89757

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

22/6/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τ υ γ
  ΚΚΕΤΑ
  ΛΑΐΑ"
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ Γ,.^ΛυΟΗΚΗ .ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Λϋζ Αριθ Βψ* Γ ί-»-Υ 1 4: 2 <* *- •Αριθ Ιοτιονρ Καταλ. —" Προβή*η ■ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Νγ ι — 'Δριβ. 1 ΡτβΙβ 2 ϋΓβεοηηιβ — Τιμή Αραχ. 2 V. ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ3 'Υττεΰθυνος Συντάκτης Β.ΠΕΡΠΙΡΑΚΙΖ Οβηί». ιΐβη 22. Τηηί 1941 Χανιά 22 Ίουνίου 1941 Ι ϋΐββββ Μί«βΠιιηρ;8ΐ,1αττ. άίβητ ζιιγ υητβΓΓΪοΗτηηβ: άβΓ ΒβηοβΓάβη ηηά άβΓ ΒβνοβΙΙΐβΓηηο· ηβοβΓ άίβ ηβηβ3ίβη ΑηοΓάηηη^βη ηηά ΒβίΐαηηίιηειοηηηΒΤβη άβΓ άβηίβοηβη ΒββατζηηβΓβοβηοβΓάβη ηηά άβΓ βτίβοηίβοηβη ΖίνίΙοβΗοβΓάβη. Οΐβίοηίβΐΐβ βΓίοΙ^ΐ ΗίβΓ άίβ ηβηββτβη ννβηηηαοητΙιβΓίεητβ. * Βΐαττ «Γβοηβίητ ζιιηαβοηβτ ηαοΗ Ββά&τί. Τ6 παρόν δελτίον χρησιμεύει διά την ανακοίνωσιν είς τάς Αρχάς καΙ τόν πληθυσμόν των νεωτάτων διατάξεων κα! γνωστοποιή- βε«ν των Γερμαν.κών 'Δρχών κατοχης, ώς καΙ των Ελληνικόν πολιτικών Άρχών. 'Επίσης 5ά δημοσιεύωνται τα νεώτατα Γερμανικά πολεμικά ανακοινωθέντα. Τ© φύλλον κατ' αρχάς θ' 'δίδεται οσάκις παρΐσταται άνάγκη. Α#* · . ϋΕΡΚΙδΟΗΕΡ ΡΡΕυΝΒ ^ΑΡΤ8ΡΑΚΤ ΟΕ8ΟΗίΟ33ΕΝ ΙΝΤΕΟΙΙΙΤΑΤ ΒΕΙϋΕΚ 8ΤΑΑΤ8ΟΕΒΙΒΤΕ ΟΕ8Ι80ΗΕΕΤ — νΕΚΒΤΑΝϋΓ ΚυΝϋ ΙΝ ΑΤ.Ι.ΕΝ ΟΕΜΕΙΝ5ΑΜΕΝ ΚΚΑΟΕΝ ί ηα&εη ζή ϊΙΐΓεΐι Βενοΐΐ- Όεν άεαίδθΐιε Κ.εΐοηδΙ;αηζ- Αγπ Μΐΐιαιοοη ιιπι 2Ο ΙΙΗγ αιθΓιΙε ι π Λη&ΐΓα νοπ άεπι ΒοΙδοΙΐΛίίεΓ ό·1· ΙεΓ Ηετπι ΒοΙδςΙιαίΙεΓ ίιιι Αϋίιπΐβ άκΓ ΚεϊοΗί>» νοη Ρ α ρ ε η,
  υηά ^ετη ίαεν- άοτ Ρτχ&ϊάοηί άα
  5η- ^οΐιεη Κ.ερα5Η1ί Ηογγπ ΛΙίπϊδ-
  ΑευδδεΓεη δ α γ α-
  άϊε ααί Οηιηά άεΓ
  νοΐΐιη&οηίεη
  εϊη
  ιαηά άεΓ ΤαεΓΐ:εί
  ζείοΗηεΙ ΠεΓ
  ιιπΙεΓ-
  ^βι1ιδ^11ε ΚεΐοΗ «ικΐ άίο
  πβΓΐίΐίίοΐιε ρ
  νοη ^εηι νταηδθΗ βεδοεΐτ, άϊβ
  ΒοζίβΗπΐΐίΓεη άατ
  άεΓ &ιί ,είη β «
  ϊεηβεΐιΐίτεη ν'εΓΐΓΛΐιεη» ιιηά
  »πίΓΪο1ιΐί)ίεΓ ΡΓευιΐίΐδθΠίΐίτ ζα
  κιεΐΐεη ιιπά ιη ΒοηάεΓηείί:
  ^ίΕη^1ε^
  εΐηεη
  . Ζα
  ςο^ΐα,
  ΐΐιηεη
  ίοΐ^εηαε
  νε-
  Όβαί30Γΐ1&η(1 υηά άίβ
  ΤύΓ^βί νβΓρίΙίοηίβη βΐοη,
  £,6?6ηββίτ.ΐ£: άίβ ΙηΙββτί-
  Ιβεί ηηά άΐβ υανβΓΐβίζΙί-
  οηΐΐβΐί ΐηΓββ δτααίββτβοΐβ-
  τββ ζή Γββρβ!<τ:ϊβΓβη ηηά ^ΐΐί Μ ηηά άίβ Τ&Γ_βί νβΓρΗίοΗίβη βίοΗ, ΐί ΐί δΟΗίΑΟΗΤ ΒΕΙ δΙΕΟΚΕΙΟΗ Β£ΝΟΕΤ ϋβΓ Ρβίηά ζηηι Κ.ηβεϋζηβ' β'εζτπηης'βη—Νεηε Ετίοΐδτβ άβΓ υ—-Βοοί: 37 ίβίηάίοΗβ ΡΙη^ζβηβΓβ αοο;β5εΗθ886η ζή βΓ&Γβΐίβη, άίβ βίοΗ αί- Γβΐετ οάβΓ ίηάΐΓβ_1 βτββ-βη άβη αηάβΓβη νβΓΐΓ&~3- £τ ε βαηιβη ΙηίβΓ«88βη Γβηάβη Ρ βοΐι&ίτΐίοΐι β ζή νβΓηαηάβΙη, νιιη υ,βθβΓ άίβ Ββηαηάΐιιηβ: βοΐοηβτ Ργ&- 8:βη βίηβ βΙβε ηβΓθβίζιχίιχβΙΐΓβη. ΑΓΐίΙεβΙ 3 ϋβΓ νοΓβίβΗθηάβ ίΓ&β; ννίΓά Γ&ΓίίίζίβΓΐ; αηά άίβ Κα1ίί11^ατΐοη3ιΐΓΐςηηάβ βοΠ αΐβοαΐά ίη ΒβΓΐίη αιιββΓβΙατιβοηΙ ταβΓάβη. ΌβΓ νβΓτΓββ: τΓίίτ ηαίτ; άβηι Τ»βΤ άβΓ ϋητβΓΖβίοΗ ηαηςτ ίη ΚΓαίτ: ηηά ?ί1τ. νοη ά& αο ίηβΓ άίβ νοη ζ β η η Ι&Ηγθπ. ΒβΓΐίη. Ι8. Τυηί ι ηηά ΟοβΓ^οηΐΓη&ηάο άβΓ ΡηΗ- Η&οβη ηητβΓ Είηβαΐζ νοη ίβη ηητβΓηοηΐΓηβηβ βηεη άββ Ρβίηάβδ, ηηββΓβ ΡΓοητ βη άβΓ 3θΗθη ΟΓβηζβ ζή ΙΐΓβθΓΐβη ηηά ά&θάιιοη άίβ νοη Το- ζή δρΓβη^βη, ίβΐ ηη¬ τβΓ «Μ1336Γ οτάβητΐίεη βοΗχπβΓβη θΓίίίβοΗβη νβΓ- Ιηβίβη, Γΐ65οηάεΓδ &η Ρ&η άβ8- ίβΓΕ. ϋβΓ £6ητ ηηά Ττηρρβ ίη (Ιϊβδοη ΐ^ 8Τβη βοΗικβΓβη Κδεηιρίβη "ίη άβΓ 'ννβΒτβ ΗβΓνοΓΓ&- 8:βηά οβταεεηΓί ηηά ηη &β1ιβηΓβ8 βτβΐβίβτ β τ . ϋίβ άβητβοΐιβ ηηά ίταΐίβ· ηΐβοΗβ Ι/ηίτιυ&ίίβ χπβββηίΗοΗ ζηηα 1)βί. Ιηι ^βηίβ άβδ ιγ 14 Ιίί γο νο ΚΑΕΜΡΡΕ ΒΕΙ ι νβΓβτβΕΓκτ. άηι οΗ ίίαΐίβηί- ί βοηβ Ττηρρβη, εηάετβ τηίτ βίηβηι νοίΐβη δΐββ: άβΓ νβΓθύηάβτ;βη 'νναίίβη. ϋβΓ Ρβίηά ίβΐ ΚΓ&ίτβ &ηί οείάβη δβίτβη βίη^βββτζτ — ΒΓΪτΐβοΙιεΓ ΡαηζβΓνβΓΟΐηά ίη ΒβΓβίίβτβΙΙηησ; οοηιοαΓάίβΓτ;—ΒβτΓαβεΗτΙίεΗβ νβΗηβτβ άβΓ ΚΑΡ. άηΓεη άβηΐδοηβ ΑοταβηΓ. ΒεΓΐίη, ΐ7· Ι)αχ ΟϋεΓΐίοιηηιαηάυ ηΐι 8 Ιη ΝοτΗίΐίΓΪΙίη άηηεί-η άϊε Κχΐηρίε αη Λετ Βοΐΐητη ^'ηηί αηΙεΓ ΕίηκηΙζ ΚΓ.είεε &αί οεΐ^εη 8εΐΐεη ηη. \τ >υεηάε άατ (Ιεη'δ-Ίιεη αηά
  ΐι 1 οηϊί.ςΗ-'η Ι^πίιιιι;ιίίε
  ίειι ιιπΓΐίπη^δνοΙΙ ίη
  ΕπΙΙίΗΠΐρί εΐη.
  ιπΐιΐ
  ρ^
  Ρα1ΐΓζΐίΐΐ8--αΐκ1 Τπιρ-
  ι. Κιηιρί—
  αί/Χαι ΝγχοΗι
  ρπιί.-ίθΐιε Ρΐα^ρΐίετζε ιηΐι
  Βοιηΐοεη. Βεϊ Ρΐγιηοαΐΐι ιχιιιγ-
  ύε είη Ηίΐηάβΐδκεΐπίί νοη 3000
  Ρ,ΚΤ (ΙιιγοΙι νο11τ.εί/£Γ νεΓ-
  ηϊοΐιιεΐ, αη άετ δθΐιοΐτΐδοΐιοη
  είη ιαεΐΙετ<;·ϊ Ηαη- είπεη ίπ ιΙεΓ Ι)ίε ΥεΓΐιΐϊ,Ιε ;ιη Ρ «ίοΐι Ι^ιιίΙαΐ αη άντ ιιηιΐ δαβάο^ΐ1ίϋΐ;>>ι.ί;) ν,υιαίε αη
  Ι Ρ
  ίη
  εΐδΐιο1ιε .
  /^Πί·ε, Ιοεΐ Τα» ίη τΐίε οΐεπτ-
  «οΐιε Βυοΐιΐ ιιηά ϊη ιϋε οε^^ΐ/-
  Ιοι ΟκϋίεΙβ είηζαήϊε^(-·η,
  Ιιπιοΐιεη ιιηιεΓ Μ.ΊΐιιιεΓεη 'υι·-
  Ιιΐδίεπ ίηΐίΓ (Ιεη Ρείΐκΐ ζΐϋ.ιηι-
  ιηεη. Ιη ΕπίτΙίίυηιρϊεη ιιικΐ
  άιικΐι ΡΙαΙΐαΓΐΐΙΙεπε ιααταεη
  15, Ι
  ζιαεϊ
  ηηα ίοε->ο1ΐΛ·1ί<ί[. Αιιοΐι εΐηζεΐηε ΙικΙηϋΐΓΪε — ηηά Β&ηηαηΐβίίεη ιηαηΐεη >?ε(:ΐΌί-
  ίεη. Ναο1ιΐ]αε}ίει· δοΐιοίϋ,εη
  ηειιη ΟΓίΐΐδοΙιε Ρ1ιΐίίζΰη}·ε αΐο.
  Ιη άεΓ Ζ.'ϊ): οιη 13· οΐβ ΐ6·
  ^ιιη^ νετΙοΓ άετ Ρΐίίικΐ ζηί&ηι-
  ηιεη 53 Ρ1υ>ίζ^α}ί6, άανοη
  ΐ
  4 κίί
  άΐί Ι^πίΙιααίίο ηηα 5 άιπχΐι
  άίε Κπεί»·ΜΐιΐΓίη? α
  Ζκϊι 8Ϊη«οη 22 εί^οηο.
  1
  ΰΓ Ι?ί·ίικ1 ιιι ιιί ϊη
  ΐι,-π
  ηηΗ Βπιικΐϋοηιΐιεη.
  ΖΪΝΪ1ρεΓί»οπί;η ιιιαηΐεη
  ίίΐίίί.1, αικΐοιν νοΓ^Ι
  ΐιι
  5ΤΑΗΙΕ νΐΗΙΟϋΤΕ Π£Η
  ΕΝΒΙΑίίίίΗ
  άβηΙβεΗβΓ
  ΡβηζβΓ
  ηηά ί
  Κ..Μ11, ι- ^αιιϊ
  Ό ΐί, ΗαυρΙα.η.ιι·ΙΐεΓ ιΐ
  Ιηύζι
  υΐιΐπΐβ —
  οΗΐ 2ΐιηι ΐ7·
  ϊ-ιΐ ΥΉΙεΙΐίΐ Γ>οπι?)ίΐΓίΠΐ-ΊΊ:
  Ιη ΝοπΙητπΙ; ι οΙηιιογτι.1 απ
  (1εγ δοΙΙηιη—Ργοιιϊ άΐε δοΐιΐα-
  οΐιτ ίίείίΙεΓη άοπ ,ΐί&ηζϊη Τα1,-·
  άιπτΐι ιηϊτ ηηεπηίη(1εΓΐεΓ
  ΗεΓτϊίί^εϊτ αη. Ι)^γ ΡείηΊ, «ε-
  ίίεη άεη μοΙι άϊε Οε«εηαη^ΓΪί-
  ίε άεΓ ίΐίΐΗεηίδοηεη ηηά άειιτδ-
  οΐιεη Ραηζ^Γ ποηΐεΐεη,
  ηηά άβΓ Ραίηά άηΓθΗ
  Ιβηάβ
  Καΐηρί- ηηά
  νβτσβεηάβη αη
  δίεΐΐεη ζηηι Ρΐίεηβη
  ζταηηςτβη.
  υητβΓβεεοοοίε'
  ίβη ίηι ΝθΓάηηά Μίτΐβ-
  Ι&τΐ&ητίΐί ίύηί ίβίηάΙίοΗβ
  ΗαηάεΙδδεΗΐΐίε ηιίΐ: ζη-
  ε»ηι ηεη 31-933 ΒΚΤ.
  8Τβη
  ρ
  άβΓ Καη&ΙΙεηδΙθ βίηβη
  τεη. Αηι ετδΐεη δο'
  αΐΐεΐη ιιχιΐΓάϋΐ ηιε'ιτ
  άίβ θΓΪτίδοηβ 1ιιΐϊηΐΆΪϊε.
  Ββί άβηι νεΓβηοΗ άββ
  Ρβίηάββ, ηιίτ
  ζβη&βη ηηΐβΓ
  7&8Γά5ε1ιη1:ζ ίη άίβ
  ζεεη Οβοΐετε βΊηζηίΙίββ-βη,
  άη 21 1
  α1ί> 6ο
  ά;Γ ίΐα1ίεηί*»ο1ιεη
  ηη 1 άεαΐ8:1ιεη Ι^ιιίΐιη<ιίίε Ιιαίοεη ίη ιιιΪΓΐί^ ιηι»;η Εΐηδΐιζ ηιίΐ άοη Ει·άτπψρι.Μΐ /.ιΐιΐνεί- οΐιε Κΐ'αίΙίαΙΐΓζοη^ο νεπιΐοΐιίεΐ οιΙεΓ Του^-ΙπυάίίςΙ. Ιπ ρίοη ιαιΐΓάοη υΐΐ Ρ1 ηι> /,^ηαε αΐο
  ΡείηΊΙίοΙΐϋ Ρΐη^/^ιι^ε Ιοοιη-
  υαΓηϊειΊειι εϊηί^ε θΓΐ^οΙιαίΙεη
  ίηι (ΐεΗιεΙ νυη Ρ»εηχ.ΐί»ί.
  Ιη ΟίίΙαίΓΪεςα ιιιηΓά^η ίηι
  ίΊκΙοίΐίΙ νυη Ο.11α ηηά ίβΐιΐϋ-
  ηιυ άί(; νοΓ^ίτδ.Ίιυιΐΰη Κι;
  ιιΐε^Ίΐ'ΐδ^1! ηηδεΓεΓ Κοΐοηηοη
  άίΐί νοηι ί>ο1ι1αο1ιίΰΐι ννετϋνίΓ
  1)ΰ1ιϊηάεΓΐ ιαηΓάιη,
  - Ιιι (Ιίη
  ηηά ζιχΐαΓ Σ5 νοη
  ίύηΓ νοη Μη-
  δρϊτ ΐΓβ ηηά βίηβδ
  νοηι ΜηβΙβΓ ΒΓει»3ί3Γ.
  Ι>ηίτ.ΐΗ3ΐίε
  ρ
  ηηά Η&Γεηιιη-
  1&§;εη ϊηι Οβΐεη ηηάδηάο-
  δίβη άεΓ θΓΪτΐδθΗεη Ιη3β1.
  τοιΐΓάε είη ξγ 095θ8 Τ<ιη1ί βοΗίίί ίη ΒΓβηά σ/βιαοΓίβη. Ώζν Ρείηά ηΐΐΓΪ ίη άβΓ Ιείζίβη Ν^οΗΙ τηίί: βοΗχπεβ- ίη ΒΓ3.ηάϋοιηΐ3εη, άηΓοη άϊβ τηβιΐΓβΓβ ΖινίΙρβΓδοηεη
  δΕΐΤΕ 2
  ΜIΤΤΒI^ϋΝ08Β^Αττ
  κκετα
  ΕΠΓ016Ι1ΕΒ ίϋΓΤΑΜΟΗΙΡΡ ΛΙΙΡ ΟΥΡΕΗΗ
  ΒοηιοβηνοΙΙτχβίίβΓ βηί ίπ-ίτ,ί^οηβη ΚΓβαζβΓ. ϋ—-Βοοτβ νβΓ8βη1ΐί.βη 29000 ΒΚΤ
  ΒεΓΐίη, ΐ5· Ταηί
  ΡβΓ λνεηπηαοηιβεποηΐ:
  νοτη δοπηταβ· ΙιαΙ ίοΐ^εηάεη
  Ψοτύαηί:
  ϋαδ ΟοετΙίοηιηΐΣΐηάο άεΓ
  αηά
  ίη ΝθΓάαι1αητί1< νίεΓ ΙίοΗε . Ηαηάεΐδδοπίίίε είηεη·* .Τ£η£εΓ ηιίτ ηιεη 29 οοο ΒΚΤ. ϋίε ^αίι:ναίίε άίβΓΐε εΓίοΙβτείοΙι Ηαίεηαη- Ια^εη αηά Καδταη^δννεΓΐίε ίη δϊϊά—αηά δηάοδτεπβΊαηά. Βεί άεΓ ΑοννεηΓ ίείηάΙίοηεΓ Ρΐα^ζεα^ε, άίε ίη άίε οεδετζ- ϋβη Οεβίετε είηζαίΐίεβ-εη νεΓ- δαοητεη, Ιίαηι εδ ηιεΗιίαοη ζα ^υ.^^.1^&^ηρίεη, ίη άεηεη είη νοηι ΜιΐδΐεΓ Βπ- Βΐεηΐιεΐηι αβίτεδςΐιοδδεη ννΠΓάε. Ιη ΝοΓά&ίπΙίη Αι-ιίΐΐεπε— αηά δραΐιΐηιρρϊαΐίβΐίεΐΐ: Ιοεϊ Το5ηι1ί. Εείοητε άεαΐδοΐιε αηά ^τίίίεη ννίεάεΓΐιοΙΙ: άίε Ηα- ίεη αηά ΒείεδτίβΊΐη§"δ8.η1αίίεη νοη Τοβτηΐε ηιίΐ: β'αίεΓ νΪΓ- Ιίαηβ· &η. δίε ζθΓδΙδΓΐεη ααί είηεΐη ΙίΓίιίδοΙιεη Ρΐιΐβ-ρΐαΐζ άαΓθΙι Βοιηοεη αηά Γηίΐ: ΒοΓάνναίίεπ ηιεΤΐΓβΓε ζεα^ε αιη Βοάεη. Είη· ΙοΓίτί- αηά άι-εί ννιΐΓάεη ίη αηά άαΓοΙι &Γ:ί11επε Ιγπ ΜϊττεΙηιεεΓΓίΐππι κ εΐπ άεηίδοΙιεΓ Κ&ΐιιρίί1ΐε£βΓ- νεΐ'βδηά αΐη 15. Ιαηί ηιίΐίϊϋ- πδοηε Αηΐ3β·εη αηά είη Ιη- άπχτΓίεννεΓΐν αιιί άεΓ Ιηβεΐ Ονρβπι εΓίοΙκ ΓεΐοΗ ίΐη. ϋεαί- δθΐιε Καηιρίίΐιι^ζευ^ο δτεΐΐΐεη ααί άεΓ Ηδΐιε νοη ΒβίπιΙ: είηεη βπτίδθηβη ΡΙοττεηνεΓ- Ιοίΐηά αηά εΓζίεΙίεη είηεη Βοηι- 5εηνο11ΐΓείίεΓ ααί είηεη δοην/ετεη ΚτεηζεΓ. Ρείηά νν&Γί ίη άεΐ Ίειζ- Ιεη ΝαοΗυ τηί(: δθΐηναοηεη ΚΓαίΐεη αη εϊη^εη διεΐΐεη ίη Βεη, άίε ίεάοοΐι πιιγ δΰΐιαάεη ίΐηποηίειεη. ΚΛΜΡΓίίΙΙΒΖΕΙΙΒΕ Μ1ΜΤΕΙ, ΕΙΗΕΜ 6ΕΙΕΙΤΖΙΙΒ Ριιβηί ηήτ. 2ΐ.οοο ΒΚΤ. νβΓββηΙίί ΜίίίβΙΐηβεΓ Ι,βίοΗίβΓ Κτβαζβϊ· ίηι δβτΙίοΗβη ΐ6 ^αη^ ΟΙ)εΓ^οηιηιαηάο ΐ Ιηι Καηιρί &ε^εη άίε ογϊ- Ιίδςΐιε άίε Εαίτνναίίε Αιΐβηίίΐί, Ιίςη ΟίθΓίΐΙΙΐΓ Ιε1:ϋηιρίΙεη εϊηεη δΙ&Γΐί Οε1εί(:ζα§: αηά νοΓηίοΙΐϊεη ίίίηί ί^ΰΗτεΓ ηιίι ζαδ&ηιπιεη 2ΐ.ορο ΒΚΤ. Ιη ΝοΓάα|η1εα βτίίί άεΓ Ρείηά 3»)|ίΓ δοΐΐαπι—ΡιόπΙ ηιίΐ δΐαί^κοιεη Κπίίτεπ αη. Όετ Αηβτ'ιϋ γογ&οΙι ίηι ΑΙ)νεπΓ ίεαεΓ άεΓ άοαι&€}ι—ίίίΐΐίε— ηΐδοΐιεη Τηιρΐ3ε^πηι Ζαδ<ιηι- ιτιεηνίΓκεη ί ζαβαπιηιεη. «εΐι 5ίδΗεΓΪΐ{·εη Με1άηη#εη νναΓάεπ 6ο οΐ'ίϊί- δθΐιε ΡαηζεΓΐν&ηιρίτνίΐβεη νεΓ- ηίοΐιιεϋ. ϋίε Κϋηιρίε δίηά ηοοΐι ι—α 03ΐΐ£ε. δΙ 1:ε ίείηάΐίοΐιε Κοΐοηηεη αηά —αηδΛηιιτι1αη§εη ίΐη· ^^ι^§·ε^ δθΗθδδεη ίη Εαίτΐί&ηιρίεη αΙοεΓ άεηι Καηιρίβεΐοίεΐ ηεαη Ιοΐ'ί- Ιίδοΐιε ]αβ·ά—-αηά ζνεί Κίΐηιρί- ΐ β αη- ηιίϋ Ιιη Ο5ΐ1ίο1ιεη ΜίΐΐεΙηιβεΓ ΙοεΙίίΐηιρίτεη άειιτδοΗε Καπιρί· ίΐπ^ζεα^ε αητεΓ ΡαΗπιηκ άεδ Ηίΐτφειηαηηδ Κο11ενε ηιίΐ είηεη ΚΓΪε§·5- ε. δίε νεΓδεηΙνίεη είηεη Ιείοΐιΐεη ΚτειιζεΓ άατοΐι 4 ΒοηιοεηνοΙΙΐΓείίεΓ Κβΐίβετδ αηά είηεη δοηννεΓεη Κ,Γεη- ζεΓ. ΑηάεΓε άεαίδθΐιε Κ3τηρί- Ηαϊζβιιβ-β «τίίίεη &αί άετ Ιηχεΐ 07ρετη ηιεΙΐΓεΐ'ε Ρΐα^- ρΐατζε ν/ΪΓΐίαηβ'δνοΙΙ ΐχιΐΐ: Βοηι- αηά ΒθΓάν/αίίεη αη. άεδ Ρείηάεδ. ίοεί ίη άίε Ιοεδειζίεη Οεΐοΐο- Ιε είηζιιίΐίε^εη, ΒεΙιείτεΓτεη. 1 Ι&§εΓ δ.οηοδ5Ξη I βτείίεηάεη οπΐΐδθηεη ζεα^ε άϊ>.
  Ζννεί οπτίδοΐιε Καηιρίίΐα^-
  νιΐΓάεη άιΐΓθΗ είη Υυτ-
  —αηά επι ΜίηεηΓΕαπι-
  ϊ)οο(:, εϊη ννείιεΓεδ άατοΐι Μα-
  1)ει- Ρείηά νναΓί ίη άεΓ Ιετζ-
  ιεη Ναοΐιί αη ηιεΙιΐ'εΓεη Ογ-
  Ιεη ίη ν*εδτάεατ:δο1ιΐ3ηά
  δρτεηβ'—αηά Βι·αικ11)οηιίοεη.
  Οίε Ζίνί15ενοε1κεπιιΐ8
  β"εΓίη^ε νεΓΐαδτε. Αη
  Οττεη εηίδΐαηά αηοεάεαΐεη-
  άεΓ δαοΗδθΗίΐάεη ίηνν/οΗηνΐβΓ-
  Ιεΐη. Ναοπ τ]ίί{>-εΓ δΐιθδδεη
  ζννεί Ιοπτίδοΐιο Ρΐπ^ζΰα.^ε αί).
  Βεί άεΓ Αΐηνεΐπ- ίείηάΙίοΙιθΓ
  ^τίίίε ζείοΐιηετε «ίοΐι
  πητεΓ άεηι Κοηιηιαηάο
  άεδ ΟοεΓΐειιΙιΐΗηΐ-5 ζατ δεε
  ΗείηΛεΓβ- δΐεΐιεηάε ΥοΓρο-
  δΙεπΙ>οοΙ; άιΐΓθΙι άεη
  νοη νΐεΓ ίείηάϋε'ποη
  ζεα^εη
  . $οιιο;β.εηοηονονο ι
  Ααί Οταηά άεΓ ηιΐΓ νοηι
  ΡαεΙΐΓεΓ αηάΟοεΓδτεπ Βείεΐιΐ-
  δΗαίσεΓ άεΓ ν'ε1ΐΓηιαο1ιΙ
  ειΐοίΐΐοη
  •άηε ίοη.
  ι.) δοηπ38νν&ϊίεη αΙΙβΓ
  •τ. (βίηβοΗΙ.
  ιίίβη), βοννίβ
  ;1τβ1, Μαηΐτίοη, Ηαηά-
  ταηατβη αηά βοηβίΐβ-ββ
  £Γΐβ£,3&,βΓατ: βίηά οϊηηβη
  μ δταηάβη οβί άβΓ ηαοη-
  βίβη άβατδεΗεη Ρεΐά—
  .- οάβΓ θΓΓδΙίοηιηΐΕηάαηΓΐΐΓ
  14 }
  Ααί Οταηά άεΓ ηιίτ νοηι
  ΡαεΗΐ'ει- ηηά Οοει-δΙεη Βε-
  ίεΙιΙδΗΙδΙιαΙοεΓ άεΓ ΙΥεΙΐΓηιαοΙιτ
  νεΓΟΓάιιε ίοΐι ηιΐι
  ζιιγ
  ΪΓβΐάββΓηΐβ:
  Οβ-
  / ]ζ χ ι
  _/ Λν&ίίεη βίηά ηηίβΓΚβηηί- ι
  ΗοΐΐϊηβοηιιηβΓ νοη Ν&- Ι
  πιβη, Ββηιί χιηά ν7ο1ι-
  ηιιηβτ άββ Εΐ&εηίϋηιβΓβ '
  ζιι ύθθΓ^βοβη. '
  2.) Αΐΐβ ΡβΓ3οηβη, άίβ
  <ϋβ £Γ6ηβηητβη ν7αίίβη, Μιιηΐτίοη, Ηαηά^ταηεί- τβη, δρΓβη&ηιίττβΙ ιιηά β ΚΓΐβ^β^εΓβί 4η β'βηαηητβη ΡΓΪβτ: ηΐοΗτ; βοϋβίβΓη, ννβΓάβη ι.) ϋα ίη άεΓ ηαεοΗδΙεη Ζείι ηιίί άεΓ ΖαίαΙΐΓ νοη Σ,ε * οεηδηιίΐΐεΐη, ίηδΓ>ε5οηάεΓε
  νοη Οείτείάε ηίοΐιτ ίτοι-εοΐι-
  ηεϋ ιιχεΓάεη Ιν&ηη, ηηιεδϋεπ
  βΐΐε ΑηδϋΓεπ^απ
  ι, άαδδ άίε
  3·) ϋίβββ
  ίτ'ιϋ χηίϊ ά&ΐα ^τ
  νβΓ^ϋηάαηδΤ Ο-ιιγοΙι οίίβηί:
  Ποήβ Βε^βηηίηιβοΗαηβ·
  ίη ΚΓαίίι.
  0&ηί&, άβη 2. 7 ιιη ι 1941
  νοη
  β
  ιιΐίτά.
  ^^άε^ ^αηάια^^^ ηιυδδ
  άίΐΓαεΙοεΓ ίηι ΚΙαΓβη δείη, άαδδ
  άανοη δείηε εί^εηε Επιαεΐι-
  πιη»; αηά άίε δείηεΓ
  Ααί άεΓ αηάεΓεη δείΐε άαΓί
  άαδδ ννίάβι-ΓβοΗτΗοΗβ Είη-
  &Γίί£β ϊη ββίη Εί&βηΐιιηι
  ηίοΐιε ^εάαΐάεΐ ιαεΐ'άεη.
  ιη
  ■"ννοΗηνίβΓΐβΙη.
  βΓβΓ αηά
  8οηοβ8βη ζναβΐ
  ίεηάβη Ρΐαβτζβϋβ-ε αο.
  Ό&υιίϊ νβΓΐθΓ «ΙβΓ Ρβίηά
  αηι £·β8τί£·βη Τα^β αηά ίη
  άβΓ Ιβίζίβη ΝαοΗτ ζαδ-Ληι ι
  ωβη 37 Ρΐιΐβτζβα^β.
  βίβ-βηε
  ιιιίεδεπ, ίη 3εάειη Ραΐΐβ
  οαΓ, ά. Ιι. ίη
  \Ταβ1ΐΓπη§' οάεΓ ίη
  δεπΙίΓεάίΐδοΗείηεη, ζα Ιϊβ-
  ζαΗΙβα.
  2.) ^εάε^ ΕαηάιαΪΓΐ ίδΐ
  νβΓρΙΙίοΙιτβί;, άίε ΟϋΐΓεί-
  άεεπιϋε οηηβ νβΓζαΒΤ ζα
  4.)
  άεΓθεηιείηάε ΐδϋ άαίαεΐ' νβΓ-
  &ητν7θΓτ1ίοΗ, άαδδ άίε
  ΐΠ Γεςΐιΐζείτίκ
  ιαίιτΐ. Ι)ίεδ ,^ίΐΐ:
  αι.0.1 ίη δο1:1υη Ραεΐΐεη, ιυο
  άεΓ Εί^εηΐαεπιεΓ οάεΓ Ραεοΐι-
  ΙεΓ άεδ Ρεΐάεδ ίπίοΐ^ε άετ
  Κπεβ-δνεΓιΐαεΙΐηίδδε ηιοΐιτ
  αηιιΐεβεηά ίδΐ. ΌεΓ
  ΐδί ηίοΗί ηαι-
  δοηάετη νβΓρίϋοΗ-
  τβτ, ζα άίεδεηι Ζαΐεοΐνε άίε
  Βενοε11νεΓαη8· δείηεΓ Οεηιείη-
  άε οΗηε υηΙεΓδοΙιίεά άεδ Βε-
  ι-αίοδ αηά ΑΙίεΓδ ηεΓαηζαζί-
  εΐιεη (ΛΓθείϋδ—αηά Οεβραηη-
  άίειΐδϊ.)
  5·) Ιί&ηάιιιπ-ΐε, ΒαεΓ^εΓηιεί-
  δΐεΓ ηηά δοΐοΐιε Ρει-δοηεπ, άίε
  δίοΐι άίεδεη νεΓρί1ίο1ιΙαη«οι
  εητζίεηεη, 3ίηά τπβ^βη
  νοη άεη άεαί-
  οΙιΐεη ιπίΐ Οε-
  οάεΓ Ζαοΐιΐΐιααδ, ίη
  τεη Ραεΐΐεη
  ιηίΐ άεηι Τοάε
  3·) ϋίε ΕΓπΐε, άίε ίη/οΐ^ε
  ί νεΓδθΗαΙάεηδ ηίοΐιί
  Γεοΐιΐζεϊΐί^ οίηβ-οοπιοΐιΐ ηιίι-ά
  απά ίηίοΐ^εαεδδεη νοηι ΒιιεΓ-
  βοπιιείδΐεΓδίοΐιει-οεδίεΐΐΐ ιιιεΓ-
  άεπ ιυιΐδδ, «ίΐΐ: ζα Οηΐϋ,τΰΐι '
  άει-Οεηιείηάε αΐδ βηίβί§·ηβί. ,
  Είηβ Εί
  ν/Ίνά ηίο-ϊ
  6.) "ννεηη άίε ΒεΓβαηίί άεΓ
  ΟεΐΓείάεει-ητε ιγοΙΖ Είηδαίζ
  άεΓ Οεηιείηάεοενόΐΐνεππΐβ-
  ηίοΐιϋ ηιδ^ΐίοΐι ίδί, ίδί: δοίοΠ:
  άίε ζαδΙαεηάί§τ? ΚνείδΙ:οπι-
  ηιαηάαηΐιπ· ζα νεπ(Ι:αεηάίί>·εη,
  άίε άίε ηΐείΙεΓ «ΓίθΓάεΓΐίοΙιεη
  Μαδδΐιαΐιηιεη εΓβτείίεη ιιιίι-(1.
  7·) ΒίΓβίτί&ΙΙβ; άίε δίοΐι
  ΖίίίεΓ ^ άίεδετ 'εΓ-
  ΒΕΗ ΗΙΤΤί
  ίί ΑΙΙΓ ΗΑΙΡΑ
  Η*ί«ηηιο1β
  | Βεΐιίπ, ΐ6, .
  ΙΧτ άπττε ΒοηιΙοεπαηί,τίίί
  ααί Ηαίία ίη άεΓ Ναοΐιτ ζαιη
  ΐ4· Ιαηί ηαττε, ννίε άίε
  νυη άεΓ Ρεΐάΐνοηπηαηάαηΐιπ-
  6υ6
  νοη
  ννίεάεπιηι
  νίΓ»ΐαη8'. Βεί ί,ηιιεΓ δίοΐιΐ
  Ινοηητεη άίε άεαΙδοΗεη Ρ1'
  ΤΓείίεί· δθΙιννεΓδτεη Κα-
  ιηίίτεη ίη άεΓ εΐνν» 5°°
  ΜεΙεΓ Ιαπ^-εη Η.ιίεηηιοΐε άε- !
  ΙοπίεΓτεη. ϋηιτιίΐΙβΙοαΓ ηαεΐι (
  άεπ
  άαΓθΙι άίε
  . ΜίΙ
  είηε1; ΖεΓ8ίοεΓεΓδ, άεΓ αη
  Γνΐοΐε νυΓ Απ^εΓ > 1α§·, ΐδΐ
  ιεοΐιηεη.
  ζα
  ΒείΊίη, ΐ6 ]
  Ναοΐι άεΓ ΕΓθΙ?εΓαη^ Κτβ-
  :»δ εΓίο1«(;ε ίη άεΓ ΝαοηΙ ζαιη
  5. ]ηηΐ άεΓ «γκΙο Αη^πϊί άευΐ-
  δϋιεΓ ΕηίτδΐΓείτΙίΓαεϊτε αιιί
  άεη 5ΓίΙί«ε1ΐ6η ΡΙοΚβηδΐΟΙζ-
  ριιηΐίΐ Αΐεχαηάΐ'ία. δείΐάεηι
  ίιαυεη άεαΐδθΐιε ΚβΓηρίίΗείίβΓ-
  νεΓθεεηάε ίη εΐί Νικοΐιτεα ίηδ-
  ίτεδΐηιΐ: δίεΐοεη Αη^Γΐίίε
  άαδ ΚΓείεοΙί άεΓ Ι
  δΐεΐΐπηβ· ίηι οεδίΠοΙιεη
  ηιεεΓ, ΑΙεχαηάΓΐα—Ηαίία-Ογ-
  ρεπι, άαΓθΙι^είαΙιΠ αηά άα-
  ηιίΐ; ίη ννΐΓΐΐαηβ-δνοΠδΙεΓ ν«ί-
  δε άεη Καιηρί βε&ε» ά'ιο ΙεΙζ-
  τεη οπτίδοΐιεη Ρΐοιτεη— αηά
  Εηίτδΐιιοτζριιηΐίϋε ίηι οεβίΐί-
  οΐιεπ ΜίΙιεΙηιεεΓ εΓθκίίηε!;.
  Αΐβ ΙηΗαοβΓ ιίβΓ νοΐΐ-
  ζίβΗβηά'βη Οβνναΐτ ΓθΓάβ-
  ΐοΗ άίβ Μΐτ&ΓΟβίΙ; άβΓ
  8 δΠΓηηβΓ
  νοη ΚΓβτα ζιιγ ν7ΐβάβΓ-
  Ιη &11εη ΒβΗδηΙβη, Ββ-
  ϊβΙϊβη αηά Οβν/βΓοβ—
  υητ,βι-ηβηηιιιη^βη ίβτ άϊβ
  ΑΓοβίτ βοίοΓί ιπίβάβΓ &«ί-
  ζηηεΗηιβη αηά άβη Αη-
  θΓάηαη&οη άβΓ νοη
  πμγ βΐη^βββΐ,ζίβη οί ίη
  ί1ΐΓβ:η Αηι.. 1>β3τ&1λ, ^η
  βίηΐιβΐηιΐβοΐιεη Ββηδ>
  ίη αβάβΓ Βοζχβηηηβ' «^
  Ζητ ίταβ: Γ
  (ΙοαίβοΗβη ΤΓαρρβη βίηά
  Οα&ΓίίβΓβ ίη βαβΓβίοΗβη-
  άβηι Μβδββ ζαΓ νβΓίϋ-
  ζα βτβΐΐβη. Νβΐ»βη
  βτΗοοΗίδοΗβη νί&ίι-
  βίηά τηϋ 8θίθΓτίο;βΓ
  άβητβοηβ
  (
  ββην.ΓβιΙίτβοΙιβίηβ) ζαιη
  ΚπΓβ νοη ϋΓβοηηιβη 50 ]β
  Κ.βίοΗ5ηιβΐ'ΐΕ ίη Ζ&ΙιΙηηχ
  ζή ηεηηι&ι·^. ΌΊ& Αηηβηηιβ
  νοη άβατβοηβη Κ,βίεηβ-
  ίβί νβΓθοτβη.
  Είηβ νοΓαθθΓ^βηβηάβ
  ηΙίαηβ· άβΓ 'Ζατβί-
  νοη Ινβοβηβηιίττβΐη
  βη άίβ ΒβνδΙΙεοΓαηβ" βΓ-
  ■ννβίδί: βίοη Λΐβ ηοτν/βη-
  άϊβ·. ΙοΗ βΓννβΓΐβ, ά»83 3&-
  άβΓ Είη-ννοΙιηβΓ ί
  ηίβ &αίΙ>Γίη8"Ι; ιιπ<ί ηιίτ ι-&ίτ άβζα οβί- , <1ίβ3βη Αηβηειητηβ- Λΐίϋβ-δΐ ζα οββη- ά&η. ν76Γ ^βάο^11 Ι/βοεηδ- ηιίίΐβΐ αηά βοηβίί^β ζαΓ ΕΓηΜ,ήΓαηο; νοη Μβη- βοηβη βΌείη&ηβίβηΕΓΖβα βτηίβΒβ, ΒΓαηηβη, Ο,ηβΐ- Ιβη αηά 7 οάβΓ νβΓηίοΗτβΐ, 8&1>οΙα-
  δ-β&ΐίτο αη άίβδβη ΙοεβτβΗτ,
  οάβΓ βη ΟίβίβΙδΗΙβη, ν7α-
  η, Ρΐΐΐηάβ-
  νοη ρ
  αηά ΤβΙβ^Γ&ίβηΙβίταη-
  8Γβη, 8ο·ννίβ
  άίβ
  "νν6ίΐΓηΐ3θ1ιτ: Ιβίΐ-
  ηΪΓηπιτ, ΛνΪΓά ηιίί:
  Τοάβ .
  ηΐηααβ οεΐιαΐίβ ίοη ηιίΓ ίη
  ββη
  ά©η Ρδΐΐβη άίβ Ααβηβ-
  ίιαη§· νοη Ο-βίδβΙη νοΓ.
  ΙοΗΗοίίε »02γ, ά&83 ηιΪΓ
  άίβ ΒβνδΙΙεβΓαηβ· Ιίβίηβ
  §τίοτ;, άβΓαΓ-
  βτ ΗβΓίβ δίΓαίβη ζαΓ
  Αηννβηάαη§τ ζα ΙϊΓίηβ-οη,
  βοηάεΓη βίοη νίβΙηαβΗΓ ηιίτ
  βηΓΐίοηβηι
  , αηι
  άίβ ΑΓ'οβΙτ; 1>·χ1(1ίβ·3ί ζαΓ
  ΒβΪΓίβάαηίί άβ3 Ι/βοεηβ—
  αηά
  νοη ΚΓβτα
  Ιίδηηοη.
  ζα
  νοη
  ΥΕΚΟΚϋΝΙΓΝΟ !
  Λα£ ΟΓαηά άεΓ ιηΪΓ νοηι
  ΡαεΓεΐ- αηά ΟίοεΓδΙεη Βε-
  ίΐίΐιΐδΐιηΐοει· άεΓ νε]ΐΓηιαο1ιΐ
  ? ίοΐι :
  ι.) Ζαηι ΟβηβΓΛΐββΙΐΓβ-
  οεί άβηι ηοοη ζα οβ-
  βτβΐΐβηιΐβη ΟοανβΓηβαΓ
  νοη ΚΓβτα οββτί—ιΐηβ ίοη
  0Ϊ3 ααί νίάβΓΓαί ΗβΓΓη
  ϋαβ^αΐαΐεΐ ίη ΟΗαηία.
  2.) ΑΙΙβ ΕίβτβηταηιβΓ
  νοη Ι&ηάννΐΓΐδθίΐΕίτΠοΙι
  ίβηατζτβΓηΟ-Γαηά1 αηά Βο¬
  άεη ηαοεη άίβ ΓβίίβηΡβΙά-
  ί βοίθΓτ βίηζα-
  αηά ίηι δίηηβ
  .) ΑΙΙβ ΡβΓβοηβη, άίβ
  ^ ίχ ν/αηΓβηά σΐίβΓ η&οΗ
  ι- μ Κβηιρίη&ηάΐαηβ-βη
  ίΓβηιάββ, οεννβ&ΙίοΗββ Εί-
  δΓβηίαιη ννίάβΓΓβοητ,Ηοη
  αηβ:ββίο;ηβτ Ηαοβη, βίηά
  νβΓρίΙίοΙΐΓθΐ, άίββββ ΟαΙ
  οίηηβη 48 δταηάβη ηαοη
  ΤΙβοΗίβννίΓ^ββηιΐΕβΙτ: άίβ-
  ^ τ νβΓθΓάηαηβτ ι—ι βΓΓοβ-
  ^η 8οηΙ άε» 2ίσ1ί Τι&αβββ
  Οηαηίβ βοζαΙίβίβΓη.
  Ι
  Η&ί άίβββ ννβΓίβ βθίθΓΓ.
  1)βΐΓη θΓίβνοΓβΐβηβΓ αοζα-
  ΗβίβΓη, άβΓ νβΓρΠίοητβτ
  ; ί3ΐ:. βίηβ βτβηααβ Ι^ίβτβ
  άβΓ ^,αο^βΙίβίβΓίβη ΟύίβΓ
  ' ζα ίύηΓβη αηά νοη άβηι
  ίη
  ηβοη
  ΙΐαΓζββτβΓ Ργϊ8γ:
  Κβηηίηίβ ζα
  40
  άίβββ
  νν-βΓάεη ^^ ηαοη
  8οη"ννεΓβ άββνβΓΐϊΓβοΙιβηβ
  ηιίτ; ·Ζαε1ιίΙι&α3 οάβΓ ιηίτ
  άεηι Τοάβ οβΒίΓαίί.
  ίΓίίτ; ηιΐτ άβη Τα^β ίηΓβΓ
  νβΓΐεαηάαηο; άαΓοΗ δίίβητ-
  Ιίοΐιβ ΒβΙε&ηηίηι&ΟΓΐαηβ·
  ίη ΚΓβίτ.
  ΟΗβηία, άβη ζ. Ιαητ 194Σ.
  "*- ΜϋίταΓΐΐβίβηΙβΗαοβΓ
  νοη ~
  ΡϋΝΌΒ ϋκθ
  Ιηι Οεΐοαεπάε άί?Γ Β^
  ίδτ είη ΡηιιάοαεΓο
  . ΛΙΙε
  δίηά νοηι
  Γ άοη αυζα.?Λεη ιιπά
  ΚοΗΐιβη νοηι ΥεΓΐίει-εΓ ά
  άεπ Ναοΐπιιβίβ δ^ί
  ΡΚΕ'ΖϋΕΟΙΟΧΕΐΓ
  Υυη άεΓ Ρεΐάΐςοηιιη ιηάαη-
  Ιιιγ ιιχίΓά άίΐΓαιιί 1ιίη«εηϊίε-
  5Μΐ, άαδδ άίε
  3Χ-5-4Ι
  αιιίί4β1ιο1κ»ιι ί.,τ.
  αΐδο Ινθίη^Γ Ιίεδ
  1αα!οη;.·5, αηι δίοΐι νυη
  ζαι- αηάει-εη 2α 1)6
  Εγ-
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Γερμανοτουρκικόν
  Σύμφωνον φιλίας
  Διασφάιισις τής έδαφικής άκεραιότητος αμ¬
  φοτέρων των Χωρών.-Συνεννόησις επί δλων
  των κοινών ζητημάτων
  Βερολίνω 19 Ίουνίου
  Την δην μίαμεσημβρι-
  νήν τής πχρ&θούσης Τε-
  τάρ:ης υπεγράφη είς την
  Άγκυραν υπό τού Γερμα-
  νού πρεσβευτοδφόν Πάπεν,
  έκ μίρους τής Γερμανικής
  Κυβερνήσεως κί υπό τού
  Τούρκου'Υπουρ|·οΰ των Έξω
  τερικών κ. 2χράτσογλου
  σύμφωνον φιΧας μεταξύ
  τής Γερμανίας καί τής Τουρ
  κίας. Τ ο Σύμφωνον έχει ώς
  εξής:
  Το Γερμανιχόν Κράτος
  καί ή Τουρκική Δημοκρα-
  τία εμπνεόμενον υπό τής ε¬
  πιθυμίας δπως αί οχέσεις
  των δυο χωρών καί Ιδιαιτέ¬
  ρως αί σημεριναί αυτών ύ-
  ποχρβώσεις βααισθώσιν επί
  τής αμφοτέρωθεν έμπιστο-
  συν ής καί βίλικρινοΰς φιλί·
  ο*.ς, συνεφώνησαν όπως συνά ι
  ψωσι σύμφωνον. Πρός τόν
  σκοπόν αυτόν ώνόμασαν
  πληρεξουσίους των:
  Ό Γερμανός Άρχικαγγε-
  λάριος τόν Πρευσβευτήν
  κ. Φραγκίσκον φόν Πάπεν,
  ό δέ Πρόεδρος τής Τουρκι-
  κής Δημοκρατίας τόν Τούρ-
  κον Υπουργόν των Εξωτε¬
  ρικών κ. Σχράτσογλου,
  οΐτινες επί τή βάσει τής πα-
  ρασχεθείσης αυτοίς έξουσιο-
  δοτήσεως ουνωμολόγησαν
  τού; κάτωθι όρους:
  "Αρθρον 1
  Ή Γερμανία καί ή Τουρ-
  κία υποχρεούνται όπως σε¬
  βασθώσιν άμοιβαίως -την έ-
  δαφικήν άκερχιότητα καί
  τό άπ:όαβλητον των έπικρα
  τειών των καί όπως μή λά-
  βωσινούδενός εϊδους μέτρον
  άμέσως ή έμμέσω; στρεφό¬
  μενον κατά τού ετέρου μέ-
  λου; τού συμφώνου.
  "Αρθρον 2 ■
  Ή Γερμανία και ή Τουρ-
  κία υποχρεούνται όπως είς
  τό μέλλον άπαντα τα ζητη-
  ματα τα Θίγοντα κοινά αυ¬
  τών συμφέροντα συζητώνται
  φιλικώς μεταξύ των επί τώ
  σκοπώ έπιτεύξεως συνεννοή¬
  σεως επι των ζητημάτων
  τούτων.
  "Αρδρον 3
  Ή παροΰσα συνθήκη θέ¬
  λει έπικυρωίή, ή δέ άνταλ-
  λαγή των κυρωτικών έγγρά
  φων θέλει λάβη χώραν τό
  ταχύτερον έν Βερολίνω. Ή
  συνθήκη τίθεται έν Ισχύει
  άπό τής ημέρας τής ύπογρα-
  φής της καί διά διάρκειαν
  δέ κ α έ τ ώ ν
  Ημάχη παράτό
  Σολούμ επερατώθη
  νικηφορως
  Ό έχδρόςέξηναγκάσθη είς ύ-
  ποχώρησιν.-Νέαι έπιτυχίαιτών
  υποβρυχίων. - Κατερρίφδησαν
  37 έχδρικά άεροπλάνα
  Σκληραι μαχαι
  παρά τό Ιολούμ
  Ένεπλάκησαν εκατέρωθεν ίσχυραί δυνάμεις.-Βρεττανικαΐ μηχανοκίνητοι
  φάλαγγες έτοιμοι πρός δρασιν έβομβαρδίοδησαν.—Σημαντικαί απώλειαι τής
  Ρ.Α.Φ, υπό τής Γερμανικής αμύνης.
  Βερολίνον, 17 Ίουνίου ( ται εφονεύθησαν, ετέροι έ- , Κατά τό διάστημα άπό τής
  Ή άνωτάτη διοίκησις των | τραυματΐσθησαν. Είς κατωκει Ι «13 μέχρι τής 16 Ίουνίου ό έχ-
  πολεμικών δυνάμεων άνακοι- < μέν χς συνοικίας οικίαι κατέρ Ι θρός άπώΛεσεν' έν τώ σϋ*νό- νοΐ: Είς την Βόρειον Άφρικήν αί μαχαι είς τό μέτωπον τοθ Σολούμ συνεχίζονται υπό Ι- σχυρών δυνάμεων συμμετε- χουσών εκατέρωθεν. Σμήνη Γερμανικών καί Ίχαλικών ά· εροπορικών δυνάμεων έλα¬ βον ένεργώς μέρος είς την μάχην. Άεροπλάνα καθέτου έφορμήσεως διέσπασαν συγ- ι ι κεντρώσεις αύτοκινήτων στρα τευμάτων. Άεροτιλάνα μά- χης επετεθησαν εναντίον άγ· γλικής ψάλαγγος τεθωρακι- σμένων αύτοκινήτων έτοίμων τιρός δρασιν. ΑΙ απώλειαι τοϋ έχθροϋ είς τεθωρακισμέ- να αϋτοκΐνητα ηυξήθησαν σημαντικώς. Ή άεροπορία έβομβάρδισε τιολλάς λιμενικάς έγκαταστά οεις τής νοτίου κοΐ νοτιοα- νατολικής άκτής τ(|ς Αγγλί¬ ας, καθώς καί είς την ανα¬ τολικήν δχθην τής Σκωτίας. Άεροπλάνα έβομβάρδισαν σφοδρώς, κατά την παρελ¬ θούσαν νύκτα, πολλά αγγλι¬ κώ άεροδρόμια. Παρά τό Πλύ μουθ κατεστράφη Ιν εμπορι¬ κόν πλοΐον χωρητικότητος 3000 τόννων δι* άτι' εύθείας ιιλήγματος, έτερον δέ έμπορι κόν πλοΐον εβλάβη σοβαρώς 'αρά την ανατολικήν άκτήν «ής ΣκωτΙας. Απόπειραι αγγλικών άερο ηλάνων, δπως πετφξουν κα¬ τά την ημέραν υπέρ τόν Γερ¬ μανικόν κόλπον κο.1 τα κατε· Χομένα έδάφη, απέτυχον στοι «ϊΐθασαι βαρεΐας απωλείας #ξ τόν εχθρόν. £ Είς άερομαχΐας καί υπό τττοΟ άνχιαεροπορ^ικβθ πυροβο ^ λικοΰ κατερρίφθησο(ν 15 άγ- " γλικά άεροπλάνα, &π0 περι- πολικών πλοίων κατερρ[φθη. σαν Ετερα δύο. Ό έχθρός έρριψε κατά την παρελθούσαν νύκτα ε'ς μερ,. κά μέρητήςδοτικήςΓερμανί- ρευσαν καί έβλάβ^σαν. Έ- π> ■ήγησαν έπ'ισης μεμονωμέ-
  ναι βιομηχανικαί καί σιδηρο-
  δρομικαί έγκαταστάσεις. Κα-
  ταδιωκτικά νυκτός κατέρρι-
  ψαν έννέα άγγλικά άεροπλά¬
  να.
  λί;ΐ 53 άεροπλάνα. Έξ αυτών
  48 κατερρΐφθησοίν υπό τής ά-
  εροπορίας καί 5 υπό τοΰ πολε
  μικυθ νάυ [ΐ,<οϋ, Κατά τό ί¬ διον χρονικόν διάστημα άπω λέσθησαν 22 Ιδικά μας άερο πλάνα Σοβαραί απώλειαι των Άγγλων Άντεπιδέσεις Γερμανικών καί Ίταλικών τάνκς Βερολίνον, 1$ Ίουνίου Ή άνωτάτη διοίκησις των | πολεμικόν δυνάμεων ανακοι¬ νοί: Ή υπό Ισχυρών δυνάμεων τεθωροΐκισμένων φαλάγγων ά- ναληφθεϊσοί προσπαθεία τού έχθροθ, νά διοσπάση τό μέτω¬ πον μας είς τα ΑίγυΓττιακά σύ- νορα διά νά θραύση τόν περΐ τό Τομττρούκ κλοιάν, άπέτυχε, μέ ίξαιρετικώς βαρείας απω¬ λείας δι" αυτόν, Ιδιαιτέρως είς άρματα μάχης. Ή άντεηίθεσις τής Γερμανι¬ κής 'Αφρικανικής στρατιάς, έ- νισχυομένης υπό Ίταλικών στρατευμάτων, επερατώθη μέ μίαν πλήρη νίκην των συμμανι- κων δπλων. Ό έχθρύς άνε,τρά- πη καί ϋποχωρεΐ. Ή Διοίκησις καί τα στρατεΰ- ματα, κατά τούς τριημέρους αιότοϋς σκληροΰς αγώνας είς την έρημον, άνεδείχθησαν ϋπέ- ροχα καί έπετέλεσαν τιτάνειον έργον. Ή Γερμανική καί ή Ί- ταλικη άεροτιορία συνέβαλλον οΰσιωδώς είς την επιτυχίαν. Κατα την 17 Ίουνίου κατερ- ρίφθησαν Η Βρεττανικά άερο- τΐλάνο: καί 6ι' αλλεπαλλήλων έπιΟεσεων,Λιά σμηνών ^αχητ- κών καί καθέτου έφορμήπεως άεροπλάνων, έξηναγκάσθη ό έχθρός νά υποχωρήση άπό πολ¬ λάς θέσεις. Ύποβρόγια έβΰθισαν ε'ς τόν βόρειον καί μέσον "Ατλαντικόν 5 έχθρικά έμπορικά πλοΐα συ-' νολικοΰ έκτοτιίσματος 31.933 τόννων. Γερμανικά κατονδυκτικά έ Ρωμη, 17 Ίουνίου Κατά την νύκτα τής πρός την 17 Ίουνίου έβομβαρδί- σθη ή ναυτική βάσις Λαβα- λέτα. μάτων τής ξηρδς, κατέστρε- ψαν ή έπροξένησαν ζημίας είς πολυάρ.θμα τεθω-οακισμέ να αύτοκΐνητα. Είς τάς γενο | μένας άερομαχΐας κατερρί- Είς την Βόρειον Άφρικήν ] φθησαν ίίνδεκα άγγλικά άε- έξηκολούθησε κατά την χθεσι¬ νήν ημέραν μετ" άδιαπτώτου ζωηρότητος ή μάχη είς τό μέτωπον τοϋ Σολούμ. Ό έχ¬ θρός εναντίον τοο όποίου έ' νηργήθησαν αί άντεπιθέσε.ς των Γερμανι,κών καί Ίταλι¬ κών τάνκς, υπέστη σημαντι¬ κάς απωλείας. Κατά την πρώ ροπλάνα. Έχθρικά άεροπλάνα έβ3ΐι- βάρδισαν μερικάς τοποθεσί- άς είς την πεοιοχήν τής Βεγ- γάζης. Είς την Ανατολικήν Ά- φρικήν,είς την π«οιοχήν Γκά- λα καί Σίνταμο, έξη<ολοό8η- σαν αί προβλεπόμεναι κινή- σεις των φαλάγγων μας, αϊ- ΰττό την ημέραν τής μάχης καί μόνον κατεστράφησαν περισ | τινες ε!χον εμποδισθή σότερα των 60 τάνκς Σμήνη τ^ν δυσμενών καψ'.κών συν ίταλικών καί γερμανικών ά- ^ _[<; το(.ς λοιπ3ύς χο. εροπλάνων, έν ένεογΏ συ· νεργασΐα μετά των στρατευ^μεκ ού5έν νεωτ«ρον. ΕΛΕΥΘΕΡ ΚΥΚΛΟ ΙΡ1ίΦΙΙ]ϋ Εί; τα Δημαρχια<6ν Μεγαρον Ιδρύθη Γραφ^ον άπωλεσσέντυν άντικειμένων. Ο) άνευρίσκοντες τοιαθτα άντικεΐμενα οφείλουσι νά παραδΙ5ωσιν είπαν;λ αύτόθι, οί δέ άπ-)λ:σαντες ταθτα δύναται τυχόν έπίσης κοτό: την χθεσι. νήν ημέραν, είς άερομαχίας ύ- ττεράνω των άκτών τής Μάγ- χης, μίαν αποφασιστικήν νίκην κατα τής Βρεττανικής άεροτί^ ρίας. Κατά την έχθροϋ, δΐΐω χητικά ά<=ρο προστασίαν κατεχομένην ρίφθησαν διωκτικά κα ρικαίην, πέν κττί ενα τύττο Ή άεροπ άεροδρόμια, πορικοθ πυρ νίκας έγκατ, κώς των Ε τολικ φλέγη φόρον. Ό έχβίίό' σαν νύκτα, ε μανίαν έκχοτ _ σηκάς βόμβας αϊτιν! ^ σαν κι' έτραΐυμάτισαν πολίτας. 'Υλιχαΐί ζημίαι νηθησχν μόνον ει'Γ ν«ς συνοικίας. καί το «4ίΐΐ(6!ί>οηο,όικ'6ν ικυρο
  βολικόν κατέρριψαν 2 έκ των
  έττιδρκμόντωΐ'' · άίθθΐΐΚάνων.
  .Τοιουτοτρόπως ίχβσενό έχθρός,
  κατά την χθεσινήν ημέραν καΐ
  την παρελθούσαν νύκτα, 37
  άεροπλάνα έν συνόλω. Τρί^ ή-
  μέτερα άπωΧέσθησαν.
  ΕΠ1ΤΥΧΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΣΙΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  ΣΚΑΦΗ 29.000 ΤΟΝΝΩΝ
  ΒΖΡΟΜΜΟΝ 15
  Τυ ττολϊ ,ιικόν άν-χκοινωδ^ν τίϊς
  Κυρ^κης 6χει ώς έ^ής
  Ή άνωτάτη διοίκησις των
  πολεμικών ουνάμε^ν άνο-
  κο,νοΐ
  9
  ΐίο-
  ;
  άς, έκκρηκτικάς κα{ έμπρηστι , νά τα παραλαμβάνωσιν, εφ δσον
  κάς βόμβας. ΆΡκ«Οί ΐολΐ- ' άηοδείξωσ.ν δτ· «Τνα. Ιδικά των.
  "Υπό τής Στρατιωτικής
  Διοικήσεως ανακοινούται δ-
  τι ή ρλευ&έ;)α κΊκλοψορία
  επί τή; Νήσου Κρήτης δέν
  διεκόπα· Έπομιίναίς δέν «·
  παιτείται ούδεμΐα ιδιαιτέ¬
  ρα α")εια διά νά μεταβή τις
  ενός τόττου είς
  Υιΐοβρόχια ε6υ9ισαν είς
  τόν Βόρ. "Ατλαντικόν τέσοα
  ρα έχδρικά έμιορΐκά σ.<6- φη κα'ι έ.ν πε'ρελαιοψόρον συνολι.<αΰ έκτοτοματος 29000 τόννων. Ή Άεροπ:>ρα έδομβάρδι-
  σεν επιτυχώς άποθήκοτς λιμε-
  νων καϊ πολεμικάς έγκατα
  σταοεις είς την νότιον καί
  νοποανοτολικήν "Αγγλιαν.
  Κατά την άιόκρουοιν έχ
  &ρικών άεροο<αφΙ>ν, τα ό-
  ποϊα προσεπάΰησαν νά δι-
  ειαδύσουν είς κατεχομένας
  περιοχάς, σϋν-ήφδποαν πολ-
  λαπλαϊ άερομτχίαι κατά
  τάς οποίας κατερρ'φδη έ./α
  άερόσκαψον τύπου Μπρί-
  στολ Μπλένεϊμ.
  Είς την Βό*ρειον 'Αρρικήν
  δράσις περιπόλω ' καί πυρο-
  βολικου παρά τό Τομπρούκ.
  Έλοφρά Γερμανικα καί Ί-
  ταλικά μαχητ;κά άεροπλά-
  να έπετέδηοαν έιανειλημ-
  μένως κατα τοΰ λιμένος καί
  •των οχυροματικών ·4*ργων
  τοϋ Τομπρούκ μέ επιτύχη ά-
  ποτελέσματα. Κατέστρεφον
  άιί ενός θοεττανικού ,'"
  δρομίου διά
  λυβολισμών,
  σκάψη επί τού
  "Εν Βρεταν
  νο/ διώξεως
  τικά κατερρίφοηάο
  ρομαχίας υπό τ^
  εροπ-ορ'κοθ πυρ^τ5β#Η«
  Είς την. Μ;οόγΕί(>ν·. Γ·ρ
  ήθ
  σ,-ΐηνο;
  αεροιΐλ'άνων έπετί
  τυχώς κατά πολεμικ
  καταστασιν καί
  γοστασ'ου επί τής
  Κύπρου.
  Γερμονικά μαχητικ< πλτνα συνήντησαν πλάτος τή; Βυρηττού Βρεττανικήν μοίραν πετυχην έν άπ' εύί πλή/μα καΐ'ά βαρέως δρομικοϋ. Κατά την παρελθούσαν νύκτα ό έχδρός, δι' ασθε¬ νών δυνάιιεωνι -έρριψε εις μερικάς α:σεις έν τή Δυτι- κ(;ΐ Γερραντα 'έκκρΓΤκττκας- (35μ3ας,αι όπο>α> επρο,ςένη-
  σαν μόνον ασημάντους ζη¬
  μίας.-^

  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΩΝ ΑΐΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ■«■ΜΜΙ
  Άεροπλάνα μάχης
  κατέστρεψαν μίαν νηοπομπήν
  Έ6υ8ίσ8ησαν 5 φορτηγά 21.000 τόννων.-
  Έλαφρόν καταδρομικόν κατεβυθίσθη είς την
  ανατολικήν Μεσόγειον
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Ίουνίου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις των
  πολεμικών δυνάμεων ανα¬
  κοινοί: Είς τόν άγώνα εναν¬
  τίον τοθ άνεφοδιασμοθ διά
  πλοΐων τής Αγγλίας ή άε-
  ροπορία έσχε περαιτέρω ε¬
  πιτυχίας. Είς τόν Ατλαντι¬
  κόν, δυτικώς τοθ Γιβλαρτάρ,
  άεροπλάνα μάχης επετεθη¬
  σαν εναντίον Ισχυρότατα
  προστατευομένης νηοπομ-
  πής καΙ κατέστρεφον πέντε
  φορτηγά, συνολικοΰ έκτοπΐ-
  σμΛτος 21.000 τόννων.
  Είς την Βόρειον Άφρικήν
  6 κνσρός επετέθη είς τό
  ,Μ4ν%«*ον τού ΣβΑβύμ δι'
  I-
  δυνάμεων. Ή
  πρό τού
  των Γερμα
  στατευμάτων,
  μίτά τής ά-
  €ί^Κ^^__ίΐά τάζ μέχρι
  τοθν^** ΑΜ#4Νΐτ^}ας εΐδήοεις
  ι ιιι Ιΐιΐ|ΐ^|Γι|||ΐ 60 άγγλικά
  άρμα1?Β (Λχτνί· 'Ο' αγών έ-
  ξακολονθβΐ &€Ρ& Γερμανι
  κά άεροπλάν* << φορμήσ μετ" Ιδία ναντΐον φαλάγγων καΐ συγκεντρώ- σεων μεταγωγικών. Τα Γερ- μανικά καταδιωκτικά κατέρ ριψαν, κατά την διάρκειαν πείσμονος άερομαχΐας υπε¬ ράνω τού πεδΐου τής μάχης, έννέα άγγλικά καταδιωκτι¬ κά καΙ δύο μαχητικά άερο- πλάνα. Είς την "Ανατολικήν Με¬ σόγειον Γερμανικά μαχητι¬ κά άεροπλάνα, υπό την δι¬ εύθυνσιν τοθ λοχαγοϋ Κο- λέβε, επετεθησαν μετ" Ιδι¬ αιτέρας επιτυχίας εναντίον μοίρας αγγλικών πολεμι¬ κήν πλοίων. 'Εβύδισαν ένα έλαφρόν καταδρομικόν διά τεσσάρων βομθών μεγάλου διαμετρήματος, αΐτινες £- πληζαν άπ' εύοείας τόν στόχον, καΐ έπροξένησαν βλάβας είς ένα βαρύ κατα¬ δρομικόν. "Ετερα Γερμανι¬ κά άεροπλάνα μάχης επε¬ τεθησαν Ισχυρώς διά 6ομ· βών καΙ πολυβολισμοϋ, ε¬ ναντίον πολλών άεροπλά- νων τής νήσου Κύπρου. Απόπειραι έχδρικών άε- ροπλάνων όπως πετάξουν κατά την διάρκειαν τής η¬ μέρας υπέρ τα καταλειμμέ- να έδάφη απέτυχον. Καταδιωκτικά κατέρριψαν τρία των έπιτεσέντων αγ¬ γλικών άεροπλάνων. Δύο άγγλικά άεροπλάνα κατε- στράφησαν υπό ενός περι- πολικοϋ κα! μιάς ναρκοσυλ- λέκτιδος, έτερον δέ υπό τού πυροβολικού τού ναυ- τικοϋ. Ό έχσρός έρριψε την πα¬ ρελθούσαν νύκτα είς πολ- λά μέρη τής Δυτικής Γερ- μανίας έκρηκτικάς καί έμ- πρηστικάς βόμβας. Ό άμα- χος πληθυσμός υπέστη ελα¬ χίστας απωλείας. Είς μερικά μέρη έπροξενήοησαν άσή- μαντοι ϋλικαΙ ζημίαι είς κα· τοικΐας. Καταδιωκτικά νυ¬ κτός κατέρριψαν δύο άγ¬ γλικά άεροπλάνα. Κατά την άμυναν εναν¬ τίον των έχδρικών άεροπο- ρικών έπιδέσεων διεκρίδη ιδιαιτέρως τό υπό την διοί¬ κησιν τού 'Ανβυποπλοιάρ- χου Χάϊμπεργκ περιπολικόν σκάφος, καταρρίψαν τέσσα¬ ρα έχδρικά άεροπλάνα. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΒΑββι τΐ><, έξουθτοδοτήσε· ως Γνν μοί παρέσχεν ό Φόρερ κσΛ ό "Ανώτατος Άρχηγός -4β0 ΣίρατοΟ έντέλλομαι τα κάτωθι επί τή άμέσω έφαρ- μον0+των, δια την εξασφά¬ λισιν Τής συγκομτ&ής τΛν οί- τηρων. 1) Λόγω τοθ ίδυνάτου τής είσαγωγής επί τοθ παρόντος έν τή Μήσω τροφίμων κοΐ Ιδία σΐτου, έντβλλόμεθα την άμεσον καΙ κανονικήν, ώς καί είς τό παρελθόν, συγκο¬ μιδήν απάντων των έν τή Νή¬ σω σιτηρών. Πάς γεωργός δέον νά κα¬ τανοήση δτι έκ τής καλής συγκομιδής των σιτηρών έξαρ τάται ή συντήρησις αύτοθ, τής οικογενείας τού καί παν τος Κρητός, έπίσης δέον νά γνωρίζη 8τι ή ΓερμανικήΣτρα τιωτική Διοίκησις δέν θβ α¬ νεχθή ουδεμίαν άδικον έπέμ βάσιν επί τής περιουσίας τού. Ό στρατός κατοχής έλα- βεν εντολήν νά πληρώνη τοίς μετρητοΐς είς κάθε περίπτω¬ σιν άγοράς τροφίμων είς έλ- ληνικά<·*ραχμάς ή είς Ράίχ- σκρεδιτ^ κασσενσάΐντ. 2) Πας γϊωργός ύποχρεοθ ται τσν|αχύτβρον νά ενεργή¬ ση την συγκομιδήν των σιτη- ρων 1#υ Ανευ ούοεμιας άνα- βολήξ. 3) Παθα σθγκομιδή των σιτηρών ρή ίνεργουμένη κα- νονικώς οπβ · τοθ ύτιθχρέου πρός τουτο γεωργοϋ, θά δι- νεργεΤΐ|Βΐ μυρίμντ) τοθ Προ*- δρχΐυ τής Κοινότητος καΐ πρός φφελος των κατοίκων ταύτης, τοθ Ιδιοκτήτου μή έ¬ χοντος ουδέν δικαΐωμα επί ^Λν ποοϊόντων. 4) Ό Πρόεδρος έκάστης Κοινότητος είναι ύπεύθυνος διά την έγκαιρον συγκομι¬ δήν των σιτηρών των απου¬ σιαζόντων λόγφ των πολε- μικΛν ^γεγονότων ώς καί των στρατευθέντων. Ό Πρόεδρος έκάστης Κοι¬ νότητος δέν έχει μόνον δικαΐ ωμα άλλά καΐ την υποχρέω¬ σιν νά χρησιμοποίησις διά την εργασίαν ταύτην τούς κατοί- κους τής Κοινότητος τού ά· νε,υ &ια*ρίσ6ν& ηλικίαν θέσεως. 5) Γεωργοί, Πρόεδροι Κοι- νοχήτων καί άλλα πρόσωπα τα όποΐα προσπαθοθν ν' ά- ποφύγουν την υποχρέωσιν ταύτην, τιμωροθνται ώς ένερ •·>·οΟν«ες σβμτιοτάζ &κ& χά
  Γερμανικά Στρατοδικεΐα είς
  φυλάκισιν ή είς άναγκαστικά
  Ιργα καί είς σοβαροτέραςπε
  ριπτώσεις είςποινήν θανάτου.
  . 6) 'Ράν ή συγκομιδή των
  σιτηρών δέν είναι δυνατόν
  νά ενεργηθή υπό των κατοί»
  κων τής Κοινότητος, νά είδο-
  ποιηθή εγκαίρως ή πλησιεστέ
  ρα Γερμανική Άρχή *ίνα ένερ
  γήση διά τα περαιτέρω.
  7) Διαφοραί προκυπτουσαι
  έκ των διατάξεων τής παρα-
  γράφου 3 θά λύωνται υπό
  τής Γερμανικής Πολεμΐκής
  Διοικήσεως 606.
  Χανιά τή 14 Ίουνίου 1941
  Γερμανική Ζτρατιωτική
  Διοίκησις Κρήτης
  ΕΚΙΙ» ΣΤΡΑΤΙ1ΤΙΚΙ ΔΐΤΑΞΙΣ
  Βάσει τής έξουσιοδοτήσε-
  «ς, ήν μοί παρέσχεν ό Φύρερ
  | καί Άνώτατος Άρχηγός τοθ
  Στρατοΰ έντέλλομαι τα κά¬
  τωθι :
  1ον) Πυροβόλσ 6πλα πάσης
  φύσεως (συμπεριλαμβανομένων
  καΐ των κυνηγετικών δπλων)
  ώς καΐ πυρομαχικά, χειροβομ-
  Βίβες, έκκρηκτικαΐ Ολαι καί
  λοιπά πολεμικαι ειδή διατάσ¬
  σομεν νά ττσραδοθώσιν ίντός
  εϊκοσι τεσσάρων (24) ώρών είς
  τό πλησιέστερον Γερμτχνικον
  Φρουραρχτΐον.
  ΟΙ κάτοχοι κυνηγετικών δ¬
  ηλών πρέπει, κατά την παράδο¬
  σίν των νά άναφέρωστ τό όνομα
  τεπώνυμον καΐ τό έπάγγελμά
  των ώς καΐ λοιπά σοιχεία τής
  ταύτοτητός των.
  2ον) Πάς κάτοχος των άνωτέ
  ρω αναφερόμενον δπ*ων καΐ
  εΐδών μή παραδίδων ταυτα
  έντός τής τασσομένης εΐκοσιτε-
  τρσώρου ττροθεσμίας έπισύρη
  εναντίον τού την ποινήν τού
  τουφεκισμοΰ.
  3ον) Ή παροΰσα διάταξις /-
  σχύει άπό τής γνωστοποιήσεώς
  της πρός τό κοινόν.
  Ή γνωστοποίησις αυτή θεώ-
  ρεΐται γενομένη άπό τής τοιχο
  κολλήσεώς της είς τα κεντρικώ
  τερα μέρη των πόλεων, κωμο-
  πόλεων καΐ χωρίων.
  Χανιά τή 1 Ίουνίου 1941.
  Ό Ζτρατιωτ. Αιοικητής
  Κρήτης.
  ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  Βάσει τής εξουσιοδοτήσεως
  ήν μοί παρέσχεν 6 Φύρερ καί
  Άνώτατος Άρχηγός τού Στρα
  τού, έντέλλομαι τα κάτωθι :
  Ιον) Διορίζομεν παρά χφ
  διορισθησομένω Δ οΐκητη
  Κρήτης ώς Γενικόν Γραμ-
  ματέα, μέχρις άνακλήσεως
  τού δΛριυμοΰ νού, τόν κ.
  Γεώργιον Δασκ<χλάκτιν έκ Χανίων. 2ον) Πάς παραγωγός, γε- ωργικών έν γένει προϊόν- Των» ύποχρεοΰται δμα τή ώ^ιμάνσει αυτών νά περι- συλλέγη ταυτα καί νά έξα- σφαλίζη διά την λαϊκήν κα¬ τανάλωσιν επί τή βάσει των όριζομένων έκάστοτ* τιμών υπό τής άγορανομι- κης υπηρεσίας. 3ον) Πάς πολίτης όστις είτε κατά την διάρκειαν των πολεμικών έττιχειρή- σεων είτε μετά την Γερμα¬ νικήν κατοχήν τής Νήσου, άφηρεσε τρόφιμα, έμπορεύ- ματα καί παντός εϊδους κινητά πράγματα έκ των καταστημάτων «αί των οί- κιών, καταστραφεισών ή μή, όφείλει έντός 48 ώρών άπό τής γνωστοποιήσεώς τής παρούσης νά παραδώ¬ ση ταυτα εάν μέν είναι κά- τοικος Χανίων είς τό Τε¬ λωνείον Χανίων (Μεγάλη αϊθουσα), εάν δέ κάτοικος των χωρίων είς τόν Πρόε¬ δρον τής Κοινότητος τού, όστις όφείλει νά κρατή κα¬ τάλογον των παραδιδομέ- νων εΐδών. Οί Πρόβδροι επί ιδία εύθύνη οφείλουσι νά είδοποιώσι την Γερμα¬ νικήν Στρατιωτικήν Διοί¬ κησιν περί των γενομένων παραδόσεων τούτων τό τα¬ χύτερον. 4ον) ΟΊ έντός τής άνω προθεσμίας παραδίδοντβς παραμένουσιν άτιμώρητοι. Μετά παρέλευσιν τής προ- θεσμίας ταύτης θά θεώ- ροΰνται κλέπται καί θά τι- μωροΰνται αυστηρώς ανα¬ λόγως τοΰ εϊδους τού άδι- κήματος όπερ διέπ·?αξαν, έφαρμοζομένων κατ' αυτών των ίσχυόντων Γερμανικών ποινικών Νόμων. 5ον) Ή παροΰσα διάταξις ίσχύει άπο τής Ή τρίτη επίθεσις κατά τής ΧάΥφας Βαρύταται βόμβαι επέτυχον τόν μώλον τού λιμένος ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Ίουνίου. Ή τρίτη επίθεσις διά βομ- βαρδιστικών κατά τής Χάΐ- ψας,τήν νύκτα πρός τ<ήν Ι^ην Ίουνίου, εσημείωσεν, ώς καΐ δύο προηγουμένας απόλυτον επιτυχίαν. Λόγφ τής καλής όρατότητος τα πληρώματα των Γερμανικών άεροπλά¬ νων ηδυνήθησαν νά διαπι- στώσωσιν δτι βόμβαι, έξαιρε- τικώς μεγάλου διαμετρήμα¬ τος, έξερράγησαν επί τοθ μώλου, δστις έχει μήκος πεν- τακοσίων μέτρων. Άμέσως μετά την πτώσιν των βομ- βών εστροβιλίσθησαν είς τόν άέρα 6γκοι πετρών καΐ τσι- μέντου. Κατά πασάν πιθανό- τητα ^ν άντιτορπιλλικόν. ήγ· κυροβολημένον είς τόν μώ· λον, εβλάβη βαρέως. , ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Ίουνίου. Μετά την κατάκτησιν τής Κρήτης επηκολούθησε, την νύκτα πρός την 5 Ίουνίου, ή ΤΤρώτη επίθεσις υπό τής Γερ¬ μανικής άεροπορικής δυνάμε¬ ως εναντίον τής Άγγλικής βάσεως τής Άλεξανδρείας. Άπό τότε σμήνη άεροπλά· νων μάχης ένήργησαν είς διάστημα ϊνδεκα νυκτών έπτά έν δλφ έπιθέσεις εναν¬ τίον τοθ τριγώνου των έν τή Άνατολική ΜεσογεΙφ θέ· σεων των "Αγγλων, (Άλεξαν δρείας, Χά'ίφας, Κύπρου.) Οϋτω ένεκαινιάσθη. μέ τόν πλέον ενεργητικόν τρόπον, ή μάχη εναντίον των τελευταί ών αγγλικών ναυτικών καί άεροπορικών βάσεων έν τή Άνατολική Μεσογείφ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ά; κάτοχος τής έκτβλε- στικής δυνάμεως άς. ι ώ την συνεργασίαν ολοκλήρου τού λαοΰ τής Κρήτης πρός αποκατάστασιν όμαλών συν θηκών. Δέον νά έπ-χναληφ3ί» ή έρνκσία είς όλας τάς υπηρε¬ σίας, έργοστάσια καί ίπαγ- γβλμανικάς έπιχειρήσεις καί νά εκτβλώνται αί διαταγαί των Άρχών, αΐτινες θά εγ¬ κατασταθώσι παρ' έμοΰ, ή των τοπικών έκιίνων Άρ¬ χών, αΐτινες θά όρισθώσι πρός εκτέλεσιν υπηρεσίας. Δέον νά τεθώσιν εί* την διάθεσιν των στρατευμάτων οίκήματα, δίς έπαρκη αριθ¬ μόν, πρός στρχτωνισμόν αυτών. Πλήν των ελληνικήν νο- μισμάτων δέον νά γίνων¬ ται δεκτά άμέσω; κχί γερ- μανικχ μέσα πληρωμή; (Τραπεζογρχμμάτια τής Ρά ϊχε—Κάσσε) μέ τιμήν 50 Δρχχμαί έκαστον Μάρκον. Άπχγορεύεται Ί άποδοχή γερμανικήν Ράϊχσμχρκ. Ένδείκνυται ώς άναγκαΤ- ος ό προσωρινάς περιορι- σμός τήςδιανομής τροφίμων πρός τόν πληθυσμόν. Άνα- μένω, όπως έκαστος κάτοι- κος κατανοήση τουτο πλή- ρω; κχί συντελέση πάση δυ- νάμ«., ίνα λάβη τέλος ώς τάχιστ» ή έξαιρεπκή αυτή κατάστασις. Όστις δμως ή· θίλβ προκαλέσϊι βλάβχς &1ς τρό»»μχ ή είς αλλα προϊον¬ τα, κατάλληλα πρός διατρο¬ φήν τού πληθυσμοΰ, βίς φρέχτα, πηγάς καί άποθή. κχς ΰ5χτος, ή ή9ελε δηλη- τηριάση ή καταστρέψει ταΰ- τα, ή ήθελε προβή ε ς πρά- ξεις κωλυσιεργίχς (σχμπο- τάζ) ή ή3ελε λάβει μέρος είς κλοπχ;, αίσχροκερδείχς, λχηλχτήσεις, ή προκαλέσϊι ■ βλάβχς τηλεφωνικον ή τη- λεγρχφιχών κχλωίίων, ή προκχλίσει βλάββις ή προβή είς σχμποτάζ άλλης φύσεως, κατά τ«0 Γΐρμχνιχοΰ ϊτρα- τοΰ, θχ τιμωρήται δι« 8χνά- τουι.Πλήν τούτου, έπιφυλάο σομαι, είς ιδιαιτέρως έπιβα- ρυντικάς πβριπτώαίις, νά προβώ είς την σύλληψιν ό· μήρων. Έλπίζω ομω;, δτι ό πλη- θυσμός δέν 9ά δώοο άφορ. μ Π ν νά ίφχρμώα» τοιαύτας «ύστηρχς πο,ν«5, *λλά μ«Α- λον θά φανή πρό&μος, |ρ. γαζομενος εύ3υχειδήΙ&ί- ~ να <5ιά τής εργασίας συντε¬ λέση τάχιστα πρός «ποχ«τά οτασιν των βιοτιχδν χχ β|. κονομικών πμ«γμβΤων τή Κρήτης. Ό Στρατιωτικάς Κρήτης Χχνιά τή 1-6—41 ΒΕΚΑΝΝΤΜ4ΗϋΝ0 : βΙΐΓθβηίίΐ ζιιγ ΒΓ«·ιιιά6βκ:8βΐηρίιιηΒ· 黣à Νοΐδΐϊε,,ίΐε είηε Λυ* ΛΗ ΡΙϊ Ιϊϊίβΐ άετο Η Ιίιίβαβπα-ΗΓ ΐ ήσεώς της πρός τό κοινόν. Ή γνωστοποίησις αυτή θεω^βϊται γενομένη άπό τής τοιχοκολλήσεώ; της είς τα κεντρικώτβρα μερη των πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων. Χανιά 1 Ίουνίου 1941· Ο Στρατ^ο; Λ,οΜψψ | ΧτρατΐωΤΙΚη1ιο| σ 06 &9ΨΦ- · Δϊθΐκητ. Όφεΐλουσι θωσι σβεςττικης σαν Χανιά 16)5)41