί φέρει τό όνομά τού. —Μνημείον είς τόν Βάγνερ. Επί τχί πεντηκοντπκτηρίδι τού μεγάλου μουσικοϋ Ριχ. Βάγνερ, λβίον δβι?μα. "Ενα δροσερό καί νεα- | νικό πρόσωπο μ' έπιδερμίδα λεία ποία θά καταλήγχΐ είς ?να άλσύλ- λιον, είς τό κέντρον δέ τοϋ άλ- συλλίου αυτού θά έγερθό τό μνη· ρ μ χωρίς ρυτίδες ιίνβ τό μεγαλβίτερο στοιχβΐο τής ώραιότητος. Καί άφοϋ σάς έκανα τόν πρόλογο αύτό σάς λέγω ότι διά ν' άποκτήσε- ( , , -„. , τε ενα ώραίο δέρμα πρβπει νά ξβύ (μ«ον, με διαμετρον 20 μέτρων ρετβ μερικά πράγματα. Διά τήνπερι- καί ΰψος 18 μέτρων. Το μνη- ποίησιν τοΰ δέρματος ή τήρησις των Ι μκΟν θα είνε «πό πορφυρίτην όρων τής ύγιεινής είνε βπαβαίτητος. < ^ . κοσμηιαι απ0 συμπλεγ- Τά λιπαρά, τα οίνοπνευματα χαί τδ , > , , ,
  πολύ ψωμΐ κατασΐρέφουν τή δροσιά
  τού. Τα ξενύχτια, οί άϋπνίες, τό ή·
  λιόχαμμα χαί ή κατάχρησις των χαλ-
  λυντικών ρυτιδώνουν χαί μαραίνουν
  τό πρόσωπο. Καί όταν τό χαχό γίνυ
  δέν ξεγίνεται. |
  Τό δέρμα μοιάζβι μέ τό άνθος πού
  άμα μαρανθχί δέν μπορεί νά ξανα |
  ποκτήση τήν άνθηρότητά τού. Γιά (
  τίς λιοκαμμένες παρηθίτω μιά συν- (
  ταγή: Θα βάλετβ σ' ενα μπονκάλι
  νερό, όξυζενέ χαί άνθόνερο κατ' Ι
  σας ποσότητας θά προσθέσετβ τόν
  χυμό 2—3 λεμονιών καί μέ τό μΐγμα
  αύτό θ' άλοίββτε χάθε βράδυ τό πρό¬
  σω πό σας μ' ίνα βαμβιίχι.
  ή Μοντέρνα
  ματα καί άνάγλυφα,
  τα ?ργα τοϋ Βάγνερ.
  Νεντερισμοί
  Μοδέρνα χρώματα.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΓΕΩΡΓ. Μ. ΠΕΤΑΣΗΣ
  ΙΑΤΡΟΧ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΖ
  ΔΙΔΑΚΤΟΡ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  Επί δακαετίαν σπουβάαας χαί
  εΐδικευθείς ένΓερμανία χαί Βιέν-
  νβ. Δέχεΐαι έν ΐφ Ίατρείφ τού,
  όδός Σφακίων (Καμαράκι) ί¬
  να ντ ι ιοθ Ιατρείου κ. Μελισσείδη,
  9—12 χαί 3—7 μ. μ.
  Άχτίνβς Ραϊντγχβν
  Τεχνιτός πνβυμοθώραξ
  Τηλεφ. 2—79
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΙΜΜΑΝ. Σ. ΜΑΤΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
  ·«-* Γΐκρνβρβητ ι»νΐ*ντΐ ΤΒ»
  Το άριβτβοργημ»
  των αΐώνων.
  ΑΡΕΤΟΥΣΑ..
  Πολ.
  |22ον.
  "Ενα ροχαλητό άκουσα μονάχα
  καί τίποτ' άλλο...
  Τοθ εϊχ« ττεράσει τήν καρδια
  ή μακρυά βουλγαρική μαχαίρα ώς
  την άλλη ακρη κι' είχε καρφωθ?(
  ή -αύτη τού στό πάτωμα.
  "Ετσι είχα σωθτ^ άπό τα δυό
  βερία, ποι» εκοιμώντο στό απάνω
  πάτωμα, *ι' ή«ν τά πϊ1° ΐ™*1*~
  δυνα, γιατί <.ί άλλοι ήσαν στό 6- πίγειο καί δέν μποροθααν ν'άκ&ύ- σουν. Μά ή Μαρία... Είχα καιρώ νά κυττάξω μήπως μττοροθσα νά τήν γλυτώση) γιατί τώρα δέν έφο^ΰμην πειά μή ξυ· πνήσουν αύτοι. Τρέχω γρήγορχστή φωτία...Βα ζω τα ξύλα πάλι το ίνα κοντά ατό άλλο... Τα φυσώ καί γίνεται φλό- γ*. ΕΙχ« ίδη "οθ βρισκότανε 6 λύ χνος την &ρχ πού ή Μαρί* τόν β Πλήρης παρακαταθήκη χτ;- μικων καί φαρμακευτικών προϊόντων %αϊ Σπεσιαλιχί |ΙΙ,ΙΙΙΙ,1Ι1|1,ΠΙ|ΠΙ|πη(ΙΙ|(Ι||ΐ|ΐ|ΐι|ι|πιΐΐιιι|ΐ.....^^ Ι ΠΑΛΛΑΑΙΟΝ,,ΛΥΚΕίΟΝί 1 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Γνωστοποιεΐται = ΐνωστοποιβίται ότι οί ίπιθυμοΰν- I _1ί* ^α**β«Λ*» ταίς φυλακαί,: ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΗ = | τεχνίται κτϊοται δέον ν' άπευθύν είς ΔΙΑ π^τΤΑΙΩΣ ΔΙΑ ν°μου Ι 4οφ^ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι -—--— =1 ΤΜΗΜΑΤΑ: Μοντεσσόρειον Νηπΐαγωγεϊον, δημοτικόν Σχολείον. '"" " -,. Ά^λέσθη όρμαθόί χλβιβιών μέ = ίλυσιν. Παραχαλβΐται ό ' " " γ, ρς Έξατάξιον Γυ = ει τρόπους καί μΕθόδους διδα-= ί ^ = ■■■■■■■■■ι Έπήγα, τόν επήρα, · Ιτράδηξα Ινα δαυλί άπό τή .φωτία καί φυ- σώντας τόν άναψα... "Ετσι μέ τό φώς στό χέρι ϊτρ«- ζα γρήγορα στήν πόρτα. . Τό %ορμί μου άνατρίχιασε... ΑΙσΘάνΘηκα τα πόϊια μου-νά ζεστοιίνωνται κάτω άπό τό αίμα ποθ χυνότανε άπό τής πληγές πού τούς είχε άνοίξει τό Ιδιο τους τό μαχαίρι... σχεΐικά μέ "Αχ! 8,τι εϊδα μπρός στά μάτια μου ήταν τρομερό καί ποτέ δέν θά τό ξεχάσω, δσο ζω... Ό ληστής ήταν πεσμένος απά¬ νω άπό τήν Μαρία νεκρός... Τόν έτράβηξα γρήγορα παρά πίρχ κι' εγύρισα την γυναΐκα ά νάσκελα, μέ τήν έλπίδα πώς θά τής είχα άφήαει άκόμα λίγη ζωή. Μά ή έλπίδα ήταν μάταια! Τό ποκάμισό της ήταν κατακόκ- κινο άπό τό αίμα τό δικό της καί τοθ ληστή" πού έχυνόταν κοντά της, καί στό στήθός της ϊχασκε μιά πληγή δαθειά χ&Ι πλατειά, πρός τό μέρος τής καρδιβς!... Ή δυστυχισμένη ήταν νεκρή!. Τρελλός άπό τή λύπη μου, δέν ήξερα τί νά κάνω... ,'ΚχεΕντι θά μ' ώδηγοθσε νβ κα· σουν οίίλλοι οί λησταί,γιατί αυτή ήςερε πού εκοιμώντο κι' Ιγώ δέν τό ήξερα... Μολοντ&Οτο καιρό δέν είχα νά χάνω... Τα μεσάνυκτα είχαν περάσει κι' ϊπρεπι νά φύγω γρήγορα, καί νά προχωρήσω δαθειά μέσα στό δάσος, γιατί δταν θά ξτ^έρωνϊ καί θ' άνέδαιναν ο£ λησταί απάνω νά ίδοθνε γιατί δέν κατεβαίνει ό άρ- των, θά βλίπανι χί είχα χαί θάπαιρναν τό δάσος γυ- ρεύοντάς με. Κι' Ιτσι έπρεπε νά τραβήξω μακρυά, πολύ μ«κρυά.... (άκολουθεΐ) ΙκοΐπΩΐιικηΙ ΚΙΝΗΪΙΣ— Άνβχώρησ,ιν οι' Α¬ θήνας οί κ. κ. Εύαγ. Χυιστοφοράκης δικηγόρος, Άβέτ^ Βαρζαχιάν ύφο- σματέμπορος, καί Ιωάν. Γ. Δημήτρ,. άδης- —'Επίσης ανεχώρησεν ό κ. Ιωσήφ Ί. Μηλιαράκης, έπιπλοποιός —'Επανήλθον προχθές έξΆθηνών οί κ. κ. Γεωργ. Παρασχάκης ^1 Κωνστ. Πετράκης. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Άπέθανβ προχθβς αιφνιδίως καΐ εκηδεύθη έν συρροή έχλβχτοϋ νόσμου χρηστή καΐ σ«μ«ο. 9ής ουμπολίτις ή Κατίνα Άνωγεια νάχη ά'ιβλφή τοϋ φίλου κ. Εύαγ. Άνωγειανάκη έμπόρου.Τούς οίχεΓους τής μεταστάσης καί Ιδιαιτέρως την κ. Εύαγ. Άνωγειανάχήν συλλυπού¬ μεθα θερμώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθήκον μου επιβεβλημένον θεωρώ όπως καΐ δημοσίς; έχφράσω τάς απείρους βϋ· χαριστίας μου είς τόν διακεκριμένον γυναικολόγον Ιατρόν χ. Γρηγόρ. Χα· χζιδάκην όστΐϊ διά τής έπιστημονικής τού Ικανότητος έσωσβ έκ βκβαίου Θα νάτου τήν άδελφήν μου "Ανναν Μα¬ ρινάκη καί τό χαριτωμένο άγοράχι της ποΰ μάς παρίδωκε γβμάτο ΰγβία. 'Επίσης εϋχαριστώ την έπισΐήμο- να μαϊαν βίδα Κοΰλα Πολυχρονίδου ήτις συνετέλρσε κατά πολύ είς την τόσον αίσίαν έκβασιν τοϋ τοχεΐοϋ. Δαφναΐς τί 4-10-1932 ό ευχαριστών Ανδρ. 'Ανώρουλάκης Γύρω στήν πόλι μας. δωμάτιον ήλ_ τδν Άραστά. ιΐν — Υπέρ των σεισμοπαθών Χαλκι¬ δικής θά διενβργηθοϋν ίρανοι καί έν Κρήτη. —Σχετική σύστασις τής Γβνικής Διοικήσεως εκοινοποιήθη ήδη είς τας Νομαρχίας τής νήσου. —Οί δυνόμενοι νά διαθέσουν τ&ν οβολόν των. — Υποθέτομεν δτι δέν Θά κωφβύ αουν είς τάς έχχλήσεις των συατα· θησομένων επιτροπών —Τό μέτρον σήμερον είνε γενικόν χαί ή φιλαλ)ηλία έπιβεβηλμένη .. —Κατ' αύτάς παρατηρεΐται έξαι- ρετιχή κίνησις ταξειδιωτών. — Τα εκάστοτε άφιχνούμενα άτμό- πλοια τής γραμμής είνε συχνά κατά- μεστα έπιβατών. — Τό ίδιον συμβαίνει καί δταν τα άτμόπλοια άναχωροϋν. —'Επιστρέφουν βλέπβτε άκόμη δ¬ σο ι παραθέρισαν είς την άλλην 'Ελ- λάδα,όσοι μετέβησαν είς τάς λουτρο· πόλεις καί δσο* τέλος πάντων επέ¬ ρασαν τό καλοκαΐρι των ταξειδεύον τ«ς. —'Ε| άλλον την εποχήν αύτην ά ναχωροΰν καθ* όμάδας οί μέλλόντκς καί οί ήδη άκαδημαϊχοΐ πολίται οί ό ποίοι ένίοτε συνοδεύονται καί άπδ τούς γονεϊς των. —'Επίσης χαί οί σπονδάζοντβς είς τό εξωτερικόν. —Ταξειδάκια τελενταΓως ήρχι¬ σαν νά κά,νουν σνννΑ «"ΐ οί 4.,-β.π. -Λέγουν δτι τόσον ί&ΰμωσαν Ββ· ρικοΐ έπιχώριοι ΑαϊΙ έ η άί νά αντ,κουν είς Χό Λαϊκόν κόμμα. ήχιστα "βχηγόν των. κοσμητιχά διά μα, Από έβρτίν Κ καί τόν 'πββιπβώο" «να «Ινβ ι τό 8»νος μας πράγμα καί μαζύ χαρμόσυνον. την τελευταίαν—«αί όρι- ■■·■-■—————— ρήρ το0 έλληνόπαιδος, «ποφεθγον έπικιν- = ΜΟΡΛθνΐν ω ς πΐίΡ«μ«τισμ0ύς. < =, ΜΟΡΦΩΣΙΣ.- θρτ,σκε,τ,κή καί Έθνική. Πίστή ε τοθ άναλυτικοθ προγράμματος. Ι ΔιαρΧής έπικοινωνία Σχολβίου «αί οικογενείας Ι £ _ ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. -Γαλλική δποχρεωτική άπό ? " - τοθ Δημοτικοθ καί 5νω. Αγγλικη ι - ΕΧΠΙΓΡΙΝΙΗ ΜΡΑΙ?-τ.'ϊτ''?^πρΟα'ΡίτΐΧω«· - ϋιΑϋϋιΐΊΜΗ ΜΕΛΕΤΗ δία τούε αδυνατεί,· ιι^,ο ί , τής Γ'. = «ι Γερ- = = ■ ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ 5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΙΩΤΗ ί είς πλήρϊ,ς σεφί,ςΡ ς' ε|ς ("νΛλας ποσότη. δβα? ά?όίη -ΟΙ δέ ΛαϊκοΙ χάνουν βύο. ΓΕίμ4νδηλ 92 Λί^ έπανσλαμ· Γ Η πβωτηντης σΤΛν ΐαί εμφάνισιν Έλληνικόν καί Τσάν- π,θανώ,αΐ μελόδρομβ βέ >Ι»ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||]||(Η
  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣα,ε.
  —Αϋ|32ι ανον χην,Α π___^ 8 η·
  V"
  διά Ρβθυ-
  ΑΕΤΟΣ
  ΗΡΑΜ.
  ΚΙΜΩΝ
  τββ
  τηλεφ. Ν« 30
  νικολ, αλικιοτη
  φιλομουσου κοινωνίας μας.
  *> Ρ*π«ρτ<ρ Ι ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Θεοδωρίβης ■■■■■■■■■■■■■« ■■■■■■■■■■■■■ΒΒΒ ..... ...........ι ΚΑΑΛΙΤΕΧνικη 2ΟΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΑΣΗ Τό πβλυτελέστατον άτμόπλο,βν ΕΚΤΟ23 ΤΡΑ2Τ 'Η Κ β Πράκτωρ λ *λ . "Η«κτωρ ■ .....ίΛίΛ^κορπΗ,:^:· ■■■■■■ϊ ."· Τ°"*°* -' ■'< >*
  Ο1
  η
  ?Οχί1
  1 ·»~ "Αννα
  ϊέ
  -10-1932!
  0 «ήαΡιοι
  1 μας.
  ομοπαθών Χώ»,.
  ►ουνβρβνο,,,β^
  "σ.ς τής Γμι -
  'οιηθηήβη^,
  σου. '
  νάδιαβέαββντ^
  ίτι δέν ΰά χωψιί
  ήσεις ΐων ουατα
  των
  βρον είνε χπκίι
  «πιβεβηλμίτίΐ.,
  ιαρατηοείται έξαι·
  ϋδιωτών.
  άφικνούμενα άτμδ·
  ι βίνε συχνά κακ·
  αίνει καΐ δια» τί
  (οί ν.
  βλέπετε άχόμη !■
  Ις την άλλην 'Ε1·
  αν είς τβς λουΐρο,
  έλος πάντων ώ·
  ρι των ταξειβπον
  ν εποχήν αυτήν έ
  ικίόας οί μέλλοντι;
  αϊχοί πολίται ου
  ίβύονται καΐ άπό
  Ι σπονδάζον«ίΐΙ(
  τελβντα'ως
  ι,,·».
  ίσον μ
  αϊκοΙ μέ την
  ατεύματος άχΐιύι
  ΐν ήδη νά Ιορρ
  ι έπαυσαν κΧβον
  Λαϊχόν κόμμα,
  μάλιστα π6βψφ
  [*οΐ>ς αύτόθι «αί
  ισμητιχά διά τδν
  ΐοίων καΐ ι4 ■·
  /ιπεώσει ένα εΐ«
  ρισις τού πολιτβί'
  Ονος μας «««Υ!11
  μαζύ χαρμόσΐ"111.·
  λογίαι καΐ«1®'
  υτσίαν-καί 6}ΐ·
  «ών βουλην·»»»
  .ι «ρδίζοτιν »Ι"
  ίνοκν βύβ.
  ΛίίΙΒ
  θ.
  1ΠΑΣΗ
  α» * ·Τ:
  αν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΝΟΡΟ£2ΣΙ23
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΈΙωτβρικού έτησία Δολλάρια 10.
  "Απασαι αί άπβδείξβις συνδρο
  μών καΐ δημοαιεώαε^ν φέρουσι
  απαραιτήτως την υπογραφήν τβϋ
  Διευθυντού καί ίδιβχτάτου τής
  «'Ανορβώσεως».
  Ηράκλειον 6 'Οχτ)βρίο» 1932
  /~) κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ συνέ-
  ^—^ στησεν όπως σχημα¬
  τισθή κυβέρνησις βύρέως ή
  στενοΰ συνασπισμοΰ των
  κομμάτων της αντιπολιτεύ¬
  σεως (την οικουμενικήν δέν
  την θεωρεί ό κ. Ββνιζβλος
  ώς την ένδεικνυομένην λύ¬
  σιν). Μολονότι ή δημοσία
  γνώμη συμφώνως καί πρός
  την έννοιαν τής ψήφου τής
  25ης Σεπτέμβριον, σαφώς
  στρέφεται πρός τόν σχηματι
  σμόν οίκουμενικής κυβερνή¬
  σεως, ή γνώμη τού κ. Βενι¬
  ζέλου δέν είνε δυνατόν νά
  θεωρηθή ώς μή δικαιολογη-
  μένη. 'Εφ' όσον τό Φιλελεύ¬
  θερον καί τό Λαϊκόν κόμμα—
  τα δύο ίσχυρότερα πολιτικά
  συγκροτήματα—κρίνεται δύ¬
  σκολον νά συνεργασθώσι «αί
  μετά την αναγνώρισιν τού
  πολιτεύματος—ή κυβέρνησις
  των κομμάτων τής αντιπολι¬
  τεύσεως είνε ή προτιμοτε'ρα
  λύσις.
  ***
  Α ΛΛΩΣ ΤΕ την σχηματι-
  *» ζομένην τυχόν κυβέρ¬
  νησιν εΰρέως ή στενοΰ συνα·
  σπισμοΰ της αντιπολιτεύσε¬
  ως, είνε βέβαιον ότι θά υπο¬
  στηρίξη τό κόμμα των Φιλε¬
  λευθέρας. Ή ύποστήριξις
  αυτή, έν τή προόδω τής κοι-
  νοβουλευτικής εργασίας, βΐνβ
  δυνατόν νά εξελιχθή β£ς' βμ-
  μεσον προσέγγισιν των δύο
  διϊσταμένων όπωσδήποτε
  κομμάτων ώστε αργότερον
  νά φθάσωμεν ευκολώτερον
  είς την οικουμενικήν. Έν
  τοιαύτη περιπτώσει άσφαλέ-
  στατα καί ή στβδιοόρομία τής
  οίκουμενικής θά αποβή α¬
  πείρως λυσιτελεστέρα διά
  την ^δημιουργίαν πλέον
  καθεστώτος έθνικής ένό
  τητος καί αποφυγήν άλ-
  λων πολιτικών άναστατώ-
  σεων διά τής διενεργείας
  νέων έκλογών—πράγμα ώφε-
  λιμώτατον είς την ταχείαν
  ρύθμισιν των οΐκονομικών
  καί δημοσιονομικών προβλη-
  μάτων τής χώρας καί την ο¬
  ριστικήν άνόρθωσιν τής κρα¬
  τικάς μας ζωής.
  ***
  ΟΙ κ. κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
  Ράλλης καί Μερκούρης
  επεδοκίμασαν την στάσιν τοΰ
  κ. Τσαλδσρη. Καί είνε οί
  βουλευταί ούτοι τοϋ Λαΐκοΰ
  κόμματος κορυφαΐοι, έπιτε-
  λεΐς τρόπον τινά τούτου, ώ¬
  στε ή ϋέλησίς των νά εκπρο¬
  σωπή καί την θέλησιν των
  δλλων μονάδων τοΰ κόμμα¬
  τος. Όπωσδήποτε άπό τα
  γραφόμενα των αδιάλλακτων
  «λαΐκών» εφημερίδων ολί¬
  γον πρό τής άναγνωρίσεως
  τής «βενιζελικής δημοκρατί¬
  ας» υπό τοϋ Τσαλδάρη—έκβι-
  αζομένου, λέγει, κατά τρό¬
  πον άνήκουστον—έννοβί πάς
  τις δτι μετά την αναγνώρισιν
  τοΰ πολιΓεύματος κινδυνευει
  νά διχασθη τό λαϊκόν κόμ¬
  μα δημιουργουμένης μικράς
  μερίδος αδιάλλακτων* «έκνό-
  μων» δηλ. μοναρχικών στοι¬
  χείον. Ευχάριστον έν τούτοις
  είνε δτι άπό αΰτό ή μέν Δη-
  μοκρατία ουδέν έχει νά ζή-
  μιωθη, ή δ' δλη κοινοβου-
  λβυτική διαμόρφωσις νά έξυ-
  πηρβτηθϋ έν τώ διαχωρισμφ
  ■—οριστικώς καί τβλεσιδίκως
  πλέον—των προβάτων άπό
  τα έρίφια.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΗΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  1) Μαρίας χήρας Δημ, Σάλτα
  κατοίκου Ηρακλείου 2) Βΐσιλεί-
  ου Μ'.τλ. Σίλτα κατοίκου Θερμής
  Λέαβου, 3) Αικατερίνης χήρας
  Κω στ. Μχγνήσαλη τό γένος Μιλτ.
  Σάλτα κατοίκου τής πόλεως Μι-
  τυλήνης, 4) Τριαντβφυλλιώς χή-
  ρχς Στυλ. Χριστοδούλου ή Χαρ-
  νταλι2 τό γένος Μιλτ. Σάλτα κα¬
  τοίκου ΣκαλοχωρίθΌ Λέσδου, καί
  5) Άγγελικής χήρας Έμμ. Σάλ¬
  κατοίκου ΜΟριας Λέσβου, ώς
  νομίμου έπιτρόπου τώ; άνηλίκων
  όρφανών πατρός τέκνων της
  Κωνσταντίνας, Μιλτιάδου, θεοφα-
  νοθς καί Έμμανουηλίας Εμμα¬
  Ηρα¬
  νουήλ Σάλτα, ώς έξ άδιαθέτου
  κληρονόμων τοθ πο:έ Δι^μητρίου
  Σάλτα. Κατά
  Μαρίνας χήρας Ηέτρ. Φιύμη τό
  γένος Έμμ. Αλεξίου τα οίκιακά
  άσχολουμένης κάτοικον
  κλείου.
  Ή καθ' ή; τό παρόν όφειλέτις
  μας καίτοι έπετάγη νομίμως διά
  τής υπό χρονολ. 30 Μχίου 1932
  κατασχετηρίου έπιταγής μας, ώ;
  δείκνυται έκ των ύπ' άριθμ. 1103
  καί 1140 τοθ 1932 άποδεικτικών
  έπιδόσεως τ>ΰ παρά τή περιφε-
  ρεία τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλεί¬
  ου Δικαστ. Κλητήρΐς Νικολάου
  Μαυρομμάτη, ί'να δυνάμει καί πρός
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Πώς δα γίνεται τού λοιπού
  η έγνραφή είς τα μητρώα των αρρενων.
  Υπό τοθ 'Υπουργείου Έσωτερι-
  κών εξεδόθη διάταγμα περί τοθ
  τρόπου έγγραφής είς τα μητρώ
  των αρρενων.
  Διά τοθ διατάγματος τούτου χα·
  θορίζεται δτι Ιντός 10 ημερών άπό
  τής γεννήσεως άρρενος τινος ΰπος
  χρεοθνται νά δηλώσωσι τοθτο εί-
  τόν Δήμαρχον ή τόν πρόεδρον τής
  κοινότητος ό πατήρ ή ή μήτηρ ή
  ή μαία ό ίατρός ή καί τέλος π5;
  παραστάς είς τόν τοκετόν ή πλη-
  ροφορηθείς περί τούτου.
  Ή έγγραφή γίνεται είς τηρούμε¬
  νον βιβλίον υπό έκάατης ένοριακής
  έπιτροπή; έντός τοθ μηνός Μαρτίου
  εκάστου έτους. Οί πρίξενοι, αίένο
  ριακαί έπιτροπαί καί ύ ειδικώς επ
  των μητρωων αρρενων άσχολούμε-
  νοι άξιωματικοΐ τής Στρατολογίας
  δποχρεοθνται νά άποστέλλωσιν είς
  τόν Δήμαρχον ή τόν πρόεδρον τής
  κοινότητος όνομασΐικούς καταλό-
  γους *τών κατά τό παρελθόν Ιτος
  γεννηθέντων αρρενων. Οί δέ λη-
  ξίαρχοι θά άποστέλλωσιν άντίγρα-
  φα των ληξιαρχικών πράξεων γεν¬
  νήσεως ίρρίνων.
  Έν τώ αύτω διατάγματι άναφέ-
  ρονται τα καθήκοντα των αξιωμα¬
  τικών τής Στρατολογίας καί όρί-
  ζεται δτι ούτοι δέον νά σιιντάσσυυν
  κατά μήνα καταλόγοιις των γεννη
  θέντων καί δηλωθέντων αρρενων.
  Έπίσης άναφέρονται έ"ν συνε-
  χεία τα τής συστάσεως έπιτροπής
  έν εκάστη περΐφερεία, διά τα γεν-
  νώμενα ζητήματα· κατά την έγ-
  γραφήν τώ/ αρρενων καί <5ρ£ζεται βτι είς τό τέλος εκάστου εξαμήνου πό Δήμαρχοι καί οί πρόεδροι των κοινοτήτων ύποβάλλοον είς χον Νο¬ μάρχην τής περιφερείας των διά μέν τούς έγγραπτέους (Ιδηλώτους ή παραλείφθέντας) αντίγραφον λη- ιαρχικής πράξεως γεννήσεως, διά δέ τούς διαγραπτέους ώς άποβιώ- σαντας ληξιαρχιακήν πράξιν θανά· τού ή σχετικόν πιοτοποιητικόν κλπ. εκτέλεσιν άριθ τοθ 1931 λτϊξιπροθέσμου ποθήκου δανεισιικοθ Σ τοθ ϋπ' άριθμ. 31*85 λξθέ ένυπο- ή δανεισιικοθ έ^γρίφοΌ τοθ Συμ)γράφου. Ηρακλείου Άν- τωνίου Γιάνναρ^, νομίμως περιβε- βλημένου τόν έκτ&λεστήριον τύπον, καταβάλη πρός ημάς μέχρι τής έ¬ πιταγής ταύτης δρ. 47011,60 έν- τόκως έκτοτε μέχρις έξοφλήσεω; έν τούτοις άπέσχε νά πράξη τουτο μέχρι σήμερον. Διά ταυτα Π^6ς είσπραξιν τοθ ποσοθ τού¬ του των δρ. 47011,60 των άπό τής έπιταγής νομίμων τόκων αύ- τοθ καί των έξόδων εκτελέσεως, εκτιθέμβθα είς δημόσιον αναγκα¬ στικόν πλειστηριασμόν τό επόμε¬ νον άκίνητον κτήμα άνήκον είς την άνω δφειλέτιδά μας ήτοι "Αμπελον κειμένην είς θέσιν Πατέλλαις τής περιφερείας Χρυσοπηγής προ- αστίίου Ηρακλείου, εκτάσεως 30 ώς έγγιστα έργατών ή 10,000 τ. μέτρων, μέ διάφορα δπωροφόρα δένδρα, 3 ελαιόδενδρα καί 3 έτερα μικρότερα, έν σαρνίτσιον, μίαν ξηρόστερναν καί μίαν οικίαν έντός τής αμπέλου συνισταμένην έξ ενός ίσογείου μέ σοφδν καί μέ έστίαν καί συνορεόουσαν κτήμασιν Άρι- στοδήμου Πασχαλίδου, Ιωάννου Αιναρδάκη, Χατζή Κωνσταντίνου Άνδρουλάκη, Μεχμέτ Άλή" (ήδη ΈλληνικοΟ Δημοσίου) καί δρόμφ δημοσίφ. Ό πλειστηριασμός τοθ κτήμα τος τούτου γενησεται την 20 Νο- εμβρΐου 1932 ήμέρανΚυριακήν καί ώραν 10—12 κ. μ. ενώπιον τοθ Συμ)γράφου Ηρακλείου Νικολάου Φραγκιουδάκη ή τού νοιΙιοο α£ι- τοθ άναπληρωτοθ καί έν τώ εν¬ ταύθα Δημοσίφ Γραφείω τού, δ- που καί δ τε καλοθνται οί πλειοδο- τήαοντες. Άρμόδιος Δικαστικός κλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμα, δημοσιευ¬ θήτω δέ τό παρόν διά τής ένταθθα εκδιδομένης εφημερίδος «Άνόρ- θωσις». Ηράκλειον 4η Όκτωβρίου 1932 Ό πληρεξ. Δικηγόρος των έπι- σπειιδόντων καί παραγγελλόντων. Μιχαήλ Α. Μανασαχης —Κλοπή κοσμημάτων. Συνελήφθη, παρά-τής Χωρβςρυ- λακάς Χανίων ο Ελευθ. Γ. Σκορ όύλλης έτών 18 Μαθητάς τοΰ Γυ- μνασίου Χανίων καί κάτοικος τής Συνοικίας ΆγίΌυ ΠαντΕλεπμονο; τής Χαλέπας, κατόπιν μηνύαΐως της Εϋχγγβλιας χπρας Έμμ. Κο- λιακουίακη διότι ίϊσελθών ·1ς την βΐκίαν της καθ' όν χρόνον αυτή άηουαίαζε τής έκλεψε <5ιά· φορακοσμήματα άξίας 30.0Γ0 δραχ. Ή αχετικπ ίικβγραφία ώΐίβιβα- σθει διά τα περαιτέρω, εί; το Α'. 'Ανακριτικβν Τμημα Χανίων. —Άπόπειρα αύτοκτονίας. Κατ' είίήαεις έκ Χανίων απεπει¬ ράθη νά αυτοκτονήση λαβούσα 40 ύισκία κινίνη; ή 20έτις ίοραη- λίτις "Αννα Ματαθία Λεβή διότι εγκατελείφθη υπό τοΰ μνηστήρος της Μωϋ; Ίσχακη.Ή αύτόχειρ με τεφέρθη έν καχή καταστασβι αίς τό Δημοτικόν Νοοοχομείον. —Τό Γ τρατοδικεΐον Κρήτης. Προχθές Τρίτην τ© έν Χανίοις Σρατοδικεΐβν τής ν'· Μβραρχίας Κρήτης έξεδίκασΐ 10 ΰπβθέσϊΐς τής άρμβδιότητός τού. —Διά την υγείαν των μα θητών. Ή Δΐϊύδυνοις τής Σχολήξ Ύγι βινης τοθ Ύπουργβίου της Π αι δίία{, όιά νεωτέρας έγκυκλίου κλίου της προ; τάς Σχβλικάς, κ«1 τας Έηαιδβυτικάς Αρχάς άπο στέλλει -οδαγίας περί τής ίκτελέ σεως τοϋ 'ΑνπδΐφθβριτικοΟ έμββ· λιαβμοθ είς τα Σχολεϊα. Ό εμβο¬ λιασμόν θά εφαρμοσθή, προλη πτικώζ, είς άπαντας τού; Μάθη τάς Α'. καί της Β'. Τάξεως των Δημοτικήν Σχολβίων. —Ή κατάταξις των κληρω¬ τών. Ληξάσης τής δοθείσης άναβολπς χατατάξεως των κληρωτων τής κλάσεως 1932 β', ήρξατο άπό χθές Όκ?ωβρίου η κατάταξις είς τα ΐϊ ά ξς ς συντάγματα. Ή προθεαμία κατατάξεως λήγει ώς γνωστόν αυ ριον 7 —ϊυνιστώνται έπιτροπαί δι' έράνους υπέρ των σεισμο- παθών. Γίνιχος Διοικη- Μιχ. Καταπότης Ό ύιτουργίς τής Κρήτης χ. ...Λ. -----. δια τηλεγραφήματος τού πρός τάς Νομάρχας της Νήσου παρα- καλεϊ όπως αυστόσωβιν έπιτροπάς υπό την προζδρίαν τού Σεβασμι¬ ώτατον Μητροπολίτα Κρήτης καί των κατά τόπους έπισκέπΜν είς άς απαραιτήτως νά συμμβτάσχουν ο! χ. χ. Νομάρχαι χαί Διβυθυν- ταΐ των τραπεζών πρός συλλογήν έράνων υπέρ των σεισμοπλήκτων της Χαλκιδικής. Συνιστά έπίσης ίπως καταβλη- θή πάσα προσπάθϊΐα ίπως β! ίρα- νοι είνε άποδοπκοί χαί άνάλβ- γοι της άνάγκπ; την όποιαν ηρό· καιται νά θβραπεύσωσι. νεα ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΜ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ Τέως Τζαμί Χεϊτάν ΌγλοΟ. ΣΙΔΗΡΑ, ΞΥΛΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΑΙΑ ΤΟΥΒΛΑ Ποιότης αρίστη Τιμαί έξαιρετικώς χαμηλαί. : Ίπμαΐ εςαιρετικώς χαμηλαί. , • -------------- · • σ ••••••••••εν··················· ················ ϋ||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|(ΐ: Ι ΜΙΧ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ Ι = (ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) = σμος καί ίσχυρός ήτο, ώς α¬ πεδείχθη, καί αξιος τήςέμπι- στοσύνης των πολιτών. | ΕΙΣ ΤΛ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΣΤΈΦΑΝΟΝ ΓΛΜΟΥ | Ε Ευρίσκονται πάντα τα εΐδη διά βαπτίσεις καί γάμους είς Ι Ξ τιμάς προσιτας δι' δλα τα βαλάντια. Ξ | Παραγγελίαι έκτελοθνται έντός έλαχίστου χρονικοθ διαστή- §" ηΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙ1ΙΙΙΙΙ||ΙΜΙΙΙΙ = ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|Ι|||||Ι|||||||||||||||ϊ! ΠΝΤΟΣ τής ημέρας χθές —· ανεμένετο ή διάλυσις τοΰ στρατιωτικόν συνδέσμου. Διά τής πιθανώς διαλύσεως τού ό σύνδεσμος άποδεικνύβι Οτι ό σκοπός διά τόν οποίον Ιδρύθη υπήρξεν απλώς ή ά- νάγκη της περιφρουρήσεως τοΰ δημοκρατικόν πολιτεύ¬ ματος. Αρϋέντος τοΰ λόγου τούτου ό σύνδεσμος δέν φαί- νεται νά έχη σοβαροΰς λόγους υπάρξεως καί αΰτοδιαλύεται. Οί κοπτόμενοι κατά συνέ¬ πειαν διά τό άντικανονικόν τής υπάρξεως τοΰ συνδέσμου δπως καί οί συκοφαντήσαν¬ τες τούτον διαφοροτρόπως ά- ποστομώνονται: ΟΓ πρώτοι δέν έπρβπε νάκόπτωνιαι διά τό «άντικανονικόν» καθ* ήν στιγμήν καλώς αντελαμβά¬ νοντο δτι εκινδύνευε τό πο· λίτευμα, οί δεύτεροι νά μή ονκοφαντοϋν δταν ό σύνσβ- §ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|, ] ΟΧΙ ΡΕΚΛΑΜΕΣ! § ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΣΤΑΘΑΚΗ == ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ: Ξ Ύδρόμϊτρα έ Ύδρόμβτρα έντόπια μέ δραχ. 160, 'Αθηναϊχά μέ δραχ. 130. ΜολυβδοσΜλήνβς, α'. 16 Δρ. κατ' οκάν μολυβδοσωλήνες β' 14 δραχ. Ο....... ί.....'.-... 114" « *_ *„-£.-----9Μ" Λ— II β-Γ.---- υ.·.-/----. .»«" 160, Βρυσβς έγχώρ'ι«ςΊ)2" 3δ" Δρ. εκάστη 3)4ΓορχΤ 45, βρΰσες ΕύρίποΐΓΐ)2" δραχμάς = 50, 3)4" δραχμάς 65. ΞΞ Σιδηροσαιλήνες χαί έξαρτήματα μαΰρα χαί γαλβανισμένα, άσυναγώνιστα. :^ 'Εχτελο&νται έπίσης: —- 'Υδραυλιχαί Έγκαταστάσεις, συνδεαεις νίου ύδραγωγείου κατ' άποχοπήν. Ξ Γίνονται ευκολίαι πληρωμή;. = ΑΙ κάτωθι έχτελεσθεΐβαι ύδραυλιχα) έγχαταστάσεις υπό τής έταιρείας: Ξ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ ' = Πιστοποιοθν την Ιχανότητά των: ~ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ.—Ξενάκη—Λιανά καί Σία, Άδελφών Στ. Κωνσταντινίδου, ΥΙών Ν. Ξ Κωνσταντινίβου, Γεωργ Μιτσοτάχη. ^~ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΥΔΡΑΓΟΓΕ1ΟΝ.— Δαφνών, Βουτών, "Αγ. Δέκα, Μητροπόλεως, Άμπελου- Ξ (ου, Καλλονής, Κανβύλας, Μοιρών, Σκοτίία Σητείας. "Ξ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ.—«Ελβετία». «Μίνως» "Ηρακλείου, «Λατώ» -Αγ. Νικόλαον. ΞΞ ΙΎΜΝΑΣΙΩΝ.-Νεαπόλεως, Πόμπηας. - ' == ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.—Νυν Κλινιχή κ. Γιαμαλάχη, Μέγαρα Μ. Γουναλάκη 16 οΐχιών, Έμμ. ΞΞ "Αγγελιδάκη 3 οίκιών, μικρόν Μέγαρον Μ. Μ. Γουναλάκη, Δημ. Μαυρουδή 2 οίχιών, Μιχ. ΞΞ Παπουτσάχη 14 οίχιών, Χαρ. Παπαματθαιάχη 3 οίκιών, Μ. Άθανασιάδου 2 οίχιών, Άλκι ΞΞ βιάβη Μαρή, οίκοία Μαρχρατάΐη, Κ'μ· Ανεμογιάννη, Τυράκη, Νικολουδάκη, 'Εργαζάκη, ΞΞ Ιταλιχής Σχολής "Ηρακλείου, Κοκχίνη Αγ. Νικόλαον 2 οίκιών, Κοχχίνη - Κρητσά, Παγκάλου, =ΐ "Αγιον Νικόλαον, Μπελιμπασάχη χ. λ. π., χ. λ. π. ;— ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ.—Καπρίς, Κνωσός, Όλυμπος, "Εθνικόν, Αθηναϊκον. = Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπ —Τα ίδιωτικά χρέη πρός τό εξωτερικόν. Τ β ύΐιουρνβΐον τής Δικαιοσΰνης απηύθυνε πρός τάς δικαστιχάς άρ χάς τοΰ κράτους εγκύκλιον δια· σαφηστικην τοΰ τρόπου τήζέφαρ- μογής τοΰ νόμου τής 14 Ιουλίου, ώς πρός την εξόφλησιν των πρός τέ εξωτερικόν Ιδιωτικήν χρε&ν.Γ Διά τού νόμου τούτου καββρίζβ- ται ότι τα πρός τό εξωτερικόν ίδιωτικά χρέη δύνανται νά έ- ξοφλοΰνται είς δραχμάς καί είς 4 έξαμηνιαίας δόσβι;, έφοσβν ο πι- στωτης δηλώση ότι δέχβται τόν τοιούτον διακανονισμόν. Ή μβ· τατροπή είς δραχμάς θά γίνη επί τή βάσει τής καθωρισμένης τιμης υπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος. ΑΙ δραχμαί όμως θά παραμένουν ενταύθα μπλοκέ διά λογαριασμόν τοθ πιστωίοΰ, ο οποίος θά δύνα¬ ται νά τάς χρηαιμοποιήσ·α μόνον διά την πληρωμήν έλληνικών προ- ϊόντων, έξαγομένων είς τό έξωτβ- ρικόν. Τό Υπουργείον τής Διχαιοσύ· νης διά τής ανωτέρω έγκυχλίο» τού παρέχει διαφόρους οδηγίας πρός τού; Προέδρους των Πρωτο- δικων χαί καθορΐζει ότι ή προ- θεομία διά την πληρωμήν τής α' δόβϊαις άρχίζβι άπό τής ημέρας της δηλώσΐως τού πιστωτοθ δτι δεχεται νά λάβζΐ τα όφ«ιλομ«να είς δραχμάς. —Ή ταχυδρομισή Ενωσις Ελ¬ λάδος —Τουρκίας. Ανεκοινώθη αρμοδίως έτι κα¬ τόπιν αποφάσεως τής τουρκιχης κυβερνήσεως στέλλονται προσΐχ&ς αίς τόν πρεσβευτήν της Τουρκίας τα πληρεξούοια διά την υπογρα¬ φήν τής συμβασϊωςπλήρους ταχυ δρομικής ενώσεως Ελλάδος χαί Τουρκίας, συμφώνως πρό; ληφθεί¬ σαν απόφασιν τής β' βαλκανιχής διασκέψεως, υπό την προϋπόθεσιν δτι ιίς την έν λόγω σύμβασιν θά δύνανται βραδύτερον νά προσχω- ρήσουν χαί τα βαλκανιχά κράτη. —Τα Ιργα όδοποιΐας. Τάς προμεσημβρινάς ώρας της χθές συνήλθον είς συνεδρίασιν έν τω Νομαρχιακώ καταστήματι τα μέλη τοϋ Διοικητικόν Συμβου- λίου τοΰ Ειδικόν ταμβίου έ«αρ· χιακης Όδοποιΐας Ηρακλείου καί συνεζήτησαν επί της κατασκευάς διαφόρων έργων όδοποιΐας έν τ$ Νομφ μας. ______ —Έχπαιδευτικά. Ύπογραφέν υπό τού χ. υπουρ· γοΰ τής Παιδείας έδημοσιεύβη ίίς την εφημερίδα της Κυβερνή¬ σεως τό διάταγμα δυνάμει τού οποίου άναβτέλλεται δι' εφέτος ή λειτουργία τή; πρώτας τά{β««β των διδασκαλείων τής Δημοτικής ΈκπαιδεύββΝς. Είς την λήψιν τοΰ μέτρον τούτου προέβη ή υ- πηρεσία τού νπουργβίου διότι θέ¬ λει ν' άναχόψο την πληθωρικήν εξαγωγήν δημοδιδαοχάλ«ν. —Επάνοδος τοΰ λίτου. Μητροπο- Πληροφορούμεθα 5τι ο Σεβα· σμιώτατος Μητροπολίτης Κρήτης κ. Τίτος Ζωγραφίδης, βϊλτιωθιί· οης της καταστάσεως τής ΰγβίας τού επανήλθεν έκ τής είς "Αγιον Νικόλαον χαί Νεάπολιν τριμη- νού διαμβνής τού χαί άνίλα/5· καβήχοντα.
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γραφβία Έναντι Νημαβ/χίας.
  ΑΝΟΡΘΩ__ί_5
  Πρωΐα ΤΤέμπτης
  Όκτωβρίου 1932.
  ;.....Ι1ΙΗΙ......„„„„„„„.„„„,„„„»„„.........,„„„„„,„„„„.„„„„„..................................».»»........«■""»"......!ΐ"11111::111
  ϋΐιιιιιΐΗΐιιιιιιιιΐΗΐι.....■ ■·■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■η
  Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΗΤβΑΗΣ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΟΤΑΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΛΕΣΜΟΥ
  ΤΙ ΑΗΑΦΕΡΕΙ Τί ΣΧΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΓΓΕΑΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 55 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Οί στρατηγοί κ- κ.
  •Οθωναίος καί Μανέτας αποτελούντες
  την ανωτάτην επιτροπήν τοΰ στρατιωτι-
  κού συνδέσμου έκοινοποίησαν σήμερον
  διάγγελμα πρός τα μέλη αυτού. Είς τό
  διάγγελμα άναφέρουν ότι καταθέτουν
  την εντολήν ώς έπιβαλλομένης τής δια¬
  λύσεως τοΰ συνΒέσμου κατόπιντής ρυθ-
  μίσεως τού καθεστωτικοΰ ζηχήματος-
  οΊαΙΜΗΣΚΑΤΕΥΒΥΝΕΙ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
  ΚΡΟΣ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ ΟΙΚίΥΜΕΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Ό πρόεδρος τής
  Δημοκρατίας κ. Ζαΐμης ήρχισε άπο
  σήμερον κατευθύνων τάς ενεργείας τού
  πρός τόν σχηματισμόν Οίκουμ&νικής
  Κυβερνήσεως, την οποίαν θεωρεϊ ώς
  την καλυτέραν λύσιν τού κυ€ερνητικοΰ
  ζητήματος.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Άργά την νύκτα τής χθές απεστάλη υπό
  τοΰ τμήματος εφαρμογήν τοΰ Υπουργείον
  Γεωργίας πρός τα Γεωργικά Έπΐμελητήρια
  Κρήτης τηλεγραφικώς τό κάτωθι δελτίον τι-
  μών έλαιολάδον:
  Διεθνής τιμή έλαιολάδου άνήρχετο χθές
  305 περίπου γαλλικά φράγκα άνά 100 χιλι¬
  όγραμμα φόμπ.
  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ
  ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
  Κατόπιν έγγοά(ϊ>ου τού κ. Νομάρχου Ηρακλεί¬
  ου δ Σύλλογος Μικρασιατών Προσφύγων ύπέβαλ-
  λε χθές είς αυτόν τόν αίτηθέντα πίνακα των άγο-
  ρασθησομένων οίκημάτων έκ τού ποσοϋ των 3 έ-
  κατομμνρίων δραχμών διά την εγκατάστασιν των
  άστίγων προσφυγικών οϊκογενειών.
  Ό πίναξ θά διαβιβασθή τό συντομώτερον είς
  την Εθνικήν Τράπεζαν ήτις καί θά προβή είς
  την επανεκτίμησιν των υποδεικνυομένας οίκημα
  των μετά ταυτα δέ καί κατόπιν τής ύπογραφής
  των σχετικών συμβολαίων θά επακολουθήση ή
  διανομή αυτών είς τάς δικαιούχους άστέγους προσ-
  φυγικάς ο'ικογενείας.
  Σχετικώς μέ τα διανεμηθησόμε-να οίκόπεδα
  τα καταληφθέντα υπό άστέγων ό Σύλλογος Μι¬
  κρασιατών Προσφύγων συνιστά" είς αύΐούς όπως
  μή προβαίνωσιν είς την εκτέλεσιν μονίμων έγχα-
  ταστάσεων είς τα εν λόγω οίκόπεδα, δεδομένου ό¬
  τι κατά την διανομήν των ήτις θά γίνΉ διά κλη¬
  ρώσεως Ικτός τής μετατοπίσεώς των θά είναι ύπο-
  χρεωμένοι νά άνεγείρωσιν οικίας επί τχ) βάσει
  συνταχθέντος σχετικοϋ σχεδίου.
  Η ΣΤΑΦΥΛΑΓΟΡΑ ΜΑΣ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς την σταφυλαγοράν μας καί χθες παρετη¬
  ρήθη ζωηρά άγοραστικίι κίνησις γενομένων άρκε-
  τών πράξεων μεταξύ σιαφυλοπαραγωγών καί στα-
  φυλεμπόρων εξαγωγέων.
  Αί τιμαί είς άς έπωλήθησαν αί σταφυλαί υπό
  των παραγωγών έκυμάνθησαν περί είς 2.20 δρ.
  διά τόν ταχτά τάς 3.70 δρ. διά τάς σταΐρυλός ρο·
  ζακΐ καί τάς 4.50—5 διά τάς σταφυλάς Αρχανών.
  Τό άπόγευμα τής χθές ανεχώρησαν δι' Αλε¬
  ξάνδρειαν 2 άτμόπλοια μέ φορτίον έκ 5 1)2—6
  χιλιάδων καλαθίων νωπών σταφυλών προοριζο-
  μένων διά τάς άγοράςτής Αίγύπτου. Σήμερον έ-
  πίσης θά φορτωθοϋν αρκεταί ποσότητες τόσον
  διά Βιέννην δσον καί δι' Αίγυπτον.
  ΕΡΑΝΟΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Κατόπιν τού έν άλλη στήλη δημοσιευομέ-
  νον χθεσινοΰ τηλεγραφήματος τοΰκ. Γενικοΰ
  Διοικητοΰ Κρήτης, περί ουστάσεως έπιτρο-
  πής διά την διενέργειαν έράνων υπέρ των
  σεισμοπαθών Χαλκιδικής ό κ. Νομάρχης
  Ηρακλείου εκάλεσε διά σήμερον είς συνε¬
  δρίασιν τα μελη τής συσταθείσης επί τούτφ
  έπιτροπής, διά την λήψιν άποφάσβων επί
  τοΰ καταλληλότερον τρόπου ενεργείας τοΰ
  έν λόγω έράνου πρός μεγαλειτέρον απόδο¬
  σιν αυτού._____________
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΗΛΡΣΕΙΣΤΩΝΚΑΠΝΕΜΠΟΡΩΝ
  Δι' αποφάσεως των Ύπουργών Έθνικής
  Οίκονομίας καί Οίκονομιχών αί ταχθείσαι
  είς τούς καπνεμπόρους προθεσμίαιπρός υπο¬
  βολήν ύπευθύνου δηλώσεως (έμφαινούσης
  κατα εσοδείαν, ποιότητα καί τόπον άγοράς
  τάς άγορασθείσας ύπ' αυτών ποσότητας κα¬
  πνών την είς δραχμάς αξίαν αυτών
  πρός παράδοσιν είς την Τράπεζαν τής άνα·
  λογίας τοΰ έκ 18 ο)ο ποσοστόν συναλλ,άγιια-
  τος επί τή πρό τής ίσχύος τοί νόμου 5.422
  ίσοτιμία καί έφ' δσον δέν ίχουν καταβάλη
  τουτο) παρατείνονται επί Ινα είσέτι μήνα
  άπό τής λήξεως τής πρώτης προθεσμίας.
  Ή πληρω^τών φόρων.
  Έγγραφον τοΰ Ταμείου.
  Πρός τόν "Εμπορικόν Σύλ¬
  λογον καί τό Εμπορικόν Έ-
  πιμελητήριον απεστάλη πα·
  ρά τοϋ Διευθυντού τοΰ Τα¬
  μείου Ηρακλείου τό κάτωθι
  έγγραφον έν σχέσει μέ την
  λήξιν των φορολογικόν διευ-
  κολυνσεων:
  «Αίδιά τοΰ Ν. Δ. τής 6 Φε
  βρουαρίου 1932 χορηγηθεϊσαι
  υπό τοϋ Κράτονς σοβαραί φο¬
  ρολογικαί οιευκολύνσεις καί
  έκπτώσεις είς τούς έκ φόρων
  όφειλέτας τοΰ Δημοσίου, δ-
  λων των μέχρι τοΰ 1930 χρή-
  σεων, ϊσχ·υον ώς γνωστόν ιιέ-
  χρι τής 31 "Ιουλίου έ. έ. "Ε
  πειδή δμως ό πλέον κατάλλη
  λας πρός πληρωμήν χρόνος
  ήτο ό των μην "όν Αύγούστου
  καί Σεπτεμβρίου ή προθεσμία
  αυτή παρετάθη δυνάμει νό
  μου μέχρι τέλους Σεπτεμβρί¬
  ου έ. έ. μέ την κατηγορημα-
  τικήν δήλωσιν τοΰ επί των
  Οίκονομικών 'Υπουργείου δ-
  τι ούδεμία αλλ,η παράτασις
  θά ήτο δυνατόν νά δοθή διά
  νέου νόμου.
  Ή γενομένη σιωπηρά καί
  άνεπίσημος παρ' ημών εΰκο-
  λία, τοΰ νά κρατηθή δηλαδή
  άνοικτα ή ήμερομηνία της
  30 Σεπτεμβρίου επί ΙΟήμερον
  δέν'πρέπει νά έρμηνευθή ώς
  νέα παράτασις αελλουσα καί
  νά συνεχισθή άλλ' απλώς ώς
  συνήθης εύκολία παρεχομέ-
  νη υπό των Τσμείων κατά
  τό τέλος τής χρήσεως ή άλλη α
  τινός προθεσαίας.
  Άπό τής 11ης συνεπώς Ό
  κτωβρίου ή εϊοπραξις θά γί-
  νεται μέ όλας τάς συνεπείας
  τής ύπερημερείας καί δνεν
  των εΰεργετημάτων τοΰ Νό¬
  μου περί φορολογικόν διευ-
  κολύνσεων. Καίτοι δέ τυγχά-
  νουσιν είς δλονς γνωστά τα
  σοβαρά εΰεργετήματα τοΰ
  ώς ό.νω Νόμου κρίνωμεν έν
  τούτοις καλόν νά έπαναλά
  βωμεν π^ριεκτικώς ταυτα διά
  ν" άντιλ,ηφθώσιν οί όφειλε-
  ται σαφέστερον τάς ζημίας άς
  Οά ΰποστώπιν εάν αφήσωσιν
  νά παρέλθχι άχρησιμοποίητος
  καί ή τελευταία όλιγοήμερος
  προθεσμία ήν εισέτι έχουσιν.
  (Ό κ.Ταμίας περαιτέρω άνα·
  φέρει τα γνωστά εύεργετή-
  ματα των οποίων τυγχάνουν
  οί εγκαίρως προσερχόμενοι
  πρός καταβολήν των όφει-
  λών πρός τό δημόσιον).
  Τα ανωτέρω συγκεκριμμέ
  να παραδρίγματα καταδει
  κνύθ'υν τα έξαιρετικά ώψελή
  ματα άτινα παρέχει είς τοΰς
  όφειλέτας ό μετά δθήμερον
  οριστικώς έκπνέων νόμος
  των φορολογικών διευκολύν
  σεων.
  Τό ατομικόν συμφέρον συ¬
  νεπώς καί μόνον των όφειλε-
  τών έπιβάλει είς αΰτοΰς νά
  μή αφήσωσιν όπωσδήποτε νά
  παρέλθχι άχρησιμοποίητος ή
  τελευταία όλιγοήμερος προθε
  σμία μέ την άόριστον, καί μα
  ταίαν καθ" ημάς, έλπίδα δτι
  τό κράτος υπό τάς σημερινάς
  μάλιστα συνθήκας θά νομο-
  θετήστι καί νέαν παράτασιν
  τοΰ ώς άνω νόμου».
  Αίσδητή μείωσις
  των τιμών των σταφίδων.
  Ή εΐααγωγή σταφίδων αίς την
  πόλιν μας επηκολούθησε καί χβέ;
  εΐααχθίΐσών ως επί τό πλϊΐστον
  ταχτάδων.
  Είς την σταφιίαγοράν π«ρ«τη-
  ρήθη χθές αΐαβητή άπραξία είς
  δλας τάς ποιότητος καί τα εΐ2π
  την σταφίδων, μή πραγματοποιη-
  βεισών η ελαχίστων μόνβν πρά-
  ξιων.
  Παρετηρήθη έπίβπς αΐσβητη
  μβίωσις των τιμ&ν είς τάς σουλ·
  τανίνα; αΐτινες έ«υμάνθηβανχθές
  αί μέν έξαιρετικαΐ είς τάς 19—20
  δραχ. «Ι δέ α' ποιότητος βΐς τάς
  17—18 δραχμάς. Είς τοϋς ταχτά¬
  δες αί τιμαί διβτηρήθησαν ϊίς τα
  αύτά έκίπεδα, «ΐς τα οποΐα έπ&ι
  ληθηβαν τκλβυτα.αις, ήτοι πέριξ
  τ&ν 4—5,50 καί 6 δραχ. κατ' οκάν.
  Ώΐαύτνς είς τεύς ελεμέδες αί
  τιμαί διβτη^ήβπσαν είς τάς 8,50
  —8,60 δρ. διά τους α' ποιότητος
  καί είς τάς δραχ. 6,70-6,80 διά
  τού; β' ποιότητας.
  Ή έπεξεργασία τδν ταχτάδων
  καί οουλτανίνων είς τάς σταφιδα
  πβθήκας έξακολουθβΐ κανονικώς.
  'Επίοης καί ή έξαγωγη είς τάς ά¬
  γοράς καταναλώαΐως εξωτερικόν^.
  Κατά παρααχεθίίσας πληροφο-
  ρίας καί κατά τούς σχετικοΰς ύπο-
  λογιβμούς άπό της άρχης τής τρβ-
  χοόβηςβταφΐδικής περιόδου ϊχουν
  ■ξχχθο διά τοΰ Τ«λων*(ου "Ηρα¬
  κλείου ττίρί τούς 5.500 τβννους
  σταφίδων μίι ύπολογιζομένων τβν
  ταχτάδων. ,
  ΑΙ ΕΛΟ&ΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
  Διά δπμοσΐϊυϊέντος β(ς την ε¬
  φημερίδα τη; Κυβερνήσεως
  διατάγμκτο; «ηϊρΐ παραχω
  ρήσβως έλωδών έκτάσεων
  εί; Γίωργικα 1 αμιϊα» δύναται
  δι' αποφάσεως τ γ'. > 12.- 14.50
  παραχατεινά »
  Ταχτάοπς α'
  » Ρ'
  Ελεμέδες α'
  » Ρ'
  Ροζακιά
  • ταχτά ι
  Κρασοστάφυλα
  β.- 12.-
  5.- 6.-
  3.50 4.50
  8.50*8.60
  6.-----6.50
  2.50- 3.-
  1.80- 2.-
  1-60- 1.70
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δολλάριον
  Λίρα
  Φράγκον
  Έλββτ. φράγκον
  Λιρέττα
  Μάρκον
  Τουρκική Λίρα
  Κορώνα (Τσβχ.)
  Κορώνα (Σονηβ.)
  Φοάγκον (Ββλγ.)
  Σβλλίνι (Α«σ—.)
  ΦιορΙνι (Όλλαν.)
  Ό»αλ *λλ|
  Δρ.
  163.------164,50
  571,-----577,-
  6.39- 6.49
  31,41- 31,77
  8,35- 8,46
  38,38- 39,66
  76.25- 81.75
  4,67-4,91
  28,64- 29,61
  «.51- 4,61
  22.73- 23,60
  65.43- 66,13
  ΜΟ------145,-
  ΟΙΑΑΪΚΟΙ ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΑΜΙίΗ
  ΙΔΙΚΗΝ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑλλΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΒΟΥΝ ΕΚΛΟΓΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2* Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας)-- Σχετικώς μέ την
  ρύθμισιν τής πολιτικής καταστάσεως οί
  κύκλοι τού Λαϊκοΰ κόμματος φρονούν
  ότι πρέπει ούτοι νά σχηματίσουν αμιγή
  κυβέρνησιν την όποιαν νά υποστηρίξη το
  σύνολον τής Βουλής.
  Εάν τούτο δέν είνε
  δυνατόν, κατά
  την γνώμην των ίδίων κύκλων, πρέπει
  νά προκηρυχθώσι συντόμως νέαι εκλο¬
  γαί.
  ΚΑΒΥΣΤΕΡΗ2Η ΕΠΙ ΠΟΛΥ Α
  Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Ανεξαρτήτως
  πρός την έκδηλωθεϊσαν γνώμην των λα-
  ϊκών επί τού σχηματΐσμού τής νέας κυ¬
  βερνήσεως, ή ρύθμισις τής καταστάσεως
  φαίνεται ότι Οά καθυστερήση έπ' αρκε¬
  τόν λόγω τής νέας κοινοβουλευτικής
  συνδέσεως.
  ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΗΟΑΙΤΕΙλΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατόπιν νεωτέρων
  σκέψεων, εγκατελείφθη, λόγω των περι-
  στάαεων, ό άναγγελθείς χθές έπίσημος
  έορτασμός επί τή άναγνωρίαει τής Δη¬
  μοκρατίας υπό τού Λα'έκού κόμματος.
  ΘΕΡΜΟΝΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΙ ΠΟΑΑΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ε» Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Ό κ. Βενιζέλος
  απέστειλε πρός τόν Διοικητήν τής ' Αγ-
  γλικής Μοίρας ήτις κατέπλευσε είς
  Χαλκιδικήν έπ' εύκαιρία τής σημερινής
  αναχωρήσεως αυτής,θερμόν ευχαριστη¬
  ριον τηλεγράφημα.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΑΥΑΡΧΙΣ τ¥ ΜΕ20ΓΕΙΟΥ
  ΚλΤΑΠλΕΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ίΕΣΣΑΑΒΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι
  την 1 Οην Όκτωβρίου θα καταπλεύση
  είς Θεσσαλονίκην ή ναυαρχίς τού Άγ-
  γλικού στόλου τής Μεσογείου.
  ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΗ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—- Βεβαιούται ή αη-
  μαντική ΰψωσις των τιμών τού ελαίου
  είς τό εξωτερικόν.
  Η ΟΔΟΠΟΓΓΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΚΑΤΑΝΟΛΛΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
  Είς τα γραφεϊα τής Νομαρχίας Λασηθι-'
  ου συνήλθβπροχθές τό Διοικητικόνουμβούλι
  όν τοΰ Ταμείου Έπαρχιακής όδοποιΐας Λα¬
  σηθίου καί κατένειμε τάς έν τφ προΰπολο-
  γισμφ άναγραφομένας πιστώσεις ώς ακο¬
  λούθως:
  Διά την επαρχιακήν οδόν Κρητσάς—
  —Κρούστα δραχμάς 6ΟΟ.ΟΟΟ, διά την οδόν
  Άγίου Νικολάου—Λακωνίων 100.000, διά
  την οδόν Πλάκας—Καρυδίου Φουρνής 100
  χιλιάδας, διά την οδόν Τζβρμιάδων — Λαγοΰ
  δραχ. 97.000, καί διά την οδόν Ρουκάκας —
  Άχλα&ιών Σητείας δραχ. 300.000.
  Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤϋΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΝ
  Περατωθείσης τής εργασίας τοΰ έλένχου
  των πρακτικών των διεξαχθεισών έκλογών
  τής προπαρελθούσης Κυριακής τα αρμοδία
  δικαστήρια τής νήσου προβαίνοΰν είς την
  ανακήρυξιν των έπιτυχόντων.