89747

Αριθμός τεύχους

393

Χρονική Περίοδος

Δ'

Ημερομηνία Έκδοσης

23/12/1915

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,,ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ"
  — Πολιτικη, φιλολογικη και των εΐδησεων —
  Γραφβϊα, Τυπογρ. ΠλατεΙα Βενιζέλου
  Τηλεγραφικαί Διεύθυνσις: ,,ΝΕΑΝ" — Ηράκλειον.
  διευθυντήν ιδιοκτητησ ια. δ μουρελλοσ
  ΕΤΟΣ Δ.— ΑΡΙΘ. 393
  Τ&τάρτη 1ΖΆ Δεκϊμβρίου
  ΣΥ.ΧΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΟΤΕΑΙ
  ΈσωτεριχοΟ έτησία......Δραχ. 10.
  » Τρίμηνος » 3·
  Έξωτεριχου βτησια...... «20.
  > Τρίμηνος » 6.
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ °?ι,τ6δί>νο« απαρεγκλίτως και άπ'
  αίώνων
  αίώνων.
  ρνωσία
  ουο νικηφόρων πο-
  | σα £κ ουο νικηφόρων πο
  Άκομη ^φαίνεται δέν άντελή- λέμων καί τα ίσχυρά έφόδια, άπερ
  φθημεν οΰΈε ποΰ φερόμεθα υπό διέθετε πρός επιτύχη έξακολούθη-
  τών πραγμάτων, οΰτε ποΰ έφθά-'σιν καί τερματισμόν τής εΰγενοΰς
  σαμεν ήδη μοιραίως. , αυτής σταδιοδρομίας.
  'Ακόμη δέν έξηγέρθη έκ τού λη- [ Γνωσταί καί αί εύτυχεϊς συγκυ-
  &άργου της ή Ελλάς, Οπως ΐδη'ρίαι υϊτινες όλως απροσδοκήτως
  καί εννοηθή την πραγματικήν της έπήλθον ώς συνεπί^ουροι τού λαοΰ
  καταστασιν !
  Λάβε·ε ύπ'
  Οψει οίαν δήποτε
  τούτου τού μετ' έλπίδων καί τόλ-
  μης πρός τα πρόσω όρμώντος
  εκδήλωσιν κοί άν θέλει β τής πολι-1 Και δμως αιφνιδίως κοί παοα-
  χειακής ζωής τής Ελλάδος, άλλά δόξως ό λαός ούτος έξετράπη τής
  κυρίως άποβλέψαχε είς χρία τινά, εϋθείας δδοΰ, καί τό κράχος τουτο
  είς την λειτουργίαν τοϋ Συνταγ- ΐό μέχρι τοϋδε ελεύθερον «αί κυ-
  ματικοΰ πολιτεύματος, είς την έξω-
  ρίαρχον έαυτοΰ, θηχεύει ήδη καί
  άλλας εκ τού πολέμου καταστρο¬
  φάς, καί την στρατιωτικήν πρός
  τούτοις παραλίαν και την απώλει¬
  αν τή^ ήΉκή-; δυνάμεις τού στρα-
  τοΰ «αιατριβοιιένου λ,ο.1 καταπο-
  νουμένοο αδύξως
  Βαρεία β ι-βιαίως Θά ήτο καί όδυ-
  νηρά ή θυοία καί ή άηώλΐΐα έστω
  καί όλίγοιν χιλιάδων άνδρών επί
  τοΰ πεδίου τής μάχης, άλλά παρα-
  βαλλομένη αυτή πρός την απώλει¬
  αν τη"ς έθνιχής τψής καί κυριαρχί¬
  αν Ηυ1. πρός την πραγματικήν όρ-
  γανικήν καταστροφήν τοΰ στρα-
  τοΰ, καί πρός την παντοτεινόν ά-
  πύσβεσιν των έλπ'δων τοϋ εθνους,
  δέν θά ηδύνατο νά λεχθή σοβαρώς
  τερικήν τοϋ κράχους παράσχασιν δουλεύει είς άλλους μή διασώζον! δη §εν ^ά ήτ0 απείρως" προτιμο-
  καί είς την οικονομικήν θέσιν αύ- μηδέ ϊχνος τής πρωην κυριαρχίας! τέρα.
  καί καταλΰσαν άνευ άνάγκης την
  τοϋ.
  Οί τρείς ούτοι ούσιώδεις παρά-
  γη η
  ίδιαν ύπόσιασιν έν τϋ διεθνεΐ κοι-
  χ0 Οϋ1 δέ άπιφόγομβν ή θά ά-
  (ϋ πΟφύγωμεν την Γερμανοαυ^τρια-
  γοντες άρκοϋσιν έξεταζόμενοι ώς,νωνία. κήνήτήν βουλγαρικήν εισβολήν,
  κριτήριον άσφαλές καί περι τή, τω- [ Καί τουτο ένφ ηδύνατο διασώ- τουτο ουοε αύτοί, 0{ άργυρώνητοι
  ρινής καταστάσεως καί περί τού <ζον ακεραίαν καί άίΗκτον την έλευ-( φενακισταί δέν τολμώσι νά διακη- μέλλοντυς όπερ άναμένει την χώ-' θερίαν αύτοι, καί προσαρμοζόμε- θξ λ ό ξ ραν. νόν φυσιολογικόν πρός τάς έξωτε-1 Άλλ' ούδε τό έπιχείρημα τής Καί ή μέν καταρράκωσιν τοΰ ρικάς περιστάσεις, νά μή διακινδυ- δυσμενείας τής Γερμανίας ένέχει πολιτεύματος, καί ή καταπάτησις νεύση μέν πλείονα των δσων σήμε-' προτέραν βαρύτητα. των έλευθέρων θεσμών, καίήπε-'ρον διοκινδυνεύει, νά δια φυλάξη] υ[ Γερμανοί καί οί σύμμαχοι ριφρόνησις τής κυριαρχίας τοϋ ε- δέ οίαπιλον χήν τιμήν τού, καί νά' ύτωΥ) 0[ Αύστριακοί, οί Βούλ- θ·νους, είναι γεγονός μηδένα λάν- κααχ^ πάσας τάς άνθρωπίνως δυ-Ι γαροι χα1 ()ί τοΓ>ρκθι, ποτε κα1 κα.
  θάνον, ούτινος άπογέννημα τερα-νατος πιθ-ανότητας δτι διά της| Τ0 ποίαν οΐαν §ήπΟτε εποχήν πα-
  τώδες αποτελεί ή συγκρότησις καί δράσεώς ταύτης ίτά εξήρχετο τοΰμαιοχέραν η νεώτερον υπήρξαν ή
  ή παραμονή είς χήν αρχήν πολυκε- αγώνος καχά πολύ άκμαιύτερον ] Εφάνησαν εύμενεΐ; πρός την ύπό-
  φάλου Κυβερνήσεως, μή έκπροαω- καί ασυγκρίτως ίσχυρότερων πάν-' §οι,^ον ή' την ςλρυίτέραν Έλλάδα;
  πούσης καί μή παριστώσης ούδε των των δμόρων κρατών.
  πολλοσχημόριον τής δυνάμεως τοϋ Κατά τί περισσότερον θά εκιν-ι « ,
  λαοΰ δ™ η Ελλάς ταασομενη ευ-
  Καί θά έφαίνοντο σήμερον εύ-
  ρ
  η Ελλάς ταασομενη ευ-
  Διότι καί των ελαχισχων Ελλη- θυς εξ αρχης μβ τους φυσικους!
  θ
  Διότι ίζουν δϊι όλόκληρον
  έλλ χόν .^^ ^ έ
  3 »
  αυτών
  νων, οΐτινες απεφάνθησαν υπέρ συμμάχους αυτής, και πραττουσαι , υ Έλλ(ίδο ^ διακαώς
  τής Κυβερνήσεως ταύτης, ή ψήφος εκουσίως έκεϊνο οπβρ πράττει σημε-·^ έπιί>υ χ τών έ"θρών α· -
  ουδόλως ήτο άνεπηρέασιος, ούδε ρον διά τής βιας και κατ ανάγκην;; ^ ^ ( ^ ^ χ|> ν£
  τό φρόνημα έλεύθ-ρρον καί αδιά- Διότι οηιερον κατ ουσιαν ρςηΑ- '
  στροφον, ψηφιζόντων υπό τό κρά- ΰομεν ή μάλλον εξήγαγον ημάς
  τος ποικίλων συναισθημάι,ων τε- τής ουδετερότητος, καί τό έλληνι-
  χνηέντως καί έπίττιδε; έμπνευσθέν- κόν κράτος δι' άναγκαστικής άνο-
  των,καί ών προεξήρχετοϋ πολέμου χής τής παραβιάσεως τής κυριαρ-
  .τό δέος, καί ή στοργή καί ή μέρι- χίας αύτοΰ, συμμαχεΐ καί έπικυυ-
  μνα δυστυχούντων καί λιμωττών- ρεϊ ήδη άκουσίως έκείνους καθ- ών
  των τέκνον, γονέων καί άδελφών. άνοήτως καί έγκληματικώς έπεχεί-
  Άλλά κυρίως ή είκών τής Έλ- ρησε πρός στιγμήν νά στραφή.
  λάδος ώς κράτους ανεξαρτήτου ά-; Άλλά ενόμισαν λέγουν οί περι-
  πέναντι άλλων κρατών, είνε έκείνη αγαγΥόντες τα πράγματα είς τό ά-
  ήτις έμφανίζεται ώς περίεργος καί ξιοθρήνητον τουτο σημείον, δτι
  δυσεξήγητος μεταστροφή τής φυ- διά τής τοιαύτης στάσεως χής Μ-
  σιολογικής αύχής εξελίξεως, ής μα- λάδος θά άπεφεύγομεν χά δεινα
  ταίως ό ίστορικός έξερευνητής θε- χοϋ πολέμου καί χόν κίνδυνον χης
  λει άναζητήσει παράδειγμα παρα- Γερμανικής εΐσβολής.
  πλησίον μεταξύ τών λαών χής Εύ-' Καί σημερον υφισταμεθα καί -~
  ρωπης
  δεινά τού πολέμου κοί βεβαιότερον
  Γ ί
  δεν μ β
  Πανχοΰ καί είς πάντα τα υπό έ- χόν κίνδυνον τής Γερμανικής είσ-
  λευθέρων θεσμών διεπόμενα κράτη βολής καί τουτο άνευ της ελαχι-
  6 αύτός λειτουργεΐ χής εξελίξεως στής έλπίδος αναλογου «νχαμοιβης
  νόμος 6 νόμος τής προόδου καί έκ μρρους των άλλον, ούς ου μο-
  ΐής προσαρμογής, καί Π ™ροδική νόν δέν έβοηθήααμεν έν τ, κρισί-
  τ2ΰ νόμου τούτουΙ άνακοπή καί ή μφ σχτγμή, άλλά καί ηλιθιω ε-
  ^ί Κ εξελίξεως ταύτης σκέφθημεν ν'άπωθησωμεν ως επτ-
  ποτε
  σι Λονους ™ αϊχια φανερά καί καί δεινόχερα τούτων, υπεχομεν
  σι Λογους ««* α» ψ υ ασκόπου έπιστρατευσεως
  προσιτα και εις την κοινοτεραν αν ,ο ·)· οικονομικάς δυσ-
  τίληψιν.
  Άλλά ίΐαρ' ημίν τα
  λόγοι ούτοι έλλείπουν
  καί τής φοβεράς οίκονομικής
  αίτια καί οί πραγίας, καί τής άποσυνθέσεως τής
  καί έκτός βεβαίως
  θυσίας είςαΐμα,
  "Η διότι όλίγιστοι καί επί τών
  δακτύλων άριθμούμενοι Έλληνες
  διά χρημάτων άγορασθέντες, τολ-
  μώσι όπισθεν άπαοαβιάστου αίγΐ-
  δος κρυπτόμενοι, νά διακηρύτ-
  τουν την Γερμανικήν επικράτησιν
  ώς σωτηρίαν διά την Έλλάδα;
  "Η διότι έστω καί άκουσίως έπι-
  κουρεΐ ή "Ελλάς, καί κατά τρόπον
  λυσιτελέστατον, τόν άγώνα τών
  άντιπάλων τής Γερμανίας;
  Ουδέν, απολύτως ουδέν, δικαι-
  ολογεΐ ουδέ δύναται έν μέρει νά
  εξηγήση την απότομον καί ιίφυσιο-
  λόγητον ταύτην μεταστροφήν τής
  πολιτικης κατευθύνσεως τής Ελ¬
  λάδος.
  Καί ήδη παριστάμεθα πρό τοΰ
  έπαισχύντου θεάματος, ή Ελλάς
  νά μή είνε κυρία έν τφ οϊκφ αύ-
  τήο, καί νά μή διαθέτη κατά βού-
  λησιν τα καθ" εαυτήν, ούδε τόν
  στρατόν, ούδε τόν στόλον, ουδέ τής
  συγκοινωνίας τα μέσα, ουδέ τούς
  πόρο ις αύτούς τούς· χρημαχικούς
  οΰς δι' έπαιτείας κατωρ&ώνει άκό-
  μη νά έξευρίσκη. Διότι ή άπορία
  καί ή πΐωχεία αυτής ή οίκονομική
  δέν ύστερεΐ καθ' δλου τής λοιπής
  καταπτώσεως.
  Ουδέ χρήζει νομίζομεν άποδεί-
  ξβως
  ι6 πασιφ«νές
  °"<ονοι'"Λϊ αύΐο«όδ.ι- άνοί" γεται ήδη είς την ζωήν τής Ελλά¬ δος. Καί δλα ταυτα διατί; Διά νά καταστήσωμ3ν κατ'ανάγ¬ κην εχθράς πρός ημάς καί τας δυο άντιμαχομενας όμάδας, ή μάλ¬ λον νά κινησωμεν την αηδίαν καί την περιφρόνησιν αμφοτέρων, ώς κράτος μή έχον την δύναμιν καί την τόλμην να αποφασίση περί τής δίας τύχης αύτοΰ, καί δεχόμενον ανάνδρως καίάναισθ-ήτωςάλλεπάλ- Ληλα τα ραπίσματα υπο τούτων, καί μεταστρεφον μόνον την πορεί¬ αν ίνα δεχϋχι δεινότερα ύπ' έκεί- νων. Αυτή είνε ή άπελπις όλως κα¬ τάστασις ήν εδημιούργησεν είς ε¬ αυτήν ή Ελλάς κατα νομους εισέ¬ τι λανθανοντας καί άγνώστους καί έναντίων των άλλων έκείνων κα¬ νόνων καί νόμων των φανερών καί γνωσιων τής όμαλής καί φυσιοΛο- γικής αυτής εξελίξεως. Καί ή μέν έρευνα καί ή μελέτη καί ή αποκάλυψις των λόγων αυ¬ τών καί των αίαών, αΐτινες άνέκο- ψαν την πρόοδον καί την ζωήν τής Ελλάδος, καί εδημιούργησαν χον ήδη αρχόμενον μαραομον καί χόν μελλοντα βέβαιον ϋ·άναχον, τουτο έσεται επίπονον έργον τής ίστορίας καί υποκείμενον ϋεωρητικής εργα¬ σίας, μηδεμίαν πλέον ουναμένης νά η πραγματικήν χρησιμοτητα διά ιο ήδη μεΛ,λοθάναΐον κράτος. Άλλα το άλΛο έκεΐ/ο φαινόμε¬ νον χής άναισιίησίας καί χής λη- θαργώδους ναρκωσεως, ήτις κρα- χεϊ ι ην Έλ,λάδα έν πτωματικη άπό τοϋδε άκινησία καί άνευ χής απα¬ ραιτήτου εκείνης άγωνίας καί σπα- σμωδικής έστω αντιδράσεως κατά τοϋ έπερχομένου θανάτου, τουτο άπο σήμερον δύναται νά λεχθ·β δτι Θά παραμείνη μεταξύ των αίνιγμά- των τής ίστορίας ά/ιυιον διά παν¬ τός. Καί όπως έν πάσιν έξαιρετική υπήρξεν ή ζωή τής Ελλάδος, οΰτω προωριστ^ι αυτή νά εμφανισθή καί κατά την στιγμήν τοϋ θανάτου. Έκτός εάν ή Μοϊρα καί αί άνε- ξερεύνητοι βουλαί τής υπερτάτης δυνάμεως άλλα έπέκλωσαν, καί κυοφορεΐται ήδη έν τή θεία βου¬ λήσει η θαυματουργος σωτηρία. ΧΡΙΖΤΟΥΓ-ΝΝΑ "Εφθασαν καί αί έορταί, αί ημέ¬ ραι τής χαράς καί τής εύφροσύνης των μικρών παιδιών καί των καλών Χριστιανών, άν υπάρχουν άκόμη τοιούτοι. Άλλ' άπό τούτους πάλιν ή χαρά αυτή καί ή δύφροσύνη, κατά νόμον ψυχολογικόν άναλλοίωτον καί αιώ¬ νιον, μδταδίδεται έστω καί κατά μι- κρότερον βαθ-μόν και είς πάντας τούς άόλλους τούς σοραρώτερον καί έλευ- θ-ερώτδρον σκεπτομένους, καί είς αύ¬ τάς άκόμη τάς παγεράς ψυχάς καί καρδίας ι άς άναισθ-ητουσας πρός τάς καλλονάς καί τάς ήδύτητας τής ζωής
  Α
  Η
  διά τοΐ>τον ή δι' εκείνον τ όν λόγον.
  Τό πβριβάλλον δέν είναι αδιάφορον
  καί άνευ επιδράσεως δι' οιονδήποτε
  άνθρωπον.
  Άλλως διατιθέμεθα δταν βλέπω-
  μβν περί ημάς πρόσωπα γελώντα καί
  χαίροντα, καί άχούομζν τάς φλυαρίας
  τής άδόλου χαράς καί τής ευκόλου
  εύτυχίας των μικρών, άλλά καί των
  μεγάλων άπλοϊκών, καΐ άλλως ό'ταν
  άντικρύζομεν την στυγνήν καί σκο-
  τεινήν δψιν τοΰ πενθοϋντος καί κλαί-
  οντος, ή δταν φθάνη μέχρις ημών
  ή γοερα. κραυγή τής οδύνης καί ό ά-
  ποχαιρετιστήριος όλοφυρμός τοϋ θα-
  νάτου.
  __,Καί μόνον έξαιρετικαί άτομικαί
  περιστάσεις είνε έκεΐναι, καθ·* άς άλη-
  θώς ή χαρά καί δ γέλως των άλλων
  έπαυξάνει την ιδικήν μας οδύνην, καί
  ή φωνή τής άγαλλιάσεως είσδύει είς
  την άλγοΰσαν καρδίαν ώς φαρμακερόν
  έγχειρίδιον.
  Συνήθως καί γενικώς τό περιβάλ-
  λον άσχεΐ μεγίστην, καί κατ' ευθείαν
  ανάλογον, καί ομοίαν επίδρασιν έφ
  ημών.
  Πάντοτβ λοιπόν ύποτίθετα'. δτι ή
  γενική εύφροσύνη θέλει έν μέρει με-
  ταδοθ^ καί είς ημάς, καί θά διέλθω-
  μδν καί ημείς Ιοτω καί ολίγας στιγ¬
  μάς καλλιτέρας καί φαιδροτέρας, άπό
  την μονότο^ον κα! άνιαράν συνήθη
  ζωήν.
  Καί μόνη ή ποικιλία καί ή μεταλ-
  λαγή τής ζωής, ήν πάντα τα έ'μψυχα
  πάντοτε έπιδιώκουν καί έπιζητοΰν,
  άρκδϊ νά προσπορίση και είς ημάς
  κα"πως περισσοτέραν εύδιαθεσίαν.
  Καί μάς είνε απολύτως άναγκαία
  ή εύδιαθεσία αυτή, κατά τοσούτον
  μάλλον καθόυον καί ή κακοδιαθεσία
  ημών ύπάρχει μεγαλειτέρα.
  Καί βεβαίως υπό τάς συνθήκας
  αύτάς τής κακής καί τής χεφίστης
  διαθέσεως ευρισκόμεθα σήμερον πάν¬
  τες οί "Ελληνες.
  'Αλλ' άς μή πικράνωμεν την χα¬
  ράν των μικρών λ.α.1 των άπλοϊκών,
  καί άς αφήσωμεν άδιατάρακτον την
  προσωρινί,/ ευτυχίαν αυτών.
  "Ισως καί ημείς κερδίσωμεν κίίτι
  έκ τούτου.
  Εάν ή άνάπαυλα προσδίδη νέας
  δυνάμεις, καί ή διακοπή τής έπιπόνου
  καί σοβαράς εργασίας άκοπωτέραν
  καί γονιμωτεραν καθιστ^ την επα¬
  νάληψιν ταύτης, άς άπολαύσωμεν καί
  ημείς χά άγαθά ταυτα τουλάχιστον
  τής προσωρινής αναπαύσεως, ίνα &λ-
  μαιότεροι καί εύρωστότεροι έπαναλά-
  βωμεν τόν άγώνα, τόν καθ5 εκάστην
  ,χαλεπώτερον καί δεινότερον, τής ζωής
  τής άτομικής καί πρό πάντων τής έ-
  θνικής.
  Μέ την αντίληψιν ταύτην καί μέ
  τάς έντυπώσεις αύτάς χαιρετίζομεν
  την επέτειον τής Γεννήσεως τοϋ Σω¬
  τήρος τοΰ κόσμου, πρός "Ον καί μό¬
  νον άτδνίζει σήμερον καί ή πιστεύουσα
  Ελλάς ώς πρός τόν μέλλοντα Σωτή-
  ρα τοΰ "Εθνους.
  Καί μέ την παρήγορον ταύτην έλ-
  πίδα ευχόμεθα είς τούς αναγνώστας
  ημών ευτυχίαν καί εύψυχίαν.
  Παραηαλοννται οί κ. κ. συνδρο¬
  μηταί οί καθυστερούντες εισέτι
  τάς συνδρομάς αυτών όπως μάς
  αποστείλωσι ταύτας έντός τοΰ
  μηνός συντελούντες μεγάλως είς
  την έκδοσιν τοΰ φύλλον υπό τοι¬
  αύτας χαλεπάς
  Η ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Έκτος άμελετήτων τινών καί άνεφαρ- |
  μόστων άσιυνομικών διατιμήσεων, καί :
  μερικών αδικαιολόγητος προστίμων είς ι
  πτωχούς βιοπαλαιστας μή δυνηθέντας;
  νά συμμορφωθώσι πρός την διατίμ7)σιν,
  ώς έκ τής υψηλοτέρας τιμής είς ήν ήγό-
  ρασαν τα διατιμηθέντα ειδή, ουδεμίαν
  σοβαράν καί πραγματικήν ενέργειαν
  εϊδομε,ν, ούδε έκ μρρους τής Άοχής, ου¬
  δέ έκ μέρους των πολιτών καιά τής ό-
  σημε-ραι αυξανομένη άλματωδώς αίσχρο
  κίροείας κυρίως των μι*ρε.μπό(θθ)ν, αι¬
  σχροκέρδειαν άποπνίγουσαν αύτόχρημα'
  ιδίως την μεσαίαν τάξιν τής κοινωνίαν;.'
  Καί φρονούμεν έν πεποιθήσει 8ιι έν
  τοίς πλείστοΐς, ή αϊσ/ροκέρδεια είνε έ- '
  Ίείνη, ήΐις ΰψωσε κυί ύψώνει καθ' ε¬
  κάστην την τιμήν των ΐροφίμων τής
  πρώτης άνιίγκης είς βαθμόν καθιστών-
  τα καί αύτά τα κοινότερα ειδή πολυτε¬
  λείας τής τραπέζης.
  Δέν αγνοούμεν βεβαίως ότι άρκετά
  ι ίδη έξωθεν είσαγαγόμενα υπέστησαν α¬
  ναγκαστικήν υπερτίμησιν ένεκα των πε-!
  ριστάσεων, *αί ότι κατά συνέπειαν καί1
  'ά λοιπά ειδή τής έ/ΐιτοπίου παραγω-
  γής όψείλουν είς βαθμόν τίνα νά πά-!
  ρα/ολουθήσουν την υπερτίμησιν ταύτην. Ι
  Άλλ' άπό τού σημ ιου τούτου μέχρι
  (.ής κακοηθείας, ήτις λυμαίνεται σήμε-|
  ρον την αγοράν, ή απόστασις είνε με-
  γίοτη. .
  Εάν έξαιρέσωμεν τόν άρτον όστις καί
  ιιύτός χειρίστης ποιότητος, άτελέστατα
  έψημέ.νο; >.αί λιποβαρής αποδίδει άθέ-
  μιτα <·έρδη είς τούς άρτοποιούς καί έμ- βάλλει είς κίνδυνον την δημοσίαν ύ- γιείαν, εάν έξαιρέσωμεν πρός τούτοις μερικά ειδή όσπρίων, πάντα τα λοιπά τρόφιμα ηδύναντο διά καταλλι'|λου άσ- τυνομικής καί άγρονοαικής ενεργείας νά παρέ/ονται είς πολύ χαμηλοτέρας καί λογικοιτέρας τιμάς. Διότι τί δι*αιολογεΐ την εις τύ τρι- πλοΰν ίπερτίμησιν των χορταρικών καί νά άγοράζονΐαι τα ρ ιδίκΐα πρός 80 λε- ττά ή οκά ; Πώς έξηγρΐταί νά πωλοΰνται τα πρά- Ία 60 λεπτα καί αύτά ή οκά, ν-αί λαμ! βανομένου ύπ'όψιν τοϋ τεραστίου μή-' κους των ξηι,ών φύλλων άτινα δέν πε- ριχόπιονται ώς πρότερον άλλά ζυγίζον- ται μετ' αίηών νά καταντώσι είς μίαν καί ήμίσειαν δραχμήν, άν όχι πλειότε- ρον; Πώς έξηγεΐται ή Τιμή των γεωμήλων οοΰ δευτέρου τούτου άρ'ου τοΰ λαοΰ Ι νά άνέρ^ται μέ τάσεις ύψώσεοις είς τα >
  50 λεπιά, καί τουτο μετά την άφίίονο' '
  παραγοιγην καί όλης τής Κοήτης άλλ'Ι
  ιδίως τοΰ Λασηθίου ώς έβεβαίωσαν η¬
  μάς Λιάφοροι άγρονόμοι.
  Και άνιχφέρομεν μόνον τα ειδή ταυ¬
  τα ένφ ύπάρχουν δε^άδες όλαι άλλων
  εΐδών υποστάντων άδικαιολόγητον καί
  άν ηθικόν υπερτίμησιν, όπως τα διάφο-
  ρα ε,ϊδη τής τυροκομίας καί άλλα έγχώ-
  ρισ προϊόντα άποιελοϋντα την βάσιν
  τής τροφής τοΰ λαοΰ.
  Δέν ομιλούμεν περί τοΰ κρέητος δπερ ■
  ναί αύτό δ°ικνύει τάσεις δυσαναλόγου ύ-1
  περΐιμήσεως, ούδε κατά μείζονα λόγον !
  περί των ίχίίύων οΐτινες πρό πολλοΰ κα¬
  τήντησαν άπροσπέλαστοι εί; τα έννέα
  δέκατα των άστών.
  Καί δμως κα'^διά τα ειδή ταυτα ηδύ¬
  ναντο τελεσφόρως νά έπέμβωσ.ν αί οιά-
  φοροι ΆΓ>χαί,δ;ά μέν τό κρέας ή Δημα-
  ρχία όργανοΰσα ιδίαν υπηρεσίαν πωλή¬
  σεως δι' ίδιον λ)μόν έν περιπτώσει άπει-
  λνουμένης άπεργίας μετά διατίμησΐι' λο¬
  γικήν, διά δέ τούς ί,(θεΐς ή άστυϊαΐρική
  ιδίως ύπηρεσία τάσσουσα ωρισμένην ώ¬
  ραν ώς προθεσμίαν παν ήσεως τούτων.
  Άλλά διά τα λοιπά ειδή, τα αποτελοΰ-
  ντα ώς εΐποπεν την κυριΊος τροφήν τοϋ
  λαοΰ, ηδύνατο ή άσΐυνομία επιβάλλουσα
  λογικάς καί δχι άμεταβλήΐου';, άλλά κα-
  τοι^μήνα τουλάχιστον κανονιζομένας ^αί
  τροποποιουμένας διατιμήσεις, νά έπιφέ-
  ρει σημαντικήν βελτίωσιν τής άχυποφό-
  ρου αυτής καταστάσεως, ήτι: κράτει τον
  πολ.ύν πληθυσμόν τοΰ Ηρακλείου εν ά-
  π.ινθρώπφ στερήσει καί επ κινδόνφ ά-
  νεηαρκείιο: τροφής.
  Άλλά καί οί πολίται έ'χουν καθήκον,
  ι'μυνόμεοι πλέον περί εαυτών καί περι
  των οϊκογειειών αυτών, νά βϋηθήσωσι
  την αστυνομίαν είς τό εογον τη; τουτο,
  καταγγέλλοντες τιχς "άθεμίτονς παραβά-
  σεις των διατιμήοεων, καί ό'χι νά δει¬
  κνύουν άσυγχώρητον έπιεικειαν λυπού-
  μενοι δήθεν τούς πωλητάς, καί μή λυ-
  πούμενοι εαυτούς καί τα τέκνα αυτών.
  Άλλά διά νά πράξωσι τουτο οί πο¬
  λίται, πρέπει η διατίμησις νά είνε τοι¬
  αύτη, ώστε νά μή ά/ΐοκρούεται ή άδικος
  καί έν τή ιδία αύιών συνειδήσει, όπότε
  δ οίκτος καί ή έπιείκεια δεσμεΐ'ουσι τύν
  άγοραοιήν καί έμποδίζουναύΐόν άπύτην
  εννομον καί έπιβίβλημένην ενέργειαν.
  Εφιστώμεν την προσοχήν των Άρ-
  χών επί τοϋ κυριολεκτικώς ζσΐτικ,ωιάτου
  τούτου ζηΐήματυς, ούτινος ή έκκρεμότης
  δύναται πλήν των άλλων κακών νά ά-
  πΕΐλι']στ) αοβαρώ.,, καί έν χρόνφ ουχί
  άπωτέρφ, καί αύτην την δημοσίαν ασφά¬
  λειαν.
  Άνάγκη επεμβάσεως σοβαράς μέν καί
  μεμελετημένης άλλά καί ταχείας πρίν έ-
  πέΛί)·η ή πεΐνα.
  Διότι αυτή έ'να καί μόνον νόμον γνω¬
  ρίζη, την απόκτησιν δι' οί'ου δήποτε
  τρόπου τής τροφής τής απαραιτήτου διά
  την ζωήν.
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΚΛΟΓ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ
  Δέν έχομεν την τιμήν νά άνή-Όμεν
  είς τα ρεΓδοη& %τ3.1& τοϋ κ. Νομάρχου
  μας δια να κριοωμεν αξιοί νά δημοσιεύ¬
  σωμεν κατ' εντολήν τού καί επί πληριο-
  μή τό πρόγραμμα τής αναθεωρήσεως
  των έκλογικών καταλόγων όπερ εξέδωκεν
  ή Νομαρ^ία Ηρακλείου άπό τής παρελ¬
  θούσης εβδομάδος καί όπερ εδημοσιεύ¬
  θη είς άλλην συνάδελφον, πράγμα τό ο¬
  ποίον δέν μάς συγκινεΐ ποσώς.
  Ούχ' ήττον ημείς έκπληροΰντες καθήκον,
  πρός τό εύρύ αναγνωστικόν κοινόν μας,
  γνωρίζομεν αύτφ ότι αί εργασίαι πρός
  αναθεώρησιν των έ«<λογιχών χαιαλόγων καί προμήθειαν έκλΛγικών βιβλιηρίων άρχονται άπό τής 1 προσεχούς μηνός Ί-' ανουαρίου 1916 καί λήγουσιν άνευ έλπί- δος παρατάσεως τής προθεσμί <ς την 31 ίδίου μηνός. Ό βουλόμενος νά έφοδιασθή μέ έκ- λογικόν βιβλιάριον και ών εγγεγραμμέ¬ νος είς τούς έκλογικούς καταλόγους, ώς καί βουλόμενος το πρώτον νά έγγραφή έν αυτοίς καίίό μί| εγγεγραμμένος, δύ¬ νανται άπό τής 1-31 Ίανουαρίου νά ζητώσι σχετικάς πληροφορίας χαί όδη- γίας, άπό μίαν επιτροπήν ή δποία θά Ιδρεύη έν τφ καταητήματι τοϊ Πρωτο- δικέίου Ηρακλείου καί θά ουνεδριάζη άπό τής 9 π. μ. μέχρι της 1 μ. μεσημ¬ βρίαν καθ' εκάστην ημέραν. Πάς άναγνώστης μας έχει την ευχέ¬ ρειαν προσερχόμενος είς τα γραφεΐα μας νά ζητή καί νά λαμβάνΤ| σχετικάς πληροφορίας καί όδηγίας. Δέν'χρειάζεται, υποθέτομεν άλλη πά ρακίνησιςπρός τοϋς συμπολίτας μας τούς κεκτημένους τό δικαίωμα τού έκλέγειν, καί μή εγγεγραμμένος είς τούς έκλογι¬ κούς καταλόγΓυς ή έ/γεγ^αμμένους μέν άλλά μή έχοντος, βιβλΐάριον, πράγμα τό ό ιοΐον ίσοΰται πρός πτερησιν τοΰ ίε ροΰ δικαιώματος τοθ έκλΐγειν. Μέ την μεγαλυτέραν ευκολίαν γίνον- ται 8·<λογεΐς πραγματικόν. ΣΛΟΤΟΣ ■' κ. ΔΗΜΑΡΧΕ Όταν έχη φεγ/άρι δύνανται οί πο- λΐιαι έν καιρψ νυ (τος έλευθέρως νά βα- δίζουν είς τα ώυαΐα σοκάκια τής τυφο- πόλεώς μ<ς, κ. Δήμαρχε. Άλλ' όταν με- ταξύ τής σελήνης καί τοΰ πεζοΰ πλάνη- τού μας μεσυ'ϋβήσουν τα άφιλόμουσα νέφαλα, τότε αλλοίμονον είς τόν Ήρα- κ. ε<ώτην ύπήχοόν οας ό οποίος θά δια- νΐνδυν»ύση νά διέλθη καί την κεντρικω¬ τέραν οδόν τής πόλεως. Τουτο συμβαίιειτώρα τρ ς ή τρτρά^ις ποΰ ο ουρανός απεφάσισε να διακόψη την μεθ' ημών επικοινωνίαν—γιατί ού- τε αύτοςμάς κάνει γοΰστο —καί νά βρέ¬ ξη. Οί'δέ Ιν άπό ΐά φανάρια τής πό¬ λεως, διά ,τήν κατάστασιν των οποίων ώρισμένως θά έκ»κκ£νιζον έξ ρντροπής τα σαν<ίρια τής έποχής τοΰ Καποδίσ- ιρια, δεν έφώτιζε. Πρό πάντων τό πά ρ::Αθόν Σάββατον όπότε αιφνιδίως ενέσ¬ κηψε Χιονιά( πολλοΐ συμπολίται μας 8- κινδύνευΐαν νά σπάσουν τα μοΰτρα των, παραχωροΰμεν έννοεϊται, τούς δια¬ φόρους λακκους νεροΰ ποΰ άδειασαν. Ειλικρινώς σάς βεβαιούμεν κ. Δήμαρ- χε, ότι συντάκτης μας, δχι ό διοπΐρο· φορών διότι άπό τής έπιοτρατεύσεως άνήκει είς άλλην ύπηρ-σίαν, διερχόμε- νυς την κεντρικωτέραν οδόν τής πόλεως έκαμε μιά ώραία χαραμπόλλα μέ άλλον διαβάτην τής αυτής όδοϋ. "Ε! είναι λοιπόν · ατάοτασι; αυτή; Καί μάλιστα μέ την δικαιολογίαν ότι τό πεΐρέλαιο είνε άκριβό ; Ελπίζομεν ότι άρκοϋν αύτά τα ολί¬ γα διά νά διαταχθη ό άρμόδιος. κ ι* ο¬ ποίος θ-έλει άς είναι ή ΰπάλληλος ή μι- σοωτής, νά μάς φωτίζ·η τή κύκτα. Άρ- κεΐ τό νερο καί τα τόσα άλλα ωστε. νά μη μάς άρνούνται τύ φώς. ΑΙ ΜΙΣΘ6Δ6ΣΙΑΙΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πολλοί ύπάλληλοι των διαφόρων έ- πκρχιών των Νομών Ηρακλείου καί Λασηθίου μάς γράφουσι παραπονούμε- νοι διά την βραδΰτητα τής εκδόσεως των χρηματικών ένταλμάτων διά τάς μισθο- δοσιας των. Ευρισκόμεθα έν μηνί Δε- κεμβρίφ καί δτ| έν παραμοναΐς έορτών και οί ύπάλληλοι πρό πάντων τού έκπαι- δευτιχοϋ κλάδου δέν ίλαβον εισέτι τόν μισθ·όν των τού μηνός Όκτωβρίου. Την βραδΰτητα ταύτην καί την πρός τόν υπαλληλικον κόσμον των έπαρχιών άκηδίαν, ποΰ πρέπει νά την αποδώση κανεΐς ; Βεβαία είς τοϋς άρμοδίους τούς ένιειαλμένους δι' έπιτροπικών ενταλμά- των να έκδιδωσι τα έντάλ^αια εκάςιης Νομαρχιακής περιφερείας, οί όποΐοι ό- μως προτιμοΰν φαίνειαι (ά έντάλμαια τα αφορώντα τούς πλησίον αυτών ευρι¬ σκομένους ϋπαλλήλους, ώς εάν δέν έ'χουν ανάγκην τοϋ μισθοΰ των οί έξω των πό¬ λεων ευρισκόμενοι ύπάλληλοι, οί έχον¬ τες ΐσα πρός τούς άλλους δικαιώμάτα. ΑΛΛ0ΣΛΕΙΤ6ΥΡΓ6Σ Τ0ΥΥΨΙΣΤ6 Υ Άλλο πάλιν κροΰσ^α σκανδαλώδους άναμίξεως είς τάς παρελθούσας δήθεν εκλογάς μάς αγγέλλεται έκ τοΰ χωρίου Καλοΰ Χωρίου Πεδιάδος, τό οποίον, έαν ληφθή ύ/ι' όψιν ή έγκυρος πηγή έξ ής προέρχεΐαι ή πληροφορία μας, θέλει γίνη αντικείμενον ευρυτέρας έξετάσϊως. Ό έφημέριος τοϋ χωρίου τούτου Αν¬ τώνιος Κυπριωτάκης την πρωίαν τής 6 Δ)βρίου τρ. ετ. μετά τό πέρας τής θείας καί ίεράς λειιουργίας, άπ<λ τής ωραίας πύλης γεγιονυία τή φωνή, ώς εάν επρό¬ κειτο περί Ιρμηνείας τού Ευαγγέλιον, είπεν είς τό πυίμνιόν τού τα εξής : «Όσοι θέλετε νά γλυτώσουν τα παι¬ δία σας άπό τα κρύατα, τα βάσανα καί νά μην πάτε καί σεΐς οί ίδιοι νά πάθετε τα ιδία, νά πάτϊ όλοι μαζύ νά ψηφίσετε τον συνόυασμον τού Βασιλέως μας διότι οποίος δέν πά·η θά δή τί ιΐά πάθη>.
  Πάν σχόλιον επι των ανωτέρω υποθέ¬
  τομεν περιττεύει. Έχομεν ά^λως ύπ' ό¬
  ψιν ότι οί κάτοιχοι τοϋ άνω χωρίου προ-
  τίθενται νά καταγγείλουν τόν θεοσεβέ-
  στατον ίερέα καί δεν θέλομεν διά τουτο
  νά έκταθώμεν είς έλεγχον επί ζητήματος
  τ-ό οποίον πρέπει έξάπαντος νά άποσχο-
  λΐ|θΐΊ ΐ1ν εκκλησιαστικήν δικαιοσύνην.
  Έ* τής αγορεύσεως μόνον τοΰ παπά
  πληροφορούμεθα ότι ή Α. Μ. ό Βασι¬
  λεύς είχε καταρτι'ση φαίνεται έκλογικον
  συνδυασμόν έν τώ νομφ μας καί ήιιεΐς
  οί ήλίίΗοι δέν το έγνωρίζαμεν.
  Τί θά έλεγεν άρά γε ό Βασιλεύς δν
  έπληροφορεϊτο ότι τόσεπτόν ό'νομά Τού
  μεταχειρίζονται /(ατά τοιούτον. εύτελή
  τρόπον ταπεινοί ύ/ιήκοοί^ Τού καί δή
  λειτουργοί τού υψίστου ;
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Δέν γνωρίζομεν ποίος ΐατρό; ένεργεΐ
  την επιθεώρησιν των κοινών γυναικών
  των κατεσπαρμένων είς διαφόρους οι¬
  κίας των διαφόρων συνοιχιών τής πό¬
  λεως, γνωρίζομεν ομως ότι κατά τάς τε¬
  λευταίας ταύτας ημέρας παρουσιάσθησαν
  δκτώ (αριθ. 😎 κρούπματα τής γνωστής
  έπαράτου άφροδισιακή. νόσου τοϋ αϊώ-
  νο; προερχόμενα άπυ τα κατ'εύφημ'.σμόν
  κρυφά άποκαλούμενα σπήπα κοινών
  γυναικών καί συμπίπτοντα κατά χρόνον.
  ι Μά οποίος κι' αν 3ίν? ό ένεργών την
  επιθεώρησιν τόν γυναικών τούτων, πρέ-
  πβι νά παραμε^ίση ξκ τής ύπηρεαίας αδ«
  *
  ···»■■
  _Ν ΕΜ Ε
  Ε Ρ Ι
  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  Τιμαί κατνχωρίΐίωνι
  1η Σελίς ό στιχος Δρ, 2
  2α » » » 1.50
  3η » » » 1.—
  4η » κατ' άποκοπην-—
  — Τα χιιρογραφα δεν βπιστρεφονται.
  ΠΕΝΝΙΕΣ
  "Ηρκεσε να θιξωμβν έν τφ ποοχθεαινφ μας
  φύλλφ την ευαισθησίαν τού καιρου
  —Άποκαλεσαντες αυτόν σκαν&αλωδώς έα-
  ρινον
  —Δια να αρχίση απο της βσ ιερας τι>ϋ παρ.
  Σαββατου να χυν^ι μαυρα δακροα εκ της συγ-
  κινησεως ί] τού θυμοΰ
  — Δηλαδη βροχη καί χιονι.
  —Έπιφυλασσομεθα, άφοϋ έπιοιώκομβν τάς
  βοοχας,
  —Να προκαλοιιμεν τακτικα την συγκίνησιν
  ή τον θυμον τού καιρου.
  —Δυο σι'ΐιπυλιται προσήλθον εις τα γρα-
  στολα/ης καιτ^ιΚν ήδη <·ίς Χ νία ..„ τή; παρελθούσης Πεμπτης 17 τρέχοντος μηνός. ΑΠΟΒΑΠΣ ΙΤΡΑΤΟΥ ΕΙ1ΜΥΤΙΛ ΝΗΝ Αγγ&λλΡΓαι >ιι άαυ π( ;χθες ήοχι-
  σαν άποβασεις συμμαχικον στρατοΓ είς
  Μυτιλΐ'ην ή'ΐς θέλει, φα'νετα·, ,ρησι-
  μοποιηθ[), ώ, άϊιυβαιικρ- οταθμος.
  ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Κατα κοιν ην απόφασιν των εν ιφ ε"
  ξωι<=ρικφ διαμενόντων Ελλήνων, προαγγελθέν συ<ε*>ριον τούτω»
  συνϊλθμ ε,ν Παρισίοις ιρο, μελετην τώ
  διαφορωιζηΐημαΐαιν των ενδιαφέρον τω
  τον εσα< «αι ε,ςω Έ/ληνισ,ι >ν και
  βοληντίύ πορισματο, της μελετης τ αι·
  της μετ1 ευχη^ ο.* υς ή ε,πιοημυ, Έ'Α,α
  άκολυυ>»|θ[| εί, την προκειμένην περι
  στάσιν την μονην υπο των έ>)·νι^ών συμ
  φ ροντων ενδεδειγμένην υδο .
  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΩΡΕΑ
  Ό δισειατομμυριοΰ/ος Άμερικανό
  Καρνεζη προσεφ.ρο δ α την πεοΐίΚχλ
  δρεικέλ/ων) άνταποκρΐσεΐί ^αί τυσα άλλα.
  Και με.ιε.ρΆηί+η τυ χαριτωμένον γερον-
  τικον γκαι,ωνεαον εκ, μίαν μπε?-μέλ
  γκαι,ετ, εις ένα αιε,Λατκ) ιε ος ό ί >χόμε·
  Άθϋ η>) τα διοφορ
  .ι >υ)ν νουα,ν ώς ό *Ιακώ£
  ιι, την <Όΐ/ααν τή, Ρε· νος οπου ε-ΐδη των φρΓ,ι και ο ίίοιυ φεϊα μας παραπονουμενοι' ότι συνεπεία" τοϋ | Ψιν ιων άηορων ϋελγ όν " φρι/γκι . ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 Δεκέμβριον 1915 Σήμερον την πρωίαν περί την 10 π.μ. δι« τρίτην φοράν τα Γερμανικα αερο- πλαν^ έπροχώρησαν ημ διαγνωοχ,. γελμα και ε ΤΟΨΩΜΙΠΟΥΤΡΩΓΟΜΕΝ 1 ν-» τ-ι^ινιι ι ι»-» τ ι ι—_^Ι υινΐι_ΐΜ ς τοϋ παρε/,βοντος Σαβματου ο —Τής παρελθούσης Κιριαπής ό αλλος, — Συνεκρουσθησαν, πρός άλλον διαβατην ό ενας, —Πρός τον έξωθι των γραφείων τής Μοι- ραρχιας πλατανον ό άλλος. —Έπήρκ γι' αύτο κουραγιο ό συντακτης μας πώς δεν ήτανε δα και μοναχος ,πλαν^ έπροχώρησαν και οιαο/ντα τ«ν της, αφοθ διαφευγει την προσοχήν τού οχυρωματιτην ζώνην, ενεφανίσθησαν α- νοσημα ποϋ κάιίε άνίΐρωπος δύ αται νά νωθεν τΓ,ς «εσσ-αονικΛς. Ό εναέριος Άς«ιιδοίΗ, είς άλλ·> έν.αγ- σχολισκος άϊΜτελειτοβχχεασβοω/«'Α6ι-
  ν αφήση την ιατρικην Ας αχίκ» χχ[ δυο «"Αλμπχτρος» Γ« Γερ
  γίνη επι τελους καπετάνιος κα»ενος κα- μϊνικα αβρΟπλανα £ρριψαν £ξ εν ^
  ραρΊοο το οποίον ασφαλώς υπό την δ οί- ΟΟμ6ας κατα χτις πόλεως, ών η ποωτη
  χηοιν τού θά ούριοδρομή. ' έπεσε πλησίον της ^ΕΛλη,ικ,,, μεραρ-
  'χίας, εχτελουσης κι/ησεις γ^μνασιων
  και είς απόστασιν εκατόν :αοο» μονον
  μετρων άπο τοΰ μεραρχο κ. Ζομδρακά-
  ΕΙλικρινως λυπούμεθ-α διότι εύρ σκό- κι. Έτερα έπεσεν π> ησί-ον τού ταγματα-
  μεθα ε'ς ιην ανάγκην να έπαέλθωμε< ρχου κ.Μεταςα. Δυο άλλαι επεααν πλη- καί πάλιν είς το ψωμι ιοϋ έργ<σταΓί>υ σιον ϊλ^ς ίππικοϋ γυμναζομε^ς υπο τ^ς
  ιοϋ κ Καστρινάκη ^ ^ Α. Υ. τοο πριγκηπος Άνδρίθο. Άλλη
  Καί ποίος δεν τό εΤδε. καί ποίος δεν οόμβα Ιτεεσεν επί της οιλλας Άλατίνγι
  τό άηδιασ ΐό ψωμι ποΰ μας εξε-φουρνι- και η τελευταία επι τού ΓαΛΐκου σιρα-
  σε. την προχθες Δευτέραν ; Μαϋρο σαν το,ιεοου τοΰ Ζειντελΐκ πρός βορράν τ/^ς
  ΐόνάραπη, άψητο σαν ζυμη, τσαχαηά πολεω,. Ουδείς στρατωτης Έλλην, Ραλ-
  ρικο καί πικρο. Άμ τί τούλειπε; Μόνον λος η Άγγλος Ιπαθέ τι.
  ή σφραγΐς τής άηυιατρική- υπηρεσίας.
  —IV
  10 1)2 πρωϊνην ώρα/ κχτέ
  Ή άνοχή τοιούτου άρτου κυρίαι άρ- πλευσεν είς τον λιμένα μας νεον Γαλλι-
  μόδιοι τής Νυμαρχιας, τής· Δημαρχία , κον πολεμικον τού όποιου επερ^αινε^ ό
  τής Αστυνομιας, εις το λεξικον τού άν- Βασιλεύς της Σερβίας Πέτρο,,
  θρωπισμοΰ όνομαζεΐαι έγκλημα ^ατά Ό Σψμα/ικοςστολος εχαιρέτησε δια
  τής ίγε-ία: των πολιτών ή όποια οα δέ κανονιοοολισμων την α^ιξι; της Α. χί.
  εύρίθ'θί («ι καί είς άνθ·ι)ρτν καταστασιν, τού Βλαιλέως Πέιροο, είς το/ οποίον 8.
  Τ" ανωτέρω θά επαναλαμβάνομεν κα- μα τη α,τοδααει τού εγένεΐο Οερμ^ υπο-
  τά πάν φύλλον ώ, ποΰ νά μας βαρεί>ή- οολη Λ% μερους των Έλλη/ι
  τε να βρήτε επί τελους ιον τρόπον καθ' Θεσσαλονίκης.
  όν θα είναι δυνατόν να χρώγη ό κόσμος Ό βασιλεύς της Σερβίας συνοδευό-
  Έλλη/ικών
  ργη μ ς ης Σερβίας συνοδευό
  ΐούλάχιστον καοαρο ψωμι άφυύ είναι μενος κοΐ 6πο τοΰ Έπιτελβίου τού Σ*ρ-
  τόσον άκριβό. ^ικοΰ στρατοΰ κατηυθυνθϊ) άμέσως είς
  Ήμεΐς μάλιστα σά, ύποδεικνύομεν ά- τό μεγαρον τοθ Σεροικοΰ Ιΐροξενειου.
  μέσως έ«α απλούστατον τρόπον : να μη Ι —Επηκολούθησεν συσκεψις τοΰ Βα-
  δίδεΐαι πρός πώλησιν το ψωμι πρίν ή 'σιλέως Πέτρου μετά των δύο σταατηγών
  υπό ιήν επίβλεψιν τής άοτυνομιας, ύ-(των διοικουντων τα συμμαχικά στρατεύ-
  επιθεώρησιν ιατρικήν, μα έπιιίεώ- ματα τού Βαλκανικου μετωπου.
  | —Ή συγκέντρωσις Σέροων οουλεοτών
  ! καί Σερβων υποιιργών, αναμε/ομένων
  Ι ένϊα^&α «νισχύει την γνώμην ττερί συγ-
  ΐκλησεως της Σερβικης Σκουψίνας έν Θεσ
  λί
  ειδΗ_ει_
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  Έν Υπουργικώ συμβουλίω συγκρο-
  ΐηθέντι τό παρελ&όν Σάββατον ελή¬
  φθη ή απόφασις να συνέλθη ή Βουλή
  την 4ην Ιανουαρίου 1916.
  ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΙΣ ΕΛ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  Κατα πληροφορίας τού Ύπουργειου
  των Ναυτικών υπο των Αγγλικών Άρ-
  χών έν Μελίιη κατακρατυΰνται όκτω
  Έλληνικα άτμοπλαια έπιστρεφοντα εξ
  Άμερικής με φορτιον σίτου.
  ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  Τό παρελθόν Σάββατον αφικοντο είς
  Αθήνας οί άναμενομενοι ίατροι Κράουζ
  κ«ί Αΐσλεμπεργ, οί όποΐοι έπισκεφί)εν-
  ΐες την Α. Μ τον Βασιλέα παρέσχοι
  καθησυχασΐικάς βεβαιωσεις.
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
  ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  Ό τμηματάρ/ης ιοϋ 'Υ-ΐουργείου
  Των Έσιοτερικών κ. Έαμ. Άποστολα-
  κης ένετάλη υπό τής Κυβερνήσε,ως να
  παραλάβη ιο Άρ^εΐον της Γειικής Διοι¬
  κήσεως Κρήτης. Και πρός ε<τε'εσιν τή, άνατεθείοη; αύτφ ενΐολή, δ κ. Άλο- σαλονίκτβ, ΕΚ ΒΙΑΝΝΟΥ Γο μεμαιον υμως είναι ότι, ή άφηνία- σις αύιι, έ/ε επι αφιρμη να όημιυυργη ΰωσιν £ΐς την Ι^λλι,νΐΛ )ν όημι>σιονρα
  Ιϋιαιτερ ιι ιυ;ιυι ουνεργαιων, άρ
  *αι άνιαΛθκριτων. Και ει>ι
  βλε-ΐε,ιΐ;, αγαπηα» εν Κυμε^νήοει γερόν
  των αΰΗ'ψΰΐ, και τουτο μια πρόοδος
  Πιθανόν να όιαμαρΐυρηι (] ό Σαμψάχο
  τυτ^ασ ε,ως, ο Ιοιν Ισων και ο πανυ ε£
  Αμφικ ,, Σιμι.οοπυυΛυς άλΛα. .. μιικα-
  ριυι οί υ.αρμαΛυντες. Και υα αληθειαν
  /.εγω, /αι ου ψειόυμαι α)ι=λψοι, μα τούς
  0Λί(» γερυνια, λ<λ ιω εννατω «υν αυτοίς πριν νε,αυ^ι πρ>.σβυιΕρφ, σας παρουσιαζω
  σημερον ιυν ^κ^ιαννου βικιθρα (νικη¬
  τήν αραγε,). ΆνιαΛθκριττ|ς της «'ΐόης
  α<ιυ ιυυ -ιαρε'ί)·οντος Φε-βρουαριυυ ί] ι^-υ ίεν ενθυμ ^υμαι Λαλως. ΙΙεπροι- κισμενος και π^οικιζομενος διαρκώς με πλείστα προτίρημαια. Παλαίμαχος αγω ισιης τού έθνικοϋ κομματος τού 1905-6-7-8 Άγραμματος κατοχος ξενων γλωσσων πλήν της ΕΛληνικής, μέ διπλωμαιικον ιακτ με Ιπιοημον στυλ κ.ιλ. ό αξιο.ιιος λ. ϊ·· Βιάννου αν- .απ ικριιης πΛηρυφορεϊ τ"ο νοημυν άνα νωσιικον κοίνον τή, « Ιδΐ|.» ε ς το προ ΐ|ς 6η, Δ^Ίε,μβρίου φΐλ/.ον, ότι ήλθ^ν δω ο λαοπροβληΐο, ό λαοφΐλης κτλ. πυ- ,ιτευτη^ κ. ΙΙαπίμασευρακης περιήλθε ην Επαρχίαν, ανεττυξ! το πολιτικόν ιρογραμμα τη, Κυβερνήσεως ό δέ λαος <τα>οητευΰεΐς κ«ιταμαγευί>ε.ις απυ ιην
  )ν αυθην ^υτυυ ήτο έτοιμος να
  είς τας Λαλ.τας. "Εμειναν δέ μο-
  αουγνΐινηιοι οί άμβλυνοες οί φαμ-
  φαρυνοι οί αι)ιοΐ(.οβοι οί ακαρόοι Βίνι-
  ,εΜκοι όή'ιον ότι οΐτινες θα ήσαν και οί
  ■πεΑηδες των έκλογών.
  Αι! λοιπον ' Τυ όρο, ηΛι>ε πρός τον
  ή ο Λΐωαμεΰ προ, το ό'ρος. Ό
  ο ή ι/ω>Ό>φος είναι ήώνειρευε
  ο. Ο κ. Πα-Γαμαστυρακης ί)εν ιϊπε τι-
  ιοτε, πουί+ο^α. Ήΐυ Άρποχρατ<|ς τελειος. μονον τα έν ^αραουναγωνϋ τε- να Ίσραηλ εί, τας καλπας, Και προ¬ ήλθον οί ψΐλυι τού και μι>τ αυιών οί
  ,ναμε,νονιες την /<ινΐ|σιν τού ύδατος πρός ασιν, πανιι^ς οί ε,ν μα/αρια τ(| ληξει :εω, ιελωνοψΐλακκ, αγροψυλακε^ κλη-1, .ηρες, αφού άν,συραν άπο την μούχλαν ° « Απόλλων» εις γενικήν συνέλευσιν τας ισιυρικας όμβρ,λλα, Χαι ραμόους) |την επομένην Κυρια.ην^7ην Δεκεμβιου —Συνεκροτήθη χθές τρίω- ρον ' Υπουργικόν Συμβουλιον άοχοληϋ'έν επί τής καταατάαε- ως. —Ιταλικάς ατρατός άπεβι- βάσθη ίίς Δνρράχιον. —'Η ήμιεπίσημος «.Εφημε¬ ρίς τής Ιταλίας» έξετάζουαα έν κνρίω άρθρω την κατάστασιν έκφράζει την γνώμην, ότι ευρι¬ σκόμεθα «είς τάς παραμονάς αί- φνιόίας άναμίξεως τής ελλάδος είς τόν πόλεμον». —Ό Κάϊζερ εδέχθη τόν στρατάχην Μάκεναεν πρό τής αναχωρήσεως τού διά Σοφίαν και άπένειμεν αύτφ ανώτερον τίτλον μετ έτησίου έπιδόμαΐος δθ 000 μάρκων. ο ; Ν ώ Ν ι κ: ^ Ό κ. Εμμανουήλ Λογιάδης δεν δί- χ^ται έπισ-ίί,ψει, κατα τας εορτάς των Χριστουγεννων ενε/.α πε,νθους —Όσοι έχεοε κρασια χαλασμενα δύ- νασιίε να τα διορθωσε,ιε άντι μεΐρίας ά- μοιβης αποΊτωοι γ&ΰσιν καλυτε,ραν των καλωνβκρασιων.—Πληροφορίαι παρα τη Διευθυνσιι της Νεας Εφημερίδος. ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΚΛΟΠΗ κ τυΰ παρα την θέσιν «Σ^ηλι* Με- Άγιας Ειρη»ης, ίδιοκΐί|σιας: δικηγορου Αντωνιου Ιω. Χοτζηδάκη εκλάπη την εσπέραν της παρελθούσης ίΐεμπτης μια γουρουνα άσπρη, 80-100 οκάδων βαρους χυυιση με δυο γουρού- νια 15-20 οιαόων βαρους έκαστον άνή- κονΐα εις τον ιδιο<αηΐην τού ειρημένου Μΐι χ Πριΐκηρύσσεται έκ μερους τοΰ ιδιο- κιηΐου αμοιβη δρ, 50 δια πάντ ι δσιις ήϋελεν ύποδειξυ ιον ε,νοχον τή, είρημέ- νης κλοπή,. Ματαιωι)ΐ:ΐσης της κατα την παρελ- θοισαν Ινυριακην συνελεύσεως προσκα- λο ιαλιν ια με/.η τού Συλλογου λουνταΐ και αιτινί, εζωντ«νειυν περασαενα μεγαλεϊα και επεόθ/ίΐμασαν δια ιής ψήφυυ των την πολιτικην τή, Κυβερνήσεως την πο- λΐιικην περί μηνιάτικο ι' άδερφι. Και τι προγραμμα θα άνεπιυσσεν ό άνϋρωπος; Άφοϋ όλοι γνωρίζομεν καί /νωριζετε ότι ιυ πρεσβυτεριον τής Κυ- βε,ρνητΜης κονσούλτας ήσχολεϊιο και ά- σχθΛειται ε<ιοτε είς άστρονομικας παρα- ιηρήσεις και την ερμηνειαν τοϋ Καζα- μια τού 1911). Σελήνης τελευταίον τέ¬ ταρτον «ό καιρος επι τα χειρω πυλΐτικη ακοσμια ναυαγιον γερονΐω^» βοηθου- μενοι και άπο την μανιικην δυναμιν μιάς Ά^ιγγανίδος ήτις μέ ^ωνην βρα- χνήν άνιηχοϋσαν ώς τό κερας τοΰ 'Ερ- νάνη προλέγει συμφοράς με γλυχετά λο- γιυ* βγκαίνει ντε βγ^αινει Γκε,ναρης πο- ί /νύ καλυ πανω σας πάτε. σπήτι οας ή Δια ιήν <"Ιδην», και δια ιούς περί | Παλαμήδι άντε καλο σας. Καί γάρ κατα την « Ιοην», καί δια τούς συν τή φαίνεται, ότι ήλθεν η χρυσή έκε-ίνη ρπο- χη την όποιαν εψαλλε ποτε ό κ.Άγγελθί Βλαχος «Τι χρυσοί ώραιοι χρονοι τί ώ- ραία έποχη, είσ' έλευθερος να γραφης ότι σ' έλθη στό κε,φαλι. την κλασικήν εικόνα των ψαλμών «ή ό- δος αυτών σκότος κοι όλίσθημα και άγ- γε,λος Κυριου δίωρων αύτους*. Καί δια να εννοηθή ή πίστις τοΰλαοΰ πρός ιον κ. Παταμαστορακην, άρκεΐ να σημειωιτί) ότι ή Βιαννος ήτις άλλοτε ε- Και γραφουν οί καλοι άνθρωποι όλο | «/.ονιζετο επι ττ) ειόήσε,ι τής άψιςεώς τοο γραφουν, άφοΰ έννοε-ΐται έχΜ^ισαν τούς ώς ή Κωνστα*τινουπολις όταν ό Γυΰρ- λογαριασμούς των μέ την λογικήν, έτα- κος έφθασε προ τοΰ Άγιου Στεφάνου, κτυπ ιιησαν τας μετ' αυτής δοσυληψίας τού έδω<ε σήμερον 826 ψήφους έπί180Ό των και διέκοψαν τας σχε,σεις. Ιψηφοφορων και 1700 ψηΐ(.οφορησάντων Καί τί δεν έΎραψαν οί καλοί άνθρω- καια τας εκλογάς τής 31 παρελ. Μαίου. ποι πριν, καί μβΐα τα συνιαγματικα Ουτ<ι< δέ οί ^'μβλύνοε, ή άμβλύνοι καρναβάΑΐα, τής 6ης Δεκεμβριού. Κύρια (ούχι δέ άμβλύνους) καί οί φαμφαρονοι άρθρα τετρασιηλα (καίτοι «αλοκαγαβως ΰπερίσχυίαν των έκ/εκτών. είς εν έξ αυτών έσπευσαν να σημειωσουν | Ο! άμβλύνοες και οί φαμφαρονοι Βε- κατωθεν έκ παραδρομής φαίνεται άνιι νιζελικοϊ (καλε όντες) ϋπεριοχυσαν και άνωθεν εύ'ί^υμος στήλη) συνταγματικας πάλιν δια την σωτηρίαν τής Έλ/ιάόο. μελέτ <ς ποινικοδικαστικού, πίνακας ύτο- έν τφ κράτει χαι εσ-τασαν και άλλην φο- λογισμών (είς τούς όποίους ομως επι- ραν τα πλευρα τής φαυλοκρατίας. κρατ£Ϊ ή λογιστικΐ] τού Φασουλή των άν-. Μεφιστοφελήί ' ρη η εμβίου ώραν 11 π. α. εν τ[) αίιίυυοτ} τού συλ¬ λογου. Θε,ματα. α') εκλογη μελους τού συμ- μουΛΐυυ β) «ροιασι, περι αναθεωρήσε¬ ως τυΰ καταατατικου τοϋ σ*υλλόγου. ( Εχ ιου γραφεΐου) —>=Γ-*ϊ—$Ξ=3ε>-------
  ΙΙροσκαλθϋνται τα μελη τής Φιλο-
  ΐιΐωχου άοελφοτητος εις πρώτην συνέ¬
  λευσιν την 2ο Δε<εμ|ίριου ημέραν Σαβ- βαιονκαι ώραν 11 π. μ. εν ιί) Κλινικΐ] τού 1Ιροε6ρου χ. Χ. ΐΛαμμαλάχη, δια να ακουσωσι την λογοδοσιαν των πε- πραγμενων. (Εκ τού Γραφείου) Καλούμεν τα μενιη τοΰ Συλ'ιόγου είς τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν ιην 27ην ληγονιος μηνός ημέραν Κυριακήν καί ώραν Ιθην πρωϊνην εν τφ γραφείω τού ΣυΛλυγου. Οί κωλυόμενοι να προσέλθωσιν παρα- καλουνται υπως συμφωνως τφ 21 α'ρ- ΰ·^φ τού Καΐασταιιχοΰ γνω^ισωσιν μΐν εγκαίρως ΐυυς άντιπροσώπους των. Θεματα: Λογοδοσια λήγοντος έτους 1&ν ί!<πιψηψισις νεου προυπολογισμοϋ 2ον Έκλογη Άιτιπροεδρου. Εν Ηρακλειω τΓ] 21 Δ)βριου 1915 Ό ΙΙρθόθρο, Ό 1 ραμμαιευς Δ Κυριακάς Γ. Τζένάχης η- αύ- Ηωλοΰνται Στΐφανοι κηδειών είς τό πασίγνωστον εργοστάσιον |ς Λ.οος ΑΛυ^ΑΛ ΛΡΑ^ ΒώΡΒΕΡΑ- Ή ΚΗ κε.με;ί.ν ε.ς ο■^^^ ( Αμπαρ- Άλτι). Μονον δραχμαί 10
  Ν ΕΜ £**
  ;,
  Οί δπογεγραμμένοι Θεοδωρος Ι Κου
  φαχηζ και Ιωανντ/ς Ε. Μανιουδάκης
  δηλούμεν ότι ί μεταξΰ ημών υπαρχου-
  σα έτερορρυθμος έμπορικη ετκιρία υπό
  την επωνυμίαν Ιωάννης Ε. Μανιουδακης
  καί Σία, Ιπαυσεν υφισταμένην.
  Θ. Ι. ΚΟΓΦΑΚΗΣ
  Ι. Ε. ΜΑΝΙΟΓΔΑΚΗ2
  Ό υποφαινόμενος Ι Ε. Μανιουόάκης
  ομορρύθμου μελος της «ως εταιριας «Ι.
  Ε. Μανιουόάκης κχΐ Σία» οη>ώ ότι άνα-
  λαμβανω ίφ'ές^; οι' ΐοιον Λ)σμόν ου-
  νέχειαν όμοίων εργασιών τής ώς άνω
  διαλυϋείσης έταιρι«ς.
  Ό
  Ι. Ε ΜΑΝΙΟΓΛΑΚΗΣ
  ΑΓίΐΓΗ
  ΆντωνΙου Ι. Χατζηδάκη δικηγόρου καί
  ΧΛτοΙκου τής πολ»<ης Ηρακλείου. Κατα Γεωογίου Ν Μαρί) κατοίκου τέως τοθ χω¬ ρίου Άγίου βωμα Μονοφατσίου καΐ ή£η ά- γνωστου διαμονήν 'Κνωπιον τοΰ ειρηνοδικείου Ηρακλείου Δικαιουμενος νά λαβω παρα τουίναγομένου χρηματικόν πααάν ήγειρα κατα τοθ έναγομε- νου ενώπιον τοθ Δικαστηρίου τούτου την &πό χρονολ 14 Μαΐου 190& άγωγην μου εφ ή{ ε¬ ξεδόθη ή Οπ' άρι^μ. 107 τοθ Ιΰϋί) δριστικη καί τελεσ'.δικος απόφασις αΰτοΰ δεχομένη την ειρημένην άγωγην μου δια δραχ 311 Οο έν τούτοις άπό της χρονολογίας α&της μβχρι έξοφλήαεως χαί δια τα Ιξοδα δρ. 28 70 Ιΐρός εκτέλεσιν της άποφαοεως ταύτη; Ικοινοποί ηαα πρός τόν εναπομένον την υπό χρονολ 21 Απριλίου 1909 πρός πληρωμήν επιταγην μου δι' ής έπεταξα αυτόν να μοί πληρώση διά κεφάλαιον νομίμους τόκους καί ίςοδα μέ- χρι της έπιταγής μου ταύτης δρ όΊ'} 5ο ε;- τοκ»)5 άπό τί)ς έπιταγής μου ταύτης μέχρις έξοφλη'σεως, πρός είαπραξιν των οποίων ίκοι- νοποίησα πρός τον αυτόν έναγομενβν τό υπό χρονολ. 1<ί Αύγουστβυ 190ϋ πρόγραμμα πλει- οτηριαομοϋ δι'ου ίξιϋ-ην.0. είς δημόσιον άναγ καστικόν πλειστηριασμον τα ϊν >φ προγραμ
  ματι τοότψ βναφερομενα κτν(μα α τού έναγο-
  μένο« τίνα των οποίων έπρολαβε καί έξεποΐ
  ηοεν ο δανειστης αυτού, Γεωργιος Θ. Γεωρ¬
  γιάδης δι' αναγκαβτικου πλειατηριασμου τε
  λεσϋ-έντος την '2'2 Αυγθυστου 14)10 ενώπιον
  τοθ συμβολαιογραφου Πύργου Μο/οφατοίου
  Ν. Πετρομιχελάκη καί είς όν άνηγγελ&ην
  διά τής ενώπιον τοϋ Πρωτοδικβίου Ήρακλδί-
  ου υπό χρονολ. 31 Αυγουστου 1910 άναγγβ-
  λίας μου
  Κατά τα ανωτέρω δικαιοθμαι να λαβω ήδη
  παρά τοθ έναγομένου τό ποσόν των ανωτέρω
  Απιταγων μου δρ. 372.δδ τους τόκους αυτών
  άπό της εΊιιταγη"ς μου μίχρι αήμερον δρ.
  221.(ί5 τα ϊξοδα της ανωτέρω ίπιταγης μου
  καί τοθ προγραμματος δρ. 74.50 καί τα ίξοδα
  χγ,ί ανωτέρω αναγγελίας μου δρ. 16 80 ήτοι
  «ν δλ«) δρ. 685,90 ίκ τοθ ποοου τούτου δρ.
  311,05 αποτελοθαι τό ποσόν δη&ρ κατεδικα-
  σ*η 6 έναγάμενος δια της άνω αποφάσεως να
  μοί πληρώση λογφ κεφαλαίου τό δέ υπόλοιπον
  δραχ 374,85 άποτελοδσι τους μίχρι σήμερον
  δεδουλευμένους τέκους τ$)ς ανωτέρω απαι-
  τήσεως μου καί χά μέχρι θϊ/μερον γενόμενα
  ίςοϊα πρός είσπραξιν αυτής.
  'βπειδη καί τα ποσόν τουτο των δρ 374,85
  καίτοι νομώ δπόχρεως καί πολλάκις κλΐ]ΐ)·ίς
  να μοί πληρώση ο ίναγομενος ίν τούτοις
  αίίικαιολογήτως αρνειται να πράξις τοθτο
  Έπϊΐί); δικαιωματικως έγϊίρω την παρούσαν
  μου άφ ενός μέν δπως καταστήαω την ανω
  χέρω έκ δεδουλευμενων τοκων καί γενομένων
  έξόδων μέχρι σημερον άπαιτησίν μου χοκοφο
  ρον, άφ' ετέρου δέ δπιος διακοπ^ πααα κατ
  αυτη^, παραγραφη ήτις ήρξατο να τρέχΐ) υπέρ
  τοθ ϊναγομένου
  Έπειδή πδσα άππίτησις άπά τής περΐ α&-
  τής άγωγί)ς τικτει τόκους.
  'Κπειδη τό βάσιμον τν)ς παρούσης μου άπο
  δειχ^ήαεχαι νομίμως.
  Δια ταυτα.
  Επί τ^ ρητ§ επιφιλαξβι παντός δλλου δι-
  καιωματος μου.
  Αιτοδμαι
  Να γενηται δεκτη η παροϋαα αγωγήμου
  Να δποχρίω^ϊ ό έναγομενος δια την έν
  τοίς πρόσί-εν 4κτεΰ·ειμένην αιτίαν να μοιπλη
  ρωσ^ ίκτός των δρ. 311,05 τας οποίας κατε-
  δικασ<ί·η διά τής ανωτέρω αποφάσεως να πλη ρωθ£ πρός εμβ και δρ χρ. 374 85 Ιντοκως πρός 9 ϋ]0 απά σήμερον μέχρι ίξοφλήσεως Νά κηρυχ«-ϋ η έκδοΰ-ηαομενη απόφασις προ σωρινως κοι ά<ευ έγγυησίως *κτελεστη και Νά καταδικασίεη ο έναγομενος είς τα νά μιμα τέλη καί έξοθα της δίκης και την δικη γορικην αμοιβήν μου κυρίαν καί πρόσθετον. "Εν Ήρακλείφ την 24 Νοεμβριού 1914. Ό έναγων Αντώνιος Ι. Χατζιδάκης Δημοσιευθήτω η παρουσα δία της έν ΐΐρα κλειψ εκδιδομένης εφημερίδος «Νια 'ΐιφημε ρ ς» δια τόν αγνώστου διαμονήν ίναγομίνου διά τας νομίμους συνεπείας. Έν Ηρακλείω αυ&ημερον "Ο παραγγελλων ΑΝΤ. Ι. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ φ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΥϊ α εν Ηαρισίο^' τώ 18 19. '^ργάζεται έν '_λλά?>8 δυνάμει _»χσελ&κοΰ Διατάγμαιο·;
  καί τή καταΟ&σει εγγυήσεως κατά τόν Νόμον
  «αρά τή Έθνικ^ Τραπέζη.
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α ΑΠΟΘΕΜΛΤΙΚΑ
  Φ"Ρ ΧΡ- 55 0,00 0,000
  ΓΕΝ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ €Ν ΑΘΗΝΑΙ^ - Κ6ΡΑΗ
  1Ιράχτωρ διά τόν Νομόν Ήρ
  Μαν ώ λη ς Α. Περίδης
  Ολοι τα διδακτικά σας βιβλία άπό τοΰ κ. Άλικιώτη,
  Μαρία Πατταράχη τσκηθεΐσα
  είς τυ εν Αθήναις Δημόσιον Μαι-
  ευΐΓΐριον, είναι έκ των τελείως καί
  έπιστημονικώςμορφωμενωνμαι,ών τής
  πόλεώς μας.
  ΕΙΔΟιΙΟΙΗΣΙΣ
  των ίνυριών τοθ Μουσικοΰ
  ο « ΑπποΛλω» καθισ^α γνωσ-
  Ονϊ. απο 15 ϋχτωορίου άρχονταιτα
  χου ινΐανθθΛ^νου,
  ΰιθΛΐου, καί 'ί^δικ.ης
  Εγγραφαί καθ' εκάστην 4"° γ1·!11 ε^ί
  τας σ/,αλας τού Λιϋλλογου (Οικια Άλε-
  ("υ*- τού Γραφειοϋ)
  Αιδαοκάλισσα ατυχιονχος
  πρωτοβάθμιος, ύπηρετήσασα
  είς όημοαίαν ϋ·εοιν, ζητεί παρα-
  όόσεις.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΙνΙΙΑ {ΊΡΟΟΑΟΖ
  α-πεκτησε το
  Έν Κύπρω: έν Λεμησφ.
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διον. Στέφανον Άντιπράιδρος
  Ιαχωβος Μποννιέ, Διευΰννων Συμβουλάς
  Ιωάννης'Α&ηνογένης, Στέφανος Ενγενϋης,
  Μ Λασχαρης, Βαρώνος Α. δί Λεφλίί
  ί. Ροδοκαν«κ,ς, Κ Βερονγπ, Λ Ζαρίφης.
  11. Καραπανος. Σ. Φονντης
  ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ: Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
  ' Η τραπέζα αθηνών εκτελεί πασάν
  Τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι προεξοφλή-
  σεις έμπορικών γραμματίων καί ανναλ-
  λαγματικών, προκαταβολάς επί χρεωγρά-
  φων καί έμπορενμάτων, εϊσπράξεις τοχο-
  μερώίων, παντός ειδονς χρεωγράφων.
  | φορτωτικών, ανναλλαγματικών, νραματ/
  Επλν;ρωΰη εν Αενον
  Ηρακλειον καταστ
  μο^ο* α.το Γο&να^ΐΛα. ιΐαρα τού
  Λΐτε/.νου κ. Ανασ:. Φραγκοπουλου
  ό λοσμος ευθυνα 1'ου-
  .ρακϊ,ς. ταςεως και τέ¬
  χνην απαραμίλλου, ειοιμα και
  *ίΐι π^ραγγεΛ.α, Μ^ν αγορα-
  'Λ'^'.ι /.αμεχε μι^ν &/ασκε
  είς τ& κατασΐγ(μα Φραγ
  σοβαρώς και α..ο
  εμπισιοσυνης.
  ιο κατααεημα, εκτελεί παντο.
  ^^^, ί,πιοιορυωσεις 1 ουναρΐί
  ρι3μ0υς μπεναοων λεολων >υιι
  1-
  4
  Μ.
  ΛαΑ
  Οα
  "1
  Ο
  *
  Ρ
  ς τού ι^ματ&ς χ..
  'Αοα-
  ! ών εσωτερικόν και εξωτερικόν, εκτελεί
  ΐχρηματιστικας έντολας, έκδιόει επιταγάς,
  | πιστωτικάς επιστολάς, και τηλεγραφικάς
  έντολάς πληρωμών εν τε τφ εσωτερικώ
  και εξωτερικφ, άνοίγει τρέχοντας λ)αμοι ς
  ήγγνημένονς, δέχεται καταϋέοεις χρεω¬
  γράφων πρός φνλαξιν άντϊ ελαχίστων δι-
  καιωμάτων και ένοικιάζει διαμερίομαια
  χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαατάαεων
  νπό δρονς λίαν εύνοικονς διά τό κοινόν
  Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ δέχεται
  καταθέσεις είς τραπεζσγραμμάτια, είς
  χρυσόν καί επιταγάς [ε^έςηββ] επί
  τον εξωτερικόν υπό δρους λίαν εύνοϊ-
  κούς.
  Αί είς χρυσόν καταθέσεις είναι
  άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθη-
  σαν,αί δέ είς επιταγάς (οββςυββ) ο¬
  μοίως άποδΐδονται δι' έπιταγών
  (ο()β(]Ηβ) τής Τραπέζης επι των έν
  τφ εξωτερικφ ανταποκριτήν της. Οί
  δεδονλενμένοι τόκοι πληρώνονται
  καθ' έξαμηνίαν άπό τής 1ης Ία·
  νουαρίου καί /ής Ίονλίον εκάστου
  έ'τους.
  Ταμιευτηριον μέ ιδιαιτέραν υπηρε¬
  σίαν λειτουργεΐ καθ' εκάστη
  ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ
  ΕΔ Ρ Α
  ΑΘΗΝΩΝ
  ΕΤΑΐρΐΛ
  ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΐΚΗ
  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΑΘΗΝΑ Ι-ΚΗΝ
  ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
  ΔΡ 60.000.000
  —Γ Υποκαταοτήματα:
  Εν ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεί, Θεααα-
  λονίχχι, Πάτραις,Ίωαννίνοις,Βόλφ,
  Λαρίσση, Καβάλλα, Καλάμαις, Τρι¬
  πόλει, Χίω, Λιμ. Βα&έος (Σάμου),
  Σύρω, Χανίοις, Ηρακλείω, Ρεθύ-
  Πρακτορείον έν Μούδρω (Λήμνου)
  Εν Τ0ΥΡ&Ι4 ■ -ν Γαλατά, Σταμ-
  πούλ, έν Σμύρν-β'
  Εν ΑΙΓΥΠΤΩ ι Εν ΆλεξανδρεΙα,
  Καΐρφ και Ζαγαζίκ
  Εν Αγγλία : έν Λονδίνω (3Υο 22
  Το Ύπθ/ίατάστημα τής Τραπέζης Ά-
  υηνώνένΆηδίνω (βΑΝΚ 6γ* ΑΤΗΕΝ5
  22 ΓΕΐΝ-ΗϋΤ^0Η5ΤΗΕ:ΕΤ ί6Ν06Ν
  Ε. β.) ε,χει είόικόν καί τελείως κατηρ-
  τισμενο ΝαυοΐΛΐακον Τμήμα λεαουρ-
  γυυν άπό δωδεκαετίας και άναλαμβα-
  νον την εκτέλεσιν επί προμηθείςι:
  Ιον Άσφαλίΐών επι άτμοπΑοίων, έμ-
  ποριυμάτων, /ρεωγράφων κ. τ. λ.
  2ον Ναυλώσεις άτμοπλοίων δια λο¬
  γαριασμόν των πλοιοκτητ,ών ή φορτω-
  τών.
  3ον Πωλήσεις «αί άγορας άτμοπλοίων.
  4.ον Εισπραξεις άβαριών, καί έν γένει
  πανιός εΐδους ναντιλιακήν ή άσφαλιστι-
  Λήν υπηρεσίαν.
  Οϊ πελάται δύνανται νά άπ<·υθύνων- ται ε-ϊτε άπ ευθείας πρός τό έν λόγφ Ύποκαιάοτημα είτε? μέσον τού παρά ττ| έν Αθήναις Γενική Διευθύνσει τής Τρα¬ πέζης Ναυτιλιακοϋ Τμήματος, είτε μέ¬ σον οίοι «ή.τοιε άλλου Ύποκαταστήμα- τος τής Τραπέζης. Αίΐυ Α ι! Τ Ά& Α IV! Ο Τ ίϋ ΐΥΙΠ ΛπΖΐνΐυΐΐΓΙ Ι - ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΓΑΑΑ ΝΕΣΤΛΕ οτι ^ια ν4 συμμετάσχ3τε είς τόν διαγωνισμόν έτικετών γάλακτος «ΧΕΣΤΑΕ», δ δποϊος διοργανοΰται υπό ΐοΰ ΟΙΚΟΓ ΝΕΣΤΛΕ άρκεΐ νά συλλέςητε τάς έτικέττας, &ί οποίαι είνε κολημέναι επί εκάστου των κυτίων τοΰ συμπεπυ- κνωμίνου γάλακτος ΝΕΣΤΛΕ, άπ,ςτέλλονΐες ταύτας άνά 12 είς την Εταιρείαν Νέ σ τ λ έ γραμματοθυρίς αριθ·. 34 Αθήνας, ή παρά τφ ένταΰθ·α άντιπροσώπφ κ. Μ. 5ίιΐ6ΠΤ16Γ ήτις θ-έλει άνταλ- λάξει ταύτας μέ τόσα κουπόνια, οσα θ-ά είνε αί δωδεκάδες άς θά τή άποστείλητε. "Οσα περισσότερα κουπόν.α έ'χετε, τόσον μεγαλειτέρα θ-ά είνε καί ή πιθ-ανότης τοΰ κέρδους ενός ί) περισσοτέρων άπό τα άκόλουθ·α βραβεϊα: Ιον. βραβείον 5 λαχειοφύροι όμολογίαι τής 'Ε&νικής Τραπέζης, άξίας Δρ. 500.— 2ον. βραβείον 1 χουσοΰν οόρολόγιον άνδρικόν 18 Κ. » » 200.— ; 3ον. 1 βραβείον χρυσουν ωρολόγιον γυναικείον 18 Κ. » » 200.— ή άλλο τι αντικείμενον άζίας, ώς χρυσα ή άργυρα ωρολόγια έκ των καλυτέρων Έλβετικών έργ ^οτασίων, ήγγυη- μενά, πρώτης ποιότητος, ειδή κομμ'όσεως,άργυρα κτλ. Οί κερόίζοντϊς άοιθμοί είνε περίπου εκατόν. ΔΙΑΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΜΕΓΑΧΕΙΡΙΖΕΣΘΕ ιό αυμπεπυκνωμένον ΓΑΔΑ σήματος «ΝΕΣΤΑΕ» ; άπλού- στχτα: διότι είναι τελείως καθαρόν χωρΐς μικρόβια. Τοιουτοτρόπως κανέν» κίνδυνον 3έν διατρέχει ή ύγεία σας ουτε ή ύγεία τώ «ι μικρών σας. Πρέΐΐβι νά μεταχειρίζησθε τό συμπεπ ικνωμένον γάλα «ΝΕΣΤΛΕ» διότι είνε οικονομικόν καί διότι πάντοτε ίθρίσκιτχι είς την διάθεσιν σας οσάκις Οέλετε νά μετεχειρισθήτε γάλα άγνόν. Τό γάλα «;ΝΕΣΤΛΕ» δ4ν χαλ^ από την ΖΕΣΤΗΝ ιΐνι πάνΐο« φρίσχο κ«1 ή γεΰαις τ,ου ιΐνΐ θβυμβοία.,