89782

Αριθμός τεύχους

6

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

9/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υ Γ
  ΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 6 — Άριβ. β
  Ρτβίβ 2 ΏΓβεεηΐηβ —- Τιμή Δραχ. 2

  V.
  ΡΕΚ.ΡΙΚ.ΑΚΙ3, Οη&ηίβ.
  ηηά ϋηιοΐί : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3,
  Οηαηία άβη α. Ι*—* Χ94*
  Χανιά 9 Ιουλίου 1941
  ΥΕΚΡΟ-ΟϋΝΟ
  ΡΕΙΝΟΕδ · 52.000 υΕΒΕΡΙ-ΑΕυΡΕΒ
  ΙΜ ΒΑίΤΕΝίΑΝϋ
  δοηηαυεηά, άεη 5· Ιιιϋ 1941
  Ι)&3 ΟοεΓΐ«>πιηιαηάο άετ
  νν/εηΓηιαοηΐ £Ϊ1οτ; βεΐίαηητ:
  Ιιη ΟδΙεη νεΓΐαυ£εη υηδετε
  ΟρεΓατ,ΐοηεη ρΐ&ηη&δδΐ^. δηεά-
  Ιίοιι άεΓ ΡΓΪρ3βΙ.-8υ.βηιρίε νυτ
  άεη Σΐη ηιεϊΐΓεΓετ δίεΐίεη νεΓ-
  5ρΓ6η£ίε Τεΐΐε άεδ Ρεΐηάεδ
  ΙιίηίεΓ ηη56ΐ·εΓ Ργοιιγ. άαΐΐΐι
  ΚεχεΓνεη ζυηι Καηιρίε £ε-
  δΐεΐΐΐ: υηά νεηίοηΐεΐ:. ΜεΙΐΓεΓε
  Ταυδεηά Οε£αη5εηε ίΐεΐεη άα-
  Ιοεΐ ΐη αιΐδει-ο Ηαηά. υηδεΓε
  ηη£απδοηεη Ρτευηάε ηαβεη
  Κοΐοηιεα ιιηά δίαηΐ-
  &εηοηιηιεη.
  Υοη άεη βεί Μίηί,ΐί εΐη&ε-
  δθΐιΐοδδεηεη δου^είνεΓβαηάεη
  δΐηά 3ΐη 4·Ινιϋ—ΐϋΐβ &ο1ιοη άυ-
  δοηάεηηεΐάηηκ βεΐ^αηητ.
  2θ.οοο Μαηη υε-
  οεΓ£ε1αη£εη. ηβοΐιάεηι δΐε ίΐιτε
  ΚοηιηιΐδδαΓε ετδοηοδεεη ηαττεη
  Μΐηδΐί ΐδτ άετ
  εΓΓεΐοΗι.
  Ιηι Βαΐτεηΐαηά ιιιΐΓά άΐε νεΓ-
  ίοΐ^υηβ: άεβ ^εδοΙιΙα^εηεηΡείη-
  άεδ ίθΓΐβ-^δετζΙ:. Όΐε αυδ Ρΐη-
  ηΐαηά νοΓ^εΙιεηάεη άεαϋδοΐιεη
  υηά ίΐηηΐδοΐιεη νεΛαηάε ηια-
  οΐιΐϋη ττοϊζ δςΙιυαίεΓΪ&δΙεΓ Οε-
  ΙαηάενεΓΐιαΙίηΐδδε αηά οεΐ
  δΙ?11εηιαεΐδε ζαΐιεηι ιυΐάεΓ-
  δΐαηά ιηεΐΐεΓε
  ΚΗηιρί-,ΖεΓδΙοΓεΓ-υηά
  Ιηι Καηιρί ^^
  ταηηϊεη 5οηι1οαΓάίεΓτεη
  Ιίε Υ6Γΐ)3.ηάε άετ
  ίη άεΓ Ιείζτεη Ναοΐιΐ ά&δ Κνιε-
  άεη Κπε»/5ηειίεη Ρΐγηιοαϋι,
  ίθΐιιίε ίΐηάεΓε Ηα{εη ίΐη άει·
  δαεάθδΐ^ηεδΐ;^ Εη&ΐαηάδ. Οτοδ-
  δε ΒΓαηάίεΙάεχ ηηά Εχρΐοδϊο-
  ηεη Ιϊεδδεη άεη Εγ£ο1§: άίεδετ
  εΓΐίεηηεπ. Αιιί εϊ-
  ηεηι
  | δίε Εη^ΐαηάδ οεΐε&τεη Κατη-
  ρ££1α§ζεα§:ε Ηαΐΐεη υηά ΙΙη-
  ΙεΓΐζαεηίΙε τηεΙΐΓίαοΙι ηιΐΐ Βοηι-
  Ιοεη δεΙιαιεΓεη ΚαΙΐΙοεΓδ. Ιηι
  ιΐΐατάε εΐη Ρτα-
  νοη 5000 ΒΚΤ νετ-
  £ε:ηά1ίοΗε
  αηι ΟοεΓΐαιιί
  Κπε£δηιαπηε οεδοΐιοδδεη εϊ-
  ηεη ίεΐηάϋςΐιεη Οεΐεϊιζιΐβ: ϊηι
  Καηαΐ.
  £ αηι β·ε-
  Τ&£ε άπ άεΓ Κ&ηαΐ
  νοΓΐοΙΐΓΪττβ άβΓ ΟρβΓ&τίοηβη ίη Ρίηηΐαηά
  Βΐπηίη&ηαηι ιιηά ΡΙγτηοιιΙΚ 1>οηι1>&ΓάίεΓτ.
  ϋαεηα αηά ίη άεΐ' ιιΐεδίΐίοΐιεη
  Ι υΐΐΓαΐηε, νεπιίοΐιτεΐεη ζαηΐ-
  Γείοΐιε ΡαηζεΓ αηά ^αδι:1^^α£ι-
  ιιια&εη, τοοηιοαΓάΐεΓΐεη γπϊτ:
  βαίετ ■ννΐΐ'καηβ· £εΐηά1ΐε1ιε
  ΑΓίΐΙΙεΓΪεδΐεΙΙαη^εη αηά ζεΐ'-
  , δΐΟΓΐεη ιιιΐοΙιτΐ&εΒαΙΐΓαηΙα^εη
  | ιιχεΐί: ΐηι Καεςΐίεη άεΓ ί5οιιΐ]ε(:-
  Ιταρρεη. Ιη Εαίιΐίαηιρίεη εΓ-
  Ιΐιτ άΐε £εϊηά1ΐο1ιε
  τηιρρε ιιιεΐϊεΓε δοηιιιεΓε
  ζιι εΐηεΓ
  ΝΐεάεΓΐΕ§·ε ίαετ Εη^ΐαηά. Ιη
  ιαιπάεη 9 ά
  Καηιρί-ιιηά ι
  &08 εδθΐιοδδεη. 3 εϊ^εηε
  ζεα^ε τηεΓάεη νεΓπιϊδδΙ:.
  ΟιΐΓοη ΒοηιΙσζηιιιηεΓίε ογϊ-
  ΙΐδοΙιθΓ Ρΐαβζευ^ε ίΐηί άίΐ
  δτειάΐ Βτεί>ί: ιαυΓάε είη ϋεηΐο
  άετ 1ζ.αηαάίί>ο1ιεη Τταρρε
  άεηι "ννεΙιΙνΓίείίε ζεΓδίδΓτ.
  τε άίεδεΓ Αη^πίί ηΐοηΐ: αη.
  Είηζεΐηε τ)ΓΪΐίδθ1ιε
  ί1πμ/ειι§ε ιιιαΓίειι ίη άεΓ Ιειζ-
  τεη Ν&οΐιί; είηε ^εΓΐιΐβ-ε Ζαΐιΐ
  νοη δρΓεη}ϊοοηιί)εη ΐη νν'ε-
  δΐάοαΐίϊςΐιΐαηά. ϋΐε δοΐιϋάβη
  δϊηΐ ηηεΓηεοΙίοΗ.
  ιιηά' ΡΙ&Ιί βοΐιοδ-
  5 ύεΓ &η§;Γείίεηάεη
  Ηαηρίηΐίΐηη
  ΐη άεΓ Νειοητ. ζιιηι 4-
  ηεη 15· Ναςΐι^α^άδΐε^.
  Ιη άεη Κδηιρ£εη ΐηι
  ζείεΐιηεΐεη δΐςΐι ΟίοεΓδΙ;
  πηά θΓοει-δΙΙευΐηαηΙ: Τηηηπη,
  Κοηπη&ηάειΐΓε νοη Ιηίαητε-
  Γίει-ε&ΐηιεηιεΓη δοιυΐε άίε
  Οΐιΐΐη. Ρεΐίΐί&η, ΐη εΐηεΓ
  δΐιΐΓ η^εδοΐιηεεζαΐιΐ: ε ί 1 ιι η ^ ,
  Ηείηε, ίη είηετ ΚαάίαΙΐΓΐΐοηι-
  ραηίε ιιηά Ζ&ηΐεε ΐη εΐηεηι
  Ιηί&ηυεΓΪεΓε^ΐηιεηΙ: άαΐ'θΐι Ιοε-
  δοηάεΓε
  ΒΟίίΕΝΟΕ ίυΡΤΑΝΟΠΙΡΡΕ ΙΜ 03ΤΕΝ
  Ββί 8Ηίί:οΓηίΓ 500 Ι^&βΙΙεΓ&ίττα&ο/βη ιιηά ΐ8 Είδβηΐϊ&ΐιηζύ&β νβΓηίοΙιτβΙ:—2ί8ΐ
  —Ρ1ιΐ8ΓΖβιΐ8;β &τ3Κβ8οηο33βη--44·83θ ΒΚΤ. αηι Εη^ΐαηά νβΓδβη^Ι
  Ααδ-άεηι-ΡϋΙΐΓβΓΐι&υρτΓΐιιαΓ- ι
  τΐεΓ, 6. ^ι11ί. '
  ΟοεΓΐίοηιιη&ηάο άετ |
  § ίΐοτ. υεΐί&ηητ :
  Ιηι Οδϋεη ιιιει-άεη άΐε Ορε-
  ΓΛΐΐοηεη βε^εη άίε δθβτεηπη-
  ηιο δτίΐΐίη—^ίη^ε ρΐαηιηίίδ-
  δΐίί ίοΓΕ^εδετζϊ. Όΐε Ζαΐιΐ άεΓ
  δοΐΐ: άεηι 22. Ιαηΐ εΐη^εΙοΓα-
  ςΐιιεη Οείαη^εηεη ^ι οίδ ζιιηι
  5. ]ηΊ αιιί πιηά 300.000 &η-
  ΐ
  ϋΐε ϊ-ιΐιίΐαιαίίε αηΙεΓδΐιιετ-
  ζτε άΐε ΟρεΓατΐοηεη άπτοΐι
  Γοΐΐεηάε ΑιΐβΓΐίίε &α[ ΐΊΗηάΙΐ-
  ςΐιε Τπιρρεηαηίχ-ιιηιηΙιιηΗεη
  υηά Κοΐοηηεη. ΛΠεΐη ίιη Καιι-
  ηιε ατη δΙιΐτοηιΪΓ αιιιι·άεη
  άητοΐι ΙϊοιηΙιεπΐΓείίοΓ ιιηά Ρ>ε-
  δθΐιυ» ηιΐϊ ΒοΓίΙαταίίεη ηεπεΓ
  5ου _,α8ΐ1ί.ΓαίΙ ιικΐίί οιι άεΓ δοιιι-
  αηά 18 Εΐ^η-
  νεπιΐοΐιΐεηά ίίε-
  ττοίίεη. νεΐιεΓο ιιιίΐ'ΐίδΐηιε
  άντ Ι^Ιζεεη Ναοΐαϊ
  άεη Εΐδεηοίΐΐιη— ιιηά
  δεηΐίηοτεηριπιΐίΐ δηιοΐεηδΐΐ.
  Όΐε δοιιχ36ΐ:ΐδθ1ιε Είίί
  νεΓΐοι- Ιοεΐ εΐί εί^εηεη
  δτεη ^εΛΐεπι 281 Ρ1αί·ζεηίίε.
  Όανοη ιυιΐΓάοη 98 ΐηι Τ-,ιαίτ;-
  Ιςαπιρί αο^εδοηθδκεη 183 άχϊυ
  Βοάεη ζεΓδτοειϊ.
  Ιηι Καηιρί £>6&ΰη ΟΐΌδδθΓΪ-
  ί.ιηηΐεπ νεΓδεηΙίΐεη ϋηιεΓδεε-
  Ιοοοιε ίηι Ατΐαητίΐί: δεεΐιδ Ηαη-
  άεΐδδθΐιίίίε ηιΐΐ ζιυ> ιηιιηεη
  33830 ΒΚΤ αηά τοεδθΐηεάί^ϊεη
  είη ιιιείιεΓεδ δοΐιίίί άιΐΓθΙι
  Καπιρίίιιΐ£-
  ^ νεΐ'^εηείΐεη ίπι δεε^ε-
  ΙοίϋΙ ιιηι Ειΐ}»1ίΐηά πι άοΐ' Ιει-
  ζιεη Ναοΐιί /Λΐιεΐ ΡΓαοΙιΐδθΙιΐίίε
  ιηΐΐ ζπνιτηπΐί'η ΐτ.οοο ΒΚΤ.
  Ιοεί ΐΛΐίΐΙ'νθ.'ΐηρΙεη αυΐιοτ άεηι
  Καη<ι1 αηι ^οί>ΐπ^εη Τα^ε
  οΐιηε είίϊεηε νεΓΐαί>τε νΐεΓ
  Ι)ΐίιί^ο1ιε ]Η^·άΗαβ:ζεα^ρ, νοΓ
  άεΓ ηοηαε^ίδςΐιεη Καεχτε εΐη
  Καηιρίίΐυ^ζβα^ &ο.
  Ι ΜαΓΪηεαΓΐΐΠεΓΪε ΟΓ&οΙιΙε αη
  1 άει- ηοπαείίΐδθΐιεη Κιιεί,ίεάιχ'ΐ,
  | εΐη νοΓροδΙεηβοοτ ΐηι Καηαΐ
  εΐη θΓίΙΐδοΙιεδ Ρ1ιΐ£ζειΐ£ ζιιηι
  Αθδταΐ'ζ.
  Ιη ΝθΓάαίτίΙίΕ
  είη ΑιΐδίαΙΙνεΓ^νιοΙι
  ΡαηζεΓ αιΐδ ΤοΙοΓϋΙν ΙιεΓαιΐδ αηι
  ^ίαδ'ϊΓεη Ρειιει· άει·
  - ΐταΐΐεηΐ^οΐιεη ΛΓτΐΠε-
  ' ΌεαΙδθΗε Καηιρί - ιιηά
  ίεβεΓνεΓ 5 « η ά ε
  οοηιΙοαΓάίεΓϊεη άεη Ηαίεη νοη
  Τοί)Γΐΐίν. Είη Ηαηάε1δί>ο1ιίίί
  ιιηά Εα^εΓΐιιειι^ΐίΐ· ιαιιτάεη ^ο-
  ΐΓθι'ίεη, ΚιιεδΙεηϋίΐΙΙεπεη άει>
  Ρεΐηάεκ ηίεάεΐ'^εΐνίεηιρίΐ:. ΖεΓ-
  Γΐε.
  ηεη 5εΐ ΗαοαΙα.
  Ιηι ΜΐΙΙοΙηιεεπΜΐιηι ^ΐ'ίί-
  Κ-η αιιί 4 Ια1ϊ άειιιϋιε Καηιρί.
  -ιιηά Ι
  άίε Ηαίεηαηΐίΐ^ειι οη
  Αηβ άβιη ΡίίΙΐΓβΓΓΐβηρί-
  α,αεΐΓΐίβΓ, 6. Τηΐί.
  Ό3.9 ΟοβΓΐίοηιηιβηάο άβΓ
  'ννβΐιΐ'ηι&οητ, %ΐ3ί σβΐςαηητ:
  ϋηίβΓ άβηι ΒγιιοΙι άβΓ
  δίηΰ. ^ββτβΓη ταββτ·
  Ηοη Μΐηδΐί ταίβάβηιιη
  52.ΟΟΟ δοΐάαίβη άβΓ 8οτα-
  ΐβτ-Αΐτηββ ί
  ΒβΓη, 5· Ι
  β Τβΐββτβρΐι»
  136381; βΐοΐι νοη δβίηβηι
  δοηάβΓ^οΓΓβδροηάβη 1 β η
  αηβ Μοδΐΐ^ιι οβΓΪεητβη:
  Οβπιεεδδ άβηι νοη δταϋη
  σ;βο;βΙ)θηβη ΒβίβΗΙ■«,βΓάεη
  ίη άβΓ υΐίΓ&ΐηε, 8βΐτ άίβ
  8θ·νν]βχ;Γη88ίβο1ΐθη Τηιρ-
  ρβη βίοϊι αηί ϋηίββίΓ—^^-
  ηίβ ζηΐ-ϋοΐίζιβηβη ηιϋβδβη,
  Εϊηβ
  Αηζαηΐ νοη Βαΐαίΐΐοηβη
  ΐδτ, &ιΐ83οη1ίβ53ΐΐοη Γηΐί άΐ-
  βββΓ
  1>β οβίΓβητ ·ννοΓάβή. 8ΐβ
  βΐηά αηδ^βΓύβτβτ ηιίτ
  Ρΐ&πιηιβη·ννβΓίβη ζχιηι Αη-
  ζύηάβη άββ ΟβΪΓβίάβδ ιιηά
  χαϋ δρΓβη&είοίίβη ζιιγ
  άβΓ ΒβιιβΓ-
  δίβ Γοτίβη ά&»
  νίβη αιΐ3 οηηβ άΐβ ΗΔ-
  ηηβΓ ζιι νβΓ8Γβ38βη, άίβ
  νβΓ^ϊίτβ ννβΓάβη, άαηιϋ
  ά&3 Ρΐβΐβοη ηίεητ βββΌ&Γ
  ίβτ.
  ά&3β ΐη άβη Ιβτζτβη Τ&σ;βη
  νβΓηαοΒβτβηβ'ννβΓίβ νοη
  ηιβΙΐΓβΓβη ΗηηάβΓΪ Μΐΐ-
  Ιΐοηβη αιιί άίβββ ν7βΐββ
  νβΓηϊεητβτ ^νν-οτάβη βίηά.
  β άβΓ
  δοβΙάηβΓ γϊ-
  εΗΙβτ βϊοη ίη ββΐηβΓβτ&ηζβη
  ΑιΐδτηΪΓϋτιη- αΐΐβίη £·β?βη
  άίβ ιιΙεΓ&ΐηΐβοΙιβ Ββνοβ1_6-
  ηιηβ·, άίβ άαηήτ οβτααββτ;
  άβτη Ηαη^βΓ ιιηά άβηι
  Εΐβηά
  νΕΗδΤΑΕΗΚΤΕ ΒΟΜΒΑΠϋΙΕί,υΗΒ ΒΕΙΗϋΤδ
  ΡαΙτηγΓα η&οη άΓβίταβ^ίςτβη 'νΥίάβΓβίαηά
  4
  Ναοη άεηι αυκ νΐογ
  ηιΐιιεΐιεη ίΓαηζοεδΐδοηεη Ηε-
  νο111ι·ε££ει· δοηιιιεΓεη Καΐί-
  Ιοετδ οεδοΙΐΊΕάίβΊεη ζιαεΐ
  ^ε Ηίΐηάε1δδο1ιΐί£ε ιιηά
  ΙιάεείιΐΓίοΙιΙαη^οη αηι Ηα-
  £εη. Αιι£ είηεηι Ρΐιι^ρΐατζ άετ
  Ιηδεΐ δΰΐιΐιι^επ Βοπιοεη ΐη
  ΒίΐΓαο1ίεπ1;ι§εΓ άΰδ Ρεΐηάεδ.
  ΌεΓ Ρεΐηά ιχΐαΓί ΐη άεΓ
  Ιετζιεη Νηεΐιΐ ΐη νν'εδίάεαΐ-
  δθΐιΐηηά νδρΓεη^-ιιηά Βταηά-
  ίοοηιΐοεη. ϋίε Ζΐνΐ15ενοε11ίε-
  ^ Ιιαίτε §:ΐΌ£ί,8εΓε ν*εΓΐιι-
  αη Τοτεη τΛιά νειΐείζΐεη.
  ιιηά οείίεηιΐΐοΐιε
  Οεθίειιάε ιαιΐΓάεη όγ αΐΐεηι
  ΐη ΜιιεηδτεΓ ιιηά Βΐεΐείεΐά
  δΐεΐοεη άεΓ αη^ΐ'εΐίεηάεη
  ΙοΓΪτίδθΙιεη Καηιρίίΐπ^ζειΐ"; αίι.
  ΚΐτιιηείδΙεΓ Νΐειηαςΐί, Ριιε-
  εΐηει- Ααίκ1ΰεΓαιι§·δαιθ-
  άΐε ΟΙοειΊειιΙηαηΙε
  Μ ιει-θεςεη ιιηά Πα-
  Ιι ίη εΐηεηι Ραηζετ-
  , 5>οιαίε ϋΐεΐιεπΐ-
  ηιηΐ Κίτζ ίη εΐηεη δοΐιιιε*:-
  /•Μΐητίπκ'ητ ζεΊοΙιιηοΙοη '.ίοΐι
  (Ιηΐ'οΐι νοΓθϊΙάΙϊεΙιε Ταρίετ-
  0>/ρεΐ'η αη.
  Βεί ϋρεΓίΐΙΐοηεη ΐηι Νογ-
  ά;ιΐ1αηΐίκ ιιιλγ είη ΙΙηΙεΓδεε-
  ϋοοΐ υηΙι:ΐ ΡιιοΙΐΓαπ^ νοπ Κα
  ρ:1α;η1ι;ιι1ιιαιχε δ
  ά £1ϊ
  νοη 3·
  άΐε Εη&ΙίεηάεΓ ΐητε Βοηιοε-
  ηαη^ΓΪ££ε αα£ άίβ δΐαάΐ Βεϊ-
  τατ ίθΓΤ^εδεΐζτ. ΡεπιεΓ Ιι^οεη
  άΐε βπΓ,ΐδςΙιεη δΐΓεΐΐ1ίΓ3ε£ί:ε
  ηαοΐι είηεηι δοΙπαεΓεη ΡαηζεΓ-
  ιιια^εηαη&ι·ΐ££ Ραΐηιγτα είη&ε-
  ηοηιιηεη, άαδ δΐοη &ε§:εη εΐηε
  ετάπιεοΐίεηάε
  δαεάοεδΐΐΐεΐι νοη ϋεΪΓ-εζ-
  ΖαΓ ΙείδΙετεη άΐε £Γαηζαεδΐ-
  δθΐιεη ΤΓαρρεη, ιαΐε εδ ΐη
  άεηι ΒεΓΪοΗι ιιχεΐίεΓ ηβϊδδΐ, &ε-
  ^εη άΐε αιιί Αβα Κεηί&Ι αιιί
  άεηι τεοΐιΐεη ΙΙ£εΓ άεδ ΕαρΗ-
  Γαϊ νοΓί>επιεοΙςΙεη ηιοΐοΓΪδΐεΓ-
  Ιεη οΓΪΙΐδοΙιεη Αοΐείΐυη^εη
  λνΐάεΓδΙαηά. Ρι-αηζοεδίδθΐιε
  Ια^άΒΐε^εΓ ΗίΕΐιεη εΐηε Ηιιγ-
  τΐοαηε αηά εΐηε Βΐεηΐιεΐηι—
  Μαδοΐιΐηε αο&εδοΐιοδδεη.
  ΒείηιΙ δεί ΐη άεΓ Ναοΐιΐ
  ζιιηι 3· .Ι111· νυη
  ί»φεη Εαίιιιιαίίε ηιΐτ
  ιιιοΐ'άεη. ΜεΙπεΓεδταάινίεΓΐεΙ»
  ΐιι άεηεη ^ΐοΐι ίείηεΓΐεΐ ηιΐΐΐ-
  Ιοεπδςΐιε Ζΐεΐε υεβηάεη, ^εΐ
  νοη ΒΓαηΊϋοηιΙίεη υηά

  5ΕΙΤΕ 2
  ΜΙΤ~ΒΙ_ϋΝ05Β_ΑΤΤ ΡυΕΚ ΚΚΕΤΑ
  Ο1ΐ3πΐ3, άεη 8.
  ΚΡΕΤΑ-ϋΕΡ ΡΙΕΘΕί. ΖυΡ ΑΘΑΙδ
  ίδε
  δοηίοΐ£δ3ΐ
  Ιηδεΐ ΚΓεία ^εννεδεη, άίε
  άεΓ τηίηοίδαηεη Εροοηε άίε
  ΚαΙΙαΓβΓαοΙίε ζννίδοπεη Αίπκα,
  ΥθΓάεΓίΐδίεη ηηά ΕηΓορι #ε-
  νεδεη ίδΕ. Αΐδ άίε ΟεδθΗί-
  οηίε άετ ΓΟτηϊδςΗ - ηεΙΙεηίδΕί-
  δθηεη ΖείΙ 3θ£εδοπ1οδδεη ν3Γ,
  οεηΐ3οη1:ί£Εεη δίοη ζα Βε#ίηη
  άεβ 9· Ι^ΙιΓΐιιιηάεΓΐδ άίε δα-
  Γ3ζεηεη άεΓ Ιηδεΐ, £ΓαηάεΕεη
  άΐε ηοοΐι ηεαϊε βεδΕεηεηάε
  Η&αρΙδΐΕΐάτ Ο^ηάΐα, βϊδ νοτη
  ^3η^ε 1206 αη οίδ 1669 άίε
  νεηεζΐΗηεΓ άϊε ΟβεΓηοηεΐΕ
  ϋβεΓ άίε Ιηδεΐ α&εΓη3ηηιεη.
  ϋέηη ννιΐΓάε Κ.ΓεΕ3 νοη άεη
  ^εη εΓθβεΓΕ, αηά η3θηάειη
  ε ίηι νοΓΪ^εη ^3η^ηαηάε^Ε
  βΐΐε Βεπιύΐΐϋη&εη, άΐε ίίΐΓΐα-
  δθΗε ΗεΓΓδθΗαίΙ άατοΐι Αη£-
  δΐαηάε 3Ϊ>ζαδοηαΕΕε1η, εΓ£εβηίδ
  Ιοδ νεΓΐδΐιίεη ν3Γεη, εΓηίεΙί
  τηΐΐ άεηι Ταΐιτε 1897 άϊε Ιηδεΐ
  αητεΓ £πε<:ηίδοηεΐη Εΐηίΐνΐδδ εϊηε ^εννίδδε δε1θδΕνει·ν;ι1- τ.αη#, ιιηά ίϊεΐ εηά£αΐΕΪ£ 1913 άπ Οπεοηεηΐαηά. Μϊε άετ ^3ηάαη§" άεαΐ- δοηετ ΡαΙΙδθΙιΪΓΓη—αηά ^α£Ε- Ιαηάευηιρρεη ίη άεη Μοι-β-εη- δΕοηάεη άεδ 2Ο. Μ&ΐ 1941 τ;Γα(: άίε Οεδοΐήοΐιΐε άεΓ Ιηδεΐ ΚΓε- ί& ίη εϊη ηεαεδ δΐαάΐαιη. ΒεΓεΐτδ ατη ι. ΝονεηιοεΓ 1940 ηΒΐιεη άϊε ΒπΙεη ηηΕεΐ* ΒΓαοη άεδ νδΙΙίεΓΓεοΙιίδ άίε Ιηβεΐ βεδεΕζΕ, ηαΐτεη άίε νε- ηί&εη Η&ίεη ίΐη Νοτάεη ιιηά άίε ν/ίΙάζεΓΐςΙιιίτεΐεη ΟεϋΪΓ^ε ίηι ΙηηεΓη, άίε άχι δίοη δθΐιοη είηε άεΓ ηαΙαΓΐίοΗδΙεη ν Ιεη, ίθΒ- Ρ1α£ρ& &β •ννοι-άεη, ιπιά άίε οπΕΪδοηε Ρΐαττε ορεΐ'ί^ΓΕε π>εΓεΪΕδ δείτ.5
  άίοκειη Τοΐϋθ ίη άεη Οενναδ-
  ' ηιη ΚΓοΐα.
  Είη Βΐίοΐε αιιί άίε ΚαΠε
  είηε
  είη-
  ηίηιπι!:, <1. 1ι., μ ε ίΓεηηΕ άαδ Α^αίδθΐΐε ΐιΐεεΐ' νοηι όδΕΐίοΙιεη Τείΐ άε« ΙΙΙΐΙεΙηιεεΓεδ, δίε ίδΕ άαηιΐΐ. 8ιαΕζραη1ίΐ αηά Ααδ- £αη8:φνπι1ΐΕ ηαοΐι βείάεη δεί- Εεη. δίε οεηεΓΓδθΙΐΕ η3θ1ι Νογ- άεη άίε Α^αίδ, Π3θ1ι δαάεη άαδ ΟκτηιίιΙεΙιηεεΓ, αηά ννΗΓ, 5Ο 1αη§·ε δίε ίεδϊ ίη άεΓ Ηαηά άετ ΒΓΐΐεη Ιά%, είηε £ΐαδ§:ε- ζεΐοηηεΐε άεδ δείι άεηι ί οεάΓθΗΐεη πηοΙι Ιηάίεη. νοη ΙιίεΓ νναΓ άεη Εη&ΙϊηάεΓη άίε ίί δ άεη^ζννίδοΗεη νοπ δίζίΐίεη 6ίδ ζαιτι δαεζ- Ιίειηειΐ Γείοΐιεηάεη νν'εβ: υογ ΡείηάείηννίΓΐίαηβ· ίΓβί ζα Ηβΐ- ΐεη. Νβςΐι Βεεηάί^αηβ· άεδ ΚΓΐε- 8"εδ ίη ^α§:οδ1αν^εη αηά θΓΐε- ο1ιεηΐ3Μά νναΓεη ηιεητεΓε ίη- ιπΐίΐε ^Γίεοηίδοηε αηά βΓΐτί- ΰίνΐδίοηεη, ζαδαηιηιεη ιίΐ άεΓ κπεοηίοΐιεη Κε^ίε- ταηβ', βαί άίε Ιιΐδεΐ ^είΐαοΐιΐετ. Εη^ΐαηά, ά»δ άίε Βεάεαϊαη^ άεδ "Κίε^εΐ Κι·ετ&" ίη δεΐηεηι β-αηζεη ϋηιίΕηβ: Ιίαηηϋε, νν&Γ εηυδοΐιΐθδδεη, ,άίεβε δΙε11αη§: 1}ίδ ζαηι Ιετζιεη ζα ηβΐΐεη. νεηη ηιβη Ιοράεηΐίτ, άίΐδδ άίε δαεάδρίΐζε άεδ Ρεΐοροηηεδ αε6εΓ ΐοο 1<τη, άίε η&οΗδίε 'ά.§ΆΪ- δθΐιε Ιηδεΐ 2θο. κηα αηά άεΓ ηαοΐΐδΐε £Γθ5δε Ρεδΐΐαηάδΐιαίεη, ηϊηιΐίοΐι άεΓ ΡΐΓαιΐδ, 35° ^τη νοη άεΓ Ιηδεΐ εητίεπιϋ Ιίε^εη, δθ 1ί?ιηη ηιαη οίηί^εΓηι^Ηδεη άίε αη^εΙιεπΓεη δοηνίει·ί^- επιιεδδεη,ά:,εάεηι άεατ- υηΐεπιεΐιηιεη εητ»ε- λΥίε άετ νε1ιπιι&ςΗΐοεπο1ιΙ: απδ3ΓΕ 3§ αηά ^αίΐI3η- άεΐΓαρρεη ίπι Ιίαΐιπεη Αη- ήίϊ ά εΓ-, Καηιρί-αηά διιΐΓζ- 1<;απιρίίΗε»8ΓνεΓΐοάηάο άίο τα- ΙίΐίδοΗ αποΐιΐί^ειν Ραπκίε άβΓ Ιηδεΐ. Ιη ζϊΗειη υααι·<Ι*;η ^ βο Ιαηβ-ε ηαΐτεη, Τσίδ ιιΐείΙεΓε Ιίαη^ άαΓοΙι νεΓΐο&ηάε άεδ ΗεεΓεδ είη&ετΓοίίεη ΐχΐ3Γ αηά άίε άεαΐδοεη ΤΓαρρεη ζαιη Αη^τίίί 8·ε§-εη άεη ΙεΙζτεη Οε^ηεΓ ααί εαΓορδίδοΗεηι Βο- άεη νοΓ^εΙιεη ΙεοηηΙεη. νεΓ^εοΙίοΗ νεΓδϋοηΙεη άίε Βπΐεη, άίε ΟρεΓ3ΐίοηεη αη- ννε1ΐΓηΐ30Γΐ1: άαΓοη Τείΐε ίΗτεΓ Μίί:- ΙεΙηιεεΓίΙοΙΙε ζα δΙοΓεπ. Ιη άίεδεη Τ3#εη οεαΐΐεδ ιιηδεΓε ^α{^αI3ίίε, ά3δδ δίε εί- ηετ δεε1ίΓίε§:ία1ΐΓαηο; ΐη "εη- §:εη ΟεαΐαδδεΓη", ζα άεηεη ά3δ ΜίΙΙεΙηιεεΓ β-εηοΓ': (ίηι Οε§;εηδ3ΐ:ζ ζαιη οίίεηεη Οζε- 3η) άεη δΐεηιρεΐ ΙεΓ νοΓζείοΗεη νεΓπΐ3ίΓ. ΗίεΓ ζεί&Ιε ε5 δίοη, ά3δδ άεΓ ΐ άετ Μ3Γίηε 3ΐ1ε ί^ίεΐίδθηεη Εγ- ΙίεηηΙηίδδε άεΓ νει^η^εη- ηείι ϊίΙιεΓ άεη Ηααίεη αΐ3Γί. Ιη αηαηΙεΛΓθοΙιεηεη ίεη ζεΓδΛΙαβ- δίε άεη δαοΗ άεΓ οπείδοΐιεη ΡΙοΙΐε, ίη άίε Εηΐδθΐιείάαη^ αηι ΚΓε- 13 είηζαβτείίεη, νεΓΕΓΪεΙ) δϊε τεδΐΐοδ 3αδ άεητ δεε^εϋίεΐ ηδΓάΙίοΗ ΚΓεΙαδ, νεΓδεη!<(:ε αηά 1>εδα1ιαάίβ:1:ε οίηε
  ΑηζαΗΙ ίείηάίοΗεΓ
  αηά ΖεΓδΙόΓεΓ αηά
  Ι Βπΐαηηίεηδ ίηι οδΐΙίοΗεη Μϊε-
  ΙεΙηιεεΓ, ηαιηΐίοη η^οΐι Ογ-
  ι ρεΓΠ, ά&δ ηαηηιεηΓ οεΓείίδ
  ! ηαςΐι 650 Ιίΐη Εα£ϋν/ε& ζα εΓ-
  ΓείοΗεη ίδΐ.
  Μί(; άεΓ Ειηάαη^ 3α£ Κιε-
  ϊ3 δίηά3ΐ1ε νν&ΙΐΓεηΙ: άεδ
  οΗίδοΙιεη Ρεΐάζα^εδ
  Ιηδεΐη όγ
  ταηρ;
  άίε ^αί^11ε^^δ^ήαίι ϊίοεΓ άεη
  §·6δ3Γη(:εη ΚαηιρίΓ3αιτι.
  Κτεία αΐαΓάε ααδ άεηι Ρΐ3η-
  άεδ Ιηάίεηιαεβ-εδ
  εη αηά
  ζΐε άδτιίΐ: άεη
  ΑΙεχαηάΓΐ»,
  οπΐίδοηε ΡΙοΐΕεηδΙατζραηΙίΙ:
  ατη Νίΐ-Όεΐΐα, δθΙιοΓο δίοΐι οίδ
  3αί 820 Ιίΐη ηεπιη, αηά ΕίΙ>γεη
  ΙίεβΊ 34Ο ^1Π νοηι ~3Ρ —ί-
  Ιΐιίηοδ εηΙίεΓηΙ. νοΓ βΐΐειτι
  δίςΐι άΕΐηιίι 3αοΗ
  ^V1ίI;ννε8' ζαηι Ιειζτειι
  ίηδαΙ&Γεη Β
  . ϋίε δρίΐζε άεδ άευΐ-
  δοηεη δοΙΐννεΓΕεδ οεΓαεηΓ3 άίε
  ΙεΕζΕεη εηΙδοΗείάεηάεη δεαεΕζ-
  ραηΐΐΐε άεδ οπΕίδθΙιεη Ιγπ-
  ρεΓί3ΐί5Γηακ ίηι όδΕΐίοΙιεη Μϊε-
  ΙεΙηιεεΓ.
  νεηη άεΓ ΡαεηΓετ ίη δεί-
  ηειη ΙεϋζΙεη Κεοηεηδο1ΐ3£Εδοε-
  γϊοΙιε αεβεΓ άεη 3α8Ό5ΐαννίδοη
  -βτίεοηίδοηεη Ρε1άζα§· νοη
  άεη αη£εηεαΓεη Οεΐέηάε-
  δθΙΐννίεΓΪ^ΊςείΕεη δρΓ3θ1ι, άίε
  δίοΐι αηδετεη ΤΓαρρεη εη(;§:ε-
  δ'εηδΕεΙΐΕεη, δο %'ύί ά35δε11οε
  £αεΓ άίε Ιηδεΐ ΚΓεΐ3. ΑαοΗ
  ΙιίεΓ εΓδοΙιιαεΓΕε είη 1ί3αηι
  ,'εοααεεδ δΕΓ3δδεηηεΙζ ιιηά
  νόΐΐί&ε ΡεΜεη νοη Είδεη-
  Γ^ηηνεΓθίηάαηί^εη άίε Ορε-
  Γβΐίοηεη αη^εηιείη. ϋαβεί ίδΐ
  ζα σεάεηΐίεη, ά3δδ άίε Ιηδ^Ι
  ίηιηιεΓΐιίη είηε ^3η§:εη3αδ-
  άεΐιηαη^ νοη 26ο Ιίηι ϋεί εί-
  ηεΓ ^ΓδδδΙεη ΒΓείΕε νοη 6ο
  Ιίπι 3α£αΐεΪ5Ε αηά ίη ίΙΐΓεηι
  ΙηιιεΓη νοη 8:ετιΧ3ΐ£Εί§:εη Ηο-
  νθη ΟδΕ Π30Γ1
  άαΓθ1ιζο§;εη ιιΐίτά, άίε
  ίιη ΡδίΙοπΕΪδ-οάεΓ Ιάβ-ΟεΙιίΓ^ε
  Ε>ίδ ζα 25°ο τη 3α£δΕεί&εη. Ιηι
  δαεάεη ιοείδΐ δίε Ιςείηε Η&-
  ίεη αηά ηαι· αησεάεαΕεηάε
  δίεάΐαη^εη Λα£, ά3 Ηίει- άίε
  ΚαεδΙεη δίείΐ .ίηδ ΜεεΓ 1ιϊη35-
  δΙαεΓζεη. Ναοΐα ΝοΓάεη, ιαο
  δίοΐι 3αο1ι άίε §τοδδεΓεη δτδάΐε
  5ε£ίηάεη, ίαΐΐί δίε εΕτυ.33 £13-
  οΙιεΓ 3ϋ αηά
  άιΐΓοη είηε ιυεΪΕ3α3
  Ο1ίεάεΓαη§· είηί^ε—ζαηι Τείΐ
  §·αεη5ΕΪ^ε—Ηα£εη, νοη. άεηεη
  νοΓ 3ΐ1εη Όίη^εη άΐε δαάα-
  ΒαοΙΐΕ ζα ηεηηεη ίδΕ.
  Όν. ^.
  :Ε0ΗΤδ3ΕΖΕΙ0ΗΝ
  ΟΙΕ ΒΑΙΚΑΝΚΑ
  ΙΝΕΕΝ
  ΕΜΡΓΕ
  ΒεΓΐίη, 4·
  είηεΓ
  οηαη§· άεδ
  άεδ ΗεεΓεδ δίηά ηαηιηεΙΐΓ
  3αοΗ άίε 3ηι11ίο1ιεη ΟβίεοηΙδ-
  ϋεζείοΗηα '^εη £αεΓ άίε 3τη
  αηά νεΓ&δεηάε
  δΐεΐΐτ: αΐοΓάεη.
  δίε ^Ηεάεπι
  δίοΐι ίη άτεί
  Είηηΐ3Γδο1ι
  ίη ^Γη, Β3ΐΐ£
  αηά δίςηεΓαησ; άεδ ηΓ3α
  ηιεδ. Ιηι εΓΒΐεη Αθδθΐιηίΐι §'\)ϊ
  ε» ηαΓ άίε Βεζείοΐιηαη^ «Είη-
  ηιαΓδθη ίη Βα1^3πβη» νοιη
  2.3.41 Ιΰίδ 5·4·ΐ94ΐ· Ρϊϊγ άεη
  ΒΕΐ1ί3η-Ρε1άζα8· Ιααΐεη άΐε
  δοΐ3οΗτ αηά Οεΐεοΐιΐδσεζεί-
  οΐιηαη^εη: ϋαΓοηΙ)Γαο1ι άαΓοη
  δίίάδεΓΟίεη ζιιγ 3ΐΙ)3ηίδθ1ιεη
  Οτεηζε νοηι 6.4 οίδΐ2.4·>ΟαΓθ1ι
  ΙΐΓαοηδδεΗΚιοΙιΙ: άαΓοΙι άίε
  Μεΐ3Χ3δ1ίηίε, ΕΓθ6επιη§: νοηι
  ίίίί νοηι 6.4· οί» 9·4·Τ94ΐ|
  3α £ ΒεΙ^Γ^ηά νοη
  8.4. οίδ 12.4-41 ηιίί: άεη ΙΙη-
  τεΓαΙοδοΙιηίπτεη Αη^ΓΪίίβ-
  δθ1ιΐ3θ1ιτ αηι ΡΪΓθΙΙίηίεδ νοπι
  8.φ οίδ 9·4·4ΐ> νεΓ£οΐ£·αη£-
  ρ αΒεΓ Ν^δ-Κ^38■α^ε-
  αα£ Β^Ι^ταά νοηι ο. 5ίδ
  Ι2-4-4Ι ιιηά ϋατοΐΐδϋοδδ δϋάΐΐοΐι
  ΤεηιεδναΓ αηά ντεΓ£ο1§·αη§-
  3ά£ ΒεΙ&Γίΐά νοηι 11.4. Ιοίδ
  ΐ2.44ΐ> δοάαηη£ο1<>εη Κκπι-
  ρ£ε σεί νβνίΙ-ΡΐοΙεηιαίδ αηά
  ϋιΐΓθΙΐδΙοδδ ζαηι Α1ί3ΐςιτιοη
  νοη ι ο. 1)ίδ ΐ4·4·4ΐ > δοηΐβοηι:
  3ΓΠ Οΐγηιρ νοιη 14. οίδ 18.4.
  νί11
  30.4 41
  Ιηδεΐη νοηι 15.4·
  Όίδ 10.5.41·
  ΡίΐΓ είηεη αηάετεη ΑΤ3-
  δοΗηίτΙ άεδ Β3ΐ1ς3η-Ρε1άζα8Γεδ
  ιιιαΓάεη ίοΐ^εηάε Οε£εοηΙδ-
  ί1 &εδτίηιηιι :
  άεαι:δ^Η-^α8:ο-
  νοηι 29·3·
  5·44ΐ. ϋ
  άίε ]ιΐ8Όδΐ3ΐιΐίδθΗε
  £εδΐίβ:αη8·εη νοηι 6.4. 1)15 9 4·
  4ΐ, Κ£εηιρ£ε ζατ ΕΐηηαΗηιε
  νοη Α8Ύ3τη αηά Βε1βΤ3ά νοηι
  ΐο.4· ϋίδ 12.441.
  νοη Βε1§τ3ά αηά Υ
  3α£ δεΓ&ίεαΐο νοηι
  44
  ΕΐΠε ζαηι
  § ρ
  ηίοΐιί εΐηβ-εδεΐζΐεη Είηΐιείΐεη,
  Ιϊζιιι. £ϋΓ 3ΐ1ε ίηι 0ρεΓ3ΐίοη5-
  8-εοίε): 3οεΓ ηίοΐιΐ ίηι Κ?ιηιρ£
  είη^εδεΐζΐεη ΤΓαρρεη ΐ3αΐεη
  άίε £ΐηιΐ:1ίοΗεη Βεζεϊοΐιηαηηεη:
  ΒεΓείΐδΙεΙΙαη^ £ίΐΓ άεη Β&1-
  Ιί3η-Ρε1άζα§τ ίηι
  8:58·ώ6ίε(; οάετ ίη &η
  οάεΓ ίιη ΟρεΓ3ΐίοη5ίίε[)ίε(:,
  νά ίηι ΟρεΓ3ΐίοηδ-
  ιιΐ3ε1π·εηά
  ΤΙιεδΕ,ιΙίβπ ιηίπ νοΓϊΕοδδ ααί
  ^ί1ηη^η3 νοηι 194· ^ίδ 21.441.
  οοΐιΐαοΐιί Ιοεί άεη' ΤΙιεπηοργ-
  Ιεη αηά νεΓΜ^αη^· υίδ Αίΐιεη
  νοηι 2ΐ. 1>ίδ 274-41. ΕπΛε-
  νυηι 27-
  άεδ Βα11ί3ΐΐΓααιηε8
  άίβ Βεζείςΐιηαη^εη : δίοΐιε-
  ΐ'ΐιηβ· νοη θΓΪεο1ιεηΐ3ηά νοη
  ΐ.5·ί υίδ . .., δίοηεππι^ άετ
  Ιη^εΐη νοηι 1.5.
  δίοΙιεΓαη^·
  ι κααιηοδ νοηι 18.4· ^ΐδ . . .
  | άίε Κτεηιρ£ε
  •η ίήΓ
  ΜΟδΚΑΗ ΗΑΤ·β ΑΙ»
  ΒεΓΐίπ, 4- .
  Βεί άεη Κεβηιρ£εη ίηι ηιΪΕ-
  ΕΐεΓεη ΑθδθΙιηίΐΕ ίηι Οδίεη
  8-εΓίεΕ τηίΕ Τααδ?ηάεη νοη
  ΒοΙδοηεννίδΕεη 3ΐ1εΓ νναί£εη-
  §:3Εΐαη»;εη ααοΐι άεΓ Κοιη-
  ηΐ3ΐι^εαΓ άεδ 4· δθ^'εΐίδθΐιεη
  δοΐιΰΐζεηΐίορρδ ίη άεαΕδοΙιε
  Οε£ηη£εηδο1ΐ3£Ε. Ιη δείηειη
  νναΓάεη ηευεη
  ιιΐείΙεΓ, άαββ δίε 5βίι
  1 εΕΐχΐα ζιπεί
  αηά α.3. βαοΐι 'ύικ
  λο αι ν 2 : < 'ι ι ι ι ί < ι Τ3£επ>αοη£θΓηι αηά
  ϋοΐςαηιεηΐεη είηε 0εηεΓ3ΐ-
  εηΐΐΐδεΐΐ ν/ίεΙΐΕί^ε Είη-
  ζείοΐιηαηβ'εη, 3αδ άεηεη άίε
  ΐοη άεΓ δονν]εΕδ
  ϋεαΐδο1ιΐ3ηά ηεΓνοΓ-
  Ββ3ί:ίϊηΓητ;β
  ίβήΐβ
  ΒεΓΐίη, 4·
  ^εαΕ-
  6εί
  π&πε Ραννΐθννηε
  δείηεΓ Οε£3ΐΐ8,
  ίη άετ δο^'εϋίδθΗεη Απηεε
  52ΪΙ Ι3η^εηι άίε Οεννίδδΐιείί;
  ι· είηεη άεαΕδεΙι-Γαδ ίίδθΐιεη
  5ε5Ε3ηάεη ΙΐκΙΙε. ϋίε
  η ήαΕΐε άίε βε-
  δΐίηιηιϋε Αθδίοΐιΐ;, ϋεαΕδεΙι^ηά
  ηοοΐι νοΓ ΕίηΙ>Γίηίίεη άεΓ
  ^^α1:η3ηΕ Ρ3νν1οννηε, άεΓ 22
  ΐ 311 ίδΕ αηά είηειη Ιη-
  Η«Εΐεη. δείη Κεκίηιεηι Η&ε
  ίιΪΓ άεη Αη&Γίίίδοε^ΐηπ αεη
  ϋΐ
  Αα£ΕΓ3β: ΐ
  ΡΓζεηιγβΙ νοη νν'εβΐεη
  ΟδΕεη ζα αηι£355εη, αΐζεΙΐΓεηά
  άίε Ηεετεδ^Γαρρε Κίεαι οεζιι
  5εδΐίιηηΐΕ ^εαιεβεη χχι&ϊ, ίη
  άΛ8 ΟεΙοίεΙ άεΓ εΐιεηιβΐϊ^βη
  Τδθΐιεοΐιο-δΐοπΐίΐΐςεί άαιχΐιζα-
  Βεί ίΙΐΓεπι δίε^ΓείοΗεη Υογ-
  άπη^βη Άιί Μίηβΐί Ηοο εΐηε
  άεαίδθΗε ΤΓαρρεηείηΗείΐ ίη
  είη τα. ν3ΐά-.Εαο^ 1>εί Οΐίεηΐΐίί
  είηεη Οε£εοΗΐ5δΕ3ηά άετ δοπΐ-
  ]εΕδ ααδ. ΜεΙιτεΓε ΗδΙιεΓε Οί-
  £ίζίεΓε άεΓ δοι^εΙαΓΓηεε ιπογ-
  άοη β:ε£3η&εη^εηοηΐΓηεη. ϋη-
  εογ ίΙΐΓεη Αυ.ίΓυεδΙυπ^β-ίΙϋε-
  ο1<εη αηά 3α£ άεηι Οείε- οΙιΙδδΕβηά ίΐεΐεη άεη άε-, αΐδεΐιεη ί>ο1ά3Εεη ζ&ΗΙ-
  τείοΗεη
  νοη άεη άεαίδοΐιεη
  Εεη ίη άίε Η3ηά. ΜεηΓεΓε
  άίεβεΓ Κ3ΓΕεη ιααΓεη Γηί»;
  Εαΐςΐίδςηεπ Ζεΐ^ΐιεη ιιηά 5ιοδ-
  δρίείΐεη νεΓδεπεη, <3ίε ιαεΪΕ ηαοΐι ΟβΙρΓεαδδεη υηά Ρογπ- ηιετη ΙιίηείηΓείοΙιΙεη. ΝνΐΕΡΤΕί νΟΝ ΒΕΙΚυΤ ΒΟΜΒΑΡΡΙΕΡΤ 1η 8νΗβη Οβηί, 6. Ι ΝαοΗ Μβΐιΐιιηβ'βη αιιβ 3γΓίβη ΗβΓΓβΗοτ: ίη άβη Ιετζΐεη 24 βτυηάβη αη άβη νβΓβοηίβάβηβη ΡΓοητβη Ιβοη&ίτβ Ρ&ίΓοηίΠβηΐίΒ- ΒΓΐΙίβθΓΐβ Αΐϊίβί- ηητβΓη&Ιιΐηοη βί- ηβη ηειιβη ; άίβ ιιηιζίη^θΐτθ δί&άτ: Όείτ βζ Ζογ. Ββΐ θΐηβηι ΑηβΓΓΐϊί αηί ίΓαηζο33Ϊ8οηβ ΒοηιοβΓ νβΓΐθΓβη ΒΓΐίβη άΓβί 1&^ά . Όίβ θΓίτίβοΗβη αιι£ Ββίηιτ βη ΐη άβΓ νβΓο;ειηο;βηβη £θΓί8Γβ3βί:ζτ. νν*ί- άβηιηι ταβΓ£βη άΐβ βηο;1ΐ- βοΗβη ΡΗββ-βΓ ζ&ηΐΓβΐοΗθ αηά άαβ Τχιάβτηαηι. ννεβη- Γβηά άΐβ χηάβη βΐεη άβ» ΙΙείοΗΐιΐΓηβ άββ _3ηάββ ϋβηιεε-εητίο,βη, τχΐαΓάβη άΐβ Αγ&06γ ζα δ-ΐανβη ΙιβΓ&ο^βιΐΐιΐΓάΐβ:!:. Ιη άβηι Αιι£γιιϊ ιπΪΓά άαΓαη βτΐη- ηβΓτ, άαβ3 άΐβ &ηί άβηι Βοάβη δγΓΐβηβ υηά άβ· ^^οαηοη8 ιιηβοηαΐάΐβτββ αΓαοΐβεΗββ Βΐητ νβΓβΓο·· 3βη ιιηά άΐβ Ηβΐΐΐ^β δίαάτ ϋ β η βιι£ άΐβ ννΌηηνΐβΓτβΙ. ννΐβ άβΓ ίΓ&ηζο33Ϊ3οηβ ΗββΓββοβΓΐοηί: ηιβΐάβτ, ΐΣοηητβη άΐβ θΓΐίΐβοΗβη Κοΐοηηβη ΐη δγΗβη &ηι Ρΐ ηαοβη. ϋΐβ ΡΠΐοΗτ 3βάβη ΙοβΓβ ΐβτ 68, ζή άβη ~*ί- £βη ζή &Γβΐ£βη, ηΐη άβη βηβτΙΐβοΙι-ίύάΐβθΓΐβη Αη- βτβίίβΓ αι» άβηιΐ,ίΐηαβ «α ΐπβΓ£βη. ΖΕΒ8Τ0ΕΑΕΒ βπι ηιΐΓ ταβηΐβτ νοΓΓύο_βη. Εΐη ΑηβΓΓΪΗ, άβη άΐβ Εη«- ΙββηάβΓ βη£ ϋιιβζζΐηβ ηητβΓηβΐιηιβη, ββΐ ιιητβΓ &Γθ35βη νβΗιιβτβη άβη Αη ταίβϊβη ϊποΓάβη. Ό;β βηο-. 1ΐ3θ1αβ Ρΐοίΐβ Ηαοβ άΐβ £ΪΗ 3αδΕΓα1ίδοΗε Μ ν. Ηϋ^Ηεδ 1ΐ3Ε, εη&1ί*:ηε ΝαοΙΐΓίοΙΐΕοη- άιεηβΐ ιηεΐάει, άεη ΥεΓΐαδΕ άεδ 1ί ηεη }?ε^εοεη.Οίε ΖεΓδΕοεΓεΓ νοη ιιοο Τοη- νοη βΓίθ1~1θ8 | .--------- ΒβΐΓαΙ βθΐη ιη άβΓ ΝβοΗτ ζαηΐ3οηη&- οβηά ά&3 Ζΐβΐ βΐηββ ηβ£- ιπβββη. ΑαοΗ ΤγΙΡ0- 1ΐ8 τααΓάβ οαηιΙι&Γάΐ- τΓ^ °ί? ^«ηζοΒΒΪδοηβ Ι/ΐιίΐΕπ&££β Η&οβ οηηβ βοΗβη Ρ^ηζβΐΐεοΐοηηβη ' δεΓνε ιιΐίεΙΐΓεηά άεΓ ΚΓΐε^ ηεη ίιη ΜϊΐΕεΙηιεεΓ νεΓδεηΙνΕ ιαοΓάεη. Μ ϋΐδοΐιεηΐεοεη δεϊεη 1ιιει-6εί ηίςΐιΐ ζα ΟΙΕ «ΑΙΑΝΟ8 - 1Η5ΕΙΜ Β£5£ΤΖΓ Ηεΐδίηΐνί, 5. Ιαΐί. Αηι ΡΓβιΐίΐβ· &α6 ά«δ ίίη- ΒΕΒ£Μ ΕΝΕΙ^Ο 0110 ΟΑδ «Π1Μ Αΐβρρο, 6 Ιιιΐΐ Όίβ £631Π1Γ.Θ ΡΓΘ33β άβ3 ηοοΗ £Γβΐβη δγΗβηβ ιιηά άββ ^^1^1ηοη νβΓθ3££βητ;- Ιΐοηΐ: αΆ ΗβΓνοΓΓα^βηάβΓ ι δίδΐΐβ άβη Αιι£γιλ£ άα5 Ι Ϊ1 ' ζαηι ε^ΓεδοεΓίοΗΐ 1ιεΓ;ιαδ, ηηοΐιάειη άίε άεαΐχοΐιεη αηά άιο £ίηηίδίΗεη Τπιρρεη άίε ΟδΕ^ι-εηζείηι ηοΡΓάΙίοΙιεη Ριη- ηΐίΐηά ιιεοεΓδοΙΐΓΪΐΐε,ι ηαοεη ^ ί5ΐ άαΓΑΐιί ίεββΪΒΓ νοΓ δίοΗ }?ει?αη- · ΙΤιη άΐε Υεηείάίςαη& ά^Γ Ααΐαηάδ-Ιηδεΐη άαΓθΗζα- ίπείΐΓεη, ιααΓάο άίο Ιιιχεΐ- &η 5^ζϊ. Είη ίείηάΐί- υηΐ6Γ852οοοι ίδί. ίη άατ ΐ Μίηεηζυηε ^εβαη- αηά ΡΙαΐΗΠΠΙεηβ 6ίδ ζαηι 2. )α1ί 48 ΚοΙε
  Σ_ΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ανιά 8 Ιουλίου 1941
  ΚΡΗΤΗ - Η ΚΛΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Πλήρης έναλλαγών υπήρ¬
  ξεν ή διά μέσου των αιώ¬
  νιον Ιστορία τής Κρήτης,
  τής νήσου ταύτης ή όποία
  άπό τής Μινωΐκής έποχής
  υπήρξεν ή γέφυρα τοϋ πο-
  λιτισμοΰ · μετοξύ τής 'Αφρι-
  κήζι τής Μικράς 'Ασίας καΙ
  τής Εύρώπης.
  Μετά τό τέλος τής Έλλη-
  νορωμαΐκής |έποχής, κατε¬
  λήφθη ή νήσος περ! τάς
  αρχάς τής έννάτης έκα-
  τονταετηρίδος υπό των Σα-
  ρακηνών, οί όποίοι Τδρυσαν
  την καΐ σήμερον άκόμη υ¬
  φισταμένην πόλιν τοϋ Ηρα¬
  κλείου μέχρις δτου τό 1206
  έκυριάρχησαν τής νήσου οί
  ΒενετοΙ οΐτινες παρέμειναν
  έως τό έτος 1669. Τότε κα¬
  τέλαβον την νήσον οί Τούρ-
  κοι. ΆφοΟ κατά την προη¬
  γουμένην .έκατονταετηρί-
  δα απέτυχον δλαι αί κατα-
  βληδεϊσαι προσπάθειαι πρός
  αποτίναζιν τής Τουρκικής.
  κυριαρχϊας καϊ αί έκραγεϊ-
  οαι στάσεις κατεπνίγησαν
  επετεύχδη, τό 1897 ποία τις
  αύτονομία υπό Ελληνικήν
  επιρροήν καίτελικώςήνήοος
  ήνώθη τό 1913 μετά τής Ελ¬
  λάδος.
  Μέ την προσγείωσιν γερ-
  μανών άλεξιπτωτιστών καΙ
  δι" άεροπλάνων μεταφερ-
  ο-ντων στρατευματων, την
  2Π ΜαΤου 1941,ή Ιστορία τής
  Κρήτης εισήλθεν είς νέον
  στάδιον.
  Άπό τής 1 Νοεμβριού
  1940 οί "Αγγλοι είχον κατα
  λάβειτήν Νήσονπαράτούςκα
  νόνας τού Διεδνοΰς Δικαιου
  καΙεΤχον κατασκευάσει όχυ-
  ρωματικά έργα επί των ολί¬
  γων ύπαρ,χόντων λιμένων
  πρός τό Κρητικόν πέλαγος
  καί των άποτόμων όρέων
  τού έσωτερικοϋ, τα όποϊα
  ώς έκ τής διαμορφώσεώς
  των άποτελοΰν αύτά καδ'
  έαυτά όχυρωτάτας φυσικάς
  σέσεις.
  Κατεσκευάσδησαν άερο-
  δρόμια καί ό Άγγλικός στό-
  λος άπό τής ημέρας ήδη
  έκεΐνης έδρα είς τα Κρη-
  τικά ϋδατα.
  "Εν βλέμμα επί τοϋ χάρ¬
  του άρκεϊ διά νά πεισδή
  τις ότι ή Κρήτη ευρίσκεται
  καταφανώς είς την επίκαι¬
  ρον δέσιν, ήτις χωρίζει τό
  Αίγαϊον άπό τό νότιον μέ-
  ρος τής Μεσογείου καί α¬
  ποτελεί ώς έκ τούτου βά¬
  σιν αμύνης καί έξορμήσεως
  πρός αμφότερα τα μέρη.
  Κυριαρχεϊ πρός βορράν μέν
  τού Αίγαίου, πρός νότον δέ
  τής άνατολικής Μεσογείου,
  καί άπετέλει διά τούς Βρετ
  τανούς, έφ' όσον ευρίσκετο
  είςτάς χείρας των,πρώτηςτά
  ξεως ασφάλειαν τής βαλασ-
  σίαςόδοΰτών'Ινδιών, ήτιςάπό
  τής είσόδου τής Ιταλίας είς
  τ6ν πόλεμον ευρίσκετο υπό
  σοβαράν απειλήν.
  Παρείχετο έν τούτοις καί
  μετά τούτο είς τούς "Αγ-
  γλους ή πιδανότης όπως
  κρατήσωσιν έλεύδερον έχ-
  βρικής ενεργείας τουλάχι¬
  στον τό τμήμα τής όδοϋ τό
  περιλαμβανόμενον άπό τής
  Σκελίαο μέχρι τοϋ ίσδμού
  τοϋ Σουέζ.
  Μετά την λήξιν τοϋ πολέ
  μου είς την ΓιουγκοσλαυΤαν
  κ ι την Έλλάδα πολλαί ά-
  σικτοι Έλληνικαί καί "Αγγλι¬
  καί μεραρχίαι, ομού μετά
  τής "Ελληνικής Κυβερνήσε¬
  ως, κατέφυγον είς την νή¬
  σον.
  Ή "Αγγλία ήτις κατενόει
  έν δλη τή έκτάσει την ση¬
  μασίαν τής Κρήτης ώς «<λει δ6ς» ήτο άποφασισμένη νά κρατήση την δέσιν αυτήν μέχρις εσχάτων. "Οταν τις άναλογισδη ότι ή νοτία άκρα τής Πελοπο- νήσου άπέχει άπό τήν Κρή¬ την υπέρ τα εκατόν χιλιό- μετρα,ή πλησιεστέρα νήσος τοθ Αίγαίου υπέρ τα διακό- σια καί ό πλησιέστερος μέ¬ γας λιμήν, δηλονότι ό Πει- ραιεύς, υπέρ τα 350 χιλιόμε- τρα, δύνατα νά άντι- ληφδή έν τινι μέτρω τάς τρομεράς δυσκολΐας, άς εί- χε ν' αντιμετωπίση ή Γερ- μανική επιχείρησις. Καδώς είχεν άναγγείλει τό άνακοινωδέν τού Στρα- τηγείου, οί άλεξιπτωτισταί καϊ τα άεροπορικώς μετα- φερδέντα στρατεύματα κα¬ τέλαβον τα καίρια σημεϊα τής Νήσου ϋποστηριχδέντα υπό κσταδιωκτικών μαχητι- κών κα! καδέτου έφορμήσε ως άεροπλάνων. Διά σκλη- ροΰ αγώνος έκράτησαν τάς δέσεις ταύτας, μέχρις δτου κατέφδασαν είς ενί¬ σχυσιν έτερα τμήματα στρα τού, όπότε τα Γερμανικά στρατεύματα ηδυνήθησαν νά προβούν είς έπίδεσιν εναντίον τοϋ τελευταίου επί Εύρωπαΐκοϋ έδάφους έχδροϋ. Ματαίως έπεχείρησαν οί Βρεττανοί νά έμποδϊσουν τάς στρατιωτικάς έπιχειρή- σεις μας, δι" ίσχυρών τμημάτων τού μεσογεια- κοΰ των στόλου. Τήν ημέραν εκείνην ή ά- εροπορία μας απέδειξεν ό¬ τι ηδύνατο νά μεταβάλη τούς οίωνούς υπέρ αυτής κα¬ τά ναυτικόν πόλεμον διεξα γόμενον είς στενά ϋδατα, όπως τα τής Μεσογείου (έν άντιδέσει πρός τόν ανοι¬ κτόν ωκεανόν). Ένταύδα άπεδείχδη ότι ή ίσχυρά έπίδεσις τής άεροπορίας εναντίον τοϋ ναυτικού, έρ¬ ριψεν είς τόν κάλαδον των άχρήστων όλας τάς παρα- δεδεγμένας αρχάς τής τα- κτικής. Δια συνεχών καΙ άδιακό- πων έπιδέσεων έματαίωσε τήν απόπειραν τοϋ στόλου δπωςπαράσχη βοήδειαν καί τόνέκράτησενσυνεχώς έ"ξω τήςδαλασσίας περιοχής τής βορείου Κρήτης, κατεβύδι- σε καϊ έπροξένησε βλάβας είς μεγάλον άριδμόν έχδρι- κών καταδρομικών καί άν- τιτορπιλλικών, καΙ έκτός αυτών έπέτυχεν άκόμη τήν απόλυτον κυριαρχίαν τοϋ αέρος υπέρ τήν δλην περι¬ οχήν τοϋ αγώνος. Ή Κρήτη «έβγήκεν άπό τήν μέσην» τής όδοϋ πρός τάς Ίνδίας την όποιαν έπρο στάτευεν έκ των πλαγίων καϊ μέ τόν τρόπον αυτόν έσυντομεύδησαν αίσβητό- τατα οί έπιδετικοί μας δρό- μοι: Ή Άλεξάνδρια, ή "Αγ¬ γλικη Ναυτική βάσις είς τό Δέλτα τοϋ Νείλου, ευρίσκε¬ ται τώρα είς απόστασιν 820 χιλιομέτρων ή δέ Αιβύη μό- λις είς απόστασιν 340 χλ. άπό τό Αίβινον άκρωτήριον. Πρό παντός έσυντομεύβη ό δρόμος των άεροπλάνων μας πρός τήν τελευταίαν μεγάλην νησιωτικήν βάσιν τής Μεγάλης Βρεττανίας καίτης άνατολικής Μεσο· γείου, δηλαδή τής Κύπρου, ήτις τώρα πλέον δέν άπέ¬ χει ειμή 650 χιλιόμετρα κατ' εύδεϊαν πτήσεως. Διά τής άποβάσεως είς Γήν Κρήτην εξησφσλίσθη σαν άπό οιασδήποτε έχδρι- κής ενεργείας αί μετά την εκστρατείαν εναντίον τής Ελλάδος καταληφσεϊσαι νή- σοι τοϋ Αίγαίου. Ή αίχμή τοϋ γερμανικού ξίφους έγγίζει τα τελευταία άπο- φασιστικά άμυντικά σημεϊα τοϋ ,Βρετταν;κοϋ ίμπεριαλι- σμού είς τήν ανατολικήν Μεσόγειον. Έκείνο πεοί τοϋ όττοίου ωμίλησεν ό Φ^ρερ είς την ι τελευταίαν . ανακοίνωσιν / τού επί τού άπολογισμοϋ τής Γιουγκοσλαυο—έλληνι- κής εκστρατείας, δηλονότι περί των τεραστίων έδαφι- κών δυσχερειών τάς οποίας συνήντησεν ό στρατός μας, ίσχύει απολύτως καί διά τήν Κρήτην. Καί έδώ έπίσης τό άραιότατον όδικόν δίκτυον καΙ ή τελεία .έλλειψις σιδη- ροδρομικής ιγραμμής έδυ- σχέραναν ύπερβαλόντως τάς έπιχειρήσεις. Σχετικώς δέον ν" άναλογισδη τις δτι ή νήσος έχει έκτασιν μή- κους 260 χιλιομέτρων μέ πλάτος 60 χιλιομέτρων είς ωρισμένα σημεϊα καϊ δτι διασχίζεται άπό άνατολών πρός δυσμάς υπό άποτόμου όροσειράς ήτιςφδάνειείς τα Λευκά "Ορη καΙ τήν Ίδην τό ΰψος των 2500 μέτρων. Πρός Νότον δέν ύπάρχουν παρά άσήμαν'τοι συνοικι- σμοΐ άνευ ουδενός λιμένος καδ' όσον αί άκταί εΤναι λίαν άπότομοι. Πρός Βορ¬ ράν, δπου ευρίσκονται καί αί μεγαλείτεραι πόλεις, αί άκταί είναι όμαλότεραι καΐ ύπάρχουσιν ώρισμένοι καλοΐ λιμένες, των οποίων ό κατά πολύ σπουδαιοτέρας δλων των άλλων εΤναι ό λιμήν τής Σούδας. Ή Μόσχα έσχεδία- ζεν επίθεσιν Άποκαλυπτικά έγγραφα εύρε- θέντα επί ενός Ρώσσου Δι- οικητοΰ αίχμαλωτισδέντος ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Ίουλίβυ.— Κατά τάς μάχας τοθ κεντρι- κοΰ τομέως τοθ ΆνατολικοΟ μετώπου ήχμαλωτίσθη, μετ" άλλων χιλιάδων μπολσεβί¬ κων παντός δπλου, καί ό δι- οικητής τοθ 4 σοβιετικοθ σώ· ματος. Είς τάς άποσκευάς τού ευρέθησαν, έκτός σπου- δαίων σημειώσεων υπό μορ¬ φήν ήμερολογΐου καί άλλων δοκουμέντων, καί είς έπιτε- λικός χάρτης. "Επί τού χάρ¬ του τούτου ευρίσκοντο σημει- ωμένα σοβαρώτατα στοιχεΐα, έξ ών καταφαίνονται αί έπι- θετικαί τφοθέσεις τής Σοβιε- τικής Ρωσσίας. ζοοη Πρός τούς κ. κ.Νομάρχας, Δημάρχους καί Προέδρους Κοινοτήτων τής Νήσου Κρή¬ της εκοινοποιήθη διαταγή, τής Γενικής Διοικήσεως Κρή¬ της, κατ' εντολήν τής Γερμα- νίκης Στρατιωτικής Διοική¬ σεως, έν σχέσει μέ την κα¬ ταμέτρησιν των ζώων. Διά τής ώς άνω διαταγής έντέλλονται οί έν λόγω κ. κ. Νομάρχαι, Δήμαρχοι καί Πρόεδροι Κοινοτήτων τα κά¬ τωθι: 1)Διά την εξακρίβωσιν των ύπαρχόντων ζώων έν Κρή¬ τη νά γίνη καταμέτρησις την 10ην Ιουλίου 1941. Τα ζώα δα καταμετρηδώ- σιν είς τό χωρίον, είς τό ό- ποϊον ευρίσκονται, τήν ώς άνω ήμερομηνίαν.. Διά τήν δήλωσιν δέν υπο χρεοϋνται μόνον οί ιδιοκτή¬ ται, άλλά οΐοσδήποτε έχων είς την κατοχήν τού ζώα. 2) ΟΊ Δήμαργοι καϊ οί Πρό εδροι Κοινοτήτων είναι ύ- πεύδυνοι διά την άκριβή ε¬ νέργειαν τής καταμετρήσε- ως, ιδιαιτέρως δέ διά τήν ε¬ ξακρίβωσιν των άδεσπότων ζώων. Διά τήν εργασίαν ταύτην δα χρησιμοποιηδή τό προ- σηρτημένον ύπόδειγμα έν- τύπου. ΟΊ Πρόεδροι Κοινο- τήτων, μετά τήν συμπλήρω σιν των έντύπων, δα απο¬ στείλωσι ταύτα μέχρι τής 15ης "ιουλίου έ.έ, είς τούς κατά τόπους Νομάρχας, ού¬ τοι δέ, άφοϋ εξετάσωσι τήν ακρίβειαν των, υποχρε¬ ούνται είς τήν αποστολήν πρός τήν Γεωργικήν Ύπηρε οίαν, έδρεύουοαν παρίι τή Γενική Διοικήσει Κρήτης. 3) Μέχρι νεωτέρας διατα γής άπαγορεύετσι ή σφα- γή καί κατανάλωσις κρέα- τος μεγάλων ζώων, ήτοι βο¬ ών, άγελάδων, μόσχων καί ί χοίρων διά τόν πληβυσμόν τής Νήσου. 4) "Οστις υποβάλη ψευδη δήλωσιν διά τόν άριδμόν των ύπαρχόντων ζώων, έν γνώοει τού, όστις παρανό- μως σφάζει καί πωλεϊ ζώα, άναφερόμενα εις τήν παρά γράφον 3 καί όστις γίνεται συνεργός τοιαύτης πράξε¬ ως τιμωρείται μέ χρηματι¬ κήν ποινήν ή μέ φυλάκισιν, τα δέ ζώα κατάσ^ονται ύ- ) Ρ-ίχ. ΕΙΧΟΝ ΔΟΘΗ ΡΗΤΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΕΠΙ8ΕΣΕ0Σ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Ίουλίου.- Ό Ρώσσος άνθυπολοχαγός Παυλόβνε, εδήλωσε κατά τήν αίχμαλώτισΐν τού, δτι είς τόν σοβιετικόν στρατόν άπό και- ροθ υπήρχεν ή πεποίθησις δτι θά γίνη Ρωσσο—γερμανικός πόλεμος. Ή σοβιετική Ρωσ¬ σία είχε σαφή πρόθεσιν, δπως επιτεθή κατά τής Γερ· μανΐας πρό τής συγκομιδής των σιτηρών. Ό άνθυπιολοχαγός Παυλό |3νε, όστις είνε ήλικίας23 έ- των καί ύπηρέτει είς εν Σύνταγμα Πεζικοΰ, εδήλω¬ σε περαιτέρω ότι, άπό δύο ι περίπου έβδομάδων είχον , πλήρως έφοδιασθή πρός Ι πόλεμον,μεταξύδέτώνάλλων είχον λάβει καί τάς ατομι¬ κάς πινακίδος άναγνωρί- σεωςτων.(Σ.Ε.ένπεριπτώσει θανάτου των.) Τό σύνταγμά τού βϊχε λάβει τήν εντο¬ λήν δπως κάμη έναρξιν τής έπιθέσεως διά προωθήσεως δεξιόθεν καί άριστερόθεν τής γερμανικής πόλεως Πρε μύζλ επί τώ σκοπφ κυκλώ- σεώς της, ένω ταυτοχρό¬ νως είς όμάδα των στρα- τιών τοΰΚιέβου εϊχε δο¬ θή ή έντολή δπως βίσβάλη είς τήν παλαιάν Τσεχοσλο- βακίαν. Κατά τήν νικηφόρον προ έλασίν της πρός τό Μίνσκ μία γερμανική "στρατιωτική δύναμις συνέλαβεν έντός δάσους παρά τό Όλιτιένκι τό επιτελείον ρωσσικής τι¬ νός μονάδος. Πολλοί άνώτε ροι άξιωματικοί συνελήφθη σαν αίχμάλωτοι. Μεταξύ τού συλληφθέντος ύλικοΰ ευρέθησαν πολυάριθμοι έ· πΐτελικοί χάρται τής άνα¬ τολικής Γερμανίας. "Επί πολλών έξ αυτών ήσαν σχε- διασμένα βέλη προωθήσεως ένεργειών καί ρ τακτικής, φθάνοντα μέχρι τής Άνατο λικής Π3ωσσίας καί τής Πομμερανίας. ΒΕΒΙΕΗΠ6Ι1ΝΙ8 αιιί ΡεΙάΙΐοηιπιαηά&ηιαΓ Όϊε νοηι ίαετ ΚτετΕ ΐη άεΓ Νγ. 5 ν0ΙΤ1 5·7·4ΐ 8 Νοτϊζ, ηειοη ιαείςηεΓ άΐε Ζίνϊΐ- οενοε1^επιη§: Οεδαοΐιε αη άεατδθΐιε 'ννεΙΐΓπΐίΐοΙιΙίΙΐεηδϋεΙ- Ιεη εοεαΕ&Πδ πτϊΐ; 8ΐ:εηιρ£ΐηι&Γ- Ιίεη ζα νεΓδ^Ιιεη ηαοε, ίδΐ ηΐοΐιΐ; Γϊοΐιΐϊβ·. Είη^αοεη ]εάεΓ Αΐί άπ άΐε ΐΐη άεΓ άεατ^οΐιεη ν Ιίοεηιΐίη ΐη ]εάεηι Ραΐΐε οΗηβ 8ί:βιηρβΐΓηβΓ_βη Ι ιαεΓάεη τιηά Ι ηιειι ζιιγ Αναφορικώς μέ την χαρ- τοσήμανσιν των άνα- φορών Ή ψελντκομανταντούρ α¬ νακοινοί δτι: Ή έν τώ ΰπ' άρ. 5 φύλλω τής Εφημερίδος τό εκδοθέν τήν 5 Ιουλίου 1941,δημοσιευ¬ θείσα είδησις έκ μέρους τοθ Γενικοϋ Γραμματέως Κρήτης, καθ" ήν οί πολίται οφείλουσι νά χαρτοσημαίνωσι καί τάς πρός τάς Γερμανικάς στρα¬ τιωτικάς υπηρεσίας άπευθυ- νομένας αίτήσεις των,δέν εί- ν 3ΐ όρθή. ΑΙτήσεις πάσης φύσεως ά- πευθυνόμεναι πρός τάς Γερ¬ μανικάς στρατιωτικάς ύπηρε ι οίας, δύναται νά κατατίθεν- { ται είς δλας τάς -περιπτώσει άνευ χαρτοσήμου. ΤΩ ΒΙΦΕΙ3ΗΑΙΚΑΟΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΝΙΚΗΦ. ΧΛΤΙΗΔΑΚΗ Έπανήρχισε τάς εργασίας του.έιτί τής όδοϋ Κισσάμου ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Ανακοινούται αρμοδίως δτι επετράπη ή ελευθέρα κυκλοφο* ρία των ποβηλάτων έκείνων, ών οί Ιδιοκτήται Εχουν σχετι κήν άδειαν κυκλοφσρίας. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Παρακαλεϊται ό γνωρΐ- ζων τι περί τής τύχης τοθ Αποστόλου Λυμπε- ρίδη καταγομένου έκ Πειραι¬ ώς νά είδσιχΌΐήση. τόν κ. Ιω¬ άννην Χατζηπαυλήν είς Λι¬ μεναρχείον Χανίων. Έπίσης παρακαλεϊται ό γνωρίζων περί τής τύχης τοΰ Παμινώ Χ. "Αποστολίδη,στρα τιώτου, δπως γνωρίση τουτο είς τα γραφεΐα τής ε¬ φημερίδος μας. Παρακαλοΰνται έπίσης οί γνωρίζοντες τι περί τής τύ¬ χης των κάτωθι αξιωματικών καί όπλιτών νά παράσχουν σχετικάς πληροφορίας είς τόν κ. Μανοθσον Μανουσά· κην|όδός Βενιζέλου 96 Χανιά, Κοκκίνου Νικολάου άντ»- γοϋ διαχειρίσεως, Χαρίτου Ιωάννου τοθ Α. έκ Πατρών, μαθητοθ Σχολής Έμπορικής Ναυτιλίας "Υδρας καί Διαμ^αντοπούλου Δημη- τρίου τοϋ Γ. στρατιώτου έκ Τ χς, 'Έπίσης ό γνωρίζων τι πε¬ ρί τής τύχης τοθ Γρηγορίου Βροχοποόλου 3ου Λόχου Κέντρου Έκπαιδεύσεως Τρι¬ πόλεως νά πληροφορήση σχε τικώς τόν κ, Δημήτριον Ώ- ραιόπουλον Οικονομικήν Έ- φορίαν Χανίων. ΑΓΓΕΛΙΑΙ Οί επιθυμούντες ν" άλλη- λογραφώσιν είς τήν Γερμα¬ νικήν άςάπευθΥονωνται είς τό Καφφενείον Μπ.ΐ"άτου. δ¬ που θο ευρίσκουν ειδικόν με- ' ι
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Ιουλίου 1941
  τού έχθροϋ
  χώρας
  ΰ 2ΟΟΟΟ Ρώοοοϊ
  Περαιτέρω εξέλιξις των έπι-
  χειρήσεων εις την ΦινΑανδίαν
  Η ΒΙΡΜΙΓΧΑΜ ΚήΙ-ΤΟ ΠΛΥΙνΙΟΥΘ ΕΒθΪΒΑΡΔΙΣΘΗΣΑΝ
  ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΕΠΓΓ^ΡΓ]Ο1ΕΤΟΥΦΕΚΙΣΘΗΣΑΝ
  Ι . /__ι~-,Λ«. «αοουβιαβθηβαν είς
  Ανωτάτη Αιοίκη- | «ών,
  "· '*■."' .^ —. Μ ι ■!■ Γ» ^
  V
  Ή 'Ανωτάτη Διοίκησις τού
  Γερμανικόν Στρατοΰ ανε¬
  κοίνωσε την 5ην τρέχον¬
  τος τα κάτωσι :
  Είς τό Άνατολικδν μέ¬
  τωπον αί έπιχειρήσεις
  διεξάγονται συμφώνως
  τώ προδιαγεγραμμ έ ν φ
  ι σχεδίω.Νοτίως των έλών
  τοΰ Πρίπετ διεσπάρμέ-
  να τμήματα τοΰ έχθροΰ,
  είς διαφόρους θέσεις ό¬
  πισθεν τοΰ μετώπουμας,
  ένεπλάκησαν υπό των
  έφεδρειών μας είς μά¬
  χην καί έξεμηδενίσθη-
  σαν- Πολλαί χιλιάδες
  Ρώσσων συνελήφθησαν
  αίχμάλωτοι κατά τόν ά-
  γώνα αυτόν. Οί ,Ούγγροι»
  φίλοι μας κατέλαβον την
  Κολόμεα καΐ τό Στανι-
  σλάβ
  Έκ των παρά τό
  Μίνσκ περικυκλωμένων
  σοβιετικών δυνάμεων,
  ηύτομόλησαν, ώς ήγγέλ-
  ί)η 2;' Ιδιαιτέρας άνα-
  ς, εϊκοσι χιλι¬
  -ΰν, άφοΰ προ¬
  ηγουμένως εφόνευσαν
  τούς πολιτ.κους έπιτρό-
  πονζ
  Άνα^- .. —, τοΰ Μίνσκ
  αμ,εν είς τόν Ανει-
  άδ ζζ>
  Εις τί ν .ίχ/λτικη'ν1 έξα-
  «ολ^υυ^ί ή καταδίωξις
  τοΰ ήττηΐ-ίντος έχθροΰ.
  Τα έκ τής Φινλανδίας
  προελαύνοντα Γερμανι-
  κά καί Φιλανδικά στρα-
  τεύματα απετέλεσαν πε¬
  ραιτέρω προόδους,παρά
  τάς δυσχερεστάτας ^5α-
  φικάς συνθήκας καί την
  κατά τόπους επίμονον
  αντίστασιν τοΰ έχθροΰ.
  Όμάδες μαχητικών
  καί καταδιωκτικών άε-
  ροπλάνων διεσκόρπισαν
  έχθρικάς συγκεντρώσεις
  στρατευμάτων είς τόν
  άνω ροΰν ταΰ Ντίνα καί
  .είς την δυτικήν Οΰκρα-
  νίαν. Κατέστρεψαν πο-
  λυάριθμα άρματα μάχης
  καί τεθωρακισμένα αύ-
  τοκίνητα. Έβομβάρδι-
  σαν μετ' επιτυχίας έχ¬
  θρικάς θέσεις πυροβο-
  λικοΰ καί κατέστρεψαν
  είς τα νώτα τοΰ έχθροΰ
  σιδηροδρομικάς έγκατα-
  στασεις.
  Είς τόν κατά τής μέγα"1 ής
  Βρεττανίας άνώνα, ισχυραί
  δυνάμεις βομβα$διστικών
  άεροπλάνων έβομβάοδισαν,
  κατά την παρελθούσαν νύ¬
  κτα, την Βίρμιγχαμ, σο¬
  βαρόν κέντρον έξοπλισμοΰ,
  τόν πολεμικόν λιμένα τής
  Πλυμούθ, καθώς καί αλ-
  λους λιμένος είς τάς Νοτιο¬
  ανατολικώς ακτάς ΐής 'Λν
  γλίας. Μεγάλαι πυρκαΐαί
  καί έκρήξεις έπεβεβαίοισαν
  την επιτυχίαν τής έπιθέσε-
  ως ταύτης.
  Επί ενός άεροδρομίου
  τής Δυτικής άκτής ιής Αγ-
  Ι Λ'λίας έβομβαρδίσθησαν έ
  πανειλημμένως υπό άερο
  πλάνων μας ύπόστεγα κα
  έγκαταστάσεις μέ βόμβας
  μεγάλου διαμετρήματος.
  Είς την διώουγα τοΰ Μπρί-
  στολ εβυθίσθη φορτηγόν
  5000 τόννων.
  Πυροβολαρχίαι μεγάλου
  βεληνεκοΰς τοΰ πο?.εμικοΰ
  ναυτικοϋ έβομβάρδισαν έχ-
  θρικΐιν νηοπομπήν είς τό
  στενόν τής Μάγχης.
  Έπιθετικαί απόπειραι
  αγγλικών άεροπλάνων κα¬
  τά την χθεσινήν ημέραν,
  άπέληξαν διά μίαν εισέτι
  φοράν είς ήτταν τής "Αγ¬
  γλίας. Κατ' άερομαχίας κα-
  τερρίφΰησαν 9 έχθρΐκά κα-
  ταδιωκτικά υπό τοΰ άντιαε-
  ροπορικοϋ πυροβολικοΰ, 3
  μαχητικά καί 1 καταδιωκτι-
  κόν. Τρία έκ των Ίμετέρων
  άεροπλάνων έλλείπθυσιν.
  Υπό βόμβας άγγλικοΰ
  άεροπ?.άνου κατεστράφη
  εμς την Β^έοτην τ 3 έν αύ-
  τπ μν.'ΐμεΐον τώνκαναδικών
  στρατευμάτων κατά τον
  παγκόσμιον πόλεμον· Ή έ-
  πιδ^ομη αύτη δέν έπραξε-
  ν»ισε στρατιωτικάς ζημίας.
  Μεμονωμενα Βρεττανικά
  άεροπΑ,άνα έρριψαν κατά
  τ.ιν πα9ελι7οόσαιν νύκτα Ι
  μ'κρόν άοιθμόν έκρηκτικών
  βομ;1ών είς την δυτικήν
  Γερμανίαν. Αί ζημίαι δέν
  είναι {.ΐδγάΛ'ί'·
  ίναταδιωκτικά νυκτός καί
  τό άντια,εροπορικόν πυρο-
  βολικόν και έρριψαν 5 έκ
  των έπιτεθέντων άεροπλά¬
  νων.
  σις τού Γερμανικόν
  τού ανακοινοί:
  2Ο.ΟΟΟ ανδρεςέκτων
  άποκλειοθεισών παρ»4 το
  Μίνσκ σοβιετικών στρα-
  τάς
  ύ εφόνευ¬
  6
  οεΠόθηοαν, «φ
  σαν προηγουμένως το6< πολιτικούς έπιτρ ό π ο υ ς των. 52.ΟΟΟ αύτόμολοι Ή Άνωτάτη Διοίκη- ( τομόλησαν χθές έκ σις τοΰ Γερμανικοϋ Στρα ; «2.ΟΟΟ βτρ*τιώτοιι τοΰ ανακοινοί: ι χοβιετικής βτρ*τι· Υπό--ήν πίεσιν της γερ της * η μανικής κυκλώσεως, ηύ- «ς ΐου Μίνσκ._________ Συστηματικαί καταστροφαί είς Ούκρανίαν ΤΤαρά τό Σιτομιρ κατεστράφησαν 500 φορτηγά αύτοίανητα καϊ 18 σιδηρο- δρομικοί συρμοΐ—Κατερρίφθησαν 281 σοβιετίκά άεροπλάνα—Κατεβυδίσδη- σαν 44830 τόννοι περΐ την Αγγλίαν 'Δπό τό οτρατηγεϊον τοδ Φϋρερ ό Ιουλίου. Ή άνωτάτη διοίκησις τού γερμανικοϋ στρατοϋ ανακοι¬ νοί; Είς τό άνατολικόν μέτωπον αί έπιχειρήοεις εναντίον τής λεγομένης γραμμής Στάλιν έί,ακολουθοϋν συμφώνως τώ προδιαγεγραμμένω σχεδίω. Όάριβμός των άπό 22 Ίου- νίου μέχρι τής 5 Ιουλίου συλ ληφθέντ,ων αίχμαλώιων ηυ¬ ξήθη είς 300 ολοκλήρους χι¬ λιάδας. Ή όεροπορία 'ύπε'στήριξε τάς έπιχειρήσεις &ί' οδιακό- πων έπιθέσεων εναντίον έχ· θρικών φαλάγγων καί συγ- κεντρώσεων στρατευμάτων. Μόνον είς την περιοχήν τοϋ Σιτολμίρ, κατεστράφησαν διά βομβών καί υπό των πο- λυβόλων καί πυροβόλων καί των άεροπλάνων 500 φορτη- γά αύτοκΐνητα καί 18 σιδηρο δρομικοΐ συρμοί. Έτεραι άεροπορικαί έπι- θέοεις κατά την παρελθοθ· σαν νύκτα ϊ,στράφηααν ίναν τίον των είςΣμολένσκ σιδηρο δρομικών καί συγκοινωνια κθν κόμβων.Λ , ,, 'ΙΙ σοβ.ετική άεροπορία ά- Τιώλεσε χθές 281 άεροπλάνα είς άερομαχίας καί 183 κα- τεστραφησαν επί τοθ έδά- φους. Κατά τόν εναντίον τής με- γάλης Βρεττανίας άγώνα ύποβρύχια κατεβυθισαν είς τόν Ατλαντικόν εξ έμπορι- κα πλοϊα συνολικής χοορητι- κότητος 33830 τόννων καί έΐτροξένησαν βλάβας είς ε'ιε- ρον πλοΐον δια τορπιλλισμοο. Άεροπλάνα κατεβυθισαν πε¬ ρΐ την Αγγλίαν κατά την τε¬ λευταίαν νύκτα 2 φορτηγΛ άτμόπλοια συνολικοθ έκτο- πίσματος 11.000 τόννων. Γερμανικά καταδιωκτικά κατέρριψαν κατά την χθεσι¬ νήν ημέραν, χωρίς αύτά νά ύποστοΰν ουδεμίαν απώλειαν, τέσσαρα Άγγλικά καταδιω- κτικά καί έ'ν μαχητικόν πρό των Νορβηγικών άκτών. Τό πυροβολικόν τοϋ ναυτι κου κατέρριψεν είς τάς Ν<>ρ-
  βηγικάςοώσαύτως ακτάς τρία
  Βρεττανικά «άεροΐτλάνα, εν
  περιπολιακόν δέ πλοΐον ετ·-
  ρον άειοοιτλάνον είς τό στε
  νόν τής Μάγχης.
  Είς την βόρειον Άφρικήν
  προσπαθεία έξόδου άπό τό
  ΤομπρούΚ Αγγλικών άρμά
  των μαχης ένέπεσςν είς το
  ηνωμένον πΰρ τού Γερμανο·
  Ιταλικού πυροβολικοΰ. Γεμ·
  μανικά σμήνη άεροπλάνων
  μαχης καί άεροπλάνων κα-
  θέτοο έφορμήσεως έβομβάρ-
  δισαν τόν λιμένα τού Τομ-
  προύκ. Έβλήθησαν αποθήκαι
  καθώς καί εν έμπορικό'
  πλοΐον. Έπάκτιος πυροβο-
  λαρχί'ΐ έξηναγκάσθη είς σιω-
  πήν. Γερμανικά άεροπλάνα
  διεσκόρπισαν φάλαγγας τε-
  θωρακισμένων αύτοκινήτων
  παρά την Χά ιπάτα.
  ϋΐς τον χόρΓ,ν τής Μεσογείου
  άεροπλάνεΐ κα9έτου έφορμήσε¬
  ως καί μαχητιά τοιαθτα έττετέ-
  θησαν ίναντ,ίον τήτ Φεμαγοΰ-
  στης είς την «ίνατολικήν άκτήν
  ■:ής Κ,ύΐτρου.
  Τα εύθεΐα πλήγματα βομβών
  μ&γαλου διαμπρ-Ίματος, έττοο·
  ξένησαν ζημία. είς δύο ίμποοι
  ! κά ττλαϊα καί είς τάς έγκατα-
  στάσρις φορτοιΐκφορτώίΓεως τοθ
  λιμένος.
  ΕιΙς Κν αεροδρόμιον της Νή¬
  σου, βόμβοι >.ιτεσ3τν επί των ϋ·
  ιυοτέγίόιΐ τοΰ έχθροΰ.
  —Ό έχθροι, ερριψΓ κστά την
  παρελθούσαν νύκτα είς την Δυ¬
  τικήν Γερμαν χν ίκρι κτικάς καί
  ίμττρησ .-ικάς ^ι-,Λβαις. Ό άμ-χ-
  χος ττληθυσμος υπέστη σημαν¬
  τικάς απόύλεί<τ(ς είς νεκρούς καί τοουματίας. Συνοικίαι κατοικίσι και οημόσια κτίρια έβλήθησαν κυοΐ^ς είς χο Λΐάνστερ καΛ τό Μπίλεφελντ. Κκτσδιωκτικά νυκτός κατέρ- ριψ-ίν ίπχά ήκ των ΐπιτεθέντων άεροπλανων. ΒΕΡΝΗ 7 Ιουλίου.—Τό [ «Έκτσέηντζ Τέλεγκραφ» πληροφορεϊται παρά τού ί- διαιτέρου άνταποκριτοΰ τού έκ Μόσχας τα κάτωθι: Συμφώνως πρός την υπό τοΰ Σίτάλιν δοθείσαν διατα¬ γήν ένηργηθη συστηματική καταατροφή είς την Ούκρα¬ νίαν κατά την ύποχώρησιν των αοβιετορωσσικών Στρα¬ τευμάτων επί τής γραμμής τοΰ Δνείατερ. Εΐδικά άπο- σπάσματα έπεφορτίσθησαν μέ την άποκλειστικήν έντο- | λήν τής καταστροφήν. Είνε έφοδιασμένα μέ εΐδικα φλο- γοβόλα διά την καταστρο¬ φήν των σιτηρών καί μέ έκ- κρηκτικάς ϋλας διά την κα¬ ταστροφήν των οίκιών των χωρικών. Έξεπάστρευσαν τα ζώα, χωρ'ις νά λησμονή- σουν τάς όρνιθας, τάς οποί¬ ας έδηλητιιρίασχν ώστΐ νά μή είνε φαγώ;ιμοι. Πιστεύεται ότι κατ« τάς τελευταίας ημέρας πβριου- σίχι πολλών έκατομμυρίων έξεμηδενίσθησαν διά τού τρόπου τούτου. Αυτή ή π«· ράφρων καταστροφή των μπολσεβίκων τής Μόσχας στρέφεται αποκλειστικώς ε¬ ναντίον τοΰ πληθυσμοϋ τής Ούκρανίας ό οποίος κατα. δικάζεται οϋτω έν επιγνώσει είς την πεΐνα καί την άθλι- ότητα. Ισχυράς βομβαρδι- σμός τού Μπεθρούτ Η ΠΑΛΜΥΡΑ ΕΠΕΣΕ ΜΕΓΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ιου¬ λίου.— Συμφώνως πρός τό έκ Βισύ μεταοΌθέν στρατιωτικόν ανακοινω¬ θέν, ο£ άγγλοι επηκολού¬ θησαν τάς δομβαοδιστι- κάς έπιθέσεις εναντίον τής πόλεως Μίχεϋρούτ. Κατέλαδον ωσαύτως κα¬ τόπιν ισχυράς έπιθέσεως διά τεθωααχιβμ.ένων αυ¬ τοκίνητον την Ηχλμ,ύραν ήτις είχε επί τριήμερον κρατήσει την ίίμυναν έναν τίον ;άσυγκρ»£τω; ρων ο*υνάμεων. Νοτιοανατολικώς τοϋ Ντεΐρ-εζ-ξούρ αί γαλλι- κ-αΐ δυνάμεις αντεστάθη- σαν Μ*θώς άναφέρει πε¬ ραιτέρω τό ανακοινωθέν κατά, των έξ 'Αμιποΰ Κε μ.άλ επί τής οεξιάς δ- χθης τού Κύφρατου προ- ελαυνουσών ηχή των»Αγγλικώντμημ.4των. Γαλλικά δ ΑΝΑΚΟ.ΝΩΙ.Σ Ανακοινούται έκ τής Γεν. Διοικήσεως ότι ό κ. Γενικό; ΓραμματεΰςΚοή τη, δέχεται μόνον κατό¬ πιν αίτήσεω; καΐ είδι- κή; τού προσκλήσεως. Διά άπαντα τα ζητή- ματα δέον ν' άπευθύ- νωνται οί πολίται δι' αί- τήσεω; των, γεγραμμέ- νης επί πενταδράχμου χαοτοσημου, θά λύων¬ ται δέ ταυτα κατά σει¬ ράν προτεραιότητος. Ε^; τάς αίτήσεις θ' ά-οστέ- ληται ταχυορομικώς έγ- γραφος απάντησις καί ώ; έκ τούτου άπαγορεύε ται απολύτως ή ύφ"* οί- ουδήπατε άπασχόληαις των- ύπηρεσιών τής Γεν. Διοικήσεως. κα> ϋν χ
  Ή Μπεϋ,^ούτ ββομβχρδί-
  α3η σφοδρώς. Πολλαί συνοι¬
  κίαι τής πόλεως είς γ«$ έηβ{.
  άς δέν υπήρχον ούδβνός «Ι·
  δούς στρχτιωηχοΐ ατόχβι,
  έβλήθηααν σοβαρώς υπο
  έκρπκτικών καί βμπρηαπ-
  κών βομβών.
  ΕΠΙΓΡΑΦΐΠϊΓΐΙΙΝΑϋΔα
  Κατασκευάζονΐαι μέ Λα-
  τιν1χοος χαρακτήρος καί συμ
  Φώνως πρός τό ύπόδειγμα
  τής Γερμανικής Στραπωτι.
  «ής Δνοικήσεως ε(ς το παρά
  την οδόν Χάλη5ων Χρ^ματο
  πωλεΐον « Χ ώ λ η ς »
  ΕΜΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ^ΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Οσοι θέλουν ν οποστείΧουν
  ατολά δ
  «αν δύνανται ν· άπεοθΰνω.τσ.
  £ ς Τά Γραψεϊα τής έφημΓρίδος
  μας, όδ6ς ΣουρμελΓι 22 (6πι·
  σθ^ν Καπρίς) αιΤ6 τής 9-12
  καί 3-8 κ^θ- εκάστην, δπου θά
  ευρίσκουν εΙδικ^ν μ«τβ»ρα-
  βνχΐ λογικης