89727

Αριθμός τεύχους

389

Χρονική Περίοδος

Δ'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/12/1915

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,,ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ"
  — Πολιτικη, φιλολογικη και των ειόησευη. -
  Γραφεϊα Τυπογρ Πλατεϊα Βενιζέλου
  Ττιλϊγραφικη Διεύθυνσις ,,ΝΕΑΝ" — Ηρακλειον.
  ΔΙΕΥΘΥΝΤεΐΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 10 Λ ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ
  ΕΤΟΣ Δ—ΑΡΙΟ, 389
  Σάββατον ϊ> Αεκεμβρ'ου Ι ί> 1 ϊϊ
  2ΥΝΔΡΟΜΑΙ ΙΙΡΟΠΛΗΡΟΤΕΑΙ
  Έσωτερικοΰ έτησια......Αραχ 10.
  * Τριμηνος » 'ά·
  Έξωτρρικοιι έτησία . ... · 20.
  » Τριμηνος » 6
  ΤΑ ΑΙΤΙΑ
  Εύλόγως διερωτώνται οί πλείο¬
  νες, οί μή μεμυη ιρ»οι είς τα έν τ<ης παρα-ΐκηνίοις τρλοό,ΐΓνα έν· "Αθή¬ ναις, καί μή δυνόμενοι νά έΐηγή- σουν τα έλατήρια κοί·τόν σκοπόν χής έι^νοκτόνου πολιπκή: τής Ελ¬ λάδος, δια α ή μοιρία αυτή καί ή τύφλωσις, διατί ή κακοήθεια αύτη καί ή άτψία! Πως είνε δυνατ'η- "Ελληνες καί δή α/ερόμενοι έν τοίς πρώτοις καί έγγηράσαντες έν τή διακυβρρνήσει τής χώρας, νά πλανώνται τόσον τε- ρατωδώς, ή νά κακουργώιι τόσον προδοτικώς, ώστρ ν ά όδηγώσι τό έθνος είζ φανερόν διά πάντας καί βέβαιον όλεθρον ; Καί ή ουχί αδικαιολόγητος οΰτη άπορία φυσικόν είνε νά μεταβάλ- λεται έν τη συνειδήτει τινών είς ρ- πιχείρημα εύλογοφανές, ότι οί κυ¬ βερνώντες σήμερον την Έλλάδα, δέν είναι δυνατόν οΰτε νά πλανών¬ ται τοιαύτην άσυγχώρητον π/άνην, οΰτε νά προδίδουν έν γνοόοει τα ΰψιστα συμφεροντα τής Πατρίδος. Καί ϊσως τ ο έπιχείρηιια τούτο νά κλονί^ τινάς, καί νά αγο αύ- τούς είς την σκέψιν, δτι πάντο>ς
  σπουδαιύτατοι λόγοι μή δυνόμενοι
  δήθ·εν νά άποκαλυφθώσι, άναγκά-
  ζουσι τοΰς σήμερον κυβερνώντας
  νά άκολουθώσι τοιαύτην πορείαν,
  ήτις φαινομενικώς μόνον παρου-
  σιάζεται ώς άνεξήγητος πλάνη όδη-
  γοΰσα είς την μοιραίαν καταστρο¬
  φήν.
  Δέν εχουν άδικον οί ούτω σκε-
  ίΐτόμενοι.
  Έκπληξις βεβαίως καί ά-τορία
  καταλαμβάνει τούς άκούοντας έξ
  αγγελλομένην υφ' ημών την δια¬
  βεβαίωσιν ταύτην.
  Καί δμως επαναλαμβάνομεν δτι
  ορθώς σκέπτονται οί ούτω σκεπτό-
  μενοι.
  Οί σημερινοί Κυβερνήται τής
  Ελλάδος έχουσι λόγους σπουδαιο-
  τάτους νά άκολουθοϋν την πορείαν
  ήν σήμερον άκολουθοϋν.
  Μέ μόνην εήν ριζικήν διαφοράν
  δτι άφοϋ ύπάργουν οί λόγοι αύτοι,
  πρέπει νά εκτεθούν είς τό εθνος,
  διά νά ίδη καί κρίνη καί τούτο, άν
  δέχεται καί αν έπώοκιμάζ^αύτους
  καί τόν σκοπόν πρός δν άποβλέ-
  πουσι. ο ,
  Διότι αύτοι μΓν φρονούν οιι γ-
  νεργοϋντες ώς ένεργοϋν^ ρξυπηρε-
  τούν τα συμφεροντα τής Έλ?.άδος,
  ή τουλάχιστον δέν βλάπΐουν και-
  ρίως αύΐά, ίδωμεν όμως τί λέγει
  καί ή μόνη αρμοδία περί τούτου
  νά κρίν^ ψυχή τής Πατρ δος.
  Τούς λόγους τούτους δέν θέ-
  λουν καί δέν τολμώσιν άκόμη νά
  έ|αγγείλουν, άναμένοντες καί συν-
  τελοϋντες είς ιήν ίπιδβινωσιντοϋ
  κακοϋ, όπότε θ·ά παρουσιασθου"
  αύτοί ώς σωτήρες.
  Τοίις λόγους τούτους έξαγγέλ-
  λαμεν, άλλά καί καταγγέλλομεν
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  δοκιμάση καί ούτος ;
  Άν δέχεται νά υποταγή την ίδιον
  πολιτισμόν καί την ίδιον ρλευθρ-
  ————————————— | ρίαν υπό ξένην κυριαρχίαν, καί νά
  Πάντες οί είς τό κόιιμα των Φιλελευθέρων ιάνταλλάξη τάδύοαύτάάγαί)« δα
  ανήκοντες έκλογεΤς τοΰ Νομοϋ Ηρακλείου και
  Λασηθίου δέν πρέπει νά προσέλθουν ποσώς είς
  τάς κάλπας κατά τάς εκλογάς τής 6 Δ)βρίου 1915
  διά νά συμμορφωθοΰν πρός την απόφασιν τοΰ
  κόμματος κα τοΰ Μεγάλου'Αρχηγοΰ των,
  Τό ί'διο θ·ά κάμουν καί οί λοιποί Φιλελεύθεοοι τής Παλαιά, καί Νέας
  Ελλάδος.
  συγχρόνοκ ήμρΐς είς την συνείδησιν , Γρρμανίας, ή Ελλάς θά δυνηθή
  των Έλλήνων.
  Όμοσπονδία Βαλκανική υπό
  την Γερμανικήν προστασίαν.
  Ίόού το μέχρι τοϋδε κρυπτόμε-
  νον ιιυσΐικόν, των κυβερνώντων
  ήμροον την Έλ?ιάδα.
  Έυπεποτισμένοι παιδιό&εν μέ
  τάς σοβαροΓΐανρίς θεοιρίας των
  πολιτειολόγων καί φιλοσόςροιν τής
  ^ερμανίας καί ιδίως τοΰ Έγκελ,
  δτι τα μικρά κράτη δέν είνε βιώ-
  αύθύπαρκτα καί καθ* έαυτά,
  άλλά μόνον έν πτερρά καί άδιασπά-
  στφσυνοχη μί-τ'ιϊλλήλων,
  Ότι την δύναμιν ταύτην πρός
  άδιά^παστον συνο/ι,ν δέν ?χου(τι
  ταυτα έν έαυτοί;, ή και άν Γχοιοτ
  ταύτην δέν δύναται οΰτη νά λ?ι-
  τουργτ] συνεχώ": καί όδιαταράκτακ,
  έ'νεκα των φυσικών άντιζηλιών καί
  των αναπόφευκτον προστριβών καί
  ρίδων,
  Ότι ή δύναμις αυτή μόνον ρ'ςω-
  θ·εν δύναται νά έΛΐβ?^ηίττ) και υπό
  κράτους άλλου ίσχυροτερου μέν
  τούτων, έχοντος δέ καί αυτού του-
  τότητα συμφι-ρόντων διά την τοι¬
  αύτην συν ένωσιν,
  Έχοντες ώς παράδειγμα την α¬
  νάπτυξιν καί τό μεγαλείον τής Γερ-
  μανίας, δι' ήν αύΐός ουτο: ό Έγ-
  κελ έιροτίμα καί ηΰχετο καί αυτόν
  τόν Ναπολεόνιειον ζυγόν άπό την
  μαρασιιώδη φυτοζοοίαν ενός εκά¬
  στου των Γερμανικών κραιιδίων,
  Πειθόμενοι έκ των δελεαατικών
  καί μετά σατανικης τέχνης -διατυ-
  πουμένων προτάοεο>ν καί ύποσχέ-
  σεων τής Γερμανικήςπροπαγάνδας
  ότι ή Ελλάς έχουσα αμέριστον την
  υποστήριξιν και την ισχυράν συν-
  δροαήν τής Γεριιανικής Αύτοκρα-
  τορίας, θά καταλάβη πρυτανεύου-
  οαν υέσιν έν τή νέα ταύτη Όμο-
  σπυνόΐν, και δτι διά τΓ,ς όμολογου-
  μενης ύπ^ροχή. καί της ζωηρότη¬
  τος τής ΈλληνΐΛής φυλής έν ήσύ-
  χφ καί είρηνική άμίλλ(] καί εργα-
  χφ ρη^ η
  σία, βαθμηδόν θέλει αΰπ| προαδ(ό-
  σβ είς τό όλον δμοαπονδιακόν κα-
  τασκεύασμα τόν ίδιον εθνικόν χα-
  ρακτήρα καί την ιδίαν ψυχολογίαν,
  Πιστεύοντες ακραδάντως επί την
  νίκην τής Γερμανίαα καί δτι ούτω
  μετέπειτα θά επέλθη ή ειρήνη ά-
  σφαλής καί διαρκής, καί δτι έν τή
  μακρά" ταύτη είρηηκά περιόδω, ά-
  νεπηρέαστος άπό πάση: πολεμικής
  άπειλής καί υπό χήν αίγΐδα τής
  νά καταδείξΐ] πάσαν αύτη; την ζω-
  τΐΛΟτητα καί ισχύν καί ν ά επιβάλη
  την ίδιαν ύπεροχήν,
  Άντιλέγοντες είς τοΰς μή πι-
  στεύονεας είς την νίκην τής Τε^μ^-
  νίας, ότι καί έν τοιαύτη περιπτώ¬
  σει ουδέν εχομεν νά διακινδυνεύ-
  σωμεν, διότι ό άντίθετος συνδυα-
  σμός δέν θκορεϊ ώς συμο,έρουοαν
  την καταστροφήν τής Ελλάδος,
  άλλά τουναντίον θέλει την προστα¬
  τεύση άφοΰ είνε γνωσταί αί ροπαί
  καί αίφυσικαί τάσειςτοϋ έλληνικοϋ
  λαοΰ πρός αυτόν,
  Τοιαϋτα όλως άφι?ν,οσ<>φητα καί
  πομφολυγώδη φανταζόμρνοι καί
  παραληρυΰνιεο, καί έπικ/υρούμε-
  νοι υπό τού ύφθόνουχρήιιατος τής
  ξρνΐ'ής προπαγάνδας, έδεααν τα
  ί)·εΐιρ?ι.ια της παράφρονας ταΰττ|ς
  πολιτικής, ή: τάς συνεπείας θέλει
  πληρώοει το ^θνος δι" ανεπανορ¬
  θώτου καταστροφής.
  Λιότι οίπε ή Γί-ριιανία είνε ποτέ
  δυνατόν νά νικήπη καί νά επιβάλη
  τι,ν θέλησιν αυτής είς τοΰς άλλους,
  οΰτε εάν έί-<α ήίιι'νατο έν τή Βαλ- νά εύδοκιμήση τό δημιούρ- γημα αύτό τής παραφροσύνης, μη προσαρμοζόμενον και μέ τόν χαρα- κτήρα τοΰ Έλληνικοϋ Λαοΰ καί μέ τάς περί ελευθερίας ιδίας αύτοΰ άντιΑήψεις. Λιότι δ,τι σκοπεΐται,διά τού τοι¬ ούτου κατιιχιτονίου συστήματος δέν ρίνετίποτε άλλο παρά αυτή ή υπο¬ δούλωσις τής Έλλάδο; περιβαλλο- ιιέη τόν χρυσοΰί|αντον πέπλον τής Βαλκανίκης δ,]9"εν όμοσπονδίας υ¬ πό την Γερμανικήν πσοστασ'αν. Είνε ή υποδούλωσις τής ελληνι¬ κήν διανοήσεϋΐς, τού έ?ι.ληνικοΰ χα¬ ρακτήρος, των ελληνικήν ίδεών καί άρχών, τής ■ελληνικάς αντιλήψεων περί τής συνόλης ζωής, τής τε κοι- νωνικής καί πολιτικής καί αυτής τής άτομΐΛής. Άλλ* ρΙ«ε άκόμη καί ή πολιτεια- κή υποδούλωσις, καί ή άπό άλλων κρατών άμεσος έξάρτησις τής Έλ- λάδο , στερουαένης ούτω καί διά παντός πάσης αύτοβουλίας καί πά¬ σης αύτενεργείας έν τή έθνική στα- διοδρομία αυτής Καί έδώ έγκειται δλη ή γία καί ή άνοσιότης. Διατί δέν έξαγγέλλουν φανερώς τό πρόγραμμα τούτο είς τόν έλλη- άγαθά καί μέ δλους τούς θησαυ- ρουι.-, ούς θά .τροορκόμιζεν ^ΐ> αύ¬
  την ή άνρλρύί^ερος αυτή ζ">ή;
  Τοπρόγοαμμα τούτο ί>ά ήτο δχι
  άπ?ν,ώς όρεστόν, άλλ'αύτόχρημα ό-
  νειρώδρς, δι* άλλους λαούς μή έ¬
  χον τας τα ίδανικά τού Ελληνικόν,
  καί μή λατρρύοντας την ιδίαν ελευ¬
  θερίαν ώς την ύπάτην θέαν, είς
  τόν βωμόν τής οποίας ούτος τα
  πάντα θυσι-<ζει και τήνεύζωϊαν >-αί
  την ζωήν.
  Και άν ολίγοι
  εκο;υλοι ναί κο-
  σμοπολΐται, αί αίιτοκαλούμεναι ά-
  ώτρραι τάξεις των 'Αί)·ηνών, φαν-
  τάζονται δτι εχουν τό μονοπώλιον
  ής άνευ προλήψεων διανοήσεο)ς
  αί τής άκριβούς άντιλήψρως τής
  πραγματικότητος, ύπάρχουν καί
  άλλοι ύγιέοτερον άπ* αύΐού; δια-
  νοούμενοι, άλλ' ήπάρ/ει πρό πάν¬
  των ό λαός τής Ελλάδος, δ μετ'
  άγανακτήοεω: καί έαχάτης περι-
  φρονήσεο)ς άκούοιν καί κρίνων, καί
  ώς θεωρίας απλάς, τάς άνελευθέ-
  ρους αύτάς οΰτοπίας.
  Ούδ' είναι αλλλοις κατορθωτόν
  τοιοϋτο τερατούργημα έν Ανατο¬
  λή, μέ τόν χοραχτήρα καί τάς φο¬
  βεράς έ')·νολογικάς άντιθέσεις καί
  τάς συγκρουοιιένας ροπάς των έν
  αύτη κατοικούντων λαών.
  Καί άν ηδύνατο νά εφαρμοσθή,
  δέν θά άπέβαινεν ενταύθα ποτέ
  πηγή είρήνης καί έναμίλλου προα-
  γωγής των διαφόρων τούτων ε¬
  θνών, άλλά διαρκής α'ιτία έσοηε-
  ρικής τρικυμίας άνακοπτοΰσης πά¬
  σαν πρόοδον καί πάντα πολιτισμόν
  καί δδηγούσης είς όλεθρον πάν¬
  των.
  Τούτο είναι τό μυστικόν καί
  άπόκρυφον, άλλά καί έίτνοκτόνον
  πρόγραμιια τής σημερινής Κυβερ-
  νήσεφ:.
  Περί
  τής αληθείας καί τής α¬
  '
  ή η ή
  κριβείας των υφ' ημών καταγγελ-
  λομένων, έπικαλούμεθα καί πά?Λν
  μάρτυρα τόν Θεόν καί δρκιζόμεθα
  εί. τό δνομα τής Πατδίδος.
  Άλλ' άψευδέστατος μάρτυς, καί
  άνώτερος πάσης όμφιβολίας, είνε
  αυτή ή έκτύλιξις των πραγμάτων,
  ήν ήιιεΐς άπευχόαεθα καί άς δια¬
  ψευσθώμεν μυριάκις καί άς θεωρη-
  θώμεν ώς έλεεινοί συκοφά^ται.
  Προσθέ^ατε είς χά άνακέρω χο
  θανάσιμον μϊσος κατά τού Βενιζέ¬
  λου πάντων άνρξαιρρτως των νυν
  πολιτευοιιένωυ, ου: άλλοτε συνρ-
  τριψε καί κατέρριψεν είς άφάνειαν,
  Τό
  μισος κατ αυτών τούτων
  των Δυνάμεο>ν τής Συνεννοήσεως,
  αΐτινες πάσαν μέν την εκτίμησιν
  καί την εμπιστοσύνην αυτών εστρε-
  ψαν πρός τόν υπέροχον Κρήτα,
  αύτούς δέ πάντοτε εθεώρησαν ώς
  πολιτικούς κοιαφδούς άναξίους σο-
  νικόν λαόν, διά νά ίδουν άν τό επι- βαράς προσοχής, καί ώς άνδρεί
  Α €ΦΗ /Λ_ί°Ι
  κελλα έατερημενα Ιδίας ζωής καΐ
  βουλησεω-,
  Τα άρθονα χρήματα ό.πνα άφει-
  δώς έσκόρπιηε καί πκορπίζιπ ή ξε-
  νική προπαγάνδα,
  Καί εχετε την εξήγησιν τού φαι-
  νομένοκ τούτου τοϋ τρρατώδουί,
  όπερ καλείται, Ούδετροότη:. καί Ο¬
  περ ουνοψίζϊΐ έν έαντώ την άτίιΐω-
  σιν καί χον θάνατον τής Έλλ,άδο:.
  Παραβάλλειε ιώρα τη πρόγοαμ-
  μα τουτο μέ τό άλλο τό μ^αλουρ-
  γόν, χό έμπνευσμένον. τ·> έλληνο-
  πρεπες προγραμμα
  Κρητός.
  ιοΰ μεγάλου
  Συγκεντρώνοντρς πάοας τάς δυ-
  νάμεις ημών έν ύστάτφ άγώνι,
  επιτυχίαν τοΰ μεγαλειώδους τούτου Αύστριακών, οΐτινες αφεύκτως θά
  προγράμματος, καί θέσιν έξαίρε- μάς άφαιρέσουν την θεσσαλονίκην;
  τον γεωγρηφικήν άσφαλί.ζουσαν τό Τό αίμα καί τό μαρτύριον τοΰΡήγα
  πλείστον την χώρας.ημών άπό των καί των άειμνήστφν συντρόφων καί
  έ-ί της ηπείρου κινδύνονν, καί φί- συνα9·λητών αυτού θά πέση επί τάς
  λους προθύμους, καί συμμάχους κεφαλάς καί αυτών καί των τέκνων
  ΐσχυρούς καί στρατόν άξιόμαχον αυτών, δσοι θά ψηφίσουν αυριον υπέρ
  καί νικητήν δύο μεγάλον πολέμων.
  Καί δμοις διά ΐυφλώαείος καί
  πωρώσεως άνεξηγήτου καί αξιο¬
  θρηνήτου, τα μέν φυσικά πλεονε-
  «τήματα τής χώρας ημών κατοιρ-
  θώσαμεν νά μετατρέψωμεν καί κα¬
  ταστήσωμεν πηγήν καί αιτίαν δυσ¬
  χερειών καί ταπεινώσεων καί κιν-
  δύνων, αποπειραθέντες μα)ρώς νά
  τεθώμεν άντιμέιωποι θαλαοσο-ίρα-
  καί παρά τό πλευρόν ίσχυροτάτονν ; ΐείρων Δυνάμεων,
  . *** . _ . ν
  V
  % τ Μ ^
  συμμάχων, οΐτινες ασφαλώς θά έ-
  πικρατήαουν τουλάχιστον έν ι||
  οφαίρςι των ελληνικόν διεκδική-
  Τυύς φίλους κοτεστήσαμεν έχ-
  θρούς καί τούς συμμάχους ημών
  έπροδώσαμεν,
  Καί τοΰ στρατοΰ τό φρόνημα
  σεων, Ο ά κατορθώνομεν την ανα¬
  γνώρισιν καί καιακύροοοιν πάντων κατερρακώσαμεν καί έταπεινώαα-
  τών δικ-αιωμάτων ημών, την άπε- μέν έν άδόξφ κοί πολυμόχθφ έπι-
  λευθέρωσιν πααών των έλληνίδων Ιστρατεύσει.
  χωράκ, την άνάστασιν καί την ά- Αύτα τα κατώρθωσε ή ούδετε-
  νασύσιαπιν τοΰ Ελληνικόν Βυ- ρύτης. Έ/ετε δύο προγράμματα.
  ζαντίου. ' Παραβάλλατε, συγκρίνατε, καί
  Καί είχομεν πάσας τάς άνθρω- ποάξατε τό καθήκον υμών ώς Έλ-
  πίνως δυνατάς πιθανότηΐας διά την λήνων.
  ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΙ,
  "Οσοι έξ υμών προσέλθ-ετε είς τάς θησις οδτω καί επί την μέλλουσαν
  κάλπας, καί δώσετε λευκήν ψήφον είς νίκην.
  τούς ύποψηφίους τής Κυβερνήσεως Τλική ενίσχυσις είνε ή αδξησις
  πρέπει νά γνωρίσετε καί καλώς νάέν- τοϋ πληθυσμοδ καί Ιπομένως καί τοΰ
  νογίσετε την σημασίαν καί τα άπο-' στρατοΰ, καί οί νέοι πόροι καί τα έ-
  νοήσετε την σημα
  τελέσματα τής ψήφου υμών.
  Ιδού τί πράττετε ψηφίζοντες υ¬
  πέρ τής σημερινής Κυβερνήσεως·
  Πρώτον δέν άποφεύγετε τόν πό¬
  λεμον.
  Σά; τό λέγουν οί ΐδιοι οί κυβερνη-
  τικοί δτι περιμενουν νά ευρεθή μόνη
  ή Βουλγαρία, άφ' ού φύγουν οί Γερ-
  μανοΐ καί οί Αύ >τρια ,οί, διά νά τής
  έπιτεθ-οΰν τόχε καί νά την άποδιώ-
  ξουν άπό τό Μοναστήριον καί άπό τα
  άλλα έλληνΐ/ά μέρη, τα δποΐα κα
  τέλαβε σήμερον καί άπό έκεϊνα τα δ¬
  ποΐα θά καταλάβ-β αύριον.
  Άλλά τότε θά είνε καί ή Ελλάς
  μόνη άπέναντι τής Βουλγαρίας.
  Καί ή Βουλγαρία θά είνε πολύ
  φόδια έκ τοΰ νεωστί κατακτηθεντος
  έδάφους.
  Καί τα δύο 9-ά τα έχη ή Βουλγα¬
  ρία.
  Ουδέ εν έκ τούτων θά έχη ή Ελ¬
  λάς.
  Καί ή Βουλγαρία ασφαλώς θά
  συντρίψη την Έλλάδα.
  Δεύτερον, ψηφίζοντες υπέρ τής
  Κυβερνήσεως, όμολογείτε καί παρα-
  δέχετϋεοτι καλώς έπραξεν αυτή ά-
  θετήσασα την συμμαχικήν υποχρε-
  τήΓ Αυστρίας
  Διότι ψηφίζοντες την σημερινήν
  απαισίαν Κυβέρνησιν, ψηφίζετε την
  Αύστρίαν.
  Ουδέποτε έπι'σης οί Βοόλγαροι θά
  μάς άφήσουν την Ελληνικήν Μακε-
  δονίαν είς την οποίαν εξέρχονται σή¬
  μερον, δπως εισήλθον χθές είς τό
  Μοναστήριον.
  Ουδέποτε οί Τοΰρκοι θά μας άφή¬
  σουν τάς νήιους τοΰ Αίγαίου.. τάς
  οποίας ανεγνώρισεν είς αυτήν ή Ιδία
  ή Γερμανία, όπως όλοιγνωρίζετε.
  Άνακεφαλα'ώσατε λοιπόν δλα τα
  ανωτέρω καί θά ΐδετε άμέσως καί θα
  έννοήσετε, δτι ψηφίζοντες αυριον την
  Κυβερνησιν ψηφίζετε την ατίμωσιν
  καί την καταστροφήν τής Πατρίδος.
  Πρίν προσελθετε αυριον είς τάς
  κάλπας άναπολή ΐατε πρός στιγμήν
  σκοπόν έ'χει ή ψήφος σας, θέσα-
  χ ή ψήφ
  τε την χείρα επί τής καρδίας, καί
  πράξατε δτι σάς ύπαγορεύση ή συνεί-
  δησις καί ή φιλοπατρία υμών.
  Καί άτφαλώς ή συνείδησις θά σάς
  είπη. :
  Μή προδώαετε την Πατρίδα.
  ΡΠΙΚΑΙΡΑ
  Συνιστώμεν έ/ίθυμιος είς πάντας την
  ανάγνωσιν των τελευταίων φυλλων τής
  «"Ιδής». Καί τί δέν θα εΰρετε έκεϊ μέσα
  όρμαθούς όο^λήοους πυΛ.υτίμων μαρ-
  γαριιών γλωσσι/.ών, λογι<<ών, νομικών, ίστορικών καί οοων άλ^ων είδών ήμπο- ρεΐτε νά φαντασϋήιε. Θά ηϋέλαμεν νασάς παραθέσωμεν με- ριχούς, άλλά ή ά.τόσπασις αΰιη θα κα¬ ταστρέψη τΐ|ν ώραιόιητα τού συνόλου. Φροντίοατε νά εΰρετε την "Ιοην κ·<1 δια- βάσεχε την δέ» ύπάρχει μεγαλυιέρα α¬ πόλαυσις, Χ , καί μή βοηθήσασα την Σερ-Ι Ιαχυροτέρα άπό την ' Ελλάδα. Καί δ πόλεμος έκεΐνος δ ίποΐος ι καί τουτο διά νά κατ' ανάγκην θά γίνη μετά ε; μήνας, την Γερμανίαν. ή §ν ετος τό πολύ, θά είνε εντελώς &- νισος καί θά καταστή αληθώ: σφα- γεϊον διά τα τέκνα σα; καί τούς ά- δελφούς σας, βίαν, καί στιγματίσαοα διά παντός καί άτιμάσασα την Έλλάδα. Παραδέχεσθε έπίσης δτι καλώς έ¬ πραξε μή δεχθεϊσα την Κύπρον την | Άλλά οέν είνε μόνον τα φύλλα τής "Ιδΐ|-. "Εχομεν και τα παραρτήματα τής "Ιόιις τα όπυΐα εΐ>ε άχόμα φαιδρότί-ρα.
  Χθές με μίαν καί μόνην γραμμήν έξη-
  φάνησε δύο Άγγλικάς μεραρχίας, Μέ
  άλλην μίαν γρίΐμμην ήχμ'ΐλώτιοεν
  ί Σέβ Τί
  δποίαν τής προσέφερε ή Αγγλία, | καΐ τούς Σε-ρβους σήαερον
  καί τουτο διά νά μή δυσαρεστηθή Ι δύνασθε νά το φαντασοήιε
  φ
  Ή Βουλγαρία με9·υσμένη άπό τάς
  σημερινάς νίκας της καί διπλασία του¬
  λάχιστον άχό την Έλλάδα, δπως
  ήδη σήμερον είνε μέ όλην την ήρω-
  ϊ/ΐήν αντίστασιν καί την αύτοθυ ;ίαν
  τοΰ στρατοΰ ημών θά μάς συντρίψη
  καί θά μάίς άπωθ-ήση είς τα παλαιά
  σύνορά μας, άσκόπως δέ καΐ άδόςως
  θέλουν σφαγιααθ1^ οί άδελφοί καί τα
  τέκνα ημών.
  Μή ο&ς γελοΰν καί σάς λέγουν δτι
  ή Βουλγαρία θά δΐνε τότε έξηντλη-
  μένη.
  Έξάντλησις δέν 6πάρχει διά τούς
  νικώντα: λαούς, δταν διά των νίκων
  των αύξάνονται καί διπλασιάζονται.
  'Γπάρχδΐ τούναντ'ον ίνίσχυσ:; καί
  ένδυνάμωσις καί ή9·ική καί υλική.
  Ήθι/.ή ενίσχυσις είναι ή άναπιέ-
  ρωσις τοΰ φρονή ματος διά των τρο-
  καί των ίΐριάμβων καί ή ί
  τούς εναπομείναντας Σέοβους. Τί περι-
  τώρα τούς άτυ/εΐς Άγγλογάλλους
  καί αύριον
  καί πρίν νά
  Ι διαβάσεΐε τα μελλονια παραρτήματα.
  π 5, „ , , - . „ Μέ άλλας δύο γραμμάς θά έκνίψουν ά-
  Παραδεχεσ9·ε και δμολογειτε οτι'πό χον Κ0σμ0ν δλι1ι ,ιίιχο1 οί προαιώνι.
  ή Ελλάς δέν έ'χει καί δέν εΐχε ποτέ Οι έχθροί τυϋ Έλλΐ|νισμοϋ οί Άγγλοι οί
  ίδεώδη, .ουδέ βλέψεις επί των ΌποοΌύ-1 Γο'.λοι καί οί Ρώσσοι. Ή μ ';πως θά
  έλληνκών χωρών, είς την Θράκην λησμονήσωμεν ποτέ τα άπαίτια κακουρ-
  καί την μικράν Ασίαν, Ψατα καΐά "1; ™λ«<*<·'£>™ _Π«^;δ°ζ.
  1 Γ Γ ' την καΐαστυοφη11 (δηλαοή τού Ελληνι-
  Παραιτεΐσθε δηλ. των δικαιωμά- κο0 σΐολου* εις ΐο Ν «βα^ΐνον, την άρ-
  των καί τή; κληρονονμμίας των πα-;παγην τής Έπ,ανήσου άΐτ» ΐήνάγκάλην
  τέρων ημών καί άπαρνεΐσθε τάς πά-1 "ΐ- μήτρος ΈΛλά5ος, ή την άφαίρεσιν
  .Λ/^,λ „„) τ*,,ίυ™,,^^τηη,'^ τή, θεσσαλονίκης και τής Κρήτης άπύ
  ραδόσεις καί την ελληνικήν ιστορίαν , , . ,. . < καί άρκεΐιθ-ε είς τα κεκτημένα, τα "^ς'άηέδε'ϊξ: δποία δέν θά σάς τα άφήιουν καί αύ-' κα ό Θ ος αύϋος τα, . Διότι ούΜποτε οί Αύστριακοί θά τούς ίσχιιρ(ΐύς καί προ«ιω<ίο ραιτηθ-οΰν άπό την Θε>ο-σαλονί,ίην ' τού ΈΑλΐ|νισμοΰ, τούς Γεμμα
  ή[ > τ ·γ- "-ι < ί ' ' Χύσιοιακους, τού: Τονοιου; καί τ( δποία ως γνωριζετε ολοι, και έγνω η , . ϊ · < ' - « , ' Γ , , ' , Βουλγάρους, δια >α τιΐίιιιρηστ) τους βα
  ριζαν επι αίώνας /αι οί πατερες και |3(ίρΟϋ- αυ,οί). ^βο,χοτάς καί νά σώ...
  οί πρόγονοι ημών, ήτο πάνιοτε δσκο- τό έθνος. Λόξα καί τιμή ε·ς τον γενναϊον
  ι Θίος καί ό
  άγαπά ιήν Έλάδα.
  έ^'εξεν ώς οο/ανα
  ίους φίλους
  μανούς, τού
  ούς
  της αυτής. Άλλά εσώθη συγχρόνως και
  ή Κυβέρνησις Γούναρη-Γερόντων χαί
  Σας
  Χ
  Ό κ. Βενιζέλος προδοτικώς φερόμε-
  νυς έψερε; τούς Άγγλογάλλους είς την
  Θεσσαλονίκην. Ό Βασιλεύς διά νά τον
  σιόστ) άπύ την μανίαν καί την λΰσσαν
  τοΰ λαοΰ, ό οποίος έκύκλωσε την οικίαν
  τού διά νά κατασπαραξτ) τόν προδότην,
  διεκήρυξε ότι ιδέν τούς έφερεν ό Βενιζέ¬
  λος, άλλά ή*.θαν μόνοι των. Άλλά σεΐς,
  ώ "Ελληνες, ποίον θά πιστεΰσεΐε, τόν
  Βκσιλέα ή τούς άξιοτίμους συντάχτας
  τής «"Ιδής»; Συζήτησις βεβαία καί άμ-
  φιβολία δέν δύναται νά χωρέστ). Λοιπον
  είιε γεγονιος βεβαιωμένον καί άνανιίο-
  ρητον ότι ό Βενιζέλος προσεκάλεσε τούς
  έχθροΰς μας είς την Θεσσαλονίκην. Καί
  ξεύρετε διατί το έκαμε αύτό ό αλιτήριος
  Διά να μη αφήση τούς πραγματικούς
  καί άφωοιωμένου. φιλους μας τούς Γερ-
  μαναυσιριακούς καί Βουλγάρους νά την
  καταλάβουν αύτοι, καί νά την κάμουν
  ορμητήριον διά να καταστρέψουν τό/
  Αγγλικόν στόλον, όστις λυμαίνεται τα
  παράλια τής Ελλάδος ! Λοιπόν είνε φ«-
  νερά προδοσία; Ό Θεός άς τόν κρίντ).
  Ά»λ' όχι έχομεν νόμον, κ,;ί καιά τυν
  νόμον ημών όφείλει νά 0ανατω8·τί. Άλ-
  λιτ πρέπε. νά ευρεθή /αί ό Ίούδας να
  μάς ιον παραδώση, διότι ό άνανδρο;
  ,ίρύ.ττεΓαι και κανείς δέν ήξ'-ύρτι τώρα
  χον είνε. Άλλά ό Ιοΰδας θεΛει καί χρή¬
  ματα. Καί ό Ίούδας τής σημερινής έπο
  ^ής δέν θά άρ<ε-σθ·τ] μρ μόνα τα τριά· κοντα άργύρια είς τιμήν ΐοϋ τεΐιμημέ- νου. Και χρήματα μέν έχομεν άφθονα είς τον εθνικόν *ουβανάν, ϊον οποίον φυλάσσει ό μέγας Άρχιερεύς καί Βαρώ- νος, όσης πάνιοτε είς τοιαύτας έθνικάς περιστάσεις άφθόνως πληρώνει. Άλλ' ό Ίούδας ποϋ είνε; πώς δέν παρουσιάζεται ό προδότης; Ά, δχι. Κανείς Έλλην κιί- ριοι δέν είνε. προδόιης πτιρά μονον δ Βενιζέλος, άλλά αύι:ος βεβαία δέν θά προδώστι τόν εαυτόν τού, Καί τοιουτο-, τρόπως θά διαφυγει και πάλιν ό άν<ιν- δρΓς. Άλλά ποϋ θά μάς πάει ; Άφ' ού έςαφανίσωμον τούς προστάτας τού, ποΰ πλέον θά καταφύγη ; Κ,αί τότε θά λογα- ριαοθοΰμεν μαζί τού. Χ «Γερόντων κοντούτσικο καί πονηρού- τσιχο». Οί) ως έχαρακτήρισε τόν κ. Μιχελιδά- χην κάποιος έκ των επισήμων, χαί όχι έκ των έχθ·ρών τού, ϊίς την εντύπωσιν ποϋ τού έκ<ίμεν ή πρώτη εμφάνισις τού είς τάς ΆΗήνας, Ό ύποκορισμύς όσον καί άν έλαττώ- ν]] την βαούτητα τής έκφράσεως, πάλιν δμΐ'ς μάς φαίνεται άρ«ετά βαρύς διά τούς γεροντικούς ώμυυς τοϋ συμπολίτου ημών. Ημείς θά τόν έλαφρύνωμεν άφαιροΰν τες τό έν έχ των δύο ύποκοριστικών. 'ΑΛ/.α ποίον αρα γε εκ των δύο προ- τιμά νά αφήσωμεν; Το πρώτον περιέ/ει άρκετήν δόσιν βλοικείας. Το δεύτερον άρκετήν τοιαύτην κακοη- θειας. Καί έΐτει^ή δ '. Μιχελιδάκης είνε ήδη μακράν, αφίνομεν την εκλογήν είς την Ίδην ή όπυία άμέσως καί αυτή ένδια- φέρεται. Μά είναι γερόντιον καί αίϊτή; Άλλ' αύιή άντέχει άκόμη, καί τής α¬ φίνομεν ακέραιον τυν βαρύν χαρακτηρι- σμόν. ΙζΟΙ Ν πός τής πολιτικής τηο. καί ύιρ,ρήφα*ο>· Τοΰρχον, ι'ς τόν ίππο-
  Τό έληομονήσατε συμπολίται 5τι [ Τ1-°ν Βούλγαρον, είς τόν εύγενή καί ά-
  , Α, , , > ·, α ι ιδυλον Αυσιρια-ΐον, κ α «ις τιν ο>'ειοο
  Υΐ Αυστρία επι γενεάς γενεών θεώ- -ι > » ι «- π - »
  ι ""νι·Γ' ' ι ;' «, , πολον και αφιΙθΛερδή Γερμανον, οίτινες
  ρεΐ την θεσσαλονικην ως ιδικήν της, |ν(ίριν ιων δΙΜηίων τ-ον λαών
  καί δια *α<ά καί δσας καταδίωξις, καί δσα; προδοσίας διέπραξε κατά τής ' Ελλάδος, την Θεσσαλονίκην εί¬ χεν ώς αιτίαν καί αφορμήν ; Καί θά ψΐ)φ£αϊΧ5 αυριον υπέρ των και της Ελλάδος ιδία έ'συραν τέ) ξίψος, καί ωρ- καΐά τού κοινοΰ έχθροϋ, καί χύ- χειμάρρους αίμάιων ί'<ι προστα- «ιί σ όσονν και μ°γ«λύνουν η¬ μάς. Δό;α καί 'ΐμη είς ιΐύτού.καί ειρήνη ημίν. Εσώθη ή Έλλά; χαί ή ούόετβρό- Μετά χαράς ά/γέλλομεν ότι την Ι4ην Ν)βρίου ηροαβα)νίσθΐ] έν Αθήναις ό φί- λος Ιωάννης Ν. Πλευριτάκης 'Γιτρός έκ Νεαπόλεως Μεραμβέλλου διευθ-υντής τής Κλινικής Χατζηγιάννη μετά ττ|ς διά πολλών προτρρηυάτων κε·<οσμημένης Ά- ναστασίας Ν. Μυρογιάννη έκ Μιτιλήνης. ταχεΐιχν την στέψιν. Γ. Μ. Γ. Σ. "Οταν ΐαχυδρομήτε επιστολήν σα;, αή λη ταονήσετε νά έπικολλή- <τητε καί το δνσημον τοΰ Έρυθροΰ Σιαυροΰ ή τού Πατριωΐικοΰ Συν- δέαμου. ΓΓίολοΰνται δέ ταΠτα είς δλα τα ταχυδρομικά Γραφεΐα πρός 5 λεπτ·
  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  Τιμαί κα·:αχωρ''σεωνι
  1η Σελίς ό στΐχος Δρ, 2.
  2α » » » 1.50
  3η » » 1.—
  4η » κατ' άποκοπην—
  — Τα χειρογραφα δέν έπιστρέφονται. —
  Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ
  Διά τη<)ματος τής Κυβερνήσεως πρός τοΰς τελώνας τού κράτου: ιδιειάχθη ή α¬ παγόρευσις είς το εξωτερικόν τής έξα- γωγής των χαρυυπίιον διαταχθέντιυν μά- λιστα καί των ίπό φόρτωσιν π'οίων νά σταμαιήσωσι τάς φορτθΊσεις. Οί ένδια- φερόμενυι έμποροΊ έσπευσαν δια τοΰ έμ- πορικοΰ ουλλήγ.ιυ νά ζηΐήσωσι την άρ¬ σιν τής «^αγορεύσεως θιγούση; καιριώ- τατα όχι μονον τό εμπόριον άλλά κυρίο>ς
  τούς παραγωγείς τού Λροϊόντος ώς έκ
  τοδ έκπεσμοΰ τόν οποίον θά ύποστοθν
  αί τιμαί τού εΐουυς χατά φυσικόν λόγον.
  ν ε μ ε
  /λ ε ρ ι
  ΕΠΙ ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΟΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
  Αί μεταξύ Γερμ'ΐνικης καί Έλληνιχής
  Κυβερνήσεως συνεννόησις
  Έξώοευσε δέ έν '6λφ δ^ϊχ. 16617.30
  ώς έ;ής :
  1) Διά συντήρησιν μΐ'άντας δρ. 11ϋ40.55
  2) όι·χ σχολάς
  ο) διορύωτικα όργάνων
  78Η.50
  66.
  115.80
  τεις επί τ<.ν ζή- |4) «γοράνμουσικών τεμαχίων τήματος τής καταδιώξεως Εών "Συμμάχων 12} *ν"*ά 1:°'χ » 1644.55 υπό των Γερμανοβουλγάρων ε ς το Έλ.;?! > "ϋ
  εοαφο; ε-ξα;
  ρ^
  νεται ή απάντησις τής Γερμαηας.
  ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ργανων
  ) » έπίπλων
  ν. Σήμερον^ άναμέ 18) γρΐφικήν ύλην
  -Ι·. , Ι Π ·
  Ή Α. Μ. δ ΐΊασιλεύϊ τελείως
  άπνρετος.
  —Οί Σύμμαχοι ϋ·άένεργήσουν
  244 " άποβάαεις εί; την Χαλκιδικήν
  151.15 χερσόνησον την όποιαν και όχυ·
  5680 ρώνουν δπ ϊ θά ά
  19
  ]) ποιοιζά. εισπράκτορος
  ί 10; είς Μουσικάς σχολά;
  έγχορδων έργανο)ν
  11) εί. προσωρινόν; 1)3
  12) » {.«τακτα ίζοδτ.
  56.80
  66..)0
  ρώνουν δπου καϊ θά άποσνρ-
  ν περιπτώσει καθ' ήν κρι-
  ..„ „, ΰ·τ} άναγκαϊον νά εγκαταλείψου
  119.40 την Θεσ)νίκην.
  1075.15 —"Ηρχισεν ή μετατόπισις τοΰ
  Μετά τα γραφέντα είς τύ προηγούμε- ί -"«ήΗτ,-,ν ή:οι έν δλφ δρ. 16617.50 τρίτον Σώματος στρατόν έκ Θεσ
  νόν φύλλον περι τού άγρονόμου Καστελ-
  κίου λ. Σ. Φουντουλάκην, έσχομεν την
  ευκαιρίαν νά συναντήσωμεν τοί>τον ευρι¬
  σκομένον δι' υπηρεσιακάς ύποιΐέσεις εν-
  ταϋίΚ», καί έπιθυμοΰιτες να έπανορθώ-
  σωμεν ενδεχομένην είς παρεξηγήσεις αδι¬
  κίαν πρός τόν ά'λως άξιολογον τούτον
  ύπαΛΛηλον, έζητήσαμρν πληροφορίας σχε
  ■"κάς πρός τα εναντίον αυτού δημοοιευ-
  ίντα.
  Πραγματι αί δοθείσαι ημίν έξηγήσεις
  αι τιμαί τού ειθυυς χατα φυσικόν λόγον. ' ετ,νβ πχ£ον ή έπαρκεΐς, όπως δικαιολογή-
  Μέχρι τής ώρας ούδεμια ελήφθη άπαν- ] σα)μεν 3ΐλήρως τόν κ,. Φουντουλάκην,
  Διότι, ώς μάς ώμολόγησεν, έματ^ιώ-
  θησαν μέν δύο συνεδριάσεις είς ιον δή¬
  μον Αγ. Παρασκιών, άλλα τούτο συνε-
  βη διότι ό Νομάρχης ώς πρϋϊοτάμενος,
  ιον προσεκάλεσε νά τον συνοδεΰση είς
  τήν άγροτικήν περιφέρειαν Χερσονήσου
  τησις είς τό τηλ).ι,ημα τούτο τού συλλό¬
  γου καί ή απαγόρευσις τής έξαγωγης ε¬
  ξηκολουθεί.
  Καί τουτο μέν τό ιστορικόν τής υπο¬
  θέσεως. Ταυτοχρόνως όυως εκυκλοφόρη¬
  σαν ευρύτατα βεβπιούμενα παρά των
  μάλλον αρμοδίων και άξιοπίστων
  σώπων# καί
  πρός την α'ιιίαν
  γειαΓ δηλ. ότι ή «Ένιαίι
  — ι—ι-.....-ι----- ..~¥« ..«. Την αγροτικην περιφέρειαν λερσθνήσου
  ιοδίων^ και άξιοπίστων ΐι>ρο- σιερ<>υμέ»ην ώς γνωσιόνοήμερον ένεκα
  ί τα εξής παρασκηνιαχά ως τήξ ΐπιστρατεύαεως αγρονόμον, καί τφ
  ,ιιίαν 1% άπαγορειίοεως^: Λ_έ- [ άνέίΐηκε καί τι,ν πρόσθετον ταύτην ύπη-
  εΐχε προβή είς μεγάλας προπωλήσεις
  -. ,
  .V.
  - ----------1.....— -Ί'
  "V"""»*»"
  ΙΙΛΙ)ΙΙ|ν νΛΤ|"
  α» των Αθηνών ρεσίαν των καιΐηκόντων τού άγρονόμου
  προπωλήσεις οί- Τπγ πνηΐιηβηΒΐ»- όνείνν,-
  δέ παρέμεινεν υπο- σαλονίκηςείς Κατερίναν. Τό Γε-
  λοιπον έν τώ ταμείω ορχ. 5265.30 νικόν Στρατηγεϊον μεταφέρεται
  Παρατηρούμεν όθεν δτι ένψ κατά τό είς την Κοζάνην. Τό πέμητον
  διάστημα της διαχειρίσεως υπό τοθ Συμ- ^ώμα άπό τόν Λαγκαδάν με-
  βο-Λίου τούτου κατά πόλύ μέν προήχθη- %αφέρεται ^ ^ινοίΧαν. Είς την
  σαν ί εργασιαι τοθ Ιυλ/.ογου, το άπο- Λ Ύ Κ , 9 Λϊί, " »
  θεματικάν αύ:οϋ δέν έθίγη ποσώς· τού- Θεσσαλονικην παρέμεινεν ή έν
  ναντίον μάλιστα ηυξήθη διότι μολονότι δεκάτη -^Μεραρχία νπό τόν κ.
  παρατηρεΐ::α μείωσις τις τού άποθεμα- Ζνμβρακάκην, έν ανντ^νμα Μη
  τικοϋ κατα ορ. 321. 70, αυτή είνε φαι- χανικοϋ καί εν ούνταγμα φρον-
  νομενικήδιότιέσύλλογοςδι,αιοθται νά πνροβολΐκυν.
  λαοη παρα τού οήαου ϋρακλειου εκ ·« * ■
  καθυστερουμένων δόσεων δρ. 1654· 60 διά —" "
  των οποίων ούτω άναβιβάζ^ται τό άπο-,
  θεματικόν τού είς δρχ. 6919.90)00· 2η-
  μειωτέον δτι τό
  ναται νά
  δια
  τών
  τοθτο
  τής είσπράξεως
  των με-
  XI
  Ε ΜΟΙ-
  ήαερών άπεβίωσε τή 1 Δβ-
  ιου 1915 ε» Ά^ιφ Μΰρωνι Μαλε·-
  ; ό χρΐ[σιος κια έναρετος
  τής περιφερείας έκείνης.
  λοιπόν ίνδιαφερόμενοι διά την «Ένιαι-
  αν» κύ-(λοι (λεγεται ότι ό κ. Γούνορης
  είνε έκ των σπουδαιοτέρας αυτής μετό
  χων) εσκέφθησαν να άπαγορεΰσουν την
  εξαγωγήν των χαρουπίων δια νά έκτέ-
  σουν αί τιμαί τού είς τό ιηίηίΐΐπιτη ώ-
  στε νά μπορέση ή Ένιαία νά αγοράση
  φθτ,νά, νά κατασκευάση έκ χαρουπίου
  τό οίνόπνευμα ποΰ έχει προπωλήσει, ώ-
  στε νά τής κοσιίσ];| φθηνα καί έτσι, δχι
  μόνον ζημίαν νά μην κάμη, άλλά και
  σοβαρά χέρδη νά πυοκύψουν.
  Αύτά εγνώσθησαν ώς πρΛς την αιτίαν
  τής άπαγυρεύσεως. Είνε έν τούιοις τό¬
  σον ςρικτ'ΐν να οκεφ9Γ| κανείς ότι ή κυ¬
  βέρνησις ίΐά θελήση νά κλέψη κυριο¬
  λεκτικώς τό προίον τοΰ πτωχοϊί γεωρ-
  γοΰ διά νά πλοιτιση μ>αν μυριόπλουτον
  έταιρίαν, ώστε ομολογούμεν ότι δυσκο-
  λευόμεθα νά πιστεύσωμεν άχόμη καίτοι
  ούτω άξιοπίστως βεβαιουμέντ]ν, την ά
  κρίβειαν των ανωτέρω. Θά περιμένομεν
  τήν απάντησιν είς ιύ τηλ)μα τού έμπ* -
  ρικοϋ συλλόγου Ηρακλείου, θά ίδωμεν
  τήν εξέλιξιν τής υποθέσεως ήτις κράτει
  έν άγανακτήσει όλον ιον εμπορικόν κό¬
  σμον της πόλεώς μας καί έν καιρώ θά
  έξαγάγωμεν τα συμπεράσματά μας άκρι-
  βή καί πραγματικά.
  νοπνεύματος εν Μασσαλίςι τάς οποίας, Ι Τορ·ι άν ύ κ. Νομαρχης έξέλεξεν ά-
  λόγψ των ύψη/ών τιμών τής σταφίδος, Ι κατάλληλον όλως εποχήν δι'όπηρεσιακήν
  δέν ί)ά ηδύνατο να καλύψη άνευ μργά- ' Περιοδείαν, καί έδωκεν ούτως αφορμήν
  λων ζημιών. Οίπερί την Κυβέρνησιν εΐς ευλόγους παρεξηγήσεις, τουτο ούδό-
  , ... .......■ -....... ^ω_ ιυ^|5ν6ι τ(}ν κ_ Φουντουλάκην ύπα-
  κούοντα είς την πρόσκλησιν τοΰ προι'-
  σταμένου τού.
  Χαίρομεν διότι έδόί>ησαν είς ημάς αί
  έξηγήσεις αύται καί εΛρ σκόμείία είς την
  εύχάρ.στυν ιΐέοιν ν ά.ιονείμωμεν δίκαια
  σύνην είς έ'να εκ των μάλλον μεμορφω-
  μένχν και ευσυνειδήτων κτι δραστηρί<ιιν ύ.ταλλήλων τής Κρητικής άγροφυλαχής. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Μόλις συνελθόνιες εκ τής πληξάσης ημάς συμφοράς τού θανατον τού προσ- φιλοϋς συζύγου καί πατρός ημών καθή¬ κον επιβεβλημένον θειοροΰμεν όπως έκ- φράοωμεν τάς απείρους εύ/αριστίας μας είς τούς ομοχωρίους μας καΐοίκους Αγ. Μύρωνος καί τούς έκ των πλησιεστέρων χωρίων παρακολουθήσαντας την κηδείαν >αί τούς όπως δήποτε συμμετασχόντας,
  τοΰ πένθους μας.
  Ιδιαιτέρως δέ είς όλους τούς συγγε-
  νεΐς μ<ις διά τάς περιποιήοεις άς παρέ- οχον κατά το ολιγοήμερον διάστημα τής άνιάτου νόσου τού προσφιλοϋς συζύγου καί πατρός ημών. Έν Ηρακλείω τη 4 Δ)βρίου 1915 Ή εύγνωμονοΓισα οϊκογένεια Κωνσταντ. Ι. Τζουλάκη Διδασκάλισσα πρωτοβάθμιος, πτυχιουχος ύπηρετήσασα Ης δημοσίαν θέσιν, ζητεί ααρα- δόσεις. Πληροφορίαι παρ' ημίν ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥλΙΟΪ ΤΟΥΗΟΥΣ. ΣΥΑΑΟΓΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ;; πρός την Γεν. Συνέλευσιν των μελών υπό τού άντιπροέδρον τοΰ Συλλόγου κ. Κωνστ. Γ. Σταματάκη κατά την συνεδρίαν τής 29Νβρίου 1915. Άξίότιμα μέλη, 'Υπείκων είς παράκλησιν τοθ κ. Προέ- δρου τοΰ Συλλόγου μας ασθενούντος, α¬ νέλαβον έγώ νά λογοδ&τί/σω ενώπιον υ¬ μών περϊ της άπό 1 Μαί,'ου 1914 μέχρι σήμερον διαχειρίσεως τής περιουσίας τού συλλόγου μας υπό τοθ διοικ&Οντος αυτόν ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου καί νά έκθέσ υ υμίν έν συντόμψ την έν γένει κατάστα¬ σιν τοθ Συλλόγου άπό τε οίκονομικής απόψεως καί άπό άκόψεως κινήσεως τής τε μπάντας καί της σχολής αυτής, κα- θώς καί των σχολών έγχάρδων όργάνων δς ό Σύλλογος σονέίτησε άπά τοΰ Νοεμ¬ βριού παρελθόντος έτους. Α'. Λογοδοοία διαχειρίσεως περιουσίας Συλλόγου. "Οτε κατά τάν Μάϊον τοΰ 1914 ανέ¬ λαβε τό λογοδοΐοΰν διοικητικόν συμβού¬ λιον τήν διοίκησιν τοθ ήμεχέρου Σολλό- γου παρέλαβεν έκ τοθ προκ-ατόχο·ο συμ¬ βουλίου είς μετρητά μέν εύρεθέντα έν τώ ταμείω δρ. 5587 διάφορα δέ ϊπιπλα κάΐ δργανα λεπτομερώς αναφέρομεν» έν τω πρωτοκόλλω παραλαβής. Κατά τό διαρρεθσαν χρονικόν διάστημα τό σωμα¬ τείον ημών είσέπραξεν έν δλω Δραχμάς 9580 ώ ί λών τοΰ σωματείου, ών τα ποσόν υπέρ , . . „_„ , . βαίνει κατά πολύ τ,άς δρχ. 1000. Άλλά ^αρχ-'|ς ^ω,ν«: Γς^λακης, ηα· δια νάΐχητεσαφεστέραν ιδέαν τής οίκο ,^ων παρ ημΐ" ^««νΐμβνων έμ- νομικής εύρωστίας τού Συλλόγου μας δέν ' " ' «-_____________, θεωρώ άσκοπον νά σα; παρουσιάσω κα- γρ ο,· ,^- , η, τάλογον τής όφκηαμένης περιουσίας τοθ 1ΐ|ν, 25γην ««^»οντος μ,,νος ο-βι- Σωματείου : ωσεν, εν Χαν10ι' Ρν ηροβεβ.,ΛΜα ηλΐ- 1) Ταμείον μετρητά δρ. 5265.30 ί,1(? ?ΐαρ610; Δρ^οιν« ή Αργυρή Νικολ. 2) οφείλη Δήμου Ηρακλείου » 1654.60 ^α. Ιυ Γ.νος "'"*' --------- 3) άξία όργάνων Συλλόγου (είς ταύτην δέν συνυπολογί- ζονται τα δργανα μπάντας, άνήκ&ντα ϊώ Δήμψ) κατα τόν έν τοίς άρχείοις τοΰΣυλ- λόγου κατάλογονάπογραφής» 2021. 4) έ/ΐιπλα άξίας » 681.15 5) στολών άξία » 1686.50 6; οφειλέται έκ προσ. λ)σμοθ 7) Μουσικά τεμάχια άξίας 8) Καθυστερ&ύμεναι συνόρο- μαΐ μελών περίπου πλήν τώνθεωρουμένωνέπισφαλών» 1000. ήτοι έν ολιρ Δρ· 12542.55 έ'λκουσα Νικολθύδτ|δων ί Γιαννάρηδων ού^υγος δέ ΐοΰ πυτέ Νικολ. Ξηρά πρωτυατατήσαηος είς τάς διαφόρους έπανα·ιτάσεις τής Κρήτης καί ποικΐΛθΤροπως εύεργειήιαιτι); την πα- καί μήτηρ των Έμμαν. Ν. Ξηρά κιιι πολκευυμενου Χανίων 11 Ρν και ιοϋ ονμποΛ'του ημών καί εγκρίτου φιλου Γεωργ. Ν. Ξηρά ίατροϋ.—Τήν κηδείαν αύιής γενομένην τήν επομένην τοϋ θ'χνάτου τη^ παρηκολούθησε σύμπα¬ σα ή κοινωνία Χανίων εΊτιμοΟσα τάς ά- ρεταςτής μεταστάσης Θερμπις συλλυπούμεθα τούς οίκείους καί ιδιαιτέρως ιον συμπ >λ την καί φί-
  'Η σημερινη, λοιπόν, περιουσία τοθ λον μας ιατρόν κ. Γεώργ. Ν. Ξηράν.
  Συλλόγου ύπερβαίνει το ποσόν των δρχ. __________________,_»_,
  Β ΠΑΡΑ ΠΡΩΤ0ΔΙΚΑ1Σ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  °ΡΧ·
  12542.55, γεγονος όπερ άποδεικνύει οι¬
  κονομικήν εύρωσχίαν έφ' ής δοναΐαί τις
  /ά στηριξη σοδαράν έν τ(Ι) μέλλοντι πρό¬
  οδον αύτοϋ. ΆλΛ' η εύρωστία αυτή ή
  οίκονομική δέν πρέπει νά μάς παραπλα-1
  νήσ^ ώστε νά έπαναπαυθώμεν.
  (Ή συνέχεια είς τό προσεχές)
  ΠΡΟ_ΚΛΗΞΙ2
  Πρι'σκαλθΰντηι τα μέλη ιοθ Δικηγορ.
  Συλλόγου Ηρακλείου είς συνεδρίασιν
  γινησομένην έν τή αιθούση των συνε-
  δριασεων τού Πρωιοδικείου Ηρακλείου
  την Δεκεμβριού 1915 ημέραν Παρασκευήν
  καί ώραν 10 π. μ.
  Συζητηιέον θ-έμα
  Έκλογή τοΰ Διοιχητικοΰ Σιιμβουλίου
  Έν Ηρακλείω τή 4 Δεκεκβρίυυ 1915
  Ό ΠρθΓ.δρος
  Γ. Κοχχινάχης
  Ό Γςιαμματε.ύ,
  Μ. Κουναλάκης
  16295.80 ώς ί;ής:
  1) ΈπίδομχΔήμου'Ηρακλείου δρ.6225.35 ] προσίρ/ωΊντ(χι
  2) έκ σονδρομών των μελών » 4276. ' - - *
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή εσχάτως άφιχβεΐπα είς τήν πόλιν
  μας μοδίστα γνναιχείων ^νσνμάτων
  Δίς ΠΑΤΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
  διδαχθεισχ την ραπτικήν είς τό έν Αθή¬
  ναις πεφημισμίνον κατάστημα Μαάαηιε
  ^1ε^η3.η5 πληροφορεΐ τάς άξιοτ. Κυριας
  καί Δεσποινίδας δτι Εδρυσε Κατάστημα
  ΡαΓ.τικής έν -φ όποίφ θέλει διδάσκει
  τήν Ραπτικήν μέ νέαν δλως μ,ί^οΖον.
  Έν τώ Καταστήματι δύνανται νά
  3) εκτακτα Ισο^α
  4, κρζτήσεις
  5) είσπράξεις έκ. Μουϊΐκών
  σχολών έγχόρδων
  ήτοι έν δλφ Δραχ.
  την ραπτικήν είς δλα τα ειδή
  ά ί άύ ά
  Έχοντες υπ' όψει τα άρθρα 20, 38
  καί 40 τοΰ ΣίιΒ Λομου περϊ ναυαγίων
  καί ναοαγιαιρέσεων.
  Γνωστοποιοΰμεν ότι τήν 28Όκτωβρίου
  1,915 έν τη άκτή Άγίας Πελαγίας ανευ¬
  ρέθη £>;;ό τού τελωνοφίΛακος Κων. Κου-
  βαριτάκ/) έκφραΐθίν άποσυντεθειμένον
  προερχόμενον έκ ναυαγήςιανυος πλοίου
  αγνώστου έθνικόΐητος έφ' ού ευρέθησαν
  τα εξής εΐδι·] ήτοι: είς πορτοφόλιον περι-
  είχοντο 15 αγγλικαί λίραι, εν χαρτονό-
  μισμα Αίγυπτ. Τραπέζης άξίας περίπου
  μιας άγγλικ^ς λίρας; Ις διπλα σελίνια,
  δύο άργυρά αίγυπτιακά νόμίσματα, άξί¬
  ας τριών περίποο δρ. καί πέντε χάλκι-
  να νομίσματα μικρίς άξίας
  Προσκαλοΰνται δέ οί έχοντες συμφέ¬
  ρον, δπως έντός τριετοΰ; προθεσμίας ά¬
  πό της^τελευταίας είς την εφημερίδα κα-
  ταχωρίσεως τού προγράμματος παρου-
  σιασωσι τάς ά.-αιτήΐεις αυτών μετά των
  νομίμιον άποδείξεων είς τό Πρωτοδικείον
  Ηρακλείου.
  Έν Ηρακλείω τη 8 Νοεμβριού 1915
  'Ο Εισαγγελεύς
  Σταμ. Μεσημέρης
  'ΙΜ'λ '-ίΠ Ι —------ .......' β.«ΐ| ι
  ιλλ - ίτων ·νδυΓιατων κα1 άσπρορρούχων, ρά-'τής έποχής
  Είς το Κατάστημα τής Δίδος
  Φρόσως Πιταράκη
  έφθασαν τα τελευταία
  ΜΟΔΕΛΛΑ
  108. ιδ
  » 643.
  16.95.80
  των ίνδυμάτων καί άσπρορρούχων, ρά-'τής έποχής είς πλουσιωτάτην συλλογήν
  πτουσαι ίδικά των φορέματα, πληρώ- φορμών, έιίσης φαντεζί βελοΰδα καί
  νουσαι δίδα-ιτρα μηνιαίω; δρ. 10. 'όλα τα ειδή τής πιλοποιείας δμοια των
  Μοναδική εύκαιρία διά τάς Δίδας δ- οποίων δέν υπάρχουσι είς άλλο Κ)στημα
  πως μάθωσι την ραπτικήν τελιίως. εις τιμάς ασυναγωνίστους*
  ι *
  Ν ΕΜ ΕΦί-ί,'ηΕΡ
  11ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΛΕΙΣΤΙ1ΡΙΑΣΜΟΥ Σονεπώς τα 2)5 άδιανεμείτως έξ αύτοΰ Ταμιευτηριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρε- ] Παρακαλθΰνται οί Κ κ ουνδθθ-
  ΑΚΙΝΗΤΩΝ άνήκουσι είς τα είοημένα άνίληκα είναι σίαν λειτονργεϊ καθ' εκάστη ' "
  Ό παρα τώ Είρηνοδι/είω Νεαπόλεως άξίας δραχμών 80.
  σομβολαιογράφος Δημήτριος Ί. Λυράκης Ό πλειστηριΑμός των άκινήτων αύ-
  λαβών υπ'δψιν Α'. την υπ' αριθμόν 257 των κ τεμάχιον γεννήσεται την είκοστήν
  τού 1915 απόφασιν χοϋ ΠρωτοοικειΌυ έοοόμη/ Δε/.εμορίου 1915 ημέραν Κυρι
  ί ' ή δίθ βλ ώ
  ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ
  ρ μη μρ ηρ ρ
  Λα,σσηθίου δι' ής διορίσθην συμβολαιο- α,ιήν καί ώραν 10 π. μ. ενώπιον Ιαοΰ
  γράφ&ς πρός ενέργειαν π.λβιστ.7]ριασμου τοΰ συμδολαιογράφου Νεαπόλεως Λημη-
  έπΐ των επομένας εν αύχτ^ καί καχω- τρίου Ι. Λυρανη έςα)Βεν τοϋ'συμδολαιο
  θεν ιΐναγρτιφαμένων 2)5 άκινι(των κχημα- γραεφίου μου. Ή κατακύρωσις δέ των
  των ά/7)/.όν:ων είς τούς κληρονομους είργ|μέ/ων κτγ^μάχων οέν θέλει γίνη αν
  καί άνηλίκους Μαρίαν και Μιχαήλ, Έμ- δέν προσφερθ^ υπό των ύπερδεματιστών
  μαν. Σιλϊ,γαρδάκη. Β'. Τί,ν ΰ.;' αριθμόν τουλάχιστον η ίν τω παρόνΐι πραγράμ-
  280 τοΰ 1914 απόφασιν τού πρωτοόι- ματι όριζομένη τιμή των έν λόγω άκι-
  κείου Λασσηθί&υ δι' ής παρε-χεται τή Ό νήτων, το δέ τίμημα μετά την τυχόν κα
  λυμπιάδι Κυοερνίχου τώ; εΐρϊ(μένω/ ανη- τακ,ύρωσιν θέλει καταβληθή τοίς μετρη-
  λίκων ώς Έπιτρόπου υ, άυεια πρός έκ- τοίς.
  ποίησιν των κτημάτων αυτών τΊροι>μί- Τα κηρύκεια καί έ';οδα τοΰ Συιι^ο
  νιινν των νομίμω/ διατυπώσεων. Γ'. Την λαιογράφου βαρύνουσιν τοΰς τελευταίους
  υπο χρονολογίαν Ιην Νοεμόρίου 1915 όπερϋεμχτιστάς κατ' αναλογίαν χοΰ έκπ
  αίτησιν τοΰ Ιωάννου 'ιίμμαν. Σιληγα- λεισΐηριάσμαχος. .
  ροοο, Χαραλαμπιυς Ί£*α· Σιληγαροάχη Ά,ο'ΐόδιο; δικαστικός Κληχήρ ένερ-
  καί Όλυμτααόος Κ/^βερνήτο ο, ένηλίκων γηοάΐω χά νόμιμα, επί τοΰ προκειμΐνου.
  καί ο^-ίμενων ουνεπως ελευθέριος νά
  δΐίθέ:ωσιν την περιουσίαν αυτών δι' ής
  αί:οΰσιν παρ' εμού είς έκούσιον πλει-
  σχηριασμάν τα όρ των κάτωθι αναφε¬
  ρόμενον άκινήτω/ κτημάτων αυτών καί
  ίδών δτι πάντα ταυτα νόμιμα εισί έκχί-
  θημι είς έκνύ,κον πλεισχηριασμόν τα
  έξ//ς άκίνηχα κα,ματα κείμενα είς την
  περιφέρειαν τοθ όημοο Νε^πίίεως καί
  κατα. τας άκολ',,ύ'θο;ς ϋέίεις, άνηκν/τλ
  οέ είς μέν τα είρ,(μίν* α^ήλικχ Μαρίαν
  Έν Νεαπόλει τή 27 Νοεμβριού 1915
  ό είδοποιών καί παρχγγέλλων
  συμ^ολαιογράφος Νεαπόλεως,
  Δημήτριος Ιωάν. Λυράκης
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΑΘΗΝΩΝ
  ΕΤΑφΙΑ
  ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΐΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ-ΚΗΝ
  ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
  ΔΡ. 6Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ
  Τό Ύπθ/ίατάστημα τής Τραπέζης Ά-
  ίΐηνών ένΛονδίνω
  ΑΤΗΕΝ5
  μηταΐ οί καθυστεροΰντες εισέτι
  τάς συνδρομάς αυτών όπως μάς
  αποστείλωσι ταύτας έντός τοϋ
  συντελοϋντες μεγάλως είς
  22 ΓΕΝδΗϋ ^6)τ5Τκ.Ε;Ε;Τ 1.6^06^ Ι την έκδοσιν τοϋ φύλλον υπο τοι-
  6.) εχει ειδικόν καϊ τε,είως κ<ιτηρ-1 αύτάς χαλεπάς περιστάσεις. ο ^ΛυΛ ΤμΓ)α λετυ τισμενο Ν*αυτΐΛΐακυν ΤμΓιμα γυιν άπό δω5ε<αεΐίας καί άναλαμβά- νον την έ/ΐιελεσιν επί προμΓ|ί)ε.ια: Ιον Άοφαλ?ιών έ;ίι ατμυπΜθΐων, έμ- πορευμάτων, ^ρεωγράφων κ. τ. Λ. 2ον Ναυλώσεις άτμοπλοίων διά λο¬ γαριασμόν των πλοιοκτητών ή- φορτω- τών. 3ον ΙΙωλήσεις καί άγοράς ιΐτμοπλοίων. 4υν Είσπραξεις άβαριών, καί έν γένει πανιός ε'ίδους ναντιλιακήν ή άσφαλιστι- κήν υπηρεσίαν. · Οί πε-λάται δύνανται νά άπευθύνων· ται είτε άπ' εύθιίας πρός τό έν λόγω 'ϊποκαιάστημα είτε- μέσον τοϋ παρά ΐ£] έν Άθήναιςμ'ε,νΐκτ] Διευθΰνσει τής Τρο- πέζης Ναυτιλιακοϋ ΤμήμαΌς, είτε μέ¬ σον οιουδήποτε ά/.λου Ύπυκαταστήμα- τος τής Τραπέζης. Ή κ. Μαρία ΣιαγκουνίόΌυ — Κα- ραβέλα, οδοντοϊατρός μετέφερε τό ιατρεί¬ ον της είς την οικίαν Γ. Πετάσση Ιναντι Ιωάνου Σφακιανάκη τέως Τραπέζης Κρήτης. , ■ ΕΙΔΟΙΙΟΙΗΣΙΣ Έ Έφορεία των Κυρίων χοθ ΜουσικοΟ συλλογου ό «Άππόλλω» ·καθιστα γνωσ¬ τόν δτι απο 15 Όκτωδρίου άρχονταιτά μαθγ^ματα τοθ Αίανδολίνου, Κιθάρας, Βιολίου, καί 'ί^δικής. Εγγραφαί καθ' εκάστην 4-6 μ.μ είς τάς σ/ολάς τοϋ Συλλογου (Οίκία Άλε- ςανδρίδου. (Έκ, τοΰ Γραφείου) ΕΔ Ρ Α ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ■/.αί Μιχαήλ Έμμ. ΣΐΛηγαροου κατα τα 2)5 άόιανεμήτωί είς δέ τού; Ιωάννην καί Χ,ιράλαμπον Έμμ. Σι/ηγάροου καί την Όλυμπιάδα Κυβερνήτου κατά, τα 3)5 άοιανεμείΐω; ήτοι Α'. είς θέσιν «Στέρνα» τοΰ μετοχίου Άγίου 'Αντω- νίου τοΰ δήμου Νεαπόλεως υπάρχει ά- —Ύποκαταστήματα: γρος εκτάσεως &>)&ι 20 οκάδων οποράς Έν ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεί, Θεασα-
  μέ 26 ελαιόδενδρα κχί 10 άμυγοαλό- " λονΐκτ),Πάτραις'Ιωαννίνοις,Βόλφ,
  οενδρα π/γ,σια,ζομε/ο; κ./(ιιαϊΐ Γεωρ- Λαρίααχι, Καβάλλα, Καλάμαις, Τρι-
  γί&υ Κ. Σιληγαρόου, ύ,αριας Σιλγ,γάρ- πόλει, ΧΙφ, Λιμ. Βαϋ·έος (Σάμου),
  όου, Νικολάου Σιλγ/γάροοο καί Θεοδω Σύρφ, Χανίοις, Ήραηλείφ, Ρεθύ-
  ράκιδων, όν εξετίμησαν άντί δραχμών
  300, συνεπώς η άςία των 2)5 άδιανε-
  μείεως ϊί αύτοΰ όίτινα άνήκουσι είς τα
  είργ(μενα ούο άν/(λικα είνε οραχμών 120,
  2) Εί; θέσιν «Μά/τρες-> τ;(ς αύτ/,ς
  περιφερείας ύπαρχει αγρος ώαεί έκτά-
  αεο)ς 3 όχαοων σπορί: μέ 6 άμυγδαλό-
  μ^
  Πρακτορείον έν Μούδρφ (Λήμνου)
  Έν ΤΟΥΡΚΙΛ : Έν Γαλατά, Σχαμ-
  πούλ, έν Σμύρνη·
  Εν ΑΙΓΥΠΤΩ : Έν 'Λλεξανδρεία,
  Καΐρφ καί Ζαγαζίχ.
  δενορα με μίαν βερυκοκέαν πλησιαζό- Εν "Αγγλία : έν Λονδίνφ (3)ίο 22
  μενον »<τ/(|ΐασι Έμμ. Σιληγάρδου, Μι- <^βηο^ιινΰβ 8ίνββΙ). ναήλ Σι) (,γάοδου καί Νικολ. Μχούι δν Έν Κύηρφ: έν Λεμηοφ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Διον. Σνεφά>ον Άντιπρόεόρος
  Ίάχνιβος Μποννιέ, Διευθύνων Σνμβονλος
  Ιωάννης1 Αϋ·ηνογένής, Στέφανος Ενγεπ&ης,
  ινι .Λάσκαοίΐς, Αί&οθύνθζ ^α. οε
  χαηλ 2,ν ί,γα;
  ίξετίμγ,σχν άνΐ'ι δραχμών 50 συνεπώς ή
  άξία των 2)5 -ΐΰτοΰ αδιανεμείτως άτινα
  άνηκουσι είς χά ν.ρψ.5/3. άνήλικα είνε
  οραχμαί 20.
  3ον Έντός τοΰ μετοχίου Άγίου Άν-
  χωΛον τή;^ αύΐ.,ς περιφερείας υπάρχει χΐ. Καραπανος'.'Σ. Φοΰντης
  οίκία μονοοώμαχος μεΐά σονε/οϋς κη- ΓΕΝ Δ|£γΘγΝΤΗΕ
  πουλίου εκτάσεως ώΐεί 1 1)2 όκας σπο- ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
  ρβ;μέΙν άμυγδαλοοενδρονσυνορ. κτή- „ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝαΝ §κτελεϊ πάσαν
  μβσΐ Εμμ. Ιιληγαρδου, ορομου έχ ου ο Τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι προεξοφλή-
  μερών κζί Μαρία Σιλγ^γαροου άτινα ε-
  ςετίμησαν 6λα ομού άντί δραχμών 150.
  οεις έμποριχών γραμματίων και ουναλ-
  ΡΑΦΕΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  ΟΛΟΣ ΣΕ-ΙΤΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡΙΘ. 25
  Επί δύο έ'τη απουδάσασα έν Άθ-ήναις έν τή επαγγελματική
  Αθηνών καί παρακολουθήσασα μετα προσοχής την εκπαίδευσιν τής κοπτι-
  κής καί τής ραπτικής ίδρύει έν Έρακλείφ ραφείον γυναικείων φορεμάτων
  μέ την πεποίΐ>ηαιν δτι θέλει συντελέσει είς ιήν καλαισθήτικωτεραν καί ά-
  θηναϊκωτέραν περιβολήν των κυρίων κ,αί'δεσποινίδων τοΰ Ήρακλδίου.
  Αί τιμαί είναι λίαν συγκαταβατικάς.
  Έα των οποίων τα 2)5 άοΐανεμείΐως ά- Μγματικών, προκαταβολάς επί χρεωγρά-
  νήχ.ου3ΐν ε!ς τα είρν(μένα άνήλικχ είναι φόν και έμπορευμάτων, ειαπράξεις τοκο-
  άάας οραχμώ; 00. μεριόίων, παντός εΐδονς χρεωγράφων.
  4ον Εί: «έΐιν «Καρβοϊνόλακο» τής τωτικών ονναλλαγματΐχών, γραματί
  αυτΐιζ περιφε;ε:ας υπαονίΐ αγρος ε/.τα- , . , ,, . , , .
  σεω; 11 μουζο^ίων μετ*" των εύ?ισχο- ων «"«^ο» *«< είαιτερικοι;, εκτελεί μένων 120 ,:εοίπου ά[ΐυγδα"> οδένδρων χρηματιοτικάς εντολάς, ίκδίδει επιταγάς,
  καί 80 έ/αιοοέ/δρον μέ μίαν ά^πουρ- πιστωτικάς επιστολάς, και τηλεγραφικάς
  νε"/ι*ν μίαν οερυχο/έ/ν 3 πρίνους καί 3 ένΤολάς πχηρωμών & τε τφ εσωτερικώ
  άγριελαία; τοησιχομενο,1 κΐήμασι Γε- , ,,. ~ , , . ,. ,'
  'Υ , ν ι ' - »ί ■ νι - - και εξωτερικώ, ανοιγει τρέχοντας λ)ομοι ς
  ιοργιου ώιλγ,γα^οου. Μαρίας Σιληγαροου ν >> ι κ λ / γ
  Άντωνίου Σ^οντίνη Μχρία; καί Έλί ήγγνημένονς, δεχεται κατα&έσεις χρεω-
  νης Σκοντίνι, δν έςε:ίμησχν άντί δρα- γράφων πρός φνλαξιν άντι ελαχίστων δι-
  '/μών 1300 συνεΓϊώς τα 2)5 άνΐΌ&,ιεί χαιωμάτων και ενοικιάζει διαμερίσμαια.
  τωςέξ αύ:οΰ άνή/.οντχ εί; τα είρημένα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαατάοεων
  άνήλικα ε!ν ι άς.'ας δρανμων 520 , ; „ ,, , .. , , , , ,
  δόν Είς θε «ν «Γ«λό» τής αύχ/(ς τιε- νπ0 °^ονζ λΐαν ευνοικονς δια τ0 κοινόν>
  ριφερείας υπάρχει άγρός ώσεί έΛ-άσεως Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ δέχεται
  έπχά μουζοθ'ΆωΊ με:ά συναφοϋς άγριά- καταθέσεις Λς τραπεζογραμμάτια, είς
  οος πλησιαζόμενοα κχήμασι Γεωργιου χρυσόν καί έπιταγάς [ΰ^βςηβε] έηϊ
  Σιληγάρδοο Νικολάου Σιληγάρόου Καλ τού εξωτερικόν υπό ό'ρους λίαν εΰνοϊ-
  λιόπης Σ'.λγ(γάρίου καί θεοοωρίδου δν κούς. *
  εξετίμησαν άντί οραχιιών 260 συνεπώς Αι είς χρναον κατα&έοεις είναι
  τα 2)5 άδιανεμε^ως εξ αύτοΰ άνήκοντα ΛίΙοδοχέαι ε1 δ νό ένηργήδη-
  εις τα είρημένα ανηλικχ είναι α;ίας ορα- * Γ Γ *
  νμών 104 οαν,αΐ δέ είς επιταγάς (οββηηββ) ό-
  6ον Είς θέσιν «Μελισιό'.αμπο» ή Νο- μοίως άποδίδονται δι' έπιταγών
  τικό τής αύ:ής περιφερείας υπάρχει ά- (οί)βηηβ) της Τραπέζης επι των έν
  ά εό ί ζί £ξωτερΙΗφ άνταποκριτών της. Οί
  ηληρώνονται
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ!
  ΑΝΙΑΤΟΙ ΣΩΘΗΤΕ Λ'ΓΙΟ ΤΗΝ ΚΗλΗΝί"""
  (Κατέβασμα, ηπάβιμο, ξύγκι) ,
  Σώζοντες ταυτοχρόνως καί τα βαλάντιά σαθ. — Ζητείτε τού; πεφημισμένους
  Κηλεπιοέσμους, Κοιλιοδέσμους, Όμφαλεπιοέσμους, Νεφρεπιδέσμους Ζώνας Γκλε-
  νάρ Άνδρών, Γυναι/.ών κχί παίδων τοΰ έν Αθήναις καί επί τής όδού Αίόλσυ
  30— ΕΙδιχοΰ Έργοατ αα ίου Κηλεπιδέαμων · ·
  ΣΩΤΗΡΙΑΣ .
  Έχτός των ανωτέρω είοών, ΰπαρχουν διάθεσιν των κ.κ. ΦΑΡΜΑΚΟ-
  1ΙΟΙΩΝ καί των ΔΙΕΥΔΥΝΤΩΝ των ΚΑ1Ν1ΚΩΝ.
  Καί 1000 οωδεκ. ΣΟΥΣίΙΑΝΣΟΥΑΡ δΐΑτυωτα ανωτέρα καί αυτών των εύρω-
  παϊκών, παραγωγής Έργοστασίου μας Νά 2—6 ώς καί 7—12 επί παραγγελλία.
  ΖΗΤΗΣΑΤίί τιμολόγιον Έργοστασίου «ΣΩΤΗΡΙΑΣ».—Έν Αθήναις όδός
  Αίόλου 30. — Διευθυντάς Ιωάν. Α. Σιγάλας.
  ΚΑΤΑ-ΤΗΜΑ Μ. Α. ΠΕΤΑ-Η
  Οίνόπνευμα πρός 1,30 ή οκά.
  ΑΜΙΑΝΤΑ
  /*Ε:ΤΑΪΩΤΑ
  Ο ΓΑΛΛΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΞ
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  ΕΤΑΙΡΙΑ
  ής ή ρφρ χ
  γρός έκ:άσεω,- ενός περίπου μουζουρίοο
  μέ δύο ελαιόδενδρα καί 12 άμυγδα-οδε- δεδουλεν ένοι
  νδοα πλνι3ΐχζ3μενον κ:ημα3ΐ Ιεωργιου Γ * ι * ι 'τ
  ΣΛηγάρδόυ .Μαρίας Σι)ηγά?δου Έμ- ««* έίαμηνίαν άπό τής 1ης Ια-
  μανουήλ Γαλανά/.η καί Εμμανουήλ Χού νουαρίου καί 1ης Ιουλίου εκάστου
  δν εξετίμησαν άντί ορα/μ. 200. «Ίονί
  δεδουλεν ένοι τΟΗΟι
  αν
  Ιδρυθείσα έν ΙΙ-ιιρισίο^ τώ 18 19.
  '-Ρργάζεται έν Ελλάδι δυνάμει *4α«ηλικου Διατάγματος
  καί τή καταθέσει εγγυήσεως κχτά τόν Νόμον
  «*ρά τή 'Έθνική Τραπέζη.
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΑΠΟΘΕΜΛΤΙΚΑ
  ΦΡ ΧΡ· 55 0.00 0,00ο
  ΓΕΝ,
  Κ6ΡΑΗ 3β
  Πράκτωρ διά τόν Νομόν Ηρακλείου
  Μαν ώ λης Α. Περίδης—