898

Αριθμός τεύχους

476Α

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΟΎ
  τοί
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚβΖΥΡΗ 11 =
  . 4-40
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΕΛΟΑΙΔΑΚΗΣ
  Τα π*ντ* γιά τή νίκη τής^'
  1ΚΡΗΤ1
  ■ι......"'
  ,,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ"»"»""""1""1""1»»·"»
  ΤΟΥ ΠΟΛ" ΣΥΝΑΣΤΤΙΣΜΟΥ Τ°Ν ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  """""""""....."""....."■""""■"■•""■■"«■ιιιιιιιιιιι........ιιιιιι......■ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιηιιιιιιιιπιιι......ιιιιιινιιι.....■■■■■■ιιμΓπιιιιιιιιιιινιιμ.........ιιιιιιιιιιιιιιιιι.....ιιιιιιιιι.....ιιιιιιι.........ιιιιιιιιιιιιιιι
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 476
  ————ε; ^ ι .ί»1ΊΙ^—
  ΤΡΙΤΗ
  29
  ΟΚΤΩΒ-ΙΟΥ 1946
  ΠΜΗΦν .ΛΟΥΔΡΑΧ-200
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ"·".....·<■■·■■·■ «ΣΥΝΙΙΙΛΛΙΣΤΚΕΣΕΔΕΥΙΕΡΙΕΣ Ή άπόφαση τού Συνε- βρίου των Άγγλικών'Ερ γ»τικών Ένώσεων (Τρέ- ΐντ Γιούνιους) τούΜπρά <τον, μέ τήνόποία καταγ- γίλλεται ή Μοναρχική Κυβέρνηση σάν ύπεύθυ- νη γιά την κατάλυση των δημοκρατικήν θεσμών βχήν 'Ελλάδα καί ζητεϊ- ΐΛΐ ή άμεαη άποκατάβτα- βη των συνδεκαλιβτικών ελευθεριών, αποτελεί £ν* »«ό τα ήχηρά ραπίσμα- %% πού τόσο συχνά δέχον τ«ι οί «λαοπρόβλητοι* «ηο τό έξωτερικό* Οί τυχάρπαστοδ επιβή- τορβς τής έξουσίας, ένό- μ,ιβαν «ώς μπορούααν νά μετχβάλουν καί τίς 'Έρ- νατίχές *Ενώσεις σέ κομ- ηίρβους τού κομματε- «ιβθ όργίοι» τού Λα'έκού «ήΐϊ.μ.*τος. Στραγγαλί- ξον5»ς τίς βυνδικαλιατι- «ίς έλευθερίες» έξεδίω- ξεν δ*ά τής 6ί«ς τίς νό- ρ.ιμ.βς κ*ί κανονικάς δ«- τών Έργατεκών καί τίς άντικα- ) μ ρη Κο&ς άνθρώποιυςφ πού δέν ε'χουν καμμιά βχέαη μ,Ι την έργατ&κή τάξη, «ού βΐναι έχθροί τής έρ· γατικής τάξεως καί πού το 1μοναδικό προβόν «ούς είναι ή άφοβ'ίωση χ»1 ηροσήλωση στό αημε- ρινό ίντιδραστικό καθε- «ώ,ς. ά την παγκόβμια έ- παρά τίς δια-1 ρρς τής Παγκόσμι »5 Χυνδικαλιστικής Ό- Ι*08«ονδίας (7Ο έκατομ·- |ώρί» οργανουμένων έρ- Υϊτών) καί την άξίωσή ^Ίξ νά έπα/ντχφερθούν οί ^1*·μ*ς διοικήσεις των *{»Τ*'»6κών Ένώσβων καί να καύσουν οί κυβερνη- ^ές αυθαιρεσίας, παρά ΐόν«ντίκτυπο πού ειχε ?«ήθιεθνή κοινή γνώμη *) 9*σιστική αύτη ενεργεια % κυβερνήσεως πού έ- θ*έτησε την «Ελλάδα "θέση τής Ίσπανίας τού Φράνκο, οίνεκροθά- πτες των δικαίων τοΰ "Ε θνους άπαθεϊς καί άδιά- φοροι, ίκανοποιημένοι από την «έπιτυχία» τους προχωρούβαν πανευτυ- χείς στήν όλοκλήρωση τού «έργου» τους. Άγνόησαν τό μεταπο- λεμικό κλΐμα πού δέν ά- νέχεται καταπάτηση τού δικαιώματος τού συνε- ταιρίζεσθαι. Δέν έλαβαν ύπ» δψιν ότι ΰστερα άπό τή Νίκη^ κατά τού φασι- ομού ή άρχή τής αύτόθι οικήαεως τών'Έργατικών Ένώσεων είναι άν αγ ν ω ρισμένη διεθνώς καί κά Θε χώρα πού δέν σέβεταε καί δέν διασφαλίζει τίς συνδικαλιβτικές έλευθε- ρίες δέν έχει θέση άνά- μβσα στά Ένωμένα "Ε- θνη. Στάθηκαν άντιμέτω- «Οί τής Παγκόσμιας Συν δικαλιστικής Όμοσπον- δίας δηλ. των Έργατι- κών Ένώσεων όλων των χωρών πού ε'νας άπό τούς βκοπούς της είναι καί ή άνεξαρτηαία των συνδικάτων κάθε χώρας. "Ετβι παραμερίζοντας γιά μιά άκόμη φορά τό έθνικό συμφέρον καί θυ· σιάζοντας βτή κομματική τους λερναία υδρα τα ερ- γατικά συνδικάτα οί ση-| μερινοί άπίθανοι κυβερ- νήτες κατάφεραν δνα ά¬ κόμη πλήγμα κατά τής χώρας μας. Οί Έλληνες ομως ερ- γάτες έχοντας στό πλευ- ρό τους την έργατιά ό- λου τού κόσμου θά μα- ταιώσουν τ&λικά μέ τούς άγώνες Ιτους τα σχέδεα των έχθρών τους καί θά έπαναφέρο»ν την όμαλό- τητα στά έργατικά συνδι¬ κάτα. Καί τό πραξικόπημα τής κυβερνήσεως θά μεί- νει αίώνιο στϊγμα τού Α,αϊκοΰ Κόμματος καί β'νας λογαριασμός πού δέν μπορεϊ παρά νά έξο- φληθεΐ. τη Θέση μα5 ΠΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ1 ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ; *ί««|«Ρνπτ»κέ« Άρχέςκρατ-δν άκόμπ Αν«ν.οτες ΚΩ5ΤΗ ΠΕΤΡΑΚΗ *«ί ΝΙΚΟΛ. Κ Ήχης έκτΦπισής τ.υς ηροκ«λε« την εξεγέρθη Νβμ·δ μας άνίζάρτητα άπο «βλ,τ.Η» φρβνημχτ* {ν «η βύλληψη χ-1 τ.ν «Ασφαλείας, ψεύτικίς κ«ί Χ«Ρ'ί *>***> Η νβμιΗέ
  Γ.«τ
  μα «τή φ«λ«κπ « «Υ«νιατ*ς ηβυ
  ίτι ηρόσφΒΡ«ν την συμβολη τβυς
  » 2 δέν άνηΧβυν "*
  νη κυββρνητικη ««ράταίη.
  «τί 0»ν«χίζ«τ«ι τβ «γκλημ
  υχίίχί τβυ Νβμβδ μας;
  Δ««τ·ροβάθμιος Έ«ιτρ·«η «την
  4
  τηί
  *1
  τής έδώ Έπιτρβπής 'Ασιραλβίας.
  ^λλβιώς γίνβται συνηπβύβυνη.
  Ά ΑΚΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑ
  ιύμφωνα μέ την άτιόφοση τοΰ
  5>αχικο0 ΣυνεδρΙου τοΰ Μπρά
  ι 'τήν^Πσγκόσμια Συνδικολι-
  ΙΖΚ5 °μοσιονδία (Π. Σ. Ο.) νά
  Γ«αράσχει βοήθε ο κο1 συμβΟο
  Ιηΐ* τίΐν άτιοκατάσταση της
  'αΛ,οτηταςστά Έργατικά Συν-
  ,, α:>> κου ανέτρεψε τιραξικο-
  Εατικά ή Κυβέρνηση.
  ιι» °1 δίδεται £νο άκόμη μάθη-
  ™ ΟΤΫ1 -----------1 Κυβερνητική
  ^.ΐμϊρνή υβερη
  ΈΜ το Κ°ΡΟ(: ωι τη δύνα
  ?ς Παγκόσμιας Συνδικαλι-
  "^^^ ύ ό
  υ
  "ο 'ας ττού τό ρα-
  ΣιιΡναίου κα οί Κυ
  •"τρινοφυλλάδες (δέν
  Κα1ή δ"1δηιΐ
  τόση άνόητη
  α ν«|έμΦαν1.οϋν
  * **
  ΠΑ ΤΗΜΗΛΕΚΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Στό στενό πού ττερνά μτροστά
  ιό την Άρμένική έκκλησία καί
  Άβς στήν εϊσοδό της. Μ"
  σκετοι Μνας ξύλινος ήλεκτροφό
  ρος οτήλος ό- οποίος ά"^"
  ίοι 6χεισ<πίσ ροΓσ?ή Α^οϋ,καΐμόνο ήπόνοια στέχει άκόμοί γ α κρατδ σέ δ αρκεϊ άγωνία ΚΟϋά ^Ενας δονατος άέρας καί κά· τι άπρόοπτο θά τόν ρίξοι σΐγου- Βαρυσήμαντη συνεντευξη τοθ Στάλιν. "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΫμΓτΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ,, ΛΟΝΔΙΝΟ 29.—Ό'Πρωβ- υπουργός Σ άλιν απαντών σέ τηλεγραφικά έρωτήματα τοθ προέδρου τοθ Ένωμέ- νου τύπου τής Άμερικής κ. ΧιοΟ Μπαίιλν πού βρίσκεται στό Λονδΐνο άπάντησε ώς εξής: Δέν συμμερΐζομαι τή γνώ μη περΐ αυξανομένη^ Ιντα σης των σχέσεων ΡωσσΙας καί Άμερικής. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοί άπει- λβθν σοβαρά την είρήνη; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οί έμπρη. οτές ενός νέου πολέμου καί πρό πάντων ό Τσώρτσιλ καί αύτοι πού συνεργάζοντσι μ αύ όν στίς Ένωμ. Πολιτεΐες. Είναι έπάναγκες ν<4 άφαιρέ- σουμε τό προσωπεΐο μέ τό όποΐο έμφανίζονται καί νά τούς βάλουμε χαλινάρι. Στήν ερωτήση γιά τίς 4 ζώνες κατοχής τής ΓερμανΙ- ας άπάντησε. Είναι άνάγκη νά «ποκαταστήσουμε πολι- τική καί -οίκονομική ίνότητοΐ στή ΓερμανΙα. ΜΐΛ Γερμα-, νίκη Διοίκηση μέ συμμαχικό Ιλεγχο. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί γνώμη έχε- ΤΒ ΠΡΙΗΕΡΙΙΒ ΜΝΝΜΙΣΥΝΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΙΝ ΗΡΩ9Ν Τ § Υ ΑΑΒΑΝΙΚΟΪ ΑίΟϊΐΑ Την Κυριακή 27 ΌχτωβρΙ- ου Ιγινε στόν Ίερό Ναό τοϋ ΆγΙου Μηνά,έπιβλητικώτατο μνημόσυνο ρτούς πεσόντες στρατιώτες τοθ ΝομοΟ εΗρα· κλεΐου, μέ την πρωτοβουλία τοθ ΈθνικοΟ Συνδέσμου ά- ναπήρων Πολέμου. Στό μνημόσυνο πήραν μέ· ρος, ό Μητροπολίτης, οί άρ- χές, οί διάφοροι Σύλλογοι καί αρκετάς κόσμος. Ό πρόεδρος ΐοθ ΈθνικαΟ Συνδέσμου Άναπήρων Πο¬ λέμου κ. Ν. ΜανΙκας δκαμε συγκινητικώτατο λόγο. Μετά τό τέλος τοθ μνημο- σύνου, έπακολούθησε παρε¬ λάση τοθ Τάγματος Στρα- τοθ, τΟν μαθητών μέσης έκ- παιδεύσεως καί των Προσ- κόπων πρός τιμήν τοθ Έ·νι- κοθ Συνδέσμου Άναπήρων Πολέμου. ΛΟΝΔΙΝΟ 28.-Ό Γενικός Διευθυντής τής Οΰνρα κ. Λαγ κουάρντια στήν εκθέση τού πρός τόν ΟΗΕ γιά τόν έηισι- τισμό γοάφει ότι πολλές χώρες θά άντιμετωπίσουν έπισιτι·τική κρίση αν δέν πάρουν νέα ενι¬ σχυθή καί θά καταρρεύσει τό ϊργο τής άνασυγκρότησής των. νει:δι(ητι[^«ευβ.κρ>ιιι:,,
  Παβαπέμθηκε και δικάζεται
  στό Μικτό Κακουργιοδικεϊο
  Νΐαπόλεως στίς 2 Δεκεμβριού
  ό ύπεύθυνος τής εφημερίδος
  μας συναγ. Άλέκος Μηλολιδά-
  κης έπειδή ή «Έλεύθεοη Κρή-
  τη» στό φύλλο τής 6^2επτεμ-
  βρίου ετόλμησε νά ΐποβάλει
  στόν κ. Άντεισ*αγγελέα "Ηρα-
  κλϊίου Ινα έαώτημα...
  ρα, μέ άποτέλεσμα νά κοποθν
  τα ήλεκτροφόρα συρματα τιού
  περ οΰν πάνωάττό τό- δρόμο καί
  τίς «ϋλές των γύρω σπιτιών, Γιά
  νά Θέσει σέ άμεσο κίνδυνο τή
  ζωή τόσο των περαστικών «σο
  καί κείνοον πού κατοικοΰε στά
  στιΐτια αϋτά
  Ν μίζουμε πώς δέ^ πρ{πε νά
  κα υστερήσε ή ήλεκρική Ύττ ρε
  σία γιά την άντ καυάσΐαση τοθ
  στήλου αυτού καί μάλιστα τό
  ταχύτερο.
  τε γιά τίς τελευταΐες έκλο'-
  γές στή Γερμανια.Έξε-λΙσσρ-
  ται ή ΓερμανΙα πάνω σέ δη·
  μοκρατικές γραμμές;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επί τοθ πά
  ρόντος δέν εΐμαι βέββΐος.
  Σέ ερωτήση σχετικσ μέ
  την Έλλά6α άπάντησε δΐι ή
  Σοβ. Κυβέρνηση θεωρεϊ την
  πβρουσΐα βρεττανικών στρα-
  τευμάτων στήν 'Ελλάδα ώς
  μή άναγκαΐβ.
  Σέ ερωτήση γιά τα Σοβι
  στρατεύματα πού βρίσκοντα
  στή Δύση άπάντησε δτι ή
  Σοβ. Ένωση επί τοθ παρόν¬
  τος διατηρεϊ στήν Αυστρία,
  Βουλγαρία, ΟύγγαρΙα, Ρου¬
  μανία, Πολωνία, 60 μεραρ-
  χΐβς πεζικοΟ καΐ τεθινρακι-
  σμένες, πού οί περισσότερες
  δέν είναι πλήρ&ις. Σέ 2 μή-
  νες θά Ιχβυν έλαττωβεϊ σέ
  4Θ μεραρχίες.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποία είναι ή
  στάση τής Σοβ. Ένωσης ά-
  πέναντ,ι στή πάρουσΐα Άμε-
  ρικανικών πολεμικών στήν
  Μεσόγειο;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Άδιάφορη.
  Σέ σχετική ερωτήση απαντή¬
  ση δτι ή Σοβ. Ένωση δέν ε-
  χει άναπτύξει άτομική βόμ
  Βα ή" παρόμοια δπλα.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί γνώμη έχε-
  ΐ6 γιά τόν ελεγχο τής ατομι¬
  κάς ενεργείας.
  λΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι άνάγ¬
  κη νά συμφωνήσουμε γιά τόν
  Ιλεγχο τής άτομικής ενερ¬
  γείας. Πά το ζήτημα τοθ βέ-
  το άπάντησε δτι δέν έχει
  χρησιμοποιηθεΐ μέ ύπερ^ολή
  οθτε στό Συμβούλιο των 4
  ύπουργών των Εξωτερικών
  ουτε στβ Συμβούλιο Ασφα¬
  λείας.
  «Με πβποίθησηστό ΔΙΚΗΟμα5
  ΠΕΡΙΜΕΗΟΜΕ ΟΑΟΚΛΗΡΐΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΡΛίΤΐΟΜ
  ΒΛΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΑΡΟΡΟ ΤΟΥ συνα,γ. ΖΑΧΑΡΙΛΔ0
  ΑΘΗΝΑ 28 (ίδ. τηλ)μα).—
  Στό άρθρο τού στό σημερινό
  «Ριζοσπάστη» υπό τόν τΐτλο
  «Φωνή τής Αγγλίας» ό Γραμ
  ματέας τοθ Κομμουνιστικαί
  Κόμματος Ελλάδος συναγ.(
  Ν. Ζαχαριάδης χαρακττ]ρίζ«ι|
  την χειρονομία τοθΜπράϊτον
  την άπόφαση δηλ. τοθ Συνε-,
  δρΐου των αγγλικών έργατι^
  κων ένώσεων μ έ την -όττΘΐαν
  άναγνωρίζει την νόμιμη Διοί·
  κηση τής Έλληνικής Έργατι-
  κής Συνομοσμονδίακ; σάν μό·
  νο €γκυρο έκιτρόσωπο τής
  συνδικαλισμένης -έλληνικής
  έργαΐιας. Ή άπόφαση αυτή
  τονΐζ^ι ό^συναγ. Ζαχαριάδης
  μαζί μέ την άπρδοκιμασΐα
  τβΟ κ. Μπέβιν στήν έκλογική
  τού περιφέρεια καί την κατα
  ψήφιση άπό τα 40ο)ο των συ
  νέδρων τοθ Μπράΐτον τής έ-
  ξωτερικής πολιτικής τής Άγ-'
  γλικής έργατικής Κυβερνήσε
  ως, δείχνουν δτι στΐς άγγλι-,
  κές έργατικές μάζες πραγμα
  τοποιοθται βαθειές ζυμώσεις
  καί δτι ώριμάζουν σημαντι-
  κές μεταβολές. ΆφοΟ, τέλος
  ύπογραμμΐζει γιά μιά άκόμα
  φορά τή θέση τοϋ Κομμουνι-
  στικοΟ κόμματος έναντι των
  Άγγλοελληνικών σχέσεων
  καταλήγει: «Παρά τή συσκό-
  τιση πού δημιουργεί ή Άγγλι
  κή κατοχή ή φωνή τοθ
  Μπράίτον πού είναι
  φωνή τής ποαγματικής "Αγ¬
  γλίας, ξαναζωντανεύει τίς έλ
  πίδες γιά μιά όλόπλευρη άγ-
  γλοελληνική συνεννοήθη. Μέ
  άπόλυτη έμπιστοσύνη στό 61
  κηο μας χαιρετιζουμεόλόψυ
  χά την φΐλική χειρονομΐα τοθ
  Μπράϊτον καί περιμέγρυμε
  συνεχίση καί όλοκλήρωρΐή
  της».
  ΟΛΑ Π» ΤΗ ΣΡΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ Ι ΚΟΥ ΑΑΟ Υ
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ;ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σ£ ΣΥΜΑΓΕΡΜΟ
  ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Τ£>Υ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ
  ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.—Ό Δή
  μαρχος Ν.Υόρκης κ. Ο.Ντου-
  άίερ έγκαινίαα» στίς 30 Αύγού
  στου στά Γρα·εΐα τής «Άμε-
  ρικανικής Πβρίθαλψης γιά την
  Έλληνική Δημοκριβτία> την
  καμπάνιβ γιά τή συλλογή τρο-
  φίμαν καί ρούχβν γιά τό Λαό
  μας παςαδίδοντας στόν συν-
  πρβεδρβ τής όργάνωσης Μ. Εό-
  μπεο Σαιντ Τζ»ν, τα οοΰχει
  πού πρόσφβραν οί άπόμκχοι
  τού Β. Παγκοσμίου Πολέμου.
  Τό Ιργο τής Άμεοικανικής
  Περίθβλψης ένισχύβται άπό κά
  θε γωνιά καί τάξη των Ήν.
  Πβλιτειων, προετωπικά ανέλα¬
  βε τό έ'ργο τής όογάνωσης,ώς
  έπίτιμος Πρόεδβος. Ή κ. Έ
  λε,βνώρ,α ΡοϋσΑελτ καί μέ έπι-
  στολή της γνωοίζρι «ίς τόνΠρό!
  εορο τής Όργ.Λνωσης Σβιντ·
  Τζών δτι δέχεται ευχαρίστως]
  ν* άναλάβει παοσωπικά τό ββ->
  βαρό καί χοι,βτιανικό έ'ργο τής
  ώργάνωσης γι* την βοηθεία
  τής Έλληνικής Δημοκρατίας
  γιατί ετσι πιστεύει ότι θά συνε^
  χίσει τό ε'βν* τβϋ άϊΐμνήστον
  συζύγου της Φρ. Ρβύσβρλτ.
  Οί Έλληνες Γουναράδες τής
  Ν. Υόρκης τό πανίβχυρο του¬
  το καί πατριωτικό σωματεΐο
  μέ γράμμα τους συγκινπτικβ
  εύχαριστβϋν την Έθνική Ά)-
  ληλεγγύη τής Ά,μ,§ρι«ής γιά τα
  έφόδια πού στεΐλαγβ βτό ?αό
  μας καί ύπόσχονται νά κάνουν
  Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑ ΤΗΗ ΕΚΤΟΠΙΣ
  ΤΟΥ ΚΏΣΤΗ Η
  Ή Γαλλ'κή Πρεσβείοχ στήν Άθήγα £σΓειλε στόν Γραμ-
  μβτέα τής Νομαρχιακής Έττιτροπής τοθ ΕΑΜ Ηρακλείου
  τό τταρακάτω ϊγγραφο, οέ «ΐΊιάντηση, έγγράφου τού σχε-
  τικ« μέ την έκτόπ ση τρθ,συναγ. Κωστή Πετράκη.
  ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Γβ,λλιχί. Πρ«σΡ«>« έν Έλλ*ί· \%^μί π Όκτω(5ς(ρυ , 1941
  Αριθ. Πρατ. 260
  Πρός τόν κ. Γροψματέα
  τής Έπιτροπής ^τοθ ΕΑΜ Ηρακλείου
  ότι πε,ρνά άπό το χέρι .τονς
  γιά νά βοηθήσουν τίς ^αλέ
  των προοπάθειες. Σάν ^
  βήμα, απεφάσισαν νά
  «τοΰν δυο ώρες ύτεράιρζα,^ι
  τό έ'ργο της καί τό χρήμα'αυ-
  τό θά δβθεΐ στήν' Άμερική
  Περίθαλψη γιά την Έλληνική
  Δημοκρατία.
  Έχουμε—γρ^ρνν—τα- ιδία
  (Σρνέχεισ στή 2τ σελίδα)
  Μ,ατιές
  ΙΕΙΜΟΝΙΑΜΕΠΙ(0ΥΤΩγτ[Σ
  "Ανδρας γυναίκσ, δυό παιδία.
  Λυνςιλο άτομον τί.οοςρις.
  Τα όνόματά ιους ?εν ένδιαφέ-
  Ρ°υν· Αλλωυτε, τταντου μέ τό
  ϊδιο βνομα τους ξίρ,ον: «έργατι
  κή οΐκογενεια». .^ϊΗ"
  Τίττρτΐ τό Ιδιαιτέρα γνώ
  ηού νά την κάνει να ξε
  άττώ τίς βλλες ίργατ,κές φα
  λιες. Μόνο ττώς δλλοθ μττορΐΐ
  ύπαρχουν πέντε κσί πίνω ία,δ^
  δτανδέν βΤναικα· κονένας νέρος
  πατέρας ή μάννα. ρ ^
  Είναι συγκεμτρωμένοι στό μ0.
  ναδικό «βωμάτιο» ποθ χρησιαο-
  ποιοΟνγ,Λ κα,Γθΐκί,. οτήν «5^.
  ρη συνοικ!. Έχουν ~βσει
  Γραμμάς**,
  Εχω την τιμήν νά σάς γνωρίσω την λήψιν τής
  την οποίαν μάς άπευθύνατε οχετ^κά με, την ν^υθ^στ). τοϋ κ.
  Ηβτράκη χαϊ τού Χαριτακη,, καί γιτΐ τα οάΛθ-,πού επαιξε β κα-
  θένας τους σχετικά μέ τό θάνα,ΐο τοΰ^,λοχία τοϋ Γαλλικοΰ Στρα
  τοθ ΙΙιέρ.
  Σβς εύχαρισΐώ πού μέ κατατοπίσα/τε π^νω σ' βΰτά τα γε-
  γονότα, πραγμα πού μέ δδήγησε,,γά. κι^μωέ'να^διάβημα,σας,άο-
  ς Άρχές. _ ' .
  Σάς παρακαλώ κ. Γς>αμμ<«έαι νά εύαρεβτΐ]θεϊτε νά δε¬ χθήτε την έκφρασιν των διβκεκριμ,έχων ο,ίσθ,ηιμίτ,ων μου. (υπογραφή). καί ?*· ττ 1 ύ άφίνουν χα τταττούτσιαΙΙΙ Π-τσι δγινε κσϊ ττέρυσι ρεααν νά τδ λύαοον κα ^°ν VI* τό καλοιαΕρι. ' ζβνεΧδ και τί« και ζ*. , χ ύΨε1 δ'° , οτό τετράδιο τής ζω«ς ΚΡ"'δ, σϊ° Χέρι Υΐά μολύβι (Συνεχεια ^^β) ί
  «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  "ΕΛΕΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  ^ΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  0ΒΑΜΑΤΑ
  Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡΑ-Σήμερον
  παραβτάσεις ώρα 5, καί 7,30· καί
  10 μ. μ. «Ρβ·έκεο> την προσέχη ε
  βδομάδα Σόβ Φιλμ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ· /υνεχω
  Τό πβριπΐτε ώδες κάου-μπό
  Άτρβμπτος Πρ*»τει·λητπς.
  •Επί πλέον: Νεον Ζουρνάλ
  Λίαν προσεχ*ς: Άνβμβοτρόβυλο
  τού Χβροδ.________
  θίβτρον «ΝΤΟΡΕ»
  θίασος Π«λαιολόγου. Σήμερ< νέον έργον. _________ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΕΣ "σΑΒΒΑ ΟΝ ? Νοευβρίου 8 π μ «Κοριτσά» Χ^νιά, Πειραια. ΤΡΙΤΗ 5 Νοεμβριού 5 μ. μ «Ελένη» κατ' ευθείαν Πειραια, Διανυκτερεθον Φαρμακείον Έμμκν. Ματζειπετάκη (Βαλ έ-Τζσμί ΙΝΑΙΑΦΕΡ8Υ1Α ΑΙΑΚΟΙ1ΟΣΗ .Λόγω τού μεγάλον μήκονς τού Κινηματαγραφικοΰ άρι- στουργήματος «ΡΕΒΕΚΑ» πού προβάλλεται μέ καταπλη- κτική έπιτυχία στήν «ΗΛΕΚ- ΤΡΑ» οί ώρες των παβαστά- σεων όρίσθησαν ώς εξής: 5—7.3Ο' μ· μ· 7,30—10 μ. μ. 1Ο-12.3Ο' μ. μ· 'Παρακαλβΐται τό κοινόν νά ποοτιμα την πρώτη άπογευμα- τινή παράσταση πρός αποφύ¬ γη συνοστισμού. Ή ταινία θά προβάλλεται μέχοι τής Κυριακής 3ης Νοέμ¬ βριον. ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ,, Ή εφημερίδα τής Κρητικής Νεολαίας κυκλοφοβεΐ τετρα- σέλιδη κα'ι μ* πλούσια ύ'λη. Πονλιέται στήν Κεντρική Α.έ- σχη τής Ε.Π.Ο.Ν. ' ΜΙΝΩΑ Σήμερον ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ "Ενα πρωτοτυίτο πβριπετίΐώ- δβς Κάου—Μπόϋ μέ τέ) βυελ- λώίη προταγυνιστή Μπομπ ϊτίιλ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΡΟΤΛ0ΛΗΤΗΣ Επί πλίβν Νέον Λίαν προσεχώς: "Ενα βετθμα χορΐυτικό πβ- ρίσιας ώμορφιάς: ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΥΑΟΣ ΤΟΥ, Χ Ο ΡΟ Υ ειδοποιησισ Ή διά την 28ην προκηρυ χθεΐσα πλειοδοσία διά την πώ λησιν 10 χιλ. οκάδων βρώμης καί 485 οκάδων ελαίου άνε Ρλήθη δ·ά την Ιην Ν)βρίου ή μέραν Παρασκευήν καί ώραν 11 ην π. μ. καί καλοΰνται οί έν διαψερόμενοι όπως προσέλθουν είς τα γραφεΐα τής Ενώσεως καί λάβουν μέρος είς την πλειο¬ δοσίαν (Έκ τοΰ Γραφείου τής Ένώ- σαως) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δικηγόρβς ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ έγκατέστησε τό γραφεΐο τού στήν όδό ΚΟ- ΣΜΩΝ (Δερμιτζίδικα). ΟΑΑ ΠΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΜΟΥ ΑΑΟΥ μΐ σας συναι·θήμ«;α γι' αύ- τούς τούς άνδρείους Έλληνες πού θυσιάσθηκαν καί έδωσαν κάδε τί γιά την ελευθερία τής πατρίδος μας, πβύ άντί νά εύ- λβγβϋνται γιά τίς προσπάθειές τους νά τσακίσουν τόν φασι- σμό, [κυνηγβΰνται καί έκτε- λοϋντεα άπό τούς άνθρώπους έκείνους πού θά'πρε τε νά 8ι- κασθβϋν σάν προδότες τής πα¬ τρίδος μας. Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ.—Ή "Ε- νωση γιά τή Δημοκρατία στήν Ελλάδα, ό προοδευτικάς αύ- τός δργανισμός πού μετέχουν οί μεγαλύτερες Βρεττανικές προσωπικότητές, στίς σννεδρι- άσβις τοϋ Αύγουστον άπασχο- λήθηκε έ'ντβνα μέ τα προβλή- ματα βοηθείας τοΰ Έλλην, λαοϋ. Έκτός άπό την άπόφα- ση γιά όργαναση άμεσης καμ- πείνιας γιά ύλική βοηθεία, την Ενωση άπασχολεΐ, ή ί'δουση νοσηλεντικοΰ ίδρύματβς ποϋ θά έφοδιαστιϊ μέ όλ· τβ «π«- ρειίτητο νοσηλϊυτικό ύλικό άπό τβύς φίλους μας ΐής Μ. Βρετ¬ τανίας, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.-Πολλά καί νθουσιώδη φθάνουν τε μηνύ- ιατα τόσο τού Παραρτήμεττος ϊ.Α. Αύστρειλίας όσο καί των μημάτων τονς. Νά τί γράφει ) Γρ. Παραρτήματος τής Ε.Α. ής μακρυνής Ηπείρου κ. Ρα¬ φτόπουλος. «Στίς 11 Αύγου¬ στον στήν αΐθουσα τού Πανελ- ληνίου Συλλόγου Όρφενς εΐ- ε δργανωθεϊ χοροεσπερίία ν/ιά την ένίσχνση τού μεγάλον καί χριστιανικοΰ έργον τής Ε. Α., ή έπιτυχίετ τής έσπερίδας ήτο έξαιρετική συγκεντρώθηκε ποσό 80 λιρών καθαρό πού ά- ποστέλλεται στά θύματα κα- τοχής. Έπίσης απεφασίσθη ό¬ πως ό Αύστραλοελλην. σύλλο- γος ββηθήσει τό παράδειγμά μας μέ οιαλέξεις καί άλλες συ- αθροίσκις. >
  ΑΥΡΙΟ: ή συνέχεια.
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ/ / ΤΗΛ.3-Ϊ8+
  Εναυάγησαν οί προσπά8ειε5 Τσαλδάρη
  ΠΑ 1ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΛΑΊΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΠΥ ΜΕΤΟΠΟΤ
  ΝΕΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑ 29 (16. τηλ)μα).—
  Οί προσπάθειές πού κατέβα¬
  λε ό Τσαλδάρης τίς τελευταΐ
  βς μέρες νά τραβήξει τοθς
  άρχηγούς τής έσωκοινοβου-
  λευτικής άντιπολίτευσης στή
  προσπαθεία συγκροτήσεως
  κυβερνητικοθ άντιλαϊκοθ με-
  τώπου άπό τώ κ·μματα τής
  δεξιδς καί τοΟ κέντρου, ε¬
  ναυάγησαν όριστικά.
  "Ετσι ή πολιτική κατάστα-
  ση άποσαφηνΐζεται μέ την
  παραμονή πάλι τής κυβέρνη-
  σης Τσαλδάρη—Γβνατά—Ά
  λεξανδρή γΐά νά συνεχίσει
  καί όλοκληρώσει την πολιτική
  τοΟ έμφυλίου πολέμου στό έ-
  σωτερικό καί τής οιεθνοθς ά-
  πομόνωσης σΐό έξωτερικό.
  Γιά νά προκληθεΐ δμως ή
  έντύπωση κάποιας άλλαγής
  καί νά ίκανοποιηθοθν παράλ-
  ληλα οί *υσαρεστημένοι κυ-
  βερνητικοί βουλευτές ό Τσαλ
  δάρης θά άνασχηματΐσει την
  κυβέρνησή τού. 'ΥπολογΙζε-
  ται πώς ή νέα κυβέρνησή θά
  όρκισθεΐ την Τετάρτη κ«ί θά
  έμφανισθεΐ την Πέμπτη στή
  Βουλή γιά νά ζητήσει ψήφον
  έμπιστοσύνης.
  Σέ σημερινή συνέλευ·η
  πού θά κάμουν οί βουλευτές
  τοΰ λαίκοθ κόμματος θά έγ-
  κριθεΐ «ψήφΐσμα στό όπβΐο
  θά άπαγορεύειαι στόν Τσαλ¬
  δάρη νά έγκαταλεΐψει την
  πρωθυπουργία στήν οποίαν
  τόν ετσξεή ψήφοςτοθλαοθ!!»
  συλλκψεων |ο.φ.Η. - ΕΡΓΑΤ. ΑΪΤΕΡΑί 5-1
  Ή Χωροφυλακή τοθ Ηρα¬
  κλείου κατήγαγε τίς τελευ
  ταΐες δυό μέρες καινούργιο
  ρεκόρ συλλήψεων.
  Οί συλλαμβρνόμενοι ήσαν
  οί πωλητές των είσιτηρΐων
  τοθ χθεσινοΰ ποδοσφαιρικοΰ
  άγώνα ΟΦΗ—Έργ.Άστέρα.
  Ό λόγος ήταν Οτι οί πω¬
  λητές κΓ οί πωλήτριες των
  είσιτηρΐων φαινόταν «υπο
  πτοι» είς τα δργανα πού
  ούς επιασαν καί τούς άφη-
  σαν συνέχεια επί έπτά φο
  ρές.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 28.— Ή Γενΐκή
  Συνέλευση τοθ ΟΗΕ μπαίνει
  άπό σήμερα στό δυσκολότε-
  ρο δργο της.
  Θά έξετοσθοΰν τα σοβα·
  ίώτερα θέματα. Ή Ρωσική
  τρόταση γι« την έρευνα των
  ;ένων στρατευμάτων πού μέ
  ουν σέ μή έχθρικές χώρες,
  τό ζήτημα τοθ Βέτο, τό Ί-
  σπανικό καί ό έλεγχος τής ά
  τομικής ενεργείας.
  ΙΕΙΜΩΗΙΑΙΙΚΕΣ ΣΚΟΙΟΥΡΕΣ
  (Συνέχειο άπό τή 1η σελΐδα)
  ό μεροκάματό τού καί κάνει λο-
  σριασμούς. Μαθηματικός δέν
  χει σταθεϊ μέ περισσότεοο δέος
  ιτροστά στόν τετραγωνισμό τοθ
  ύκλου. {
  Τριγωνομετρία, αλγεβρα, γεω-
  ετρίπ, λογάριθμοι, δλα βγάζουν
  τό ΐδιο άποτέλεσμα.
  — Τό καλοκαϊρι τό μεροκάματό
  ,ειψό, τό χειμώνα σπιάνιο.....
  Στό μεταξύ, £χει περάσει στήν
  νεργό ύτΐηρεσία άΐτό την έφε
  ρία τοθ καλοκοιριοϋ, τό παληό
  ινό στρατιωτικό σακκάκι.
  Μ' αθτό σκέφτεται πώς βόλεψε
  αί τόν περασμένο χειμώνα, μο
  ιάντως είναι κι" αΰτό κατι μτΐρο-
  τά στό τ Ι π ο τ ε. "Οσο γιά τώ
  αττούτσια,
  χήμα, ΐσως
  μέ τό άκαβόριστο
  κρατήσουν άκόμα
  /<χ—δυό μήνες, «Αν» γίνει καί Όλ,ισστοθν. Μέ τούς αλλους δμως τί γίνε- ί/ι; Ή γυναϊκα πέρασε τό καλο- ιαϊρι μέ πέδιλα κι' ϊνα, τσίτινο ιουστανάκι. Ό χειμώνος δμως έλει κΐπούτσια καί μάλλινο φού ιτάνι. 'Υπάρχει βεβαία καί ή ουβέρτα ποθ Εγινε παλτό άπό όν καιρό τής κατοχής, μα είπον ό: βολίψουν τα παιδία μέ παλ- ουδάκια. κάνοντάς την 6ύο. ""Ετσι ή γυναίκσ δέ θ&χει οθ ε λό Δέν δχει βεβαία οθτ' αύ ός. Μά αλλο γυναϊκα—σκέοτε- αι—κι' άλλο άνδρας. "Υστερα ύτός δέν εΤχε οθτε πέρυσι. Πιίνει πάλι τό μολύβι κι' άρχί- |ει τούς λογσριασμηύς. Στό κεφά .ι τού χοοοτΐηθο 'ν δλτ. Τ' αύτιά ου βουΐζουν κσί τό λαρύγγι τόν αίει καθώς οί λογαριασμοί τοθ υμίζουν άλλη μιά φορό: —Τό καλοκαϊρι τό μεροκάματό ειψό, τό χειμώνα σπάνιο ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΣΤΡ1ΝΟΣ Χθές στό γήπβδβ «έλευ·ε ρΐας» συναντήθηκαν σέ φΐλι κό άγώνα οί ποδοσφαιρικές όμάδες Ο.Φ.Η. καί Έργατί- κβς Άστέρας. Τόν άγώνα χα· ρακτήρισε τό πλατύ φιλικό πνεθμα |καί ή θεαματική ώς καί τεχνική διεξαγωγή τού. Τό άποτέλεσμα ήταν υπέρ τοθ Ο.Φ.Η. μέ τ· έπιβλητικό Όμηρική μάχη διεξάγεται μεταξύ των βουλευτών τοθ λαϊκοθ κβμματος γιείι την κα τάληψΓ] των υπουργείων. Πι- θανότεροι νέοι ύπουργοί θεώ ροθνται οί Λόντος, Καραμαν λής, Γεώργιος Στρδτης, Ρο- δόπουλος,Βαρβιτσιώτης,Πρω τοπαπαδάκης, θεοφανόπου- λος καί Δεσούλας. Θά άντι- κατασταθοθν οί Άνορέι σς 2τρβτος, θεοτόκης, Λσζβ. νας, ΕόταξΙας καί Στεψανό πουλος τοθ έψοδιασμοβ «(, θώς καί δλοι σχεδόν οί Γεν" κοί Διοικητές. Ή Κυβέρνησή γι« νά ίξοι. κονομΐσει τίς φιλοδοξίες τβν «ήμετέρων» ϊδρυσε καί 6*υ. πουργεΐον άνοικοδομή^ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΑΕΣΕΙ1 ΪΟΚ ΣΤΡΑΤΟΑΙΚΕΙΙΙ σκόρ των 5:1. Ό "Εργατικάς Άστέρας άν καί άαοτελοθσε όμάδα έπιλέκτων δέν κατώρθωσε νά άποσπά·ει την πρωτββουλία "Η αίτΐα ήταν φυσικά δτι οί παΐχτες τοθ «Άστέρα» ήταν άπροπόνητοι.Ό "Ομιλος δια- τήρησε την πρωτοβουλΐα μέ χρι τό τέλος καί διακρΐθηκε γιά την καλή συνοχή τού. Οί παΐχτες πού διακρίθη- καν ίδιαΐτερα γιά τό στρωτό καί τεχνικό παιχνΐδι τους εί¬ ναι οί Καρασάβας καί Μπα- ρΐτης άπ' τόν Όμιλο καί ό Γιακουμακης καί Λιγερός ά πό τόν Άστέρα. Ό διαΐτητής κ. Χατζηκα νέλβς διατήρησε τό παιχνΐδι σέ πολύ καλό έπΐπεδο. ΜΙΤΟΣΥΚΑΕΤΙΚΟ ΑΤίΤΤΪίΜΑ Χθές κατά τίς τρείς το ·■ πόγευμα, μοτοσυκλέτα μέ ά- να^άτες τό Γεώργο Πίθα- ρουλάκη καΐ Μιχάλη Βαρβε- ράκη, ένώ έτρεχε στή λεω- φόρο Τεκέ πρός την Κνωσό, έπεσε όρμητικά ^μέ άποτέλε¬ σμα τόν βαρύ^τρβυματισμό των άναβατών της. Οί τραυματισθέντες μετα- φέρθηκαν άναΐσθητοι στό Πανάνειο Νοσοκομεΐο δπου ή κατάστασή τους έξακο λουθεΐ νά είναι σοβαρά. Λένε δτι ή μοτοσυκλέτα τους δέν εΤχε άμπραγιάζ καΐ δτιτό άτύχημα προήλθε άπό προσπαθεία γιά φρενάρισμα ή γιά άλλαγή ταχύτητος. ΜΟΣΧΑ 28.—Στή σημερινή έπέτειο τής ΐδρυαης τής Τσε¬ χοσλοβακίας δημοκρατίας πή- ραν μέρος νστερα άπο πρόβ- κληοη, άντιπροσωπεία τοΰ Α¬ νωτάτου Σοβιέτ πού έφθασε στήν Πραγα άπό προχθές. ΛΟΝΔΙΝΟ 28—Οί Εβραϊοι τής ΠαλαιστΙνης Θά ψηφ[- σουν αυριο γιά την άνάδειξη 70 άντιπροσώπων στό Παγκό σμιο Σιωνιστικό Συνέδριο. ~ιά πρώτη φορά σέ τέτοιες έκλογές παίρνει μέρος τό Έ- }ραϊκό ΚομμουνιΟτικόΚόμμα. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ^ΜΑΧΟινΐΕΝΗΚΡΗΤΗ,, ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΟΥ Τό περιοδικό τής μελέτης καί έκλαΐκευσης των προβλημάτων τού κρητικού λαοθ. "βρνοινο τής Κβμμκτιχής Έ«ιτρβ«ής Περιοχάς Κρήτης τοθ Κ. Κ. Β. ΑΘΗΝΑ 28 (ίδ. τηλ)μα).— Ή Κεντρική Έπιτροπή τοθ ΕΑΜ απηύθυνε τηλεγραψική διαμαρτυρία στόν Πρωθυ- πουργό καί τούς ύπουργούς Στρατιωτικών, Δημοσίας Τά¬ ξεως καί Δικαιβσύνης κα) ζητα νά τεθβΐ τέρμο στό αί ματηρό έργο των Στρστοδι- κεΐων πού άδιαφοροθντα για τσ άποτρόπαια έγκλήματα τοθ Κατσαρέα καί των 3λ. λων μοναρχικών δολοφόνων στρέφονται μ·νο εναντίον των Δημοκρατικών άαό τούς όποΐους Ιχουν έκτελέσει μέ. χρι βήμερα 105. ΟΙ ΕΟΙΣΤΗΜΟΝΙΧΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟ ΣΟ1ΙΕΤΙΚ1 (Μ ΜΟΣΧΑ 28 (ίδ. τηλ)μα).— Ό Άκαδημαϊκός Σ. Βασίλωφ Πρόεδρος τής ΆκαδημΙας των Επιστήμων τής Σοβιετι- κής Ενώσεως εδήλωσε δτι κατά τό πενταετές σχέδιο γιά έπιστημονικές έρευνες οί Ρώσοι φυσιοδίτες θά|άσχολη θοϋν μέ τό πρόβλημα των κο σμικών άκτίνων τοθ άτομι- κου πυρήνος καί μέ τίς μεθό δούς τής χρησιμοποιήσεως τής ενεργείας τοθ πυρήνος. ΟΙ χημικοί έπίσης ·ά είναι έ- πιψορτισμένοι μέ τό τεράστιο βάρος άναζητήσεων σέ σχέ¬ σει μέ την ενεργεια τοβ άτο- μικοθ πυρήνος. Ό Βασίλωφ εδήλωσε δτι τα άποτέλεσμα· τα των έρευνών θά χρησιμο- ποιηθβθν γιά τό καλό τί]ς άν θρωπότητας. II ΕΟΝΙΚΗ ΑΛΑΗΑΕΓΓΪΗ ΠΑ ΤΗ ΙΒΤΗΡΜ ΤΒΗ ΕΞΘ1-ΙΪΤ1Η ΑΘΘΝΑ 28 (ίδ. τηλ)μα).— 11η ΝβεμβρΙουκαί θά τελειώ· Ή 'Εθνική Άλληλεγγύη προ σει στίς 3 ΊανουαρΙου 1947. κηρύσ-σει Πανβλλήνια 'Εθνική Ή Έθνική Άλληλεγγύη κα είσφβρά σωτηρίας θυμάτων μοναρχοθασΐσμοθ, πολιτικών «>υλακισμένων καΐ έξορίστων.
  Ή είσψορα βά άρχΐσει την
  λεΐ δλους τούς Έλληνες σέ
  συναγερμό καί νά πάρουν μέ
  ένθουσιασμό μέρος στήν εί-
  σΦορά δΐδοντας καθένας δ,τι
  μπορεΐ.
  ΑΟΑΓΟΡΕνβΗΚΑΗ ΟΙ ΑΦΙ2ΕΣ ΜΕ ΤΟ ίΡΑΜΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑΑΙ
  ΑΘΗΝΑ 28 (ίδ. τηλ)μα.)—
  Οί δύο Κομαντόντ τής νέας
  κατοχής Έβερτ καΐ θεοτό¬
  κης άπαγόρευσβν νά τοιχο-
  κολληθεΐ άφ(·α μέ τό ίστορι-
  κό γράμμα τοθ Ζαχαριάδη
  πού έγραψε άπό την φυλακή
  άμέσως μέ την είσβολή τής
  Ιταλίας τό 1940. Θέλουν 6
  λαός νά διαβάσει τό ΟΧΙ των
  ύπογεΐων τοθ ξενοδοχεΐου
  τής Μ. Βρεττανίας καί βχι τό
  πραγματικό έθνικό έγερτήριο
  πού σάλπισε ό Γραμματέάς
  τοθ ΚομμουνιστικοΟ Κόμμα¬
  τος.
  ΑΠΕΘΑΝΕ Ο ΡΑΛΛΗΣ
  ΤΟΝ ΑΠΕΚΑΛΕΣΑΝ ΗΡΩΑ ΕΘΝΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑ 29 (ίδ. τηλ)μα).—
  Πέθανε προχθές ό Κουΐσλιγκ
  Ράλλης. Στήν κηδεΐα τού πά-
  ραυρέθηκαν πολλοΐ λαϊκοί
  βουλευτές, ό ναύαρχος Χα-
  τζηκυριάκος, ό πρώην αύλάρ
  χης Μερκάτης καί μερικοί ά-
  ξιώματικοί τού έθνικοθ στρα-
  τοθ.
  Έπικήδειο λόγο Ιβγαλε δ
  βουλευτάς Τουρκοβασίλης, 6
  οποίος άπεκάλεσε τόν ΚουΙ·
  σλιγκ «πρώτο ήρωα τεθ 6-
  θνους».
  ΪΤΟ ΜΠΡΑίΤΟΗ ΒΤΤΒΒΗ ι ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΟΕΡΗΙΙΣΙ
  ΟΜΟΛΟΠΕΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠβΥ
  στάθηκε μιά μεγαλειώδης <*· ποδοκιμασΐα αυτής· Συνεχίζοντας ή ιδία έ·Πμε ρΐδα τονίζει δτι έκεΐνο ποΰ θά άποφασισβεΐ έκεΐ ·<* κΡι; νει εάν ή ύφήλιος θά άπολαυ σει τούς καρπούς τής εΐρη-^ γης ή θά όδηγηθεΐ τελικά σε νέο πόλεμο. ΑΘΗΝΑ 29 (Ιδ. τηλ)μα).— Όλόκληρος ό Άγγλικός τύ- πος όμολογεϊ την κυβερνήτι- κή ήττα στό Συνέδριο τοθ Μπράΐτον. * Τό «Νταίηλυ Γουώρκερ» γράφει δτι ή ψηφοφορΐα τοθ συνεδρίου πάνω στήν έξωτε- ρική πβλιτική τής κυβέρνησης ΠΑ Η* ΜΗ ΑΙΜΙΟΥΡΓΗΣΙΥΝ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΜΠΕΒΙΗ ΑΘΗΝΑ 29 (Ίδ. τηλεγρ).— Οί άρχηγβί των κομμάτων έκφράσανε την έ'κπληξή τους γιατί ή Κυβέρνησή άπόφυγε χθές νά συγκαλέσει τή βουλή σέ πανηγυρική συνεδρΕαση. Οί κυβερνητικαί έξήγησαν 6τι ή,, ματαιώση προήλθε ά¬ πό τό φόβο δτι θά εγίνοντο έκ μέρβυς πολλών βουλευ- των έκδηλώσεις υπέρ τής 4ης Αύγούστου πού θά ει· χαν κακή άπήχηση στό έξω- τερικό καΐ θά «δημισυργοθ- σαν ζητήματα στόν κ. Μπέ· βιν». ΜΟΣΧΑ 28,-Τό Κ. Κ. "Ι- ΛΟΝΔΙΝΟ 28.—Ό ,αλίας όργανώ|ιρι έβδομάδα φι- ,ίας μέ τή Σοριετική "Ενωση μέ την εύκαιρί* τής Ιπετείον τής Όκτωβριανής Έπανάστα- σης. πουργός τής Περσίας κ. Γκσ βάμ εδήλωσε δτι θά διεξαχθοδν | έλεύθερες καί μέ μνστική φοφορία έκλογές.