89762

Αριθμός τεύχους

2

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

26/6/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μ ίη«? ί
  ϋ γ
  ΚΚΕΤ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  γ 2 — 'Δριβ. 2
  ΡΓβίβ 2»Γ8ΒθΗηιβ — Τιμή Δραχ. 2
  8θΓΠ·ίίΊ:1βίτ·6Γ
  V.
  ΡΕΚ.ΡΙΚΑΚΙ3
  ΗβΓ&«3£βοβΓ αηά άπιοΐε : Ο. ΟΑΜΑΚ.ΙΑ3
  άβπ 26. Ταηί 1941
  Χανιά 26 Ίουνίου 1941
  ΕΡΡαβΡΕΙΟΗΕ ΚΑΕΜΡΡΕ
  ΟΕΟΕΝ ΡΙΕ ΒΟΤΕ ΑΡΜΕΕ
  ρίπ άίβ
  ■ννβββββιάθΓ δον^βτηηίοη νοΓ υ—Βοοτβ ιιηά Ι/ΐιίϊ:νν&ίίβ νβΓδβηΙτΣτ,βη
  37.ΟΟΟ ΒΚ.Τ—■237 ΡβηζβΓ οβί δοΐαΐη νβΓηίοη1:βτ,
  Όα§
  ι 24· ΐιιηί.
  άετ
  • Ιΐτι ΟδΙεη ϊΐίΐιιϊεη άίβ
  Κ.;επιρίε άεδ Η>εχ υηά άατ
  ίυίΐνναίίε #ε£ί άίε ΚοΙε
  Απηβε ρ1ίΐηπΜΐί£ ηηά ετ-
  Ιη * οεδτΐίοΐιεη
  δτίεδβεη ϊοηηβΐΐοοοιε
  ΐη άίε Κα5(:εη8Ρ3ε<58εΓ άεΓ δοννΐίΐαηΐοη νο*ηά νετδεηΐί Ιοη εΐη ΚήεηνναεηυοοΙ: ηηά νίεΓ ίεϊηάΐίε Ηαηάεΐδ- »<:ηίίίε ηιίι ζαβαηιεη 595° ΒΚΤ. Ινη δοηννβιζεϊΙεεΓ ννιιτάε εί π 8 Υετϊΐά Βεΐηεΐη Εγ- είηε ΐεΐ'ΐε Ιτη Κ&τηρί «ε|ι Ο ίαηίεη ΐηι ΝθΓάίΐίΙαηιΐΙί ιιηά Α£γϊ!ο. δεοΐΐδ ίείηάΐΐ- οΐιε Ηαηάεΐδδοΐιϊίίε ηιΐΐ ζιΐϋαηι ΐηεη 26.500 ΒΚ.Τ. Όϊε Εαίιν&ίίε νεΓΠΪοΙιΙεΐε πή Οεΐ>ίε(; ιιηι Εη^ΐαηά οΙγ^ϊ
  ΡΓ&:1ιΐ5αΓΐΐίίε ηιϊι ζιΐδατηηιεη
  ιι.οοο ΒΚ.Τ ιιηά εΓ/ίεΙϋ,ε Βοιη-
  Ιοεηιρίεη 11, άιΐΓοη Ρΐαΐίαπΐ-
  Ιεΐ'ίε ιιηά ΥοΓροδΐεηβοοίε
  ζαΐει
  αιιί ζννεΐ τιΐείΙεΓεη
  Ηαηάοΐδδοΐιίίίεη.
  Καηιρίίΐιι^ζευ.'ίε ^τϊίίεη ϊη
  άεΓ Ιετζϊεη ΝαοίιΙ Ηαίεηα,η-
  1ίΐ§·εη άπ άεΓ Τΐιεηΐδειηίϊη-
  ", ΡΙα^ρΙίΕτζε ίη ΝοΓάδ-
  υηά ιηΐΐίτΰεπδθΐιε
  άετ εη^ΐϊίΐοΐιειι 8ίτ-
  ίϋδΐε ηιίε ^ιιεοη ΕΓίοΙ^·
  αη.
  Βεΐ εϊηεπι Τα&εδΐηΗαο- εΐη-
  ζεΙιηεΓ 0ΓΪΐίί>α1ιεΓ Καπιρήαίί-
  ζειι^ε ιιητεΓ 5αί>χΐχο1ιιι1:κ ζιιγ
  ιααπίεη ίη
  Ιη ΝοΓά&ίΥίΙία ίίΓΐίίεη }ίε-
  άεαΐεοΐιε ιιηά ΐΐίΐΐϊε-
  ηϊί<0Γΐε ΡΙιΐΒΈεα&ε ίεΐηάΙΐδοΗε 8ΐε11αη£εη ιιηά νοΓΓαΙκΙαοοΓ 1>εΐ ΤοοΓαΙί αη·. Ιη άεΓ Αίο-
  ιιχε1ΐΓί>οΙι1αο1ι(: οεί δοΐΐιιηι νοιη
  15- οίδ ΐ7· Ιιιηϊ ιαιΐΓά2η 237
  1)ΓΪΙϊ;ίο1ιε Ραη/.ετ νεπιίοΐιιετ·
  Ιίοιιηΐεη 12 £ -ννηΓ-
  £.—— -
  άεη 22 ίβΐηάΐίοηβ
  ζβιΐ£β αο^βδεΗοδδβη.
  άίβββη Κββΐηρίβη
  νίβΓ
  νβΓΐοΓβη.
  Είηβ
  άβΓ
  ίβίηάΐίεηβ
  δοηίϊϊβ ίηι Κ&η&Ι.
  Ιη άβΓ Ιβτζτβη Ν&οητ.
  οοηιίΐαΓάίβΓτβ άϊβ Ι,ιιίτ·-
  Λν&ίίβ Η&ίβη&ηΐαβ-εη αη
  άβΓ Τηβηιβεπιϋηάνιηβ: ιιηά
  ίη δΰάθδΙβηβΊειηά. Εδ βητ-
  δίϊηάεη κτοβββ ΒΓβεηάβ.
  Ζ&Η1 νοη ΒρΓβηβ:—ηηά
  ΒΓαηάοοηιοβη, άιΐΓΟΓΐ άίβ
  βίηί£β ΖίνίΙρβΓβοηβιε β'β-
  τοΒίβτ οάβΓ ζβΓΐβτζτ. ν/ιΐΓ-
  άβη. ΜβηΓβΓβ "νν"οηη1ΐ26ΐι-
  νναΓάβη
  ΒΓίδοΗβ ρβ
  ζεη&ε ·νν&Γΐβη ίη άβΓ Ιβίζ-
  τεη Ναοητ ϊη ΝθΓάννοβτ-
  ά βίηβ
  βΐη.5, Μ&Γΐηε
  ζννβί Κ&ηιρίίΐιι&ζενι&ε αο^
  Είη Ν&^11ι^8β&β^ν^^-
  οαηά βΓζίβΙτβ δβίηβη 200.
  ΐ2ΐ- ΡϊϊΙΐΓαη^ νοη
  Ιβηίηαητ ΜοβΙάβΓδ θγ-
  Γαη§: άχπ 22. Ταηί βείηεη
  750 ΙίίΊ
  ΌΕ
  ΡΟΙΛΤΙΚ :
  ΟΕϋΤδΟΗΕΝ ΤΟΕΤΕΝ
  _οηάοη οβ^ΐηβε^ννιιβηβοΐιτ άίβ Βοΐδοηβννίβΐβη
  Νβνν
  αιΐ3 Ι»οηάοη
  βΐη ηίοητ.
  ■άβΓ
  ΟευτβοΗεη
  ΙΛ/βηη βίη ,
  βη άίβββτη δρε^
  ίβτβη άίβ Ε
  άίβ3 ηιίΐ ΙητβΓβ33β ιιηΐ
  νύ (!)
  άβη 0391:611 ννύηδοηβη (!) Ι άίβ η&θείίβ
  Οίβββ Ετ1ίΐ3Βηιη& βοΐι&ίτ;
  βρΗοητ ίη βίηβΓ Ιε&νιηι ζα
  '3βί Ι ηοβΓΒίβίβηάβη ζνηίΰοΗεη
  5ϋ οΓηβαΙ άβη ΥβΓ-
  βηΙΗίΙΙΙτ βίβ ηΒογ ίη θγ-
  ίΓβαΙίοΗβΓ
  Υο1_
  Κοηιρΐίζβη-
  άβτη
  ___ Ι/θηάοη
  ηηά άβηι ΐ»3ΐ3θΗβ-7/Ϊ3ΐ;ί-
  εοηεη Μοδΐε&η. ϋίβ ζ&νχΆΐ
  ί'ΐ£& ΚΓαϊί άβΓ άβηχβοηοη
  -Λη^ΐϋΐιαβΒ^κ^"""-^ ι ννβηπηειοητ. ομγ&Ι: ίΐη
  β63ΐηΐι.βη άβαί3θΗβη νβΓθίη τη'ιϊ άβΓ Βηηάβδ^β-
  11 •/>9»
  ΒΟΜΒΕΝ ΑϋΓ ΟΙΕ ΗϋΕΕΚΖΟβδΤΗΑδδΕΝ
  ϋΕΡ ΒΟίδΟΗΕνΥΙδΤΕΝ
  (ΡΚ). υηααίΐιαΐΐδίΐηι ^εΐ11 ι Κ6Γίΐηηΐ· Γ(6Γ Ρεΐηά ιιΐ6ΐοΗ(:
  άεΓνΌπηαΓδοΙι ιιηδεΓεΓ δοηηε'- ! ζιιηιοΐν. Ιηι τοΐΐεηάεη Είηβαΐζ
  Ιεη Τταρρεη ιαείιεΓ. Εηά- | ίΐίεκ-εη ιιηδετε Καηιρίνετ-
  Ιοδε Κοΐοηηεη, άίεΐιΐ; αιιί άίοΐιΐ 5α;ηάε, βτοεΓεη άΐεΑιιίιηαΓδθΗ-
  αιιίείηαηάεΓίοΙ^εηά, Ιΐϋίοεη χΐΓαδδεη άεδ Ρείηάεδ, ]α-
  άίε εΓδίεη δτεΐΐιιη^εη άεΓ Βοΐ- «εη ίΐτιι άυΓΐ, ιαο ετ δίοΗ
  δοηεαιίδτεη ϋοεΓ άεη Ηαιιίεη β-εοΓάηει ζιΐΓϋοΙίζίεηεη ηιίΐΐ.
  δίΟνΥΑΚΕΙ ΙΜ ΚΑΜΡΡ
  ΘΕΟΕΝ ΡΙΕ δθννΐΕΤυΝΙΟΝ
  δΙοτααΙΐίδοΓΐε ΑΓτηββ Ηβτ &ηι
  άίβ Οτβηζβ
  ·, 24 ^πη^.
  ΡπεδϊάεηΙ: άεΓ · δΐοννα-
  ΚεριιΗΗΙί, ϋτ. ^οδεί
  ΐ Ι)ΐεηδΙακ ιηϊΐ-
  εϊποη ΛαΓπιΕ :ιη ά'ΐδ
  Υυΐΐί.. Κγ Ιείΐί
  ηπτ, άα;.8 (Ιϊε δΐοαιτ.^1-
  δθΐιε Ατηι^ε ΙιεαΙε άίε Οτεη-
  ζεη ά2Γ δΐοαΐ^ΐνεΐ ίϊυεΓδαΙΐΓίΙ:-
  ίεη Ιιαοε, ιπη κϊοΐι ηιίΐ άεη
  ^Η ίιηΚαΐηρί
  ^- ζα νεΓ2ίιιί§:£ΐι.
  0ΕΜΕΙΝ5ΑΜΕ5 ΖΙΕί
  ίΟΝΡΟΝ - ΜΟ3ΚΑΙΙ
  άβΓ
  νοτ
  Ορτίηαίδηιιΐδ
  δΐοοΐίΐιοΐηι, 24· ^ιιη^.
  Όα. Ζαβειηιηιεη&εΐιεη ζννί-
  άεη ρΙατοΙίΓ&ιϊδοΙιεη
  ι άεη Ιό,οη-
  άοη ιιηά άεη ΙππΐεΓηίΕΐιίκεη
  ει-η ίη Ινίοδ-
  Ιεοηιηιί: αιιοΐι ϊια Αεαδ-
  άει- ειΐδΐϊδοΐιεη
  Ρι·ε«3ε ζαηι Αιΐϋάηιεΐν. δο
  αηι ΓνΙοιιταί>· άίε «Νενν
  ηιΐτ
  άετ
  ΗθΙι
  άίΐδ δοΐιΐαΐίδΐΐ ΗαΙ ιιηδ
  ιιηά άεπ Κιΐδδεη είη
  δαιηεδ Ζΐεΐ κεΐδΐεοΐιτ, ΐΐίυηι-
  Ηοΐι άΐε Νίΐζίδ ζα ζεπιι.ι1ηιεη.
  ί)ει· Ι^οη Ιυηι-Γ Κοιτοδμοιι-
  (ΙεηΙ άε« δΰΙιιιιεάΐδ'Λεη ΙϊΚιτ-
  ίεδ · Νν;ι ϋα^ΐΐκΐ ΛΠοΙιηηάϋ-
  θΓΐίΙίεΓΐ εδ «'-ί ηαηιηβΐιι· κ*>
  χτατΐετ ηιΐτζαΐείΐεη. ά^δδ άίε
  οιΐϋΠδοηεη Εαίιιη^Γίίίε ϊηι
  Ζιΐδΐιηιηεηΐΐίΐιΐϊί κ;εδΙ ιηάοη
  Ιηεττεη ηιίι Εοηάοηει- Ιηίοι·-
  ηιαιίοηεη νοη άεν άειιΐδ-ΐι-
  νοΐ" αίοεΓΤΓΪεοεηειη ΟρΓΪηιί-
  δΐημδ, ηιεΐάεΐ άετ
  ί νοη «δνεηδΐίπ
  ΗίΐΙεΓ ηαβε άίεδεη
  ίη νοΙΙεΓ υεοεΓΐε-
  ιιητεΓηοηιηιεη. Εδ δεί
  αη άεΓ Ταίδαοΐιε
  νοΓϋείζιΐδεΙιεη, άαδδ άεΓ Οε-
  §ειΐ5θ1ι1α}ί ^ε^εη άΐε Βοΐδεΐιε-
  αιίδτεη Τείί είηεδ δθΓ^ίαΙΗίί
  ααχβεαΓοείτείεη Ρΐαηε» δεί,
  άίε Ι)εηιο1ίΓαΙεη ζα 1)εδεϊΐϊ-
  «εη.
  ΒΗΙΤ8.ΗΕ ΗΙΙγΙ ΥιΙΗ
  ί»ΐ—1ι Εοηάοιι
  , άιιιτΐι ά:ΐδ
  δεΐιηεΐΐε Ζακνείίεη άεδ Ρί'ιΐι-
  τεΐ'β ιιιίεάει· είηνηαΐ άίε Ρλγ-
  Ιίε νενΐοτεη ζή ΙιαΙοοη. Μ,ιη
  ιααπιε ίη ί.οπάοη
  Ιεη ΕνχΓορ&δ ά&ίϊίΓ, άα.33
  άίβ 03ίά 8ί11
  άίβ 3ίο1ι ίηι £
  .5 η&τίοηαΐ-
  Ι Είηειη ΚειιΙεΓ-ΒεΓΪοΙ.ΐ ζιι-
  ! ίοΐκε δρτηοΐι άοτ δο
  Ηθ1ι;ιίιει- Μ;ιί*1;ν αιη
  Ιοεί Αιΐ'ίΗΰηηιίιπχιεΓ Εάειι
  ιιηι ίΐιηι άίε ΑιιΙιηογΙ άεΓ
  8 )ΐιι]εΙαηίοη <ιαί άαδ 1οι·ίΐΐδ:1ιε χ ιη.>ίχΊ)οτ ηιϊΐζηΐείΐεη.
  1ι:ιΙ>ε ιΐίεδίδ Αη^εουΙ
  ίΐ'ειιάίί»· ίΐημεηοηηηεη. Ι>Ιαη
  εΐΊΐιαΓΐε. άίΐδδ είηε τεοΐιηίχοΐιε.
  ιιιίττκοΐΐίΐίτΐίοΐιε ιιηά ηιίΙίΐιεΓί-
  ^■.■Ιιε Μίίδ'υΐι άεηιηΓιεΙιχΙ η ιεΐι
  Γ,Ιο ε;;ιιι ίΐ'οΓε^°η ιιιεπΙε,ιιυΙΐΓ
  ι ϋΐίε γ Αε^νρΐ.2Π.
  _. 2ΐ" ΒοΐίοΙιαϊτεΓ άεΐ" ΥεΓεί-
  η'.Ηΐεη ΒτΛηιεη, νίη:ιηΙ, ηαΐοε
  ευεηϊ.ιΙΚ ηιίΐ> .Μ ιΐ^ΐςν είη·;
  ςβίηηάβη
  ηβη
  ίΙΐΓ3ΐη
  ηϊοΐΐτ
  αιιί εΐίίοΐκ; Ιηίϊίίΐ1.ίνν; Ιιίη
  ^4ΐίΐ'οΐ3_ ιιηι ΙιΙιίδΙ;ν αΐΐε. Πίΐίε
  5ΕΙΤΕ 2
  κκετα
  Οηαίπ&, άεη 36. Τόπ
  ΡΙΕΝ3Τ ΑΝ ΟΕΠ ΕυΒΟΡΑΕΙδΟΗΕΝ
  Ραπδ, 24· ^αη^.
  3οη1είεΓ ίδΐ ζεΓτίδδεη,
  ϊ ίδΐ άεηΐίΐδΐα-
  , αοεΓδθΙΐΓείοΙ: άεΓ «Ματίη»
  δείηε 3ΐη
  δοηίεηεηε δοηάεΓβιΐδ&ίΐοε, άίε
  ^ άεη εΓδίεη Κοηιηιεηΐ3Γ
  ζ«.<η ' ιΒΐΐηΐηίΐΓδοη άεαίδοηεΓ ΤΓαρρεη' ίη Καδδαηά 5ήη^1, ηβοηάεηι «Ρ&ΓΪ5 Μΐάΐ» ιιηά »Ρ3ΓΪ5 δοΐΓ» άίε Ρ3ΓΪ5εΓ Βε- νοε1)<εΐ·υ.η£ οεΓείίδ ΐη δοηάεΓ- (Ιΐε ΐη πεδί£εηΑηί- άεη Βοπΐεν&ηΐδ &>-
  ιιΐηΓάεη, νοη άεΓ Ργο-
  ^Ι3ηΐ3ΐ;ίοη άεδ ΡαΙΐΓεΓδ ιιηά
  άεΓ Νοΐε άεΓ ΚεΐςΗδΓε&ΐο-
  πιη£ υηΙεΓΓίοΙιίετ ηαττεη.
  Οίε ΒΙεεΙΙετ ϊΙ
  δοεηιίΐίςη ϊγ
  δοΗπίτεη άίε Βί1άαη§; είηεΓ
  ΡΓοητ, ϋεαί>
  —Ιΐ3ΐΐεη—Ρίηηΐαηά—
  Κατη3εηίεη £6£εηαβεΓ άεΓ
  ΒεάΓοηηη§: άατοη 16ο δοια]ε-
  τίδοΐιε ϋίνϊδίοηεη. ϋ3δ βοΐ-
  Καδδΐ3ηά εΓ-
  εηάΐίοΐι αΐδ ά&δ, ΐααδ
  ίδτ, 3ΐδ άορρεΐζϋη^ΐ^εδ ΙΙη-
  αΐδ δτίεηάί^εΓ ΥεΓ-
  ι Γ8ετεΓΐιεΓά. 8είτ 2Ο
  Ιίοηδρίπετε εδ &ε£·(;η Κιιΐιε,
  ΡΓείηείτ; ηηά ννΌηΙεΓ^εη :η
  άεΓ ννεΐΐ. ννεηίβ· εΐδΐ&ιιηΗοΙι
  δβϊ, δο ΙιεϊδδΙ εδ, άαδδ άαδ} νεΓ-
  ζιηείίεΐτε ΕηβΊαηά 3αί άεη
  ΒοΙδςΗεαΐΐδπιΐΐδ ^εηοίίί: ηββε.
  Μιχ δείηεηι ΕίηδυηΓείτεη #ε-
  #εη άεη Βοΐδθΐιειιιϊδηιαδ ετ-
  ιπείδε ϋειιίδοηΐαηά, δο δθηΐίεδδΐ
  ΒΙ&ΐΐ, άεΓ £3ηζεη εητο-
  ΚιιΙΐαΓ ιιηά νοΓ βΐ*
  Ιεηι ααοΗ άεΓ ΐΓαηζοεδίδοηεη
  .εΐηεη ιιηδθΗδεϊζο&Γεη ϋίεηδί..
  ΜΡΑΝ5 8ΤΑΚΚΕ
  ϋ5Α. ζή
  £βηδτ.ίρ;τ.
  Τοΐίίο, 22. ^ηη^.
  Ιη άεηι υευεΓβίίοΙ*, άεη άεΓ
  δρτεοΙιεΓ άεΓ Ιηίοτηΐίΐτίοηδ—
  Αοΐείΐιιηίϊ άετ Κε^ίβΓυη^,
  Κοΐι Ιδοηϊ, όγ άεηι ΖεητΓ3-
  Ιγγ.ϊ; άεΓ Ιαίδεί Υοκοδ3ηη3Ϊ
  ϋάεΓ άίε ΐητεΓη&ΙΐοηΛΐε ^3<>ε
  ιιηά Ιίΐραιΐδ Αιΐδδεηροΐίΐΐΐΐ
  8αΙ>, ηηηηι άϊο Ρτ^ε άεΓ
  αηιεπΐίίΐηίδοηεη Ηαΐΐιιη^ ^ε-
  ^εηϊϊΙ>εΓ άεηι εηπορ, εΐδοηεη
  ΚΓΐε§: εΐηεπ ΙοεδεηάεΓδ £Γθδ-
  δεη Κ3ΠΠΙ εϊη. νϊε άεΓ 8ρΓε-
  οΙιεΓ Ιδοΐιΐ ίεδΐδΐεΐΐτε, ηαοε
  ζννεϊίεΐΐθδ άεΓ Ραοΐιί:— ιιηά
  1><οΐ1ι—νείΓα& άίε ζαη»; ιιηά ίϊίΓ Αηιεπ1«ΐδ ν«ί(:εΓε Ηαΐ- ίηάίεδεπι Κπε# άπ άεΓ άίε. νοη άεΓ ννείΐεΓεη άεδ Κπε^εδ α5. Ιπι \"ε1ι1ίΓΪε^ δεί εδ ηιοε£ΐίςη 8Γεννεδεη, αιηεΓΪΙί&ηίδθΓΐε Τπιρ ρεη άίπί^τ παί άεηι εηΐΌραεϊ- δοΐιεη Κοηίίηεητ ζιι Ιαηάεη ιιηά άίε ΑΠίεΓΐεη ηιίΐ δεη Μεη&εη ■ννείτ^εηεηά ζα νεΓ$0Γ^εη. Ηεαιε δεί άίε νοεεΐΐίίϊ αηάεΓ». ^3ρ3η δίεΐιε αΐδ ΡαΓΐηεΓ άεΓ ι ΌΓείεΓραΙίϊεδ νοΓηεΓΓδοΙιεήά ! αιιί άεΓ αηάεΓεη δείιε άεδ ι δ ιιηά δρίεΐε είηε Κοΐΐβ, ίηάεηι εδ άίε ίη άεηι Οε§·ηεΓ 1)ενίεδεη 1ΐ3ετΙ:εη ϋίε ταβ^Ηοηεη ΥεΓδεηΙίαη^εη Η3ηάε1δδα1ιίίίε άεαίδςΐιε V— Βοοτε αηά Ρΐα^ζεα^ε βείΰη δοηννεΓδΐε ζή „ £εη ηοεϋίβε. υητεΓ άίεδεη 1ΐ35ε δίοΐι άίε άετ υδΑ ζννεί— αηά άΓείηΐ3ΐ ζα ηβεΓΐε^εη, οο ΑηιεΓΐΙίΗ ίη άεη Κπε£ είηΐΓε- τε οάεΓ ηίςΐιΐ. ϋίε ΙεΙζΙε 8εΓΪε άεΓ 3ΐιί άεηι Βα11<3η αηά ΙΐίΛε άίε3εηίίίεη ΑηιεΓΐ- Ι " 35§;ε1να1ι1ΐ, άίε ορΐίηιί- | ΑαίΛδδαηβ-εη Ηίηδίοΐιΐ:- | Ιίοΐι άεΓ ΑιΐδδίοΗτεη ίη άίε- | δεηι ΚΓ·ε§· ΙιαίΙεη. ϋίε υδΑ δείεη ΗεαΙε 3ηι δοΐιεΐάενν-ε&ε, ννοβεί άίε Εηΐδθΐιείάαηβ: νοη Κοοδενεΐτ 351ΐ3εη§ε, άεΓ άί)ν- ΐ3ΐοΓίδοηε νο11ηΐ3οητεη ίη άεη Ηεεηάεη 1ΐ3ΐ3ε. Ιη άίεβεΓ δαηννίεπ^εη ίη- ΐεΓΠ3ίίοηα1εη 1*Λ£ε ^εΐιε ]ά- ρ3η ϋεί άεΓ δοη3ίίαη£ άεΓ Οδ^δίεηβ νοΓ- ΖείίΙ Κπε^ε ηιαεδδε ηι»η ίεδΐδίεΐΐεη, ά3δδ άίε Αεΐι- δεηηΐ3εοητε είη αη^εηεατεδ δεί άίε ΒοηιΙ)3Γάίε- ζα υεζείοηηεη Ιη άεΓ 3»ρ3ηΐδθ1ιεη Αιΐδδεη- ροΐίίίΐν δεί Ιεείηε Αεηάε- Γαη»; είη^εΐΓετεη. ]άράμ δεί δεί γ, άεπι Α55θΗ1αδ5 άεδ ϋΓείεΓραΙίτεδ ίηι δερ- ΙεηαοεΓ 1940 Ινείηεη νοη άεηι ά3ηιί(; εί^ ^εηεη νε§- 3θ8·ενίο1ιεη. Υογ Αθδοΐιΐιΐδδ άεδ Ρ,ιΐνΐεδ δείεη οίδ ζαΓ εηά8·αε1ΐί§·εη Εηΐ- δθΐιείάαηβ- 3ΐ1ε ΡΓ3^εη ίιιετ ιιηά ννίάεΓ εΓννο^εη ννοι-άεη Τεηηο 1ΐ3ΐ)ε Ι)εί ίι (ά«Γθ1ι άεη ζα νεΓίοί^εηάεη ν*ε§: ίίξ αηά ά&δ 3αρ3ηί- νοΐΐί ννετάε ίη δείηεΓ Ν3ΐ-ίοη&1ρο1ίΐί1< άίεβεη £ε1ιεη. ΜΕΒΕΒΙΕ6ΕΝΗΕΙΤ ΟΕΒ ΡΕ0Τ50ΗΕΝ 8Ο.ΑΟΕ ΟΕΟΕΝ ϋΙΕ ΚΟΤΕ ΑΚΜΕΕ ΒεΓΐίη, 24 ϋίε ^Γθδδε υεΓοεΓΐε άεαΙδθΗεη ^αίιιιιαίίε άίε δοιυ3εΙ:Γαδδίδα1ιε δίοΐι ΙοεΓείΐδ 3ηι εΓδίεη άεΓ Κ3τηρίη3ηά1ηη£εη δοιιΐ]εΐπΐδδ1ίΐηά &ε- ζεί§ΐ. Βίδ ιΐε{ ίη άεη Καεΐί- Ιίεη άεδ Ρείηάεδ δίίεδδεη άίε άεαΐδθΐιεη Ρΐα^ζεα^ε όγ, οηηε ά3δδ άεΓ Ρείηά ίη άεΓ Ι ^38·ε §:εαΐεδεπ ιΐΐεεΓε, άίε άειιτ, δθϊηεη ΙΙητεΓηεΙιηιαη&εη ζα • Ρΐα^ρΐίετζε ιιΐαΓάεη £ , βτίίίεη αηά είηε §τοδδε Αη- ζβΗΙ οη Ρΐα^ζεαβεη αηι Βο- | άεη νεΓηίοΗΐεϋ. αηά ΗηάεΓε I ηιί1ίΐ36ΓίδθΗε ί ιυείίεν ά3δ ιιιατεΐι Ζίεΐ ϋίε δθ1ιαη§: άεδ Οε^ηεΓδ ίδΐ άεΓ άεαΙδοΗεη Αηηεε ίηι ΟδΙεη τεδΐΐοδ «εΐαηβ-εη. Βετείΐδ ίη άεη εΓδτεη 24 8ΐπηάεη Ιίοηη- ΐεη άεΓ ΚοΙεη Απηεε νεΓ- ηίεΐιιεηάο δοΐιΐκ^β ζα^είαεβ): αηά ΟεΐΕεηάε§:ειπίηη ει-ζίεΚ: ιιιεΓάβη. ΕΝΘ-ΑΝϋ ΙδΤ ΡΡΑΝΚΡΕΙ0Η3 6ΕΘΝΕΡ ΐά, 24 Τιιηί. ΟβηβΓ&Ι ν7βγ8Τ&ηά αηά Οβηβτ&Ι Νθ8τιιβ3 ηβηιηβη ίη Ο&ββοΐβηοβ ζβΗηΙβιι- ββηά ιη&ΓθΙίΙΐβηΐδθΓΐθη Ι«β- άβη Είά &ιιϊ άίβ ^ Ρέταίη &ο. Ιη ββΐηβΓ Κβάβ βη άΐβ 5ο1ά&τβη β&^τβ ΟβηβΓ&Ι ζοββη αη δγΓΐβη βοΐΐΐβη, τπο Τηιρρεη ϊη ηηά ηιβίβΓΪβΙΙεΓ Τ/η- τ,βη νοη άβΓ ν7β1τ ηηά οηηε Ηίΐίβ νοη ΪΓ^βηά- βίηβΓ δβΐίβ άΐβ ΕΗΓβ ιιηά Ρ ίαρ- Γ)αεηάετεΓ ίδΐ ΗεαΙε εΓΐίϊΙΐεΓδτεΓ Οε^ηεΓ ιιηά οο- άίεηΐ δίοΐι 1>εί άεη Αηί>τίίίεη
  3ΐιί ά;ΐδ ίΓαηζοεδίδοΙιε Κοΐοηί-
  .ιΐΓείοΙι είηίβεΓ νεΓ.ΈΐεΓ, άίε
  ίΐιπι ιπΐδει·ε δοΗιυαοΙιεη Ραηΐί-
  Ιε ζείβεη.Εδ ^ίοΐ Ι^είηε Κεοηΐ
  ίει·ίίκιιη}ί ιιηά Ιςείηε ΕηΝ
  εΐεηάεη
  ΕΝΤ5ΕΝΠυΝΒ ΚΑΗΑ0Ι30ΗΕΒ
  ΤΒΟΡΡΕΝ£
  ηαά,δοηεΓ ΤΓαρρ,η ηαεΐ, Εη-
  ΙΤ αηά ννατάε νοη Ι^
  ρηΐβη αΐδ αη-
  εβ-ΐιοΐι Ε»2ζεΐο1ιηε1. Εγ Ιοε
  δ'ΗΐΊ άίεδε ϋ,ηηιοε,.ΐί."
  άεΓ &ΐ«ί
  ΟΙΕΤΟΕΗΚΕΙ ΟίΕΙΟΤ ΝΕΟΤΗΑΙ
  Αη1εαι*α, 24 Ιιιηί.
  Ιη βίηεΓ αιητΐΐεηβη Εγ-
  Ηβτ άϊβ ΤϋιΊίβΐ
  ϋίε Απηεβ ίη ΑίΓΪΙςα.
  ίαΐκ νν'ενίί;ιηά ΙοτΙ, Ί&ι
  υεΓείΐ, άίε Εΐπε αηά νν*αεΓάε
  άεδ ν3ΐεΓΐ:ιηάεδ ζα νεΓΐεί-
  άΐ^εη. υη^δΓ εηεηια1ί£<;ι· Υκγ- ι; υ. αι ίη άεεα Κγ!θ^ ζταίβεηβη 1&ηά ηηά άετ ηίοη ηεηϊΐζλ ι α ΟΙΕ ίίΙΟΧΟΜΜΑΝΟΑΙΙΠΙΙΙ 6ΙΒΤ Β£ΚΑΝΝΤ: ΡϊΊγ άεη ΡοδΙνκΓΐίεΙΐΓ νοη Κπ.Ία ηαοΐι ιΐειπ ίΰδΐΐϋπάϊ- δαΐιεη ϋΐ'ίεοΐκ'ηΐίΐηά Ιιαι άεΓ ιιηά οίίοηε ΡοδΐΙίΐιΊειι ηαΓ ίη ^2η δίηά. Όίε Ρο^τ (Ι(.τ ΖειΐίΗΐΓ άαιτΐι άίε Ε Β Β 1ΙΤΙ30ΗΕ ΥΕΒΙϋδΤΕ ϋΐβ δΐ&άΐ νοη άβΓ Ββνδΐ-βηιηβ: β:βΓ&ιιηιτ Οεηί, 24- νίε νοη ζαδΐΕεηάί^ΈΓ ηιίΐί- ϊ ,οΙιεΓ δτεΐΐε ϊη Βείτατ 1ΐ3ΐ άίε Οίίεηδίνε £ε(?εη ίη άεη Μίί^^δΙαηάεη άεδ 3η Ηείϋί»;1ίείΐ: ϋίε οπτίδοηβη ΤΓαρρεη οίίεηδίοΗΐΙίοΙι αΙΙεΓ- τΐαδΐε εΓΐίιΐεη, ζαιηαΐ άίε ίπιηζαεδίδοηεη ^αί- νΐΓΐίδαηι ίη άεη 3αί άεηι ϊίοεΓδί- Οεΐεεηάε εΐηβτίίίεη. άεΓ ΙεΙζΙεη 24 δΐαηάεη 1ΐ3θε άίε οπίίδοηε Οίίεηδίνε ^ε^εη Ό3ηΐ3δ1ίαδ ηίοΐιί: 3η Βοάεη ^εννοηηεη.Όίε δυαάί: δεί ί3δΙ νοΐΐΐίοιηιηεη νοη άεΓ ΖίνίΙυενοεΙΙίεΓαηβ· §·εΓ8εαηι(:. 18.735 ΜΑΝΝ ΑνΈ ΙΝΕΤΑ ΟΕΓΑΝΟΕΝ ΒεΓΐίη, 24- ^αη^ ϋίε Ζαΐΐΐ άεΓ 5εί άεη Κίεηι- ρίεη 3αί ΚΓεΙα 8·εηΐ3θΗΐεη Οεί3η^εηεη ίδΐ ίηι ζιΐδΛΓητηεη- ί3δδεηάεη ΒεΓίοΙιί άεδ ΟΙ>εΓ-
  1οοηιηΐ3ηάεδ άετ
  ηιίΐ 10.700 ΒΓΪΙεη αηά
  θΓΪεςΗεη δη^εβεοεη ν?οΓ-
  άεη. ΙηζννίδοΗεη ΗαΙ δίοΗ
  άίε Οεί,ιη^εηεη - ΖαΗΙ
  Π30Γ1 Α1)δο1ι1ηδδ άετ ΙείζΙεη
  8ίεαοεΓαη«δ3ΐίτίοη ηοοΐι εΓ
  Ιιοεΐΐϊ. δίε οεϋΓίείίΙ: Π3θ1ι εηά-
  £α1ΐ:ί«εη ΡεδΙδΙεΙΙαη^εη ίη-
  δ&εδ3ηιΙ: 18735 Μβηη, άΗπιη·
  τεΓ σεβηάεη δίοΗ 13.132 Βπ-
  Ιεη αηά 5603 ΟπεοΗεη.
  ΥΕΚΟΚΟΝϋΝΟ
  Αηί Οηιηά άεΓ ηιίτ νοη
  ΡηΙΐΓεΓηηά ΟΙοεΓδίεη Βείεΐιΐ-
  δΙΐΗθεΓ άεΓ Υν'εηΓπιαοηι εΓ-
  τειίΐτεη ΕπηαοΓΐτίδΐιη^ νεΓΟΓά
  ηε ίοΐι :
  αηά
  άαετίεη ηαΓ ηιίι
  νοη ιηΪΓ ^είοχΐ; ννεΓάεη
  Ιηββΐ ΚΓβία Ηίΐτ δίοη νοη
  2θ.οο υΐΐΓ ίοίδ Ο5·οο υΐΐΓ ίη
  ίΙΐΓεη νν'οΗιΐδίαΙΙε.ι βαίζαΐιαΐ-
  Ιεη. ΑΙΙε Ζιΐδ ιτηηιεηΓθΙΙ-αη^εη
  αηά ΥεΓδ^ηιηι1ιιη§εη δίηά νεΓ-
  Ιοοτεη.
  ρίβ Ροΐίζβίβίιιηάε
  3ΐιί 19-3° ^
  Αιΐ5η3ΐιικεη ηίεΓνοη δίηά αη-
  ϋίβ
  , , ΥεΓΐχεΙΐΓδ
  ιηίιτεΐ αδν, ίδΐ νοη δοηηεη-
  αηΙεΓ^3η§· ϋίδ δοηηεηααί-
  £3Π£ δο νοΓζιιηεΙιιηεη, άαδδ
  κείη Ι>ίοηιΗε1ιείη δίοΙιΙοαΓ ίδΐ.
  ϋίβ ροΙίζβΐΗοΗβ δϊΓβί-
  8:βν&11 δΐεΐιΐ άεη ^ειιIε^1^|ίεη
  θΓΐδ1(οηιηιαηάαητεηηζιι. ϋίεδε
  Ινόηηεη ΗαίτδΐΓΗίεη 1)ίδ ζα 5
  (ίαηί) ν'οο1ιεη αηά
  ΐεη Ιοίδ ζα 30 οχ> Κηι.
  8-εη. ϋίε δΐΓ3ΐεη δίηά
  ζα νοΙΙδτΓεε^εη.
  ϋΐε ΗβΓ&ηβο;αοβ οάβΓ
  νβΓθΓβΐΐηη^ νοη Ζβίτηη-
  β^βη, Ζε<ΐΙ:8θ1ιπίΙ:εη, τεπι, δοιιιίε δοιΐδΐί^εη ί ίδΐ νοη είηεΓ ^ ηιίτ Κηβ-β -ηηά Ζίνί1ο;βί£ΐηο;βη«η, άίε δίοΐι ΐη (τεαιαΙΐΓδαηι άεΓ άοιιΐδοΐιειι νεηρπΐίκ:ηΙ οείίη- άεη, αιίτά ηαςΐι άεη 3118-εηιεί- ηεη δΐΓΛίοεδΐίιηηιιαηίτεη άίε- ιϋβί^', άίε ηαΓ νοη ιιιϊγ §ε- •εη ιυει-άεη 1<αηη. ΑΙΙβ Ρηη^βΓ&ίβ, εΐη- δοΐιΐ. ΑηιαιειΐΓδοηάει- αηά άε- Γεη δΐΓθΐηεΓζεα^εΓ, Β3τΙ:επεη, ΑΙίΙχΐιηιαΙαϋθΓεη ηιϊί: 3ΐ1εηι ΖαΙοεΙιθΓ δίηά δοίοΠ; 1>εί (ΐεΓ
  ηαςΐΐδΐεη ΐνεΐιπηαοΐιΐδάίεη-
  δΤ8*.ε11ε αΐοζαΐίείοπι.
  Κ.ιιηά ηηΐίεεηάηη^εη άίΐΓ
  ίεη ηαΓ νοη άεαίδοΐιεη αηά
  ίίπεαηίδοΐιεη βΰΐιάεπι αο^ε-
  ΙιογΙ; ιιΐίίΐ'άοη.
  ΒΓίβίταιιΙϊεη δίηά δίίηιιΠ-
  αη άίε η^οΐΐϋΐ^ Κι-Μ-
  δίβιΐθΓη ηηά Α1)~α1>βη
  ΛΐΙβΓ Αγτ, ά ε ηαοΐι άεη ^αη-
  άεδ&εδετζΐΐοΐιεη Βεδτίτηηιαη-
  Ι?εη είη&εΐιεη, δΐεΐΐε ίοΐι υη-
  τεΓ τηείηε ΚοηΐΓοΙΙε αηά 5ε-
  Ηίΐΐΐε ππγ ΥεΓαηάεηιηρεη ίη
  ά 3ΐευ.ει·ει·1ιεΙ)Λΐηΐ{ νοΓ.
  βίηάηιίΐ:
  ^ ρ; ηΐΐβ
  Βηιΐδίοίίε ιιηά
  3ΐ1ε
  ΕΓζειΐίίηίί-
  ηίδ>=, οη είηε ^εΓεοηιε ΥβΓ-
  ΐείΐάη^ «ίεηεΓζιΐδΙεΙΙεη.
  ΟιιγοΙι άίε Βεδο1ιΐ3κηα1ιηιε
  Ϊά ά3δ Ετ^εηίιπη ,ιΐδ βοΐ-
  ηίοΐη ααίρεΐιοοεη, ιαοΜ
  άίε ΥεΓρ
  ϋίο νοη ηιίΓ βΗββββηβη
  ηηά νβΓΐΕΰηάβτβηνβΓθΓά-
  ηηη&βη ΚβοηίβνοΓβοΙΐΓίί-
  ίβη Ιιαΐο^η «ε8εηα6εΓ
  άεη ^εΐΐεηιΐεη Ι,ίΐηα'εϋίίεδεΐ:..
  ζεη άεη ΥοΓΓ3η8. Ι^εηάαιεΐ-
  οΐιε Κεοΐιΐδηιίΐΐεΐ, είιΐδΐιΐ Βε-
  Ιά
  ΙηυεΓάεη, ,βίβη οΗε νοη
  ηιΐΓ ε Ιαδδεηεη ιιηά νεΓΐίΐιεη-
  άεΐεη ΥεΓοΓάηαη^εη εηΐίιΐ-
  Ιεη.
  ! \ε
  άιεδε ΥεΓθΓάπαηβ νοΓ«εΗΐ,
  άεη Βωί-ιη ηιαηχεη ζιηιΐίάεΓ-
  Ικιικΐεΐι αηά δίοΐι
  ΡϊβΓά5, Ε36ΐ(Μη1ΐ).Ζιιο;-
  η ΚίίίΙ
  βΙΙβΓ Αγ! ηηά
  άεΓβη
  ρ
  τβη, δίηά νοη ίΐπχ-η
  ΐπηιεπι δΐίθΓΐ: αηΙεΓ «ειΐαα-
  ει· Αη^Λ^ε άεΓ Αηζιΐιΐ αηά
  άε·> Ααίοηΐΐΐίΐΐί—οάει- Ααίοε-
  δ άεΓ ίιΐΓ δίε
  ^ ζίνίΐεη ΟΠδθ;;-
  ΙιοΓάε (ΒαΓ^επηείδΙεΓ) 3ΐιζα-
  ιηεΐάεη.
  ϋίε Ββηητζηηβ- νοη
  ίί
  ^ ηαςΗ
  δεΐηιιει-ε άββ νβΓκεΙ.οικ οάεΓ
  :ι5 ζηηι Τοά
  ^ίίδ, ζή
  οάετ ζιι <ί. βΐηβί ηει- Ι)ΐβ8β ;„ ^γ νοη ΚΓβία. ΑγΙ ίίίτ οΐιηε μίί νε1ιπη:ιο1ι(:8άίεηδτεΙ;ο1- ιιηά Αγι ά'αεΐ/ίεη ιηίι ηίοΗΐ νειΊιαεηάεΓτ ίΡΑΦ£Ι0Ν ηι β 5 β Είς τό Δημαρχιαι<5ν Μέγαρον ιδρύθη Γραφξτον άπωλεσοέντων αντικείμενον. 01 άν*υρ οκοντες τοιοθτςι' άνπ<ε|μενα Ο(|>εΐλου31 να
  παραδΙδωσινήιαντα αύτόθι, Ο»
  δέ άπωλέσαντες ταθτα δύναται
  νά τό παραλο,μβανωσιν, έφ' δαον
  άιιοδείξωοιν 4 Τ (6ά
  ΣΕΛΙΣη
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ενιαίον μέτωπον
  Γεριανίας, Ιταλίας, Φι-
  λαν5ίας και Ρουμανίας
  εναντίον τ.ης άπειλης
  των '60 Ρωσσικών Μεραρχιών
  'ΗΙ Γεριανία μέ την επέμβασιν της κατά τού
  μπολσεΐκισμοϋ προσφέρει άνεκτίμητον υπη¬
  ρεσίαν :ίς τόν Εύρωπαϊκόν πολιτισμόν.-Σχό-
  λια Γαλλικών εφημερίδων
  Χανιά 26 Ίουνίου 1941
  ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ Ίουνί- |
  ου.—Ή «Μαν» άναγ- !
  γέλλουσα τή είδησιν '
  τής είσβολήςτών Γερ- !
  μανικών στρϋευμάτων
  είς Ρωσσίαν, ίίς έκτα¬
  κτον αυτής έκδοσιν,
  τό εσπέρας - Κυρια-
  κής, γράφει: «) πέπλος
  έσχίσθη, ή Ιοβιετική
  "Ενωσις άπεκιύ φ θ η».
  Επί τοΰ αύτο θέματος
  άιτχολοΰνται ήΠαρί Μιν
  τί» καί ή «Πα{ Σουάρ»
  αΐτινες δημοσι3ουν συγ
  χρόνως την ποκήρυξιν
  τοΰ Φύρερ, ώ καί τό
  τελεσίγραφον ΐής Κυ¬
  βερνήσεως τΰ Ράϊχ
  ^; την
  "Ενωαιν.
  Σοβ ετικήν
  ΕΝΙΑΙΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΗΣ ΑΠΕΙΑΗΣ ΤϊίΝ .60 Ρ3^,ΙΚ. ΜΕΡΑΡΧ10Ν
  Αί ώς άνω έφημερί-
  δες άνήγγειλαν έπίσης,
  μέ κτυπητους τίτλους,
  τόν σχηματισμόν ένιαί-
  ου μετώπου Γερμανίας,
  Ιταλίας, Φιλανδίας καί
  Ρουμανίας εναντίον τής
  άπειλής των 160 Ρωσσι¬
  κών Μεραρχιών.
  «Ή κομμουνιστική Ρωσ
  σία—συνεχίζουν αί έφη
  μερίδες—απεκαλύφθη ό-
  ποία πράγματι ήτο: "Ε ν
  δίγλωσσον τ έ ρ α £
  καίμίαδιαρκής έ-
  στία προδοσίας. Ά
  πόε'ίκοσι έτών συνομοτεί
  κατά τής ήσυ^χίας, τής
  ελευθερίας και τής εύη-
  μερίας τοϋ κόσμου. Έν
  συνεχεία γράφουν ότι
  πολύ όλίγην έκπληξιν
  προύκάλεσεν τό ότι ή
  ά π ε λ πισμένη Αγγλία
  βοηθεΐ τόν μπολσεβικι¬
  σμόν. Ή Γερμανία, κατα-
  λήγουν αί έφημερίδες,
  μέτήν επέμβασιν της κα¬
  τά τοΰ μπολσεβικισμοΰ,
  προσφέρει άνεκτίμητον
  υπηρεσίαν είς τόν Εύρω¬
  παϊκόν πολιτισμόν.
  ΝΑ ΠΑΡΑΑΟΟΟΙΙ ΑΜΕΣΟΣ
  Ή διαταγή !ΰ Στρα-
  τιωτικοΰ Διοικτ,οϋ Κρή¬
  της, περί άμέαυ παρα¬
  δόσεως παντόίπυροβό-
  λου δπλου, συ^εριλαμ-
  βανομένων καίτών κυ-
  νηγετικών τοι,χων, ως
  και πυρομαχιχΐν, χειρο-
  βομβίδων, έκ^ηκτικών
  ύλών καί λοιπήν πολε-
  μικών ε'ιδών, Η&ώς καί
  παντός ειδους Ι|κτισμοΰ,
  τοΰ τε άγγλικοΙ καί έλ-
  ληνικοϋ στρατ^ πρέπει
  ν' άναγνωσθή Ετά τής
  δεούσης προσοής παρ'
  δλων γενικώς ΐν κατοί
  κων, δχι μόνον ©ϋ Νο-
  μοΰ Χανίων άΉ όλοκλή
  ρου της Κρής. Άν
  καί είμεθα £ολύτως
  βεβαιοί ότι οΰΐίς θά υ¬
  πάρξη όστις θΐττκεφθη
  ν' άποκρύψη τϋχα ει¬
  δή, άφοΰ γνωρ^ πολύ
  καλά ότι ή πρό|ς αυτή
  τιμωρείται μέ ήν —οι-
  νήν τοΰ θανάτ^ κάνο-
  μεν έν τούτοις»ήν σύ¬
  στασιν πρός π^α πολί
  την, και πρό; ^γυναί¬
  κας άκόμη, νά %υσουν
  χον εχουν υπό Αν κα¬
  τοχήν έν ή κα1 * ---
  τερα των
  δών, πρός
  συνεπειών
  νη;; διαια/ή;.
  δια τηΠΙατιΙϊΙ
  Ή Μόσχα άποδέχε-
  ται ευχαρίστως την
  Αγγλικήν βοήθειαν
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 21 Ί¬
  ουνίου.—Κατά τηλ)μα τοϋ
  Πρακτορείον Ρώντερ,ό Ρώσ-
  σος πρεσβευτής Μαΐσκυ επε¬
  σκέφθη τόν Υπουργόν των
  Εξωτερικών κ. Ήντεν, 'ινα
  τοϋ ανακοινώση την άπάνψ
  σιν τής Σοβιετικάς Ενώσεως
  είς την προσφοράν βοη&είας
  έκ μέρους τής Βρεττανίας.
  Ή Μόσχα έόέχ&η μετά χα-
  ράς την προσφοράν ταύτην.
  Κατόπιν τούτον άναμένεται .
  ότι μία τεχνική, βιομηχα-
  νική και στρατιωτική Αγ¬
  γλικη αποστόλη ΰά μεταβή
  είς Μόσχαν, πιθανώς μέσω
  Αιγυπτου.
  Έπίσης ό πρεσβεντης των
  Ήν. Ιΐολιτειών κ. Βινάν έ¬
  σχε μίαν συνομιλίαν μετά
  τοϋ κ. Μαΐσκυ, οφειλομένην
  πιθανώς είς ιδίαν αύτοϋ πρω¬
  τοβουλίαν, ήτις εΐχε ώς σκο¬
  πόν την προσφοράν είς την
  Συβ. "Ενωσιν πάσης βοη&εί-
  ας, την οποίαν αί Ήν. Πολι¬
  τειαι ϋ~ά ηδύναντο νά παρά¬
  σχουν.
  εί-
  των
  Ό .Γβρμανός
  'κος Διοικητής
  προσκλήσεως
  νομένης πρός
  Λαόν, καλεΐ
  δοΰή μέ ζήλον
  γασίας τού,
  αποκατάστασιν των |3ι°τι-
  κων καί οίκονομικών πραγ-
  μάτων τής Κρήτης.
  Δέν αμφιβαλλομεν δτι δ-
  λοι γενικώς οί Κρήτες Θά
  κατανοήσουν πληρως την
  σημασίαν των λόγων τοϋ κ.
  Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ
  Κρήτης «αί Θά σπευσουν
  νά συμμορφωθούν πρός τάς
  έκδοθείσας ύπ' αυτού, μέ-
  χρι τούδε, διαταγάς, ινα
  ούτω ') Κρ Π εη έπανακΐήρη
  την προτέραν της ζωήν,
  π^άγμα όπερ Θά συν εελέση.
  ασφαλώς, είς την άτο-
  κατάστααιν όμαλών συν&Π'
  κων.
  ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΑ ΜΕΙΡΑ
  Ή Γερμανικη Σΐρατΐί)τι-
  κή Διοίκησις, επιθυμούσα
  νά άνακουφίαη. κατά τό
  δυνατόν, τόν πληθυσμόν
  τής Νήσου, κ^ρίως δέ τάς
  πτωχοτέραί τάξεις, δέν ε¬
  πέτρεψε καμμίαν υπερτί¬
  μησιν είς τα ε'ίδη τής οια-
  τροφής, ώς λ. χ· ά^του,
  κρέατος, όαΛρίων, όρύζης,
  ζακχάρεις κ. λ. π. Έκ πα¬
  ράλληλον λαμιΐάνει αύ·
  Νικηφόροι μαχαι
  εναντίον τοϋ έρυ-
  Θροΰ στρατοϋ
  Επιχειρήσεις διεξαγονται συμφώνως τψ προδιαγε-
  γραμμένφ σχεδίφ.—Σκάφη 37.000 τόννων έ6υ-
  δίσδησαν υπό των άεροπλάνων.—237 τάνκς κα-
  τεοτράφησαν είς τό Σολούμ.
  στηρότατα μέτρα πρός πά-
  τάξιν τής αισχροκερδείας,
  έφ' όσον ήθελε παρατηρη-
  θή τοιαύϋη.
  Ή Γερμανικη Διοίκησις
  μελετά έπίσης την λήψιν
  καί άλ,λων μέτρων, άτινα
  θ' άνακουφίσουν έτι περισ¬
  σότερον τόν έΊγαζύμενον
  ιδία κόσμον.
  η μμ
  Ό γεω ")γικός κόσμος, κα¬
  τόπιν των προστατευτικόν
  μέτρων άΐΐνα έλα)ίε τελευ¬
  ταίως ή Γρρμανική Στρα-
  τιωτική Διοίκησις Κοήτη;,
  επεδόθη, μέ την αύτην ώ:
  καί πρότερον Θερμήν, είς
  τάς γεωογικάς τού έρ/νααί
  α;, ιδιαιτέρως δέ είς την
  συγκομιδήν των σιτηοών,
  έξ ής έξαρτάται π^ωτίστως
  ή συντήοησις. έστω καί,δι'
  Ολίγον χρόνον, τοΰ πλιι&υ-
  σμαύ τής Κρήτης, λαμβανο
  μενου υπ' όψει ΰτι λόγφ
  των πολεμικήν νργονύτο)ν
  δέν είναι εί)«οος ή είσα
  γωγή» επί τοϋ παρόντος,
  σίτου έ* τα Ν'
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Ίουνίου.
  Ή Άνωτάτη Διοίκησις τοΰ
  Γέρμανικοΰ ΣτρατοΟ ανακοι¬
  νοί :
  Είς τό Άνατολικόν μέτω¬
  πον αί μαχαι τοΰ στρατοΰ
  καί τής άεροπορίας εναντίον
  τού έρυθροϋ στρατοϋ διεξά-
  γονται νικηφόρως καί συμ¬
  φώνως τώ προδιαγεγραμμέ-
  νω σχεδίω.
  Τορπιλλάκατοι είσέουσαν
  είς τα ΰδατα των άκτών τής
  Σοβιετικής Ενώσεως καί έ-
  βύθησαν ε'ν περιποΛΐκόν
  πλοΐον τής άκτής καί τέσσα¬
  ρα άλλα χωρητικότητος
  5 950 τόννων.
  Είς Μαύρην θάλασσαν μία
  μικτή μοίρα Γερμανορουμα-
  νικών ελαφρών ναυτικών δυ-
  νάμεων έβλήθη κατά μίαν ά-
  ναγνωριστικήν περιπολΐαν
  υπό μιάς Σοβιετικής παρα-
  κτίου πυροβολαρχΐας άνευ
  ούδεμιάς επιτυχίας.
  Είς τόν άγώνα εναντίον
  τής Μ. Βρεττανίας, τα ύπο-
  βρύχια μας έβύθισαν είς Βό¬
  ρειον Ατλαντικόν καί Δυτι¬
  κήν Άφρικήν έ'ξ έμτ.ορικά
  πλοΐα συνολικής χωρητικό¬
  τητος 26.000 τόννων.
  Ή άεροπορΐα κατέσΐρεψεν
  είς την περί την Αγγλίαν
  περιοχήν ιρία φορτηγά άτμό-
  πλοια 11.000 τόννων καΐ έπέ-
  τυχεν άπ' εύθείας πλήγματα
  διά βομβών μεγάλου οιαμε-
  τρήματος επί έτέρων δύο άλ·
  λων πλοίων.
  Βομβαρδιστικά άεροπλάνα
  επετεθησαν μετ" επιτυχίας
  κατά την τελευταίαν νύκτα
  εναντίον λιμενικών έγκατα-
  στάσεων παρά τ<νς ακτάς τοΰ Ταμέσεως, εναντίον άε· ροδρομίω ν είς τΐαν καΐ στρατιωτικών στό- χων επί τής Άγγλικής Νο· τιοανατολικής άκτής. Είς μίαν πτήσιν υπεράνω των άκτών τής Μάγχης γε¬ νομένην κατά τό διάστημα τής ημέρας υπό μεμονωμένων Βρεττανικώνβομβαρδιστικών, προστατευομένων υπό μαχη- τικών κατερρίφθησαν είς άε· ρομαχίας 11, υπό τοθ άντια- ροπορικοθ δέ πυρός καί των περιπολικών πλοίων έτερα 2 Βρετ. άεροπλάνα, Είς την Β. Άφρικήν Γερ- μανικά καί Ίταλικα άεροπλά να επετεθησαν χθές εναν¬ τίον έχθρικών θέσεων καί στρατιωτικών άποθηκών πα¬ ρά τό Τομπρούκ. Κατά την μάχην διά την άμυναν τοθ Σολούμ, την διε ξαχθεΐσαν άπό τής 15—17 Ίουνίου κατεστράφησαν. 237 Βρετ.άρματαμάχηςΈκτόςτού τού περιήλθον είςχεΐρας των Γερμανικών στρατευμάτων δώδεκα άθικτα άρματα μάχης, 12 τηλεβόλα, 77 φορ¬ τηγά αύτοκίνητα, καθώς καί πολυάριθμα δπλα καί πολε- μοψόδια. Συνελήφθησαν αρ¬ κεταί έκατοντάδες Βρεττα- νών αίχμαλώτων. Μεγάλαι έπιτυ- χίαι είς τό άνα- τολικ. μέτωπον Περαιτέρω εξέλιξις των έπιχειρησεων συμφώνως τφ σχεδίφ.—22 Βρεττανικά άεροπλάνα αποπει¬ ραθέντα νά πετάξωσιν άνωθεν των κατεχομένων εδαφών κατεστράφησαν.—Εβυθίσθη ^Αγγλικόν περιπολικόν πλοΐον. Γενικόν "Επιτελείον τού Φύρερ 24 Ίουνίου. Ή Άνωτάτη Διοίκησις τοθ Γερμανικοϋ ΣτρατοΟ ανακοινοί : Είς τό Άν. μέτωπον αί έ- πιχειρήσεις τοϋ Γερμανικοϋ Στρατοϋ έξελίσσονται μετά μεγάλης επιτυχίας συμφώ¬ νως πρός τό άρχικόν σχέ¬ διον. Είς σαλασοίαν περιονήν πέριξ τής Αγγλίας 3ομ3αρ- διστικά άεροτλάνα κατέ στρεψαν έν Βρεττανικόν πε ριπολικόν πλοίον κα'ι έπρο- ξένησαν δαρείας βλόβις είς δύο έμπορικά σκάφη. Κατά μίαν απόπειραν Βρεττανικών άεροπλάνων, αποπειραθέντων όπως πε- τάξωσι την ημέραν υπέρ τα καταλαμμένα έδαφη,κατερ- ρ'φδησαν 22 'Αγγλικά άερο πλάνα. Κατά τάς επιχειρή¬ σεις ταύτας άπωλέαδησαν 4 ημετέρα άεροπλάνα. Μία πυροδολαρχία μεγά- λου βεληνεκοθς'τοΰ πολ'εμχ- κόϋ ναυτικοϋ"έ6αλεν εναν¬ τίον "έχορικών σκαρών δια πλεόντων τό στενόν τής Μάγχης. Κατά την π-ιοελδοΰσαν ρ^πορία έ6ομ6άρδισεν λι- μενικάς έγκαταατάσεις είς τάς έκβολάς τού Ταμέσεως καί είς την νοτιοανατολι- κήν "Αγγλίαν. Προεκλήθη¬ σαν μεγάλαι πυρκαϊα'ι. Βρετ. άεροπλάνα έρριψαν κατά την παρελθούσαν νύ¬ κτα είς την βορειοδυτικήν Γερμανίαν μικρόν αριθμόν έμπρηστικΙ>ν καί εκκρηκτι¬
  κών όομβώ/ έξ ών μερι-
  κοί πολίται εφονεύθησαν
  καί έτραυματ-ίσϋηοα/. "Αρ¬
  κεταί οικίαι έ6λήδησαν. Τα
  καταδιωχτικά τής νυκτός
  κατέρριψαν έν άεροπλάνον
  τό δέ πυρο3ολικόν τοϋ ναυ·
  τικοϋ έτερα δύο.
  "Εν σμπν°ζ κατα5ιω<τι- κών νυ<τός επέτυχε την κατάρρΐψιν τοϋ 233οτοΰ άε- ροπλάνου. ■ "_"■ ,· , · ·.<·,· ^. *~ π'υ,το' ΐήν διοίκησιν τρυ άντθρχου Μπλντερς μονάς κατα5υκτικών άεροπλάνωμ επέτυχε την 22 Ίουνίου την νυ<τα ή 6ομδαρ5ιστική οε- τη;.
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 26 ΊουνΙρυ 1941
  Ή Σλοβακία συμμε-
  τέχει είς τόν άγώνα
  κατά τής Σοβιετι-
  κής Ενώσεως
  Ο ΣλΟΜΚΙΚΟΣ ΪΤΡΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΒΗ ΤΑ ΣΥΗΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ
  ΠΡΕΣΒΟΥΡΓΟΝ, 24
  Ίουνίου. Ό Πρόεδρος
  τής Σλοβακικής Κυβερ¬
  νήσεως Δρ Ιωσήφ Τίζο,
  εξέδωκε την μεσημβρίαν
  τής Τρίτης προκήρυξιν
  πρός τόν Σλοβακικόν λα
  όν. 'Εν αύτη έδήλου
  | δτι ό Σλοβακικός στρα-
  τός διέβη την Τρίτην τα
  σύνορα τή; Σλοβακίας
  όπως ένωθη μετά τοΰ
  Γερμανικοΰ είς τόν ε¬
  ναντίον τοϋ μπολβεβικι-
  κοϋ στρατοϋ άγώνα.
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝ
  ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 ΊουνΙου
  "Ανευ διακοπής έξακολου-
  θεΐ ή περαιτέρω προώθησις
  των ήμετέρων ταχέων στρα-
  τευμάτων. Άτελεύτητοι φά-
  λαγγες, ή μΐα κατόπιν τής
  άλλης ύπερεπήδησαν τό πλή-
  θος των Μπολσεβίκων τής
  πρώτης γραμμής, έν στενή δέ
  μετ* αυτών συνεργασία ύπε-
  ρΐπταντο τα άεροπορικά σμή
  | νη καταστρέφοντα τάς δδούς
  έξορμήσεως τοθ έχθροθ καί
  καταδιώκοντα αύτά έκεΐδπου
  προσεπάθουν νά. όπΐσθοχωρή-
  σουν συντεταγμένα.
  II
  ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΝΕΙΟΥΔΕΤΕΡΑ
  ΑΓΚΥΡΑ 24.-Δι επι¬
  σήμου δηλώσεως ή Τουρ
  κια εξέφρασε την άπό-
  φασίν της όπως παρα¬
  μείνη ούοετέρα είς τόν
  παρόντα πόλεμον μετα-
  ξΰ τής Γερμανίας καί
  τής Σοβ. Ενώσεως.
  ΑΔΥΝΑΙΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΚΑΝΑΔΙΙΩΝ]ΤΡΑΤΕΥΜ1ΤΩΙΙ
  Βερολίνον, 24 Ίουνίου
  Ή αποστόλη νέων Κα
  ναδικών στρατευμάτων
  είς την Αγγλίαν έχαρα-
  κτηρίσθη υπό τοΰ Κανα
  δοΰ Πρωθυπουργοϋ ώς
  άδύνατος. Τοΰς λόγους
  τής άδυναμίας ταύτης
  άπέδωσεν είς την έλλει¬
  ψιν ίκανοΰ άριθμοΰ με-
  ταγωγικών πλοίων.
  Η ΤΑΧ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΕΝ ΤΗΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ
  Άπό τής 23ης τρέχ.
  έπανήρχισεν ή ταχυδρο-
  μική συγκοινωνία μετα-
  ξύ των Ταχυδρομικών .
  Γραφείων τοΰ Νομοΰ
  Χανίων. Αυτή θά έκτε-
  λεΐται τρίς τής εβδομά¬
  δος πρός τό παρόν.
  ΑΝΑΚ0ΙΝ0Σ1Σ ΣΪΡΑΤΙΡ.ΤΙΙ.ΗΣ ΔΙΰΙΚΗ.ΕΙΙΣ
  Ή ταχυδρ. συγκοινωνία
  μετά τής λοιπής Ελ¬
  λάδος
  Αναφορικώς μέ την τα-
  χυδρομικήν συγκοινωνίαν
  τής Κρήτης μβτά τής υπο-
  λοιπού Ελλάδος, ό Στρα¬
  τιωτικάς Διοικητής Κρήτης
  καθώρισεν δτι έπιτρέπεται
  μόνον έμπορική άλληλογρα·
  φία καί άνοικτά έπιστολι-
  κά δελτάρια, συντβταγμένα
  είς την Γερμανικήν γλώσ¬
  σαν. Αί διευθύνσεις είς την
  Ελληνικήν). Ή άλληλογρα»
  φία ύπόκειται είς λογοκρι·
  οίαν τής Γερμανικής Στρα·
  τιωτικής Δυνάμεως.
  18135 ΑΙΧΜΑΛΟΤΟ] ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
  Βερολινον, 24 Ίουνίου
  Ό άριθμός των συλ¬
  ληφθέντων αίχμαλώτων
  κατά τάς μάχας τής Κρή
  της άνέρχεται, κατ' άνα
  κοίνωσιν τής Άνωτά-
  της Διοικήσεως τοϋ Γερ
  μανικοΰ Στρατοϋ, είς
  10.700 Άγγλους καί 5000
  Έλληνας, έν τφ συνόλω.
  'Εν τφ μεταξΰ ό άριθμός
  ούτος, μετά τό πέρας
  των τελευταίων έπιχει-
  ρήσεων εκκαθαρίσεως,
  κατέστη άκόμη μεγαλεί-
  τερος. Κατά τάς διαβε-
  βαιώσεις των αρμοδίων
  ό όλικός άριθμός των
  αίχμαλώτων έφθασεν
  τούς 18735 άνδρας, έκ
  των οποίων οί 13132 εί¬
  ναι Άγγλοι καί 5603 Έλ
  ληνες.
  Ο ΗΛΕΙΤΡΟΦΟΤΙΣΜΟ!
  ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΛ)Φ£ΗΑ
  Έντολή τής Γερμ. Στρ.
  Διοικήσεως Κρήτης, συνερ-
  γεϊα τής Εκμεταλλεύσεως
  Ήλικτρικών Έγκαταστά-
  σεων τού Δήμου Χανίων έρ-
  γάζονται έντατικώς,
  έν συνεργασία καί
  υπό την καδοδήγησιν πάν-
  τοτε Γερμανών είδικών, διά
  την αποκατάστασιν τού
  ήλεκτρικοΰ δικτύου τής
  πόλεως, ούτως ώστε νά
  έπαναρχίση ή παροχή ήλεκ¬
  τρικοΰ ρεύματος είς τα έρ-
  γοστάσια, καταστήματα καΐ
  οίκίας τής πόλεως ώς καί
  πρότερον. "Ηδη ήλεκτροφω
  τίσδη ή άγροτική περιοχή,
  ήτις ήλεκτροφωτίζετο καΐ
  προηγουμένως, άπό 'Αγυιάς
  μέχρι Σούδας. Έπίσης έδόδη
  ρεΰμα είς τόν Κινηματογρά
  φόν «Πάνδεον» διά νά λει-
  τουργήση καί πάλιν, χδές
  δέ τό εσπέρας επρόκειτο
  νά δοδή είς την λεωφόρον
  Δικαστηρίων·—Μπόλαρη.
  Έπίσης άλλο συνεργεϊον
  τής Έταίρείας Αυτομάτον
  Τηλεφώνων κατογίνεται διά
  την αποκατάστασιν τής τη-
  λεφωνικής έπικοινωνίας έν
  τή πόλει.
  ΦΑΑΑΓΓΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΔΗΙΥ1ΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  "Εχοντες ύπ' δψει την υπό
  χρονολογίαν 17 ΊουνΙου 1941
  διαταγήν τοθ ΣτρατιωτικοΟ
  ΔιοικητοΟ Κρήτης :
  ΚαταρτΙζομεν φάλαγγαν
  εργασίας τοθ Δήμου Χα¬
  νίων.
  Ή δύναμις τής φάλαγγος
  άπαρτΐζεται άπό τούς κα-
  τοΐκους τοϋ Δήμου ανεξαρ¬
  τήτως έπαγγέλματος συμπε¬
  ριλαμβανομένων καί των Δη-
  μοσΐων ύπαλλήλων, έγγε-
  γραμμένων ή μή είς τα δη-
  μοτολόγια τού Δήμου Χα¬
  νίων καί άπό ήλικίας 18—
  45 έτών.
  Ίατρικαΐ πιστοποιήσεις δέν
  Ισχύουσιν.
  ΟΙ προφανώς μή δυνόμε¬
  νοι νά έργασθώσι θέλουσι
  καταβάλλει δραχμάς 100 η¬
  μερησίως, είς τό Δημοτικόν
  Ταμείον μέχρι τής επομένης,
  άλλως θά τιμωροθνται υπό
  των Γερμανικών άρχών. ΟΙ
  μή δέ συμμορφούμενοι θά τι¬
  μωροθνται λόγω αρνήσεως
  εργασίας ή λόγω σαμποτάζ
  μέ φυλάκισιν είρκτήν καί είς
  Ιδιαιτέρας σοβαράς περιπτώ-
  σεις μέ την ποινήν τοθ θανά-
  τού, ώς ή άνω διαταγή όρΐζει.
  Όδη^ο. τής φάλαγγος ερ¬
  γασίας θά όρίζονται υφ' Η¬
  μών Μηχανικοι των Δημο-
  σίων "Εργων, Νομικών Προ·
  σώπων ή καί ίδιώται, είς ούς
  θά παραδίδεται εκάστοτε τό
  πρόγραμμα τής εκτελεσθή·
  σομένης εργασίας.
  Πρός τουτο, καλοθμεν, διά
  την 25 τρέχοντος μηνός καί
  περί ώραν 7 π. μ. είς τόν πε-
  ρ'βολον ιοθ Γυμνασίου Αρ¬
  ρενων Χανίων άπαντας τούς
  κατοίκους τοθ Δήμου Χανίων
  έγγεγραμμένους ή μή είς τα
  Δημοτολόγια των οποίων τό
  επίθετον άρχεται άπό τα ψη-
  φία Α καί Β, πρός εκτέλεσιν
  ήμερομισθίων διά την 25 καί
  26 τρέχοντος μηνός. Διά την
  27ην καί 2θην τρέχοντος μη¬
  νός, καλοθμεν ωσαύτως έ-
  κείνους των όπυ.ων τα άρχι-
  κά ψηφία των έπιθέτων των
  άρχονται άπό Γ, καΐ Δ. διά
  δέ την 29ην καί 30ην τρέχον¬
  τος μηνός, Ι'καλοθμεν έπίσης
  έκεΐνους των οποίων τα άρ·
  χικά ψηφία των έπιθέτων των
  άρχονται άπό Ε. Ζ. Η. θ.·
  Διά τό πρώτον δεκαήμε¬
  ρον τοθ μηνός Ιουλίου έ. Ι.
  τα μέλη τής φάλαγγος εργα¬
  σίας θέλουσιν ορισθή δι' ίδιαι
  τέρας μας πράξεως τοιχο-
  κολληθησομένης είς τό Δη·
  μαρχιακόν Κατάστημα την
  29ην τρέχοντος μηνός.
  Έν Χανίοις τή 23 Ίουνίου
  1941
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  ΝΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Έντολή τοϋ Γερμανοΰ
  Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ
  Κρήτης ανετέθησαν κα-
  θήκοντα Δημάρχου Χα¬
  νίων είς τόν κ. Νικόλαον
  Σκουλάν.
  Ν ΥΔΡΕΥΣΙΠΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Έντολή τής Γερμανικής
  Στρατιωτικής Διοικήσεως
  Κρήτης, συνεργεϊα τοθ Δή¬
  μου Χανίων, έκ Μηχανικόν
  καΐ άλλων τεχνιτών, άπα-
  οχολοθνται άπό ημερών είς
  την έπιδιόρ&ωσιν των κεν-
  τρικόν σωλήνων διοχετεύ-
  σεως ποσίμουυδατος καί άν-
  τικατάστασιντώνκατεστραμ
  μένων τοιούτων, ώστε ούν
  τώ χρόνω νά λαμβάνουν
  ύδωρ δλαι γενικώς αί συ¬
  νοικίαι.τής πόλεως.
  Ήπολιτική Αγγλίας
  νά σκοτώση τούς Γερμανούς
  ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΐΊΟΑΣΕΒΙΚΟΥ!
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 24 Ίον |
  νίου.—Καΰ'α πληροφορεΐται |
  ό Ηνωμένος Τνπος έκ Λον¬
  δίνον ,εκπρόσωπος τής Βρετ-
  τανικής Κυβερνήσεως, δστις
  δεν κατωνομάσΰη, εδήλωσεν
  δτι ή πολιτικη τής Αγγλίας
  είναι νά σκοτώστ) τυύς Γερ¬
  μανούς! Εάν κανεΐς άλλος θε
  λει νά συμμετάσχη εις τό πιιι
  γνίδι αύτόπροσέΰεσεν οί "Αγ
  γλοι ϋ'άτόν παρακολονΰήσουν
  μετ'ένδιαγέροντος καΐ θά τον
  συνοδεύουν αί καλλίτεραί των
  ενχαί !
  Ή δήλωσις αυτή έκψράζει,
  δι' άλλην μίαν φοράν με κυνι
  κήν ώμύτητα, την έπιϋυμίαν
  καταστροφάς όλον τοϋ Γερ-
  μανικον λαόν, ή όποία έια-
  πνέει την Αγγλίαν τοΰ
  Τσώρτσιλ. "Ετι δέ περαιτέρω
  άποκαλνπτει σαφώς τούς πό-
  ΰονς των σννενόχων τουπλον
  τοκρατών τοΰ Λονδίνον άφ'
  ενός καΐ των Μπολσεβίκων
  άφ' έτερον.
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  Βάσει τής έζουσιοδοτήσε-
  ως τής παρεσχεδείσης,'μοι
  υπό τοϋ Φύρερ καί "Ανωτά¬
  του 'Αρχηγοϋ των Στρατιω¬
  τικών δυνάμεων, διατάσσω
  δπως:
  Ό πληδυσμός τής Νή¬
  σου Κρήτης παραμένη είς
  τάς οίκίας τού άπ4 τής 8 έ-
  σπερινής ώρας μέχρι τής
  5ης πρωϊνής. "Απασαι αί συ-
  ναδροίσεις καΐ συγκεντρώ-
  σεις άπαγορεύονται.
  'Ως 'Αστυνομική ώρα
  καδορίζεται ή 7.30' εσπερι¬
  νή. Ούδεμία έπ' αυτού έζαί
  ρεσις έπιτρέπεται.
  "Η συσκότισις απάντων
  των οίκημάτων, όδών, συγ-
  κοινωνιακών μέσων κ.τ.λ.
  δέον νά γίνεται άπό τής δύ·
  σεως μέχρι τής άνατολής
  τοΰ ηλίου, κατά τοιούτον
  τρόπον ώστε ουδέν ϊχνος
  φωτός νά είναι όρατόν.
  Τό δικαΐωμα έπιβολής
  άστυνομικών ποινών άνή-
  κει είς τα έκασταχοΰ Φρου-
  ραρχε~α. Ταυτα δύνανται
  νά έπιβάλωσι ποινάς φυλα-
  κίσεως μέχρι (5) έβδομά-
  δων καί χρηματικάς ποινάς
  μέχρι 30.000 μάρκων. ΑΙ ποι-
  ναί έκτίονται άμέσως.
  Ή έκδοσις ή ή κυκλοφο
  ρία εφημερίδων, περιοδι¬
  κόν καΐ φέϊγ—βολάν, κα-
  δώςκαί παντός ετέρου έντύ
  που χρήζει είδικής αδείας,
  ήτιςμονον ύπ' εμού δύναται
  νά χορηγηδή.
  "Απαντες οί πομπαί ά-
  συρμάτου, συμπεριλαμβα¬
  νομένων καί των τοιούτων
  των έρασιτεχνώ/, καδώς
  καί γεννήτρια, μπαταρίαι
  καί συσσωρευταί, μεδ'
  απάντων των έζαρτη-
  μάτων, οφείλουσι νά παρα-
  δοδώσιν άμέσως είς την
  πλησιέστερον στρατιωτικήν
  αρχήν.
  'Δκρόασις ραδιοιρωνι-
  κών έκπομπών έπιτρέπε¬
  ται μόνον των Γερμανικών
  καί Έλληνικών σταδμών.
  ΑΙ ταχυδρομικαί περι-
  στεραΐ οφείλουσι νά παοα-
  δοσώσιν άπασαι είς τό πλη¬
  σιέστερον Φρουραρχεϊον ή
  Στρατιωτικήν διοίκησιν.
  "Ιπποι, δνοι, ήμΐονοι,
  κάρρα, αϋτοκίνητα παν¬
  τός εϊδους, ποδήλατα, κα¬
  δώς καί αί άποδήκαι έζαρ-
  τημάτων αυτών καί αί έγκα
  ταστάσεις έπιδιορδώαεων ο¬
  φείλουσι νά δηλωδώσιν υπό
  των ίδιοκτητών αυτών μετ"
  άκριβοϋς μνείας τοΰ άριδ·
  μορ αυτών καΐ τού τόπου πα-
  ραμονής ή άπΓ,οηκεύσεωζείς
  τάς τοπικάς πολιτικάς όρ·
  αί πληρωμαΐ πάσης φύσε¬
  ως δέν δύνανται νά τροπο-
  ποιηδοΰν μετά την Ισχύν
  τοϋ παρόντος Διατάγματος.
  ΈργατικαΙ σχέσος κα!
  άντιμισΟΙαι δύνανται νά
  λυδούν μόνον τή συγ-
  καταδέσει μου.
  Πάσα έπικοινωνΐα μετά
  Ιτρατιωτικών αΐχμαλώτυν
  ή συλληφθέντων ποΑιτών,
  οΐτινες ευρίσκονται υπό την
  φύλαζιν τής Στρατιωτικής
  δυνάμεως, τιμωρείται συμ¬
  φώνως πρός τάς γενικάς
  ποινικάς διατάξεις τού πα¬
  ρόντος.
  Φόροι καΐ πάσης φύσε¬
  ως καταβολαΐ, υφιστάμε¬
  ναι κατά τάς διατάζεις τ£ν
  νόμων τής χώρας, τίθενται
  υπό τόν έλεγχον μου, κρα-
  τώ δέ τό δικαίωμα τής τρο¬
  ποποιήσεως των φόρω /.
  Έπιτάσσανται άμέσως
  άπό τούδε, πάντα τα ύλικά
  οίκοδομών, άπαντα τα γε-
  ωργικά προΤόντα, τρόφιμα,
  άκατέργαστοι καΐ ήμικατερ
  γασμέναι ύλαι, καδώς καΐ
  πάντα τα λοιπά προϊόντα
  κατάλληλα πρός διατροφήν,
  έιτί τψ σκοπώ δκα!ας αυτών
  κατανομής.
  Διά τής κατασχέσεως
  δέν αίρεται τό δικαίωμα τής
  κυριότητος ώς τοιούτον,
  άλλά περιορίζεται τό δικαί-
  ωμα διαοέσεως τής Ιδιοκτη
  οίας.
  Τα ύπ' εμού εκδιδόμενα
  καί δημοσιευόμενα διατάγ-
  ματα καΐ διατάζεις δικαίου
  εΤναι έπικρατέστερα των
  ίσχυόντων νόμων τής χώ¬
  ρας. Ουδέν ένδικον μέσον
  Ισχύει κατά των ύπ' έμοθ
  έκδοδέντων καΐ δημασιευ-
  δέντων διαταγμάτων.
  ΠοιναΙ.ΟΊ παραβάται των
  διατάξεων τού παρόντος
  διατάγμϋτος τιμωροΰνται
  αναλόγως τής βαρύτητος
  τοΰ άδικήματος ή έγκλήμα·
  τος διά δανάτου, εΐρκτής
  φυλαχίσεως ή χρηματικής
  ποινής ή είς μίαν των ανω¬
  τέρω ποινών μετά ταύτο-
  χρόνου κατασχέσεας τής
  περουοίας των.
  Τό παρόν διάταγμα τίδε-
  ται έν_ ίσκύει άπό τής ημέ¬
  ρας τής δημοσιεύσεώς τού
  γινομένης διά δημοσ'ας
  κοινοποιήσεως.
  Ό Στρατιωτ. Αιοικητής
  _______Κρήτης.
  ι "Οσοι Θέλουν ν' άηοστεΐλουν
  ί^!°χΙ.Κά 5ελτόΡια «ί ίμηορ.έ-
  ξΙς Γερμπνική
  χ^ς παντός ε,-
  αυτοκίνητον άπαγο-
  ^0
  Ι: