89767

Αριθμός τεύχους

3

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υη()5ϋΙαίτ
  υ γ
  ΚΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νι— Άριβ. 5
  2 Βηβ — Τιμή Δραχ. 2
  8οΗΗίτ.1βίτβΓ
  ΗβΓ&ιΐ5£βΙ>6Γ ηηά

  V.
  ΡΒΚ.ΡΙΚΑΚΙ8, Οηαηΐα
  Ο. ΖΑΜΑΚΙΑ8, ΟΗ&ηΐβ.
  Οηαηίει άβη 3°· Ι*"1*
  Χανιά 30 Ίουνΐου 1941
  ΕυΚΟΡΑ_ νΕΚΚΑΤΕΝ ΗΑΤ
  ΑΝ ΟΑ5 ΟΕυΤδΟΗΕ ΥΟίΚ
  ΌεΓ Ρηε1ιι6Γ>ΐ£6η<1εη · Αηίτηί αη άαβ Ιιε Υοΐΐς Ι Ν&ιίοη&ΐδσεη ! Υοη δθΙιννεΓή^εη βε- άΓαοΙίΙ, ζιι ε1.αη£εηι δοηννεΐ£εη νεπ, 131 ηηη άϊε δτηηάε ίρηεη, ίη ίΙεΓ ίοη εηάΐοη ίρΓεοηεη Ι^αηη. Αΐδ (3&5 άειιΗείοη αηι 3· ΗδοΗε ^ιη& Γΐΐεΐΐ, ννίεάεΓΐιο1;η αηίδ ηεηε άεΓ οπΐίβνοΓδΐιοη, Βε^ίηη εΐΚοηδοΙί- ηηά ι εΐηεδ βδ Εαιο^ΓοΙι άεη Καηιρί &ε§:εη ]εννεί1δ δΐΒΕΓΐίδΙε Μαοη* Κοηιΐ- ηεητ.8 ζα νεΓείϊβ δο ΥΐΆί Επ»; εΐηδΐ ίη νίεΐεη Κπε£εηιΐεη ζα- ά 1 {η βεΐηε Κτΐε^ε 8<Ηο11αηά. 8ο Ιοεΐίδεπιρίΐ^ΐΐ; Ηίΐίε νοη ΕαΓορα β) Ρτ.αη- ίΐ ΙΤηά δο >αζ&η ηΓη άίε
  1ΐ1νεηΐε Είη-
  & ά^εη άεη-
  Ιδοΐιεη Κείοΐιεδ [ηλ ^ΆΛχ
  άεη \'ε111ί
  Νιιγ άιιπΛι ΐηηεΓ6
  ίΛτδΟηΐΛηά
  1918 ιιΐσεη. ϋίε
  αΓεη ί^αΐι
  Ναοΐιάεηι ηιαη ηεηοη1ε-
  ΐ Η
  ιηι ;
  Ροΐ^εη
  άεη Καΐδετ ηηά
  βεΐίεεηιρίτ ζή ηα1
  ηιαη ηας:η άεΓ :
  άεδ άεαίβι
  ρ
  ο1ιε.«.
  γεΓ-
  η ε
  τηηηηεδ, άπδδ ΐη
  2Ο ΜίΠίοπεη Μ^
  νίεΐ κεΐεη, ά. η. (1ι
  εετ ΚΓ11ίΐ
  ΪΙΐΓ
  δοΐιεη Υοΐκεδ ηη< εΐηζαΐεΐτεη. ])ΐ(.*δε Εί ηιίι άεη ηπ- οιηετ ΓΙΠΙΤ. χεί (Ι.ΐί1αι·ο1ι ΤΓοΙζαεπι δεΐζΐ Εΐιιΐ νΐ1Γΐ1«-' ηειιε ί £ε£εη ανι- νίε(1εΓ εΐη. Ιη- ιιειι πηά αιΐδδεη Ιίαηι εδ ζιι ]εηεηι τιηδ ϋεΐί&ηηΐεη Κοηι- ρΐοΐΐ ζννϊδοΐιεη )ααεη ηηά Ώε- ηιοΙίΓαϊεη, Βοΐδθΐιεννίδτεη ηηά Κ.ε&1ίΐ.ίοηίεΓεη τηΐ»: άεη εΐηζΐ- Ζίεΐεη, άΐο ηεηεη άεητκοΐιεη 8ΐααί;εδ ζυ νεΓΐιϊηάεΓη, ΚεΐοΗ εΓηεηι ϊη ΟΙιηηυιοΗί: ηηά Εΐεηά ζή ΝεΙοεη ηηδ ί.Γαί άεΓ ίηΐεΓη&ΙϊοηαΙεη νε1ΐ- άϊε εΐοεηδο νοηι Οΐηοΐί «εηεη ΐηι ΙικΓΐεδΙεη άαδ ΐίεβΐϊοΐιε ΒγοΙ ζή τεη. νοτ αΐΐεηι Ιιαΐίεη ηηά )αραη ννηΐ'άε ά^Γ Αητ,είΐ αη άεη ΟηιεΓη άίεδετ λνεΐτ ^ε- ηαη »ο ννίε ϋεηΐδοΐιΐαηά ϋε- δΐΓΪΙΙεη, )Ά ίϋΕΓηιΙίοΙι νεΓβοΙεη. ϋετ Ζηδ&ηιηιεηδθΗΙηδδ άϊεδετ Ναΐίοηεη ναΓ ά&ΙιεΓ ηηΓ εΐη Α1:1 άεδ δεΐοδΐδεΐιηΐζεδ &ε^ε- ηηοεΓ άεΓ δϊε Ι)εάΓθ1ιεηάεη άεδ Κεϊοητηηΐδ ηηά άεΓ Μει· οΐιΐ. ΑΙΙείη δοηοη 1936 ΟΙιηΓθΙιϋΙ ηαοη άεη άεδ αηιεΓΪΙςαηϊδίΙιεη Οεηε- ταΐκ \/οοά ΌΓ εΐηειτι Αη5- άεδ αΐηεΐ'ϊ1ί3ηϊδθ1ιεη ΙΙηΙεΓ άίεδεη ^ΙαηοΙε ΐοΐι 6δ νοτ ηιεΐηεηι Οεννϊδδεη ηηά νοτ άετ Οεδθΐιΐ- οΐιΐε άεδ άεηΐδεΐιεη νοΐ^εδ νεΓαηινοΓΐ;εη ζιι Ιίοεηηεη, ηΐοΐιί; ηηΓ άΐεκεη ^εεηάε^η ϋεζν. ΐΙΐΓεη Κε^ΐεΓηη^εη άΐε υηνναΐη-ΐ-ιέΐΐ; άεΓ νοΓ^εΙθΓα- οΐιτεη ΙοΓΪΙΐδοΗεη Βεη&ηρϊηη- §;εη ζή νεΓϋΐοηεπι, δοηάεπι άδΐ-ύοεΓ Ιιΐηίΐιΐδ άΐε δΐίΕΓΐίδΐε ΜαοηΙ άεδ Οδϊεηβ ηοοΐι οε- άιΐΓθίΐ ίεΐεΓΐΐοΙιε Εγ- ηίοεΓ άΐε ϋτεηζεη Ιηΐετεδδεη ζιι ί ρ Όενιΐδθΐιΐ&ηά ννϊεάεΓ ζή ηΐ2ες1ι- τΐ£ νητάε ηηά ά&Ηετ νεΓηί- οΐιιεΐ ννεΓάεη ηιϋδδε. Ιηι δοηιηιεΓ 1939 «εΐιίεη Ειΐβΐαηά άεΓ Ζϊίΐρηηΐΐΐ; <ίε- Ιίυιτιηιεη, άίε ει-ηεη*. 1>ε:ι1ο-
  δΐοΐιϊϊ^ΐε νειηΐοΐιΐαη^ ηπΐ
  άεΓ 'ννίεάεΓΐιοΙηη^ εϊηεΓ ηηι-
  ίαδδεηάεη ΕίηΙςΓεΐδηη^δροΗ-
  τίΐί Όεηΐδοηΐαηά οεβϊηηεη ζή
  δγδΐεηι άεΓ ζή άεην
  οεδΐαηά άαπη, αη-
  άεΐ'ε νοεΙΙεβΓ αΐδ βεάΓθΙιΙ ζή
  εΓΐϋΙεεΐ'εη, δΐε ηιΐτ εη^ΐΐδοηεη
  ΟαΓαηιίε-ηηά ΒείδταηάδνεΓδ-
  ρΓεοπεη εη>τ. εΐηηιαΐ είηζη-
  ίαη&εη ηηά άαηη δο ννΐε όγ
  άεηι νν'εΙτΙίΓΪε^ ίίε^εη ϋεητ-
  «ςΐιΐαηά ηιαΓδςηΐεΐ'εη ζή Ιαδδεη.
  δο ίΚ?1αη^ εδ Εη^ΐαηά, νοηι
  Μαΐ βί« Αιι^ηδΙ 1939 ΐη άΐε
  Υνεΐτ άΐε Βεΐιαηρΐηη^' ζυ Ιαη-
  οΐεΐ'εη, άαδδ Ιιίτ,αηεη, Εδΐΐαηά.
  Ι^ίτ-Ιΐΐαϊΐά, Ρΐηηΐαηά, Βεό^ΑΓΛ-
  ίοΐεη ΜΑνυΙιΙ αΐϋ άΐε ΙϋνΓαΐηο
  νυη Οεηΐδοΐιαηά άΪΓεΙνΙ; Ιοε-
  άτοΐιτ ί^είεη. Είη Τεΐΐ (ΙΰΓ δι;ι-
  αιεη Ιΐεδδ «ΐοΐι άαάηνοΐι νεν-
  Ιοΐτεη, άας ιηΐτ άΐοκοη Βεΐιαηρ-
  ;η αη,^οΐοοΐοηε ΟαΐΜΐιΙΐε-
  >Γί:θ1ΐί;η αηζηη^ΐιπιεη ηηά
  άαΐηιΐ ίη άίε η^ηε Είη-
  ϊ >1εη!
  ΙΙιγ ΙιλγιΙ; εκ λνοηΐ εΐηδΙ: ίΐΐΐε
  «είηηΐι, άίΐ^" άίββει- 8ο1ιτΐΙι
  ϋίτ τηΐοη .εΐη οίίΐενει- ιιηά
  νν&Γ. Νίεηΐίΐΐϋ Ιιαί.
  Υυΐΐί 8'ε^εη άΐε
  Κηδδΐαηάδ
  ίεΐηάδε1Ϊ£ε Οείηΐιΐε κεηε&Ι.
  ΑΙΙείη δεΐΐ ϋβεΓ ζνεΐ ^αη^-
  ζεΗηιεη Ιιαί δΐοΐι άΐε ίϋάΐδοΐα-
  ΜαοητηΕΐ-
  νοη Μοδΐίαη αηδ
  Ιοεηιηΐιΐ: ηΐοητ. ηηι· Όεητδθΐι-
  Ιαηά, δοηάετη &αηζ Εητορει ΐη
  ΒΓίΐηά ζιι δΐεοκεη.ΝΐοΙιτ Οεητ-
  δοηΐαηά Ιιαί δεΐηε ηατΐοηαΐδο-
  νεΓδηοΙΐΓ., ηαοΐι Κηδ-
  δΐαηά ζή τχαΕΓεη, δοηάετη άΐε
  εδ
  ΐη Μοδΐ^αη ηαβεη
  ηητεΓηοιηηιεη,
  ηηά άεη αηάεΐ'εη
  εηΓορεεδΐδθΙιεη ΥοεΙΙνεΓη ΐΙΐΓε
  ΗεΓΓδθΙιαίτ αηίζιιοΙίΐΓογϊεΓεη,
  ηηά άίεδ ηΐοΐιτ ηηΓ §;είδΙΐ$>:,
  νοΓ αΐΐεπι αιιοΐι ηιΐ-
  ηηΓ
  Όΐε Ρο1«ϊεη άεΓ
  Κε^ΐηιεδ
  ίη αΐΐεη Είεηάετη
  Ο1ΐ£ΐο5, Εΐεηά ηηά
  ηοί. Ιοΐι Ιι&οε χηΐοΐι β
  ^εηίίτοεΓ κείι ζητεί )αηΐ'ζι;ηη-
  τεη ί>εηιη1ιτ, ηιίΐ εΐηεηι Μΐηΐ-
  ηαηηι άπ Είη^ΐ'ΐί.εη ιιηά οΐιηε
  ΐεάε ΖεΓδΐοεηιη^ ηηδετεΓ Ριό-
  άυΐίΐΐυη ζιι είηδΓ ηεηεη δοζΐα-
  1Ϊ3ΐΐ^ο1τ.εηΟι·άηηη^ ΐη ϋειιΐϋοΐν
  Ιειηά ζή Ιίοπιηιεη, άΐε ηΐοΐιι
  ηητ άΐε ΑΓΓοεΐΐδΙοκΐ&Ινεΐι Ιοε-
  κεΐτί§:ι, δοηάει-η &ηοη άεη
  Ο'^ιαίηη- άεΓ ΑΓΓοεΐΐ δΐεΐ^εηά
  άεη δοΐιαίίεηάεη , Μειΐδθΐιεη
  ΐηπηεΓ ιηεΐιτ ζηήίεδδβη Ιίεδδΐ:.
  Όΐε ΕτΐΌΙ^ε άίκδεΓ Ροΐϊτΐΐί
  άετ ννΪΓϊκςΙιαίτΓιοΗεη ηηά «ο-
  ζιαΐεη Νεηοτάηηη§: ηηδεΓεδ ■
  νοΐΐ^εδ, άΐε ΐη ρΙαηηιαεδδΐβ'εΓ '
  υεΐ)εΓνϊηάηη§: νοη δταηάεδ
  ιιηά Κ1αδδεη^ε§;εηδα?1:ζεη αΐδ
  ΙεΐζΙεδ Ζΐεΐ εΐηετ νναΙΐΓεΓ
  νοΠίδ^εηιείηδοηαίτ ζηδΐΓεοτ,
  δΐηά ΐη άεΓ §;αηζεη λνεΐΐ εΐη-
  Εδ νατ άαΙιεΓ ΐηι
  1930 ίϊΐΓ ηιΐοη εΐηε
  ννΐηάηιΐβ:, ηιεΐηεη Μΐ-
  ηαοΐι ΜοκΙ:αη ζιι δθΐιί-
  ι, ηηι άοΓΐ ζή νετδηοηεη,
  άεΓ οΓΪτΐδθΗεη Εΐη^Γεΐδηη^δ-
  ροΐίίΐΐί £ε£εη ϋεηΐκοηΐαηά
  Ιογι τατ
  ε8 ηιιτ ιηι
  Τοεννηδδΐδείη άεηι άεηΐδοΐιεη
  Υοΐΐί «ε^εηηΓοετ;, νόί &11ειη
  αίοεΓ ΐη άετ Ηοίίηηη^, ατη
  Εηάε άοοη ζιι εΐηεΓ άαιιεπτ.-
  άεη ΕηΙδραηηηη^ Ιίοηιιηοη
  ιιηά άίε νίεΐΐεΐοΐιΐ; νοη ηηδ
  δοηδί β'είοΓάεΓΐεη ΟρίεΓ
  νετΙιΐηάεΓη ζιι ^οεηηεη.
  Ιηάειτι ηηη Όεηίδοηΐαηά ΐη
  Μοδΐίαη ίείει-1ΐο1ι άΐε αη^ε-
  ίηΙΐΓτεη ΟεοίεΙε ηηά ^^εηάε^
  —α.ηδ§εηοηιηιεη
  αΐκ αηδδεΓηα15 αΐΐετ άεηΐδςΐιεη
  ροΐΐίΐδαΐιεη ΙηΙετεδδεη 1ΐε§·εηά
  ΐ, ννιΐΓάε ηοοη είηε
  αηιηβ· §·ε-
  ίΓθίίεη ίητ άεη Ρ&11, άαδδ εδ
  Εη^ΐαηά ρεΐΐη^εη δοΐΐΐε, Ρο-
  Ιεη ιαΙδίΕοηΙΐςΙι ^ε§:εη Όεητ-
  δοΐιΐαηά ΐη άεη Κτΐε^ ζιι
  Ιιετζεη. ΑΙοεΓ αηοΗ ΗΐεΓ ίαηά
  εΐηε Βε£Γεηζηη§· άετ άεηι-
  δοΐιεη ΑιΐδρΓίίοΗε δΐαττ, άΐε ΐη
  Ιίεΐηεηι νεΐίΐίυΐϊηΐδ ζή άεη
  άεατδοηεη
  Ναιΐοηαΐδοζΐαΐΐκΐιεη ! Όΐε
  άΐε^ε» νοη πιϊγ δεΐοδΐ
  ηηά ΐπι ΙηίεΓεδ-
  άεδ άεηΐδοΐιεη ΥοΙΙΐεδ αβ-
  ννα-
  τεη βεδοηάετδ ίίΐΓ άΐε ΐη άεη
  ΙοεΐΓοίΐ'εηεη ^εεηάε1-η Ιείοεη-
  άεη Όειιΐδςΐιεη δεΙΐΓ δοΙιιηεΓε.
  λΥεΐΙ: ηιεΙΐΓ αΐδ εΐηε
  Ιιαΐίοε Μΐΐΐΐοη άεητδοΐιε ΥΌΙΙίδ-
  £εηοδδεη—αΐΐεδ Κΐε; ΐϋαη-
  ετη, ΗαηάιαεΓΐίεΓ ιιηά ΑΓίοεΐ-
  ίετ—ιυιΐΓάεη ίαδΐ ηοει· Ναοΐιΐ
  υ6ζυ.ιιιπ$ίεη, ΐΐιτε ίΓηηεΓεΗεΐ-
  ηΐίΐΐ ζιι νετΐ.ΐδδεη, ηηι είηεηι
  ηεηεη Κε^ίιηε ζιι εηΐ^εΐιεη,
  άαδ ΐηηεη ζηηίϋθΐιδΐ ηιΐΐΒΐ"011-
  ζεηΐθδειη Εΐεηά, ΪΓηΙιεΓ οάετ
  ίΐΙοεΓ ιηΐε άεΓ νοεεΐΐϊ-
  ΒΕΚΑΝΓ^ΜΑΟΗυΝΘ:
  ϋίβ
  Αΐ> 26. Ταηί ?94τ τΓΐττ; ϊηει ΟΗβοηβηΙαηΐΙ
  ίΞ. ίοΐ^ώΐιάε Ι'κΓθα.ΰ:ΐί1όϊαΐΐ2: βΐϋ :
  ι Κ.βίοηί:3ΐ&ι^ 6ο
  ι ^^^β =— 8
  ΤΓθΙζάεηα δΐηά Ταηδβηάε
  ϋεηΐδεΐιε νεΓδοΗιιιηηάεη ! Εδ
  ιιΐαΓ ηητηο2§:Ηο1ι, ίεηιαΐδ ίΗΓ
  δοΐιΐο^δαΐ οάεΓ ^ατ ΐητεη Αηί-
  εητΐιαΐΐ; ζή εΓηιίΙΙεΙη. ΙΤηΐεΓ
  ΐΐιηεη οετΐηάεη δίοη αΐΐείη
  16ο ΜίεηηεΓ
  Ιοΐι ΙιαΙοε ζιι άεηι αΐΐεη £ε-
  δοΐπαΐε^εα, ιαεΐΐ ίοΐι δοηιαεί-
  £βη ηιηδδΐε ! Όεηη ε» αιαΓ }3.
  ΐηεΐη νηηδθ1ι, εΐηε εηά^ϋΐ-
  τΐ^ε Εητδραηηιιη^ ηηά ιιχεηη
  ιηοβ§·1ΐ<":η εΐηεη άαηεπιάεη Αιΐδ&ΐεΐαΐι ηιΐι άϊεδειη δΐααιε ΙιεΓοεΐζηίηΙΐΓεη. δοΐιοη ιηεεΙΐΓεηά ηηβετεδ ΥοΓΓηηΓδοΙιεδ ΐη Ροΐεη ΙοεαηίφΓηοηΐεη άΐε δοΐιεη Μαο1ιϋια5εΓ ρΐοεΐζΐΐςη άεηι άεητδοΐιε ΚείοΗ 1ι&1 ηίε άΐε Αοδΐοη*: £εη«ιοί, ^^(αηεη ζή Ιιεδετζεη ηηά ηαΐ βηοη ηΐοητ ηηΓ Ιίεΐη άεΓατΐΐ^εδ Αη- δΐηηεη αη άίε ΙΪΓ,αηίδοηε Κε- ^ίεΓηη^ &έδτε11ΐ, δοηάετη ίηι Οε^εητεΐΐ άαδ ΕΓδηεΙιεη άετ άαηιαΐι^εη Ιΐταηΐδθΐιεη Κε^ίε- πιη^, ηαεΐι Εΐταηεη ίη άίεδεηι δΐηηε άειΐίδοΐιε Ττηρρεη ζιι δοηίοΐίεη, αΐδ ηίοΐιΐ άεη Ζίεΐεη άεΓ άεηίδοΐιεη Ροΐίϊΐ^ εηι- ηι ϊη^ιε ΐοΐι ηιΐοη αηοΐι ηϊ άΐεβε ·ιεηε πΐδ- δίδοΐιε ΡθΓάεΓηη^. Εδ ια&Γ α!)ετ ηηΓ άεΓ Βε^ΐηη δετζιετ ηεηεΓ Ε^, άΐε δΐοΐι δεΐΐάεηι ΐηιηιετ ιαίε- άεΓΐιοΙϊεη. ϋετ 8ΐθί»" ΐη Ροΐεη, αιΐδδθΐιΐΐεδδΐΐοΐι νοη άεηΐ,- Ττηρρεη εΓίοοΙιτεη ιαοΓ- άοη ιχΐατ, νεταηΐαδδΐε ηιΐοΐι, ετηεηι; εΐη Ρπεάεηδαη^εοοτ. αη άΐε νεδτηΐίυο1ιιε ζή ποΐιΐεη. Εδ νεΓηεΙ άηΓθΙι άΐε ΐηϊετηα- τίοηαΐεη ηηά ]ηεάΐδο1ιεη Κγϊ- άεΓ Όει· Οηιηά ίίΐΓ άίεδε Αβΐεΐι- ηυη§· αοεΓ 1α& βοΐιοη άατηαΐδ άαταη, άαδδ Εη^ΐαηά ηοοΗ ίηι- ηιεΓ άΐε Ηοίίηηηβ; Ιιαιΐε, είηε εηΓορεεΐδθΙιε Κοαΐίιίοη κε^εη Όεηϊδοΐιΐαηά ηιοιοίΙΐδίεΓεη ζή Ιίοεηηεη ηηεει· Εΐηδοΐιΐηδδ άεδ Βαΐΐίαηδ ηηά δοηι]ετ: - Κηδ- δΐαηάδ. 8ο εηΐδεΐιΐοδδ ηιαη κΐοΐι ΐη ^οηάοη, αΐδ ΒοΐδθΙιαίιεΓ Μί- 8τεΓ Οτίρρδ ηαοΐι Μοδΐ^αη ζα «ο1ι'ι:1:εη. Εγ ΟΓΐιίεΙΐ άεη 1:1α- ιοη ΛηΙΐΓα·;, ιιηΙεΓ αΐΐοη ΙΙηι- δΐίϋηάεη άίε Βεζΐεΐιηη^εη 7.ιιιί«5θ1κΜΐ Εηρΐαηά ιιηά δο- ιη]οΙ-Κ η^ΐ,πκΐ ιτηεηΐ αιιίζη- ηεΐπηοη ιιηά ΐηι εηίτΐίίοΐιεη ι ηηη».· /η εηΐιιιίυΐ.εΐη. Ιτι_1)-ν άεη ΡοΓΐ^ςΙΐΓίτΐ^ άΐεδεΓ Γνΐίϋ- 1)('ΓΪο1ιιεΙε 'ά,ίε εηατΐίδθΐιε ϊθ1αη§ε 3ΐε ηκΐιί; Ια- ΟΓήηάε ζιιιη

  δΕΙΤΕ 7
  ΜΙΤ~ΕΙ_ϋΝ08Β_ΑΤΤ ΡΙΙΕΚ ΚΚΕΤΑ
  Οΐιαηΐα, Λέη 30.
  Ιτη ΗεΓβδΙ: 1939 ΐΛίΐίΙ Ρπιεΐι-
  ]α1ΐΓ 1940 ζεί^υεη δίοΐι ααοΐι
  τ,βΐδεεοηΐίοη δθΐιοη άίβ εΓδΐεη
  Ροΐ^εη. ν3εήΓεηά δίοΐι Καδδ-
  Ιαηά αηδοηίοΐίΐε, ηίοΐιΐ ηιΐΓ
  Ρίηηΐαηά, δοηάεΓη ααοΐι άίε
  Γοϋΐτίδθΐιεη δΐααΐεη ηιίΙίΐϋΓΪδοη
  ζα ηητεΓ)οοηειι, τηοτίνίεΓτε εδ
  άίεδεη νοΓ&αη^ ρΐοείζΐίοη
  ΐηίΐ: άεΓ εοειΐδθ νεΓΐο^εηεη
  χιΐϊε ΙέίοΙιεΓΐίοΙαεη Βεΐιααρυαηβ·,
  άίεδε ^ί^ηάε^ υογ είηετ £Γεηι-
  άεη ΒεάΓοηαη^ δοΐιαεΐζεη
  υεζτα ϊΙιγ ζιινθΓΐςοτηηιεη ζα
  ιηαεδδεη. Όαιηίΐ αοεΓ δθΐΐιε
  ηιΐΓ Όεαΐδοΐιΐαηά £εηιείη£ Ι
  8είη. Ώεηη είηε αηάετε Μα- ,
  οηΐ: Ιίοηηίε αε&εΓηααρΙ ίη άΐε '
  ιιΐεάει· είηάΓΪη- |
  ηοοΗ άθΓΐ είηζη Κπε£
  ίοΐι ί
  ΤΐΌ£ζάειη
  . Α1)6Γ άίε Μα-
  ίιη ΚΓεηιΙ βίηίτεη δο-
  ιυείίεΓ.
  * ίτη
  Ρπιεη]αηΓ 194° δείηε διτείτ.-
  ΙίΓαίιε ίηι δίηηε άεκ δο§·εηίΐη-
  τεη ΡΓειιηάδθ1ιει£ΐδρ&1ν(:εδ χιΐείΐ
  νοη άεΓ Οδτ.£Γεηζε ζαταεοΐί-
  άίεδε Οεΐ)ϊεΙ:ε ζαηι
  Τείΐ αεοεΓηααρτ νοη
  άεαΐδοΐιεη Ττηρρεη
  δίε, βε^αηη οετείΐδ ζιι
  Ζείΐ άετ Αα£ηΐίΐΓδθ1ι
  οΙιεΓ ΚΓοε£ΐε ίη είηετη Ααδ-
  δηιαδδ, άεΓ ηιΐΓ αΐδ είηε οεαΐαδ-
  δΐε ΒεάΓθ1ιαη§· ϋίαΐδθΐιΐαήάδ
  αα£^ε£&δδΙ ιαετάεη Ιίοηηίε.
  Ν.ιοΐι είηεΓ ά&ηιαΐδ ρεΓδθϊη-
  Ιίοΐι ίΐϋβεσεοεηεη Ει-ΙίΙαΓαηβ·
  Μοΐοτοι,ιΐδ οε£&ηάεη δίοΐι
  ΐηι £Γαε1ι]α1ΐΓ ΐ94°-22 ηΐδ-
  δίδςΐιε ϋίνίδίοηεη &11είη ίη
  άεηΒια11ίδο1ιεη 8ι;ΐίΐτεη. Όά άίε
  ταδδίδθΐιε Κε^ίεΓαη^· δεΐθδΐ:
  ίηιηιεΓ βεη;ιηρϊεΙ:<:, δίε δεί νοη άετ άοΓΐίκεη Βενοεΐ- Ιί.εηιη'»· §;επι£εη ιιΐοΓάεη, Ιίοη- ηιε άεΓ Ζιιΐεοεί ϋΐΓεδ Όογε- 5είιΐ5 ηιίτΐιίη ιιιιγ είηεθετηοη- δΐΓαΐίοη £·ε§·εη Ό^ατδςΐιΐ&ηά δεί η. ν"3.1ΐΓεηά ηαη αιΐδεΓε δοΐ- άΕΐεη νοηι ΐο. ΜάΊ 194° &η άίε ίΓαηζοεδίδοΗ - Μαοΐιΐ ίηι "ννεδτεη ΙιατΙεη, ιιΐαΓάε άεΓ αη αιΐδεΐ'εΓ Ο$ε- αοεΓ ίη είηεηι Ιίοΐι Ααδηιΐδδ ΕΡ5ΤΕΞ ΡΕυΤδΟΗΕ (3ΕΘΕΝΜΑ58ΝΑΗΜΕΝ νοηι Αιι&ιλβΙ τ940 αο 8:1&1ΐΙ)ΐβ ΐθΗ άαΙΐβΓ, 68 ΪΓΠ νβΓ&ηί·νντοΓτβη ζα Ιίοεηηβη, άΐβδβΐη ί βίοηεη ΟΓΐηβΓΐΐη ϋΐνΐ- αηββΓβ βεΗοη βο οίΐ ΟβτρΓονΐη- Γβη αη&βδοηαίζί ββΐη ζα Ιαβδβη. ϋαηιΐί αοβΓ άαβ βΐη, ννειβ άΐβ ΐ ηεβηιΗοΓΐ άίβ Βϊηάηησ; &ο 3ΐ&Γ^βΓ άβνιίβοΙιβΓ ΚΓεείΙε ΐηι ΟδΙβη, ά&33 οβδοηάβΓβ 1ηϊΙηΐ3ε3δΐ& βί-β τ&άΐ- ^ ίηι "ννββτβη νοη άβνιτβοηβη Ρϋηηιηβ· ηιβ-Γ νβΓ&ίννοΓΐετ; —-<«- ν*ι 'οηηΐβ. Όίβ» βη ι ίοηί ηιΐΓ ά 1 Γίίϊβοηβη, η;1βΓη βιιοη θΗβη Ρο- ηΛντϊβ 8ο ] Ι ίΛβη άΐβ Α »1*0-*» αι Ι Γίβο; βο 1»η β &ΐ8 βζ ΗίΗάΛαβΓη * Ιββββιι ιι_ Γ ηζ Βιιγορ» 2ΐι 8θηνν«- γ1 βη ιιηά ββ ηΛ^ιηβ ^Γ τ 6γ κΓθββββΓ Οηηηιαοητ -ν νβΓββτζβη Ηίί Κα53ΐαηά8 --- ΚατηεβηΐβηΒθΠ^^^1; 1β ΐηι Ιβίζίβη Ο^»** ηατ άβΓ Ααϊ&αοβ άΐβηβη, βΐηβ τνΐοητΐζβ Βαβΐβ ηΐοηΐ η«τ άββ άβατεοηβη, βοηάβτη άββ νίΓτβοηαίίΙΐο-βΐι Τ^β- οβηβ £»ηζ ΕαΓορ»3 ιη αιβ Ηαηά ζα οβΐεοηιΐηβη οάβΓ αητβΓ ϋηιβτίΒηάβη -ννβ- ηΐ&βίβηβ ζα νβΓηΐοηίβη. ΟβΓ&άβ άαβ άβαΙβοηβΚβι- &οβΓ ηαΐ βΐοη ββι* άβηιΙΓβ 1933 -111 «ηβ ΗοηβΓ Οβάηΐά οβηιηητ., άίβ ΒύάοβΙβιΐΓορδείβοηβη 81αατβη βΐβ Η&ηάβΙβρ&Γί- ηβΓ ζα ^βννίηηβη. 'ννίΓ 1)β8&35βη άβδΗ&ΙΙϊ ααο Ιβ1βΓβ83β ΐΙΐΓβΓ ίηηβΓβη β^β&ΐΐί Κοη»ο1ΐάΐβΓηη£ αηά ΟγΛ ηηη&. ΏβΓ ΕΐηΙϊΓαοη Καβ- δΐ&ηάδ ίη Ε.απΐ8εηΐβη, άίβ ΪΪβ Βίηάαηκ &η Εη&ΐαηά άΓθ άίβββ ΟβΙϊίβτβ ΐη ΙεαΓΖβΓ Ζβίτ: ίη βίηβη εΐΐ&βηιβίηβη ΚΓίβ£53οη&αρ1&τ,ζ ζα νναηάβΐη. 33εΐζεη αηά εηβη η&οβ ΐοη ααί εΐηε άΓΐη&εηάε Βΐίΐβ άβΓ άει- τη&ΐΐ&εη, &η άΐβδετ Εηίννΐ- ο^ΐαηβ· εβΐΐϊδί δοΗαΙάΐ^βη Γαηιεεηΐβοηοη Κ-β^ΐεΓαηβ: άβη Κ,&τ ^β^βΐιβη, αηι άββ ΡΗβάβηβ νν·ε8Γεη άβΓ βο- 3ΐΐ Ε ρ8 αηΐ Ββ3- ϋΙΕ ΟΑΚΑΝΤΙΕ ΑΝ Κ,υΜΑΕΝΙΕΝ ϋΐβ Γαηΐ8βηΪ8 ταηίτ ·?1&ηοτβ άΐεβ νθΓ ίηΓβτη εΐ^βηβη ηιΐΓ αηίβΓ άβΓ ηοοΐα ίΓβ^βη ζα Ιίαϊηηβη, ννεηη Όβατβεη- Ι&ηά αηά Ιτβΐΐβη αΐβ Εηί- δΐ^αβτ βΐβηβ βίηβ ΟβΓβηΐΐβ β: οβη Λναηΐβη, ά&ββ &η άβηι ηοοΗ ΰθΓΪ& Ιϊΐβίοβηάβη Βββΐ&ηά Καηιββηΐβηβ πιβηΓ ββη. Εΐη ηβαβΓ Κα38ΐ&ηάβ &βκβη ά&β Ιίΐβΐηε ίΐηηίδοηβ νοΐΐε »ΙϊβΓ ^αεηηβ νοη άβΓ άβαίβοΗβη Κ,βΐοηβΓβ- ηΐοΐιί ΙοΗ ηαοβ άΐββ βοΙΐννβΓεη ΗβΓζβηΒ ^βτειη· νοΓ 3.1- Ιβηι Βοηοη άββη&Γϋ: "ννΌηη άαβ άβαΐβεηβ Κ.βΐο1ι βΐηβ Ο&Γ&ητΐβ ^ΐοτ, οβάβαΐβί: άΐβ3, άββδ εδ άαίατ &αοη βΐηβΙβΗτ. ν7ΪΓ βΐηά ννβάβΓ ΕηβτΙββηάβΓ ηοεη δο £ΐ&ηοΐβ ΐοη ηοοη ΐη ΙβτζΐβΓ δΐαηάβ άβηι Ρτΐβ- άβη ΐη άΐβββηι Οβοΐβΐβ ": ζα ηιοβη ·νν3ηη αηίβΓ Αηη&Ηηιβ βΐηβτ βοηχπβΓβη βΐ&βηβη νΓΓρΗίοηταη^. ϋηι άΐβββ ΡΓθΙ»1βηιβ ζα Ιοεβεη αηά ύοεΓ άΐβ Γ«55Ϊ3οηε Εΐηδτβΐΐαης: άβηι Κ.βίοηο ^ε&βηααβΓ εοεηίαΐΐδ ΚΙεΐΓηεΐί: ζα βΓη&ΙΙβη βοταΐβ αητβι· άβηι ΒΓαεηάβΓ βίεΐΐδίβτΐο; β- ΟβΙ- &Γβηζβ η&θδ ίοΗ ΗβΓΓη Μοΐοτοαΐ βΐη^βΐαάβη. ηαοΐι ΒβΓΐΐη ζα Ιίοΐηηιεη. ΌΙΕ ΡΟΚΌΕΚυΝΟΕΝ ϋΕΙΙ δΟννΐΕΤϋΝΙΟΝ άβη, αηι βο ηιβΙΐΓ, αη βΐηβ ΒβάΓθΙιαης· Κ,αβ- βΐαηάβ άηΓοη Ρΐηηΐαηά ηΐβηιαΐδ §;1&ιιΙ)εη Ιιοεη- ηΐβη. 'ννΐΓ αΐοΐΐΐβη &οθγ ϋοβΓΓΐ&νιρΙ: ηΐοΗΐ, άβ.38 ΐη Οδίβββ ηοοΐιηιαΐδ βΐη βητβίβηβ. ^____ο ΜοΙοτοιπβ: δεί ΡβατβεΗΙαηά ΤοβΓβΐΙ, βΐηζααιΐΐΐΐ^βη, άειββ δο- τ»3βΙ-Κ.αδ8ΐ£ΐηά ββΐηβΓ- δβΐτδ ΐη Βη1β·&ΓΪβη βΐηβ ΟίΐΓ&ητΐβ &βοβ αηά βο- ταίβΐΓαδδΐβοηβ ΤΓαρρβη ζα άΐβδβηι Ζιπεΐίΐιβ η&εη ΒαΙ&ίΐΓΪεη Βοΐιΐοΐίε, ΐποΤαεΐ βΓ, Μοοοτοια, βΓΐίΙ&βΓθη ταοΐΐβ, ά&33, Βΐβ ηΐοΗτ: άΐβ Αθδΐοΐαΐ ηεβτΐ,βη, αιΐ3 άίβεηι ΑηΙεΐΒδ ζ. Β. άβη Κοεηίβ; ζα 02ί Μβΐηε ΑηίαΐθΓΪ: ___β___ δβΐ βΐη Βοα- νβΓβεηβΓ δτα&ΐ αηά ΐοη ΑαδδβητηίηΐβΙβΓ άΐβ Ζαβτΐηιηιαη^ ζα ίοΐ£βηάβη νΐβΓ ΡΓα^βη: ΡΓβ^β Μοΐοτοταβ: δοΐΐβ δΐοη άΐβ άβατβοηβ θ3.Γ3.ητΐβ ϊαΓ Καηιοεηΐβη ι ΐπι Ραΐΐβ βΐηβ3 Ιΐοητΐΐίβ Καηΐδβηΐβη Όεαΐ- δοηΐ&ηά, Βα1&&ΓΪβη αΙ>βΓ-
  ήααρτ δο^βΙ-ΚαβδΙαηά
  αηι βΐηβ Ο&Γ&ητΐβ β-βΐιβ-
  ίβη ηβεΐΐβ. ΑαδββΓάοηι
  ηιαδδίβ ϊοη ηιΐοΗ ά&ΓαοβΓ
  ηιΐΐ τηβΐηβη νβΓίιαηάβΙβη
  θβδρΓβοΗβη.
  4· ΡΓ&^β Μοΐοτοταβ:
  Κ.αηιεεηΐεη
  Μβΐηβ ΑηΐιποΓί::
  ϋΐε άειιΐβοΐιε ΟαΓαητΐβ
  ΐδΐ βΐηβ αΐΐβ-βιηεΐηβ αηά
  αηβ αηοβάΐη&ί νβΓρίϊί-
  εητβηάβ. Κ.α3δ1&ηά Η
  αηδ &03Γ ηΐβ
  ά&33 6<5 ααδ3βΓ οΐβη αοβΓηααρτ ηοοη ΐη Κ.αηΐ8βηΐβη ΙηίβΓοβδβη οββΐτζβ. 8οΗοη άΐβ Ββ3βτ- αητβΓ αΐΐβη ΤΙηι- βί&ηάεη βΐηβη ίτβΐβη Όη- ΓθΗ^&ηβ- άαΓθΗ άΐβ ϋ&Γ- ά&ηεΐΐβη αηά ίοιάβτβ &αοη ζα Βεΐηβηι δοηαίζβ άΐβ ΒβΒβτζαη^ ταΐοη1:ΐο;βΓ δΐατζρ,ι &η άβη Ό&Γά&ηβΙΙβη οεζτΐχ &ηι Βθ3ροηΐ5. δβΐ ϋεη- ίβοηΐαηά ά&ηιΐτ βΐηνβΓ- δί&ηάεη οάβΓ ηΐοηί. Μεΐηβ ΑηΙταοΓΐ: ϋεατδοΐιΐαηά δεί 3βάβΓΖεΐτ δ^ΐηβ ζα β,εββη ζα βΐηβΓ τα&Γ βΐη νβΓβτοδΒ ο;βσ;βη άΐβ8 3 νβΓβΐοΙιβΓαηβ:. Ιοη 8Τΐ&αοβ (Ι&ηβΓ ηΐοηΐ, ά&βδ Κ.ιΐ35ΐ&ηά 3είζ1> ρΐοβτζΐΐοη
  ηοεη ιαεϊίβΓ ^βΗβηάβ
  Ατ53ΐοΗΐεη ^Γβ^βη Κ.απΐ8β-
  ηΐβη η&οβη Ιίοεηητβ.
  Ργ&^ο Μο1οτο~3:
  Καββΐαηά ίϋηΐβ βΐεΐι
  βτηβαί νοη Ρΐηηΐαηά
  οβάΓθΗΐ. Καββΐ&ηά 3βΐ
  βητ3ΰ1ι1θ33&η, άΐββ ηΐεητ
  ζα άαΐάϊη. δεί ϋεατβοΐι-
  Ι&ηά οβΓβϋ, Ρΐηηΐαηά
  ί Βεΐδΐ&ηά ζα
  αηά νοΓ αΐΐβηι άΐβ
  ΚΐΓΐεβηββ ζαΓ
  ____ο άεβ _______
  νοη ΜοηΐΓεαχ ζα^αηβτβη
  άβΓ δοηιΐΐαΓζεη-ΜββΓ-δΙ;&-
  &1εη: ΌεαΙδεΗΙ&ηά δβΐ
  ηΐοίτ. ΟδΓβΐΙ βΐηζαταΐΐΐΐ-
  8Τεη ίη άΐβ Ββδΐτζηαηιηβ
  Γα33Ϊ3θ1ΐ3Γ δίαχζραηΐεΐβ
  &η άβη ~"
  Ιοΐι υαυε Ιιίετ εΐαε
  είη^εηοηιηι^π, άίε ίοΐι αΐδ νε-
  ΡαεΙιτεΓ άεδ
  ;ι!ο£Γ ααοΐι
  άει- ειιΐΌρίϋδςΙιεη
  Καΐταΐ' αηά Ζίνίΐίδαιίοη αΐ-
  Ιείη είηΐϋΐιηυη Ιίοηηεε.
  1)ίε Ροΐ^ο ια ιγ είη^
  8
  βοΗΐβΓεηάβη
  ζΐβηβη.
  Μβΐηε
  Όεαΐβοΐιΐ&ηά Ηαοβ η&οΐι
  ταίβ νοΓ ΐη Ρΐηηΐ&ηά
  ΙηίβΓβ3-
  Κεΐοΐι §--
  υογ αΐ-
  Ιοιη α))ΕΓ ά,ει· ϋθ£θΓΐϊί>ε 15?-
  άεΓ ΐηηεΓθη Ααδΐιαεΐι-
  ιιηά άει·
  άαΐ'θΐι Ρΐ'ομα^αηάΕΐ άϊε
  ιΊδ:1ιε Κε^ίεπιη^ ζιι
  ΜΐΐΗίΙΓε
  ^ε^^υη
  εΐηεη δΐίΐαίδδΐΓείοΙι ζυ.
  ηϊεΓεη, άοδδεη Ζΐεΐ εδ
  άεη δΐααΐδθΐιεί ΟεηεΓΕΐ Αη-
  ΐοηεδοα ζιι δΐιιεΓζεη, ΐηι Εαη-
  άο εϊη Οΐιαοδ ζα εΓζεϋ§εη,
  ηιτι άυ,ΓςΙι άΐε ΒεδεΐιΪ8:αη&
  είηετ Ιε^&ΐεη Οειιΐαΐΐ: άίε ν
  Γααδδετζΐιη^ ίιιεΓ ά&8 Ι
  ΐΓείεη άεδ άεατδθΐιεη
  ΙϊενεΓδρι-εοΙιεηδ ζιι εητίεπιεη.
  ΤΓοτζάεηι βΐ&ιιοΐε ίοΐι ποοη
  ίπιπιεΓ, ίΐιη ΙοεδΙεη ηιειη
  δοΐηιιεί^εη ίοείζιιοε Ιιαΐτεη.
  δοίοΠ: η&οΐιάεηι ϋοΐιεΐ-
  Ιει·η άΐεδεδ υηΐεπιεη-
  ηιεηδ ίαηά είηε ίΐοέπηΐίΐΐί^ε
  νει·(;3ΐ;ϋΓΚΐιη§: πΐδδίδθΙιεΓ Ττυρ
  ρειιΙνοηζεηΐΓαϊίοηεη αη άεΓ
  εαΙδςΙιεη&
  ζει-νεΓ5ίίηάε ιιηά Ρ&ΠδθΙιίπη-
  τταρρεη ιιτιΐΓάεη ίη ίηιηιεΓ
  δΐεϊ^εηάεΓ ΖηΙιΙ ίη είηε Ιοε-
  άΐΌΐύίςΚε Ν&Ηε άεΓ άειιΐδοΐιεη
  Οτεηζε νετ.1ε§τ.. Οίε άεατδθΐιε
  \>Πιπη£ΐο1ιτ ιιηά άίε άειιΐ^οΐιε
  ΗείηιαΙ αιίδδεη, ά&5δ βϊοΙτ. ηοοΐι
  οΐδ όγ ιιιεηί^εη νος1ιεη
  ηϊοΐιτ είηε εϊηζίίίε άειΐίδθΗε
  Μοϊ-ϋίνϊδϊοη αη
  81εορ1]ε «οιαίε άίε Είηηαΐιηιε
  νοη νδαΐοηίΐίί δεΐΓοδΙ Ιιαοεη άίβ
  Αϋδίςΐιτεη άίεδεβ κοΐϋΐεΐ-Γθβ-
  δϊδοΐιεη Κοηιρΐοιΐδ νεΓίιίη-
  άεττ. Όίε «εΓθίδθΙιεη ΡΗει?εΓ-
  οί//ζίεΓε αοεΓ ίΐοΐιεη παοη
  Καδδΐοηά αηά ιαατάεη άοΓΐ
  δοίοΓΐ: αΐδ νεΓθϋηάειβ Εΐιί>ίε-
  ηοηιηιεη.
  ΠεΓ δίε^ άεΓ ΑοΙΐδεηηιΕ-
  οΐιιε ααί άετη Β^ΙΙί.ιη 3ΐ1είη
  Ιι&Ι ζαη&ο1ι»τ άεη Ρΐαη νεΓεί-
  τεΐΐ, Όεαΐδςΐιΐαηά ίη άίεδετη
  δοηιηιεΓ ίη ηιοηαΐεΐαη&ε
  Κίϊηιρίε ίηι δαάοδΐεη ζα νετ-
  δΐΓΪο^εη αηά αηΙεΓάεβ άεη
  ΑηίηιαΓδθΗ άεΓ δοιυϊεΐ-ηΐδ-
  δίδοΐιεη Απηεεη ίηιηιεΓ ηιεΙΐΓ
  ζα νοΐΐεηάεη, ίΙΐΓε Κπε£δοε-
  ι-είΐδθΐιαίΐ: ζα νεΓδΙ&τΙνεη, ιιηι
  ά&ηη ^εηιείηδΛΐη τηίτ. Εη&1»ηά
  αηά αητεΓδταεΙζΙ άατοΐι άίε
  εΓΐιοίίΙεη ΛΐιιεΓΪΙίαηίδοΙιεη 1>ίε-
  ίεπιηβεη άαδ άεαΐδοΐιε Κείοΐι
  αηά Ιτίΐΐίεη εΓδΐίοΙΐεη αηά
  αΓάΓαεοΙίειι ζα Ιίοεηηεη.
  ϋαηιίτ η&τ Μυβΐ^αα άίε Α1>
  ηδεΓεβ Ρτεαηά-
  ρ ηίοηΐ ηιΐΓ ρε-
  Γ)Γοο1ιεη, δοηάεΓη, ΐη
  αιΐδεΓετ ί „
  ννεηη εδ αΙ>εΓ είηεΗ ΙείζΙεη Ί
  Βειπείδεδ £αεΓ άίε ΙγοΙζ
  Αοΐεηΐεαηβ: αηά Ταΐ
  ίηζιυίδοηεη είη&εεΓεΐεηε Κοα-
  Ιίιιοη ζιιιίδεπεη Εη^ΐβηά αηά
  δοαΐ]εΙ - Καδδΐαηά 5εάαπΊ
  Ιιαείΐε, άαηη Ιιατ δίε άεΓ 3η-
  Κοηίΐίΐί-ι;
  ΜΟδΚΑυ ΙΝδΖΕΝΙΕΗΤΕ ΩΕΝ
  δΕΗΒΙ80ΗΕΝ ΡϋΤδϋΗ
  "ννΒεΙΐΓεηά ίοΐι ηιίοΐι οε-
  ηιίιΐιτε, είηεη ΙεϊζΙεη
  ζαΓ ΒείΓΐεάαη§· άεδ
  ζα αηΐεηιεΐιηιεη αηά ίη νεΓ-
  δϋΰεηάηίδνοΙΙεΓ ΖιΐδαιηηιεηαΓ-
  ίοειι; ηιιί; άειη Όιιοε ]α·ίθδ1α-
  ιιχιεη, είηΐαά, άεπι Ότ^ίεΓ-
  ραΐα οειζιιΐΓετεη, οΓ^αηίδίβΓ-
  Ιεη ίη £εηιείιΐ8ίΐηιει· ΑΓΐοεί):
  Ειΐ{ίΐαιιά αηά δοιι^εΙ: - Κα8-
  ϋΐαηά ]εηεη ΗΛΐιάδΐΓώίοΙι, άετ
  άίε άαηυΐί^ε νέ:
  1<^ο^^^^ϋη8■ ίη ί6Ηί;ιιί£(:ε.. Όεηη ε^ Ιιειιιε άε η άειιΐδθΐ ε ι ι Υοΐΐίε ηιίι^ειειΐΐ ιαεΐ'άεη : ϋεαΐδοηΐαηά ίαηάηίοΐιΐ: εΙιιΐΛ ηαΓ ιιηίει· εη£ΐίδ(:ηειι, δοηάεηι ίιη ιιιεδεητΐίςΐιεη αη- ΙεΓ δο^εί-ΓαδδίδθΙιεη Ρ&ΐιηεη ϋει οιϊγ ααοη ά ιζα ηαιι- ηιεΙΐΓ άίε δοιι^ετίδοΐιε Κε§;ί- εΓαη§: ηοοΐι είηεη δεΐιπΐτ. ιαείτεΓ. δίε θΓ§·&ηίδίεΓίε ηίοΐι*. ηαι- άεη Ραΐδοΐι, δοηάεπι δίε Ιιαί ιαεηί^ε Τ;ι§:ε 8ραιεΓ ηιίι άεη ίΙΐΓ εΓ^εϋεηεη ηοιιεη ι άα.8 οεΐϋΐιηΐε Ρΐ'ε- ΙΜε άεαΐδοΐιε άίεδ εΐΐεδ, τιΐαηΓεηά άΐε· Λία- οΐιτΐι&οει- άεδ Κιεηιΐβ Βίβ Ζιιγ Ιετζτεη Μίηαίε ηαοΐι ααβδεη- Ιιίη &εηαα αΐίε ίηι Ραΐΐε νοη Ρίηηΐαηά οάεΓ Καιη&ηίεη Ριίεάεηιιηά {ΓεηηάϋοΗαΓΐ Ηβη- οΐιεΐτεη αηά δεΙιείηοαΓ Ιι,ιπη- Όεηιεητίδ λΥεηη ίεΐι αοεΐ' ΙοίδΙιεΓ άίε ^ ιιΐ<ΐΓ, ίηιηιεΓ αΐίεάεΓ ζα 5Ο ίδϋ άοοΐι ιαο είη ιυείΐετεδ ΖαδεΗεη ηίοΐιι η«Γ Γΐ 1 δαεηάε, δοηάετη είη ΥΓΓε οΐιεη 3ηι άεατδοΐιεη Υοΐΐς, }Ά άχι 8:&ηζ ΕιΐΓορα ιυ&Γε. ΗεαΙε δί«1ιεη ταηά ΐ6ο πΐδδϊδοΐιε Πίνίδίοηεη «ΐη ιιη- δειει· Ογειιζ :. δείΐ ίίαά^η ^η ! άίεδεΓ Οτειιζε δίατΐ, ηίοΐιτ. ηαΓ • υεί αηδ, δοηάεπι εοεηδο ΐηι ' ΙιοΗεη Νοτάεη ιιΐίε ίη Κα- ιιιΐηΐεη. Κ.αϋ5Ϊ3ς1ΐ£ ηιααΐ.ε.ι εδ δίοΐι ζιιηι ^ , ιιηοοΙίΐΐϊπιηιεΓΐ; άίεδε ΐι είηίαοΐι ζα I δεηεη. αηι αηδ ιιΐοΐιΐ Η ζα βεαιείχεη, άαδδ δίε δίεΐι οε- νείΐδ ίΐΐδ ϋε ΗεΓΓεη άίεβδεΓ Οευίοιε ίαεηΐεη. Ιη άετ ΝηοΙιΙ: νοηι 17, ζαηι ΐ8. }αηί Ιιηΐοεη ιαίεάεΓ ΓΐΐδδίδθΗε Ρα- Ιιοαίΐΐεπ 3α£ άεαΐδεΐιεδ Κεί- νοΓ&είιιεΙιΙΐ αηά ηαοΐι £εη, άαδ 1)εδΐίηιιηί: αΐαΓ, άίε ίΐεΓοεη ίη ιιΐίΐΐεη ^ε^εη άίε άεΐ Βαίΐίαιΐδ ζα δΐεΐΓΐ^εη αηά :3£ΐι1αηά αα£ζα- , αηά άί^δ ιχιο,γ Ινείηε Αϋδΐοΐιΐ: : £οΐ'άεΓθε άίε Ινΐοοί- . Ιίδατιοη ά^Γ δεΐ'5ίδΛεη Αγ- | ιη εε. ίοΐι ααοΐι ]ειζΙ ηοςΐι :, ΙίεοκΓ ηίοηι ζα τε^εη, άΐε IV ηοοη είηεη ϋεη αιειίεη. Ιλιιηίΐ ηαηηιεΐιΐ άϊε δΐαηάε ηιεη, ίη άετ εδ ηοΐιαεηάί^ ιυΪΓά, άίεδεηι ΚοηιρΙοΙΙ άεΓ 3άί αηά άεΓ , αηδ άεηεη επιιίεδεη Ι ίδΐ, άαδδ Καδδΐαηά, αηι δεΐ'- '; Ιοίεη εηά^ιΗΐί^ ίη άεη Κίΐηιρ£ ζα οΐιΐι^νίη, άΐε Ζιΐδίόΐιεπιη^ 8.ι1οηίΙ<;ί νναίίεη, ' αηά ι αιιιαηΐο «εη Κ^'ΐιΙδςΊιΙαηά ια Ηείεπι. ΙΙηά ά;ΐδ «εϋοΐιαΐι ίαϊ,Ι ίηι «εΐίοεη Αα§εη51ίο1ί, αΐδ ίεΐι 1 άεηι ΐ&ρΛηίδΰΙιειι Γ Μίΐίδαοκα άεη Κ:ιτ &αΙ). ηιίτ Εηΐϋρ.ιηηηη»· ΐ'<-*η, ιηιηιεΓ ΐη άεΓ Ηοίίηαη^, άαηιίτ άοηι ΡΓίεά<;η ζα άίε ηειι. Ναι· άει- δοΐιη^ΐΐε αηνει-<>1είο1ι-
  άεΓ οοΐίοΐιειπίδτίδοΐιχίη Μο-
  Ζ;η(;Γ3:6 εηι^ε^εηζα-
  Ιη άίείεηι Αα&εηοϋςΐν νοΐ-
  Ιζίεΐιτ κίθι είη ΑηίηΐίΐΓϋοη, άεΓ
  ίη Αιΐδάεϋηαη^ αηά ΙΙιηίαιι^
  ά^Γ ^Γοεκΐε ίίΐ, άεη άίε "ννεΐΐ:
  1)ίδ1ιεΓ &(8ε'.ιεη ΙιαΙ. Ιηι Υε-
  Γ^ίη ηιίτ ίίηηίδθΐιεη Κίΐνηεπι-
  άεη δϊεΐκη άίε Καηιρίετ άεδ
  δ.ε^εΓ» ,οη ΝαΓνίΙί αηι ιιοζγ-
  άΐίοΐιεη Είδηι^εΓ. ΌζαίΗθΙιε
  Όίνίδίοη:η ιηΐ(;ει· ά-;ηι Βείεΐιΐ
  άεϋ Ει·οΓ6Γει-5 νοη Νοπιιε^^η
  5α1ιαεΙ;ζ2ΐ ^ειη^ίηδαηι ηιίΐ άεη
  Ριείΐιείΐϋΐιεΐάεη
  αηίεΓ ιΙΓεηι Μίκοΐιαΐΐ άεη
  £ίηηίδθ1ιΐϋ Ηοάεη. Υοη ΟδΙ-
  ρι·6ΐΐδδ^η0ίδ ζα άεη ΚαΓρα-
  ιΐιεη Γνίί(1ιεη άίε ΡθΓηιαΐίοηεη
  άει- άεητχ:ΐκ.η ΟδΙίΓοηΙ. Αη
  άεη υΐεΐιι ά-» Βπιΐΐι, ,-ιηι ΙΙη-
  ΙοΓ.αα£ (3εΓ Κοηαιι Ιοίβ ζα άεη
  ει·εδ
  άειη
  δοΐιε ιιικΐ ι-αηΐΓεηίδοΙιο 8ο1-
  άηίεη.
  . 1^ Α βαΐΛ
  ι.Ι άα1ΐ6Γ ηΐς
  ^■ΙιιιΙ^οίηζεΐηΰΓ^ηΙι.τ,»
  άεπι άΐε ^;ς
  -τ 4.
  Σ-ΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΌΝ_ΕΙΔΗ_£ΩΝ
  Χανιά 30 Ίουνίου 1941
  ΠΟΣ Η ΜΟΣΧΑ ΕΠΡΟΛΩΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
  Ο ΦΥΡΕΡ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  Χάριν τοϋ αναγνωστικόν ι
  μας κοινοϋ δημοσιεύομεν ,
  κατωτέρω τό βαρυσήμαν-
  τον Διάγγελμα, τό οποίον
  απηύθυνεν ό Φύρερ την
  22αν τρέχοντος πρός των
  Γερμανικόν λαόν. Έπειδή ;
  δμως είναι μακροσκελές |
  οά δημοσιεύσωμεν τούτο :
  είς δύο συνεχείας. ι
  Τό έν λόγω Διάγγελμα
  άρχίζει ώς εξής :
  Γερμανικέ Λαέ !
  'Εονικοσοσιαλισταί!
  ΆφοΟ επί μακρούς μήνας ήμουν
  καταδικασμένος είς σιωπήν καί
  απησχολημένος άπό βαρείας φρον
  τίδας, ίτ,λθε τώρα ή στιγμή κατά
  την οποίαν,·έπΙ τέλους, δύναμαι
  νά όμιλήσω έλευθέρως.
  Ή κήρυξις τοθ πολέμου εναν¬
  τίον τού Ράϊχ έκ μέρους τής
  Αγγλίας, την 3ην Σεπτεμβρίου
  1°3°, ?|το ή έκ νέβυ έπανάληψις
  τής διαρκοθς Βρεττανικής προσ¬
  παθείας δπως ματαιώση πάσαν
  αρχήν σταθεροποιήσεως καί α¬
  νορθώσεως τής Εύρώπης διά τής
  καταπολεμήσεως τής εκάστοτε
  μεγαλειτέρας έν Εϋρώπη δυνά¬
  μεως.
  Οϋτω ή Αγγλία δλλοτε διά
  πολλών πολέμων έξεμηδένισε
  την Ισπανίαν. Οϋτ' πολέμησεν
  εναντίον τής Όλλαν α;.Οϋτω κα
  τεπολέμησεν αργότερον,τή βοη¬
  θεία τήςΕύρώπης, την Γαλλίαν.ΚαΙ
  οϋτω ήρχισε, κατά τάς αρχάς τοθ
  παρόντος αίώνος, ή περικύκλωσις
  τοθ τότε ΓερμανικοΟ Κράτου:,
  κ α,· ά δέ τό 1?14 ό παγκόσμιος
  πόλεμος.
  Ή Γερμανία ύπέκυψε τα 1918
  μόνον καί μόνον διότι δέν ήτο
  εσωτερικώς ήνωμένη. ΑΙ συνέπειαι
  ήσαν φοβεραί.
  Άφοθ κατ' αρχάς ύποκριτικώς
  εδήλωσαν δτι έπολέμουν μόνον ε¬
  ναντίον τοό Κάϊζερ κα) τής τότε
  καταστάσεως, μετά την κατάθε-
  σιν των δπλων έκ μέρους τοθ
  ΓερμανικοΟ ΣτρατοΟ, ήρχισαν την
  συστημ3τικήν καταστροφήν τοθ
  ΓερμανκοΟ Κράτου;. Άλλ' ένώ έ-
  φαΐνοντοέκπληρούμεναι,κατάγράμ
  μο,α'ι προφητεΤαι ενός Γάλλουπολι
  τικοθ καθ' ΰς ή Γερμανία είχεν
  εΐκοσι έκατομμύρια άνθρώπων
  περισσότερα άπ' οσα τής έχρειά-
  ζοντο, δτι δηλαδή ό πληθυσμάς
  ούτος θά έπρεπε νά εκλείψη διά
  τής πείνης, τΟν νόσων καί τοθ
  έκπατρισμοθ, ή 'Εθνικοσοσιαλιστι-
  κή κίνησις ήρχιζε τό έργον τής
  ενώσεως τοθ ΓερμανικοΟ λαοθ
  καί τής έκ νέου ανορθώσεως τού
  ΓερμανικοΟ Κράτους
  Ή έκ νέου αυτή έξύψωσις τοθ
  ΓερμανικοΟ λαοθ, ή όποία τόν έ¬
  σωσεν άπό την πενίαν, την άθλι-
  ότητα καί την ύβριστικήν περι¬
  φρόνησιν των δλλων, υπήρξε τό
  άποτέλεσμα μιδς καθαρώς έσωτε-
  ρι ής όναγεννήσεως. Ή "Αγγλία
  Ιί ι ίΐτέρως οΰτ*. έθίγη έκ τοθ γε-
  γονότος τούτου οίδε πόρρωθεν ή-
  το είς τβΰτο: είς τό νά παρουσιά· ■
  ζαυν δηλονότι αλλους λαούς ώς |
  άπειλουμένους, νά τούς προσελ-
  κύουν κατ' αρχάς μέ 'Αγγλικάς
  έγγυήσεις καί ύποσχέσεις παροχής
  βοηθείας, καί κατόπιν, καθώς
  συνέβη καί πρό τού παγκοσμίου
  πολέμου, νά τούς έξαπολύσουν
  εναντίον τής ΓερμανΙας. ι
  Μέ τ!>ν τρόπον αυτόν έπέτυ- ι
  χεν ή "Αγγλία, άπό τού Μαΐου Ι
  μέχρι τού Αύγούσταυ τού 193?
  νά διαδοθή είς τόν κόσμον ό
  Ισχυρισμός δτι ή Λιθουανία, ή
  ■Εσθονία, ή Λεττονία, ή Φιλαν-
  δία, ή ΒεσοαραβΙα καί αυτή αυτή
  ή Ούκρανία, ήπειλοϋντο άμεσως
  υπό τής ΓερμανΙας.
  Μερικά των κρατών τούτων
  παρεσύρθησαν υπό τού ίσχυρι·
  ομού αυτού καί έδέχθησαν τάς
  προταθείσας ύποσχέσεις περΐ έγ-
  γυήσεων καί συνετάχθησαν ούτω
  μέ τό νέον μέτωπον περικυκλω-
  σεως τής ΓερμανΙας.
  "Υπό τάς συνθήκας αυτάς ενό-
  μισα δτι καί άπέναντι τής συνει
  δήσεώς μου καί άπέναντι της
  Ιστορίας τοθ ΓερμανικοΟ > λαοθ,
  ηδυνάμην νά άναλάβω τήνευθυνην
  καίδχι μόνον νά διαβεόαιώσω τάς
  χώρας ταύτας, δηλονότι τάς Κυ-
  βερνήσεις των περί τής άναλη-
  θείας των είρημένων "Αγγλι¬
  κών Ισχυρισμών, άλλά έτι περισ¬
  σότερον νά καδησυχάσω ίδιαιτε-
  ρω; την Ισχυρότερον Ανατολι¬
  κήν Δύναμιν (Σ. Μ. την Ρωσσίαν)
  δι' επισήμου δηλώσεως περί των
  όρίων των κοινών ημών συμφε-
  ρόντων.
  ν, ονς
  τιειλήθη.
  ΙΊαρά ταυτα έπανήρχισεν άμέ-
  οως ή πλήρης μΐσους πολιτική τής
  περικιικώσεως τής ΓερμανΙας.
  Καί είς τό εσωτερικόν καί είς τό
  εξωτερικόν έξηφάνθησαν τότε αί
  γνωσταί εί ημάς ουνωμοσίαι μετα-
  ξύ των έβραίι. ν καί των δημοκρα-
  τών καί μεταξυ των μπολσεβικων
  καί των αντιδραστικόν, μέ τόν
  μοναδικόν σκοπόν νά έμποδΐσουν
  την δημιουργΐα » τοθ νέου Γερμα¬
  νικοΟ λαΤκοΟ Κράτους καί νά ρί¬
  ψουν διά μίαν 6κάμη φοράν τό
  Ράϊχ είς την άθλιότητα.
  Τ ό μΤσος των διεθνών τούτων
  συνωμοτών έστράφη, έκτός ημών,
  κα! εναντίον έκείνων των λαών
  οί όποϊοι μή εϋνοηθέντες υπό
  τής τύχης ή"σαν ήναγκασμένοι νά
  διεξάγουν τραχύτατον άγώνα υ¬
  πάρξεως, διά νά κερδίζουν τάν
  έπιούοιον άρτον των. Είς την Ιτα¬
  λίαν πρό παντός καί την Ιαπωνί¬
  αν, ού μόνον ήμποδίσοη ή ανμμε-
  τοχή είς τα άγαδά τού κόσμου
  τούτου, άλλά καί ρητώς απηγο¬
  ρεύθη.
  Ώς έκ τούτου ή συνεννόησις
  των Κρατών τοι.τ.ον υπήρξε μία
  ττράξι; απλώς αύτοπροσΓασίας
  εναντίον τοθ απειλούντος αύτά
  διεθνοθς συνασπισμού τοθ πλού-
  του καίτής δυνάμεως.
  "Ηδη άπά τοθ 1?3<$ ό Τσώρτσιλ εΐχε δηλύοσει, ώς ανέφερεν εί; κδποιον λόγον τού έν τή Άμερι- κανική Βουλή ό στρατηγός Γούντ, δτι ή ΓερμανΙα έγινεν έκ νέου ΰ- [ πέρ τό δέον ίοχυρά καί δτι θά ! έπρεπε νά καταατραφή". ι Κατά τα θέρος τού 1?3? ενόμι¬ σεν ή Αγγλία δτι έφθασεν 6 καιρός ν' αρχίση την προμελετη- οεϊσαν κα'ι πάλιν καταστροφήν τής Γερμαν'ας, διά της έφαρμογής τής πολιτικής τής περικυκλώσεως. Τό σύοτημα τής πρός τόν σκο¬ πόν τούτον χρησιμοποιηδείσης εκστρατείας τοθ ψεύΰους υανΐυτο Εβνικοσοσιαλισταί! "Ολαι σας ήσθάνθητε τότε καλώς δτι αύτό τό διάβημα ήτο δι' εμέ πικρόν καί σκληρόν. Ου¬ δέποτε βεβαίως έτρεψεν ό Γ>.ρ·
  μανικός Λαός έχθρικά αίσθήμα-
  τα άπέναντι τοΰ ττληθυσμοϋ τής
  Ρωσσίας, άλλά άτΐό δύο ήδη δε-
  καετηρίδων οί Ίουδαιομπολσε-
  βϊκοι κάτοχοι τής έζουσΐας, προ-
  σεπάθησαν άττό την Μόσχαν ν'
  άνάψουν ιτυρκαίάν δχι μόνον είς
  την Γερμανίαν άλλά καί είς την
  Ευρώπην ολόκληρον. Δέν είναι
  ή Γερμανια έκείνη ή όποία προ¬
  σεπάθησε νά μεταφέρη είς την
  Ρωσσίαν την έθνικοσοσιαλιοτι-
  κήν κοσμοθεωρΐαν, άλλά άπε-
  ναντίας οί έζουαιάζοντες είς την
  Μόσχαν Ίουδαιομπολσεβΐκοι δέν
  έπαυσαν νά έπιχειροΰν νά έπι-
  βάλουν την κηδεμονίαν των έιΐί
  τοθ ήμετέρου καί των άλλων Εΰ-
  ρωπαίκών λαών καί δή ου μόνον
  δια τοϋ ττνεύματος άλλά πρό
  ■παντός διά βιαίων μέσων. Τα
  άποτελέσματα τής δράσεώς ταύ
  της, έν τούτοις, δέν υπήρξαν είς
  δλας τάς χώρας ειμή χάος, άθλι
  ότης καί πεϊνα. 'Εγώ άπεναντίας
  επί δύο δεκαετηρίδας έκοττίασα
  να φέρω μίαν νέαν έθνικοσο-
  σιαλιστικήν τάξιν έν Γερμανία
  καί τουτο μέ την ελαχίστην χρή¬
  σιν βΐας καί άνευ οοδεμιάς κα-
  ταστροφής τής παραγωγής μας,
  νέαν τάξιν, ή όιΐοία δχι μόνον
  έξήλειψε την άνεργίαν άλλ'
  έτι περαιτέρω διαρκώς ϋψώνει
  την αμοιβήν της εργασίας καί
  Τίροσιτορίζει κέρδη είς τούς δη-
  μιουργικους άνθρώπους.
  Ή πολιτική αυτή έσχε μοναδι-
  κήν επιτυχίαν είς τόν κόσμον ο¬
  λόκληρον. Ή νέα αυτή τάξις τοΰ
  λαοΰ μας, τόσον άπό κοινωνικής
  δσον και άπό απόψεως έθνικής
  οίκονομίαο, £χει ώς τελικόν σκο¬
  πόν την δημιουργίαν, διά τής ΰ-
  περπηδήσεως των κοινωνικών δι¬
  αφόρων, μιδς άληθοΰς λαίκής
  κοινωνίας. Ύπήρξενώς έκ τούτου
  δι' εμέ δύσκολος ή απόφασις δ¬
  πως κατα τόν Αυγουστον τοΰ
  1939 άποστείλω τόν υπουργόν
  μου εις την Μόσχαν ίνα προσπα¬
  θήση νά αντιδράση έκεΐ κατά
  της πολιτικής τής κυκλώσεως
  τής Γερμανίας. "Επραζα δμως
  τουτο διότι είχον πλήρη συνεί¬
  δησιν των εύθυνών μου άπ*ναν-
  τι τοϋ Γερμανικοϋ λαοΰ, άλλά
  πρόπανιός μέ την έλπίδα δτι
  θα ηδυνάμεθα τελικώς νά φθά¬
  σωμεν είς μίαν ^ιά παντός έξά-
  λειψιν των λόγων· τής έντάσεω;
  των σχέσεων, πράγμα τό οποίον
  θ' άπεμάκρυνεν άπό ημάς ττ'νν
  θυσίαν, είς την όποιαν άλλως εί-
  μ;£α ήναγκασμένοι να ύποβλη-
  οώμεν.
  Καθ' δν χρόνον ή ΓερμανΙα διε-
  βεβαίου έπισήμωςβτι αί μνημονευ-
  θεΐσαι περιοχαΐ κοΐ χώραι (έκτός
  τής ΛιδουανΊας) κείνται έξω
  τής σφαΐρας των Γερμανικών πο¬
  λιτικών συμφερόντων, έπέτυχεν
  έκ παραλλήλου μίαν ιδιαιτέραν
  συμφωνίαν διά ττ',ν περίπτωσιν
  καο' η"ν ή ·Αγγλ'ια σά επετύγχα¬
  νε νά ώθήθΓ| πράγματι την Πολω¬
  νίαν είς τάν εναντίον τής Γερμα¬
  νίας πόλεμον. Άλλά καί έδώ ά
  κόμη αί Γερμανικαί αξιώσεις περι-
  ωρίσθησαν μέχρι σημείουπράγματι
  έλαχΐστου δτον ληφθοθν ύπ' όψιν
  δσαέπετέλεσαν τα γερμανικά δ-
  πλα·
  'Εθνικοσοσιαλισταΐ! Αί συνέπει¬
  αι τής συνθήκης ταύτης ή'ν καί έ-
  γώ ό ϊδιος έπεουμουν κα) ήτις συ¬
  νήφθη δια τό συμφέρον τού Γερμα
  νικοϋ λαού, υπήρξαν Ιδιαιτέρως
  βαρεϊαι διά τούς είς τάς έν λόγω
  χώρας διαμένοντας Γερμανούς.
  ΠοΛύ περισσότερον άπό ήμισυ
  έκατομμύριον Γερμανών— όλοι
  αγρόται, τεχνίται καΐ εργάται—
  ηναγκάσθησαν, νύκτωρ οχεδόν,
  νά έγκαταλείψουν τό έδαφος 6-
  που έζων, διά νά ξεφύγουν άπό
  μ αν νέαν κατάστασιν άπό την
  όποιαν ήπειλοϋντο κατ' αρχάς μέν
  άπό μίαν άπεριόριστον άθλΐότητα
  άλλά θάττον ή βράδιον άπό «λή-
  ρη έκρΐζωσιν.
  Παρ' όλον τουτο, χιλιάδες Γερ¬
  μανών άπωλέσθησαν! τΗτο άδύνα
  τον τότε νά εξασφαλίση έστω
  την παραμονήν των. Μεταξύ αυ¬
  τών, μόνον 160 ανθρωποι είχον
  την Γερμανικήν ύπηκοότητα.
  'Εσιώπησα τθτε είς δλα αΰτά,
  διότι ώφειλον νά σιωπήσω! Διότι
  ακριβώς ή έπιθυμΐα μου ήτο νά έ-
  ξαλείψφ την έντασιν των σχέσε¬
  ων καί εί δυνατόν νά έπιφέρω μί¬
  αν μεγάλης διαρκεΐας συνδιαλ-
  λαγήν μέ τα Κρατος αύτό.
  "Εν τούτοις, ήδη κατά την προ-
  έλασίν μας είς την Πολωνίαν οί έ-
  ξουσιάζοντες την σοβιετικήν Ρωσ¬
  σίαν αίφνίδιως καί παρά την συν¬
  θήκην κατέλαβον καί την Λιθου-
  ανΐαν.
  Τό Γερμανικόν Κράτος ουδέπο¬
  τε εΐχε την πρόθεσιν νά κατα-
  λάβη την Λισουανίαν καί ουδέ
  καν προέβαλεν ποτέ είς την Λι·
  θουανικήν κυβέρνησιν τοιαύτην
  αξίωσιν, τουναντίον μάλιστα απερ¬
  ριψε πρότασιν ττ,ς τότε Λιαουα-
  νικής Κυβερνήσεως δπως αποστεί¬
  λη επί τφ σκοπώ τούτω Γερμανικά
  στρατεύματα, ώς μή ανταποκρι¬
  νομένην πρός τούς σκοπούς τής
  Γερμανικής πολιτικής.
  "Εντούτοις ϋττέκυψα καί είς την
  νέαν αυτήν Ρωσσικήν αξίωσιν.
  Άλλ" υπήρξε τουτο μόνον ή άρχή
  μςταγενεστέρων νέων πιέσεων αί
  υποΐοι διαρκώςέπανελαμβάνοντο.
  Ή νίκη είς την Πολωνίαν, ή ό¬
  ποία έκερδηση αποκλειστικώς καί
  μόνον άπό τα Γερμανικά στρα¬
  τεύματα, μέ παρε<ίη3ε νά προ- τείνω έκ νέουΕιρήνην είς τάς Δυτι κάς δυνάμεις.Άπεκρούσδηαϋτηλό- γω των μηχανορραφιών των έβρα! ών καί των διεθνών ΰποκινητών τοΰ πολέμου. Ό βαθυτερος έν τούτοις λόγος τής άπορρίψεως, ένέκειτο είς την έλπίδα, ήν άκόμη έτρεφεν ή Αγ¬ γλία, δτι θά ήόύνατο νά κινητοποιήθΓ) ένα Εύρωπαΐκόν συ- νασπισμόν εναντίον τής ΓερμανΙ¬ ας συμπεριλαμβάνοντα τα Βαλκά- νια καί την σοβιετικήν Ρωσσίαν. ' Οϋτω, απεφάσισαν είς τό Λον- Ι δΐνον ν' άποστείλωσιν ώς πρε- ] σβευτήν είς τήνΜόσχαν τόν μΐστερ Κρίπς. "Ελαβε την σαφή εντολήν νά άνασυνδέση όπωσδήποτε τάς σχέσεις μεταξύ "Αγγλίας καί Ρωσ- σίας καί νά τάς αναπτύξη συμφώΓ νως πρός τό Αγγλικόν πνεϋμα. Ό Άγγλικός τύπος άνέ^ραφε τάς εκάστοτε προόδους τής άπο- στολής ταύτης, οσάκις δέν ηναγ¬ κάζετο νά σιωπά διά λόγους τα- κτικής. Τό φθινόπωρον τοθ 1?39 καί κα¬ τά τάς αρχάς τού 1?40 ενεφανί¬ σθησαν ήδη πρόγμα π αί πρώται συνέπειαι. 'Ενώ ή Ρωσθία προπαρεσκευάζε- το νά ύποτάξη στρατιωτικώς, οχι μόνον" την Φιλα/διαν άλλ' ωσαύ¬ τως καί τα Βαλτικά κράτη, έδι- καιολόγει αιφνιδίως την κατάκτη- σιν αύτην μέ ι ό/ ψευί>ή δοον καί
  άστεΤον ίσχυρισμόν ότι επρόκειτο
  να προφυλάξη τας χώρας ταύτας
  6πο ςένην απειλήν, καί ώφειλεν
  ΰρα να προλαΰη ταύτην. Μέ αύ-
  τα ομως οέν ήί;ύ/ατο νά ύπονοή
  ειμή μόνον την Γερμανίαν, διότι
  είς την ανατολικήν περιοχήν ού-
  δεμΐα άλλη δύναμις ήτο δυνατόν,
  ουτε νά είσδύθΓ| οϋτε νά διεξαγά¬
  γη πόλεμον. Παρ' όλα ταυτα ώ-
  ψειλα να σιωπήσω. Άλλ' οί κατέ¬
  χοντες ιήν εξουσίαν είς τό Κρεμ-
  λίνον έπροχωρησαν άμεσος πε¬
  ραιτέρω. '£νω ή Γερμπνία κατά
  τάς αρχάς τοθ 1?4ϋ συμφώνω.
  πρός το πνεΰμα τοϋ καλουμένου
  Ιυμφώνου φιλίας άπέσυρ: τάς δυ¬
  νάμεις της μακράν των άνατολι-
  κών συνόρων, ένώ κυριολεκτικώς
  απεγύμνωσε τας περιοχάς ταύτας
  γερμανικών στρατεινότων, ήρξα¬
  το ήδη άπο τού χρόνου έκείνου ή
  προώδησις ρωσσικών δυνάμεων
  τόσω μεγάλων, ώστε νά είναι αδύ¬
  νατον να εννοηθή άλλως εΐμή ώς
  κασαρά άπειλή εναντίον τής Γερ-
  μανιας.
  Κατα μίαν δήλωσιν γενομένην
  τότε προσωπικώς υπό τοϋ Μολο-
  τωιρ ευρίσκοντο ήδη άπά των άρ-
  χών τού 1740, 22 ρωσσικαί μεραρ-
  χιαι μόνον είς τα Βαλτικά ,-.ράτη.
  Εφ· όσον ή ιδία ή Ρωσσική κυβέρ¬
  νησις ισχυρίζετο πάντοτε ότι εΤχε
  κΛηοη υπο των αύτόθι πληθυσμών,
  ό σκοπός τής έκεϊ παρουσίας των
  δέν ήτο δυνατόν νά είνε άλλως
  παρά μόνον μία έπίδειξις εναντίον
  τής Γερμανίας.
  Άπο όέ της 10ης Μαΐου 1940,
  καθ' 6ν χρόνον οί στρατιώται
  μας διέσπων τάς γαλλο βρετανι-
  κας δυνάμεις είς τό Δυτικόν μέ¬
  τωπον, ήΡωσσική συγκέντρωσις είς
  τό άνατολικόν μας μέτωπον εξη¬
  κολούθησεν επί μάλλον καί μάλ¬
  λον άπειλητική.
  ΠΡ9ΙΗ (ΕΡΜαΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ
  Άπό τοϋ Αύγούστου τοθ 1?40
  εθεώρησα έν τφ συμφέροντι τοθ
  Ράϊχ δτι δέν ηδυνάμην πλέον νά
  ψερω την ευθύνην τοθ νά άφήσω
  άνυπερασπίστους ενώπιον μιάς
  τοιαύτης ισχυράς συγκεντρώσεως
  μπολσεβικων μεραρχιών τάς άνα-
  τολικάς επαρχίας, τας τάσας φο¬
  ράς άλλωστε λεηλατηθείσας κατά
  ! τό παρελθόν.
  Οϋτω δμως εγίνετο έκεΐνο α¬
  κριβώς τό οποίον έπεδΐωκεν
  ή βρεττανο— σοβιετική συνεργα-
  σία ήτοι ή δέσμευσις τόσον ίσχυ-
  ρών γερμανικών δυνάμεων,
  (δία άεροπορικών, πρός "Ανα¬
  τολάς, ώστε ή Γερμανική δι¬
  οίκησις νά μή είναι δυνατόν πλέ¬
  ον νά έγγυήθήτήν ριζικήν περάτω
  σιντής εκστρατείας είς τόΔυτικόν.
  Αύτό δέ αντεπεκρίνετο είς τούς
  σκοπούς δχι μόνον τής άγγλι-
  κής, άλλ' έπΐσης καί τής ρωσσι-
  κής πολιτικής. Διότι κα| ή "Αγγλία,
  καθώς κα'ι ή Ρωσσία, έχουν την
  επιθυμίαν νά διαρκέση ό πόλεμος
  ούτος, δσον τό δυνατόν περισσάτε
  ρον ώστε ή Εύρώπη νά περιέλθη
  είς κατάστασιν διαρκώς μεγαλει¬
  τέρας άδυναμίας.
  "Ομοίως ή άπειλουμένη επίθε¬
  σις τής Ρωσσίας εναντίον τής Ρου-
  μανίας άπέβλεπε κατά βάθος είς
  τα νά θέση χείρα, ή άν τα έπέβα-
  λον αί περιστάσεις, νά καταστρέ¬
  ψη τουλάχιστον μίαν σημαντικήν
  βάοιν τής οίκονομικής ζωής βχι
  μόνον τής ΓερμανΙας άλλά τής
  Εύρώπης ολοκλήρου. Τό γερμανι¬
  κόν δμως κράτος είχεν ακριβώς
  προσπαθήσει άπό τό Μτος 1?33,
  μέ πολλούς κόπους καί άνεζάντλη
  τον υπομονήν, νά επιτύχη την εμ¬
  πορικήν συνεργασίαν των Νοτια-
  νατολικών κρατών. Μάς ένδιέφε-
  ρεν ώς έκ τούτου απολύτως ή έ-
  σωτερική κυβερνητική σταθερό-
  της καί τάξις των κρατών αυτών
  Ή εϊσοδος τής Ρωσσίας είς την
  Ρουμανίαν, καί ή 'Ελληνική πρόσ-
  δεσις είς την "Αγγλίαν ηπείλουν
  νά μετατρέψουν έντός βραχέος
  χρόνου καί τάς περιοχάς ταύτας
  είς θέατρον πολέμου.
  Εναντίον των άρχών μας, εναν¬
  τίον των άναγκών μας, έδωσα είς
  απάντησιν επειγούσης παρακλήσε¬
  ως τής τότε Ρουμανικής κυβερνή¬
  σεως,ήτις ήτο άλλωστε ή ιδία ΰπεύ
  θυνος διά την τοιαύτην εξέλιξιν
  τής καταστάσεως, την συμβου¬
  λήν δπως χάριν τής Είρήνης, υπο¬
  χωρήση είς την σοβιετικήν πίεσιν
  καί έκχωρήση την ΒεσσαραβΙαν.
  ΑΙ ΕίϊϊΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΗΙΑΗ
  Ή ρουμανική κυβέρνησις έθεώ-
  ρησεν δτι δέν θά ηδύνατο νά φέ¬
  ρη την ευθύνην τής έκχωρήσεως
  ταύτης άπέναντι τοθ λαοθ της, εί-
  μή μόνον υπό την προϋπόθεσιν δ¬
  τι ή Γερμανία καί ή Ιταλία θά έγ-
  γυώντο τουλάχιστον την άκεραι-
  ότητα τοθ άπομένοντος Ρουμανι-
  κοθ έδάφους.
  "Επραξα τουτο μέ βαρείαν καρ¬
  δίαν. Πρό παντός διά τόν εξής
  λόγον: "Οταν τό γερμανικόν κρά
  τοςδίδει μίανέγγύησιν,σημαίνειοτι
  πράγματι έγγυδται: Δέν είμε¬
  θα οϋτε Άγγλοι οϋτε Εβραϊοι.
  'Επίστευα οϋτω δτι έξυπηρέτησα,
  κατά την τελευταίαν έστω στιγ¬
  μήν, την υπόθεσιν τής ΕΙρήνης είς
  την περιοχήν αυτήν, άν καί ηναγ¬
  κάσθην πρός τουτο ν' άναλάβω
  βαρείας ΰποχρεώσεις.
  Άλλά διά νά λύσω οριστικώς
  τό πρόδλημα τοθτο, καί διά ν ά
  σχηματίσω ταυτοχρόνως σαφή αν¬
  τίληψιν περί των ρωσσικών προθέ
  σεων άπέναντι τής Γερμανίβς, προ
  σεκάλεσα τόν κύριον Μολότωφ
  νά έλθη είς τα Βερολίνον.
  ( Τό τέλο; τού λο·
  γου είς τό προσεχές )
  ,- Ι
  ΔΙΑ Τ.ΑΞΙΣ
  Περΐ υποχρεώσεως ττα-
  ρουσιάσεως των έν
  Κρήτη 'Αλλοδαπών.
  Ι ΟΙ ύττήκοοι δλων των μετά
  τής Γερμσνίας είς εμπόλεμον
  κατάστασιν ευρισκομένων Κρα
  των, ήτοι.
  "Αγγλίας συμπεριλαμβανο¬
  μένων δλων των Κτήσεων καί
  άποικιών: Πολωνίας, Νορβη-
  /ίας, Βελγίου, Όλλοινδίας,
  Γιουγκοσλαβίας καί Ρωσσίας,
  συμπεριλαμβανομένων τής Λε-
  τονίας, Λιθουανίας κ· ι 'Εσθο-
  νίας, όφείλωσι έντός τριών η¬
  μερών από τής δημοσιεύσεως
  τής παρούσης καί τό βραδύτε¬
  ρον μέχρι τής 1ης Ίου ίου 1941
  νά τταρουσιασθώσιναύτοπροσώ-
  πως, φέρον ες δλα τα πιστο-
  ποιητικά των (Διαβατήριον, πι·
  στοτιοιητικό: γεννήσεως, πιστο-
  ■ποιητικά γάμου)είς την Στρατιω
  τικήν Διοίκησιν Κρήτης είς
  Χανιά, ή είς τόν Διοικητήν τής
  περιφερείας είς δν ύπάγεται ό
  τόπος τής μονίμου ή προσωρι-
  νής διαμονης τω/ (-:ίς Ρέθυ¬
  μνον, "Ηράκλειον ή "Αγιον Νι¬
  κόλαον). Διά τούς άνηλίκους
  όφείλει νά παρουσιασθή ό νό-
  μιμος κηδεμών των.
  II
  Πάντες οί άλλοδαποί (μή
  "Ελληνες) όφείλωσι νά φέρωσι
  πάντοτε μεθ' έαυτών το διαβα¬
  τήριον καί 'ΐά πιστοποιι τικά
  των (γάμου καί γεννήσεως).
  11ΙΟΙ ϋπήκοοι τώνκρατών,τώγ
  ευρισκομένων έν έμπολέμω κα-
  ταστάσει μετά τής Γερμανίας,
  (Βλέπε άρθρον 1ον παρού¬
  σης; δύνανται νά άπομα-
  κρύνωνται τής κατοικίας ή τής
  διαμονης των έν Κρήτπ μόνον
  κατόπιν έγγράφου συγκαταθέ-
  σεως τής'Στρίτ. Διοικήσεως ή
  τής πρός τούτο αρμοδίας Διοι¬
  κήσεως τοθ Νομοΰ. Τό έγγρα¬
  φον τουτο οφείλουσι πάντστε
  νά φέρωσι μεθ' έαυτών.
  Χανιά 26 Ίουνίου 1941.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΑΗ0ΒΠΚυΝ6 υΕΒΕΒ ΟΙΕ
  ΥΟΗ ΑυδίΙΙΕΗΟΕΗΜ.
  ΙΝ ΚκΕΤΑ.
  ι.) Ι)ϊο &^
  αΙΙεΓ ΐηι Κπε^ε τη 11 Όεαε-
  κοΐαΐαικΐ οείΐηάΐΐοΐιεη
  Εη^ΐαηά
  αΐΐετ Βοηιίηϊεη ιιηά Κο-
  Ιοηϊεη, Ροΐεη, Νοηιχε^εη, Βεΐ-
  5>ϊεη, Ηοΐΐαά, ΡΓ&η!ίΓεΐο1ι. ]η-
  ^Όδΐ&νίεη, Κπδδΐαη'ΐ είηδοηΐ.
  ^ε^ι1αη^ι, ^^^2ιι1εη ιιηά Ε-
  8ί1?ιηά, ΙΐΛΐοεη δίοη ίηηεΓηαΙο
  νοη ιΙγεϊ Τα^εη πβοΗ
  1)ΐδ ζιιηι Ι. ^α1^ 1941 ιιηΙβΓ
  νοι·1α}ίε ΐΙΐΓΰΓ ΡεΓίοηαΙραμϊε-
  ι ιο (Ρα· κ. ΟεΙοαιΙκιΐΓΐίΐιηάε.
  ΗεΪΓαΐδΐΐΓΐιιιη(1ε)1)εϊ άεΓ ΡεΜ-
  Ιίοηητι&ηά ιπΙιιγ ΐη ΟΗαηϊα
  οάεΓ οοϊ (Ιεγ ίιιεΓ ϊΐιτεη ^ει;—ϊ-
  §·έη ννΌΙιη—οάεΓ ΑηίεητΙΐίΐΚ:-
  κοτΐ ζιΐδταηάϊίίεη ΚΓεΐϋΙΐοηι-
  ιηαηάαπιιΐΓ (ΐη ΚεΙη^ηιηοη,
  Ηεπιΐνΐοϊοη υ(ατ Α^ΪΟ8 Νΐ-
  Ινθΐ&ο») ρεΓδοηϋοΙι ζή ηιεΐ-
  άεη. ΡιιεΓ Μϊηάει^αΙΐΓΪίςε ΙΐίΐΙ
  }ϊε5εΐζΗο1ιβ ΥενΙνετεΓ άϊε
  ι;.) ΑΙΙε Αιΐδΐ&εηάετ (Νΐ
  ΐχίι;η) ΙιαΓοεη δ.αηάϊ^ ϋΐΓεη
  δ ιιηά. ΡεΓκοηαΙαιΐδΐαεϊδρα-
  ρίετε (ΗΰΪΓΛίίίΐΐΓΐςΐΛηάε, Οε-
  1)ΐιι·1;δΐΐΓ_ηικΙε) υοί ϊήοη ζα
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  έν
  αί κάτωθι
  Ή Φελντκομαντατούρ ανακοινοί :
  Άπό τής 26 Ίουνίου 1941 τίβενται
  διά την Έλλάδα καί την Κρήτην
  γα'ι νομισματικών τιμών .'
  1 Μάρκον — 60 ΔραχμαΙ
  1 Αιοέττα —
  Ισχύει
  άλλα¬
  111.) Ι3
  άεΓ ΐηι Κΐι<-'8 ηιίΐ Ιαιιά οεΓϊηαΙΐοΙιεη Ζΐίίει· Ι.) ιΙιιεΓίεη ΐΙΐΓθί νο1πι—οάεΐ" ΛιιίεητΙΐίΐΙτΐθΓΐεδ ϊιι ΚνεΙα ηιΐΓ ΐηϊι 8θ1ιιΊίΙ.Ηΰΐΐ6Γ Εΐηιαΐΐ- 1ί}·ιιιιμ ιΐετ Ρά άεΐ' Κη;ΐδ1;οηιιηαηι1αη(;ιιν . Οοη Εΐηαιί11ϊ';ιιη8·δ- Ικιΐουη 8ΐε Ιοοϊ ^ΐοΐι Ζΐι Οΐιαηία, άεη 26. Ιιιηΐ
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χπνιά 30 ΊουνΙου 1941
  Ν ΠΛΗΡΟΜΗ ΤΟΗ ΣΥΝΤΑΙΕΟΝ < ΔΙΑΤΑΞΙΣ "Υπό τής Γερμανικής Στρα τιωτικής Διοικήσεως διετά¬ χθη ή άμεσος πληρωμή των συντάξεων τοϋ μηνός Ίου- νίου 1941 είς τούς συνταξι- ούχους άπβσών των κατη- γοριών: α) πολιτικούς, β)στρα τιωτικούς, γ) ναυτικούς,καΐ δ) θυμάτων πολέμου. 'Επίσης διετάχθη ή πληρωμή: α) των έπιδομάτων ΙδΙου μηνός είς στρατιωτικούς φυματικούς συνταξιούχους καί β) των έπιδομάτων βοηθηματούχων τής Κρητικής ΠολΐτεΙας. ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΜΙΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Αρμοδίως άνακοινοϋται δτι ό Νόμος 6298 «Περί Κοι· νωνικών ΆσφαλΙσεων» ίσχύ- εί καθ* δλας τάς διατάξεις αύτοθ καί δτι έντέλλονται άπαντες οί Όργανισμοί Δη- μοσΐουκαί Ίδιωτικού ΔικαΙου, καθώς καί οί έργολάβοι, οί άινασχολοθντες εργατικόν τ] υπαλληλικον προσωπικόν, δπως ένεργοθν τάς νενομι¬ σμένας κρατήσεις τάς υπό τοθ ώς άνω Νόμου προβλε¬ πομένας. ΡυΕΗΡΕΒ ΑΗ ί»8 ΟΕϋΤδΟΗΕ ΠΗ νοπ 2 8εϊτε) ιιηά άαιιιίΐ άΐε Κετ.ιιιη£ αΐΐετ. , ΙοΙι ΙΐΒϋε ιτιίοη άεδΐιαΐί) Ιιειιτε νιαά άΐε Ζαΐαιητ. άεδ Κείοΐιεδ ηηά ιιιΐδεΓεδ ιιπεάεΓ ϊη άίε Ηαηά ϋοΐάαιεη ζή Ιε^εη. Μοε^ε ηηδ άεΓ ΗεΐΎ£θ£τ. ^εΓαάε ΐιι άϊεδειη Κ&τηρίε Ιιεΐίεη ! ΒεΓΐίυ, άεη 22. Ιιιηί τα.4ΐ· «βζ. Αάοΐί ΗίΙΙβΓ ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗϋΝΟ Η3, άεη 26.6.1941. Ε.<3 τιιΐπι ίΐΐΐεη Αειζίεη <ίε.ΐ δΐβάΐ; 03ηε& ιιηά άοτ ΡΓονΐηζεη οεΤν&ηηΙ βειη&οηί, ά&5δ δϊε νβΓρίΗοΗΐβΙ βϊηά-, ιιΐίε οΐδΐιει- ηηΙβΓ βϊ^βηβΓ Ρ&Πε νοη Ιεπ, άίε δίε ίεδΐδτεΐΐεη, §ο- ίοΓΐ άεηι Ηγ&ίεηεζεηΙηιηι 3ηζιιζεϊ§·εη. Όϊε Αηηιεΐάιιηβ' ιιΐΪΓά νοΓΐέΙιιίΐβ·, οϊδ ζιιγ Βε- Γεΐΐδΐεΐΐυη^· οεδοηαεΓεΓΜεΙάε- ζεΐΐεΐ, αιιί ιιΐεϊδδεηΓ ΡαρϊεΓ ιιηΙεΓ Αη^αβε : ΚΓ&ηΙίΙιεΐΙ:, Νβιηβ ηηά νοΓη&ηιβ άββ Ρ&τίβητβη, ΑΙτ.βΓ, Ββηιί, δΐεΐΐΐ. ΌεΓ Αγζι πιυδδ )εΆτ ιιηά Ιεδετΐϊοΐι υητεΓδεηΓεϊυεη. Εδ ίδί δεΙθδτνεΓδΐϋηάΙΐοΙι, άεΓ ΑγζΙ &11ε ηοίϊ§:εη ζιιγ Κπιηΐχεη ιιηά ζιιγ ρίαη£ άετ δβυχΐιε ττείίεη ηιυ,δδ οΐδ άίΐδ Ηγ^ϊεηεζεη- ιηιηι άίε ηδτΐ^εη ΜίΐδδΓε- ζιιγ Βε1άίηιρίυ.η8: ιιηά ΌβΓ ΟβΠΘΓ&ΙδβΙΐΓβτ&Γ νοη ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗυ,ΝΟ Όϊε Ρε1ά1ίοηιηΐ3ηάίΐηΙ:ιΐΓ Οηα ΙοεΙνΕΐηηί: εϊηεΓ ΗεΓπι ΜίΙϊ νοηΚΓεΐίΐ νοιη.12.6.41 ίδΐ άΐε Ροΐϊζείδΐιιηάε πνιί 2Ο, 3° ϋΙΐΓ ίεδτ^ωιζτ ιιιΟΓάεπ. Όϊο Βενοεΐΐνεπιη^ άεΓ Ιηδΰΐ ΚτεΙα Γΐατ δίοΐι νοη 20,30 ϋΐκ Ιοΐδ 4.30 ΙΙγιγ ΐη ίΙΐΓεη ΥνΌΙιηΗΐβεί.- ιεη αιιίζυΗ&Ιτεη. Εΐηζεΐηεη ΒααεΓη Ιεαηη ΕΓΐαιΐοηϊδ ζιιπι άετ ΟαετΙεη ηηά Ρκΐάετ 22,οο υΐΐΓ ςτΐεΐΐΐ ιαοΓάεη. Ζιι$(;αεηάΐ§: ίιιεΓ άϊεκει· ΕΓΐ'ΐιιοηίδ &ϊηά άΐε Κ,ΓείδΙίοηιηιαηά&ηταΓεη, ίιιεν άίε ΡΓονΐηζ Οΐιαηία άϊε Ρεΐά- ΐη ΠερΙ τής καθιερώσεως δελτΐων ταυτότητος είς την Κρήτην Κατ' άπαΐτησιν των Άρχών κατοχής διατάσσονται τα ά- κόλουθα: Ι) Μέχρι τής 5ης Ιουλίου 1?41 οί Δήμαρχοι καί Πρόεδροι τθν Κοινοτήτων όφεΐλο σιν δπως έν συνεργααΐα μετά τής Τοπικής Χω· ροφυλακής (Άστυνομικων σταθ- μων) έκδόσωσι πιστοποιητικά ταυτότητος διά πάντας τους δια- μένοντας έν Κρήτ^ι "Ελληνας ύ- πηκόους τούς συμπληροθντας κα- τα τό ετος 1?41 τα δέκατον 6τος τής ήλικίας των. Τα δελτία έ¬ σονται όμοιόμορφα καί θέλουσιν αποσταλή κατ' αύτάς υπό τής Δι¬ οικήσεως πρός τάς έκδιδούσας Αρχάς. Επί των δελτιων ταυτότητος θά θέτΓ) ό δικαιοθχος την υπογρα¬ φήν τού διά μελάνης ενώπιον τοθ άστυνομικοΰ όργάνου (Είς τα μέ- ρη δπου δέν ύπόρχει αστυνομι¬ κάς, ενώπιον τοθ Προέδρου τής Κοινότητος). 'Επίσης επί τοθ δελτίου 8α τί¬ θεται τώ δακτυλικόν άποτύπωμα τοθ άντΐχειρος τής δεζιβς χειρός τοθ κατόχου επί τής πρός τουτο προβλεπομένης θέσεως. (Ό άν- τίχειρ θά πιέζεται επί ταμπόν σφραγίδος ουχί πολύ έμποτισμέ- νου διά μελάνης καί θά έποτυ- ποϋται ή πρώτη φάλαγξ τοθ άν- τΐχειρος επί τοθ βελγίου). II) Πβς "Ελλην ύπήκοος, κάτοι- κος τής Κρήτης, άπά τοθ δεκάτου έτους καί ανω, όφεΐλει νά φέρη πάντοτε μεθ'έαυτοθτό δελτίονταυ τότητός του.Ή άμέλεια τιμωρείται. Αί Γερμανικαί Αρχαί κατοχής, έπιφυλάσσουσι είς εαυτούς τό δι- καΐωμα τοθτο. Χανιά τή 2ό ΊουνΙου 1941. Κατ' έξουσιοδότησιν Ό Γενικάς Γραμματεύς Γ. Δασκαλάκης ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ έρεται είς γνώσιν των Ια¬ τρών τής ύπτχίθρου ότι υπο¬ χρεούνται βπως κσΐ ττροηγου- μένως, υπό ττροσωπικήν αυτών ευθύνην, νά δηλώσωσιν είς την άρμοδίαν ύγειονομικήν υπηρε¬ σίαν (Ύγειονομικόν Κέντρονι κάθε κροΰσμα μολυσματικής νόσου. Ή δήλωσις θά γίνεται επί τού παρόντος καί μέχρι έφοδιαομοθ αυτών υπό είδι- κών δελτίων έφ' άπλοϋ χάρ¬ του ένθα θά άναγράφεται ευα ναγνώστως τό · ονοματεπώνυ¬ μον τοϋ ασθενούς, ή νόσος, ή· λικία, κατοικία,έπάγγελμα καί ήμέρα εκδηλώσεως τής νόσου. 'Ο Ιατρός θά ύπογράφτι κάτω¬ θεν εύαναγνώστως. Οϊκοθεν νοεΐται δτι ό Ιατρός δέον νά λαμβάνη άμέσως τα άναγκαϊα μέτρα άπολυμάν- σεως καί καταπολεμήσεως ϊως δτου ή Ύγειονομικη ύπηρεσίσ επιληφθή των λοιττών μέτρων άτινα κρίνει άναγκαϊα διά την πρόληψιν επεκτάσεως τής νό¬ σου. Έν Χανίοις τή 26 Ίουνίου 1941. Κατ' έξουσιοδότησιν Ό ι ενικός Γραμματεύς Γε· νίκης Διοικήσεως Κρήτης. Γεώργ. Δασκαλάκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Σφοδρότατοι άγώνες είς τό Αν. μέτωπον Αί πέντε πρώται ημέραι υπέδειξαν δτι ή Ρωσσία εΐχεπροετοιμασβή δι' επί- δεσιν εναντίον τής Κεντρικής Ευρωττης ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29. ΊουνΙου. Τό Γενικόν Επιτελείον τοθ Φύρερ είς τό ανακοι¬ νωθέν τού τής 26ης λήγοντος άναφέρει,μεταξύ των άλλων, δτι είς τό Άνατολικόν μέτω πον (Σ.Μ. Γερμανορωσσικόν) ό αγών, τόσον είς την ξηράν δσον καί είς τόν άέρα εσυνε¬ χίσθη μετά τής αυτής σφο¬ δρότητος. Έτερον ανακοινωθέν, εκ¬ δοθέν την επομένην 27ην, άναψέρει δτι αί πέντε πρώται ημέραι των έπιχειρήσεαιν εις τό Άνατολικόν μετωπον ά- πέδειξαν δα ή Ρωσσία εΤχε προετοιμασθή δι' επίθεσιν έ- ταντίον τής Κεντρικής Εύρώ- πης. Τό ανακοινωθέν έπίσης ά- ναφέρει δτι άκόμη καί είς μέρη άτινα ήσαν άκατάλλη- λα καί δι' άμυναν άκόμη τα στρατεύματά μας ευρέθησαν ενώπιον δγκου Ρωσσικών επι θετικών δυνάμεων. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΑΚΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Άπό τό Γενικόν επιτελεί¬ ον τοθ ΦΟρερ 28 ΊουνΙου. Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ- μανικοθ ΣτρατοΟ ανακοινοί: ΑΙ μεγάλαι έπιτυχίαι μας είς τό άνατολικόν θέατρον τοθ πολέμου θά γνωστοποι- ηθοθν έντός τής αυριον, δι' Ιδιαιτέρας άνακοινώσεως.Άε ροπλάνα μάχης κατεβύθισαν, κατά την παρελθούσαν νύ¬ κτα, είς την περΐ την ΆγγλΙ αν θαλάσσιον περιοχήν Ιξ £μφορτα έμπορικά πλοϊα μετέχοντα ίσχυρώς προστα- τευομένης νηοπομπής Καί συνολικοθ έκτοπΐσματος 21.500 τόννων. Έτερον φορ- τηγόν εβλάβη σοβαρώς. Έτε ρα άεροπλάνα έβομβάρδισαν επιτυχώς λιμενικάς έγκατα- στάσεις καΐ άεροδρόμια είς την ανατολικήν καί νοτιοα- νατολικήν Αγγλίαν. Είς την βόρειον Άφρικήν καταδιωκτικά άεροπλάνα κατέρριψαν τέσσαρα άγγλι- κά καταδιωκτικά άε¬ ροπλάνα, άπωλεσθέντος ε¬ νός μόνον έκ των (δικών μας' Άγγλικά άεροπλάνα απο¬ πειραθέντα καί κατά την χθε σινήν ημέραν νά πετάξον υ¬ περάνω των κατειλημμένων εδαφών είς την περιοχήν των άκτών τής Μάγχης ύπέστη- σαν έκ νέου βαρείαν ήτταν. Κατερρ(φθησαν19 άγγλικά ά¬ εροπλάνα καί συγκεκριμέ¬ νως 14 υπό των καταδιωχτι- κων μας, 4 υπό τοθ άντιαε- ροπορικοθ πυρός καί εν υπό άντιαεροπορικοθ πολυβόλου. Κατά την διεξαχθεΐσαν άερο μαχΐαν απωλεσθη εν ιδικόν μας. Ό εχθράς επετέθη κατά την παρελθοθσαν νύκτα δι* ασθενών άεροπορικών δυνά¬ μεων καί έρριψε μερικάς έκ- ) κρηκτικάς καί έμπρηστικάς Ι βόμβας είς την περιοχήν των άκτών τής βορείου ΓερμανΙ- άς. 'Οάμαχος πλρθυσμός ύπέ στη ελαχίστας απωλείας.Είς κατωκειμένας συνοικίας τοθ Άμβούργου κα( τής Βρέμης έπροξενήθησαν ζημίαι είς κιϊρια. Καί ή νυκτερινή αυτή έπιθετική προσπαθεία τοθ έχθροϋ έ^ηξε μέ βαρείας δι* αυτόν απωλείας. Τα κατα¬ διωκτικά νυκτός καϊ τό άντι- αεροηορικόν πθρ κατέρριψαν δώδεκα έκ των έπιτιθέντων έχθρικών άεροπλάνων, τό δέ πυροβολικόν - ^ πολεμικοθ ναυτικοθ ε"τερο. 5.Σμήνος κα· ταδιωκτικών νυκτός υπό την διοίκησιν τοθ λοχαγοθ Χίλοσ χοψ επέτυχε κατά την παρελ θοθσαν νύκτα την έκατοστήν νυκτερινήν νίκην. Ό ύπολο- χαγός Σκάρτ κατέρριψε την παρελθοθσαν ωσαύτως νύ¬ κτα τέσσαρα έχθρικά άεοο- πλάνα έντός μιδς ίόρας. Ή Στρατιωτική Διοίκησις Χανίων ανακοινοί ίτι: Κατόπιν διαταγής τοϋ Στρα- τιωτικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης άπό τής 12.6.41 ώς Άστΐίνο- μική ώρα καθορίζεται ή 8.30 εσπερινή. Ό πληθι·σμ6ς τής Κρήτης όφείλει νά παραμένη είς τάς οΐκίας τού άπό τής 8.30' έσπερινής μέχρι τής 4.30' πρωϊνής. Είς μεμονωμένους χωρικούς δύναται νά χορηγηθπ αδεία διά τό πότισμα τ "όν κήπων καί άγρών των μέχρι τής 10 νυκτε- ρινής ώρας. Άρμόδιοι διά την χορήγη¬ σιν τοιαύτης αδείας είναι αί κα τα τόπους Κρσίσκομ -νταντούρ, διά δέ την επαρχίαν Χανίων ή έν τή πόλει εδρεύουσα ΦέλνΤ- I κομανταντούρ. ΕΝ1ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ]ΙΑΟΠΟΙΗΣΙΣ "Οσοι θέλουν ν' άποστείλουν έπιστολικά δελτάρια ή έμπορ.ε¬ πιστολάς είς Γερμανικήν γλώσ σαν δύνανται ν' άπευθύνωνται είς τα Γραφεϊα τής εφημερίδος μας, όδός Σουρμελή 22 (δπι· ! σθεν Καπρίς) άπό τής 9-12 καί 3—8 καθ* εκάστην, δπου θά ευρίσκουν εΐδικόν μ^ταφρα- οτήν άντι λογικής άμοιδής. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΟΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άπό τής 26ης λήγοντος μηνός Ίοονίθϋ έ.έ. ήρξαντο λειτουργοθσαι κανονικώς ά¬ πασαι αί Διευθύνσεις καΐ τα Τμήματα τής Γενικής Διοική¬ σεως Κρήτης, είς τό νέον οί¬ κημα ταύτης (Κλινική Μελισ- σάκη). Έκαστος πολίτης, αναλό¬ γως τής υποθέσεώς τού, θ' ά- πευθύνεται είς τό αρμόδιον Τμήμα. Παρά τή Γενική Διοικήσει συνεστήθη Γραφείον συνδέ- σμου μεταξύ τής Γερμανικής Στρατιωτικής Διοικήσεως καί τής Γενικής Διοικήσεως Κρή¬ της. Ό Διευθυντής τοθ ΓραφεΙ- ου τούτου, θά δέχετα.. καθη¬ μερινώς τούς πολίτας άιιό τής ώρας 10 π.μ. μέχρι 12 π.μ. καί θ' άκροαται των πά ραπόνων των. ^ Ουδείς πλέον θά γίνετ'α δεκτός παρ<* τοθ Γεν. Γραμ- ματέως τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης. Έν Χανίοις τή 28 Ίουνίου 1941 Κατ' έξουσιοδότησιν 'Ο Γενικός Γραμματεύς Γεώργ. Δασκαλάκης γεν, διοικησισ κρητησ γενικγΓδΊαταξισ ΌρΙζω ώρας εργασίας ά¬ πό αυριον των Γραφείων των ΔημοσΙων,Δημοτικών καΐ Δή μοσίου ΔικαΙου ύπηρεσιών άπό τάς ώρας 8—12 καί 15 — 18. Έξουσιοδοτώ οέ τόν Προ· ϊστάμενον έκάστης υπηρεσί¬ ας νά παρατείνη τάς ώρας εργασίας καΐ την λειτουργί¬ αν των Γραφείων κατά τάς Κυριακάς καΐ λοιπάς έξαιρε- σίμους ημέρας, οσάκις παρί- σταται άναγκη. Χανιά τή 26]6]1941 Κατ' έξουσιοδότησιν 'Ο Γενικός Γραμματεύς Γεώργ. Δασκαλάκης ΙΤ1ΛΚ1 ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙ! ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΉΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΡΩΜΗ 29 Ίουνίου.— Ή "Ιταλία απέστειλεν είς τόν άγώνα» εναντίον των Μπολ¬ σεβίκων, ενα έκστρατευτι- κόν σώμα. Ό Ντοΰτσε έπβ- θεώρησβ την πρώτην μηχα- νοκίνητον μεραρχίαν τού έκστρατευτικοΰ τούτου σώ- ματος, πρό τής αναχωρήσε¬ ως της διά τό μέτωπον. ΑΕΡΟΠΟ^ΙΚΠΙΪΔΡΟΜΗ ΚΑΤ» ΤΗΗΥΓΓΑΡΙΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 29 Ίουνί¬ ου. Ή Ρωσοική άεροπορία ενήργησε την Παρασκευήν άεροπορικήν έπιδρομήν ε¬ ναντίον τοΰ Κάσαου. Άρκε- τά οίκήματα κατέρρευ- σαν. Άριθμοϋνται τρείς νεκροί καί μερικοί τραυμα- τίαι έκ τού άμάχου πληθυ- αμοΰ. Ή Σοβιετική άεροπο- ρία έπανέλαβε τό εσπέρας τάς έπιθέσεις της άλ,λά ά- νεχαιτίσθη υπό των Ούγ- γρικών καταδιωκτικών. Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ [1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗΗ ^ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΓΗ 29 Ίουνίου· —Κατόπιν των έπανειλημ- μένων άεροπορικών έπιδρο μών τής Σοβιετικής 'Αερο- πορίας εναντίον των Ούν- γρικών πληδυσμών, ή Ούγ- γαρία σεωρεί εαυτήν ευρισκομένην είς κατά¬ στασιν πολέμου μέ την Σο¬ βιετικήν "Ενωσιν. ΕΚΥΡ09Η ΊΓΤερμαΙϊΤτουρκικη ΣΥΜΦΩΗΙΑ Φ1ΛΙΑΣ ΑΓΚΥΡΑ, 29 Ίουν.ου. —Α¬ νεκοινώθη επισήμως δτι την παρελθοθσαν Τετάρτην, 25ην λήγοντος, είς την συνεδρία¬ σιν τοϋ έθνικοσοσιαλιστικοθ Ι κόμματος έν Βερολίνοο, έκυ- I ρώθη τό ύπογραφέν σύυψω- νον φιλίας μεταξύ Γερμανί- άς—Τσυρκίας. Η ΦΙΝΛΑΝΑΙΛ ΟΡΟΣΕ9ΛΗΟΗ ΥΠΟ ΤΗ! ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΙΙ ΕΛΣΙΝΓΚΙ, 29 Ίουνίο*».— Τό επίσημον πρακτορείον είδήσεων ανακοινοί: Έν συ¬ νεδριάσει τής όλομελΐας τοθ Κοινοβουλΐου την Τετάρτην ό ύπουργός Ράγκελ εξέθεσε την κατάστασιν καί τάς πε· ριστάσεις αΐτινες εδημιούρ¬ γησαν ταύτην. Ό ύπουργός ανεκοίνωσεν δτι ή Φιλανοία κατέστη αντικείμενον έπιθέ- σεως έκ μέρους τής Σοβιετι¬ κής Ενώσεως άπό τής πρωί- ας τής Τετάρτης καΐ δτι ή Ρωσσία ήρξατο των έχ6ρο- πραξιών εναντίον τής Φιλαν δίας. Ώς έκ τούτου ή Φιλαν- δία έλαβε μέτρα αμύνης μέ δλα τα είς την διάθεσιν της πολεμικά μέσα. Μετά τάς δηλώσεις τοθ ύπουργοθ τό Κοινοβούλιον έξέψρασεν ομο¬ φώνως την πρός την Κυβέρνη σιν εμπιστοσύνην τού. ΜΙΑ ΕΙΙΤ¥«ΚΙΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 29 ΊουνΙου. —Τό Πρακτορείον *Ίνς μετα δίδει άπό την Βέρνην την έν- τυπωσιακήν αποκαλύψιν, δτι δηλαδή ό Στάλιν ήδη άπό τής Μαΐουέ.Ι(ί) είς λόγον τού πρός τοΰς μαθητάς τής Σοβιετικής Στρατιωτικής Α¬ καδημίαν εΤχε δηλώσει δτι ή Ρωσσία ώφειλε νά πολεμήση εναντίον τής ΓερμανΙας. ΑΝΕΚΑ39ΙΙΟ ΕΚ ΜΟΗΑ ΠΡΕίΟΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΝΙΑ! ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. 2° Ίουνίου. —"Ετιισήμως ανεκοινώθη βτι ή Δανική Κυβέρνησις άπέστει λε διακοίνωσιν είς την Ρωσ- σικήν τοιαύτην, διά τής οποί¬ ας τής καθιστα γνωστόν δτι άνακαλεΐ τόν έν Μόσχα Πρεσβευτήν της, καθώς καΐ τό λοιπόν προσωπικόν τής Πρεσβείας.