89772

Αριθμός τεύχους

4

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

3/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜίίίοΊυηα
  υ γ
  ΚΚΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 4 — 'Αριβ. 4
  ΡΓβίβ 2 ϋΓδεοΗΐηβ — Τιμή Δραχ. 2

  V.
  ΗβΓ&ιΐ3£606Γ «ηά
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8,
  Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8, Οηαηία
  Οηαηία
  Χανιά
  άβπ 3·
  3 Ιουλίου
  1941
  ϋΙΕ 12 δΟΝΟΕΡΜΕίθυΝΟΕΝ νΟΜ 3ΟΝΝΤΑΘ:
  δΙΕΟΚΕΙΟΗΕΚ ν(^ΜΑΚδ€Η ΙΜ ΟδΤΕΝ
  θΓθάπο, Βγο3τ;—Ιάβτονν-βΐς, νν*ί1ηα αηά Κοτνηο {χβηοτηηιβη—ϋιιβηβοιΐΓβ: ίπ άβνιτ.3οηθΓ Ηαηά — ΜβΙΐΓβΓβ δονν^βτπιββίβοηβ Ραηζβπΐίνίβίο-
  ηβη νβπιίοΐιΐβτ: — υηκβηειΐΓθ νβΓΐαβτβ άββ Ρβίη<1β8—Ζννβί 8ονν-ίβτ.απ·ηββη ηδΓ άΐίοη Βί&ΐγβΐοοΐί βΐπ^β3θ1ι1θ38βη — ΌβιιτβθΓΐβ ΡαηχβΓ- βΓΓβΐοητβη ϋβΓβίτβ άβπ Κακαί νοπ ΜΪΠ3&—Ιπ δΐβοβπ Τβ&βπ 4107 δον/ίοτίΐνι&ζβα&β νβΓπίο-τβτ:— 3233 ΡαηζβΓ αιιβββΓ Οβίβοϋί Ββιΐΐβ βεηοη ατη βχ*_αΐηρίτ ΒεΓΐίη, 29· Ιτιηϊ. Αϋ5 ηεηι ΡαΙΐΓεΓηααρτςηαΓ- ΙΪ6Γ £·ίυΐ άαδ ΟυεΓΐίοηιηιαηάο άεΓ νν/εηΓηιαοητ. οεΐίαηητ.: Ζητ ΑοννεΙΐΓ άεΓ άΓοηεηάεη Οεί&ΓΐΓ ααδ άετη Οδΐεη 181 άίε άεατδςΐιε λΑ/'εΙιπιιαεΙιΙ, αΐη 22. ^ηη^ 3 ϋΙΐΓ ίΓϋη ηιίτΐεη ίη άεη £ενα1τ.ί£εη Αα£ηΐ3Γ5θ1ι ίείηάϋοΐιεη ΚΓΣείΐε ηίηείη- ϋίε ΟεδοηνναάεΓ άεΓ άεητ- $ο1ιεη ^ι1ίτ.ννα££ε δίηΓζτ,εη κΐοΐι η ;ς1ι ίΐι άεΓ ϋχηιηιεηιηβ άεδ ΜοΓ&εηδ αη£ άεη δον]ετΓΐΐδ- δϊδθΐιεη Ρείηά. Τγοϊ,ζ δείηεΓ δίε υεΓείΐδ αηι 22. άίε ^υ■.£ιηε^^δ^ηα£τ. ίηι Οδτεη ηηά άίε δθννΐεΐΓαδ- ϊ,α£ΐ:να£ίε νεπιίοητ.εηά ι. ΑΠείη ννεεΙΐΓεηά ιΙεΓ Κοεηιρ£ε ίη άεΓ ϊ\,α£ι ννηΓ- άεη 322 Γοτε Ρΐα^ζεα&ε γ, τείΐδ άαΓεΙι ι. Μίί: άεη αηι Βο- άεη ζεΓδίοΞΓΐεη Μαδθΐιίηεη ει·Ηοε1ιτε δίοΐι άΐε Ζαΐιΐ άεΓ νεΓηίοΗτεΐεη Ρΐα&ζεα^ε άεΓ δονοεΐΓαδδίδοηεη ^α£^ννα££ε Γ)ίδ ζαηι Αοεηά άεδ 22. ^αη^ αα£ ι8ιι Μαδοηίηεη. ϋεΓ άευΙδοΗε ΥεΓΐαδΙ υεΐΓαβ· αη άίεδεηι Τα^ε 35 Ρΐα&ζεα^ε. Βει-ΐίη, 29· Αιΐδ άεηι ρι ιΐετ ίίίΐϊτ άαδ ΟϋεΓΐςοηιηιαηάο άετ νε1ΐΓηιιο1ιΐ 5ε1ί&πηΙ : Όαδ άεπΐδοΐιε ΟδίΙιεεΓ \άϊ λπι 22. Ιαηΐ ίηιΐι ϊη Ργοπτ άϊε Οτεηζε ϋο τεη. Εδ δΐίεδδ ηιίτΐεη Ηίηείη ίη άΐε ϋιτεη ΑιιίιηαΓδθΙι νοΐ- Ιεηάεαάεη Απηεεη. δΐατΐίεη θΓεηζ5είεδΐΐ^αη- & άεδ Ρεΐηάεδ ννιΐΓάεη ζατη Τεϋ δοΗοη αΐη ετδΐεη Τίΐ^ε άαΓθΙΐϋΓοςΙιεη. ΙΤηΙβΓ δθ1ινεΓ- βίεη Υετΐαδτεη ΟΓ&ςΙιεη άϊε ^ άεΓ β^ Απηεεη ζιι- δ.ιιτιηιεπ. Αη άίεϋεη Κατηρίεη Ιιαττε άϊε άειιΐδθΐιε ί £ΐηεπ ταΐιηινοΐΐεη ΑηΙεϋ. άεΓ "ννεΓΐΓτηαοΙιΙ: οε^αηηΙ:: Αηι 23· Ιτιηΐ ίύΐιτΐε άεΓ Ρείηά -νναΐεηάε β·εο;εη άίε δρίΐζεη Αη£πίίδ1ίο1οηηεη. Ιηι Ινΐεδδεη άεΓ ϊ>είάεΓδείΙί^εη ΚτίΕίΙε
  ίοΐίεΐ) άεΓ άευτδΰΐιε 8ο1ά&1 δί-
  εβ·εΓ. ΑΙΙε
  ΥεΓδαοΙιε ιιΐαΐ'άεη
  δεη. δίε Γ)Γ&ο1ιεη ζιηη Τεϋ ίη
  ο1αίί§·εη ιιηά εΓβίΙτεΓΐεη
  Ναΐιΐνίεηιρίεη ζαδ&ιηηιεη.
  ϋίε Ρεδίαη»; ΟΓοάηο ιιιαΐ'-
  άο ίΐηεκ^ΓΪίίεη ηιιά ηαοΐι
  ΗαΓίεηι Καηιρί §;εηοηι ιηεη.
  Όίο ίεΐηάΐίοΐιε ^αίι;ιιI£ιίίε
  εΓΐίιί: αη άίεδεηι Τ&^ε επιεα):
  &11εΓδθ1ιαΐεΓδί;ε ΥεΓΐιΐδτε. ϋίε
  ΖαΗΙ άετ νεπιίοητεΐειι δοιυ^ε-
  τπΐδδίδοηεη Ρ1η&ζεα§:ε εΓηοίΙι-
  τε δϊοΐι υίδ ζατη 23· Ιί
  εισεηάδ αιιί 25Β2.
  Ζίταάβΐΐβ
  νοη
  βΓβταβηητ
  ΒεΓΐΐη, 29
  Αιΐδ άεηι Ρ'ίιΙΐΓεΓΐααιιρτα,αίΐΓ-
  ΙϊεΓ ^ίοί ά&δ ΟοεΛοηιηι&ηάο
  άεΓ λΥεΙΐΓη&οΙι
  Όίε ιιητεΓ ΕΐηδαΙζ
  ^ ΡεδΙαηβ: Β γ ε δ τ.
  Χ. ο νν δ 1ί ίίΕΐΐ ίη ιιηδετε
  Ηαηά. Α1$ Ιεΐζΐετ δτητζρηη^ί;
  ά Ρείηάεδ νίΓά αηι 2.
  } άίε Ζίταάεΐΐε νοη
  ΤΓαρρεη εΓδΙίΐΓηι4:,
  Ι)ετ άεαΐδθΐιε
  ειτείοΐιτ ν ί 1 η α πηά Κ ο νν-
  η ο. Βείάε 8(:εεάίε ννετάεη
  ηοοΐι &ηι
  ηιεη.
  Ρ&ηζβΓ σΐίβοβη
  29
  Ανΐδάεηι
  ίίίοί ά&δ
  ά τ νεηΓηιαο1ιτ
  ΙΙηι άεη άεηυδοΐιεη
  τηαΓδθΙι αηίζαηαΐτεη, νει-δηοΐιτε
  άίε δθννίεΐΓαδδίδοΙιε Απηεε ιηίί
  ρίννα&εη
  ί
  ϋίνίδίοηεη
  5 άβητ.
  £ΪΙ>ϊ ά
  ΐη, 29 ^ι1η^.
  Ο ϋΐ
  ΤαρίεΓΐςείΐ άεδ άειιΐδθΐιεη
  δοΐάαΐεη δοιΐΐίε άεΓ Οαΐε
  ιιηδεΓεη ν&ί£εη εΓΐε^εη.
  Ναοη Αβ1ειυ.ί άεΓ ετδίεη
  νίετ ΚαηιρΙίίΐ&ε δίηά νεπιίοΐι-
  Ιεί ιαοΓάεη:
  ΐ2θο 5;οιυ.]ε1:Γΐΐδδίδΐ;1ιε Ραη-
  ζει-1ναΐηρίιιΐ&§:εη άηΓθΙι άίε
  'εΓΐ)3ε&ηάε άεΓ Ηεετεδ, 97
  άιιι-οη άίε νεΓθεεηάε άεΓ
  _.ιιΓί:ιχΐει££ο.
  ϋίβ
  αη
  ΒοΓΐίη, 29-
  Ααδ άειτι
  ΙίεΓ %Ί)ϊ ά&δ ΟοεΓείοηιηιαηάο
  άεΓ 'ννεηητ.&οητ. Ιοεΐίαηηΐ::
  26. Ιαηί 194Γ : Ιη Ιίϋΐιηετη
  νοΓδΐοδδ εΓεΐοητεη ιιηδεΓε
  ίηι ίοαΐιίδοΐιεη Καιιηι ορεΐ'ίε-
  Γεηάεη Τταρροη άίε ϋίΐηα.
  ΌεΓ δΐΓοηι ιιΐαΓάε ηη ΐηεΐι-
  ΓεΓεη δΐεΐΐοη ύοεΓδοΙΐΓΪΙΙεη.
  ϋίε δΐίΐάτ ϋίίηαοαΓίί ίοεΐΐΐ:
  ίη άεηϊδθΐιε Ηαηά.
  ΑΙΙε ΥεΓδποΙιε άεδ Ρείηάεδ,
  άίεδεη ΥθΓηιαΓδοη άπΓθΙι' νεΓ-
  ζαιείίεΐΐε Οε§·εη αη&ΓΪίίε ζα
  νεΓΗίηάεΓη, δθΙιείΐεΓη &η άεΓ
  ΤαρίεΓΐΐείΐ
  Βθΐΐίίίβ
  Βειΐίη, 29·
  Αιΐδ άεηι ΡηΙΐΓεΓΐιαηρ^
  ^ίοτ άαδ ΟΙοεΓΐίοηιηΐΕΐηάο
  άεΓ νν"επΓηΐ3.(:π.Γ. ίοεΐναηητ :
  ϋίε υεοεΓ- ιιηά υιιΙεΓνα8-
  άεΓ άενιΐδθΐιεη
  1ΐΣΐΙ)εη ίηι
  Καηιρί }?ε^εη άίε δονν^ει:η1α-
  τίηε ζαΐιΐτείοΐιε υηΐ^τηεΐιηιεη
  ίη ΙίϋηηεΓ ΥοΓδΐαεδδεη άαΓ-
  ο1ι§εία1ΐΓΐ:. Ιη άεΓ
  νναΓάεη επι ΐ
  άαιχΐι Μίηεη ζιιηι
  ^ε^πιοΐιτ αηά άοτ
  ΚτεαζεΓ <ΓνΙαχίιη αοζαδθΐιηείάεη οάεΓ αιΐ9 άεη δίοΐι αηίο,ιΐιηεη- άεηΙΤιηΙίΙ&ηιηιεηιη&εη άιΐΓθΙι- ζαθΓεοΙιεη. ϋίε άεατκοΐιε Ρ.ιηζεΓναίίε ίιη νοΓείη ηιίί ηηδεΓεη Ρ&η- αίοετ εηά^αΐΐί^ άπιχΐι- Ιμο ννιΐΓάεη άαοκί ηηΐί:Γ&Ιαι.ζΙ άαΓθΙι ΡΙαΙ: ιιηά Αιιοΐι (Ιίε ιτειιεη νετ ηίοΐιτετεη ζννεί δονν]ε1:πΐδ$ί- | δθΐιε υ-ΒοοΙε, άεητδοίιε δοηί ηεΐΐυοοΐε νεΓδεηΙίΐεη ζνεί ΖεΓδίοεΐ'εΓ, επι ΤοΓρεάοϋοοΙ: άεδ ηηά είη υητεΓδεεϊοοοΐ Ρεΐηάεδ. ϋετ ΥεΓδαοΙι ζνείει· δονν^ετ- Ι άεη Ηαίεη νοη αηζιΐίίΓείίεη, ννιΐΓ- άιπχΐι Κη^Ιυη.ΐΓτίΙΙυΓΪε νέ Ναοΐι ΚιΐΓζεΓ Βϋδθΐιίεδ- είηεν νοη ίΐιηεηάίε , ίΓ αη.1ει·ώ 1ίε£ &Ο&3Γ.Ι: ηιίι: ΙιοΙιογ ΡάΙΐΓί αΙ>·
  Ρβ,ηζβΓβ-
  Κοννηο
  Όβ3
  οηΐβοηΐ;
  ΒεΓΐίη, 29·
  Αιΐδ άεηι
  ίίεΓ β'ύ>ί άαδ ΟοεΓΐίθΐηηιαη-
  άο άεΓ ■ννΤε1ΐΓηιαο1ι1: τοο1<αηητ : Ναοΐι ζννείΐκ^ίδεΓ ϋαυεΓ ίίνΙΐΓΐε άίε άειιΐδθΐιε Ραηζετ- να££ε ατη 26. Ιιιηΐ είηε &ε- νναΐιί^ε ΡαηζεΓδοηΙαοΗΙ ηαετά- Ιίςΐι νοη Κοννηο ζα Εηάε: ΜεΙΐΓει-ε ϋίνίδίοιιεη νυΐ'άεη οίιι^ο^οΜο55€ΐι ιιιιά νεΓηίοΙι- Ιετ. ΙΙεοεΓ 2ΟΟ δθνν]ε£ηΐδδί- δθΐιε ΡαηζεΓ^αηιρίννίΐρεη, άα- ηιητεΓ 29 δαΙπυεΓδίεΓ Αγι, ηιεΙΐΓ αΐδ 150 Οεδοηϋΐζε δο- τιιίε ΗιιηάεΓΐε νοη Κγει£ι- ίαΙΐΓζεα&εη £ίε1εη ίη ηηδετε Η&ηά. ηβη οββίβ^βΐί ΒεΓΐϊη, 29- Ιιιηί Αιΐδ άεηι Ρϋ1ΐΓεΓηααρτα.ιι- ίεΓ ίίίϋΐ άαδ Οοετΐίοπιηιαη- άο άετ "ννεΙΐΓηΐαθΓΐΙ; 5ε1ναηηί : Οε^εη ίοεδοηάετδ αιΐδβ-εδα- Λίε ΥεΓΐχεηάε άεΓ δοιυ]8·εΙ:- αι-ηιεε (!ίαηά άεΓ Καηιρ£ αη£ άεηι ΡΓοηΙα^δοΙιηίΙΙ: δΰάΐίοΐι άεΓ ΡΓίρετ-διιεηιρ£ε δτατΐ. Ιη ζχΐιεη ηε1άεη1ια£ίεη Αηβτίίίεη ιααΓάεη ιιΐε3ΐ;1ίοη 1, ε ιη - β ε γ £ δΐεετΐίδΐε ηηά ηεα- ζείτΐίοΐΐδΐε Βείεδΐίβ-αηκεη υεζ- ιαηη&εη. ΙΙηδεΐ'εΓ Τπιρρεη δΐηά ίετζΐ ίη δϊεβΓείοΙιειη αα£ Νοει-άΐίοΐι άανοη 1ίίεηιρ£ΐεη δίοΐι άεαΐίϊθΐιε ΡαηζεΓάίνίδίο- ηεη ϋΙοεΓ ^υ.·^^^ ηαοΐι Ο- δτεη νοηαίεΓΐδ. ννίε ίη αη- άεΓεη ΡΓοηειθδοΙιηίΐτεη, δο ΙιαΙ οεβοηάεΓδ αιιοΐι Ιιίετ άίε Εαίτηηίίε άατοΐι ίΐιτε Αα£- ηηά ιΙιγ §§ άίε άεΓ Τϊε£ε ίηιπιεΓ ηεα Ηεταη- ^ειίίΙΐΓΐεη £είηά1ίο1ιεη Ιε ζηιη δίε§:Γείο1ιεη ιπΐδεΓεδ Ηεετεδ Ιοεί- . ϋίε οΐηΐί^εη νετ- άεδ ΟΐβηοΓδ δίηά ηη- Γε. ΖαΙιΐΓείοΙιε ΖΑΐι1η;ί- ςΐιε ίείηάΐϊοηε ΡαηζεΓΐίαηιρ£- ιιια^εη ιιιτιτάεη νεπιΐΌηΐχΊ:. ΛΙΙείη ίη άεη Κχηιρίεη αιη ϋ η 5 η ο υαηΐ'άεη 215 νίεΐε 42 ΒεΓΐίη, 29· Αηδ άειη ^ΪΓΐτ άαδ άο άεΓ 'ννεΙΐΓηιαοΙιΙ; οε^αηηί : Ιηι Ζη&ε άεΓ νοΓηιεεΓΐδ- δθΙΐΓείτεηάεη ΟρεΓαΐίοηεη δίηά ίτη Κ&ηηι οδταΐίΕΓίδ Βίαΐγδΐοο 1ς ηιιηηιεηΓ ζιιιεί δ^ιιι^εϊ^ιι5δ^3^ι^ε Ατηιεεη νοη αΐΐεη δείίεη νεΓζιαεί- δεη. Ττοτζ £ε1ί;εΓ ϋηΓ ζίεΐιΐ δίοΐι άεΓ Κΐη§· άεΓ άειιΐ- δοΐιεη ΑΓΓηεεη ιαηΐ δίε νοη δτηηάε ζή δτηηάε Ιηι ιιχεηί$>·εη
  άεη δίε εηΙαΐεάεΓ ρ
  τεη οάεΓ νεΓηίοηΐεΙ δείη.
  ϋαηιΐΐ ιχιίΓά άαδ
  }εηεΓ ζαΗΐΓείοΗβη Οουιίεάίνί-
  δίοηεη βεδίε§:εΐΓ. βείη, άϊβ
  οεδΐίηιηιΙ; ωαΓεη, άεη Ζεη-
  ΐΓαΙδΙοδδ ^ε&εη ϋειιΐδθΐιΐαηά
  ζή ίϋΙΐΓεη.
  Ιη£αηΙεΓΪεάίνίδίοηεη άεδ
  Ηεετεδ αηά νεΓϋ&ηάε άεΓ
  ■ννα££εη-δδ δίηά Ιιΐετ άίβ
  ΤΓαΕτεΓ άεδ Καηιρ£εδ αιιί άετ
  Ετάε.
  Ιη ζεΓδοηηιεΙίεΓηάεη Αη-
  &Γίί£εη ΙείδΙεΙ: άϊε
  ίΙΐΓε αηεΓδεΙζΙίεΙιε Ηί1£ε.
  Είη ηβηβΓ ΕγΙοΙκ
  οαΐιηί βΐοη &η
  Ααδ
  ΒεΓΐίη, 29·
  άεηι
  άαδ
  άο άεΓ νε1ΐΓηιαοηΙ
  Ιη άεηι Κεδκεΐ νοη Βϊαΐγ-
  δτοο»^ βείάεΓδείΐδ νοΓδΙθδίεηά
  Ιιαίοεη ιιηδεΓε ΡαηζεΓνεΐ'ϋαηάε
  αηά ηιυτοπδΐεΓΐεη ϋίνίδίοηεη
  άεη Κααηι αηι Μίηδΐί ετ-
  Είη ηειιετ
  δίοΐι αη.
  Ιη Ιβΐζτ,βΓ δΐηηάβ άΐβ Ιη·
  ναβίοη ΕιΐΓορβ.8 νβΓ-
  Ηηβίβτ.
  Βετΐίη, 29. Ιαηί
  Ααδ άεηι ΡίίιΐΓεΓηαηρΐ:ςη-
  αΓτίετ %'ώί άαδ ΟοεΓΐίοηιηιαη-
  άο άει· ν"εΗπη ιοΐιΐ ϋεΐναηηΐ:
  ϋίε είηΐείΐεηάεη ΟμΰΓαΐίο-
  ηεη ·;ε^εη δοι^ειηι^ΐαηά
  Ιιαοεη ίη άεΓ 1;αΓ2<:η Ζείτ νοηι 22. 1)15 '27· Ιυηί ζιι Εγ- £κία1ΐΓΐ:, άίε ΙγοΙζ ί

  8ΕΙΤΕ 2
  ΡΙΙΕΚ ΚΚΕΤΑ
  Ο-1ΗΓΠ3, άεη 2.
  τηά ετίαδδεη ζα Ιίοεηηεη,
  δίηά:
  άεη εΙιαΐεΓδΐεη βΐη-
  ^ νεΓΐυδίεη άεδ Ρείηάεδ
  δΐηά δςΐιοη ϊη άεη εΓδϊεη Τε-
  #εη ηιεΙΐΓ ίΐΐδ 40000 Οεί&η-
  #εηε ίη αηδετε Ηαηά §·ε£α1-
  Ιεη. ΙΙεΙοεΓ 6οο Οεδοηοειζε
  ιιΐηΓάεη βΐδηεΓ αΐδ Βεατε &ε-
  2233 ΡβηζεΓΐί&ηιρίια&βεη, ά&
  ηιηΐεΓ φ δοΙιαιεΓδΐε ΡαηζεΓ
  νοη 52 Τοηηεη Οειυίοΐιτ; δίηά
  ίεΐΐδ νεΓηίοηΙε*:, Ιεϋδ ετοεα-.
  ΐεΐ. Ό3ζα κοηιηιεη ^ειιΐβΗΐ^ε
  Μεη#εη αη ΡαηζεΓαϋΐηεητ·-
  ιιηά ΡΗ
  ζεη δοιιιίε
  115ΟΙ.
  ϋΐεδε ΖαΗΙεη εΓΐιοεηεη δίοΐι
  δΐαηάΐΐοΐι. δίε ιυεΓάεη αβεΓ
  &ειχΐ3ΐΙΪ8' 3ΠδοΗηΐε11εη η&οη
  άεη Καρίΐηΐατΐοηεη οάεΓ άεΓ
  "ν/εΓηίεΙιταηβ· άεΓ ^ιζΐ είη&ε-
  δοηΐοδβεηεη δοιιΐοετΓΐιδδίδςηεη
  Απηεεη.
  Όίε άεατ,δοηε Εαίτιιΐαίίε
  η&τ άεΓ δθιυοεΐ.Γηδδίδ(:ηεη άϊε
  ΐη άϊεδεηι Κπε§· ΒΐδΙιεΓ νεΓ-
  ηίοηΐεηάδτε Νίεάείΐ&^ε ζη#ε-
  ίύ§ϊ, ϋιΐΓοη ^&;&ε^, Καηιρί-
  ί1α£ζεαβ·ε ιιηά Ρΐαΐί ηΐαΓάεη
  ΐη άεΓ _πίΓ. ιιηά ααί άεΓ ΕΓάε
  ίη δίεβεη Τ^εη 4ΐ°7 δοιιΐ]εΐ>
  νεΓηΐοηΙει.
  'εηίίοεΓ Ιιαΐτεη δΐοη
  αηδετε εί^εηεη . νεΓΐαδϊε ΐη
  ηιεεδδί8·εη Οτεηζεη. Ιηι βτΐεί-
  οηεη ΖείτΓααιη ηαί υηδετε
  ΕηίτηιαίΙε 150 Ρ1α§;ζεα£ε
  νεΓΐοΓεη,
  Όίε υεοεΓΐεσ/εηΙιείΐ άεδ
  άεαϊ,δθΐιεη ΡΙίε^εΓδ δοιιχϊε,άεδ
  άεαΐδεΐιεη Ματεπαΐδ ίδΐ εϊηε
  ΙϋΓΐηηοΙιε.
  Όίε &εΐϋ3ΐΐί^εη Ζαΐιΐεη αη
  , ΡαηζεΓΐίαηιρίηια-
  νιηά δοηδΐί^ειη ΜαιεΓίαΙ,
  άεΐ'εη ΥεπιίοΗΐυη^ οάεΓ Εγ-
  Ιοεαΐιιπκ άεΓ νοΓοΐΙάΙίςΙιεη
  Ζυ&ιιιιιιιεηΗΐ-οεϊΐ: άεΓ άεατ-
  ίδΐ, #Λοη αοεΓ ζιΐβΐείοη είη
  ίΐ
  ά.^ 13Λ..Ι νοη άεΓ
  άεΓ Ο "-ίίΐΙ.Γ, άίε δίοΐι ίηι Οδϊεη
  αη τ.".εί" ϋινηζε άε» Κείι:1ιεδ
  ζϋ5.;ιιιηι^ιι^ε'οΐ'<ιυΙ: ηαΙΙε. Εδ ίδτ αΐαΐΓ/δοΙ.είηΙίοΙι ^εταάε ηοοΐι ΐ:ι Ι^ζ.ογ ΙείζιεΓ δΐηη- άε ϋ^ΐπιι^οη, άεη ΐηΐτ- ίεΐεα.ορ^ΐϋαΐυη Καιπη νοΓ εϊηεΓΐηνίΐδίοη ζα οεαΐαη- τεη, άετεη Ροΐ^εη πηϋοεΓ- £ειιιεδεη βείη ιαίΪΓάεη. ϋειιτδοΗε Υο11< ΐδΐ δεϊη»η ΙίΐρίεΓεη δοΐά&τεη ιααΙΐΓΐιαίΙ: ζα Ιϊείδτεηι νεΓρίΗοΙιΙετ:. 1ΕΙΕΗ$ΚΙΙΕ6!ΓΙ«ΟΟΕ ΟΕΕΒΙ ΙΕΗ_ΙΠΗ6 ΒεΓΐΐη, 3° Ααδ άεηι ΡιιεΙΐΓεΓΐΐίΐιι βϊΐοΐ: άίΐδ νΤε1ιπιΐ3θ1ιτ υε- ^εη1^οε^σ; ιυιΐΓάε Ιιειιΐε νοη άειιτδοηεη Τηιρρεη §·εηοηι- ιηεη, Αιιί άεΓ Ζϊταάεΐΐε τιΐεΐιΐ ί 4·2Ο ΙΙπγ άϊε ΙΑ νΑΙΕΙΤΑ ΒΟΜΒΑΒΡΙΕΒΤ Κοιη, 29· Ιϋηΐ Όίΐδ Η&ιιριςιι&ΓΐϊεΓ ΌεΓ νΓε1ΐΓητ.αο1ι): β-ίΐοτ βεΙίΒΐιητ : Ιη άεΓ Ναεΐιΐ ζιπη 29. Ιια- ϋεη ϊη Μαΐυει Α1οΙεΐ1απ§·εη άετ ΐΐίΐΐΐεηίδοΐιεη Ι^ηίίνιΐΆίίε Ρ1υ.£δΙπεί:ζριιη1<τε υηά άϊε Ηαίεη<ιπ1ίΐ^εη νοη ^Ε νβΐετ- 13 ΟΟΠ1Γ03ΓάίεΓΐ. Βεί Απισεδαάίΐ ιιΐιιΐ'άε εϊη ΟΓΪΐΐδαΙιεδΡΙιψζεπΒ· άαδ άΐε Ιη δεί ΓοοιήοΗΓάϊεΓΐ: ηίΐτυε, νοη ά ^?η. Ιη ΝθΓάβίπΙία ΙΐΗθεη άειιτ- ^ οπΐΐ«ε1ιβ 8 ζιαίκΐιεη δϊάί εί ΒάτάτιΊ υηά 8ο11υιη αη^ε- ^ΓΪίίεη ιιηά ζεΓδΙαίΓΐ:. ϋίίΓ Ρ&ίπά ιαί Βζΐν-ίΆϊ,ϊ αηά είηε αηάεΓβ θΓϋ^οΙιαίΐ ΐη §,ίΤ Ιη ΟδΙηίπΙΐα ΐδΐ άίε ^α§·ε ά ΗΟΟΤΕ ΪΕΒ3ΕΝΚΤΕΝ 71.700 ΒΗΤ ν7είτβΓβ 14.800ΒΕ.Τ. ΗηΙΙ αηά Α1βχβηάΓΐ& Ααδ άεηι 29· Ι ΟΙ)εΓΐίθηιπΐ£ΐηάο Ι ^αίτιιIαίίε ποηΐετεη δΐοη ^ε- 1 ττ '-■- -------- αηάεΓ ίοπ- άεΓ ίτη άεη ο 1αα£ άεΓ ΟρεΓαΙϊοηεη ϊηι Ο- ιυϊτά άβδ ϋεαϊδοηε Υοΐΐς ααίε άε& Ιιεατΐ^εη Τ&- άαιχΐι είηε Κεΐηε νοη 8οηάεΓηιε1άαη^εη αηίεΓΓΐ- οη ΐβΐ. Ιηι Αΐΐ3ηιΐ1ί βτΐίίεη ΙΙηΐεΓ- δεε&ουϋε Οεΐείτζαε^ε ιιηά είη- ζεΐη ίαπΓεηάε δοΐιΐίίε 3η, άΐε ι ίΐδοηεη δαεάοδΐΐςαεδΐε αηά β"ε- ' £εη άεη απςΐιτΐβ-εη ΕΐηίαΙιΠια- I ίεη Ηαΐΐ, ΒεΐάεΓδεΐΙδ άεΓ Κΐ- | νεΓ Ηαΐΐ αηά αηι ΗαηιΙοεΓ αχιΐΓάεη ηιεηΓεΓε αιΐδ^εοΓεΐΙε- | τε ΒΓίϊηάε Γοεοβαςΐιτετ. ΑηάεΓε νοη Καηιρίί1α#ζεα- αηά Ρΐα^-Βοοϋε ^εβίοΐιει Λΐ3- τεη. 8ΐε νετδεηΐίΐεη εΐηεη Ταη^εΓ αηά δΐεοεη ΡΓαςΙιΙ- δοΐιΐίίε ΐηΐΐ: 46700 ΒΚΤ ιιηά ΙθΓρεάΐεΓίεη εΐηεη Τ3ηκεΓ αηά ζαιεΐ ΡΓ3θ1ιΙδο1ιΐίίε ηιΐΐ; 25Ο0Ο ΒΚΤ. Μΐί: άεΓ νεΓηΐ- 3ΐιο1ι άΐεδεΓ δοΐιΐίίε ^εΓβοΙιηεΙ; ιιΐίΐΐ'άεη, δο άίε υηιεΓδεε5οοΙιιΐ3ίίε άεη ίεΐηάϋοΗεη Ηβηάεΐδδθΐιΐί- ίδΓΕαηι πιΐΐ άΐεδεηι 8ο1ιΐ3§· αηι 71700 ΒΚΤ §·εδ(;1ΐ3άί£ΐ: Ιιαί. Ιηι δεε&εΐοΐεΐ: αηι Εη^ΐ3ηά Ι Η&ίεη Όεαΐδοηε ϋθηΐΰ3ΓάίεΓτεη ΐη ζαηι 28. ^αη^ ηιΐτ άεΓ άεδ Γοπΐΐοΐιεη ΡΙοττεηδΙαετ- ζραηΐίϊεδ Α1εχαηάπ3. Ιη ΝθΓάαίΓΪ^» ^τΐίίεη Γοείηάε άεΓ άεαΐδοΐιεη ΐη άετ ΙεϋζΙεη Ναςΐιτ 1ΤΓ3θ1ι(;8θ1ιΐίίε αηά εΐηεη Ρΐ- δθ1ιάΐ3ηιρίεΓ ιηΐΐ ζαδ3ΐηηιεη 14800 ΒΚΤ. Ν3θητ3η§τΐ£ίε άεΓ ζαΐίδθΗεη διάΐ Βαταηί αηά δοΐΐαηι εΓίοΙ^τε- ΐοΐι αη. Κ3ηιρί1ΐ3ΐιά1αη§·εη άεδΡεΐη- άεβ ί3ηάεΓη αε6εΓ άειη Κεΐ- οΐΐδβ-εΐοίεΐ ιιΐεάεΓ οεΐ Τα§·ε ηοοΐι οεί Ναοΐιϋ δτατι. Εΐη /α^ά^εδαΙιιααάεΓ αηιεΓ ΡαεΙΐΓαιΐβ: νοη ΜαίοΓ ΤΓ3ατ- ΙοίΙ εΓΓαη^ 3ΐη 26. ^αη^ δεΐ- ! ηεη 500. Εαίϋδίεβ·. ' Εεατηαητ Οεΐδζΐιατάΐ; ΐη εΐ- ηειη ^α8■ά8:εδ^1^ιααάε1· εΓζΐεΙ- Ιε αηι 23. Ιαηΐ δεΐηεη 19. αηά 2Ο. Α ' Είηβ βϊηζΐ&β υητβΓ86βοοοτ,3ορ£Γ8.τ.ίοη ίιιβΐΐΓίβ ζιιγ νίΗ νοη 96.100 ΒΚΤ. Ααδ άεηι ΡιιεΐΐΓεΓΐΐ3ΐιρτςα3Γ- ΟΙ>εΓΐνθηιηΐ3ηάο άεΓ
  Ύνΐε οεΓοΐϊδ άαΓςΙι δοηάεΓ-
  Ιιαοεη αηδετε ΐη Ο3ΐΐζΐεη ΐηι
  νοΓΐτΐ3Γδοη οεΗηάΙΐοΙιεη Τταρ-
  ρεη Ι ε ιη υ ε γ ^ ^εηοηιηιεη.
  Ιη άεΓ Μίιιε άεΓ ΗεεΓεδίΓοηΙ
  αιιΐΓάε άεΓ Κΐη^ αηι άΐε είη-
  Απηεεη. εη^ίΓ £·εδς1ι1οδ52η.
  ΝοΓάήαε^εΙ ϊδϊ ΐη βαεδ-
  ΥεΓίοΙβ-αη^·. Αη άεΓ
  Καεδίε ιχιαΓάε Υ, ι β α η &ε-
  ηοηιτηεη.
  Ιηι δεεΙίΓΪε^· &ε§·εη θΓθδδ-
  1)ΓΪϊ3ηηΐεη νεΓδεηΙντεη ΙΙαΙεΓ-
  δεε5οουε 5εΐ ετηεαΐεη χΑη^ΓΪί-
  ίεη &ε^εη άίε ΐηι Υν'εΙΐΓηια-
  οΙιΐδοεΓΪοΙιΙ νοηι 29· Ιαηί ετ-
  ιαίεΐιητεη ίείηάΐΐςΐιεη Οεΐεΐί-
  ζαε^ε ιαείΐεΓε ίαεηί δοΐιΐίίε
  ηιϊί; ζαδαηιηιεη 25400 ΒΚ.Τ,
  άαταηιεΓ εΐηεη ΗΐΙίδΙςτεαζεΓ,
  1)αηιίΐ ΙιαΙ δίαΐι άεΓ Εγ£ο1§' άΐ¬
  αιιί 96,100 ΒΚΤ
  ΐη άεΓ ΙεΙζτεη Ν3θ1ι): υογ
  Υ3πιιοα11ι ααδ &ε5ΐ-
  Οε1εΐτ.ζαε§;εη 1ιει·ααδ
  ΐ Η3ΐιάε1δδς1ιΐίίε ιηΐΐ ζα-
  δ3ηιΐηεη 23·θοό ΒΚΤ, ά3Γαη-
  ΙεΓ είηεη ^Γθδδεη ΤΓαιΐδροΓΐεΓ.
  ■ννεΐΐεΓε Ινΐιίΐαη^ητίε τΐοΐι-
  τειεη δΐεΐι ιααΐιτεηά άεΓ Ιει-
  ζτεη Ν3οητ &ε§:εη Ηαίεηαηΐα-
  3ΐη ΗαηιίοεΓ.
  Ρείηά ιιχαΐ'ί ίη άετ
  Ν3θ1ιτ ζαηι 30 ^αη^ δρΓεη^-
  αηά ΒΓαηάοοηιοεη ίηι ηοΓά-
  άεατδθΐιεη Καεδτεη^ε^ΐεΐ:, όγ-
  αιΐε8·εηά 3ΐιί νο1ιιινϊει·ΐε1
  δταάΐε ΗαηιοαΓ^ -αηά
  ηιεη. Όΐε ΖίνΐΙ^
  ΗαΙΙε είηΐ^ε νετΐαδΐε 3ΐι Το-
  ίεη ιιηά ΥεΓΐετζιεη. Ζ:ι1ιΐΓ1δ':Ιιεια:.·>ιιιιι«» ιη^ΐάε Ιε
  δΐοΐι αιιοΐι §:ίδ!;εΓη ΐηάεη ϋραί-
  δθΐιεη Γ»Ιιΐ5(:ΰΓΐιη8δ5ιιεΓ0δ. Όΐε
  Ζαΐιΐ αιΪΓά ίοΐδ ]ετζ(; ααί 40000-
  Ινΐιηη ^^δ^ΐΐίΐΐζΐ:. Ιη
  αηά
  ΙεΓΪε ιααΓεη Ιοοί "άετ ΑοπαεΙΐΓ
  άΐεί.ετ οπΓ,ΐ^ηεη Εί
  ίε ιΐΐΐεά'ίΐ- εΓίοΙ^ΓεΐοΙι.
  Ι3 άεΓ αηί?Γείίβηάεη
  3,5.
  Ιαη^εη Κεϊΐιεη δΐ&ηάεη άΐε
  ΡΓ6η άίε
  ΡΓαηζοδεη 40 Οεί3η#εηε ^ε-
  ηιαοΐιι, άαΓαηΙνΤ είηεη εη#1ί-
  δθΐιεη
  ΑΙΙβ
  οΓαοΙιΙεη ζα Βζ%Ί αη άεδ Ρεΐά-
  ζα§·εδ ϋΐΓ ΕΓδΙααηεη ζαηι
  Ααδάηιαΐί, ηατ ΡΓαηζοβεη ιιηά
  Ιίείηε ΟεαίδοΗεη »1δ Οετ/ηεΓ
  νοΓ δίοΗ ζα ηαυεη.
  ΑΟδΝΑΗΜΕΖΟΟΙΑΙΙΟ υίΟΕΗ
  ϋΗ9ϋ:ΒΕΒ ΟΙΕ ΕΙΝγΟΕΙΙΙΙ.
  νΟΝ ΙΟΕΝΟΙΤΑΕΤδΚΑΚΓΕΗ. ΙΝ
  ΚΚΕΤΑ
  Αη1ΐ&Γ&1 29 Ττιηί:
  -;ΐ νοη
  Αιΐ3η&ηηιβζιΐ8ΐ&ηά
  ιποπΐβη. Μο-
  Ϊ3ί ά&άιιι οΐι νοη άβΓ
  ν7β1τ
  Νιιγ Ατητ:-
  8ρεΓ3οηβη ηιίτ βητβρΓβ-
  οΐιεηάβη Αιΐδΐΐΐβίββη άίΐΓ-
  ίεηάΐεδτειάτ. ΙίείΓβΙβη οοθγ
  οββΐβητ νοη
  οΐ3 ίη άίβ
  άβη.
  Αηι<&ΓΗ, 29 Ιιιηΐ. ]8 Ηβη άίρ1οηι&τ;Ϊ80Γΐβη ΚΓβί- ββη νβΓΐ&αΙβτ;, βοΐΐ άβΓ ΕΐΪ άββ ίΓύΙιβΓβη Α 5&Γ8 Χίίχΐϊΐηοτο-Ρίη^βΐ- δίβίη ίη άίβ 3ο~36ΐΓθ^ίβ- Γΐιηα. οβνοΓβτβηβη. Μαη ταβίβί. ίη άίβββηι άαΓβιιί ηίη, 1β^η 9Ο- ιαοΗΙ ζα θΓθββΤΐΓίτ&η αΐβ 3Λΐοη ζή άεη υδΑ βτιτβ νβΓΐϊίηάαηβΓβη η&ί, άίβ βίζτ; άβΓ 8·>ΐπ]βι.αηίοη
  86Γ1Γ ηΰτζΙίεΗ 3β1η
  ητεη.
  80¥ίΙ£Τ - υ - Β33Τ
  Ααί ΑηίοΓάεπιη£ άεΓ Βε-
  Ιά ιαίηΐ ίοΐ-
  ι.) Βίδ 5·Ι111> Ϊ941 ΙΐΗϋεη άίο
  Βιΐ6Γ£επιιείδΐεΓ ίηι Ζαχατη-
  ηιεηαιΪΓ^εη ιηίτ άεΓ ΟΓϊϋοηεη
  Ροΐίζεί (ΟεηάίΐΓηιεΓίεδΙβΐίοη)
  ίιιεΓ 3εάεη ΕίηιποΙιηεΓ ίη
  Κ, άεΓ άίε
  οτααΙδαηίίεΙιοεΓίκΊίείΐ: Ιιε.Μίίί:
  αηά ίηι ΚαΙεηάεΓ^ΙΐΓ 1941
  άαδ ζεΐιηΐε ί,εοεη8.)3ηΓ ετ-
  Γεΐοΐιΐ, είηε ΙάεηΐίΙ»τ3ΐε2ΐΓΐ;6
  ααδζιΐδτεΐΐεη. Όίε ΚατΙεη
  ιυεΓάεη νοη άεΓ Κε^ίεταη^
  άεη ααδδΐεΐΐεηάεη Βεΐιστάεη
  ίη άίεβεη Τα^οη ίη είηΐιείι-
  ΙίοΙιεΓ ΑαδίαεΙΐΓηηβ· αερεΓ-
  8£ΐηΙ. Οίε Ιάεηΐίτ.ϋ<:3_3Γΐεη δΐηά νοη άεηι ΙηΙιηοεΓ ίη Οε&·2ηαχαΓΐ: είηεβ Ροΐίζείοε- αηιτεη—ίη άεη ΟτΙεη, ίη άε- ηεη _εΐηε Ροΐιζείοε,ιηΐϊεη δΙατίοηίεΓΐ δίηά, ααςΐι άεβ θΓϊδνοΓδίεΙιεΓδ—ηιίΐ: ΤίηΙε ηιΐ*. άεΓ υηΙεΓδΙΐΓίίΙ άεδ Καρ- τειιΐιιΙιαοεΓδ ζα νεΓδΛεη, ααοη ίδΐ ααί άεΓ Κ,αΠε άετ Ρΐά άεδ τεοΐιΐεη , 3Ο. ^αη^. Όΐε ΝαοΙιΐιοΙιτεηζεηΐΓαΙε άει· Κε^ίεΓυη0; §:αΐ3 Ιοεΐναηηΐ : Ααί Οταηά νοΐι Βεοοαοΐι- Ιαη§:εη Ϊ5(: εδ ιααΙΐΓδθΙιεΐηΙΐοΙι, άα3δ εΐη δοηι]εΙ;πΐδ3ί8ί1ιεδ. II- ΒοοΙ ιϋε&ί-ΐίαΐι νοιι Ηοΐδίηΐίί ;ια£ εϊηε βηηΐδοΐιε Μΐηε §·ε- Ιααίεη αηά ^ νΐε άίο ΝΛΙιΐεηζ πΐ-'ίτεΓ Ι)ε1ν,ιηηί: ^ϊ .ν,ήΐ Βεκίηη ά?δ ^ ιι^ϋεΓ Βηηίί,οΐιεηι Οε'οΐεΐ; ίιΐδ^εδαπιΙ: 35 ίείηάΐΐο- Ιιε Ρΐα^ζευ^ ε>ς1ι
  ιιυΐ'άεη, άινοη άτεί αηι
  Ϊ
  (Ι: άεδ Ιλιαηιεηβ
  ααί εΐη ηΐοηί: ζιι ίεαςΗΐεδ
  δΐειηρεΐϋδδ^η αηά Λοάηιο_
  άεΓ Ιλιηηιεηδρίΐβί 3ΐι{ άετ
  Καιτε) αη άεΓ νοΓμ-εδε_εη£η
  δτ,οΐΐε ααζαΙοΓΪη§·εη.
  II.)
  ^εάεΓ Εΐιιι«οηη-Γ Κχε-
  _ Εγ-
  εδ ζεηητεη Ι^ευεη
  άΐε ΙάεηιίΐαΙϋΙιαΓΐε
  ίκ ίο^ί δίοη ζα ίυεηΓεη
  άίο. υηϊ2Γΐα«5ηη» ιαΪΓά οε-
  δΐΓίΙ ιαοζα δίοη ίΐιιοΐΐ άΐε
  άεη 26. ^α!1^
  Ραεν άίε
  ίη
  Λ
  Σ-ΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΙΕΩΝ
  Χανιά 2 Ιουλίου 1941
  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ^ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ
  Κατελήφθησαν τό Γκρόντνο, τό Μπρέστ—Λιτόφσκ, ή Βίλνα καί τό Κόβνο.—Τό Ντουεναμπούργκ είς Γερμανικάς χείρας.—
  Κατεστράφησαν πολλαί σοβιετικαΐ μεραρχίαι άρμάτων μάχης.— Τεράστιαι αί απώλειαι τοϋ έχθροΰ—·Δύο σοβιετικαί στρατιαί
  έκυκλώδησαν βορείως τοϋ Μιαλιστόκ.— Γερμανικαί μονάδες άρμάτων μάχης έφθασαν ήδη είς την περιοχήν τοϋ Μένσκ.—
  Έντός 7 ημερών κατεστράφησαν 4.107 σοβιετικά άεροπλάνα, 2233 δέ αρματα μάχης ηχρηστευθησαν.
  ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΑΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ
  Η ΚΥΡΙΑΡΧΙλ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΕΚΕΡ&ΗΟΗ
  ΗΔΗ λΠΟ ΤΗΝ ΙΗ.ΙΙ ΗΜΕΡΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1 Ιουλίου
  Ι'Από τό Γενικόν Επιτελείον
  τοθ Φύρερ ή Άνωτάτη Διοίκησις
  τού Γερμανικοϋ ΣτρατοΟ ανεκοί¬
  νωσεν τα κάτωθι την 29 λήξαν¬
  τος Ίουνίου ]
  Πρός άπόκρουσιν τοθ έπα-
  πειλοθντος κινδύνου έξ άνα-
  τολών, ό Γερμανικός στρα-
  τός, την 22αν Ίουνίου περί
  ώραν 3ην πρωϊνήν, έπέπεσεν
  εναντίον των προελαυνου-
  σών Ισχυρών Ρωσσικών δυ-
  νάμεων. Κατά την χαραυ-
  γήν ώρμησαν καίαί όμάδες
  σμηνών τής Γερμανικής άε·
  ροπορικής δυνάμεως κατά
  τοθ έχθροθ. Παρά την μεγά¬
  λην άριθμητικήν ύπεροχήν
  αύτοθ ή ημετέρα ΛεροπορΙα
  κατέκτησεν, άπό τής Ιδίας ή·
  μέοας, τής 22ας Ίουνίου,
  την κυριαρχίαν τοθ αέρος
  καί έκτύπησε συντριπτικώς
  την σοβιετικήν άεροπορίαν.
  Μόνον κατά τάς άερομαχίας
  κατερρΐφθησαν 322 ερυθρά
  άεροπλάνα, έν μέρει υπό
  των καταδιωκτικών καί έν
  μέρει υπό τοθ άντιαεροπορι-
  κοϋ πυρός. ΌμοΟ μετά των
  καταστραφέντων άεροπλά-
  νων επί τοθ έδάφους ό άριθ-
  μός των έκμηδενισθέντων ι
  άεροπλάνων τής σοβιετικής
  άεροπορικής δυνάμεως, μέ·
  χρι τής εσπέρας τής 22ας
  Ίουνίου, ανήλθεν είς 1811. .
  Αί Γερμανικαί απώλειαι,
  κατά την Ιδίαν ημέραν, υπήρ¬
  ξαν 35 μόνον άεροπλάνα.
  ΣΥΝΟΡΙΑΚΑΙ ΟΧΥΡΚΕΙΣ ΔΙΕΣΠΑΣ8ΗΣΑΝ
  Τά Γερμανικά στρατεύμα-
  τα, την πρωΐαν τής 22ας Ί-
  ουνίου, ύπερέβησαν τά σύ·
  νορα επί εύρέως μετώπου.
  Έπέπεσαν έν τώ μέσω των
  σοβιετικών στρατιών, αί ο¬
  ποίαι είχον συμπληρώσει
  την πρός επίθεσιν διάταξιν
  των. ΑΙ Ισχυραί συνοριακαί
  όχυρώσεις τοθ έχθροΰ διε-
  σπάσθησαν ήδη έν μέρει άπό
  τής πρώτης ημέρας. ΑΙ εντο-
  νοι άντεπιθέσεις των σοβιε¬
  τικών στρατιών συνετρΐβη-
  σαν μέ βαρυτάτας απωλείας
  Κατά τούς αγώνας τούτους
  ή Γερμανική άεροπορΐα έλα¬
  βεν ενδοξον μέρος.
  2582 ΡΟΣΣ-ΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΗΑ
  ΑΠΟλΕ.ΘΗ.ΑΗ ΜΕΧΡΜΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
  "Από τής 23 Ίουνίου ό
  έχδρός έξαπέλυσε μανιώ-
  δεις έπιδέσεις εναντίον των
  έπιδετικών φαλάγγων μας.
  "Ολαι αί προσπάθειαι τού
  αύται άπεκρούσδησαν. Τό
  οχυρόν Γκρόντινο εδέχθη
  επίθεσιν έκ μέρους ημών
  καί κατόπιν ίσχυροϋ αγώ¬
  νος κατελήφθη.
  Ή έχθρική άεροπορία υ¬
  πέστη, την ημέραν ταύτην,
  έξαιρετικώς βαρείας απω¬
  λείας. Ό άριθμός των κατα¬
  στραφέντων σοβιετικήν ά¬
  εροπλάνων ανήλθεν μέχρι
  τής εσπέρας τής ημέρας
  ταύτης είς 2582 άεροπλάνα.
  10 ΟΧΥΡΟΝ ΤΟΥΐίΤΡΕΣΤ- ΛΙΤΟΦ.Κ
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΑΓΕΦΟΑΟΥ
  Τό οχυρόν τοϋ Μπρέστ—
  Αιτόφσκ, εναντίον τού όποί-
  ου έπετέθημεν τή συμμε-
  ό ίσχυροτάτων δπλων
  τοϋ πυροβολικοϋ, έπεσεν είς
  χείρας μας. Τό τελευταίον
  σημείον αμύνης τοϋ έχδροθ,
  ή άκρόπολις τοΰ Μπρέστ—
  Λιτόφσκ, κατελήφθη υπό
  των στρατευμάτων δι" έφό-
  δου. Ή Γερμανική προέλα-
  σις έφθασεν είς την Βίλναν
  καί τώ Κόβνο. Αμφότεραι
  αί πόλεις κατελήφθησαν
  την ίδιαν ημέραν.
  ΤΑ ΓΕΡΜΪΝΪΚΑ ΤΑΝΚ7
  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΝΙΚΗΦΟΡΑ
  Διά νά συγκροτήση την
  Γερμανικήν προέλασιν ό σο¬
  βιετικάς στρατός, δΓ άναριδ
  μήτων άρμάτων μάχης, προ¬
  σεπάθησε ν' άναχαιτίση τάς
  μεραρχίας μας καί ν' άπο-
  κόψη τόν σύνδεσμον μετα-
  ξΰ των τμημάτων μας, ή νά
  διασπάση τόν περισφίγγον-
  τα αύτούς κλοιόν. Τά Γερ¬
  μανικά αρματα μάχης, τή
  συνεργασία των ήμετέρων
  άντιαρματικών μονάδων,
  επεβλήθησαν έν τούτοις
  τελικώς. Έβθήθήδήσανπρός
  τούτο υπό άεροπλάνων καί
  άντιαεροπορικοϋ πυροβολι-
  κοϋ. 'Ακόμη καΐ τά νέα σο¬
  βιετικά, τεραστίων διαστά-
  σεων τάνκς, ύπέκυψαν πρό
  της άνδρείας των Γερμα-
  νών στρατιωτών καί τής α¬
  ρίστης ποιότητος των δ¬
  πλων μας.
  Κατά την διάρκειαν των
  τεσσάρων πρώτων ημερών
  τής μάχης κατεστράφησαν:
  1200 σοβιετικά αρματα μά¬
  χης υπό τοϋ στρατού καί
  97 υπό τής άεροπορΐας.
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΙΟΝ τ¥λΜΠΟΥΡΙΚ
  Τά στρατεύματά μας, τά
  διεξάγοντα έπιχειρήσεις είς
  τάς Βαλτικάς χώρας, έφθα¬
  σαν είς τόν Ντίνα. Διέβησαν
  τό ρεθμα τοθ ποταμοθ είς
  πολλά σημεΐα.
  Ή πόλις ΝτΕναμπουργκ
  έπεσεν είς Γερμανικάς χεί¬
  ρας.
  "Ολαι αί προσπάθειαι τοθ
  έχθροθ δπως δι' άπελπισμέ-
  νων άντεπιθέσεων άναχαι-
  τίση την προέλασΐν μας, ε¬
  ναυάγησαν πρό τής άνδρείας
  των στρατιωτών μας.
  (Ή συνέχεια είς την 4ην σελΐδα
  ΠΟ.Σ Η ΜΟΣΧΑ ΕΠΡΟΔΟΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
  Ο ΦΥΡΕΡ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  (Τό Β' κα) τελευταίον μέρος)
  ΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΚΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
  Ό Ύπουργός των εξωτερικών
  των Σοβιέτ άπήτησε έξηγήσεις
  καί ένδεχομένως την συγκαταθε-
  σίν μου επί των εξής τεσσάρων
  έρωτημάτων :
  1 'Ερώτημα τοθ Μολότωφ.
  Είς περίπτωσιν έπισέσεως τής
  Σοβιετικής ΡωσσΙας εναντίον τής
  Ρουμανίας, ή Γερμανική εγγύη¬
  σις, ή δοθεΐσα είς την Ρουμανίαν,
  θά έστρέφετο καί εναντίον τής
  Σοβιετικής Ρωσσίας;
  Ή απάντησις μου:
  Ή Γερμανική εγγύησις είναι
  γενική κα) μδς ύποχρεώνει όπω-
  σδήποτε. Ή Ρωσσία, ΰλλωστε, ου¬
  δέποτε μας εδήλωσεν δτι έχει καί
  αλλα άκόμη συμφέροντα είς την Ι
  την Ρουμανίαν,εκτός τήςΒεσσαρα- ■
  βίας. Ή παρά τάς διαβεβαίωσεν
  ταύτας γενομένη κατάληψις τής
  βορείου Βουκοβίνας άπετέλει ήδη
  ατοπον άντ|φασιν.
  Ώς έκ τούτου δέν πιστεύω δτι
  ή Ρωσσία θά ηδύνατο νά έχη τώ-
  ρα αιφνιδίως ευρυτέρας βλεψεις
  Εναντίον τής Ρουμανίας.
  2 'Ερώτημα Μολότωφ:
  Ή Ρωσσία αίσθάνεται εαυτήν
  απειλουμένην έκ νέου υπό τής Φι-
  λανδίας.Ή Ρωσσία εϊναι άποφασι-
  σμένη νά μή ϋπομείνη τουτο. ΕΤ-
  ναι ή Γερμανία διατεθειμένη δ¬
  πως μή παράσχη ουδεμίαν υποστή
  ριξιν είς την Φιλανδίαν καί δπως
  άποσύρη άμέσως τά είς αντικατά¬
  στασιν βαδίζοντα πρός Κίρκενες
  γερμανικά στρατεύματά ;
  Ή απάντησις μου:
  Ή Γερμανία, ώς καί πρότερον,
  δέν £χει πολιτι -.ά συμφέροντα είς
  την Φιλανδίαν. "Αλλά ένας νέος
  πόλεμος τής Ρωσσίας, εναντίον
  ιοό μικροϋ ΦιλανδικοΟ λαοΰ, δέν
  εΐ/αι δυνατόν νά θεωρηθή πλέον
  ώς άνεκτός υπό τής ΓερμανικήςΚυ
  βερνήσεως, τοσούτψ μάλλον κα¬
  θόσον ουδέποτε δυνάμεθα νά πι¬
  στεύσωμεν δτι ή Ρωσσία άπειλεί-
  ται υπό τής Φιλανδίας. Καί πρό
  παντός έπιθυμοθμεν δπως μή.γίνη
  έπ' οϋδενί λόγψ ή περιοχή αυτή,
  τής άνατολικής θαλάσσης, πεδίον
  έκ νέου πολεμικών έπιχειρήσεων.
  3 'Ερώτημα Μολότωφ :
  ΕΪναι ή Γερμανία προθύμως νά
  συγκατατεθή δπως ή Ρωοσ'α πα¬
  ράσχη είς την ΕοΑγαρΙαν εγγύη¬
  σιν καί δπως πρός τόν σκοπόν
  τούτον αποστείλη σοβιετικά
  στρατεύματά είς την Βουλγαρίαν,
  όπότε ό ϊδιος ό ΝΌότωφ θά
  προέβαινεν είς δήλωσιν ότι ή
  ... . 1 ' . Ι ) Ι . > 1/ / '
  άπομακρύνη π. χ. τόν Βασιλέα ;
  Ή απάντησις μου :
  Ή Βουλγαρία είναι κυρίαρχον
  κράτος, δέν εγνώριζα δέ διόλου
  δτι, καθώς ή Ρουμανία παρεκάλε¬
  σε την Γερμανίαν, οϋτω καί ή
  Βουλγαρία είχε παρακαλέση την
  Ρωσσίαν δπως τής παράσχη την ι
  εγγύησιν της. 'Εκτός τούτου ώφει¬
  λον έπ' αυτού νά συνομιλήσω
  πρότερον μετά των συμμάχων μου.
  4 'Ερώτημα Μολότωφ :
  Είς την Σοβιετικήν Ρωσσίαν ήτο
  έπάναγκες δπως έν πάση περι¬
  πτώσει εχει ελευθέραν την δίο-
  δον των Δαρδανελλίων. Απήτει
  ωσαύτως δπως λάβη είς την κατο¬
  χήν της, καί τούτο πρός προστα¬
  σίαν της, ωρισμένα έπίκαιρα ση-
  μεΤα είς τά Δαρδανέλλια καί εί;
  τόν Βόσπορον. Ή Γερμανία είναι
  σύμφωνος είς τουτο ή δχι ;
  Ή απάντησις μου.
  Ή Γερμανία είναι ετοίμη δπως
  είς οιανδήποτε στιγμήν δώση την
  συγκατάθεσίν της είς μίαν τροπο¬
  ποίησιν των δρων τής συνθήκης
  τοϋ Μοντρέ, εύνοϊκήν διά τά
  Κράτη τής Μα^οης Θαλάσσης. Ή
  Γερμανία δέν είναι διατεθειμένη
  νά συγκατατεθή είς την υπο τής
  Ρωσσίας κατοχήν έπικαίρων ση·
  μείων είς την είσοδον τής θαλάσ¬
  σης ταύτης.
  'Εθνικοσοσιαλισταί !
  'Ετήρησα είς την περίπτωσιν
  αυτήν την μόνην στάσιν, Ιν η¬
  δυνάμην να τηρήσω ώς ύπεύΒυνος
  Ήγέτης τοθ Γερμανικοϋ Ράϊχ,
  άλλ' έπίσης καί ώ; ένσυνεΐδιτος
  ΰπεύθυνος άντιπράσωπος τού Εύ·
  ρωπαΊνού πολιτισ^οϋ. Συνεπεία
  τούτουύπήρξεν ή έπίτασις τής κα-
  τευθυνομένης εναντίον τής Γερμα
  νίας σοβιετικής δραστηριότητος
  άλλά κυρΐως ή Λμέσως αρχίσασα
  έκ των έσΛ ϋπόσκαψις των θεμε·
  λίων τού νέου ΡουμανκοΟ κρά-
  τους καί ή προσπαθεία δπως διά
  τή; προπαγάνδας επιτύχουν την
  απομάκρυνσιν τής Βο-ιλγαρικής
  Κυβερνήσεως. Τή βοηθεία άύρων
  καί τεταραγμένων κεφαλών τής
  Ρουμανικής λεγεώνος _ έπέτυχεν
  ώστε νά σχηνοθετηθο είς την
  Ρουμανίαν πραξικόπημα, τοό ο-
  ποίου σκοπός ήτο νά ρίψθ τόν
  αρχηγόν τοϋ κράτου; στρατηγόν
  Άντωνέσ<ου, νά ΐροκαλέσ'τ, τό χάο; είς την χώραν καί διά τή; απομακρύνσεως τή; νομίμου άρ- χή;, νά έξαλείψη την προϋπόθεσιν υφ' ην θά ήτο δυνατόν νά τεθή έν ίσχύει η γερμανική υ,ιόσχεσις έγγυ,ρεω;. Παρ' δλα ταυτα εθεώρησα καί π<Ίλιν δτι τό καλλίτερον θά ήτο νά διατηρήσω την σιωπήν μου. Ευθύς μετά τό ναυαγιον τή; έ- πιχειρήσεω; ταύτης, ένισχύθησαν, διά μίαν άκόμη φοράν, τά είς τά άνατολι '.ά σόνορα τής Γερμανίας συγκεντρωμένα Ρωσσκά στρα¬ τεύματά. Μονάδες άρμάτων μά¬ χης καί άλεξιπτωτιστών, είς όλο- νέν αύξανόμενον αριθμόν, μετε- στάθμευσαν άπειλητικώς πλησίον των γερμανικών συνόρων. Ό γερμανικός στρατάς καί ό γερ¬ μανικά; λαός γνωρίζουν δτι μέ- χρι πρό ολίγων έβδομάδων ουτε μιά έστω μεραρχία άρμάτων μά¬ χης η1 μηχανοκίνητος ευρίσκετο είς τά άνοτολικά μας σύνορα. "Εάν δμως ύπήρχε άνάγκη μιδς άκόμη τελευταίας άποδείξεως περί τού έν τω μεταξύ έπελθόν- το; συνασπισμοϋ "Αγγλία; καί Σοβΐί.τικής Ρωσσίας, παρ' δλην την ά,ιοΐβαίαν αυτών άποστροφήν καί καχυποψΐαν, την απόδειξιν ταύτην έδωσεν ή Γιουγκοσλαβική σύρραξις. Η Μ9ΙΧΑ ΕΙΚΗΜ08ΕΤΗΗ Τ Ο ΣΕΡΒΙΚΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ "Ενφ προσεπάθουν ν" άναλάβω μίαν τελευταίαν προσπάθειαν, πρός είρήνευσιν των Βαλκανίων, καί έν έγκαρδϊω συνεργασία μετά τού Κτοθτσε προσεκάλεσα την Γιουγκοσλαβίαν νά συμ μετάοχη είς τά 3)ρίς σόμφωνον (οργανωθή τη κοινή συνεογασϊςΐ "Αγγλία; καί Σοβιετική; Ρωσσία; τά πραξικόπημα έ<εΤνο τό οποίον Ι άπεμάκρυνε έν μιά νυχτί την τότε έτοιμον πρός συνενόησιν Κυ- βέρνι-)σιν. Διότι δύναται νά άνα- κοινωθτ σήυερον είς τόν Γεομτ- νικόν λαόν τούτο Τό Σερδικόν εναντίον τής Γερμσνίας πραξικό- πη ια δέν έλα3ε χύρςιν υπο Άγ- νλικήν μόνον, άλλά κυρίως υπό Γο^ιετορωσσική σηυαίαν. 'Επειδή δέ έσιωπήσαμτν καί έπ' αύτοθ, ή Σοβιετική Κυβέρνησις προέβη είς £ν ετι βημα πεοαιτέ- ρω. "Οχι μόνον ώςιγάνωσΐ τό πρ^ζικόπηυα άλλά ολίγας μόνον ημέρας αργότερον συνήψε τό γνωστόν σύμφωνον φιλίας μετά των άνθρόπων της, οίΐς αυτή άνέ δ^ιξε, καί τό όποΤον σύμ&Λνον είχεν ώ; προορισμόν νά τονώθη την αντίδρασιν των ΣέρβΛν ε¬ ναντίον τής ειρήνη; των Βαλκα- νίων καί νά ρίψη αύτούς κατά | τής Γερ.ιανίας. Αύτο δέ δέν [ ήτο πλατωνική άτλώ; αποψι; : ι ΉΜ5σχα προΐκά<;σ: την κινη- τοπο!ησιν τού Σερ3ικοΟ στρατοθ. Έπειδή δέ άκόϋη καί τότε εθε¬ ώρησα δπ ήτο προτιμότερον νά μην όμιλήσο, οί κατέχοντες την εξουσίαν είς τά Κρεμλϊνον προέ¬ βησαν άκόμη είς £ν βήμα περαι¬ τέρω. Ή Γερμανική κυβέρνησις κατέ- χει σήμερον στοιχεΐα έξ ών άπο- ' δεικνύεται δτι ή Ρωσσία, Υνα πά- Ι ρασ!ιρτ, τελικώς την Σερβίαν είς Ι τόν πόλεμον, τής είχεν υποσχεθή Ι νά τής αποστείλη, μέσω Θεσσαλο¬ νίκης, δπλα, άεροπλάνα, πολεμο- φόδια καί άλλο πολεμικόν υλικόν. Καί τουτο συνέβη σχεδόν κατά την ιδίαν στιγμήν, καθ" ήν έγώ έ¬ διδον την συμβουλήν πρός τόν Ίάπωνα υπουργόν των εξωτερικών κ. Ματσουόκα δπως προσπαθήση νά επέλθη ϋφεσις τής εντάσεως των μετά τής Ρωσσίας σχέσεων, πάντοτε μέ την έλπίδα δτι θέλω εξυπηρετήσει την ειρήνην. Μόνον ή ταχεΐα προέλασις των ανυπέρβλητων μεραρχιών μας πρός τά Σκόπια, καθύ; καί ή κα¬ τάληψις αυτής ταύτης τής Θεσσα¬ λονίκης ήμπόδισαν την πραγματο¬ ποίησιν των προθέσεων τής Σο· βιετικής αυτής συνωμοσίας. Έν τούτοις οί Γέρδοι άξιωματικοί τής άεροπορία; έπέταξαν πρ6ς την Ρωσσίαν, δπσυ εγένοντο άμεσος δεκτοΐ ώ; σ!ιμμαχοι. Ή νίκη των δυνάμεων τοΰ δξο· νος είς τά Βςΐλκάνια έματαίωσε τά σχέδιον δπω; ή Γερμσνία έμπλα- κή έπ'ι μακρούς μήνας είς άγθ- να; έν τή νοτιοανατολική Εύρύ- πη, ϊνα έν τώ μεταξύ συμπληρω¬ θή ή προπαοασ<ευ^ τού Σοβιετι- κοθ στρατοΰ, καί καταστή ούτος ετι πλέον έτοιμοτόλεμος, ό- πί>τε άι6 κοινοΰ μετά τή; Αγγλί¬
  ας καί μ^ την βοήθειαν τοθ έλ-
  πιζομένου νά καταρθάσ") άμερκα
  νικοϋ ΰλικοϋ ταλαιπωρήσουν καί
  άποπνίξουν "ήν Γερυανίαν.
  Οϋτω ή Μόσχα δέν παρέβη ά·
  πλ5;ιοό; δρους τοϋ συμφώνου
  φιλίας, άλλά τούς κατεπρόδωσε
  κατά τάν οίκτρότερον τρόπον.
  Καϊ δλα αύτά καθ" δν χρόνον οί
  κατέχοντες την εξουσίαν τοθ
  Κρεμλίνου, μέχρι τοϋ τελευταίου
  λεπτοϋ τή; ύραζ, ακριβώς δπως
  είς την περίπτωσιν τής Φιλανδίας
  καί τη; Ρουμανίας, ώμΐλουν υπο-
  κριτικώς μόνον περί είρήνης καί
  φιλίας, καί συνέτααο3ν φαινομενι-
  κώς άθ^α; διαψίύσεις.
  Ένω δμως, μέχρι τοΰδε,ήαουν ή·
  νανκαομένος, λόγω των πεοι-
  στάσεων να σιωπΛ διαρκώς, ήλ¬
  θεν έν τούτοις ήδη ή στιγαή, δ-
  που δέ θα ήτο απλώς άΉκηαττ.
  έ£ άμελείας τό νά έζακολουθώ
  νί παρτιρΚέπω τα τεκταινόμενα,
  αλλα κυοιολεκτικώς έγκλημα α-
  ττ = ναντι τοΰ Γερμανικόν λαοΰ,
  άλλα κ^ι τής Ει'ρώπης ολοκλή¬
  ρου.
  1 ώοιτ, 153 όλόκληροι ρωσσι-
  κ «ι μεραρχίτΐι "ίστανται ενώπιον
  των συνόρων μας.
  Άπό έβδομάδων λαμβάνουν
  διαρκώς χώραν τιαραρΊάσεις των
  συνόρων αυτών, δχι δέ μόνον
  των Ιδικών μας, άλλά καί παρά
  την βόρειον Νορβηγίαν καί την
  Ρουμανίαν. ΟΙ Ρώσσοι άεροπό-
  ροι εθεώρουν ώς διασκέδασιν τό
  νά παραρΊάζουν 'άνενόχλητοι τα
  σύνορα τα.ΰτα, διά νά μάς άπο·
  δεΐξουν μέ τάν τρόπον αυτόν δτι
  ήσθάνοντο εαυτούς ώς κυριάρ-
  χους τής περιοχής ταύτης. Κατά
  την νύκτα της 17ης πρός την 18ην
  Ίουνίου ρωσσικαί] τΐερίπολοι εΐ-
  σεχώρησαν έκ νέου είς τό Γερ¬
  μανικόν έδαφος καί άττεσυρθη-
  σαν μόνον κατόττιν πολυώρου
  πυρός.
  Άλά ήλθε πλέον |ή ώρα
  ν1 άντιδράσωμεν εναντίον της
  συνωαοσίας των Ίουδαιοαγγλο-
  σαξωνικών ύποκινητών τοΰ πο¬
  λέμου καί των έπίσης Εβραίων
  άοχηγώυ τοΰ μτιολσεβικκοϋ
  κέντρου της Μόσχας.
  Γερμανικέ Λαέ !
  Την στιγμήν ταύτην πραγμα-
  τοποιεΐται μΐα έκστρατεΐα, ή
  όπσία εις έκτασιν κα'ι είς όγκον
  είναι ή μεγαλειτέρα την οποίαν
  μέχοι τούδε είδεν 6 κόσμος.
  Ήνωαένοι μέ τοός Φιλανδούς
  σοντοοφου;, οί νικηταΐ τοϋ Νάρ-
  βικ όρθοοκται ττ^ρά την βόΡϊΐ-
  ον παγωΐέ»ην θάλασσαν. Γερ¬
  μανικαί ΜίοαρχΙαι υπό την δι-
  ο'κησιν τοθ κατακτητοΰ τής
  Μθ3βηγίας τΐροασπίζουν τό Φι-
  λαν5ικόν £&αφος άπό κοινοΰ
  μετά των Φιλανδών ήρώωντήςέ-
  λευθερίας, ευρισκομένων ϋπότάς
  διαταγάς τοΰ Στρατάρχου των.
  Άπό την Ανατολικήν Πρωσ-
  σίαν οί σχηματισμοί τοΰ Γερμα¬
  νικοϋ μετώττου φθάνουσι μέχρι
  των Καρπαθίων. Είς την παρα¬
  λίαν τοΰ Μποούθ, είς τόν Δούνα-
  βην καί μέχρι της Μαύρης θα¬
  λάσσης ευρίσκονται ηνωμένοι
  Γίρμανοί καί Ρουμάνοι Στρατιώ
  ται υπό τόν αρχηγόν τοΰ Κρά·
  τους Άντωνέσκου.
  Ή αποστόλη την οποίαν έττο-
  μένως 2χει να έκτελέσρ τό μέ¬
  τωπον τουτο δέν είναι απλώς ή
  προστασία ωρισμένων χωρών,
  άλλσ ή εξασφάλισις τής Εύρώ-
  πης καί έν ταυτφ ή σωτηρΐα
  δλων.
  Άπεφάσισα ώς έκ τούτου σή¬
  μερον να έ^ακοθέσω καί πάλιν
  τά πεπρωμένα καί τό μέλλον
  το3 Γερμα' ικοΰ Κρατους καί τού
  /αοΰ μας είς τας χείρας των
  στοατιωτίιν.
  Είθε ό θεό- νά μάς βοηθήση
  είς τόν ά/ώντ τούτον.
  Βερολίνον 22 Μουνίου 1911.
  ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
  Σελίς 4η
  £ΦΗΜΕΡΙΣ!ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ιουλίου 1941
  ___ ______....... ■■■■■ ■—■ ιιιιιιιΐιιι
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  Οί Ρώσσοι ύπέστησαν αληθή πανωλεθρίαν
  Καταβύθισις Ρωσσικών πολεμικών. — Αί μεγάλαι μαχαι άρμάτων βορείως
  τοΰ Κόβνο.—-Περικύκλωσις καΐ καταστροφή Ρωσσικών Μεραρχιών.
  (Σμνέχεια έκ τής 3ης σελΐδος)
  ΚΑΤΑΒΥΒΙΣΙΣ
  ΡΟΣΣΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  Αί υπέρ καί υπό την
  επιφάνειαν τής θαλάσ¬
  σης δυνάμεις τοΰ πολεμι
  κου μας ναυτικοΰ προέ¬
  βησαν είς πολλάς τολμη-
  ράς έπιχειρήσεις εναντί¬
  ον τού Σοβιετικοΰ ναυ¬
  τικοΰ. Είς τό άνατολι-
  κόν μέρος τής Βαλτικής
  θαλάσσης κατεβυθίσθη
  υπό νάρκης έν σοβιετι-
  κόν άντιτορπιλλικόν τό
  δέ Ικαταδρομικόν «Μά-
  ξιμοςΓκόρκ» υπέστη β α¬
  ρείας βλάβας.
  Γερμανικά ύποβρύχια
  κατέστρεψαν δύο Ρωσ-
  σικά τοιαΰτα. Γερμανι¬
  καί τορπιλλάκατοι κατε¬
  βύθισαν δύο άντιτορ-
  πιλλικά, έν τορπιλλοβό-
  λον καί έν ύποβρύχιον
  τοΰ έχθροΰ.
  Ή άπόπειρα όύο σο¬
  βιετικών άντιτορπιλλ -
  κων, όπως προσβάλωσι
  τόν λιμένα τής Κων-
  στάντζας, έματαιώθη υ¬
  πό τοΰ παρακτίου πυ-
  ροβολικοΰ. Μετά βραχύν
  κανονιοβολισμόν έν έξ
  αυτών άνετινάχθη είς
  τόν άέρα, .τό δέ έτερον
  άπεμακρύνθη άμέσως
  μετά μεγάλης ταχύτη¬
  τος.
  ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΑΡΜΑΤΟΝ
  ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΟΥ ΚΟΒΝΟ
  Μετάΐϊδιήμερον^ διάρ¬
  κειαν επερατώθη τήν 26
  Ίουνίου ό αγών, τόν ο¬
  ποίον διεξήγαγον τα Γερ
  μανικά άρματα μάχης
  βορείως τοΰ Κόβνο.Πολ-
  λαί μεραρχίαι περιεκυ-
  κλώθησαν καί κατεστρά-
  φησαν. Άνω τών διακο-
  σίων σοβιετικών άρμά¬
  των μάχης, μεταξύ τών
  οποίων 29 έξαιρετικώς
  βαρέα, υπέρ τα 150 τη-
  λεβόλα, καθώς καί έκα-
  Τ3ντάδες αύτοκινήτων
  έπεσαν είς χείρας μας.
  ΕΠΕΣΦΡΑΠΣΟΗ
  II
  ΤΥΧΗ
  Π0ΛΥΑΡΙ6Μ.Ν -ΟΒΙΕΤΓΚΟΗ ΜΕΡΑΡΧΙ6Η
  Κατά τήν διεξαγωγήν τών
  πρός τα πρόσφ βαινουσών
  έπιχειρήσεων, περιεκυκλώ·
  θησαν ήδη έξ δλων τών με-
  ρών είς την περιοχήν ανα¬
  τολικώς τοΰ Μπιαλιστόκ,
  δύο σοβιετικαί στρατιαί.
  Παρά την πολυήμερον
  άπηλπισμε'νην προσπάθειαν
  διασπάσεως, ό περί αύτάς
  κλοιός τών Γερμανικών
  στρατβυμάτων περισφύγ-
  γεται άπό ώρας είς ώραν.
  Έι»τος ολίγων ημερών θε
  λουσι έξαναγκασθή είς πα¬
  ράδοσιν ή θέλουσι τελείως
  καταστροφαί·
  Ούτω εκρίθη τό πεπρω¬
  μένον τών σοβιετικών με·
  ραρχιών, έκείνων ακριβώς
  αί οποίαι προορίζοντο
  Ι
  διά νά καταφέρουν τό
  κατά τής ΓβρμΓ,νίας πλήν
  μα είς τό κέντρον.
  Αί μβραρχίαι τοΰ πεζικοϋ
  φέρουσι τό βάρος τοΰ αγώ¬
  νος.
  Διά συντριπτικών ρπιθέ-
  σεων ή άεροπορία πα.εχει
  τήν άνεχτίμητον βοήθειαν
  της.
  ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΝΕΑ ΝΙΚΗ
  Είς την περιοχήν ΛΙπια
  λιστόκ, αί έκ δύο μερών
  προελαύνουοχι μονάΠες
  άρμάτων μάχης καί μ.η-
  χανοκινήτων μεραρχιών
  έφθασαν περί τό ΛΙΙνακ.
  ΑΙ ι α νέα μεγάλη έπιτυχία
  διαγράφεται ή^
  Η ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΗΗΐ ΕΙΣΒΟΑΗ
  ΑΝΕΤΡΑΠΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΙ. ΣΤΙίΜΗΗ
  ·~*5 -«Ο 9(.Λχ^ αΐά-
  βτημ», άπό 22 ϊω-
  »Τ Ίουνίου, αί έπιχει-
  ρηβεις απέδωσαν ήδη α.
  ποτελέαμ.ατα, ,ά όποΐα,
  «*ρά το δτι είναι αδύνα¬
  τον νά γνωσθοΰν έπακρι-
  ο^)ς, είναι πάντως σοβα-
  ρά, »4Κκτός τών δαρυτά-
  των άπωλειών τού έχ¬
  θροΰ είς ανθρώπινον υλι¬
  κόν, συνελήφθησαν «?5η
  κατά τάς πρώτας ημέρας
  περισσοτεροι -ών 4Ο.
  ΟΟΟ αίχμαλώτων, Ύ·
  «έρ τα βΟΟ τηλεβόλα
  κατεμετρήθησχν *·$«
  ώςλεία. 2 5Ϊ33 *ρματ*
  μ*Χ*3€» μεταξύ των ο¬
  ποίων 4« βαρυτάτου τύ-
  που τών Κ» τόννων, έν
  μέρει κατεβτράφησαν καί
  έν^ μέρει συνελήφθησαν.
  Έκτος τούτου περιήλθον
  είς χείρας μ*ς μεγάλΛί
  ποβοτητες άντιαρμ,ατι-
  κων καί άντιαεροπορι-
  κων πυροβόλων, πολυ-
  οολων, τυφεκίων, αύτοκε
  νήτων κ.λ.π. Οί άριθμοί
  αύτοί αύξάνονται άπό ώ¬
  ρας είς ώραν. Μετά τήν
  άναμ,ενομ,ένην παράδοσιν
  ή" καταστροφήν τών νυν
  περικυκλωμένων Ρωσσι-
  κων ατρατιών οί άριθμοί
  ούτοι θά αύξηθοΰν κατά
  πολύ.
  Ή Γερμανική άεροπο-
  ρία είς τόν πόλεμον αυ¬
  τόν έπέτυχεν ήδη πυντρι-
  πτικάς νίκας εναντίον τής
  σοβιετικήςτοιαύτης.' Υπό
  καταδιωκτικών, άερο¬
  πλάνων μάχης καί άντια-
  εροπορικοΰ πυρός κατε-
  ί ατράφηοαν είς τόν άέρα
  Ι καί επί τού έδάφους
  41ΟΤ αοβιετικά άερο¬
  πλάνα. "Εναντι τών άπω¬
  λειών τούτων τοΰ έχθροΰ
  αί ήμέτεραι απώλειαι αυγ
  κρατοΰνται είς περιωρι-
  βμένα δρια. Κατά τό
  διάσ-ίημα τουτο ή άερο-
  πορία μας απώλεσε 1£$Ο
  άεροπλάνα.
  Ή ύπεροχή των Γερμα¬
  νικών άεροπλάνων καθώς
  καί τού Γερμανικοΰ ϋλι-
  κοϋ είναι μεγάλη.
  ΟΙ ανωτέρω έν τούτοις
  άριθμοί τής συλληφθεΙ-
  σης λείας κα) τού κατα-
  στραφέντος άριθμοϋ άε¬
  ροπλάνων, τάνκς καί λοι-
  | πών. δίδουν μίαν εΐκόνα
  Ι τού μεγάλου κινδύνου ό
  ι οποίος ηπείλει τα άνατο'
  λικά ορια τού Ράϊχ. Προ-
  φανώς επετεύχθη όπως
  τήν τελευταίαν στιγμήν
  προφυλαχθή ό μεσοευρω-
  παϊκός χώρος άπό μίαν
  εισβολήν τής οποίας αί
  συνέπειαι θά ήσαν άνυπο-
  λόγιστοι. Ό Γερμανικός
  λαός είναι πράγματι εύ-
  | γνώμων κα! ύποχρεωμέ-
  νος βαθύτατα πρός τούς
  άνδρείους στρατιώτας
  τού.
  ΚΑΤΕΛΗΦΙ31Η1ΕΜΒΕΡΠΙ
  Ή Γερμανική πολεμική σημαία
  κυματίζει ετΐΙτΓΐς^ΑκροποΑεως
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Ίουλίο^.- Ή Λεμβέργη κατελήφθη
  τήν 3Οήν Ίουνίου υπό των Γερμανικόν στρατευμο·
  των. 'Λπό τής 4.20 της πρωϊνής της ως βνω ημέρας
  ή Γερμανική πολεμική σημαία κυματίζ€· ίπΙ της Α-
  κροπόλεως.
  Άνεχαιτίσδη
  ή Βρετ. επίθεσις είς Δαμασκόν
  ΑΚΑΜΑΤΟΣ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΗΤΙΣΤΑ.1Σ ΕΙ! ΣΥΡΙΑΝ
  ΒΙΣΥ 1 Ιουλίου.—ΑΙ Γαλ
  λικαί στρατιωτικαί δυνάμεις
  κατόπιν ήρωϊκοΰ αγώνος κα¬
  τώρθωσαν νά άναχαιτΐσουν
  τάς έχθρικάς δυνάμεις καΐ
  νά διατηρήσουν άδιάσπα-
  στον τήν άμυντικήν γραμ¬
  μήν των.
  Άγγλικά πολεμικά έβομ-
  βάρδισαν τάς Γαλλικάς θέ·
  σεις είς τόν παραλιακόν
  τομέα. Είς Τζετζίκαν, ή ό-
  ποία ευρίσκεται πάντε είς
  Γαλλικάς χείρας, διεξάγεται
  σφοδρά μονομαχΐα πυροβυλι
  κοθ. Ε(ς τό μέτωπον τής Μ«-
  ρυταγιούμ απεκρούσθη Ισχυ-
  ρά επίθεσις των "Αγγλων.
  Έπίσης ετέρα ίσχυρά επί¬
  θεσις είς τό μέτωπον της
  ΔαμασκοΟ απεκρούσθη μέ
  σοβαράς δια τόν έπιτιθέμενον
  απωλείας.
  Παρά τήν καθημερινώς αύ
  ξανομένην δρασιν τής Κ.Α.Ρ
  ή Γαλλική άεροπορΐα κατέφε
  ρε νέα ίσχυρά πλήγματα είς
  τόν εχθρόν, κατά τάς ένα*>
  ρΐους έπιχειρήσεις.
  Ή Βαλέττα έβομ6αρδίσ8η
  Ι*ώμη 2 1 Ιουλίου
  Κατά την νύκτα τή «8
  πρός τήν 29 Ίουνίου
  τμήμχτα τής Ίταλικής
  άεροπορίας έβομ,βάρδΊ-
  οαν είς τήν Μαλταν άερο
  δρόμια καί έγκαταστά-
  σεις τοΰ λιμένος Βαλέτ-
  ια. Παρά τήν Άμπεσοΰν
  τα κατερρίφθη βρεττανια-
  κόν άεροπλάνον,δπερ εί-
  χε βομβαρδίση τήν νή-
  σον.
  ι Είς τήν βόρειον 'Αφρι-
  κήν γερμανικ* άεροπλά¬
  να. έβομβάρδιβχν βρεττα-
  νιχά αύτοκίνητα μ,εταξΰ
  τοΰ Σίντι Έλ Μπαράνι
  καί τοΰ Σοιοχλοϋμ. κ*1 τ«
  κατέβτρεψχν.
  Ό έχθρός επετέθη έναν
  τίον τής Οεγγάζης καί
  έΐ-έρας τοποθεβίας είς τήν
  _ΐύρτιν. Είς τήν ανατο¬
  λικήν 'Αφριχήν ή κατά·
  ατααις άμ,ετάολητος.
  ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΒΥΘΙΣΑΝ
  71.700 ΤΟΝΝΟΥΙ
  Έτεραι 14.800 τόννοι κατε-
  στράφησαν υπό άεροπλάνων
  ΤΟ ΧΟΥΛ ΚΑΙ Η ΑΑΕΞΑΝΑΡΕΙΑ ΕΒ0ΜΒ4ΡΑ1Σ8ΗΙΑΝ
  'Αβρόα προσέλευσις
  Ίσπανων έδελοντών
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1 Ιουλίου. )
  —Διά σειράς εΐδικών άνα-
  κοινώσεων ό γερμανικός λα¬
  ός έπληροφορήθη ήδη περί
  τής μέχρι τοθδε εξελίξεως
  τών έπιχειρήσεων είς τό ά-
  νατολικόν μέτωπον.
  Είς τόν Άτλαντικόνύποβρύ
  χια επετεθησαν κατά μεαονω
  μένων σκαφών καί κατ^ν νη-
  οπομπών, αϊτινας ΰπεστηρΐ-
  ζοντο υπό πολυαρίθμων άν·
  τιτορπΐλλικών καί άεροπλα-
  νοφόρων. Κατεβύθισαν £ν
  πετρελαιοφόρον καΐ έπτά
  φορτηγά σκάφη συνολικής
  χωρητικότητος 46.700 τόν- ι
  νων καί έτορπίλλησαν έ'ν πε- |
  τρελαιοφόρον καί δύο φορ¬
  τηγά πλοϊα συνολικής χωρη¬
  τικότητος 25.000 τόννων. Δυ¬
  νάμεθα νά ύπολογίζωμεν επί
  τής καταστροφής Καί τών
  πλοίων αυτών καί ούτω τό
  ύποβρυχιακόν δπλον διά τοθ
  ψε περί τούς 71.700 τόννους.
  Είς τήν περί τήν Αγγλίαν
  θαλασσίαν περιοχήν άερο¬
  πλάνα κατεβύθισαν κατά
  τήν τελευταίαν νύκτα τρία
  φορτηγά καί £ν άλιευτικόν
  συνολικοθ έκτοπΐσματος 14.
  800.
  Περαιτέρω νυκτεριντί έπι-
  θέσεις τής άεροπορίας έστρά
  φησαν εναντίον λψενικών
  έγκαταστάσεων είς τάς Βρετ
  τανικάς νοτιοανατολικάς α¬
  κτάς καί εναντίον τοθ σημαν
  τικοΰ λιμένος είσαγωγής
  Χούλ. Εκατέρωθεν τοθ πο-
  ταμοΰ Χοΰλ κα( παρά τό
  Χοθμπερ παρετηρήθησαν πολ
  λαί έκτεταμμέναι πι.'ρκαίαί.
  "Ετερα σμήνη άεροπλάνων
  έξηκολούθησαν τήν τοποθέ-
  τησιν ναρκών είς τούς Άγ-
  γλικούς λιμένας. Γερμανικά
  άεροπλάνα μάχης έβομβάρ-
  δισαν κατά τΛυ νύκτα πρός
  ΟΙΜΙΣΟΟΙΤΟΗ ΥΟΑΔΛΗΛΟΝ
  ΚΑΙ ΑΙ_Σ[ΝΤΑΞΕΙΣ
  Αρμοδίως άνακοινοθται
  δτι οί μισθοί τών δημοσΐων
  ΰπαλλήλων καί τών ύπαλλή
  λων Νομικών Προσώπων θά
  καταβάλωνται εφεξής είς
  δύο δεκαπενθήμερα καί είς
  την αρχήν εκάστου αυτών.
  Έπίσης αί συντάξεις θά
  καταβάλωνται είς τό τέλος
  εκάστου μηνός.
  ΜΙΑ ΠΔΡΑΚΛΗΣΙΣ
  Πορακολεϊται θερμώς πας ό
  γνωρίζων τι περί τής τύνης
  των κάτωθι αξιωματικών καί ό-
  πλιτων νά ειδοποιηθη τόν κ
  Άντ. Μπορτολήν, διευθυντήν
  * ίϊρ-Ονης» ενταύθα. '
  1) Γεωργίου Κ. Μινέττα, έφέ-
  δρου άνθυπολοχαγοϋ, ύττηρε.
  τουντος είς έμπεδον έκπαιδεύ-
  σεως ΝαυπλΙου.
  2) Πολυκάρπου Κυριαζή,στοα
  τιωτου τού 15ου λόχου κέν
  τρου έκπα^εύσεως Κορίνθου.
  3) Δημητρίου Ι. Παπαγιαννο-
  πουλου έκ Τριπόλεως τοΰ 6ου
  βδΐεΗι Αηΐ355,
  1πηζααχει·3εη, '
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  στρατιωτικάς έγκατα-
  στασεις των Βρεττανικόν
  ναυτικών βάσεων τής Άλε-
  ςανδρείας.
  Έχθρικαί άεροπορικαί έπι-
  χειρηαεις υπέρ τό Γερμανι.
  κόν εδαφος δέν έλαβον νώ
  ραν ού'τε κατά νύκτα