89717

Αριθμός τεύχους

387

Χρονική Περίοδος

Δ'

Ημερομηνία Έκδοσης

28/11/1915

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί'
  |ΗΙ 181
  ΙΔ10ιίΤΗΤΗΓ 10. Δ. ΓΛΟΥΡΕΛΛΟΣ
  ,,ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ"
  — Πολιτική, φιλολογική «αι των εΐδήσεων. -
  Γραφεΐα, Τυπογρ. Πλατεϊα Βενιζέλου
  Τηλεγραφικαί Διεύθυνσις· ,,ΝΕΑΝ" —- Ηράκλειον.
  Σάββιχτον

  Νοεμβριού
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ
  'Εσωτερικοΐ έτησία......Δραχ. 10.
  > Τριμηνος » 3'
  Εξωτερικόν ίτταία...... · 20.
  > Τρίμηνος > 6.
  ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
  Τώρα όπότε οί ενδοξοι άπόγονοι
  τοΰ Δουσάν συνεχίζοντΓς την πά-
  τριον ιστορίαν, επροτίμησαν (Ιντί
  τής άτίμου ειρήνη; την μέχρις ε¬
  σχάτων άνχίστααιν υπέρ τής ιδίας
  ελευθερίας καί άποσυρθίντρς είς
  δυσπρόσιτα δρη παρασκρυάζουν ε¬
  κείθεν άπεγναϊσμένην επίθεσιν κα-
  τά τοΰ έχθροϋ τή (ϊρο>γ$) των καθ*
  έκαστην προσρρχομόνων συμμάχων
  καί θαυμαστών απαραμίλλου καί
  άμιμήτου ήρωϊσμοϋ,
  Τώρα όπότε ή νεωτέρα έλληνική
  ίστορία έστιγματίσθη είς τούς αϊώ-
  ναο, καί προσετέθη είς τάς δίλτους
  αυτής σελίς καταιοχύνης καί άτι-
  μώσεως, ήτις έσαεί θά ρυπαίνΐ'] την
  μέχρι τούδε ασπιλον περιβολήν τής
  Ελλάδος ώς ?θ·νους,
  Τώρα ποϋ όπότε δι" άνάνδρου
  παρασπονδίας τό επίσημον κράτος
  υπέχει ολόκληρον την ευθύνην καί
  ακεραίαν την ένοχήν τής καταστρο-
  φής τής Σερβίας,
  Τώρα τα τέκνα καί αί γυναϊκες
  αυτής καί οί γέροντες, ςτύγοντεο
  την ατίμωσιν καί τόν φόνον καί
  την κτηνωδίαν των μιξοβαρβάρων
  έπιδρομέων, κατέφυγον είς τό έ'δα-
  φος τής Ελλάδος ζητοΰντες σωτη¬
  ρίαν καί «συ?ον.
  Καί τώρα έξ άδοκήτου μοκροθυ-
  μίας τής θείας Προνοίας παρέχεται
  άνέλπιστος εύκαιρία είς την Έλλά-
  δα, ινα διά τής εκτελέσεως Εερω-
  τάτου καθήκοντος επιχείρησις την
  έξιλέωσιν καί έξάγνισιν άπό τοΰ
  βαρύνοντος αυτήν αγούς.
  Καί τύ καθήκον τουτο είνε ή
  μέχρις αύτοθνσίας πρρίθαλψις καί
  προστασία τοϋ άμάχου πληθυσμόν
  τής Σερβίας, τοϋ διαφυγόντος τόν
  όλεθρον καί καταφυγόντος γυμνοΰ
  καί λιμώττοντος καί έπαιτοΰντος
  ήδη παρά την θύραν ημών.
  Άλλά τοϋ καθήκοντος τούτου ή
  έπιτέλεσις πρέηει νά γίνη με-τά τα¬
  χύτητος καί ζήλου καί προθυμίας,
  καί δραστηρία καί συνεχής.
  "Οχι τυπικαί χορηγίαι καί ήμί-
  μετρα κυβερνητικά, καί φειδωλή
  παροχή άρτον εύρωτιώντος διά τής
  άγροίκου καί τραχείας χειρός των
  όργανον τής έξουσίας.
  "Οχι απλώς ή ψυχρά προσφορά
  τής άναγκαίας τροφής, διά νά μή
  άποθάνουν τής πείνης τα τέκνα έ-
  κεάων, οΐτινες θνήσκουν άγωνιζό-
  μενοι υπέρ των δικαιωμάτων τής
  ανθρωπότητος.
  "Οχι απλώς ή πενιχρά στέγη ή
  μέλλουσα νά προστατεύση αύτά ά-
  τελώς άπο τής δριμύτητος των στοι-
  χείων τής φύσεως.
  Ουχί έκ τοϋ περισσεύματος, άλλ'
  έκ τοϋ ύστερήματος, οφείλομεν η¬
  μείς οί άκούσιοι δολοφόνοι των
  πατέρων καί των άδελφών αυτών,
  νά άνακουφίσωμεν την φοβεράν
  δυστυχίαν των Σέρβων προσφύ¬
  γων.
  Στερήσωμεν καί ημάς αύτούς
  τα τέκνα ημών πάντων των μή
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Πάντες οί είς τό κόμμα των Φιλελευθέρας
  ανήκοντες έκλογεΐς τοϋ Νομοΰ Ηρακλείου καϊ
  Λασηθίου δέν πρεπει νά προσέλθουν ποσώς είς
  τάς κάλπας κατά τάς εκλογάς τής 6 Δ)βρίου1915
  διά νά συμμορφωθοΰν πρός την απόφασιν τού]
  κομματος και τοΰ Μεγάλου Άρχηγοΰ των,
  Τό ΐδιο θά κάμουν καί οί λοιποί Φιλσλβύ&βροι τής Παλαιά; καί Νέας
  Ελλάδος.
  άτολντοης διά την ζωήν άνΓ καίων ι τής πληγείσης υπό τής προδοσίας
  καί ποράσχωιιεν άφΒόνως^ .ι προ-ίψυχής των, δισταγμούς καί άμφι-
  θύ;ιοος καί διά χειροο δωπευον'ιοη;
  πάιΐαν την άν&ρο)πίνσ>ς δυνατήν
  ρός (ύτούς συνδροιιήν.
  Άλλά δέν άρκεΐ τουτο καί μόνον.
  "Αλλης μερίμνης άδελφικης. κτος σοβαρωτέρου «ύτός δχι μό
  νων δα μόνον υπέρ Πατρίδοο Ολ- μένην >αί αγαηιώσαν ψυχήν των νον δ" μΡταν°?ι κιη *>ν ε^1 Ι"*6*
  ννν υ/». μ,ΐΜΐιν υ.ιο^ι χιΐΛΐ^ιυν/ι., ιλ,ι. γ- ι ι ^ ι- λ ι συναδηιιως δ α το κακόν το οποίον ε-
  λά καί υπέρ ολοκλήρου τοϋ κόσμον -ερμων^προσφυγων. ^ ^ Ιπροξένησε, ά'/λ' ϊσως >-αί τρίβει τάς
  καί υπέρ ημών των ίΚων των άνι- Κβ1 οταν στο^φοντες το ενοα-|χείρας έξ άγαλλιάσεως διότι συνί-τέλεσε·
  μίαν φοράν καί «υτός νά επιβληθή καί
  να θριαμβεύοη ή πανιοδύναμος πειθαρ-
  νά ΰπιρασππθώμεν την ε¬
  λευθερίαν ημών.
  Δυσεξίτηλοο ή κη?.ϊς καί δυοαπό-
  πλ,ντο/ ιο άνοσιούργημα τής Έλ-
  λάδο:.
  Άλλ' αν πο·ρά την κακούργον
  καί ά ίερον αυτής πράξιν τής προ¬
  δοσίας κοί τής συνενοχής είς τόν
  σοραγιαομην τής σύμμαχον, κατορ¬
  θώση τουλάχιστον ή νΕλλάς νά ε¬
  πιδείξη έτρραν ενέργειαν, οχι πλέον
  άγώνων πολεμικών δι" ου; διακη-
  ρύττει εαυτήν άναξίαν, άλλ' έ έρας
  θυσίας είρηνικής ταύτης,
  ρηή η
  δμως Ουοίας πραγμο'τικής κατά την
  σύγχρονον οικονομικήν καχεζίαν.
  δέν θά άποπλύχ} μέν βεβαίως τό
  αϊσχος όπερ αύτη ή ιδία ένεκόλα-
  ψεν επί τοϋ μετώπου αύίής. κατά
  πολύ δμως Οά &)Μΐχώοΐβ τόν δί¬
  καιον καταλογισμόν καί την έκ τού¬
  του πρός αυτήν περιφρόνησιν των
  μελλουσών γενεών.
  Βάλσαμον πί/ρηγορίαςκαί έ'λαιον
  συμπαθείας καί πόνου πρέπει νά
  έπιχύσοσμεν επί τάς όδννηράς καί
  έσπαραγμενας π^ι,ηγάς των άτυχών
  θυμάτων τής άπρονοησίας καί τής
  δειλίας ημών.
  Το θάλπος τής στέγης καί τής
  οικογενείας τής ελληνικάς φιλόξε-·
  νσν καί ζωογόνον άς περιβόλη τα
  σώματα τα υπό τοΰψύχους καί τοϋ
  τρόμου ριγοϋντα, καί ή έπ'δειξις
  τής μετανοίας καί τοΰ πόθου τοΰ
  άπέναλτι αυτών έξιλασμοΰ, άς δια-
  φαίνεται καί είς τα χείλη καί είς τα
  όμματα πάντων των Έλλήνων,
  διότι πάντες πρέπει νά προστρέξω-
  μεν καί παρασταθώμεν μετ1 αύτα-
  7ΐαρνήσεο)ς άρωγοί καί έπίκουροι
  είς την Σερβικήν συμφοράν
  Ερχόμενοι ένεκα σκληροτάτης
  άνάγκης όπως περισώσωσι τα άνή-
  κρυ ομμο: πρός την έγκαταλριφθεΐ-
  σαν καί έρημωθεϊσαν Πατρίδα, θά
  θρηΛθίδώσιν ώς πάλαι ποτέ οί *Ι-
  σραηλϊται παρά τον ποταμόν Βα-
  βυλώνος, άς μή ψάλλωοι τό απελ-
  πι άσμα όλοφνρόαενοι έν κρυπτω
  ώς επί γ ής άλλοτρίας.
  Τό ά"τμα τουτο ΐών έν διωγμώ
  ,„._'„ (, , 5 > ι υιιΐι, υΐ|Αυιο «ΛΛΛηι.
  αδελφων άς πυνθδευουν ΟΙ στθνθΐί Πρόκειται περί άνθρωπισμοϋ καί εύ·
  τοϋ έλληνικοΰ πλαγΐαύλου, καί οί |γενοΰς συαπεριφοράς, ής δυσιυχώς δέν
  θλιβεροί φθόγγοι τής λύρας τοΰ | έδωκε δείγματα πρΌχΟές τό βρά6υ δ
  έλικώνος, συμπονοϋντες μέν την , νεαρός άξιωματο:ός.
  / «ι , Διότι αλ/ως ώφειλε να λάβη υπ όψει
  συμφοραν των γειτονων, αλλα,τήν |νδ έρουσαφν θιοιν ^ συζύ?ου
  συγνρονηκ καί οθυοθ'ΐενοι και „„-, «,,νηΧ,,Γ. τΛ,-, ■»„*' «ί,,λ., α—α™_'..^
  Καί ή μέν Γερμανική πειθαρχία, φυ-
  τύν διά την Έλ'αδα εξωτικόν, οΐίΐε ηύ-
  δθ/ΐίμησεν οΰ'τε δύναται νά εύδοκιμήση
  ένταΰθα.
  Άλλ' εδώ ουδόλως ποόχειται περί
  πειϋαρ/ίαςΓε,ρμανικής ή Έλληνικής ή
  συγχρόνως
  θρηνοΰν ες καί τής Ελλάδος την
  Τύχην.
  τοϋ κατ' αυτόν άπειθ·αρχή-
  του σΐρατιώτου, καί νά ονηβαλτ) την
  ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
  , β) η
  τιμωρίαν, αν όντως επεβάλλετο αυτή,
  είς εΰθετώτερον χρόνον χωρίς νά προ-
  καλέστ) τα έκτροπα καί τα σκανδαλώδη
  όσα είς βάρος τού έξετυλίχθησαν.
  Καί τα έκτροπα ταυτα ουδέν τα κοι¬
  νόν εχοντα πρός την ύγιά πειθαρχίαν,
  άνακαλοϋν είς την μνήμην ό(ΐ βεβαίως
  ,_ ,» Γ ,, παλαιούς, άλλά πάντως λησμονηθέντας
  Ο αξιωματικος ο προκαλεσος προ- νοιηοΰς> οϊτινες έπιστεΰον,ο βΐι παρή,.
  άνεπιστρεπτει πλέον.
  Άνοκαλοΰν είς την μνήμην την σα-
  ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ
  α< ο 'κ - » ' - ■ > καιρους, οίτινες έπιστεΰονΐο ότι
  χί'ες το βραδυ τας ανοικειους σκηνάς είς α λ,
  τό θέατρον κατά την ώραν τής παραστά-
  σεως, οεν γνωοιζω ου τε πόθεν κατάγεται - - »
  ;, *· .}',<. „ , "·ν, καρρακαν και ιους σταυρ ουτε πως ονομαζεται, ουτε ποία ή ήλι- ·ί >ι 5- - - ι^!»
  II",
  Ενθυμιζουν το ορειμανιον στρίψιμον
  κια τού.
  . των μουστα<ίΐων, και το άγριον καί ά- πολοχαγό", έκτός δν άλλα τρεχουν ωστε να παραμένη εις στασιμό- στών, άλλά νομοταγών πολιτών, καί δρ- θώ λλί ί ό 'Γ, . ι , , τ - =!- _ νιθωνων λεηλαοιας, καί τοοπαια άπό Και ο τιτλος ούτος τού αξιωματικοΰ » < »η τ η, ν ' , - ί,ι - - » ε·«ιι/>.νι. αμνονς ομελιας κατοικτηθέντας διά τοθ
  τοθ ελληνικου στρατου εν συνδυασμφ χ£. ^ * ? β, „ « °«™
  αφ ενός με το σκάνδαλον όπερ προε- Η,.ζ. ?ξ . ης ' " 1|ν επ&Ραλλε
  καλεσε, και αφ ετέρου με την σημεοι-' «λ- α * · *-
  νήνκατάστασΤντήςΈλλα'δος, μέκινείείςΙ - ^"'θυμ ζουντο δίκαιον τού σχυρο-
  σϋέψεις δχι πο,ύ ευχαρίστου/περί τού ■ ^' Γ^τ,^^ "ϊ «Ρ^^
  μελλοντος και της τυχης τού εθνους.
  Ή έ'ΐφάνισις τοΰ κυρίου αυτού, ό'χι
  σπαο·ην επ.δεικτικως
  „ Ι πεΐληπχω; επι τοϋ λιθοστρώτου ήνοΰ-
  οχι
  σαν.
  ξ.ώματος δπερ έφερε, ωστε νά κι'ψουν' τής περιουσίας τού άλλα
  ώς ευτελεΐς ραγιαδες κεφαλήν Χαί% αύ-! ζοΰκον καί τον Γιαννίτσα
  τόν ερρουρον τής τιμής, τής ζωής, καί
  *~" """----"'.....■"· '" τον βαοιβου-
  «ρον, καί άντί
  εύέλπιδα πρόμαχον τής Πατρίδος, νά
  ϊ
  Ν€Α €ΦΗΛΕΡΙ
  στρέφτ) περιδεής την κεφαλήν, καί νά
  κυιτάζη πώς νά διαφύγη τύ κακύ συ
  ναπάντημα, μήπως έξ άκουσίας άδιξιό-
  τητος έπισυρτ) καθ' έαυτοΰ την περιίπτα-
  μένην οργήν την άναζητοΰσαν ποΰ νά
  έκσπάστ).
  Αύτά καί ά/λα πολλά μοΰ ύπενθυμί-
  ζει ή προχθεσινή σκηνή τοΰ θεάτρου,
  καί,ή κακότεχνσς παρωδία τής Γερμανι
  κης πειθαρχίας καί τού Γερμανικοΰ μι-
  λιταρισμοϋ.
  Άραγε δέν ε*νε πλέον καιρός νά παύ-
  σουν αύτοι οί πιθηπισμοί καί ή έπίδει-
  ξις των επικινδύνων δι' ημάς άρκτών
  τής Γερμανικής οργανώσεως;
  Κάθε φυτόν πρέπει ■> ά ε,ΰρτ) καί τό
  κατάλληλον εδαφος πρός εύδοκίμησιν
  καί ανάπτυξιν.
  Καί τό εδαφος τής Ελλάδος διόλου
  δέν εύνοεΐ την καλλιέργειαν τοΰ παρα-
  δόξου τούτου φυτοϋ, όπερ δέν είναι τί-
  ποτε άλλο παρά αυτή ή κατάλυσΐί τοΰ
  άνθρωπισμοϋ καί ή μρταβολή τσΰ άν-
  θρώπου είς αυτόματον μηχανήν.
  μυο ήτοι τοΰ χρήματος είς τό οποίον ά- των, καί ή ύπηρεοία των Παρακοιμω-
  σφαλώς οί σύμμαχοι δύνανται νά υπολο- μένων.
  γίζουν, ώς τουτο προκύπτει καί έκ τής Καί οί μέν ΰπουργοί έ^εΐνοι οί παρ«-|
  έν <Χλλΐβ στήλη ον,μ,οαιευομένης είθήσεως κοιμώμενοι είχον τόν σκοπόν των καί καθ' ήν τό νέον Γαλλικόν δάνειον έσχεν τα καθήκον τα των, τα ό ποία πολλάκις] επιτυχίαν ου την τυχοθσαν έν Όλλανόία άπεδείχόησαν άρκετά σοβαρά. είς σημϊΐον ώστ£ νά άνατιμηθη ή τι;ιή | Άλλά οί ΰπουργοί όμως τοΰ σημερι- τοθ Γαλλικοΰ φράγκου. Αντιθέτως, τό νού έλληνικοΰ ύπουργείου, οί κοιμώμε- γερμανικόν χαρτονάμισμα χαρακτηρίζει, νοι κατά τάς ώρας των συνεδριάτεων σοβαρά άδυναμία έν Άμ,ερι/.η, κοΊ τουτο καί διασχέψεων, καί 6ή προκειμένον πβ- συνεπεία τής είς α,ρ^ροΊ πίστεως άνχχ- ρί τόσον τραγικών έθν^κών ζητημάτων, Θείσης πεποιθήσεως των Άμερικανών, τίνα ϋχουν σκοπόν καί τί^α προορισμόν καί ιίν γένει τοΰ ύγιώς καί άφ'.λοκερδώς εκτελοΰν ; σκ,επτομένου κόσμον, δτι ή τελική νίκη | Έκεός εάν ετέθησαν επίτηδες έκεΐ κατά πάντα ανθρώπινον ύπολογισμόν, | μέ«α διά νά έμβάλλουν διά τής μιμή- εύρίσκεται είς τό μέρος τής Αγγλίας, | σεως την επιθυμίαν τοΰ ΰπνου καί είς ~~ " τούς ά'λλους τούς σχετικώς νηψαΛΐωτέ- ρους αυτών ; . Καί βεβαία ετέθη ώς άξίωμα καί ώς Π Ι Κ Α Ι Ρ Α Ι δόγμα ότι τα πάντα έν Ελλάδι πρέπει νά ——~"~~~—™"~""~ ■> * κοιμδντ'τι τόν ν,'δυμον, κ<·ί λαος καί ί,Αύλόδουλος άναλυόμενος εις 9οδοΊ κυβέρνησις, καί ιιόνη ηΉς δφείλει νΛ ά- Γαλλία: καί Ρωσσίας. ΝΕΟ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΙΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ Φαίνεται 8τι έντός όλίγου Θά εφαρ¬ μοσθή έν Αγγλία νέον χρηματιστικόν σύστημα, δυνάμει τοϋ δποίου θά ενισχυ¬ θή ή Κυβέρνησις είς επίτευξιν νέου δα - νείου έν Άμερική. Κατά τό σύστημα τουτο, θά κληθώσι πάντες οί έν Αγγλία κάτοχοι Άμερικαν. χρεωγράφων, μετοχήν καί άλλων διαφό¬ ρων αξιών, δπως τάς δανείσωσιν είς την Κυβέρνησιν, λαμβάνοντες παρ'αυτής τό¬ κον κατά §ν δέκατον ανώτερον έκείνου τα οποίον τοίς άποφέρουν σήμερον τα χρεώγραφα των. Πράττοντες ούτω, θά ένυσχύσουν την Κυβέρνησιν όπως συνά¬ ψη καί δεύτερον δάνειον είς τάς Ήν. Πολιτείας επί τη έγγυήσει των χρεω¬ γράφων των. Τό δάνειον τούτο Θά έχρι- σιμοποιεϊτο κατόπιν είς πληρωμήν των πυρομαχιχών, τα δποΐα ήγοράσθησαν είς τάς Ήν Πολιτείας θά εβελτιούτο δέ τοι¬ ουτοτρόπως καί ή έπικαταλλαγή. Μέ άλλους λόγους, ή Κυβέρνησις Θά είπη είς τόν Βρετανόν κάτοχον Άμερι- κανικών αξιών : Δάνεισέ μου τα χρεώ¬ γραφα σου καί Θά σοΰ δώσω απόδειξιν συμμετοχής είς τό δάνειον καί θά σοΰ ασφαλίσω τόκον κατά ήμισυ τοίς εκατόν ανώτερον έκείνου, τόν οποίον σοΰ ά ρουν σήμερον τα χρεώγραφα.» Ή Κυβέρνησις δέν θά πωλήση τα χρεώγραφα είς την Αμερικήν, άλλά μό¬ νον Θά τα δποθηκεύση, λαμβάνουσα έναν τί των τό σκοπούμενον δάνειον. Πρός μεγαλειτέραν εξασφάλισιν τής ευκολίας τοΰ όμολογιούχου θά ήμπορή ούτος κατόπιν όχι μόνον νά πωλη την απόδειξιν τής συμμετοχής τού είς τα δά¬ νειον, άλλά καί αύτά άκόμη τα χρεώ¬ γραφα τού. Αί λεπτομέρειαι τοθ δργανισμοθ τοΰ νέου τούτου οίκονομικοΰ σχεδίου, τό ο¬ ποίον, σημειωτέον, Ιτυχε ήδη τής έγκρί- σεως τοΰ ΔιοικητοΟ τής Τραπέζης τής Αγγλίας, θίωρεΐται δέ βεβαία ότι θά ί- πιδοκιμασθη καί υφ' δλων ^των οίκονο- μικών παραγόντων τής χώρας, ευρίσκον¬ ται υπό την μελέτην τριμελοΰς 'Επιτρο- πής. 'Υπάρχει μάλιστα καί ή ίγγ,νρος γνώμη δτι τα δλον σχέδιον θά είσαχθή έντός δεκαπενθημέρου είς την Βουλήν καί θά έπιψηφισθη άνευ άναοολής. Αί Αγγλικαί έφημερίδες, άναγρ σαι την είδησιν, προσθέτουν καί την λε7 πτομέρειαν δτι τό σχέδιον δέν θά περιο¬ ρισθή είς κινητοποίησιν μόνον τών'Αμ,ε- ρικανικών αξιών, άλλά θά περιορισθή είς κινητοποίησιν μόνον των Αμερικα¬ νικόν/ αξιών, άλλά Οά ίπεκταθη κατά πάσαν πιθανότητα καί είς όλα τα ξένα χρεώγραφα. 'Υπάρχουν δέ τοιαΰτα έν Αγγλία άξίχς 100 περίπου δισεκατομ μυρίων φράγκων. Κατά τόν τρόπον τοΰτον σκέπτονται δπως, μή πτοηθέντες άπό την στιλπνό- τητα τήνγερμανικών κρατών, ύποστηρί- ζουν 8τ: ό πόλεμος θά αρχίση τάν προ¬ σέχη Μάρτιον τοΰ 1916 (όρα τάς δη- λώσεις τοΰ ΎπουργοΟ των στρατιωτικών ΧόρΖθΌ Κίτσενερ), καί προβαίνουν είς προπαρασκευας τοΰ πολυτιμοτέρου άλλ). κ. Ι τοθ άναγκ«νθΐέρου υλικ&Ο τοΰ πολέ- ρας διανοίας όταν άπομακρύνεται ταύ¬ της.» Ξίύρετε τώρα ποίος είγε αύιός ό α.ύ- λόδουλος ό άναλυόμενος είς ροδοζάκχα- ριν αύλοκολακείας καί ταπεινώσεως ; Ό κ. Βενιζέλος ! "Ανευ («χολίων παραδίδομεν τόν χ«- ρακτηρισμόν τοΰτον τοΰ άξιοτίμου συν- τάκτου των «Αθηνών» ε'ς την κρίσιν δλων των Έλλήνων καί αυτών άκόμη των φανατινωτέρων άντιβενιζελικών. διά νά κρίνουν ό'χι πλέον τόν κ. Βενιζέλον άλλά την εΰήθειαν, διά νά μή είπωμεν την κακοήθειαν, τοΰ προσφέροντος είς καί τοϋ ύπουργοϋ τοΰ (διαρκώ · κοιμωμέ- νου «ατά την ώραν των συνεδριάσεων ! Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ Συνελθούσα τό ά/ιόγευμα τής παρελ¬ θούσης Τετάρτης έν τφ Μητροπολιτικώ μεγάρω ή 'Ιερά Σύνοδος Κρήτης υπέ¬ δειξε δι ομοψήφον αποφάσεως της τούς άρχιμανδρίτας κ. κ. Β?νρρην, Μαρκαν- τωνά^ην καί Μαροιγκουυάκην διά την τούς αναγνώστας τού τοιαϋΐα τερατολο- κενήν θέσιν τοΰ Έπισκόίΐου Ρεθύμνης. Έκ των τριών ΰποδειχθέντων προ- σώπων ή Κυβέρνησις, ώς γνοιστον, κατά γήματα. Χ Όλος ό κυβερνητικός τύπος των Ά- , θηνών έξέσπασεν είς λυσσώδη επίθεσιν ! κατά τοϋ πρεσβευτού τής Γαλλίας, επί- ' θέσιν φθάσασα > μέχρι χυδαιότητος άλ¬
  λά καί παραφροσύνης συγχρόνως, άφ'
  ού μία εφημερίς είς τίτλον κυρίου άρ-
  (θρου της έθεσε την έπικεφαλ ίδα : Ό
  | Πρεσβευτής τής Γαλλίας δέν άντιπροσω-
  πεύει την Γ 'λλίαν!
  Ό φρονών ότι έγράφη ποτέ, ή δτι
  δύναται νά γράφη μεγαλυτέρα μωοία
  άπό την ποριε/ομένην είς τάς ολίγας
  λέξβις τής ανωτέρα) έπικεφαλιδο;, θά
  ν ' προσφέρη μεγίσιην υπηρεσίαν εις την
  φρενολογικήν επιστήμην την καταγινο-
  μένην είς την συ/Λογήν καί τόν παραλ-
  ■ | ληλισμόν των διαφόρων είδών παραλη-
  ρημάτων, άποστέλλων αυτήν πρός δημο¬
  σίευσιν εις ημάς.
  Τίνα λοιπόν άνΐιπρασωπεύει δ πρε¬
  σβευτής τής Γαλλλίας;
  Θά τον έπροτίμων βεβαία άντιπροιω-
  πεύοντα ό'χι την Γαλλίαν, άλλά τα Γερ-
  μανικά ή τα Τούρκικα ή καί τα Βουλγα-
  ρικά 'ίσως συμφέρονια.
  Άλλά τό φαινόμενον όμως άνθραπων
  έκπρισωπούντων καί ΰποστηριζόνΐων ό-
  χι έκείνους οΰς φυσικώς όφείλουν ν ά έκ-
  προσωποϋν, άλλά σ-ιοπούς άλλοτρίους,
  μόνον έν Αθήναις κατά την έλεεινήν
  οΰτήν εποχήν ηδύνατο νά παρουσιασθή.
  Έκεΐ πράγματι παρουσιάσθησαν αι¬
  φνιδίως έφημερίδες έλληνι,<αί,θεωρουμε . νόι κατά τΡ/ΐμήοιον ώς έκπροπωτοΰσαι την ελληνικήν ιδέαν καί τάς βλέψεις, καί ενεφανίσθησαν μετά κυνικής άναιδείας κατόπιν άποτόμου μρταοτρος'ής, εν μιφ καί μόν)/ συντελεσθείσης ννκτί, κη- ρύΐΐθυσαι καί ύπερασπίζουσαι λυσσω | δώς τα δικαιώτατα των Αύστριακών καί ι- | Βουλγάρων καί Τούρκων κ»ί παρισIώ^- τες τούς προαιωνίους τούτους ίχίτ-ρούς ι ώς τούς μάλ,λον πιστοΰς καί ϋερμούς ! τής Ελλάδος συμμάχους καί φίλους. Καί άναλύονΐες φαίνειαι τΐ|ν ιδίαν ταπεινήν ψυχολογίαν καί λαμβάνοντες ταικης ώς βάσιν, επίστευσαν οί άνθρω- πίσΌΐ αύτοι, ότι καί εις πρεσβΐτυτής τής Γαλλίας ηδύνατο νά μή εκπροσωπή την Γαλλίαν καί τα έθνικά της συμφέρονα! Εύτυχώς ή άξία τοΰ Γερμανικοΰ μάρ κου καθ' εκάστην εκπίπτρι. Καί όπου έκπίπτει ή άξία τοΰ νομί- σμαΐος τούτου, τόσον την παοακο'ουθεΐ πιρά πόδας καί ή αρχικώς ύποηθεισα τόν έν Κρήττ] ίσχύονΐα εισέτι Καταστα¬ τικόν Χάρτην τής Έ-ίκλησίας θέλ?ι διο- ρίστ) τό έν. ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Κατά πληροφορίας έκ Χανίων, προ- χθές 26 τρέχοντος ένεκεν αποπείρας τινών νά καοαλάβουν τυ τζαμί τής ΣπΛάντζΐας, συνέβησαν λυπηρά γεγονότα. Τό ,ίίνημα φαίνί-ται ότι ήτο με'ετημέ- νον, διότι άπό βαθείας νυκτός πο/.λοί πολΐιαι καταλαβόντες την εκκλησίαν, έ- κρουον τούξ κώδωνας, καλούντες τούς κατοίκους είς ενίσχυσιν. Κατά των απο¬ πειραθέντων νά κατιιλάβουν τό τζαμί ε- ττάλη ίσχυρά δύναμις χωροψυλακής καί στρατοΰ πρός επαναφοράν τής τάξεως. Μοιραίως επήλθε σύρραξις μεταξύ δη¬ μοσίας δυνάμεως καί πολιτών, άποτέλε σμα τής οποίας υπήρξεν ό τραυματισμός τριών έξ ών είς χωροφυλαξ διά λίθου εις την κεφαλήν. Ή τάξις περί την μεσημ¬ βρίαν άπεκατέστη τυΰ τζαμίου μή κατα- ληφθέντος. Καθ' όλην την πρωίαν πάν¬ τα τα καταστήματα τής άγοράς ήσαν κε- κ?ι.εισμένα. ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ Επί τώ άκούσματι τής αποφάσεως τής Ίεοάς Συνόδου, δι' ής ώς αλλαχού γράφομΓν, έ/τροτά3ησαν διά την χηρευ- ουσαν θέσιν τής Έπισκοπής Ρεθύμνης οί κ. κ. Τιμόθεος Βενέρης, Μιίξιμος Μαρκανΐωνάκτ]ς «αί Διονύσιος Μαραγ¬ κουδάκης, οί κάτοικοι τής Ρΐθύμίης συ¬ νελθόντες είς πάνδημον συλλαλητήριον, συνέταξεν ψήφισμα ζωηράς διαμαρτυ¬ ρίας πρός την Κυβέρνησιν καεα τής απο¬ φάσεως ταύΐ,|ς έν σχέσει πρός δΰο έκ των προτασέντων προσώπων. Τηλεγρα¬ φικώς δέ υπέβαλον είς την Κυβέρνησιν καί τον Βασι/.εα την ευχήν όπως εις την κίνήν θέσιν τοΰ Έπισκόπου Ροθύμνης διορισθί) ό έκ των προταθΡντων κ. Διο¬ νύσιος Μαραγκουδάκης. Η ΕΓΓΥΟΔΟλΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ Πληροφορούμεθα ότι τό Υπουργείον τής Σ'γκοΐ'. ωνιας διά διαταγάς τού πρός Γθΰς προίσταμένους τα ν ρν Κρή'η Τα- χυδρομικών Γραφ·<·ίων αξιοί παρ' αυ¬ τών νά καταθεσωσιν έντός 15 ημερών λόγω εγγυήσεως χρηματικον ποσόν δρα/. 500—2,000, έν ώ είνε βέβαιον 8η ού¬ γείου στηρίζεται ή πρέπει νά στηοίζεται επί νομιχής διατάξεως. Καί άν ούτως έχει τό πράγμα δίκαιον καί λογικόν είνε νά παραχωρήση είς τούς κ. προίοταμένους άνάλογος προ- θεσμία αρος εξεύρεσιν τοΰ άπαιΐουμένου διά την χρηματικήν εγγύησιν ποσοϋ. Καί το 'Γπουργεΐον ελπίζομεν νά θε- λήσ·η νά π«ράσ<Τ) την άλλως δικαίαν ταύτην παράκλησιν των ύπαΛλήλων της. ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ Γά Έλληνικά μονοπώλια ηυξήθησαν είς τα Αγγλικόν Χρηματησιήριον κατά δύο μονάδας. ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΡΟΥΜΑΝ. ΔΡΑΣΕΩΣ Άγγέλλ. ται έκ Βουκουρεετίου, ότι ή Ρουμανική Κυβέρνησις έπέταξεν όλα τα ποχαμόπ/ιθΐα, τα ευρισκόμενα είς τούς επί τοΰ Δουνάβεως Ροι^ανικούς λιμένας ούδε των ξένης ύ.τηκοοτηΐος έξαιρουμέ- νων. Χορακπ]ρίζείαι δέ ή τοιαύτη ενερ¬ γεια ώς ένοεικτική των άποφάσεων τής Κυβερνήσεως πρός μάλλον ένρργόν πο¬ λιτικήν, διότι τα έπιταχθέντα πλοΐα θά χρησιμεύσουν προφα ώς πρός μεταφο¬ ράν πρός μεταφοράν στρατ,ευμάτων κα¬ τά μήκος των Βοΐ'λγαρικών συνόρων. ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Ό Πρωθυπουργός τής Αγγλίας Ά- σκουϊθ μετά τοϋ επί των Ναντικών ύ- πουργοΰ κ. Μπάλφουρ, συνοδευόμενοι καί υπό των στρατιωτικών καί ναυτικών συμβούλων, με'έβηοαν τό παρελθόν Σάββατον είς Καλαί, όπου τούς ανέμενον ήδη προηγηθέντες δ πρωθυπουργός τής Γαλλίας κ. Μπρίαν και οί ύπουργοι των Στρατιωτικών καί Ναυτικών στρατηγός Γκαλλιενί καί ναύαρχος Λακάζ μετ' α¬ νωτέρων αξιωματικών τοΰ στρατοΰ καί τοΰ στόλου. Τό Συμμαχικόν Πολεμικόν Συμβού¬ λιον, διότι περί το ούΐου επρόκειτο, ου- ι νεσκέφθη επί τρείς καί ήμίσειαν ώρας. Οί Άγγλοι ΰπουργοί μιτά τής άκο- ' λουθίας των ευρίσκονται ήδη άπι τής 1 παρε/.θούσΐΊς Δευτέρα; εν Λονδίνω. | Έν Παρισίοις συνεκροτήθη την Δευ- I τέραν υπουργικον συμβούλι ν είς τα ι 'ΗΛυσια υπό την προεδρίαν τοϋ κ. ΓΙου- I ανκαρέ, τό οποίον ή^ροάσϋη τής έκθέ- ' οεως τού πρωθυπουργοΰ λ. Μπριάν επί Ι των αποφασισθέντος καΐά το ΙΙολ. ! Συμβού/αον τοΰ Καλαί. Η ΟΛΛΑΝΔΙ& ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛ. ΔΑΝΕΙΟΝ ι ο Νέον Γαλλικόν δάνειον είχεν αξι¬ οσημείωτον έπΐίυχίαν καί είς την "Ολ¬ λανδίαν. Είς τό Ρότερνταμ τόσον μεγά- Λη ήτο ή ζήτησις, ώηε πολλοί υπήρξαν οί μή κατορθώσαντες νά λάβουν τόν ζη- τηίΐέντα αριθμόν όμολογιών. Ώς έκ, τής τοιαύτης επιτυχίας τοϋ δα- νείου, ή τιμη τοΰ Γαλλιχυΰ, φράγκου άνειιμήθη παντοΰ έν αντιθέσει πρός ! την τού μάρ·<συ, ή όποία έξακολουθεΐ νά έχπίπιτ]. Είς την Αμερικήν ή τοι- ! αύτη άδυναμία τοΰ Γερμανικοΰ χαρτονο- ί μίσματος. δικαιολογεϊται, κατά τον έν Νεα Ύόρκη ανταπο/ριτήν τοΰ «Ήμε- ρησίου Τηλεγράφου» δχι μόνον εί της ι κροτούσης -πεποιθήαεως περί τέρματος ι τοΰ πολέμου δυσμενοΰς διά την Γερ^α- 1 νίαν. ά/ιλά καί έκ τής ανησυχίας ότι δέν Ι θά δυνηθή νά άνία.τ,οκριθή είς τάςάνα- ι ληφθασας οικονομικάς της ύποχρεώσεις. τοι έχουσιν ήδη κτηματικήν εγγύησιν άξία των άογυρωνή'ιων'τούιων άνθ-ρώ-1 δ..)αχ. 7—10.000. πων * Ι Τί εν προκειμινω οριζει δ σχεΐινός χ Ιν'φος δέν ήουνήθημεν να έξακριβώσω- Είς την Βυζαντινήν ανλήν ύπήρΑε»-, μ?ν, οέν έχομεν όμως την παραμικράν ώ; γνωσΐόν μετοξύ αλλων ί·πο«·ργημθ·ΙάμΐΓΐβολίον ότι ή δ.αταγή τοθ Υπουρ· ] λΐττά εί'Όσιιήμερον περίπου διαμονήν 1 εν Αθήναις επανήλθε προχθές Τε,τάρ- I την δια τοΰ Τζών ό ψίλοζ κ. Άριστει δης Στεργιάδης. Την παρελθούσαν Πέμπτην αφίκετο είς την πυλιν μας δ Στβ. ΕΗΪσκοπος Ί- εροσητείας κ. Άμβρόσιος Σφακιανάκης διά τοΰ ατμοπλοίου τής έταιρείας Γουδή «Κοήιη». Διά τού αΰτοΰ ατμοπλοίου αφίκετο έ- πίσΐ]ς ναλ δ έμπορομεοίτης κ. Νικόλαος Τζαμπαρλής. —Ό λ. Γεώργ. Σπ Χατζηδάκης υιός τυΰ φ'Λου κ. Σιυρ. Χατζηδάκη δούς τάς νενομισμένας Ρςετάσεις, άνηγορεύθη δι- διί'Τι'ρ τού Δικαίου, τυΛών τοΰ έπιζήλου βαιΐμοΰ λίαν καλώς. Συγχαίροντρς τον νέον επιστήμονας ευχόμΓθα τελείαν ει'ιδοκίμησιν. —Την προσέχη Κυριακήν εορτήν τοθ Άγιον Νικ λάου, <5Ϊν εορ'άζει ό ;ταρ* ή;ιϊν Γυμνασιάρχης κ. Νικόλαος Γραμ.· ( μαιΐ/.άκης.
  !
  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  Τιμαί καταχωρίσεωνι
  1η Σελίς ό στϊχος Δρ, 2.
  2α » » 1.60
  3η > » 1._
  4η » κατ' άποκοπήν—
  Τα χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται. —
  ΣΗΗΙ1ΛΪ ΕΚ Τβ ΘΕΑΤΡΩ
  Τό εσπέρας τής παρελθούσης Τετάρ-
  της, ένφ εδίδετο έν τώ θ·εάτρφ «Πολυ-
  θέαμα» ή προαγγελθείσα καλλιτεχνική
  παράστασις υπό τού βαρυτόνου κ. Ιω.
  Ράλλη καί τού κωμικοϋ κ. Μιχ. Κων¬
  σταντινίδου, ολίγα λεπτά πρό τής άρσεως
  τής αύλαίας, ό έ<τεδρος δεκανεύς Καρ- βουνάκης καί ό έφεδρος έπίσης στρατιώ- της Βουζουνεράκης, διατελούντες έν κα- νονιχή αδεία εκάθηντο μετά των συζύ- γων των επί καθισμάτων σνμπιπτόντων πρός θεωρείον τό οποίον είχον καταλά- βει οί εύέλπιδες άξιωματικοί κ.κ. Δαβά- κης καί Παπαλάκης. Ώς συνήθως είς τοιαύτας περιστάσεις συμβαίνει, νά βιάζονται δηλαδή οί θα- μώνες νά άρθτί ή αύλαία καί ποός τουτο ποδοκροτοΰν ή χειροκροτοΰν, καί οί α¬ νωτέρω οπλίται βιαζόμενοι νά άρθή ή αύλαία έχειροκρότουν. Τό τοιούτον έχαρακτηρίσθη υπό τοϋ ετέρου των ανωτέρω άνθ·υπολοχαγών κ. Δαβάκη ώς θορυβή μα, καί διέταξε τούς στρατιώτας νά μή θορυβοϋν. Ό δεκανεύς παρετήρησε πρός τόν αξιω¬ ματικόν ότι δέν εθορύβει άλλ' απλώς έ- χειροκρότει, άλλως τε δέ ουδέν έχει δι- καίωμα έπ' αυτού ό κ. άξιωματικός έ- φόσον διατελεί έν κανονική αδεία. Ό κ. άνθυπολοχαγός θυμωθείς εκ τής απαντήσεως τού δεκανέως κατήλθε τού θεωρείου τού καί επλησίασε τούτον είς ήν έκάθητο θέσιν καί τόν διέταξε νά φύγη άμέσως· ό δεκανεύς απήντησεν ότι ΰά εφευγε μέ την σύζυγον τού μετά τό τέλος τής παραστάσεως την οποίαν ε'χβ δικαίωμα να παρακολουθήση. Ό κ. άνθυπολοχαγός δέν έμεινεν εύ- χαριστημένος έκ τής απαντήσεως καί δι¬ έταξε δύο παρατυχόντας χωροφύλακας νά συνοδεύσουν τόν δεκανέα είς τό κρα- τητήριον. Ό δεκανεύς την αυτήν έδω¬ κεν άπάνιησιν καί είς τούς χωροφύλακας οί όποΐοιήρχέσθησαν τότε νά σημειοί- σουν τό ονομά τού. Ή εύγενής αυτή συμπεριφορά των χωροφυλάκων πρός τόν δεκανέα έναντι τής πρός αυτόν ήκιστα κολακευτικής στά¬ σεως τοϋ κ. αξιωματικόν, προεκάλεσε τάς έπιδοκιμασίας των παρακαθημένων πολιτών. Τούτο δέ ήρκεσε διά νά κάμη τόν κ. άνθυπολοχαγόν νά αρχίση νά φω- νάζη δυνατά άπευθυνόμενος πρός τό πλήθος ότι είνε φρούραρχος καί δέν έ- πιτρέπει επέμβασιν των πολιτών είς τα καθήκοντά τού, ώς εάν επρόκειτο περί επεμβάσεως, κλπ. κλπ. Ή άσεβής αΰΐη πρός την κοινωνίαν συμπεριφορά τοϋ κ. αξιωματικόν, τόν οποίον σίόζει μόνον ή νεαρότης τής ή- λικίας τού καί ή έ'λλειψις πείρας, παρ' ολίγον να έχη δυσαρέστους συνεπείας, ϊάν ελειπεν ή έ'γκαιρος επέμβασις τού ταγματαρχενοντος Μοιράρχου κ. Άνα- στασοποΰ/ ου. Δένήρκέσθη όμως δ κ. άνθα'ίτολοχα- γός είς τάς σκηνάς ών ατυχώς υπήρξε δημιουργός εν τώ θεα'τρφ, άλλά μετέβη είς τόν στρατώνα και άφοΰ ήτοίμασεν ολόκληρον ούλαμόν στρατιωτών μέ έφ' δπλουλόγχην διέταξε τούτον νά κυκλώση τό θέατρον Πάλιν ή μεβολάβησις τού κ. Άναστασοπσυλου άπεμα'κρυνε πάντα κίνδυνον διασαλεύσεως τής τάξεως καί γελοιοποιήσεως των Λτρατιωτών, τούς όποίους παρώΐρυνεν αύτός νά άποσυρ- θ·οΰν άφ' ού δέν ύπήρχε κανείς λόγος νά εισέλθουν είς τό θέατρον. Τό λίαν λυπηρόν τουτο επεισόδιον τα οποίον ατυχώς έξέσπασεν εις ^βάρος τοΰ δημιουργοΰ τού κ. Δαβάκη, όστις κατά τόν στρατιωτικόν κανονισμόν πιθανόν νά έχη αρχικώς δίκαιον, εδημιούργησε χαί έτερον επεισόδιον μεταξύ τοϋ δικη¬ γόρον κ. Κωνστ. Ζαχαριάδου κ«ί τοΰ ε- τέοου άνθυπολοχαγοΰ κ. Παπαλάχη, τό οποίον μάλιστα επεισόδιον δέν Οά πα¬ ραμείνη έν τή άρχικί; εκδηλώσει τού άλ- λα θα έχη καί συνεπείας, διότι ώς πλη¬ ροφορούμεθα ο κ. άνθυπολοχαγός προ- εκάλεοε τύν κ. Ζαχαριάδην είς μονομα χιαν,^ θεωρήσας εαυτόν προσβεβλημένον και απέστειλεν αύτω ήδη μάρτυρας τούς ανθυπολοχαγούς κ. κ. Κοζυράκην νά' Δα- βάκην. ^ Δέν γνωρίζομεν εισέτι τί απήντησεν είς την γενομένην αύτω πρόκλησιν ό κ. Ζαχαριάδης,^ διότι ή παραχωρηθεΐσα αύ- τφ προθεσμία κατά κοινήν των μαρτύ¬ ρων συνεννόησιν παρετάθη μέχρι τής 6 μ. τής σήμερον. "Εχομεν δμο>ς πάν-
  λόγον νά πιστεύωμεν, ότι μέχρι τέ-
  λους θάκρατήση ή λογικήκαί ό'/,ι τάνεα-
  ρά νεΰρα καί θά αποσοβήθη ή μονο-
  μαχία.
  "Ας μας έπιτρέψουν επί τή ευκαιρία
  ταύτη οί κ. κ. νεαροί άξιωματικοί νά ά'-
  πευθυνωμεν την φιλικήν παρατήρησιν
  ότι δέν τούς χοεωστοϋσε τίποτε όκόσμος
  ποθ πΓιγε στόθέατρο νά περάση την ώρα
  τού, νά γίνη μάρτυς σκηνών δημιουργή-
  θεισών πρός επίδειξιν τής έΕουσιας των
  έχουν ελεύθερον το στάδιον νά έπιδεί-
  ξουν την παλληκαριάν των κ ι τό άνά·
  στημά των αλλαχού τό οποίον ατυχώς ή
  Κυβέρνησις των γερόντων δέν , >ΐς πα-
  ρέχει νυν.
  Ό πρός την κοινωνίαν άσεβήσας κ.
  άξιωματικός ηδύνατο κάλλιστα νά κρα¬
  τήση τα νεϋρα τού καί νά έπιφυλαχίΙΓ)
  νά έκτελέσΐ) τό καθήκον τού, τό οποίον
  ουδείς δύυαται νά τοΰ αρνηθή, τιμωρών
  τόν άπειθαρχήσαντα στρατιώτην καί οδ-
  Χί προκαλών σκηνάς, τοσούτω μάλλον,
  καθόσον ό δεκανεύς συνώδευε την σύζυ¬
  γον τού πρός την οποίαν έδικηαοΰτο νά
  άξιώση παρ" αύΐοϋ κάποιον σεβασμόν.
  Παρεκλήθημεν παρά των κ. κ. Ιωάν,
  Ράλλη καί Μιχ. Κωνσταντινίδου οΐτινες
  έδωκαν προχθές Τετάρτην καλλιτεχνικήν
  παράστασιν έν τφ θεάτρω, νά εκφράσω¬
  μεν τάς ζωηράς των ευχαριστίας πρός τό
  κοινόν διά την υποστήριξιν ήν τοίς πα¬
  ρέσχε τουτο.
  Κον Μιχ Δ. Παπαδάκην, Μύρτον Βι¬
  άννου.—Άνταπόπρισίς σας ελήφθη άλλ'
  ατυχώς μή δυναμενη ν' άναγνωσθή δέν
  δημοσιεύεται. Άλλως τε μία καλόπιστος
  συνεννόησις μέ τό πρόσωπον όπερ άφο-
  ρά ή άνταπόκρισις δύναται νά διορθοό-
  ση αρίστα τα πράγματα. Ύπηρεσιακαί
  ανωμαλίαι εις άς δέν δύναται τις ν ά α¬
  ποδώση πρόθεσιν είναι συμφυεΐς πρός
  γενικήν επιστράτευσιν ενός Κράτους.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Έκφράζομεν διά τής φίλης «Νέας
  Εφημερίδος» απείρους καί θερμάς ευ¬
  χαριστίας πρός πάντας τούς φίλους καί
  συγγενεΐς μας έν τφ χωρζφ Χάρακα
  Μονοφατσίου διά τάς μητρικάς περιπυι-
  ήοεις άς έπεδαψίλευσαν πρός τα έν τφ
  χωρίφ παραμείναντα τέκνα μας καθ' δν
  χρόνον διεμέναμεν έν τή πόλει Ηρα¬
  κλείου λόγω τής ασθενείας τοΰ αποβιώ¬
  σαντος υίοϋ μας Λυσιμάχου, καί διά
  την θερμήν ύποδοχήν καί τάς περιποιή-
  σεις ών έτύχομεν παρ' αυτήν κατά την
  επιστροφήν μας ώς καί την άδολον
  συμμετοχήν των είς τό πέν^ος είς δ 1-
  βυθίσυημεν λόγω τής απωλείας τοϋ
  παιδιοϋ μας.
  Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν τόν Ιγκρι-
  τον ιατρόν μας κ. Νικ. Ρουκουνάκην ό
  οποίος άπέδειξε καί είς την περίστασιν
  αύτην ότι είνε έγκάρδιος φίλος μας.
  Έν Χάρακα τι] 23 Νβρίου 1915.
  Οί ευχαριστούντες
  Νικόλ. Άγγελιδάκης
  Ειρήνη Αγγελιδάκη
  Είς τό Κατάστημα τής Δίδος
  Φρόσως Πιταράκη
  έφθασαν τα τελευταία
  ΜΟΔΕΛΛΑ
  τής έποχής είς πλουσιωτάτην συλλογήν
  φορμών, έΐτίσης φαντεζί βελοϋδα καί
  όλα τα ειδή τής πιλοποιείας δμοια των
  οποίων δέν υπάρχουσι είς ά'λλο Κ)στΐ]μα
  εις τιμάς ασυναγωνίστους*
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
  Έν συνεχεία πρός οσα εν τώ παρελ-
  ό ύλ ά έ έ ό
  'Εξακολουθοΰν ΰφοδρόταται
  ρ ρ
  θόντι φύλλφ εγράφομεν έν σχέσει πρός Ι μάχΜ μεταξν τών >ΑγγΑΟγάλ-
  την Έλληνοσνμμαχικ ήν διαφοράν, ανα¬
  κοινούμεν σήμερον ότι εύρεθέντος έδά-
  φους συνεννοήσεως ί;ύ των άναφυέντων
  τεχνικών ζητημάτων, άπεφμσίσθη υπό
  τής Κυβερνήσεως ή είς Θεσσαλονίκην
  αποστόλη τοΰ συνταγματάρχου τοΰ Γεν.
  Επιτελείον κ. Πάλ?.η, μέ την ειδικήν
  εντολήν όπως ερχόμενος εις συνεννόησιν
  πρός τάς στρατιωτικάς αρχάς των Συμ-
  ιιάχων, λάβη άκριβή γνώσιν των εύκο-
  λιών άς έπιθα'μοΡσιν αδται, καί υποβάλη
  σχετικήν έ'κί)εσιν είς την Κυβέρνησιν.
  Ήδη δέ ό κ. Πάλλης μετά τοϋ έπιλά-
  ρχου τοΰ Γεν. έπιτελείου κ. Σταίκου έ-
  φ&ασαν είς Θεσσαλονίκην, έξ ών ό πράι-
  τος συνηντήθη μετά τοΰ άρχηγοϋ των
  Γαλλικών στρατευμάτων κ. Σαράΐγ καί
  επί μακρόν συνεσκέφθη μετ' αυτού επί
  των λεπτομερειών των αίτημάτων τής
  Άντάντ.
  Χθές δέ τό εσπέρας, οί Πρεσβενταί
  τής Άντάντ διά προφορικής διακοινώσε
  ώς των πρός τόν κ. Σκονλούδην άπήτη
  σαν τόν άμεσον τερματισμόν των μετα¬
  ξύ τοϋ κ. Πάλλθ] καί τοΰ στρατηγοΰ Σα-
  ράιγ συνυννοήσεων.
  "Συνεκροτήθη άμέσως
  Υπουργικόν
  Συμβούλιον μετά τό πέρας τοΰ οποίον
  οί Ύπουργοί άνεκοίνωσαν δτι ή καΐά-
  σΐασις εβελτιώθη.
  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΣΕΡΒΩΝ
  Ή υποχώρησις των Σέρβων είς Αλβα¬
  νίαν, δυσχερής υφ' άς συνετελέσθη συν¬
  θήκας, κχτεσ.η δυσχερετέρα ώς έκ τής
  παρουσίας μεταςύ τού Σερβικοΰ στρατοΰ
  καί 40.000 περίπου Αοστριακών αίχμα-
  λώτων.
  Έ Σερβική Κυβέρνησις επί τν) προό-
  ψει τής εκκενώσεως της Σερβίας, είχεν
  εγκαίρως ζητήσει διά λόγους φιλανθρω-
  πίας παρά τής Ελλάδος άδειαν πρός
  μεταφοράν των αίχμαλώτων δι' Έλληνι-
  κοθ έδάφους καί την επιβίβασιν αυτών
  επί συμμαχικών πλοίων. προκειμένου νά
  άποσταλώσιν εις τίνα σύμμαχον χώραν
  προ; φρούρησιν. Ή Έλληνιν.ή δμως Κυ¬
  βέρνησις, κατόπιν αρνήσεως τής Αυστρί¬
  ας έρωτηθείσης, εδέχθη μόνον τόν περι¬
  ορισμόν των αίχμαλώτων έν Έλληνικφ-
  έδάφει.
  Κατόπιν τούτου, ή Σερβική Κυβέρνη¬
  σις απεφάσισε την μεταφοράν καί των
  λων καί Βούλγαρον.
  —Ό οτρατιωτικδς άκόλουθος
  της έν Άΰήναις Άγγλικής Πρε¬
  σβείας επανελθών έκ Θεσσαλο¬
  νίκης εγένετο δεκτός είς ακρόα¬
  σιν υπό της Α.Μ. τού Βασιλέως.
  Ή Κνβέρνηΰις διεμαρτυρήθη
  πρός την Αγγλίαν διά τήνάπα-
  γόρεναιν τής έξαγωγη: γαιανϋ1·
  ράκων διά ζήν 'Ελλάδα.
  —Έν Μοναατηρίφ όιωρίσθη
  δήμαρχος Βούλγαρος αναλαβών
  άμέαως τα καθήκοντά τού.
  Ό «Χρόνος* των ιΠαρισίων
  βεβαιοί, ότι ή Έντάν άπεφάαι-
  νά συγκεντρώση έν τή 2?αλκανι-
  κή επτακοσίας χιλιάδας ατατοΰ.
  — Ό Πρρωϋ'νπονργός της
  Αγγλίας κ. "Ασκονιΰ' έδήλωαεν
  εις την Βουλήν δτι άν ή Γερμα-
  ν'ια ύποβάλτ] προτάαεις είρήνης
  ή Άντάντ υζ δεχθή νά συζητή¬
  ση αύτάς.
  — Οί εφεδροι τής Ελλάδος
  των ήλικιών 1892 μέχρι 1900
  άπολνονται κατά πάσαν πιθα-
  νότητα λίαν προσεχώς.
  —Συνεκροτήθη προχθέ; πεν-
  τάωρον Υπουργικόν Συμβού¬
  λιον άαχοληΰ·εν γενικώς επι της
  καταστάσεως.
  — Οί Σύμμαχον άπεφάααν νά
  καταατήσουν ζήν Θεσσαλονί¬
  κην βάσιν των ναυτικών έπι-
  χειρήσεων τοϋ Αιγαίου πελά-
  γους.
  —Είς διαφόρους λιμένας των
  συμμαχικών κρατών τα πλεί¬
  στα των οποίων μέ σιτοφορτία.
  Ή Α. Μ. δ Βασιλεύςέχαρσκτή
  ριαεν ώς άνζκριβή τα διαδιδόμε-
  να υπό των κυβερνητικών εφη¬
  μερίδων δτι δ Βενιξέλος έκάλε-
  σενεΐς Θεσσαλονίκην τα αυμμα-
  χικά ατρατεύματα.
  αίχμαλώτιον είς Αλβανίαν, εζήτησε δέ — Συμμαχικά μεταγωγικά ά-
  νεφοδιάζουν τοϋς Σέρβους έν
  'Αλβανία.
  αργότερον χάριν των αίχμαλώτων αξιω¬
  ματικών τόν περιορισμόν των επί Έλλη-
  νικοΰ έδάφους* έχουσι δέ δπ' δψβι τα έ-
  πεϊγον των περιστάσεων, είχεν όρίσει
  καί προθεσμίαν πρό; απάντησιν, ήτις έ- Τα γνωστά δΐδικά καταπότια κα-
  ξέπνευσεν ανευ άϊΐοτελέσματος. Ούτω δι- μΧα των ΙΧωδών πυρετών τοΰ ίατροΰ
  ετ-άχθη ή μεταφορά καί -των «ξιωματι-ι Κ <Αρμακόλλα, ευρίσκονται καί κων είς Αλβανίαν, Οτε ουο ημέρας με- . _ ΓΓ , λτγ>λτατ ■> ■> χ
  τα την προθεσμίαν ελήφθη ή απάντησις πωλουνται γνησια ΜΟΝΟΝ εις τα έν-
  τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως, δηλούσης,', ταδθ·α Φαρμακδΐα των κ. κ. Δ. Κα-
  συναινέσει καί τής Αυστρίας, δτι Θά _ πετανάκη καί ί. Ταβουλάρη, ένθα
  εδέχετο καί δλων των 'αϊχμαλώτων τόν! σι)χνάζδ·. ούτος,
  περιορισμόν έν Ελλάδι. | βεραπεύουοι ταχέως καί ασφαλώς
  Η Σερβική Κυβέρνησις οέν άνεκοινω- , , , ΛΛ , Τ , ,
  σεν άκόμη την απόφασιν της, φαίνεται ',και αυτου= του5 παλαιθΓερους και έ-
  δμω; δτι, συντελεσθείσης κατά ,τό πλεΐ-1 πιμονωτέρους έλώδεις πυρετούς άνευ
  στον τής μεΐαφοράς των αίχμαλώτων άλλαγής κλίματος. "
  είς Αλβανίαν, μέρος μόνον αυτών θά ά-1 Τιμή εκάστου κυτΐου δρ. 4.
  ποσ,ταλή είς Έλλάδα. Εγνώσθη μάλι-1 <Μ_____,____=__..=__-___ΐ-οβ-_^ στα, δτι ήρχισε καί ή αποστόλη αίχμα-, -ιλ^πλμι_ι-ι- λώτων είς Ελληνικόν Ιδαφος, | ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Δέον νά, σημειωθ·{), δτι οί αίχμάλωτοι ] Ή εσχάτως αφιχθείσα εις την πόλιν έ ώ ΐ' ημ{), χμ ούτοι προέρχονται εκ της πρώτας εΐαρο-' μας λήςτών Αΰστρια-Αών είς Σερβίτ,ν ·α* δ-1*» τα γνναικεΐων ένύυμάνων λήςτων Αΰστρια-λών είς Σερβίαν κ* Ι-1 V '— λ — ρ λ ΠΑΠΟΎΤΣΑΚΗ τυχόν μεγίστης περιθάλψεως έκ μέρους ' . , . , , , των Σερβικήν άργών καί πρότερον, άλ- διδαχθεισα την ραπτικήν εις το εν Αθη λά καί ήδη, μετά την υπερτάτην δοκι- ναι* ™Ψψ™ν*>™ καΐαοτημα
  μασίαν τής Σερβίας, δτε μέ πασάν προ¬
  σοχήν μετεφέρθησαν είς Αλβανίαν, χω-
  ρίς την παραμικροτέραν ένδειξιν μίσους
  καί άντεκοικήσεως πρός αύτούς.
  πληροφορεΐ τάς άξιοτ. Κυρίας
  καί Δεσποινίδας δ τι ϊδρυαε Κατάστημα
  Ραπτικής εν -ψ δποίφ θέλει διδάσκει
  την Ραπτικήν μέ νέαν δλως μέθοδον.
  Έν τφ Καταστήματι δύνανται νά
  .προσέρχωνται πάσαι αί βουλόμεναι να
  ΠΡΟ2.ΐΧΛΗ<.Ι«_ [διδαχθώσι την ραπτικήν είς δλα τα ειδή Θερμώς παρακαλεΐσθε όπως την προ- των ένδυμάτων καί άσπρορρού/ων, ρά- σεχή Κυριακήν 29 τρέχοντος καί ώραν πτουσοα ίδικά των φορέματα, πληρώ- 3 μ. μ. προσέλθ·ετε είς το γραφείον τοΰ νουσαΐ οίδακτρα μηνιαίως δρ. 10. Μουσικοΰ Σνλλόγου Ηρακλείου καί πά- Μοναδική εύ/.αιρία διά τάς Δίδας δ- ρειρεθήτε είς την γενησομενην Γενικήν πως μάθωσι την ραπτικί)ν τελείως. Συνέλευσιν των μελών αυτόν. ι Πληροφορίαι παρά τή ιδία* συνοικία Θεματα Λογοδοσία, Αρχαιρεσίαι, Πλατύ Σοκάκι, οίκία ». Γεωργιάδου,
  Ν ε Α ε Φ Η ιλ Ε Ρ Ι
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Άστυνομική διάταξις
  Σΐτος έγγώριος χονδρικώς λ. 62 λίαν. 65
  Κριθή * » > » 42 » 45
  Βρώμη » » » :35 » .38
  "Ορυζα ά. ποιότ. Καρολ. Αίγ. δρ. 1.20
  » β'. » Αγγλ. Ίαπ. - ηοη
  Κουκιά ά. » λίαν.
  0.90
  0.70
  0.00
  0.70
  0.80
  0.90
  0.70
  Φασόλια ψιλά Θεσσαλίας »
  » » Σμύρνης »
  Φασόλες χονδρές ά. ποιότητος
  » » β'. »
  Καφές ά. πςιότ. χονδρ. δρ. 2.70 λ. 3.00
  » β' » » » 2.50 » 2.80
  Περι διατίμησεως κρέατος
  Κρέας άρνίου έριφίου ά. ποιότ. δρ. 2.40
  β' 2 20
  β'.
  » ενός Ιτους ά.
  2 20
  2.40
  2.20
  1.60
  1.60
  2.20
  2.00
  1.80
  1.00
  2.00
  1.80
  1 50
  1.20
  1.40
  1.20
  2.20
  1.80
  1.60
  1.60
  1.10
  » κριοθ καί προβ. ά. »
  » » » β'. »
  » μόσχου ενός ετ. ά. »
  » » » β'. »
  » βοδς » Ικ. »
  » » ■» β'. »
  » έριφίου 6-7 μηνών ά. »
  β/
  »
  » τράγου » α'. »
  • » » β'. ^>
  » αίγός » ά. »
  ■ » » » β'. »
  » χοιριδίου Ιω; 6 όκάδ.
  » » 6-15 »
  » » 15—20 »
  » έγδαρμένου κάπρου
  » σκρόφας
  Πρώτης ποιότητος θεωροΰνται κρέκτα
  δταν αμφότεροι οί νεφροί εΐνεκεκαλυμ-
  μ,ένοι διά λίπους.
  Περί διατίμησεως ζακχάρεως
  1) Ζάκχαρΐς είς βόλ.καΐκόνιν ο^ο. 1.45
  2) » » » » λίαν. 1,55
  3) » τετράγ. πλακ. καραμ. χο^ο. 1,50
  4) » » » » ) ιζν. 1,60
  Περί διατίμησεως αλεύρων καί άρτον
  Άλευρα Πειραιώς 0000 φαρίνας ή
  άζυμα ή ΆμερικΓ;ς πρώτης ποιότητος
  ώς καί σιμηγδάλια α'. ποιότητος 0,85
  Τα ανωτέρω β'. » 0.76
  Τρίτης ποιότ. ά) ευρα Πειραιώς 0,68
  "Αρτος κατασκευαζόμενος έ; άμιγών
  αλεύρων α'. ποιότητος ή οκά 0,75
  "Αρτος έξ αλεύρων προερχομένων Ικ
  των Ινταθθα άτμομύλ. άνευ πιτύρων 0,70
  "Αρτος έξ ά) ευρών β'. ποιότητος 0,65
  » » » γ'. » ή έξ
  αλεύρων των ένταΰθα άτμομύλων
  μετά πιτύρων 0,60
  Εί; τα μακράν τής πόλεως Ηρακλείου
  κέντρα δύνανται νά προστεθώσιν είς τας
  ανωτέρω τιμάς πέντε λεπτά κατ' ανώτα¬
  τον δρον λόγω άγωγίου.
  Ηράκλειον 24 Νβρίου 1915.
  (Έκ τοϋ Γραφείον
  τής Μοιρορχίας)
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝν*»θ£ ΕΤΑΐρΐΑ
  Ε Δ Ρ Α
  ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΘΗΝΑΙ-ΚΗΝ
  ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
  ΔΡ. 60.000.000
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διον. Στέφανον 'Λντίϊζρόεδρος
  Ίάχωβος Μποννιέ, Διευΰν* ών Σύμβονλος
  Ίωάννης'Α&ηνογένης, Στέφανος Ενγενιδης,
  Μ. Αασχαρης, Βαρώνος Α. όέ Νεφλίζ,
  Ε. Ροδοχανακης, Κ Βερονγκ, Λ Ζαρίφης.
  II.
  Καραπανθί. Σ. Φονντης
  ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛ1ΑΣΚΟΣ
  —' Υποκαταοτήματα:
  Έν ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεί, Θεοσα-
  λονίΗΐ], Πάτραις,Ίωαννίνοις,Βόλφ,
  Λαρίαατ), Καβάλλα, Καλάμαις, Τρι¬
  πόλει, Χίφ, Λιμ. Βαΰ'έος (Σάμου),
  Σύρω, Χανίοις, Ηρακλείω, Ρεθύ-
  μνΏ.
  Έν ΤΟΥΡΚΙΛ : "Εν Γαλατα, Σταμ-
  ηονλ, έν Σμύρνβ'
  Εν ΑΙΓΥΠΤΩ : Έν 'Λλεξανδρεία,
  Καΐρω καϊ Ζαγαζίχ.
  Εν Αγγλία. : έν Λονδίνφ (®/ο 22
  Έν Κύϊΐρφ: έν Λεμηοφ.
  Η τραπέζα ΑΦΗΝΩΝ εκτελεί πάσαν
  Τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι προεζοφλή-
  σεις' ίμηορικών γραμματίων και σνναλ-
  λαγματικών, προκαταβολάς Ιπι χρεωγρά-
  φον καί έμπορενμάτων, είσπράξεις τοκο-
  μεριδίων, παντός εΐδονς χρεωγράφων.
  φορτωτικών, ανναλλαγματικών, γραματί
  ών εσωτερικόν και εξωτερικόν, εκτελεί
  χρηματιστικάς εντολάς, εκδίδει ίπιταγάς,
  πιστωτικάς επιστολάς, και τηλεγραφικάς
  εντολάς πληρωμών εν τε τω εσωτερικώ
  και εξωτερικώ, άνοίγει τρέχοντας λ)αμοϊ ς
  ηγγυημένονς, δέχεται κατα&έσεις χρεω¬
  γράφων πρός φνλαξιν άντϊ ελαχίστων δι-
  καιωμάτων και ενοικιάζει διαμερ'ισμαια.
  χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάαεων
  υπό δρονς λίαν εύνοικους διά τό κοινόν,
  Π ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ δέχεται
  κατα&έοεις είς τραπεζογραμμάτια, είς
  χρνοδν και έπιταγάς [ΰ^εφιιββ] επί
  τοϋ εξωτερικόν ύπδ δρονς λίαν εύνοϊ-
  κονς.
  ΑΙ είς χρνοδν κατα&έσεις είναι
  άποδοτέαι είς δ νόμιομα ένηργή&η-
  ααν,αί δέ είς έπιταγάς (οββηυ,βΒ) ο¬
  μοίως άπο δίδονται δι έαιταγων
  ^εηηβ) της Τραπέζης επί των έν
  ζψ έξωτερικφ άνταποκριτών της. Οί
  δεδουλενμένοι τόΉοι πληρώνονται
  καθ' έξαμηνίαν άπδ τής 1ης Ία·
  νοναρίον και 1ης Ιούλιον έκαστον
  ΡΑΦΕΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  ΟΛΟΣ ΣΕΊΤΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡΙΘ. 25
  Επί δυο Ιτη οπουδάσασα έν Αθήναις έν τ^ έπαγγδλματικ^) χ^)
  Αθηνών καί παρακολουθήσα^α μετσ τζοοοογτ^ς την εκπαίδευσιν τής κοπτι-
  κής καί τής ραπτικής ί^ρύει έν ΉρακλΗίψ ραφειον γυναικε'ων φορεμάτων
  μέ την πεποίθησιν ότι θέλει συντελέσει είς την καλαισθητικωτέραν και ά-
  θηναϊκωτεραν περιβολήν των κυρίων καί δεσποινίδος * τοΰ Έρακλείου.
  Αί τιμαί είναι λίαν συγκαταβατικάς
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ!
  ηΗΙηΤΌΙ ΣδθΗΤΕ ΑΠΟ
  ΗΗ ΚΗΛΗΝ
  (Κατέβαβμα, «πάβιμο, ξΰγκι)
  Σώζοντες ταυτοχρόνως καί τα βζλάντιά σαθ. — Ζ^τεΐτβ τούς πεφη;·.ισμένους
  Κηλεπιδέσμους, Κοιλιοδέσμους, Όμφαλεπιδέσμους, Νεφρεπιδέσμνυς Ζώνας Γκλε-
  νάρ Άνορω/, Γοναι/.ών καί παίδων τοΰ έν Αθήναις «αί επί τής όδοΰ Αίόλου
  30— Ειδικόν Έργοστασίον Κη λεπιδέαμων *
  ΣΩΤΗΡΙΑΣ
  'ΕΛτός των ανωτέρω ειοών, υπάρχοον διάθεσιν των κ.·/. ΦΑΡΜΑΚΟ-
  1ΤΟΙΩΝ καί των ΔΙΕΥΔΥΝΤΩΝ των ΚΛΙΝΙΚΩΝ.
  Καί 1000 δωδεκ. ΣΟΥΣΠΑΝΣΟΥΑΡ οικτυωτα ανωτέρα κ αί αυτών τΰν εύρω-
  παικών, παραγωγής Έργοστασίου μας Να 2—6 ώς καί 7—12 επί παραγγελλία.
  ΖΗΤΗΣΑΤΕ τιμολόγιον Έργοστασίου «ΣΩΤΗΡΙΑΣ».—Έν Αθήναις δδός
  ΑΙόΧον 30. — Διευθυντής Ιωάν. Α. Σεγάλα,ς.
  >ΤΗΜΑ Μ. Α» ΠΕΤΑ5Η
  Οΐνόπνευμα πρός 1,30 ή οκά.
  ΞΩΤΑ
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  καί τή
  Ιδρυθείσα. ένΊΙαριβίο^· τώ 18 19.
  έν '_λλάΠε δυνάμει **Ά«δλικοΰ Δια,τάγματος
  ή καταθέβεε έγγυή^εωί ■λί.-'Λ τόν Νόμον
  παρά τή Έθνική Τραπςζη.
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ' '____________
  Ρ Χ"Ρ· 55 0,00 0,000 ~~~
  ΠΡΑΚΤΟΡ6ΙΟΝ 6Ν ΑΘΗΝΑΣ =- Κ6ΡΑΗ 3β
  Ό ίατρός Κ. ψαλτάκης θε-
  ραπευει τα νοσήματα των όφθαλμών
  έν τη κλινική τοΰ ίατροΰ κ.Σαββάκη , Ταμιευτήοιον μί ιδιαιτέραν ύπηρε-
  ' ΤΩρα επισκέψεως 8-10 π.μ 'σίαν λειτουργεϊ καθ'εκάστη
  Πράκτωρ διά τόν Νομόν Ηρακλείου *
  Μαν ώ λη ς Α. Περίδης—
  Ολα χά διδακτικά σας βιβλία άπό τοΰ κ. Άλικιώτη
  ΕΛΒΕΤΙΚΟΗ
  ΝΕΣΤΛΕ
  — — Β 9 β ΒΙ^Γϋ ΑΜΙΙΤ2Γ °ν" διά να συμμετάσχετε είς τόν διαγωνισμόν Ιτικετών γάλακτος
  Ηίΐΐΐ ΛιΗε&ΜυΝΙΙ Ι ΐ. «^ΕΣΤΑΕ», δ δποϊος ^ιοργι^χαι υπό τοΰ ΟΙΚΟΓ ΝΕΣΤΛΕ
  άρκεϊ νά συλλέξητε τάς έτικέττας, αί οποίαι είνε κολημέναι επί εκάστου των κιπίων τοΰ συμπεπα-
  κνωμένου γάλακτος Ν ΕΣΤΛΕ, άπ-.=τέλλον ΐες ταύτας άνά 12 είς την Εταιρείαν Νεθτλέ
  γραμματοθορίς αριθ. 34 Αθήνας, ή παρά τψ ενταύθα άντιπροσώπφ κ. Μ. 5ίυ6ΓΙΤ16Γ ήτις θέλει άνταλ-
  λάξει ταύτας μ! τόσα κουπόνια, δσα θά είνε αί δωδεκάδες άς θά τν) άποστβίλητβ.
  "Όσα περισσότερα κουπόν.α Ιχετε, τόσον μεγαλειτέρα θά είνε καί ή πιθανότης τοΰ κέροους ενός ή
  περισσοτέρων άπό τα άκόλουθα βραβεΐα:
  Ιον. βραβείον 5 λαχειοφόροι όμολογίαι τής Έ&νικής Τραπέζης, άξίας Δρ. 500.—
  2ον. βραβείον 1 χρυσουν όιρολόγιον άνδρικύν 18 Κ. » » 200.—
  3ον. 1 βραβείον χουσοΰν ωρολόγιον γυναικείον 18 Κ. » » 200.—
  ή άλλο τι αντικείμενον άςίας, ώς χρυσά ή ά.?-(Ό?«. ωρολόγια έκ των καλυτέρων Έλβετικών έργ>στασίων, ήγγυη-
  μένα πρώτης ποιότητος, εϊδη νομμώσεως άργυρά κτλ. Οί κερϊ'ζοντε; άριθμοΐ είνε κερίπου έκα-όν.
  ΔΙΑΤΙ ΟΦΕΙΑΕΤΕ ΝΑΜΕΓΑΧΕΙΡΙΖΕΣΒΕ ιό συμπεπυκνωμένον ΓΑΔΑ σήματος «ΝΕΣΤΛΕ»; άπλοα-
  στατα: διότι είναι τελείως κ α θ α ρ ό ν χωρΐς μικρόβια. Τοιουτοτρόπως κανέν* κίνδυνον οέν οιατρέχεΐ
  ν ύγίία σας ουτε ή ύγείχ τώ^ μικρών σας. λττ,^πλ π
  Πρέιει να μεταχειρίζησθε τό συμπεπυκνο>μέ^ον γαλα «ΝΕΣΤΛΕ» οιότι είνε οικονομικόν καί διότι παντοτε
  ευρίσκεται εί; την έιά'^σίν σας όαακ·ς Οέλετε νά μεταχεφισθ?]τε γάλα άγνόν. Τό γάλα «ΝΕΣΤΛΕ» δέν
  «πό την ΖΕΣΤΗΝ είνε πάντοτ* φρέσκο καί ή γεθσις τού είνε θαυμασία.