89787

Αριθμός τεύχους

7

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

11/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 7
  ΡΓ6Ϊ3 2 ϋΓδεεΙ'
  'Δριβ. 7
  — Τιμή Δραχ. 2
  δεηΓίίτ.1βίτ.βΓ
  V.
  ΡΕΚ.ΡΙΚΑΚΙ8,
  ιιπά ϋτηε_ : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3, Οηβηίβ
  ΟΗ&ΠΪ& άβη ισ. Τηΐί 1941
  Χανιά 11 Ιουλίου 1941
  ΚΑΕΜΡΡΕ ΑΝ
  ΟδΤΡβΟΝΤ
  ΕΚΡΟίΟΚΕΙΟΗ
  & Ζίβΐβ ίη Εη^Ι&ηά οοηαοαΓάίβΓΓ —
  ΟβΐΓαίίΐηβΓΪβπ νοπ Η&ΐία ίη ΒΓ&ηά
  ηηά
  Αηβ άβιη ΡβηΓβΓη&ηρτ;-
  θΓ, 9· Τηΐί.
  ΟοβΐΊιθαιΐηαΐΐάΌ άβΓ
  %ίίΙ σβΐε&ηηΐ:
  Αη άβΓ 8τβ5&ιητ.θη Οβί-
  ίΓοητ: νβΗβαίβη άΐβ
  ΚθβΓΠρίβ βΓίθΙο,Γβίθη.
  ΙγΠ Κ&ΓΠρί £β£βη ΟΓΟβ'
  ί ΐάί
  δθΓίταηηίβη
  άίβ Ι,ηίτ ννβίίβ ίη άβΓ Ιβτζ-
  ίβη Ναεητ. Κ.β3ΐ:ηη8:3ννβΓ-
  Ιεβ ίη Βίηηίη&Γΐ&ηι, άίβ
  βτααΙβννβΓΐτ ιιηά νβΓβθΓ-
  Εΐΐηρ/βΙϊβττίβοβ άββ Η&ίβη
  Ρΐγηιοηίη βοννίβ 1η: ίβ£8νν·ί-
  εητί£β Ζίβΐβ άβΓ Ηββίβη
  θΓβ&ΐ Υ&πηοητη ηηά
  ΑββΓάββη. νίβΐβ κτοβδβ
  ΒΓεεηάβ Ιίββββη άβη Εγ-
  ίοΐ£ άίβββΓ Αηρ-τίϊίβ βΓ-
  _βηηβη. Ββί Ι,ηίτ,&ηΒΓίί-
  ίβη £β£βη Ρ1η&ρΐ86ΐ.ζβ ίη
  δΐΐάθδΐβπβΐ&ηά ννηΓάβη
  ΒοηιοβηίΓβίίβΓ ζννίδεΐιβη
  Ρΐ
  βτ&Γΐβηβ
  Τοβοΐιαοΐιΐβτ.
  Ιτη δββ^βοίβτ. ιιτη Εη"
  Κΐαηά νβΓββηΙκτβη Καηιρ-
  ίΐΐ'.^ζβνι^β βίη Η&ηάεΐ-
  βε'ιίίί νοη 3<>οο ΒΚ.Τ ηηά
  Ί363ε1ΐ8&άί^1βη ζννβί Ργε-
  ο1ι1.βΓ άτΐΓοη ΒοηιοβηίΓβί-
  ίβΓ βεηννβΓ.
  Ιη άβΓ Ν&εητ ζηηι 8. Τ,ίι-
  1ί -«Γ3.ΓΪ βίη 8ΐ3ΒΓ^βΓβΓ
  άβητδεηβΓ
  ε βίη
  1»8:θγ, Ι/3.£βΓη&1. Τ&ηΐε-
  αηΐαη&βη ιιηά ΟβΐΓ&ίΗηβ-
  τίβη ίη άβΓ 1>Γίτί8οηβη
  Ρΐοττ.βηΙ>3.3ί8 Ηαίία ίη
  ΒΓ-ιηά.
  Ββί νοΓβαοηβη άββ
  Ρβίηάβ3, ατη κββΐΓΪ^βη
  ΝΓ.^ΙιηιίτΙϋκ άίβ Καηβΐ-
  ^ύ3ΐβ ιιηά άίβ άβχιτβοηβ
  Βιιοηΐ αηζα^Γβίίίβη, βοΗοβ-
  8β:ι Τιβίϊβϊ' 6βί ηιΐΓ βίηβηι
  βίρ;βηβη νβΓΐιιβτ. βΐί ογϊ-
  Η ^άβ 1
  β ΚρΒΓ
  ΓΪβη ίη άβΓ Ιβτζίβη
  Ν&οΗτ 8ρΓβη8Τ-νιηά Βταηά-
  οοηιο£η αη νβΓβεΗίβάβηβη
  Οτ1;βη ■ννββτ.άβιιτ.βοηΐΒηάβ.
  ϋίβ, Ζίνίΐοζνοβυίβηιη^
  Ηαττβ νβΓΐιΐΒτβ &η Τοίβη
  ιιηΐ νβΓΐβΙζΙβη. ΝαοΗΐ-
  Ϊ0£ χβΓ ιιηά Ρΐ&1ι&Γΐ;ί11βΓΐβ
  βο1ΐ383βη βοηΐ άβΓ αη^τβί-
  ίεηάβη ΙϊΓίίίβοΗβη ΡΊα£-
  1
  χιβτ
  Βδί άβη ^
  ^ϋ{τ1ίεε^ηρ^βη άβ3 β
  ο;βη Τβ.£β3 &ηι Κ&ηαΐ
  Γβίοΐιίβ ά&8 7&8β
  «ΙβΓ β.ίοΗΐΓΐο{βη
  664. ΐΛΐΐτ.8Ϊβ£: ιιηά
  3βηβ ΖλΗΙ νοη Α
  ββη, άίβ ά&β ΤΓαάΐΙο&
  ^Γ ΐιΐ5 ζηηα Εηάβ
  . ΗίβΓΟβί
  η&ηΐ δοηηεΐΐ δβίηβη 3^·>
  39· ν.ηά 4<>. Ι^ιιίτδίβίτ.
  δΤΑΕΒΚδΓΕ δθνΐΙΕΤΡΑΝΖΕΒ ΥΕΗΝ10ΗΤΕΤ
  ΒβΓΐίη, 9
  Ββί άβη Ιίίΐΐιηεη νοΓ-
  3ΐοβ33εη άβιΐτβοΗβΓ νοΓαα-
  ίηι Οβΐβη
  δίοΐι &ιιοη άίβ αιιβ-
  3εΓθΓάεηίΗο1ιε Κ&ιηρί-
  ηηά Ββννβ&ΗοΗΙιείΙ:
  νβΓάβΓθΙίοη ίΐΐΓ άΐβ Βοΐ-
  βοηβνν'ΐβΐβη αιΐ8. δο
  άβη νοη βίηβΓ
  τίβ, άίβ βίηβΓ νοΓβτοδδβη-
  άβη ΡαηζβΓαοτβίΙτιηο; ζιι-
  ^βτβίΐ ντεΐΓ, αΐΐβίη δβεηβ
  άβΓ βτδβΓ^βτβη δο-ννίβΐρ&η-
  ζβΓ νβΓηίοηίβτ, ίβτηβΓ
  νβΓηίοΗίβτβ άίβββ Β&ττβ-
  Γίβ ζτπβί
  ηηά δβτζτ,β ηιβΗΓβΓβ
  ββΓ ΟβίβοΗτ. δίβ ζβΓ-
  βοΐιΐιΐβ: ηηά ζβΓ-
  βρτβη^τβ ΙΐοΙδεηβτηίδτίδεΗβ
  Μ&Γ3θ1ι1ίθ1οηηβη ηιίτ: Ιη-
  ί&ηίβΓίβ ηηά Ρ&ηΓζβα&βη
  &11βΓ Αγτ:, ά&ΓΐιηΐβΓ &ιιοη
  βίηβ Γΐοΐδαΐιετχΐϊδίΐδοΐιε
  Μ&ΓβοΗΙτΧθΙοηηβ νοη νίβΓ
  ΚίΙοτηβτβΓ
  ΟγρβΓη οοηιο&ΓάίβΓΐ.
  Κοπι, 8.
  νοΓθί ιιη5ει·6Γ
  τιΐαίίε ΙιαΙοεη άεα ίεϊηάΐΐοΐιεη
  ΒιαεΙζραηΙίΙ Νϊοο5Ϊ& Άιί Ογ-
  ρετη 5οηιο<ΐΓ(ϋ6Γ(:. Εη άεη Αηΐ&^εη άεκ Ρΐ άΐ Ρΐ §εΐΓθίί, κ& Βοάεη ίη Βπιηά ^εχετζι ιπκΐ ιιιεΐίεΓε Ρΐ Ιη ΝθΓάίΐίΓΪΙία ιιχτΐΓάεη αη άαν ΤοοπιΙί-ΡΓοιιΙ εΐηϊσε ηιΐΐ ΙηίαηΙεΐιβ- ιπιά ΡαηζεΓνεΐ'- τπιιει·ηαηπηεηο άεδ Οεο·ηεΓ5 Ρεαεν αΐ ΙιαΙοεη Βείεδτϊβ-αηιΐδΐαει-ΐίε νοπ ιιηά Ρΐυ^ιαετζραη- οεδΐΐιοΐι νοη Μ ιΐ'δα Μα- τηιΐί ^εΐΓθίίεη. Ε« εηΐ^ιαηίΐεη ιιιΐυάεΐ" ϋίαΓΐίε Εχρΐθϋϊυηεη §;1ιε Ρΐπ^ζειι&ε αι ιι- ίοη Ρ>οπιοεη ;ιπί Τι-ΐροΐΐ ιιηά
  ηίί.ΐί>ΐ.
  Ιη. ΟδΙαίΓΪεςα (ΙαιιεΓίε άίε
  ΐΐΙΙΙΙϊκΙίίί': πή ΑΙο
  πή
  ; νοη ν^ΙοΙιβΓΐΐ αη. Ό^γ
  ίηα ηηΐεπιαΐιηι εΐηεη Εϊη-
  1! ίη ααΗ (.ΐεΙ)ΐοΙ νυπ Οοη-
  ι- ιιηά ιιχατί εϊηί^ε Βοιηίοΰΐι
  ί "ΌΙινϊεΓΐβΙ
  ΒοΙδοΗβ^ν-ίβτβη δοΗοβββη
  ηιίτ ϋαπι-ΒΐΑηι - Μηηίτίοη
  ΒεΓΐΐη, 8.
  ϋίε οοΙδθΗεννίδτίδαΓΐεηΤΓαρ-
  ρεη ΐΐίιοεη επ είηί^εη 8ίε11εη
  Βαηι-Οεδοηοδδε νεπιιεη-
  Βεΐ ΕΓδταεΓηιαίΐβ· νετ-
  ΒηηκεΓ ίη άετ
  Οε§;εηά νοη ΌαΤοηο ιαιΐΓάεη
  ίη άεη ΜιιηίΐίοηδΙίατηηιεΓη
  ΚίδΙεη ιηίΐ; ϋαηι- Όιιτη -Οε-
  δοιιιίε ΟεταεΙΐΓε υηά
  ιηίί Όαηι-
  ϋαηι-Μυ.ηίΙ;ίοη
  Έ.οάηβγ»
  άΓβί Μοηειίβ &ιΐ55βΓ
  ΟβίβεΗΙ
  ΒεΓΐίη, 7· Ιιιΐί.
  άϊο ά&δ
  «Κ,ο-
  άηεγ» ΐηι Κ&ιηρί τηϊ άετ
  «Βίδΐη&Γΐο» εΓΐίΐΙεη Ιι&τ, Ηα-
  βεη δίοΐι }&ίζί πσιοΙι ^εη&ιιεΓ
  ίΐΐδ ιπεΐΐ&ιΐδ
  ιιγ-
  ίΐη§:εηοηιηιεη
  ιιΐιΐΓάε. Ν&οη Αιιίί&55αη§: βηιε-
  άεη <3ίε ίΐη άεΓ «Κοάηεγ» ετιιΐα ζιιΐεί 5ίδ (ΐΓεί Μοη&Ιε ίη Α ηεΐπηεη. Ο-Γβηζζιπίδηβηί&ΙΙβ ζταί- δεΐιβη ΡβΓΐι ηηά Εΐια&άοτ ΜεΙΐΓετε Αη^τίίίε (ΙιπόΙι ι-- Τταροεη ^^^η&, 8. Είη ίη άβη βΓβίβη Μοη- ο&ηβδ οίΒζίβ11β3 Κοΐηηιιιηί α,ηβ ΐβίΐτβ άβΓ Οβίίβητΐίοΐι- Ιεβΐί ηβηβ ΟΓβηζζ—ΐ- δοηβηίββΐΐβ ζιτΐΪ3θ1ιβη Ρβ- τη ιιηά ΕΙεη&άθΓ ηιίί, άίβ νίβΙΙβίοΗτ νοη δοΗχπβΓ- ιπίβ&βηάβΓ Ββάβιιτιιηβ- 8ίηά. Αγπ 5· Ινιΐί Ηεβττβη άίβ οΐιζβΐΐί& άίβ ΡβΓΐιροβίβ" νοη ιιηά 1ίβοηη£ίΐ1 βη- ^& ϋίβ | Κδβηιρίθ ά&ηοΓίβη νοη ΐο ΧΙΗγ οίβ 15.30 υηι-. Α«ι 8οηη1.β8Γ, 6. Τηΐί βτίοΐ&ίβ ηαίίΐ&§;3 βίη βΓηεητβΓ Αη&Γίίί αιΐΓοη άίβ ΕΙίη&άοΓ — Τπιρρβη ' αιιϊ Τ-ια Ραΐηαίΐ. ΑΙΙβ Αη- ΚΟΟδΕνΕίΤ ΡΕΝ ΚΚΙΕΟ Ιδΐ&ηά άιΐΓοη &πιεΓί1ί&ηί3οηβ Ττηρρβη οβββτζτ ΤΙηβΓΐιδΓίε Είη_ιίβεΗηης: ίη ΕιΐΓορα ΝΕν ΥΟΚΚ, 9. Ιη άετ Αυδΐοΐιΐ:, ιιηι ]εάεη ίδ ΖιχιίδθΓΐεηίΕεΙΙε ηεΓθεί- ζαίαεΙΐΓεη ιιηά &α£ ΐ ηιίΐ ά Κοηταΐΐΐ ζιι Ιοε- Ιίοηιπιεη ιιηά εηϋ^ε^εη δβίηεΓ ίεϊεΓΐίοΙιεη νεΓδρΓεοΙιιιη&εη νοΓ άεΓ νν'ίεάεΓαΐαΙιΙ, ^αΐΐεδ τιιηι ζα ιιιοΐΐεη, ιιηι άίε νε- Γείηίίίίεη Βΐίΐαϊεη αηδ άειη Κπε§· 1ιεΓ&ιΐ5ζα1ια1ιεη 1ι&1 ^ε- δΐεπι Κ,οοδενεΐΐ: είηεη ηεαεη ΑΙίΙ άεν νεΓ^εαΐ&1τί§αη& εί- ηε» Ιίΐείηεη ιιηά ιιηοειιιαίίηε- τεη Υοΐΐίεδ άιΐΓθΙΐβείιιεΙΐΓτ, ίηάεηι εΓ, ιιΐίεεΓ άεηι Κοη- §;ΐ'ε5δ ίη είηεΓ Βοΐδθΐι&ίΐ: ηιίΐ:- ϊείΐτε, αηιεΓΪ1ί£ΐηίί.ο1ιε Τΐ'υρ- ρεη ηαοΐι Ιδΐαηά εηΙδΗηάεε. ϋίε ατηεΐιΐίίΐηίδςΐιεη ΜαΓΪ- ηεΐΓαρρεη δοΐΐεη άίε δθΐιεη δ ιιηά δετζεη. νοη άίεδεη νοΓ άεηι αηιεΓΪΙί&ηίδθΙιεη ίη ΪΓ^εηάείηεΓ Ρογγπ ζιι ΓεςΗΐίεΓΐί^εη, ίΓίδοΙιΙ άεΓ ΡΓαεδίάεηΙ; ά&δ αΐτε Μ^εΓθΙιεη ΓΪίίδαοδίοΙΐΓεη ϋεατ- αιιί άίε ιαεδτΐίοΐιε ΗεηιίδρΙι&εΓε αιι£, οοιιΐοΐιΐ Ιδΐαηά αιιοΐι ηαοΐι αηιεΓΪΙΐαηί- δθΐιεη Αηδίοΐιίεη ηίεηιαΐδ ζιιγ ΗειηίδρΙι&εΓε Ιιαι. Βίε νεΓείηίβίεη δο ΙοΓαςΙιΙε εΓ άειη 1ιεϋί§' νοΐ', Ι5εϊ>ετζαη2' νοη
  είηα
  δβΐβη άητοη άίβ
  ΡβΓχιίΓΐιρρεη β,Ιι^βχΐΐίβδβη
  τ— ογΛβη. ϋίβ ΡβηινβΓΐιΐδΙβ
  δβίη βίη ΤοτβΓ ιιηά άΓβί
  νβΓταηηάβτβ. Ε^ηαάθΓ
  ηαοβ ΐ6 Τοΐβ ηηά βίηβ
  ηηοεΐχαητβ ΖαΗΙ νοη νβΓ-
  τααηάοΐβη ζή νβΓζβίεηηβη.
  Όίβ Κεεηιρίε, άβΓβη
  Αιΐ3πι&33 δίεη ζιΐΓζεί!
  ηοοΐι ηίοητ ίΐο&Γδβηβη
  , άειηβΓη &η. ϋίβ Κ.β"
  , ρεπιαηίβοηβ Τηιρ-
  ρεη ηεεττβη βη νβΓβοηίβ"
  άβηβη δΐβΐΐβη
  ηίβοηβ θΓβηζροβΙβη
  ίβΐΐβη. ϋίβ
  νοη Ρβι-ιι βΓΐίΙβΒΓί: 5
  άίβ ρεΓη&ηίβοηοη Ττηρ-
  ρβη ΙιεεΐΓβη δίοη
  άαΓδΙι
  ηίοηΐ ζαΐΗδδεη. Αηιετΐΐία
  ιχιιιεηδθΐιε ίηι Αιι^εηΜίο^ άίε
  δοανεΓ&εηίϋαεΙ: άΐεβεΓ ΟεΙοίε-
  Ιε ηίοΐιΐ ζή ίΐεηάεΓη. ΟείΓεα
  δείηετ ΙίΓίε&δΙιεΐζεΓΪςΗεη Ρο-
  Ιίΐίΐί δΐεΐΐΐ Κοοδενεΐΐ άίε άτεί-;
  δΐε Βεηααρταη§: ααί, ά&δδ Α-
  ηιεπ1ί3 ]εάεΓ Ζαη&εηοειπε-
  δθΐιΐαηάδ &ε£εη άίε
  ΗεηιίδρΙι&εΓε νοΓ-
  Ιοεα§'εη ηιαεδδε. ϋίε εΐ-
  ιιΐαί§:ε ΒεδεΙζαηβ· Ιδΐαηάδ
  άιΐΓοΙι άεαΐδοΐιε Τταρρεη οε-
  άεαΐε ζαάειη είηε
  Ιαηάδ ηιίί.
  ζή οειιΐείδεη, άβδδ εΓ
  β-εαΐίΐΐϊ ίδΐ, άίε ΜοηΐΌε—ϋο-
  ΙίΐΓΪη νοΐΐεηάδ ζή ζβΓΓεΐδδεη,
  Ιείΐίε Κοοδενεΐΐ ιχιείιεΓ ηιίι,
  άαδδ εΓ άεΓ ΡΙοΙΙε Αηιΐΐεί-
  δΐιη^ ^ε^εοεη Η&οε, άίε 8ί-
  οηετηείΐ άεΓ νεΓ^ίηάαη^δαιε-
  &ε ζψίδοΐιεη Ιδΐβηά αηά άεη
  νεΓείηίβΐεη δί&αΐεη ζή
  Γαητίετεη.
  Ιη άετη Αιι^εηβϋοΐς, ταο
  ϋειιΙδοΗΐίΐηά ίηι
  Γοραδ υηά τηίτ
  ζιιη^ &11εΓ «εηΓορ&είδοηεη
  "ν/οεΙΙίεΓ ά&δ Α1)εηά1&ηά νοη
  άεΓ οοΙδςΙιειΐΐίδΙίδθΓΐεη ΟείαΙΐΓ
  ΙοείΓείΙ, νεΓ&εαΐδΙτίβΐ Κοοδε-
  νεΐι εϊη Ιίΐείηεδ ιιηοειααίίηε-
  Ιεδ νοΐΐί, άαδ ηευΐΓαΙ βΐείβεη
  τχχίΐΐ. Ναοΐιάεηι εΓ δίοΐι όγ
  είηίίίεη ΜοηαΙεη ,ιη άεηι άαε-
  ηίδοΐιεη Βεδίτζ Οτοεηΐαηά νεΓ-
  βηίίεη ΙιηΙ, δεηάετ ετ ηηη
  Τπιρρεη ηαοΐι Ιδΐ&ηά ιιηά
  υε^εΐιΐ: άαηιίι είηεη α&βτεδδί-
  νεη Α1ί[, ίαεΓ άεπ εδ Ιίείηε
  ίΐηάετε Βε&Γυεηάηηδτ &ί[)τ,
  αΐδ άίε ΑομοΙιΙ, άακκ ΡΓ&εδί-
  άεητ Κοοδενεΐΐ ιιηι ΐεάεη
  Ρτεΐδ ΖιπίδαΙιεηίαεΠε δοΐι&ίίεη
  ιυίΐΐ, υηι ααί άίεδο 'ννείδε τη'ιί
  άετ ειιΐΌρ&είδοηεη ΚΓΐεβδζοηε
  ίη ΒεΓαεΙΐΓαηίί ζιι Ιίοηιηιεη.
  ϋ& άεΓ ΚΓίε§: ηίοΐΐϊ ζα ίΐιτη ίη
  άίε αιεδΐΐίοΐιε ΗεηιίδρΗαεΓε
  εςοιηηιΐ, αηά ά» αιΐδδετ είηί-
  ηί^εη νν'Λΐιηδίηηίκεη ηϊε-
  ηιαηά ίΐη είηεη Αη&Γΐίί αυ£
  άίε αιεδΐΐίοΐιε ΗεηιίδρΙι&εΓε
  , δαοΐιτ Κοοδενεΐΐ άεη
  ^ ιιεϋεΓ Τααδεηάε νοη
  8εειηεΠ<:η Ιιίηαιεϋ ίη άθΓ εα- ααί. ΑΙΙεδ, αΐαδ άεΓ ΡαεδίάεηΙ εΓ δείπε ΜαδδηαΊηιεη όγ- ϊ, ί^Ι οοιααδϋΐι; υη- ια ιΙιγΙικϊι. ΕαΓορ.ι αιοεΐ' <_·ιη- ρήηάκΐ άίεδεη Λ1:ί Κοο^εχ'εΐϋδ Λΐδ κίηεη υεα^δίοΐιΐίίίΐεη ϋοΐ- , αΐδ 'είηε
  3ΕΙΤΕ 2
  ΜIΤ^ΓΕI^υΝΟ3Β^Αττ ρυεκ κκετα
  ΡΟΡΤδΟΗΡΕΙΤΕΝϋΕΡ ΑΝΘΡΙΡΡ
  ΙΝ ΒΕ68ΑΡΑΒΙΕΝ
  ΟζβΠΛοννίτζ β,βηοηΐΐηεη—νβΓίοΙβταηβτ &ηί ΟΓβίτβΓ Ργοπι ίη Ο&ΐϊζίβη—
  ίίβ ?βρ;βη ίβίηάΊϊοΗβ Κ.ιιβο1<ζη8Τ3θε 204 βοννΐβτίΐϋβτζβαρ/β νβΐ·ηίοητ.βτ. άειη Ρα1ΐΓεΓηαηρι"ς;α3Γ- ΟΒεΓΐίοηιηιαηάο άεΓ Ιη ΒεδδίΐΓαβίεη δΐηά άίε άεηίδοΐιεη ιιηά ηιΐτΐΒεηϊδθΙιεη Τπιρρεη ηαοη ΑΓθννείδαη£ νοη όεσ,εηαηβτίίίεη ίη ίθΓί- δοΙΐΓείιεηάειη Αηβτίίί. Ιη άεΓ Βηκοννίηα εΓΓεϊςηϋεη ταιηεε- ηίοΐιε, ηοΓάννεδτΙίοΙι άανοη αη^ίΐΓίδθΙιε ΚΓίκίτε άεη 05ετ- Ιααί άεδ Όη^δΐΓ. ΟζεΓηοννΐίζ ίδί £εηοηιιηεη. ϋίε νεΓίοΙ^υπβ· άεδ Ρείη- άεδ ίη Οαΐίζίεη ννιΐΓάε ΐη ΙεΓ ΡγοπΙ ηυεΓ άεη δεΓετη - ι ΝοεΓάΗοΙι άεΓ ΡπρεΙ—δαΐη- ρίε άηη£6η ΥεΓοεοηάε άεδ άεαΐδθΐιεη ΗεεΓεδ Ιοεηιρίεηά αα£ οτείΐεΓ Ργοπι β·ερ;επ άεη ιιηά άϊε οβειε Οίίηα β δΐαυζριιηΐίΐε άεδ Ρείη- άεδ ηιϊΐ: Βοπιοεη αΐΐετ ΚαΙίβεΓ. Όίε δον]εΐ3 νεΓΐθΓβη ΐιη Εαα- I ίε άεδ 6. ^η1^ ίηδ^εδαηιΐ: 204 Ι Ρ1ιΐ£ζειΐ£ε, άανοη ΐόο ίη ^αί^- | 1ί£εηιρίε», 41 Ρΐη&ζεα^ε ννιΐΓ- άεη αηι Βοάεη ζεΓδτοεΠ:, άτεί άηΓθΙι Μΐηεηβαοΐιβοοτε αίο^ε- δοΐιθδδεη. Ζεηη εΐ^εηε Ρΐα^·- ζεα^ε ννεΓάεη νεπηΐδδΐ:. Ιη άετ οεδΐΐϊοΐιεη ΟδΙδεε άειιτδθΐιε Μϊηεηςιιοΐι- νϊεΓ 3ονν]ετζ<;. .ιοε- τεΓ. Ιη είηειτι είηδτϋηάι^εη Οείεοΐιι ννιπ'άε εΐη άιΐΓοη ΑΓΐίΠεΓίεΐΓείίεΓ Ιοε άίβΐ, νοΓ3υί άεΓ Ρείηά ζιχΓηςκζο§·. ϋίεδεΐσεη Μίηεη- δΐιοΐισοουε ννεΙΐΓΐεη δίεοεη ίείηάΙΐοΗε Βοηιοεηίΐηβΐίίϊε αί) υηά βεΐιοδδεη άίΐοεΐ άΓεΐ δο- νοΓ. ϋΐε Ορετ&ΐίοηεη άεΓ άεαΐ- δοΐιεη ιιπά ηηηϊδεηεη Τπιρ¬ ρεη νεΓΐαπίεη ννεϊτεΓηΐη ρΐαη- ΟεδοηνναάεΓ άεΓ άεαΐδοηεη ^ηί^.^ναίίε νεΓηίςητεϋεη ααοΐι αιη 86δτΓΪ§·εη Τα°·ε εϊηε £ΓΟ5- 5ε Ζαΐΐΐ £εΐηά1ΐς1ιεΓ ΡαηζεΓ ιιηά ^αί>*■1^^αίι"Λνα8"εη, δετζΐεη
  Βαϊτεπεη άετ 8ονν]εΐ3 αηδδεΓ
  ΟείεοΗτ, ζεΓδτοΡΓΐεη Είδεη-
  οαΐιηζα^ε, ΤΓαηδροΓ(:νε§·ε ιιηά
  Μυηίΐΐοηδ1α§·εΓ. νΪΓ^δαηιε
  ποηΐειεη δίοΐι
  Ιηι Κ&ηιρί ^ε^εη
  Ιβηηϊεη νεΓδεηΙί,Ιε άίε 1-<ιιίτ;- νν^ίίε ΐηι δι. Οεον^δ - Καηαΐ ζννεΐ ΡΓ&οΗίδοΙπίίε ΐηϊί· ζαδαηι- ηιεη ΐο.οοο ΒΚΤ. Καπιρίί1α^- ζεη§·ε ΐίθτη^αΓάϊεΓΐεη ίη άεΓ Ιεϋζτεη ίη αηά Η&ίεηαηΐα^εη αη δΰά-υηά δαάοδΐκϋδΐε Ιηδεΐ. ϋ&δ νεπηίηεη οπΐΐ Ηδείεη ννατάε Εη άε§ Ρείηάεδ ΐη άεΓ δοννΐε £ε§εη Βείε- δΐϊ£ΐιη£;:ιιι1;ισ;εη. Αηάετε νεΓ- 5ίΕΐιάε ΓΧ>ιη!χιι·άΐεΓΓ.εη ίείηά-
  Ιίοΐιε Τπιρροπ ίηι Κ.ααιη ιιηι
  δηιοΐεηδΐ·: ηηΛ οδΐννίΕΓΐδ άεδ
  Καηιρ{2 ιιηά δταΓζΙίαιηρί-
  ιιπτεΓδταΙζεη άαδ
  άει· ΕΓάτΓαρρεη ααί
  άεΓ ΡίδοηεΓηβΐΓοπΐδεΙ ιιηά βε-
  Ιη ΝοΓάβίΓΐΙχα εΐ'ζίεΐίεη άεατ-
  δεήε αη^Ι ίταΙίεηίδΗε Κίΐΐηρί-
  ιιηά δτιΐΓζ1ίαηιρίΓΐι
  Βοηι5εηνο11ίΓείίεΓ ΐη
  ιιηΊ Αη;ί11εΓίεδΙ;ε11ιιη§:εη
  Τοβηιΐί.
  Βεΐ ΑηβτΐίίδνεΓδαοΙιεη άϊώ.
  νεΓΐθΓ άεΓ Ρεΐηά §τβ-
  3ΐι άεΓ
  ]α.ξά- ιιηά
  ννεΙΐΓ 19 Ρΐιΐβ'ζεα^ε, εΐη ννεί-
  Ιετεδ άαιχΐι ΜαΓΪηε&ΓΐΐΠεπε.
  Βητίδςΐιε Κ&ηιρίΗα^ζεα^ε
  αχαΐ'ίεη ΐη άεΓ Ιεϊζτεη Ναοΐιΐ:
  :- ιιηά ΒΓ&ηά - βοιηοεη
  Ι αη νεΓδοΙιίεάεηεη Οττεη νεδΙ:
  ι άεϋΐδοΐιΐαηάδ. ϋΐε Ζίνίΐοε-
  νοϊΙΙίΰΓαηβ· ηαττε εΐηί^ί ΥεΓ-
  Ιιΐδΐε. ΒΓίΕΐιάε ίη ννΌΗηνϊεΓ-
  Ιεΐη, ιχ.3. ΐη ϋοΓτπιαηά, Ιςοη-
  ηίεη δοΐιηεΐΐ ^εΐοεδςΐιΐ; ιιιετ-
  άεη. Βεΐ άΐεδεη Αηβτϊίίεη
  ηηά οεί εΐη εΐη ηίεοΐιΐΐίοπεη
  ζιιγ Κίίδϋε άεδ οε-
  ίΓίΐηζοεδΐδοΗεη Οε·
  Ιοΐετεδ δεΐιοδδεη ΝαοΗ^'εε&εΓ
  αοΙαϋΚ&τηρί-
  Ιη άεΓ Ζεΐΐ; νοιτι 3- οί5 6.
  ]ηΊ ιιΐϋΓάεη 83 οτΐΐίδοηε
  Ρΐυ&ζευ^ε αθίϊΰδθΐιοδδεη, ά;ι-
  νοη 5^ ΐη ΕηίτΙίίΕηιρίεη ιιηά
  ά Να^11ι:^ίε8·ε^, 21 άαΓθΙι
  Ϊε, νΐεΓ άατοΐι Είη-
  Ηείίεη άεΓ Κΐΐε^δηιαπηε.
  \Γ£ε1ΐΓεηά άει· σ/ΐεΐοίιεη ΖεΐΙ:
  ΐηι Κίΐηιρί &ε^εη
  ηειιη εΐ^εηε
  § νει·1θΓεη.
  Ιη άεη Κεεηιρίεη ϊηι ΟδΙεη
  ζεΐοΐιηεΐεη δΐοΐι ΟοεΓΐεατηαηΐ:
  άεΓ ΟοεΓίεΙάιυο'οεΙ
  , άΐε Ρεΐάιιιεοεΐ Ηαατ
  ιιηά Ργο1ι£151<:& ΐη είηεηι ^ε1^Γ -Κε^ΐπιεηΐ: δοιαΐε άεΓ Ι,ζηί- ηίΐητ Ροριιοο ΐη εΐηεπι δαΐιϋι- ζεη- Κε^ίΐηειιΐ βεδοηάεΓδ "ϊ3^τ1εαΙ:ηαη(: Ρΐιίΐΐρρ Γ3η§· ηηι 4· ]^ϊ δεΐηεη 32. ιιηά 33- ίαίΐδίε^, ίεΐάιυεσεΐ ΒεΐεΓ ίη άεΓ Ιετζπεη Ν3θ1ιτ δεΐηεη 9· ηηά ι ο ΐ^άί Ιη άεΓ ΡαηζεΓδθΙιΙαοΙιΙ ΰεί αηι ! Όαοηο ζείοΗηεΙε δίοΐι εΐηε Βαίυεπε άεδ Ρΐ3ΐίτε8ιΗΐεη1:3 ΟεηεΓαΙ (τσέπην αηϋεΓ Ραΐι- ταη§: άεδ Ηααρτηιαηη δοΐιηΐζ δοιαΐε ^εατηαητ ααδ. ΚεΙΙηεΓ δθΐιοδδ ηιΐΐ είηειι Ιεΐοπϋεη Ρ1α1<:)ίε9ς1ιϋΙ:ζ δείη αΐο. Ρί ΑΝΜ ΑΕ83ΙΒΕ ΟΡΕΒΑΤΙΟΝΕΝΙΜ ΟδΤΕΝ δοαίΗ&ηχρτοη ηιίτ βτβΓΐίβη ΚΓαΓτβη βΓίοΙβτβίοΗ 3ηο;β8τίί£βη "νΐΐ ^νιίί&η8:^^ίί αιιϊ ΑΙβχ&ηάΓΐβ Ααδ άεηι ΡαεΙΐΓεΓήααρτςια- , 8. Τιιϋ. , Οοει·1ίοιηηιαηάο άετ , ϋίε Ορεπιΐΐοηεη αη άεΓ ΟδτίΓοητ δεΙΐΓεΐτεη ρΐ3ηηιέίδ- Ιιη Καηιρί £ε§·εη Ιαηηίεη ΰοηιθΒΓάΐεΓΐε άίε ^ιιίτV3ίίε ΐη άεΓ Ιετζτεη Ν3- εΐιτ ηιΐτ δΐΗΓΐίεη ΚΓ3ίτεη οεί ο/ιιτεΓ ΕΓάδΐοΙιί ηιΐΙΐταΓίδθΙιε Ζίέΐε ίηι Ηαίεη νοη δοητΐια- ηιρτοη. ϋαΓθΙι Βο.τιοεηνοΐΐ τείίεΓ δθΗννεΓεη Κ&ΗοεΓδ ιιηά άυ,Γοη ΑοννιΐΓΪ ΤααδεηάεΓ νοη ΒΓαηάΙσοηιοεη ννιΐΓάεη ιιηά ζαΙιΐΓεΐοΙιε αη ^α8■ε^11αι^- , ϋοοΐ^αηΐα&εη ιιηά ΥβΓ- ^η^^ίιη8:πίί^ Γΐοΐιτετεη δΐςΐι $ζε§εη άίε Ηαίεηαη1α§·εη νοη ΡθΓΐδΐτιουΐΗ αηά ΜαΓβ-αίε. Ζνεΐ §τοδδ6 Ηαηάεΐδδοΐιΐίίε ηιίεη, ννΪΓΐίδαηιε ϊΐεη εΐηεδ ΜαΓ§·αΙ:ε εΓΐιΐεΙτεη Βοιηϋεη- ίΓείίεΓ. Εΐη δίαΓκεΓει· νεΓοαηά άειιτδθΙιεΓ ΚαηιρίΗιΐβ-ζευ^ε ^Γΐΐί ίη άεΓ Ναοΐιΐ ζηηι η. ]ιϊ άεη οπϋΐδθΐιεη ΡΙοίΙεη- δΐπεζραηΐίΐ Αΐεχαηάπα αη.Εδ ιιΐιΐΓάεη ΒοηιοεηΐΓείΕεΓ αιιί εΐηεηδοΙπαίηιηιΙίΓαηι δοιαίε ίη 1ίΐ"ΐε§δΐιΐίο1ιΙ:ΐ- Αηΐα^εη άεδ Ηαίεηδ ηηά δΐϋάΐ οεο^αοΐηεΐ:. θΓθδδε Βιαηάε εηΐδΐαηάεη. Βεί ΕΐηΗιι^νεΓδποΙιεη αη Κπηαΐ^ιιεδτε ιιιηιάεη αηι Τ 5εί ζωεΐ εΐ§;ε- ίη ^αίι:1^αη1ρ- ίεη εΐί, άατοΐι ΜαΓΪηεαΠΐΙΙε- Γΐε βίη 5ΓΪΙΐδθ1ιεδ Ρ1η§:ζεασ; α^β-εδεΐιοδδεη. ΌεΓ Ρεΐηά ιυαΓί ίη άεΓ ΙειζΙεη ΝαοΙιΙ: αη νετ- δοΐιίεάεηεη Οτίεη νεδ!:άειιί:- δοΐιΐαηάδ δρΓεη§·-ιιηά Βι-αηά- 1)οηι5εη. Όίε Ζΐνΐ15ενδ11ςεΓαη§- Ιιαΐιε νεΓΐιΐίτε αη Τοϋεη ηηά νεΓΐειζτεη. "ν/θΓ αΐΐεηι ίη Κόΐη ιιηά ΜαεηδϋεΓ εηΐδΐαηάεη οει-υηβ-εη ΐη . Βεί άίεβεη Αη- &Γί£ίεη δοΐΗΪε σεΐ ηαοΐιΐΐίςΐιεη ΥθΓδΙοείδεη άεδ Ροΐηάεδ ίη άεη Κααηι αιη Οαΐαίδ ιυιΐΓάεη ΐ6 θΓΪΙΐδθΙιε Ρ1α^ζεα»;ε, άανοη 13 άατοΐι Ναο1ι^α§·εΓ αηά ΡΊαΙίαΠ:ΐ11επε, άΓεΐ άιΐΓοΙι Εΐηΐιείιεη άεΓ Κπε£3πιαπηε δείηεΓ Βΐνίδίοη ϋεη ΒεΓΐΐη, 7· Ιη: ιαιΐΓάε αηι 6. ]ηΊ ηιε^εη ηεαΙεΓ οεδοηάει·εΓ ΤαρίεΓ- Ιίεϊί: άεΓ ΚΐτιιηεΐδτεΓ Νίεηιαςΐί ΚίτΙΐηείδΙεΓ ΝίεηιαοΙ: ΗαΙ αΐδ άατηΐΐ είηεη άεΓ οΐιηε άεη ρει-δοεηΐΐοΐιεη Εΐιΐ5ίΐτ.ζ άεδ ΚίΐΙηιείδΙεΓδ Νίε- ιηαοΐί ηίοΐιτ ηιοε§:1ίο1ι δεη ΒίβΙΐβΓ ΗθΙΐ&ΓΓβΙβΓ 8οηΐΓηβΓ8 εΐηετ ρΐείοΐι αηι ετδΐεη Τα· »;ε άεδ Ρεΐάζα^εδ §εβ·εη άΐε δοαΐίεταηίοη ίη Γ δε.η Ζιιρηοΐίεη εΐηεη Οε^εηαηβτϊίί άεΓ Βοΐδοΐιειαί- δΐεη Ιοεΐ δεΐτ^α ζαηιοΐί&ε- αιοΓίεη ιιηά δϋΐεβδ άαηη ηιίτ δί-ΐηεΓ Υοΐ'αα^αΐοϋεΐΐαη^ αβετ άεα ^ετηεη νοη Μϊΐ άίε52Γ Τατ. (Είίηετε ΚίττΐηεΐδϋεΓ Νίε- βεΐηεΓ Οίνίδίοη άεη ΚίτΙιηείδΙεΓ Νίειηαοΐί ιιιατ- άε ίιη νεδΐίε1άζιΐ£ Ι9ΦΟ ηιίΐ άεηι ΕίδεΓηεη Κτεηζ ετδϊεΓ ιιηά ζιαείτει- Κΐαδδε ααδ§"ε- ζείςΐιηετ. Ρϊιγ δείηεη ΰεδοη- ι άεΓεη ΕίιΐδαΙζ οείιη ΙΙεΙιεΓ- ίΤαιΐ£ αεΙ)εΓ άίε Αίδηε, Γ)εί άεηι εΓ αΐκ ΡαεΙΐΓεΓ είηεδ 3[θδδΐΓαρρ3 νίει· ΡαηζεΓ ετΐε- άί^ίε αηά άίο Βεδαίζαη·; ^ο- ίαη^ειιηαΐιηι, ^οαΐίε ίαεΓ ^εΐ- ηεη Είτΐδαϋζ 1)?ί ϋαιηεΓν/ αη άει- ΜαΓπε εΓηϋί. εΓ άαδ Κίί- Νειιι Υογ!<, 7 Ιυΐΐ. Ζα άεη ΙεΙζΙεη άεαΐδθΐιεη Αη^τίΓίεη ααί Εη^ΐαηά ηιεΐ- άεΐ Αδδοοΐαίεά Ρΐ'εδ^, άαδδ εδ δίοΐι αηι άεη οΐδΙιεΓ δοΐιεει-ί- δ*_εη Αιΐβτΐίί άΐεδίδ δοηιπΐΡΓδ β-εΐιαηάείι ΙιατΙε, άει· ΙιαιιρΙ- δ'εοΐιΐίοΐι ααί άαδ υΐεϊ άεΓ Μΐάΐαηάδ ιιΐαΓ. Κοιη, 7· Ιη άεη εΐιεπΐ—ί» νοη ίΐαΐΐεηίδοΐιεη Τΐ'αρρίη ζΐοη Ο2ΐοΐε1:^η νοπ Κοδδυνο, ί ααί 8ΐπΐ!?<ι ί?ε1ιι άίε Ν Τ ΙΙΕ Έιι ΗΑΓΕΗ «ΟΑΙΙΑ «Ι ϋβιηρίβΓ ίιη Η&ίβη ΐίατα, 9· Ι ϋΐε Αβ-εηεε Αηαίοΐίε ηιεΐ- άεί, άαδδ άαδ δοΐιίίί «δι. ϋί- ζίετ> άαδ αητεΓ
  Ρΐα^ε ίαΙΐΓ, αιη &
  δοηηαοεηά άαΓθΙι ζιιιεΐ Τογ-
  ρεάοδ νεΓϋεηΙίΓ. ιΐιαΓάε, άίε
  νοη ΟΓίΐίδοΙιεη ΤθΓρεάοίίαβ·-
  ζεα§τεη αθβ-ε^εΐιοδ ,εη αΐαΐ'άεη,
  ιιηά ζιιχαΓ ΐη άε^η Αα^εη-
  51ίο1ί, αΐδ ά&δ δοΐιΐίί ΐηι ιαεΓ-
  ΙίίδοΙιεηΗαίεη Αάαΐΐα αηΐ^αηι»
  ηαοΐιάεηι εδ νοη άεηδεΐβεη
  Ρΐα^ζεα^εη ΐηηεΓΐΐαΙσ άεΓ
  ιαεΓΐΐΐδοηεη
  δεΓ δοΐιοη είηαιαΐ
  ιιΐοΓάεη ιιΐατ.
  ϋίε Ηαίεηείηποΐιιαηίτεη
  Ιια&εη άαΓθΙι άίε Εχρΐοδίοη
  άεΓ ΤοΓρεάοδ δεΐιαάεη εΓΐίτ.-
  τεη. Όΐε ταεΓΐίίδθηε Κε§·ΐεΓαη§·
  ήαΐ αΐε^εη άΐεδεδ Ζιυΐδοΐιεη-
  ίαΐΐδ ίη άεη ΙεαΓΐςΐδαΙιεη Ηοπεΐϋ.
  οεΐ άεΓ
  ζννβΐ ΤοΓρβάοβ
  άεδ ϋαοε ζαίοΐ^ε νοη άεη .
  ΜΐΙΙΐϋοεΓοεΙιοΞΓάεη ααί άΐε αί- Ι
  οαηίοΐιε Κ.ε§·ΐεπιη8· ύ
  Ηαΐίί&χ ^οηΐίητ; ηαοη
  ^οη^1οη
  ΒεΓΐΐη, 7- Ι
  νίε άεΓ ^οηάοηε^ Ναοΐιπ-
  οΐιΐεηάίεηδΐ; οεΓΪοΙιίεΙ:, ιιπτά
  Ηαΐΐίαχ, Εη&ΐν.ηάδ Βοτ-
  ΐη Υναδηΐηκιοη, ΐη
  β νοο1ιεη ηαοΐι ^οη-
  άοη ζαΓαοΙίΙίεΙΐΓεη, αηβ-ε^ΐΐοΐι
  ζα Βεδρι·ες1ιιπΐ8·εη ηιϊΐ άεη
  Μίτβ-ΠεάεΓη άεδ Καΐοίηευΐδ.
  ΕοΓά Ηαΐίίαχ ίδ(; Ιιεΐίαη-
  ητΐΐοη είηΡαΓαάερίεΓά ΐηι δίαΐΐ
  ΟιιΐΓοΙπΙΙ. Εγ ΐ5ΐ υογ αΐΐειη
  εΓΐίΙίεΓΐεΓ δΐε^,εΓ ΐηι ^είίεΐ-
  ίεΓ άετ ίοπτίδοΐιεη ΗεαοΙιΙεΓ
  αηά Οεδαηά5εΙεΓ, άεΓ Υε1ί:
  εΐηζαι-εάεη, Εη^ΐαηά Ιίεειηρίε
  ίίΐΓ άίε νεΓΐεΐάΪ£αη§: άεδ
  ΟΙΐΓΪδΐεηταηΐδ.
  Ηαΐΐίαχ Ιιαΐ ηιΐΐ: ίΓοιηηιεη
  Αα8·οηαα£δθ1]1α§· δεΐιοη
  ιιιαι-άΐβ-ε ΡΓεάί
  ζ. Β. ίίΐΓ άεη βεΓΚΓίε^
  ?ε§·εη άαδ ίΓαηζοεδΐδοΙιε Υοΐΐί.
  άαδ δείηειη ΗεΓζε ι είηδΐ δο
  ηαΐιε δϋαηά, αΐδ εβ ηοςΐι ίϋΓ
  Εη§1αηά ΙίίεηιρίΙε. δεΐθδΐ εί¬
  ηεη ΗεαοΙιΙεΓ δείηεδ Οταάεδ
  άαι-ίΐε εδ αοεΓ δοΙιιυεΓ ίαΐ-
  Ιεη, άαδ ΟΙιπδΙεηΙιιηι ίη "ν'εΓ-
  οίηάαη^· ζα θΓΐηβ-εη ηιΐτ άεΓ
  ΐη Εοηάοη οίίεη ζατ δοΐιαα
  Ιί ζιι
  οΙιιΗαοεΓη ΐηι ΚΓειηΙ, άΐε
  ίηι-εη αΐαΐιι-εη ΟΙιαΓαΙίΙεΓ εΓδΙ:
  εβεη ΐη άεη βταιιεηεΓΓε^εη-
  άεη ΒΙητβοεάεΓη ΐη άεΓ
  υ^ΐ'αΐηε επιεαΐ οίίεηοαΠ Ιια-
  υεη.'
  Τβρίΐηβ
  Τβηηο
  ίο, 7. ]νΛΙ
  ηεΓαΙ
  Το^ο ιιΐαΓάε αηι Μοηια§·, ιαΐε
  ϋοιηεΐ ηιεΐάεϋ, νοιη Τεηηο
  επιρίηηβ-εη. Οεηείαι- Το,ίο τΓα^
  Αη^ε1ε§·εη1ιείΐ:εη δείηεδ Οε-
  δςΙΐΰείΙδοεΓεΐςηδ όγ αηά
  νεΓΐίεδδ άεη Ραΐαϋΐ ηαοΐι
  ζιιιεΐ δτααάεη.
  ΜίΗ-
  ίη
  Οεηί, 9. Ιαΐί.
  ί§- 8ταηάαΓά>
  οητεε, άαδδ ΐη
  είηε ποΐδοηειιιΐδίΐδαη Μίΐίΐχτ
  ηιίδδΐοη είιΐΒ-ετΓοίίεη δ=ί. δίε
  ΙιαΤοε άίε β;1είο1ιεπ Ραηΐίΐίο-
  ιυη αιίε άΐυ
  ίη Ι*Ιθ£.1ςαα. ΐϋ&Γ
  άε νοιη δΐ,εΙΙνεηΓεΙεηάεη
  Οεηει·α1δΐ.ΐϋδς1ιεί α
  εΐΓίβΓ Τοη άβΓ ίύ
  βοΐιβη ΡΓοίββτηοΙβ
  Αη1<αΓα, 9. Ιαΐΐ. ννίε ηι»η ααδ Κτείδεη ΗοεγΙ, άίε άεΓ ιιιεΓΐείϋοΗεη Κε#ίβπιηο; ηαΐιεδΐεΐιεη, ίδΐ άεΓ Τοη άεΓ Ιηει-Ιαδθΐιεη ΡΓοΙεδΙηοιε ίη άετ δαοΐιε άε« ϋπείδθΐιεη Αηβτΐίίβ 3α£ άεη ΐαεΓΐνίδςΙιεη Ηβίεη Αάαΐία αηά άεΓ νεΓδεη»ΐυη? άεδ ίΓαηζοεδίδθΙιεη ϋαηιρίεΓδ «δι. ϋΐζΐεΓ* ΐη άίεδεηι Ηαίεη άΙίΗ Ιί ΐη Ροπη ^ ^εΐτεΓΠΪη ζεί^εη δίςΐι ροΐί- ίίδοΐιε ΚΓεΐβε Αηΐ£ΕΓ35 νοη άεαι 5Γίιίδθ1ιεη Αηκτίίί ααί άεη δαεάαηαϋοΐίδθΐιεη Ηαίεη Αάαΐία δοαΐίε αεΙ?εΓ άίε ΥεΓ- δεη1α£ ϋιηιρίεΓδ «■δι. ΒϊζίεΓ» Γθ2Γαε1ΐΓΐ:. Μ&η ηιιςΐιΐ άΉπιηί ααίπιεΓΐίδαηι, άαδ5 εδ άΐεθπιηά- υηεδϊ άεΓ ιαεΓΐείδοΙιεη Αιΐδβεη- ροΐΐτίΐί ΐδϋ, ^■εά6η Αη^ΓΪίί Άΐιί άίε ταεΓ^ίδθΗε δοανεΓθεηίΐΕΐ οάεΓ ααί ταεΓΐίίδεΙιεδ Τειτί- ΙθΓΪαηι ζαΓαεοΙίζαιαείδεη. ΒΕΓΕϋΤΙΕΟΝΟΪίΙ ¥ΟΝ ΤΟΟΗΠΚ ΒΟΜΒΑΠΠΙΕΠΤ Κοηι, 9· άετ Ιη άεΓ Να;;ηΐ ζιιηι 9· ΙιαΙοεη αηδετε ΡΗε^εΓίοπηϊ- Ιίοηεη εΐηεη Ρΐα^τρΐβΐζ &αί Μαΐΐα Ιη ίΐ αη άετ Ρΐα&ζεα^ε Ηαόεη Βε- νοη Το^ΓϋΙε ιιη<1 ίείηάϋοπε δπεΐΐαη^εη οεί δα ΜιΐΓαΙς βονηε άανοη ρ §:ε(:Γοίίεη, ννοοεί ΒΓαεηάε αηδ^ε- νναΓάεη. Ιη ^αίι;1^ί^η1ρ£εη εΐη ίεΐηάϋοΗε« δεη. Εϊη ννεΐϊεΓεδ Ρΐα^ζεαβ: ιπαΓάε νοη ^αί^.α^ιιτ.εη^ ^ ΒΓΐΐΐδοΙιε ^ιιίί:^η^^^£{ε εη&αδί αηά ΤΓΪροΙΐδ. Ιη Οδταίπΐνα ηίοΐιΐδ Νεαεδ νΕΗΑΕΝΠΕΒυΝ6ΕΚ ΙΝ ΟΕΗ ΗΡΑΝΙ5ΕΙΙΕΙ ΗΕΕΚΕδΙΕΓΓϋΝΟ Τοΐίίο, 7· κ ίοΐ: ο£Ηζίε11 τηεΐι. άεηιηίίεη οεζν. ρεη ίη άεΓ ΟσεΓ- Ραΐπ-αηίί ΰεΐναηηΐ. 8ο νναΓάε άεΓ ίΐαΗβΓβ ΚΓίε&5Γηΐ- ηίδΙεΓ αηά 3ε[Ζίο:ε 01ιε£ άεδ δΐα5εδ άεΓ ΕχρεάΐΐίοηδΛΓηιεε ΐη Οΐιίηι, ΟεηεΓαΙΙεαΙηαηί ΙΙΐ ^Ιεί Ιίβί_ΓάβΓϋη? ζιιηι ζιιηι ΟοεΓβείεηΙδΙιαοεΓ άεΓ ΑΓπιβε ίη Κοτεα ιΐβ ΝλοΙιϊοΙ- &£γ Οεηει-αΐδ Ναΐίαηιατα εΓ- ηαηηΐ. ΝαοΙιίο^ Ι νναΓάε άεΓ Ηίδηεπ^ε ίΙΙΙ ]αρ3ηίδθ1ιί!η Κι-αίιε ΐη δϋάοΐπηα, Οεηε- Ι Ταάα , ννιΐΓάε αη Οεηεπιΐΐεαιηαηΐδ ΟαΓηίδοη ϊηΝοτά- Ταάα, Γ ζιιηι Οεη2ΐ·α1, 5ονΐε Χ
  Σ&ΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΛΗΣΕΩΝ
  Χανιά 11 Ιουλίου 1941
  Προέλασις τού Γερμαν. στρα
  τού εις Βεσσαραβίαν
  Καταδίωξις τού έχδρού είς την Γαλικίαν.
  Κατάρριψις 204 Σοβιετ, άεροπλάνων
  [Κατωτέρω δημοσιεύομεν τα
  κυριώτερα σημεΤα τοθ ανακοινω¬
  θέντος τής Άνωτάτης Διοικήσεως
  τοθ Γερμανη;οΟ Στρατο) τής 7ης
  τρέχοντος:]
  Είς την Βεσσαραβίαν τα
  Γερμανικά καΙ Ρουμανικά
  στρατεύματα,μετά την ά-
  πόκρουσιν άντεπιδέσεως,
  έξηκολσύσησαν την προέ-
  λασίν των. Είς την Βουκοβί
  ναν καίβορειοδυτικώςαύτής
  Ούγγρικαΐ καΐ Ρουμανικαΐ
  δυνάμεις έφδασαν είς τόν
  άνω ροϋν τοϋ Δνειστέρου.
  Κατελήφθη τό Τσέρνοδιτς.
  Ή καταδίωξις τού έχ¬
  εται} είς την Γαλικίαν έξη-
  κολούδησεν επί εύρέως
  μετώπου πέραν τοΰ Σέρετ.
  Βορείως των έλών τού Πρί-
  πετ τμήματα τοΰ Γερμανι-
  κοΰ στρατοΰ μάχονται επί
  εύρέως μετώπου πρό τοΰ
  Δνεΐστερ καί τοϋ άνω ρού
  τοΰ Ντϊνα.
  ΑΙ έπιχεΐρήσεις των Γερ-
  μανικών καΐ Φιν·λανδικών
  στρατευμάτων έξακολου-
  δοΰν συμφώνως τώ προδια-
  γεγραμμένω σνεδιω.
  Μεγάλαι μονάδες τής Γερ
  μανικής άεροπορίας κατέ-
  I
  στςε|)αν καΐ κατά την χθε¬
  σινήν ημέραν μέγαν αριθ¬
  μόν τάνκς καϊ φορτηγών αύ
  τοκινήτων, εξηνάγκασαν
  είς σιωπήν έχθρικάς πυρο-
  βολαρχίας, κατέστρεψαν σι-
  δηροδρομικούς συρμούς,
  συγκοινωνιακάς άρτηρίας
  καί αποθήκας πυρομαχικών.
  Έπίσης είς την Ούκρανίαν
  όδούς, όπισσοχωρήσεις Τοΰ
  έχθροΰ |καΙ όχυρωματικά
  έ,ργα."Ετερα σμήνη έβομ-
  βάρδισαν έχδρικά στρατεύ¬
  ματα περί τα Σμόλενσκ καΐ
  ανατολικώς τής λίμνης Πεΐ-
  πους.
  Έπίσης ένήργησαν σφο¬
  δράς έπιθέσεις είς ετέρους
  τομεΐς. Τα Σοβιέτ έχασαν
  200 άεροπλάνα, έκ των ο¬
  ποίων 160 είς άερομαχίας.
  ι Είς τόν εναντίον τής Με-
  | γάλης Βρεττανίας άγώνα ή
  Νέαι άποδείξεις
  τής έπιθετικής προ-
  δέσεως των Σοβιέτ
  άεροπορία κατε6ύ9ισε σκά-
  φη 10.000 τόννων καί έβομ-
  βάρδισε στρατιωτικούς στό-
  χους.
  Έπίσης ενήργησεν άερο- |
  πορικάς έπιδέσεις είς τα
  μέτωπον τής Λιβύης. )
  ΟΙ "Αγγλοι έπεχείρησαν
  νά έπιτεθοΰν κατά την ή-(
  μέραν δι' άεροπλάνων, έ-'
  ναντίον των κατεχομένων
  εδαφών, μέ άποτέλεσμα νά
  χάσουν 19 άεροπλάνα. Έ¬
  νήργησαν έπίσης έπιδρομάς
  κατά τής δυτικής Γερμανίας,
  ό αστικάς πληδυσμός τής
  οποίας υπέστη μερικάς α¬
  πωλείας. Αί έ;ραγεΤσαι πυρ
  καϊα'ι είς συνοικίας τινάς
  κατεσβέσδησαν εγκαίρως.
  Κατά. τάς επιχειρήσας αύ¬
  τάς οί "Αγγλοι άπώλεσαν 8
  άεροπλάνα.
  Κατά τό χρονικόν διά-
  στημα άπό 3—6 Ιουλίου κα-
  τερρίφβησαν συνολικώς 83
  άγγλικά άεροπλάνα, έξ ών
  τα 58 είς άερομαχίας.
  Ειςτό 'Ανατολικόν μέτωπον αί
  έπιχειρήσεις έξελίσσονται
  συμφώνως τώ σχεδίω
  ΣΦΟΔΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΘΛΜΠΤΟΝ ΚΛΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΛΝΔΡΕΙΛΣ
  [Περίληψις τού ανακοινωθέντος τής 'Ανωτάτης Διοι-
  κήσεως τοϋ Γερμανίκοϋ στρατοΰ τής 8ης τρέχοντος]
  Αί έπιχειρήσεις είς τό ά-
  νατολικόν μέτωπον 4ζβλίσ·
  σονται πρός τα πρόσω συμ¬
  φωνως τό προδιαγεγραμ-
  μένω σχεδίψ.
  ί Κατά την. παρελδ. νύ¬
  κτα έβομ6αρδίσθησαν υπό
  σχυρών άεροπορικών μονά-
  δων καί υπό καλάς συνδή-
  κας όρατότητος, στρατιω-
  τικοϊ στόχοι είς τό Σάου·
  δαμπτον. Έρρίφδησαν βόμ-
  βαι μεγάλου διαμετρήματος
  ώς καί χιλιάδες έμπρηστι-
  κών καί έπροξενήδησαν
  καταστροφαί κα! πυρκαϊαί
  είς άποδήκας, λιμενικάς έγ-
  καταστάσεις, ώς καΐ είς ά¬
  ποδήκας τής έπιμελητείας.
  Έπίσης έρρίφδησαν βόμβαι
  εναντίον τοϋ Πόρτσμουδ
  καί τοϋ Μαρζέϊλ. Έβλήβη-
  σαν δύο φορτηγά άτμόπλοια
  μετέχοντα νηοπομπής.
  Ίσχυρά έπίσης έπιδρομή
  εγένετο εναντίον τής 'Αλε-
  ξανδρείας. Βόμ6αι έπεσαν
  επί διαφόρων σημαντικών
  στρατιωτικών έγκαταστά-
  σεων είς τόν λιμένα καί είς
  είς την πόλιν.
  Κατά την χδεσινήν από¬
  πειραν άεροπορικής έπιδρο-
  μής των "Αγγλων κατά την
  διάρκειαν τήςήμέρας κατερ
  ρίφδησαν 12 άγγλικά άερο¬
  πλάνα υπεράνω τής Μάγ-
  χης. 'Απωλέσδησαν 2 ίδικά
  μας.
  Κατά την νύκτα ό έχ-
  δρός έρριψε είς διάφορα
  μέρη τής δυτικής Γερμα¬
  νίας έκκρηκτικάς καί έμπρη
  στικάς βόμβας. Ό άμαχος
  πληδυσμός έσχεν απωλείας
  είς νεκρούς καί τραυματίας.
  Πρρύξενήδησαν σημαντικώ¬
  τεραι ζημίαι είς συνοικίας
  κατοικιών, ιδίως είς την Κο-
  λωνίαν καί τό Μύνστερ·
  Κατά τάς έπιδέσεις αύ¬
  τάς ό έχρδός άπώλεσεν 16
  άεροπλάνα.
  ΓΑΙΕΝΕΞΕ
  ΜΕΤΑΞΥ
  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝ
  ΕΡΟΥ ΚΑΙ Ι-ΗΜ
  1
  ΑΝΔΖΗΤΗΣΕΙΣ
  ΛΙμα 10 Ί υ Ιου. — Επί· |
  σηιον άακ.ν^θέν άναφέ-
  ρει δτι άνεφύησαν νέαι
  Σιε έξεις είς τα σόνο-
  ρα μεταξύ ΠεροΟ καΐ Ίση-
  μερινοθ, αί οποίαι πιθανώς
  είναι έξαιρετικώς σοβαραι.
  Την 5 Ιουλίου τα στρατεύ¬
  ματα τοϋ Ίσημερινοΰ προσέ-
  βαλον ταυτοχρόνως τάς συ-
  νορικάς Περουβιανάς φρου-
  ράς τής Πάλμα καΐ τοθ Λε·
  χουγκές. Ό αγών διήρκεσεν
  άπό τής 10 πρωϊνής μέχρι τής
  τρίτης μεταμεσημβρινής ώρας.
  Την Κυριακήν 6 Ιουλίου, τα
  σιρατεύματα τοθ (σημερινοθ
  επετεθησαν έκ νέου κατά τής
  ΛΛ Πάλμος. "Απασαι αί έπι-
  θέσεις άπεκρούσθησαν υπό
  των Περουβιανών στρατευ¬
  μάτων. ΟΙ Περουβιανοί έχα·
  ααν 1 στρατιώτην νεκρόν καί
  τρείς τραυματΐας.
  ΟΙ Ίσημερινοί 16 νεκρούς
  καί άγνωστον αριθμόν τραυ-
  ματιών.
  ΑΙ μαχαι, των οποίων δέν
  είναι άκόμη δυνατόν νά κα
  γνωατή ή έκτασις, έξα
  κολουθοθν.
  Ή Κυβέρνησις τοθ Ίσημε-
  ρινοθ εδήλωσεν δτι Περουβια-
  νά στρατεύματα έπέπεσαν
  είς διάφορα σημεϊα εναντίον
  των συνοριακών φρουρών τοθ
  ΊσημερινοΟ. Ή Κυβέρνησις
  τοθ ΠεροΟ έν τούτοις εδήλω¬
  σεν δτι τα Περουβιανά στρα¬
  τεύματα ήμύνθησαν απλώς.
  Σ0ΥΗ40Ι ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ
  ΕΦ3ΑΪΑΝ ΕΙΠΟΥΗΛΙΑΙΙ
  Ε1ΧΙΝ-ΚΙ 1Ο Ι¬
  ουλίου. — Ή εφημερίς
  «θύλτα Σάνεματ» πλη-
  ροφορεϊται δτι έφθασαν
  είς ΦινλόΐνΠίαν οί πρώτοι
  ΣΓ>υη7ϊοί έθβλοντχί.
  θε καταφθάσαντβς ά<ϊή- λωοιν δτι μέχρι σήμερον ενεγράφησαν είς ΣουηΠί- αν 1Σ5ΟΟ έθελονταί. Αί ουνδχίζοντ*ι. Υπο τής Μερίς Έτιισκοπής Κυδωνίας καί Άποκορώνου ττα- ρακαλοθνται οί γνωρίζοντες τί περί της τύχης των κάτωθι νά εΐδοποιήσουν τόν θεοφι*έστα- τον Επίσκοπον είς Χανιά 1) Παύλου Μεγγρέλη, δοκί- μου χωροφύλακος. 2) Δημητρίου Πατταγιτιννο- πούλου 11 Συντάγματος, 6 Τάγ ματος 21 λόχου. 3)Γεωρ/ίου Λημητριάδη έφέ- δρου άνθυπολοχαγοΰ. 4) 'Αθανασίου Λεμοντζή Γ' Κέντρου αίχμαλώτων Βρυσών Άποκορώνου. 5) Γεωργίου Ριγοπούλου υπο σμηνίου. "Ομοίως οί γνωρίζοντες τί περι τής τύχης των Σπυρίδ.όνος Νοταρά, Γεωργίου Μυλωνόί, Νί- κου Μττογδάνου, Πέτρου Πέιν, 'Αλε-ξάνδρου Λαδά κοΐΐ 'Εμμα- ναυήλ. Ζάφτη νά εΐόσποιήσουν τον κ. Μ. Μανουσάκην όδός Ε¬ λευθερίου Βενιζέλου άριθμ. 96 Χανιά. "Ομοίως όγνωρίζωντίπερι τής τύχης τοΰ Παναγι ότου Χαριδ. Χατριτακ.η,έργαζομάνου είς τα τ^χνικά £ργαι Μαλεμς νά εΐδο- ττοιηστ) τόν πίτερα τού είς Ν. Χώραν, Χανιά. ΤΟ ΒΑΦΣΙΟΗ ΚΑΙ ΚΑΒ4Ρ1ΣΤΗΡΙ0Ν ΝΙΚΗΦ. ΧΑΤ1ΗΔΑΚΗ Έπανήρχνσε τάς εργασίας τού έ «Ι χής όδοϋ Κιααάμου ΤΟΚΙΟ, 10 Ιουλίου.— Είς τόν κεντρικόν το- μέα τοϋ. άνατολικοΰ με¬ τώπου, καθώς καί είς την περιοχήν των Βαλ- τικών χωρών περιήλθον εις χείρας των προελαυ- νόντων Γερμανικών στρα τευμάτων, μεταξύ των άλλων, πολυάρθμοι χάρ- ται τής μείζονος Γερμα¬ νίας, οί όποίοι, ώς εφαί¬ νετο έκ τής έκτυπώσεώς των είχον κατασκευα¬ σθή τάς τελευταίας έ- βδομάδας ή μήνας είς τα σοβιετικά κρατικά λι- θογραφεΐα. Είς τούς χαρ τας τούτους καί πλη¬ σίον των βιομηχανικών κέντρον ήσαν λεπτομε¬ ρώς σημειωμένα στοι- χεϊα τακτικής, π χ. αί ισχυραί γερμανικαί φρου ραί, αί αποθήκαι, τα ά- εροδρόμια, ή διάταξις των γερμανικών στρα¬ τευμάτων καί τής άερο¬ πορίας κτλ. Είς πολλά άπό τα λε- γόμενα κοινοτικά κτίρια των Σοβιέτ οί χάρται ούτοι ήσαν άνηρτημένοι παραπλεύρως δέ αυτών είχον τοποθετηθή πινα- κίδες καλοΰσαι τόν λαόν είς επίθεσιν εναντίον τοΰ έχθροΰ τοϋ μπολσε- βικισμοΰ. Αί άποδείξεις, διά τάς έπιθετικάς προθέσεις τής μπολσεβικικής δυνά μεως εναντίον τής Γερ¬ μανίας, καθίστανται ού¬ τω καθημερινώς περισ- σότεραι καί σαφέστεραι. Οί Ιταλοί βομβαρδί- ζουν τό Τομπρούκ ΡΩΜΗ 1 Ο Ιουλίου. Ι Τό Γενικόν Επιτελείον Ι τοθ Στρατοΰ ανακοινοί: Κατά την νύκτα τής 8ης πρός την 9ην Ιου¬ λίου, άεροπορικοί σχη ματισμοί μας Όδ Πισαν εν έκ των τής λΐάλτας. Είς την Βόρειον Άφρι κήν δράσις πυροβολικοΰ είς τό μέτωπον τοΰ Τομ· προΰκ. Ή άεροπορία έ- 6ομ64ρδιαεν έπίοης καί έχθρικάς Οέσεις παρά την Μχσα — Ματρούχ ώς καί άνατολικώτε- ρον ευρισκόμενα άερο· δρόμια τοΰ έχθροΰ. Έ- ξβρράγησαν πυρκαϋαί. Κατ' άερομαχίας τ& καταδκακτικά μας κχτέρ· ριψαν 2ν εχθρικόν άερο· πλάνον. "Ετερον Ιν κατε· ρίφθη'ύπότής άντιαερο- πορικής αμύνης. Οί "Αγγλοι ένήργηβαν άεροπορικάς έπιθέσβις εναντίον τής Βεγγάζης καί τής ΤριπολίτιοΌς. Ε'.ς την Ανατολικήν «Αφρικήν ουδέν νεώτε¬ ρον. ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΗΑΥΠΗΙΗΣΕ1. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, ΥΠΟΒΤΥΧΙΑ... Από τα έπίσημα γερμανικά ανακοινωθέντα καί άπό τάς πολλαπλασιαζομένας κττΘημε- ρινώς εΐδήσεις, περι καταβυθί- σεως εμπορικήν πλοίων, φοίνε- ται δτι ή Γερμανία άπά ΐής κηρύξεως τοΰ όλοκληρωτικοϋ άποκλεισμοΰ κατά τής "Αγγλί¬ ας διέθεσε Μνα πολύ μεγάλον αριθμόν ύποβιυχίων είς τάς θαλάσσας ποΰ περιβρέχουν τάς βρεττανικάς νήσους καΐ είς τ6ν "Ατλαντικόν. Έκτός των έμττο- ρικών δμως πλοίων τα γερμο- νικά ύποβρύχια κατεβΰθισαν και πολλάς μονάδας τοΰ άγ- γλικοΰ πολεμικου στόλου, Ιδί¬ ως δέ άντιτορπιλλικά. Ή Γερμανία, άπό τής ενάρ¬ ξεως τοΰ πολέμου, εγνώριζε καλώς την αξίαν τοΰ ϋιτοβρυ- χίου ώς άΐτοτελεαματικοϋ δ- ττλου κατά τόν σύγχρονον ναυ¬ τικόν πόλεμον. "Ώς έκ τούτου δ£ προσεπάθησε νά έπιταχύνη καί να έτταυξησΐ] όσον τό δυ¬ νατόν περισσότερον την ναυ- πήγησιν των ύττό την θάλασ¬ σαν πολεμικών σκαφών. Τα γερμανικά ν^υπι γεϊαι εΐργά- σθησαν καί έργαζονται πυρε- τ^δως διά την αύξησιν τής ναυπηγήσεως ύποβρυΊων. Μολονότι οί άριθμοι τής κα τασκευής γερμανικών ύποβρυ- χίων δέν είναι βεβαίως γνω- στοί είς την δημοσιότητα, έν τούτοις έκ τοΰ ρυθμοΰ εργασί¬ ας των νττυτΐηγείων καί τής εμ¬ φανίσεως έκατοντάδων ύτιοβρυ- χι^ον είς την Βορειον Θάλασσαν καί τόν "Ατλαντικόν πρέττει να συμπεράνη κανείς δτι ή Γερμα¬ νία διαθετ.ι σήμερον £νυ£ πεν¬ ταπλάσιον τουλάχιστον υπο- βρυχιον στόλον έν συγκρίσει πρός τον στόλον της κατά την έναρξιν τής σημϊρινη; συρρά- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Κατά την διαδρομήν άπό Χσ>
  νία είς Μουρνιές απωλεσθη υ¬
  πό τοϋ ΣιχκΙρ Άγαζαδέ τό
  πορτοφόλιον τού περιέχον πλέ¬
  ον των 2.000 δραχμών καΐ Βιά-
  ψορα έΎγραφα ταυτότητος
  Έλληνικής κα'ι Γερμανικής.
  Γαλλικόν διαβατήριον κ.λ.π.
  Παρΐίκαλεϊται ό ευρών νά
  κρατήση τά'χρήματα καί ν' ά-
  ποδώστι τα λοιπά έ'γγραφα ώς
  τελείως είς αυτόν αχρηστα.
  ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΑΕΣ
  Κατασκευάζονται μέ Λα·
  τινικούς χαρακτήρος καΐ συμ
  ψώνως πρός τό ϋπόδειγμα
  τής Γερμανικής Στρατιωτι-
  κης Διοικήσεως είς τό παρά
  την οδόν Χάλη^ων Χρα>ματο
  πωλεΐον « Χ ώ λ η ς »
  ΕΝ1ΙΑΦΕΡΟΥΣΗΙΔ1ΠΟΙΗΣΙΣ
  "Οσοι θέλουν ν' άποστείλουν
  έπιστολικά δελτάρΐΛ ή έμπορ.ε¬
  πιστολάς είς Γερμανικήν γλώσ
  σαν δύνανται ν' άπευθύνωνται
  ε'ς τα Γραφεϊα τής εφημερίδος
  μας, όδός Σουρμελή 22 (όπι¬
  σθεν Καπρίς) άπό τής 9—12
  καί 3—8 κλΘ" εκάστην, διΐου θόι
  εόρίσίουν εΐδικίν μφ
  στήν άντί λογικάς άμοιβης.
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  Οϊ επιθυμούντες ν' άλλη-
  λογραφώσιν είς την Ι £ρμα-
  νικήν άςάπευθύνωνται είς τό
  Καφφενείον Μπονάτου, 6-
  που θά ευρίσκουν είδικόν με-
  Σελίς 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  11 Ιουλίου 1941
  /■>^|[ <·/* 1 ^^ ^—^ — * *»**-«>*. Λ·Μ Λ ·Ν1 Α Τ *^ΑΙ_ΙΑΑ««<>«>ΙΜ «■
  Νικηφόροι μαχαι είς τό
  άνατολικόν μέτωπον
  Ό αγών εναντίον τής μεγάλης Βρεττανίας
  Άπό τό Ιτρατηγείον | πλάνων άποπειρωμένων νά ι έρριψαν την παρελδοΰσαν
  Άπό τό Ιτρατηγεϊον
  τού Φύρερ 9 Ιουλίου.
  *Η άνωτάτη διοίκησις
  τού Γερμανικοϋ στροτοϋ
  ανακοινοί:
  Καδ' όλον τό άνατολικόν
  μέτωπον αί μαχαι έξηκο-
  λούθησαν νικηφόρως.
  Κατά τόν εναντίον τής
  μεγάλης Βρεττανίας άγώνα
  ή άεροπορία έβομβάρδισε,
  κατά την παρελθούσαν νύ¬
  κτα, πολεμικά έργοστάσια
  είς την Βίρμιγχαμ τα, κρατι-
  κά ναυπηγεϊα καΐ άποδή-
  κας τής έπιμελητείας είςτόν
  λιμένα τού Πλύμουδ, καθώς
  καί σημαντικούς στρατιωτι-
  κούς στόχους είς τόν λιμέ¬
  να τού Γιάρμουδ κα! τό
  'Αμπερντήην. Πολλαί μεγά¬
  λαι πυρκαϊά! υπήρξαν από¬
  δειξις τής επιτυχίας τής επι·
  δρομής ταύτης. Κατ' άερο-
  πορικήν έπίδεσιν εναντίον
  άεροδρομίων είς την Νοτιο
  ανατολικήν Αγγλίαν βόμ-
  βαι έπεσαν μεταξύ άερο-
  | πλάνων άποπειρωμένων νά
  άπογειωδοΰν.
  Είς την περί την Αγγλίαν
  θαλασσίαν περιοχήν κατε¬
  βυθίσθη υπό άεροπλάνων
  έν εμπορικόν σκάφος 3000
  τόννων καί έβλάβησαν σο¬
  βαρώς δύο έτερα φορτηγά.
  Κατά την νύκτα τής 7
  πρός την 8, "ιουλίου ίσχυρά
  άεροπορική δύναμις, έπιδρα
  μώσα κατά 'Αγγλικής ναυτι-
  κής βάσεως είς Χαΐάφαν,
  προύξένησε πυρκαΐάς είς
  καταυλισμόν άρμάτων μά-
  χης, άποβήκας καί έγκατα
  στάσεις διϋλιστηρίων ε¬
  λαίου.
  Κατ' απόπειραν τοΰ έχ-
  δροϋδπως προσβάλη δΓάε-
  ροπλάνων χδές τόάπόγευμα
  τάς παραλίας τής Μάγχης
  καί τής Γερμανίας, τα κατα-
  διωκτικά μας κατέρριψαν
  11 έχδρικά καταδιωκτικά
  άεροπλάνα, άπωλεσδέν μό¬
  νον ενός έκ των ιδικών μας.
  'Αγγλικά βομβαρδιστικά
  ι έρριψαν την παρελδοΰσαν
  νύκτα έμπρηστικάς καί έκ-
  κρηκτικάς βόμβας είς διά-
  φορα μέρη τής Δυτικής Γερ
  νίας. Ό άμαχος πληδυσμός
  υπέστη απωλείας είς νε-
  κρούς καί τραυματίας. Τα
  ημετέρα καταδιωκτικά νυ·
  ί κτός καί τό άντιαεροπορι-
  κόν πυροβολικόν κατέρρι-
  ψε 8 έκ των έπιτιδέντων
  ! «αγγλικών άεροπλάνων.
  Κατά τάς νικηφόρους άε-
  ρομαχίας τής χδεσινής ημέ¬
  ρας υπεράνω τής Μάγχης
  ή σμηναρχία Ριχτχόφεν επέ¬
  τυχε την 664 νίκην της, φδά
  σασα ούτω τόν αριθμόν
  των καταρριφδέντων υπό
  τής ΐστορικής ταύτης σμη-
  ναρχίας άεροπλάνων μέχρι
  τοϋ τέλους τοΰ Παγκοσμί¬
  ου πολέμου τοΰ 1914—1?18.
  Κατά την ώς ανωτέρω άε-
  ρομαχίαν ό άνδυποσμηνα-
  γόςΣνέλλ επέτυχε την 38ην,
  39.ηη καί 40ήν νίκην τού.
  Ό Ροϋσβελτ έπιζητεϊ
  τόν πόλεμον
  Ή ΊσΛανδία κατελήφθη υπό Άμερικανικών
  στρατευμάτων.
  Άνήκουστος ανάμιξις είς τα Εύρωπαϊκά
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 10 "Ιουλίου —
  Μέ την ποόθ^ιν νά δημιουρ¬
  γήση επεισόδιον καί νά απο¬
  κτήση μέ τόν τρόπον αυτόν
  επαφήν μέ την πολεμικήν ζώ¬
  νην τής ίΞύρώπης ό Ροϋσβελτ
  προέβη χθές είς νέον πραξι-
  κόπημα παραβιάσας τα δί·
  καια ενός μικροθ καΐ άόπλου
  λαοθ, παρά τάς έπισήμους
  ύποσχέσεις τού, τάς δοθείσας
  κατά την προεκλογικήν περίο¬
  δον πρός τόν Αμερικανικόν
  λαόν, δτι θέλει πράξει τό πάν
  όπως κρατήση τάς Ηνωμέ¬
  νας Πολιτείας μακράν τοθ
  πολέμου. Καθώς ό ΐδιος χθές
  ανήγγειλεν είς τό Κογκρέσ-
  σον, απέστειλεν είς την Ίσλαν
  δΐαν Άμερικανικά στρατεύ-
  ματα.
  Ι ά Άμερικανικά ναυτικά
  άποβατικά άγήματα έστάλη-'
  σαν πρός ενίσχυσιν καΐ κατά
  πασάν πιθανότητα αντικατά¬
  στασιν των Αγγλικών δυνά-
  μεων.
  Διά νά δικαιολογήση την
  έπιθετικήν ταύτην πράξιν ά-
  πέναντι τοθ ΆμερικανικοΟ
  λαοθ, ό πρόεδρος «έξαναζέ-
  στανε τό παλαιό παραμϋθι»
  περί των έπιθεΛκών προθέ-
  σεων τής Γερμανίας έναν-
  τίαν τοϋ Δυτικοϋ ήμισφαιρίου
  άν καΐ κατά τάς άντιλήψεις
  καί αυτών των Άμερικανών
  ουδέποτε εθεωρήθη ή Ίσλαν-
  δία ώς άνήκουσα είς τό Δυτι
  κόν Ήμισφαίριον. ΑΙ Ήνωμέ
  ναι Πολιτειαι είπεν ύποκρι-
  τικώς ενώπιον τού Κογκρέσ-
  σου, δέν ηδύναντο νά έπιτρέ-
  ψουν την υπό τής Γερ*μανίας
  κατάληψιν στρατηγικών προ-
  φυλακών. Ή Άμερική δέν
  έπιθυμεΐ πρός ώρας νά θι-
  γοΰν τα κυριαρχικά δικαιώμα
  τα τής Ίσλανδίας. Πιστός είς
  την πολιτικήν τού τής έξω· ί
  θήσεως πρός τόν πόλεμον,
  ό Ροθσβλετ μετεχειρΐσθη καί
  τρίτον πρόσχημα τό δτι ή
  Άμερική όφεΐλει νά προλάβη,
  οιονδήποτε «γάντσωμα» τής
  Γερμανίας πρός την κατεύ¬
  θυνσιν τής Άμερικής. Ή τυ¬
  χόν κατοχή τής Ίσλανδίας υ¬
  πό Γερμανικών στρατευμά·
  των θά άπετέλει προσέτι κΐν
  δυνον διά τάς αποστολάς
  πολεμικοθ 'ύλικοθ είς την Αγ
  γλίαν.
  Διά νά άποδείξτ) δτι εΤνα
  άποφασισμένη νά ξεσχίση
  όλοτελώς τό δόγμα τρΰ Μόν
  ρόε ό Ροΰσβελτ ανεκοίνωσε
  περαιτέρω δτι £δωσε διατα
  γάς είς τόν Αμερικανικόν
  στόλον δπως προστατεύη
  την ασφάλειαν τοθ μεταξύ
  Ίσλανδίας καΐ Ήνωμένων
  Πολιτειών διάπλου.
  Βομβαρδισμός
  Βρετταν. λιμένων τής Κύπρου
  ΡΩΜΗ 8 Ιουλίου.- Τό
  Γενικόν "Επιτελείον Στρα-
  τοΰ ανακοινοί:
  Σμήνη τής άεροπορίας
  μας έβθμβαρδισαν τόν όχυ-
  ρωμένον λιμένα τής Κύ¬
  πρου Λευκωσίαν. Έβλήθη·
  σαν εγκαταστάσεως τοΰ λι¬
  μένος καί έπυρπολήθησαν
  3 άεροπλάνα επί τοΰ έδά-
  φους πολλών ^έτέρων ύπο-
  στάντων βλάβας.
  Είς την Βόρειον Άφρικήν
  μερικαί έπιθέσεις τού έχ-
  θροΰ έπιχειρηθεΐσαι διά δυ·
  νάμεων πεζικοΰ καί άρμά¬
  των μάχης άπεκρούσθησαν.
  Τα άεροπλάνα μας έρρι¬
  ψαν βόμβας επί των όχυρω-
  ματικών έργων τού Τομ-
  προύκ «αί άεροδρομίων α¬
  νατολικώς τής Μά^σα- Μα-
  τρούχ δπου εσημειώθησαν
  έ« νέου ίσχυοαί πυ^καϊαί
  καί έκκρήξεις.
  'Αγγλικά άεροπλάνα έρ¬
  ριψαν βόμβας επί τής Βεγ-
  γάζης καί τής Τριπολίτιδος.
  Είς την "Ανατολικήν Ά¬
  φρικήν επηκολούθησε δ^α-
  στηριότης τού πυροβολικοΰ
  είς τόν τομέα τοϋ Βολχεφίτ·
  Ό έχθρός επεχείρησε πΓή
  σιν υπέρ τό Γκοντάρ καί
  έρριψε μερικάς }βόμβας επί
  κατωκημένων συνοικιών.
  ΠΪΪΙΑΕΙΙΕΡΑ ΕΠΙΐρ ΤΟΪ ΒΣΡΟΪ2
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 10 Ιουλίου.—
  Ό Ηνωμένος Τύπος άναγρά
  φεΐ δτι ■Λ τελευταίαι έπιδρο-
  μαί κατά τής Άγλίας υπήρ¬
  ξαν αί σφοδρότεραι δλων των
  γενομένων τοιούτων κατά τό
  Θέρος, έστράφησαν δέ κυρίως
  [ κατά τής βιομηχανικής περιο-
  I
  χής τοθ Μίντλανι (Σ. Ε. είς
  την Κεντρικήν Αγγλίαν).
  ^ Ο ΧΑΛίΦΑΞ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Ιουλίου.—
  Καθώς αγγέλει ή ύπηρεσία
  πληροφοριών τοϋ Λονδίνου,
  ό Λόρδος Χάλιφαξ, Άγγλος
  πρεσβευτής είς την Ούά-
  σιγκτων έντός των προσε-
  χών έβδομάδων δα έπιστρέ
  ψη είς τό Λονδίνον, δπως
  συνδιαλεχδή μετά τώ/ με-
  λών τής Κυ3ερνήσεως.
  Ό λόρδος Χάλιφαξ εΤ-
  ναι, ώς γνωστόν, τό «αλογο
  γιά τής παρελάσεις» τοϋ
  σταύλου τοϋ Τσώρτσιλ.
  Είναι πρό παντός ό άνεγνω
  ρισμένος νικητής είς τό
  άγώνισμα επιδείξεως ζή-
  λου,είς την προσΓτάδειαν ήν
  κατα6άλλει ή αγγλικη ύπη-
  ρεσ,'α όπως παρππείση τόν
  κόσμον δτι μάχεται υπέρ
  τοϋ χριστιανισμόν
  Ό Χάλιφαξ έχει ή5η άπαγ
  γείλει άξιοπερΐεργα κηρύγ
  ματα μέ το^ς οφθαλμούς
  ^ή ύ^
  Βρεττανικα άερο¬
  πλάνα έπιτίΒενται
  κατά τού Τουρκικού
  λιμένος Άτταλείας
  ΑΓΚΥΡΑ 10 Ιουλίου.-Τό
  Πρακτορείον «Ανατολή» ά-
  νοκοινοί ότι τό ϋπόΓαλλικήν
  σημαίαν ατμόπλοιον «"Αγι-
  ος Ντιζιέ» έβυδίσδη τό πα-
  ρελδόν Σάββατον διά δύο
  τορπιλλών, αί οποίαι έρρί-
  φθησαν άπό 'Αγγλικά τορ-
  πιλλοπλάνα καί μάλιστα
  καδ' ήν στιγμήν τούτο εί-
  σήρχετο είς τόν λιμένα τής
  Άτταλείας, άφοϋ ήδη εί¬
  χεν υποστή έπίβεσιν υπό
  των ίδίων άεροπλάνων έν¬
  τός των χωρικών υδάτων
  τής Τουρκίας.
  Αί έγκαταστάσεις τοΰ λι¬
  μένος ύπέστησαν βλάβας
  έκ τής έκκρήξεως των τορ¬
  πιλλών. Ή Τουρκική κυβέρ¬
  νησις, λόγω τοϋ έπεισοδίου
  τούτου, λαβόντος χώραν
  έντός των χωρικών υδά¬
  των αυτής, απέστειλε δια¬
  μαρτυρίαν πρός την Αγγλι¬
  κήν Κυβέρνησιν.
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΕΙΣ ΟΞΥΝ_ΤΟΝΝΟΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 10 Ιουλίου.
  —Ώς εγνώσθη, έκ κύ-
  I
  κλων προσκειμένων είς
  ' την Τουρκικήν κυβέρνη
  σιν, ή Τουρκική διακοί¬
  νωσις σχετικώς μέ την
  υπόθεσιν τής έπιθέσεως
  είς τόν τουρκικόν λιμέ¬
  να τής Άτταλείας καΐ
  τής καταβυθίσεως τοΰ
  Γαλλικοΰ ατμοπλοίου
  «'Άγιος Ντιζιέ», έντός
  τοΰ λιμένος τούτου, έγέ
  νετο είς τόννον έξαιρε-
  τικώς όξύν. Έκτός τού¬
  του οί πολιτικοί τουρκι-
  κοΐ κύκλοι είναι τεταραγ
  μένοι έκ τοΰ έπεισοδίου
  τούτου.
  Παρατηρείται πρός
  τούτοις δτιβάσιςτήςΤουρ
  κικής έξωτεοικής πολι-
  τικής είναι ή άπόκρου-
  σις πάσης έπιθέσεως κα
  τα τοΰ έδάφους τής
  Τουρκίας καί των κυρι-
  αρχικών αυτής δικαίω-
  μάτων.
  Καταοτροφή βαρυτά-
  των οοβιετικών τάνκς
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Ιουλίου.—
  Κατά την όρμητικήν προέλα-
  σιν των προκεχωρημμένων
  τμημάτωνμας πρός ανατολάς
  αί έξαιρετικαί είς μαχητικό-
  τητα, ίκανότητα καί εύκινη-
  σίαν άντιαεροπορικαίπυροβο-
  λαρχίαι ρας εδρασαν κατά
  τρόπον καταστρεπτικόν διά
  τόν εχθρόν.
  Ούτω μία τοιαύτη πυρο-
  βολαρχΐα μας, ήτις παρη¬
  κολούθει προκεχωρημένην
  μονάδα άρμάτων μάχης, κα·
  τέστρεψε μόνη της 6 των βα-
  ρυτάτων σοβιετικήν άρμά¬
  των μάχης καί δύο σοβιετι¬
  κάς πυροβολαρχίας, έθεσε
  δέ έκτός μάχης πολλάς άλ¬
  λας. Διεσκόρπισε καΐ διέλυ-
  σε μπολσεβικικάς φάλαγ-
  γας έν πορεία μεταξύ δέ αυ¬
  τών μίαν ήτις εΤχε μήκος τεσ
  σάρων όλοκλήρων χιλιομέ-
  τρων.
  Μπολσεβικική οτρ. α¬
  ποστόλη είς'Αγγλίαν
  ΓΤ7ΜΓΓ νί-ϊ Ο Τλ ~"ΓΟ........ "> „
  ΓΕΝΕΥΗ9. Τ6 «Ίβινινιτκ τιοίι; οίς
  Μόσχα
  - - ■ — .«ν νΐ|, ΕιΤΪΙ Κ6"
  φΓ.λής τής αποστολάς ΰά
  «ιι .< ι<ι ι» *ι β 1.1.111 να μεχαρ ] εις | « _ Αγγλίαν συβιετική στρα- Ι φΓ'Λτ1« τήζ τιωτική αποστόλη, ήτις θά Ι ευρίσκεται ό σΐοατηγό- έ- έκπληροί τούς ίδίους σκο- | πιτελής Γκολ·κώ3 πάντοτε πρός τα άνω, δπ:ος π.χ. όσον άφορά τόν πόλε¬ μον πείνης εναντίον τού Γαλλικοΰ λαοθ, ό οποίος έν τούτοις ήτο τόσον «μέσα ι είς την καρδιά τού» ίδταν · έπολεμοθσεν υπέρ τής Αγ- ! γλίας.'Ακόμηδμω; καίένας ' ύποκριτής τόσον μεγάλος δπως αύτάς δα έδυσκολεύε- το νά συμβιβάση την υπο¬ στήριξιν τοΰ χρισπανισμοϋ μέ την φιίαν πρός τούς τυράννους τής Μόηχας, οί όποϊοι ά,<όμα διά μίαν φο¬ ράν άπέδειξαν τελευταίως τόν άληδή χαρακτήρα των μέ τό απαίσιον «λουτρόν αϊματος» είς τήν Ούκρα- νίαν. εις ώ.κσμε'να μερη σφαί ρα; ΝΓθύιΝΓθύ Κ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟ] Ι1.ΕΙ0/Ι ΙΕ ΣΦΑΙΡΑΙ ΝΤΟΥΜ-,ΊϋϊΜ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Ιουλίου Γιϊ Μ;Τ3λαεβι>ιικά στρα-
  τβύματα
  ρ; ΝΓθύ.-ιΝΓθύ.Λ. Καΐά
  την είς έφόδου κατάληψιν
  οχυρώ^ καί τα πέ.ηξ χοδ
  Μτουμπνο εύ^έ^.ιααν είς
  τα κι|3ώ:ια π3,εμ3-ρΛ5ίων
  και σψαί^αι ΝΓού,α,-Νοούμ.
  κα&ω- καί δπα γεμισμένα
  με τοιαύτας σφϊίρας.
  τω ιιηϊηΠΐΗΕΤ
  ΤΡίΙΣ Μ.ΙίιΑΠΚί3Σ ΜΛΧ1Σ
  ΝΐΟΊουλ^.-
  βλάβαι τάς οποίας υπέστη
  τό βρεττανικόν Θωρηκτόν μά-
  Χΐς «Ρόδνεϋ» καΐά τήν ^Τσ
  τού «νπίσμαρκ» ναυμαχίαν
  άπεδείχθησαν σήμερον, μβτ:
  άκριβή διαπΐστ^οιν ιιολύ με-
  Υαλειτεραι έκείνων αί όπ,οΓαι
  αρχικώς ύπετέθησαν Κατά
  τάςάντ.λή|.εις των ·Αυ
  κανώνείδικών, θάχρεΐασθο0ν
  Τ^ τί7ΐ ή διά τν
  ν τω,ν.