89807

Αριθμός τεύχους

11

Χρονική Περίοδος

1941

Ημερομηνία Έκδοσης

21/7/1941

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μ ί ΤΤ € Ι
  τ υ γ
  ΕΤΑ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Νγ ιι — "Αριθ. 11
  Ργθιβ 2 θΓββοηχηβ — Τιμή Δραχ. 2
  δοηΓίίΐΙβίτβΓ
  ΗβΓ&ιΐ3?βΙ>6Γ αηά

  V.
  ΡΕΚΡΙΚΑΚΙδ, ΟΗαηία
  Ο. ΖΑΜΑΗ.ΙΑ8, Οηαηία
  Οηαηία άβη 21. Τηΐί 1041
  Χανιά 21 Ιουλίου 1941
  υΕΒΕΚΟΑΝΟ υΕΒΕΚ
  ϋΜΕδΤΚ ΕΚΖνυΐΜΟΕΝ
  !"ϋΑΡΑΝδ ρουτικ
  ΒΙ.ΕΙΒΤ υΝνΕΡΑΕΝΡΕΚΤ,,
  άββ ΑηβββηηιίηίβτβΓΒ Τογοάα - Νατίοη&Ι-
  νοΓβτ.088 άβΓ Ρίηηβη Ιΐϊβ ζιιπι ΝθΓάιιϊβΓ άββ Ι,£ιάοσ;β - δββ3 — Ρ1οτ.ίβη8Τ.&τ.ζριιη_τ
  ΑΙβχβηάΓΐβ.
  Αΐ18 άβίΠ ΡύΙΐΓβΓΐΙ&Ιΐρι.-
  ςιι&ΓΐίβΓ, 19 Ταΐί.
  Ώ&8 ΟοβΓ^οιηΐη&ηάο άβΓ
  νΓβηηηαοηί Βίοτ, 1>β-
  Ιιβηητ:
  Τπιρρβη ηαοβη α η& Βββ-
  8&Γ&1}ίβη ΓΙβΓΛηβ &Π ΓΠβΙΙ-
  ΓβΓβη δτβΐΐβη άβη ϋβοβΓ-
  άοη
  Ρβίηάβ ζββη
  δηιοΐβηβΐί 3β1θ3ΐ
  δεηοη βηι ΐ6 Ταΐί £βηοηι-
  τηβη.
  οβΓβίχβ άχΐΓθΐι δοη-
  βίοη ί
  αΊιΐ-οη αί β
  κτβ δτβΐίη -ΙΛηίβ
  ηοεΐ'αΐοη άετ Ρτ ίρβί-δαην-
  ρίβ ϋ^βΐ-δΐηοΙβηΒ- η-ϊη&ιιβ
  βΓννβίίβΓτ.. ϋ»8 νοχη
  άβίβη ηηηίβεηβη "νν"βηΓ-
  Γηαεητ θΓβοηβη βΓ&ίίτβΓ-
  τβη ίβίηάΐίεηβη "ννίβάβΓ-
  βΐαηά αηά δΐίββββη 1)13 ζαηι
  δβββ νοΓ:
  Ιγπ δββκβοίβτ τιτη ^
  1&ηά νβΓββηΙείβη Καηιρί-
  ηιικζειΐ£β βίηβη ΡΓαεη-
  ΙβΓ νοη 1500 ΒΚ.Τ αηά
  βΓζίβΙτύη ΒοηιΙϊβητΓβίίβΓ
  οιιί Γ-ννοχ ννοί-Ιβΐ'βα Ηαη-
  ^β 8ΓΓΐίίβη ίη ά&Γ Ιβΐζ-
  τβη ΝαεΗί βοεηη&ΐβ άβη
  ΟΓίϋβεηβη Ρΐοίΐβηβτΰζ-
  ραηΐίί ΑΙαχαηάΓΐα αη.
  Ββΐ
  0ΓΐτΪ3ε1ιβΓ
  αη
  ν/νΐΓάβη
  &ΐη
  ϊϋηί, άιαχη
  νοΓροβτβηοοοΐβ άΓβί,
  άιχΓθΗ ΜαΓίηβεΐΓΐίΙΙβΓίβ
  ζννβϊ ίβίηάΐίεηβ
  Ρβίηά
  Ιοεί Τας;6 ηοεη
  Ναεηί ίηά&β
  βίη.
  ίη
  δθννΐΕΤδ ΒΕ80Η033ΕΝ
  5Ι0Η ΘΕΘΕΝ6ΕΙΤΙΘ
  άβΓ Βοΐβεηβταίβτβη — ΒβΓίεΗτ βίηβδ Κοτβη ΚοηΐΓηΐββ&Γβ
  Ηβίΐΐοββ
  2Ο.
  άΐε ΙιείΙΙθδε
  ί, άΐε οεΐηι Αη&πίί άεΓ
  Ττηρρεη αηί δτηο-
  1; 1>εΐ άεη
  Βεΐ'εηΐδδΐεΐΐεη
  εΐη
  Μΐεΐίηοια Αηίδεΐιΐαδδ.
  εΐηεηι ίη άειιΐδεΐιε Οείαη^εη-
  ΚιΐΓΪεΓ αϋίίεηοηιπιεη αχιΐΓάε,.
  ίδΐ αη άεη ΙιοεΗεΓεηΚΓΪε^δΙίοηι
  ηιΐ^δαΓ Οεηοδδε ϋζτΐΓζΐη 3·
  ΑΙοΙ. 27 Ο. Κ. "£6πεηι:ετ; ηηά
  εητΐιεεΐτ. ίοΐ^εηάε ίηιεΓεδβαηΙε
  ίΰΐεΐΐεη :
  Εβ ίβΐ ίη βεεπΐΐΐίοΐιβη
  ΤτϊΐρρεηβΙϊβοΙιηΐΙΙβη ιιη-
  ΐηοββτΙΐοΗ, ίβδΐζιΐδΐεΐΐβη,
  υΐβνΐβ1 Κατηρίβίηΐιβίτβη
  ηηά τναβ ίύΓ Τηιρρβηβτ&ί-
  ταηβτβη βΐοΗ άοΓί οβηη-
  άβη.
  ηααεη _βίηβη
  ΰΙ>δΓ άίβ ^&8:β. ΑιιοΗ
  νβεηΓβηά άβΓ ΟρβΓ&τΐο-
  ηβη ίβΗΙΐαη άίβ ηοεΐΐ^βη
  ΓίΓηβρΓβοΙιΙβΐίνιη^βη, βο
  άαββ άίβ βίηζβΐηβη ν"βΓ-
  οβεηάβ νοεΐΐϊβ: άιΐΓοηβΐ-
  ^βΓίβτβη. Αη βϊ-
  δΐβΐΐβ ηαοοη βίοΗ ίη
  υηΐΐβηητηίβ άβΓ Ιν&£β
  ζνβ'βί 8Ονν^β^^8^Γ1β Ββΐ&ΐΐ-
  Ιο.ιβ
  βθ ηΐοΗΐ ηιβηΓ
  ιιητβΓδΙΰζεη ντοΐΐβη. ϋβΓ
  ΚοτηηιαηάβαΓ βίηββ Ναοη-
  ο&γ ο&ί&ίΐΐοηβ ίβΐΐίβ
  ηιίΓ^ββΙβΓη ηιίτ, άίβ άβιι-
  Ιβεηβη Ρΐα&ζβα^β
  ιιηδΚοίη Κ.ιΐΓΐβ. 8ίβ
  ^βη ιιηβ
  ιιηδβΓβ
  βΐοΐι ηΐοηΐ. ν7βηη
  ταβίΙβΓ &βητ, τηίΓά
  αοβΓ
  I
  αΐΐββ νβΓΐοΓβη ββίη.
  οαΐά
  Ο
  ΙΙΑ
  ΙΖΙΕΒδΓΗΑϋΕΝ
  ΡΝΕΤ
  ΒεΓΐίη, 2Ο.
  Βεΐ άεη Κχαΐρίεη &ηι ΐ7·
  ιιΐϋΓαε άϊε ]&7± 27 ]ίε1ι-
  8ϊηοαια ΡεΐΓοαιη Τ&Γ&-
  . τχιιιεΓάεη. Όαΐ'αηι δοΐΐΐεη δίε
  Ι δίοΐι νοΓ άεΓ Οε£αη§·εηϊ1ιηιε
  η. Α1§ δΐε οεί
  Οείεοΐιί νοη
  ηιηζΐη^εΐΐ:
  οΐϊε εϊηε ϋθΐι^ετίδοηε ΑΓΐΐΙΙε-
  Βεϊ
  ίΐιΐδ, δίε
  ββη.
  Ζ
  πια.ηάβιΐΓεη
  ·νναίίεη8τ&1
  ζή ηβίτί&βη
  άβη Κοιη
  ϊβί ββ
  Αιιββίη&η-
  δίε υ., ά.
  ^ϊ ηιίΐ άεηι
  ίηι
  δοΐιεη Αηϊΐΐει-ΐει-είίϊηιεητ
  νεΓΐιεΪΓαΐε*.. Ζηδίίηιηΐΰη ΐηϊτ
  εΓδίΐ'&ηεη Ηίΐ5ε
  ίηιεΙΐΕΓ ΐι,η
  ^ΐ Ιηι Υενΐαηί
  Κίειηρίε ιιιιΐΓάεη αηι 13.
  14'· ΙπΙΐ,ΛΐΙε Ιοεΐηι
  οείιηαΐίεΐιβη 1'Γ.ιηεη ιηϊτ
  ιιικΙΐΓεη ιιηα Ρϊ^ΙοΙεη
  ίηεΐ. Αηάει·ε Ρπιιιεη, άϊε
  ϊναεΙιεΓ ΐηι δαηίΐ—ΐδάίεηδΐ:
  ί ιιΐαΓεη, εΓΐιϊεΙτεη Μη-
  ^ Τ.ΐΓίΐΌα-
  ιιιηΓάε ηιϊΐ ζιιιεί αηάετειι
  εϊηεΐ' ΒαΙτκΓΪε ίΐΐδ Κα-
  ζα^είεΐΐι. Ιΐιηεη
  άε ίίεβΛίίϊ, <Αα·ϊΒ άίε άεηι ΙειζΙεη άεατδθΐιεη ιιιοτάεη 5είεη, Ιίείηεη Μαι δίοΐι ζα δοηάενη Ιι&Ιοε άοοΐι ΙίεοεΓ ηιεη ίη άβη Κ&ηαρϊ ^βίίΙΙΐΓΐ Βεεΐίη, 2ο. Ιπΐί. ηαΐπη 1500 Βοΐ^ΐΐιειιιίδτεη ίαη^εη. Εδ δΐεΐΐιε ί,ΐοΐι Ιοεϊ άίε^εη ε1, }ί ιιηι Ιυηάεΐι, άΐε ;ιηί Ληονάηιΐίί ρϋΙίΙϊδθΙιεΓ Κοηιηιΐδίϊ&Γε ααδ 5Ο· ηι]οΙ·ΐί>ο1ιεη ΖηοΙιΙΙιοειΐδεΓη ιιη-
  Βεάίηενιηίί, §;08εη άίε
  /λι Ιϊχ. ημίεη, ί>εί-
  ιιιΐΓειι Γηΐί-Τ ιΙ-μι
  ΟείαΙΙεηεη
  ρεη ιιχιπ-άεη αιιοΐι
  Ρνααεη ίΐΐ
  30
  Ριιυ. άίε Ο1π·εη
  Τοΐΐίο, 2Ο.
  ΑάηιΐΓαΙ
  Τονοά& εΓ^Ιίετΐε &ιη Ρτεί-
  , ά&δδ ετ νοΐΐ εητδθΐιΐοδ-
  δ μ, δείηε Αιαί§:&οε &1δ
  8ο1ά&τ ζή ετ/ίηεΐΐεη. ΖηΓ Ζεΐί:
  άεδ Αβδοηΐαδδεδ άεδ ΌΓείεΓ-
  ρπΐίΐεδ δεί ετ νίζεηιαΓΪηεηιΐ-
  ηΐδΐεΓ ^ειηεδεη υ,ηά ηεοεΓ άίε
  νοΐΐ
  . }&ρειηδ Ροΐϊΐίΐί
  , εΓ ηιείηεΓ
  Αηδίοΐιΐ ηαοΐι Ιίοεηηιε ε5 ηοε-
  δείη, άΐε Όίρΐοηιατίε άεΓ
  ιηΐηΐ
  Ιίείηε
  δο ηιεΐάετ ϋοηιεί αΐδ
  Κτεΐδε.
  ΚαΙ>ίηεΙ:τ: Κοηογε
  άεη άεη ΚηΓδ άεβ ζιπεΐιεη
  Κοηογε-Καοΐηειΐδ ηιεΐίεΓ-
  δΐεηετη ηηά άεΓ ννεςπδεΐ ϊγπ
  Αηδδεηαηιί: ηχεΓάε άΐε ηηνε-
  ραηδ ΐη 1;εΐηί.Γ ννεΐδε 1>εβίη-
  ίΐηδδεη.
  "δΟΗίΑΟΚΚΑΡΤ
  δΟννϋΕΤδ ΕΙΝΘΕΒυΕδβΤ,,
  βίηβδ ββοαη^βηβη οοΙβοΗεταίβίίβοΙιβη
  ΚθΓρβΙίοπιηι&ηάβιΐΓβ
  Βειΐΐη, 2Ο
  Εΐηε άειΐίδοηε ΙηίαηιεΓΐε-
  Κοηιραηΐε, άΐε 3ΐτι Αη^πίί
  εε§:εη άίε Βοΐδοηευΐίδΐεη ϋεί
  Κίειιΐ Ι7·7· Ιείΐηαΐιηι, Ηοΐο ίη
  είηεηι Ηιχε&βΗ&εη "νν&ΐάβ-εΐκη-
  άε είηεη δοια^ετίδςΐιεη ϋίνΐ-
  δίοη5»είεο1ιτ5δΐ&ηά αιΐδ. ϋβτοεί
  ίΐεΐεη άεη άειιΐδθΐιεη δοΐάίΐΐεη
  Κοηιηΐ3ηάεαΓ άεδ
  XI.
  ρ
  ιιηά
  ζαΙιΐΓεΐεΙιε ηοεηεΐ'ε δΐ&οί>ο£η-
  ζίετε ΐη άίε Ηεεηάε.
  ΟεηεΓ<ι1ηι;ν)θΓ άεηι οίίεηδϊοηΐΐίαΐι άίε Ρηεΐι- ταη^ δείηετ νεΓίΐίεηάε η»ηι- Ιίοΐι άεΓ 29· ηηά 30 νίδίοη, άει· 204· δοηηειζεηάίνίδίοη υηά είηεβ νοεΐ- £ &ϊη ιιχ3.ι·, 5ΐ&ηά ηοοΐι £<αηε υηΐετ άεηι νεηιΐοητεη- άεη Είηάπιοΐί άεΓ Ι δοΐιΐίί&ε, άίε δϊίη ΚοΓθδ ΐΓθίίεη ΙιαΙιεη. ΜίΙ: ΙεΓ ΟεδΙε Ιε&τε ετ δείηε 1)ο1δ- ςΐιετιιίδτίδεΐιεη Αιοζείοΐιεη &Γ) ιιηά ατΐδ&εοίΐάεΐ. δο οι&γ εδ Ιεεΐη \ΓηηάεΓ, άαβδ αΐΐεδ άταη- τεΓ ηηά άτηεοετ ίίίη£. ϋεΓ οοΐδοΐιεαΐΐδΐΐδαΐιε Οεηε- Γα1πια]θΓ Μα^αΓθΐυ ηΐατάβ 1897 ΐη Τηΐα εεβθΓεη, άΐεηΐβ 1917 ίηι ΐ7· Ηηδατεη- Κ,ε&ί- τηεηΐ: ιιηά ασ 1919 ΐη άεΓ δοαιϊείαΓηιεε. Ύοη 1920 βΐδ 1927 Ιοεδηοΐιΐε ετ άΐε Καναΐΐε- Γΐεδοΐιηΐε ίη ]ε1ίδαιυειο;ταά ηηά άηΓθΙιϋεί ά&ηη άΐε ηεο- Ιίοΐιεη 5οιιΐ]εΙ·ίδοηεη ΟΙιαΓ^εη. 194° νιΐατάε ετ ζηηι [ΟεηεΓαΙ- η1α^ο^ ΓοείοεΓάεΓΐ ηηά ζηηα ΚοηιηιιηάοηΓ άετ 6. Καναΐ- Ιεπε-Οίνίδίοη ΐη ^οη1Ζ3 εΓ- ηαηηΐ. «Η&ηρΙνβΓΐίίΐ 02Γ ί&χ». Ηβϋ- δαη ΡΓαηοίδςο, 19. Ιηΐί. Ιτη Ζηδ&ηιτηεηηαη^ ηιΐΐ εΐ- ηεΓ Ηαΐίίαχ-Κεάε ΐηι Οοηι- ηιοηννεαΐΐΐι-θΐηο ΓηϊίηΙ «Νενν ΑηιεΓίοαη»,άα5δ άίε Όίε δοωϊεταΓηι,εε 1ι»ι ΐΙι,Γε ίίη&εΐοηεδδ*:. Ιοη ηίοΗτ, άαδδ εδ άεΓ 1ίιΐβ;εη Ι^αηη, αη§ άίεδ2ηι Οΐιαοδ ηοοΐι εΐιιιαδ ζυ. ΓειΙεη. Εδ ηιαη^εΐΐ αη Απν ΓΐιεδΙιιη^ αηαΕΓδαΐζ, νοΓ αΐ- Ιεηι ίη ΙεοΙιηίδθΙιεΓ Βεζίεΐιηηίί. Αηοΐι άίε ΙειζΙειι ΚεδεΓνεη, άίο νυν είηί^εη Τα(?εη ηαοΐι 2ο Ιαΐί&ειη ΤΐΜΐΐί.ροι·ι νυηι Β ιϊΐςαΐ^εε αη άίε ΡγοιιΙ &ε- τ ηΐηΓάεη, ΙίοηηΙεη ιιηδ Ιιεΐίεη. Όίε ^ει1ιε ιηα- ιεη 8ΐοο1<άαηιιη ηηά ηητ 'άίε αη{ τυείοΐιεηάεη ά«ι; αχεΙΐΓΐοδ^η Β ζιΐΓαεοΙ;- αη Ιεΐϋίδοΐιεη Ιια- νοοά ααδ ΑτηεΓΐ^α ζνναΓ εΐη ^ητεΓ Αηίαη& δεί, άαιηΐΐ δεί αυετ ζητ Βεΐίεειηρίηη^ άετ ΒΓΪΙεη- Α&ΐϊαιίοη ηΐοΐιΐ νΐεΐ £ε1:αη, δθΐαη^ε ηιαη άεη Ηαη- ρΙνεΓ&ίίΙεΓ, Ι^οτά Ηαΐίίαχ, ηειιε ΑβίιατίοηδΓεΐδεη ηητ,ετ- ηεΐιηιεη Ιαϋβε. ϋίε νναΐιτε Αηίβαβε νυη Ηα1ϋ';ι. ί,εΐ, Αιηετΐκα αηί δεί- ιεη Εη^ΐαηά^ ίη άεη Κπ?£ ίη Ιονΐη^εη. Εγ ηιίεεηε μοΙι άαάηιχΐι ΐη τεΐη αηαεΓΪίαηί- Ηθΐιε Αη&εΐε&εηΐιείιεη. ϋαβϋ ΒΙαΙΙ ίοιάεΓΐ, άαδδ ηιαη Η»1ΐ- ίαχ £εηαη δο οεΐιαηάΐε, νΐε ΐ άεη ΐ ιαε^εη ίη άεη Λτηείϋναΐίϊ$ο1ιεη

  3ΕΙΤΕ
  ΜIτ~ΕI^υΝ^5Β^Αττ
  κκετα
  Οηβηία, (Ϊ€Π 31. Ταΐι.
  8ΜΟίΕΝ5Κ5 ΟΕΝΟΜΜΕΝ
  ϋβΓ ^οΗοηιοΗ άηΓοΗ αίβ δταϋη - ΙΛηίβ ζν,ίβοΐιβη ΜοζΠβνν υηά ν^β^
  βΓντβίτβΓΓ ΑΠ Ο
  •--,—-....., ΐ9· τη1ΐ
  ΟβεΓ^οηιηΐΕηάο άεΓ,
  %ώί βεΙίΕηηΕ:
  ΌαΓθΙιθΓαοΙι άαπ:η άίε
  1>ε£βδί:Ϊ8ΐε δΐΕΐΐη-Εΐηίε
  ζιιΐίδοπεη Μθ£Ϊ1εηι ηηά "ννϊ-
  Ιΐ ΙιεΙ δΐοΐι ϊί&εΓ οηιοΐεηδΐς
  ίεΓΐ. νοηι Ρείηά;
  νεΓϋείάϊ&Ι ίδΐ δηιοΐεηδκ
  ΐ αηι 16. ^α1^ ^εηοηιηιεη
  αΐθΓάεη. ΑΙΙε νεΓδηοΙιε άεδ
  Ρείηάεδ, άίεδε δίαάί ηΐίεάεΓ
  ζιι ^εαπηηεη, δΐπά £εδοηεί-
  ιεΠ:.
  Αιιβ άβηι ΡυηΓβΓηαυρτ;-
  ςΐιιβΓΐίβΓ, ΐ8. Τυΐί.
  ϋαβ ΟοβΓΐιθΓηιηβηάο
  άβΓ "ννβΙΐΓηιβοΗτ βί}ί οβ-
  Ιεαηητ :
  άίβ δταΐίη - Ινίηίβ ζ-ννίβοηβη Μο^ϊΐβνν υηά ννι
  — ΑΠβ Οβςτβηαη^Γϋίβ βΤβΒοηβίτβΓΓ.—νβΓβοΓε:~:ι?ε-ΐίΐΓβ:: Ηυΐΐ ηιίτ.
  Ιίβη Κταίτβη οοηιοαΓάίβΓτ; —14 ΒΗτβη αηι Καηαΐ αοςτββεηοβββη
  ϋίβ βτβνν&ΐίΐβ-βη Καηιρί-
  ηαηά1υη&-βη αη άβΓ
  ΟβτίΓοητ νβΓΐαυίβη αυί
  αΐΐβη Αϋβεηηίττβη ζυ υη-
  ββΓβη Ουηβτβη.
  ΐηι Κβΐηρϊ ~β?6η Ογοβ-
  βθΓΐταηηίβη οοΓηοβΓάίβΓίβ
  άίβ Γ,υίτνναίίβ ίη άβΓ Ιβτζ-
  τβη Ναοητ ηιίτ βταΓΐεβη
  ΚΓεεΐτβη αοβηηαΐβ Ι,α-
  Οβΐηιυηΐβη υηά Όο-
  ε-αηΐαρ/βη άββ "νΌποΓ-
  βτυη^βΗαίβηβ ΗυΙΙ. Εβ ώητ-
  βταηάβη(>Γ0830ΓεΒηάβ υηά
  ηβίτίβΓβ Εχρΐοβίοηβη. Αη-
  άβΓβ ΚβηιρίΗηβτζβα^β νβΓ-
  ββηΐιτβη νοΓ άβΓ θΓΐτί-
  ΒθΗβη Οβτΐευβτβ βίηβη
  ΚΓαοητβΓ νοη 3000 ΒΚΤ,
  οββεηβΒάίσ,τ.βη ζντεί ννβί-
  τβΓβ £Γθβ8β δεηίίίβ βοη-
  Γ ιιηά βτΓίίίβη Ρ1α?
  ρΐεβτζβ ίη άβη Μίάΐαηάβ
  αη.
  νοΓ άβΓ ηοΓά&ίΓΪΐί&ηί-
  βοΗβη Κίΐβτβ νβΓββηΙετβη
  άβηΐβεηβ ιιηά ίταΐΐβηΐ-
  βοηβ 8τ.ιΐΓζ1καηιρίηιΐ£Ζ6ΐι-
  8~β αηι Ι5· ]ηί οβί 8ίάί-
  βΙ-Βαταηί βίη ^ΓθΐβββΓββ
  Ηαηάβΐββοηίΐί υηά τταίβη
  βίη ζν/βίΐββ δοηΐίί
  . Ιη
  ίϋηί
  ΒΟΟδΕΪΕΤδ ΡΟίΙΤΙ3ΟΗΕ
  ΟΑΝΟδΤΕΗΜΕΤΗΟΟΕΝ
  «Αυοη ίοη _αηΐι ηΐοητ ά^ίίτ^ΓΤη, *** άτι "
  ΑηβΓίίί ίβτ». - υηβ:1*αΙ_»1^ϊβΓ ^-ι·-
  άββ ϋδΑ - ΡΓ&βίάβηΙβη
  ΒεΓΐΐη, 2ο.
  3ΙΕΘΕ5ΒΙίΟΕΡ
  ΙΝ ΡΕΚ υδΑ - ΡΡΕδδΕ
  81γ Καηιοβΐΐ νβΓΐαηβττ αυοη βηβ,ΐίοηβ «δί
  Ϊ
  3βη.
  Ββί νβΓβαοΗβη 1>ΓΪίί-
  Καηιρί - υηά
  ^ αηι £β3τ.ΓΪβη
  ^ άίβ Καηαΐΐιυβΐβ αη-
  ζυ^Γβίίβη,
  &βΓ ηηά ΡΙα^
  ζβηη ίβίηάΐίοηβ Ρΐυ^ζβυ
  %& ζητα ΑοβτυΓΖ. Μίηβη
  ΗΐΙϊ
  δΐοο^ΗοΙΐη, 2Ο
  ϋΐε υηζϋίπεάεηήείι αΙΙεΓ
  β^ά δτεΐΐεη πιίι άεΓ
  ϊΐ: άεδ βπτίδοηεη Ιπίοΐηα-
  ΐ
  άεδ ΐηιηΐιϊΓ
  ΖαδΗΐηηιεη-
  άεΓ Γοπτϊδθΐιεη Αρίτα-
  ΗΙ Ώΐ ΐ
  η. Ώΐε δθΐιατίε
  Κπτίκ δτπτζΐε δΐοΗ υογ αΐΐεηι
  αιί αίε ϊύτ ΕηβΊαπά νν
  εΓίΓεπΙϊςΙιεη ΒεΓΪοΙιυε, άίε
  ηειιε ϋϊτεΙίΙ-οΓ άεΓ εη^ϋδοΐιεη
  ΡΓορα^ηάα ΐη υδΑ, δίτ Οε-
  Ο&ιηοεΐΐ ααδ άεη
  ϋαηιροεΐΐ βΓΐίΙδεΓΐε ηαοη
  εΐηεηι ΒεΓΪοΙιΙ άεδ «ϋΕΪΙγ
  Εχρτεδδ» α.α., εδ ίδΐ είη£Εθϊα
  εηιηιαίΐ&εηά αηά νεΓάπεβ-
  δΐΐοη, ννεηη ηΐ3η άΐε άεαί-
  δοηεη Κι·ίεβ·δη3θ1ΐΓΪς1ιΙ:εη Εα£
  άεΓ εΓδΐεη δεΐτε άεΓ Εηιεπ-
  ΙςΕηΐδοηεη Ζείίαη£;εη, ^Ιεΐοΐι
  ηεΙ)εη άεη ΙεϋζΙεη Β3δεΐ33ΐ1-
  ΕΓβ-εΤοηίδδεη δίεητ, ν3ε!ΐΓεηά
  άΐε οπιίδοΐιεη ΝΕθΙΐΓΪοΙιεεη
  ΪΓεεηάννο Εα£ άεΓ ζννείίεη
  οάεΓ άΓΪΙΙεη δεΐτε νεΓδοηννίη-
  άεη. ΟειΐΕΐι δο δθΐιΐΐηιηι ΐδί εδ
  Ι ηιίΐ ΒίΙάεΓη. Κειπιι νν·3Γεη άϊε
  ϋϋαΐδεΐιεη ίη άίε δον]είηη;οη
  ι είη^εΓαοΙςΙ, Εΐδ άίε ΕΐηεπΙίΕ-
  1 ηίδοΐιεη Ζείΐαιΐβεη βΈηζε
  δεΐίεη Ιεΐε^τ .-.ίεΓΐεΓ ΒίΙάεΓ
  Εΐΐδ άεαίδςΙιεΓ ^αε11ε νεΓοε£-
  £εη:1ΐο1ιεη Ιίοηηιεη. δΐτ Οε-
  γεΜ ΟΕΐηροεΙΙ νεΓΐΕη^Ι, άΕδδ
  Εαοΐι άΐε ΒεΓΐοΙιίΞ άεδ εη^Η-
  δοΐΐεη ΙηΕοΓηΐΕΐΐοηδΐηΐηίδΙεΓΪ-
  αηΐδ 3α£ άΐε εΓδίε δείΐε
  ε
  άηι Καηαΐ νίβΓ
  8οηβ Ρΐυβτζβυ^β αο.
  ΒΓΪτΐβοηβ
  δενεΐτ—αηά ηιίτ. νεΓδΙίετΙίΕεηι
  δτΐηιιηΕα£αΐ3ηά, δεΐΐ Εη&ΐΕηά
  νοηι εαΓορεεΐδθΙιεη ΡεδτΐΕηά
  ίδΐ—εΓ ηιίϊδδθΑηιε-
  ,_._ είηεη άΓθΙιεηάεη
  δοΐιαετζεη. ΜΐΙ άίεδεΓ
  .118
  Η35δί:πΐ·ίκ1εη. ϋηά ηαη βτ-
  . ΙίΙίεΓΐ άΐεββΓ βΐεΐοΐιε Κοο&β.
  ( νεΐΐ Π3ΐν αηά ηιΐι υηνβΓ-
  ' ^Ιεΐοΐιΐΐεΐιεηϊ ΖνηΪ3ΐηα3, βαοΐι
  εΓ αΐΐδδε ηΐοΐιΐ, ιααβ βίη
  άΓθΗεηάεΓ Αηκπίί βεΐ.
  Κοοδενεΐΐ νναΓάβ ΐη
  3αο1ι
  υηιεΓδΙεΙαη; οε^Γαεηά
  άΐε Εη&ΐΕηάΙιΐΙίε αηά ζαΐείζΐ
  άΐε νοεΙΙίεΓΓεςΙιίδαΐΐάΓΪ,ζ-ε Βε-
  δεΐζαιΐβ- Ιδΐ3ηάδ. ΑΙΙεδ, αΐ&δ
  άΐε Ο^ησ/δΙεΓροΙΐϊΐΙί άεδ ^αε-
  άϊδοΐιεη Κΐαεη^εΐδ αηι Κοο-
  δενεΐΐ νοτζεΐοΐιηεί, εΗΐΙ
  δεΐηε Μοτΐνΐεηιηβ" αΐδ

  ιιηά άαδδ ΒΠάεΓ
  Οαεΐΐε ιιηά
  ρεη ίη §τοεδ
  Ζαΐιΐ νεΓϋΓθίΐεί ννεΓάεη
  ηιϋδδίεη.
  Μαη ϊδΐ ίηδί: £ειιβΐ0/Γ., ά?ΐδ
  απιιε ΤοΓΪτΐδθΙιε Ιηίοηηαϊίοηδ-
  πιϊηϊδυεπαηι ο/ε^εη δείηε Κγϊ-
  ΐΐίίβΓ ΐη δοηιιΐζ ζα ηεΐιηιεη.
  ϋεηη ά&δ οπτϊδοΗε Ιηίοητιειτΐ-
  οηδηιίηίδτεΓΪιιηι ϊδτ ηίοηΐ ΐη
  άεΓ ^^8"ε, δίε^εδη&οΙΐΓΪοΙιίεη
  Άη άϊε αηιεΓΪΙίΒηίδοΗεη Ζεί-
  ταη§:εη ζυ δοΐιίο^εη οάεΓ Βίΐ-
  άεΓ δΐε§τεΐο1ιεΓ ΟρεΓΗίίοηεη,
  λνείΐ άΐε εη^ΐΐδοΐιε Υν'εΐιπηίΐ-
  οΐιί ηϊοΐιΐ ίίε1ιί§· ϊδΐ, άε
  δεηδαΐϊοηεη ζα ΗείεΓη.
  ϋΑ5 ΝΕυΕ ΚΑΒΙΝΕΤΤ
  ΚΟΝΟΥΕ ΟΕΒΙίΡΕΤ
  ΗαΙοαητΙίεΗ :
  Τοΐίΐο, 2ο. ^υ1^.
  ΜΐηΐδΙεΓρΓίΕδϊάεηΙ: Κοπονε
  τΐε επι ΌοηηεΓδΐΗ^ εΐηε
  ΑυδδρΓαοΙιε ηιίΙ; άεη
  οΙιΐδηιίηίκι^Γη Οεηε-
  ιμΙ Το^ο υηά ΑάπιΐΓίΐΙ ΟίΙί&-
  ιαπ, άΐε βηδθΐιΐΐεδδεηά είηε
  δοηάετΙίοηίεΓεηζ ηιΐΐ άεη
  Α5ΐεΐ1αη8·δθ1ιείδ άεδ Κπε§;δ-
  ιιηά ΜαΓΪηεηιΐηϊδΙ ε γ ι ιι ηι δ
  Βοΐαΐεΐιεη. Ηαΐβαηιΐΐΐοη ιπιιτάε
  άαζα Γηΐΐ^ετεΐΐί:, άαδδ ζαιί-
  δοΐιεη Κοηογε υηά άεη ν"ε1ΐΓ-
  Ιΐ ΙΙε-
  ^&ρ3ηδ
  8
  ικαΓάε, άαδδ
  ΚαΓδ ηιΐΐ
  δετζτ ιπεΓάεη δοΐΐ.
  Αηι ΡΓείίΕβ- Ιιεεερ Κοηογε
  νοη άεη ΐΓαΙιεη ΜθΓ^εηδταη-
  άεη 3ΐι ΐη δεΐηεΓ Αηιϋδ-
  ιαο1ιαη§· αιείΐεΓε ζαΙιΐΓεΐοΙιε
  3εδρΓεο1ιαηβ:εη, άΐε
  ,Έα£ άίε Βίΐάαη^ άεβ
  ηεαεπ ΚΕϋΐηεΐΕδ οεζο&εη.
  ΡϊΪΓδΙ: Κυηο>ε Ιε^τε άαηη
  άεπι Τεπηο άίε ΕίδΙε άεδ
  ηεαεη νοη ίΐιηι ^εΐοίΐάεΐεη
  Τ ^ 1 ·
  γ, βΙΐΓείιίβ 7α5ΐίζηιίηΐ
  δτεπ ΑιΐδδεηηιίηίδΙεΓ Αάηιί-
  Γ,ιΐ Τογοάα, §·1είο1ιζείΐί§: Κοΐο-
  ηίίΐΐηιίηίδΐει·.
  ΙηηεηηιίηίδΙεΓ Ταηα5ε,
  Μίΐβΐίεά άεδ θΓοεΓΐι&αδεδ υηά
  ίταΙιεΓεΓ νεΓΐίεΙΐΓδηιίηίδίεΓ
  ίηι Κ&οΐηεΐΐ ΗΪΓ3ηαπια.
  Ρίη3ηζιηίηίδΙ:εΓ 08"αΓα, Οε-
  ηεΓαΙάίτεΙίΐοΓ άεδ δοιπίιοηιο-
  Κοηζεπΐδ, οίδΙιεΓ ΜίηΐδΙεΓ
  οΐιηε ΡοΓΐείεαΐΗε.
  ΚΓίε^δΐηΐηίδΙεΓ ΟεηεΓαΙΙεαι-
  Το.)ο, ννίε
  ρβτ
  ζβυ?β νναΓίβη ίη άβΓ ΙβΙζ-
  ϊβη ΝαοΗί: ϊη ·ννββΙάβυτ-
  βοήΐβηά βίηίο,β 8ρΓβηβ:-
  υηά ΒΓαηάοοηιοβη οΗηβ
  ηβηηβηβννβΓτβ ννΐΓ^υηο;
  ζυ βΓζίβΙβη. Ν3θΜ.3εεσ;βΓ
  υηά ΡΙαΙε&ΓΐίΙΙβΓίβ βοηοβ-
  ββη άΓβΐ άβΓ
  άβη ΟΓίτίβοΙιβη
  ?β αα.
  ΟοβΓβτΙβητηαητ Οαΐΐαηά
  υηά Η&υρτηιαηη Οββαυ
  οβίηι ΡΙ
  ρΕηααΓϋίεΓ, ΐα.. ]ηΊ
  Όετ ΡίίηΓεΓ αηά ΟοεΓδίε
  Βείε1ι1δΗαΙ)εΓ άεΓ 'ννε1ΐΓηΐ30Γΐτ
  εηιρίϊη^ ΟοεΓκΙΙεαΙηίΐηΐ Οαΐ-
  1&ηά, Κοηιιηοάοτε εΐηεβ ]Ά%ά-
  ^εδθΙιΐιΐαάεΓδ, αηά Ηααρτ-
  ηιαηη Ο εδά α, ΚοηιηιαηάεαΓ
  βΐηεΓ ^α£^^8:^αρρε, αηά α
  τεΐςΐιτε ΐΐιηεη ά3δ Εΐς
  ηιίΐ: δοΙιαχεΓΕεη ζαηι
  ΙίΓεαζ άεδ ΕίδεΓηεη ΚΓεαζεδ.
  ϋ ΡαΙΐΓεΓ νεΓΐΐεΙι άΐεβε
  Ιιοηε ΑαδζεϊαΗηαη§· ΟοεΓδϋ-
  1εατη3ηΙ Ο3ΐΐ3ηά 3ΐδ ζηιεΪΕειη
  ΟίίΐζΐεΓ αηά Η3αρΙηΐ3ηη Οε-
  δ3α αΐδ άΓΪΙΙεηι ΟίίΐζΐεΓ άεΓ
  άεαΐδοΐιεη νε1ιπιΐ3ο1ι(: ίατ
  ΐΙΐΓεη ΐηιιηεΓ &αίδ ηεαε 5ε-
  ιιΐίΕηΓίεη Ιιεΐάεηηιαΐΐ^εη Εϊη-
  ΐηι άεαΐδθΐαεη ΡΓεΐΙιεΐΐδ-
  ί
  ηαοΗ
  ϋεαίδθΐιΐαηά.
  υηά πάη τπιΐ: Κοοδενεΐΐ
  επι ΡΓεΐΐΕ^ νοΓ άίε ΡΓεδβε-
  1ίοη£εΓεηζ ίηι ννείδδεη Η3αδ
  αηά ετΙίΐΒει-Ε : Νΐεηιαηά ΙίΕηη
  β·εηαα άείΐη 'εΓεη—3αο1ι ίοΐι
  ΙΐΕΐιη άΕδ ηίοΙΐΕ—οιε-> άΓθΙιεη-
  άεΓ Αη§τΐ££ ΐδΕ, αοεΓ ε§ ΐδϋ
  ίΓα&τ, ΐη \ο1οΙιΓ ν
  άεη δεεννββ' ηαοΐι άεηι οεδεζ
  ιεη Ιδΐ3ηά οίίεηΐιπΐΐεη ννοΐΐβ.
  Εγ ΕηΙννθΓΐεΙε: Ναη, ηα:π-
  άεηι ΑηιεΓΪ1ί3ηεΓ Ιβΐαηά Ββ-
  δεϋζΐ ΙιΐεΙτεη, ΐδΐ εβ π3ΐαΓΐΐοΗ
  ηΐοηΐ: ΕΠβ-ίεηβ'ί^, άΐεβε ΤΓαρ-
  ρ2η άθΓΐ αηβτεχοΙιϋΐζΕ αηά
  οΐιηεάεη εΓίοΓάεΓΐίοΙι^η Νιςΐι-
  δθΐιαο ζα Ιΐδδ^η. ΚεδΗβΙο
  ηιϋδδε ηΐ3η άΐε Ζαίαΐιτ νοη
  Ι υηά ^^^ε.'»Γη^<:ιε1η δ;, αεο2Γ 3ΐ1ε Γητε^Γ Ιΐοΐιεη νεπηαιαιΐβεη &ηζα- ΐΐ Μϊε Εΐΐεη ΜΪΕΕεΙη άεΓ Καί- ίΐηβδβε αηά άει· ΑβίΐΕΐΐοη Ιιεε άίεδεΓ Μαηη, κεδΕΐιεΕζΕ 3α£ άίε Οεΐάδίεοΐίε άει· ΥνΕΐΙδΤΓεεΕ, είηε υΐαεδΐε απά αηνεΓαηΙ- άΐε ^11η^εη ν*οε11ίεΓ Εα- Γοραδ ειΐΕ£εδ5εΐΕ, νΟΓ ]<εΐηεΓ αιηάαη§· αηά οοεϊΕΓΤΪ- Βε1είάί8·αη§· ίδί εΓ ζα- §:εδθ1ΐΓεοΙίΕ, αηά δΙ^Ιδ ιιιεγ άεΓ άΓθΙιεηάε Αη§π££ δοννίε άΐε „______ οίίεηΙΐΕΐΐβη. ϋίεβεΓ δοΐιιιΐζ 8βί είη δοΐιαΐζ β-ε&εη άεη Αη^τίίί οάεΓ άεη άτοΐιεηάεη .λη^πίί —άεη εΓ ηΐοΐιΐ άεΗηίεΓεη Ιίοεηηε. Κοοδενεΐϋ 1ΐ3ΐ &1δο εΐη εΐη- ΜίΐΕεΙ {ί^£αηάεη, Βεΐΐευεη ]εάνεάεη Ρυηΐί άΐεβεΓ ΕΓάε ΐη άίε άαΓ£Εί8·ε ννεδΕΐΐοηε Ηεηιί- δρ!ΐ32Γε είηζαοεζίεΐιεη. Εγ ΐΐιηι ηαΓ σεδεΐζεη ζα , αηά ά;ιηη εΓ£οΓάεΓΠ αηιεΓΪΙίΕηίί,οΙιεη ΙηΐεΓβδ- δεη, άΐε ΥεΓοΐηάαη^δΠηϊεη άοΓΐηΐη ο££εηζαΗ3ΐΐ2η. Είη εδ , άαδ ΤοίδΙιεΓ ίη άετ |δεΐηεΓ νεπιιθΓΓεηεη 1ί ηίοΐιΐ αεοΐίοΐι λνβΓ, άΐε Μεΐΐιο- άεη άεΓ ηοΓά&ηιεπΐ«3ηΐίϊ<:ηβη αηΐεΐιηΐ:. ΒΟΟδΕνΕίΤ ΕΪΙΡΒΕ85Τ 3ΗΕ0ΑΜΕΗΙΕΑ ΟυτΗαοβη - ΐβοο ΟρίβΓ βίηβΓ βοηνναΓΖβη Ι«ΐ Γ αοεΓΓεΐοΙΐΓε άεΓ ΡϊΠΐΓεΓ ρεΓδοεηΙΐοΙι άαδ Εΐ- οΐιεηΐααο ζαηι Κΐ ά ϊ ηίδ 0ϊ1ί3ννη, ννΐε σΐ όγ. Κο- αοΐηεΐΐ Κο ηονε δΐϊτζΐ δίοΐι ιίΐϊε ίόΙ.ςΊ ζα- δίΐηπηεΓΐ: ΗΕδθΙΐίάΕ, ννΐε 5ίδ1ιεΓ ίΙαηάεΙδηιίηίδΕεΓ ΥΐζεΕάηιί- γεΙ Ιη§·. δαροη3 ΥεΓίίεΙΐΓ αηά ΕΐδεηΙοΕηη, ΜιΐΓ3Ε3, ννΐε οίδΐιετ νο1ι1ί3ΐΐΓΕδηιΐηίδΕεΓ Οεηε- γεΙεγζε ε.Ό. Κοίζαηιί ΡβτηβΓ 8'εΙιοεΓεη άεηι Κ;ι- υίηεϋΕ &1δ ΜίπίδΙεΓ οΐιηε Ρογ- Ιείεαίΐΐε επ: Βεγοιι ΗίΓ.;ηαηΐ3, ΙηηεηηιίηίδΕεΓ. ννα, Γηεη Κτεαζεδ Ο6εΓ- δΐΐεαυη&ηι: ϋΐηοΓΓ, Κοΐηιηο- άθΓε εΐηεδ δΐιΐΓζ1ί3ηιρίί,'·εδο1ι- ιιιαάεΓδ, Μ^ογ δτοΓρ, Κοηι- ηιοάθΓε εΐηεδ Κί ΐηρίβε^οΙιΐαα- , Η3αρΙηΐ3ηη Ιΐιΐείεΐά, ΚοηιηιαηάειΐΓ είηεΓ ^ά ρε ιιηά __εαΐηίΐηΤ δοηηεΐΐ, ίη είηεπι ;Εβ·ά- Βετΐΐη, 2ο. ]ηΐ. ΓΙη Κοοδενεΐ». Ηει, Λνίε άεΓ ΕΐηεπΙίΕηΐδοηε Καηά- ίαηΙίδεηάεΓ ΒοδΙοη ηιΐΐΐεΐΐΐ, άΐε δρεΓΓε ΕΐΙεΓ Οαΐ1ΐΕ5εη νεΓία&Ι, άΐε δαάΕηιεΓΪΙεαηίδεΙιε Ρίπτ^εη ΐη άεη ΥεΓεΐηΐβΊεη δΐΕΕίεη αηΙεΓΐΐΕΐίεη, άΐε ΐη Οεδθΐΐΰείΐδοεζΐεΐιαη&εη ζα άεη ΑαΙΐδεηηΐϊίΟΓΐτεη δίεΐιεη. ϋΐε Κ.ε§·ϊεΓαη{ί βΕσ εΐπε δοΙιννΕΓζε ΕϊδΙε νοη ηιεΐιτ 3ΐδ ΐ8οο ΡεΓδοηεπ α ά Ρΐπηεη ΐη άεη ΐΙ)2Γοαηιεπ1ςΕηΐδο1ιεη δϊΕΕΐεη ΙιεΓΕαδ, ειι άίε νοη άεη υδΑ ααδ ηΐοΐιί: ηιεΐιτ εχ- ρθΓτίεΓπ ννετάεη άατί, δοννείΐ: άίε ΥΕΓΰη αητεΓ άίβ ΕχροΓΐ- Ιίοηΐΐ'οΐΐε ίΕΠεη. ϋίε Εΐιί»;ε- ζαεΐιΐιεη Ρΐπηεη δοΐΐεη ζα- ^ ΌεαΐδοΙιΐΕηάδ οάβΓ Ι ί-Εΐΐεηδ δτε,ΐΓοεΐΐοΐ 1ια1>οη.
  ΐη 5 3αί£είαΗΓΐβη
  ΡεΓδοηεη ί3Πβη εβεηϋθ ννΐβ
  Κεΐοΐΐδάεαΐδοΐιε οάετ
  ηεΓ αηΐεΓ άΐβ
  οεδΐΐηιηιαη^εη.
  ΐη είηετ ^Ιεΐοΐιζβΐΐΐ^εη Ργο-
  κΙεπιεΙιοπ Κοοδενεΐΐδ ΙιεΐδδΙ:
  εδ, άαδδ 3ΐ1εδ β-ευηη ννεΓάε,
  αηι άεη Ιε&ΐίΐηιεη ΐηΙεΓαηιε-
  π!ί3ηΐδο1ιεη Ηβηάεΐ ηίοΗΐ ζα
  οΐ%
  %6η. Ιηίοΐ^εάεδ-
  νναΓάε εΐηε ΟβηεΓαΙΠζεηζ
  ιηΙεΓ3ί1ΐ
  άεΐδ- αηά
  2ε5ΐε11ΐ, νοη άεΓ ηαΓ
  >"ει·δοηεη ηαδ^εηοηιηιεη βίηά,
  α.β 3α£ άεΓ δοΙινναΓζεη ^^δΤβ
  εΓαΐαεΙιηΙ δ'ηά
  ηβηηιΐηΐδΙβΓ
  ΐηι Κειιπι ζιιιίδοΐιεη
  άεαΐδοΐιε Είηΐιείΐεη ΓΕδΙις
  πεοΙι ΟδΙεη νοΓ. Αηι 16.7.
  ιιιαΓάε άει- ΙοεάεαΕεηάε ΥεΓ-
  Νενν ΥοΓΐί, 2Ο^Π1.
  ΡΓ^δΐάοιΐΕ Κοοδενεΐΐ
  ρΓοτεδΕΐει-Εε Είηάοε^ΐι ?ε^εη
  άΐε νβΓαηβ-ΙίιηρίαηΒ/εη, άίε
  δΐοΐι ΙιιηεηηιίηΐδΙεΓ Ιο1ί68 :η
  εΐηεΓ Αηζαΐιΐ Κεάεη ^ε^εη
  άεη 5εκΕηηΙ;εη ΡΙΐεβ-εΓ ζη
  δθΗαΙάΰΐι Ιεοτιπιβη Ιίεδδ. Είηά-
  ΒεΓ8-1ι νεΓνν3ΐΐΓΕε δίοΐι ^ε^εη
  άΐε νοη Ιοΐιεδ αϋβ^εϋρΓοΛεηβ
  8"ειιοηιηιεη. Υοη
  ί δαζαίςΐ,
  ννΐε ΜδΙιεΓ Οΐιεί
  άίε ΙπΙεΓεδδεη είηεΓ ίΓεπιάεη
  Κε^ίεπιηίί. Εΐηά[>ει·^1ι ΙοεΙοηΕ,
  βΓ Ιιαΐοο ΙνθΐηειΊοΐ Υει·Ηίηάαη§-
  ιπίΐ ΪΓ^εηάεΐηεΓ £Γεπιάεη Κε-
  ^■ίεΓαπΰ: ηιϋ Ικιΐοε άίε άειΐΕ-
  δεΐιεη Οΐ'άβπ ίιη ϋίεηδί πηά
  ααί 'εΓαπΐΛδδαη,? ά€5 ΙτδΑ-
  ΒοΙδθΙΐΕίϋεΓ.'ί ΐη Β^ΐιία απίίε - ,
  ηοΐηηιεη, άεΓ 5«αε. ζίίι οε£ ν *
  ΒεζιεΗαη8επ πιί(;
  ΐ Κΐ
  £ΐι εΓ1
  Ραρίεΐ'ε κίηεηι
  υώϊΙιυδ', ζαΓ τ6Γίΰ
  £αη£ ζα 31611^. Εγ 1ι&1) ^
  υ&Λ-ΒιΐΓ{ϊβΓ ααοΐι άαδ ΚβοΗί-
  νυπι Ιηηίίηηιίηίί,ΐεΓ είπε Εί,·
  οΐιαΐαι^αη ίά
  νεΓ£αε^ΐ
  8ΤΟ2δ5βΓβ
  νοΓ Μοδΐ,αα νοη άεη
  «, ΤΓαρρ—,
  νοη
  ΣΕΛΙΣ 3η
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΝ
  Χανιά 21 Ιουλίου 1941
  Σφοδράς βομβαρδισμός
  τοθ λιμένος Χούλλ
  Καταβύδισις φορτηγών πλοίων
  Ή Άνωτάτη Διοίκησις τοϋ '
  Γερμανικοϋ στρατοΰ ανεκοίνω¬
  σε τα κάτωθι την 1?ην τρέχον¬
  τος :
  ΑΙ μεγάλαι μαχαι τού ά-
  νατολικοθ μετώπου έζελΐσ-
  σονται είς δλους τούς το-
  μείς εύ/οίκώς δι' ημάς.
  Κατά τόν άγώνα εναντί¬
  ον τής Μεγάλης Βρεττανί¬
  ας αί άεροπορικαί μας δυ¬
  νάμεις έβομβαρδισαν σφο¬
  δρώς τόν λιμένα Χοΰλλ.
  Έβλήβησαν άποδήκαι, κυ-
  λινδρόμυλοι καΙ λιμενικαΙ
  έγκαταοτάσεις. Έσημειώ-
  Βηοαν έκρήξεις καΙ έξερά-
  Γ μεγάλαι πυρκαϊαΙ.
  Έβομ6αρδίσθησαν έπίσης ι
  μέρη είς την Κεντρικήν Αγ¬
  γλίαν.
  "Υπό έτέρων άεροπλάνων
  έβυδίσδη παρά την παραλί¬
  αν τής "Αγγλίας έν φορτη-
  γόν 3000 τόννων καΙέβλά-
  βησαν σοβαρώς δύο έτερα
  έμπορικά σκάφη.
  Παρίι την βορειοαφρικα-
  νικήν άκτήν γερμανικά κα)
  ίταλικά άεροπλάνα, καδέτου
  έφορμήσεως, κατεβύδισαν
  την 15 Ιουλίου πλησίον τού
  Σίντυ-έλ-Μπαράνι έν μέγα
  εμπορικόν πλοϊον καΐ έπλη-
  ξαν καιρίως έτερον έν.
  Κατ' άερομαχίαν κατερ-
  ρίφδησαν πέντε 'Αγγλικά
  άεροπλάνα.
  Κατ' απόπειραν έπιδέσε-
  (ι.·ς Αγγλικών άεροπλάνων
  κατά τό διάστημα τής ημέ¬
  ρας κατερρίψαμεν 14 άε¬
  ροπλάνα.
  Βρεττανικά άεροπλάνα
  έρριψαν την παρελδοϋσαν
  νύκτα είς την Δυτικήν Γερ¬
  μανίαν μερικάς έκρηκτικάς
  βόμβας, χωρίς νά επιτύχουν
  τι τό αξιοσημείωτον. Τα κα-
  ταδιωκτικά νυκτός καΙ τό
  άντιαεροπορικόν πυρο6ολι-
  κόν κατέρριψαν 3 των έπι-
  τεθέντων "Αγγλικών άερο¬
  πλάνων.
  ΌΡοϋσβελτ καταττιέζει
  την Νότιον Αμερικήν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20 Ιουλίου.
  —Ό Πρόεδρος Ροθσβελτ, κα
  τ?ώς ανεκοίνωσεν ό όαδιο-
  φωνικός σταθμός διέταξε την
  δήμευσιν τής περιουσίας ο-
  λων Ιτών Νοτιαμερικανικων
  έμπορικών οϊκων, οί όποΐοι
  Εχουν συναλλαγάς μέ τάς
  δυνάμεις τοθ άξο^ος.
  Ή Κυβέρνησις ι'ξέδωσε
  μαύρον πΐνακα, περιλαμβά-
  νοντα περισσοτέρους των
  1800 Ιδιωτών καΙ έμπορικών
  οϊκων των Ίσπανοαμερικα-
  νίκων Κρατών, πρός τούς
  όποίους άπαγορεύεται είς
  τό μέλλον ή έξαγωγή έκ των
  Ήνωμένων Πολιτειών έμπο-
  ρευμάτων, έφ' δσον ταυτα ύ·
  πάγονται υπό τόν εξαγωγι¬
  κόν έλεγχον. Αί προαναφε-
  ρόμενοι οΤκοι ύποτΐθεται δ'τι
  ειργάσθησαν υπέρ τής Γερ-
  μανΐας ή τής Ιταλίας.
  Είς ταύτόχρονον έκδοθεΐ-
  σαν προκήρυξιν ό Ροθσβελτ.
  είπεν δτι ελήφθησαν άπαντα )
  τα μέτρα,',δπως τό νίμιμον
  εμπόριον μεταξύ των κρατών
  τής Άμερικανικής Ήπε(ρου
  μή υποστή ουδεμίαν έκ τοθ
  άνω μέτρου ζημίαν.
  Πρός τόν σκοπόν τούτον,
  παρασχέθησαν ευκολίαι πά¬
  σης φύσεως είς τάς έμπορι
  κάς καί χρηματιστικάς συ
  ναλλαγάς μεταξύτώ · Κρατών
  τής Άμερικής, των οποίω
  δέν άπολαμβάνουν μόνον ο
  είς τόν μαθρον πίνακα έ γ
  γεγραμμένοι.
  Η
  ΔΙΑ ΤΩΝ
  ΕΦΗΜΕΡ
  ΕΑΕΥΤΑΙ
  σ τησ ιταλιασ,,
  ν λόγον τού χααιφα:
  Γράφει ότι αί Ηνωμεναι Πολιτειαι καί ή Μεγ.
  Βρεττανία προετοιμάζονταί δι' επίθεσιν κατά
  των Ίαπωνικών νήσων.
  ΡΩΜΗ, 20.— 'Η εφημερίς
  τής Ιταλίας σχολιάζουσα
  τόν τελευταίον λόγον τοθ
  Πρεσβευτού τής Μ. Βρεττα¬
  νίας Χάλιφαξ, δν εξεφώνησε
  κατά την διέλευσιν τού έξ
  Αγ. Φραγκίσκου καί τάς δη·
  λώσεις αύτοθ πρός τούς άν-
  τιπτροσώπους τοθ τύπου, δι-
  αβλέπει δτι ό λόγος τοθ Χά·
  λΐφαξ στρέφεται κατά τής
  Ίαπωνίας. Αί Ήν. Πολιτειαι
  καί ή Μ. Βρεττανία—γράφει
  ή εφημερίς — προετοιμάζον¬
  ταί νά έπιτεθοθν κατά των
  Ίαπωνικών νήσων, άλλ' ή
  Ίαπωνία έχει λάβει ήδη δλα
  τα ενδεικνυόμενα μέτρα,
  πρός αντιμετώπισιν τοθ έξ
  άνατολών αύτοθ κινδύνου.
  ΔΗΐνΐΟΣ_ΧΑΝΙΩΝ
  Άρ. Πρ. 2734 _
  1423
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται πρός κατάτα¬
  ξιν είς την Πυροσβεστικήν
  "Υπηρεσίαν οί επιθυμούν¬
  τες νά καταταγώσιν ώςέκτα-
  κτοι Πυροσβέσται, επί βαθ-
  μώ καί μισθώ Πυροσβέστου
  δε'υτέρχς τάξεως, προκειμέ-
  νου νά προσληφθώσιν εί-
  χ?σι (20) τοιούτοι.
  Άπχΐτούμενα προσόντα.
  1) Ήλικία άπό 21 μέχρι
  25 ίίών.^
  *έ>3) Νά ώσιν ύγιεΐς καί άρ·
  τιμελίϊ;, πιστοποιουμένου
  τούτου υπό αρμοδίας Έπι-
  τροπής καί νά έχωσιν άνά-
  στημα 1.70 μ.
  3) Νχ προσχγχγω^ιν πι-
  οτ?ποιητικόν Είσχγγελίας,
  έμραϊνον ότι δέν κωλύον-
  ται όπως ύπηρετήσωσιν είς
  δημοσίαν υπηρεσίαν, λόγω
  προηγουμένης ' καταδίκης,
  καί
  4) Να έχωσιν ενδεικτικόν
  Δ' τάξεως *Δήμοηκοΰ _χο·
  λρίίυ
  Ο ΑΑΕΥΡΟΜΥΛΟ- ΜΟΥΡΝΙΟΗ
  Φέρεται είς γνώσιν των
  ενδιαφερομένων δτι ήρ¬
  ξατο λειτουργών είς
  Μουρνιές ό άλευρόμυ-
  λος τοΰ Αναστασίου
  Στρατουδάκη, επί άμ,οι-
  @ϋ 1Ο ο)ο επί των άλε-
  Οομ,ένων αίτου καί κρι-
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΗΙΔΟΠΟΙΗΣΙ!
  "Οσοι θέλουν ν' άποστείλουν
  έπιστολικά δελτάρια ή έμπορ.ε¬
  πιστολάς είς Γερμανικήν γλώσ
  σαν δύνανται ν' άπευθύνωνται
  είς τα Γραφεϊα τής εφημερίδος
  μας, όδός Σουρμελή 22 (δπι-
  σθεν Καπρίς) άπό τής 1—3
  καί ό—8 καθ1 εκάστην, δπου θά
  ευρίσκουν ειδικόν μρταφρα-
  στήν άντί λογικής άμοιβί,ς.
  είς τό γραφείον τοΰ Δήμου
  μέχρι τής έσπέρχ; τι'ις 21
  Ιουλίου ε. ε. ημέρχν Δευ¬
  τέραν.
  Έν Χαν.οις τή 13 Ιουλίου
  1941.
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Ν.ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΑΤΑΒΕΪΕΟΗ
  Δημοσιεύομεν κατωτέρω ευερ¬
  γετικήν διάταξιν τοθ κ. Γεν. Γραμ¬
  ματεύς Διοικήσεως Κρήτης, δυνά¬
  μει τής οποίας ο) καταθέται δύναν
  ται ν' άναλαμβάνουν άνευ διατυ
  πώσεων μέρος των καταθέσεών
  των διά τάς.βιοτικάς των,άνάγκας.
  Ή διάταξις έχει ώς ακολούθως :
  ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  1) Έττιτρέπεται άπό τής σή¬
  μερον ή απόδοσις έκ των πάσης
  φύσεως καταθέσεων των ύφιστα
  μένων είς Τραπίζας, Ταχυδρο-
  μικά Ταμιευτήρια καί λοιπούς
  Όργανισμοϋς μέχρι ποσοστοϋ
  5 ο)ο επί τού ποσοΰ έκάστης
  καταθέσεως κατά μήνα, πρώτου
  μηνός θεωρουμένου τοΰ χρονι-
  κοϋ διαστήματος άπό 1—31 Ιου¬
  λίου έ. ε". Τό πο;:θ3τί>ν τουτο
  δέν δύναται νά ύπίρβϊ κατϊ
  λογ)σμόν τό ποσόν των δραχμών
  δέκα χιλιάδ όν. (10.031—).
  2) Εάν τό ποσοστόν 5 ο)ο
  είναι κατώτερον των δραχμών
  πέντ: χιλιάδων (5303) έπιτρέπε-
  ται ή απόδοσις μέχρι τοΰ πο·
  σοϋ τούτου.
  3) Διά τόν ύπολογισμόν τής
  αποδόσεως έκ των καταθέσεων
  μέχρι τοθ άνωτέοω ποσοστοϋ
  κα! ποσοΰ κατά τόν μήνα "Ιού¬
  λιον έ. έ θά ληφ3ώσιν ύπ' δψιν
  τα άποδοθέντα ποσά κατόπιν ή-
  μετέρας έγκρίσεως.
  4) Ή απόδοσις καταθέσεων
  καί τιέραν των ώς ανω όρΐων
  έπιτοέπεται
  IV
  άποθεδειγμένως
  σοβαράς ανάγκας καϊ κυρίως
  δι' ϊξοδσ καλλιεργείας καί έ-
  πισκευών οίκιών καί καταστη-
  μάτων, μόνον δϊ κατόπιν ήμετέ-
  ρας έγκρίσεως. Έν τοιαύτη πε¬
  ριπτώσει δέον νά ύποβάλλεται
  ημίν, καί διά τού ΌργανισμοΟ
  τταρ' φ υφίσταται ή κατάθεσις,
  αίτησις επί πενταδράχμου χαρ-
  τοσήμου, παρά πόδις τής όΐΐο^-
  α; δέον νά πιστοποιη ό παρ'φ
  ή κατάθεσις τό ύπαωκτόν της
  έπ' ονόματι τού α[τοΰντο^ κατα¬
  θέσεως καί τ* ύφιστάμενον υ¬
  πόλοιπον ταύτη; Έν ?ί περιπτο'-
  σ·ι έττικαΛκιιπίι τις χρηαιμοIτ^ί-
  ησιν της ι·σ.-αθέσεως δι' εξοδα
  καλλιεργειας δέον νά έπισυνά-
  πτρ έν τη αίτήσει σχετικήν £κ·
  θέσιν Γεωπόνου τής Άγοοτ:κής
  Τραπέζης. Έν η δ; περιτττώα^ι
  έπικαλ&ίτα' τις χοησιμοποίησιν
  της κατ-χθισεος δι' επισκευήν
  οίκο5ομής δέον νά έπισυνάπτη
  έν τή αϊτήσει έκθεσιν Μηχανι-
  κοΰ.Άΐτήσεις άπ' εύθείας ύιχο-
  βαλόμεναι ημίν, είτε καί άν.υ
  ΑΝΑ
  ΤΗΣ ΙΣΤ
  ΧΥΝΤΟΣ ΔΙΑΣΤΡΕ
  ΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ
  ΛΟΣΙΣ
  ΑΝΣΙΣΤΑΡ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20 "Ιουλίου.
  —Ό πρό μικρεθ χρόνου άπο
  μακρυνθεΐς ;τής διπλωματι-
  κής Βρεττανικής υπηρεσίας
  μόνιμος ύφυπουργός πσρά
  τώ Υπουργείω των Εξωτε¬
  ρικών καί άρχηγός τής Ίν-
  τιλλιτζένς Σέρβις, βαρώνος
  Βάνσισταρ, έκαμε ν' ακου¬
  σθή τό δνομά τού διά μίαν
  άκομη φοράν.
  Είς έπισκεφθέντα αυτόν δή
  μοσιογράφον ΙσχυρΙσθη δτι ή
  Αγγλία μάχεται σήμερον
  εναντίον τής Ιδίας Γερμανίας
  ή όποία άπό τού 1860 έρριψε
  την Ευρώπην πέντε φοράς
  είς τόν πόλεμον. Ό αγών
  δέν γίνεται εναντίον μόνον
  τοθ ΧιτλερισμοΟ άλλά άπ'
  εύθείας εναντίον αύτοθ τού¬
  του τοθ ΓερμανικοΟ λαόθ.
  Τό τελευταίον τοθτσ ϊΤ·
  ναι καλώς γνωστόν είς τόν
  Γερμανικόν λαόν καί συμφω
  νεΐ απολύτως μέ την πραγμα
  τικότητα.
  Ό ψευδής δμως καταλογι-
  σμός εύθυνών διά την πρό·
  κλήσιν τοθ πολέμου, τόν ο¬
  ποίον ό Γερμανθφάγός Βάν¬
  σισταρ αποδίδει είς την Γερ¬
  μανίαν, ,' άντικρούεται υπό
  τής Ίστορίας. Ουδέν αλλο
  "Εθνος έκαμε κατά τόν πα·
  ρελθόντα αΐώνα τόσους πό
  λέμους καί μέ τοιαύτην άγρι
  ότητα δσους ή αγγλία. "Ενας
  δέ άπό τούς σπουδαιοτέρους
  ύποκινητάς των φιλοπολέμων
  εναντίον τής άνορθουμένης
  Γερμανίας υπήρξεν κφ ό
  βΐρώνος Βάν:ησταρ.
  ;ισ
  Ν
  ΣΤΑ Ι
  ΙΤ
  Α
  Ε
  ΕΝ
  ΟΥΚ
  ΣΧΥ6
  ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Η ΓΕΡΜΑΗΙΑ
  ΥΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΝΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.— ΐό ή-
  μιεπίσημον Γερμανικόν Πρα¬
  κτορείον πληροψορεΐται έκ
  Ρίου Ίναρίου δτι ή ευρύτατα
  κυκλοφοροϋσα νοτιοαμερι-
  κανική εφημερίς «Άλτόνα»
  δημοσιεύει περισπούδαστον
  άρθρον, σχετικώς μέ τόν δ,ι·
  εξαγόμενον μέχρι θανάτου
  άγώνα Γερμ-ανίας—Ρωσσίας. ί
  Ή εφημερίς παρατηρεΐ δτι
  δέν πρόκειται σήμερον περί
  Αγγλίας ή Γερμανίας, εάν
  οηλονότι νικήση ή Γερμανία
  ή ή Αγγλία, πρόκειται <περΙ ενός αγώνος άντικομμ(|>υνι·
  στικοθ, τόν οποίον άνέλα-
  βεν μόνη ή Γερμανία, την
  οποίαν πρ<έπει νά ένισχύσουν δλα τα ύγιεΐς σκεπτόμενα Κράτη, άλλως ό κίνδυνος, ό οποίος άναμένει τόν παλαι¬ όν κόσμον εΓναι μέγας. Έν ή περιπτώσει νικήστ] ή Ρωσ¬ σία—τονίζει έν τέλει ή εφη¬ μερίς—ή Εύρώπη θά βυθΐσθη είς τό σκότος. Λ ι χμαλωσ ί α γυ ναι- κείου Ρωσ.τάγματος ΕΛΣΙΝΣΚΙ, 20.—Τό η¬ μιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον πληροφο- ρείται έκ Βίλνας τής Λι- θουανίας δτι 180 χιλιό- μετρα πρό τής Πέτρου- πόλεως συνελήφθη ολό¬ κληρον γυναικείον τάγ- ματοΰΡωσσικοΰστρατοϋ, μετά πλήρους όπλισμοΰ. Ή διοικήτρια τοΰ τάγ- ματο; Βλαδισλάβα Λα- ζαρίν εδήλωσεν, μετά την σύλληψιν της, δτι άμα τή κηρύξει τοΰ πο¬ λέμου ευρίσκετο είς Πε- τρούπολιν μετά τοΰ τάγ- ματός της, δτε ωδηγή¬ θησαν υπό τοΰ Κομισα- ρίου είς τό μέτωπον. ΈκεΙ παρέμειναν νή- στεις επί τρείς ημέρας, κρυμμένοι έντός δάσους, υπό την έπειλήν πάντο- τε των δπλων των Κομι- σαρίων, όπότε άμα τή έμφανίσει των γεομανι- κών στρατευμάτων, την 16ην Ίουλίου,παρεδόθη- σαν είς αύτά. — ΑΦ1ΞΕΙΣ Επανελθών ό γνωστάς Κομ- μωτής τής πόλεώς μας κ. Σταμ. Κουρής άρχεται των έρ- ,/τσιών τού έντός τής έβδομά δος,εΐς τό επί τής όδοϋ Χάλη- δων Κομμαιτήριόν τού. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Ό Ίατρός κ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ έπανήρχισε τάς ερ¬ γασίας τού, δεχόμενο; είς τα νέ¬ ον "Ιατρείον τού καθ'έκάστην. Τα νέον ΊατρεΤον είναι παραπλεύ¬ ρως τοό παλαιοϋ, καί ακριβώς α- νωθεν τοθ ΦαρμακεΙου τοθ κ. Μανιουδάκη. Άριθμός τηλεφΐινου 2.22 Ό Ίατρός Μενέλαος Μ. Ξενου- δάκης έγκατασταοεΐς είς τό Νέον ΊατρεΤον τού παρά την οδόν Νό¬ ελ Αριθ. 21 δέχεται τού; πελάτας τού ώς καί πρότερον. των ανωτέρω στοιχείων, δέν θά λαυβάνωνται ύπ' δψιν. 5) Έπιτρέπεται είς τάς Ιραπέ ζας, Ταχυ?·ρομικά Ταμιευτήρια καί λοιΐτοός Όργανισαούς νά δέχωνται καταθέσεις. αί δέ άπό τής σήμερον καί έ.ρεί,ής νέαι καταθϊσεις είς ουδένα ύΐτοκειν ται ιτεριοοισμον και άποδί5ον- ται"έλευ9έρω;. Χανι^ τή 18η Ίουλου 19 Μ. Ό Γενικάς Γραμματεύς Γεώργ. Δασκαλάκης ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 101 ΑΠ9ΗΤ0Ν___ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΝ Ύπενθυμίζομεν δτι ή πρ3θε- σμία ύιτοβολής αίτήσεων πρός πα¬ ροχήν βοηοήματος είς τάς οικο¬ γενείας απόντων άξ)κών, ώς ή σχετική πρόσκλησις είς ι ό φύλ¬ λον μας 17ης, λήγει την 25ην 6- δεύοντος. ΟΙ ένδιαφερόμενοι θά αποτείνωνται είς τον Λοχαγόν Στρατολογίας κ. Κανδαράκην Ί- δομενέα. —ΣυνοικΙα Μπάνια. 1η πάροδος Καποδιστρίου άρ. 1°. Ο ΠΕΡΙΦΕΡίΙΑΙΙΟΣ_ΔΙΕΥΒΥΝΙΗΣ Τ. Τ. Τ. Τεθέντος είς την διάθε¬ σιν τοΰ 'Υπουργείου Συγ· κοινωνίας τού μέχρι τούδε Περιφερειακοΰ Διευθυντού Τ.Τ.Τ. Κρήτης, κ. Γ. Δεμα- ρία, ή έν λόγω Περιφ· Διεύ¬ θυνσις ανετέθη είς τόν Τ. Τ. Τ. Έπιθεω9ητήν «. Ίδομ. Παπαγρηγοράκην, ά¬ πο τής 17ης τρέχοντος. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΓ μακράς πε'ρας διαθέτων ώρας άναλαμδάνει την τήρησιν Γερμανκής Άλληλογρα- φ άς σοβαρών Έμπορικών ΟΤκων, Τρατεζών κλπ. Πληροφορ'αι Με- ταξά 64 ("Εναντι κήπου). Δια&έτο καί Γραφομηχανήν. ■< ■
  ΣελΙσ 4η
  -ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Έξεβιάσθη ή διάβασις
  τοϋ Ανειστέρου
  Επίθεσις εναντίον τής Άλεξανδρείας
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ
  ΦΥΡΕΡ
  Ή άνωτάτη διοίκησις τοθ Γερ·
  μανικοθ στρατοϋ ανακοινοί:
  Γερμανο—ρουμανικάστρα
  τεύματα όρμηθέντα έκ τής
  Βεσσαραβίας έξεβίασαν την
  διάβασιν τού Δνειστέρου είς
  πολλά σημεϊα.
  Ώς ήδη ανηγγέλθη, δι'
  Ιδιαιτέρου ανακοινωθέντος,
  τό ρήγμα τής Ισχυρώς όχυ-
  ρωμένης γραμμής Στάλιν,
  μεταξύ των έλών τοϋ ΠρΙ-
  πετ καΙ τοϋ Σμολένσκ, ηύ·
  ρύνθη. Αύτό τούτο τό Σμο¬
  λένσκ, δηερ ύπεστηρίχδη
  σθεναρώς υπό τού έχδροϋ,
  έπεσεν την 16ην τού μηνός
  είς χείρας ίμας.
  Τμήματα των συμμαχικών
  Φινλανδικών στρατευμάτων
  διέσπασαν την σκληρόν
  εχθρικήν άμυναν καί προω-
  σήθησαν μέχρι τής βορεΐας
  δχδης τής λίμνης Λάντογκα
  Είς την θαλάσσιον περιο¬
  χήν τής Αγγλίας άεροπλά-·
  να κατεβύ&ισαν έν φο,:>τη-
  γόν 1500 τόννων καΙ έπέτυ
  χον άπ' εύθεΐας πλήγματα
  επί έτέρων δύο έμπορικών
  άτμοπλοίυν.
  Γερμανικαί άεροπορικαί
  δυνάμεις επετεθησαν την
  τελευταίαν νύκτα διά μίαν
  άκόμη φοράν εναντίον τής
  | "Αγγλικής ναυτικής βάσεως
  [ τής Άλεξανδρείας. Κατ' ά·
  ; πόπειραν έπιδέσεως "Αγγλι¬
  κών άεροπλάνων, κατά τό
  διάστημα τής ήμέρας,έναν-
  τίον των άκτών τής Μάγ-
  χης, κατερρίφδησαν πέντε
  έχδρικά άεροπλάνα υπό
  των καταδιωκ-Μκών μας,
  τρία υπό των περιπολικών
  καΙ 2 υπό τοϋ πυροβολικοϋ
  τοϋ Ναυτικοϋ.
  Ό έχδρός χδές δέν ύπε-
  ρέπτη τού έχδρικοϋ έδά-
  φους, οΰτε κατά τήνήμέραν
  οΰτε κατά την νύκτα.
  Διάσπασις σπουδαιοτάτης όχυ-
  ρωματ. γραμμής πρό τούΚιέβου
  Ή σιδηροδρομική γραμμή ΤΤετρουπόλεως-Μό-
  σχας κατεστράφη είς 9 σημεία
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20,—Τό ήμιεηΐ-
  σημον Γερμανικόν Πρακτορείον
  ανακοινοί τα εξής·
  Μετά την διάσπασιν τής
  γραμμής Στάλιν καί την
  πτώσιν τοΰ Νοβογρίδ—Βο-
  λίνσκυ τα στρατεύματά μας
  έπροχώρησαν διά τοϋ Ρό-
  βνο είς Κίεβον, δπου άντι-
  μετώπισαν ένα πραγματικόν
  φρούριον, εκτάσεως 15 χιλι-
  ομέτρων, τό οποίον, μετά
  συνεχεϊς καί σκληρούς α¬
  γώνας, κατώρδωσαν νά
  καταλαβουν σπιδαμήν πρός
  σπιδαμήν, άφοΰ προηγουμέ¬
  νως επέτυχον νά κυριεύ-
  σουν 7 σειράς όχυρωματι-
  κών έργων έκ μπετόν άρ-
  μέ πάχους 1 1)2 μέχρι
  2-μέτρων. Ή όχυρωματική
  αυτή γραμμή διέδετε^ ίσχυ
  ρά πυροβόλα, πασάλους άν-
  τιαρματικούς καί εκατοντά¬
  δας μυδραλιοβόλων. Επί
  των στενών δρομίσκων τοΰ
  φρουριακοϋ τούτου συγκρο
  τήματος ήσαν έσφηνωμένοι
  έπισης άναρίσμητοι πάσαλοι
  πρός παρεμπόδισν των άρ-
  μάτων μάχης.
  Τα στρατεύματά μας, με¬
  τά την κατάληψιν τού φρου
  ρίου τούτου, έπροχώρησαν
  καί κατέστρεφον την σιδη-
  ροδρομκήν γραμμήν Πε-
  τρουπόλεως—-Μόσχας είς 9
  σημεϊα, διέλυσαν τό 713
  ρωσσικόν σύνταγμα στρα¬
  τοϋ κα! συνέλαβον αίχμα-
  λώτους, τούς πρό τριημέ-
  ρου σταλέντας είς την πρώ¬
  την γραμμήν μαδητάς τής
  Στρατιωτικής 'Ακαδημία'
  Πετρουπόλεως, οί όποϊοι
  ώς εδήλωσεν ό διοικητής
  των πρός τόν επί κεφαλής
  των Γερ. στρατευμάτων α¬
  ξιωματικόν, ούτοι απεστά¬
  λησαν είς τό μέτωπον α¬
  ί προόπτως την τελευταίαν
  στιγμήν, μέ έξάρτησιν τε¬
  λείως άκατάλληλον, δηλα-
  δή μετέσχον τής μάχης μέ
  τα έν τή Άκαδημία χρησι-
  μοποιούμενα διά την εκπαί¬
  δευσιν των 6γ λ ι !
  Τέλος τό ημιεπίσημον Γερ
  μανικόν Πρακτορείον πλη-
  ροφορεϊται δτι τα Γερμανο-
  ρουμανικά στρατεύματά δι¬
  έβησαν τόν Δνείστερον α¬
  ί φού κατέλαβον τάς πόλεις
  ι ΙΒίτεψ καΐ Σισινέφ.
  Διάφοροι είδήσεις
  ΒΙΣΥ, 20.— Τηλεγραφοθν έκ Βυ¬
  ρηττού Οτι μεταξύ τής Τουρκικής
  Κυβερνήσεως καΙ τής Κυβερνήσε¬
  ως τοθ Βισύ ήρχισαν συνεννοή-
  σεις διά την τύχην των έν τφ λι¬
  μένι τής Άλεξανδρέττας 12 Γαλ-
  λικών Πολεμικόν.
  ΑΓΚΥΡΑ, 20.— Τηλεγραφοθν έξ
  Έρζερούμ ότι έφθασεν έκεί, ό
  Πρέσβυς κοί τα μέλη τής έν Μό¬
  σχα Γερμανικής Πρεσβείας, οΐτι¬
  νες ανεχώρησαν άμέσως σιδηρο¬
  δρομικώς, μέσω ΣαρΙ ΚαμΙς, δι'
  "Αγκυραν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.- Τηλεγρα¬
  φοθν έξ Άγκυρας δτι έξερράγη
  νέα στάσις φυλάρχων είς τό Ίράκ
  ίναντΐον τής Μ. Βρεττανίας. ΟΙ
  Φ.λαρχοι, επί κεφαλής άτάκτων
  όμάδων, προβαίνουν είς την κα¬
  ταστροφήν των συγκοινωνιακών
  κόμβων άπό τοθ ΠερσικοΟ κόλπου
  μέχρι της Βαγδάτης.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.— Τηλεγραφοΰν
  έκ Ν. "Υόρκης δτι ό Πρωθυπουρ-
  γός τής Β. Ίρλανδΐας "Αντριους
  προέβη είς μακράς δηλώσεις πρός
  τούς αντιπροσώποις τού τύπου,
  είς άς ετόνισεν δτι ή Β. Ίρλαν-
  δία παραμένει πιστή είς τό Βρετ¬
  τανικόν στέμμα καΙ δτι τα περί διε-
  ξαγωγής συνεννοησειν μεταξύ
  Ν. καΙ Β. ΤρλανδΙας δέν Ιχουν α¬
  ληθείας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.— Τό ήμιε- Ιση-
  μον Γερμ. Πρακτορείον πληροφο-
  ρεΤται έκ ΣΙδνεϋ τής Αύστραλίας
  ότι αί απώλειαι των Αύστραλια-
  νων κατά τάς έν Συρια μάχας ά-
  νήλθον είς '682 νεκρούς καί
  τραυματΐας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 23. - Τηλεγραφοϋν
  έκ Παρισίων δτι ή Άστυνομ'α
  τού Τρουά προέβη είς πολλάς
  συλλήψεις κομμοιινιστών, οΐτινες
  ένήργουν κατασκοπείαν καί προ
  Π3>,άνδαν υπέρ των ΣοέΊέτ.
  ΒΙΣΥ, 23 — Τηλέγραφον ι* κ
  Βυρηττού δτι επανελήφθη άπό σή¬
  μερον ή δι' αύΓθκινήτων συ^κοι-
  νωνία είς την μεγάλην άρτηρίαν
  μεταζύ ΓίεραιχοΟ Κόλπου, Βογδά-
  της καί ΒυρηττοΟ.
  ΒΙΣΥ, 20.— Τηλεγραφοθν έκ Παι-
  ρισΐων δτι ανεχώρησεν εκείθεν
  ό Πρέσβυς των Σοβιέτ μεθ' ολο¬
  κλήρου τοΰ προσωπικοθ τής Πρε-
  σβεΐας-
  ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 23.— Σήμερον τή>·
  πρωίαν ανεχώρησαν δι" άνατολΐι-
  κόν μέτωπον Δανοί έβελονταΙΓ
  οί όποϊοι,μετά των νυν ύπηρετούν
  των, μετέχουν είς τόν ^κατάτοϋ
  μπολσεβικισμοϋ άγώνα τής Εύρώ-
  πης.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.—Κατά τάς 25
  τελευταίας ώρας ή Αγγλικη άε-
  ροπορΐα απώλεσε 32 άεροπλάνα
  άνωθεν τής "Ολλανδίας καί τοθ1
  Βελγίου. ΑΙ απώλειαι αυται όφεί-
  λονται είς επανειλημμένας απο¬
  πείρας τής Αγγλικής άεροπορία;
  δπως βομβαρδίση τ.Ίν Β. Γερμα¬
  νίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.—Τηλέγραφον
  Ι έκ Ρώμης δτι εφονεύθη έκεϊ ό
  1 περ'φημο; Ιταλός άεροπόρος
  Άρ3οϋρο Τ^τάρι, κατά τίνα δο¬
  κιμήν νέου τύπου άεροτλάνου.
  ΡΩΜΗ, 20.— Τό Πρακτορείον
  «Στέφανι» πληροφορεϊται έκ Ν.
  Υόρκης δτι ό άμερικανικός ρα-
  διοφωνικό; ' σταδμός Κολούμπια
  ανήγγειλε χθές την εσπέραν ττν
  οριστικήν αναχώρησιν έκ Μόσχα*;
  τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως καϊ
  τού ΔΐΓτλωματκοϋ Γώματος καί
  την εγκατάστασιν αυτής είς Κα- ■
  ζάν. Απόδειξις τής δυσχερο^ς θε |
  Ι σεως είς ήν ευρίσκεται ή Ρασ3ΐκή Ι
  | Κυβέρνησις είναι καΙ τό γεγονός |
  Ι δτι ό Ραδιοφ. Σταθμός τής Μό·
  ι σχας ουδέν νεώτερον ανήγγειλε
  διά την πορείαν των 'έπιχειρήσε-
  ων είς το άνατολικόν μέτωπον.
  ΒΕΡΟΛΝΟΝ, 20.—Ό ίδ. άπε-
  σταλμένος τοθ ημιεπισήμου Γερμ
  Πρακτορείου τηλςγραφεί έκ Μ:
  λένσκ δτι αρκεταί όδομαχΐαι συ-
  νήφϊησαν ί·« τή πόει, μετά τΊν
  είσοδον τ", ν Γε^μ.στρατευμάτων,
  αί όπο'πι 6ιήρ<εΓα/ άρ-.ετάς ώ¬ ρας /Ι ά ώλΐΐαι ύαήρ-α/ άμολο- γουμένω; μεγάλαι, έν τέλει δμως η πόλις κατελήφθη οριστικώς υπο τύν Γερμ. στρατευμάτων. ΡΩΜΗ, 20.—Τηλεγραφοθν έκ Βέρνης δτι μεταξύ "Ελβετίας κα Γερμανίας υπεγράφη σύμβασις διά την παράτασιν επί £ν εισέτι έτος τοϋ μεταξύ των δύο χωρών Κλή- ριγκ. ΣΑΓΚΑΗ, 20.—Τηλεγραφοΰν έκ Τόκιο δτι ή Ία ΐωνική άεροπορ'α έβομβαρδισε σήμερον τρείς φο¬ ράς την πόλιν τοϋ Τσούν—Κίγκ επέφερεν δέ αρκετάς καταστρο¬ φάς είς την Κινεζικήν πρωτεύου¬ σαν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.—Τό ημιεπίση¬ μον Γερμ. Πρακτορείον πληροφο- ρείται ότι τα Γερμ. στρατεύ^ατα, μετά την κατάληψιν τής πόλεως £μόλενσ.<, σονεκρούσθησαν μετά μιάς νέας Ρωσσικής μεραρχ α ,, ή όποΐα διέδετε καί τεοωρα.ισμέ- νην άμαξοσΓΟΐχίαν. Ή άμαξοσΓθΐ- χία έβαΛΛε σϋνεχώς κατά ενός Γερμ. συντάγματος, υποστηριζό¬ μενη υπό τής Ρωσσκής άεροπορί- ας. Ό διοικών τα Γερμ. στρατεύ- μα:α, μετ' αγρίαν πάλην, επλησί¬ ασε την άμαξοστοιχΐςιν, περιεκύ- κλωσεν αυτήν καί άφοϋ την κα¬ τέλαβε προέ3η άμέσως είς πρό¬ χειρον επισκευήν των ,προ,ενη- αεισων είς αυτήν βλάβην, ακο¬ λούθως δέ έστρεψε ταύτην εναν¬ τίον των Ρωσσιχων στρατευμά¬ των. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.—Τηλε/ρσφο3ν έκ Λισσαβώνος δτι ό Πορτογαλ- Λικός τύπος άφ ερώνει ένθουσιώ.η αρθρα επί τή εύκ,αιρία τής έπΐτ&ι ου τής 'ΐ:δνικής Ίσπανικής έ α- ναστάσεω; και παρατηρει ότι αί δόο άδ;λφαί χΖιραι, Ίσπαν α κ^Ι ΙΊορτογαλλία, ένα σκοπόν μόνον €χουν : την καταπολέμησιν τού μπολσεβικισμοϋ. ΒΙΣΥ, 2). —Τηλεγραφοθν έκ Πά ρισίων δτι εγένετο σήμερον είς τό ποδηλατοδρόμιον τού χειμώ¬ νος, μεγάλη άντικομμουνισπκή σχι'κέντρωσι,, καθ' ή/ ωμίλησαν οί κ. κ. Ντεα καΙ Ντοριώ, τονί- σαντε; δτι έ!να ςτος μετά την ά- νοκωχΊν ύίδεται ή εΰκαιρία είς την ιαλλίαν νά πολεμήση κα,ά τοϋ Κομμουνισμοθ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.— Τηλεγρορο3ν έκ Βοακουρεστ ου δτι ή Ρο.μα ι· κή πρωτευοϋσα εΤ/αι σημαιοοτό- λ»σ;ο; έν άναμονή τοϋ νκητοθ οτρατηγοϋ Άντυνέσκο. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.- Σύλληψις Ρώσσου Αντ)τήγοϋ Ρωσσικός στρατός^ρίσκετα ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.- Τό ημιεπίση¬ μον Γερμανικόν Πρακτορείον α¬ νακοινοί τα εξής : Ό Ρώσσος Άντιβτρ»ά- τηγος ΙΊέτρος Μα,κοιρ—φ, διοικητής τοΰ 1 1ου _ίώ ματος Στρατοΰ, συνελή¬ φθη χΟές αίχμάλωτος πρό τοϋ Κιέ@Όυ Ό ατρατηγός ρωφ, διοικών μέχρι χ αυτοπροσώπως τα ϋίίίον, 23ον καί 24ον συντάγ- ματα πεζικοΰ, ώς καί τό 2Ο4ον άρμάτων μάχης, εΖναι είς έκ των καλλιτέ- ρων Ρώσιων στρατιωτι¬ κών, «ροέρχεται δέ έκ τοΰ Τβαρικοΰ ατρατοΰ. Ή εντύπωσις τοΰ στρα- τηγοΰ, εκ των άηοτελε- αμάτων των οΊεξαγομέ- νων μαχών, είναι τερα¬ στία, έΠήλωιεν δέ ότι μετ* την καταρρευβιν τής γραμμής _5τάλιν καΐ την διάσπασιν τής ουνοχής τοΰ Ρώσσικου ατρατοΰ, ούτος ευρίσκεται εν Α ι συνθέβει. Οί Άμερικανοί προβλέπουν ταχείαν κατάρρευσιν τοΰ Ρωσ. στρατιωτικόν) συστήματος ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20.— Τό Πρακτορείον Τραν- ζόσεαν πληροφορείται έκ Ν. Υόρκης δτι όλό- κληοος ό Άμερικανικός τύπος δημοσιεύει, μέ κτυπητούς τίτλους, τάς νέας νίκας τοΰ Γερμανι- κοΰ στρατοΰ είς τό άνα¬ τολικόν μέτωπον, ίίδίω; μετά την πτώσιν τής πό¬ λεως Σμολένσκ. Οί «Τάϊμς» τής Ν. Υ¬ όρκης καί ό «Άμερικα· ι νός» προβλέπουν δτι έν- I τος ολίγων ημερών θά ι έχη καταρρεύση τελείως τό Ρωσσικόν στρατιωτι¬ κόν σύστημα Ή εντύ¬ πωσις είς την Άμερικα- νικήν κοινήν γνώμην, έκ των δημοσιευμάτων τοϋ τύπου, είναι τεραστία καί αί έφημερίδες τονί- ζουι1 δτι ουδείς έν Άμε- ρικη ανέμενε τοιαύτην εξέλιξιν τοϋ πολέμου είς τό άνατολικόν μετωπον ΑΟΟΠΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ! ΑΕΡΟΙΊΟΡΙϋ ΝΛ ΒΟΜΒΑΡ&ΙΪΗ ΤΗΝ ΛΙΒΥΗΝ ΚΑΙ ΤΡΗΙΟΑΙΤΙΑΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2Γ.-ΤΟ ήμιεπΐσ,-)- ι ών τή; Λι3ύης καΙ τή; ΤριπολΙτι- μόν Γερμ. Πρακτορείον πληροφο- Ι δο;, λόγφ δμυς τής ώργανωυέΙ Λ.τ^. *„ ρ,',μγ,γ χτ. ?;,α *η:>την ι νης άντιαεροπορικής αμύνης το
  σμήνη άπεμακρύνδΓΐσαν χωρίς νά
  έηιτύχουν τοθ άντικειμκνικοθ των
  σ*οποΟ. ΤρΙο έκ των έπιδρομόν-
  'ρεΤται έκ Ρώμης δτι διά πρώτην
  φοράν άπό τής κηρύξεως τοθ
  πολέμου, ή Αγγλικη μαχητκή ά-
  εροπορΐα κατά δεκάδας σμη-
  νων έπεχείρισε τόν βομβαρ-
  δισ,.'όν , των παραλιακων πόλε-
  των κατερρίφσηοςιν.
  Αί γκαγκστερικαί πολιτικαί
  μέδοδοι τού Ροΰσβελτ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 20 —Άπό καιροθ,
  καί Ιδίως μετά την εκδίωξιν των
  "Αγγλων έκ τής Ήπειρωτικής Εύ-
  ρώπης ό Ροΰσβελτ διακηρύσσει
  δτι ή Άμερική δέον νά προφυλα-
  χθή άπά απειλουμένην επίθεσιν.
  Ότιδήποτε ή γκαγκστερική πο-
  λιτική τή; περί τόν Ρο0σ3ελτ
  'Εβραϊκής κλίκας ΰποδεκνύει,
  δικαιολογεΤταΐ ώς άμυντκόν μέ-
  τρο/ εναντίον τής ΓερμανΙας ή
  έ< Βισύ δπ ανεχώρησαν διά τα άν. μέτωπυν τα πρΖ>τα τμήμΛ-α
  τοϋ Γαλλκοϋ στρατοό, διά νά
  συμμετάσχουν είς τόν κ^τά των
  μπολσεβίκων πόλεμον.
  ΒΙΣΥ, 20.— Τό Γαλλικόν Γρα¬
  φείον είδήσεων πληροφορείται
  έκ Στοκχάλμης δτι άμαζοστσιχία
  κατερχομϊνη έ; Β. ΣουηδΙςι;, πλή
  ρης πολεμοφοδίων, άνετινάχθη
  ολίγα χιλιόμετρα πρό τής Σουη5ι·
  κης πρ<Α.'ΤΡυοΙ'σι·)ς. ΑΓΚΥΡΑ 20.— Τηλεγραροθν έκ Βυρηττού δτι αί ΕρεττανικαΙ αρ¬ χαί σονέλαβον προχρίτους τινάς, διότι ηθέλησαν νά ΐπομνήσουν είς τοίς "Αγγλους τάς ύι' αύτθν δοθείσας ΰποσχέσεις, περί άνε- ξαρτησ!α; τής Συρ'ας. ΒΗέΌΛΙΝΟ^Ι, 20.— Πληρΐφορί ι έκ Μανίλα; ά ίγέλλουν ότι διή- θεν εκείθεν ό Άμερ.<ανά; συνταγμα άρχης Γκόρντον, δστις μεταβαίνει είς Τσούν—Τσΐγκ, προ κειμένου ν' αναλάβη την έκγύ- μνασιν των έκεί Κινέζων άεροπό- ρων. ΒΗΡΟΛΙΝΟΝ, 20.— Τηλεγραφοΰν' έκ Σόφιας δτι ανεχώρησεν έκεί 8εν 6 Πρωθ.πουργάς Φιλώφ μετά τοϋ "Υ'π3υργ3θ τΰν "Εξωτερικών Πωπώφ καί τοΰ Ί αοϋ Πρεσβευ- τοϋ έν Σόφια, κατευθυνόμενοι είς Ρώμην. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 2λ-ΤΊν 17ην Ιου¬ λίου ό στρ:ιτάρχης Γκαϊρι/κ εδέ¬ χθη εί; το Σιρ;τΊγεΤον τού τού; παρασ ιμοφσρηθίντας τελευτα'ω- άλεξιπτωπστάς, ο! άποίοι έλζβον ίς τόν ά/ωνα καιά τή; ι όποία έπι3ιώκει δήθεν την παν Ι κόσμιον κυριαρχίαν. Την Παρασκευήν ενώπιον των άντιπροσώπων τοθ τύπου είς τόν Λευκόν οίκον εδήλωσε: Ουδείς, οϋΙεέ.νώ * Τδ.ος εΐμπβρώ νά καθορίσω έπακριβώς τ! έοτί «άπει λουμένο έπ!θεσ.ς»άλλ.ά δέον βπω; ΠεΡ'λ^) δλ* ό Ι "«ΡΐΛββ^μεν δλαςτάς π.σανότΓΐ- , τας.Ουδέποτε δήλωσις ύπήρφε τό· ι σον απιστεύτως κυνΐκή. ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ ΡΩΜΗ, 20.- Τό Πρακτο- | ρειον «Στέφανι» πληροφορεί¬ ται έκ Νέας Υόρκης 6τι είς τόν 'αμένα τοθ Μπροθκλιν έφθασαν χθές τό άπόγευμα 4 άγγλικά καταδρομικά μεθ' ενός θωρηκτοθ, ατιναθ' άνα· μείνουν την σειράν των διά να εισέλθουν είς τάς ίκεϊ 6ε· ξαμενάς πρός επισκευήν των βλα,3ών &ς 6χουν τα Γερμανικά κ αί άεροπλάνα. , δπερ εχει υπο· ιάτας βάβας, είναι τής σειρ3, των Α| τ^ΓεγιΤταγαΊ το ταμιευτηριον Πλ,ηροφορούμεθα ότι ή πιιρεοία τών'Ταχ. Έπιτα- καί Ταμιευτηοίου έν η θ' επαναληφθή κα¬ νονικώς άπό τής ΐης Αύ· 0^ ώ!