89722

Αριθμός τεύχους

388

Χρονική Περίοδος

Δ'

Ημερομηνία Έκδοσης

2/12/1915

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί
  ι **
  ■ι
  ,«·
  ,-·"
  <.< 5 .ι Ι ,,ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ:" — Πολιτική, φιλολογική «αί των είδήσεων. __ Γραφεΐα, Τυπογρ. Πλατεΐα Βενιζέλου Τηλεγραφικαί Διεύθυνσις: ,,ΝΕΑΝ" — Ηράκλειον. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΕ ΙΩ. Δ. ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ ΕΤΟΣ Δ.—ΑΡΙΘ. 388 Τετάρτη 2 δεκεμβριού 19 ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΗΤΕΑΙ Εσωτερικόν έτησία......Δραχ. 10. > Τρίμηνος » 3·
  Έξωτερικοϋ ι'τησία...... · 20.
  » Τρίμηνος » 6.
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
  Διεκηρύξαμεν την ανάγκην τής
  όμονοίας καί έπιστεύααμεν ταύτην
  κατορθωτήν κατά την κρισιμωτά*
  την ταύτην στιγμήν τής Πατρίδος.
  Ένομίζομεν δτι οί πολιτικοί άν-
  χίπαλοι ημών μόνον έξ έσφαλμένης
  αντιλήψεως των ΐτραγμάΐων έφρύ-
  νουν καί διεκήρυχτον δσα άντε-
  θνικά εγραφον καί έθνοκτόνα διε-
  λάλουν.
  Ήπατήθημεν.
  Τα τελευταία φύλλα των εφημε¬
  ρίδων τής Κυβερνήσεως καί έν
  Κρήτη καί έν Ελλάδι εξήγαγον
  ημάς έκ τής πλάνης.
  Καί δχι μόνον είς τάς εφημερί¬
  δας αύτάς, άλλά καί είς τα προ-
  γράμματά των πρός τόν λαόν οί
  ύποψήφιοι βουλευταί τόσον τερα-
  τώδη καί άναίσχυντα ψευδη συσ-
  σωρεύουν καί .παρατάσσουν, καί
  τόσας κακοήθεις συκοφανΐίας έξε-
  μοΰν καοά τοϋ μεγαλειτέρου πολι-
  τικοϋ δν εγέννησεν ή νεωτέρα Ελ¬
  λάς, ώστε άναγκάζουν ήδη ημάς
  νά οιασαλπίσωμεν μόνην καί άπρο
  κάλυπτον την αλήθειαν μή φειδό-
  μενοι μηδενός.
  Προδίδεσθε ώ Έλληνες, προ-
  δίδεσθε άνοσίως καί άνιέρως.
  'Επικαλούμε&α τό άγιον δνομα
  τής άγωνιώσης Πατρίδος καί τόν
  δικαιοκρίτην Θεόν, δτι δσα έξαγ-
  γέλλομεν, δσα καταγγελλομεν, δσα
  κατηγοροΰμεν εναντίον των σφα·
  γιαστών τής τιμής καί τής ελευθε¬
  ρίας τοΰ εθνους, δέν τα έμπνέει τί
  μΐσο;, δέν τα ύπαγορεύει τό πόθο;
  καί ή κακοβουλία, ουδέ συμφέροι
  τι εύτελές, ούδ' όπισθόβουλος άλ
  λος σκοπός.
  Είνε αύτη ή σκληρά, άλλά συγ
  χρόνως καί ή άγνοτάτη άλήθεια
  ή πηγάζουσα άπό τα βάθη σπαρασ
  σομένης καί αίμασσούσης καρδίαι
  καί άπευθυνομένη πρός υμάς άδελ-
  φοί, πρός υμάς τα τέκνα τής μέχρι
  πρό ολίγων μηνών μεγάλης καί υ¬
  περηφάνου Ελλάδος.
  Καλοΰν καί θελουν νά σύρουν
  ύμδς είς τάς κάλπας, ίνα διά της
  ψήφου υμών δικαιολογηθοϋν αυ¬
  ριον καί άπέναντι τοϋ εθνους καί
  άπέναντι τής λοιπής ανθρωπότητος
  διά ϊήν καταστροφήν τής Ελλά¬
  δος, ή όποία ήρχισε σήμερον μέ την
  επέκτασιν καί έξάπλωσιν τής Βουλ¬
  γαρίας ήτις περιτυλίσσει ήδη ημάς
  ώς τεράστιος δφις.
  Θέλουν νά όχυρωθοϋν όπισθεν
  υμών, διότι βλέπουν δΐι ή κατα-
  στροφή είνε πλέον βεβαία καί δΐι
  δέν ύπάρχει ελπίς σωτηρίας
  Θέλουν νά είπουν άπολογούμε-
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΟΥΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Πάντες οί είς τό κόμμα των Φιλελευθέρας
  ανήκοντες έκλογεΤς τοϋ Νομοΰ Ηρακλείου και
  Λασηθίου δέν πρέπει νά προσέλθουν ποσώς είς
  τάς κάλπας κατά τάς εκλογάς τής 6 Δ)βρίου1915
  διά νά συμμορφωθοΰν πρός την απόφασιν τού
  κόμματος και τοΰ Μεγάλου'Αρχηγου των,
  Τό ΐδιο θά κάμουν καί οί λοιποί Φιλελεύθεροι τή: Παλαιάς καί Νέας
  Ελλάδος.
  Άλλ' ή Ελλάς εβεβαίωσε την
  Βουλγαρίαν δτι δέν θάκινηθή·
  Καί τότε αυτή ελευθέρα καί &-
  φοβος επετέθη καί έδολοφόνησε
  την σύμμαχον ήν ημείς έπροδώσα-
  μεν.
  Διότι
  μή σάς έμπαίζουν.
  σεως τής Πατρίδος είσθε 'μεΐς οί
  έκλέξαντες αύτούς άντιπς ϊώπους
  υμών καί μέ πρόγραμμα ακριβώς
  γνωστόν καί καθορισμένον.
  Ποίον τό πρόγραμμα τουτο ;
  Τό πρόγραμμα τουτο συνοψίζει
  μία λέξις καί μόνη, Ούδετερότης.
  Άλλά πόσα όλέθρια, πάσα δεινά
  τρισμέγιστα καί άνεπανόρθωτα πε-
  ρικλείει έν έαυτ$, καί έν σχέσει μέ
  την Έλλάδα,ή λέξις αυτή καί μόνη;
  Λέγουν πρός υμάς δτι ή "Ελλάς
  διά τής ούδετερότητος άπέφυγε νά
  συμμερισθη την τύχην καί την κα¬
  ταστροφήν τής Σερβίας.
  Ότι άν ή Ελλάς έβοήθει την
  Σύμμαχον καί έπετίθετο κατά τής
  Βουλγαρίας θά συνετρίβεχο καί
  αυτή ώς συνετρίβη έκείνη.
  Όχαν σάς λέγουν τό κακόηθες
  τουτο ψεύδος, έρωχήσατε αΰτούς
  συμπολίται,
  Διατί επί δεκατέσσαρας δλους
  μήνας άπό τής ενάρξεως τοϋ πολέ¬
  μου δέν συνέτριψαν οί Αύστρογερ-
  μανοί την Σερβίαν, ένφ αύτΐ) ήτο
  ή άρχή τοϋ πολέμου, ή αίτία τοΰ
  πολέμου, καί ή κατάκτησις αυτής
  υπό τής Αυστρίας δ μόνος σκοπός
  τοϋ πολέμου
  Διατί δτε έπεχείρησαν έν άρχί)
  την επίθεσιν κατά χής Σερβίας, χω-
  ρίς νά εχουν την βοήθειαν των
  Βούλγαρον, ένικήθησαν καί έτρά-
  πησαν αίσχρώς είς φυγήν, καί ε¬
  σώθη τότε ή ήρωϊκή καί γενναία
  Σερβία;
  Διατί μέχρι σήμερον άν καί κα¬
  τέλαβον τό εδαφος τής Σερβίας
  μετά δύο μηνών πολυμόχθους α¬
  γώνας, δέν κατώρθωσαν νά συν-
  τρίψουν καί έκμηδενίσουν καί τυν
  Σερβικόν στρατόν, δστις συγκεν-
  τρώνεται σήμερον είς τα δρη τη
  Άλβανίας, ινα έφοδιαζόμενος ε¬
  κείθεν έπιπέση καί πάλιν άκμαϊος
  κατ'αυτών
  Άλλά σεϊς τότε άπαντήσατε είς
  αύτούς.
  Διότι οί Αΰσιρογερμανοί δέν εί¬
  χον καί δέν ?χουν περίσσευμα στρα-
  τοϋ επαρκώς διά την Βαλκανικήν
  εκστρατείαν.
  Διότι τα έκατομμύρια τοΰ στρα-
  χοϋ των, μέ τα όποϊα φοβερίϋ)υν
  σήμερον υμάς αί μισθοφόροι έφη-
  μερίδεο, χά εχουν παρατάξει, έλατ-
  τούμενα και>' εκάστην, άπέναντι
  τής Ρωσσίας, άπέναντι τής Γαλλίας
  καί τής Αγγλίας, άπέναντι τής'Ι-
  ταΗας.
  Διά τουτο προσεπάθουν πάσ\
  θυσία, καί ήγωνίζονχο τόσον και¬
  ρόν νά επιτύχουν την συμμαχίαν
  καί την βοήθειαν τής Βουλγαρίας,
  καί νά έξασςραλίσουν την Οΰδετε-
  ρότητα τής Ελλάδος.
  Μόνον τοιουτοτρόποος κατώρθω¬
  σαν κατόπιν μυρίων δυσκολιών
  άποσπώντες άπό τα διάφορα μέτω-
  πα τοός βοηθητικούς καί τούς ανι¬
  κάνους νά άποτελέσουν δύναμιν
  200 χιλ. άνδρών, ήτις μέ την βοή¬
  θειαν των 400 χιλ. Βούλγαρον α¬
  πετέλεσε στρατόν δπως δήποτε έ-
  παρκή διά την κατανίκησιν τή
  Σερβίαο.
  Άνευ τής συνδρομής των Βουλ¬
  γάρου, αί μετά τόσον δυσχερειών
  συλλεγεϊσαι 200 χιλιάδες των Αΰ-
  στρογερμανων,
  επίθεσιν κατά
  δέν Θά επεχείρουν
  τής Σερβίας, διότι
  θά ένικώντο καί πάλιν α'ισχρώς,
  καί Θά έρρίπτοντο πέραν τοΰ Δου-
  νάβεος, δπος κατά τάς αρχάς τοΰ
  πολέμου.
  Καί επέτυχον την βοήθειαν τής
  Βουλ,γαρία:, δταν αΰχη έβεβαιώθη,
  Την Σερβίαν ένίκησε μόνη ή
  Βουλγαρία.
  Αί δισκόσιαι χιλιάδες των Αύ-
  τρογερμανών αί καταρτισθείσα^
  ος είπομεν, έξ ανίκανον καί άνα-
  χήρον, προσετέθησαν μόνον καί
  μόνον διά νά έκφοβίσουν ημάς
  ;ούς "Ελληνας, δτι δν κινηθώμεν
  )ά εχωμεν δήθεν άντιμέτωπον καθ'
  μώ καί την Γερμανίαν.
  Καί δυστυχώς έφοβήθ-ημεν καί
  δειλιάσαμεν.
  Καίοΰτοκαχεσχράφη μένη Σερ-
  3ία ήτιμάσ9·η δέ ή Ελλάς.
  Αύτη είναι ή μόνη άλήθεια.
  Καί την αλήθειαν ταύτην εγνώ¬
  ριζον οί κυβερνώντες σήμερον την
  Ελλάδα. "
  Τό εγνώριζον διότι ό έν Βιέννη
  τρέσβυς τής Ελλάδος έπανειλημ-
  μένος έτηλεγράφει, δτι μόλις καί
  ιετά κόπου 200 χιλ. στρατοΰ 9-ά
  ηδύναντο αί κεντρικαί Αύτοκρατο-
  ρίαι νά διαθέσουν διά την Βαλκα¬
  νικήν εκστρατείαν.
  Τουτο τύ διεκήρυξε φανερά ό κ.
  Βενιζέλος είς την Βουλήν, καί έμει¬
  ναν άναυδοι καί άναπολόγητοι οί
  άντίπαλο' τού.
  Έν γνώσει ωδήγησαν ιήν Πα-
  τρίδα είς τόν όλεθρον καί είς την
  ατίμωσιν.
  Είνε λοιπόν ή δέν είνε προδόται;
  Άλλά εύλόγος θά άπορήσετε
  καί θά έρωτήσετε, διατί δλα αύτά,
  διατί δλη αύτη ή κακοήθεια καί ή
  άτιμία ;
  Τό διατί θά σάς τό είπωμεν προ¬
  σεχώς.
  "Ηδη έξορκίζομεν υμάς, συμπο¬
  λίται, είς τό δνομα τής κινδυνευού-
  σης Πατρίδος, σκεφθήτε καλώς
  πρίν προσέλθετε είς τάς κάλπας.
  Σκεφθήτε δτι εάν μετάσχητε τής
  έθνικής αυτής τραγοδίας καί προ¬
  σέλθετε είς τάς κάλπας ψηφίζοντες
  εκάστη ψήφος υμών ισοδυνάμει μέ
  εν δπλον διδόμενον είς τούς προ-
  αιονίους έχθρούς, καί διευθυνόμε-
  ώς ενθυμείσθε, δτι ή Ελλάς δέν
  θά έβοήθει την Σερβίαν άλλά θά
  εμενεν οΰδετέρα.
  Άλλ' εάν ή Ελλάς ήθ-ελε, δέν
  Θά εγίνετο τουτο.
  Διατί δέν κατήλθον άκόμη καί. Διότι η Ελλάς θα διεθετε τετρα-
  δέν κατέρχονται σήμερον είς την χοσίας χιλιάδας στρατοΰ εναντίον
  — _'__ι... λ..λ ,ί-λ ^ί...ιτη^ ηουλναοια<:. καί ουτε η ΰουλ- Κωνσταντινούπολιν, ένώ άπο τ»|ν αρχήν τοϋ πολέμου διεκήρυττον τούτο ώς ύψίστην ανάγκην διά νά κυριαρχήσωσι τοΰ Αίγαίου, καί νά άφοΰ απλώς καί ύμεϊς έπροτιμήσατε την ειρήνην (τψ' «νάγκην , την άτιμον. ' ^*1:'" υ" ' θέλουν νά είπουν δτι κύριοι ε- έρωτήματα τα νοχοι τοΰ ολέθρου- καί τής άτιμώ- αναιδείας καί ψευδους. τής Βουλγαρίας, καί οΰτε ή Βουλ¬ γαρία τότε θά έκινεϊτο ένεκα τής έλληνικής άπει?^ής, οΰτε πόλεμος θ-ά εγίνετο. Καί οΰτω θά έσώζετο μέν ή Σερ¬ βία, *ά εσωζε δέ καί ή Ελλάς την τιμήν της, καί χωρίς άκόμη νά πο- λεμήση, καί ύπερήφανος καί ενδο- ξος διά τουτο καί μόνον, θά έπε- ρίμενε την δικαίαν ανταμοιβήν διά την θαρραλέαν καί εΰορκον επιτέ¬ λεσιν τοΰ καθήκοντος. νόν κατά τής καρδίας καί τής ζωής τής Πατρίδος. Σκεφθήτε δτι ψηφίζονχες την προσέχη Κυριακήν ψηφίζετε αύτην την καταδίκη / τοϋ εθνους. Καταδικάζετε τουτο είς άπάρνη- σιν των δικαιωμάτων αύτοΰ, των πόθων καί των όνείρων δλοκλήρων γενεών καί αίώνων. Καταδικάζεΐε αύτό είς την σΐέ- ρησιν καί τοΰ δικαιώματος αυτής τής ελευθερίας, διότι αδύνατον τοΰ λοιπού νά ζήση ελεύθερον υπό την πτέρναν των Αύστριακων, των Βούλγαρον, των ΤούρΛων, οΰς ά¬ φηκαν οί όλετήρες τοΰ εθνους νά αύξηθώσιν είς βάρος ημών. Σκεφθήτε καλώς καί μή φανήτε συνένοχοι τής έσχάτης αυτής προ- δοσίας. II
  Ν€Α ΕΦΗ/ΛΕΡΙ
  Ή χρηματική στενοχωρία, υπό την ο¬
  ποίαν διατελεί ή Γερμανία καί τήςόποίας
  βαρέα συμπτώμ,ατα έγειναν καταφανή είς
  τό άποτέλεσμα των έκδοθέντων πολεμι-
  κών δανείων καί εις τάς μεθόδους, αίτι¬
  νες κατ' ανάγκην εχρησιμοποιήθησαν δ-
  πως εξασφαλισθή φαινομ,ενική τουλάχι¬
  στον έπιτϋχία των, έχει ριζικην την αι¬
  τίαν. Όφείλεται είς αυτόν τόν οικονομι¬
  κόν οργανισμόν τής Γερμανικήν Αΰτο-
  κρατορίας, οργανισμόν αποδώσαντα μέν
  τάς τεραστίας επιτυχίας τού έμπορίου καί
  τής βιομηχανίας τής χώρας, άλλά πολύ
  άσταθή ώστε νά δύναται νά άνθέξη είς
  μίαν κρίσιν ώς ή σημερινή.
  Άπό τοθ 1900 περίπου, μετά την αν¬
  τίδρασιν ήν προυκάλεσε τό προστατευτι¬
  κόν σύστημα τού Βίσμαρκ, ή Γερμανία
  έρρίφθη δλόκληρος είς την πολιτικήν
  τής έμπορικής κατακτήσεως τού κόσμου
  πολιτικήν ήτις κατώρθωσεν άνευ έδαφι-
  κών κατακτήσεων, να μεταβάλη είς άποι-
  κίας εμπορικάς καί βιομηχανικώς έξα-
  γωγής τής Γερμανίας τα τρία τέταρτα
  τής επιφανείας τής γ^ς. Υπό την έπο-
  ψιν ταύτην πράγματι, δχι μόνον,αί πέ¬
  ραν των θαλασσών χώραι, άλλά καί αυ¬
  τή ή Γαλλία καί ή Ρωσσία ηδύναντο νά
  θεωρηθώσιν ώς προσοδοφόροι άποικίαι
  τής Γερμανίας.
  Διά τό άποτέλεσμα τουτο εχρησιμο¬
  ποιήθη πρωτότυπον δλως και τολμηρόν
  σύστημα. Άν είς δλα τα άλλα Κράτη
  αί Τράπεζαι καί τα άλλα πιστωτικά ί-
  δρύματα έκδίδουν τό αποθεματικόν «ών
  είς χρεώγραφα τοθ κράτους ή είς άλλας
  άσφαλεΐς άξίας, είς την Γερμανίαν δλον
  τό διαθέσιμον χρήμα έχύθη άφειδώς είς
  την βιομηχανίαν καί είς τό εμπόριον.
  Καί φυσικά οί δύο ούτοι κλάοοι έλαβον
  ορμήν προοδον τοιαύτην, ώστε δύσκολον
  πλέον καί επικίνδυνον νά άποκαταστη
  τό έγχείρημα τής άποκοπής της. Ή ε¬
  ξέλιξις αυτή προύχώρησε μέ ίλιγγιώδη
  πραγματικώς ταχύτητα. Φυσικά δέ έδη-
  μιούργει καί αβςουσαν βαθμηδόν ανάγ¬
  κην χρημάτων. Αί τράπεζαι δέν έδίστα-
  ζον νά δανείζωνται έκ. τοϋ έξωτερικοϋ—
  ή Γαλλία ήτο άνεξάντλητος πιστωτής
  των—διά νά δίδοαν άμέσως τό χρ^
  είς προσοδοφόρους βιοβηχανικάς καί εμ¬
  πορικάς έπιχειρήσεις.
  Άλλά μία κυκλοφορία χρήματος τό¬
  σον έντεταμένη, δέν ήτο δυνατόν νά μή
  διατρέχη καί κινδύνους. Είς στιγμάς τής
  πρώτης τυχούσης μικράς κρίσεως αί
  τράπεζαι, μέ κενά τα χρηματοκιβώτιά
  των, ευρίσκοντο εν άουναμΐα νά άντι-
  κρύσουν τάς ύποχρεώσεις των. Καί εί¬
  χον μέν πάντοτε πρόχειρον την λύσιν νέ-
  ου έξωτερικοϋ δανείου. Είς περίστασιν
  δμως, καθ' ήν ό είς ή ό α"λλος λόγος ά-
  πέκλειον την εφαρμογήν τής μεθόδου
  των «τονωτικών ένέσεων» ή κρίσις ηπεί¬
  λει νά λάβη τροπήν καταστροφής.
  Τώ 1911 τό επεισόδιον τοθ ΆγαδΙρ έ-
  φερε κρίσιν. Άλλά καί ή όδός πρός την
  Γαλλίαν ευρέθη κλειστή. €Σ Γερμανοί
  έσΐράφησαν έν άγωνία πρός την Αμερι¬
  κήν. Κα'. εύρον μέν έκεΐ δάνειον 300 έ-
  κατομμυρίων, έπλήρωσαν δμως τόκον
  6—7 τοίς εκατόν, άντΐ των 3—4 τοΰ
  τόκου των έν Γερμανία δανείων. Παρ' 8-
  λην δέ την θυσίαν ταύτην, τα ναυάγια
  είς την βιομηχανίαν καί τό εμπόριον δέν
  ήσαν άσήμαντα άπό τόν προσωρινόν ε¬
  κείνον κλυδωνισμόν.
  Καί ήκούσθησαν μέν τότε φωναί φρο¬
  νήσεως έν Γερμανία διά τούς κινούνουϊ,
  τούς όποίους ένεΐχε τό σύσΐημα. *Ητο
  δμως άργά διότι ή ανάπτυξις των έμπο-
  ρικών καί βιομηχανικών κατακτήσεων
  οέν ήτο δυνατόν ν'άνακοπή. Άντελήφθη-
  σαν μάλιστα τότε περισσότερον οί κυ¬
  βερνώντες έν Γερμανία ότι καί τοθ πο¬
  λέμου τό μέσον θά παρίστατο άνάγκγ] νά
  χοησιμοποιηθή την ημέραν, καθ' ήν α¬
  πότομον κλείσίμον μιας των βαλβίδων
  έξατμίσεως τής έμπορικής υπεραιμίας θά
  ηπείλει μέ συγκοπήν. "Αλλως τε καί ά
  φόβος των έμπόρων καί των βιομηχάνων
  τής Γερμανίαν, δτι προστατευτικά μέτρα
  ξένου κράτους ηδύναντο να τούς κλεί-
  σουν μίαν ξένην αγοράν, χωρΐς ή Αύτο-
  κρατορία νά δύναται νά τούς προστατεύ¬
  ση, έκαμνε νά γίνωνται μέ προθυμίαν
  δεκταί αί θυσίαι, αί ό Κάϊζερ εζήτει ε¬
  κάστοτε διά την πολεμικήν πχραΐ/.ευ/(ν,
  Είς τοιαύτην οικονομικήν κατάστασιν
  εύρε την Γερμανίαν ό Εύρωπαΐκός πάλε-
  μος. Με δλον το χρήμά της άπορροφη-
  μένον είς βιομηχανικάς έπιχειρήσεις κα'. ι
  μέ δλην την οικονομικήν της δύναμιν
  συνισταμέΤ|ν είς την κίνητιν των κεφα¬
  λαίων καί τοϋ έμπορίου.
  Ό πόλεμος έφερεν άπό τής μιάς στι-
  γμής είς την άλλην την άκινησίαν. Άν
  κατά την κρίσιν τοΰ Μαροκου ή Γερμα¬
  νία επαθε, κατά τόν έκ των διευθυντών
  τής «Ράϊσμπανκ» κ. δέ Λούμ, «.μικράν
  θρόμβωσιν», την ημέραν τής κηρύξεως
  τοΰ πολέμου έπαθεν άπόφραξιν άρτηρίας.
  Ή κίνησις τοθ χρήματος έσταμάτησεν ή
  έμπορικη καί βιομηχανικη παραγωγή
  έπαυσαν νά αποδίδουν καί αί πιστώσεις
  είς τα εξωτερικόν έχάθησαν.
  Ή Γερμανία ευρέθη ακριβώς είς την
  θέσιν έμπόρου, δσΐις μέ μικρά κεφάλαια
  ανοίγεται είς εύρυτατην εργασίαν. Κερ-
  δίζει έξ αυτής· κύριος δμως "όρος τής
  εύδοκιμήσεώς τού είνε ή άπρ&σκοπτος
  Λίνησις τής εργασίας τού. Την ημέραν
  καθ' ην άναγκάζεται νά σταματήση ευ¬
  ρίσκεται έν χρεωκοπία.
  Ο ΟΥΙΛΣΩΝ
  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  Τό Πρακτορείον Ρώυτερ ανεκοίνω¬
  σε τηλεγραφικώς ές Οίιάσιγκτων εύρυ
  τάτην περίληψιν τοϋ λύγου, διά τοϋ υ-
  Ίθίου δ Πρόεδρος των Ήν. Πολιτειών
  λ. Ούΐλσων εκήρυξε την έναρξιν των ερ¬
  γασιών τοϋ Άμερικανικοϋ Κογκρέσσου.
  , περί των προσεχών τοιούτων κατά τάς
  οποίας δέν υπάρχουν άντίθετοι καί τό
  ι πεδίον είνε ελεύθερον.
  6 ΑΓΡ6Ν6Μ6Σ ΚΑΣΤΕ.ΛΛΙ6Υ | Ό λόγος περί τού πανοσιωτάτου Ή-
  Εΐλικρινώς λυπούμεθα διότι καί πά- γουμένου τής Ίερας Μονής Έπανωσήφη
  λιν δ Άγρονόμος Καστελλίου Πεδιάδος κ. Ήσυχίου Μαρκατάτου, δ οποίος δέν
  κ. Σπύρ. Φουντουλάκης μάς δίδει άφορ-1 άφίνει ησύχους> τούς καΐοίκους τού χω-
  μην νά έλέγξωμεν ενέργειαν τού μή συμ-·ρί°υ Κακύ Χωριό Μονοφατσίου, μόνον
  βιβαζομένην ποσώς πρός τα καθήκοντά! ΰίλει σώνει καί καλά νά τούς βάλη νά
  τού. Πολλοί κάτοικοι τοΰ Δήμου Άγίων ψηφίσουν, παρά την διάθεσιν των οί άν-
  ΙΙαρασκιών μάς έπληροφόρησαν, ότι θρωποι την Κυριακήν, απειλών αύτούς
  ένφ διά τον Δήμον των είχον ορισθή ( ότι έν έναν τ ία περιπτώσει θά τούς άπο-
  _6 _ ____. __*. _ 2..
  V
  * ___.., Ρ.____ί-... "· .( ΟΚ τγοι ι 11 ιν» η#Λ τ·νΐΜ ίι*τ"**/ϊ?/« Ιλι«ι *·».» ί η.·«-.
  ημέραι πρός έκδίκασιν άγροζημιών ή 25
  καί 20 παρελθόντος μηνός, ό κ. Άγρο¬
  νόμος δέν προσήλθεν, διότι, ώς έμαθον
  ούτοι συνοδεύει τόν κ. Νομάρχην είς την
  άνά την επαρχίαν Πεδιάδος έκλογικήν
  περιοδείαν τού. Αδιάφορον τώρα ότι
  κατά τάς ημέρας ταύτας προσήλθον είς
  τόν τόπον τής έκδικάσεως. όϊ τε Αγρο¬
  φύλαξ των οϊκείων άγροτικών περιφε-
  ρειών άφήσανΐες άφρουρήτους τάς περι¬
  ουσίας των πολιτών κατ' ανάγκην, καί οί
  διάδικοι {πιοβληθέντες είς τούς σχετικσύς
  κόπους καί δαπάνας, καί εις την στέρη-
  σιν τής εργασίας, ην πάλιν κατά την νέ¬
  αν δι^άσιμον θ' άναγκασθοΰν νά έγκα-
  ταλείψουν,
  Έχομεν την γνώμην ότι δ κ. Άγρο¬
  νόμος ηδύνατο νά έξοικονομήστ) τα πρά-
  γματα κατά τοιούτον τρόπον ώστε καί
  τάς «γροζημίσς νά δι άστ], καί την πο-|
  λύτιμον συνοδείαν τού κ. Νομάρχου νά
  μή χάση. Άλλά φαίνεται ότι δέν ήδύ-
  πέμψη άπό την υπηρεσίαν της Μονής,
  ής οί περισσό*εροι είναι έπίμορτοι καλ¬
  λιεργηταί.
  Αύτά τα ολίγα άρκοΰν άφοθ δέν εχο¬
  μεν την παραμικράν έλπίδα όιι και πε-
  ρισσότερα αν .γράψωμεν θά άκουσθώμεν
  άπύ τούς άομοδίους ώστε νά άπευθύνουν
  τουλάχιστον παρατηρήσεις είς τόν πολι-
  τολογοδντα Πανοσιώτατον. Άπευθυνό-
  μενοι όμως πρός τόν ίδιον τόν παραπέμ-
  πομεν είς την ανωτέρω διατυπουμένην
  παροιμίαν «ή παπάς παπάς κλπ.», συμ-
  πίπτουσαν μάλιστα καθ'δλην την έκφρα¬
  σιν της πρός τό πρόσωπον τού.
  νατο νά συνδυάση δ άνθρωπος την εκ¬
  τέλεσιν τοΰ καθήκοντος μέ έκλογικήν πε¬
  ριοδείαν είς τύν ιστορικόν Δήμον Άγί-
  Ένέ||* δέ μεγίστην σπουδαιότη'α, διότι |ων Παρασκιών όπου δέν περνοϋν αύτά
  μέγα μέρος αύτοϋ είνε- άφιερωμένον είς ποΓ) λενε στου? απλοϊκους για να τους
  ««αγγελίαν καί κιιαδικην δι' αύστηρο- κάμουν νά ψηφίσουν παρά την θέλησίν
  __'____. ___,' _.,,,*. _ ^*_ _ . Ι 4 _.____ *· ν/ι^ι * ι ο' πιν τας λεμβους ών επερη τυ πλήρωμα
  λακη και ση.-ερον σα_ς ^«ναλαμβανω- ^ ^ ^ / '
  IV V-
  μεν:ή παπάς παπάςή ζευγας ζευγάς,
  θ δ
  έλληνικοδ φορτηγοϋ.
  Σημειωτέον ότι τό τορπιλλισθέν άτμό-
  ή ή ν „ ,
  ϊι , α ,'»%, Σημειωτέον ότι το τορπιλλισθεν ατμο-
  ο εστι μεθερμηνευομενον, η δημοσιος , ^ τ - ν$ , « Γ,
  ' 'ΐι ι ο' - * α - πλοιον είναι το πεμπτον ηδη το οποίον
  υπαλληλος σεβομενος την ανατεθείσαν „ « , ,_, ^ . ' «' „
  , / ,, , ~ ί . . ρυοίζεται υπο Ι εομανικων υπορουγιων.
  σοι λειτουργίαν η κομματαρχης τού ενός Η 7 νγ . . . ,
  στρέφοντες τάς βιομηχανίας μχς όπου-
  δήποτε έφαντάσθ-ησαν δτι ηδύναντο νά
  τα πράξουν διά τούς έκδικητικού; σκο-
  πούς των καί καταρρίπτοντες την πολι¬
  τικήν τοθ Κράτους χάρις είς ξένας μη-
  χανορραφίας.
  Ό άθό
  καί τοΰ άλλου.
  ΚΑ! Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  Μόλις δ κ. Σγουρός άπεβιβάοθη είς
  μας, χωρις καλά καλά νά ά- ]
  άπο τούς κόπους τοΰ πρριπε-'
  τειώδους ταξειδίου τού, ένόμιζεν ότι ι
  τοΰ ήτο επιτετραμμένον νά αφήση την
  Ζήτω ή ούδετερότης 1 ή δποία καλυτέ¬
  ρα άπό κά·9·ε επέμβασιν έξυπηρετεά τα
  γερμανικά συμφέροντα.
  Μά ού'τε· αύτά δέν μπορεΐ νά προλάβη
  ή Κυβέρνησις ;
  ΝΕΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Διά Βασιλικοϋ Διατάγματος έκδοθέν-
  3ς την παρελθ. Ιβδομάδα, διωρίσθη είς
  «Ό άριθμός των άνθρώπων τούτων,
  δέν είναι μέγας έν συγκρίσει πρός τόν
  δλον αριθμόν των ρωμαλέων ξένων*χει¬
  ρών, διά των οποίων τό Έθνος μας ε¬
  πλουτίσθη κατά τάς τελευταίας γενεάς
  άλλ ήσαν πάντοτε αρκεταί διά νά κα- φίους 8ι0ϊ1 ώς πληροφορούμεθα,
  τωρθωσουν νά μάς έγκολάψοον τδ α!-
  σχος καί νά καταστήσουν απολύτως α¬
  ναγκαίαν νά χρησιμοποιήσωμεν όλην
  την αύστηρότητα των νόμων όπως δυνη-
  θώμεν ν' άπαλλαχθώμεν άπό την λύπην
  κ αί ν'άποκαθάρωμεν τό έθνος μας.
  τοϋ ήτο επιτετραμμένον νά άφ,,ση την η ρ βμ, ρη
  έδραν τού την άνευ προϊσταμένου επί τί1ν χ8νίιν , θέσιν το0_Νομάρχου Ρεθύ-
  δύο περίπου μήνας, καί νά έπιχειρήση έκ- Η·ν1Ί? ° κ· "Ι*!1· Μελάς. , ' «Κ
  λογικήν περιοδείαν άνά την επαρχίαν
  Πεδιάδος, προτρέπων τούς κατοίκους Ι
  αυτής νά εξασκήσουν τό έκλογικόν των 5 .,
  δικαίωμακατά τάς προσ.-χεΐς εκλογάς, των αρμο»"»ν
  ήτοι την πολιτικήν κωαωδιαν Μτΐς παί- *α~θ,»«βη πλ
  Κή ή οεως «ποτε
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ
  Κατά τάς τελευταίας ημέρας έκ μέρους
  στρατιωτικών
  σχέδιον
  κύκλων
  ήτοι την πολιτικήν κωαωδιαν Μτΐς παί- ,η η.Ρ, Χ ^,?Ρ
  ζεται την προσέχη Κυριακήν μέ ήρωας οεως «ποτεχνικης απόψεως, δι ου δίδον-
  τούς «αλουμένους κυβεονητικούς ύποψη- ται λεπτομερείς, σαφει: καί μαύραι πλη
  ί δό ώ λύθ ύ Ρ<><Ρ«6^1 ^ τας διαφόρους αρχάς αί- τοιαύ- <Ή Άμερική, έξακολουθεΐ δ προε- δρικό; λόγος, ουδέποτε εΖοε παρόμοιον τι μέχρις σήμερον, άλλ' ο5τε καί έφαν- τάσθη ποτέ δτι ήτο οονατόν άνθρωποι οί δποΐοι έδωκαν τόν δρκον τοθ Άμερι- κ,ανοΰ πολίτου, νά στραφώσι κατά τής θετής των πατρίδος, κατά τής Κυβερνή¬ σεως κοί τοΰ λαοΰ, ό οποίος έφιλοςένη- σε καί συνέλαβεν είς την ανάπτυξιν καί φ μρ η ΡΡ6^ ^ τας διαφόρους αρχάς, αί- ,τινες *ϊς περιπϊω°ιν αποστρατευσεως θέ- λ ε φ ηρφρμ, ^ την εντολήν έλαβεν έκ τοΰ κέντρον όταν ,τινες *ϊς περιπϊω°ιν απ τοϋ ενεχεψίζετο ό διορ,σμός. λουσι ενεργήση ταύτην. Μ έ έ Ν ' Επί°^ τα διαφορα ργήη η Ε,πί°^ τα διαφορα σωματα στρατοθ έ βλ χψ ρμ Μά δέν έκαταλάβετε- κ. Νομάρχα τήν' Ε,πί°^ τα διαφορα σωματα στρατοθ ημοσύνην τοΰ λαοΰ τοθ Νομοϋ ούτινος διετάχθησαν έπειγοντως να υποβαλουν δ η άπ0 ίΟυ 1892~ νοημοσύνην τοΰ λαοΰ τοθ Νομοϋ ούτινος , - · „ · . . , «· , έχετε την τιμήν νά προΐοτασθε Ιπί δκτώ π,ι^ας. !^1^μ^η5.δΓ_Τ!^ Γο""^ περίπου μήνας, ώστε νά μή άναδεχθήτε τό βάρος μιάς τόσον δυσκόλου έπιχειρή- σεως ; Δέν σ«ς ήρκεσε τό δημοψήφισμα τής 31 Μαΐον διά νά μάθετε τό φιλελεύ¬ θερον φρόνημα τού λαοΰ; Τα έσπευσμένα ταυτα μέτρα των στρα¬ τιωτικόν ύπηρεσιών δν δέν αποτελούσι απόδειξιν τουλάχιστον παρέχουσιν ίκανά ;ΐα ένδείξεων περί των διαθέσεων Δέν πιστεύομεν νά μάς αντιταχθή τό σί τ, ο , , α. , , επιχείρημα ότι ό κ. Νομάρχης ποιούμε- ΙΤ1ς Κυβερνήσεως να προβή εις άποστρα νος χρήσιν τοϋ εκ τού νόμου παρεχομέ- Χευσιν ^ τουλάχιστον είς μερικήν τοιαυ- νου αύΐψ δικαιώματος, επεχείρησε περι¬ οδείαν, διότι επί τόσον χρόνον έαρινόν, τευσιν την. ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΘΕΙΟΥ Ή Ίταλική Κυβέρνησις άπέρριψεν αΤ- τόν πλουτισμόν των, διά τοιούτων κακο- 'θ·ερινόν καί φθινοπωρινον διώκησρ τόν βούλων ένεργειών. «Τοιούτοι πολίται, νά εϊσαγάγουν αύτό τουτο την άναρχίαν|?πιχειρεΐ τοιαύτην καί μάλιστα' εις 'ώρι- εξαγωγής αύτοΰ έκ τής Ιταλίας. Ή Έλ- Ι Νομόν χωρίς οΰτε γιά περίπατο νά έξέλ- τησιν "Ελληνος Ιδιώτου περί παραχω- άποπειραθέντες |θη τής πόλεως, καί ήδη έν μέσψχειμώνι ρήσεως ωρισμένης ποσότητος θείου καί καί δόλιοι καί ή χείρ τοΰ Κράτους πρέ- ι Πεδιαδιτών τοΰ φοινάζομεν μέ όλην μας Ήνωμένων Πολιτειών διά την προμή- πει νά πέση βαρεία έπ' αυτών. την δύναμιν : «Όχι δέν είμεθα Ότΐεν- θείαν άνο Πρός τιμήν των ν' απευθυνθή είς την Κυβέρνησιν των ιένων Πολιτειών διά την προμή- άναλόγου ποσότητος θείου πρός «Έσχεδίασανσυνωμοσίας διά νά κα·|τόιοι καί ήμιάγριοι γιά νά μην έννοοϋ- εξυπηρέτησιν των άναγκών τού γεωργι- ταστρέψουν ίδιωτικάς περιου-ίίας, συ- μέν ΐά κομματικά σας κόλπα». κοθ πληθυσμοΰ τής Χώρας. Άγνωστον νώμοσαν εναντίον τής ούοετερότητος τής ' —«*οο·ο=—— όμως είναι άν ή Άμερικανική Κυβέρνη- χώρας καί επίχείρησαν νά είσχωρήσουν ΝΠΥΑΛΡΡΟ *5 σις φανή διατεθειμένη νά αποδεχθή πα- εϊς -/.άθε έμτςιστευτι/ήν οιαπραγμάτευσιν ι ιν^ Τ ι »Ε.Γ^ν^ ο ρομοίαν αίτησιν. τί(ς Κυβερνήσεως, δπως έξυπηρετήσουν Ό"'« να'ά κ»ι α,-ια, μά οί παπάδες Έν πάση περιπτώσει άπό τώρα φαν- συμφέροντα εντελώς ξένα πρός τα συμ-.τί θέλουν άναμιγνυόμρνοι σκα>δαλω5ώ; ταζόμεθα είς ποίον ύ"ψος τιμής θ'άναγ-
  φέροντα τα Άμερικανικά.» ' είς τάς εκλογάς, προκΕΐμένον μάλιστα κασθώμεν ν' άγουσ'σωμεν τό θίΐάφΐ γνή
  Γ
  1
  -*·'«βίί.
  *«■*■»
  _*-;-«-
  ν
  5>
  .1
  ΝΕΑ Ε Φ Η ΓΛ Ε ι* Ι
  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  Τιμαί καταχωρίαεων:
  1η Σελίς ό στϊχος Δρ, 2.
  2α » » 1.50
  3η > » > 1.__
  4η « κατ' άποκοπήν—
  — Τα χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται. —
  τ' άμπέλια μας, καθ' ήν περίπτωσιν ή
  Άμερική μας παραχωρήση.
  Αύιά είναι τα άποτελέσματα τής ελ¬
  λείψεως προνοίας παρά τή Κυβερνήσει ή
  όποία, έν γνώσει τής άκαθορίστου πολι-
  τικής της διατελοΰσα, δέν εφρόντισε εγ¬
  καίρως νά συνεννοήθη μετά τής Ίταλι-
  κής Κυβερνήσεως επί τόσον σοβαροΰ
  ζητήματος ή λύσις τοΓι όποίου θέλει σσ-
  φαλίστ) την παραγωγήν τοϋ σπουδαιοτέ-
  ρου προϊόντος τής Ελλάδος.
  Άλλά μήπως έμ ε νέ, καιρός είς τούς
  νεαρούς ! κνβερνήτας μας νά διαθέτωσι
  γιά τόσο μικρά πράγματα κατά τα πολύ-
  ωρα ύπουργικά συμβούλια, τοί όποΐ'ΐ δ
  μως κάτηναλίσκοντο διά την κατάρτισιν
  των διαφόρων συνδυασμών τοϋ Κράτους
  καί την προμήθειαν έκλογικών είδών;
  ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΔΗΜΟΣ:. ΔΥΝΑΜΕΩΣ
  Κατά την νύκτα τής παρελθούσης Κυ-
  ριακής πρός την Δευτέραν άφίκοντο είς
  την πόλιν μας διά τής «Κρήτης» τοϋ
  Γουδή 300 χωροφύλακες, έξ ών 250 μό-
  νιμοι καί 50 εφεδροι τοιούτοι.
  Τό εσπέρας δέ τής Δευτέρας άφίκοντο
  έπίσης διά τοϋ«Άργοστολίου» τοϋ Γιαν-
  νουλάτον 300 άνδρες ανήκοντες είς δια¬
  φόρους λόχους τοΰ έν Χανίοις Ιδρρύον-
  τος 14 Πεζικοΰ Συντάγμαιος.
  Πάντες οί άνδρες ούτοι τής Χωροφυ-
  λακής καί τοΰ Στρατοΰ διατελούντες υ¬
  πό "τάς διαταγάς τοΰ Άντισυνταγματά-
  ρχου κ. Ναυπλιώΐου θέλουν κατανεμηθή
  είς τα διάφορα έκλογικά τμήματα τοϋ
  Νομοΰ Ηρακλείου πρός τήρησιν τής
  τάξεως κατά τάς εκλογάς τής προσεχούς
  Κυοιακής.
  Παρ* όλην την χαράν ποΰ αισθανόμε¬
  θα διά την ενίσχυσιν τής δημοσίας δυ¬
  νάμεως έν τω Νομώ μας, δέν δυνάμεθα
  παρά νά υποστηρίξωμεν ότι αυτή άποτε
  λεΐ εντελώς παράδοξον πολυτέλειαν καδ'
  ήν στιγμήν πρόκειται νά διεξαχθή εκλο
  γή άνευ ουδενός άνταγίονισμοίι.
  Έκτός αν ή κίνησις αυτή τής χωρο
  φυλακής καί τ ου στρατοϋ λόγον έχει α¬
  ποκλειστικόν τό νά έννοήοη ό κόσμος ότι
  γίνονται εκλογαί.
  Άν τό πράγμα έχει ούτως είμεθα σύμ-
  φωνοι πρός την σκέψιν των αρμοδίων.
  ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Την παρελθούσαν έβδομάδη διήλθε
  τής πόλεώς μας μεταβαίνων είς Χανιά ό
  μέχρι τοΰ παρελθόντος Απριλίου Νο-
  μάρχης Ηρακλείου καί άπό τής άνόδου
  τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου Νομάρχης
  Χαλκίδος κ. Γεώργιος Λΐοάτσος.
  ΑΠΟΣΟΒΗΣΙΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ*.
  Έγράφομεν είς τό προηγούμενον φύλ¬
  λον περί τής συνεπεία τοϋ έπεισοδίου
  τοϋ θεάτρου άπειληθείσης μεταξύ τού
  εύέλπιδος άνθ-υπολοχαγοΰ κ. Παπαλάκη
  καί τού δικηγόρου κ. Ζαχαριάδου μονο
  Ήδη ευρισκόμεθα είς την ευχάριστον
  θέσιν ν' άναγγείλωμεν ότι ή μονομαχία
  αύτη, άρθείσης μεταξύ των ήρώων της
  πάσης παρεξηγήσεως ήτις ένεφιλοχώρησε
  πρός δημιουργίαν τού έπεισοδίου, απε¬
  σοβήθη, καί οί άντίπαλοι, τί) μεσολα¬
  βήση των μαρτύρων των, συνεφιλιώ-
  θησαν.
  <ΟΙ Την προσέχη Κυριακήν εορτήν τοΰ Αγ. Νιχολάου δέν Ιορτάζει ό καθηγητής κ. Νικ. Νυστεράκης. Είς τό Κατάστημα τής Δίδος Φρόσως Πιταράκη έφθασαν τα τελευταία ΜΟΔΕΛΛΑ τής έποχής είς πλουσιωτάτην συλλογήν φορμών, έπίσης φαντεζί βελοϋδα και όλα τα ειδή τής πιλοποιεία-: οιιοια των οποίων δέν υπάρχουσι είς ά^λο Κ)στημα «ι; τιμάς ασυναγωνίστους» ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Είς β ήσαν νέον διάβημα ουλλογικόν' προ! παρά τί) Κυβερνήσει οί έν Αθή¬ ναις πρεσβευταί των Δυνάμεων τής Τε τραπλής, μρτά ακρόασιν τού έκ τούτων πρέσβεως τής Γαλλίας κ. Γκυγεμέν παρά ιή Α. Μ. τώ Βασιλεΐ. Διά τής προφορικής διακοινώσεως ήν διετύπωσαν ούτοι πρός τόν Προθυπουρ¬ γον κ. Σκουλούδην, έπεζήΐησαν την έπί- σπευσιν των ρ, Θεσσαλονίκί) διεξαγομέ- νων διαπραγματεύοεων ώς πρός τά τε- χνικά ζητήματα τά άναφυόμενα έν τή μ«ταξύ Ελλάδος καί Άντάντ ύφισταμέντ| διαφοραί. Αν καί διά τού διαβήματος των Δυ- νάμεων δέν διετυπώθησαν σαφεϊς καί καθωρισμέναι άξιοισεις, ούχ' ήττον φαί- νετα' ότι έπανελήφθησαν αύται καθό στενώτατα σ/ετιζόμεναι πρός τάς διεξα- γομενας διαπραγματρύσεις. Χο)ρίς δέ νά κάμουν λόγον τινά περί άποκλεισμοΰ ή δυητΐρειών ώς πρός τό ελληνικόν εμπόριον καί τή ν ναυτιλίαν, καί χωρίς νά διατυποίσωοι - οοθεσμίαν απαντήσεως, διά νά μή δοθή είς ιό διά- βημά των ή μορφή τελεσίγραφον, ύπε- δήλωσαν ότι σφοδρά θά έλυ < Οντο είς την περίπτωσιν καθ' ήν δέν άνεγνωρίζετο υπό τής Κυβερνήσεως ή άνάγκη τού ά¬ μεσον* τερματισμοΰ των σννεννοήσεων ώς έκ των έπειγουσών πίριστάσεων, πράγμα τό οποίον κατ' ανάγκην θά συναπέφερε την έκ μέρους αυτών λήψιν μέτρων άνΐι- κρυς άντιτιθεμένων πρός τάς διαθέσεις των Δυνάμεων τής Άνΐάντ έναντι τής Ελλάδος, τά πρός την οποίαν αϊσθήματα αυτών δέν δύνανται βεβαία σοβαρώς ν' άμφισβητηθοϋν. Ό κ. ΠρωθυπουργΛς χωρίς νά δώ¬ ση οριστικήν ε'ς τό ανωτέρω διάβημα απάντησιν, επιφυλαχθείς νά πράξη τού¬ το ευθύς ώς ήοελε ληφθή απόφασις έν Υπουργικώ συμβουλίω, αφήκε διά των άπαντήσεών τού νά εννοηθή ότι ή μέλ· λουσα νά δοθή επ'σημος καί όριστική α¬ πάντησις δέν είναι πιθανόν ότι θά γίντ) άφοριιή διασαλεύσεως των φιλιχών με¬ ταξύ Ελλάδος καί Άντάντ σχε'σεων. Είς τούς ενδιαφερομένους δι/τλωμ«- τικούς κύ-άους ή ανωτέρω συνομιλία παρέσχε την ένπύπωσιν επικειμένης ά- ποδοχής των αΐτημάτων τής Άνιάντ έκ μέρους τής Έλληνικής Κυβερνήσεως. Μετά τάς ανωτέρω πληροφορίας, στηριζομένας κατά τύ μάλλον καί ήττον επί κύκλων δυναμέ'.ών ώ; έκ τής ιδιότη¬ τος των νά γνωρίζουν τά πράγματα, είς ενίσχυσιν των οποίων έρ/ονται Ύπουρ- γικαί άνακοινώσεις καθ' άς δέν φαίνεΐαι πιθανή ή κήρυξις τοΰ άποκλεισμοΰ έκ μέρους των Σνμμάχων, δύ»αταί τις νά συμπεράνη ότι τά πράγμαιτα εισήλθον είς όμαλωτέραν οδόν δι' ής νά ύδηγηθώ- μεν είς τόν άσφαλ.ή λιμένα τής λύσεως, δεδομένου, κατ' άσφαλεΐς πληροφορίας, ότι ή παρά τϊ Α. Μ. τώ Βασιλεΐ άκρόα- σις τοΰ πρέσβεως τής Γαλλίας συνετέλε- σεν είς την λείανσιν τής γενικής εξομα- λύνσεως των παρουσιαζομένων δυηχε- ρειών. ΝΕΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άστυνομική διάταξις Σΐτος έγχώριος χονδρικώς λ 62 λίαν. 65 Κριθή Βρώμη Όρυζα ά. «οιότ. Καρολ. Αίγ. δρ. 1.30 V 6' » » » 1-20 » Αγγλίας καί 'Ιαπωνίας » 1.00 » 45 » 37 48 40 Κουκια ά. » λίαν. » Φασόλια ψιλά βραστερα Φασόλες χονδρές ά. ποιότητος » » β'. » ΦακαΙ χο^ρ. λ. 0.95 λίαν. Φάβα » » 0.95 » Ρββίθια » » 0.95 » Τυρδς κασέρι ή οκά » ίγχώριος ά. ποιότητος β» Τουλουμοτύρι 0.85 0.70 1.00 1.40 1.30 1.00 1.00 1.05 4.00 3.80 3.40 3.00 3.60 ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΐ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ Ώς εξής κατά περιγραφάς των εφη¬ μερίδων Χανίων συνέβη καί έξετυλίχθη το επεισόδιον τής αποπείρας πρός κα¬ τάληψιν τοϋ Μουσουλμανικον Τεμένους τής Σπλάντζιας έν Χανίοις : Λίαν πρωί τής παρελθοΰση; ΙΙεμπτης περί τούς 50 πολίται υπό τούς ήχους των κωδώνων των διαφόρων Ναών τής πόλεως φέροντες την είκόνα τοΰ Αγίου Νικολάου. διηυΰ·ύνθ·ησαν είς την συνοι- κίαν τής Σπλάνζιας μέ σκοπόν νά κα- ταλάβ'οσιν τό έκεΐ ίερόν Τέμενος των Μουσουλμάνων, δπου ώς γνωστόν είναι στρατωνισμένος στρατός, καί νά τελέσω- σιν Ιεράν λειτουργίαν. 'Ω; ήτο φυσικόν ό στρατός διε«ί/θη νά άποκρούστ) την 1 ά κατάληψιν καί πράγματι επέτυχε τουτο κατόπιν μικράς ιϊντιστάτε'ος άποτέλεσμα τής οποίας ήτο ό έλαφρός τραυματισμός διά στρατιωΐικής λόγχης, ενός πρόσφυ¬ γος διακόνου κατά την χείρα καί ενός παιδίου χατά την ώιιοπλάτην. Τό πλήθος είτα ολοέν αύξανόμενον εσχημάτισε πρόχειρον διαδήλωσιν καί κατηυθύνθη πρός τό προαύλιον τοΰ κα- θεδρικοΰ Ναού τής Τριμμάρτυρος, τινές δέ ήρχισαν αδιακόπως κρούοντες τούς κιόδωνας τής 'Εκκλησίας, καί τής κωδω- νοκρουσίας άποτέλεσμα ήν ή συγκέντρω¬ σις πολλοΰ κόσμου δ·απυνθανομένου τά συμβαίνοντα. Κάποια ομάς πολιτών παραλαβοΰσα την είί'όνα τοΰ Σωτήρος καί τά έξαπτέ- ρυγα περιηρχετο την πόλιν παροτρύνου- σα τούς διαφόρους καταστήματάρχας νά κλείσωσι τά καταστή ματά των καί επέτυ¬ χε τω ό'ντι τοΰ σκοποΰ διότι επί πολΐήν ώραν έμειναν ταύτα κλειπτά. Είς μάτΥ|ν δ Εισαγγελεύς των έφετών κ. Γεράσιμος ΧαΓζηδάκΐ)ς όμιλήσα" πρό τοϋ ουγκεντρωμένου πλήθους συνέστησεν αύτπϊς ν' άπόσχωσι βιαίο^ν μέτρων %ο νά τραπώσιν ε'ς την δι' ειρηνικων μέοων λύσιν τού ζητή^ατος. Έν τφ μεταξύ κατέςρθαοεν ισχυρόν τμήμα στρατοΰ, ό οποίος βιαίως 'διέλυ- σε τοίς διαδηλωτάςάφοΰ συνέλαβε πλεί- στους έκ των πρωταιτίων, καί ούτως ε¬ πέτυχε νά επιφέρη την τάξιν περί ώραν 11 π. μ. Άπό τής επομένης ημέρας ή Εζσαγ- γελία ήρξατο δραστηρίων άνακρίσεων κατά των πρωταιτίων των σκηνών, αΐτι¬ νες σημειωτέον δέν έπεδοκιμάσθησαν ού'τε υπό τής 'Εκκλησίας ού'τε υπό τοΰ λαοϋ. Κρατοϋνται δ' ήδη είς τάς φυλα κάς περί τα 50 πρόσωπα έκ των συλ¬ ληφθέντων. Επι τή εύκαιρία αί συνάέελφοι των Χανίων έξαίρουσιν εν συναυλίσ; την δράσιν τής χωροφυλρκής καί τοΰ στρα¬ τοΰ διά τόν κατ' εξοχήν λεπτόν τρόπον ι τά |ξής εϊδη ήτοι: είς πορτοφόλιον περι- καθ' δν διεχειρίσθησαν τό ζήτημα. _ εί'χοντο 15 αγγλικαί λίραι, εν χαρτονό- μιαμα Αϊγυπτ. Τραπέζης άξίας περίπου μιάς αγγλικη λίρας^ ε'ς διπλά σελίνια, δύο άργυρί αϊγυπτιακά νόμίσματχ, άξί¬ ας τριών περίπου δρ. καί πέντε χάλκι- να νομίσματα μικράς άξίας Προσκαλοΰνται δέ οί έχοντες συμφέ¬ ρον, οκως έντός τριετοθς προθεσμίας ά¬ πό τής τελευταίας είς την εφημερίδα κα- ταχωρίσεως τού προγράμματος παρου- σιάσωσι τάς ά.ταιτήσεις αυτών μετά των νομιμων άποδείξεων είς τό Πρωτοδικεϊον Ηρακλείου. ' Έν Ηρακλείω τ·ζ 8 Νοεμβριού 1915 Ό Εισαγγελεύς Σταμ. Μεαημέρη; Είς τό συγκροτηθέν έν Παρι¬ σίοις πολεμικόν συμβούλιον α¬ πεφασίσθη ή δράσις των Σνμμά¬ χων έν τί} Βαλκανικτ; δι' έπνα- κοαίων χιλιάδων άνδρών. Ούτω τριακόαιαι χιλιάδες Άγγλογάλ- λων θά σνγκεντρωθοΰν είς την 0εσ(νίκην.. Οί Σέρβοι θά δια- ϋ'έαουν εκατόν χιλιάδας άνδρών. ΟΙ Ιταλοί άηοβιβάζονν εκατόν χιλιάδας είς Αλβανίαν κοΐ οί Ρώααοι Θά άποστείλλουν διακο¬ σίας χιλιάοας. Τμήμα μόνον Γερμανικόν στρα¬ τόν 'ύφϋ'ααεν εις Γενγελήν. ΟΙ λοιποί ΑύατρογερμανοΙ ευρίσκο¬ νται είς Ρονχτσούκιον, Σοφίαν, Φιλιππούπολιν. —Έπίσημος εϊδησι- ληφθεΐ- σα σήμερον αγγέλλει ότι Αγγλι¬ κόν πολεμικόν έβύϋΊσεν παρά την Γεωργιούπολιν Γερμανικόν ΰποβρύχιον. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Το Σοη,ιατεΐον των Καπνεργατών Η¬ ρακλείου θεωρεΐ καθήκον αυτού απαραί¬ τητον όπως καί δημοσία εκφράση τάς θερμοτάτας ευχαριστίας τού πρός τόν επί πενταετίαν περίπου διατελέσαντα Δι¬ ευθυντήν είς τύ ενταύθα Καπνεργοστά- σιον Κύριον Μιχαήλ Χατζάκην μετατε- θέ,ντα εις Χανιά διά την άκρον ευγένει¬ αν καί λαμπράν συμπεριφοράν τού ήν- τινα εττεδειξατο πρός άπαντα άνεξαιρέ- τως τα μέλη τοΰ Σωματείου κατά το ώς τνωΐέρω /ρονιχόν διάστημα καί)' ό διε- τέλεσε Διευθυνΐής τοΰ Καπνρργοστασι'ου, διό καί μετά λύπης τού μεγάλης τύ Σω¬ ματείον έλαβε γνώσιν τής γενομένης με- ταθέοεως τού. Έν Ηρακλείω τγ, 28 Ν)βρίου 1915 Ό Πρόεορος. Ό Γοαμματεύς Εμμ. Αντωνακάκης Γ. Γρ, Τζερνιάς ΟΙ Έχοντες ύπ' όψει τα άρθρα 20, 38 καί 40 τοΰ ΣΗΒ Νόμου περί ναυαγίων καί ναυαγιαιρέσεων. Γνωστοποιοΰμεν δτι την 28Όχτωβρίου 1915 έν τη άκτή Άγίας Πελαγίας ανευ¬ ρέθη υπό τού τελωνοφίλακος Κων. Κου- βαριτάκη εκφρασθέν άποσυντεθειμένον προίρχάμενον έκ ναυαγήσανΐος πλοίου αγνώστου εθνικότητος έφ' ού ευρέθησαν ξ ϊδ ή ί όλ Τά γνωστά είδικά καταπότια κα¬ τά των έλωδών πυρετών τοδ ίατροΰ κ. Ν. Άρμακόλλα, ευρίσκονται καί πωλοϋνται γνήσια ΜΟΝΟΝ είς τά Ιν- ταΰθ-α Φαρμακεϊα των κ. κ. Δ. Κα- πετανάκηκαΐ Δ. Ταβουλάρη, έ'νθ·α συχνάζε·. ο)τος. Θεραπεύουσι ταχέως καί ασφαλώς καί αύτούς τούς παλαιοτερους καί έ- πιμονωτέρους έλώδεις πυρετούς άνευ άλλαγής κλίματος. Τψή έκαστον ν,νΐΐου δρ. 4. ΑΜΟΙΒΗ 2,000 ΛΙΡΩΝ Προσφέρεται στερλινών 2,000 βρυχίου. Πλή υπό τής έν Αθήναις Άγγλικής Πρεσβείας άμοιβή έκ λιρών ι (δύο χιλιάδων) διά την τελεσφόρον καταγγελίαν ρχθρικοΰ ύπο- ' *ΓΪλήν τούτου καί είς τόν κομιστήν σχετικών πληροφοριών πρρί πάσΐ)ς ποσότη- ',τος ελαίου ή άλλου εΐδους, όπερ ήθελεν άναδειχθΓ) ώς προωρισμένον δι'έχθρι- ΒΓύτϋόος'έτνώοιος χαΐ ΧάλχΒο; - Ι'."ώ^» σκάφος, πληρωθήσεται ποσόν ίσον πρός την υπό διαμετακόμισιν τού άνα- Τ γΧ/ » »6'«οιότ. 5.00 ;χαλυ»φησομίνου εΐδους. ^ _ Πάσα προγενεστέρα διαταγή κανονί-1 Πληροφορίαι δίδονται παρα τφ πλησιεστερφ Αγγλικφ Προξενικφ Γρα- ,ίΓ^*.1"***1^*!*11^- «* ΓιαφεΙοντή, Άη^ Πνα^1ας ·Α»,νων; Η
  Ν Ε Α
  ί ι ΓΑ Ε Ρ Ι
  Διδασκάλισσα οχτυχιοΰχος
  πρωτοβάθμιος, ΰπηρετήσασα
  είς δημοσίαν θέσιν, ζητεί παρα-
  δόσεις.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν
  Έσπερινά Ίζαλικά μαθήματα
  (δωρεάν) —Έν τω Γυμνααίφ.
  Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφερομέ¬
  νων, ότι αί μέν εγγραφαί μαθητών έν
  τή νυκτεοιντ) Σχολή διά την διδασκαλίαν
  τής Ιταλικής γλώσσης γιγνομένων καθ"
  εκάστην άπό τής 2-4 μ.μ. παρά τω έπι-
  στάττ] τού Γυμναοίου λήγουσι την 31ην
  Όκτωβρίου, τα δέ μαθήματα αρχομένη
  τή 1η Νοεμβριού θά γίνωνται έν τινι
  αιθούση τού Γυμνασίου άπο τής 8ής
  μέ/ρι τής 9ης εσπερινάς ώρας.
  Μαρία Πατταράκη άσκηί<εΐσο είς τό έν Αθήναις Δημόσιον Μαι- ευτήριον, είναι έκ τ&ν τελείως καί έπιστημονικώςμορφωμένωνμαιών χή^ πόλεώς μας. Ή κ. Μαρία Σιαγγ,ουνίδου — Κα- ραβέλα, οδοντοϊατρός.μετέφερε τό ιατρεί¬ ον της είς την οικίαν Γ. Πετάσση έναντι Ιωάνου Σφακιανάκη τέο>ς Τραπέζης
  Κρήτη;.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΉΈφορεία των Κυρίων τού Μουσικοΰ
  συλλογου ό «Άππόλλω» καθιστα γνωσ¬
  τόν δτι άπό 15 Όκτωβρίου άρχονταιτά
  μαθήματα τοΰ ιΜανδολίνου, Κιθάρας,
  Βιολϊου, καί 'Ωδικής.
  Εγγραφαί καθ' εκάστην 4-6 μ.μ είς
  τάς σχολάς τοΰ Συλλογου (Οίκία Άλε-
  ξανδρίδου. (Έκ τοΰ Γραφείου)
  ,|Υ1ΙΑ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Έπληρώθη Εν κενόν καί απέκτησε τό
  Ηράκλειον κατάστημα αποκλειστικώς
  μόνον άπό Γοοναρικά. Παρά τοθ καλ¬
  λιτέχνου κ. Άναστ. Φραγκοπούλου θά
  φορέση ό κόσμος εύθυνά Γου-
  ναρικά πρώτης τάξεως καί τέ-
  χνης απαραμίλλου, ετοιμα καί
  επί παραγγελία, Μην άγορά-
  σετε πρίν κάμετε μίαν επίσκε¬
  ψιν είς το κατάστημα Φραγ¬
  κοπούλου, σοβαρώς καί απο¬
  λύτου έμπιστοσύνης.
  Τα κατάσ:ημα εκτελεί παντός
  εΐοους έπιδιορθώσεις Γουναρικών, καθα-
  ρισμούς μπενάδων λεοκών καί μογκολίν.
  Ηράκλειον— όδοςΆγ. Αικατερίνης πα¬
  ραπλεύρως τοϋ Κ)ματος κ. Σέρκου Άβα-
  κιαν.
  ο
  ι-
  Ό Ιατρός Κ. ψαλτάκης θε-
  ραπεύει τα νοσήματα των όφθ-αλμών
  έν τ$ κλινικη τοΰ ίατροϋ κ.Σαββάκη
  'Ωρα επισκέψεως 8-10 π.μ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΑΘΗΝΩΝ
  £ Δ Ρ Α
  ΕΤΑφΙΑ
  ΔΙΕΥΟ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΘΗΝΑ-Ι-ΚΗΝ
  ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
  ΔΡ. 60.000.000
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διον. Στεφά>ον Άντιπρόεόρος
  Ίάχωβος Μηοννιέ, Διευθύνων Συμβουλος
  Ιωάννης" Α&ηνογένης, Στέφανος Ενγεπδης,
  Μ Λάαμαρ-ης, Βαρώνος Λ. δέ Νεφλίξ,
  Ε. Ροδοκανάκης, Κ Βκρούγχ, Λ Ζαρίφης.
  Π. Καραηανος. Σ. Φούντης
  ΓΕΝ ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΕ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
  —' Υποκαταατήματα:
  Έν ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεί, Θεααα-
  λονίκΎ), Πάτραις,ΊωαννΙνοις,Βόλφ,
  Λαρίαατ), Καβάλλα, Καλάμαις, Τρι¬
  πόλει, Χίφ, Λιμ. Βαθέος (Σάμου),
  Σνρφ, Χανίοις, Ήραχλείφ, Ρεθύ-
  Έν Τ0ΥΡΚΙΛ : Έν Γαλατς., Σταμ-
  ηούλ, έν Σμύρνβ'
  Εν ΑΙΓΥΠΤΩ : Έν Άλεξανδρεία,
  Καίρφ καί Ζαγαζίκ.
  Εν Αγγλία ; έν Λονδίνω (3Υο 22
  Έν Κύηρφ: έν Λεμηαφ.
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ εκτελεί πάσαν
  Τ'ραπεζιτιχήν εργασίαν, τμοι προεξοψλή-
  οεις έμπορικών γραμματίων καϊ σνναλ-
  λαγματικών, ηροκαταβολάς επι χρεωγρά-
  φ(ον και ίμπορενμαΐων, είοπράξεις τοκο-
  μεριδίων, παντός εΐδους χρεωγράφων.
  φορτωτικών, ΰνναλλαγματικών, γραματί
  ών εσωτερικόν καϊ εξωτερικόν, εκτελεί
  χρηματιστικάζ ίντολάς, εκδίδει έπιταγάς,
  πιατωτικάς επιστολάς, καί τηλεγραφικάς
  εντολίς πληρωμών εν τε τφ εσωτερικώ
  και εξωτερικφ, άνοίγει τρέχοντας λ)σμοι ς
  ήγγνημένονς, δέχεται κατα&έσεις χρεω¬
  γράφων πρός φνλαξιν άντϊ ελαχίστων δι·
  καιωμάτων και ίνοικιάζει διαμερίσμαια.
  χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων
  υπό δρονς λίαν εννοικούς διά τό κοινόν,
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΘΗΝΩΝ δέχεται
  καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς
  χρυσόν και έπιταγάς [ο^βηΗβδ] επί
  τοϋ εξωτερικόν υπό δρονς λίαν εύνο'ΐ-
  κούς.
  Αί είς χρυσόν καταθέσεις είναι
  άποδοτέαι είς δ νύμιαμα ένηργήθη-
  σαν,αί δέ είς έπιταγάς (οββςηβε) ο¬
  μοίως άηοδίδονται δι. έηιταγών
  (οββηιιβ) της Τραπέζης επί των έν
  τφ εξωτερικφ άνταποκριτών της. Οί
  δεδονλευμένοι τόκοι πληρώνονται
  καθ' έξαμηνίαν άπό τής 1ης Ία·
  νοναρίου καί /ής Ιουλίου έκαστον
  έτους.
  Ταμιευτηριον με Ιδιαιτέραν ύπηρε-
  οίαν λειτουργεΐ καΰ·' εκάστη
  ΡΑΦΕΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  ΟΛΟΣ ΣΕΊΤΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡΙΘ. 25
  Επί δύο ετη σπουδάσασα εν 'Α,Ο-ήναις έν τή έπαγγελματική Σχολή
  Αθηνών και παρακολουθ-ήσαοα μετά προσοχής την εκπαίδευσιν τής κοπτι-
  κής καί τής ραπτικής ίδρύει εν Ήρακλείφ ραφείον γυναικείων φορεμάτων
  μέ την πεποίθηοιν ότι θέλει συντελέσει είς την καλαισθητικωτέραν καί ά-
  θηναϊκωτέραν περιβολήν των κυρίων καί δεσποινίδιον τοΰ Ηρακλείου.
  Αί τιμαί είναι λίαν συγκαταβατικάς
  ΦΑρ/τνΚθΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ!
  ΑΙ1ΙΑΤ0Ι ΣδθΗΤΕ,ΑΠΟ ΤΗΗ ΚΗΛΗΝ ,
  (Κκτέβασμα, σ-άοιμο, ςΰγκτ.) ' '
  Σώζοντες ταυτοχρόνως καί τα βαλάντιά σαθ. — Ζητεΐτε τούς πεφημισμένους
  Κηλεπιδέσμους, Κοιλιοδέαμους, Όμφαλεπιοέσμους, ^ίεφρε,.ιδέ^μους Ζώνας Γκλε-
  νάρ Άνδρών, Γυναικών καί παίδων τοΰ έν Αθήναις καϊ επί τής όδοϋ Αΐόλου
  30— Είδικον Έργοατασίου 'Κη λεπιδέσμων
  ΣΩΤΗΡΙΑΣ
  Έκτός των ανωτέρω εϊοών, ΰπάρχουν διάθεσιν των κ.κ. ΦΑΡΜΑ.ΚΟ-
  ΠΟΙΩΝ καί των ΛΙΕΥΔγ·ΝΤΩΝ των ΚΛΙΝΙΚΩΝ.
  Καί 1000 δωδεκ. ΣΟΥΣΙΙΑΝΣΟΥΑ.Ρ δΐλτοωτα ανωτέρα καί' αυτών των εύρω-
  παικών, παραγωγής Έργοστασίου μο^ς Ν α 2—6 ώς καί 7—12 επί παραγγελλία.
  ΖΗΤΗΣΑΤΕ τιμολόγιον Έργοστασίου «ΣΩΤΗΡΙΑΣ».—Έν Αθήναις όδός
  Αίόλου 30. — Διευθυντής Ιωάν. Α. Σιγάλας.
  ΚΑΤΑ2ΤΗΜΑ Μ. Α. ΠΕΤΑΕΗ
  Οΐνόπνευμα πρός 1,30 ή οκά.
  ΑΜΙΑΝΤΑ
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΞ
  ασ:φαλιστικηεταιρια
  έν
  - τώ 1819.
  'ΐϊργάζεται έν Ελλάδι δυνάμει 3»σιλ6κού Διατάγματος
  καί τή καταθέβει έγγυήσδως κχτά τόν Νόμον
  παρά τή Έθνική Τρα«έζη.
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΛΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
  Χ ρ. _ 5 Ο, Ο Ό Ο, Ο Ο Ο
  ΓΕΝ.
  - Κ6ΡΑΗ 3β
  ϋβάκτωρ διά τόν ΙϊΌμόν "//ρακλείου
  « Μανώλης'Α. Περίδης—
  Ολα χά διδακτικά σας βιβλία άπό τοΰ κ.Άλικιώτη
  ΕΑΒΕΤΙΚΟΗ ΓΒΛί ΝΕΣΤΛΕ
  ■ ■■α α ι ιν «κ ι%«λΙΙΙ ΙΤΪ" δτι διά νά σομμετάσνετε είς τόν διαγωνισμόν έτικετών γάλακτος
  ΙϊΙϊί ΛΗΣΙϊΙϋΝΗΐΕ ΛΈΣΤΑΚ», ό δ,τοϊος διοργινοϋται υπό τοΰ ΟΙΚΟΓ ΝΕΣΤΛΕ
  άρκεϊ νά συλλέςητε τάς έτικέττας, αί δποΐαι είνε κολημέναι επί εκάστου των κυτίων τοϋ συμπεπυ-
  κνωαένου γάλοβκτος ΝΕΣΤΛΕ, άπ^τελλοντες ταύτας άνά 12 είς την Εταιρείαν Νέ σ τ λ έ
  γραμματοθ-ορίς αριθ. 34 Αθήνας, ή παρά τω ενταύθα άντιπρδσώπφ κ. Μ. δίυΰΓΓηεΓ ήτις θέλει άνταλ-
  λά"ξει ταύτας μέ τόσα κουπόνια, οαα θά είνε αί δωδεκάδες άς θά τή άποστείλητε.
  "Οσα περισσότερα κουπόνια έχετε, τόσον μδγαλειτέρα θά είνε καί ή πιθανότης τοΰ κέρδους ενός ή
  περισσοτέρων άπό τα άκόλουθα βραβεΐα:
  Ιον. βραβείον 5 λαχειοφόροι δμολογίαι τής Έί>νικής Τραπέζης, άξίας Δρ. 500.—
  2ον. βραβείον 1 χρυσουν όόρολόγιον άνδρι/ύν 18 Κ. » » 200.—
  3ον. 1 βραβείον χρυσουν ωρολόγιον γυναι/.εΐον 18 Κ. » » 200.—
  ή αλλοτι αντικείμενον άξίας, ώς χρυσά ή άργυοα ωρολόγια έκ των καλυτέρων Έλδετικών έργ^τασίων, ήγγυη-
  μένα πρώτης ποιότητος, ειδή κομμώσεως &.?■(<·)?«. κτλ. Οί κερίζοντβς άοιθμοΐ είνε ηερίπου έκα~όν. ΔΙΑΤΙ ΟΦΕΙΑΕΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΣΘΕ τ,ό συμπεπυκνωμένον ΓΛΛΑ σήματος «ΝΕΣΤΑΕ» ;^ άπλου- στατα: διότι είναι τελείως καθ αρθ* χω?1ί μικρό5ΐ3. Τοιουτοτρόπως κ·χνένα κίνουνον δέν διατρέχει ή ύγεία σας οδτε ή ύγεί* των μικρών σας. Πρέπει νά μεταχειρίζησθε τό συμπεποκνώ;ιένον γάλα «ΝΕΣΤΛΕ» διότι είνε οικονομικόν καί διότι παντοτί ευρίσκεται είς την διάθεσιν σας έσάκις θέλετε να μεταχειρισθ/,τε γάλα άγνόν. Το γάλα «ΝΕΣΤΛΕ> δέν χαλ^
  από την ΖΕΣΤΗΝ είνε πάντοτ» φρίσκο καί ή γιθσις τού $1/» θαυμασία.