89732

Αριθμός τεύχους

390

Χρονική Περίοδος

Δ'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/12/1915

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■*·**
  ,,ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ"
  — Πολιτικη, φιλολογιχι| και των ειδησο,ΐη
  Γραφείω, Τυπογρ Πλατεΐα Βενιζέλου
  Τηλεγραφικη Λιευθιινσις ,,ΝΕΑΝ" — Ηρακλειον.
  _ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΓ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 10 Δ Μ Ο Υ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ
  ΕΤΟΣ, Δ — ΑΡΙΘ. 390
  Ι ;» Αεκϊμβρ-ου 1 ί> 1 ;»
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ
  Εσωτερικόν* έτησια......Δραχ 10.
  » Τριμηνος > 3'
  Έξωτερικοϋ ετησια.......20.
  > Τρίμηνος » 6.
  ΤΑ ΕΠΙΝ1ΚΊΑ
  Άρτον καί ίΐεάιιατα έπεζήτοι·ν
  οί άηοχαυνωθενιΐτί Ρωμαΐοι, και
  ήπολαύοντίς τούτων άιηγόρρυον
  Αύιο/ράτορα:, και ιΚούς άνεκή-
  ρυτιον, και ώς τοιούτους έλάτρευ-
  ον το><ς «Γουλοτάτοΐ'; των επι γής έμφανισθένΐων άνθρωπον. "Αρτον λ λ Ονάματα καί ή μικρά εύτυχώ; μερίς τού Έλ ληνικοϋ λαόν, ήπ: κατήλΊε λ η ή χθές είς τάς έκλ,ογίς, καί έορτάζρ,ι σήμερον ασυστόλως ώς έκλογικήν δήθεν επιτυχίαν την περιφανεστό- την αποδοκιμασίαν, άλλά συγχρό¬ νως καί εθνικήν λ,αταδίχην. Άρτον θά Λροσπορίση ρί; «ύ- χούς άφθονον τό ταμείον τού δη¬ μοσίου, όπερ άκόπα).", κατέστησαν δι' ολίγων έκλογικών οφαιοιδίων. Τό ύέαμα παρέσχυν αύιοΐ ούτοι είς εαυτούς διά τής πολιτικήν κω- μωδίας, ήν παρέστησαν προ τού εθνους και προ συμπάοη: τή; ν καί οί Αύ- *αι τγ'ν πιεζει' μ' ο)ο τ0 έπ' ώμ>βυ κα1
  ά ρυπάνουν τό εδαφος τής Έλ- στριακοι!
  λάοοο.
  κά
  "Ολως άσχέτω; μέ τό δα τα ίδι-
  σας πφαιρίδια, τα έπικίνδυνα
  μό όν διά την Πατρίδα, εΐνε άν'-
  κα^α νά άναχαιτίσωσι τούς Βουλ-
  γάοους είσελαύνοντας ήδη είς τό
  έ?^ύί>ερον κράιος, έψηφίσατε συγ-
  χριΊνως καί κάτι άλλο άκόμη.
  Εψηφίσατε κοι διε^ηο "Ίξατρ,
  ύμπς οί δυστυχώς όνομαζόμενοι
  ΈΛ,λ,ηνες, ότι δέν ένδιαφέρεσθε -/ίίΓι
  ουδόλως άνησυχεΐτε, άν νικώντες
  οί Αύστριακοί τούς ύπερασπίζον-
  τος σήμερον την Θεσσαλονίκην ει¬
  σέλθουν καί καταλάβουν αύτην,
  την ό-τοίαν άιο ιπώνω δΐε<<δικοΰ- σι αεισμόνως κοί λυσσαλέως, και θεωρούσι πάντοτε άν ήκουσα ν είς αυτού:. Αύτό έψηφίσατε καί διεκηρύξατε έο, πλανηθρντες οικτρώς, δυστυ- το παρά ποοα μας, μ' ολες της Οεωρίες < των στερεοτοτων στρατιωτικών κανονι Σι>νειιςκάσατε μετ" αυτών καί σμων καί μ' ολο το φοδερό Αρύο π' αλύ
  πανηγινρίοατε επί τοϋ ιτώμαιος πητα μάς δέρνει, κατορθώνομεν [έ; τού-
  έέοικ&νομοϋμε λάποτε λίγο χρο
  »ής Πα.ρίοο ,ώ. ί/κοι-σιο. μέν, άλ-
  λά καο ι/ναι,σθΊμοι ιιη ρο^τόνοι !
  νο καί να δημιουργοϋμε μο^οιμας κινέ-
  να γλε^τα<ι, κανέ/α φιλικο ομιλο, κάει ποπνί,γουσαν τι τελος ,ταντων ποθ να μά, μ β ν ά ξε- την ψιι/ην των γνη Η όν Έλλήνων, 'χνουμε το μο/οτονο βίο μας και /α φαι- τ..ν λάχι. τοϋ "ν,ρι καΐα τι η τον αύτην την ιρορ'ίν ή τιμή σατανΐ/ίών λεα τοϋ ο) ου έλληνικοΰ έπεοφράγιοε δια τή, ψηψου αΰοής, ψιμρου συ- δ δ?- καί έπεκύρωσε ής Ελλάδος την «τί- μω ΐιν και την α θάνατον κατα- δίκιρ. Τί πάν ατ;ωλ'σΐ)η ΐκτός τής τι- ς διά και τεχνασμάτων, χεϊς συμπολίται μή- · ΕΛΕΥΘΕΡΑ! ΣΚΕΨΕΙΣ ΛΊωρά καί κακοήι)ΐ|; Κυ κ»ομικ ν δ « σι:, τυρβάζιυσα καί τΐαραδοθεϊσα των Και έορτ"·ζουν οή ιερόν κια τού άχαρακιηρίσχου τούτου ά- γώνοο. Συγχρόνως καί έν ιή χο'^ρα τού Κρούμου τελοΰντ«.ι καί έχεΐ ΐπινί- ί, και των Βουλγάρων ό Τσάροο — ΧΙΟΝΙ, ΚΥΡΙΟΙ ' — Ή Αυτού Ιΐαντ-θίρατορικη Μεγαλιιοτης— τοχακι—άς μυυ επιτρεψΐ) σημερον να λησμο τε και σώματι μονον εις τα, ωόια μιαν οτιγμην Ιας ΐϋυφιρας ϋωπειας τοϋ συμφέροντος καί τοΰ . . . όργια τοϋ συμφέροντος καί τοΰ κόμματθν:, παρέσυρεν άσυν,ειδήτως ύαάς: είς εθνικήν προδοαίαν. Λιότι Ιδού τί σας ιΐπεν ή Κηβίρ- νΐ| ιι; αυτή. Δέν θά άφήσω τού, δια να σας συΛλυπΐ|ϋω, καλοι μου κυριοι, οί ο [οιοι ιφ ιρυνθητε την θαλπωρήν τού χει- μερΐλι.υ ηλίου και — ώς μά-, πληρυφορεϊ είς τους μακρυνυυι, τούτους τοποος η «Χεα Έφη μερι,» — ε,τικα/.ιισϋΊι δια δι |οΐιυ> «τον ότε
  γαζοτα εν υδαοι τα υπερψ ι αύΐοιι» να σας
  Οί Οι'Ι'Λ- λυπη^ΐ] και να σας πιμψυ τ ιν ΰκτον όηλαδη
  1 τυυ. Ό ρωμαντκος χρονογραφος
  ι αν εμΛεπε ε»|ν είς παχος πλουσιοΐηΐα της
  ί. ώς μέγα κατόρ- Γνος.των ^εδο-"-ών °°-ν ϋ« ε"νο«Φ"
  " Γ ' _ ασφα/.ω, . Οια ανιιυεσις ! Ιίιγω ομως τού ο-
  Θωμα τούτο, ότι δια ΐαρταρινικων ποιυυ τα »κρα α,ω τί και Καΐω &ωιευονται
  ψή
  νά εΐσέ/θ-θυν είς την Θεσ-'την
  σσ?ι.ονίκην.
  ρ
  [ΐετά τοϋ διάδοχον αΐ·Γοΰ, εί ΐρλά- άπιιλών, σλλά κυρίίος διά ταπεινής άφειδως αιο Έ.|ν
  σας Οηΐαμβευτικώ; εί; τ ό Μονα- ίκεσίας Θάέπιτήχΐ), έ·»ν έτιτύ/η ύ-'μηδιν βαυμων
  Γί ^
  ιμβε
  στήριον, ιελεί και «ύΐό; Μκητήριο
  είς την Ακροπολιν τή: Μακεοο-
  νίας.
  Καί τα Βουλγαρικά έπινί,οα έ-
  ορτάζονται καί τελοϋνται άπένατι
  τροπα'οιν μυριονεκρων μ«χών, και
  επί έδάφους κατακτηθένρος καί
  άρπαγέντος έκ τής προγονικής κλη¬
  ρονομίας ημών.
  Διατί λοιπόν νά μή έορτάσετεκαί
  ύμεϊο προ τοϋ πτώματος τής έκ-
  πνεούιης Πατρίδο: τα νικητήρια
  καί ΐούς θριάμβους υμών ;
  "Ηδη κατεστησαιε την Βουλγα-
  I
  ρίαν διπλασίαν τή.- Ελλάδος, ήν
  1 παρέδωκενείς υμάς ό Ελευθέριος
  "Ηδη οί Βούλγαροι είσελαύνουν
  καί μολυνουν τό πατριον εδαφος
  'Αλλ' δχι, άπαντώιιν έκ^ϊνοι,
  όρχούμενοι άκόμη τον κόρδακα τον
  έκλογικόν, δχι, οί Βούλγαροι ^ δέν
  ά παΐήσουν ιό εδαφο: τής Έλ-
  εΐσέλθϋυν μόνοι οί Γερμα-
  λάδο<:. νοί κ<ιί Αΰστριακοί. Οί Αύστριακοί! Ιδού ό θρίαμβο; ό πραγματι κάς τής τριααθλίας Κυβερνήσεως ήν έψηφίσατε χίτές; ύιχείς οί έ/.άχι- σιοι μίν, άλλ' ου ι ήο:ον ανήκον¬ τες ατυχώς είς την μεγάλην εθνι¬ κήν οικογένειαν των Έλλήνων. Έ-αός τής έθνικής άτιμίας καί «αιαδίκης ήν έπεκνρώ.τατε διά τής πόσχεσιν έκ μέρους τής Γερμανίας δΐι οί Βουλγαροι δ?ν ,τάΓ·^8"*"1"1 είς τό ελεύθερον κράτο;:. των 12 υπο πυυ όεικνυα ΐο ά αρ,ουμαι ,α σας θώ, ε,υγενεσταιοι κυριοι, και να σάς εύχηϋώ ίνα μΐ|ύεΛυιΐι ι.υρει)ητΐ; ι,ΐς ΐτ|ν Ιδικήν μου κολαοιν η οποια δεν διαφερει καθολου άπο Καί την Πθμπώδη ταύτην η/ν,ΐίτΐ- τα<ί (Ιασανους χας οποίας τόσον ώραΐα πιρι- ΰμεΐζ έδέχθ·ηΐε έν θλ?ι.αλα- γραφει η ,«Άμαρτωλων σωτηρια» όπου οί ά- «,_ _Κ/- 'ΓΓ) Ιίίίν/ΐΓ ?>ϊίίί·ρν την σιβιις κρεμυνται εκ των όνυχων των χειρών
  ως της ΐ^ΛΛαοοξ υΐ|υο» ■*«ι ν γ ^ « γ- λ λ
  γμφ
  σωτηρίαν
  Ι χαι των ποδών αναλόγως της εν
  , ι
  ζωβ χα-
  των
  λοιπον
  Καί έπίτηδες καί προδοτικώς
  ϊθεσΐώΐΐησε τους Αυστρΐακθύς. ρον όλααπρυ σαν το παρθενικον βασανον ώ
  Καί αΰρΐθν Θά σάς είπη ΟΤΙ έ'χεΐ σαν γαλα... ωοα κρια... ωσαν κυκνεια φΐε
  την υπόσχεσιν την Γερμανικήν, δ- ο-· *«>». ωσαν π«ρθενικα οτηβη . χιονι ώ
  1 . . . η . > » .._."./. σαν Λευκα που.ΐουλα. . χιονι ωσαν λβυκη κου-
  ΐ λιυκον ωσαν μαρμα_
  τι οί Αύστριακοί καί άν βαμα1(1 που ,„
  βουν την Θεσσαλονίκην, θα^ιιας ^^ φα^Λλες Λ _______ __
  την παραδώσθυν καί Ιΐαλΐν, Οπως χαρΙι τού γραψιματυς που δεν έχομεν-ώσαν
  ,^,) «Γ Τ-4Γ>ΐΊλν«ηηι Ρ.ΤΩΙΙΐάΕθνταΐ νά τ»ν ωυυστανελαν τού τσολια «ΐροτο» λεοη
  τρωγωμεν ακ
  .[ου δεν
  χιονι
  σεελλετε... ώσαν
  θί ΒθύλγαρθΙ έτθΐμάζθνταΐ νά την φυυσΐαν
  ό Μή
  προτο» λερη
  χιονι, χιυνι, χυριοι άφθονον εγεμι-
  στεγες και ΐ-ση(ίαχθιι είς τους δρο-
  α γρ
  μάς παραδώσουν τό Μοναστήριον. να γινυ» χ
  πλανημένοι, πάλιν σα τους πιστευ- ΟΪΟΑισετα βϋυνα μλ ιαλαγκαδια. Και τ·ιν
  σητε.
  ιδίαν στιγμί|ν πυυ ο φανταρυς με την μυτη
  διατί ΤΟτε νά μή είσέλ- κο<κινη σα> πιΐερια ατο κεινες πυυ μπορεΐς
  καί θί βθύλγαρθΙ είς την Θεσ- να φας μια, και να παρ,ς άραύα τον άνηφο
  ΐαλθνίκην ;
  ρο—π.ΐ!τροβολιε.ται με λευκοτατους χιονίνους
  σβολους, εσιις Λιγωμενοι άπο τη διψα θα μάς
  λνη ; , , . σβο/.ους, ,
  Δέν ηδύνατο η Γερμανία να α- ςηΑευειε/
  ναγκάση τούς Βουλγάρους νά μάς Χιονι, κυριοι, λευκο ώ
  έπιοτρέψουν πάλιν αύτην, καί δύ¬
  ναται νά έξαναγκάσϊ"] τούς ίσχυρρ-
  τέρους Αύστριακούς ;
  ωσαν.....
  Γ. ΜΑΡΑΝΤΗΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖϋΗ
  Ά ! δυστυχεϊς συμπολίται, κα- -
  τηντήσατε καί έγίνετε δχι πλέον έ-
  ξουθένωμα των εθνών, άλλά ό έμ- Μη σάΤ φανήπερίεργοά
  παιγμός καί ή χλεύη ολίγων ήλι&ί- πολιτχι, που κάμετε εύμο,
  Υ^, ____1.^,.! της οοοΛΐτσες σας και πή
  Καβάλλα, Νοέμβριος 29
  άγαπητοί σομ·
  ών καί κακοήθων!
  εύμορφα
  πινετε
  δτι τού- δρύνωμε λίγο τ/^ν
  νη δψι μας. Μ αύτο μα/ισΐα το μέσο;
  μαθαι«με κι ο7% τα νέα τοΰ Ηρακλεί¬
  ου, γιαα έκεί '; τη συναναστροφη οεν
  λειπει που ρωτουμε ό ϊ/άς τον άλλο μ»
  ενδιαφέρον γιά καθε τι που μά;
  ίκανοποιεΐ τι^ περιέργειαν καί μάς
  προκαλεΐ τ6 ενοιαφέρον.
  Βρε Γιωργο, τί σοϋ γράφον άπό τό
  (ωριό ; Καί μηπως μου γραφει κανείς ;
  Άν καμμιά φορά μοθ γραψουν άπο το
  μου, ολο μου κοιανά/ε νά απο-
  σέ κανένα γραφεΐο καί νά γίνω
  ,ουραμπιές. Είν' ά/'ηθεια πώς μ' άρέ-
  οο/ καί μέ/α τοΰ ί,ιοο οί λουραμπΐίόες
  .ά ώταν είνε τοΰ σπη:ιοΟ μέ πολυ πο¬
  υ βουτυρο και ζαχαρι, μα τώρα με την
  πα/ιν αυτήν τού οοοτυροο καί τ^ς ζα-
  ,χαρεω;, φανχαζομαι πω, θά ψευτίνανε
  αί οί /.^/^15αμ,■χιεοε; όπως Λαί ολα τα
  λ/α πραγματα τ//; σογχοονου έ-χοχη;.
  Νικο, τισο^ γρα^ιοον οί φί/οι
  άπο το Ήρα/.λειο ;
  ΙΙολλά, μα τ.αρχ πολ)α, τό σπουδαιό-
  ερο ομως «π' ολα ε!/αι 6ιι χο κρασί τι-
  ιάται δραχμάς ,-{,50 το :καμ.".!!! Τί διά-
  ολο, κΐταντα ιΗ. μάς καμοο^ νι' αύτοι
  Ι Άγγ/ογα/>οι ν' αιαρνηθοΰμε το
  αύίο προΐο* τοΰ Βακχοϋ, ,ζοα μ'
  ξεχνούσΐμε της λύπες μ*ς, κι* ά-
  ποκοιμίζαμε με το γλυ/.ΰ νανο^ρυμα
  «Ο τραγοοοι&ϋ καθε πικρια ποο μάς
  ερβίρει η σφαίρα της ζω/^ς 'ς τό κύ-
  ισμ,α τ^ς Καί τώρα οί πρ&πατέρες θσοι
  ε^ εΐχαν την -.ρονοιαν νά γεμΐ3θον τ6
  μεσοπίθαρο το τρυγος ή την?αιμαργίαν
  ά τα άδειασου/ γλήγορα, έλτος ποϋ τούς
  ιτΐειλει το φασμα τ^ς αμασιας. οεν θά
  μτΐοροΰν να τιιοθ;ε λίγο κρασάκι καί νά
  ε/άσοον το ατομαχι τος, ποθ το έχοον
  ϋέ /λ δέχηται όιχ&ρταστως τό
  ζ θώ
  μ χη χρ
  ευγεαστο αοχο ζουμΐ ναθώς το ονομά-
  ,ουν.
  Κι' 2τσι μέ τέτοιες συζ/|τήσεις ποθ
  τας διαλόπτει το χρακ ! ! τού πο-
  έ ζ έ
  χ ρ
  τηρΐ&ύ μέ το ούζο, περνοθν η μέρες μας
  αδιακοπα-χωρίς καθολου νά το
  Άπό τα μικρά &μω; πηγαμε 'στά μέ¬
  γα/α, κι' ά~ο τα εΰθομα 'στα σοβαρά,
  όπως προχθές μερικοΐ α,το τοΰς όπα,ιω
  ματι/οΰς τ&υ Σ->/ΐαγμζτος άτεφάσισα^
  να δωσοον μιχ απογευματινή. Άμ' επος
  άμ' έργον. Ό καθένας μ' ενα κομματι
  χαρτΐ καί μ' έ/α μο/ύβι άρχισε νά χα-
  ποιηματ'α πατριωτικα Σέ λίγες
  μέρε, η υλη ήτο Εΐοιμος καί ΰστερα άπό
  τάς συ/ηθεις θιατο^ωΐεις ποϋ επιβάλλει
  στρατιωτικάς κανονισμο*, ωρίσθη ώς
  άπογεοματινης ή·27η Νοεμβριού.
  και κακοη ^ σχχτΛ Μν Οαρύ γΑϋΛ0 Ίχ; . χο ^ηοο
  Καί ήδη εορτασατε και ^πανη- χα1 ,ς χ0 ηιχνελληνιον, αν σας ποθμε
  γυρί'>ατε έλεύθεροι καί άμέριμνοι ' ' χ άλί
  ά έίΐα υμών
  χά έπινίκια υμών
  άσχολίε; τού
  στρατιωτικ&ΰ βίου, μ' όλην την αλγβι-
  Ή μουσική της φρουρά- διαρΛούσης τη;
  πχραατασεως επαιαπζε οιαφορα έκλεκτά
  τεμαχια, ά/ε/.ροο^ε οε Ι) τέλει κχι το^
  ', τον οποίον εχόρευσαν μέ πολύ
  χ.άρι μερικ^Ι οπλίται τοο Σαν)τος βρακο
  φορεμέ;οι. Το σύνολον σάς οιαοεόα'.ώ ή ;ο
  Ιςόχως ωραίον, είς τρόπον ιδστε νά προ-
  κα/έ^η τα συγχαρητ,ηρ'α τοΟ Σονταγ-
  ματάρχου μας'καΐ των παρευρισκομένων
  Λαί νά έ/ι3οοίΐαση τον πατριύτη/ μας
  ποιητην κ Κωνστ»λΐινΙδ/]ν καί α.ΐαγγει-
  λη αρ/.ετά ποιηματα τού κρός, τού; Κρή¬
  τας, τον Σο/ταγμαΐαρχ^ μ«ς καί τον
  Βασιλ,^ά μα;.
  Λΐετα ύ των α,'λω/, ίΐϊ.'0'θ-^σαν τά
  ποιημαΐΛ τζ(> · Γ Κουτοομπα αι] λο-
  χίου ώς καί Χ5
  μας Γ. Βιοαλί|
  ολίτου
  «το έθνικο έγερτήριο» τό
  μ | γρήρ
  τέλ&ς των οποίων παρατιταμίνα καί
  41
  Α €ΦΗ ΛΕΡΙ
  κράτητα χειροκροτήμαχα παρηκολούθη¬
  σαν. Έν τέλει μέ πολλα εύγε καί μπρα-
  βο, ετελείωσεν 'η άπογευμαΐινή εκείνη,
  σπάνια γιά τόν σημερινο βίο μας.
  Κι' έτσι, άγαπτιτοΐ συμπολίται, περ
  νοθντες χγ^ν ώραν μας καί υπηρετούντες
  την πατρίδα, αποκομίζομε/ καί άρκετήν
  τόλμην διά τό νέον έπάγγελμά μας τού
  ήθοποιοϋ, τό οποίον 6πισχνεΐ:αι όχι μι¬
  κρά πράγματα μέχρι ά/ΐολύσ ώς μας,
  ένώ σεΐς έξακολουϋεΐτε την μονότονο ζυ-ή
  σας άπό χά Κέντρον ώ; τό Πανελλήνιον.
  ΔΙν σάς φαίνεται δτι η δική μας ζωή
  είναι καλυτέρα ; ;
  Ε. Ι. Λ.
  ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  Καί τώρα, ώ «"Ιδη», καί σεΐς· οί πε-
  ρί την <"Ιδην» «Λάτε νά τα ποΰμε έ'να ρ Σεϊς δέν φαίνεοθε κουτυι, πο/λοί δέ ά.τό σάς δέν είνε καί κακοήίΐεις. Διατί λοιπό έπιμρνετε κα'ι έπιχειρεϊτε νά έμ-ιαιζετε καί νά έξαπατάτε τόν λαόν μέ τούς οήιΐεν θριάμβους σας τούς έχ/.ο- γικονς, έν φ ύπέστητε πράγματι έπαί- οχυντον κα. πάσαν προσδοκίαν ύπε,ρβά- σαν αποδοκιμασίαν; Άλ/.ά καί άλλος λόγος ά'όμη έ'πρεπε νά σάς κάμχ) νά έντρα/ιήτε και νά ζαρώ- σετε, κα'ι άν άκόμη οί θριαμβοί σας οί σημερινον δέν ήσαν φανταοτικοί. Και πραγματικοί εάν ήσαν οί θρίαμ- βοί σας ούτοι, θα ήσαν πράγμαιι θρί- αμβοι <ών Βοτ'λγάρων, των Τούρκων των Αΰστριακών, και δέν ήξευρα» τινος άλλου διάβολον, άλνλ' όχι τού εθνους, ό χι θρίαμβοι έλΛηνικοί. Εύουχώς δέν ύ^άρχουν οί έίΐνοντό- νοι αύτοι θρίαμβοι. Άλλα διατί ώς κίβδη'οι λογισται, λα- θ-ροχειροϋντίς και σι-φιστε.υυμε.Νθΐ^ περ'ι τοίς άριθμούς, χαΐρετίζειε ώς νίκην έκ- λογικην την φανεράν καί πανηγυρικήν καταδίχην σας άπό τον λαόν τού Νομοΰ Ηρακλείου; Άφήσατε τάς πυοσθέπεις καί τάς ά- ς(ΐιρέσεις κα'ι τάς στατισπκάς σοφιστε,ί- ας, καί παρα*οΛουυν·ήσατέ μας εί." τόν χατωίτι συλλογισμον αν είσθε κάπως εύ- ουιείδΐ) οί λί/ί καλόπιστοι. Ό Νομός Ηρακλείου έχει 28300 ψιι- φόρους έγγεγραμμένυυ. είς τυύς έκλογι- κούς /ατιιλόγου.. Την 31 ΜαΊου άπετάί)η ε πρός δλους τούς ψηφπφόρους αυτού. κ<η τούς έζη- τήσατε λευκάς ψήιι < υ, καί οάς !ι6ω·Όΐν ούτοι τοιαύ άς 9294. Την 6 Δεκεμβριού άπεπιϋιμε καί ίΐάΛΐν πρόςτ,υύς αυ«οΰς τνηφοφόροι-ς καί έζητήσατε κ«ι πάλιν λευχάς ψηψόυς καί μηόΐνός ύπάρχοτος άνταγωι ιστοΰ, καί μεχ(ΐ<ειριζομ?νοι το φόβητρον Τθΰ πολέ¬ μου, μιι την Λνΐΐ( ορίαν τής επιστρατεύ- οι ως, κα'ι την σωτηρίαν τής κινιδυνεΐ'θύ- σΐ|- οήίίεν δυναοτείας, κ<ιί τοΰ Βασιλέως το γόητρον, ώς όπλα έκΛογικά, ά<ενό- χ'νητοι καί έλευθεροι, έλαβεν ααρ' αύ των ·ψή((θυς λευκας 7549 Δΐ|λαδη τΐρ 6 Δεκεμβριού έν συγκρί- σει πρός την 31 Μαΐου έλαβετε ψήψους λιυχας ΟΜγιοτέρας κατ<< 1745. Τώρα φέρκτε ι ς δικαιολογίαν της έ- λαιτώσεως τώ» ψή<ιων οας την επιστρά¬ τευσιν, κ<ιί δο/ιευ<>μενοι χαι έξα/ιαιών-
  τες ιύν άπλουν Λαόν άφαιρείτκ 4 χιλιά¬
  δας έπιστράτοΐ'ΐς άπο έκείνους ποΰ εψή¬
  φισαν τή»· 31 ΜίΪοι'.
  'Αλλά >Όΐά ιί»ας άριθμιιτι/.ούς, ή λο-
  γιοτικούς, ή καί λογικούς έστω κανυνας
  «ςαιρεΐτε «οϋς άπυυσιαζ'ιτας τούτους
  ψη<ιοφόρους ά·ιό 18 χΐ> άδχς τούς; ψη-
  φίσαντας τον Μάϊον, και οχΐ άπό τόν ό-
  λικόν αριθμόν των 28,300 ψηφοφορίαν
  τού Νομοΰ, δπ »ς είνε το όρθΰ', τυ λο¬
  γικόν καί τό δί^ααιν ;
  Αύτό τό τελευταίον πΊ<νίακει καί επι¬ βάλλει ή πτοιχειώδη. ιίριθμηι . Λοιπον όταν αφαίρεσις άπο ιούς 28300 ψηφοφόοους τοΓι Νοιιοϋ 4 χιλιά- δας άπουοιάζονας /όγφ ·ής ί,πσιρατεΰ- σεο)ς, μένουν 24,300 ψΐιφοφόρ<>ι, άπό
  τούς όποιους την 6 Δεκεμβριού εζητήοα-
  τε ψήφους λενκάς.
  Καί σας έδωκαν οί 24300 αύτοί έχλο-
  γεΐς ψήψσυς /ευκ<·ς 7549. Έρχεται ττήρα ή στοιχ· ιώδης πάλιν άριθμητικη και Γ'άς λέγει δ ι έαν τον ΐον επί 2ί83θΟ ψηφοφόρων έλάβε,τβ 9294 ψήφους, κατά την βην Δεκεμβριού επί 24300 ψηφοφύρων, εάν ΐ/ειε την ιδίαν «ομμα'ΐκην δύναμιν, έπρεπε νά λάβετε όχι 7549 άλλά 7980. Δη/αδη ήλαττ(όί)ητε κατα 431ψήφους κατά ττ|ν προχθεσινήν εκλογήν. Αύιός λοιπόν κατά τα άψευδή διδάγ- ματα των αριθμών είνε ό πραγματικάς θρίαμβος σας, ίτρίαμβος άνευ άνιαγωνι- στοΰ καί άφοΰ μετεχειρισθητί τα άπαι- σιώιατα των οπλων πρός έπιχράτηηιν, | τό φοβητρον τού πολέμου αι ,τοϋ βασι- . λεως τό γόητρον. Άλλά τό νόστιμον είνε ότι διά των α¬ νακοινωθέν των σας άπευθύνεσθε κυ^ίως είς τόν λαόν τής πόλεως Ηρακλείου, δσ- | τις κυριολεκτικώς σάς έτσάκισε τα πλευρά δια τού άποτελεσματος τής προχθ·εσινής ψηφιιφορίας. Διότι ένψ καιά την εκλογήν τού Μαίου καί έν άγώνι έκλογικφ πείσμονι έλάβετε ψήφους χρισπανικάς 807, κατα την 6ην Δεκεμβριού, μηδενος πολεμοϋντος υμάς κατορθώσετε να λάβϊΐε 621 Καί τούτο επι 2,800 χριστιανών έκλο- γέων κατόχων βιβλΐυρίων. Δέν προοήλθε δηλαδή είς τάς κάλπας οΰτε το τέταρτον των χριστιανών ψηψο- φόρων ! Αύιά Λέγουν οί άριθμοί πρός τόν ό¬ μιλον των έπισΐημό»ων τής «"Ιόης». Καί έπειδή άπευίΐυνόμεθα πρός επι¬ στήμονας, συνιστώμεν πρός αύΐούς πε- ρισσΐιτβρον σεβασμόν πρός την ιεράν έ- πισιήμην των αριθμών, επί τής οποίας ό Πυοαγόρας έσΐήριξε τό έδραιότερον ίσως σύστΐ|μα τής φιλοοοφίας πάνιων των αίώ' ών. Επί αριθμών καί αύτοι έπεχείρησαν νά στηρίξουν τό ποΛιιικόν οίκοδόμημά των. Άλλά τόσον έιαχομεταχειρίσθησαν τούς άριθμοΰς, ώσΐε οί άριθμοι έξανέ- σΐησαν καί κατερριψαν ώςάθυρμα τουτο. Μή λησμονείτε ότι ή έπιστήμΐ) των αριθμών είνε αύτόχρημα θ·εία. Έκάς οί βέβηλυι. ΡΠ1ΚΑΙΡΑ Τα άπυι-/.έοματα τής καθ' όλον τό κράιος ψιιφυψορίας υπήρξαν άνώιερα των ηροσόθΛΐών ημών. Καί λεγοντες ά¬ νώιερα των πρυσδοκιών δέν εννοούμεν βεβαίως να με,ιώσωμεν ού'τε τηνδιανυη- τΐΛθΤΓ|τα, ού'τετύν πατριωτισμόν τοΰ ελ ληνικοΰ λαοΰ. Άπό τόν Λαόν αναμένομεν τα άπο- ΐελεομαια ταυτα τής προχθεσινής έκλο- γής. Πάντοτε όμως κατείχεν ημάς ένδό- μυχος καί άόρισΐος φόβος, μήπως ή ξε νικι^ προπαγάνδα καί ό αργυρώνητος τύπος, καί ή φαυλοκράτις Κηβέρνησις δι' ών μέοων μόνον ούΐ· ι γναιρίζουν, κατωρθώοουν να μεταβάλουν έξαπατών- τες καί φενακίζυντες την λαϊκήν έτυμη- γορίαν. Δέν το κατιορθωσαν. Τιμϊ κα'ι έπαινος /αί θ'αυμασμος είς τόν λαόν τής ΈΛλάδος. Έσωσε τούλάχισιον άλώ- βητον την τιμήν τού. Δέν στερεΐται κα'ι τουτο σοβαςιάς σημασίας, καί ί)ά βαρύ· νη πολύ έν τχ συνειδήσοΐ έκείνων οίτινες καί σήμερον κοίνουν καί &ά νρι*ουν αύ¬ ριον ουσιαστικώτερον περί τής άξίας, καί των δικαΐιι<μΐ(των καί έ;ιομένως καί τής τύχης των διαφόρων κρατών. Καί ελά¬ χιστον τι άν πε,ρισώσωμεν έκ τήςουντε- λεσ»Ιε.ίσης ήδη καταστροφής, τοΓτο ϋά όφείλεται έξ όλοκρήρου είς τόν έντιμον καί νηιψάλιον λαόν τής Ελλάδος Χ Καθ" όλον τό κράτος προσήλθεν είς τάς κάλπας μό/ας τό εν τρίτον έκείνων οΐτινες προσήλθον κατά τάς εκλογάς τού Μαΐου, δηλαδή "ύ'τε τό εν πέμιΐον τοΰ συνόλου των ψηψοφόρυ)ν. Εις την ώι.ιι'αν ναί ποιητι-ήν Λέσ- βον μόλις τό εν είκοσιον εψήφισε. Διότι επί 20000 χιλιάδων ψηφοφορησάντοιν κατά Μάϊον, ήοΐ| προσήλιΐον 1500, έξ ών 600 Τοΰρκοι μή ψ)|φίοανιες τόοε ! Αγωνίίΐεται ή άτυχής νήσος νά αποδεί¬ ξει ότι δέν θέλει νά παραδοθή είς τούς Τούρκ, ·υς καί πάλιν, είς την άγκάλην των όποίιον ιην ώθ·εΐ πο'ΐτικη ά/(χρακτήρι- οτο:>κ«ι άκατονόμαστος. Ό Θεος άς
  προιτατεύση καί «ύοήν καί την ΈΑ,λάδα
  όλόχληοον έν τή άγωνιώδει ταύτη προ¬
  σπαθεία πρός σωιηοίαν.
  Χ
  Κα'ι χά περιφανή ταυτα απόϊ,λέσμ«>τα
  συνε,τελέσθηοαν, άνευ πραγματικής ενερ¬
  γείας ούδε τής ελαχίστης. Μόνον ιύστοι-
  χειώδες ένστικτον τής αυτοσυντηρήσεώς
  ώθησε τόν ελληνικόν λαόν είς την άπο-
  χην άπό τού έθνοχτόνου άνοσιουργήμα-
  τος.
  Διότι ουδείς αγών ούτε προεκλογικός,
  ου ε έ<λυνΐκος διεξήχθη καιά τοΰ κόμ- ματος των φοφλοκρατών. Αφέθησαν έ- λεύθεροι νά ένασκήσουν πάνια τα μέοα καί πάσας τάς >ακοήθεις μεθόδοις, δι'
  άν καί άλλοτε έπε/είρησαν νά έξαπα
  τήσουν τού; άπλ υσιέρους.
  Καί οί άτλουστεροι αύτοι, οί όποΐοι
  δέν λείπουν ποτέ άπ^ έ'να λαόν, ευρέθη¬
  σαν ενταύθα έν άναλογία εξόχως τιμιμι-
  κή διά τούς Έλληνος.
  Ευρέθησαν ότι δέν άποτελοΰν οΰιε
  τό εν πέμπιον τ«ν Έλλήνων των εχόν¬
  των δικαίωμα ψήφου.
  Κα'ι πώς παρεπλανήθησαν καί ούτοι
  πώς έδελεάσθησαν, καί πώς έσύρθησαν
  πρός τάς κά'πας ώς πρόβατα επι την
  σφαγήν;
  Διά τού γοήτρου τοϋ Βασιλέως.
  Διά τού δήΗεν κινδύνυυ τής δυνασ-
  τείας,
  Δί<* τοΰ φοβή·ρου τού πολέμου Διά τοΰ (δελέατος τής άπαλ'α^ής-άπό τής εΛΐστρατεύσεως καί τής αποδόσεως είς την οικογενειακήν άγ/ίάλην των πα- τερων, των τέκνων, των άοελφών αυτών και αύΐών ιών ίδιων των ώς ίπιστράτων ύπηρειούνιων. Χ Διότι κα'ι οί έπίστραιθ' αφέθησαν έ- λεύθεροι νά ψΐ|φίαουν κατά τα δυο τρίια καί άν οί. ΌλοκΛηρα τα σώματα των Αθηνών καί των Πατρϋν παυέμ-ιναν εις τάς έ- δρας των καί εψήφισαν όσυι ήθελον έξ αυτών. ■ Οί λοιποί μΐιΕεφέυοντο άΟ·ρόοι ύι, τάς έ'δρας αυτών. Και έκεΐ δι κηρύπετο εις ,ύτούς ότι όφείλουν να ψηψισονν χάριν τοΰ Βασι¬ λέως τοΰ νικητού δύο πολέμοον, όστις σήμερον δέν θέλει νά σΐείλγι αύιούς είς τού πολέμου τό μακελλεΐον. Έ<εΐ έλεγον είς αύτούς ότι πρετει νά ψηφίσουν υπέρ τής σωτηρίας τΐ]ς Δυνα- στε-ίας, ήτις κι»δυνιύει άν ή Κυβέρ ησις δέν "ι αβτ) την πλειονοψηφίαν τού λαοϋ, όπό'ε θα έλθη ό Βκνιζέλος, όσας θέλει νά ρίψτ) την Δυνασΐείαν. Έκεί έζωγράφιζον είς αϋτούς άφ'ενός μέν τα δεινά και κις ταλαιπωριας ιής έπιστρατευσεως, ><αι τούς νινδύνους τοϋ πολέμου, άφ ετέρου τό ίΗχλπος κα'ι την ήούτητα τής υίκογενειακής Ιστίας, είς ήν θά άίΐε-στελλυν αντούς άμέσως |*ετά τάς Ιχ/.ογας. Χ Πάν μέσον καί πάσαν μέθοδον σα¬ τανικήν έξεμεταλΑεύίΐησαν δια νά παρα πλανήσουν καί δεΛεάσουν Χον λαόν τής ΈΛλάδος. Καί είς απειλάς άκόμη κατέφυ /όν και βίςι προσήγον τούς ψιιφο^όρους. Καί δμως ό λαος δέν παρεπλανήθη, κα'ι την αποδοκιμασίαν χα'ι την περιφρό¬ νησιν αυτού έπτυσε κατα ,)ΐρόσ<.ΐ)πον των οφαγιαστών τής Ιΐατρίδος, άναμέιαη την κατάλληλον ώραν ί'να και παραδειγ- ματικώς καί καΕ'αξίαν τιμωρήση αύτούς, ώς ενό^ους προδυσίας έσχάτης. Καί ή κατάλληλος ώρα δέν θά < ργή- σχ) νά ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ Ηράκλειον, 7 Δεκέμβριον 1915. Κύριε Διευθνντά, Τνχαίως πέραοα χιΤες άπό τό Γ* εκλο· γικό τμήμα, δπου προσκληϋεϊς υπό τοϋ όικ. αντιπρόσωπον εμεινα λίγο εις τό ά- πέναντι τής αιθούσης των έκλογών όω μάτιον. Ή έπιτροπη των κνβερνητικών ή διεν- ■&ννουσα τάς εκλογάς εατειλε τότε άντι- προαώπους άπαιτήσαντας την έκ τον τμή- ματος αναχώρησιν μόν, όιότί ή έκεϊ πα- ρουαία μόν ήμπόδιζεν τονς προσερχομέ- νονς νά ψηφίαονν και δύο μάλιστα ελ¬ θόντες εφνγαν άψήφωτοι &μα μέ εΐδαν. Γιατϊ αρα γε ; Μήπως οί ψηφίζοντες εντρέποντο νά γίνωνται γνωστοί, ή μήπως δεν διεξήγον- το κανονικώς αί εκλογαί ; Άλλά και τα δύο είναι πολν χαρακτη- ριστικά και πολν κολακεντικά γι αύτούς. Με&' υπολήψεως Μ. Γ. Γεωργιάδης Σ. Σ. Μειέβημεν καί ήα,εϊς καί είς τ'Ί άλΛα τμήματα καί είς τό Γ' τμήμ« την ημέραν τής έκλογής, καί άπό οίκίας παραΊ6ΐμένΐ)ς π'ΐρέστημεν θεαταί τής ί- λαροτραγο>διας έ<είνΐ|ς άνθρο')πων σχ'- ρομένι,ον αύιόχρημα είς τάς χάλππς, καί άνθρώπων πρησερχ'ΐμρνηΐν τίς οίδε κα- τόπι> τίνων έκλυγι^ών.πιέσεων, «αί οΐ¬
  τινες χαμαί νεύοντες καί οίονεί αίσ^υνό-
  μενοι, ή άνιΐΛΐιρήρχοντο μή είοερχόμε-
  νοι, ή άν εΐσήρχοντο έπραιτον τούτο με-
  τά καταφανοΰς δυσφορίας καί κατά τρό¬
  πον λαίίραϊον.
  ΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΙΣ
  1ΐΛηροφορούμει>α έξ άσφαλοϋς πηγής
  ότι ιδία διατανής τής Άστυνομίας Αθη¬
  νών επετράπη νά παίζη ται έλευθερως
  άπύ τής 4 τρέχοντος μηνός, καί είς ιά
  συνήΊη καφφενεϊατώνΆ'Ιηνών Πειραι¬
  ώς, πλήν των λεσ^ών έν αίς έπεΓρέπετο
  τό γνιυστόν παιγνίδιον πόκερ χαρακτη-
  ρισθέν, φαίνετα , ώς τεχνικόν, ώς είχε
  χαρακτηρισθή άλλοτε έν Κρΐ'ιΐ);] δια πσ-
  γίας καί σταθεράς νομολογίας των Κρη-
  τι-ιών Δικασ.ηρίων. Έχομεν ΐήν γνώ¬
  μην ότι δια την όμοιύμορφιν εομΐ)νε.ί-
  αν τοϋ ν ομού και πρ >ς αποφυγήν κα-
  ταιδιώξεων των διαφόρων διευθυντών
  καφφενείον καί τώνπαικτών τού πόκερ,
  πράγμα τό οποίον θ' άπετέλει μωσαϊκόν
  άσιυνομΐ/ίών διαταγών, ή Άσιυνομία
  μας όψείλε,ι, συμμορφουμενη πρι>ς τό
  κρατήσαν παρά ι^ άστυνομική διευθύν-
  σει Αθηνών-Πειραιώς πνεΰμα, νά εκ-
  δώ''Τ) διαταγήν «ΐρουσαν την υφισταμέ¬
  νην απαγόρευσιν έν σχέσε,ι πρός τό πό¬
  κερ. τοσούιορ μάλλον καθόσον υί παί·
  ζυντες τουτο, 6α-η'βεύοι>ν έκ των περισ-
  σευμάτων καί ούχι των ϋσιεριιμάτων
  των, πράΐτουν δέ τοθΐο πρός καθαράν
  ψυχαγωγίαν.
  Η 1.ΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΓ
  ΰεβαιουεαι ότι πιθανώς ή Βοχλή θέ¬
  λει συγκΛηθ·[] την προσέχη έβδομαδα,
  παρασιευαζειαι δέ έν τφ μεταςύ κατε-
  πειγονια); ή μάλλον αναγκαίιι νομο-
  βΐ!ίΐηΐ| έργααία, όπως υποβληθή είς την
  Βουλήν.
  ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΑΔΕΙΑ! ΕΙΣ ΟΠΛΙΤΑΙ,
  Απεφασίσθη υπό τοϋ Ύπο>;ργείου
  των Στρατιωτικών 07>ως κοινοποιηθή
  πρός απάσας τάς στρατιωτικάς αρχάς έγ-
  κύ^λως διαταγή δι' ής *ά έπιΐρέπεται
  ή -/ι>ρήγΐ|θΐς μΐ|νιαίων κανονικών άΝε -
  ών &ις ιούς (5πλαα^. Ή εγκιί/ΐλιος εφι-
  στα τήν προσοχήν των κ κ. σωματαρχών
  ίίς τό νά χορηγήσουν είς τούς έχοντος
  έξηκυ'βωμε' ην απόλυτον ανάγκην ΐν·»
  μή έγερ>>οΰν παράπο>α μειαξύ ,τών ό-
  πλιτών.
  ΙνΙΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ
  Τό ατμόπλοιον «Τζώ<» όπερ επί τού¬ τω εί/εν Ιπιτοχθεϊ πρ ς παραλαβήν των διά τας εκλογάς πρός τήρησιν τής τάξεως αποσταλέντος στρατιωτών, διε-λθόν προ- χθές τοΰ λιμένος μας πλήρες στραπωΐών καί χωρυψυλάκων έξ Άγίου Νιχο/.άου, κα'ι κατα την επάνοδον τού ύπερπλη ω- θέν έκ τοιούτων καί εντέυθεν, κατέφυγεν είς τον λιμένα τής Σούδας ένεκα τής ?- πι-ρατοΐ'σΐ|ς ί'αλασσοταραχής. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Μετά χαι'άς έπληροφορήθηι»βν καί μειαδίδ ιαεν την εϊοηΐΜ», ότι είς τήν κε- νήν-ί)κσιν τυϋ Εισαγγελέως των Ποωτο- δικών Χανίων ετοποθετήθη προαχθείς ό κ. Νκόλαος ΞιινταράΊος ΠρωτοδίΛης Ήραχλειου. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Πρ> ηιιερΤιν ή σύζυγος τοΰ εκ Κρυάς
  Βρΰσεως Αγ. Βασΐ'ειου Ίωάνν'ΐιυ Κα¬
  νακάκη, Άνιτσΐασία τό γένος Γιαναχά-
  κη, πάσχουσα άπό κα'οοΰ, άπηγχονίσθΐ|
  κατά τίνα άΐτουσΐαν τού ουζΰγου της κρε·
  μασ·»εΐσα έκ τινος δοχ >ΰ τής στέγης έν
  ΐ[| ο'κία της.
  Ό ΔιοΐΑηη'ις τής 'Υπομοιοαο/ίας Σιη
  ίου μετά Ιατρ·>ϋ ιιετέβΐ) έ^ί ΐόπου πρός
  έν των δεόντων.
  *
  λίου
  **% 1,
  40
  0
  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  Τιμαί καταχωρ?σεο>νι
  1η Σελίς ό στίχος Δρ, 2.
  2α » » » 1.50
  3τ; » » » 1.—
  4η λρ κατ' άποκυπην—
  — Τα χειρόγραφα δέν βπιστρίφονται.
  Ν Ε Μ Ε 03 . -; , "Λ Ε Ρ Ι _
  Ο'ΐμ8.1ωΊ« εκεΙι
  «""ι-
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Κατα τα συγ<ιίντρωί)έ»τα τελιχά άπο- τελεσματα των εκλογών ΐώνδιεξα*#εισών | την παρε/.&οΓ'σαν Κυριακήν 6 Δε)βριου1 τρέχ. έΊους, επέτυχον οί κάτωθι άνα^ε-; ρομενοι βυυ/.ευκχί ά>ήκονιες πάντες ε,ϊς 1
  τό Κυβερνητικόν χόμμιΐ, άψοϋ ώς γνω-
  στϋν τα Βενιζελικήν κομμο, όπερ κοτά
  τάς εκλογάς τής οί Μοΐου έ. έ. ε!χε την
  παμψτ|φίαν έν Κρήιη, άπέσχε των προ¬
  χθεσινήν έχΛογών. ι
  Οί εηιτυχονιες ίίναι οί εξής καιά
  Νομοϋς.
  Λ'. Έν τφ Νομφ Ηρακλείου. ]
  1) Δευκαλίων Πωλισυδακης 2) Βασί-'
  λειος Μεΐμαρακης 3) Εμμανουήλ Λογιά-'
  δης 4) Γεωργιος Φραγκιαδάκης 5) Άν- |
  τώνιος ΜιχεΛιόά<τ|ς 6) Γεώργιος Μαυ-) ραντωνάκτις 7) Ί;αιθ'<ράτης Παπαδ'ΐμη- τρόΐΐουλος. Έχιλαχών έρχεται ό δι*ηγόρος *. Εμ, Κωνιωτάκης άνηκοον είς ή" καί οί έπ.- τυχόντες πολιτικην άπόχριι'σιν. Ουδείς άλλος, ώς γνωστόν, είχεν έ*- ΰέσ[) υπυψηφιοτητα έν τφ Νομφ Ήρα- κ'.είυυ. Β'. Έν τώ Νομφ Ρεθύμνης 1) Στυλιανός Κ<οσ ογιάνιη . 2) Θεό- φραστος Μοάτσος 3) Νικόλαος ΤρουλΜ- νός 4) Κωνστ. Λαγουδάκης καί δ) Μ«ν. ΧαιζηγρηγυράΛης. Δεδομεν^υ όμιυς όΐι ελλείψει διχαοτι- χοϋ άντιπροσώπου ή έ/λογή εματαιώθ·η εις τα τμήματα Άσκύφου καί Γαΰ'ΐου Σφακιά)»1, είναι, ενδεχόμενον, κατά την ενέργειαν τής έκΛυγής εις τα τμήμαια ταύτα άριθμούνΐα περί ιούς 350 ψηφο- ψόρους τοΰς πλείστους ψ'λους τοΰ κ. Κουνδοΰρου, να υπερπηδήση ούτος τόν τελευταίον φ·.υομε>ο σήμερον έπιτυ^όν-
  τιΐ Χαιζΐ|γρι|γορά<'ην, υύΐινος ύσιερβί μολις /.ατα 39ψήψους. Ι*. Έν τω Νομφ Χανίων. 1) Κωνστ. Φοι μης 2) Άντ. Κα'ζυυ- ράκης 3) Έμμ. ΠαπαθΓρός 4) Έμμαν. Μπαλαντϊνος 5) Λεωνίδας Λιοίάκης 6') ΓεοΊρ. Γαλάνης καί 7) Μί>α>ς Ήσυχάκης.
  ΙΙρώΐος έπιλαχών άρχεται ό κ. Λιόδης
  ύστερών τού τελευταίου έπιουχόνιος λ.
  Ησυχάκη κατά 119 ψήψου:.
  Σημε.ωτέον ότι «ί εκλογαί έματ«ιώ-
  θησαν είς 5 τμήματα των έπαρ/ιών Κό-
  σάμου καί Σελίνου ή εν τοίς όποίο ς ε¬
  νεργεια των εκλογών είναι πιθανόν νά
  άλλοιώοτ] τό ά/ιοτέλεσμα τής προχθεσι-
  νής έκλογής.
  Δ'. Έν τψ Νομφ Λασηθίου
  Έν τφ Νομφ τοΰιω επέτυχον οί μο-
  ναδικο'ι ύποψήφιοι κ. *. Γ. Παπαμα-
  στοράκης, Μοδάτσος, Στ. Ξενικάκης και
  ν ψΐιφοφόι.ιιιιν. Μεκι|ί ιΐνιιν-
  ιε,ς ούτοι νά ψηφίσουν κΐι έ αστρέ'(όν¬
  τες είς τα ιδία ε'χον χαμηλά χαιιηλα την
  κεφαλήν μη τολμοΰντες ν άτενίζυυν ΐούς
  συμπο/ίτας των. ώς εάν είχον δ απρά
  ξει αδίκημά τι, Είναι γι' αύτό άξιον συγ-
  χαρητηρίων διά την έπίγνωσιν τής πρά¬
  ξεως τωχ δι' ήν έφαίνοντο μ&τανοοΰν-
  Πςιέπει έπίση: νά σημειωθή δα οί
  Κυβερνητικαί κομματάρχαΐ επέδειξαν ού
  την τυχοΰσαν δραστηριότηια όπως προ-
  σελ ιυσουν όσον τό δυνατόν περιπσοτέρους
  ψηφοφόρους, άλλ' επέτυχον μόνον 155
  κυοίως 130 τοιού-ους νά παμασΰρ'ΐυν.
  Εύοίωνοι ετελέσθησαν χθές οί άρρα-
  βώνες τού συμταθοΰ: φιλου διιυίΐυνιθϋ
  τοΰ Ξενοδ ιχειου τής Αγγλίας κ. Κωνστ.
  Καργιυλίδου μετα τής έρασμίας δεσποι¬
  νίδος Ανδριάνης Φραγ·<ιαδοιίλη. Τούς δακΐυλίους άνιηλ'>οξε;ν ό φίλος
  κ. Πολυχρ. Μαθιουδάκης.
  ΕΞ ΙΕΡΑΠΕΤΡΟΥ
  Ίεράπετρος 8 Δ)βρίου
  Ίκανοποιών ενδε/ομένην περ έργειαν
  σας κ. Διευθυντιί τής «Νέας Εφημε¬
  ρίδος» περί τοϋ τοόπου καίί' όν διεξή^-
  ΰ·ησαν ρνΐαΰθα αί εΊλογαί, σά; γ'ωρί-
  ζωδτι οί έκλογεΐς προσήρχοντο άπό .ιρω-
  ί'αςείς τ ό τμήμα άθρόοι ώ; « ο μή ι α ι
  Προσήλθον έν δλφ 155 ψηφοφόροι οί
  ί|μίαβΐί των οποίων ή·>αν όθωμανοί, έ< οίου Παν ί~0Ί τ/]ς -τ.ριι ριλοΰς συζύγου μου 'ίΰγε/ί,.ς, — ϊύοιυ ν '. έκ,ρρςισω τάς ίπε'.ρουζ εύ/χρπτία; ·,-.ρνς άπαντας τούς κατ^ίκου; Λ7>. την κο νοιν.χν Ηύργο»
  Μο'-οφαχ^ιον χούς σ·υ ι;.ερι:ι3ίντας τη;
  λύ.της μοο καί πζρακολ ^Θηΐαντας την
  κηδείαν χ?|: πρ&^ριλοϋς σοζύγου μου
  μέχρι τή; ζε&^:^.:/.ς ι'ιΐ ;ς κ «οικίας.
  Έν Πύργω τφ ό Λε/.Γμδρ'ου 1915
  Ό πενθ'όν α > ]υγ α
  ^Ιωάννης '.ί. Άτζαράκης
  των συνκ-
  Παρα-
  Πρ πΛ·λθ' ντα τα μ>·λ | τ>>ΰ Δ
  Σι>λ'όγι>υ Ήΐ'ΊΊ'είοΐ' >ΐς
  γινηιΐ ι«εν·|ν ^ν 'ή ι» ίΐυύι
  δρΐ'Ίΐεων τ«ιϋ Πρ<ο οίνιχ: ο την 18 ΔπκειιΙΙι,.ίοΐ'Ι91Ί Γ| σκενην κιι'ι ο^ρκν 10 π. .λ Συζηΐη'έον ιΚμα 'Εκλογη τοϋ Δ'οι-'ητικυϋ Συμβουλίου Έ» Πρακλε-,'ω ·ή 4 Λεκε ι|5ΐ)ίου 1915 Ό Πρό ·ν·ις Ο Γ ,ιΜΐιιυτεΐν Γ. Κοκχινάκης Μ. Κουναλάκης Έχοντες ύπ' όψει τα άρθρα 20, 38 καί 4(3 τοΰ ΣΐιΒ Λΐομου περί ναυαγίων Γ/ωσΕοποιουμεν ότι την 2ιν)Όκτωβρίου 1915 έν τ^ ακΐη Άγίχς Πελαγίας άνευ- ρέθ7| υπ,ο χοο τ6Λ<ι»/&:ρίΛα ιος Κων. Κου- προερχομενον εκ αγνώστου έθνΐΑΟΓγ(χο; έφ' ού ευρέθησαν ΐα εξής εϊδί; ή:οι: είς πορτοφόλιον περι- είχονχο 15 αγγ/.ικαί λίραι, εν χαρτονό μισμα Αΐγυ,ΐτ. Τραπέζης άξίας περίπου μιάς αγγλικη /ίρας[| Ι; οιπλα σελίνια, ούο α^γυρα αίγυπτιακά νομΐσμζτα, άξί- ας χρι·»ν ^Λρί■ρο^ δρ. κζί Γ.ί/.ΐ χάλκι- να νομίσματα μι/ρας άξίο ; Πλ οέ οί Ι^ονΐε; συμφέ¬ μέλος αυτής απώλεσε καί ε<ή>ευσε την παρελθούσαν Τραην ή
  Κοινωνία τού Ηρακλείου τον δικηγόρον
  ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΝ
  Επιστήμων άρτίως καΐηρΐισμέ»ο:,
  δραΐτ'(ριος, έντιμος, καί φιλόπατρις εί-
  χε προσελκύση την εκτίμησιν καί σιιμπά
  θείαν πάντων, ό δέ θάνατο: αύτοΰ ό
  πρόωρος υπήρξεν γενικόν πένίίος Λιά
  την πόλιν τοΰ Ηρακλείου.
  Εκλεγείς πρό τετραετίας δημοΐικός
  Σΰμβουλος διέπρεψεν έν τή ύπηυεσία
  ταύτη κ(<1 κατέστη πρότυ τον φιλυπονιας νοημοσύνης καί άκεραιόίητος χαραχΐή- ρος, όπως καί έν τφ ίδιωτικφ βίω αυ¬ τού υπήρξε τό πρότυπον τοΰ καλοΰ οί- κογενειάρχυυ καί τοΰ έντίμου πθΛΐτοιι. Ή δράσις αύτοΰ ήτο ιιολυμερής κιιί ποΛυσχιδης ώς μέλους καί ώς προεδρου *φορω» έργατικών σωματείων,ών πολ- λα όφείλουν άποκ'ειστικώς είς αυτόν την πρόοδον, καί την ανάπτυξιν καί την άνϋηραν κατάστασιν εί; ήν ευρίσκονται σήμερον. Άλλά καί έν τή γενικωτέρας πολιτικί) ήρξατο κατερχόμενος πρό ολίγων έχων, ποοοιωνιζετο δέ καί ενταύθα εύρύταιον το μέλλον αύτοΰ, πεπροικι μένου έκτός των άλλων προσόνκον καί μέ άδαμάν- τινον χαρακτήρα καί εξαιρετικήν σταίίρ- ρότητα πεποιβ-ήσεων και άρχών. Ή κηδεία αυτού γενομέν»] τ>μής ένε¬
  κεν δαπάνη τού δήμου, υπήρξε λίαν έπι-
  βλητική λογφ πρό πάν-ών τής με.γάλης
  και αύθ·ορμήτου συρροής ιοϋ πλήθους
  έξ όλων τί7>ν ιάξεων τής κοινω«ίας, πλή-
  θους έφ' ού καταφανης ήτο ή εΐλικρινής
  συγκίνησις καί ή βαθεϊα λύπη έ τί ττ)
  στερήσει πεφιλημέ-ου καΐ πολυτίμου συμ
  πολίιου καί συνεργάτου.
  Στέφανοι κατετέθησαν περί τούς δέ-
  ϊ, προσεφώνησαν δέ τον νεκρόν έν μέν
  τή οϊκία αύτοΰ όάντιπρόεδρος τοΰ Δημ.
  Συμβουλίου κ. Γ. Ξηράς έν δέ ιω Ναφ]χαΰ9·α Φαρμακεΐα των κ. κ. Δ. Κα-
  ό δικηγόρος καί τέως βουλευτης κ. Ν. | πετανάκη κα' ι'ί. Ταβουλάρη, έ'νθ·α
  Παπαδάκης, καί έν τφ νεκροταφείω ό κ. · σι)χνάζ8. Ο5τος.
  ΧΐΕ?ϊ5; δεινώ- πληγεΐσαν διά τής ά- Θ^ραπβύου η ταχέως καί ασφαλώς
  πωλείαςτοΰ μόνου προστάτου αυτής πό-' καί αυτού: τους παλαιο(ερους και έ-
  λυμελή οικογένειαν, ή «Ν. Εφημερίς» πιμονωτέρους Ιλώοεις πυρετοΰς άνευ
  προσφε-ρει συλλυπητήρια είλικρινέσταΐα άχχαγής κλίματο:.
  καί θερμότατα.____________________| Τψ}] έχά<}χου %ντίον δο. 4. Ό κ. Ράλλης έπεία&η 'όιζ ως παραμείνη μέλος τη. Κυβερνή¬ σεως. —'Εξακολουΰ·οϋν αί συνεννο¬ ησειν Ελλάδος και Γερμανίας διά την είσοδον των Αύστρογρρ ■ ! μανοβονλγαρικών ατρατευμά- των είς τό Μαχεδονικόν ίδαφος. — 'Επιβεβαιοϋνται νέαι άπο- βάσεις Ίΐαλικών ατρατευμάτων είς την Αλβανίαν. — Απεφασίσθη όπως ή Βσυ- λή συνέλΰ·τ) έντός τής πυοσε- χόΰς εβδομάδος, θά εργασθή επ' ολιγοήμερον. — ΚαΙ είς Δνρράχιον ένερ- γοϋνται άποβάαεις Ί ταλικών ατρατευμάτων τα δποΐα Θά αυμπραξουν μετά τοϋ άναανν- ταχΰ-έντος Σερβικον στρατοϋ υπερβαίνοντος τάς 100 χιλιά¬ δας — Μέγισται κρίνονται αί δυσ¬ χέρειαι τα: οποίας ύ·ά αυναντή· σουν οί Αύοτρογερμανοβονλγα- ροι είσβάλοντες είς τό Μακεδο- νικόν έ'δαφος. Ώ. έκ τούτου πι¬ θανώς θά ματαιω&ί) ή είαβολή. —Οί Βούλγαροι προτε'ινουν χποσϋντεθειμένον ίέπάκτασιν μεταξϋ τοΰ 'Ελληνι- .........~" τΐλοιου·ι ηΐηίΐ 1/λ! β/ιι,3.ιλ...«^Λ'ίί (ΤΤθαΤθΰ ρ ρον, δίϊως έντός χριετοϋς ;ΐ3ο'}ισμίας ά¬ χ/,ς τελευταίας είς νι^ι ^φ,,μ*ρίδα, κχ- ί τοϋ προγρ«μ;ια:ο; παροο ή ά σιασω^ι τας ά;αιτήσεις μετά των ή μ νομίμα)/ ά^οδείςεω^ εις χο Πρωΐοοιχεϊον Ήρα/.λείου. Έν Έρακλείψ ζία 8 Νοεμορίου 1915 Ό Εισαγγελεύς Σταμ. Μεαημέρη; ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ούδετέρα: ζώνηςμέχρι των Άλ- βανικών αυνόρων. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Συνιστώμεν τν νεοσύστατον Καιάστη- μα τ/(ς φιλοκαλου κχί ρίχ.το» Δος Φω- ψώς Ζαφειράκη ένθα πωλοΰνται στέφα- να γάμων καΐ κηδειών -/.αί άνθη καπέλ- λων [ΐϊ τιμάς λίαν συγχχιαστικάς. Ή ΔΙς Φωφώ Ζχφειρα-/ίΥ; τελειοποιηθεΐ- σα έν Αθήναις · τελευταίως χά! έφοόια- σθείσα τελείαν συλλογήν κοπτικών καί τελεοταίας ϊφεορέσεως μηχανημάτων κα- ή ανθέων άναλαμόάνει πάσαν ερ¬ ή γασίαν. "Εναντι καταττημάτων Σεβρισαριάν. ΙΙλοιηίά συλλογη ανθέων, χειμερι- νών καπέλλα)1/, ι:εφάνων γάμων κα! κη- οειών. Όταν ταχπδοοιιήτε έπΐΓττολήν Τα γνωστά είδικά καταπότια κα- σαί> Ι(ίΙ λη >'ΐονήαετε νά έπιχολλή-
  τα των έλωδων πυρετών τοΰ Ιατροΰ
  κ. Ν. Άρμακόλλα, ευρίσκονται >-αί
  πωλοΰνται γνήσια ΜΟΝΟΝ είς τα έν-
  Κ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ι
  Επί τ{| απροσδοκήτως πληξάση^ ημάς
  ι^ διά τοΰ τΐροώυου θονάτου τού
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  προσφιλεστάιου μας
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  Θεωρούμεν επιβεβλημένον καθήκον
  Ή εσ/άτ<ι>ς άφι/ί'εΐτα β!ς την πόλιν
  μας μοδίστα γυναικείων ένύυμάτων
  Δια ΠΑΤΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
  Θρμ ββημ
  νά εκφράσωμεν καί δημοσία τάς άπεί- διδα/Βεϊσ/. την ραπτικήν είς το έν Άθη-
  ρους ευχαριστίας ρ.ας πρός τόν κ. Δή- ναις πεφημισμένον κ^τάστημα Μ&άαηιε
  μαρχον καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον Οΐεπιαηϋ πλϊ,ροφορεΐ τάς αςιοτ. Κυρίας
  Ηρακλείου δι' άς απέδωκε τφ μεία- χα1 Δεσποινίδα: ό:ι Γδρυσε Κχχά5τϊ;μα
  μαρχον
  Ηρακλείου δι' άς απέδωκε τφ μετα- χ% Δεσποινίδα: ό:ι Γδρυσε
  στάντι έξαιρετικάς τιμάς, πρ >ς τόν δικη- Ραςχικ/,ς έν -ψ όποίφ θέλει όιόάσκίΐ
  γορικόν σύλλογον Ηρακλείου, τούς έκ- τήν Ραπτικήν μί νέαν δλως μέθοδον.
  φωνήοαντας έπικηδείους λόγους καί
  ποι-
  Κχτ7.κή;ιχτι δύνανται νά
  την κηδείαν, κα'ι τούς όπωσιδήποΐε ουμ πτουσαι ί
  μερισθέννας τό βαρύτατον ημών πενθος. νου1χι 5[5
  1915
  σητε καί τό Ινσημον τοΰ 'ΡΊρυθροΰ
  Στο-υροΰ ή τού Πατρκηΐικοϋ Συν-
  δέσμοι·.
  --------=ϊ=β<^<■=------------ ΑΟΓΟΑΟΣΙΑ ΤΟΥ -101ΚΗΤΙΗ0Υ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ ΤΟΥΜΟΥΣ. ΣΥΑΑΟΓΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ» την Γεν. Συνέλευσιν των μελών υπό τοϋ άντιπροέδρου τοϋ Σύλλογον κ. Κωνστ. Γ. Σταματάκη κατά την συνεδραν τής 29Νβρίου 1915. (Σννέχεια και τέλος) Διά νά δύναται νά συντηρί|τχι δ Σύλ- λογος καί νά ανταποκριται είς χον προ¬ ορισμόν τού ί/ει άνάγκι|ν εργασίας καί είς τουτο δέον νά στραφή η προσοχή ό¬ λων μα;- εχει άνάγκι|ν χ/(: έγγραφϊ]; μ.έ/ νέων μελώ/, ιής ίίαιχράξεως δΐ των κχθυυτερ&υμένων συνϊρομών πρός χον σ,ιθιΐόν δέ τούτον καθώς κα! διά την έν γένει κανονικήν λειτουργίαν των σχολών νομίζω όν. έπέσιη πλέον ό κχιρος τής θϊ,μιουργία; τ/|ς θέσεως τοΰ Διεοθυντοΰ τού Συλλόγου τςερΐ ή; προβλέπει το κα- κχι είς τούτο κατά πρώτον λόγον οέον νά άσχοληθ^ τό έκλεχθηιό- μενον νέον Διοικητικόν συμβούλιον διότι „ , « . , „ ίδικά τω·' φε-ρέματα, πληρώ ^νευ χο0 οιορι^μοϋ είς την θέσιν ταύτην μερισθέννας το βαρύτατον ημωνπενθος „,_,,„ 5[3»«?χ μηνιααίως δρ. 10. προαώ,τοο ίκανοθ νά άντα,χοκοιθή είς χά Έν Ηρακλειω τη 10 Δ)βριου 1915 ^0Ί^,^ βϋΛΧΙ?£α διά τάς Δίδας δ χαθήκονΐα απερ τού έ,τι^άλλέι τό κατα- Ή Βαρυπβνθούσσ οΐκογένεια πως μάθωσι την ραπτικήν τε)είω;. ατα:ιχό^ οίκε αί σχολαί οδΐε ή λογιστι- Γεωρ. Γιαννακάκη Πληοοφορίαι ηχρα τή ιδία· συνοικία χή κ%ι γραφική χοθ σωματβίου υπηρε- __~ο-=*ο-=----- Πλατύ ΣθΛάκι, οίκία κ. Γβωργιάδου. σία 0α ίιε;άγεται κανονικώς πολύ δ' όλι- ΑΙόλις συνελθών έκ τής πληςάΐης μ2 Πληροφορίαι παρά τή ίδιαν σονοικίχ γώ:ερον αί ε:σπράξεις των συνδρομών, ,; ώ; έκ τοΰ προώρου χχ'Ι αίφνι- Πλχτΰ 2οκάκι, οΐκία χ. Γεωργιαδου. πχρ' ών ό Σόλλογος δχ,ι ολίγα
  Ν ΕΜ Ε<ΐ. ;; Γ *. ΕΡΙ5. χά. Καί ταυτα μϊν όσον άφορα την οι¬ κονομικήν διαχείρησιν τοϋ Λι^ικ/,ΐικου Συμβουλίου κατά την λήξασαν Οξείαν τού. Β'. Κίνησις μπάντας και σχολων. "Οσον άφορα δέ τ^ν διοικί,τικήν όια- χείρησιν τού Σομβουλίου κατά το αύτό διασιν,μα εχω νά σάς εϊ.;ω ολίγα τινά: "Οτε κατα Μάϊον τού 1914 παρέλαβε παρα τού προκατοχόυ Σ^μβουλίου τό λ&- γοοοτουν Συμό&ύλιον /] μπανΐα άπετε- λεΐτο εξ 21 προσωπιον, ύ,το τού παρόντος συμβουλίου προ,^ελί,φθησαν ετέροι τέσ- σαρες μουσικοί. ες ών είς με ν ά.τεβίωσεν Ετερος δ' άπελύθη καί πένΐε άπεχώρη- σαν τελευταίως, οίκω ο' ανέμενον 18 έκ των ,ταλαιών έ, ών έ :τά έπειτρχτεύ- θτ^σαν, ούτω ο' απομένουν νυν 11 πα^αιοί μοοσικοί. Είς την σχολήν τ,'(ς μπαντας κατά το αύτο -χρονικόν διάστγ,μα εισή¬ χθησαν 33 έν όλω μαθι^τεοομενοι ες ών 19 μίν απεχώρησαν όιά οιαφοροος άφορ μάς εννεα δ' εισήχθησαν είς την μπάνΐαν προβιβασθενιες τελεο:αιον κ/ι πέντεπ^ι- ραμενο^ μαθί;τευόμεν&ι. Οόιω δ' Υ] μ ιανΐα ώιτοτελεϊϊαι σήμεραν έξ εϊκοσι προσώπων πλ/^ν των ένεκα τής έπιστρα- τεύσεως απουσιαζόντων έπτά οί ό.τοίοι μετά την λήξιν αυτής θά έππτρέφουν είς την μπάνιαν ή:ις τότε θά αποτελε¬ σθή ές 277..ροσώπων. Έννοειται όν. ή κί¬ νησις τη; σχολ^ς της μπάντας οέν παύει διότι πανΐοιε προσέρχονται κ-ίί άποχω- ροϋν μαθ/(εεοόμε/οι είς τρόη^ ώσΐε παντο,τε νά π λείπη τό υλικόν έξ ου νά παρασκεϋαζωνιαι είτε νεα δ//αν α έν τη μπανια, εϊιε νά άνΐικχθίστανΐαι τα τυ¬ χόν άποχωροΰντα. Γ Κίνησις οχολών έγχόρδων όργάνων. Το Διοικητικόν 11 -ΐμνοό/.ιν ϊ:ο^'ϊτί^ι είς τον κυριώδ,^ σκοπόν το; Σ,,λλόγου μας όστις είνι η κχλλιέργϊΐα :οϋ μουσι- κοϋ αίσΙ)ήμα:ος παρα τφ λαώ -/.αί η λαική οιδασκαλία τί,ς μου.;ικ/(ς, ϊδουσε κατα χον Νοέμβριον παρε'θόντος ετ,ους μθυσικας οχο"'άς εγχόρδων όργννων )ει· τουργούίας κατ' αρχάς μέν ζι τψ κατ/- στήαχτι τού Σολλογου, βρα3ό-ε,οον δ' έν ΝΕΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άστυνομική διάταξις Σΐτος έγχώριος χονδρι ώς λ 62 λίαν. 65 Κθ » > » 45 » 48
  » » » 37 » 40
  Όρυζλ ά. ποιότ. Καρολ_. Αϊγ. δρ. 1.30
  » 6' » » ' » » 1.20
  » Αγγλίας καί Ίχπωνίας » 1.00
  Κουκιά α. » . λίαν. » 0.85
  » Ρ'. » » 0.70
  Φασόλια ψιλά βραστερά » » 1.00
  Φασόλες χονδρές α. ποιότητος » 1.40
  » »(ί'.»"» 1.30
  ΦακαΙ χονδρ. λ. 0.95 λίαν. » 1.00
  Φάβα » » 0.95 » » 1.00
  Ρεβίθια » » 0.95 » » 1.05
  Τυρος κασέρι η ό/.ά » 4.00
  » έγχώριος α. ποιότητος » 3.80
  »»&'.» » 3.40
  » » γ'. » » 3.00
  Τουλ&υμοτύρι » 3.60
  Βούτυρος έγχώριος καί Χαλκίοος ,> 5.40
  » » » » 6' ποιότ. 5.00
  Πασά προγενεστερα διαταγή κανονί-
  ζουαα. άλλως τάς τιμα,ς των ανωτέρω εί-
  δών, χα:αργειται.
  Ηράκλειον 29 Νορίου 1915.
  ι('£κ τού Γραφείον '
  τής Μοιραρχίας)
  ιδασκά/1ιοαα πτνχιονχος
  πρωτοβάθμιος, ύπηρετήοαοα
  τίς δημοσίαν Φάσιν, ζητεί παρα-
  δόσεις.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  άποδοτέαι είς ό νύμισμα ένηργή&η-
  ααν,αΐ δέ είς έηιταγάς (οββηύεβ) ο¬
  μοίως όυΐθδίδονται. δι έπιταγών
  (οββφιΐβ) τής Τραπέζης επί των έν
  τφ έξωτερικψ ανταποκριτήν της. Οί
  δεδουλενμένοι τάαοι πλι/ρώνονταί
  χαθ' έξαμηνίαν άπο της 1ης Ια¬
  νουάριον και 1ης Ιουλίου έκαστον
  έ'τους.
  Ταμιευτηριον μέ Ιδιαιτέραν υπηρε¬
  σίαν λειιονργεΐ κα&· ίκάαχη
  ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ
  Τό 'ΥΛθ/ίατάστημα τής Γραπιζΐ|ς Ά-Ι
  νίΐ|νώνένΛ.ηδίνω
  122
  ι Ε. 6.) εχει είοΐΛον και α, ειως /-.ίΐΐηρ-
  τΐσμενο ΝαυιΐΜακον Γμήμα λεΊου^-
  Ιγυιν απϊ) δωδοΛαοΐίας /-αι άνιχ/.αμβα
  νόν ϊιιν έ^ιελε-θιν επι π^ομηιίοΐα:
  Ιον Άοφαλ«ιων επι ατμοπ'.υιων, εμ-
  πυρόυματθΜ', /ρε,ωγρΐ'ι^ω» κ. ι. ι.
  2ον Ναυλωϋεΐ^ ατμοπΛυιων δια Λο¬
  γαριασμόν ιω ν Λλοΐιικχηιων ή ψοριω-
  τών.
  3ον ΙΙωλήσεις <<αΊ άγοριις χτμοπλοίων. ^ον Εισπραξεις άβαρΐιυι, λί'ι έ»1 γι-νει πανιθς είόους ναντιΛιακϊ|ν ή άσφαΛΐσΐι- | κην υπηρεσίαν.1 | Οί Λε-Λαιαι ()όναϊαι »α άπουθύ.ων ται ίία. (χλ εθίίΐτίιίς ποθ^ τό Ιχ λόγω 'ί^ιυκαΐάστιιμα ε,ΐίΐ μ^οον τού Λάρα ιί] εν Άΰι'ιναι^Γε,νΐκή Διειθΰνσπ τής Τρι/- 'πέζης'Ναυίΐ/αακου Τμήμιχ ος, είτε; μέ¬ σον οίυ ίδήποε άΛ/.ου Ύ ΐι>καιαστήμ«-
  τος τής ΤραΛέζη-.
  Μαρία Πατταράχη ΰσκηίίεΐσα
  ι;'ις γμ ;ν Αθήναις Δημόοιον Μαι-
  ευτήριον, είναι έκ των τελείως καί
  έπιστημονικώςμορφωμενωνμαιών χής
  πόλεώς μας.
  Ό ίατρός Κ. ψαλτάχης θ·ε-
  ραπεύει τα νοσήματα των όφθ·αλμών
  έν τη κλινική τοΰ ί&τροΰ κ.Σαββάκη
  ΤΩρα επισκέψεως 8-10 π.μ
  Παρχίχαλοΰνται οί κ. κ. συνδρο¬
  μηταί οί καϋ'νστερονντες εισέτι
  τάς συνδρομάφ αυτών όπως μάς
  αποστείλωσι ταύτας έντός τοϋ
  μηνός συντελοϋντες μεγάλως είς
  την έκδοσιν τοϋ φύλλου υπό τοι¬
  αύτας χαλεπάς περιοτάοεις.
  Ή η. Μαρία 2 ιαγ κου ν ιδού — Λα-
  ραβέλα, οοοντοΐΛΐροςμετδφερβ τό ιατρεί¬
  ον ΐι(ΐ είς ΐι(ν οικίαν Γ. ΐ!εΐασ3Υ| έναντι
  Ιωανου ^^αΛιλ1/ακγ^ τέως Τραπέζης
  ΕίΔ011(4ΙΗΣΐΣ
  "Η Έφορεία των Κυρίων τού ΜουαικοΟ
  συλλογ.ου ό «Άππολλω» καϋιστα γνωα-
  ί>/ όα ο*,.3 15 Όκΐΐυομίου άρχονΐαιτά
  μ.Μιιμ/.ία τού Λίανδολινου, Κιθαρας,
  Βιολιου, καί '^2δι-Λ/)ς.
  Εγγραφαί καϋ' εκάσα^ν 4"6 Ρ-ν· ε^ί
  υάς σχοΛας τού Σολλογου (υι^ία Άλε-
  ςανόριδου. (Έκ τού Γραφειου)
  αθηνών ΡΑΦΕΙΟΝ ΓίΝΑΙΚΕίΏΝΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑφΙΑ
  Ε Δ Ρ Α
  ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ
  Άπριλίο; έ. £:ο;ς ύτο τι,ν διεύθυνσιν
  τού μουσικοϋ %. ΚθΛκίνο; -/.αί ζ(ι ζπο-
  πΐείαν ευγενώς πρ^σ^ε'Ίεισών Λυριών
  τ^ς πό)εώς μας. Κατα ~^ ά;:ό Ν)βίίοο
  παρελθόν:ος ετ&υς μέχρι Ίουνίου ίοίου
  ϊτους χρονικόν διάιτ.^μα «νεγρα-ργ,σαν
  μίν είς τάς σχολάς ιαηας 28 μαθήτριαι
  και μαθηταί, παρη/,θ/ο;θτ)ΐαν δέ μέ/_ρι
  τέλου; Ιουνίοο 1915 καΐ κατα τό τρέ¬
  χον δ' Ιτος άνιλαβουσώ/ οριστικώς την
  έφορείαν των σχολ'ΰ/ τούτων άξιο:ίμων
  κυρίων ί% πό/εώς μας ενεγράφησαν μέ-
  χρι σημερον 11 μέν μαθηταί >;αΙ μαθ/(-
  τρΐϊΐ διά την σ-τουδην έγ-χόρδ/ον όργά¬
  νων έννέα δέ μαθήτριαι οιά τγ^ν τ-.ο^ψ
  τοθ πΐανου όπερ όιοο!σ·/.εται υπό τής ίτα
  λί^οςδιδασκα/ίσσί,ς πϊάνου. Καί 'χΐ σχο
  λαΐ αύται, φαίνονται εύδ-κιμοϋσαι, συν
  τψ χρόνψ δέ οεν άπολείπει η ελπίς δια
  συντονου εργασίας κα'. τελειοτέρχς οργα¬
  νώσεως των τού ΣΛλόγου ίν γένει νά ϊ-
  πΐϊευχθ*;] ή ί'^ροης μι-ίροϋ ώΐ>είου έν ι^
  πόλει μας έν τφ όποίφ εσιΐο κα'. ποοπα
  ρα3Λβυασ:ι ώς νά ό-ΐναντχ! να ιιοο^ώ-
  νωνται μουοικοί ορε,'ομβνοι σ,ΐ&υδων εύ-
  ρυτέρων.
  Αυτή είνε έν γενικαίς γραμμαίς ή έν
  γένει καταστασίς τού Συνλόγου μχς.
  Είς τό νέον Διοιζητΐ/ΐόν σ >μοού) ιον ά-
  πόκειται όπως έντεϊνον τάς ενεργείας τού
  καί διορθοΰν τα έ* τη; μέχρι αϊ^ιερο^
  πείρας πζρουσιασθέντα οφάνματα καί
  συμπληροΰν τάς ίνλείψει σ^τελίση είς
  την πρόοδον τοΰ σωματείο·) τούτο .ι, όπερ
  άξιολογοτατον εχει προορισμόν έν τη
  κοινωνία.
  Έν Ήρακλείφ %(} 29 Ν)βρίον 1915
  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
  Άκριβεί αντίγραφον
  Ηράκλειον 2 ^βρίου 191ί>
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
  Μ, Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΙ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΘΗΝΑΊ-ΚΗΝ
  ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕ3ΛΗΙν1ΕΝΟΝ
  / ΔΡ. 60.Ο00.000
  —' Υπ<. χαχαατήματα: Έν ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεί, Θεσσα· λονίχτ), Πάτραις,Ίωαννίνοις,Βόλφ, Λαρίαατ], ίίαβάλλα, Καλάμαις, Τρι¬ πόλει, Χίω, Λιμ. Βα&έος (Σάμου), Σύρφ, Χανίοις, Ήρακλείφ, Ρεϋ'ύ- ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΡΪΣΕΛΑΚΗ Ι ΟΛΟΣ ΣΕΊ-ΤΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡ»Θ. 25 ■ Επί δύο έ'τη οπουδάσασα έν Άΰ-ήναις έν τ$ έπαγγέλμαπκ^ Σχολ"5 Άθ-ηνών καΐ παρακολουθήαα >α μετ.> προαοχής την εκπαίδευσιν τής κοπτι-
  κής καί τής ραπτικής ίορύει έν 'Ηρακλειω ραφείον γυναικε ών φορεμάτων
  μέ την πετϊοίί+ηοιν ότι θ-ελει συντελέσει εις ΐ7^ν καλαισθ-ητικωτέραν /-.αί ά-
  )·ηναϊκωτέραν περφολήν των κυρίων ^»αί όεσποινίδω» τοϋ ""Ηρακλείου.
  Αί τιμαί είναι λίαν συγκαταβατικάς. , , /
  μΏ
  Πρακτορείον έν Μούδρω (Λήιινου)
  Έν ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Γαλατ$, Σταμ-
  πούλ, έν Σμνρνγΐ'
  Εν ΑΙΓΥΠΤΩ : Έν 'Αλεξανδρεία,
  Καΐρφ καί Ζαγαζίκ.
  Εν Αγγλία : έν Λονδίνφ (£Υο 22
  Ρββ §ίί)
  ΑϋΙΑΤΟΙ Ιί1θ|1Τ£ ΑιΊΟ ΤΗΗ ΚΗΛΗΝ
  ββ )
  Έν Κύπρφ: έν Λεμηαφ.
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διον. Στέφανον Άντιπρόεόρος
  Ίάχωβος Μποννιέ, Διευ&ύνων Σνμβυυλος
  Ίιοάννης'Α&ηνογένηι, 2,ιϊφανος Κνγενίδης,
  Μ. Λάαχαρης, Βαρωνος Α. δέ Νεφλίζ,
  Ε, Γοδοκανάκης, Κ., βερονγχ, Α Ζαρίφης.
  II.
  Καραπάνος. Σ. Φούντης
  ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ αθηνών εκτελεί πάσαν
  Τραπιζιτικην εργασίαν, ήτοι προεξοψλή-
  αεις εμπορικών γραμματίων και σνναλ-
  λαγματιχών, προκαταβολάς επί χρεωγρά-
  ψων χαί ίμπορενμάτων, εΐσπράξιις τοκο-
  μερώίων, παντός εϊδονς χρεωγράφων.
  φορτωτικών, ανναλλαγματικών, γραματί
  α>ν ίαωτεριχοϋ και εξωτερικόν, εκτελεί
  χρηματιστικάς ίντολάς, εκόίδει επιταγάς,
  πιατωτικάς επιστολάς, και τηλεγραφικάς
  έντολάς πληρωμών εν τε τφ εσωτερικα
  και έξωτερικφ, άνοίγει τρέχοντας λ)αμοϊ ς
  ηγγυημένους, δέχεται κατα&έαεις χρΐΌο·
  γράφων πρός φνλαξιν άντι ελαχίστων δι-
  καιωμάτων καϊ ένοιχιάζει διαμερίσμαια
  χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάαεων
  ίπό δρονς λίαν εννοϊχους διά τό κοινόν
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ δέχεται
  καταϋ'έαεις είς τραπεζογραμμάτια, είς
  χρυσόν και επιταγάς [ο^βςηββ] επι
  τοΰ εξωτερικόν υπό δρονς λίαν εννοϊ-
  πούς.
  ΑΙ ίΐς χρυσόν καταθέσβις είναι
  , ςΰγκι)
  Σωζ&ντες τΛύτο/ρονως καί τα οαλανιια σας. — Ζίμεϊτε τούς πεφημισμένους
  Κγ|λείίΐοέσμους, Κοιλιοόϊ^μο^ς^ Ομφαλεπιοεσμους, Ν^φρεπιοεσμους Ζώνας Γχλε-
  νάρ Άνορών, ΓυναΐΛών κ>οι ,ίχίόων τοθ έν 'Λϋ^ναις «αϊ επί τ//ς όδοϋ Αίόλου
  3Ο— £ίι5ικοΰ Εργοστασιον ΚηΑεπιόέομων
  ΣΩΤΗΡΙΑΣ
  '< 'ΕΛτός των ανωτέρω ε:οών, ύ.ταρχοον θι.αθϊ-.ιν των κ.Λ. ΦΑΡΜΑΚΟ- ΙΙΟΙΩιί καί των ΛΙΙϋΙ'Δΐ'ΝΑ'ϋλ των ΚΑΙΜΚωΛ'. Καί 1000 οωδεκ. ΣΟΥΣιΙΑΝΣΟιΑΡ οι-ιτυωτά ανώΐδρ* καί αυτών των εΰρω- παικων, παρα/ωγ^; Έργοσεασίοο μας Νά 2—6 ώς κ*ί 7—12 έ<χί παραγγελλία. ΖΙΙΓΗΣλΊΈ τιμολΟΓ-ιον Έργοστασίου «ΣΩΤΗΡΙΑΣ».—Έν Αθήναις όοος Αίόλου 30. — Δΐίυθυνΐ/,ς Ιωάν. Α. ^ίιγάλ«.ς. ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έν Ηαρισίθ'-* ~ώ 18 10. $.ίίλ έν Έλλάδί δυνάμει <Λ*<«λεκού Αιατάγμ^.τος καί "·ΛΪ κ·/ταθίσ*ι έγγυήτώως νο,Τ' τόν Νόμον πν-ρά -Λ, Έθνεκί, Τραπέζη. ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΑΠΟΘΕΜΑ,ΤΙΚΑ ΓΕΝ, Κ6ΡΑΗ Πράκτωρ διά τόν Νομόν Ηρακλειον Μανώλης Α. Περίδης ^, >