89737

Αριθμός τεύχους

391

Χρονική Περίοδος

Δ'

Ημερομηνία Έκδοσης

16/12/1915

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ί·*
  .*«
  ***
  ..***
  ,,ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ"
  — Πολιτική, φιλολογική και των είδήσεων. —
  Γραφεϊα, Τυπογρ. Πλατείαι Βενιζέλου
  Τηλεγραφικαί Διεύθυνσις: ,,ΝΕΑΝ" - Ηράκλειον.
  _ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΓ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΓ 10. Δ. Μ Ο Υ Ρ Ε Λ Λ Ο Σ
  ΕΤΟΣ Δ.—ΑΡΙΘ. 391
  16 Δεκεμβριού 1918
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΚΑΙ
  Έσωτερικοβ βτησία......Δραχ. 10.
  » Τρίμηνος » 3*
  Έξωτερικοΰ έτησία...... · 20.
  > Τρίμηνος » 6.
  ΠΑΛΙΝ
  ΤυΙΙΕΛΕΥθ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
  Τα έκλογικά άποτελέσματα τής
  προπαρελθούσης Κιιρ.ακήο ένέχουσι
  σημασίαν πολύ βαθυτέραν ή δση
  έκ πρώτης δψεως φαίνεται, καί δση
  εδόθη είς αύτάς καί ύπ' αύτοΰ ά-
  κόμη τοΰ Βενιζε?.ικοϋ τύπου.
  Εάν πράγματι ή λ,αΐκή άντιπρο-
  σωπεία έν χ?| ΒουλΓ] όφείλει νά έκ-
  φράζη την θέλησιν καί την γνώμην
  τής έθνικής πλειονότητος, οί βου-
  λευταί οί έκλεγέντες προχθές δέν
  άντιπροσωπεύουν καί δέν έκ,φρά-
  ζουν τίποτε περισσότερον άπό την
  ηθικήν πίεσιν, είς ήν ύπέκυψεν υπό
  άσυνήθως έξαιρετικάς περιατάσεις
  ελαχίστη μερίς τοϋ κυριάρχου λαοϋ,
  μή άνερχομένη ούδ' είς τό τέταρτον
  τοϋ συνόλου ιθϋ δικαιουμένου καί
  ύποχρεουμένου νά έχη γνώμην καί
  ψήφον επί των τυχών τής πατρίδος
  αυτού.
  Καί εάν έκ τοΰ τετάρτου αύτοΰ
  των προσελθόντων είς τάς κάλπας
  Έλλην ών ληφθώσιν ΰπ' όψει, ώς
  τουτο είνε τό λογικόν, μοναι αί ?*,ευ-
  καίψήφοι αΐτινες εδόθησαν είς χούς
  ΰποψηφίους τής Κυβερνήσεως, δέν
  όνέρχονται αύται ούδ' είς τό πέμ-
  πχον των ψήφων αΐτινες συνιστώσι
  τήνσυνόλην έκλογικήν δύναμιν τοϋ
  λαοΰ.
  Εάν συνήσως κατά τάς βουλευ-
  τικάς εκλογάς προσέρχονχαι τα δύο
  χρίτα τοΰ λαοΰ είς τάς κάλίΐας, ή
  έστω καί ή άπλή πλειονότης των
  ψηφοφόρων, τότε καί μόνον έπι-
  τρέπεται νά υποτεθή κατά τεκμή-
  ριον λογικόν, δή καϊ το έτερον μέ
  ρος τδ κωλυ&εν δι' οιονδήποτε λό¬
  γον άπό την ένάσκησιν τοϋ υψίστου
  αύτοΰ δικαιώματος, διάκειται κατά
  τόν αυτόν τρόπον καί κατά την ι¬
  δίαν αναλογίαν πρός χά ζητήματα
  καί τα θέματα τα προβαλλόμενα
  πρό αύχοϋ.
  Καί ούτω συμβαίνουν καί κρί-
  νονται τα πράγματα πάνχοτε κατά
  τάς συνήθεις καί ομαλάς πολιτεια-
  κάς πεοιστάσεις.
  Άλλ' δχαν, ώς ακριβώς συνέβη
  προχθές, καλείται όλόκληρος ό λαός
  μιάς χώρας, έν σχιγμχΐ υπερτάτου
  κινδύνου, νά αποφανθή περί των
  μέσων τής σωτηρίας, καί άν θεωρή
  χά προχεινόμενα ώς τοιαΰτα, καί
  άν έχη εμπιστοσύνην είς τούς κυ¬
  βερνώντας αυτόν κατά ταυτα,
  Όι-αν είς τόν λαόν χοΰχον είνε
  έκ των πραγμάχων καταφανές, δτ
  στρεπ,τικον, ή προτιμά χά άγαθά σωσι τόν λαόν επί ζητήματος ώρι- ποτικωτάτης δέ καί διδηκτικοντάτης
  της ειρήνην.,
  "Οταν είς χον λαόν αυτόν βρον-
  οφωνεΐται καί διασα/,πίζεται έπι-
  >ημο>ς ότι όφείλει και ίερώχατον
  χει καθήκον να προοέλθη ψηφί-
  ων, διότι διά τής ψήφυυ αΰχοΰ
  )·έλει σώοει την δήθεν κινδυνεύου-
  ΐαν δυναστείαν,
  Όχαν λοιπόν ό λαος ούτος υπό
  οιαύιας συνθήκας, καί έν ώρα έ-
  (χάεης έθνι/,ής αγωνίαν καλείται
  πι έκφέρτι την γνώμην αυτού καΐ
  τα δήδεν υπό την βασιλι-
  δ
  την πολιτικήν ταύτην
  νώντων έγκρίνει καί
  των κυβερ-
  6 άνώχατος
  τό
  άρχων, καί έρωτά" καί αύτός
  λαόν άν την έγκρίνη καί οΰιος, ή
  άν τούνανχίον χήν θεωρή ώς εθνι¬
  κήν καχαδίκην,
  Όταν είς τόν λαόν τούτον τον
  άγωνιώνχα υπό την πίεσιν φοβερά
  κρίσεως οίκονομικής, κοινωνικής
  οίκογενειακής καί άτομικής, τίθεται
  τό δίλημμα άν θέλη πόλεμον κη-
  ρυττόμενον άπό τούς νομιζομενου
  δίδήμονας ώς επιζήμΐον καί κατα-
  ΐήν αίγίδα τελ.ο<'μενα, καί αρνείται ■ίατά την Μ,εγΐ'στ»|ν πλειονοψηφίαν των τεσσάρων πέμπτων αυτού νά αποφανθή, τί άρα γε τουτο δύνα¬ ται νά σιιμαίντ} ; Μόνον τυφλώτχονιεί καί Γ/.ακό- πιοιυι δύνανται νά άποδώοουν ύλ¬ ην σημασίαν έκτός τής ΐτραγματι- κής είς την άβρινν καί εύλαβή, έκ οεβαομοΰ πρός την Δυνασ;είαν, τοιαύτην εκδήλωσιν τού φρονήμα- τος τού λαοΰ. Καί ή εκδήλωσις αΰχη τοϋ λαϊ- κοϋ φρονήματος δέν ισοδυνάμει μέ τίποτε άλλο, παρά μέ αποδοκιμα¬ σίαν καί καταδίκην τού προτεινο- μένου ττρογράμματος. Καί δέν ηδύνατο άλλως ν' άπο- φανΐιή ό εύφυής καί φιλόπαΐρις, άλλά καί ίπποΐικώτατος λαός τής Ελλάδος. Διότι οΰτε άπαρνητής ηδύνατο νά φανή τής ίστορίας καί των δι- καιωμάτων αύτοΰ ψηφίζων την έ- παίσχυνχον καί εθνοκΐόνον υϋδε- τερύτητα, Οΰιε τόν όλεθρον τής πατρίδος αυτού ν ά ψηφίσν), Οηε χ>ν παραβίασιν καί κατά-
  λυσιν των πολιτικών δικαιωμάτων
  αύτοΰ νά έπιβραβεύση,
  Άλλ* οΰτε καί είς αποδοκιμα¬
  σίαν φανεράν καί επίσημον κατά
  τής δυναστείας αυτού, ήν άνοσίως
  άνέμιξαν έν τφ έκλογικφ τούτφ ά-
  γώνι νά έκτραπή.
  Καί έπροτίμησε ό ύπέροχος ού¬
  τος λαός νά πειθαρχήση είς τόν
  μέγαν αύτοΰ αρχηγόν, και άπέχων
  των έκλογών νά διακηρύξη απλώς,
  ώς εΐχε δικαίωμα καί καθήκον, ότι
  καταδικάζει καί άποδοκιμάζει τα
  είς βάρος τού εθνους γινόμενα ση¬
  μερον, Λαί άφίνει ακεραίαν την ευ¬
  θύνην διά ταύτα είς την ^παρού¬
  σαν Κυβέρνησιν την ουχί ύπ* αυ¬
  τού εκλεγείσα ν.
  Αύτη, καί μόνηαύτή,εΐναι ή ση-
  μασία τής προχθεσινή: έκ/.ογής.
  Καί μετά τα άποτελέσματα ταυτα
  δέν έπιτρέπεται είς την διενεργή-
  σασαν τάς εκλογάς Κυβέρνησιν νά
  έν
  παραμείνη οόδ' επί στιγμήν
  έξουσία, εάν διασώζη καί ΐχνος ε-
  σχω σεβασμοΰ καί πρός χήν λαϊκήν
  κυριαρχίαν καί πρός εαυτήν.
  Άλλ' ου τε τό Σιέμμα όφείλε
  νά άνέχεται νά κυβερνώσι τό ε-
  Θνος, κατά τοιαύτην μάλιστα ώραν
  οί φανερώς άποδοκιμασθέντες καί
  καταδικασθέντες υπό τού λαοΰ.
  Ηθέλησαν, έλεγον, νά έρωτή-
  μένου καί σαφεστάχΓυ,ΐνα μή χω- πρός την Λυναστείαν διαγωγής αύ-
  ή δισταγμός ή άμψιβολία περί τοΰ, εξέλεξε πάλιν εκείνον έφ' ού
  ς γνώμης «ύτοΰ ! καί μόνον εχει ακλόνητον καί πλήρη
  Καί έ)εοαν πρό αί·ι;οδ την άκό- εμπιστοσύνην, τόν
  Ιουθυν πρότασιν την όντως ώρι-
  ■μενΐ| ν καί σο.φεστ<ίτΐ|ν : Έ«ιν πυο^λί)ΐ()ς ψηφίζων καί κλεξυς ημάς ασφαλώς άποφεύγεις ούς κινδύνους καί τα δεινά τού πολέμου, καί θά άπυδοθ^ς είς την οικογένειαν καί τα εργα σου τα εί- διότι ημείς καί ό Βασιλεύς θεωρούμεν καί κρίνομεν την πολι¬ τικήν ταύτην ώς μόνην συμφέρου¬ σαν και δυναμένην νά σώση τό ε- ονος. θέλεις καί έγκρίνεις ημάς νά σέ κυβερνήσωμεν μέ τό πρό- γραμμα τούτο ; Είεσαν τ.ό έρώχημα τούτο έ,τί ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΙΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Ό Άγγλος ειδικώς άρθρογράφος Μπέτελερ, είς μελέτην τού περΐ των ου νάμεων είς άνδρας, άναφέρει τούς εξής ϊ Έλληνων, καί είς μόνος α¬ πήντησε Ν α ί ! Οί ιέσσαρες άλλοι άπέστρεψαν τό πρόσωπον μετά καταφανούς βδελυ- μίας, μηδέ απαντήσεως κρίναντες αξίους αύτούς. Καί δμωςπαραμένουν άκόμη είς τήν'Αρχήν καί διακηρρύττουν εαυ¬ τούς ώς έκλεκτούς τού λαοΰ! Όχι! Δέν ηδύνατο ό λαός νά έκ- ούδέ έξέλεξεν υμάς τούς προ- δώσανχας την Σερβίαν καί άτι- μάσανιας την Έλλάδα. "Υμάς τούς άγνώμυνας ύβριστάς καί θρασυδει'λους έχθρούς των έ- Λευϊίερωτών τής Πατρίδος. Υμάς τούς προκαλοΰντας καί καλοϋντας είς τό ελεύθερον κράτος ΐυύς Αύστριακούς, τούς Βουλγά¬ ρους, τούς Τούρκους, ίνα έκδιώ- ξουν τούς φίλους καί προστάτας η¬ μών καί των σύμμαχον ημών. Υμάς τούς άπελπίσάντας ήδη τόν άλύιρωτον έλλΐ|νΐ7μον περί τής σω¬ τηρίας αΰτοΰ. Υμάς τούς διδάσκοντος καί έπι- βάλλυντας ώς πολιτικόν πρόγραμ- μα είς τούς Έλληνας νά λησμονή- σουν διά παιτός καί νά &άψουν τούς εύγενεστέρους πόθους καί τα ωραιοτέρα δνειρα τής φυλής,καί νά ζήσωσι ανελεύθερον βίον άφανεΐς καί άσημοι τού λοιπού υπό την κη- δεμ'ονίαν καί διά τού οΐκτου τής Γερμανίας. Υμάς οΐτινες καί έν τή κρισιμω¬ τάτη ταύτη σΐιγμ$ τοΰ έλλην·σμοΰ όπότε διακυβεύεται καί αυτή τού κράΐους ή ύπαρξις, παριστάνετε τό έλεεινόΐατον ϊτέαμα δολίων χαρτο- παικτών, κατατριβόμενοι περί τα εύτελέστατα καί χαμαιζηλότατα, τίς νά έςαπατήοη τόν άλλον, τίς Θά πα¬ ρασύρη πλείονας ψευδοβουλευτάς, ίνα ούτω επικρατήση έν τή συνερ¬ χομένη παρασυναγωγή. Όχι! δέν ηδύνατο νά εκλέξη οΰ· τε εξέλεξε τοιούτους δντας υμάς, ό έλληνικός λαός ώς κυβερνήτας αυ¬ τού. Διότι άν επραττε τουτο θά ήτο πράγμαιι άξιος τοΰ στίγματοα, όπερ προσπαθεΐτε νά έγκολάψητε επί τού υπερηφάνου μετώπου αύτοΰ. Ό έλληνικός λαός διά τής τοιαύ- ■0 ολου πλγ^θυσμοϋ τής Γερμα¬ νίας, όστις είνε 68 έκατομμυρίων, οί άρ- · ρενες φθάνουν είς το ήμισυ, ήτοι 34 έ- , κατ&μμύρια, έκ των οποίων πάλιν τό ή¬ μισυ, ήτοι 17 έκατομμύρια, άνήκουν είς τάς στρατευσίμους ηλικίας. Έκ των 17 τούτων έκατομμυρίων, άν λοφη κανείς ύπ' όψιν τό έπιεικέστερον ποσοστόν, τό οποίον δίδουν άκριβεΐς έπι- στημονικοΐ ύπολογισμοί, μόνον τό ήμισυ αποτελεί την πραγματικώς πρός πόλε¬ μον δυναμένγ^ν νά διατεθή δύναμιν. Διότι έκ των 17 έκατομμυρίων πρέπει τίς νά άφερέση πρώτον τούς ανικάνους, Ιπειτα τούς ύπαγομένους είς την ναυτι- κην υπηρεσίαν,τρίτον τ&ύς έμποόισθέντας νά προσέλθωσιν έκ τοΰ έξωτερικοθ καΐ χέλος τούς απαραιτήτους διά τεχνικάς, άναγκαιοτάτας έν πολέμψ εργασίας έν τή χώρα. Κατ' ακολουθίαν, ή Γερμανία ηδυ¬ νήθη μέχρι σήμερον νά παρατάςη 8,500 000 άνδρας, είς τούς όποίους δέον νά προστεθουν αί ηλικίαι τοΰ 1915κα11916, αΐτινες έπρεπε νά είχον αποδώσει άνά 600 χιλιάδας άνδρών, δέν άπέδωκαν δ- μως παρά 500. χιλ. διότι πολλοΐ άπ' άρ· χής τού πολέμου προσήλθον ώς έθελον· ται. Το σύνολον τοιουτοτρόπως των Γερ- μανικών δυνάμεων φθάνει τα 9 1)2 έ¬ κατομμύρια της πρώτης. τής δευτέρας καί της τρίτης γραμμης. Αί απώλειαι αφ' ετέρου, μέχρι τοΰ τέλους Όκτωβρίου 1915, ώς έςάγεται έκ των επισήμων Γ$ρμ.ζνιχών χχταλά- γων—7·/.*Ιτοι ούτοι /.αΌοαχερ&ϋν πολί)— άνέρχονται είς 260,000 κατά μήνα, ή¬ τοι εν συνόλω άπά τοθ Αύγούσΐου 1914 είς 3,900,000, μη σανοπολογιζομένων των έκ των άσθενειών—τού ψύχους ιδία —παθόντων, οΐτινες δέν προστίθενται είς τάς απωλείας, διότι όποτίθεται ότι ά· νεηληρώθησαν άπό τούς έκ των τραυμα- τιών άναρρώσαντας. Μένει, τοιουτοτρόπως, εις την Γερμα¬ νίαν ατ^&ρον στρατός 5,000.000 άνδρών διατεθειμένος είς τ6 νά κρατη τα μέτω- πα, νά οιατηρή κατοχήν επί ξένων εδα¬ φών, νά άπασχολήΐαι είς υπηρεσίας των μετόπισθεν καΐ, έν ένί λόγω, νά εκ¬ τελή πάσας τάς έμπολέμους εντέυθεν τοϋ μετώπου υπηρεσίας, αίτινες άπασχολόΰν σχεδάν τα ήμισυ πολλάκις ενός έμπολέ- μου στρατοΰ. Άπό 1ης Νοεμβριού 1915 ή Γερμα- νίχ, έχουσα υπό τα όπλα 5, 600, 000 άνδρών, Ιχει νά ύπολογίζη είς ετησίαν προσθήκην 500—6000 χιλιάδων άνδρών καί είς έτησίας απωλείας 3 έκατομμυ¬ ρίων. Διότι, καί άν πιστεύσωμεν—δπβρ απίθανον μέ την Βαλκανικών εκστρατεί¬ αν καί τάς τοπικάς έπιθέσεις έν Ρωσσία και Γαλλία—δτι τό ποσοστόν των μη- νιαίων άπωλειών είνε μικρότερον διά, μήνας τινάς τοΰ χειμώνος, πάλιν ή έκ¬ τασις τής δράσεώς την άνοιξιν θά έπα- ναφέρη την αναλογίαν των 260 χιλιά¬ δων τόν μήνα. Τοιουτοτρόπως την Ιην Νοεμβριού 1916 —άν καί έ'ως τίτε τα μέτωπα 'μεΐνουν στάσιμα—ή Γερμανία θά έχη στρατό ^5,000,000 συν 6000,000 νεοσυλ- λέκτων, πλήν 3 έκατομμυρίων άπωλειών. "Ητοι περί τα 3 έκατομμύρια στρατοδ η ή της περιφρονητικηςμενδι' υμάς, ίπ- [ δύναμιν δέ π.ϊραχ«ξιμ,ον' τ,δ 'πβλύ 2
  Ν€Α
  ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Τά οχόλια διά των οποίων οί «Τάϊμς»
  συνώδευσαν έν κυρίιρ άρθρφ τας τελευ¬
  ταίας πρός τον έν Αθήναις έκτακτον
  αυτών ανταποκριτήν οηλώσει; τού κ.
  Βενιζέλου, έχουσιν άχριβώς ώς εξής κα-
  τα τα κυριώΐερα αυτών σημεΐα:
  «Εάν Βασιλεύς καί πολιτευιής δύναν¬
  ται έν συνεργασιαι νά συνεισφέρωσιν είς
  τάς στήλας τής εφημερίδος ημών σπου-
  δαίας όηλώσεις περ'ι τής θέσεως καί τής
  πολΐτΐκής της κοινής αυτών πατρίδος,
  είναι άρά γε πολύ νά ελπίσωμεν ότι δύ¬
  νανται, έστω και τώρα, ν α εύρουν κά-
  παιον τρόπον όπως συνεργασθούν υπέρ
  τής Ελλάδος, την ό;·οίαν αμφότεροι,
  ό καθείς κατ' ίδιον τρόπον, άγαποΰν έξ
  ΐσου και ποθοΰν >ά έξυπηρετήσου^. Ό
  Βίκτωρ Εμμανουήλ καί ό Καβούρ εί
  χον, όπως καί ό Βασιλεύς Κωνσταντί¬
  νος καί ό Βενιζέλος, τάς διαφοράς των
  καί τάς ψιλονεΐ/ιίας των. Άντήλλασσον
  καί βαρείας λέςεις καί όργίλα έπίθετα,
  έν τέλει όμως άφοοίωσις είς τόν κοινόν
  σκοπόν τούς ήνωσκ, συντελέσασα είς τόν
  θρίαμβον τού Ιταλικού αγώνος. Θά λε-
  χθη άρα γε ότι είς τοιαύτας ίστορικάς
  στιγμάς ό πατριωτισμος δύο ΰπεροχων
  Έλλήνων υπήρξεν ύποδεέοτερος τού των
  δύο μεγάλων Ίταλών;»
  Τό Λονδίνιον φύλλον παρατηρεί ακο¬
  λούθως, ότι τόσον τάς Βααιλικας δηλώ-
  οεις όσον καί τας τυθ κ. Βενιζέλου άπέ-
  φυγε νά άναλύση, καθότι το τοιούτον,
  γινόμενον καιά τας σημερινάς στιγμάς,
  δ'έν θά ανταπεκρίνετο ΐσως άκριβοδικαί-
  ως είς τα πράγματα' προσθειει δέ:
  «Μέ την γενικήν «θέσιν» τοΰ κ. Βε¬
  νιζέλου συμφωνυϋμεν δια Λόγους, τοϋς
  όποίους πολλάκις έξεθέσαμεν άπο των
  στηλών τούτων. Παραδεχόμεθα ότι ή
  εύκαιρία, την οποίαν παρελειψε νά
  Ιπωφεληθή ή Ελλάς, ήτο πλέον εύνοϊ-
  κωτέρα πάσης άλλης ή όποία είναι πι¬
  θανόν συντόμως νά εμφανισθή, αν καί
  άκοντες άνανγκαζόμεθα να σκεφθώμεν
  ότι ή τύχη ουδέποτε πλέον θά τής πα¬
  ράσχη ευκαιρίαν νά έξαγοράση έν μέρει,
  3ν μη έν συνόλω την ευκαιρίαν την ο¬
  ποίαν άπώλεσεν. Εϊμεθ ι έπομένως πε¬
  πεισμένοι ότι, εάν μία τοιαύτη εύκαιρία
  πρόκηται νά εμφανισθή καί πάλιν νά
  χρησιμοποιή^ έν συνολφ, κανεις συν-
  δυασμός στρατιωτικής άρι-τή; καί δι-
  πλωματικής δεξιόιηΐο; δέν θά παρεΐ/ε
  τόσον εί'οιο'ινυυς άιοψεις, όσον έπανά-
  ληψις τής συνεργασίας μεταξύ τού κ.
  Βενιζέλου και τοΰ Μονάρχου τού.
  Ουδέν έκ των έπι^ειρηαάτων τα όποΐα
  ποοβάλλει ό κ.Βενιζέλος διά νά δικαιο¬
  λογήση την άποψην τού έκ των εχλογών,
  μάς μεταπείθει ότι ή άποχή δέν είναι
  σφάλμα καί δτι δημόσιος άνήρ τής έπιο-
  ροής τού καί των ιδικών τού πολιτικών
  ποοηγουμένων δέν όφείλει νά πράξη
  πάν ό,τι δύναται όπως διατηρήση την
  θέσιν τού έν τή πυλιτική ζωή τής χώ¬
  ρας» ^
  Ό άρθρογράφος, άναφερόμενος είς
  την φράσιν ιοϋ κ. Βενιζέλου ότι «μετά
  την πάροδον τής εξωτερικάς κρίσεως θά
  γείνη ή φωνή τού λαού άκουστή», πα-
  ρατηρεΐ ότι ενδεχόμενον πρό τοϋ τερμα-
  τισμοϋ τής εξωτερικής κρίσεως νά διαρ-
  ρυθμισθώσι πρός το καλόν, ά'>λ ΐσως καί
  πρός τό κακόν, αί τύχαι τής Ελλάδος.
  ΡΠΙΚΑΙΡΑ
  «Οί Τοθρκοι σήμερον κανονίσαντες
  αρτίαν την άμυναν έχουσι τα μέσα νά
  παρρμποδίσωσι την διαφυγήν των άπο-
  βιβασθέντων στρατευμάτων.Άναμένουσι
  δέ νυν τά μεγάλα τηλεβόλα, όπως άπο-
  κρούοντες προσέγγισιν σκαφών είς άκτΐ-
  να ευρισκομένων, έπΐτύχωσιν ή την πα¬
  ράδοσιν ΟΛθυ έκείνου τού άκουσίως αϊχ-
  μαλώτου τώρα συμμα/ΐΌΰ στρατοΰ,ή
  τηνπλήυη εξόντωσιν του>.
  (« Αθήναι» 21 Νοε-μβρίου 1915)
  Θά ένθυμάσί'β βεβαίως καλώς την
  «ροφητείαν, ά'λά συγχρόνο)ς καί στομ-
  φώδη ταύτην άπόφανσιν περ'ι τής τύχης
  των έν Καλλιπόλει συμμάχων τοΰ οοβα-
  ροΰ στρατιωτιιοΰ ΰπερκριτικοΰ Α. Ω.
  Καί Ιδού μεταξύ των άλλων τί πευί
  ΐαύιηί έγράφομεν τόχε;
  «... Ούτω διατυποΰνται πάντοτε αί
  προφητεΐαι τού, καί κατά τό ύπόδειγμα
  τίιν χρησμών τής Πυθάας άφίνει πάν¬
  τοτε μίαν θυμίδα ανοιχτην άφ' ής επι-.]
  χειρεΐ νά διαφύγη.
  Εύτυχώς έδώ έξ άπροσεξίας έκλεισε
  μόνος τού καί την μικράν αυτήν θυρίδα
  τής σωτηρίας.
  Ύπάρχει ε:ς τόν χρησμόν ή λέξις τ ώ-
  ρα την οποίαν έπίτηδες ύπεγραμμίσα-
  μεν.
  Ό συμμαχικός στρατός είνε αΐχμάλω-
  τος τώρα, δηλ. την 21ην Νοεμβριού τοΰ
  σωΐηρίου έτους 1915.
  Διαχραιεΐτε αύτό καλώς είς την μνή¬
  μην.»
  Καί ταύτα μέν έγράφομεν ημείς τότε.
  "Ήδη ζητήσατε τό φύλλον των «Αθη¬
  νών» τής 9ης Δεκεμβριού έ. έ.
  Έκεΐ θά άναγνώσητε τά εξής:
  «Πανηγυρίζουν οί Άγγλογάλλοι τρο¬
  μεράν καί φοβεράν στρατηγικότητα. Κα¬
  τώρθωσαν νά φύγουν λάθρα άπό την
  Καλ/ίπολιν σωθέντες οΰΐω άπό τούς
  Τοΰρκ,ους. Καί ό ένδόξως άρξάμενος
  καί διεξαχθείς αγών τοΰ Έλλησπόντου,
  άδόξως έληξε διά πολεμικοΰ κρυφτοΰλι.
  Άλλά μικρόν καί τούτο; Προκαλεΐ τόν
  θαυμασμόν των Βενιζελικών εφημερίδων
  αί οποίαι δώάσκονται την στρατηγικήν
  είς τάς άνταντυ'άς πρεσβείας.»
  Τά σχόλια περ.ττά.
  Λΐέ μίαν μόνην παρατήρησιν.
  Άν αί βενιζελικαί έφημερίδες διδά-
  σκονται την στρατηγικήν τέχνην είς τάς
  άνταντικάς πρεσβείας, είς ποίας πρε
  σβείας άρα γε ό έντιμόΐατος συντάκτης
  των Αθηνών διδάσκεται την τέχνην τοΰ
  προφητεύειν, τοΰ έξαπαταν τόν λαόν,
  την τέχνην τοΰ ψεύδεσθαι ασυστόλως,
  καί κάποιαν άλλην τέχνην άκόμη πολύ
  πρακτικωτέραν καί μάλλον έκικερδή;
  Χ
  Δημοψήφισμα υπέρ τοϋ κ. Βενιζέλου
  πρωτοφανώς πανηγυρικόν, δύναται τις
  να ονομαστή τάς προχθεσινάς εκλογάς.
  Καί είς ομαλάς άκόμη π^ρισ'άσεις,
  καί προκειμένου περί συνήθων έκλογών,
  ή άποχή τοθ λαοΰ ά.ιύ τάς κάλπας θά
  ένεΐχεν έξαιρειικήν σημασίαν, έμφαίνου-
  σα πλήρη αποδοκιμασίαν τοΰ μόνου εκ-
  τεθέντος προγράμματος.
  Άλλά σήμερον οπότε ή πατρίς ευρί¬
  σκεται έν τφ έσχάτφ κινδύνω,
  Όπότί; ό λαός εκλήθη κατετειγόντως
  ΐ>αέγκρίνη τά μέ,ϊα τής σωτηρίας,
  'θΛοτε καί ό μάλλον άδιάφορος καί
  άναίσθητος πολίτης, ώφειλε νά ύπακού-
  ση είς την φωνήν τή; κινδυνευούσης
  Πατρίδος, καί αν ενέκρινε τό προτεινό-
  μενον πρόγραμμα, νά προσέλθη άμέσως
  καί πουθΰμως καί αυθορμήτως νά ψη-
  φίση αύτό,
  'Οπότε καί ό έλάχιστος δισταγμός, καί
  ή παραμινρά νωθρότης καί άδιαφορία
  θά κατελογιζετο ώς έγκλημα καιά τής
  Πατρίδος, εάν έκάλει πράγματι ή Πα¬
  τρίς καί ό/ι ολίγοι εί εεινοί κωμωδοί, ώ¬
  φειλε σύσσωμος καί όμόθνμος ό λαός
  νά προσέλθη ψηφίζων, καί ν ά μή λείψη
  άπό τάς κάλπα; ούδε τό δέκιττον τοΰ δ-
  λικοΰ άριθμοϋ των ψηφοφόρων.
  Ούδ' ήτο δυνατόν νά νοηθή, ή νά
  συμβή άλλως, έκτος εάν ό λαός τής Ελ¬
  λάδος ήτο ό φανλότατος καί ό μάλλον
  άφιλόπατρις πάντων των λαών τής γής
  διά μέσου των αίώνοιν απάντων.
  Άλλ' ή φιλοπατρία τού ελληνικού
  λαοΰ είνε πασίγνωστος, καί ή προθυμία
  αύτοΰ είς την φωνήν τής Πατρίδος καί
  είς την υπέρ ταύτης θυσίαν φαινόμενον
  απαράμιλλον καί πολυθαύμαστον.
  Διατί λοιπόν δέν προσήλθεν είς τάς
  κάλπας ούδε τό Ιν πέμπτον των ·ψηφο-
  φόρωΐ'",
  Τά τέσσαρα πέμπτα των έκλόγέων
  διατί δέν προσήλθον νά έγκρίνωσιν, αν
  ένέ-ΐρινον τό πρόγραμμα τής ούδετερότη-
  το-·, άφ' όν τούτο θά εξησφάλιζε τά συμ-
  φέροντα καί την σωτηρίαν τού έθνους;
  Εάν δέν γνωρίζετε την απάντησιν, εί¬
  σθε οί βλακωδέστατοι των άνθρώπων.
  Εάν γνωρίζοντες ταύτην, λέγεται τά
  άντίθετα, καταφαίνεσθε καί καναδεικνύ
  εσθε καί των φαύλων φαυλότεροι.
  Χ
  Έπι.τ,τε-ύδει ή Κυβέρνησις την ούγ-
  κλησιν τής παρασυναγωγής.
  Διατί τουτο ;
  Ένεκα λέγει των κριοίμων εξωτερικών
  πεοιστάσεων.
  Άλλά ποίον κϋρος δύναται νά έχη ή
  παρωδία αύτη τής Βουλής νά αποφανθή
  επι των έθνικών ζητημάτων;
  Ποίος έδωκε την εξουσίαν είς. τούς άν-
  θρώπους νά άποφασίζουν περΐ τής τύ¬
  χης τού εθ·νθυς;
  Όχι βεβαία ό Ελληνικάς λαός.
  Διότι ούτος δέν εψήφισε, ή μάλλον ε¬
  ψήφισε κατά τόν τρόπον καί την μέθο¬
  δον ήτις υπεβλήθη είς αυτόν υπό τού
  άρχηγοΰ τού.
  Διότι ή άποχή αύτοΰ, άποχή διατυ-
  πωθεΐοα ώς πολιτικόν πρόγραμμα, δέν
  ήτο τυχαία, ούδε άποτέλκσμα νωθρότη-
  τος ή άδιαφορίας.
  Ή άποχή αύτη ένεΐχε την σημασίαν
  ψηφοφορίας.
  Τουτο έ /νώριζον καί οί δπαδοί τής
  Κυβερνήσεως καί διά τουτο προσήλθον
  πάντες μέχρις ενός είς τάς κάλπας.
  Τουτο κατενόησε καί ή Κυβέρνησις
  καί μετήλθε πάντα τα μέσα, καί πάσαν
  ηθικήν βίαν νά σύρη καί τούς τυχόν
  δυστροποδντας πρό των καλπών.
  Καί δμως παρ' υλα ταυτα τούς ΰπο-
  ψηφίους αύτούς τούς νϋνλεγομένους βου¬
  λευτάς, εψήφισαν μόλις 250 χιλιάδες έκ-
  λογέων.
  Οί λοιποί περί το εκατομμύριον τούς
  κατεψήφισαν καί τούς άπεδοκίμασαν.
  Πώς λοιπόν δύνανται νά έκφράσουν
  την εθνικήν θέλησιν παρείσακτοικαί πα-
  ρασυνάγωγοι ούτοι ;
  Άλλά δέν λαμβάνουν υπ' όψει την
  εθνικήν θέλησιν οί νυν κυβερνώντες.
  Τό άπέδειξαν πολλά-ας καί Ιπανει
  λημμένως.
  Έπιζητούσι μόνον υπό τά προσχήμα-
  τα τύπων άπατηλών νά καλύψωσι τάς ι¬
  δίας ευθύνας, καί νά άποφύγωσι την ε¬
  θνικήν καταδίκην δι'όσα άνόσια Λατέ-
  πραξαν καί μέλλουσι νά καταπράξωσι,
  προδιδοντες την Πατρίδα.
  Άλλ' αρα γε θά άρκέση ό ίσχνότατος
  θώραξ καί ή εΰθραυστος άσπίς των πα-
  ρεισάκτων νά προασπίση αύτούς οπό τής
  προσεχούς τιμωρίας;
  Αδύνατον.
  Τουτο μόνον κατώρθωσαν, νά παρα-
  σύρουν καί τούς άτυχεΐς τούτους άνθρώ-
  πους είς την ιδίαν άτιμωτικήν καταδί¬
  κην.
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  Αί διαπραγματεύσεις διά τό δάνειον
  τής Ελλάδος έληξαν. Ή Άντάντ προκα-
  τέβαλεν είς την Έλλάδα δέκα εκοαομμύ-
  ρια δραχμών έναντι τοϋ δανείου των
  ιεσσαράκοντα έκατομαυρίων, την προσ-
  φοράν τοΰ όποι'ου είχεν άνακαλέσει άπό
  τής έποχής καθ' ήν έθεσεν είς εφαρμο¬
  γήν τά πιεστικά μέτρα κατά τής Ελλά¬
  δος.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Διά τού έπιτάκτου ατμοπλοίου «Κων¬
  σταντίνος Βασιλεύς» ΐήε Άτμοπλοϊκής
  έταιρείας Άννίβα τέως Χαΐζή Δαούτ α¬
  νεχώρησε χθές κατευθυνόμενος είς Χα-
  νία ό στρατός ό οποίος ε'χε σταλη εν¬
  ταύθα επί τή εύκαιρία των έκλογών διά
  την τήρησιν τής τάξεως, καί οί χορο-
  φύλα<ες οί όποΐοι προορίζονται διά την άστυνομικήν Διεύθυνσιν Άττικοβοιω- τίας. Τό ατμόπλοιον τουτο προερχόμενον έκ Πειραιώς προσήγγισρν πρώτον είς ΐούς λιμένας Σητείας καί Αγ. Νικολάου οπόθεν παρέλαβε διά νά μεταφέρη είς Χανιά τά Ικεΐ σταλέντα διά τάς εκλογάς σΐρατκοτικά άποσπάσματα. Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Κατά τάς τελευταίας έξ Άθ·ηνών εϊ- δήσεις, φαίνεται οριστικώς ληφθεΐσα ή απόφασις πρός σύγκλησιν τής Βουλής καιά την Ιΐην Ίανουαρίοο. ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ενέκρινε πρότα¬ σιν τοϋ Ύπουργοΰ των Στρατιιοτικών πβςΐΐ χορηγίας άθρόων άδειών είς τούς έπιστράτους κατά σύστημα ύπαμοιβής καί κατ' αναλογίαν 5 ο)ο επί τής δυνά¬ μεως εκάστου σ.ίματος. Ή έφαρμογη τοΰ μέτρου τούτου ά - ποκρυσταλλουμένη είς Ύπουργικήν δια¬ ταγήν θέλει άρχίσει άμέσως διδομένων τηλεγραφικών δδηγιών είς τούς διαφό¬ ρους σωματάρ/ας. Ή προτίμησις διά τάς αδείας δίδεται είς τδύς έπιστράτους τούς ανήκοντος είς την κλάσιν τοΰ 1912 μετ1 αυτήν επονΐαι οί ανήκοντες είς τάς μεγαλυτέρας ήλικί- ας, οί άποδείξαντες εξαίρετον διαγωγήν. Οί είς αδείας αποστελλόμενοι θά δικαι- οϋνΐαι εις όλας τάς άποδοχάς των καί θά δύνανται νά φερουν καί πολιτικήν ένδυ|ΐασίαν. Τό μέτρον τουτο περιλαμβάνει τούς τε άξιωματικούς καί όπλίτας. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛ.ΕΚΛΟΓΩΝ ιΩς ήμέρα ενεργείας των έπαναληπτι- κων έκλογών είς όσα τμήμαια τού Κρά- τους δέν ένηργήθ-ησαν τοιαΰτηιι δι' οιον¬ δήποτε λόγον, ώοίσθη ή προσεχής Κυ- ριακή 20 τρέχοντος μηνός, όπως άλλως έπιτάσσει είδική διάταξις τού έκλογικοθ Κώδικος. Τοιαύται εκλογαί θέλουσιν ένεργη&ή είς τούς νομούς Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Δράμας, Ιωαννίνων, Μυτιλήνης, Χανί¬ ων, 'Ρεθύμνης καί Λασσηθίου. "Ηδη μάλισΐα θά έχουν διορισθή £- πό τοΰ Άρείου Πάγου καί οί οίκεϊοι δι- καστικοί άννιπρόσωποι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ Επικειμένης ώς φαίνεται ελλείψεως τοΰ άλατος ή αρμοδία ύπηρεσία τοθ Υπουργείον των οϊκονομικών προέβη είς την παραγγελίαν πέντε χιλιάδων τόννων τοιούτου, είς τάς άλατατιοθήκας τοΰ Κά- πο Γκάτα τής Ίσπανίας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓνΙΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ό εμπορικάς Σύλλογος Ηρακλείου φέ- ρει είς γνώσιν των ενδιαφερομένων : 1) Όει κατ' έπισήμους αύτοϋ πληρο¬ φορίας υπεγράφη νομοθετικόν διάταγ- μα έξουσιοδοτοϋν τούς κ. κ. Ύπουργούς οίκονυμικών καί Έθνικής οίκονοαίας ό¬ πως συνάψωσι δάνειον δρ. δέκα εναΐομ- μυρίων παρά τή; Έθνικής Τραπέζης πρός προμήθειαν θείου καί θειικοΰ Χαλ- κοΰ. Αμφότερα τά ειδή ταυτα θά πω- λοϋνται υπό τού Κράτους 2) Ότι πρός χορήγησιν αδείας έξαγω- γής χαρουπι.ον δέον νά ύποβάλληται αί¬ τησις είς ιο Υπουργείον των Οίκον,ομι- κών καί ότι ένεκρι'θησαν ήδη αί αδειαι έξαγωγής των αίτησάντων τοιαύτην. 3) "Οτι απεστάλη αύτφ παρά τού Ύ- πουργείου τής Έθνικής οίκονομίας λε- πτομερής καιάλογος των χαρακτηριζομέ- νων ώς ειδών λαθ-ρεμπορίου πολέμου παρά τής Αύστροουγγρικής κυβερνήσεως ούτινος δύνανται οί βουλόμενοι νά λά¬ βωσι γνώσιν. Ό κατάλογος ούτος £χει έπΐκολληθή είς την πινακίδα δημοσιεύ- σεων τοΰ Συλνλόγου την άνηρτημένην έ¬ ξωθι τοΰ Κατιιστήματός τού καί 4) Ότι παρά τοΰ Ύπουργείου των οικονομικήν τφ απεστάλη έγχύκλιος ά- φορώσα διαΐυπώσεις τινάς είς άς δέον νά ύποβληθ·ώσιν οί βουλόμενοι νά προ- μηθευθώσι ζάκχαρη πλέον των δέκα ΰκά- δων έκ των άγορών Πειραιώς, Θεσ¬ σαλονίκης, καί Κερκύρας, ευρίσκεται δ' ωσαύτως ή έγκύκλιυς αυτή άνηρτημένη έξωθι τοΰ καταστήματος τοΰ Συλλογου. Έν Ήρακλείφ τη 15 Δ)βρίου 1915 (Έχ τοϋ γραφείον τού Έμπ. Σύλλογον) ΕΚ ΣΗΤΕΙΑΣ Σηιεία 10 Δ)βρίου 1915 Κατά τάς παρελθούσας βουλευτικάς δή8"εν εκλογάς τής 6ης Δεκεμβριού έ. έ. χαθ' άπασαν την επαρχίαν μπς εψήφι¬ σαν 708 περίπου έκλογεΐς άντί τεσσά- ρων χιλιάδηΐν ψηφισάντων κατά τάς εκλογάς τής 31ης Μαΐου έ. έ. Γενικώς δέ καθ' άπαντα τόν Νομόν Λασσηθίου ή άποδοκιμασία ήτο πλήρη; μή προσελθόντων είς τάς κάλπας οΰτβ ι τού ενός τρίτου των εκλογέων παρά τα λαβόντα χώραν δργια άτινα χάριν τής κοινής πλέον εύπρεπείας παραλρίπομεν νά μνημονεύσωμεν Ήταϊος
  ΝΕΑ ΕΦ,-,ΓΛΕΡΙ
  *1
  ,0
  10»
  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  Τιμαί καταχωρίσεωνι
  1η Σελίς ό στίχος Δρ, 2.
  2α » > » 1.50  » » 1.—
  κατ' άποκοπήν—
  — Τα χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται. —
  ΠΕΝΝΙΕΣ
  Ό καιρός μετά την θαυμασίαν καί εύεργε-
  τικωτάτην βροχήν τής παρελθούσης εβδομά¬
  δος εβελτιώθη.
  —Καί ό γαλανός μας ούρανός έν συναυλία.
  πρός τάς θερμαντικάς άκτϊνας τοϋ ηλίου
  —Σκορπίζουν άφειδώς την χαράν καί την
  πρός την τεμπελιάν ροπήν των Ηρακλειωτών.
  Έξαπλωνομένων νωχελώς προ των διαφό¬
  ρων καφφενείων
  —Διά νά άπολαϋσουν την λιακάδα
  — Άλλά καί μή έννοούντων νά ξεκουνή-
  σουν πέραν των τειχών τής πόλεως. *
  —Έκ φόβου ΐσως μήπως κατακτήσουν την
  θαυμασίαν τυφοπολίν μας έχθροί.
  — Γιά ενα α'ιδεσιμώτατον έφημέριον τοΰ
  Άγίου Μηνά.
  —Θά είχομεν νά παρατηρήσωμεν
  —Ότι δέν είναι δουλειά τού νά άναμι-
  γνύεται τόσον μάλιστα ύβριστιχώς
  —Είς την πολιτικήν
  —Όταν κάνει τό πρόγευμά τού είς τα διά-
  φορα άστσίδικα τής άγορας Γιατράδικα.
  —Πρέπει έφάπαξ καί διά παντός, γέροντά
  μου, νά μάθετε την παροιμίαν τοϋ λαοϋ,
  —Την οποίαν επανειλημμένας εχομεν έπα-
  ναλάβει άπό των στηλών τούτων.
  — Έν πάστ] περιπτώσει, αίδεσιμώτατε, σή¬
  μερον περιοριζόμεθα είς αύτά τα ολίγα
  __Καί σας βεβαιούμεν δτι σας παρακολου¬
  θούμεν διότι πολυμπαίνετε στό ρουθοΰνι τοϋ
  ποιμνίου σας.
  —Άν μάς έρωτοΰσε ό Σεβασμιώτατος θά
  τοϋ έλέγαμε καί ποίος είσθε καί τί λέτε.
  —Μά δέν τό πιστεύομεν πώς θά μας ρω-
  τήστ).
  —'Ωραϊο πράμμα ή έκλογή Δράμας.
  —Δεκατρεϊς βουλευτάς δίδει ή περιφέρεια,
  καί επέτυχον
  __"Ενας ό Γούδας ό πολύς της Θεσσαλονί
  κης Νομάρχης άρχηγός τοΰ συνδυασμοϋ,
  "Ενδεκα (αριθ. 11) Τοΰρκοι,
  — Καί ό Μπαλτατζής ό πρόσφυξ, λίαν εύ
  φυώς επικαλούμενος
  —Σάν έχ^ς τέτοιους φίλους καί δή έθνικό-
  φρονας, τί τοΰς θέλεις τούς έχθρούς.
  —ΑΙώνας αίώνων άγωνίζεται τό επίσημον
  καί άνεπίσημον Έλλην. Κράτος νά άποδείξ^
  ότι δική μας είναι ή Θράκη καί ή Μακεδονία
  __Διότι Έλληνες άπογονοι Έλλήνων την
  κατοικοΰν.
  __Καί έρχεται ένας Γούδας, "Ελλην τό γέ
  νος (αγνοούμεν τα αίσθήματα) καί μέ Ινα έ-
  χλογικό συνδυασμό
  —Άποδεικνύει τό εναντίον.
  —Μπράβο τού.
  —Αύτά λεει ή άθοκουτάλα ό Πώπ, κυβερ-
  νητικός βουλευτής, διευθυντήν κυβερνητικής
  εφημερίδος καί θανάσιμος έχθρός τοΰ Βενι
  ζελου.
  —"Ωστε ημείς δεν πταίομεν δι" αυτήν την
  αποκαλύψιν.
  Την παρελθούσαν Πέμπτην 10 τρέ¬
  χοντος ετελέσθησαν έν Αγ. Νικολάω
  Μεραμβέλλου οί γάμοι τοΰ φίλου κ
  Κωνστ. Μπακου Διευθυντού τού έκε'
  ύ)καταστήματος τής Τραπέζης Κρήτηι
  μετά τής εναρέΐου δεσποινίδος Μαρία;
  Αλεξ. Δαμανάκη.
  Ή «Νέα Εφημερίς» άπό καρδίας συγ
  χαίρει τό ταιριαστό τούτο ζευγάρι.
  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
  Τό Άλεξανδρινον λογοτεχνικον περιο
  δικον «Γράμματα» (Β. Ο. Β 1146 Αΐε-
  χαηάπε) μάς πληροφορεΐ ότι, διά νά
  εύκολυνχ) νούς συνδρομητάς τού, ανέθε¬
  σεν είς τυ έν Αθήναις όδος Σταδίου 42
  βιβλιοπωλείον τοΰ κ. Γεωργ. Βασιλείοι
  την είσπραξιν των συνδρομών ώς κα
  την έγγραφην νέων συνδρομητήν.
  Τα «Γράμματα» άπό τής παρελθού
  οης τριμηνίας, ήρχισαν την έκδοσιν το
  τρίτου αυτών τομου. Ή συνδρομή 6ι
  £χασΐον ϊόμον είνε φρ. 10.
  Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ
  ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
  Περί των κρατουσών διαθέσεων έν
  'ερμανία αναφορικώς μέ τό πολυθρύλ¬
  ητον ζήτημα τής είρήνης, έπιστέλλει έκ
  Γ'όττερδαμ ό αύτόθι άνταποκριτή- τού
  .ονδινίου «Νταίϋλυ Μαίηλ» τα έπόμενα
  ίξιανάγνωστα :
  «Ουδέποτε άλλοτε, λέγει άφ' δτου ήρ-
  ισεν ό πόλεμος, ή ειρήνη υπήρξεν πλέ-
  >ν άπίθανος δσον σήμερον. "Ολα τα εί-
  ηνολογήματα άπηχουν ώς άσθενή βελά-
  ?ματα νεογεννήτων άμνών, τούς όποίους
  κατέλαβεν άγρία χειμερινή λαίλαψ.
  «Ή φιλειρηνική προπαγάνδα έν Άγ-
  λία παρέχει μάλλον αφορμήν πρός τέρ-
  ιιν παρά πραγματικήν βλάβην" έν Γερ-
  ανία ή φιλειρηνική προπαγάνδα είνε
  ιεωδαίσθησις όσον καί παγίς. Μέγα κα-
  ,όν άπεργάζονται έν Αγγλία οί δημο-
  ;ιεύοντες άνακρφείς είδήσεις, καθ' άς
  ήθεν έν Γερμανία ήρχισεν αίφνης έπι-
  ΐρατοΰσα ζωηρά έπιθυμία περί άμέσου
  ιπογραφης τής είρήνης. Έμπνεομενοι,
  ιΐτε υπό παραλόγου αισιοδοςίας είτε ύ-
  ίσχυρογνώμονος άμαθείας, ώρισμένοι
  ,νταποκριταί, άρεσκόμενοι νά παριστώ-
  συστηματικώς δυσάρεστα τά,πράγμα-
  α τοΰ έγβροϋ, άνεκάλυψαν είς ώρισμέ-
  α τινά άποσπάσματα Γερμανικών έφη-
  ιερίόων, είς τα όποία γίνεται άκαδημα-
  κ,ός λογος περί είρήνης, την ύπαρξιν
  ηλειρηνικής έπιδημίας έν Γερμανία.
  «Βεβαίως μεγάλη πλειονότης Γερμα-
  ών ποθεί την ειρήνην, άλλ' ειρήνη έπω·
  >ελή καί συμφέρουσαν. Είνε δηλαδή
  I-
  οιμοι νά έπιτρέψουν ειρήνην επί τή βά-
  :ει των ιδικών των όρων, δχι δμως καί
  ά άποδεχθοθν τοιαύτην υπό τούς όρους
  ών Συμμάχων. Αυτή είνε ή ούσιώδης
  Ιιαφορά" την άπόκρυψιν τής αληθείας ό
  ύπος φροντίζει νά μή εμφανίζη. Υπό
  άς ίαχάς τοϋ θριάμβου καί ουχί υπό
  ό κρατος τής άπογνώσεως θά συζητήση
  ό Ράϊχσταγ τούς όρους, υπό τούς ;όποί-
  ιυς ή Γερμανία θά ήτο διατεθειμένη νά
  ;υνάψη ειρήνην.
  «Εάν τις αίσθάνεται παραθυμίαν έκ
  τής αναγνώσεως των είδήσεων περί ε¬
  πιθυμίας έκ μερους τής Γερμανίας πρός
  σύναψιν είρήνης, άς λάβη υπ' δψιν καί
  ό γεγονός δτι 99 έκατοστά των Γερμα-
  ών φρονούν δτι κερδίζουν είς τόν πόλε¬
  μον, τό δέ υπόλοιπον 1 τοίς εκατόν
  φρονεί δτι έκέρδισεν ήδη ! Είπήτε είς
  οιονδήποτε Γερμανόν δτι η Γερμανία πρέ-
  πει νά έ/κενώση τό Βέλγιον, ότι η Σερ-
  βία πρέπει νά αποκατασταθή ανεξάρτη¬
  τον οασίλειον καί δτι τό Γερμανικόν
  •αυτικόν θά παύση ·νά είναι διαρκής ά-
  πειλη κατά τής Αγγλίας, καί θά άφρί-
  ση άπό αγανάκτησιν.
  «"Οταν ομιλή περί είρήνης, άγαλλι£
  αναλογιζόμενος τάς άποικίας, τάς οποί¬
  ας ή Μεγ. Βρεττανία θά παραδώση είς
  την Γερμανίαν, ομιλεί περί τής Γερμα¬
  νίας ώς περί τής κατ' εξοχήν μεγάλης
  Δυνάμεως, ήτις θά δεσπόση τής Εύρω-
  παϊκής ηπείρου καί, ένψ ομιλεί, είς τό
  βάθος τής σκέψεως τού διαγράφεται ά*λ-
  λος πόλεμος, τόν οποίον ή πατρίς τού
  θά διεξαγάγη κατά τής Αγγλίας, κα
  μόνης τής Αγγλίας. Αί περί είρήνης ό
  μιλίαι έν Γερμανία άντί νά σημαίνουν
  αυγκατάβασιν, άποτελοθν τουναντίον προ¬
  σβολήν κατά των Συμμάχων.
  «Ουδείς πόλεμος τελειώνει άνευ κρι-
  σίμου μάχης, μέχρι σήμερον δέ δέν έ¬
  χομεν τοιαύτην κρίσιμον μάχην. ΕΙμαι
  πεπεισμενος, δτι ή κρίσιμος αυτή μάχγ
  θά επέλθη, %αί θά επέλθη είς τό δυτικόν
  μέτωπον. Είς την Γαλλίαν καί_ τή
  Φλάνοαν συγκεντροΰται ήδη τό άν*ο
  τοΰ Γερμανικοΰ στρατοΰ, μέλλοντας
  αντιμετωπίση την Ινοπλον άλκήν τή< Αγγλίας καί τής Γαλλίας. Διατί λοιπάν ή ήλιθία αυτή φλυαρία περί είρήνης δταν ό Ινοπλος άνδρισμός των παγκοσμι· ών τούτων δυνάμεων παρασκευάζεται νί κανονίση την τύχην τού κόσμου; Έκεΐ νος δ οποίος σκέπτεται περί είρήνης κα τα την παρούσαν στιγμήν όμοιάζει τόν άναζητοθντα μενεξέδες έντός βορδόρου, «Έ προσεχής μεγάλη μάχη θά είναι κυρίως μάχη πυροβολικοϋ. Απειρα τη- λεβόλα, περισσότερα ή δσα ώνειρευθη Ναπολέων, θα έξερεύγονται τόν θάν* τον δχι ·π. λεπτά τίνα χ*1 ώρας, αλ, πί ημέρας καί ΐσως έβδομάδας. Τηλε- ίόλα, τηλεβόλα, τηλεβόλα' αυτή είνε ή κραυγή τοθ συγχρόνου στρατηγοθ. Μέ τηλεοόλα μετρούμενα άνά χιλιάδας καί μέ άνυπολόγιστον αριθμόν όόίδων, ή μοι- αία μάχη τοθ δυτικοΰ μετώπου θά μας έρη εγγύτερον πρός τή/ ειρήνην ή δ- .αι αί ώργανωμέναι συζητήσεις δέκα 'άϊχσταγ καί δλα τα πεπλανημένα άρ- θρα τοθ μωροπίστου Τύπου. Καί οί δύο άντίπαλοι διαπνέονται έξ Ισου μέ πεποί- θ·ησιν δτι αί γραμμαί των είναι άπόρθη- τοι καί δτι δύνανται νά όιασπάσουν τάς 'ραμμάς τοθ έχθροθ, τό πνεθμα δέ τοθ- ο τής αύτοπεποιθήσεως, έξυπηρετούμε- ον από μηχανικά δργανα καταστροφής ίνυπέρβλητα έν τη αίματηρά ίστορία ών πολέμων, νά δϊ|μιουρ^ήση Ινατεράσ- ιον όρυμαγδόν καί νά προκαλέση λύσ- ιαν, η όποία θ·ά διασείοη τα θεμέλια ου κοσμου καί θά αφήση ήχώ, ή όποία 'ά άντηχήση πενθίμως μέσα είς τούς ,ποτάτους μυχούς τοϋ Χρόνου.» Παραχαλοΰνται οί χ. κ. αννδρο- ηταΐ οί καθυστερσΰντες εισέτι τάς συνδρομάς αυτών όπως μας αποστείλωσι ταύτας έντός τοΰ μηνός συντελοϋντες μεγάλως είς την έκδοσιν τοϋ φύλλον υπό τοι¬ αύτας χαλεπάς περιστάσεις. ΠΡΟ-ίΚΛΗΞΙΞ Προσκαλούνται τα μέλΐ τοϋ Δικηγορ. 2,υλΛόγου Ηρακλείου ■ είς συνεδρίασιν γενησομένην έν τή αιθούση των συνβ- ίριάσεων τοΰ Πρωτοδικείου Ηρακλείου ήν 18 Δεκεμβριού 1915 ημέραν Παρα¬ σκευήν καί ώραν 10 π. μ. Συζητητέον θέμα Έκλογή τοΰ Διοικητικοϋ Συμβουλίου Έν Ηρακλείω τή 4 Δεκεμβριού 1915 Ό Πρόεδρος Γ. Κοκκινάκης Ό Γραμματεύς Μ. Κουναλάκης Β ΠΑΡΑ αΡΟΤΟϋΙΚΑΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχοντες ύπ' όψει τα άόρθρα 20, 38 καί 40 τοϋ ΣΗΒ Νομου περΐ ναυαγίων καί ναυαγιαιρέσεων. Γνωστοποιοϋμεν δτι την 28Ό»τωβρίου 1915 έν τη άκτη Άγίας Πελαγίας άνευ- έθη υπό τού τελωνοφίλακος Κων. Κου- βαριτάκη έκφρχαθέν άποσυντεθειμένον πρ&ερχόμενον έκ ναυαγήσαντος πλοίου αγνώστου εθνικότητος έφ' ού ευρέθησαν τα εξής ειδή ήτοι: είς πορτοφόλιον περι- ει'χοντο 15 αγγλικαί λίρο-.ι, εν χαρτονό- μισμα Αίγυπτ. Τραπέζης άξίας περίπου μιας άγγλικης λίρας^ ές διπλά σελίνια, δύο άργυρά αίγυπτιακά νόμίσματα, άξί¬ ας τριών περίπου δρ. καί πέντε χάλκι- να νομίσματα μικράς άξίας- Προσκχλοΰνται δέ οί έχοντες συμφέ¬ ρον, δπως έντός τριετοΰς προθεσμίας ά¬ πό τής τελευταίας είς την εφημερίδα κα- ταχωρίσεως τοΰ προγράμματος παρου- σιασωσι τάς άΐτ,αιτήσεις αυτών μετά των νομίμων άποδείξεων είς τό Πρωτοδικεΐον Ηρακλείου. Έν Ήρακλείιρ τη 8 Νοεμβριού 1915 Ό Εισαγγελεύς Σταμ. Μεσημέρης ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Τα γνωστά είδικά καταπότια κα¬ τά των έλωδών πυρετών τοϋ ίατροΰ κ. Ν. Άρμακόλλα, ευρίσκονται κα' πωλοϋνται γνήσια ΜΟΝΟΝ είς τα έν· ταΰθ·α Φαρμακεΐα των κ. κ. Δ. Κα- πετανάκη καί Δ. Ταβουλάρη, ενθ·α συχνάζε·. ούχος. Θεραπεύουσι ταχέως καί ασφαλώς καί αυτού; τούς παλαιοτερους καί έ- πιμονωτερους έλώδεις πυρετούς άνευ άλλαγής κλίματος. Τιμή εκάστου κυτίου δρ. 4. Ή κ. Μαρία Σιαγκουνίδου — Κα- ραβέλα, οδοντοϊατρός μετέφερε τό ιατρεί¬ ον της είς την οικίαν Γ. Πετάσση έναντι Ιωάνου Σφακιανάκη τέως Τραπέζης Ό στρατηγός Καστελνώ ανε¬ λθών είς τα Άνάχτορα συνειρ¬ γάσθη επι ήμίωρον περίπου με¬ τά τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως. —Διαψεύόεται ότι ή Ιταλία εζήτησε παρά τής Ελλάδος νά επιτρέψη άποβάσεις Ίταλιχών στρατευμάτων είς Άγίους Σα- ράντα. —Οί Σύμμαχοι θυνεχέντρω- ααν είς Θεσ)νίχην διακοσίας χιλιάδας στρατοϋ αρίστα έφο- διααμένον. — Τριάκοντα χιλιάδες έκ των κατά την πρώτην εισβολήν υ¬ πό των Σέρβων α'ιχμαλωτιαϋ'έν- των Αύστριακών μετεφέρθησαν είς Σαρδινίαν. — Αύστριακον νποβρύχιον πυροβοληϋ'έν επιτυχώς υπό Ι¬ ταλικού πολεμικον εξηφανίσθη. —Νέαι ένιαχύαεις των Συμ¬ μάχων ΐ.φϋ'αααν είς Θεσ)νίκην. —Τα Ίταλιχά στρατεύματα ένωθέντα μενά τοϋ έν Άλβανία άνασυνταχΰ'έντοςΣερβικοϋ ατρα τοϋ έτοιμάζονν επίθεσιν κατά των Γερμανών. —^Γθές επί τή εύκαιρία τής όνομαατικής εορτής τοΰ χ. Βε¬ νιζέλου ή ο'ικία αντοΰ κατέστη έφ' 'όλης τής ημέρας άληθές προσκύνημα. —Ή εφημερίς «Μεοαζέρο» βεβαιοί ότι τής Ελλάδος άρνη- θείσης νά βοηθήση την σύμ¬ μαχον αυτής Σερβίαν, ή "Ιταλία απεφάσισε νά δράατ] έν ττ}Βαλ- κανική άντικαθιστώσα ούτω την Έλλάδα. —Τα έν τή Προποντίδι ένερ- γοϋντα άγγλικά ύηοβρύχια τρο- μοκρατοϋν την Τουρκικήν πρω¬ τεύουσαν. Γά νποβρύχια ταυτα άνερχόμένα είς 20 περίπου, χά.- ταδιώχονν τα μεταγωγικά τα μεταφέροντα στρατεύματα είς Κακλίπολιν. "Εν των ύποβρυ- χίων τούτων «ατεβύθισε πρό τοΰ ΧαΧδάρ-παασα μεταγωγικόν πλήρες στρατόν. "Οίαν ΐαχυδρομήτε επιστολήν σας, μή λησμονήσετε νά έπικολλή- σητε καί τό Ινσημον τοΰ Έρυθροΰ Σταυροϋ ή χοϋ Παΐριωτικοΰ Συν- δέσμου. Πωλοϋνται δέ ταυτα είς δλα τα ταχυδρομικά Γραφεΐα πρός 5 λεπτ. Είς τό Κατάστημα τής Δίδος Φρόσως Πιταράκη έφθασαν τα τελευταία ΜΟΔΕΛΛΑ τής έποχής είς πλουσιωτάτην συλλογήν φορμών, έπίσης φαντεζί βελοΰδα καΐ όλα τα ειδή τής πιλοποιείας δμοια των οποίων δέν υπάρχουσι είς άλλο Κ)στημα εις τιμάς ασυναγωνίστους» ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Συνιστώμεν τό νεοσύστατον ΚατάστΥ)- μα τής φιλοκάλου καί ρέκτου Δος Φω· φώς Ζαφειράχη ένθα πωλοϋνται στέφα- να γάμων κ,.«.ι κηόειώ/ καί άνθη καπέλ- λων με τιμάς λίαν συγκαταβατικάς. Ή Αίς Φωφώ Ζαφειρακη τελειοποιηθεΐ- έ Αθή λί ί έδ φ φρη σα έν Αθήναις τελευταίως καί φ^ σθεΐσα τελείαν συλλογήν κοπτικών καί τελευταίας εφευρέσεως μηχανημάτων κχ- τασκευής ανθέων άναλαμβάνει πάσαν ερ¬ γασίαν. "Εναντι καταστημάτων Σεβριοαριάν. Πλουσία συλλογή ανθέων, χ~;μερι- νών καπίλλων, στεφάνων γάμων κα'ι κη¬ δείαν, 1
  Ν6.Α
  ΠΟΡΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Σοφίας Λαμπράκη το γένος Στεφανά-
  κη κατοίκου Ηρακλείου
  κατά
  Άνδρέου Λαμπράκη κατοίκου Ηρα¬
  κλείου.
  Έπειδή ό καθ' ού τό παρόν νομίμως
  έπετάγγ; διά τή; υπο χρονολ. 12 'Οκ,τω-
  βρίου 1915 έπιταγής μου όπως δυνάμει
  καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 668 έ.
  Ι. όριστικής κχί τελεσιοίκου αποφάσεως
  τοΰ Είρηνοδικείου Ηρακλείου, νομίμως
  εκτελεστής κεκηρυγμένης μοί πληρώση
  έμπροθέσμως, τάς τέσσαρας πρώτας άπαι-
  τητάς δόαεις τοϋ κεφαλαίου, τόκους αυ¬
  τών καί Ι,οδα δραχ. έν όλω 404,40 έν-
  τόκω; έκτοτε μέχρις εςοφΛησεως, πλήν
  δραχ. 200 άς μοί κατέβαλεν την 3ην
  Ν)βρίου ε. £.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοΰ ποσοθ τούτου των
  τόκων αύτοΰ καί των εςόδων εκτελέσε¬
  ως, εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν
  πλειστηριχσμόν το εξής ένυπόθγ)Αον μοί
  άκίντμον τού ώ- ά;ω όΐρειλέτου ήτοι έν
  ίσογειον μαγαζείον μέ σοφαν κείμενον
  έντός της πόλεις Ηρακλείου κατά την
  συνοικίαν «Άβδουραχμάν» καί παρά
  την αγοράν «Άγά Τσαρσί» τοΰ Δήμου
  καί τής εΐρηνοοικειακ/;ς περιφερείας
  Ηρακλείου συνορ. κτημασι Λΐουσταφα
  Χελιβατζακη, Μεχμέτ Κιραλάκγ;, καί
  Άγορα
  Ό πλειστηριασμός τοΰ μαγαζείου τού
  τού γενησεται ενώπιον τοΰ Σ)φου Ηρα¬
  κλείου Έμμ. ΛασηθιωτάΛΥ] ή τούτου
  κωλυομένου τοΰ νομίμου αυτού άναπλη-
  ρωτοΰ καί εν τώ έντός τ/]ς πόλεως Ηρα¬
  κλείου δημοσι'ω γραφείφ τού, την 31
  Ίανουαρίου 1916 ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10-12 π. μ. ότε καί δπου καλοθν-
  ται οί πλειοδοτήσοντες.
  Άρμόδιος δικ. κλητήρ ένεργησάτω τα
  νόμιμα.
  Έν Ηρακλείω τη 14 Δεκεμβριού 1915
  Ό πληρεξ. οικ^γόρος της επισπευδού-
  αης καί παραγγελλούσης
  Γεώργ. Ν. Σακελλαρίδης
  ΤρΑΠΕΖΑ
  ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΟΝν/ηθΣ ΕΤΑΐρΐΑ
  ΕΔΡΑ ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΘΗΝΑΙ-ΚΗΝ
  ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
  ΔΡ. 60.0ΟΟ.ΟΟΟ
  —' Υίίοχαταστήματα:
  Έν ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεί, Θεσαα-
  λονίκβ, Πάτραις,Ίωαννίνοις,Βόλφ,
  Λαρίσση, Καβάλλα, Καλάμαις, Τρι¬
  πόλει, Χίω, Λιμ. Βαϋ-έος (Σάμου),
  Σύρω, Χανίοις, Ήρακλείψ, Ρεθύ-
  Έν Κύπρω: έν Λεμηαφ.
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διον. Στεφά>ου Άντιπρόεδρος
  'Ιακωβος Μποννιέ, Διευθύνων Συμβουλάς
  Ιωάννης 'ΑΘ-ηνογένης, Στέφανος Ευγενιδης,
  Μ. Λααχαρης, Βαρωνος Α. δέ Νεφλίζ,
  Ε. Ροόοχανάχης, Κ. Βερούγκ, Λ.Ζαρίφης.
  Π. Καραπανος. Σ. Φονντης
  ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ εκτελεί πασάν
  Τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι προεξοφλή-
  αεις έμπορικών γραμματίων καί σνναλ-
  λαγματικών, προκαταβολάς επι χρεωγρά-
  φων και έ/ίΐπορενμαΐων, είσπράξεις τοκο-
  μεριδίων, παντός εϊδονς χρεωγράφο)ν.
  φορτωτικών, αυναλλαγματικών, γραματί
  ών εσωτερικόν και εξωτερικόν, εκτελεί
  χρηματιστικάς εντολάς, έκδίδει επιταγάς,
  πιστωτικάς επιστολάς, καϊ τηλεγραφικάς
  έντολάς πληρωμών εν τε τώ εσωτερικώ
  και εξωτερικώ, άνοίγει τρέχοντας λ)σμο ς
  ήγγνημένονς, δέχεται κατα&έσεις χρεω-
  γράφων πρός φύλαξιν αντϊ ελαχίστων όι-
  καιωμάτων και ένοικιάζει διαμερίσμαια
  χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάαεων
  υπό δρονς λίαν εννοϊκονς διά τό κοινόν
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ δέχεται
  καταθέσεις είς τραιζεζογραμμάτια, είς
  χρυσόν καϊ έπιταγάς [ϋ/}β(/ιιβδ] επι
  τοϋ εξωτερικόν υπό δρονς λίαν εννοϊ-
  κούς.
  ΑΙ είς χρυσόν καταθέσεις είναι
  άποδοτέαι είς ό' νόμισμα ένηργήϋ·η-
  ααν,αί δέ είς επιταγάς (οββηηββ) ο¬
  μοίως άποδίδονται δι έπιταγών
  (θ()βηηβ) τής Τραπέζης επί των έν
  τω εξωτερικώ άνταποκριτών της. Οί
  δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται
  καθ' έξαμηνίαν άπδ τής 1ης Ία
  νουαρίου καί 1ης Ιουλίου εκάστου
  έ'τονς.
  Ταμιευτηριον μέ ιδιαιτέραν υπηρε¬
  σίαν λειτουργεΐ καθ' εκάστη
  ΝΑΥΛΩΣϋΙΣ
  Πρακτορείον έν Μούδρφ (Αήμνου)
  Έν ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Γαλατά, Σταμ-
  πούλ, έν Σμύρνη"
  Εν ΑΙΓΥΠΤΩ : Έν Άλεξανδρεία,
  Καΐρω καί Ζαγαζίκ.
  Εν Αγγλία : έν Λονδίνω (&!ο 22
  ^ββ §ίί)
  ' Τό Ύποκατάστημα τής Τραπέζης Α¬
  θηνών ένΛονδίνφ ΟΑΝΚ 6γ* ΑΤΗΕΝ5
  22 ΓΕΝΟΗϋίΗ6Η$ΤΚΕ:ΕΤ ί6Ν0δΝ
  Ε. 6.) έχει ειδικόν καί τελείως κατηρ-
  τΐσμενο Ναυαλιακόν Τμήμα λειτουρ-
  ^γοτν άπό δωδεΊαετίας καί άναλαμβά
  νόν την ΕΊ'έλεσιν επί προμηθ^ιο;:
  ] Ιον Άσφαλ^ιών επι άτμοπ'αοίων, έμ-
  , πορευμάιων, χρεωγράφων κ. τ. λ.
  Ι 2ον Ναυλώσεις άτμοπλοίων διά λο¬
  γαριασμόν των πλοιοκτητών ή φορτω-
  τών.
  ι 3ον Πωλήσεις «αί άγοράς ατμοπλοίου.
  , 4ον Εϊσπράξεις άβαριών, καί έν γένει
  ι παντός εΐδους ναντιλιακήν ή άσφαλιστι-
  κήν υπηρεσίαν.
  , Οί πελάται δύνανται νά άπι-υθύνων·
  τα ι είτε άπ' εύθε,ίας πρός τό έν λόγω
  Ύποκατάστημα είτε μέσον τοΰ παρά τή
  έν Αθήναις Γενΐκή Διευθύνσει τής Τρα¬
  πέζης Ναυτιλιακοΰ Τμήματος, είτε μέ-
  ( σον οίουδήποΐε άλλου Ύποκαταστήμα-
  τος τής Τραπέζης.
  ΑΜΟΙΒΗ 2,000 ΛΙΡΩΝ
  Προσφέρειαι ύ.τό τής τν Αθήναις Άγγλικής Πρεσβείας άμοιβή έκ λιρών
  στερλινών 2,000 (δύο χιλιάδ·ι)ν) διά την τελισφόρον καταγγελίαν ίχθρικοΰ ύπο-
  βρυχιου.
  Πλήν τούτου καί είς ΐον κομιστήν σχετικών πληροφοριών περί πάσης ποσότη¬
  τος ελαίου ή άλλου εΐδους, όπερ ήθελεν άναδειχθϊ| ώς προωρισμένον δι' εχθρι¬
  κόν σκάφος, πΛηρωϋήσεται ποσόν ίσον πρός την υπο διαμετακόμισιν τοΰ άνα-
  χαλυθ-φησομένυυ ιΐδοτ·ς.
  Πληροφορίαι δίδονται παρά τώ πλησιεστέρφ Άγγλικφ Προζενικφ Γρα¬
  φείω·
  (Έκ τού Γραφείον τής Άγγλικής Πρεσβείας Αθηνών)
  ΡΑΦΕΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  ΟΛΟΣ ΣΕΊΤΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡΙΘ. 25
  Επί δύο ετη απουδάσασα έν 'Α.θήναις έν τή επαγγελματικήν Σχολτ}
  Άθ·ηνών καί παρακολουθ-ήσα ΐα μετο· προαοχης την εκπαίδευσιν τής κοπτι-
  κής καί τής ραπτικής ίδρύει έν Ήρακλείφ ραφείον γυναικείον φορεμάτων
  μέ την πεποίθησιν δτι >έλει συντελεσει είς την καλαισθ-ητικωτέραν καί ά-
  θ-ηναϊκωτέραν περιβολήν των κυρίων καί δεσποινίδιον τοΰ Ηρακλείου.
  Αί τιμαί είναι λίαν συγκαταβατικάς
  ΦΑρ/ηνΚΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ!
  ΛΙ4ΙΛΤΟΙ Ιβ0|1ΤΕ Α|1Ο
  ΚΗΛΗΝ
  α, σπάσιμο, ξΰγκι)
  Σώζοντες ταυτοχρόνως καί τα βαλάντιά σας. — Ζητείτε τούς πεφημισμένους
  Κηλεπιδέσμους, Κοιλιοδέσμους, Όμφαλεπιοέσμους, Νεφρεπιοέσμους Ζώνας Γκλε-
  νάρ Άνόρών, Γυναικ-ών καί παίδων τοΰ έν Αθήναις καί επί τής όδού Λΐόλσυ
  30— ΕΙδικοϋ Εργοστασιον Κηλεπιδέαμων
  Έκτός των ανωτέρω είδών, δπαρχοον διάθεσιν των κ.κ. ΦΑΡΜΑΚΟ-
  ΠΟΙΩΝ καί των ΔΙΕΥΔΥΝΤΩ.Μ των ΚΑΙΝΙΚΩΙί.
  Καί 1000 οωδεκ. ΣΟΥΣίίΑΝΣΟΥΑΡ δΐΛτυωτά ανωτέρα καί αυτών των εύρω-
  παϊκών, παρα^ωγής Έργοστασίου μας Νά 2—6 ώς καί 7—12 επι παραγγελλία.
  ΖΗΤΗΣΑΤΕτιμολό|Ίον Έργοστασίου «ΣΩΤΗΡΙΑΣ».—Έν Αθήναις όδός
  Αίόλου 30. — Διευθυντης Ιωάν. Α.. Σιγάλας.
  Φ Ο Ι Ν Ι Ξ
  ΑΣΦΑΜΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Ιδρυθείσα έν
  τώ 1819.
  '-Εργάζεται έν ΈλΧάδι δυνάμει 3ασιλικοΰ Διατάγματος
  καί τή καταθέβεκ εγγυήσεως κατά τόν Νόμον
  παρά τή Έθνική Τραπέζη. ' .
  ' ' ν '
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
  "-----ΖΖ Φρ ΧΡ 55 0,00 0,000 ΖΖ
  ΓΕΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ €Ν ΑΘΗΝΑΣ = Κ6ΡΑΗ
  Πράκτωρ δια τόν Νομόν Ηρακλείου
  Μ αν ώ λη ς Α. Περί δ ής
  Σ^ΜΠΕΠΥΚΗΜΙΕΒΟΒ ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ Γ&ΛΚ ΝΕΣΤΛΕ
  δ^1 οια νίι σ^μμετάσνετε είς τον διαγωννσνιον έτικετ,&ν γάλακτος
  πΖΐΉ «ΛΈΣΤΑΕ», 6 οποίος οιοργινοθται υπό τοΰ ΟίΚΟΓ ΝΕΣΤΑΕ
  άρκεϊ νά συλλέςητε τάς έτικέττας, αί οποίαι είνε κολημέναι επί εκάστου των κυτίων τοΰ συμπεπο-
  χνωμένοα γάλακτος ΝΕΣΤΛΕ, άπ: μέλλοντες ταύτας άνά 12 είς την 'ϋ'ταιρείαν Νεθτλ^
  γραμματοθ-ύρίς αριθ·. 34 Άθ-ήνας, ή παρά τφ ένταϋθ·α άνχιπροσώπφ κ. Μ. 8ία6ητΐ6Γ ήτις θέλει άνταλ-
  λάξει ταύτας μέ τόσα κουπό'ν:α, δσα ν^ά είνε αί 5ω?εκάδες άς θ-ά τ^ άποστείλητε.
  Όσα περισσότδρα κουπόν:α έ'χετε, τόσον μεγαλειτέρα θ-ά είνε καί ή πιθ-ανότης τοΰ κέρδους ενός τ,
  περισσοτέρων άπό τα άκόλ,ουθ·α ^ρα^εϊα:
  Ιον. βρα(5εϊον 5 λαχειοφόροι όμυλογίαι τής Έν^νικής Τραπέζης, άξίας Δρ. 500.—
  2ον. βραβείον 1 χρυσουν οόρολόγιον άνδρικον 18 Κ. » » 200.—
  3ον. 1 βραβείον χρυσουν ωρολόγιον γυναικείον 18 Κ. » » 200.—
  ή αλλοτι αντικείμενον άςίας, ώς χρυσά ή άργυρδ ωρολόγια έκ των καλυτέρων Έλ6ε;ικών έργ>στασίων, ήγγυη-
  μένα πρώτη; ποιότητος, εΐδη κομμώσειος άργυρα κτλ. Οί κερδίζοντες άριΗμοΙ είνε περίπου εκατόν.
  ΔΙΑΤΙΟΦΕΙΑΕΐΕΝΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΣΒΕ ιό συμπεπυκνωμένον ΓΑΔΑ σήματος «ΝΕΣΤΛΕ»; άπλού-
  στατα: διότι είναι τελείως καθαρόν χωρίς μικρόβια. Τοιουτοτρόπως κανένα κίνδυνον δέν οιατρέχει
  ή ύγεία σας ουτε ή υγεία των μικρών σας.
  Πρέ.τει νά μεταχειρίζησθε τό συμπεπυκνωμένον γάλα «ΝΕΣΤΛΕ» διότι είνε οικονομικόν καί διότι πάντοτε
  ευρίσκεται εις την διάθεσιν σας οσάκις θέλετε νά μεταχε'.ρισθ^τε γάλα άγνόν. Τό γάλα «ΝΕΣΤΛΕ» ^2έ λγ
  *πό την ΖΕΣΤΗΝ ·Νε πάντ&τε φρέσκο καί ή γιθσις τού είνε θαυμασία.,