89802

Αριθμός τεύχους

10

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

19/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ψ υ γ
  ΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ σο — Αριθ. 10
  Ρτβίβ 2 ϋΓββοΙιηιβ — Τιμή Δραχ. 2

  V.
  ΡΕΚΡΙΚ-ΑΚΙδ, Οηαηί&
  ΗβΓ&ιΐ5£βΒβΓ ιιηά ϋπιοΐς : Ο. ΖΑΜΑΚ.ΙΑ3, Οη&ηία
  Οηαηία άβη 19. Τιιΐί 1941
  Χανιά 1 τ Ιουλίου 1941
  ΑΝ ΟΕΚ ΟδΤΡΚΟΝΤ ΚΑΕΜΡΕΝ
  9 ΜΙΙ__ΙΟΝΕΝ δΟΙ_ϋΑΤΕΝ υΜ ϋΙΕ ΕΝϋδΟΗΕΙϋυΝΘ
  ΌΙΕ Ι,ΕΤΖΤΕΝ δΟν7ΤΕΤΚ.ΕδΕΚ.νΕΝ ΕΙΝΗΕ8ΕΤΖΤ
  Κίβοηίηβνν' θγοοθγϊ — Οτο53β ΕΓίοΙ^β ϋαηηβη βίοη &η
  Ατΐ3 άβπι ΡύηΓβΓη&ηρί:- ι
  ςιιΐΓτ,ίβΓ, τη. Ταΐί. !
  Ό&5 ΟϋβΓΐεοππηαηάο άβΓ '
  Υ έηπη&οητ. βίοί. οβ- ι
  Ιίαηητ.: ;
  ΌιιγοΗ Είηβαίζ ίηΓβΓ '
  Ιβΐζτβη Κ.β5βΓνβη νβΓ-
  βιιοΐΐτ. άίβ 8ονν3βτίϋΗι·ηη£>,,
  άβπι ΑηβίαΓπι άβΓ άβηΐ-
  λΛΓθΓΐη&οΙιτ; ιιηά
  νβΓ&ϋηάβτβη Ηαΐτ
  ζιι ίτβοίβτ,οη. Αχιϊ άβΓ β-β-
  βαηιτβη ΟβτίΓοηΐ ίβτ βΐη
  ιιπι
  Γηβεηίβοηβ Τπιρρβη Κί- |
  βοηίηβνν, άίβ Η&ιιρτ.-
  Ιηι δβββ,βΜβτ. αηι Εη-
  8,1 αηά νβΓηίοηβΐβη Κ&-
  βίηβη Ργ&-
  νοη 3000 ΒΚ.Τ αηά
  θίη £ΓΟ8-
  Ηαηάεΐ33θ1ιίίί βοΗν/βΓ.
  Ιβτζίβη
  ΝαοΗί
  ίη
  άίβ ε
  Ο&ηβ,β. Κ ιιηά ηβηη Μϋ-
  Ηοηβη δοΐά&τβη βίβηβη
  ηίβΓ ίη βίηβΐη Κατηρϊ
  Γ άββββη Α«9-
  Π13.53 αΐΐβ £β5οηίοητ.1ί-
  οηβη νοΓ9ί;β11αηο;βη ϋΙοβΓ-
  ΟΓΟ336 ΕΪΙ
  Ιη άβΓ
  ■νναΓάβη
  άβη Μίάΐειηάβ
  Ιη Η&11βη αηά ϋη-
  βηβτ-αηάβη
  ^ ηηά Εχ-
  ρΐοβίοηβη. ΑηάβΓβ Κ&-
  & άββ Καηαΐβ
  ίη ΒΓ&ηά.
  Ββί άβηι νβΓΒΐιοΗ θΓΪίί-
  8θΗβΓ ΡΙνΙ^ΖβΙΙβΓβ, &Π1 8^β-
  βίΓΪ&βη Τ&£β άίβ ηοΙΙβΒη-
  άίβοηβ Κϋ3ΐ;β ί
  ίβη, 3θΗθ33βη
  Ιϊοοϊθ ββεηβ, Ρ1α1ς&Γΐ.ί11β-
  Γΐβ άτβί ίβίηάϋοΗβ Κα-
  ΒΓίίίβοηβ Κ&ηιρίιίιιο;-
  ζβιΐβ-β ·νν£ΐΓ£βη ίη άβΓ Ιβΐ-
  ζΐβη Ν&οητ. ίη
  ίηι Ηαίβη νοη ΟΓβατ ΥαΓ-
  ηιθΐΐτη ηχίτ Βοηιοβη.
  Ιη άβΓ Ναοητ. ζηχη ΐ6.
  βίη
  Αιιί άβτη δϋάΗα&βΙ βΓθ-
  άβιιτβοηβ ιιηά γιι-
  ρ8
  ζβιι^β άβη Ηαΐβη διιεζ &η
  ιιηά ·νν&Γί Οβ11&&βΓ &γπ Ι
  ίη
  3οηΐ3ΐιιΤ βίηίί'
  Ζ&ΗΙ νοη δρΓβη^—ιιηά
  ΒΓ3.ηάΙιοηιοβη. Εβ βητ-
  βταηάβη ηιΐΓ ιιηβΓηβοΙίοηβ
  δοηοβάβη.
  ιιηά ΡΊα1ε3.ΓΤ.ί1ΐ6Γίβ
  ββη άΓβί άβΓ αη^Γβίίβη-
  άβη θΓίτίβεΙιβη Κ&ηαρίπηο;
  αο.
  ΟΕυΤδΟΗΕΚ δΟίΟΑΤ «ΗΕ 30ννϋΕΤ0ΕΒΙΕΤ
  νΕΒδϋΗίΕΡ?Τ_υ_ΝΟ_ΜΙ8δΗΑΝΟΕΙΤ
  Αηι 15. ΌβζβηιΙ)βΓ 1940 οβί βίηβηι ΚοηΐΓοΙΙ^&ηά &η
  θ3τρΓβυ.38ί8οηβη Οτβηζβ ϋοβΓί&Πβη ,
  Βει-Πη. 18
  ΜίΙ άειη Ροι-τδοΙΐΓείΙκπ (Ιογ
  Κ&ΐηρΠιαηοΙΙαη&εη αη άεΐ' Οβτ-
  ίΓοηί ννεΓαεη ϊηιιηεΓ ηειιε Βε-
  ·ννεϊί>ε
  άΐο
  Κείοΐι ίη άεη ηίεοΐΐδτεη ΥΥο-
  οΐιεη αη§:Γεΐίεη ννοΐΐτεη.
  Βείηι νοΓτηΐΓδοΙι ιΙιιγοΙι
  ^^ιί1ιιεη ί,ιεΐΐιε ί,ϊοΐι άρη αειιτ-
  ϋςΙιεηΤπιμρεη οϊη ά?υ,ΐ5θ!ι;>ΡΓβ
  οΙιεηάεΓ Μαηη ϊη Ζίνϊ11;1εΐ-
  αεΐ'η, άεΓ ΟεΪΓϋίτε Ργηπζ _ϊιΐί!
  ιΙεΓ απι 5· Όεζεηιΐοετ (1θ5 Όι·-
  3;ι!ιΐ"ε5 αη άεΐ'
  Οτεηζε ριιιΐοδ
  αι.,Γ. _ϊηά εΓΐί1α.'Γΐ;ε, ααί>5 ετ
  αηι §ειΐίΐηη1:ειι
  είηεηι
  Τα^ε ίοεϊ
  νοη ι-α$-
  ΖϊνίΗυ-
  Ιεη ϋοεΓίαΙΙεπ ιιπά αυί ί>οαχ]ε-
  ϊΐί>α1ιεί> Οκϋίετ νεΓ^ΙιΙερρΙ
  ταοΓάεη δεί. Ώϊε ^^ηζεη Γ1ο-
  ηαίε ϋοετ αιαΓ ε γ ίη Οείαη-
  ιαοΓαεη.
  Γε, Ιοεΐ άεηεα ε^ αιι
  Ιεη ιπκΐ ΡΐΌΐιυπβεη ηιίΐ νοτ>
  ίίεΐιαΐΐεπει· Ρί^τοΐε ηϊοΐιΐ ίεΐιΐΐε
  .νοϋτε εί· νεΓαηΙαδδΙ ιυεΓάεη,
  Αη.<;αΙοεη ίιΙοεΓ ^είηε Τταρρεη ηηιΐ ίίεΐιβΐηι^αΐιαΐΐεηάε ηιίΐί- Ιοεπδίΐιεη Όίη^ε ζιι ιηαεΐιεη. Βείιτι Ηοΐ'αηηαΐιεη άεΓ ϋοαε- ΐιΐί,ρεΓ5οη3.1 νοη ιυοΐιϊη εΓ ζαΐετζτ νει·5α1ι1ερ- ρΐ ιιιοΐ'άεη τιΐ ιγ, αη<ί 5Ο Ιίοη- ηΐε ε γ δϊοΐι βεΐΥοίεη ιιηά ίη ΖίνίΙΙίΙείάεΓη ζα άεη άεαΐ3- οΐιεη ^^η^εη άαΓο1ΐ52ΐι1α§·εη. υε5ει·ία11 αιιί είηεη 8ο1ά&1εη αιιί άεππ- ί»ο1ιεηΊ Βοάεη δοΐΐοη ΐηι "ν/οΓ- ^α11^ε ζεϊζϋ,ιιΐίε ιιιεϊΐ άϊε υϊδ ίιΐδ Ιίΐείιΐδΐε £ε1ιεηι1ειι άαβ Κ,εϊςΐι νΥΙίίΚΙΕ νΥΙίί ϋΙΕ ΑΒΒΕΙΤΕΡ "ΒΕΡΒΕΙΕΝ, δοηβΐηηβίΐίβ,β Α&ίί:&τ;ίοη8Γβάβ ίαβΓ άβη βηβ,ΐίβοηβη --------------------------- δ >£ογΙ:
  ΒεΓΐίη, 18. Τιιΐί. | 1εΓ3θ1ιαίτ αηΐεΐ'.^τατζε άεπ
  ΥνΠΠαε, άεΐ' δε1θί>1 > Κΐίε,ετ πίαίιι ίΐΐΐί>
  ΐπι Κου&ενεΐΐ— Αιπεπΐί.ι αί- Ι «,αοΐιΐ, ^οπάυπι απι άίε ν
  ηαοΐι
  \"α1ι1 /ιιηι Ρΐ'.'ί
  Ιιαοο άει- 5ε1ςαηηιε^τε
  Κοο&ενεΐΐδ
  ηεη Κεκοηί
  αιιϊί,ιεΐΐ-
  Ιιίεΐτ αη <Ηε απΐ ΛΓθεΐϋεΐ'ί>ο1κιίΙ;
  ε π ι ε
  άει·
  ζιι ί^είΐ'εϊεη Ι)ϊε
  .^οϊ ηίςΐΐΐ
  ννεΐΐ
  ηειπ 1ν»Γ/εη ΐ-ίε^αοΐι ίη Επ-
  οΐ.-ιηά Ι-'ίίεΙε εΓ οΐΐεηΐοαι- άΐε
  Βε^ε^11ι^}ίαη^4 αΤο ζα άεΓ Εγ-
  υπΐίδθΐιε Ανυεί-
  . Λ αι, »^ί- ι ΐπιρ.-παϋ^τίδ-ΐιεη
  ηυτάα-
  5.
  Ο ΐΕΐ;,Ρΐ
  άϊε επίΐε
  ίη;,
  3—ΜεΓΐ: αη
  Οειιχ'ηηεη
  ο Ιεΐ' <πι οΊΐυιη νοη ΒΐτΐεΓ.ίϋίΙ: ιιπ 1 Η<ι.ί<> άϋίΐίεΓΐεη Ρπεάεη, |
  αα» άεπι ηατ ηεαε Κπε§:ε εηι-
  κοηιπια-
  Ργ ιιι : Τοί
  δοΙιοΐΓ αιη ηΐαΐΐδΐ,επ
  1ιαν>ε Ρΐ'αα Ε.ουϊ>εε1ί: άίε ν.Γ-
  1 ίιΐ'ί^Γΐπι,ί άυι- Ινοιπιηαπίδΐί-
  δ:1.εα δίιιηάε ίηι
  αί^:1ΐί:ιι Καηάίαηΐ:
  ΗΕΟ ΝΑΙΙΟΝΑΙΙΙίΤΕΝΓΟΕΗΗΕΙ ΠΙΚΑίΠΤ
  Νειχΐ ΥοΓΐζ, ΐ8. ^α1ί.
  νίε ααδ ϋαοΐίη §:εηιε1άε(:
  ... , 1ια5εη αΐΐε ηαιίοηαΐίδϊί-
  δεΐιεη Μίΐ^ΙίεάεΓ άεδ ηοΓάί-
  ΡαΓΐαηιεηϋδ δοιιΐίε ζιιΐεί
  άεΓ
  Ναϊίοηαΐίδΐεη ίηι
  ΡαΓΐαηιεηϋ αηι ϋίεηδϋαδ' ίη
  Βεΐίαδΐ είηε Ζαδαηιηιεη-
  καηίΐ αο^εΐιαΐΐεη, απι §;ε§·εη
  άίε νει·ηα£ιηη£ αηά ΙηΙεΓηίε-
  πιη§: άεδ ίπδεΐιεη ΡαΓΐαηιεηϋδ-
  πιί[§Ίίεάε5 £ίΪΓ δοατΐι ΡεΓηια-
  " , ΟαΙιΪΓ Ηεαΐγ, ζιι ρΓθτε-
  Ηεαΐγ ιιΐαΓάε απι
  αα£ Οΐ'αηά είηεδ Ηαίί-
  άεδ ΤοΓίΙΐδοΙιεπ Ιηηεη-
  ΜθΓΓΪδοη νετΐιαί-
  ΐετ. Αΐδ Οηιηά ιιΐιΐΓάε 'αη&ε^ε-
  Ιοεη, άαδδ Ηεαΐγ δίοΗ ίη ΙεΙ-
  Ζείΐ τηίΐ Ηαηάΐαη^εη
  Ιιαΐ, άίε άεΓ οεί-
  ίεηΐΐϊοΐιεη δίοΙιεΓΐιείΙ αηά άεΓ
  Γείεΐΐδ αοΐεε^ΐίοΐι δίηά.
  Ιη άεΓ αηι Μίΐτιποοΐι νοη
  άεη ηαΐίοηαΙίδΙίδθΗεη
  τετη ΝθΓάίΗαηάδ
  ηεη ΕΓ^ΐ2εππΐ£ ΙιείδδΙ εδ, άεΓ
  είηε
  Ηεαΐγ, άεΓ είηεΓ
  ΡιιΙΐΓεΓ αηδετεδ νοΐΐεεδ ,
  νεΓ§·εαΐ3ΐι:ϊ-
  ί οπά
  ΟηιηάδδεΙζβ
  ιιηά είηεη Αηδοηΐίΐβ· &α£ ά&5
  ΪΓίδοΗε Ναιίοηαΐβ'είϋΐιΐ ιΙηγ.
  Μίϊδδεη ιιΐίΓ εΐηεΓ
  ροΐίΐΐΐί εηΐ&ε&εηδεΐιεη ? δοΐΐΐε
  άίεδ άεΓ Ραΐΐ δείη, δο υχεΓάεη
  άίε ηοΓάίπδοηεη Ναΐίοηαΐί-
  δϋεη ιχΐίδδεη, αιίε δίε άεηι εηΐ-
  &ε§τεηί:ΓεΙ:εη ηιαεδδεη. νΐβΐε
  ιιηδετεΓ ]ΐιη&εη Εεαίε Περ;εη
  ΙιεαΙε οΐιηε Αηΐςΐ^ε πηά υη-
  νεΓΐιοεΠ: ί~ Οείϋη^ηίδ. Ναη
  ιυατάε αηοΐι άεΓ Ναηιε είηε κ
  ΡιιεΙΐΓετ άίεδεΓ ^^5ι:^
  ^. ΙδΙ άίεδ
  ιίε? η αβΓζεα&Ε, α.388
  δίοΐι ιιηδεΓ νοΐΐί ίη άίεβεηι
  ΟεοίβΙ αηά ιιη-
  ^αηάδ1εαι:ε, ιιιο δίε δί(:η
  ααοΐι 5εβηάεη, αηδεΓΕΓ Α&-
  αηά αη ετεΓ ΕηΙταε-
  §: αετ>εΓ άίεδε ραηε
  Μαδδηαηηιε αηδοΐιΐίεδδεη
  άεη.
  ΡβίηάΙίοΗβΓ Ρ&ηζβΓνθΓβ-
  ΧΟ83 νθΓ ΤθΟΓαΙΐ αθ£β-
  •ννίβββη
  Βοιτι, ΐ8. ^α1^
  ΗαιιρτομιαΓΐΐεΓ άεΓ
  ΊΙ>ί 5ε1ίαηηΙ:
  Ιη άεΓ Ναεΐιΐ ζα η ΐ6. ^α1^
  Ιιαΐοεη νει·[)2εηάε
  Εαίτιιιαίίε άίε
  ραηΐίτε νοη Μαΐτα ΤοοηΐϋαΓ-
  ΕΕΙΟΙΟΜΜΑΝ-31ΙΙΤΙΙΗ 606
  Α Ν Ο
  ϋ Ν Ο
  Ιη ΝθΓάαίπκα ιιΐιΐΓάε αη
  άεΓ ΤοϋπιΙί-ΡΓοηΙ; είη Αιιίΐίΐ-
  ίείηάΐίοΐιει·
  ιιιίεδεη. ΙΙηδετε Ρΐα^ζεα^ε Ιια-
  (οεη Ιοείεδΐί^εε δτεΐΐαηβεη νοη
  ΤοΓΗ·α1ί αη Ι £εί ιάΐίοηε Ρ1 %-
  δΐιιτζραηκιε ίη Αε^γρϋεη
  αη^ε^ΓΪίίεπ. Ιη ά ίΓ Νίεΐιε νοη
  δίιιια ιιΐανάεη ΟΓίτίδοΙιε Αοιεί-
  1αη§εη αηά Κΐ'αίΙίαΗτζεα^ε
  πιίΐ Βοηιβεη αηΐ Μαδεηίηεη-
  Ιιαΰεη, ζαιεί ΌαηιρίεΓ
  νοΓ Μ.ιτδα Ινΐιοΐι αη«2»Γίίίεη.
  Είη 1500 1 ΡΤ-Ό«ιηιρ£εΓ πΐαΓ-
  άε £ε£Γθί εη αηά Ιςαηη & δ
  νεΓδεη^ι απ^εί>ε1ιεπ ιιιεΐ'άεη.
  Όεγ Ρ^είηά α'ΐϋεπκιΐιπι ει·-
  ηεπΐ ΕίπΠίηίε αιιί
  αηά ΤΓΪ(|ο1ίί> ιιπ 1
  οιΐτ,ε Ιείοΐιτε δοΐΐίεάεη.
  Ιπ Ο3ΐ;α£ιί1.α ΙΛΙια^ιε Αγ-
  τίΠεΓΪεΙ^ΐίίίΙίείΐ ίηι Αοδ:1ι-
  ηίΐΐ νοη λΥοΙοΙιείί):.
  Είηκ» ιιΐϋυΓθΓ ίπι ΛϋαηΙίΙ:
  αητεΐ'
  οη
  Ρετάίηίΐ ιάο Ο ιΐά ι ΙιαΙ
  είηοι Τ<ιη1ςει· νοη δοοο ΒΚ.Τ ΑΙΙεη Οπεοΐιεη, ηιίΐ Αα§- ηαΐπηε άει· ίη ^α^ε^η 1)βίίηάΗ- ε'ιεη ΚΓΪε^5§τε£Εη§·εηεπ, ίδϊ εβ ϋ ηιΠίΙίΐπδοηε Βεΐίΐεΐ- οί) ε§ δίοΐι ιιηι άεαπδοΐιε οάεΓ ^Γΐεοΐιίδοΐιε 1ΐ3η ΐΐ, ζα Ιια^εη. Αΐδ Βεΐίΐεΐ- ^ ^ΐΐ ααοΗ εη«·1ίδο1ιε, ^'ε οΐιίδεΐιε οάεΓ άεαΐδθΐιε Κΐια- 1:1εϊάαη^ ϊδΐ βεί άεη ΒιιεΓ- β-επιιείδΙεΓη αΒζαΙίείεΓη, άΐο ίη ^^ί)ι:εη ζα νεΓζείοΙιηεη Ηα- Ιοεη, ιιιεΐοΐιε ΕίηιιΐοΙιηεΓ άίβ είηζεΐηεη δΐαεοΐΐε ίβΓΐ: Ηαοεη. Ώ!ε Ιιαοεη άίε -ίδΐαεαΐίε αα£ ζαΐιε- τχιαΙΐΓεη, άεη Βΐ.-ίιηά άζτ ά η ϋί,":1ιεη ΚΓείδΙίοηιηιαη Ι&ηΙαΓ οά*Γ ά2Γ Ρεΐάΐίθπιηι ιηάαηΙαΓ ζα ηΐίΐάεη αηά ζιιγ ν"εΓ£αε- ^ιιη^ άεΓ άειΐΕϋοΙιεη Υε1)Γ- πι ιο1ιΙ:άίεΐϋ.1;;>ΓεΠεη ζα Ιιαΐΐεη.
  Νίοΐιτ Ιοκι-αεΙΐΓΐ; ιΐΐίΓά ΙιίεΓ-
  άαΐ'οΐι ά.Ί<ι Κεοΐιι §:Γίεο1ιίί>^1ιεΓ
  Β^απιΙεη, ίη ΟίεηδΙ ίΙΐΓε Βε-
  αηιΐεπαηίίοπιι ζα
  ι^ ΛηοΓάπαηίτ ιιΐ'~τάεη οε-
  Ρεΐ
  κι-υα
  Ι

  5ΕΙΤΕ 2
  ΚΚΕΤΑ
  δΤΕΤΙΟ ΡΟΚΤδΟΗΚΕΙΤΕΝΟΕ
  ΟΡΕΚΑΤΙΟΝΕΝ
  ____________________
  Ηχιΐΐ οοηοβπϋβΓτ. — δοΗίίίβ αιιί άβΓ Κεεάε
  νοη δηβζ ιηΐτ Βοΐηοβη
  Αυ.5 άεηι Ραε1ΐΓεΓΐιααρΐα.α3.Γ- Ι
  ΙίεΓ, ΐ5· Τα1ΐ. Ι
  ΟβεΓΐίθΐηηιαηάο άεΓ Ι
  £Ϊγοι βεΐςαηητ :
  ϋΐε ΟρεΓαιίοηεη ιηι Οδΐεη
  δίηά ϊη δτεΐί&επι ΡοτΐδθΙΐΓεί-
  ιεη.
  Ιιη Καηιρί £ε£εη θΓθδδβπ-
  Ιαηηίεη βοηιβαΓάίεΓΐε <ϋε Εα£ταια£Γε ϊη άεΓ ΙεΙζΐεη Ναοΐιτ ηιίτ. δυοεΓΐςεΓεη Κ.Γ3ε£- ιεη αβεπηαΐδ άεηνεΓ3 1ια£εη Ηαΐΐ. Αα& ΒΓίεηάε εηΐδταηάεη. Ιτη δτ. ΟεοΓ£5 - Κβ,ηειΐ ιαατάε είη Ηαηαεΐδδθΐιΐίί νοη 6οοο ΒΚΤ ΒοηιοεηΐΓείίεΓ νετ- Ιη ΝθΓάαίπΙία ζεΓδρΓεη§;(:εη άεαίδοΙΊε Τεε^εΓ Αηβ&τητηΐαη- £εη Ιοεϊ δίάί-εΙ-ΒαΓαηΐ. ϋεατδοπε Καηιρ£ηαβΓζεα£;ε θΓαοηΐεη £εΐηά1ΐς1ιε Βατ,τ.<:πεη ατη Το- ζαηι Εϊη νεΓοαηά ρε ιε ϊη (ΙεΓ Ναοΐιΐ; ζαιη ΐφ ^1Α1ϊ υπΐϊδοηε δςΐιίίίε αιιί άεΓ Κε¬ εάε νοη δαεζ. Ζιπεϊ ΡΓαοΙιιεΓ ηιΐτ ζαδαηπιεη 12.000 ΒΚ.Τ ιιηΐΓάεη νεΓηϊοΙιτεΙ:, ζιιΐεΐ ιιΐεΐ- £ΓΌ5δε δοΐιΐίίε εΓΐιίεΙιεη Βεϊ Αη£πίίδνεΐ'5αο1ιεη οπ- Καιηρ£- ηηά άΆ ζεα^ε αη άεΓ ΚαηαΠίαεδεε τιΐαΓάεη ^εδΐετη άατοΐι ΙεερεΓ αηά ΡΙαΙίαΓίΐΙΙεΓίε ζιιΐοεΗ, άαι-ςΐι ΜαπηεαΓεΐΙΙεπε εΐη £εΐηάϋο1ιεδ Βπιΐδοηε ΐϋατ£εη ϊη άεΓ Ιετζεεη Ναοΐιε δρΓειΐβ-απά Βταηά οοηιβεη ΐη ΝοΓάιυεδίάειιεδοΗΙαηά, νοΓ αΐΐειη ΐη ΗαηηονεΓ δοιιΐΐε ΐηι Καεδεεη^εΙ)ίε1;. 'ϋΐε Ζίνΐΐοε- νοε11ίεΓαη£ Ιιαεεε είηί&ε Ιαβεε αη Τοεεη αηά εεπ. ΝαοΙι^Εε^εΓ αηά αΓείΙΙεπε δο1ιο55εη δΐεϋεη άετ αη^Γεΐ£εηάεη οπΐΐδεΐιεη ΟΒΕΗδΤΙΕϋΤΝΑΝΤ ΜΟΕ ΟΕΒ ΕκΤΟ ΕΙ0Η8ΤΕ1ΑΙ1ίΙΕ6Επ ΟΕΗ ΗΕΙΤ ΐοχ. ΑΙϊβοΐιιΐδΒ ίη άΐβΒβιη — Ηδο1ΐ3ΐβ νβΓΐίβΗβη άεηι ΐ6. άεΓ 1>ε1ίαηηΙ::
  Βεϊ άεη Κίειηρίεη αη άεΓ
  ΟδΐίΓοηΙ: «οΐιοδδ ΟΙοεΓδΙΙεαΙ-
  ΜοεΙάεΓϋ, ΚοπιιηοάοΓε
  εϊηεδ
  δΐετη ίηεηί
  αίο. Εν η&τ άαηιϊΐ: ίη άϊεδειη
  Κτΐε^ε ίη^β53ΐητ ιοι Αβ-
  δ^ηα^^^'ί εινίεΐΐ υηά
  εδϋϋοΐι δεϊηεΓ 14
  ΐηι δραηίεηίεΐάζυ.^ ϊ
  ί
  ΡιιεΙΐΓετ ιιηά
  Βείε111δ1^£ι^ε^ άεΓ ννεηπτΐ£ΐ-
  οηι Ιιαΐ άϊεδοηι Ιιεΐάεηΐι&ίΐεη
  άεΓ Ι^ιιίΙιιΐαίίε ιιηά
  ν'ε11: αΐδ εΐδΐειτι ΟίίΙζίεΓ
  άαδ Είοΐιεηΐααο
  ηιΐε δεΙιΐαεΓεεΓη αηά Βπΐ-
  ΙαηΙεη ζαηι ΚΐίΙει-ΙςΓεαζ άεδ
  ΕίδεΓηεη ΚΓεαζεδ νεΓΐίεΙιεη.
  νβΓΐαιιί
  ΟρεΓ&τίοηβη ΐηα Οβΐβη
  άεηι
  , 16. ]\1ϊ.
  ΟΙοεΓΐίοηιπιαηάο άεΓ
  Υ .ι
  Ιιη Οδΐεη ηεΐιηιεη άϊε Ορε-
  ταΐίοηεη αΐείΐεΓΐιίη ίΐιτεη
  Αη ιηεΙΐΓετεη δΐεΐΐεη ιιχαΓ-
  άεη νεΓζιιιείίεΙΐε δοιιI^ε^^δ^Ηε
  άεΓ
  £εη νεΓΐαδΐεη ίιιεΓ άεη Ρεΐηά-
  ζαΓαεο1ί£εδςπ1ίΐ5;εη.
  Ιηι Καιηρί §τε&εΗ Οτοδ-
  άΐε
  ι ^ηίΓ.ιιIαί£ε οδΙαΐαΓΐδ Νεαι
  Ι Οαδΐΐε ζιαεί βτοδδε ΡΓαοΙιε-
  δθ1ιί££ε δθΙιιιΐεΓ. Καηιρ£πα8'-
  ζεα&ε ΙοοηιΤοαΓάίεΓΐεη ίη άεΓ
  ΙεΙζΙεη Ναοΐιΐ άίε Ηα£εηαη1α-
  8ίεη νοη ΜαΓ^αεε.
  Όζτ Ρείηά ιιιαι£ ΐη άεΓ
  Ιείζΐεη Ναςΐιτ ηιίε δοΐπιχαοΐιεη
  ΚΓα£εεη είηε ^εΓΐη^ε Ζαΐιΐ
  νοη δρΓεηρ - αηά ΒΓ&ηά1οοηι-
  Ιοεη ΐη λνεδίάεαεδθΐιΐαηά. Να-
  οΙι^^εΓ δοηοδδεη άΐ'εί άεΓ
  αη{ίΓεί£εηάεη ίοΓΪείδοΙιεη Καηι-
  αΐο.
  ϋεΓείεδ άιΐΓοΙι δοηάεΓ-
  ηιεΐάαηβ: ιοε1ίαηηΙ;8:ε&ε^εη>
  δοηοδδ ΟΰεΓδΙΙεαΙηαηε Μοεΐ-
  άεΓ5, ΚοηΐΓηοάοΓε είηεδ Ια§:ά-
  £αεη£
  αιειι,εΓε
  αηά εΓΓαη^ άαηιίε ίη άίεδεηι
  δείηεη ιοι. ^α{ι;δ^ε§:
  Ε
  ίΕΙΙΤΝΑΝΤ ΜΟΕίΟΕπδ
  ΑηβΓΐιβηηιιηβ: άβΓ ηοΗβη νβί-άΐβηβΐβ αΐβ
  Ββΐ-ΐίη, ΐ7·
  ΡϋΙΐΓβΓ ηηά
  ΒβίβηΙδΙι&οεΓ άβΓ ν7θ1ΐΓ-
  Γη&οητ. Ιιατ ίοΐο/εηάββ
  ΗαηάβείΓβϊοβη αη Ο
  15
  Γΐοητβί:
  ΡαεΙΐΓειΊιααριςιααΓΐΐεΓ,
  Ιαΐΐ.
  ΗεΓΓη ΟοεΓχΐΙεαίηαηΙ; ΜοξΙ-
  άεΓδ, ΚοηιηιοάοΓε.
  Νεΐιτηεη δίε ζιι ΙΙΐΓεη Ιιεα-
  τΐ§εη ίαεηί ηεαεη Εηίτδϊε&εη
  ηιεΐηε ααίΓΪςΙιιΐ&δΙεη Οΐηεςΐί-
  ιιιπεηδθΐιε εητ^ε^εη. δϊε Ιιβοεη
  τη ι Ι άίεδεη ΕΓίοΙ^εη ϊηι Ογο»-
  ^άεαΐδθΐιεη ΙτΓεΐ1ιείΙ;δ1ΐ3ηιρ£
  ιοι Οε&ηεΓ ΐη άετ Ι^ηίί αΐο-
  βεκοηοδδεη αηά δΐηά είηδοΙιΗ-
  εδδΐίοΐι ΙΗΓεΓ ΕΗοΙ^ε ϊηι βρ&-
  ηΐδθΐιεη ΒπεΓ^ει-ΙίΓΪε^ 115
  ΐιη
  8εη. Ιη
  ϊιηηιεπιιαεΙΐΓεηάεη Ιιεΐάεη-
  ιηαετί§εη ΕϊηδαΙζεδ ίηι
  Κατηρ£ αηι άΐε ΡΓείΙιείτ
  αηά ΐη Α-
  ΙΗγιιγ Ιιοΐιοη
  αΐδ ^α§:άπίε8·ε^
  νετΐείΐιε ΐοΐι Ιΐιηεη αΐδ
  ΟίηζΐεΓ άεΓ άεαΐδοηεη
  ηιαοΐιτ άίε 1ιθ2θ1ΐ5ΐε
  8·, ά&δ
  ηιΐΐ δοηιιιεΓΓ.επι
  ιιηά Βπ'Πίΐητεη ζαηι ΚΐΙΙεΓ-
  ΙνΓεαζ άεδ Εΐδετηεη ΚΓεαζεδ.
  Μ ι Ι ηιεΐηεηι αηά άεδ §ίΐη-
  ζεη άεαΐδςΐιεη Υοΐΐίεκ ϋαηΐί
  νεΓϋϊηάε ΐοΐι άΐε ίοεδΐεη
  £αεΓ Ιΐιΐε Ζα1ςαη£ΐ.
  Α^Ο^Ρ
  25.000 ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ-ΑΘΕΝΤΕΝ
  ΙΝ ΡΡΑΝΚΡΕΙΟΗ νΕΡΗΑΡΤΕΤ
  ΟβηβΙηΐδβηάβΓ ίΐη Η&ιΐ3 άβΓ 5ονν]βί:-Βοτ;3οη&ί1:
  Ρ&Γίβ, σ8.
  Όίβ ΚοηιΐηΐβΓη η&ίίβ
  ΐη ΡΓ&ηΙΐΓβΐοΗ 30.000 Ιοβ-
  βοΐάβίβ Α^βητβη, νονοη
  25.000 Γ)βΓ6Ϊΐ3 ΙΙΠ3θ1ΐβΒ<1Ηθι1 &βηι&ο1ι1: βίηά, βΐη τβΓ άββ «Μβτίη», ΑιιβββΓ- άβηι ΗβΪΒδί β3 ΐη άβηι ΒΙ&ίτ, ά&33 ηαοη Αοζιι^ άε3 8ονν3ετ;Ϊ3θ1ιεη ΒοΙ- 8θΗ&ίτ: ΐη άβηι ηιεη ννιΐΓάε. ϋ&οεΐ Ηαοε ηιαη Κίδΐεη ηιΐί ϋοΐΐνι- ηιεητεη ζείιιηάεη, άΐε οε- ν/ίββεη, ά&33 άΐε δονν^ετβ βΐοΐι &α£ Οηιηά ΐΐΐΓεΓ άΐ- ρΐοηι&ΐΐδοηεη Ιηιηιιιηίΐβεΐ εΐηεΓ ηη£εηειΐΓεη οοΐ- ρ άα ηΐη&αΐιεη. Ιη εΐηεπι ΚβΠεΓ η&Ιιβ ΐη&η βηοη άΐε ΤηΙηιηΐδΓ εΐηεβ Οε- 6θθ ΜείεΓ ΟΓεΐτβ ϋιΐΓθ ΙϊΓΐιθΓΐββτεΙΙε ετΐΐαηιρϊτ: ΒεΓΐΐη, ΐ6 Ταϋ· Βεΐ άεη εΓΤοΐΙΐεΓΐεη Κίεηιρ- £εη αηι άΐε δταϋη-Εΐηΐε ΐηι Κααιηε νοη Ροΐδθ1ι1ί& δΐΐεδδεη άΐε ϋεητϋοηεη αηι ιι. Τηΐϊ αα£ ΐί ααδ&ε^ααΐε Ρεΐάδΐεΐΐαη- αηά δοΙιαΓΐεηδΙεεηάε. Ιηι Κίη§:εη £ε£εη ζαΐιΐεη- ηΐίεδδί^ ννεΐτ αε^ειΊε&εηε Βοΐ- δθΐιεννΐδΐεη, άΐ ^ άΐε ϋεατδθΐιεη ιη ϊΐ δθΙηνεΓεηι ΡεαεΓ σεΐε^ΐεη, δοηοΤοεη δΐοη Ιίΐεΐηε Τταρρε ΜετεΓ αηι ΜείεΓ §:ε";εη άΐε Βετοηΐιΐοειζε Ιιεταη. Ναοΐι Ιαη&ειη Καηιρ£ ηοεΓΐε ααδ εΐηεηι άεΓ δοΙιαΓτεηδΐ^ηάε ΡεαεΓ αα£. Ναοΐι χηοΓΪη- εΐηεΓ δρΓεη§1αάαη& £1ο§τ άΐε Βετοηΐίαηιρΐαηΐα&ε άεΓ δοιιιίεΐδ ΐη άΐε ^α£1:. 2υ Βυΐδοΐικιαΐδτεη ΙιαιΙεη άϊεδεη Βειοηΐίΐοιζ 1οΪ5 ζαΐεζΐ 8 ζεεΐιεδΐε νεΓίεΐάΐ^Ι. Ζιιιεί αηά Ηηΐίδ ηΤοδοΙιΙΐεδ- δεηάε δςΙιαΓΐεηδεαεηάε ιιιατ- άεη ΐιη δτιιπη ^εηοηιηιεη, δο άαδδ είηε ΐηι ^^ηζεη Γεΐοΐιΐΐοΐι 6οο ΜεΙεΓ οι-εΐΐε ϋαΓοΙιΙοπι- οΐΐδδΐεΐΐε άαι-οΐι άΐε διαΐΐη- Εΐηΐε ^εοΐΐάεΐ: ιιιεγ, άΐε Ιςατζε Ζεΐί: άαΓαα£ άαι-οΗ ηαςΐιπιεο- Ιίεηάε άεαΐδεΐιε Τπιρρεη ιιιε- δεηΐΐΐοΐι εππεΐεΠ: ιιΐεΓάεη ΙνοηηΙε. ' Αηοΐΐ- Ιαηά» νετβεηΐΐΐ: Οεη£, 18. ]η1 Όΐο οΐιϋΐδοΐιε ΑάηιΪΓαΗΐερί: ΙοκΙςαηηΙ;, άαϋί> άα^ ν'
  ρο5ΐεη;5θ1ιΐ£ί Ααοΐνΐαη
  δί-ηκ,Ι: νοτάεη ΐδί:. ϋϊε
  Ιαηά» νναΓ εΐη δο1ιί£ί νοη
  ΐ2θθΤοηηεη, άαδ ΐιη
  ΙΝ
  ΒεΗϊη, 18. ]ηΊ.
  Ν&οΐι άεηι ΌιΐΓοηοΓαοΙι
  άιΐΓθΙι άΐε δΐ-αΓ^ οε£εδΐΐ&1ε
  δ(;α1^η-^^η^ε ϋίίεδδεη άεαΐδθΗε
  ννεΓϋχηάε αηι 14 ]νϋ ννοΐτεΓ
  ΐη Κΐοΐιΐαηβ: αα£ Κΐεν νοΓ. Ι)ίε
  Κεδτε άεΓ ζννΐδςΐιεη δΗίτοηιΪΓ
  αηά ΒεΓάΐτδθΙιενν ^εννΌΓ£εηεη
  Βοΐδοΐιεννΐδίεη, ΐ
  δΐεΐΐΐε β-εηιΐδοΐιΐε Εϊηΐιεϊτεη,
  νεΓδαςΙιΙεη, άεη Ιΐε£ ηαοη
  Οδίεη Ιιΐηεΐη νοΓδίοδδεηάεη
  ΚεϋάεΓ άεαίδοΐιεη Τταρρεη
  αηζα§τεϊ£εη. Οοννοΐιΐ
  ννεϊιεΓ
  δοΐιΐοδδεηε
  νεΓζννεΐίεΙτε
  Ααβ-
  ηιεη,
  ννείτ
  ΚΓεείίε άϊε
  υε6εΓηΐ30ΐιΙ.
  «εηεη δο^εΐδ ΐηι Κ3αηι
  •ννεδΐΗοΙι ΒεΓάίΐ5<:ηεν ννατάεη νεΓηϊοΙιΙεΙ οάεΓ 8-ε£αηίτεη &ε- ηοηιηιεη. ϋίε Βοΐδθΐιεννΐδΐεη Ιιαηεη Ιιοΐιε νεΓΐυβΙβ βη Μεηδοΐιεη, νναίίεη ιιηα ΒΟΟ8ΕνΕΙΙ5 ΟΗηε - ΜΑΠΙΝΕ άαβ ΡβιιβΓ βηί άβιιΐβοηβ Εΐηηβί- ίβη ζβΓδίίηβη δΐοοΐίΐιοΐηι, ΐ8. ]ηΊ. ϋΐε αηι ννεΐίεδΐεη νεΓθΓεί- δοΐιννεάίδοΐιε Ζεΐΐαησ; «Α£ί:οηο1αάε1:» νεΓοεί£εη11ΐο1ιτ ^εδίεΓη αΒεηά αα£ άετ εΓδΐεη δεΐτε αηεεΓ άεΓ ΓηεΙΐΓδραΙτΐ- &εη υεοεΓδθ1ΐΓΪ£(; «Κοοδενεΐτ σεΓεΐΙ:, άεη Ραηΐίεη αα£ άαδ Ρα1νεΓ£αδδ ζα δετ,ζεη.... ϋίε υδΑ-ΡΙοΙΙε δοΐΐ Βε£ε1ι1 1»ε- Ιίθηιηιεη Ιιαοεη, εΐη ΙηΙεΓ- ηιεζζο ζα αΓΓαη^ΐεΓεη» είηε Με1άαη£ ααδ Νεν ΥογΙλ:, ίη άεΓ εδ ΗείδδΙ, άαδδ ααδ Κ,Γεί- δεη, άΐε άεηι ΡΓοεδίάεηΙεη Κο- οδενεΐΐ; ηαΐιεδίεΐιεη, νεΓΐααυεΙ, άαδδ Κοοδενεΐΐ άεη £εδ(:εη ΕηΙ- δθΐιΐαδδ οεΐίηηάετ. ΙιαΙ, αΐδ ηιοε&ΐΐοΐι άεη' ΚΓΪεβδζα δΐαηά ηιίτ: Όεαϋδοΐιΐ&ηά ΙιεΓ- οεΐζα£α1ΐΓεη, ατη ηοοΐι νοΓ εί- ηειη £ϊϊγ Όεαΐδθΐιΐαηά δΐε^Γεί- οηεη Αθδοΐιΐαδδ άεδ Ρεΐάζα- §:εδ ΐηι ΟδΙεη ΐηι Κτΐε&ε αη άεΓ δείΐε Εη&ΐαηάδ ζα δΐεΐιεη. Ζα άίεβεηι Ζννεοΐί Ηατ Κ,οο- , ννΐε άίε Μεΐάαη^ 1>β-
  οεΐηι
  Ρα1ΐΓεΓΐιααρίςααΓ(;ΐεΓ, ιγ. ^α1^
  ϋεΓ ΡίϊΗΓεΓ αηά Ο
  Βε£ε1ι1δηαβεΓ άεΓ
  εηιρ£ίη§- αηι ΌοηηεΓδΙαβτ ίη
  δείηειη ΗααρτςααηΐεΓ άΐε
  £ϋΓ ϋΐΓεη 1ιε1άεη1ια£ιεη Είη-
  δατζ βεΐηι Αη§π££ αα£ αί2 Ιη-
  δεΐ Κι-εΙα ηιίΐ άεηι ΚίΐΙεΓ-
  ΙίΐΓεαζ ααδ^εζεΐοΐιηεΐεη Αη-
  §:ε1ιοεΓΪ§-εη άεΓ Ραΐΐδςΐιΐπη-
  Τπιρρεη αηά άεΓ Οεοΐτ^-
  5]αε£εΓ. ΜΐΙ αηετΐίεηηεηάεη
  λΥοΓΐεη άαηΐχΐιε άεΓ ΡαΙΐΓει·
  άεη Κι-ετα1ί£ειηρ£εΓη, αη ϊ
  δρΐΐζε άεηι Βε£ε1ι1δ1ιαυεΓ άεΓ
  Ραΐΐϋοΐιΐπητΐ'αρρεη, Οεηεταΐ
  άεΓ Ρ1ΐε§·εΓ δΐαάεηΐ αηά άεηι
  ΟεηεΓαΙηιαρΓ Κ.ίη§·1, Κοηι-
  ιηαηάεαΓ εΐηεΓ Οε5ΐΓ»;5άίνΐ-
  δίοη.
  ίΟΗΝυδΤΕ
  Τ&σ;ε1όηηε ϊ
  _βΓ ιιηά
  νεΓάεη άΐε
  άετζείΐ £αΐ£ΐ£εη Ταβεΐόΐιηε
  {ϋΓ ΗαηάννεΓΐςεΓ ιιηά
  Ζιηιπιεπεατ.ε
  Τ 5 ο
  ,. Ι5Ο
  \;εΪ5δραΙ:ζεΓ
  ΑΛείΙεΓ
  Κιμ{τ ννα^ επ ίαΙΐΓεΓ
  ί
  ΒΛπιρ£ννα1ζεηΓϋ1ΐΓεΓ
  ΐΙΟ
  : ΙΟ
  90—100
  1υο
  ΐ,η
  12Ο
  ία, ά.«η. 12. 7. 41.
  ΤΓιΓ.
  τ.
  ΙΙ8Α—
  δα?τ, Εΐηηεΐΐεη
  Ρΐοίτε άεη Βε£εΗ1
  οΐιηε νναΓηαβ: 3αί ^εάεδ άευι-
  δοΐιε υ—ΒοοΙ Ρΐα^ζεαβτ οάεΓ
  ΚΓΐε^δ5α1ιΐ££ ά»δ Ρεαετ ζα
  εΓοεί£ηεη. δοΐΐΐε είηε &α£ άίε-
  δε νν/εΐδε οΐιηε ν^Άτηηβ ΰ6εΓ-
  Γαβοΐιεηά 3Π8"ε
  Είηΐιείτ ϊη άεΓ 1>α§:ε ,
  άεη αηιειίΙναηίδοΗεη Ζυ-
  ηαοΗ Όεαΐδοΐιΐαηά Μεΐ-
  ζα εΓδΙβιεη, βο οεαυδί-
  άίε 3τηεΓί1ίαηί$ο1ιε Κε-
  ? άεη Αηκπίί ζο Ιεα^-
  ηεη αηά άίε δαοΐιε 3Ο άαΓζα-
  δΐεΐΐεη, αΐδ ννεη είηε
  ο1ΐδε1αη£ ηιίΐ;
  δΐΓείΐ:κΓ*£ΐ:εη νοΓΐΕε^ε. δοΐ-
  11ε Ιιίη^ε&εη είη
  αηρΓονοζίεΓΐεΓ
  Αη^Γίίί είηε
  ΗεΓνοΓΓαίεη, ννίΐΐ
  Κοοδενεΐΐ, είηεη άεαΐδθΐιεη
  £εδΙδΙε11εη υ,ηά οηηε
  άεη
  ιηίβτεη.
  Ιιοτά ΑΙβχαηάβΓ
  άΐε
  οίοςΐίΐιοΐηι, 17. Τυ.1ί.
  ϋεΓ ετδΐε ^ο^ά άεΓ οπΐί-
  δοΐιεη ΑάηιίΓΛΐίΓαετ:, ^ο^(^ Α-
  ΙεχιηάεΓ, ηίεΐΐ ννίεάεΓ είηιηΐ3ΐ
  εΐηε Κεάε. υ. ά. δ3^ΐε εΓ, άεΓ
  δεΐιΐΐηιηΐδΐε Τείΐ άεδ
  ΙΪΓ&Ι ηθθΐΐ νΟΓ ϋΠ5.
  ΙείΙεΙε εΓ άίε ^
  εΐηεδ ηοοΐι ^ΓςεδδεΓεη ιιηά
  η|Εΐη5Λί:ζεδ
  Εη^ΐαηάδ 3Ο,
  &ηά αηά άΓίη&ΗςΗ δεί.
  ^ο^ά ΑΙεχπηάεΓ δα^Ιε ννεί-
  , νοηι Αΐΐαηΐίΐς Ιιεεη^ε ηη-
  ^2^2η ασ, υηά ιαεηη ιμϊγ
  άΐε υ-ΒοοΙε ηηά άίε Ρετη-
  1££1
  ΚΓα£ΐ
  τυεηη
  ιιιεηη
  5ίο1ι
  εηΐιαίοΐίεΐη..
  V^Ε^»;1ε^η
  Εΐοηοηΐααΐ) νεΓϋεηεη
  Γ, 17.
  Ο
  θΓ άεΓ λνεΐιηηαοΐιΐ
  ΐιβΗ ηεαΐε ίαΓ ίΗΓεη Ηβΐ-
  ηιαΐι^επ ΕίηβαΙζ ΐηι Ολ-
  ι^ ίοΐβτεηαβη Ο££ίζίεΓεη
  άεδ ΗεεΓεδ υηά άεΓ ^α£^ν^-3{.
  ιο1ιεηιαα1) ζαηι Κίϊ-
  άεδ ΕίδεΓηεη Κτεα-
  ζεδ.
  ιΙβΗαΙ^Γ είηετ
  , Ο6ηεΓα1ο5εΓ5ΐ
  Βε£ε1ιΐ5ΐ,αοεΓ εΐηετ
  Ηοιΐι,
  άεηι ΚοηηηαηάΐεΓεηάεη Οε-
  οΓαΙ είηβ8 ΡΗβκβΓΐςοΓρί! Οε-
  νοη
  ο εΓΐι12ΐ*εη αίβ Μίιΐεΐΐαη^ ϋϋ,τ
  αι.· βΓίοΐ«τΓΡ >Γΐοίηιιη{Γ ι
  Τβιβ™»ηι_
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Χανιά 19 Ιουλίου 1941
  Αί έπιχειρήσεις
  είς τό Ανατ. μέτωπον
  Αί κατά τής Αγγλίας άεροπορικαί έπιθέσεις
  Περιλήψεις των ανακοινωθέντος τής 15,16 καϊ 17 Ιουλίου
  250
  ΣΥΝ
  10 ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΙ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ
  ΙΣΙΙ
  ΥΣ
  ΥΣ
  Τό εκδοθέν Γερμανικόν ά- Ι
  νακοινωθέν τής 15 Ιουλίου '
  αγγέλει σταθεράν επί τα
  πρόσω εξέλιξιν των έν Ρωσ¬
  σία έπιχειρήσεων.
  Είς τόν εναντίον τής Με-
  γάλης Βρεττανίας άγώνα ή
  Γερμανική άεροπορΐα έβομ-
  βάρδισε τό Χούλ προξενή-
  σασα πυρκαΐάς καταβυθίσα- !
  σα καί έν εμπορικόν πλοΐ- Ι
  όν 6000 τόννων.
  Είς την Βόρειον Άφρικήν
  έπιθετική δραστηριότης τής
  Γερμανικής άεροπορΐας.
  Άεροπλάνα ωσαύτως έ-
  βύθισαν δύο φορτηγά, 12.000
  τόννων συνολικώς, είς την
  διώρυγα τοθ Σουέζ καί έ·
  προξένησαν βλάβας είς ετέρα
  δύο.
  Κατ' απόπειραν έπιθέσεως
  Αγγλικών άεροπλάνων κατά
  τό διάστημα τής Ημέρας κα-
  τερρΐφθησαν υπέρ την Μάγ'
  χην 13 Άγγλικά άεροπλάνα.
  Γήν νύκτα ό έχθρός έρρι¬
  ψε έκκρηκτικός καί έμπρι-
  στικάς βόμβας είς Βορειοδυ·
  τικήν Γερμανίαν πρό παντός
  δέ είς τό Άννόβερον. Ό ά·
  μαχος πληθυσμός έ'σχε νε-
  κρούς καί τραυματίας.
  Τα καταδιωκτά νυκτός καί
  τό άντιαεροπορικόν πυρο9ο-
  λικόν κατέρριψαν 7 έκ των
  Αγγλικών άεροπλάνων.
  Είς τό ανακοινωθέν τοθ
  ΓερμανικοΟ στρατηγείου τής ι
  16 Ιουλίου αγγέλλεται, ή είς '
  άλλην στήλην δημοσιευομένη ι εροδρόμια είς την Κεντρι-
  Λ·*ν%,Α.ιιλ Ιίίι/νι./·Α/ν/ι νιιιητι. Ι νλυ * Δ /ν λ ίη ν/ ι'ιηΑητΓνη
  άπονομή Ιδιαιτέρας τιμητι
  κης διακρίσεως είς τόν ανώ¬
  τερον αξιωματικόν άεροτ')-
  ρον Μέλδερς.
  Είς τό άναχολικόν μέτωπον
  αί έπιχειρήσεις έξακολου-
  θοθν εύνοϊκώς διά τα Γερ-
  μανικά στρατεύματα.
  Είς πολλά μέρη άπεκρού-
  σθησαν μετά αΐματηρών άπω
  λειών άπηλπισμέναι Ρωσσι-
  καί άντεπιθέσεις.
  Είς τόν έναντ.ον τής Με-
  γάλης Β( εττανίας άγώνα ή
  άεροπορία έπροξένησε βλά¬
  βας είς 2 μεγάλα φορτηγά
  πλοΐα^,καί έβομβάρδισε κατά
  την νύκτα τόν λιμένα τής
  Μάργκεϊτ.
  Ό έχθρός έρριψε κατά την
  παρελθοθσαν νύκτα δι* α¬
  σθενών δυνάμεων μικρόν α¬
  ριθμόν έμπρηστικών καί έ-
  κρηκτικών βομβών είς την
  Δυτικήν Γερμανίαν. Τα κα·
  ταδιωκτικά νυκτός κατέρρι¬
  ψαν 3 έκ των έπιτιθέντων άε-
  ροπλάνων.
  Είς τό ανακοινωθέν τής 17 Ιου¬
  λίου άναφέρονται τα έζής :
  Είς την σαλασσίαν περιο¬
  χήν τής "Αγγλίας τα άερο¬
  πλάνα μας κατεδύδισαν έν
  εμπορικόν ατμόπλοιον 3000
  τόννων καί έπροξένησαν σο
  βαράς βλάβας είς έτερον
  φορτηγόν σκάφος.
  Κατά την παρελθούσαν
  νύκτα έβομβαρδίσδησαν ά-
  κήν "Αγγλίαν, ύπόστεγα
  καί έγκαταστάοεις ένεπρή-
  σδησαν καί έκρήζεις έπ.η-
  κολούβησαν.
  Έτερα σμήνη έβομβάρ-
  δισαν τάς στρατιωτικάς έγ-
  καταστάσεις τού λιμένος
  τού Γιάρμουδ. Κατά την
  νύκτα τής 15 πρός την 16
  "Ιουλίου, σμήνη γερμανικόν
  άεροπλάνων έβομβάρδισαν
  τόν λιμένα τού Σουέζ καί
  έπυρπόλησαν άποδήκας πε-
  τρελαίουείς τήννοτίαν έξο-
  δον τής διώρυγος τοθ Σου¬
  έζ.
  Κατ' απόπειραν αγγλικήν
  άεροπλάνων όπως έππε-
  βοϋν κατά την διάρκειαν
  τής ημέρας εναντίον των
  Όλλανδικών άκτών, τα
  περιπολικά μας κατέστρε¬
  φον 6 καί τό άντιαεροπο-
  ρικόν πυροβολικόν 3 έκ των
  έχδρικών άεροπλάνων.
  Βρεττανικά άεροπλάνα
  έρριψαν κατά την παρελ-
  δοΰσαν νύκτα μικρόν [άριδ-
  μόν έμπρηστικών κα! έκρη-
  κτικών βομβών είς ωρισμέ¬
  να μέρη τής βορειοδυτικής
  Γερμανίας. Προξενήδησαν
  μικραί μόνον ζημίαι. Κατα-
  διωκτικά νυκτός καί τό άν¬
  τιαεροπορικόν πυροβολικόν
  κατέρριψαν 3 των έπιτεδέν-
  των Βρεττανικών άεροπλά¬
  νων.
  ΔΙΑΤΑΓΗ
  ΝΟΜαΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Πρός
  Τα Ιωματεϊα τού 'Ε&νι-
  κοθ ΈργατοϋπαλληλικοΟ
  Κέντρου.
  Έ ν τ α Ο δ α
  Έντέλλονται άπαντες οί εργά¬
  ται καί τεχνίται των κάτωθι Έ-
  παγγελμάτων άσχολούμενοι ή μή
  είς εργασίαν, όπως καθ" εκάστην
  πρ >>Ταν περΐ ώραν 6 1)2 προσέρ-
  χονται είς τό Εθνικόν Έργατοϋ-
  παλλπλικόν Κέντρον ΝομοΟ Χα¬
  νίων καί παρουσιάζοντα! ενώπιον
  τοθ Προέδρου τοθ ώς βνω Κέν¬
  τρου κ. Μιχαήλ Μαρκουλάκη, ϊνα
  λαμβάνωσι διαταγάς, σχετικάς
  πρός την εργασίαν ή ό'<οία τυχόν θέλει άνατΐθεται είς αύτούς επί πληρωμη" έκ μέρους των Γερμανι¬ κήν "Αρχών. *Η μή προσέλευσις θά έπισυρο , την τιμωρίαν των άπειθούντων. | •Η Ισχύς τής παρούσης άρχεται άπά τής 17ης τρέχοντος μηνός. Έν Χανίοις τη 1ό "Ιουλίου 1941. Ό Νομάρχης Χανίων ΕΡ. ΠΕΡΜΑΝΣΛΑΓΚΕΡ Σωματεϊα 1) 'Υποδηματοεργατύν, 2) Ξυ- λουργών Οίκοδομών, 3) Κτιστων, 4) 'ΥδροελαιοχρωματισΓών, 5) 'Εργατών Λιμένος, 6) Βυρσοδεψερ γατων, 7) Όδηγών αύτοκινήτων, β) 'Εργατών επιπλοποιών, 9) Μη- χανοτεχνιτών Σιδηρουργόν, 10) 'Εργατών Βιομηχανίας, 11) Ραπτερ γατων, 12) Μωσαϊκών Πλακών, 13) Μυλεργατών Σούδας, 14) 'Ερ- γατών παραλΐας καί άποβάθρας, 15) 'Εργατών έκδορέων, 16) Φορ- τοεκφορτωτών ξηρας, 17) έλευδέ- ρων έργατών, 18) Ίδιωτικών ύ· παλλήλων,19) λευβούχων. |Κατ6πιν τής ώς δνω διαταγής ό κ. Πρόεδρος τοθ 'Εδνικοεργα- τοϋπαλληλικοθ Κέντρου Χανίων έπηύθυνε την κάτωθι εγκύκλιον). Πρός "Απαντας τούς Εργάτας κα! Ίδιωτ. ύπαλλήΑους τής πόλεως Χανίων. 'ΕκτελοΟντες διαταγήν τοθ κ. Νομάρχου.Χανίων προσκαλούμεν άπαντας τοίς εργάτας Χανίων έρ- γαζομένους καί μή καδύς καΐτούς ίδιωτικούς ΰπαλλήλου;, δπως κα&' εκάστην πρωίαν παρουσιάζοντα) €ίς τό "Εργατικόν Κεντρον, 6δός Χάληδων (παρά τα ΤυπογραφεΤα «Κήρυκος») ϊ"να λαμβάνουν έντο- Αάς πρός ανάληψιν εργασίας, ατ*σί 4πι πλη- ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ _ ΑΗΜ0ΠΡΑΣΙΑ2 Έκτίθεται είς πλειοδοτι¬ κήν δημοπρασίαν ένεργη- θησομένην είς τα γραφεΐα ημών την 6ην Αύγούστου 1941 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 5—6 μ.μ. ή ένοικία- σις των ακολούθων άκινή- των: Ιβν Τής ύπ' αριθ. 557 οί- κίας όδός Χάληδων 2ον Τοΰ ύπ' άριθμ. 558 κατ)τος όδός Χάλ·*δων 3ον) Τής ύπ' αριθ. 1000 οικίας συνοικ. Καστέλλι 4ον τής ύπ' άριθμ. 1426 οικίας όδός Κολάτα 5ον των 2)8 τοΰ ύπ' άρ. 2537 κατ)τος όδός Χάληδων 6ον Τής ύπ' άρ. 2460 βο· σκής είς Κατσιγιαννιανά _ελίνου 7ον Τής ύπ' άριθμ. 3648 οικίας Κολάτα δόν Τοΰ ύπ' άριθμ. 3456 - 60 μετοχίου χασάν Σάραφ μέ 432 έσπεριδοειδή, 363 έ- λαιόδ. 25 στρέμ. αγρόν καί 3 1)2 ποτιστικόν είς Παχια- νά 9ον Των ύπ' αριθμών 2368, 2374 καί 4790 άγροκτημά- των μέ 56 έλαιόδ. είς "Αγι¬ ον "Ιωάννην ΙΟον τού ύπ' άρ. 3972 πε- ριβολίου μέ 89 έαπεριδοειδή 8 έλαιόδ. καί 13 καρΓ,ορόρ* είς Παχιανά Άνοικτή Βρύσι Οί οροι ετοιχοκολλήθη- θησαν είς τα Γραφεΐα ημών καί τό Δημαρχείον. Έν Χανίοις τή 17 Ιουλί¬ ου 1941 Ό προϊστάμενος Γραφεί- ου Διαχ)σεω; Άνταλ)μων ΚΙΜΩΝ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ρμ;ι έκ μέρου; των Άρχων. 'Ελπίζω δτι άπαντες οί εργάται 8ά συμμορφοθωσιν πρός την ανω¬ τέρα διαταγήν, πρός αποφυγήν συνεπειών, αΐτινες θά είναι σκλτ) ραΙ. Ό Πρόεδρος Τού "Εργατ. Κέντρου Χανίων. Μιχαήλ Μαρκουλάκης ΠΙΝΑΞ Έμφαΐνων τα ήμερομίσδια τεχνιτών καί έργατύν [Κατωτέρω γνωστοποιοθνται τα σήμερον ίσχύοντα ήμερομίσθια διά τεχνίτας καί εργάτας :] Μορα »Ος δραχμ. 150 ΚτΙστη'ς » 150 Έφαρμοστής » 160 Σιδερδς » 150 Σοβατζής » 150 Μπογιατζής » 150 Βοηθός τεχνιτού » 110 Άρχιεργάτης » 110 Έργάτης » 90-100 Όδηγός αύτοκινήτου 150 Βοηθός » » 100 Όδηγός όδοστρωτήρος 250 Μηχανικάς » 150 Βοηθός » » 120 Άρχιμιναδόρος » 160 Μιναδόρος » 140 Λατόμος » 120 Σκυροθραύστης1 » 100 Όδηγός κάρρου » 120 Χανιά 12. 7. 41 ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ό "Ιατρός κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΓ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ έπανήρχισε τάς ερ¬ γασίας τού, δεχόμενρς είς τό νέ¬ ον "Ιατρείον τού καδ'έκάστην. Τό νέον "Ιατρείον είναι παραπλεύ¬ ρως τού παλαιοθ, κα) ακριβώς ά¬ νωθεν τοθ Φαρμακείου τοθ κ. Μανιουδάκη. Άριθμός τηλεφύνου 2.22 Ο ΑΑΕΥΡΡΜΥΑΟΣ Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι ήρ¬ ξατο λειτουργών είς Λϊυυρνιές ό άλευρόμυ- λος τού Αναστασίου Στρατουδάκη, επί άμοι- 6ή 1Ο ο)ο επί των άλε- Οομένων αίτου καί κρι- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ! μακ.ρ<3; π.Ιρ.ς διαθέτων ώρας αναλαμ6άνει την τήρησιν Γερμανικής Άλληλογρα· φ άς σοβαρών 'Εμπορ,κών Οϊκων, Τραπεζών κλπ. Πληοοφορ'αι Με- τοζά 64 ("Εναντι κήπου). Διαδέτει «.αί ή ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ιουλίου.- Ώς πληρθφορείται ή «Μα¬ τέν», παρά τοϋ ίδιαιτέρου άνταποκριτοΰ της, ή Κομιν ιέ-)ν είχεν είς την Γαλλίαν 30000 μισθωτούςπράκτορας, έξ ών αί 25.000 κατέστησαν ήδη άκίνδυνοι. Ή ιδία εφη¬ μερίς άναγράφει ότι ευθύς μετά την αναχώρησιν τής Σοβιετικής, Πρεσβείας, γε¬ νομένης ερεύνης είς τό οίκημα δπου έστεγάζετο αυτή ευρέθησαν δΰο κιβώτΐΓ πλήρη στοιχείων ά- ποδεικνυόντων δτι τα Σο¬ βιέτ, καλυπτόμενα όπισθεν τής διπλωτικής άσυλίας, έ- νήργουν τρομεράν μπολσε- βικικήν προπαγάνδαν. Είς ενα ύπόγειον ευρέθησαν έ- πίσης τα λείψανα ενός μυ· στ»κοΰ πομποΰ άσυρμά- του· Ό Τουρκικός τύπος άπαντα είς τόν Λιτβίνωφ ΑΓΚΥΡΑ 18.-Ό Τουρκι¬ κός τύπος διερωτάται: διατί ό άλλοτε ύπουργός των ε¬ ξωτερικών τής Σοβιετικής Ενώσεως Αιτβίνωφ ωμίλη¬ σεν άπό τόνραδιωφων.σταο- μόν τής Μόσχας, "ΑγγλιστΙ, επιτεθείς κατά τής Τουρ- κίας; Ό Λιτβίνωχρ, κατά την γνώμην τπϋ Τουρκικοΰ τύ- που,μή κατέχων ύπεύβυνον δέσιν δέν λαμβάνεται ήδη ϋπ' όψιν. Πάντως ή Τουρ- κία,έπαναλαμβάνει ό τύπος, ηκολούθησε σταθεράν πο¬ λιτικήν άπ' άρχής τής πο- λεμικής συρράξεως, πολιτι- κήνήτις άπέβλεπεν1)είς την προάσπισιν τής έδαφικής της άκεραιότητος, 2) είς την αυστηράν τήρησιν των υποχρεώσεων της απέναντι των συμμάχων της καί 3) είς την συνέχισιν των φιλικών της σχέσεων μετά τής Γερ¬ μανίας. Αί έπιχειρήσεις είς τήνβόρειον'Αφρικήγ ΡΩΜΗ 18.—Ό είς τό βο- ρειοαψρικανικόν μέτωπον ά· πεστα'.μένος τοθ Πρακτο- ρείου «Στέφανι» μεταδίδει τα εξής: Ωρισμέναι "Αγγλι¬ καί δυνάμεις όρμηθεΐσαι έκ Τομπρούκ ήλθον είς επαφήν μετά Γερμανοϊταλικής περι- πόλου. Κατά την σύγκρουσιν ταύτην εφονεύθη είς "Αγγλος άξιωματικός 'ίί δέ έξορμή- σασαι Αγγλικαί δυνάμεις έτράπησαν είς φυγήν έγκα- ταλί.ί|)ασ Ι καί νεκρούς. Ή άεροπορία τοθ Άξο- νος κατά την 15 "Ιουλίου £- δρασεν επιτυχώς καταβυθΛ· σασα είς τα άνοικτά τοθ Σο- λούμ 2 έμπορικά πλοΐα. Ή Ίταλική άεροπορία συ¬ νεχίζουσα την δράσιν της έβομβάρδισε τό Τομπρούκ, επετέθη ^κατά τής Μάλτας, κατά τής Μάρσα-Λούχ καί έπληξε σοβαρώς εχθρικόν πλοΐον είς τα άνοικτά τής Μάροα—Ματρούχ. 'Ομολογοι μ*νως σφοδρά υπήρξεν Γ,ή έχθρική άεροπο· ρική επίθεσις κατά τής Βεγ- γάζης καί τής Τριπόλεως. Επίθεσις κατά τού Σουέζ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.—Τό ημι¬ επίσημον Γερμανικόν Πρα¬ κτορείον πληροφορεΐται δτι μΐα έκ των σπουδαιοτέρων άεροπορικών έπιχειρήσεων αΐτινες διεξήχθησαν κατά τόν μήνα Ιούλιον υπό τής Γερμανικής άεροπορίας είναι ασφαλώς καΐ ή διενεργηθεΐσα την 13—14 Ιουλίου δι" άερο- ΙΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 "Ιουλίου. Ό Φύ- ρερ καί άνώτατος άρχηγός τού ΓερμανικοΟ Ιτρατοΰ απέστειλε τό κάτωθι χειρόγραφον έγγραφον πρός τόν άντισυνταγματάρχην Μέλδερς : ΣτρατηγεΤον τοΰ Φύρερ 15 "Ιουλίου. Κύριον Άντισυνταγματάρ¬ χην Μέλδερς διοικη¬ τήν σμηναρχίας Ιάς άποστέλλω τάς πλέον έ- καρδΐους μου ευχάς επ) τή ση- μερινή 5η νέα άεροπορική νί¬ κη σας. Μέ την επιτυχίαν αυτήν •ςατερρίψατε κατά τόν άγώνα αυ¬ τόν υπέρ τής ελευθερίας τος Με- γάλης Γερμανίας 101 έχθρικά, συμπεριλαμβανομένου δέ καί τοθ άριθμοΰ των έπιτυχιών σας είς τάν Ισπανικόν εμφύλιον πόλεμον, ύπήρξαιε 115 φοράς νικητής είς άερομαχίας. ' .... 'ϋκτιμών την π ντοτε ήρωιεήν συμβολήν σας είς τόν άγώνα διά την ελευθερίαν τοθ λαοθ μας καί είς αναγνώρισιν τής μεγάλης άξί- ας σας ώς άεροπόρου, άπονείμω είς υμάς, ώ; πρώτον άζυματικόν τού ΓερμανικοΟ στρατοθ, την υ¬ ψηλοτέραν διάκρισιν τής άνδρεί- άς, τα διάσημα φύλλου δρυάς με¬ τά ζιφών καί άδαμάντνν είς τό παράσημον τοΰ σιίη^οϋ σταυροϋ. Μετά των εύχαριοπών έμοθ καί ολοκλήρου τοθ Γερμανιχοϋ Λαοθ ένώνω τάς καλλιτέρας ευχάς μου διά τό μέλλον σ< ς 'Υμέτςρος ΑΔνΛΦΟΙ ΧΙΤΛΕΡ πλάνων καθέτου έφορμήσεως εναντίον τοθ Σουέζ. Τα άπο· τελέσματα τής έπιχειρήσεως ταύτης υπήρξαν τα εξής: Κα· τεστράφησαν 3 δεξαμεναί πετρελαίου καί £ν πλοΐον χωρητικότητος 12.000 τόννων δπερ ευρίσκετο είς την έξο· δόν τής δ.ώρυγος. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΠιΓ^* ! Παρακαλεϊται ό γνωρίζων τι πε- ρΐ τής τύχης τοθ μαθητοθ Χωρο- φύλακος "Ιωάννου Άντα'ν. Κον- τογιάννη, δπως είδοποιήση σχετι¬ κώς ή τόν πατέρα αύτοθ κ."Αν¬ τώνιον Κοντογιάννην Μέγαρον Σπυράκη, Πειραιδ, > τόν Χαρίλαον
  Κ. Τσακίρην Πάστ Ρεστάντ Χανιά.
  — "Επίσης παρακαλοθνται οί γνω-
  ρίζοντες τι περΐ τής τύχης τοθ
  Στρατιώτου Ελευθερίου Σαρλα,
  κλάσεως 1740, έκπαιδευομένου είς
  Ναύπλιον καί διαμένοντος τελευ¬
  ταίως είς Άγυιάν,νά είδοποιήσουν
  σχετικώς τόν κ. Άλβ. Μ. Μινέρ-
  βον Ε. Βενιζέλου 1?, Χανιά.
  —"Επίσης παρακαλεΤται ό γνω-
  ρίζων τι περΐ τής τύχης τοθ Δεκα¬
  νεύς ΧρήστουΓ.Πασχαλίδη άνήκον
  τος είς τό όον Τάγμα 3ον Λόχον
  Ρεθύμνης, εύρισκομένου έν Χανί¬
  οις κατά την κατάληψιν τής Κρή¬
  της, δπως ειδοποιηθη τόν κουνιά-
  δόν τού Δημήτριον Άϊναλάκην
  όδός Κεντρική αριθ. 53 ΚαφενεΤον
  Ματθαίου "Ανδρεαδάκη Χανιά.
  —'ΕπΙσης παρακαλεΐται ό γνω·
  ρίζων τι περΐ τής τύχης τοθ Ιω¬
  άννου Κουριεντά<η ή Ντερνάκη νά ειδοποιηθη την σύζυγον τού Στυλιανήν Κουργεντάκπ είς Νΐπ- πος Άποκορώνου. —"ΕπΙσης παρακαλείται ό γνω- ρίζων τι περί τή; τύχης τοθ Άρι- στείδη ΤσΙκα ύπηρετοθντος είς τό Σώμα τής Άεροπορία;, δπως εί- δοποιήοη τα υοοφεΤο μος. ΑΓΓΕΛΙΑΙ Ό "Ιατρός Μενέλοος Μ. Ξενου- 56κης έγκατασταθε'ς είς τό Νεον ',ατρεΤον τού παρά την οδόν Νό¬ ελ αριθ. 21 δέχετοι τού; πελάτας τού υς καί πρότερον.
  Σελίς 4η
  -ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  19 Ιουλίου 1941
  Είς τό Ανατολικήν μέτωπον
  9 έκ. οτρατιωτών έχου ν έμπλακή
  είς άγώνα άνευ προηγουμένου
  Είς τόν άγώνα έρρίφβησαν αί
  τελευταίαι Ρωσσικαί έφεδρεϊαι
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓ£ΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΙζΡ
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ·
  μανικοο στρατοϋ ανακοινοί:
  . Ή διοίκησις τού Σο-
  βιετικοΰ στρατοΰ προσ-
  παθεϊ ν* σταματήση την
  ορμητικήν έφοοΌν των
  Γερμανικών στρατευμά-
  ΐων καί των συμμάχων
  των, ρίπτουσα είς τόν ά¬
  γώνα τάς τελευταίας έφε-
  δρείας της. Είς ολόκλη¬
  ρον τό άνατολικόν μέτω¬
  πον ή μάχη ευρίσκεται
  είς αποφασιστικήν φάαιν.
  »Ένν4« έκατομμύρια στοα
  τιωτών έχουσιν έμπλακή
  είς Ινα άγώνα, ό οποίος
  βίς έκτασιν ύπβρβαίνει
  πάντα προηγούμενον είς
  την Ιστορίαν.
  Μεγάλαι έπιτυχίαι
  γρ&φονΤαι.
  Είς την νοτίαν ρ
  γα τα γβρμανικα καί ρου
  μανικά στρατεύματα κα¬
  τέλαβον τό Κισινέφ, πρω
  -·>ουσαν τής Βεσσαρα·
  οίας.
  Βί.Ρ"λ;ΝΟΝ, 18.—Τα Γερμανι¬
  κόν Στρατηγείον ανεκοίνωσε τα
  εξής :
  'Από προχθές την πρωΐαν
  μία τεραστία μάχη διεζάγε·
  ται είς τό άνατολικόν μέ¬
  τωπον. Είς την μάχην αυ¬
  τήν, όμοία τής οποίας δέν
  άναφερεται είς την ιστορί¬
  αν δλων των πολέμων καί
  δλων των έποχ'ών, συγκρού
  ονται 9.000.000 άνδρες !
  'Από την μάχην αυτήν θά
  κριθή τό μέλλον τής Εύρώ-
  πης. Ή Γερμανική επίθεσις,
  ήτις ήρχισεν άπό τριών έβ-
  δομάδων, έφθασε χθές είς
  τό άκρον άωτον τής δυνά¬
  μεώς της. ΟΊ Ρώσσοι, άνα-
  θέσαντες την άρχιοτρατη-
  γίαν καΐ διεύθυνσιν των ε-
  πιχειρήσεων είς τούς Βορο-
  σίλωφ κα! Τιμοσέγκο, προ-
  σπαβοΰν, διά τής χρησιμο¬
  ποιήσεως τού πεζικοϋ, νά
  συγκρατήσουν την φοβε¬
  ράν πίεσιν άφ' ενός των
  γερμανικών άρμάνων καί
  νά κερδίσουν χρόνον
  άφ' ετέρου.
  Έξ άλλου τό ημιεπίσημον
  Γερμανικόν Πρακτορείον
  πληρθφορεϊται, έξ έγκύρου
  πΠΥήζ» Οτι ° Σοβιετικάς
  στρατός βορείως τού Κιέ-
  βου προσπαδεϊ, διά συνε-
  χών έπιθέσεων τεραστίων
  δυνάμεων πεζικοΰ, νά συγ¬
  κροτήση τόν Γερμανικόνδγ-
  κον καΙ νά δώση καιρόν
  είς τα άρματά τουμάχης νά.
  δράσουν.
  Είς μίαν σύγκρουσιν, ό¬
  πως τηλεγραφεΐ ό είδικός
  πολεμικός απεσταλμένος
  τού ημιεπισήμου Γερμανικού
  Ποακτορείου, αί προελαύ-
  θϋ^-ΐ Γερμανικαί δυνάμεις
  κατέλαβον τό φρούριον
  Πολόσκ. "Ακολούθως, προ-
  χωροϋσαι έκ δύο πλευρών,
  περιεκύκλωσαν την πόλιν
  τοϋ Πολόσκ, ή όποία κεί¬
  ται ανατολικώς τοϋ ποτα-
  μού Ντούνα,όλίγον δέ έξω¬
  θι αυτής ήλθον είς σύγ¬
  κρουσιν μέ τάς κυρίας Ρωσ-
  σικάς δυνάμεις. Ή μάχη υ¬
  πήρξε σκληρά εκατέρωθεν,
  άλλ' έστεψε τα Γερμανικά
  δπλα διά μιάς λαμπράς νί¬
  κης. Οί Ρώσσοι άφηκαν επί
  τού πεδίου τής μάχης 1000
  νεκρούς, οί δέ ΓερμανοΙ
  στρατιώται συνέλαβον αίχ-
  μαλώτους ετέρους 1000 Ρώσ-
  σους, μεταξύ των οποίων
  καί τόν διοικητικήν μιάς σο-
  βιετικής μεραρχίας.
  Είς άλλο σημείον τής δι-
  εξαγομένης τεραστίας μά·
  Γι ι
  Ι
  χης διεξήχθη δραματικι-
  πάλη μεταξύ ϊλης Γερμαν-
  κοϋ Ίππικού καϊ ενός Ρωσ,
  σικοϋ συντάγματος πεζικοϋ
  ύποστηριζομένου υπό άρ-
  μάτων μάχης. Κατά την
  μάχην ταύτην ή ϊλη τού
  Γερμανικοΰ ϊππικοϋ ευρέθη
  άντιμέτωπος ύπερτερων
  Ρωσσικών δυνάμεων οί δέ
  ΓερμανοΙ Ιππεϊς κατελθόν-
  τες διεξήγαγον πεζομαχί-
  αν, δχι μόνον κατα των
  Ρώσσων πεζών άλλά καί
  κατά των άρμάτων. Είς τό
  τέλος τής μάχης ταύτης,
  ήτις διήρκεσε 7 ώρας, ή
  Γερμανική ΐλη, δι* ύπερκερα
  σμοϋ, έτρεψεν είς φυγήν
  τούς Ρώσσους καί κατε-
  στρεψε 4 έκ των 7 τάνκς,
  άτινα ύπερήσπιζον τό Ρωσ-
  σικόν σύνταγμα.
  Είς την περιοχήν τοϋ Κιέ-
  βου ό Γερμανικός στρα-
  τάς έξίτύπιοε,δΓ έπανε.λημ
  μένων τοπικών έπιθέοεων,
  τούς φρουροι'ς ίσχυ^ών έκ
  μπετόν άρμέ όχυρώσεων,
  άποτελουμένων έκ τριών
  όρόφων. Ή πάλη, ήτις διε¬
  ξήχθη είς ένα έκαστον των
  τριών τούτων όρόφων,ύπήρ-
  ξε σκληρά, οί δέ Ρώσσοι
  στρατιώται, οϋς εΤχον το-
  ποθετήσει έκεί οί Κομισά-
  ριοι, υπό την απειλήν των
  μυδραλλιοβόλων, ήσαν τε¬
  λείως έξηντλημένοι καί νή·
  στεις άπό τριημέρου.
  Έν συνεχεία τό ημιεπίση¬
  μον Γερμαν. Πρακτορείον
  ανήγγειλε σφοδράν επίθε¬
  σιν τής Γερμανικής 'Αερο-
  πορίας, ήτις έλαβε χώραν
  κατά τής Ρωσσικής πόλεως
  Τασκέν την 15 Ιουλίου, καΐ
  καθ' ήν αί προξενηθεϊσα
  ζημίαι υπήρξαν μέγισται.
  Διάφοροι είδήοεις
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 13.—Ή «εφημε¬
  ρίς τοΰ χρηματιστηρίου» σχο¬
  λιάζουσα τί)ν έκ νέου τοττοθέ-
  τησιν των πολιτικών επιτροπών
  είς τόν .Ρωσσικόν στρατόν π,α-
  ρατηρεϊ δτι ή Κυβέρνησις των
  Σοβιέτ έπανέφερε τό σύστημα
  τουτο, προκειμένου νά ζητήση
  ευθύνας άπό ·Γθϋς στρατιωτι-
  κοϋς παράγοντας, διά τάς άπο-
  τυχίας είς τό άνατολικόν μέτω¬
  πον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.-Τηλ)φοϋν
  έκ Βουκουρεστίου ότι συνελή¬
  φθη έκεϊ υπό τής Γερμανικής
  άστυνομίας δ ανταποκριτάς τοϋ
  πρακτορείου Χαβάς Ρουμανοε-
  βραΐος Νέγρε, διότι ένήργει
  κατσακοπείαν είς βάρες τής
  Ρουμανίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.—Τηλεγρα-
  φοΰν έκ Δαμασκοΰ ^τι μεταξύ
  ■ΐοΰ άρχηγοθ των Αύστραλια-
  νών στρατευμάτων κα'ι τοΰ ι άλ
  λου στρατηγοΰ Κατροΰ εδημι¬
  ουργήθη σοβαρόν επεισόδιον,
  επί τώ λόγω δτι ό στρατηγός
  Ούϊλσων δέν έπέτρΞψϊν είς τα
  ελευθέρα Γολλικά στρατεΰμα-
  τα νά παρέλαβον κΐί ταυτα
  κατά την κατάληψιν τής πόλε¬
  ως. Ό στρατηγΊς Ντέ Γκώλ,
  λαβών γνώ ιν ου έτ ε σοδίου,
  διαμαρτυρηθή πρός την Άγγλι
  κήν Κυβέρνησιν, διά την στάσιν
  ταύτην τοΰ στρατηγοϋ Ούϊλσω
  νος.
  ΒΙΣΥ 18. —Κατόπιν τής παραΐ
  τήσεως τοΰ δκικητοΰ 'Αλγερί-
  ου, ναυάρχου Όμπριάλ, ή διοί
  κησις τής πόλεως ανετέθη ?1ς
  χον στρατηγόν Βεϋγκάν.Ό Γαλ
  λικός.τθπος διερωτάται ήδη ε¬
  άν ό Όμπριάλ. μετά την παραί
  τησίν του-καΐ την έκ τής Γαλλ.
  Κυβερνήσεως αποχώρησιν τού
  οικ. ηούτ,αι νά παραμένη, έν
  Γαλλία ή δέον νά επανέλθη είς
  | τα έν Γερμανία: στρατόπαιδο-ν
  αΐχμαλώτων ;
  ΡΩΜΗ 18. — Τηλεγραφοθν έξ
  Άγκυρας δτι ή Τουρκική Εφημε¬
  ρίς «Τασβίφ Έφκιάαρ», σχολιάζου¬
  σα τόν τελευταίον λόγον τού
  Τσώρτσιλ, παρατηρεΐ ότι οδτος
  κατέχεται υπό μεγάλης νευρικό-
  τητος. Ή νευρικότης τού κ. Τσώρ
  τσιλ, γράφει ή έφημερΐο, φαΐνε·
  ται έκ των δσων εΤπεν ούτος.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.-Κατ· ανακοί¬
  νωσιν τοϋ ΆγγλικοΟ Ναυαρχείου
  κατεβυθίσθη υπό Γερμανικοΰ ύπο-
  βρυχΐου τό αγγλικόν έξοπλισμέ-
  νόν σκάφος «Λαίϊδυ Σόμερς»,
  8,094 τόννων, τό πλήρωμα τοϋ
  όποΐου, έζ 133 άνδρών, δΊεσώθη
  υπό ΙσπανικοΟ πλοίου.
  ΒΙΣΥ, 18.-Ή εφημερίς «Χρό-
  νος», ή όποία άπό τής άνακωχής
  έκδίδεται είς Λυών, σχολιάζουσα
  έν κυρΐω δρδρω την υπογραφήν
  τοϋ ΆγγλορωσσΐκοΟ συμφώνου,
  μεταξύ τοϋ Στάλιν καί τοϋ Στάμ·
  φορ Κρΐπ;, διαβλέπει δτι ή Σοβιε-
  τοαγγλική αυτή συμμαχΐα θά έπι-
  δράση τα μέγιστα είς την "Απω
  Ανατολήν.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ, 18.—Ή Ρου
  μανική ΆστυνομΙα, δΙ' ανακοινω¬
  θέντος της, έφιστά την προσοχήν
  τοθ Ρουμανικοϋ ΚοινοΟ επί τής
  συνεχιζομένη είς βάρος τής χ >
  ρας κατασκοπείας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.—Κατά την χθε
  σινήν έπιδρομήν τής άγγλκής
  άεροπορίας κατά τής Όστάνδης
  εφονεύθησαν 3^ άτομα καί έτρ ,ιυ
  ματίσθησαν 59.
  ι ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.—Ή Γερμανοϊ-
  ταλκή άεροτορία τής Β. Άφοικής
  έβομ6άρ5ισε σφοδρώς τάς βορεΙ-
  ως τοθ Σολούμ δέσεις των "Αγ¬
  γλων.
  ΦΕΛΝΤΚΟΜΑΝΤΑΤΟΥΡ 606
  ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  ( Άπαγορεύεττι είς άπαντας
  τούς "Ελληνας, έξαιρουμένων
  των είς τα στρατόπεδα συγ¬
  κεντρώσεως ευρισκομένων αίχ-
  μαλώτων πολέμου, δττωο φέρω¬
  σιν ειδή στρατιωτικής άμφιέσε-
  σεως, αδιάφορον άν τιρόκειται
  περί Γερμανικών, Αγγλικών ή
  'Ελληνικών τοιούτων. Ώς τοι·
  αθτα θεωροϋνται ωσαύτως αί
  Γερμανικαί,Αγγλικαί ή Έλλη-
  νικαΐ ενδυμασίαι χρώματος
  Τα άπηγορειιμένα ταυτα εϊ-
  δη στρατιωτικής άμφιέσεως δέ¬
  ον νά παψαδοθώσιν είς τούς κσ-
  τά τόπους Δημάρχους καΐ Προ-
  έδρους Κοινοτήτων, οίτινες δέ¬
  ον δπως καταγράψ^σι τα όνό-
  ματα των κατοίκων οίτινες θά
  παραδώσωσι τοιαΰτα. ΟΙ Δήμαρ
  χοι καί Πρό^δροι Κοινοτήτων
  οφείλουσι νά διαφυλάξωσι τα
  παραδοθέντα αυτοίς άντικεί-
  μενα, νά άναφέρωσι ττερί τής
  υπάρξεως τοιούτων είς τάς
  Γερμανικάς διοικήσεις τοϋ Νο-
  μοΰ ή εί; την Φελντκομανταν-
  τούρ καί νά κρατώσι ταυτα είς
  την διάθεσιν των Γ-ρμανικών
  Στρατιωτικών ύπηρεσιών.
  Τα άνω μέτρα δέν θί/ουσι τό
  δικαίωμα των 'Ελλήνων ύπαλ-
  λήλ,ον δπως φέρωσι κατά την
  υπηρεσίαν το^ν τίιν στολήν των.
  ΟΙ παριβαται τής ανωτέρο
  διατάξεως θά τιμωρηθώσι.
  Χανιά 1^-7-4!
  Ό Στρατιωτ. Διοιχητης -
  ΚΛΟΥΚ
  Αιαταγή
  τοϋ Ροθσβελτ
  πρόςτό Άμερικανικ, Ναυτικόν
  'Έδωσεν εντολήν όπως
  των Γερμανικών μοναδω
  άνοίγωσιν πϋρ εναντίον
  ν άνευ προειοοποιήσεως
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 18 Ιουλίου.
  —Ή ευρύτατα διαδεδομένη
  Σουηδικήέφημερίς «Άφτονμ-
  πλάντετ» έδημοσίευσε χσές
  την εσπέραν είς την πρώ¬
  την σελίδα καί υπό τόν πο·
  λύστηλον τίτλον: «Ό Ροΰσ-
  βελτ έτοιμος νά άνάψη την
  θρυαλλίδα είς τό βαρέλιον
  τής πυρίτιδος.... Ό άμερικα-
  νικός στόλος έλαβε την εν¬
  τολήν νά δημιουργήση άν-
  τιπερισπασμόν»εϊδησιν, προ
  ερχομένην έκ Νέας "Υόρ¬
  κης, καθ" ήν οί πρός τόν
  πρόεδρον Ροΰσβελτ προ-
  σκείμενοι κύκλοι διέδωσαν
  δτι ό Πρόεδρος έλαβεν
  την στεράν απόφασιν δπως
  φέρη την Αμερικήν τό τα¬
  χύτερον είς κατάστασιν πο¬
  λέμου πρός την Γερμανίαν,
  καί δπως θέση ταύτην πα-
  ράτό πλευρόν τής Αγγλίας,
  προτού άκόμα ή Γερμανία
  έπιτϋχει νικηφόρον περαί¬
  ωσιν τής εκστρατείας είς
  τό Άνατολικόν μέτωπον.
  Πρός τόν σκοπόν αυτόν
  ό Ροΰσβελτ έδωσε, κατά
  ι την αυτήν πληροφορίαν, έν
  1 τολήν είς τάς μονάδας τού
  'ΑμερικανικοΟ στόλου δπως
  άνοίγωσι πθρ άνευ προει-
  δοποιήσεως εναντίον παν-
  τος γερμανικοΰ ΰποβρυχίου,
  'άεροπλάνου ή πολεμικοϋ
  σκάφσυς.
  Είς ήν περίπτωσιν η ούτω
  πώς έξ άπίνης προσβαλομέ-
  νη Γερμανική μονάς άνα-
  φέρει τούτο είς την Γερμα¬
  νίαν, ή 'Αμερικανική Κυβέρ¬
  νησις προτίθεται να προβή
  είς διάψευσιν καί νά ίσχυ-
  ρΐί>θή δτι εγένετο προφα-
  νώς σύγχισις έκληφβεισών
  "Αγγλικών μονάδων ώς 'Α-
  μερικανικών.
  Εάν αντιθέτως ή τοιαύτη
  άπρόκλητος άμερικανική ε¬
  πίθεσις προκαλέση την διά
  πυρός απάντησιν τής Γερ¬
  μανικής μονάδος ο Γοθσ-
  βελτ θά ίσχυρισθή δτι έλα¬
  βεν χώραν γερμανική έπίσε
  σις καΙ θά προβή είς την
  κήρυξιν τού πολέμου χωρίς
  νά ερωτήση τα Κογκρέσ-
  σον.
  Ο ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
  ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΡΩΜΗ, 18.—Ή εφημερίς τής Ί· ,
  ταλΐας είς αρθρον της έπιτίθεται
  δριμύτατα κατά τοΰ Προέδρου Ι
  των Ήνωμένων Πολιτειών Ροϋζ- ι
  6ελτ, γράφουσα δτι ούτος παρα- ι
  ούρει τόν Αμερικανικόν λαόν
  είς πόλεμον, διά νά τόν δέση αρ¬
  γότερον είς το αρμα των πλοι»-
  τοκρατοκομμουνιστών τής Εύρώ-
  της. Μέ τό ϊδιο πνεϋμα γράφει
  καϊ ή εφημερίς «8η εσπερινή ώρα
  τοθ ΒερολΙνου», ή όποΐα προβλε-
  πει δτι μετά την Ίσλανδίαν 8ά
  έπα<ολουθήσΓ) κατάληψις τής Ίρ- λανδΐας, διά την εγκατάστασιν ναυτικών κα) άεροπορικών βάσε- ων έν αύτό υπό τής ΙΑμερικβ,ς, Υνα εκείθεν άρχΐσσυν αί κατά τής Εύρώπης έπιδρομαΙ. Παρητήθη ή Ίαπωνική Κυβ)σις ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18.-Τηλε- γραοροΰν έκ Τόκιο δτι ή υ¬ πό τόν Κονόε Κυβέρνησις υπέβαλεν είς τόν Αύτοκρά τορα την παράίτησίν της· Ό Αύτοκράτωρ παρεκάλε¬ σε τόν κ. Κονόε νά παρα¬ μείνη προσωρινώς, άσκών τα καθήκοντα τοΰ Πρωθυ- πουργοΰ, μέχρι τοϋ σχη- ματισμοϋ τής νέας Κυβερ¬ νήσεως. ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΙΜΟΙ «· ΚΟΝΟΕ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 18.-Τηλε· | γραφοΰν έκ Τόκιο δτι ό Αύτοκράτωρ τής Ίαπωνίας άνέθεσε καί πάλιν τόν σχηματισμόν τής νέας Κυ¬ βερνήσεως είς χδν Πρίγκη- πα Κονόε. Ό κ. Κονόε, μετά όλινόωρον συνομιλί- αν τού μέ τόν Πρίγκηπα Χιρανούμα, επανήλθεν εί; τα Άνάκτορα καί εζήτησε παρά τοϋ Αύτοκοάτορος ολιγοήμερον παράτασιν· ινα δυνηθή καί φέρει είς πέρας την ανατεθείσαν αυτώ εντολήν. Αί Αμερικανίδες ε¬ ναντίον τού πολέμου ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 18.- Ττ,λε- γραψοθν έκ Λός 'Άντζελες δτι ό Πρεσβευτής τής "Αγ¬ γλίας είς Ούάσιγκτων, λόρ· δος Χάλιφαξ, έφθασεν αό· τόθι γενόμενος δεκτός υπό τοϋ Δημάρχου τής πόλεως ταύτης. Κατά την διάρκειαν τής δεξιώσεως, ήτις εδόθη πρός τψήν τού είς τό Δημαρ¬ χείον, έλαβε χώραν τερασΊα διαδήλωσις έκ γυναικών, αΐ¬ τινες έκραύγαζον : «Κάτω ό Χάλιφαξ», «Στείλετέ τον είς τόΧαλιψαξ», «·Η Άμερική δέν θέλει τόν πόλεμον» κ. λ. π. Κατελήφθη τό Στάνισλαβ ρ.Γ^Μ?έ^Τ,6 ^;°ο· ι Γεως·ε1ς ήν "·"■*»«- ρεϊται ίκ Βουδαπέστης 6τι °υ;<Ρανοί έθελονταΐ, ό Ούγ- τό Ούγγρικόν Στρατηγείον ανήγγειλε την κατάληψιν τής πόλεως Στάνισλαβ. Ευ¬ θύς μετά τ V κατάληψιν τής γ ΥΡΐκός στρατός άπεκατέστη· άμέσχ,ς τάξιν ε(ς ξ ς τ V πόλιν καΐτήν περιοχήν αυτής.