89742

Αριθμός τεύχους

392

Χρονική Περίοδος

Δ'

Ημερομηνία Έκδοσης

19/12/1915

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·***■
  ,,ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  — Πολιτική, φιλολογικη και των εΐδήσεων. —
  Γραφεΐα, Τυπογρ. Πλατεϊα Βενιζέλου
  Τπλργραφικτι Διεύθυνσις: ,,ΝΕΑΝ" — Ηράκλειον.
  _ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΓ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΓ 10. Δ. ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ
  ΕΤΟΣ Δ.—ΑΡΙΘ. 392
  Σάββατον 19 Δεκεμβριού 1915
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΟΤΕΛΙ
  Έσωτεριχοϋ έτησία......Δραχ. 10.
  Τρίμηνος » 3"
  Έξωτεριχοϋ βτησία
  > Τρίμηνος
  20.
  6.
  Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Πολλαχόθεν καί κατ' επανάλη¬
  ψιν μετεδόθη ή είδησις δτι ή Ιτα¬
  λία πεισθ-εΐσα περί τής άκ,λονήτου
  αποφάσεως τής Ελλάδος δπως
  έμμείνη μέχρι τέλους έν τή ούδε-
  τερότητι, απεφάσισε νά συνεργήση
  καί αυτή μειά των Άγγλογάλλων
  έν τή Βαλκανική.
  Έκ πρώτης δψεως δηνατον νά
  υποτεθή ρτι ή ενεργεια αίκη γίνε-
  ται κατ'ανάγκην, και δτι άφ* ου
  ή Ελλάς δέν παρέχει είς τούς Συμ-
  μάχοιΐς την οφειλομένην συνδρο¬
  μήν, επιβάλλουσι^ ήδη ούτοι είς
  την Ιταλίαν ώς απαραίτητον την
  συμμετοχήν.
  Άλλως δμως εχει έν τη πραγμα-
  χικόχηχι καί πολύ διαφόρους τό
  πράγμα.
  Ή Ιταλία προσκ?^ηθεΐσα πολλά¬
  κις υπό των συμμάχων δπως καί
  αύτη συνεισφέρΐ[) είς την επιχείρη¬
  σιν έν τοίς Βαλκανίοις, πάνΐοτε άν-
  τέταξεν άρνησιν καί ύπεκφυγάς,
  καί προεκάλεσε γνωμοδοτήσεις των
  ε'ιδικών, καί δή τοΰ έπιχελάρχου
  Καντόρνα, περί τοϋ δτι ή άπόσπα-
  σις καί ολίγων χιλιάδων μαχητών
  άπό τού Τυρόλου, ηδύνατο νά με¬
  ταβάλη την μέχρι τοΰ'δε έκεΐ εΰ-
  νουν κατάστασιν των πραγμάτων,
  καί νά διακυβεύση ού μόνον την
  βραδέως μέν άλλ' ασφαλώς διενερ-
  γουμένην έπί&εσιν, άλλά καί αύτην
  την άμυναν τής Ίταλΐ/ίής χώρας.
  Τουτο διπλούν εΐχε τόν λόγον.
  Πρώτον έοκόπει νά καταδε''ξΐ{)
  καί νάέξάρη τό δύσκολον καί βαρύ
  τής θυσίας είς ήν Θά επεβάλλετο,
  άποσπώσα στρατόν άναγκαιοϋντα
  δι* αύτην αλλαχού, καί τοιουτοτρό¬
  πως νά δικαιολογήση καί υποστη¬
  ρίξη καί άνά?ι,ογον την έμπρέπου-
  σαν αμοιβήν έν ένδεχομένη καί υπό
  άναποδράστου άνάγκης έπιβαλλο-
  μένι;) συμμετοχη.
  Έπειτα δέ διά τής παρελκύσεως
  τοϋ ζητήματος καί τής συζητήσεως
  καί τής καθ* έκάσΐην έπιδεινου-
  μένης καταστάσεως τής Σερβίας
  καί των έν αυτή συμμαχικών στρα-
  τευμάτων, νά καταστήση μέν αύ-
  τούς δυσμενεστέρους πρός την Έλ-
  λιίδα ώς την μόνην αιτίαν τής δυς-
  πραγίας καί τοϋ κινδύνου είς όν
  περιέστησαν, νά εμφανισθή δέ αυ¬
  τή έν τή κρισιμωτάτη στιγμή ώς
  θεός άπό μηχανής σώζουαα τού¬
  τους καί μετατ^ρέπουσα δι' επεμ¬
  βάσεως έπικαίρου των πραγμάτων
  χήνδψιν.
  Τελικός δέ σκοπός πάντων τού¬
  των ήΐο καταφανώς νά άπομονώ-
  ση εντελώς την Έλλάδα, καί νά
  έξορίση αύτην άπαξ διά παντός ά¬
  πό τάς βλέψεις καί τούς ύπο?.ογι-
  σμούς των Συμμάχων έν τή μελ-
  λούση όριστικη διαρρυθμίσει των
  πραγμάτων τοΰ Αΐμου,
  Καί επέτυχε τουτο πλήρως ή Ι¬
  ταλία ύποκαθιστώσα την Έλλάδα
  ώς χρησιμώτατος παράγων έν χά
  Ανατολή καί διεκδικοϋσα ηδη βα¬
  σίμως καί χά έν ταύτα δικαιώματα
  τής Ελλάδος.
  Σήμερον δτε έν τη διεθνεΐ κοι- '
  νωνία τα δικαιώματα των κρατών ι
  δέν σχαθμίζονται καί δέν κρίνονται|
  μόνον άπό αίσθηματικούς λόγους,
  η άπό τάς εύρωτιώσας περγαμηνάς
  των ΐΐρογόνων, ή άπο άπηρχαιω-
  μένας ίστορικάς θεωρίας, άλλά κυ-
  ρίως καί μάλλον άπό την ζωτικό-
  τητα ήν φέρουσι ταυτα έν έαυτοΐς,
  καί άπό την χρησιμότητα ήν δύ¬
  νανται νά έπιδείξουν έν τω κοινφ
  άγώνι τής επικρατήσεως τοϋ δι-
  καίου καί τοϋ πολιτισμοϋ,
  Σήμερον δτε υπό τό δέος τής
  Γερμανικής άπειλής ή Ελλάς πα¬
  ρέχει τό εί,δεχθές θέαμα λαοϋ προ-
  τιμώντος την ατίμωσιν καί χον
  στιγματισμόν οός προδοτου, άπό
  τόν απίθανον κίνδυνον άπλής ήτ-
  της οτρατιωτικής, άνευ έτέρων δει-
  νοτέρων καί διαρκεστέρων συνε-
  πειών ώς έκ τής έξαιρειικής γεω-
  γραφικής θέσεώς της,
  "Ηδη όπότε τό κράτος χοΰτο, τό
  μόνον έν τή "Ανατολή έχον δικαιώ¬
  ματα άναντίρρητα νά διεκδίκησιν
  καί ύποχρεώσεις ίερωχάτας νά εκ¬
  τελέση, περιστοιχούμενον καί πα-
  ροτρυνόμενον επί τουτο υπό ίσχυ-
  ροτάτων συμμάχων, πτήσσει κάί
  ρέμει πρό τοΰ έπικειμένου κίνδυ¬
  νον, καί σιρέφει τα νώτα ανάνδρως
  καί έγκαταλείπει περιδεές τάς ιδίας
  αϋτοϋ χώρας είς την διάκρισιν τοΰ
  έΐτερχομένου έχΗροϋ,
  Σήμερον χο θνησιγενές τουτο
  καί χεχνητώς έν τη ζωή διακρα-
  τούμενον κράτος, δέν δύναχαι νά
  9-εωρήται δχι πλέον άταγκαϊον καί
  χρήσιμον άλλ' ούδε βιώσιμον καν,
  καί επικίνδυνον νά υφίσταται ετι,
  ώς άπειλοΰν νά μεταδώση την πτω-
  ματικήν αυτού σηπεδόνα καί είς
  άλλους όμόρους λαούς.
  Ανίκανον νά διΐδ*Λ καί κρίνη
  ποϋ κείται χό άληθές συμφέρον
  αυτού,
  Παραιτούμενον ανευ αγώνος
  πάντων αύΐοΰ των δικαιωμάτων,
  Παραιτοϋν καί έγκαταλεΐπον ά-
  στόργως τούς όμαίμονας άδελφούς
  άτιμαζομένους καί σφαζομένους
  κατά μυριάδας,
  Άπολέσαν την εμπιστοσύνην καί
  την εκτίμησιν ολοκλήρου τοϋ κό-
  σμου ένεκα άτίμου πυρασπονδίας,
  καί ένεκα πρωτακούστου καί άχα-
  ρακτηρίστου άγνωμοσύνης πρός
  τούς έλευθερωτάς καί σωτήρος αύ-
  τοϋ, ούς ώφειλε καί μόνον κατά
  τα άνθρώπινα θέσμια, καί άνευ ά-
  ΐιοβλέψεως είς συμφέρον νά βοη¬
  θήση κινδυνεύοντας σήμερον,
  Καταλΰον τάς ιδίας ελευθερίας
  αύτοΰ, καί προτιμών τούτων την
  δουλοπρεπή ύποχαγήν είς κακοή-
  θεις ύποσχομένους χά άκοπα άγα-
  θά χής ύλικής μόν^ς ευημερίαν ινα
  μή μοχθήση καί έργασ&'ζδχι πλέον
  υπέρ χής δόξης καί τοϋ μεγαλείου
  άλλ' υπέρ τής τιμής καί τής σωτη¬
  ρίας αύτοϋ,
  Τό κράτος τουτο δέν δύναται
  πλέον νά ζήση έν τή κοινωνία των
  πεπολιτισμένον καί ένχίμων κρα¬
  τών άλλως, ή δπως καί έν τή κοι¬
  νωνία ϊών άτόμων ό χρεωκοπήσας
  καί πτωχεύσας άστός, δηλαδή διά
  τοϋ οϊ-ίΐου καί τής έλεημοσύνης
  των άλλων.
  Καί διά νά αποκτήση τό δικαίω-
  μα το""'το τής άθλίας *αί περιφρο-
  νημένηςζωής, παραιτεϊται τής με-
  γάλης καί πολυτίμου κληρονομίας,
  ήν έκΛηοοδότησαν είς αύτό οί επί
  χιλιάδας έτών άγωνισθέντες νά
  μπήξωσι ταύτην ενδοξοι πρόγο-
  νοι καί πατέρες, ανίκανον κατα-
  στάν νά άγωνισθή καί νά διεκδί¬
  κησιν αύτην.
  Καί παραιτεϊται υπέρ άλλων.
  Καί οί άλλοι αύτοι προθύμως
  άναλαμβάνουσι νά διεκδικήσωσι
  καί άποκτήσωσι την κολοσσιαίαν
  ταύτην κλ,ηρονομίαν ώς κτήμα αυ¬
  τών άναφαίρετον έσαεί.
  Καί οί άλλοι*ουτοι είνε οί Ιτα¬
  λοί.
  Καί είνε ή Ελλάς αύτη, ή νική-
  σασα άλλοτε καί αύτην χήν κοσμο-
  κράτειραν Ιταλίαν καί ύποτάξασα
  αύτην διά τής δυνάμεως καί χής
  έπιβολής τής ιδίας διανοίας, καί
  έξελληνίσασα κατ' θυσίαν όλην χήν
  άνθρωπότητα ;
  Είνε ή Ελλάς αυτή, ή σήμερον
  δειλή καί τρέμουσα καί άπιστος
  καί άγνώμων, ή προτιμώσα την
  δουλείαν καί την ατίμωσιν άπό
  τόν κίνδυνον τοΰ πολέμου;
  Ναί δυσχυχώς. Είνε ή Ελλάς,
  άλλ' δχι έκείνη ήν μετά θαυμασμοΰ
  καί τιμής άναφέρει ή ίστορία.
  Έκείνη απέθανεν.
  Είνε μία άλλη Ελλάς.
  Καί τής Ελλάδος αυτής, τής
  άτιμαζούσης την Έλλάδα εκείνην,
  πολλά των τέκνων καταρώνται ήδη
  καί την ώραν αύτην τής γεννήσεως,
  καί θ·ά ηύχοντο καί Θά έπροτίμων
  νά μή έβλεπον ποτέ τό φώς τοΰ η¬
  λίου, παρά νά βλέπωσι σήμερον τό
  δνειδος καί τό αΐσχος αυτής καί
  νά λέγωνται Έλληνες κατ' ανάγ¬
  κην.
  ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
  ΜΑΘΗΜΑΚΑΙΠΑΘΗΜΑ
  Το Ελληνικόν επιτελείον δύναται νά
  ύποτε>ϋ κάλλιστα ότι εκπροσω^ϊΐ την
  ελληνικήν στρατιωΐικήν επιστήμην, άν
  και τούτο άκομη είνε άμφισβηιήσιμον,
  καί ΐσως ύπαρχουν καί μή έπιτελεΐς ά-
  ξιωματικοί όρθοτερα καί ύγιέστερα φρο
  νοΰνιες περί στρατοΰ καί περί οτρατιω-
  τικών ζητημάΐων.
  Τό ελληνικόν όμως επιτελείον έν πάση
  περιπτώσει δέν έχει κανέν όικαίωμα να
  ιίελη να εκπροσωπή καί την Ελληνικήν
  ψυχήν καί το ελληνικόν 9·άρρος καί νά
  ομιλή περί συναισθημάτων κατεχόντων
  δήθεν την ψυχήν των Έλλήνων, καί συ-
  ναισΰημάΐων μάλιστα ήκιστα τιμητικών
  διά νά μη είπωμεν αύιοχρ»|μα ταπεινών
  Έξηγούμαι:
  Ό έπιτε/εύς κ. Μεταξάς επήγε νά έ
  πισκεψίί») υπο επίσημον Ίδιότητα τόν
  ήρωα τής Γαλλία», τόν Σπαρτιατικόν
  στρατηγόν κ. Καστελνώ, όστις τρείς υίούς
  μέχρι τούδε έχει προσοφέρει θυσίαν εί,
  τον βωμόν ττις Πατρίδος μεια τής απα¬
  ραμίλλου έκβινης στωϊκότητος ήν άπη
  θανάτισαν οί γονεΐς των άρχαίων Λακώ-
  νων.
  Είς την ύποδοχήν παρευρίσκοντο έ-
  πίλεκτοι άξιωματικοί καί τοϋ ΓαλλικοΟ
  στρατοΰ καί των άλλων στρατών των
  συμμάχων, καί οί πρέσβεις τής Τετρα-
  πλής καί πολλοί άλλοι έπίσημοι.
  Φυσικά ό λόγος περιεσιράφη καί περί
  την ανεξήγητον στάσιν τής Ελλάδος κα¬
  τά τόν παρόντα πόλεμον, καί ό ένδοξος
  στρατηγός μεταξύ άλλων έδωκε καί εν
  διδακτικόν μάθημα πρός τόν αντιπρό¬
  σωπον τοϋ ελλΐ|νικοΰ έπιτελείου λέγων
  πρός αυτόν μέ τό Γαλατικόν μειδίαμα
  είς τα χείλη :
  Λοιπον φοβεϊσθε τούς Γερμανούς; Μά
  γιαΐι; Δέν πρέπει νά φοβεϊσθε κάνένα.
  Πρέπει νά προβλέπη κανείς τα πάντα
  καί νά μή φοβήται κανένα.
  Ό έπιτελεύς έμεινεν άναυδος.^
  Τόν άμηχανοΰντα κ. Μεΐαξάν επλη¬
  σίασε τότε ό Ιταλός πρεσβευΐης κ. Μπο-
  σδάρι καί μειδιών καί αύτάς, άλλά κατά
  τρόπον Ιταλικόν, τοϋ είπε :
  Έμπνέεΐε είς τούς άλλους τόν φόβον.
  Τότε ό έκ των Γενικών έπιτελών κ.
  Μεταξάς τί ύποθέτετε ότι απήντησεν είς
  τόν πρέσβυν τής Ιταλίας ;
  Θά ύποθέτετε βεβαία ότι θά επεχεί¬
  ρησε νά τοθ εξηγήση τούς λόγους, τούς
  άυνπάρκΐους άλλως, διά τούς όποίους
  ή Ελλάς έδίσταζε να κατέλθη είς τόν
  άγώνα, δικαιολογών την άποχην αυτήν
  ώς άποτέλεσμα περισκέψεως και φρονή¬
  σεως, κοί προσπαθών (νά διασώσχι την
  αξιοπρέπειαν τού κραΐους καί τοΰ ^στρα-
  τού, τέλος πάντων δτι θά προσεπάθη¬
  σε νά εΰρβ κάτι τί πρός εύπρεπή καί εύ-
  λογοφανή δικαιολογίαν.
  Τίποτε άπ' αύτά.
  Ό χρυσοστόλιστος έπιτελεύς με όλην
  την αυθόρμητον ειλικρίνειάν τοΰ φοβι-
  σμένου άνθρώπου, ιοΰ έκλιπαροϋντος νά
  φεισθώσιν αύτοΰ,κατώρθωσε νά ψελλίσ»ν:
  Είμεθα περίφοβοι.
  Δέν γνωρίζω προσωπικώς τόν κ. Με-
  ταξάν, ύποθέΐω όμως ότι θα είνε έκ των
  Γιομανοπλήκτων έκείνων στρατιωτικών
  οΐτινες ά^ιάτως νοσοΰσι γνωστήν έν τή
  ψυχιατρική νόσον, ήτις όρίζεται διά τής
  λέξεως φόβος έν σννθεσει μετά διαφό¬
  ρων κατα τάς ε Ιδικάς περιπτώσε ς λέξεων
  ώς πρώτων συνθεΐικών, π. χ. άγοραφο-
  βια, πυροφοβία κλπ. καί έν προκειμέ-
  νφ Γερμανοφοβία.
  Άλλά τούς άνθρώπου- αύτούς τούς
  κατεχομένους άπό την άνίατον αύτην
  νόσον δέν τούς άφίνουν ποΐέ ελευθέρους
  πολύ δέ περισσότερον δέν τούς άποστέλ-
  λουν καί ώς άνιιπροσώπους είς τάς ύπο-
  δοχάς επισήμων καί έπιφανών ξένων.
  Διότι οί άνΰρωποι αύτοί δέν είνε ό¬
  λως άκίνδυνοι.
  Ένδε/όμενον υπό τό κράτος τοθ φό-
  βου αύτοΰ υπο τοΰ όποίου κατέχονΐαι
  να διαπράξουν καί έγκλημα.
  Καί έγκλημα πράγματι διέπραξε, εγ-
  κλημα κατά τής τιμής τοϋ στραΐοδ τής
  Ελλάδος ό δειμα/.έος έπιτελεύς, διακη¬
  ρύξας ότι ό στρατός ούτος είνε περίφο-
  βος άπέναντι τής Γερμανιχής άπειλής.
  Άλλά άς είμεθα δίκαιοι.
  Το έγκλημα τού περιδεοϋς τούτου
  σιρατιώτου είνε μηδέν παραβαλλόμενον
  πρός το έγκλημα έκείνων οΐτινες πράγ¬
  ματι ύκήρξαν οί άλαρμίστ, οΐτινες δη-
  λαδή ένεσπειριιν τόν φόβον ιίς την ψυ¬
  χήν των Έλλήνων καί επομένως καί είς
  την ψυχήν τού άλλως καλοΰ ϊσως τούτου
  στρατιώτου.
  Αύτοι είνε οί πραγματικαί ένοχοι καί
  έγκληματίαι.
  ΠαραΛαλοϋνται οί χ. χ. συνδρο¬
  μηταί οί καθυστεροΰντες είσέτι
  τάς συνδρομάς αυτών δπως μάς
  αποστείλωσι ταύτας έντός τοΰ
  μηνός συντελοϋντες μεγάλως είς
  την εχδοβίν τοϋ φύλλον υπό τοι¬
  αύτας χαλεπάς ά
  Νβ Α €Ο>Η ΛΕΡΙ
  ΡΠΙΚΑΙΡΑ
  | ———————-
  1
  Είς τούς έν Παρισίοις Γαλλικούς στρα-
  τιωτικούς κύκλους ύπάρχουν ενδείξεις
  καί θετικα'ι πληροφορίαι, καθ' &ς ή Γερ-
  μανικη επίθεσις είς τό δυτικόν μέτωπον
  δέν θά βραδύνη πέραν τοθ μηνάς Φε·
  βρουαρίου. Όλοκληρος ό τελευταΐος μην
  κατηναλώθη υπο χοθ ΓερμανικοΟ Άρχη-
  γείου είς την εςοικονόμησιν έκ των άλ-
  λων μετώπων καί έκ των έν τη Αύτο-
  κρατορία πολεμικών εργασιών δλων των
  είς άνδρας δυνάμεων, αΐτινες είνε δυνα¬
  τόν να διατεθώσι διά την επίθεσιν ταύ¬
  την. Εξηκριβώθη άκόμη καί ή παρου-
  σία συνταγματων έκ της στρατιάς Μά-
  κενσεν, ήτις μέχρι προχθες έμάχετο έν
  Σερδία, είς την γραμμήν των Βσσγίων.
  Τ ό μέΐωπον δέ της Ρωσσίας έ-ησθένησε
  τόσον, ώστε είς πολλα οημεΐα δο/,ιμα-
  στικαί Ρωσσικών περιπολιών προελάσεις
  ουδεμίαν συναντοΰν αντίστασιν είς βα-
  θος χιλιομέτρων.
  Το σύνολον των οϋτω πρός τό Γαλλι¬
  κόν μέτωπον διατεθέντων στρατευμάτων
  φθάνει τό Εν έκατομμύριονάνδρών, συμ-
  πληρωθείσν,ς ούτως εν συνόλψ έν Γαλλία
  δυνάμεως 2,800,000 μέχρι 3 έκατομ-
  μυρίων. θεωρεϊται δέ βεβαία ή επίθεσις
  των Γερμανών, καθόσον ολίγοι μόνον ά-
  κημί^ΰ^ μηνες μέχρι τής εποχης, καθ'
  ήν τα νέα Ρωσσικά στρατεύματχ, έφω-
  διασμένα, θ' άναλάβουν δρασιν, ή Ιτα¬
  λία θά διαθέση κ«1 τάς ήδη κληϋεισας
  ήλικίας πρός επίθεσιν, η ίε Αγγλία θά
  μεταφέρη νέον έκατομμύριον στρατοΰ ε¬
  πί τοΰ δυτικοϋ μετώπου. Τοτε οέ βεβαί¬
  ως οδτε πρός παθητικήν αντίστασιν δέν
  θά έπαρκέαουν αί δυνάμεις των δύο Αύ-
  τοχρατοριών.Έκτός δέ τούΐου, ή Γερμα-
  νία αίσθάνεται την ανάγκην τόσον διά
  τόν λαόν της όσον καί διά τούς ούδετέ-
  ρους να κρατήση κάποιον γόητρον υπε-
  ροχής δια νέας ϊπιθ·ετινης επιτυχίας.
  Ώς πρός τάς πιθανότητας τοϋ αγώνος,
  δστις επίκειται, ή πεποίθησις εν Γαλλία
  είνε τόσον ίσχυρά ώστε μετ' ανυπομο¬
  νησίαν &ν' άναμένεται ή επίθεσις ήτις
  στοιχίζουσα υπέρ τάς 500 χιλιαοων α¬
  πωλείας είς τούςΓερμανούς καί άιτοτυγ
  χανουσα, ουναιόν είνε καί νά έιιταχυ-
  νη την ώραν τής έπιθέσεως των Συμ-
  μαχων καί την τελικήν νίκην. Τονίζεΐαι
  πραγματι δτι, άν ή Γερμανική διά χα-
  ρακωμάτων οχύρωσις εν Γαλλία εκρα-
  τησε μέχρι τούδε, χάρις είς τα πολυοο-
  λα της καί την διάταςιν τοθ πυροβολι-
  κοθ, τόν ύπέρτερ&ν αριθμητικώς στρα¬
  τόν των Συμ|·άχιον το Γαλλικον οχυρόν
  μέτωπον 5έν υσιερεϊ πλέον τοθ Γερμα¬
  νικοΟ ού 16. ι.ι, πυροοολικόν, οΰτε είς πο-
  λυβόλα, ουΐε είς κινητήν εφεόρείαν δ:ά
  νά ματαιώση πάσαν επίθεσιν.Σήμερον δέ
  δέν ευρισκόμεθα πλέον είς την εποχήν
  τής περιφήμου κατά τού Καλαί έπιόέσε-
  ως,όπότε ή άόμυνχ απησχόλησε πάσαν
  την διαθέσιμον των Σομμαχων ούναμιν,
  είς τρόπον ώστε όλοκλϊ,ρον τό ίλλο μέ¬
  χρι τής Άλσατίας μέτωπον ν' ακιντητη-
  ση. Δύο έκατομμύρια Γάλλων, "Αγγλων,
  καί Βέλγιον άντεμετώπιζον τότε τρία
  καί πλέον έκατομμύρια Γερμανών, ενψ
  σήμερον ύπάρχει σταθερά υπερέχη 600
  χιλιάδων Συμμάχων επί των Γερμανών.
  Φυσικά δέ, η ύπεροχη αύτη, πλήν τής
  άντιστάσεως είς την επίθεσιν των Γερμα¬
  νών είς ε"ν τμήμα τού μετώπου, θά επι¬
  τρέψη την ενέργειαν έπιθέσεων των Γάλ¬
  λων είς άλλους τομείς, όπου οί Γερμα-
  νοΐ άναγκαστικώς θά είνε άσθενέστεροι.
  Ώς πρός τό σημείον είς το έποι&ν θά
  ενεργηθή η επίθεσις, ουδέν ακριβώς είνε
  δυνατόν να λεχθη. Το τελειωτικόν στρα-
  τηγικώς κτύπημα κχτά τοθ Βερντέν οέν
  είνε πλέον κατορ&ωτον διά τής παρούσης
  Γερμανικήν δυνάμεως καί έπαρκείας.
  Ή επίθεσις διά τό Καλαί ίπισης είνε
  δυσχερεστέρα πολύ σήμερον καί άκαρπος
  περίπου πλέον άπό πολιτικάς σημασιας.
  Δέν μένει παρά η επίθεσις πρός τον Αίν
  καί πρός τό εγγύτερον πρός τούς Παρι¬
  σίους σημείον, χαριν της εντυπώσεως.
  Καί έκε'ι ακριβώς περιμ-νουν τόν εχθρόν
  τα Γαλλικά στρατεύματα κατά τας πε¬
  ρισσοτέρας πιθανότηοας.
  Κατά τάς τελευταίας είδήσεις ή Γερ-
  μανία σκέπτεται νά άποσύρΐ) τα στρα-
  # τΐύματά της έκ τού Βαλκανΐκοΰ μετώ¬
  που χαί μεταφέρη ταύτα είς το 5->τι«όν
  μέτωπον δι' έπικειμέντ]ν δράσιν έν τώ
  αειώπω τούτφ,
  νατον άπελπιοθείς φαίνεται άπο την φοιτηταί των κατωτέρω κατονομαζομέ-
  μικρόνοιαν των άνθρώπων. |νων κατηγοριών επί τή προσαγωγί) των
  Καί τώρα δεϋτε τελευταίον άσπασμόν
  Δέν είνε σοβαρά πράγμαια αύτά πού
  γραφείς είς το τελευταίον σου φύλλον ώ εις τούς πεφιλημένους τής Ιδής νεκρούς.
  «"Ιδη».
  Καί όχι μόνον δέν είνε σοβαρά, άλ¬
  λά είνε συγχρόνοις καί ναυτιωδη και ά-
  ηδή.
  "Ακουσε τί ειπες καί θά πεισθ^,ς καί
  «ΐύ ή ιδία, ότι έπήρες όλότελα τον καιή
  φορο.
  Όνομάζεις «αί θεωρεΐς τυφλούς, ξη-
  ρούς, καί λεπρούς, και νεκρυύς (είνε αί
  λέξεις πού με,τεχειηίη^τι^- ίίλοικ τού; ίκ-
  ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
  ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΠΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ Μ ΑΣ
  Κατά την ιστορικήν έκλογικήν άνά
  όλους τούς έκ·
  ξς μ
  λόγοις ιυϋ Νομού έκτος των 7500, των
  φίλον των φίλων σου καί των 4 χιλ
  των
  χιλ.
  γ
  φίλον των φίλων σου, καί
  των έπιοτράτων.
  Οί λοιποί δηλ. 17 χιλ. κάτοικοι ψη-
  φοφόροι τοϋ Νομοϋ ή απέθαναν, ή πασ-
  χουν ο πό ολο «ϋΐα τα ά.ραϊα νοσήματα
  τα ΟΛθΐα άράδειασες
  Ξέρεις τώρα ποΐοι είναι πρά /ματι οί
  τυφλοί, οί όποϊοι δέν βλέπουν της αλη¬
  θείας τό φώς, ούδε την καταστροφήν τής
  Πατρίδος;
  Ξερεις ποΐοι είνε οί λεπρυί άπό το
  είδβχθές θέαμα των οποίων άποστρεφουν
  άπο τούδε το βλέμμα οί γνήσιοι Έλλη-
  νες ;
  Ξερεις ποίοι είνε οί ξ·ιροί, των οποί¬
  ων χ.μι ο νους καί ή καρδια πραγματι έ-
  ξηρανθη, καί δεν άπεμε,ινεν ούδε σταγών
  άπο την δρόσον τής στοργής πρός τούς
  άτιμαζομένους και σφαζομένους άοελ-
  φους των ,·
  Ξερεις πυΐοι είνε οί πραγματικόν νε-
  κρυί, οί μη ύπαρχοντος πλέον όια την
  Ιΐατρίδα ;
  Δέν είνε οί έκλογεϊς σου, ώ «"Ιδη»,
  διότι αύτοι έπλανήθησαν.
  Δέν ε'ισαι ουδέ ού ή ιδία, διότι καί ού
  έπεσΐις ΰϋμα.
  Δέν είνε υ λαός ό Έλληνικό,, οίιδέ
  τού κόμματος τού ίδικοΰ σου τοΰ εύτυ ■
  χώς έλαχίοτου.
  Οί Λεπροί αύτοι, οί τυφλοί, οί ξηροί
  είνε έκεϊνοι οίτινες σοΰ έμπνέουν αύτα ό-
  σα γραφείς, έκεϊνοι οΐτινες θά πληρώ-
  νουν οσα άναδημοσιΐϋϋΐς, έκεϊνοι οΐτινες
  θά πληρώοουν μίαν ημέραν πολύ άκρι-
  βα τα κακα όσα διαπράττουν κατά τού
  ΈίΚους.
  Οί νεκροί σοθ είνε γνωστοί.
  Διότι τίνας έ/.ηδεύοατε διά τής νεχρι-
  κής πράγμαΐι σιωΛής, ήτις επηκολούθη¬
  σε τόν έκΛογικόν θρίαμβον σας;
  Άλλά τούτο ήτο εύπρεπής έπίδειξις
  τής νί'·.ης τοϋ κόμμαιός σας !
  Ή νϊκρική σιωπή δηλαδή.
  Εΐμεϋα σύμφωνοι.
  Χ
  Άρτον καί θεαματα, έλέγομεν είς προ¬
  ηγούμενον φύλλον, ότι επεζήτησεν ή ε¬
  λαχίστη εύτυχώς μερίς τού Έλληνιχοΰ
  λαοϋ ή προσελόΌΰοα την Η Δεκεμβριού
  είς τάς κάλπας.
  Καί είπομεν ότι τό θέαμα παρέσχεν
  αυτή είς εαυτήν διά τής παρα>5ίας των
  έκλογών.
  "Ηδη έπιζητεϊ καί τόν άρτον.
  Άναγνίόσατε τύ τελευταίον κύριον άρ¬
  θρον τής "Ιδής.
  Δέν σας λεγομεν ιίποτε άλλο. Άνα-
  γνώσατε το καί θά ΐδετε πώς έπιζητεΐ
  τώρα τον άρτον εκ τοϋ δημοσίου Τα-
  μείου.
  Χ
  Σέ ρβαρύνθημεν πλέον, ώ «"Ιδη»,
  χαί μέ τοιαύτην σρθρογραφιαν ούτε θά
  σέ άναγνώοωμεν πλέον ού":ε θά κατέλ-
  θωρεν είς απάντησιν.
  Άλλ' είνε φοβερόν καί άπελπιστικό'ν>
  τουτο, μεταξΰ τοσιυν Ιπιστημόνων οΐτι¬
  νες άπαριίζουν τόν κατά τό πλείστον
  ουχί φαΰλον νύκλον τής «"Ιδής», νά μή
  δ'ακριθή ούδε είς Οστις νά δύναται νά
  γράψη άξιανάγνωσΐόν τι καί συζητή-
  σιμον.
  Τα γραφόμενα περί αριθμών καί Ά-
  ρισΐοτέλοΐ'ς έδυσκολεύθηαεν £πό τής ά¬
  ν ίας νά παρακολουθήσωμεν.
  Καί τα μέν περί αριθμών παραδίδο-
  μ*ν είς την κρίσιν των μαθητών |τοΰ
  Έλληνικοΰ σχολείου, οΐτινες ύποτίθεται
  ότι δ εξήλθον την στοιχε'ώδη άριθμητι-
  κήν.
  Διά Λχ περί Άριστοτέλους καί λογι-
  κής ήδη άχούομεν τα όστά τού φιλοσό-
  φου τρίζοντα «οί συνταρασσόμενα έν τφ
  βυθφ τής θαλάσσης δπου εΰοε ϊόν θά-
  τήν έπαρ/ίαν Πεδιάδος περιοδείαν τού ό
  κ. Νομάρχης μας έπαιξε ψαίνεται ή ή-
  θ·έλ^ησε νά παίξγι τόν σπουδαιότερον ρό¬
  λον τού είς τό χωρίον Μοχόν, την νεαν
  ταύτην ακροπολιν τοΰ Βενιζελισμοϋ.
  Δέν ήρκέσθη ό κ. Νομάρ/ης είς τάς
  κατ' ιδίαν έν τοίς καφφενείοις όμιλί(ξ
  τού νά παρακινή διά των γνωστών με-
  θόδων, τούς κατοίκους παρά την θέλη¬
  σίν των νά προσέλθουν είς τάς κάλπας
  καί νά ψηφίσουν, άλλά διέταξε, χοορίς
  έννοεΐιαι νά έχτ) δικαίωμα, τόν διευθυν¬
  τήν ΐοϋ σχολείου νά παΰση άμέσως τον
  εργάτην καί παιδονόμ'ΐν τού σχολείου,
  έν τφ προοώπφ τοΰ ότ,οίου συμπίπιει
  καί ή ίόιότης ΐοΰ κανόυλανάπτου τής
  έκκλησίας, διότι είναι βενιζελικός.
  Διέταξε πρός τούτοις νά άφαιρέσουν
  άμέσως έκ τού σχολείου την εϊκόνα τοΰ
  Βενιζέλου.
  Καί ώς πρός μέν την ενέργειαν τού
  ταύτην διά την εικόνα ουδείς έχρι νά πα-
  ρατηρήο[| τι, διότι πιθανόν να μή είναι
  παράνομος, άποδεικνΰει ομως τ ■ μΐσος
  ποΰ τρέφ ι ό κ. Νυμάρχη; πρός τόν πρώ
  τον ελληνα, ό οποίος κατέχων την έξου-
  σχετικών πιστοποιητικών.
  1) Οί έπίστρατοι κατά τόν χρόνον τής
  έγγραφής ή τής άνανεώσεως ή των έξεΐά-
  σεών των.
  2) Τα τέκνα των έν πολέμφ φονευ-
  θέντων.
  'ό) Οϊ άποροι φοιτηταί οί κατογόμε-
  νοι εκ τής Βορείου Ηπείρου, τής άνα-
  τολικής Μακεδονία:, των Θηβών, τής
  Λευχάδος, Κεφαλληνίας Ίθάκης καί των
  χωρίων Τσιθλυΰ καί Σκλιβατσαίνης.
  απολυσισ: κλασεων βοηθητικων
  Προεκλήθη Βασ. Διάταγμα περί απο¬
  λύσεως δΰο /ί'άσβων βοηθητικων των
  έτών 1908 καί 1909.
  Ή απόλυσις των ώς ά'νο) κλάσεων
  θ' άρχίσΐ] «πό τής 20 τρέχοντος μηνός.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑΥΑΓΙΟΝ
  ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΥ
  Κατά τηλεγραφικάς π/" ηροφορίας έκ
  Λονδίνου πρός τάς Άθηναϊκάς συνα·
  δέλφους τό Ελληνικόν ύπερωκεάνειον
  «Θεσσαλονίκην τής Έθνικής άτμοπλοίας
  ευρέθη πρό ημερών έν τφ ώκεα'<φ ενώ¬ πιον πρωτοφανοΰς θυέλλης καί έκαμε νερά κινδυνεύον νά καταποντισθή. Πρό τού κινδύνου τούτου εύρεδεΐσοι ή Θεσσαλονίκη έσπευσε διά τοϋ άσυρ- μάτου νά ζητήστ) βοήθειαν, καί εν ιταλι¬ κόν ύπερωκεάνειον άποδεχίίεν τό τηλε- γράφΐ|μα ευρέθη μετ' ολίγον παρά τό ενάμισυ καί πλέον μήνα ΐόν διετήρησεν είς την θέσιν τυΰ Νομάρχου. Καί είς ένδειξιν τής ευγνωμοσύνην τού φαίνεται διέταξεν την άμεσον άφαίρεσιν τής εικόνος τοϋ κ. Βενιζέλου τής κοσμού- σης την αίθουσαν τοΰ Σχολείου. Ώς πρός την διαταγήν τού νά πανθτ| ό παιδονόμος τοΰ σχολείου θά αναμεί¬ νωμεν την ενέργειαν τού κ. Διευθυντού άν καί κατά ποσόν θά ύπακούσχ) ούτος 3Ϊς παρανόμους προσταγάς, Έκφράζομεν όμως άπό τώρα την βάσιμον έπιδα_,ότι ούτος θά αρνηθή ταύτην άφοΰ δέν στη- ρίζεται επι τοϋ Νόμου. Άπό την υυμπεοιφοράν τοΰ κ. Νο¬ μάρχου έλαβε θάρρος καί ό Σταθμάρ- χης κ. Τσά-ιαλος έιωαατάοχηε, καί διά κήρυκος έγνωστοποίησεν είς τούς κατοί- κους ότι οποίος δέν ΐτροσέλθτ) νά ψηφί- στ) θά πληρώστ) πρόστιμον 1000 δραχ. Μ* όποιο δάσκαλο καθιζεις τέ^οια γράμ- ματα θά μάθϊ]ς, λέγει ή παροιμία. Πα- ρηκολούθησεν ό κ. ενωμοτάρχην τόν κ. Νομάρχην είς τάς ενεργείας τού τάς έκ- λογικάς καί δέν ήτο δυνατόν παρά νά συμμορφωθή, πλειοδοΐών μάλιστα, πρός αύτάς. Παρ' όλα ταυτα τα πιεστ.κά μέτρα των διαφόρων άρχών, ό λαός τοΰ χωρίου Μο- χοΰ Πεδιάδος άπέδειξε καί πάλιν δα πλευρόν αυτού. Κατά νεωτέρας δέ τηλεγραφικάς πλη¬ ροφορίας τύ Ιταλικόν ύπερωκεάνενον πα¬ ρέλαβεν ήδη τούς επιβάτας οΐτινες έπέ- βαινον τής Θεσσαλονίκης ή όποία πιθα¬ νώς μετά τουτο κατεττοντίσθ»}. Ουδείς των έπιβατών Η ΚΑΤΑΛΗΨιΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ Τηλεγραφικώς ανηγγέλθη προχθέ; ή κατάλη·ψ'ς τού Καστελλορίζου υπό των Γάλλων. ' Διά την κατάληψιν ταύτην προέβη είς διαμαρτυρίαν ή Έλληνική Κυβέρνησις, χθεσινόν δέ τηλεγράφημα αγγέλλει ότι ή απάντησις τής Γαλλίας είς την διαμαρτυ¬ ρίαν ταύτην κρίνεται ίκανοποιηΐική. ΜΕΓΑΛΑ ΣΙΤΟΦΟΡΤΙΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Διά λ)σμόν τής έθνικής Τραπέζης κα- τέφθασαν είς Πειραια διά τοΰ φορτη- γοΰ ατμοπλοίου <Έλλη» 6700 τόννοι σίίθΐι ές Άμερικής. Διά δέ τυΰ ατμοπλοίου «Άγιος Δη¬ μήτριος» προερχομένου έκ Θεσσαλονίκης εκομίσθησαν διά λ)σμόν Πειραιέων εμ¬ πόριον περί τό εν Ικατομμύριον οκάδες αλεύρων. Αναμένονται δέ κατ' αύτάς καί ά'λ- λα σιτοφορτία μέ τα όποΐα έν συνδυασ¬ μώ πρό; τα ήδη έκφορτωθέντα θά κα¬ τορθωθή ή έπάρκεια τής χώρας επί δύο τουλάχιστον μήνας. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γενομένων χθές των αρχαιρεσιών τοΰ τής κατα τα 3)4 αποχής τού εκ των εκ- Δικηγορικοΰ Συ'-λόγου Ηρακλείου εξελέ- λογών ότι ά«ολουθεΐ άπαρεγχλίτων τάς γησ«ν μκ'η τοΰ διοικητ,ικού Συιιβουλίου αρχάς τοΰ Μεγάλου συμπολίτου μας κ. „{ εξής: Γεώργιος Κοκκινάκης Πρόεδρον, Βενιζέλου. Γεώργιος Μαρής Άντιπρόεδρος, Ιωάν¬ νης Γ. Βογιατζάκης Ταμίας, Μιχαήλ Χριστοφοράκι|ς Γραμματεύς, καί Σύμ- βουλοι οί κ. κ. Μιχαήλ Μανασσάκης, Νικόλαος Παπαδά'<ης, Εμμανουήλ Λο- γιάδης, Νικόλαος Μιτσοτάκης καί Εμ¬ μανουήλ Καμιωτάκης. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ Είς αντικατάστασιν τοΰ παραιτηθέν- τος άγρονόμου Κωνστ. Παπαδογιάννη διωρίσθη ό κ. Αυμπρίτης. τορπιλλισμοσ: γαλ. ατμοπλοίου Έκ Παρισίων ήγγέλθη ότι τό Γαλ¬ λικόν ατμόπλοιον «Βίλλ ντέ λα Σιοΐά» έιορπιλλίσθη υπό έχθρικοΰ ύποβρυχίου έν τή άνατολική Μεσογείφ. Οϊ πλεΐστοι των έπιβατών εσώθησαν άτοβιβασθέντες είς Μαλταν. ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΥΦΟΥ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Κητά τάς τελευταίας ημέρας εσημειώ¬ θησαν πολλά κρούσματα τύφου εν Πει- Ε1ΔΗ--Ι-: ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΜΑΣ Το Υπουργείον των Έσωτερικών ε'ς τό οποίον απεστάλη πρός χημικήν ανάλυσιν ποσότης τού ΰδαιος τοϋ ΰδραγοογείου τής πόλεως ληφί)εΐσ'£ έκ διαφόρων με ρών τοΰ έσωτερικοϋ καί έξωτερικοΰ ύ- δραγωγείου απέστειλε τό έτόμενον τη λεγράφημα είς τυν κ. Νομάρχην Ηρα¬ κλείου. Νομάρχην - Ηράκλειον Έξετάοας όποοτηλέντα ϋδατα άρνη- τικη μικροβίον τνφου, άναφέρετε εάν κρονσματα είς ωρισμένην αννοικίαν ^ δι- εοτιηρμένα είς διαφόρους συνοικίας, εψαρ- μύσατε ένδεδειγμένα μέτρα ίξυγιάναεως τόπον πρός καταστολήν νόσον. Διεν&νντης Υπουργείον Έσωτερικών {νπογρ.) Χωματ ανός ΑΤΕΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ραιεί, κυρίως είς τάς κατωτέρας τάξεις των έργα.ών καί των προσφύγων, άτι- . να έγχαίρω; άπεαονώίίησαν υπό τής άσ- Έ'θημοσιεύθη έν τβ εφημερίδι τής'. τυνομίας πρός αποφυγήν τής έίΐ*κτά- ΚυβΡννήοεως Βασιλικόν Διάταγμα δι'| σεως τής νόσον. ..ΰ άπαλλάσσονεαι τής καταβ )?>.ης τελών Ι Ώσιε δέν ποέτει νά εχομεν παράπο-
  διάχάςπανεπιστημΐΛκάςσπουδάςτων οί'ν«· εΐνα,ι «ν' άλλαι πόλεις τυφόπληκται.
  «ν «■»*,
  - «ΗϋΙΙ
  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  Τιμαί καταχωρίσεωνι
  1η Σελίς ό στϊχος Δρ, 2.
  '2α » » 1.50
  3η » » » 1.—
  4η » κατ' άποκοπήν—
  __ Τα χειρογραφα δέ ρπιστρέφονται.
  ΠΕΝΝΙΕΣ
  Καί τα έκπνεϋσαν τριήμερον σκανδαλωδώς
  έαρινόν.
  —Δέν έννοεϊ τέλος πάντων ΰ καιρός ά
  άλλάξϊ] επί το χειμερινώτερον.
  —Άν έλειπε και ή βροχΐ} της παρελθού¬
  σης εβδομάδος
  —Οΰτε κάν θα ένεθυμυΰμεϋα ότι διανύο-
  μεν μήνα Δεκέμβριον.
  —Διότι τουτο μονον το ημερολόγιον μάς υ
  πομιμνήσκει.
  "Εσχάτως είς τυ «Πολυθεαμα,> έφθασαν κι-
  νηματόγραφικαι ταινίαι αφάνταστον τι,χνηί
  και πλοκής.
  —Πρό πάντων παρατηρεϊται φιλοτιμος προ
  σπαθεια των θεατρωνών
  —Νά προμηθευωνται ταινίας άπο τούς κι
  νηματογραφικούς οϊκους εν οΐς τούς διαφό¬
  ρους ρολους εις τα όραματα.
  'Κποδύονται διάσημοι ήθοποιοί αμφοτέρων
  των φύλων.
  —Δέν ηύτυχήσαμεν οί Ηρακλειώται νά έ¬
  χωμεν εφέτος θίασον
  —Καίτοι ηδυνάμεθα νά καυχηθώμεν ότι
  τό θέατρον άπετελει την χειμερινήν πνευμα¬
  τικήν τροφήν μας.
  —Τουλάχιστον εχομεν τόν κινηματογράφον
  καί παρηγορούμεθα
  —Πώς 'ίσως μέχρι των Απόκρεω θό δυνη-
  θώμεν νά παρακολουθήσωμεν
  — Καί μερικάς καλλιτεχνικάς παραστάσεις
  ζιοντανας.
  —Άπό κανένα δραματικόν ελληνικόν θία-
  σον.
  —Πρός τούτο άς άνασκουμποθοϋμεν δλοι·
  — Καί θά το καταφέρωμεν έξάπαντος.
  —Ποίος άλλος;
  ' —Μόνον ή Γαλλία
  _Ή είλικρινής κα'ι άφιλοκερδής φίλη τής
  Ελλάδος καί των Έλλήνων
  —"Ήτο δυνατόν νά μάς έλθ|] έπίκουρος είς
  δυσχερεστάτην δι" ημάς οικονομικήν στιγμήν
  —Καί το έκαμε, δανείσασα είς τό επίσημον
  Ελληνικόν Κράτος δεκα έκατ. φράγκων
  —Έκ των 40 ποϋ εΐχαν υποσχεθή όλαι αί
  Δυνάμεις τής Άνταντ.
  —Και θά φροντίση ασφαλώς ή ιδία Γαλλια
  περί της είς τό αρτιον παραχωρήσεως τοϋ
  όλου δανείον.
  ΑΓΡΙΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ
  Την παρελθούσαν Δευτέραν έν φ ό
  μικροπωλητής Λαχανικών Αντώνιος Πα-
  τσουράκης έκ Σκηνέ Κυδωνίας έκάθ-ητο
  καί έτρωγε είς τό ξενοδοχείον τού Αναγ¬
  νώστου Σαρρή κείμενον είς την συνοι-
  κίαν των Χανίων «Πόρια Κισσάμου»,
  προσήλθεν αιφνιδίως ό ύπενωματάρχης
  Τσούλας φέρων ένταλμα κατά τού Πατ-
  σουράκη είς τόν οποίον είχεν επιβληθή
  φυλάκισις ολίγων ημερών καί τόν διέ¬
  ταξεν νά τόν ακολουθήση.
  Ό Πατσουράκης έν ώ κατ' αρχάς ε¬
  φάνη ααρά την άρχικήν δυστροπίαν τού,
  πεισθείς ν' ακολουθήση^ τόν ύπενωμο-
  τάρχην, μόλις έσηκώθη εφώναξε σύρω
  περίστοφον καί πυροβόλων κατά τοθ υ-
  «ενωμοτάρχου: «Έν ονόματι τού Νόμον
  σέ πυροβολώ!» Ό ύπενωμοΐάρχης απε¬
  πειράθη άμυνόμενος κατ' αυτού νά πυ
  ροβολήση άλλ' άπέτυχε διότι τό περίσ¬
  τροφον τού δέν έξΒπυρσοκρότησεν καθ
  δν χρόνον τού κακούργου δύο σφαίραι
  είχον επιτύχη τόν δυστυχή έκτελεστή
  τού καθήχοντυς ή μία κατά τό μέτωπο
  καί ή άλλη κατά τόν μηρόν, έξ ών ηδτ
  είχε καταστή άνίκανος νά αντιτάξη οι¬
  ανδήποτε άμυναν. ? 5
  Καθ" ήν ώραν έξετυλίσσοντο τ ανω
  τέρω ό Ιδιοκτήτας τού ξενοδοχείου Α
  ναγνώστης Σαρρής φοβηθείς έκρυβη εί;
  τίνα γωνίαν τού μαγαζείου τού, αλλ < κακοϋργος τόν άνεζήΐ.|σε διά τού βλεμ ματος και μόλις τόν ανεκάλυψεν ετρεςι πρός τό μέρος ποΰ είχε κρυβή, και χω· ρίς νά ύπάρχει καμμιά μεταξύ των δια φορά, επυοοβόλησβ κατ' αντοθ δι; κ«ι ΝΕΑ Ε <£* ι-, **Λ Ε Ρ Ι όν αφηχε απνουν, μεθ δ ετράπη είς δή υπε/ώρησεν είς τα κυριώτερα σημεϊα ίυγην πρός το Μουσουλμανικόν εκοο- καί ή άμηχανία είς ήν ευρίσκεται είνε αφειον καΐαδ.ωκομ.ν,κ υπό των έ-εΐ άρκετά είλικρι,ή-. ' ΐλησιον εστρατωνισμένων στοατ.ω-ών Έφ'όσον π/ρε5έχθημεν την έλληνι- αι »ων χωροφυλάχων οΐτινες κατ,φίτα- κήν άποψιν, ώς πρός τας συμμαχίας αν επι ΐοπου. ύποχρεώιεις χ-/.ς, ο>ν έχομεν καμμίαν έ-
  ων των στρατιωτών.
  .-.. .„,. ν..ν»ν»»ι.υν. ; τοκρατοριών. Ο'αταστοΐ/ε
  Ο τραυματιας ύπενω,,ατάρχη; νοση-ι ευθβτήσεως καί ουδέν έ/ός'
  ευεται εις το στρατιωτικόν νοσοκομείον Ι φαίνοντχι /ά είνε παροντα. ·?
  ιη διατρεχων κανένα κίνδυνον. ?,*„<*- ,,.ΐίτ,., τ ,- έ'.~ι „«.,.,„,, τρέχων κανένα κίνδυνον. Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ · Οί Πρεσβευταί των Κοατών των ό- ΐοίων οί ΙΙρόξενοι συνελήφθησαν υπό ;οΰ στρατηγοΰ Σκράΐγ έν Θεσσαλονίκη ιπκϊκεφθέντες χ«ές τόν κ. Σκουλούδην ΐροέβησαν είς συλλογικόν διάβημα διά άς συλλήψεις ταύτας. Ό κ. Σ«ουλοΰ<^ης ϊπήντηοδ ότι η Κυβέρνησις διεμαρτυ¬ ρήθη πρός την Άντάντ. Ό Βούλγαρος Πρόξενος τής Θεσσα- ονίκης άπουσιάζων έκ τοΰ Προξενείου »έν συνελήφθη. Ό στρατηγός Σαράΐγ προέβη είς δη- .ώσες έν Θεσ)νίκη καί)' άς ή σύλληψις ών Προξένων είναι απλώς μέτρον, πο¬ λεμικον σχετιζόμενον μέ τάς διενεργου- μίνας έπιχειρήσεις μή θίγον ?>έ ουδόλως
  τα κυοιαρχικά της Έλίιάδος δικιχιώματα.
  Ό'α τα στοΐχεΐα μιας δι-
  κωλύματος
  Αλλ' έξ ού-
  οεμιάς μελέτας τ,/ς 6α/κανικής καταστά¬
  σεως, υπο την πιροθσαν μορφήν της,
  δύ/ανται να κροκύψουν οικαιολογητικαί
  έλπίδες μ:ας άαβσου αυμμαχτκής έπιθέ-
  σεως.
  θά είνε μάλιστα πολύ διά τούς Αγ¬
  γλ ογάλους, ά/ ο >^ηθοΰν νά κρατηθοθν
  είς τάς θέσεις την άπέναντι ανωτέρων
  αριθμητικώς ου/άμεων, ιδίως μετά την
  τελευταίαν είδησιν περί συγκεντρώσεως
  ενός νέου βουλγ/αρικοΰ σΐρατεύματος
  είς την κοιλάοα τοθ Στρυμώνος.
  Μόνον άπό βορρά υπάρχουν έλπίδες.
  Ή <">πέ|*6αςϊΐς τής Ρωσσίας είνε βεβαία.
  Δύναται νά γίνη άμεσος καί άν γίνη
  διά ξηράς δέν βλέπομεν πώς θά δυνηθή^
  νά επιτεθή κατά χΓ,ς Βουλγαρίας, χωρΐς
  νά φέρη μέ τό μέρος της την Ρουμανίαν.
  Άλλά την ημέραν, καθ'ήν θά διαβή τα
  σύνορα θά είνε τότε άργά καί νά ομι¬
  λήσωμεν περί τής έπιθέσεως των συμ-
  ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ
  Τα «Ήμερήσια Νέα» τοΰ Λονδίνου,
  χοΜάζοντα έν κυ£ιίφ άρθρω ΐόν έν τή
  'ωμαϊκή Βουλή τελευταίον λόγον τού κ.
  Σοννϊνο, υπό τόν ανωτέρω τίτλον έπά-
  ονται τα εξής :
  «Ό Ιταλός ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών έπεβεβαίωσετήν είδησιν τ^ςέμμονής
  /)ς Ιταλίας είς την κοινήν συμφωνίαν
  ών συμμάχων, κατά τής συνάψεως μο-
  ομερούς είρήνης καί ωμίλησε αίσιοδόξως
  ιΐά την στάσιν τής Ελλάδος.
  Αί παρεχόμεναι ομως είς τα μέρος
  ,οθτο τοΰ λόλου πληροφορίαι δεν άνά-
  'ονται καθαρώς είς τάς οιεξαγομένας Ιτι
  ιιαπραγματεύσεις, άλλ' είς τάς υπό τή:
  Έλλτ}νίκης Κυδερνήσεως δοθείσας δια-
  βεβαιώσεις.
  Τό σπουδαιότερον μέρος τοΰ λόγου
  τοϋ βαρώνου Σοννϊνο είνε έκεΐνο, τό δ-
  ποϊον καθορίζει την πολιτικήν τής Ιτα¬
  λίας είς τα Βαλκανικά.. Έ Ιταλία
  εχει ζωτικά συμφέροντα είς Αλβανίαν.
  Έπίσης ένδιαφέρεται διά την σωτηρίαν
  τής Σερβίας. Συνεπώς θ-ά διαβή τα Αδ
  ριατικόν, *ά αμυνθή τής Άλβανίας, _θά
  συμπράςη είς την άνασύ/ταςιν καί ενίσ¬
  χυσιν τού σερβικοθ στρατοθ «καί θά ά-
  αμείνη την ημέραν τής έκδικήσε ι:ςϊ
  Αύτά είνε τα δρια, έντός, των οποίων
  ό Ιταλός (ίπ^ρχός διαγράφβι την μέλ¬
  λουσαν δράσιν τής Κυβερνήσεως τού. Ο
  λόγος τοϋ δύναται Ισως έσκεμμένως νά
  άπο*ρύτττη τούς καθαρούς σκ-οπούς τής
  Ιταλίας. Άλλ' ώς Ιχει έγγυάται διά την
  άμυναν τής Άλβανίας καί την προστα¬
  σίαν τού συντετριμμένου σερβιχοΰ στρα-
  τοΰ, άλλ'ούδόλως διά την συμμετοχήν τής
  Ιταλίας είς μίαν έπιθετικήν έπειχείρη
  σιν των συμμάχων είς Μακεδονίαν.
  Οί Άγγλογάλοι συνεπώς όφείλουν νά.
  στηριχθοθν επί τώ^ ίδίων αυτών δυνά
  μειον είς την Μακεδονίαν. Έ κατάστασι
  δχι καθολοκληρίαν κρίσιμος, δέν είνε έν-
  θαρρυντική. Ή Σερβία ευρίσκεται υπο
  την κατοχήν των Γερμανών καί Βο·Λ
  γάρων.
  Επί πολλάς έβοομάδχς, δ σερβικός
  στρατός θά μένη έκτάς ύπολογισμοϋ, καί
  εί- περίπτωσιν καθ' ήν οέν θά δύναται νά
  υπολογίση επί τής ελπίδας μιας άμέσου
  επεμβάσεως έκ μέρους τής Ρωσσίας η
  Ιταλίας, άκόμη δέ ολιγώτερον τής Ρου-
  μανίας. Καϊ αύτάς Ιτι ό μιρρός μαορο-
  βουνιωτικός στρατός άπωθήθη μέχρι τής
  άπωτέρας άκρας των όρέων.
  Έν τώ μεταξύ αί μετά τής Ελλάδος
  διαφοραί δέν έξωμαλύνθησαν Ιτι. Δέν^ό-
  πάρχο'υν έν τοσούτω σοβαροΐ λόγοι ^οιβ
  να 6τ,οπΐ*υθ2 τις τούς σκοπούί τη;. Η-
  Όταν ταχυδρομήτε επιστολήν
  σαζ, ιιή λησμονήσετε νά έπικολλή-
  σητε καί τό Ινσημον τοΰ Έρυθροΰ
  Σταυροΰ ή τοΰ Πατριωτικοΰ Συν-
  δέσμου.
  Πωλοΰνται δέ ταυτα είς δλα τα
  ταχυδρομικά Γραφεΐα πρός 5 λεπτ.
  έκαστον.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή εσχάτως αφιχθείσα είς την πόλιν
  μας μοδίστα γνναιχεΐων ένδυμάτων
  Δίς ΠΑΤΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
  διδαχθε'ισα την ραπτικήν είς τό έν Αθή¬
  ναις πεφημισμένον κατάσΐημα Μ&ά&ΐηε
  01εηΐ3.η5 πΐΊβοφορει τάς άξιοτ. Κυρίας
  καί Δεσποινίδας ότι Γδρυσε Κατάστημα
  Ραπτικής έν τφ όποι'ψ θέλει διδάσκει
  την Ραπτικήν μέ νέαν δλως μέθοδον.
  Έ/ τώ Κατασΐήματι δύνανται νά
  προσέρχωνται πάσαι αί βουλόμεναι νά
  διδαχθώσι την ραπτικήν είς δλα τα εϊδη
  των ένδυμάτων καί άσπρορρούχων, ρά-
  πτουσαι ϊδικά των φορέματα, πληρώ-
  νουσαι δίδακτρα μηνιααίως δρ. 10.
  Μοναδική εύκαιρία διά τάς Δίδας 6-
  πως μάθωσι την ρίπτικήν τελείως.
  Πληροφορίαι παρά τή ιδία- συνοικία
  Πλατύ Σοκάκι, οίκία κ. Γεωργιάδου.
  Απεφασίσθη ή άπό βάσις
  Συμμαχικον στρατοϋ είς την
  Μ. Ασίαν.
  —Ανεχώρησεν είς Καβάλλαν
  άντιτορπιλλιχόν πρός παραλα¬
  βήν των ιατρών Κράονξ χαΐ
  Αίσλεμπέργχ, οΐτινες θά επι-
  σχεφϋ'ώαι τόν Βασιλέα.
  —Ό Γαλλιχός τνπος αποδί¬
  δει μεγάλην σημασίαν είς τό έν
  Παρισίοις ανγχροτούμενον συνέ¬
  δριον των 'Ελληνιχών Παροι-
  χιών.
  — Τό Καστελλόριζον κατελή¬
  φθη υπό των Γάλλων.
  — Τα Αύοτρογερμανιχά οτρα-
  εύματα λέγεται ότι θά άπο-
  συρθοΰν τοΰ Βαλχανιχοϋ Με-
  ώπου.
  —Οί Άγγλογάλλοι συνέλα-
  βον τοϋς έν Θΐ,αααλονίχτι προ-
  ξένους τής Γερμανίας, Αυστρί¬
  ας, Τουρχίας χαΐ Βουλγαρίας
  και τονς μετέφερον έντός τοΰ
  θωρηκτού «Πατρίς».
  —Λέγεται ότι δ Βασιλεύς τής
  Σερβίας αφικνείται σήμερον είς
  Θεσσαλονίκην.
  — Τό Γαλλικόν θωρηκτόν επί
  ου οποίον μετεφέρθησαν οί
  συλληφθέντες Πρόξενοι, απέ¬
  πλευσεν έκ Θεσ)νίκης άγνωστον
  ποϋ κατευθύνεται.
  — Αί τελευταίαι δηλώσεις
  τοΰ Μπέτμαν Χόλβεγκ είς τό
  Ράϊχσταγ, περϊ εΐρήψης αχολιά-
  ζονται υφ' όλον τοϋ Εύρωπαϊ-
  κοΰ τύπον.
  Ο ΠΑΡΑ ΠΡΟΤΟ&ΙΚΑΙΣ ΗΣΑΓΓΕΑΕΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έχοντες ύπ' δψει τα άρθρα 20, 38
  καί 40 τοΰ ΣΗΒ Νόμου περί ναυαγίων
  καί ναυαγιαιρέσεων.
  Γνωστοποιοΰμεν δτι την 28Όχτωβρίου
  1915 έν τή άκτή Άγίας Πελαγίας ανευ¬
  ρέθη υπό τού τελωνοφύλακθς Κων. Κου-
  βαριτάκη έκβρασθέν αποσυντεθειμένον
  προερχόμενο^ έκ ναυαγήσαντος πλοίου
  αγνώστου εθνικότητος έφ' ού ευρέθησαν
  ά εξής εϊδη ήτοι: είς πορτοφόλιον περι-
  είχοντο 15 αγγλικαί λίραι, ε'ν χαρτονό
  μπμα Αίγυπτ. Τραπέζης άξίας περίπου
  μιάς αγγλικ^ς λίρας^ ϊξ οιπλά σελίνια,
  δύο ίρ"(}ρί αίγυπτιακά νόμίσματα, άξί-
  ας τριών περίιιο» δρ. καί πέντε χάλκι-
  να νόμίσματα μικράς άξίας
  Προσκχλοΰ^ται δέ οί Ιχοντες συμφέ¬
  ρον, δπως έι/τός τριετοθ; προθεσμίας ά¬
  πό τής τελευταίας είς την εφημερίδα κα-
  ταχωρίΐεως τού προγράμματος παρου
  σιάΐωσι τάς ά-ταιτήσεις αυτών μετά των
  νομίμων άποδείξεων είς τα Πρωτοδικεΐον
  Ηρακλείου.
  Έν Ηρακλείω τή 8 Νοεμβριού 1915
  Ό Εισαγγελεύς
  Σταμ. Μεσημέρη;
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τα γνωστά δίδικά καταπότια κα¬
  τά των Ιλωδών πυρετών τοΰ ίατροδ
  κ. Ν. "Άόρμακόλλα, ευρίσκονται καί
  πωλοΰνται γνήσια ΜΟΝΟΝ είς τα εν¬
  ταύθα Φαρμακεΐα των κ. κ. Δ. Κα-
  π$τανάκη καί Δ. Ταβουλάρη, ενθ-α
  συχνάζε·. ο>χος.
  θεραπεύουσι' ταχέως καί ασφαλώς
  καί αύτούς τούς παλαιοτέρους καί έ-
  πιμονωτέρους έλώδδΐς πυρετους άνευ
  άλλαγής κλίματος.
  Τιμή εκάστου κυτίου δρ. 4.
  Είς τό Κατάστημα τής Δίδος
  Φρόσως Πιταράκη
  έφθασαν τα τελευταία
  ΜΟΔΕΛΛΑ
  τής έποχής εις πλουσιωτάτην συλλογήν
  φορμών, έπίσης φαντεζί βελοΰδα καί
  όλα τα εϊδη τής πιλοποιείας όμοια των
  οποίων δέν υπάρχουσι είς άλλο Κ)στημα
  εις τιμάς ασυναγωνίστους»
  Ή κ. Μαρία Σιαγκουνίδου — Κα-
  ραβέλα, οδοντοϊατρός μετέφερε τό ιατρεί¬
  ον της είς την οικίαν Γ. Πετάσση έναντι
  Ιωάνου Σφακιανάκη τέως Τραπέζης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Συνιστώμεν τό νεοσύστατον Κατάστη¬
  μα τής φιλοκάλου κ αί ρίκτου Δος Φω-
  φώς Ζαφειράκη ένθα πωλοΰνται στέφα-
  να γάμων καί κηδειών καί άνθη καπέλ-
  λων μέ τιμάς λίαν συγκαταβατικάς.
  Ή Αίς Φωφώ Ζαφειράκη τελειοποιηθεΐ-
  σα έν Αθήναις τελευταίως καί έφοδια-
  σθεΐσα τελείαν συλλογήν κοπτικών καί
  τελευταίας ΐφεορέσεως μηχανημάτων Κα-
  τασκευής ανθέων άναλαμβάνει πασάν ερ¬
  γασίαν.
  "Εναντι καταστημάτων Σεβρισαριάν.
  Πλουσία συλλογή ανθέων, χειμερι-
  νών καπέλλων, στεφάνων γάμων και κη¬
  δειών.
  Ν Ε Α Ε Φ 5 ,"ϊΛ Ε Ρ Ι
  Μαρία Πατταράκη άσ/αιίτεΐσα
  είς χό έν "Αθήναις Δημόσιον Μαι-
  ευιήριον, είναι έκ των "τελείως καί
  έπιατημονικώςμορφωμένωνμαιών τής
  πόλεώς μας.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΈΈφορεία των Κυρίων τοθ Μουσικοΰ
  συλλογου ό «Άππόλλω» καθιστί γνωσ¬
  τόν δτι άπο 15 Όκτωβρίου άρχονταιτά
  μαθηματα τοΰ Μανδολινοο, Κιθάρας,
  Βιολίου, καί 'Ωδικ^ς.
  Εγγραφαί καθ' εκάστην ^-6 μ.μ είς
  τας σχολάς τοΰ Συλλογου (Οίκία Άλε-
  ξανδρίδοο. (Έ* τοϋΓραφείου)
  Διδασκάλισσα πτνχιοϋχος
  πρωτοβάθμιος, νπηρετήαααα
  είς δημοαίαν θέσιν, ζητεί παρα-
  δόσεις.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν
  {νΊΊΑ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Έπληρώθη Ιν Λενον καί απέκτησε το
  Ηράκλειον καταστημα αποκλειστικώς
  μονον άπο Γοοναρικ,α. Ιΐαρά τοθ καλ
  λιτέχνου κ. Άναστ. Φραγκοπούλου θά
  φορέση ό κόσμος εύθυ/ά Γου-
  ναρικά πρώΐης τάξεως καί τέ-
  χνης απαραμίλλου, ετοιμα καί
  επί π^ραγγελία, Μην αγορ α-
  σετε πριν κάμετε μίαν επίσκε¬
  ψιν είς το κατάσΐ-^μα Φραγ¬
  κοπούλου, σοβαρώς καί απο¬
  λύτου εμπιστοσύνην
  Τα κατασίημα εκτελεί παντός
  ^ς επιδιορθώσεις Γουναρικ,ών,
  ρισμοΰς μπεναθων λεοκων και μογκολιν.
  Ηράκλειον - οοος Αγ. ΑίΛατερίνγ^ς πα¬
  ραπλεύρως τ&ϋ Κ)μριτος κ. Σέρκου Άβα-
  κιάν.
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΜΟΣ
  ΕΔ Ρ Α
  ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΐΚΗ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ
  / ΚΕΦΑΛ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
  ΔΡ. 60.ΟΟΟ.ΟΟΟ
  —Ύποχαναβτήματα: ·
  Έν ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεί, Θεασα-
  λονίχτ), Πάτραις, Ίωαννίνοις,Βόλω,
  Λαρίσση, Καβάλλα, Καλάμαις, Τρι
  πόλει, Χίω, Λιμ. Βαύ-έος (Σάμου),
  Σύρω, Χανίοις, Ηρακλείω, Ρεθν-
  Πρακτορείον έν Μούδρφ (Λήμνου)
  Έν ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Γαλατ$, Σταμ-
  πούλ, έν Σμύρνη·
  Εν ΑΙΓΥΠΤΩ ■. Εν Άλεξανδρεία,
  Καΐρφ καί Ζαγαζίκ
  Εν Αγγλία : έν Λονδίνω (£Νθ 22
  &Ι( βίί)
  Έν Κύπρω: έν Λεμησώ.
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διον. Στέφανον Άντιπρόεδρος
  Ίάχωβος Μποννιέ, Διευθύνων Σϋμβουλο:
  ΜωάννηςΆθηνογένης, Στέφανος Ενγενίδης,
  Μ. Λάοπαρης, Βαοώνος Α. δέ Νεφλίζ,
  Ε. Ροδοχανάχης, Κ. Βερονγχ, Λ Ζαρίψης
  Π. Καραπάνος. Σ. Φούντης
  ΓεΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΓ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
  Η τραπέζα αθηνών εκτελεί πάσαν
  Τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι προεξοφλή-
  αεις έμποριχών γραμματίων και συναλ-
  λαγματικών, προκαταβολάς επι χρεωγρά-
  φων και έμπορενμάτων, είσπράξεις τοκο-
  μεριδίων, παντός εΐδονς χρεωγράψων.
  φορτωτιχών, ανναλλαγματικών, γραματί
  ών εσωτερικόν και εξωτερικόν, εκτελεί
  χρηματιοτικάς ίντολάς, έκδίδει έπιταγάς,
  πιστωτικάς επιστολάς, καί τηλεγραφικάς
  ίντολάς πληρωμών εν τε τφ εσωτερικώ
  καί έξωτερικψ, ανο'ιγει τρέχοντας λ)αμοι ς
  ηγγυημένονς, δέχεται κατα&έσεις χρειο-
  γράφων πρός φνλαξιν άντι ελαχίστων δι-
  καιωμάτων και ίνοικιάζει διαμερίσμαια
  χρημιτοκιβωτίων διαφόρων διαατάαεων
  υπό δρονς λίαν εννο'ικονς διά τό κοινόν
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ δέχεται
  καταθέσεις είς τραΛεζογραμμάτια, είς
  χρυσόν καί έπιταγάς [ο^βςιιβδ] επί
  τού έξωτερικοΰ υπό βρονς λίαν εύνοϊ-
  κονς.
  Αί είς χρυσόν καταθέσεις είναι
  άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθη-
  ααν,αί δέ είς έπιταγάς (οββςηββ) ο¬
  μοίως άποδίδονταΐ δι' έπιταγών
  (ο^βςηβ) της Τραπέζης επί των έν
  τω εξωτερικώ άνταποκριτών της. Οί
  δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται
  καθ' έξαμηνίαν άπό τής 1ης Ια¬
  νουάριον καί 1ης Ιουλίου εκάστου
  έ'τονς.
  Ταμιευτηριον με Ιδιαιτέραν υπηρε¬
  σίαν λειτουργεΐ χα&* εκάστη
  ΝΑΥΛΩΣΕιΙΣ
  Τό Ύπο/ατάστημα τής Τραπέζης Ά-
  βηνών έν Λονδίνω (Γ3ΑΝΚ 6Γ ΑΤΓ.Ε1Ν5
  Ε. (ϊ·) έχει ειδικόν καί τελείως κατηρ-
  ιισμενο Ναυΐι/αακυν Τμήμα λειτουρ-
  γοϊν άπό δωδεχαετίας καί άναλαμβά-
  νον την εκτέλεσιν επί προμηθείςι:
  Ιον Άσφιιλ^ιών επί άτμοπΛθίων, έμ-
  πορευμάτων, /ρεωγράφων κ. τ. λ.
  2ον Ναυλώσεις άτμοπλοίων ^ιά λο¬
  γαριασμόν των πλοιοκτητών ή φορτω-
  τών.
  3ον Πωλήσεις καί άγοράς άτμοπλοίων.
  4ον Είσπράξεις άβαριών, καί έν γένει
  παντός εϊδους ναντιλιακήν ή άσφαλιστι-
  χήν υπηρεσίαν.
  Οί πελάται δύνανται §ά άπ«·υθύνων-
  ται είτε άπ' εύθε-ίας πρός τό έν λόγω |
  Ύποκατάστημα είτε μέοον τού παρά ττ| |
  έν Αθήναις Γενική Διετ'θύνσει τής Τρο>-
  πέζης Ναυτιλιακοΰ Τμήματος, είτε μέ- {
  ΑΜΟΙΒΗ 2,000 ΛΙΡΏΝ
  Προσφέρεται υπό τής έν Αθήναις Άγγλικής Πρεσβείας άμοτβή έκ λιρών
  στερλινών 2,000 (δύο χιλιάδων) διά την τελεσφόρον καταγγελίαν εχθρικοΐ ύπο-
  βρυχιου.
  Πλήν τούτου καί είς τόν κομιστήν σχετικών πληροφοριών περί πάσης ποσότη¬
  τος ελαίου ή άλλου εϊδους, όπερ ήθελεν άναδειχθ|| ακ προωρισμένον δι' εχθρι¬
  κόν σκάφος, π/.ηρωί)ήσεται ποσόν ίσον πρός την υπό διαμετακόμισιν τού άνα-
  καλυθφησομένου ε,ίδους.
  Πληροφορίαι δίδονται παρά τω πλησιεστέρω Αγγλικώ ΠροΕενικώ Γρα¬
  φείω. ( _
  ("Εκ τού Γραφείον τής Άγγλικής Πρεσβείας Αθηνών)
  ΡΑΦΕΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  ΟΛΟΣ ΣΕΊΤΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡΙΘ. 25
  Επί δύο έ'τη σπουδάσασα έν Αθήναις έν τη έπαγγελματικ^ Σχολ"5
  Αθηνών καί παρακολουθ-ήσασα μετά προσοχής την εκπαίδευσιν τής κοπτι·
  κης καί τής ραπτικής ίδρύει έν Ήρακλείψ ραφείον γυναικείον φορεμάτων
  μέ την πεποίθησιν ότι θέλει συντελέσει είς την καλαισθητικωτέραν καί ά-
  θηναϊκωτέραν περιβολήν των κυρίων καί δεσποινίδιον τοθ Ηρακλείου.
  Αί τιμαί είναι λίαν συγκαταβατικάς
  ΠρθίΕΪΑΤΕ!
  ΑΙΟΑΤΟΙ ΙβθΗΤΕ ΑΓΙΟ ΤΗΪ ΚΗΛΗΝ·
  , « (Κατέβασμα, σπάσιμο, ξΰγκι) ■
  Σώζοντες ταυτοχρόνως καί τα βαλάντιά σας. — Ζηχείτε τούς πεφημισμένους
  Κηλεπιδέσμους, Κοιλιοδέσμους, Όμφαλεπιοέσμους, Νεφρεπιδέσμους Ζώνας Γκλε-
  νάρ Άνώρών, ΓυναΐΛών ι/ηλ παίδων τοΰ έν Αθήναις καί επί τής όδού ΑΙόλον
  30— ΕίόΊκοΰ Εργοστασιον Κη λεπιδέαμων
  ΣΩΤΗΡΙΑΣ
  Έκτό; των ανωτέρω είδών, ΰκάρ^οον διάθεσιν των κ.κ. ΦΑΡΜΑΚΟ-
  ΗΟΙΩ-Ν καί των ΔίΕΥΔΓΝΤΩΝ των ΚΛΙΝΙΚΩΝ.
  Καί 1000 οωδεκ. ΣΟΥΣΠΑΝΣΟΥΑΡ δικτυωτα ανωτέρα καί αυτών των βυρω-
  παικών, παραγωγής Έργοστασίου μας Νά 2—6 ώς καί 7—12 επί παραγγελλία.
  ΖΗΤΗΣΑΊΈ τιμολόγιον Έργοστασίου «ΣΩΤΗΡΙΑΣ».—Έν Αθήναις όδός
  Αίολου 'όθ. — Διευθυντάς Ιωάν. Α.. Σ ι γ ά λ α ς.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΙΝΙΞ
  ΑΣΦΑΛΙΖΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  πντ
  / ·
  Ιδρυθείσα έν Παρισιοι τώ 1819.
  εται έν Ελλάδι δυνάμει ^Ιασιλικού Διατάγματος
  καί τή καταθέσει εγγυήσεως κατά τόν Νόμον
  παρά τή Έθνική Τραπέζη.
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
  _— φρ χρ 55 0,00 0,000 ΖΖ
  ΓΕΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΘΟΝ €Ν ΑΘΗΝΑΙ^ = ΚΘΡΑΗ
  ΠοάΗτωο δια τάν Νομόν
  · »:
  ΕΛΒΕΤΙΚΟΗ ΓΑΛΑ ΝΕΣΤΛΕ
  ΙΪΙγΙ
  υΧι ^ία να συμμετάσχετε είς τόν διαγωνισμόν έτικετών γάλακτος
  ΙΪΙγΙ ΛΗΖΜυΝΐΊ Ι ϊ. «ΝΕΣΤΑΕ», δ οποίος διοργανοΰται δπό ιοδ ΟΙΚΟΓ ΝΕΣΤΛΕ
  άρκεΐ νά συλλέξητε τάς έτικέττας, αί οποίαι είνε κολημέναι επί εκάστου των κυτίων τοθ συμπεπυ-
  κνωμένου γάλακτος ΝΕΣΤΛΕ, άπ^τέλλονυες ταύτας άνά 12 είς την Εταιρείαν Νεθτλϊ
  γραμματοθορίς αριθ. 34 Αθήνας, ή παρά τφ ενταύθα άντιπροσώπφ κ. Μ. δίαεΓΠΐ6Γ ήτις θέλει άνταλ-
  λάξει ταύτας μέ τόσα κουπόνια, δσα θά είνε αί δωδεκάδες άς θά τη άποστείλητε.
  Όσα περισσότερα κουπόνια Ιχετε, τόοον μεγαλβιτέρα θά είνε καί ή πιθανότης τοδ κέρδους ενός ή
  περισσοτέρων άπό τα άκόλουθα βραβεΐα:
  Ιον. βραβείον 5 λαχειοφόροι δμολογίαι ,τή; Έθνικής Τραπέζης, άξίαςΛρ. 500.—
  2ον. βραβείον 1 χρυσουν οόρολόγιον άνδρικόν 18 Κ. » » 200.—
  3ον. 1* βραβείον χρυσουν ωρολόγιον γυναικείον 18 Κ. > » 200.—
  ή αλλο τι αντικείμενον άςίας, ώς χουσδ ή άργυρά ωρολόγια έκ των καλυτέρων Έλβετικών έργ -,στασίων, ήγγυη*
  μενά πρώτης ποιότητος, ειδή κομμώσεως άργυρά κτλ. Οί κερδΐζοντ,ες άριθμοΐ είνε περίπου εκατόν.
  ΔΙΑΤΙ ΟΦΕΙΑΕΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕ2ΘΕ χά συμπεπυκνωμένον ΓΑΔΑ σήματος «ΝΕΣΤΛΕ» ; άπλού-
  στατα: διότι είναι τελείως καθαρόν χωρΐς μικρόβια. Τοιουτοτρόπως κανέν» κίνδυνον δέν οιατρέχει
  ή ύγεία σας οδτί ή ύγεία των μικρών σας.
  ΙΙρέπει νά μεταχειρίζησθι τό συμπεπυκνωμένον γάλα «ΝΕΣΤΛΕ» διότι είνε οικονομικόν καί διότι πάντοτε
  ευρίσκεται είς την διάθεσιν σας οσάκις θέλετε νά μπαχειρισθητε γάλα άγνόν. Τό γάλα «ΝΕΣΤΛΕ» ,δέν χαλ#
  ά,πο την ΖΕ2ΤΗΝ είνε πάντοτε φρίσκο χ«1 ή γιθσι; τού εΐνι θβυμασία..