89752

Αριθμός τεύχους

394

Χρονική Περίοδος

Δ'

Ημερομηνία Έκδοσης

31/12/1915

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '-■?'
  $
  ·.·)·:»:
  •ι*.
  ,,ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ:
  - Πολιτιχη, φιλολογικη κβι χών
  Ιραφβια, Τυπογρ. Πλατεϊα
  ΓτΑεγρ^κτ, Διεύθυνσις ,,ΝΕΑΝ"
  — Ηρακλειον.
  ^ΕΥΘΥΝΤΗΐ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΓ 10. Δ ΜΟΥΡΕΑΑΟΣ
  ΕΤΟΣ Δ—ΑΡΙΘ 394
  Πέμπτη 31 Δεκεμβριού ϋ> Ι
  ΕΘΝΙΚΟΣ
  ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  Μεστόν έλπίδων άνττει,λε διά
  τό έ'θνος τό σήμερον τρλευτών ε-
  τος καί πάντες οί οίωνοί, ών δ άρι-
  στος τό άμύνεσθαι περι πάτρης,
  αίσιώιατοι περιέπτησαν υπέρ τόν
  κυανοΰν ουρανόν τής Ελλάδος κο-
  μιοταί καί έςάγγελοι των βονλών
  τοΰ μεγάλου Διός καί τοΰ Θεοΰ
  τοΰ πολέμου.
  Μετά εξάμηνον άπό τής ενάρ¬
  ξεως τοϋ παγκοσμίου αγώνος κα-
  τεφάνη ήδη τό ναυάγιον τοϋ θρα¬
  σέως έγχειρήματος των Τρυτόνων,
  περί ήγεμονίας τοΰ κόσμου, καί
  κατέστη πασιφανές γο τελικόν ά-
  ποτέλεσμα τοϋ πολέμου καί ή βρα-
  δεϊα μέν άλλ' άοιί.υλής νίκη των
  υπέρ τοΰ δικαίου τής άνθ·ρωπότη-
  τος μαχομένων κρατών.
  "Ηδη κατά τάς αρχάς τοΰ εκπνέ¬
  οντος έ'τους διά πάν τα μή έπιπό-
  λαιον καί άπροκατάληπτον μρλετη-
  τήν των αίτιών και των άφορμών
  τοΰ πολέμου καί τής γενικής κα¬
  ταστάσεως των άντιπάλων κρατώι'
  δέν ηδύνατο νά υπάρχη πλέον άμ-
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΟΤΕΑΙ
  Εσωτερικόν έτησια......Δραχ 10.
  Τριμηνος , 3·'
  Εξωτερικόν έτησια
  > Τρίμηνος
  20.
  6
  Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  5 , η
  ί μάλιστα είς ιδιωτικήν τού επιστολήν.
  τ?· 2ίνε κανείζ άπ° σβζ δστις νά έ
  είς τό Κόμμα των
  >ς γράφει
  την μορφήν, καί απαισίαν έξέπεμ-
  ιψαν την κραυγήν δόο άλλαι στυ-
  γρραί Θεότητειτ., ή "Ερις μρτά τοΰ
  Φθόνου.
  Καί τότε ακατανίκητον δέος κα¬
  τέλαβε τόν μέχρι τοίδε ενθουν
  λαόν. καί ό φόβος καί ή δειλία πα-
  ρέλυσαν τούς στιβαρού; χαί άλκί-
  μου; βιαχίονος, οΐτινες άνύψουν
  ήδη τό ξίφος κατά τοΰ προαιωνίου
  ή
  άπ° σβζ> δστις νά έχη την ιδέαν, ότι Ιχω
  ^ι Πβ Λίί Δύτ
  γρφ
  νος Πρόεδρος Δημοκρατίας;
  ί ί
  , χ
  ίί ρρ» Λημοίρατίας ; Δύνανται
  λέγουν περίέμοθ δτι «έλσυν άλλά φαντάζ^ται κανείς
  άν^ωπ ««τβθειμένος ν« «βύ νουχισθ-ώ», γινόμδ-
  Λ » ι ι*
  έχθροϋ.
  Καί υπό
  τα εκπληκτα διιματα
  άντίπαλοί
  'ξαμώνουν
  Γνωρίζετε σ2ΐς δλοι πόσον είμαι ολοψύχως άφοίΐωμίνος είς τό Πολί-
  τευμα μας Φρονώ πεποιθότως, δτι δ Ί,λληνικός Λαος £ προ3τίμα πασάν
  θυσίαν παρά νά ευρεθή υπό Μοναρχίαν απόλυτον. Άλλά είνε έπίσης στερ-
  ρά πεποίθ-ηο-ίς μου, δτι .νεχα των παραδόσεών μα: καί ένεκα των πολι¬
  τικών και έθνικών μας άναγκών, δ θ·εσμός τής Συνταγματικής Βασιλβ-'ας
  τοΰ κόσμου, καί υπό τόν σαρδώ-
  νειον γέλωτα των έχθρών αυτής έ-
  πανέπεσεν άποτεθαρρημ?η καί ά-
  πελπις ή Πατρίς, άπαρ νού μένη την
  επίπονον μέν άλλά κ<κί σοκηρίαν καί ένδοξον δράσιν καί προκρίνου- σα άντί ταύτης την άπατηλήν ρα- στώνην καί την έθνοκτόνον άκινη- σίαν. ^ Καί έμεινεν ούτω έμβρόντητος και παράλυτος ή Ελλάς επί μήνας ΙΙΙϊν.Λί'ιΐ'Ίί- καθ' η^" .—.λ ...Α-51---->
  των,
  τερα. η , φ χρ
  νού, εχουν την αναίδειαν νά μας ουκοφαντοΰν, διότι εΐς
  μί Ιδή ελή Δ
  έχδροϊ τοδ Θρό-
  Άγγλος έγραψε
  μς φ, ι εΐς Άγγλος έγραψε
  μίαν Ιδιωτικήν επιστολήν. Δυστυχώς διά την Πατρίδα μας τα δπλα των
  ^ μ
  φιβολία δτι θά κατίσχυον τελικώς άντιπάλων μας δέν εΐνδ παρά τό "ψεύδος καί ή αυκοφαντία.»
  οί διαθέτοντες τόν μείζονα άκατέρ-
  γαστον καΐ άνοργάνοιτον όγκον
  είς άνθρώπους καί είς έφόδια, καί
  οίτινες χρόνου μόνον είχον ανάγ¬
  κην πρός όργάνοιοιν να έφοδια-
  σμόν, ό δέ χρόνος εδίδετο ήδη είς δια £υ παρόν καί διά τό απώτερον
  τούτους μετά την ύπεράνθρωπον | μάλλον.
  άαυνον τής Γαλλίας καί την άνακο- Και ναί μέν τοΰ πολέμου τό τίρ-
  πήν πανταχοΰ τής Γερμανικής προ- μν καί συμμάχων αύτη;, καί
  πάσα έλληνικίι ψυχή και καρδία, ά-
  πό περάτων ε'ονς πεοάτων τής γής
  ήδύτατα έδονήθιι έιί τώ άκούσμα-
  τι τφ έλπιδοφόρφ
  Καΐ ώφειλε χότε βεβαίως τό'Ελ-
  ληνικόν κρότο , πάση δυνάμει καί
  ~ΐάοη θυσία, νά έπιζηιήση αύτό και
  άφ* έαυτοΰ καί νά επιτύχη παρά
  των ϋνμμ>'ν<ι>ν τό δικαίωμα τής
  συμμετοχής είς τον κατ' εξοχήν ελ¬
  ληνικόν τούτον άγώνα, όν ήδη θά
  διεξήγεν άπό τοϋ άσφαλοϋς παρά
  τό πλευρόν ίσχυροτάτων παραστα-
  των.
  Άλλ'άπερίγραπτος όντως υπήρ¬
  ξεν ή άναακίρτησις καί ή ένθεος
  ,«| άλλά καί ταχείας αυτών συντριβής. ι Καί έν τή προβλέπομεν^ μετά [δρμή των ΈΛλήνων, δτε αύτοι ού-
  Καί επετέθη κατά των άντιπά-,Γμαθ·ηματικής ακριβείας νίκη των τοι οί Σύμμαχοι πρώτοι εζήτησαν
  ... &.λ—.-. ----χι«.. ^^ι^^λ, τ",-!άντιπάλων τής Γερμανίας, διέβλε- την συμμετοχήν καί την συνδρομήν
  πεν ήδη καί ή Ελλάς καί την ιδίαν Ι τής Ελλάδος, ύπισχνούμενοι είς
  ασφάλειαν καί αποκατάστασιν συμ-!άντάλ?>,αγμα τής τοιαύτης έπικου-
  φώνως πρός τα δικαιώματα καί ρίας τήνάλ(ίγνώρισιν πάνοων των
  τούς νομίμους πόθους αυτής, καί ι δικαιωμάτω αυτής κατά την μέλ-
  λων διά τοΰ συνόλου περί
  δυνάμεως ήν ηδύνατο νά διαθέση,
  δυνάμεως ήν είς τό μέλλον μόνον
  κατ'ελάχιστον ήλπιζε νά αυξήση,
  έν φ άφ' ετέρου τα άμυνόμενα
  κράτη άντέστΐ]οαν επιτυχώς καί έ-
  ματαίωσαν την έπιδρομήν ιιόνον
  άλλ'άνοργανώτου εισέτι δυνάμεω:
  ήν κατεΐχον.
  Καί οί άντίπαλοι οΰτοι ένισχύ-
  οντο καθ" εκάστην καί ένεδυνα-
  μοϋντο καί έφοδιάζοντο κατ'άναλο-
  γίαν πολύ ανωτέραν, στρατολο-
  γοϋντες μέν άπό τριπλασίας μάζης
  άνθρώπων, προσποριζόμενοι δέ τα
  άναγκαϊα έφόδια απείρως άκοπω-
  ματαίωσαν την έπιδρομήν ιό^^ ,
  διά μέρους τής πολύ ύπες.τέοας'παρά τής συμμάχου των Γερμανών
  ά
  ς μμ ή ή η μ
  τήν ανάκτησιν τής ίτατηώας κλη-,λουσαν παγ'αν διαρρύθμισιν καί
  ρονομίας ήν διεξεδίκει άπ' αίώνων διαμόρφωσιν των κρατών τής Ά-
  ά Γώ λή
  νατολής.
  Το>ρκικής Αύτοκρατορίας, ής ή! Κοί τότε άπό των χορυφών τής
  κατάλυσις θ> ήτο φυσι*<ή καί μοί-, Ροδόπης μ,χρι των προπύδων τοΰ ραία συνεπεία Τής κατανικήσρως'Ταύρο ι καί ύπερθεν τής "Ιδής τής τούτων. ' Κρητι:ιΓ|ς, >·/ιί άπό· τού ΌΛνμπου
  Διότι οί άγωνιζόμενοι κατά τής τής Β-θυνίιις μέχρι των όρέων τής
  καί οί μέλλοντες νά κα-, 'Αλβανία;, κ«ί καθ* όλην την
  φ
  τερον καί πλουσιώτερον διά
  κυριαρχίας των θολασσών·
  τής
  ΆλΛά καί ή αίιθ^Γ··"-το€ χαΐ: 6-
  μόθυρος συνδρομή
  των πι-πολι* ισμ^νων λαών, ου- εξή¬
  γειρε καί συνήνωσε έν ένί άρρήκτω
  ίεσμψ τό 6έος «αι ό «ίνδυνος χηζ
  ταλύσουν αύτην, ήσαν αύτοί ούτοι τάσιν τής ΐ:ν μρσφ εύρείας θαλάσ-
  οί έπι[)ραβεύ(ταντες/αί δωρήσαν- σης, ή Αθηνά καί ό Άρης έσάλ-
  τες ττιν ελευθερίαν είς την Έλλά- 'πισαν τόέγερτήριον καί τό θούριον
  δα, καί συστήσαντες είς κράτος αύ¬
  την διατελοΰσαν έκτοτε υπό την εγ¬
  γύησιν καί την προστασίαν αυτών.
  Χαςάςλο.πόν καί άγαλλιάο^ως
  εθνική; ευαγγέλιον υπήρξε διά την
  ■ ι ". *. * , *» Χ . 1111 τ γλΪ» νη Τ ίΎ 1 ■ ι."
  πρός την ήδη αναπτερωθεΐσαν ψυ¬
  χήν των Έλλήνων.
  Καί ώρμιι ήδη ή Ελλάς πρός τα
  πρόσω καί πρός τούς κόλπους τής
  δόξης υπό την
  τ°ϋ κατα της ταυίην,
  Ι3
  ίπχυράν ώθησιν
  έκ ' 'Ί
  έξαίφνης
  ΙλΓ' Ί ή ''·.|ψ^ τϋ ης η φης ργηιια τό
  Τουρκίας πολέμου υπό ϊό» .^οσ·ΙκαταΛ3Όνίων προέβαλον 6Ϊδ6χθή!ϊοΰαυμμάΑου,
  Καί πάλιν ή θεά τής σοφίας επε¬
  χείρησε νά εξεγείρη την ληθαργοϋ-
  σαν Έλλάδα.
  Καΐ τό ηιάτορον κήρυγμα τής
  θεάς διεσκόρπισε πρός στιγμήν την
  ραθ-υμίαν καί την νωχέλειαν, καί
  τό εθνος σύσσωμον καί ομόθυμον
  έξηγέρθη έκ νέου, καί έπεζήτησε
  νά επανορθώση την έκ τής απω¬
  λείας τοΰ χρόνου επελθούσαν ζη¬
  μίαν, καί νά επανεύρη την ευκαι¬
  ρίαν πρός διεκδίκησιν των Ίπει-
  λουμένων ήδη ύπ' άλλων δικ χιω-
  μάτων αυτού.
  Καί εδόθη ε'ς αύτό έντός ,ορα-
  χέος ή εΰκαιρία αύτη.
  Άρχαιοτέρα των Τούρκων, καί
  ώμοτέρα έχ&ρά τοΰ Έλληνισμοϋ ή
  φυλή των Βουλγάρων, καιροφυ-
  λακτοΰσα καί ένεδρεύουσα πρό
  πολλοΰ, έπέτυχεν επί τέλους εΰθε-
  τον την στιγμήν νά έπιπέση κατά
  κριίτους φίλου καί συμμάχου ημών,
  οΰτινος ή ύπαρξις καί ή δύναμις
  απετέλουν άνέκαθ·εν απαραίτητον
  συμπλήρωμα τής ήμετέρας δυνά¬
  μεως πρός άντιρρόπησιν καί ματαί-
  ωσιν των άρπακτικών διαθέπ< αν των κα/ΐίστων τούτων γειτόνων. Κσί έπεισεν όντως κατά τής Σερβίας, τής επί πλέον τοΰ ετου ήροιϊκώς καί επιτυχώς άμυνομένης κατά δύο ίσχυροτάτων Αύτοκρατο- ριών, άπειλοΰσα την πλήρη συντρι- βήν ταύτης καί κνΧι·ακτώσα τοσαύ- έκτάσεις χωρω.' ώοτε νά καθί- σταται διπΑατ'α ηαών καί άκατα- νίκητος πλ^ον έχθρός καί πο?>έμιος
  τής Ελλάδος.
  Ταχέως διεϊδε τόν κίνδυνον τοΰ-
  τον δ ύπέροχος νοϋς δστις έκυβέρ-
  να καί πάλιν τό είτνο-,
  Καί εκάλεσε τουτο,
  τουτο προ&ύμω: υπό τάς ένδόξους
  ηΓ ;ημαίας πάνοα/ον καί πά/έ-
  ιοιμον όπως ματαιώση μέν "<Ί ίνο- οανύργηιια τό μελ ώιΐΡιθν χατά 64
  Ν€Α €ΦΗΛΕΡΙ
  Ιδίαν τιμήν καί τό ίδιον μέλλον.
  Καί ώρμα καί πάλιν άκατάπχε-
  τος ή Ελλάς επί τή: όδοϋ τοϋ κα-
  θήκοντος καί τοΰ μεγαλείον, όπότε,
  δευτέραν ταύτην φοράν, έξαίφνης|
  καί πόλιν, άνεκόπη ή πορεία αυτής
  υπό τάς ιδίας συνθήκας, καί άπό
  τάς αύτάς ώς καί πρότερον κατα-
  χθονίους καί σκοτεινάς ενεργείας.,
  Καί συνετελέσθη μέν τόάνοσι-,
  ούργημα τής συντριβής τήςΣερ-1
  βίας, καί εδιπλασιάσθη ή Βουλ.γα^
  ρία, καί ή Ελλάς ανάνδρως έγκ <- ταλείψασα εκείνην, καί ήλιθίως έ- πιτρρ/ψασα τόν διπλασιασμόν ταύ¬ της, προεκάλεσεν δχι πλέον την ρ.-λ· ' πληξιν των άλλων λαών, άλλά αύ- τόχρημα την περιφρόνησιν καί την βδελυγμίαν παντός τιμίο.ι άνθρώ- που. Καί τής Ελλάδος την θέσιν κα¬ ρά τό πλευρόν τής Σερβίας άνέλα- βον οί άπ* άρχής χάριν αυτής άνα- λαβόντες τόν δεινότατον των άγώ- νων δσους ποτέ είδεν ή ανθρωπό¬ της, καί ήλθον επί τής έλληνικής γής, καί κατέλαβον ελληνικάς χώ¬ ρας, καί κατέλυσαν επί τούτων την κυριαρχίαν τοΰ κράτους, μήέμπι- στευόμενοι πλέον είς τουτο μετά την κατάφωρον ταύτην παρασπον- δίαν, καί άνενόχλητοι καί έξασφα- λι,ζόμενοι ούτω άπό νέας ενδεχομέ¬ νης έλληνικής προδοσίας, άγοονί- ζονται νά άναχαιτίσωσι τόν άπό Βορρά έπ' αυτήν την Έλλάδα καί κατ' αυτής τής Ελλάδος έπερχό- μενον ήδη εχθρόν. Καί δλα ταυτα θεάται ήδη άναι- σθήτως καί βλακωδώς ή Ελλάς περιδεής καί περίφοβος, ώς χθ·ές άκόμη διεκήρυξε χουσοστόλιστος άνώτερος βαθμοφόρος τοΰ ταλαι- πώρου στρατοΰ της. Εάν ήδη είς την τρομακτικόν ταύτην ε'ικόνα προσθέσετε καί την λοιπήν δυστυχίαν, την πλήρη απο¬ ρίαν καί πτωχείαν τοΰ κράτους την νέκρωσιν τοΰ ίιιπορίου καί τής βιομηχανίος ο ν· τον, υπο) έσαντυς την συμπάθειαν καί την πίστιν των μέχρι σήμερον προστατών τού, την πείναν καί τάς άλλας στερήσεις τοϋ δυστυχοϋς τούτου λαοΰ, έ'χετε τόν πλήρη άπολογισμόν τής Ελλά¬ δος, εχετε την Έλλάδα αυτήν ώς την κατήντησαν είς διάιεηιια ολι¬ γώτερον ενός ετους οί άνάςΊ,οι διά- δοχοι τοϋ πρώτου άλλά καί τοϋ τελευταίον, ώς φοβούμεθα, των Έλλήνων. Παραβάλετε τώρα την Έλλάδα τοΰ 1915, καθ' δ αύτοι κυβεονώ- σι, πρός την Έλλάδα τοϋ 1914 όπότε έκυβέρνα άκόμη ό Ελευθέ¬ ριος Βενιζέλ,ο<:, καί ϊδετε καί κρί- νετε πώς παρέδωκεν είς αύτοί'ζ ταύτην καί πώς κατήντησαν αύτην σήμερον ούτοι. Θρηνήσατε, άλλά μή άπελπ(ζεΓ;ε. Άπολοφυρόμενοι εΰχήθητε έκ βάθους ψυχής δπακ ή ανατολή τοΰ νέσυ ένιαυτοϋ διαχύοιη καί είς τόν ζοφερόν τοΰ Έθνους όρίζοντο τό παρήγορον φώ; τής έξ ΰψους αντι¬ λήψεως καί τής σωτηρίας. ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΙ ΑΠΟΡΛΥτΈΙΣ ! βαρεία. "Αλλά διατί νά τούς κάμη καί ι τόσην εντύπωσιν, άφ' ού ή σκέψις αυ¬ τή καί άν άκόμη δέν έξωτερικεύθη, ή μάλλον άν άκόμη δέν έξειλίχθη καί δέν διεμορθώθη είς πράξιν, είναι όμως ή Αί φοβεραί καί τρομερά! άποκαλύψεις μ.ονΤ) ρμ ψ τής άλληλογραφίας των Άγγλων δ*«λ ληλων πρός γνωστους των και των, δ ν δ*«λ :η ψ*ηΤ ί^Γ Ι>^
  ^ ,, τίνες, ποάγματι δεν βλεπουν την ώραν
  ρ γς ι φιλους * ° ™ , Ρ περιφρονήσει θά
  δεν απεκαλυψαν πραγματα αγνω- » ^λοδ η^/ ε1ς ξίΓδπίσθ.α μέ
  στα εις ημάς ουδ εις τον έπίλοιπον κο- - . ^νΜυ%"ν Ι"»"» * ·"
  σμόν.
  Καί αυτή ή έ'νεκα τούτων άρθρογρα-
  φία καί τα σχόλια καί αί συζητήσεις
  των κυβερνητικήν εφημερίδων, αί κα-
  ταδείξασαι καί πάλιν την άνοιαν καί
  παράνοιαν καί εύήθειαν καί κακοήθειαν
  των άπαλ/οτριωθέντων Συ>τακτών αυ¬
  τών, ούδ' αύτη μάς απεκάλυψε πράγμα
  μή παγκοίνως γνωστόν.
  Ήγανάκτησαν καί έχολώθησαν οί ά-
  γαθοί καί καλοί πατριώται, διότι κάποι-
  ο; Άγγλος γράφων πρός φίλον τού ά-
  πεκάλεσε τούς Έλληνας άγροίκους καί
  ήλιίΚους.
  αυτήν ιην κΛωτσιαν;
  Καί δέν θά περιορισθή είς άπλοΰν λά-
  λτισμα ή αύθόρμητος καί δικαία εκδή¬
  λωσις τής έθνικης άγανακτήσεως των
  είναι μανιώδες καί άγριον ποδο-
  κύλισμα καί ποδοπάοημα, καί διαπόμ-
  πευσις τοθ αϊσχους καί τής άγωνίας είς
  θέσιν κοινήν, καί κοινόν δίδαγμα καί
  άδειγμα διά τάς μελλούσας γενεάς
  τούς μέλλοντας κυβερνήτας πάντων
  έϋών είς άπανιας τούς αίώνας.
  ίϋε ουδέν τ · καινόν μάς άπεκάλυ-
  ή κατασχεθείσα άλληλογραφία, έκ-
  τός τοΰ ότι πολΰ έπιεικώς κρίνουν οί
  'λ»α ι -.-5 <.' ' ■> ' τος τού ότι πολΰ έπιεικώς κρίνουν οί
  Ο Αγγλος αυτος εκφραζομενος ως ε-ι». , > ο -
  ι- / α 5 ο . , ?Λ , β Αγγλοι τους κυρερνωνΐας σήμερον την
  ξεφρασθη, απηυθ-υνετο εν ιδιαιτέρα ου- ,ίτΛ',* , Κ " νί.. » < « « ταΤς ειπείν συνομιλία, ή. έξησφάλ,ζ, ίΈ λοί^α' "»™?* «ξ«>υς αντους ενός
  ώς το,αύττ,ν τό άπόρρητον των έπισιο-; κ(ίι μονου λαχτισματος και μαλιστα εις
  ι - <■ ιΐ' ' ι 1 μεοη ουι και τόσον ευαισθητα λών, ώς ίδιώτης έχφράζων την αγανά¬ κτησιν τής ψυχής τού, πρός έμπιστον | συμπατρΐίΰτην τού διά τα υπό των επι¬ σήμων Έλλήνων κατά τής πατρίδος αύ- τοΰ λεγόμενα καί -τρατιόμενα έ.-τισήμως καί φανερώς, καί όσα έβλεπε καθ' εκάσ¬ την καί παρηκολούθει πρό των ομμάτων μεοη ουι και τόσον ευαισθητα. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΚΛΟΓ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ Δέν έχομεν την τιμήν νά άνήκομεν είς τα ρεΓδοηα §τοϊά τοϋ κ. Νομάρχου η ρ μμ τού, καί άτινα καί των πλείστων άκόμη! μας δια νά κριθώμεν αξιοί νά δημοσεύ- Έλλήνων κινοϋσι την αγανάκτησιν και^οωμεν κατ εντολήν τού καί επί πληοω- την αηδίαν, Τί θά ήθελαν αρα γε νά αίσθάνεται, καί νά σκέπτει'αι, καί νά έκφράζη πρός τούς οίκείους τού οίος δήποτε "Αγγλος κατοικών έν Αθήναις, καί γινόμενος αύ- τό τούτο αύτήκοος των γεροντικών πα· ραληρημάτων τού πρωθυπουργου τής Ελλάδος, άποκαλοϋντος τούς συμμάχους ΐιιαμούς και αύθάδεις καί άνοήτους, καί έ'Ρργοϋντος καί πράττοντος επισήμως πάν ό,τι κατά δύναμιν ιδίαν ηδύνατο ώς έχθρός τής Αγγλίας; Τί άλλο ήτο δυνατόν νά σκεφθή καί νά έξομολογηθ-η Άγγλος πρός 'Άγγλον παρακολουθών καθ' εκάστην την μυσα- ράν άρθρογραφίαν τής πλειονόιητος των όργάνων τοΰ Τύπου πότε διακωμωδοΰν- τος καί πότε ύβυίζοντος καπηλικώς την πατρίδα τού, την άπελευθερώσασαν ά¬ πό προαιωνίου ζυγοΰ καί πάντοτε προ- ~ι'Γ σΐατεύσασαν την Έλλάδα, καί χθές άκό¬ μη έπιδικάσασαν είς αυτήν την κυριό- τητα νέων χωρών κα τακτηθεισών μέν διά πολέμου, «λλά πολέμου εξόχως εί'- νοηθ·έντος καί διπλωματικώς ύποστηρι- μή τό πρόγραμμα τής αναθεωρήσεως των έλογικών καταλόγων όπερ εδημοσι¬ εύθη είς άλλην συνάδελφον, πράγμα το οποίον δέν μάς συγκινεΐ ποσώς. Ουχ ήττον ημείς έκπληροϋντες καθή¬ κον πρός τό εύρύ αναγνωστικόν κοινόν μας, γνωρίζομεν αύτφ ότι 'αί εργασίαι πρός αναθεώρησιν των έκλογικών ,ΐατα- λόγων και προμήθειαν έκλογικών βιβλι- αρίων άρχονται άπό τής 1 προσεχούς μηνός Ίανουαρίου 1916 καί λήγουσιν άνευ έλπίδος παρατάσεως τής προθε- σμίας την 31 ίδίου μηνός. Ό βουλυμενυς νά έφοδιασθή μέ έκ- λογικόν βιβλιάριον καί ών εγγεγραμμέ¬ νος είς τούς έκλογικούς καταΛ-όγους, ώς καί βουλόμενος το πρώτον νά έγγραφή έ υ ή έέ δ β φή έν αυτοίς κασιι μή έγγίγραμμένος, δύνα¬ νται άπό τής 1-31 Ίανουαρίου νά ζητώ¬ σι σχετικάς πληροφορίας καί όδηγίας, ά¬ πό μίαν επιτροπήν ή όποία θά έδρεύη εν τψ καταστήματι τού Πρωτοδικείου Ηρακλείου καί θά συνεδριάζη άπό τής 9 π. μ. μέχρι τής 1 μ. μεσημβρίαν καθ' έκαστην ημέραν χθέντος υπό τής Βρεττανικής κυβερνήτι Πάς άναγνώστης μας έχει την ευχέρειαν σεως, άνευ τής συγκαταθέσεο>ς τής δποί- προσερχόμενος είς τα γραφεϊα μας νά
  Τό φύλλον μα; κατά τάς δύο τελευ¬
  ταίας έβδομάδας έκδίδεται μόνον άπαξ
  τής εβδομάδος λόγφ των ίοοτών των
  Χριστουγέννων καί τής Ηρωτοχρο-
  νι&ς. Άλλ' οί Γ,ννδοομηταί μας γνω-
  οίζουν έκ προηγουμένων δηλώσεων
  μας ότι .άς συνδρομάς των πληρώνουν
  επί τ§ βάσει τοϋ άρΐ'&μοϋ των φύλλων
  <(«να λαμβάνονν. άς θά ήτο αδύνατον ή κατάκτησις αυτή νά διατηρηθή καί παγιωί)ή; Καί δέν είνε λοιπόν καί άγροΐκος καί άχάριστος ή έπίσημος Ελλάς έν τή συ¬ νειδήσει καί τή ψυχή καί τού τελευταίον 'Άγγλου πολίτου, >αί δέν δύναται ούτος
  νά εκφράση την ενδόμυχον σκέψιν τοίι
  ταύτην ΰμιΛών πρός οίκείους καί φί·
  λους;
  Καϊ πώς ήτο δυνατόν νά μή θεο>ρί|
  τούς "Ελληνας τούς έκροσωποΰντα τύ ε¬
  πίσημον κράτος ώς ήλιθίονς, Άγγλος
  ύπά«.ληλος γνωρίζων καλλίτερα παντός
  άλλου τίνα πολυτιμότατα ώφελήματα
  προοίριζε καί προσέφεφεν ή Πατρίς τού
  εις την Έλλάδα καί άντί τίνων σχετι¬
  κώς μικρών θυσιών, καί πώς καί χστά
  τίνα πράγματι ηλίθιον τρόπον ή Ελλάς
  απέκρουσε καί ά."ΐέρριψ8 καί έμαΐαίωσβ
  ταυτα, πςοτιμήσιισα την άιίμ(ι)σιν καί
  ζητγ) καί νά λαμβάνη σχετικάς πληροφο¬
  ρίας καί όδη/ίας.
  Δέν χρειάζεται, ύπο&έτομεν άλ.λη πα-
  ρακίνΐ|σις πρός τούς συμπολίτας μας τούς
  κεκτημένους τό δικαίωμα τοΰ έχλέγειν,
  καί μή έγγεγραμμένους είς τούς έκλογι
  κούς καταλόγους ή έγγεγρ(«μμένους μέν
  άλλά μη έχοντος βιβλιάριον, πράγμα
  τό οποίον ϊσοϋται πρός στέρησιν τοΰ ίε-
  ροΰ δικαιώμαιος τού έκλέγειν.
  Μέ την μεγα/.υτίραν ευκολίαν γίνον-
  ται εκλογεϊς πραγματικοί.
  Ο ΤΑΜΙΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  Πληροφορούμεθα έξ άσφαλοΰς πηγής
  περί τής άξιοπιστίας τής οποίας ούδε-
  μία χωρεΐ άμφιβολία ότι ό Ταμίας τοϋ
  Δημοσίου έν Άγίφ Νικολάφ Μεραμβέλ¬
  λου κ. Έμμαν. Χατζηδάκης παρεμβάλ-
  τύν όλεθρον, άπό την τιμήν καί τό μ«-1 λει μυρίας δυσχερείας και προσκόμματα
  γαλεΐον, καί προκρίνουσα τό φίλημα | κατά την ενέργειαν των πληρωμών πρός
  τοΰ Ίοΰδα καί την λυ·<οφιλίαν των , τοϋς διαφόρους δικαιούχους, καί ότι με- Αύστριακών καί Βουλγάρων, άπύ τόν ΐαξύ τούτων κάνει διακρίσεις αΐτινες δέν ονδροπρεπή καί εΐλιχρινή έναγκαλισμόν ' έπιτρέπονται. τής υπερηφάνου Αγγλίας χαί τής Γαλ- > Καί προκειμένου μέν περί συνήθων
  λίας τής εύγενοΰς καί ίττποτικής; ; κικά τοΰ Δημοσίου άπαιτήσεων είναι
  Άλλ' ό τραχύς μέν άλλά ε'ιλινρινής δυνατόν νάπαρ-νχωρηθοΰν, έπιεικώς πάν-
  Άγγλος, έγραψε πρός τόν φίλον τού τοτκ είς τόν κ. Ταμίαν μερικαί άδυνα-
  καί κάπ άλλο άκόμη όμολογουμένως ώ-! Ιΐ'αι προσιδιάζουσαι είς τούς άνθρώπου;
  μι')τε·ρο>·, καί τούτο φαίνεται ότι έπείρα-: έπηρεαζομένους κατά φυσικόν λόγον καί
  έ* περισσότερον τα εύαίσθητα νεΰρα των |έκ των προσωπικών καί έκ των κομματι-
  άβοών καί ?~επτε·πιλ.έπτων άνθρώπων. 'κών συμπαθειών των;
  'Έγρτψ.-ν ότι «δέν είνε αξιοί άλλου ' Άλλ' αί πληροφορίαι μας εΐδικεύυυ-
  πνός άπύ μίαν >λωτσιάν είς τα δπί- σαι τάς παρεμβαλλομένας δυσχερείας
  οθια.» φέρουσι τόν κ. Ταμίαν συστηματικώς άρ-
  'Αληθώς ί| έκφρασις είναι ώμή Χαί νοΰμενον νά ένεργβ πληρωμάς πρός δι¬
  καιούχους έπιστράτονς, όταν ούτοι δέν
  συμπίπτη νά άπολαύουν τής προσωπι·
  κης καί πρό πάντων τής κομματικής
  συμπαθείας τού.
  Διά την τήρησιν των προσχημάτων,
  ό κ. Ταμίας ηδύνατο νά έχη ύπ' όψει
  τού εγκύκλιον τού οϊκείου Ύπουργεί-
  ου, δι' ής παραγγέλλονται ρητώς οί
  κατά τόπους Ταμίαι τοΰ Κράτους νά
  προτιμώσι κατά τάς πληρωμάς τούς έπι-
  στράτους, οί δποΐοι καθ·5 δν χρόνον
  έκϋΐνος κάθεται μακαρίως είς την πολυ-.
  θρόναν τού, ούτοι φρουροΰν τα σύνορα
  έκτεθειμένοι είς τα ψύ/η καί τα χιόνια
  τής Μακεδονίας.
  Καθυστερεΐ δ κ. Ταμίας τούς μισθού;
  των έπιστράτων ύπαλλήλων άπό τοϋ
  7)βρίου τρε/. ?τους, έν φ δέν αμφιβαλ¬
  λομεν, διότι τουτο είναι έργον προνοίας
  ότι θά έφρόντισεν ήδη νά έξοφλήση τύν
  ιδικόν τοτι μισθόν καί διά τόν μή λήξαν¬
  τα εισέτι Δεκέμβριον μήνα.
  Έπικαλού^εθα επί των ανωτέρω την,
  προσοχήν τοϋ κ.Οίκονομ. έπιθεωρητοϋ, δ
  οποίος κατ'αύτάς θέλει, ώς μανθάνομεν,
  ενεργήση τακτικήν επιθεώρησιν καθ* ά¬
  πασαν την οικονομικήν περιφέρειαν τού,
  καί αναμένομεν μετά βεβαιότητος «πό
  τόν κ. ΙΙαλίδην την τακτοποίησιν τού υ¬
  πό έλεγχον Ταμίου.
  ΕΙΔΗΣΕΙΖ
  ΑΦΙΞΙΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΟΥ
  Διά τού καταπλεύσαντος την παρελθ*
  έβδομάδα ατμοπλοίου τής έταιρείας Γι-
  αννουλάτου εκομίσθησαν έκ Πειραιώς
  σάκκοι αλεύρων καί φορτίον σίτου, δι*
  ών θά επαρκέση είς τάς ανάγκας της ή
  άγορά μα; επί χρονικόν διάσΐημα ενός
  καί ημίσεως περίπου μηνός. Λαμβανο-
  μένου δ' ύπ' όψιν ότι καί διά των άλλων
  άτμοπλοίων αφίχθησαν διάφοροι μικρο-
  ποσότητες αλεύρων καί σίτου, καί ότι
  αναμένονται κατ' αύτάς καί άλλαι είς
  παραλαβήν διαφόρων έμπόρων, δύνα¬
  ται τις νά υπολογίση ότι μέχρι τέλουί
  Φεβρουαρίου άσφαλίζομεν τό ψωμί μας
  έστω καί άκριβό, άφοΰ άκριβά κοστίζει
  καί στούς άνθρώπους ποΰ έ'χουν την κα¬
  λωσύνην μέ τα χρήματά των κ« ίμέ τό·
  σους κόπους καί βάσανα νά προμηθεό-
  ονται τα ά'λευρα καί τό σιτάοι άπό τόν
  Πειραια.
  ΓΑΛΛΙΚΑ,ΑΓΗΜΑΤΑ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
  Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας εξ
  Αθηνών προχθές την πρωϊαν ήγκυροβό-
  λησαν είς τόν λιμένα τής Κερκύρας Γαλ-
  λικά πολϊμι.«ΐ καί άπεβίβασαν είς την
  νήσον άγήματα.
  Δέν εγνώσθη είσέη δ σκοπός τής γε¬
  νομένης άποβάσεως, άλλά δέν φαίνε^αι
  ά'σχετος πρός τό έκεΐ άνάκτορον τοΰ
  Κάϊζερ «Άχίλλειον.»
  ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
  Έπειδή εσχάτως παρετηρήθη σοβα¬
  ρά έλλειψις μικρών νομισμάτων ή όποία
  μεγάλως δυσχεραίνει τάς μικράς κυρίως
  συναλλαγάς, ή Κυβέρνησις διεξάγει δια-
  πραγματεύσεις μέ την εθνικήν Τράπεζαν
  όπως επιτραπή είς αυτήν ή εκδοσις πεν-
  ταδράχμων καί δεκαδράχμων χαρτονο-
  μισμάτων, διά νομοθετικοΰ διατάγμα-
  τος διότι άφοΰ έλλείπει Βουλή τοιούτον
  άπαιτεΐται, καθόσον διά τής σχετικής
  μεταξύ τής Τραπέζης καί τού Κράΐους
  συμβάσεως άπαγορεύεται είς την πρώ¬
  την ή έκδοσις χαρτονομισμάτων πέραν
  ωρισμένου όρίου τό οποίον εχει ήδη
  έξαντληθη. .... ,
  ΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ποιείται γνωστόν ότι άπό τής 1ης
  προσεχούς μηνός καί Ι"τους ποιείται έ¬
  ναρξιν τοΰ έργου αύτοΰ έν τφ επί τούΐφ
  μισθωθέντι οίκήματι τοΰ κ. ΆνδρέουΛ.
  Καλοκαιρινοϋ τφ κειμένω έν συνοικία
  Σουλτάν Ίβραήμ.
  Ή τελετή τής ενάρξεως γενησεται δι'
  άγιασμοΰ τε?εσθησομένου περί ώοαν 10
  π, μ. μΐθ' όν δρξεται ή διανομή τοϋ
  σεσσιτίου δωοεάν. ·
  Επί τή εύκαιρία ταύτη διεξαχθήσεται
  άπό τ^ παραμονήν ή ίκκύβευοις Λα-
  χείου υπέρ τοΰ συσσιτίου εν τφ Καταστή
  | ματι τού κ. Έμμ. Μπαμιεδάκη είς Άμ-
  πάρ-Άλτί. Πάντες οί Λαχνοί κερδίζουσιν.
  "Εκαστος δέ Λαχνός τιμάται 50 λεπτά.
  Έν Ηρακλείω τή ^8 Δ)βρίου 1915
  Ί>4 ;α (Εχ τού Γραφείον)
  • ■ΙΙ-μΙρ1»
  «ε» . ■ Λ«
  *
  «%**
  «%
  ι*»
  Μ
  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  Τιμαί καταχωρίσεωνι ,
  1η Σελίς ό στϊχος Δρ, 2.
  2α » » 1.50
  3η » » » 1.—
  4η » κατ' άποκοπήν—
  __ Τα χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται. —
  Ή «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ* ?ΰ-
  χεται είς τούς κ. κ. συνδρομητάς
  χαΐ αναγνώστας αυτής τό νέον ετος
  εΰτυχές καί μεστ,όν παντός άγαθον.
  ΠΕΝΝΙΕΣ
  προβλέψεις κα'ι
  μουσικήν
  Ή Φιλαρμονική μας
  —Μετά δίμηνον αναγκαστικήν, λόγφ τής
  έπιστρατεύσεως ανάπαυσιν.
  —Έκαμε την εμφάνισιν της την παρελ¬
  θούσαν Κυριακήν
  —Όπότε εξετέλεσε θαυμασία τα έκλεκτά
  τεμάχια τοϋ προγράμματος
  —Καίτοι άπό την όλην μπάνταν έλειπον
  ίνδεκα μουσικοί
  —Οί όποϊοι ύπηρεΐοΰν ώς έφεδροι στρα¬
  τιώται καί χωροφύλακες
  —Άλλ' ή εκτέλεσις των μουσικών τεμά¬
  χιον ήτο τόσον καλή παρά την έλλειψιν ταύ¬
  την
  —"Ωστε νά δύναται τις νά Ι
  —Ότι έδικαιώθησαν αί
  ΐλπίδες των Ηρακλειωτών.
  —Ότι μιά μερά θώ άπέκτων
  μπάνταν τής προκοπής.
  —Καί γι' αί ζό είναι άνάγκη δλοι οί πο¬
  λίται «ν τφ μετρφ των δυνάμεών των έκα¬
  στος
  —Νά ένισχύουν τόν Μουσικόν Σύλλογον
  «Άπόλλωνα»
  —Άφοϋ τόσον ώραΐα έκπληροϊ τόν σκο
  «όν τού·
  —Πλησιάζουν δέ αί ημέραι κατά τάς ό
  ποίας κατ' έτος
  —Έπικαλεΐται ούτος την οικονομικήν
  συνδρομήν των συμπολίτην μας
  —Καί πρέπει νά άποδείξουν έμπράκτως
  την πρός το σωματείον τουτο εκτίμησιν των.
  —'Κκϊ «^ εύκαιρίφ της πρωτυχρονΚΛς
  —Όμιλυς κυρίων έκ των πρωτοσΐατουσών
  «άντστε είς καθε φιλανθρωπικόν καί κοινω-
  φελή κίνησιν
  —"Ωργάνωσε οήμερον λαχείον ύπε,ρ τοϋ οί
  «ονομικοϋ συσσιτίου
  —Τα οποίον υπό την διεύθυνσιν κυρίων καί
  δεσποινίδων
  ■—Ευρίσκεται εις τό γραφείον τού έμπόρου
  Κ. Έμμ. Ηπα μιεδάκη πάντυτε έτοίμου νά
  συνειοφέρΒ υπέρ τοιούτων σκοπών ότι μπο-
  ρεΐ.
  —Κανείς Ήρακλειώτης δέν πρέπει νά μ3Ϊ-
  νυ ό οποίος νά μή δώσυ τυν οβολόν τού
  —Άφοΰ πρόκειται περί τόσον ίεροθ σκο
  ποθ
  —Βύτυχώς είς τό τελος τής παρελθούσης
  εβδομάδος κατέπαυσεν ή αίφνιδίως ένοκήψα-
  σα επί πολλάς ημέρας οιαρκέσασα τρικυμία
  —Καί ούτω κατώρθωσαν νά προσεγγίσουν
  τα είς διαφόρους λιμένος καταφιιγόντα άιμο-
  κλοια
  —Καί νά ξεφορτώσουν τό πολύτιμον φορ-
  τίον των.
  —Το οποίον κατά τό πλείστον άπετελεϊτο
  άπό αλευρα καί σιτάρι
  —Έξησφαλίσθη δέ ούτω ή έπάρκβια τη
  άγοράς μας, κατά τούς όυναμενους νά γνωρί-
  ζουτ
  —Επί άνάμισυ περίπου μή^α.
  — θσοι παρηκολούθησαν έν τψ θεάτρω
  τάς κατά τάς τελευταίας ημέρας προβληθεί
  οας κιντιματογραφικάς ταινιας
  —Έθαύμασαν πράγματι αύτάς διά τε την
  «αλλιτεχνίαν των καί πρό πάντων διά την
  τέχνην των ήθοποιών οί όποϊοι νποδύονται
  τούς διαφόρους ρολους
  —Κίναι διά τούτο αξιοί θερμών συγχαρη-
  τηρίων οί διευθυνταί τού θεάτρου
  —Οί ΟΛθϊοι πρρά τάς παρουσιαζομένας
  ίυσχερείας κατορθώνουν
  —Νά μας φέρουν τέτοια άριστουργήματα
  τέχνης
  —Ελπίζομεν όμω., ότι διά την εποχήν των
  απόκρεω δέν θά περιορισθούν είς τάς ταινιας
  τοϋ κινηματυγράφου
  —Άλλά θά φροντίσουν νά στολίσουν τό
  Θέατρον
  —Μέ κανένα βαριετέ.
  "Οίαν ταχυδρομήτε επιστολήν
  σας, μή λησμονήσετε νά έπικολλή-
  σητε καί τό ένοι|μον τοθ Έρυθροΰ
  Σταυροΰ ή τοϋ Πατριωτικόν Συν-
  δέσμπυ.
  Πωλούνται δέ ταΰια είς ο'λα τ Λ
  ταχυδρομικά Γραφεϊα πρός 5 λεπτ.
  νά προσφέρο
  βωμόν τοθ καθήκοντο;
  σιν των δικαίων τοΰ "Εθνους.
  ΕΟΡΤΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
  Καβάλλα, 10-12 15.
  'Υπεροχος είς-αίΎλΥιν καί έπιβλητι-
  κή είς μεγαλοπρέπειαν διά τα 2ον Σύν-
  ταγμαΚρητών (21) ανέτκλεν ή 10η «τα δ-αν οί νεφ;
  Δεκεμβριού ήμέρα τής όνομασίας^εί;^- δια λίπους.
  ποοεκανεΐς των τραυματιών των δύο έν-1 ·λ~___
  δόξων πολέμων μας. Οί μεγάλαι
  2ως 6 όχάδ.
  » » 6—15 *
  » , » 15-20 »
  » ϊγδαρμένου κάπρου
  * , * σ/ΐρό-ρα;
  Πρώτ.-,ς ποιό. ,τος θ'εωροϋπαι τα κ,οέ-
  εΐν χι κεκαλυμένοι
  2,40
  2,00
  1,80
  1,80
  1,30
  Απαντα -.α ανωτέρω κρίχτα είς τάς
  ·—Λβι*ω/ρ,Λς. ».,,, μεγαλαι ίθτοι ί_ . ,, -----·— ■<■---------* ·-» τής ελληνικάς φυλή; 0[ έποίοι 1**™** πλτ'ν τψ ;:όλεα)ί Ηρακλείου αν μέ τό τίιιιον αΐιια' τι.,-> τλ- ;„„. « πωλώνται επί βλατ-ον κατα 20 λεπτά.
  .™°ΧΙσα!,μέ τό.τίμιόν αΙμά"'των τα ίστο-
  μαχών καί εγρχψαν,
  ρικά πεδία των
  ο/.άν εκάστου εΐδο >ς.
  χρυσοϊς γράμμασιν τίς λαμπροτέρ'ας "σε-! ^ Άστυνομική δια-αγ-Τ) πε·ρΙ διατιμή-
  λίοας τής Έλληνικής ίστορίας είχον ά-!σεωί ά"/εύ?ων ν.αί άρτου.
  ναμφισόητήτως μεγαλύτερα δικαιώματα ι "Αλευρα άμεο-.κανικά α.' ποιότητος
  επι τής ευγνωμοσύνην τ/]ςΜεγάλη; Μη-, χονδρικώς 90 λεπτ. λιανικώς 92
  τέρας μας ήτις μέ στοργη άληθινή προ-| Άλεορα Πειραιώς 0000 φαρίνας ή
  ητοίμασε την πανηγυρικήν ταύτην ίορ ■ ,«ν>μα κχΐ σιιιιγδάλ;» α ποιότητος χον-
  πανηγυρικήν ταύτην ίορ ,,.
  την ονομάσασα κατ' αυτήν τούτους υπο- °
  δεκανεΐς.
  Τα άποτυπώματα ποθ αί έχθρικαί
  σφαίραι αφήκαν να διαγράφωνται είς
  δλκιμα καί σιδερένια στήθη των ήρώων
  μας αυτών, συμδ&λίζον τοθ καθενος την
  γενναιύτητχ, τον ηρωϊσμόν την αύταπάρ
  νησιν "ν- " -""' " '
  Διαψεύδεται ή κυκλοφορήσα-
  αο, διάδοοΐζ ότι έκ μέρους των
  Συμμάχων μελετάται ή κατάλη-
  ψις των Πατρών καί τής νήσου
  Κρήτη:.
  — Οί έν Αθήναις πρεσβευ¬
  ταί τής Αντ άντ εδήλωσαν ότι
  ήκατάληψις τής νήαονΚερκύρας
  ΐ.χει εντελώς προσωρινόν χαρα-
  κτήρα και ότι εγένετο επί μόνω
  τω σκοπώ τής ανασυντάξεως
  των Σέρβων.
  — Οί Βούλγαροι στρατολο-
  οΡ. Ο, 9υ -/.αί λιανικώςτψΟ?0χ,92 γοΰν πάντας τούς οτρατενσίμους
  Τ «ν,οτέρα. ά ευραβ' ποιότητος χον-(ϊών καταληφϋ-ειαών υπ αυτών
  •δς 0,80 λιανικώς 0,90 ! Σερβικών χωρών.
  ής ποιότητος άλεορα Πειραιώς | —Βεβαιούται ηδη έντονώτε·
  ματαιωσις τής εκ μερους
  ..,..™ς 0.70 λιανικώς ^,·^ ηΟν
  Άρτος κατασκευαομένος έξ άμιγών ^Λ/>
  Αύστρογερμανοβουλγάρων
  '·ϋύρω/ :·.'. ποιότητο; ή ό·/Λ δρ. 0,80 ,'"'*'* ^"^";νγο^^,ΐΛ.Ύυ^νυΛγυ,ρνιν
  άνεξάλειπτα αύτά παράσημα Άρ-.ος έξ αλεύρων προερχομένων έκ | έπι&έσεω; κατά τής Θεασαλο-
  στα διάπλατα στήθη των, μαρτυροθν τό των ενταύθα άτμομύλων άνευ πιτύρων νίκης.
  ακατάσχετον θάρροςμέ τα οποίον δλοι δ?;0 70 άρτος |3.' ποιότητος δρ. 6,70)
  αυτοΐ άντίχουτ™ τμ Ηλιιυτλ» 2™,·,^, ! 'Άοζοζ ■/'. ποιάτγιΐο: εί άλεύοΐιΐν των!.
  τόν θάνατον,
  ■ού;
  πίά,πι-'
  ετοιμοι ■ Αρτος γ", ποιότητος έξ αλεύρων των ^«^"Γ'Τ* *^? ^έύεως
  ^ν,ένταΰϋαάτμομύλα,νάνευπιτύ.ωνδρ.Ο,θδ ταύτηςόφείλεται εις την Ρωσ-
  Εϊς τα μακράν τής πόλεως Ήρακλεί- |σί«ην επίθεσιν ή όποία ήρχισε
  ου κέντρα δύνανται νά προστεθώσιν είς ; νά στενοχωρή τάς κεντρικάς
  Ή μολυβένια σφχΐρα Ιθιξ:·: μέ το δή- χ^ ανωτέρω τιμάς πέντε λεπτά κατ' ά-' Αύτοκρατορίας.
  Ιητήριον τού μίσους των άντιπάλων, τα ' "'ώΐατον όρον λο,'ω α.(ωγίω. ' ___________
  Πάσα προγενεσΐέρα- σχετ'.κή οιχταγή Ι
  πλαστικα κορμιά των, άλλ' ομως έφείσ-
  τής ζωής των. ΟΕήρωέςμας έπάλαι
  σαν καί μέ τάν θάνατον καί μετά τριπλήν
  εναντίον των Τούρκων, των Βουλ- (Έκ τοϋ Γραφείον τής Μοιραρχίι
  ("άρων καί τοθ Χάρωνος, έπέζησαν ?ιά
  ά συνεχίσωσι τό έργον των, διά να
  ίράξουν καί πάλιν τα δπλα έν καιρώ
  καί τα έ-
  ημών καταρνεΐται.
  Ηράκλειον 3Ο-(12)-1915
  Π " Π ' ''
  -
  είς
  ΐε"
  ή ρς ημρ
  ούς άνορείους υπεράσπισις
  ήθ
  Ιει τούτους ήθικώς διά τοΰ Τ'.μγ,τικοθ
  ,ίτλου τοθ υποδεκανέως.'Ώρισμένως ίι'
  αύτούς ή τελετή αυτή αποτελεί μίχν ά¬
  πό τάς εύτυχεστέρας ήμέρα; της ζωής
  των.
  Όλό/ληρον τό Σύνταγμα
  είς σχήμα Π είς Καρά Όρμάν
  πεκθη
  Τό·άπηνές τοΰ χάρωνος δρέπανον ά-
  ' φήρπασε τό άπόγευμα τής παρελθούσης
  ■α ( Κυριακής άπό τος άγκάλας φιλοστόργων
  ι γονέυον καί άδελφών κόρην λα τρευομέ-
  | νην υπό πάντων διά τάς πολλάς καί
  Ισπανίας αρείας τη; Άφροδέτην Ι.
  καί φιλοκάλλψ διακό- Ι Σφακιανάκη θυγατέρα τοΰ άπό πολ-
  σμφ των ρύρέιον αίθ-ουοών τοΰ Ξενοδο- |λών έΐών καλώς έγκατεστημένου και έν-
  χείου τής Αγγλίας έτέλ^ορ χθές τό εσπέ- 'τίμως έμπορευομένου^ έν Αίγύπτφι Ι.
  ΰτιιΰ Σφακιανάκη καί άνεψιά' τοϋ Άγίου Ίε-
  ν. Άμβςιθσίου Σφακιανάκη,
  της γενομένην την Ιπομέ-
  ε£ς τού; έχθρούς ■
  Λ^>. °?' „ ίρ'ός τούςγαμους τού ό Διευθυντής αύτ< Καί ή Πατρίς σημερον εύγνωμονοΰσα χ> Κωνστ. Καργιολίδης μρτ·. τής χαρ.το- 'ρπσητείας
  ής αμοι- βς,ΰτου ΛιδοςΆνδριάνηςΙ.Φραγκιαδούλη Την· κηόεία
  ρη γ
  κνκλου σ,,γγ6νων κα1 φ(λων. ; νην τοϋ θκνάτου τη παρηχολουθηα.
  ς παρέστη ό έξ Άγίου πολύς καί έκλεκτός κόσμος
  Βιάννου δημσφιλης εμπορος | Είς την οίχογένειαν της μεταστάσης
  Βασίλειος Διακάκης. |άπευΰΰνομεν τα θερμά μας στιλλυπη-
  Τφ εύαρμόπτφ ϊΐεύγε.ι ιύ/.όμεθα βίον , τήρια ευχόμειοι άμα την έξ ϋψους πα-
  ι 5θό 'ί
  φ
  μπχ(?ον και 5νθόσπ«ρτον.
  Ό Ίή Χ Άλ
  μ(?ο ρ
  καΐ έν —Ό κ.Ίωσήφ Χ. Άλυγιζάκηο', ΰπη
  Δή
  'ριΐγορίαν.
  ι
  χήμ ρ ρμ Ό .ήφ γζη, η
  τφ μέσφ «ύτοθ ό διοικηΐής τού κ. Δημή- ρΕτήσί,ε ώς έί>ελοντής κατά τονΒαλχανο-
  τριος Παυλόπουλους όστις καί συγκ-χτα-|τουρκ1)(ϋν χα', Έλϊηνοβουλγαρικόν πό-
  λέγεται μεταξύ των τραυματιών τού, ά-'χΡμ0>·, νυν δ' ύπΐιρεπΤ)ν ώς έφεδρος άν-
  έ η Ηί Δή ....
  Την πρωίαν τής παρελθούσης Κυρια¬
  κής έιελεύτησεν εν τω χωρίφ Γοΰβες
  Πεδιάδος ε>άι.ενος δέσΛοινα 'η Παπα-
  ν'ενομι- ^ιυ Μονρελά/η χήρα τοΰ πρό πολλσΰ
  β την άποβιώσαντυς Μουρελογιάννη ό οποίος
  νέγνωσε την Ημερησίαν Διαταγήν τού (ΐυπίαρο;, δούς πρό ημερών τάς "νΕ
  δι' ής ώνόμαζι τούτους ύποδεκανεϊς ένφ ^μένας προκτικΰς έξετάσειο έλαβε ...
  συγχρόνως η Μουσική τής Φρουρδς ^§ειαν τοΰ ϊατροΰ μέ τόν επίζηλον βαθ- πολλάκις άνππροσο>πευσεν |ν τή Βου-
  έπαιάνιζε διάφ^ρα έ/.λεκτά έμβατήρια, μόν λίαν καλώς. |λή την ίδκπΐέραν τού έ,ιΐορχίαν καί Ιν
  άπαν δέ τα Σύνταγμα παρουσίασεν δπλα | £'ις τον φίλτατον κ. 'Αλιγυζάκην στέλ- Υ8νει διεδραμάτ σεν σπουδαίον ρόλον
  ,ύνταγμα παρουσια ( ς φ γζ
  Μετά ταθτα οί διοικήται των λόχων λομ8ν έγκάρδια συγχαοητήρια.
  ή ό εί | · ι Π Χλδ
  Μ ή λομ8
  προσήρμοσαν μόνοι των τα ευσημα επί | _·
  Π. Χαλκιαδάκης
  |έν τή ίστο(.ία τής πατρίδος τού
  1 Εί τούς οίκείους τής μεταστάοης ή
  των δραχιόνων των τραυματιών στρατι- , οέχεται έπισκέψβις κατά τάς εορτάς των ,^Νεα ^Ιΐς-ημερις» απευθυνει θερμα συλ·
  ωτών των καί ακολούθως ολόκληρον ιό!φωΓων-
  εώ ι
  ων ι
  Σύνταγμα παρήλασαν ενώπιον των ι ΙΓ4 ,,,
  τραυματιών πρό των οποίων έςέσπα είς -°Κι«·
  φρενητώδεις ζητωκραυγάς.
  Είς την εορτήν παρήσαν εκτος των
  αλλων καί ό διοικητης τής γΐχ Μεραρ-
  χίας συνταγματάρχης κ. Χατζόπουλος
  ά έλά έθ
  Μυλωνάκης έμ-
  λυπηιήοια.
  μετά τοθ έπιτελάρχου τού, ώς καί %ό έθνι-
  κός ποιητήςμας κ. Κωσταντινίδης. Μετά
  την τελετήν τό Σύνταγμα προπορευομέ-
  νων των τραυματιών μετά τής σημαίΐς
  επέστρεψεν είς τούς στρατώνας τού.
  Β. Ι. Α.
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΚΑΤΑ ΝΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΓΑΣ
  1) Άοτννομική διαταγή περΐ κρέατος
  Κρέας άρνίουκαΐ Ιριφ. ά. ποιότ. δρ. 2,70
  6'. » » 2,50
  τείαν τού τό νέον έτος 1916 εύτυχές καί
  πλήρες παντός άγαθού.
  ΠΡΟ«έ.ΚΛΗ2:ΐ2;
  Καλοϋνται τα μελη τοΰ Ειιπορικοΰ
  Συλλόγου ΉθΜκΊείου είς γε.νικήν Συνέ¬
  λευσιν έν τφ Κατασΐήμιαΐι «ύτοΰ την 3
  Ιανουαρίου 1916 ήαέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10 π. μ. όπως άκροασθώσι τής
  περί των πεΛρ«γμέιων κατά τύ λήξαν
  έΊος έκι'ίέσεοίς τού κ. Προέδρου καί τής
  λογοδοσίας τοϋ Προέδρου καί τοΰ Διοι-
  κητιχοϋ Συμβουλίου.
  Έν Ήρακλείφ τΓ| 26 Δεκεμβοίου 1915
  (Έκ τοΰ Γραφείον τοΰ Έμποριχοΰ
  Συλλόγου Ηρακλείου)
  ,, » μαρτάρικο ά.
  » » » β'·
  » κριοΰ καί προβάτ. ά.
  » » β'.
  μόσχου 1 έτους ά.
  , » β'.
  βοός ά.
  » Ρ·
  έριφίου 6πέρ6μην. ά.
  »
  ■»
  » »
  ;> τράγου
  ■»
  αίγός
  α.
  α.
  2,50
  2,30
  2,00
  1,80
  2,50
  2,30
  2,00
  1,80
  2,20
  2,00
  —Όσοι έ/ει.ε κρ(ΐσιά χαλασμένα ού-
  νασθε νά τα διορθώσετε άντί μβτρίας ά-
  μοιβής άπο-.τίόσι γεΰσιν καλύτερον των
  καλών κρασιών.—Πληροφορίαι παρά τή
  Λιευθΰνσει ι ;ς Νέας Εφημερίδος.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή οΐκογένεια Ι. Σφακιανάκη «ίσθά-
  | νέ (αι εαυτήν ί'ποχρεωμένην νά εκφράση
  |τάς απείρους της ευχαριστίας πρός πάν-
  ας όσους κατά τόν ενα ή 'όν άλλον τρό¬
  πον έδειξαν διι συ-Λ ίΐ|ΐερίσθησαν τό
  πένθΐ'ς τιις επί τη άπω'-εία τής προσφι-
  ούς αύίή Αφροδίτης.
  Έν Ήρκκλείφ τή" 24 Δ)βρίου
  Οΐκογένεια Ι. Σφακιανάκη
  ειδοποιησισ""™"
  Συνιστώμεν τό νεοσύστατον ΚατάστΥ|-
  χχ της φιλοκάλου καί ρέκτου Δος Φω-
  φώς Ζαφειράκη ένθα πωλοθνται στέφα-
  να γάμων καί κηδειών καί άνθη καπέλ-
  λων μέ τιμάς λίαν συγκαταβατικάς.
  Ή Αίς Φωφώ Ζζφειρακη τελειοποιηθεϊ-
  σα έν Αθήναις τελευταίΐΛς καί έφοδια-
  σθείσα τελείαν συλλογήν κοπτικών καί
  τελευταίας εφευρέσεως μηχανημάτων %%-
  ανθέων άναλαμβάνει πάσαν ερ¬
  Φρόσως Πιταράκη
  έφθασαν τα τελευταία
  ι τής έπηχής εις τλουσιωτάτην συλ?Λγήν
  » 1,70 [φορμών, επί της φαντεζί βελοϋδα καί
  » 1,50 όλα τα ειδή τής πιλοποιείας δμοια των
  » 1,60 | όποίι»ν δέν ΰ.ιάρχουσι είς ά?.λο Κ)στημα
  » 1,401 εις τιμάς ασυναγωνίστους
  γασίαν.
  "Εναντι κατα3τη;ιάτων Σεβρ:σαριάν.
  Πλουσία συλλογή ανθέων, χειμερι-
  νών καπέλλων, στεφάνων γάμων καί κη¬
  δειών.
  Πωλοΰνται Στέφανοι κηδΐΐών
  είς τό πασίγνωστον εργοστάσιον
  τγ. Δίδος ΑΛΕ3ΑΝΛΡΑΣ ΒΕΡΒΕΡΑ-
  ΚΗ κείμενον εις την οδόν Άρκαδίου
  (Άμπάρ- Άλτί).
  Μόνον δραχμα. 10
  ΑΜΟΙΒΗ 2,000 ΛΙΡΩΝ
  Προσφέρεται υπό τής έν Αθήναις Άγγλικής Πρεσβείας άμοιβή έκ λιρών
  στερλινών 2,000 (δύο χιλιάδων) δια τιιν τελεσφόρον καταγγελιαν εχθρικοΰ ϋπο-
  βρυχιου.
  Πλήν τούτου καί είς τον κομιστήν σχετικών πληροφοριών περί πάσης ποσότη¬
  τος ελαίου ή άλλου εϊδους, όπερ ήθελεν άναδειχθι'] ώς προωρισμένον δι' εχθρι¬
  κόν σκάφος, πληρωιΐήσεται ποσόν ίσον πρός την υπο διαμετακόμισιν τού άνα
  καλυθφησομένου ιΐδους.
  Πληροφορίαι δίδονται παρά τφ πλησιεστέρφ Αγγλικώ Προίενικω Γρα-
  φείφ.
  (Έκ τοΰ Γραφείον τής Άγγλικής Πρεσβείας Άθηνών(
  ΡΑΦΕΙΟΝ ΓΪΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  ΟΛΟΣ ΣΕΊΤΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΡΙΘ. 25
  Επί δόο έ'τη σπουδάσασα έν Αθήναις έν τ^ έπαγγελματικ^ Σχολη
  Αθ-ηνών καί παρακολουθ-ήσασα μετά προσοχής την εκπαίδευσιν τής κοπτι-
  κής καί τής ραπτικής ίδρύει έν Ήρακλόίψ ραφείον γυναικε'ων φορεμάτων
  μέ την πεποίθησιν ότι θέλει συντελέσει είς ΐήν καλαισθητικωτέραν καί ά-
  θηναίκωτέραν περιβολήν των κυρίων ν,αί δεσποινίδων τοΰ Ηρακλείου.
  Αί τιμαί είναι λίαν συγκαταβατικάς
  ΦΑρΜνΚΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ!
  ΛΙΪΙΑΤΌΙ ΣβθΗΤΕ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΗΛΗΝ
  , σπάσιμο, ξΰγκι)
  Σώζοντες ταυτοχρόνως καί τα βαλάντιά σας. — Ζητεΐτε τού; πεφημισμένους
  Κηλεπιδέσμους, Κοιλιοδέσμους, Όμφαλεπιοέσμους, Νεφρβπιδέσμους Ζώνας Γχλε-
  νάρ Ά^δρών, Γυναικών καί παίδων τοΰ έν Αθήναις καί επί τής όδού Αΐόλον
  30— ΕΙδικοϋ Εργοστασιον Κη λεπιδέαμων
  ΣΩΤΗΡΙΑΣ
  Έκτό; των ανωτέρω βϊοών, υκάρχονν διάθεσιν των %./.. ΦΑΡΜΑΚΟ-
  ΠΟΙΩΝ καί των ΔΙΕΥΔΥΝΓΩΝ των ΚΛΙΝΙΚΩΝ.
  Κ αί 1000 δωδεκ. ΣΟΥΣ1ΙΑΝΣΟΥΑΡ δικτυωτά ανωτέρα καΓ αυτών των εύρω-
  παικών, παραγωγής Έργοστασίου μας Νά 2—6 ώς καί 7 — 12 επί παραγγελλία.
  ΖΗΤΗΣΑΤΕ τιμολόγιον Έργοστασίου «ΣΩΤΗΡΙΑΣ».—Έν Αθήναις όδος
  30. — Διευθυντάς Ιωάν. Α. Σιγάλας.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΙ Ν Ι Ξ
  Μαρία Πατταοάχη άσκηθεϊσα Έν Κύπρφ: έν Λεμησφ.
  εις το έν Αθήναις Δημόσιον ΐνΐαι-
  ευτήριον, είναι έκ των τελείως καί
  έπιστημονικώςμορφωμένωνμαιών τής
  πόλεώς μας.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Έφορεία των Κυρίων τοϋ Μουσικοΰ
  ό «Άππολλω» καθισιά γνωσ¬
  τόν ότι άπο 15 Όκτωβρίου άρχονται τα
  * τού Λΐανδολινοο, Λιθαρας,
  , καί 'Ωδικ^ς.
  Εγγραφαί καο' εκάστην 4-0 μ·!1 ε^ί'
  τάς σ/ολας τού Σ,Μλογου (Οικία Άλε-
  ςανδριδοο. (Έκ, τού Γραφειου) |
  Αιδαακάλιασα πτνχιοϋχος
  πρωτοβάϋ'μιος, νπηρετήσααα
  είς δημοσίαν θέσιν, ζητεί παρα-
  δόαεις.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διον. Στεφάνου Άντιπρόβδρος
  Ίάχωβος Μποννιέ, Διευ&υνων Σνμβονλος
  'ίωάννηςΆθηνογένης, Στέφανος Εύγενίδης,
  Μ Λασχαρης, Βαρώνος Λ. δέ Νεφλίζ,
  Ε. Ροδοχανάχης, Κ Βερονγη, Α.Ζαοίφης,
  Π. Καραπανος. Σ. Φούντης
  ΓΕΝ ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΕ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
  Η τραπέζα ΑΘΗΝΩΝ εκτελεί πάσαν
  Τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι προεξοφλή-
  σεις έμηορικών γραμματίων καί σνναλ-
  λαγματικών, προκαταβολάς επι χρεωγρά-
  φθ)ν και έμπορενμάτων, εΐαπράξεις τοκο-
  μεριδίων, παντός εϊδους χρεωγράφων.
  φορτωτικών, σνναλλαγματικών, γραματί
  ών εσωτερικόν και εξωτερικόν, εκτελεί
  χρηματιστικάς Ιντολάς, έκδίδει έπιταγάς,
  πιστωτικάς επιστολάς, και τηλεγραφικάς
  έντολάς πληρωμών εν τε τφ έοωτερικό
  και έξωτερικφ, άνοίγει τρέχοντας λ)σμοί ς
  ήγγνημένονς, δέχεται χαταΰέοεις χρεω¬
  γράφων πρός φύλαξιν άντϊ ελαχίστων δι-
  χαιωμάκων καί ίνοικιάζει διαμερίαμαια
  χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαατάαεων
  """"™" {,πό δρονς λίαν εννοϊκους διά τό κοινόν
  Έπληρώθη έν κενόν καί απέκτησε τοι Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ δέχεται
  Ηρακλειον καταστημ* αποκλειστικώς ■ Χατα&έαεις β1ς τοαπεζογραμμάτια, είς
  μονον απο ΙοοναρΐΛα. ΙΙαρα τοϋ ™>· χρναόν καί έπιταγάς [φςηββ] επί
  τού έξωτερΐΜοϋ υπό δρονς λίαν εύνοϊ-
  κούς.
  Αί είς χρυσόν καταθέσεις είναι
  άποδοτέαι είς δ νόμιαμα ένηργή&η-
  ααν,αί δέ είς έαιταγάς (ο/}έ