89797

Αριθμός τεύχους

9

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

17/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜίττοιΊ
  υ γ
  ΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ 9 - Αριθ. 9
  ΡΓ6Ϊ8 2 ϋΓΒβοηηιβ — Τιμή Δραχ. 2
  8οηΓΪίτ.1βΐτβΓ
  αηά

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙ8,
  Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ8, Οη&ηΐα
  Οηαηΐα άβη Ι7· Τ»Η 194*
  Χανιά 17 Ιουλίου 1941
  ι
  - ΙΛΝΙΕ
  δοηηβΐΐοοοΐ ΙθΓρβάΐβΓτ,β δον^βίά&ηιρίβΓ — Βοηιϋβη αιιί
  οβΐ Μ&Γ3& Ματηιΐε ιιηά Τϋΐ
  Ααβ άειπ Ρη1ΐΓεΓΐιααρΙ:α.ααΓ-
  ΐίθΓ, 13. Τϋΐΐ.
  ϋαδ ΟυεΓΐίοπιιπ&ηάο άβτ
  ΊΥεηπηαοηΙ: δίοί οεΐίαηηΐ:
  βεΓείϊδ άιΐΓθΓΐ δοηάεΓ-
  ηβ; ηητ^εεεοεΐ), ΐβί:
  άίε δΐαΙίη-Είηίε ϊη Ιηίΐιηεηι
  Αυδΐυηη &η 3ΐ1εη εηΐβοΐιεί-
  άεηάεη 8ΐ.β11εη άαΓοηβΓοεηεη.
  Όίε αα» άεΓ Μοΐάαα ΙιεΓααδ
  αη^εΐΓεΙεπεη άεατδοη-Γαηιεε-
  ηίδοΐιεη Αηιιεεη Ιιαοεη άεη
  Ρο!ηά ίη ϋΓείιεΓ Ργοπι αη£
  ηηά ϋβεΓ άεη Όη]εδτ,Γ &εννθΓ-
  £εη. Αιΐδ Οαΐίζίεη Ιιετααδ νετ-
  άεαΐδοη - δΐονναΐίίδθΐι-
  υη& Τταρρεη άεη ίΐΐε-
  ηεηάεη Ρείηά. ΝθΓάοδτιΐι_Γΐδ
  άεβ Όη]εδτ.Γ δΐεηεη άεηίδοηε
  Τ/Γηρρεη άίοηί όγ Κϊενν.
  ΝοεΓάΙίοη άεΓ Ρπρετ.—
  δ&ιηρίε ίδτ. άίε δτ,&ΐΊιε Βε£ε-
  αηι Όη]ερτ βε-
  Όαηιίτ ίδτ, άίε ΜίίΙε
  η Αη&π££δ£τ.οητ, αβεΓ
  2θο Κτη οδϋννίΕΐ·*.δ νοη Μΐηδΐί
  ^η£τ,ννΒ££ε ηαί;
  άεδ £είηάϋοηεη
  Είδεηβαηηηειζεδ άεηι Οε^ηεΓ
  δθΐιοη ΐετζΐ ίεάε νείίεΓε Μοε-
  ^Ιϊοΐιΐςείΐ είηεΓ
  τίοη §ΓοεδδεΓεη δτίΐδ
  ηιεη. Βεί ζαΙιΐΓεϊοΙιεη £είηά1ί-
  οΐιεη ΥεΓθβεηάεη ζεί§:εη δίοΗ
  ιιηά νεΓηίοΙιτεΙεη Μιιηίτΐοηδ"
  1α§;εΓ άιΐΓοΙι ΒοηιβεηννηΓΐ.
  Ιηι Καηιρί &εο;εη άίε θΓΪτί-
  δοηε νεΓδθΓ&αη&δδςΙιίίί&ΙΐΓΐ;
  ν^ΓηϊαΗΐεΙε άϊε ^ηί1:νναί{ε ϊη
  ΙιίΙζίεη Ναοΐιτ τογ άετ
  οτ&&
  νίΐ.εοδ1ί ίδΐ: δεί4: άεηι 11.7.
  ΐη ϋηδετεΓ Ηαηά. ΟδΙννεεΓΐδ
  άεδ Ρείριΐδ-δεεδ δϊηά άεαι-
  $ς1ιε ΡαηζεΓνεΓηεεηάε ίηι ν
  8-εΙιεη
  Όίε ίΰΓ άίε
  άεΓ ΟρεΓ&Ιίο-
  ηεη αηδετεΓ ,Ρ&ηζεΓ&ηιεεη 6Γ-
  ίθΓάετΙίοΙιεη Ναοΐΐδοΐιαοο&δεη
  δΐηά οεΓείΐδ ϋίδ άϊοΐιΐ: άπ άίε
  ίΓηΙιεΓε δτ&ΐίη—
  δθΐιοίοεη.
  Είη δοΐιηεΐΐοοοΐ; ΙθΓρεάίεΓΐε |
  ίη άεΓ οεδΐΙίοΗεη Οδυδεε είη |
  8ολν3ετ:1·ι&ηάε1δδα1ιΐίΕ νοη 35°°
  ΒΚΤ, ηιίΐ άοδδεη ΙΙηΙεΓ^ίΐηίί
  ζα τεοΐιηεη ίδΐ.
  Ιη ΝθΓάαίΓΪΙ:α ν/νιΐ'άε είη
  νοη | δίδεΓΐί,εΓεηι ΑΓτίΙΙεπε-
  ίειιεΓ νοΓοεΓείΐεΙετ ηδεοηΐΐί-
  ΑιΐδίαΙΙδνεΓδαοΙι άετ
  8εη.
  ϋειιΐδθΐιε Κ&ηιρίίΐυ^ζεα^ε
  νν3Γίεη ΜιιηίΐίοηδΙ&^εΓ 1>εί
  ΗΕΓαΙί ίη ΒΓ&ηά,
  ίΕπρ ίη Το5τα^ ΡΙ&Ιίϋ&Ι-
  τεπεη &ιΐδ άετ Ι^ιιίί: ηίεάετ
  είηεη
  νοη 4°°° ΒΚΤ.
  Καιηρίίΐη^ζεα^ε οοηιβαΓάίε-
  Γΐεη Ηα£ειΐ£ΐη1&«·εη αη άεΓ
  Τηεηΐδε—Μηηάιιη§ ηηά ίηι
  δϋάννεδΐεη άεΓ Ιηδεΐ.
  Αη άετ Κειηαΐΐίίϊδΐε νετΙθΓ
  άεΓ Ρείηά β-εδΐετη άτεϊ ]α§ά-
  ίΐη&ζεη&ε ίηι Ευίιΐν&ηιμί, άτεί
  Καηιρ£ί1υ.8·ζεα&ε άατοΐι Γ-ίΐιίί:-
  αοννεΙΐΓ άεΓ Κπε§·δΐηίΐπηε.
  ϋεΓ Ρείηά νν&Γί ίη άεΓ νει·-
  &3η§εηεη Νειοΐιΐ ηιίΐ δθΗννίΐ-
  οΐιεη ΚΓ2ε£ίεη Βοιηΐνεη ίιη
  Κϋδ.εη-
  ^ οΐιηε ηεηηεηδννεΓΐτε
  δοΐιίεάεη αηζανίοΐιτεη. Ν^οΐιτ-
  δθΐιοδδεη ζννεί άεΓ αη-
  ά>.
  δοΐιηεΐζε
  Ιιατ οίδΗεΓ ίηδ^εδ&ηιΐ 37
  δοΗί££ε νεΓδεηΙ;1 ιιηά ί
  Ιίοηιηιαηάαηί: ϋοεΓ
  ΒΚΤ νεΓηίοΙιτεΙ:.
  20οοοο
  ΟδΤΟΡΕΚΑΤΙΟΝΕΝ
  ΥΕΚίΑυΓΕΝ ΡίΑΝΜΑΕ55ΙΟ
  ίΐηηΐβοΐιβ ννεηπη&οηί ηητβΓ ΜαΓβεΗ&Η ΜαηηεΓηείη &ηι Ι,αάο^β.—δββ
  ζιιηι Αησ;Γίίί ΐ
  Αιΐ9
  Ό&β ΟοβΐΊεοηιΐη&ηάο
  τίοηβη &η άβΓ
  ρ
  ϋΐβ ίΐηηίβοηβ
  ιιητβΓ άβηι ΟοβΓθβίβηΙ
  Ρώ1άηα&Γ3θ1ι&1ΐ3 Μαη-
  ηοτηβΐηι ίβτ οβίάβΓββίτβ
  άββ 1>αάοβ:α-8ββ8 ζιιηι
  ΖβΓβθ
  2νβί νοΓροβτβηοοοίβ
  δ31ί
  ονν3β1πι&η6.
  Ιιη δββκβοΐβτ ιιηι Εηο;-
  Ιβηά νν&Γίβη ΚαΐηρΪΓΐνΐ^·
  : βίηβπι Οβΐβΐί-
  ΗβΓ&ηβ ζννβΐ ΡΓβοΗ-
  ίβΓ ΐη ΒΓβηά αηά βΓζίεΙ-
  ίβη ΒοηιοβηνοΙΙτΓβίϊβΓ
  &ηί ζννβί ν/βϋβΓβη Η&η-
  άβΐββοηίίίβη.
  ΚβηιρίΗίββΓβΓν61*086'η& β
  1>οηι1>3ΓάίβΓΐβη ϊη άβΓ ΙεΙζ-
  ίβη Ν&οΗΙ: πιίί ^αχβπι Εγ-
  ί1
  Εηβ:1αηά3.
  ϋβΓ Ρβίηο. νν&Γί ίη άβΓ
  Ιβτζίβη Ν&οΗτ; ^ιίΐ 3θΗνν'&-
  οηβη ΚΓβείτβη βίηί^β
  Βοηιοεη ίη ΝθΓά-ννββτ.-
  οηηε ννίΓ-
  ζή βΓζΐβΙβη. Ναοητ-
  βίη
  ι άβητβεηβ
  1 8ΐβ
  3^
  ίίβεηββ
  ΜΟϋΕΚΝΕ ΡΑΝΖΕΚ.-
  'ννΒΚΚΒ ΒΒΖννυΝΟΕΝ
  ΒβΓΐίη, 14 Τιιΐΐ·
  Ββϊηι ΒΐΛΓθΗόηιοη άητοΗ
  άϊβ δίαΐϊη-ΐνίηίβ η&Ιτβη
  άΐβ άειιτδοΗβη Τηιρρεη
  ηβοβη ΐΐοί ^ίί
  Βαη1ΐβΓ&ιι1&8:βη &ιιοη
  νοΓ ΙιηΓΖεΓη ίβΠ.Ϊ8:ο;β3τ;β1-
  ΙΙβ ιηοάβΓηβ Ρ&ηβτβΓννβΓ-
  Ιΐβ ζα οβζννίηκβη.
  2 ν/είτεη ηαεη Αη.
  ζννεϊ
  ΟίΗζίβΓβη,* βίηβπι ροΐΐΐίδ-
  οΐιεη ΚοιηπιΪ33&Γ ιιηά 30
  Μαηη. Αιΐ33βΓ(1βηι ^βΗοβΓ-
  1β βΐηβ Ργ&ιι ΐη άβΓ ΙΙηΐ-
  ϊογπι βΐηββ 3θν-ίβι:Γα33ί8-
  οΐιβη υητβΓοίίΙζΊβΓβ ζαΓ
  οϊΒζΐβΙΙβη ΒββΕτζαη^ άβ3
  νν"βΓ_β3.
  Εΐηβ ϋίνΐβΐοη νβΓηΐοΗ-
  ΙβΙβ σοι
  Ν&οη άβΓ
  βίηββ ρ
  ζεΓίεη "νν"6Γΐίβ5 ίηι Καηΐη
  νοη Βοβπιίβΐί ^βΓΪβΙ: άίβ
  ΒοΙβοηβΛνίβΐβη ιιηά ΡΙητοΐΐΓ&τβη Α«η ίη Αγπι
  8ίοο1ί1ιο1ηι, ΐ6. ^α1^.
  Βεΐιϊη, ΐ4· ^ιι1^.
  ΐοι 8ονν]εΙραηζει·1ίαιηρ£να-
  §εη ννιιτάεη αηι ΐο. }α1ί άιΐΓθΙι
  είηϋ είηζίβε άευι^οϊιε Κίνίχί-
  οη Ιοεί άεη Κίειηρ£εη &η άεΓ
  Ι,Κίηα νεπιίοΐιΐεΐ.
  Ιη ιΐϋ1ΐΓί>τ:πηάΐ«ειυ
  νατ εδ άεΓ ϋϊνίί,ίοη £
  είηεη Κείΐ ίη άίε Ινίηίεη άεΓ
  Ηοννϊεΐδ ζή ΐΓεϋοοη. ϊ)ιο ί^οιιι-
  36»:5 δΰΐζτεη άαταιι£ υεοεΓ ΐοο
  ζιιηι Τείΐ «οΙπιιεΓ^το Ρ.ίιι/.ο--
  1ν.ιηιρ1ιαα^ι.Ίΐ οίη, ιιηι άίε
  1ίί
  νεΓΐιίηΙεΓη. Ιη ΙίαΓζεΓ
  Ιεηάίεηδΐ: 8;ίΐ3τ άεη ΤεχΙ
  είηεδ νεΓΐα&εδ ϋοεΓ "/εηιείη-
  δ&ηαε Ηαηάΐαη&εη άετ δοιυ]ε-
  Ιηηίοη ιιηά θ
  ϊηι
  ηηά άεη Τεχί. είηεδ ΡγοΙο-
  άαδ άίεδεηι νεΓΐ&§: Γοεί-
  ιχΐθΓάεη ίδΐ,
  ΤεχΙ άεδ νοΓία^
  Όίε Κε^ίεΓηη§;εη άεΓ δοιιι-
  ϊεΐ,ηηίοη ηηά ΟΐΌδδβπιαηηίεη
  ΐΐίΐοεη είη ΑοΙεοηιηιεη £είο1ι-
  Ιθδδεη, άχ. άεηι δίε δίοη νεΓ-
  ρβίοΐιΐεη ;
  Βείάε Κε^ΐεΓηη^εη νεΓρηί-
  οΐιτεη δϊοΐι, ηιαΙΐΓεηά άΐεδεδ
  Κΐ'ίε^εδ Ιΐείηε νεΓηαηάΙαη&εη
  ζα ίηεΙτ,Γεη, ^είηεη ν&££εη-
  δΙίΙΙδΐΗηά ζα δοηΐίεδδεη ιιηά
  άεη ΡΓΪεάεηδνεΓΐΓαβ: ίηα &ε-
  ρεηδείίί^εη ΕίηνεΓηεοηιεη
  ζα δθΐιΐίεδδεη.
  ΟίεΤεχιε δίηά αηΙεΓδοΗΐιο-
  Ιοεη νοηι δτεΙΙνετΐΓεΐεηάεη
  νοΓδίΐζεηάεη άεδ Κατεδ άεΓ
  νο11ίδ1α)ηιηιί53&Γε ηηά Κοτη-
  πιίδδβΓ άεδ ΑαδΐηϋΓΐί&εη Μο-
  ΙοΙοιχΐ, δοιαίε άειη οπίίδοΐιεη
  ΒοΙδοΙιαίΙεΓ Οτίρρδ.
  Ιη άεηι ΡγοΙοΙο)11 Ιιείδδΐ; εδ:
  Βεί άεΓ υηιεΓζείοηηαηβ: άεδ
  Αοΐίιοηιηιεηδ αεοεΓ άίε β:ε-
  ηιείηδαηιε ΗίΗεΙείδΙαη^ τχΐαΓ-
  άε £εδτ£ε1εβΐ, άαδδ ά&δ οοεη
  ρεη^ηηΐε Αΐοΐςοηιιηεη δο£θΓΐ
  ίη Κγ&£1 ιπττ. ιιηά ηίοΐιΐ ετδΐ;
  ΓατίηζίεΓΐ; ιιΐεΓάεη ηΐαδδ.
  άητοΐι άίε άεαΐδοΐιεη
  ΌοΙίαηιηιεητεηνεΓοείίε η 11 ΐ-
  οΐιηη^εη άίε εη&ε ΖαδαηΐΓηε-
  η&Γοείΐ: Μοδ]<3ΐΐδ πιίτ; ^οηάοη ααοη δοΐιοη Ι&η&εΓε · ΖείΙ 1>ε-
  Ιςαηηϋ ιαβΓ, ιιΐΐΓά ΙιίεΓ ηοοη-
  ηιαΐδ αηδάΓαεοΙίΙίθΓΐ οεδΐ&ΐίβ"!:,
  άαδδ δίοη άεΓ &η&εο1ίο1ι 3ηΐί-
  ^Ερίΐ&Ηδΐίδοηε Βοΐδοΐιειαί-
  δηιιΐδ ηηά άίε ΡΙαΙοΙίΓ&Ιεη Ιβη
  άεΓ Τΐιεηΐδε ίη άεη Απηεη
  1ίε">εη.
  Ηοίίηιιηίβη
  δτοοΐίΐιοΐιη, ΐ6. ^αΗ.
  Ν&οΐι άεηι δοηιπεΓεη
  8ο1ι1α§:, άεη δίε νοη άετ Μεΐ-
  άαη& αε5ετ άεη άεαΐδοΐιεη
  Ι)αΓθΗ1)ΓαοΗ άαΓθΙι άίε δίαΐϊη
  ίηίε εΓΗίεΙΙ:, £ίηάεί: άίε Ιιπ-
  Οε££εηί:1ίοΗΙίείτ; εΓδί
  Ιαη&δ&ηι άίε δρτ&οΐιε ηιίεάβΓ.
  ννεηη βίοΐι τατδέίοΙιΙίοΗ, βο
  ετΙίΙαΓΐε άεΓΈοηάοηεΓ ΝαοΗ-
  Γίοηίεηάίεηδί, τυείί: νοηαδ-
  8:εεί11ε άειι{δθ1ιε ΡαηζεΓ »α£
  (Ιεηι νν"ε§;ε η&οΐι Κίειμ Άηά ^ε-
  ηί&Γαά σεβηάεη δοΐΐτεη, 8Ο
  ιηαεδδε οηηε αΐείΐεΓεδ &η&ε-
  ηοηιηιεη χαεΓάεη, άβδδ δίβ
  άατοΐι άίε δοιιτίευΐΓηρρεη
  &1)^εδθ1ιηίΐ;τ:εη δείεη.
  ΑεΗηΙίοΙι αιίε ηαοη άεηι
  ϋιΐΓθ1ιΙ)Γαο1ι ίη ΡΙ&ηάεΓη, »1δ
  ηι&η δίοΗ ίη ^οηάοη άϊι άίε
  Ηο££ηηη§: ΙίΙαηιηιεΓΐο, ά&δδ
  άίε άεαΐδοΐιεη ΡαηζεΓ ιυίβ
  νεΓΐοΓεηε ΚίηάεΓ ζιιιίδοΐιεη
  άεη ^^η^εη ηηιΙιεπΓΓΐεη,
  δηοΐιτ ιηαη ]ετζΙ άεΓ Βενοεΐ-
  ^ εΐηε
  ζα ^εηεη.
  ΟΕ
  801
  ΕΗ Αϋδ
  ΤΙηητβΓ ΡϋΓΐΓΐιηβτ άββ άβαΙβοΙιβΓ
  ΐη άβΓ ΤύΓΐιβΐ
  ΒεΓΐίη, ΐ6.
  ϋίε άεαΐδαΐιε Βθ[δς1ια£ΐ: ίη
  Αηΐίατα τηεΐάεΐ:, άαδδ αηι 13-
  ^α1ί αητεΓ ΡϋΙΐΓαηβ· άεδ ΒοΙ;-
  Ογλ£ νοη άεΓ δοΐια-
  ηιίΐ Ιατ1ίΓίε[ι:ί8·εΓ ΙΙηΙ;οΓ-
  άετ
  ιιηά άεΐ' Ιεατΐνίδαΐιεη ^
  άίε Μίϋ^ΠεάεΓ άεΓ άεατ-
  ίη Μ3δΙίαα αηά
  ίξ ίη
  αηά ΒίΐΙιιηι ηιίι ϋΐΓεη
  Ιια-τί^εη αεΙοεΓ άίε δοιιι]εΐίο1ι-
  ΙαεΓκίδοΙιε Οτεηζε ίη άίε ΤαεΓ
  1:ΐ-'ί είιΐ'-εΓεΐδτ «ίηά.
  ^^
  ο1ηΐ2
  ζΓεΓ ν<ι££εη ^^ά^ είηοΓ ΡΙαηΙίίεΓαηβ άει· Τταρρεη ιιΐαΓάε ^ Ναοΐι άει· νεπιΐοΐι- νυη ΐυι ό^αι^^1:ρ^.η/-ΰ^- 1^ ιιηρίια-ΐ^εη αιανά;η άίε Είπ- ίη άίε ΐΐ ΒοΙβεΗβ ννίβΙΐβοΗβ ΐ6. Ι3ίε Ιιπιίδοηε ταΓ αηά άεΓ δεηάεΓ Όανεη- ίΓν νεΓΟΓείΐεΙεη είηε Μεΐ- άαηο; ααδ Μοδΐίαα, ιαοηαοΐι δοαΐοΐιΐ άεΓ δΙεΙΙνεΓΐΓειεηάε Ο1ιε£ άεδ δοια]ει - Ιη£οΓ-Γηαΐί- οηδ^ααΓθδ, Εοδυαΐί>1νγ, αΐδ ααοΐι
  άεΓ ;> «ιι^εΐίδθΐιε Οεϋαηάΐε ίη
  Βιιεηοί. Αίτεδ οεΐιααριετ 1κιΙ>εη,
  άα^δ νοη άεατδαΙιεΓ δείιε ίηι
  Καηιρ£ ^2§:εη άεη
  ιιιίδΐηαδ ΟίΐΊ&^
  Ιεη Ικιοε.
  άειιι-
  Ραη-
  άεΓ ηιεΐιτίαοΐι ιαίε-
  άεΓΐιοΙιειι είηάεαΐϊ&εη ΕΓΐίΙίΐ;-
  ΐαη^ άεΓ νε1ιπηαο1ιΐ, δθΐαη-
  «ε Ιίεΐη Οί£ΐ·β·αδ ίη Αηιοεη-
  άηη;4 ζα θΓΪηίίεη, αΐδ άετ
  Ο^ηεΐ' δεΐϋδΐ: άανοη Αβδΐαηά
  ηίιιπηΐ, 1)θά ιγΓ ε·>
  αιι£
  νοη
  άεη Ρκίη>1

  νν-βτάβηάΐβ αο χΐ. η. τ.
  ΡΡ Ε ΙδΕ
  άβί- Ιβοβηβννχοΐιτΐίβη ΟύίβΓ (Κτβΐβ Οΐιαηία)
  Οτοββ- Βΐηζβΐ-
  Ηαηάβΐ ηβηάβΐ
  Ι. ΟΕΤΚ.ΕΙΌΕ (αηβτβιηβΐιΐβηββ)
  ι) Υεΐζεη ι.
  2) » 2. »
  3) Οεηιΐδοηϋεβ ΟεΙτεΐάε (Κογπ) .
  4) ΟεΓδΐε.............
  5) Ιο1ΐ3ηηΐδ5ΓθΙιηε1ι1
  II.
  ΒΒ.ΟΤ
  ι) ΒγοΙ
  2) (
  3)
  ΐ6
  13
  13
  12
  3.55
  III.
  ι) Κείδ ....
  2) Βοΐιηεη (ννεΐδδε)........ 27
  3) Ιιΐηβεη............ 22,50
  IV.
  ΟΒΜϋδΒ
  ι) Καττοίίεΐη ........... 14
  2) βταηεβ δςΙιηεο^εη&Γΐΐ^εδ Οεηιίϊδε
  (Β&ηιΐεδ)
  3) ΟΙοεΓ£Ϊηε (ΕΐεΓρίΙαηζε)
  4) ΚαΓΐ)ΐδ
  5) ΚΓααιεΓ
  6) ΓοΙε Κϋυεη
  7) υΐΌδδε Βοΐιηεη
  8) Κΐείηε Βοΐιηεη
  9) Ζννίεοεΐ
  ι ο) Τοηιατεη
  ι) ΚίΓδοηεη
  2) Βΐτηεη
  3) "'
  ί) Ζαοΐΐεπηεΐοηεη
  ) ΑρΓΐΙίΟδεη
  6) "" ■
  V.
  22
  ΐ8
  5
  8
  6
  ΐ8
  14
  8
  12
  . . (άίΐδ Ρει3γ) 6
  ΟΒ8Τ
  28
  ΐ8
  5
  14
  22
  ΙΟ
  VI.
  νΒΚδΟΗΙΕϋΒΝΒβ
  ■ ι) ΖαοΙίεΓ 50,60
  2) ΤίΐίεΙόΊ 38
  3) δοΐιβίδ—οάεΓ Καΐιηήΐοη 13
  4) δααεΐιηΐΐςη
  5] ΒαΙΙεΓ
  6] Εΐετ Π,ε δΐαοΐ*]
  VII.
  ΡΙ,ΕΙ80Η & ΟΒΡ-ϋαΚΙ*
  (ΡΓβΐββ κ&ΐτίβτ <Αγ ΟΗβηίβ, Κβτηγ- ΐηηοη, ΗβΓβΙίϋοη, Α%. ΝίΐΊοΙαοβ, Νβα- ροϋ «ηά ΑΐΉαηε. Ιη άεη Ιΐΐείηβτεη Ογτ>
  βοηαίϊβη βίηά άίβββΐοβη α_ι 4
  άίε Οΐεα
  ι
  2
  3
  4
  5
  6] Οοΐΐδ
  δεΐιννείη ηιίι ΗαιιΙ ασεΓ 25 Ο)<3 17 13.5° ΐο 26,40 3« 25 ΐ6 24 2Ο 7 ΙΟ 8 2Ο ΐ6 ΙΟ 14 8 2Ο 6 ΐό 24 12 52 4Ο 15 ΐ8 ΐ6ο 4 ΐο II 12 13 14 Ι 2 3 • 4 5 ό 7 8 9 ΐο II 12 13 14 15 ΐ6 ^αη1111 & Ζιοΐςΐεΐη 1)ΐδ Ι ]ά\Τ ι [ηιαηηΗοη] Κα15 ΰΙίεΓ ι " " οΐιηε 25 ΜαΐΙεΓδθΙΐννείη ηιΐΐ ΗανΛ » » οΐιπε ΕοεΓ οΐιηε Ηααϋ ΗϋηηεΓ [Ιεοεηάΐ^ε] ΤΓαΐΗεηηε » ΤΓατΗίΐηη » VIII. Ρ Ι 8 Ο Η Β ("βηί άβχη ΜβΓΐίΐβ) ιηι Οεννΐοΐιτε ν. ]ε 25 1)κιηι. » « » » 25—5ο 75 58 4Ο 48 42 42 46 36 4ο 46 54 46 Ζαΐιηίΐδθΐιε ϋοετ ΐοο ϋΓβηι » αηιεΓ ΐοο » λΐεετεδοΐιε αοεΓ ΐοο » Μ3πάα [δΗΓάίηεη&ΓΕΪ^ε Ρΐδοΐιε] » » » αοεΓ 5° Τ>ΤΆχη.
  5Ο >'
  Ιίΐείηε
  [
  Τΐηΐεηίίδθΐι
  Ααΐε
  Ηεπη^ε
  (Ιςΐείηε)
  IX
  Κ Α 8 Ε
  Ι Οα»1. 48

  I
  ι) Καβε ΐη δοΗΙααοΓΐ
  2) » » » »
  II
  3) δοΐι&ίΐί&δε Ι
  4) » Π
  5) Ογο> έτε (ΗαΓΐΙίϊδε) Ι
  6) > »
  II
  Χ. ΗΟΝΙΟ
  ι) Ι. ^ααΐΐταί:
  2)
  II.
  »
  XI.
  8 Β Ι Ρ Β
  ι) £Γήηε δείίε Ι. Ο,ααΐ.
  2) > >
  II.
  ν
  3) . " : ΠΙ. ,
  Όΐε Ρτεϊδε άεΓ ηαΐΐηνείδδεη οάεΓ
  ι-αΐϊϊηίεΓΐεη δεΐίεη νοτΐιαΐιεη δΐοΐι εηΐ-
  33
  ιω
  52
  6ο
  5Ο α. ά&ΓασεΓ 82
  72
  50
  56
  42
  5ο
  46
  34

  ΐ6
  32
  26
  44
  52
  84
  8ο
  104
  ΐοο
  45
  25
  23
  21
  46
  8ο
  76
  99
  95

  35
  23

  19
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΟΡΟΤΗΣ ΑΗΑΓΚΗΣ
  Κατωτέρω άναγράφονται αί άπό τής 11 "Ιουλίου 1941 Ι¬
  σχύουσαι τιμαί των είδών πρώτης άνάγκης (διά τόν νομόν
  Χανίων):
  χονδρικώς Λιανικώς
  ΛραχμαΙ κ/ιτ· οκάν
  Ι Σιτηρά (μή άλεσμενα)
  1) Σίτος α' ποιότητος
  2) » β'
  3) Μιγάδι
  4) Κριθή
  5) Χαρουπάλευρον
  1) "Αρτος (λευκόςι
  2) » (Μέλας)
  3) » (Κρίθινος)
  1) "Ορυζσ
  2) Φασίολοι (λευκοΐ)
  3) ΦσκαΙ
  16.-
  13.-
  13.-
  12.—
  3.55
  II
  "Αρτος
  III
  "θσπρια
  1) Πατστες
  2) Μττάμιες
  3) Μελιτζάνες
  4) Κολοκΰθια
  5) Χορτσρικά
  6) Κοκκινογούλια
  7) Φασόλες
  8) Φασολάκια
  9) Κρόμυσ
  10) Ντομάτρς
  Π) Άγγούρια(τό
  IV
  Λαχανικά
  24.20
  27.—
  22.50
  14.-
  22.-
  18.-
  5.-
  8.-
  6.-
  18.—
  14.-
  8.—
  12.—
  6.—
  17.-
  13.50
  10.—
  26.40
  30.—
  25.-
  16.-
  24.-
  20.-
  7.—
  10.-
  8.-
  20.—
  16.-
  10.—
  14.-
  8.—
  ζίτϋγος)
  γ Όπωρικά
  1) Κεράσια 28— 30—
  2) Άχλάδια 18— 20,—
  3) Καρτιούζι 5.— 6·—
  4) Πεπόνι 14.— 16.—
  5) Βερύκοκα 22.— 24—
  6) Σταφύλια 10.— 12—
  VI
  Διάφορα
  1) Ζάχαρις ' 50-60 52,—
  2) Έλαιόλαδον φαγητοϋ 38.— 40.—
  3) Γάλα (Πρόβειο—Άγελαδινό) 13.— 15—
  4) Ξυνόγαλον (Γιαούρτι) 18.—
  5) Βούτυρφς 150.—
  6) Αθγά (">καστον) 4.—
  VII
  Κρέας καί Πουλερικά
  Τιμαί Ισχύουσαι διά Χανιά, Ρέθυμνον, "Ηράκλειον, "Αγ. Νι¬
  κόλαον, Νεάπολιν καί Άρχαναις. Είς τα ΰπόλοιπα μέρη αί τιμαί
  είναι μικρότερσι κατά 4 δραχμάς.
  1) Άρνίον γάλακτος καί έρίφΐον 75.—
  2) Άρνίον £ως 1 ετους 58.—
  3) Κριός 40—
  4) Μόσχος £ως 1 έτους 48.—
  5) > (μεγαλύτερος) 42.—
  6) Βώδι 42—
  7) Χοϊρος μετά τού δέρματοςάνω των 25 οκάδων 46—
  8) » άνευ » » « » » 50—
  9) Γουροΰνα μετά τοΰ δέρμαιος 35.—
  10) » άνευ » » 40.—
  11) Κάπροςά'νευ τοΰ δέρματος 46.—
  12) Κοτόπουλα (ζωντανά) 54.—
  13) Γαλόπουλα 50—
  14) Γάλος 46—
  VIII
  Ψάρια (είς την Αγοράν
  1) Μπαρττούνια βάρους 25 Δραμίων έκαστον
  2) » » 25—50 » »
  3) » άνω των 50 » »
  100
  100
  »
  »
  »
  4) Φαγκριά » »
  5) » κάτω»
  7) ΜαρΙδα μεγάλη
  8) Μαρίδα μικρή
  9) Παλαμήδα υπέρ τα 50 δράμια
  10) » κάτω των 50 δρ.
  11) Τόνος (αναλόγως προελεύσεως)
  12) Καλαμάρια καί Σουπιές
  13) Χέλι
  14) Σαρδέλλες μεγάλες
  15) » μικρές
  16) Ρέγγες
  IX.
  Τυριά
  1) Τυριά έντός άσκών (Μυζήθρα Ι ποιότητος
  2) » »
  3) Κεφαλοτύρια
  4) »
  5) Γραβιέρα
  6) »
  48.-
  46.-
  80.—
  76.-
  99.—
  95.—
  52.-
  60.-
  82.-
  72—
  50.—
  42.-
  3ο—
  50—
  46—
  34—
  40—
  16—
  32.—
  26.-
  44—
  52—
  50—
  84—
  80—
  104.—
  100.—
  εΤναι
  ι
  II
  Χ. Μέλι
  1) Ι ποιότης 40.— 45—
  2)
  II
  » 35— 40 —
  XI.
  Ζαποΰνια
  1) Πράσινο Σαποθνι Ι ποιότης 23.— 25—
  2) » »
  II
  « 21,- 23—
  3) « »
  III
  » 1?— 21 —
  ΑΙ τιμαί των ήμιπρασΐνων ή ίιλλων έξευγενισμένων σαπώνων
  (•ψηλότεραι (μεταξύ 30 καί 33 δραχμών είς τό μεγαλεμπόριον).
  XII.
  Κάρβουνα
  1) Ξυλοκάρβουνα · 4.50 5.—
  2) » άγρια 4.60 5—
  ΑΙ ανωτέρω τιμαί έχουοιν εγκριθή
  Επί των ανωτέρω τιμών ή Γερμανική Διοίκησις διαχ,άσσεΐ τα
  κάτωθι:
  1) ΑΙ όρισθεϊσαι ώς άνω τιμαί είναι όριστικαΐ. Δηλούται δέ
  δτι είς δσας Κοινότητος αί τιμαί είναι χαμηλότεραι θέλουσι Ιοχύ-
  ση είς τό εξής αί έν τφ ανωτέρω πίνακι άναγραφόμενπτι.
  2) ΟΙ ΓερμανοΙ έμποροι ελαίου δύνανται κατ' εξαίρεσιν νά
  προσφέρουν μεγαλειτέρας τιμάς των ήδη καθορισθείσαν, κατόπιν
  δμως έγκρίσεως τής Στρατιωτικής Διοικήσεως.
  3) Ή παράνομος υπερτίμησις των εΐδών ] συνεπάγεται την
  αυστηράν εφαρμογήν των Νόμων καί τό κλείσιμον των καταστή-
  μάτων. '
  XII.
  Κ Ο Η 1, Β
  ι) Ηοΐεΐίοΐιΐε
  2)
  ϋΐβ νοΓβΙβΓΐβηάβη ΡΓβίββ -ννβΓάβπ
  Ζα οοΐ§:εη ΡΓεΐδεη νν^ΐδΐ: άϊε
  &ηί ίοΐ^εηάεδ Ηϊη:
  ι.) Όϊε 3η?ε§τεο€ηεη Ρι-εΐδε δΐηά Ηόςη.ςτρΓείδε. δοιιΐείΐ,
  ΐηδΤσεδοηάεΓε ϊη Ιϋηάϋοΐιεη Οεΐηείηάεη, ηΐεάΓΪ^εΓε Ρι-είδε ηε-'
  ζαΐιΐί ιιηιπιεη, ^εΐτεη αΐεδί Ρτείδε αποΐι ιπεϊΐει·Ηΐη.
  2.) Όΐε άειιε.ϊθ1ι«Λΐ ΑπίΙχαηίεΓ νοη ΟΗνεηδΙ ϋΐηά αιΐϋηαΐπη-
  εΐδε οκΓεοΙιΙί^Ι:, &ειπΐδδε Ζαδοΐαΐα&ε ζα οεζαΐιΐεη, αΐεΐςηε άΐυ
  νοη ΡειΙΙ ζα Ραΐΐ
  4,50
  5
  5
  νοι·
  ηϊςΐαΐ
  Τοΐ»-
  τ
  ,'ΐβ. ^α1^.
  τΐ£ΐθΙΐΕ ^ ε!«»η?ΐ:
  Ιη ΝθΓα'αίΓΪΙί» αΐυπΐβ ηη
  άεΓ Το5Γα^-ΡΓοηε είηε ίεϊη-
  αΐίοΐιε Αοΐεϋαη» νοτη ΡβαβΓ
  ιιπδεΓεΓ ΑΠίΠβπε ΐη άίβ
  ΡΙαοΗί 8·εδθ1ιΐ3?επ. ^αίινεΓ-
  Ιοίεηιΐε άβτ Αεΐιβε ηϋοεη ίείη-
  αΐίοΐιε δΐεΐΐαη^οη οοπιοβΓάΐ-
  εΓϋ αηά )3εροΙδ ΐπ άετ ΙΙίηρε-
  ίιαη^ νοη Μάτβλ ΜΆΐτια ίη
  ΒΓαηά ^εδΐεοΐίΐ:. Ιη
  ηΐαΓάεη ΑΓΐΐΠ^,
  ΐ Αηβαηι-
  πιΐαη^εη νοη
  αηά άίε
  Ζαΐεί ΐ3Γίΐι /&,
  αίε νεΓδηοΙιΙεη Τπροΐΐβ »η-
  αηά νοη υι_€Γεη
  ^η 3^ε5θ1ιοδδεη ιπαΓ<1βη, ΙίΓεηηεηά ΐηδ Μεετ «ε- αεΓζΙ. Ααί αεΓ Γηδεΐ Κηυιΐοϋ 1ι«ι- ίείηάΐΐοΐιε Ρΐιΐίίζεη&β βϊ- ϋ &ε Οι :, ιοοααΓθΙι 3εάοο1ι ηατ Ιεΐ- ςΐιίε δοΐΐίεάεη εηΐδΐ^ηιΐβη. Ιη ΟδΙαίΓίΙΐα Ιεοΐιαίΐε Αγ- ΙΐΙΙεΓΪεΐίΕίΐ&Ιίείΐ: ίηι ΑΗΐ νοη ΟΙοΙιείΐΓ.. βίβη ζννίβ ΙβΙ&ηάβΓ αηά )>τίϊΙ-
  βοΗβη δοΐάβίβη
  Νενν ΥθΓΐς, ΐ6. ]ιΊ.
  Όετ ΚεγΙφνΠεεΓ ΚοΓΓε-
  δροηάεηί άετ «ΟΗίαι^ο Ώα'ύγ
  Τποαηε* δρΓΪοΙιί: ΐη εΐηετη
  Βεποηΐ νοη Κεΐπαη^εη, αΐε
  ζννΐδοΐιεη άεΓ Βενοεΐ^επιη^
  Ιδΐαηάδ αηά 5ΓΪιίδθ1ιεη Τταρ-
  ρεη νοΓ^εΙεοηιηιεη δεΐεη. ΕΗε
  Η1 ά ΙΙά
  άεη δοΐάβΐεη δεί 3οαδ·
  αηίτεαηοΐΐΐοη
  αηά εδ δεί
  ζα δε1ιΐ2ε§:εΓείεη εννΐβεΐιεη
  ΒΓΪΙεη αηά ΙδΙίεηαεΓη ^εΐίοηι-
  ηιεη. Όΐε ΙδΙεεηάεΓ ΗεεΙτεη
  άεη δοΐά^ιεη 1>ε1οίάίρ;εΛάε
  ΒεηιεΓκηηβ-εη
  ρ
  ρ §^, ^^ά^5
  ίιεαηάΐίςΐιε ΕηΙ&είΓεηΙίθτη-
  ιηεη 8·ε&εη άίε Εΐηάπη-
  βϊιη^β, ΐηδοεδοηάετε νοη 5εΐ-
  ΐεη άεΓ ΡΓβαεη, αηραϊΓΪοιΐδθΙι
  ΐδΐεεηάΐδοΐιε ΜδεάοΗεη, δϊοΐι
  &αί άεΓ δΐΓβδβε πή Ι
  δοΐάαΐεη δεΗεη ζα
  η
  οΗ&Ιΐϋοηβη άβΓ τηοάβΓ-
  ηβη
  Νενν ΥοΛ, ΐ6. }ηΠ.
  ϋϊε Νενν ΥοτΙςεΓ δοηηι&ο;-
  δρτεδδε 0ΓΪη§:1: Ίη
  Αιιίηι&οΐιαηκ άΐε
  άε§ άοαΐδοΐιεη
  άιΐΓθΗ άίε δ^^1^11-^^π^ε, άΐε
  Ιγογ,ζ λνΐάεΓδρΓεοΙιεηάεΓ οοΐ-
  8ο1ιεννΐδΙίδθ1ιεΓ Μεΐάαη^εη
  δίοΐιΐΐΐοΐι δίατΐΐ αηά αη3η&ε-
  ηεΗπι οεείηάπκΐίΐε.
  ΕίηεΓ υηίΐεά- ΡΓεβδ - Μεΐ-
  άαη§τ ζαίοΐ^τε, 1ΐ3Γ άοΠ άεΓ
  δίίΕΓΐΐδτε ϋηπιΗε
  Εδ νΐΓά υεΐοηΐ:,
  , ιπεηη δΐοη άΐε άεαΐδοηεη
  ΕΓίο1§·ε οειιΐίΐΙΐΓΐιεΐτεη δοΐΐΐεη,
  ιηαηη Ιναηη αηά ιαϊΐΐ ΐη Ι,οη-
  άοη οίίεηΒαΓ ηοοΐι ηΐςΐιί άα-
  βΐίΐαοεη άΐεδε αΐδ άΐε νεΓ-
  ά
  άεΓ ηιυάεπιεη
  εη.
  5«-
  Λαί
  εΓ ^ρη ζαπιεο^ε-
  Ιίεΐιηε δβΙίτεΐ^Γ άεΓ Μιΐδΐεαα-
  εΓ ΒοΙδοηαΐΓ. ειΙνΙεεΠε ΐη εΐ-
  ηεηι Καηάίαη1ςνοΓΐΓα& α. η.,
  Μηΐιη ΙιαΙοε 1>εΐ αεΓ Λο^αηίϋ-
  ίειεΓ άεΓ ΚπεββαΐΕαάεπιίε ΐηι
  Λΐαι ΐπ ειηεΓ ^εΐιεΐηι ^πλΙ-
  Ιεηεη Κεάε ααβ^εηιίεη: Νΐε-
  ΊβΓ ηπΐ ϋβαΐδςΐιΐαηά, ηΐεάετ
  ηιιι άεη Ρα^ΙιΐδΙείι ! νν'υΓυ-
  δοηιΐοιιι Ιιαοε δΐαΐίη δβϊηι
  Ρε?ί65δειη Κγϊρ - ο ά ο γ
  Ρπεάεη ιΓϊηκεη αχοΐΐο.
  1ιαΙ>ε ϋυίοΠ;
  ΐί

  Σ-ΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 17 Ιουλίου 1941
  Ή διάοπαοΐς
  τής γραμμής Ιτάλιν
  Τορπιλλάκατος έτορπίλλισε Σοβιετικόν ατμόπλοιον.—- Βομβαρδισμός άπο-
  θηκών πολεμοφοδίων είς την Μάρσα Ματρούχ καί τό Τομπρούκ.
  Άπό τό οτρατηγεϊον
  τοθ Φύρερ τής 13 "Ιου¬
  λίου.
  Ή άνωτάτη διοίκησις τού
  ΓερμανικοΟ στρατοϋ ανα¬
  κοινοί:
  Ώς ήδη ήγγέλ&η, δι'Ιδιαι-
  τέρου ανακοινωθέντος, ή
  γραμμή Στάλιν έδραύσοη,είς
  δλα τα κύρια σημεΐα αυτής
  κατόπιν δρμητικής έπιθέσε-
  ώς μας.
  ΑΙ έκ τής Μολδαυΐας
  προελαύνουσαι Γερμανο-
  ρουμανικα! στρατιαί κατεδίω
  ζαν τόν έχδρόν επί εύρέως
  μετώπου εις τόν Δνείστε-
  ρον κα! πέραν αυτού.
  Πέραν τής ΓαλικΙας τα
  Γερμανικά, Σλοβακικά κα!
  Ούγγρικά στρατεύματα κα·
  ταδιώκουσι τόν φεύγοντα
  έχδρόν. Βορειανατολικώς
  τού Δνειοτέρου τα γερμα¬
  νικά στρατεύματα εύρισκον
  ται πλησίον τού Κιέ6ου.
  ΒορεΙως των έλών τού
  Πρίπετ, έξεπορβήδη ή έκεϊ
  εϋρισκομένη Ισχυρώςόχυρω-
  μένη ζώνη. Κατόπιν τού¬
  του τό μέσον τού έπιβετΐ-
  κού μετώπου μας προωδή-
  οη 200 χιλιόμετρα πέραν
  τοθ Μΐνσκ.
  Τό Βτεμπουκ ευρίσκεται
  άπό τής ένδεκάτης τού μη¬
  νός είς χε1ς>ας μας.
  Ανατολικώς τής λίμνης
  Πεϊποϋς, φάλαγγες άρ-
  μάτων μας μάχης βαδϊζου-
  σι πρός τό Αένινγκραδ. |
  Ή άεροπορία μας, διά τής |
  καταστροφής ήν επέφερεν |
  είς τό σιδηροδρομικήν δι- (
  κτυον τού αντιπάλου, αφή¬
  ρεσεν ήδη άπό αυτόν κάδε
  περαιτέρω πιδανότητα ε¬
  νεργείας άντεπιδέσεως είς
  εύρεϊαν κλίμακα.
  Είς πολυαρίδμους έχδρι-
  κάς μονάδας έμφανίζονται
  σημεϊαδιαλύσεως καΐάποσυν
  θέσεως. Αΐάπαιτούμεναι διά
  την συνέχειαν των έπιχει-
  ρήσεων βάσειςτώνστρατιών
  των άρμάτων μάχης μας
  προωδήδησαν ήδη έγγύ-
  τατα τής τέως γραμ·
  μής Στάλιν.
  Μία τορπιλλάκατος, έτορ-
  πίλλισεν είς την Βαλτικήν
  δάλασσαν ένα Σοβιετικόν
  σκάφος 3500 τόννων, ούτι¬
  νος ή καταβύδισις δεωρεί-
  ται βεβαία.
  Είς την Βόρειον 'Αφρικήν
  νυκτερινή έπιδετική άπόπει-
  ρα 'τών Βρεττανών, έπιμε-
  ^ λώς προπαρασκευασδεϊσσ
  υπό τού πυρός τού πυροβο-
  λικοϋ, απεκρούσθη.
  Γερμανικά άεροπλάνα έ-
  πυρπόλησαν άποδήκας πυ-
  ρομαχικών παρά την Μάρ¬
  σα—-Ματρούχ, είς δέ τό
  Τομπρούκ έπετέδησαν ε¬
  ναντίον των άντιαεροπορι-
  κών πυροβόλων καί κατέ-
  στρεψαν διά βομβών άποδή
  κάς πυρομαχικών.
  Κατά τόν άγώνα εναντί¬
  ον τής Βρεττανικής έμπο-
  ρικής ναυτιλίας ή αεροπο-
  ρία κατέστρεψε, κατά την
  παρελδοΰσαν νύκτα,έν φορ-
  τηγόν 4000 τόννων παρά
  την νοτιοανατσλικήν άκτήν
  τής Αγγλίας. Βομβαρδιστι-
  κά άεροπλάνα έβομβάρδι-
  σαν παρά τάς έκβολάς τού
  Ταμέσεως λιμενικάς έγκα-
  ταστάσεις καϊ είς τα νοτιο-
  δυτικά τής Νήσου.
  Υπέρ την Μάγχην, ό έχ-
  δρός απώλεσε χδές τρία
  καταδιωκτικά είς άερομα-
  χίαν καί Ιτρία βομβαρδιστι-
  κά υπό τού άντιαεροπορι-
  κοΰ πυρός τού πολεμικοΰ
  ναυτικοΰ.
  Ό έχδρός έρριψε κατά
  την παρελβοΰσαν νύκτα δι'
  άσδενών άεροπορικών δυ-
  νάμεων βόμβας είς την 6ο-
  ρειοδυτικήν παράλιον πε¬
  ριοχήν τής Γερμανϊας χωρίς
  νά προξενήση άξιοσημειώ-
  τους ζημίας. Τα καταδιω-
  κτικά νυκτός [κατέρριψαν 2
  των έπιτεδέντων έχδρικών
  άεραπλάνων.
  Ό πλοϊαρχος Σοΰτσε κα-
  τεβύδισε,μέχρι τούδε, έν τφ
  συνόλω 37 άτμόπλοια καί
  είναι ούτω ό έβδομος Κυ·
  βερνήτης ύποβρυχίου, όστις
  κατέστρεψε συνολικώς υ¬
  πέρ τάς 200.000 τόννων.
  Τα Γερμ. στρατεύματα καταδι-
  ώκουν τόν ύποχωρούντα έχδρόν
  Βαδίζουν πρός την παλαιάν πρωτεύουσαν τής Ρωσσίας.—Τό άμυντικόν σύ-
  στημα τής Ρωσσίας κατέπεσεν έξ ολοκλήρου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 1β.-Τό ημιεπίση¬
  μον Γερμανικόν Πρακτορείον α¬
  νακοινοί τα κάτωθι, έν σχέσει μέ
  την εξέλιξιν των έπιχειρήσεων
  είς τό Άνατ. μέτωπον:
  Τρΐς μόλις εβδομάδος ά¬
  πό τής ενάρξεως τού Ρωσ-
  σογερμανικοϋ πολέμου ή
  κυρία άμυντική γραμμή των
  Ρώσσων, ή γραμμή Στάλιν,
  διεσπάσβη καδ' όλην την
  έκτασιν αυτής, (2,080 χιλιό¬
  μετρα) άπό τής λίμνης Πεΐ-
  πούς μέχρι τής Μαύρης Θα¬
  λάσσης. ΑΙ Γερμανικαί Στρα
  τιαί, ύποστηριζόμεναι υπό
  τής 'Αεροπορίας μας, προή¬
  λθον ήδη 250 χιλιόμ. πέ¬
  ραν τού Μίνσκ, κατέλαβον
  τό Βίτεψ, ήλδον έν όψει τού
  Κιέβου, κατέστρεψαν την
  σιδηροδρομικήν γραμμήν
  Σμόλενσκ — Πετρουπόλεως
  καΐ ήδη καταδιώκουσαι άπει
  νώς τόν ύποχωροΰντα έχ¬
  δρόν βαδίζουν πρός την
  παλαιάν πρωτεύουσαν τής
  Ρωσσίας, τό Λένιγκραντ
  (Πετρούπολιν.)
  Κατά την μάχην τού Σμό¬
  λενσκ κατεστράφησαν 77
  άρματα μάχης, 400 αύτοκί-
  νητα καί 34 πυροβόλα, ένω
  κατά τάς διεξαχδείσας άε-
  ρομαχίας κατερρίφδησαν
  149 Ρωσσικά άεροπλάνα έ¬
  ναντι 9 Γερμανικήν, είς δέ
  την μάχην τού Βίτεψ 165
  τάνκς ήχρηστεύδησαν τε¬
  λείως.
  Τό άμυντικόν σύστημα τής
  Ρωσσίας, τό οποίον έδεωρεϊ
  το μεγαλούργημα τής πο-
  λεμικής τέχνης, κατέπεσεν
  έξ ολοκλήρου.
  Ή Γερμανική αύτη έπιτυ-
  χία αποτελεί φαινόμενον
  είς τα χρονικά των πολέ·
  μων, ύπερβαίνει δέ είς τα-
  χύτητα ενεργείας τάς εκ¬
  στρατείας είς Γαλλίαν καί
  Πολωνίαν. Τό Ρωσσικόν "Ε¬
  πιτελείον, πρό τής τοιαύτης
  καταστάσεως, άνέδεσε την
  άρχιστρατηγίαν είς τούς
  Βοροσίλωφ, Μπούτνιενιγκ
  καί Κοροσέγκο, οί όποϊοι
  ανέλαβον την άναδιοργά-
  νωσιν τού έν συγχίσει κα[
  πανικω διατελοΰντος Ρώσ¬
  σικου στρστού.
  "Ετερον άνακοινωδέν ά-
  ναφέρει τα κάτωδι:
  Ή Γερμσνική άεροπορία
  έπιφέρει συνεχώς μεγάλας
  καταστροφάς είς τό όδικόν
  καί σιδηρόδρομον δίκτυον
  τού έχδρού, ώστε νά καδί-
  σταται δύσκολος άν μή ά-
  δύνατος,ή άνασύνταξις αύ·
  τού καί ή κανονική υποχώ¬
  ρησις τού.
  Τα γερμανικά στρατεύμα
  τα, συνεχίζοντσ την ραγδαί
  αν προέλασϊν τον έφδασαν
  πέραν τής Βίλνας καί κατέ¬
  λαβον την Μπίνεμβεργ. ΟΙ
  Ρώσσοι ύπέστησαν καί κατά
  τάς έπιχειρήσεις ταύτας με¬
  γάλας απωλείας.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟλΙΝΟ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΜΕΤ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΗ«· ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΗΤΡΟΠ
  ΑΓΚΥΡΑ, 16.-Τηλεγρα·
  αοΰν έκ Βερολίνου ότι ό
  Πρεσβευτάς τής Τουρκίας,
  συνοδευόμενος υπό τού Α'.
  Γραμματέως τής Πρεσβείας
  Κιουτσούκ Άλήισυνηντήθη
  εις τι σημείον τού μετώπου
  μετά τού ύπουργο,ΰ των ε¬
  ξωτερικών τής Γερμανίας
  Φόν Ρίμπεντροπ. Ό Πρε¬
  σβευτάς παρέχειν*" αυνομ,ι-
  λών μ.ε Ιχόν κ· Υπουργόν
  Ι πλέον τής ήμισείας ώρας.
  ι Ουδέν ανεκοινώθη μέχριτής
  στιγμής.σχετικώς μέ την συ¬
  νάντησιν ταύτην·
  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΓ μακράς πεΐρα;
  δια^έτων ώρας άναλαμβάνει την
  τήρησιν Γερμανικής Άλληλογρα
  φΐα; σοδαρών Έμπορκών Οϊκων,
  Τραπεζών κλπ. Πληροφορίαι Με-
  ταζί 64 ("Εναντι κήπου). Διαοετει
  κα)Γραφομηχανήν.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ι Κατά: την διαδρομήν άκό Χα-
  I
  νίο είς Μουρνιές απωλεσθη υ¬
  πό τού Σακήρ Άγαζοιδέ τα
  πορτοφόλιον τού περιέχον πλέ¬
  ον των 2.000 δραχμών καί διά>
  φορα Μγγραφο ταυτότητος.
  Έλληνικής καί Γερμοτνικης,
  Γαλλικον διαβατήριον κ.λ.π.
  Παρ -καλείται ό ευρών νά
  κοατήση τα χρήματα κ,οιΐ ν' α¬
  ποδώση τα λοιτια εγγραψα ώς
  τί,λείως ιΐς αυτόν άχρηοτα.
  Ό Γερμανικός τύπος
  διά την διάσπασιν
  τής γραμμής Στάλιν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.-ΑΙ Γερ¬
  μανικαί έφημερίδες δημοσι-
  εύουσαι την είδησιν περί κα·
  ταρρεύσεως τής παλαιάς
  γραμμής Στάλιν, κατά τοι¬
  ούτον άποφασιστικόν τρ ϊπον,
  άφιερώνουν ένθουσιώδη άρ·
  θρα είς την μεγάλην αυτήν
  επιτυχίαν των Γερμαν. στρα-
  τευμάτων καί παρατηροθν
  δτι ή Γερμανική κατά τής
  Ρωσσίας νίκη αποτελεί ϊσως
  τόν μεγαλειτέρον θρίαμβον,
  τόν οποίον έπέτυχεν ή Γερμα-
  νΐα άπό .τής ενάρξεως τοθ
  νΟν πολέμου.
  Ό «Λαϊκάς Παρατηρητής»
  σχολιάζων τό .γεγονός γρά-
  ψει δτι ή Ρωσσία έτιλήγη είς
  τα κύρια αυτής σημεΐα καί
  ότι πλήν τοθ Κιέβου επίκειται
  άπό στιγμής είς στιγμήν ή
  πτώσις τοΟ^Λένιγκραντ (Πε·
  τρουπόλεως).
  Ό Άμερικαν. τύπος
  διά τάςΓερμανικάς επιτυχίας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.—Τηλε-
  γραφοθν έκ Ν. "Υόρκης δτι
  όλόκληρος ό Άμερικανικός
  τύπος δημοσιεύει είς περΐο·
  πτον θέσιν τό χθεσινόν Γερ¬
  μανικόν ανακοινωθέν, τό πε-
  ριλαμβάνον τάς νέας μεγά¬
  λας επιτυχίας τοθ Γερμανι¬
  κοΟ στρατοθ. Αί "έφημερίδες
  δημοσιεύουσαι τό ανακοινω¬
  θέν αύτό δέν προβαΐνουν είς
  σχόλια, άλλ' ή δημοσίευσις
  τού καί ή άνάγνωσις τοθ πε·
  ριεχομένου τού προύξένησε
  τεραστίαν εντύπωσιν είς την
  Άμερικανικήν κοινήν γνώ¬
  μην. Ή διάσπασις τής γραμ¬
  μής Στάλιν εθεωρείτο είς-τας
  Ηνωμένας ΠολιτεΙας κάτι τό
  άκατόρθωτον, Ιάλλ' ή κεραυ-
  νοβόλος καί άστραπιαία επί¬
  θεσις των Γερμανών επέφερε
  τό άποτέλεσμα τρείς μόλις
  εβδομάδος άπό τής ενάρξεως
  τοθ ΡωσσογερμανικοΟ πολέ¬
  μου.
  Νέα άεροπ. επίθεσις
  κατά τοθ Πλοέστι
  ΡΩΜΗ, 16.—Τό Πρακτο¬
  ρείον «Στέφανι» πληροφορεΐ-
  ται έκ Βουκουρεστίου δτι δι*
  έκτάκτου ανακοινωθέντος ε¬
  γένετο γνωστή σήμερον ή
  νέα άπόπειρα έπιθέσεως των
  Ρώσσων κατά τής πόλεως.
  Πλοέστι. Ή επίθεσις εγένετο
  δι' εξ βομβαρδιστικών άερο-
  πλάνων, εΤχε}δέ ώς άποτέλε¬
  σμα την καταστροφήν μιας
  οίκίας καί τριών δεξαμενών
  πετρελαίου. Έκ των έπιδρα-
  μόντων άεροπλάνων £ν κα·
  τερρΐψθη. Ι
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πρός
  Τούς κατοίκους Χανίων
  Παραγγέλλομεν διά μίαν
  είσέτι φοράν δτι άπαγορεύε-
  ται αυστηρώς είς τούς κατοί-
  κους δχι μόνον ν' άφαιρώσιν
  άλλά καί νά πειράζωσιν ό·
  πωσδήποτε τα τηλεγραφικά,
  τηλεφωνικά καί ήλεκτρικά
  σύρματα 'όπουδήποτε καί είς
  οιανδήποτε κατάστασιν εάν
  ευρίσκωνται.
  ΟΙ κάτοικοι δέον νά συμ-
  μορφωθώσι πρός την ανωτέ¬
  ρω Διαταγήν, καθόσον ή
  Γερμανική Στρατιωτική Άρ·
  χή θά τιμωρήση αύστηρότατα
  τούς παραβάτας ταύτης, φθά
  νουσα μέχρι τοθ σημεΐου
  πρός ανακάλυψιν τούτων νά
  συλλαμβάνη όμήρους καί νά
  τυφεκίζη τούτους.
  Ό Γενικάς Γραμματεύς
  ΓΕΩΡΓ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  ΕΗΔΙ^ΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΛ0Π01ΗΣ1Σ
  "Οσοι θέλουν ν' άποστείλουν
  έιτιστολικά δελτάρια ή έμπορ.ε¬
  πιστολάς είς Γερμανικήν γλώσ
  σαν δύνανται ν' άπευθύνωνται
  είς τα Γραφεϊα τής εφημερίδας
  μας, όδός Σουρμελη 22 (δτιι-
  σθ·ν Καπρίς) άτιό τής 9—12
  καί 3—8 καθ1 εκάστην, οτΐου θά
  ευρίσκουν εΐδικον μ=ταΦρα-
  στήν άντί λογικής βά
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιάνο πρός ενοικία¬
  σιν. Πληροφορίαι είς τα γραφεΤα
  τής έφημερί5ο; μας (,δπι;:θ&ν Κα-
  ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ (ΑΙ ΠΙΗΑΚΙΑΕΐ
  Κατασκευάζονται μέ Λα-
  τινικούς χαρακτήρος καί συμ
  φώνως πρός τό ύπόδειγμ,α
  τής Γερμινικής Στραιιωτι-
  κής Διοικήσεων, είς τό παρα
  την όδάν Χάληδων Χρωματο
  τιωλεΐον « Χ ώ λ η ς »
  ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  Άπό προχθές τ4 γρ*·
  φεΐα τής Γενικής Διοική¬
  σεως Κρήτης έγκατεστά·
  Οησαν είς τό Πρακτικόν
  Λύκειον.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Κατ' εντολήν τής Γερμανι-
  νικής Στρατιωτικής Διοικήσε¬
  ως, προσκαλοθνται αί σύζυ-
  γοι ή αί όπωσδήποτε δικαιού¬
  μενοι περιθάλψεως (μητέρες,
  τέκνα) απόντων Αξιωματι¬
  κών ή Άνθυπασπιστών, ώς
  καί αί χήραι φονευθέντων
  (Αξιωματικών ή Άνθ)στών),
  των οποίων άκόμη δέν έχει
  διακανονισθή ή σύνταξις, 6·
  πως, έντός όκτώ ημερών άπά
  τής κοινοποιήσεως, παραδώ·
  σωσιν είς τόν ύποψαινόμενον,
  (ΟίκΙα πρώτή Πάροδος Κα·
  ποδιστρίου άριθμ. 19), αίτη¬
  σιν πρός την Γερμανικήν
  Στρατιωτικήν Διοίκησιν, μεθ'
  ύπευθύνου δηλώσεως,έν ^ νά
  δηλούται έπακριβώς ή οίκο-
  γενειακή κατάστασίς των (μέ-
  λη οικογενείας μεθ' ήλικίας
  εκάστου), ώς καί ό βαθμός
  τοθ προστάτου των Άξ)κοΟ,
  προκειμένου νά τοίς χορη-
  γηθή ανάλογον βοήθημα.
  Είς την παρούσαν πρόσ¬
  κλησιν ύπάγονται μόνον αί
  διαμένουσαι έν τώ Νομώ Χα¬
  νίων οικογένειαι.
  Έν Χανίοις τή 11 Ιουλίου 1941
  Ίδομ. Κανδαράκης
  Λοχαγός ΙτρατολογΙας
  ΑΓΓΕΛΙΑΙ
  Ό Ίατρος Μενέλαος Μ Ξενου-
  δάκης έγκατασταθεΐς είς τό Νέον
  "Ιατρείον τού παρά την οδόν Νό¬
  ελ αριθ. 21 δέχεται τού; πελάτας
  τού ώς καί προτέρον.
  (.V
  λ .
  ΓίλΙ; 4η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΧΟΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  „_.,./. ,7 Ιουλίου
  ΟΊ Φιλανδοί υπό τόν Μάνερ-
  χαΐμ ανέλαβον επίθεσιν
  είς την λίμνην Λαντόγκα
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡ&Ρ 14 Ιουλίου.
  Ή βνωτάτη διοίκησις τού"
  Γερμανικόν Στρατοΰ ανακοινοί:
  ΑΙ έπιχειρήσεις διασπά¬
  σεως τού άνατολικοΰ μετώ-
  που έξακολουσοϋν συμφώ¬
  νως πρός τό προδιαγεγραμ
  μένον σχέδιον.
  Ή Φιλανδική στρατιά, εύ-
  ρισκομένη υπό την ήγεσίαν
  τού στρατάρχου Μίνερχαϊμ,
  άνέλαβεν επίθεσιν καΙ είς
  τάς δύο πλευράς τής λίμνης
  Αατόγκα.
  'Αντιτορπιλλικά κατεβύ-
  | δισαν δύο περιπολικά πλοϊα
  τού ΣοβιετικοΟ Ναυτικοΰ.
  Είς την θαλάσσιον περιο¬
  χήν τής Αγγλίας τα άερο-
  I
  πλάνα μας έπροξένησαν
  πυρκαΐάς είς δύο φορτηγά
  μετέχοντα μιάς νηοπομπής
  καΙ έπροζένησαν βλάβας
  είς έτερα δύο έμπορκά
  πλοϊα.
  'ΑεροπορικαΙ δύναμις έ-
  βομβάρδισαν κατά την ηα-
  ΚΡΙΣΕ
  ΔΙΑ ΤΗΝ
  Σ ΙΑΠΟΝΙΚΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΡΟΣΣΙΚΟΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ
  ΤΟΚΙΟ, 16.-- Ή μεγάλη
  εφημερίς «Τόκιο Νίσι», α¬
  σχολουμένη μέ την υπογρα¬
  φήν έν Μόσχα τοΰ συμφώ-
  νου Αγγλίας καί Ρωσσίας,
  μεταξύ τοΰ ύπουργοϋ Εξω¬
  τερικών των Σοβιέτ Μολό·
  τωφ καί τοΰ έν Μόσχα Πρε¬
  σβευτού τής Αγγλίας Στάν-
  φορ Κρίπς, γράφει ότι ου¬
  δένα έξέπληξε τό γεγονός
  αύτό καί δτι ή υπογραφή
  ενός τοιούτου συμφώνου
  ήτο συνεπεία των συνεχών
  ήττών άς ύφίσιανται τόσον
  ή Αγγλία όσον καί ή Ρωσ¬
  σία έκ μέρους τής Γερμα·
  νίας. Πάντως ή Ίαπωνία έ¬
  λαβεν ύπόσημείωσιν την υ¬
  πογραφήν τοΰ ώς &νω συμ¬
  φώνου καί την προπαγάν¬
  δαν ήτις επηκολούθησεν
  ευθύς μετά την ύπογρα
  φήν τοΰ συμφώνου είς την
  Άπω Ανατολήν.
  Διάφοροι είδήσεις
  ΡΩΜΗ, 15.—Τό Πρακτορείον
  «Στέφανι» πληροφορεΤται έκ Β.
  Άφρικης δτι ή φρουρά τοθ Τομ-
  προίκ άποπειραδεΐσα έκ νέου νά
  διασπάση τόν περισφίγγοντα αυ¬
  τήν κλοιόν υπέστη σοβαράς απω¬
  λείας, 'ίΐ "Αγγλικη άεροπορΐα βομ
  βαρδίοασα ι ην Δέρναν, Βεγγάζην
  καΙ ΤρΙπολιν εδέχθη τα άντίποι-
  νά της είς Μάσα—Ματρούχ καΙ
  ΣΙντυ— έλ—Μπαράνι.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15.—Τό ημιεπίση¬
  μον Γερμανικόν πρακτορείον
  Τ-ληροφορείται ότι ό Φύρερ, ώς
  Άνώτατος Άρχη^ός τού Γερμα νι-
  κοϋ ΙτρατοΓ, άπ^νειμεν τόν σιδη-
  ροϋν Σταύρον είς τόν Στρατηγόν
  ΣμΙθ διά την τελευταίαν δράσιν
  τού είς τό άνατολικόν μέτωπον.
  ΡΩΜΗ, 15.—Τηλεγραφοθν ί,ξ
  Άγκυρας ότι ή εφημερίς «Βακΐτ»,
  σχολιάζουσα τάς Γερμανικάς επι¬
  τυχίας ε(ς τό άνατολικόν μέτω¬
  πον, παρατηρεί ότι ή Ρωσσία υφί¬
  σταται μεγάλην ήττον είς Ανατο¬
  λάς, ένφ δέ αυτή διαθέτει περισ¬
  σότερον οπλισμόν καΙ τάνκς των
  120 τόννων απεδείχθη ότι δέν δύ¬
  νανται ταθτα νά δράοουν αποτε¬
  λεσματικώς λόγω τής άνωτερότη-
  τος των γερμανικόν.
  ΡΩΜΗ, 15.-Τηλεγρα<ρο0ν έξ ΈλσΙνσκι ότι σήμερον εγένοντο πλείσται δσαι άεροπορικαΙ έπι- δρομαΙ κατά 1>ιλανδικων πόλεων
  υπό τής Ρωσσικής άεροπορίας. ΟΙ
  Ρώσσοι έφαρμόζοντες δολοφονι-
  κόν σύστημα βομβαρδίζουν τάν
  άμαχον πληθυσμόν άπό £ξ χιλιά¬
  δων μέτρων ϋψους. Εύτυχώς δμως
  άπό τής 23 ΊουνΙου τα είς 'Ελσίν-
  σκι θΰματά των άνέρχονναι είς
  55 μόλις νεκρούς. Έν συνεχεία
  τό Πρακτορείον «Στέφανι* πλ,ηρο
  φορεΐται έξ 'Ελσίνσχι δτι ό στρα-
  τάρχης Μανερχάϊμ απηύθυνε νέον
  διάνγελμα πρός τόν στρατόν τού
  συγχαΐρων αυτόν διά τάς επιτυχί¬
  ας τού είς την Άνατολ. Κα·
  ρελΐαν.
  ΒΙΙΥ, 15.— Τηλεγραφοθν έκ
  ΒερολΙνου δτι τα ημιεπίσημον
  Γερμανικόν Πρακτορείον πληρο-
  φορείται δτι ή ύπονρα-ρή τής Ρωσ
  σοκινεζικής συμμαχίας θά γίνη
  είςΤσούν—Τσΐγκ μεταξύ τοϋΤσάγκ
  —Κάϊ—Σέκ καΓτοΟ "Αγγλου Στρα
  τηγοθ Ντένυς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.—Τηλεγραφοθν
  έκ Νέας "Υόρκης ότι ό γερουσια-
  στής Τάφτ εδήλωσεν είς κύκλον
  γερουσιαστων κα) δημοσιογρά-
  φων, δτι αν ό Πρόεδρος Ροθσβελτ
  εφερε τό ζήτημα τής έξόδου τής
  Άμερικής είς τόν πόλεμον ενώπι¬
  ον τής Βουλής,εΤναι ζήτημα άν δα
  ελάμβανε 10—15 ψήφους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.—Τό ημιεπίση¬
  μον Γερμανικόν πρακτορείον με-
  ταδΐδει, δτι μεταξύ "Αγγλίας καΙ
  Ρωσσίας υπεγράφη στρατιωτική
  συμμαχΐα, περί άμοιβαΐας βοηθεί¬
  ας κατά τόν παρόντα πόλεμον
  ΡΩΜΗ, 15.— Τό Πρακτορείον
  «Ιτέφανι» σχολιάζων το γεγονός
  τής υΓτογραφής τοϋ συμφύνου με-
  τοίά ΆγγΜα; καΙ Ρ^α^'α; παρα·
  τηρς.ϊ δτι αί δύο χώραι άναλαμ-
  βάνουν μεταζύ των την υποχρέω¬
  σιν όπως μή ΰπογράψουν χωριστήν
  είρήνην ή άνακωχήν μέ ουδένα
  , έκ των έμπολέμων Κρατων.
  ι ΟΥΑΣΙΓΚΤΛΜ, 15.- Κατά πλη¬
  ροφορίας έκ Ν."Υόρκης ό υπουρ-
  ,' γός των Ναυτικύν των Ήν. Πολι-
  ' τειων κ. Νόξ, είς όμιλίαν τού μέ
  δημοσιογράφους, εδήλωσεν ότι αί
  | Ήν. Πολιτεϊαι θά παράσχουν με-
  | γαλειτέρας υπηρεσίας ώς Κράτος
  άνεφοδιαομοϋ των έμπολέμων
  παρα άν εισέλθουν είς τόν πό¬
  λεμον.
  ΣΙΚΑΓΟΝ 15.— Τηλ)φο0ν έκ Ν.
  "Υόρκης ότι ό Σύλλογος «Ή Ά-
  μερική πρώτα» διά ψηφίσματός
  τού εζήτησε την απομάκρυνσιν
  τοθ ύπουργοθ των Ναυτικόν κ.
  Νόξ, διά τάς τελευταίας είς τόν
  τύπον δηλώσεις τού, περί μή είσό-
  δου τής Άμερικής είς τόν πόλε¬
  μον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 — Τηλεγραφοθν
  έκ ΚωνΜεως δτι σήμερον την
  πρωΐαν (χθές) αφίχθησαν έκεϊ,
  προερχόμενοι έξ ΌδησσοΟ, ό έν
  Μόσχα Πρεσβευτής τής ΓερμανΙας
  Κόμης Φόν Σούλεμπουργ, συνο-
  δευόμενος υπό των Πρόξενον
  Λένιγκραντ, Βατούμ καΙ Βλαδιβο-
  στόκ, τοθ προσωπικοθ τής τε
  Πρεσβείας καΙ των ΠροξενεΙων
  καΙ τίνων ύπηκόων, οΐτινες ευρέ¬
  θησαν «ίς Μόσχαν κατά την κή¬
  ρυξιν τοθ πολέμου.
  ΡΩΜΗ, 15. Κατ' επίσημον
  στατιστικήν είς τάςΉν. Πολιτείας,
  έντός 6 μηνών, έξερράγησαν 187
  άπεργίαι σημειώσασαι οϋτω 2,458.
  000 ημέρας άργΐας είς βάρος τ'ις
  παραγωγής πολεμοφοδίων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15.-Ό Άρχηγάς
  τοθ Ρεπουμπλικανικοθ κόμματος
  των Ήνωμ. Πολιτεΐ'όν είς λόγον
  τού ετόνισεν δτι εΤναι έγκλημα-
  τικόν τό ν" άποστέλλεται είς ύ·
  περποντίου; χώρας πολεμικόν υ¬
  λικόν.
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΜ ΕΚΚΡΗΞΕΙΣ
  Ώς εΐδοττοιήθημεν παρά τού
  Γερμανικοϋ Φρουροΐρχείου Χα¬
  νίων αί χθεσιναί μεσημβριναΐ
  έκκρήξεις όφείλονται είς τυ-
  χαίαν άνάφλεξιν πυρομαχικών.
  Συνεπεία τούτου ούδεμία άνη·
  συχία δικαιολογεϊται. θύματα
  δέν ύτΐάρχουν.
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Ν. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ.
  ΠΡΩΤΟΔΤΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Καλεϊ τούς ίδιο<τήμονας έμπό- ρους κλπ. την Κυριακήν 2)ήν Ιου¬ λίου 1°41 καΙ ώραν 9 -11 π. μ. δ- ιιως προσέλθωσι καί άναγνωρίσυ- οι τα προσκομισθέντα κλοπιμαία ϋφάσματα, ών διετάχθη ή απόδο¬ σις εί; τούς δικαιοόχους. Ι Έκ τοϋ _γραφείου τής Εισαγ¬ γελίαν Χανίων). ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Άνακοινοθται αρμοδίως ότι κα¬ τηργήθησαν τα πρόσθετα άερο- πορικά τέλη επί των έπιοτολών { καΙ έπιστολικων δελταρΐων έκ Κρήτης διά τό λοιπόν Κράτος καΙ τανάπαλιν. Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΚΓΥΡΑ, 16.—Ό Τουρ- κικός τύπος έπιτίθεται κα¬ τά τοΰ ύπθυργοΰ των Έσω- τερικών των Σοβιέτ, διότι είς χθεσινόν λόγον τού έ- πέκρινε την στϋσιν τής Τουρχίας. Ό τουρκικός τύ¬ πος απαντών είς τάς έπι- κρίσεις το,ύτας τοΰ Ρώσσου ΰπουργοΰ γράφει, ότι ή Τουρκία ουδέν άλλο έπρα¬ ξε καί πράττει άπό τού ν' άκαλουθή πολιτικήν ούδε- τερότητος. Γράφει έπίσης δτι ή Γερμαγία, ώς διαπι- στοΰται έκ των γεγονότων, ουδεμίαν κακήν πρόθεσιν τρέφει «ατά τής Τουρκίας ΠΡΟΠΟ^ΙΣ Τ01Τ 2ΤΑΑΙΚΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΚΙΟ 16.—Ό είς Ιαπω¬ νίαν επιστρέψας γραμματεύς τής έν Μόσχα πρεσβείας ε¬ δήλωσεν, είς ραδιοφωνικήν τού όμιλίαν, μεταξύ των άλ· λων δτι.ό Στάλινκατά τήνέτη οίαν τελετήνήτιςέδόθη πρόςτι- μήντώνάτιοφοίτων τής Πολεμι κης άκαδημίας, είς εκφωνη¬ θέντα λόγον τού τηρηθέντα μυστικόν είπεν: Ποτέ μέ την Γερμανίαν, ποτέ μέ τούς Φα σΐστας ! Ό Βοροσίλωψ κατά τό έ- παχολουθήσαν γεϋμα ηρώτη¬ σε τόν Στάλιν άν έπιθυμή νά προπΐη υπέρ τής |είρήνης ή υπέρ τοθ πολέμου. Ό Στά· λεν απήντησεν άμέσως: Ρυ- σικά υπέρ τοθ πολέμου! ΑΝΔΖΗΤΗΣΕΙΣ Παρακαλείται ό γνωρίζων περί Ι τής τύχης των κ. κ. Σάσσα Κ. Μελή Κωνστ, εύέλπιδος, Γοματο· πούλου "Ιωάννου εύέλπιδος καί ΚαβουρΙνου Παναγιώτου άεροπό- ρου, δπως ειδοποιηθη τόν Ιατρόν κ. "Ιωάννην ΠαΤζην, πρός τόν ο¬ ποίον έχουσιν α) οίκογένειαι τού¬ των απευθυνθή ζητοθσαι πληρο¬ φορίας. — Έπίση; παρακαλείται ό γνω¬ ρίζων τί περί τής τύχης τοθ Στρα- τιώτου Ήλία Λουκαΐτη, τηλεφωνη- τοθ κλάσεως 1?40 β' έκ Τριπόλε¬ ως, νά πληροφορήση τα γραφεία τής εφημερίδος μας. — Έπίση; παρακαλεΤται ό γνω- ρΐζων περί τής τύχης τοθ Στρα- τιώτου Μαυρο.ιιχελάκη Νικολαου 1ου Λόχου Πυροβολαρχίας Χανίων, νά είδοποιήθΓ) τόν Χαράλαμπον Μαυρομιχελάκην είς Βασιλόπουλο Κισσάμου. — Έπίσ.ις παροκαλείται ό γνω¬ ρίζων τί περί τής τύχης τού Γεωρ- γίου Σπαντιδάκη στρατιώτου κλά¬ σεως 1*40 ύπηοετοθντος είς Ά- γυιάν νά πληροφορήση την Είρή¬ νην ΣΓταντιδάκην είς Φρέ Άπο- κορώνου. — ΈπΙσις παρακαλεΓται ό γνω¬ ρίζων τί περί τής τύχης τοθ Ιωάν¬ νου Κουριεντάκη ( Ντερνάκη νά ειδοποιηθη την σύζυγον τού Στυ- λιανήν Κουργεντάκη είς Νίππος Ό Στάλιν μετά τής Κυβερνήσεως τού έγκαταλείπει την Μοσχαν ρελδοϋσαν νύκτα επιτυχώς λιμενικάς ένκαταστάσεις είς την Νότιον καί Νοτιοανα ι τολικήν άκτήν τής Αγγλίας. Ό εχθράς έρριψε κατά | την παρελθούσαν νύκτα δι' ασθενών άεροπορικών δυνάμεων μερικάς 6όμ6ας είς την Νοτιοδυπκήν Γερμα νίαν χωρίς νά επιτύχουν τούς σκοπούς των. Καταδιω κτ.κά νυκτός κατέρρψανέν Βρεττανικόν βομβαρδιστι- κόν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1β. — Ύπαρχουν πληροφο¬ ρίαι καθ' *ς ό Στά¬ λιν μετά των μελών τής Κυβερνήσεως τού έγκ*- ταλείπει την Μόβχ*ν. Ύπάρχει πιθανότης ότι μετά τής Κυβερνήσεως Ο' αναχωρήαουν καί τα έ- ναπομένοντα εισέτι ένΜό σχα μέλη τοΰ Διπλωμα¬ τικόν Σώματος. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 16.— Κατά πληροφορίας της εφημερίδας «Τίτνιγκεν» έκ Στοκχόλμης, ή Ρωσ- σική Κυβέρνησις εγκα- τέλειψε ήδη την Μό- σχαν. Κατά τας ιδίας πληροφορίας ή Κυβέρ¬ νησις εγκατεστάθη εις την πόλιν Νίζνι |Νοβογ· κόροντ (Γκόρκυ) επί τοΰ Βόλγα ποταμοΰ. Ό Σοβιετικάς είς κατάστασιν στρατός άποσυνδέσεως ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16. — Κατόπιν τής διασπάσε¬ ως τής γραμμής Στάλιν καί τής προελάσεως των Γερμανών πρός Αένιγ- κραντ,ΚίεοΌν πρός Μό· ί βχαν 84ν ύπάρχει ουνατό- της νέ«ς 4ντιατ*σε«ς έκ μέρους των Ρώποων, κα¬ θόσον ούτοι ευρίσκονται είς κατάστασιν άποβυνθε- σεως. Τα περί χρησιμοποιήσεως Ά- ερίων είς τόν κατά τής Ρωσ¬ σίας πόλεμον δέν άνταποκρί- νονται πρός την αλήθειαν ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1β. —Τό ήμιεπίσημονΓερμ. Πρακτορείον είναι έξου- σιοαοτημένον νά δηλώ- ση δτι ή άνΛγραφεΐσα ε£ς νοτιοαμερικανικάς εφη¬ μερίδα; είδησις καί αί δηλώσεις είς 4ς προέβη ό έν Μπουένος "Αϋρες Πρεσδευτής τής Ρωσσί¬ ας Ααζόφσκι, περί χρη¬ σιμοποιήσεως άερέων έκ μέρους τής Γερμανίας είς τόν κατά τής Ρωσβί- ας πόλεμον, 5έν άνταπο- κρίνονται πρός την αλή¬ θειαν. Ή Γερμανία, ό¬ πως καί τα λοιπά έμπό- λεμα Κράτη, έχουν άνα- λάβει, 8ι· ύπογραφέντος σχετικοΰ πρωτοκόλλου, την υποχρέωσιν ν* μή χρησιμοποιήσωσιν ά,έρια κατά τόν παρόντα πόλε¬ μον. Συνεπώς ή Γερμα· νία δέν έχρησιμιοπο'.ηοεν άλλ' οΰτε χαί πρόχειται ν* χρησιμ-οποιήση δηλ»,· τηριώδη, ή σίλλα άέρια κατιά τόν παρόντα πόλε· μόν. Ή Ρωσσική προ- παγάνδα χρησιμ-θποιοΰ- σα έφημ,ερίδας καί τιν* ξένα πρακτορεία διέδω- σαν άπό σκοποΰ την είδη¬ σιν ταύτην, προκειμιένου νά κάμη χρήσιν των άερί- ών ή Ρωσσία. Επήλθε συμφωνία μεταξύ ΤΤεροΰ - Ίσημερινου ΒΕΡΟΛΙ1ΝΟΝ, 16,-Τό ή· μιετίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορείται δτι μεταξύ ΠεροΟ καί Ίσημερι- νοθ επήλθε συμφωνΐα. κατό¬ πιν επεμβάσεως τοθ ύπουρ- γοΰ των .εξωτερικών των Ή- νωμένων Πολιτειών Ούέλες. Πρός τόν σκοπόν αυτόν έ- | κλήθησαν είς Ούάσιγκτων, ( υπό τής Κυβερνήσεως των ■ Ηνωμένον Πολιτειών, οί 6- πουργοί των εξωτερικών Πε¬ ροΟ καΐ ΊσημερινοΟ ώς καΐ οί άντιπρόσωποι Βραζιλίας καί Άργεντινής ϊνα ύπογρά- ψουν την σχετικήν συμφω¬ νίαν. ΌΛόρδος Χάλιφαξπαραιτείται ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 15.-Τηλεγρ3Ροθν ι δου ΧάλΤτς,ζ, ΠρεσβευτοΟ τής έκ Ν'Υόρκη; βτι έπιβεβαιοθται Μ. ε,οεττανΐα; είς ΟύάσΓγκτων Π εύρωστα κικλο.ορι'ρασ» έκεί Λίγετα. δτ. ο' Χάλε βΐβίίΐ ρη; εβαιοθται Π εύρωστα κικλο.ορι'ρασ» έκεί φήμη, περί παρα,τήσεω; τοθ λόρ- ,α; είς ΟύάσΓγκ Λίγετα. δτ. ο'κ. Χάλιφαε βΐι βί ριΟ3ί άνΓ,βαα.λεύςτ^ν 'ΙνδΓών Άναχώρησις έξ Άμερικής Προξενικών ύπαλλήλων νοϊταλοί Προξενικοι ύ" πάλληλοι, μετά των οΐ- των, κατευ- ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 16.— Τηλεγραφοΰν έκ Βοστώ- νης δτι χθές έπεβιβά- σθησαν τοΰ ύπερωκΕα- . __,, Λ«^υ- νείου «Καρολάϊν», πρώ- ί θυνόμενοι είς Λυσ α· ην Άμέρικα, 400 Γερμα· | βώνα. ό ^Τ^ΤΓ εορτής τών^άλλων ΓΕΝΕΥΗ 15.-ΤΟ Βισύ ά- ι δέν Θά λάβη · νήγγειλεν δτι ή 14η Ιουλίου, έορτ-σαΟΓ Ε?γ «Γ0" λ ? ήμέρα τής έθνικής εορτής λεις κ^τ ζ , ^ Τάς η0- των Γάλλων, παραμένει πάν- Ι θώσιν άπλΛΧΛΡ °Α " Κ<3,ΤαΤε τοτε τοιαύτη, άλλ' έφέτος ί μνη^Τα ^ ^σν°1 εί<^ τσ λόγω τοϋ έθνικοΰ πένθους ' τόν πόλεμον πε°ϋντων καΐά