89792

Αριθμός τεύχους

8

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

14/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μ ίί Χ £ ί
  υ γ
  ΚΚΕΤΑ
  ΒπνΒΒΗΗ_ΒΒεΜι:β[Ιϊ$ι'2^^
  ^^^~—™—■—*·—εεβΜεβεεΗβεεΗβεεΗβ^^βεεΗββεΗΒεΗ^ΙΙβε^^
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 8 -
  ΡΓβίβ 2
  •Αριθ. 8
  — Τιμή Δραχ. 2
  ΗβΓ&ηβ£βοβΓ ιιπά

  V.
  ΡΕ&ΡΙΚ.ΑΚΙ8, Οηαηί&
  Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8, Οηαηία
  άβπ ΐφ Τιιΐί 1941
  Χανιά 14 Ιουλίου 1941
  ϋΙΕ δΤΑί,ΙΝ -
  ΡΕΝ —
  ΤΚϋΡΡΒΝ ϋΙΟΗΤ νΟΚ ΚΙΕν7 — ΌΕΚ. ΡΕΙΝϋ ΙΝ ΒΒ.ΕΙΤΤΕΚ. ΡΚΌΝΤ υΕΒΕΚ. ΌΕΝ ΟΝΤΕ8ΤΚ ΟΕννΌΚ-
  ΑΝΟΚΙΡΡ5ΡΚΟΝΤ υΕΒΕΚ. 2ΟΟ ΚΙΙ,ΟΜΕΤΕΚ Ο3ΤΥ7Λ3ΚΤ3 ΜΙΝ3Κ νΟΚΟΕΤΚΑΟΕΝ — ϋΕυΤΒΟΗΕ ΡΑΝ-
  ΖΕΚνΕΚΒΜΝϋΕ ΙΜ ΥΟΚΜΑΚ8ΟΗ ΑυΡ ΙνΕΝΙΝΟΚΑϋ
  ΑΝ ΑΙΧΕΝ
  ΕΝΤ8ΟΗΕ1ΡΕΝΡΕΝ 5ΤΕΙΧΕΝ
  —ιιπά ΑαϊΙοΒβΐιηβ-ββι-δΙιεΐηιιηβ'βη οβίηι Ρβϊηά
  Ι
  Αιΐ8 άβΐη ΡΰηΓβΓηαηρτ-
  ςνιβΓτίβΓ, Σ2. Τιιΐί
  ϋβ.8 ΟΙ>6Γ_οπιτηαηάο άβΓ
  ~>β1ιηη&ο1ι1 χΐΚί οβ-
  Ικειηητ :
  Ιπ Ιιίΐηηβηι ΑπβτηΓΐη
  Ιβί άίβ 8τ&1ίη-Ι<ίηίβ αη &11βη βητ,βοηβίάβηάβη βτβΐΐβη άβΓ ΟβίίΓοητ ϋίβ ααβ άβΓ Μοΐά&η 1ΐ€Γειιιβ βηβ: βΐΓβΙβηβη άβιι- 1βο1ι-ηιπΐ8εηΪ3θΓΐβη Αγ- πιββη Η&οβη άβη Ρβίηά ΐη ΡγοπΙ αηί ηηά άβη ϋηίββτχ ίβη. Αηβ Οαΐΐζίβη ρβη άβη ίϋβηβηάβη Ρβίηιΐ. ΝθΓάοβττααβΓτδ άββ ϋη]β- βΐΓ βΐβΐιβη άβιιτ 8θ1ιβ ΤΓαρρβη άίοΗΐ νοτ Κΐβ-νν. ΝοεΓάΙΐοΐΐ βιϊΓηρίθ ΐδΐ ί άβΓ ΡΓΪρβί- άίβ ΒίαΓΐίβ αηι Όη- ]βρΓ οβΖννηη^βη. ϋ&ηιΐτ; ίβΐ άίβ Μϊτΐβ ιιηββΓβΓ Αη- ^ΓϋίβίΓοητ ύΙϊβΓ 2ΟΟ Κϋο- ηιβτβΓ οβΙννδβΓτβ νοη Μϊηβΐί νοΓ^βτΓ&β-βη. Ββί ζ&ΗΐΓβίοΙαβη ίβΐηάΐΐοΐιβη νβΓΐϊδεηάβη ζβΐ^βη 8ΐοΗ νβΓίαΙΙβ-ιιηά Αιιίΐοεβιΐη&δ- άββ Ρβΐριΐδ- 3βββ βίηά άβητβοΐιβ Ρ&η- ζβΓνβΓθεβηάβ ίηι Τηχρ- Ι ν7ίτθ£)5ΐί ίβί ββϋ άβηι ι ίί. Τιιΐί ίη ηηδβΓβΓ Ηαηά. υηββΓβ Ι^αίΐτααίϊβ Η&τ άιΐΓθΙι ΖβΓδΙοεηιη^ άββ ίβΐηάΙίοΗβη ΕίββηΙιαΗη- ηβτζββ άβττιΟε^ηβΓ δεηοη ]βάβ ταβίίβΓβ Μοεβ:- βίηβΓ Οβ&βηορβ- £ΓΟ288βΓβη 81ί1β ^βηοτηηιβη. ϋΐβ ίϋΓ άίβ ΡοΓτίίΪΓΐΓνιηβ' άβΓ ΟρβΓβ.- ίίοηβη ηηδβΓβΓ Ρ&ηζβΓ&Γ- πιββη βΓΪθΓάβΓΐΐοηβη Ν&οΗ βοηιΛοβδβη δίηά οβ- Γβίτδ οίδ άίεητ &η άίβ ίΓύηβΓβ 3τ81^η-^^η^β νοτ- ΡίΑΝΜΑΕ66ΙΘΕ ΌΡΕΡΑΤΙΟΝΕΝ ΒιΐτίοΗββ υητ,βΓβββοοοτ άιΐΓθΙι άίβ ^ηίττααίίβ νβΓββη^τ Βοτηϋβη &ηί ΡογΙ 8&ΐά Αα§ άεηι 12. άετ οεΐίαηηί" : Όίε ΟρεΓ3ΐίοπ2η (Ιεγ νετ- Ιϊϋηάετεη Τηαρρεη &η νεΓΐααίεη Βεί ΑηίΙί,Ιεε- άΐε δϋ ΙιιχεδΐΗαΗ Ρ1> ηιοιιτΐα εϊη ΙΙη-
  Ιε:·κεεΓ)θοτ: ιιηά αιεδΐΐϊαΐι Ρογι-
  Γε.ιΙτΊ εΐηεη ΡΓαοΙιΙεΓ νοη
  2θοο ΒΚΤ.
  Ιηι Μΐι<:ε1ηιεεπ·αιιηι §τί£ίεη ΐ ηηιρίΓΐα^ζεπ&ε ηιϊ- Αηΐπ^εη ΐη Το- 1)ΓϋΙί ιαΪΓΚδαηι &η. Ιη άεΓ Ιετ- ζΐεη Νίΐοΐιί ιαιΐΓθΙε ά&τ ϋΓΪΙϊ- δςΐιε :5τύτζραη1<.1; ΡοΠ δπϊά αηι ϋαεζΙ:ίΐηα1 οοηιοαιάϊεΓί:. Ιη ^αί^^ί2εη1ρίεη αη (Ιεν Κ'ΐηαΠίϋδΙε νετΙοΓ άεΓ Ρείηά ζ.ιιαεΐί Ι&8:(ΐΓΐα^ζ6ΐι&ε νοηι ζευ§·ε αιιί άεη θΓΪιΐδοΙιεη 8&τη- ιηεΐηα&ρΐίΐτζ Αοα 8ηεΪΓ ειηι 8ιιεζ1ίίΐη3ΐ, αιοΐοεΐ ϊίΐοεΐ' εϊη- ΙιυηάεΓΐ 1>Γίϊΐδθ1ιε Μίΐί>ο1ιϊηεη
  &ηι Βοάεη νεΓηίοΙιτει ιιιιΐτ-
  άεη. ιιιαΓ &ιη ΐο. }ιιΗ ΡογΙ
  άαβ Ζϊεΐ είηεβ
  υ— Βοοτ-
  ΤοΓεδ ζιιηι
  εΓΐϊΐιεη ΛιιγοΙι δθΐιιιιετε Βοηι-
  οεηΐΓείίεΓ αη νεΓδοΙιίεάεηεη
  8τε11εη ιιηιίαη&ΓείοΙιε
  άεη.
  ΒεΓΐϊη, 12.
  Βίη
  ειηι 9 }α1ί &η
  νεί>τ1<.αδ1:ε ΑίΓΪΙνα;» εΐηεη βπ- Οεΐεΐτζιΐ"; &η. Ζιαεΐ 8ίκ11ίΐΐΓδ ΙίΐιιίεηάεΗαηϋεΙίϊ- άαπιρίει- ηιαΓΐΙεη ^ιειΊυ.58ε- δς1ιθ5<,εη. Βεϊ άεηνίΓ^ίπΙίΙεη ΡΓΑθΙιιάαΓηρίεπι ΙιίΐηάεΓι εϋ δΐοΐι ηηι άεη «Οεδί^ηεΓ» ηιΐτ 5945 ΒΚΤαηοΙάΐε <'ΡαΪΓΠε5ί>>
  ηιίτ,' 4«Ο7 ΒΚ.Τ. ,
  Εϊηζεΐηε οπτίδαΐιε Καηιρί-
  ηη&ζευ&ε ιαατίεη ΐη άεΓ
  Ναοΐιΐ ΐηι ηοΓά-
  εϊηε ^εΓΪηκο Ζηΐιΐ νοη
  Όϊε 8ο1ΐίεάεη
  Βοηι-
  ιιηοτ-
  Βοηιϋβη ατιί ΡογΙ
  δαΐά
  ΒεΓϋη, 12. ]ηΊ.
  ιΐειιι
  ΜΑΧΙΜΑίΗΙίΡΕ ΙΝ ΜΟΕΘίΙ-
  ΟΗ3Τ δΟΗΝΕίίΕΜ ΤΕΜΡΟ
  άΓΐη^βηάβΓ Αρρβΐ &η άίβ θΓίΐίδοηβη
  Ο^Ηίί
  5ΐοο1ίΙιο1πι, 12
  Ν&οΐι βίηβΓ Ι/οηάΌηβΓ
  Μβΐάιιηβ· νοη «ΑίτοηΙ>ΐ3.-
  άβί» βοΐιίοΐιτβ άβΓ βοταίβΐ-
  οοΙβοΗαίτβΓ ΐη 1<οηάοη Μαίδΐχγ, άβηι νοΓβίΐ.ζβη- άβη άβΒ ΟΓίΐίβοΗβη Οβ- β δ & β 3 ίη άβηι Οβ- &ρ ρβΙΙίθΓΐ ιιηά άβη "ννιιηβοη οϊη ΤβΐβΐτΓΗΐηηι, βΓ αη αί6 ίβ ίη ιηο3£ΐίοη3τ βοΗηβΙ- Ιβηι Τβηιρο» &β1βί8ί.βτ; χχΐβιάβ. ϋβΓ δθΗτπβάϊδοΙιβ Κογ- Γββροηάβητ 'ΙιεηιβΓ^ί Ηί- βΓΖιΐ, β3 δεί Ιίαητη ηΐδβο;- 'ΊίεΙι, ά&δδ άίβ ΡΓα&β άβΓ ηηά ίηάα- Ηίΐίβ 3.ιιί άίβ νοη άβΓ ροΐίτίδ- ί οΐιεη υητ.6Γ8ΐ;ϋτ.ζιιη£ άβΓ 8ε1ιιιΐεΐ'ε ιΐΐ-ΐιΐ^ίΐιε ΡαηζεΓΐίίΐηιρίννακίΊΐ ·ιπ ά εί· ϋ',Ιίτοηι. Βαρέα Γερμανικά τάνκς καπου είς τό άνατολικόν μέτωπον 8ε1πιιοι·ο άεατ^οΐιε Οε^ΐτϋΐν.ϋ ααί άεη Μαι^οΐι ηιοΐι άειη Οί>τεη.
  Βαρέα Γερμανικά πυροδόλα μεταφερόμενα είς τό άνατολικόν μέτωπον
  ΙΙ5Α - ΙΙ«ΒΕ ΒΕ6ΕΝ ΟΑΚΑΗ
  ΡβΙίί: Ραι-ΐδβη : »ΡΓ&η1ΐΓβίοη η&βΐί
  Ρ4ΓΪ5, 12.
  Ι)ΐε ^
  δ; νει-ίοΐίττ τηΐ(: βτοδκ^Γ Ααί-
  ηιεΛ^ ιηι1ί.εΐι άϊε αιηεπΐίαπί-
  δθΐιεη υιηΐΐ'ΐεΐοε βεί'εη Ό.ι-
  Ιίαι-. Όΐε ΒΙίεΙτει- άηιρκεπ άΐε
  νοη ά&η «Νοιιν6ΐ1ε& Οοηίΐ-
  ηεηΐαΙεΝ) νΡΓθΞίϊεηΐίοΙιΙε Νεαι
  Υοΐ'ΐίει· ϋερε^οΐιε ίΐπ, άΐε άεη
  άεΓ < ν&5ΐπη§Ί:οη τιιΐεάεΓ^ΪΙοτ, ίη άεπι άΐε ρ Όίΐεί&Γδ άιιτεΐι άΐε ΙΙ8Λ ^είοΓάεΠ: ππΐ'ά. Ιιΐηίοα βχηβ ι· άεηι Τΐϋεΐ .ϋεΐ' α- ηιεΐιΙίΕΐηΐδαΙιβ Ιηιρεπαΐΐδΐτΐιΐδ ιιιΐΐΐ υ&ΐίαΐ'» ηιϊάηιεΐ υ. α: Ρΐεπ-ε νίιοιιχ άΐ&5>ϋη Ριοη-
  Ιειη ΐηι ' Ρετΐί: Ρ.ιι·ΐ;>ϊεη > εΐηεη
  αηΓ5?οιηαε1ιΙεπ ^^^ί:α^-
  Εγ ί,ΐεΐΐΐ: 4απη ίε^Ι,
  άΐι_· Βεί,ετζαη^ ΙδΐΛΐιιΙ^
  άΐε υ8Α κΐοΐι π«γ
  άεη αΐοί,οΐαυη Ιιη
  οί ΙίΙίΕΓεη 1αί>3ί.
  « εΐηε^ Τεΐΐ5> νοη
  Εανορα Ιοεδβ ΐη
  Εηιροεπιη^ αΐΗ αιιά
  άε άΐε Κοαΐνΐΐοη ζιιγ ^εηιείη-
  ί,ίΐηιεη νεΐ'τεΐάΐ^ιπΐ}» Ιοεί>ο1ι1εα-
  ηΐ»εη. ^εάυ^ Αη^τΐίί ααί
  ϋαΙαΐΓ ιιΐίΪΓάε εΐηε εηεΓ&ΐδοΙιε
  Αηταιοι·): ΡΓαηΙίΓεΐοΙΐδ &αδ-
  1οεί>εη.
  τ~ίΐΐ
  ββ-
  Νεαι Υοι·1ί, 12.
  5τΐί>ο1ιει· Οτ^αηΐδαΐΐοηεη άε-
  ηιοΐϋΐΓίεΓςεη &ηι
  ϊίΐδ, τιιΐε Αί,δοοΐαΙεά
  ηιεΐάετ, υογ άειη Οεί>ο1ΐΰείΙ-
  «Νεαι Υοτΐί
  , άΐε ΐη είηεπι ^ε^^ί^^-
  Λΐιί άεΓ οΐ'δΐεη δεΐίε ζΐιτ
  ΐ1}> αη ΌεηΙ'ί-
  ςΐ Ιίΐηά "ααί^είθΓάεΓΐ ΙιατΙε.
  Ααί εΐηειη £Γθδϊ>εη Ρ1<ιΙαιί, ά&δ αη άετ δρΐΐζε άεΐ' ί?ΐΌ5- δεη Όειηοΐϋ1:ι·;ΐΐίοη «Νεια : Νεΐη !

  8ΕΙΤΕ 2
  ΜΙΤ"ΈΙΙ,υΝ03ΒΙ,ΑΤΤ ΡΓΤΕΚ ΚΚΕΤΑ
  ΙΝΙ08ΤΕΝ ϋΝΑϋΡΗΑίΤΒΑΜ νΟΒιν ΑΕΒΤ3
  δαΐΐα αη άβΓ ίίηηίβοΗβΓ ΡΓοητ £βηοηιηιεη — ΒθΓηοβη αηί Τ^οηιΐι αηά Ιβηιαίΐία—
  2ΐοοο ΒΚ.Τ νβΓββηΙεΙ — ΗααρΕΐηαηη
  Αιΐδ άεΐη Ρα1ΐΓεΓΐιβαρΙ:α.αίΐΓ-
  ΙΪ6Γ, ΙΟ. ]ΐί.
  & βεΐίαηηΐ::
  ϋίε ΟρεΓ3ΐίοηεη ΐηι Ο-
  αηααΠιαΙΙδ&ηι
  Αη άεΓ Ηηηϊδοηεη
  ΡΓοηι νναΓάε 3ΐη 8.
  άαπ:1ι
  ηη-
  Ι, άαδ δεΙΐΓ βε£εδτί£ΐ:ε
  33.113. παοη πιεΙΐΓΕΒε^ϊ^εη
  Κεεηιρίεη άαΓθΙι άεατδθΐιε
  ϋ3εηάε ο-εηοηιπιεη. ϋίε
  Ιίδειηρίεηάε δοννϊεΐάϊνίδϊοη
  Ιη ΝθΓάα£π1ί& νναΓάεη οεγ-
  Ιΐίοηε νοΓδΙο355ε ίεΐηάΙίοηεΓ
  ΡαηζεΓ 3αδ Τοβηιΐί αο§ενίε-
  δεη. ϋεαίδοΗε Καηιρ£ήΊι§ζειι-
  £6 βεΐε^ΐεη επι 8. αηά ο.· Ιτιΐΐ
  ιηΐΙίΐίεΓΪδοΙιε Ζίεΐε άεδ Ηα£εηδ
  ΤοίϊΓαΙί ηηά εΐηεη Ρ1α§"ρΐ3ίζ
  εΓίοΙβτείοη ηιίί Βοηιοεη. Νοεγ-
  όΊΐοΙι δοΐΐαηι εΓΐιίεΙί εϊη ϊ>γϊ-
  ά ΖεΓ5ΐο3Γει· ΒβηΛεη-
  Κχεείτε άεηΐδθΙιεΓ
  ρ&& νναΐ'ίεη ίη
  ΙεΙζΐεη Ναςΐιΐ Ρ1α§·ζεη§;1ια11εη
  ννεδτΐίοη Ιδηιαΐΐία αηι δαεζ1ί3-
  ηαΐ ΐη ΒΓαηά.
  Ιπι Κϋηιρί £ε#εη. άίε οπίί-
  νίίί
  νεΓηίοηΐειε (Ιίε ^α£τ.ναI£ε ϊη
  άεΓ ΙεΙζιεη Νβοΐιΐ ααδ εϊηεηι
  ^ ηοεΓ-
  άΐίοΐι Νεννςααν ηεΓ&ιΐδ £αη£
  Ηίΐηάεΐδδθΐιϊίίε ηιΐί: ζ«3ατη-
  ηιεη 2ΐ.οοο ΒΚΤ αηά 1)οηιΙ>3Γ-
  άϊεΓΐ,ε ννΪΓΐίδίΐηι Ηαίεη&ηΐα^επ
  αη άεΓ Οδί ιιηά δαάοδΐΐίαδτε
  άετ Ιηδεΐ. Ιη άεΓ ΝηοΗ ζαπι
  9· Ιιιΐϊ ννατάε ηοεΓάϋαΙι ΒεΓ-
  ννϊοΐΐ είη ννεϊΐεΓεδ
  Ηίΐηάεΐδδοΐιίίί νοη
  ζεη^εη δο1ινεΓ
  Αη άεΓ ΚαηαΙΙίαδίε
  ίΐηι ^εδΐΓΪβ-εη Τα§:ε ^3ε§:ε^ ΐ/,
  Ρ1;ι^3Γΐ;ϊ11εηε αηά Μ&πηεαΓ-
  ΙϊΠεΓίε ^ είη θΓΪΗδοΙιεδ ]α.%ά-
  Η
  Βπιϊδοηε ^
  ίη άεΓ ΙεΙζιεη
  νεΓδοΙιίεάεηε
  άεαΐδοΐιΐαηάδ. Όϊε
  άεΓ Ζίνϋβενοε11ίεΓαη£ δίηά
  §:επη§ ϋίε
  Βεΐηεΐ 1)εί Βίεΐείεΐά χνατάε
  αΐοεπηαΐδ ηιίΐ Βιαηάοοιηοεη
  . Βεί άίεδεη Αη£π££εη
  άει· Ρείηά άαΓθΙι ^3ί;ά-
  αηά ΡΙίΐΙίίΐΓοννεΙΐΓ νίεΓ, άατοΐι
  ΜαπηεαΓΐίΙΙεπε ζννεί Κ&ιηρ£-
  Ηααριηιηηη Β3ΐιη&5αΓ,
  ΚίίτεΓΐίΐεαζ άε» Είδει-ηεη
  Κτεαζε5, άεΓ ΐηΐτ, 40 Εαίΐκΐε-
  αη άεη ^εηαηηΐεη ΕγϊοΙ-
  άεΓ ^α£(:νν'3{£ε ΙιβΓνοιτα-
  ΙοειείΙί^Ι ννατ, ίαηά ίη
  αηι
  & ρ
  Καηαΐ άεη Ηεΐάεηϋοά. Μϋ
  ΐΐιηι νεΐΐθΓ άίε Εαίτνναίίε
  είηεη ίΙΐΓει· ταρίε^δ1:611^αβ·άή^ε-
  ά
  Ιιεΐάεηΐιαίίεη ΟίήζϊεΓδ
  ^^^8■ά8:εδ^11ναάε^δ Κίοΐιίηοίεη,
  άεΓ δϊοη δοΐιοη ίη άετ Εε^ίοη
  ΟοηάθΓ άαΓοΙι ιοάεδηιαΐί^ν η
  ΕίηδειΙζ ννίεάεΓΐιοΙΙ ααδ§:εζεϊ-
  οηηε1 Ηατίε, ννΐΓά ΐηι ΐ3εα(:-
  δοΐιεη ν"οΙ1ν
  Ιοΐείοεη.
  υ-ΒΟΟΤΕ υΝο ίυΡτννΑΡΡΕ νΕΒ$ΕΝΚΤ£Ν
  ΙΜ ΝΟΒΟΑΤΙΑΝΤΙΙΓϊΐ.βθθ ΒΒΤ.
  ϋίβ Οορρβΐ8θΗ1&ο1ιί νοη Βΐ&ΐγβτοοΐί ιιηά Μΐη3^—8τεΐΓΐ(β
  αιϊ βηβΉβεΗβ Οβτβη — ζ3 ΒΓΐτβη αη άεΓ Καη&ΙΙειιββΐε
  Αιΐ8 άβιη
  ιι ^
  Ο6ι.Γίίοηιηι&ηάο άβΓ
  ηϊ.
  οβΓβίι.8
  8οη-
  8:βΙ>ώη, ίβί: ηχΐτ άβΓ ϋορ-
  ρβΐδ "ίηΐαοΐΐΐ ηπι Βϊαΐγβ-
  Ιοοΐι αηά Μΐηδΐι ηιιηπιβηΓ
  άΐβ β:Γ0ΰΞ9ίβ ΜαΙβΓΪαΙ-ύηά
  I
  αη άεΓ ΟβτίΓοηί εΐη^ε-
  | ΟΓαοΗΙεη Οβί&η&εηβη βιιί
  ι Ο,οεΓ 400.000
  ϋΐε Ζαηΐ άεβ
  ΐεη οάεΓ νβΓηίεητβτβη
  ίεΐηάΐΐοΐΐθη ΜατβΓίαΙβ ίβτ
  &α£ 76-15 ΡαηζεΓΐεβιηρίννα-
  8;εη ιιηά 4423 Οββοηΰτζε
  ΗιιηιοβΓ ηαίί:
  ϋΐε
  Ιοββεη.
  323.898 Οβίβηβτβηε, άβ-
  ΓηητβΓ ιηβΗΓβΓβ Ιεοπιηιβη-
  άίβΓβηάβ ΟβηβΓ&Ιβ νιηά
  ϋίνΪΒΪοηβΙίθηιπιβη ά β ιι γ β
  Ηβΐβη ίη ιιηβεΓβ Ηβηά.
  3·332
  6233
  Ιγπ Κ&ιηρί
  ΐ ν
  ίηβ^ββαηιτ:
  άίε
  ΐ.8θ9 ΟθβοΗύτζβ ιιηά
  ζ&ηΐτβίοηβ ΜβηβΓβη βη
  βοηβτί^βη ννΈίϊβη ννιΐΓάβη
  ηατ βίοΐι άΐε
  ΟεβαιητζαΓΐΙ άεΓ Μβηεΐ·
  βοΗίίίβΙΐΓΐ. νβΓββηΙετβη
  ΙΙητβΓβββοοοτβ ΐηι Νοΐ·ά-
  ατΐαητίΐε νίβΓ ίείηάΙίοΗβ
  Ηαηάβΐβεηίίίβ ηιϊτ. 27.600
  ΒΚ.Τ.ΟβτννβεΓΓ.βΡβτ.βΓηβαά'
  νναΓάε άαΓοη άίβ ^α{τ-
  •ντ/αίίβ βΐη ΡΓαοΗτβΓ νοη
  4000 ΒΚ.Τ νβΓββηϋΙ.
  Ιη άβΓ Ιβτζτβη
  οοηιοαΓΐΙίβΓτβη
  νοη Κ&Γηρί-
  άβη νβΓβθΓ-
  ΗαΙΙ αηι
  ^ Ηοητ.β-
  τεη βΐεΐι ^ε^εη άίε Ηβίεη-
  αηΐα&βη νοη * θΓβατ
  Υ&ΓΓηοατΗ ιιηά ΒεΓννΐοΙί
  θοννΐε Ρΐιαβ-ρΐεεΐζε ηηά
  ί β η
  άββ
  ίη
  Ββί
  Ρείηάεβ αηι
  άίε
  21, ^
  ΜαΓίηεαΓτίΙΙθΓΪβ
  β Ρΐα
  ννβΓάβη νβηηίββτ..
  ϋβΓ Ρβίηά ντ&τί ίη βΓ
  ΙείζΙεη ΝαοΗτ ηιίτ βοΐιννα-
  οΐιεη ΚΓεείίεη είηε β;ε-
  Γίηο;β Ζαΐιΐ νοη δρΓβηκ-
  ιιηά ΒΓ&ηάοοηιοεη αη
  είηί^εη ΟΓτεη ν7β8ΐ:-
  άετιτδεΗΙαηάδ. ϋίβ
  Ιβ άβΓ
  βίηά
  υδΑ
  δΤϋΕΤΖΡυΝΚΤΕ ΙΝ ΝΟΒ
  ΟΝΟ 50Η0ΤΤ
  ΡθΓάβπιησ;βη —
  ηιίτ Κ.οο3ενε1ί
  Κοηι, ιι. ]ηΊ.
  ν"ίε άεΓ ΕοηάοηεΓ Ναοΐιτί-
  οΐιτεηάίεηδΐ οεΓΪοΙιΙεΙ:, Ιιατ
  ννί111{.ΐε είηε Ιαη&ε Ααδ-
  ηιίί Κοοκενεΐΐ §:ε-
  ΐ, ίη άετ εΐ' εΓΐίΙοεΓΐ: Ιιασεη
  5θΠ, άαδβ εΓ ίίΐΓ άίε
  ίαηρ; νοη
  δταΐζραηΐίίεη ίη ΝοΓάίιΊ.ιηά
  αηά Βςΐιοΐϊΐ&ηά Ι,δίοη είηδεϋζ-
  Ιε(!)
  Ζα άίεβεΓ ΕΓΐίΙιεηιη^ νοη
  ννΠΙΙαε εΓκΙίεΓΐ; άεΓ ΌΐΓεΙίΙοΓ
  άεδ «ΟίθΓη&Ιε ά'ΐιαΐία» άαδδ
  ΕιΐΓορα άαδ οίίεηδϊνε ΡογΙ;-
  «οΙτΓείτεη άεκ ϋδΑ - ΙιηρεπΕ-
  Ιίδΐηαδ 1ίΐ3Γ εΓΐίεηηεη Ιί
  ά&τ άαΓαιιί &α5 δ2ΐ, άίε &η
  Ρεπρΐιεπε^εΐε^εηεη
  βοηεπ Ρπηΐίΐε ίη είηε Είαηά
  ζα τ)εΙ:οηιηιεη αηά άατηίϋ άί&
  ΚοηΐΓοΙΙε ύΙσεΓ ΕιΐΓορα ζα
  Εη^ΐαηά δείηεΓ-
  Ιίοεηηί ίεδΐκιεΐΐεη, άα«δ
  άίε 3ΐηεΓΪ^ηηϊδε1ιεη Κτίε^κ-
  ιηίν.
  ι ΛεΓεη ΝίεάεΓΐα^ε αηά ΙΛ"
  ί ςαίάατίοη άεδ βπίίδοηεη Ιηι-
  , ρεΓΪαηΐδ Γεοηηεη αηά άαΙιεΓ
  Οεΐοίεϋ ίηι *οι·ααδ
  ______ Γηοεοΐιΐεη,
  αιη ίηι Αα§·εη1ο1ίοΙ: άεΓ Αΐο-
  ζα Ιίοεηηεη.
  Δΐΐίαηζ «"ε&εη Ταραη
  Τοΐίίο, ιι. Τιιϋ.
  νίΐ'ά, εΓνναεβτ ηιαη ζιιγ
  ίΐ; άίε Βί1άαη§· είηεΓ
  ά
  25.000 Οεί&η^εηβ
  Βαάαρεδΐ, 11. ^αΠ.
  01ιε£ άεδ Ηοηνεά-Οε-
  ---------&5εδ ηιεΐάεϋ :
  Ι Αιη. 9 ;ηϋ ϋείζ^π αα.
  δετε δοΐιηεΐΐεη ΥεΓθίεηάε
  άεη Κ.3εηιρ£ υιη (ϋε Εγ_
  ζννίπ^αη^ άεδ
  ϋΐοετ άεη ΖΒΓαοζ αηά
  ίείηάΐίαΐιε Ναοΐιΐιαυεη
  Βίε ΚαηιρΠιαηάΙαηδ-εη νεΓ-
  άεη δβΐί: Μίΐτννοςη ίηι Ζα-
  δαηιηαεηννίνΐςεη ηύ. άει· άειιΐ-
  δεΐιεη ■ννεΙΐΓηιαοΙιτ- ν,'είΐεΓ^ε-
  ίϋΗη. ΒίβΙιβΓ ννατάεη 25.000
  ( Οε£αη8εηε ^ειηαοΐιΐ:. Οε£αη.
  Ι 8-εηε, άίε ί1ιι·6
  ι- | δεη ΙίοηηΙεη, ννιΐΓάεη
  ΑΙΙίαηζ, άίε
  ρ &
  οητεΐ; δεί αοά ίηδοεδοηάει·ε
  Ιιείΐ; είη-
  5ο11.
  5ε ίζ'ώί άίεδε Μεΐάαη^οη ίη
  νίε-
  ώ11 ΐη Ιηάΐβη βΐηο;β-
  ΤΓοίίβη
  , 11. Ταΐί
  ΐι είπεΓ Κεαΐεπηεΐάαηβ·
  Βοηιΐοαγ ίυΐ 06Πει-α1
  αιη Ρι-είΐ:αξ;νοπηίηα£
  Ι»άί<;η ΙΕ ΕΒ4£δ Μ ΙίΤ6ΕδεΗΙΕΗΤΕ Αα& άεηι ΐο. Ταΐί. ! ννεΙΐΓΐη&οΗτ κίητ οεΐίβηηΐ:: Ι Μίτ άβΓ Οορρβΐβοΐιΐα- οΗΐ νοη ΒίαΙγβΕοοΙε αηά Μίηβΐε ΐβτ ηαητηβΙΐΓ άίβ 8 άβΓ ννβΐτσ/βδοΐιΐοηίβ αοο;β- 3οη1θ39βη. 323898 ΟβίβηβΤβ- ηβ,ά&ΓαηίβΓ ΓηβΙΐΓβΓβ Κοηι ΓΠΒηάίεΓεηάβ ΟεηβΓ&Ιβ ιιηά ϋίνΐβΐοηβΐΐοηιιιβη- άβιΐΓβ ίίβΐβη ίη ιιηββΓβ Ηαηά. 3332 ΡβηζεΓΐίΗΐηρί- 1809 ΟεβοΗύίζβ ιιηά ζαηΐΓβίοηε Μεηο;εη αη βοηβΐΐβτβη ννβίίβη ννιΐΓ<1βη βΓΟβηΙβτ: οάβΓ νβΓηίοΗίβί. ϋΒΐηΐτ. Ηατ βίοΐι άίβ Οβ- βαηιΐζαηΐ άβΓ θίβΗβΓ αη άβΓ ΟβτίΓοητ βίη^βθΓα- οΐιτεη ΟβίαηβΤβηβη αηί ϋβοτ 4θθ.οοο βΓΐιοβηί. ϋίβ Ζαηΐ άββ βΓθβαΐβτβη οάβΓ νβΓηΐοΗτβτβη ίβίηάΙίοΗβη Μ&ίβΓΐ&Ιβ ίβί: αιιί 7615 Ρ»η- ζβΓΐΐ&ΓηρίννββΓβη ιιηά 4423 ΟββοΗίΙΐζβ αηβτεν/αοηιβη. ϋΐβ 8ονν*ίβϋαίτν7αίίβ νβτ- Ιογ οίβΗβΓ ίηββτββαιηί 6233 Ρ1 ΐΓΐβηά ννίΐΐ οΐβΐοβη ϋαοΐίη, ιι. ΌεΓ ίπδςΐιε ΜίηίδΙεΓρΓ3ί- δίάεητ ϋε ναΙεΓΕ 1ι&1 ίη άεη ΙεΐζΙεη Τα^εη ννίεάεΓΐιοΚ: ζα άεΓ δτεΐΐαη^· Ιτΐβηάδ πιη^εη α^^ε^εοεη. θε τα δαΐι δίοΐι άαζα £εζνναη£εη, άα άίε οΓΪΐίδαΙιε Κε^ίεΓαηβ· είηεη δΙίκηάίβΓεη ϋι-αοΐί ααί Ιτΐαηά &η5αοϊ, άαηιίΐ εδ δείηε ΝεαΐΓαΙίΐεεϋδροΙίιίΙί νεΓΐοε^δΐ, Ε5 αΐαΐ'άεη βο^αΓ εη§1ίδθ1ιε δΐίηιηιεη ΙααΙ, άίε ν άα55 πιαη ΐηϊΐ: ΙτΊαηά 8 ννίειηίτ Ιδΐ&ηά νεΓΪαΙΐΓεη δοΐΐε. ^^άο^11 βοΐΐτεη άίε ΙΙ3Α Ιιί ζα άεη εΓδΐεη δοΙΐΓΪΙΙ: ΐαη. Αηι ΜίΙΙννοαΙι Γοεδτεετί&τε ϋε ν&1εΓ& ίηι Ρ&ΓΐαηιηιεηΙ άίε Αΰδίοΐιί; Είτεδ, αη- αΐΐεη υιη5ΐ;εηάεη άΐβ Ιιαΐιεη. ΡβΓα- νίτά. Βαεηοδ χΙΪΓεβ, 11 ^α1ϊ. Βίε Κε^ίεΓαη^ νοη Αΐ ιίηίεη, Βΐ'αϋίΐίεη αηά άεη ΓείηίβΊεη δί&ατεη 1ια5εη &η άίε Κε^ίεΓαη&εη νοη Ρεπι αηά Ε1να&άοΓ είηε δειηείδ&ιηε ΝοΙε §:εΓίο1ΐΐετ, ίη άεΓ άίε Είηδΐοΐΐαη^ άεΓ Κ'ειηρίε αηά άίε Είηβεΐ'α£αη§· είηετ νεΓ- ΪΙ ζαΓ Βεί- § άεΐ' Ιεη νοΓ§:ε5θ1^ νίε &α5 άεη άεΓ 5είάεη ννΪΓά, δοΐΐ άεΐ' νοΓδο1ι1α§: ίίηηιηιεη ννοτ- άεη δείη, άοεΐι δίηά ο£ίίζίε11ε Αητωοι-Ιΐεη ηΐεάεΓ νοη άεΓ Κε§:ίει·αη§·ΡεΓαδ ηοοΐι νοη άετ Εΐά ΙίΙ είη8εΐΐΌ££εη. \7είτεΓε Μεΐάαη^εη οεδ:ι§:εη, ? άίε Κιειηρίε αη άεΓ Οτεη- ζε είη§·εδ(;ε111: αηά άίε οείάεΓ- ϊί Ττιιρρεη &α£ είηε ^^η^ε δ;ίεη. ννοτ- β1 ζννί βοΐιεη ΟεηβΓαΙοοβΓβτ νοη ΡαΙΙίβηΗθΓβτ ηηά Μ&γ- βοΗαΙΙ ΜΕηηβΓηβίηι Πεΐδίηΐχί, ιι. Αα3 άεΓ νοη 1 πιρρεη αΐίεάειεΓοΙοεΓΐοη Ηηηίίοΐιεη δίαάϋ δαΐΐα, άίε ηαώιάεηι ΡΓίεάειΐδκςΙιΙαδϋ αη Κη«!.ιηά αο^εΐΓβΐβη ια^ι-άοη ηιιΐδ^ο, ΗαΙ ΟβηεΓ3ΐο5εΓ3ΐ νοη Ρ&ΙΙΐεηΙιθΓΒί: αη άι;η ηηηΐ«:1ιειι ιΛΓί>ς1ηι11 Μαηηει-ΐιεΐιη είη Τ »
  1εο;ι-απιιη βειίοΐιιεΐ;, ίη Ι
  ηβτΐ
  δρι-αοΐι ιη 8«ηετ Αηΐιαοη
  Ό.ιηΐί , άεδ ήΊιηίδοΙιεη
  αη άίε
  αηι Ηα1ίί«ιχ
  Νεν Υοτΐε, 12 ^α1^.
  Ναοΐι ΐΌηάοηετ ΟβΓαοΙιΙεη
  5θ11 Ηδΐίίαχ ίΐΐΐ εη&Ή-
  δοΙιεΓ ΒοΙδοΗαίΙι&Γ ΐη
  δΐιίη^τοη ζαηι
  ΐΓΪτί: νεΓαηΙαδδΐ ΐαεΥάεη.' Ετ'
  δεί άαιχΐι δείηε ζείΐαΐείϋρ
  είηε
  ^ ίατ άίε ^ζ
  Βεζίεΐιαη^εη ζα ΜοβΙοα.
  ίη
  Νεια ΥογΙι, ι 2 Ταϋ.
  , Όζϊ υδΑ-δεηαϋοΓ Ταίϊ
  εΓΐίΙΕί ά ΐΗ (3ιβ
  οΗεη ΑΓΐδΐοη
  ίΐΐΐείη αα£ Ιβΐαηά οεχοΙΐΓΒεηΙΐεη.
  Εγ 1ια6ε νεΓΐΓΛαΙίοΙιε ΝαοΙΐΓί-
  οΐιΐε^ι άϋ ά
  ΓϋοεΓ. άβδδ ΐη^η
  ιόη δείϋ ννΌοήεη άα5εί δεί,
  ίη ΝθΓάΪΓΐηηά είηεη Μί.Γ!ηε-
  Ιπίί^αίζραηκΙ ίαΓ αί-:· ΙΙδΑ
  ζα ΟΕυεη.
  ϋ^Γ δεηαίθΓ εΓΐνΙϋΓΐο, Λαπ
  ο\ί ηαΤιε είη Κεοΐιΐ ζή ιπίδ-
  δεη, αϋϋ άοΓ(: όγ δίοΗ ίζί
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Κατό: την διαδρομήν άήό Χα·
  νία είς Μουρνιές «ϊπωλέσθη υ¬
  πό τοΰ ΣιχκΙρ Άγαζα&έ τό
  πορτοφόλιον τού περιέχον πλέ¬
  ον των 2.000 δραχμών καί διά¬
  φοραι έ'γγραφα ταυτότητος.
  Ελληνικάς καί Γερμανικής,
  Γαλλικόν διαβατήριον κ.λ.η.
  Παρ-καλεΐται ό ευρών νά
  κρατήση τα χρήματα καί ν' &■
  ιτοδώσΓΐ τα λοιπά έΎγραφα ώς·
  τελείως είς αυτόν δχρηοτα.
  ΕΝ1ΙΑΦΕΡΟΥ2ΗΙΔΟΙΙΟΙΝΣΙΣ
  "Οσοι θέλόυν ν' άποστείλουν
  έπιστολικσ: δελτάρια ή έμκορ.έ-
  τΐιστολάς είς Γερμανικήν γλώσ
  σαν δύνανται ν' άπευθύνωνται
  ε'ς τα Γραφεία τής εφημερίδος
  μας, όδός Σουρμελή 22 (δπι·
  σθεν Καπρίς) άπό τής 9-12
  καί 3—8 καθ" εκάστην, δπου θά
  ευρίσκουν εΐδικόν μ-ταφ
  στήν άντΐ λογικής άμοιβής.
  ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ Κ1Ι ΟΙΝ1ΚΙΔΕ!
  ΚατασκευάζονΓαι μέ Λα-
  τινικούς χαρακτήρος καί συμ
  Φώνως πρός ΤΟ ύπόδειγμα
  τί,ς Γερμ3νικής Στρατιωτι-
  κης Διο1κήσεως ε1ς το πα
  την οδόν Χάλη5ων Χρωματο
  πωλεΐον «Χ Χ ώ λ η ς »
  10 ΒΑΦΕΙΟΝ
  III
  ΜΪτπΐΠΝ
  ΝΙΚΗΦ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Σ-ΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 14 Ιουλίου 1941
  Συνεχής προέλασις
  είς τό Ανατ. μέτωπον
  Είς τό Φινλανδικόν κατελήφθη ή Σάλλα—Βομβαρδισμός
  τοΰ Τομπρούκ καΐ τής Ίσμαηλίας.
  ΑΠΟ ΤΟ ΓΤΡΑΤΗΓΕίθΝ τΟΥ
  ΦΥΡΕΡ.—Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ
  ΓερυανικοΟ ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  ΑΙ έπιχειρήσεις είς τό άνατολικάν
  μέτωπον έξελΐσσονται διαρκώς
  πρός τα πρόσω. Είς τό Φινλανδι-
  κάν μέτωπον Γερμανικαί δυνάμεις
  ύποστηριζόμεναι υπό κυκλωτικώς
  κινηθέντος ΦινλανδικοΟ στρατοθ,
  κατέλαβον μετά πολυημέρους μά¬
  χας την έξαιρετικως οχυρόν πόλιν
  Σάλλα. Ή μαχομένη έκεί Σοβιετι
  κή μεραρχΐα έξεμηδενΐσθη.
  Είς την βόρειον Άφρικήν Ιζο-
  δοι έχσρικών άρμάτων μάχης έκ
  •.ου Τομπρούκ άπεκρούσθησαν.
  Γερμανικά άεροπλάνα έβομβάρδι-
  σαν κατά την 8 καΐ την 9 τού μη¬
  νός επιτυχώς στρατιωτικούς στό-
  χους είς τόν λιμένα τοθ Τομπρούκ
  καΐ ϋν αεροδρόμιον ανατολικώς
  τής Μάροα—Ματρούχ. ΒορεΙως
  Ι τοθ Σολούμ έβλήβη βρεττανικόν
  άντιτορπιλλικόν.
  Ι Ίσχυρότεραι άεροπορικαΐ δυνά-
  ι μεις επετεθησαν καΐ έπυρπόλησαν
  την παρελδοϋοαν νύκτα ΰπόστεγα
  άεροπλάνων, δυτικώς τής "Ι-
  σμαηλίας παρά την διώρυγα τοθ
  Σουέζ.
  Είς τόν άγώνα εναντίον τής
  έμπορικής ναυτιλίας τής Αγγλίας
  ή άεροπορία μας κατέστρεψε κα¬
  τά την παρελθούσαν νύκτα βο-
  ρεΐως τήςΝιουγκέητ 5 άτμόπλοια έκ
  μιάς νηοπομπής συνολικοϋ έκτο-
  πΐσματος τόννων 21000 καΐ έβομ
  βάρδισεν επιτυχώς λιμενικάς έγκα
  ταστάσεις τής άνατολικής καΐ νο-
  τιοανατολικής άκτής τής Νήσου.
  Κατά την νύκτα τής 8 πρός
  την 9 Ιουλίου Ετερον φορτη ^όν
  ατμόπλοιον έβλήθη σοβαρώς υπό
  των άεροπλάνων μας βορεΐως
  τοθ Μπέρβικ.
  Είς τάς ακτάς τής Μάγχης κα-
  τερρΐφθησαν'χθές 17 έχθρικά άερο
  πλάνα υπό των καταδιωκτικων
  μας, 1 υπό τού άντιαεροπορικοθ
  πυροβολικοϋ καί 1 υπό τοΰ πυρο-
  βολικοϋ τοθ πολεμικοϋ ναυτικοθ.
  Βρεττανικά άεροπλάνα έβομβάρ
  δισαν κατά την παρελθούσαν νύ¬
  κτα διάφορα μέρη τής Δυτικής
  Γερμανίας. Αί απώλειαι τοθ άμά-
  χου πληθυσμοϋ είναι έλάχιστοι.
  "Εναντίον τοθ νοσοκομεΐου Βέ-
  θελ παρά τό ΜπΙλεφελντ έρρΐφοη
  σαν καΐ πάλιν έμπρηστικαΐ βόμ-
  βαι. Κατά τάς έπιθέσεις ταύτας ό
  εχθράς δχασε 6 άεροπλάνα εξ
  ών τα 4 κατερρΐφθησαν υπό των
  καταδιωκτικών καΐ τοθ άντιαερο-
  πορικοθ πυροβολικοθ, τα δ' έτερα
  δύο υπό τοθ πυροβολικοθ τού Ναυ
  τικοθ.
  Ή διπλή μάχη τού Μημα-
  λιστόκ και τού Μίνσκ
  'Υποβρύχια καΐ άεροπορία έβύδισαν 31600 τόννους είς τόν βόρειον Α¬
  τλαντικόν.—Ισχυραί άεροπορικαΐ έπιδέσεις εναντίον αγγλικών λιμένων.—
  28 Βρεττανικά κατερρίφδησαν είς την Μάγχην.
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
  ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ.- *Η άνωτάτη
  διοίκησις τοϋ ΓερμανικοΟ
  ΣτρατοΟ ανακοινοί:
  Καθώς ήδη ήγγέλθη, δι'
  ίδιαιτέρου ανακοινωθέντος,
  ή περατωθεϊσα διπλή μάχη
  τοϋΜπιαλκττόκ-Μίνσκ, άπε-
  τέλεσεν την μεγίστην, άπό
  απόψεως δυνάμεων αΐτινες
  έλαβον κατ' αυτήν μέρος
  καΐ τοΰ χρησιμοποιηθέντος
  πολεμικοθ ύλικού, σύρραξιν
  είς την Ιστορίαν τοϋ κό-
  σμου.
  323.898 αίχμάλωτοι, μετα-
  ξύ των οποίων πολλοί Στρα-
  τηγοί καΐ άντιστράτηγοι, έ-
  πεσαν;είς χείρας μας.
  3.332 άρματα μάχης.
  1.809 πυροβόλα καί άπει-
  ροι σωροΙ άλλων δπλων κα-
  τεστράφησαν ή έκυριεύθη-
  σαν.
  Ούτω ό συνολικός αριθ-
  μός των είς χείρας μας πε-
  ριελθόντων αίχμαλώτων, ύ-
  περβαίνει τάς 400.000. Ό
  άριθμός τοϋ μέχρι τούδε
  κυριευθέντος ή καταστρα-
  φέντος ύλικοΰ άνέρχεται
  είς 7615 άρματα μάχης κα)
  4423 πυροβόλα.
  Ή Σοβιετική άεροπορία
  απώλεσε 6233 άεροπλάνα.
  Είς τόν άγώνα εναντίον
  τής 'Αγγλικής έμπορικής
  ναυτιλίας τα ύποβρύχιά μας
  κατεβύθισαν είς τόν Βόρει¬
  ον "Ατλαντικόν τέσσαρα
  έχθρικά έμπορικά πλοία
  27600 τόννων. "Ανατολικώς
  τοϋ Πέτερχεντ έβλήθη καί
  εβυθίσθη υπό άεροπλάνων
  μας φορτηγόν ατμόπλοιον
  4000 τόννων.
  Κατά την παρελθούσαν
  νύκτα ισχυραί άεροπορικαΐ
  δυνάμεις έβομβάρδισαν τόν
  έπισιτιστικόν λιμένα Χοϋλ
  μέ καταστρεπτικήν φποτελε
  σματικότητα.
  Έτεραι άεροπορικαΐ έπι¬
  θέσεις έστράφησαν εναν¬
  τίον των λιμενικών έγκατα
  στάσεων τοϋ Γκρέητ Γιάρ-
  | μουθ καί τού Μπέρβικ, κα-
  | θώς καϊ εναντίον αεροδρό¬
  μιον καΐ θέσεων προβολέ-
  ών είς την "Ανατολικήν καί
  Νότιον "Αγγλίαν. -
  'Απόπειρα έπιδρομής τής
  έχθρικής άεροπορίας κατά
  την χθεσινήν ημέραν απε¬
  κρούσθη υπέρ την Μάγχην
  ! μέ άποτέλεσμα την άπώλει-
  ( αν 28 άεροπλάνων, έξ ών
  21 υπό των καταδιωκτικών
  μας, 4 υπό τοΰ άντ^αεροπο-
  ρικού πυροβολικοϋ καί 3 υπό
  τοΰ πυροβολικοΰ τοΰ ναυ·
  τικοϋ.
  Τρία Ιδικά μας άεροπλάνα
  δέν έπέστρεψαν.
  Ό έχθρός έρριψε κατά
  την χθεσινήν νύκτα δι' ολί¬
  γων άεροπλάνων, μικρόν
  αριθμόν έκρηκτικών καί
  έμπρηστικών βομβών είς με
  ρικά μέρη τής Δυτικής Γερ¬
  μανίας. Αί απώλειαι τοϋ ά-
  μάχου πληθυομού υπήρξαν
  έλάχιστοι.
  Ή πολιτική τού Ροΰσδελτ
  καθαρώς ίμπεριαλιοτική
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΤΑΚΑΡ
  ί
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13.— Τηλε-
  γραφοθν έκ Παρισίων δτι ή
  εφημερίς «Ταχυδρόμος τής
  Ούασιγκτώνος»έπρότεινεν είς
  την Κυβέρνησιν των Ήνωμ.
  Πολιτειών δπως προβή είς την
  άμεσον κατάληψιν τοθ Ντα-
  κάρ καί ωρισμένης περιοχής
  τής Σενεγάλης, τής νοτιοδυτι-
  κης Γαλλικής Άφρικής. Γαλ-
  λικαί τινές έφημερίδες διαβλέ-
  πουν δτι ή πολιτική τοθ Ροΰσ-
  βελτ δέν έχει άλλο σκοπόν,
  ε(μή καθαρώς (μπεριαλιστικόν,
  διότι ευθύς άμεσος μετά την
  κατάληψιν τής Ίσλανδίας
  έπροτάθη υπό τοθ Άμερικα-
  νικοθ τύπου είς τόν Ροθσβελτ
  ή κατάληψις των Πορτογαλ·
  λικών κτήσεων καί Γαλλικών
  τοιούτων τής Άμερ.Ηπείρου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13 "Ιουλίου.
  —Κατά πληροφορίας έκ
  Στοκχόλμης ή μεγάλη εφη¬
  μερίς «Τίτνιγκεν» σχολιά¬
  ζουσα τάς τελευταίας ϊμπε-
  ριαλιστικάς ενεργείας τοϋ
  Προέδρου των Ηνωμένον
  Πολιτειών κ. Φραγκλίνου
  Ροΰσ8ελτ παρατηρεϊ, δτι ό
  Πρόεδρος προβαίνει είς ε¬
  νεργείας άνευ τής έγκρίσε-
  | ως τοϋ Κογκρέσσου, άγνο-
  εϊ δέ τελείως τό δόγμα
  Ι Μονρόε. Ή τελευταία επέμ¬
  βασις τού, διά τής καταλή-
  ψεως τής Ίσλανδίας, φανε-
  ρώνει καθαρά τάς ίμπερια-
  λιστικάς τού σκέψεις καί ε¬
  πιβεβαιοί την πληροφορίαν
  περί επικειμένης ενεργείας
  κατά τοΰ Ντακάρ, τής Πορ-
  τογαλλίας καί των Άφρίκα-
  νικών αυτής κτήσεων. Ό
  Πρόεδρος Ροϋσ(.ετ—τονί-
  ζει έν συνεχεία ήέφημερίς —
  άναλαμδάνει ευθύνας αί ο¬
  ποίαι θά βαρύνουν πολύ
  διά τό μέλλον τής Βορειο-
  αμερικανικής συμπολιτείας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Ιουλίου.
  —Οί πολπικοί κύκλοι τής
  Γερμανικής πρωτευούσης έκ-
  Φράζουν την γνώμην δτι ό
  Ροθσβελτ διά των πράξεων
  καΐ ένεργειών τού προχώρει
  βήμα πρός βήμα είς ιήν ιτραγ
  ματοποίησιν των ίμπεριαλι-
  στ.κών τού σκοιτών, ένώ ό
  λαός τού δέν συμμ«"ρίζεται
  τάς ίδέας τού καί δέν θέλει
  νά παραβιασθή τό δόγμα
  Μονρόε διά νά εισέλθη ή Ά-
  μερική είς τόν πόλεμον.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  Ή Ζουμπουλιά ΙαραντινοΟ ζητεί
  την μητέρα της ΧαρΙκλειαν 'έτων
  55 έξαιρανισθεΤσαν την 27 ΜαΤου
  είς την περιοχήν άπω Χανιά είς
  Κοντόπουλα. Ό γνωρίζων τι ιτερϊ
  αυτής δς είδοποιήθΓ) τα Τυπο¬
  γραφείον μας.
  —'ΕπΙσης παρα<αλεΤται ά γνω- ρΐζων τι περί τής τύχης τοΰ Γε- ωργίου Κ. Τσΐιτσου, στρατιώτου, νά ειδοποιηθη τα γραφεϊα τής ε¬ φημερίδος μας. —'Επίσης 6 ραδιοφυνικός σταθ- μ6ς των Αθηνών, κατά την χθε¬ σινήν τού έκπομπήν, παρεκάλεσεν όπως 6 γνωρίζων τί περί τής τύ- χη; τοθ κ. "Ιωάννου Μουρέλλου, δημοσιογράφου—συγγραφεύς έξ Ηρακλείου, νά ειδοποιηθη την κ. Έμμ. Μουρέλλον, όδός Ζωσιμαν δών 10 "Αθήνας. — "Επίσης παρακαλείται ό γνω- ρίζων τι περί τής τύχης τοθ Πανα- γιώτου Κοτεάκου "Ανθυπολοχα- γοϋ Πεζικοϋ νά ειδοποιηθη τάν κ. Μόφορην διοικητήν τής Πυρο· σ3εσπκής Υπηρεσίας, Χανιά. ΑΓΓΕΛΙΑΙ Ό Ίατρός Μενέλαος Μ. Ξενου- δάκας έγκαταστασεΐς είς τό Νέον Ιατρείον τού παρά την οδόν Νό¬ ελ άρισ. 21 δέχεται τού; πελάτας τοϋ ώ; καΐ"πρότερον. ΑΛΛΜΛΟΓΡΑΦΟΙ μακράς πείρας διαδίτων ώρας άναλαμ3άνει την τήρησιν Γερμανικής "Αλληλογοα- φα;σ-56αρώ/ "Εμπορκών Οϊκων, Τράπεζαν κλπ. Πληροφορίαι Με- ταζά 64 ("Εναντι κήττο.ι>. Διαοέτει
  καί ή
  Η ΜΑΧΗ
  ΜΕΤΗΝ Ν

  ΚΗΝΤΟΥΓΕΡΜΑΝΙΚ
  ΝΣΚ ΕΑΗΞΕ
  ΣΤΡΑ
  ΟΥ
  ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 323.898 ΡΟΣΣΟΙ ΑΙΧΜ Α Α Ο Τ ΟΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13.-Τ6 ήμιετιΐ-
  σημον Γερμανικόν πρακτορείον
  μετέδωσε τό κάτωθι ανακοινω¬
  θέν των ένόπλων Γερμανικών
  δυνάμεων:
  «Ή μεγαλυχέρα μάχη,
  την όποιαν εγνώρισε πο·
  τέ ή ίστορία καί ήτις βιε-
  ξήΧ^η είς Μπιαλιστόκ
  καί Μίνακ έληξε μέ την
  νίκην τοΰ Γερμανικοΰ
  Στρατοΰ. Κατά την μά¬
  χην ταύτην οί συλληφθέν¬
  τες αίχμάλωτοι άνέρχον
  1 ται είς 3»3,§9§,ΐ1 δέ
  καταστραφέντα άρματα
  μάχης είς 333» καί τί
  πυροβόλα είς 18Ο9.
  Ο/ συλληφθέντες άπό τής
  έναρξεωςτώνμετ&τη'ςΡωα
  οίας έχθροπραξιών μέχρι
  τούδε αϊχμάλωτοι άνέρ-
  χονται είς 400,000
  τα δέ καταστραφέντα 4ρ-
  ματα μάχης είς Τβΐ»,
  4423 πυροβόλα καί
  4(233 άεροπλάνα».
  Ρώσσοι λιποτάκται
  είσέρχονται είς Τουρκίαν
  ΡΩΜΗ, 13 Ιουλίου.—Κατά στρατοΰ, χθές δέ τό άπό-
  πληροφορίας έκ Κων)λεως | γευμα βαρό Ρωσσικόν βομ-
  καθημερινώς είσέρχονται ι βαρδιστικόν προσεγειώβη
  είς τό Τουρκικόν έδαφος ! άναν/καστΐκώς είς Ποντο-
  λιποτάκται τοϋ Ρώσσικου ί ηράκλειον.
  ΌΡωσ. ραδιοφωνικός σταθμός
  μετεφέρθη είς τα ένδότερα
  ΡΩΜΗ 13.— Τηλεγραφούν
  έξΈλσίνσκιδτι ό Σοβιετικάς
  Ραδιοφωνικός Σταθμός, με¬
  ταφερθείς είς τα ένδότερα,
  συνεχίζει άπ' έκεί την υ-
  πουλον προπαγάνδαν τού.
  "Ηδη έπιτίθεται ιδιαιτέρως
  κατά των Ρώσσων στρατιω¬
  τικών, οί όποίοι παρεδόθη¬
  σαν τάς τελευταίας ημέρας
  είς τα νικηφόρα Γερμανικά
  στρατεύμαΤα.
  Αί έπιχειρήσεις
  είςτήν Άν.Καρελίαν
  Αίχμαλωσία χιλιάδων Ρώσσων
  ΡΩΜΗ 13.- Τό Πρακτο¬
  ρείον «Στέφανι» πληροφο-
  ρεϊται έξ Έλσίνσκι τής Φι·
  λανδίας ότι κατά την χθεσι¬
  νήν ημέραν είς τό μέτο,οπον
  τής άνατολ. Καρελίας παρε¬
  τηρήθη μεγάλη δράσις πυ¬
  ροβολικοϋ μέ άποτέλεσμα
  την αιχμαλωσίαν υπό των
  Γερμανο'φιλανδικών στοα-
  τευμάτων χιλιάδων Ρώσσων
  καί άρκετοΰ πολεμικοϋ ύλι'
  κου.
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
  [Πρός τόν κ. Δήμαρχον Χανίων
  καΐ τούς κ. κ. Προέδρους Κοινο-
  τήτων ΝομοΟ Χανίων εκοινοποιή¬
  θη ή κάτωθι έγκύκλιος, έν σχέσει
  μέ την έντατικήν καλλιέργειαν
  τής γής ]:
  Κοινοποιοΰντες υμίν κατω¬
  τέρω την ύπ' αριθ. 614 έ. ϊ.
  διαταγήν τού κ. Γεν. Γραμ-
  ματέως τής Γενικής Διοική¬
  σεως, παρακαλούμεν δπως
  δι" έπ' έκκλησίαις αναγνώ¬
  σεως καΐ διά καταλλήλων ό-
  μιλητών,πρός τοθτο όριζομέ-
  νων, προπαγανδΐσητε είς ά¬
  παντας τούς κατοίκους τής
  περιφερείας σας την απόλυ¬
  τον εθνικήν ανάγκην, άλλά
  καί τό μέγιστον προσωπικόν
  συμφέρον παντός κατοΐκου
  τής Νήσου δπως καλλιεργή
  έντατικώς καΐ τό ελάχιστον
  ταήμα γής, έστω καΐ ένχός
  των πόλεων.
  Επί τής πορείας τής εκτε¬
  λέσεως τής παρούσης θά τη-
  ρήσητε ημάς ένημέρους.
  Ό Νομάρχης
  ΙΙ
  Πρός
  Τούς Νομάρχας Κρήτης
  Έντελλόμεθα δπως συνι-
  στάτε είς τόν πληθυσμόν τής
  περιφερείας σας, είς την διά
  παντός τρόπου καί μέσου ε¬
  πέκτασιν τής καλλιεργείας
  τής γής, είς τρόπον ώστε ου-
  τε σπιθαμή ταύτης νά παρα¬
  μένη άκαλλιέργητοο. Ιδιαιτέ¬
  ρως νά συνιστάτε την καλλι¬
  έργειαν σιτηρών. γεωμήλων
  καί λαχανικώ-".
  "Απας ό πληθυσμός δέον
  νά διαψωτισθή επαρκώς περί
  τής άνάγκης τής άναπιύξεως
  τής καλλιεργείας.
  Άναφέρχτε έν καιρώ άπο-
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άνακοινοθται δτι ό κ. Νο¬
  μάρχης Χανίων θ' άκροάται
  τό Κοινόν, διά τα αίτήματά τού
  καθ'έκάστη νπρωΐαν άπό τής
  8.30 £ως 1 1.30 π.μ. ό δέ κ.
  Γενικάς Γραμματεύς κατόπιν
  σχετικής είσηγήσεως τοθ κ.
  Νομάρχου ή δι' είδικής προ¬
  σκλήσεως αυτοθ.
  Έν Χανίοις τη 12 Ιουλίου 1941
  Ό Γενικάς Γραμματεύς
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Παρετηρήθη δτι κατά τάς
  τελευταίας ημέρας «Γ.τβ-
  στράφησαν Γερμανικαί τηλβ
  φωνικαί έγκατασΐάσεις πβρί
  την Σούδαν καί συγκεκριμέ¬
  νως μίαν φο^άν είς Άρώνι,
  έτέραν μεταξύ Σοΰδας, Κα-
  λαμίου καί Καλυβών.
  Έπειδη τό γεγονός είναι
  δυνατόν νά ποοέρχηται έξ
  άπροσεξίας καί νά μή όφεί-
  ληται είς πρόθεσιν,^ παρα-
  καλοΰνται μίαν εισέτι "φο¬
  ράν οί πολίται, νά μή έγγί-
  ζουν είς τάς έγκαταστάσεις
  καί γραμμάς τηλεγράφου
  καί τηλέφωνον.
  Εάν επαναληφθή οιαδή¬
  ποτε καταστροφή είς ταύτας
  θά έφαρμοσθώσιν αύστηρά
  μέτρα, οία τα τής συλλήψε¬
  ως όμήρων1 καί τουφεκι-
  σμών.
  Ό Νομάρχης Χανίων
  ΕΡΡ. ΠΕΡΜΑΝΣΛΑΓΚΕΡ
  τελέσματα ένεργειών καί
  προσΐιαθειών σας ί.πί τούτου.
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Σελίς 4γι
  γ.,ΦΗΜΕΡΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  14 Ιουλίου 1941
  Νέαι μεγάλαι έπιτυχίαι
  τού Γερμα ν. ϋ
  Διήνυσαν μέχρι σήμερον 500 χιόλιμετρα
  έντός τού Ρώσσικου έδάφους
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13 Ιουλίου.—
  Τό ημιεπίσημον Γερμανικόν/
  Πρακτορείον παρέχει τας
  κάτωδι πληροφορίας, περΙ
  των νέων μεγάλον έπιτυ-
  χιών τού Γερμανικοΰ στρα-
  τοθ είς τό βορειανατολικόν
  μέτωπον:
  Κατά την 11 "Ιουλίου ή
  Ρωσσική άεροπορία απώ¬
  λεσε 188 άεροπλάνα. Μι'α ι
  τεδωρακισμένη άμαξοστοι
  χία κατεστράφη ετέρα
  δέ, φέρουσα 750.000 λΙ-
  τρας βενζίνης, έκάη.
  Έν τώ μεταξύ τα Γερμα-
  νικά στρατεύματα κατορδώ
  σανα νά εισέλθουν είς την
  ύγραν λεν/ομένην ζώνην
  Στάλιν επέφερον μεγίστας
  καταστροφάς είς ίτά ύποχω-
  ροϋντα Ρωσσικά στρατεύ¬
  ματα. Τα Γερμανικά στρα¬
  τεύματα διανύσαντα μέχρι
  σήμερον απόστασιν 500 χι-
  λιομέτρων, έντός τού Ρώσ¬
  σικου έδάφους, καταδιώ-
  κουν τόν ήττησέντα είς
  Μπιαλιστόκ έχδρόν έκτρΐών
  σημείων. 'Ακολουθοϋντα δέ
  την γραμμήν Λενΐγκράντ—
  Κιέ6ου—Πίπος καΐ Βιτάνμσκ
  επί τού Δνειπέρου ποταμοΰ
  έφθασαν 200 χιΜόμετρα
  πέραν τού Μίνσκ, συνεχί-
  ζοντα την καταδίωξιν
  των ύποχυρούντων Ρώσσων,
  έξ ών συνέλαβον αρκετάς
  , χιλιάδας.
  'Από τα καταληφδέντα
  Ι έδάφη ό Γερμανικός στρα-
  τός απεκόμισε πολλάς ε¬
  κατοντάδας δπλων, τάνκς,
  άντιαεροπορικών πυροβό¬
  λων καϊ άλλο παντοειδές
  πολεμικόν υλικόν.
  Ό Ρωσσικός στρατός κα¬
  τά την ύποχώρησίν τού κα-
  τέστρεψεν όδούς, έργοστά-
  σία, οΐκίας, καταστήματα,
  έδηλητηρίασε τα πόσιμα
  ΰδατα καϊ φρέατα, τα τρό-
  φιμα, ζώα, πουλερικά κλπ
  ώστε νά μή περιέλθη τίποτε
  έξ δλων αυτών είς Γερμα νί¬
  κας χείρας.
  ΚΑΤΑΒΥ8ΙΣΙΣ ΑΠΛΙΚ.ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
  ΒβΜΒΑΡΑΙ.ΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤ ΣΑΪΔ
  ΑΠΟ ΤΟ ΖΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ
  Ή άνωτάτη Διοίκησις τοθ Γερ-
  μανικοθ στρατοθ ανακοινοί:
  ΑΊ έπιχειρήσεις των συμ-
  μαχικών στρατευμάτων είς
  τό άνατολικόν μετωπον έ-
  ξελίσσονται συμφώνως τω
  προδιαγεγραμμένω σχεδίω.
  Κατά τόν άγώνα εναντίον
  τής μεγάλης Βρεττανίας, ή
  άεροπορία κατε6ύδισε, νο-
  τιοδυτικ^ς τού Πλύμουδ £ν
  ύπο6ρύχιον καί δυτικώς τοϋ
  Πόρτρεδ έν φορτηγόν 2000
  τόννων.
  Εις την Μεσόγειον άεροπο-
  ρικαϊ δυνάμεις έπετέδησαν
  Ισχυρώς εναντίον στρατιω¬
  τικών έγκαταστάσεων είς
  τό Τομπρούκ.
  Κατά την παρελδοΰσαν
  νύκτα έθομβαρδΐσδη ή
  Βρεττανική βάσις Πόρτ —
  Σαΐδ παρά την διώρυγα τού
  Σουέζ. Κατ' άερομαχίαν
  υπεράνω τοϋ πορδμοΰ τής
  Μάγχης, ό έχδρός απώλεσε
  12 καταδιωκτικά τύπου Σπίτ-
  φαΤτ.
  Μεμονωμένα Βρεττανικά
  άεροπλάνα έρριψαν την
  παρελδοΰσαν νύκτα ελάχι¬
  στον άριδμόν βομβών. ΑΊ
  προξενηδείσαι ζημίαι υπήρ¬
  ξαν άσήμανται.
  ΓΑΛΛΙΚΗ ΝΗΟΠΟΜΠΗ
  ΔΙΗΛΘΕΝ ΠΡ0Χ8ΕΣ ΕΚ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13. Τηλ)φο0ν
  έκ Μαδρίτης δτι προχθές
  την εσπέραν διήλθεν έκ Γι¬
  βραλτάρ μεγάλη νηοπομπή,
  αποτελούμενη έκ πλοίων α¬
  νηκόντων είς τόν Γάλλον
  Στρατηγόν Ντέ Γκώλ.
  Ή νηοπομπή, προερχομένη
  έκ Πρασίνου Άκρωτηρίου,
  μεταφέρει τροφάς διά τόν
  στρατόν τοθ ΚατροΟ. Ή εφη¬
  μερίς «ΑΒΣ», σχολιάζουσα
  τό γεγονός τής διελεύσεως
  έκ Γιβραλτάρ τοιαύτης μεγά¬
  λης νη'οπομπής αποτελούμε¬
  νης έκ πλοίων των έλευθέ-
  ρων Γάλλων, παρατηρεί δτι
  έπροξένησεν άλγεινήν εντύ¬
  πωσιν είς την Ίσπανικήν κοι¬
  νήν γνώμην ό κομμουνιστι¬
  κάς χαιρετισμός τόν οποίον
  άπηύθυνον τα Γαλλικά πλη-
  ρώματα τής νηοπομπήο πρός
  τούς φρουρούς τοθ Γιβραλ·
  τάς. "Η πράξις αυτή επιβε¬
  βαιοί τό γεγονός δτι καί ο1
  έλεύθεροι .Γάλλοι, σύμμαχο1
  των "Αγγλων, συνεμάχησαν
  Μετά τών'μπολσεβίκων.
  Διάφοροι είδήσεις
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13.—Κατά πληρο
  φορΐαε; έκ Βισύ έφθασαν είς
  Λουάν Σίρ Μάρ 3.000 Γάλλοι
  αΐχμάλωτοι,οΐτινες απελύθησαν
  κατά Διαταγήν τού Φύρερ καί
  οί όττοϊοιάνήκουν εΐςέργοατάσια
  τής Νορμανδίας καί Βρεττάνης.
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 13.—Κατά τηλ)
  τα έκ Λονδίνου 6 έν τί) πόλει
  ταύτη άνταποκριτής τής Βένς
  Χανταιχβό:ρ τηλεγραφεϊ, δτι ή
  αφιχθείσα είς Λονδίνον Ρωσσι¬
  κή αποστόλη εζήτησεν άπό την
  "Αγγλικήν Κυβέρνησιν την α¬
  ποστολήν είς Ρωσσίαν μαχητι-
  κών άεροπλάνων.
  ΒΙΣΥ 13.-Κατά τηλ)τα έξ'Αγ.
  Φραγκίσκου ή Μανίλα, πρωτεύ-
  ούσα των Φιλιππίνων,εσημείωσε
  χθές τόν πρώτον συναγερμόν,
  επί τήέμφανίσει Ίαπωνικών άε-
  ροττλάνων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13.—Τηλ)φοΰν
  έκ Νέας Υόρκης ότι χθές μ·=-
  γάλη διαδήλωσις έκ 200000 ά·
  τόμων διελθοθσα τ6 Μπροντ-
  γουέϊ έφθασε πρό των Γραφεί¬
  ων τής μεγάλης Άμερικανικής
  έφ .μερίδος «ΝιοΟ Γιόρκ Πόστ»,
  ήτις 6χει κηρυχθή άπό διετίας
  κατά τής εΐσόδου των Ηνωμέ¬
  νον Πολιτειών είς τόν πόλεμον,
  ΟΙ διαδηλωταί φέροντες σημαί-
  ας Άμερικανικάς καί άποτελού
  μεναι άπό γυναικείας καί όίλ-
  λας όργανώσεις έκραιό/αζον:
  «ΉΆμερική δέν Θά εΐσέλθτι είς
  τόν πόλεμον. Άκολουθήσατε
  τό δόγμα τοθ Μονρόε».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13.—Τηλ)φοϋν
  έκ Βισύ δτι έφθασεν έκεΐ, προ¬
  ερχομένας έξ Άλγερίου, ό Δι-
  οικητής τής Βορείου Άφρικής
  Στρατηγός Βεϋγκάν.
  Ή άφιξις τού Βευγκάν είς
  Βισύ σχετίζεται μέ τα γ<=γονό- τα τής Συρίας. ΡΩΜΗ 13.—Τηλ)ψοϋν έκ Μα¬ δρίτης δτι ή εφημερίς *Α.Β.Σ.>
  αναγράφει την πληροφορίαν δ¬
  τι είς τόν λιμένα τοϋ Γιβραλ¬
  τάρ εΐσήλθε χθές τό άπόγευμα
  έν αγγλικόν πολεμικόν πιθα¬
  νώς μέ σοβαράς βλάβας,
  άς υπέστη κατά άεροναυ-
  μοχίαν ήτις διεξήχθη είς την
  "Ανατολικήν Μεσόγειον.
  ΡΩΜΗ 13.—Κατά πληροφορί¬
  ας πρακτορείον Στέφανι ό Λούξ
  τοθ Πεδεμοντίου, συνοδευόμε-
  νος υπό τής πριγκηπίσσης, επε¬
  σκέφθη τα Νοσοκομεΐα της πό¬
  λεως κα'ι Ιδιαιτέρως την αίθου¬
  σαν τραυματιών τοϋ τελευταί-
  ου άεροπορικου βομβαρδισμοΰ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11.—Τηλ)φοΰν
  έκ Στοκχόλμης ότι κατ' άνακοί
  νωσιν τοΰ Άγγλικοΰ Ναυαρχεί
  ου κατεστράφη τόέξοπλισμένον
  Αγγλικόν "Ας, όπερ είχεν ά-
  ναλάβει την φρούρησιν άκτών.
  ΒΙΣΥ 13. —Κατά πληροφορίας
  τού ΓαλλικοΟ πρακτορείου εί-
  δήσεων εκ Βουκουρεστίου ή με-
  ταδοθεϊσα ϋττά τοΰ Ραδιοφων.
  ΣταΘμοΟ Μόσνας εϊδησις, ττερί
  βομβαρδισμοΰ τής πόλεως
  Πλοέστι έν Ρουμανία, διεψϊύ-
  σθη. Πολλάκις έδόθι τό σύν-
  θημα τοΰ συναγερμοθ άλλ'άε-
  ροτιλάνα δέν ηδυνήθησαν νά
  ττλησιάσουν την περιοχήν τής
  πόλεως
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13.-Κατά πλη¬
  ροφορίας τοΰ ημιεπισήμου Γερ
  μινικοθ ττρακτορείου, "Αγγλι-
  κονϋποβρύχιονέτορπίλλησε δύο
  γαλλικά άλιευτικά, τα όποϊα
  καΐ κατερυθίσθησαν έξωθι των
  αγγλικών άκτών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13.-Τηλ)φοϋν έξ
  Ούάσιγκτων ότι ό ύπουργός
  Τ,ων'Ηνωμ. Πολιτειών Σάμουςλ.
  Ούέλες, προέβη είς μακράς 6η-
  ] λώσεις, είς άντιπροσώττους τού
  ' τύπου, διαψεύσας κατηγορη-
  | ματικώς την άναγραφείσαν έν
  τω ξένω τύπω πληροφορίαν, πε·
  ρΓ ενάρξεως διαπραγμ&τεύσε
  ών μεταξύ Πορτογαλλίας καί
  Σοβιετικής Ρωσσίας διά την εγ
  κατάστασιν άεροπορικών καί
  ναυτικών βάσεων είς Πορτογαλ
  λίαν, τάς κτίσεις της καί την
  Σιβηρίαν.
  ΕΛΣΙΝΣΚΙ 13__'Λατά πληρο
  φορίας έκ Στοκχόλμης ή άττο·
  πειρα τής Τ>ωσσικής Κυβερνή¬
  σεως όπως αποστείλη Σοβιετι-·
  κά ύποβρύχια είς τον 'Αρκτι*
  κόν ωκεανόν,διά τής διώρυγος
  Στάλιν,άπέτυχε λόγω τής κατα
  στροφής της έκ. βομβαροισμοϋ
  τόν οποίον ένήργησαν Γερ-
  μ-ΐνικά άεροπλάνα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13.—Τηλ)φο0ν έκ
  Ν. "Υόρκης ότι ή εφημερίς «Βήμα
  τού Σικάγου», δημοσιευει μα¬
  κρόν τηλεγράφημα τοθ έν Ρεκε-
  βιετβίκ τής ΊσλανδΙας άνταπο-
  κριτοθ της, όστις μεταδίδει Οτι
  μεταξύ των κατοίκων καί των
  Αγγλικών στρατευμάτων κατο-
  χής συνέβησαν πλείστα δσα έπει-
  σόδια.
  ΒΕΡΟΛIΝΟ^■, 13 Ιουλίου.— Κα¬
  τά πληροφορίας έκ Καρακάς νέα
  στρατιωτικά έπεισόδεια συνέβη¬
  σαν χθέςμεταξύ ΠεροΟ καί Ίση-
  μερινοΰ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13 Ιουλίου.— 'Α·.-
  ροπλάνον αγνώστου εθνικότητος
  έβομβάρδισε την Ισπανικήν πόλιν
  Λαλινέά κα) έφόνευσε 5 ΰτομα.
  Ιδιαιτέραν εντύπωσιν προύξένη-
  σεν είς τούς Ίσπανικούς κύκλους
  ή σιγή των άντιαεροπορικών πυ¬
  ροβόλων τοθ Γιβλαρτάρ.
  ΡΩΜΗ, 13 Ιουλίου.— Κατά πλη¬
  ροφορίας έξ Άγκυρας, ή Τουρκι-
  κή Κυβέρνησις δι" αποφάσεως της
  έπαβσεν έπ' άόριστον τάς εφημε¬
  ρίδας «Βατάν», «Χαμπέρ» «Σόν
  Πόστα» καί «ΤασβΙρ "Εφκιαρ», διό¬
  τι άνέγραψαν είδήσεις καί σχόλια
  θίγοντα την υπόστασιν ξένης έπι-
  κρατεΐας.
  ΡΩΜΗ, 13 Ιουλίου. Τα θύματα
  τοθ προχθεσινοϋ καί χθεσινοθ
  βομβαρδισμοθ κατά τής Νεαπό¬
  λεως άνέρχονται είς 1? νεκρούς
  καί 110 τραυματΐας. Κατά την τε¬
  λευταίαν έπιο'ρομήν κατερρΐφθη-
  σαν δύο έχθρικά άεροπλάνα υπό
  τοθ άντιαεροπορικοθ πυροβολι-
  κοϋ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άνακοινοϋται δτι οί πολΐ"
  ται δι" αίτήματά των καί γενι¬
  κώς δι" ύποθέσεις διοικητικής
  ή οίι<ονομικής φύσεως, δέον ν' άπευθύνωνται πρός την Γε¬ νικήν Διοίκησιν Κρήτης (Οί¬ κημα ΠρακτικοΟ Λυκείου) διά δέ ζητήματα, ών ή ίπίλυσις έξαρτδται παρά των Γερμα- νικών 'Λρχών δέον ν' άπευ* θύνωνται είς την Φελντκο- μαντατούρ 606 (Μέγαρον Δι- ικήσεως). Είς την τελευταίαν περίπτωσιν αί αίτήσεις δέον νά είναι συντεταγμέναι είς Γερμανικήν γλώσσαν. Έν Χανίοις τ Γ) 12 Ιουλίου 1941 Ό Γενικός Γραμματεύς Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Τα Γερμανικά διέβησαν τόν στρατεύματα Δνείσπερον ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 13 "Ιουλίου.— Τό ημιεπίσημον Γερμ. Πρακτορείον, διά σημερινοθ έκτάκτου ανακοι¬ νωθέντος, αγγέλει ότι τα Γερμα- νορουμανικά στρατεύμαια, δια- βάντα τόν Δνείσπερον, καταδιω- κουν τόν άτάκτως ϋποχωροθντα εχθρόν. 'Επίσης Γερμανοσλοβακι- κά στρατεύματα εισήλθον είς βά- Θος 80 χιλιομέτρων έντός τοθ ρώσσικου έδάφους, ένώ είς τό βόρειον-μέτωπον τό Γερμαν,κό στρατεύματα, «τ.να είρρΐσκοντοι ανατολικώς τοθ Μΐνσκ, κατέλαβον την πόλιν Βΐτιμολσκ, παρά την λίμνην Πέϊκολ, κατέστρεψον την σιδηροδρομικήν γραμμήν Λενιγ. κροντ καί ουνέλαβον χιλιάδας αίχμαλώτων. Υπεγράφη άνακωχή έν Συρια ΒΙΣΥ, 13 Ιουλίου. Τηλεγραφοθν , φη άνακωχή μεταζύ τΟν έκ Βυρηττοθ ότι χθές την 12,40 κών οτρατευμάτων τΓ>ς ΣυρΙας
  νυκτερινήν καί μετά την κατά- ,
  παύσιν των έχθροπραξιών ύηζγρά- καί Γαλλικον τοιούτων.
  Στρατ)τική συμμαχία
  μεταξύ Αγγλίας καί Κίνας
  ΡΩΜΗ, 13 Ιουλίου.—
  Κατά πληροφορίας έκ
  Λισσαβώνος, ό έν Μακάο
  άνταποκριτής τής εφη¬
  μερίδος "«ΕΙδήσεις τής
  Λισσαβώνος» τηλεγρα-
  φεί δτι επίκειται ή υπο¬
  γραφή στρατιωτικής συμ
  μαχίας μεταξύ τής Κυ¬
  βερνήσεως τής Κίνας
  καί τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας. Διά την υπογρα¬
  φήν τοϋ συμφώνου με-
  ταβαίνει είς Τσουν—-
  Κίγκ ό Άγγλος στρατη¬
  γός Ντάουλ. Διά τής
  συμφωνίας ταύτης άνα-
  λαμβάνει την υποχρέω¬
  σιν ή Αγγλία νά έφο·
  ; διάζη την Κίναν μέ παν¬
  τοειδές πολεμικον ύλι-
  Ι κόν ή δέ Κίνα την απο¬
  στολήν στρα τοϋ καί έρ-
  γατών είς Σιγκαπούρην^
  Ραγκούν καί Βιρμανίαν,
  Μεγάλη άερομαχία
  άνωθεν τής Μάλτας
  ΛΙΣΣΑΒΩΝ, 13
  Ιουλίου. — Κ-χτά πληρο¬
  φορίας έκ Ρώμης σμήνη
  γερμανικών καί Ίταλι-
  κών άεροπλάνων έ6ομ.βάρ
  δισαν, καΟ' ίίλην την χθε¬
  σινήν ημέραν, τόν λιμένα
  τής Μάλτας ΙΜακιάοΊ.
  Μετά τόν βομ.6αρ?3ισμ.όν
  επηκολούθησεν ή μεγαλει
  τέρα «ερομ,αχία, ^ς
  διεξήχθη άπό τής ένάρξε
  ως τού πολέμ-ου, μ,ετχςύ
  Ίταλικών 'Αγγλικών κ«1
  Γ
  νων. Κ-ατά την αερο-
  μαχέαν αύτην, ή όποί»
  Πή ί )
  ή
  κατερρίφθησαν
  καιην.
  Άπελύδησαν μέχρι τούδε
  314.671 Γάλλοι αιχμάλωτοι
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13- Τό ήμιβΤ^77ην νέαν |ντ
  πΐσημον Γερμανικόν πρακτο- | ξ,ν τής ΓερμανΙας, ή όποία
  ρειον πληροφορεΐται έκ Πα· προέβη, μέχρι τοθδε εϊγ τΑν
  οισίων δτιόλόκληρος δ Γαλ- απόλυσιν ™ 4 671 Γάλλων
  λικόςτύπος σχολιάζει ίδιαι- Ι αίχμαλώτων
  Ό πατριάρχης Ρουμανίας
  κατά των «Μπολσεβίκων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13.- Τηλε- ι τούς δπωο ί-,νΑ -
  γραφοΰν έκ Βουκουρεστίου ' «Μν ί°ς έ',ωθουν μεθ
  ότι ό Πατριάρχης τής Ρου- , ν/, ^ ε*&οων των
  μανίας άπηύθηνε ποιμαντο- ™ποΑ·σεί>ικων, ινα άπό κοι-
  ρικήν εγκύκλιον πρός τόν νοϋ «ολεμήσουν κατ'αΛτΛν
  ΡΩΜΗ, 13 Ιουλίου.- Είς ΤΛν
  Συντακτ.κήν Έθνκήν Συνέλευσιν
  ανεκηρύχθη ή άνεξαρτησΐα τοθ
  Μαυροοουνιου.
  Είς την προκήρυξιν άναγράικε-
  ται ότι τα Μαυρο6ού^ιον άνασυ-
  °Τα' ύπ^μ°Ρ^ Σ
  *
  κ«ΓΜ ^μ
  κης ΜοναρχΙας.
  ΑΧΑΚΟΙΝΩΖΙΖ
  Άνακοινοθμεν δτι άνακα- |
  λοΰμεν την υπό χρονολογίαν
  7 Ιουλίου 1941 ανακοίνωσιν
  μας, περΐ των εργασιών τής
  Φάλαγγος Εργασίας άπό
  15 μέχρι 28 Ιουλίου έ.έ. ήτοι
  άπό τοΰ ψηφίου Ρ. καΐ εφε¬
  ξής, μέχρι νεωτέρας είδοποι-
  ήσεώς μας.
  Έν Χανίοις τή 12 Ιουλίου
  Ό Δήμσρχος Χανίων
  Ν. Σκουλάς
  , γλακχΌς,Τών
  «οου. οίνου, 6-ωρών, γ«.
  ανθοβκων κλπ. δέν άπα ι
  δι«η «δε,α, αλλβ
  ο1 ένδΐαφερόμενοι