89777

Αριθμός τεύχους

5

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

5/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜίτΜΙαηα
  ί*0 4—-
  ϋ γ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 5 - Αριθ. 5
  Ργ6Ϊ8 2 θΓεβοΗιηβ — Τιμή Δραχ. 2
  ΗβΓίι«38,βοβΓ

  V.
  ΡΕΚ.ΡΙΚΑΚΙ8, Οηαηία
  ϋπιοΐε : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8, Οη&ηΐ»
  Οη&ηΐα άβπ 5· Ττιϋ 194*
  Χανιά 5 Ιουλίου 1941
  ΒΕΚΕ5ΙΝΑ ΕΚΚΕΙΟΗΤ
  άββ ρββοΗΙα^βπβη Ρβΐπάββ οβΐάβΓββίτβ Ι/βΓηοβΐ-ρ;— ΑαβοπιοηβνβΓβιιοηβ άβΓ βίηβτεβίΐιΐοβββηβη δονπ'βταηηββη ιιητβΓ τιη,τβ-
  Μν-δηηΐΐοη οΐαίίβ,βη νβΐΊιιβίβη Ββδοηβΐτ,βΓΤ..— Ιη ΟΓβίτβΓ ΡΐΌητ. άίβ ϋίϊηα βΐτβίοητ.ιιηά' αη χηβηΓεΓδη 81β11βη ϋοβΓβοηΓΪτίβη.— Κοΐΐβηάο
  £β?βη άβη ζιΐΓϋοΙτννβίοηβηάβη Ρβίηά. — 8ο·νν]βτ;ζβΓ3ΐοβΓβΓ άηΓοη ΒοηιοεηΐΓβίίβΓ νβΓδβηΙετ — Βίη ννβίτβΓβΓ
  ι
  Ζιιιίδοηεη άεη ρ
  ιν.ιά άεη Ρπρει-δηεηι.ρ£εη
  Ιίίειηρίεη δίοη άΐε ΥεΓβκ:ηάε
  ά?δ άεαΐδθΐιεη ΗεεΓεδ ΐπινεΓ-
  εΐη ηιΐΐ δΙοιιΐΕΐίίδοηεη Τηιρ-
  ρεη ΐη άεΓ νεΓίοΙ&αησ; άεδ
  ^εδοΐιΐα&εηεη Ρεΐηάεδ οεΐ-
  άεΓδείΐδ ^ε^η^ε^£3 νοπαίεϊΐδ.
  Όΐε ζιιΐΐδςηεη Βίαΐγδΐοΐί ιιηά
  Μϊηδΐς είη&εδοΐιΐοίδεηεη δο-
  ιο,ϊεί-Απηεεη ηηΙεΓΠΕηηιεη
  Η ιυ3ε1ΐΓεηά άεδ £·αη-
  νεΓζιπεΐίεΚε ΥεΓ-
  , &ϋ5 άει- ΙΤιτιΙΐΙατηιηι;-
  ΛΐΐδζιιοΓεςΙιεο. ϋΐε νΐεΐ-
  ίίΐοη ΐη εοΙιτ: Ηδ ζιαοεΐί Οΐίε-
  άεπι Τΐείε £ε£ιιεηΓΐεη υ πά
  νοη δοηυΐεΓ ιεη Ρ&ηζεπι νιη-
  ζεη
  δΐιο*αε
  «ηΐεΓ υ,η&ειαοεΐιηΐίοΐι οΐιιίιί-
  ^εη νετΐυδΐεπ ζαδαιτιηιεη.
  νείτ:εΓ οδίιιΐδεΓΐδ χιιιΐΓάε άίε
  Βετεδίη αεΓΓείςΙαΐ.
  Ζιιπδςηεη ϋαεηαοαΓ^ ιιηά
  Κί^α ϊδί άίε ϋαεη& ϊη ΟΓεΐΐεΓ
  Ργ οηΐ εΓΓεΐοΙαΙ ιιηά &η νετ-
  δοΐιίεάεηεη δΐεΐΐεη ιιε5ετ-
  δοΙΐΓΪΙϋεη ιιΐοΓάεη. Αιιοη ΗίεΓ
  δοΙιεΐτεΓΐεη εΓθΐΙΐεΓΐε Οε&εη-
  αη^πίίε βεδ Ρεΐηάεδ.
  άεΓ νεΛίΕηάε άεΓ άεηΐδοηεη . βΐηδεΐ ίδτ είη
  δίοετεΓ άατοΐι Βοηιοεηττε££εΓ
  νεΓκεηΙίΙ αηά είη ιιΐεΛεΓετ
  ΖεΓδίθΞΓεΓ δοηαιεΓ υεδεηαάίβΐ
  ιιιοΓάεη.
  Ιηι δεεβευΐεΐ ηπι Εηβΐαηά
  νίΓΐίαη§· ΐη
  άεη ΕΓά1ίΕηιρ£ εΐη. δίε Τχ>ηι-
  άΐε οδΙαΐίΕΓΐδ ί/θνη-
  ζαιη Τείΐ ΐη ζιιΐεΐ αηά
  άτεί Κοΐοηηεη αα£ εΐηετ
  δΐΓαδδε ηεΙ)εηεΐηαηάεΓ ζα-
  Γ'αεςΐίυΐείοΐιεηάεη ίείηάϋοΗεη
  Κοΐοηηεη, ΙοΓαοΙιΙεη άεη ζαιΐ-
  ί>ο1ιεη Βΐαΐνδτοοΐί αηά
  ρεη δεΙιιυεΓδίε ΥεΓΐαδΙε 1)εί
  αηά £τπί£εη άεη αεΒεΓ Κΐ§·α
  ζυΓαεοΙίβεΙιεηάεη Ρείηά ΐη
  η-Ποηάεηι ΕΐηβαΙζ αη. Βεΐ
  ΟρεΓαιίοηεη ιιΐαΐ'άεη
  ΡαηζεΓαχα^εη αηά
  ΗαηάετΙε νοη ΕΕδτ1ίΓΕ£τιΐια-
  νεΓηίοΙιιετ, £είηά1ΐο1ιε
  ζαηι
  αηά
  ΒεδοηάεΓε
  άίε
  ετζΐεΐιε
  ^ιιί(:ιIIαί{ε &ηι
  ΐηι Κ&ιηρ£
  άίε
  ρε. "ννίε 5εΓεΐΙδ άαΓθΗ δοη-
  άεΓ Ρείηά εγπ 3°·
  28ο Ρΐυ&ζεα^ε, ά&νοη αΐΐείη
  2ΐ6 ΐη ^αίI;1^£ε1τιρίεη.
  δαεάΐΐοη άεΓ
  Ρείηάεδ
  ΟεοίεΙε
  ΐη
  άΐε
  αηι
  εΐί. Με-
  είη
  δθΙιαιεΓ.
  ρ
  Ηαηάεΐδδοΐιίί
  άεΓ
  τίοΐιτειεη «ΐοΐι &ε-
  άεη ΤεΓδθΓ^αηί>δ1ΐίΐίεη
  Οαι·άί£ί δοαιίε ^ε^εη Η&ίεη&η-
  1α§·εη αη άεΓ
  Ο^ίιιηά δαεά
  Ιη ΝθΓάαίΓΪΙ^α ιιιαΓίεη
  νοΓ δοΐΐιιηι είηοη
  ίη ΒΓίΐηά ιιηά ίοοιη-
  ΐη Τοοπΐεΐ Ηαίεη-
  ιιηά Αηδ&τηιηΐαησ,εη
  νοη ΚΓαίΙίαΙΐΓζειι^εη άεδ
  Ρείιιάεδ.
  Βΐιϊίδοΐιε Κϋηιρίίΐιι&ζεηίίε
  ιυαΓίεη ' σ/εδτεΓη ιιηιεΓ άεηι
  δοΐιπτζ ΙΐείΗε^εηάεΓ νν'οΐΐΐεη
  ιιηά υηδίοΐιΐί^εη ννείτεΓδ ααί
  "ννοΙιηνίεΓΐεΙ ίηι ηοΓάάεαι-
  δθΐιεη ΚηεδΙεη&εοίεΙ: Ρο:η1οεη.
  Όΐε ΖίνΐΙοενοεΙΙίεΓαηβ- 1ι&ίΙ:ε
  είηί^ε ΥεΓΐιΐδΙε. ΜεΙατεΓε Οε-
  ιαιΐΓάεη ζεΓδΙοεΓΐ οάεΓ
  Βεί άίεδεηι Αη-
  αηά ϋεί Είηί1ιΐ£νεΓδα-
  οΗεη άεδ
  βεδετζΐεη
  Καη&1
  υηά ΡΙα^&ΓΐίΙΙεΓΪε
  πηε&ΓΐίΠεπε ίαεηί
  Ρ1α§·ζεπ^ε αο.
  Βεΐ ίεΐηάΐίοΐιεη
  ίεη, άΐε δΐοΐι ΐη άεΓ ΙείζΙεη
  Νίΐοΐιΐ £ε£εη λνεδτά&ατδοη-
  Ι&ηά Γΐοΐιΐείεη, ιιιιιτάεη ιι. &.
  ίη Κοεΐη εΐηΐ^ε ΖΐνΐΙρεΓδο-
  ιιεη 8'ε^^ει;ει οάετ νεΓΐείζί.
  οάεΓ ηιΐ-
  δοΗεεάεη
  άεη ηίοητ. ΌιιγοΙι
  ^α^^^1—υηά Ρ1α1:&1οαιε1ΐΓ ιιιιιγ-
  άεη άτεΐ θΓΪτίδθΙιε Ρΐα^ζειΐίίε
  ζαηι ΑΙ)δτιΐΓΖ ^είοταοΐιτ. Μ&γϊ-
  ηεαΓΐίΙΙεΓΪε δεΐιοδδ ΐη άεΓ
  Νίΐοΐιτ ζαηι 30. Ιιιηΐ ν'.ετ ίείη-
  άΐίοΐιε Ρ1α§"ζειι§:ε &ο.
  Ιη άεη δίε^Γείοηεη ^ι1{τ-
  δοηΐ&οητεη ΐηα Οδτεη εΓΓαη§·
  άαδ ΐΕ&ά&εδθΙιιιΐειάεΓ ιιηΐετ
  Ραε1ΐΓαη§τ νοη ΟοεΓδΙΙειιΙ-
  η&ητ. ΜοεΙάεΓδ ιιο Αθδοΐιιιεδ-
  δε, ά&δ ^&^ά8·εδ^1ηυαάε^ ιιητεΓ
  ΡηεΗΓυηβ- νοη Μ^ογ Τγειιτ:-
  Ιοίί 65 Αοδθΐιιιεδδε.
  ΟΙοει-δΐΙεατηΕΐηΙ ΜοϊΙάεΓδ
  εΓζΐεΙτε δείηεη 82, Ηαιιρτ.-
  πιαηη ^ορρ^εη δεΐηεη 52. ^ιιί^-
  δίε§·.
  Ιηι ΚαηιρίΓαιιηι άίε ίεΐηάΐΐ-
  Λεη θΓεηζοείεδΐί8:ιιη8·επ ζεΐ-
  οΗηείε δΐοΗ άεΓ ΚοηιπΐίΐηάεηΓ
  εΐηεδ ΡΐοηΐεΓ-ΒαΐβΐΠοηδ - Μ&-
  ίοΓ δοΗαεΙΙετ, άεΓ Ο5εΓΐεαΙ-
  ηαηΐ ιχηά ΚοιηραηΐείαεΙΐΓεΓ
  ίη άεπι ^ΙεΐοΗεη ΒΕίβίΠοη,
  ΗθΓηπη^. «πά άετ ^εαι:ηαηι:
  ιιηά ΡιιεΙΐΓεΓ είηεδ Ιηί&ητ.επε
  -ΡΐοηΐεΓζΐι&εδ, }οΗαηηεδ Μηεΐ-
  Ιετ, βεϋοηάεΓδ &α5.
  ϋεΓ ^εα^η3ηι: Η&βί είηεδ
  Εΐδεηβίΐηη-ΡίοηΐεΓ-Κε$πηιεηΐ5
  νεΓιΐίηάεΓΐε άΐε
  1>ε3οηάεΓδ
  ΟείΓείτε ΚεΐβεΓ είηεδ
  ΑιΐΐΠεΓίε-Κε&ΐιηεηΙδ νεηιίοΐι-
  τεΐε αΐδ ΚΐοΗτ^&ηυηίεΓ ηύί
  δεΐηςτη ΟεδθΗιιετζ ίη
  Ζεΐτ 14 ίεΐηάΐίοΐιε Ρ&ηζεΓ.
  Εΐηε Καηιρ£ί1ΐε8·εΓ8Τΐιρ
  ιιηΐεΓ Ριιεηπιη£ νοη ρ
  Βιΐδοη νεΓδεηΙίΐε ίηι Είηδ&Ιζ
  ζυηι ΐ5· ^ι1η^ 1941 εΐηεη
  ΚτειιζεΓ, εΐηεη ΖετδίοεΓεΓ ιιηά
  2ΐ ϋΐεΐηετε ΚΓΪε^δ£&ηζειΐ8'ε δο-
  ιιχΐε 43°·ΐ88 ΒΚΤ ίεΐηάΐΐοΐιεη
  Ηαηάε1δοΗί££εδΓ£ΐιιηΐδ. ΑαδδεΓ-
  άετη ιιΐιΐΓάεη ζαΐιΐτεΐοΐιε Ηαη-
  άε1δδθ1ιί££ε άαΓ::1ι Βοηιοεητ.Γεΐ-
  £εΓ δοηαΐεΓ
  υΕΒΕΚ 100.000 ^ΕΡΑΝΟΕΝΕ
  όβΓ βίηβεβοΗΙοδβεηεη 8ο^6ΐ3Γηιεεη οβί Βί&ΐγβτοοΐι νβΓηίοηΙβί.— «οο ΡβηζεΓ^8π:ρίνν·β8:βη ιιηά 300 Οββοηηβτζβ
  —-Κ.Ϊ&& κεηοπΐΓηεη.—ϋειιΙδθΗβ ιχηά ΗηηΐΒοηβ νεΓΟβηάβ βίηά ζιιηι Αη%τϋϊ ηβοεΓ άίβ 8ονν5βτηΐ85Ϊ8οηε Οτεηζε Ηη^είΓβτεη. —
  Τηιρρβη βοηΐοβββη βίοΗ άβηι άβιιίδθΗεη νοΓΓη&Γβεη ίη Ο&ΐίζίβη &η.—"ννβϊΙβΓβ βοΗ^ν-βΓβ ΡβηζβΓνβΓΐηδτβ άβ8 Ρβΐηάββ. —
  II—
  Βοοτ©
  ιιηΊ ^ι1ίινν&ίίβ νβΓηίοηίβτβη 5ΐ·7°0 ΒΕ.Τ.—ΕΓίίΐβοηβ Η&βίεη
  Μϊιΐννοοΐι, άεη 2.
  ΟοεΓΐνοηιηΐίΐηάο
  άεΓ
  ννα^εη υηά 3°^
  άιΐΓθΙι δοηάεΓ-
  Ιηι Οδϋ,εη δΐηά άΐε ΟρεΓΕ-
  τΐοηεη ^ε§;εη άίε δον]εΙ;—
  ΎνεηΓηιααΙιΐ ίηι ζα&ΐ^εη ΡογΙ-
  δοΙΐΓείίεη. δϋάΐΐςη άεΓ Ρτΐρ3εΙ:
  —8ϋηιρ£ε Ι^αιη εδ 5εί Ζΐοεζοο
  ζα εΐηετ ΡαηζεΓδοΙιΙαςηΐ, Ιοεί
  άεΓ ΐοο 8ονν3εΐραηζεΓ νεΓηί-
  οΐιιετ νναΓάεη. Ιη άεΓ Οε^εηά
  νοη Όαΐοηο ^εΓΪειεη δον]ε-
  Ιταδδΐδθΐιε ΡαηζεΓΐΓαρρεη όγ
  αΐδ Κεδετνε £οΐ£εηάε Γαο1ίναΓ-
  ΐΐ^ε ϋΐνΐδίοηεη αηά νναπΐεη
  η ιοΐΐι 2—Ια&ΐ^ειη Καηιρ£ αα£-
  Η;ιηά. - Αιιοΐι
  Ιοε-
  £ΐε1ειι ίη υιΐδεΓε Ηαηά.
  Εΐο &ΓθδβεΓ Τείΐ άεΓ οδί-
  •νναΓΐίί Βΐαΐγδΐοΐν οΐη>>:εδςΗΐθ8-
  δοηεη δοννΐεταπιιιχ'η νΐιπ1ε
  ί311 ^^α^^ άι.·& ^ε:>ιτΐκ<:η Τ^ι- βέ·ί> εηάξϋΐί'ίξ νεπιίοΐιϋεΐ. Υοη
  άεΐ' ιιηεπηεδδΐίςΐιεη ΒειιΙε
  Ιίοηηιεη Ιοίδ ^ειζ£ ειννίΐ ΐ(Χ).οοο
  ΐη
  ν/ΐηάΕΐι ννατάε
  δεΐζι.
  Ιηι νεΓεΐη πιΐΐ άεη ίϊηηί-
  δθΐιεη νεΓθϋηάετεη δίηά §·ε-
  δτενη ΥεΓϋΕΐιάε ιιηδεΐ'εΓ
  λνεΐιπηίΐοΐιί: ίη Μΐυΐεΐ— ιιηά
  ΝοΓάΠηηΙαηά ζιιηι Αη&ΓΪίί
  ϋβεΓ άίε δο-ννΐεΐΓυδδίδθΙιε Οτεη-
  ζε Εη&ειτετεη.
  ϋίε άεαίδθΐιε ^ιι£ιαιΕ££ε αη-
  ΐει-δΐϋτζιε ειιοΙι {ίεδΐεπι άίε
  ϋ[)εΓΕΐΐυηεη άε*> Ηοετεδ άυΓθΙι
  δΐΕηάίί»ε Αη^ΓΪ££ε αιι£ £εΐη-
  άΐίοΐιε ΤΓαρρεηαιΐδαηιηιΙαη-
  ΡαηζεΓνειΊιϋηάε αηά Β.ιϊ-
  άε« ννιΐΓάεη
  αηιΐ είη ΡΕΐιζεΓζιι§·
  Αιιαΐι ΐπι ΚΕΐηρί 8
  άίε
  υοΐ-
  ιε ιιιιΐΓάεη ηευε ΕΓ£ο1§-ε εΓ-
  ζίεΐΐ. νεΛϋηάε άεΓ ιιιΐβίΐΓΪ-
  δοΐιεη ■νν'εΐιπηαοΐιι δθΐιΐοδδεη
  δΐοΐι, νοη άεη Και-ρΕΐΙιεηρΕδ-
  δεη ηαοΐι Οαΐίζίεη οΓ5ΐΐΌδ-
  δεηά, άεηι άειιίδοΐιεη Αη§τΐ££
  ΐίί ειι.
  δςΐιιιιεΐ".
  Αηάετε
  Όεΐε^ίεη ίιι άεΐ' ΙείζΙεη Νααΐιΐ
  είηε Κείΐιε νοη Ηέίΐ'εη Εη άεΓ
  Οδί—δϋάοδΐ: αηά δϋάννεδϋΐία-
  δτε Εη^ΐΕηάδ ηιϊί: Βοηι5εη
  Βοο-
  Ιηι Κιιηρ£
  ΐΕηηίεη νεΓ&2η1ίΙ:εη Ό—
  Ιε ίηι ΝοτάΕτΐΕητΐΙί ιιηά
  Ιΐοΐι Α£π1ί3 7 ί
  Ηίΐηάο1δδο1ιί££ε ηιίΐ ζιΐί,αηι-
  ηιεη 4° 2Οϋ ΒΚΤ. Εΐη ιαεί-
  Όαπιρ£ει· ιαιΐΓάε ΐηι Αγ-
  ιιηά ηαοΐι
  Ε^ίΐαηά
  ίεΐηάΐΐοΐιεη Ττυρρεη εΓΐίιτεη
  άαΐ'οΐι
  ΰ. Ιπχ
  Ιεη ΐηι δί;ε^1)ϊετ: ιιηι Εη?-
  Ιαικΐ ιιηά ίπι Αϋΐ ιηΐίΐ: 3 Ηαη-
  άεΚΗΰ1ιί££ε ηιίτ ζαδαηιηιοη 11
  5;οο ΒΚΤ αηά ^ε
  άεΓ ηοΓάα£π1ίαηΪ5(:1ιεη
  ΚαδΙε νεΓδεηΙίΙεη άειιΐδεΐιε
  αηά ΐίΕΐίεηίδοΙιε Κιιηρ££1α§:-
  ζεα^ε απι 30. ^αη^ 2 ΗΕηάεΙδ-
  δθ1ιί££ε αηά εΓζίεΙτεηΒοηιεεη-
  ιτείί'εΓ αα£ είηεη Ιείοΐιτεη
  ΟΓίιίδοΙιειι ΚτεαζεΓ αηά 2 ΖεΓ-
  Ληι &ε^ϊΐ·ί{,Γεη Τη^ε
  εαΐί,αΐιε Καηιρ£-
  αηά 8ΐιΐΓζ1ναηιρίτ.£ΐΐίίζεα§Ό ΐη
  ΗΕίεη νοη ΤοΙ)Γα1< 2 Ηειι- . δΐε ζετδΙθΓΐεη ^Ε- αηά ΓθΓΕθΗΐεη Ρΐηΐί- ΙοαΙΙχ'πυη άυ^ 1'οίηάθϊ> ζαιη
  Ιη άεΓ Ναοΐιί ζαηι ι Ταΐΐ
  1)ο:η1οαΓάϊει·(;ο είη ί^ίίΓΐί ε γ ε γ
  Κηηιρίί1α2
  άεη 5πΙι-
  δοΐιεη Ι'ΊοΙτεηκΙαιζραηΙνΙ; Αΐο-
  χΕΐιάΓΪα. Ααβ^εάεΐιηΐε ΒΓαηάε
  ΐηι Ηα£εη§:εάίεΙ αηά ΐη ΐηΐΐί-
  ΑηΐΕ^εη ννιΐΓάεη Ηετ-
  ΥεΓδαοΗε άε» Ρεΐηάεδ, επι
  άΐε βεδεΐζΐεη Οεόίεΐε
  αηι Καηαΐ Εηζα£Γεΐ£εη, αηά
  νεΓείηζεΙΐεΓ νοΓδΙοδδ ννεηΐ-
  §;εΓ Καηιρ££1α§:ζεα§:ε άίε ΐη
  άΐε Οε^εηά νοη Ηαηι5αΓ8'
  οταοΐιεη ιηΐΐ δθΙΐννεΓεη νεΓΐα-
  δΐεη άεδ Ρεΐηάεδ ζαδηηιηιεη.
  ΐΕ<ίά£1ιΐ8·ζεα§:ε αηά ΡΐΕΐί δοΐιοδ- χεη 5ι ΜαΓΪηε-ΑΓΐ. 2, είη ι ϋΓΪιΐδοΙιεδ αί). νν/αΙΐΓεηά άεΓ ΝεοΙιΙ: ΡΙεκ 2 ννεΐτειε θΓΪιΐδοΗε ΚΕηιρ Λΐΐα^/εα^ο αη άεν ίΐε αΐο. ίϋΐάεη ίη άει* ΝηοΙιΙ, ηΐοΐιε δΐαΐι. ΗαιιρΕιηιηη Βα1ίηα53ιΓ βΓ- Ί *

  8ΕΙΤΕ 2
  ΜΙΤ'«ΈΠ,υΝΟ5ΒΕΑΤΤ ΡΙΙΕΚ. ΚΚΕΤΑ
  νοΝ ννΕίΤΘΕδΟΗΐΟΗτυοΗΕΡ ι ιπηΕΝδΤΑΑΤ ΡΑίΑδΤΙΝΑ
  ΒΕϋΕυτυΝΘ ^ϋΕΠθΐηηι
  ϋΐβ νβΓηίθΓΐτνιη&ββοΙ&οΙιτ;
  Αιΐδ άεηι Ριιε1ΐΓεΓηαιΐρίς[α3Γ-
  Ιίετ ,2 ^α1^.
  ϋαβ ΟβεΓΐΐοηιηιαηάο άεΓ
  ΜεΙΐΓ αηά ηιεΙΐΓ ΐδΐ ζα αυεΓ-
  άΐε νεπποητ,αη£5-
  ίαΐΒεΓτδ Βΐ£ΐ1γ8ΐοο!< εϊηε Εητδθΐιεΐάαη»; νοη ιπεΐί:- ί>·ε5οηΐοηι1ί(:ηεη Αηδηΐ3δδεη
  ^εβΓαοητ. Ιια4;. Είη ηηνοΓδϋεΙ-
  11)£ΐΓεδ01ιαοδ ΐδτ. ίίυεΓ άΐε δοιιΐ-
  }:εΐ:3Γϊηεεη ηεΓείησ,εβτοςΙιεη,
  άΐε ηΐεΓ αΐδ δτοδδΐίείΐ βεΓείί-
  ^•εδΐεΐΐτ. ια&Γεη, ιιτη ϋεαί-
  δοηΐαηά ίη άεη Καεε^εη ζα
  ίαΐΐεη αηά άΐε ΒΓ3ηά£3θ1ίε1
  άεδ Βοΐδοηεαπδηΐϋδ ηβοη
  ΕιΐΓορα ηΐηεϊηζιιτΓαβ'εη.
  Νοοΐι 'ΐνοθΓΐεη Ιςοεηηεη νεΓ-
  , βΐδ ηίηΙεΓ άετ ΡγοπΙ:
  Ι^αεηηεη ηαοΐι Οδΐεη
  Αη§Ύί££δνεΓ-
  άίε ηηεπηεδδΐΐοΐιε Ζ&ΐιΐ
  αη Οεί&η^εηεη, Κπε£δ§·εΐίεΙ
  ιιηά δοηδτϊ&εΓ Βεαΐε £εδ3ΐη-
  ηιεΐΐ ιιηά ίτη είηζεΐηεη
  ι ιιΐΕίίε Ιιαί ΐηι £ΐείο1ιεη Ζεΐτ-
  Βίΐά νοη άεΓ Οτοεδ5ε
  άεΓ ΙιΐεΓ ιιΐίε 3η άεη ηευπ£εη
  ηεη δοΐιΐαοηΐεη
  άΒΓ&ιΐδ, άα55 £αει· (Ιίε ΖείΙ
  νοηι 22. Ιιιηΐ 5ΐδ ζαηι ι. ^α1^
  δοΐιοη 3
  5774 ^
  233° Οεδοΐιαείζε ιιηά -Ί
  4725
  νεΓΐοΓεη, ά3νοη 1392 ΐΊηΙ»α£ί>
  1ί3ηιρ£, 112 άαΓθΙι Ρΐ3ΐί3-1>
  δςΐιαδδ, αηά 3221 3ηι Βοάεη
  νεΓηίοπτετ..
  Όϊ ε οίδΙιεΓ ^εηιεΐάεΐεη Οε-
  ί3ηί">εηεηζ3η1εη 1οεΐ3ΐιίεη δίοΐι
  3ΐι£ ιηεηΓ 3ΐδ ΐόο.οοο.
  Βεί άεΓ Η3Γΐη3θ1ίΪ£κείτ άεΓ
  ιιηά άεηι
  Ι
  4 ^
  ιιηά απαεΓ>εΓδε1ΐυ3Γε"Μεη-
  §·εη νοη
  ιιΐεητεη ιιηά Οειιΐεΐιτεη 3ΐδ
  εΓοειιτεΙ οάεΓ νεΓηίοητεΙ: &ε-
  τηεΐάεΐ: ιιΐθΓάεη δίηά.
  Όϊε δοτχΐ]είΓΐΐ5δΐδς1ιε
  άίε οΐιιυίβεη ν*βΓΐαδΙ:ε
  άεδ Ρεΐηάεδ άίε Ζαΐιΐ άεΓ Οε-
  ί^η^εηεη ιιΐη εΐη ΐηεΗΓίαοΙιεδ.
  Βίεείβεπεη νειΊαδΐε δίηά
  ίηι Ι ίΙίΙ
  Μί ΜΑ83ΝΑΗΜΕ 6ΕΕΕΝ ΟΙΕ ϋΟδδΒ.
  βρβΓΓΕ 3Ονν^β^^ιι88^^ηβ
  ΒεΓΐίη, 2.
  Αιΐδ νΐοΐιγ ιιΐΪΓά
  είηε ΥεΓοΐ'άαιΐ£
  δεη ιιηΐΓάε, ιαοηίΐοη ΐιιϊί; δθ-
  ίοτίϊ%£Τ ν*ίΓΐίαη£ δχτηίΐίοηε
  δθΐα]ε1:Γαδδΐδα1ιε Οαΐΐι&τοεη ΐη
  ΡΓ3η1ίΓείο1ι §·εδρεΓΓί ιιιεΓάεη.
  ϋίε ΥεΓθΓάηιιηβ: βεΐτΐίίΐ: άΪΓε-
  Ιίϋβ αηά ίηάΪΓεΙϊΐθ Οητΐιαΐιεη
  άεδ δοιαϊεΐπΐδδίδοηεη δΐ33(:εδ.
  ϋΐεκεΓ δοΙΐΓΓΪΙΙ: ϋεάεατεΐ:
  είηε ηεαε Μ3δδη3ΐιηιε ΡΓ3η^-
  Γείοιΐί> 8^&εηάοεΓ 8οιιχ]εΙ:Γαδ-
  δΐ3ηά, ιΐ3θ1ιάεπι νοΓ^εδΙετη
  άει- ΑΙΛι·αο1ι άεΓ άίρ1οηΐ3ΐΐ-
  δθΐιεη Βεζίε1πιη§·εη ζιαΐδοΐιεη
  άεη οεΐάεη ^2^ηάε^η ετ£ο1-
  ζατ
  ιιΐεΓάεη, ά3δδ
  ύηιεΓδίαΙζιιηβ· άεδ
  δοΗεη ΑοαΐεΙΐΓΐίαηιρίεδ άεαι-
  δοΐιε 8ο1ά3ΐεη εϊη&εβείζΐ: δείεη.
  ΗαηΙζίη8·εΓ ιυΐεδ 3α£ άΐε
  δοΐιαιετε άεΓ £ι·3ηζοεδίδθ1ιεη
  ίι&βε Ιιΐη.ϋίε ΡΓ3ηζοδεη δεηεη
  πΐηδίοΐιτΐίοη ΚεδεΓνεη ιιηά
  Ι Μ3ίεΓΐ3ΐ β-ε^εηίίοεΓ άεη Εη-
  ?ΐΗ.Μΐάεπι δθΙηυεΓ ίηι
  ϋείΐ. ϋίε νοη άεη
  3αί{,ΓεδΙε11ΐε ΒείΐβαρΐαηδΊ άίε
  ΒΓΪτϋεη ηιοΐ^ΐεη ηατ άεδ1ΐ3ΐΙ)
  ηΐςΐιϋ δο Γ3δθΗ νοπυ,εεΓΐδ, αιτι
  άεη
  ΗϋΙΙΤΖΙΜΒ.β ϋΕΒ£Η ΟΙΕ ΚΟΕΜΡΓΕ ΙΗ δΥΒΙΕΝ
  ίο>·, 2. τα1ί.
  νίΐ^ε ίη Β.,τίεη υογ α
  Ιεεηάίδοίιεη ΡΓεδ
  είηε ΕΓΐΐΙίΕπιηβ· 3ΐ3. Μίί
  άηιοΐί Γηαδδίεη άίε εη^Ίί-
  δΛεη Βε1ΐ3ΐιρϋιιη8:εη
  ζα εΓδρατεη, ηιαεδδε
  ίηάΪΓεκΙ 3ΐδ Αηετΐίεηηαηδ·
  3η§·εδε1ιεη ιιιεΓάεη, άεηη άίε
  Ρι-αηζαεδΐδςηεη Τηιρρεη Ιεί-
  ηαοΐι ιιιίε όγ ζίίΐιεη
  άε δγΓΪεη 3αοη ιχιείιεΓΐιίη νετ-
  Ιείάί^εη.
  αηι 27· Ιΐιηΐ δείηεη 39-
  ·|·4Ο·> ΟΙοεΓΐΐη. ^εεδη13ηη 3ΐη
  3Ο. )αηί δείηεη 2ΐ·1"22. Εα-
  Βεί άεηι νοΐδΐοδδ 3αί
  ζείοΐιηεϊε δίοΐι άεΓ Κοηιηΐ3η-
  άεατ είηεδ Ιηί. Κε^ΐδ. ΟοεΓδΙ
  ι, άιΐΓθΙι ρει-δδηΐίοηε Ταρ-
  ΒΕ$ΕΗΙΕϋΝΙ6ΤΕ
  ΑίΕΧΑΝΟΚΙΑδ
  Αΐερρο, 2. Ιιιΐί.
  ϋετ ΙεΙζΙε Βοηιτ)εη3η8;Γίί£
  3αί άεη Η3ίεη νοη Αΐεχ^η-
  άπ3 1ΐ3ΐ άεη Ααδζιι§: άεΓ Βε-
  νοεΐΐνεηιηε; 3αδ άει- δΐαάυ
  ηοοΐι ιιιείιεΓ 1)εδΌ1ι1εαηΪ£^.
  δοηάεΓζαε^ε αΐαΓάεη είη^ε-
  , άίε άεη ΤΓ3ΐΐδροΓΐ; άεΓ
  Ι
  ίαεΙΐΓεη.
  ΚΙΟΑ ΟΕΝΟΜΜΕΝ
  Ααδ άειη ΡαεηΓεΓΐΐ3αρΐςα-
  3ΓτίεΓ. ι Ιυΐί.
  άεΓ
  Ι β οεΐεαηηΐ::
  Κίεαίε Υοπηίττ^ η&ΐιηιεη
  Τταρρεη άεδ άεαΐδθΐιεη Ηεε-
  τεδ ΚΪ8·α, ηαοΐι άεηι Ί
  3πι 29· Ιυηί αιεΐΐ ν
  ιυοΓίεηε ΚΓ^ίΙε ιιητεΓ Ριιεΐι-
  ταη^άεδ Οϊ>εΓδτεη ^3δ^η ίη
  Γ3δοηεηι ΥοΓδΐοδδ αεΙιεΓ Μίτ:3α
  Ιίεεηιρίεηά ίπ άεη δαεάιχιε-
  δϊτείΐ άεΓ δ—άι είά
  υΐ3Γεη.
  ΑϋΤΟδΤΒΑδδΕ ΗΑϋΗ ΜΟ8ΚΑΙΙ
  ΒεΓΐίη, ι. ]ηΊ.
  ΟοεΓΐίοηιηΐ3ηάο
  άεΓ ·νε1ΐΓηΐ3θ1ι(; ίΐτη
  3αδ άβηι ΡιιεηΓεΓΐΐ3ρς
  ΙίεΓ ηιεΐάετε, δίηά άεαΐδοΗβ
  ΡαηζεΓ εΓθαηάε αηά ηιοτο-
  ΓΪδΐεΓτε Όίνΐδίοηεη οίδ ίη άεη
  Κ3αηι νοη Μίηδΐΐ νοΓ^^άπιπ-
  ρεη. ϋ,ιηιίΐ Ηα5βη άίεί.2 Τεϋε
  άειιτδοΐιεη νε1ΐΓηααοηΙ
  άεη Αη£αη? άεΓ νοη
  ιΐ3θ1ι Μοδΐίίΐα νεΓΐαα-
  ΡΥΡΕΒΝ ΒΟΜΒΑΒΡΙΕΝ
  Κοηι, 3·
  νε1ιπτΐ3θ1ι1: βίοί οεΐΐαηηΐ:
  Γ/ηδεΓε ΒοηΛεΓ 1ΐ3ΐοεη είηεη
  ΡΙα^ζειΐβ-δΙαετζριιηΙνΙ: 3αί άεΓ
  Ιηδεΐ ΰγρετη 3η8·ε§τΓΪί£εη.
  Ιη ΝοΓά3ίΓί1ί3 1ΐ3ΐ; άΐε
  ^ιιίι■ιιI3£ίε άεΓ Αςΐΐδε
  8ΐε11αη§εη,
  31113,-ίίη ιιηά
  ίη ΤοθΓακ 8-εΙΐΌίίειι ιιηά
  ΒΓίεηάε αηά Εχρΐοδίοηεη
  νεΓαΓδ3θ1ιΙ: δοαιΐε Ρΐα&ζεα^·-
  δίαετζριιηΐχτε οϊδτΐΐςΐι νοη
  ΡείηάΙίοΗε
  Ρΐαε&ε ααί
  ίη άετ 0νΓεηιί!<3 ίαεΙΐΓϋ. Ιη 05ΐ3£ι·ί^3 1εΙ)1ΐ3ίιε Αγ- ίι αη άεΓ ΙΤυΙ- ;—Ργοπι (ΟοηάϊΓ). Ιιτι ΟεΙοίεί νοη Οαΐΐει αηά δίάαηιο ϋοΙιίηάεΓη άίε ΤΑΟΕδΒΕΡΕΗί ^ Ηείηζ, 4] Ιηί. Κ§·1. 3^2, ΗαΙ δίοΐι Ιοε- άειη Η3ηάδΐΓείο1ι &ε§:εη δ3Ϊ ί, 5εί άεΓ ΒεδεΙζαιΐβ- Ιηδεΐ Εειηηοδ αηά 6ε1 άεη υηϋεΓηεΙιηιιιηβεη ^ε^εη Αΐοδ ΕνδΐΓ3ΐΐοδ, δ^γΓθδ αηά Ρδ3Γ3 αηά άίε ηοεΓάΙίοΙιεη δροΓαάεη άιΐΓΛ Τ3ρ£εΓΐίείΙ: Ιοεδοπάετδ 3ΐΐδ^εζείο1ιηεΙ; Ιοΐι δρτεοΐιε άεηι Οοετ^ε- Ηείηζ £αεΓ δείηε Ηείί ηιείηε ΛηεΓΐνεηηιιη§· 3ΐΐδ αηά αεσεΓΓείοΙιε ίΗηι 3ΐδ Ζείεΐιεη ηιείηεΓ ΑηεΓΐίεη- είηε §Όΐάεηε Ι,,ΙνδΤ 1 ΒΕΗΤ ΝΑΙϋΙ ΙΝΟΙΕΝ 8βίη ΝαοΗίοΙρβΓ ΟβηβΓ&Ι Αιιοηίη1βοΐ£ Οεη£, 2. Ιαΐί. ΚεατεΓ ζιι£ο1§τε αιιΐΓάε ίη ^οηάοη ζαηι ίη Ιηάίεη εΓη3ηηι ιχιοΓάεΓ ίδί· Εγ ι π 11 Άη άίε δίεΐΐε άεδ ΟεηεΓ3ΐδ Ααοΐιίηΐεοΐί, άεΓ ζαηι οπτίδοηεη ΟΙ>εΓΐίθΓηηΐ3ηάίε-
  τεηάεη ίηι ΓηΐιΙΙεΓεη Οπεηι
  ιιηά
  Αΐερρο, 2.
  νοι·δίΐζεηά& άεΓ |
  άεΓ Ζίοηίδτεη ι
  ^ε^^ε^ άεΓ -ϊαάίδοΐιεη
  Ρ3ΐίΕδτίηα,
  03ΠΤ1 ν3ίζηΐ3ηη,1ΐ3(; άεΓ εη&-
  άΐε νεΓ-
  , άαδ, ννϊε
  ηίοΐιτ. 3ηάεΓδ ζα ει-ννίΧΓΐεη
  λν3Γ, άίε §τεδ3ΐιιΙ:ε ^ί^ά^δ^11ε
  Ρίη3ηζνε1<: άεΓ ΥεΓΐίηΐβτεη 8τ33ΐεη Εηβΐ3ηά ίηι αιι&εη- οΐΐοΐϋϋοηεη ΚοηΗΐκϋ ^ε§εη άΐε ΑοΙΐδεηιπΐΞεςηϋε αηϊεΓ- ϋταϋζε. ΑΙδ Βεάίη&αηβ: £ϋΓ άΐεδε υηϋεΓΛΐαΓζαιΐβ' νίτά ^εάο^η άίε νεΓρβί- 3αίεΓΐε8Ί;, §·3ηζ Ρα- αηά άεη δϋάΐΐοΐιεη Τείΐ άεδ ΕΪΓοαηοη άεη ^αάεη αηι ίΐιηεη «ο άίε ζηΓ 8ο1ΐ3£ίαπ8' είηεδ ^αά^δ^11εη 8τ.33£εδ ζα β-εΐοεη. ΡεπιεΓ δθΐΐ Εη§Ί3ηά δίοΐι νεΓρΗίοΙιΙεη, άεη ΐη Τππΐδ.)0Γά3ηίεη, δγτΐεη αηά άεηι Ιγ£ι1< ΙεΙοεηάεη ^αάεη άΐε ΑαδΓεΐδε ηιοΐι άειτι ηεαεη 81331: ζα ϋίε δο ει·1ν1κ;Γΐ: ττΐίΐη ίη ^ιΐΐ αη- ηβσε άίεδεη πιεη. ϋεΓ ραΙχΗβ ΟοεΓΐίοιηίηίδδΛΓ Μαο Μίαιεΐ, άεΓ «·ε^εη1:είΙί^εΓ Αηδίεΐιΐ ?ε- ννεδεη δεί, δοΐΐ βοΐιοη άεηι- ηζοοηδΐ: δείηε» Ροδΐεηβ επΐΐιο- Ιοεη ννεΓάεη. # Ιηι Ζαδαηιηιεη1ΐ3η8· ιηιι αιε- βεη Μ&αΙιεπδθΙΐΛίΙβη ν.είδΙ ηΐ3η ά3Γ3α£ ηίηά3δδ άεΓ βοΐιη Ϊ άεητεη ]3ηιεδ ΚοοδενβΗ, άετ δίοΐι νοΓ ΙίαΓζεηι ίη ΡβΙκδΓ,ϊ- Π3 3ΐι£1ιΐε11 αηά ίη Τεΐ Ανίν είηε Κεάε ηίεΐΐ, νοη άεηι ΑαίΐΓαυτ δείηεδ νβεβΓδ Κεηί- ητηίδ ^ε^εοεη Ιικοε, άεη ιηίΐζαΐείΐεη, ά3δδ εΓ δεη δεί, 311ε ΪΓΐΓε ΐη Ραΐεεδΐίηα ζα Μαη υηΐει·8ΐΓβίο1η ίετηεΓ, ά ΐδ? ααοΐι άίε εη^ϋοΗε Κεβ-ί- ίη ϋιτεΓ ΙεΙζΙεη ϋη- ίηι Ζιΐ53ηι- πιίΐ άεΓ ΗΓ3ιοίδοΗβη δγτίεηδ, Ρΐεεδΐίηίΐ Γηΐτ Ιςεΐηεηι νοΓΐ εΓννκΗηιε, είηε Τ3ΐδ3θΙιε, άίε είηεΓ Βε- δΐεεΐ-ίίίαηο: ά?Γ 8'^εηηζεί- οΐιηειεη ΕΡΒΙΤΤΕΡΤΕΡ ΚΑΜΡΡ υ Μ ΡΑίΓνΐυΡΑ Οβηί, 3 νίοΐιγ ηιβΐάεί άβΓ Γίοηί α.»., ά&88 (Ιίβ οΗτΙίοΗβ ίη άβΓ δγι-ΐδοηβη ννύδΐβ ηΐ3θΗτ;βη, ννδβηΓβηά άίβ Κ.ΑΡ ίΙΐΓβ Αη^Γίίϊβ &ηί Ββίηιί ίοΓίδβτζίβ. ΤγοΙζ ■νναΐβηάβΓ Αη^Γΐίίβ βαί Ρ&1ηιγΓ& Η&ΐΐβ άίβ ζοε3Ϊ5θ1ΐ6 ΟαΓηϊβο 8ί&ηά. Εΐηβ ηβαε βίβΓίβ θΓίΐίβοηβ Κοΐοηηβ ίη οείΐ-αΐβ ηίΗοΗβΓ δτεεΓ- Ιΐθ,άΐβ νοηι Ιτεί)ί άβη Εηρ- Ι βηίΐ&ηβ: τύο^β, 9βί ηιΐΐ ίΓ&ηζοε3Ϊ3θ1ιβη Αΐίίβί- Ιηηο-βη ΐη ΡϋΙιΙιιηβΤ βΓβίΓβ- ίβη. Ιηι 5ίϊά1ίο&ηοη Ηβετ- τβη άίε ίΓβηζοεδίβοηβη ΙϊΓίτίβοηβ ρ, άίβ ίη Οεο;θη<1 νοη ννβΓβη, ζαηι 8Τβζνν«ιη^βη. Β ΗβείΙβη ίη Ββΐπιτ. Βοηι^βη αιιί Η&ίβη . ϋητ;βΓ Τοτβ ΜΟϋΧΑΟΕΗ 8τθς1ς1ιο1ηι, 3 λ¥ ΚεατεΓ ηιεΐάεΐ, Η3σε εΐη Ορι-εοΙαεΓ ίιτι Μοδ1ί3αετ Ρναηά£πη1ν εΓΐνΙαΠ:, άΐε 8οχιΐ- ^ε^αη^οη Ινοεηιιε άα£αεΓ §·&- ν"είτεΓ ννίι-ά -Ι3δ5 ΟΙίνεΓ Οίιΐΐετοη ζατη δτ33τ5πιίηίδΙ;εΓ αηά Μίτ^ΐίεά άεδ Κπε#δ1ν3θίηε(:ΐδ εΓηαηηί ννοΓάεη ίδΐ, ά3δ ει· ίηι ηιίττΙεΓεη θΓΪεηΐ νει-Ιι-εεεη | ιιΐΐΓά. ΒΕΚΑΝΝΤΜΑΟΗυΝΟ Όίε §ειιχίηηεη Αϊ) δοίοΓΐ ιιιΪΓά £αεΓ άΐε Ζΐ- νΐΐπενοεΐΐίεΐ'αηβ· ζιιγ ΑοίεΓΐί- 8αη§· Γοεί άεΓ Ρε1ά1ίοπιπΐ3η- δετζτ: ■ννβΓΐΐί:&8Τ8 νοη 8,30 ϋηι ϋΗΓ. αηά δοηηΐαχδ ΒεδΐιοΙιθΓ ηίοΗτ; νοι·- ιαεΐ'άεη. νοΓδρΐ'αΰΙιε Ι: ά3ΐιεΓ ζιαεοΐ^ΐυδ ΡεπιεΓ ιαίι-ά ά3ΐ'3α£ Ηίη- άεη ιιχαεΓάε. ΑιιοΗ ΚεαίεΓ άαεΓ£ΐε ίηι Ι^αα£ε άΐε^ες ΚΓΐε^εδ β-εηιεΓκ): 1ΐ3ΐσεη, άπδδ ίηιηιετ άίε Νίε- νοη 01ηπχ1ιί113 δίε- ιιηΐδο ηίίΐιει- , 3ε Ι^ιιτεΓ »ΐε ίΐιτε £§ετιπδδ]ιεί(: ίη άίε ν"ε1(:- δοΐιτεΐεη. ΒΕΚΑΝΝΤΜ^ΗΠΝΟ. Ι)ΐε Μ0$ΚΑϋΓΟΕΗΗΤΟΙΕ ΐυΠΜΙΖΡΓΙΙΟΗΤ ΕΙ» ΒβΓΐίη, ε Ι«Η. Αΐβ βΓβΙβ Ηβηάΐαη^ άββ βΐΐβη 3ί 73βίΓ1Λ33ί8Ο11β Κ.&τ;βο λνιΐΓάβ άίβ Τ-,ιιίϊ. ηιεεηηΐίοΐιβ οΒΐΙεβΓ 3οτ»ιβί:_ Κιΐ33ΐ&ηάβ8 νοη 10—6ο ΙηΗγθπ μγϊγ(1 ηιίί: αιβββΓ Μ&33ηβ1ιηιβ βΓίαββτ. Ααοη άίβ ^βίοΙίοΗβ Ββ- νοβΙΐ ηηίβΓν/θΓίβη. ΗιβΓ Ιϊβνν-βίβτ βίεΗ Γ, ννίβ ν/βίί ηι&η ίη ΙοβΓβίτβ ίη άβη β;β- ορ& ΑΙ) 3· Ιαΐί 1941 ίδί ζαη3ε- νεΓδΐιοΙΐδννείδε εΐη Αιι- ΙοοιΐδΙίηϊεηνεΓΐίεΙΐΓ £ια£ άεΓ δΐτεοΐίε Οΐΐίΐηίη— Μίΐΐεηιεδ__ Οιΐαπίη—Κετΐινιηηοη αηά χη· πιεοΐΛ: τΐ3θ1ι Οηηηίη οΐιτετ ννοΓάεη. Όογ Ιίςΐιεη Εΐη^3τ>ε είηο
  ββΐζιιηβ· ίη άβιιίδοηθπι
  Τβχτ 1οεΐ/.αίιΐ6§:^η ΐί^τζ.
  Ρεΐιΐί άίε-;ε υεθίΓ&ετζυπ^,
  τΐπΓά άΐε Εΐη^αΐνε άειτι Είη-
  δοηάετ ζαΓαευκ^εδθΙιίοΙνΙ:. Εΐ-
  ηε ΒείΐΓΐιείΐιιηυ Ι(3ηη άαηη
  ηίεΐιΐ
  7,ΐ5 3η
  7,45 31)
  8,3Ο 311
  8,45 3ϋ
  Ι3,οο 3
  ΐό,οο 3
  2θ,οο 3η
  Είηζ^
  Κεΐΐιγηιηοη

  ρ νοΓοβΓβίίβ
  νβΠίβίτ ναατ. Α1
  εί1
  βο ββηΓ
  βτ βίη-β.
  &η άίβ ν
  ίη βΙζτβΓ Μί-
  1
  θέλουν ν αποστεΐλουν
  κά δελτ* «ι
  ννενάεη
  σβν δύνανται ν απευθ0νωνταΐ
  ε ς τα Γραφ ίο τής έφημερί5
  μας, όοος ΣουΡμελΓι 22 (6πι.
  σ»εν Καη,Λς) άηό τής 9-12
  κα13-βκαθ· εκάστην, δπου βα
  ευρίσκουν ε16ικ5ν μ«ταφραι-
  Λντί λογικής ά
  Σ-ΛΙΣ 3 η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 5 Ιουλίου 1941
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΜΠΕΡΕΖΙΝΑ
  Καταδίωξις τού ήττηδέντος έχδροΰ άμφοτέρωδεν τοΰ Λέμπεργκ. — Απόπειραι των άποκεκλεισμένων ρωσσικών στρα¬
  τιών νά διασπάσουν τόν πέριξ αυτών κλοιόν εναυάγησαν με έξαιρετικώς αιματηράς απωλείας. — Τα Γερμανικά στρατεύ-
  ματα έφθασαν είς την Ντίναν καΐ είς πολλά σημεΐα την ύπερέβησαν. — Συνεχεΐς έπιδέσεις εναντίον τοΰ ύποχωροΰντος
  έχδροΰ.—Σοβιετικόν άντιτορπιλλικόν έβυθίσδη υπό των άεροπλάνων καΐ έτερον εβλάβη σοβαρώς.
  Ή Άνωτάτη Διοίκησις τοθ Γερ- ,
  μανικοθ στρατοϋ άνεκοΐνωσε,τήν |
  2αν τρέχοντος, τα κάτωθι :
  Μετσξύ των Καρπα&ίων Ι
  καΐ των έλων τού Πρίπετ ι
  τα Γερμανικά στρατεύματα, |
  ήνωμένα μέ τό Σλοβακικά,
  προήλασαν έκατέρωδεν
  τού Λέμπεργκ καταδιώκον-
  τα τόν ϋποχωροϋντα έχ-
  βρόν. ΑΙ μεταξύ Μπιαλιστόκ
  καΐ Μίνσκ άπωκλεισβεϊσαι
  ΡωσσικαΙ στρατιαϊ έπεχεί-
  ρησαν ματαίως κα&' όλην
  την ημέραν, δι" άπηλπισμέ-
  νων προσπα&ειών, νά ξεφύ·
  γουν άπά την περίσφιγξιν.
  "Ετι άνατολικώτερον, κα-
  τελήφβη ή Μπερΐζίνα,
  Μεταξύ τοθ Ντίναμπουργκ
  καΐ τής Ρίγας, ό στρατός
  μας διέβη τόν ποταμόν Ντί-
  να είς πολλά σημεΐα. Καΐ
  έδώ έπίσης εναυάγησαν έ-
  πίμονοι άντεπι&έσεις τοΰ
  έχβροθ.
  Σμήνητήςγερμανικήςάερο
  πορίας συμμετέσ(ον, μετά
  συντριπτικής άηοτελεσμα-
  τικότητος, είς τόν άγώνα.
  Έβομβάρδισαν τα πρός άνα
  τολας τού Λέμπερκγ όπι-
  σθοχωροϋντα, πολλάκις είς
  ουο καΐ τρείς παραλλήλους
  επί τΓ,ς Ιδίας όδοΰ φαλαγ-
  γας, έχδρικά στρατεύματα,
  έπροξένησαν σοβαρωτάτας
  απωλείας είς τάς μεταξύ
  Μπιαλιστόκ καΐ Μίνσκ άπο-
  κλειοσείσας Ρωσσικάς μο-
  νάδας καΐ επετεθησαν διά
  συνεχών καΐ αλλεπαλλήλων (
  κυμάτων εναντίον τού είς ι
  την περιοχήν τής Ρίγας υπο
  χωροϋντος έχσροΰ. Κατά
  τάς έπιχειρήσεις ταύτας
  κατεστράφησαν αρματα
  μάχης καΙ έκατοντάδες
  φορτηγών αύτοκινήτωνπλεΐ
  σται πυροβολαρχίαι εξη¬
  ναγκάσθησαν νά σιωπήσονν
  έμπορικαί δέ άμαξοστοιχίαι
  συνετρίβησαν.
  Ιδιαιτέραν επιτυχίαν εση¬
  μείωσε κατά την χθεσινήν
  ημέραν ή γερμανική άερο-
  πορία εναντίον τής Ρωσσι-
  κής άεροπορικής δυνάμεως.
  Ώς ανηγγέλθη ήδη, δι" ιδι¬
  αιτέρας άνακοινώσεως, ό
  έχσρός έχασε κατά την
  3ην Ίουνίου 280 άεροπλά¬
  να, έκ των οποίων ούχι ο¬
  λιγώτερα των 216 κατά τάς
  διεξαχ&εϊσας άερομαχίας.
  Νοτίως τής χερσονήσου
  Φίσερ, έν σοόΊετικόν άντι¬
  τορπιλλικόν έβυ&ίσδη υπό
  άπ' εύθείας πλήγματος 6όμ
  6ας έτερον δέ υπέστη 6α-
  ρείας ζημίας.
  Είς την περΙ την "Αγγλίαν
  θαλάσσιον περιοχήν, τα άε¬
  ροπλάνα μας έπροξένησαν
  βαρειας βλάβας είς έν εμ¬
  πορικόν σκάφος μεγάλης
  χωρητικότητος. Νυκτεριναΐ
  έπιδέσεις τής άεροπορίας
  έστράφησαν εναντίον τού
  λιμένος άνεφοδιασμοϋ τοΰ
  Κάρδΐφ καδώς καί εναντί¬
  ον λιμενικών έγκαταστάσε-
  ων είς τάς νοτίους κα'ι νοτι-
  οανατολικάς ακτάς τής "Αγ¬
  γλίας.
  Είς την βόρειον 'Αφρικήν
  άεροπλάνα καδέτου έφορ-
  μήσεως έπροξένησαν πυρ-
  καϊάς επί ενός άγγλικοΰ άν-
  τιτορπιλλικού πρό τοΰ Σο·
  λούμ καΐ έβομβάρδισαν είς
  τό Τομπρούκ λιμενικάς έγ-
  καταστασεις κα'ι συγκεν-
  τρώσεις αύτοκινήτων τού
  έχδροΰ. Βρεττανικά άερο¬
  πλάνα μάχης έρριψαν χδές,
  υπό την προστασίαν των
  πυκνών νεφών καΐ τής ελ¬
  λείψεως όρατότητος, βόμ-
  βας εναντίον άστικών συ-
  νοικιών είς την περιοχήν
  των βορείων παραλίων τής
  Γερμανίας.
  Βρεττανικά άεροπλάνα
  έρριψαν χδές,προστατευόμε
  να υπό πυκνών νεφών καΐ
  έπωφελούμενα τής έλλείψε
  ως όρατότητος, βόμβας ε¬
  πί άστικών συνοικιών είς
  τάςπαραλίους περιοχάς τής
  βορείου Γερμανίας. Ό άμα-
  χος πληδυσμός υπέστη ολί¬
  γας απωλείας. Μερικά κτί-
  ρια κατεστράφησαν ή έβλά
  βησαν. Κατά την επίθεσιν
  ταύτην, ώς καΐ κατά την α¬
  πόπειραν διεισδύσεως τοΰ
  έχδρού υπεράνω των κατε¬
  χομένων εδαφών τής Μάγ-
  χης, τα καταδιωκτικά μας
  καί τό άντιαεροπορικόν πυ-
  ροβολικόν κατέστρεφον
  έννέα 'Αγγλικά άεροπλά¬
  να, τα δέ πυροβόλα τού πο-
  λεμικοΰ ναυτικοΰ μας έτερα
  πέντε.
  Κατά τάς άεροπορικάς
  έπιθέσεις, τάς οποίας ενήρ¬
  γησεν ό έχθρός εναντίον
  τής Δυτικής Γερμανίας, ε¬
  φονεύθησαν ή έτραυματί-
  σδησαν είς την Κολωνίαν
  μερικά άτομα έκ τού άμά-
  ι χου πληδυσμοΰ. Δέν έπρο-
  ξενήθησαν ζημίαι, οϋτε είς
  πολεμικάς βιομηχανικάς έγ-
  καταστάσεις, οΰτε είς στρα
  τιωτικούς στόχους. "Υπό των
  καταδιωκτικών νυκτός καΐ
  τής άντιαεροπορικής αμύ¬
  νης κατερρίφδησαν τρία
  Βρεττανικά άεροπλάνα. Τό
  πυροδολικόν τού ναυτικοΰ
  κατέρριψεν ωσαύτως, κατά
  την νύκτα τής 29 πρός την
  30 Ίουνίου, τέσσαρα έχθρι·
  κά άεροπλάνα.
  Κατά τάς νικηφόρους άε¬
  ρομαχίας είς τό Ρωσσικόν
  μέτωπον τό υπό την διοίκη¬
  σιν τοΰ άντισυνταγματάρ-
  χου Μέλδερς σμήνος έπέτυ
  χε την έκατοστήνδευτέραν
  νίκην τού, τό δέ υπό την
  διοίκησιν τοΰ ταγματάρχου
  Τράουτλοφ, την 65ην.
  . Ή άεροπορική μονάς υπό
  τόν Τράουτλοφ έπέτυχεν ό¬
  πως, έκ των 40 εναντίον
  της έπιτεδέντων σοβιετικών
  άεροπλάνων, καταστρέψη
  καΐ τα 40. Έπίσης έντυπω-
  σιακήν απόδειξιν τής ϋπερο
  χής τής Γερμανικής άερο¬
  πορίας άποτέλεσεν ή δρά¬
  σις τής μοίρας άεροπλάνων
  Μέλδερς, κατά τόν μεταξύ
  τού Μίνσκ καΐ τοΰ Μπομ-
  πούγσκ διεξαχδέντα άγώνα,
  δπου πολυάριδμα έχσρικά
  σμήνη προσεπάδησαν νά
  έμποδίσουν την προέλασιν
  των Γερμανίκων στρατευ-
  μάτων. Έκ των έπιτιθέντων
  100 περίπου βομβαρδιστικών
  άεροπλάνων ή μοΐρα τού
  Μέλδερς κατέστρεψε τα
  ογδοήκοντα. Ό άντισμήναρ
  χοι Μέλδερς συνεπλήρωσε
  κατά τόν άγώνα αυτόν την
  82αν έν συνόλω ατομικήν
  νίκην τού, ό δέ λοχαγός
  Γιόπιεν την 52αν.
  ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟ.ΧΑΝ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΑΡΟΜΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 Ίουλίου.-
  Καδώς ανεκοίνωσεν ή Ά¬
  νωτάτη Διοίκησις των Γερ-
  μανικών Στρατευμάτων, ό-
  μάδες άρμάτων μάχης καΐ
  μηχανοκίνητοι μεραρχίαι
  προωδήδησαν μέχρι τής πε·
  ριοχής τοΰ Μίνσκ. Ούτω τα
  τμήματα ταύτα τού Γερμα
  νικοΰ Στρατοΰ έφδασαν ή¬
  δη είς την αρχήν τοΰ άπό
  Μίνσκ μέχρι Μόσχας διή-
  κοντος αύτοκινητοδρόμου.
  10Ο.ΟΟΟ ΡΩΣΣΟΙΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
  Μεγάλα τμήματα των παρά τό ϊνιπιαλιστόκ άποκλεισδεισών Ρωσσικών στρατιών κατεστράφησαν.—400 αρματα μάχης καΐ300
  πυροβόλα περιήλδον είς χείρας των γερμανών.— Γερμανικά καΐ Φιλανδικά τμήματα στρατοΰ ύπερέβησαν έπιτιδέμενατά σοβιε
  τικά σύνορα.—· Ούγγρικά στρατεύματα συμμετέχουν είς την Γερμανικήν προέλασιν έν Γαλικία.—Νέαι βαρεΐαι απώλειαι τού
  έχδροΰ είς αρματα μάχης.— Ύποβρύχια καΐ άεροπλάνα έβύδισαν 51.700 τόννους. — Βρεττανικοι λιμένες έβομβαρδίσβησαν.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τού
  Γερμανικοΰ στρατοϋ άνα-
  κοίνωσεν, την 3ην τρέ¬
  χοντος, τα κάτωθι:
  Ης τό άνατολικόν μέτωπον, αί
  έπιχ€ΐρήσ€ΐς εναντίον των σοβιε-
  τικών στρατευμάτων προοδεύουσι
  συνεχώς.
  Νοτίως των έλύν τοθ Πρίπετ,
  συνήφθη μάχη μεταξύ άρμάτων
  μάχης, κατά την όποιαν 103 σοβιε-
  τικά τάνκς κατεστράφησαν. ΠερΙ
  την ΚτΙνα σοβιετικάς δυνάμεις
  άρμάτων μάχης Ιπεσαν έν τφ μέ¬
  σω των μεραρχιών μας, αΐτινες
  ηκολούθουν δπισθεν ώς έφεδρεία
  καΙ μετά διήμερον άγύνα κατε-
  συνετρΐβησαν. 120 σοβιετικά αρ¬
  ματα μάχης Ιπεσαν είς τάς χεί-
  ρας μα<· . . - Μέγα μέρος των ανατολικώς τοθ Μπιαλιστόκ άπο<εκλεισμένων Σο3ιετικών στρατιών κατεστράφη¬ σαν οριστικώς κατά την χθεσινήν ημέραν. Άπό την άπειράριθμον λε'αν ηδυνήθημεν νά καταμετρή- σωμεν, μέχρι σήμερον, περίπου 100.000 αΐχμαλώτους, 400 δρματα μάχης καί 300 πυροβόλα. Ώς ήδη εγνωστοποιήθη, δι" ιδι¬ αιτέρας άνακοινώσεως, ή ΡΙγα εϋ- ρ οκεται είς χείρας μος. Κατελή¬ φθη χθές έπίσης τό Βιντάου Τμή¬ ματα ΓερμανικοΟ στρατοθ, ήνω¬ μένα μετά των συμμάχων Φινλαν- δών, έπιτεθέντα, διήλοον χθές τα σοθιετικά σύνορα είς τό μέσον καΐ τα βόρειον μέρος τής Φινλαν- δΐας. Ή Γερμανική άεροπορία ϋπε- στήριξεν έπίσης χδές τάς έπιχει- ρήσεις τοθ στρατοΰ διά συνεχών έπιθέσεων εναντίον συγκεντρώ- σεων έχθρικών στρατευμάτων, τμημάτων άρμάτων μάχης καΐ θέ- σεων πυροβολιχοϋ. Είς τα νώτα τοθ έχθροϋ καΓεστράφησαν ουγκοινωνιακαί άρτηρΐαι καΐ ένας τεθωρακισμένος συρμός. 'Επ'σης είς άερομαχίας εναν¬ τίον τής ήδη λίαν έξησδ*.νημένης σοβιετικής άεροπορία; επετεύχθη¬ σαν νέαι έπιτυχΐαι. Τμήματα Ού/- γρικοθ στρατοϋ προελαύνοντα εκ των στεν*ιπών των Καρσαθίων πρ'ς την ΓαλικΙαν, ήνώδησαν μέ τα ^.πιτιδέμενα Γερμανικά στρα¬ τεύματα, συμφώνως τψ προδιαγε- γραμμένφ σχεδΐω. ίί, τ6ν άγωνα εναντίον τής Με· γάλής Βρεττανίας, ύποδρύχια έβύ- ι θισαν είς τάν βόρειον "Ατλαντι¬ κόν καί την δυτικήν 'Αφρικήν έ- πτά έμπορικά σκάφη αυνολικής χωρητικότητος 40.200 τόννων. "Ε¬ τερον ατμόπλοιον υπέστη σοβα¬ ράς βλάβας υπό πυρός τοΰ πυρο- βολικοΰ. Άεροπλάνα κατέστρεφον είς τάς περΙ την Αγγλίαν θαλάσσας καί είς τόν "Ατλαντικόν, τρία έμ- πορικά πλοϊα συνολικοϋ έκτοπί- σματος 11,500 τόννων καΐ έπρο- ζένησαν βαρείας βλάβρς είς £να φορτηγόν. "Ετερα άεροπλάνα έβομβάρδι¬ σαν την παρελθοθσαν νύκτα σει¬ ράν λιμένων είς την ανατολικήν, νοτιοανατολικήν καΐ νοτιοδυτικήν όκτήν τής Αγγλίας. Πρό τής βορειοαφρικανικής ά- κτής Γερμανικά καΐ Ίταλικά άε¬ ροπλάνα έβύθισαν την 30 Ίουνίου δύο έμπορικά πλοϊα καΐ επέτυχον άπ' εύθείας πλήγματα επί ενός έ- λαφροϋ άγγλικοϋ καταδρομικοθ καΐ δύο άντιτορπιλλικών. Κατά ι την χθεσινήν ημέραν άεροπλάνα μάχης, ώς καΐ τοιαϋτα καθέτου έφορμήσεως,έβύθισαν δύο έμπορι¬ κά σκάφη έντάς τοθ λιμένος τού Τομπρούκ. Κατέστρεφον αποθή¬ κας καΐ εξηνάγκασαν είς σιωπήν άντιαεροπορικάς πυροβολαρχίας τοΰ έχδρού. Κατά την νύκτα πρός την 1ην Ιουλίου Ισχυραί δυνάμεις Γερμανι¬ κόν άεροπλάνων έβομβάρδισαν άπαξ ετι την βρεττανικήν ναυτι- κήν βάσιν τής Άλεξανδρείας. 'Εξερράγησςιν έκτεταμμέναι πυρκαϊά! είς την περιοχήν τοθ λι¬ μένος καΐ είς στρατιωτικάς εγ¬ καταστάσεως. "Απόπειραι τού έχδροΰ όπως ε¬ πιτεθή κατά τό διάστημα τής ημέ¬ ρας εναντίον των κατεχομένων εδαφών είς την περιοχήν τής Μάγ χης ώς καΐ διείσδυσις μεμονωμέ- νων άεροπλάνων είς την περιο¬ χήν τοθ Αμβούργον, άπεκρούσδη- σαν μέ βαρείας απωλείας. 8 άγγλικά άεροπλάνα κατεστρά φησαν. Κατά την νύκτα κατερρΐ- φθησαν έτερα δύο υπό τοθ άντια- εροττορικοθ πυροβολικοθ τής ά- κτής τής Μάγχης. Ουδέν εχθρι¬ κόν άεροπλάνον ενεφανίσθη κα¬ τά την χθεσινήν νύκτα υπεράνω τοθ Γερμανικοΰ έδάφους. Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝΟ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ ΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΙ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ δημοσιεύεται ή κάτωθι περιγραφ^ τοΰ πολε- μικοϋ αυτής άνταποκριτοΰ. Άπό την πρώτην η¬ μέραν των μαχών ήχθημεν είς τό νά σκεφθώμεν δτι τα άμυντικά έργα των Σοβιέτ είναι εφάμιλλα, δσον άφορά τό σύστημα κατασκευής και την άντοχήν, μέ την γραμμήν Μαζινό. Κατά την αφήγησιν ενός Διοικητοΰ Συντάγματος πεζικοΰ μετά σκληρότατον τριήμερον άγώνα, καθ" δν εκυριεύθη συγκρότημα έκ 5 όχυρών, ευρέθη οδτος ενώ¬ πιον ετέρας άμυντικής γραμ- μής, άριθμούσης ούχι ολιγώ¬ τερα των πενήντα οχυρόν. Επί δέκα λεπτά τής ώρας τα βϊρύτατα πυροβόλα μας έ- βρυχώντο εναντίον τοΰ μπε- τόν ώρμέ των όχυρών Τοτε ώρμησε τό δεύτερον σύνταγμα είς κατά μέτωπον επίθεσιν, ένώ τό πρώτον σύν¬ ταγμα προσέβαιλε τό συγ¬ κρότημα πλαγίως έκ τοΰ δε- ξ,ιοΰ, όηόΐε ήρχισε και άπό τα πέντε όχυρά ε'να όγριον άμυντικόν πΰρ. Αυτοστιγμεί τό παν προσεκολλήθη άκίνη- τον είς τό έδαφος. Μετά νέαν προπαρασκευήν τοΰ πυροβ:>
  λικοΰ ή πρώτη σειρά πυροβό
  λων τοΰ προκεχωρημένου
  όχυροΰ έξηναγκάσθη νά σιω-
  πήση Τούτου έπωφεληθέντες
  οί άνδρες τοϋ δευτέρου Συν¬
  τάγματος μέ ταχύ άλμα έ¬
  τρεξαν πρός τόν εύρύν χάν¬
  δακα, δ οποίος ήτο έσκαμμέ-
  νθς γύρω ά ιιό τό οχυρόν. Τό
  τε ωρμησεν αιφνιδίως τμήμα
  τού πέμπτου λόχου εναντίον
  τού δευτέρου όχυροΰ καί έ¬
  φθασεν έπ' αύτοΰ τούτου τοΰ
  θόλου τοΰ όχυροθ. Πολλές
  φορές ηναγκάσθησαν οί
  άνδρες τοθ λόχου ν' άφη
  σουν αύτην την θ;σιν καΐ
  πολλές φορες άνεβηκαν πά¬
  λιν «επάνω άπό την στέγην»
  τοΰ όχυροΰ. Εζητήθη τοτε έ-
  νοις λί-χος Μηχαν·ικο3
  Οί άνδρ3ς τοΰ μηχχνικου
  ώρμησαν, έφοδιασμένοι μέ
  φλογοβόλα μηχανήματμ,ε¬
  ναντίον των έξεμ3ύντων κγιλ
  Ι φρουρίων. Κατώρθωσαν νά
  ένσφηνώσουν μίαν έκρηκτι-
  κήν γόμω^.ν, είς την ενέρ¬
  γειαν τής οποίας καί ό Ισχυ-
  ρότερος θώραξ όρεΐλει νά
  υποχωρήση. Μέ τεράστιο-'
  κρότον, ό θωρακισμένος θό-
  λος έκρήγνυται ΟΙ άνδρες
  τοΰ μηχανικοΰ σκαρφαλώ·
  νούν είς τό εσωτερικόν. Ποός
  μεγάλην των έκπληξιν |5λέ·
  τνουν δτι οί τοϊχοι τοΰ όχυροΰ
  εΐχαν τεσσάρων "μέτρων πά-
  χος καί δτι υπήρχον πολλά
  πατώματα, τα όποΐα έπεκοι
  νώνουν μεταξύ των μέ βα-
  ρεΐας θύρας. Άκόμη μία έκ·
  κρηκτική γόμωσις —τόχε άνοί-
  γει ή θύρα πρός τό δεύτερον
  πάτωμα 'Λτΐοστέλλουν έναΐ
  συλληφθέντα αίχμαλωτον
  δπως μεταδώση είς τόν διοι¬
  κητήν ποότασιν παραδί^ε-
  ώς τού. "Ενας ΰπόκω^ος κρό·
  τος ακούεται άπό τό βάθος
  Ό διοικητής εΐχε πυροβολή-
  σει τόν ιδικόν τού στρατιώ¬
  την. Τότε ε'νας θαρρ^^έος
  >φ5ς μας κατέρχετιι
  δισίανμόν. Β^έηει εξϊ
  φνά τό περίστροφον τοΰ διοι
  κητοΰ έστραμμένον εναν¬
  τίον τού. Τότε φ^νάζει ένας
  άΚλος σύντροφος «Πέταζέ
  τού την χειροβομβίδα στά
  πόδια κι' έλα γρήγορα επά¬
  νω».
  Χωρίς νά σκεφθή επί μα¬
  κρόν, άκολουθεΤ ιήν συμβου¬
  λήν καΐ πετάει την χειρομβομ-
  βΐδα. "Επειτα προχώρει Μνα
  βήμα καί δταν έξερράγη ή
  χειροβομβΐς κατώρθωσε νά
  μή χτυπηθή. Είς τα αύτιά τού
  έσφύριζαν σφαίραι περιστρό-
  φων...
  Το δεξιάν ωσαύτως οχυρόν
  σφυροκοπεΐται β--ϊρύτατα.Καί
  πάλιν όρμοΰν οί άνδρες τοθ
  μηχανικοΰ καΐ έκδιώκουν
  τούς ύπερασπιστάς τού.
  Μετά τήνκαταστροφήν των
  όχυρών, τα όποΐα απετέλουν
  την κλεΐδα τοΰ δλου συγκρο
  τημ,αΐος, τεϊ αλλα τρία οχυ·
  ρα έπεσαν έντός ολίγων ώ·
  ρών,κατώρθωμαποο αποτελεί
  έ^,α'ρεΐικήν άπόδειϋιντής (4ν·
  δρεΐ ίΓ,ι&νστρί.τιωτώνμας.Έκ
  των εκατόν πεοιτιθϋ ύπ&ρα*
  Ιουλίου 1941
  ΣελΙο 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΝΕΑ ΜΕΤΡΑΤΗΣΓΑΛΛΙΑΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ_ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΤΙ ΒΙΣΥ ΑΕΪΜΕΥΕΙ ΤΑΣ ΡΟΣΣΙΚϋ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Ιου¬
  λίου.— Άγγέλλεταιέκ Βι-
  σΰ ότι εξεδόθη αύτόθι
  διάταγμα δεσμεΰον όλας
  τάς έν Γαλλία Ρωσσοσο-
  βιετικάς καταθέσεις. Ή
  δέσμευσις αυτή άφορφ
  όλας τάς άμέσους ή έμ-
  μέσους κινητάς περιου-
  σιακάς άξίας τοϋ Ρωσσο-
  σοβιετικοϋ Κράτους.
  Τό μέτρον τουτο απο¬
  τελεί εν επί πλέον βή-
  μα τής Γαλλίας εναντί¬
  ον τής Ρωσσίας, μετά
  την προχθεσινήν δ ακο-
  πήν των διπλωματικαί
  σχέσεων των δύο χω-
  ρών.
  Κοσμοΐστορικής σημασίας
  Ο ΧΟΥΝΤΣΥΗΓΚΕΡ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΒΙΣΥ 3 Ιουλίου.—Ό
  στρατηγός Χούντουνγ-
  κερ προέβη ενώπιον των
  άνταποκριτών των ξέ-
  νων εφημερίδων είς δή
  λώσεις, αναφορικώς μέ
  την έν Συρια κατάστα¬
  σιν. Διέψευσε μετ' έμφά-
  σεως τους Άγγλικοΰς
  ίσχυρισμούς, κατά τούς
  όποίους Γερμανοί στρα-.
  τιώται ύποστηρίζουν διά
  τής συμμετοχής των τόν
  Γαλλικόν άμυντικόν έν
  Συρια άγώνα.
  Ό Χούντσυνγκερ δέν
  άπέκρυψε την δυσχερή
  θέσιν, είς ήν ευρίσκεται
  ή Γαλλία είς την Συρί¬
  αν. Οί Γάλλοι ευρίσκον¬
  ται είς μειονεκτικήν θέ¬
  σιν άπέναντι των Άγ¬
  γλων, τόσον άπό από¬
  ψεως ΰλικοΰ όσον καί
  έφεδρειών. Οί υπό των
  Άγγλων προβαλλόμενοι
  ίσχυρισμοί, δτιδηλαδή ή
  μή ταχεΐα προέλασις
  των Αγγλικών στρατευ-
  μάτων όφείλεται είς την
  επιθυμίαν όπως άπο-
  φευχθοΰν αί έξαιρετι-
  κώς βαρεϊαι απώλειαι
  των Γάλλων, δέον νά θε
  ωρηθοΰν ώς εμμεσος ά-
  ναγνώρισις τοΰ ότι οί
  Γάλλοι, νυν ώς καί πρό¬
  τερον, προβάλλουν ισχυ¬
  ράν αντίστασιν.
  υί Γάλλοι, είπεν έν τέ
  λει ό στρατηγός, θά έξα-
  κολουθήσουν την περαι¬
  τέρω άμυναν είς την Συ¬
  ρίαν.
  ΕΣΟΕΥΣΜΕΝΗ ΕΚΚΕΚΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΔΡΕΙΑΣ
  ΧΑΛΕΠΙΟΝ 3 Ιου¬
  λίου.—Ό τελευταίος
  βομβαρδισμός τοΰ λιμέ¬
  νος τής Άλεξανδρείας
  έπετάχυνε τόν ρυθμόν
  έκ τής Άλεξανδρείας
  Ίδιαίτεραι άμαξοστοι-
  χίαι προσετέθησαν διά
  την μεταφοράν τοΰ ά-
  έξόδου τοΰ πληθυσμοΰ στικοΰ πληθυσμοΰ.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Φϊλτ..θμανταντοϋρ άνακοι-
  νοΤ δτι:
  'Από σήμερον ωρίσθησαν αί
  κάτωθι ώραι πρός διεκπεραΐωσιν
  των παρά τή *ΐ>ελντκομανταντούρ
  ύποθέσεων των πολιτών.
  Κατά τάς εργασίμους ημέρας
  8.30 έως 11.30.
  Κατά τα άπογεύματα καί τάς
  Κυριακάς ή εϊσοδος δέν θά έπι-
  τρέπεται. Πασά πρός τουτο προ¬
  σπαθεία έσεται ματαία.
  'Υποδεικνύεται προσθέτως δτι
  είς πασάν έγγραφον αναφοράν
  δέον νά έπισυνάπτεται μετάφρα¬
  σις είς Γερμανικήν γλώσσαν. Έλ-
  λειπούσης τής μεταφράσεως ταύ¬
  της ή άναφορά θά έπιστρέφεται
  είς τόν άποστολέα άνευ έξετά-
  σεως τοθ περιεχομένου.
  σπιστών τοΰ φρουρίου, 42
  Ρώσσοι στρατιώται, ολοι
  νέοι 18—20 έτών συνελήφθη¬
  σαν αίχμάλωτοι. ΟΙ ύπολοι-
  ποι εκειντο νεκροί παρά τα
  ττυροβόλα τους. ΟΙ διοικήται
  των όχυρών, άλλωστε, είχον
  κλειδωσει τάς θύρας, 'ινα μή
  έλθη είς τούς άνδρας ή ίδέα '
  νά δραπετεύσουν. Έβλεπον
  μήπως έμπρός των τό φάσμα
  των έρυθρών πολιτικών επι¬
  τροπών μέ τό ψυχρόν βλέμ-
  μα καί τάς άνοικτιρμόνους
  μεθόδους τής τρομοκρατΐας
  των; Οί αίχμάλωτοι έδιδον
  την εντύπωσιν άνθρώπων μέ
  τελείως καταπεπτοκώς τό η¬
  θικόν.
  Μερικοί έξ αυτών ήσαν
  τυφλοί, μέ τάς κεφαλάς των
  μαύρας άπό τα έγκαϋματα.
  "Επεσαν είς τα γόνατα καί
  παρεκάλουν κλα'.οντες νά
  τούς χαρισθή ή ζωή
  ΤΙ ψευδη άραγε πρέπει νά
  τούς έχουν οιηγηθή τα Σοβιέτ ϊ
  περ' αγριότητος των Γερμα·
  νών!
  Μαρτϊνος Ρέμπχαν
  Ν ΑΓΟΡΑΠΩΑΗΣΙΑ
  ΚΑΙ ΔΙΑΟΕΣΙΠΦΑΣΜΑΤΩΝ
  Ή άγοραπωλησΐα καΐ ή
  οιανδήποτε διάθεσις ύφασμά-
  των έν γένει καί είδών ρου-
  χισμοθ καΐ ύποδήσεως (ύπο-
  καμΐσων, λαΐμοδετών, μαν-
  δυλίων, ύποδημάτων, κουβα-
  •ριστρών κλπ.) ώς καί πάσης
  φύσεως δερμάτων, απηγορεύ¬
  θη καθ" δλην την Κρήτην, διά
  διαταγής τής Γενικής Διοι¬
  κήσεως Κρήτης.
  ΟΙ έμποροι καί κάτοιχοι
  τοιούτων είδών ύποχρεοϋνται
  νά τα δηλώσουν έντός 48
  ώρών λεπτομερώς είς τόν οί-
  κεΐον Δήμαρχον ή Πρόεδρον
  τής Κοινότητος, οί δέ Δήμαρ
  χοι καί Προέδροι των Κοινο-
  τήτων νά ύποβάλουν τάς
  σχετικάς δηλώσεις είς την
  Γεν. Διοίκησιν Κρήτης (Τμήμα
  Άγορανομ(ας).
  Οί μήσυμμορφούμενοι πρός
  τάς διατάξεις τής έν λόγω
  διαταγής θεωροθνται δτι έ-
  νεργοθν σαμποτάζ καΐ θά
  τιμωροθνται μέ τάς είς την
  περίπτωσιν ταύτην επιβαλλο¬
  μένας ποινάς καί είς Ιδιαιτέ¬
  ρας έπιβαρυντικάς περιπτώ-
  σεις μέ την ποινήν τοθ θανα¬
  τον.
  ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΑΣ
  ΥΠΟΒΑΑΑΟΜΕΝΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣ
  Καθίσταται γνωστόν δτι ούδε-
  μΐα αίτησις ίδιώτου θά γίνεται
  δεκτή υπό τής Γεν. Διοικήσεως
  Κρήτης ή τής Στρατιωτικάς Γερ-
  μανικής Διοικήσεως Κρήτης ή
  ηαρ' ο'ιασδήποτε άρχής εάν δέν
  είναι γεγραμμένη επί δδράχμου
  χαρτοσήμου ( δέν φέρη έπκολλη.
  μένον δδραχμον κινητόν χαρτό-
  σημον.
  Ή μάχη ^ς^^^^
  Πλέον των 16Ο.ΟΟΟ οί Ρώσσοι αίχμάλωτοι
  Ή άνωτάτη Διοίκησις
  τοΰ Γερμανικοΰ στρατοΰ
  ανακοινοί:
  Ήμε'ρα τη ήμέρα κατα-
  φαίνεται περισσότερον δτι
  ή έκβασις τής έξοντωτικής
  μάχης άνατολιχώςτοϋ Μπια
  λιστόκ ένε'χει κοσμοϊστο-
  ρικήν σημασίαν. Άπερίγρα-
  πτον χάος βασιλεύει είς τας
  Ρωσσικάς στρατΐάς, αί ο¬
  ποίαι είχον προετοιμασθή,
  έν είδει έπιΰετικής σφηνός,
  νά έπιπέσουν κατά των νώ-
  των τής Γερμανίας καί νά
  μεταφέρουν είς την Ευρώ¬
  πην την δάδα τής πυρκαϊάς.
  Είναι δυνατόν νά παρέλ-
  θουν έβδομάδες όλόκληροι
  μέχρις ότου, όπισθεν τού
  πρός ανατολάς προω&ηθέν
  τος στρατοΰ, καταστή δυνα-
  . τόν νά καταμετρηθή έπα-
  I
  κριβώς ό άμέτρητος αριϋ-
  I
  μός των αίχμαλώτων «αι
  τού πολεμικού και αλλου
  πάσης φύσεως ύλικου.
  Μίαν είκόνα περί τού με-
  γέθους των βίς τό α ιμεϊον
  τούτο, ώς «αί είς άλλα τμη-
  ματα τού μετώπου διεξα-
  χθεισών μαχών,δίδει τό γε-
  γονός ότι άπό 22 Ίουνιου
  με'χρι 1 Ιουλίου μόνον ανε¬
  κοινώθη ή σύλληψις ή κα-
  ταστροφή 5774 άρμάτων μα-
  χης, 2330 πυροβόλων, «α-
  θώς καί άντιαεροπορικών
  τοιούτων καί 4 τεθωρακι·
  σμένων σιδηροδρομικήν
  συρμών,έκτόςτών άπειραρΐθ
  μων σωρών πολυβόΛ,ων «αί
  τουφεκίων.
  Κατά τό αύτό χρονικόν
  διάστημα ή σοβιετική άερο-
  πορία απώλεσε 4725 άερο-
  πλάνα, έκ των οποίων 1392
  είς άερομαχίας, 112 υπό τοΰ
  άντιαεροπορικοΰ πυροβολι-
  κου καί 3221έπτοΰ έδάφους.
  Οί μέχρι τούδε άναγγελ-
  θέντες άριθμοί αίχμαλώ¬
  των συμποσοϋνται βίβΛ··
  ρισσοτέρους των 160.000.
  Λόγφ τής σκληροτραχή·
  λου όντιστάσεως των Ρώσ·
  σων καί των επίμονον
  προσπαθειών των νά δια-
  σπάσουν τόν κλοιόν, αί
  απώλειαι τού έχθροΰ υπέρ
  βαίνουν, κατά πολύ τόν α¬
  ριθμόν των αίχμαλώτων.
  Αί ίδικαί μας απώλειαι
  είναι έν τω [συνόλων των
  ευτυχή ς ολίγαι.
  Ο ΓΟΥΕΙΒΕΑ ΜΕΤΑΒΑΊΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣΙΝΔΙΑΣ
  ΓΕΝΕΥΗ 3 Ιουλίου.—
  Κατά πληροφορίας τοΰ
  Ρώυτερ, ανεκοινώθη είς
  τό Λονδίνον επισήμως,
  δτι ό στρατηγός Γουέϊ-
  βελ ώνομάσθη άρχηγός
  των έν Ίνδία στρατευμά
  των. Ετοποθετήθη είς
  την θέσιν τού ό στρατη-
  γό; "Οτσινλεκ, ό οποίος
  ώνομάσθη άρχιστράτη-
  γος τής Μέσης Άνατο-
  λής.
  Εγνώσθη περαιτέρω
  δτι ό "Ολιβερ Τσίτλετον
  διωρίσθη Ύπουργός καί
  μέλος τοΰ πολεμικοΰ
  συμβουλίου, ούτινος θά
  είναι άντιπρόσωπος είς
  την Μέσην Ανατολήν.
  Η ΜΟΙΧΑ ΑΜΑΓΓΕΛΛΕΙ ΝΙΚΑΣ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 4 "Ιουλίου.
  Καϋώς αγγέλλει τό Ρώυτερ,
  ό έ«φωνητής τού ραδιοφώ-
  νου τής Μόσχας, εδήλωσεν,
  δτι ή Ρωσσία δύναται νά
  εγγυηθή δτι ή Γερμανία δέν
  θά κερδίση, τόν πόλεμον.
  Άκόμη καί τό Ρώυτερ Θά
  έπρεπε νά έχη προσέξει δτι
  κχτά τόν πόλεμον αυτόν ή
  οίκτρά διάψευσις των περί
  νίκης έγγυήσεων τοΰ Τσώρ¬
  τσιλ έπέρχεται τόσον ταχύτε
  ρον δσον έντονώτερον διακη
  ρύσσουν είς τόν κόσμον όλό
  κλήρον την περί νίκης πεποί
  θησίν των.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άπο τής 3 Ιουλίου 1911 τίθε
  ται, κστ' αρχάς δοκιμαστικώς,
  έν λειτουργίο: συγκοινωνία δι"
  σύτοκινήτων τής γραμμής Χα¬
  νιά — •■Ίάλ'-με — Χανιά — Ρέθυ¬
  μνον μετ" έπανόδου.
  Τό δρομολόγιον εχει ώς ε¬
  ξής
  6.30 άναχώρησις έκ Χανίων
  (σταθμός άγοράς)
  7.15 άφιξις είς Μάλεμε
  7.45 άναχώρησις έκ Μάλεμε
  8.30 άφιξις είς Χυνιά νστα·
  θμός Άγοράς)
  8.45 άναχώρησις έκ Χανίων
  13.00 άφιξις είς Ρέθυμνον
  16.00 άναχώρησις έκ Ρεθυμνου
  20.00 άφιξις είς Χανιά
  Μεμονωμένοι Γερμανοί στρα-
  τιωτικοί θά ταξειδεύσ^οσι ανευ
  καταβολής εΐσιτηρίου.
  ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ
  Κατασκευάζονται μέ Λα-
  τινικούς χαρακτήρος καΐ συμ
  φώνως πρός το ύποδειγμα
  τής Γερμανικής Στρατιωτι-
  κής Διοικήσεως είς τό παρά
  την οδόν Χάληδων Χρωματο
  τιωλεΐον « Χ ώ λ η ς »
  ΗΙΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΟΞΥΤΗΤΟΣ 1 ΒΑίΜΩΝ
  Ή Γερμανική Στρατιω-
  τική Διοίκησις Κρήτης (Τμή¬
  μα ΈπιμελητεΙας) θέλουσα
  νά συντρέξη τούς έλαιοπα-
  ραγωγούς είς την διάθεσιν
  τοθ προϊόντος των καθώρισε
  την τιμήν τοθ ελαίου οξύτη¬
  τος βαθμών 5ο είςδραχμάς 42
  κατ' ό κδν, παραδοτέου είς
  Χανιά, Ρέθυμνον, Ηράκλειον,
  Χερσόνησον, "Αγιον Νικό¬
  λαον, Παχε^άν "Αμμον καί
  Σητείαν.
  Ή τιμή ελαίου ανωτέρας
  ή κατωτέρας οξύτητος θά ύ-
  πολογίζεται μέ βάσιν 60
  λεπτά τόν βαθμόν κατ' ό·
  κδν. ^Η σχετική διαταγή ό-
  ρίζει δτι ή πληρωμή τής άξίας
  θά είναι άμεσος παρά των
  έμπόρων ελαίου των ανω¬
  τέρω περιφερειών, οί όποΐοι
  θά προβαίνουν είς την αγο¬
  ράν των έλαιων κατ' εντολήν
  άρμοδίωντών καί δτι τάτυχόν
  παραδιδόμενα έλαιοβάρελα
  Θά πληρώνωνται είς την α¬
  ξίαν των. Διά τής ιδίας δια¬
  ταγής ένετάλησαν οί κάτο-
  χοι έλαιων καί πυρηνελαίων
  δπως δηλώσωσιν είς τάς κατά
  τόπους Γερμτΐνικάς Στρατι¬
  ωτικάς Διοικήσεις τα είς τάς
  χείρας των άπο3έματα. Είς
  την ίδιαν υποχρέωσιν ύπό-
  κεινται άπασαι αί έν Κρήττ)
  Τράπεζαι καί Γενικαί Απο¬
  θήκαι. Τέλος ή έν λόγω δια-
  ταγή άναφέρει τα έξήςΓ
  «Έπειδή λόγω των τελευ-
  ταίων γεγονότων έκλάπησαν
  έκ Χανίων πολλά έλαιοβά¬
  ρελα ελαίου, άνήκοντα είς
  την Ελληνικήν Στρατιωτι-
  κήν "Υπηρεσίαν, καλοΰνται
  οί κατέχοντες τοιαΰτα νά τΛ
  έπΐστρέψωσιν είς τούς άντι-
  προσώπους μαες κ. κ. Γεώρ¬
  γιον Ιωάννου Πάγκαλον
  καί Σόλωνα Ραπτάκην, των
  οποίων τα Γραφεΐα έδρεύ-
  σύσι παρά τή Γερμανική Στρα
  τιωτική Διοικήσει καί εάν κα¬
  τηνάλωσαν ή άλλως πως διέ
  θεσαν τό περιεχόμενον των
  νά καταβάλωσι την άξί'ΐν
  τού καί νά έπιστρέψάοσι τα
  βαρέλια κενά έντός προθε-
  σμίας όκτώ (8) ημερών άπό
  σήμερον καί θά μείνωσ.ν άτι-
  μώρητοι. Μετά την έκπνοήν
  τής προθεσμίας ταύτης οί
  συλλαμβανόμενοι θά τιμω¬
  ροθνται άμειλίκτως.»
  ΠΑΡΔΚΛΗ
  I
  ΙΣ
  Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΝ! ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  ΤΟΝ ΣΙΤΗΡΩΝ
  Πρός τούς κ.κ. Δημόρχους
  κα! Προέδρους των Κοινοτή
  των Κρήτης εκοινοποιήθη
  διαταγή τής Γενικής Διοική
  σεως Κρήτης έν σχέσει μέ
  την συγκομιδήν καΙ συγκέν
  τρωσιν των σιτηρών.
  Διά τής ώς άνω διαταγής
  έντέλλονται τα κάτωθι:
  1ι Νά μεριμνήσουν, καταβάλ¬
  λοντες πρός τουτο Ολως Ιδιαι¬
  τέραν προσπάθειαν, διά την δ¬
  σον τό δυνατόν ταχυτέραν καΐ
  έπιμελεστέραν συγκομιδήν των
  σιτηρών, έν άπάσυ ί% περιφέ¬
  ρειαι τής Κοινότητος ή τοθ Δή-
  μου. Ό δρος <σιτηρά»περιλαμ- βάνει τόν σϊτον, την κριθήν, καΐ τόν σμιγόν. 2) Μετά την συγκομιδήν των νά γίνη συγκέντρωσις αυτών, ώς καί των ύπαρχόντων ά»*«· θεμάτων καΐ υπό προσωπικήν επίβλεψιν των ανωτέρων είς καταλλήλους αποθήκας έξευρε θησομένας ύτι' αυτών. 3> ΟΙ Δήμαρχοι καΐ Πρόεδροι
  των Κοινοτήτων θά κανονίσουν
  την ποσότητα των σιτηρΰν,τήν
  οποίαν έκαστος τχαραγωγός θά
  κρατήση πρός σττοράν ώς κ αί
  διατροφήν τής οικογενείας τού
  επι 1 μήνα, ύπολογιζομένων
  75 δραμίων κατ' άτομον.
  4) Είς τούς παραδίδοντας σι-
  τηρά θα έγχειρίζωσιν άπόδει-
  ςιν έμφαΐνουσαν την παραδιδο-
  μενην ποσότητα, τηροϋντες
  σχετικόν βιβλίον. Ι««»«ν««.
  5) Έκ των άνω συγκ-= ντρου-
  ν??1ϊηρών βά ή
  Παρακαλεΐταιό γνωρίζων
  τί περί τής τύχης των Γεω?
  γίου «αί Ή/.ία Λυ^ούση νά
  πληροφορήσΓ, σχετικώς την
  διεύθυνσιν τή; εφημερίδος
  ς
  ς ς έν τ0 περιφερε(α των
  κατοικους ποσότητα 75 δραμί-
  ών κατ' άτομον ημερησίως, κ»
  νονίζοντες την αναλογίαν σί-
  του, κριθής ή σμιγοθ καΐ κατα
  μηνιαιας περιόδους.
  6) ΟΙ ούτω λαμβάνοντες σιτη
  Ρά θα πληρωνουν άμέσως την
  αξίαν είς τόν Πρόεδρον τής
  ς πρός δρχ. 12.
  7) Είς τούς παραδίδοντςίς αι-
  ρα θά έγχειρίζωσιν άπόδει-
  έμφς,ίνουσαν τό εΐδος των
  την παραδιδομένην ποσότητα
  καΐ την αξίαν, ή οποίαι θά πλι .
  ρωθή έν καιρφ υπό των κ κ
  -ημάρχων καί Προέόρων Κθιΐ
  νοτητων.
  8) Ν' άναφέρωσιν έντός 8 ή.
  μερών, την ποσότητα των σιτη.
  ρών ήν ύπολογίζωσιδτι θά συγ
  τρώσωσιν έν ταίς αποθήκαις
  των Κ3β> δΜν την διάιρκειαν
  τής συγκομιδής καΐ έξ υπάρχον
  των άποθεμάτων, καΐ τόν άκρι-
  βή αριθμόν των κ^τοΐκων τής
  Κοινότητος ή τοϋ Δήμου
  θ) ΟΙ παραβάται θά τιμωροΰν
  τςχι αύστηρότατα υπό των Γερ-
  μανικών Άρχών καί
  10) Καθίσταντΐι ττροσωπικώς
  υπευθυνοι οί ΠΡόε5ρΟΙ των Κοι
  νοτητων καί οί Δί.μ«,ρχοι 6ια
  την άκριβη εκτέλεσιν τής ωςα·
  νωδιαταγής,ιής όποΐαςπασα λε·
  πτομέρεια κανονισθήσεται διά
  μεταγενεστέρας δή